Sony | CFD-S35CP | Sony CFD-S35CP Gebruiksaanwijzing

2-548-055-72 (1)
CD Radio
Cassette-Corder
Gebruiksaanwijzing
CFD-S35CP
©2005 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan
regen noch vocht om brand of
elektrocutie te voorkomen.
Open de behuizing niet om
elektrocutie te voorkomen. Laat
het toestel alleen nakijken door
bevoegd vakpersoneel.
WAARSCHUWING
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte,
zoals een boekenrek of ingebouwde kast.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen
zoals bijvoorbeeld een vaas op het toestel om
elektrocutie of brand te voorkomen.
Sluit het apparaat aan op een gemakkelijk
bereikbaar stopcontact. Als u een abnormaliteit in
het apparaat waarneemt, trekt u onmiddellijk de
stekker uit het stopcontact.
2
Opmerking
De schakelaar waarmee deze speler wordt in-/
uitgeschakeld, heet als volgt:
"OPERATE" : Europees model
"POWER"
: Overige modellen
Inhoud
Basishandelingen
Een audio CD of MP3-bestanden afspelen ..... 4
Luisteren naar de radio ................................... 8
Afspelen van cassettes .................................. 10
Opnemen op cassette .................................... 12
De CD-speler
Gebruik van het display ................................ 14
Een bepaalde track zoeken ........................... 15
Tracks herhaaldelijk afspelen
(Repeat Play) ............................................ 16
Weergave in willekeurige volgorde
(Shuffle Play) ........................................... 17
Geprogrammeerde weergave
(Programme Play) ..................................... 17
De radio
Radiozenders voorinstellen .......................... 19
Voorinstelzenders beluisteren ...................... 20
Akoestiekregeling
Regelen van het geluid ................................. 21
De timer
In slaap vallen met muziek ........................... 22
Opstelling
Spanningsbronnen kiezen ............................. 23
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen .................................. 25
Verhelpen van storingen ............................... 27
Onderhoud .................................................... 29
Technische gegevens .................................... 30
Betreffende "MP3" ....................................... 31
Index ............................................................. 33
3
Basishandelingen
Een audio CD of MP3-bestanden afspelen
1
4
2, 3
Sluit het meegeleverde netsnoer aan (zie pagina 23).
1
Druk op CD.
(Druk op de afstandsbediening op
OPERATE (POWER, zie pagina 2)
en druk vervolgens herhaaldelijk op
FUNCTION tot "CD" in het display
wordt weergegeven.)
2
Druk op Z PUSH OPEN/CLOSE om
de CD-houder te openen en plaats de
CD in de houder.
Met het label naar boven
3
4
Sluit het deksel van de CD-houder.
4
Druk op u (N op de
afstandsbediening).
Display
Tracknummer
Zie pagina 6 om een CD met MP3bestanden af te spelen.
Basishandelingen
Alle tracks worden eenmaal
afgespeeld.
Speelduur
Gebruik deze toetsen voor bijkomende
handelingen
u
Z PUSH
OPEN/CLOSE
VOLUME +, –
., >
x
OPERATE
(of POWER)
Tip
De weergave begint vanaf
de laatste track waarvoor u
het afspelen hebt gestopt
(Resume Play). In de
stopstand verschijnt het
nummer van de track die
moet worden afgespeeld.
Druk op x in de stopstand
om Resume Play te
annuleren en de weergave
te starten vanaf het begin
van de eerste track.
Om
Druk op
het volume te regelen
VOLUME +*, – (VOL +*,
– op de afstandsbediening.)
de weergave te stoppen
x
de weergave tijdelijk
te onderbreken
u* (X op de
afstandsbediening)
Druk nogmaals op de toets om
de weergave te hervatten.
naar de volgende track te gaan >
naar de vorige track te gaan
.
de CD te verwijderen
Z PUSH OPEN/CLOSE**
het toestel in/uit te schakelen
OPERATE
(of POWER, zie pagina 2)
* De toets is voorzien van een voelstip.
**Wanneer u de CD-houder opent, begint de weergave
automatisch vanaf het begin van de eerste track.
wordt vervolgd
5
Een audio CD of MP3-bestanden afspelen (vervolg)
Een CD met MP3-bestanden afspelen
Z PUSH
OPEN/CLOSE
., >
FLDR +, –
MP3-indicator
u
CD
Opmerking
De CD-speler leest alle
bestands- en mapinformatie
op de CD alvorens een
bestand af te spelen. Dit kan
langer dan een minuut
duren, afhankelijk van de
bestandsstructuur.
Ondertussen verschijnt
"READING" op het
display.
Tip
U kunt de toetsen die in de
tabel op pagina 5 vermeld
staan net als bij het afspelen
van een audio CD
gebruiken voor bijkomende
handelingen.
1
Druk op CD.
2
Druk op Z PUSH OPEN/CLOSE om de CD-houder te
openen en plaats de CD in de houder (zie pagina 4).
3
Sluit het deksel van de CD-houder.
4
Druk op u.
Het toestel speelt alle MP3-bestanden op de CD.
Bij het afspelen van een CD met MP3-bestanden licht
de MP3-indicator op.
Tracknummer
De speelduur verschijnt
na de bestandsnaam
Map kiezen
Druk op FLDR + om vooruit te gaan en FLDR – om
achteruit te gaan.
Druk op FOLDER +, – op de afstandsbediening.
Bestand kiezen
Gebruik > om vooruit te gaan en . om achteruit te
gaan.
6
Voorbeeld van mapstructuur en
afspeelvolgorde
De afspeelvolgorde van mappen en bestanden is als volgt:
CD-R
CD-RW
Basishandelingen
Opmerkingen
• Een map die geen MP3bestand bevat, wordt
overgeslagen.
• Maximum aantal mappen:
255
Maximum aantal bestanden:
255
• Map- en bestandsnamen
kunnen uit maximaal 64
tekens bestaan.
• De tekens A - Z, a - z, 0 - 9
en _ kunnen op deze speler
worden weergegeven.
Andere tekens verschijnen
als sterretjes "*".
• Deze speler werkt met
Version 1.1 van het ID3 tag
formaat. Bij een bestand
met ID3 tag-informatie
kunnen "tracktitel",
"artiestennaam" en
"albumnaam" worden
getoond.
Map
MP3-bestand
1
1
2
2
3
3
4
5
4
6
7
8
5
6
9
0
Betreffende CD-R’s/CD-RW’s en MP3bestanden
Deze speler kan CD-R’s/CD-RW’s opgenomen in CD-DA
formaat* en MP3-bestanden opgenomen in CD-ROM
formaat afspelen, maar de weergavecapaciteit varieert
afhankelijk van de kwaliteit van de disc en de toestand van
de opname-apparatuur.
* CD-DA is de afkorting voor Compact Disc Digital Audio. Dit is
een opnamenorm voor audio CD’s.
7
Luisteren naar de radio
1
2
Sluit het meegeleverde netsnoer aan (zie pagina 23).
1
2
Display
Druk op RADIO BAND•AUTO
PRESET (BAND op de
afstandsbediening) tot de gewenste
band in het display wordt
weergegeven.
Europees model: "FM" t "MW" t
"LW"
Andere modellen: "FM" t "AM"
Houd TUNE + of – ingedrukt tot de
frequentie op het display begint te
veranderen.
Het toestel zoekt automatisch de
radiofrequenties af en stopt wanneer
een zender goed wordt ontvangen.
Indien u niet op een zender kunt
afstemmen, druk dan herhaaldelijk
op TUNE + of – om de frequentie
stapsgewijs te veranderen.
8
Duidt op een FM
stereo uitzending
Gebruik deze toetsen voor bijkomende
handelingen
MODE
Basishandelingen
VOLUME
+, –
OPERATE
(of POWER)
Tip
Als een FM uitzending is
gestoord, druk dan op MODE
tot "Mono" verschijnt in het
display en de weergave is dan
mono.
Om
Handeling
het volume te regelen
VOLUME +*, –
de radio in/uit te schakelen
OPERATE (of POWER, zie
pagina 2)
*VOLUME + (VOL + op de afstandsbediening) heeft een voelstip.
De ontvangst verbeteren
Richt de antenne opnieuw voor een betere FM-ontvangst.
Richt de speler zelf voor AM of MG/LG.
voor FM
voor AM/MG/LG
9
Afspelen van cassettes
1
2
3
Sluit het meegeleverde netsnoer aan (zie pagina 23).
1
2
3
Druk op TAPE.
Druk op xZ om de cassettehouder
Met de kant die u wilt
te openen en plaats een
afspelen naar u toe
voorbespeelde cassette in de houder.
Gebruik uitsluitend TYPE I cassettes
(normaal). Sluit de cassettehouder.
Druk op n*.
De weergave start.
10
Display
Gebruik deze toetsen voor bijkomende
bedieningen
X
VOLUME
+, –
m, M
Basishandelingen
xZ
OPERATE
(of POWER)
Om
Druk op
het volume te regelen
VOLUME +*, –
het afspelen te stoppen
xZ
de band snel vooruit of
achteruit te spoelen
m of M
het afspelen tijdelijk te
onderbreken
X
Opnieuw indrukken om het
afspelen te hervatten.
de cassette te verwijderen
xZ
de speler in/uit te schakelen
OPERATE (of POWER, zie
pagina 2)
*VOLUME + (VOL + op de afstandsbediening) en n zijn
voorzien van een voelstip.
11
Opnemen op cassette
2
1
3
Sluit het meegeleverde netsnoer aan (zie pagina 23).
1
2
Druk op xZ om de cassettehouder
Met de kant waarop u wilt
te openen en plaats een blanco
cassette. Gebruik uitsluitend TYPE I opnemen naar u toe
(normal) cassettes. Sluit de
cassettehouder.
Kies de programmabron die u wilt
opnemen.
Om op te nemen van de CD-speler,
plaatst u een CD in de speler (zie
pagina 4) en drukt u op CD.
Om op te nemen van de radio,
stemt u af op de gewenste zender
(zie pagina 8).
12
Display
3
Druk op z om de opname te starten
(n wordt automatisch ingedrukt).
TAPE
Basishandelingen
Gebruik deze toetsen voor bijkomende
bedieningen
X
z
xZ
OPERATE
(of POWER)
MODE
Tips
• Regeling van het volume en
het geluid (zie pagina 21)
heeft geen invloed op het
opnameniveau.
• Indien bij AM/MG/LG
ontvangst een fluittoon
hoorbaar is nadat u in stap 3
op z hebt gedrukt, druk
dan op MODE om de stand
van de ISS (Interference
Suppress Switch) te zoeken
waarin die het minst
hoorbaar is.
• Gebruik het stopcontact als
spanningsbron om de beste
resultaten te verkrijgen.
• U kunt op de volgende
manier een opname wissen:
1 Plaats de cassette die u
wilt wissen.
2 Druk op TAPE.
3 Druk op z.
Om
Druk op
de opname te stoppen
xZ
de opname tijdelijk
te onderbreken
X
Druk nogmaals op deze
toets om de opname te
hervatten.
de speler in/uit te schakelen
OPERATE (of POWER,
zie pagina 2)
13
De CD-speler
Gebruik van het display
Informatie over de CD kan worden
gecontroleerd via het display.
DISP/ENT/MEMORY
MP3-bestanden controleren
Het totale aantal mappen en
tracks op de CD controleren
Dit kan via het display worden gecontroleerd
terwijl de CD is gestopt.
Totaal aantal mappen
Totale aantal tracks
Bestandsinformatie controleren
Druk op DISP/ENT/MEMORY tijdens de
weergave van een MP3-bestand. De
aanduiding verandert als volgt:
De informatie van een audio
CD controleren
Het totale aantal tracks en de
speelduur van de CD controleren
Dit kan via het display worden gecontroleerd
terwijl de CD is gestopt.
Totaal aantal tracks
Totale speelduur
De resterende speelduur
controleren
Druk op DISP/ENT/MEMORY tijdens het
afspelen van een CD. De aanduiding
verandert als volgt:
t Nummer en speelduur van de huidige
track
r
Nummer en resterende speelduur van de
huidige track
r
Aantal resterende tracks en resterende
speelduur op de CD
14
t Nummer en speelduur van de huidige
track
r
Nummer huidige track en bestandsnaam
r
Mapnummer en mapnaam*
r
Nummer huidige track en ID3: titel van
het liedje/ artiestennaam / albumnaam**
* Wanneer de map geen naam heeft, verschijnt
"ROOT" in plaats van de naam.
**Wanneer het bestand geen ID3-informatie
bevat, verschijnt "NO TITLE", "NO ARTIST"
of "NO ALBUM" in het display.
Een bepaalde track
zoeken
OPERATE*
(of POWER)
De CD-speler
U kunt snel een track op een CD zoeken met
de cijfertoetsen op de afstandsbediening.
Tijdens het afspelen van een disc kunt u ook
een bepaald punt in een track zoeken.
Tips
• Om direct een track met een nummer hoger dan
10 te zoeken, drukt u eerst op >10 en daarna op
de betreffende cijfertoetsen.
Voorbeeld: Om track 23 af te spelen, drukt u
eerst op >10 en dan op 2 en 3.
• Om een track met een nummer hoger dan 100 af
te spelen, drukt u tweemaal op >10 en
vervolgens op de betreffende cijfertoetsen.
Cijfertoetsen
., >
* "OPERATE": Europees model
"POWER": Overige modellen
Om
een bepaalde track
direct te zoeken
een bepaald punt te
zoeken met geluid
een punt te zoeken
via het display
Druk
op de cijfertoets van de track
op de afstandsbediening
op > (vooruit) of .
(achteruit) tijdens de
weergave tot u het gewenste
punt bereikt.
(Gebruik M of m op de
speler.)
op > (vooruit) of .
(achteruit) tijdens de
weergave tot u het gewenste
punt bereikt.
(Gebruik M of m op de
speler.)
Opmerkingen
• Een track zoeken met de cijfertoetsen kan alleen
voor de tracks in de gekozen map.
• U kunt geen bepaalde track zoeken als "SHUF"
of "PGM" oplicht in het display. Zet de indicatie
uit door op x te drukken.
15
Tracks herhaaldelijk
afspelen (Repeat Play)
Tracks kunnen herhaald worden afgespeeld
bij normale, willekeurige of
geprogrammeerde weergave.
CD
.,>
u
Voor het
Handeling
herhalen van
tracks in
1 Programmeer tracks (zie
geprogrampagina 17).
meerde
2 Druk op REPEAT tot
volgorde
"REP PGM" verschijnt.
3 Druk op u.
mappen in
1 Programmeer mappen (zie
geprogrampagina 17).
meerde
2 Druk op REPEAT tot
volgorde
"REP PGM FLDR"
(alleen
verschijnt.
MP3 CD)
3 Druk op u.
Repeat Play annuleren
Druk op REPEAT tot "REP" verdwijnt in
het display.
REPEAT
16
FLDR +, –
1
Druk op CD.
"CD" verschijnt in het display.
2
Ga als volgt te werk.
Voor het
Handeling
herhalen van
een track
1 Druk op REPEAT tot "REP
1" verschijnt.
2 Druk op . of > om
de track te selecteren die u
wilt herhalen.
3 Druk op u.
alle
1 Druk op REPEAT tot "REP
tracks op
ALL" verschijnt.
de CD
2 Druk op u.
een
1 Druk op REPEAT tot "REP
bepaalde
FLDR" verschijnt.
map
2 Selecteer de map door op
(alleen
FLDR + of FLDR – te
MP3 CD)
drukken.
3 Druk op u.
tracks in
1 Start willekeurige weergave
willekeurige
(pagina 17).
volgorde
2 Druk op REPEAT tot
"SHUF REP" verschijnt.
3 Druk op u.
Tijdens het afspelen van MP3bestanden
Wanneer u "REP ALL" kiest, worden alle
bestanden (max. 255) op een CD
herhaaldelijk afgespeeld.
Geprogrammeerde
weergave (Programme Play)
U kunt tracks afspelen in willekeurige
volgorde.
U kunt zelf de afspeelvolgorde van
maximaal 20 tracks of bestanden op een CD
bepalen. Bij weergave van MP3-bestanden
kunnen ook maximaal 20 mappen worden
geprogrammeerd (Programme Folder Play).
CD
MODE
u
CD
1
Druk op CD.
"CD" verschijnt in het display.
2
Druk op MODE tot "SHUF" verschijnt
in het display.
3
Druk op u om willekeurige weergave
te starten.
Shuffle Play annuleren
Stop eerst de weergave. Druk dan op MODE
tot "SHUF" verdwijnt in het display.
MODE
u
DISP/ENT/
MEMORY
., >
De CD-speler
Weergave in willekeurige
volgorde (Shuffle Play)
FLDR +, –
1
Druk op CD.
"CD" verschijnt in het display.
2
Druk op MODE tot "PGM" verschijnt
in het display.
Kies Programme Folder Play (alleen
MP3 CD) en druk op MODE tot
"PGM FLDR" verschijnt in het display.
Tijdens het afspelen van MP3bestanden
Alle bestanden (maximaal 255) op een CD
worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
Tips
• Tijdens willekeurige weergave kunt u de vorige
track niet kiezen door op . te drukken.
• De hervatfunctie werkt niet tijdens willekeurige
weergave.
wordt vervolgd
17
Geprogrammeerde weergave
(Programme Play) (vervolg)
3
Druk op . of >, FLDR + of – en
druk vervolgens op DISP/ENT/
MEMORY voor de tracks of
bestanden* die u in een bepaalde
volgorde wilt programmeren.
*Mappen voor Programme Folder Play.
Afspeelvolgorde
Audio CD
(Programme Play)
Geprogrammeerde
track
Afspeelvolgorde
Geprogrammeerd
bestand
Afspeelvolgorde
MP3 CD
(Programme Play)
MP3 CD
(Programme
Folder Play)
Geprogrammeerde map
4
Druk op u om geprogrammeerde
weergave te starten.
Program Play annuleren
Stop eerst de weergave. Druk dan op MODE
tot "PGM" verdwijnt in het display.
De volgorde van de tracks
controleren voor het afspelen
Druk op DISP/ENT/MEMORY.
Bij elke druk op de toets verschijnt het trackof mapnummer in de geprogrammeerde
volgorde.
18
Het huidige programma wijzigen
Druk eenmaal op x wanneer de CD niet
speelt en tweemaal wanneer de CD wel
speelt. Het huidige programma wordt gewist.
Stel dan een nieuw programma samen aan de
hand van de programmeerprocedure.
Tips
• U kunt het programma herhalen want het wordt
bewaard tot u de CD-houder opent.
• U kunt uw eigen programma opnemen. Breng
een blanco cassette in nadat u het programma
hebt samengesteld en druk op z om de opname
te starten.
• De hervatfunctie werkt niet tijdens
geprogrammeerde weergave.
De radio
Radiozenders
voorinstellen
RADIO BAND
AUTO PRESET
PRESET –, +
De radio
U kunt radiozenders opslaan in het geheugen
van de speler. U kunt maximaal 40
radiozenders vooraf instellen (voor het
Europese model): 20 FM-zenders, 10 MGzenders en 10 LG-zenders in elke volgorde;
of maximaal 30 radiozenders (voor andere
modellen): 20 FM-zenders en 10 AMzenders in elke volgorde.
Indien een zender niet
automatisch kan worden
vooringesteld
Een zwakke zender moet handmatig worden
vooringesteld.
1 Druk op RADIO BAND•AUTO PRESET
om de band te kiezen.
2 Stem af op een zender.
3 Houd DISP/ENT/MEMORY 2 seconden
ingedrukt tot het voorinstelnummer
knippert in het display.
4 Druk op PRESET + of – tot het gewenste
voorinstelnummer voor de zender knippert
in het display.
5 Druk op DISP/ENT/MEMORY.
De oude zender wordt vervangen door de
nieuwe zender.
Op de afstandsbediening
1 Druk op BAND tot de gewenste band in
het display wordt weergegeven.
2 Stem af op de gewenste zender.
3 Houd de cijfertoetsen waaronder u de
nieuwe zender wilt instellen, ongeveer 2
seconden ingedrukt.
DISP/ENT/MEMORY
1
Druk op RADIO BAND•AUTO
PRESET om de band te kiezen.
2
Houd RADIO BAND•AUTO PRESET
2 seconden ingedrukt tot "AUTO"
knippert in het display.
3
Druk op DISP/ENT/MEMORY.
De zenders worden in het geheugen
opgeslagen van de laagste frequenties
tot de hoogste.
Om een voorinstelnummer hoger dan 10 te
kiezen, drukt u eerst op >10 en daarna op
de betreffende cijfertoetsen.
U moet de laatste cijfertoets ongeveer 2
seconden lang ingedrukt houden.
(Voorbeeld: om 12 te kiezen, drukt u eerst
op >10 en 1, waarna u 2 ongeveer 2
seconden lang ingedrukt houdt.)
Tip
De voorkeurzenders blijven in het geheugen
bewaard, zelfs als u het netsnoer loskoppelt of de
batterijen verwijdert.
19
Voorinstelzenders
beluisteren
Zodra u uw favoriete zenders hebt
vooringesteld, kunt u erop afstemmen met
behulp van de cijfertoetsen.
RADIO BAND
AUTO PRESET
PRESET –, +
1
Druk op RADIO BAND•AUTO
PRESET om de band te kiezen.
2
Druk op PRESET + of – om af te
stemmen op de opgeslagen zender.
Op de afstandsbediening
1 Druk op BAND.
2 Druk op de cijfertoetsen om af te stemmen
op de opgeslagen zender.
Om een voorinstelzender hoger dan 10 te
kiezen, drukt u eerst op >10 en daarna op
de betreffende cijfertoetsen.
(Voorbeeld: om af te stemmen op
voorinstelzender 12, drukt u eerst op >10
en 1, en vervolgens op 2.)
20
Akoestiekregeling
Regelen van het geluid
U kunt de akoestiek van het weergavegeluid
regelen.
SOUND
MEGA
BASS
Akoestiekregeling
Geluidskarakteristiek kiezen
Druk herhaaldelijk op SOUND om de
gewenste akoestiekregeling te kiezen.
Kies
Voor
een krachtig, zuiver geluid met
de nadruk op het lage en hoge
frequentiebereik
licht, helder geluid met de
nadruk op het hoge en
middelhoge frequentiebereik
percussiegeluid met de nadruk
op het lage frequentiebereik
stemgeluid met de nadruk op het
middelhoge frequentiebereik
ruime dynamiek voor b.v.
klassieke muziek
Lage tonen versterken
Druk op MEGA BASS om "MEGA BASS"
te laten verschijnen.
Druk nogmaals op deze toets om terug te
keren naar normale weergave.
21
De timer
In slaap vallen met
muziek
U kunt de speler zo instellen dat hij
automatisch uitschakelt na 10, 20, 30, 60, 90
en 120 minuten, zodat u in slaap kunt vallen
met muziek.
SLEEP
1
Zet de gewenste geluidsbron aan.
2
Druk op SLEEP om "SLEEP" te laten
verschijnen.
3
Druk op SLEEP om het aantal minuten
te kiezen waarna de speler automatisch
uitschakelt.
Bij elke druk op de toets verandert de
indicatie als volgt:
"60" t "90" t "120" t OFF t
"10" t "20" t "30".
Indien u langer dan 4 seconden wacht
om op SLEEP te drukken, worden de
minuten in het display ingevoerd.
Het toestel schakelt automatisch uit
wanneer de vooringestelde tijd is
verstreken.
22
De slaapfunctie annuleren
Druk op OPERATE (of POWER) om het
toestel uit te schakelen.
Opmerking
Bij weergave van een cassette met behulp van
deze functie: als de band aan één kant langer is
dan de ingestelde tijd, wordt het toestel
uitgeschakeld wanneer de band ten einde is.
Opstelling
Spanningsbronnen kiezen
Het toestel kan werken op netstroom of batterijen.
3 Batterijhouder
1 AC IN
1 Het netsnoer aansluiten
Sluit het ene uiteinde van het
meegeleverde netsnoer aan op AC IN
achteraan op het toestel en steek de
stekker in een stopcontact.
3 Gebruik van de speler op batterijen
Plaats zes R20 (D) batterijen (niet
meegeleverd) in de batterijhouder.
Koppel het netsnoer los om de speler op
batterijen te laten werken.
Opstelling
naar stopcontact
2 De afstandsbediening klaarmaken
Plaats twee R03 (AAA) batterijen (niet
meegeleverd)
Batterijen vervangen
Normaal gaan de batterijen ongeveer 6
maanden mee. Wanneer het toestel niet meer
op de afstandsbediening reageert, moet u
beide batterijen vervangen door nieuwe.
Batterijen vervangen
Vervang de batterijen wanneer de OPR/
BATT indicator minder fel oplicht of de
speler niet meer functioneert. Vervang alle
batterijen door nieuwe.
Opmerkingen
• Haal de CD uit de speler alvorens de batterijen
te vervangen.
• Wanneer de speler op batterijen werkt, kunt u
deze niet inschakelen met de afstandsbediening.
wordt vervolgd
23
Spanningsbronnen kiezen
(vervolg)
Het AM/MG afsteminterval
wijzigen
Om het AM/MG afsteminterval te wijzigen,
gaat u als volgt te werk:
1 Druk op RADIO BAND•AUTO PRESET
tot "AM" of "MW" verschijnt.
2 Houd DISP/ENT/MEMORY 2 seconden
ingedrukt.
3 Druk RADIO BAND•AUTO PRESET in
gedurende 2 seconden.
"AM 9" "MW 9" of "AM 10" "MW 10"
knippert.
4 Druk op PRESET + of – om "AM 9"
"MW 9" te kiezen voor een interval van 9
kHz of "AM 10" "MW 10" voor een
interval van 10 kHz.
5 Druk op DISP/ENT/MEMORY.
Na het wijzigen van het afsteminterval moet
u de AM/MG voorinstelzenders terugstellen.
24
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• De laserstraal van de CD-speler is
schadelijk voor de ogen en bijgevolg mag
u de behuizing niet proberen te openen.
Laat het toestel alleen nakijken door
bevoegd vakpersoneel.
• Indien er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker
uit het stopcontact trekken en het toestel
laten nakijken door een deskundige
alvorens het toestel weer in gebruik te
nemen.
• Discs met afwijkende vormen (b.v. hart,
vierkant, ster) kunnen niet met deze dit
toestel worden afgespeeld. Indien u dat
niet doet, kan het toestel worden
beschadigd. Gebruik dergelijke discs niet.
Spanningsbronnen
• Controleer of de bedrijfsspanning van de
speler overeenkomt met de lokale
netspanning (zie "Technische gegevens")
alvorens het toestel met behulp van het
meegeleverde netsnoer aan te sluiten op
een stopcontact; gebruik geen ander
netsnoer.
• Het toestel blijft onder (net)spanning staan
zolang de stekker in het stopcontact zit,
ook al is het toestel zelf uitgeschakeld.
• Het toestel kan ook werken op zes R20
(D) batterijen.
• Wanneer de batterijen niet worden
gebruikt, moet u ze verwijderen om
beschadiging door lekkage of corrosie te
voorkomen.
• Het kenplaatje met vermelding van
voedingsspanning, stroomverbruik, enz.
bevindt zich onderaan op het toestel.
Plaatsing
• Installeer het toestel niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar het
is blootgesteld aan directe zonnestraling,
overmatig stof of mechanische schokken.
• Plaats het toestel niet op een hellend of
onstabiel oppervlak.
• Laat minstens 10 mm vrij rond de
behuizing. De ventilatieopeningen moeten
vrij blijven om het toestel behoorlijk te
laten functioneren en de levensduur van de
onderdelen te verlengen.
• Indien het toestel wordt achtergelaten in
een auto die in de zon geparkeerd staat,
kies dan altijd een plaats waar hij niet
blootstaat aan directe zonnestraling.
• De luidsprekers zijn voorzien van een
krachtige magneet en dus moet u credit
cards met magnetische codering of
horloges met veermechanisme uit de buurt
van het toestel houden om beschadiging
door de magneet te vermijden.
Werking
• Indien het toestel direct van een koude in
een warme of een zeer vochtige ruimte
wordt gebracht, kan er condensvorming
optreden op de lens in het CD-gedeelte. In
dat geval kan de werking van het toestel
zijn verstoord. Haal in dat geval de CD uit
het toestel en wacht ongeveer een uur tot
alle vocht is verdampt.
• Indien het toestel gedurende lange tijd niet
is gebruikt, moet u het enkele minuten in
de weergavestand laten opwarmen
alvorens een cassette in te brengen.
wordt vervolgd
25
Voorzorgsmaatregelen (vervolg)
Opmerkingen bij cassettes
• Breek het wispreventienokje van kant A of
B af om ongewenste opname te
voorkomen. Bedek de ontstane opening
met kleefband om weer op te kunnen
nemen.
kant A
nokje voor kant B
nokje voor kant A
• Het gebruik van cassettes met een
speelduur van meer dan 90 minuten is niet
aanbevolen, behalve voor langdurige,
ononderbroken opname of weergave.
Opmerkingen bij CD’s
• Maak een CD voor het afspelen altijd
schoon met een doek. Wrijf van binnen
naar buiten toe.
• Gebruik geen oplosmiddelen zoals
benzine, thinner en in de handel
verkrijgbare reinigingsmiddelen of
antistatische sprays voor
grammofoonplaten.
• Stel een CD niet bloot aan directe
zonnestraling of warmtebronnen zoals
bijvoorbeeld heteluchtkanalen of in een
auto die in de volle zon geparkeerd staat
en waarin de temperatuur sterk kan
oplopen.
• Kleef geen papier of stickers op een CD
en kras ook het oppervlak niet.
• Berg een CD na gebruik weer op in de
houder.
26
Muziekdiscs die zijn gecodeerd
met copyrightbeveiligingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen
van discs die voldoen aan de CD-norm
(Compact Disc). Onlangs hebben
platenmaatschappijen muziekdiscs op de
markt gebracht die zijn gecodeerd met
copyright-beveiligingstechnologieën. Houd
er rekening mee dat sommige van deze discs
niet voldoen aan de CD-norm en wellicht
niet met dit product kunnen worden
afgespeeld.
Krassen, vuil of vingerafdrukken op een CD
kunnen spoorvolgingsfouten veroorzaken.
Met alle vragen over en eventuele problemen
met uw toestel kunt u steeds terecht bij uw
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Verhelpen van storingen
Algemeen
Het toestel staat niet aan.
• Steek de stekker van het netsnoer goed in het
stopcontact.
• Controleer of de batterijen correct zijn
ingebracht.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze
zijn uitgeput.
• Wanneer de speler op batterijen werkt, kunt u
de speler niet inschakelen met de
afstandsbediening.
De CD speelt niet.
• Controleer of de CD-houder is gesloten.
• Plaats de CD met het label naar boven.
• Reinig de CD.
• Verwijder de CD en laat de CD-houder
ongeveer een uur open staan om het
concensvocht te laten opdrogen.
• Controleer of "CD" in het display staat.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze
zijn uitgeput.
Het toestel staat niet aan en "BATT" en
"ERROR" verschijnen afwisselend.
• Controleer of de batterijen correct zijn
ingebracht.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze
zijn uitgeput.
Het geluid valt weg.
• Verlaag het volume.
• Reinig de CD of vervang hem indien hij
zwaar is beschadigd.
• Plaats het toestel op een trillingsvrije plek.
• Reinig de lens met een in de handel
verkrijgbare blazer.
• Bij het gebruik van CD-R’s/CD-RW’s van
slechte kwaliteit of een probleem met de
opname-apparatuur of toepassingssoftware,
kan het geluid wegvallen of ruis hoorbaar
zijn.
Geen geluid.
• Regel het volume.
• Koppel de hoofdtelefoon los bij het luisteren
via de luidsprekers.
"NOT MP3" verschijnt.
• U probeert een bestand af te spelen dat geen
MP3-bestand is maar wel de extensie "mp3"
heeft. (pagina 31)
Ruis is hoorbaar.
• Iemand gebruikt een draagbare telefoon of
andere apparatuur die radiogolven uitzendt in
de buurt van de speler. t Breng de
draagbare telefoon enz. weg van de speler.
"NOT MP3" en "LAYER 1" of "NOT MP3"
en "LAYER 2" verschijnen afwisselend.
• U probeert een MPEG1 Audio Layer-1 of 2
bestand af te spelen. Met deze speler kunnen
alleen MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
bestanden worden afgespeeld. (pagina 31)
CD-speler
"no DISC" licht op in het display terwijl er
wel een CD is ingebracht.
• Plaats de CD met het label naar boven.
• De CD-R/CD-RW is blanco.
• De CD-R/CD-RW werd niet gefinaliseerd.
Finaliseer de CD-R/CD-RW met het
opnametoestel.
• Er is een probleem met de kwaliteit van de
CD-R/CD-RW, de opname-apparatuur of de
toepassingssoftware.
"no MP3" verschijnt.
• Er staan geen MP3-bestanden op de disc.
Radio
Het geluid is zwak of van slechte kwaliteit.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze
zijn uitgeput.
• Zet het toestel verder af van de TV.
• Bij gebruik van de afstandsbediening terwijl
u een AM of MG/LG zender beluistert kan er
ruis hoorbaar zijn.
Het TV-beeld is onstabiel.
• Wanneer u een FM-zender beluistert met een
binnenantenne in de buurt van de TV, moet u
het toestel verder van de TV af zetten.
wordt vervolgd
27
Verhelpen van storingen
(vervolg)
Cassettedeck
De band loopt niet hoewel er op een
bandloopfunctietoets is gedrukt.
• Zorg dat de cassettehouder goed is gesloten.
De z toets werkt niet/Afspelen van of
opnemen op de cassette is niet mogelijk.
• Controleer of het wispreventienokje van de
cassette niet is afgebroken.
Eerdere opnamen worden onvoldoende
gewist.
• Reinig de wiskoppen (zie pagina 29).
• Vervang alle batterijen door nieuwe indien
deze uitgeput zijn.
• De cassette werd opgenomen in de stand
TYPE II (high position) of TYPE IV (metal).
Neem op in de stand TYPE I (normal) en
speel af.
Opnemen is niet mogelijk.
• Controleer of de cassette correct is
ingebracht.
• Controleer of het wispreventienokje niet is
afgebroken.
Zwak geluid/Slechte geluidskwaliteit.
• Reinig de koppen, aandrukrollen en capstanassen (zie pagina 29).
• Demagnetiseer de koppen met behulp van
een demagnetiseerder (zie pagina 29).
Het geluid wordt vervormd.
• Er wordt een cassette TYPE II (hoge positie)
of TYPE IV (metaal) gebruikt. Kies alleen
cassettes TYPE I (normaal).
28
Afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
• Vervang alle batterijen in de
afstandsbediening door nieuwe indien deze
uitgeput zijn.
• Zorg ervoor dat de afstandsbediening recht
op de afstandsbedieningssensor van het
toestel wordt gericht.
• Zorg ervoor dat er zich geen obstakels
bevinden tussen het toestel en de
afstandsbediening.
• Stel het toestel zo op dat de infrarood sensor
niet blootstaat aan krachtige verlichting zoals
rechtstreeks zonlicht of
fluorescentieverlichting.
• Ga dichter bij het toestel staan wanneer u de
afstandsbediening gebruikt.
Indien de problemen na het proberen van de
bovenstaande oplossingen nog altijd niet zijn
verdwenen, moet u de netspanningsadapter
loskoppelen en alle batterijen verwijderen. Steek
de stekker van de netspanningsadapter weer in het
stopcontact en plaats de batterijen terug nadat alle
indicaties op het display zijn verdwenen. Als het
probleem daarmee niet is opgelost, raadpleeg dan
de dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Onderhoud
De lens reinigen
Als de lens vuil is, kan het geluid
verspringen bij het afspelen van een CD.
Reinig het oppervlak met een in de handel
verkrijgbare blazer.
Reinigen van de koppen en het
bandloopwerk
Het is aanbevolen de koppen, de aandrukrol
en de capstan-assen na elke tien
gebruiksuren te reinigen met een
wattenstaafje dat licht bevochtigd is met
reinigingsvloeistof of alcohol. Om verzekerd
te zijn van de beste opnameresultaten,
verdient het aanbeveling vóór iedere opname
alle delen waarmee de band in aanraking
komt schoon te maken.
Demagnetiseren van de koppen
Na 20 à 30 gebruiksuren zal er zich in de
koppen een dusdanig restmagnetisme hebben
opgebouwd, dat dit verlies aan hoge tonen en
bandruis tot gevolg heeft. In dat geval dient
u de koppen en andere metalen onderdelen
waarmee de band in contact komt te
demagnetiseren met een in de handel
verkrijgbare demagnetiseerder.
De behuizing reinigen
Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek
die lichtjes is bevochtigd met een mild
zeepsopje. Gebruik geen schuursponsje,
schuurpoeder of oplosmiddelen zoals alcohol
of benzine.
Lens
Aandrukrol
Wiskop
Capstan-as
Opname/weergavekop
Wacht met het inbrengen van de cassette tot
de schoongemaakte delen volledig droog
zijn.
29
Technische gegevens
CD-speler
Systeem
Compact disc digital audio system
Laserdiode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: 780 nm
Emissieduur: Continu
Laservermogen: Minder dan 44,6 µW
(Dit uitgangsvermogen is de waarde die wordt gemeten
op een afstand van ongeveer 200 mm van het
lensoppervlak van de laserkop met een apertuur van 7
mm.)
Astoerental
200 t/min tot 500 t/min (CLV)
Aantal kanalen
2
Frequentiebereik
20 -20 000 Hz +1/–2 dB
Snelheidsfluctuaties
Onmeetbaar
FM opname
Sony R20P: ong. 13,5 uur
Sony alkaline LR20: ong. 20 uur
Cassetteweergave
Sony R20P: ong. 7,5 uur
Sony alkaline LR20: ong. 15 uur
Radio
CD-weergave
Frequentiebereik
Sony R20P: ong. 2,5 uur
Europees model
FM
87,5 -108 MHz
MG
531 -1 611 kHz (9 kHz stap)
530 -1 610 kHz (10 kHz stap)
LG
153 -279 kHz
Overige modellen
FM
87,5 -108 MHz
AM
531 -1 611 kHz (9 kHz stap)
530 -1 610 kHz (10 kHz stap)
IF
FM: 10,7 MHz
AM/MG/LG: 450 kHz
Antennes
FM: telescoopantenne
AM/MG/LG: ingebouwde ferrietstaafantenne
Cassettedeck
Opnamesysteem
4 sporen, 2 kanalen stereo
Snelspoeltijd
Ong. 120 s met Sony C-60 cassette
Frequentiebereik
TYPE I (normal): 80 -10 000 Hz
Algemeen
Luidspreker
Breedband: 10 cm diam., 3,2 Ω, conustype (2)
Uitgangen
Hoofdtelefoonaansluiting (stereo mini-aansluiting)
Voor hoofdtelefoon met impedantie van 16 - 68 Ω
Maximum uitgangsvermogen
5,2 W
30
Voeding
Voor CD-radiocassettespeler:
Model voor Korea:
220 V AC, 60 Hz
Model voor Saudi-Arabië:
220-240 V AC, 50/60 Hz
Overige modellen:
230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6 R20 (D) batterijen
Voor afstandsbediening:
3 V DC, 2 R03 (AAA) batterijen
Stroomverbruik
AC 14 W
Batterijlevensduur
Voor CD-radiocassettespeler:
Sony alkaline LR20: ong. 7 uur
Afmetingen
Ong. 420 × 155 × 260 mm (b/h/d)
(incl. uitstekende onderdelen)
Gewicht
Ong. 3,7 kg (incl. batterijen)
Meegeleverde toebehoren
Netsnoer (1)
Afstandsbediening (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Los verkrijgbare toebehoren
Sony MDR hoofdtelefoon
Betreffende "MP3"
Wat is MP3?
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) is een
standaard technologie en formaat voor het
comprimeren van geluid. Het bestand wordt
gecomprimeerd tot ongeveer 1/10e van de
oorspronkelijke grootte. Geluiden buiten het
hoorbare bereik worden gecomprimeerd
terwijl geluiden die de mens wel kan horen,
niet worden gecomprimeerd.
"MP3"-bestanden die met deze
speler kunnen worden afgespeeld
U kunt alleen MP3-bestanden afspelen die
op een bepaalde manier werden opgenomen.
GESCHIKTE MEDIA
CD-R’s en CD-RW’s
GESCHIKT DISC-FORMAAT
U kunt discs gebruiken van het ISO 9660
Level 1/2 en Joliet extensieformaat. Soms
kunnen MP3-bestanden die zijn opgenomen
in een ander formaat niet normaal worden
afgespeeld of kunnen bestands- en mapnamen
niet correct worden weergegeven.
Belangrijkste kenmerken van het geschikte
discformaat:
• Maximum aantal directorystappen: 8
• Bruikbare tekens voor een bestands-/
mapnaam: A - Z, a - z, 0 - 9, _
(onderstreping)
• Maximum aantal tekens voor een
bestandsnaam: 64 met inbegrip van
aanhalingstekens en een extensie van 3 tekens
Opmerkingen
• Voeg altijd de extensie "mp3" toe aan de
bestandsnaam.
• Indien u de extensie "mp3" toevoegt aan een
ander bestandstype dan MP3, kan de speler
mogelijk het bestand niet goed herkennen en ruis
produceren die uw luidsprekers kan
beschadigen.
• De bestandsnaam komt niet overeen met de ID3
tag.
BRUIKBAAR AANTAL MAPPEN/
BESTANDEN
• Maximum aantal mappen: 255
• Maximum aantal bestanden: 255
INSTELLINGEN VOOR
COMPRESSIE- EN
SCHRIJFSOFTWARE
• Om een bron te comprimeren voor een
MP3-bestand, raden wij u aan de transfer
bit rate van de compressiesoftware in te
stellen op "44,1 kHz", "128 kbps" en
"Constant Bit Rate".
• Kies "halting of writing" om de maximale
opnamecapaciteit te benutten.
• Kies "Disc at Once" om de maximale
opnamecapaciteit van een onbespeeld
medium te benutten.
OPMERKINGEN BIJ HET OPSLAAN
VAN BESTANDEN OP DE MEDIA
Wanneer de disc is ingebracht, leest de
speler alle bestanden op die disc. Wanneer er
veel mappen of niet-MP3-bestanden op de
disc staan, kan het lange tijd duren alvorens
de weergave start of het volgende MP3bestand begint te spelen.
Bewaar niet onnodig veel andere mappen of
bestanden dan MP3 op de disc die u gebruikt
voor MP3-weergave.
Wij raden u aan geen andere soorten
bestanden of onnodige mappen te bewaren
op een disc samen met MP3-bestanden.
wordt vervolgd
31
Betreffende "MP3" (vervolg)
Betreffende "ID3 tag"
ID3 tag is een formaat om bepaalde
informatie (tracktitel, artiestennaam,
albumnaam, enz.) toe te voegen aan MP3bestanden.
Deze speler werkt met Version 1.1 van het
ID3 tag-formaat. Bij een bestand met ID3
tag-informatie kunnen "tracktitel",
"artiestennaam" en "albumnaam" worden
getoond.
Opmerking
Wanneer u een andere versie dan 1.1 gebruikt,
verschijnt ID3 tag-informatie niet correct.
32
Index
A
Akoestiekregeling 21
B
Bandkoppen demagnetiseren
29
Batterijen
voor afstandsbediening 23
voor speler 23
C
CD-speler 4
L
Luisteren naar de radio 8
M
MEGA BASS 21
MP3
afspeelvolgorde 7
betreffende MP3 31
display 14
N
S
Shuffle Play (willekeurige
weergave) 17
SOUND 21
Spanningsbronnen 23
Spanningsbronnen kiezen 23
T, U
Technische gegevens 30
Timer
in slaap vallen met muziek
22
Netsnoer aansluiten 23
V
D
Display 14
E, F
Een bepaalde track zoeken 15
Eigen programma samenstellen
17
G, H
Gebruik van het display 14
Geprogrammeerde weergave 17
I, J
ID3 tag 7, 14, 32
K
O, P, Q
Onderhoud 29
Ontvangst verbeteren 9
Opnemen op cassette 12
Opstelling 23
Verhelpen van storingen 27
Voorinstellen van
voorinstelzenders 19
Voorzorgsmaatregelen 25
W, X, Y, Z
R
Radiozenders
beluisteren 20
voorinstellen 19
Reiniging
bandkoppen en bandbaan
29
behuizing 29
lens 29
Repeat Play (herhaalde
weergave) 16
Weergave
van een cassette 10
van een CD 4
van tracks, herhaaldelijk
16
van tracks in willekeurige
volgorde 17
van voorinstelzenders 20
Kiezen
van akoestiekregeling 21
van tracks 5
33
34
35
Gedrukt op 100% kringlooppapier
met VOC (vluchtige organische
verbinding)-vrije inkt op basis van
plantaardige olie.
Sony Corporation
Download PDF

advertising