Sony | HVL-F42AM | Sony HVL-F42AM F42AM Flash / Light Instrucţiuni de utilizare

Bliţ
HVL-F42AM
RO
Manual de instrucţiuni
© 2008 Sony Corporation
Înainte de a acţiona acest produs, vă rugăm să îl citiţi cu atenţie, după care să îl păstraţi pentru a-l putea
consulta ulterior.
ATENŢIE
Pentru a preveni incendiile sau scurtcircuitele, nu expuneţi aparatul la ploaie sau umezeală.
În momentul în care doriţi să vă dispensaţi de bateriile cu litiu, lipiţi bandă adezivă peste contactele
acesteia pentru a evita producerea de scurtcircuite şi urmaţi reglementările locale privind dezafectarea
bateriilor.
Menţineţi bateriile sau alte obiecte ce pot fi înghiţite de copii în locuri inaccesibile acestora. Dacă
vreun astfel de obiect a fost totuşi înghiţit, contactaţi imediat un doctor.
Scoateţi imediat bateriile şi întrerupeţi utilizarea dacă...
• produsul a căzut pe jos sau dacă a fost supus unui şoc în urma căruia a fost expusă partea interioară
a aparatului;
• produsul degajă un miros neobişnuit, este cald sau scoate fum.
Nu dezasamblaţi aparatul. Se pot produce şocuri electrice dacă este atins vreun circuit de înaltă tensiune
din interiorul acestuia.
Măsuri de siguranţă importante
Ori de câte ori folosiţi echipamentul de fotografiat, trebuie să respectaţi anumite măsuri
de precauţie de bază, inclusiv următoarele :
• Citiţi şi întelegeţi toate instrucţiunile înainte de a utiliza echipamentul.
• Supravegheaţi cu atenţie orice aparat utilizat de către sau în apropierea copiilor. Nu
lăsaţi nici un echipament în stare de funcţionare nesupravegheat.
• Aveţi grijă când atingeţi părţile încălzite ale aparatului, deoarece pot apărea arsuri.
• Nu folosiţi aparate cu cablul deteriorat, care au căzut pe jos sau care s-au deteriorat
decât după ce au fost verificate de o persoană calificată de la service.
• Lăsaţi echipamentul să se răcească în totalitate înainte de a-l depozita. Înfăşuraţi cablul
lejer în jurul aparatului când îl depozitaţi .
• Pentru a diminua riscul de şocuri electrice, nu imersaţi aparatul în apă sau în alte
lichide.
2
• Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu dezasamblaţi dvs. acest aparat, ci adresaţi-vă
unei persoane calificate în cazul în care sunt necesare operaţii de service sau reparaţii.
Reasamblarea incorectă a aparatului poate conduce la producerea de şocuri electrice
ulterior, când acesta este folosit.
• Utilizarea unui accesoriu care nu a fost recomandat de producător poate prezenta riscuri
de incendiu, de electrocutare sau rănire a persoanelor.
• Bateriile se pot încinge sau pot exploda în urma folosirii inadecvate.
• Folosiţi numai baterii de tipul specificat în acest manual de instrucţiuni.
• Nu montaţi bateriile fără să respectaţi polaritatea (+/–) indicată.
• Nu expuneţi bateriile la foc sau la temperaturi înalte.
• Nu încercaţi să reîncărcaţi (decât bateriile reîncărcabile), să scurtcircuitaţi sau să
dezasamblaţi bateriile.
• Nu folosiţi simultan baterii de diverse tipuri sau mărci şi nici cu starea de încărcare
diferită.
Păstraţi acest manual de instrucţiuni
AVERTIZARE
Nu atingeţi becul bliţului în timpul funcţionării deoarece acesta este fierbinte după declanşare.
3
Pentru clienţii din Europa
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil
în Uniunea Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi
electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
Notă pentru clienţii din ţările în care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanţie,
vă rugăm să apelaţi la adresa menţionată în documentele separate pentru service sau garanţie.
4
Notă pentru clienţii din Statele Unite
ATENŢIE
Sunteţi atenţionaţi că orice schimbări sau modificări ce nu sunt expres aprobate în acest manual pot
conduce la imposibilitatea dvs. de a folosi acest aparat.
Notă :
Acest echipament a fost testat şi s-a dovedit a se încadra în limitele Clasei B de dispozitive digitale,
conform Părţii a 15-a din Regulamentul FCC. Aceste limitări sunt stabilite pentru asigurarea
unei protecţii rezonabile împotriva interferenţelor dăunătoare din instalaţiile casnice.
Acest echipament generează, foloseşte şi poate radia energie cu frecvenţă radio, iar în
cazul în care nu este instalat şi folosit conform instrucţiunilor poate cauza interferenţe
dăunătoare pentru sistemul de radiocomunicaţii. Nu există însă nici o garanţie că nu vor
apărea interferenţe cu unele instalaţii. Dacă acest aparat cauzează interferenţe cu recepţia
radio sau TV care pot fi sesizate prin oprirea sau pornirea echipamentului, utilizatorul este
sfătuit să încerce eliminarea acestor interferenţe luând una dintre următoarele măsuri :
– reorientarea sau repoziţionarea antenei de recepţie,
– mărirea distanţei dintre echipament şi receptor,
– conectarea echipamentului la o priză din alt circuit electric faţă de cel la care este cuplat
receptorul,
– consultarea dealerului sau a unui tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.
5
Cuprins
Facilităţi ........................................................................................................................ 7
Denumirea părţilor componente .................................................................................. 8
Pregătiri
Introducerea bateriilor ................................................................................................ 10
Montarea şi demontarea bliţului ................................................................................. 12
Pornirea alimentării .................................................................................................... 14
Schimbarea modului de funcţionare a bliţului ............................................................ 16
Operaţii de bază
Modul program automat al bliţului (Instrucţiuni de bază) ........................................... 17
Modurile de înregistrare ............................................................................................. 20
Aplicaţii
Zona de acoperire asigurată de bliţ în cazul folosirii zoom-ului ................................. 22
Schimbarea nivelului de putere (LEVEL - nivel) ........................................................ 26
Testarea bliţului .......................................................................................................... 27
Iluminare indirectă cu bliţul ........................................................................................ 28
Sursă luminoasă AF ................................................................................................... 31
Bliţ acţionat manual (M) ............................................................................................. 32
Sincronizare de mare viteză (HSS) ........................................................................... 34
Modul bliţ wireless (fără fir) – WL............................................................................... 36
Reglaje personalizate ................................................................................................ 44
Informaţii suplimentare
Raza de acţiune a bliţului ........................................................................................... 49
Note privind utilizarea ................................................................................................ 52
Întreţinere ................................................................................................................... 53
Specificaţii .................................................................................................................. 54
6
Înainte de utilizare
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu camera dvs.
Acest bliţ nu rezistă la praf, stropire cu apă sau la introducere în apă.
Nu aşezaţi acest bliţ în următoarele feluri de locuri.
Deoarece bliţul se poate defecta, indiferent dacă acesta este în stare de funcţionare sau depozitat, aveţi
grijă să nu îl plasaţi în niciunul dintre următoarele feluri de locuri :
• spaţii supuse la radiaţii solare directe, cum ar fi pe bordul maşinii sau în apropierea unor surse de
încălzire poate conduce la deformarea sau la deteriorarea acestuia,
• spaţii supuse la vibraţii excesive,
• locuri în care câmpul electromagnetic este puternic,
• locuri cu mult nisip
În locuri cum ar fi o plajă sau alte zone cu mult nisip, sau unde pot apărea nori de praf, aveţi grijă să
protejaţi aparatul de nisip şi de praf pentru a nu se deteriora.
Facilităţi
• Bliţ de dimensiuni reduse care asigură numărul de ghidare 42 (poziţie 105 mm, ISO 100•m).
• Poate fi utilizat cu obiective compatibile ce permit măsurarea ADI (Advanced Distance Integration
– Integrare Avansată a Distanţei) pentru bliţ, care nu sunt afectate de gradul de reflexie a fundalului
sau a subiectului.
• Permite Sincronizarea de mare viteză
• Asigură multe funcţii cum ar fi cea de Iluminare indirectă, Declanşare manuală etc.
• Acest bliţ permite iluminarea corespunzătoare în cazul unei distanţe focale de 16 mm folosind panoul
de extindere a acţiunii acestuia, încorporat, la declanşare.
• Corectează automat balansul de alb folosind informaţiile legate de temperatura de culoare.*
• Ajustează acoperirea optimă a bliţului în funcţie de dimensiunea senzorului de imagine al
camerei.*
* La folosirea unei camere digitale cu obiectiv unic cu reflexie (single-lens reflex) - alt model decât
DSLR-A100.
7
Denumirea părţilor componente
1 Panou de extindere a acţiunii bliţului
(pag. 24)
2 Becul bliţului
4 Sursă luminoasă AF (pag. 31)
5 Buton de eliberare a suportului de
montare (pag. 13)
3 Receptor pentru semnalul de
comandă wireless (pag. 36)
6 Suport de montare (pag. 12)
7 Indicator de iluminare indirectă
(pag. 28)
Scoateţi foiţa protectoare de pe partea frontală
a sursei AF înainte de a o utiliza.
8 Buton de blocare - eliberare a
bliţului pentru iluminarea indirectă
(pag. 28)
9 Panou de afişare (pag. 9)
0 Panou de comandă (pag. 9)
qa Capacul compartimentului pentru
baterie (pag. 10)
qs Minisuport (pag. 39)
8
Panoul de afişaj / Panoul de comandă
1 Indicator luminos ce semnalează
energia scăzută a bateriilor (pag. 11)
2 Indicator luminos pentru Bliţ oprit
(pag. 16)
3 Indicator luminos pentru Bliţ pornit
(pag. 16)
8 Buton TEST (pag. 27)
Starea aparatului în funcţie de culoarea
indicatorului luminos :
Portocalie : bliţul este pregătit pentru
funcţionare
Verde : expunere adecvată
Roşie : supraîncălzire
4 Indicator luminos pentru Bliţ
acţionat wireless (fără fir) (pag. 36)
9 Comutator POWER (pag. 14)
5 Indicator luminos pentru
sincronizare de mare viteză (pag. 34)
qa Buton ZOOM (pag. 22)
0 Buton LEVEL (pag. 26)
6 Buton MODE (pag. 16)
qs Indicator luminos ZOOM (pag. 22)
7 Buton HSS (pag. 34)
qd Indicator luminos LEVEL (pag. 26)
9
Introducerea bateriilor
Bliţul HVL-F42AM poate fi alimentat :
• cu patru baterii alcaline mărimea AA*,
• cu patru baterii reîncărcabile cu hidrură de nichel-metal (Ni-MH) mărimea AA*,
* Bateriile nu sunt furnizate.
Asiguraţi-vă întotdeauna că bateriile reîncărcabile cu hidrură de nichel-metal sunt încărcate cu
ajutorul încărcătorul specificat.
1
Deschideţi capacul compartimentului pentru baterii aşa cum este prezentat mai
jos.
2 Introduceţi bateriile în compartiment aşa cum este indicat în imaginea de mai jos.
3 Închideţi capacul compartimentul pentru baterii.
• Efectuaţi mişcările în ordine inversă celei de la pasul 1 pentru a închide compartimentul pentru
baterii.
10
Panoul de afişare / Panoul de comandă
Indicatorul luminos ce semnalează energia scăzută a bateriilor apare intermitent pe panoul de
afişare.
Când indicatorul luminos ce semnalează energia
scăzută a bateriilor clipeşte, se recomandă
să înlocuiţi bateriile. Bliţul poate fi folosit în
continuare câtă vreme butonul TEST este luminos,
de culoare portocalie.
• Dacă nu se aprinde nici un indicator când comutatorul POWER este trecut în poziţia ON (pornit),
verificaţi orientarea bateriilor.
• Dacă singurul indicator care apare este cel care arată că energia bateriilor este scăzută, schimbaţi
bateriile.
11
Montarea şi demontarea bliţului
Montarea bliţului de la cameră
În timp ce bliţul este oprit, apăsaţi ferm suportul de montare spre cel de
prindere al camerei, până ce se opreşte.
• Bliţul este blocat automat în poziţia de fixare.
• Dacă bliţul încorporat la camerei este deplasat în afară, coborâţi-l înainte de a monta acest bliţ.
12
Demontarea bliţului de la cameră
În timp ce ţineţi apăsat butonul de eliberare a suportului de montare 1,
detaşaţi bliţul 2.
13
Pornirea alimentării
Puneţi comutatorul POWER în poziţia ON (pornit).
Alimentarea bliţului este pornită.
• Când este pornită alimentarea bliţului, indicatorul corespunzător de pe panoul de afişare devine
luminos.
Pentru a opri alimentarea
Puneţi comutatorul POWER în poziţia OFF.
14
Economisirea energiei
Când camera digitală sau bliţul nu sunt folosite timp de trei minute, alimentarea este oprită şi indicatorii
de pe panoul de afişare se sting automat pentru a economisi energia bateriilor.
• În cazul fotografierii wireless (acţionare fără fir), pag. 36, indicatorii panoului de comandă dispar
după 60 de minute.
• Puteţi modifica perioada de timp după care se intră în modul de economisire a energiei sau după care
acest mod este părăsit (pag. 44).
• Alimentarea bliţului este oprită automat când comutatorul POWER al camerei este trecut în poziţia
OFF (oprit)*.
* La folosirea unei camere digitale cu obiectiv unic cu reflexie (single-lens reflex) - alt model decât
DSLR-A100.
15
Schimbarea modului de funcţionare a
bliţului
Apăsaţi butonul MODE.
• Indicatoarele de pe panoul de afişare se succed după cum urmează* :
( AUTO) T
WL T
T
( AUTO) T ...
* Când camera este deconectată.
• Indicatorul luminos Flash-ON [ AUTO] se aprinde când camera este în modul Autoflash (declanşare
automată a bliţului). Când este ales modul Full-flash (bliţ integral) indicatorul luminos care apare
este Flash-ON [ ].
16
Modul program automat al bliţului
(instrucţiuni de bază)
1 Selectaţi modul P la cameră.
2
Apăsaţi butonul MODE pentru a porni indicatorul Flash-ON : [
apară luminos pe panoul de afişare.
AUTO] sau [ ] să
• Indicatorul luminos Flash-ON [ AUTO] se aprinde când camera este în modul Autoflash
(declanşare automată a bliţului). Când este ales modul Full-flash (bliţ integral) indicatorul luminos
care apare este Flash-ON [ ].
Continuă pe pagina următoare
17
3
Când bliţul este încărcat, apăsaţi butonul declanşator pentru a înregistra o
fotografie.
• Bliţul este încărcat când butonul TEST de pe panoul de comandă devine luminos, de culoare
portocalie, iar indicatorul “ ” de pe vizorul camerei se aprinde.
Când a fost obţinută expunerea corectă pentru imaginea înregistrată, butonul TEST de pe panoul
de comandă clipeşte, fiind de culoare verde.
• Fotografia va fi subexpusă din cauza luminiscenţei prea reduse, dacă este înregistrată înainte ca
încărcarea bliţului să se fi încheiat.
• Apăsaţi butonul declanşator după ce vă asiguraţi că încărcarea bliţului s-a încheiat, când îl folosiţi
cu temporizatorul.
• În cazul în care camera dvs. beneficiază de modul AUTO sau de cel de Selecţia Scenei, acestea
sunt tratate aici ca variante de programare auto. În plus, modul de funcţionare selectat pentru bliţ
(bliţ automat ( AUTO)), bliţ integral ( ), bliţ-incomplet ( )), depinde de camera dvs. Pentru
detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte camera.
18
• Tabelele următoare indică distanţa până la care ajunge lumina emisă de bliţ (adică raza de acţiune
a bliţului).
Pentru detalii, consultaţi pagina 49.
Format 35 mm sau bliţ declanşat manual
(unitatea de măsură : m)
ISO 100
Diafragmă
2.8
4
5.6
16*
1-4.5
1-3
1-2
24
1-8
1-5.5
1-4
Distanţa focală (mm)
28
35
50
1-8
1-8.5
1-10.5
1-5.5
1-6
1-7.5
1-4
1-4.5
1-5
70
1-12.5
1-8.5
1-6
105
1-15
1-10.5
1-7.5
(unitatea de măsură : m)
ISO 400
Diafragmă
2.8
4
5.6
16*
1-9
1-6
1-4
24
1-16
1-11
1-8
Distanţa focală (mm)
28
35
50
1-16
1-17
1-21
1-11
1-12
1-15
1-8
1-9
1-10
70
1-25
1-17
1-12
105
1.2-30
1-21
1-15
Format APS-C**
(unitatea de măsură : m)
ISO 100
Diafragmă
2.8
4
5.6
16*
1-4.5
1-3
1-2
24
1-8.5
1-6
1-4.5
Distanţa focală (mm)
28
35
50
1-9
1-10.5
1-12.5
1-6.5
1-7.5
1-8.5
1-4.5
1-5
1-6
70
1-13.5
1-9.5
1-6.5
105
1-15
1-10.5
1-7.5
(unitatea de măsură : m)
ISO 400
Diafragmă
2.8
4
5.6
16*
1-9
1-6
1-4
24
1-17.5
1-12.5
1-8.5
Distanţa focală (mm)
28
35
50
1-18.5
1-21
1-25
1-13
1-15
1-17
1-9
1-10
1-12
70
1-27
1-19
1-13
105
1.2-30
1-21
1-15
* Când este ataşat panoul de extindere a acţiunii bliţului.
** Advanced Photo System Classic (Sistem de fotografiere clasic, avansat)
19
Modurile de înregistrare
Acest capitol prezintă cum să folosiţi bliţul în fiecare dintre modurile de înregistrare disponibile pentru
camera dvs.
Fotografiere cu prioritatea diafragmei (A)
1 Selectaţi modul A la cameră.
2 Apăsaţi butonul MODE pentru a porni indicatorul luminos Flash-ON [
].
• Este selectată varianta bliţ de umplere (Fill-flash).
3 Stabiliţi diafragma şi focalizaţi asupra subiectului.
• Reduceţi diafragma (adică măriţi diafragma relativă) pentru a diminua raza de acţiune a bliţului,
sau măriţi diafragma (adică micşoraţi diafragma relativă) pentru ca raza de acţiune a bliţului să
crească.
• Timpul de expunere este stabilit automat.
4 Apăsaţi butonul declanşator când încărcarea s-a încheiat.
20
Fotografiere cu prioritatea timpului de
expunere (S)
1 Selectaţi modul S la cameră.
2 Apăsaţi butonul MODE pentru a porni indicatorul luminos Flash-ON [
].
• Este selectată varianta bliţ de umplere (Fill-flash).
3 Stabiliţi timpul de expunere şi focalizaţi asupra subiectului.
4 Apăsaţi butonul declanşator când încărcarea se încheie.
Fotografiere folosind bliţul cu reglarea
manuală a expunerii (M)
1 Selectaţi modul M la cameră.
2 Apăsaţi butonul MODE pentru a porni indicatorul luminos Flash-ON [
].
• Este selectată varianta bliţ de umplere (Fill-flash).
3 Stabiliţi diafragma şi timpul de expunere, apoi focalizaţi asupra subiectului.
• Reduceţi diafragma (adică măriţi diafragma relativă) pentru a diminua raza de acţiune a bliţului,
sau măriţi diafragma (adică micşoraţi diafragma relativă) pentru ca raza de acţiune a bliţului să
crească.
4 Apăsaţi butonul declanşator când încărcarea se încheie.
21
Zona de acoperire asigurată de bliţ în
cazul folosirii zoom-ului
Auto zoom
Acest bliţ modifică automat zona de acoperire optimă asigurată (zona de acoperire asigurată de
bliţ la folosirea zoom-ului) pentru a o adapta distanţelor focale cuprinse între 24 mm şi 105 mm, la
fotografiere (zoom automat). În mod obişnuit, nu este necesar să schimbaţi manual zona de acoperire
optimă asigurată de bliţ.
Facilitatea zoom automat acţionează când indicatorul Auto ZOOM este luminos şi de culoare verde.
Zoom-ul nu apare pe panoul de afişare când indicatorul Auto Zoom este aprins.
Distanţă focală de 24 mm
Distanţă focală de 105 mm
• Când, împreună cu facilitatea Auto ZOOM, este utilizat un obiectiv cu distanţa focală mai mică
de 24 mm, indicatorul luminos [WIDE] corespunzător secţiunii ZOOM clipeşte. În acest caz, se
recomandă folosirea panoului de extindere a acţiunii bliţului, încorporat (pag. 24) pentru se evita
întunecarea imaginii la margini.
Comanda Auto zoom optimizată pentru
dimensiunea senzorului de imagine
La folosirea împreună cu o cameră digitală cu obiectiv unic, cu reflexie (single-lens reflex) - alt model
decât DSLR-A100, acest bliţ va furniza o acoperire optimă (îşi va adapta raza de acţiune) în funcţie
de dimensiunea senzorului de imagine (format APS-C / format 35 mm) al camerei.
22
Zoom manual
Puteţi stabili manual zona de acoperire asigurată de bliţ, independent de distanţa focală a obiectivului
folosit (zoom manual).
Apăsaţi butonul ZOOM pentru a selecta zona de acoperire optimă asigurată de bliţ.
• Zona de acoperire la zoom este modificată în următoarea ordine :
105 T 70 T 50 T 35 T 28 T 24 T AUTO T 105 T . . .
• Dacă zona de acoperire asigurată de bliţ (raza sa de acţiune) este aleasă mai mică decât distanţa focală
a obiectivului folosit, marginile ecranului sunt întunecate.
• Zona de acoperire asigurată de bliţ corespunzătoare zoom-ului manual ce apare pe panoul de afişare
corespunde unghiului de vizionare pentru distanţa focală echivalentă formatului 35 mm.
Continuă pe pagina următoare
23
Panou de extindere a acţiunii bliţului,
încorporat (unghi de zoom de 16 mm )
Trageţi în afară panoul încorporat de extindere a acţiunii bliţului pentru a extinde zona de acoperire
asigurată de bliţ (raza de acţiune a acestuia), corespunzătoare unei distanţe focale de 16 mm.
Trageţi în afară panoul de extindere a acţiunii bliţului.
• Indicatorul luminos [WIDE] corespunzător secţiunii ZOOM se aprinde pe panoul de afişare.
• La depozitare, aveţi grijă ca panoul de extindere a acţiunii bliţului să fie complet introdus în
interior.
• Nu trageţi cu prea mare forţă panoul de extindere a acţiunii bliţului pentru a-l scoate în exterior,
deoarece se poate deteriora.
• Când fotografiaţi din faţă un subiect plat folosind o distanţă focală de circa 16 mm, marginile
ecranului pot fi uşor întunecate din cauza diferenţei dintre distanţele focale corespunzătoare centrului
şi marginilor ecranului.
• La utilizarea unui obiectiv superangular cu distanţă focală mai mică de 16 mm, marginile ecranului
pot fi întunecoase.
• Distanţa focală corespunde uneia echivalente formatului 35 mm.
• Acest bliţ nu permite folosirea unor unghiuri de 16 mm în cazul obiectivului superangular cu F2.8.
24
Zona de acoperire a bliţului şi distanţa focală
Cu cât cifra care indică distanţa focală a obiectivului este mai mare la o cameră, cu atât mai mare
poate fi distanţa până la care poate fi fotografiat un subiect care să ocupe întreg ecranul ; însă zona
ce poate fi surprinsă se micşorează. În mod corespunzător, cu cât cifra ce indică distanţa focală este
mai mică, cu atât subiectul care poate fi înregistrat trebuie să fie mai apropiat şi zona surprinsă este
mai largă. Zona de acoperire asigurată de bliţ reprezintă aria luminată uniform de acesta, pentru
care intensitatea luminoasă are valoarea stabilită sau mai mare, exprimată sub forma unui unghi.
În acest fel, zona de acoperire asigurată de bliţ în care puteţi fotografia este determinată de distanţa
focală.
Deoarece zona de acoperire asigurată de bliţ este determinată de distanţa focală, poate fi exprimată
ca valoare numerică pentru distanţa focală.
25
Schimbarea nivelului de putere
(LEVEL - nivel)
Bliţ automat
Bliţul ajustează automat nivelul de putere electrică atunci când la secţiunea LEVEL este luminos
indicatorul [AUTO].
Bliţ manual
Nivelul de putere a bliţului poate fi ajustat manual.
Apăsaţi butonul LEVEL pentru a selecta nivelul de putere care să fie stabilit.
• Nivelul de putere se modifică urmând succesiunea :
1/1 T 1/2 T 1/4 T 1/8 T 1/16 T 1/32 T AUTO T 1/1 T . . .
• La fotografierea folosind bliţul manual, dacă nivelul de putere stabilit este 1/1, bliţul se va descărca
complet, la putere maximă. Plaja de valori pentru nivelul de putere (ex. 1/1 T 1/2) corespunde
domeniului de valori ale diafragmei (ex. F4 T F5.6).
• Modificaţi reglajul personalizat când schimbaţi nivelul de putere pentru un alt mod în afară de cel
manual M, al camerei (pag. 44).
• Pentru detalii legate de bliţul manual, consultaţi pag. 32.
26
Testarea bliţului
Puteţi încerca bliţul înainte de înregistrarea propriu-zisă. Verificaţi nivelul de iluminare cu ajutorul
bliţului de testare, când folosiţi un dispozitiv de măsurare a luminii emise de bliţ etc. în cazul în care
este aleasă varianta manuală (M).
Apăsaţi butonul TEST când acesta devine luminos şi de culoare portocalie.
• Nivelul de iluminare la testarea bliţului depinde de nivelul de putere stablit la reglajul LEVEL.
Buton TEST
Butonul TEST este luminos şi de culorile prezentate mai jos, în funcţie de starea curentă a bliţului,
indicând :
• Portocalie : bliţ pregătit pentru a emite lumină,
• Verde :
expunere adecvată
• Roşie :
supraîncălzire*
* Funcţia de supraîncălzire suspendă automat funcţionarea bliţului, când temperatura acestuia creşte,
datorită funcţionării continue sau atunci când bliţul este folosit într-un spaţiu în care temperatura
mediului ambiant este ridicată.
• Butonul TEST clipeşte la intevale de 1 secundă şi este de culoare roşie când se detectează o temperatură
prea ridicată (supraîncălzire).
• Funcţionarea bliţului este suspendată până ce temperatura acestuia scade.
• Întrerupeţi utilizarea bliţului timp de 10 minute pentru a permite acestuia să se răcească.
27
Iluminarea indirectă cu bliţul
Folosirea bliţului orientat direct către peretele aflat în spatele subiectului poate conduce la apariţia de
umbre pregnante pe fundal. Dacă bliţul este îndreptat spre tavan, puteţi ilumina subiectul cu lumină
reflectată de acesta, reducând astfel intensitatea umbrelor şi obţinând o lumină mai blândă pe ecran.
Iluminare indirectă
Iluminare obişnuită
Rotiţi bliţul orientându-l în sus, spre stânga sau spre dreapta în timp ce menţineţi
apăsat butonul de blocare - eliberare a bliţului pentru iluminarea indirectă.
28
Bliţul poate fi rotit la următoarele unghiuri :
• În sus :
45°, 60°, 75°, 90°
• Spre dreapta : 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150°, 180°
• Spre stânga :
30°, 45°, 60°, 75°, 90°
• Sistemul de blocare a bliţului se activează pentru poziţia 0°. Când bliţul revine la poziţia originală,
butonul de blocare - eliberare a bliţului nu mai trebuie apăsat.
• Când bliţul este rotit în sus sau spre stânga, ori spre dreapta, funcţia de Sincronizare de mare viteză
este anulată (pag. 34).
• Folosiţi un tavan sau un perete alb pentru reflexia luminii. Suprafeţele colorate pot conduce la
schimbarea culorii luminii bliţului. Pentru iluminarea indirectă, nu se recomandă tavanele prea înalte
şi nici oglinzile.
Continuă pe pagina următoare
29
Ajustarea unghiului de înclinare a bliţului
Utilizarea simultană a luminii directe şi a celei indirecte de la bliţ, va conduce la obţinerea unei iluminări
uniforme. Determinaţi unghiul de rotire a bliţului în funcţie de distanţa până la suprafaţa de reflexie,
de cea dintre camera digitală şi subiect, de distanţa focală a obiectivului etc.
Corect
Incorect
Când bliţul este rabatat în sus
Determinaţi unghiul adecvat cu ajutorul tabelului următor :
Distanţa focală a obiectivului
minim 70 mm
28 - 70 mm
maxim 28 mm
Unghiul de înclinare
45°
60°
75°, 90°
Rotirea bliţului spre stânga sau spre dreapta
Se recomandă rotirea bliţului cu 90° pentru iluminarea indirectă din laterală. Dacă este utilizat un unghi
mai mic de 90°, trebuie să aveţi grijă ca subiectul să nu fie iluminat de lumina directă emisă de bliţ.
30
Sursă luminoasă AF
Când iluminarea este slabă sau când subiectul prezintă un contrast slab, la apăsarea pe jumătate a
butonului declanşator pentru Auto focalizare, se aprinde lampa de culoare roşie aflată în partea frontală
a bliţului. Aceasta este sursa luminoasă AF cu rolul de a ajuta la realizarea autofocalizării.
• Sursa de iluminare AF acţionează când indicatorul Bliţ-oprit [
] este luminos.
• Sursa de iluminare AF a camerei nu acţionează cât timp este activă cea a bliţului.
• Sursa de iluminare AF nu acţionează când este utilizat ca mod de focalizare varianta autofocalizare
continuă (pentru focalizarea continuă asupra unui subiect aflat în mişcare).
• Este posibil ca sursa de iluminare AF să nu acţioneze dacă distanţa focală a obiectivului este mai
mare de 300 mm. Bliţul nu va acţiona dacă este detaşat de camera digitală.
31
Bliţ acţionat manual (M)
În mod obişnuit, dispozitivul TTL de măsurare a iluminării furnizate de bliţ ajustează automat
intensitatea bliţului pentru a asigura expunerea adecvată pentru subiect. Reglajul manual al bliţului
asigură folosirea unei intensităţi stabilite a bliţului, indiferent de luminozitatea subiectului şi de
reglajele camerei.
• Reglajul manual al bliţului poate fi utilizat numai când camera este în modul M. În alte moduri, este
aleasă automat valoarea măsurată de dispozitivul TTL.
• Deoarece bliţul manual nu este afectat de gradul de reflexie al subiectului, este convenabilă folosirea
acestei facilităţi în cazul subiectelor cu luminozitate mare sau care reflectă slab lumina.
Dispozitiv de măsură TTL
Măsurătoare pentru
bliţul declanşat manual
1 Selectaţi modul M la cameră.
2
32
Apăsaţi butonul MODE pentru ca indicatorul Flash-ON [ ] să devină luminos pe
panoul de afişare.
3 Apăsaţi butonul LEVEL pentru a selecta indicatorul de putere care să fie stabilit.
• Nivelul de putere se modifică urmând succesiunea :
1/1 T 1/2 T 1/4 T 1/8 T 1/16 T 1/32 T AUTO T 1/1 T . . .
• Pentru detalii privind stabilirea nivelului de putere, consultaţi pag. 49.
• Indicaţia de verificare a razei de acţiune a bliţului corespunzătoare butonului TEST (clipeşte
fiind de culoare verde) nu funcţionează după ce este înregistrată o fotografie cu bliţul acţionat
manual.
• La folosirea funcţiilor personalizate, este posibil ca bliţul acţionat manual să fie selectat fără ca
modul ales la cameră să fie cel M (pag. 44).
Dispozitivul bliţ TTL
Bliţul acţionat manual asigură obţinerea intensităţii stabilite a luminii bliţului indiferent de
luminozitatea subiectului şi de reglajele camerei. Dispozitivul bliţ TTL* măsoară lumina reflectată
de subiect, care trece prin lentilele obiectivului.
Unele camere permit măsurarea P-TTL, care ţine cont la măsurătoarea TTL de lumina de la bliţul
iniţial, precum şi măsurarea ADI, care adaugă la măsurarea P-TTL şi informaţii privind distanţa.
Acest bliţ reuneşte toate măsurătorile P-TTL şi ADI sub denumirea dispozitiv bliţ TTL şi indicatorul
[AUTO] corespunzător secţiunii LEVEL devine luminos pe panoul de afişare.
* TTL = through the lens (prin lentile)
• Măsurătoarea ADI este posibilă împreună cu un obiectiv care are încorporat un codor de distanţă.
Înainte de a folosi funcţia de măsurare ADI, verificaţi dacă obiectivul dvs. are un codor de distanţă
încorporat consultând specificaţiile din manualul de instrucţiuni care îl însoţeşte.
33
Sincronizare de mare viteză (HSS)
Sincronizare de mare viteză
Bliţ obişnuit
Sincronizarea de mare viteză elimină restricţiile privind viteza de sincronizare a bliţului şi permite
bliţului să fie utilizat pentru orice timp de expunere disponibil pentru cameră. Domeniul lărgit de
valori ce pot selectate pentru diafragmă, permite fotografierea cu ajutorul bliţului, folosind o diafragmă
mare, fără a focaliza pe fundal şi accentuând subiectul aflat în faţă. Chiar şi atunci când fotografiaţi în
modul A sau M al camerei la o diafragmă relativă mare, dacă fundalul este foarte luminos şi fotografia
înregistrată în mod obişnuit ar fi supraexpusă, puteţi ajusta expunerea folosind obturatorul de mare
viteză.
Apăsaţi butonul HSS.
• Indicatorul asociat sincronizării de mare viteză devine luminos.
34
• Acest bliţ este reglat să realizeze automat sincronizarea de mare viteză, când viteza obturatorului este
stabilită mai mare decât cea de sincronizare. Viteza de sincronizare diferă în funcţie de camera utilizată.
Pentru detalii suplimentare legate de viteza de sincronizare, consultaţi manualul de instrucţiuni al
camerei dvs.
• Dacă apăsaţi din nou butonul HSS, sincronizarea de mare viteză este anulată. În acest caz, viteza
obturatorului nu poate fi aleasă mai mare decât viteza de sincronizare.
• Se recomandă fotografierea în spaţii luminoase.
• Sincronizarea de mare viteză nu poate fi utilizată împreună cu facilitatea de iluminare indirectă cu
bliţul.
• Când folosiţi un dispozitiv de măsurare pentru bliţ sau unul de culoare, sincronizarea de mare viteză
nu poate fi utilizată deoarece va afecta expunerea adecvată.
Viteza de sincronizare a bliţului
Fotografierea cu ajutorul bliţului este asociată în general cu viteza maximă a obturatorului, denumită
viteza de sincronizare a bliţului. Restricţia nu se aplică în cazul camerelor proiectate pentru
fotografierea folosind facilitatea de sincronizare de mare viteză (HSS), pag. 34, deoarece acestea
permit fotografierea cu ajutorul bliţului la viteză maximă a obturatorului camerei.
35
Modul bliţ wireless (fără fir) – WL
Fotografiile înregistrate cu ajutorul bliţului ataşat la cameră sunt lipsite de spaţialitate, aşa cum arată
imaginea 1. În astfel de cazuri, detaşaţi bliţul de la cameră şi aşezaţi-l astfel încât să obţineţi un efect
mai pronunţat de tridimensionalitate, aşa cum este prezentat în imaginea 2.
La înregistrarea unei astfel de fotografii cu o cameră single lens reflex (cu obiectiv unic cu reflexie),
aparatul şi bliţul sunt de obicei conectate printr-un cablu. Acest bliţ elimină necesitatea de folosire a
cablului pentru primirea semnalelor de la cameră, utilizând ca semnal declanşator chiar lumina bliţului
încorporat. Expunerea corectă este determinată automat de cameră.
Bliţ obişnuit
36
Bliţ obişnuit
Raza de acţiune a bliţului wireless
Bliţul wireless foloseşte un semnal luminos de la bliţul încorporat ca element declanşator, pentru a fi
acţionat. Respectaţi punctele de mai jos pentru poziţionarea camerei, a bliţului şi a subiectului.
• Fotografiaţi în spaţii întunecate, în interiorul unei clădiri.
• Dacă rotiţi bliţul apelând la funcţia de iluminare indirectă (pag. 28), astfel încât receptorul semnalului
de comandă wireless să fie îndreptat spre cameră, bliţul va recepţiona cu mai mare uşurinţă semnalul
de la cameră.
• Aşezaţi bliţul extern al camerei în interiorul unei arii circulare descrisă în imaginea de mai jos prin
cercul de culoare gri.
Distanţa dintre cameră şi subiect
Distanţa dintre bliţ şi subiect
Nu aşezaţi bliţul exact în spatele
subiectului
Aşezaţi camera şi bliţul în interiorul unei arii
circulare cu raza cuprinsă între 1 şi 5 m şi
cu subiectul în centru
• Consultaţi paginile 19 sau 49 pentru a afla detalii legate de raza de acţiune a bliţului.
Continuă pe pagina următoare
37
Note privind bliţul wireless
• Nu puteţi utiliza un dispozitiv de măsură pentru bliţ sau unul pentru culoare în modul wireless,
deoarece se va declanşa bliţul iniţial, încorporat al camerei.
• Poziţia de zoom pentru HVL-F42AM este stabilită automat de 24 mm. Nu se recomandă utilizarea
unei alte poziţii de zoom decât 24 mm.
• Dacă este utilizat în apropiere un alt bliţ wireless, puteţi schimba cu ajutorul reglajelor personalizate
canalul de comandă “CH1” sau “CH2” pentru a evita apariţia interferenţelor (pag. 44).
• Când se fotografiază cu bliţul wireless, pot exista unele ocazii rare în care acesta să se declanşeze din
greşeală din cauza electricităţii statice sau a zgomotului electromagnetic din meniul ambiant.
] cu ajutorul butonului MODE.
Când nu este folosit bliţul, selectaţi indicatorul Bliţ-oprit [
38
Montarea şi demontarea minisuportului
• Folosiţi minisuportul furnizat când bliţul este separat de cameră.
• Puteţi monta bliţul pe un trepied folosind orificiile de prindere de trepied ale minisuportului.
Montare
Demontare
Continuă pe pagina următoare
39
Fotografierea cu bliţul wireless
1 Montaţi bliţul la cameră şi porniţi bliţul şi camera.
2 Reglaţi camera pentru a lucra cu bliţul wireless.
• Metoda de reglaj diferă în funcţie de camera utilizată. Pentru detalii, consultaţi manualul de
instrucţiuni al camerei digitale.
• Când camera este setată pentru funcţionarea wireless şi bliţul trece automat în modul wireless,
pe panoul de afişare devine luminos unul dintre următoarele indicatoare [ WL CH1] sau
[ WL CH2].
• Indicatorul [ WL CH1] devine luminos când este ales canalul 1 pentru comanda wireless, iar
[ WL CH2] se aprinde la selectarea canalului 2 pentru bliţ. Pentru detalii legate de schimbarea
canalelor de comandă, consultaţi pag. 44.
• Nivelul de lumină emis poate fi schimbat chiar şi în modul wireless de funcţionare a bliţului.
Pentru detalii, consultaţi pag. 44.
40
3 Detaşaţi bliţul de la cameră şi scoateţi în afară bliţul încorporat.
• Când bliţul este detaşat de la cameră, pe lângă butonul HSS şi indicatorul pentru sincronizare de
mare viteză devine luminos.
4 Reglaţi camera digitală şi bliţul.
• Reglaţi camera şi bliţul într-un spaţiu întunecat, spre exemplu în interiorul unei clădiri.
• Pentru detalii, consultaţi pag. 37.
Bliţ încorporat
Bliţ separat
Continuă pe pagina următoare
41
5 Aveţi grijă ca bliţul încorporat şi cel separat să fie complet încărcate.
• Când bliţul încorporat este complet încărcat, indicatorul “ ” apare luminos în vizor..
• Când bliţul este complet încărcat şi se află în modul de funcţionare wireless, sursa de lumină
AF aflată în partea frontală a bliţului clipeşte, iar butonul TEST devine luminos, de culoare
portocalie.
6 Folosiţi bliţul de test pentru a verifica funcţionarea bliţului.
• Metoda de testare a bliţului diferă în funcţie de camera folosită. Pentru detalii, consultaţi manualul
de instrucţiuni al camerei.
• Dacă bliţul de testare nu funcţionează, schimbaţi poziţia camerei, a bliţului sau a subiectului.
7 Verificaţi din nou dacă bliţul încorporat şi cel separat sunt complet încărcate, apoi
apăsaţi butonul declanşator pentru a înregistra fotografia.
42
Setarea bliţului wireless numai cu ajutorul
bliţului
Când bliţul este montat la cameră, iar bliţul wireless este setat, informaţiile privind canalul sunt
transmise la cameră. Aceasta înseamnă că, dacă veţi continua să folosiţi aceeaşi pereche cameră-bliţ
fără să schimbaţi canalul wireless, veţi putea seta wireless, separat bliţul şi camera.
Reglajul camerei:
Alegeţi modul bliţ wireless.
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte camera.
Reglajul bliţului:
Apăsaţi butonul MODE pentru ca indicatorul corespunzător bliţului wireless,
[ WL CH1] sau [ WL CH 2], să devină luminos.
Pentru detalii, consultaţi pag. 44.
Ajustarea automată a balansului de alb
folosind informaţiile privind temperatura
de culoare
Bliţul transmite informaţii relativ la temperatura de culoare către camera α. Temperatura de culoare
este ajustată automat la albul standard de către respectiva cameră.
• Această funcţie acţionează când este folosită o cameră digitală cu obiectiv unic cu reflexie (singlelens reflex) - alt model decât DSLR-A100.
• Această funcţie este disponibilă în modul Bliţ TTL, folosind conexiunea cu camera.
43
Reglaje personalizate
Diverse reglaje ale bliţului pot fi modificate în funcţie de necesităţi.
Puteţi stabili variantele dorite pentru următoarele cinci elemente de reglaj.
• canalul folosit pentru comunicaţia wireless (CH1 / CH2)
• perioada de timp până trecerea în standby (30 de secunde / 3 minute / 30 de minute / niciuna)
• perioada de timp până trecerea în standby la folosirea bliţului wireless (60 de minute / niciuna)
• modurile de înregistrare în care bliţul poate lucra
• reglajul privind luminozitatea afişajului (luminos / întunecat)
Realizarea reglajelor personalizate
Reglajul personalizat se modifică astfel:
1
Apăsaţi butonul HSS timp de trei secunde în timp ce comutatorul POWER este în
poziţia ON.
• Indicatoarele Bliţ oprit [
], cel corespunzător bliţului pornit [ AUTO] şi cel pentru bliţul
wireless [ WL] clipesc simultan.
44
2 Modificaţi reglajul care vă interesează.
Pentru detalii legate de fiecare reglaj, consultaţi secţiunea “Modificarea reglajelor personalizate”.
3 Apăsaţi butonul HSS pentru a încheia reglajele personalizate.
• Reglajele stabilite sunt menţinute chiar dacă bliţul este oprit sau dacă este detaşat
acumulatorul.
Modificarea reglajelor personalizate
În continuare este prezentat cum să fie modificat fiecare reglaj personalizat în parte.
Pentru a alege un alt canal de comunicaţie pentru bliţul wireless
Apăsaţi butonul MODE pentru a selecta varianta dorită.
• Indicatorul de pe ecran se modifică în ordinea:
CH1 T CH2 T CH1 T ...
• Montaţi bliţul la cameră şi apăsaţi pe jumătate butonul declanşator după ce schimbaţi canalul.
Continuă pe pagina următoare
45
Pentru a modifica perioada până la trecerea în standby
Puteţi modifica această perioadă pentru a economisi energie.
Apăsaţi butonul ZOOM pentru a selecta varianta dorită pentru perioada de timp până
la trecerea în standby.
• Indicatorul de pe ecran se modifică în ordinea:
105 T 70 T 50 T 35 T 105 T ...
Pentru detalii legate de afişaj şi de perioada stabilită, consultaţi tabelul de mai jos.
Indicator luminos
105
70
50
35
Perioada până la trecerea în standby
30 de secunde (60 de minute)
3 minute (60 de minute)
30 de minute (60 de minute)
Niciuna (Niciuna)
Perioada de timp indicată între paranteze este valabilă
când bliţul este în modul wireless.
• Perioada de timp până la trecerea în standby când pentru bliţ este aleasă varianta wireless diferă de
cea corespunzătoare altor moduri.
Exemplu : Când perioada este modificată de la “105” (30 de secunde) devenind “35” (Niciuna),
în modul wireless perioada de timp este modificată automat, trecând de la “Niciuna” la “60 de
minute”.
46
Pentru a schimba modul de înregistrare care poate folosi modul bliţ acţionat
manual (M)
Apăsaţi butonul LEVEL pentru a selecta modul de înregistrare ce poate folosi bliţul
acţionat manual.
• Nivelul de putere este modificat, trecând de la 1/1 la 1/2 la fiecare apăsare a butonului LEVEL.
1/1 : corespunde numai modului M al camerei
1/2 : corespunde tuturor modurilor camerei
• Pentru detalii privind nivelul de putere, consultaţi pag. 26.
• Când este selectată varianta “1/2”, poate fi utilizată fotografierea cu bliţul acţionat manual în oricare
dintre modurile de funcţionare a camerei. Este posibil ca, pentru alte moduri decât cel M al camerei
digitale, să nu poate fi obţinută expunerea adecvată pentru fotografii, de aceea vă recomandăm
folosirea modului M.
Continuă pe pagina următoare
47
Pentru a modifica luminozitatea panoului de afişare
Pentru luminozitatea panoului de afişare poate fi ales unul dintre cele două nivele disponibile.
Apăsaţi butonul TEST pentru a selecta luminozitatea dorită.
• Luminozitatea se modifică după cum urmează :
Luminos T Întunecat T Luminos T ...
• Verificaţi starea bliţului pentru a confirma că reglajele personalizate pot fi modificate, apoi apăsaţi
butonul TEST.
La apăsarea butonului TEST, bliţul emite lumina de testare dacă este pus în oricare alt mod în afară
de cel cu reglaje personalizate.
48
Raza de acţiune a bliţului
La utilizarea bliţului obişnuit
Puteţi afla raza de acţiune corectă a bliţului pentru o fotografie obişnuită, cum ar fi la utilizarea modurilor
P (programare auto) sau M (manual) etc. utilizând următoarele tabele ce indică numărul de ghidare şi
coeficientul de viteză ISO.
Număr de ghidare
Format 35 mm sau bliţ manual (ISO 100)
Reglajele privind zona de acoperire asigurată de bliţ (mm)
16*
24
28
35
50
70
105
1/1
13
23
23
25
30
35
42
1/2
9,2
16,3
16,3
17,7
21,2
24,7
29,7
1/4
6,5
11,5
11,5
12,5
15,0
17,5
21,0
1/8
4,6
8,1
8,1
8,8
10,6
12,4
14,8
1/16
3,3
5,8
5,8
6,3
7,5
8,8
10,5
1/32
2,3
4,1
4,1
4,4
5,3
6,2
7,4
* Când este folosit panoul de extindere a acţiunii bliţului.
Nivelul de putere
Format APS-C (ISO 100)
Reglajele privind zona de acoperire asigurată de bliţ (mm)
16*
24
28
35
50
70
105
1/1
13
25
26
30
35
38
42
1/2
9,2
17,7
18,4
21,2
24,7
26,9
29,7
1/4
6,5
12,5
13,0
15,0
17,5
19,0
21,0
1/8
4,6
8,8
9,2
10,6
12,4
13,4
14,8
1/16
3,3
6,3
6,5
7,5
8,8
9,5
10,5
1/32
2,3
4,4
4,6
5,3
6,2
6,7
7,4
* Când este folosit panoul de extindere a acţiunii bliţului.
Nivelul de putere
Continuă pe pagina următoare
49
Coeficient de viteză ISO
ISO100
1
ISO200
1,4
ISO400
2
ISO800
2,8
ISO1600
4
ISO3200
5,7
Distanţa de fotografiere = Număr de ghidare × Coeficientul ISO de viteză ÷ diafragmă
Ex:
În condiţiile : Format 35 mm sau bliţ manual,
Nivel de putere: 1/1,
Distanţa focală : 35 mm,
Diafragmă : F4,
ISO : 400
Se obţine o rază de acţiune a bliţului :
25 (număr de ghidare) × 2 (coeficient de viteză ISO) ÷ 4 (Diafragmă) = 12 m
Lumina bliţului ajunge până la 12 m.
La utilizarea bliţului plat HSS (bliţ cu HSS)
Raza de acţiune a bliţului scade comparativ cu cea de la fotografierea cu bliţul obişnuit când este
utilizată sincronizarea de mare viteză. Puteţi obţine raza de acţiune corectă folosind următorul tabel
cu numere de ghidare şi un coeficient de viteză ISO.
Număr de ghidare
Formatul 35 mm sau bliţ manual (ISO100).
Reglajele privind zona de acoperire asigurată de bliţ (mm)
16*
24
28
35
50
70
105
1/250
4,7
8,8
9,1
9,5
10,9
13,4
16,4
1/500
3,3
6,2
6,4
6,7
7,7
9,5
11,6
1/1000
2,4
4,4
4,5
4,7
5,5
6,7
8,2
1/2000
1,7
3,1
3,2
3,4
3,9
4,7
5,8
1/4000
1,2
2,2
2,3
2,4
2,7
3,4
4,1
1/8000
0,8
1,6
1,6
1,7
1,9
2,4
2,9
1/12000
0,6
1,1
1,1
1,2
1,4
1,7
2,1
* Când este folosit panoul de extindere a acţiunii bliţului.
Timp de expunere
50
Format APS-C (ISO100).
Reglajele privind zona de acoperire asigurată de bliţ (mm)
16*
24
28
35
50
70
105
1/250
4,7
9,7
10,0
10,9
13,4
15,0
16,4
1/500
3,3
6,8
7,1
7,7
9,5
10,6
11,6
1/1000
2,4
4,8
5,0
5,5
6,7
7,5
8,2
1/2000
1,7
3,4
3,5
3,9
4,7
5,3
5,8
1/4000
1,2
2,4
2,5
2,7
3,4
3,8
4,1
1/8000
0,8
1,7
1,8
1,9
2,4
2,7
2,9
1/12000
0,6
1,2
1,3
1,4
1,7
1,9
2,1
* Când este folosit panoul de extindere a acţiunii bliţului.
Timp de expunere
Coeficient de viteză ISO
ISO100
1
ISO200
1,4
ISO400
2
ISO800
2,8
ISO1600
4
ISO3200
5,7
Distanţa de fotografiere = Număr de ghidare × Coeficientul ISO de viteză ÷ diafragmă
Ex:
În condiţiile : Cameră în format APS-C,
Timp de expunere 1/500 secunde
Distanţa focală : 28 mm
Diafragmă : F2,8
ISO : 400
Se obţine o rază de acţiune a bliţului :
7,1 (număr de ghidare) × 2 (coeficient de viteză ISO) ÷ 2,8 (Diafragmă) = 5 m
Lumina bliţului ajunge până la 5 m.
51
Note privind utilizarea
La înregistrare
• Acest bliţ emite o lumină puternică şi de aceea nu trebuie îndreptat direct către ochii unei
persoane.
• Nu folosiţi bliţul de 20 de ori la rând sau într-o succesiune rapidă pentru a evita încălzirea şi degradarea
camerei şi a bliţului (când nivelul de putere este 1/32, limita este de 40 de ori la rând).
Întrerupeţi utilizarea bliţului şi lăsaţi-l să se răcească timp de 10 minute sau mai mult, dacă acesta a
fost declanşat de un număr de ori apropiat de limita admisă, într-o succesiune rapidă.
• Montaţi camera în timp ce bliţul este oprit.
În caz contrar, bliţul se poate să se defecteze sau luminiscenţa obţinută să fie eronată, iar lumina
puternică vă poate afecta ochii.
Baterii
• Nivelul de energie a bateriei afişat pe panoul de comandă poate fi mai scăzut decât capacitatea reală
a bateriei, depinzând de temperatură şi de condiţiile de păstrare. Nivelul indicat al bateriei va reveni
la valoarea corectă după ce acesta a fost utilizat de câteva ori.
• Bateriile cu hidrură de metal- nichel pot pierde brusc energia. Dacă indicatorul luminos pentru energie
scăzută începe să clipească sau dacă bliţul nu mai poate fi utilizat în timp ce fotografiaţi, schimbaţi
sau încărcaţi bateriile.
• Frecvenţa bliţului şi numărul de declanşări ale bliţului posibile cu un set de baterii noi poate fi diferit
de cel indicat în tabel, în funcţie de durata scursă de la producerea bateriilor.
• Scoateţi bateriile numai după ce opriţi alimentarea şi aşteptaţi câteva minute, pentru a le schimba. În
funcţie de tipul de baterii, acestea pot fi fierbinţi. Aveţi grijă când le scoateţi din compartiment.
• Scoateţi şi depozitaţi bateriile când urmează să nu folosiţi camera o perioadă mai îndelungată de
timp.
52
Temperatură
• Bliţul poate fi utilizat în intervalul de temperaturi : 0°C - 40°C.
• Nu expuneţi bliţul la temperaturi extrem de înalte (de ex. într-un autovehicul parcat la soare) sau la
umiditate ridicată.
• Pentru a preveni condensarea umezelii în interiorul bliţului, puneţi aparatul într-o pungă de plastic
etanşă când îl deplasaţi dintr-un spaţiu cu temperatură scăzută într-unul cu temperatură ridicată.
Permiteţi bliţului să ajungă la temperatura camerei înainte de a-l scoate din pungă.
• Capacitatea bateriilor scade la temperaturi scăzute. Păstraţi camera şi bateriile de rezervă la căldură,
într-un buzunar, când fotografiaţi în frig. La temperaturi scăzute, indicatorul de energie scăzută a
bateriilor poate clipi chiar dacă acestea mai au energie rămasă. Bateriile îşi vor recăpăta o parte
din energie când se încălzesc, revenind la temperaturi cuprinse în intervalul recomandat pentru
funcţionare.
• Acest bliţ nu este rezistent la apă. Aveţi grijă ca bliţul să nu intre în contact cu apa sau nisipul atunci
când este folosit pe malul apei, de exemplu. Contactul cu apa, nisipul, praful sau sarea poate conduce
la disfuncţionalităţi.
Întreţinere
Detaşaţi bliţul de cameră. Curăţaţi bliţul cu o bucată de pânză moale şi uscată. Dacă bliţul a intrat
în contact cu nisip, ştergerea sa cu o bucată de pânză îi poate deteriora suprafaţa. De aceea, pentru
curăţare se recomandă utilizarea unui dispozitiv ce suflă aer. În cazul unor pete persistente, folosiţi
pentru a curăţa bliţul o bucată de pânză moale, uşor umezită într-o soluţie slabă de detergent, iar apoi
ştergeţi carcasa acestuia cu o pânză uscată. Nu folosiţi niciodată solvenţi puternici, cum ar fi tinerul
sau benzina, deoarece acestea îi pot deteriora suprafaţa.
53
Specificaţii
Număr de ghidare
Bliţ obişnuit (ISO100)
Reglaj pentru zona de acoperire a bliţului 16* 24
Bliţ manual /
13
23
GN Format 35 mm
Format APS-C
13
25
* Când este folosit panoul de extindere a acţiunii bliţului.
28
35
50
70
105
23
25
30
35
42
26
30
35
38
42
Frecvenţă / Repetiţie
Hidrură de nichel
(2500 mAh)
Frecvenţă (sec.)
0,1 - 3,7
0,1 - 2,7
Repetiţie (număr de ori)
aprox. 180 sau mai mult
aprox. 260 sau mai mult
• Repetiţia reprezintă numărul aproximativ de declanşări posibile ale bliţului înainte ca energia
bateriilor să se epuizeze.
Alcaline
Performanţa bliţului la utilizarea continuă :
40 de declanşări cu o frecvenţă de 5 declanşări pe secundă
bliţ obişnuit, nivel de putere (lumină) 1/32, 105 mm, baterii cu hidrură de nichel-metal
Sursă de lumină AF :
declanşare automată a bliţului la contrast redus şi luminozitate redusă
domeniu de funcţionare (cu obiectiv de 50 mm montate la o cameră DSLR-A700)
• zona centrală :
0,5 m ÷ 6m
• zonele periferice :
0,5 m ÷ 3m
Comanda bliţului
Bliţ comandat de lumina emisă de bliţul iniţial, măsurare TTL directă
Dimensiuni (L × Î × A) - aprox. :
75 mm × 123 mm × 100 mm
Masa - aprox. :
340 g (exclusiv bateriile)
Baterii recomandate :
• baterii alcaline marime AA
• baterii cu hidrură de nichel-metal, reîncărcabile, mărimea AA
Elemente incluse :
• bliţ (1)
• minisuport (1)
• cutie (1)
• documentaţie imprimată (1)
Funcţiile conţinute în acest manual de instrucţiuni se bazează pe condiţiile de testare ale firmei noastre.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.
Mărci comerciale
este marcă de comerţ a Sony Corporation.
54
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde
aţi achiziţionat produsul.
Download PDF