Sony | SRS-NWZ10 | Sony SRS-NWZ10 Upute za upotrebu

2-898-718-12(1)
Sustav aktivnih zvučnika
Upute za uporabu
SRS-NWZ10
http://www.sony.net/
© 2006 Sony Corporation
Prije uporabe ureñaja, molimo, pažljivo
pročitajte upute za uporabu i pohranite ih za
buduću uporabu.
UPOZORENJE
Za sprječavanje požara ili električkog
udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Za sprječavanje električnog udara,
nemojte otvarati kućište. Popravke
prepustite isključivo stručnom
osoblju.
Za sprječavanje požara, nemojte prekrivati
ventilacijske otvore ureñaja novinama,
stolnjacima, zavjesama, itd.
Nemojte na ureñaj stavljati upaljene svijeće.
Kako biste spriječili požar ili električki udar,
nemojte na ureñaj stavljati posude s vodom,
primjerice vaze.
Nemojte postavljati ureñaj u skučeni
prostor, primjerice na policu s knjigama
ili ugradni ormarić.
Spojite AC mrežni adapter na lako dostupnu
zidnu utičnicu. Ukoliko primjerite
nepravilnost u radu adaptera, odmah ga
odspojite iz napajanja.
Prednja
strana
OPREZ
Stražnja
strana
Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili
prerañivanja koja nisu izričito odobrena u
ovom priručniku mogu uzrokovati gubitak
prava na uporabu ureñaja.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu
za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Podrška za korisnike
Na sljedećem URL se nalaze podaci o podršci
za korisnike, kao i odgovori na često
postavljana pitanja.
http://sonydigital-link.com/DNA/
(stražnja strana)
Mjere opreza
AC mrežni adapter
O sigurnosti
Pločica s podacima o radnom naponu, potrošnji,
itd., smještena je na donjoj strani kućišta.
• Prije rukovanja sustavom provjerite odgovara
li napon mreže radnom naponu sustava.
u zidnu utičnicu
u DC IN 12 V priključnicu
Instalacija
Mjesto kupnje Radni napon
Sve države/regije 100 – 240 V AC, 50/
60 HZ
Skidanje 1
Skidanje 2
• Koristite isključivo isporučeni AC mrežni
adapter.
• Nakon uporabe ureñaja s AC mrežnim
adapterom, odspojite AC mrežni adapter iz
zidne utičnice ukoliko ne planirate koristiti
ureñaj dulje vrijeme. Pritiskom tipke ?/1
ureñaj se isključuje u pripravno stanje, ali
se ne isključuje iz napajanja.
O postavljanju
Desni zvučnik
Cradle
Lijevi zvučnik
(stražnja strana) (stražnja strana) (stražnja strana)
U INPUT
priključnicu
U L OUT
priključnicu
U R OUT
priključnicu
U WM-PORT
priključnicu
Prijenosni
audio uređaj,
CD/MD player,
računalo, itd. U LINE
RK-G136 USB kabel
kabel za (isporučen s
OUT ili u
priključnicu povezivan Walkmanom*)
za slušalice je (opcija)
(stereo mini
priključak)
Računalo i sl.
* "WALKMAN" i "WALKMAN" logo su registrirane trgovačke marke tvrtke
Sony Corporation.
1
Daljinski upravljač
(stražnja strana)
Daljinski upravljač
(stražnja strana)
2
Litij-ionska baterija
CR2025 x 1 (opcija)
• Ne stavljajte zvučnike na kosu površinu.
• Ne ostavljajte sustav na mjestima blizu
izvora topline, ili na mjestima izloženima
izravnom suncu, pretjeranoj prašini, vlazi,
kiši ili mehaničkim udarcima.
Dijelovi
1
Izvadite baterijski odjeljak.
Cradle (slika A)
2
Zamijenite litij-ionsku CR2025
bateriju novom, s + stranom
okrenutom prema gore.
3
Vratite baterijski odjeljak na
mjesto.
A WM-PORT konektor (za spajanje
Walkmana)
B ?/1 (uključenje/pripravno stanje) indikator
C ?/1 (uključenje/pripravno stanje) tipka
D MUTING indikator
E Senzor daljinskog upravljača
F VOL (glasnoća) +/– tipke
G INPUT (audio ulaz) priključnica
H WM-PORT priključnica (za spajanje na
računalo)
I L OUT priključnica
Daljinski upravljač (slika B)
A & (mapa) +/– tipke
B . > (prijelaz na početak
prethodnog ili slijedećeg zapisa) tipke
C NX (reprodukcija/pauza) tipka
D m M (unatrag/unaprijed) tipke
E x (stop) tipka
F ?/1 (uključenje/pripravno stanje) tipka
G MUTING (isključenje zvuka) tipka
H VOL (glasnoća) +/– tipke
Tipkama & (mapa) +/– možete pronaći
početak prvog zapisa u svakoj grupi,
redoslijedom koji se nalazi na Walkmanu.
Napomena
Neke funkcije na daljinskom upravljaču
možda neće raditi, ili će raditi različito, ovisno
o tehničkim karakteristikama Walkmana.
1
Polaritet priključka
• Prije spajanja ili odspajanja mrežnog adaptera
isključite sustav, kako biste spriječili kvar.
• Ako je USB kabel spojen izmeñu sustava i
računala, zvuk se neće čuti iz Walkmana
podešenom na WM-PORT konektoru.
• Ovisno o računalu, isključenje preklopkom
možda neće uključiti mod za prijenos
podataka.
• Umjesto toga će se čuti zvuk iz ureñaja
spojenog na INPUT priključnicu na
sustavu.
2
3
Walkmanom koji je spojen na WM-PORT
konektor na ureñaju se može upravljati
isporučenim daljinskim upravljačem.
4
Instalirajte priključak ovisno o Walkmanu
kojeg koristite.
Uložite 2 jezička na stranu gdje se nalazi logo
oznaka u otvore na cradleu, a zatim utisnite
suprotnu stranu.
• Ureñaj se može koristiti s Walkmanom koji
zadovoljava sljedeće:
− Opremljen je kompatibilnim WM-PORT*
(22-pinski) priključkom
− Isporučen kružni priključak
• Oblik priključka se može razlikovati,
ovisno o Walkmanu.
* WM-PORT je namjenski višestruki
priključak za spajanje pribora na
Walkman.
O čišćenju
Upotrijebite opcionalni* adapter PC-234S, ili
opcionalni kabel RK-G22.
Spajanje uređaja na izvor
Ako je sustav spojen na mono priključnicu
izvora, zvuk se možda neće čuti iz desnog
zvučnika. U tom slučaju, upotrijebite
opcionalni* adapter utikača PC-236MS.
Za spajanje stereo phone
priključnice za slušalice
* Navedeni opcionalni pribor nije
nabavljiv u nekim područjima.
Napomene
• Ne nosite ureñaj s Walkmanom na WMPORT konektoru, kako biste spriječili
nepravilnosti u radu.
• Uložite Walkman do kraja u cradle.
Priprema daljinskog
upravljača (slika G)
Prije prve uporabe daljinskog upravljača,
uklonite zaštitnu foliju.
U daljinski upravljač je tvornički uložena
baterija.
Zamjena litij-ionske
baterije (slika H)
Kako se baterija s vremenom troši, radni
domet daljinskog upravljača se skraćuje.
Zamijenite bateriju na niže opisani način. Radni
vijek baterije bi trebao biti barem 6 mjeseci.
Podesite glasnoću.
Podesite glasnoću na izvoru na srednju
razinu, a zatim pritisnite VOL +/– tipke na
ureñaju.
Napomena
Kad je glasnoća podešena na minimum ili
maksimum, oglašava se zvučni signal.
Skidanje priključka (slika E)
z Savjeti
Pokrenite reprodukciju na
izvoru.
z Savjet
Instalacija priključka
Prilikom skidanja, pritisnite kod dijela s
oznakom (aaa) na priključku kao što je
prikazano na slici (Skidanje 1), ili kao što je
prikazano na slici (Skidanje 2), dok
istovremeno pridržavate dio na Walkmanu za
instalaciju na priključku pritisnutom prema
stražnjoj strani cradlea, te pritisnite prema
dolje na dijelu s oznakom (aaa).
Pritisnite tipku ?/1 za uključenje.
Indikator ?/1 svijetli.
Instalacija/skidanje
priključka
(slika D)
Odspojite USB kabel koji koristite za uređaj ili računalo, ili
podesite preklopku POWER spojenog računala u položaj OFF.
Napomene
Napomene o mrežnom adapteru
• Koristite samo priloženi mrežni adapter. Ne
koristite nijedan drugi mrežni adapter jer
može uzrokovati kvar.
(slika F)
Iako je sustav magnetski oklopljen, u
odreñenim slučajevima slika na nekim TV
prijemnicima/računalima može biti
izobličena. U takvim situacijama isključite
TV prijemnik/računalo i uključite ga nakon
15 do 30 minuta. Prije isključivanja računala
pohranite sve važne podatke. Ako nema
poboljšanja, odmaknite sustav od TV
prijemnika/računala. Nadalje, blizu TV
prijemnika/računala nemojte postavljati
predmete s magnetima (primjerice audio
ureñaje, stalke za TV, igračke, itd.) jer mogu
prouzročiti magnetske smetnje.
Slušanje zvuka
Spojite mrežni adapter na sustav.
Postavljanje uređaja
Ako slika na TV zaslonu ili
monitoru računala ima smetnje
Upozorenje
Baterija može, uslijed nepravilnog
rukovanja, eksplodirati. Ne nadopunjavajte,
rastavljajte i ne bacajte baterije u vatru.
Mrežno napajanje (slika C)
• Ne otvarajte kućište. Popravke prepustite
kvalificiranom osoblju.
• Ukoliko u ureñaj dospije neki predmet ili
tekućina, prije daljnje uporabe ga odnesite
na pregled kvalificiranom tehničaru.
• Iako je sustav magnetski oklopljen, nemojte
ostavljati u njegovoj blizini duže vrijeme
kreditne kartice ili diskete s magnetskim
zapisom.
Imate li pitanja ili problema koji nisu
spomenuti u ovom priručniku, obratite se
najbližem Sony prodavatelju.
• Bateriju čuvajte izvan dosega djece. Ukoliko
dijete proguta bateriju, odmah potražite
liječničku pomoć.
• Obrišite bateriju suhom tkaninom kako biste
osigurali dobar kontakt.
• Bateriju uložite pazeći na polaritet.
• Bateriju ne vadite metalnom pincetom, kako
ne biste prouzročili kratki spoj.
• Ne koristite druge baterije osim CR2025, kako
biste spriječili požar ili eksploziju.
O napajanju
O rukovanju
Ne koristite alkohol, benzin ili razrjeñivač za
čišćenje ureñaja.
Napomene o litijskoj bateriji
5
Pritisnite tipku ?/1 za
isključenje uređaja nakon
uporabe.
Indikator ?/1 se isključi.
Napomene
• Kod spajanja zvučnika na ureñaj s ugrañenim
radiom ili tunerom, radijski prijem možda neće
biti moguć, ili će osjetljivost biti bitno
umanjena.
• Ukoliko je izvor opremljen bass boost
funkcijom ili ekvilizatorom, isključite ih.
Ukoliko su ove funkcije uključene, može doći
do izobličenja zvuka.
• Ukoliko je izvor opremljen izlazom za
slušalice s preklopkom, bolji zvuk će biti
ukoliko se podesi u položaj za uključenje.
Pogledajte upute za uporabu izvora.
• Kod istovremene reprodukcije na Walkmanu
na WM-PORT-u i ureñaju na INPUT
priključnici, čuti će se oba zvuka.
• USB kabel izmeñu ureñaja i računala služi za
prijenos podataka s Walkmana i
nadopunjavanje baterije. Za reprodukciju
zvuka s osobnog računala putem ovog ureñaja,
spojite putem INPUT priključnice.
• Ukoliko je podešena visoka glasnoća na
Walkmanu kad je ovaj spojen na WM-PORT
konektor ureñaja, efekt ekvilizatora zvučnika
će možda biti oslabljen.
• Ako je spojen na WM-PORT konektor na
ovom ureñaju, zvuk se ne reproducira iz
priključnice za slušalice Walkmana.
Punjenje Walkmana
Walkman na WM-PORT konektoru se može
nadopunjavati ili putem AC mrežnog
adaptera (isporučen) ili uporabom USB kabela
(isporučen s Walkmanom), tako da se spoji na
računalo.
Napomene
• Uložite Walkman u cradle.
• U uputama za uporabu Walkmana potražite
podrobnije informacije o nadopunjavanju i
postavkama.
• Prijenos podataka i nadopunjavanje nije
moguće istovremeno.
• Reprodukcija i nadopunjavanje je moguće
istovremeno. Tijekom reprodukcije je vrijeme
punjenja dulje.
• Vrijeme punjenja se razlikuje ovisno o uporabi
mrežnog adaptera ili USB kabela. Podrobnije
informacije potražite u uputama za uporabu
Walkmana.
Prijenos podataka
između Walkmana i
računala
Spajanjem USB kabela (isporučen s
Walkmanom) na računalo, možete na njega
prenositi podatke s Walkmana na WM-PORT
konektoru. Podrobnije informacije potražite u
uputama za uporabu Walkmana.
Napomene
• Ukoliko se Walkman odvoji sa cradlea
tijekom prijenosa podataka, ponovo ga
pričvrstite na cradle i ponovo pokrenite
postupak prijenosa.
• Ne spajajte i ne odspajajte USB kabel ili
AC mrežni adapter tijekom prijenosa
podataka sa računala. Računalo možda neće
prepoznati Walkman ili će prijenos
podataka biti onemogućen.
• Kad je računalo spojeno na ureñaj putem
USB kabela, Walkman spojen na WMPORT konektor ne reproducira zvuk.
Reproducirat će se zvuk iz ureñaja spojenog
na INPUT priključnicu.
Snimanje na
Walkman
Možete snimati na Walkman* pričvršćen na
WM-PORT konektor na ureñaju spajanjem
ureñaja, poput CD playera, na WM-PORT
priključnicu uporabom dodatnog kabela za
snimanje WMC-NWR1.
* Dostupno samo kada je Walkman
opremljen WM-PORT priključnicom (22pinskom) i funkcijom za snimanje.
Napomene
• Snimanje nije moguće dok je ureñaj u
pripravnom stanju.
• Podrobnije informacije o snimanju potražite
u uputama za uporabu Walkmana.
U slučaju problema
Naiñete li tijekom uporabe ovog sustava
zvučnika na neki problem, provjerite donju
listu i poduzmite naznačene mjere. Ako to ne
riješi problem, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
Iz sustava se ne čuje zvuk.
• Odspojite USB kabel, ili podesite preklopku
POWER na spojenom računalu na OFF
(isključeno).
• Provjerite jesu li ureñaj i izvor uključeni.
• Pojačajte glasnoću na ureñaju.
• Pojačajte glasnoću na ureñaju do razine
kada zvuk nije izobličen. Podrobnije
informacije o podešavanju glasnoće
potražite u uputama za uporabu
isporučenima s ureñajem.
• Provjerite jesu li sva povezivanja pravilno
izvedena.
Niska razina zvuka.
• Pojačajte glasnoću na izvoru do razine kada
zvuk nije izobličen. Podrobnije informacije
o podešavanju glasnoće potražite u uputama
za uporabu isporučenima s izvorom.
• Pojačajte glasnoću na ureñaju.
Zvuk je izobličen.
• Smanjite glasnoću na izvoru do razine kada
zvuk nije izobličen. Podrobnije informacije
o podešavanju glasnoće potražite u uputama
za uporabu isporučenima s ureñajem.
• Ukoliko je izvor opremljen funkcijom bass
boost, isključite je.
• Smanjite glasnoću na ovom ureñaju.
Iz zvučnika se čuje brujanje ili
šum.
• Provjerite jesu li sva povezivanja izvedena
pravilno.
• Niti jedna audio komponenta ne smije biti
postavljena preblizu TV prijemniku.
Svjetlina ?/1 indikatora nije
stabilna.
Svjetlina indikatora ?/1 se može mijenjati
kod pojačane glasnoće. Ovo ne predstavlja
kvar.
Nije moguće uložiti bateriju, ili
pretijesno ulazi u baterijski
odjeljak.
Baterija je takvoga oblika da je nije moguće
uložiti u odjeljak tako da ne odgovara
polariteta. Provjerite da li je baterija pravilno
okrenuta s obzirom na polaritet.
Nije moguće upravljati uređajem
putem daljinskog upravljača.
• Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru
na cradleu.
• Uklonite zapreke izmeñu cradlea i
daljinskog upravljača.
• Zaštitite senzor daljinskog upravljača na
cradleu od jakog izvora svjetla (izravnog
utjecaja sunca ili fluorescentnog svjetla,
odnosno fluorescentne svjetiljke visoke
frekvencije osvjetljenja).
• Ukoliko i dalje postoji problem, možda je
istrošena baterija. Zamijenite je novom.
Tehnički podaci
Zvučnici
Sustav zvučnika
Impedancija
2-sistemski, pasivni radiator,
magnetski oklopljen
80 mm (niskotonac), 25 mm
(visokotonac)
3,2 Ω
Nazivna ulazna
snaga
4W
Maksimalna
ulazna snaga
8W
Pojačalo
Nazivna snaga
4 W +4 W (10% ukupnog
harmoničkog izobličenja, 1 kHz,
3,2 Ω)
Cradle
Ulaz/izlaz podataka
WM-PORT (22-pinski)
konektor × 1
WM-PORT (22-pinska)
priključnica × 1
Ulaz
Stereo mini-priključak × 1
Ulazna impedancija
WM-PORT (22-pinski) 47 kΩ
(na 1 kHz),
Stereo mini-priključak 8 kΩ
(na 1 kHz)
Općenito
Snaga
DC 12 V (isporučen AC
mrežni adapter)× 1
Dimenzije (š/v/d) Otprilike 100 x 32 x 100 mm
(cradle)
Otprilike 100 x 183 x 159 mm
(zvučnik)
Masa
Otprilike 100 g (cradle)
Otprilike 950 g (lijevi zvučnik)
Otprilike 930 kg (desni
zvučnik)
Isporučeni pribor
AC mrežni adapter (1)
Mrežni kabel (1)
Daljinski upravljač (1)
Punjiva baterija CR2025 (1) (tvornički
umetnuta za probno korištenje)
Upute za uporabu (1)
Jamstvo (1)
Podržani Walkman
WALKMAN treba ispunjavati sljedeće
zahtjeve
• WM-PORT (22-pinski) kompatibilan
• Isporučen kružni priključak
Dodatni pribor
Kabel za snimanje WMC-NWR1
Spojni kabel RK-G22, RK-G129, RK-G136,
RK-G138
Adapter utikača PC-234S, PC-236MS
Navedeni dodatni pribor nije nabavljiv u
nekim zemljama.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni
bez najave. Proizvoñač ne preuzima
odgovornost za eventualne tiskarske pogreške
Download PDF

advertising