Sony | D-EJ1000 | Sony D-EJ1000 Instrukcja obsługi

3-233-880-42 (1)
Portable
CD Player
Instrukcja obsługi
Informacja na temat kodu strefy
Kod strefy użytkowania nabytego przez Państwa
odtwarzacza CD umieszczony jest na opakowaniu w lewej
części naklejki z kodem kreskowym.
Szczegóły dotyczące wyposażenia załączonego do tego
odtwarzacza znajdą Państwo w rozdziale “Wyposażenie
(standardowe/opcjonalne)”.
“WALKMAN” jest znakiem towarowym
firmy Sony Corporation.
D-EJ1000
 2001 Sony Corporation
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec niebezpieczeństwu
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać
tego urządzenia na działanie
deszczu lub wilgoci.
Nie instaluj urządzenia w przestrzeni
zabudowanej, jak szafka na książki
czy wbudowana półka.
Aby zabezpieczyć się przed pożarem nie
zasłaniaj otworów wentylacyjnych
urządzenia gazetami, serwetami,
zasłonami itp. Nie ustawiaj na
urządzeniu zapalonych świec.
Aby zabezpieczyć się przed pożarem lub
porażeniem prądem elektrycznym nie
umieszczaj na urządzeniu obiektów
wypełnionych cieczami, fakich jak
wazony.
Niektóre państwa mogą określać zasady
użytkowania baterii używanych do
zasilania tego wyrobu. Prosimy o
stosowanie się do lokalnych przepisów
obowiązujących w Państwa kraju.
Znak CE ma zastosowanie tylko
do produktów sprzedawanych w
Unii Europejskiej.
2
Spis treści
Wiadomości wstępne
Rozmieszczenie przycisków ................. 4
Odtwarzanie płyt CD
1. Podłączanie odtwarzacza CD. .......... 7
2. Wkładanie płyty CD do
odtwarzacza. ..................................... 7
3. Odtwarzanie płyty CD. ...................... 8
Opcje odtwarzania
Wielokrotne odtwarzanie utworów
(funkcja Repeat play) ....................... 11
Odtwarzanie pojedynczego utworu
(funkcja Single play) ........................ 11
Odtwarzanie utworów w kolejności
losowej (funkcja Shuffle play) .......... 11
Odtwarzanie utworów w kolejności
preferowanej przez użytkownika
(funkcja PGM play) .......................... 12
Podłączanie odtwarzacza CD
Podłączanie do zestawu
stereofonicznego ............................. 17
Podłączanie do źródła zasilania
Korzystanie z baterii ładowalnych ...... 19
Korzystanie z baterii suchych ............. 22
Uwagi dotyczące źródła zasilania ....... 23
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności .............................. 24
Konserwacja ....................................... 25
Rozwiązywanie problemów ................ 26
Dane techniczne ................................. 28
Wyposażenie
(standardowe/opcjonalne) ............... 29
Dostępne funkcje
Funkcja ochrony przed przeskakiwaniem
dźwięku G-PROTECTION ............... 13
Wyświetlanie informacji tekstowych CD
text zawartych na dysku CD ........... 13
Sprawadzanie czasu, jaki pozostał do
końca odtwarzania płyty CD oraz
liczby pozostałych utworów ............ 14
Uwydatnianie basów
(funkcja SOUND) ............................. 14
Ochrona słuchu (funkcja AVLS) ........... 15
Blokowanie przycisków
(funkcja HOLD) ................................ 15
Wyłączanie sygnału akustycznego ..... 16
Wyłączanie podświetlania
wyświetlacza LCD ........................... 16
3
Wiadomości wstępne
Rozmieszczenie przycisków
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach podanych w nawiasach.
Odtwarzacz CD (widok z przodu)
1 Gniazdo EXT BATT (baterii
zewnętrznej)/Gniazdo DC IN
4.5 V (zewnętrznego źródła
zasilania) (strony 7, 20, 22)
2 Gniazdo LINE OUT (OPTICAL)
(strona 17)
3 Przyciski VOL (głośność)+*/–
(strona 8)
4 Przycisk x (Stop)/
CHARGE (Ładowanie) •
lampka CHARGE
(strony 8, 15, 16, 19, 20)
5 Przyciski .(AMS/Przeszukiwanie)
• > N* (AMS/Przeszukiwanie/
Odtwarzanie) (strony 7, 8, 12)
6 Gniazdo i (słuchawki)
(strona 7)
7 Przycisk OPEN
(strona 7)
8 Styki do podłączenia podstawki do
ładowania (strony 19, 25)
Odtwarzacz CD (widok wnętrza)
Odtwarzacz CD (widok z tyłu)
9 Przełącznik AVLS
(strona 15)
q; Przełącznik
G-PROTECTION
(strona 13)
qa Pojemnik na
baterie
(strona 19)
4
qs Przełącznik
HOLD
(strona 15)
*Przycisk ma wypukły punkt ułatwiający obsługę odtwarzacza CD za pomocą dotyku.
Pilot
qd Wyświetlacz
(strony 9, 11-15)
Wiadomości wstępne
qg Przycisk x
(Stop)
(strony 8, 16)
qf Pokrętło pilota
N/>: odtwarzanie, AMS/Przeszukiwanie
(strony 8, 12)
.: AMS/Przeszukiwanie (strony 8, 12)
VOL +/–: Pociągnij pokrętło pilota w kierunku
wskazanym przez strzałkę, a następnie obróć
pokrętło w kierunku + lub –. (strona 8)
qh Klamra
w; Przełącznik HOLD
(strona 15)
qj Przycisk
DISPLAY
(strony 13, 14)
wa Gniazdo
słuchawek
(strona 7)
qk Przycisk
PLAY MODE
(strony 10-12, 16)
ws Przycisk X (Pauza)
(strona 8)
ql Przycisk RPT
(Powtarzanie)/ENT
(Wprowadzanie)
(strony 10-12)
wd Przycisk SOUND
(strona 14)
Uwaga
Należy korzystać wyłącznie z pilota
należącego do wyposażenia urządzenia. Nie
wolno korzystać z pilotów innych odtwarzaczy
CD.
5
Korzystanie z etui
Odtwarzacz razem z pojemnikiem na baterie można nosić w dołączonym etui.
Odtwarzacz i pojemnik na baterie należy umieścić w etui w sposób pokazany na
rysunku.
6
Odtwarzanie płyt CD
Jako źródło zasilania można również stosować akumulatorki lub baterie suche.
do gniazda
EXT BATT/DC IN 4.5 V
1.
do gniazdka prądu
zmiennego
Podłączanie odtwarzacza CD.
Odtwarzanie płyt CD
1 Podłącz zasilacz prądu
zmiennego.
2 Podłącz słuchawki/minisłuchawki
do pilota.
Zasilacz
prądu
zmiennego
Dotyczy modeli wyposażonych w
złącze przejściowe prądu
zmiennego
Jeśli wtyczka zasilacza prądu zmiennego
nie pasuje do gniazdka, należy
zastosować złącze przejściowe prądu
zmiennego.
Dotyczy modeli wyposażonych w
pilota
• Podłącz wtyk słuchawek/
minisłuchawek do pilota.
• Prawidłowo podłącz słuchawki/
minisłuchawki do pilota. Luźne
połączenie może być przyczyną
szumów podczas odtwarzania.
2.
Przycisk
>N
do gniazda i
(słuchawki)
Słuchawki lub
minisłuchawki
Wkładanie płyty CD do odtwarzacza.
1 Przesuń suwak OPEN, aby otworzyć
pokrywę odtwarzacza CD.
2 Umieść płytę CD na talerzu i
zamknij pokrywę.
Suwak OPEN
Stroną z nadrukiem
skierowaną na wierzchu
(ciąg dalszy na następnej stronie)
7
3.
Odtwarzanie płyty CD.
VOL + / –
VOL+
VOL–
N/>
>N
1 Naciśnij przycisk > N.
2 Ustaw poziom głośności,
naciskając przycisk VOL +
lub –.
1 Obróć pokrętło pilota w kierunku
N/>.
2 Pociągnij pokrętło pilota w kierunku
wskazanym przez strzałkę.
3 Ustaw poziom głośności,
obracając pokrętło pilota w
kierunku VOL + lub –.
Aby
Za pomocą pilota wykonaj następującą
czynność
Odtwarzać (od miejsca przerwania
Obróć pokrętło pilota w kierunku N/>
odtwarzania)
(naciśnij przycisk > N na odtwarzaczu
CD). Odtwarzanie rozpoczyna się w miejscu,
w którym zostało przerwane.
Odtwarzać (od pierwszego utworu)
Obróć pokrętło pilota w kierunku N/> i
przytrzymaj je w tym położeniu do chwili
rozpoczęcia odtwarzania pierwszego utworu
(naciśnij przycisk > N na odtwarzaczu
przez co najmniej 2 sekundy).
Wstrzymać/wznowić odtwarzanie
Naciśnij przycisk X.
Przerwać odtwarzanie (Stop)
Naciśnij przycisk x (przycisk x/CHARGE na
odtwarzaczu CD).*2
Znaleźć początek bieżącego utworu (AMS*1) Obróć raz pokrętło pilota w kierunku ..*2
Znaleźć początki poprzednich utworów
Obróć kilkakrotnie pokrętło pilota w kierunku
(AMS)
..*2,*3
Znaleźć początek następnego utworu (AMS) Obróć raz pokrętło pilota w kierunku N/>.*2,*3
Znaleźć początki kolejnych utworów (AMS)
Obróć kilkakrotnie pokrętło pilota w kierunku
N/>.*2,*3
Przewinąć szybko wstecz
Obróć i przytrzymaj pokrętło pilota w kierunku
..*2
Przewinąć szybko do przodu
Obróć i przytrzymaj pokrętło pilota w kierunku
N/>.*2
*1 Funkcja Automatic Music Sensor (Automatyczne wykrywanie muzyki).
*2 Powyższe czynności można wykonać zarówno podczas odtwarzania, jak i podczas przerwy w
odtwarzaniu.
*3 Pierwszy utwór można znaleźć po ostatnim utworze, obracając kilkakrotnie pokrętło pilota w
kierunku N/>. Można także znaleźć ostatni utwór po pierwszym utworze przez kilkakrotne
obrócenie pokrętła pilota w kierunku ..
8
Wyświetlacz
Jeśli poziom głośności nie wzrasta
• Jeśli przełącznik AVLS znajduje się w położeniu “LIMIT”, należy zmienić ustawienie
na “NORM”. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale “Ochrona słuchu
(funkcja AVLS)”.
• Jeśli słuchawki są podłączone do gniazda LINE OUT (OPTICAL), należy podłączyć je
do gniazda słuchawek i.
Uwagi dotyczące płyt CD-R/CD-RW
Ten odtwarzacz CD umożliwia korzystanie z płyt CD-R/CD-RW nagranych w formacie
CD-DA*, ale jakość odtwarzania może się różnić w zależności od jakości płyty oraz
stanu urządzenia nagrywającego.
* CD-DA jest skrótem nazwy Compact Disc Digital Audio. Format ten jednym ze standardów
nagrywania dźwięku na płytach CD.
Wyjmowanie płyty CD z odtwarzacza
Naciskając oś znajdującą się na środku talerza, zdejmij płytę.
9
Odtwarzanie płyt CD
• Gdy pokrętło pilota zostanie obrócone w kierunku N/> (na odtwarzaczu CD
naciśnij przycisk > N), to po zmianie płyty CD lub wyłączeniu i ponownym
włączeniu odtwarzacza na wyświetlaczu przez około 2 sekundy będzie wyświetlana
całkowita liczba utworów znajdujących się na płycie CD i całkowity czas odtwarzania
utworów.
• Podczas odtwarzania na wyświetlaczu pojawia się numer utworu i czas, jaki upłynął
od początku utworu.
• Podczas przerwy w odtwarzaniu (Pauza) na wyświetlaczu miga czas, jaki upłynął od
początku odtwarzania.
Opcje odtwarzania
Istnieją różne sposoby odtwarzania przy użyciu przycisków PLAY MODE i RPT
(Powtarzanie)/ENT (Wprowadzanie).
Przycisk PLAY MODE
Każde naciśnięcie przycisku
powoduje zmianę trybu odtwarzania.
Brak wskazania
(Odtwarzanie standardowe)
“1”
(Odtwarzanie pojedynczego utworu)
“SHUF”
(Odtwarzanie utworów w
kolejności losowej)
“PGM”
(Odtwarzanie utworów w kolejności
preferowanej przez użytkownika)
Przycisk RPT/ENT
Przycisk RPT (Powtarzanie)
Za pomocą tego przycisku można
powtórzyć utwór wybrany w trybie
PLAY MODE.
Przycisk ENT (Wprowadzanie)
Za pomocą tego przycisku można
wybrać utwory, które będą
odtwarzane w trybie PGM.
Przycisk x
Pokrętło pilota
(N/>, .)
10
Wielokrotne odtwarzanie utworów (funkcja Repeat play)
Poszczególne utwory można odtwarzać w trybie standardowym, jednokrotnie, losowo i
w trybie PGM.
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
RPT/ENT.
Opcje odtwarzania
Odtwarzanie pojedynczego utworu (funkcja Single play)
Podczas odtwarzania naciskaj
wielokrotnie przycisk PLAY MODE, aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie “1”.
Odtwarzanie utworów w kolejności losowej
(funkcja Shuffle play)
Podczas odtwarzania naciskaj
wielokrotnie przycisk PLAY MODE, aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie
“SHUF”.
11
Odtwarzanie utworów w kolejności preferowanej
przez użytkownika (funkcja PGM play)
Można tak zaprogramować odtwarzacz CD, aby odtwarzał do 64 utworów w kolejności
preferowanej przez użytkownika.
1
Podczas odtwarzania naciskaj
wielokrotnie przycisk PLAY MODE,
aż na wyświetlaczu pojawi się
wskazanie “PGM”.
2
Aby wybrać żądany utwór, obróć
pokrętło pilota w kierunku N/>
lub ..
Numer utworu
Kolejność odtwarzania
3
Naciśnij przycisk RPT/ENT, aby
wprowadzić wybrany utwór.
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie
“000”.
Liczba oznaczająca kolejność odtwarzania
będzie się zwiększać o jeden po każdym
wprowadzeniu utworu.
4
5
Aby wybrać utwory w preferowanej kolejności, powtarzaj czynności 2 i 3.
Naciskaj przycisk RPT/ENT, aż rozpocznie się odtwarzanie w trybie PGM.
Sprawdzanie programu
Podczas programowania:
Naciskaj wielokrotnie przycisk RPT/ENT przed wykonaniem czynności 5.
Podczas odtwarzania w trybie PGM play:
Naciskaj wielokrotnie przycisk PLAY MODE, aż na wyświetlaczu zacznie migać
wskazanie “PGM”, a następnie naciśnij przycisk RPT/ENT.
Po każdym naciśnięciu przycisku RPT/ENT na wyświetlaczu pojawia się numer utworu.
Uwagi
• Po wprowadzeniu 64. utworu (czynność 3) na wyświetlaczu pojawi się numer pierwszego
wybranego utworu.
• Jeśli wybrano więcej niż 64 utwory, pierwsze wprowadzone utwory zostaną usunięte.
12
B Dostępne funkcje
Funkcja ochrony przed
przeskakiwaniem dźwięku
G-PROTECTION
Wyświetlanie informacji
tekstowych CD text
zawartych na dysku CD
Funkcja G-PROTECTION doskonale
zabezpiecza przed przeskakiwaniem dźwięku
podczas biegania.
Jeśli na odtwarzaczu CD przełącznik
G-PROTECTION zostanie ustawiony w pozycji
“2”, działanie funkcji G-PROTECTION jest
rozszerzone w stosunku do pozycji “1”.
Aby podczas spaceru-używając odtwarzacza
CD z włączoną funkcją G-PROTECTION,
korzystać z wysokiej jakości dźwięku CD,
należy ustawić przełącznik G-PROTECTION
w pozycji “1”. W przypadku wykonywania
trudniejszych ćwiczeń zalecane jest
ustawienie przełącznika w pozycji “2”.
Podczas odtwarzania dysku CD
zawierającego informacje tekstowe CD text,
na wyświetlaczu pojawią się: tytuł utworu,
nazwa dysku, nazwa wykonawcy itd.
Tu wyświetlany W tej sekcji wyświetlany
jest numer
jest tekst zawarty na
utworu.
CD.*
* Podczas odczytywania przez odtwarzacz
CD informacji z płyty na wyświetlaczu pojawi
się napis “READING”.
Naciśnij przycisk DISPLAY.
Po każdym naciśnięciu przycisku wskazania
na wyświetlaczu zmieniają się w następujący
sposób:
Na wyświetlaczu
Uwaga
Dźwięk może przeskakiwać:
– jeśli odtwarzacz CD jest poddawany
ciągłym, silniejszym niż zakładane
wstrząsom;
– jeśli odtwarzana płyta CD jest zabrudzona
lub porysowana;
– podczas odtwarzania płyty CD-R/CD-RW
o niskiej jakości lub w przypadku
wystąpienia problemów z urządzeniem
nagrywającym lub oprogramowaniem do
nagrywania płyt.
Odtwarzanie
standardowe
Numer i tytuł bieżącego
utworu
Naciśnij przycisk Numer i tytuł bieżącego
DISPLAY jeden
utworu/nazwa
raz.
wykonawcy
Naciśnij przycisk
Liczba pozostałych
DISPLAY
utworów** i tytuł płyty/
dwa razy.
nazwa wykonawcy
** Nie wyświetlane podczas odtwarzania w
trybie Single play, Shuffle play i PGM play.
Uwaga
Informacje tekstowe CD text pojawiają się na
wyświetlaczu tego odtwarzacza CD tylko w
języku angielskim.
13
Dostępne funkcje
Ustaw przełącznik G-PROTECTION
(pod pokrywą) w pozycji “1” lub “2”.
Wyświetlacz pilota
Sprawadzanie czasu, jaki
pozostał do końca
odtwarzania płyty CD oraz
liczby pozostałych utworów
Do odczytania czasu, jaki pozostał do
końca odtwarzania płyty CD, oraz liczby
pozostałych utworów służy przycisk
DISPLAY.
Funkcji tej nie można użyć podczas
odtwarzania płyty CD zawierającej
informacje tekstowe CD text.
Naciśnij przycisk DISPLAY.
Po każdym naciśnięciu przycisku
wskazania na wyświetlaczu zmieniają się
w poniższy sposób.
Uwydatnianie basów (funkcja
SOUND)
Istnieje możliwość uwydatnienia dźwięku
charakteryzującego się dużą
zawartością niskich tonów.
Naciśnij przycisk SOUND, aby wybrać
opcję “BASS 1” lub “BASS 2”.
Brak wskazania
(Odtwarzanie standardowe)
BASS 1
BASS 2
Na wyświetlaczu
Odtwarzanie
standardowe
Naciśnij przycisk
DISPLAY jeden
raz.
Numer utworu i czas,
jaki upłynął od początku
odtwarzania
Numer utworu i czas
pozostały do końca
bieżącego utworu
Wyświetlany jest wybrany
tryb korekty dźwięku.
Ustawienie “BASS 2” uwydatnia basy
bardziej niż “BASS 1”.
Uwaga
Naciśnij przycisk
DISPLAY
dwa razy.
Liczba pozostałych
utworów* i czas
pozostały do końca
płyty CD*
* Nie wyświetlane podczas odtwarzania w
trybie Single play, Shuffle play i PGM play.
14
Jeśli podczas odtwarzania z wykorzystaniem
funkcji SOUND dźwięk jest zniekształcony,
należy zmniejszyć głośność.
Ochrona słuchu (funkcja AVLS)
Blokowanie przycisków
Funkcja systemu automatycznego
ograniczania głośności AVLS obniża
maksymalne natężenie dźwięku,
chroniąc słuch użytkownika.
(funkcja HOLD)
Ustaw przełącznik AVLS (pod pokrywą)
w pozycji “LIMIT”.
Przesuń przełącznik HOLD w kierunku
wskazywanym przez strzałkę.
Istnieje możliwość zablokowania
przycisków odtwarzacza, aby zapobiec
ich przypadkowemu naciskaniu.
Odtwarzacz CD
Pilot
Dostępne funkcje
Wskazanie to pojawi się, gdy
głośność zostanie zwiększona
ponad pewien poziom.
Wyłączanie funkcji AVLS
Ustaw przełącznik AVLS w pozycji
“NORM”.
Lampka CHARGE
świeci się, gdy
funkcja HOLD jest
włączona.
Funkcji HOLD można używać zarówno w
odtwarzaczu, jaki i w pilocie.
Odtwarzaczem można sterować za
pomocą pilota, jeśli przełącznik HOLD
pilota ustawiony jest w pozycji “Off”.
Odblokowanie przycisków
Przesuń przełącznik HOLD w kierunku
przeciwnym do wskazywanego przez
strzałkę.
Uwaga
Na wyświetlaczu pilota napis “HOLD” nie
pojawi się nawet wtedy, gdy funkcja HOLD
jest włączona.
15
Wyłączanie sygnału
akustycznego
Wyłączanie podświetlania
wyświetlacza LCD
Sygnał akustyczny, który słychać w
słuchawkach/minisłuchawkach przy
korzystaniu z przycisków odtwarzacza,
można wyłączyć.
Podczas korzystania z baterii
ładowalnych lub suchych, po każdym
naciśnięciu przycisku podświetlanie
wyświetlacza LCD zostanie włączone na
około 5 sekund. Jednakże, aby
przedłużyć czas działania baterii, można
wyłączyć funkcję podświetlania.
1
2
Odłącz źródło zasilania (zasilacz
prądu zmiennego, baterie do
ładowania lub baterie suche) od
odtwarzacza.
Podłącz ponownie źródło
zasilania, przyciskając
jednocześnie przycisk x (na
odtwarzaczu CD przycisk
x/CHARGE).
Włączanie sygnału akustycznego
Odłącz źródło zasilania, a następnie
podłącz je ponownie, ale nie naciskaj
przycisku x lub x/CHARGE.
1
Usuń baterie ładowalne lub suche
z odtwarzacza CD.
2
Włóż baterie, przyciskając
jednocześnie przycisk PLAY
MODE.
Włączanie podświetlania
wyświetlacza LCD
Usuń baterie, a następnie włóż baterie
bez naciskania przycisku PLAY MODE.
Podświetlanie wyświetlacza LCD
W przypadku korzystania z zasilacza
sieciowego podświetlanie wyświetlacza
LCD jest zawsze włączone.
16
B Podłączanie odtwarzacza CD
Podłączanie do zestawu
stereofonicznego
Istnieje możliwość odsłuchiwania płyt
CD za pomocą zestawu
stereofonicznego i przegrywania płyt na
kasety magnetofonowe lub dyski
MiniDisc. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, należy zapoznać się z
instrukcją obsługi podłączonego
urządzenia.
Przed wykonaniem połączeń należy
sprawdzić, czy wszystkie podłączane
urządzenia zostały wyłączone.
Uwagi
• Przed rozpoczęciem odtwarzania płyty CD
należy zredukować głośność podłączonego
urządzenia, aby nie uszkodzić głośników.
• Podczas nagrywania należy używać
zasilacza prądu zmiennego. Jeśli jako źródło
zasilania stosowane są baterie ładowalne
lub baterie suche, podczas ładowania mogą
się one całkowicie wyczerpać.
• Głośność podłączonego urządzenia należy
ustawić tak, aby dźwięk nie został
zniekształcony.
Korzystanie z przewodu
połączeniowego
Jeśli dźwięk jest zniekształcony, należy
podłączyć urządzenie do gniazda i.
do gniazda
LINE OUT
(OPTICAL)
Optycznocyfrowy
przewód
połączeniowy
Korzystanie z funkcji G-PROTECTION
oraz SOUND podczas korzystania z
przewodu połączeniowego lub
optyczno-cyfrowego przewodu
połączeniowego
• Aby nagrać dźwięk wysokiej jakości,
ustaw przełącznik G-PROTECTION w
pozycji “1”.
Przewód
• Funkcja SOUND jest dostępna tylko
połączeniowy
dla sygnału wyjściowego gniazda
słuchawek i; funkcja nie jest
Lewy (biały)
dostępna dla sygnału wyjściowego
Prawy
gniazda LINE OUT (OPTICAL).
(czerwony)
Odtwarzacz
dysków
MiniDisc,
odtwarzacz
DAT itp.
Zestaw
stereofoniczny,
magnetofon
kasetowy,
radiomagnetofon
itp.
(ciąg dalszy na następnej stronie)
17
Podłączanie odtwarzacza CD
Korzystanie z optyczno-cyfrowego
przewodu połączeniowego
Przed rozpoczęciem nagrywania z płyty
CD na urządzeniu MiniDisc, DAT itp.
należy upewnić się, czy odtwarzacz CD
jest w trybie zatrzymania (pauza).
Podłączanie do zestawu
stereofonicznego
Funkcja Joint Text (kopiowanie
informacji tekstowych zapisanych na
płycie CD)
Funkcja Joint Text umożliwia kopiowanie
tytułów płyt CD i tytułów utworów
zapisanych na płycie CD w postaci
informacji tekstowych. Podłączenie
przenośnego odtwarzacza dysków
MiniDisc Sony MD Walkman (MZ-R909)
obsługującego funkcję Joint Text do
odtwarzacza CD umożliwia kopiowanie
takich informacji z płyty CD na dysk
MiniDisc podczas nagrywania. W tym
celu należy użyć przewodu optycznocyfrowego (model POC-5B lub innego;
nie należy do wyposażenia) i przewodu
połączeniowego do przesyłania tekstu
zapisanego na płycie CD RK-TXT1 (nie
należy do wyposażenia).
Aby uzyskać szczegółowe informacje na
ten temat, należy zapoznać się z
instrukcją obsługi przenośnego
odtwarzacza dysków MiniDisc.
18
B Podłączanie do źródła zasilania
Można korzystać z następujących źródeł
zasilania:
• Baterii ładowalnych
• Zasilacza prądu zmiennego (patrz
“Odtwarzanie płyt CD”)
• Baterii alkalicznych LR6 (rozmiar AA)
(zewnętrzny pojemnik na baterie)
Aby uzyskać więcej informacji o
żywotności i czasie ładowania baterii
ładowalnych, należy zapoznać się z
rozdziałem “Dane techniczne”.
Korzystanie z baterii
ładowalnych
3
Podłącz zasilacz sieciowy do
gniazda DC IN 4.5 V podstawki do
ładowania oraz do gniazda
sieciowego. Następnie umieść
odtwarzacz CD na dostarczonej
podstawce w taki sposób, aby
symbol V na odtwarzaczu CD
pokrywał się z symbolem v na
ładowarce.
Jeśli zasilacz nie pasuje do gniazda
prądu zmiennego, należy
zastosować złącze przejściowe
prądu zmiennego.
Lampka CHARGE
Baterie ładowalne należy naładować
przed pierwszym użyciem. Należy
stosować tylko następujące baterie
ładowalne:
• baterie typu NH-14WM (A)
1
Otwórz pojemnik na baterie w
odtwarzaczu CD.
2
Włóż dwie baterie ładowalne,
dopasowując biegun 3 do
schematu wewnątrz pojemnika i
zamknij osłonę, tak aby
zaskoczyła.
Wyrównaj
symbole
V i v.
Zasilacz prądu
zmiennego
do gniazdka
(ciąg dalszy na następnej stronie)
19
Podłączanie do źródła zasilania
do gniazda
DC IN 4.5 V
Korzystanie z baterii ładowalnych
Rozpoczyna się ładowanie baterii.
Na wyświetlaczu pilota pojawia się
migający napis “Charging”, a sekcje
wskaźnika
kolejno się zapalają.
Zaczyna świecić lampka CHARGE
na odtwarzaczu CD.
Po całkowitym naładowaniu baterii
wskaźnik znika z wyświetlacza, a
lampka CHARGE gaśnie.
Ładowanie akumulatorków bez
korzystania z podstawki do
ładowania
Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda
EXT BATT/DC IN 4.5 V odtwarzacza i
do gniazda sieciowego, a następnie
naciśnij przycisk x/CHARGE, aby
rozpocząć ładowanie.
Przycisk
x/CHARGE•
lampka CHARGE
do gniazda
EXT BATT/
DC IN 4.5 V
Zasilacz prądu
zmiennego
do gniazdka
Uwagi
• W czasie ładowania odtwarzacz CD oraz
akumulatorki się nagrzewają. Nie stwarza to
żadnego zagrożenia.
• Jeśli podczas ładowania zostanie
naciśnięty przycisk > N, ładowanie
zostanie przerwane i rozpocznie się
odtwarzanie płyty CD.
• Jeśli działający odtwarzacz CD zostanie
umieszczony na podstawce do ładowania,
odtwarzanie zostanie zatrzymane i
rozpocznie się ładowanie.
• Odtwarzacz CD należy umieszczać na
podstawce do ładowania starannie, aby
symbol V na odtwarzaczu pokrywał się z
symbolem v na podstawce. Niewłaściwe
umieszczenie odtwarzacza w ładowarce
spowoduje przerwanie ładowania lub
odtwarzania.
20
Usuwanie baterii ładowalnych
Naciśnij bieguny # baterii, aby je wyjąć.
Kiedy wymieniać baterie ładowalne
Jeśli żywotność baterii zmniejszyła się o
około połowę, baterie należy wymienić
na nowe.
Uwaga dotycząca baterii ładowalnych
Nie można całkowicie naładować baterii
nowej lub nie używanej przez dłuższy
czas. Baterię taką można całkowicie
naładować po kilkakrotnym naładowaniu
i rozładowaniu.
Kiedy ładować baterie ładowalne
Stan naładowania baterii można
kontrolować na wyświetlaczu.
Bateria jest całkowicie
naładowana.
r
Bateria jest częściowo
rozładowana.
○
r
○
○
r
○
○
○
r
Baterie są rozładowane.
* Urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy.
Aby zachować pierwotną pojemność
baterii przez długi czas, należy je
ładować tylko wtedy, gdy są całkowicie
wyczerpane.
Uwagi
• Sekcje wskaźnika
pokazują w
przybliżeniu stopień zużycia baterii. Jedna
sekcja nie zawsze odpowiada 1/4
pojemności baterii.
• Liczba wyświetlanych sekcji wskaźnika
może rosnąć lub maleć w zależności
od warunków zewnętrznych.
Uwagi dotyczące dołączonej podstawki
do ładowania
• Dołączonej podstawki do ładowania można
używać wyłącznie z tym odtwarzaczem CD.
Nie można ładować innych modeli
odtwarzaczy przy użyciu tej podstawki.
• Przy użyciu dołączonej podstawki można
ładować tylko baterie niklowo-wodorkowe
NH-14WM (A). Nie należy ładować baterii
innego typu.
• W czasie ładowania odtwarzacz CD oraz
akumulatorki się nagrzewają. Nie stwarza to
żadnego zagrożenia.
• Na podstawce do ładowania nie należy
umieszczać monet ani innych metalowych
przedmiotów. Po przypadkowym zwarciu
styków podstawki za pomocą metalowego
przedmiotu, ładowarka zacznie się
nagrzewać.
21
Podłączanie do źródła zasilania
r
Lobatt*
Bateria jest prawie zupełnie
rozładowana.
Uwaga dotycząca przenoszenia
baterii ładowalnych
Aby uniknąć nieoczekiwanego
nagrzewania baterii, należy korzystać z
dołączonego etui na baterie. W
przypadku kontaktu baterii z
metalowymi przedmiotami może
nastąpić spięcie prowadzące do
nagrzewania lub zapalenia się baterii.
1
Odblokuj pokrywę zewnętrznego
pojemnika na baterie i włóż dwie
baterie alkaliczne LR6 (rozmiar
AA), dopasowując biegun 3 do
schematu na zewnątrz pojemnika
na baterie, a następnie zamknij
pokrywę zewnętrznego pojemnika
na baterie.
Bateria jest całkowicie
naładowana.
r
Bateria jest częściowo
rozładowana.
○
r
○
○
○
r
○
Do przenoszenia baterii należy używać
zewnętrznego pojemnika na baterie.
Należy stosować tylko następujący
rodzaj baterii suchych:
• baterie alkaliczne typu LR6 (rozmiar
AA)
Kiedy wymieniać baterie
Stan naładowania baterii można
kontrolować na wyświetlaczu.
r
○
Korzystanie z baterii
suchych
Bateria jest prawie zupełnie
rozładowana.
r
Lobatt*
Baterie są rozładowane.
* Urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy.
Jeśli obie baterie są rozładowane, należy
je wymienić na nowe.
Baterie w odtwarzaczu i w zewnętrznym
pojemniku na baterie rozładowują się
równocześnie i w tym samym stopniu.
Uwagi
2
Do odtwarzacza CD podłącz
zewnętrzny pojemnik na baterie.
do gniazda
EXT BATT/
DC IN 4.5 V
22
Znakiem
v w dół
• Przed podłączeniem zewnętrznego
pojemnika na baterie, należy wyciągnąć z
gniazdka zasilacz.
• Jeśli w celu wydłużenia czasu działania
używane są równocześnie baterie ładowalne
i baterie suche, baterie ładowalne powinny
być całkowicie naładowane, a baterie suche
powinny być nowe.
Uwagi dotyczące źródła
zasilania
Jeśli odtwarzacz nie jest używany,
należy odłączyć wszystkie źródła
zasilania.
Uwagi dotyczące zasilacza
• Należy korzystać tylko z zasilacza
dołączonego do zestawu lub
zalecanego w rozdziale “Wyposażenie
(standardowe/opcjonalne)”. Nie należy
korzystać z innego zasilacza prądu
zmiennego. Może to spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia.
Biegunowość wtyczki
• Wyciągając zasilacz z gniazdka, należy
za niego chwycić. Nie wolno ciągnąć
za przewód.
• Nie należy dotykać zasilacza mokrymi
rękami.
Podłączanie do źródła zasilania
Uwagi dotyczące baterii
ładowalnych i baterii suchych
• Nie należy ładować baterii suchych.
• Nie należy wrzucać baterii do ognia.
• Nie należy nosić baterii z monetami
lub innymi metalowymi przedmiotami.
Przypadkowe zwarcie przeciwnych
biegunów metalowym przedmiotem
może spowodować nagrzewanie się
baterii.
• Nie należy używać baterii ładowalnych
w połączeniu z suchymi.
• Nie należy używać baterii starych w
połączeniu z nowymi.
• Nie należy używać różnych typów
baterii jednocześnie.
• Baterie należy usunąć, jeśli nie będą
używane przez dłuższy czas.
• Jeśli nastąpił wyciek elektrolitu z
baterii, należy wyczyścić dokładnie
pojemnik i włożyć nowe baterie. W
przypadku kontaktu elektrolitu z ciałem
substancję należy dokładnie zmyć.
23
B Informacje dodatkowe
Środki ostrożności
Związne z bezpieczeństwem
• W przypadku dostania się obcych ciał
lub cieczy do wnętrza odtwarzacza CD
należy odłączyć urządzenie od źródła
zasilania i polecić sprawdzenie
urządzenia wykwalifikowanemu
personelowi przed podjęciem dalszych
działań.
• Nie należy umieszczać obcych ciał w
gnieździe DC IN 4.5 V (gniazdo
zasilania zewnętrznego).
Związane z odtwarzaczem CD
• Soczewkę odtwarzacza CD należy
chronić przed zanieczyszczeniem. Nie
wolno jej dotykać. Dotknięcie
soczewki może spowodować jej
uszkodzenie, a odtwarzacz może
działać nieprawidłowo.
• Nie należy umieszczać ciężkich
przedmiotów na odtwarzaczu CD.
Może to spowodować uszkodzenie
odtwarzacza oraz płyty CD.
• Nie należy umieszczać odtwarzacza
CD w pobliżu źródeł ciepła lub w
miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, o dużym stopniu
zapylenia lub zapiaszczenia,
wilgotnych, narażonych na deszcz,
wstrząsy mechaniczne, na nierównej
powierzchni lub w samochodzie z
całkowicie zamkniętymi szybami.
• Jeśli odtwarzacz powoduje zakłócenia
w odbiorze programów radiowych lub
telewizyjnych, należy wyłączyć
urządzenie lub odsunąć je od
odbiornika radiowego lub
telewizyjnego.
• Za pomocą tego urządzenia nie można
odtwarzać płyt CD nietypowego
kształtu (np. w kształcie serca,
kwadratu lub gwiazdy). Próby
odtwarzania takich płyt mogą
spowodować uszkodzenie urządzenia.
Nie należy używać tego typu płyt.
24
Związane z płytami CD
• Aby nie zabrudzić płyty CD, należy ją
trzymać za krawędź. Nie dotykać
powierzchni płyty.
• Nie należy przyklejać papieru lub
taśmy do płyty CD.
Nie w ten sposób
• Nie należy narażać płyty CD na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych lub źródeł ciepła, takich
jak np. nawiew gorącego powietrza.
Nie należy zostawiać odtwarzacza CD
w zaparkowanym samochodzie
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Związane ze słuchawkami/
minisłuchawkami
Bezpieczeństwo na drodze
Nie należy używać słuchawek podczas
kierowania samochodem, rowerem lub
innym pojazdem mechanicznym. Może
to stwarzać niebezpieczeństwo na
drodze i w niektórych krajach stanowi
wykroczenie. Niebezpieczne może być
także słuchanie w czasie chodzenia,
szczególnie przy przechodzeniu przez
przejście dla pieszych. Należy zachować
szczególną ostrożność lub przerwać
korzystanie ze słuchawek w sytuacjach
potencjalnie niebezpiecznych.
Ochrona słuchu
Należy unikać korzystania ze słuchawek
przy wysokim poziomie głośności.
Specjaliści przestrzegają przed ciągłym,
głośnym i długim słuchaniem muzyki. W
przypadku wystąpienia tzw. dzwonienia
w uszach należy zredukować poziom
głośności lub przerwać korzystanie ze
słuchawek.
Wzgląd na otoczenie
Głośność należy utrzymywać na
rozsądnym poziomie. Umożliwi to
odbieranie dźwięków z zewnątrz i nie
będzie uciążliwe dla otoczenia.
Konserwacja
Czyszczenie obudowy
Obudowę należy czyścić miękką
szmatką zwilżoną wodą lub roztworem
łagodnego detergentu. Nie należy
używać alkoholu, benzyny lub
rozpuszczalników.
Czyszczenie styków
W przypadku zabrudzenia styków
podstawki do ładowania lub
odtwarzacza CD ładowanie baterii może
przebiegać nieprawidłowo. Styki należy
okresowo czyścić bawełnianym
wacikiem lub suchą szmatką w sposób
pokazany na poniższej ilustracji.
Styki
Styki
Informacje dodatkowe
25
Rozwiązywanie problemów
Jeśli próby rozwiązania problemu według poniższych wskazówek nie dadzą pożądanych
rezultatów, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Problem
Przyczyna i/lub rozwiązanie
Nie można ustawić
poziomu głośności za
pomocą pokrętła pilota.
Nie można rozpocząć
odtwarzania za pomocą
pokrętła pilota.
Głośność nie wzrasta
mimo wielokrotnego
naciskania przycisku
VOL +.
Nie można regulować
głośności.
c Pociągnij pokrętło pilota w kierunku wskazanym przez
strzałkę, a następnie obróć pokrętło w kierunku VOL + lub –.
(strona 8)
c Pokrętło pilota jest wyciągnięte. Wsuń pokrętło pilota, a
następnie obróć je w kierunku N/> .
(strona 8)
c Ustaw przełącznik AVLS w pozycji “NORM”. (strona 15)
c Słuchawki/minisłuchawki są podłączone do gniazda LINE
OUT (OPTICAL). Podłącz słuchawki/minisłuchawki do
gniazda i (słuchawki). (strona 7)
c Słuchawki/minisłuchawki są podłączone do gniazda LINE
OUT (OPTICAL). Należy je podłączyć do gniazda i
(słuchawki). (strona 7)
c Podłącz dobrze wszystkie wtyki. (strona 7)
c Wtyki są zabrudzone. Wtyki należy okresowo czyścić
suchą, miękką szmatką.
c Sprawdź, czy stosowane baterie są alkaliczne, a nie
manganowe. (strona 22)
c Wymień baterie na nowe baterie alkaliczne typu LR6
(rozmiar AA). (strona 22)
c Kilkakrotnie naładuj i rozładuj baterie ładowalne.
(strony 19-21)
Nie słychać ani dźwięku,
ani szumów.
Czas działania
urządzenia zasilanego
bateriami suchymi jest
zbyt krótki.
Czas działania
urządzenia zasilanego
bateriami ładowalnymi
jest zbyt krótki.
Na wyświetlaczu
pojawiają się wskazania
“Lobatt” lub “000”.
Odtwarzacz nie działa.
Na wyświetlaczu pojawia
się wskazanie “HiDCin”.
26
c Baterie ładowalne są całkowicie wyczerpane. Należy
wymienić baterie. (strona 19)
c Wymień baterie na nowe baterie alkaliczne typu LR6
(rozmiar AA). (strona 22)
c Należy używać tylko zasilacza prądu zmiennego lub
przewodu do akumulatora samochodowego opisanego w
rozdziale “Wyposażenie (standardowe/opcjonalne)”.
(strona 29)
c Usuń wszystkie źródła zasilania, a następnie włóż baterie
lub podłącz ponownie zasilacz prądu zmiennego. (strony 7,
19, 22)
Problem
Przyczyna i/lub rozwiązanie
Po włożeniu płyty CD do
odtwarzacza CD
urządzenie nie działa lub
na wyświetlaczu pojawia
się wskazanie “Nodisc”.
c Przyciski są zablokowane. Przesuń przełącznik HOLD.
(strona 15)
c Płyta CD jest zabrudzona lub uszkodzona. (strona 24)
c Sprawdź, czy płyta CD została włożona stroną z nadrukiem
do góry. (strona 7)
c W urządzeniu nagromadziła się wilgoć.
Odłóż odtwarzacz na kilka godzin, aż do wyparowania wilgoci.
c Dokładnie zamknij osłonę pojemnika na baterie. (strona 19)
c Sprawdź, czy baterie zostały właściwie włożone. (strony 19,
22)
c Dokładnie podłącz zasilacz do gniazda prądu zmiennego.
(strona 7)
c Nie zakończono sesji nagrywania płyty CD-R/CD-RW.
Zakończ sesję nagrywania płyty CD-R/CD-RW za pomocą
urządzenia nagrywającego.
c Problem dotyczy jakości płyty CD-R/CD-RW, urządzenia
nagrywającego lub używanego oprogramowania.
c Przyciski są zablokowane. Przesuń przełącznik HOLD.
(strona 15)
Po naciśnięciu przycisku
lampka CHARGE świeci
się, a odtwarzacz CD nie
działa.
Nie można ustawić
głośności za pomocą
przycisków VOL +/– na
odtwarzaczu CD.
Podczas nagrywania z
wykorzystaniem
połączenia optycznocyfrowego właściwe
nagranie numeru utworu
nie jest możliwe.
Nie można naładować
akumulatorków.
Słychać szelest płyty CD.
Po zamknięciu pokrywy
odtwarzacza CD płyta
zaczyna się obracać.
Nie można prawidłowo
obsługiwać odtwarzacza
CD przy użyciu pilota.
c Ponownie nagraj numer utworu za pomocą odtwarzacza
dysków MiniDisc, odtwarzacza DAT itp. (strona 17)
c Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia
nagrywającego. (strona 17)
c Styki odtwarzacza CD lub podstawki do ładowania są
zabrudzone. Oczyść je za pomocą suchej szmatki.
c Płyta CD jest odtwarzana. Zatrzymaj odtwarzanie.
c Do odtwarzacza CD jest podłączony zewnętrzny pojemnik
na baterie. Odłącz pojemnik i ponownie rozpocznij
ładowanie.
c Aktywna jest funkcja wznowienia. Aby rozpocząć
odtwarzanie od pierwszego utworu, obróć pokrętło pilota w
kierunku N/> i przytrzymaj je w tym położeniu do chwili
rozpoczęcia odtwarzania pierwszego utworu (naciśnij i
przytrzymaj przycisk > N na odtwarzaczu CD przez co
najmniej 2 sekundy) lub otwórz pokrywę odtwarzacza.
Możesz też odłączyć wszystkie źródła zasilania, a następnie
włożyć baterie lub podłączyć ponownie zasilacz sieciowy.
(strony 7, 8, 19, 22)
c Zamknij dokładnie pokrywę pojemnika na baterie. (strona 19)
c Odtwarzacz CD odczytuje dane zapisane na płycie. Nie
oznacza to awarii.
c Omyłkowo wciśnięte są przyciski odtwarzacza CD.
27
Informacje dodatkowe
Odtwarzanie rozpoczyna
się od miejsca
zatrzymania
odtwarzania. (funkcja
wznowienia)
c Odtwarzacz CD jest podłączony do innego urządzenia
audio. Ustaw głośność za pomocą odpowiedniego pokrętła
podłączonego urządzenia. (strona 17)
Dane techniczne
System
Cyfrowy system dźwiękowy do
odtwarzania płyt kompaktowych
Właściwości diody laserowej
Materiał: GaAlAs
Długość fali: λ = 780 nm
Czas trwania emisji: emisja ciągła
Moc wyjściowa lasera: poniżej 44,6 µW
(Wartość ta mierzona jest w odległości 200
mm od powierzchni obiektywu na bloku
głowicy optycznej o rozwartości optycznej
7 mm.)
Przetwarzanie cyfrowo-analogowe
Kwarcowe, 1-bitowe sterowanie krzywą
czasową
Pasmo przenoszenia
+1
–2 dB
20-20 000 Hz
JEITA CP-307)
(mierzone wg normy
Moc wyjściowa (dla poziomu
wejściowego 4,5 V)
Wyjście szeregowe (minigniazdko stereo)
Poziom wyjściowy 0,7 V rms przy 47 kΩ;
zalecana impedancja obciążeniowa
powyżej 10 kΩ
Słuchawki (miniwtyczka stereo)
Około 5 mW + około 5 mW przy 16 Ω
Wyjście optyczno-cyfrowe (łącze optycznocyfrowe)
Poziom wyjściowy: –21- –15 dBm
Długość fali: 630-690 nm w punkcie
szczytowym
Zasilanie
Kod strefy zakupionego modelu znajduje
się w lewej górnej części kodu
paskowego na opakowaniu.
• Dwie baterie ładowalne Sony NH-14WM
(A): prąd zmienny 2,4 V
• Dwie baterie typu LR6 (rozmiar AA): prąd
zmienny 3 V
• Zasilacz prądu zmiennego (gniazdo DC
IN 4.5 V):
model U/U2/CA2/E92/MX2/TW2/BR3:
120 V, 60 Hz
model CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/
E13/G5/G6/G7/G8/BR1:
220-230 V, 50/60 Hz
model CEK/3CE7: 230-240 V, 50 Hz
model AU2: 240 V, 50 Hz
model JE.W/E33/EA3/KR4: 100-240 V,
50/60 Hz
model HK2: 220 V, 50/60 Hz
model AR1/CN2: 220 V, 50 Hz
Żywotność baterii* (w przybliżeniu w
godzinach)
(w przypadku korzystania z odtwarzacza CD
na płaskiej i stabilnej powierzchni)
Czas pracy różni się w zależności od sposobu
korzystania z urządzenia.
Podczas korzystania z G-PROTECTION
“1”
“2”
dwóch baterii typu
40
41
NH-14WM (A)
(ładowanych przez
około 5 godziny**)
zewnętrznego
66
71
pojemnika na baterie
(dwie baterie
alkaliczne***)
baterii ładowalnych
108
115
typu NH-14WM (A) oraz
zewnętrznego pojemnika
na baterie (dwie baterie
alkaliczne***)
* Wartość zmierzona zgodnie z normą JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
** Czas ładowania różni się w zależności od
sposobu korzystania z baterii.
*** W przypadku korzystania z baterii
alkalicznych LR6 (SG) firmy Sony
(wyprodukowanej w Japonii).
Temperatura pracy
5 ˚C - 35 ˚C
Wymiary (szerokość/wysokość/długość)
(bez części wystających i przycisków)
Około 127,0 × 136,2 × 13,9 mm
Masa (bez wyposażenia opcjonalnego)
Około 129 g
28
Wygląd urządzenia oraz dane techniczne
mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
Korzystać wyłącznie ze słuchawek
nagłownych wyposażonych w
stereofoniczne słuchawek. Nie używać
słuchawek z mikrowtyczkami.
Wyposażenie
(standardowe/opcjonalne)
Wyposażenie standardowe
Kod strefy zakupionego modelu podano w
lewej górnej części kodu kreskowego na
opakowaniu.
Zasilacz prądu zmiennego (1)
Słuchawki/minisłuchawki z pilotem (1)
Baterie ładowalne (2)
Podstawka do ładowania (1)
Etui do przechowywania baterii (2)
Etui (1)
Zewnętrzny pojemnik na baterie (1)
Złącze przejściowe prądu zmiennego (1)*
* Tylko z modelami JE.W i E33
Miniwtyczka stereo
Mikrowtyczka
Sprzedawca może nie oferować
wszystkich wyżej wymienionych
elementów wyposażenia. Aby uzyskać
szczegółowe informacje dotyczące
wyposażenia sprzedawanego w
określonym kraju, należy skontaktować
się z przedstawicielem firmy Sony.
Wyposażenie opcjonalne
Zestaw głośników
aktywnych
Przewód do akumulatora
samochodowego
Przewód do akumulatora
i samochodowy
zestaw połączeniowy
Samochodowy zestaw
połączeniowy
Przewód połączeniowy
Baterie ładowalne
Minisłuchawki
DCC-E34CP
CPA-9C
RK-G129
RK-G136
RK-TXT1
Informacje dodatkowe
Przewód połączeniowy
do funkcji CD TEXT
Optyczno-cyfrowy
przewód połączeniowy
SRS-Z1
SRS-Z1000
DCC-E345
POC-5B
POC-10B
POC-15B
POC-5AB
POC-10AB
POC-15AB
NH-14WM (A)
MDR-E848LP
MDR-EX70LP
MDR-A44L
MDR-A110LP
Zakup zasilacza sieciowego należy
skonsultować z najbliższym punktem
sprzedaży firmy Sony.
29
30
31
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising