Sony | KDL-20G3000 | Sony KDL-20G3000 Návod k obsluze

3-276-846-51(1)
K
LCD Digital Colour TV
LCD Digital Colour TV
Instrukcja obsługi
PL
Przed rozpoczęciem eksploatacji telewizora należy zapoznać się
z treścią rozdziału „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”
niniejszej instrukcji. Zachować instrukcję do wykorzystania w
przyszłości.
Návod k použití
CZ
Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtěte část
„Bezpečnostní údaje“ v tomto návodu. Návod si uschovejte i pro
budoucí potřebu.
Návod na obsluhu
SK
Pred zapnutím TV prijímača si prosím pozorne prečítajte čast’
„Informácie o bezpečnosti“. Návod si uchovajte pre ďašie použitie.
Kezelési utasítás
HU
Mielőtt elkezdené használni a televíziót, kérjük, olvassa el a jelen
kézikönyv Biztonsági előírások c. szakaszát. Őrizze meg a
kézikönyvet későbbi használatra.
KDL-20G30xx
KDL-20G30xx
Printed in Slovak Republic
Szczegółowe informacje o produktach Sony
Užitečné informace o výrobcích Sony
Pre viac informácií o produktoch Sony
Sony termékekről hasznos információkat találhat az alábbi
weboldalon
3-276-846-51(1)
K
© 2007 Sony Corporation
010COV.book Page 2 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii
Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i
potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58.
W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w
osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych,
lub z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
Wprowadzenie
Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy Sony.
Przed przystąpieniem do eksploatacji telewizora należy
dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji oraz
zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
Utylizacja telewizora
Pozbycie się zużytego
sprzętu (stosowane w
krajach Unii Europejskiej i
w pozostałych krajach
europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt
nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno
się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W
celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat
recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.
Informacja dotycząca funkcji
Telewizji Cyfrowej
• Wszystkie funkcje dotyczące Telewizji Cyfrowej (
)
dostępne są tylko w krajach lub na obszarach, gdzie
nadawane są sygnały cyfrowej telewizji naziemnej DVBT (MPEG2). Prosimy skontaktować się z lokalnym
sprzedawcą, aby ustalić, czy w miejscu Państwa
zamieszkania można odbierać sygnały DVB-T.
• Choć zakupiony model telewizora jest dostosowany do
odbioru sygnałów telewizji naziemnej DVB-T, nie można
zagwarantować jego kompatybilności z tworzonymi w
przyszłości programami w formacie DVB-T.
• W niektórych krajach pewne funkcje Telewizji Cyfrowej
mogą być niedostępne.
2 PL
Informacje dot. znaków
towarowych
•
jest zastrzeżonym znakiem towarowym projektu
DVB.
• Wyprodukowano na licencji BBE Sound, Inc. Produkt na
licencji BBE Sound, Inc. wyprodukowany zgodnie z
jednym lub większą liczbą następujących patentów
amerykańskich: 5510752, 5736897. Nazwa “BBE” i
symbol BBE są znakami towarowymi firmy BBE Sound,
Inc.
• Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Nazwa
“Dolby” i symbol podwójnej litery D
są znakami
towarowymi firmy Dolby Laboratories.
D I G I T A L
~
Symbol “xx”, który pojawia się w nazwie modelu,
odpowiada dwóm znakom numerycznym opisującym
kolor.
010COV.book Page 3 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
Spis treści
Instrukcja podłączenia i programowania
4
Instrukcja pod³¹czenia i programowania 4
Informacje dotyczące bezpieczeństwa......................................................................................8
Środki ostrożności.....................................................................................................................9
Przegląd przycisków pilota ..................................................................................................10
Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...................................................................11
Odbiór audycji telewizyjnych
Odbiór audycji telewizyjnych ...................................................................................................12
Sprawdzanie elektronicznego przewodnika po programach (EPG)
...............................14
Korzystanie z listy Ulubione cyfrowe
..............................................................................16
PL
Korzystanie z dodatkowego sprzętu
Podłączanie dodatkowego sprzętu .........................................................................................17
Oglądanie obrazów z podłączonych urządzeń........................................................................18
Korzystanie z funkcji MENU
Poruszanie się po menu..........................................................................................................19
Menu Regulacja obrazu ..........................................................................................................20
Menu Regulacja dźwięku ........................................................................................................22
Menu Funkcje..........................................................................................................................23
Menu Ustawienia.....................................................................................................................25
Menu Ustawienia cyfrowe
..............................................................................................28
Informacje dodatkowe
Dane techniczne .....................................................................................................................30
Rozwiązywanie problemów.....................................................................................................31
: tylko w przypadku kanałów cyfrowych
3PL
010COV.book Page 4 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
Instrukcja podłączenia i programowania
1: Sprawdzenie
wyposażenia
2: Zakładanie stojaka
1
Otworzyć kartonowe pudło i wyjąć
podstawę.
Pilot RM-ED005 (1)
Bateria AA (typu R6) (2)
Pasek podtrzymujący (1) i wkręty (2)
Podstawa (1)
Śruby mocujące podstawy (2)
Zaślepki na otwory (2)
Podstawa
Wkładanie baterii do pilota
Wcisnąć i podnieść pokrywę.
~
• Przy wkładaniu baterii do pilota zachować właściwą
biegunowość.
• Nie należy używać różnych typów baterii jednocześnie
ani łączyć starych baterii z nowymi.
• Zużyte baterie należy utylizować w sposób nieszkodliwy
dla środowiska naturalnego. W niektórych regionach
sposób utylizacji zużytych baterii mogą regulować
stosowne przepisy. Należy skontaktować się w tej sprawie
z lokalnymi władzami.
• Należy ostrożnie obchodzić się z pilotem. Nie należy nim
rzucać, chodzić po nim lub wylewać na niego żadnych
płynów.
• Nie należy kłaść pilota w pobliżu źródeł ciepła lub w
miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych. Chronić go przed wilgocią.
4 PL
2
Zdjąć folię zabezpieczającą oraz wyjąć
odbiornik telewizyjny.
010COV.book Page 5 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
3
3: Podłączenie anteny/
magnetowidu/
Nagrywarka DVD
Jeśli odbiornik ma być
przyłączony tylko do anteny
Przewód koncentryczny
4
Sprawdzić blokadę, aby upewnić się, że
odbiornik TV jest prawidłowo zamontowany
na podstawie.
Blokada
5
Jeśli odbiornik ma być przyłączony do
anteny i magnetowidu / Nagrywarka DVD
Wyjąć śruby z woreczka.
Przewód
koncentryczny
6
Przykręcić odbiornik telewizyjny do
podstawy przy pomocy śrub dostarczonych
w komplecie.
Przewód SCART
Przewód
koncentryczny
~
Magnetowid
W przypadku używania elektrycznego śrubokręta, moment
dokręcania należy ustawić na około 2 N·m (20 kgf·cm)
(cd)
5 PL
Instrukcja podłączenia i programowania
Umieścić odbiornik na podstawie. Należy
uważać, aby nie zaplątać przewodów.
010COV.book Page 6 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
4: Zabezpieczenie
telewizora przed
przewróceniem
6: Wybór języka, kraju/
regionu i lokalizacji
3,4,5
5: Formowanie wiązki
przewodów
1
Podłączyć odbiornik TV do gniazdka
sieciowego
(220-240V AC, 50Hz).
2
Nacisnąć przycisk 1 na odbiorniku.
Przy pierwszym włączeniu telewizora na ekranie
pojawia się menu Język.
3
Aby wybrać język wyświetlanych menu
ekranowych, należy naciskać przyciski F/
f, a następnie nacisnąć .
Auto Start Up
Language
Country
Location
Select:
6 PL
Confirm:
010COV.book Page 7 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
4
Aut. inicjalizacja
Język
Kraj
3
Lokalizacja
Wybierz:
Powrót:
5
Gdy na ekranie zostanie wyświetlone menu
Sortowania programów, należy postępować
zgodnie z czynnościami opisanymi w rozdziale
“Sortowanie programów” (strona 25).
Jeśli kolejność zachowanych w telewizorze
kanałów analogowych ma pozostać niezmieniona,
należy przejść do punktu 4.
Potwierdź:
Jeśli kraju/regionu, w którym odbiornik będzie
używany, nie ma na liście, zamiast nazwy kraju/
regionu należy wybrać “-”.
4
Naciśnij F/f by wybrać typ lokalizacji, w
której będzie używany telewizor, następnie
naciśnij .
~
Nacisnąć przycisk MENU, aby wyjść.
Odbiornik TV jest teraz dostrojony do wszystkich
dostępnych kanałów.
Gdy nie można odbierać sygnałów kanałów cyfrowych lub gdy w
kroku 4 wybrano region, w którym nie ma sygnałów cyfrowych,
(strona 7), po zakończeniu kroku 4 należy ustawić czas.
Aut. inicjalizacja
Język
Kraj
Odkręcanie od
odbiornika postawy
do ustawenia na stole
Dom
Sklep
Lokalizacja
~
Powrót:
Wybierz:
Potwierdź:
Operacja ta wybiera ustawienia początkowe trybu
obrazu odpowiednie dla typowych warunków
oświetlenia w wymienionych środowiskach.
Podstawę pozwalającą na ustawienie odbiornika TV na
stoliku można odkręcić jedynie wtedy, gdy odbiornik będzie
montowany na ścianie.
1
7: Autoprogramowanie
odbiornika
1
2
Zanim telewizor rozpocznie
autoprogramowanie, należy włożyć
wcześniej nagraną kasetę do
magnetowidu podłączonego do telewizora
(strona 5) i włączyć odtwarzanie.
3
Kanał wideo zostanie wykryty i zapamiętany w
telewizorze podczas autoprogramowania.
Jeśli do telewizora nie podłączono żadnego
magnetowidu, pominąć ten krok.
2
Nacisnąć przycisk
.
Autoprogramowanie
Czy rozpocząć automatyczne programowanie?
~
Mocno trzymać podstawę, aby nie upadła.
4
Powrót:
Start:
Anuluj:
MENU
Odbiornik TV rozpoczyna wyszukiwanie
wszystkich dostępnych kanałów cyfrowych, a
następnie analogowych. Procedura ta zajmuje
nieco czasu. Proszę nie naciskać żadnych
przycisków na odbiorniku TV ani na pilocie.
Zaślepki na otwory
~
Po zdemontowaniu podstawy, zakryć otwory zaślepkami
(dostarczonymi w komplecie).
7 PL
Instrukcja podłączenia i programowania
Jeśli wyświetli się komunikat żądający
sprawdzenia podłączenia anteny
Nie znaleziono żadnych kanałów cyfrowych lub
analogowych. Sprawdzić wszystkie połączenia
antenowe i nacisnąć,
aby ponownie rozpocząć
autoprogramowanie.
W celu dokonania wyboru kraju/regionu, w
którym używany będzie odbiornik TV,
nacisnąć F/f, a następnie .
010COV.book Page 8 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
Instalacja na podstawie
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
30 cm
10 cm
6 cm
10 cm
Montaż i instalacja
Aby uniknąć ryzyka wybuchu pożaru, porażenia
prądem elektrycznym, uszkodzenia sprzętu i/lub
ewentualnych obrażeń ciała, odbiornik TV należy
zainstalować zgodnie z instrukcjami podanymi
poniżej.
Instalacja
• Telewizor powinien być zainstalowany w pobliżu łatwo
dostępnego gniazdka.
• Odbiornik należy ustawić na stabilnej, poziomej
powierzchni.
• Montaż odbiornika na ścianie należy zlecić
wykwalifikowanemu instalatorowi.
• Ze względów bezpieczeństwa zaleca się stosowanie
akcesoriów Sony:
Ściennego uchwytu mocującego SU-WL100.
Transport
• Przed rozpoczęciem przenoszenia
odbiornika należy odłączyć od
niego wszystkie kable.
• Odbiornik należy przenosić
w sposób pokazany na ilustracji po
prawej stronie. Nie wolno naciskać
ekranu ciekłokrystalicznego ani
ramy dookoła ekranu.
• Podczas transportu odbiornik nie powinien być narażony
na wstrząsy mechaniczne i nadmierne wibracje.
• Na czas transportu odbiornika do naprawy lub podczas
przeprowadzki, należy zapakować go w oryginalny karton
i elementy opakowania.
Wentylacja
• Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych ani
wkładać żadnych rzeczy do obudowy.
• Wokół odbiornika TV należy pozostawić trochę wolnej
przestrzeni, tak jak to pokazano na rysunku poniżej.
• Zaleca się stosowanie oryginalnego ściennego uchwytu
mocującego Sony, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
Instalacja na ścianie
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Pozostawić co najmniej tyle miejsca wokół
odbiornika TV.
Pozostawić co najmniej tyle miejsca
wokół odbiornika TV.
• Aby zapewnić właściwą wentylację i zapobiec osiadaniu
brudu lub kurzu:
– Nie należy ustawiać odbiornika TV ekranem do góry,
montować go do góry nogami, odwróconego tyłem lub
bokiem.
– Nie należy ustawiać odbiornika TV na półce, dywanie,
łóżku lub w szafce.
– Nie należy przykrywać odbiornika TV materiałami, np.
zasłonami lub innymi przedmiotami, takimi jak gazety itp.
– Nie należy instalować odbiornika jak pokazano na
rysunkach poniżej.
Obieg powietrza
jest zablokowany.
Ściana
Obieg powietrza
jest zablokowany.
Ściana
Przewód zasilający
Aby uniknąć ryzyka wybuchu pożaru, porażenia prądem
elektrycznym, uszkodzenia sprzętu i/lub ewentualnych
obrażeń ciała, z przewodem zasilającym i gniazdem
sieciowym należy postępować w następujący sposób:
– Należy używać wyłącznie oryginalnych przewodów firmy
Sony, a nie przewodów innych producentów.
– Wtyczka powinna być całkowicie włożona do gniazda
sieciowego.
– Odbiornik TV jest przystosowany do zasilania wyłącznie
napięciem 220-240 V AC.
– W celu zachowania bezpieczeństwa, podczas dokonywania
połączeń, należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego
z gniazdka oraz uważać, aby nie nadepnąć na przewód.
– Przed przystąpieniem do serwisowania lub przesuwania
odbiornika TV, należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.
– Przewód zasilający powinien znajdować się z dala od
źródeł ciepła.
– Należy regularnie wyjmować wtyczkę z gniazdka i czyścić
ją. Jeśli wtyczka jest pokryta kurzem i gromadzi wilgoć, jej
własności izolujące mogą ulec pogorszeniu, co może być
przyczyną pożaru.
Uwagi
• Dostarczonego w zestawie przewodu zasilającego nie należy
używać do jakichkolwiek innych urządzeń.
• Należy uważać, aby nie przycisnąć, nie zgiąć ani nie skręcić
nadmiernie przewodu zasilającego. Może to spowodować
uszkodzenie izolacji lub urwanie żył przewodu.
• Nie należy przerabiać przewodu zasilającego.
• Na przewodzie zasilającym nie należy kłaść ciężkich
przedmiotów.
• Podczas odłączania nie wolno ciągnąć za sam przewód.
8 PL
010COV.book Page 9 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
• Nie należy podłączać zbyt wielu urządzeń do tego samego
gniazda sieciowego.
• Nie należy używać gniazd sieciowych słabo trzymających
wtyczkę.
Niedozwolone użycie
Odbiornika TV nie należy instalować oraz eksploatować
w miejscach, warunkach lub okolicznościach, jakie opisano
poniżej. Niezastosowanie się do poniższych zaleceń może
prowadzić do wadliwej pracy odbiornika, a nawet pożaru,
porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia sprzętu i/lub
obrażeń ciała.
W przypadku:
– Uszkodzenia przewodu zasilającego.
– Gniazd sieciowych słabo trzymających wtyczkę.
– Uszkodzenia odbiornika w wyniku jego upuszczenia
lub uderzenia przez obiekt obcy.
– Dostania się do wnętrza odbiornika cieczy lub
przedmiotów obcych.
Środki ostrożności
Miejsce:
Oglądanie telewizji
Odbiornika TV nie należy montować na zewnątrz
pomieszczeń (w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych), nad morzem, na statku lub
innej jednostce pływającej, w pojeździe, w instytucjach
ochrony zdrowia, w miejscach niestabilnych lub narażonych
na działanie wody, deszczu, wilgoci lub dymu.
• Program telewizyjny powinien być oglądany
• w pomieszczeniu o umiarkowanym oświetleniu,
ponieważ oglądanie go w słabym świetle lub przez
dłuższy czas jest męczące dla oczu.
• Podczas korzystania ze słuchawek należy unikać nadmiernego
poziomu głośności ze względu na ryzyko uszkodzenia słuchu.
Warunki:
Nie należy umieszczać telewizora w miejscach gorących,
wilgotnych lub nadmiernie zapylonych; w miejscach, w których do
wnętrza mogą dostawać się owady; w miejscach,w których może
być narażony na działanie wibracji mechanicznych lub w pobliżu
przedmiotów palnych (świeczek, itp.). Odbiornik TV należy
chronić przed zalaniem i nie stawiać na nim żadnych przedmiotów
wypełnionych wodą, np. wazonów.
Okoliczności:
Odbiornika TV nie należy dotykać mokrymi rękoma, przy zdjętej
obudowie lub z akcesoriami, które nie są zalecane przez
producenta. W czasie burz z wyładowaniami atmosferycznymi
należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego telewizora z
gniazdka i odłączyć przewód antenowy.
Kawałki szkła lub uszkodzenia:
• W odbiornik nie należy rzucać żadnymi przedmiotami.
Może to spowodować uszkodzenie szkła ekranu i,
w efekcie, prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
• W przypadku pęknięcia powierzchni ekranu lub obudowy
telewizora, przed dotknięciem odbiornika należy wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
Niezastosowanie się do powyższego zalecenia może
spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Gdy odbiornik TV nie jest używany
• Mając na uwadze kwestie ochrony środowiska
i bezpieczeństwa, zaleca się odłączenie odbiornika od źródła
zasilania, jeśli nie będzie on używany przez kilka dni.
• Ponieważ wyłączenie odbiornika telewizyjnego nie
powoduje odcięcia zasilania, w celu całkowitego
wyłączenia urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazda sieciowego.
• Niektóre odbiorniki mogą być jednak wyposażone
w funkcje wymagające pozostawienia ich w trybie
gotowości.
Zalecenia dot. bezpieczeństwa dzieci
• Nie należy pozwalać, aby na odbiornik TV wspinały się dzieci.
• Małe akcesoria należy przechowywać z dala od dzieci tak,
aby uniknąć ryzyka ich przypadkowego połknięcia.
Co robić w przypadku wystąpienia
problemów...
W przypadku wystąpienia jednego z poniższych
problemów należy bezzwłocznie wyłączyć odbiornik TV
oraz wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazdka sieciowego.
Należy zwrócić się do punktu sprzedaży lub punktu
serwisowego firmy Sony z prośbą o sprawdzenie
odbiornika przez wykwalifikowanego serwisanta.
Ekran LCD
• Chociaż ekran LCD został wykonany z wykorzystaniem
technologii wysokiej precyzji, dzięki której aktywnych jest
ponad 99,99% pikseli, na ekranie mogą pojawiać się czarne
plamki lub jasne kropki (w kolorze czerwonym, niebieskim
lub zielonym). Jest to jednak właściwość wynikająca z
konstrukcji ekranu LCD i nie jest objawem usterki.
• Nie wolno naciskać ani drapać przedniego filtru, a także kłaść
na odbiorniku TV żadnych przedmiotów. Może to
spowodować zakłócenia obrazu lub uszkodzenie ekranu LCD.
• Jeśli odbiornik TV jest używany w zimnym miejscu, na
obrazie mogą wystąpić plamy lub obraz może stać się
ciemny. Nie jest to oznaką uszkodzenia telewizora.
Zjawiska te zanikają w miarę wzrostu temperatury.
• Długotrwałe wyświetlanie obrazów nieruchomych może
spowodować wystąpienie obrazów wtórnych (tzw.
zjawy). Mogą one zniknąć po krótkiej chwili.
• Ekran i obudowa nagrzewają się podczas pracy
telewizora. Nie jest to oznaką uszkodzenia urządzenia.
• Ekran LCD zawiera niewielką ilość ciekłych kryształów i
rtęci. Lampy fluorescencyjne umieszczone
w odbiorniku TV także zawierają rtęć. Podczas utylizacji
należy przestrzegać lokalnych zaleceń i przepisów.
Obchodzenie się z powierzchnią ekranu/
obudową odbiornika TV i ich czyszczenie
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazdka.
Aby uniknąć pogorszenia stanu materiału lub powłoki ekranu
odbiornika, należy postępować zgodnie z poniższymi środkami
ostrożności.
• Aby usunąć kurz z powierzchni ekranu/obudowy, należy
wytrzeć go delikatnie za pomocą miękkiej ściereczki. Jeśli nie
można usunąć kurzu, należy wytrzeć ekran za pomocą
miękkiej ściereczki lekko zwilżonej rozcieńczonym
roztworem delikatnego detergentu.
• Nie należy używać szorstkich gąbek, środków czyszczących
na bazie zasad lub kwasów, proszków do czyszczenia ani
lotnych rozpuszczalników, takich jak alkohol, benzyna,
rozcieńczalnik czy środek owadobójczy. Używanie takich
środków lub długotrwały kontakt z gumą lub winylem może
spowodować uszkodzenie powierzchni ekranu lub obudowy.
• Regulację kąta nachylenia odbiornika należy wykonywać
powolnym ruchem tak, aby odbiornik nie spadł lub nie zsunął
się z podstawy na telewizor.
Urządzenia dodatkowe
W pobliżu odbiornika TV nie należy umieszczać urządzeń
dodatkowych lub urządzeń emitujących promieniowanie
elektromagnetyczne. Może to spowodować zakłócenia obrazu i/
lub dźwięku.
9 PL
010COV.book Page 10 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
Przegląd przycisków pilota
1 "/1 – Tryb czuwania odbiornika TV
Włączenie i wyłączenie odbiornika TV z trybu czuwania.
2 A/B – Podwójny dźwięk (strona 22)
3 Kolorowe przyciski (strona 13, 14, 16)
4
/
– Info / Wywołanie tekstu
• W trybie cyfrowym: Wyświetlanie danych aktualnie oglądanego programu.
• W trybie analogowym: Wyświetlanie informacji takich jak aktualny numer
kanału i format ekranu.
• W trybie Telegazety (strona 13): Wywołanie ukrytych informacji
(np. odpowiedzi do pytań).
5
F/f/G/g/
6 TOOLS (strona 13, 18)
Umożliwia dostęp do różnych opcji wyświetlania oraz zmianę/regulacje w
zależności od źródła i formatu ekranu.
7 MENU (strona 19)
8 Przyciski numeryczne
• W trybie TV: Wybór kanałów. W przypadku kanałów o numerze 10 i powyżej,
drugą i trzecią cyfrę należy wcisnąć bardzo szybko.
• W trybie Telegazety: Aby wybrać daną stronę, należy za pomocą przycisków
numerycznych wprowadzić jej trzycyfrowy numer.
9
– Poprzedni kanał
Powrót do poprzednio oglądanego kanału (dłużej niż pięć sekund).
0 PROG +/-/
/
• W trybie TV: Wybór następnego (+) lub poprzedniego (-) kanału.
• W trybie Telegazety (strona 13): Wybór następnej ( ) lub poprzedniej (
strony.
qa % – Wyłączenie dźwięku
qs 2 +/- – Głośność
qd / – Tekst (strona 13)
qf DIGITAL – Tryb cyfrowy (strona 12)
qg ANALOG – Tryb analogowy (strona 12)
qh RETURN /
Powrót do poprzedniego ekranu w wyświetlanym menu.
qj
qk
– EPG (Cyfrowy elektroniczny przewodnik po programach)
(strona 14)
– Zatrzymanie obrazu (strona 13)
Zatrzymanie obrazu na ekranie TV.
ql
/
– Wybór wejścia / Zatrzymanie tekstu
• W trybie TV: Wybór sygnału wejściowego z urządzenia podłączonego do
gniazd TV (strona 18).
• W trybie Telegazety (strona 13): Zatrzymuje aktualnie wyświetlaną stronę.
w;
– Tryb ekranowy (strona 13)
z
Przycisk nr 5, PROG + oraz A/B mają delikatnie wyczuwalne pod palcami wypustki.
Ułatwiają one orientację przy obsłudze odbiornika TV.
10 PL
)
010COV.book Page 11 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
Przegląd przycisków i wskaźników telewizora
(strona 19)
1
2
/
– Wybór wejścia/OK
• W trybie TV: Wybór sygnału wejściowego z
urządzenia podłączonego do gniazd TV
(strona 18).
• W menu TV: Wybór menu lub opcji oraz
potwierdzenie wybranych ustawień.
3 2 +/-/
/
• W trybie TV: Zwiększenie (+) lub
zmniejszenie (-) głośności.
• W menu TV: Przewinięcie opcji w prawo (
lub w lewo ( ).
4 PROG +/-/
)
/
• W trybie TV: Wybór następnego (+) lub
poprzedniego (-) kanału.
• W menu TV: Przewinięcie opcji w górę (
lub w dół ( ).
)
5 1 – Zasilanie
Włączenie lub wyłączenie odbiornika TV.
~
W celu zupełnego odłączenia odbiornika TV,
należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
6
– Wskaźnik Bez obrazu / Timer
• Pali się na zielono, gdy obraz jest wyłączony
(strona 23).
• Zapala się na pomarańczowo, gdy ustawiony
jest timer (strona 24).
7 1 – Wskaźnik trybu czuwania
Pali się na czerwono, gdy telewizor jest w trybie
czuwania.
8 "
– Wskaźnik zasilania /
programatora nagrywania
• Pali się na zielono, gdy telewizor jest
włączony.
• Zapala się na pomarańczowo, gdy ustawiony
jest programator nagrywania (strona 14).
• Pali się na czerwono podczas nagrywania z
użyciem programatora.
9 Czujnik pilota
• Odbiera sygnały podczerwone z pilota.
• Nie kłaść niczego na czujnik, aby mógł on
pracować prawidłowo.
~
Przed wyjęciem przewodu zasilającego z gniazdka
upewnić się, czy telewizor jest wyłączony.
Wyciągnięcie przewodu zasilającego z gniazdka, gdy
odbiornik TV jest jeszcze włączony, może
spowodować, że wskaźnik pozostanie włączony lub
może doprowadzić do nieprawidłowości w działaniu
odbiornika.
11 PL
010COV.book Page 12 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
Odbiór audycji telewizyjnych
Odbiór audycji
telewizyjnych
2
2
3
3
Nacisnąć przyciski numeryczne lub
PROG +/-, aby wybrać kanał telewizyjny.
Aby przyciskami numerycznymi wybrać numer
kanału 10 lub wyższy, drugą i trzecią cyfrę należy
wcisnąć w ciągu 2 sekund.
Aby wybrać kanał cyfrowy przy użyciu
cyfrowego elektronicznego przewodnika po
programach (EPG), patrz strona 14.
W trybie cyfrowym
Na chwilę pojawia się baner informacyjny. Mogą
się na nim znajdować następujące ikonki:
: Program radiowy
: Program zakodowany/dostępny po
wykupieniu abonamentu
: Dostępne różne wersje językowe audio
: Dostępne napisy u dołu ekranu
: Dostępne napisy dla osób niesłyszących
: Zalecany minimalny wiek dla oglądania
aktualnego programu (od 4 do 18 lat)
: Ochrona przed dziećmi
c: Aktualny program jest nagrywany
Czynności dodatkowe
3
1
Aby włączyć telewizor, nacisnąć
przycisk 1 na odbiorniku.
Gdy odbiornik TV jest w trybie czuwania
(wskaźnik 1 (czuwanie) z przodu telewizora jest
czerwony), aby włączyć odbiornik TV należy
wcisnąć przycisk "/1 na pilocie.
2
Nacisnąć przycisk DIGITAL, aby
uruchomić tryb cyfrowy lub przycisk
ANALOG, aby uruchomić tryb analogowy.
Dostępność kanałów zależy od trybu, w jakim
pracuje telewizor.
12 PL
Aby
Należy
Włączyć TV z trybu
czuwania bez
dźwięku
Nacisnąć %. Naciskając
przyciski 2 +/-ustawić poziom
głośności.
Ustawić poziom
głośności
Nacisnąć przycisk 2 + (aby
zwiększyć poziom głośności)/
- (aby zmniejszyć poziom
głośności).
Uzyskać dostęp do
tabeli spisu
programów (tylko w
trybie analogowym)
Nacisnąć
. Aby wybrać kanał
analogowy, nacisnąć przycisk
F/f, a następnie nacisnąć .
010COV.book Page 13 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
Aby wejść na strony Telegazety
Nacisnąć /. Po każdorazowym naciśnięciu przycisku
/, ekran zmienia się w następujący sposób:
Tekst t Tekst na obrazie telewizyjnym (tryb
mieszany) t Bez tekstu (wyjście z trybu Telegazety)
Aby wybrać stronę, naciskać przyciski numeryczne
lub PROG +/-.
Aby zatrzymać stronę, nacisnąć przycisk
/ .
Aby pokazać na ekranie ukryte informacje, nacisnąć
przycisk
/ .
Zatrzymanie obrazu:
Opcja umożliwiająca zatrzymanie obrazu na ekranie
telewizora (np. aby zanotować numer telefonu lub
przepis kulinarny).
1
2
3
4
Nacisnąć
16:9
* Obraz może być częściowo obcięty z prawej i lewej
strony.
W trybie analogowym, model cyfrowy (obraz
niepanoramiczny) oraz wejścia AV
4:3
na pilocie.
Naciskać przyciski F/f/G/g, aby ustawić
położenie okna obrazu.
Aby zamknąć okno, nacisnąć
.
Aby powrócić do normalnego obrazu
telewizora, ponownie nacisnąć .
z
Funkcja niedostępna dla wejścia
mM
16:9
AV3.
Aby ręcznie zmienić format obrazu
stosownie do transmitowanego
programu
Kilka razy wciskać
obrazu.
, aby wybrać żądany format
Korzystanie z menu Narzędzia
W trybie cyfrowym (obraz panoramiczny)
4:3*
mM
14:9*
Nacisnąć przycisk TOOLS, aby przywołać
następujące opcje podczas oglądania programu
telewizyjnego.
Opcje
Opis
Zamknij
Zamyka menu Narzędzia.
Tryb obrazu
Patrz strona 20.
Efekt dźwiękowy
Patrz strona 22.
Język audio (tylko w
trybie cyfrowym)
Patrz strona 29.
Ustawienia napisów
(tylko w trybie
cyfrowym)
Patrz strona 29.
Timer wyłączania
Patrz strona 24.
Oszcz. energii
Patrz strona 23.
Informacje o systemie
(tylko w trybie
cyfrowym)
Wyświetla ekran Informacje o
systemie.
13 PL
Odbiór audycji telewizyjnych
z
Jeśli u dołu strony Telegazety pojawiają się opcje w czterech
kolorach, dostępna jest usługa szybkiego dostępu Fastext.
Usługa Fastext umożliwia szybki i łatwy dostęp do stron.
Aby wejść na stronę, nacisnąć przycisk w odpowiadającym
danej stronie kolorze.
mM
010COV.book Page 14 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
Sprawdzanie elektronicznego przewodnika po
programach (EPG)
*
1
2
Pt 3 Lis 15:39
Wszystkie
Dziś
W trybie cyfrowym, nacisnąć
.
Wykonać wybraną operację zgodnie z
następującą tabelą lub z komunikatem na
ekranie.
~
Poprzedni
Wybierz:
Następny
widok 30 min
+/- 1 dzień wł./wył.:
Informacje na temat programu będą pokazywane tylko jeśli
są one nadawane przez daną stację telewizyjną.
Kategoria
Opcje:
Cyfrowy elektroniczny przewodnik po programach
(EPG).
* W niektórych krajach/regionach ta funkcja może być niedostępna.
Aby
Należy
Obejrzeć program
Za pomocą przycisków F/f/G/g wybrać program, a następnie nacisnąć
Wyłączyć EPG
Nacisnąć przycisk
Wyświetlić informacje o programach wg
kategorii
–Lista kategorii
1 Nacisnąć niebieski przycisk.
2 Za pomocą przycisków F/f/G/g wybrać kategorię, a
następnie nacisnąć .
.
.
Dostępne są następujące kategorie:
“Wszystkie”: Zawiera wszystkie dostępne kanały.
Nazwa kategorii (np. “Wiadomości”): Zawiera wszystkie kanały
odpowiadające wybranej kategorii.
Ustawić program, który ma być
nagrywany
– Programator nagrywania
1 Za pomocą przycisków F/f/G/g wybrać program, który ma
/ .
zostać nagrany, a następnie nacisnąć
2 Za pomocą przycisków F/f wybrać “Programator nagrywania”.
3 Nacisnąć , aby ustawić programator telewizora i
magnetowidu.
Obok informacji dot. danego programu pojawi się czerwony symbol c.
Kontrolka
na przednim panelu TV zapala się na pomarańczowo.
z
Aby nagrać aktualnie oglądany program, wcisnąć
Ustawić, aby program był wyświetlany
na ekranie automatycznie po jego
rozpoczęciu
– Przypomnienie
/
.
1 Za pomocą przycisków F/f/G/g wybrać program, który ma
/ .
być wyświetlany, a następnie nacisnąć
2 Za pomocą przycisków F/f wybrać “Przypomnienie”, a
następnie wcisnąć .
Obok informacji dot. danego programu pojawi się symbol c.
Kontrolka
na przednim panelu TV zapala się na pomarańczowo.
~
Jeśli odbiornik został przełączony w stan czuwania, automatycznie włączy
się on w momencie rozpoczęcia danego programu.
14 PL
010COV.book Page 15 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
Należy
Ustawić czas i datę programu, który ma
zostać nagrany
– Ręczny programator nagrywania
1 Za pomocą przycisków F/f/G/g wybrać program, który ma
/ .
zostać nagrany, a następnie nacisnąć
2 Za pomocą przycisków F/f wybrać “Ręczny programator
nagrywania”, a następnie wcisnąć .
3 Za pomocą przycisków F/f wybrać datę, a następnie
nacisnąć g.
4 Ustawić godzinę rozpoczęcia i zakończenia nagrywania
podobnie jak to opisano w kroku 3.
5 Za pomocą przycisków F/f wybrać program, a następnie
wcisnąć .
6 Nacisnąć , aby ustawić programator telewizora i
magnetowidu.
Obok informacji dot. danego programu pojawi się czerwony symbol c.
Kontrolka
na przednim panelu TV zapala się na pomarańczowo.
z
Aby nagrać aktualnie oglądany program, wcisnąć
Skasować nagrywanie/przypomnienie
– Lista programatora
/
.
1 Nacisnąć
/ .
2 Za pomocą przycisków F/f wybrać “Lista programatora”, a
następnie wcisnąć .
3 Za pomocą przycisków F/f wybrać program, który ma zostać
skasowany, a następnie wcisnąć .
4 Za pomocą przycisków F/f wybrać “Wykasuj ustaw.
programatora”, a następnie wcisnąć .
Pojawi się okienko informujące o planowanym skasowaniu programu.
5 Nacisnąć G/g, aby wybrać “Tak”, a następnie potwierdzić
.
~
• Nagrywanie przy użyciu programatora magnetowidu można ustawić w telewizorze tylko, jeśli magnetowid obsługuje złącze
SmartLink. Jeśli magnetowid nie obsługuje SmartLink, pojawi się komunikat przypominający o konieczności ustawienia
programatora magnetowidu.
• Po rozpoczęciu nagrywania, telewizor można przełączyć w tryb czuwania, ale nie należy go wyłączać, gdyż może to
spowodować anulowanie nagrywania.
• Jeśli wybrano funkcję ograniczenia wiekowego dla programów, na ekranie pojawi się komunikat z prośbą o podanie kodu PIN.
Szczegółowe informacje, patrz “Ochrona przed dziećmi” na stronie 29.
15 PL
Odbiór audycji telewizyjnych
Aby
010COV.book Page 16 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
*
Korzystanie z listy Ulubione cyfrowe
Funkcja Ulubione umożliwia ułożenie do czterech list
ulubionych programów.
Ustawienia ulubionych
Ulubione 1
Wprowadź numer programu - - -
TV3
011
SETenVEO
33
012
Tienda en VEO
3/24
013
NET TV
K3/300
014
CUATRO
TVE 1
015
CNN+
TVE 2
016
40 LATINO
24H TVE
017
la Sexta
CLAN TVE
018
Telecinco
TELEDEPORTE
019
T5 Estrellas
VEO
020
T5 Sport
1
2
3
Ulubione 2
Poprzedni
Następny
Wybierz:
Dodaj do ulubionych:
Cofnij: RETURN
Lista Ulubione
Nacisnąć przycisk MENU.
Za pomocą przycisków F/f wybrać
“Ulubione cyfrowe”, a następnie wcisnąć
.
Wykonać wybraną operację zgodnie z
następującą tabelą lub z komunikatem na
ekranie.
* W niektórych krajach/regionach ta funkcja może być niedostępna.
Aby
Należy
Po raz pierwszy stworzyć swoją listę
Ulubionych
1 Wcisnąć , aby wybrać “Tak”.
2 Wcisnąć żółty przycisk, aby wybrać Ulubione.
3 Za pomocą przycisków F/f wybrać kanał, który ma być
dodany, a następnie wcisnąć .
Kanały zapisane w Ulubionych są oznaczone symbolem
.
Obejrzeć dany kanał
1 Wcisnąć żółty przycisk, aby przeszukać Ulubione.
2 Za pomocą przycisków F/f wybrać kanał, a następnie
nacisnąć .
Wyłączyć listę Ulubionych
Nacisnąć przycisk RETURN.
Dodać kanały do bieżącej listy
Ulubionych lub usunąć je stamtąd
1 Nacisnąć niebieski przycisk.
2 Nacisnąć żółty przycisk, aby wybrać listę, która ma być
edytowana.
3 Za pomocą przycisków F/f wybrać kanał, który ma być
dodany lub usunięty, a następnie wcisnąć .
Usunąć wszystkie kanały z bieżącej listy
Ulubionych
1 Nacisnąć niebieski przycisk.
2 Nacisnąć żółty przycisk, aby wybrać listę Ulubionych, która ma
być edytowana.
3 Nacisnąć niebieski przycisk.
4 Nacisnąć G/g, aby wybrać “Tak”, a następnie potwierdzić .
16 PL
010COV.book Page 17 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
Korzystanie z dodatkowego sprzętu
Podłączanie dodatkowego sprzętu
Do odbiornika TV można podłączyć cały szereg dodatkowych urządzeń. Przewody łączące nie zostały dostarczone
w komplecie.
Odtwarzacz
DVD z
wyjściem
komponentowym
Korzystanie z dodatkowego sprzętu
Sprzęt
do gier video
Odtwarzacz
DVD
Dekoder
Nagrywarka DVD
Magnetowid
Dekoder
Karta CAM
Tylko dla
serwisu
Kamera S VHS/
Hi8/DVC
Słuchawki
17 PL
010COV.book Page 18 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
Oglądanie obrazów z
podłączonych urządzeń
Aby
podłączyć
Należy
Słuchawki E
Aby w słuchawkach odbierać dźwięk z
odbiornika TV, należy je podłączyć do
gniazda i.
Włączyć podłączone urządzenie i wykonać
jedną z następujących czynności.
Modułu
Dostępu
Warunkowego
(CAM) F
Opcja umożliwiająca korzystanie z
usług Pay Per View.
Więcej informacji można znaleźć w
instrukcji obsługi modułu CAM. Aby
użyć Modułu Dostępu Warunkowego
(CAM), należy usunąć gumową zaślepkę
z gniazda CAM. Przed włożeniem
modułu CAM do gniazda CAM, należy
wyłączyć odbiornik TV. Jeśli moduł
CAM nie jest używany, zaleca się
nałożenie zaślepki na gniazdo CAM.
~
W przypadku urządzenia podłączonego do
złączy 21-stykowym przewodem SCART
Rozpocząć odtwarzanie w podłączonym urządzeniu.
Na ekranie pojawi się obraz z podłączonego
urządzenia.
W przypadku samoprogramującego się
magnetowidu (strona 7)
W trybie analogowym, kanał video można wybrać
naciskając przycisk PROG +/- lub przyciski
numeryczne.
W przypadku innego podłączenia urządzenia
Nacisnąć
/ , aby wyświetlić listę podłączonych
urządzeń. Nacisnąć F/f, aby wybrać żądane źródło
wejścia, po czym nacisnąć . (Podświetlona pozycja
zostanie wybrana, jeżeli przez 2 sekundy po
naciśnięciu F/f nie będzie wykonana żadna
operacja.)
Gdy źródło wejścia jest nastawione na „Pomiń” w
menu „Ustawienia” pod menu „Ustawienia”
(strona 25), takie wejście nie pojawi się na liście.
Symbol na ekranie Opis
AV1/
AV1 Aby zobaczyć sprzęt podłączony do
A.
AV2/
AV2 Aby zobaczyć sprzęt podłączony do
B.
~
AV3
lub
AV4
AV4
Czynności dodatkowe
Aby
Należy
Powrócić do
normalnego obrazu
telewizora
Nacisnąć przycisk DIGITAL lub
ANALOG.
Uzyskać dostęp do
cyfrowej listy
Ulubionych (tylko w
trybie cyfrowym)
Nacisnąć .
Szczegółowe informacje, patrz
strona 16
Korzystanie z menu Narzędzia
Nacisnąć przycisk TOOLS, aby wyświetlić następujące
opcje podczas oglądania obrazów z podłączonego sprzętu.
SmartLink stanowi bezpośrednie
łącze między odbiornikiem TV, a
magnetowidem/nagrywarką DVD.
Opcje
Opis
Zamknij
Zamyka menu Narzędzia.
Aby zobaczyć sprzęt podłączony do
C.
Tryb obrazu
Patrz strona 20.
Efekt dźwiękowy
Patrz strona 22.
Timer wyłączania
Patrz strona 24.
Oszcz. energii
Patrz strona 23.
Aby zobaczyć sprzęt podłączony do
D.
z
Aby uniknąć zakłóceń obrazu, nie
podłączać równocześnie kamery do
gniazda video
4 i gniazda Svideo
4. Sprzęt monofoniczny
należy podłączyć do gniazda L
4.
18 PL
CAM nie jest dostępny we wszystkich
krajach. Należy sprawdzić u
autoryzowanego sprzedawcy.
010COV.book Page 19 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
Korzystanie z funkcji MENU
Poruszanie się po menu
“MENU” umożliwia ustawienie w telewizorze wielu
przydatnych funkcji. Można łatwo wybrać kanały lub
źródła sygnałów wejściowych i zmienić ustawienia w
odbiorniku TV.
5 Wejścia zewn.
Służy do wyboru urządzeń podłączonych do
telewizora.
• Aby obejrzeć program/nagranie z urządzenia
zewnętrznego, wybrać źródło sygnału
wejściowego, a następnie nacisnąć .
6 Ustawienia
Wyświetla menu Ustawienia, w którym
dokonuje się większości zaawansowanych
ustawień i regulacji.
1 Za pomocą przycisków F/f wybrać
ikonę menu, a następnie nacisnąć .
2 Za pomocą przycisków F/f/G/g
wybrać opcję lub wyregulować
ustawienie, a następnie nacisnąć .
Szczegółowe informacje na temat ustawień,
patrz strona 20 do 29.
~
2
Zakres opcji, które można regulować, zależy od
sytuacji. Opcje niedostępne wyświetlają się na
szaro lub nie wyświetlają się w ogóle.
1
Nacisnąć przycisk MENU.
Korzystanie z funkcji MENU
1
2
* W niektórych krajach/regionach ta funkcja może być
niedostępna.
Za pomocą przycisków F/f wybrać opcję,
a następnie nacisnąć .
Aby wyjść z menu, należy nacisnąć MENU.
Ulubione cyfrowe
Analogowy
Cyfrowy
Cyfrowy EPG
Wejścia zewn.
Ustawienia
Wybierz:
Wprow.:
Wyjście:
MENU
1 Ulubione cyfrowe*
Wyświetla listę Ulubionych. Szczegółowe
informacje na temat ustawień, patrz strona 16.
2 Analogowy
Powraca do ostatnio oglądanego kanału
analogowego.
3 Cyfrowy*
Powraca do ostatnio oglądanego kanału
cyfrowego.
4 Cyfrowy EPG*
Wyświetla Cyfrowy elektroniczny przewodnik
po programach (EPG).
Szczegółowe informacje na temat ustawień,
patrz strona 14.
19 PL
010COV.book Page 20 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
Menu Regulacja obrazu
Wymienione niżej opcje można wybrać w
menu Regulacja obrazu. Wybór opcji w menu
“Ustawienia”, patrz “Poruszanie się po menu”
(strona 19).
Regulacja obrazu
Tryb obrazu
Kino
Podświetlenie
5
Max
Kontrast
Jasność
50
50
Kolor
0
15
Odcień
Ostrość
Red. zakłóceń
Ciepłe
Automat.
Zaaw. zwiększ. kontrastu
Wł.
Odcienie koloru
Zerowanie
Powrót:
Wybierz:
Wprow.:
Wyjście:
MENU
Tryb obrazu
Wybiera tryb obrazu.
“Żywy”: Dla lepszego kontrastu i ostrości obrazu.
“Standardowy”: Dla standardowego obrazu. Ustawienie zalecane dla celów kina
domowego.
“Kino”: Do oglądania filmów. Przynosi najlepsze efekty przy oglądaniu filmów w
warunkach kina domowego. To ustawienie obrazu zostało stworzone we współpracy
z Sony Pictures Entertainment w celu umożliwienia wiernego odtwarzania filmów
zgodnie z założeniami ich twórców.
Podświetlenie
Regulacja jasności podświetlenia.
Kontrast
Zwiększenie lub zmniejszenie kontrastu obrazu.
Jasność
Zwiększenie lub zmniejszenie jasności obrazu.
Kolor
Zwiększenie lub zmniejszenie intensywności kolorów.
Odcień
Zwiększenie lub zmniejszenie odcieni zielonych.
z
“Odcień” można zmieniać tylko w przypadku kolorowego sygnału NTSC (np. amerykańskie
taśmy wideo).
Ostrość
Zwiększenie lub zmniejszenie ostrości obrazu.
Odcienie koloru
Regulacja jasności podświetlenia ekranu.
“Zimne”: Nadaje jasnym kolorom niebieski odcień.
“Neutralne”: Nadaje jasnym kolorom neutralny odcień.
“Ciepłe”: Nadaje jasnym kolorom czerwony odcień.
z
“Ciepłe” nie można wybrać, gdy “Tryb obrazu” ustawiono na “Żywy”.
20 PL
010COV.book Page 21 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
Red. zakłóceń
Zmniejsza zakłócenia obrazu (obraz zaśnieżony) w przypadku słabego sygnału
nadajnika TV.
“Automat.”: Automatycznie zmniejsza zakłócenia obrazu (tylko w trybie
analogowym).
“Duża/Średnia/Mała”: Zmienia efekt redukcji zakłóceń.
“Wył.”: Wyłącza funkcję “Red. zakłóceń”.
z
Funkcja “Automat.” jest niedostępna dla trybu
AV3.
Zaaw. zwiększ.
kontrastu
Automatycznie reguluje “Podświetlenie” i “Kontrast” wybierając
najodpowiedniejsze ustawienie na podstawie jasności ekranu. Ustawienie doskonale
działa przy scenach z ciemnymi obrazami. Zwiększa kontrast w scenach z ciemnymi
obrazami.
Zerowanie
Przywraca wszystkie fabryczne ustawienia obrazu za wyjątkiem “Tryb obrazu”.
~
Funkcje “Jasność”, “Kolor”, “Ostrość” i “Zaaw. zwiększ. kontrastu” nie są dostępne, gdy “Tryb obrazu” ustawiono na “Żywy”.
Korzystanie z funkcji MENU
21 PL
010COV.book Page 22 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
Menu Regulacja dźwięku
Wymienione niżej opcje można wybrać w
menu Regulacja dźwięku. Wybór opcji w menu
“Ustawienia”, patrz “Poruszanie się po menu”
(strona 19).
Regulacja dźwięku
Efekt dźwiękowy
Tony wys.
Tony niskie
Standardowy
0
0
Balans
0
Zerowanie
Mono
Wł.
Podwójny dźwięk
Aut. głośność
Powrót:
Wybierz:
Efekt dźwiękowy
Wprow.:
Wyjście:
MENU
Służy do wyboru trybu dźwięku.
“Standardowy”: Wzmacnia czystość, wyrazistość szczegółów i wrażenie obecności dźwięku
dzięki zastosowaniu systemu “BBE High definition Sound System.”
“Dynamiczny”: Wzmacnia czystość i wrażenie obecności dźwięku, zapewniając lepszą
czystość i naturalność dźwięku dzięki zastosowaniu systemu “BBE High definition Sound
System.”
“BBE ViVA”: BBE ViVA Sound dodaje precyzyjnemu muzycznie dźwiękowi
przestrzennemu 3D efektu H-Fi. BBE podnosi czystość dźwięku, a głębia i wysokość dźwięku
są poprawiane dzięki opracowanej przez BBE technologii 3D. Efekt BBE ViVA działa we
wszystkich programach, łącznie z wiadomościami, muzyką, sztukami teatralnymi, filmami,
sportem i grami elektronicznymi.
“Dolby Virtual”: Wykorzystuje głośniki telewizora do symulacji efektu przestrzennego
uzyskiwanego w systemie wielokanałowym.
“Wył.”: Płaski dźwięk. Umożliwia zapisanie własnych ustawień.
z
• Po ustawieniu opcji “Aut. głośność” na “Wł.”, “Dolby Virtual” zmienia się na
“Standardowy”.
• Jeśli podłączono słuchawki, “Efekt dźwiękowy” zmienia się na “Wył.”.
Tony wys.
Służy do regulacji tonów wysokich.
Tony niskie
Służy do regulacji tonów niskich.
Balans
Zwiększa natężenie dźwięku z lewego lub prawego głośnika.
Zerowanie
Przywraca fabryczne ustawienia dźwięku.
Podwójny dźwięk
Wybiera dźwięk z głośnika dla programu stereofonicznego lub dwujęzycznego.
“Stereo”, “Mono”: Dla programu stereofonicznego.
“A”/“B”/“Mono”: W przypadku programu dwujęzycznego należy wybrać
ustawienie “A” dla kanału dźwiękowego 1, “B” dla kanału dźwiękowego 2 lub
“Mono” dla kanału monofonicznego, o ile jest dostępny.
z
Wybierając inne urządzenie podłączone do odbiornika TV, należy ustawić “Podwójny dźwięk”
na “Stereo”, “A” lub “B”.
Aut. głośność
22 PL
Utrzymuje stały poziom głośności, nawet gdy występują zmiany głośności poziomu
nadawanego sygnału (np. reklamy są zazwyczaj głośniejsze od programów).
010COV.book Page 23 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
Menu Funkcje
Wymienione niżej opcje można wybrać w menu
Funkcje. Wybór opcji w menu “Ustawienia”,
patrz “Poruszanie się po menu” (strona 19).
Funkcje
Oszcz. energii
Wyjście AV2
Standardowy
TV
Centr. RGB
Timer
0
Powrót:
Wybierz:
Wprow.:
Wyjście:
MENU
Pozwala wybrać tryb oszczędzania energii tak, aby zmniejszyć zużycie energii przez
telewizor.
“Standardowy”: Ustawienia domyślne.
“Oszczędzanie”: Zmniejszenie zużycia energii przez telewizor.
“Bez obrazu”: Wyłącza obraz. Mimo wyłączonego obrazu można słuchać
dźwięków.
Wyjście AV2
Ustawia wysyłanie sygnału przez gniazdo oznaczone
/
2 znajdujące się z
tyłu odbiornika TV. Po podłączeniu magnetowidu do gniazda
/
2, można
nagrywać z urządzenia podłączonego do innych gniazd odbiornika TV.
“TV”: Udostępnia sygnał.
“Automat.”: Udostępnia sygnał obrazu wyświetlanego w danym momencie na
ekranie telewizora. Funkcja niedostępna dla
AV3.
Centr. RGB
Ustawia położenie obrazu w poziomie tak, aby obraz znajdował się w środku ekranu.
z
Opcja ta jest dostępna tylko jeśli do znajdujących się z tyłu odbiornika gniazd SCART
1/
1 lub
2/
2 przyłączono źródło sygnałów RGB.
(cd)
23 PL
Korzystanie z funkcji MENU
Oszcz. energii
010COV.book Page 24 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
Timer
Służy do ustawienia czasu włączenia i wyłączenia telewizora za pomocą timera.
Timer wyłączania
Ustawia okres czasu, po upływie którego odbiornik TV automatycznie przełącza
się w tryb czuwania.
Po uruchomieniu Timer wyłączania, wskaźnik (Timer) z przodu telewizora pali
się na pomarańczowo.
z
• Jeśli telewizor zostanie wyłączony i ponownie włączony, ustawienia “Timer wyłączania”
zostaną skasowane “Wył.”.
• Na minutę przed przejściem telewizora w stan czuwania, na ekranie pojawi się komunikat
“Timer wkrótce wyłączy zasilanie.”
Nast. zegara
Umożliwia ręczne ustawienie zegara. Gdy telewizor odbiera sygnały kanałów
cyfrowych, zegara nie można ustawić ręcznie, ponieważ dostosowuje się on do
czasu nadawanego sygnału.
Timer
Służy do ustawienia czasu włączenia i wyłączenia telewizora za pomocą timera.
“Tryb timera”: Wybiera żądany czas.
“Czas wł”: Czas włączenia telewizora.
“Czas wył”: Czas wyłączenia telewizora.
24 PL
010COV.book Page 25 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
Menu Ustawienia
Podane niżej opcje można wybrać w menu
Ustawienia. Wybór opcji w menu “Ustawienia”,
patrz “Poruszanie się po menu” (strona 19).
Ustawienia
Aut. inicjalizacja
Język
Polski
Autoprogramowanie
Sortowanie programów
Ustawienia A/V
Korekta dźwięku
Programowanie ręczne
Ustawienia cyfrowe
Powrót:
Wybierz:
Wprow.:
Wyjście:
MENU
Uruchamia “menu pierwszego uruchomienia” w celu wyboru języka, kraju/regionu
i lokalizacji, a także dostrojenia wszystkich dostępnych kanałów cyfrowych i
analogowych. Zazwyczaj nie ma potrzeby wykonywania tej operacji, ponieważ
język oraz kraj/region zostały wybrane, a kanały dostrojone podczas pierwszej
instalacji odbiornika TV (strona 7). Opcja ta umożliwia jednak powtórzenie tego
procesu (np. w celu ponownego dostrojenia odbiornika TV po zmianie mieszkania
lub w celu wyszukania nowych kanałów uruchomionych przez stacje telewizyjne).
Język
Wybiera język, w którym wyświetlane są menu.
Autoprogramowanie
Wykonuje strojenie wszystkich dostępnych kanałów.
Zazwyczaj nie ma potrzeby wykonywania tej operacji, ponieważ kanały zostały już
dostrojone przy pierwszej instalacji odbiornika (strona 7). Opcja ta umożliwia
jednak powtórzenie tego procesu (np. w celu ponownego dostrojenia odbiornika TV
po zmianie mieszkania lub w celu wyszukania nowych kanałów uruchomionych
przez stacje telewizyjne).
Sortowanie
programów
Zmienia kolejność, w jakiej kanały są zapisane w odbiorniku TV.
1 Za pomocą przycisków F/f wybrać kanał, który ma być przeniesiony w
nowe miejsce, a następnie nacisnąć g.
2 Za pomocą przycisków F/f wybrać nowe miejsce dla wybranego
kanału, a następnie nacisnąć .
Ustawienia A/V
Przypisuje nazwę każdemu urządzeniu podłączonemu do bocznych i tylnych gniazd. Po
wybraniu urządzenia, nazwa ta będzie przez chwilę wyświetlana na ekranie. Można
pominąć źródło sygnału wejściowego, które nie jest podłączone do żadnego z urządzeń.
1 Za pomocą przycisków F/f wybrać żądane źródło sygnału
wejściowego, a następnie nacisnąć .
2 Za pomocą przycisków F/f wybrać żądaną opcję spośród podanych
poniżej, a następnie nacisnąć .
• AV1 (lub AV2/ AV3/ AV4), VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM, SAT: Przypisuje
jedną z fabrycznie zaprogramowanych nazw do każdego z podłączanych urządzeń.
• “Edycja”: Tworzy własną nazwę.
1 Za pomocą przycisków F/f wybrać żądaną literę lub numer (“_” to
spacja), a następnie nacisnąć g.
W razie wybrania niewłaściwego znaku
Przyciskami G/g wybrać niewłaściwy znak. Następnie, za pomocą F/f wybrać
prawidłowy znak.
2 Powtórzyć procedurę opisaną w kroku 1, aż do zakończenia nazwy.
3 Wybrać “OK”, a potem nacisnąć .
• “Pomiń”: Pomija źródło sygnału wejściowego, które nie jest podłączone do
żadnego z urządzeń w momencie naciskania F/f, aby wybrać źródło sygnału
wejściowego.
(cd)
25 PL
Korzystanie z funkcji MENU
Aut. inicjalizacja
010COV.book Page 26 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
Korekta dźwięku
Pozwala wybrać indywidualny poziom głośności dla każdego urządzenia
podłączonego do odbiornika TV.
Programowanie
ręczne
Przed wybraniem “Nazwa”/“ARC”/“Filtracja dźwięku”/“Pomiń”/“Dekoder”,
nacisnąć F/f, aby wybrać numer programu, który ma zostać zmieniony. Następnie
nacisnąć .
System
Programuje ręcznie kanały programów.
1 Za pomocą przycisków F/f wybrać “System”, a następnie nacisnąć .
2 Aby wybrać jeden z następujących systemów telewizji, naciskać
przyciski F/f, a następnie G.
B/G: dla krajów/regionów zachodnioeuropejskich
D/K: dla krajów/regionów wschodniej Europy
L: dla Francji
I: dla Wielkiej Brytanii
~
Zależnie od zaznaczonego kraju/regionu, wybranego w opcji “Kraj” (strona 6), opcja ta może
nie być dostępna.
Kanał
1 Za pomocą przycisków F/f wybrać “Kanał”, a następnie nacisnąć .
2 Za pomocą przycisków F/f wybrać “S” (dla kanałów telewizji kablowej)
lub “C” (dla kanałów telewizji naziemnej), a następnie nacisnąć g.
3 Aby wykonać strojenie kanałów, należy postępować w następujący
sposób:
Jeśli numer kanału (częstotliwość) jest nieznany
Naciskać przyciski F/f, aby znaleźć następny dostępny kanał. Z chwilą znalezienia
kanału, przeszukiwanie zatrzyma się. Aby kontynuować przeszukiwanie, nacisnąć
F/f.
Jeśli numer kanału (częstotliwość) jest znany
Przyciskami numerycznymi wpisać numer żądanego kanału stacji telewizyjnej lub
numer kanału magnetowidu.
4
Nacisnąć
, aby przejść do “Potwierdź”, a następnie nacisnąć
.
Powtórzyć powyższą procedurę, aby ręcznie zaprogramować inne kanały.
Nazwa
Nadaje wybranemu kanałowi nazwę wybraną przez użytkownika i zawierającą do
5 liter lub cyfr.
ARC
Pozwala wykonać ręczne strojenie precyzyjnie wybranego programu, jeśli
użytkownik uzna, że nieznaczna korekta dostrojenia poprawi jakość obrazu.
26 PL
010COV.book Page 27 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
Filtracja dźwięku
Polepsza jakość dźwięku na poszczególnych kanałach w przypadku zniekształceń
transmisji monofonicznej. W pewnych przypadkach, niestandardowy sygnał
telewizyjny może powodować zniekształcenie dźwięku lub przejściowy zanik
dźwięku podczas oglądania programów emitowanych w mono.
Jeśli nie występują żadne zniekształcenia dźwięku, zalecamy pozostawienie
ustawienia fabrycznego “Wył.”.
~
Po wybraniu opcji “Mała” lub “Duża” nie można odbierać dźwięku stereo lub podwójnego
dźwięku.
Funkcja “Filtracja dźwięku” nie jest dostępna, gdy “System” ustawiono na “L”.
Pomiń
Pomija nieużywane kanały analogowe, gdy podczas wyboru kanałów naciśnie się
PROG +/-. (Można wciąż wybrać pominięty kanał przyciskami numerycznymi).
Dekoder
Wyświetla i nagrywa kodowane kanały telewizyjne przy użyciu dekodera
podłączonego do złącza SCART
/
1 albo do złącza SCART
/
pośrednictwem magnetowidu.
2 za
~
Zależnie od wybranego kraju/regionu, wybranego w opcji “Kraj” (strona 6), opcja ta może nie
być dostępna.
Potwierdź
Zachowuje zmiany dokonane w ustawieniach “Programowanie ręczne”.
Korzystanie z funkcji MENU
27 PL
010COV.book Page 28 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
Menu Ustawienia cyfrowe
Podane niżej opcje można wybrać w menu
“Ustawienia cyfrowe”. Wybór opcji w menu
“Ustawienia”, patrz “Poruszanie się po menu”
(strona 19).
Ustawienia
Aut. inicjalizacja
Język
Polski
Autoprogramowanie
Sortowanie programów
~
W niektórych krajach/regionach pewne funkcje mogą
być niedostępne.
Ustawienia A/V
Korekta dźwięku
Programowanie ręczne
Ustawienia cyfrowe
Powrót:
Wybierz:
Strojenie cyfrowe
Wprow.:
Wyjście:
MENU
Autoprogramowanie cyfrowe
Dostraja wszystkie kanały cyfrowe.
Opcja ta umożliwia jednak powtórzenie tego procesu (np. w celu ponownego
dostrojenia odbiornika po zmianie mieszkania lub w celu wyszukania nowych
kanałów uruchomionych przez stacje telewizyjne). Szczegółowe informacje, patrz
“Autoprogramowanie odbiornika TV” na stronie 7.
Edycja listy programów
Usuwa wszystkie niechciane kanały cyfrowe zapisane w pamięci telewizora oraz
zmienia kolejność, w jakiej zapisane są kanały.
1 Za pomocą przycisków F/f wybrać kanał, który ma być usunięty lub
przeniesiony w nowe miejsce.
Przyciskami numerycznymi wpisać trzycyfrowy numer żądanego kanału stacji
telewizyjnej.
2 Usuwanie lub zmiana kolejności, w jakiej zapisane są kanały cyfrowe:
Usuwanie kanału cyfrowego
Nacisnąć przycisk . Gdy pojawi się komunikat potwierdzający, nacisnąć G, aby
wybrać “Tak”, a następnie nacisnąć .
Zmiana kolejności kanałów cyfrowych
Nacisnąć g, a następnie F/f, aby wybrać nowe położenie dla danego kanału, a
następnie G.
3 Nacisnąć przycisk RETURN.
Programowanie ręczne
Umożliwia ręczne strojenie kanałów cyfrowych.
1 Wybrać przycisk numeryczny, aby wybrać kanał, który ma być ręcznie
dostrojony, a następnie nacisnąć F/f, aby go dostroić.
2 Po wyszukaniu dostępnych kanałów nacisnąć F/f, aby wybrać kanał,
który ma być zapisany, a następnie nacisnąć .
3 Za pomocą przycisków F/f wybrać numer programu, pod którym ma
zostać zapisany nowy kanał, a następnie nacisnąć .
Powtórzyć powyższą procedurę, aby ręcznie zaprogramować inne kanały.
28 PL
010COV.book Page 29 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
Ustawienia cyfrowe
Ustawianie napisów
“Ustawienia napisów”: Po wybraniu opcji “Dla słabo słyszących” wraz z napisami
u dołu ekranu mogą być wyświetlane dodatkowe znaki wizualne (jeśli na danym
kanale nadawane są takie informacje).
“Język napisów”: Wybiera język, w którym wyświetlane są napisy u dołu ekranu.
Ustawienia Audio
“Typ audio”: Przełącza na nadawanie dla osób ze słabym słuchem, gdy ustawiona
jest opcja “Dla słabo słyszących”.
“Język audio”: Wybiera język stosowany dla programu. W przypadku niektórych
kanałów cyfrowych, dla danego programu dostępnych może być kilka wersji językowych.
“Opis Audio”: Zapewnia opis audio (narrację) na temat informacji wizualnych, jeśli
kanały telewizyjne nadają takie informacje.
“Poziom miksowania”: Dopasowuje poziomy głośności zasadniczego dźwięku
telewizora oraz dźwięku Opisu Audio.
z
Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy “Opis Audio” ustawiono na “Wł.”.
Jeśli PIN nie został wcześniej ustawiony, pojawi się ekran, w którym należy wpisać
kod PIN. Zastosować się do instrukcji podanych w opisie “Kod PIN” poniżej.
2 Za pomocą przycisków F/f wybrać ograniczenie wiekowe lub “Brak”
(oglądanie bez ograniczeń), a następnie nacisnąć .
3 Nacisnąć przycisk RETURN.
Kod PIN
Ustawienie kodu PIN po raz pierwszy.
1 Przyciskami numerycznymi wpisać numer nowego kodu PIN.
2 Nacisnąć przycisk RETURN.
Zmiana kodu PIN
1 Przyciskami numerycznymi wpisać dany kod PIN.
2 Przyciskami numerycznymi wpisać numer nowego kodu PIN.
3 Nacisnąć przycisk RETURN.
z
Kod PIN 9999 jest zawsze akceptowany.
Ustawienia techniczne
“Auto. info. dot. usług”: Opcja ta pozwala na wyszukanie i zapisanie
nowoudostępnionych usług cyfrowych.
“Pobier. oprogramowania”: Opcja ta pozwala na automatyczne i bezpłatne
pobranie aktualizacji oprogramowania przez antenę (po opublikowaniu takich
aktualizacji). Sony zaleca, aby funkcja ta była stale włączona (ustawiona na “Wł.”).
Jeśli oprogramowanie nie ma być aktualizowane, opcję tę należy ustawić na “Wył.”.
“Informacje o systemie”: Wyświetla aktualną wersje oprogramowania oraz
poziom sygnału.
“Strefa czasu”: Pozwala ustawić strefę czasową użytkownika, jeśli nie jest taka
sama, jak domyślne ustawienie strefy czasowej dla kraju/regionu użytkownika.
“Auto. czas letni/zimowy”: Służy do wyboru możliwości automatycznego
przełączania na czas letni i zimowy.
• “Wł.”: Automatycznie przełącza na czas letni i zimowy, odpowiednio do kalendarza.
• “Wył.”: Czas wyświetlany jest zgodnie z różnicą czasu ustawioną w pozycji “Strefa czasu”.
Ustawienia modułu CA
Po uzyskaniu Modułu Dostępu Warunkowego (CAM) i specjalnej karty, opcja ta umożliwia
uzyskanie dostępu do usługi płatnej telewizji. Patrz strona 17 w celu uzyskania informacji na
temat położenia gniazda (PCMCIA)
.
29 PL
Korzystanie z funkcji MENU
Tryb nagłówków
“Podstawowy”: Podaje informacje dot. programu w nagłówku cyfrowym.
“Pełny”: Podaje informacje dot. programu w nagłówku cyfrowym, a szczegółowe
informacje dot. programu pod tym nagłówkiem.
Radio - wyświetlanie
Podczas odbierania audycji radiowej, gdy przez 20 sekund nie zostanie wciśnięty
żaden przycisk, na ekranie wyświetlona zostanie tapeta ekranu.
Można wybrać kolor tapety lub zostanie on dobrany losowo.
Aby tymczasowo zgasić tapetę na ekranie, nacisnąć dowolny przycisk.
Ochrona przed dziećmi
Pozwala ograniczyć wiekowo dostęp do programów. Programy, które przekraczają
ustawione ograniczenie wiekowe mogą być oglądane tylko po wpisaniu poprawnego
numeru PIN.
1 Przyciskami numerycznymi wpisać dany kod PIN.
010COV.book Page 30 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
Informacje dodatkowe
Dane techniczne
Panel LCD
Wymagania dotyczące zasilania:
220–240 V AC, 50 Hz
Wielkość ekranu:
20 cale
Rozdzielczość ekranu:
640 punktów (w poziomie) × 480 linii (w pionie)
Pobór mocy:
50 W lub mniej
Pobór mocy w stanie czuwania*:
0,7 W lub mniej
* Podana moc w stanie czuwania jest osiągana, gdy
odbiornik TV zakończy konieczne procesy
wewnętrzne.
Wymiary (szer. × wys. × gł.):
Ok. 592 × 440 × 223 mm (z podstawą)
Ok. 592 × 428 × 96 mm (bez podstawy)
Waga:
Ok. 9,0 kg (z podstawą)
Ok. 8,0 kg (bez podstawy)
System panelu
Panel z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym
System TV
Zależnie od wybranego kraju/regionu
Analogowy: B/G/H, D/K, L, I
Cyfrowy: DVB-T
System kodowania kolorów
Zakres kanałów
Analogowych: 48.25 - 855.25 MHz
Cyfrowych: VHF Pasmo III (177.5 - 226.5 MHz)
UHF E21 - E69 (474 - 858 MHz)
Złącza
/
1
21-wtykowe złącze SCART (standard CENELEC), w
tym wejście audio/video, wejście RGB, wyjście audio/
video TV.
/
2 (SMARTLINK)
21-wtykowe złącze SCART (standard CENELEC), w
tym wejście audio-video, wejście RGB, wybieralne
wyjście audio/video oraz interfejs Smartlink
3
Obsługiwane formaty: 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 omów, 0.3V synchronizacja ujemna
PB/CB: 0.7 Vp-p, 75 omów
PR/CR: 0.7 Vp-p, 75 omów
3
Wejście audio (gniazda foniczne typu “jack”)
500 mVrms
Impedancja: 47 kiloomów
4 Wejście S video (4-wtykowe mini DIN)
4 Wejście video (gniazda foniczne typu “jack”)
4 Wejście audio (gniazda foniczne typu “jack”)
Wyjście audio (lewy/prawy) (gniazda foniczne typu
“jack”)
i Gniazdo słuchawkowe
Gniazdo CAM (Moduł Warunkowego Dostępu)
Analogowy: PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (tylko wejście Video In)
Cyfrowy: MPEG-2 MP@ML
Moc dźwięku
Antena
Ścienny uchwyt mocujący SU-WL100.
75-omowa antena zewnętrzna VHF/UHF
30 PL
3 W + 3 W (RMS)
Wyposażenie dodatkowe
Dane techniczne oraz konstrukcja monitora mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
010COV.book Page 31 Thursday, October 4, 2007 9:19 AM
Rozwiązywanie
problemów
Sprawdzić, czy wskaźnik czuwania 1 nie
miga w kolorze czerwonym.
Jeśli miga
Uruchomiona została funkcja autodiagnostyki.
1 Policzyć, ile razy wskaźnik czuwania 1 miga
między każdą dwusekundową przerwą.
Np. jeśli wskaźnik miga trzy razy, następuje przerwa
dwusekundowa, a następnie kolejne trzy razy, itd.
2
Nacisnąć 1 na odbiorniku TV, aby wyłączyć
telewizor, odłączyć go od zasilania i
poinformować sprzedawcę lub punkt
serwisowy Sony o tym, jak miga wskaźnik
(liczba mignięć).
Jeśli nie miga
1 Sprawdzić problemy przedstawione w tabeli
poniżej.
2 Jeśli nie uda się wyeliminować problemu,
oddać odbiornik TV do naprawy.
Obraz
Brak obrazu (ekran jest ciemny), brak dźwięku.
• Sprawdzić podłączenie anteny.
• Podłączyć odbiornik TV do zasilania i nacisnąć 1 na
odbiorniku.
• Jeśli wskaźnik czuwania 1 zapali się na czerwono, należy
nacisnąć przycisk "/1.
Podwójne obrazy lub zakłócenia
• Sprawdzić podłączenie anteny.
• Sprawdzić antenę i jej ustawienie.
Na ekranie widać tylko śnieżenie i zakłócenia
• Sprawdzić, czy antena nie złamała się lub czy nie jest ona
zgięta.
• Sprawdzić, czy nie upłynął okres żywotności anteny
(3-5 lat w zwykłych warunkach, 1-2 lat w środowisku
nadmorskim).
Zniekształcony obraz (kropkowane linie lub pasy)
• Przechowywać telewizor z dala od źródeł zakłóceń
elektrycznych takich jak pojazdy, motocykle, suszarki do
włosów lub innych urządzeń optycznych.
• Podczas podłączania dodatkowych urządzeń należy
zachować odpowiedni dystans od telewizora.
• Sprawdzić podłączenie anteny.
• Kabel antenowy powinien znajdować się z dala od innych
kabli przyłączeniowych.
Brak koloru w programach
• Wybrać “Zerowanie” (strona 21).
Brak koloru lub nieprawidłowy kolor przy sygnale
pochodzącym z 3 gniazd
• Sprawdzić podłączenia w
3 gniazdach i upewnić się,
czy wtyczki są dobrze włożone.
Dźwięk
Brak dźwięku, ale obraz jest dobry
• Nacisnąć 2 +/– lub % (Wyłączenie dźwięku).
Kanały
Nie można wybrać danego kanału
• Przełączyć między trybem cyfrowym i analogowym oraz
wybrać żądany kanał cyfrowy/analogowy.
Niektóre kanały są puste
• Kanał jest kodowany lub dostępny po wykupieniu
abonamentu. Wykupić abonament na usługi płatnej
telewizji.
• Na kanale pojawiają się tylko dane (brak obrazu lub
dźwięku).
• Skontaktować się z nadawcą audycji, aby uzyskać
informacje na temat transmisji.
Brak kanałów cyfrowych
• Skontaktować się z instalatorem, aby ustalić, czy na
danym terenie dostępna jest transmisja cyfrowa.
• Kupić antenę o większym zysku.
Ogólne
Odbiornik TV automatycznie wyłącza się
(przełącza się w tryb czuwania)
• Sprawdzić, czy uruchomiono “Timer wyłączania” lub
“Czas wył.” (strona 24).
• Po 10 minutach bez odebrania sygnału i wykonania
dowolnej czynności, telewizor automatycznie przechodzi
do trybu czuwania.
Odbiornik TV automatycznie włącza się
• Sprawdzić, czy nie ustawiono funkcji “Czas wł.”
(strona 24).
Nie można wybrać pewnych sygnałów
wejściowych
• Wybrać “Ustawienia A/V” i anulować opcję “Pomiń”
źródła sygnału wejściowego (strona 25).
Pilot nie działa
• Wymienić baterie.
Nie można dodać kanału do listy Ulubionych
• Na liście Ulubionych można zapisać do 999 kanałów.
Zakłócenia obrazu lub dźwięku podczas oglądania
kanału telewizyjnego
• Wyregulować “ARC” (Automatyczna Regulacja
Częstotliwości), aby uzyskać lepszy odbiór obrazu
(strona 26).
31 PL
Informacje dodatkowe
Brak obrazu lub brak informacji menu
pochodzących z urządzenia podłączonego do
gniazda SCART
• Nacisnąć
/ , aby wyświetlić listę podłączonych
urządzeń, a następnie wybrać żądany sygnał wejściowy.
• Sprawdzić połączenie między urządzeniem dodatkowym i
telewizorem.
Czarne lub jasne punkciki na ekranie
• Obraz na ekranie składa się z pikseli. Niewielkie czarne
plamki l/lub białe punkciki (piksele) występujące na
ekranie nie oznaczają defektu odbiornika.
010COV.book Page 2 Thursday, October 4, 2007 9:22 AM
Úvod
Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek Sony.
Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtěte tento
návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.
Likvidace televizoru
Nakládání s nepotřebným
elektrickým a
elektronickým zařízením
(platné v Evropské unii a
dalších evropských
státech uplatňujících
oddělený systém sběru).
Tento symbol umístěný na
výrobku nebo jeho balení
upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo
být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného
místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete
zabránit případným negativním důsledkům na životní
prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z
nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, podniku pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek
zakoupili.
Poznámka k funkcím digitální
televize
• Všechny funkce související s digitální televizí (
)
budou fungovat pouze v zemích nebo oblastech, ve
kterých jsou šířeny signály digitálního pozemního. Ověřte
si laskavě u svého místního prodejce, zda v místě, kde
žijete, lze přijímat signál DVB-T.
• Přestože televizor splňuje specifikace DVB-T.
• Některé funkce digitální televize nemusí být v některých
zemích/oblastech k dispozici.
2 CZ
Výrobcem tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Zplnomocněným zástupcem pro požadavky ohledně
elektromagnetické kompability EMC a bezpečnosti
výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61,70327 Stuttgart, SRN. Pro záležitosti servisu
a záruky se obracejte na adresy uváděné v servisních a
záručních dokumentech.
Informace o obchodních značkách
•
je registrovaná obchodní značka projektu DVB.
• Vyrobeno v licenci BBE Sound, Inc. Majitel licence BBE
Sound, Inc., kryto jedním nebo několika z následujících
patentů USA: 5510752, 5736897. BBE a symbol BBE
jsou registrované obchodní značky společnosti BBE
Sound, Inc.
• Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. “Dolby” a
symbol dvojitého D
jsou ochranné známky
společnosti Dolby Laboratories.
D I G I T A L
~
“xx”, které se objevuje v názvu modelu, odpovídá dvìma
èíslicím pro barevnou variantu.
010COV.book Page 3 Thursday, October 4, 2007 9:22 AM
Obsah
Seznámení
4
Seznámení 4
Bezpečnostní údaje...................................................................................................................8
Upozornění................................................................................................................................9
Přehled dálkového ovládání.................................................................................................10
Přehled tlačítek a indikátorů televizoru ..............................................................................11
Sledování televize
Sledování televize ...................................................................................................................12
Kontrola digitálního elektronického programového průvodce (EPG)
.............................14
Použití seznamu oblíbených digitálních programů
.........................................................16
Použití volitelného zařízení
Připojení volitelného zařízení ..................................................................................................17
Prohlížení obrazů z připojeného zařízení ................................................................................18
CZ
Použití funkcí MENU
Navigace v nabídkách .............................................................................................................19
Nabídka Obraz ........................................................................................................................20
Nabídka Zvuk ..........................................................................................................................22
Nabídka Funkce ......................................................................................................................23
Nabídka Nastavení..................................................................................................................24
Digitální nastavení nabídka
............................................................................................27
Doplňkové informace
Specifikace..............................................................................................................................29
Řešení problémů .....................................................................................................................30
: pouze pro digitální kanály
3 CZ
010COV.book Page 4 Thursday, October 4, 2007 9:22 AM
Seznámení
1: Kontrola
příslušenství
2: Připevnění
stojanu
Dálkové ovládání RM-ED005 (1)
1
Baterie velikosti AA (typ R6) (2)
Otevřete lepenkovou krabici a vytáhněte
stojan.
Vázací pásek (1) a šroubky (2)
Stojan (1)
Šrouby pro stojan (2)
Krytky otvorů (2)
Vložení baterií do dálkového
ovládání
Stojan
Stisknutím a zvednutím kryt otevřete.
~
• Při vkládání baterií dodržte správnou polaritu.
• Nepoužívejte různé typy baterií, ani nemíchejte současně
staré a nové baterie.
• Baterie likvidujte způsobem, který chrání životní
prostředí. V některých místech může být likvidace baterií
upravena místními předpisy. Informujte se prosím u
příslušných úřadů.
• S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně. Nepouštějte
ho na zem, nešlapte po něm, ani na něj nestříkejte žádnou
tekutinu.
• Neukládejte dálkový ovladač na místo v blízkosti
tepelných zdrojů, na místo vystavené působení přímého
slunečního svitu nebo do vlhké místnosti.
4 CZ
2
Uvolněte ochranný sáček a vyjměte z něho
televizor.
010COV.book Page 5 Thursday, October 4, 2007 9:22 AM
3
3: Připojení antény/
videa/Přehrávač
DVD s
Připojení antény
4
Koaxiální kabel
Zkontrolujte zarážku, abyste se
přesvědčili, že je televizor správně
připevněn ke stojanu.
Zarážka
Připojení antény a videa/Přehrávač DVD s
5
Ze sáčku s příslušenstvím vytáhněte
šrouby.
Koaxiální kabel
6
Připevněte televizor ke stojanu pomocí
přiložených šroubů.
Kabel typu scart
Koaxiální kabel
~
Jestliže použijete elektrický šroubovák, nastavte toèivý
moment na pøibližnì 2 Nm (20 kgfcm).
Video
pokračování
5 CZ
Seznámení
Televizor umístěte na stojan. Dbejte na to,
abyste nepřiskřípli kabely.
010COV.book Page 6 Thursday, October 4, 2007 9:22 AM
4: Zabezpečení
televizoru před
převrácením
6: Volba jazyka,
země/oblasti a
umístění
3,4,5
5: Svázání kabelů
1
Zapojte televizor do sít’ové zásuvky
(220-240 V AC, 50 Hz).
2
Stiskněte 1 na televizoru.
Při prvním zapnutí televizoru se na obrazovce
objeví nabídka volby jazyka.
3
K výběru jazyka zobrazeného v menu na
obrazovce stiskněte F/f, poté stiskněte
.
Auto Start Up
Language
Country
Location
Select:
6 CZ
Confirm:
010COV.book Page 7 Thursday, October 4, 2007 9:22 AM
4
Automatický start
Jazyk
Země
3
Umístění
Když se na obrazovce objeví nabídka
Třídění programů, postupujte podle kroků v
“Třídění programů” (strana 24).
V případě, že si nepřejete měnit pořadí, v jakém
jsou analogové kanály uloženy v televizoru, jděte
na krok 4.
Zpět:
Vyber:
4
Potvrdit:
Pokud se země/oblast, kde chcete televizor
používat, v seznamu nevyskytuje, vyberte “-”
místo země/oblasti.
5
Stiskněte F/f pro volbu umístění, kde
budete televizor používat a poté stiskněte
.
Televizor je teď naladěn na všechny dostupné kanály.
~
Pokud nelze přijímat digitální vysílací kanál nebo při výběru
oblasti v kroku 4 (strana 7), ve které není digitální vysílání,
musí se po provedení kroku 4 nastavit čas.
Odmontování
stolního stojanu z
televizoru
Automatický start
Jazyk
Země
Umístění
Stiskněte MENU k ukončení.
Domov
Prodejna
~
Zpět:
Vyber:
Stolní stojan odstraňujte jen v tom případě, že chcete
televizor připevnit na zeď.
Potvrdit:
Tato volba vybere výchozí režim obrazu
odpovídající typickým světelným podmínkám ve
zvoleném prostředí.
1
7: Automatické
naladění televizoru
1
2
Dříve než spustíte automatické ladění
televizoru, vložte nahranou kazetu do
videa připojeného k televizoru (strana 5) a
spust’te přehrávání.
3
Během automatického ladění bude kanál videa
nalezen a uložen v televizi.
Pokud není k televizoru připojeno video, tento
krok přeskočte.
2
Stiskněte
.
Automatické ladění
~
Podržte pevně stolní stojan, aby nespadl.
Přejete si spustit automat. ladění?
4
Zpět:
Začít:
Zrušit:
MENU
Televizor začne prohledávat všechny dostupné
digitální kanály, po nich pokračuje všemi
dostupnými analogovými kanály. To může trvat
nějakou chvíli. Během této doby nemačkejte žádná
tlačítka na televizoru nebo na dálkovém ovládání.
Krytky otvorů
~
Po odmontování stolního stojanu zakryjte otvory krytkami
otvorů (dodávají se s televizorem).
7 CZ
Seznámení
Pokud se objeví zpráva vyžadující
potvrzení připojené antény
Nebyly nalezeny žádné digitální nebo analogové
kanály. Zkontrolujte veškerá anténní připojení a
pak stiskněte
k opětovnému spuštění
automatického ladění.
Stiskněte F/f k výběru země/oblasti, ve
které budete televizor provozovat, a pak
stiskněte .
010COV.book Page 8 Thursday, October 4, 2007 9:22 AM
Instalace se stojanem
Bezpečnostní údaje
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Instalace/Nastavení
Televizor instalujte a používejte podle dále
uvedených pokynů, zabráníte tak nebezpečí požáru,
úrazu elektrickým proudem nebo poškození anebo
zranění.
Instalace
• Televizor musí být instalován v blízkosti snadno přístupné
zásuvky.
• Televizor umístěte na stabilní rovný povrch.
• Instalaci na stěnu smí provést jen kvalifikovaný servisní
technik.
• Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme
používání příslušenství Sony včetně:
Nástěnného montážního rámu SU-WL100
Přeprava
• Před přemístěním televizoru odpojte
všechny kabely.
• Přenášíte-li televizor v rukou, držte ho
jako na obrázku vpravo. Netlačte na LCD
panel a rám okolo obrazovky.
• Při přenášení televizoru dbejte na to, aby
do ničeho nenarazil, nebo nadměrné
nevibroval.
• Jestliže vezete televizor do opravy, nebo jej stěhujete,
vždy jej zabalte do originální krabice a obalového
materiálu.
Okolo televizoru ponechte nejméně takto veliký
volný prostor.
• K zajištění správného větrání a zabránění usazování
nečistot a prachu:
– Nepokládejte televizor na plocho, neinstalujte ho
obráceně, zadní částí dopředu nebo z boku.
– Neumíst'ujte televizor na polici, kobereček, postel nebo
do skříně.
– Nezakrývejte televizor látkami jako záclonami, ani
různými předměty, např. novinami.
– Neinstalujte televizor tak, jak je uvedeno na obrázku.
Cirkulace vzduchu
je zablokovaná.
Stěna
Cirkulace vzduchu
je zablokovaná.
Stěna
Větrání
• Nikdy nezakrývejte větrací otvory, ani nic nezasunujte do
skříně televizoru.
• Okolo televizoru ponechte volný prostor jako na níže
uvedeném obrázku.
• Důrazně doporučujeme použití nástěnného montážního
rámu Sony, který zajišt'uje dostatečnou cirkulaci vzduchu.
30 cm
10 cm
Sít'ový kabel
Se sít'ovým kabelem a zásuvkou zacházejte podle
následujících pokynů, aby nedošlo k požáru, úrazu
elektrickým proudem, poškození anebo zranění.
Instalace na stěně
10 cm
10 cm
Okolo televizoru ponechte nejméně
takto veliký volný prostor.
– Používejte pouze sít'ové kabely Sony, nikoli kabely
jiných značek.
– Zasuňte zástrčku úplně do sít'ové zásuvky.
– Televizor používejte pouze v elektrické síti 220-240 V
stř.
– Při pokládání kabelů nezapomeňte vytáhnout z
bezpečnostních důvodů sít'ový kabel ze zásuvky a
zkontrolujte, zda jste o kabely nezachytili nohama.
– Před prací na televizoru nebo před jeho stěhováním
vytáhněte sít'ový kabel ze zásuvky.
– Sít'ový kabel musí být instalovaný v dostatečné
vzdálenosti od tepelných zdrojů.
– Sít'ový kabel pravidelně vytáhněte ze zástrčky a vyčistěte
ho. Pokud je zástrčka zaprášená a hromadí se na ní
vlhkost, může se zhoršit její izolace a způsobit požár.
Poznámky
• Dodávaný sít'ový kabel nepoužívejte pro žádné jiné zařízení.
• Sít'ový kabel nesmí být nadměrně stlačený, ohnutý nebo
zkroucený. Mohlo by dojít k poškození izolace nebo vodičů.
• Sít'ový kabel žádným způsobem neupravujte.
• Na sít'ový kabel nestavte nic těžkého.
8 CZ
010COV.book Page 9 Thursday, October 4, 2007 9:22 AM
• Při odpojování sít'ového kabelu ze zásuvky netahejte za
sít'ový kabel.
• K jedné přívodní zásuvce nepřipojujte příliš mnoho spotřebičů.
• Nepoužívejte uvolněné elektrické zásuvky.
Zakázané použití
Neinstalujte, ani nepoužívejte televizor v dále
uvedených místech, prostředích, nebo situacích,
protože televizor by mohl špatně fungovat, nebo by
mohl způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo
poškození majetku anebo zranění.
Umístění:
Venkovní prostor (na přímém slunečním svitu), na mořském
břehu, lodi nebo jiném plavidle, v autě, v lékařských
zařízeních, nestabilní umístění, v blízkosti vody, na dešti, ve
vlhku nebo kouři.
Prostředí:
Horká, vlhká nebo nadměrně prašná místa; místa, na která se
může dostat hmyz; tam, kde by mohl být televizor vystaven
mechanickým vibracím, v blízkosti hořlavých předmětů (svíček
apod.). Na televizor nesmí nic kapat nebo stříkat, ani na něm
nesmí stát předměty naplněné tekutinami, jako např. vázy.
Situace:
Televizor nepoužívejte, máte-li vlhké ruce, je-li odstraněna
skříň televizoru, nebo s příslušenstvím, které výrobce
nedoporučil. Během bouřky s blesky odpojte TV od sít'ové
zásuvky a antény.
Poškozené díly:
• Na televizor nic neházejte. Sklo obrazovky může nárazem
prasknout a způsobit vážné poranění.
• Jestliže povrch televizoru praskne, nedotýkejte se jej a
nejprve vytáhněte kabel ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít
k úrazu elektrickým proudem.
Když televizor nepoužíváte
• Jestliže televizor nebudete několik dní používat, odpojte
ho z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně životního
prostředí od sítě.
• Pokud televizor jen vypnete, není odpojený od napájecí
sítě; k úplnému odpojení od sítě vytáhněte proto zástrčku
ze zásuvky.
• Některé televizory jsou však vybaveny funkcemi, které ke
správnému fungování vyžadují ponechání v klidovém
stavu.
Pro děti
• Nedovolte dětem, aby na televizor lezly.
• Příslušenství malých rozměrů uschovejte mimo dosah
dětí, aby ho nemohly omylem spolknout.
Pokud dojde k následujícímu
problému ...
Pokud dojde k následujícímu problému, vypněte
televizor a okamžitě vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
Požádejte svého prodejce nebo servisní středisko
Sony o prohlídku televizoru kvalifikovaným
servisním technikem.
Když:
– Přívodní kabel je poškozený.
– Sít'ová zásuvka je uvolněná.
– Televizor je poškozený pádem na zem, nárazem nebo
tím, že na něj něco spadlo.
– Otvory skříně propadl nějaký předmět, nebo se do něj
vylila nějaká tekutina.
Upozornění
Sledování televizoru
• Televizor sledujte za mírného osvětlení, protože sledování
televizoru při slabém světle nebo po dlouhou dobu
namáhá oči.
• Používáte-li sluchátka, nastavte hlasitost tak, aby zvuk
nebyl příliš silný, protože byste si mohli poškodit sluch.
LCD obrazovka
• I když je LCD obrazovka vyrobena vysoce přesnou
technologií a 99,99 % nebo více pixelů funguje správně,
mohou se trvale objevovat černé nebo jasné světelné body
(červené, modré nebo zelené). Je to způsobeno
strukturálními vlastnostmi LCD obrazovky a nejedná se o
závadu.
• Netlačte na přední filtr, ani po něm neškrábejte, a na horní
plochu televizoru nepokládejte žádné předměty. Obraz by
pak mohl být nerovnoměrný nebo by se LCD obrazovka
mohla poškodit.
• Budete-li televizor používat na chladném místě, může se v
obraze zobrazit skvrna, nebo obraz ztmavne. Nejde o
poruchu televizoru. Tento jev po zvýšení okolní teploty
zmizí.
• Při nepřetržitém zobrazení statických obrazů může dojít
ke vzniku "duchů". Po chvíli by se měl tento stav zlepšit.
• Během provozu televizoru se obrazovka i skříň přístroje
zahřívají. Neznamená to ale funkční poruchu televizoru.
• LCD obrazovka obsahuje malé množství tekutých
krystalů a rtuti. Zářivková trubice použitá v televizoru
obsahuje rovněž rtut'. Při její likvidaci se řiďte místními
nařízeními a předpisy.
Zacházení s povrchem obrazovky/skříňky
televizoru a jeho čištění
Před čištěním se ujistěte, že jste televizor odpojili vytažením
kabelu ze zásuvky.
Abyste předešli zhoršení stavu materiálu nebo svrchní vrstvy
obrazovky, dodržujte následující opatření.
• Prach z povrchu obrazovky/skříňky opatrně stírejte
měkkým hadříkem. Nepodaří-li se prach takto odstranit,
setřete jej jemným hadříkem mírně navlhčeným slabým
roztokem rozředěného čisticího prostředku.
• Nikdy nepoužívejte jakýkoli typ drsné houbičky, zásadité/
kyselé čisticí prostředky, brusné prášky ani těkavá
rozpouštědla jako alkohol, benzen nebo insekticidy. Při
použití těchto materiálů nebo při delším kontaktu s
pryžovými nebo vinylovými materiály může dojít k
poškození povrchu obrazovky a materiálu skříňky.
• Je-li třeba seřídit úhel televizoru, pohybujte televizorem
pomalu tak, aby nespadl nebo nesklouzl ze stojanu.
Volitelné zařízení
Volitelná zařízení nebo jiná zařízení vysílající
elektromagnetické záření neinstalujte příliš blízko televizoru.
Jinak by mohlo dojít ke zkreslení obrazu anebo šumu.
9 CZ
010COV.book Page 10 Thursday, October 4, 2007 9:22 AM
Přehled dálkového ovládání
1 "/1 – Pohotovostní režim televizoru
Zapne a vypne televizor z pohotovostního režimu.
2 A/B – Duální zvuk: (strana 22)
3 Barevná tlačítka (strana 13, 14, 16)
4
/
– Info / Odkrytí textu
• V digitálním režimu: Zobrazí stručné podrobnosti o právě sledovaném
programu.
• V analogovém režimu: Zobrazí informace, jako je číslo aktuálního kanálu a
formát obrazovky.
• V textovém režimu (strana 13): V textovém režimu (např. odpovědi testu).
5
F/f/G/g/
6 TOOLS (strana 13, 18)
Umožňuje přístup k různým volbám zobrazení a změnu/tvorbu nastavení v
závislosti na zdroji a formátu obrazu.
7 MENU (strana 19)
8 Číselná tlačítka
• V televizním režimu: Výběr kanálů. Pro čísla kanálů 10 a vyšší zadejte druhou
a třetí číslici rychle.
• V textovém režimu: K výběru stránky zadejte třímístné číslo stránky.
9
– Předchozí kanál
Návrat k předchozímu sledovanému kanálu (déle než pět sekund).
0 PROG +/-/
/
• V televizním režimu: Výběr následujícího (+) nebo předchozího (-) kanálu.
• V textovém režimu (strana 13): Výběr následující ( ) nebo předchozí ( )
stránky.
qa % – Vypnutí zvuku
qs 2 +/- – Hlasitost
qd / – Text (strana 13)
qf DIGITAL – Digitální režim (strana 12)
qg ANALOG – Analogový režim (strana 12)
qh RETURN /
Návrat na předchozí obrazovku libovolné zobrazené nabídky.
qj
qk
– EPG (digitální elektronický programový průvodce)
(strana 14)
– Zmrazení obrazu (strana 13)
Zmrazí televizní obraz.
ql
w;
– Režim obrazovky (strana 13)
/
– Výběr vstupu / Podržení textu
• V televizním režimu: Vybere vstupní zdroj ze zařízení připojených do zásuvek
televizoru (strana 18).
• V textovém režimu (strana 13): podržení aktuální stránky.
z
Tlačítka číslo 5, PROG + a A/B mají na povrchu hmatatelnou tečku. Při obsluze televizoru
použijte hmatové tečky jako výchozí místa.
10 CZ
010COV.book Page 11 Thursday, October 4, 2007 9:22 AM
Přehled tlačítek a indikátorů televizoru
(strana 19)
1
2
/
– Výběr vstupu / OK
• V televizním režimu: Vybere vstupní zdroj ze
zařízení připojených do zásuvek televizoru
(strana 18).
• V televizním režimu: Vybírá nabídku nebo
volbu a potvrzuje nastavení.
3 2 +/-/
/
• V televizním režimu: Zvyšuje (+) nebo
snižuje hlasitost.
• V televizním režimu: Umožňuje pohyb mezi
volbami vpravo ( ) nebo vlevo ( ).
4 PROG +/-/
/
• V televizním režimu: Výběr následujícího (+)
nebo předchozího (-) kanálu.
• V televizním režimu: Umožňuje pohyb mezi
volbami nahoru ( ) nebo dolů ( ).
5 1 – Napájení
Zapíná nebo vypíná televizor.
~
Pro úplné odpojení televizoru vytáhněte přívod ze
sítě.
6
– Vypnutí obrazu / Indikátor
časovače
• Svítí zeleně při vypnutém obrazu (strana 23).
• Svítí oranžově při nastaveném časovači
(strana 23).
7 1 – Indikátor pohotovostního režimu
Svítí červeně, když je televizor v pohotovostním
režimu.
8 "
– Indikátor napájení / Časovač
nahrávání programu
• Svítí zeleně při zapnutém televizoru.
• Svítí oranžově při nastaveném časovači
nahrávání (strana 14).
• Svítí červeně během načasovaného nahrávání.
9 Senzor dálkového ovládání
• Přijímá infračervené signály z dálkového
ovládání.
• Senzor ničím nezakrývejte, protože tím může
být ovlivněna jeho funkce.
~
Před vytažením sít’ového kabelu se ujistěte, že je
televizor zcela vypnutý. Vytažení sít’ového kabelu při
zapnutém televizoru může způsobit, že indikátory
zůstanou svítit nebo dojde k chybné funkci televizoru.
11 CZ
010COV.book Page 12 Thursday, October 4, 2007 9:22 AM
Sledování televize
Sledování televize
3
K výběru televizního kanálu stiskněte
číselná tlačítka nebo PROG +/-.
K výběru čísel kanálů 10 a vyšších pomocí
číselných tlačítek zadejte druhou a třetí číslici
rychle.
K výběru digitálního kanálu za použití digitálního
elektronického programového průvodce (EPG)
viz strana 14.
V digitálním režimu
Krátce se zobrazí informační pruh. V pruhu se
mohou ukázat následující ikony.
2
2
3
3
1
Zapněte televizor stisknutím 1 na
televizoru.
Pro zapnutí televizoru v pohotovostním režimu
(indikátor 1 (pohotovostní režim) na čelním
panelu televizoru je červený) stiskněte "/1 na
dálkovém ovládání.
2
Stiskněte DIGITAL pro přepnutí do
digitálního režimu, nebo stiskněte
ANALOG pro přepnutí do analogového
režimu.
Dostupné kanály se liší v závislosti na režimu.
12 CZ
: Radiová služba
: Zakódovaná/Předplacená služba
: K dispozici je zvuk v několika jazycích
: K dispozici jsou titulky
: K dispozici jsou titulky pro sluchově
znevýhodněné
: Doporučený minimální věk pro aktuální
program (od 4 do 18 let)
: Rodičovský zámek
c: Aktuální program se nahrává
Doplňkové činnosti
Pro
Proveďte toto:
Zapnutí televizoru s
vypnutým zvukem z
pohotovostního
režimu
Stiskněte %. Stiskněte 2 +/-k
nastavení hlasitosti.
Nastavení hlasitosti
Stiskněte 2 + (zesílit)/
- (zeslabit).
Přístup k tabulce
Stiskněte
. K výběru
odkazů na programy analogového kanálu stiskněte
.
(pouze v analogovém F/f, poté stiskněte
režimu)
010COV.book Page 13 Thursday, October 4, 2007 9:22 AM
Přístup k textu Text
Stiskněte /. Při každém stisknutí / se obraz
cyklicky mění následujícím způsobem:
Text t Text přes televizní obraz (režim mix) t
Žádný text (opuštění textové služby)
K výběru stránky stiskněte číselná tlačítka nebo
PROG +/-.
K podržení stránky stiskněte
/ .
K zobrazení skrytých informací stiskněte
/ .
16:9
Sledování televize
z
Je-li Fastext k dispozici, dole na stránce se objeví čtyři
barevné položky. Funkce Fastext umožňuje vyhledávat
stránky rychle a snadno. Pro přístup na stránku stiskněte
odpovídající barevné tlačítko.
mM
* Levá a pravá část obrazu může být oříznuta.
V analogovém režimu, digitální model
(neširokoúhlý obraz) a vstupy AV
4:3
Zmrazení obrazu
Zmrazí televizní obraz (např. k zapsání telefonního
čísla nebo receptu).
1
2
3
4
Stiskněte
na dálkovém ovladači.
Stiskněte F/f/G/g k seřízení polohy okna.
Stiskněte
k odstranění okna.
Stiskněte opět
k návratu do normálního
televizního režimu.
z
Není dostupné pro vstup
mM
16:9
AV3.
Ruční změna obrazového formátu
tak, aby odpovídal vysílání
Opakovaně stiskněte
formátu obrazovky.
k volbě požadovaného
V digitálním režimu (širokoúhlý obraz)
Použití nabídky nástrojů
4:3*
Stiskněte TOOLS k zobrazení následujících možností
během sledování televizního programu.
mM
14:9*
Možnosti
Popis
Zavřít
Uzavírá nabídku nástrojů.
Režim obrazu
Viz strana 20.
Zvukový efekt
Viz strana 22.
Jazyk zvuk. doprovodu Viz strana 28.
(jen v digitálním
režimu)
Nastavení titulků (jen v Viz strana 28.
digitálním režimu)
Časov. vypnutí
Viz strana 23.
Spořič energie.
Viz strana 23.
O systému (jen v
digitálním režimu)
Zobrazí informace o systému.
13 CZ
010COV.book Page 14 Thursday, October 4, 2007 9:22 AM
Kontrola digitálního elektronického
programového průvodce (EPG)
*
1
2
Pá 3 lis15:39
Všechny kategorie
Dnes
V digitálním režimu, stiskněte
.
Proveďte požadovanou operaci, jak je
ukázáno v následující tabulce nebo
zobrazeno na obrazovce.
~
Předchozí
Další
Vyber:
+/- 1 den zap/vyp:
Zobr. po 30 min.
Informace o programu bude zobrazena jen tehdy, pokud ji
televizní stanice vysílá.
Kategorie
Možnosti:
Digitální elektronický programový průvodce (EPG)
* Tato funkce nemusí být k dispozici v některých zemích/oblastech.
Pro
Proveďte toto:
Sledování programu
Stiskněte F/f/G/g k výběru programu, pak stiskněte
Vypnutí EPG
Stiskněte
Třídění informací o programech podle
kategorie
– Seznam kategorií
1 Stiskněte modré tlačítko.
2 K výběru kategorie stiskněte F/f/G/g, pak stiskněte
Nastavení nahrávaného programu
– Časovač záznamu
1 K výběru budoucího programu, který chcete nahrát, stiskněte
F/f/G/g, pak stiskněte / .
2 Stiskněte F/f k výběru “Časovač záznamu”.
3 Stiskněte
pro nastavení časovačů televizoru a videa.
.
.
.
Kategorie, které jsou k dispozici, zahrnují:
“Všechny kategorie”: Obsahuje všechny dostupné kanály.
Název kategorie (např. “Zprávy”): Obsahuje všechny kanály
odpovídající zvolené kategorii.
U informací k tomuto programu se objeví červený symbol c.
Indikátor
na čelním panelu televizoru se rozsvítí oranžově.
z
Pro zaznamenání právě sledovaného programu stiskněte
Nastavení programu, který bude po
zahájení automaticky zobrazen na
obrazovce.
– Připomenout
14 CZ
/
.
1 K výběru budoucího programu, který chcete zobrazit, stiskněte
F/f/G/g, pak stiskněte / .
2 Stiskněte F/f k výběru “Připomenout”, pak stiskněte .
U informací k tomuto programu se objeví symbol c. Indikátor
na
čelním panelu televizoru se rozsvítí oranžově.
~
Pokud přepnete televizor do pohotovostního režimu, automaticky se zapne
ve chvíli, kdy má program začít.
010COV.book Page 15 Thursday, October 4, 2007 9:22 AM
Proveďte toto:
Nastavení času a data programu, který
chcete nahrát
– Manuální nastavení časovače záznamu
1 K výběru budoucího programu, který chcete nahrát, stiskněte
F/f/G/g, pak stiskněte / .
2 Stiskněte F/f k výběru “Manuální nastavení časovače
záznamu”, pak stiskněte .
3 Stiskněte F/f k výběru data, pak stiskněte g.
4 Stejným způsobem jako v kroku 3 nastavte čas spuštění a
ukončení.
5 Stiskněte F/f k výběru programu, poté stiskněte .
6 Stiskněte
pro nastavení časovačů televizoru a videa.
U informací k tomuto programu se objeví červený symbol c.
Indikátor
na čelním panelu televizoru se rozsvítí oranžově.
z
Pro zaznamenání právě sledovaného programu stiskněte
Zrušení nahrávání/připomínky
– Seznam časovače
/
.
1 Stiskněte
/ .
2 Stiskněte F/f k výběru “Seznam časovače”, pak stiskněte
3 Stiskněte F/f k výběru programu, který chcete zrušit, poté
stiskněte .
4 Stiskněte F/f k výběru “Zrušit časovač”, pak stiskněte .
.
Objeví se obrazovka ověřující, že chcete program zrušit.
5 Stiskněte G/g k výběru “Ano”, pak stiskněte
pro potvrzení.
~
• Nastavení časovače nahrávání u videa z televizoru můžete jen pro videopřehrávače kompatibilní se systémem SmartLink.
Jestliže videopřehrávač není kompatibilní se systémem SmartLink, zobrazí se zpráva upozorňující na nutnost nastavení
časovače videa.
• Jakmile nahrávání začalo, lze televizor přepnout do pohotovostního režimu. Nevypínejte však televizor úplně, protože by mohlo
dojít k přerušení nahrávání.
• Pokud bylo pro program zvoleno věkové omezení, objeví se na obrazovce zpráva vyžadující zadání kódu PIN. Podrobnosti viz
“Rodičovský zámek” na straně 28.
15 CZ
Sledování televize
Pro
010COV.book Page 16 Thursday, October 4, 2007 9:22 AM
Použití seznamu oblíbených digitálních
programů
*
Vlastnost oblíbené programy umožňuje specifikovat
až čtyři seznamy oblíbených programů.
Nastavení oblíbených programů
Oblíbené 1
Zadejte číslo programu - - -
TV3
011
SETenVEO
33
012
Tienda en VEO
3/24
013
NET TV
K3/300
014
CUATRO
TVE 1
015
CNN+
TVE 2
016
40 LATINO
24H TVE
017
la Sexta
CLAN TVE
018
Telecinco
TELEDEPORTE
019
T5 Estrellas
VEO
020
T5 Sport
1
2
Stiskněte MENU.
3
Proveďte požadovanou operaci, jak je
ukázáno v následující tabulce nebo
zobrazeno na obrazovce.
Oblíbené 2
Předchozí
Další
Vyber:
Uložit do oblíbených programů:
Zpět: RETURN
Stiskněte F/f k výběru “Oblíbené
digitální”, pak stiskněte .
Digitální seznam oblíbených programů
* Tato funkce nemusí být k dispozici v některých zemích/oblastech.
Pro
Proveďte toto:
Vytvoření prvního seznamu oblíbených
programů
1 Stiskněte k výběru “Ano”.
2 Stiskněte žluté tlačítko k výběru seznamu oblíbených programů.
3 Stiskněte F/f k výběru kanálu, který chcete přidat, poté
stiskněte .
Kanály, které jsou uloženy v seznamu oblíbených programů, jsou označeny
symbolem .
Sledování kanálu
1 Stiskněte žluté tlačítko pro pohyb v seznamech oblíbených
programů.
2 Stiskněte F/f k výběru kanálu, poté stiskněte .
Vypnutí seznamu oblíbených programů
Stiskněte RETURN.
Přidání nebo odebrání kanálů z aktuálně
upravovaného seznamu oblíbených
programů
1 Stiskněte modré tlačítko.
2 Stiskněte žluté tlačítko k výběru seznamu oblíbených programů,
který chcete upravit.
3 Stiskněte F/f k výběru kanálu, který chcete přidat nebo
odebrat, poté stiskněte .
Odebrání všech kanálů z aktuálního
seznamu oblíbených programů
1 Stiskněte modré tlačítko.
2 Stiskněte žluté tlačítko k výběru seznamu oblíbených programů,
který chcete upravit.
3 Stiskněte modré tlačítko.
4 Stiskněte G/g k výběru “Ano”, pak stiskněte pro potvrzení.
16 CZ
010COV.book Page 17 Thursday, October 4, 2007 9:22 AM
Použití volitelného zařízení
Připojení volitelného zařízení
K televizoru lze připojit širokou škálu volitelných zařízení. Spojovací kabely nejsou součástí příslušenství.
Přehrávač DVD
komponentním
výstupem
Použití volitelného zařízení
Zařízení
pro videohry
DVD přehrávač
Dekodér
Přehrávač DVD
Video
Dekodér
Karta CAM
Jen při
použití
služby
Videokamera
S VHS/Hi8/DVC
Sluchátka
17 CZ
010COV.book Page 18 Thursday, October 4, 2007 9:22 AM
Prohlížení obrazů z
připojeného zařízení
Zapněte připojené zařízení a poté proveďte
následující činnost.
Připojení
Proveďte toto:
Sluchátka E
Chcete-li poslouchat zvuk televizoru
ze sluchátek, zapojte je do zásuvky i.
Modul
podmíněného
přístupu
(CAM) F
K použití placených televizních služeb.
Podrobnosti naleznete v příručce
dodávané s modulem CAM. K použití
modulu CAM odstraňte “slepou” kartu ze
štěrbiny. Při vkládání modulu CAM do
štěrbiny vypněte televizor. Když modul
CAM nepoužíváte, měli byste do štěrbiny
zasunout “slepou” kartu a ponechat ji v ní.
~
Pro zařízení připojené do zásuvek scart
pomocí kompletního 21-pinového kabelu
scart
Spust’te přehrávání na připojeném zařízení.
Obraz z připojeného zařízení se objeví na obrazovce.
Pro automaticky laděné video (strana 7)
V analogovém režimu stiskněte PROG +/- nebo
číselná tlačítka k výběru video kanálu.
Pro jiné připojené zařízení
Stiskněte
/ pro zobrazení seznamu připojených
zařízení. Stiskněte F/f k výběru požadovaného
vstupního zdroje, poté stiskněte . (Zvýrazněná
položka je vybrána, pokud během dvou sekund od
stisknutí F/f neproběhne žádná činnost.)
Když je v nabídce „AV předvolby“ pod nabídkou
„Nastavení“ (strana 25) nastaven vstupní zdroj na
„Přeskočit“, neobjeví se tento vstup v seznamu.
Symbol na
obrazovce
Popis
Modul CAM není v některých zemích
podporován. Ověřte u autorizovaného
prodejce.
Doplňkové činnosti
Pro
Proveďte toto:
Návrat do normálního Stiskněte DIGITAL nebo
televizního režimu
ANALOG.
Přístup k oblíbeným
digitálním
programům (pouze v
digitálním režimu)
Stiskněte .
Podrobnosti viz strana 16.
Použití nabídky Nástroje
AV1/
AV1 Sledování zařízení připojeného k A.
Stiskněte TOOLS k zobrazení následujících možností
během sledování obrazu z připojeného zařízení.
AV2/
AV2 Sledování zařízení připojeného ke
B.
~
Možnosti
Popis
Zavřít
Uzavírá nabídku nástrojů.
SmartLink je přímé propojení mezi
televizorem a videem/DVD
rekordérem.
Režim obrazu
Viz strana 20.
Zvukový efekt
Viz strana 22.
Sledování zařízení připojeného k C.
Časov. vypnutí
Viz strana 23.
Sledování zařízení připojeného k D.
z
Spořič energie.
Viz strana 23.
AV3
AV4 nebo
AV4
Abyste předešli deformacím obrazu,
nezapojujte videokameru do zásuvky
videa
4 a zásuvky videa S
4
současně. Jestliže zapojujete mono
zařízení, zapojte ho do zásuvky L
4.
18 CZ
010COV.book Page 19 Thursday, October 4, 2007 9:22 AM
4 Digitální EPG*
Použití funkcí MENU
Zobrazení digitálního elektronického
programového průvodce (EPG).
Podrobnosti o nastavení viz strana 14.
Navigace v
nabídkách
5 Externí vstupy
Výběr zařízení připojeného k televizoru.
• Ke sledování požadovaného externího vstupu
zvolte vstupní zdroj, poté stiskněte .
“MENU” umožňuje využívat různých příjemných
vlastností televizoru. Můžete jednoduše vybírat
kanály nebo zdroje vstupu a měnit nastavení
televizoru.
6 Nastavení
Zobrazení nabídky Nastavení, odkud lze
provádět většinu pokročilých nastavení a úprav.
1 Stiskněte F/f k výběru ikony nabídky,
pak stiskněte .
2 Stiskněte F/f/G/g k výběru možnosti
nebo úpravy nastavení, pak stiskněte .
Pro podrobnosti o nastavení viz strana 20 až 28.
~
Možnosti, které můžete nastavit, se liší v závislosti
na situaci. Nedostupné možnosti jsou šedivé nebo
nejsou vůbec zobrazeny.
2
* Tato funkce nemusí být k dispozici v některých
zemích/oblastech.
1
2
Použití funkcí MENU
1
Stiskněte MENU.
Stiskněte F/f k výběru možnosti, pak
stiskněte .
Pro ukončení nabídky stiskněte MENU.
Oblíbené digitální
Analogový
Digitální
Digitální EPG
Externí vstupy
Nastavení
Vyber:
Vložit:
Konec:
MENU
1 Oblíbené digitální*
Zobrazí se Seznam oblíbených programů.
Podrobnosti o nastavení viz strana 14.
2 Analogový
Návrat k naposledy sledovanému analogovému
kanálu.
3 Digitální*
Návrat k naposledy sledovanému digitálnímu
kanálu.
19 CZ
010COV.book Page 20 Thursday, October 4, 2007 9:22 AM
Nabídka Obraz
Možnosti uvedené níže můžete vybírat v
nabídce “Nabídka Obraz”. K výběru možností
v “Nastavení” viz “Navigace v nabídkách”
(strana 19).
Nastavení obrazu
Režim obrazu
Podsvícení
Kino
5
Max
50
Kontrast
Jas
Barevná sytost
50
0
15
Odstín
Ostrost
Barevný tón
Teplý
Auto
Zap
Redukce šumu
Pokr. zvýraz. kontrastu
Reset
Zpět:
Vyber:
Vložit:
Konec:
MENU
Režim obrazu
Vybírá režim obrazu.
“Živý”: Pro rozšířený kontrast a ostrost obrazu.
“Standardní”: Pro standardní obraz. Doporučeno pro domácí sledování.
“Kino”: Ke sledování filmů. Nejvhodnější pro sledování filmů v prostředí
podobném kinu. Nastavení obrazu bylo vyvinuto ve spolupráci se společností Sony
Pictures Entertainment za účelem věrné reprodukce filmů tak, jak zamýšleli jejich
tvůrci.
Podsvícení
Upravuje jas podsvícení.
Kontrast
Zvyšuje nebo snižuje kontrast obrazu.
Jas
Zesvětlí nebo ztmaví obraz.
Barevná sytost
Zvyšuje nebo snižuje intenzitu barev.
Odstín
Zesiluje nebo zeslabuje zelené tóny.
z
“Odstín” lze upravit pouze pro barevný signál normy NTSC (např. videokazety z USA).
Ostrost
Zvyšuje nebo snižuje ostrost obrazu.
Barevný tón
Upravuje bělost obrazu.
“Studený”: Dává světlým barvám modrý nádech.
“Neutrální”: Nechává světlé barvy v neutrálním odstínu.
“Teplý”: Dává světlým barvám červený nádech.
z
“Teplý” není k dispozici, pokud nastavíte “Režim obrazu” na “Živý”.
20 CZ
010COV.book Page 21 Thursday, October 4, 2007 9:22 AM
Redukce šumu
Redukuje šum obrazu (zasněžený obraz) při slabém vysílacím signálu.
“Auto”: Automaticky snižuje šum obrazu (jen v analogovém režimu).
“Vysoká/Střední/Nízká”: Modifikuje efekt redukce šumu.
“Vyp”: Vypíná funkci “Redukce šumu”.
z
“Auto” není dostupné pro režimy
AV3.
Pokr. zvýraz.
kontrastu
Automaticky upravuje “Podsvícení” a “Kontrast” na nejvhodnější hodnoty v
závislosti na jasu obrazovky. Toto nastavení je účinné zejména pro tmavé obrazové
scény. Zvýší kontrastní rozlišení tmavších obrazových scén.
Reset
Resetuje veškerá nastavení obrazu s výjimkou “Režim zobrazení“ na výchozí
hodnoty od výrobce.
~
Jas, “Barevná sytost”, “Ostrost“ a “Pokr. zvýraz. kontrastu” nejsou dostupné, když je “Režim zobrazení” nastavený na “Živý”.
Použití funkcí MENU
21 CZ
010COV.book Page 22 Thursday, October 4, 2007 9:22 AM
Nabídka Zvuk
Možnosti uvedené níže můžete vybírat v
nabídce “Zvuk”. K výběru možností v
“Nastavení” viz “Navigace v nabídkách”
(strana 19).
Nastavení zvuku
Zvukový efekt
Výšky
Hloubky
Vyvážení
Standardní
0
0
0
Reset
Mono
Zap
Duální zvuk
Aut. hlasitost
Zpět:
Vyber:
Zvukový efekt
Vložit:
Konec:
MENU
Nastavuje Režim zvuku.
“Standardní”: Zlepšuje průhlednost, přesnost a barvu zvuku pomocí systému “BBE High
definition Sound System.”
“Dynamický”: Zesiluje průzračnost a barvu zvuku pro lepší srozumitelnost a věrnější hudební
dojem pomocí systému “BBE High definition Sound System.”
“BBE ViVA”: Zvuk BBE ViVA zajišt’uje hudebně přesný přirozený prostorový obraz s hi-fi
zvukem. Průzračnost zvuku se zlepšuje díky systému BBE, zatímco šířka, hloubka a výška
zvukového obrazu se šíří prostorovým zvukovým procesem patentovaným BBE. Zvukový
systém BBE ViVA je kompatibilní se všemi televizními programy včetně zpráv, divadelních
představení, filmů, sportu a elektronických her.
“ Dolby Virtual”: Používá reproduktory televizoru k simulaci prostorového zvuku
vytvářeného multikanálovým systémem.
“Vyp”: Plochá charakteristika. Také uložit vaše oblíbené nastavení.
z
• Jestliže nastavíte “Aut. hlasitost” na “Zap”, “Dolby Virtual” se změní na “Standardní”.
• Pokud jsou připojena sluchátka, “Zvukový efekt” se změní na “Vyp”.
Výšky
Upravuje zvuky s vyššími tóny.
Hloubky
Upravuje zvuky s nižšími tóny.
Vyvážení
Zdůrazňuje vyvážení levého nebo pravého reproduktoru.
Reset
Resetuje veškerá nastavení na nastavení výrobce.
Duální zvuk
Vybírá zvuk vycházející ze sluchátek pro stereofonní nebo dvojjazyčné vysílání.
“Stereo”, “Mono”: Pro stereofonní vysílání.
“A”/“B”/“Mono”: Pro dvoujazyčné vysílání, zvolte “A” pro zvukový kanál 1, “B”
pro zvukový kanál 2, nebo “Mono” pro monokanál, pokud je k dispozici.
z
Zvolíte-li jiné vybavení připojené k televizoru, nastavte “Duální zvuk” na “Stereo”, “A” nebo
“B”.
Aut. hlasitost
22 CZ
Zachovává konstantní úroveň hlasitosti i v případě, kdy dochází k rozdílům v
hlasitosti (např. reklamy bývají hlasitější než ostatní programy).
010COV.book Page 23 Thursday, October 4, 2007 9:22 AM
Nabídka Funkce
Možnosti uvedené níže můžete vybírat v
nabídce “Funkce”, K výběru možností v
“Nastavení” viz “Navigace v nabídkách”
(strana 19).
Funkce
Spořič energie.
AV2 výstup
RGB centrování
Časovač
Zpět:
Standardní
TV
0
Vyber:
Vložit:
Konec:
MENU
Vybírá režim úspory energie pro snížení spotřeby energie televizorem.
“Standardní”: Standardní nastavení.
“Redukovaný”: Snižuje spotřebu energie televizoru.
“Vypnutí obrazu”: Vypíná obraz. Mimoto můžete poslouchat zvuk s vypnutým
obrazem
AV2 výstup
Nastavuje přivedení výstupního signálu do zásuvky označené
/
2 na zadní
straně televizoru. Pokud připojíte video do zásuvky
/
2, můžete poté
nahrávat ze zařízení připojeného do jiných zásuvek televizoru.
“TV”: Výstup vysílání.
“Auto”: výstup čehokoliv, co se sleduje na obrazovce. Není dostupné pro
AV3.
RGB centrování
Nastavuje vodorovnou polohu snímku tak, aby byl obraz uprostřed obrazovky.
z
Tuto možnost lze použít jen v případě, že je ke konektorům Scart připojen zdroj RGB
1/
1 nebo
2/
2 na zadní straně televizoru.
Časovač
Nastavuje časovač zapnutí/vypnutí televizoru.
Časov. vypnutí
Nastavuje časový interval, po jehož uplynutí se televizor automaticky přepne do
pohotovostního režimu.
Když je aktivován “Časov. vypnutí”, indikátor časovače
na čelním panelu
televizoru se rozsvítí oranžově.
z
• Pokud televizor vypnete a znovu jej zapnete, resetuje se “Časov. vypnutí” na “ Vyp”.
• “Časovač brzy vyprší. TV se automaticky vypne” se objeví na obrazovce jednu minutu před
přepnutím televizoru do klidového stavu.
Nastavení hodin
Dovoluje ruční nastavení hodin. Když televizor přijímá digitální kanály, hodiny
nejdou nastavit ručně, protože se nastavují podle časového kódu vysílaného
signálu.
Časovač
Nastavuje časovač zapnutí/vypnutí televizoru.
“Režim časovače”: Vybírá požadované časové období.
“Čas zapnutí”: Nastavuje čas zapnutí televizoru.
“Čas vypnutí”: Nastavuje čas vypnutí televizoru.
23 CZ
Použití funkcí MENU
Spořič energie.
010COV.book Page 24 Thursday, October 4, 2007 9:22 AM
Nabídka Nastavení
Možnosti uvedené níže můžete vybírat v
nabídce “Nastavení”. K výběru možností v
“Nastavení” viz “Navigace v nabídkách”
(strana 19).
Nastavení
Automatický start
Jazyk
Automatické ladění
Česky
Třídění programů
AV předvolby
Korekce zvuku
Ruční ladění
Digitální nastavení
Zpět:
Vyber:
Vložit:
Konec:
MENU
Automatický start
Spouští počáteční nastavení k výběru jazyka a země/oblasti, umístění a ladění všech
dostupných digitálních a analogových kanálů. Tento postup obvykle nemusíte
provádět, protože jazyk a země/oblast byly vybrány a kanály naladěny ve chvíli, kdy
byl televizor poprvé instalován (strana 7). Nicméně tato volba umožňuje opakování
procesu (např. k novému naladění televize po přestěhování nebo k vyhledání nových
kanálů, které byly spuštěny na vysílači).
Jazyk
Výběr jazyka, ve kterém se zobrazují nabídky.
Automatické
ladění
Naladí všechny dostupné analogové kanály.
Tento postup obvykle nemusíte provádět, protože kanály byly již naladěny ve chvíli,
kdy byl televizor poprvé instalován (strana 7). Nicméně tato volba umožňuje
opakování procesu (např. k novému naladění televize po přestěhování nebo k
vyhledání nových kanálů, které byly spuštěny na vysílači).
Třídění programů
Mění pořadí, ve kterém jsou analogové kanály uloženy v televizoru.
1 Stiskněte F/f k výběru kanálu, který chcete přesunut do nové pozice,
poté stiskněte g.
2 Stiskněte F/f k výběru nové pozice pro kanál, pak stiskněte .
AV předvolby
Přiřazuje název všem zařízením připojeným k bočním a zadním zásuvkám. Název
zařízení se při výběru tohoto zařízení krátce objeví na obrazovce. Můžete přeskočit
vstupní zdroj, který není propojen se žádným zařízením.
1 Stiskněte F/f k výběru požadovaného vstupního zdroje, pak stiskněte .
2 Stiskněte F/f k výběru dále uvedené požadované možnosti, pak
stiskněte .
• AV1 (nebo AV2/ AV3/ AV4), VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM, SAT: Přidělí
jeden z přednastavených názvů jako název připojeného zařízení.
• “Změnit:”: Vytváří váš vlastní název.
1 Stiskněte F/f k výběru požadovaného písmene nebo čísla (“_” pro
mezera), pak stiskněte g.
Jestliže zadáte chybný znak
Stiskněte G/g k výběru chybného znaku. Pak stiskněte F/f k výběru správného
znaku.
2 Předchozí krok 1 postupně opakujte, až napíšete celý název.
3 Zvolte “OK”, pak stiskněte .
• “Přeskočit”: Přeskočí vstupní zdroj, který není propojen se žádným zařízením,
jestliže stiskněte F/f k výběru vstupního zdroje.
24 CZ
010COV.book Page 25 Thursday, October 4, 2007 9:22 AM
Korekce zvuku
Nastaví dvě na sobě nezávislé hlasitosti pro každé zařízení připojené k televizoru.
Ruční ladění
Před výběrem “Název”/“AFT”/“Audio filtr”/“Změnit”/“Dekodér”, stiskněte F/f k
výběru čísla programu, která chcete upravit. Pak stiskněte .
Systém
Ruční ladění programových kanálů
1 Stiskněte F/f k výběru “Systém”, pak stiskněte .
2 Stiskněte F/f k výběru jednoho z následujících televizních vysílacích
systémů, poté stiskněte G.
B/G: Pro západoevropské země/oblasti
D/K: Pro východoevropské země/oblasti
L: Pro Francii
I: Pro Velkou Británii
~
V závislosti na zemi/oblasti zvolené pro “Země” (strana 6) nemusí být tato možnost dostupná.
Kanál
1 Stiskněte F/f k výběru “Kanál”, pak stiskněte .
2 Stiskněte F/f k výběru “S” (pro kabelové kanály) nebo “C” (pro
pozemní kanály), pak stiskněte g.
3 Laďte kanály následovně:
Pokud neznáte číslo kanálu (kmitočet)
Stiskněte F/f pro vyhledání následujícího dostupného kanálu. Po nalezení kanálu
se hledání zastaví. Pro pokračování hledání stiskněte F/f.
Stiskněte číselná tlačítka pro zadání požadovaného čísla kanálu vysílání nebo číslo
kanálu vašeho videa.
4
Stiskněte
pro skok na “Potvrďte”, pak stiskněte
.
Opakujte výše uvedený postup pro ruční naladění ostatních kanálů.
Název
Přiřazuje vámi zvolený název o délce do pěti písmen nebo číslic vybranému kanálu.
AFT
Dovoluje jemné ruční ladění vybraného programu, pokud máte pocit, že jemné
ladění zlepší kvalitu obrazu.
pokračování
25 CZ
Použití funkcí MENU
Pokud znáte číslo kanálu (kmitočet)
010COV.book Page 26 Thursday, October 4, 2007 9:22 AM
Audio filtr
Zlepšuje zvuk pro individuální kanály v případě zkreslení v monofonním vysílání.
Někdy může způsobit nestandardní vysílací signál při sledování monofonních
programů zkreslení zvuku nebo občasné ztlumení zvuku.
Pokud nezaznamenáte žádné zkreslení zvuku, doporučujeme ponechat nastavení této
volby na výchozí hodnotě z výroby “Vyp”.
~
Nemůžete přijímat stereofonní nebo duální zvuk, pokud je vybráno “Nízká” nebo “Vysoký”.
“Audio filtr” není dostupný, když je “Systém” nastavený na “L”.
Změnit
Přeskakuje nepoužité analogové kanály, jestliže k výběru kanálů stisknete PROG +/-.
(Vynechaný kanál můžete stále zvolit za použití číselných tlačítek.)
Dekodér
Zobrazuje a zaznamenává vybraný kódovaný kanál při použití dekodéru připojeného
přímo do konektoru scart
/
1 nebo do konektoru scart
/
2 přes
video.
~
V závislosti na zemi/oblasti zvolené pro “Země” (strana 6) nemusí být tato možnost dostupná.
Potvrďte
Ukládá změny provedené v nastaveních “Ruční ladění”.
26 CZ
010COV.book Page 27 Thursday, October 4, 2007 9:22 AM
Digitální nastavení nabídka
Můžete volit z možností uvedených dále v
nabídce “Digitální nastavení”. K výběru
možností v “Nastavení” viz “Navigace v
nabídkách” (strana 19).
Nastavení
Automatický start
Jazyk
Česky
Automatické ladění
Třídění programů
AV předvolby
~
Některé funkce nemusí být v některých zemích/
oblastech k dispozici.
Korekce zvuku
Ruční ladění
Digitální nastavení
Zpět:
Vyber:
Digitální ladění
Vložit:
Konec:
MENU
Automatické digitální ladění
Naladí všechny dostupné digitální kanály.
Tato volba umožňuje nové naladění televize po přestěhování nebo k vyhledání
nových kanálů, které byly spuštěny na vysílači). Podrobnější informace viz
“Automatické ladění televizoru” na straně 7.
Stiskněte číselná tlačítka zadejte známe třímístné číslo požadovaného vysílání.
2 Odstraňte nebo změňte pořadí digitálních kanálů následovně:
Odstranění digitálního kanálu
Stiskněte
stiskněte
. Po zobrazení ověřovací zprávy stiskněte G G k výběru “Ano”, poté
.
Změna pořadí digitálních kanálů
Stiskněte g, pak stiskněte F/f k výběru nové pozice pro kanál a stiskněte G.
3 Stiskněte RETURN.
Manuální digitální ladění
Ladí digitální kanály ručně.
1 Stiskněte číselné tlačítko k výběru kanálu, který chcete ručně ladit, pak
stiskněte F/f pro naladění kanálu.
2 Když jsou nalezeny dostupné kanály, stiskněte F/f k výběru kanálu,
který chcete uložit. Poté stiskněte .
3 Stiskněte F/f k výběru čísla programu, kam chcete uložit nový kanál,
poté stiskněte .
Opakujte výše uvedený postup pro ruční naladění ostatních kanálů.
27 CZ
Použití funkcí MENU
Editace seznamu programů
Odstraňuje všechny nepožadované digitální kanály uložené v televizoru a mění
pořadí digitálních kanálů uložených v televizoru.
1 Stiskněte F/f k výběru kanálu, který chcete odstranit nebo přesunut do
nové pozice.
010COV.book Page 28 Thursday, October 4, 2007 9:22 AM
Digitální nastavení
Nastavení titulků
“Nastavení titulků”: Když je zvoleno “Pro neslyšící”, mohou se s titulky také
zobrazit i některé vizuální pomůcky (pokud televizní kanál takovou informaci
vysílá).
“Jazyk titulků”: Vybírá, které jazykové titulky se zobrazují.
Nastavení zvuk. doprovodu
“Typ zvuk. doprovodu”: Když je zvoleno “Pro neslyšící” přepne na vysílání pro
sluchově postižené.
“Jazyk zvuk. doprovodu”: Vybírá jazyk použitý pro program. Některé digitální
kanály mohou pro program vysílat zvuk v několika jazycích.
“Zvukový popis”: Poskytuje zvukový popis (vyprávění) vizuálních informací,
pokud televizní kanál takovou informaci vysílá.
“Úroveň mixu”: Nastavuje výstupní úroveň hlavního zvuku televizoru a zvukového
popisu.
z
Tuto možnost lze použít, jen když je “Zvukový popis” nastaven na “Zap”.
Informace o programu
“Základní”: Zobrazuje informace o programu v digitálním pruhu.
“Úplné”: Zobrazuje informace o programu v digitálním pruhu a podrobné
informace o programu pod tímto pruhem.
Rozhlas-spořič obrazovky
Při poslouchání rádiového vysílání se po 20 vteřinách zobrazí na obrazovce tapeta,
jestliže nestisknete žádné tlačítko.
Barvu tapety na obrazovce můžete vybrat nebo zvolit zobrazení náhodné barvy.
Pro dočasné zrušení zobrazení tapety na obrazovce stiskněte libovolné tlačítko.
Rodičovský zámek
Nastavuje věkové omezení programů. Jakýkoliv program, který překračuje věkové
omezení, lze sledovat jen po správném zadání kódu PIN.
1 Stiskněte číselná tlačítka pro zadání existujícího kódu PIN.
Pokud jste dříve PIN nezadali, objeví se obrazovka pro zadání kódu PIN. Řiďte se níže
uvedenými pokyny “Kód PIN”.
2 Stiskněte F/f k výběru věkového omezení nebo “Žádný” (pro
neomezené sledování), pak stiskněte .
3 Stiskněte RETURN.
Kód PIN
První nastavení kódu PIN
1 Stiskněte číselná tlačítka pro zadání nového kódu PIN.
2 Stiskněte RETURN.
Změna kódu PIN
1 Stiskněte číselná tlačítka pro zadání existujícího kódu PIN.
2 Stiskněte číselná tlačítka pro zadání nového kódu PIN.
3 Stiskněte RETURN.
z
Kód PIN s hodnotou 9999 je vždy přijat.
Technické nastavení
“Auto aktual. vysílačů”: Dovoluje televizoru zjišt’ovat a ukládat nové digitální
služby, jakmile jsou dostupné.
“Stažení softwaru”: Dovoluje televizoru automaticky přijímat volné softwarové
aktualizace přes existující anténu (když jsou zveřejněny). Doporučuje se nechat po
celou dobu tuto volbu nastavenu na “Zap” Pokud nechcete, aby byl software
aktualizován, nastavte volbu na “Vyp”.
“O systému”: Zobrazuje aktuální verzi softwaru a úroveň signálu.
“Časové pásmo”: Umožňuje ruční volbu časového pásma, ve kterém se nacházíte,
pokud není stejné jako standardní nastavení časového pásma pro vaši zemi/oblast.
“Aut. nastav. letního času”: Nastavuje, zda automaticky přepínat či nepřepínat
mezi letním a zimním časem.
• “Zap”: Automaticky přepíná mezi letním a zimním časem podle kalendáře.
• “Vyp”: Čas se zobrazuje podle časového rozdílu nastaveného v “Časové pásmo”.
Nastavení modulu CA
Dovoluje přístup k placeným televizním službám, jakmile získáte modul podmíněného
přístupu (CAM) a dekódovací kartu. Viz strana 17 pro umístění zásuvky
(PCMCIA).
28 CZ
010COV.book Page 29 Thursday, October 4, 2007 9:22 AM
Doplňkové informace
Specifikace
Zobrazovací jednotka
Požadavky napájení:
220 –240 V AC, 50 Hz
Velikost obrazovky:
20 palců
Rozlišení obrazu:
640 bodů (horizontálně) × 480 řádek (vertikálně)
Spotřeba energie:
50 W nebo méně
* Spotřeba energie v pohotovostním režimu:
0,7 W nebo méně
* Specifikovaná spotřeba energie v pohotovostním
režimu je dosažena po dokončení nezbytných
vnitřních procesů televizoru.
Rozměry (Š x V x H)
cca 592 × 440 × 223 mm (se stojanem)
cca 592 × 428 × 96 mm (bez stojanu)
Hmotnost:
cca 9,0 kg (se stojanem)
cca 8,0 kg (bez stojanu)
Systém panelu
Panel LCD (displej s kapalnými krystaly)
Televizní systém
V závislosti na výběru země/oblasti
Analogový: B/G/H, D/K, L, I
Digitální: DVB-T
Systém barev/videosystém
Anténa
75 ohmová externí zásuvka pro VHF/UHF
Analogový: 48.25 - 855.25 MHz
Digitální: VHF Band III (177.5 - 226.5 MHz)
UHF E21 - E69 (474 - 858 MHz)
Konektory
/
1
21-pinový konektor typu scart (standard CENELEC)
včetně audio/video vstupu, vstupu RGB a televizního
audio/video výstupu.
/
2 (SMARTLINK)
21-pinový konektor typu scart (standard CENELEC)
včetně audio/video vstupu, vstupu RGB, volitelného
audio/video výstupu a rozhraní SmartLink.
3
Podporované formáty: 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohmů, 0,3 V negativní synch.
P B /C B: 0,7 Vp-p, 75 ohmů
P R /C R: 0,7 Vp-p, 75 ohmů
3
Audio vstup (konektory phono jack)
500 mVrms
Impedance: 47 kiloohmů
4 Vstup S video (4-pinový konektor mini DIN)
4 Video vstup (konektor phono jack)
4 Audio vstup (konektory phono jack)
Audio výstup (levý/pravý) (konektory phono jack)
i Konektor sluchátek
Štěrbina na modul CAM (modul podmíněného přístupu)
Zvukový výstup
3 W + 3 W (RMS)
Volitelné příslušenství
Konzola pro montáž na zeď SU-WL100.
Úpravy designu a technických vlastností bez předchozího
upozornění.
29 CZ
Doplňkové informace
Analogový: PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (pouze vstupní video)
Digitální: MPEG-2 MP@ML
Výběr kanálů
010COV.book Page 30 Thursday, October 4, 2007 9:22 AM
Řešení problémů
Zkontrolujte, zda indikátor 1 (pohotovostní
režim) bliká červeně.
Když bliká
Autodiagnostické funkce jsou aktivovány.
1 Spočítejte, kolikrát indikátor 1 (pohotovostní
režim) zabliká mezi každým
dvousekundovým přerušením.
Například, indikátor třikrát zabliká, potom nastane
dvousekundová pauza, za kterou následují další tři
bliknutí atd.
2
Stiskněte 1 na televizoru a vypněte jej,
odpojte sít’ový kabel a informujte svého
prodejce nebo servisní centrum Sony o tom,
jak indikátor bliká (počet bliknutí).
Když nebliká
1 Zkontrolujte položky v níže uvedené tabulce.
2 Pokud problémy přetrvávají, nechte si
televizor prohlédnout odborníkem.
Obraz
Žádný obraz (tmavá obrazovka), žádný zvuk
• Zkontrolujte anténní připojení.
• Připojte televizor do sítě a stiskněte 1 na televizoru.
• Pokud se indikátor 1 (pohotovostní režim) rozsvítí
červeně, stiskněte "/1.
Žádný obraz nebo žádné informace o nabídce ze
zařízení připojených ke konektoru scart
• Stiskněte
/
pro zobrazení seznamu připojených
zařízení, poté vyberte požadovaný vstup.
• Zkontrolujte propojení mezi volitelným zařízením a
televizorem.
Zdvojení obrazů nebo vícenásobné zobrazení
• Zkontrolujte anténní připojení.
• Zkontrolujte umístění a směr antény.
Na obrazovce je pouze šumění
• Zkontrolujte, zda není anténa zlomená nebo ohnutá.
• Zkontrolujte, zda anténa není na konci své životnosti (od
tří do pěti let při normálním použití, jeden až dva roky na
pobřeží).
Zkreslený obraz (tečkované čáry nebo pruhy)
• Udržujte televizor z dosahu zdrojů elektrického šumu,
jako například automobilů, motocyklů,vysoušečů vlasů
nebo optických zařízení.
• Při instalaci volitelných zařízení ponechte určitý prostor
mezi volitelným zařízením a televizorem.
• Zkontrolujte anténní připojení.
• Uchovávejte televizní kabel antény mimo ostatní
propojovací kabely.
Obraz nebo zvuk při sledování televizního kanálu
šumí
• Nastavte “AFT” (automatické jemné ladění) pro získání
lepšího přijímaného obrazu (strana 25).
Na obrazovce se objevují malé černé a/nebo světlé
body.
30 CZ
• Obraz obrazové jednotky se skládá z pixelů. Malé černé a/
nebo světlé body (pixely) na obrazovce neznamenají
špatnou funkci.
Barevné pořady jsou černobílé
• Zvolte “Reset” (strana 21).
Při sledování signálu ze zásuvek
3 není
zobrazena barva nebo jsou barvy nerovnoměrné
• Zkontrolujte zapojení zásuvek
3 a prověřte, zda jsou
všechny konektory pevně zastrčeny ve svých zásuvkách.
Zvuk
Žádný zvuk, ale dobrý obraz
• Stiskněte 2 +/– nebo % (vypnutí zvuku).
Kanály
Požadovaný kanál nelze zvolit
• Přepněte mezi digitálním a analogovým režimem a
vyberte požadovaný digitální/analogový kanál.
Některé kanály jsou prázdné
• Kanál je zakódovaný nebo jen za poplatek. Předplat’te si
placenou televizní službu.
• Kanál se využívá jen pro data (žádný obraz nebo zvuk).
• Kontaktujte poskytovatele vysílání pro podrobnosti k
vysílání.
Digitální kanály se nezobrazují
• Kontaktujte místního dodavatele a zjistěte, zda je ve vaší
oblasti k dispozici digitální vysílání.
• Použijte anténu s vyšším ziskem.
Obecně
Televizor se automaticky vypne (televizor přechází
do pohotovostního režimu)
• Zkontrolujte, zda je aktivován “Časovač vypnutí” nebo
“Čas vypnutí” (strana 23).
• Pokud není v televizním režimu po dobu 10 minut
přijímán žádný signál a není provedena žádná
činnost,televizor se automaticky přepne do
pohotovostního režimu.
Televizor se automaticky zapne
• Zkontrolujte, zda je “Čas zapnutí” aktivován
“(strana 23)”.
Některé vstupní zdroje nelze vybrat
• Zvolte “AV předvolby” a zrušte “Přeskočit” vstupního
zdroje (strana 24).
Dálkové ovládání nefunguje
• Vyměňte baterie.
Do seznamu oblíbených programů nelze přidat
kanál
• V seznamu oblíbených programů lze uložit až 999 kanálů.
010COV.book Page 2 Thursday, October 4, 2007 9:25 AM
Úvod
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky Sony.
Pred uvedením tohto televízneho prijímača do činnosti si
pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad
budúcej potreby.
Likvidácia televízneho
prijímača
Likvidácia starých
elektrických a
elektronických prístrojov
(vzt'ahuje sa na Európsku
úniu a európske krajiny
so systémami
oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku
alebo na jeho obale znamená,
že výrobok nemôže byt'
spracovávaný ako komunálny
odpad. Musí sa odovzdat' do
príslušnej zberne na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. Zaručením správnej
likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní
potenciálnych negatívnych dopadov na životné
prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byt'
zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z
tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete
zachovat' prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne
miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu
alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
Informácia o funkcii Digital TV
• Všetky funkcie digitálnej televízie (
) budú pracovat'
iba v krajinách alebo na územiach, kde sa vysielajú
digitálne terestriálne signály DVB-T (MPEG2). U
miestneho predajcu si overte, či vo vašom bydlisku
môžete prijímat' signál DVB-T.
• Hoci tento televízny prijímač zodpovedá špecifikáciám
DVB-T, nemôžeme zaručit' kompatibilitu s budúcim
digitálnym terestriálnym vysielaním DVB-T.
• Niektoré digitálne televízne funkcie môžu byt' v
niektorých krajinách/regiónoch nedostupné.
2 SK
Výrobcom tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Autorizovaným zástupcom pre EMC a bezpečnost'
výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných
alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy
uvedené v separátnych servisných alebo záručných
dokumentoch.
Informácie o ochranných
známkach
•
je registrovaná ochranná známka projektu DVB
• Vyrábané na základe licencie BBE Sound, Inc. Licencia
BBE Sound, Inc. na základe jedného alebo viacerých
patentov USA: 5510752, 5736897. BBE a symbol BBE sú
registrované ochranné známky spoločnosti BBE Sound,
Inc.
• Vyrábané na základe licencie spoločnosti Dolby
Laboratories. "Dolby" a symbol dvojité D
sú
ochranné známky Dolby Laboratories.
D I G I T A L
~
"xx" v názve modelu zodpovedajú čísliciam označujúcim
farebný variant.
010COV.book Page 3 Thursday, October 4, 2007 9:25 AM
Obsah
Príručka Začíname
4
Príručka Začíname 4
Informácie o bezpečnosti ..........................................................................................................8
Preventívne pokyny...................................................................................................................9
Zhrnutie diaľkového ovládača .............................................................................................10
Súhrn tlačidiel a indikátorov televízneho prijímača...........................................................11
Sledovanie televízneho prijímača
Sledovanie televízneho prijímača............................................................................................12
Kontrola digitálneho elektronického programového sprievodcu (EPG)
.........................14
Používanie zoznamu Digitálne Obľúbené
......................................................................16
Používanie prídavných zariadení
Pripojenie prídavných zariadení ..............................................................................................17
Prezeranie obrázkov z pripojených zariadení .........................................................................18
Používanie funkcií PONUKY
Pohyb po ponukách ................................................................................................................19
Ponuka Nastavenie obrazu .....................................................................................................20
Ponuka Nastavenie zvuku.......................................................................................................22
Ponuka Vlastnosti ...................................................................................................................23
Ponuka Nastavenie .................................................................................................................24
Digitálne nastavenie ponuka
..........................................................................................27
Ďalšie informácie
Technické parametre ..............................................................................................................29
Odstraňovanie problémov .......................................................................................................30
: iba pre digitálne kanály
3 SK
SK
010COV.book Page 4 Thursday, October 4, 2007 9:25 AM
Príručka Začíname
1: Kontrola
príslušenstva
2: Pripevnenie
stojanu
Diaľkový ovládač RM-ED005 (1)
1
Batérie AA (typ R6) (2)
Otvorte lepenkovú škatuľu a vyberte
stojan.
Oporný pás (1) a skrutky (2)
Stojan (1)
Skrutky stojana (2)
Záslepky otvorov (2)
Vkladanie batérií do diaľkového
ovládača
Stojan
Kryt otvorte zatlačením a nadvihnutím.
~
• Pri vkladaní batérií dodržiavajte polaritu.
• Nepoužívajte rôzne druhy batérií ani staré batérie s
novými.
• Batérie zneškodňujte tak, aby neznečist'ovali životné
prostredie. V niektorých krajinách môže byt'
zneškodňovanie batérií regulované. Obrát'te sa na miestny
úrad kvôli informáciám o zneškodňovaní.
• S diaľkovým ovládačom zaobchádzajte ohľaduplne.
Nenechajte ho padnút', nestúpajte naň, nepolievajte ho
žiadnymi tekutinami.
• Diaľkový ovládač nesmie byt' položený v blízkosti zdroja
tepla, na mieste vystavenom účinkom priameho slnečného
svetla ani vo vlhkej miestnosti.
4 SK
2
Odstráňte ochranné vrecko a vyberte
televízny prijímač.
010COV.book Page 5 Thursday, October 4, 2007 9:25 AM
3
3: Pripojenie antény/
VCR/Rekordér DVD
Pripojenie antény
Koaxiálny kábel
4
Skontrolujte doraz, aby ste mali istotu, že
televízny prijímač bude správne upevnený
na stojane.
Pripojenie antény a VCR/Rekordér DVD
Doraz
5
Vyberte skrutky z vrecka s príslušenstvom.
Koaxiálny kábel
6
Pripevnite televízor k stojanu pomocou
dodávaných skrutiek.
Kábel Scart
Koaxiálny kábel
~
Ak používate elektrický skrutkovač, zat’ahovací moment
nastavte približne na 2 Nm (20 kp.cm).
VCR
5 SK
Príručka Začíname
Postavte televízny prijímač na stojan.
Pozor, nezaplet’te sa do káblov.
010COV.book Page 6 Thursday, October 4, 2007 9:25 AM
4: Ochrana
televízneho
prijímača proti
prevrhnutiu
6: Výber jazyka,
krajiny/regiónu a
umiestnenia
3,4,5
5: Zviazanie káblov
1
Televízny prijímač pripojte k siet'ovej
zásuvke (220-240V str., 50Hz).
2
Stlačte 1 na televízore.
Pri prvom zapnutí televízneho prijímača sa na
obrazovke objaví ponuka Jazyk.
3
Stlačením F/f si vyberte jazyk
zobrazovaný na obrazovkách ponuky a
stlačte .
Auto Start Up
Language
Country
Location
Select:
6 SK
Confirm:
010COV.book Page 7 Thursday, October 4, 2007 9:25 AM
4
Automatický štart
Jazyk
Krajina
Umiestnenie
3
Keď sa na obrazovke objaví ponuka
Triedenie programov, prejdite na kroky
“Triedenie programov” (strana 24).
Ak nezmeníte poradie, v akom sú analógové
kanály uložené v televízore, prejdite na krok 4.
4
Späť:
Výber:
Ak sa krajina/región, kde chcete používat'
televízny prijímač na obrazovke nezobrazí, zvoľte
si namiesto krajiny/regiónu "-".
5
Stlačením F/f zvoľte typ umiestnenia v
ktorom budete TV prevádzkovat', potom
stlačte .
Automatický štart
Jazyk
Krajina
Umiestnenie
Doma
Predajňa
Stlačením MENU operáciu ukončíte.
Televízor je naladený na všetky dostupné kanály.
Potvrďte:
~
Keď sa kanál digitálneho vysielania nedá prijímat', alebo ak
si vyberiete región, kde nie je žiadne digitálne vysielanie v
kroku 4 (strana 7), musíte po dokončení kroku 4 nastavit' čas.
Odmontovanie
stolového stojana od
televízneho prijímača
~
Zo žiadnych dôvodov, okrem montáže televízneho prijímača
na stenu, neodmontujte stolový stojan.
Späť:
Výber:
Potvrďte:
Táto voľba zvolí úvodný obrazový mód vhodný
pre typické podmienky osvetlenia v tomto
prostredí.
1
7: Automatické
ladenie televízneho
prijímača
1
2
Skôr ako spustíte automatické ladenie
televízneho prijímača vložte do videorekordéra
pripojeného k televízoru nahranú pásku
(strana 4) a stlačte tlačidlo prehrávania.
3
Počas automatického ladenia sa vyhľadá a uloží
do pamäte jeho videokanál.
Ak k televíznemu prijímaču nie je pripojený
žiadny videorekordér, preskočte tento krok.
2
Stlačte
.
~
Pevne držte stojan na stôl, aby ste zabránili pádu.
Automatické ladenie
4
Chcete začať automatické ladenie?
Späť:
Štart:
Zrušiť:
MENU
Záslepky otvorov
Televízny prijímač začína hľadat' všetky dostupné
digitálne kanály nasledované všetkými
analógovými kanálmi. Môže to chvíľu trvat', preto
počas vyhľadávania nestláčajte žiadne tlačidlá na
~
Po odmontovaní stojana na stôl zakryte otvory pomocou
záslepiek otvorov (súčast’ dodávky).
7 SK
Príručka Začíname
televízore ani na diaľkovom ovládači.
Ak sa vám objaví správa so žiadost'ou o
potvrdenie pripojenia antény
Neboli nájdené žiadne digitálne ani analógové
kanály. Skontrolujte všetky prípojky antén a
stlačením
znova vyberte automatické ladenie.
Po stlačení F/f si vyberte krajinu/región, v
ktorom budete používat' televízny prijímač
a stlačte .
010COV.book Page 8 Thursday, October 4, 2007 9:25 AM
Nainštalovaný na podstavci
Informácie o
bezpečnosti
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Inštalácia/Nastavenie
Televízny prijímač nainštalujte a používajte v súlade s dolu
uvedenými pokynmi, aby ste predišli vzniku rizika požiaru,
úderu elektrického prúdu, poškodeniam alebo úrazom.
Inštalácia
• Televízny prijímač treba nainštalovat' v blízkosti ľahko
dostupnej siet'ovej zásuvky.
• Televízny prijímač postavte na pevný a rovný povrch.
• Inštaláciu na stene môže uskutočňovat' iba kvalifikovaný
pracovník servisu.
• Z bezpečnostných dôvodov rozhodne odporúčame
používat' príslušenstvo značky Sony, ako napr.:
Nástenný držiak SU-WL100
Preprava
Okolo prijímača ponechajte najmenej tento voľný
priestor.
• Na zaručenie dostatočného vetrania a na predchádzanie
usadzovaniu nečistôt alebo prachu:
– Televízny prijímač neklaďte na plochu, neinštalujte ho
smerom hlavou dolu, dozadu ani nabok.
– Televízny prijímač neklaďte na policu, koberec, posteľ
ani do skrine.
– Televízny prijímač neprikrývajte textíliami, ako sú
záclony, ani predmetmi ako sú noviny a pod.
– Televízny prijímač neinštalujte podľa ilustrácie dolu.
Cirkulácia vzduchu je
zablokovaná
• Pred premiestňovaním televízneho
prijímača odpojte všetky káble.
• Pri manuálnom prenášaní držte
televízny prijímač ako na ilustrácii
vpravo. LCD panel a rám okolo
obrazovky chráňte pred zvýšeným
namáhaním.
• Pri prenášaní a preprave chráňte
televízny prijímač pred nárazmi alebo
nadmernými vibráciami.
• Pri preprave do opravy alebo pri st'ahovaní televízny
prijímač zabaľte do pôvodného kartónu a baliaceho
materiálu.
Vetranie
• Vetracie otvory skrinky nikdy nezakrývajte a nič dovnútra
prístroja nestrkajte.
• Ponechajte voľný priestor okolo televízneho prijímača
ako na ilustrácii dolu.
• Rozhodne odporúčame použit' nástenný držiak značky
Sony, aby sa zaručila dostatočná cirkulácia vzduchu.
Nainštalovaný na stene
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Okolo prijímača ponechajte najmenej
tento voľný priestor.
Stena
Cirkulácia vzduchu je
zablokovaná
Stena
Siet'ový kábel
Pri manipulácii so siet'ovým káblom a zásuvkou
dodržiavajte nasledujúce zásady, aby ste predišli
vzniku rizika požiaru, úderu elektrického prúdu,
poškodeniam alebo úrazom:
– Používajte iba siet'ové káble značky Sony, nie iných
značiek.
– Vidlicu zasuňte úplne do siet'ovej zásuvky.
– Televízny prijímač pripájajte iba k sieti 220-240 V
striedavých.
– Pri zapájaní káblov sa pre vlastnú bezpečnost'
presvedčite, že napájací kábel je odpojený a nedotýkajte
sa káblových konektorov.
– Predtým, ako budete s televíznym prijímačom pracovat'
alebo ho premiestňovat', odpojte napájací kábel od
siet'ovej zásuvky.
– Napájací kábel nepribližujte k zdrojom tepla.
– Siet'ovú vidlicu odpojte a pravidelne ju čistite. Ak je
vidlica zaprášená a pohlcuje vlhkost', môže sa
znehodnotit' jej izolácia, čo môže spôsobit' požiar.
Poznámky
• Dodávaný napájací kábel nepoužívajte so žiadnym iným
zariadením.
• Napájací kábel príliš nestláčajte, neohýbajte ani neskrúcajte.
Mohli by sa obnažit' alebo zlomit' žily kábla.
• Napájací kábel neupravujte.
• Neklaďte na napájací kábel nič t'ažké.
• Pri odpojovaní vidlice net'ahajte za napájací kábel.
• Nepripájajte príliš veľa spotrebičov k tej istej siet'ovej zásuvke.
• Nepoužívajte uvoľnenú siet'ovú zásuvku.
8 SK
010COV.book Page 9 Thursday, October 4, 2007 9:25 AM
Zakázané použitie
Televízny prijímač neinštalujte a nepoužívajte na
miestach, v prostredí alebo v situácii, uvádzaných
ďalej v texte, pretože môže dôjst' k poruche
televízneho prijímača a následne k požiaru, úderu
elektrickým prúdom, poškodeniu a/alebo k úrazu.
Umiestnenie:
Vonku (na priamom slnečnom svetle), na morskom pobreží,
na lodi alebo inom plavidle, vo vozidle, v zdravotníckych
zariadeniach, na nestabilných miestach, v blízkosti vody, na
daždi, pri vlhkosti alebo dyme.
Prostredie:
Miesta, ktoré sú horúce, vlhké alebo nadmerne prašné;
miesta kam môže preniknú’t hmyz; vystavené mechanickým
vibráciám, v blízkosti horľavých predmetov (sviečky a pod.).
Televízny prijímač chráňte pred odstrekujúcimi alebo
kvapkajúcimi tekutinami. Neklaďte na televízny prijímač
žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy a pod.
Situácia:
Nepoužívajte, ak máte mokré ruky, s demontovanou
skrinkou alebo s pripojenými prístrojmi, ktoré výrobca
neodporúča. Počas búrky odpojte televízny prijímač od
siet'ovej zásuvky a od antény.
Rozbité kúsky:
• Nehádžte nič na televízny prijímač. Sklo na obrazovke
môže prasknút' v dôsledku dopadu a spôsobit' závažný úraz.
• Ak povrch televízneho prijímača praskne, nedotýkajte sa
ho až kým neodpojíte napájací kábel. V opačnom prípade
hrozí úder elektrickým prúdom.
Ak sa prijímač nepoužíva
• Ak televízny prijímač nebudete niekoľko dní používat',
odpojte ho od napájania z dôvodov ochrany životného
prostredia a bezpečnosti.
• Pretože vypnutím sa televízny prijímač od siete úplne
neodpojí, na úplné odpojenie televízneho prijímača je
potrebné vytiahnut' vidlicu zo siet'ovej zásuvky.
• Niektoré televízne funkcie však môžu mat' funkcie, ktoré
si na správne fungovanie vyžadujú, aby bol televízny
prijímač ponechaný v pohotovostnom režime.
Pre deti
• Nedovoľte, aby deti vyliezali na televízny prijímač.
• Drobné príslušenstvo nesmie byt' ponechávané v dosahu
detí, pretože by mohlo byt' omylom prehltnuté.
Ak by sa vyskytli nasledujúce
problémy...
Ak by sa vyskytol niektorý z nasledujúcich
problémov, televízny prijímač vypnite a okamžite
odpojte napájací kábel.
Požiadajte predajcu alebo servisné stredisko Sony,
aby prijímač skontroloval odborník.
Kedy:
– Napájací kábel je poškodený.
– Siet'ová zásuvka je uvoľnená.
– Televízny prijímač bol poškodený pádom, úderom
alebo predmetom, ktorý naň dopadol.
– Cez otvory v skrinke prenikne do prijímača tekutina
alebo pevný predmet.
Preventívne pokyny
Sledovanie televízneho programu
• Televízny program sledujte pri miernom svetle, pretože
sledovanie televízneho prijímača pri slabom osvetlení
alebo po dlhšiu dobu namáha vaše oči.
• Pri používaní slúchadiel si nastavte vhodnú hlasitost', pretože
príliš vysoká úroveň môže spôsobit' poškodenie sluchu.
Obrazovka LCD
• Hoci sa obrazovka LCD vyrába použitím vysoko presnej
technológie a 99,99 % a viac pixelov je funkčných, na
obrazovke LCD môžu byt' trvalo čierne alebo jasné body
(červené, modré alebo zelené). Ide o konštrukčnú
charakteristiku obrazovky LCD a nejde o jej poruchu.
• Čelný filter sa nesmie stláčat' ani poškriabat', na tento
televízny prijímač neklaďte žiadne predmety. Zobrazenie
by mohlo byt' nerovnomerné a mohla by sa poškodit'
obrazovka LCD.
• Ak sa tento televízny prijímač používa na chladnom
mieste, na zobrazení sa môžu prejavit' škvrny alebo obraz
môže stmavnút'. Nie je to príznak poruchy. Po zvýšení
teploty tieto javy zmiznú.
• Ak sa trvalo zobrazujú nepohyblivé zobrazenia, môžu sa
prejavit' „duchovia“. Po niekoľkých okamihoch môžu
zmiznút'.
• Pri používaní tohto televízneho prijímača sa obrazovka a
skrinka môže zohrievat'. Nie je to príznak poruchy.
• Obrazovka LCD obsahuje malé množstvo tekutých
kryštálov a ortuti. Ortut' obsahujú aj žiarivky použité v
tomto televíznom prijímači. Pri likvidácii dodržiavajte
platné nariadenia a predpisy.
Zaobchádzanie s povrchom obrazovky a
skrinkou televízneho prijímača a ich čistenie
Pred čistením sa presvedčite, či je odpojený napájací kábel
pripájajúci televízny prijímač k siet'ovej zásuvke.
Aby ste predišli znehodnocovaniu materiálu alebo povrchu
obrazovky, dodržiavajte nasledujúce preventívne zásady.
• Prach z povrchu obrazovky/skrinky utierajte jemne a
mäkkou handričkou. Ak prach odoláva, utrite ho mäkkou
handričkou jemne navlhčenou do rozriedeného roztoku
neagresívneho čistiaceho prostriedku.
• Nikdy nepoužívajte abrazívne špongie, čističe
obsahujúceho lúh alebo kyselinu, prášok na riad ani
prchavé rozpúšt'adlá ako je alkohol, benzén, riedidlo alebo
insekticíd. Používanie takýchto materiálov alebo
dlhodobý kontakt s gumovými alebo vinylovými
materiálmi môže spôsobit' poškodenie povrchu obrazovky
a materiálu skrinky.
• Pri zmene uhla natočenia televízneho prijímača pohybujte
prijímačom pomaly, aby nespadol zo stojanu ani aby sa
neprevrhol
Prídavné zariadenia
Prídavné zariadenia a všetky ostatné zariadenia vyžarujúce
elektromagnetické žiarenie nepribližujte k televíznemu
prijímaču. Nedodržanie tejto podmienky môže spôsobit'
deformáciu zobrazenia a/alebo šum vo zvuku.
9 SK
010COV.book Page 10 Thursday, October 4, 2007 9:25 AM
Zhrnutie diaľkového ovládača
1 "/1 – Pohotovostný režim televízneho prijímača
Zapína a vypína televízny prijímač z pohotovostného režimu.
2 A/B – Dvojkanál.zvuk (strana 22)
3 Farebné tlačidlá (strana 13, 14, 16)
4
/
– Zobrazenie Info / Text
• V digitálnom režime: Zobrazuje stručné údaje o práve sledovanom programe.
• V analógovom režime: Zobrazuje informácie ako číslo aktuálneho kanála a
formát obrazu.
• V režime Text (strana 13): Zobrazuje skryté informácie (napr. odpovede v
kvíze).
5
F/f/G/g/
6 TOOLS (strana 13, 18)
Umožňuje prístup k rôznym možnostiam zobrazenia a zmenám/úpravám
nastavení podľa zdroja a formátu obrazu.
7 MENU (strana 19)
8 Tlačidlá s číslami
• V režime TV: Výber kanálov. Pre kanály s číslom 10 a vyšším rýchlo zadajte
druhú a tretiu číslicu.
• V režime Text: Zadávanie trojmiestneho čísla strany na výber strany.
9
– Predchádzajúci kanál
Návrat na predchádzajúci sledovaný kanál (viac ako pät' sekúnd).
0 PROG +/-/
/
• V režime TV: Výber nasledujúceho (+) alebo predchádzajúceho (-) kanála.
• V režime Text (strana 13): Výber nasledujúcej ( ) alebo predchádzajúcej
( ) strany.
qa % – Stlmit' zvuk
qs 2 +/- – Hlasitost'
qd / – Text (strana 13)
qf DIGITAL – Digitálny režim (strana 12)
qg ANALOG – Analógový režim (strana 12)
qh RETURN /
Návrat na predchádzajúcu obrazovku z ľubovoľnej zobrazovanej ponuky.
qj
qk
– EPG (Digitálny elektronický programový sprievodca)
(strana 14)
– Zmrazenie obrazu (strana 13)
Zmrazí obraz na televíznom prijímači.
ql
w;
– Režim obrazovky (strana 13)
/
– Výber vstupu / Zmrazit' text
• V režime TV: Výber vstupného zdroja spomedzi prístrojov pripojených ku
konektorom televízneho prijímača (strana 18).
• V režime Text (strana 13): Zmrazí aktuálnu stránku.
z
Čísla na tlačidlách 5, PROG + a A/B majú taktilné body. Tieto taktilné body používajte
ako orientáciu pri ovládaní televízneho prijímača.
10 SK
010COV.book Page 11 Thursday, October 4, 2007 9:25 AM
Súhrn tlačidiel a indikátorov televízneho
prijímača
(strana 19)
1
2
/
– Výber vstupu/OK
• V režime TV: Výber vstupného zdroja
spomedzi prístrojov pripojených ku
konektorom televízneho prijímača (strana 18).
• V ponuke TV: Výber ponuky alebo možnosti,
potvrdenie nastavenia.
3 2 +/-/
/
• V režime TV: Zvýšenie (+) alebo zníženie
hlasitosti (-).
• V ponuke TV: Pohyb po možnostiach doprava
( ) alebo doľava ( ).
4 PROG +/-/
/
• V režime TV: Výber nasledujúceho (+) alebo
predchádzajúceho (-) kanála.
• V ponuke TV: Pohyb po možnostiach nahor
( ) alebo nadol ( ).
5 1 – Zapínanie
Zapína a vypína televízny prijímač.
~
Na úplné odpojenie televízneho prijímača
vytiahnite vidlicu zo siet'ovej zásuvky.
6
– Obraz vypnutý / Indikátor
časovača
• Rozsvieti sa zelene, keď je obraz vypnutý
(strana 23).
• Rozsvieti sa oranžovo, keď je časovač
nastavený (strana 23).
7 1 – Indikátor pohotovostného režimu
Rozsvieti sa červene, keď je televízny prijímač v
pohotovostnom režime.
8 "
– Indikátor Zapnuté / Časovač
nahrávania programu
• Rozsvieti sa zelene, keď je televízny prijímač
zapnutý.
• Rozsvieti sa oranžovo, keď je nastavený
časovač nahrávania (strana 14).
• Rozsvieti sa červene počas nahrávania
aktivovaného časovačom.
9 Snímač diaľkového ovládača
• Prijíma IČ signály z diaľkového ovládača.
• Na snímač nič nedávajte, pretože to znemožní
jeho funkciu.
~
Pred odpojením napájacieho kábla sa presvedčite, či je
televízny prijímač úplne vypnutý. Odpojenie
napájacieho kábla keď je televízny prijímač zapnutý
môže spôsobit', že indikátor zostane svietit', alebo môže
spôsobit' chybnú funkciu televízneho prijímača.
11 SK
010COV.book Page 12 Thursday, October 4, 2007 9:25 AM
Sledovanie televízneho
prijímača
Sledovanie
televízneho prijímača
2
2
3
3
Stlačením tlačidla s číslicou alebo PROG +/sa vyberá televízny kanál.
Pri výbere kanálov číslo 10 a vyšších pomocou
tlačidiel s číslami zadajte druhú a tretiu číslicu v
priebehu dvoch sekúnd.
Pri výbere digitálneho kanála pomocou
digitálneho elektronického programového
sprievodcu (EPG), pozri strana 14.
V digitálnom režime
Nakrátko sa objaví informačný nadpis. Na
nadpise môžu byt' nasledujúce ikony.
: Rozhlasové programy
: Kódované/predplatené programy
: Dostupné sú viaceré jazykové varianty zvuku
: K dispozícii sú titulky
: K dispozícii sú titulky pre sluchovo
postihnutých
: Odporúčaný minimálny vek pre aktuálny
program (od 4 do 18 rokov)
: Rodičovský zámok
c: Aktuálny program sa zaznamenáva
Doplnkové operácie
3
Úloha
Postup
Zapnite televízny
prijímač z
pohotovostného
režimu bez zvuku
Stlačte %. Stlačením
2 +/- nastavte hlasitost'.
Nastavenie hlasitosti
Stlačením 2 + (zvýšenie)/
- (zníženie).
Prístup do indexačnej Stlačte
. Analógový kanál
tabuľky programov
vyberte stlačením F/f, potom
.
(iba v analógovom
režime)
1
Televízny prijímač zapnite stlačením 1 na
televíznom prijímači.
Keď je televízny prijímač v pohotovostnom
režime (indikátor 1 (pohotovostný režim) na
televíznom prijímači (vpredu) je červený), stlačte
"/1 na diaľkovom ovládači a zapnite televízny
prijímač.
2
Stlačením DIGITAL zapnete digitálny režim a
stlačením ANALOG analógový režim.
V závislosti od režimu sú k dispozícii rôzne
kanály.
12 SK
010COV.book Page 13 Thursday, October 4, 2007 9:25 AM
Na prístup doTextu
Stlačte /. Pri každom stlačení / sa zobrazenie
cyklicky prepína nasledovne:
Text t Text na pozadí televízneho obrazu (zmiešaný
režim) t Žiadny text (ukončenie služby Text)
Na výber stránky stlačte tlačidla s číslicami alebo
PROG +/-.
Na zmrazenie strany stlačte
/ .
Na zobrazenie skrytých informácií stlačte
/ .
16:9
* Ľavá a pravá čast’ obrazu môže byt’ odrezaná.
V analógovom režime, digitálny model (nie
širokouhlé filmy) a vstupy AV.
4:3
Zmrazenie obrazu
Zmrazí televízny obraz (napr. na zaznamenanie
telefónneho čísla alebo receptu).
1
2
3
4
Stlačte
na diaľkovom ovládači.
StlačenímF/f/G/g sa upraví poloha okna.
Stlačením
sa okno odstráni.
Opätovným stlačením
sa vrátite do
normálneho televízneho režimu.
z
Nie je k dispozícii pre vstup
AV3.
mM
16:9
Manuálna zmena formátu podľa
vysielaného programu
Opakovaným stláčaním
formát obrazovky.
vyberte požadovaný
V digitálnom režime (širokouhlé filmy)
Používane ponuky Nástroje
4:3*
Stlačením TOOLS sa zobrazia nasledujúce možnosti
pri sledovaní televízneho programu.
mM
14:9*
Možnosti
Popis
Zavriet'
Zatvára ponuku Nástroje.
Režim obrazu
Pozri strana 20.
Zvukový efekt
Pozri strana 22.
Jazyk zvuku (iba v
digitálnom režime)
Pozri strana 28.
Nastavenie titulkov (iba Pozri strana 28.
v digitálnom režime)
Časovač vypnutia
Pozri strana 23.
Šetrič energie
Pozri strana 23.
Informácie o systéme
(iba v digitálnom
režime)
Zobrazuje obrazovku so
systémovými informáciami.
13 SK
Sledovanie televízneho prijímača
z
Ak sa v spodnej časti stránky s teletextom zobrazujú štyri
farebné položky, k dispozícii je Fastext. Fastext umožňuje
rýchly a jednoduchý prístup k stránkam. Stlačením
príslušného farebného tlačidla prejdete na danú stránku.
mM
010COV.book Page 14 Thursday, October 4, 2007 9:25 AM
Kontrola digitálneho elektronického
programového sprievodcu (EPG)
*
1
2
Pia 3 Nov 15:39
Všetky kategórie
Dnes
V digitálnom režime stlačte
.
Vykonajte požadovanú operáciu uvedenú v
nasledujúcej tabuľke alebo zobrazenej na
obrazovke.
~
Predchádzajúci
Zvoliť:
Nasledujúci
30 minút
+/- 1 deň zap./vyp.:
Programové informácie sa zobrazia iba ak ich televízna
stanica vysiela.
Kategória
Možnosti:
Digitálny elektronický programový sprievodca (EPG)
* Táto funkcia nemusí byt' k dispozícii v niektorých krajinách/regiónoch.
Úloha
Postup
Sledovanie programu
Stlačením F/f/G/g si vyberte program a stlačte
Vypínanie EPG
Stlačte
Zoradenie informácií o programoch
podľa kategórie
– Zoznam kategórií
1 Stlačte modré tlačidlo.
2 Stlačením F/f/G/g si vyberte kategóriu a stlačte
Nastavenie zaznamenávaného programu
– Časovač nahrávania
1 Stlačením F/f/G/g vyberte budúci program, ktorý chcete
zaznamenat', a stlačte / .
2 Stlačením F/f vyberte "Časovač nahrávania".
3 Stlačením
nastavte časovače televízneho prijímača a VCR.
.
.
.
Dostupné kategórie:
"Všetky kategórie": Obsahuje všetky dostupné kanály.
Názov kategórie (napr. "Správy"): Obsahuje všetky kanály
zodpovedajúce vybranej kategórii.
Vedľa týchto informácií o programe sa objaví symbol c. Indikátor
čelnom paneli televízneho prijímača sa rozsvieti oranžovou farbou.
z
Na zaznamenanie programu, ktorý práve sledujete, stlačte
Nastavte program, ktorý sa má
automaticky zobrazit' na obrazovke, keď
sa spustí
– Pripomienka
14 SK
/
na
.
1 Stlačením F/f/G/g si vyberte budúci program, ktorý chcete
zobrazovat', a stlačte / .
2 Stlačením F/f vyberte "Pripomienka" a stlačte .
Pri tejto informácii o programe sa objaví symbol c. Indikátor
na
čelnom paneli televízneho prijímača sa rozsvieti oranžovou farbou.
~
Ak prepnete televízny prijímač do pohotovostného režimu, automaticky sa
zapne keď sa má program začat'
010COV.book Page 15 Thursday, October 4, 2007 9:25 AM
Postup
Nastavte čas a dátum programu, ktorý
chcete zaznamenat'
– Manuálne časované nahrávanie
1 Stlačením F/f/G/g vyberte budúci program, ktorý chcete
zaznamenat', a stlačte / .
2 Stlačením F/f vyberte "Manuálne časované nahrávanie" a
stlačte .
3 Stlačením F/f vyberte dátum a stlačte g.
4 Rovnakým postupom ako v bode 3 nastavte čas začiatku a
ukončenia.
5 Stlačením F/f vyberte program a stlačte .
6 Stlačením
nastavte časovače televízneho prijímača a VCR.
Vedľa týchto informácií o programe sa objaví symbol c. Indikátor
čelnom paneli televízneho prijímača sa rozsvieti oranžovou farbou.
z
Na zaznamenanie programu, ktorý práve sledujete, stlačte
Zrušenie záznamu/pripomienky
– Zoznam časovača
/
na
.
1 Stlačte / .
2 Stlačením F/f vyberte "Zoznam časovača" a stlačte .
3 Stlačením F/f vyberte program, ktorý chcete zrušit', a stlačte
.
4 Stlačením F/f vyberte "Zrušit' časovač" a stlačte .
Objaví sa obrazovka na potvrdenie, že chcete zrušit' program.
5 Stlačením G/g si vyberte "Áno", a stlačením
výber potvrďte.
~
• Časovač VCR môžete nastavit' na záznam na televíznom prijímači iba ak je VCR kompatibilný so SmartLink. Ak váš VCR nie
je kompatibilný so SmartLink, zobrazí sa správa, aby vám pripomenula potrebu nastavit' časovač VCR.
• Po spustení záznamu môžete prepnút' televízny prijímač do pohotovostného režimu. Televízny prijímač však nevypínajte úplne,
pretože záznam by mohol byt' zrušený.
• Po výbere vekových obmedzení programov sa na obrazovke objaví správa s požiadavkou na zadanie kódu PIN. Bližšie
informácie, pozri “ Rodičovský zámok” na strane 28.
15 SK
Sledovanie televízneho prijímača
Úloha
010COV.book Page 16 Thursday, October 4, 2007 9:25 AM
Používanie zoznamu
Digitálne Obľúbené
*
Funkcia Obľúbené vám umožní zadat' až štyri
zoznamy obľúbených programov.
1
2
Stlačte MENU.
3
Vykonajte požadovanú operáciu uvedenú v
nasledujúcej tabuľke alebo zobrazenej na
obrazovke.
RETURN
Stlačením F/f vyberte "Obľúbené Digitálne"
a stlačte .
Zoznam Digitálne Obľúbené
* Táto funkcia nemusí byt' k dispozícii v niektorých krajinách/regiónoch.
Úloha
Postup
Vytvorenie prvého zoznamu Obľúbené
1 Stlačením vyberte "Áno".
2 Stlačením žltého klávesu vyberte zoznam obľúbených
programov.
3 Stlačením F/f si vyberte kanál, ktorý chcete pridat', a stlačte
.
Kanály uložené v zozname Obľúbené sú označené symbolom
.
Sledovanie kanálu
1 Po zozname obľúbených programov sa možno pohybovat'
stláčaním žltého klávesu.
2 Stlačením F/f so vyberte kanál a stlačte .
Vypnite zoznam Obľúbené
Stlačte RETURN.
Pridávanie alebo odoberanie kanálov do
práve upravovaného zoznamu Obľúbené
1 Stlačte modré tlačidlo.
2 Stlačením žltého tlačidla si vyberte zoznam, ktorý chcete
upravovat'.
3 Stlačením F/f si vyberte kanál, ktorý chcete pridat' alebo
odstránit', a vyberte .
Odstránenie všetkých kanálov z
aktuálneho zoznamu Obľúbené
1 Stlačte modré tlačidlo.
2 Stlačením žltého tlačidla si vyberte zoznam obľúbených
programov, ktoré chcete upravovat'.
3 Stlačte modré tlačidlo.
4 Stlačením G/g si vyberte "Áno", a stlačením
výber potvrďte.
16 SK
010COV.book Page 17 Thursday, October 4, 2007 9:25 AM
Používanie prídavných zariadení
Pripojenie prídavných zariadení
K televíznemu prijímaču možno pripojit' širokú paletu doplnkových prístrojov. Pripojovacie káble nie sú súčast'ou
dodávky.
Prehrávač DVD s
komponentovým
výstupom
Používanie prídavných zariadení
Videohra
zariadenie
Prehrávač DVD
Dekodér
Rekordér DVD
VCR
Dekodér
Karta CAM
Iba na
servisné
účely
S Kamkordér
VHS/Hi8/
DVC
Reproduktory
17 SK
010COV.book Page 18 Thursday, October 4, 2007 9:25 AM
Prezeranie obrázkov z
pripojených zariadení
Zapnite pripojené zariadenie a uskutočnite
jednu z nasledujúcich operácií.
Pre zariadenie pripojené k zásuvkám scart
pomocou plne zapojeného kábla scart s 21
kontaktmi
Spustite prehrávanie na pripojenom zariadení.
Obraz z pripojeného zariadenia sa objaví na obrazovke.
Pripojenie
Slúchadiel E
Postup
Pripojte k zásuvke i a počúvajte
hudbu z televízneho prijímača cez
slúchadlá.
Modul
podmieneného
prístupu (CAM)
F
Je určený na sledovanie služieb
platených programov (Pay Per View).
Bližšie informácie nájdete v návode
dodávanom spolu s CAM. Ak chcete
použit' CAM, vyberte gumový kryt zo
štrbiny pre CAM. Pri vkladaní CAM
do štrbiny CAM vypnite televízny
prijímač. Ak CAM nepoužívate,
odporúčame zakryt' štrbinu CAM.
~
U automaticky ladeného VCR (strana 7)
V analógovom režime stlačte PROG +/-, alebo číselné
tlačidlá a vyberte videokanál.
Pre ostatné pripojené prístroje
Stlačením
/ zobrazte zoznam pripojených
zariadení. Zvoľte požadovaný zdroj vstupu stlačením
F/f a potom stlačte . (Zvýraznená položka sa po
stlačení F/f zvolí po uplynutí 2 sekúnd, počas
ktorých nevykonáte žiadnu operáciu.)
Keď v menu „Preskočit“ pod menu „AV predvoľby“
nastavíte zdroj vstupu na „Nastavenie“ (strana 24),
daný vstup sa v zozname nezobrazí.
Symbol na
Popis
obrazovke
AV1/
AV1 Zobrazit' zariadenie pripojené k A.
AV2/
AV2 Zobrazit' zariadenie pripojené k B.
~
SmartLink je priame prepojenie
medzi televíznym prijímačom a
rekordérom VCR/DVD.
AV3
AV4 alebo
AV4
Doplnkové operácie
Úloha
Postup
Návrat do normálneho Stlačte DIGITAL alebo
režimu televízneho
ANALOG.
prijímača
Prístup k zoznamu
obľúbených
digitálnych položiek
(len v digitálnom
režime)
Stlačte .
Podrobnosti nájdete v strana 16.
Používanie ponuky Nástroje
Stlačením TOOLS zobrazte nasledujúce možnosti pri
zobrazovaní obrazu z pripojených prístrojov.
Možnosti
Popis
Zobrazit' zariadenie pripojené k C.
Zavriet'
Zatvára ponuku Nástroje.
Zobrazit' zariadenie pripojené k D.
z
Režim obrazu
Pozri strana 20.
Zvukový efekt
Pozri strana 22.
Časovač vypnutia
Pozri strana 23.
Šetrič energie
Pozri strana 23.
Na potlačenie šumu v obraze
nepripájajte kamkordér naraz k
videozásuvke
4 a k zásuvke S
video
4. Ak pripájate
monofonické zariadenia, pripojte ich k
zásuvke L
4.
18 SK
CAM nie je podporovaný vo všetkých
krajinách. Poraďte sa s autorizovaným
predajcom.
010COV.book Page 19 Thursday, October 4, 2007 9:25 AM
Používanie funkcií PONUKY
Pohyb po ponukách
"MENU" umožňuje využívat' rad pohodlných funkcií
tohto televízneho prijímača. Môžete jednoducho
prepínat' kanály alebo zdroje vstupného signálu, alebo
zmenit' nastavenia vášho televízneho prijímača.
5 Externé vstupy
Vyberie zariadenie pripojené k vášmu
televíznemu prijímaču.
• Ak chcete sledovat' požadovaný externý
vstupný signál, vyberte zdroj vstupného
signálu a stlačte .
6 Nastavenia
Zobrazuje ponuku Nastavenia, kde možno
nastavit' väčšinu rozšírených nastavení a úprav.
1 Stlačením F/f vyberte ikonu ponuky a
stlačte .
2 Stlačením F/f/G/g vyberte možnost'
alebo upravte nastavenie a nakoniec
stlačte .
Bližšie podrobnosti o nastaveniach, pozri
strana 20 až 28.
~
Možnosti, ktoré môžete upravit', závisia od
konkrétnej situácie. Nedostupné možnosti sa
zobrazujú v sivej farbe alebo sa nezobrazujú vôbec.
2
* V niektorých krajinách/regiónoch táto funkcia
nemusí byt' k dispozícii.
1
Používanie funkcií PONUKY
1
2
Stlačte MENU.
Stlačením F / f vyberte možnost' a stlačte
.
Ponuku opustíte stlačením MENU.
Obľúbené Digitálne
Analóg
Digitál
Digitál EPG
Externé vstupy
Nastavenia
Výber:
Nastaviť:
Ukončiť:
MENU
1 Obľúbené Digitálne*
Zobrazuje zoznam Obľúbené. Podrobnosti o
nastaveniach, pozri strana 16.
2 Analóg
Návrat na naposledy sledovaný analógový kanál.
3 Digitál*
Návrat na naposledy sledovaný digitálny kanál.
4 Digitál EPG*
Zobrazuje digitálneho elektronického
programového sprievodcu (EPG).
Bližšie podrobnosti o nastaveniach, pozri
strana 14.
19 SK
010COV.book Page 20 Thursday, October 4, 2007 9:25 AM
Ponuka Nastavenie obrazu
V ponuke Nastavenie obrazu si môžete
nastavit' nasledujúce možnosti. Výber
možností v "Nastavenia", pozri 'Pohyb po
ponukách' (strana 19).
Nastavenie obrazu
Režim obrazu
Kino
Podsvietenie
5
Max
Kontrast
Jas
Farebnosť
50
Saturácia
0
Ostrost'
15
Teplota farieb
Teplá
Auto
Zap.
50
Redukcia šumu
Rozšírené zvýraz. kontr.
Reset
Späť:
Výber:
Nastaviť:
Ukončiť:
MENU
Režim obrazu
Vyberie režim zobrazenia.
"Živý": Na zlepšenie kontrastu a ostrosti obrazu.
"Štandardný": Štandardný obraz. Odporúčaný pre domácu zábavu.
"Kino": Na sledovanie filmového obsahu. Najvhodnejší na sledovanie v prostredí,
pripomínajúcom kinosálu. Toto nastavenie zobrazenia bolo vyvinuté v spolupráci so
spoločnost’ou Sony Pictures Entertainment na verné reprodukovanie filmov
spôsobom, akým to zamýšľali ich tvorcovia.
Podsvietenie
Upravuje jas podsvietenia.
Kontrast
Zvyšuje alebo znižuje kontrast obrazu.
Jas
Zjasňuje alebo stmavuje obraz.
Farebnost'
Zvyšuje alebo znižuje intenzitu farieb.
Saturácia
Zvyšuje alebo znižuje zelené tóny.
z
"Saturácia" môže sa upravovat' len pre farebný signál NTSC (napr. U.S.A. videopásky).
Ostrost'
Zostrí alebo zmäkčí obraz.
Teplota farieb
Upravuje belost' obrazu.
"Studená": Dodáva bielym farbám modrastý odtieň.
"Neutrálna": Dodáva bielym farbám neutrálny odtieň.
"Teplá": Dodáva bielym farbám červený odtieň.
z
"Teplá" nemôže byt' vybraný, ak nastavíte "Režim obrazu" na "Živý".
Redukcia šumu
Znižuje zašumenie obrazu (sneženie v obraze) pri slabom vysielanom signáli.
"Auto": Automaticky znižuje zašumenie obrazu (iba v analógovom režime).
"Vysoká/Stredná/Nízka": Upravuje efekt redukcie šumu.
"Vyp": Vypína funkciu "Redukcia šumu".
z
"Auto" nie je v režime
20 SK
AV3 k dispozícii.
010COV.book Page 21 Thursday, October 4, 2007 9:25 AM
Rozšírené zvýraz.
kontr.
Automaticky upraví "Podsvietenie" a "Kontrast" na najvhodnejšie nastavenia
posudzované podľa jasu obrazovky. Toto nastavenie je mimoriadne efektívne pre
tmavé partie obrazu. Zvýši kontrastné nuancie tmavších partií obrazu.
Reset
Resetuje všetky nastavenia obrazu okrem "Režim obrazu" na nastavenia z výroby.
~
"Jas", "Farebnost’", "Ostrost’" a "Rozšírené zvýraz. kontr." nie sú k dispozícii, keď je "Režim obrazu" nastavený na "Živý".
Používanie funkcií PONUKY
21 SK
010COV.book Page 22 Thursday, October 4, 2007 9:25 AM
Ponuka Nastavenie zvuku
V ponuke Zvuk si môžete nastavit' nasledujúce
možnosti. Výber možností v "Nastavenia",
pozri 'Pohyb po ponukách' (strana 19).
Nastavenie zvuku
Zvukový efekt
Štandardný
Výšky
0
Hĺbky
0
Vyváženie
0
Reset
Dvojkanál.zvuk
Mono
Aut. hlasitosť
Zap.
Späť:
Výber:
Zvukový efekt
Nastaviť:
Ukončiť
MENU
Vyberá režim zvuku.
"Štandardný": Zlepšuje jasnost', detail a prezenciu zvuku použitím systému "BBE High
definition Sound."
"Dynamický": Zintenzívni jasnost' a prezenciu zvuku na zlepšenie zrozumiteľnosti a
realistickosti hudby použitím systému "BBE High definition Sound."
"BBE ViVA": Zvuk BBE ViVA sprostredkuje hudobne presný prirodzený trojrozmerný obraz
so zvukom Hi-Fi. Jasnost' zvuku zlepšuje systém BBE, zatiaľ čo hĺbka a výška zvuku sa rozšíri
priestorovým zvukovým procesom BBE. Zvuk BBE ViVA je kompatibilný so všetkými
televíznymi programami vrátane spravodajstva, dramatického vysielania, filmov, športových
prenosov a elektronických hier.
"Dolby Virtual": Využíva reproduktory televízneho prijímača na simulovanie efektu
priestorového zvuku, ktorý vytvára viackanálový systém.
"Vyp": Plochá charakteristika. Umožňuje tiež uložit' si uprednostňované nastavenia.
z
• Ak nastavíte "Aut. hlasitost'" na "Zap.", "Dolby Virtual" sa zmení na "Štandardný".
• Ak sú pripojené slúchadlá, "Zvukový efekt" sa zmení na "Vyp".
Výšky
Upravuje vysokotónové zvuky.
Hĺbky
Upravuje nízkotónové zvuky.
Vyváženie
Zdôrazňuje vyváženie ľavého alebo pravého reproduktora.
Reset
Resetuje všetky zvukové nastavenia na nastavenia z výroby.
Dvojkanál.zvuk
Vyberá zvuk z reproduktora pre strereofonické alebo dvojjazyčné vysielanie.
"Stereo", "Mono": Pre stereofonické vysielanie.
"A"/"B"/"Mono": Pre dvojjazyčné vysielanie vyberte "A" pre zvukový kanál 1,
"B" pre zvukový kanál 2, alebo "Mono" pre monofonický kanál, ak sú k dispozícii.
z
Ak si vyberiete iné zariadenia pripojené k televíznemu prijímaču, nastavte "Dvojkanál.zvuk"
na "Stereo", "A" alebo "B".
Aut. hlasitost'
22 SK
Zachováva konštantnú úroveň hlasitosti, aj keď dochádza k skokovitým zmenám
hlasitosti (napr. reklama býva hlasnejšia ako programy).
010COV.book Page 23 Thursday, October 4, 2007 9:25 AM
Ponuka Vlastnosti
V ponuke Vlastnosti si môžete nastavit'
nasledovné možnosti. Výber možností v
"Nastavenia", pozri 'Pohyb po ponukách'
(strana 19).
Vlastnosti
Šetrič energie
Štandardný
TV
Výstup AV2
RGB centrovanie
0
Časovač
Späť:
Výber:
Nastaviť:
Ukončiť:
MENU
Vyberá režim šetrenia energie na zníženie príkonu televízneho prijímača.
• "Štandardný": Štandardné nastavenia.
• "Redukovaný": Znižuje príkon televízneho prijímača.
• "Obraz vypnutý": Vypína obraz. S vypnutým obrazom môžete počúvat' zvuk.
Výstup AV2
Nastavuje výstup signálu cez svorku označenú
/
2 na zadnej časti
televízneho prijímača. Ak pripojíte VCR k svorke
/
2, môžete
zaznamenávat' zo zariadenia pripojeného na iné svorky televízneho prijímača.
"TV": Vysielanie sa privádza na výstup.
"Auto": Privádza na výstup všetko, čo sa zobrazuje na obrazovke. Nie je k
dispozícii pre
AV3.
RGB centrovanie
Upravuje horizontálnu polohu zobrazenia tak, aby bolo v strede obrazovky.
z
Táto možnost' je k dispozícii iba pi pripojení zdroja signálu RGB na konektory Scart
1/
1 alebo
2/
2 na zadnej stene televízneho prijímača.
Časovač
Nastavuje časovač zapínania a vypínania televízneho prijímača.
Časovač vypnutia
Nastavuje časový interval, po ktorom sa televízny prijímač automaticky prepne do
pohotovostného režimu.
Keď je aktivovaný Časovač vypnutia, indikátor
(Časovač) na televíznom
prijímači (vpredu) sa rozsvieti oranžovou farbou.
z
• Ak televízny prijímač vypnete a znova zapnete, "Časovač vypnutia" sa prestaví spät' na
"Vyp".
• Minútu pred prepnutím televízneho prijímača do pohotovostného režimu sa na obrazovke
objaví "Nastavený čas zakrátko vyprší. TV bude vypnutý".
Nastavenie hodín
Umožňuje vám nastavit' hodiny manuálne. Keď televízny prijímač prijíma
digitálne kanály, hodiny sa manuálne nedajú nastavit', pretože sa nastavujú na
časový kód z vysielaného signálu.
Časovač
Nastavuje časovač zapínania a vypínania televízneho prijímača.
"Mód časovača": Vyberá požadovaný čas.
"Čas zapnutia": Nastavuje čas zapnutia televízneho prijímača.
"Čas vypnutia": Nastavuje čas vypnutia televízneho prijímača.
23 SK
Používanie funkcií PONUKY
Šetrič energie
010COV.book Page 24 Thursday, October 4, 2007 9:25 AM
Ponuka Nastavenie
Dolu uvedené možnosti si môžte vybrat' v
ponuke Nastavenie. Výber možností v
"Nastavenia", pozri 'Pohyb po ponukách'
(strana 19).
Nastavenie
Automatický štart
Jazyk
Slovenčina
Automatické ladenie
Triedenie programov
AV predvoľby
Posunutie zvuku
Ručné ladenie
Digitálne nastavenie
Späť:
Výber:
Nastaviť:
Ukončiť:
MENU
Automatický štart
Spúšt’a "prvú ponuku pri prevádzke" na výber jazyka a krajiny/regiónu a
umiestnenia a na naladenie všetkých dostupných digitálnych a analógových kanálov.
Spravidla už nebudete musiet' uskutočnit' túto operáciu, pretože jazyk a krajina/
región už boli nastavené a kanály naladení pri prvej inštalácii televízneho prijímača
(strana 7). Táto možnost' vám však umožňuje zopakovat' celý postup (napr. na
preladenie televízneho prijímača po prest'ahovaní, alebo na vyhľadanie nových
kanálov, ktoré začali vysielat' vysielatelia).
Jazyk
Vyberá jazyk, v ktorom sa zobrazujú ponuky.
Automatické
ladenie
Naladí všetky dostupné analógové kanály.
Spravidla nemusíte túto operáciu uskutočňovat', pretože kanály už boli naladené pri
prvej inštalácii televízneho prijímača (strana 7). Táto možnost' vám však umožňuje
zopakovat' celý postup (napr. na preladenie televízneho prijímača po prest'ahovaní,
alebo na vyhľadanie nových kanálov, ktoré začali vysielat' vysielatelia).
Triedenie
programov
Zmení poradie, v akom sú analógové kanály uložené v pamäti televízneho prijímača.
1 Stlačením F/f si vyberte kanál, ktorý chcete presunút' na nové miesto,
a stlačte g.
2 Stlačte F/f a vyberte novú pamät' pre svoj kanál, potom stlačte .
AV predvoľby
Priradí názov zariadeniu pripojenému k bočným a zadným svorkám. Pri výbere tohto
zariadenia sa názov nakrátko zobrazí na obrazovke. Môžete preskočit' zdroj
vstupného signálu, ktorý nie je pripojený k žiadnemu zariadeniu.
1 Stlačením F/f vyberte požadovaný zdroj vstupného signálu a stlačte .
2 Stlačte F/f a vyberte požadovanú možnost' z nasledujúceho zoznamu,
potom stlačte .
• AV1 (alebo AV2/ AV3/ AV4), VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM, SAT:
Používajte iba prednastavené názvy pri priraďovaní názvu pripojenému
zariadeniu.
• "Zmenit'": Vytvorí váš vlastný názov.
1 Stlačte F/f a vyberte požadované písmeno alebo číslo
("_" znamená medzeru), potom stlačte g.
Ak zadáte nesprávny znak
Stlačte G / g a vyberte nesprávny znak. Potom stlačte F/f a vyberte správny znak.
2 Zopakujte postup podľa kroku 1 až kým nedokončíte celý názov.
3 Vyberte "OK", potom stlačte .
• "Vynechat’": Preskočí zdroj vstupného signálu, ktorý nie je pripojený k žiadnemu
zariadeniu, keď stlačíte F/f na výber zdroja vstupného signálu.
24 SK
010COV.book Page 25 Thursday, October 4, 2007 9:25 AM
Posunutie zvuku
Nastavuje nezávislú úroveň hlasitosti pre každé zariadenie pripojené k televíznemu
prijímaču.
Ručné ladenie
Pred výberom "Názov"/"AFT"/"Audio filter"/"Vynechat'"/"Dekodér", stlačte F/f
a vyberte číslo programu, ktorý chcete upravit'. Potom stlačte .
Systém
Programové kanály sa nastavujú manuálne.
1 Stlačte F/f a vyberte "Systém", potom stlačte .
2 Stlačte F/f a vyberte jeden z nasledujúcich televíznych vysielacích
systémov, potom stlačte G.
B/G: Pre západoeurópske krajiny/regióny
D/K: Pre východoeurópske krajiny/regióny
L: Pre Francúzsko
I: Pre Spojené kráľovstvo
~
V závislosti od vybranej krajiny/regiónu vybranej pre "Krajina" (strana 6) táto možnost'
nemusí byt' k dispozícii.
Kanál
1 Stlačte F/f a vyberte "Kanál", potom stlačte .
2 Stlačte F/f a vyberte "S" (pre káblové kanály) alebo "C" (pre
terestriálne kanály), potom stlačte g.
3 Nalaďte kanály podľa tohto postupu:
Ak nepoznáte číslo kanála (frekvenciu)
Ak poznáte číslo kanálu (frekvenciu)
Stlačte tlačidlá s číslami na zadanie požadovaného čísla kanálu alebo čísla kanálu
vášho VCR.
4
Stlačte
a preskočte na "Potvrd’te", potom stlačte
.
Zopakujte tento postup a manuálne prednastavte ostatné kanály.
Názov
Priradí vybranému kanálu názov podľa vášho výberu, dlhý max. 5 písmen alebo
číslic.
AFT
Umožňuje jemné manuálne doladenie programu s vybraným číslom, ak sa vám zdá,
že jemnou zmenou doladenia sa zlepší kvalita zobrazenia.
(Pokračovanie)
25 SK
Používanie funkcií PONUKY
Stlačte F/f a vyhľadajte nasledujúci dostupný kanál. Po nájdení kanálu sa
vyhľadávanie zastaví. Na pokračovanie vyhľadávania stlačte F/f.
010COV.book Page 26 Thursday, October 4, 2007 9:25 AM
Audio filter
Zlepšuje zvuk jednotlivých kanálov v prípade skreslenia v monofonickom vysielaní.
Niekedy môže neštandardný vysielaný signál spôsobit' akustické skreslenie alebo
krátkodobé stlmenie signálu, prípadne striedavé tlmenie zvuku pri sledovaní
monofonických programov.
Ak zvuk nie je skreslený, odporúčame ponechat' túto možnost' v stave
prednastavenom u výrobcu "Vyp".
~
Keď máte vybrané "Nízka" alebo "Vysoký", nemôžete prijímat' stereofonický ani duálny zvuk.
"Audio filter" nie je k dispozícii, keď sú "Systém" nastavené na "L".
Vynechat'
Preskočí nepoužívané analógové kanály ak stlačíte PROG +/- na výber kanálov.
(Preskočený kanál si aj napriek tomu môžete vybrat' pomocou tlačidiel s číslami.)
Dekodér
Zobrazuje a zaznamenáva kódovaný kanál ak sa používa dekodér pripojený priamo
ku konektoru scart
/
1, alebo ku konektoru scart
/
2 cez VCR.
~
V závislosti od krajiny/regiónu vybranej pre "Krajina" (strana 5) táto možnost' nemusí byt' k
dispozícii.
Potvrd’te
Uloží vykonané zmeny nastavení "Ručné ladenie".
26 SK
010COV.book Page 27 Thursday, October 4, 2007 9:25 AM
Digitálne nastavenie ponuka
Môžete si vybrat' možnosti uvedené dolu v
ponuke "Digitálne nastavenie". Výber možnosti
v "Nastavenia", pozri 'Pohyb po ponukách'
pozri strana 19.
Nastavenie
Automatický štart
Jazyk
Automatické ladenie
Slovenčina
~
Triedenie programov
Niektoré funkcie nemusia byt' v niektorých krajinách/
regiónoch k dispozícii.
AV predvoľby
Posunutie zvuku
Ručné ladenie
Digitálne nastavenie
Späť:
Výber:
Digitálne ladenie
Nastaviť:
Ukončiť
MENU
Automatické ladenie
Naladí dostupné digitálne kanály.
Táto možnost' umožňuje preladit' televízny prijímač po prest'ahovaní, alebo na
vyhľadanie nových kanálov, ktoré začali vysielat' vysielatelia). Podrobnosti, pozri
"Automatické naladenie televízneho prijímača" na strane 7.
Stlačením tlačidiel s číslami zadajte známe trojmiestne číslo programu požadovaného
vysielania.
2 Odstránenie alebo zmena poradia digitálnych kanálov sa uskutočňuje
nasledovne:
Odstránenie digitálneho kanálu
Stlačte . Keď sa objaví potvrdzovacia správa, stlačte G a vyberte "Áno",
potom stlačte .
Zmena poradia digitálnych kanálov
Stlačte g potom stlačte F/f vyberte novú pamät' pre tento kanál a stlačte G.
3 Stlačte RETURN.
Manuálne ladenie
Manuálne naladí digitálne kanály.
1 Stlačte tlačidlo s číslom a vyberte číslo kanálu, ktorý chcete manuálne
naladit', potom stlačte F/f a nalaďte kanál.
2 Keď budú nájdené dostupné kanály, stlačte F/f a vyberte kanál, ktorý
chcete uložit' do pamäte, a nakoniec stlačte .
3 Stlačte F/f a vyberte číslo programu, kam chcete uložit' nový kanál, a
nakoniec stlačte .
Zopakujte uvedený postup manuálneho naladenia ostatných kanálov.
27 SK
Používanie funkcií PONUKY
Úprava zoznamu programov
Odstráni nežiaduce digitálne kanály uložené v pamäti televízneho prijímača a zmení
poradie digitálnych kanálov uložených v televíznom prijímači.
1 Stlačením F/f vyberte kanál, ktorý chcete odstránit' alebo presunút' na
nové miesto.
010COV.book Page 28 Thursday, October 4, 2007 9:25 AM
Digitálne nastavenie Nastavenie titulkov
"Nastavenie titulkov": Keď je vybraný "Pre nepočujúcich", môžu sa spolu s
titulkami zobrazovat' aj niektoré vizuálne pomôcky (ak televízne kanály vysielajú
takéto informácie).
"Jazyk titulkov": Vyberá jazyk, v ktorom sa budú zobrazovat' titulky.
Nastavenie audio
"Audio typ": Prepína na vysielanie pre sluchovo postihnutých, ak je vybrané "Pre
nepočujúcich".
"Jazyk zvuku": Vyberá jazyk používaný pre program. Niektoré digitálne kanály
môžu vysielat' viaceré jazykové verzie zvuku pre program.
"Audio opis": Poskytuje akustický popis (vyprávač) vizuálnych informácií, ak
televízne kanály vysielajú takéto informácie.
"Miera kombinácie": Upravuje hlavné výstupné úrovne zvuku a audio opisu
televízneho prijímača.
z
Táto možnost' je k dispozícii iba ak je možnost' "Audio opis" nastavená na "Zap.".
Režim Nadpis
"Základné": Zobrazuje informácie o programe s digitálnym nadpisom.
"Plný": Zobrazí informácie o programe s digitálnym nadpisom a zobrazí podrobné
informácie o programe pod týmto nadpisom.
Obraz rádia
Pri počúvaní rádiového vysielania sa na obrazovke po 20 sekundách zobrazí tapetový
vzor, bez stlačenia akéhokoľvek tlačidla.
Môžete si vybrat' farbu tapetového vzoru obrazovky, alebo zobrazovanie náhodnej farby.
Na dočasné zrušenie zobrazenia tapetového vzoru na obrazovke stlačte ktorékoľvek
tlačidlo.
Rodičovský zámok
Nastavuje vekové obmedzenie pre programy. Každý program, ktorý prekračuje toto
vekové obmedzenie, možno sledovat' iba po zadaní správneho kódu PIN.
1 Kód PIN sa zadáva stlačením tlačidiel s číslami.
Ak ste predtým nenastavili kód PIN, na obrazovke sa objaví ´kód PIN. Postupujte
podľa dolu uvedených pokynov "Kód PIN".
2 Stlačením F/f vyberte vekové obmedzenie alebo "Žiadny" (pre
neobmedzené sledovanie), a stlačte .
3 Stlačte RETURN.
Kód PIN
Nastavenie kódu PIN po prvý raz
1 Stlačte tlačidlá s číslami a zadajte nový kód PIN.
2 Stlačte RETURN.
Zmena kódu PIN
1 Kód PIN sa zadáva stlačením tlačidiel s číslami.
2 Stlačte tlačidlá s číslami a zadajte nový kód PIN.
3 Stlačte RETURN.
z
Kód PIN rovný 9999 bude akceptovaný vždy.
Tech. nastavenie
"Automatická aktualizácia": Umožňuje, aby televízny prijímač detegoval a uložil
nové digitálne programy ihneď potom, ako budú k dispozícii.
"Download softvéru": Umožňuje automatický príjem aktualizácií softvéru do
televízneho prijímača cez éter (po ich vydaní). Odporúča sa vždy nastavit' túto možnost' na
"Zap.". Ak nechcete, aby sa softvér aktualizoval, nastavte túto možnost' na "Vyp".
"Informácie o systéme": Zobrazí aktuálnu verziu softvéru a úroveň signálu.
"Časové pásmo": Umožňuje manuálny výber časového pásma, kde sa nachádzate,
ak sa líši od časového pásma pre vašu krajinu/región.
"Automatické nastavenie letného času": Nastavuje, či má byt' automaticky
prepínaný letný a zimný čas.
• "Zap.": Automaticky prepína letný a zimný čas podľa kalendára.
• "Vyp": Čas sa zobrazuje v súlade s časovým rozdielom nastaveným v "Časové pásmo".
Nastavenie CA-modulu
Umožňuje prístup k platenému televíznemu programu ak získate modul podmieneného prístupu
(CAM) a kartu na jeho pozeranie. Pozri stranu 17 s umiestnením zásuvky pre
(PCMCIA).
28 SK
010COV.book Page 29 Thursday, October 4, 2007 9:25 AM
Ďalšie informácie
Technické parametre
Zobrazovacia jednotka
Napájanie:
220 –240 V str, 50 Hz
Rozmery obrazovky:
20 palcov
Rozlíšenie:
640 bodov (vodorovne) × 480 riadkov (zvisle)
Príkon:
50 W a menej
Príkon v pohotovostnom režime*:
0,7 W W a menej
* Uvedený príkon v pohotovostnom režime sa dosiahne
keď televízny prijímač dokončí nevyhnutné vnútorné
procesy.
Rozmery (š × v × h):
Pribl. 592 × 440 × 223 mm (so stojanom)
Pribl. 592 × 428 × 96 mm (bez stojana)
Hmotnost':
Pribl. 9,0 kg (so stojanom)
Pribl. 8,0 kg (bez stojana)
Systém panelu
Panel LCD (displej s tekutými kryštálmi)
Systém televízneho vysielania
V závislosti od vybranej krajiny/regiónu
Analógový: B/G/H, D/K, L, I
Digitálny: DVB-T
Farebný/Videosystém
Anténa
75 Ohmov, externá svorka pre VHF/UHF
Analógový: 48.25 - 855.25 MHz
Digitálny: VHF pásmo III (177.5 - 226.5 MHz)
UHF E21 - E69 (474 - 858 MHz)
Svorky
/
1
21-kontaktový konektor Scart (norma CENELEC)
vrátane vstupu audio/video, vstupu RGB a výstupu TV
audio/video.
/
2 SMARTLINK
21-kontaktový konektor Scart (norma CENELEC)
vrátane vstupu audio/video, vstupu RGB, výstup audio/
video s možnost'ou výberu a rozhranie SMARTLINK.
3
Podporované formáty: 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Všš, 75 Ohmov, 0,3 V záporná synchronizácia
P B /C B: 0,7 Všš, 75 Ohmov
P R /C R: 0,7 Všš, 75 Ohmov
3
Vstup Audio (kolíkové konektory)
500 mVef
Impedancia: 47 kOhmov
4 Vstup S video (4-kontaktový mini DIN)
4 Vstup Video (kolíkový konektor)
4 Vstup Audio (kolíkové konektory)
Výstup Audio (ľavý/pravý) (kolíkové konektory)
i Kolíkový konektor slúchadiel
Zásuvka CAM (modul podmieneného prístupu)
Výstup zvuku
3 W + 3 W (ef)
Doplnkové príslušenstvo
Ďalšie informácie
Analógový: PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (iba Video In)
Digitálny: MPEG-2 MP@ML
Kanálový rozsah
Nástenný držiak SU-WL100.
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu konštrukcie a
parametrov bez upozornenia.
29 SK
010COV.book Page 30 Thursday, October 4, 2007 9:25 AM
Odstraňovanie
problémov
Skontrolujte, či kontrolka 1 (pohotovostný
režim) bliká červene.
Ak bliká
Bola aktivovaná funkcia autodiagnostiky.
1 Zrátajte koľko je bliknutí kontrolky 1
(pohotovostný režim) medzi dvoma
dvojsekundovými prestávkami.
Kontrolka napríklad blikne dva razy, potom
nasleduje prestávka, nasledovaná d'alšími troma
bliknutiami at'd.
2
Vypnite televízny prijímač stlačením 1,
odpojte napájací kábel a povedzte predajcovi
alebo servisnému stredisku spoločnosti
Sony, ako bliká kontrolka (počet bliknutí).
Ak nebliká
1 Skontrolujte body uvedené dolu v tabuľke.
2 Ak problém stále pretrváva, odovzdajte svoj
televízny prijímač do servisu.
Obraz
Žiadny obraz (obrazovka je tmavá) a žiadny zvuk
• Skontrolujte, či je pripojená anténa.
• Pripojte televízny prijímač k sieti a stlačte 1.
• Ak sa kontrolka 1 (pohotovost') rozsvieti červene, stlačte
"/1.
Žiadny obraz a žiadna informácia ponuky z
prístroja, pripojeného ku konektoru scart
• Stlačením
/
zobrazte zoznam pripojených
prístrojov a vyberte si požadovaný vstup.
• Skontrolujte prepojenie medzi prídavným prístrojom a
televíznym prijímačom.
Zdvojené obrazy alebo "duchovia"
• Skontrolujte, či je pripojená anténa.
• Skontrolujte umiestnenie a nasmerovanie antény.
Na obrazovke je iba "sneh" a šum
• Skontrolujte, či anténa nie je poškodená alebo zohnutá.
• Skontrolujte, či anténa nie je na konci svojej životnosti (tri
až pät' rokov pri bežnej prevádzke, jeden až dva roky na
morskom pobreží).
Deformovaný obraz (bodkované čiary alebo pásy)
• Televízny prijímač sa nesmie nachádzat' v blízkosti
zdrojov elektrického rušenia, ako sú automobily,
motocykle, sušiče vlasov alebo optické prístroje.
• Pri inštalovaní prídavných prístrojov nechávajte určité
miesto televíznym prijímačom a prídavným prístrojom.
• Skontrolujte, či je pripojená anténa.
• Anténny kábel neukladajte do blízkosti iných
prepojovacích káblov.
Zašumený obraz alebo zvuk pri sledovaní
televízneho kanálu
• Nastavte "AFT" (automatické doladenie) tak, aby bol
prijímaný obraz lepší (strana 25).
30 SK
Na obrazovke sa objavujú tmavé a/alebo jasné
body
• Obraz na displeji je zložený z pixelov. Drobné čierne a/
alebo jasné body (pixely) na obrazovke nie sú príznakom
chybnej funkcie.
Programy bez farby
• Vyberte "Reset" (strana 21).
Bez farby alebo neusporiadané farby pri sledovaní
signálu z 3 svoriek
• Skontrolujte pripojenie 3 svoriek
a skontrolujte, či je
každá svorka pevne zasunutá.
Zvuk
Žiadny zvuk, avšak dobrý obraz
• Stlačte 2 +/– alebo % (Stlmit').
Kanály
Nedá sa vybrat' požadovaný kanál
• Prepnite sa medzi digitálnym a analógovým režimom a
vyberte požadovaný ´digitálny/analógový kanál.
Niektoré kanály sú prázdne
• Kódovaný/predplatený kanál. Predplat'te si platené
televízne vysielania.
• Kanál sa používa iba pre údaje (žiadny obraz ani zvuk).
• So žiadost'ou o údaje o vysielaní sa obrát'te na vysielateľa.
Digitálne kanály sa nezobrazujú
• Obrát'te sa na miestneho špecialistu a zistite si, či sa vo
vašej blízkosti dá prijímat' digitálne vysielanie.
• Obstarajte si anténu s väčším ziskom.
Všeobecné
Televízny prijímač sa automaticky vypína
(televízny prijímač prechádza do pohotovostného
režimu)
• Skontrolujte, či sú aktivované “Časovač vypnutia” alebo
“Čas vypnutia” (strana 23).
• Ak v režime televízneho prijímača nebude prijímaný
žiadny signál a ak sa neuskutoční žiadna operácia v
priebehu 10 minút, televízny prijímač sa automaticky
prepína do pohotovostného režimu.
Televízny prijímač sa automaticky zapína
• Skontrolujte, či je "Čas zapnutia" aktivované (strana 23).
Niektoré zdroje vstupného signálu sa nedajú
vybrat'
• Vyberte "AV predvoľby" a zrušte "Vynechat’" zdroja
vstupného signálu (strana 24).
Diaľkový ovládač nefunguje
• Vymeňte batérie.
Kanál sa nedá pridat' do zoznamu Obľúbené
• Do zoznamu Obľúbené si možno uložit' až 999 kanálov.
010COV.book Page 2 Thursday, October 4, 2007 9:26 AM
Bevezetés
Köszönjük, hogy ezt a Sony terméket választotta. Kérjük,
mielőtt üzembe helyezi a készüléket, olvassa el figyelmesen
ezt a használati utasítást, és őrizze meg, mert a későbbiekben
is szüksége lehet rá.
A tv-készülék elhelyezése
hulladékként
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való
eltávolítása (Használható
az Európai Unió és egyéb
európai országok
szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken
vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja
le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Megjegyzés a digitális tvfunkcióhoz
• Minden digitális tv-adással (
) kapcsolatos funkció,
csak azokban az országokban és régiókban működik, ahol
DVB-T (MPEG2) digitális jeleket továbbítanak földi
műsorszórással. Érdeklődjön kereskedőjénél, hogy
sugároznak-e DVB-T jeleket a lakóhelyén.
• Annak ellenére, hogy a tv-készülék megfelel a DVB-T
előírásoknak, a kompatibilitást nem garantáljuk a jövőbeli
DVB-T digitális földi adásokkal.
• Néhány digitális tv-funkció esetleg nem érhető el
bizonyos országban.
2 HU
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1
Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az
EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland
GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a
különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban
megadott címekhez forduljon.
Védjegyekkel kapcsolatos
információk
• A
a DVB Project bejegyzett védjegye.
• Gyártva a BBE Sound, Inc. licence alapján. Engedélyezte
a BBE Sound, Inc. a következő egyesült államokbeli
szabadalmak közül egy vagy több alapján: 5510752,
5736897. A BBE és a BBE szimbólum a BBE Sound, Inc.
bejegyzett védjegyei.
• Gyártva a Dolby Laboratories engedélyével. A „Dolby” és
a
dupla D szimbólum a Dolby Laboratories
védjegyei.
D I G I T A L
~
A modellnévben szereplő „xx” a színváltozatra vonatkozó
számjegyeknek felel meg.
010COV.book Page 3 Thursday, October 4, 2007 9:26 AM
Tartalomjegyzék
Üzembe helyezési útmutató
4
Üzembe helyezési útmutató 4
Biztonsági előírások ..................................................................................................................8
Óvintézkedések.........................................................................................................................9
A távvezérlő áttekintése .......................................................................................................10
A tv-készülék gombjainak és kijelzéseinek áttekintése ....................................................11
Tv-nézés
Tv-nézés .................................................................................................................................12
A digitális elektronikus műsorújság (EPG) megtekintése
..............................................14
A Digitális kedvencek lista használata
...........................................................................16
Külső készülékek csatlakoztatása
Külsõ készülékek csatlakoztatása...........................................................................................17
Csatlakoztatott eszközök műsorának megtekintése ...............................................................18
A menüfunkciók használata
Navigálás a menükben............................................................................................................19
Kép menü................................................................................................................................20
Hangszabályozás menü..........................................................................................................22
Jellemzők menü ......................................................................................................................23
Beállítás menü.........................................................................................................................24
Digitális beállítások menü
..............................................................................................27
További információk
Minőségtanúsítás ....................................................................................................................29
Hibaelhárítás ...........................................................................................................................30
: csak digitális csatornák esetén
3 HU
HU
010COV.book Page 4 Thursday, October 4, 2007 9:26 AM
Üzembe helyezési útmutató
1: A tartozékok
ellenőrzése
2: Az állvány rögzítése
1
Távvezérlő RM-ED005 (1 db)
Nyissa ki a kartondobozt, és vegye ki az
állványt.
AA méretű elem (R6-os típus) (2 db)
Tartószíj (1 db) és csavarok (2 db)
Állvány (1)
Csavarok az állványhoz (2)
Takaródugaszok (2)
Állvány
Az elemek behelyezése a
távvezérlőbe
A felnyitáshoz nyomja meg és emelje meg a fedelet
~
• Győződjön meg arról, hogy a mellékelt elemeket
megfelelő polaritással helyezi be a távvezérlőbe.
• Ne használjon együtt régi és új, illetve eltérő típusú
elemeket.
• Gondoskodjon a kimerült elemek környezetbarát
elhelyezéséről. Bizonyos régiókban törvény szabályozza
az elemek hulladékként történő elhelyezését. Lépjen
kapcsolatba a helyi hatóságokkal.
• Óvatosan kezelje a távvezérlőt. Ne ejtse le, ne lépjen rá és
ne öntsön rá semmilyen folyadékot.
• Ne helyezze a távvezérlőt hőforrás közelébe, ne tegye ki
közvetlen napfény hatásának, és ne tárolja nyirkos
helyiségben.
4 HU
2
Nyissa fel a védőzsákot, és vegye ki a tvkészüléket.
010COV.book Page 5 Thursday, October 4, 2007 9:26 AM
3
3: Antenna,
videomagnó
csatlakoztatása/DVDfelvevő
Antenna csatlakoztatása
4
Koaxiális vezeték
Ellenőrizze az ütközőt az állványon, hogy
megbizonyosodjon a tv-készülék megfelelő
rögzítéséről.
Ütköző
Antenna és videomagnó csatlakoztatása/
DVD-felvevő
5
Vegye ki a csavarokat a tartozéktasakból.
Koaxiális vezeték
6
Rögzítse a tv-készüléket a mellékelt
csavarok segítségével.
SCART-vezeték
Koaxiális vezeték
~
Ha elektromos csavarhúzót használ, a meghúzási
nyomatékot állítsa kb. 2 N·m-re.
Videomagnó
5 HU
Üzembe helyezési útmutató
Helyezze a tv-készüléket az állványra.
Ügyeljen arra, hogy ne okozzon sérülést a
vezetékeknek.
010COV.book Page 6 Thursday, October 4, 2007 9:26 AM
4: A tv-készülék
felborulásának
megakadályozása
6: A nyelv, az ország/
régió és a helyszín
kiválasztása
3,4,5
5: A vezetékek
kötegelése
1
Csatlakoztassa tv-készülékét a hálózati
aljzathoz (220–240 V, 50 Hz-es
váltóáram).
2
Nyomja meg a 1 gombot a tv-készüléken.
A tv-készülék első bekapcsolásakor a nyelv
(Language) menü jelenik meg a képernyőn.
3
A F/f gombokkal válassza ki a
képernyőmenü nyelvét, majd nyomja meg
a gombot.
Auto Start Up
Language
Country
Location
Select:
6 HU
Confirm:
010COV.book Page 7 Thursday, October 4, 2007 9:26 AM
4
Autom. Beállítás
Nyelv/Ország
Ország
Helyszín
3
Amikor a Programhely-átrendezés menü
megjelenik a képernyőn, kövesse a
„Programhely-átrendezés” lépéseit (24. oldal).
Ha nem szeretné megváltoztatni az analóg csatornák
tárolási sorrendjét, folytassa a 4-ös lépéssel.
4
Vissza:
Választ:
Megerősít:
Ha az ország/régió, melyben használni szeretné a tvkészüléket, nem jelenik meg a listában, válassza a
„–” opciót az ország/régió helyett.
5
A F/f gombokkal válassza ki az
üzemeltetés helyszínét, majd nyomja meg
az
gombot.
Autom. Beállítás
Nyelv/Ország
Ország
Helyszín
Otthon
Szaküzlet
A kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
A tv-készülék behangolta az összes rendelkezésre
álló csatornát.
~
Ha egy digitálisan sugárzott csatornát sem lehet behangolni,
vagy ha olyan régiót választott ki 4-es lépésben (7. oldal),
melyben a digitális sugárzás nem elérhető, az 4. lépés
végrehajtása után be kell állítani az időt.
Az asztali állvány
leválasztása a tvkészülékről
~
Az asztali állványt kizárólag akkor szerelje le, ha a falra
kívánja felszerelni a tv-készüléket.
Vissza:
Választ:
Megerősít:
Ezzel határozhatja meg a környezeti világításhoz
illeszkedő kiinduló képbeállítást.
1
7: Automatikus
hangolás
1
2
Mielőtt elindítaná a tv-készülék automatikus
hangolását, helyezzen egy felvételt tartalmazó
kazettát a tv-készülékhez csatlakoztatott
videomagnóba (5. oldal), és indítsa el a
lejátszást.
3
Az automatikus hangolása során a készülék
megkeresi és tárolja a videocsatornát is.
Ha nincs videomagnó csatlakoztatva a tv-készülékhez,
ugorja át ezt a lépést.
2
Nyomja meg a
gombot.
Automatikus hangolás
~
El akarja kezdeni az automatikus hangolást?
Tartsa az asztali állványt erősen, nehogy leessen.
4
Vissza:
Indít:
Mégse:
MENU
A tv-készülék ekkor keresni kezdi az összes
rendelkezésre álló digitális csatornát, utána pedig az
összes rendelkezésre álló analóg csatornát. Ez igénybe
vehet némi időt, ezért a folyamat alatt ne nyomjon meg
semmilyen gombot a tv-készüléken vagy a távvezérlőn.
Takaródugaszok
~
Miután leválasztotta az asztali állványt, fedje be a furatokat
a takaródugaszokkal (mellékelve).
7 HU
Üzembe helyezési útmutató
Ha egy üzenet jelenik meg, mely kéri az
antennacsatlakozás ellenőrzését
A készülék nem talált digitális vagy analóg csatornákat.
Ellenőrizzen minden antennacsatlakozást, és nyomja
meg a gombot az automatikus hangolás ismételt
elindításához.
A F/f gombokkal válassza ki azt az
országot/régiót, ahol használni szeretné tvkészülékét, majd nyomja meg a
gombot.
010COV.book Page 8 Thursday, October 4, 2007 9:26 AM
Állványon történő használat esetén
Biztonsági előírások
30 cm
10 cm
6 cm
10 cm
Üzembe helyezés, beállítás
Tűz, áramütés, anyagi kár vagy sérülés elkerülése
érdekében a tv-készüléket az alábbi utasításoknak
megfelelően helyezze üzembe és használja.
Legalább ennyi helyet hagyjon a készülék körül.
Üzembe helyezés
• A tv-készüléket egy könnyen elérhető hálózati aljzat
közelébe helyezze.
• Helyezze a készüléket stabil, sík felületre.
• A készülék falra szerelését szakemberrel végeztesse!
• Biztonsági okokból, határozottan javasolt az eredeti Sony
tartozékok használata, közöttük a következők:
SU-WL100 fali konzol
Szállítás
• A készülék szállítása előtt szüntesse
meg a készülék összes csatlakozását.
• A készülék megemelése illetve
mozgatása esetén, a jobboldali ábrán
látható módon fogja azt. Ne
gyakoroljon nyomást az LCDképernyőre és a képernyőt körülvevő
keretre.
• Amikor szállítja a készüléket, ne tegye ki ütődésnek vagy
erős rázkódásnak.
• Ha a készüléket szervizbe szállítja vagy költözködik,
mindig csomagolja vissza az eredeti dobozába.
• A megfelelő szellőzés biztosítása, és por vagy
szennyeződés felhalmozódásának megelőzése érdekében:
– Ne üzemeltesse a készüléket a hátára vagy az oldalára
fordítva.
– Ne üzemeltesse a készüléket zárt polcon, ágyra vagy
takaróra helyezve, illetve szekrényben.
– Ne takarja le a készüléket függönnyel vagy hasonló
textíliával, illetve újsággal vagy hasonló anyaggal.
– Ne üzemeltesse a készüléket az alábbi módokon:
A légáramlás
gátolt.
A légáramlás
gátolt.
Fal
Fal
Szellőzés
• Soha ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait, illetve ne
tegyen semmit a készülékbe.
• Az alábbi ábrán látható mértékű helyet hagyjon a készülék
körül.
• Határozottan javasolt Sony fali konzol használata, a
megfelelő szellőzés biztosítása érdekében.
Falra szerelve
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Legalább ennyi helyet hagyjon a készülék körül.
Hálózati csatlakozóvezeték
A tűz, áramütés, anyagi kár vagy sérülés elkerülése
érdekében a hálózati csatlakozóvezetéket az alábbi
utasításoknak megfelelően használja:
– Csak eredeti Sony hálózati csatlakozóvezetéket
használjon, ne használja más gyártó termékét.
– Ütközésig tolja csatlakozódugasz a hálózati aljzatba.
– A tv-készüléket csak 220–240 V-os váltóáramú
hálózatról üzemeltesse.
– Egyéb vezetékek csatlakoztatása előtt, a biztonsága
érdekében, mindig húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket. Ügyeljen rá, hogy lábai ne
akadjanak a vezetékekbe.
– Húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból,
mielőtt a készüléken munkát végez vagy mozgatja azt.
– A hálózati csatlakozóvezetéket tartsa távol mindenféle
hőforrástól.
– Rendszeresen húzza ki és tisztítsa meg alaposan a
csatlakozódugaszt. Ha a dugasz beszennyeződik, az
magába szívhatja a nedvességet, ami a szigetelési
tulajdonságok romlásához vezethet, és ez tüzet okozhat.
Megjegyzések
• A mellékelt hálózati csatlakozóvezetéket ne használja más
készülékhez.
• A vezetéket nem szabad túlzott mértékben megszorítani,
meghajlítani vagy megcsavarni. A belső érpár
csupaszolódhat vagy elszakadhat.
8 HU
010COV.book Page 9 Thursday, October 4, 2007 9:26 AM
• A hálózati csatlakozóvezetéket nem szabad átalakítani.
• Ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat a hálózati
csatlakozóvezetékre.
• Kihúzásnál soha ne magát a vezetéket húzza, hanem a
csatlakozódugaszt.
• Ügyeljen arra, hogy ne csatlakoztasson túl sok készüléket
ugyanahhoz a hálózati aljzathoz.
• Soha ne használjon szakszerűtlenül felszerelt hálózati aljzatot.
Tilos a készülék használata!
Ne helyezze üzembe, és ne használja a tv-készüléket az
alábbiakban felsorolt helyeken, környezetekben vagy
alkalmakkor. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat,
tüzet, áramütést, anyagi kárt vagy sérülést okozhat.
Elhelyezés:
Kültéren (közvetlen napsugárzásnak kitett helyen),
tengerparton, hajón vagy más vízi járművön, járműben,
egészségügyi intézményekben, instabil helyen, víz
közelében, esőben, nedves vagy füstös környezetben tilos.
Környezet:
Forró, párás vagy túlzottan poros környezetben; ahol rovarok
juthatnak a belsejébe, ahol rázkódásnak van kitéve, gyúlékony
anyagok (pl. gyertya stb.) közelében tilos. Ne tegye ki a tvkészüléket csepegő vagy fröccsenő víz hatásának, és ne
helyezzen vízzel telt tárgyakat (pl. vázát) a tv-készülékre.
Alkalom:
Ne használja nedves kézzel, eltávolított készülékházzal; ne
használja olyan kiegészítő berendezésekkel, amelyet a gyártó nem
javasolt. Villámlással kísért vihar esetén húzza ki a készüléket a
hálózati aljzatból, és távolítsa el az antennavezetéket is.
Letört darabok:
• Ne dobjon semmit a tv-készüléknek. Az ütéstől a
képernyő üvege betörhet, és komoly sérüléseket okozhat.
• Ha a készülék felülete megreped, ne érintse meg addig,
amíg meg nem szüntette a hálózati vezeték csatlakozását.
Ellenkező esetben áramütést szenvedhet.
Ha a készüléket nem használja
• Környezetvédelmi és biztonsági okokból javasoljuk, hogy
áramtalanítsa teljesen a készüléket, ha hosszabb ideig nem
használja azt.
• A tv-készülék kikapcsolt állapotban is feszültség alatt áll,
amíg a hálózati aljzathoz csatlakozik. A készülék
áramtalanításához, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból.
• Elképzelhető, hogy némely tv-készülék bizonyos
funkcióinak helyes működéséhez szükséges, hogy a
készüléket készenléti üzemmódban hagyja.
A gyermekekre vonatkozóan
• Ne engedje, hogy a gyerekek felmásszanak a készülékre.
• A kis méretű tartozékokat tartsa gyermekek elől elzárva,
nehogy véletlenül lenyeljék azokat.
Ha a következő problémák merülnek fel...
Kapcsolja ki a tv-készüléket, és azonnal húzza ki a
hálózati csatlakozóvezetéket, amikor a következő
problémák valamelyikét tapasztalja.
Lépjen kapcsolatba egy Sony márkaszervizzel, és
vizsgáltassa meg a készüléket szakemberrel.
Amikor:
– A hálózati csatlakozóvezeték megsérült.
– A csatlakozódugasz nem illeszkedik tökéletesen a
hálózati aljzatba.
– A tv-készülék megsérült, mert elejtették, megütötték
vagy valamit nekidobtak.
– Valamilyen folyadék vagy szilárd tárgy kerül a
készülék valamely nyílásába.
Óvintézkedések
Tv-nézés
• A tv-készüléket közepes megvilágítás mellett nézze, mert
a túl gyenge fénynél történő tv-nézés, vagy hosszú ideig
történő használat megerőlteti szemeit.
• Fejhallgató használata esetén kerülje a túl nagy hangerőt,
mert károsodhat a hallása.
LCD-képernyő
• Annak ellenére, hogy az LCD-képernyőt nagypontosságú
technológiával gyártják, és a képpontok legalább 99,99%a működőképes, fekete vagy világos (piros, kék, zöld)
pontok jelenhetnek meg tartósan a képernyőn. Ez az LCDképernyő szerkezeti jellemzője, és nem jelent hibás
működést.
• Ne nyomja vagy karcolja meg a képernyő felületét, és ne
helyezzen semmilyen tárgyat a készülék tetejére. A
megjelenítés egyenetlenné válhat, és az LCD-képernyő
megsérülhet.
• Ha a készüléket hideg helyen üzemelteti, a kép
elmosódottá válhat, vagy a képernyő elsötétülhet. Ez nem
hibajelenség. A jelenség megszűnik, amint a hőmérséklet
emelkedik.
• Ha hosszabb ideig állóképet jelenít meg a képernyőn,
szellemkép jelenhet meg. Ez pár pillanat múlva eltűnik.
• A készülék üzemeltetése közben a képernyő és a
készülékház felmelegedhet. Ez nem hibajelenség.
• Az LCD-képernyő kis mennyiségű folyadékkristályt és
higanyt tartalmaz. A tv-készülékben használt fénycső
szintén tartalmaz higanyt. Kövesse a helyi előírásokat és
szabályozásokat hulladékként történő elhelyezéskor.
A készülék képernyőjének és házának
kezelése és tisztítása
A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a készülék hálózati
csatlakozóvezetékét az aljzatból.
Az anyagok, illetve a képernyő bevonatának károsodását
elkerülendő tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.
• A képernyő és a készülékház portalanításához használjon
puha tisztítókendőt. Ha a port nem lehet letörölni,
nedvesítse meg a tisztítókendőt enyhe mosószeres
oldattal.
• Soha ne használjon súrolóeszközt, lúgos vagy savas
tisztítószert, súrolóport, illetve oldószert, például
alkoholt, benzint, hígítót vagy rovarirtót. Ezek az anyagok
károsíthatják a képernyő és a készülékház felületét.
• A készülék dőlésszögének beállításakor lassan mozgassa
a készüléket, így elkerülheti, hogy az elmozduljon vagy
lecsússzon az állványról.
Külső készülékek
Tartsa távol a tv-készüléktől a külön megvásárolható
készülékeket vagy bármely eszközt, amely elektromágneses
sugárzást bocsát ki. Ellenkező esetben torzult kép vagy zaj
jelentkezhet.
9 HU
010COV.book Page 10 Thursday, October 4, 2007 9:26 AM
A távvezérlő áttekintése
1 "/1 – Tv-készülék készenlét
Be- és kikapcsolja a tv-készüléket készenléti üzemmódból.
2 A/B – Kettős hang (22. oldal)
3 Színes gombok (13., 14., 16. oldal)
4
/
– Info / Szöveg felfedés
• Digitális módban: megjeleníti röviden a pillanatnyilag nézett program adatait.
• Analóg módban: információk megjelenítése, mint például az aktuális
csatornaszám és képernyőformátum.
• Teletext üzemmódban (13. oldal): feltárja a rejtett információkat (pl. rejtvény
megfejtése).
5
F/f/G/g/
6 TOOLS (13., 18. oldal)
Különböző tv-nézési lehetőséget választhat, illetve a jelforrások és
képernyőmódok közötti beállításokat, változtatásokat végezheti el.
7 MENU (19. oldal)
8 Számgombok
• Tv üzemmódban: csatornák kiválasztása; 10 és annál nagyobb csatornaszám
esetén egymás után adja meg a második számjegyet.
• Teletext üzemmódban: a háromjegyű oldalszám megadása az oldal
kiválasztásához.
9
– Előző csatorna
Visszatérés az előzőleg (öt másodpercnél tovább) nézett csatornára.
0 PROG +/–/
/
• Tv-üzemmódban: kiválasztja a következő (+) vagy az előző (–) csatornát.
• Teletext üzemmódban (13. oldal): kiválasztja a következő ( ) vagy az előző
( ) oldalt.
qa % – A hang elnémítása
qs 2 +/– – Hangerő
qd / – Teletext (13. oldal)
qf DIGITAL – Digitális mód (12. oldal)
qg ANALOG – Analóg mód (12. oldal)
qh RETURN /
Visszalép bármilyen megjelenített menü előző képernyőjére.
qj
– EPG (digitális elektronikus műsorújság) (14. oldal)
qk
– Kép kimerevítése (13. oldal)
Kimerevíti a tv-képet.
ql
w;
– Képernyő üzemmód (13. oldal)
/
– Bemenet kiválasztása / Teletext oldaltartás
• Tv-üzemmódban: kiválasztja a tv-aljzatokhoz csatlakoztatott készülék
bemeneti műsorforrását (18. oldal).
• Teletext üzemmódban (13. oldal): tartja a pillanatnyilag nézett oldalt.
z
Az 5-ös számgombon, a PROG + és A/B gombokon tapintható pontok vannak. Használja
ezeket a pontokat tájékozódási pontként a tv-készülék vezérlésekor.
10 HU
010COV.book Page 11 Thursday, October 4, 2007 9:26 AM
A tv-készülék gombjainak és kijelzéseinek
áttekintése
(19. oldal)
1
/
2
– Bemenetválasztás / OK
• Tv-üzemmódban: kiválasztja a tv-aljzatokhoz
csatlakoztatott készülék bemeneti műsorforrását. (18.
oldal).
• Tv-menüben: kiválasztja a menüt vagy a
menüpontot, és megerősíti a beállítást.
3 2 +/–/
/
• Tv-üzemmódban: növeli (+) vagy csökkenti (–) a
hangerőt.
• Tv-menüben: végighalad a menüpontokon jobbra
( ) vagy balra ( ).
4 PROG +/–/
/
• Tv-üzemmódban: kiválasztja a következő (+) vagy az
előző (–) csatornát.
• Tv-menüben: végighalad a menüpontokon felfele
( ) vagy lefele ( ).
5 1 – Üzemi kapcsoló
Be- vagy kikapcsolja a tv-készüléket.
~
A tv-készülék csatlakozásának teljes megszüntetéséhez
húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból.
– Kép kikapcsolás / Időzítő jelző
6
• Zölden világít, amikor a kép ki van kapcsolva
(23. oldal).
• Narancssárgán világít, amikor az időzítő be van
állítva (23. oldal).
7 1 – Készenlét jelző
Pirosan világít, amikor a tv-készülék készenléti
üzemmódban van.
8 "
– Üzemi jelző / Időzített felvétel jelző
• Zölden világít, amikor a tv-készülék be van
kapcsolva.
• Narancssárgán világít, amikor az időzített felvétel be
van állítva (14. oldal).
• Pirosan világít az időzített felvétel alatt.
9 Távvezérlő érzékelője
• Fogadja a távvezérlőről érkező infravörös jeleket.
• Ne tegyen semmit az érzékelő fölé, mert az
befolyásolhatja a működését.
~
Győződjön meg arról, hogy teljesen kikapcsolta a tvkészüléket, mielőtt leválasztaná a hálózati vezetéket. Ha a
hálózati vezetéket aközben választja le, míg a tv-készülék be
van kapcsolva, ez azt eredményezheti, hogy a jelző tovább
világít, illetve a készülék meghibásodását idézheti elő.
11 HU
010COV.book Page 12 Thursday, October 4, 2007 9:26 AM
Tv-nézés
Tv-nézés
3
A számgombok vagy a PROG +/–
gombokkal válasszon ki egy tv-csatornát.
10 vagy nagyobb csatornaszámok esetén a
második és harmadik számjegyet két
másodpercen belül kell megadni a számgombok
segítségével.
Egy digitális csatornának a digitális elektronikus
műsorújság (EPG) segítségével történő
kiválasztására vonatkozóan lásd a 14. oldalt.
Digitális üzemmódban
Egy információs sáv jelenik meg rövid időre. A
sávon a következő szimbólumok jelenhetnek meg.
2
2
3
: rádiószolgáltatás
: kódolt/előfizetéses szolgáltatás
: több szinkronnyelv áll rendelkezésre
: feliratozás vehető igénybe
: feliratozás vehető igénybe halláskárosultak
számára
: az aktuális műsor nézői számára javasolt alsó
korhatár (4–18 évesig)
: Gyermekzár
c: az aktuális műsor felvétele folyamatban
További műveletek
3
1
Nyomja meg a készüléken felül a 1
gombot a bekapcsoláshoz.
Amikor a tv-készülék készenléti üzemmódban
van (a készülék előlapján lévő 1 (készenléti)
jelző pirosan világít), a készülék bekapcsolásához
nyomja meg a távvezérlőn a "/1 gombot.
2
Nyomja meg a DIGITAL gombot digitális
üzemmódra, vagy az ANALOG gombot
analóg üzemmódra történő váltáshoz.
A rendelkezésre álló csatornák száma az
üzemmódtól függően változik.
12 HU
Ehhez
Tegye ezt
A tv-készülék
bekapcsolása hang
nélkül készenléti
üzemmódból
Nyomja meg a % gombot. A
hangerő beállításához használja a
2 +/– gombot.
A hangerő
szabályozása
Használja a 2 + (erősítés) /
– (halkítás) gombot.
A Programindex
táblázat megnyitása
(csak analóg
módban)
gombot. Ha
Nyomja meg a
egy analóg csatornát kíván
kiválasztani, használja a F/f
gombot, majd a
gombot.
010COV.book Page 13 Thursday, October 4, 2007 9:26 AM
A Teletext eléréséhez
z
Ha négy színes négyzet jelenik meg a Teletext oldal alján, akkor
rendelkezésre áll a Gyorsteletext funkció. A Gyorsteletext
lehetővé teszi az oldalak gyors és egyszerű hozzáférését.
Nyomja meg a megfelelő színű gombot az oldal eléréséhez.
Kép kimerevítés
Kimerevíti a tv-képet (pl. amikor fel szeretne jegyezni
egy telefonszámot vagy receptet).
1
2
Nyomja meg a távvezérlőn a
mM
16:9
* Lehetséges, hogy bizonyos részek a kép bal és jobb
oldalán levágásra kerülnek.
Analóg módban, digitális modell (nem
szélesképernyős képek) és AV bemenetek
4:3
gombot.
A F/f/G/g gombokkal állítsa be az ablak
elhelyezkedését.
3
A
gomb megnyomásával zárja be az
ablakot.
4
A
gomb ismételt megnyomásával
visszatérhet a normál tv-üzemmódba.
z
Ez a funkció nem áll rendelkezésre
esetén.
mM
16:9
AV3 bemenet
A képernyő-üzemmód kézi
megváltoztatása, az adásnak
megfelelően.
A
gomb ismételt megnyomásával válassza ki a
kívánt képernyőformátumot.
Digitális módban (szélesképernyős képek)
Az Eszközök menü használata
4:3*
Opciók
Leírás
Bezárás
Bezárja az Eszközök menüt.
Kép üzemmód
Lásd a 20. oldalt.
Hang effektusok
Lásd a 22. oldalt.
Audio nyelv (csak
digitális módban)
Lásd a 28. oldalt.
mM
14:9*
Nyomja meg a TOOLS gombot tv-műsor nézése
közben a következő opciók megjelenítéséhez.
Feliratok beállítása
Lásd a 28. oldalt.
(csak digitális módban)
Kikapcs. időzítő
Lásd a 23. oldalt.
Economy üzem
Lásd a 23. oldalt.
Rendszerinformáció
Megjeleníti a
(csak digitális módban) rendszerinformáció képernyőt.
13 HU
Tv-nézés
Nyomja meg a / gombot. A / gomb minden
megnyomására a képernyő tartalma ciklikusan
ismétlődik a következőknek megfelelően:
Teletext t Teletext a tv-képre vetítve (vegyes üzemmód)
t nincs Teletext (kilépés a Teletext szolgáltatásból).
Egy oldal kiválasztásához nyomja meg a
számgombokat vagy a PROG +/– gombot.
Egy oldal tartásához nyomja meg a
/
gombot.
A rejtett információk megjelenítéséhez nyomja meg a
/
gombot.
010COV.book Page 14 Thursday, October 4, 2007 9:26 AM
A digitális elektronikus műsorújság (EPG)
megtekintése
*
1
2
Pén 3 Nov 15:39
Minden kategória
Ma
Digitális módban nyomja meg a
gombot.
Hajtsa végre a kívánt műveletet a
következő táblázatban látható vagy a
képernyőn megjelenő utasításoknak
megfelelően.
~
Előző
Kiválasztás:
Következő
30 percnyi műsor
+/- 1 nap be/ki:
Kategória
A programinformáció csak akkor jelenik meg, ha a tvállomás továbbítja azt.
Opciók:
Digitális elektronikus műsorújság (EPG)
* Lehetséges, hogy ez a funkció bizonyos országokban/régiókban
nem áll rendelkezésre.
Ehhez
Tegye ezt
Egy program megtekintése
A F/f/G/g gombokkal válassza ki a programot, majd nyomja meg a
gombot.
Az EPG kikapcsolása
Nyomja meg a
A programinformációk rendezése
kategóriák szerint
– Kategórialista
1 Nyomja meg a kék gombot.
2 A F/f/G/g gombokkal válasszon ki egy kategóriát, majd
nyomja meg a
gombot.
gombot.
A rendelkezésre álló kategóriák:
„Minden kategória”: tartalmazza az összes rendelkezésre álló csatornát.
Kategórianév (pl. „Hírek”): tartalmazza a kiválasztott kategóriának
megfelelő összes csatornát.
A felvenni kívánt műsor beállítása
– Időzített felvétel
1 A F/f/G/g gombokkal válassza ki a felvenni kívánt jövőbeli
műsort, majd nyomja meg a / gombot.
2 A F/f gombokkal válassza ki az „Időzített felvétel” opciót.
3 A
gomb megnyomásával állítsa be a tv-készülék és a
videomagnó időzítőit.
Egy piros c szimbólum jelenik meg az adott műsor információinál.
A tv-készülék előlapján lévő
jelző narancssárgán világít.
z
A pillanatnyilag nézett műsor felvételéhez nyomja meg a
Műsor önműködő megjelenítése a műsor
kezdetekor
– Emlékeztető
/
gombot.
1 A F/f/G/g gombokkal válassza ki a megjeleníteni kívánt
műsort, majd nyomja meg a / gombot.
2 A F/f gombokkal válassza ki az „Emlékeztető” opciót, majd
nyomja meg a
gombot.
A c szimbólum jelenik meg az adott műsor információinál.
A tv-készülék előlapján lévő
jelző narancssárgán világít.
~
Ha a tv-készüléket készenléti állapotban hagyja, az a műsor kezdetekor
önműködően bekapcsol.
14 HU
010COV.book Page 15 Thursday, October 4, 2007 9:26 AM
Tegye ezt
A felvenni kívánt műsor időpontjának és
dátumának beállítása
– Kézi időzített felvétel
1 A F/f/G/g gombokkal válassza ki a felvenni kívánt műsort,
majd nyomja meg a / gombot.
2 A F/f gombokkal válassza ki a „Kézi időzített felvétel” opciót,
majd nyomja meg a
gombot.
3 A F/f gombokkal válassza ki a dátumot, majd nyomja meg a
g gombot.
4 Az indítás és a leállítás időpontját a 3. lépésben leírtakkal
megegyező módon állítsa be.
5 A F/f gombokkal válassza ki a műsort, majd nyomja meg a
gombot.
6 A
gomb megnyomásával állítsa be a tv-készülék és a
videomagnó időzítőit.
Egy piros c szimbólum jelenik meg az adott műsor információinál.
A tv-készülék előlapján lévő
jelző narancssárgán világít.
z
A pillanatnyilag nézett műsor felvételéhez nyomja meg a
Felvétel/emlékeztető törlése
– Időzítő lista
/
gombot.
1 Nyomja meg a / gombot.
2 A F/f gombokkal válassza ki az „Időzítő lista” opciót, majd
nyomja meg a
gombot.
3 A F/f gombokkal válassza ki a törölni kívánt műsort, majd
nyomja meg a
gombot.
4 A F/f gombokkal válassza ki az „Időzítő törlése” opciót, majd
nyomja meg a
gombot.
A törlés végrehajtásának megerősítését kérő képernyő jelenik meg.
5 A G/g gombokkal válassza ki az „Igen” opciót, majd a
megnyomásával erősítse meg.
gomb
~
• A tv-készüléken csak akkor állíthatja be a videomagnó időzítését, ha a videomagnó Smartlink kompatibilis. Ha a videomagnó
nem Smartlink kompatibilis, egy üzenet jelenik meg, mely a videomagnó időzítőjének beállítására hívja fel a figyelmet.
• Ha a műsor felvétele már megkezdődött, a tv-készüléket készenléti üzemmódba kapcsolhatja, de ne kapcsolja ki teljesen, mert
akkor a felvétel leállhat.
• Ha életkor korlátozást állított be a kiválasztott műsorhoz, egy kódkérő üzenet jelenik meg a képernyőn. A további részletekkel
kapcsolatban olvassa el a fejezetet lásd “Gyermekzár” címszó alatt a 28. oldalon.
15 HU
Tv-nézés
Ehhez
010COV.book Page 16 Thursday, October 4, 2007 9:26 AM
A Digitális kedvencek lista használata
Kedvencek beállítása
Kedvencek 1
Adja meg a programszámot - - -
TV3
011
SETenVEO
33
012
Tienda en VEO
3/24
013
NET TV
K3/300
014
CUATRO
TVE 1
015
CNN+
TVE 2
016
40 LATINO
24H TVE
017
la Sexta
CLAN TVE
018
Telecinco
TELEDEPORTE
019
T5 Estrellas
VEO
020
T5 Sport
Előző
Kiválasztás:
Következő
Kedvenc beállítása:
A Kedvencek funkció lehetővé teszi, hogy akár négy
listát állíthasson össze kedvenc műsoraiból.
1
2
3
Kedvencek 2
Vissza: RETURN
Digitális kedvencek lista
*
Nyomja meg a MENU gombot.
A F/f gombokkal válassza ki a „Digitális
kedvencek” opciót, majd nyomja meg a
gombot.
Hajtsa végre a kívánt műveletet a
következő táblázatban található vagy a
képernyőn megjelenő utasításoknak
* Lehetséges, hogy ez a funkció bizonyos országokban/régiókban
nem áll rendelkezésre.
Ehhez
Tegye ezt
Kedvencek lista létrehozása első
alkalommal
1 A gomb megnyomásával válassza ki az „Igen” opciót.
2 A kedvencek lista kiválasztásához nyomja meg a sárga gombot.
3 A F/f gombokkal válassza ki a felvenni kívánt csatornát, majd
nyomja meg a
gombot.
A Kedvencek listán tárolt csatornákat
szimbólum jelzi.
Egy csatorna nézése
1 A kedvencek listákon való navigáláshoz nyomja meg a sárga
gombot.
2 A F/f gombokkal válassza ki a csatornát, majd nyomja meg a
gombot.
A Kedvencek lista kikapcsolása
Nyomja meg a RETURN gombot.
Csatornák hozzáadása és eltávolítása a
pillanatnyilag szerkesztett Kedvencek
listából
1 Nyomja meg a kék gombot.
2 Nyomja meg a sárga gombot a szerkeszteni kívánt lista
kiválasztásához.
3 A F/f gombokkal válassza ki a felvenni vagy eltávolítani kívánt
csatornát, majd nyomja meg a gombot.
Az összes csatorna eltávolítása az
aktuális Kedvencek listáról
1 Nyomja meg a kék gombot.
2 Nyomja meg a sárga gombot a szerkeszteni kívánt kedvencek
lista kiválasztásához.
3 Nyomja meg a kék gombot.
4 A G/g gombokkal válassza ki az „Igen” opciót, majd a gomb
megnyomásával erősítse meg.
16 HU
010COV.book Page 17 Thursday, October 4, 2007 9:26 AM
Külső készülékek csatlakoztatása
Külső készülékek csatlakoztatása
Külön megvásárolható készülékek széles körét csatlakoztathatja a tv-készülékhez. A csatlakozóvezetékek nem tartozékok.
DVD-lejátszó
komponens
kimenettel
Külsõ készülékek csatlakoztatása
Videojáték
DVD-lejátszó
Dekóder
DVD-felvevő
Videomagnó
Dekóder
Előfizetői kártya
Csak a szolgáltatás
használata esetén
S VHS, Hi8,
DVC kamera
Fejhallgató
17 HU
010COV.book Page 18 Thursday, October 4, 2007 9:26 AM
Csatlakoztatott
eszközök műsorának
megtekintése
Kapcsolja be a csatlakoztatott eszközt, majd
végezze el az alábbi műveletek egyikét.
Teljesen bekötött 21 érintkezős SCARTvezetékkel csatlakoztatott készülékek esetében
Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott készüléken.
A csatlakoztatott készülék műsora megjelenik a
képernyőn.
Önműködően behangolt videomagnó esetén
(7. oldal)
Analóg üzemmódban a PROG +/– vagy a
számgombokkal válassza ki a videocsatornát.
Egyéb csatlakoztatott készülékek esetében
Nyomja meg a
/ gombot a csatlakoztatott
készülékek listájának megjelenítéséhez. Használja a
F/f gombokat a kívánt bemenő forrás
kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot. (A
kijelölt tétel kiválasztásra kerül, amennyiben a F/f
gombok megnyomását követően 2 másodperc telik el,
más művelet végzése nélkül.)
Ha a bemenő forrást „Ugrás”-ra állította, az „AV
beállítás” menüben, az „Beállítás” menü alatt
(24. oldal), az adott bemenet nem jelenik meg a
listában.
Szimbólum a
képernyőn
Leírás
AV1/
AV1 A A aljzathoz csatlakoztatott
készülék műsorának megtekintése.
AV2/
AV2 A B aljzathoz csatlakoztatott
készülék műsorának megtekintése.
~
A Smartlink közvetlen összeköttetés a
tv-készülék és a videomagnó, DVDfelvevő között.
AV3
AV4 vagy
AV4
18 HU
Az C aljzathoz csatlakoztatott
készülék műsorának megtekintése.
A D aljzathoz csatlakoztatott készülék
műsorának megtekintése.
z
A képzaj elkerülése érdekében ne
csatlakoztasson kamerát egyszerre a
4 videó aljzathoz és az
4 Svideó aljzathoz. Ha mono készüléket
csatlakoztat, azt a
4 L aljzathoz
csatlakoztassa.
A következők
csatlakoztatásához
Tegye ezt
Fejhallgató E
Csatlakoztassa fejhallgatót a i
aljzatra, ha fejhallgatón keresztül
szeretné hallgatni a tv-készülékről
érkező hangot.
Előfizetői kártya
(CAM) F
A Pay Per View (fizetés a műsornézés
alapján) szolgáltatások használatához.
A részletekért lapozza fel az előfizetői
kártyához mellékelt kezelési útmutatót.
Az előfizetői kártya használatához
távolítsa el a gumisapkát a nyílásról.
Kapcsolja ki a tv-készüléket, amikor az
előfizetői kártyát a nyílásába illeszti.
Amikor nem használja az előfizetői
kártyát, javasoljuk, hogy helyezze
vissza a gumisapkát a nyílására.
~
Előfizetői kártya nem minden
országban elérhető. Kérjük érdeklődjön
a hivatalos kereskedőnél.
További műveletek
Ehhez
Tegye ezt
Visszatérés normál tvüzemmódba
Nyomja meg a DIGITAL vagy az
ANALOG gombot.
Digitális Kedvencek
elérése (csak digitális
üzemmódban)
Használja a
gombot.
A részleteket lásd a 16. oldalon.
Az Eszközök menü használata
Amíg a csatlakoztatott készülék műsora látható a
képernyőn, nyomja meg a TOOLS gombot a
következő opciók megjelenítéséhez.
Opciók
Leírás
Bezárás
Bezárja az Eszközök
menüt.
Kép üzemmód
Lásd a 20. oldalt.
Hang effektusok
Lásd a 22. oldalt.
Kikapcs. időzítő
Lásd a 23. oldalt.
Economy üzem
Lásd a 23. oldalt.
010COV.book Page 19 Thursday, October 4, 2007 9:26 AM
A menüfunkciók használata
Navigálás a menükben
A főmenü (Menü) lehetővé teszi a tv-készülék számos
kényelmi funkciójának használatát. Egyszerűen válthat
csatornákat vagy külső bemeneteket és módosíthatja a
tv-készülék beállításait.
5 Külső bemenetek
Kiválasztja a tv-készülékhez csatlakoztatott
készüléket.
• A külső készülék műsorának megtekintéséhez
válassza ki a megfelelő bemeneti
műsorforrást, majd nyomja meg a
gombot.
6 Beállítások
Megjeleníti a Beállítások menüt, melyben a
legtöbb részletes beállítás és módosítás
elvégezhető.
1 A F/f gombokkal válasszon ki egy
menüpontot, majd nyomja meg a
gombot.
2 A F/f/G/g gombokkal válasszon ki
egy opciót, vagy módosítson egy
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
A beállításokra vonatkozó részleteket lásd a
20–28. oldalon.
~
2
A beállítható opciók a helyzettől függően
változnak. A nem elérhető opciók kiszürkítve
jelennek meg vagy nem láthatók.
1
* Lehetséges, hogy ez a funkció bizonyos országokban/
régiókban nem áll rendelkezésre.
A menüfunkciók használata
1
2
Nyomja meg a MENU gombot.
A F/f gombokkal válasszon ki egy opciót,
majd nyomja meg a gombot.
A menüből való kilépéshez nyomja meg a MENU
gombot.
Digitális kedvencek
Analóg
Digitális
Digitális EPG
Külső bemenetek
Beállítások
Választ:
Bevit.:
Kilépés:
MENU
1 Digitális kedvencek*
Megjeleníti a Kedvencek listát. A beállításokra
vonatkozó részleteket lásd a 16. oldalon.
2 Analóg
Visszatér az utoljára nézett analóg csatornára.
3 Digitális*
Visszatér az utoljára nézett digitális csatornára.
4 Digitális EPG*
Megjeleníti a digitális elektronikus
műsorújságot (EPG).
A beállításokra vonatkozó részleteket lásd a 14.
oldalon.
19 HU
010COV.book Page 20 Thursday, October 4, 2007 9:26 AM
Kép menü
Az alábbi opciókat a Kép menüben
választhatja ki. A „Beállítások” menü
opcióinak kiválasztásával kapcsolatban
olvassa el a „Navigálás a menükben” fejezetet
(19. oldal).
Képbeállítás
Kép üzemmód
Mozi
Háttérfény
Kontraszt
5
Max
Fényerő
Színtelítettség
50
50
0
Színárnyalat
Képélesség
15
Meleg
Színhőmérséklet
Zajcsökkentés
Automatikus
Be
Részl. Kontraszt kiemelő
Törlés
Vissza:
Választ:
Bevit.:
Kilépés:
MENU
Kép üzemmód
Kiválasztja a kép üzemmódot.
„Élénk”: fokozott képkontraszt és élesség.
„Normál”: hagyományos kép. Házimozihoz ajánlott.
„Mozi”: mozifilm alapuló műsor megtekintéséhez. A filmszínház-jellegű élmény
megteremtésére legalkalmasabb mód. Ez a képbeállítás a Sony Pictures Entertainmenttel közösen került kifejlesztésre, a filmek élethű, az alkotók szándékainak megfelelően
történő visszaadásához.
Háttérfény
Beállítja a háttérvilágítás fényerejét.
Kontraszt
Növeli vagy csökkenti a kép kontrasztját.
Fényerő
Világosítja vagy sötétíti a képet.
Színtelítettség
Növeli vagy csökkenti a színek erősségét.
Színárnyalat
Növeli vagy csökkenti a zöld tónusokat.
z
A „Színárnyalat” opciót csak NTSC színrendszerű jelforráshoz lehet beállítani (pl. egyesült
államokbeli videokazettákhoz).
Képélesség
Élesíti vagy lágyítja a képet.
Színhőmérséklet
Beállítja a kép fehérségét.
„Hideg”: kék árnyalatot kölcsönöz a fehér színeknek.
„Semleges”: semleges árnyalatot kölcsönöz a fehér színeknek.
„Meleg”: pirosas árnyalatot kölcsönöz a fehér színeknek.
z
A „Meleg” opció nem választható, ha a „Kép üzemmód” beállítása „Élénk”.
Zajcsökkentés
Csökkentheti a képzajt („képhavazás”) gyenge jel esetén.
„Automatikus”: önműködően csökkenti a képzajt (csak analóg módban).
„Magas/Közepes/Alacsony”: a zajcsökkentés mértékét változtatja.
„Ki”: kikapcsolja a „Zajcsökkentés” jellemzőt.
z
Az „Auto” opció nem áll rendelkezésre
20 HU
AV3 üzemmód esetén.
010COV.book Page 21 Thursday, October 4, 2007 9:26 AM
Részl. Kontraszt
kiemelő
A képernyő világosságának függvényében önműködően beállítja a „Háttérfény” és
a „Kontraszt” értékét a legmegfelelőbb értékre. Ez a beállítás különösen hatékony
sötét képeket tartalmazó jeleneteknél. Növeli a sötétebb képeket tartalmazó jelenetek
kontrasztosságát.
Törlés
Minden beállítást az alapértelmezett beállítási értékre állíthat vissza a „Kép
üzemmód” kivételével.
~
A „Fényerő”, a „Színtelítettség”, a „Képélesség” és a „Részl. Kontraszt kiemelő” opció nem áll rendelkezésre, ha a „Kép
üzemmód” beállítása „Élénk”.
A menüfunkciók használata
21 HU
010COV.book Page 22 Thursday, October 4, 2007 9:26 AM
Hangszabályozás menü
Az alábbi opciókat a Hang menüben
választhatja ki. A „Beállítások” menü
opcióinak kiválasztásával kapcsolatban
olvassa el a „Navigálás a menükben” fejezetet
(19. oldal).
Hangszabályozás
Hang effektusok
Magas hangszín
Mély hangszín
Balansz
Normál
0
0
0
Törlés
Kettős hang
Mono
Auto hangerőszab
Be
Vissza:
Választ:
Bevit.:
Kilépés:
MENU
Hang effektusok
Kiválasztja a hang üzemmódot.
Magas hangszín
Beállítja a magashangokat.
Mély hangszín
Beállítja a mélyhangokat.
Balansz
Eltolhatja a hangerőegyensúly beállítást a bal vagy jobb hangsugárzó felé.
Törlés
Visszaállítja az összes hangbeállítást a gyári beállításokra.
Kettős hang
A kívánt hangsávot választhatja ki sztereó vagy kétnyelvű adások esetén.
„Sztereó”, „Mono”: sztereó adás esetén.
„A”/„B”/„Mono”: kétnyelvű adás esetén válassza az „A” opciót az 1-es, a „B”
opciót a 2-es hangcsatorna vagy a „Mono” opciót a mono csatorna lejátszásához, ha
rendelkezésre áll.
„Normál”: a „BBE High Definition Sound System” segítségével a hang tisztaságát
részletességét és a hangélményt jelentősen fokozza.
„Dinamikus”: a „BBE High Definition Sound System” technológia a hangtisztaság és a
hanghatás fokozásával növeli az érthetőséget és a zenei hangzáshűséget.
„BBE ViVA”: a BBE ViVA Sound zeneileg pontos, természetes térhangzást nyújt hifi
hanggal. A BBE révén javul a hang tisztasága, miközben a hangkép szélességét, mélységét és
magasságát a BBE saját térbeli hangfeldolgozása terjeszti ki. A BBE ViVA Sound használható
minden típusú tv-műsorral, beleértve a híreket, a zenét, a színjátékokat, a filmeket, a sportot és
az elektronikus játékokat.
„Dolby Virtual”: a tv-készülék hangszóróinak felhasználásával egy többcsatornás rendszer
által létrehozható térhangzást utánoz.
„Ki”: lapos átviteli görbe. Egyéni beállítások tárolását is lehetővé teszi
z
• Ha az „Auto hangerőszab” opciót „Be” értékre állítja, a „Dolby Virtual” a „Normál”
beállításra vált.
• Ha fejhallgatót csatlakoztat, a „Hang effektusok” opció „Ki” beállításra vált.
z
Ha a tv-készülékhez csatlakoztatott külső eszközt használ, válassza a „Sztereó”, „A” vagy „B”
opciót a „Kettős hang” beállításnál.
Auto
hangerőszab
22 HU
Állandó hangerőszintet tarthat akkor is, ha a hangerő ugrásszerűen megváltozik
(pl. a reklámok általában hangosabbak az egyéb műsoroknál).
010COV.book Page 23 Thursday, October 4, 2007 9:26 AM
Jellemzők menü
Az alábbi opciókat a Jellemzők menüben
választhatja ki. A „Beállítások” menü opcióinak
kiválasztásával kapcsolatban olvassa el a
„Navigálás a menükben” fejezetet (19. oldal).
Jellemzők
Economy üzem
Normál
TV
AV2 kimenet
RGB beállítás
0
Időzítő
Vissza:
Választ:
Bevit.:
Kilépés
MENU
Kiválasztja az energiatakarékos üzemmódot a tv-készülék energiafelhasználásának
csökkentése érdekében.
„Normál”: alapértelmezett beállítások.
„Csökkentés”: csökkenti a tv-készülék energiafelhasználását.
„Kép kikapcsolva”: kikapcsolja a képet. Kikapcsolt kép mellett hallgathatja a
hangot.
AV2 kimenet
Beállíthatja a készülék hátoldalán található
/
2 aljzaton továbbítani kívánt
jelet. A
/
2 aljzathoz csatlakoztatott videomagnóval vagy más felvevő
készülékkel felvételt készíthet a tv-készülék egyéb aljzataihoz csatlakoztatott külső
készülékről.
„TV”: a sugárzott műsort továbbítja.
„Automatikus”: mindig a képernyőn megjelenített műsort továbbítja (kivéve az
AV3 aljzat jeleit).
RGB beállítás
Beállítja a kép vízszintes helyzetét a képernyőn, hogy az középen helyezkedjen el.
z
Ez a lehetőség csak akkor elérhető, ha SCART csatlakozón keresztül RGB bejövő jelforrást
1/
1 vagy
2/
2 aljzatokhoz.
csatlakoztatott a
Időzítő
Beállíthatja az időzítőt a tv-készülék be-, kikapcsolásához.
Kikapcs. időzítő
Egy időtartamot adhat meg, amely után a tv-készülék önműködően készenléti
üzemmódba kapcsol.
Ha bekapcsolta ezt a funkciót, az
(időzítő) jelző narancssárgán világít a tvkészüléken (az előlapon).
z
• Ha ki-, azután újra bekapcsolja a tv-készüléket, a „Kikapcs. időzítő” funkció kikapcsolt
állapotba áll vissza.
• Egy perccel azelőtt, hogy a tv-készülék készenléti üzemmódba kapcsol, a képernyőn az
„Időzített kikapcsolás miatt a készülék kikapcsol” felirat jelenik meg.
Óra beállítása
Lehetővé teszi az óra kézi beállítását. Ha a tv-készülék digitális csatornák jelét
fogadja, az óra nem állítható be kézzel, mert az órabeállítás a sugárzott jel
időkódjának segítségével történik.
Időzítő
Beállítja az időzítőt a tv-készülék be-, kikapcsolásához.
„Időzítő üzemmód”: kiválasztja az ismétlődés módját.
„Bekapcsolás”: beállítja a tv-készülék bekapcsolásának időpontját.
„Kikapcsolás”: beállítja a tv-készülék kikapcsolásának időpontját.
23 HU
A menüfunkciók használata
Economy üzem
010COV.book Page 24 Thursday, October 4, 2007 9:26 AM
Beállítás menü
Az alábbi opciókat a Beállítás menüben
választhatja ki. A „Beállítások” menü opcióinak
kiválasztásával kapcsolatban olvassa el a
„Navigálás a menükben” fejezetet (19. oldal).
Beállítás
Autom. Beállítás
Nyelv/Ország
Magyar
Automatikus hangolás
Programhely-átrendezés
AV beállítás
Hangbeállítás
Kézi hangolás
Digitális beállítások
Vissza:
Választ:
Bevit.:
Kilépés:
MENU
Autom.
Beállítás
Elindítja az "első bekapcsolási menüt", hogy kiválassza a nyelvet, az országot/régiót és a
helyszínt, valamint behangolja az összes rendelkezésre álló digitális és analóg csatornát.
Rendszerint nem kell végrehajtania ezt a műveletet, mivel a nyelv és az ország/régió
kiválasztása, valamint az összes csatorna behangolása már megtörtént a tv-készülék első
üzembe helyezésekor (7. oldal). Ennek az opciónak a segítségével megismételheti a
folyamatot (pl. újrahangolhatja a tv-készüléket azután, hogy elköltözik, vagy új
csatornákat kereshet, melyeknek sugárzását az előző tárolás óta kezdték meg.)
Nyelv/Ország
Kiválaszthatja a megjelenő menük nyelvét.
Automatikus
hangolás
Behangolhat minden rendelkezésre álló analóg csatornát.
Rendszerint nem kell elvégezni ezt a műveletet, mert a csatornák a tv-készülék első üzembe
helyezésekor behangolásra kerülnek (7. oldal). Ennek az opciónak a segítségével
megismételheti a folyamatot (pl. újrahangolhatja a tv-készüléket azután, hogy elköltözik,
vagy új csatornákat kereshet, melyeknek sugárzását az előző tárolás óta kezdték meg).
Programhelyátrendezés
Megváltoztathatja a tárolt analóg csatornák sorrendjét.
1 A F/f gombokkal válassza ki azt a csatornát, amelyet új pozícióba kíván
vinni, majd nyomja meg a g gombot.
2 A F/f gombokkal jelölje ki a csatorna új pozícióját, majd nyomja meg a
gombot.
AV beállítás
Nevet rendelhet azokhoz a külső készülékhez, melyeket az oldalsó vagy a hátoldali aljzatokhoz
csatlakoztatott. A név rövid ideig megjelenik a képernyőn, a megfelelő bemenet kiválasztásakor.
Kihagyhatja azt a bemeneti műsorforrást, melyhez nem csatlakoztatott készüléket.
1 A F/f gombokkal válassza ki a kívánt bemeneti forrást, majd nyomja meg a
gombot.
2 A F/f gombokkal válassza ki a kívánt alábbi opciót, majd nyomja meg a
gombot.
• AV1 (vagy AV2/ AV3/ AV4), VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM, SAT: az egyik előre beállított
címkét használja névként a csatlakoztatott készülék számára.
• „Módosít”: saját címkét hoz létre.
1 A F/f gombokkal válassza ki a kívánt betűt vagy számot (a „_”
szimbólum jelzi a szóközt), majd nyomja meg a g gombot.
Amennyiben rossz karaktert adott meg
A G/g gombokkal válassza ki a rossz karaktert. Ezután a F/f gombokkal válassza ki
a helyes karaktert.
2 Ismételje addig a 1. lépéshez tartozó eljárást, amíg be nem fejezi a
címkét.
3 Válassza ki az „OK” opciót, majd nyomja meg a
gombot.
• „Ugrás”: amikor a F/f gombokkal műsorforrást választ, a készülék kihagyja azokat a
bemeneteket, melyekhez nem csatlakoztatott külső készüléket.
24 HU
010COV.book Page 25 Thursday, October 4, 2007 9:26 AM
Hangbeállítás
A tv-készülékhez csatlakoztatott minden egyes készülékhez egyedi hangerőszintet állít be.
Kézi
hangolás
Mielőtt kiválasztaná a „Címke”/„AFT”/„Audio szűrő”/„Ugrás”/„Dekóder” opciót, a F/f
gombokkal válassza ki a módosítani kívánt programhelyet. Ezután nyomja meg a
gombot.
Rendszer
Csatornák kézi tárolása.
1 A F/f gombokkal válassza ki a „Rendszer” opciót, majd nyomja meg a
gombot.
2 A F/f gombokkal jelölje ki az alábbi tv-sugárzási rendszereket, majd nyomja
meg a G gombot.
B/G: a nyugat-európai országok/régiók esetében.
D/K: a kelet-európai országok/régiók esetében.
L: Franciaország esetében.
I: az Egyesült Királyság esetében.
~
Az „Ország” pontnál kiválasztott országtól/régiótól függően (6. oldal) előfordulhat, hogy ez az opció
nem áll rendelkezésre.
Csatorna
1 A F/f gombokkal válassza ki a „Csatorna” opciót, majd nyomja meg a
gombot.
2 A F/f gombokkal jelölje ki az „S” opciót (a kábeltelevíziós csatorna
kiválasztásához), vagy a „C” opciót (földi sugárzású csatornák
kiválasztásához), majd nyomja meg a g gombot.
3 Hangolja be a csatornákat az alábbiak szerint:
Ha nem ismeri a csatornaszámot (frekvenciát)
Ha ismeri a csatornaszámot (frekvenciát)
A számgombok segítségével adja meg a kívánt programcsatorna vagy a videomagnó
csatornájának számát.
4
A
gomb megnyomásával lépjen a „Megerősít” opcióra, majd nyomja meg a
gombot.
A többi csatorna kézzel történő beállításához ismételje meg a fenti eljárást.
Címke
Legfeljebb 5 betűből vagy számból álló tetszés szerinti nevet rendelhet a kiválasztott
csatornához.
AFT
Ha úgy érzi, hogy finomhangolással tovább javítható a kép, kézi vezérléssel beállíthatja a
megfelelő vételi minőséget.
Folytatódik
25 HU
A menüfunkciók használata
Használja a F/f gombokat a következő fogható csatorna megkereséséhez. Ha a készülék
behangol egy csatornát, a keresés megáll. A keresés folytatásához nyomja meg a F/f
gombot.
010COV.book Page 26 Thursday, October 4, 2007 9:26 AM
Audio szűrő
Ha a mono adások hangja torzított, az egyes csatornáknál javíthatja a hangminőséget. A
nem szabványos jelek hangtorzítást vagy szaggatott hangot okozhatnak mono műsorok
megtekintésekor.
Ha nem tapasztal hangtorzítást, hagyja ezt az opciót a gyári „Ki” beállításon.
~
Nem hallgathat sztereó vagy kettős hangot, ha az „Alacsony” vagy a „Magas” opciót választotta.
Az „Audio szűrő” menüpont nem használható, ha az „L” opciót választotta a „Rendszer”
menüpontban.
Ugrás
A készülék kihagyja a nem kívánt analóg csatornákat, amikor a PROG +/– gombokkal
csatornát vált. (A számgombokkal továbbra is kiválaszthatja a kihagyott csatornákat.)
Dekóder
Megjelenítheti és felveheti a kódolt csatorna műsorát, ha közvetlenül a
/
1 SCART
aljzathoz, vagy egy videomagnón keresztül a
/
2 aljzathoz dekódert csatlakoztat.
~
Az „Ország” (6. oldal) pontnál kiválasztott országtól/régiótól függően előfordulhat, hogy ez az opció
nem áll rendelkezésre.
Megerősít
Menti a „Kézi hangolás” beállításain végrehajtott módosításokat.
26 HU
010COV.book Page 27 Thursday, October 4, 2007 9:26 AM
Digitális beállítások menü
Az alábbi opciókat a „Digitális beállítások”
menüben választhatja ki. Az opciók
kiválasztásához a „Digitális beállítások”
menüben lásd a „Navigálás a menükben”
fejezetet (19. oldal)
Beállítás
Autom. Beállítás
Nyelv/Ország
Magyar
Automatikus hangolás
Programhely-átrendezés
~
AV beállítás
Hangbeállítás
Lehetséges, hogy egyes funkciók bizonyos
országokban/régiókban nem állnak rendelkezésre.
Kézi hangolás
Digitális beállítások
Vissza:
Választ:
Digitális hangolás
Bevit.:
Kilépés:
MENU
Digitális automatikus hangolás
Behangolhatja a rendelkezésre álló digitális csatornákat.
Ez az opció lehetővé teszi a tv-csatornák újrahangolását költözés után, vagy új
csatornák keresését, melyeknek sugárzását az előző tárolás óta kezdték meg. A
részleteket lásd az „Automatikus hangolás” címszó alatt a 7. oldalon.
Ha ismeri a kívánt csatorna háromjegyű számát, akkor használja a számgombokat a
csatorna kiválasztásához.
2
Digitális csatornák törlése, vagy a sorrend megváltoztatása.
Digitális csatornák eltávolítása
Nyomja meg a
gombot. Egy üzenet kéri a törlés megerősítését. A G gombbal
válassza az „Igen” opciót, majd nyomja meg a
gombot.
A digitális csatornák sorrendjének módosítása
Nyomja meg a g gombot, majd a F/f gombokkal jelölje ki a csatorna új pozícióját,
majd nyomja meg a G gombot.
3
Nyomja meg a RETURN gombot.
Digitális kézi hangolás
Kézzel hangolhatja be a digitális csatornákat.
1 A számgombokat megnyomva válassza ki a kézzel behangolni kívánt
csatorna számát, majd nyomja meg a F/f gombot a csatorna
hangolásához.
2 Amikor a készülék megtalálta a rendelkezésre álló csatornákat, a F/f
gombokkal válassza ki a tárolni kívánt csatornát, majd nyomja meg a
gombot.
3 A F/f gombokkal válassza ki a programhelyet, ahová az új csatornát
tárolni kívánja, majd nyomja meg a
gombot.
További csatornák kézi hangolásához ismételje meg a fenti eljárást.
27 HU
A menüfunkciók használata
Programlista szerkesztése
Törölheti a feleslegessé vált digitális csatornákat, és megváltoztathatja a csatornák
sorrendjét.
1 A F/f gombokkal válassza ki az eltávolítani vagy új pozícióba
áthelyezni kívánt csatornát.
010COV.book Page 28 Thursday, October 4, 2007 9:26 AM
Digitális beállítások
Felirat beállítás
„Feliratok beállítása”: ha kiválasztja a „Gyengénhallóknak” opciót, további
vizuális segédjelek jelenhetnek meg a feliratok mellett (ha a tv-csatorna sugároz
ilyen információt).
„Feliratok nyelve”: kiválaszthatja a megjelenítendő feliratok nyelvét.
Hang beállítás
„Audio típus”: a halláskárosultaknak szóló adásra kapcsolhat át, ha a
„Gyengénhallóknak” beállítás van ki választva.
„Audio nyelv”: kiválaszthatja a csatorna nyelvét. Lehetnek olyan digitális
csatornák, melyek több nyelven sugároznak.
„Audio leírás”: a műsor képének hallható ismertetését (felolvasását) nyújtja, ha a
tv-csatorna sugároz ilyen információt.
„Keverési szint”: beállítja a tv-készülék fő hangerejének és az Audio leírás
hangerejének viszonyát.
z
Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha az „Audio leírás” beállítása értéke „Be”.
Információs ablak
„Alap”: a programinformációt egy digitális feliratban jeleníti meg.
„Teljes”: a programinformációt egy digitális feliratban jeleníti meg, és megjeleníti
a részletes programinformációt a felirat alatt.
Rádió csatorna
Rádióadás hallgatása során háttérkép jelenik meg a képernyőn, ha 20 másodpercig
nem nyom meg semmilyen gombot.
Kiválaszthatja a háttérkép színét, vagy egy véletlenszerű színt használhat.
A háttérkép megjelenítésének átmeneti kikapcsolásához nyomjon meg bármelyik gombot.
Gyermekzár
Korhatárt állíthat be a műsorokhoz. A beállított korhatárt meghaladó műsor csak
akkor nézhető, ha beírja a megfelelő PIN kódot.
1 A számgombokkal adja meg a jelenlegi PIN kódot.
Ha korábban nem állított be PIN kódot, egy PIN kód kérő képernyő jelenik meg.
Kövesse az alábbi „PIN kód” rész utasításait.
A F/f gombokkal válassza ki a korhatárt vagy a „Nincs” opciót (korhatár
nélküli működtetéshez), majd nyomja meg a
gombot.
3 Nyomja meg a RETURN gombot.
PIN kód
A PIN kód megadása első alkalommal
1 A számgombokkal adja meg az új PIN kódot.
2 Nyomja meg a RETURN gombot.
A PIN kód módosítása
1 A számgombokkal adja meg a jelenlegi PIN kódot.
2 A számgombokkal adja meg az új PIN kódot.
3 Nyomja meg a RETURN gombot.
z
2
A 9999-es PIN kód mindig elfogadásra kerül.
Technikai beállítás
„Auto szolgáltatásfrissítés”: lehetővé teszi, hogy a tv-készülék észlelje és tárolja az
új digitális szolgáltatásokat, ahogy azok elérhetővé válnak.
„Szoftverletöltés”: lehetővé teszi, hogy a tv-készülék önműködően fogadjon
szoftverfrissítéseket a meglévő antennán keresztül (ha kiadnak frissítést). A Sony a
„Be” opció használatát javasolja. Ha nem szeretné a készülék szoftverét frissíteni,
válassza a „Ki” opciót.
„Rendszerinformáció”: megjeleníti az aktuális szoftververziót és a jelszintet.
„Időzóna”: lehetővé teszi az időzóna kézi kiválasztását, ha ez nem egyezik meg az
ország alapértelmezett időzónájával.
„Auto. téli/nyári időszám.”: beállítja, hogy a készülék önműködően átkapcsoljone a nyári és téli időszámítás között.
„Be”: önműködően átkapcsol a nyári és téli időszámítás között a naptárnak megfelelően.
„Ki”: az idő az „Időzóna” opció által meghatározott eltolás értelmében jelenik meg.
CA-modul beállítása
Lehetővé teszi fizetős tv-szolgáltatások elérését, miután beszerzett egy előfizetői kártyát
(CAM) és egy nézőkártyát. Lásd a 17. oldalon a
(PCMCIA) aljzat helyét.
28 HU
010COV.book Page 29 Thursday, October 4, 2007 9:26 AM
További információk
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a KDL-20G30xx típusú készülékek a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM együttes rendeletben
előírtak szerint megfelelnek a következő műszaki jellemzőknek.
Minőségtanúsítás
Kijelző egység
Fogható csatornák:
Energiaellátás:
220–240 V, 50 Hz-es váltóáram
Képernyőméret:
20 hüvelyk
Kijelző felbontása:
640 pont (vízszintes) × 480 sor (függőleges)
Teljesítményfelvétel:
50 W vagy kevesebb
Készenléti üzemmódban*:
0,7 W vagy kevesebb
* A megadott készenléti üzemmódi teljesítményfelvételt
akkor éri el a tv-készülék, miután befejezte a
szükséges belső folyamatokat.
Méretek (szé × ma × mé)
kb. 592 × 440 × 223 mm (állvánnyal)
kb. 592 × 428 × 96 mm (állvány nélkül)
Tömeg:
kb. 9,0 kg (állvánnyal)
kb. 8,0 kg (állvány nélkül)
Analóg:
Digitális:
A képernyő típusa
LCD (folyadékkristályos) kijelző
Tv-rendszer
Az ország/régióválasztástól függően
Analóg:
B/G/H, D/K, L, I
Digitális:DVB-T
Szín-, videorendszer
Analóg:
Antenna
75 Ω-os külső antennacsatlakozó VHF/UHF-hez
Aljzatok
/
1
21 érintkezős SCART csatlakozó (CENELEC
szabvány), ezen belül audio-, videobemenet, RGB
bemenet, valamint tv audio-, videokimenet.
/
2 (SMARTLINK)
21 érintkezős SCART csatlakozó (CENELEC
szabvány), ezen belül audio-, videobemenet, RGB
bemenet, választható audio-, videokimenet és
SMARTLINK csatoló.
3
Támogatott formátumok: 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 Ω, 0,3 V negatív szinkron
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 Ω
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 Ω
3
Audiobemenet (RCA aljzatok)
500 mVrms
Impedancia: 47 kΩ
4 S-videobemenet (4 érintkezős mini DIN)
4 Videobemenet (RCA aljzat)
4 Audiobemenet (RCA aljzatok)
Audiokimenet (bal, jobb) (RCA aljzatok)
i Fejhallgató-csatlakozó
Előfizetői kártya (CAM) nyílás
További információk
Digitális:
PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (csak videobemenet)
MPEG-2 MP@ML
48.25 – 855.25 MHz
VHF III sáv (177.5 – 226.5 MHz)
UHF E21– E69 (474–858 MHz)
Hangkimeneti teljesítmény:
3 W + 3 W (RMS)
Külön megvásárolható tartozékok
SU-WL100 fali konzol
A kialakítás és a műszaki adatok értesítés nélkül
változhatnak.
29 HU
010COV.book Page 30 Thursday, October 4, 2007 9:26 AM
Hibaelhárítás
Ellenőrizze, hogy a 1 (készenlét) jelző
pirosan villog-e.
Ha igen
Működésbe lépett az öndiagnózis funkció.
1 Számolja meg, hányszor villan fel a
1 (készenlét) jelző a két másodperces
szünetek között.
Például a jelző háromszor felvillan, utána két
másodperces szünet, majd újabb három villanás stb.
2
A tv-készüléken lévő 1 gomb
megnyomásával kapcsolja ki a készüléket,
húzza ki az aljzatból a hálózati vezetéket,
majd tájékoztassa a kereskedőt vagy a Sony
szakszervizt a jelző villogási módjáról
(felvillanások száma).
Amikor nem villog
1 Ellenőrizze a hibalehetőségeket az alábbi
táblázatban.
2 Ha a probléma továbbra is fennáll, javíttassa
meg készülékét egy szakemberrel.
Kép
Nincs kép (a képernyő sötét), nincs hang.
• Ellenőrizze az antennacsatlakozást.
• Csatlakoztassa a tv-készüléket a hálózatra, majd nyomja
meg a készüléken lévő 1 gombot.
• Ha a 1 (készenléti) jelző pirosan világít, nyomja meg a
"/1 gombot.
Nincs kép vagy nincs menü információ arról az
eszközről, melyet a SCART aljzathoz csatlakoztatott
• Nyomja meg a
/
gombot a csatlakoztatott
készülékek listájának megjelenítéséhez, majd válassza ki
a kívánt bemenetet.
• Ellenőrizze a külső készülék és a tv-készülék közötti
csatlakozást.
Szellemkép
• Ellenőrizze az antennacsatlakozást.
• Ellenőrizze az antenna helyét és irányát.
Csak zajos kép jelenik meg a képernyőn
• Ellenőrizze, hogy nem tört-e el, vagy nem hajlott-e meg az
antenna.
• Ellenőrizze, hogy az antenna nem ért-e el élettartamának
végére (normál használat mellett 3–5 év, tengerparton
1–2 év).
Torz kép (pontozott sorok vagy sávok)
• Tartsa távol a készüléket olyan elektromos zajok
forrásától, mint például autók, motorkerékpárok,
hajszárítók vagy optikai eszközök.
• Külön megvásárolható készülék telepítésekor hagyjon
némi helyet a készülék és a tv-készülék között.
• Ellenőrizze az antennacsatlakozást.
• Tartsa távol az antennavezetéket más
csatlakozóvezetékektől.
A kép vagy hang zajos valamely tv-csatorna
megtekintése közben
• Állítsa be az „AFT” (Automatikus finomhangolás) opciót,
hogy jobb vételi minőséget érjen el (25. oldal).
30 HU
Néhány apró fekete és/vagy világos pont található
a képernyőn
• A megjelenítő egység képernyője apró pontokból áll.
Ezek a kis fekete és/vagy világos pontok (képpontok) nem
utalnak hibára.
Nincsenek színek a színes műsorban
• Válassza a „Törlés” opciót (21. oldal).
Nincsenek vagy szokatlanok a színek, ha a
3
aljzatra érkező jelet nézi.
• Ellenőrizze, a
3 aljzat csatlakozását, és ellenőrizze,
hogy minden dugasz szilárdan illeszkedik a megfelelő
aljzatba.
Hang
A kép tökéletes, de nincs hang
• Használja a 2 +/– vagy % (Némítás) gombot.
Csatornák
A kívánt csatorna nem választható ki
• Váltson át a digitális és az analóg mód között, és válassza
ki a kívánt digitális vagy analóg csatornát.
Néhány csatorna képe üres
• Kódolt/előfizetéses csatorna. Fizessen elő a fizetős tvszolgáltatásra.
• Csak adattovábbításra használt csatorna (nincs kép vagy
hang).
• Forduljon a műsorszolgáltatóhoz az átviteli részleteivel
kapcsolatban.
A digitális csatornák nem jelennek meg
• Vegye fel a kapcsolatot egy helyi szerelővel, hogy
megtudja, az ön körzetében elérhető-e a digitális
szolgáltatás.
• Szerezzen be egy jobb hatásfokú antennát.
Általános:
A tv-készülék önműködően kikapcsol (a tvkészülék készenléti üzemmódba lép)
• Ellenőrizze, hogy a „Kikapcs. időzítő” vagy a
„Kikapcsolás” opció aktiválva van-e (23. oldal).
• Ha 10 percen keresztül nem érkezik jel, és semmilyen
művelet nem történik a tv-üzemmódban, a tv-készülék
önműködően átkapcsol készenléti üzemmódba.
A tv-készülék önműködően bekapcsol
• Ellenőrizze, hogy a „Bekapcsolás” opció aktiválva van-e
(23. oldal).
Egyes bemenet források nem választhatók ki
• Válassza ki az „AV beállítás” opciót, és kapcsolja ki az
adott jelforrásra vonatkozóan az „Ugrás” opciót a (24.
oldal).
A távvezérlő nem működik
• Cserélje ki az elemeket.
Valamely csatorna nem vehető fel a Kedvencek
listára
• Legfeljebb 999 csatorna tárolható a Kedvencek listán.
Download PDF

advertising