Samsung | HT-DM150 | Samsung HT-DM150 Bruksanvisning

DIGITAL HOME
THEATER SYSTEM
HT-DM150
Betjeningsvejledning
COMPACT
VIDEO
DIGITAL AUDIO
COMPACT
DIGITAL VIDEO
Sikkerhedsadvarsler
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
FORSIGTIG
Brug af kontrolknapper, justeringer eller udførelse af procedurer,
der ikke er angivet heri, kan resultere i udsættelse for farlig
bestråling.
FORSIGTIG -DER KAN FOREKOMME USYNLIG
LASERSTRÅLING, HVIS AFLÅSNINGERNE
BRYDES OP. UNDGÅ BESTRÅLING FRA
LASERSTRÅLEN.
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG:
FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD
MÅ BAGBEKLÆDNINGEN IKKE FJERNES. DER ER
INGEN DELE INDE I APPARATET, SOM BRUGEREN
SELV KAN SERVICERE. OVERLAD AL SERVICERING
TIL FAGKYNDIGT PERSONALE.
KLASSE 1 LASERPRODUKT
Denne compactdiskafspiller er
klassificeret som et KLASSE 1
LASERPRODUKT.
Dette symbol angiver, at der er farlig spænding inde i
apparatet, som kan forårsage elektrisk stød.
Dette symbol advarer dig om, at der følger vigtige
betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner med dette
apparat.
ADVARSEL:For at reducere risikoen for brand eller elektrisk
stød må apparatet ikke udsættes for regn eller
fugt.
FORSIGTIG:FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD, SKAL
STIKKETS BREDE FLADE STIKBEN PASSE I
DEN BREDE ÅBNING OG SÆTTES HELT IND.
Installation af lysnetstik (kun UK)
VIGTIG MEDDELELSE
Netledningen til dette apparat er forsynet med et formstøbt stik, der indeholder en sikring.Sikringens mærkedata er angivet på
stikkets kontaktben, og hvis sikringen skal udskiftes, skal der anvendes en sikring af samme mærkedata, der er godkendt til BS1362.
Brug aldrig stikket, hvis sikringsdækslet er fjernet.Hvis dækslet er aftageligt og skal udskiftes, skal det være af samme farve som
sikringen, der sidder i stikket.Du kan købe erstatningsdæksler hos forhandleren.
Hvis stikket ikke passer til husets stikkontakter, eller hvis ledningen ikke kan nå hen til stikkontakten, kan du bruge en passende
sikkerhedsgodkendt forlængerledning, eller du kan kontakte forhandleren for at få hjælp.
Hvis der imidlertid ikke findes nogen anden løsning end at skære stikket af, skal du fjerne sikringen og derefter skille stikket forsigtigt
ad.Slut ikke stikket til en stikkontakt, da der vil være fare for elektrisk stød fra den uisolerede fleksible ledning.
Sæt aldrig uisolerede ledninger direkte i en stikkontakt.Der skal altid anvendes et stik eller en sikring.
VIGTIGT
Ledningerne i netledningen er farvet i henhold til følgende farvekode:–
BLÅ = NEUTRAL
BRUN = STRØMFØRENDE
Hvis disse farver ikke svarer til de farvede markeringer, der identificerer tilslutningsklemmerne på dit stik, skal du gå
frem som følger:–
Den BLÅ ledning skal tilsluttes klemmen mærket med bogstavet N eller farven BLÅ eller SORT. Den BRUNE ledning
skal tilsluttes klemmen mærket med bogstavet L eller farven BRUN eller RØD.
ADVARSEL:LEDNINGERNE MÅ IKKE SLUTTES TIL JORDKLEMMEN, SOM ER MÆRKET MED BOGSTAVET E
ELLER MED JORDSYMBOLET
, ELLER SOM ER FARVET GRØN ELLER GRØN OG GUL.
1
Forsigtighedsregler
Sørg for, at strømforsyningen i huset overholder identifikationsmærkaten bag på afspilleren.Placer afspilleren vandret på et velegnet
sted (møbel), med tilstrækkelig plads rundt om til ventilation (7 ~ 10 cm). Kontroller, at ventilationsåbningerne ikke er tildækkede. Sæt
ikke noget oven på afspillerenAnbring ikke afspilleren oven på en forstærker eller andet udstyr, der kan blive varmt.
Sørg altid for, at diskskuffen er tom, inden afspilleren flyttes.Denne afspiller er konstrueret til vedvarende brug.Når du slukker for
DVD-afspilleren og sætter den i standby, afbrydes strømforsyningen til den ikke.Hvis strømmen til afspilleren skal afbrydes helt, skal
du tage stikket ud af stikdåsen i væggen, især når afspilleren ikke skal bruges i en længere periode.
I tordenvejr skal stikket tages ud af stikkontakten.
Udsving i lysnetspændingen på grund af lyn kan beskadige
apparatet.
Undgå at udsætte apparatet for direkte solstråler eller
andre varmekilder.
Det kan føre til overophedning og funktionsfejl på
apparatet.
Phones
Afspilleren skal beskyttes mod fugt, regn og dryp. Der må ikke placeres
genstande med væske, som f.eks. vaser, oven på afspilleren. Afspilleren
skal beskyttes mod stærk varme (f.eks. fra ildsteder) og mod udstyr med
stærke, magnetiske eller elektriske felter (f.eks. højttalere...). Afbryd
strømmen til afspilleren, hvis afspilleren ikke fungerer korrekt. Afspilleren
er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug, men udelukkende til brug i
hjemmet.Dette produkt er kun til privat brug.Kondensdannelse: Hvis
afspilleren eller disken har været opbevaret på et koldt sted, f.eks. under
transport om vinteren, må disse ikke benyttes i ca. 2 timer, indtil de har
opnået rumtemperatur.
Batteriet, der bruges i dette produkt, indeholder
miljøskadelige kemikalier.
Batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.Det anbefales at lade fagkyndigt
personale udskifte batteriet.
2
DVD (Digital Versatile Disc) tilbyder fantastisk lyd og video, takket være Dolby
VIDEO
1
~ 6
Digital surround sound og MPEG-2 videokompressionsteknologi. Nu kan du nyde
disse realistiske effekter hjemme, som hvis du befandt dig i en biograf eller
koncertsal.
Dvd-afspillerne og diskene er kodet efter lande.Disse landekoder skal passe
sammen, for at disken kan afspilles.Hvis koderne ikke passer sammen, kan disken
ikke afspilles.
Afspillerens landenummer er angivet på dens bagpanel.
(Din dvd-afspiller kan kun afspille dvd’er, som er mærket med identiske landekoder.)
Brug ikke følgende disktyper!
• Der kan ikke afspilles ld’er, cdg’er, cd-i’er, cd-rom’er og dvd-rom’er på denne afspiller.
•
Hvis disse diske afspilles, vil meddelelsen “WRONG DISC FORMAT” (forkert diskformat) blive
vist på tv-skærmen.
Dvd’er, der er købt i udlandet, kan muligvis ikke bruges i denne afspiller.
Hvis sådanne diske afspilles, vises meddelelsen “WRONG REGION CODE” (forkert landekode)
på tv-skærmen.
Kopibeskyttelse
• Mange dvd’er er kodet med kopibeskyttelse.Derfor bør du kun slutte din
•
3
dvd-afspiller direkte til tv’et, og ikke til en videobåndoptager. Tilslutning til en videobåndoptager
resulterer i forringet billedkvalitet fra de kopibeskyttede dvd’er.
Dette produkt indeholder en ophavsretlig beskyttelsesteknologi, som er beskyttet af særlige amerikanske
patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Macrovision Corporation og andre ophavsretlige
ejere. Denne ophavsretlige beskyttelsesteknologi må kun anvendes efter tilladelse fra Macrovision Corporation,
og er beregnet til hjemmebrug og andre begrænsede visninger, medmindre andet er tilladt af Macrovision
Corporation. Det er forbudt at foretage reverse engineering eller demontering.
Indhold
KAPITEL 4.
FORBEREDELSE
OPSÆTNING
Sikkerhedsadvarsler
Beskrivelse
Fjernbetjening
Lytte med hovedtelefoner
Indstilling af sprogfunktionerne
Opsætning af systemet
Opsætning af højttalere
Sådan indstilles højttalerbalancen
Oprettelse af realistiske lydfelter
Dolby Pro Logic II-dekoder
28
29
31
33
34
35
TILSLUTNING
Forsigtighedsregler
1
2
5
7
8
FORBEREDELSE
KAPITEL 1.
DSP (Digital Signal Processor)
Indstillinger
37
BETJENING
KAPITEL 2.
Sådan forøges effektniveauet
TILSLUTNINGER
Justering af DSP-lydparametre
9
10
Tilslutning af video til tv
Tilslutning af FM og AM(MW/LW) Antenner
11
AUX-tilslutninger
12
Betjening af et tv med fjernbetjeningen 13
Tilslutning af systemet til strømforsyningen
13
Inden dvd-afspilleren bruges
14
38
Tilslutning af højttalere
RADIOBETJENING
Radiolytning
Forvalg af stationer
Om RDS-udsendelser
KAPITEL 3.
OPSÆTNING
KAPITEL 5.
39
40
41
Dvd-afspilning
Afspilning af MP3-cd
Søgning fremad/tilbage
Langsom afspilning/kontrol af resterende tid
Gentag afspilning
Brug af diskmenu/titel
Zoom-/vinkelfunktioner
Programmeret afspilning
Sleep/D.R.C-funktion
KAPITEL 6.
DIVERSE
Fejlsøgning
43
Forsigtighedsregler vedrørende
håndtering og opbevaring af diske
Disktype og beskyttelse
Specifikationer
Reference
DIVERSE
Valg af lydsprog/undertekstsprog
15
17
19
20
21
22
23
24
25
27
RADIOBETJENING
BETJENING
45
46
47
48
4
Beskrivelse
Frontpanel
Knappen Function (funktionsknap)
Knappen Play/Pause (
Knappen Power (
(tænd/sluk)
) (afspil/pause)
Kontrolknappen
Volume (lydstyrke)
Knappen Stop ( )
)
Diskskuffe
Knappen Open/Close (åbn/luk)
Indikatoren Standby
Jackstik til
hovedtelefoner
Knapperne Tuning Down og Skip (
) (tune ned / overspringe)
Knapperne Tuning up op og Skip (
) (tune op / overspringe)
Display
Indikatoren TUNER
Indikatoren TITLE
Indikatoren DTS-disk
Indikatoren
PRO LOGIC
MPEGindikator
Indikatoren
STEREO
PBCindikator
DSP-indikator
Indikatoren
Indikatoren
PROGRAM
RADIO FREQUENCY
(radiofrekvens)
PRO LOGIC
D I G ITAL
TUNED ST
MPEG
PROGRAM
TITLE
LINEAR PCM
L
C
R
LFE
LS S RS
Indikatoren SPEAKER
(højttaler)
Indikatoren DOLBY DIGITAL
5
Systemstatus-display
PBC MHZ
DSP KHZ
FORBEREDELSE
Bagpanel
Videoudgangsstik
VÆLGERKONTAKTEN VIDEO
OUT
Tilslut tv’ets videoindgangsjackstik (VIDEO IN)
til VIDEO OUT-stikket.
Brug kontakten til at indstille VIDEO OUT.
SCART-JACKSTIK
Indgangsstik til ekstern
digitalkomponent
Tilslut til et tv med scartindgangsjackstik.
AMantennestik
Brug disse til tilslutning af eksternt
udstyr, der kan afgive digitalsignaler.
AV OUT
RGB
COMPOSITE
5.1-kanals højttalerudgangsklemmer
FMantennestik
Indgangsstik til
ekstern
lydkomponent
Tilbehør
Fjernbetjening
Video/lydkabel
AM-antenne
FM-antenne
Brugervejledning
6
Fjernbetjening
Knappen DVD
POWER (tænd/sluk)
TV
Knappen DVD
Knappen TUNER
Knappen AUX
TV/VIDEO
Channel
Volume
Knappen Open/Close (åbn/luk)
Knappen Title
Knappen Menu
Knappen Audio MO/ST(mono/stereo)
Undertekstknap
Displayknap
Knappen TV POWER
(tænd/sluk)
Knappen TV/VIDEO
Tv-kanal-valgknap
Tv-lydstyrke-kontrolknap
Knappen Play/Pause
Knappen Stop
Knappen Tuning Preset/CD Skip
Knappen Tuning Up/Down/CD Search
Tilbageknap
Knappen Direction/Enter
(retning/indtastning)
Kontrolknappen Volume (lydstyrke)
Lydstyrkekontrolknap til højttalerudgangssignal
Knappen DSP/DPL II Mode (indstilling)
Knappen DSP/DPL II Effect (effekt)
Vælgerknappen RDS
Talknapper (0 - 9)
Knappen Slow (langsom)
Knappen Angle (vinkel)
Knappen Repeat (gentag)
Knappen Zoom
Knappen Sleep (slumreknap)
Knappen Mute (lyd til/fra)
Knappen Sound Edit
(lydredigering)
Knappen SPK Mode
Knappen Pro Logic
Knappen Test Tone (testtone)
Knappen Clear (slet)
Knappen Step (trin)
Knappen Setup (opsætning)
Knappen Repeat A÷B (gentag A - B)
Knappen Remain (resterende)
Gå til-knap
Knappen Program
Knappen D.R.C
7
Sætte batterier i
fjernbetjeningen
1
3
FORSI
GTIG
Isæt to batterier af typen 1,5 V
AAA og kontroller, at polerne
vender korrekt (+ og –).
Fjernbetjeningen har en rækkevidde på op til ca.
7 meter, i lige linie.Der kan også betjenes i en
vandret vinkel på op til 30° fra
fjernbetjeningsføleren.
30
30
7~10m
Sæt batteridækslet på igen.
Følg disse forsigtighedsregler for at undgå lækage eller ødelagte
celler:
• Anbring batterierne i fjernbetjeningen, så polariteten
passer: (+) til (+) og (–) til (–).
• Brug den korrekte type batterier. Batterier, der ser ens ud,
kan have forskellige spænding.
•Udskift altid batterierne på samme tid.
• Udsæt ikke batterierne for varme eller åben ild.
For at åbne fjernbetjeningens dæksel,
skal du trykke øverst på dækslet og
derefter skyde det ned.
Lytte med hovedtelefoner
Lytte med hovedtelefoner
Brug hovedtelefoner, når du skal lytte, for ikke at forstyrre andre (medfølger ikke).
Tilslut hovedtelefonerne til HEADPHONES-jackstikket på frontpanelet.
• Der produceres ingen lyd fra højttalerne.
• For at undgå at beskadige hørelsen, bør lydstyrkeniveauet ikke hæves for meget, når der bruges
hovedtelefoner.
HEADPHONEjackstik
8
FORBEREDELSE
2
Tag batteridækslet på
fjernbetjeningens bagside af
ved at trykke ned og skyde
dækslet i pilens retning.
Fjernbetjeningens rækkevidde
Tilslutning af højttalere
Venstre
fronthøjttaler
Centerhøjttal
er
Højre
fronthøjttal
er
Subwoofer
• Slut satellithøjttalerne, centerhøjttaleren og
subwooferen til klemmerne på bagpanelet ved hjælp
af de medfølgende højttalerledninger.
• Tilslut den røde ledning til (+)-terminalen og den sorte
ledning til (-)-terminalen.
Venstre
baghøjttaler
1
2
3
Højre
baghøjttaler
Tryk på klemmetappen og hold.
1
2
Rød
Isæt højttalerledningen.
Slip tappen.
Sort
Subwoofer
Venstre baghøjttaler
Højre baghøjttaler
AV OUT
RGB
COMPOSITE
Centerhøjttaler
Venstre fronthøjttaler
Højre fronthøjttaler
• Detaljerede oplysninger om “Ideel højttalerplacering” findes på
9
side 32.
3
Tilslutning af video til tv
AV OUT
RGB
COMPOSITE
TILSLUTNING
TV
VIDEO
IN
SCART
IN
Sammensat video (God kvalitet)
Forbind det medfølgende videokabel fra VIDEO OUT-jackstikket på systemets
bagpanel med VIDEO IN-jackstikket på dit tv.
Scart (Bedste kvalitet)
Hvis dit tv er udstyret med et SCART-stik, sættes et Scart-jackstik (medfølger ikke)
i AV OUT-jackstikket på systemet bagpanel til SCART IN-jackstikket på dit tv.
Vedrørende brug af SCART-kablet
• Hvis dit tv har et SCART-stik, skal du indstille RGBCOMPOSITE-vælgeren til RGB for den midterste
enhed. Du kan få en bedre billedkvalitet ved at bruge
Scart-indstillingen.
• Hvis dit tv ikke har et Scart-stik, skal du indstille RGBCOMPOSITE-vælgeren til COMPOSITE.
RGB
COMPOSITE
RGB
COMPOSITE
• På bagpanelet er SCART-stikket markeret som “AV OUT”.
10
Tilslutning af FM og AM(MW/LW) -antenner
1
2
3
Tilslut en udendørs AM-antenne
(medfølger ikke), hvis AM-modtagelsen
er dårlig.
Tilslut en udendørs FM-antenne (medfølger
ikke), hvis FM-modtagelsen er dårlig.
AM-rammeantenne
(medfølger)
ANTENNA
Monter AM-rammeantennen ved at smække
tapperne på rammen ind i hullerne på soklen.
FM-antenne (medfølger)
AV OUT
RGB
COMPOSITE
Køleventilator (Se “Om køleventilatoren” nedenfor.)
Tilslutning af FM-antennen
1.Slut den medfølgende FM-antenne til FM 75Ω
COAXIAL-klemmen.
2.Flyt langsomt antennen rundt, til du finder et
sted, hvor modtagelsen er god. Fastgør den
derefter til væggen eller anden fast overflade.
• Tilslut en udendørs antenne, hvis modtagelsen er dårlig.
Før der fastgøres et 75Ω koaksialkabel (med
standardforbindelsesklemme), skal den medfølgende FMantenne frakobles.
(Om køleventilatoren)
Der er monteret en køleventilator på bagpanelet midt på apparatet,
som skal forhindre unormale temperaturer inde midt i apparatet og
på den måde sikre en normal drift.Køleventilatoren starter
automatisk med at levere kold luft udefra til det indre af apparatet,
når den interne temperatur overskider den angivne grænse.
11
Tilslutning af AM(MW/LW)-antennen
1.Tilslut den medfølgende AMrammeantenne til AM og
klemmerne.
2.Tilslut en udendørs enkelt vinylbelagt
ledning til AM-klemmen, hvis
modtagelsen er dårlig. (Behold AMrammeantennen tilsluttet).
Overhold følgende sikkerhedsregler.
• Sørg for, at der er god ventilation omkring den midterste enhed.
Dårlig ventilation kan skabe overophedning og ødelægge
apparatet.
• Køleventilatoren og ventilationsåbningerne eller hullerne må IKKE
blokeres. (Hvis de blokeres af en avis, stof el.lign., kan varmen
ikke slippe ud.)
AUX-tilslutninger
Indgangsstik til
ekstern
digitalkomponent
Tv
Til tilslutning af eksternt udstyr med
digitalsignaler.
VIDEO IN
(følger ikke med)
Lyslederkabel
AV OUT
RGB
COMPOSITE
Lydkabel (rød/hvid)
Hvis den eksterne analoge
komponent kun har et
udgangsjackstik, kan du
tilslutte enten L eller R.
Eksterne analoge
komponenter
R
L
Tilslutning til eksternt udstyr med
analogsignaler.
Eksempel: Video, tv, osv.
• Slut altid video- og
audiotilslutningskablerne til de
identisk farvede jackstik.
Afspilning på ekstern digital-/analogudstyr
Tryk på AUX på fjernbetjeningen for at vælge DIGITAL IN, AUX1, eller AUX2.
Tryk på knappen Function på hovedapparatet for at vælge DIGITAL IN, AUX1,
eller AUX2.
• Hver gang der trykkes på knappen, ændres indstillingen som følger: FM fi AM fi DVD fi
DIGITAL IN fi AUX 1 fi AUX 2.
12
TILSLUTNING
Eksempel:Cd-brændere, MD (Mini Disc) D/Aomformerer og andre komponenter med
digitaludgangsstik
DIGITAL OUT
For at se billeder fra
eksterne indgange skal
du først tilslutte VIDEO
IN-jackstikket og derefter
tilslutte VIDEO OUTjackstikket.
Betjening af et tv med fjernbetjeningen
Du kan bruge fjernbetjeningen til andre producenters fjernsyn.
1
2
3
Tænd tv’et.
Producent
Samsung
Akai
FIisher
Grundig
Hitachi
JVC
LG
Mitsubishi
Mival
Nokia
Nordmende
Panasonic
Philips
Saba
Sanyo
Schneider
Sharp
Sony
Telefunken
Thomson
Toshiba
Ret dvd-afspillerens fjernbetjening imod tv’et.
TV
Mens du holder knappen
nede, skal du
indtaste koden for dit fabrikat.
• Hvis der er anført mere end én kode, skal du prøve dig
frem med en ad gangen, til du finder den, der virker.
eksempel :For SAMSUNG 1
tv’er Mens knappen
skal du indtaste
4
TV
holdes nede,
Hvis tv’et slukkes, afsluttes opsætningen.
• Herefter kan du betjene følgende funktioner på tv’et.
TV
VOLUME +/–
TV/VIDEO
VIDEO)
KANAL +/–
: Tænde og slukke tv’et
: Skrue op og ned for lyden.
: Vælge indgangssignal (enten TV eller
Koder
01~06,32
12
12
09,17,21
11,13,14,24
32
02,30
02,16
29
23
13,14,24
08,23~27
02,20,22
13,14,22~24
12,16
02
10,31
15,16
14,24,28
13,14,24,33,34
07,16~19,21
: Skifte kanal.
• Producenternes koder kan ændres uden forudgående varsel.Hvis koderne ændres, kan
denne fjernbetjening ikke bruges til udstyret.
Tilslutning af systemet til strømforsyningen
Lysnetledningen skal tilsluttes en passende stikdåse.
Før du tilslutte dit system til en kontakt, skal du tjekke spændingen.
1.Sæt lysnetledningen i den korrekte udgang bag på systemet.
2.Tryk på knappen On/Standby for at tænde dvd-afspilleren.
AV OUT
RGB
COMPOSITE
13
Inden dvd-afspilleren bruges
Dvd-afspilleren er i stand til at afspille dvd’er, vcd’er og cd’er.
Brugervejledningerne kan variere afhængigt af disktypen.Læs instruktionerne
omhyggeligt før brug.
1
Tænd for
Vælg en videoindstilling
ved at trykke på knappen
TV/VIDEO.
TV/VIDEO
3
Tryk på knappen DVD
for at vælge dvdindgangsfunktionen.
TILSLUTNING
Forber strømmen til dvdedelser afspilleren og tv’et.
før
TV
brug
2
DVD
• Meddelelsen “WAIT” (vent) vises i displayet i ca. fire til fem sekunder, når strømmen slås til, eller
•
•
der vælges en dvd-funktion, og indikerer en stabiliseringsperiode til optimering af forholdene for
dvd-afspilleren.Mens meddelelsen vises, forbliver de andre knapper inaktive.
Når strømmen slås til, skal du trykke på knappen Stop ( ) på hovedapparatet i godt 5 sekunder.
Apparatet initialiseres til dets optimale status.
Der er visse funktioner, dvd-afspilleren ikke viser på tv’er, bl.a. højttalerindstillinger, testtone,
lydstyrke m.fl.
Tv-transmissionssystem
• Dette apparat er konstrueret til billedformatet PAL.
•Til normal afspilning skal det billedformat, en dvd er optaget i, svare til
tv’ets billedformat.
14
Dvd-afspilning
1
Tryk på knappen Open/Close(
for at åbne diskskuffen.
)
2
Isæt en dvd-disk.
VIDEO
• Læg forsigtigt en disk i skuffen med
diskens etiket opad.
3
Tryk igen på knappen Open/Close(
for at lukke diskskuffen.
)
• Afspilningen starter automatisk.
Standse afspilning
Holde pause i afspilning
Tryk på knappen Play/Pause (
afspilningen.
•
) under
For at fortsætte skal du trykke på knappen
Play/Pause (
) igen.
• Skærmbilledet med de indledende
diskoplysninger kan variere fra disk til
disk.
• Ved afspilning af en dvd, der indeholder
data i MPEG-format, kan billedet ikke
altid gengives korrekt, og der kan opstå
billedforvrængning.
15
Tryk på knappen Stop (
• Når knappen Stop (
) under afspilningen.
) er trykket ned under afspilning,
lagres positionen i hukommelsen, og
STOP
vises i displayet.
Når knappen Play/Pause (
) eller knappen Return
trykkes ned derefter, fortsætter afspilningen fra den
position, hvor den blev standset.
• Hvis knappen Stop ( ) trykkes ned endnu en gang,
annulleres hukommelsesfunktionen for ‘fortsæt
afspilning’, og
STOP vises i displayet. Når
knappen Play/Pause (
) trykkes ned, starter
afspilningen fra begyndelsen.
Display
Brug af skærmdisplayet
Tryk på displayknappen på fjernbetjeningen.
Display
T1/2
VIDEO
C 1/8
00:00:00
Indikatoren TITLE
Indikatoren DVD
Indikatoren TITLE
Indikatoren CHAPTER ELAPSED (titel forløbet)
DOLBY
VIDEO
ENG
ENG 1/3
D I G I T A L
OFF
1/1
Indikatoren ANGLE (vinkel)
Indikatoren REPEAT
Indikatoren SUBTITLE LANGUAGE
(sprog til undertekster)
Indikatoren AUDIO Indikatoren DISC TYPE
LANGUAGE (lydsprog)
Display
Skærmdisplayet forsvinder.
Mute
Hvad er en titel?
En film på en dvd-disk.
Hvad er et kapitel?
Hver titel på en dvd-disk
er inddelt i flere mindre
stykker kaldet “kapitler”.
Slå lyden fra midlertidigt?
Tryk på knappen Mute (lyd til/fra) under
afspilning.
• Denne funktion er praktisk, når du vil hilse på
gæster eller tage telefonen.
Hvis afspilleren holdes i pauseindstilling i
mere end 3 minutter, standser den.
16
BETJENING
Display
MP3-cd-afspilning
Dette system har en indbygget MP3-dekoder.
Du kan afspille MP3-spor (-filer), der er optaget på cd-r’er, cd-rw’er og cd-rom’er.
Hvad er MP3? MP3 er en forkortelse af Motion Picture Experts Group (eller MPEG) Audio Layer 3.
MP3 er ganske enkelt et filformat med en datakomprimeringsratio på 1:10 (128 Kbps*). Det vil sige, at ved
at bruge et MP3-format, kan en CD-R eller CD-RW indeholde 10 gange så meget datavolumen som en
almindelig CD kan.
Starte afspilning
• Det anbefales at tænde for
tv’et, når du afspiller en MP3-cd.
1
Tryk på knappen Open/Close(
for at indlæse en disk.
)
2
Tryk på knappen Play/Pause (
).
• Når disken er registreret, starter
afspilningen.
• Skærmbjælken og det indspillede indhold på
MP3-cd’en vises på
tv’et, hvis det er tændt.
Sådan standses under afspilning
Tryk på knappen Stop (
).
Cd-r MP3-disk
• Kun cd-r-diske med MP3-filer i ISO 9660- eller Joliet-format kan afspilles.
•MP3-filens navn må ikke være længere end 8 tegn og må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn.
•Brug diske, som er optaget med en komprimerings-/dekomprimeringsdatahastighed på mindst 128 kbps.
• Der er kun muligt at afspille filer med filtypenavnet “.mp3” og “.MP3”.
• Det er kun muligt at afspille en multisessionsdisk.Hvis der findes et tomt segment på en multisessionsdisk, kan den
kun afspilles frem til det tomme segment.
• Hvis disken ikke afsluttes, tager det længere tid, før afspilning begynder, og det er ikke sikkert, at alle optagede filer
afspilles.
• For filer, som er indkodet med VBR-format (Variable Bit Rate), dvs. både høj og lav bithastighed (f.eks. 32 kbps ~
320 kbps), kan du opleve spring i optagelsen under afspilning.
17
Nogle MP3-cd’er kan ikke afspilles. Dette afhænger af optagelsesmetoden.
Betjening ved hjælp af skærmdisplayet
Tænd tv’et under afspilning af en MP3-disk.
Når MP3-disken er genkendt, vil følgende
skærmdisplay vises på tv-skærmen.
(Indholdet af dette skærmdisplay kan variere afhængigt af
disken — måden, hvorpå MP3-sporene blev optaget på
disken.)
Knap
ENTER,
▲/ ▼
Funktion
Start afspilning eller gå ind i en mappe.
Vælg et spor eller en mappe.
Afspilningskompatibilitet for cd-r/rw
• Dvd-afspilleren kan også afspille cd-r-diske og
Repeat
Gentaget afspilning
På en MP3-disk kan funktionen Repeat A÷B ikke
bruges.
Du kan kun nyde gentaget afspilning.
• Hver gang du trykker på knappen, ændres
gentagelsesindstillingen som følger:
Tryk på knappen Repeat.
Indikationen, der svarer til den valgte indstilling,
vises på tv-skærmen.
REPEAT:RANDOM
: Alle spor, der er indspillet på disken, vil blive afspillet en gang i
vilkårlig rækkefølge.
REPEAT:ONE
: Det aktuelle spor gentages.
REPEAT:DIR
: Spor i den aktuelle mappe gentages.
REPEAT:DISC
: Alle spor på disken gentages.
REPEAT OFF
: Gentaget afspilning annulleres. (Normal afspilning fortsættes.)
18
BETJENING
cd-rw-dsike, der er optaget i digitalt
audioformat.Når du indspiller dine egne cd-rdiske eller cd-rw-diske, skal du sikre at
indspilningssessionen er afsluttet korrekt, ellers
kan de ikke afspilles. (Afhængigt af diskens
egenskaber og indspilningskvalitet, kan nogle
cd-r/rw’er muligvis ikke afspilles.)
• Cd-rw’en har en lavere refleksionshastighed end
cd-r-mediet, og som følge heraf vil det tage
længere tid at læse cd-r-diske.
• Cd-rw-diske, der er indspillet ved høj hastighed,
er ofte vanskelige for dvd-afspilleren at
læse.Hvis indspilningshastigheden for cd-rwdisken ikke er fastsat på forhånd, skal den
skrives ved lav hastighed.
Søgning fremad/tilbage
Under afspilning kan du hurtigt søge igennem et kapitel eller spor efter en bestemt
sekvens eller et musikstykke.
.
▲
•
Hver gang der trykkes på knappen
X2
X2
X4
X4
X8
X8
PLAY
PLAY
▲
▲
Hver gang der trykkes på knappen
▲
▲
og
▲
▲
Tryk på knappen
▲
▲
Afspilning ved høj hastighed
afspilning (baglæns afspilning) er mulig på dvd’ere.
og
▲
▲
Tryk på knappen
▲
▲
Springe igennem et kapitel
.
• Hver gang der trykkes på knappen under afspilning, rykker den til det
næste eller foregående kapitel og afspiller det.
SEARCH
SEARCH
Step
Afspilning billede for billede
Tryk på knappen Step (trin).
• Billedet rykker frem et delbillede af gangen, hver gang der trykkes på
knappen.
19
Der høres ingen lyd under
afspilning ved høj
hastighed, langsom
afspilning og
trinbevægelse.
Langsom afspilning/kontrol af
resterende tid
Langsom afspilning
Slow
Tryk på knappen Slow.
Hver gang der trykkes på knappen Slow
SLOW 1/2
Den langsomme afspilningshastighed
skifter, og valgene (1/2X, 1/4X, 1/8X,
1/16X og normal afspilning) gentages.
SLOW 1/4
BETJENING
PLAY
Remain
Kontrol af resterende tid
Tryk på knappen Remain.
• Kontroller den samlede tid og
den resterende tid for en titel eller et kapitel, der
afspilles.
Hver gang der trykkes på knappen Remain
TITLE TIME
TRACK TIME
REMAIN TIME : TITLE
REMAIN TIME : TRACK
CHAPTER TIME
DISC TIME
REMAIN TIME : CHAPTER
REMAIN TIME : DISC
20
Gentaget afspilning
Med gentaget afspilning kan du gentage et kapitel, en titel eller et spor.
Repeat
Gentage afspilning
Tryk på knappen Repeat.
Hver gang der trykkes på knappen Repeat
• Det er ikke muligt at foretage gentaget afspilning med vcd-diske version 2.0, hvis
funktionen PBC er slået til.
For at benytte denne funktion, skal du trykke knappen MENU ned og derefter vælge “PBC
OFF”.
A÷B gentaget afspilning
1
2
Tryk på knappen Repeat A÷B ved
begyndelsen (A) af det afsnit, du vil se
igen.
Tryk igen på knappen Repeat A÷B ved
slutningen (B) af det afsnit, du vil se igen.
• Afsnittet afspilles igen.
Vende tilbage til normal afspilning
Tryk igen på knappen Repeat A÷B.
21
Repeat
A B
Brug af diskmenu/titel
Menu
Sådan vælges diskmenuen
Du kan bruge menuerne til lydsprog, sprog til
undertekster, profil osv.Dvd-menuens indhold
varierer fra disk til disk.
1
2
▲
Tryk på knappen Menu under
afspilningen.
▲
Brug knapperne Up/Down (▲ /
▼) eller Left/Right( / ) for
at få adgang til de forskellige
funktioner.
• Menuskærmbilledet vises.
• En vcd version 2.0 kan ved
3
Tryk på knappen Enter .
• Det valgte emne afspilles.
BETJENING
afspilning betjenes med brug
af PBC til/fra-funktionen.
Title
Brug af titelmenuen
For dvd’er, der indeholder flere titler, kan du se
titlen på hver film.
Afhængigt af disken virker denne funktion
enten slet ikke, eller den virker forskelligt.
Go To
Sådan rykkes direkte til en titel, et kapitel eller tid
Tryk på knappen Go to .
Tryk på talknappen (0 - 9) eller på
knappen left/right ( / ).
▲
2
• Hver gang der trykkes på knappen, gentages det som vist herunder.
VIDEO
TITLE
T1/2
C 1/8
00:00:00
VIDEO
T1/2
CHAPTER
C 1/8
00:00:00
VIDEO
TIME
T1/2
C 1/8
:
• Hver gang der trykkes på knapperne,
00:00:00
:
▲
1
•
lokaliseres den ønskede sekvens og
afspilles derefter.
Afhængigt af disken virker
titelfunktionen ikke altid.
22
Valg af lydsprog/undertekstsprog
Audio
Valg af lydsprog
MO/ST
Tryk på knappen Audio.
• Afhængigt af, hvor mange sprog der er indspillet på en dvd, kan du vælge forskellige lydsprog
(ENGELSK, SPANSK, FRANSK osv.), hver gang du trykker på knappen.
ENG
VIDEO
ENG 1/3
OFF
1/1
SPA 2/3
FRE 3/3
• Afhængigt af disken kan DTS eller DIGITAL PRO LOGIC vælges.
Subtitle
Valg af undertekstsprog
Tryk på knappen Subtitle (undertekst).
• Afhængigt af, hvor mange sprog der er indspillet på en dvd, kan du vælge forskellige sprog til
undertekster (ENGELSK, SPANSK, FRANSK osv.), hver gang du trykker på knappen.
• Vælg “OFF” for at få underteksterne til at forsvinde.
VIDEO
ENG 1/3
ENG 1/1
OFF
1/1
SPA 2/3
FRE 3/3
OFF
• Hvis meddelelsen
•
23
INVALID vises på tv-skærmen, mens du stadig betjener knapperne,
er funktionen ikke mulig til denne bestemte disk.
Afhængigt af disken virker lyd- eller undertekstsprogfunktionen ikke altid.
Zoom-/vinkelfunktioner
Sådan forstørres et billede
Zoom
Tryk på knappen Zoom.
• Billeder kan forstørres 2x og 4x.
• Under dvd-afspilningen skal du trykke på
▲
2
▲
•
knappen Zoom for at zoome ind 2X / 4X /
normalt i denne rækkefølge.
Tryk på / / ▲ / ▼ for at flytte den
forstørrede del, som du vil se på.
BETJENING
• Under vcd-afspilning er kun 2X zoom mulig.
Angle
Valg af den ønskede skærmvinkel
Tryk på knappen Angle.
• Denne funktion virker kun med diske, hvorpå der er indspillet flere vinkler.
• Under afspilning skal du trykke på knappen Angle for at vælge den ønskede vinkel:
1/3, 2/3, 3/3, normal, i denne rækkefølge.
OFF
1/3
2/3
3/3
24
Programmeret afspilning
Brug denne funktion til video- og musik-cd’er for at afspille sporene i en bestemt
rækkefølge.
Program
Sådan programmeres spor i en bestemt
2
3
Tryk på knappen Program .
Tryk på knappen Enter , og
brug derefter talknapperne til
at vælge den ønskede titel.
PROGRAM MENU SELECT : ENTER
TITLE CHAPT
1
2
3
4
5
PREVIOUS
PLAY :
TITLE CHAPT
1
1
2
3
4
5
PREVIOUS
6
7
8
9
10
NEXT
PLAY :
FINISH : PROGRAM
4
▲
NEXT
FINISH : PROGRAM
PROGRAM MENU SELECT : ENTER
TITLE CHAPT
1
2
1
2
3
4
5
PREVIOUS
PLAY :
TITLE CHAPT
6
7
8
9
10
NEXT
FINISH : PROGRAM
Sådan afspilles
sporene i den
programmerede
rækkefølge
• Hvis du programmere mere end
PROGRAM MENU SELECT : ENTER
TITLE CHAPT
6
7
8
9
10
NEXT
FINISH : PROGRAM
Sådan annulleres programmeringen
25
6
7
8
9
10
På dette tidspunkt kan du
fortsætte programmeringen,
hvis du vil.
programmeres, og markøren
rykker til det næste nummer.
PLAY :
TITLE CHAPT
5
Tryk på knappen Enter .
TITLE CHAPT
1
1
2
2
3
4
5
PREVIOUS
• Du kan også nøjes med at bruge
/ ▲ knappen Up/Down/ Left/Right ( /
/ ▲/▼).
PROGRAM MENU SELECT : ENTER
TITLE CHAPT
• Det valgte spornummer
/
▲
Up/Down/Left/ Right/Left/Right (
/ ▼ ).
▲
• Du kan også nøjes med at bruge knappen
Tryk på knappen Enter , og brug
derefter talknapperne til at vælge
det ønskede kapitel.
▲
1
10 spor, skal du vælge NEXT og
derefter trykke på knappen Enter
.Skærmbilledet for programvalg,
hvor du kan programmere op til
10 yderligere spor, vises.
Tryk på knappen
Play/Pause
(
).
PROGRAM MENU SELECT : ENTER
TITLE CHAPT
1
2
1
1
2
2
1
7
3
2
3
4
2
4
5
PREVIOUS
PLAY :
6
7
8
9
10
TITLE CHAPT
4
1
6
2
3
4
5
5
1
2
NEXT
FINISH : PROGRAM
Tryk enten på knappen Program eller på knappen Stop (
).
Sådan ændres programmet
1
Tryk på knappen Up/Down (▲
/ ▼ ) for at vælge det
spornummer, der skal ændres.
2
Tryk på knappen Enter for at
vælge titlen eller kapitlet, der
skal ændres.
3
Tryk på knappen Clear , og
tryk derefter på talknapperne.
• Markøren rykker til det næste • Du kan også nøjes med at
Tryk på knappen Enter .
▲
BETJENING
4
bruge knappen Left/Right
( / ).
▲
nummer, når der trykkes på
knappen Enter igen.
5
Gentag trin 1-4 ovenfor for at
ændre programmet.
• Markøren rykker til
nummeret nedenfor.
Sådan slettes hele programmet
• Tryk to gange på knappen Stop (
) under afspilningen.
• Tryk en gang på knappen Stop (
) i stopindstilling.
• Tryk på knappen Open/Close (
) på hovedapparatet.
Diskskuffen åbnes og lukkes derefter. Programmet slettes
derefter.
Når du har indtastet et
forkert nummer
Clear
Du kan programmere eller
ændre bestemte spor for vcdeller cd-diske på samme måde.
Tryk på knappen Clear.
• Når du vil slette et valg under programmering, skal du
vælge det spor (eller kapitel, eller titel), der skal slettes,
og derefter trykke på knappen Clear .
26
Sleep/D.R.C-funktion
Sleep
Sådan indstilles
slumrefunktionen
Tryk på knappen Sleep.
• Hver gang knappen trykkes ned, skifter valget
som følger: SLEEP 10➔ SLEEP 20 ➔ SLEEP
30 ➔ SLEEP 60➔SLEEP 90
➔SLEEP 120 ➔SLEEP 150 ➔ OFF.
Hvad er en
slumrefunktion?
Du kan indstille slumretiden, så
apparatet slukkes automatisk efter
et forvalgt tidsrum.
Sådan kontrolleres slumreindstillingen
• Tryk på knappen Sleep.
Den resterende tid for den valgte dvaletid (Sleep) vises på frontpanelet.
•
Hvis du trykker på knappen en gang til, ændres slumretiden fra den sidste indstilling.
D.R.C
Aktivering af dynamikkomprimering
Du kan nyde en kraftig lyd selv ved lav lydstyrke ved at komprimere
dynamikområdet (forskellen mellem de højeste og laveste lyde).
KUN fra fjernbetjeningen:
Tryk på knappen D.R.C.
• Hver gang du tryker på knappen, skifter indstillingerne for
dynamikområdekomprimering mellem tændt og slukket.
Vælg “D.R.C.ON ” mens du ser dvd om aftenen.
(Du kan få en god lyd ved en lav lydstryke).
• Når knappen Stop er trykket ned, er DRC slukket.
27
TUNED
PRO LOGIC
D I G ITAL
LINEAR PCM
L
C
R
LFE
LS S RS
TITLE
ST
PROGRAM
SURROUND
PBC MHZ
DSP KHZ
Indstilling af sprogfunktionerne
Med dvd-afspillerens opsætningsfunktion kan du tilpasse menusprog, sprog til
undertekster og diskens menusprog.
Setup
Sådan indstilles sprogfunktionen
1
2
Tryk på knappen Up/Down ( ▲ / ▼ ) for at vælge
det ønskede punkt.
Tryk på knappen Setup fra stopindstilling.
LANGUAGES
SYSTEM
ENGLISH
AUDIO
CHINESE
CHINESE
CHINESE
SUBTITLE
MENU LANGUAGE
: Move
LANGUAGES
SYSTEM
OSD LANGUAGE
ENGLISH
AUDIO
CHINESE
CHINESE
CHI NESE
SUBTITLE
MENU LANGUAGE
Setup : Exit
: Move
Setup : Exit
OSD LANGUAGE
(AFSPILLERENS MENUSPROG)
AUDIO
(LYDSPROG)
SUBTITLE
MENU LANGUAGE
(SPROG TIL UNDERTEKSTER)
(DISKENS MENUSPROG)
4
Tryk på knappen Up/Down (▲ / ▼) for at vælge
det ønskede sprog, og tryk derefter på
knappen Enter .
▲
Tryk på knappen Enter eller på den højre
knap (
).
LANGUAGES
SYSTEM
SYSTEM
OSD LANGUAGE
ENGLISH
OSD LANGUAGE
ENGLISH
ENGLISH
AUDIO
CHINESE
CHINESE
ENGLISH
AUDIO
CHINESE
CHINESE
CHINESE
FRENCH
SUBTITLE
MENU LANGUAGE
: Move
OPSÆTNING
3
LANGUAGES
Hvis du trykker på knappen
Setup/P.Adj under
sprogopsætning, går du
tilbage til stopindstillingen
igen.
SUBTITLE
MENU LANGUAGE
Setup : Exit
BETJENING
OSD LANGUAGE
: Move
GERMAN
Setup
: Exit
JAPANESE
Setup
Sådan afsluttes indstillingen af sprogfunktionerne
• Tryk igen på knappen Setup .
28
Opsætning af systemet
Du kan bruge dvd-afspillerens opsætningsfunktion til at vælge tv-skærmformat,
klassifikationsbegrænsning eller indstilling for digital udgang.
Setup
Sådan sættes systemet op
1
2
▲
SYSTEM
LANGUAGES
OSD LANGUAGE
ENGLISH
TV SCREEN
AUDIO
CHINESE
CHINESE
CHINESE
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
SUBTITLE
MENU LANGUAGE
: Move
Setup : Exit
Tryk på knappen Up/Down (
▲ / ▼ ) for at vælge det
ønskede punkt.
▲
Tryk på knappen Left/Right
( / ) for at vælge systemet.
Fra stopindstilling skal du
trykke på knappen Setup .
LANGUAGES
3
SYSTEM
: Move
LANGUAGES
TV SCREEN
4:3 LB
OFF
BITSTREAM
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
Setup : Exit
: Move
4
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
: Move
SYSTEM
4:3 LB
OFF
BITSTREAM
SYSTEM
TV SCREEN
4:3LB
LB
4:3
OFFPS
4:3
16:9
: Move
Setup
• Tryk igen på knappen Setup .
LANGUAGES
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
Setup : Exit
Sådan afsluttes opsætning af systemet
29
Setup : Exit
Tryk på knappen Up/Down ( ▲ / ▼ ) for at vælge
det ønskede underpunkt og tryk på knappen
Enter .
▲
TV SCREEN
4:3 LB
OFF
BITSTREAM
5
Tryk på knappen Enter eller på den højre
knap ( ).
LANGUAGES
SYSTEM
Setup : Exit
Justering af tv’ets aspektforhold (skærmstørrelse)
En traditionel tv-skærms størrelsesforhold er 4:3 lodret/vandret, hvorimod et widescreen- eller højdefinitions-tv
har et størrelsesforhold på 16:9. Dette kaldes aspektforholdet.Når du afspiller dvd’er, der er optaget til en
anden skærmstørrelse, bør du justere aspektforholdet, så det passer til dit tv eller din skærm.
Q. For et traditionelt tv skal du vælge enten “4:3LB” eller “4:3PS” afhængig af,
hvad du foretrækker.Vælg “16:9”, hvis du har et widescreen-tv.
4:3 LB : Vælg denne indstilling, hvis du vil afspille en
16:9-optagelse på et tv med traditionel
skærm.
(4:3 Letterbox)
LANGUAGES
SYSTEM
TV SCREEN
4:3LB
LB
4:3
OFFPS
4:3
16:9
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
: Move
•Der vises sorte striber foroven og forneden på
skærmen.
4:3 PS : Vælg denne indstilling, hvis du vil afspille en
Setup : Exit
(4:3 Pan&Scan) 16:9-optagelse med “pan & scan” på et tv
med traditionel skærm.
•Du kan kun se den midterste del af skærmen (siderne
af 16:9-formatsbilledet er skåret væk).
16:9
: Vælg denne indstilling for at se et billede i
16:9-format, så det fylder hele skærmen på
dit widescreen-tv.
•Her kan du glæde dig over der brede skærmbillede.
• Hvis et billede imidlertid er lagret på en dvd i 4:3-format, kan du ikke se det i widescreen-format.
• Eftersom dvd’er er optaget i mange forskellige billedformater, ser de forskellige ud afhængig af
den software, tv-type og det aspektforhold, du anvender.
OPSÆTNING
RATING LEVEL (klassifikationsniveau)
Klassifikationsfunktionen fungerer sammen med dvd’er, der indeholder en sikring, så
du kan kontrollere, hvilke typer dvd’er din familie ser.
LANGUAGES
TV SCREEN
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
: Move
SYSTEM
4:3 LB
OFF
BITSTREAM
Setup : Exit
LANGUAGES
SYSTEM
TV SCREEN
4:3 LB
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
BITSTREAM
: Move
Setup : Exit
LANGUAGES
SYSTEM
TV SCREEN
4:3 LB
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
: Move
1.Vælg RATING LEVEL, og tryk derefter
på knappen Enter.
Setup : Exit
2.Brug talknapperne (0-9) til at indtaste
en firecifret adgangskode.
Når du har glemt
adgangskoden til
klassifikationsniveauet
Mens afspilleren er i stopindstilling,
skal du holde knappen Stop ( )
på hovedapparatet nede i mere end
5 sekunder.
• “INITIAL” vises i displayet, og alle
• Afspillerens adgangskode er
standardindstillet til “7890”.
•
standardindstillinger vender tilbage til
fabriksindstillingerne.
Tryk på knappen Power.
3.Brug knappen Up/Down (▲ / ▼ ) for at vælge enten RATING LEVEL
eller NEW PASSWORD, og tryk derefter på knappen Enter.
• Der er op til 8 klassifikationsniveauer på en disk.
• Hvis LEVEL 6 vælges, kan en disk, som indeholder klassifikationsniveau 7 og
derover, ikke afspilles.
• Hvis du vælger NEW PASSWORD, skifter skærmen, så du kan indtaste den
nye adgangskode.
30
Opsætning af højttalere
SPK Mode
Indstilling af højttalere
og forsinkelsestid
2
/
▲
Tryk på knappen Left/Right (
vælge det ønskede punkt.
Tryk på knappen SPK Mode.
▲
1
• Hver gang der trykkes på knappen, vises et forskelligt
indstillingsvalg i frontpanelets display, som angivet nedenfor.
DIGITAL
L
S
p
e
a
k
e
r
LS
M
o
d
e
LS
C
LFT
R
RS
F SP SMALL
Fronthøjttaler: lille
DIGITAL
DIGITAL
L
C
LFT
LS
C SP SMALL
R
L
Centerhøjttaler: lille
C
LFT
R
R
C SP NONE
RS
Center speaker: Ikke i brug
DIGITAL
DIGITAL
L
C
LFT
LS
RS
R SP SMALL
L
C
LFT
LS
RS
Baghøjttaler: lille
R
R SP NONE
RS
Baghøjtaler: Ikke i brug
DIGITAL
L
C
LFT
LS
R
SW SP USE
RS
Subwoofer: brug
DIGITAL
L
C
LFT
LS
Forsi
nkels
estid
R
C DEL
MS
Indstilling af forsinkelsestid fra 00~05 ms
RS
Centerhøjttalers forsinkelsestid
DIGITAL
L
LS
C
LFT
R
R DEL
RS
MS
Indstilling af forsinkelsestid fra 0~15 ms
Baghøjttalers forsinkelsestid
• LILLE:Når denne indstilling er valgt, tildeles der kun lavfrekvenser under 200 Hz til
subwooferen.
•
• NONE: Vælg dette, når der ikke er installeret højttalere.
USE: Vælg dette, når der bruges højttalere.
Displayet skifter afhængigt af den aktuelle lydudgang-indstilling
(DSP, PROLOGIC, 3-STEREO, STEREO osv.).
31
) for at
Indstilling af forsinkelsestid
Når der afspilles 5.1-surround sound, får du den bedste lyd, hvis afstanden mellem dig og hver højttaler er den samme.
Eftersom lyden ankommer til lytterens position på forskellige tidspunkter afhængig af højttalernes placering, kan du justere
for denne forskel ved at tilføje en forsinkelse af lyden fra centerhøjttaleren og surroundhøjttalerne.
• Indstilling af CENTERHØJTALER
Hvis afstanden mellem Dc svarer til eller er større end
afstanden mellem Df på tegningen, skal indstillingen
være 0ms. Ellers skal indstillingen ændres i
overensstemmelse med tabellen.
Afstand mellem Df og Dc
Ideel placering af
CENTERHØJTTALER
Forsinkelsestid
50
100
150
200
1,3 ms
2,6 ms
3,9 ms
5,3 ms
• Indstilling af BAGHØJTALERE
(SURROUND)
Hvis afstanden mellem Df svarer til afstanden
mellem Ds på tegningen, skal indstillingen være
0ms. Ellers skal indstillingen ændres i
overensstemmelse med tabellen.
Afstand mellem Ds og Dc
200
400
600
Forsinkelsestid
5,3 ms
10,6 ms
15,9 ms
Ideel placering af
SURROUNDHØJTTALER
Der bedst at placere alle højttalerne inden for denne cirkel.
Df: Afstand fra FRONTHØJTTALER
Dc: Afstand fra CENTERHØJTTALER
Ds: Afstand fra SURROUNDHØJTTALER
Indstilling af højttalerforsinkelsen er en lydstyrkejustering for lydentusiaster.Til
hjemmebrug henvises til afsnittet “Ideel højttalerplacering” nedenfor, som viser rette
højttalernes placering.
OPSÆTNING
Ideel højttalerplacering
Fronthøjttalere
Indstil fronthøjttalerne, så deres diskanthøjttalere (højtoneområde) er rettet ind omtrent til øreniveau, og i en vandret
vinkel på 45° i forhold til den primære lytteposition.
Centerhøjttaler
Centerhøjttaleren bør ideelt set placeres således, at dens
overflade flugter med fronthøjttalerne.Du kan dog placere
højttaleren enten oven på eller tæt ved bunden af tv-apparatet.
Baghøjttalere
Stil baghøjttalerne længere tilbage parallelt med
væggene, 60 til 90 centimeter over øreniveau for primær
lytteposition.
Hvis pladsen bag ved lyttepositionen er utilstrækkelig
(dvs. for tæt på væggen), skal baghøjttalerne placeres
over for hinanden på hver side.
Subwoofer-højttaler
Anbring subwooferen på et praktisk sted i umiddelbar
nærhed af lyttepositionen.
32
Sådan indstilles højttalerbalancen
Sound Edit
Sådan indstilles højttalerbalancen
2
Brug knappen Left/Right (
justering.
/
▲
Tryk på knappen Sound Edit .
▲
1
) til at foretage
• Hver gang der trykkes på knappen, skifter valget, som vist herunder.
Eksempel: Opsætning af 5.1-kanals lyd
PRO LOGIC
D I G ITAL
OFF, interval fra – 6 ~ 0
LINEAR PCM
L
LS
C
R
LFE
S RS
Fronthøjttalere: L niveau, R niveau
PRO LOGIC
D I G ITAL
OFF, interval fra – 6 ~ 0
LINEAR PCM
L
LS
C
R
LFE
S RS
Baghøjttalere: L niveau, R niveau
PRO LOGIC
interval fra – 6 ~ – 00 ~ +6
D I G ITAL
LINEAR PCM
L
LS
C
R
LFE
S RS
Centerhøjttaler
PRO LOGIC
interval fra – 6 ~ k30>–00 ~ +6
D I G ITAL
LINEAR PCM
L
LS
C
R
LFE
S RS
Baghøjttalere
PRO LOGIC
interval fra – 6 ~ – 00 ~ +6
D I G ITAL
LINEAR PCM
L
LS
C
R
LFE
S RS
Subwoofer
Displayet skifter afhængigt af den aktuelle lydudgangindstilling (DSP, PROLOGIC, 3-STEREO, STEREO osv.).
Indstillingsmetoder for højttalere
Test Tone
Tryk på knappen Test Tone.
• Testsignalet bliver sendt til venstre fronthøjtaler fi Centerhøjtaler fi Højre
L
fronthøjtaler fi Højre baghøjtaler fi Venstre baghøjtaler fi Subwoofer i den
rækkefølge.
Sådan afsluttes indstillingen af sprogfunktionerne
C
SUB
WOOFER
Test Tone
LS
• Tryk igen på knappen Test Tone .
33
R
I indstillingen DSP eller PRO LOGIC kan TEST TONE virke
forskelligt for vcd’er eller cd’er.
RS
Oprettelse af realistiske lydfelter
Du kan bruge de følgende surround-indstillinger for at gengive et realistisk lydfelt.
•Digital flerkanals surround —Dolby Digital og DTS Digital Surround
• Dolby Pro Logic I
Dolby Digital og DTS Digital Surround
For at få en effektiv surround, er det nødvendigt at tilslutte og aktivere alle højttalere.
Dolby Digital
Bruges til at genskabe flerkanals lydspor fra den software, der er kodet med Dolby Digital (
).
Dolby Digital-kodningsmetode (adskilt 5.1-kanals digitalt audioformat) indspiller og komprimerer digitalt signaler fra den venstre
frontkanal, højre frontkanal, centerkanal, venstre bagkanal og højre bagkanal samt LFE-kanalsignaler (i alt 6 kanaler, men LFEkanalen regnes som 0.1 kanal. Derfor kaldes LFE for 5.1-kanalen).
Derudover tillader Dolby Digital stereolyd i baggrunden, og indstiller afskæringsfrekvensen for den bageste diskant til 20 kHz,
sammenlignet med 7 kHz for Dolby Pro Logic. Disse fakta resulterer i en bedre lydkvalitet end med Dolby Pro Logic.
Når systemet opdager Dolby Digital-signaler, lyser indikatoren DOLBY DIGITAL i displayet.
DTS Digital Surround
Bruges til at genskabe flerkanals lydspor fra software, der er kodet med DTS Digital Surround (
).
Når systemet registrerer DTS Digital Surround-signaler, lyser indikatoren DTS i displayet.
Dolby Pro Logic II
• Dolby Pro-Logic II er et nyt flerkanals afspilningsformat, der er udviklet af Dolby Laboratories, som bruger feedback
logic steering-teknologi og giver forbedringer i forhold til almindelig Dolby Pro Logic-kredse.
• Dolby Pro Logic II kan bruges til at dekode ikke blot kilder, der er indspillet i Dolby Surround (
), men
også almindelige stereokilder, til fem kanaler (venstre front, højre front, center, surround venstre og surround højre)
for at få surround sound.
• Hvor surroundkanalens afspilningsfrekvensområde var begrænset med den almindelige Dolby Pro Logic, giver Dolby
Pro Logic II en breddere båndvidde.
Derudover var surroundkanalerne i mono (lyden i venstre og højre surroundkanaler var den samme) med den forrige
Dolby Pro Logic, men med Dolby Pro Logic II er de i stereo.
* Kilder indspillet i Dolby Surround
Dette er kilder, hvor tre eller flere surroundkanaler er blevet indspillet som to kanaler af signaler, der bruger Dolby
Surround-kodningsteknologi.
Dolby Surround bruges til lydspor i film, der er indspillet på dvd’er, ld’er og videobånd, og som kan afspilles på
stereovideobåndoptagere, såvel som for stereoudsendelsessignaler fra FM-radio, tv, satellitudsendelser og kabel-tv.
Dekodning af disse signaler med Dolby Pro Logic gør det muligt at opnå flerkanals surroundafspilning.
Signalerne kan også afspilles på almindeligt stereoudstyr, hvor de i så fald giver almindelig stereolyd.
Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. “Dolby,” “Pro
Logic,” og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby
Laboratories. Fortroligt arbejde, der ikke er offentliggjort.
©1992–1997 Dolby Laboratories, Inc. Alle rettigheder
forbeholdes.
Fremstillet på licens fra Digital Theater Systems, Inc. USA
patent nr. 5.451.942 og andre verdensomspændende udstedte
og anmeldte patenter. “DTS” og “DTS Digital Surround” er
varemærker, som tilhører Digital Theater Systems, Inc. ©1996
Digital Theater Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
34
OPSÆTNING
DTS Digital Surround er et andet adskilt 5.1-kanals digitalt lydformat, der er tilgængelig på cd-, ld-, og dvd-software.
Sammenlignet med Dolby Digital, er komprimeringshastigheden for lyd relativt lav.
Dette fakta tillader DTS Digital Surround-format at tilføje bredde og dybde til de genskabte lyde. Som resultat heraf
kendetegnes DTS Digital Surround ved en naturlig, solid og klar lyd.
Dolby Pro Logic II-dekoder
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II er et nyt format til at afspille flerkanals lydsignaler, som giver forbedringer der rækker ud
over den almindelige Dolby Pro Logic. Den kan bruges til at dekode ikke blot kilder indspillet i Dolby
Surround, men også almindelige stereokilder, til fem kanaler (venstre front/højre, center og surround
venstre/højre). Derudover kan der indstilles forskellige parametre i overensstemmelse med kildetypen, så
du kan justere lydfeltet med en større nøjagtighed.
1
Tryk på knappen Function på frontpanelt for at vælge den ønskede funktion.
• Vælg fra FM fi AM fi DVD fi DIGITAL IN fi AUX 1 fi AUX 2.
2
Tryk på knappen Pro Logic II.
3
Tryk på knappen DSP/DPL II Mode.
• Hver gang der trykkes på knappen Pro Logic • Hver gang der trykkes på knappen DSP/DPL II
II.
Mode.
PRO LOGIC
PRO LOGIC
L
R
PRO LOGIC II : Kanalerne venstre, center,
højre, subwoofer og
surround (venstre, højre)
L
R
PRO LOGIC
L
R
PRO LOGIC
L
R
L
R
STEREO : Kanalerne venstre, højre og subwoofer
PRO LOGIC
L
R
Pro Logic II Mode
Vælg en af indstillingerne (“MUSIC”, “CINEMA”, “PRO LOGIC” eller “MATRIX”).
• Det anbefales at bruge indstillingen Music, når du lytter til cd eller ser dvd’er med
overvejende musikalsk indhold.
• Indstillingen Cinema (biograf) er bedst, når du ser film.
• Indstillingen Pro Logic tilbyder den samme surroundbehandling, som den originale Pro
Logic og bruges bedst, når kildens indhold ikke er af optimal kvalitet.
• Indstillingen Matrix er nyttig, når lyden er i mono.
35
Effect
Effektfunktionen Dolby Pro Logic II
Denne funktion fungerer kun i indstillingen DLP II M Mode (Dolby Pro Logic II Music).
Brug knappen Left/Right (
med.
/
▲
Tryk på knappen DSP/DPL II Effect.
2
▲
1
) til at justere
• Hver gang der trykkes på knappen DSP/DPL II Effect.
Vælg “0” eller “1”
Kontrolknappen
kan indstilles i 7
trin fra 0 til 6.
• Indstillingen Panorama
Denne indstilling udvider det forreste sterobillede til at omfatte surroundhøjttalerne og
giver en spændende “rumlydseffekt”, der kastes tilbage fra væggene.
Kontrolknappen
Center Width
•
Denne kontrolknap justerer centerbilledet, så lyden kommer kun fra centerhøjttaleren,
kun fra venstre/højre højttalere som et fantombillede, eller fra alle tre fronthøjttalere i
forskellige grader.
• Kontrolknappen Dimension
Denne kontrolknap justerer gradvist lydfeltet enten fremad eller bagud.
• Når der afspilles en dvd, der er dekodet i to eller flere kanaler, kan indstillingen DOLBY
PRO LOGIC II ikke vælges.
36
OPSÆTNING
Kontrolknappen
kan indstilles i 8
trin fra 0 til 7.
DSP(Digital Signal Processor)indstillinger
DSP-indstillinger er konstrueret til at simulere forskellige akustiske miljøer.
Lyd der høres i koncertsale, biografer, pavilloner, på dansesteder og steder med
livemusik består af direkte eller indirekte lyd —tidlige refleksioner og refleksioner
bagfra.
Direkte lyd når frem til lytteren direkte uden refleksioner.
Indirekte lyd er forsinket af afstanden fra loft og vægge.
Den indirekte lyd er et vigtigt element i den akustiske surroundeffekt.
Tryk på knappen DSP/DPLII Mode.
• Denne funktion virker kun i STEREO-indstilling.
• Dette system er forsynet med følgende DSP-indstillinger:
➠
HALL
➠
THEATER
Giver en klar vokal og simulerer følelsen af at være i en
koncertsal.
Simulerer følelsen af en biograf.
➠
PAVILION
➠
Simulerer den rummelige følelse af en pavillon med højt til
loftet.
DANCE CLUB Simulerer lyden fra et diskotek med en dunkende bas.
➠
LIVE CLUB:
Simulerer følelsen af at være på et sted med livemusik og lavt
til loftet.
• Disse DSP-indstillinger kan bruges til at tilføje akustiske surroundeffekter, mens der
•
gengives analoge eller lineære PCM-digitale signaler i stereo.
Når en af DSP-indstillingerne er valgt, lyser DSP-indikatoren i displayet.
DSP-indstillingerne er tilgængelige i overensstemmelse
med indgangssignalets format.
37
O : Mulig, X : Ikke mulig
Sådan forøges effektniveauet
Sådan forøges effektniveauet
Effect
Tryk på knappen DSP/DPL II Effect.
• Effektniveauet kan indstilles i trin mellem 1 og 4.EFFECT1 ‘
•
EFFECT2 ‘ EFFECT3 ‘ OFF(DEFAULT).
Hver gang der trykkes på knappen, flytter indstillingen til den næste
effekt.
Desto højere nummer, desto stærkere bliver DSP-surroundeffekten.
Hvad er en effekt?
Den indstiller DSPstyrken.
• Denne funktion virker kun i DSP-indstilling.
Justering af DSP-lydparametre
Du kan finjustere DSP-indstillingerne ved at ændre tre
parametre - —rum, live og efterklang.
OPSÆTNING
1
Tryk på knappen DSP/DPL II Mode.
3
00 R 00
Normal
angivelse
(annulleret)
REVERB
(efterklang)
BAG
LIVE
/
▲
00 F 00
Tryk på knappen Left/Right (
justere DSP-lydparameteren.
▲
2
Tryk på knappen Sound Edit.
• Hver gang du trykker på knappen, skifter
displayet som følger:
) for at
SW
ROOM
ROOM :Justering af resonansen ud fra rummets størrelse.
Jo højere værdien er, jo mere effektiv er resonansen (fra
04 til 16 i trin á 2).
LIVE (Liveness) : Live-indstillingen justeres som følger.Jo
højere værdien er, jo større bliver liveeffekten (fra 04 til 16 i trin á 2).
REVERB (efterklang) : Justering af lydens efterklangstid (fra
0,0 msek. til 1,6 msek. i trin på 0,2 msek.).
• Denne funktion virker kun i DSP-indstilling.
38
Radiolytning
Du kan lytte til det valgte bånd (FM-, MW- eller LW-radiostationer) ved at bruge enten
automatisk indstilling eller manual indstilling.
2
1
Fjernbe
tjening
Tryk på knappen Tuner
(Band).
• Der skiftes frem og tilbage
mellem “FM” “MW” og “LW”,
hver gang du trykker på
knappen Tuner(Band).
Vælg en radiostation.
Auto station 1
Når knappen
forvalgt station.
Auto station 2
Hold knappen
nede. Den automatiske
søgning begynder og standser derefter, når der stilles
ind på en station.
Manuel station
Tryk på knappen
for at stille ind på den valgte
station. Frekvensen skifter stigende i begge retninger,
hver gang den tilsvarende knap trykkes ned.
2
1
Hove
dapp
arat
trykkes ned, vælges en
Tryk på knappen Function
for at vælge det ønskede
bånd (FM, MW eller LW).
Vælg en radiostation.
Auto station 1
Tryk på knappen Stop (
) for at vælge indstillingen
PRESET. Tryk derefter på knappen
for at
vælge en station, der er lagret i forvalget
Auto station 2
Tryk på knappen Stop (
) for at vælge indstillingen
MANUAL på frontpanelet. Hold derefter knappen
nede for at sætte den automatiske søgning efter
stationer i gang.
Manuel station
Tryk på knappen Stop (
) for at vælge indstillingen
MANUAL på frontpanelet. Tryk på knappen
for at stille ind på den ønskede station.Frekvensen
skifter stigende i begge retninger, hver gang den
tilsvarende knap trykkes ned.
Audio
Sådan lyttes i mono/stereo
MO/ST
Tryk på knappen MO/ST. (kun FM)
• Der skiftes mellem “STEREO” og “MONO”, hver gang der trykkes på knappen MO/ST.
• I områder med dårlige modtageforhold skal du vælge mono for at få en tydelig
udsendelse uden interferens.
39
Forvalg af stationer
Du kan lagre op til:
15 FM-stationer
8 MW-stationer
7 LW-stationer
• FM
• AM(MW)
• LW
Frekvensmodulation
Mellembølge
Langbølge
Eksempel: forvalg af FM 89,1 i hukommelsen
2
Brug knappen
og
knappen til at stille ind på
89,1
Vælg MANUAL ved at trykke
på knappen Stop ( ) på
hovedapparatet.
• Der skiftes mellem “
▲
▲
Tryk på knappen Tuner
(Band) , og vælg FM-båndet.
3
▲
▲
1
“, hver gang du trykker på
knappen Tuner (Band).
MHZ
L
MHZ
R
L
4
5
PROGRAM
R
6
▲
▲
Hvis du vil lagre 89,1 til en anden
forvalgt placering (FM2 ~ FM15), skal
du trykke på
eller
, og derefter trykke på
Program for at lagre på den placering.
MHZ
PROGRAM
L
R
L
R
R
Følg trin 1 - 5 igen for at
forvælge andre stationer.
▲
▲
Tryk på knappen Program på
fjernbetjeningen, FM1 blinker.
Hvis du vil lagre 89,1 til FM1,
skal du trykke på knappen
Program igen.
L
L
R
MHZ
MHZ
RADIOBETJENING
Stille ind på en forvalgt station
Se forrige side.
40
Om RDS-udsendelser
Brug af RDS (Radio Data System) til at modtage FM-stationer
RDS giver FM-stationer mulighed for at sende ekstra signaler sammen med deres almindelige
programsignaler.
Stationerne sender f.eks. deres stationsnavn samt oplysninger om hvilken type program de udsender,
f.eks. sport eller musik osv.
Når der stilles ind på en FM-station, som yder RDS-service, lyser indikatoren RDS i displayet.
• Beskrivelse af funktionen RDS
1. PTY (Programtype) : Viser den programtype, der udsendes i øjeblikket
2. PS NAME (Programservicenavn) : Angiver navnet på stationen og består af 8 tegn.
3. RT (Radiotekst) : Dekoder den eventuelle tekst, som stationen sender, og består af maks. 64 tegn.
4. CT (Ur) : Dekoder urets rigtige tid fra FM-frekvensen.
• Nogle stationer sender ikke PTY-, RT- eller CT-information, derfor kan dette ikke altid vises.
5. TA (Trafikmeddelelse):Når dette symbol blinker, angiver det, at der er en trafikmeddelelse på vej.
• RDS er ikke tilgængelig ved MW/LW-udsendelser.
• RDS virker ikke korrekt, hvis den indstillede station ikke transmitterer RDSsignaler korrekt, eller hvis signalstyrken er svag.
RDS Display
Hvilke oplysninger kan RDS-signaler give?
Du kan se de RDS-signaler, som stationen sender, i displayet.For at se RDS-signaler$z10f$>
Tryk på RDS DISPLAY, mens du lytter til en FM-station.
Hver gang du trykker på knappen, skifter displayet for at vise dig følgende oplysninger:
PS (Programservice) :Under søgningen vises “PS” og derefter vises stationsnavnet.”NO PS”
vises, hvis der ikke sendes noget signal.
RT (RadioText) : mens den søger,”RT”fremkommer, og teksten, som stationen udsender,
vises. “NO RT”fremkommer, hvis der IKKE sendes noget signal.
Frekvens : station Frekvens (ikke-RDS service)
Om tegn vist i displayet
Når der i displayet står PS- eller RT-signaler, bruges følgende tegn.
• Displayvinduet kan ikke skelne imellem store og små bogstaver, og bruger altid store bogstaver.
• Displayvinduet kan ikke vise bogstaver med accenter. “A” kan for eksempel stå for “A’er” med
accenter som “À, Â, Ä, Á, Å og Ô.
Hvis søgningen slutter med det samme, vises “PS” og “RT” ikke i displayet.
41
1
PTY-
PTY Search
PTY+
4
5
6
Indikatoren PTY (programtype) og funktionen PTY-SEARCH
En af fordelene ved RDS-service er, at du ved at specificere PTY-koderne kan finde en bestemt
programtype blandt de forvalgte kanaler.
For at søge efter et program, skal du bruge
PTY-koder
NEWS
Husk, før du begynder...
• PTY-søgning kan kun anvendes for forvalgte
•
•
•
stationer.
Tryk på PTY SEARCH under søgningen, for at
standse søgeprocessen.
Der er en tidsbegrænsning ved at udføre følgende
trin.
Hvis indstillingen annulleres før du er færdig, skal
du begynde fra trin 1 igen.
Når du trykker på knapperne på den primære
fjernbetjening, skal du sørge for, at du har valgt
FM-stationen med den primære fjernbetjening.
Tryk på PTY SEARCH, mens du lytter til en
FM-station.
1
2
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
• Forskellige emner, herunder aktuelle
begivenheder, dokumentar, diskussion og
analyse.
• Information om blandt andet vægt og mål,
afkast og prognoser, emner af interesse for
forbrugere, medicinsk information o. lign.
• Sport
• Uddannelse
• Drama-/radioserier osv.
CULTURE
• National og lokal kultur, herunder religiøse
spørgsmål, sociale videnskaber, sprog, teater
o. lign.
SCIENCE
• Naturvidenskab og teknologi
VARIED
• Andre snakke- og underholdningsprogrammer
(quiz, spil), interviews, komedie, satire o. lign.
POP M
• Popmusik
ROCK M
• Rockmusik
• Moderne, afslappende musik.
LIGHT M
• Let klassisk musik - klassisk musik og
instrumentalmusik og korsang
CLASSIC
• Klassisk musik - orkestermusik, symfoni,
kammermusik og opera
OTHER M
• Anden musik - jazz, R&B og countrymusik
WEATHER
• Vejret
FINANCE
Tryk igen på PTY SEARCH, mens den
PTY-kode, der er valgt i de forrige trin
stadig vises i displayet.
• Centerapparatet søger 15 forvalgte FMstationer, standser, når den finder den, du
har valgt, og stiller ind på den
pågældende station.
• Nyheder, meninger og reportager
• Økonomi
CHILDREN
• Børneprogrammer
SOCIAL A
• Samfund
RELIGION
• Religion
PHONE IN
• “Ring-ind”
TRAVEL
• Rejser
LEISURE
• Fritid
JAZZ
COUNTRY
NATIONAL M
RADIOBETJENING
3
AFFAIRS
M.O.R.M
Tryk på PTY- eller PTY+, og hold den nede,
indtil den ønskede PTY-kode vises i
displayet, mens “PTY SELECT” blinker.
• Displayet viser dig de PTY-koder, der er
beskrevet til højre.
Programtype
Display
• Jazzmusik
• Countrymusik
• Folkemusik
OLDIES
• Oldies
FOLK M
• Folkemusik
DOCUMENT
• Dokumentar
42
Fejlsøgning
Problem
Diskskuffen åbnes ikke.
Kontroller
• Er disken lagt i med etikettesiden op?
• Er stikket sat korrekt i stikkontakten?
• Slå strømmen til apparatet fra ved at trykke på knappen Power (
). Slå derefter strømmen til igen.
Disken afspilles ikke.
Afspilning begynder ikke med
det samme, når der trykkes på
knappen Play/Pause.
• Kontroller dvd’ens landekode.
• DVD-diske, der er købt i udlandet, kan muligvis ikke afspilles.
• Denne afspiller kan ikke afspille cd-rom’er, dvd-rom’er osv.
• Kontroller aldersgrænsekoden for dvd’en.
• Kontroller, om disken er ridset eller skæv?
• Der høres ingen lyd under afspilning ved høj hastighed og ved
Der kommer ingen lyd.
Der høres kun lyd fra
nogle få højttalere, ikke
alle seks.
indstillingerne for trinvis afspilning.
• Er højttalerne tilsluttet korrekt? Er højttaleropsætningen korrekt
tilpasset?
• Er disken alvorligt beskadiget?
Disken kan være snavset.Fjern fingeraftryk og snavs.
• Når du lytter til en cd eller radio, udsendes lyden kun til
•
fronthøjttalerne (V/H). Vælg indstillingen “PRO LOGIC” ved at
trykke på knappen Pro Logic på fjernbetjeningen for at bruge alle
seks højttalere.
Kontroller, om dvd’en er kompatibel med 5.1-kanal.
Billedet vises ikke. Der kommer
ingen lyd. Diskskuffen åbnes
først efter 2-5 sekunder.
• Blev afspilleren flyttet fra et koldt til et varmt sted?
Lyden er uregelmæssig.
• Sidder højttalerledningerne løse?
• Er der støv eller skidt på højttalertilslutningerne?
Dolby Digital 5.1-kanals
surround sound
gengives ikke.
• Har disken, der afspilles, mærket “Dolby Digital 5.1CH” ?
43
Når der dannes kondens inde i afspilleren, skal du fjernedisken
og lade afspilleren stå tændt i 1 til 2 timer. (Du kan bruge
afspilleren igen, når kondensdannelsen er forsvundet.)
•
5.1-kanals lyd gengives kun, hvis disken er optaget med 5.1-kanals
lyd.
Er dvd-afspilleren sluttet til de korrekte højttalere?
Problem
• Disken drejer rundt, men
der vises
ingen billede.
• Der er forstyrrelser på
billedet,
og kvaliteten er dårlig.
Kontroller
• Er tv’et tændt?
• Er videokablerne korrekt tilsluttet?
• Er afspilleren indstillet til PAUSE?
• Er tv’ets videoformat (NTSC/PAL) indstillet korrekt?
Tryk på knappen NTSC/PAL en gang igen for at ændre det aktuelle valg.
• Er der støv eller skidt på disken, eller er disken beskadiget?
• Det er ikke muligt at afspille enkelte dvd-diske på grund af dårlig
fremstilling.
• Når en mørk sekvens ændres til en lys sekvens under afspilningen,
flimrer skærmen lodret.Nogle forstyrrelser er normale.
• Bruges fjernbetjeningen inden for den korrekte afstand
Fjernbetjeningen virker
ikke.
og vinkel for betjening af apparatet?
• Er der forhindringer mellem fjenbetjeningen og
•
Lyd- eller undertekstsprog
virker ikke.
Der trykkes på knappen
Menu, men
menuskærmen vises
ikke.
Skærmformatet kan ikke
ændres.
føleren til fjernbetjeningen?
Er batterierne opbrugt? Er det tid til at udskifte batterierne?
• Funktionerne lyd- og undertekstsprog virker ikke med dvd’er, som
ikke har flere lyd- eller undertekstsprog.
• Bruges fjernbetjeningen inden for den korrekte afstand og vinkel til
betjening af apparatet?
• Er batterierne opbrugt?
• Har disken en menu?
• Du kan afspille dvd’er i 16:9-format i indstillingerne 16:9 WIDE, 4:3
LETTER BOX eller 4:3 PAN-SCAN, men dekodede 4:3-dvd’er
viser kun 4:3-format. Se dvd-diskens cover, og vælg derefter den
korrekte funktion.
Der kan ikke stilles ind på • Er antennen korrekt installeret?
den ønskede
• Hvis antennens indgangssignal er svagt, skal du installere en
ekstern
FM- antenne i et område med gode modtagerforhold.
radiostation.
• Mens afspilleren er i stopindstilling, skal du holde knappen Stop (
) nede på hovedapparatet i godt 5 sekunder. “INITIAL” vises i
displayet, og alle indstillinger vender tilbage til fabriksindstillingerne.
Funktionen RESET sletter alle indstillinger. Brug ikke denne
funktion, medmindre det er nødvendigt.
44
DIVERSE
Der er funktionsfejl på
anlægget (anlægget
virker ikke, eller der er
ingen lyd).
Forsigtighedsregler vedrørende
håndtering og opbevaring af diske
Små ridser på disken kan reducere lyden og billedkvaliteten eller forårsage stop i
afspilningen.Pas på ikke at ridse diskene, når du bruger dem.
DK
Håndtering og opbevaring af diske
Hvis der kommer fingeraftryk eller snavs på
disken, skal den renses med et mildt
rensemiddel fortyndet i vand, og aftørres
med en blød klud.
• Ved rensning skal du aftørre disken fra midten og
udad.
Der kan dannes kondens, hvis der kommer
varm luft i kontakt med kolde dele inde i
afspilleren.Hvis der er kondens inde i
afspilleren, fungerer den muligvis ikke korrekt.I
så fald skal du fjerne disken og lade afspilleren
stå tændt i 1 til 2 timer.
Opbevaring af diske
Må ikke opbevares i
direkte sollys.
Skal opbevares
på et køligt og
ventileret sted.
• Diskene må ikke blive snavsede.
• Isæt ikke beskadigede eller ridsede diske.
45
Skal opbevares i et
rent
beskyttelseshylster.
Skal opbevares lodret.
Disktype og beskyttelse
Brugbare diske
Disktyper
Mærker
Indspilning Diskstørrelse
styper
12 cm
Dvd
VIDEO
Lyd + video
8 cm
COMPACT
Video-cd
DIGITAL VIDEO
Dolby Digitaldisk
DIGITAL AUDIO
DTS-disk
Ca. 240 min. (enkeltsidet)
Ca. 480 min. (dobbeltsidet)
Ca. 80 min. (enkeltsidet)
Ca. 160 min. (dobbeltsidet)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
Lyd + video
COMPACT
Lyd-cd
Max. afspilningstid
Lyd
Digital lyddisk
Stereodisk
NTSC-sendesystem i
USA, Canada, Japan,
Sydkorea osv.
MP3-disk
DIVERSE
46
Specifikationer
Strømforbrug
120 W
Vægt
6,6 kg
Mål (B x H x D)
360 mm x 76 mm x 365 mm
Omgivende temperatur ved drift
+5°C~+35°C
Omgivende luftfugtighed ved
10%~75%
TU
F N
M E
R
drift
10 dB
Brugbar følsomhed
60 dB
S/N-forhold
0,5%
T
A U
M N
E
R
Forvrængning
54 dB
Brugbar følsomhed
40 dB
S/N-forhold
2%
Forvrængning
1,0 Vp-p (75Ω belastning)
Sammensat video
Kompositvideo : 1,0 Vp-p (75Ω belastning)
G
E
N
E
R
EL
T
V
I
D
E
O
U
D
G
A
N
G
FO
RS
T
Æ
R
KE
R
Luminanssignal : 1,0 Vp-p (75Ω belastning)
Scart-stik
Luminanssignal: 1,0 Vp-p (75Ω belastning)
S-VIDEO
40 W x 2 (6Ω), Forvrængning 10%
Udgang til centerhøjttaler
40 W (6Ω), Forvrængning 10%
Udgang til baghøjttaler
40 W x 2 (6Ω), Forvrængning 10%
Udgang til subwoofer
70 W (3Ω), Forvrængning 10%
Frekvensområde
20 Hz~25 KHz
S/N-forhold
75 dB
Kanalseparation
50 dB
Indgangsfølsomhed
(AUX) 500 mV
5.1 kanals højttalersystem
Front-/center-/baghøjttaler
Subwoofer
Impedans
6Ω x 5
3Ω
Frekvensområde
100 Hz~18 KHz
40 Hz ~ 200 Hz
Trykniveau for udgangslyd
87 dB / W / M
86 dB / W / M
Nominel indgangseffekt
40 W
70 W
Maksimal indgang
80 W
140 W
Mål (B x H x D)
Vægt
47
Farvesignal: 0,286 Vp-p (75Ω belastning)
Udgang til fronthøjttaler
Højttalersystem
H
Ø
JT
T
A
L
E
R
Farvesignal : 0,286 Vp-p (75Ω belastning)
Front/bag
120mm x 186mm x 130mm
Center
300mm x 139mm x 121mm
Front/bag
1,1 kg
Center
1,2 kg
210mm x 367mm x 360mm
7,1 kg
Reference
Terminologi
VINKEL
KAPITELNUMMER
På nogle dvd-diske indspilles sekvenser, som er blevet filmet fra en række forskellige vinkler på
samme tid (den samme sekvens er filmet forfra, fra venstre, fra højre osv.).
Med den type diske kan knappen Angle bruges til at ændre synsvinklen for bestemte sekvenser.
Disse numre er indspillet på dvd’er.En titel er inddelt i mange afsnit med hver sit
nummer, og der kan hurtigt søges efter bestemte dele af videoen ved hjælp af
disse numre.
Dvd
En optisk disk med høj tæthedsgrad, hvorpå der er indspillet billeder og lyd af høj kvalitet ved
hjælp af digitale signaler.Med integration af ny videokompressionsteknologi (MPEG-2) og
optagelsesteknologi med høj tæthedsgrad, udgør en dvd det samme som to 0,6 mm tykke diske
presset sammen
PCM
Et akronym for impulskodemodulation - en anden betegnelse for digital lyd.
PBC
Er optaget på en video-cd (version 2.0). Udvalgte sekvenser eller oplysninger kan
(AFSPILNINGSKONTR vælges fra menuen, der vises på tv-skærmen.
OL)
LANDENUMMER
Både dvd-afspilleren og dvd’er er indkodet med et landenummer.
Hvis landenummeret på dvd’en ikke svarer til dvd-afspillerens landenummer, kan
disken ikke afspilles.
UNDERTEKSTER
Oversættelser vises nederst på skærmen.En dvd kan indeholde undertekster
på op til 32 sprog.
TITELNUMMER
Disse numre er indspillet på dvd’er. Hvis en dvd indeholder mere end to film,
nummereres disse film som Titel 1, Titel 2 osv.
SPORNUMMER
Disse numre tildeles de spor, som er optaget på video- og lyd-cd’er. De gør det
nemt at finde bestemte spor.
VIDEO-CD
Indeholder indspilninger af billeder og lyd, hvis kvalitet stort set svarer til
kvaliteten på videobånd.
Afspilleren understøtter også video-cd’er med afspilningskontrol (version 2.0).
Du kan få 5.1 (eller 6) kanaler med hi-fi digital lyd fra forskellige digitale
indgangskilder, f.eks. laserdiske, dvd, cd o. lign.
DTS giver en realistisk, tydelig surround sound, der har ikke tidligere har været
mulig med traditionel surround sound.
D I G I T A L
5.1 (eller 6) -kanals digital surround sound gengives fra dvd’er og ld’er indspillet
som digitale signaler (med
diskmarkering). Med bedre lydkvalitet,
dynamikområde, og retningsbestemthed i forhold til den traditionelle Dolby
surround-teknologi, kan du nyde den dynamiske, realistiske lyd.
DOLBY
D I G I T A L
Der reproduceres en 4-kanals analog lyd fra en programkilde som f.eks. en
videobåndoptager, eller ld med mærket
.Du kan nyde en mere realistisk og
robust lyd, som ikke er tilgængelig med almindelige stereokilder.
48
DIVERSE
DOLBY
DETTE APPARAT ER FREMSTILLET AF:
Samsung-Hotline (allgemeine Informationen):
Tel.: 0180-5 12 12 13 (DM 0,24/Min.)
Fax: 0180-5 12 12 14
AH68-01141E
Download PDF

advertising