Sony CMT-V10iP User's guide

Sony CMT-V10iP User's guide
4-423-934-71 (1) (FI)
Toimintojen sijainnit
Toiminnot
Laite (ylhäältä)
Kaukosäädin
Kaukosäätimen käyttäminen
Irrota paristotilan kansi ja aseta kaksi mukana tulevaa
R6-paristoa (AA-kokoista) paikalleen -puoli edellä
siten, että napaisuus on kuten alla.
Mikrohifijärjestelmä
FI
CD/MP3-levyn toistaminen
1 Valitse CD-toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti CD FUNCTION 
tai paina laitteessa toistuvasti .
2 Avaa CD-luukku.
Paina laitteen  (avaa/sulje) -painiketta.
Oman ohjelman luominen
(Ohjelmoitu soitto)
 Näyttö
Kun laitteeseen kytketään virta, asetuksen tila tulee näkyviin näyttöön.
Kun laite siirtyy valmiustilaan, asetuksen tila katoaa näytöstä.
Huomautuksia kaukosäätimen käytöstä
 Paristot kestävät normaalikäytössä noin 6 kuukautta.
 Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään äläkä käytä eri
tyyppisiä paristoja yhdessä.
 Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot, jotta
vältyt paristovuodon ja korroosion aiheuttamilta vahingoilta.
1 Valitse CD-toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti CD FUNCTION 
tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION .
2 Valitse toistotila.
Laite (edestä)
©2012 Sony Corporation
Kun soitin on pysäytettynä, paina PLAY MODE 
-painiketta toistuvasti, kunnes PGM tulee näkyviin.
Etäanturi
3 Valitse kansio (vain MP3-levyt).
Kaukosäätimen
merkkivalo
Valitse haluttu kansio painamalla toistuvasti
3 Aseta levy laitteeseen.
CMT-V10iP
Käytöstä poistettujen akkujen/
paristojen hävittäminen
(sovellettavissa Euroopan
unionissa ja muissa Euroopan
maissa, joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)
Nimilaatta on päälaitteen pohjassa ja verkkolaitteen
yläpinnassa.
Tämä akussa/paristossa tai sen pakkauksessa oleva
merkki tarkoittaa, että laitteen mukana toimitettua
akkua/paristoa ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
Tietyissä akuissa/paristoissa tätä symbolia voidaan
käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin
kanssa. Akkuun/paristoon on lisätty elohopean (Hg) tai
lyijyn (Pb) kemialliset merkit, jos akku/paristo sisältää
enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin
0,004 % lyijyä.
Huolehtimalla akkujen/paristojen asianmukaisesta
kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua
akun/pariston epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen
säilyminen edellyttävät kiinteää akkua, akun vaihto on
annettava koulutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi.
Voit varmistaa akun/pariston asianmukaisen käsittelyn
toimittamalla sen käyttöiän loputtua sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Muiden akkujen/paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta,
miten akku/paristo irrotetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita akku/paristo käytöstä poistettujen akkujen
kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai akun/
pariston kierrättämisestä saat paikalliselta
ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
HUOMIO
Huomautus DualDisc-levyistä
Tulipalojen ja sähköiskujen välttämiseksi älä altista
laitetta nesteroiskeille äläkä aseta laitteen päälle nesteellä
täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn
tai suljettuun kaappiin.
Verkkolaite irrotetaan verkkovirtalähteestä poistamalla
verkkolaitteen pistoke pistorasiasta. Verkkolaite tulee
siksi kytkeä helposti käsiteltävään pistorasiaan. Jos
verkkolaite toimii tavallisesta poikkeavalla tavalla, irrota
se pistorasiasta välittömästi.
Älä altista akkua/paristoja tai akun/pariston sisältävää
laitetta lämmönlähteille, kuten suoralle auringonvalolle
tai tulelle.
Verkkolaitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan
kuin se on kytketty pistorasiaan, vaikka itse päälaitteen
virta olisi katkaistu.
Optisten laitteiden käyttäminen tämän tuotteen kanssa
voi vahingoittaa silmiä.
Tämä laite on LUOKAN
1 LASERLAITE. Tämä
merkintä on päälaitteen
pohjassa.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot
koskevat ainoastaan laitteita, joita
myydään EU:n direktiivejä noudattavissa
maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075
Japani. Sähkömagneettista yhteensopivuutta ja
tuoteturvallisuutta koskevissa asioissa valtuutettu
edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huoltoa ja takuuta
koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä
erillisissä huolto- ja takuuasiakirjoissa mainittuihin
osoitteisiin.
Käytöstä poistettujen sähköja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen
(sovellettavissa Euroopan
unionissa ja muissa Euroopan
maissa, joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
kierrätys- ja keräyspisteeseen. Huolehtimalla laitteen
asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten
voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikalliselta
ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Soveltuva lisälaite: kaukosäädin
CMT-V10iP (FI) 4-423-934-71 (1) (FI)
Paina levyn keskikohtaa kahdella sormella, kunnes
levy napsahtaa paikalleen soittimeen.
Aseta levy niin, että
levyn etikettipuoli
osoittaa eteenpäin.
CD-luukku
(CD-tila)
Vain Eurooppa
Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi
sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla, sillä siitä voi seurata
tulipalo. Älä myöskään aseta avotulta, esimerkiksi
palavaa kynttilää, laitteen päälle.
* Tällaisia ovat myös kansiot, joissa ei ole yhtään MP3-tiedostoa
tai muita tiedostoja. Kansiorakenteen mukaan järjestelmän
tunnistamien kansioiden määrä saattaa olla pienempi kuin
todellisten kansioiden määrä.
 (avaa/sulje) 
Käyttöohjeet
VAROITUS
 Enimmäismäärät:
255* kansiota (pääkansio mukaan lukien)
512 MP3-tiedostoa
512 MP3-tiedostoa yhdessä kansiossa
9 kansiotasoa (tiedostojen puurakenne)
 Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien MP3-koodaus-/
kirjoitusohjelmien, tallennuslaitteiden ja tallennusvälineiden kanssa.
Yhteensopimattomat MP3-levyt voivat tuottaa kohinaa, katkonaista
ääntä tai ääntä ei ehkä kuulu lainkaan.
iPod/iPhone-liitin
 Kaukosäätimen merkkivalo
Syttyy oranssina, kun kaukosäätimen signaali vastaanotetaan.
 Tässä ohjekirjassa selostetaan toiminnot kaukoohjaimen avulla. Samat toiminnot voidaan tehdä myös
laitteen painikkeilla, joilla on samat tai samantapaiset
nimet.
 Kaukosäätimen vaaleanpunaisella merkityt
SLEEP- ja TIMER MENU -toiminnot aktivoidaan
painamalla SHIFT -painiketta. Jos haluat käyttää
vaaleanpunaisella merkittyä SLEEP- tai TIMER MENU
-toimintoa, pidä SHIFT -painiketta painettuna ja
paina SLEEP  tai TIMER MENU . Jos painat
jompaakumpaa painiketta ilman SHIFT -painiketta,
järjestelmä aktivoi BASS BOOST- tai SOUND EFFECT
-toiminnon.
4 Valitse haluttu kappale tai tiedostonumero.
Paina / -painikkeita toistuvasti, kunnes
haluttu kappale tai tiedostonumero tulee näkyviin.
Valitun kappaleen tai
Kokonaistoistoaika
tiedoston numero
Kaikkien ohjelmoitujen kappaleiden tai tiedostojen
(mukaan lukien valitun kappaleen tai tiedoston)
kokonaistoistoaika näkyy näytön oikeassa reunassa.
5 Ohjelmoi valittu kappale tai tiedosto.
.
Vahvista valittu kappale tai tiedosto painamalla
Näytössä näkyy ”--.--”, jos CD-levyn kokonaistoistoaika
ylittää 100 minuuttia tai jos ohjelmoit MP3-tiedostoja.
6 Ohjelmoi lisää raitoja tai tiedostoja toistamalla
4 Sulje CD-luukku.
Paina laitteen  (avaa/sulje) -painiketta.
READING tulee näkyviin.
5 Aloita toisto.
Paina kaukosäätimessä   tai paina laitteessa  .
Levyn poistaminen
Paina laitteen  (avaa/sulje) -painiketta ja poista levy
painamalla pyöritintä sormella ja vetämällä samalla levyn
reunaa ulospäin.
Huomautuksia
Aloittaminen
iPod-/iPhone-laitteen käyttäminen
Kellonajan asettaminen
1 Avaa telakka painamalla telakan keskiosaa.
1 Kytke virta järjestelmään painamalla  
-painiketta.
2 Valitse kellon asetustila painamalla SHIFT  ja
TIMER MENU .
DualDisc on kaksipuolinen levy, jonka toiselle puolelle
on tallennettu DVD-materiaalia ja toiselle puolelle
digitaalista äänimateriaalia. Koska äänimateriaalipuoli
ei noudata Compact Disc (CD) -standardia, tuotteen
toimintaa ei voida taata.
3
Jos PLAY SET vilkkuu, valitse CLOCK painamalla
(enter)
/ -painiketta toistuvasti ja paina sitten
-painiketta.
Aseta tunnit painamalla toistuvasti /  ja paina
(enter) .
sitten
4 Aseta minuuttilukema tekemällä samat toimet.
Tekijänoikeussuojauksella varustetut
musiikkilevyt
Huomautus
Kellonajan asetus nollaantuu, jos virtajohto irrotetaan tai jos
sähkökatko tapahtuu.
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)
-standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Viime
aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille
levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla
tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät
ole CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi välttämättä
soittaa tällä tuotteella.
Telakka
2 Aseta iPod/iPhone paikalleen.
Käyttöoikeutta ja tavaramerkkejä
koskevia huomautuksia
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch
ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa
rekisteröimiä tavaramerkkejä.
 MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa ja -patentteja
käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla.
 Windows Media on Microsoft Corporation
-yhtiön rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
 Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporation
-yhtiön immateriaalioikeudet. Tällaisen tekniikan
käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on
kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsofttytäryhtiön suostumusta.
 Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit
ovat omistajiensa omaisuutta. Tässä oppaassa ei käytetä
merkintöjä ja .
™ ®
+/ .
Kellonajan näyttäminen järjestelmän ollessa
pois päältä
Paina DISPLAY . Kello on näkyvissä noin 8 sekuntia.
 Järjestelmä sulkee CD-luukun  automaattisesti, jos mitään
toimintoa ei käytetä muutamaan minuuttiin, kun CD-luukku on
auki.
 Älä aseta laitteeseen epätavallisen (kuten sydämen, neliön, tähden)
muotoisia levyjä. Levy voi pudota järjestelmään ja aiheuttaa pysyviä
vaurioita.
 Jos painat / -painiketta, kun CD-luukku on auki, järjestelmä
sulkee CD-luukun automaattisesti.
 Älä käytä levyjä, joissa on teippiä, sinettejä tai liimaa. Tämä voi
aiheuttaa toimintahäiriön.
 Kun poistat levyn, tartu levyyn vain sen reunoista. Älä kosketa levyn
pintaa.
Muut toiminnot
Kun haluat
Paina
Keskeyttää toiston.   (tai   laitteessa). Kun
haluat jatkaa toistamista, paina
painiketta uudelleen.
Pysäyttää toiston.  .
Valita MP3-levyllä
+/ .
olevan kansion.
Valita kappaleen
/ // .
tai tiedoston.
Hakea kappaleen Pidä /  (tai / 
tai tiedoston tietyn laitteessa) painettuna toiston aikana
kohdan.
ja vapauta painike haluamassasi
kohdassa.
Valita toistuvan
REPEAT  toistuvasti, kunnes
toiston.
tai 1 tulee näkyviin.
Poistaa levyn.
  laitteessa.
Toistotilan vaihtaminen
Paina PLAY MODE -painiketta toistuvasti, kun
soitin on pysäytetty. Voit valita normaalin toistotilan
(Normal tai FLDR kaikille levyn kansiossa oleville
MP3-tiedostoille), satunnaistoistotilan (SHUF tai
FLDR SHUF* kansion satunnaistoistolle) tai ohjelmoidun
toistotilan (PGM).
* Kun toistetaan CD-DA (ääni) -levyä, FLDR (SHUF) -toisto toimii
samalla tavalla kuin normaali (SHUF)-toisto.
Huomautuksia toistuvasta toistosta
 Verkkolaitteeseen
 AM-kehäantenni
 FM-johtoantenni (Suorista se vaakasuoraan.)
 Virta (DC IN 9,5 V)
 Antennit
1 Liitä verkkolaite laitteeseen.
2 Kytke verkkolaite pistorasiaan.
Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän
vastaanoton ja liitä sitten AM-antenni.
Pidä antenni loitolla kaiutinjohdoista välttääksesi
kohinan vastaanoton.
 AUDIO IN -liitin
Kytke ulkoinen äänilaite.

tarkoittaa, että kaikki kappaleet tai tiedostot toistetaan
uudelleen, kunnes toisto pysäytetään.
 1 tarkoittaa, että yhtä kappaletta tai tiedostoa toistetaan
uudelleen, kunnes toisto pysäytetään.
Huomautuksia satunnaistoistotilasta
 Kun satunnaistoistotilan asetuksena on SHUF, järjestelmä toistaa
kaikki levyn raidat tai tiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
Kun satunnaistoistotilan asetuksena on FLDR SHUF, järjestelmä
toistaa kaikki valitun kansion kappaleet ja tiedostot satunnaisessa
järjestyksessä.
 Kun katkaiset järjestelmän virran, satunnaistoistotila (SHUF tai
FLDR SHUF) poistetaan käytöstä ja toistotila palaa normaaliin
toistotilaan (FLDR).
Huomautuksia MP3-levyjen toistamisesta
 Älä tallenna muita raita- tai tiedostotyyppejä tai tarpeettomia
kansioita levylle, jossa on MP3-tiedostoja.
 MP3-tiedostoja sisältämättömät kansiot ohitetaan.
 Järjestelmä kykenee toistamaan vain sellaiset MP3-tiedostot, joiden
tiedostopääte on .mp3.
 Jos tiedostonimen tarkentimena on .mp3, vaikka tiedosto ei
olekaan MP3-tiedosto, tällaisen tiedoston toistaminen voi aiheuttaa
kovaa ääntä, joka voi vahingoittaa järjestelmää ja aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
vaiheet 3–5. Voit ohjelmoida enintään 25 kappaletta
tai tiedostoa.
7 Kun haluat toistaa raidoista tai tiedostoista koostuvan
ohjelman, paina   (tai   laitteessa).
Ohjelma on käytettävissä, kunnes levy poistetaan
levykelkasta  tai virtajohto irrotetaan.
Kun haluat toistaa saman ohjelman uudelleen, paina
  (tai   laitteessa).
Ohjelmoidun toiston lopettaminen
Kun soitin on pysäytettynä, paina PLAY MODE 
-painiketta, kunnes PGM katoaa näytöstä.
Kun haluat pyyhkiä ohjelman viimeisen
kappaleen tai tiedoston
Paina CLEAR -painiketta, kun soitin on pysäytettynä.
Radion kuunteleminen
1 Valitse TUNER-toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti TUNER FM /
AM FUNCTION  tai paina laitteessa toistuvasti
FUNCTION .
2 Tee viritys.
Automaattinen haku
Paina TUNING MODE  toistuvasti, kunnes AUTO
tulee näkyviin, ja paina sitten +/ . Haku päättyy
automaattisesti, kun asema on viritetty, ja näyttöön
ilmestyy TUNED sekä STEREO (vain stereolähetykset).
Jos näytössä ei näy TUNED eikä haku pääty,
pysäytä haku painamalla   ja tee sitten viritys
manuaalisesti (alla).
Kun viritetty asema tarjoaa RDS-palveluja, tiedot,
kuten palvelun tai aseman nimi, näkyvät lähetyksen
yhteydessä.
Manuaalinen viritys
Paina TUNING MODE -painiketta toistuvasti,
kunnes MANUAL tulee näkyviin. Viritä sitten haluttu
asema painamalla +/  toistuvasti.
Vihje
Voit vähentää heikon FM-stereoaseman staattista kohinaa ja poistaa
stereovastaanoton käytöstä painamalla FM MODE -painiketta
toistuvasti, kunnes näkyviin tulee MONO.
Radioasemien esivalinta
1 Viritä haluamasi asema.
2 Valitse virittimen muistitila painamalla TUNER
MEMORY -painiketta.
Esivalittu numero
3 Valitse haluamasi esivalintanumero painamalla
toistuvasti +/  tai /// .
Jos valittuun esivalintanumeroon on jo määrätty
toinen asema, asema korvautuu uudella asemalla.
4 Paina  ja rekisteröi asema.
5 Rekisteröi muut asemat toistamalla vaiheet 1–4.
Voit esimäärittää enintään 20 FM-asemaa ja 10 AMasemaa.
Esiasetetun radioaseman virittäminen
Jos rekisteröit radioaseman esiasetusnumeroon 1–6,
radioasema viritetään painamalla TUNER MEMORY
NUMBER (1–6) -painiketta, kun AM- tai FMtoiminto on valittuna järjestelmässä.
Jos rekisteröit radioaseman esiasetusnumeroon 7 tai sitä
suurempaan numeroon, paina ensin TUNING MODE
-painiketta toistuvasti, kunnes näytössä lukee PRESET,
ja valitse sitten haluttu esiasetusnumero painamalla +/
 toistuvasti.
Toistaminen iPod-/iPhone-laitteella
1 Valitse iPod-toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti iPod FUNCTION
 tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION .
2 Aseta iPod/iPhone paikalleen.
3 Aloita toisto.
Paina kaukosäätimessä   tai paina laitteessa  .
iPod-/iPhone-laitteen ohjaaminen
Kun haluat
Keskeyttää toiston.
Tauko.
Valita äänikirjan/
podcastin
kappaleen tai
jakson.
Löytää äänikirjan/
podcastin
kappaleen tai
jakson kohdan.
Valita halutun
kohteen.
Vierittää iPodvalikoita ylös/alas.
Palata edelliseen
valikkoon tai
valita valikon.
Valita
satunnaistoiston
On/Off-asetuksen.
Valita toistuvan
toiston.
Paina
 /  (tai   laitteessa).
 .
/ . Voit kelata eteenpäin
tai taaksepäin pitämällä painiketta
pohjassa.
Pidä /  painettuna
toiston aikana ja vapauta painike
haluamassasi kohdassa.
.
/ .
TOOL MENU /RETURN .
PLAY MODE .
REPEAT  toistuvasti.
Järjestelmän käyttäminen akun latauslaitteena
Voit käyttää järjestelmää iPod-/iPhone-laitteen akun
lataukseen, kun järjestelmän virta on kytketty tai
katkaistu.
Voit tarkistaa latauksen tilan iPod-/iPhone-laitteen
näytön akkukuvakkeesta. Luettelo tämän järjestelmän
kanssa yhteensopivista iPod-/iPhone-malleista on osion
Tekniset tiedot kohdassa iPod/iPhone-osio.
iPod-/iPhone-laitteen lataamisen lopettaminen
Poista iPod/iPhone järjestelmästä.
iPod-/iPhone-laitteen lataamiseen liittyvä huomautus
Kun järjestelmään on kytketty virta ja USB-toiminto on valittuna,
iPod-/iPhone-laitetta ei voi ladata.
Huomautuksia
 Järjestelmän toiminta voi vaihdella käytössä olevan iPod-/iPhonelaitteen ominaisuuksien mukaan.
 Kun asetat tai poistat iPod-/iPhone-laitetta, pidä sitä laitteessa olevan
iPod-/iPhone-liittimen kanssa samassa kulmassa. Älä käännä tai
keinuta iPod/iPhone-laitetta, jotta liittimet ei vahingoitu.
 Älä kanna järjestelmää, kun iPod/iPhone on kiinni liittimessä. Tämä
voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
 Kun asetat tai poistat iPod-/iPhone-laitetta, tue järjestelmää toisella
kädellä ja varo, ettet paina vahingossa iPod-/iPhone-laitteen
säätimiä.
 Katso iPod-/iPhone-laitteen käyttöä koskevia tietoja sen
käyttöoppaasta.
 Sony ei vastaa siitä, jos iPod-/iPhone-laitteeseen tallennetut tiedot
katoavat tai vaurioituvat, kun iPod-/iPhone-laitetta käytetään tämän
järjestelmän kanssa.
USB-laitteessa olevan tiedoston
toistaminen
Tässä järjestelmässä voi toistaa MP3-/WMA*-muodossa
olevaa ääntä.
* Järjestelmällä ei voi toistaa tekijänoikeuksien suojaamia DRM
(Digital Rights Management – digitaalinen käyttöoikeuksien
hallinta) tiedostoja. Jos yrität toistaa tällaista tiedostoa, järjestelmä
toistaa seuraavan suojaamattoman äänitiedoston.
Katso alla olevilta www-sivuilta yhteensopivia USBlaitteita koskevat tiedot.
<http://support.sony-europe.com/>
1 Valitse USB-toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti USB FUNCTION
 tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION .
2 Liitä USB-laite
3 Aloita toisto.
(USB) -liitäntään .
Paina kaukosäätimessä   tai paina laitteessa  .
Paina
REPEAT  toistuvasti, kunnes
tai 1 tulee näkyviin.
*1 Kun toistetaan VBR MP3/WMA-tiedostoa, järjestelmä saattaa
jatkaa toistoa eri kohdasta.
*2 Toistuva toisto palaa yläkansioon.
Toistotilan vaihtaminen
Paina PLAY MODE -painiketta toistuvasti, kun
soitin on pysäytetty. Voit valita normaalin toistotilan
(kaikille levyn kansiossa oleville MP3-tiedostoille),
kansiotoistotilan (FLDR kaikille USB-laitteen tietyssä
kansiossa oleville tiedostoille), satunnaistoistotilan
(SHUF tai FLDR SHUF kansion satunnaistoistolle) tai
ohjelmoitu toistotila (PGM).
Kun haluat
Paina
Keskeyttää toiston.   (tai   laitteessa). Kun
haluat jatkaa toistamista, paina
painiketta uudelleen.
Pysäyttää toiston.  . Kun haluat jatkaa toistamista,
paina  *1 (tai  
laitteessa). Kun haluat peruuttaa
toistuvan toiston, paina  
uudelleen*2.
Valita kansion.
+/  toistuvasti.
/ // .
Pidä /  tai /  (tai
/  laitteessa) painettuna
toiston aikana ja vapauta painike
haluamassasi kohdassa.
CMT-V10iP (FI) 4-423-934-71 (1) (FI)
7 Katkaiset järjestelmän virran.
Äänen säätäminen
Kun haluat
Säätää
äänenvoimakkuutta.
Luoda tavallista
dynaamisemman
äänen.
Asettaa
äänitehosteen.
Paina
VOLUME +/ .
BASS BOOST .
SOUND EFFECT  toistuvasti,
kunnes haluttu äänitehoste on
näkyvissä.
Aina kun painat tätä painiketta,
äänitehosteet näytetään
järjestyksessä ROCK  POP 
JAZZ  FLAT.
Toistotilaa koskeva huomautus
Kun katkaiset järjestelmän virran, valittu satunnaistoistotila (SHUF)
poistetaan käytöstä ja toistotila palaa normaaliin toistotilaan.
Huomautuksia satunnaistoistotilasta
 Kun satunnaistoistotilan asetuksena on SHUF, järjestelmä toistaa
kaikki USB-laitteen äänitiedostot satunnaisessa järjestyksessä. Kun
satunnaistoistotilan asetuksena on FLDR SHUF, järjestelmä toistaa
kaikki valitun kansion äänitiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
Kun katkaiset järjestelmän virran, satunnaistoistotila (SHUF tai
FLDR SHUF) poistetaan käytöstä ja toistotila palaa normaaliin
toistotilaan (FLDR).
Huomautuksia toistuvasta toistosta
 Jos valitset
, kun järjestelmä on normaalissa toistotilassa,
järjestelmä toistaa kaikkia liitettyyn USB-laitteeseen tallennettuja
äänitiedostoja toistuvasti, kunnes toisto lopetetaan. Jos valitset
, kun järjestelmä on kansiotoistotilassa, järjestelmä toistaa kaikkia
valitun kansion äänitiedostoja toistuvasti, kunnes toisto lopetetaan.
 Jos valitset
1, järjestelmä toistaa valitun tiedoston toistuvasti,
kunnes toisto lopetetaan.
Järjestelmän käyttäminen akun latauslaitteena
Voit käyttää järjestelmää lataustoiminnolla varustettujen
USB-laitteiden paristojen latauslaitteena, kun
järjestelmään on kytketty virta.
Lataus alkaa, kun USB-laite liitetään
(USB) -liitäntään
 eikä iPod/iPhone ole liitettynä. Lataustila näkyy
USB-laitteen näytössä. Lisätietoja on USB-laitteen
käyttöoppaassa.
Kun iPod/iPhone laite on liitettynä, valitse USB-toiminto
painamalla kaukosäätimessä USB FUNCTION  tai
laitteessa toistuvasti FUNCTION .
USB-laitteen lataamisen lopettaminen
Irrota USB-laite.
USB-laitteen lataamiseen liittyviä huomautuksia
 iPod-/iPhone-laitetta ja USB-laitetta ei voi ladata samanaikaisesti.
Jos haluat ladata USB-laitetta, kun iPod/iPhone liitettynä, valitse
USB-toiminto. Kun iPod-/iPhone-laitetta ei ole liitetty, voit ladata
USB-laitetta käyttämällä mitä tahansa muuta toimintoa kuin iPodtoimintoa.
USB-laitetta ei voi ladata, kun järjestelmän virta on katkaistu.
Lisä-äänilaitteiden käyttäminen
1 Valmistele äänilähde.
Liitä lisä-äänilaite laitteen AUDIO IN  -liittimeen
analogisella äänijohdolla (lisävaruste).
2 Vähennä äänenvoimakkuutta.
3 Valitse AUDIO IN -toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti AUDIO IN
FUNCTION  tai paina laitteessa toistuvasti
FUNCTION .
4 Aloita toisto.
Käynnistä liitetyn laitteen toisto ja säädä
äänenvoimakkuutta.
Huomautus
Järjestelmä voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan, jos liitetyn
laitteen äänenvoimakkuustaso on liian alhainen. Säädä laitteen
äänenvoimakkuutta sopivalle tasolle. Katso kohta Automaattisen
valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä.
Paina  . Järjestelmä käynnistyy automaattisesti
ennen valittua aikaa.
Jos järjestelmä on päällä määritettynä aikana,
toistoajastin ei käynnisty. Älä käytä järjestelmää sen
käynnistymisen jälkeen, ennen kuin toisto alkaa.
Jos ajastimen äänilähteenä on FM/AM-asema,
järjestelmä käynnistyy 15 sekuntia ennen asetettua
aikaa. Jos äänilähteenä on CD/USB, järjestelmä
käynnistyy 30 sekuntia ennen asetettua aikaa. Jos
äänilähteenä on iPod/iPhone, järjestelmä käynnistyy
30 sekuntia ennen asetettua aikaa.
Asetuksen tarkastaminen
1 Paina SHIFT  ja TIMER MENU .
2 Valitse SELECT painamalla / -painiketta
toistuvasti ja paina sitten
Näytön vaihtaminen
Kun haluat
Vaihtaa näytössä
näkyviä tietoja.1)
Vaihtaa
näyttömuotoa
(katso alla).
1)
Paina
DISPLAY -painiketta toistuvasti,
kun järjestelmään on kytketty virta.
DISPLAY -painiketta toistuvasti,
kun järjestelmän virta on katkaistu.
Voit esimerkiksi näyttää seuraavat CD/MP3-levyn tai USB-laitteen
tiedot:
CD-DA-levy
kappaleen jäljellä oleva toistoaika
jäljellä oleva kokonaistoistoaika
Huomautuksia
 Järjestelmän toistojärjestys saattaa erota liitetyn digitaalisen
musiikkisoittimen toistojärjestyksestä.
 Katkaise järjestelmästä virta, ennen kuin irrotat USB-laitteen. Jos
USB-laite irrotetaan, kun järjestelmän virta on kytketty, USB-laitteen
tiedot voivat vahingoittua.
 Jos tarvitaan USB-kaapeliliitäntää, käytä liitettävän USB-laitteen
mukana toimitettua USB-kaapelia. Katso käyttöä koskevat
tarkemmat ohjeet liitettävän USB-laitteen mukana toimitetusta
ohjekirjasta.
 Liitetyn USB-laitteen tyypin mukaan saattaa kestää hetki, ennen
kuin READING-ilmoitus tulee näkyviin.
 Järjestelmä ei tue USB-keskitintä. Älä liitä USB-laitetta USBkeskittimen kautta.
 Kun USB-laite asetetaan, järjestelmä lukee kaikki USB-laitteessa
olevat tiedostot. Jos USB-laitteissa on useita kansioita ja tiedostoja,
USB-laitteen lukeminen voi kestää kauan.
 Joidenkin järjestelmään kytkettyjen USB-laitteiden toimintojen
suorittamisessa voi esiintyä viiveitä.
 Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien koodaus-/
kirjoitusohjelmistojen kanssa. Jos USB-laitteen äänitiedostot on
alun perin koodattu yhteensopimattomalla ohjelmistolla, tällaiset
tiedostot voivat tuottaa kohinaa, niiden ääni voi katkeilla tai niitä ei
voi toistaa ollenkaan.
 Järjestelmä ei voi toistaa USB-laitteen äänitiedostoja seuraavissa
tapauksissa:
kansiossa on yhteensä yli 999 äänitiedostoa
USB-laitteessa on yhteensä yli 3 000 äänitiedostoa
USB-laitteessa on yhteensä yli 1 000 kansiota (ROOT-kansio ja
tyhjät kansiot mukaan lukien)
Nämä arvot voivat vaihdella tiedosto- ja kansiorakenteen mukaan.
Älä tallenna muita tiedostotyyppejä tai tarpeettomia kansioita USBlaitteeseen, jossa on äänitiedostoja.
 Järjestelmä pystyy toistamaan enintään 9 sisäkkäistä kansiota
(ROOT-kansio mukaan lukien).
 Järjestelmä ei välttämättä tue kaikkia kytketyn USB-laitteen
toimintoja.
 Audiotiedostoja sisältämättömät kansiot ohitetaan.
 Tällä järjestelmällä voidaan kuunnella seuraavia äänimuotoja:
MP3: tiedostotunniste .mp3
WMA: tiedostotunniste .wma
Huomaa, että vaikka tiedostonimellä olisi oikea tunniste,
jos itse tiedosto poikkeaa, järjestelmä voi tuottaa kohinaa tai
toimintahäiriöitä voi esiintyä.
Paina VOLUME  .
Muut toiminnot
Valita tiedoston.
Löytää tiedoston
kohdan.
Kun haluat
Valita toistuvan
toiston.
MP3-levy/USB-laite
kappaleen tai tiedoston nimi (
artistin nimi ( )
)
albumin nimi (
)
Järjestelmässä on seuraavat näyttötilat.
Näyttötila
Virransäästötila1)
Kello2)
1)
2)
Kun järjestelmän virta on
katkaistu
Näyttö on sammutettu virran
säästämiseksi. Ajastin ja kello
toimivat edelleen.
Kello näkyy.
Et voi asettaa kelloa virransäästötilassa.
Kellonäyttö siirtyy 8 sekunnin kuluttua automaattisesti
virransäästötilaan.
Huomautuksia näyttötiedoista
 Jos tiedoissa on kaksitavuisia merkkejä, jokainen kaksitavuinen
merkki vie kaksi tavua
 Merkit, joita ei voi näyttää, näkyvät muodossa "_"
 Seuraavia tietoja ei voi näyttää:
MP3-levyn ja USB-laitteen kokonaissoittoaika
MP3-levyn ja USB-laitteen jäljellä oleva kokonaissoittoaika
MP3-levyn MP3-tiedoston tai USB-laitteen MP3-/WMAtiedoston jäljellä oleva soittoaika
 Seuraavat tiedot eivät näy oikein:
VBR-tekniikalla (muuttuva bittinopeus) koodatun MP3-tiedoston
kulunut toistoaika
kansioiden ja tiedostojen nimet, jotka eivät noudata ISO9660
Level 1, Level 2 tai laajennetun Joliet-formaatin mukaista
standardia
 Seuraavat tiedot näkyvät:
CD-DA-levyn kokonaissoittoaika (paitsi silloin, kun PGM-tila on
valittu ja soitin on pysäytetty)
CD-DA-levyn kappaleen jäljellä oleva toistoaika
CD-DA-levyn jäljellä oleva soittoaika (ainoastaan kun normaali
toistotila on valittu ja toisto on käynnissä)
MP3-tiedostojen ID3-tunnistetiedot, kun käytössä on ID3-version
1 tai 2 mukaiset tunnisteet (ID3-version 2 tunnisteiden näyttö on
etusijalla, kun ID3-version 1 ja 2 tunnisteita käytetään samassa
MP3-tiedostossa)
enintään 64 merkkiä ID3-tunnisteista, joissa sallittuja merkkejä
ovat isot kirjaimet (A–Z), pienet kirjaimet (a–z) (pienet kirjaimet
näytetään isoina), numerot (0–9) ja symbolit (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / <
= > ? @ [ \ ] `)
Ajastimien käyttäminen
Järjestelmässä on 2 ajastintoimintoa. Jos käytät molempia
ajastimia, uniajastin on etusijalla.
Uniajastin:
Voit nukahtaa musiikin soittoon. Tämä toiminto on
käytettävissä, vaikka kellonaikaa ei olisi asetettu.
Pidä SHIFT  painettuna ja paina SLEEP  toistuvasti.
Kukin SLEEP -painikkeen painaminen SHIFT painike painettuna vähentää asetusaikaa 10 minuutilla
90 minuutin enimmäisajasta 10 minuutin
vähimmäisaikaan.
Peruuta uniajastin valitsemalla OFF.
Toistoajastin:
Voit herätä CD:n, FM-/AM-lähetyksen, iPod-/iPhonelaitteen tai USB-laitteen ääneen valittuna aikana. Muista
asettaa kellonaika.
1 Valmistele äänilähde.
Valmistele äänilähde ja säädä sitten
äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME +/ .
Voit asettaa äänilähteeksi CD-, iPod-, USB-, FM- tai
AM-toiminnon.
Jos haluat aloittaa tietystä CD-kappaleesta,
äänitiedostosta tai radioasemasta, luo oma ohjelma.
2 Valitse ajastimen asetusmuoto.
Paina SHIFT  ja TIMER MENU .
3 Aseta toistoajastin.
Valitse PLAY SET painamalla / -painiketta
.
toistuvasti ja paina sitten
4 Aseta soiton alkamisaika.
Aseta tunti painamalla / -painiketta toistuvasti
. Aseta minuuttilukema edellä
ja paina sitten
kuvatulla tavalla.
5 Aseta toiston päättymisaika samalla tavoin kuin
vaiheessa 4.
6 Valitse äänilähde.
Paina toistuvasti / -painiketta, kunnes haluttu
.
äänilähde tulee näkyviin, ja paina sitten
.
3 Valitse PLAY SEL painamalla / -painiketta
toistuvasti ja paina sitten
.
 Järjestelmä voi näyttää seuraavat merkkikoodit:
 isot kirjaimet (A–Z)
 pienet kirjaimet (a–z) (pienet kirjaimet näytetään
isoina kirjaimina)
 numerot (0–9)
 symbolit (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Muut merkit näkyvät muodossa ”_”
iPod/iPhone
Ääntä ei kuulu.
 Varmista, että iPod/iPhone on kytketty kunnolla.
 Varmista, että iPod/iPhone soittaa musiikkia.
 Varmista, että iPod-/iPhone-laitteen ohjelmisto on
päivitetty uusimpaan versioon. Jos se ei ole, päivitä
iPod/iPhone, ennen kuin käytät sitä järjestelmän
kanssa.
 Säädä äänenvoimakkuutta.
Ääni on vääristynyt.
Toista yllä kuvatut toimet, kunnes OFF tulee näkyviin
.
vaiheessa 3, ja paina sitten
 Varmista, että iPod/iPhone on kytketty kunnolla.
 Vähennä äänenvoimakkuutta.
 Valitse iPod-/iPhone-laitteen EQ-asetukseksi Off tai
Flat.
Asetuksen muuttaminen
iPod/iPhone ei toimi.
Ajastimen peruuttaminen
Aloita alusta vaiheesta 1.
Huomautuksia
 Jos valitset USB-laitteen ajastimiksi ja laitteessa on useita
tiedostoja tai kansioita, tietojen lukeminen voi kestää jonkin aikaa,
mikä saattaa aiheuttaa viiveen ajastimen käynnistämän toiston
aloittamisessa.
 Jos toistoajastimen äänilähteenä on FM-/AM-asema, joka viritettiin
automaattisella tai manuaalisella haulla, radioaseman vaihtaminen
toistoajastimen asettamisen jälkeen vaihtaa myös toistoajastimen
radioaseman viritystä.
 Jos toistoajastimen äänilähteenä on rekisteröity esiasetusnumero
valittu FM/AM-asema, toistoajastimen radioasema-asetus säilyy
muistissa. Toistoajastimen radioaseman asetus ei vaihdu, vaikka
vaihtaisit radioasemaa toistoajastimen asettamisen jälkeen.
Huomautuksia iPod-/iPhone-laitteen käyttäjälle
 Varmista, että iPod/iPhone ei toista, kun käytät toistoajastinta.
 Toistoajastinta ei ehkä voi ottaa käyttöön liitettynä olevan iPod-/
iPhone-laitteen tilan mukaan.
Vihje
Toistoajastimen asetus säilyy niin kauan kuin asetusta ei peruuteta
käsin ja kellonaika on asetettuna.
Vianmääritys
 Sulje kaikki muut iPod-/iPhone-laitteessa käynnissä
olevat iOS-sovellukset. Lisätietoja on iPod-/iPhonelaitteen mukana toimitetussa käyttöohjeessa.
 Varmista, että iPod/iPhone on kytketty kunnolla.
 Varmista, että iPod-/iPhone-laitteen ohjelmisto on
päivitetty uusimpaan versioon. Jos se ei ole, päivitä
iPod/iPhone, ennen kuin käytät sitä järjestelmän
kanssa.
 Koska järjestelmän ja iPod-/iPhone-laitteen toiminnot
ovat erilaiset, et ehkä voi käyttää iPod-/iPhonelaitetta käyttämällä kaukosäätimen tai tämän laitteen
painikkeita. Käytä tällöin iPod-/iPhone-laitteen
ohjauspainikkeita.
iPod-/iPhone-laitetta ei voi ladata.
 Varmista, että iPod/iPhone on kytketty kunnolla.
 Varmista, ettei järjestelmän USB-toiminto ole valittuna.
iPod-/iPhone-laitetta ei voi ladata USB-toiminnolla.
 iPod-/iPhone-laitetta ei voi ladata, vaikka se
kytkettäisiin järjestelmän USB-liitäntään iPod-/iPhonelaitteen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
iPhone-laitteen soittoäänen voimakkuus ei
muutu.
 Säädä soittoäänen voimakkuutta iPhone-laitteessa.
1 Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla.
2 Etsi ongelma alla olevasta tarkistusluettelosta ja tee
siinä mainitut korjaustoimet.
Jos tilanne jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Yleistä
Järjestelmän virta ei kytkeydy.
 Onko virtajohto kiinnitetty kunnolla?
Järjestelmä on odottamatta siirtynyt
valmiustilaan.
 Kyseessä ei ole vika. Järjestelmä siirtyy automaattisesti
valmiustilaan noin 30 minuutin kuluttua, jos mitään
toimintoa ei käytetä tai äänisignaalia lähetetä.
Katso kohta Automaattisen valmiustilatoiminnon
poistaminen käytöstä.
Kellon asetus tai toistoajastimen toiminta on
peruutettu odottamatta.
 Jos mitään toimintoa ei suoriteta noin minuutin
kuluessa, kellon asetus tai toistoajastimen asetus
peruutetaan automaattisesti. Aloita toiminto uudelleen
alusta.
Ääntä ei kuulu.
 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME + 
-painiketta.
 Varmista, että lisä-äänilaitteet on kytketty kunnolla.
 Varmista, että toiminnon asetuksena on AUDIO IN.
 Tukkiiko jokin järjestelmän ilmanvaihtoaukot?
 Valitun aseman lähetys on saattanut keskeytyä
väliaikaisesti.
Huomattava surina tai kohina.
 Siirrä järjestelmä kauemmas kohinalähteistä.
 Kytke järjestelmä toiseen pistorasiaan.
 Asenna virtajohtoon kohinanvaimennin (lisävaruste).
Kaukosäädin ei toimi.
 Poista kaukosäätimen ja laitteessa olevan
kaukosäätimen tunnistimen  välissä olevat esteet.
Sijoita laite etäälle loistevalaisimista.
 Osoita kaukosäätimellä järjestelmän tunnistimeen .
 Siirrä kaukosäädin lähemmäs järjestelmää.
CD-/MP3-levy
Ääni hyppii tai levyä ei voi toistaa.
 Pyyhi levy puhtaaksi ja aseta se takaisin paikalleen.
 Siirrä järjestelmä tärisemättömään paikkaan
(esimerkiksi tukevan telineen päälle).
Toisto ei ala ensimmäisestä kappaleesta.
 Palaa normaaliin toistoon painamalla PLAY MODE 
-painiketta toistuvasti, kunnes sekä PGM että SHUF
katoavat näytöstä.
Toiston alkaminen kestää tavallista kauemmin.
 Seuraavien levyjen toiston käynnistäminen voi kestää
tavallista kauemmin:
 monimutkaisella hakemistorakenteella tallennettu levy
 useita kansioita sisältävä levy
Virheellinen näyttö.
 CD-DA-/MP3-levylle tallennetut tiedot saattavat olla
vioittuneet. Tee siirto uudelleen.
USB-laite
Liitettyä iPod-/iPhone- tai USB-laitetta
ei ladata, kun molemmat on liitetty
samanaikaisesti.
 iPod-/iPhone-laitetta ja USB-laitetta ei voi ladata
samaan aikaan. Valitse USB-toiminto, kun haluat ladata
USB-laitetta.
Käytätkö tuettua USB-laitetta?
 Jos liitetään ei-tuettu USB-laite, seuraavia ongelmia voi
esiintyä. Katso verkkosivustoista tietoja yhteensopivista
USB-laitteista. URL-osoitteet on lueteltu kohdassa USBlaitteessa olevan tiedoston toistaminen.
 USB-laitetta ei tunnisteta.
 Tiedostojen ja kansioiden nimet eivät näy
järjestelmässä.
 Toistaminen ei ole mahdollista.
 Ääni hyppää.
 Kohinaa.
 Lähtevä ääni on säröinen.
Ääntä ei kuulu.
 USB-laitetta ei ole kytketty oikein. Katkaise virta
järjestelmästä ja liitä USB-laite uudelleen.
Kohinaa, hyppimistä tai säröä äänessä.
 Käytössä on yhteensopimaton USB-laite. Lisätietoja
yhteensopivista USB-laitteista on verkkosivustoissa.
 Katkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite uudelleen.
Kytke virta sitten järjestelmään uudelleen.
 Musiikkitiedot sisältävät kohinaa tai äänessä on säröä.
Melua on saattanut muodostua tiedostoon siirtämisen
aikana. Poista tiedosto ja yritä siirtää tiedosto
uudelleen.
 Äänitiedostojen koodauksessa käytetty bittinopeus
on ollut pieni. Lähetä USB-laitteeseen äänitiedostoja,
joiden bittinopeus on suuri.
Toisto ei käynnisty.
 Katkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite uudelleen.
Kytke virta sitten järjestelmään uudelleen.
 Lisätietoja yhteensopivista USB-laitteista on
verkkosivustoissa.
Toisto ei ala ensimmäisestä tiedostosta.
 Aseta toistomuodoksi normaali toisto.
Äänitiedostoja ei voi toistaa.
 MP3 PRO -muotoisia MP3-tiedostoja ei voi toistaa.
 Windows Media Audio Lossless- ja Professionalmuotoisia WMA-tiedostoja ei voi toistaa.
 Muilla kuin FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmillä
alustetut USB-laitteet eivät ole tuettuja.*
 Jos käytettävässä USB-laitteessa on useita osioita,
tiedostoja ei ehkä voi toistaa.
 Järjestelmä pystyy toistamaan enintään 9 sisäkkäistä
kansiota.
 Salattuja tai salasanalla suojattuja yms. tiedostoja ei voi
toistaa.
 Järjestelmä ei toista tekijänoikeussuojattuja (Digital
Rights Management – digitaalinen käyttöoikeuksien
hallinta) tiedostoja.
* Tämä järjestelmä tukee FAT16- ja FAT32-järjestelmää, mutta
jotkin USB-laitteet eivät ehkä tue kaikkia näitä FAT-järjestelmiä.
Lisätietoja saat USB-laitteen käyttöohjeesta tai laitteen valmistajalta.
Viritin
Huomattava surina tai kohina tai asemia ei
voi vastaanottaa. (TUNED tai STEREO vilkkuu
näytössä.)
 Liitä antenni oikein.
 Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän
vastaanoton ja liitä antenni uudelleen.
 Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista välttääksesi
kohinan vastaanoton.
 Katkaise virta lähellä olevista sähkölaitteista.
Useita radiolähetyksiä kuuluu samanaikaisesti.
 Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän
vastaanoton ja liitä antenni uudelleen.
 Niputa antennikaapelit esimerkiksi erikseen myytävillä
johtopidikkeillä ja säädä kaapelien pituutta.
Järjestelmän tehdasasetusten
palauttaminen
Jos järjestelmä ei vieläkään toimi oikein, palauta
järjestelmän tehdasasetukset.
Palauta järjestelmän tehdasasetukset laitteen
painikkeiden avulla.
1 Irrota virtajohto ja liitä takaisin pistorasiaan. Kytke
sitten virta järjestelmään.
2
Pidä   ja / -painiketta painettuna, kunnes
näytössä lukee RESET.
Kaikki käyttäjän asetukset kuten radioasemien
esivalinnat, ajastin ja kellonaika pyyhkiytyvät.
Automaattisen valmiustilatoiminnon
poistaminen käytöstä
Tässä järjestelmässä on automaattinen
valmiustilatoiminto. Tämän toiminnon avulla järjestelmä
siirtyy automaattisesti valmiustilaan noin 30 minuutin
kuluttua, jos mitään toimintoa ei käytetä tai äänisignaalia
lähetetä.
Automaattinen valmiustilatoiminto on oletusarvoisesti
käytössä.
Poista automaattinen valmiustilatoiminto käytöstä
yksikön painikkeilla.
Kun järjestelmään on kytketty virta, pidä  
-painettuna, kunnes AUTO. STBY OFF tulee näkyviin.
Voit ottaa toiminnon käyttöön toistamalla toimen,
kunnes AUTO. STBY ON tulee näkyviin.
Huomautuksia
 AUTO. STBY tulee näkyviin 2 minuuttia ennen kuin järjestelmä
siirtyy valmiustilaan.
 Automaattinen valmiustilatoiminto ei toimi viritintoiminnon (FM/
AM) kanssa, vaikka se olisi otettu käyttöön.
 Järjestelmä ei välttämättä siirry valmiustilaan automaattisesti
seuraavissa tapauksissa:
äänisignaali havaitaan
ääniraitoja tai tiedostoja toistetaan
esiasetettu uniajastin tai toistoajastin on käynnissä
 Seuraavissa tapauksissa järjestelmä aloittaa valmiustilaan siirtymisen
laskennan uudelleen, vaikka automaattinen valmiustilatoiminto on
käytössä:
iPod/iPhone tai USB-laite on liitetty
kun kaukosäätimen tai laitteen painiketta painetaan
kun esiasetettu uni- tai toistoajastin käynnistyy
READING-viesti näkyy näytössä pitkän ajan tai
toiston käynnistyminen kestää pitkään.
 Lukuprosessi voi kestää kauan seuraavissa tapauksissa:
 USB-laitteessa on paljon kansioita tai tiedostoja
 tiedostorakenne on erittäin monimutkainen
 muistikapasiteetti on liian suuri
 sisäinen muisti on sirpaloitunut
Virheellinen näyttö.
 USB-laitteen tiedot saattavat olla vioittuneet. Tee siirto
uudelleen.
 Järjestelmä voi näyttää seuraavat merkkikoodit:
 isot kirjaimet (A–Z)
 pienet kirjaimet (a–z) (pienet kirjaimet näytetään
isoina kirjaimina)
 numerot (0–9)
 symbolit (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Muut merkit näkyvät muodossa ”_”
USB-laitetta ei tunnisteta.
 Katkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite uudelleen.
Kytke virta sitten järjestelmään uudelleen.
 Lisätietoja yhteensopivista USB-laitteista on
verkkosivustoissa.
 USB-laite ei toimi kunnolla. Lisätietoja tämän
ongelman selvittämisestä on USB-laitteen mukana
toimitetuissa käyttöohjeissa.
Ilmoitukset
CANNOT PLAY: Järjestelmään on asetettu levy, jota
järjestelmä ei voi toistaa.
COMPLETE: Esiasetustoiminto päättyi normaalisti.
DEVICE ERROR: Odottamaton tila (tai kytkettynä on
tunnistamaton laite).
FULL: Olet yrittänyt ohjelmoida enemmän kuin 25
kappaletta tai tiedostoa (vaihetta).
No DEVICE: USB-laite ei ole liitettynä tai liitettynä ollut
USB-laite on irrotettu.
NO DISC: Soittimessa ei ole levyä tai olet asettanut
soittimeen levyn, jota ei voi toistaa.
No MEMORY: Muistilaite on kytketty järjestelmään
liitettyyn USB-keskittimeen.
NO STEP: Kaikki ohjelmoidut kappaleet on pyyhitty.
NO SUPPORT: Järjestelmään asetettua levyä, liitettyä
USB-laitetta tai iPod-/iPhone-laitetta ei tueta tai liitetyn
iPod-/iPhone-laitteen akku on tyhjä.
NO TRACK: USB-laitteessa tai CD-levyllä ei ole
toistettavia tiedostoja.
NOT USED: Yritit suorittaa tiettyä toimintoa
olosuhteissa, joissa kyseinen toiminto on kielletty.
OVER CURRENT: Järjestelmä on havainnut virtahäiriön
liitetyssä iPod-/iPhone-laitteessa tai USB-laitteessa.
Irrota USB-laite ja iPod/iPhone järjestelmästä, katkaise
järjestelmän virta ja kytke virta sitten uudelleen.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
PROTECT: Järjestelmä on havainnut virtahäiriön. Irrota
verkkolaite pistorasiasta. Jos ongelma jatkuu, ota
yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
PUSH STOP: Painoit PLAY MODE -painiketta CDtai USB-toiminnon toiston aikana.
TIME NG: Toistoajastimen aloitus- ja lopetusaika on
asetettu samaksi.
Varotoimet
Levyt, joita tässä järjestelmässä VOI toistaa
 CD-äänilevy
 CD-R/CD-RW (äänitiedot/MP3-tiedostot)
Levyt, joita tässä järjestelmässä EI VOI toistaa
 CD-ROM
 Muu CD-R/CD-RW kuin sellainen, joka on tallennettu
musiikki-CD-formaatissa tai ISO9660 Level 1/Level 2tai Joliet-yhteensopivassa MP3-formaatissa
 Äänityslaadultaan huono CD-R/CD-RW,
naarmuinen tai likainen CD-R/CD-RW tai
yhteensopimattomalla tallennusvälineellä tallennettu
CD-R/CD-RW
 Virheellisesti viimeistelty CD-R/CD-RW
 Muita tiedostoja kuin MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
-tiedostoja sisältävät levyt
 Epätavallisen (esimerkiksi sydämen, neliön, tähden)
muotoiset levyt
 Levyt, joiden pinnassa on teippiä, paperia tai tarra
 Vuokratut tai käytetyt levyt, joihin on kiinnitetty
sinettejä, joiden liima ulottuu sinetin ulkopuolelle
 Levyt, joiden etiketin painamisessa on käytetty
mustetta, joka tuntuu koskettaessa tahmealta
Levyjä koskeva huomautus
 Pyyhi levy ennen toistamista puhdistusliinalla keskeltä
reunoja kohti.
 Älä puhdista levyjä liuottimilla, kuten bensiinillä,
tinnerillä tai myynnissä olevilla puhdistusaineilla tai
vinyylilevyille tarkoitetuilla antistaattisilla suihkeilla.
 Älä altista levyjä suoralle auringonvalolle äläkä
lämpölähteille kuten lämpöilmakanaville. Älä
myöskään jätä levyä suoraan auringonvaloon
pysäköityyn autoon.
Turvallisuus
 Irrota virtajohto kokonaan pistorasiasta, jos laitetta ei
aiota käyttää pitkään aikaan. Kun irrotat järjestelmän
virtajohdon, tartu aina pistotulppaan. Älä koskaan vedä
itse johdosta.
 Jos järjestelmän sisään joutuu kiinteä esine tai nestettä,
irrota järjestelmä pistorasiasta ja tarkastuta laite
valtuutetussa huollossa ennen käyttöä.
 Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike.
Järjestelmän sijoittaminen
 Älä sijoita järjestelmää vinoon asentoon äläkä tilaan,
joka on erityisen kuuma, kylmä, pölyinen, likainen tai
kostea tai jossa on riittämätön ilmanvaihto tai jossa laite
joutuu alttiiksi tärinälle, suoralle auringonvalolle tai
kirkkaille valoille.
 Ole varovainen sijoittaessasi järjestelmää
erityiskäsitellyille (esimerkiksi vahatuille, öljytyille,
kiillotetuille) pinnoille, koska pinta voi tahraantua tai
muuttaa väriään.
 Jos järjestelmä tuodaan suoraan kylmästä tilasta
lämpimään tilaan tai sijoitetaan erityisen kosteaan
tilaan, CD-soittimen linssin sisäpuolelle voi tiivistyä
kosteutta, jolloin järjestelmä voi joutua virhetilaan.
Jos näin käy, poista levy soittimesta ja jätä järjestelmä
päälle noin tunniksi, kunnes kosteus on haihtunut.
Lämmön kertyminen
 Laitteen lämpeneminen käytön aikana on normaalia
eikä anna aihetta huoleen.
 Älä kosketa koteloa, jos sitä on käytetty jatkuvasti
suurella äänenvoimakkuudella, koska kotelo on
saattanut kuumentua.
 Älä tuki tuuletusaukkoja.
Kaiutinjärjestelmästä
Tätä kaiutinjärjestelmää ei ole suojattu magneettisesti,
joten lähellä olevan television kuva voi vääristyä
magneettisesti. Jos näin käy, katkaise television virta,
odota 15–30 minuuttia ja kytke virta takaisin päälle.
Kotelon puhdistaminen
Puhdista järjestelmä pehmeällä, laimeaan
puhdistusliuokseen kevyesti kostutetulla liinalla. Älä
käytä mitään hiomatyynyä, hiontajauhetta äläkä liuotinta
kuten tinneriä, bensiiniä tai alkoholia.
Tekniset tiedot
Vahvistinosio
Lähtöteho (nimellinen): 4 wattia + 4 wattia (8 ohmia, 1 kHz, 1 % THD)
Jatkuva RMS-lähtöteho (viitteellinen): 5 wattia + 5 wattia (8 ohmia, 1 kHz,
10 % THD)
Tulo
AUDIO IN (stereo-miniliitin): Herkkyys 900 mV, impedanssi 47 kilo-ohmia
CD-soitinosio
Järjestelmä: CD ja digitaalinen äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Säteilyn kesto: jatkuva
Laserin teho*: alle 44,6 μW
* Teho on mitattu 200 mm:n etäisyydeltä optisen lukupään linssin pinnasta
käyttäen 7 mm:n aukkoa.
Taajuusvaste: 20 Hz–20 kHz
Signaali-kohinasuhde: yli 80 dB
Dynaaminen alue: yli 80 dB
Viritinosio
Antenni: FM-johtoantenni
AM-kehäantenni
FM-viritinosio
Viritysalue:
87,5 MHz–108,0 MHz (50 kHz:n välein)
AM-viritinosio
Viritysalue:
531 kHz–1 602 kHz (9 kHz:n välein)
iPod/iPhone-osio
Yhteensopivat iPod-/iPhone-mallit:
 iPod touch 4th generation
 iPod touch 3rd generation
 iPod touch 2nd generation
 iPod nano 6th generation
 iPod nano 5th generation (videokamera)
 iPod nano 4th generation (video)
 iPod nano 3rd generation (video)
 iPod classic 160 Gt (2009)
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
Made for iPod- ja Made for iPhone -merkinnät tarkoittavat, että elektroninen
lisälaite on suunniteltu käytettäväksi erityisesti iPod- tai iPhone-laitteen kanssa
ja lisälaitteen kehittäjä takaa, että laite on Applen suorituskykyä koskevien
standardien mukainen. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta tai siitä, että
laite on turvallisuusmääräysten ja muiden lakisääteisten standardien mukainen
Huomaa, että tällaisen lisälaitteen käyttö iPod- tai iPhone-laitteen kanssa voi
vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.
USB-osio
Tuettu bittinopeus:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps–320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps–192 kbps, VBR
Näytteenottotaajuudet:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
(USB) -liitäntä: Tyyppi A, enimmäisvirta 500 mA
Kaiutinosio
Täysaluekaiutin: 80 mm, kartiotyyppinen
Nimellisimpedanssi: 8 ohmia
Yleistä
Tehontarve:
Verkkolaite
Tulo: 110–240 V AC, 50/60 Hz
Lähtö: DC 9,5 V, 1,8 A
Virrankulutus: 13 wattia
Mitat (L/K/S):
noin 400 mm × 197 mm × 114 mm
Paino: noin 2,4 kg
Päälaitteen määrä: 1 kappale
Vakiovarusteet: kaukosäädin (1), verkkolaite (1), AM-kehäantenni (1), R6paristot (AA-koko) (2)
Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Valmiustilan virrankulutus: 0,5 W
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement