Sony | BDV-E3100 | Sony BDV-E3100 Návod na použitie

4-446-734-15(1) (SK)
Systém domáceho kina
Blu-ray Disc™/DVD
Návod na použitie
BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/BDV-E2100
VAROVANIE
Zariadenie neinštalujte v stiesnených
priestoroch, napríklad v knižnici alebo
vstavanej skrini.
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami atď., aby ste
predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného
ohňa (napríklad zapáleným sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na
zariadenie a neklaďte naň predmety naplnené
vodou, napríklad vázy, aby ste predišli požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
slnečnému žiareniu a ohňu.
Zariadenie musí byť bezpečne pripevnené
k podlahe alebo stene v súlade s pokynmi
na inštaláciu, aby sa predišlo poraneniu.
Iba na používanie v interiéri.
UPOZORNENIE
Používanie optických prístrojov s týmto
produktom zvýši nebezpečenstvo
poškodenia zraku.
Keďže laserový lúč používaný v tomto systéme
domáceho kina Blu-ray Disc/DVD môže
poškodiť zrak, nepokúšajte sa rozobrať kryt.
Opravy prenechajte výlučne kvalifikovanému
personálu.
2SK
Snímacia jednotka tohto zariadenia je
klasifikovaná ako LASEROVÝ PRODUKT
TRIEDY 3R. Po otvorení ochranného krytu
lasera sa zo zariadenia uvoľní viditeľné aj
neviditeľné laserové žiarenie, a preto dbajte na
to, aby ste sa vyhli priamemu ožiareniu očí.
Toto označenie sa nachádza na ochrannom
kryte lasera vo vnútri zariadenia.
Toto zariadenie je klasifikované ako LASEROVÝ
PRODUKT 1. TRIEDY. Toto označenie sa
nachádza na zadnej vonkajšej časti.
Štítok sa nachádza na spodnej vonkajšej časti.
Pre zákazníkov v Európe
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení (predpisy
platné v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení
znamená, že s výrobkom nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Namiesto toho ho treba odovzdať
na príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Správnou likvidáciou produktu
zabránite možnému negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by
inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu vám poskytne
miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu
alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Iba pre Európu
Likvidácia odpadových
batérií (predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo
jej balení znamená, že
s batériou dodávanou s týmto produktom
nemožno zaobchádzať ako s domovým
odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento
symbol používať spolu so symbolom chemickej
značky. Symboly chemickej značky ortuti (Hg)
alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu
pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac
ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak
hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu
integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej
batérii, takúto batériu by mal vymieňať len
kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali
odovzdať na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení, aby ste zaručili
správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu alebo batérie vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný
za odvoz domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kúpili.
Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce
informácie sa vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou
alebo v mene spoločnosti Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonsko. Splnomocneným zástupcom pre
otázky týkajúce sa súladu produktu s normami
na základe právnych predpisov Európskej únie
je spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ak máte otázky týkajúce sa servisu
alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené
v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje,
že toto vybavenie je v súlade so základnými
požiadavkami a ďalšími dôležitými
ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti nájdete na tejto adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Informácie pre zákazníkov
v Austrálii
Toto zariadenie by sa malo inštalovať a používať
vo vzdialenosti aspoň 20 cm medzi žiaričom
a ľudským telom (okrem končatín: rúk, zápästí,
nôh a členkov).
Informácie pre zákazníkov
v Austrálii a Indii
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení (predpisy
platné v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
3SK
Preventívne opatrenia
Ochrana pred kopírovaním
Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo,
že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici
o elektromagnetickej kompatibilite pri
pripojení pomocou kábla kratšieho ako
tri metre. (iba modely pre Európu)
• Na médiách Blu-ray Disc aj DVD sa
nachádzajú pokročilé systémy na ochranu
obsahu. Tieto systémy, nazývané AACS
(Advanced Access Content System) a CSS
(Content Scramble System), môžu
obsahovať funkcie obmedzujúce
prehrávanie, analógový výstup a ďalšie
podobné funkcie. Prevádzka tohto produktu
a príslušné obmedzenia sa môžu líšiť
v závislosti od dátumu zakúpenia, pretože
riadiaci orgán pre systém AACS môže po
zakúpení produktu prijať nové pravidlá
týkajúce sa obmedzení alebo ich zmeniť.
• Upozornenie týkajúce sa technológie Cinavia
Tento produkt používa technológiu Cinavia,
ktorá slúži na obmedzenie používania
neoprávnených kópií niektorých komerčných
filmov a videí a ich zvukových stôp. Ak sa
odhalí zakázané použitie neoprávnenej kópie,
zobrazí sa správa a prehrávanie alebo
kopírovanie sa preruší.
Ďalšie informácie o technológii Cinavia
môžete získať v zákazníckom informačnom
centre online pre technológiu Cinavia na
lokalite
http://www.cinavia.com. Ak sa chcete
dozvedieť ďalšie informácie o technológii
Cinavia prostredníctvom pošty, pošlite
korešpondenčný lístok so svojou adresou
na nasledujúcu adresu: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Zdroje napájania
• Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené
od elektrickej siete, kým je pripojené
k sieťovej zásuvke.
• Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej
siete pomocou hlavnej zástrčky, pripojte
ho k ľahko prístupnej sieťovej zásuvke.
Ak spozorujete nezvyčajné fungovanie
zariadenia, okamžite odpojte hlavnú
zástrčku od sieťovej zásuvky.
Sledovanie trojrozmerného
obrazu
Niektoré osoby môžu mať počas sledovania
trojrozmerného obrazu nepríjemné pocity
(ako sú presilenie očí, únava alebo nevoľnosť).
Spoločnosť Sony odporúča, aby si všetky osoby
sledujúce trojrozmerný obraz robili pravidelné
prestávky. Dĺžka a frekvencia potrebných
prestávok sa u jednotlivých osôb líši. Musíte sa
rozhodnúť, aká prestávka je pre vás najlepšia.
Ak máte akékoľvek nepríjemné pocity, mali by
ste trojrozmerný obraz prestať sledovať, kým
tieto pocity nezmiznú. V prípade potreby sa
poraďte s lekárom. Mali by ste si tiež pozrieť
(i) používateľskú príručku alebo výstražné
hlásenia iného zariadenia používaného s týmto
produktom, prípadne obsah disku Blu-ray Disc
prehrávaného pomocou tohto produktu
a (ii) našu webovú lokalitu
(http://esupport.sony.com/), kde nájdete
najnovšie informácie. Zrak malých detí (najmä
do veku šiestich rokov) sa neustále vyvíja. Skôr
než malým deťom dovolíte sledovať
trojrozmerný obraz, poraďte sa s lekárom
(napríklad s detským alebo očným lekárom).
Dospelé osoby by mali dohliadnuť, aby malé
deti dodržiavali odporúčania uvedené vyššie.
4SK
Autorské práva a ochranné
známky
• Tento systém zahŕňa dekodéry
priestorového zvuku s adaptívnou matricou
Dolby* Digital a Dolby Pro Logic a systém
DTS** Digital Surround System.
* Vyrobené na základe licencie od
spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého
písmena D sú ochrannými známkami
spoločnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobené na základe licencie podľa
patentov USA č.: 5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 a iných
patentov vydaných alebo čakajúcich
na vydanie v USA a iných krajinách.
DTS-HD, príslušný symbol
a DTS-HD spoločne so symbolom
sú registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti DTS, Inc.
Produkt obsahuje softvér. © DTS, Inc.
Všetky práva vyhradené.
• Tento systém je vybavený technológiou HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Výrazy HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI sú
ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti HDMI
Licensing LLC v USA a iných krajinách.
• Java je ochrannou známkou spoločnosti
Oracle alebo jej sesterských spoločností.
• DVD logo je ochrannou známkou
spoločnosti DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
• Blu-ray Disc, Blu-ray, Blu-ray 3D, BD-LIVE,
BONUSVIEW a ich logá sú ochrannými
známkami asociácie Blu-ray Disc Association.
• Logá Blu-ray Disc, DVD+RW, DVD-RW,
DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO a CD sú
ochrannými známkami.
• BRAVIA je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
• AVCHD 3D/Progressive a logo AVCHD
3D/Progressive sú ochrannými známkami
spoločností Panasonic Corporation
a Sony Corporation.
• , XMB a xross media bar sú ochrannými
známkami spoločnosti Sony Corporation
a Sony Computer Entertainment Inc.
• PlayStation je registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
• Logo Sony Entertainment Network a Sony
Entertainment Network sú ochrannými
známkami spoločnosti Sony Corporation.
• Technológiu na rozpoznanie hudby a videí
a súvisiace údaje poskytuje spoločnosť
Gracenote®. Technológie spoločnosti
Gracenote predstavujú priemyselný štandard
v oblasti rozpoznávania hudby a poskytovania
súvisiaceho obsahu. Ďalšie informácie nájdete
na lokalite www.gracenote.com.
Autorské práva na údaje súvisiace s diskami
CD, DVD, Blu-ray Disc, hudbou a videami
poskytované spoločnosťou Gracenote, Inc. –
© 2000 až súčasnosť Gracenote. Autorské
práva na softvér Gracenote Software – © 2000
až súčasnosť Gracenote. Na tento produkt
alebo službu sa vzťahuje najmenej jeden patent,
vlastníkom ktorého je spoločnosť Gracenote.
Neúplný zoznam príslušných patentov
spoločnosti Gracenote nájdete na webovej
lokalite spoločnosti Gracenote. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo a ligatúra
Gracenote a logo Powered by Gracenote sú
registrovanými ochrannými známkami alebo
ochrannými známkami spoločnosti
Gracenote, Inc. v USA alebo iných krajinách.
5SK
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi
Alliance® sú registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
a Wi-Fi Protected Setup™ sú registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti Wi-Fi
Alliance.
• N Mark je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA
a iných krajinách.
• Android je ochrannou známkou spoločnosti
Google Inc.
• Slovná značka a logá Bluetooth® sú
registrovaným ochrannými známkami,
ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc.,
a spoločnosť Sony Corporation používa
takéto známky na základe licencie. Ostatné
ochranné známky a obchodné názvy patria
príslušným vlastníkom.
• Na technológiu a patenty kódovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
• Tento produkt zahŕňa na základe licencie
od spoločnosti Verance Corporation
technológiu, ktorá je chránená podľa patentu
USA č. 7,369,677 a iných patentov vydaných
alebo čakajúcich na vydanie v USA a iných
krajinách, rovnako ako aj autorskými
právami a ochranou výrobného tajomstva
pre určité prvky takejto technológie. Cinavia
je ochrannou známkou spoločnosti Verance
Corporation. Copyright 2004 – 2010
Verance Corporation. Všetky práva
vyhradené spoločnosťou Verance. Spätná
analýza a rozkladanie sú zakázané.
6SK
• Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou
spoločnosti Microsoft Corporation v USA
alebo iných krajinách.
Tento produkt je chránený určitými právami
duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft
Corporation. Bez licencie od spoločnosti
Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej
spoločnosti je používanie alebo distribúcia
takejto technológie oddelene od produktu
zakázaná.
Vlastníci obsahu chránia svoje duševné
vlastníctvo vrátane obsahu, na ktorý sa
vzťahujú autorské práva, pomocou technológie
prístupu k obsahu Microsoft® PlayReady™.
Toto zariadenie používa technológiu
PlayReady na prístup k obsahu chránenému
pomocou technológie PlayReady alebo
WMDRM. Ak zariadenie nedokáže správne
presadzovať obmedzenia týkajúce sa
používania obsahu, vlastníci obsahu môžu od
spoločnosti Microsoft požadovať, aby zrušila
funkcie zariadenia na prehrávanie obsahu
chráneného pomocou technológie PlayReady.
Toto zrušenie by nemalo ovplyvniť nechránený
obsah ani obsah chránený pomocou inej
technológie na prístup k obsahu. Vlastníci
obsahu môžu od vás požadovať inováciu
technológie PlayReady, aby ste ich obsah mohli
používať. Ak inováciu odmietnete, nebudete
môcť získať prístup k obsahu, ktorý vyžaduje
inováciu.
• DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™
sú ochrannými známkami, servisnými
známkami alebo osvedčeniami o známke
spoločnosti Digital Living Network Alliance.
• Platforma Opera® Devices SDK od spoločnosti
Opera Software ASA. Copyright 1995 – 2013
Opera Software ASA. Všetky práva vyhradené.
• Všetky ostatné ochranné známky sú
ochrannými známkami príslušných
vlastníkov.
• Ostatné názvy systémov a produktov sú vo
všeobecnosti ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami
príslušných výrobcov. V tomto dokumente
sa neuvádzajú označenia ™ a ®.
Licenčné informácie pre
koncového používateľa
Licenčná zmluva koncového
používateľa spoločnosti Gracenote®
Táto aplikácia alebo zariadenie obsahuje
softvér od spoločnosti Gracenote, Inc.
so sídlom v Emeryville, Kalifornia (ďalej len
Gracenote). Softvér od spoločnosti Gracenote
(softvér Gracenote) umožňuje tejto aplikácii
rozpoznať disk alebo súbor a získať hudobné
údaje vrátane údajov o názve, interpretovi,
skladbe a titule (údaje Gracenote) zo serverov
online alebo zabudovaných databáz (servery
Gracenote) a vykonávať ďalšie funkcie.
Údaje Gracenote môžete používať iba
prostredníctvom funkcií tejto aplikácie
alebo zariadenia, ktoré sú určené pre
koncového používateľa.
Súhlasíte s tým, že údaje Gracenote, softvér
Gracenote a servery Gracenote budete používať
výlučne na svoje osobné nekomerčné účely.
Súhlasíte s tým, že softvér Gracenote ani
akékoľvek údaje Gracenote nepostúpite,
neskopírujete ani neprenesiete žiadnej tretej
strane. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ÚDAJE
GRACENOTE, SOFTVÉR GRACENOTE
ALEBO SERVERY GRACENOTE BUDETE
POUŽÍVAŤ VÝLUČNE SPÔSOBOM TU
UVEDENÝM.
Súhlasíte s tým, že v prípade porušenia týchto
obmedzení bude vaša nevýlučná licencia na
používanie údajov Gracenote, softvéru
Gracenote a serverov Gracenote vypovedaná.
Ak bude vaša licencia vypovedaná, súhlasíte
s ukončením akéhokoľvek používania údajov
Gracenote, softvéru Gracenote a serverov
Gracenote. Spoločnosť Gracenote si v prípade
údajov Gracenote, softvéru Gracenote
a serverov Gracenote vyhradzuje všetky práva
vrátane vlastníckych práv. Od spoločnosti
Gracenote nebude za žiadnych okolností
možné vyžadovať platbu za informácie, ktoré
poskytujete. Súhlasíte s tým, že spoločnosť
Gracenote, Inc. môže na základe tejto zmluvy
uplatniť svoje právo proti vašej osobe vo
svojom mene.
Služba spoločnosti Gracenote používa za
účelom vytvárania štatistík unikátny
identifikátor na sledovanie požiadaviek.
Náhodne priradený číselný identifikátor
umožňuje službe Gracenote spočítavať
požiadavky bez toho, aby sa zhromažďovali
vaše osobné údaje. Viac informácií možno
získať na webovej stránke so zásadami
ochrany osobných údajov spoločnosti
Gracenote pre službu Gracenote.
Softvér Gracenote a každá položka údajov
Gracenote sú licencované pre vás „TAK,
AKO SÚ“. Spoločnosť Gracenote neposkytuje
žiadne výslovné ani implicitné vyhlásenia
a záruky týkajúce sa presnosti údajov
Gracenote v súvislosti so servermi Gracenote.
Spoločnosť Gracenote si vyhradzuje právo na
odstránenie údajov zo serverov Gracenote
alebo zmenu kategórií údajov z akéhokoľvek
dôvodu, ktorý spoločnosť Gracenote považuje
za postačujúci. V súvislosti s bezchybným
a nepretržitým fungovaním softvéru Gracenote
alebo serverov Gracenote sa neposkytujú
žiadne záruky. Spoločnosť Gracenote nie je
povinná poskytovať vám zlepšené alebo ďalšie
typy údajov alebo kategórií, ktoré môže
poskytovať v budúcnosti, a poskytovanie
svojich služieb môže kedykoľvek ukončiť.
7SK
SPOLOČNOSŤ GRACENOTE ODMIETA
VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ
ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
IMPLICITNÝCH ZÁRUK
OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI
NA KONKRÉTNY ÚČEL, ZÁKONNÝCH
NÁROKOV A NEPORUŠENIA CUDZÍCH
PRÁV. SPOLOČNOSŤ GRACENOTE
NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU
NA VÝSLEDKY, KTORÉ NADOBUDNETE
POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU GRACENOTE
ALEBO KTORÉHOKOĽVEK SERVERA
GRACENOTE. SPOLOČNOSŤ
GRACENOTE NEBUDE V ŽIADNOM
PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ
ZA ŽIADNE NÁSLEDNÉ ANI NÁHODNÉ
ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK ČI STRATENÉ
VÝNOSY.
© Gracenote, Inc. 2009
8SK
Informácie o tomto
Návode na použitie
• Pokyny v tomto Návode na použitie opisujú
ovládacie prvky na diaľkovom ovládaní.
Môžete tiež používať ovládacie prvky na
zariadení, ak majú rovnaký alebo podobný
názov ako prvky na diaľkovom ovládaní.
• Výraz disk sa v tejto príručke používa na
všeobecné označenie diskov BD, DVD
alebo CD, pokiaľ v texte alebo na obrázkoch
nie je uvedené inak.
• Pokyny v tejto príručke sa vzťahujú na
modely
BDV-E6100, BDV-E4100, BDV-E3100
a BDV-E2100. Na ilustráciu sa používa
model BDV-E6100. Akákoľvek odlišnosť
v prevádzke je v texte jasne označená,
napríklad slovami „iba model BDV-E6100“.
• Niektoré obrázky majú podobu abstraktných
kresieb a môžu sa líšiť od skutočných
produktov.
• Položky zobrazené na televíznej obrazovke
sa môžu v jednotlivých oblastiach líšiť.
• Predvolené nastavenie je podčiarknuté.
Obsah
Informácie o tomto Návode
na použitie ........................................ 8
Odbalenie ................................................ 10
Sprievodca časťami a ovládacími
prvkami ........................................... 13
Začíname
Krok č. 1: Inštalácia
reproduktorov .......................... 18
Krok č. 2: Pripojenie systému ....... 19
Pripojenie reproduktorov .......... 19
Pripojenie televízora .................. 20
Pripojenie ďalšieho vybavenia
(digitálneho prijímača
a pod.) ...................................... 21
Pripojenie antény ....................... 22
Krok č. 3: Príprava pripojenia
k sieti ....................................... 22
Krok č. 4: Vykonanie
jednoduchého nastavenia ..... 24
Krok č. 5: Výber zdroja
prehrávania ............................. 25
Krok č. 6: Priestorový zvuk ........... 25
Prehrávanie
Prehrávanie disku .................................... 27
Prehrávanie obsahu zariadenia USB ..... 29
Počúvanie hudby zo zariadenia
Bluetooth ........................................... 29
Pripojenie k inteligentnému telefónu
pomocou funkcie One-touch
listening (Počúvanie jedným
dotykom) (NFC) .............................. 31
Prehrávanie prostredníctvom siete ........ 33
Dostupné možnosti ................................. 37
Nastavenie zvuku
Výber zvukového formátu, stôp vo
viacerých jazykoch alebo kanálu .... 39
Reprodukovanie zvuku
multiplexného vysielania ................ 40
Ladič rozhlasových staníc
Ďalšie operácie
Používanie funkcie Control for HDMI
(Ovládanie pripojenia HDMI)
pre funkciu BRAVIA Sync .............. 42
Nastavenie reproduktorov ...................... 43
Používanie časovača spánku ................... 45
Inaktivácia tlačidiel na jednotke ............ 45
Ovládanie televízora pomocou
dodaného diaľkového ovládania .... 46
Úspora energie v pohotovostnom
režime ................................................ 46
Prehľadávanie webových lokalít ............. 46
Nastavenia a úpravy
Používanie obrazovky nastavení ............ 49
[Network Update] (Sieťová
aktualizácia) ...................................... 50
[Screen Settings] (Nastavenia
obrazovky) ........................................ 50
[Audio Settings] (Nastavenia zvuku) .... 52
[BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavenia sledovania
diskov BD alebo DVD) ................... 54
[Parental Control Settings]
(Nastavenia rodičovskej
ochrany) ............................................ 54
[System Settings] (Nastavenia
systému) ............................................ 55
[Network Settings] (Nastavenia siete) ... 56
[Easy Network Settings]
(Jednoduché nastavenia siete) ........ 57
[Resetting] (Obnovenie nastavení) ........ 58
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia ............................. 59
Poznámky o diskoch ................................ 61
Riešenie problémov ................................. 62
Prehrateľné disky ...................................... 68
Prehrateľné typy súborov ........................ 69
Podporované zvukové formáty .............. 70
Technické parametre ............................... 71
Zoznam kódov jazykov ......................... 74
Register ................................................... 76
Počúvanie rádia ........................................ 40
Prijímanie rozhlasového údajového
systému (RDS) .................................. 42
9SK
Odbalenie
• Návod na použitie (iba modely pre
Oceániu, Afriku, Indiu, Blízky východ,
Čínu, Thajsko a Taiwan)
• Sprievodca rýchlym nastavením
• Sprievodca inštaláciou reproduktorov
• Referenčná príručka (iba modely
pre Európu)
• Diaľkové ovládanie (1)
• Batérie R6 (veľkosti AA) (2)
• Drôtová anténa FM (1)
• Kábel High Speed HDMI (1) (iba modely
pre Afriku*, Indiu, Blízky východ, Čínu,
Thajsko a Taiwan)
Iba model BDV-E6100
• Predné reproduktory (2)
• Reproduktory na priestorový zvuk (2)
* Okrem Južnej Afriky.
• Stredový reproduktor (1)
• Hlbokotónový reproduktor (1)
10SK
• Kryty spodných častí reproduktorov (4)
• Stredový reproduktor (1)
• Podstavce (4)
• Hlbokotónový reproduktor (1)
• Spodné časti predných reproduktorov
a reproduktorov na priestorový zvuk (4)
• Kryty spodných častí reproduktorov (2)
• Skrutky (veľké) (4)
• Podstavce (2)
• Skrutky (malé) (16)
• Spodné časti predných reproduktorov (2)
Iba model BDV-E4100
• Predné reproduktory (2)
• Skrutky (veľké) (2)
• Skrutky (malé) (8)
• Reproduktory na priestorový zvuk (2)
11SK
Iba model BDV-E3100
Iba model BDV-E2100
• Predné reproduktory (2)
• Predné reproduktory (2)
• Reproduktory na priestorový zvuk (2)
• Reproduktory na priestorový zvuk (2)
• Stredový reproduktor (1)
• Stredový reproduktor (1)
• Hlbokotónový reproduktor (1)
• Hlbokotónový reproduktor (1)
12SK
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami
Ďalšie informácie nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
Predný panel
Otvor
Iba model
BDV-E2100
A "/1 (zapnutie alebo pohotovostný
režim)
Slúži na zapnutie zariadenia alebo na jeho
prepnutie do pohotovostného režimu.
B Zásobník diskov (str. 27)
C
(N-Mark) (str. 32)
Ak chcete aktivovať funkciu NFC,
umiestnite zariadenie kompatibilné
s funkciou NFC do blízkosti tohto
indikátora.
D Tlačidlá na ovládanie prehrávania
Z (otvorenie alebo zatvorenie)
Na) b) (prehrávanie)
xb) (zastavenie)
VOL +/–a)
./> (predchádzajúce alebo
nasledujúce)
FUNCTION (str. 25)
Slúži na výber zdroja prehrávania.
a)
Na tlačidlách N a VOL + sa nachádza
hmatový bod. Pri používaní jednotky
môžete tento bod využiť na rozpoznanie
tlačidiel.
b)
Podržte stlačené tlačidlo N na jednotke
dlhšie ako 2 sekundy a v systéme sa prehrá
ukážka vstavaného zvuku. Stlačením
tlačidla x zastavte ukážku.
Poznámka
Počas ukážky môže byť úroveň hlasitosti
vyššia ako úroveň, ktorú ste nastavili.
E
(USB) port (str. 29)
(Len pre modely BDV-E6100/
BDV-E4100/BDV-E3100) Zasuňte
necht do otvoru a otvorte kryt.
F
(snímač diaľkového ovládania)
G Displej predného panela
H Indikátor LED
Biely: svieti, keď je jednotka zapnutá.
Modrý (pre stav zariadenia Bluetooth):
– systém je pripravený na spárovanie:
rýchlo bliká,
– počas párovania: rýchlo bliká,
– počas pripojenia: bliká,
– pripojenie je vytvorené: rozsvieti sa.
13SK
Indikátory na displeji predného panela
A Svieti pri prijímaní stereofónneho
zvuku. (Platí len pre rádio.)
B Rozsvieti sa po aktivovaní
opakovaného prehrávania.
C Svieti pri prehrávaní pomocou
funkcie PARTY STREAMING
systému.
D Svieti, kým je aktivované stlmenie
zvuku.
E Rozsvieti sa, keď je konektor
HDMI (OUT) správne pripojený
ku kompatibilnému vybaveniu
HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection) so vstupom
HDMI alebo DVI (Digital Visual
Interface).
F Zobrazuje stav systému, napríklad
frekvenciu rozhlasovej stanice a pod.
Keď je v systéme nastavená funkcia TV
a stlačíte tlačidlo DISPLAY, zobrazia
sa informácie o prúde údajov alebo
stav dekódovania.
V závislosti od prúdu údajov alebo
dekódovanej položky sa informácie
o prúde údajov alebo stav dekódovania
nemusia zobraziť.
Poznámka
Pri nastavení položky [Main Unit illumination]
(Osvetlenie hlavnej jednotky) v časti [System
Settings] (Nastavenia systému) na hodnotu [Auto]
(Automaticky)obrazovka predného panela zhasne,
ak nebudete jednotku používať približne 10 sekúnd.
Zadný panel
A Konektory SPEAKERS (str. 19)
D Konektor HDMI (OUT) (str. 20)
B Konektor TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(str. 20)
E Konektory AUDIO IN (L/R) (str. 21)
C Terminál LAN (100) (str. 22)
14SK
F Terminál ANTENNA (FM) (str. 22)
Diaľkové ovládanie
A Z (otvorenie alebo zatvorenie)
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
zásobníka diskov.
SPEAKERS TVyAUDIO
Umožňuje vybrať, či sa zvuk televízora
bude prenášať z reproduktorov systému
alebo televízora. Táto funkcia je
k dispozícii iba po nastavení položky
[Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) na hodnotu [On]
(Zapnuté) (str. 55).
TV "/1 (zapnutie alebo
pohotovostný režim) (str. 46)
Na tlačidlách 5, AUDIO, 2 + a N sa
nachádza hmatový bod. Pri používaní
diaľkového ovládania môžete tento bod
využiť na rozpoznanie tlačidiel.
•
: ovládanie televízora
(Podrobné informácie nájdete v časti
„Ovládanie televízora pomocou dodaného
diaľkového ovládania“ (str. 46).)
Slúži na zapnutie televízora alebo
na jeho prepnutie do pohotovostného
režimu.
"/1 (zapnutie alebo pohotovostný
režim) (str. 24, 41)
Slúži na zapnutie systému alebo na jeho
prepnutie do pohotovostného režimu.
B Číselné tlačidlá (str. 41, 46)
Slúžia na zadávanie čísel titulov alebo
kapitol, predvolených čísel staníc atď.
AUDIO (str. 39)
Slúži na výber zvukového formátu
alebo skladby.
SUBTITLE
Slúži na výber jazyka titulkov v prípade,
že sú na disku BD-ROM alebo
DVD VIDEO zaznamenané titulky
vo viacerých jazykoch.
C Farebné tlačidlá
Tlačidlá na rýchly výber položiek
v niektorých ponukách diskov BD
(možno ich používať aj na interaktívne
operácie v jazyku Java na diskoch BD).
15SK
D TOP MENU
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
hlavnej ponuky disku BD alebo DVD.
POP UP/MENU
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
kontextovej ponuky disku BD-ROM
alebo ponuky disku DVD.
OPTIONS (str. 26, 37, 47)
Slúži na zobrazenie ponuky možností
na televíznej obrazovke alebo na displeji
predného panela. (Umiestnenie sa líši
v závislosti od vybratej funkcie.)
RETURN
Slúži na návrat k predchádzajúcemu
zobrazeniu.
B/V/v/b
Slúži na zvýraznenie zobrazenej položky.
(prechod)
Prechod na vybratú položku.
E SOUND MODE +/– (str. 25)
Slúži na výber zvukového režimu.
HOME (str. 24, 43, 49)
Slúži na prechod do domovskej
ponuky systému alebo jej zatvorenie.
MUSIC EQ
Slúži na výber vopred
naprogramovaného ekvalizéra pri
počúvaní hudby.
SEN
Slúži na prístup do služby Sony
Entertainment Network™ online.
F Tlačidlá na ovládanie prehrávania
Pozrite si časť „Prehrávanie“ (str. 27).
./> (predchádzajúce alebo
nasledujúce)
Slúžia na výber predchádzajúcej alebo
nasledujúcej kapitoly, skladby alebo
súboru.
m/M (rýchle alebo pomalé
prehrávanie a zmrazenie obrazu)
Slúžia na rýchly posun dozadu alebo
dopredu počas prehrávania. Každým
stlačením tlačidla sa zmení rýchlosť
vyhľadávania.
Ak v režime pozastavenia stlačíte
a podržíte tieto tlačidlá dlhšie než
jednu sekundu, aktivuje sa spomalené
prehrávanie.
Po stlačení v režime pozastavenia sa
obraz prehráva po jednotlivých
snímkach.
Poznámka
Spomalené prehrávanie (dozadu)
a prehrávanie jednotlivých snímok
(dozadu) nie je dostupné pri prehrávaní
diskov Blu-ray 3D.
N (prehrávanie)
Slúži na spustenie alebo opätovné
spustenie (obnovenie) prehrávania.
Keď je systém zapnutý a je nastavená
funkcia BD/DVD, aktivuje prehrávanie
jediným dotykom (str. 43).
X (pozastavenie)
Slúži na pozastavenie alebo opätovné
spustenie prehrávania.
x (zastavenie)
Slúži na zastavenie prehrávania
a zapamätanie bodu zastavenia (bodu
obnovenia). Bod obnovenia titulu alebo
skladby je posledný prehrávaný bod
a v prípade priečinka s fotografiami je
to posledná zobrazená fotografia.
Zastaví sa ukážka vstavaného zvuku.
Tlačidlá na ovládanie rádia
Pozrite si časť „Ladič rozhlasových
staníc“ (str. 40).
PRESET +/–
TUNING +/–
16SK
G
H
I
J
K
(stlmenie zvuku)
Slúži na dočasné vypnutie zvuku.
2 (hlasitosť) +/–
Slúži na nastavenie hlasitosti.
TV 2 (hlasitosť) +/–
Slúži na nastavenie hlasitosti
televízora.
TV t (televízny vstup)
Slúži na prepínanie vstupného zdroja
televízora medzi televíznym signálom
a inými vstupnými zdrojmi.
DISPLAY (str. 28, 33, 41, 47)
Slúži na zobrazenie informácií
o prehrávaní a prehľadávaní webu
na televíznej obrazovke.
Slúži na zobrazenie predvolenej
rozhlasovej stanice, frekvencie a ďalších
informácií na displeji predného panela.
FOOTBALL
Produkuje zvuk vhodný na sledovanie
vysielania futbalového zápasu.
BLUETOOTH
Slúži na výber funkcie BT.
Keď indikátor LED počas funkcie BT
zhasne, stlačením tohto tlačidla
spustite párovanie alebo pripojte
spárované zariadenie Bluetooth.
FUNCTION (str. 25)
Slúži na výber zdroja prehrávania.
SLEEP (str. 45)
Slúži na nastavenie časovača spánku.
17SK
Začíname
Inštalácia všetkých
reproduktorov v polohe vpredu
(Rozostavenie reproduktorov:
[All Front] (Všetky predné))
Začíname
Krok č. 1: Inštalácia
reproduktorov
DA F G CBE
Reproduktory nainštalujte podľa
nasledujúceho obrázka.
A Ľavý predný reproduktor (L)
B Pravý predný reproduktor (R (pravý))
C Stredový reproduktor
D Ľavý priestorový reproduktor (L)
E Pravý priestorový reproduktor (R)
F Hlbokotónový reproduktor
G TV
Inštalácia priestorových
reproduktorov v polohe vzadu
(Rozostavenie reproduktorov:
[Standard] (Štandardné))
F G C
A
B
Poznámka
• Skontrolujte, či ste zvolili nastavenie rozostavenia
reproduktorov (str. 43) podľa umiestnenia
reproduktorov.
• Pri umiestňovaní reproduktorov alebo stojanov
reproduktorov s pripojenými reproduktormi na
špeciálne ošetrenú podlahu (navoskovanú,
naolejovanú, vyleštenú a pod.) buďte opatrní,
pretože to môže viesť k vytvoreniu škvŕn alebo
k zmene farby.
• O reproduktor sa neopierajte ani sa naň
nevešajte, pretože môže spadnúť.
Tip
D
18SK
E
Reproduktory môžete nainštalovať na stenu.
Podrobné informácie nájdete v dodanom
„Sprievodcovi inštaláciou reproduktorov“.
Napájací kábel (sieťovú šnúru) jednotky
zapojte do sieťovej zásuvky (elektrickej
siete) až po pripojení všetkých ostatných
zariadení.
(Len pre modely BDV-E6100/BDV-E4100)
Informácie o montáži reproduktorov
nájdete v dodanom „Sprievodcovi
inštaláciou reproduktorov“.
Pripojenie reproduktorov
Reproduktorové káble pripojte tak, aby sa
zhodovali s farbou konektorov SPEAKERS
jednotky.
Pri pripájaní k jednotke zasúvajte konektor,
až kým nezacvakne.
Červený
(Pravý predný
reproduktor (R))
Fialový
Sivý
(hlbokotónový (Pravý reproduktor na
reproduktor) priestorový zvuk (R))
Poznámka
Ak pripájate iné vybavenie s ovládaním hlasitosti,
znížte jeho hlasitosť na úroveň, pri ktorej
nedochádza k skresleniu zvuku.
Biely
Zelený
Modrý
(Ľavý predný
(stredový
(Ľavý reproduktor na
reproduktor (L)) reproduktor) priestorový zvuk (L))
19SK
Začíname
Krok č. 2: Pripojenie
systému
Začíname
Pripojenie televízora
V závislosti od vstupných konektorov na televízore vyberte jeden z nasledujúcich spôsobov
pripojenia.
A
B
C
Pripojenie na prenos obrazu
A
Kábel HDMI1) (dodáva sa iba s modelmi pre Afriku*, Indiu,
Blízky východ, Čínu, Thajsko a Taiwan)
2)
alebo
* Okrem Južnej Afriky.
1)
Kábel High Speed HDMI
2) Ak je konektor HDMI IN na vašom televízore kompatibilný s funkciou ARC (Audio Return Channel),
po pripojení kábla HDMI sa tiež môže prenášať digitálny zvukový signál z televízora. Informácie
o nastavení funkcie ARC nájdete v časti [Audio Return Channel] (Spätný zvukový kanál) (str. 55).
Pripojenia na prenos zvuku
Ak systém nepripojíte ku konektoru HDMI na televízore kompatibilnom s funkciou ARC,
vytvorte vhodné pripojenie zvuku, aby ste mohli počúvať zvuk z televízora pomocou
reproduktorov systému.
B
Vysoká kvalita
Optický digitálny kábel (nedodáva sa)
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Zvukový kábel (nedodáva sa)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Štandardná
kvalita
20SK
Pripojenie ďalšieho vybavenia (digitálneho prijímača a pod.)
Televízor
Výstup obrazu
Vybavenie
(Digitálny prijímač, videorekordér, PlayStation®
alebo digitálny satelitný prijímač a pod.)
Zvukový výstup
Systém
Tok signálu
: Obrazový signál
: Zvukový signál
V závislosti od typu konektora na vybavení vyberte jeden z nasledujúcich spôsobov pripojenia.
A
A
B
Vysoká kvalita
Optický digitálny kábel (nedodáva sa)
DIGITAL OUT
OPTICAL
B
Zvukový kábel (nedodáva sa)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Štandardná
kvalita
Poznámka
• Ak vytvárate pripojenie uvedené vyššie, nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia
HDMI) v časti [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) ponuky [System Settings] (Nastavenia systému)
na hodnotu [Off] (Vypnuté) (str. 55).
• Zvuk z vybavenia môžete prehrávať výberom funkcie „AUDIO“ pri pripojení B.
21SK
Začíname
Systém pripojte tak, aby sa videosignály zo systému a ďalšieho vybavenia prenášali do
televízora a zvukové signály z vybavenia prenášali do systému nasledujúcim spôsobom.
Začíname
Pripojenie antény
Krok č. 3: Príprava
pripojenia k sieti
Tip
Ak chcete pripojiť systém k sieti, spustite [Easy
Network Settings] (Jednoduché nastavenia siete).
Podrobné informácie nájdete v časti „Krok č. 4:
Vykonanie jednoduchého nastavenia“ (str. 24).
Drôtová anténa FM
(dodáva sa)
Poznámka
• Drôtovú anténu FM úplne natiahnite.
• Po pripojení drôtovej antény FM ju vodorovne
narovnajte.
Príslušný spôsob vyberte na základe
prostredia siete LAN (lokálna sieť).
• Ak používate bezdrôtovú sieť LAN
Systém je vybavený vstavaným adaptérom
Wi-Fi a k sieti ho môžete pripojiť výberom
príslušných nastavení siete.
• Ak používate inú než bezdrôtovú sieť LAN
Na pripojenie k terminálu LAN (100)
na jednotke použite kábel LAN.
Širokopásmový smerovač
Kábel LAN (nedodáva sa)
Tip
Odporúča sa použiť priamy alebo prekrížený
tienený kábel rozhrania (kábel LAN).
22SK
Skôr než vykonáte nastavenia
siete
• Kľúč zabezpečenia (kľúč WEP a WPA) –
v prípade, že máte zapnuté zabezpečenie
bezdrôtovej siete**.
* Identifikátor SSID (identifikátor siete) je názov,
ktorý identifikuje konkrétnu bezdrôtovú sieť.
** Ak chcete získať údaje o identifikátore SSID
a kľúči zabezpečenia, musíte skontrolovať
nastavenia smerovača bezdrôtovej siete LAN.
Ak chcete získať podrobné informácie:
– navštívte nasledujúce webové lokality:
Pre zákazníkov v Európe a Rusku:
http://support.sony-europe.com/
Pre zákazníkov v iných krajinách
a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/section/support
– preštudujte si návod na použitie pre váš
smerovač bezdrôtovej siete LAN
– poraďte sa s výrobcom vášho smerovača
bezdrôtovej siete LAN
x WEP
Technológia WEP slúži na zabezpečenie
komunikácie, aby cudzie osoby nemohli
zachytiť vašu komunikáciu ani preniknúť
do bezdrôtovej siete. WEP je staršia
technológia zabezpečenia umožňujúca
pripojenie staršieho zariadenia, ktoré
nepodporuje technológiu TKIP/AES.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je technológia zabezpečenia vyvinutá
s cieľom reagovať na nedostatky technológie
WEP. Technológia TKIP zaručuje vyššiu
úroveň zabezpečenia než WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je technológia zabezpečenia, ktorá
používa pokročilú metódu zabezpečenia
odlišnú od technológií WEP a TKIP.
Technológia AES zaručuje vyššiu úroveň
zabezpečenia než technológia WEP
alebo TKIP.
Informácie o zabezpečení
bezdrôtovej siete LAN
Keďže sa komunikácia v bezdrôtovej sieti
LAN vykonáva pomocou rádiových vĺn,
hrozí zachytenie bezdrôtového signálu.
Tento systém podporuje rôzne funkcie
zabezpečenia na ochranu bezdrôtovej
komunikácie. Nastavenia zabezpečenia
správne nakonfigurujte podľa sieťového
prostredia.
23SK
Začíname
Ak je váš smerovač (prístupový bod)
bezdrôtovej siete LAN kompatibilný so
štandardom Wi-Fi Protected Setup (WPS),
nastavenia siete môžete jednoducho
nastaviť pomocou tlačidla WPS.
Ak nie, vopred zistite nasledujúce údaje
a zapíšte ich na vyhradené miesto.
• Názov siete (SSID*), ktorý patrí vašej
sieti**.
x Bez zabezpečenia
Hoci môžete ľahko vyberať nastavenia,
ktokoľvek môže zachytiť vašu bezdrôtovú
komunikáciu alebo preniknúť do
bezdrôtovej siete aj bez dômyselných
nástrojov. Pamätajte, že pri tomto
nastavení hrozí riziko neoprávneného
prístupu alebo zachytenia údajov.
Začíname
Krok č. 4: Vykonanie
jednoduchého nastavenia
5
Skôr než vykonáte krok č. 4
Skontrolujte, či sú všetky zariadenia
pripojené na doraz, a potom pripojte
sieťovú šnúru (napájací kábel).
Podľa krokov nižšie vykonajte základné
nastavenia a nastavenia siete systému.
Zobrazené položky sa líšia v závislosti od
oblasti.
1
B/V/v/b
6
Vložte dve dodané batérie R6
(veľkosti AA) tak, aby póly 3 a #
na batériách zodpovedali značkám
vnútri priestoru pre batérie.
7
2
3
4
Zapnite televízor.
Stlačte tlačidlo [/1.
Prepnite výber vstupu na televízore
tak, aby sa signál zo systému
zobrazil na televíznej obrazovke.
Zobrazí sa nastavenie [Easy Initial
Settings] (Jednoduché úvodné
nastavenia) na výber jazyku ponuky
na obrazovke.
Vykonajte nastavenie [Easy Initial
Settings] (Jednoduché úvodné
nastavenia). Postupujte podľa
pokynov na obrazovke a pomocou
tlačidiel B/V/v/b a
vyberte
základné nastavenia.
Po dokončení nastavení [Easy
Initial Settings] (Jednoduché
úvodné nastavenia) stlačte V/v,
vyberte položku [Easy Network
Settings] (Jednoduché nastavenia
siete) a stlačte
.
Zobrazí sa obrazovka [Easy Network
Settings] (Jednoduché nastavenia siete).
Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a pomocou tlačidiel
B/V/v/b a
vyberte nastavenia
siete.
Ak sa systém nemôže pripojiť k sieti,
pozrite si časť „Pripojenie k sieti“
(str. 66) alebo „Pripojenie
k bezdrôtovej sieti LAN“ (str. 66).
Opätovné zobrazenie obrazovky
[Easy Network Settings]
(Jednoduché nastavenia siete)
1 Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2 Stlačte tlačidlá B/b a vyberte položky
[Setup] (Nastavenie).
3 Stláčaním tlačidiel V/v vyberte položku
[Easy Network Settings] (Jednoduché
nastavenia siete) a stlačte tlačidlo
.
24SK
Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION,
kým sa na displeji predného panela
nezobrazí požadovaná funkcia.
Ak stlačíte tlačidlo FUNCTION raz,
na displeji predného panela sa zobrazí
aktuálna funkcia. Každým ďalším
stlačením tlačidla FUNCTION sa funkcia
cyklicky mení takto.
BD/DVD t USB t FM t
TV t BT t AUDIO
Funkcia a zdroj prehrávania
BD/DVD
Disk alebo sieťové zariadenie, ktorého obsah
chcete prehrať pomocou systému
USB
Zariadenie USB pripojené k portu
(str. 13)
Krok č. 6: Priestorový zvuk
Po vykonaní predchádzajúcich krokov
a spustení prehrávania možno jednoducho
vyberať z naprogramovaných zvukových
režimov, ktoré sú prispôsobené rôznym
typom zvukových zdrojov. Tieto nastavenia
vám v pohodlí vášho domova poskytnú
zážitok z nádherných a výkonných zvukov,
aké poznáte z prostredia kinosál.
Výber zvukového režimu
Počas prehrávania opakovane stláčajte
tlačidlá SOUND MODE +/–, kým sa
na displeji predného panela alebo
televíznej obrazovke nezobrazí
požadovaný režim.
Auto (Automaticky)
(USB)
FM
Rádio FM (str. 40)
TV
Vybavenie (napríklad televízor) pripojené
ku konektoru TV (DIGITAL IN OPTICAL)
alebo televízor kompatibilný s funkciou
Audio Return Channel pripojený ku
konektoru HDMI (OUT) (str. 20)
BT
V závislosti od disku alebo prúdu zvukov sa
v systéme automaticky vyberie režim [Movie]
(Režim Film) alebo [Music] (Režim Hudba)
na vytvorenie príslušného zvukového efektu.
• 2-kanálový zdroj: Systém simuluje
priestorový zvuk z 2-kanálových zdrojov
a prehráva zvuk z 5.1-kanálového systému
reproduktorov.
• Multikanálový zdroj: Systém prenáša zvuk
z reproduktorov tak, ako bol zaznamenaný.
Film
Zvukový obsah zariadenia Bluetooth
Systém zabezpečí zvuk vhodný na sledovanie
filmov.
AUDIO
Hudba
Vybavenie pripojené ku konektorom
AUDIO IN (L/R) (str. 21)
Tip
• Niektoré funkcie možno zmeniť na televíznej
obrazovke stláčaním tlačidiel FUNCTION, V/v
a
.
• Funkciu BT môžete vybrať aj stlačením tlačidla
BLUETOOTH na diaľkovom ovládaní.
Systém zabezpečí zvuk vhodný na počúvanie
hudby.
Zlepšenie digitálnej hudby
[Digital Music] (Digitálna hudba)
Systém reprodukuje zvýraznený zvuk
komprimovaného zvuku.
Noc
Tento režim je vhodný na sledovanie filmov
v noci, pretože systém stíši hlasné zvuky
a zachová zreteľný dialóg.
25SK
Začíname
Krok č. 5: Výber zdroja
prehrávania
Začíname
Prezentácia
Výber režimu futbalu
Systém zabezpečí pôsobivý zvuk vhodný
na ukážku.
Výber zvukového režimu
z ponuky možností
1 Stláčaním tlačidiel OPTIONS a V/v
vyberte položku [Sound Mode]
(Zvukový režim) a stlačte tlačidlo
.
2 Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
požadovaný zvukový režim a stlačte
tlačidlo
.
Výber vopred naprogramovaného
ekvalizéra hudby
Počas prehrávania opakovane stláčajte
tlačidlo MUSIC EQ.
Môžete vybrať zvuk tak, aby vyhovoval
vašim požiadavkám.
Stláčaním tohto tlačidla sa nastavenie bude
cyklicky meniť takto.
[Standard] (Štandardné) t [Rock] (Rock)
t [Hiphop] (Hiphop) t [Electronica]
(Electronica)
Ekvalizér hudby môžete vybrať aj pomocou
ponuky možností vo zvukovom režime
[Music] (Hudba).
Poznámka
Zvukový režim možno vybrať iba vtedy, keď je
položka [Sound Effect] (Zvukový efekt) nastavená
na možnosť [Sound Mode On] (Zapnutý zvukový
režim) (str. 53). Ak je položka [Sound Effect]
(Zvukový efekt) nastavená na inú možnosť ako
[Sound Mode On] (Zapnutý zvukový režim),
nastavenie zvukového režimu sa nepoužije.
Tip
Ak chcete 2-kanálový zdroj (napr. disk CD)
reprodukovať formou viackanálového výstupu,
odporúča sa možnosť [Auto] (Automaticky).
26SK
Počas prehrávania stlačte tlačidlo
FOOTBALL.
Na televíznej obrazovke sa zobrazuje
hlásenie [Football] (Futbal).
Počas sledovania vysielania futbalového
zápasu môžete zažiť pocit prítomnosti
na štadióne.
Ak chcete vypnúť režim futbalu, opätovným
stlačením tlačidla FOOTBALL vyberte
položku [Football Off] (Vypnúť režim
futbalu). Zvukový režim sa zmení na
naposledy vybraný zvukový režim.
Poznámka
• V závislosti od zdroja nemusí režim futbalu
fungovať správne.
• Režim futbalu sa vypne, keď vypnete systém.
Tip
Režim futbalu môžete vybrať aj z ponuky možností.
Prehrávanie
Zoznam prehrateľných diskov nájdete
v časti „Prehrateľné disky“ (str. 68).
1
2
Na niektorých diskoch BD-ROM s logom
BD-LIVE* je uložený bonusový obsah
a ďalšie údaje, ktoré môžete prevziať
pre svoje potešenie.
*
Prepnite výber vstupu na televízore
tak, aby sa signál zo systému
zobrazil na televíznej obrazovke.
1
Stlačte tlačidlo Z a položte disk
do zásobníka diskov.
2
3
Stlačením tlačidla Z zatvorte
zásobník diskov.
Spustí sa prehrávanie.
Ak sa prehrávanie nespustí
automaticky, vyberte ikonu
v kategórii
[Video] (Video),
[Music] (Hudba) alebo
[Photo]
(Fotografia) a stlačte tlačidlo
.
3
Pripojte zariadenie USB k portu
(USB) (str. 29).
Na lokálne ukladanie údajov používajte
pamäťové zariadenie USB s kapacitou
minimálne 1 GB.
Pripravte sa na používanie diskov
s funkciou BD-LIVE (platí iba pre
disky BD-LIVE).
• Pripojte systém k sieti (str. 22).
• Nastavte položku [BD Internet
Connection] (Internetové pripojenie
k službe BD) na hodnotu [Allow]
(Povoliť) (str. 54).
Vložte disk BD-ROM s funkciou
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Spôsob ovládania sa líši v závislosti
od disku. Pozrite si návod na použitie
príslušného disku.
Tip
Ak chcete odstrániť údaje uložené v pamäti USB,
v ponuke
[Video] (Video) vyberte položku
[Delete BD Data] (Odstrániť údaje BD) a stlačte
tlačidlo . Odstránia sa všetky údaje uložené
v priečinku buda.
27SK
Prehrávanie
Prehrávanie disku
Používanie funkcie
BONUSVIEW/BD-LIVE
Prehrávanie diskov Blu-ray 3D
Môžete prehrávať disky Blu-ray 3D
s logom 3D*.
*
1
2
Pripravte sa na prehrávanie disku
Blu-ray 3D.
• Pripojte systém k televízoru
kompatibilnému s funkciou
trojrozmerného zobrazenia pomocou
kábla High Speed HDMI (str. 20).
• Nastavte položky [3D Output Setting]
(Nastavenie trojrozmerného výstupu)
a [TV Screen Size Setting for 3D]
(Nastavenie veľkosti televíznej
obrazovky na trojrozmerné
zobrazenie) v ponuke [Screen
Settings] (Nastavenia obrazovky)
(str. 50).
Vložte disk Blu-ray 3D.
Spôsob ovládania sa líši v závislosti
od disku. Pozrite si návod na použitie
dodaný s diskom.
Tip
Pozrite si aj návod na použitie televízora
kompatibilného s funkciou trojrozmerného
zobrazenia.
Zobrazenie informácií
o prehrávaní
Informácie o prehrávaní a ďalšie informácie
môžete skontrolovať stlačením tlačidla
DISPLAY.
Zobrazené informácie sa líšia v závislosti
od typu disku a stavu systému.
Príklad: pri prehrávaní disku BD-ROM
A Výstupné rozlíšenie/obrazová
frekvencia
B Číslo alebo názov titulu
C Aktuálne vybraté nastavenie zvuku
D Dostupné funkcie (
uhol,
zvuk,
titulky)
E Informácie o prehrávaní
Zobrazuje sa režim prehrávania,
stavový riadok prehrávania, typ disku,
videokodek, bitová rýchlosť, typ
opakovania, uplynulý čas, celkový
čas prehrávania
F Číslo kapitoly
G Aktuálne vybratý uhol
28SK
Prehrávanie obsahu
zariadenia USB
1
2
Pripojte zariadenie USB k portu
(USB).
Pred pripojením si pozrite návod na
použitie zariadenia USB.
Informácie o bezdrôtovej
technológii Bluetooth
Bezdrôtová technológia Bluetooth je
technológia krátkeho dosahu, ktorá
umožňuje bezdrôtovú komunikáciu
údajov medzi digitálnymi zariadeniami.
Bezdrôtová technológia Bluetooth funguje
v rozsahu približne 10 metrov.
Na pripojenie nepotrebujete žiadne drôty
ako v prípade pripojenia USB a nemusíte
umiestniť zariadenia oproti sebe ako
v prípade bezdrôtovej infračervenej
technológie.
Bezdrôtová technológia Bluetooth
predstavuje celosvetový štandard
podporovaný tisíckami spoločností.
Tieto spoločnosti vytvárajú produkty,
ktoré spĺňajú celosvetový štandard.
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
3
Stláčaním tlačidiel B/b vyberte
položku
[Video] (Video),
[Music] (Hudba) alebo
[Photo] (Fotografia).
4
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku
[USB device]
(Zariadenie USB) a stlačte
tlačidlo
.
Poznámka
Počas prevádzky zariadenie USB neodpájajte.
Pred pripojením alebo odpojením zariadenia
USB vypnite systém, aby ste predišli
poškodeniu údajov alebo zariadenia USB.
Podporované verzie a profily
Bluetooth
Profily predstavujú štandardný súbor
funkcií pre rôzne možnosti produktov
Bluetooth. Tento systém podporuje
nasledujúce verzie a profily Bluetooth.
Podporované verzie Bluetooth:
špecifikácie Bluetooth, verzia 3.0
Podporované profily Bluetooth:
A2DP 1.2 (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
29SK
Prehrávanie
Môžete prehrávať videosúbory a súbory
s hudbou a fotografiami, ktoré sú uložené
v pripojenom zariadení USB.
Zoznam prehrateľných typov súborov
nájdete v časti „Prehrateľné typy súborov“
(str. 69).
Počúvanie hudby zo
zariadenia Bluetooth
Poznámka
Poznámka
• Na používanie funkcie Bluetooth musí zariadenie
Bluetooth, ktoré chcete pripojiť, podporovať
rovnaký profil ako tento systém. Avšak aj keď
zariadenie podporuje rovnaký profil, funkcie sa
môžu líšiť v závislosti od špecifikácií zariadenia
Bluetooth.
• Prehrávanie zvuku na tomto systéme sa môže
oneskoriť v porovnaní s prehrávaním na
zariadení Bluetooth z dôvodu vlastností
bezdrôtovej technológie Bluetooth.
Ak zariadenie Bluetooth vyžaduje prístupový
kód, zadajte „0000“. Prístupový kód sa môže
nazývať „Passcode“ (Prístupový kód),
„PIN code“ (Kód PIN), „PIN number“
(Číslo PIN) alebo „Password“ (Heslo).
5
Párovanie systému so
zariadením Bluetooth
Párovanie je operácia, pri ktorej sa zariadenia
Bluetooth vopred vzájomne zaregistrujú.
Po vykonaní operácie párovania sa nemusí
párovanie vykonať znova.
1
2
3
4
30SK
Zariadenie Bluetooth umiestnite
najviac jeden meter od jednotky.
Stlačte tlačidlo BLUETOOTH.
Z položky
[Input] (Vstupný zdroj)
v domovskej ponuke tiež môžete
vybrať možnosť [Bluetooth
AUDIO] (Bluetooth AUDIO).
Nastavte zariadenie Bluetooth
do režimu párovania.
Podrobné informácie o nastavení
zariadenia Bluetooth do režimu
párovania nájdete v návode na
použitie dodanom so zariadením.
Na displeji zariadenia Bluetooth
vyberte tlačidlo BLU-RAY HOME
THEATRE SYSTEM.
Tento krok vykonajte do 5 minút, inak
sa párovanie zruší.
Po dokončení párovania sa
zariadenie automaticky pripojí
k systému.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
názov zariadenia.
Poznámka
Spárovať môžete najviac 9 zariadení
Bluetooth. Ak spárujete desiate zariadenie
Bluetooth, prinajmenšom naposledy
pripojené zariadenie sa nahradí novým.
6
7
Spustite prehrávanie na zariadení
Bluetooth.
Upravte hlasitosť.
Najprv upravte hlasitosť zariadenia
Bluetooth, ak je úroveň hlasitosti stále
príliš nízka, upravte úroveň hlasitosti
na jednotke.
Zrušenie operácie párovania
Stlačte tlačidlo HOME alebo FUNCTION.
Pripojenie k zariadeniu
Bluetooth z tohto systému
Z tejto jednotky sa môžete pripojiť
k zariadeniu Bluetooth.
Skôr ako spustíte prehrávanie hudby,
skontrolujte nasledujúce skutočnosti:
– Funkcia Bluetooth zariadenia Bluetooth
je zapnutá.
– Párovanie sa dokončilo (str. 30).
1
Stlačte tlačidlo BLUETOOTH.
Poznámka
2
3
4
5
6
vyberte položku [Remove] (Odstrániť)
a potom stlačte tlačidlo
.
4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke
a pomocou tlačidiel B/V/v/b a
odstráňte zariadenie.
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Poznámka
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte položku [Device List]
(Zoznam zariadení) a stlačte
tlačidlo
.
Zobrazí sa zoznam spárovaných
zariadení Bluetooth.
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte požadované zariadenie
a potom stlačte tlačidlo .
Stlačením tlačidla N spustite
prehrávanie.
Upravte hlasitosť.
Najprv upravte hlasitosť zariadenia
Bluetooth, ak je úroveň hlasitosti stále
príliš nízka, upravte úroveň hlasitosti
na jednotke.
Poznámka
• Po pripojení jednotky k zariadeniu Bluetooth
môžete ovládať prehrávanie stláčaním tlačidiel
N, X, x, m/M a ./>.
• Napájanie Bluetooth sa vypne, keď sa vyberie
iná funkcia.
Odpojenie zariadenia Bluetooth
Stlačte tlačidlo HOME, FUNCTION alebo
RETURN.
Odstránenie spárovaného
zariadenia Bluetooth
zo zoznamu zariadení
1 Postupujte podľa krokov č. 1 až 3 vyššie.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
Počas pripojenia k zariadeniu Bluetooth tento
systém nemožno odstrániť a pripojenie nemožno
nadviazať z iného zariadenia Bluetooth.
Pripojenie k inteligentnému
telefónu pomocou funkcie
One-touch listening
(Počúvanie jedným
dotykom) (NFC)
Ak inteligentný telefón kompatibilný
s funkciou NFC podržíte blízko plochy
na jednotke, párovanie jednotky
a inteligentného telefónu a pripojenie
Bluetooth sa dokončí automaticky.
Kompatibilné inteligentné telefóny
Inteligentné telefóny so zabudovanou
funkciou NFC (OS: Android 2.3.3 – 4.0.x,
okrem Android 3.x)
Čo je funkcia NFC?
NFC (Near Field Communication)
je technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú
komunikáciu krátkeho dosahu medzi
rôznymi zariadeniami, ako sú mobilné
telefóny a štítky IC. Vďaka funkcii NFC
možno komunikáciu údajov dosiahnuť
jednoducho podržaním zariadenia
v blízkosti plochy
na zariadeniach
kompatibilných s funkciou NFC.
vyberte požadované zariadenie
a potom stlačte tlačidlo OPTIONS.
31SK
Prehrávanie
Ak sa chcete pripojiť k naposledy pripojenému
zariadeniu Bluetooth, stlačte tlačidlo N.
Potom pokračujte krokom č. 5.
3 Opakovaným stláčaním tlačidla V/v
1
Prevezmite a nainštalujte
aplikáciu NFC Easy Connect
(Jednoduché pripojenie NFC).
Aplikácia NFC Easy Connect je
bezplatná aplikácia pre inteligentné
telefóny s operačným systémom
Android, ktorú môžete získať
prostredníctvom služby Google Play.
Aplikáciu vyhľadajte pomocou
kľúčových slov „NFC Easy Connect“
na lokalite alebo pristúpte k lokalite
na prevzatie priamo načítaním
dvojrozmerného kódu uvedeného nižšie.
Nezabudnite, že aplikácia NFC Easy
Connect je bezplatná, ale komunikácia
údajov je spoplatnená, keď sa
preberanie účtuje samostatne.
3
Podržte inteligentný telefón
v blízkosti plochy
na jednotke,
kým inteligentný telefón
nezavibruje.
Vibračný podnet vznikne, keď jednotka
rozpozná inteligentný telefón.
Keď ho jednotka rozpozná, postupujte
podľa pokynov zobrazených na
obrazovke inteligentného telefónu
a dokončite proces pripojenia Bluetooth.
Keď sa vytvorí pripojenie Bluetooth,
modrý indikátor LED na prednom
paneli prestane blikať. Na displeji
predného panela sa zobrazí čas
prehrávania.
Dvojrozmerný kód* na priamy
prístup
* Použite aplikáciu čítacieho zariadenia
pre dvojrozmerný kód.
Poznámka
Poznámka
Aplikácia nemusí byť v niektorých regiónoch
alebo krajinách dostupná.
2
Spustite aplikáciu NFC Easy Connect
v inteligentnom telefóne.
Uistite sa, že sa zobrazila obrazovka
aplikácie.
• Systém dokáže rozpoznať a pripojiť sa iba
k jednému zariadeniu kompatibilnému
s funkciou NFC súčasne.
• V závislosti od inteligentného telefónu možno
budete musieť najprv zapnúť funkciu NFC
v inteligentnom telefóne. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie inteligentného
telefónu.
Tip
Ak párovanie a pripojenie Bluetooth zlyhá,
postupujte nasledujúcim spôsobom.
– Znova spustite aplikáciu NFC Easy Connect
a pomaly premiestnite inteligentný telefón
nad plochu
.
– Ak používate komerčne dostupné puzdro
na inteligentný telefón, odoberte ho.
Počúvanie hudby
Spustite prehrávanie zdroja zvuku
na inteligentnom telefóne. Podrobné
informácie o prehrávaní nájdete v návode
na použitie inteligentného telefónu.
32SK
Tip
Ak je úroveň hlasitosti nízka, najprv upravte
hlasitosť inteligentného telefónu. Ak je úroveň
hlasitosti stále príliš nízka, upravte hlasitosť na
jednotke.
Prehrávanie sa zastaví, ak vykonáte
niektorý z nasledujúcich krokov:
– znova podržíte inteligentný telefón
v blízkosti plochy
na jednotke,
– zastavíte prehrávanie hudby
na inteligentnom telefóne,
– vypnete jednotku alebo inteligentný
telefón,
– zmeníte funkciu,
– vypnete funkciu Bluetooth
na inteligentnom telefóne.
2
3
Pripravte sa na použitie služby
Sony Entertainment Network.
Pripojte systém k sieti (str. 22).
Stlačte tlačidlo SEN.
Stláčaním tlačidiel B/V/v/b vyberte
internetový obsah a rôzne zábavné
položky na požiadanie a stlačte
tlačidlo
.
Ovládací panel prehrávania videa
Ovládací panel sa zobrazí po spustení
prehrávania videosúboru. Zobrazené
položky sa môžu líšiť v závislosti od
poskytovateľa internetového obsahu.
Ak ich chcete zobraziť znova, stlačte
tlačidlo DISPLAY.
Prehrávanie
prostredníctvom siete
Používanie funkcie Sony
Entertainment Network (SEN)
Služba Sony Entertainment Network plní
funkciu brány, ktorou sa prenáša vybratý
internetový obsah a rôzne zábavné položky
na požiadanie priamo do jednotky.
Tip
• Skôr než budete môcť niektoré typy internetového
obsahu prehrať, musíte sa zaregistrovať pomocou
počítača. Podrobnosti nájdete na tejto webovej
lokalite:
Pre zákazníkov v Európe a Rusku:
http://support.sony-europe.com/
A Ovládanie zobrazenia
Stláčaním tlačidla B/V/v/b alebo
môžete ovládať prehrávanie.
B Stavový riadok prehrávania
Stavový riadok, kurzor označujúci
aktuálnu polohu, čas prehrávania,
dĺžka videosúboru
C Indikátor stavu siete
Označuje intenzitu signálu
bezdrôtového pripojenia.
Označuje káblové pripojenie.
D Prenosová rýchlosť siete
E Názov nasledujúceho videosúboru
F Názov aktuálne vybratého videosúboru
Pre zákazníkov v iných krajinách a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/section/support
• Určitý internetový obsah nemusí byť v niektorých
regiónoch alebo krajinách dostupný.
33SK
Prehrávanie
Zastavenie prehrávania
1
Prehrávanie súborov
v domácej sieti (DLNA)
Videosúbory a súbory s hudbou
a fotografiami uložené v inom vybavení
s certifikátom DLNA môžete prehrávať
pripojením tohto vybavenia
k domovskej sieti.
Túto jednotku možno používať ako
prehrávacie aj vykresľovacie zariadenie.
• Server: umožňuje ukladanie a zdieľanie
obsahu digitálnych médií.
• Prehrávač: vyhľadáva a prehráva obsah
digitálnych médií zo systému DMS.
• Vykresľovacie zariadenie: slúži na
prijímanie a prehrávanie súborov zo
servera a možno ho ovládať pomocou
iného vybavenia (ovládača).
• Ovládač: slúži na ovládanie
vykresľovacieho vybavenia.
Server
Prehrávanie súborov uložených
na serveri DLNA prostredníctvom
systému (prehrávača DLNA)
V položkách
[Video] (Video),
[Music] (Hudba) alebo
[Photo]
(Fotografia) v domovskej ponuke vyberte
server DLNA a súbor, ktorý chcete prehrať.
Server
Prehrávač
(tento systém)
Prehrávanie vzdialených súborov
ovládaním systému
(vykresľovacieho zariadenia)
prostredníctvom ovládača DLNA
Pri prehrávaní súborov uložených na serveri
DLNA môžete systém ovládať pomocou
ovládača s certifikátom DLNA (mobilného
telefónu atď.)
Server
Vykresľovacie
zariadenie
(tento systém)
Prehrávač
(tento systém)
Prehrávač
Ovládač
Pripravte sa na používanie funkcie
DLNA.
• Pripojte systém k sieti (str. 22).
• Pripravte ďalšie vybavenie s certifikátom
DLNA. Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie vybavenia.
Podrobné informácie o tejto operácii
nájdete v návode na použitie ovládača
DLNA.
Poznámka
Systém neovládajte naraz pomocou dodaného
diaľkového ovládania aj ovládača DLNA.
Tip
Systém je kompatibilný s funkciou Play To
aplikácie Windows Media® Player 12, ktorá sa
štandardne dodáva s operačným systémom
Windows 7.
34SK
Prehrávanie rovnakej hudby
v rôznych miestnostiach
(PARTY STREAMING)
Existujú dva typy vybavenia
kompatibilného s funkciou PARTY
STREAMING.
• Hostiteľ funkcie PARTY: prehráva
a odosiela hudbu.
• Hosť funkcie PARTY: prehráva hudbu
prijatú od hostiteľa funkcie PARTY.
Túto jednotku možno používať ako
hostiteľa aj ako hosťa funkcie PARTY.
Hostiteľ funkcie PARTY
(tento systém)
Hosť funkcie PARTY
Hosť funkcie PARTY
Pripravte sa na používanie funkcie
PARTY STREAMING.
• Pripojte systém k sieti (str. 22).
• Pripojte vybavenie, ktoré je kompatibilné
s funkciou PARTY STREAMING.
Vyberte skladbu v položke
[Music]
(Hudba), rozhlasovú stanicu v položke
[Radio] (Rádio), možnosti
[AUDIO] (Zvuk) alebo [Bluetooth
AUDIO] (Bluetooth Audio) v položke
[Input] (Vstupný zdroj) a stlačte
tlačidlo OPTIONS. Vyberte položku
[Start PARTY] (Spustiť funkciu PARTY)
a spustite operáciu.
Ak chcete funkciu ukončiť, stlačte
tlačidlo OPTIONS a vyberte položku
[Close PARTY] (Ukončiť funkciu PARTY).
Poznámka
Ak sa prehráva obsah, ktorý nie je kompatibilný
s funkciou PARTY STREAMING, systém ukončí
funkciu PARTY automaticky.
Používanie systému ako hosťa
funkcie PARTY
V časti
[Music] (Hudba) vyberte položku
[PARTY] (Party) a vyberte ikonu
hostiteľského zariadenia funkcie PARTY.
Ak už nechcete funkciu PARTY ďalej
používať, stlačte tlačidlo OPTIONS
a vyberte položku [Leave PARTY]
(Zrušiť funkciu PARTY).
Ak chcete funkciu PARTY ukončiť, stlačte
tlačidlo OPTIONS a vyberte položku
[Close PARTY] (Ukončiť funkciu PARTY).
Poznámka
Predávané skupiny produktov kompatibilných
s funkciou PARTY STREAMING sa líšia
v závislosti od oblasti.
35SK
Prehrávanie
Rovnakú hudbu môžete súčasne prehrávať
pomocou všetkých zariadení značky Sony,
ktoré sú kompatibilné s funkciou PARTY
STREAMING a pripojené k domácej sieti.
Obsah položky
[Music] (Hudba)
a funkcie FM, BT a AUDIO možno použiť
spolu s funkciou PARTY STREAMING.
Používanie systému ako hostiteľa
funkcie PARTY
Vyhľadávanie informácií
o videách a hudbe
Pomocou technológie spoločnosti Gracenote
môžete získať informácie o obsahu a potom
v nich vyhľadávať súvisiace údaje.
1
2
Pripojte systém k sieti (str. 22).
Vložte disk s obsahom, o ktorom
chcete vyhľadať príslušné
informácie.
Informácie o videách môžete hľadať
z diskov BD-ROM alebo DVD-ROM
a informácie o hudbe z diskov CD-DA
(hudobných diskov CD).
3
Stlačte tlačidlá B/b a vyberte
položky
[Video] (Video)
alebo
[Music] (Hudba).
4
Stlačte tlačidlá V/v a vyberte
položky
[Video Search]
(Vyhľadávanie videí)
alebo
[Music Search]
(Vyhľadávanie hudby).
Zobrazia sa informácie o obsahu
(napríklad názov, herecké obsadenie,
skladba alebo interpret) a položky
[Playback History] (História
prehrávania) a [Search History]
(História vyhľadávania).
• [Playback History] (História
prehrávania)
Zobrazí sa zoznam predtým
prehrávaných titulov na diskoch
BD-ROM, DVD-ROM a CD-DA
(hudobných diskoch CD). Vyberte
titul, o ktorého obsahu chcete získať
informácie.
36SK
• [Search History]
(História vyhľadávania)
Zobrazí sa zoznam predchádzajúcich
vyhľadávaní prostredníctvom funkcie
[Video Search] (Vyhľadávanie videí)
alebo [Music Search] (Vyhľadávanie
hudby).
Vyhľadávanie ďalších súvisiacich
informácií
Zo zoznamov vyberte príslušnú položku
a potom vyberte službu na vyhľadávanie.
Používanie funkcie
TV SideView
Funkcia TV SideView je mobilná aplikácia
pre vzdialené zariadenie (napríklad
inteligentný telefón). S aplikáciou
TV SideView v tomto systéme môžete
systém používať pomocou funkcií na
vzdialenom zariadení.
Služby alebo aplikácie môžete spúšťať
priamo zo vzdialeného zariadenia
a zobrazovať informácie o disku počas
jeho prehrávania. Aplikáciu TV SideView
možno použiť aj ako diaľkové ovládanie
a softvérovú klávesnicu.
Skôr ako zariadenie TV SideView prvýkrát
použijete s týmto systémom, nezabudnite
zariadenie TV SideView zaregistrovať.
Pri registrácii postupujte podľa pokynov
zobrazených na obrazovke zariadenia
TV SideView.
Poznámka
Registrácia bude možná, len keď sa na televíznej
obrazovke sa zobrazí domovská ponuka.
[Close PARTY] (Ukončiť funkciu PARTY)
Dostupné možnosti
Spoločné možnosti
[Sound Mode] (Zvukový režim)
Slúži na zmenu zvukového režimu (str. 25).
[Football] (Futbal)
Zapne alebo vypne režim futbalu (str. 26).
[Change Category] (Zmeniť kategóriu)
Prepína medzi kategóriami
[Video]
(Video),
[Music] (Hudba) a
[Photo]
(Fotografia) vo funkcii BD/DVD (iba pre
disk) alebo USB. Táto položka je dostupná,
iba keď je pre danú kategóriu dostupný
zoznam zobrazení.
[Repeat Setting] (Nastavenie opakovania)
Slúži na nastavenie opakovaného
prehrávania.
Iba kategória
[3D Menu] (Ponuka trojrozmerného
zobrazenia)
[A/V SYNC] (Synchronizácia zvuku a obrazu)
[Simulated 3D] (Simulované trojrozmerné
zobrazenie): Slúži na nastavenie simulovaného
trojrozmerného efektu.
[3D Depth Adjustment] (Nastavenie hĺbky
trojrozmerného obrazu): Slúži na nastavenie
hĺbky trojrozmerného obrazu.
[2D Playback] (Dvojrozmerné prehrávanie):
Slúži na nastavenie dvojrozmerného
prehrávania.
[Play/Stop] (Prehrať/zastaviť)
Slúži na spustenie alebo zastavenie prehrávania.
[Play from start] (Prehrať od začiatku)
Slúži na prehratie položky od začiatku.
[Start PARTY] (Spustiť funkciu PARTY)
Slúži na spustenie relácie PARTY pomocou
vybratého zdroja.
Táto položka sa v závislosti od zdroja nemusí
zobraziť.
[Leave PARTY] (Zrušiť funkciu PARTY)
Slúži na zrušenie relácie PARTY, ktorej sa
systém zúčastňuje. Funkcia PARTY
STREAMING ostane spustená v ostatnom
zúčastňujúcom sa vybavení.
[Video] (Video)
Slúži na nastavenie oneskorenia medzi
obrazom a zvukom (str. 39).
[3D Output Setting] (Nastavenie
trojrozmerného výstupu)
Slúži na nastavenie, či sa bude trojrozmerný
obraz reprodukovať automaticky.
[Video Settings] (Nastavenia obrazu)
• [Picture Quality Mode] (Režim kvality
obrazu): Slúži na výber nastavení obrazu
pre rôzne podmienky osvetlenia.
• [BNR] (Redukcia blokového šumu): Slúži
na obmedzenie mozaikového blokového
šumu na obraze.
• [MNR] (Redukcia mierneho šumu): Slúži na
obmedzenie mierneho šumu (kompresných
artefaktov) okolo obrysov obrazu.
[Pause] (Pozastaviť)
Slúži na pozastavenie prehrávania.
[Top Menu] (Hlavná ponuka)
Slúži na zobrazenie hlavnej ponuky disku BD
alebo DVD.
[Menu/Popup Menu] (Ponuka/kontextová
ponuka)
Slúži na zobrazenie kontextovej ponuky
disku BD-ROM alebo ponuky disku DVD.
[Title Search] (Vyhľadávanie titulov)
Slúži na vyhľadávanie titulov na diskoch
BD-ROM alebo DVD VIDEO a spustenie
prehrávania od začiatku.
37SK
Prehrávanie
Stlačením tlačidla OPTIONS získate
prístup k rôznym nastaveniam a operáciám
prehrávania. Dostupné položky sa líšia
v závislosti od situácie.
Pre hostiteľa funkcie PARTY: Slúži na
ukončenie relácie PARTY.
Pre hosťa funkcie PARTY: Slúži na ukončenie
relácie PARTY, ktorej sa systém zúčastňuje.
Funkcia PARTY STREAMING sa ukončí aj
vo všetkom ostatnom zúčastňujúcom sa
vybavení.
[Chapter Search] (Vyhľadávanie kapitol)
Slúži na vyhľadávanie kapitol a spustenie
prehrávania od začiatku.
Iba kategória
(Fotografia)
[Photo]
[Audio] (Zvuk)
[Slideshow] (Prezentácia)
Slúži na výber zvukového formátu alebo
skladby.
Slúži na spustenie prezentácie.
[Subtitle] (Titulky)
Slúži na zmenu rýchlosti prezentácie.
Slúži na výber jazyka titulkov v prípade, že sú
na diskoch BD-ROM alebo DVD VIDEO
zaznamenané titulky vo viacerých jazykoch.
[Angle] (Uhol)
Slúži na prepínanie uhlov pohľadu, keď sú na
diskoch BD-ROM alebo DVD VIDEO
nahrané viaceré uhly.
[IP Content Noise Reduction] (Redukcia
šumu v internetovom obsahu)
Slúži na nastavenie kvality obrazu pre
internetový obsah.
[Video Search] (Vyhľadávanie videí)
Zobrazí informácie o diskoch BD-ROM
alebo DVD-ROM na základe technológie
spoločnosti Gracenote.
[Slideshow Speed] (Rýchlosť prezentácie)
[Slideshow Effect] (Efekt prezentácie)
Slúži na nastavenie efektu pri prehrávaní
prezentácie.
[Slideshow BGM] (Hudba prezentácie na
pozadí)
• [Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie
tejto funkcie.
• [My Music from USB] (Moja hudba
zo zariadenia USB): Slúži na nastavenie
súborov s hudbou uložených v ponuke
[Add Slideshow BGM] (Pridať hudbu
prezentácie na pozadí).
• [Play from Music CD] (Prehrať z hudobného
disku CD): Slúži na nastavenie skladieb
na diskoch CD-DA (hudobné disky CD).
[Change Display] (Zmeniť zobrazenie)
Iba kategória
[Music] (Hudba)
[Add Slideshow BGM] (Pridať hudbu
prezentácie na pozadí)
Slúži na uloženie súborov s hudbou
v pamäťovom zariadení USB. Tieto
súbory sa použijú ako hudba prezentácie
na pozadí (BGM).
[Music Search] (Vyhľadávanie hudby)
Zobrazí informácie o zvukovom disku CD
(CD-DA) na základe technológie spoločnosti
Gracenote.
38SK
Slúži na prepnutie medzi zobrazením [Grid
View] (Zobrazenie mriežky) a [List View]
(Zobrazenie zoznamu).
[Rotate Left] (Otočiť doľava)
Slúži na otočenie fotografie o 90 stupňov
proti smeru hodinových ručičiek.
[Rotate Right] (Otočiť doprava)
Slúži na otočenie fotografie o 90 stupňov
v smere hodinových ručičiek.
[View Image] (Zobraziť snímku)
Slúži na zobrazenie vybratej fotografie.
Nastavenie oneskorenia
medzi obrazom a zvukom
(A/V SYNC) (Synchronizácia zvuku
a obrazu)
Výber inej funkcie než BT alebo TV
1
2
3
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka možností.
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [A/V SYNC] (Synchronizácia
zvuku a obrazu) a stlačte tlačidlo .
Stláčaním tlačidiel B/b upravte
oneskorenie a stlačte tlačidlo
.
Môžete ho nastaviť v rozsahu 0 ms až
300 ms v intervaloch 25 ms.
Výber funkcie TV
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na displeji predného panela sa zobrazí
hlásenie AV.SYNC.
Stlačte tlačidlo
alebo b.
Stláčaním tlačidiel V/v upravte
oneskorenie a stlačte tlačidlo
.
Môžete ho nastaviť v rozsahu 0 ms až
300 ms v intervaloch 25 ms.
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Ponuka možností na displeji predného
panela sa zatvorí.
Výber zvukového formátu,
stôp vo viacerých jazykoch
alebo kanálu
Keď sa v systéme prehráva disk BD alebo
DVD VIDEO nahraný vo viacerých
zvukových formátoch (PCM, Dolby Digital,
MPEG audio alebo DTS) alebo so skladbami
vo viacerých jazykoch, môžete zmeniť
zvukový formát alebo jazyk.
Pri diskoch CD môžete vybrať zvuk
z pravého alebo ľavého kanála a počúvať
zvuk z vybratého kanála cez pravý aj ľavý
reproduktor.
Opakovaným stláčaním tlačidla AUDIO
počas prehrávania vyberte požadovaný
zvukový signál.
Na televíznej obrazovke sa zobrazia
informácie o zvuku.
x Disk BD alebo DVD VIDEO
Možnosti jazyka sa líšia v závislosti
od disku BD alebo DVD VIDEO.
Zobrazia sa 4 číslice, ktoré predstavujú kód
jazyka. Pozrite si časť „Zoznam kódov
jazykov“ (str. 74). Keď sa jazyk zobrazí
dvakrát alebo viackrát, disk BD alebo
DVD VIDEO je nahraný vo viacerých
zvukových formátoch.
x Disk DVD-VR
Zobrazia sa typy zvukových stôp
nahraných na disku.
Príklad:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)] (Stereo (zvuk 1))
• [ Stereo (Audio2)] (Stereo (zvuk 2))
• [ Main]
• [ Sub]
• [ Main/Sub]
39SK
Nastavenie zvuku
Keď sa zvuk nezhoduje s obrazom na
televíznej obrazovke, môžete nastaviť
oneskorenie medzi obrazom a zvukom
pre každú funkciu samostatne.
Spôsob nastavenia sa líši v závislosti
od funkcie.
Nastavenie zvuku
Poznámka
Ak je na disku nahraný len jeden prúd zvuku,
možnosti [ Stereo (Audio1)] (Stereo (Zvuk 1))
a [ Stereo (Audio2)] (Stereo (Zvuk 2)) sa
nezobrazia.
x Disk CD
• [ Stereo]: štandardný stereofónny zvuk.
• [ 1/L]: zvuk ľavého kanála (monofónny).
• [ 2/R]: zvuk pravého kanála
(monofónny).
• [ L+R]: zvuk ľavého aj pravého kanála
sa prenáša z jednotlivých reproduktorov.
Ladič rozhlasových staníc
Počúvanie rádia
1
2
(DUAL MONO)
Zvuk multiplexného vysielania môžete
reprodukovať, ak sa v systéme prijíma
alebo prehráva signál multiplexného
vysielania vo formáte Dolby Digital.
Manuálne ladenie
Opakovane stláčajte tlačidlo
TUNING +/–.
Poznámka
Opakovane stláčajte tlačidlo AUDIO,
kým sa na displeji predného panela
nezobrazí požadovaný signál.
• „MAIN“: Bude sa prenášať zvuk v hlavnom
jazyku.
• „SUB”: Bude sa prenášať zvuk vo vedľajšom
jazyku.
• „MN/SUB“: Bude sa prenášať zmiešaný
zvuk v hlavnom aj vedľajšom jazyku.
40SK
Vyberte rozhlasovú stanicu.
Automatické ladenie
Stlačte a podržte tlačidlá TUNING +/–,
kým sa nespustí automatické
vyhľadávanie.
Na televíznej obrazovke sa zobrazuje
hlásenie [Auto Tuning] (Automatické
ladenie). Vyhľadávanie sa zastaví,
keď systém naladí stanicu.
Automatické ladenie zrušíte stlačením
ľubovoľných tlačidiel.
Reprodukovanie zvuku
multiplexného vysielania
Ak chcete prijímať signál Dolby Digital, musíte
ku konektoru TV (DIGITAL IN OPTICAL)
pripojiť televízor alebo iné vybavenie pomocou
optického digitálneho kábla (str. 20, 21).
Ak je konektor HDMI IN na televízore
kompatibilný s funkciou Audio Return Channel
(str. 20, 55), môžete signál Dolby Digital prijímať
prostredníctvom kábla HDMI.
Opakovane stláčajte
tlačidlo FUNCTION, kým sa
na displeji predného panela
nezobrazí hlásenie FM.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla
2 +/– nastavte hlasitosť.
V prípade, že program FM šumí
Ak program FM šumí, môžete vybrať
monofónny príjem. Príjem nebude mať
stereofónny efekt, ale zlepší sa.
1
2
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka možností.
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [FM Mode]
(Synchronizácia zvuku a obrazu)
a stlačte tlačidlo
.
3
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [Monaural]
(Synchronizácia zvuku a obrazu)
a stlačte tlačidlo
.
• [Stereo]: stereofónny príjem.
• [Monaural]: monofónny príjem.
Zmena predvoleného čísla
Stláčaním tlačidiel PRESET +/– vyberte
požadované predvolené číslopostupujte
ďalej od kroku č. 3.
Výber predvolenej stanice
1
Tip
Možnosť [FM Mode] (Režim FM) môžete
nastaviť pre každú predvolenú stanicu osobitne.
Stlačte tlačidlo "/1.
Predvolenie rozhlasových
staníc
Môžete predvoliť až 20 staníc. Pred ladením
znížte hlasitosť na minimum.
1
2
3
Opakovane stláčajte tlačidlo
FUNCTION, kým sa na displeji
predného panela nezobrazí
hlásenie FM.
Stlačte a podržte tlačidlá
TUNING +/–, kým sa nespustí
automatické vyhľadávanie.
Vyhľadávanie sa zastaví, keď systém
naladí stanicu.
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka možností.
4
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [Preset Memory]
(Ukladanie predvolieb) a stlačte
tlačidlo
.
5
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
požadované predvolené číslo
a stlačte tlačidlo
.
6
2
Opakovaným stláčaním tlačidiel
PRESET +/– vyberte predvolenú
stanicu.
Na televíznej obrazovke a displeji
predného panela sa zobrazí predvolené
číslo a frekvencia.
Každým stlačením tlačidla sa v systéme
naladí jedna predvolená stanica.
Tip
• Číslo predvolenej stanice môžete vybrať
priamo stláčaním číselných tlačidiel.
• Stláčaním tlačidla DISPLAY sa displej
predného panela bude cyklicky meniť
takto:
Frekvencia y Predvolené číslo t
Stav dekódovania*
* Zobrazuje sa, ak je položka [Sound
Effect] (Zvukový efekt) nastavená na
možnosť [Dolby Pro Logic] (Dolby
Pro Logic), [DTS Neo:6 Cinema]
(DTS Neo:6 kino) alebo [DTS Neo:6
Music] (DTS Neo:6 hudba) (str. 53).
Zopakovaním krokov č. 2 až 5
uložte ďalšie stanice.
41SK
Ladič rozhlasových staníc
Vypnutie rádia
Opakovane stláčajte tlačidlo
FUNCTION, kým sa na displeji
predného panela nezobrazí
hlásenie FM.
Naladí sa naposledy prijímaná stanica.
Prijímanie rozhlasového
údajového systému (RDS)
(iba modely pre Európu)
Rozhlasový údajový systém (RDS) je služba
vysielania, ktorá umožňuje rozhlasovým
staniciam vysielať dodatočné informácie
spoločne s normálnym programovým
signálom. Tento systém ponúka pohodlné
funkcie systému RDS, napríklad zobrazenie
názvu stanice.
Názov stanice sa zobrazí na televíznej
obrazovke.
Jednoduchý výber stanice v pásme FM
Ďalšie operácie
Používanie funkcie Control
for HDMI (Ovládanie
pripojenia HDMI)
pre funkciu BRAVIA Sync
Táto funkcia je k dispozícii na televízoroch
s funkciou BRAVIA Sync.
Ak pomocou kábla HDMI pripojíte
vybavenie od spoločnosti Sony kompatibilné
s funkciou Control for HDMI (Ovládanie
pripojenia HDMI), ovládanie sa zjednoduší.
Poznámka
Poznámka
• Služba RDS nemusí pracovať správne, ak naladená
stanica nevysiela signál služby systému RDS
správne alebo ak je signál slabý.
• Službu RDS neposkytujú všetky stanice v pásme
FM ani neposkytujú rovnaký typ služby.
Ak systém RDS nepoznáte, obráťte sa na
miestne rozhlasové stanice a požiadajte ich
o podrobné informácie o službách systému RDS
vo vašej oblasti.
Ak chcete používať funkciu BRAVIA Sync,
po dokončení pripojenia HDMI sa uistite,
že systém a všetko pripojené vybavenie je zapnuté.
Control for HDMI – Easy Setting
(Ovládanie pripojenia HDMI –
jednoduché nastavenie)
Funkciu [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) systému môžete nastaviť
automaticky, ak v televízore povolíte
príslušné nastavenie.
Podrobné informácie o funkcii Control for
HDMI (Ovládanie pripojenia HDMI)
nájdete v časti „[HDMI Settings]“ (str. 55).
Vypnutie napájania systému
Systém môžete vypnúť spoločne
s televízorom.
Poznámka
Systém sa nevypne automaticky počas prehrávania
hudby ani keď je zvolená funkcia FM.
42SK
Prehrávanie jedným dotykom
Keď na diaľkovom ovládaní stlačíte
tlačidlo N, systém a televízor sa zapnú
a vstup televízora sa prepne na vstup
HDMI, ku ktorému je pripojený systém.
Nastavenie reproduktorov
Ovládanie hlasitosti systému
Ak chcete dosiahnuť optimálny priestorový
zvuk, nastavte vzdialenosť reproduktorov od
miesta počúvania. Pomocou testovacieho
tónu potom nastavte vyváženie
reproduktorov.
Pomocou jednoduchej operácie môžete
prehrávať zvuk z televízora alebo iného
vybavenia.
1
2
Stlačte tlačidlá B/b a vyberte
položky
[Setup] (Nastavenie).
3
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [Audio Settings]
(Nastavenia zvuku) a stlačte
tlačidlo
.
4
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [Speaker Settings]
(Nastavenia reproduktorov)
a stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka [Select speaker
layout.] (Rozostavenie reproduktorov).
5
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
nastavenie podľa umiestnenia
reproduktorov a stlačte
tlačidlo
.
• [Standard] (Štandardné):
Reproduktory na priestorový zvuk sú
nainštalované v polohe vzadu.
• [All Front] (Všetky predné): Všetky
reproduktory sú nainštalované
v polohe vpredu.
Spätný zvukový kanál
Zvuk televízora môžete počúvať pomocou
systému prostredníctvom jediného kábla
HDMI. Podrobné informácie o nastavení
nájdete v časti „[Audio Return Channel]
(Spätný zvukový kanál)“ (str. 55).
Sledovanie jazyka
Keď zmeníte jazyk ponuky na obrazovke
televízora, po vypnutí a zapnutí systému sa
zmení aj jazyk ponuky na displeji systému.
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Poznámka
Po každej zmene nastavení rozostavenia
reproduktorov sa nastavenia [Distance]
(Vzdialenosť) a [Level] (Hlasitosť) obnovia
na predvolené hodnoty.
43SK
Ďalšie operácie
Funkciu ovládania hlasitosti systému môžete
používať nasledujúcim spôsobom:
• Keď je systém zapnutý, zvuk z televízora
alebo iného vybavenia sa môže prenášať
z reproduktorov systému.
• Keď sa zvuk z televízora alebo iného
vybavenia prenáša prostredníctvom
reproduktorov systému, môžete prepnúť
zvuk na výstup z reproduktorov
televízora stlačením tlačidiel
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Keď sa zvuk z televízora alebo iného
vybavenia prenáša prostredníctvom
reproduktorov systému, môžete
ovládaním televízora nastaviť hlasitosť
a vypnúť zvuk systému.
[Speaker Settings] (Nastavenia
reproduktorov)
6
7
8
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
položku a stlačte tlačidlo
.
Príslušný parameter nastavte
stláčaním tlačidiel V/v.
Pomocou tlačidiel B/b a
potvrďte nastavenia.
Skontrolujte nasledujúce nastavenia.
x [Distance] (Vzdialenosť)
Parametre vzdialenosti musíte nastaviť
od miesta počúvania k reproduktorom.
Tieto parametre môžete nastaviť v rozsahu
0,0 až 7,0 metra.
x [Test Tone] (Testovací tón)
Reproduktory vydajú testovací tón na
nastavenie položky [Level] (Hlasitosť).
[Off] (Vypnuté): Testovací tón neznie
z reproduktorov.
[On] (Zapnuté): Pri nastavovaní hlasitosti
zaznie testovací tón postupne z každého
reproduktora. When you select one of the
[Speaker Settings] items, the test tone is
emitted from each speaker in sequence.
Hlasitosť nastavte uvedeným postupom.
1 Nastavte položku [Test Tone] (Testovací
tón) na hodnotu [On] (Zapnuté).
[Front Left/Right] (Predný ľavý/pravý) 3,0 m:
Nastavte vzdialenosť predného reproduktora.
[Centre] (Stredový) 3,0 m: Nastavte
vzdialenosť stredového reproduktora.
[Surround Left/Right] (Priestorový zvuk
ľavý/pravý) 3,0 m: Nastavte vzdialenosť
reproduktora na priestorový zvuk.
[Subwoofer] (Hlbokotónový reproduktor)
3,0 m: Nastavte vzdialenosť hlbokotónového
reproduktora.
2 Stláčaním tlačidiel V/v vyberte položku
x [Level] (Hlasitosť)
Môžete nastaviť hlasitosť reproduktorov.
Tieto parametre môžete nastaviť v rozsahu
–6,0 dB až +6,0 dB. Nastavenie hlasitosti
zjednoduší nastavenie položky [Test Tone]
(Testovací tón) na možnosť [On] (Zapnuté).
6 Zopakujte kroky č. 3 až 5.
[Front Left/Right] (Predný ľavý/pravý)
0,0 dB: Nastavte hlasitosť predného
reproduktora.
[Centre] (Stredový) 0,0 dB: Nastavte
hlasitosť stredového reproduktora.
[Surround Left/Right] (Priestorový zvuk
ľavý/pravý) 0,0 dB: Nastavte hlasitosť
reproduktora na priestorový zvuk.
[Subwoofer] (Hlbokotónový reproduktor)
0,0 dB: Nastavte hlasitosť hlbokotónového
reproduktora.
44SK
[Level] (Hlasitosť) a stlačte tlačidlo
.
3 Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
požadovaný typ reproduktora
a stlačte tlačidlo
.
4 Stláčaním tlačidiel B/b vyberte ľavý
alebo pravý reproduktor a stláčaním
tlačidiel V/v nastavte jeho hlasitosť.
5 Stlačte tlačidlo
.
7 Stlačte tlačidlo RETURN.
Systém sa vráti k predchádzajúcemu
zobrazeniu.
8 Stláčaním tlačidiel V/v vyberte položku
[Test Tone] (Testovací tón) a stlačte
tlačidlo
.
9 Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
možnosť [Off] (Vypnuté) a stlačte
tlačidlo
.
Poznámka
Signály testovacieho tónu sa neprenášajú
z konektora HDMI (OUT).
Tip
Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých reproduktorov
naraz, stlačte tlačidlo 2 +/–.
Používanie časovača spánku
Systém môžete nastaviť tak, aby sa vypol
v predvolenom čase, takže budete môcť
zaspávať pri hudbe. Tento čas možno
predvoliť v 10-minútových intervaloch.
Stlačte tlačidlo SLEEP.
Každým stlačením tlačidla SLEEP sa
zobrazenie minút (zostávajúci čas) na
displeji predného panela zmení o 10 minút.
Kontrola zostávajúceho času
Jedenkrát stlačte tlačidlo SLEEP.
Zmena zostávajúceho času
Opakovane stláčajte tlačidlo SLEEP.
(Detská zámka)
Inaktiváciou tlačidiel na jednotke (okrem
tlačidla "/1) môžete zabrániť nesprávnej
operácii, napríklad v dôsledku detských
šibalstiev.
Stlačte a viac ako päť sekúnd podržte
tlačidlo x na jednotke.
Na displeji predného panela sa zobrazuje
hlásenie LOCKED.
Funkcia detskej zámky sa aktivuje a tlačidlá
jednotky sa uzamknú. (Systém môžete
ovládať pomocou diaľkového ovládania.)
Ak chcete túto funkciu zrušiť, stlačte a viac
ako päť sekúnd podržte tlačidlo x, kým sa
na displeji predného panela nezobrazí text
UNLOCK.
Poznámka
Ak počas zapnutej funkcie detskej zámky
použijete tlačidlá na jednotke, na displeji
predného panela zabliká hlásenie LOCKED.
45SK
Ďalšie operácie
Po nastavení časovača spánku sa bude
zostávajúci čas zobrazovať každých
päť minút.
Keď je zostávajúci čas kratší ako 2 minúty, na
displeji predného panela bliká nápis SLEEP.
Inaktivácia tlačidiel
na jednotke
Ovládanie televízora
pomocou dodaného
diaľkového ovládania
Nastavením signálu dodaného diaľkového
ovládania môžete pomocou neho ovládať
televízor.
Poznámka
Pri výmene batérií diaľkového ovládania sa môže
obnoviť predvolené nastavenie čísla kódu
(SONY). Znova nastavte vhodné číslo kódu.
Príprava diaľkového
ovládania na ovládanie
televízora
Stlačte a podržte tlačidlo TV "/1
a pomocou číselných tlačidiel zadajte
kód výrobcu televízora (pozrite si
tabuľku). Potom tlačidlo TV "/1 uvoľnite.
Výrobca
Číslo kódu
SONY
01 (predvolený)
LG
05
PANASONIC
06
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
Ak je nastavenie neúspešné, aktuálne
zaregistrovaný kód sa nezmení. Znova
zadajte číslo kódu.
Ak je uvedených viacero kódov, skúste ich
postupne zadávať, dokým nenájdete kód,
ktorý funguje s televízorom.
Úspora energie
v pohotovostnom režime
Skontrolujte, či ste vykonali nasledujúce
nastavenia:
– Položka [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) v časti [HDMI
Settings] (Nastavenia HDMI) je nastavená
na možnosť [Off] (Vypnuté) (str. 55).
– Položka [Quick Start Mode] (Režim
rýchleho spustenia) je nastavená na
možnosť [Off] (Vypnuté) (str. 55).
– Položka [Remote Start] (Vzdialené
zapínanie) v časti [Network Settings]
(Nastavenia siete) je nastavená na
možnosť [Off] (Vypnuté) (str. 57).
Prehľadávanie webových
lokalít
1
2
Pripravte sa na prehľadávanie
internetu.
Pripojte systém k sieti (str. 22).
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
3
Stlačte tlačidlá B/b a vyberte
položku
[Network] (Sieť).
4
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [Internet Browser]
(Internetový prehľadávač) a stlačte
tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka [Internet
Browser] (Internetový prehľadávač).
Poznámka
Niektoré webové lokality sa nemusia zobrazovať
správne alebo nemusia fungovať.
46SK
Zadanie adresy URL
A Názov stránky
Z ponuky možností vyberte položku [URL
entry] (Zadanie adresy URL).
Pomocou softvérovej klávesnice zadajte
adresu URL a vyberte položku [Enter]
(Zadať).
B Adresa stránky
Nastavenie predvolenej úvodnej
stránky
Návrat na predchádzajúcu stránku
Z ponuky možností vyberte položku
[Previous page] (Predchádzajúca stránka).
Ak sa po výbere položky [Previous page]
(Predchádzajúca stránka) nezobrazí
predchádzajúca stránka, vyberte z ponuky
možností položku [Window List] (Zoznam
okien) a vyberte zo zoznamu stránku, na
ktorú sa chcete vrátiť.
Ukončenie internetového
prehľadávača
Stlačte tlačidlo HOME.
Obrazovka internetového
prehľadávača
Informácie o webovej lokalite môžete
skontrolovať stlačením tlačidla DISPLAY.
Zobrazené informácie sa líšia v závislosti
od webovej lokality a stavu stránky.
D Ikona SSL
Zobrazuje sa v prípade, ak je prepojená
adresa URL zabezpečená.
E Indikátor intenzity signálu
Zobrazuje sa po pripojení systému
k bezdrôtovej sieti.
F Ukazovateľ priebehu a ikona načítavania
Zobrazuje sa počas načítavania stránky,
prípadne počas preberania alebo
prenosu súborov.
G Pole na zadanie textu
Stlačte tlačidlo
a výberom položky
[Input] (Zadať) z ponuky možností
zobrazte softvérovú klávesnicu.
H Posúvač
Stláčaním tlačidiel B/V/v/b môžete
zobrazenú stránku posúvať doľava,
nahor, nadol alebo doprava.
Dostupné možnosti
Stlačením tlačidla OPTIONS získate prístup
k rôznym nastaveniam a operáciám.
Dostupné položky sa líšia v závislosti
od situácie.
47SK
Ďalšie operácie
Počas zobrazenia stránky, ktorú chcete
nastaviť, vyberte z ponuky možností
položku [Set as start page] (Nastaviť ako
úvodnú stránku).
C Kurzor
Premiestňujte ho stláčaním tlačidiel
B/V/v/b. Umiestnite kurzor na
prepojenie, ktoré chcete zobraziť,
a stlačte tlačidlo . Zobrazí sa
prepojená webová lokalita.
[Display certificate] (Zobraziť certifikát)
[Browser Setup] (Nastavenie prehľadávača)
Slúži na zobrazenie nastavení internetového
prehľadávača.
• [Zoom] (Transfokácia): Slúži na zväčšenie
alebo zmenšenie veľkosti zobrazeného
obsahu.
• [JavaScript Setup] (Nastavenie skriptov
JavaScript): Slúži na nastavenie, či sa
povolia alebo zakážu skripty JavaScript.
• [Cookie Setup] (Nastavenie súborov
cookie): Slúži na nastavenie, či sa budú
prijímať súbory cookie prehľadávača.
• [SSL Alarm Display] (Zobrazenie výstrah
protokolu SSL): Slúži na nastavenie, či sa
povolí alebo zakáže protokol SSL.
[Window List] (Zoznam okien)
Slúži na zobrazenie zoznamu aktuálne
otvorených webových lokalít.
Výberom príslušného okna sa môžete vrátiť
k predtým zobrazenej webovej lokalite.
[Bookmark List] (Zoznam záložiek)
Slúži na zobrazenie zoznamu záložiek.
[URL entry] (Zadanie adresy URL)
Po zobrazení softvérovej klávesnice
umožňuje zadať adresu URL.
[Previous page] (Predchádzajúca stránka)
Slúži na presun na predtým zobrazenú stránku.
[Next page] (Nasledujúca stránka)
Slúži na presun na predtým zobrazenú
nasledujúcu stránku.
[Cancel loading] (Zrušiť načítanie)
Slúži na zastavenie načítania stránky.
[Reload] (Obnoviť)
Slúži na obnovenie tej istej stránky.
[Add to Bookmark] (Pridať medzi záložky)
Slúži na pridanie aktuálne zobrazenej
webovej lokality do zoznamu záložiek.
[Set as start page] (Nastaviť ako úvodnú
stránku)
Slúži na nastavenie aktuálne zobrazenej
webovej lokality ako predvolenej úvodnej
stránky.
[Open in new window] (Otvoriť v novom
okne)
Slúži na otvorenie prepojenia v novom okne.
[Character encoding] (Kódovanie znakov)
Slúži na nastavenie systému kódovania znakov.
48SK
Slúži na zobrazenie certifikátov servera
odoslaných zo stránok, ktoré podporujú
protokol SSL.
[Input] (Zadať)
Slúži na zobrazenie softvérovej klávesnice,
ktorá umožňuje zadávať znaky počas
prehľadávania webovej lokality.
[Break] (Zalomiť)
Slúži na presun kurzora na ďalší riadok v poli
na zadanie textu.
[Delete] (Odstrániť)
Slúži na vymazanie jedného znaku naľavo
od kurzora počas zadávania textu.
Ikona
Nastavenia a úpravy
Používanie obrazovky
nastavení
Možnosti ako obraz a zvuk môžete rôzne
nastavovať.
Predvolené nastavenia sú podčiarknuté.
Poznámka
1
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Stlačte tlačidlá B/b a vyberte
položku
[Setup] (Nastavenie).
3
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
ikonu kategórie nastavenia
a stlačte tlačidlo
.
Ikona
Vysvetlenie
[Network Update] (Sieťová
aktualizácia) (str. 50)
Slúži na aktualizáciu
softvéru tohto systému.
[Screen Settings]
(Nastavenia obrazovky)
(str. 50)
Slúži na výber podrobných
nastavení prehrávania
diskov BD alebo DVD.
[Parental Control Settings]
(Nastavenia rodičovskej
ochrany) (str. 54)
Slúži na výber podrobných
nastavení funkcie
rodičovskej ochrany.
[System Settings]
(Nastavenia systému)
(str. 55)
Slúži na výber nastavení
týkajúcich sa systému.
[Network Settings]
(Nastavenia siete) (str. 56)
Slúži na výber podrobných
internetových nastavení
a nastavení siete.
[Easy Network Settings]
(Jednoduché nastavenia
siete) (str. 57)
Slúži na spustenie funkcie
[Easy Network Settings]
(Jednoduché nastavenia
siete), ktorá umožňuje
vybrať základné
nastavenia siete.
[Resetting] (Obnovenie
nastavení) (str. 58)
Slúži na obnovenie
výrobných nastavení
systému.
Slúži na výber nastavení
obrazovky podľa typu
televízora.
[Audio Settings]
(Nastavenia zvuku)
(str. 52)
Slúži na výber nastavení
zvuku podľa typu
konektorov.
49SK
Nastavenia a úpravy
Nastavenia prehrávania uložené na disku sú
nadradené nad nastaveniami na obrazovke
nastavení. Z tohto dôvodu nemusia byť niektoré
uvedené funkcie k dispozícii.
Vysvetlenie
[BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavenia sledovania
diskov BD alebo DVD)
(str. 54)
[Network Update]
(Sieťová aktualizácia)
Aktualizáciou softvéru na najnovšiu verziu
môžete využívať najnovšie funkcie.
Informácie o aktualizačných funkciách
nájdete na týchto webových lokalitách:
Pre zákazníkov v Európe a Rusku:
http://support.sony-europe.com/
Pre zákazníkov v iných krajinách
a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/section/support
Počas aktualizácie softvéru sa na displeji
predného panela zobrazuje hlásenie
UPDATE (Aktualizácia). Po dokončení
aktualizácie sa jednotka automaticky vypne.
Kým prebieha aktualizácia, nezapínajte,
nevypínajte ani nepoužívajte jednotku
ani televízor. Počkajte, kým sa aktualizácia
softvéru dokončí.
[Screen Settings]
(Nastavenia obrazovky)
x [3D Output Setting] (Nastavenie
trojrozmerného výstupu)
[Auto] (Automaticky): Toto nastavenie
vyberte v bežných prípadoch.
[Off] (Vypnuté): Toto nastavenie vyberte,
ak chcete všetok obsah zobrazovať
dvojrozmerne.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Nastavenie veľkosti televíznej
obrazovky na trojrozmerné zobrazenie)
Slúži na nastavenie veľkosti obrazovky
televízora kompatibilného s funkciou
trojrozmerného zobrazenia.
x [TV Type] (Typ televízora)
[16:9]: Túto možnosť vyberte, keď pripojíte
širokouhlý televízor alebo televízor
s funkciou širokouhlého režimu.
[4:3]: Túto možnosť vyberte, keď pripojíte
televízor s pomerom strán 4 : 3 bez funkcie
širokouhlého režimu.
x [Screen Format] (Formát obrazovky)
[Full] (Celá obrazovka): Túto možnosť
vyberte, keď pripojíte televízor s funkciou
širokouhlého režimu. Obraz s pomerom
strán 4 : 3 sa bude zobrazovať s pomerom
16 : 9 aj na širokouhlom televízore.
[Normal] (Normálny): Slúži na zmenu
veľkosti obrazu, aby sa zmestil na obrazovku
s pôvodným pomerom strán obrazu.
50SK
x [DVD Aspect Ratio] (Pomer strán
pre disky DVD)
[Letter Box]: Slúži na zobrazenie obrazu
s čiernymi okrajmi v hornej a dolnej časti.
[Pan & Scan]: Slúži na zobrazenie celej výšky
obrazu na celej obrazovke s orezanými
bočnými stranami.
x [Output Video Resolution]
(Výstupné rozlíšenie obrazu)
[Auto] (Automaticky): Slúži na výstup
videosignálov v závislosti od rozlíšenia
televízora alebo pripojeného vybavenia.
[Original Resolution] (Pôvodné rozlíšenie):
Slúži na výstup videosignálov v závislosti
od rozlíšenia zaznamenaného na disku.
(Ak je toto rozlíšenie nižšie než štandardné
rozlíšenie (SD), upraví sa na rozlíšenie SD.)
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i],
[1080p]: Slúži na výstup videosignálov
v závislosti od vybraného nastavenia
rozlíšenia.
* Ak je systém farieb disku NTSC, rozlíšenie
videosignálov možno konvertovať iba na
možnosť [480i] a [480p].
x [DVD-ROM 24p Output] (Výstup
DVD-ROM 24p)
[Auto] (Automaticky): Videosignály 24p
sa reprodukujú iba v prípade, že pomocou
konektora HDMI pripojíte televízor
kompatibilný s obrazovým signálom 1080/
24p a položka [Output Video Resolution]
(Výstupné rozlíšenie obrazu) je nastavená
na možnosť [Auto] (Automaticky)
alebo [1080p].
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte
v prípade, ak televízor nie je kompatibilný
s obrazovými signálmi 1 080/24p.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automaticky): Automaticky sa
zistí typ externého vybavenia a prepne sa
na zodpovedajúce nastavenie farieb.
[YCbCr (4:2:2)]: Slúži na reprodukciu
obrazových signálov YCbCr 4 : 2 : 2.
[YCbCr (4:4:4)]: Slúži na reprodukciu
obrazových signálov YCbCr 4 : 4 : 4.
[RGB]: Túto možnosť vyberte pri pripájaní
k vybaveniu s konektorom DVI, ktorý je
kompatibilný so štandardom HDCP.
51SK
Nastavenia a úpravy
x [Cinema Conversion Mode] (Režim
filmovej konverzie)
[Auto] (Automaticky): Toto nastavenie
vyberte v bežných prípadoch. Jednotka
automaticky zistí, či ide o video alebo film
a prepne na vhodný spôsob konverzie.
[Video]: Bez ohľadu na materiál sa vždy
vyberie spôsob konverzie vhodný pre videá.
x [BD-ROM 24p Output] (Výstup
BD-ROM 24p)
[Auto] (Automaticky): Videosignály 24p
sa reprodukujú iba v prípade, že pomocou
konektora HDMI pripojíte televízor
kompatibilný s obrazovým signálom 1080/
24p a položka [Output Video Resolution]
(Výstupné rozlíšenie obrazu) je nastavená
na možnosť [Auto] (Automaticky)
alebo [1080p].
[On] (Zapnuté): Túto možnosť vyberte
v prípade, ak je televízor kompatibilný
s obrazovými signálmi 1 080/24p.
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte
v prípade, ak televízor nie je kompatibilný
s obrazovými signálmi 1 080/24p.
x [HDMI Deep Colour Output] (Výstup
HDMI Deep Colour)
[Auto] (Automaticky): Toto nastavenie
vyberte v bežných prípadoch.
[16bit] (16-bitový), [12bit] (12-bitový),
[10bit] (10-bitový): Ak je pripojený televízor
kompatibilný s režimom Deep Colour,
reprodukujú sa 16-bitové, 12-bitové alebo
10-bitové obrazové signály.
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte,
ak je obraz nestabilný alebo ak sa zobrazujú
neprirodzené farby.
x [Pause Mode] (Režim pozastavenia)
(len pre disky BD/DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW)
[Auto] (Automaticky): Obraz vrátane
objektov, ktoré sa dynamicky pohybujú,
sa vysiela bez chvenia. Túto funkciu
vyberte v bežných prípadoch.
[Frame] (Snímka): Obraz vrátane objektov,
ktoré sa nepohybujú dynamicky, sa vysiela
vo vysokom rozlíšení.
[Audio Settings]
(Nastavenia zvuku)
x [BD Audio MIX Setting] (Nastavenie
zmiešavania zvukov na disku BD)
[On] (Zapnuté): Slúži na reprodukciu zvuku
získaného zmiešaním interaktívneho zvuku
a sekundárneho zvuku s primárnym zvukom.
[Off] (Vypnuté): Slúži na reprodukciu iba
primárneho zvuku.
x [Audio DRC] (Kompresia
dynamického rozsahu zvukov)
Môžete komprimovať dynamický rozsah
zvukovej skladby.
[Auto] (Automaticky): Prehrávanie sa bude
uskutočňovať podľa dynamického rozsahu
určeného diskom (iba disky BD-ROM).
[On] (Zapnuté): Systém reprodukuje
zvukovú skladbu v dynamickom rozsahu
podľa zámerov technika nahrávania.
[Off] (Vypnuté): Nedochádza ku kompresii
dynamického rozsahu.
x [Attenuate - AUDIO]
(Oslabenie zvuku)
Zvuk prehrávaný z vybavenia pripojeného
ku konektorom AUDIO IN (L/R) môže byť
skreslený. Skresleniu môžete predísť
znížením hlasitosti vstupu na jednotke.
[On] (Zapnuté): Zníži sa hlasitosť vstupu.
Hlasitosť výstupu sa pri tomto
nastavení zníži.
[Off] (Vypnuté): Normálna hlasitosť vstupu.
52SK
x [Audio Output] (Zvukový výstup)
Môžete vybrať spôsob výstupu pri prenose
zvukového signálu.
[Speaker] (Reproduktor): Multikanálový
zvuk sa prenáša iba z reproduktorov systému.
[Speaker + HDMI] (Reproduktor + HDMI):
Multikanálový zvuk sa prenáša iba
z reproduktorov systému a dvojkanálový
formát lineárnych signálov PCM z konektora
HDMI (OUT).
[HDMI] (Zvukový výstup HDMI): Zvuk
sa prenáša iba z konektora HDMI (OUT).
Formát zvuku závisí od pripojeného
vybavenia.
x [Sound Effect] (Zvukový efekt)
Môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové
efekty systému (nastavenie SOUND
MODE (Zvukový režim) (str. 25)).
V prípade dvojkanálového zdroja môžete
simulovať priestorový zvuk pomocou
nastavenia [Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6
Cinema] alebo [DTS Neo:6 Music].
x [Speaker Settings] (Nastavenia
reproduktorov)
Ak chcete dosiahnuť optimálny priestorový
zvuk, nastavte reproduktory. Podrobné
informácie nájdete v časti „Nastavenie
reproduktorov“ (str. 43).
x [Bluetooth AUDIO – AAC] (Zvuk
Bluetooth – formát AAC)
Zvuk AAC môžete zapnúť alebo vypnúť.
[On] (Zapnuté): Zvuk AAC, ak zariadenie
Bluetooth podporuje formát AAC.
[Off] (Vypnuté): Zvuk SBC.
Poznámka
Ak je funkcia AAC zapnutá, môžete si vychutnať
vysokokvalitný zvuk. Ak zvuk AAC na vašom
zariadení nemôžete počúvať, vyberte položku [Off]
(Vypnuté).
[Sound Mode On] (Zapnutý zvukový režim):
Povolí sa priestorový efekt zvukového režimu
(str. 25) a režim futbalu (str. 26).
[Dolby Pro Logic]: Systém simuluje
priestorový zvuk z dvojkanálových zdrojov
a prehráva zvuk zo všetkých reproduktorov.
(5.1-kanálové reproduktory) (dekódovanie
v režime Dolby Pro Logic).
53SK
Nastavenia a úpravy
Poznámka
• Ak je položka [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) nastavená na hodnotu [On]
(Zapnuté) (str. 55), položka [Audio Output]
(Zvukový výstup) sa automaticky nastaví na
hodnotu [Speaker + HDMI] (Reproduktor +
HDMI) a toto nastavenie nemožno zmeniť.
• Ak je položka [Audio Output] (Zvukový
výstup) nastavená na hodnotu [HDMI]
(Zvukový výstup HDMI), formát výstupného
signálu pre funkciu TV je dvojkanálový formát
lineárneho signálu PCM.
[DTS Neo:6 Cinema] (DTS Neo:6 kino)/
[DTS Neo:6 Music] (DTS Neo:6 hudba):
Systém simuluje priestorový zvuk
z dvojkanálových zdrojov a vytvára
viackanálový zvuk (dekódovanie v režime
DTS Neo:6 Cinema alebo DTS Neo:6 Music).
[2ch Stereo] (2-kanálový stereofónny zvuk):
Zvuk zo systému sa prenáša iba z predných
ľavých a pravých reproduktorov
a hlbokotónového reproduktora. Formáty
multikanálového priestorového zvuku sa
zmiešajú a zredukujú do dvojkanála.
[Off] (Vypnuté): Zvukové efekty sa zakážu.
Zvuk sa prehráva v pôvodne nahratej
podobe.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Nastavenia
sledovania diskov BD
alebo DVD)
x [BD/DVD Menu Language] (Jazyk
ponuky disku BD alebo DVD)
Môžete vybrať predvolený jazyk ponuky
diskov BD-ROM alebo DVD VIDEO.
Po výbere položky [Select Language Code]
(Vybrať kód jazyka) sa zobrazí obrazovka
na zadanie kódu jazyka. Zadajte kód jazyka
uvedený v časti „Zoznam kódov jazykov“
(str. 74).
x [Audio Language] (Jazyk zvuku)
Môžete vybrať predvolený jazyk stôp na
diskoch BD-ROM alebo DVD VIDEO.
Po výbere položky [Original] (Pôvodné)
sa zvolí jazyk, ktorý je na disku nastavený
ako primárny.
Po výbere položky [Select Language Code]
(Vybrať kód jazyka) sa zobrazí obrazovka
na zadanie kódu jazyka. Zadajte kód jazyka
uvedený v časti „Zoznam kódov jazykov“
(str. 74).
x [Subtitle Language] (Jazyk titulkov)
Môžete vybrať predvolený jazyk titulkov
pre disky BD-ROM alebo DVD VIDEO.
Po výbere položky [Select Language Code]
(Vybrať kód jazyka) sa zobrazí obrazovka
na zadanie kódu jazyka. Zadajte kód jazyka
uvedený v časti „Zoznam kódov jazykov“
(str. 74).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Vrstva prehrávania hybridných
diskov BD)
[BD]: Prehrá sa vrstva BD.
[DVD/CD]: Prehrá sa vrstva DVD alebo CD.
54SK
x [BD Internet Connection] (Internetové
pripojenie k službe BD)
[Allow] (Povoliť): Toto nastavenie vyberte
v bežných prípadoch.
[Do not allow] (Nepovoliť): Internetové
pripojenie sa zakáže.
[Parental Control
Settings] (Nastavenia
rodičovskej ochrany)
x [Password] (Heslo)
Nastavte alebo zmeňte heslo funkcie
rodičovskej ochrany. Heslo umožňuje
nastaviť obmedzenia týkajúce sa prehrávania
diskov BD-ROM, DVD VIDEO alebo videí
na internete. V prípade potreby môžete
odlíšiť úrovne obmedzení pre disky
BD-ROM a DVD VIDEO.
x [Parental Control Area Code]
(Kód oblasti na rodičovskú ochranu)
Prehrávanie niektorých diskov BD-ROM
alebo DVD VIDEO môže byť obmedzené
na určitú geografickú oblasť. Scény môžu
byť zablokované alebo nahradené inými
scénami. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a zadajte štvorciferné heslo.
x [BD Parental Control] (Rodičovská
ochrana pre disky BD)/[DVD Parental
Control]/[Internet Video Parental
Control] (Rodičovská ochrana pre
videá na internete)
Nastavením rodičovskej ochrany možno
zablokovať scény, prípadne ich nahradiť
inými scénami. Postupujte podľa pokynov
na obrazovke a zadajte štvorciferné heslo.
x [Internet Video Unrated] (Videá
na internete bez hodnotenia)
[Allow] (Povoliť): Povolí sa prehrávanie
videí na internete, ktoré nemajú hodnotenie.
[Block] (Zablokovať): Zablokuje sa
prehrávanie videí na internete, ktoré
nemajú hodnotenie.
[System Settings]
(Nastavenia systému)
x [Main Unit illumination] (Osvetlenie
hlavnej jednotky)
[On] (Zapnuté): Displej predného panela
je vždy zapnutý a jas indikátora LED je
nastavený na maximum.
[Auto] (Automaticky): Displej predného
panela je vypnutý a jas indikátora LED sa
automaticky zníži, keď systém nepoužívate
približne 10 sekúnd.
x [HDMI Settings]
[Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia
HDMI)
[On] (Zapnuté): Slúži na zapnutie funkcie
[Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia
HDMI). Môžete ovládať jednotlivé
vybavenie pripojené pomocou kábla HDMI.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
[Audio Return Channel] (Spätný
zvukový kanál)
Poznámka
(iba modely pre Európu)
Keď nastavíte položku [Quick Start Mode]
(Režim rýchleho spustenia) na možnosť [On]
(Zapnuté), položka [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI) sa automaticky
nastaví na možnosť [Off] (Vypnuté).
x [Quick Start Mode] (Režim rýchleho
spustenia)
[On] (Zapnuté): Skráti sa čas spustenia
z pohotovostného režimu. Systém môžete
používať čoskoro po zapnutí.
[Off] (Vypnuté): Predvolené nastavenie.
Poznámka
(iba modely pre Európu)
Keď nastavíte položku [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI) alebo [Remote
Start] (Vzdialené zapínanie) na možnosť [On]
(Zapnuté), položka [Quick Start Mode] (Režim
rýchleho spustenia) sa automaticky nastaví na
možnosť [Off] (Vypnuté).
x [Auto Standby] (Automatický
pohotovostný režim)
[On] (Zapnuté): Slúži na zapnutie funkcie
[Auto Standby] (Automatický pohotovostný
režim). Keď systém nepoužívate približne
20 minút (modely pre Európu a Južnú
Afriku) a 30 minút (ostatné modely),
automaticky sa prepne do pohotovostného
režimu.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
55SK
Nastavenia a úpravy
x [OSD Language] (Jazyk ponuky
na obrazovke)
Môžete vybrať požadovaný jazyk ponúk
na obrazovke systému.
Táto funkcia je k dispozícii, keď pripojíte
systém k televízoru pomocou konektora
HDMI IN, ktorý je kompatibilný s funkciou
Audio Return Channel, a položka [Control
for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) je
nastavená na možnosť [On] (Zapnuté).
[Auto] (Automaticky): Systém dokáže
automaticky prijímať digitálny zvukový
signál z televízora pomocou kábla HDMI.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
x [Auto Display] (Automatické
zobrazenie)
[On] (Zapnuté): Pri zmene prezeraných
titulov, režimov obrazu, zvukových signálov
atď. sa na obrazovke automaticky zobrazia
príslušné informácie.
[Off] (Vypnuté): Informácie sa zobrazia až
po stlačení tlačidla DISPLAY.
x [Screen Saver] (Šetrič obrazovky)
[On] (Zapnuté): Slúži na zapnutie funkcie
šetriča obrazovky.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
x [Software Update Notification]
(Upozornenie na aktualizácie softvéru)
[On] (Zapnuté): Systém sa nastaví tak,
aby vás informoval o dostupnosti
najnovšej verzie softvéru (str. 50).
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
x [Gracenote Settings] (Nastavenia
služby Gracenote)
[Auto] (Automaticky): Po zastavení
prehrávania disku sa automaticky prevezmú
informácie o disku. Systém musí byť
pripojený k sieti, aby sa mohli prevziať.
[Manual] (Manuálne): Informácie o disku sa
prevezmú po výbere funkcie [Video Search]
(Vyhľadávanie videí) alebo [Music Search]
(Vyhľadávanie hudby).
x [System Information] (Informácie
o systéme)
Môžete zobraziť informácie o verzii softvéru
tohto systému a jeho adresu MAC.
x [Software License Information]
(Informácie o licenciách na softvér)
Môžete zobraziť informácie o licenciách
na softvér.
56SK
[Network Settings]
(Nastavenia siete)
x [Internet Settings] (Internetové
nastavenia)
Najprv pripojte systém k sieti. Podrobné
informácie nájdete v časti „Krok č. 3:
Príprava pripojenia k sieti“ (str. 22).
[Wired Setup] (Nastavenie káblového
pripojenia): Túto možnosť vyberte, ak sa
pripájate k širokopásmovému smerovaču
pomocou kábla LAN. Keď vyberiete toto
nastavenie, zabudovaná bezdrôtová sieť
LAN sa automaticky vypne.
[Wireless Setup(built-in)] (Nastavenie
vstavaného bezdrôtového pripojenia):
Túto možnosť vyberte, ak sa pripájate
k bezdrôtovej sieti pomocou adaptéra
bezdrôtovej siete LAN, ktorý je vstavaný
v systéme.
Tip
Ďalšie informácie nájdete v časti Najčastejšie
otázky a na nasledujúcich webových lokalitách:
Pre zákazníkov v Európe a Rusku:
http://support.sony-europe.com/
Pre zákazníkov v iných krajinách a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/section/support
x [Network Connection Status]
(Stav pripojenia siete)
Zobrazuje aktuálny stav pripojenia siete.
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnostika pripojenia k sieti)
Spustením diagnostiky siete môžete
skontrolovať, či je pripojenie k sieti správne
vytvorené.
x [Connection Server Settings]
(Nastavenia servera pripojenia)
Slúži na nastavenie zobrazenia pripojeného
servera DLNA.
x [Registered Remote Devices]
(Registrované vzdialené zariadenia)
Slúži na zobrazenie zoznamu registrovaných
vzdialených zariadení.
Poznámka
x [Renderer Access Control] (Kontrola
prístupu k vykresľovaciemu zariadeniu)
Slúži na nastavenie, či sa budú prijímať
príkazy z ovládačov DLNA.
x [PARTY Auto Start] (Automatické
spustenie funkcie PARTY)
[On] (Zapnuté): Slúži na spustenie relácie
PARTY alebo pripojenie k existujúcej
relácii PARTY na žiadosť zariadenia v sieti,
ktoré je kompatibilné s funkciou PARTY
STREAMING.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
Ak chcete používať túto funkciu, musíte
aktualizovať softvér (str. 50).
x [Remote Start]
[On] (Zapnuté): Umožňuje zapnúť systém
pomocou zariadenia prepojeného
prostredníctvom siete, keď je systém
v pohotovostnom režime.
[Off] (Vypnuté): Systém nemožno zapnúť
pomocou zariadenia prepojeného
prostredníctvom siete.
Poznámka
(iba modely pre Európu)
Keď nastavíte položku [Quick Start Mode] (Režim
rýchleho spustenia) na možnosť [On] (Zapnuté),
položka [Remote Start] (Vzdialené zapínanie) sa
automaticky nastaví na možnosť [Off] (Vypnuté).
[Easy Network
Settings] (Jednoduché
nastavenia siete)
Slúži na spustenie funkcie [Easy Network
Settings] (Jednoduché nastavenia siete), ktorá
umožňuje vybrať základné nastavenia siete.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
57SK
Nastavenia a úpravy
x [Renderer Set-up] (Nastavenie
vykresľovacieho zariadenia)
[Automatic Access Permission]
(Automatické povolenie prístupu):
Slúži na nastavenie povolenia
automatického prístupu z novo
zisteného ovládača DLNA.
[Smart Select] (Inteligentný výber): Umožní
ovládaču DLNA od spoločnosti Sony
vyhľadať systém ako cieľové vybavenie na
ovládanie pomocou infračervených lúčov.
Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť.
[Renderer Name] (Názov vykresľovacieho
zariadenia): Slúži na zobrazenie názvu
systému, ako je uvedený v iných
zariadeniach DLNA v sieti.
[Resetting]
(Obnovenie nastavení)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Obnovenie výrobných predvolených
nastavení)
Výberom príslušnej skupiny nastavení
môžete obnoviť výrobné predvolené
nastavenia systému. Obnovia sa všetky
nastavenia v rámci tejto skupiny.
x [Initialise Personal Information]
(Inicializovať osobné informácie)
Môžete vymazať osobné informácie
uložené v systéme.
58SK
Zdroje napájania
Prevádzka
Ak nebudete systém dlhší čas používať,
odpojte ho od nástennej elektrickej zásuvky.
Pri odpájaní napájacieho kábla (sieťovej
šnúry) ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte
za samotnú šnúru.
Ak je systém prenesený priamo z chladného
na teplé miesto alebo je umiestnený do veľmi
vlhkej miestnosti, na šošovkách vo vnútri
zariadenia sa môže skondenzovať vlhkosť.
Ak by sa to stalo, systém nemusí fungovať
správne. V takom prípade vyberte disk
a nechajte systém zapnutý približne pol
hodiny, kým sa vlhkosť neodparí.
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
Umiestnenie
• Systém položte na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu.
• Hoci sa jednotka počas prevádzky zahrieva,
nejde o poruchu. Ak dlhší čas používate
jednotku pri zvýšenej hlasitosti, jej vrchná,
spodná a bočné steny sa značne zahrejú.
Nedotýkajte sa krytu, aby ste sa nepopálili.
• Jednotku neumiestňujte na mäkké povrchy
(koberce, prikrývky atď.), ktoré by mohli
zakryť ventilačné otvory.
• Systém neinštalujte do blízkosti zdrojov
tepla, ako sú radiátory alebo prieduchy,
ani na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti,
mechanickým vibráciám alebo otrasom.
• Systém neinštalujte na šikmú plochu.
Systém je navrhnutý na fungovanie iba
vo vodorovnej polohe.
Nastavenie hlasitosti
Počas počúvania časti s veľmi nízkymi
vstupnými signálmi alebo bez zvukových
signálov nenastavujte maximálnu hlasitosť.
Ak tak urobíte, pri náhlom prehratí časti
s vysokou úrovňou hlasitosti sa môžu
poškodiť reproduktory.
Čistenie
Kryt, panel a ovládacie prvky čistite
jemnou handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
napríklad lieh alebo benzín.
59SK
Ďalšie informácie
• V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo kvapaliny do zariadenia
odpojte systém od elektrickej siete a pred
ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
• Sieťovej šnúry (napájacieho kábla) sa
nedotýkajte mokrými rukami. Mohlo by
dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
• Systém a disky uchovávajte mimo zariadení
so silnými magnetmi, ako sú mikrovlnné
rúry alebo veľké reproduktory.
• Na systém neumiestňujte ťažké predmety.
• Pred predný panel neukladajte kovové
predmety. Môže sa tým obmedziť príjem
rádiových vĺn.
• Systém neumiestňujte v priestoroch,
v ktorých sa používajú lekárske prístroje.
Mohol by spôsobiť poruchu lekárskych
prístrojov.
• Ak používate kardiostimulátor alebo inú
zdravotnú pomôcku, poraďte sa s lekárom
alebo výrobcom zdravotnej pomôcky,
skôr než použijete funkciu bezdrôtovej
siete LAN.
Čistiace disky a čističe diskov
alebo šošoviek
Nepoužívajte čistiace disky ani čističe
diskov alebo šošoviek (vrátane kvapalných
alebo typov v spreji). Môže to spôsobiť
poruchu zariadenia.
Výmena súčastí
V prípade opravy tohto systému sa
opravované súčasti môžu ponechať na
účely opätovného použitia alebo recyklácie.
Farba televíznej obrazovky
Ak reproduktory spôsobujú nerovnomernosť
farieb na televíznej obrazovke, vypnite
televízor a po 15 až 30 minútach ho znova
zapnite. Ak nerovnomernosť farieb
pretrváva, presuňte reproduktory ďalej
od televízora.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento systém dokáže
natrvalo udržať zastavený videoobraz
alebo obraz ponuky na televíznej
obrazovke. Ak zastavený videoobraz alebo
obraz ponuky na obrazovke necháte na
televízore zobrazený dlhší čas, hrozí trvalé
poškodenie televíznej obrazovky. Tento
problém sa môže objaviť najmä v prípade
televízorov s plazmovým zobrazovacím
panelom a projekčných televízorov.
Premiestňovanie systému
Pred premiestňovaním systému skontrolujte,
či v ňom nie je vložený disk, a odpojte sieťovú
šnúru (napájací kábel) z nástennej zásuvky
(elektrickej siete).
60SK
Komunikácia Bluetooth
• Zariadenia Bluetooth by sa mali používať
vo vzdialenosti približne 10 metrov
(vzdialenosť bez prekážok) od seba.
Efektívny komunikačný rozsah sa môže
skrátiť pri nasledujúcich podmienkach:
– keď sa medzi zariadeniami s pripojením
Bluetooth nachádza osoba, kovový
predmet, stena alebo iná prekážka,
– umiestnenie v blízkosti nainštalovanej
bezdrôtovej siete LAN,
– ak sa v blízkosti používajú
mikrovlnné trúby,
– umiestnenie v blízkosti iných
elektromagnetických vĺn.
• Zariadenia Bluetooth a bezdrôtová
sieť LAN (IEEE 802.11b/g) používajú
rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz).
Pri používaní zariadenia Bluetooth
v blízkosti zariadenia so schopnosťou
pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN sa
môže vyskytnúť elektromagnetické
rušenie. To môže mať za následok nižšie
rýchlosti prenosu údajov, šum alebo
neschopnosť pripojenia. V takom
prípade vyskúšajte nasledujúce riešenia:
– používajte túto jednotku najmenej
10 metrov od zariadenia s pripojením
k bezdrôtovej sieti LAN,
– vypnite napájanie vybavenia s pripojením
k bezdrôtovej sieti LAN, keď používate
zariadenie Bluetooth vo vzdialenosti
10 metrov,
– nainštalujte túto jednotku a zariadenie
Bluetooth čo najbližšie k sebe.
• Rádiové vlny vysielané touto jednotkou
môžu spôsobovať rušenie prevádzky
niektorých zdravotníckych zariadení.
Keďže toto rušenie môže spôsobiť poruchu
zariadenia, vždy vypnite napájanie
jednotky a zariadenia Bluetooth
v nasledujúcich umiestneniach:
– v nemocniciach, vlakoch, lietadlách,
na čerpacích staniciach a na všetkých
miestach, kde sa môžu vyskytovať
horľavé plyny,
•
•
•
•
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
súvisiace s vaším systémom, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Poznámky o diskoch
Manipulácia s diskami
• Disk chytajte za okraje, aby zostal čistý.
Nedotýkajte sa povrchu.
• Na disk nepriliepajte papier ani
lepiacu pásku.
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému
svetlu ani zdrojom tepla, napríklad
prieduchom horúceho vzduchu, ani ho
nenechávajte v aute zaparkovanom na
priamom slnečnom svetle, pretože teplota
môže vo vnútri auta výrazne stúpnuť.
• Po prehratí odložte disk do obalu.
Čistenie
• Pred prehrávaním vyčistite disk pomocou
čistiacej tkaniny.
Disk utierajte od stredu smerom von.
• Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín,
riedidlo, komerčné čistiace prostriedky
ani antistatické spreje určené pre
vinylové LP platne.
Tento systém môže prehrávať iba štandardné
okrúhle disky. Používanie neštandardných
diskov s iným ako kruhovým tvarom
(napríklad v tvare karty, srdca alebo hviezdy)
môže spôsobiť poruchu.
Nepoužívajte disk, na ktorom je pripevnené
komerčne dostupné príslušenstvo, napríklad
štítok alebo prstenec.
61SK
Ďalšie informácie
•
– v blízkosti automatických dverí
a požiarnych alarmov.
Táto jednotka podporuje funkcie
zabezpečenia, ktoré vyhovujú
špecifikáciám zariadenia Bluetooth
na zabezpečenie bezpečného pripojenia
počas komunikácie pomocou
technológie Bluetooth. Toto zabezpečenie
však nemusí byť dostatočné v závislosti
od obsahu nastavenia a ďalších faktorov,
preto buďte pri komunikácii pomocou
technológie Bluetooth vždy opatrní.
Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za škody alebo iné straty
vyplývajúcu z úniku informácií počas
komunikácie pomocou technológie
Bluetooth.
Komunikácia Bluetooth nemusí byť
zaručená so všetkými zariadeniami
Bluetooth, ktoré majú rovnaký profil ako
táto jednotka.
Zariadenia Bluetooth pripojené k tejto
jednotke musia vyhovovať špecifikáciám
zariadenia Bluetooth predpísanými
spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc., a ich
súlad musí byť overený. Avšak aj keď
zariadenie vyhovuje špecifikáciám
zariadenia Bluetooth, môžu sa vyskytnúť
prípady, keď vlastnosti alebo špecifikácie
zariadenia Bluetooth znemožnia
pripojenie alebo môžu mať za následok
odlišné metódy ovládania, zobrazovania
alebo prevádzky.
Môže sa vyskytnúť šum alebo sa odstráni
zvuk v závislosti od zariadenia Bluetooth
pripojeného k tejto jednotke, prostredia
komunikácie alebo okolitých podmienok.
Riešenie problémov
Ak sa počas používania systému vyskytne
niektorý z týchto problémov, skôr ako
budete požadovať opravu, pokúste sa ho
vyriešiť pomocou tohto sprievodcu riešením
problémov. Ak by akýkoľvek problém
pretrval, obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Všeobecné
Napájanie sa nezapne.
t Skontrolujte, či je napájací kábel
(sieťová šnúra) bezpečne pripojený.
Diaľkové ovládanie nefunguje.
t Vzdialenosť medzi diaľkovým
ovládaním a jednotkou je príliš veľká.
t Batérie v diaľkovom ovládaní sú slabé.
Zásobník diskov sa neotvára a disk nemožno
vybrať stlačením tlačidla Z.
t Vyskúšajte tento postup:
1 Stlačte a podržte tlačidiel N and
Z na jednotke najmenej päť sekúnd
a otvorte zásobník diskov.
2 Vyberte disk.
3 Vytiahnite sieťovú šnúru (napájací
kábel) z nástennej zásuvky
(elektrickej siete) a po niekoľkých
minútach ju znova zapojte.
Hlásenia
Na televíznej obrazovke sa zobrazuje hlásenie
[A new software version is available. Please go
to the “Setup” section of the menu and select
“Network Update” to perform the update.].
t Informácie o aktualizácii systému na
najnovšiu verziu softvéru nájdete
v časti [Network Update] (Sieťová
aktualizácia) (str. 50).
Na displeji predného panela sa striedavo
zobrazujú hlásenia „PRTECT“, „PUSH“
a „POWER“.
t Stlačením tlačidla "/1 vypnite systém
a po zmiznutí hlásenia „STBY“
skontrolujte nasledujúce skutočnosti.
• Používate iba dodané reproduktory?
• Sú ventilačné otvory systému niečím
zakryté?
• Po kontrole skutočností uvedených
vyššie a vyriešení problémov zapnite
systém. Ak príčinu alebo problém
nemožno nájsť ani po kontrole
týchto skutočností, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Na displeji predného panela sa zobrazuje
hlásenie „LOCKED“.
t Vypnite funkciu detskej zámky
(str. 45).
Systém nefunguje normálne.
Na displeji predného panela sa zobrazuje
hlásenie „D.LOCK“.
t Vytiahnite napájací kábel (sieťovú
šnúru) z nástennej zásuvky (elektrickej
siete) a po niekoľkých minútach ho
znova zapojte.
t Obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony alebo
miestne autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
62SK
Na displeji predného panela sa zobrazí
hlásenie „Exxxx“ (x je číslo).
t Obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony alebo
miestne autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony a uveďte kód chyby.
Na celej televíznej obrazovke sa zobrazuje
symbol
bez akýchkoľvek hlásení.
t Obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony alebo
miestne autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
Obraz
t Skontrolujte metódu výstupu systému
(str. 20).
t Stlačením a podržaním tlačidiel N
and VOL – na jednotke najmenej päť
sekúnd obnovte najnižšie výstupné
rozlíšenie obrazu.
t V prípade diskov BD-ROM skontrolujte
nastavenie položky [BD-ROM 24p
Output] (Výstup BD-ROM 24p)
v ponuke [Screen Settings]
(Nastavenia obrazovky) (str. 20).
Obraz sa nezobrazuje po vytvorení
pripojenia pomocou kábla HDMI.
t Hlavná jednotka je pripojená
k vstupnému zariadeniu, ktoré nie je
kompatibilné s technológiou HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection) (na prednom paneli sa
nerozsvieti indikátor HDMI) (str. 20).
Tmavá časť obrazu je príliš tmavá a svetlá
časť príliš svetlá alebo neprirodzená.
t Nastavte položku [Picture Quality
Mode] (Režim kvality obrazu) na
hodnotu [Standard] (Štandardný)
(predvolené) (str. 37).
t Vyčistite disk.
t Ak sa obrazový výstup zo systému
prenáša do televízora cez videorekordér,
kvalitu obrazu môže ovplyvňovať signál
ochrany pred kopírovaním, ktorý sa
používa na niektoré programy na
diskoch BD a DVD. Ak sa problémy
vyskytujú aj po zapojení jednotky
priamo do televízora, skúste ju pripojiť
k iným vstupným konektorom.
Obraz sa nezobrazuje na celej televíznej
obrazovke.
t Skontrolujte nastavenie položky
[TV Type] (Typ televízora) v časti
[Screen Settings] (Nastavenia
obrazovky) (str. 50).
t Pomer strán na disku je nemenný.
Na televíznej obrazovke sa objavuje
nerovnomernosť farieb.
t Ak reproduktory používate
s televízorom CRT alebo projektorom,
nainštalujte ich aspoň 0,3 metra
od televízneho prijímača.
t Ak nerovnomernosť farieb pretrváva,
jedenkrát vypnite televízor a po 15 až
30 minútach ho znova zapnite.
t Uistite sa, že sa v blízkosti reproduktorov
nenachádza žiadny magnetický objekt
(magnetická zarážka na stojane
televízora, zdravotnícka pomôcka,
hračka atď.).
Zvuk
Zvuk sa neprehráva.
t Reproduktorové káble nie sú bezpečne
pripojené.
t Skontrolujte nastavenia
reproduktorov (str. 43).
63SK
Ďalšie informácie
Obraz sa nezobrazuje alebo nereprodukuje
správne.
Na obraze sa objavuje šum.
Pri používaní funkcie Audio Return Channel
sa prostredníctvom konektora HDMI (OUT)
neprenáša zvuk z televízora.
t Položku [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI)
v ponuke [HDMI Settings] (Nastavenia
HDMI) v časti [System Settings]
(Nastavenia systému) nastavte na
hodnotu [On] (Zapnuté) (str. 55).
Položku [Audio Return Channel]
(Spätný zvukový kanál) v ponuke
[HDMI Settings] (Nastavenia HDMI)
v časti [System Settings] (Nastavenia
systému) nastavte na hodnotu [Auto]
(Automaticky) (str. 55).
t Uistite sa, že váš televízor je kompatibilný
s funkciou Audio Return Channel.
t Uistite sa, že je kábel HDMI pripojený
ku konektoru na televízore, ktorý je
kompatibilný s funkciou Audio
Return Channel.
Po pripojení k digitálnemu prijímaču systém
nereprodukuje zvuk televíznych programov
správne.
Zvuk sa prenáša iba zo stredného
reproduktora.
t V závislosti od disku sa zvuk môže
prenášať iba zo stredného reproduktora.
Z reproduktorov na priestorový zvuk
nepočuť žiaden zvuk alebo počuť len veľmi
slabý zvuk.
t Skontrolujte pripojenia a nastavenia
reproduktorov (str. 19, 43).
t Skontrolujte nastavenie zvukového
režimu (str. 25).
t V závislosti od zdroja môže byť efekt
reproduktorov na priestorový zvuk
menej zreteľný.
t Prehráva sa dvojkanálový zdroj.
Zvuk prehrávaný z pripojeného vybavenia je
skreslený.
t Nastavením položky [Attenuate AUDIO] (Oslabenie zvuku) znížte
úroveň vstupu pripojeného vybavenia
(str. 52).
Náhle je počuť hlasnú hudbu.
t Položku [Audio Return Channel]
(Spätný zvukový kanál) v ponuke
[HDMI Settings] (Nastavenia HDMI)
v časti [System Settings] (Nastavenia
systému) nastavte na hodnotu [Off]
(Vypnuté) (str. 55).
t Skontrolujte pripojenia (str. 21).
t Aktivuje sa ukážka vstavaného zvuku.
Stlačením tlačidla 2 znížte hlasitosť
alebo stlačením tlačidla x zastavte
ukážku.
Je počuť silné bzučanie alebo šum.
Nemožno naladiť rozhlasové stanice.
t Premiestnite zvukové vybavenie ďalej
od televízora.
t Vyčistite disk.
Pri prehrávaní disku CD sa stratí stereofónny
efekt.
t Stlačením tlačidla AUDIO vyberte
stereofónny zvuk (str. 39).
64SK
Ladič rozhlasových staníc
t Skontrolujte, či je anténa bezpečne
pripojená. Nastavte anténu (drôtovú).
t Pri automatickom ladení je signál staníc
príliš slabý. Použite manuálne ladenie.
Prehrávanie
Disk sa neprehráva.
t Kód oblasti disku BD alebo DVD sa
nezhoduje so systémom.
t Vo vnútri zariadenia skondenzovala
vlhkosť a môže spôsobiť poškodenie
šošoviek. Vyberte disk a nechajte
zariadenie zapnuté približne
pol hodiny.
t Systém nedokáže prehrať nahratý disk,
ktorý nie je správne finalizovaný (str. 68).
Názvy súborov sa nezobrazujú správne.
Prehrávanie disku sa nespustí od začiatku.
t Bola vybratá možnosť obnovenia
prehrávania. Stlačte tlačidlo OPTIONS,
vyberte položku [Play from start]
(Prehrať od začiatku) a stlačte
tlačidlo
.
Prehrávanie sa nespustí od bodu obnovenia,
kde ste ho naposledy zastavili.
t V závislosti od disku sa bod obnovenia
môže vymazať z pamäte v prípade, že:
• otvoríte zásobník diskov,
• odpojíte zariadenie USB,
• prehráte iný obsah,
• vypnete jednotku.
t Skúste použiť ponuku disku BD
alebo DVD.
t Na prehrávanom disku BD alebo DVD
nie sú nahrané zvukové stopy ani
titulky vo viacerých jazykoch,
prípadne viaceré uhly.
Nemožno prehrávať bonusový obsah ani iné
údaje uložené na disku BD-ROM.
t Vyskúšajte tento postup:
1 Vyberte disk.
2 Vypnite systém.
3 Odpojte a znova pripojte
zariadenie USB (str. 29).
4 Zapnite systém.
5 Vložte disk BD-ROM s funkciou
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Zariadenie USB
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
t Vyskúšajte tento postup:
1 Vypnite systém.
2 Odpojte a znova pripojte
zariadenie USB.
3 Zapnite systém.
t Skontrolujte, či je zariadenie USB
pripojené na doraz k portu (USB).
t Skontrolujte, či nie je poškodené
zariadenie USB alebo kábel.
t Skontrolujte, či je zariadenie USB
zapnuté.
t Ak je zariadenie USB pripojené
prostredníctvom rozbočovača USB,
odpojte zariadenie USB a pripojte ho
priamo k jednotke.
65SK
Ďalšie informácie
t Systém dokáže zobraziť iba formáty
znakov kompatibilné s normou
ISO 8859-1. Iné formáty znakov sa
môžu zobrazovať odlišne.
t Znaky vstupu sa môžu zobrazovať
odlišne aj v závislosti od použitého
softvéru na zapisovanie diskov.
Nemožno zmeniť jazyk zvukovej skladby ani
titulkov, prípadne nemožno zmeniť uhly.
BRAVIA Internet Video
Obraz alebo zvuk je nekvalitný. Určité
programy sa zobrazujú s chýbajúcimi
detailmi, a to najmä počas rýchlych alebo
tmavých scén.
t Kvalita obrazu alebo zvuku môže byť
nízka v závislosti od poskytovateľov
internetového obsahu.
t Kvalitu obrazu alebo zvuku možno
zlepšiť zmenou rýchlosti pripojenia.
Na prehrávanie videa so štandardným
rozlíšením spoločnosť Sony odporúča
rýchlosť pripojenia aspoň 2,5 Mb/s
a 10 Mb/s na prehrávanie videa
s vysokým rozlíšením.
t Niektoré videá neobsahujú zvuk.
Obraz je malý.
t Stlačením tlačidla V obraz priblížite.
BRAVIA Sync ([Control for
HDMI] (Ovládanie pripojenia
HDMI))
Funkcia [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) nefunguje (BRAVIA Sync).
t Skontrolujte, či je položka [Control for
HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI)
nastavená na hodnotu [On] (Zapnuté)
(str. 55).
t Ak zmeníte pripojenie HDMI, vypnite
a znova zapnite systém.
t Po výpadku napájania nastavte položku
[Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) na hodnotu [Off]
(Vypnuté) a potom položku [Control
for HDMI] (Ovládanie pripojenia
HDMI) nastavte na hodnotu [On]
(Zapnuté) (str. 55).
t Skontrolujte nasledujúce skutočnosti
a pozrite si aj návod na použitie
dodaný s vybavením.
66SK
• Pripojené vybavenie je kompatibilné
s funkciou [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI).
• Nastavenie pripojeného vybavenia
pre funkciu [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI) je
správne.
Pripojenie k sieti
Systém sa nemôže pripojiť k sieti.
t Skontrolujte pripojenie k sieti (str. 22)
a nastavenia siete (str. 56).
Pripojenie k bezdrôtovej
sieti LAN
Po vykonaní nastavenia [Wi-Fi Protected
Setup (WPS)] nemožno počítač pripojiť
na internet.
t Ak pred úpravou nastavení smerovača
použijete funkciu Wi-Fi Protected
Setup, nastavenia bezdrôtového
pripojenia smerovača sa môžu
automaticky zmeniť. V takom prípade
adekvátne zmeňte aj nastavenia
bezdrôtového pripojenia počítača.
Systém sa nemôže pripojiť k sieti alebo je
pripojenie k sieti nestabilné.
t Skontrolujte, či je smerovač
bezdrôtovej siete LAN zapnutý.
t Skontrolujte pripojenie k sieti (str. 22)
a nastavenia siete (str. 56).
t V závislosti od prostredia používania
vrátane materiálu stien, podmienok
prijímania rádiových vĺn alebo prekážok
medzi systémom a smerovačom
bezdrôtovej siete LAN sa môže skrátiť
možná komunikačná vzdialenosť.
Premiestnite systém a smerovač
bezdrôtovej siete LAN bližšie k sebe.
t Komunikáciu môžu rušiť zariadenia
používajúce frekvenčné pásmo
2,4 GHz, napríklad mikrovlnné
zariadenie, zariadenie s rozhraním
Bluetooth alebo digitálne bezšnúrové
zariadenie. Premiestnite jednotku ďalej
od takýchto zariadení alebo ich vypnite.
t Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN
môže byť nestabilné v závislosti od
prostredia používania, predovšetkým
pri používaní funkcie Bluetooth
systému. V takom prípade upravte
prostredie používania.
Požadovaný bezdrôtový smerovač sa
nezobrazuje v zozname bezdrôtových sietí.
Zariadenie Bluetooth
Párovanie nemožno vykonať.
t Presuňte zariadenie Bluetooth bližšie
k jednotke.
t Párovanie nemusí byť možné, ak sa
v blízkosti jednotky nachádzajú aj iné
zariadenia Bluetooth. V takom prípade
vypnite ostatné zariadenia Bluetooth.
t Zo zariadenia Bluetooth vymažte systém
a znova vykonajte párovanie (str. 30).
t Informácie o registrácii párovania sa
vymazali. Znova vykonajte operáciu
párovania (str. 30).
Zvuk sa neprehráva.
t Skontrolujte, či sa systém nenachádza
príliš ďaleko od zariadenia Bluetooth
alebo či neprijíma rušenie zo siete
Wi-Fi, iného bezdrôtového zariadenia
s frekvenčným pásmom 2,4 GHz alebo
mikrovlnnej trúby.
t Skontrolujte správnosť pripojenia
Bluetooth medzi týmto systémom
a zariadením Bluetooth.
t Znova spárujte systém so zariadením
Bluetooth.
t Systém uchovávajte mimo kovových
predmetov a povrchov.
t Uistite sa, že je vybraná funkcia BT.
t Najprv upravte hlasitosť zariadenia
Bluetooth, ak je úroveň hlasitosti stále
príliš nízka, upravte úroveň hlasitosti
na jednotke.
Zvuk vynecháva alebo sa mení alebo sa
stráca pripojenie.
t Jednotka a zariadenie Bluetooth sa
nachádzajú príliš ďaleko od seba.
t Ak sa medzi jednotkou a zariadením
Bluetooth nachádzajú prekážky,
odstráňte ich alebo sa im vyhnite.
t Ak sa v blízkosti nachádza vybavenie,
ktoré vytvára elektromagnetické
žiarenie, ako napríklad bezdrôtová sieť
LAN, iné ako zariadenie Bluetooth, alebo
mikrovlnná trúba, premiestnite ich.
67SK
Ďalšie informácie
t Stlačením tlačidla RETURN sa vráťte
na predchádzajúcu obrazovku a skúste
funkciu [Wireless Setup(built-in)]
(Nastavenie vstavaného bezdrôtového
pripojenia) spustiť znova. Ak sa
požadovaný bezdrôtový smerovač
napriek tomu nezistí, v zozname sietí
vyberte položku [Add a new address.]
(Pridajte novú adresu.) a potom
prostredníctvom výberu položky
[Manual Registration] (Manuálna
registrácia) manuálne zadajte názov
siete (SSID).
Pripojenie nemožno vykonať.
Poznámky o diskoch
Prehrateľné disky
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
Disk DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
Disk CD3)
CD-DA (hudobné
disky CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
1)
Keďže špecifikácie diskov Blu-ray Disc sú nové
a ďalej sa vyvíjajú, niektoré disky sa nemusia
dať prehrať v závislosti od ich typu a verzie.
Zvukový výstup sa takisto líši v závislosti od
zdroja, pripojeného výstupného konektora
a vybratých nastavení zvuku.
2)
BD-RE: ver. 2.1
BD-R: ver. 1.1, 1.2, 1.3 vrátane typu disku BD-R
s organickým pigmentom (typ LTH)
Disky BD-R nahraté v počítači nemožno
prehrávať, ak ich dodatky umožňujú nahrávanie.
3) Disk CD alebo DVD sa neprehrá, ak nebol
správne finalizovaný. Ďalšie informácie nájdete
v návode na použitie dodanom s nahrávacím
zariadením.
Disky, ktoré nemožno prehrávať
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BD s kazetou,
BDXL,
DVD-RAM,
HD DVD,
disky DVD Audio,
disky PHOTO CD,
údajovú časť zvláštnych stôp diskov CD,
disky Super VCD,
stranu so zvukovým materiálom na
diskoch DualDisc.
68SK
Tento produkt je navrhnutý na prehrávanie
diskov, ktoré spĺňajú štandard pre
kompaktné disky (CD).
Disky DualDisc a niektoré hudobné disky
kódované pomocou technológií na ochranu
autorských práv nespĺňajú štandard pre
kompaktné disky (CD). Tieto disky preto
nemusia byť kompatibilné s týmto
produktom.
Poznámka o ovládaní prehrávania
disku BD alebo DVD
Niektoré možnosti ovládania prehrávania
disku BD alebo DVD môžu byť zámerne
nastavené výrobcami softvéru. Keďže tento
systém prehráva
disk BD alebo DVD podľa jeho obsahu, ktorý
navrhli výrobcovia softvéru, niektoré funkcie
prehrávania nemusia byť k dispozícii.
Poznámka o dvojvrstvových
diskoch BD alebo DVD
Prehrávaný obraz a zvuk sa môže pri
prepínaní vrstvy na chvíľu prerušiť.
Kód oblasti (iba disky BD-ROM
a DVD VIDEO)
Kód oblasti systému je vytlačený na spodnej
strane jednotky a systém bude prehrávať
iba disky BD-ROM a DVD VIDEO
(iba prehrávanie) označené rovnakými
kódmi oblasti alebo značkou ALL .
Fotografia
Prehrateľné typy súborov
Video
Formát fotografie
Prípona
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*9
Videokodek
Kontajner Prípona
MPEG-1 Video*1
GIF
.gif*9
PS
.mpg, .mpeg
MPEG-2 Video*2
PS*3
MPO
.mpo*6*10
.mpg, .mpeg
TS*4
.m2ts, .mts
Xvid
.avi
.mkv
MKV*1
.mkv
MP4*1
.mp4, .m4v
TS*1
.m2ts, .mts
Quick
Time*6
.mov
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
VC1*1
TS
.m2ts, .mts
WMV9*1
ASF
.wmv, .asf
Motion JPEG*6
Quick
Time
.mov
AVI
.avi
MPEG4/AVC*5
Formát videa
Kontajner Prípona
AVCHD*1*7
AVCHD Format
Folder*8
Hudba
Zvukový kodek
Prípona
MP3 (MPEG-1 Audio .mp3, .mka*6
Layer III)
AAC*1
.m4a, .aac*6, .mka*6
WMA9 Standard*1
.wma
LPCM
.wav, .mka*6
FLAC*6
.flac, .fla
AC3*6
.ac3, .mka
Systém nemusí prehrávať tento formát súboru
na serveri DLNA.
Systém dokáže prehrávať na serveri DLNA iba
obraz so štandardným rozlíšením.
*3
Systém neprehráva súbory vo formáte DTS na
serveri DLNA.
*4 Systém dokáže prehrávať iba súbory vo
formáte Dolby Digital na serveri DLNA.
*5
Systém podporuje formát AVC úrovne
najviac 4.1.
*6
Systém neprehráva tento formát súboru na
serveri DLNA.
*7 Systém dokáže prehrávať formát AVCHD
verzie 2.0 (AVCHD 3D/Progressive).
*8
Systém prehráva súbory vo formáte AVCHD
nahraté pomocou digitálnej videokamery atď.
Disk vo formáte AVCHD sa neprehrá, ak
nebol správne finalizovaný.
*9 Systém neprehráva animované súbory PNG
ani GIF.
*10
V prípade súborov MPO, ktoré nie sú
trojrozmerné, sa zobrazí iba kľúčový
obrázok alebo prvý obrázok.
*2
Poznámka
• Niektoré súbory sa nemusia prehrať v závislosti
od ich formátu, kódovania, podmienok
nahrávania alebo stavu servera DLNA.
• Niektoré súbory upravené v počítači sa nemusia
prehrať.
• Pri niektorých súboroch nemusí byť možné
používať funkciu rýchleho posunu dopredu
alebo dozadu.
• Systém neprehráva šifrované súbory, napríklad
pomocou technológie DRM a Lossless.
• Systém dokáže rozpoznať nasledujúce súbory
alebo priečinky na diskoch BD, DVD, CD
a v zariadeniach USB:
– priečinky až v 9. vrstve (vrátane koreňového
priečinka),
– až 500 súborov alebo priečinkov v jednej
vrstve.
69SK
Ďalšie informácie
AVI
MKV
*1
• Systém dokáže rozpoznať nasledujúce súbory
alebo priečinky uložené na serveri DLNA:
– priečinky až v 19. vrstve,
– až 999 súborov alebo priečinkov v jednej vrstve.
• Systém podporuje obnovovaciu frekvenciu:
– až do 60 snímok/s len pre formát AVCHD.
– až do 30 snímok/s pre videokodeky.
• Systém podporuje bitovú rýchlosť videa
až do 40 Mb/s.
• Systém podporuje obrazové rozlíšenie
až do 1 920 × 1 080p.
• Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto
systémom fungovať.
• Systém dokáže rozpoznať zariadenia z triedy
veľkokapacitných zariadení (MSC) (napríklad
pamäť flash alebo pevný disk), zariadenia na
zachytávanie statických snímok (SICD)
a klávesnice so 101 klávesmi.
• Systém nemusí prehrávať videosúbory s vysokou
bitovou rýchlosťou z disku DATA CD plynulo.
Videosúbory s vysokou bitovou rýchlosťou sa
odporúča prehrávať z disku DATA DVD alebo
DATA BD.
Podporované zvukové
formáty
Systém podporuje nasledujúce zvukové
formáty.
Funkcia
Formát
BD/DVD
TV
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
LPCM 5.1ch,
LPCM 7.1ch
a
–
Dolby Digital
a
a
Dolby TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
DTS
a
a
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1
a*
a*
DTS96/24
a
a*
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
DTS-HD Master
Audio
a
–
a: podporovaný formát.
–: nepodporovaný formát.
* Dekódované ako jadro DTS.
Poznámka
V prípade formátu LPCM 2ch sa pri používaní
funkcie TV podporuje vzorkovacia frekvencia
digitálneho signálu až vo výške 48 kHz.
70SK
Časť HDMI
Technické parametre
Konektor
Typ A (19 kolíkov)
Zosilňovač
Systém BD/DVD/CD
BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100
BDV-E2100 (okrem modelov pre
Spojené kráľovstvo a Írsko)
Časť USB
Vstupy (analógové)
AUDIO IN
Citlivosť: 1 V/400 mV
Vstupy (digitálne)
TV (Spätný zvukový kanál/OPTICAL)
Podporované formáty. LPCM 2CH
(až do 48 kHz), Dolby Digital, DTS
BDV-E2100 (len modely pre Spojené
kráľovstvo a Írsko)
VÝSTUPNÝ VÝKON (nominálny)
Predný Ľ/predný P:
75 W + 75 W (pri 3 ohmoch, 1 kHz,
1 % THD)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
Predný Ľ/predný P/priestorový Ľ/
priestorový P:
100 W (na kanál pri 3 ohmoch, 1 kHz)
Stredný:
200 W (pri 6 ohmoch, 1 kHz)
Hlbokotónový reproduktor:
200 W (pri 6 ohmoch, 80 Hz)
Vstupy (analógové)
AUDIO IN
Citlivosť: 1 V/400 mV
Vstupy (digitálne)
TV (Spätný zvukový kanál/OPTICAL)
Podporované formáty. LPCM 2CH
(až do 48 kHz), Dolby Digital, DTS
(USB) port:
Typ A (na pripojenie pamäťového
zariadenia USB, čítacieho zariadenia
pamäťových kariet, digitálnych
fotoaparátov a digitálnych videokamier)
Časť LAN
Terminál LAN (100)
Konektor 100BASE-TX
Bezdrôtová sieť LAN
Súlad so štandardmi
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencia a kanály
Model pre Taiwan:
Pásmo 2,4 GHz: kanály 1 – 11
Ostatné modely:
Pásmo 2,4 GHz: kanály 1 – 13
Časť Bluetooth
Komunikačný systém Špecifikácie
Bluetooth, verzia 3.0
VýstupŠpecifikácie
Bluetooth, energetická trieda 2
Maximálny komunikačný rozsah
Čiara priamej viditeľnosti pribl. 10 m1)
Frekvenčné pásmo
Pásmo 2,4 GHz
Spôsob modulácie
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilné profily Bluetooth2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video
Remote Control Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4), AAC
Prenosový rozsah (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (Vzorkovacia
frekvencia 44,1 kHz, 48 kHz)
71SK
Ďalšie informácie
VÝSTUPNÝ VÝKON (nominálny)
Predný Ľ/predný P:
75 W + 75 W (pri 3 ohmoch, 1 kHz,
1 % THD)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
Predný Ľ/predný P/priestorový Ľ/
priestorový P:
125 W (na kanál pri 3 ohmoch, 1 kHz)
Stredný:
250 W (pri 6 ohmoch, 1 kHz)
Hlbokotónový reproduktor:
250 W (pri 6 ohmoch, 80 Hz)
Systém formátu signálu
NTSC/PAL
1)
Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti
od takých faktorov, ako sú prekážky medzi
zariadeniami, magnetické polia v okolí
mikrovlnnej trúby, statická elektrina, bezšnúrový
telefón, citlivosť príjmu, výkon antény, operačný
systém, softvérová aplikácia atď.
2)
Štandardné profily Bluetooth indikujú účel
komunikácie Bluetooth medzi zariadeniami.
3)
Kodek: kompresia zvukového signálu a formát
konverzie
4) Kodek čiastkového pásma
Ladenie v pásme FM
Systém
Digitálny syntezátor so slučkou fázového
závesu riadený kryštálom
Ladiaci rozsah
87,5 MHz – 108,0 MHz
(s krokom po 50 kHz)
Anténa (drôtová)
Drôtová anténa FM
Reproduktory
Predný/na priestorový zvuk
(SS-TSB123) pre model BDV-E6100
Predný (SS-TSB123) pre model
BDV-E4100
Približné rozmery (š/v/h)
100 mm × 650 mm × 100 mm
(časť montovaná na stenu)
260 mm × 1 200 mm × 260 mm
(celý reproduktor)
Hmotnosť (približne)
Predný:
1,3 kg (časť montovaná na stenu
s káblom)
2,9 kg (celý reproduktor)
Priestorový:
1,4 kg (časť montovaná
na stenu s káblom)
3,0 kg (celý reproduktor)
Predný/na priestorový zvuk
(SS-TSB122) pre model BDV-E3100
Na priestorový zvuk (SS-TSB122) pre
model BDV-E4100
Približné rozmery (š/v/h)
90 mm × 205 mm × 91 mm
Hmotnosť (približne)
Predný: 0,53 kg
(s reproduktorovým káblom)
Priestorové: 0,62 kg
(s reproduktorovým káblom)
Predný/na priestorový zvuk
(SS-TSB121) pre model BDV-E2100
Približné rozmery (š/v/h)
95 mm × 189 mm × 80 mm
Hmotnosť (približne)
Predný: 0,49 kg
(s reproduktorovým káblom)
Priestorové: 0,54 kg
(s reproduktorovým káblom)
Stredný reproduktor (SS-CTB122)
pre modely BDV-E6100/BDV-E4100/
BDV-E3100
Približné rozmery (š/v/h)
240 mm × 90 mm × 85 mm
Hmotnosť (približne)
0,58 kg (s reproduktorovým káblom)
Stredný reproduktor (SS-CTB121)
pre model BDV-E2100
Približné rozmery (š/v/h)
225 mm × 84 mm × 75 mm
Hmotnosť (približne)
0,5 kg (s reproduktorovým káblom)
Hlbokotónový reproduktor
(SS-WSB123) pre model BDV-E6100/
BDV-E4100/BDV-E3100
Približné rozmery (š/v/h)
225 mm × 365 mm × 345 mm
Hmotnosť (približne)
5,8 kg (s reproduktorovým káblom)
Hlbokotónový reproduktor
(SS-WSB122) pre model BDV-E2100
Približné rozmery (š/v/h)
220 mm × 305 mm × 255 mm
Hmotnosť (približne)
3,8 kg (s reproduktorovým káblom)
72SK
Všeobecné
Požiadavky na napájanie
Model pre Taiwan:
120 V, striedavý prúd, 50/60 Hz
Ostatné modely:
220 V – 240 V, striedavý prúd,
50 alebo 60 Hz
Spotreba energie
Zapnuté: 95 W
Pohotovostný režim: 0,3 W
(Podrobné informácie o nastavení
nájdete v časti str. 46.)
Približné rozmery (š/v/h)
430 mm × 50,5 mm × 296 mm
vrátane vystupujúcich častí
Hmotnosť (približne)
2,7 kg
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám
aj bez predchádzajúceho upozornenia.
Ďalšie informácie
• Príkon v pohotovostnom režime: 0,3 W
• Pomocou plne digitálneho zosilňovača
S-Master možno dosiahnuť viac než
85-percentnú účinnosť napájania zostavy
zosilňovača.
73SK
Zoznam kódov jazykov
Názvy jazykov sú v súlade s normou ISO 639: 1988 (E/F).
Kód
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
74SK
Jazyk
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Kód
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
Jazyk
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
Malagasy
Kód
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Jazyk
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Kód
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Jazyk
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Nezadaný
Zoznam kódov na rodičovskú ochranu a kódov oblastí
Kód
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2092
2093
2115
2165
2174
Oblasť
Argentína
Austrália
Rakúsko
Belgicko
Brazília
Čile
Čína
Kolumbia
Dánsko
Fínsko
Francúzsko
Kód
2109
2200
2219
2248
2238
2239
2254
2276
2304
2333
2363
Oblasť
Nemecko
Grécko
Hongkong
India
Indonézia
Írsko
Taliansko
Japonsko
Kórea
Luxembursko
Malajzia
Kód
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2428
2436
2489
2501
2149
Oblasť
Mexiko
Holandsko
Nový Zéland
Nórsko
Pakistan
Filipíny
Poľsko
Portugalsko
Rusko
Singapur
Španielsko
Kód
2499
2086
2543
2528
2184
Oblasť
Švédsko
Švajčiarsko
Taiwan
Thajsko
Spojené
kráľovstvo
Ďalšie informácie
75SK
Register
Čísla
I
3D 28
Informácie o licenciách na softvér 56
Informácie o prehrávaní 28
Informácie o systéme 56
Inicializovať osobné informácie 58
Internetové nastavenia 56
Internetové pripojenie k službe BD 54
Internetový obsah 33
A
A/V SYNC 39
Aktualizácia 50
Automatické spustenie funkcie PARTY 57
Automatické zobrazenie 56
Automatický pohotovostný režim 55
B
BD-LIVE 27
Bluetooth 29
BONUSVIEW 27
BRAVIA Sync 42
D
Detská zámka 45
Diagnostika pripojenia k sieti 56
Diaľkové ovládanie 15
Disk CD 68
Disk DVD 68
Displej predného panela 14
DLNA 34, 57
Dolby Digital 39
DTS 39
F
Formát obrazovky 50
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 51
Heslo 54
76SK
J
Jazyk ponuky disku BD alebo DVD 54
Jazyk ponuky na obrazovke 55
Jazyk titulkov 54
Jazyk zvuku 54
Jednoduché nastavenia siete 57
Jednoduché nastavenie 24
K
Kompresia dynamického rozsahu
zvukov 52
Kontrola prístupu k vykresľovaciemu
zariadeniu 57
Kód oblasti 68
Kód oblasti na rodičovskú ochranu 54
N
Nastavenia obrazovky 50
Nastavenia reproduktorov 43, 53
Distance 44
Level 44
Nastavenia rodičovskej ochrany 54
Nastavenia servera pripojenia 57
Nastavenia siete 56
Nastavenia sledovania diskov BD
alebo DVD 54
Nastavenia služby Gracenote 56
Nastavenia zvuku 52
Nastavenie trojrozmerného výstupu 50
Nastavenie veľkosti televíznej obrazovky
na trojrozmerné zobrazenie 50
Nastavenie vykresľovacieho zariadenia 57
Nastavenie zmiešavania zvukov
na disku BD 52
NFC 31
T
Test Tone 44
Typ televízora 50
U
USB 29
O
Obnovenie nastavení 58
Obnovenie výrobných predvolených
nastavení 58
Oslabenie zvuku 52
Osvetlenie hlavnej jednotky 55
Ovládanie pripojenia HDMI 42, 55
P
R
RDS 42
Registrované vzdialené zariadenia 57
Remote Start 57
Režim filmovej konverzie 51
Režim pozastavenia 52
Režim rýchleho spustenia 55
Režim FM 40
Rodičovská ochrana pre disky BD 54
Rodičovská ochrana pre disky DVD 54
Rodičovská ochrana pre videá
na internete 54
Videá na internete bez hodnotenia 55
Vrstva prehrávania hybridných
diskov BD 54
Výstup BD-ROM 24p 51
Výstup DVD-ROM 24p 51
Výstup HDMI Deep Colour 52
W
Ďalšie informácie
Pomer strán pre disky DVD 51
Predný panel 13
Prehrateľné disky 68
Prezentácia 38
V
WEP 23
WPA2-PSK (AES) 23
WPA2-PSK (TKIP) 23
WPA-PSK (AES) 23
WPA-PSK (TKIP) 23
Z
Zadný panel 14
Zoznam kódov jazykov 74
Zvuk multiplexného vysielania 40
Zvukový efekt 53
Zvukový výstup 53
S
Sieťová aktualizácia 50
SLEEP 45
Spätný zvukový kanál 55
Š
Šetrič obrazovky 56
77SK
Softvér tohto systému sa v budúcnosti môže aktualizovať. Podrobnosti o dostupných
aktualizáciách nájdete na nasledujúcich adresách URL.
Pre zákazníkov v Európe a Rusku:
http://support.sony-europe.com/
Pre zákazníkov v iných krajinách a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2013 Sony Corporation
Download PDF