Sony | RDH-GTK11iP | Sony RDH-GTK11iP RDH-GTK11iP Boom box with iPod and iPhone dock Betjeningsvejledning

4-418-233-11(1) (DK)
Placering af knapper
Introduktion
Indstilling af uret
1 Tryk på   for at tænde systemet.
2 Tryk på TIMER MENU  for at vælge tilstand for indstilling af uret.
Enhed (top)
 Strøm
HOME AUDIO
DOCKINGSYSTEM
Sæt netledningen i en stikkontakt.
Der vises en demonstration på skærmen . Når du trykker på  ,
tændes systemet, og demonstrationen slutter automatisk.
Hvis den medfølgende adapter på stikket ikke passer til stikkontakten, skal
du koble den fra stikket (kun for modeller, der er udstyret med en adapter).
Betjeningsvejledning
 Audio in L/R (DVD/PC IN-stik)
 Antenner
Enhed (forfra)
©2012 Sony Corporation
FST-GTK33iP/GTK11iP
RDH-GTK33iP/GTK11iP
Bortskaffelse af brugte
batterier (gælder i EU og
andre europæiske lande med
separate opsamlingssystemer)
For at reducere risikoen for brand må du ikke dække
ventilationsåbningen på apparatet med aviser, duge,
gardiner osv. Du må ikke anbringe åbne flammer som
eksempelvis tændte stearinlys på apparatet.
For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette
apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke
anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser,
på apparatet.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol
eller et indbygget skab.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet
fra strømforsyningsnettet, skal enheden kobles til en
stikkontakt med nem adgang. Hvis apparatet ikke
reagerer som forventet, skal du straks tage stikket
ud af stikkontakten i væggen.
Batterier eller apparater, der har batterier installeret,
må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. solskin,
ild eller lignende.
Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe den er
forbundet til stikkontakten. Dette gælder også, selvom
der er slukket for enheden.
Bemærkning til kunder: Følgende
informationer er kun gældende for
udstyr, der er solgt i lande, hvor
EU-direktiverne gælder.
Produktproducent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og produktsikkerhed er
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. Henvendelser vedrørende
service eller garanti skal ske til de adresser, der står
anført i de separate service- eller garantidokumenter.
Kunder i Europa og Australien
Bortskaffelse af gammelt
elektrisk og elektronisk udstyr
(gælder inden for EU og i andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at
produktet ikke må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads
specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre,
at produktet bortskaffes korrekt, forebygges mod
de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af
produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer
vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere
oplysninger om genindvinding af dette produkt kan fås
hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Brugbart tilbehør: Fjernbetjening
Bagside
™ ®
Installation af systemet
Brug af fjernbetjeningen
Systemet kan installeres enten lodret eller vandret. Vælg installationstype på basis
af dine præferencer (bortset fra brugere af iPod nano-modellen). Bemærk, at med
dette system kræves der vandret installation, når der bruges iPod nano-modeller.
Sæt to R6-batterier (størrelse AA) (medfølger), og vend dem, som det er vist nedenfor.
Bemærk
Indstillingerne af uret nulstilles, når du tager netledningen ud, eller hvis der forekommer en strømfejl.
Tryk på DISPLAY . Uret vises i ca. 8 sekunder.
Brug af din iPhone/iPod
Hvis du vil forhindre din iPod/iPhone i at falde ned, skal du låse den fast med sikringsarmen, når du bruger den med
dette system. Når du tager din iPod/iPhone ud, skal du løfte sikringsarmen, indtil den klikker og låses fast i position,
og derefter afbryde din iPod/iPhone fra iPod/iPhone-stikket.
1 Placer din iPod/iPhone på iPod/iPhone-stikket.
2 Tryk på PUSH-knappen, indtil sikringsarmen frigøres med et klik.
PUSH-knap
Sikringsarm
Lodret installation
Vandret installation
iPod/iPhone
stik
Bemærk
Hovedtelefonudgang er ikke tilgængelig, da dette system ikke har et
hovedtelefonstik.
Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen
Ved normal brug kan batterierne holde i ca. 6 måneder.
Brug ikke et gammelt batteri sammen med et nyt, og lad være med at blande batterityperne.
Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, bør du tage batterierne ud for at forhindre eventuelle skader
forårsaget af lækkende batterier og korrosion.
Fjernbetjening
Bemærkning til brugere af iPod nano
Installer IKKE systemet lodret, når du bruger iPod nano-modeller med dette system. iPod nano-modeller kan ikke sættes fast med sikringsarmen på
grund af deres højde. Installer systemet vandret.
Bemærkning om at tage systemet med dig.
Du må IKKE bære systemet med en iPod/iPhone tilsluttet. Hvis du gør det, kan din iPod/iPhone falde ned og blive beskadiget. Sony påtager sig ikke
ansvaret for nogen skade, der er forårsaget af upassende anvendelse.
Bemærkninger
Ved anvendelse af kommercielt tilgængelige iPod/iPhone-etuier, kan den tilsluttede iPod/iPhone muligvis ikke genkendes af systemet. Hvis dette
sker, skal du fjerne etuiet fra din iPod/iPhone og slutte den til iPod/iPhone-stikket.
Når du bruger et lodret installeret system, skal du sikre dig, at den tilsluttede iPod/iPhone forbliver opretstående, ikke skråtstillet.
Betjening
Bemærkninger om opladning af en iPod/iPhone
Afspilning af en iPhone/iPod
1 Vælg funktionen iPod.
Licens- og varemærkebemærkning
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er
registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA
og andre lande.
MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og patenter
er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
Windows Media er enten et registreret varemærke
eller varemærke tilhørende Microsoft Corporation
i USA og/eller andre lande.
Dette produkt gør brug af teknologi til beskyttelse
af ophavsret for Microsoft. Brug eller distribution af
denne teknologi uden for dette produkt er forbudt
uden nødvendig licens(er) fra Microsoft.
Alle andre varemærker og registrerede varemærker
tilhører deres respektive ejere. I denne vejledning er
mærkerne og ikke angivet.
.
Sikringsarmen svinger ud, så din iPod/iPhone sidder fast.
Kun i Europa
ADVARSEL
Når du sætter stikket fra FM-lednings-/AM-rammeantennen i, skal du sørge
for at sætte den i, så den vender rigtigt.
Find en placering og en retning, der giver god modtagelse, når du opsætter
antennerne.
Hold antennerne væk fra netledningen for at forhindre forstyrrelser på
grund af støj.
DK
Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder,
at batteriet leveret med dette produkt ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald.
På nogle batterier vises symbolet med et kemisk symbol.
Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb)
tilføjes, hvis batteriet indeholder over 0,0005 % kviksølv
eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at sådanne batterier bortskaffes korrekt,
forebygges mod mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet. Genvinding af materialer
er med til at bevare naturens ressourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning
af hensyn til sikkerheden, ydeevnen eller dataintegriteten,
må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det
udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering
af elektriske og elektroniske produkter.
Oplysninger om øvrige batterier findes i afsnittet
om sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal
derefter afleveres på et indsamlingssted beregnet
til affaldshåndtering og genindvinding af batterier.
Yderligere information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
3 Tryk på /  gentagne gange for at indstille timen, og tryk derefter på
4 Brug den samme procedure til at indstille minutterne.
Sådan får du vist uret, mens systemet er slukket.
Tilslut ekstraudstyr, f.eks. digitale lydafspillere eller en enhed med analog
lydudgang ved brug af et kommercielt tilgængeligt RCA-lydindgangskabel.
 Til en stikkontakt i væggen
 AM-rammeantenne
 Til DVD/PC IN L-stik
 Til DVD/PC IN R-stik
 FM-ledningsantenne (trækkes
ud i vandret retning)
Hvis ”PLAY SET” blinker, skal du trykke på /  gentagne gange for at vælge ”CLOCK” og derefter trykke på
(enter) .
Tryk flere gange på FUNCTION +/ .
I denne vejledning forklares betjening ved hjælp af
fjernbetjeningen, men den samme betjening kan udføres
ved brug af knapperne på enheden, som har de samme
eller lignende navne.
Sådan låses knapperne på enheden (børnelås)
Du kan låse knapperne, bortset fra  (tændt/standby)
 på enheden for at forhindre dem i at blive betjent
ved en fejl.
Hold   nede på enheden, indtil der vises ”CHILD
LOCK ON” eller ”CHILD LOCK OFF” på skærmen .
Knapperne, bortset fra   på enheden låses eller
låses op.
Bemærk
Børnelåsen afbrydes, når du tager netledningen ud.
Tip
Betjening ved brug af knapperne på fjernbetjeningen er mulig,
selv når børnelåsen er aktiveret.
2 Placer iPod/iPhone på iPod/iPhone-stikket .
3 Tryk på TRYK-knappen og sæt iPod/iPhone fast.
4 Start afspilningen.
Tryk på  .
Sådan kontrollerer du iPod/iPhone
Funktion
Stoppe
afspilningen
midlertidigt
Vælg et nummer
eller kapitel
i lydbog/podcast
Find et punkt
i et nummer eller
kapitel i lydbog/
podcast
Vælg det valgte
element.
Rul op/ned
i iPod-menuer
Vend tilbage til
den foregående
menu eller vælg
en menu
Tryk på
 (pause) / (stop) .
 (gå tilbage)/ (gå fremad)
. Hold knappen nede for at gå
hurtigt fremad eller hurtigt tilbage.
Hold  (tilbagespoling)/
(hurtigt fremad)  nede under
afspilning, og slip knappen ved
det ønskede punkt.
(enter) .
/ .
TOOL MENU /RETURN 
(returner) .
Sådan bruger du systemet som batterioplader
Du kan bruge systemet som batterioplader for en iPod/
iPhone, uanset om systemet er tændt eller slukket.
Når du oplader iPod/iPhone, mens systemet er tændt,
skal du sørge for at vælge en anden funktion end
USB-funktionen.
Opladningen starter, når iPod/iPhone er placeret i iPod/
iPhone-stikket . Opladningsstatus vises på iPod/
iPhone-skærmen. Når du oplader iPod/iPhone, skal
du placere iPod/iPhone i stikket med iPod/iPhoneafspilleren stoppet.
Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen
til din iPod/iPhone.
Sådan stopper du med at oplade en
iPod/iPhone
Fjern din iPhone/iPod.
Når USB-funktionen er valgt, mens systemet er tændt, kan du ikke
oplade en iPod/iPhone.
Hvis skærmtilstanden er demo eller ur, kan du ikke oplade en iPod/
iPhone, selvom systemet er slukket.
Hvis du trykker på DISPLAY  under opladning, mens systemet er
slukket, holder systemet op med at oplade en iPod/iPhone. Hvis du
vil starte opladningen af en iPod/iPhone igen, skal du tilslutte iPod/
iPhone igen, mens skærmtilstanden er energisparetilstand.
Afspilning af en fil fra USB-enheden
Bemærkninger
Se websteder herunder for at få oplysninger om
kompatible USB-enheder.
Sluk for funktionen ”Shake to Shuffle” på iPod/iPhone for at
undgå uventede nummerændringer, når du lytter til musik ved
høj lydstyrke.
Hvis batteriet til iPod/iPhone er tomt, vil systemet måske ikke
genkende det. I en sådan situation, kan du genoplade den med
en computer osv. og derefter tilslutte den til systemet igen.
Systemets præstation kan variere afhængig at din iPod/iPhones
specifikationer.
Når du placerer eller fjerner iPod/iPhone, skal du holde iPod/iPhone
i samme vinkel som i iPod/iPhone-stikket på enheden og undgå at
dreje eller svinge din iPod/iPhone, så du undgår at beskadige stikket.
Du må ikke bære enheden med en iPod/iPhone sat i stikket. Hvis du
gør det, kan det medføre fejl.
Når du placerer eller fjerner iPod/iPhone, skal du holde iPod/iPhone
med den ene hånd, og sørge for at du ikke trykker på knapperne på
din iPod/iPhone ved en fejltagelse.
Før du frakobler din iPod/iPhone, skal du sætte afspilningen
på pause.
Hold /  nede for at gå hurtigt tilbage (eller hurtigt frem),
mens du afspiller videoen, hvis /  ikke fungerer.
Hvis du vil ændre lydstyrkeniveauet, skal du bruge
VOLUME +/ . Lydstyrkeniveauet ændres ikke,
hvis du justerer det på iPod/iPhone.
Dette system er kun designet til iPod/iPhone. Du kan ikke tilslutte
nogen anden bærbar lydafspiller i iPod/iPhone-stikket.
Hvis du vil bruge en iPod/iPhone, henvises du til brugervejledningen
til din iPod/iPhone.
Sony kan ikke påtage sig ansvaret, i tilfælde af at de data, der er
optaget på iPod/iPhone, mistes eller beskadiges, når du bruger
iPod/iPhone med dette system.
Det lydformat, der kan afspilles på dette system, er MP3/
WMA*/AAC*.
* Filer med DRM-copyrightbeskyttelse (Digital Rights Management)
eller filer, der er downloadet fra en onlinemusikforretning kan ikke
afspilles på dette system. Hvis du forsøger at afspille en af disse filer,
afspiller systemet den næste ubeskyttede lydfil.
Kunder i Latinamerika:
<http://esupport.sony.com/LA>
Kunder i Europa og Rusland:
<http://support.sony-europe.com/>
Kunder i andre lande/regioner:
<http://www.sony-asia.com/support>
1 Vælg USB-funktion.
Tryk flere gange på FUNCTION +/ .
2 Tilslut USB-enheden til
3 Start afspilningen.
(USB)-porten .
Tryk på  .
Andre betjeningsmuligheder
Funktion
Stoppe
afspilningen
midlertidigt
Stop afspilning
Tryk på
 (pause) . Tryk på knappen igen
for at genoptage afspilning.
Vælg en mappe
+/  flere gange.
 (gå tilbage)/ (gå fremad)
.
Hold  (tilbagespoling)/
(hurtigt fremad)  nede under
afspilning, og slip knappen ved det
ønskede punkt.
REPEAT  gentag indtil ” ”
”
(gentag alle numre) eller ”
(gentag et nummer) vises.
Vælg en fil
Find et punkt
i en fil
Vælg Gentag
afspilning
1
 (stop) . Hvis du vil genoptage
afspilningen, skal du trykke på 
(play) *1. Hvis du vil annullere
genoptaget afspilning, skal du
trykke på   igen*2.
* Når der afspilles en VBR MP3/WMA-fil, kan systemet genoptage
afspilningen fra et andet sted.
*2 Genoptag afspilning vender tilbage til den øverste mappe.
Sådan ændres afspilningstilstanden
Sådan bruger du systemet som batterioplader
Tryk flere gange på PLAY MODE . Du kan vælge
normal afspilningstilstand (afspilning i rækkefølge af
alle filer på USB-enheden), mappeafspilningstilstand
(”FLDR” for alle filer i den angivne mappe på USBenheden) eller Shuffle-afspilningstilstand (”SHUF”).
Du kan bruge systemet som batterioplader
for USB-enheder, uanset om systemet har en
opladningsfunktion, nær systemet er tændt.
Tryk flere gange på FUNCTION +/  for at
vælge USB-funktionen.
Opladningen starter, når USB-enheden er tilsluttet
(USB)-porten . Opladningsstatus vises på
USB-enhedens skærm. Yderligere oplysninger
finder du i brugervejledningen til din USB-enhed.
Bemærkninger om afspilningstilstanden
Når du vælger Shuffle-afspilningstilstanden ”SHUF”, afspiller
systemet alle lydfiler på den tilsluttede USB-enhed i tilfældig
rækkefølge. Shuffle-afspilningstilstand kan afspille de samme
filer flere gange.
Når afspilningstilstanden er indstillet til mappeafspilningstilstand,
vil ”
” ikke være tilgængelig.
Når afspilningstilstanden er indstillet til Shuffle-afspilningstilstand,
er gentagelsesfunktionen ikke tilgængelig.
Når gentaget afspilning er angivet, vil Shuffle-afspilningstilstanden
ikke være tilgængelig. Når gentaget afspilning er indstillet til ”
”,
vil mappeafspilningstilstand ikke være tilgængelig.
Når du slukker systemet, ryddes den valgte Shuffleafspilningstilstand (”SHUF”) og afspilningstilstanden
returneres til normal afspilningstilstand.
Bemærkning om gentaget afspilning
Hvis du vælger ” ”, mens systemet er i normal afspilningstilstand,
foretager systemet gentaget afspilning af alle lydfiler på USB-enheden,
indtil du stopper afspilningen. Hvis du vælger ” ”, mens systemet er
i mappeafspilningstilstand, foretager systemet gentaget afspilning af
alle lydfiler i den valgte mappe, indtil du stopper afspilningen.
Bemærkninger
Hvis der kræves et USB-kabel, skal du tilslutte det USB-kabel,
der fulgte med USB-enheden. Se betjeningsvejledningen, der
blev leveret sammen med USB-enheden for at få oplysninger
om betjeningsmetoden.
Det kan tage ca. 10 sekunder, før ”READING” vises, afhængigt
af hvilken type USB-enhed der er tilsluttet.
Tilslut ikke systemet og USB-enheden gennem en USB-hub.
Når USB-enheden er tilsluttet, læser systemet alle filerne
på USB-enheden. Hvis der er mange mapper eller filer på
USB-enheden, kan det tage længere tid at læse USB-enheden.
Med nogle tilsluttede USB-enheder kan der, efter at der er udført
en handling, være en forsinkelse, før handlingen udføres af systemet.
Der gives ikke garanti for kompatibilitet med alle programmer til
kodning/skrivning. Hvis lydfiler på USB-enheden oprindeligt blev
kodet med inkompatibel software, kan disse filer producere støj eller
afbrudt lyd, eller de kan slet ikke afspilles.
Dette system kan ikke afspille audiofiler, på USB-enheden i følgende
situationer:
når det samlede antal lydfiler i mappen overskrider 100.
når det samlede antal lydfiler på USB-enheden overskrider 10.000.
når det samlede antal mapper på USB-enheden overskrider 100
(inklusive ”ROD”-mappen og tomme mapper).
Disse tal kan variere afhængigt af fil- og mappestrukturen. Gem
ikke andre filtyper eller unødvendige mapper på en USB-enhed,
der indeholder lydfiler.
Systemet kan afspille til en dybde på kun 8 mapper.
Dette system understøtter ikke nødvendigvis alle de funktioner,
der er tilgængelige med en tilsluttet USB-enhed.
Genoptag afspilningen annulleres, når du tager netledningen ud.
Mapper, der ikke indeholder lydfiler, springes over.
Lydformater, som du kan lytte til med dette system er følgende:
MP3: filtype ”.mp3”
WMA: filtypenavn ”wma”
AAC: filtype ”.m4a”
Bemærk, at selvom filnavnet har den rette filtype, kan systemet,
hvis den faktiske fil afviger, producere støj eller fungere forkert.
Aflytning af radioen
1 Vælg tunerfunktion (TUNER FM/TUNER AM).
Tryk flere gange på FUNCTION +/ .
2 Foretag tuning.
Automatisk scanning
Tryk flere gange på TUNING MODE , indtil
”AUTO” vises, og tryk derefter på +/ . Scanningen
stopper automatisk, og ”TUNED” og ”ST” (kun for
stereoprogrammer) lyser på skærmen , når der
findes en station.
Hvis der ikke vises ”TUNED” og scanningen
ikke stopper, skal du trykke på   for at stoppe
scanningen, og derefter foretage manuel scanning
(se herunder).
Når du stiller ind en FM-station, der yder RDStjenester, vil oplysninger som f.eks. tjenestenavnet
eller stationens navn blive udsendt.
Manuel indstilling
Tryk flere gange på TUNING MODE , indtil
”AUTO” og ”PRESET” forsvinder, og tryk derefter
flere gange på +/  for at stille ind på den
ønskede station.
Tip
Hvis du vil reducere statisk støj på en svag FM-stereostation, skal
du trykke flere gange på FM MODE , indtil der vises ”MONO”
for at slukke for stereomodtagelse. Der mister stereoeffekten,
men modtagelsen forbedres.
Indstilling af faste radiostationer
1 Stil ind på de ønskede stationer.
2 Tryk på TUNER MEMORY  for at vælge
tunerhukommelsestilstand.
Brug af timerfunktioner
Systemet tilbyder 2 timerfunktioner. Hvis du bruger
begge timere, har sleep-timer højest prioritet.
Sleep-timer:
Du kan falde i søvn til musik. Denne funktion fungerer,
selv om uret ikke er indstillet.
3 Tryk flere gange på +/  for at vælge de ønskede
faste stationer.
Hvis der allerede er en anden station tildelt til det
valgte faste nummer, erstattes stationen af den
nye station.
4 Tryk på  for at gemme stationen.
5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer.
Du kan indstille op til 20 FM- og 10 AM-stationer.
6 Hvis du vil hente en fast station, skal du trykke flere
gange på TUNING MODE , indtil ”PRESET” vises,
og derefter trykke flere gange på +/  for at
vælge det ønskede faste nummer.
Brug af lydkomponenter
(ekstraudstyr)
1 Forbered lydkilden.
Tilslut yderligere lydkomponenter til DVD/PC IN
L/R-stik  på den enhed, der bruger et analogt
lydkabel (leveres ikke med).
2 Juster lydstyrkeniveauet til minimum.
Tryk flere gange på VOLUME  , indtil
”VOL MIN” vises på skærmen .
3 Vælg funktionen DVD/PC.
Tryk flere gange på FUNCTION +/ .
4 Start afspilningen.
Start afspilningen på den tilsluttede komponent og
juster lydstyrken.
Bemærk
Systemet kan skifte til standbytilstand automatisk, hvis
lydstyrkeniveauet for den tilsluttede komponent er for lav. Juster
komponentens lydstyr tilsvarende. Se ”Sådan slukkes den automatiske
standbyfunktion”.
Tryk flere gange på SLEEP  for at vælge den
ønskede tid.
Hvis du vil annullere Sleep-timer, skal du trykke flere
gange på SLEEP , indtil der vises ”OFF”.
Play-timer:
Du kan vågne op til FM/AM-modtagelse, iPod/
iPhone eller USB-enhed på et forud angivet tidspunkt.
Kontroller, at du har indstillet uret.
1 Forbered lydkilden.
Forbered lydkilden, og tryk derefter på VOLUME +/
 for at justere lydstyrken.
2 Vælg timer-indstillingstilstand.
Tryk på TIMER MENU .
3 Indstil play-timer.
Tryk flere gange /  for at vælge ”PLAY SET”,
.
og tryk derefter på
4 Indstil tiden til at starte afspilning.
Tryk flere gange på /  for at indstille timer, og
. Brug den samme procedure
tryk derefter på
til at indstille minutterne.
5 Brug den samme procedure som i trin 4 til at
indstille tiden til at stoppe afspilning.
6 Vælg lydkilden.
Tryk flere gange på / , indtil den ønskede
.
lydkilde vises, og tryk derefter på
7 Sluk for systemet.
Tryk på  . Systemet tændes automatisk, før den
forudindstillede tid.
Hvis systemet allerede er nået til den forudindstillede
tid, aktiveres play-timer ikke. Betjen ikke systemet
fra det tidspunkt, hvor system et tændes, indtil
afspilningen starter.
Sådan kontrolleres indstillingen
1 Tryk på TIMER MENU .
2 Tryk flere gange på /  for at vælge ”SELECT”,
og tryk derefter på
.
Justering af lyden
3 Tryk flere gange på /  for at vælge ”PLAY SEL”,
Funktion
Juster lydstyrken
Generer en mere
dynamisk lyd
Indstil lydeffekten
Sådan annulleres timeren
Tryk på
VOLUME +/ .
BASS BOOST  flere gange for at
vælge ”BASS ON”.
EQ  flere gange.
og tryk derefter på
.
Gentag den samme procedure som oven for, indtil ”OFF”
.
vises i trin 3, og tryk derefter på
Sådan ændrer du indstillingen
Start forfra fra trin 1 i ”Brug af timere”.
Bemærk
Angivelse af højttalerens belysning
Du kan angive en højttalerbelysning fra en række
forskellige belysningsmønstre. Højttaleren belysningen
vil skabe belysningseffekter baseret på musikkilden.
Tryk flere gange på LED SPEAKER .
Hver gang du trykker på knappen, ændres mønstret.
Sådan deaktiveres funktionen til
højttalerbelysning
Tryk flere gange på LED SPEAKER , indtil
”LED OFF” vises.
Hvis du vælger en USB-enhed som en afspilningskilde, og du har
mange filer eller mapper på denne enhed, tager læsningen længere tid,
hvilket skaber en lille forsinkelse før start af afspilningen som reaktion
på timeren.
Bemærkninger til iPod/iPhone-browseren
Sørg for at iPod/iPhone ikke afspiller, når du bruger play-timer.
Systemets præstation kan variere afhængig af status for dine iPod/
iPhones-specifikationer.
Tip
Indstillingen af play-timer bevares lige så længe den ikke annulleres
manuelt.
Fejlfinding
Ændring af skærmen
1 Kontroller, at netledninger er tilsluttet korrekt,
Funktion
Skift oplysninger
på skærmen 1)
2 Find dit problem i kontrollisten herunder,
Skift
visningstilstand
(Se herunder).
1)
2)
Tryk på
DISPLAY  flere gange,
når systemet er tændt.
DISPLAY  flere gange,
når systemet er slukket.2)
Du kan f.eks. få vist USB-enhedsoplysninger som:
nummer eller filnummer
nummer eller filnavn (” ”)
kunstnerens navn (” ”)
albumnavn (” ”)
mappenavn (”
”)
Standbyindikator  på enheden lyser op, når systemet er slukket.
Systemet tilbyder følgende visningstilstande.
Visningstilstand
Når systemet er slukket1)
Demonstration
Demonstrationen er tændt.
Energisparetilstand2) Skærmen slukkes for at bevare
strøm. Timeren og uret
forsætter driften.
Uret vises.
Ur3)
Standbyindikator  på enheden lyser op, når systemet er slukket.
Du kan ikke indstille uret i energisparetilstand.
3)
Visningen af uret skifter automatisk til energisparetilstand efter
8 sekunder.
1)
2)
Bemærkninger om visning af oplysninger
Tegn, der ikke kan vises, vises som ”_”.
Samlet afspilningstid for en USB-enhed vises ikke.
Følgende vises ikke korrekt:
medgået afspilningstid for MP3-fil, der er kodet ved brug af VBR
(variable bit rate).
mappe og filnavne, der ikke følger hverken følger 9660 Level 1,
Level 2 eller Joliet i udvidelsesformatet.
ID3-tagoplysninger for MP3-filer vises, når ID3 version 1- og
version 2-tags bruges (visning af ID3 version 2-tagoplysninger har
højest prioritet, når både ID3 version 1- og version 2-tags bruges til
en enkelt MP3-fil).
og at den sidder helt inde i stikket.
og foretage den angivne rettelseshandling.
Hvis problemet ikke løses, bør du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.
Hvis standbyindikatoren  blinker
Tag straks ledningen ud, og kontroller følgende
elementer.
 Er systemets ventilationsåbninger blokeret?
 Er stikket på din iPod/iPhone  kortsluttet?
Når standbyindikatoren  stopper med at blinke,
skal du sætte netledningen i igen og tænde for
systemet. Hvis problemet ikke løses, bør du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Generelt
Demonstrationen vises på skærmen , efter
du har indsat netledningen, selvom systemet
ikke er tændt.
 Tryk en gang på DISPLAY , mens systemet er
slukket. Demonstrationen vises.
 Indstil uret. Se ”Indstilling af uret”.
Systemet tændes ikke.
 Er netledningen sat i?
Systemet har uventet skiftet til
standbytilstand.
 Dette er ikke en fejl. Systemet skifter automatisk til
standbytilstand i løbet af ca. 30 minutter, hvis der
ikke foretages nogen handling eller udsendes lyd.
Se ”Sådan slukkes den automatiske standbyfunktion”.
Indstillingen af uret eller play-timerhandlingen er uventet annulleret.
 Hvis der går ca. et minut uden nogen betjening,
annulleres indstillingen af uret og play-timer
automatisk. Udfør betjeningen igen fra starten.
Der er ingen lyd.
 Er systemets ventilationsåbninger blokeret?
 Den angivne station kan have stoppet udsendelsen
midlertidigt.
Der høres kraftig summen eller støj.
 Flyt systemet væk fra andre støjkilder.
 Tilslut systemet til en anden stikkontakt.
 Installer et støjfilter (medleveres ikke) til netledningen.
Fjernbetjeningen virker ikke.
 Fjern eventuelle forhindringer mellem fjernbetjeningen
og fjernbetjeningssensoren  på enheden, og placer
enheden væk fra fluorescerende lys.
 Peg med fjernbetjeninge på systemets sensor .
 Flyt fjernbetjeningen nærmere til systemet.
 Batterierne i fjernbetjeningen kan være opbrugt.
Udskift batterierne (R6/størrelse AA) med nye.
Standbyindikatoren  bliver ved med at lyse,
efter du har taget netledning ud.
 Standbyindikatoren  slukker måske ikke straks, efter
du har taget netledning ud. Indikatoren slukkes efter ca.
40 sekunder. Dette er ikke en fejl.
Bortset fra  , fungerer ingen knapper
på enheden, og der vises ”CHILD LOCK” på
skærmen .
 Børnelåsen er aktiveret. Hvis du vil deaktivere
børnelåsen, skal du holde   nede på enheden,
indtil ”CHILD LOCK OFF” vises på skærmen .
iPod/iPhone
Der er ingen lyd.
 Kontroller, at iPod/iPhone er tilsluttet korrekt.
 Kontroller, at iPod/iPhone afspiller musik.
 Kontroller, at din iPod/iPhone opdateres med den
nyeste software. Hvis den ikke er, bør du opdatere
din iPod/iPhone, før du bruger den med systemet.
 Juster lydstyrken.
Lyden er forvrænget.
 Kontroller, at iPod/iPhone er tilsluttet korrekt.
 Skru ned for lydstyrken.
 Indstil ”EQ”-indstillingen for iPod/iPhone til ”Off ”
eller ”Flat”.
Uventede nummerændringer forekommer
under afspilningen.
 Sluk for funktionen ”Shake to Shuffle” (skift af nummer
ved at ryste iPod/iPhone) på iPod/iPhone, når du lytter
til musik på iPod/iPhone ved høj lydstyrke. Hvis denne
funktioner aktiveret, kan der forekomme uventede
nummerændringer på grund af vibrationer, der er
forårsaget af lydtryk fra systemet.
Din iPod/iPhone virker ikke.
 Hvis batteriet til iPod/iPhone er tomt, vil de ikke
fungere med dette system. I en sådan situation, kan
du genoplade den med en computer osv. og derefter
tilslutte den til systemet igen.
 Afslut alle kørende programmer på din iPod eller
iPhone, før du bruger den med systemet. Se den
betjeningsvejledning, der blev leveret med din
iPod/iPhone, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
 Kontroller, at iPod/iPhone er tilsluttet korrekt.
 Kontroller, at din iPod/iPhone opdateres med den
nyeste software. Hvis den ikke er, bør du opdatere
din iPod/iPhone, før du bruger den med systemet.
 Da betjeningen af systemet og din iPod/iPhone er
forskellige, kan du måske ikke betjene din iPod/
iPhone ved hjælp af knapperne på fjernbetjeningen
eller enheden. I denne situation skal du bruge
kontrolknapperne på din iPod/iPhone.
Din iPod/iPhone kan ikke oplades.
 Hvis batteriet til iPod/iPhone er tomt, vil systemet
måske ikke kunne oplade dem, selvom du slutter dem
til systemet. I en sådan situation, kan du genoplade
den med en computer osv. og derefter tilslutte den
til systemet igen.
 Kontroller, at iPod/iPhone er tilsluttet korrekt.
 Når du oplader en iPod/iPhone, mens systemet er
slukket (standbytilstand), foretager systemet ikke nogen
opladning, hvis din iPod/iPhone er fuldt opladet.
 Sørg for, at systemet ikke er i USB-funktionstilstand. En
iPod/iPhone kan ikke oplades i USB-funktionstilstand.
 Du kan ikke oplade din iPod/iPhone via
(USB)porten  på enheden, selvom du bruger det USBkabel, der blev leveret med din iPod/iPhone. Hvis du
foretager en opladning, skal du altid tilslutte din iPod/
iPhone til iPod/iPhone-stikket  på enheden.
iPhone-enhedens ringetonelydstyrke
ændres ikke.
 Juster ringetonelydstyrken på din iPhone.
USB-enhed
Den tilsluttede iPod/iPhone eller USB-enhed
oplades ikke, når begge er tilsluttet på
samme tid.
 Du kan ikke oplade en iPod/iPhone og USB-enheden
på samme tid. Vælg USB-funktionen, hvis du vil oplade
en USB-enhed.
Bruger du en ikke-understøttet USB-enhed?
 Hvis du tilslutter en ikke-understøttet USB-enhed,
opstår følgende problem. Kontroller oplysningerne på
webstedet vedrørende kompatible USB-enheder med
de USB'er, der er angivet under ”Afspilning af en fil fra
USB-enheden”.
 USB-enheden genkendes ikke.
 Fil- eller mappenavne vises ikke.
 Det er ikke muligt at afspille.
 Lyden forsvinder.
 Der er støj.
 Den udsendte lyd er forvrænget.
”OVER CURRENT” vises.
 Der er opstået et problem med strømniveauet fra
(USB)-porten . Sluk systemet, og fjern USBenheden fra
(USB)-porten . Sørg for, at der
ikke er problemer med USB-enheden. Hvis dette
skærmmønster ikke forsvinder, bør du kontakte
den nærmeste Sony-forhandler.
Der er ingen lyd.
 USB-enheden er ikke tilsluttet korrekt. Sluk for
systemet, og tilslut USB-enheden igen.
Der er støj, lyden springer eller er forvrænget.
 Sluk for systemet, og tilslut USB-enheden igen.
 Selve musikdataene indeholder støj, eller lyden er
forvrænget. Der kan være optaget støj, da musikdata
blev oprette på grund af forhold i computeren. Opret
musikdata igen.
 Den anvendte bithastighed ved kodning af filerne, var
for lav. Send filer, der er kodet med højere bithastighed
til USB-enheden.
”READING” vises i lang tid, eller det tager
lang tid, før afspilningen starter.
 Indlæsningen kan tage lang tid i følgende tilfælde.
 Der er mange mapper eller filer på USB-enheden.
 Filstrukturen er ekstrem kompleks.
 Hukommelseskapaciteten er stor.
 Den interne hukommelse er fragmenteret.
Fejlbehæftet skærm.
 Send musikdata til USB-enheden igen, da de data,
der er lagret på USB-enheden er beskadiget.
 De tegnkoder, der kan vises af dette system, omfatter
kun tal og bogstaver. Andre tegn vises ikke korrekt.
USB-enheden genkendes ikke.
 Sluk for systemet, tilslut USB-enheden igen, og tænd
derefter for systemet.
 Kontroller oplysningerne på webstedet vedrørende
kompatible USB-enheder med de USB'er, der er angivet
under ”Afspilning af en fil fra USB-enheden”.
USB-enheden fungerer ikke korrekt.
 Se i betjeningsvejledningen til USB-enheden, hvordan
du afhjælper dette problem.
Afspilning starter ikke.
 Sluk for systemet, tilslut USB-enheden igen, og tænd
derefter for systemet.
 Kontroller oplysningerne på webstedet vedrørende
kompatible USB-enheder med de USB'er, der er angivet
under ”Afspilning af en fil fra USB-enheden”.
 Tryk på   for at starte afspilningen.
Sådan nulstiller du systemet til
standardindstillinger.
Hvis systemet stadig ikke fungerer korrekt, skal du
nulstille systemet til fabriksindstillinger.
Brug knapperne på enheden til at nulstille enheden
til standardindstillingerne.
1 Tag netledningen ud, og sæt den i igen, og tænd
derefter for systemet.
Filer kan ikke afspilles.
 Lydfiler svarer ikke til filens filtypen ”.mp3”, ”.wma”
eller ”.m4a”.
 Data er ikke oprette i MP3/WMA/AAC-format.
 USB-enheder, der er formateret med andre filsystemer
end FAT16 og FAT32 understøttes ikke.*
 Hvis du bruger en partitioneret USB-enhed, kan der
kun afspilles lydfiler fra den første partition.
 Filer, som er krypteret eller beskyttet af adgangskoder
osv., kan ikke afspilles.
* Systemet understøtter FAT16 og FAT32, men ikke alle
USB-enheder understøtter dem disse FAT's. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger, kan du se betjeningsvejledningen til hver
USB-enhed eller kontakte producenten.
Tuner
Kraftig summen eller støj, eller stationer kan
ikke modtages. (”TUNED” eller ”ST” blinker
på skærmen .)
 Tilslut antennen korrekt.
 Prøv et andet sted sted og en anden retning for at få
bedre modtagelse.
 Hold antennerne væk fra netledningen for at forhindre
forstyrrelser på grund af støj.
 Sluk for eventuelt elektrisk udstyr i nærheden.
Sådan ændrer du AM-indstillingsinterval
(undtagen for europæiske, russiske og
saudiarabiske modeller)
AM-indstillingsinterval er forudindstillet til 9 kHz eller
10 kHz fra fabrikken. Brug knapperne på enheden til at
skifte AM-indstillingsinterval.
1 Stil ind på en vilkårlig AM-station og sluk for
systemet.
2 Tryk på DISPLAY  for at få vist uret.
3 Samtidig med at du holder FUNCTION  nede,
skal du trykke på  .
Alle forudindstillede AM-stationer slettes. Hvis du
vil nulstille intervallet til fabriksindstillinger, skal du
gentage proceduren.
Rengør dette system med en blød klud, der er let fugtet
med et mildt rengøringsmiddel. Anvend ikke nogen form
for slibemidler, skurepulver eller opløsningsmidler som
f.eks. fortynder, rensebenzin eller alkohol.
Specifikationer
2 Hold   nede, og tryk på   indtil
”RESET” vises.
Alle brugerkonfigurerede indstillinger, som faste
radiostationer, timer og uret, slettes.
Sådan slukkes den automatiske
standbyfunktion
Dette system er udstyret med en automatisk
standbyfunktion. Med denne funktion skifter systemet
automatisk til standbytilstand i løbet af ca. 30 minutter,
hvis der ikke foretages nogen handling eller udsendes lyd.
Som standard er den automatiske standbyfunktion
aktiveret.
Brug knapperne på enheden til at slukke for den
automatisk funktion.
Hold   nede, mens systemet er tændt,
indtil der ”AUTO.STBY OFF” vises.
Hvis du vil aktivere funktionen, skal du gentage
proceduren, indtil ”AUTO.STBY ON” vises.
Bemærkninger
Meddelelsen ”AUTO.STBY” begynder at blinke på skærmen ca.
2 minutter før, systemet skifter til standby.
Den automatiske standbyfunktion er ugyldig for tunerfunktion
(FM/AM), selvom du har aktiveret den.
Systemet skifter måske ikke automatisk til standby i følgende
situationer:
når der registreres et lydsignal.
når der tilsluttes en USB-enhed.
under afspilning af lydfiler.
mens den forudindstillede play-timer eller sleep-timer er
i funktion.
Meddelelser
CHARGING: iPod/iPhone oplades, når systemet er
slukket (standbytilstand).
CHILD LOCK: Børnelåsen er aktiveret. Hvis du vil
deaktivere børnelåsen, skal du holde   nede
på enheden, indtil ”CHILD LOCK OFF” vises på
skærmen .
ERROR: USB-enhed blev ikke genkendt eller der er
tilsluttet en ukendt enhed.
NoDEVICE: Der er tilsluttet nogen enhed, eller den
tilsluttede USB-enhed er taget ud.
NoMEMORY: Hukommelsesmedier er ikke indsat
i USB-enheden.
NO TRACK: Den fil, som kan afspilles, på USB-enheden,
er ikke i systemet.
NOT USED: Du forsøgte at foretage en bestemt funktion
under vilkår, hvor denne betjening er forbudt.
NO SUPPORT: Der er tilsluttet en ikke-understøttet
USB-enhed eller iPod/iPhone model, eller der er
tilsluttet en iPod/iPhone, hvis batteri er tomt.
TIME NG: Start og slut for play-timer er indstillet til
samme tid.
Afspilningen starter ikke med det første
nummer.
 Indstil afspilningstilstanden til normal
afspilningstilstand.
Rengøring af kabinettet
Forholdsregler
Om sikkerhed
 Tag netledningen ud af stikkontakten, hvis systemet
ikke skal bruges i en længere periode. Når du frakobler
enheden, skal du altid tage fat i stikket. Træk aldrig
i selve ledningen.
 Hvis der kommer faste genstande eller væske ned
i systemet, skal du afbryde strømmen til systemet og
få det kontrolleret af en kvalificeret tekniker, før det
bruges igen.
 Netledningen må kun udskiftes af faguddannet
servicepersonale.
Om placering
 Placer ikke systemet i en skrå position eller på steder,
hvor der er ekstremt varmt, koldt, støvet, beskidt eller
fugtigt, eller hvor der mangler tilstrækkelig udluftning,
eller hvor der er kraftige vibrationer, direkte sollys eller
kraftigt lys.
 Vær forsigtig ved placering af systemet på overflader,
der er specialbehandlet (f.eks. med voks, olie, polish
osv.), da der kan opstå pletter eller misfarvning af
overfladen.
 Der kan dannes kondens på de ydre eller indre
overflader, og det kan medføre fejl i systemet, hvis
systemet pludseligt flyttes fra et koldt til et varmt miljø.
Hvis der dannes kondens, skal du slukke for systemet
og lade det være slukket, indtil fugten er fordampet.
Brug ikke systemet, før kondensen er helt fordampet.
Opvarmning
 Opvarmning af enheden under betjening er normalt,
og der er ingen grund til at være nervøs.
 Undlad at røre ved kabinettet, hvis det er brugt
kontinuerligt ved en høj lydstyrke, da kabinette
kan blive varmt.
 Bloker ikke ventilationsåbningerne.
På højttalersystemet
Det indbyggede højttalersystem er ikke magnetisk
beskyttet, og billedet på tv'er i nærheden kan blive
magnetisk forvrænget. I denne situation skal du slukke
tv'et, vente i 15 til 30 minutter, og tænde det igen.
Hvis der ikke sker nogen forbedring, skal du flytte
systemet langt væk fra tv'et.
Forstærkerafsnit
Det følgende er målt ved 120 V vekselstrøm  240 V, 50/60 Hz
(latinamerikanske modeller (undtagen mexicanske og argentinske modeller))
Følgende er målt ved 127 V vekselstrøm, 60 Hz (mexicansk model)
Det følgende er målt ved 220 V vekselstrøm  240 V, 50/60 Hz (europæiske,
russiske, australske og argentinske modeller)
Følgende er målt ved 120 V vekselstrøm  240 V, 50/60 Hz (andre modellers)
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP
Udgangseffekt (nominel):
100 W + 100 W (ved 3,5 ohm, 1 kHz, 1% THD)
RMS-udgangseffekt (reference):
210 W + 210 W (pr. kanal ved 3,5 ohm, 1 kHz)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP
Udgangseffekt (nominel):
55 W + 55 W (ved 3 ohm, 1 kHz, 1% THD)
RMS-udgangseffekt (reference):
115 W + 115 W (pr. kanal ved 3 ohm, 1 kHz)
Højttalerafsnit
Højttalersystem: 2-vejs højttalersystem, basrefleks
Højttalerenheder:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP:
Woofer: 200 mm, keglemembran
Tweeter: 66 mm, keglemembran
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP:
Woofer: 160 mm, keglemembran
Tweeter: 40 mm, keglemembran
Nominel impedans:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: 3,5 ohm
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: 3,0 ohm
Indgang
DVD/PC IN (lyd i L/R):
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: Følsomhed 1.000 mV, impedans 47 kohm
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: Følsomhed 1.500 mV, impedans 47 kohm
iPod/iPhone-afsnit
iPod/iPhone-stik:
Udgangsstrøm: Jævnstrøm 5 V
Maksimal udgangsstrøm: 1 A
Kompatible iPod/iPhone-modeller:
 iPod touch 4. generation
 iPod touch 3. generation
 iPod touch 2. generation
 iPod nano 6. generation
 iPod nano 5. generation (videokamera)
 iPod nano 4. generation (video)
 iPod nano 3. generation (video)
 iPod classic
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
”Made for iPod” og ”Made for iPhone” betyder, at et elektronisk tilbehør
er udviklet til specifikt at tilsluttes til henholdsvis iPod eller iPhone og
er certificeret af udvikleren til at opfylde Apple's standarder for ydeevne.
Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller dens
overensstemmelse med sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder.
Bemærk, at brugen af dette tilbehør sammen med iPod eller iPhone kan
påvirke trådløs funktionalitet.
USB-afsnit
Understøttede bithastigheder:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps  192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps  320 kbps
Samplingfrekvenser:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
(USB)-port: Type A, maksimumspænding 500 mA
Tunerafsnit
FM-stereo, superheterodyne FM/AM-tuner
Antenne:
FM-ledningsantenne
AM-rammeantenne
FM-tunerafsnit:
Indstillingsområde: 87,5 MHz  108,0 MHz (i trin af 50 kHz)
AM-tunerafsnit
Indstillingsområde:
Europæiske, russiske og saudiarabiske modeller:
531 kHz  1.602 kHz (i trin af 9 kHz)
Latinamerikanske modeller:
530 kHz  1.710 kHz (i trin af 10 kHz)
531 kHz  1.710 kHz (i trin af 9 kHz)
Australsk model:
531 kHz  1.710 kHz (i trin af 9 kHz)
530 kHz  1.710 kHz (i trin af 10 kHz)
Andre modeller:
531 kHz  1.602 kHz (i trin af 9 kHz)
530 kHz  1.610 kHz (i trin af 10 kHz)
Generelt
Strømkrav:
Latinamerikanske modeller (undtagen mexicanske og argentinske modeller):
120 V vekselstrøm  240 V, 50/60 Hz
Mexicansk model:
127 V vekselstrøm, 60 Hz
Europæiske, russiske, australske og argentinske modeller:
220 V vekselstrøm  240 V, 50/60 Hz
Andre modeller:
120 V vekselstrøm  240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: 75 W (0,5 W i energisparetilstand)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: 45 W (0,5 W i energisparetilstand)
Mål (b/h/d):
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: Ca. 768,5 mm × 323 mm × 385 mm
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: Ca. 678,5 mm × 323 mm × 385 mm
Vægt:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: Ca. 14,0 kg
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: Ca. 12,5 kg
Antal enheder: 1 styk
Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening (1), R6-batterier (størrelse AA) (2),
FM -lednings-/AM-rammeantenne (1)
Der tages forbehold for ændring af design og specifikationer uden varsel.
Download PDF

advertising