Sony | BDV-N7100W | Sony BDV-N7100W Návod na použitie

4-456-335-11(1) (SK)
Systém domáceho kina
Blu-ray Disc™/DVD
Návod na použitie
BDV-N9100W/BDV-N9100WL/BDV-N8100W
BDV-N7100W/BDV-N7100WL
VAROVANIE
Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch,
napríklad v knižnici alebo vstavanej skrini.
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami atď., aby ste
predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného
ohňa (napríklad zapáleným sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na
zariadenie a neklaďte naň predmety naplnené
vodou, napríklad vázy, aby ste predišli požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
slnečnému žiareniu a ohňu.
Zariadenie musí byť bezpečne pripevnené
k podlahe alebo stene v súlade s pokynmi
na inštaláciu, aby sa predišlo poraneniu.
Iba na používanie v interiéri.
UPOZORNENIE
Používanie optických prístrojov s týmto
produktom zvýši nebezpečenstvo
poškodenia zraku.
Keďže laserový lúč používaný v tomto systéme
domáceho kina Blu-ray Disc/DVD môže
poškodiť zrak, nepokúšajte sa rozobrať kryt.
Opravy prenechajte výlučne kvalifikovanému
personálu.
Toto zariadenie je klasifikované ako
LASEROVÝ PRODUKT TRIEDY 3R.
Po otvorení ochranného krytu lasera sa zo
zariadenia uvoľní viditeľné aj neviditeľné
laserové žiarenie, a preto dbajte na to,
aby ste sa vyhli priamemu ožiareniu očí.
Toto označenie sa nachádza na spodnej
vonkajšej časti.
2SK
Toto zariadenie je klasifikované ako
LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY.
Toto označenie sa nachádza na spodnej
vonkajšej časti.
Hlavná jednotka
Štítok sa nachádza na spodnej vonkajšej časti.
Odporúčané káble
Hostiteľské počítače alebo periférne
zariadenia pripájajte pomocou správne
tienených a uzemnených káblov a konektorov.
Pre zákazníkov v Európe
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení (predpisy
platné v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení
znamená, že s výrobkom nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Namiesto toho ho treba odovzdať
na príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Správnou likvidáciou produktu
zabránite možnému negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by
inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu vám poskytne
miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu
alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Iba pre Európu
Likvidácia odpadových
batérií (predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej balení
znamená, že s batériou dodávanou s týmto
produktom nemožno zaobchádzať ako
s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento
symbol používať spolu so symbolom
chemickej značky. Symboly chemickej značky
ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto
symbolu pridávajú v prípade, ak batéria
obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo
0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak
hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu
integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej
batérii, takúto batériu by mal vymieňať len
kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali
odovzdať na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení, aby ste zaručili
správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete
v časti o bezpečnom vybratí batérie
z produktu. Batériu odovzdajte na príslušnom
zbernom mieste určenom na recykláciu
nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu alebo batérie vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za
odvoz domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kúpili.
Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce
informácie sa vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou
alebo v mene spoločnosti Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonsko. Splnomocneným zástupcom pre
otázky týkajúce sa súladu produktu
s normami na základe právnych predpisov
Európskej únie je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky
týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa
na adresy uvedené v samostatnom servisnom
alebo záručnom liste.
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje,
že zariadenia
BDV-N9100W/BDV-N9100WL/
BDV-N8100W/BDV-N7100W/
BDV-N7100WL/EZW-RT50 sú v súlade
so základnými požiadavkami a ďalšími
dôležitými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti nájdete na tejto adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Informácie pre zákazníkov
v Austrálii
Toto zariadenie by sa malo inštalovať
a používať vo vzdialenosti aspoň 20 cm medzi
žiaričom a ľudským telom (okrem končatín:
rúk, zápästí, nôh a členkov).
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení (predpisy
platné v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
3SK
Preventívne opatrenia
Ochrana pred kopírovaním
Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo, že
spĺňa obmedzenia stanovené v smernici
o elektromagnetickej kompatibilite pri
pripojení pomocou kábla kratšieho ako
tri metre. (iba modely pre Európu)
• Na médiách Blu-ray Disc aj DVD sa
nachádzajú pokročilé systémy na ochranu
obsahu. Tieto systémy, nazývané AACS
(Advanced Access Content System) a CSS
(Content Scramble System), môžu
obsahovať funkcie obmedzujúce
prehrávanie, analógový výstup a ďalšie
podobné funkcie. Prevádzka tohto produktu
a príslušné obmedzenia sa môžu líšiť
v závislosti od dátumu zakúpenia, pretože
riadiaci orgán pre systém AACS môže po
zakúpení produktu prijať nové pravidlá
týkajúce sa obmedzení alebo ich zmeniť.
• Upozornenie týkajúce sa technológie
Cinavia
Tento produkt používa technológiu Cinavia,
ktorá slúži na obmedzenie používania
neoprávnených kópií niektorých
komerčných filmov a videí a ich zvukových
stôp. Ak sa odhalí zakázané použitie
neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa
a prehrávanie alebo kopírovanie sa preruší.
Ďalšie informácie o technológii Cinavia
môžete získať v zákazníckom informačnom
centre online pre technológiu Cinavia
na lokalite http://www.cinavia.com. Ak
sa chcete dozvedieť ďalšie informácie
o technológii Cinavia prostredníctvom
pošty, pošlite korešpondenčný lístok so
svojou adresou na nasledujúcu adresu:
Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Zdroje napájania
• Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené
od elektrickej siete, kým je pripojené
k sieťovej zásuvke.
• Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej
siete pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ho
k ľahko prístupnej sieťovej zásuvke.
Ak spozorujete nezvyčajné fungovanie
zariadenia, okamžite odpojte hlavnú
zástrčku od sieťovej zásuvky.
Sledovanie trojrozmerného
obrazu
Niektoré osoby môžu mať počas sledovania
trojrozmerného obrazu nepríjemné pocity
(ako sú presilenie očí, únava alebo nevoľnosť).
Spoločnosť Sony odporúča, aby si všetky
osoby sledujúce trojrozmerný obraz robili
pravidelné prestávky. Dĺžka a frekvencia
potrebných prestávok sa u jednotlivých osôb
líši. Musíte sa rozhodnúť, aká prestávka je pre
vás najlepšia. Ak máte akékoľvek nepríjemné
pocity, mali by ste trojrozmerný obraz prestať
sledovať, kým tieto pocity nezmiznú.
V prípade potreby sa poraďte s lekárom. Mali
by ste si tiež pozrieť (i) používateľskú príručku
alebo výstražné hlásenia iného zariadenia
používaného s týmto produktom, prípadne
obsah disku Blu-ray Disc prehrávaného
pomocou tohto produktu a (ii) našu
webovú lokalitu
(http://esupport.sony.com/), kde nájdete
najnovšie informácie. Zrak malých detí
(najmä do veku šiestich rokov) sa neustále
vyvíja. Skôr než malým deťom dovolíte
sledovať trojrozmerný obraz, poraďte sa
s lekárom (napríklad s detským alebo očným
lekárom).
Dospelé osoby by mali dohliadnuť, aby malé
deti dodržiavali odporúčania uvedené vyššie.
4SK
Autorské práva a ochranné
známky
• Tento systém zahŕňa dekodéry
priestorového zvuku s adaptívnou matricou
Dolby* Digital a Dolby Pro Logic a systém
DTS** Digital Surround System.
* Vyrobené na základe licencie od
spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého
písmena D sú ochrannými známkami
spoločnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobené na základe licencie podľa
patentov USA č.: 5 956 674, 5 974 380,
6 226 616, 6 487 535, 7 212 872,
7 333 929, 7 392 195, 7 272 567 a iných
patentov vydaných alebo čakajúcich
na vydanie v USA a iných krajinách.
DTS-HD, príslušný symbol a DTS-HD
spoločne so symbolom sú
registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti DTS, Inc.
Produkt obsahuje softvér. © DTS, Inc.
Všetky práva vyhradené.
• Tento systém je vybavený technológiou HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Výrazy HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI sú
ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA
a iných krajinách.
• Java je ochrannou známkou spoločnosti
Oracle alebo jej sesterských spoločností.
• DVD logo je ochrannou známkou
spoločnosti DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
• Blu-ray Disc, Blu-ray, Blu-ray 3D, BD-LIVE,
BONUSVIEW a ich logá sú ochrannými
známkami asociácie Blu-ray Disc Association.
• Logá Blu-ray Disc, DVD+RW, DVD-RW,
DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO a CD
sú ochrannými známkami.
• Super Audio CD je ochranná známka.
• BRAVIA je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
• AVCHD 3D/Progressive a logo AVCHD
3D/Progressive sú ochrannými známkami
spoločností Panasonic Corporation a Sony
Corporation.
• , XMB a xross media bar sú ochrannými
známkami spoločnosti Sony Corporation
a Sony Computer Entertainment Inc.
• PlayStation je registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
• Logo Sony Entertainment Network a Sony
Entertainment Network sú ochrannými
známkami spoločnosti Sony Corporation.
• Technológiu na rozpoznanie hudby a videí
a súvisiace údaje poskytuje spoločnosť
Gracenote®. Technológie spoločnosti
Gracenote predstavujú priemyselný
štandard v oblasti rozpoznávania hudby
a poskytovania súvisiaceho obsahu.
Ďalšie informácie nájdete na lokalite
www.gracenote.com.
Autorské práva na údaje súvisiace s diskami
CD, DVD, Blu-ray Disc, hudbou a videami
poskytované spoločnosťou Gracenote, Inc. –
© 2000 až súčasnosť Gracenote. Autorské
práva na softvér Gracenote Software –
© 2000 až súčasnosť Gracenote. Na tento
produkt alebo službu sa vzťahuje najmenej
jeden patent, vlastníkom ktorého je
spoločnosť Gracenote. Neúplný zoznam
príslušných patentov spoločnosti Gracenote
nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, logo a ligatúra Gracenote
a logo Powered by Gracenote sú
registrovanými ochrannými známkami
alebo ochrannými známkami spoločnosti
Gracenote, Inc. v USA alebo iných krajinách.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi
Alliance® sú registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
a Wi-Fi Protected Setup™ sú ochrannými
známkami spoločnosti Wi-Fi Alliance.
• N Mark je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA a iných
krajinách.
• Android je ochrannou známkou spoločnosti
Google Inc.
• Slovná značka a logá Bluetooth® sú
registrovaným ochrannými známkami,
ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc.,
a spoločnosť Sony Corporation používa
takéto známky na základe licencie. Ostatné
ochranné známky a obchodné názvy patria
príslušným vlastníkom.
5SK
• Na technológiu a patenty kódovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
• Tento produkt zahŕňa na základe licencie od
spoločnosti Verance Corporation
technológiu, ktorá je chránená podľa patentu
USA č. 7 369 677 a iných patentov vydaných
alebo čakajúcich na vydanie v USA a iných
krajinách, rovnako ako aj autorskými
právami a ochranou výrobného tajomstva
pre určité prvky takejto technológie. Cinavia
je ochrannou známkou spoločnosti Verance
Corporation. Copyright 2004 – 2010
Verance Corporation. Všetky práva
vyhradené spoločnosťou Verance. Spätná
analýza a rozkladanie sú zakázané.
• Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou
spoločnosti Microsoft Corporation v USA
alebo iných krajinách.
Tento produkt je chránený určitými právami
duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft
Corporation. Bez licencie od spoločnosti
Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej
spoločnosti je používanie alebo distribúcia
takejto technológie oddelene od produktu
zakázaná.
Vlastníci obsahu chránia svoje duševné
vlastníctvo vrátane obsahu, na ktorý sa
vzťahujú autorské práva, pomocou
technológie prístupu k obsahu Microsoft®
PlayReady™. Toto zariadenie používa
technológiu PlayReady na prístup k obsahu
chránenému pomocou technológie
PlayReady alebo WMDRM. Ak zariadenie
nedokáže správne presadzovať obmedzenia
týkajúce sa používania obsahu, vlastníci
obsahu môžu od spoločnosti Microsoft
požadovať, aby zrušila funkcie zariadenia na
prehrávanie obsahu chráneného pomocou
technológie PlayReady. Toto zrušenie by
nemalo ovplyvniť nechránený obsah ani
obsah chránený pomocou inej technológie
na prístup k obsahu. Vlastníci obsahu môžu
od vás požadovať inováciu technológie
PlayReady, aby ste ich obsah mohli používať.
Ak inováciu odmietnete, nebudete môcť
získať prístup k obsahu, ktorý vyžaduje
inováciu.
• DLNA™, logo DLNA a DLNA
CERTIFIED™ sú ochrannými známkami,
6SK
servisnými známkami alebo osvedčeniami
o známke spoločnosti Digital Living
Network Alliance.
• Platforma Opera® Devices SDK od
spoločnosti Opera Software ASA. Copyright
1995 – 2013 Opera Software ASA. Všetky
práva vyhradené.
• Všetky ostatné ochranné známky sú
ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
• Ostatné názvy systémov a produktov sú vo
všeobecnosti ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami
príslušných výrobcov. V tomto dokumente
sa neuvádzajú označenia ™ a ®.
Licenčné informácie pre
koncového používateľa
Licenčná zmluva koncového
používateľa spoločnosti Gracenote®
Táto aplikácia alebo zariadenie obsahuje softvér
od spoločnosti Gracenote, Inc. so sídlom
v Emeryville, Kalifornia (ďalej len Gracenote).
Softvér od spoločnosti Gracenote (softvér
Gracenote) umožňuje tejto aplikácii rozpoznať
disk alebo súbor a získať hudobné údaje vrátane
údajov o názve, interpretovi, skladbe a titule
(údaje Gracenote) zo serverov online alebo
zabudovaných databáz (servery Gracenote)
a vykonávať ďalšie funkcie. Údaje Gracenote
môžete používať iba prostredníctvom funkcií
tejto aplikácie alebo zariadenia, ktoré sú určené
pre koncového používateľa.
Súhlasíte s tým, že údaje Gracenote, softvér
Gracenote a servery Gracenote budete
používať výlučne na svoje osobné nekomerčné
účely. Súhlasíte s tým, že softvér Gracenote ani
akékoľvek údaje Gracenote nepostúpite,
neskopírujete ani neprenesiete žiadnej tretej
strane. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ÚDAJE
GRACENOTE, SOFTVÉR GRACENOTE
ALEBO SERVERY GRACENOTE BUDETE
POUŽÍVAŤ VÝLUČNE SPÔSOBOM TU
UVEDENÝM.
Súhlasíte s tým, že v prípade porušenia týchto
obmedzení bude vaša nevýlučná licencia na
používanie údajov Gracenote, softvéru
Gracenote a serverov Gracenote vypovedaná.
Ak bude vaša licencia vypovedaná, súhlasíte
s ukončením akéhokoľvek používania údajov
Gracenote, softvéru Gracenote a serverov
Gracenote. Spoločnosť Gracenote si v prípade
údajov Gracenote, softvéru Gracenote
a serverov Gracenote vyhradzuje všetky práva
vrátane vlastníckych práv. Od spoločnosti
Gracenote nebude za žiadnych okolností
možné vyžadovať platbu za informácie, ktoré
poskytujete. Súhlasíte s tým, že spoločnosť
Gracenote, Inc. môže na základe tejto zmluvy
uplatniť svoje právo proti vašej osobe vo
svojom mene.
Služba spoločnosti Gracenote používa na
účely vytvárania štatistík unikátny
identifikátor na sledovanie požiadaviek.
Náhodne priradený číselný identifikátor
umožňuje službe Gracenote spočítavať
požiadavky bez toho, aby sa zhromažďovali
vaše osobné údaje. Viac informácií možno
získať na webovej stránke so zásadami
ochrany osobných údajov spoločnosti
Gracenote pre službu Gracenote.
Softvér Gracenote a každá položka údajov
Gracenote sú licencované pre vás „TAK,
AKO SÚ“. Spoločnosť Gracenote neposkytuje
žiadne výslovné ani implicitné vyhlásenia
a záruky týkajúce sa presnosti údajov
Gracenote v súvislosti so servermi Gracenote.
Spoločnosť Gracenote si vyhradzuje právo na
odstránenie údajov zo serverov Gracenote
alebo zmenu kategórií údajov z akéhokoľvek
dôvodu, ktorý spoločnosť Gracenote považuje
za postačujúci. V súvislosti s bezchybným
a nepretržitým fungovaním softvéru
Gracenote alebo serverov Gracenote sa
neposkytujú žiadne záruky. Spoločnosť
Gracenote nie je povinná poskytovať vám
zlepšené alebo ďalšie typy údajov alebo
kategórií, ktoré môže poskytovať
v budúcnosti, a poskytovanie svojich služieb
môže kedykoľvek ukončiť.
SPOLOČNOSŤ GRACENOTE ODMIETA
VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ
ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
IMPLICITNÝCH ZÁRUK
OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA
KONKRÉTNY ÚČEL, ZÁKONNÝCH
NÁROKOV A NEPORUŠENIA CUDZÍCH
PRÁV. SPOLOČNOSŤ GRACENOTE
NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU NA
VÝSLEDKY, KTORÉ NADOBUDNETE
POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU GRACENOTE
ALEBO KTORÉHOKOĽVEK SERVERA
GRACENOTE. SPOLOČNOSŤ GRACENOTE
NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁSLEDNÉ
ANI NÁHODNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK
ČI STRATENÉ VÝNOSY.
© Gracenote, Inc. 2009
Informácie o tomto
Návode na použitie
• Pokyny v tomto Návode na použitie opisujú
ovládacie prvky na diaľkovom ovládaní.
Môžete tiež používať ovládacie prvky na
hlavnej jednotke, ak majú rovnaký alebo
podobný názov ako prvky na diaľkovom
ovládaní.
• Výraz disk sa v tejto príručke používa na
všeobecné označenie diskov BD, DVD,
Super Audio CD alebo CD, pokiaľ v texte
alebo na obrázkoch nie je uvedené inak.
• Pokyny v tejto príručke sa vzťahujú na
modely BDV-N9100W, BDV-N9100WL,
BDV-N8100W, BDV-N7100W
a BDV-N7100WL. Na ilustráciu sa používa
model BDV-N9100WL. Akákoľvek odlišnosť
v prevádzke je v texte jasne označená,
napríklad slovami „iba model
BDV-N9100WL“.
• Niektoré obrázky majú podobu abstraktných
kresieb a môžu sa líšiť od skutočných produktov.
• Položky zobrazené na televíznej obrazovke
sa môžu v jednotlivých oblastiach líšiť.
• Predvolené nastavenie je podčiarknuté.
7SK
Obsah
Informácie o tomto
Návode na použitie .......................... 7
Odbalenie ................................................ 10
Sprievodca časťami a ovládacími
prvkami ........................................... 13
Začíname
20
22
23
25
Krok č. 3: Príprava pripojenia
k sieti ........................................ 25
Krok č. 4: Nastavenie
bezdrôtového systému .......... 27
Krok č. 5: Vykonanie jednoduchého
nastavenia ............................... 29
Krok č. 6: Výber zdroja
prehrávania ............................. 30
Krok č. 7: Priestorový zvuk ............ 30
Prehrávanie
Prehrávanie disku .................................. 32
Prehrávanie obsahu zariadenia USB ... 34
Počúvanie hudby zo zariadenia
Bluetooth .........................................35
Pripojenie k inteligentnému telefónu
pomocou funkcie One-touch
listening (Počúvanie jedným
dotykom) (NFC) ............................ 37
Prehrávanie prostredníctvom siete ..... 38
Dostupné možnosti ............................... 42
8SK
Výber formátu zvuku, stôp vo viacerých
jazykoch alebo kanálu ....................45
Reprodukovanie zvuku multiplexného
vysielania ..........................................46
Ladič rozhlasových staníc
Krok č. 1: Inštalácia
reproduktorov ........................ 19
Krok č. 2: Pripojenie systému ....... 20
Pripojenie reproduktorov .........
Pripojenie televízora .................
Pripojenie ďalšieho vybavenia
(digitálneho prijímača
a pod.) .....................................
Pripojenie antény .......................
Nastavenie zvuku
Počúvanie rádia ......................................46
Prijímanie rozhlasového údajového
systému (RDS) ................................48
Ďalšie operácie
Používanie funkcie Control for HDMI
pre funkciu BRAVIA Sync ............48
Automatická kalibrácia príslušných
nastavení reproduktora ..................49
Nastavenie reproduktorov ....................50
Používanie časovača automatického
vypnutia ...........................................52
Inaktivácia tlačidiel na hlavnej
jednotke ...........................................52
Osvetlenie reproduktorov .....................53
Ovládanie televízora alebo iného
vybavenia pomocou dodaného
diaľkového ovládania .....................53
Úspora energie v pohotovostnom
režime ..............................................54
Prehľadávanie webových lokalít ...........55
Ďalšie nastavenia bezdrôtového
systému ............................................57
Nastavenia a úpravy
Používanie obrazovky nastavení ......... 58
[Remote Control Setting Guide]
(Sprievodca nastavením
diaľkového ovládania) ................... 59
[Network Update]
(Sieťová aktualizácia) ..................... 59
[Screen Settings]
(Nastavenia obrazovky) ................ 60
[Audio Settings]
(Nastavenia zvuku) ........................ 62
[BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavenia sledovania
diskov BD alebo DVD) ................. 64
[Parental Control Settings]
(Nastavenia rodičovskej
ochrany) .......................................... 64
[Music Settings]
(Nastavenia hudby) ....................... 65
[System Settings]
(Nastavenia systému) .................... 65
[External Input Settings]
(Nastavenia externých
vstupov) ........................................... 67
[Network Settings]
(Nastavenia siete) ........................... 67
[Easy Network Settings]
(Jednoduché nastavenia siete) ...... 69
[Resetting] (Obnovenie nastavení) ..... 69
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia ........................... 69
Poznámky o diskoch ............................. 72
Riešenie problémov ............................... 72
Prehrateľné disky ................................... 79
Prehrateľné typy súborov ..................... 80
Podporované formáty zvuku ............... 82
Technické parametre ............................. 82
Zoznam kódov jazykov ......................... 85
Register .................................................... 87
9SK
Odbalenie
• Návod na použitie
(iba modely pre Oceániu)
• Sprievodca rýchlym nastavením
• Sprievodca inštaláciou reproduktorov
• Referenčná príručka
(iba modely pre Európu)
• Diaľkové ovládanie (1)
• Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)
• Drôtová anténa FM (1)
Iba modely BDV-N9100W/
BDV-N9100WL
• Predné reproduktory (2)
alebo
• Kalibračný mikrofón (1)
• Reproduktory na priestorový zvuk (2)
• Zosilňovač priestorového zvuku (1)
• Bezdrôtové vysielače (2)
• Stredový reproduktor (1)
• Hlbokotónový reproduktor (1)
10SK
• Reproduktorové káble (5: červený, biely,
sivý, modrý, zelený)
Iba model BDV-N8100W
• Predné reproduktory (2)
alebo
• Kryty spodných častí reproduktorov (4)
• Podstavce (4)
• Reproduktory na priestorový zvuk (2)
• Spodné časti predných reproduktorov
a reproduktorov na priestorový zvuk (4)
• Stredový reproduktor (1)
• Skrutky (16)
• Hlbokotónový reproduktor (1)
• Reproduktorové káble (5: červený, biely,
sivý, modrý, zelený)
11SK
• Kryty spodných častí reproduktorov (2)
• Reproduktory na priestorový zvuk (2)
• Podstavce (2)
• Spodné časti predných reproduktorov (2)
• Stredový reproduktor (1)
• Hlbokotónový reproduktor (1)
• Stojany (pre reproduktory
na priestorový zvuk) (2)
• Kryty otvorov na skrutky (2)
• Reproduktorové káble (5: červený, biely,
sivý, modrý, zelený)
• Skrutky (10)
alebo
Iba modely BDV-N7100W/BDVN7100WL
• Stojany (pre predné reproduktory
a reproduktory na priestorový zvuk) (4)
• Predné reproduktory (2)
• Kryty otvorov na skrutky (4)
• Skrutky (4)
12SK
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami
Ďalšie informácie nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
Hlavná jednotka
Horný a predný panel
2
3
4
5
6
1 0
A "/1 (zapnutie alebo pohotovostný
režim)
Slúži na zapnutie hlavnej jednotky
alebo na jej prepnutie do
pohotovostného režimu.
B Kryt disku (str. 32)
C Indikátor LED
Biely: svieti, keď je hlavná jednotka
zapnutá.
Modrý (pre stav Bluetooth):
– systém je pripravený na spárovanie:
rýchlo bliká,
– počas párovania: rýchlo bliká,
– počas pripojenia: bliká,
– pripojenie je vytvorené: rozsvieti sa.
D Displej horného panela
9
8
7 Otvor
E
(N-Mark) (str. 37)
Ak chcete aktivovať funkciu NFC,
umiestnite zariadenie kompatibilné
s funkciou NFC do blízkosti tohto
indikátora.
F Dotykové tlačidlá a indikátory
FUNCTION (str. 30)
Slúži na výber zdroja prehrávania.
N* (prehrávanie)
x* (zastavenie)
VOL +/–
* Dotknite sa a podržte stlačené tlačidlo N
na hlavnej jednotke dlhšie ako 2 sekundy
a v systéme sa prehrá ukážka vstavaného
zvuku. Dotknutím sa tlačidla x zastavte
ukážku.
13SK
Poznámka
Počas ukážky môže byť úroveň hlasitosti
vyššia ako úroveň, ktorú ste nastavili.
G Port (USB) (str. 34)
Zasuňte necht do otvoru a otvorte kryt.
H ./> (predchádzajúce alebo
nasledujúce)
I
(snímač diaľkového ovládania)
J Z (otvorenie alebo zatvorenie)
Informácie o dotykových
tlačidlách a indikátoroch
Dotykové tlačidlá fungujú, keď na nich
svietia indikátory.
Indikátory môžete zapnúť alebo vypnúť
nastavením položky [Main Unit
illumination] (Osvetlenie hlavnej
jednotky) (str. 65). Po nastavení položky
[Main Unit illumination] (Osvetlenie
hlavnej jednotky) na hodnotu [Auto]
(Automaticky) sa indikátory vypnú.
V takom prípade sa dotknite ľubovoľného
dotykového tlačidla. Po rozsvietení
indikátorov sa dotknite požadovaného
tlačidla.
Ak sa dotknete ľubovoľného tlačidla, keď
sú indikátory vypnuté, indikátory sa na
niekoľko sekúnd rozsvietia. Ak sa znova
dotknete tlačidla N, indikátor tlačidla N
bude niekoľko sekúnd blikať a počas
prehrávania sa rozsvieti.
Poznámka
• Tieto tlačidlá reagujú aj na jemný dotyk.
Nestláčajte ich použitím nadmernej sily.
• Ak tlačidlo nefunguje, uvoľnite ho a počkajte
niekoľko sekúnd. Potom sa tlačidla dotknite
znova, pričom prstom zakryte indikátor tlačidla.
14SK
Indikátory na displeji horného panela
A Svieti pri prijímaní stereofónneho
zvuku. (Platí len pre rádio.)
B Rozsvieti sa po aktivovaní
opakovaného prehrávania.
C Svieti pri prehrávaní pomocou
funkcie PARTY STREAMING
systému.
D Svieti, kým je aktivované stlmenie
zvuku.
E Rozsvieti sa, keď je konektor
HDMI (OUT) správne pripojený ku
kompatibilnému vybaveniu HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection) so vstupom HDMI
alebo DVI (Digital Visual Interface).
F Zobrazuje stav systému, napríklad
frekvenciu rozhlasovej
stanice a pod.
Keď je v systéme nastavená funkcia TV
a stlačíte tlačidlo DISPLAY, zobrazia
sa informácie o prúde údajov alebo
stav dekódovania.
V závislosti od prúdu údajov alebo
dekódovanej položky sa informácie
o prúde údajov alebo stav dekódovania
nemusia zobraziť.
Poznámka
Pri nastavení položky [Main Unit illumination]
(Osvetlenie hlavnej jednotky) v časti [System
Settings] (Nastavenia systému) na hodnotu
[Auto] (Automaticky) displej horného panela
zhasne, ak nebudete hlavnú jednotku používať
približne 10 sekúnd.
15SK
Zadný panel
1
0
2
9 8
A Terminály SPEAKER
ILLUMINATION (iba modely
BDV-N9100WL/
BDV-N7100WL) (str. 21)
7
3
4
65
E Konektor TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(str. 22)
F Konektor HDMI (OUT) (str. 22)
G Konektory HDMI (IN 1/IN 2)(str. 23)
B Konektor A.CAL MIC (str. 29, 50)
H Terminál LAN (100) (str. 25)
C Konektory AUDIO
(AUDIO IN L/R)(str. 23)
I Otvor na bezdrôtový vysielač
(str. 27)
D Konektor ANTENNA
(FM COAXIAL 75 ) (str. 25)
J Konektory SPEAKERS (str. 20)
Zosilňovač priestorového zvuku
Predný panel
12
A "/1 (zapnutie alebo
pohotovostný režim)
B Indikátor LINK/STANDBY (str. 28)
Môžete skontrolovať stav
bezdrôtového prenosu medzi hlavnou
jednotkou a zosilňovačom
priestorového zvuku.
C Otvor na bezdrôtový
vysielač (EZW-RT50)
16SK
Zadný panel
3
45 6
D Tlačidlo SECURE LINK (str. 57)
Slúži na spustenie funkcie
zabezpečeného prepojenia.
E Terminály SPEAKER
ILLUMINATION (iba modely
BDV-N9100WL/
BDV-N7100WL) (str. 21)
F Konektory SPEAKERS
Diaľkové ovládanie
Nasledujúci opis sa týka iba tlačidiel na
ovládanie systému. Informácie o tlačidlách
na ovládanie pripojeného vybavenia
nájdete v časti „Ovládanie televízora alebo
iného vybavenia pomocou dodaného
diaľkového ovládania“ (str. 53).
BDV-N9100WL/
1 BDV-N7100WL
2
BDV-N9100W/
BDV-N8100W/
3 BDV-N7100W
4
5
6
7
8
• Na tlačidlách 5, AUDIO, N a PROG +
sa nachádza hmatový bod. Pri používaní
diaľkového ovládania môžete tento bod
využiť na rozpoznanie tlačidiel.
• Tlačidlá vytlačené žltou farbou
sa aktivujú po stlačení tlačidla
prevádzkového režimu TV alebo STB.
A Z (otvorenie alebo zatvorenie)
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
krytu disku.
SPEAKERS TVyAUDIO
Umožňuje vybrať, či sa zvuk televízora
bude prenášať z reproduktorov
systému alebo televízora. Táto funkcia
je k dispozícii iba po nastavení položky
[Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) na hodnotu [On]
(Zapnuté) (str. 65).
AV "/1 (zapnutie alebo
pohotovostný režim) (str. 53)
Slúži na zapnutie televízora alebo
iného vybavenia alebo na jeho
prepnutie do pohotovostného režimu.
"/1 (zapnutie alebo pohotovostný
režim) (str. 29, 47)
Slúži na zapnutie systému alebo na
jeho prepnutie do pohotovostného
režimu.
B SPEAKER ILLUMINATION (str. 53)
Slúži na vypnutie alebo zapnutie
osvetlenia na reproduktoroch.
Tlačidlá prevádzkového režimu
(str. 53)
Slúži na zmenu vybavenia ovládaného
pomocou diaľkového ovládania.
STB: Môžete ovládať prijímač káblovej
televízie, digitálny satelitný prijímač,
prijímač digitálneho obrazu a ďalšie
zariadenia.
TV: Môžete ovládať televízor.
BD: Môžete ovládať tento systém.
C Číselné tlačidlá (str. 47, 53)
Slúžia na zadávanie čísel titulov alebo
kapitol, predvolených čísel staníc atď.
ENTER
Slúži na prechod na vybratú položku.
D Farebné tlačidlá
Tlačidlá na rýchly výber položiek
v niektorých ponukách diskov BD
(možno ich používať aj na interaktívne
operácie v jazyku Java na diskoch BD).
17SK
E TOP MENU
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
hlavnej ponuky disku BD alebo DVD.
POP UP/MENU
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
kontextovej ponuky disku BD-ROM
alebo ponuky disku DVD.
OPTIONS (str. 31, 42, 56)
Slúži na zobrazenie ponuky možností
na televíznej obrazovke alebo na
displeji horného panela. (Umiestnenie
sa líši v závislosti od vybratej funkcie.)
RETURN
Slúži na návrat k predchádzajúcemu
zobrazeniu.
B/V/v/b
Slúži na zvýraznenie zobrazenej položky.
(prechod)
Slúži na prechod na vybratú položku.
F BLUETOOTH (str. 35, 36)
Slúži na výber funkcie BT.
Keď indikátor LED počas funkcie BT
zhasne, stlačením tohto tlačidla spusťte
párovanie alebo pripojte spárované
zariadenie Bluetooth.
HOME (str. 30, 50, 58)
Slúži na prechod do domovskej
ponuky systému alebo jej zatvorenie.
SEN
Slúži na prístup do služby Sony
Entertainment Network™ online.
FUNCTION (str. 30)
Slúži na výber zdroja prehrávania.
Pomocou nastavenia [External Input
Settings] (Nastavenia externých
vstupov) (str. 67) môžete pri výbere
požadovanej funkcie vynechať
nepoužité vstupy.
FOOTBALL (str. 32)
Produkuje zvuk vhodný na sledovanie
vysielania futbalového zápasu.
SOUND MODE (str. 31)
Slúži na výber zvukového režimu.
18SK
AUDIO (str. 45)
Slúži na výber formátu zvuku alebo
stopy.
SUBTITLE
Slúži na výber jazyka titulkov
v prípade, že sú na disku BD-ROM
alebo DVD VIDEO zaznamenané
titulky vo viacerých jazykoch.
DISPLAY (str. 34, 39, 47, 55)
Slúži na zobrazenie informácií
o prehrávaní a prehľadávaní webu
na televíznej obrazovke.
Slúži na zobrazenie predvolenej
rozhlasovej stanice, frekvencie
a ďalších informácií na displeji
horného panela.
MUSIC EQ (str. 31)
Slúži na výber vopred
naprogramovaného ekvalizéra
pri počúvaní hudby.
G Tlačidlá na ovládanie prehrávania
Pozrite si časť „Prehrávanie“ (str. 32).
m/M (rýchle alebo pomalé
prehrávanie a zmrazenie obrazu)
Slúžia na rýchly posun dozadu alebo
dopredu počas prehrávania. Každým
stlačením tlačidla sa zmení rýchlosť
vyhľadávania.
Ak v režime pozastavenia stlačíte
a podržíte tieto tlačidlá dlhšie než
jednu sekundu, aktivuje sa spomalené
prehrávanie.
Po stlačení v režime pozastavenia
sa obraz prehráva po jednotlivých
snímkach.
Poznámka
Spomalené prehrávanie (dozadu)
a prehrávanie jednotlivých snímok (dozadu)
nie je dostupné pri prehrávaní diskov
Blu-ray 3D.
./> (predchádzajúce alebo
nasledujúce)
Slúžia na výber predchádzajúcej alebo
nasledujúcej kapitoly, skladby alebo
súboru.
Tlačidlá na ovládanie rádia
Pozrite si časť „Ladič rozhlasových
staníc“ (str. 46).
TUNING +/–
Začíname
Začíname
N (prehrávanie)
Slúži na spustenie alebo opätovné
spustenie (obnovenie) prehrávania.
Keď je systém zapnutý a je nastavená
funkcia BD/DVD, aktivuje
prehrávanie jediným dotykom
(str. 48).
X (pozastavenie)
Slúži na pozastavenie alebo opätovné
spustenie prehrávania.
x (zastavenie)
Slúži na zastavenie prehrávania
a zapamätanie bodu zastavenia (bodu
obnovenia). Bod obnovenia titulu
alebo stopy je posledný prehrávaný
bod a v prípade priečinka
s fotografiami je to posledná
zobrazená fotografia.
Zastaví sa ukážka vstavaného zvuku.
Krok č. 1: Inštalácia
reproduktorov
Reproduktory nainštalujte podľa
nasledujúceho obrázka.
A Ľavý predný reproduktor (L (ľavý))
B Pravý predný reproduktor (R (pravý))
C Stredový reproduktor
D Ľavý priestorový reproduktor (L (ľavý))
E Pravý priestorový reproduktor
(R (pravý))
F Hlbokotónový reproduktor
G TV
Inštalácia reproduktorov na
priestorový zvuk v polohe vzadu
(Rozostavenie reproduktorov:
[Standard] (Štandardné))
A
G
C
B
PRESET +/–
H
(stlmenie zvuku)
Slúži na dočasné vypnutie zvuku.
2 (hlasitosť) +/–
Slúži na nastavenie hlasitosti.
SLEEP (str. 52)
Slúži na nastavenie časovača
automatického vypnutia.
F
E
D
Inštalácia všetkých
reproduktorov v polohe vpredu
(Rozostavenie reproduktorov:
[All Front] (Všetky predné))
DA
G
C B E
F
19SK
Začíname
Poznámka
• Skontrolujte, či ste zvolili nastavenie
rozostavenia reproduktorov (str. 51) podľa
umiestnenia reproduktorov.
• Pri umiestňovaní reproduktorov alebo stojanov
reproduktorov s pripojenými reproduktormi na
špeciálne ošetrenú podlahu (navoskovanú,
naolejovanú, vyleštenú a pod.) buďte opatrní,
pretože to môže viesť k vytvoreniu škvŕn alebo
k zmene farby.
• O reproduktor sa neopierajte ani sa naň
nevešajte, pretože môže spadnúť.
• Reproduktory tohto systému nie sú magneticky
tienené. Ak ich umiestnite blízko televízora
CRT alebo projektora, môže dôjsť
k nerovnomernosti farieb.
Pripojenie reproduktorov
Reproduktorové káble pripojte tak, aby sa
zhodovali s farbou konektorov SPEAKERS
na hlavnej jednotke a zosilňovači
priestorového zvuku.
Pri pripájaní k hlavnej jednotke
a zosilňovaču priestorového zvuku
zasúvajte konektor, až kým nezacvakne.
K hlavnej jednotke
Červený
(pravý predný
reproduktor (R))
Fialový
(hlbokotónový
reproduktor)
Tip
• S cieľom dosiahnuť efektívnejší prenos zvuku,
keď je vybraté nastavenie [All Front] (Všetky
predné), sa odporúča nainštalovať predné
reproduktory a reproduktory na priestorový
zvuk bližšie k sebe.
• Reproduktory môžete nainštalovať na stenu.
Podrobné informácie nájdete v dodanom
„Sprievodcovi inštaláciou reproduktorov“.
Krok č. 2: Pripojenie
systému
Sieťovú šnúru (napájací kábel) hlavnej
jednotky zapojte do sieťovej zásuvky
(elektrickej siete) až po pripojení všetkých
ostatných zariadení.
Informácie o montáži reproduktorov
nájdete v dodanom Sprievodcovi
inštaláciou reproduktorov.
Poznámka
Ak pripájate iné vybavenie s ovládaním hlasitosti,
znížte hlasitosť ostatného vybavenia na úroveň,
pri ktorej nedochádza k skresleniu zvuku.
20SK
Biely
Zelený
(ľavý predný
(stredový
reproduktor (L)) reproduktor)
K zosilňovaču priestorového
zvuku
Začíname
Modrý
(ľavý reproduktor na
priestorový zvuk (L))
K zosilňovaču priestorového
zvuku
Sivý
(pravý reproduktor na
priestorový zvuk (R))
Ľavý reproduktor
na priestorový
zvuk (L)
Pravý reproduktor na
priestorový zvuk (R)
Pripojenie k terminálu SPEAKER
ILLUMINATION (iba modely
BDV-N9100WL/
BDV-N7100WL)
Pripojte konektor osvetlenia
reproduktorov (pripevnený
k reproduktorovému káblu) k hlavnej
jednotke a zosilňovaču priestorového
zvuku, aby ste mohli využívať svetelný
efekt na svojich reproduktoroch.
Ak chcete využívať osvetlenie
reproduktorov, musíte namontovať
vysoké reproduktory. (Iba model
BDV-N9100WL)
K hlavnej jednotke
Pravý predný
reproduktor (R)
Ľavý predný
reproduktor (L)
21SK
Začíname
Pripojenie televízora
V závislosti od vstupných konektorov na televízore vyberte jeden z nasledujúcich spôsobov
pripojenia.
C
A
B
Pripojenie na prenos obrazu
A
Kábel HDMI1) (nedodáva sa)
2)
alebo
1) Kábel High Speed HDMI
2) Ak je konektor HDMI IN na vašom televízore kompatibilný s funkciou ARC (Audio Return Channel),
pri pripojení kábla HDMI sa tiež môže prenášať digitálny zvukový signál z televízora. Informácie
o nastavení funkcie ARC nájdete v časti [Audio Return Channel] (Spätný zvukový kanál) (str. 66).
Pripojenia na prenos zvuku
Ak systém nepripojíte ku konektoru HDMI na televízore kompatibilnom s funkciou ARC,
vytvorte vhodné pripojenie zvuku, aby ste mohli počúvať zvuk z televízora pomocou
reproduktorov systému.
B
Vysoká kvalita
Optický digitálny kábel (nedodáva sa)
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Zvukový kábel (nedodáva sa)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Štandardná
kvalita
22SK
Pripojenie ďalšieho vybavenia (digitálneho prijímača a pod.)
Začíname
Systém, televízor a iné vybavenie pripojte podľa nasledujúcich pokynov.
Televízor
Výstup obrazu*
Vybavenie
(digitálny prijímač, videorekordér,
PlayStation® alebo digitálny satelitný
prijímač a pod.)
A
Systém
B, C
Tok signálu
: Videosignál
: Zvukový signál
* Toto pripojenie sa nevyžaduje pre pripojenie A (pripojenie HDMI).
V závislosti od typu konektora na vybavení vyberte jeden z nasledujúcich spôsobov
pripojenia.
C
A
B
23SK
A
Vysoká kvalita
Začíname
Kábel HDMI* (nedodáva sa)
HDMI OUT
* Kábel High Speed HDMI
B
Optický digitálny kábel (nedodáva sa)
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Zvukový kábel (nedodáva sa)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Štandardná
kvalita
Vytvorenie pripojenia A
Toto pripojenie môže prenášať obrazové aj zvukové signály.
Poznámka
• Videosignály z konektorov HDMI (IN 1/2) sa prenášajú do konektora HDMI (OUT) iba po výbere
funkcie HDMI1 alebo HDMI2.
• Ak chcete z konektorov HDMI (IN 1/2) prenášať do konektora HDMI (OUT) zvukový signál,
pravdepodobne budete musieť zmeniť nastavenie zvukového výstupu. Podrobné informácie nájdete
v časti [Audio Output] (Zvukový výstup) v kapitole [Audio Settings] (Nastavenia zvuku) (str. 63).
• Zvukový vstup vybavenia pripojeného ku konektoru HDMI (IN 1) môžete zmeniť na konektor TV
(DIGITAL IN OPTICAL). Podrobné informácie nájdete v časti [HDMI1 Audio Input mode] (Režim
zvukového vstupu HDMI1) v kapitole [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) (str. 65).
(Iba modely pre Európu.)
Vytvorenie pripojenia B, C
Systém pripojte tak, aby sa videosignály zo systému a ďalšieho vybavenia prenášali do
televízora a zvukové signály z vybavenia prenášali do systému nasledujúcim spôsobom.
Poznámka
• Ak vytvárate pripojenie uvedené vyššie, nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia
HDMI) v časti [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) ponuky [System Settings] (Nastavenia systému)
na hodnotu [Off] (Vypnuté) (str. 65).
• Zvuk z vybavenia môžete prehrávať výberom funkcie „AUDIO“ pri pripojení C.
24SK
Pripojenie antény
Krok č. 3: Príprava
pripojenia k sieti
Začíname
Zadná strana hlavnej jednotky
Tip
Ak chcete pripojiť systém k sieti, spusťte [Easy
Network Settings] (Jednoduché nastavenia siete).
Podrobné informácie nájdete v časti „Krok č. 5:
Vykonanie jednoduchého nastavenia“ (str. 29).
alebo
Drôtová anténa FM
(dodáva sa)
Poznámka
Príslušný spôsob vyberte na základe
prostredia siete LAN (lokálna sieť).
• Ak používate bezdrôtovú sieť LAN
Systém je vybavený vstavaným
adaptérom Wi-Fi a k sieti ho môžete
pripojiť výberom príslušných nastavení
siete.
• Ak používate inú než bezdrôtovú
sieť LAN
Kábel LAN pripojte ku konektoru LAN
(100) na hlavnej jednotke.
• Drôtovú anténu FM úplne natiahnite.
• Po pripojení drôtovej antény FM ju vodorovne
narovnajte.
Tip
Ak máte slabý príjem signálu FM, použite
75-ohmový koaxiálny kábel (nedodáva sa) na
pripojenie hlavnej jednotky k exteriérovej
anténe FM.
Širokopásmový smerovač
Kábel LAN (nedodáva sa)
Tip
Odporúča sa použiť priamy alebo prekrížený
tienený kábel rozhrania (kábel LAN).
25SK
Začíname
Skôr než vykonáte
nastavenia siete
Ak je váš smerovač (prístupový bod)
bezdrôtovej siete LAN kompatibilný so
štandardom Wi-Fi Protected Setup (WPS),
nastavenia siete môžete jednoducho
nastaviť pomocou tlačidla WPS.
Ak nie, vopred zistite nasledujúce údaje
a zapíšte ich na vyhradené miesto.
• Názov siete (SSID*), ktorý patrí vašej
sieti**.
• Kľúč zabezpečenia (kľúč WEP a WPA) –
v prípade, že máte zapnuté zabezpečenie
bezdrôtovej siete**.
* Identifikátor SSID (identifikátor siete) je
názov, ktorý identifikuje konkrétnu
bezdrôtovú sieť.
** Ak chcete získať údaje o identifikátore SSID
a kľúči zabezpečenia, musíte skontrolovať
nastavenia smerovača bezdrôtovej siete LAN.
Ak chcete získať podrobné informácie:
– navštívte nasledujúce webové lokality:
Pre zákazníkov v Európe a Rusku:
http://support.sony-europe.com/
Pre zákazníkov v iných krajinách
a regiónoch: http://www.sony-asia.com/
section/support
– preštudujte si návod na použitie pre
váš smerovač bezdrôtovej siete LAN
– poraďte sa s výrobcom vášho smerovača
bezdrôtovej siete LAN
Informácie o zabezpečení
bezdrôtovej siete LAN
Keďže sa komunikácia v bezdrôtovej sieti
LAN vykonáva pomocou rádiových vĺn,
hrozí zachytenie bezdrôtového signálu.
Tento systém podporuje rôzne funkcie
zabezpečenia na ochranu bezdrôtovej
komunikácie. Nastavenia zabezpečenia
správne nakonfigurujte podľa sieťového
prostredia.
26SK
x Bez zabezpečenia
Hoci môžete ľahko vyberať nastavenia,
ktokoľvek môže zachytiť vašu bezdrôtovú
komunikáciu alebo preniknúť do
bezdrôtovej siete aj bez dômyselných
nástrojov. Pamätajte, že pri tomto
nastavení hrozí riziko neoprávneného
prístupu alebo zachytenia údajov.
x WEP
Technológia WEP slúži na zabezpečenie
komunikácie, aby cudzie osoby nemohli
zachytiť vašu komunikáciu ani preniknúť
do bezdrôtovej siete. WEP je staršia
technológia zabezpečenia umožňujúca
pripojenie staršieho zariadenia, ktoré
nepodporuje technológiu TKIP/AES.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je technológia zabezpečenia vyvinutá
s cieľom reagovať na nedostatky
technológie WEP. Technológia TKIP
zaručuje vyššiu úroveň zabezpečenia
než WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je technológia zabezpečenia, ktorá
používa pokročilú metódu zabezpečenia
odlišnú od technológií WEP a TKIP.
Technológia AES zaručuje vyššiu úroveň
zabezpečenia než technológia WEP
alebo TKIP.
Hlavná jednotka prenáša zvuk do
zosilňovača priestorového zvuku, ktorý je
pripojený k reproduktorom na priestorový
zvuk. Bezdrôtový prenos aktivujte
vykonaním nasledujúcich krokov.
3
4
Zapojte sieťovú šnúru (napájací
kábel) hlavnej jednotky.
Pred pripojením napájacieho kábla
skontrolujte, či sú všetky zariadenia
uvedené v časti „Krok č. 2: Pripojenie
systému“ (str. 20) pripojené na doraz.
Stlačením tlačidla "/1 zapnite
systém.
"/1
1
Zasuňte bezdrôtový vysielač
do hlavnej jednotky.
Zadný panel hlavnej jednotky
5
Zapojte sieťovú šnúru (napájací
kábel) zosilňovača priestorového
zvuku.
Indikátor LINK/STANDBY
Bezdrôtový vysielač
2
Zasuňte bezdrôtový vysielač do
zosilňovača priestorového zvuku.
Po aktivovaní bezdrôtového prenosu
sa indikátor LINK/STANDBY
rozsvieti na zeleno.
Ak sa indikátor LINK/STANDBY
nerozsvieti, pozrite si časť „Bezdrôtový
prenos zvuku“ (str. 75).
Zadný panel zosilňovača priestorového zvuku
Bezdrôtový vysielač
27SK
Začíname
Krok č. 4: Nastavenie
bezdrôtového systému
Začíname
Indikátor LINK/STANDBY
Indikátor LINK/STANDBY zobrazuje
bezdrôtový prenos nasledujúcim spôsobom.
Indikátor
Stav
Svieti na zeleno.
Systém je zapnutý,
bezdrôtový prenos je
aktivovaný a prijímajú sa
signály priestorového
zvuku.
Svieti na
oranžovo.
Systém je zapnutý,
bezdrôtový prenos je
aktivovaný pomocou
funkcie zabezpečeného
prepojenia a prijímajú sa
signály priestorového
zvuku.
Pomaly bliká na
zeleno alebo
oranžovo.
Bezdrôtový prenos je
inaktivovaný.
Svieti na červeno. Zosilňovač
priestorového zvuku je
v pohotovostnom režime,
pričom systém je
v pohotovostnom režime
alebo je inaktivovaný
bezdrôtový prenos.
Nesvieti.
Zosilňovač priestorového
zvuku je vypnutý.
Rýchlo bliká na
zeleno.
Bezdrôtový vysielač nie je
správne zasunutý do
otvoru na bezdrôtový
vysielač.
Bliká na červeno. Ochrana zosilňovača
priestorového zvuku je
aktívna.
28SK
Informácie o pohotovostnom
režime
Zosilňovač priestorového zvuku sa
automaticky prepne do pohotovostného
režimu, keď je hlavná jednotka
v pohotovostnom režime alebo je
inaktivovaný bezdrôtový prenos.
Po zapnutí hlavnej jednotky alebo
aktivovaní bezdrôtového prenosu sa
zosilňovač priestorového zvuku
automaticky zapne.
Určenie bezdrôtového pripojenia
Ak používate viaceré bezdrôtové zariadenia
alebo ak bezdrôtové zariadenia používajú
vaši susedia, môže dôjsť k rušeniu.
Zabránite mu určením bezdrôtového
pripojenia na prepojenie hlavnej jednotky
a zosilňovača priestorového zvuku (funkcia
zabezpečeného prepojenia). Podrobné
informácie nájdete v časti „Ďalšie
nastavenia bezdrôtového systému“
(str. 57).
5
Skôr než vykonáte krok č. 5
Podľa krokov nižšie vykonajte základné
nastavenia a nastavenia siete systému.
Zobrazené položky sa líšia v závislosti
od oblasti.
1
Vložte dve dodané batérie R03
(veľkosti AAA) tak, aby póly 3 a #
na batériách zodpovedali značkám
vnútri priestoru pre batérie.
6
2
3
4
Prepnite výber vstupu na
televízore tak, aby sa signál zo
systému zobrazil na televíznej
obrazovke.
Zobrazí sa nastavenie [Easy Initial
Settings] (Jednoduché úvodné
nastavenia) na výber jazyku ponuky
na obrazovke.
Zapnite televízor.
Ku konektoru A.CAL MIC na
zadnom paneli pripojte kalibračný
mikrofón.
Kalibračný mikrofón postavte na statív
alebo iný podstavec (nedodáva sa), aby
bol vo výške uší. Kalibračný mikrofón
by mal smerovať k televíznej
obrazovke. Predná strana každého
reproduktora by mala byť otočená
smerom ku kalibračnému mikrofónu
a medzi reproduktormi a kalibračným
mikrofónom by sa nemali nachádzať
žiadne prekážky.
Stlačením tlačidla [/1 zapnite
systém.
Vykonajte nastavenie [Easy Initial
Settings] (Jednoduché úvodné
nastavenia). Postupujte podľa
pokynov na obrazovke a pomocou
tlačidiel B/V/v/b a
vyberte
základné nastavenia.
B/V/v/b
Podrobné informácie o funkcii [Auto
Calibration] (Automatická kalibrácia)
nájdete v časti „Automatická
kalibrácia príslušných nastavení
reproduktora“ (str. 49).
7
Po dokončení nastavení [Easy
Initial Settings] (Jednoduché
úvodné nastavenia) stláčajte
tlačidlá V/v, vyberte položku [Easy
Network Settings] (Jednoduché
nastavenia siete) a stlačte
.
Zobrazí sa obrazovka [Easy Network
Settings] (Jednoduché nastavenia
siete).
29SK
Začíname
Krok č. 5: Vykonanie
jednoduchého nastavenia
8
Začíname
Postupujte podľa pokynov
na obrazovke a pomocou
tlačidiel B/V/v/b a
vyberte
nastavenia siete.
Ak sa systém nemôže pripojiť k sieti,
pozrite si časť „Pripojenie k sieti“
(str. 78) alebo „Pripojenie
k bezdrôtovej sieti LAN“ (str. 78).
Opätovné zobrazenie obrazovky
[Easy Network Settings]
(Jednoduché nastavenia siete)
1
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Stláčajte tlačidlá B/b a vyberte
položku
[Setup] (Nastavenie).
3
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [Easy Network Settings]
(Jednoduché nastavenia siete) a stlačte
tlačidlo
.
Krok č. 6: Výber zdroja
prehrávania
Opakovane stláčajte tlačidlo
FUNCTION, kým sa na displeji horného
panela nezobrazí požadovaná funkcia.
Ak stlačíte tlačidlo FUNCTION raz, na
displeji horného panela sa zobrazí aktuálna
funkcia. Každým ďalším stlačením
tlačidla FUNCTION sa funkcia cyklicky
mení takto.
BD/DVD t USB t FM t HDMI1 t
HDMI2 t TV t BT t AUDIO
Funkcia a zdroj prehrávania
BD/DVD
Disk alebo sieťové zariadenie, ktorého obsah
chcete prehrať pomocou systému
30SK
Funkcia a zdroj prehrávania
USB
Zariadenie USB pripojené k portu
(str. 13)
(USB)
FM
Rádio FM (str. 46)
HDMI1/HDMI2
Vybavenie pripojené ku konektoru HDMI
(IN 1) alebo HDMI (IN 2) (str. 23)
TV
Vybavenie (napríklad televízor) pripojené ku
konektoru TV (DIGITAL IN OPTICAL)
alebo televízor kompatibilný s funkciou
Audio Return Channel pripojený ku
konektoru HDMI (OUT) (str. 22)
BT
Zvukový obsah zariadenia Bluetooth
AUDIO
Vybavenie pripojené ku konektorom
AUDIO (AUDIO IN L/R) (str. 23)
Tip
• Niektoré funkcie možno zmeniť na televíznej
obrazovke stláčaním tlačidiel FUNCTION, V/v
a
.
• Funkciu BT môžete vybrať aj stlačením tlačidla
BLUETOOTH na diaľkovom ovládaní.
Krok č. 7: Priestorový zvuk
Po vykonaní predchádzajúcich krokov
a spustení prehrávania možno jednoducho
vyberať z naprogramovaných zvukových
režimov, ktoré sú prispôsobené rôznym
typom zvukových zdrojov. Tieto
nastavenia vám v pohodlí vášho domova
poskytnú zážitok z nádherných
a výkonných zvukov.
Výber zvukového režimu
Automaticky
V závislosti od disku alebo prúdu zvukov
sa v systéme automaticky vyberie režim
[Movie] (Film) alebo [Music] (Hudba) na
vytvorenie príslušného zvukového efektu.
• 2-kanálový zdroj: Systém simuluje
priestorový zvuk z 2-kanálových zdrojov
a prehráva zvuk z 5.1-kanálového systému
reproduktorov.
• Multikanálový zdroj: Systém prenáša zvuk
z reproduktorov tak, ako bol zaznamenaný.
Film
Systém zabezpečí zvuk vhodný na sledovanie
filmov.
Hudba
Systém zabezpečí zvuk vhodný na počúvanie
hudby.
Zlepšenie digitálnej hudby
[Digital Music] (Digitálna hudba)
Systém reprodukuje zvýraznený zvuk
komprimovaného zvuku.
Trojrozmerný priestorový zvuk
[3D Surround] (Trojrozmerný priestorový
zvuk) predstavuje jedinečný algoritmus
spoločnosti Sony, ktorý vytvorením
virtuálneho zvukového poľa v blízkosti uší
poskytuje zážitok z trojrozmerného zvuku
s efektom hĺbky a prítomnosti.
Sála Berlínskej filharmónie
[Philharmonic Hall] (Sála filharmónie)
Systém reprodukuje zvukové charakteristiky
sály Berlínskej filharmónie pri počúvaní
2-kanálového zdroja stereozvuku, napríklad
diskov CD.
Noc
Tento režim je vhodný na sledovanie filmov
v noci, pretože systém stíši hlasné zvuky
a zachová zreteľný dialóg.
Prezentácia
Systém zabezpečí pôsobivý zvuk vhodný na
ukážku.
Výber zvukového režimu
z ponuky možností
1
Stláčaním tlačidiel OPTIONS a V/v
vyberte položku [Sound Mode
(Zvukový režim) a stlačte tlačidlo
.
2
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
požadovaný zvukový režim a stlačte
tlačidlo
.
Výber vopred naprogramovaného
ekvalizéra hudby
Počas prehrávania opakovane stláčajte
tlačidlo MUSIC EQ.
Môžete vybrať zvuk tak, aby vyhovoval
vašim požiadavkám.
Stláčaním tohto tlačidla sa nastavenie bude
cyklicky meniť takto.
[Standard] (Štandardný) t [Rock]
t [Hiphop] t [Electronica] (Elektronický)
Ekvalizér hudby môžete vybrať aj pomocou
ponuky možností vo zvukovom režime
[Music] (Hudba).
Poznámka
Zvukový režim možno vybrať iba vtedy, keď
je položka [Sound Effect] (Zvukový efekt)
nastavená na možnosť [Sound Mode On] (Zapnutý
zvukový režim) (str. 63). Ak je položka [Sound
Effect] (Zvukový efekt) nastavená na inú možnosť
ako [Sound Mode On] (Zapnutý zvukový režim),
nastavenie zvukového režimu sa nepoužije.
Tip
Ak chcete 2-kanálový zdroj (napr. disk CD)
reprodukovať formou viackanálového výstupu,
odporúča sa možnosť [Auto] (Automaticky).
31SK
Začíname
Počas prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo SOUND MODE, kým
sa na displeji horného panela alebo
televíznej obrazovke nezobrazí
požadovaný režim.
Tip
• Ak nastavíte zvukový režim na hodnotu [Auto]
(Automatický) a spustíte prehrávanie
internetového obsahu Berlínskej filharmónie,
automaticky sa vyberie zvukový režim
[Philharmonic Hall] (Sála filharmónie)
(len v oblastiach, kde je táto služba dostupná).
• Pri prehrávaní viackanálového zdroja, keď je
rozostavenie reproduktorov nastavené na
hodnotu [All Front] (Všetky predné), vyberte
položku [Auto] (Automaticky) alebo
[3D Surround] (Trojrozmerný priestorový zvuk),
aby ste mohli počúvať virtuálny priestorový zvuk.
Výber režimu futbalu
Prehrávanie
Počas sledovania vysielania
futbalového zápasu stlačte tlačidlo
FOOTBALL.
Počas sledovania vysielania futbalového
zápasu môžete zažiť pocit prítomnosti na
štadióne.
• [Football : Narration On] (Futbal:
hovorený komentár zapnutý): Môžete
si vychutnať pocit, ako keby ste sa
nachádzali priamo na futbalovom
štadióne, vďaka funkcii zlepšeného
povzbudzovania na štadióne.
• [Football : Narration Off] (Futbal:
hovorený komentár vypnutý): Okrem
funkcie zlepšeného povzbudzovania si
môžete ešte viac vychutnať pocit, ako
keby ste sa nachádzali priamo na
futbalovom štadióne, minimalizovaním
úrovne hlasitosti hovoreného komentára.
• [Football Off] (Režim futbalu vypnutý):
Režim futbalu je vypnutý.
Prehrávanie disku
Zoznam prehrateľných diskov nájdete
v časti „Prehrateľné disky“ (str. 79).
1
Prepnite výber vstupu na
televízore tak, aby sa signál zo
systému zobrazil na televíznej
obrazovke.
2
Stlačte tlačidlo Z a položte disk
do priestoru pre disky, až kým
nezacvakne.
3
Stlačením tlačidla Z zatvorte
kryt disku.
Spustí sa prehrávanie.
Ak sa prehrávanie nespustí
automaticky, vyberte ikonu
v kategórii
[Video],
[Music]
(Hudba) alebo
[Photo]
(Fotografie) a stlačte tlačidlo
.
Poznámka
• Režim futbalu odporúčame vybrať počas
sledovania vysielania futbalového zápasu.
• Ak v obsahu počujete neprirodzený zvuk, keď
je vybrané nastavenie [Football : Narration Off]
(Futbal: hovorený komentár vypnutý),
odporúča sa použiť nastavenie [Football :
Narration On] (Futbal: hovorený komentár
zapnutý).
• Režim futbalu sa vypne, keď vypnete systém.
• Táto funkcia nepodporuje monofónny zvuk.
Tip
• Režim futbalu môžete vybrať aj z ponuky
možností.
• Ak je k dispozícii 5.1-kanálový prúd zvuku,
odporúča sa vybrať ho v televízore alebo
digitálnom prijímači.
32SK
Používanie funkcie
BONUSVIEW/BD-LIVE
Prehrávanie diskov
Blu-ray 3D
Môžete prehrávať disky Blu-ray 3D
s logom 3D*.
*
1
1
2
3
*
Pripojte zariadenie USB k portu
(USB) (str. 34).
Na lokálne ukladanie údajov
používajte pamäťové zariadenie USB
s kapacitou minimálne 1 GB.
Pripravte sa na používanie diskov
s funkciou BD-LIVE (platí iba pre
disky BD-LIVE).
• Pripojte systém k sieti (str. 25).
• Nastavte položku [BD Internet
Connection] (Internetové pripojenie
k službe BD) na hodnotu [Allow]
(Povoliť) (str. 64).
Vložte disk BD-ROM s funkciou
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Spôsob ovládania sa líši v závislosti
od disku. Pozrite si návod na použitie
príslušného disku.
Tip
Ak chcete odstrániť údaje uložené v pamäti USB,
v ponuke
[Video] zvoľte položku [Delete
BD Data] (Vymazať údaje BD) a stlačte
tlačidlo . Odstránia sa všetky údaje
uložené v priečinku buda.
2
Pripravte sa na prehrávanie disku
Blu-ray 3D.
• Pripojte systém k televízoru
kompatibilnému s funkciou
trojrozmerného zobrazenia
pomocou kábla High Speed
HDMI (str. 22).
• Nastavte položky [3D Output
Setting] (Nastavenie trojrozmerného
výstupu) a [TV Screen Size Setting
for 3D] (Nastavenie veľkosti
televíznej obrazovky na
trojrozmerné zobrazenie) v ponuke
[Screen Settings] (Nastavenia
obrazovky) (str. 60).
Vložte disk Blu-ray 3D.
Spôsob ovládania sa líši v závislosti
od disku. Pozrite si návod na použitie
dodaný s diskom.
Tip
Pozrite si aj návod na použitie televízora
kompatibilného s funkciou trojrozmerného
zobrazenia.
33SK
Prehrávanie
Na niektorých diskoch BD-ROM s logom
BD-LIVE* je uložený bonusový obsah
a ďalšie údaje, ktoré môžete prevziať pre
svoje potešenie.
Zobrazenie informácií
o prehrávaní
Informácie o prehrávaní a ďalšie
informácie môžete skontrolovať stlačením
tlačidla DISPLAY.
Zobrazené informácie sa líšia v závislosti
od typu disku a stavu systému.
Príklad: pri prehrávaní disku BD-ROM
Prehrávanie obsahu
zariadenia USB
Môžete prehrávať videosúbory a súbory
s hudbou a fotografiami, ktoré sú uložené
v pripojenom zariadení USB.
Zoznam prehrateľných typov súborov
nájdete v časti „Prehrateľné typy súborov“
(str. 80).
1
Pripojte zariadenie USB k portu
(USB).
Pred pripojením si pozrite návod
na použitie zariadenia USB.
A Výstupné rozlíšenie/obrazová
frekvencia
B Číslo alebo názov titulu
2
C Aktuálne vybraté nastavenie zvuku
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
D Dostupné funkcie (
uhol,
zvuk,
titulky)
3
E Informácie o prehrávaní
Zobrazuje sa režim prehrávania,
stavový riadok prehrávania, typ disku,
videokodek, bitová rýchlosť, typ
opakovania, uplynulý čas, celkový
čas prehrávania
Stláčaním tlačidiel B/b vyberte
položku
[Video],
[Music]
(Hudba) alebo
[Photo]
(Fotografie).
4
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku
[USB device]
(Zariadenie USB) a stlačte
tlačidlo .
F Číslo kapitoly
G Aktuálne vybratý uhol
Poznámka
Počas prevádzky zariadenie USB
neodpájajte. Pred pripojením alebo
odpojením zariadenia USB vypnite systém,
aby ste predišli poškodeniu údajov alebo
zariadenia USB.
34SK
Poznámka
Počúvanie hudby zo
zariadenia Bluetooth
Bezdrôtová technológia Bluetooth je
technológia krátkeho dosahu, ktorá
umožňuje bezdrôtovú komunikáciu údajov
medzi digitálnymi zariadeniami.
Bezdrôtová technológia Bluetooth funguje
v rozsahu približne 10 metrov.
Na pripojenie nepotrebujete žiadne drôty
ako v prípade pripojenia USB a nemusíte
umiestniť zariadenia oproti sebe ako
v prípade bezdrôtovej infračervenej
technológie.
Bezdrôtová technológia Bluetooth
predstavuje celosvetový štandard
podporovaný tisíckami spoločností. Tieto
spoločnosti vytvárajú produkty, ktoré
spĺňajú celosvetový štandard.
Párovanie systému so
zariadením Bluetooth
Párovanie je operácia, pri ktorej sa
zariadenia Bluetooth vopred vzájomne
zaregistrujú. Párovanie sa po vykonaní
nemusí vykonať znova.
1
2
3
Podporované verzie a profily
Bluetooth
Profily predstavujú štandardný súbor
funkcií pre rôzne možnosti produktov
Bluetooth. Tento systém podporuje
nasledujúce verzie a profily Bluetooth.
Podporované verzie Bluetooth:
špecifikácie Bluetooth, verzia 3.0
Podporované profily Bluetooth:
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control
Profile)
4
Zariadenie Bluetooth umiestnite
do vzdialenosti jedného metra
od hlavnej jednotky.
Stlačte tlačidlo BLUETOOTH.
Z položky
[Input] (Vstupný zdroj)
v domovskej ponuke tiež môžete
vybrať možnosť [Bluetooth
AUDIO] (Zvuk Bluetooth).
Nastavte zariadenie Bluetooth
do režimu párovania.
Podrobné informácie o nastavení
zariadenia Bluetooth do režimu
párovania nájdete v návode na
použitie dodanom so zariadením.
Na displeji zariadenia Bluetooth
vyberte možnosť BLU-RAY HOME
THEATRE SYSTEM.
Tento krok vykonajte do 5 minút, inak
sa párovanie zruší.
Poznámka
Ak zariadenie Bluetooth vyžaduje
prístupový kód, zadajte hodnotu „0000“.
Prístupový kód sa môže nazývať „Passcode“,
„PIN code“, „PIN number“ alebo
„Password“.
35SK
Prehrávanie
Informácie o bezdrôtovej
technológii Bluetooth
• Na používanie funkcie Bluetooth musí
zariadenie Bluetooth, ktoré chcete pripojiť,
podporovať rovnaký profil ako tento systém.
Aj keď zariadenie podporuje rovnaký profil,
funkcie sa môžu líšiť v závislosti od špecifikácií
zariadenia Bluetooth.
• Prehrávanie zvuku na tomto systéme sa môže
oneskoriť v porovnaní s prehrávaním na
zariadení Bluetooth z dôvodu vlastností
bezdrôtovej technológie Bluetooth.
5
Po dokončení párovania sa
zariadenie automaticky pripojí
k systému.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
názov zariadenia.
Poznámka
Spárovať môžete najviac 9 zariadení
Bluetooth. Ak spárujete desiate zariadenie
Bluetooth, najdlhšie nepripojené zariadenie
sa nahradí novým.
6
7
Spustite prehrávanie na zariadení
Bluetooth.
Upravte hlasitosť.
Najprv upravte hlasitosť zariadenia
Bluetooth. Ak je úroveň hlasitosti stále
príliš nízka, upravte úroveň hlasitosti
na hlavnej jednotke.
Zrušenie párovania
Stlačte tlačidlo HOME alebo FUNCTION.
Pripojenie k zariadeniu
Bluetooth zo systému
Z hlavnej jednotky sa môžete pripojiť
k zariadeniu Bluetooth.
Skôr ako spustíte prehrávanie hudby,
skontrolujte nasledujúce skutočnosti:
– Funkcia Bluetooth zariadenia Bluetooth
je zapnutá.
– Párovanie sa dokončilo (str. 35).
1
2
3
4
5
6
Poznámka
Ak sa chcete pripojiť k naposledy
pripojenému zariadeniu Bluetooth, stlačte
tlačidlo N. Potom pokračujte krokom č. 5.
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte požadované zariadenie
a potom stlačte tlačidlo .
Stlačením tlačidla N spustite
prehrávanie.
Upravte hlasitosť.
Najprv upravte hlasitosť zariadenia
Bluetooth. Ak je úroveň hlasitosti stále
príliš nízka, upravte úroveň hlasitosti
na hlavnej jednotke.
Poznámka
Po pripojení hlavnej jednotky k zariadeniu
Bluetooth môžete ovládať prehrávanie stláčaním
tlačidiel N, X, x, m/M a ./>.
Odpojenie zariadenia Bluetooth
Stlačte tlačidlo HOME, FUNCTION alebo
RETURN.
Odstránenie spárovaného
zariadenia Bluetooth zo
zoznamu zariadení
1
Postupujte podľa krokov č. 1 až 3 vyššie.
2
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte požadované zariadenie
a potom stlačte tlačidlo OPTIONS.
3
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte položku [Remove] (Odstrániť)
a stlačte tlačidlo .
4
Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a pomocou tlačidiel
B/V/v/b a
odstráňte zariadenie.
Stlačte tlačidlo BLUETOOTH.
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte položku [Device List]
(Zoznam zariadení) a stlačte
tlačidlo .
Zobrazí sa zoznam spárovaných
zariadení Bluetooth.
Poznámka
Počas pripojenia k zariadeniu Bluetooth nemožno
tento systém odstrániť a nemožno nadviazať
pripojenie z iného zariadenia Bluetooth.
36SK
Nezabudnite, že aplikácia NFC Easy
Connect je bezplatná, ale poplatky za
komunikáciu údajov pri preberaní sa
účtujú samostatne.
Dvojrozmerný kód* na priamy
prístup
* Použite aplikáciu čítacieho zariadenia
dvojrozmerných kódov.
Ak inteligentný telefón kompatibilný
s funkciou NFC podržíte blízko symbolu
na hlavnej jednotke, párovanie hlavnej
jednotky a inteligentného telefónu
a pripojenie Bluetooth sa dokončia
automaticky.
Poznámka
Kompatibilné inteligentné telefóny
Inteligentné telefóny so zabudovanou
funkciou NFC (OS: Android 2.3.3 – 4.0.x
okrem Android 3.x)
Čo je funkcia NFC?
NFC (Near Field Communication) je
technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú
komunikáciu krátkeho dosahu medzi
rôznymi zariadeniami, ako sú mobilné
telefóny a štítky IC. Vďaka funkcii NFC
možno komunikáciu údajov dosiahnuť
jednoducho podržaním zariadenia
v blízkosti symbolu
na zariadeniach
kompatibilných s funkciou NFC.
1
Prevezmite aplikáciu NFC Easy
Connect a nainštalujte ju.
Aplikácia NFC Easy Connect je
bezplatná aplikácia pre inteligentné
telefóny s operačným systémom
Android, ktorú môžete získať
prostredníctvom služby Google Play.
Aplikáciu vyhľadajte pomocou
kľúčového slova „NFC Easy Connect“
na príslušnej lokalite alebo získajte
prístup k lokalite preberania priamo
načítaním dvojrozmerného kódu
uvedeného nižšie.
Aplikácia nemusí byť v niektorých
regiónoch alebo krajinách dostupná.
2
3
Spustite aplikáciu NFC Easy
Connect v inteligentnom telefóne.
Uistite sa, že sa zobrazila obrazovka
aplikácie.
Podržte inteligentný telefón
v blízkosti symbolu
na hlavnej
jednotke, kým inteligentný telefón
nezavibruje.
Vibračný impulz vznikne, keď hlavná
jednotka rozpozná inteligentný telefón.
Po rozpoznaní hlavnou jednotkou
postupujte podľa pokynov
zobrazených na obrazovke
inteligentného telefónu a dokončite
proces pripojenia Bluetooth.
Keď sa vytvorí pripojenie Bluetooth,
modrý indikátor LED na hornom paneli
prestane blikať. Na displeji horného
panela sa zobrazí čas prehrávania.
37SK
Prehrávanie
Pripojenie k inteligentnému
telefónu pomocou funkcie
One-touch listening
(Počúvanie jedným
dotykom) (NFC)
Poznámka
• Systém dokáže rozpoznať a pripojiť sa iba
k jednému zariadeniu kompatibilnému
s funkciou NFC súčasne.
• V závislosti od inteligentného telefónu možno
budete musieť najprv zapnúť funkciu NFC
v inteligentnom telefóne. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie inteligentného
telefónu.
Prehrávanie
prostredníctvom siete
Používanie funkcie Sony
Entertainment Network
(SEN)
Tip
Ak párovanie a pripojenie Bluetooth zlyhá,
postupujte nasledujúcim spôsobom.
– Znova spustite aplikáciu NFC Easy Connect
a pomaly premiestnite inteligentný telefón
nad symbol
.
– Ak používate komerčne dostupné puzdro
na inteligentný telefón, odoberte ho.
Počúvanie hudby
Spustite prehrávanie zdroja zvuku
v inteligentnom telefóne. Podrobné
informácie o prehrávaní nájdete v návode
na použitie inteligentného telefónu.
Tip
Ak je úroveň hlasitosti nízka, najprv upravte
hlasitosť inteligentného telefónu. Ak je úroveň
hlasitosti stále príliš nízka, upravte hlasitosť na
hlavnej jednotke.
Zastavenie prehrávania
Prehrávanie sa zastaví, ak vykonáte
niektorý z nasledujúcich krokov:
– znova podržíte inteligentný telefón
v blízkosti symbolu
na hlavnej
jednotke,
– zastavíte prehrávanie hudby na
inteligentnom telefóne,
– vypnete hlavnú jednotku alebo
inteligentný telefón,
– zmeníte funkciu,
– vypnete funkciu Bluetooth
v inteligentnom telefóne.
38SK
Služba Sony Entertainment Network plní
funkciu brány, ktorou sa prenáša vybratý
internetový obsah a rôzne zábavné položky
na požiadanie priamo do hlavnej jednotky.
Tip
• Skôr než budete môcť niektoré typy
internetového obsahu prehrať, musíte sa
zaregistrovať pomocou počítača. Podrobnosti
nájdete na tejto webovej lokalite:
Pre zákazníkov v Európe a Rusku:
http://support.sony-europe.com/
Pre zákazníkov v iných krajinách a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/section/support
• Určitý internetový obsah nemusí byť
v niektorých regiónoch alebo krajinách
dostupný.
1
2
3
Pripravte sa na používanie služby
Sony Entertainment Network.
Pripojte systém k sieti (str. 25).
Stlačte tlačidlo SEN.
Stláčaním tlačidiel B/V/v/b
vyberte internetový obsah a rôzne
zábavné položky na požiadanie
a stlačte tlačidlo .
Ovládací panel prehrávania videa
A Ovládanie zobrazenia
Stláčaním tlačidla B/V/v/b alebo
môžete ovládať prehrávanie.
B Stavový riadok prehrávania
Stavový riadok, kurzor označujúci
aktuálnu polohu, čas prehrávania,
dĺžka videosúboru
C Indikátor stavu siete
Označuje intenzitu signálu
bezdrôtového pripojenia.
Označuje káblové pripojenie.
Prehrávanie súborov
v domácej sieti (DLNA)
Videosúbory a súbory s hudbou
a fotografiami uložené v inom vybavení
s certifikátom DLNA môžete prehrávať
pripojením tohto vybavenia
k domácej sieti.
Túto hlavnú jednotku možno používať ako
prehrávacie aj vykresľovacie zariadenie.
• Server: slúži na ukladanie a zdieľanie
obsahu digitálnych médií.
• Prehrávač: slúži na vyhľadávanie
a prehrávanie obsahu digitálnych
médií zo systému DMS.
• Vykresľovacie zariadenie: slúži na
prijímanie a prehrávanie súborov zo
servera a možno ho ovládať pomocou
iného vybavenia (ovládača).
• Ovládač: slúži na ovládanie
vykresľovacieho vybavenia.
Server
D Prenosová rýchlosť siete
E Názov nasledujúceho videosúboru
F Názov aktuálne vybratého
videosúboru
Prehrávač
(tento systém)
Prehrávač
Pripravte sa na používanie
funkcie DLNA.
• Pripojte systém k sieti (str. 25).
• Pripravte ďalšie vybavenie s certifikátom
DLNA. Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie vybavenia.
39SK
Prehrávanie
Ovládací panel sa zobrazí po spustení
prehrávania videosúboru. Zobrazené
položky sa môžu líšiť v závislosti od
poskytovateľa internetového obsahu.
Ak ich chcete zobraziť znova, stlačte
tlačidlo DISPLAY.
Prehrávanie súborov uložených
na serveri DLNA prostredníctvom
systému (prehrávača DLNA)
Zvoľte server DLNA v položkách
[Video],
[Music] (Hudba) alebo
[Photo] (Fotografie) v domovskej
ponuke a vyberte súbor, ktorý chcete prehrať.
Server
Prehrávač
(tento systém)
Prehrávanie vzdialených
súborov ovládaním systému
(vykresľovacieho zariadenia)
prostredníctvom ovládača DLNA
Pri prehrávaní súborov uložených na
serveri DLNA môžete systém ovládať
pomocou ovládača (mobilného telefónu
atď.) s certifikátom DLNA.
Prehrávanie rovnakej hudby
v rôznych miestnostiach
(PARTY STREAMING)
Rovnakú hudbu môžete súčasne prehrávať
pomocou všetkých zariadení značky Sony,
ktoré sú kompatibilné s funkciou
PARTY STREAMING a pripojené
k domovskej sieti.
Obsah položky
[Music] (Hudba)
a funkcie FM, BT a AUDIO možno použiť
spolu s funkciou PARTY STREAMING.
Existujú dva typy vybavenia
kompatibilného s funkciou PARTY
STREAMING.
• Hostiteľ funkcie PARTY: prehráva
a odosiela hudbu.
• Hosť funkcie PARTY: prehráva hudbu
prijatú od hostiteľa funkcie PARTY.
Túto hlavnú jednotku možno používať ako
hostiteľa aj ako hosťa funkcie PARTY.
Hostiteľ funkcie PARTY
(tento systém)
Server
Vykresľovacie
zariadenie
(tento systém)
Hosť funkcie PARTY
Ovládač
Hosť funkcie PARTY
Podrobné informácie o tejto operácii
nájdete v návode na použitie ovládača
DLNA.
Poznámka
Systém neovládajte naraz pomocou dodaného
diaľkového ovládania aj ovládača DLNA.
Tip
Systém je kompatibilný s funkciou Play To
aplikácie Windows Media® Player 12, ktorá
sa štandardne dodáva s operačným systémom
Windows 7.
40SK
Pripravte sa na používanie funkcie
PARTY STREAMING.
• Pripojte systém k sieti (str. 25).
• Pripojte vybavenie, ktoré je kompatibilné
s funkciou PARTY STREAMING.
Používanie systému ako hostiteľa
funkcie PARTY
Poznámka
Ak sa prehráva obsah, ktorý nie je kompatibilný
s funkciou PARTY STREAMING, systém ukončí
funkciu PARTY automaticky.
Používanie systému ako hosťa
funkcie PARTY
V časti
[Music] (Hudba) zvoľte položku
[PARTY] a vyberte ikonu
hostiteľského zariadenia funkcie PARTY.
Ak už nechcete funkciu PARTY ďalej
používať, stlačte tlačidlo OPTIONS
a vyberte položku [Leave PARTY]
(Zrušiť funkciu PARTY).
Ak chcete funkciu PARTY ukončiť, stlačte
tlačidlo OPTIONS a vyberte položku
[Close PARTY] (Ukončiť funkciu PARTY).
Poznámka
Predávané skupiny produktov kompatibilných
s funkciou PARTY STREAMING sa líšia
v závislosti od oblasti.
Vyhľadávanie informácií
o videách a hudbe
Pomocou technológie spoločnosti
Gracenote môžete získať informácie
o obsahu a potom v nich vyhľadávať
súvisiace údaje.
Pripojte systém k sieti (str. 25).
Vložte disk s obsahom, o ktorom
chcete vyhľadať príslušné
informácie.
Informácie o videách môžete hľadať
z diskov BD-ROM alebo DVD-ROM
a informácie o hudbe z diskov CD-DA
(hudobných diskov CD).
3
Stláčajte tlačidlá B/b a vyberte
položku
[Video] alebo
[Music] (Hudba).
4
Stláčajte tlačidlá V/v a vyberte
položku
[Video Search]
(Vyhľadávanie videí) alebo
[Music Search]
(Vyhľadávanie hudby).
Zobrazia sa informácie o obsahu
(napríklad názov, herecké obsadenie,
skladba alebo interpret) a položky
[Playback History] (História
prehrávania) a [Search History]
(História vyhľadávania).
• [Playback History]
(História prehrávania)
Zobrazí sa zoznam predtým
prehrávaných titulov na diskoch
BD-ROM, DVD-ROM a CD-DA
(hudobných diskoch CD). Vyberte
titul, o ktorého obsahu chcete získať
informácie.
• [Search History]
(História vyhľadávania)
Zobrazí sa zoznam predchádzajúcich
vyhľadávaní prostredníctvom
funkcie [Video Search]
(Vyhľadávanie videí) alebo [Music
Search] (Vyhľadávanie hudby).
Vyhľadávanie ďalších súvisiacich
informácií
Zo zoznamov vyberte príslušnú položku
a potom vyberte službu na vyhľadávanie.
41SK
Prehrávanie
Vyberte stopu v položke
[Music]
(Hudba), rozhlasovú stanicu v položke
[Radio] (Rádio), možnosti
[AUDIO] (Zvuk) alebo [Bluetooth
AUDIO] (Zvuk Bluetooth) v položke
[Input] (Vstupný zdroj) a stlačte
tlačidlo OPTIONS. Vyberte položku
[Start PARTY] (Spustiť funkciu PARTY)
a spusťte operáciu.
Ak chcete funkciu ukončiť, stlačte tlačidlo
OPTIONS a vyberte položku [Close
PARTY] (Ukončiť funkciu PARTY).
1
2
Používanie funkcie TV
SideView
Funkcia TV SideView je mobilná aplikácia
pre vzdialené zariadenie (napríklad
inteligentný telefón). S aplikáciou TV
SideView v tomto systéme môžete systém
používať pomocou funkcií na
vzdialenom zariadení.
Služby alebo aplikácie môžete spúšťať
priamo zo vzdialeného zariadenia
a zobrazovať informácie o disku počas jeho
prehrávania. Aplikáciu TV SideView
možno použiť aj ako diaľkové ovládanie
a softvérovú klávesnicu.
Skôr ako zariadenie TV SideView prvýkrát
použijete s týmto systémom, nezabudnite
zariadenie TV SideView zaregistrovať.
Pri registrácii postupujte podľa pokynov
zobrazených na obrazovke zariadenia TV
SideView.
Poznámka
Registrácia bude možná, len keď sa na televíznej
obrazovke zobrazí domovská ponuka.
Dostupné možnosti
Stlačením tlačidla OPTIONS získate
prístup k rôznym nastaveniam a operáciám
prehrávania. Dostupné položky sa líšia
v závislosti od situácie.
Spoločné možnosti
[Sound Mode] (Zvukový režim)
Slúži na zmenu zvukového režimu (str. 31).
[Football] (Futbal)
Slúži na výber režimu futbalu (str. 32).
[Repeat Setting] (Nastavenie opakovania)
Slúži na nastavenie opakovaného
prehrávania.
[3D Menu] (Ponuka trojrozmerného
zobrazenia)
[Simulated 3D] (Simulované trojrozmerné
zobrazenie): Slúži na nastavenie
simulovaného trojrozmerného efektu.
[3D Depth Adjustment] (Nastavenie hĺbky
trojrozmerného obrazu): Slúži na nastavenie
hĺbky trojrozmerného obrazu.
[2D Playback] (Dvojrozmerné prehrávanie):
Slúži na nastavenie dvojrozmerného
prehrávania.
[Play/Stop] (Prehrať/zastaviť)
Slúži na spustenie alebo zastavenie
prehrávania.
[Play from start] (Prehrať od začiatku)
Slúži na prehratie položky od začiatku.
[Start PARTY] (Spustiť funkciu PARTY)
Slúži na spustenie relácie PARTY pomocou
vybratého zdroja.
Táto položka sa v závislosti od zdroja nemusí
zobraziť.
[Leave PARTY] (Zrušiť funkciu PARTY)
Slúži na zrušenie relácie PARTY, ktorej
sa systém zúčastňuje. Funkcia PARTY
STREAMING ostane spustená v ostatnom
zúčastňujúcom sa vybavení.
42SK
[Close PARTY] (Ukončiť funkciu PARTY)
[Change Category] (Zmeniť kategóriu)
Prepína medzi kategóriami
[Video],
[Music] (Hudba) a
[Photo] (Fotografie)
vo funkcii BD/DVD (iba pre disk) alebo
USB. Táto položka je dostupná, iba keď je pre
danú kategóriu dostupný zoznam zobrazení.
Iba kategória
[Video]
[A/V SYNC] (Synchronizácia zvuku
a obrazu)
Slúži na nastavenie oneskorenia medzi
obrazom a zvukom (str. 45).
[3D Output Setting] (Nastavenie
trojrozmerného výstupu)
Slúži na nastavenie, či sa bude trojrozmerný
obraz reprodukovať automaticky.
Poznámka
Trojrozmerný obraz z konektora HDMI (IN 1)
alebo HDMI (IN 2) sa reprodukuje bez ohľadu na
toto nastavenie.
[Video Settings] (Nastavenia obrazu)
• [Picture Quality Mode] (Režim kvality
obrazu): Slúži na výber nastavení obrazu.
Režimy [Auto] (Automatický), [Custom1]
(Vlastný č. 1) a [Custom2] (Vlastný č. 2) sú
dostupné pre pripojenia HDMI.
• [Texture Remaster] (Úprava štruktúry
obrazu): Slúži na upravenie ostrosti
a detailov okrajov.
• [Super Resolution] (Vysoké rozlíšenie):
Slúži na zlepšenie rozlíšenia.
• [Smoothing] (Vyhladzovanie): Slúži na
obmedzenie pásov na obrazovke
prostredníctvom vyhladzovania prechodov
na rovných oblastiach.
• [Contrast Remaster] (Úprava kontrastu):
Slúži na automatické usporiadanie úrovní
čiernej a bielej farby, aby bol obraz
prispôsobený a nie príliš tmavý.
• [Clear Black] (Dokonalá čierna): Slúži
na upravenie tmavých prvkov obrazu.
Nedochádza k obmedzovaniu tieňovania
obrazu, čo umožňuje nádhernú
reprodukciu odtieňov čiernej.
[Pause] (Pozastaviť)
Slúži na pozastavenie prehrávania.
[Top Menu] (Hlavná ponuka)
Slúži na zobrazenie hlavnej ponuky disku
BD alebo DVD.
[Menu/Popup Menu] (Ponuka/
kontextová ponuka)
Slúži na zobrazenie kontextovej ponuky
disku BD-ROM alebo ponuky disku DVD.
[Title Search] (Vyhľadávanie titulov)
Slúži na vyhľadávanie titulov na diskoch
BD-ROM alebo DVD VIDEO a spustenie
prehrávania od začiatku.
[Chapter Search] (Vyhľadávanie kapitol)
Slúži na vyhľadávanie kapitol a spustenie
prehrávania od začiatku.
[Audio] (Zvuk)
Slúži na výber formátu zvuku alebo stopy.
43SK
Prehrávanie
Pre hostiteľa funkcie PARTY:
Slúži na ukončenie relácie PARTY.
Pre hosťa funkcie PARTY: Slúži na
ukončenie relácie PARTY, ktorej sa systém
zúčastňuje. Funkcia PARTY STREAMING
sa ukončí aj vo všetkých ostatných
zúčastňujúcich sa zariadeniach.
[Subtitle] (Titulky)
Slúži na výber jazyka titulkov v prípade, že sú
na diskoch BD-ROM alebo DVD VIDEO
zaznamenané titulky vo viacerých jazykoch.
[Angle] (Uhol)
[Photo]
[Slideshow] (Prezentácia)
Slúži na spustenie prezentácie.
Slúži na prepínanie pozorovacích uhlov, keď
sú na diskoch BD-ROM alebo DVD VIDEO
nahrané viaceré uhly.
[IP Content NR Pro] (Úprava kvality
internetového obsahu)
Slúži na nastavenie kvality videa pre
internetový obsah.
[Video Search] (Vyhľadávanie videí)
Slúži na zobrazenie informácií o diskoch
BD-ROM alebo DVD-ROM na základe
technológie spoločnosti Gracenote.
Iba kategória
Iba kategória
(Fotografie)
[Music] (Hudba)
[Add Slideshow BGM] (Pridať hudbu
prezentácie na pozadí)
Slúži na uloženie súborov s hudbou
v pamäťovom zariadení USB. Tieto súbory
sa použijú ako hudba prezentácie na pozadí
(BGM).
[Music Search] (Vyhľadávanie hudby)
Slúži na zobrazenie informácií o zvukovom
disku CD (CD-DA) na základe technológie
spoločnosti Gracenote.
[Slideshow Speed] (Rýchlosť prezentácie)
Slúži na zmenu rýchlosti prezentácie.
[Slideshow Effect] (Efekt prezentácie)
Slúži na nastavenie efektu pri prehrávaní
prezentácie.
[Slideshow BGM] (Hudba prezentácie
na pozadí)
• [Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie
tejto funkcie.
• [My Music from USB] (Moja hudba zo
zariadenia USB): Slúži na nastavenie
súborov s hudbou uložených v ponuke
[Add Slideshow BGM] (Pridať hudbu
prezentácie na pozadí).
• [Play from Music CD] (Prehrať
z hudobného disku CD): Slúži na
nastavenie skladieb na diskoch
CD-DA (hudobné disky CD).
[Change Display] (Zmeniť zobrazenie)
Slúži na prepnutie medzi zobrazením [Grid
View] (Zobrazenie mriežky) a [List View]
(Zobrazenie zoznamu).
[Rotate Left] (Otočiť doľava)
Slúži na otočenie fotografie o 90 stupňov
proti smeru hodinových ručičiek.
[Rotate Right] (Otočiť doprava)
Slúži na otočenie fotografie o 90 stupňov
v smere hodinových ručičiek.
[View Image] (Zobraziť snímku)
Slúži na zobrazenie vybratej fotografie.
44SK
Nastavenie oneskorenia
medzi obrazom a zvukom
(A/V SYNC)
Výber inej funkcie než BT
alebo TV
1
2
3
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka možností.
Stláčaním tlačidiel V/v
vyberte položku [A/V SYNC]
(Synchronizácia zvuku a obrazu)
a stlačte tlačidlo .
Stláčaním tlačidiel B/b upravte
oneskorenie a stlačte tlačidlo .
Môžete ho nastaviť v rozsahu 0 ms až
300 ms v intervaloch 25 ms.
Výber funkcie TV
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na displeji horného panela sa zobrazí
hlásenie AV.SYNC.
Stlačte tlačidlo
alebo b.
Stláčaním tlačidiel V/v upravte
oneskorenie a stlačte tlačidlo .
Môžete ho nastaviť v rozsahu 0 ms až
300 ms v intervaloch 25 ms.
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Ponuka možností na displeji horného
panela sa zatvorí.
Výber formátu zvuku, stôp
vo viacerých jazykoch
alebo kanálu
Keď sa v systéme prehráva disk BD alebo
DVD VIDEO nahraný vo viacerých
formátoch zvuku (PCM, Dolby Digital,
MPEG audio alebo DTS) alebo so stopami
vo viacerých jazykoch, môžete zmeniť
formát zvuku alebo jazyk.
Pri diskoch CD môžete vybrať zvuk
z pravého alebo ľavého kanála a počúvať
zvuk z vybratého kanála cez pravý aj ľavý
reproduktor.
Opakovaným stláčaním tlačidla AUDIO
počas prehrávania vyberte
požadovaný zvukový signál.
Na televíznej obrazovke sa zobrazia
informácie o zvuku.
x Disk BD alebo DVD VIDEO
Možnosť výberu jazyka sa líši v závislosti
od disku BD alebo DVD VIDEO.
Keď sa zobrazia 4 číslice, označujú kód
jazyka. Pozrite si časť „Zoznam kódov
jazykov“ (str. 85). Keď sa jazyk zobrazí
dvakrát alebo viackrát, disk BD alebo DVD
VIDEO je nahraný vo viacerých formátoch
zvuku.
x Disk DVD-VR
Zobrazia sa typy zvukových stôp
nahraných na disku.
Príklad:
• [ Stereo] (Stereofónne)
• [ Stereo (Audio1)] (Stereo (zvuk 1))
• [ Stereo (Audio2)] (Stereo (zvuk 2))
• [ Main] (Hlavné)
• [ Sub] (Vedľajšie)
• [ Main/Sub] (Hlavné/vedľajšie)
45SK
Nastavenie zvuku
Keď sa zvuk nezhoduje s obrazom na
televíznej obrazovke, môžete nastaviť
oneskorenie medzi obrazom a zvukom
pre každú funkciu samostatne.
Spôsob nastavenia sa líši v závislosti
od funkcie.
Nastavenie zvuku
Poznámka
Ak je na disku nahraný len jeden prúd zvuku,
možnosti [ Stereo (Audio1)] (Stereo (zvuk 1))
a [ Stereo (Audio2)] (Stereo (zvuk 2))
sa nezobrazia.
x Disk CD
• [ Stereo]: štandardný stereofónny zvuk.
• [ 1/L] (1/Ľ): zvuk ľavého kanála
(monofónny).
• [ 2/R] (2/P): zvuk pravého kanála
(monofónny).
• [ L+R] (Ľ + P): zvuk ľavého aj pravého
kanála sa prenáša z jednotlivých
reproduktorov.
Ladič rozhlasových staníc
Počúvanie rádia
1
2
(DUAL MONO)
Zvuk multiplexného vysielania môžete
reprodukovať, ak sa v systéme prijíma
alebo prehráva signál multiplexného
vysielania vo formáte Dolby Digital.
Poznámka
Opakovane stláčajte tlačidlo AUDIO,
kým sa na displeji horného panela
nezobrazí požadovaný signál.
• „MAIN“: Bude sa prenášať zvuk
v hlavnom jazyku.
• „SUB“: Bude sa prenášať zvuk vo
vedľajšom jazyku.
• „MN/SUB“: Bude sa prenášať zmiešaný
zvuk v hlavnom aj vedľajšom jazyku.
46SK
Vyberte rozhlasovú stanicu.
Automatické ladenie
Stlačte a podržte tlačidlá TUNING +/–,
kým sa nespustí automatické
vyhľadávanie.
Na televíznej obrazovke sa zobrazuje
hlásenie [Auto Tuning] (Automatické
ladenie). Vyhľadávanie sa zastaví, keď
systém naladí stanicu.
Automatické ladenie zrušíte stlačením
ľubovoľných tlačidiel.
Reprodukovanie zvuku
multiplexného vysielania
Ak chcete prijímať signál Dolby Digital, musíte
ku konektoru TV (DIGITAL IN OPTICAL)
pripojiť televízor alebo iné vybavenie pomocou
optického digitálneho kábla (str. 22, 23).
Ak je konektor HDMI IN na televízore
kompatibilný s funkciou Audio Return Channel
(str. 22, 66), môžete signál Dolby Digital prijímať
prostredníctvom kábla HDMI.
Opakovane stláčajte tlačidlo
FUNCTION, kým sa na displeji
horného panela nezobrazí
hlásenie FM.
Manuálne ladenie
Opakovane stláčajte tlačidlo
TUNING +/–.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla
2 +/– nastavte hlasitosť.
V prípade, že program FM šumí
Ak program FM šumí, môžete vybrať
monofónny príjem. Príjem nebude mať
stereofónny efekt, ale zlepší sa.
1
2
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka možností.
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [FM Mode] (Režim FM)
a stlačte tlačidlo .
3
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [Monaural] (Monofónne)
a stlačte tlačidlo .
• [Stereo] (Stereofónne): stereofónny
príjem.
• [Monaural] (Monofónne):
monofónny príjem.
6
Zopakovaním krokov č. 2 až 5
uložte ďalšie stanice.
Zmena predvoleného čísla
Stláčaním tlačidiel PRESET +/– vyberte
požadované predvolené číslo, potom
vykonajte postup od kroku č. 3.
Tip
Vypnutie rádia
Výber predvolenej stanice
1
Stlačte tlačidlo "/1.
Predvolenie rozhlasových
staníc
Môžete predvoliť až 20 staníc. Pred
ladením znížte hlasitosť na minimum.
1
2
3
Opakovane stláčajte tlačidlo
FUNCTION, kým sa na displeji
horného panela nezobrazí
hlásenie FM.
Stlačte a podržte tlačidlá
TUNING +/–, kým sa nespustí
automatické vyhľadávanie.
Vyhľadávanie sa zastaví, keď systém
naladí stanicu.
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka možností.
4
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [Preset Memory]
(Ukladanie predvolieb)
a stlačte tlačidlo .
5
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
požadované predvolené číslo
a stlačte tlačidlo .
2
Opakovane stláčajte tlačidlo
FUNCTION, kým sa na displeji
horného panela nezobrazí
hlásenie FM.
Naladí sa naposledy prijímaná stanica.
Opakovaným stláčaním tlačidiel
PRESET +/– vyberte predvolenú
stanicu.
Na televíznej obrazovke a displeji
horného panela sa zobrazí predvolené
číslo a frekvencia.
Každým stlačením tlačidla sa v systéme
naladí jedna predvolená stanica.
Tip
• Číslo predvolenej stanice môžete vybrať
priamo stláčaním číselných tlačidiel.
• Stláčaním tlačidla DISPLAY sa displej
horného panela bude cyklicky meniť takto:
Frekvencia t Predvolené číslo t Stav
dekódovania*
* Zobrazuje sa, ak je položka [Sound
Effect] (Zvukový efekt) nastavená na
možnosť [Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6
Cinema] alebo [DTS Neo:6 Music]
(str. 63).
47SK
Ladič rozhlasových staníc
Možnosť [FM Mode] (Režim FM) môžete
nastaviť pre každú predvolenú stanicu osobitne.
Prijímanie rozhlasového
údajového systému (RDS)
(iba modely pre Európu)
Rozhlasový údajový systém (RDS) je služba
vysielania, ktorá umožňuje rozhlasovým
staniciam vysielať dodatočné informácie
spoločne s normálnym programovým
signálom. Tento systém ponúka
pohodlné funkcie systému RDS, napríklad
zobrazenie názvu stanice.
Názov stanice sa zobrazí na televíznej
obrazovke.
Jednoduchý výber stanice v pásme FM
Poznámka
• Služba RDS nemusí pracovať správne, ak
naladená stanica nevysiela signál služby systému
RDS správne alebo ak je signál slabý.
• Službu RDS neposkytujú všetky stanice v pásme
FM ani neposkytujú rovnaký typ služby. Ak
systém RDS nepoznáte, obráťte sa na miestne
rozhlasové stanice a požiadajte ich o podrobné
informácie o službách systému RDS vo vašej
oblasti.
Ďalšie operácie
Používanie funkcie Control
for HDMI pre funkciu
BRAVIA Sync
Táto funkcia je k dispozícii na televízoroch
s funkciou BRAVIA Sync.
Ak pomocou kábla HDMI pripojíte
vybavenie od spoločnosti Sony kompatibilné
s funkciou Control for HDMI (Ovládanie
pripojenia HDMI), ovládanie sa zjednoduší.
Poznámka
Ak chcete používať funkciu BRAVIA Sync, po
dokončení pripojenia HDMI sa uistite, že systém
a všetko pripojené vybavenie je zapnuté.
Control for HDMI – Easy Setting
(Ovládanie pripojenia HDMI –
jednoduché nastavenie)
Funkciu [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) systému môžete
nastaviť automaticky, ak v televízore
povolíte príslušné nastavenie.
Podrobné informácie o funkcii Control for
HDMI (Ovládanie pripojenia HDMI)
nájdete v časti „[HDMI Settings]
(Nastavenia HDMI)“ (str. 65).
Vypnutie napájania systému
Systém môžete vypnúť spoločne
s televízorom.
Poznámka
Systém sa nevypne automaticky počas
prehrávania hudby ani keď je zvolená funkcia FM.
Prehrávanie jediným dotykom
Keď na diaľkovom ovládaní stlačíte
tlačidlo N, systém a televízor sa zapnú
a vstup televízora sa prepne na vstup
HDMI, ku ktorému je pripojený systém.
48SK
Ovládanie hlasitosti systému
Pomocou jednoduchej operácie môžete
prehrávať zvuk z televízora alebo iného
vybavenia.
Spätný zvukový kanál
Zvuk televízora môžete počúvať pomocou
systému prostredníctvom jediného kábla
HDMI. Podrobné informácie o nastavení
nájdete v časti „[Audio Return Channel]
(Spätný zvukový kanál)“ (str. 66).
[Auto Calibration]
(Automatická kalibrácia)
D.C.A.C. DX (Digital Cinema Auto
Calibration DX) automaticky upravuje
nastavenie vzdialenosti, umiestnenia
a akustiky reproduktorov a poskytuje vám
ideálny zvukový zážitok.
Poznámka
• Po spustení funkcie [Auto Calibration]
(Automatická kalibrácia) zaznie zo systému
hlasný testovací zvuk. Hlasitosť nemožno znížiť.
Berte ohľad na deti a susedov.
• Pred spustením funkcie [Auto Calibration]
(Automatická kalibrácia) skontrolujte, či sú
všetky reproduktory pripojené k hlavnej
jednotke a zosilňovaču priestorového zvuku.
1
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Stláčaním tlačidiel B/b vyberte
položku
[Setup] (Nastavenie).
Keď zmeníte jazyk ponuky
na obrazovke televízora, po vypnutí
a zapnutí systému sa zmení aj jazyk ponuky
na displeji systému.
3
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [Audio Settings]
(Nastavenia zvuku) a stlačte
tlačidlo .
Ovládanie presmerovania
4
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [Auto Calibration]
(Automatická kalibrácia)
a stlačte tlačidlo .
Zobrazí sa ponuka [Select
speaker layout.]
(Vyberte rozostavenie
reproduktorov.).
Sledovanie jazyka
Keď v pripojenom vybavení vykonáte
prehrávanie jediným dotykom, systém sa
zapne a nastaví funkciu systému HDMI1
alebo HDMI2 (v závislosti od používaného
vstupného konektora HDMI). Vstup
televízora sa automaticky nastaví na vstup
HDMI, ku ktorému je systém pripojený.
49SK
Ďalšie operácie
Funkciu ovládania hlasitosti systému
môžete používať nasledujúcim spôsobom:
• Keď je systém zapnutý, zvuk z televízora
alebo iného vybavenia sa môže prenášať
z reproduktorov systému.
• Keď sa zvuk z televízora alebo iného
vybavenia prenáša prostredníctvom
reproduktorov systému, môžete prepnúť
zvuk na výstup z reproduktorov
televízora stlačením tlačidiel SPEAKERS
TVyAUDIO.
• Keď sa zvuk z televízora alebo iného
vybavenia prenáša prostredníctvom
reproduktorov systému, môžete
ovládaním televízora nastaviť hlasitosť
a vypnúť zvuk systému.
Automatická kalibrácia
príslušných nastavení
reproduktora
5
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
nastavenie podľa umiestnenia
reproduktorov a stlačte tlačidlo .
• [Standard] (Štandardné):
Reproduktory na priestorový zvuk
sú nainštalované v polohe vzadu.
• [All Front] (Všetky predné): Všetky
reproduktory sú nainštalované
v polohe vpredu.
Zobrazí sa obrazovka s potvrdením
funkcie [Auto Calibration]
(Automatická kalibrácia).
6
7
8
Ku konektoru A.CAL MIC
na zadnom paneli pripojte
kalibračný mikrofón.
Kalibračný mikrofón postavte na statív
alebo iný podstavec (nedodáva sa), aby
bol vo výške uší. Kalibračný mikrofón
by mal smerovať k televíznej
obrazovke. Predná strana každého
reproduktora by mala byť otočená
smerom ku kalibračnému mikrofónu
a medzi reproduktormi a kalibračným
mikrofónom by sa nemali nachádzať
žiadne prekážky.
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [OK].
Ak chcete výber zrušiť, vyberte
položku [Cancel] (Zrušiť).
Stlačte tlačidlo .
Spustí sa funkcia [Auto Calibration]
(Automatická kalibrácia).
Systém automaticky upraví
nastavenia reproduktorov.
Počas merania buďte ticho.
Poznámka
• Pred spustením funkcie [Auto Calibration]
(Automatická kalibrácia) skontrolujte, či je
zapnutý zosilňovač priestorového zvuku
a či ste ho nainštalovali na vhodné miesto,
aby ste sa k nemu mohli pripojiť
prostredníctvom bezdrôtového pripojenia.
• Počas priebehu automatickej kalibrácie
systém nepoužívajte.
50SK
9
Potvrďte dokončenie funkcie
[Auto Calibration]
(Automatická kalibrácia).
Vzdialenosť a úroveň jednotlivých
reproduktorov sa zobrazuje na
televíznej obrazovke.
Poznámka
Ak meranie zlyhá, postupujte podľa hlásenia
a znova spustite funkciu [Auto Calibration]
(Automatická kalibrácia).
10 Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [OK] alebo [Cancel]
(Zrušiť) a stlačte tlačidlo .
x Meranie je v poriadku.
Odpojte kalibračný mikrofón a vyberte
položku [OK]. Výsledok sa použije.
x Meranie nie je v poriadku.
Postupujte podľa hlásenia a výberom
položky [OK] zopakujte operáciu.
Nastavenie reproduktorov
[Speaker Settings]
(Nastavenia reproduktorov)
Ak chcete dosiahnuť optimálny priestorový
zvuk, nastavte vzdialenosť reproduktorov
od miesta počúvania. Pomocou
testovacieho tónu potom nastavte
vyváženie reproduktorov.
1
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Stláčajte tlačidlá B/b a vyberte
položku
[Setup] (Nastavenie).
3
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [Audio Settings]
(Nastavenia zvuku) a stlačte
tlačidlo .
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [Speaker Settings]
(Nastavenia reproduktorov)
a stlačte tlačidlo .
Zobrazí sa obrazovka [Select speaker
layout.] Vyberte rozostavenie
reproduktorov.
5
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
nastavenie podľa umiestnena
reproduktorov a stlačte tlačidlo .
• [Standard] (Štandardné):
Reproduktory na priestorový zvuk
sú nainštalované v polohe vzadu.
• [All Front] (Všetky predné): Všetky
reproduktory sú nainštalované
v polohe vpredu.
Poznámka
Po každej zmene nastavenia rozostavenia
reproduktorov sa všetky nastavenia obnovia
na predvolené hodnoty.
6
7
8
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
položku a stlačte tlačidlo .
Príslušný parameter nastavte
stláčaním tlačidiel V/v.
Pomocou tlačidiel B/b a
potvrďte nastavenia.
Skontrolujte nasledujúce nastavenia.
x [Distance] (Vzdialenosť)
Po premiestnení reproduktorov musíte
nastaviť parametre vzdialenosti od miesta
počúvania k reproduktorom.
Tieto parametre môžete nastaviť v rozsahu
0,0 až 7,0 metra.
[Front Left/Right] (Ľavý/pravý predný)
3,0 m: Nastavte vzdialenosť predného
reproduktora.
[Centre] (Stredový) 3,0 m: Nastavte
vzdialenosť stredového reproduktora.
[Surround Left/Right] (Ľavý/pravý na
priestorový zvuk) 3,0 m: Nastavte
vzdialenosť reproduktora na
priestorový zvuk.
[Subwoofer] (Hlbokotónový reproduktor)
3,0 m: Nastavte vzdialenosť
hlbokotónového reproduktora.
x [Level] (Hlasitosť)
Môžete nastaviť hlasitosť reproduktorov.
Tieto parametre môžete nastaviť v rozsahu
–6,0 dB až +6,0 dB. Nastavenie hlasitosti
zjednoduší nastavenie položky [Test Tone]
(Testovací tón) na možnosť [On]
(Zapnuté).
[Front Left/Right] (Ľavý/pravý predný) 0,0
dB: Nastavte hlasitosť predného
reproduktora.
[Centre] (Stredový) 0,0 dB: Nastavte
hlasitosť stredového reproduktora.
[Surround Left/Right] (Ľavý/pravý na
priestorový zvuk) 0,0 dB: Nastavte hlasitosť
reproduktora na priestorový zvuk.
[Subwoofer] (Hlbokotónový reproduktor)
0,0 dB: Nastavte hlasitosť hlbokotónového
reproduktora.
x [Relocation] (Premiestnenie)
Ak chcete zlepšiť priestorový zvukový
efekt, môžete polohu reproduktorov
upraviť virtuálne.
[On] (Zapnuté): Zvuk sa prehráva
z virtuálne premiestnenej polohy
reproduktorov určenej pomocou funkcie
[Auto Calibration] (Automatická
kalibrácia).
[Off] (Vypnuté): Zvuk sa prehráva zo
skutočnej polohy reproduktorov.
Poznámka
• Toto nastavenie sa použije až po spustení
funkcie [Auto Calibration] (Automatická
kalibrácia).
• Túto funkciu nemôžete vybrať, keď je
rozostavenie reproduktorov nastavené na
hodnotu [All Front] (Všetky predné).
51SK
Ďalšie operácie
4
x [Test Tone] (Testovací tón)
Reproduktory vydajú testovací tón na
nastavenie položky [Level] (Hlasitosť).
[Off] (Vypnuté): Testovací tón neznie
z reproduktorov.
[On] (Zapnuté): Pri nastavovaní hlasitosti
zaznie testovací tón postupne z každého
reproduktora. Keď vyberiete niektorú
z položiek ponuky [Speaker Settings]
(Nastavenia reproduktorov), testovací tón
postupne zaznie z každého reproduktora.
Hlasitosť nastavte uvedeným postupom.
1
Nastavte položku [Test Tone] (Testovací
tón) na hodnotu [On] (Zapnuté).
2
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [Level] (Hlasitosť) a stlačte
tlačidlo .
3
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
požadovaný typ reproduktora a stlačte
tlačidlo .
4
Stláčaním tlačidiel B/b vyberte ľavý
alebo pravý reproduktor a stláčaním
tlačidiel V/v nastavte jeho hlasitosť.
5
6
7
Stlačte tlačidlo
8
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [Test Tone] (Testovací tón)
a stlačte tlačidlo .
9
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte položku
[Off] (Vypnuté) a stlačte tlačidlo .
Systém môžete nastaviť tak, aby sa vypol
v predvolenom čase, takže budete môcť
zaspávať pri hudbe. Tento čas možno
predvoliť v 10-minútových intervaloch.
Stlačte tlačidlo SLEEP.
Každým stlačením tlačidla SLEEP sa
zobrazenie minút (zostávajúci čas) na
displeji horného panela zmení o 10 minút.
Po nastavení časovača spánku sa bude
zostávajúci čas zobrazovať každých päť minút.
Keď je zostávajúci čas kratší ako 2 minúty, na
displeji horného panela bliká nápis SLEEP.
Kontrola zostávajúceho času
Jedenkrát stlačte tlačidlo SLEEP.
Zmena zostávajúceho času
Opakovane stláčajte tlačidlo SLEEP.
.
Zopakujte kroky č. 3 až 5.
Stlačte tlačidlo RETURN.
Systém sa vráti k predchádzajúcemu
zobrazeniu.
Poznámka
Signály testovacieho tónu sa neprenášajú
z konektora HDMI (OUT).
Tip
Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých
reproduktorov naraz, stlačte tlačidlo 2 +/–.
52SK
Používanie časovača
automatického vypnutia
Inaktivácia tlačidiel
na hlavnej jednotke
(detská zámka)
Inaktiváciou tlačidiel na hlavnej jednotke
(okrem tlačidla "/1) môžete zabrániť
nesprávnej operácii, napríklad v dôsledku
detských šibalstiev.
Dotknite sa tlačidla x na hlavnej
jednotke a podržte ho stlačené viac
ako päť sekúnd.
Na displeji horného panela sa zobrazuje
hlásenie LOCKED.
Funkcia detskej zámky sa aktivuje a tlačidlá
hlavnej jednotky sa uzamknú. (Systém
môžete ovládať pomocou diaľkového
ovládania.)
Ak chcete túto funkciu zrušiť, dotknite
sa tlačidla x a podržte ho stlačené viac ako
päť sekúnd, kým sa na displeji horného
panela nezobrazí text UNLOCK.
2
Poznámka
Ak počas zapnutej funkcie detskej zámky
použijete tlačidlá na hlavnej jednotke, na displeji
horného panela zabliká hlásenie LOCKED.
Stlačte príslušné tlačidlá uvedené
v nasledujúcej tabuľke.
• z: Tlačidlo možno používať pri
predvolenom nastavení diaľkového
ovládania.
• a: Tlačidlo možno používať po
zmene predvoleného kódu
diaľkového ovládania.
Tlačidlo
Osvetlenie reproduktorov
SPEAKER ILLUMINATION
Pri zapnutí hlavnej jednotky sa dolná časť
predných reproduktorov a reproduktorov
na priestorový zvuk rozsvieti.
Osvetlenie reproduktorov vypnete stlačením
tlačidla SPEAKER ILLUMINATION.
Ovládanie televízora alebo
iného vybavenia pomocou
dodaného diaľkového
ovládania
Poznámka
Pri výmene batérií diaľkového ovládania sa môže
obnoviť jeho predvolené nastavenie (SONY).
Ovládanie vybavenia
pomocou dodaného
diaľkového ovládania
1
Stlačte tlačidlo TV alebo STB
zodpovedajúce vybaveniu,
ktoré chcete ovládať.
Televízor
STB
AV "/1
z
z
Číselné tlačidlá
z
z
z
z
ENTER (-/--)
z
a
Farebné tlačidlá
z
z
z
z
B/V/v/b,
z
z
RETURN
z
z
OPTIONS
z
a
HOME (MENU)
z
z
SEN
z
SOUND MODE
(
)
z
a
AUDIO
z
a
SUBTITLE
z
z
DISPLAY
(
)
z
z
m/M
z
a
./>
z
N
z
a
X
z
a
x
z
a
z
z
2 +/–
z
z
PROG +/–
( / )
z
z
z
z
TOP MENU (
SLEEP (
)
)
Ďalšie operácie
(iba modely BDV-N9100WL/
BDV-N7100WL)
Režim diaľkového
ovládania
53SK
Poznámka
8
• Ak v režime TV alebo STB stlačíte ktorékoľvek
z tlačidiel uvedených vyššie, rozsvieti sa tlačidlo
TV alebo STB. (V závislosti od nastavenia kódu
však niektoré tlačidlá nemusia fungovať
a tlačidlo TV alebo STB sa nemusí rozsvietiť.)
• V závislosti od televízora alebo vybavenia
nemusia niektoré tlačidlá fungovať.
Zmena predvoleného kódu
diaľkového ovládania
(režim predvolieb)
Vybavenie inej značky než Sony môžete
ovládať zmenou predvoleného kódu
diaľkového ovládania.
1
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Stláčaním tlačidiel B/b vyberte
položku
[Setup] (Nastavenie).
3
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [Remote Control Setting
Guide] (Sprievodca nastavením
diaľkového ovládania) a stlačte
tlačidlo .
4
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [Preset Mode] (Režim
predvolieb) a stlačte tlačidlo .
5
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte typ
vybavenia, ktoré chcete ovládať
pomocou dodaného diaľkového
ovládania, a stlačte tlačidlo .
6
7
54SK
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
výrobcu zariadenia a stlačte
tlačidlo .
Podržte stlačené tlačidlo TV
(pre televízor) alebo STB
(pre prijímač káblovej televízie,
digitálny satelitný prijímač,
digitálny videorekordér atď.)
a stlačte tlačidlo POP UP/MENU.
Keď tlačidlo TV alebo STB začne
blikať, pomocou číselných tlačidiel
zadajte kód na televíznej
obrazovke a stlačte tlačidlo ENTER.
Po úspešnom nastavení kódu tlačidlo
TV alebo STB dvakrát pomaly zabliká.
Ak je nastavenie neúspešné, tlačidlo
TV alebo STB päťkrát rýchlo zabliká.
Poznámka
• Režim predvolieb môžete ukončiť stlačením
tlačidla TV alebo STB (podľa toho, ktoré
tlačidlo bliká).
• Ak v režime predvolieb nepoužijete diaľkové
ovládanie viac než 10 sekúnd, diaľkové
ovládanie tento režim ukončí.
Obnovenie nastavení
diaľkového ovládania
1
2
Podržte stlačené tlačidlo AV ?/1
a súčasne podržte stlačené
tlačidlo 2 – a potom stlačte
tlačidlo PROG –.
Rozsvietia sa tlačidlá BD, TV a STB.
Uvoľnite všetky tlačidlá.
Tlačidlá BD, TV a STB zhasnú
a predvolený kód sa vymaže. Obnovia
sa predvolené nastavenia diaľkového
ovládania.
Úspora energie
v pohotovostnom režime
Skontrolujte, či ste vykonali nasledujúce
nastavenia:
– Položka [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI) v časti
[HDMI Settings] (Nastavenia HDMI)
je nastavená na možnosť [Off] (Vypnuté)
(str. 65).
– Položka [Quick Start Mode] (Režim
rýchleho spustenia) je nastavená na
možnosť [Off] (Vypnuté) (str. 66).
– Položka [Remote Start] (Vzdialené
zapínanie) v časti [Network Settings]
(Nastavenia siete) je nastavená na
možnosť [Off] (Vypnuté) (str. 68).
Prehľadávanie webových
lokalít
2
Pripravte sa na prehľadávanie
internetu.
Pripojte systém k sieti (str. 25).
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
3
Stláčajte tlačidlá B/b a vyberte
položku
[Network] (Sieť).
4
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [Internet Browser]
(Internetový prehľadávač) a stlačte
tlačidlo .
Zobrazí sa obrazovka [Internet
Browser] (Internetový prehľadávač).
Z ponuky možností vyberte položku
[Previous page] (Predchádzajúca stránka).
Ak sa po výbere položky [Previous page]
(Predchádzajúca stránka) nezobrazí
predchádzajúca stránka, vyberte z ponuky
možností položku [Window List] (Zoznam
okien) a vyberte zo zoznamu stránku,
na ktorú sa chcete vrátiť.
Ukončenie internetového
prehľadávača
Ďalšie operácie
1
Návrat na predchádzajúcu
stránku
Stlačte tlačidlo HOME.
Obrazovka internetového
prehľadávača
Informácie o webovej lokalite môžete
skontrolovať stlačením tlačidla DISPLAY.
Zobrazené informácie sa líšia v závislosti
od webovej lokality a stavu stránky.
Poznámka
Niektoré webové lokality sa nemusia zobrazovať
správne alebo nemusia fungovať.
Zadanie adresy URL
Z ponuky možností vyberte položku
[URL entry] (Zadanie adresy URL).
Pomocou softvérovej klávesnice zadajte adresu
URL a vyberte položku [Enter] (Zadať).
A Názov stránky
B Adresa stránky
Nastavenie predvolenej úvodnej
stránky
C Kurzor
Premiestňujte ho stláčaním tlačidiel
B/V/v/b. Umiestnite kurzor na
prepojenie, ktoré chcete zobraziť,
a stlačte tlačidlo . Zobrazí sa
prepojená webová lokalita.
Počas zobrazenia stránky, ktorú chcete
nastaviť, vyberte z ponuky možností
položku [Set as start page] (Nastaviť ako
úvodnú stránku).
D Ikona SSL
Zobrazuje sa v prípade, ak je prepojená
adresa URL zabezpečená.
55SK
E Indikátor intenzity signálu
Zobrazuje sa po pripojení systému
k bezdrôtovej sieti.
[Bookmark List] (Zoznam záložiek)
Slúži na zobrazenie zoznamu záložiek.
[URL entry] (Zadanie adresy URL)
F Ukazovateľ priebehu a ikona
načítavania
Zobrazuje sa počas načítavania
stránky, prípadne počas preberania
alebo prenosu súborov.
Po zobrazení softvérovej klávesnice
umožňuje zadať adresu URL.
G Pole na zadanie textu
Stlačte tlačidlo a výberom položky
[Input] (Zadať) z ponuky možností
zobrazte softvérovú klávesnicu.
Slúži na presun na predtým zobrazenú
nasledujúcu stránku.
H Posúvač
Stláčaním tlačidiel B/V/v/b môžete
zobrazenú stránku posúvať doľava,
nahor, nadol alebo doprava.
Dostupné možnosti
Stlačením tlačidla OPTIONS získate
prístup k rôznym nastaveniam
a operáciám.
Dostupné položky sa líšia v závislosti
od situácie.
[Browser Setup] (Nastavenie prehľadávača)
Slúži na zobrazenie nastavení internetového
prehľadávača.
• [Zoom] (Transfokácia): Slúži na zväčšenie
alebo zmenšenie veľkosti zobrazeného
obsahu.
• [JavaScript Setup] (Nastavenie skriptov
JavaScript): Slúži na nastavenie, či sa
povolia alebo zakážu skripty JavaScript.
• [Cookie Setup] (Nastavenie súborov
cookie): Slúži na nastavenie, či sa budú
prijímať súbory cookie prehľadávača.
• [SSL Alarm Display] (Zobrazenie výstrah
protokolu SSL): Slúži na nastavenie, či sa
povolí alebo zakáže protokol SSL.
[Window List] (Zoznam okien)
Slúži na zobrazenie zoznamu aktuálne
otvorených webových lokalít.
Výberom príslušného okna sa môžete vrátiť
k predtým zobrazenej webovej lokalite.
56SK
[Previous page] (Predchádzajúca stránka)
Slúži na presun na predtým zobrazenú
stránku.
[Next page] (Nasledujúca stránka)
[Cancel loading] (Zrušiť načítanie)
Slúži na zastavenie načítania stránky.
[Reload] (Obnoviť)
Slúži na obnovenie tej istej stránky.
[Add to Bookmark] (Pridať medzi záložky)
Slúži na pridanie aktuálne zobrazenej
webovej lokality do zoznamu záložiek.
[Set as start page] (Nastaviť ako úvodnú
stránku)
Slúži na nastavenie aktuálne zobrazenej
webovej lokality ako predvolenej úvodnej
stránky.
[Open in new window] (Otvoriť v novom
okne)
Slúži na otvorenie prepojenia v novom okne.
[Character encoding] (Kódovanie znakov)
Slúži na nastavenie systému kódovania
znakov.
[Display certificate] (Zobraziť certifikát)
Slúži na zobrazenie certifikátov servera
odoslaných zo stránok, ktoré podporujú
protokol SSL.
[Input] (Zadať)
Slúži na zobrazenie softvérovej klávesnice,
ktorá umožňuje zadávať znaky počas
prehľadávania webovej lokality.
[Break] (Zalomiť)
Slúži na presun kurzora na ďalší riadok v poli
na zadanie textu.
[Delete] (Odstrániť)
Slúži na vymazanie jedného znaku naľavo
od kurzora počas zadávania textu.
6
Ďalšie nastavenia
bezdrôtového systému
Aktivácia bezdrôtového
prenosu medzi konkrétnymi
jednotkami
[Secure Link]
(Zabezpečené prepojenie)
1
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Stláčaním tlačidiel B/b vyberte
položku
[Setup] (Nastavenie).
3
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [System Settings]
(Nastavenia systému)
a stlačte tlačidlo .
4
5
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [Wireless Sound
Connection] (Bezdrôtové zvukové
pripojenie) a stlačte tlačidlo .
Zobrazí sa obrazovka [Wireless Sound
Connection] (Bezdrôtové zvukové
pripojenie).
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [Secure Link]
(Zabezpečené prepojenie)
a stlačte tlačidlo .
8
9
Stlačte tlačidlo SECURE LINK
na zadnej strane zosilňovača
priestorového zvuku.
Do niekoľkých minút prejdite
na nasledujúci krok.
Stláčaním tlačidiel B/b vyberte
položku [Start] (Spustiť) a stlačte
tlačidlo .
Ak chcete zobraziť predchádzajúcu
obrazovku, vyberte položku [Cancel]
(Zrušiť).
Po zobrazení hlásenia [Secure Link
setting is complete.] (Zabezpečené
prepojenie sa nastavilo.) stlačte
tlačidlo .
Zosilňovač priestorového zvuku
sa prepojí s hlavnou jednotkou
a indikátor LINK/STANDBY
začne svietiť na oranžovo.
Ak sa zobrazí hlásenie [Cannot set
Secure Link.] (Nemožno nastaviť
zabezpečené prepojenie.), postupujte
podľa správ na obrazovke.
Zrušenie funkcie zabezpečeného
prepojenia
Hlavná jednotka
V kroku č. 6 vyššie vyberte položku [Off]
(Vypnuté).
Zosilňovač priestorového zvuku
Podržte stlačené tlačidlo SECURE LINK
na zadnej strane zosilňovača priestorového
zvuku, kým indikátor LINK/STANDBY
nezačne svietiť alebo blikať na zeleno.
57SK
Ďalšie operácie
Môžete určiť bezdrôtové pripojenie na
prepojenie hlavnej jednotky a zosilňovača
priestorového zvuku pomocou funkcie
zabezpečeného prepojenia.
Táto funkcia môže zabrániť rušeniu pri
používaní viacerých bezdrôtových
zariadení vami alebo vašimi susedmi.
7
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [On] (Zapnuté) a stlačte
tlačidlo .
Ak je bezdrôtový prenos
nestabilný
[RF Channel] (Kanál RF)
Ak používate viacero bezdrôtových
systémov, napríklad bezdrôtovú sieť LAN
(lokálna sieť) alebo pripojenie Bluetooth,
bezdrôtové signály môžu byť nestabilné.
V takom prípade môžete prenos zlepšiť
nasledujúcou zmenou nastavenia položky
[RF Channel] (Kanál RF).
1
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Stláčaním tlačidiel B/b vyberte
položku
[Setup] (Nastavenie).
3
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [System Settings] (Nastavenia
systému) a stlačte tlačidlo .
4
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [Wireless Sound
Connection] (Bezdrôtové zvukové
pripojenie) a stlačte tlačidlo .
Zobrazí sa obrazovka [Wireless Sound
Connection] (Bezdrôtové zvukové
pripojenie).
5
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [RF Channel] (Kanál RF)
a stlačte tlačidlo .
6
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
požadované nastavenie a stlačte
tlačidlo .
• [Auto] (Automaticky): Toto
nastavenie vyberte v bežných
prípadoch. Systém automaticky
vyberie lepší kanál na prenos.
• [1], [2], [3]: Systém bude zvuk prenášať
pevným nastavením kanála na prenos.
Vyberte kanál s lepším prenosom.
Poznámka
Prenos môžete zlepšiť zmenou prenosového
kanála (frekvencie) iných bezdrôtových
systémov. Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie iných bezdrôtových systémov.
58SK
Nastavenia a úpravy
Používanie obrazovky
nastavení
Možnosti ako obraz a zvuk môžete rôzne
nastavovať.
Predvolené nastavenia sú podčiarknuté.
Poznámka
Nastavenia prehrávania uložené na disku sú
nadradené nad nastaveniami na obrazovke
nastavení. Z tohto dôvodu nemusia byť niektoré
uvedené funkcie k dispozícii.
1
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Stláčajte tlačidlá B/b a vyberte
položku
[Setup] (Nastavenie).
3
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
ikonu kategórie nastavenia
a stlačte tlačidlo .
Ikona
Vysvetlenie
[Remote Control Setting
Guide] (Sprievodca
nastavením diaľkového
ovládania) (str. 59)
Slúži na výber nastavení
diaľkového ovládania na
ovládanie televízora alebo
iného vybavenia.
[Network Update] (Sieťová
aktualizácia) (str. 59)
Slúži na aktualizáciu
softvéru tohto systému.
[Screen Settings]
(Nastavenia obrazovky)
(str. 60)
Slúži na výber nastavení
obrazovky podľa typu
televízora.
Ikona
Vysvetlenie
Ikona
Vysvetlenie
[Audio Settings]
(Nastavenia zvuku) (str. 62)
[Resetting] (Obnovenie
nastavení) (str. 69)
Slúži na výber nastavení zvuku
podľa typu konektorov.
Slúži na obnovenie
výrobných nastavení
systému
[BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavenia sledovania
diskov BD alebo DVD)
(str. 64)
Slúži na výber podrobných
nastavení prehrávania
diskov BD alebo DVD.
[Parental Control Settings]
(Nastavenia rodičovskej
ochrany) (str. 64)
[Music Settings]
(Nastavenia hudby)
(str. 65)
Slúži na výber podrobných
nastavení prehrávania
diskov Super Audio CD.
[System Settings]
(Nastavenia systému)
(str. 65)
x [Preset Mode] (Režim predvolieb)
Zmenou predvoleného kódu diaľkového
ovládania môžete ovládať vybavenie inej
značky než Sony. Podrobné informácie
nájdete v časti „Zmena predvoleného kódu
diaľkového ovládania (režim predvolieb)“
(str. 54).
Slúži na výber nastavení
týkajúcich sa systému.
[External Input Settings]
(Nastavenia externých
vstupov) (str. 67)
Slúži na nastavenie
vynechávania vstupov pre
jednotlivé externé vstupy.
[Network Settings]
(Nastavenia siete) (str. 67)
Slúži na výber podrobných
internetových nastavení
a nastavení siete.
[Easy Network Settings]
(Jednoduché nastavenia
siete) (str. 69)
Slúži na spustenie funkcie
[Easy Network Settings]
(Jednoduché nastavenia
siete), ktorá umožňuje
vybrať základné
nastavenia siete.
[Network Update]
(Sieťová aktualizácia)
Aktualizáciou softvéru na najnovšiu verziu
môžete využívať najnovšie funkcie.
Informácie o aktualizačných funkciách
nájdete na týchto webových lokalitách:
Pre zákazníkov v Európe a Rusku:
http://support.sony-europe.com/
Pre zákazníkov v iných krajinách
a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/section/support
59SK
Nastavenia a úpravy
Slúži na výber podrobných
nastavení funkcie
rodičovskej ochrany.
[Remote Control
Setting Guide] (Sprievodca
nastavením diaľkového
ovládania)
Počas aktualizácie softvéru sa na displeji
horného panela zobrazuje hlásenie
UPDATE. Po dokončení aktualizácie
sa hlavná jednotka automaticky vypne.
Kým prebieha aktualizácia, nezapínajte,
nevypínajte ani nepoužívajte hlavnú
jednotku ani televízor. Počkajte, kým
sa aktualizácia softvéru dokončí.
[Screen Settings]
(Nastavenia obrazovky)
x [3D Output Setting] (Nastavenie
trojrozmerného výstupu)
[Auto] (Automaticky): Toto nastavenie
vyberte v bežných prípadoch.
[Off] (Vypnuté): Toto nastavenie vyberte,
ak chcete všetok obsah zobrazovať
dvojrozmerne.
[4:3]: Túto možnosť vyberte, keď pripojíte
televízor s pomerom strán 4 : 3 bez funkcie
širokouhlého režimu.
x [Screen Format] (Formát obrazovky)
[Full] (Celá obrazovka): Túto možnosť
vyberte, keď pripojíte televízor s funkciou
širokouhlého režimu. Obraz s pomerom
strán 4 : 3 sa bude zobrazovať s pomerom
16 : 9 aj na širokouhlom televízore.
[Normal] (Normálny): Slúži na zmenu
veľkosti obrazu, aby sa zmestil na
obrazovku s pôvodným pomerom strán
obrazu.
x [DVD Aspect Ratio] (Pomer strán
pre disky DVD)
[Letter Box] (Orámované): Slúži na
zobrazenie obrazu s čiernymi okrajmi
v hornej a dolnej časti.
Poznámka
Trojrozmerný obraz z konektora HDMI (IN 1)
alebo HDMI (IN 2) sa reprodukuje bez ohľadu na
toto nastavenie.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Nastavenie veľkosti televíznej
obrazovky na trojrozmerné
zobrazenie)
Slúži na nastavenie veľkosti obrazovky
televízora kompatibilného s funkciou
trojrozmerného zobrazenia.
Poznámka
Toto nastavenie nefunguje pri trojrozmernom
obraze prenášanom z konektora HDMI (IN 1)
ani HDMI (IN 2).
x [TV Type] (Typ televízora)
[16:9]: Túto možnosť vyberte, keď pripojíte
širokouhlý televízor alebo televízor
s funkciou širokouhlého režimu.
60SK
[Pan & Scan] (Orezané): Slúži na
zobrazenie celej výšky obrazu na celej
obrazovke s orezanými bočnými stranami.
x [Cinema Conversion Mode] (Režim
filmovej konverzie)
[Auto] (Automaticky): Toto nastavenie
vyberte v bežných prípadoch. Hlavná
jednotka automaticky zistí, či ide o video
alebo film a prepne na vhodný spôsob
konverzie.
[Video]: Bez ohľadu na materiál sa vždy
vyberie spôsob konverzie vhodný pre videá.
x [Output Video Resolution]
(Výstupné rozlíšenie obrazu)
[Auto] (Automaticky): Slúži na výstup
videosignálov v závislosti od rozlíšenia
televízora alebo pripojeného vybavenia.
[Original Resolution] (Pôvodné rozlíšenie):
Slúži na výstup videosignálov v závislosti od
rozlíšenia zaznamenaného na disku. (Ak je
toto rozlíšenie nižšie než štandardné
rozlíšenie (SD), upraví sa na rozlíšenie SD.)
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i],
[1080p]: Slúži na výstup videosignálov
v závislosti od vybraného nastavenia
rozlíšenia.
x [BD-ROM 24p Output] (Výstup
BD-ROM 24p)
[Auto] (Automaticky): Videosignály 24p sa
reprodukujú iba v prípade, že pomocou
konektora HDMI pripojíte televízor
kompatibilný s obrazovým signálom 1080/
24p a položka [Output Video Resolution]
(Výstupné rozlíšenie obrazu) je nastavená
na možnosť [Auto] (Automaticky) alebo
[1080p].
[On] (Zapnuté): Túto možnosť vyberte
v prípade, ak je televízor kompatibilný
s videosignálmi 1 080/24p.
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte
v prípade, ak televízor nie je kompatibilný
s videosignálmi 1 080/24p.
x [DVD-ROM 24p Output]
(Výstup DVD-ROM 24p)
[Auto] (Automaticky): Videosignály 24p
sa reprodukujú iba v prípade, že pomocou
konektora HDMI pripojíte televízor
kompatibilný s videosignálom 1080/24p
a položka [Output Video Resolution]
(Výstupné rozlíšenie obrazu) je nastavená na
možnosť [Auto] (Automaticky) alebo [1080p].
x [4K Output] (Výstup 4K)
[Auto1] (Automaticky 1): Keď je pripojené
vybavenie značky Sony kompatibilné
s režimom 4K, počas prehrávania
videozáznamov sa reprodukujú
videosignály 2K (1920 × 1080) a počas
prehrávania fotografií sa reprodukujú
videosignály 4K.
Keď je pripojené vybavenie inej značky než
Sony kompatibilné s režimom 4K, počas
prehrávania videozáznamu 24p na diskoch
BD alebo DVD ROM alebo prehrávania
fotografií sa reprodukujú videosignály 4K.
Toto nastavenie nefunguje pri prehrávaní
trojrozmerného obrazu.
[Auto2] (Automaticky 2): Keď pripojíte
vybavenie kompatibilné s režimom 4K/24p
a vyberiete príslušné nastavenia v časti
[BD-ROM 24p Output] (Výstup BD-ROM
24p) alebo [DVD-ROM 24p Output]
(Výstup DVD-ROM 24p), videosignály
4K/24p sa budú reprodukovať
automaticky. Takisto pri prehrávaní
súborov s dvojrozmernými fotografiami
sa budú reprodukovať snímky
s rozlíšením 4K/24p.
[Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie tejto
funkcie.
Poznámka
Ak sa po výbere položky [Auto1] (Automaticky 1)
nezistí vybavenie Sony, toto nastavenie bude
mať rovnaký efekt ako nastavenie [Auto2]
(Automaticky 2).
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automaticky): Automaticky sa
zistí typ externého vybavenia a prepne sa na
zodpovedajúce nastavenie farieb.
[YCbCr (4:2:2)]: Slúži na reprodukciu
videosignálov YCbCr 4 : 2 : 2.
61SK
Nastavenia a úpravy
* Ak je systém farieb disku NTSC, rozlíšenie
videosignálov možno konvertovať iba na
možnosť [480i] a [480p].
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte
v prípade, ak televízor nie je kompatibilný
s videosignálmi 1 080/24p.
[YCbCr (4:4:4)]: Slúži na reprodukciu
videosignálov YCbCr 4 : 4 : 4.
[RGB]: Túto možnosť vyberte pri pripájaní
k vybaveniu s konektorom DVI, ktorý je
kompatibilný so štandardom HDCP.
x [HDMI Deep Colour Output]
(Výstup HDMI Deep Colour)
[Auto] (Automaticky): Toto nastavenie
vyberte v bežných prípadoch.
[16bit], [12bit], [10bit]: Ak je pripojený
televízor kompatibilný s režimom
Deep Colour, reprodukujú sa 16-bitové,
12-bitové alebo 10-bitové videosignály.
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte, ak
je obraz nestabilný alebo ak sa zobrazujú
neprirodzené farby.
x [SBM] (Zlepšené mapovanie bitov)
[On] (Zapnuté): Dochádza
k vyhladzovaniu prechodov výstupného
videosignálu z konektora HDMI (OUT).
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte,
ak je výstupný videosignál skreslený
a farby sú neprirodzené.
x [Pause Mode] (Režim pozastavenia)
(len pre disky BD/DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW)
[Auto] (Automaticky): Obraz vrátane
objektov, ktoré sa dynamicky pohybujú,
sa vysiela bez chvenia. Túto funkciu
vyberte v bežných prípadoch.
[Frame] (Snímka): Obraz vrátane objektov,
ktoré sa nepohybujú dynamicky, sa vysiela
vo vysokom rozlíšení.
[Audio Settings]
(Nastavenia zvuku)
x [BD Audio MIX Setting] (Nastavenie
zmiešavania zvukov na disku BD)
[On] (Zapnuté): Slúži na reprodukciu
zvuku získaného zmiešaním
interaktívneho zvuku a sekundárneho
zvuku s primárnym zvukom.
[Off] (Vypnuté): Slúži na reprodukciu
iba primárneho zvuku.
x [Audio DRC] (Kompresia
dynamického rozsahu zvukov)
Môžete komprimovať dynamický rozsah
zvukovej stopy.
[Auto] (Automaticky): Prehrávanie sa
bude uskutočňovať podľa dynamického
rozsahu určeného diskom (iba disky
BD-ROM).
[On] (Zapnuté): Systém reprodukuje
zvukovú stopu v dynamickom rozsahu
podľa zámerov technika nahrávania.
[Off] (Vypnuté): Nedochádza ku kompresii
dynamického rozsahu.
x [Attenuate - AUDIO]
(Oslabenie zvuku)
Zvuk prehrávaný z vybavenia pripojeného
ku konektorom AUDIO (AUDIO IN L/R)
môže byť skreslený. Skresleniu môžete
predísť znížením hlasitosti vstupu na
hlavnej jednotke.
[On] (Zapnuté): Zníži sa hlasitosť vstupu.
Hlasitosť výstupu sa pri tomto nastavení
zníži.
[Off] (Vypnuté): Normálna hlasitosť
vstupu.
62SK
x [Audio Output] (Zvukový výstup)
Môžete vybrať spôsob výstupu pri prenose
zvukového signálu.
[Speaker] (Reproduktor): Multikanálový
zvuk sa prenáša iba z reproduktorov
systému.
[Speaker + HDMI] (Reproduktor +
HDMI): Multikanálový zvuk sa prenáša iba
z reproduktorov systému a dvojkanálový
formát lineárnych signálov PCM
z konektora HDMI (OUT).
[HDMI]: Zvuk sa prenáša iba z konektora
HDMI (OUT). Formát zvuku závisí od
pripojeného vybavenia.
x [Sound Effect] (Zvukový efekt)
Môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové
efekty systému (nastavenie SOUND
MODE (str. 31)).
V prípade dvojkanálového zdroja môžete
simulovať priestorový zvuk pomocou
nastavenia [Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6
Cinema] alebo [DTS Neo:6 Music].
[Sound Mode On] (Zapnutý zvukový
režim): Povolí sa priestorový efekt
zvukového režimu (str. 31) a režim futbalu
(str. 32).
x [Speaker Settings]
(Nastavenia reproduktorov)
Ak chcete dosiahnuť optimálny priestorový
zvuk, nastavte reproduktory. Podrobné
informácie nájdete v časti „Nastavenie
reproduktorov“ (str. 50).
x [Auto Calibration]
(Automatická kalibrácia)
Môžete automaticky kalibrovať príslušné
nastavenia. Podrobné informácie nájdete
v časti „Automatická kalibrácia príslušných
nastavení reproduktora“ (str. 49).
x [Bluetooth AUDIO – AAC]
(Zvuk Bluetooth – formát AAC)
Zvuk AAC môžete zapnúť alebo vypnúť.
[On] (Zapnuté): Zvuk AAC, ak zariadenie
Bluetooth podporuje formát AAC.
[Off] (Vypnuté): Zvuk SBC.
Poznámka
Ak je funkcia AAC zapnutá, môžete si vychutnať
vysokokvalitný zvuk. Ak zvuk AAC na vašom
zariadení nemôžete počúvať, vyberte položku
[Off] (Vypnuté).
63SK
Nastavenia a úpravy
Poznámka
• Ak je položka [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) nastavená na hodnotu [On]
(Zapnuté) (str. 65), položka [Audio Output]
(Zvukový výstup) sa automaticky nastaví na
hodnotu [Speaker + HDMI] (Reproduktor +
HDMI) a toto nastavenie nemožno zmeniť.
• (Iba modely pre Európu) Ak je položka [Audio
Output] (Zvukový výstup) nastavená na
hodnotu [Speaker + HDMI] (Reproduktor +
HDMI) a položka [HDMI1 Audio Input Mode]
(Režim zvukového vstupu HDMI1) (str. 65) na
hodnotu [TV] (Televízor), z konektora HDMI
(OUT) sa neprenášajú zvukové signály.
• Ak je položka [Audio Output] (Zvukový
výstup) nastavená na hodnotu [HDMI], formát
výstupného signálu pre funkciu TV je
dvojkanálový formát lineárneho signálu PCM.
[Dolby Pro Logic]: Systém simuluje
priestorový zvuk z dvojkanálových zdrojov
a prehráva zvuk zo všetkých reproduktorov
(5.1-kanálové reproduktory) (dekódovanie
v režime Dolby Pro Logic).
[DTS Neo:6 Cinema]/[DTS Neo:6 Music]:
Systém simuluje priestorový zvuk
z dvojkanálových zdrojov a vytvára
viackanálový zvuk (dekódovanie v režime
DTS Neo:6 Cinema alebo DTS Neo:6 Music).
[2ch Stereo] (2-kanálový stereofónny
zvuk): Zvuk zo systému sa prenáša iba
z predných ľavých a pravých
reproduktorov a hlbokotónového
reproduktora. Formáty multikanálového
priestorového zvuku sa zmiešajú
a zredukujú do dvojkanála.
[Off] (Vypnuté): Zvukové efekty sa zakážu.
Zvuk sa prehráva v pôvodne nahratej podobe.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Nastavenia
sledovania diskov BD
alebo DVD)
x [BD/DVD Menu Language] (Jazyk
ponuky disku BD alebo DVD)
Môžete vybrať predvolený jazyk ponuky
diskov BD-ROM alebo DVD VIDEO.
Po výbere položky [Select Language Code]
(Vybrať kód jazyka) sa zobrazí obrazovka
na zadanie kódu jazyka. Zadajte kód jazyka
uvedený v časti „Zoznam kódov jazykov“
(str. 85).
x [Audio Language] (Jazyk zvuku)
Môžete vybrať predvolený jazyk stôp na
diskoch BD-ROM alebo DVD VIDEO.
Po výbere položky [Original] (Pôvodné) sa
zvolí jazyk, ktorý je na disku nastavený ako
primárny.
Po výbere položky [Select Language Code]
(Vybrať kód jazyka) sa zobrazí obrazovka
na zadanie kódu jazyka. Zadajte kód jazyka
uvedený v časti „Zoznam kódov jazykov“
(str. 85).
x [Subtitle Language] (Jazyk titulkov)
Môžete vybrať predvolený jazyk titulkov
pre disky BD-ROM alebo DVD VIDEO.
Po výbere položky [Select Language Code]
(Vybrať kód jazyka) sa zobrazí obrazovka
na zadanie kódu jazyka. Zadajte kód jazyka
uvedený v časti „Zoznam kódov jazykov“
(str. 85).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Vrstva prehrávania hybridných
diskov BD)
[BD]: Prehrá sa vrstva BD.
[DVD/CD]: Prehrá sa vrstva DVD alebo CD.
64SK
x [BD Internet Connection]
(Internetové pripojenie k službe BD)
[Allow] (Povoliť): Toto nastavenie vyberte
v bežných prípadoch.
[Do not allow] (Nepovoliť): Internetové
pripojenie sa zakáže.
[Parental Control
Settings] (Nastavenia
rodičovskej ochrany)
x [Password] (Heslo)
Nastavte alebo zmeňte heslo funkcie
rodičovskej ochrany. Heslo umožňuje
nastaviť obmedzenia týkajúce sa
prehrávania diskov BD-ROM, DVD
VIDEO alebo videí na internete. V prípade
potreby môžete odlíšiť úrovne obmedzení
pre disky BD-ROM a DVD VIDEO.
x [Parental Control Area Code] (Kód
oblasti na rodičovskú ochranu)
Prehrávanie niektorých diskov BD-ROM
alebo DVD VIDEO môže byť obmedzené
na určitú geografickú oblasť. Scény môžu
byť zablokované alebo nahradené inými
scénami. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a zadajte štvorciferné heslo.
x [BD Parental Control] (Rodičovská
ochrana pre disky BD)/[DVD Parental
Control] (Rodičovská ochrana pre disky
DVD)/[Internet Video Parental Control]
(Rodičovská ochrana pre videá na
internete)
Nastavením rodičovskej ochrany možno
zablokovať scény, prípadne ich nahradiť
inými scénami. Postupujte podľa pokynov
na obrazovke a zadajte štvorciferné heslo.
x [Internet Video Unrated] (Videá na
internete bez hodnotenia)
[Allow] (Povoliť): Povolí sa prehrávanie
videí na internete, ktoré nemajú
hodnotenie.
[Block] (Zablokovať): Zablokuje sa
prehrávanie videí na internete, ktoré
nemajú hodnotenie.
[Music Settings]
(Nastavenia hudby)
x [Main Unit illumination]
(Osvetlenie hlavnej jednotky)
[On] (Zapnuté): Displej horného panela je
vždy zapnutý, indikátor dotykových
tlačidiel vždy svieti a jas indikátora LED je
nastavený na maximum.
[Auto] (Automaticky): Displej horného
panela a indikátor dotykových tlačidiel sa
vypnú a jas indikátora LED sa automaticky
zníži, keď systém nepoužívate približne
10 sekúnd.
Poznámka
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Kanály prehrávania diskov Super
Audio CD)
[DSD 2ch] (DSD – 2 kanály): Prehrá sa
dvojkanálová oblasť.
[DSD Multi] (DSD – viac kanálov): Prehrá sa
multikanálová oblasť.
[System Settings]
(Nastavenia systému)
x [OSD Language] (Jazyk ponuky na
obrazovke)
Môžete vybrať požadovaný jazyk ponúk na
obrazovke systému.
Keď je vybrané nastavenie [Auto] (Automaticky),
počas prehrávania svieti iba tlačidlo N.
x [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI)
[Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI)
[On] (Zapnuté): Slúži na zapnutie funkcie
[Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia
HDMI). Môžete ovládať jednotlivé
vybavenie pripojené pomocou kábla
HDMI.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
Poznámka
(iba modely pre Európu)
Keď nastavíte položku [Quick Start Mode]
(Režim rýchleho spustenia) na možnosť [On]
(Zapnuté), položka [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI) sa automaticky
nastaví na možnosť [Off] (Vypnuté).
65SK
Nastavenia a úpravy
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Vrstva prehrávania diskov Super
Audio CD)
[Super Audio CD]: Prehrá sa vrstva Super
Audio CD.
[CD]: Prehrá sa vrstva CD.
x [Wireless Sound Connection]
(Bezdrôtové zvukové pripojenie)
Môžete vybrať ďalšie nastavenia
bezdrôtového systému. Podrobné informácie
nájdete v časti „Ďalšie nastavenia
bezdrôtového systému“ (str. 57).
Môžete tiež skontrolovať stav bezdrôtového
prenosu. Po aktivovaní bezdrôtového
prenosu sa napravo od položky [Status]
(Stav) zobrazí hlásenie [OK].
[Audio Return Channel] (Spätný
zvukový kanál)
Táto funkcia je k dispozícii, keď pripojíte
systém k televízoru pomocou konektora
HDMI IN, ktorý je kompatibilný
s funkciou Audio Return Channel,
a položka [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) je nastavená na možnosť
[On] (Zapnuté).
[Auto] (Automaticky): Systém dokáže
automaticky prijímať digitálny zvukový
signál z televízora pomocou kábla HDMI.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
[HDMI1 Audio Input mode] (Režim
zvukového vstupu HDMI1) (iba modely
pre Európu)
Môžete vybrať zvukový vstup vybavenia
pripojeného ku konektoru HDMI (IN 1).
[HDMI1]: Zvuk z vybavenia pripojeného
ku konektoru HDMI (IN 1) sa reprodukuje
z konektora HDMI (IN 1).
[TV] (Televízor): Zvuk z vybavenia
pripojeného ku konektoru HDMI (IN 1) sa
reprodukuje z konektora TV (DIGITAL IN
OPTICAL).
x [Quick Start Mode] (Režim rýchleho
spustenia)
[On] (Zapnuté): Skráti sa čas spustenia
z pohotovostného režimu. Systém
môžete používať čoskoro po zapnutí.
[Off] (Vypnuté): Predvolené nastavenie.
Poznámka
(iba modely pre Európu)
Skôr ako nastavíte položku [Quick Start Mode]
(Režim rýchleho spustenia) na hodnotu [On]
(Zapnuté), musíte nastaviť položky [Control for
HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI)
a [Remote Start] (Vzdialené zapínanie)
na hodnotu [Off] (Vypnuté).
Keď nastavíte položku [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI) alebo [Remote
Start] (Vzdialené zapínanie) na možnosť [On]
(Zapnuté), položka [Quick Start Mode] (Režim
rýchleho spustenia) sa automaticky nastaví na
možnosť [Off] (Vypnuté).
66SK
x [Power Save Drive] (Úspora energie)
[On] (Zapnuté): Pri nízkej úrovni hlasitosti
sa zníži spotreba energie.
[Off] (Vypnuté): Normálny stav. Systém
dokáže reprodukovať hlasitosť zvuku.
x [Auto Standby] (Automatický
pohotovostný režim)
[On] (Zapnuté): Slúži na zapnutie funkcie
[Auto Standby] (Automatický
pohotovostný režim). Ak systém nebudete
približne 30 minút používať, automaticky
sa prepne do pohotovostného režimu.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
x [Auto Display]
(Automatické zobrazenie)
[On] (Zapnuté): Pri zmene prezeraných
titulov, režimov obrazu, zvukových
signálov atď. sa na obrazovke automaticky
zobrazia príslušné informácie.
[Off] (Vypnuté): Informácie sa zobrazia až
po stlačení tlačidla DISPLAY.
x [Screen Saver] (Šetrič obrazovky)
[On] (Zapnuté): Slúži na zapnutie funkcie
šetriča obrazovky.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
x [Software Update Notification]
(Upozornenie na aktualizácie softvéru)
[On] (Zapnuté): Systém sa nastaví tak, aby
vás informoval o dostupnosti najnovšej
verzie softvéru (str. 59).
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
x [Gracenote Settings] (Nastavenia
služby Gracenote)
[Auto] (Automaticky): Po zastavení
prehrávania disku sa automaticky
prevezmú informácie o disku. Systém musí
byť pripojený k sieti, aby sa mohli prevziať.
[Manual] (Manuálne): Informácie o disku
sa prevezmú po výbere funkcie [Video
Search] (Vyhľadávanie videí) alebo [Music
Search] (Vyhľadávanie hudby).
x [System Information] (Informácie
o systéme)
Môžete zobraziť informácie o verzii
softvéru tohto systému a jeho adresu MAC.
x [Software License Information]
(Informácie o licenciách na softvér)
Môžete zobraziť informácie o licenciách
na softvér.
Nastavenie vynechávania predstavuje
pohodlnú funkciu, ktorá pri výbere
požadovanej funkcie umožňuje vynechať
nepoužité vstupy.
x [HDMI1]/[HDMI2]/[TV] (Televízor)/
[Bluetooth AUDIO] (Zvuk Bluetooth)/
[AUDIO] (Zvuk)
[Do not skip] (Nevynechávať): Systém
nebude vynechávať vybratú funkciu pri
výbere požadovanej funkcie stláčaním
tlačidla FUNCTION.
[Skip] (Vynechávať): Systém bude
vynechávať vybratú funkciu pri výbere
požadovanej funkcie stláčaním tlačidla
FUNCTION.
x [Internet Settings] (Internetové
nastavenia)
Najprv pripojte systém k sieti. Podrobné
informácie nájdete v časti „Krok č. 3:
Príprava pripojenia k sieti“ (str. 25).
[Wired Setup] (Nastavenie káblového
pripojenia):Túto možnosť vyberte, ak sa
pripájate k širokopásmovému smerovaču
pomocou kábla LAN.
[Wireless Setup(built-in)] (Nastavenie
vstavaného bezdrôtového pripojenia):
Túto možnosť vyberte, ak sa pripájate
k bezdrôtovej sieti pomocou adaptéra
bezdrôtovej siete LAN, ktorý je vstavaný
v systéme.
Tip
Ďalšie informácie nájdete v časti Najčastejšie
otázky a na nasledujúcich webových lokalitách:
Pre zákazníkov v Európe a Rusku:
http://support.sony-europe.com/
Pre zákazníkov v iných krajinách a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/section/support
x [Network Connection Status]
(Stav pripojenia siete)
Zobrazuje aktuálny stav pripojenia siete.
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnostika pripojenia k sieti)
Spustením diagnostiky siete môžete
skontrolovať, či je pripojenie k sieti správne
vytvorené.
x [Connection Server Settings]
(Nastavenia servera pripojenia)
Slúži na nastavenie zobrazenia pripojeného
servera DLNA.
67SK
Nastavenia a úpravy
[External Input
Settings] (Nastavenia
externých vstupov)
[Network Settings]
(Nastavenia siete)
x [Renderer Set-up] (Nastavenie
vykresľovacieho zariadenia)
[Automatic Access Permission]
(Automatické povolenie prístupu): Slúži na
nastavenie povolenia automatického
prístupu z novo zisteného ovládača DLNA.
[Smart Select] (Inteligentný výber):
Umožní ovládaču DLNA od spoločnosti
Sony vyhľadať systém ako cieľové
vybavenie na ovládanie pomocou
infračervených lúčov. Túto funkciu môžete
zapnúť alebo vypnúť.
[Renderer Name] (Názov vykresľovacieho
zariadenia): Slúži na zobrazenie názvu
systému, ako je uvedený v iných
zariadeniach DLNA v sieti.
x [Renderer Access Control]
(Kontrola prístupu k vykresľovaciemu
zariadeniu)
Slúži na nastavenie, či sa budú prijímať
príkazy z ovládačov DLNA.
x [PARTY Auto Start] (Automatické
spustenie funkcie PARTY)
[On] (Zapnuté): Slúži na spustenie relácie
PARTY alebo pripojenie k existujúcej
relácii PARTY na žiadosť zariadenia v sieti,
ktoré je kompatibilné s funkciou PARTY
STREAMING.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
x [Registered Remote Devices]
(Registrované vzdialené zariadenia)
Slúži na zobrazenie zoznamu
registrovaných vzdialených zariadení.
68SK
x [Remote Start]
(Vzdialené zapínanie)
[On] (Zapnuté): Umožňuje zapnúť systém
pomocou zariadenia prepojeného
prostredníctvom siete, keď je systém
v pohotovostnom režime.
[Off] (Vypnuté): Systém nemožno zapnúť
pomocou zariadenia prepojeného
prostredníctvom siete.
Poznámka
(iba modely pre Európu)
Keď nastavíte položku [Quick Start Mode]
(Režim rýchleho spustenia) na možnosť [On]
(Zapnuté), položka [Remote Start] (Vzdialené
zapínanie) sa automaticky nastaví na možnosť
[Off] (Vypnuté).
[Easy Network
Settings] (Jednoduché
nastavenia siete)
Slúži na spustenie funkcie [Easy Network
Settings] (Jednoduché nastavenia siete),
ktorá umožňuje vybrať základné nastavenia
siete. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
[Resetting]
(Obnovenie nastavení)
x [Initialise Personal Information]
Inicializovať osobné informácie)
Môžete vymazať osobné informácie
uložené v systéme.
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
• V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo kvapaliny do zariadenia
odpojte systém od elektrickej siete a pred
ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
• Napájacieho kábla (sieťovej šnúry) sa
nedotýkajte mokrými rukami. Mohlo
by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Zdroje napájania
Ak nebudete systém dlhší čas používať,
odpojte ho od nástennej elektrickej
zásuvky. Pri odpájaní napájacieho kábla
(sieťovej šnúry) ťahajte za zástrčku. Nikdy
neťahajte za samotnú šnúru.
Umiestnenie
• Systém položte na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu.
• Hoci sa systém počas prevádzky zahrieva,
nejde o poruchu. Ak dlhší čas používate
systém pri zvýšenej hlasitosti, jeho
vrchná, spodná a bočné steny sa značne
zahrejú. Nedotýkajte sa krytu, aby ste sa
nepopálili.
• Systém neumiestňujte na mäkké povrchy
(koberce, prikrývky atď.), ktoré by mohli
zakryť ventilačné otvory.
• Systém neinštalujte do blízkosti zdrojov
tepla, ako sú radiátory alebo prieduchy,
ani na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, nadmernej
prašnosti, mechanickým vibráciám alebo
otrasom.
• Systém neinštalujte na šikmú plochu.
Systém je navrhnutý na fungovanie iba
vo vodorovnej polohe.
69SK
Ďalšie informácie
x [Reset to Factory Default Settings]
(Obnoviť výrobné predvolené
nastavenia)
Výberom príslušnej skupiny nastavení
môžete obnoviť výrobné predvolené
nastavenia systému. Obnovia sa všetky
nastavenia v rámci tejto skupiny.
Ďalšie informácie
• Systém a disky uchovávajte mimo
zariadení so silnými magnetmi, ako
sú mikrovlnné rúry alebo veľké
reproduktory.
• Na systém neumiestňujte ťažké
predmety.
• Pred predný panel neukladajte kovové
predmety. Môže sa tým obmedziť príjem
rádiových vĺn.
• Systém neumiestňujte v priestoroch,
v ktorých sa používajú lekárske prístroje.
Mohol by spôsobiť poruchu lekárskych
prístrojov.
• Ak používate kardiostimulátor alebo inú
zdravotnú pomôcku, poraďte sa
s lekárom alebo výrobcom zdravotnej
pomôcky, skôr než použijete funkciu
bezdrôtovej siete LAN.
Prevádzka
Ak je systém prinesený priamo z chladného
na teplé miesto alebo je umiestnený do
veľmi vlhkej miestnosti, na šošovkách vo
vnútri hlavnej jednotky sa môže
skondenzovať vlhkosť. Ak by sa to stalo,
systém nemusí fungovať správne. V takom
prípade vyberte disk a nechajte systém
zapnutý približne pol hodiny, kým sa
vlhkosť neodparí.
Nastavenie hlasitosti
Počas počúvania časti s veľmi nízkymi
vstupnými signálmi alebo bez zvukových
signálov nenastavujte maximálnu hlasitosť.
Ak tak urobíte, pri náhlom prehratí časti
s vysokou úrovňou hlasitosti sa môžu
poškodiť reproduktory.
Čistenie
Kryt, panel a ovládacie prvky čistite
jemnou handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
napríklad lieh alebo benzín.
70SK
Čistiace disky a čističe diskov
alebo šošoviek
Nepoužívajte čistiace disky ani čističe
diskov alebo šošoviek (vrátane
kvapalných alebo typov v spreji).
Môže to spôsobiť poruchu zariadenia.
Výmena súčastí
V prípade opravy tohto systému sa
opravované súčasti môžu ponechať na
účely opätovného použitia alebo recyklácie.
Farba televíznej obrazovky
Ak reproduktory spôsobujú
nerovnomernosť farieb na televíznej
obrazovke, vypnite televízor a po 15
až 30 minútach ho znova zapnite. Ak
nerovnomernosť farieb pretrváva, presuňte
reproduktory ďalej od televízora.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento systém dokáže
natrvalo udržať zastavený videoobraz
alebo obraz ponuky na televíznej
obrazovke. Ak zastavený videoobraz
alebo obraz ponuky na obrazovke
necháte na televízore zobrazený dlhší
čas, hrozí trvalé poškodenie televíznej
obrazovky. Tento problém sa môže
objaviť najmä v prípade televízorov
s plazmovým zobrazovacím panelom
a projekčných televízorov.
Premiestňovanie systému
Pred premiestňovaním systému
skontrolujte, či v ňom nie je vložený disk,
a odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel)
z nástennej zásuvky (elektrickej siete).
Komunikácia Bluetooth
•
•
•
•
•
– v nemocniciach, vlakoch, lietadlách,
na čerpacích staniciach a na všetkých
miestach, kde sa môžu vyskytovať
horľavé plyny,
– v blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych alarmov.
Hlavná jednotka podporuje funkcie
zabezpečenia, ktoré vyhovujú
špecifikáciám Bluetooth na zabezpečenie
bezpečného pripojenia počas
komunikácie pomocou technológie
Bluetooth. Toto zabezpečenie však
nemusí byť dostatočné v závislosti od
obsahu nastavenia a ďalších faktorov,
preto buďte pri komunikácii pomocou
technológie Bluetooth vždy opatrní.
Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za škody ani iné straty
vyplývajúcu z úniku informácií počas
komunikácie pomocou technológie
Bluetooth.
Komunikácia Bluetooth nemusí byť
zaručená so všetkými zariadeniami
Bluetooth, ktoré majú rovnaký profil
ako hlavná jednotka.
Zariadenia Bluetooth pripojené k hlavnej
jednotke musia vyhovovať špecifikáciám
Bluetooth predpísaným spoločnosťou
Bluetooth SIG, Inc., a ich súlad musí
byť overený. Avšak aj keď zariadenie
vyhovuje špecifikáciám Bluetooth, môžu
sa vyskytnúť prípady, keď vlastnosti alebo
špecifikácie zariadenia Bluetooth
znemožnia pripojenie alebo môžu mať za
následok odlišné metódy ovládania,
zobrazovania alebo prevádzky.
Môže sa vyskytnúť šum alebo sa odstráni
zvuk v závislosti od zariadenia Bluetooth
pripojeného k hlavnej jednotke,
prostredia komunikácie alebo okolitých
podmienok.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
súvisiace s vaším systémom, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
71SK
Ďalšie informácie
• Zariadenia Bluetooth by sa mali používať
do vzdialenosti približne 10 metrov
(vzdialenosť bez prekážok) od seba.
Efektívny komunikačný rozsah sa môže
skrátiť pri nasledujúcich podmienkach:
– keď sa medzi zariadeniami s pripojením
Bluetooth nachádza osoba, kovový
predmet, stena alebo iná prekážka,
– umiestnenia s nainštalovanou
bezdrôtovou sieťou LAN,
– ak sa v blízkosti používajú
mikrovlnné rúry,
– umiestnenia s výskytom iných
elektromagnetických vĺn.
• Zariadenia Bluetooth a bezdrôtová sieť
LAN (IEEE 802.11b/g) používajú
rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz).
Pri používaní zariadenia Bluetooth
v blízkosti zariadenia so schopnosťou
pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN sa
môže vyskytnúť elektromagnetické
rušenie. To môže mať za následok nižšie
rýchlosti prenosu údajov, šum alebo
neschopnosť pripojenia. V takom
prípade vyskúšajte nasledujúce riešenia:
– používajte hlavnú jednotku najmenej
10 metrov od zariadenia s pripojením
k bezdrôtovej sieti LAN,
– vypnite napájanie vybavenia
s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN,
keď používate zariadenie Bluetooth
do vzdialenosti 10 metrov,
– nainštalujte hlavnú jednotku
a zariadenie Bluetooth čo
najbližšie k sebe.
• Rádiové vlny vysielané hlavnou
jednotkou môžu spôsobovať rušenie
prevádzky niektorých lekárskych
zariadení. Keďže toto rušenie môže
spôsobiť poruchu zariadenia, vždy
vypnite napájanie hlavnej jednotky
a zariadenia Bluetooth v nasledujúcich
umiestneniach:
Poznámky o diskoch
Riešenie problémov
Manipulácia s diskami
Ak sa počas používania systému vyskytne
niektorý z týchto problémov, skôr ako
budete požadovať opravu, pokúste sa ho
vyriešiť pomocou tohto sprievodcu
riešením problémov. Ak by akýkoľvek
problém pretrval, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
V prípade problémov s funkciou
bezdrôtového prenosu zvuku nechajte
predajcu produktov spoločnosti Sony
skontrolovať celý systém (hlavnú jednotku
aj zosilňovač priestorového zvuku).
• Disk chytajte za okraje, aby zostal čistý.
Nedotýkajte sa povrchu.
• Na disk nepriliepajte papier ani lepiacu
pásku.
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému
svetlu ani zdrojom tepla, napríklad
prieduchom horúceho vzduchu, ani
ho nenechávajte v aute zaparkovanom
na priamom slnečnom svetle, pretože
teplota môže vo vnútri auta výrazne
stúpnuť.
• Po prehratí odložte disk do obalu.
Čistenie
• Pred prehrávaním vyčistite disk
pomocou čistiacej tkaniny.
Disk utierajte od stredu smerom von.
Všeobecné
Napájanie sa nezapne.
t Skontrolujte, či je sieťová šnúra
(napájací kábel) bezpečne pripojená.
Diaľkové ovládanie nefunguje.
t Vzdialenosť medzi diaľkovým
ovládaním a hlavnou jednotkou
je príliš veľká.
t Batérie v diaľkovom ovládaní sú slabé.
Kryt disku sa neotvára a disk nemožno
vybrať stlačením tlačidla Z.
• Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín,
riedidlo, komerčné čistiace prostriedky
ani antistatické spreje určené pre
vinylové LP platne.
Tento systém môže prehrávať iba štandardné
okrúhle disky. Používanie neštandardných
diskov s iným ako kruhovým tvarom
(napríklad v tvare karty, srdca alebo hviezdy)
môže spôsobiť poruchu.
Nepoužívajte disk, na ktorom je
pripevnené komerčne dostupné
príslušenstvo, napríklad štítok alebo
prstenec.
72SK
t Vyskúšajte tento postup:
1 Dotknutím sa a podržaním
tlačidiel N and Z na hlavnej
jednotke na viac ako päť sekúnd
otvorte kryt disku.
2 Vyberte disk.
3 Vytiahnite napájací kábel (sieťovú
šnúru) z nástennej zásuvky
(elektrickej siete) a po niekoľkých
minútach ju znova zapojte.
Systém nefunguje normálne.
t Vytiahnite napájací kábel (sieťovú
šnúru) z nástennej zásuvky (elektrickej
siete) a po niekoľkých minútach ho
znova zapojte.
Hlásenia
Na televíznej obrazovke sa zobrazuje
hlásenie [A new software version is
available. Please go to the „Setup“ section of
the menu and select „Network Update“ to
perform the update.] (Dostupná je nová
verzia softvéru. V ponuke prejdite do časti
Setup (Nastavenie) a výberom položky
Network Update (Sieťová aktualizácia)
vykonajte aktualizáciu.).
t Informácie o aktualizácii systému na
najnovšiu verziu softvéru nájdete
v časti [Network Update] (Sieťová
aktualizácia) (str. 59).
t Stlačením tlačidla "/1 vypnite systém
a po zmiznutí hlásenia STBY
skontrolujte nasledujúce skutočnosti.
• Nastal medzi pólmi + a –
reproduktorových káblov skrat?
• Používate iba dodané reproduktory?
• Sú ventilačné otvory systému niečím
zakryté?
• Po kontrole skutočností uvedených
vyššie a vyriešení problémov zapnite
systém. Ak príčinu problému
nemožno nájsť ani po kontrole
týchto skutočností, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Na displeji horného panela sa zobrazuje
hlásenie LOCKED.
t Vypnite funkciu detskej zámky (str. 52).
Na displeji horného panela sa zobrazuje
hlásenie D. LOCK.
t Obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony alebo
miestne autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
t Obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony alebo
miestne autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony a uveďte
kód chyby.
Na celej televíznej obrazovke sa zobrazuje
symbol
bez akýchkoľvek hlásení.
t Obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony alebo
miestne autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
Po stlačení tlačidla SOUND MODE, FOOTBALL
or MUSIC EQ sa na displeji horného panela
zobrazí hlásenie NOT.USE.
t Keď je položka [Sound Effect]
(Zvukový efekt) nastavená na inú
možnosť ako [Sound Mode On]
(Zapnutý zvukový režim), nastavenie
položiek SOUND MODE,
FOOTBALL a MUSIC EQ nemožno
zmeniť. Položku [Sound Effect]
(Zvukový efekt) v ponuke [Audio
Settings] (Nastavenia zvuku) nastavte
na hodnotu [Sound Mode On]
(Zapnutý zvukový režim) (str. 63).
Obraz
Obraz sa nezobrazuje alebo nereprodukuje
správne.
t Skontrolujte metódu výstupu systému
(str. 22).
t Dotknutím sa a podržaním tlačidiel
N a VOL – na hlavnej jednotke na
viac ako päť sekúnd obnovte najnižšie
výstupné rozlíšenie obrazu.
t V prípade diskov BD-ROM
skontrolujte nastavenie položky [BDROM 24p Output] (Výstup BD-ROM
24p) v ponuke [Screen Settings]
(Nastavenia obrazovky) (str. 61).
73SK
Ďalšie informácie
Na displeji horného panela sa striedavo
zobrazujú hlásenia PRTECT, PUSH a POWER.
Na displeji horného panela sa zobrazí
hlásenie Exxxx (x je číslo).
Obraz sa nezobrazuje po vytvorení
pripojenia pomocou kábla HDMI.
Na televíznej obrazovke sa objavuje
nerovnomernosť farieb.
t Hlavná jednotka je pripojená
k vstupnému zariadeniu, ktoré nie je
kompatibilné s technológiou HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection) (na hornom paneli sa
nerozsvieti indikátor HDMI) (str. 22).
t Ak reproduktory používate
s televízorom CRT alebo projektorom,
nainštalujte ich aspoň 0,3 metra
od televízneho prijímača.
t Ak nerovnomernosť farieb pretrváva,
jedenkrát vypnite televízor a po 15 až
30 minútach ho znova zapnite.
t Uistite sa, že sa v blízkosti
reproduktorov nenachádza žiadny
magnetický objekt (magnetická
zarážka na televíznom stojane,
zdravotnícka pomôcka, hračka atď.).
Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje
trojrozmerný obraz reprodukovaný
z konektora HDMI (IN 1) alebo HDMI (IN 2).
t Trojrozmerný obraz sa nemusí
zobrazovať v závislosti od televízora
alebo obrazového vybavenia.
Tmavá časť obrazu je príliš tmavá a svetlá
časť príliš svetlá alebo neprirodzená.
t Nastavte položku [Picture Quality
Mode] (Režim kvality obrazu)
na hodnotu [Auto] (Automaticky)
(predvolené) (str. 43).
Na obraze sa objavuje šum.
t Vyčistite disk.
t Ak sa obrazový výstup zo systému
prenáša do televízora cez
videorekordér, kvalitu obrazu môže
ovplyvňovať signál ochrany pred
kopírovaním, ktorý sa používa na
niektoré programy na diskoch BD
a DVD. Ak sa problémy vyskytujú aj
po zapojení hlavnej jednotky priamo
do televízora, skúste ju pripojiť k iným
vstupným konektorom.
Obraz sa nezobrazuje na celej televíznej
obrazovke.
t Skontrolujte nastavenie položky
[TV Type] (Typ televízora) v časti
[Screen Settings] (Nastavenia
obrazovky) (str. 60).
t Pomer strán na disku je nemenný.
74SK
Zvuk
Zvuk sa neprehráva.
t Reproduktorové káble nie sú bezpečne
pripojené.
t Skontrolujte nastavenia
reproduktorov (str. 50).
Nereprodukuje sa zvuk z disku Super
Audio CD, ktorý je vložený vo vybavení
pripojenom ku konektoru HDMI (IN 1)
alebo HDMI (IN 2).
t Prostredníctvom konektorov HDMI
(IN 1) a HDMI (IN 2) nemožno
prijímať formát zvuku obsahujúci
ochranu pred kopírovaním.
Analógový zvukový výstup vybavenia
pripojte ku konektorom AUDIO
(AUDIO IN L/R) hlavnej jednotky.
Pri používaní funkcie Audio Return Channel
sa prostredníctvom konektora HDMI (OUT)
neprenáša zvuk z televízora.
Po pripojení k digitálnemu prijímaču systém
nereprodukuje zvuk televíznych programov
správne.
t V závislosti od disku sa zvuk môže
prenášať iba zo stredového reproduktora.
Z reproduktorov na priestorový zvuk
nepočuť žiaden zvuk alebo počuť len veľmi
slabý zvuk.
t Skontrolujte pripojenia a nastavenia
reproduktorov (str. 20, 50).
t Skontrolujte nastavenie zvukového
režimu (str. 31).
t V závislosti od zdroja môže byť efekt
reproduktorov na priestorový zvuk
menej zreteľný.
t Položku [Sound Mode] (Zvukový
režim) nastavte na hodnotu [Auto]
(Automaticky) (str. 31).
Zvuk prehrávaný z pripojeného vybavenia je
skreslený.
t Nastavením položky [Attenuate AUDIO] (Oslabenie zvuku) znížte
úroveň vstupu pripojeného vybavenia
(str. 62).
Náhle je počuť hlasnú hudbu.
t Položku [Audio Return Channel]
(Spätný zvukový kanál) v ponuke
[HDMI Settings] (Nastavenia HDMI)
v časti [System Settings] (Nastavenia
systému) nastavte na hodnotu [Off]
(Vypnuté) (str. 66).
t Skontrolujte pripojenia (str. 23).
t Aktivovala sa ukážka vstavaného
zvuku. Stlačením tlačidla 2 – znížte
hlasitosť alebo stlačením tlačidla x
zastavte ukážku.
Je počuť silné bzučanie alebo šum.
Nie je aktivovaný bezdrôtový prenos alebo
z reproduktorov na priestorový zvuk
nepočuť žiaden zvuk.
t Premiestnite zvukové vybavenie ďalej
od televízora.
t Vyčistite disk.
Pri prehrávaní disku CD sa stratí
stereofónny efekt.
t Stlačením tlačidla AUDIO vyberte
stereofónny zvuk (str. 45).
Bezdrôtový prenos zvuku
t Skontrolujte stav indikátora LINK/
STANDBY na zosilňovači
priestorového zvuku.
• Nesvieti.
– Skontrolujte, či je sieťová šnúra
(napájací kábel) zosilňovača
priestorového zvuku bezpečne
pripojená.
75SK
Ďalšie informácie
t Položku [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI)
v ponuke [HDMI Settings]
(Nastavenia HDMI) v časti [System
Settings] (Nastavenia systému)
nastavte na hodnotu [On] (Zapnuté)
(str. 65). Položku [Audio Return
Channel] (Spätný zvukový kanál)
v ponuke [HDMI Settings]
(Nastavenia HDMI) v časti [System
Settings] (Nastavenia systému)
nastavte na hodnotu [Auto]
(Automaticky) (str. 66).
t Uistite sa, že váš televízor je
kompatibilný s funkciou Audio
Return Channel.
t Uistite sa, že kábel HDMI je pripojený
ku konektoru na televízore, ktorý je
kompatibilný s funkciou Audio Return
Channel.
Zvuk sa prenáša iba zo stredového
reproduktora.
– Zapnite zosilňovač priestorového
zvuku stlačením tlačidla "/1 na
zosilňovači priestorového zvuku.
• Rýchlo bliká na zeleno.
– 1 Stlačte tlačidlo "/1 na
zosilňovači priestorového zvuku.
2 Správne zasuňte bezdrôtový
vysielač do zosilňovača
priestorového zvuku.
3 Stlačte tlačidlo "/1 na
zosilňovači priestorového zvuku.
• Bliká na červeno.
– Stlačením tlačidla "/1 vypnite
zosilňovač priestorového zvuku
a skontrolujte nasledujúce
skutočnosti.
1 Nastal medzi pólmi + a –
reproduktorových káblov
skrat?
2 Sú ventilačné otvory
zosilňovača priestorového
zvuku niečím zakryté?
Po kontrole skutočností uvedených
vyššie a vyriešení problémov
zapnite zosilňovač priestorového
zvuku. Ak príčinu alebo problém
nemožno nájsť ani po kontrole
týchto skutočností, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
• Pomaly bliká na zeleno alebo
oranžovo alebo začne svietiť na
červeno.
– Skontrolujte, či je bezdrôtový
vysielač správne zasunutý do
hlavnej jednotky.
– Znova vyberte nastavenie položky
[Secure Link] (Zabezpečené
prepojenie) (str. 57).
– Prenos zvuku je nekvalitný.
Premiestnite zosilňovač
priestorového zvuku tak, aby
indikátor LINK/STANDBY začal
svietiť na zeleno alebo oranžovo.
– Premiestnite systém ďalej od iných
bezdrôtových zariadení.
– Snažte sa nepoužívať iné
bezdrôtové zariadenia.
76SK
• Začne svietiť na zeleno alebo
oranžovo.
– Skontrolujte pripojenia
a nastavenia reproduktorov.
Z reproduktorov na priestorový zvuk počuť
šum alebo trhaný zvuk.
t Bezdrôtový prenos je nestabilný.
Zmeňte nastavenie [RF Channel]
(Kanál RF) na obrazovke [Wireless
Sound Connection] (Bezdrôtové
zvukové pripojenie) (str. 58).
t Premiestnite hlavnú jednotku
a zosilňovač priestorového zvuku
bližšie k sebe.
t Hlavnú jednotku a zosilňovač
priestorového zvuku neumiestňujte
do uzavretého regálu, na kovový
podstavec ani pod stôl.
Ladič rozhlasových staníc
Nemožno naladiť rozhlasové stanice.
t Skontrolujte, či je anténa bezpečne
pripojená. Nastavte anténu alebo
v prípade potreby pripojte externú
anténu.
t Pri automatickom ladení je signál
staníc príliš slabý. Použite manuálne
ladenie.
Prehrávanie
Disk sa neprehráva.
t Kód oblasti disku BD alebo DVD sa
nezhoduje so systémom.
t Vo vnútri hlavnej jednotky
skondenzovala vlhkosť a môže
spôsobiť poškodenie šošoviek. Vyberte
disk a nechajte hlavnú jednotku
zapnutú približne pol hodiny.
t Systém nedokáže prehrať nahratý disk,
ktorý nie je správne finalizovaný
(str. 79).
Názvy súborov sa nezobrazujú správne.
t Systém dokáže zobraziť iba formáty
znakov kompatibilné s normou
ISO 8859-1. Iné formáty znakov
sa môžu zobrazovať odlišne.
t Znaky vstupu sa môžu zobrazovať
odlišne aj v závislosti od použitého
softvéru na zapisovanie diskov.
Prehrávanie disku sa nespustí od začiatku.
t Bola vybratá možnosť obnovenia
prehrávania. Stlačte tlačidlo
OPTIONS, vyberte položku [Play from
start] (Prehrať od začiatku) a stlačte
tlačidlo .
Prehrávanie sa nespustí od bodu obnovenia,
kde ste ho naposledy zastavili.
Nemožno zmeniť jazyk zvukovej stopy ani
titulkov, prípadne nemožno zmeniť uhly.
t Skúste použiť ponuku disku BD
alebo DVD.
t Na prehrávanom disku BD alebo DVD
nie sú nahrané zvukové stopy ani
titulky vo viacerých jazykoch,
prípadne viaceré uhly.
Nemožno prehrávať bonusový obsah ani iné
údaje uložené na disku BD-ROM.
t Vyskúšajte tento postup:
1 Vyberte disk.
2 Vypnite systém.
3 Odpojte a znova pripojte
zariadenie USB (str. 34).
4 Zapnite systém.
5 Vložte disk BD-ROM s funkciou
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
t Vyskúšajte tento postup:
1 Vypnite systém.
2 Odpojte a znova pripojte
zariadenie USB.
3 Zapnite systém.
t Skontrolujte, či je zariadenie USB
pripojené na doraz k portu (USB).
t Skontrolujte, či nie je poškodené
zariadenie USB alebo kábel.
t Skontrolujte, či je zariadenie USB
zapnuté.
t Ak je zariadenie USB pripojené
prostredníctvom rozbočovača USB,
odpojte zariadenie USB a pripojte
ho priamo k hlavnej jednotke.
BRAVIA Internet Video
Obraz alebo zvuk je nekvalitný. Určité
programy sa zobrazujú s chýbajúcimi
detailmi, a to najmä počas rýchlych alebo
tmavých scén.
t Kvalita obrazu alebo zvuku môže byť
nízka v závislosti od poskytovateľov
internetového obsahu.
t Kvalitu obrazu alebo zvuku možno
zlepšiť zmenou rýchlosti pripojenia.
Na prehrávanie videa so štandardným
rozlíšením spoločnosť Sony odporúča
rýchlosť pripojenia aspoň 2,5 Mb/s
a 10 Mb/s na prehrávanie videa
s vysokým rozlíšením.
t Niektoré videá neobsahujú zvuk.
Obraz je malý.
t Stlačením tlačidla V obraz priblížite.
77SK
Ďalšie informácie
t V závislosti od disku sa bod obnovenia
môže vymazať z pamäte v prípade, že:
• otvoríte kryt disku,
• odpojíte zariadenie USB,
• prehráte iný obsah,
• vypnete hlavnú jednotku.
Zariadenie USB
BRAVIA Sync ([Control for
HDMI] (Ovládanie pripojenia
HDMI))
Funkcia [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) nefunguje (BRAVIA Sync).
t Skontrolujte, či je položka [Control for
HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI)
nastavená na hodnotu [On] (Zapnuté)
(str. 65).
t Ak zmeníte pripojenie HDMI, vypnite
a znova zapnite systém.
t Po výpadku napájania nastavte
položku [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI)
na hodnotu [Off] (Vypnuté) a potom
položku [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI)
nastavte na hodnotu [On] (Zapnuté)
(str. 65).
t Skontrolujte nasledujúce skutočnosti
a pozrite si aj návod na použitie
dodaný s vybavením.
• Pripojené vybavenie je kompatibilné
s funkciou [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI).
• Nastavenie pripojeného vybavenia
pre funkciu [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI)
je správne.
Pripojenie k sieti
Systém sa nemôže pripojiť k sieti.
t Skontrolujte pripojenie k sieti (str. 25)
a nastavenia siete (str. 67).
78SK
Pripojenie k bezdrôtovej
sieti LAN
Po vykonaní nastavenia [Wi-Fi Protected
Setup (WPS)] (Chránené nastavenie Wi-Fi)
nemožno počítač pripojiť na internet.
t Ak pred úpravou nastavení smerovača
použijete funkciu Wi-Fi Protected
Setup, nastavenia bezdrôtového
pripojenia smerovača sa môžu
automaticky zmeniť. V takom prípade
adekvátne zmeňte aj nastavenia
bezdrôtového pripojenia počítača.
Systém sa nemôže pripojiť k sieti alebo je
pripojenie k sieti nestabilné.
t Skontrolujte, či je smerovač
bezdrôtovej siete LAN zapnutý.
t Skontrolujte pripojenie k sieti (str. 25)
a nastavenia siete (str. 67).
t V závislosti od prostredia používania
vrátane materiálu stien, podmienok
prijímania rádiových vĺn alebo
prekážok medzi systémom
a smerovačom bezdrôtovej siete LAN
sa môže skrátiť možná komunikačná
vzdialenosť. Premiestnite systém
a smerovač bezdrôtovej siete LAN
bližšie k sebe.
t Komunikáciu môžu rušiť zariadenia
používajúce frekvenčné pásmo
2,4 GHz, napríklad mikrovlnné
zariadenie, zariadenie s rozhraním
Bluetooth alebo digitálne bezšnúrové
zariadenie. Premiestnite hlavnú
jednotku ďalej od takýchto zariadení
alebo ich vypnite.
t Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN
môže byť nestabilné v závislosti od
prostredia používania, predovšetkým
pri používaní funkcie Bluetooth
systému. V takom prípade upravte
prostredie používania.
Požadovaný bezdrôtový smerovač sa
nezobrazuje v zozname bezdrôtových sietí.
t Stlačením tlačidla RETURN sa vráťte
na predchádzajúcu obrazovku a skúste
funkciu [Wireless Setup(built-in)]
(Nastavenie vstavaného bezdrôtového
pripojenia) spustiť znova. Ak sa
požadovaný bezdrôtový smerovač
napriek tomu nezistí, v zozname sietí
vyberte položku [Add a new address.]
(Pridajte novú adresu.) a potom
prostredníctvom výberu položky
[Manual Registration] (Manuálna
registrácia) manuálne zadajte názov
siete (SSID).
Zariadenie Bluetooth
t Presuňte zariadenie Bluetooth bližšie
k hlavnej jednotke.
t Párovanie nemusí byť možné, ak
sa v blízkosti hlavnej jednotky
nachádzajú aj iné zariadenia Bluetooth.
V takom prípade vypnite ostatné
zariadenia Bluetooth.
t Zo zariadenia Bluetooth odstráňte
systém a znova vykonajte párovanie
(str. 35).
Pripojenie nemožno vykonať.
t Informácie o registrácii párovania sa
vymazali. Znova vykonajte operáciu
párovania (str. 35).
Zvuk sa neprehráva.
t Skontrolujte, či sa systém nenachádza
príliš ďaleko od zariadenia Bluetooth
alebo či neprijíma rušenie zo siete WiFi, iného bezdrôtového zariadenia
s frekvenčným pásmom 2,4 GHz alebo
mikrovlnnej rúry.
t Skontrolujte správnosť pripojenia
Bluetooth medzi týmto systémom
a zariadením Bluetooth.
Zvuk vynecháva alebo sa mení alebo sa
stráca pripojenie.
t Hlavná jednotka a zariadenie Bluetooth
sa nachádzajú príliš ďaleko od seba.
t Ak sa medzi hlavnou jednotkou
a zariadením Bluetooth nachádzajú
prekážky, odstráňte ich alebo sa im
vyhnite.
t Ak sa v blízkosti nachádza vybavenie,
ktoré vytvára elektromagnetické
žiarenie, ako napríklad bezdrôtová sieť
LAN, iné ako zariadenie Bluetooth alebo
mikrovlnná rúra, premiestnite ich.
Prehrateľné disky
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
Disk DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
Disk CD3)
CD-DA
(hudobné disky CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1) Keďže špecifikácie diskov Blu-ray Disc sú nové
a ďalej sa vyvíjajú, niektoré disky sa nemusia dať
prehrať v závislosti od ich typu a verzie.
Zvukový výstup sa takisto líši v závislosti od
zdroja, pripojeného výstupného konektora
a vybratých nastavení zvuku.
79SK
Ďalšie informácie
Párovanie nemožno vykonať.
t Znova spárujte systém so zariadením
Bluetooth.
t Systém uchovávajte mimo kovových
predmetov alebo povrchov.
t Uistite sa, že je vybraná funkcia BT.
t Najprv upravte hlasitosť zariadenia
Bluetooth. Ak je úroveň hlasitosti stále
príliš nízka, upravte úroveň hlasitosti
na hlavnej jednotke.
2)
BD-RE: ver. 2.1
BD-R: ver. 1.1, 1.2, 1.3 vrátane typu disku BD-R
s organickým pigmentom (typ LTH)
Disky BD-R nahraté v počítači nemožno
prehrávať, ak ich dodatky umožňujú
nahrávanie.
3)
Disk CD alebo DVD sa neprehrá, ak nebol
správne finalizovaný. Ďalšie informácie nájdete
v návode na použitie dodanom s nahrávacím
zariadením.
Disky, ktoré nemožno prehrávať
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BD s kazetou,
BDXL,
DVD-RAM,
HD DVD,
disky DVD Audio,
disky PHOTO CD,
údajovú časť zvláštnych stôp diskov CD,
disky Super VCD,
stranu so zvukovým materiálom na
diskoch DualDisc.
Poznámka o dvojvrstvových
diskoch BD alebo DVD
Prehrávaný obraz a zvuk sa môže pri
prepínaní vrstvy na chvíľu prerušiť.
Kód oblasti (iba disky BD-ROM
a DVD VIDEO)
Kód oblasti systému je vytlačený na
spodnej strane hlavnej jednotky a systém
bude prehrávať iba disky BD-ROM
a DVD VIDEO (iba prehrávanie)
označené rovnakými kódmi oblasti
alebo značkou ALL .
Prehrateľné typy súborov
Video
Videokodek
Kontajner Prípona
Poznámky o diskoch
MPEG-1 Video*1
PS
.mpg, .mpeg
Tento produkt je navrhnutý na prehrávanie
diskov, ktoré spĺňajú štandard pre
kompaktné disky (CD).
Disky DualDisc a niektoré hudobné disky
kódované pomocou technológií na
ochranu autorských práv nespĺňajú
štandard pre kompaktné disky (CD).
Tieto disky preto nemusia byť
kompatibilné s týmto produktom.
MPEG-2 Video*2
PS*3
.mpg, .mpeg
TS*4
.m2ts, .mts
Xvid
MPEG4/AVC*5
Poznámka o ovládaní
prehrávania disku BD alebo DVD
Niektoré možnosti ovládania prehrávania
disku BD alebo DVD môžu byť zámerne
nastavené výrobcami softvéru. Keďže tento
systém prehráva disk BD alebo DVD podľa
jeho obsahu, ktorý navrhli výrobcovia
softvéru, niektoré funkcie prehrávania
nemusia byť k dispozícii.
80SK
AVI
.avi
MKV
.mkv
MKV*1
.mkv
MP4*1
.mp4, .m4v
TS*1
.m2ts, .mts
Quick
Time*6
.mov
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
VC1*1
TS
.m2ts, .mts
WMV9*1
ASF
.wmv, .asf
Motion JPEG*6
Quick
Time
.mov
AVI
.avi
Formát videa
Kontajner Prípona
AVCHD*1*7
AVCHD Format
Folder*8
Hudba
Zvukový kodek
Prípona
MP3 (MPEG-1 Audio .mp3, .mka*6
Layer III)
AAC*1
.m4a, .aac*6, .mka*6
WMA9 Standard*1
.wma
LPCM
.wav, .mka*6
FLAC*6
.flac, .fla
AC3*6
.ac3, .mka
Fotografie
Formát fotografie
Prípona
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*9
GIF
.gif*9
MPO
.mpo*6*10
*1
Systém nemusí prehrávať tento formát súboru
na serveri DLNA.
*2
Systém dokáže prehrávať na serveri DLNA
iba obraz so štandardným rozlíšením.
*3
Systém neprehráva súbory vo formáte DTS
na serveri DLNA.
*4 Systém dokáže prehrávať na serveri DLNA
iba súbory vo formáte Dolby Digital.
*5 Systém podporuje formát AVC úrovne
najviac 4.1.
*6
Systém neprehráva tento formát súboru na
serveri DLNA.
*7 Systém dokáže prehrávať formát AVCHD
verzie 2.0 (AVCHD 3D/Progressive).
*8
Systém prehráva súbory vo formáte AVCHD
nahraté pomocou digitálnej videokamery atď.
Disk vo formáte AVCHD sa neprehrá, ak
nebol správne finalizovaný.
*9 Systém neprehráva animované súbory PNG
ani GIF.
*10 V prípade súborov MPO, ktoré nie sú
trojrozmerné, sa zobrazí iba kľúčový obrázok
alebo prvý obrázok.
Poznámka
• Niektoré súbory sa nemusia prehrať v závislosti
od ich formátu, kódovania, podmienok
nahrávania alebo stavu servera DLNA.
• Niektoré súbory upravené v počítači sa
nemusia prehrať.
81SK
Ďalšie informácie
JPEG
• Pri niektorých súboroch nemusí byť možné
používať funkciu rýchleho posunu dopredu
alebo dozadu.
• Systém neprehráva šifrované súbory, napríklad
pomocou technológie DRM a Lossless.
• Systém dokáže rozpoznať nasledujúce súbory
alebo priečinky na diskoch BD, DVD,
CD a v zariadeniach USB:
– priečinky až v 9. vrstve (vrátane
koreňového priečinka),
– až 500 súborov alebo priečinkov v jednej
vrstve.
• Systém dokáže rozpoznať nasledujúce súbory
alebo priečinky uložené na serveri DLNA:
– priečinky až v 19. vrstve,
– až 999 súborov alebo priečinkov
v jednej vrstve.
• Systém podporuje snímkovú frekvenciu:
– až do 60 snímok/s len pre formát AVCHD,
– až do 30 snímok/s pre videokodeky.
• Systém podporuje bitovú rýchlosť videa
až do 40 Mb/s.
• Systém podporuje obrazové rozlíšenie až
do 1920 × 1080p.
• Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto
systémom fungovať.
• Systém dokáže rozpoznať zariadenia z triedy
veľkokapacitných zariadení (MSC) (napríklad
pamäť flash alebo pevný disk), zariadenia na
zachytávanie statických snímok (SICD)
a klávesnice so 101 klávesmi.
• Systém nemusí prehrávať videosúbory
s vysokou bitovou rýchlosťou z disku DATA
CD plynulo. Videosúbory s vysokou bitovou
rýchlosťou sa odporúča prehrávať z disku
DATA DVD alebo DATA BD.
Podporované formáty
zvuku
Technické parametre
Zosilňovač
Systém podporuje nasledujúce formáty
zvuku.
Funkcia
Formát
VÝSTUPNÝ VÝKON (nominálny)
Predný Ľ/predný P:
125 W + 125 W (pri 6 ohmoch, 1 kHz,
1 % THD)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
Predný Ľ/predný P:
200 W (na kanál pri 6 ohmoch, 1 kHz)
Stredový:
200 W (pri 6 ohmoch, 1 kHz)
Hlbokotónový reproduktor:
200 W (pri 6 ohmoch, 80 Hz)
“BD/DVD”
“HDMI1”
“HDMI2”
“TV”
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
a
LPCM 5.1ch
a
a
–
LPCM 7.1ch
a
–
–
Dolby Digital
a
a
a
Dolby TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
–
DTS
a
a
a
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1
a*
a*
a*
DTS96/24
a
a*
a*
Časť HDMI
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
–
Konektor
Typ A (19 kolíkov)
DTS-HD Master
Audio
a
–
–
Systém BD/DVD/Super Audio CD/CD
a: podporovaný formát.
–: nepodporovaný formát.
* Dekódované ako jadro DTS.
Poznámka
• V prípade formátu zvuku obsahujúceho
ochranu pred kopírovaním, ako sú disky Super
Audio CD alebo DVD-Audio, sa
prostredníctvom konektorov HDMI (IN 1)
a HDMI (IN 2) neprijíma zvuk.
• V prípade formátu LPCM 2ch sa pri používaní
funkcie HDMI1 alebo HDMI2 podporuje
vzorkovacia frekvencia digitálneho signálu až
96 kHz a pri používaní funkcie TV až 48 kHz.
• V prípade formátu LPCM 2ch sa pri používaní
funkcie HDMI1 alebo HDMI2 podporuje
vzorkovacia frekvencia digitálneho signálu až
vo výške 48 kHz.
82SK
Vstupy (analógové)
AUDIO (AUDIO IN)
Citlivosť: 1,8 V/600 mV
Vstupy (digitálne)
Televízor (Audio Return Channel/OPTICAL)
Podporované formáty. LPCM 2CH
(až do 48 kHz), Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Podporované formáty. LPCM 5.1CH
(až do 48 kHz), LPCM 2CH (až do
96 kHz), Dolby Digital, DTS
Systém formátu signálu
NTSC/PAL
Časť USB
Port
(USB):
Typ A (na pripojenie pamäťového
zariadenia USB, čítacieho zariadenia
pamäťových kariet, digitálnych
fotoaparátov a digitálnych videokamier)
Časť LAN
Terminál LAN (100)
Terminál 100BASE-TX
Bezdrôtová sieť LAN
Súlad so štandardmi
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencia a kanály
Pásmo 2,4 GHz: kanály 1 – 13
Časť Bluetooth
1) Skutočný rozsah
sa bude líšiť v závislosti od
takých faktorov, ako sú prekážky medzi
zariadeniami, magnetické polia v okolí
mikrovlnnej rúry, statická elektrina,
bezšnúrový telefón, citlivosť príjmu, výkon
antény, operačný systém, softvérová
aplikácia atď.
2) Štandardné profily Bluetooth signalizujú účel
komunikácie Bluetooth medzi zariadeniami.
3)
Kodek: kompresia zvukového signálu a formát
konverzie
4)
Kodek čiastkového pásma
Ladenie v pásme FM
Systém
Digitálny syntezátor so slučkou fázového
závesu riadený kryštálom
Ladiaci rozsah
87,5 MHz – 108,0 MHz
(s krokom po 50 kHz)
Anténa
Drôtová anténa FM
Konektory antény
75 ohmov, asymetrické
Reproduktory
Predný (SS-TSB127) pre model
BDV-N9100WL
Predný (SS-TSB126) pre modely
BDV-N9100W/BDV-N8100W
Na priestorový zvuk (SS-TSB131)
pre model BDV-N9100W
Na priestorový zvuk (SS-TSB130)
pre model BDV-N9100WL
Približné rozmery (š/v/h)
102 mm × 700 mm × 60 mm
(časť montovaná na stenu)
270 mm × 1 200 mm × 270 mm
(celý reproduktor)
Hmotnosť (približne)
1,7 kg (časť montovaná na stenu)
4,0 kg (celý reproduktor)
Predný (SS-TSB125) pre model
BDV-N7100W
Ďalšie informácie
Komunikačný systém
Špecifikácie Bluetooth, verzia 3.0
Výstup
Špecifikácie Bluetooth,
energetická trieda 2
Maximálny komunikačný rozsah
Čiara priamej viditeľnosti približne
10 m1)
Frekvenčné pásmo
Pásmo 2,4 GHz
Spôsob modulácie
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilné profily Bluetooth2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4), AAC
Prenosový rozsah (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia
frekvencia 44,1 kHz, 48 kHz)
Predný (SS-TSB124) pre model
BDV-N7100WL
Na priestorový zvuk (SS-TSB129)
pre modely BDV-N8100W/
BDV-N7100W
Na priestorový zvuk (SS-TSB128)
pre model BDV-N7100WL
Približné rozmery (š/v/h)
100 mm × 435 mm × 54 mm
(bez stojana)
140 mm × 455 mm × 140 mm
(so stojanom)
Hmotnosť (približne)
1,1 kg (bez stojana)
1,2 kg (so stojanom)
Stredový reproduktor (SS-CTB124)
pre modely BDV-N9100W/
BDV-N8100W/BDV-N7100W
Stredový reproduktor (SS-CTB123)
pre modely BDV-N9100WL/
BDV-N7100WL
Približné rozmery (š/v/h)
365 mm × 75 mm × 75 mm
Hmotnosť (približne)
1,3 kg
83SK
Hlbokotónový reproduktor
(SS-WSB125) pre modely
BDV-N9100W/BDV-N8100W/
BDV-N7100W
Približné rozmery (š/v/h)
206 mm × 60 mm × 236 mm so
zasunutým bezdrôtovým vysielačom
Hmotnosť (približne)
1,3 kg
Hlbokotónový reproduktor
(SS-WSB124) pre modely
BDV-N9100WL/BDV-N7100WL
Bezdrôtový vysielač (EZW-RT50)
Približné rozmery (š/v/h)
280 mm × 440 mm × 280 mm
Hmotnosť (približne)
8,0 kg
Všeobecné
Hlavná jednotka
Požiadavky na napájanie
220 V – 240 V, striedavý prúd,
50 alebo 60 Hz
Spotreba energie
Zapnuté: 100 W
Pohotovostný režim: 0,3 W (Podrobné
informácie o nastavení nájdete v časti
str. 54.)
Približné rozmery (š/v/h)
480 mm × 79 mm × 212 mm vrátane
vystupujúcich častí
480 mm × 79 mm × 226 mm (so
zasunutým bezdrôtovým vysielačom)
Hmotnosť (približne)
3,1 kg
Zosilňovač priestorového zvuku
(TA-SA300WR) pre modely BDVN9100W/BDV-N8100W/BDV-N7100W
Zosilňovač priestorového zvuku
(TA-SA400WR) pre modely
BDV-N9100WL/BDV-N7100WL
Zosilňovač
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
Priestorový Ľ/priestorový P:
100 W (na kanál pri 3 ohmoch, 1 kHz)
Menovitá impedancia:
3  – 16 
Požiadavky na napájanie
220 V – 240 V, striedavý prúd,
50 alebo 60 Hz
Spotreba energie
Zapnuté: 50 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime
0,5 W (pohotovostný režim)
0,2 W (vypnuté)
84SK
Komunikačný systém
Špecifikácie pre bezdrôtovo prenášaný
zvuk, verzia 1.0
Frekvenčné pásmo
5,725 GHz – 5,875 GHz
Spôsob modulácie
DSSS
Požiadavky na napájanie
Jednosmerný prúd 3,3 V, 300 mA
Približné rozmery (š/v/h)
30 mm × 9 mm × 60 mm
Hmotnosť (približne)
10 g
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám
aj bez predchádzajúceho upozornenia.
• Spotreba energie v pohotovostnom režime:
0,3 W (hlavná jednotka), 0,2 W (zosilňovač
priestorového zvuku).
• Pomocou plne digitálneho zosilňovača
S-Master možno dosiahnuť viac než
85-percentnú účinnosť napájania zostavy
zosilňovača.
Zoznam kódov jazykov
Názvy jazykov sú v súlade s normou ISO 639: 1988 (E/F).
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Jazyk
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Kód
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
Jazyk
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
Malagasy
Kód
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Jazyk
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Kód
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Jazyk
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Nezadaný
Ďalšie informácie
Kód
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
85SK
Zoznam kódov na rodičovskú ochranu a kódov oblastí
Kód
2044
2047
2057
2070
2090
2092
2115
2424
2165
2174
2200
86SK
Oblasť
Argentína
Austrália
Belgicko
Brazília
Čile
Čína
Dánsko
Filipíny
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Kód
2376
2219
2248
2238
2239
2276
2093
2304
2333
2363
2362
Oblasť
Holandsko
Hongkong
India
Indonézia
Írsko
Japonsko
Kolumbia
Kórea
Luxembursko
Malajzia
Mexiko
Kód
2109
2379
2390
2427
2428
2436
2046
2489
2501
2149
Oblasť
Nemecko
Nórsko
Nový Zéland
Pakistan
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rusko
Singapur
Španielsko
Kód
2184
2086
2499
2543
2254
2528
Oblasť
Spojené
kráľovstvo
Švajčiarsko
Švédsko
Taiwan
Taliansko
Thajsko
Register
Čísla
H
3D 33
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 61
Heslo 64
Horný panel 13
A
A/V SYNC 45
Aktualizácia 59
Automatická kalibrácia 49, 63
Automatické spustenie funkcie PARTY 68
Automatické zobrazenie 66
Automatický pohotovostný režim 66
B
D
D.C.A.C. DX (Digital Cinema Auto
Calibration DX) 49
Detská zámka 52
Diagnostika pripojenia k sieti 67
Diaľkové ovládanie 17
Disk CD 79
Disk DVD 79
Displej horného panela 15
DLNA 39, 68
Dolby Digital 45
DTS 45
F
Informácie o licenciách na softvér 67
Informácie o prehrávaní 34
Informácie o systéme 67
Inicializovať osobné informácie 69
Internetové nastavenia 67
Internetové pripojenie k službe BD 64
Internetový obsah 38
Ďalšie informácie
BD-LIVE 33
Bezdrôtové zvukové pripojenie 65
Bluetooth 35
BONUSVIEW 33
BRAVIA Sync 48
I
J
Jazyk ponuky disku BD alebo DVD 64
Jazyk ponuky na obrazovke 65
Jazyk titulkov 64
Jazyk zvuku 64
Jednoduché nastavenia siete 69
Jednoduché nastavenie 29
K
Kanály prehrávania diskov Super
Audio CD 65
Kompresia dynamického rozsahu
zvukov 62
Kontrola prístupu k vykresľovaciemu
zariadeniu 68
Kód oblasti 80
Kód oblasti na rodičovskú ochranu 64
Formát obrazovky 60
87SK
N
R
Nastavenia externých vstupov 67
Nastavenia hudby 65
Nastavenia obrazovky 60
Nastavenia reproduktorov 50, 63
Hlasitosť 51
Vzdialenosť 51
Nastavenia rodičovskej ochrany 64
Nastavenia servera pripojenia 67
Nastavenia siete 67
Nastavenia sledovania diskov BD
alebo DVD 64
Nastavenia služby Gracenote 66
Nastavenia zvuku 62
Nastavenie trojrozmerného výstupu 60
Nastavenie veľkosti televíznej obrazovky na
trojrozmerné zobrazenie 60
Nastavenie vykresľovacieho zariadenia 68
Nastavenie zmiešavania zvukov
na disku BD 62
NFC 37
RDS 48
Registrované vzdialené zariadenia 68
Režim filmovej konverzie 60
Režim FM 46
Režim pozastavenia 62
Režim predvolieb 59
Režim rýchleho spustenia 66
Rodičovská ochrana pre disky BD 64
Rodičovská ochrana pre disky DVD 64
Rodičovská ochrana pre videá na
internete 64
O
Obnovenie nastavení 69
Obnovenie výrobných predvolených
nastavení 69
Oslabenie zvuku 62
Osvetlenie hlavnej jednotky 65
Ovládanie pripojenia HDMI 48, 65
P
Pomer strán pre disky DVD 60
Predný panel 13
Prehrateľné disky 79
Prezentácia 44
88SK
S
SBM 62
Sieťová aktualizácia 59
SLEEP 52
Spätný zvukový kanál 65
Sprievodca nastavením diaľkového
ovládania 59
Š
Šetrič obrazovky 66
T
Testovací tón 52
Typ televízora 60
U
USB 34
Ú
Úspora energie 66
V
Videá na internete bez hodnotenia 65
Vrstva prehrávania diskov Super
Audio CD 65
Vrstva prehrávania hybridných diskov
BD 64
Výstup BD-ROM 24p 61
Výstup DVD-ROM 24p 61
Výstup HDMI Deep Colour 62
Vzdialené zapínanie 68
W
Ďalšie informácie
WEP 26
WPA2-PSK (AES) 26
WPA2-PSK (TKIP) 26
WPA-PSK (AES) 26
WPA-PSK (TKIP) 26
Z
Zadný panel 16
Zosilňovač priestorového zvuku 16
Zoznam kódov jazykov 85
Zvuk multiplexného vysielania 46
Zvukový efekt 63
Zvukový výstup 63
89SK
Softvér tohto systému sa v budúcnosti môže aktualizovať. Podrobnosti o dostupných
aktualizáciách nájdete na týchto adresách URL.
Pre zákazníkov v Európe a Rusku:
http://support.sony-europe.com/
Pre zákazníkov v iných krajinách a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising