Electrolux AHM250 User manual

Electrolux AHM250 User manual
822_949_314 HM250_EX.book Seite 1 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
Assistent Hand Mixer 250
PAGE
s
k
n
q
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 3
Brugsanvisning . . . . . . . . . . . 7
Bruksanvisning . . . . . . . . . . 12
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . 16
g
d
o
Instruction book . . . . . . . . . .20
Gebrauchsanweisung . . . . .24
Instrukcja obs³ugi. . . . . . . . . .28
822_949_314 HM250_EX.book Seite 2 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
B
F
C
A
D
G
E
1
B
2
2
3
822_949_314 HM250_EX.book Seite 3 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
s
s Bästa köpare,
1 Säkerhetsföreskrifter
läs noga igenom denna bruksanvisning.
Beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna
på de första sidorna. Förvara bruksanvisningen för ett senare bruk på ett
säkert ställe och ge den vidare till möjliga senare ägare.
Säkerheten i denna apparat uppfyller
kraven i tekniska bestämmelser och
direktiv om säkerhet i elektrisk utrustning. Följande säkerhetsföreskrifter ska
ändå beaktas noga.
Med hjälp av varningstriangeln och/
eller signalorden (Varning! Se upp!
Obs!) framhävs punkter som är viktiga
för en säker och fungerande användning av apparaten. De ska absolut
beaktas.
0 Det här tecknet handleder dig steg för
steg när du använder vattenkokaren.
• Apparaten får endast anslutas till ett
strömnät med en spänning och frekvens som överensstämmer med data på
typskylten!
• Starta inte apparaten om
– Nätsladden skadats,
– Mixerhuset skadats.
• Dra aldrig ut stickproppen ur vägguttaget genom att slita i nätsladden.
• För undvikande av olycksrisker får en
skadad nätsladd endast bytas ut av tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst
eller annan kvalificerad person.
• Reparationer av denna apparat får
endast utföras av fackpersonal. Reparationer som utförs av ej utbildad personal kan innebära stora risker. Vänd
Dig vid behov av reparation till kundtjänst eller till en auktoriserad fackhandlare.
1
3
Det här tecknet står för kompletterande uppgifter som gäller den praktiska användningen av apparaten.
2
Med klöverbladet betecknas hänvisningar och tips om en sparsam och
miljövänlig användning av apparaten.
Apparatbeskrivning
(bild 1)
A
B
C
D
E
F
G
Utstötarknapp
Strömställare Till/Från med pulssteg
Handmixer
Nätsladd
Visp
Degkrokar
Typskylt (på apparatens undre sida)
Allmänna säkerhetsanvisningar
Barnsäkerhet
• Lämna inte inkopplad mixer utan uppsikt och var speciellt försiktig om barn
finns i närheten!
Beakta följande vid användning
av apparaten
• Stöt inte ut arbetsredskapen när apparaten är påkopplad.
• För aldrig in handen eller fingrarna
mot degkrokarna eller vispen. Risk
finns för kroppsskada!
• Starta inte apparaten med våta händer.
• Plastdelarna får inte torkas på eller i
närheten av ett värmeelement.
• Apparaten får inte användas för att
röra färg (lack, polyester osv) - Explosionsrisk!
• Innan underhålls- och rengöringsarbeten utförs skall apparaten frånkopplas
och stickproppen dras ur vägguttaget.
3
822_949_314 HM250_EX.book Seite 4 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
s
sophämtningstjänst eller affären där
du köpte varan.
• Apparaten får inte rengöras under rinnande vatten eller i diskvatten.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
som uppstått till följd av icke avsedd
användning eller felhantering.
Användning
Med handmixern kan du röra, knåda
och vispa. För apparaten långsamt runt
i bunken med ingredienserna.
Uppställning, anslutning, start
• Arbetsredskapen får endast sättas i
eller tas ur när apparaten kopplats bort
från nätet.
• Med handmixern kan ingredienser i alla
slags kärl bearbetas. Lämpligast är dock
vanliga bunkar i plast om de är höga
nog, väl avrundade och står stadigt.
• Koppla på apparaten först sedan arbetsredskapen placerats i bunken med
ingredienserna. Vänta till redskapen
stannat innan du tar mixer ur bunken.
• För inte in hårda föremål (sked, kniv,
visp) eller handen mot roterande redskap. Risk finns för kroppsskada!
• Efter avslutat arbete skall apparaten
frånkopplas och stickproppen dras ur
vägguttaget.
Avfallshantering
2
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt
och kan återanvändas. Plastdelarna är
märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc.
Lämna förpackningsmaterialet vid de
kommunala återvinningsstationerna i
därför avsedda behållare.
2
Avfallshantering när produkten är
utsliten
W
Symbolen
på produkten eller
emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör
du kontakta lokala myndigheter eller
4
3
Med degkrokarna (bild 1/F) kan styva
degar bearbetas som t.ex. vete-, mör-,
potatis- och styva rördegar.
Med vispen (bild 1/E) kan lätta degar,
äggvita, vispgrädde, majonnäs, mos
tillredas samt såser och puddingpulver
röras.
Driftstart
Insättning/uttagning av arbetsredskap (bild 2)
Innan arbetsredskapen stöts ut skall
apparaten frånkopplas och stickproppen dras ur vägguttaget!
0 Vispen resp degkrokarna skjuts in i
redskapsfästet på mixerns undre sida
tills de tydligt snäpper fast.
1 De båda degkrokarna har olika form på
skaften. De måste stickas in i rätt redskapsfäste, i annat transporteras degen
upp!
0 Den ena degkroken är försedd med en
liten ring vid skaftets skiva. Denna
degkrok passar endast i motsvarande
redskapsfäste.
Fästet är på apparaten märkt med
symbolen .
1
0 För uttagning grip tag i redskapet med
ena handen och tryck på utstötarknappen (bild 1/A).
Användning av mixern
1
Du kan använda apparaten i upp till
5 minuter utan avbrott. Låt apparaten
svalna efter en längre tids användning
utan avbrott (låt svalna 20 minst
minuter efter 5 minuters användning
utan avbrott).
822_949_314 HM250_EX.book Seite 5 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
s
1
Maximimängder: Bearbeta i en bunk
högst 1,0 kg fasta ingredienser eller
1,5 l i vätskeform.
0 Så länge strömställaren trycks i riktning "Pulse" (bild 1+3/D) arbetar mixern med högsta hastigheten.
Inkoppling av apparaten (bild 3)
0 Med strömställaren (bild 1+3/B)
– kopplas apparaten till och från,
– regleras motorns varvtal i 5 steg.
Frånkoppling av apparaten
0 Skjut strömställaren (bild 1+3/B) till
läget "0".
– Mixern frånkopplas.
Val av rätt inställning
Anvisningarna nedan kan användas som riktlinjer.
Strömställare (bild 1+3/B)
• knåda, blanda:
Starta med 1 eller 2, koppla sedan upp till 5
• röra ner:
2, 3
• röra:
Starta med 2 eller 3, koppla sedan upp
• vispa till skum:
4 eller 5
3
3
Starta allt arbete med låg hastighet. Härvid undviks att mjöliga substanser virvlar upp
och att vätskor stänker.
Rengöring och skötsel
Tekniska data
Avlägsna rester av morots- och rödkålssaft från plastdelar med matolja
innan de sköljs.
Nätspänning: 230 - 240 V
Upptagen effekt: 250 W
Högsta brukstid: 5 minuter
Mixer
Före rengöring skall stickproppen dras
ut vägguttaget
Se till att vatten inte tränger in i apparaten! Apparaten får inte rengöras
under rinnande vatten eller i diskvatten.
0 Rengör mixern med en fuktig trasa.
1
;
Den här produkten är anpassad enligt
följande EG-direktiv:
• Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG
• EMC-direktiv 89/336/EEG med
ändringarna 92/31/EEG och
93/68/EEG
Tillbehör
Visp och degkrokar
0 Rengör visp och degkrokar med borste
eller trasa under rinnande vatten eller i
diskmaskin!
5
822_949_314 HM250_EX.book Seite 6 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
s
Konsumentservice
Tack för att du valt att köpa en produkt av ett varumärke ingående i Electroluxkoncernen.
Denna produkt hoppas vi skall ge Dig mycket glädje och nytta i Ditt hem under många år.
Har Du frågor angående produktens funktion eller användning?
- Ring Electrolux Service Centralverkstad på telefon 0771-87 12 12
Söker Du närmaste serviceverkstad?
- Se gula sidorna under Electrolux Service eller ring 0771-76 76 76 eller sök på
www.electrolux.se/service
Vill du skriva till oss?
- Du kan också kontakta oss via email, [email protected] eller via
brev adresserat Electrolux Service Centralverkstad, 105 45 Stockholm.
Innan du kontaktar oss, skriv upp följande enligt dataskylten på produkten:
Modellbeteckning: .................................... Produktnummer: ......................................................
Serienummer: ............................................. Inköpsställe och datum: .........................................
Hur och när uppträder felet? .............................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Denna produkt omfattas av de köpvillkor som gäller enligt Konsumentköp EHL 2002.
Mer information om vilka bestämmelser som gäller kan Du få av återförsäljaren av
denna produkt.
Innan du beställer service enligt EHL-åtagandet kontrollera först om Du kan avhjälpa
felet själv.
Bruksanvisningen beskriver en del enklare fel och hur man kan åtgärda dem.
OBS! Elektriska fel skall alltid åtgärdas av behörig verkstad. För att hitta din närmaste
verkstad se www.electrolux.se/service
Electrolux 2004-02-09/ESH
6
822_949_314 HM250_EX.book Seite 7 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
k
k Kære kunde
Læs venligst denne brugsanvisning
omhyggeligt igennem.
Bemærk i særdeleshed sikkerhedshenvisningerne på de første sider i denne!
Opbevar venligst brugsanvisningen til
senere brug. Giv den videre til eventuelle nye ejere af apparatet.
Med advarselstrekanten og/eller med
signalord (Advarsel!, Forsigtig!, Giv
agt!) er henvisninger fremhævet, der er
vigtige for din sikkerhed eller for apparatets funktionsevne. Bemærk venligst
ubetinget disse.
0 Dette tegn vejleder dig skridt for skridt
ved betjeningen af apparatet.
1
3
Efter dette tegn får du supplerende
informationer til betjening og praktisk
brug af apparatet.
2
Tips og henvisninger til økonomisk og
miljøvenlig brug af apparatet er kendetegnet med kløverbladet.
Apparatbeskrivelse
(billede 1)
A
B
C
D
E
F
G
Udkastningsknap
Tænd-/slukkontakt med puls-trin
Håndmikser
Tilslutningsledning
Piskeris
Dejkroge
Typeskilt (apparatunderside)
1 Sikkerhedshenvisninger
Sikkerheden vedrørende Electroluxelektroapparater svarer til de anerkendte tekniske regler og apparatsikkerhedsloven. Alligevel ser vi os som
producent foranlediget til, at gøre dig
fortrolig med efterfølgende sikkerhedshenvisninger.
Generel sikkerhed
• Apparatet må kun tilsluttes til et
strømnet, hvis spænding og frekvens
stemmer overens med dataene på
typeskiltet!
• Tag aldrig apparatet i brug, hvis
– tilslutningsledningen er beskadiget,
– huset er beskadiget.
• Træk aldrig stikket ud af stikdåsen i tilslutningsledningen.
• Skulle tilslutningsledningen på dette
apparat blive beskadiget, skal den
udskiftes af producenten eller hans
kundeservice eller af en lignende kvalificeret person, for at undgå risici.
• Reparationer på dette apparat må kun
gennemføres af fagfolk. Gennem usagkyndige reparationer kan der opstå
betydelige risici. Henvend dig i tilfælde
af reparation til Electrolux-Kundeservicen eller til din specialforhandler.
Sikkerhed for børn
• Lad aldrig apparatet køre uden opsyn,
og varetag overfor børn en særlig
opsynspligt!
Hvad du bør være opmærksom
på ved brug af apparatet
• Kast aldrig værktøjerne ud så længe
apparatet kører.
• Grib aldrig med fingrene ind i dejkrogenes hhv. piskerisenes område så
længe apparatet kører. Der er fare for
kvæstelser!
• Tag aldrig apparatet i brug med våde
hænder.
• Plastikdele må ikke tørres på eller i
umiddelbar nærhed af varmelegemer.
7
822_949_314 HM250_EX.book Seite 8 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
k
• MitDer må ikke røres farver (lakker,
polyester osv.) med apparatet eksplosionsfare!
• Inden alle rengørings- og plejearbejder
skal apparatet slukkes og stikket trækkes ud.
• Rengør aldrig apparatet under rindende vand eller i opvaskevand.
• Producenten hæfter ikke for eventuelle
skader der forårsages af ikke-formålsbestemt brug eller forkert betjening.
2
Bortskaffelse
2
8
Emballage
Emballagematerialerne er nedbrydelige og kan genanvendes. Kunststofdele er mærket, f.eks. >PE<, >PS< osv.
Bortskaf emballagemateriale på den
kommunale genbrugsstation, og brug
mærkningen til at finde den rigtige
affaldscontainer.
W
på produktet eller på
Symbolet
pakken angiver, at dette produkt ikke
må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet overgives til en
affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge
for at dette produkt bliver bortskaffet
på den rette måde, hjælper du med til
at forebygge eventuelle negative
påvirkninger af miljøet og af personers
helbred, der ellers kunne forårsages af
forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor,
affaldsselskab eller den forretning,
hvor produkt er købt, for yderligere
oplysninger om genanvendelse af dette
produkt.
Opstilling, tilslutning,
ibrugtagning
• Arbejdsværktøjerne må kun stikkes i
hhv. tages ud af apparatet når dette er
adskilt fra nettet.
• Håndmikseren kan bearbejde levnedsmidler i ethvet køkkengrej. Bedst egnet
er dog almindelige røreskåle af plastik,
hvis disse er tilstrækkelig høje, tilsvarende afrundet og skridsikre.
• Tænd kun apparatet når arbejdsværktøjerne befinder sig i røreskålen med
levneds-midlerne der skal bearbejdes.
Vent altid til værktøjerne står stille,
inden du fjerner skålen.
• Hold ingen hårde genstande (skeer,
knive, o.l.) ind i de kørende værktøjer
og grib ikke ind i disse med hænderne.
Der er fare for kvæstelser!
• Efter afslutning af arbejderne skal
apparatet slukkes og stikket skal trækkes ud.
Udtjent apparat
Betjening
Med håndmikseren kan du røre, ælte
og piske levnedsmidler. Før derved
apparatet med rolige kredsformede
bevægelser gennem skålen med levnedsmidlerne.
3
Med dejkrogene (billede 1/F) kan du
bearbejde tunge deje, såsom gær-,
blød-, kartoffel- og tung røredej.
Med piskerisene (billede 1/E) kan man
tilberede lette røredeje, æggehvider,
flødeskum, mayonaiser, puré samt røre
sovse og budding op.
822_949_314 HM250_EX.book Seite 9 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
k
Ibrugtagning
Arbejde med mikseren
Indstikning/udtagning af værktøj
(billede 2)
Sluk apparatet og træk stikket ud
inden udkastning af værktøjerne!
0 Stik piskerisene hhv. dejkrogene så
langt ind i værktøjsoptagelsen på
undersiden af mikseren, at de tydeligt
går i hak.
De
to dejkroge har forskellige indstik1
ningsformer, og skal stikkes i de tilsvarende værktøjsoptagelser, da dejen ville
blive transporteret opad ved en forveksling!
0 Én dejkrog er udstyret med en ekstra
lille ring ved skiven på skaftet. Denne
dejkrog kan kun stikkes i den tilsvarende værktøjsoptagelse. Dette er på
apparatet kendetegnet med symbol .
1
Du kan benytte apparatet i indtil
5 minutter uden afbrydelse. Lad apparatet afkøle efter længere tids uafbrudt
drift (efter 5 minutter uden afbrydelse,
mindst 20 minutter).
1
Maksimale mængder, der kan forarbejdes: I røreskålen kan der maksimalt
forarbejdes 1,0 kg faste eller 1,5 l flydende levnedsmidler.
1
0 For at tage værktøjerne ud holdes disse
fast med én hånd og udkastningsknap
(billede 1/A) trykkes.
Tænd for apparatet (billede 3)
0 Med tænd-/slukkontakten (billede
1+3/B)
– tænder og slukker du apparatet,
– regulerer du motorens omdrejningstal i 5 trin.
0 Så længe du trykker tænd-/slukkontakten i retning „Pulse“, arbejder mikseren
på højeste hastighed.
Sluk apparatet
0 Skub tænd/slukkontakten (billede
1+3/B) i stilling „0“.
– Mikseren er slukket.
Valg af de rigtige indstillinger
De følgende henvisninger kan du bruge som retningslinjer.
Tænd/slukkontakt (billede 1+3/B)
• ælte, blande:
begynd med 1 eller 2, og skift så til 5
• vende i:
2, 3
• røre:
begynd med 2 eller 3, og skift så op
• piske til skum:
4 eller 5
3
Begynd alle arbejder på den laveste hastighed. Du undgår således at pulverformede substanser støver og at væsker sprøjter.
9
822_949_314 HM250_EX.book Seite 10 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
k
3
Rengøring og pleje
Tekniske data
Rester af gulerøder og rødkålsaft på
plastikdele fjerner man inden opvask
med spiseolie.
Netspænding: 230 - 240 V
Strømforbrug: 250 W
Maksimale driftstid: 5 minutter
Mikser
Træk stikket ud inden enhver rengøring.
Vær opmærksom på, at der under
ingen omstændigheder må trænge
vand ind i apparatet! Rengør aldrig
apparatet under rindende vand eller i
opvaskevand.
0 Rengør mikser med en fugtig klud.
1
Tilbehør
Piskeris og dejkroge
0 Rengør piskeris og dejkroge med børste
eller klud under rindende vand eller i
opvaskemaskinen!
10
;
Dette apparat er i overensstemmelse
med følgende direktiver:
• Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF
• EMC-direktiv 89/336/EØF som
ændret ved direktiv 92/31/EØF og
93/68/EØF
822_949_314 HM250_EX.book Seite 11 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
k
Forbrugerservice
Tak fordi du valgte at købe et produkt af et varemærke indenfor Electrolux-koncernen.
Vi håber du vil få glæde af produktet mange år frem i tiden.
Har du spørgsmål angående produktets funktion eller brug?
Ring Electrolux Home Products A/S på telefon 45 87 70 88
Søger du efter et værksted?
Tag kontakt til din forhandler eller ring direkte til Electrolux Service
på telefon 70 11 74 00
Vil du skrive til os?
Du kan også kontakte os via e-mail, [email protected] eller via brev
adresseret til
Electrolux Service, Vester Voldgade , 7000 Fredericia.
Inden du kontakter os, så nedskriv følgende informationer fra dataskiltet på
undersiden af produktet:
Modelbetegnelse: ...................................... Produktnummer: .......................................................
Serienummer: ............................................. Forhandler og dato: .................................................
Hvordan og hvorledes opstår fejlen? ...............................................................................................
Fejl og mangler/ Afhjælpningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette
produkt.
Konstateres fejl eller mangler ved produktet indenfor reklamationsperioden skal
produktet indleveres til vort serviceselskab enten direkte eller via forhandleren.
Inden produktet indsendes til service bør du kontrollere om du selv kan afhjælpe fejlen
ved hjælp af brugsanvisningen.
Electrolux 2004-03-30/DK
11
822_949_314 HM250_EX.book Seite 12 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
n
n Kjære kunde,
1 Sikkerhetsmerknader
les nøye gjennom denne bruksanvisningen.
Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsreglene på de første sidene i bruksanvisningen! Ta vare på
bruksanvisningen for senere bruk. Gi
den videre til eventuelle nye eiere av
apparatet.
Sikkerheten til dette apparatet er i
samsvar med anerkjente tekniske regler
og lov om tilsyn med elektriske anlegg
og elektrisk utstyr. Likevel føler vi som
produsent en forpliktelse til å gjøre deg
kjent med nedenstående sikkerhetsmerknader.
Varseltrekanten og/eller signalordene
(Advarsel!, Forsiktig!, Merk!) markerer
punkter som er viktig med tanke på
sikkerheten eller funksjonen til apparatet. Følg disse henvisningene.
0 Dette tegnet leder deg trinnvis gjennom bruk av apparatet.
• Apparatet skal bare kobles til et strømnett med samme spenning og frekvens
som angitt på typeskiltet!
• Bruk aldri apparatet når
– ledningen er skadet,
– huset er skadet.
• Trekk aldri støpselet ut av stikkontakten etter ledningen.
• Hvis kabelen til dette apparatet blir
skadet, må den byttes av produsenten
eller av kundeservice eller tilsvarende
kvalifisert person for å unngå farer.
• Reparasjoner av dette apparatet må
bare utføres av fagfolk. Det kan oppstå
betydelig fare ved uforskriftsmessige
reparasjoner. Ta kontakt med kundeservice eller din autoriserte fagforhandler
når apparatet må repareres.
1
3
Etter dette tegnet får du utfyllende
informasjon vedrørende betjening og
praktisk bruk av apparatet.
2
Etter kløverbladet får du tips og råd for
økonomisk og miljøvennlig bruk av
apparatet
Beskrivelse av
apparatet (bilde 1)
A
B
C
D
E
F
G
12
Utløserknapp
Av-/påbryter med pulstrinn
Håndmikser
Tilkoblingsledning
Visper
Eltekroker
Typeskilt (på undersiden av apparatet)
Generell sikkerhet
Sikkerhet for barn
• Ikke la apparatet gå uten tilsyn, og pass
særlig godt på barn!
Vær oppmerksom på følgende
ved bruk av apparatet
• Utløs aldri redskapene mens mikseren
går.
• Stikk aldri fingrene inn i nærheten av
eltekrokene eller vispene mens mikseren er i gang. Fare for skader!
• Bruk aldri mikseren når du er våt på
hendene.
• Plastdeler må ikke tørkes på eller i
umiddelbar nærhet av varmeapparater.
• Det er ikke tillatt å røre maling (lakk,
polyester osv.) med apparatet eksplosjonsfare!
822_949_314 HM250_EX.book Seite 13 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
n
• Før rengjørings- og vedlikeholdsarbeid
skal alltid apparatet slås av og støpselet trekkes ut.
• Apparatet må aldri rengjøres under
rennende vann eller i oppvaskvann.
• Produsenten er ikke ansvarlig for skader som følge av bruk utenfor bruksområdet eller feil bruk.
sekvenser for miljø og helse som gal
håndtering kan medføre. For nærmere
informasjon om resirkulering av dette
produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
Oppstilling, tilkobling, oppstart
Med håndmikseren kan du røre, elte og
vispe matvarer. Før da apparatet i
rolige sirkler rundt i beholderen med
matvarene.
• Arbeidsredskapene skal bare settes inn
og løses ut mens apparatet er koblet
fra nettet.
• Håndmikseren kan bearbeide matvarene i alle slags beholdere. Best egnet
er imidlertid vanlige boller av plast når
de er høye nok, tilsvarende avrundet
og sklisikre.
• Apparatet skal bare slås på nå arbeidsredskapene befinner seg i beholderen
med matvarene som skal bearbeides.
Vent alltid til redskapene står stille før
du fjerner bollen.
• Hold aldri harde gjenstander (skjeer,
kniver, håndvisper) inn i redskapene
mens de går, og stikk aldri hånden inn.
Fare for skader!
• Etter at arbeidet er avsluttet, skal apparatet slås av og støpselet trekkes ut.
Avfallsbehandling
2
Emballasjemateriale
Emballasjematerialene er miljøvennlige og kan resirkuleres. Kunststoffene
er merket med f.eks . >PE<, >PS< osv.
Sørg for å kaste emballasjematerialene
ifølge merkingen i den kommunale
avfallshåndteringens oppsamlingsbeholdere.
2
Kassert ovn
W
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet
ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et
mottak for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du
bidra til å forebygge de negative kon-
Betjening
3
Med eltekrokene (fig. 1/F) kan du bearbeide tunge deiger som gjær-, mør-,
potetdeiger og tykkere rører.
Med vispene (fig. 1/E) kan du tilberede
lette rører, majones, pureer, stivpiske
eggehviter og kremfløte og røre sauser
og puddingpulver.
Oppstart
Sette inn/ta ut redskap (figur 2)
Før redskapene løses ut, skal maskinen
slås av og støpselet trekkes ut!
0 Stikk inn vispene eller eltekrokene i
redskapsfestene på undersiden av mikseren slik at de smekker merkbart på
plass.
1
De to eltekrokene har forskjellig stikkform. De må stikkes inn i hvert sitt riktige hull, for ved en forveksling blir
deigen transportert oppover!
0 Den ene eltekroken er forsynt med en
ekstra, liten ring ved skiven på skaftet.
Den eltekroken kan bare stikkes inn i
det passende redskapsfestet.
Dette er merket på mikseren med følgende symbol .
1
0 Når redskapene skal tas ut, holder du
dem fast med den ene hånden og trykker inn utløserknappen (fig. 1/A) med
den andre.
13
822_949_314 HM250_EX.book Seite 14 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
n
Arbeide med mikseren
Slå på apparatet (figur 3)
1
Du kan bruke maskinen i opptil 5
minutter uten pause. La alltid maskinen kjøles ned etter lengre, uavbrutt
drift (minst 20 minutter etter 5 minutter uten pause).
1
Største mengder som kan bearbeides:
I en rørebolle kan du bearbeide maksimalt 1,0 kg faste eller 1,5 l flytende
matvarer.
0 Med av-/påbryteren (fig. 1+3/B)
– slår du apparatet av og på,
– regulerer du motorens hastighet i
5 trinn.
0 Så lenge du trykker av-/påbryteren
mot "puls", arbeider mikseren på høyeste hastighet.
Slå av maskinen
0 Skyv av-/påbryteren (fig. 1 + 3/B) til
stilling "0".
– Mikseren slås av.
Valg av riktige innstillinger
Følgende anvisninger kan tjene som retningslinjer.
Av-/påbryter (fig. 1+3/B)
• elte, blande:
begynn på 1 eller 2, øk så til trinn 5
• blande inn forsiktig:
2, 3
• røre:
begynn på 2 eller 3, øk så hastigheten
• stivpiske:
4 eller 5
3
Begynn alle arbeider på lav hastighet. På den måten unngår du at pulver støver og at
væsker spruter.
Rengjøring og stell
3
Rester av gulrot- og rødkålsaft på
plastdeler fjerner man med matolje før
de vaskes.
Tilbehør
Visper og eltekroker
0 Visper og eltekroker skal vaskes med
oppvaskkost eller klut under rennende
vann eller i oppvaskmaskin!
Mikser
1 Trekk alltid ut støpselet før rengjøring.
Pass på at det aldri kommer vann inn i
apparatets indre! Rengjør aldri mikseren under rennende vann eller i oppvaskvann.
0 Rengjør mikseren med en fuktig klut.
14
Technische Daten
Tekniske data: 230 - 240 V
Effekt: 250 W
Maksimal driftstid: 5 Minuten
;
Dette apparatet er i overrensstemmelse
med EUs direktiver:
• Lavspennings direktiv 2006/95/EC
• EMC direktiv 89/336/EEC med tilføyelser 93/31/EEC og 93/68/EEC
822_949_314 HM250_EX.book Seite 15 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
n
Forbrukerservice
Takk forat du har valgt å kjøpe et produkt med et varemerke som inngår i Electroluxkonsernet
Vi håper at dette produktet vil gi deg meget glede og nytte i ditt hjem i mange år.
Har du spørsmål angående produktets funksjon eller bruk?
- Ring Electrolux Home Products Norway AS på telefon 815 30 222
Søker du etter nærmeste serviceverksted?
- Ta kontakt med Deres lokale forhandler eller se gule sider under Electrolux Service eller
- ring 815 30 222 eller søk på www.electrolux.no/ og under kundeservice.
Vil du skrive til oss?
- Du kan också kontakta oss via email, [email protected] eller
- brev adressert
Electrolux Home Products Norway AS, Risløkkevn 2, 0580 Oslo.
Før du kontakter oss, skriv upp følgende som står på dataskiltet på produktet:
Modellbetegnelse: ..................................... Produktnummer: .......................................................
Serienummer: ............................................. Innkjøpsted og dato: ...............................................
Beskrivelse av feil: ..................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Dette produktet omfattas av de kjøpsvilkår som gjelder i hht. Forbrukerkjøpsloven.
Mer informasjon om hvilke bestemmelser som gjelder kan De få av forhandler av
dette produkt.
Før du bestiller service, les i bruksanvisningen der en del enkle ”feil” er beskrevet og
hvordan man kan rette de. OBS! Elektriske feil skal alltid utføres av autorisert verksted.
Electrolux 2004-02-09/ESH
15
822_949_314 HM250_EX.book Seite 16 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
q
q Arvoisa asiakas,
lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi.
Ota ennen kaikkea huomioon tämän
käyttöohjeen ensimmäisillä sivuilla olevat turvallisuusohjeet! Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.
Luovuta ohje mahdolliselle seuraavalle
omistajalle.
Huomioi varoituskolmio ja/tai varoitussanat (Varoitus!, Varo!, Huomio!), joiden avulla tuodaan esille turvallisuutesi ja laitteen toimintakyvyn kannalta
tärkeitä ohjeita. Noudata niitä ehdottomasti!
0 Tämä merkki ohjaa sinua askel askeleelta laitteen käytössä.
1
3
Tämän merkin jälkeen saat laitteen
hallintaan ja käyttöön liittyviä lisätietoja.
2
Laitteen taloudelliseen ja ympäristöystävälliseen käyttöön liittyvät vinkit ja
ohjeet on merkitty apilanlehdellä.
Laiteselostus (kuva 1)
A
B
C
D
E
F
G
Irrotuspainike
Pulssivaiheella varustettu
Käynnistyskytkin
Käsisekoitin
Verkkojohto
Vispilät
Taikinakoukut
Mallikilpi (laitteen pohjassa)
1 Turvallisuusohjeet
Tämä laite vastaa turvallisuudeltaan
yleisesti hyväksyttyjä tekniikka- ja laiteturvallisuusasetuksia. Meistä on silti
valmistajana aiheellista tutustuttaa
Sinut seuraaviin turvallisuusohjeisiin.
Yleiset turvallisuusohjeet
• Laite saadaan liittää ainoastaan sähkäverkkoon, jonka jännite ja taajuus vastaa mallikipeen merkittyjä tietoja!
• Älä koskaan ota laitetta käyttöön, jos
– verkkojohto on vahingoittunut,
– kotelo on vourioituinut.
• Älä koskaan irrota pistotulppaa pistorasiasta verkkojohdosta vetämällä.
• Jos laitteen verkkojohto on vahingoittunut, tulee vahingon välttämiseksi
verkkojohdon vaihto annettava valmistajan, valmistajan asiakaspalvelun tai
vastaavan ammattitaitoisen tehtäväksi.
• Tämän laitteen korjaukset tulee aina
jättää ammatti-ihmisen tehtäväksi. Epäasianmukaiset korjaustyöt saattavat
aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.
Käänny huoltoasioissa aina valtuutetun
huoltoliikkeen puoleen.
Lapsiturvallisuus
• Älä koskaan jätä laitetta käyntiin ilman
valvontaa ja kiinnitä erityistä huomiota
lasten turvallisuuteen!
Ota huomioon laitetta
käyttäessäsi
• Älä koskaan irrota tuökaluja koneen
käydessä.
• Älä koskaan tartu sormin taikinakoukkujen tai vispilöiden toiminta-alueeseen. Loukkaantumisvaara!
• Älä koskaan käytä laitetta märillä
käsillä.
• Muoviosia ei saa kuivattaa lämmityslaitteiden päällä tai välittömässä läheisyydessä.
• Laitetta ei saa käyttää maalien (lakan,
polyesterin jne.) sekoitukseen räjähdysvaara!
16
822_949_314 HM250_EX.book Seite 17 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
q
den kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset
ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat
haittavaikutukset, joita voi aiheutua
muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
• Ennen huolto- ja puhdistustöitä on
laite sammutettava ja pistotulppa irrotettava pistorasiasta.
• Älä koskaan puhdista laitetta juoksevassa vedessä tai tiskivedessä.
• Valmistaja ei vastaa mahdollisista vaurioista, jotka ovat syntyneet asiattoman tai väärän käytön tuloksena.
Kokoaminen, liitäntä,
käyttöönotto
• Työvälineitä saadaan asentaa ja irrottaa vain laitteen ollessa irrotettuna
verkosta.
• Käsivatkaimella voidaan vatkata elintarvikkeita missä vain astiassa. Parhaiten soveltuu kuitenkin yleismalliset
muoviset sekoitusastiat, jos ne ovat
tarpeeksi korkeita, pyöristettyjä ja luisumattomia.
• Käynnistä laite vain, työvälineiden
ollessa astiassa, jossa elintarvikkeet tullaan työstämään. Odota työvälineiden
pysähtymistä, ennen kuin poistat
astian.
• Älä pidä kovia esineitä (lusikoita, veitsiä, vispilöitä) lähellä pyöriviä työvälineitä äläkä laita kättäsi astiaan.
Loukkaantumisvaara!
• Työn päätyttyä on kone sammutettava
ja pistotulppa irrotettava pistorasiasta.
Käyttö:
Käsisekoittimella voit sekoittaa, alustaa ja
vatkata elintarvikkeita. Liikuta tällöin laitetta hiljaa ympyränmuotoisissa radoissa
elintarviketta sisältävässä astiassa.
3
Käyttöönotto:
Työkalun kiinnitys/irrotus
(kuva 2)
Jätehuolto
2
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat ekologisesti
kestäviä ja ne voidaan käyttää uudelleen. Muoviosat tunnistaa mm. merkinnöistä >PE<, >PS< jne. Toimita
käytetyt pakkausmateriaalit niille varattuihin keräyspisteisiin ja noudata materiaalimerkinnöistä annettuja ohjeita.
2
Käytöstä poistettujen laitteiden
hävittäminen
W
Symboli
, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että
tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava
sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaittei-
Taikinakoukuilla (kuva 1/F) voit työstää raskaita taikinoita, kuten , hiiva-,
muro-, peruna- ja raskaita sekoitettavia taikinoita.
Vispilöillä (kuva 1/E) voit sekoittaa
kevyitä sekoitettavia taikinoita, munavaahtoa, kermavaahtoa, majoneesia,
sosetta ja vanukasta.
Pysäytä kone ja irrota verkkopistoke
pistorasiasta ennen työkalun irrotusta!
0 Työnnä vispilät tai taikinakoukut työkalunpitimeen sekoittimen alapuolella niin
syvälle, että ne tuntuvasti lukkiutuvat.
1 Kahdella taikinakoukulla on erimuotoiset liitinosat. Ne tulee asentaa vastaaviin työkalunpitimiin, koska ne väärin
asennettuina nostaisivat taikinan ylös!
0 Toisessa taikinakoukussa on pieni lisärengas varren levyn vieressä. Tämä
takinakoukku voidaan liittää vain oikeaan työkalunpitimeen.
Tämä on laitteessa merkitty .
1
0 Poista työkalut pitämällä kiinni niistä
toisella kädellä samalla, kun painat
vapautuspainiketta (kuva 1/A).
17
822_949_314 HM250_EX.book Seite 18 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
q
Työskentely sekoittimen kanssa
1
Voit käyttää laitetta jopa 5 minuutin
ajan keskeytyksettä. Anna laitteen jäähtyä aina pidemmän, keskeytyksettömän
käytön jälkeen (5 minuutin käytön jälkeen vähintään 20 minuuttia).
1
Suurimmat sallitut työstettävät
määrät: Työstä sekoituskulhossa korkeintaan 1,0 kg kiinteitä tai 1,5 l nestemäisiä elintarvikkeita.
Laitteen käynnistys (kuva 3)
0 Käynnistyskytkimellä (kuva 1+3/B)
– voit käynnistää ja pysäyttää laitetta,
– moottorin kierrosluku säädetään viisiportaisesti.
0 Sekoitin toimii maksiminopeudella niin
kauan kun käynnistyskytkintä pidetään koneen käydessä painettuna
suuntaan "Pulssi".
Laitteen pysäytys
0 Työnnä käynnistyskytkin (kuva 1+3/B)
asentoon "0".
– Sekoitin pysäytetään.
Oikeiden asetusten valinta
Seuraavat ohjeet voivat toimia suuntaa antavina.
Sekoittimen nopeus
käynnistyskytkin (kuva 1+3/B)
• vaivaaminen, sekoittaminen:aloita asennosta 1 tai 2, kytke sitten asentoon 5
• hämmentäminen:
2, 3
• sekoittaminen:
aloita asennosta 2 tai 3, kytke sitten suuremmalle
• vaahdoksi vatkaaminen:
4 tai 5
3
Aloita kaikki työt alhaisella nopeudella. Täten vältät jauhojen pöllähtämisen ja nesteiden
roiskimisen.
Puhdistus ja hoito
3
Muoviosiin jääneet porkkanan- ja
punajuurimehujäännökset poistetaan
ruokaöljyllä ennen huuhtelua.
Lisälaitteet
Vispilät ja taikinakoukut
0 Puhdista vispilät ja taikinakoukut harjalla tai liinalla juoksevassa vedessä tai
astianpesukoneessa!
Sekoitin
Irrota aina pistotulppa pistorasiasta
ennen puhdistusta. Ota huomioon, ettei
laitteen sisään missään nimesä saa päästä
vettä! Älä koskaan puhdista laitetta juoksevassa vedessä tai tiskivedessä.
0 Puhdista sekoitin kostealla liinalla.
Tekniset tiedot
1
18
Verkkojännite: 230 - 240 V
Tehontarve: 250 W
Pisin sallittu käyttöaika: 5 minuuttia
;
Laite täyttää seuraavat EU-direktiivit:
• Pienjännitedirektiivi 2006/95/EU
• EMC direktiivi (sähkömagneettinen
yhteensopivuus) 89/336/EEC ja
seurannaismuutokset 92/31/EEC ja
93/68/EEC
822_949_314 HM250_EX.book Seite 19 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
q
Huolto ja varaosat
Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun
huoltoliikkeen tehtäväksi. Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi
aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät soittamalla numeroon
0200-2662 (0,16 e/min + pvm) tai katsomalla puhelinluettelon keltaisilta sivuilta
kohdasta „kodinkoneiden huoltoa“.
*Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan
kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.
Malli.........................................................................
Tuotennumero ......................................................
Sarjanumero..........................................................
Ostopäivä ...............................................................
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen
kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662 (0,16 e/min + pvm)
Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse osoitteessa
[email protected]
Takuu
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei takuuaikaa ole erikseen
määritelty, noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä.
Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti
säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan. Korvaus
huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
• aiheettomasta huoltokäynnistä
• ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta antamia ohjeita ole
noudatettu.
EU-maat
Laitteella on käyttömaan lainsäädännön mukainen takuu.
Kuljetusvauriot
Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa.
Mahdollisista kuljetusvaurioista on heti ilmoitettava myyjäliikkeelle.
19
822_949_314 HM250_EX.book Seite 20 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
g
g Dear customer,
Please read these operating instructions through carefully.
Above all please follow the safety
instructions on the first few pages of
these operating instructions! Please
keep the operating instructions for
future reference. If applicable pass these
instructions on to the next owner of the
appliance.
With the warning triangle and/or by
means of key words (Danger!, Caution!, Attention!), information is
emphasized which is important for
your safety or the correct functioning
of the appliance. It is essential that this
information is observed.
0 This symbol guides you step by step
through the operating procedure for
your appliance.
1
3
After this symbol you receive supplementary information on the practical
application and use of the appliance.
2
Tips and information about the economical and environmentally friendly
use of the appliance are marked with
the clover.
Description of the
appliance (Figure 1)
A
B
C
D
E
F
G
20
Accessory release button
ON/OFF switch with pulse position
Hand mixer
Power lead
Whisks
Dough hooks
Type plate (on bottom of mixer)
1 Safety instructions
This appliance corresponds to accepted
technological standards with regards
to safety and to the German Appliance
Safety Law. Nevertheless as a manufacturer we are committed to familiarise
you with the following safety instructions:
General safety
• The appliance may only be connected
to a power supply whose voltage and
frequency comply with the specifications on the rating plate!
• Never pick up the appliance if
– the lead is damaged,
– the housing is damaged.
• Never use the lead to pull the plug out
from the socket.
• In order to avoid danger, if the connection lead of this appliance is damaged,
it must be replaced by the manufacturer, its customer service department
or a similarly qualified person.
• Repairs to this appliance may only be
carried out by qualified service engineers. Considerable danger may result
from improper repairs. If repairs
become necessary, please contact the
Customer Care Department or your
authorised dealer.
Safety of children
• Never leave the appliance unattended
when on and supervise particularly
carefully if young children are around!
When using your appliance
• Never release the accessories while the
processor/mixer is running.
• Ensure fingers are kept away from
moving whisks and dough hooks. This
could result in injury!
• Never use the mixer if you have wet
hands.
• Plastic parts may not be placed on or
directly near to heaters.
• Do not use this appliance to stir paints
(lacquers, polyesters etc.) This could
result in an explosion!
822_949_314 HM250_EX.book Seite 21 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
g
• The appliance should be switched off
and unplugged before any cleaning or
maintenance work is done on it.
• Never clean the appliance under running water or submerge it in washingup water.
• The manufacturer is not liable for any
damages which are caused by using the
appliance for any other purpose than
that intended or incorrect use.
2
Disposal
2
W
on the product or on
The symbol
its packaging indicates that this product may not be treated as household
waste. Instead it shall be handed over
to the applicable collection point for
the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative consequences for the environment and
human health, which could otherwise
be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more
detailed information about recycling
of this product, please contact your
local city office, your household waste
disposal service or the shop where you
purchased the product.
Installation, connection and initial use
• The attachments are only to be
inserted into or removed from the
appliance when it is switched off.
• The hand mixer can be used to mix
food in any suitable bowl. Standard
household plastic mixing bowls are the
ideal choice, if these are sufficiently
deep, rounded and non-slip.
• Never switch on the appliance until the
working attachments are in the mixing
bowl with the ingredients to be processed. Always wait until the attachments stop before you remove the
bowl.
• Do not hold any hard objects (e.g. a
spoon, knife or whisk) against the
moving attachments and do not touch
them with your hand. This could
result in injury!
• When you have finished working with
the appliance, switch it off and unplug
it from the electricity supply.
Old appliance
Operation
You can use the hand mixer to mix,
knead and whisk food. With the appropriate accessories attached, move the
hand mixer in a smooth circular
motion around the inside of the bowl
containing the ingredients.
3
The dough hooks (Bild 1/F) are used for
heavy doughs, such as yeast dough,
short crust pastry, potato batters and
cake mixes.
The whisk (Bild 1/E) is suitable for light
cake mixes, egg white, cream, mayonnaise, purées and for stirring sauces
and dessert powders.
Packaging material
The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified
by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose of the packaging materials in the appropriate container at
the community waste disposal facilities.
21
822_949_314 HM250_EX.book Seite 22 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
g
Preparing for use
Working with the mixer
Inserting/removing accessories
(Figure 2)
Before releasing the accessories, switch
off the mixer and remove the plug
from the mains socket!
0 Push the whisks or dough hooks into
the accessory slots on the underside of
the mixers, until they click into place.
1 The two dough hooks have different
plug shapes and must be pushed into
the correct slots. Insertion the wrong
way round would lead to the dough
being transported upwards!
0 One of the dough hooks has an
additional small ring near the collar
on the shaft. This dough hook will
only fit in the slot for which it
is intended. This is identified by a
symbol.
1
The appliance can be used for up to
5 minutes without stopping. It should
be allowed to cool each time following
prolonged, continuous operation (for
at least 20 minutes after using for
5 minutes without stopping).
1
Maximum processing quantities:
Processing in a mixing bowl must not
exceed 1.0 kg solid or 1.5 l liquid foodstuffs.
1
0 To remove the accessories, hold firmly
with one hand, while pressing the
accessory release button (Figure 1/A).
Switching the mixer ON
(Figure 3a)
0 The ON/OFF switch (Figure 1+3/B) is
used to:
– switch the mixer ON and OFF,
– control the mixer speed (5 speed
settings).
0 As long as the ON/OFF switch is slided
to the „Pulse“ position, the mixer operates at its maximum speed.
Switching the mixer OFF
0 Slide the ON/OFF switch (Figure 1+3/B)
to "0".
– The mixer is switched off.
Selecting the correct settings
The following notes can be used as a guide.
ON/OFF switch (Figure 1+3/B)
• Kneading, Mixing:
start with 1 or 2, than speed up to 5
• Folding in:
2, 3
• Stirring:
start with 2 or 3, than speed up
• Whisking, Frothing:
4 or 5
3
22
Start all types of processing at a low speed. This will avoid powdery foods and liquids
spraying out.
822_949_314 HM250_EX.book Seite 23 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
g
3
Cleaning and care
Technical data
Residues of carrot and red cabbage
juice can be removed from the plastic
parts with cooking oil before the appliance is cleaned.
Mains voltage: 230 - 240 V
Power consumption: 250 W
Maximum continuous operating time:
5 minutes
Mixer
Remove the plug from the mains
socket before cleaning.
Ensure that no water penetrates into
the inside of the appliance! Never
clean the appliance under running
water and never immerse in water.
0 Wipe the mixer with a damp cloth.
1
;
This appliance conforms with the following EC Directives:
• Low Voltage Directive 2006/95/EC
• EMC Directive 89/336/EEC with
amendments 92/31/EEC and
93/68/EEC
Accessories
Whisks and dough hooks
0 Clean the whisks and dough hooks
with a brush or a cloth under running
water or in the dishwasher!
23
822_949_314 HM250_EX.book Seite 24 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
d
geehrte Kundin,
d Sehr
sehr geehrter Kunde,
lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.
Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise auf den ersten Seiten dieser
Gebrauchsanweisung! Bewahren Sie
bitte die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie diese
an eventuelle Nachbesitzer des Gerätes
weiter.
Mit dem Warndreieck und/oder durch
Signalwörter (Warnung!, Vorsicht!,
Achtung!) sind Hinweise hervorgehoben, die für Ihre Sicherheit oder für die
Funktionsfähigkeit des Gerätes wichtig
sind. Bitte unbedingt beachten.
0 Dieses Zeichen leitet Sie Schritt für
Schritt beim Bedienen des Gerätes.
1
3
Nach diesem Zeichen erhalten Sie
ergänzende Informationen zur Bedienung und praktischen Anwendung des
Gerätes.
2
Mit dem Kleeblatt sind Tipps und Hinweise zum wirtschaftlichen und
umweltschonenden Einsatz des Gerätes
gekennzeichnet.
Gerätebeschreibung
(Bild 1)
A
B
C
D
E
F
G
Auswurftaste
Ein-/Ausschalter mit Pulsstufe
Handmixer
Anschlußleitung
Schlagbesen
Knethaken
Typschild (Geräteunterseite)
1 Sicherheitshinweise
Die Sicherheit dieses Geräts entspricht
den anerkannten Regeln der Technik
und dem Gerätesicherheitsgesetz. Dennoch sehen wir uns als Hersteller veranlasst, Sie mit den nach-folgenden
Sicherheitshinweisen vertraut zu
machen.
Allgemeine Sicherheit
• Das Gerät darf nur an ein Stromnetz
angeschlossen werden, dessen Spannung und Frequenz mit der Angabe auf
dem Typschild übereinstimmt!
• Nehmen Sie das Gerät niemals in
Betrieb, wenn
– die Anschlußleitung beschädigt ist,
– das Gehäuse beschädigt ist.
• Den Netzstecker nie an der Anschlußleitung aus der Steckdose ziehen.
• Wenn die Anschlußleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den
Hersteller oder seinen Kundendienst
oder eine ähnliche qualifizierte Person
ersetzt werden, um Gefährdungen zu
vermeiden.
• Reparaturen an diesem Gerät dürfen
nur von Fachkräften durchgeführt
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen. Wenden Sie sich im Reparaturfall an den Kundendienst oder an Ihren
autorisierten Fachhändler.
Sicherheit von Kindern
• Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen und wahren Sie gegenüber Kindern eine besondere
Aufsichtspflicht!
Das sollten Sie beim Betrieb des
Gerätes beachten
• Werfen Sie die Werkzeuge nie bei laufendem Gerät aus.
• Greifen Sie nie bei laufendem Gerät
mit den Fingern in den Bereich der
Teighaken bzw. der Rührbesen. Es
besteht Verletzungsgefahr!
• Nehmen Sie das Gerät nie mit nassen
Händen in Betrieb.
24
822_949_314 HM250_EX.book Seite 25 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
d
• Plastikteile dürfen nicht auf oder in
unmittelbarer Nähe von Heizkörpern
getrocknet werden.
• Mit dem Gerät dürfen keine Farben
(Lacke, Polyester usw.) gerührt werden
– Explosionsgefahr!
• Vor allen Reinigungs- und Pflegearbeiten ist das Gerät auszuschalten und der
Netzstecker zu ziehen.
• Reinigen Sie das Gerät nie unter fließendem Wasser oder im Spülwasser.
• Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche
Bedienung verursacht werden.
Entsorgung
2
Verpackungsmaterial
2
Altgerät
Aufstellung, Anschluss, Inbetriebnahme
• Die Arbeitswerkzeuge dürfen nur bei
vom Netz getrenntem Gerät eingesteckt bzw. vom Gerät gelöst werden.
• Der Handmixer kann die Lebensmittel
in jedem Gefäß verarbeiten. Am besten
geeignet sind jedoch handelsübliche
Rührgefäße aus Kunststoff, wenn diese
hoch genug, entsprechend abgerundet
und rutschfest sind.
• Das Gerät nur einschalten, wenn sich
die Arbeitswerkzeuge in dem Gefäß mit
den zu verarbeitenden Lebensmitteln
befinden. Warten Sie immer den Stillstand der Werkzeuge ab, bevor Sie das
Gefäß entfernen.
• Halten Sie keine harten Gegenstände
(Löffel, Messer, Quirle) in die laufenden
Werkzeuge und greifen Sie nicht mit
der Hand hinein. Es besteht Verletzungsgefahr!
• Nach Beendigung der Arbeiten ist das
Gerät auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.
Die Verpackungsmaterialien sind
umweltverträglich und wiederverwertbar. Die Kunststoffteile sind gekennzeichnet, z. B. >PE<, >PS< etc.
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer Kennzeichnung
bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.
W
Das Symbol
auf dem Produkt
oder seiner Verpackung weist darauf
hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist,
sondern an einem Sammelpunkt für
das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum
korrekten Entsorgen dieses Produkts
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt
und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus,
Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in
dem Sie das Produkt gekauft haben.
Bedienung
Mit dem Handmixer können Sie
Lebensmittel rühren, kneten und schlagen. Führen Sie dabei das Gerät in
ruhigen Kreisen durch das Gefäß mit
den Lebensmitteln.
3
Mit den Knethaken (Bild 1/F) können
Sie schwere Teige verarbeiten, wie
Hefe-, Mürbe-, Kartoffel- und schwere
Rührteige.
Mit den Schlagbesen (Bild 1/E) lassen
sich leichte Rührteige, Eischnee,
Schlagsahne, Mayonnaisen, Pürees
zubereiten und Soßen und Puddingpulver anrühren.
25
822_949_314 HM250_EX.book Seite 26 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
d
Inbetriebnahme
Arbeiten mit dem Mixer
Werkzeug einstecken/entnehmen
(Bild 2)
Vor dem Auswerfen der Werkzeuge
Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen!
0 Schlagbesen bzw. Knethaken in Werkzeugaufnahme an der Unterseite des
Mixers soweit einstecken, bis diese
spürbar einrasten.
1 Die beiden Knethaken haben unterschiedliche Steckformen. Sie müssen in
die entsprechende Werkzeugaufnahme gesteckt werden, da bei einer
Verwechslung der Teig nach oben
transportiert würde!
0 Ein Knethaken ist mit einem zusätzlichen kleinen Ring bei der Scheibe am
Schaft ausgestattet. Dieser Knethaken
kann nur in die passende Werkzeugaufnahme gesteckt werden.
Diese ist am Gerät durch das Symbol
gekennzeichnet.
1
Sie können das Gerät bis zu 5 Minuten
lang ohne Unterbrechung benutzen.
Lassen Sie das Gerät nach einem längeren, ununterbrochenen Betrieb jeweils
abkühlen (nach 5 Minuten ohne Unterbrechung mindestens 20 Minuten).
1
Maximal verarbeitbare Mengen: Verarbeiten Sie in einer Rührschüssel
maximal 1,0 kg feste bzw. 1,5 l flüssige
Lebensmittel.
1
0 Zum Entnehmen die Werkzeuge mit
einer Hand festhalten und Auswurftaste (Bild 1/A) drücken.
Gerät einschalten (Bild 3)
0 Mit dem Ein-/Ausschalter (Bild 1+3/B)
– schalten Sie das Gerät ein und aus,
– regeln Sie in 5 Stufen die Drehzahl
des Motors.
0 Solange Sie den Ein-/Ausschalter in
Richtung „Pulse“ drücken, arbeitet der
Mixer mit der höchsten Geschwindigkeit.
Gerät ausschalten
0 Den Ein-/Ausschalter (Bild 1+3/B) in
Stellung „0“ schieben.
– Der Mixer wird ausgeschaltet.
Wahl der richtigen Einstellungen
Die fogenden Hinweise können Ihnen als Richtlinie dienen.
Ein-/Ausschalter (Bild 1+3/B)
• kneten, mischen:
mit 1 oder 2 beginnen, dann hochschalten auf 5
• unterziehen:
2, 3
• rühren:
mit 2 oder 3 beginnen, dann hochschalten
• schaumig schlagen:
4 oder 5
3
26
Beginnen Sie alle Arbeiten mit einer niedrigen Geschwindigkeit. Sie vermeiden so das
Aufstäuben pulvriger Substanzen und das Verspritzen von Flüssigkeiten.
822_949_314 HM250_EX.book Seite 27 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
d
3
Reinigung und Pflege
Technische Daten
Rückstände von Karotten- und Rotkrautsäften auf Plastikteilen entfernt
man vor dem Abspülen mit Speiseöl.
Netzspannung: 230 - 240 V
Leistungsaufnahme: 250 W
Maximale Betriebsdauer: 5 Minuten
Mixer
Vor jedem Reinigen Netzstecker ziehen.
Beachten Sie, dass ins Innere des Gerätes auf keinen Fall Wasser dringen darf!
Gerät niemals unter fließendem Wasser
oder gar im Spülwasser reinigen.
0 Mixer mit feuchtem Tuch reinigen.
1
;
Dieses Gerät erfüllt folgende EC
Normen:
• Niedrig-Spannungs-Norm
2006/95/EC
• EMC Norm 89/336/EEC und Ergänzung 92/31/EEC sowie 93/68/EEC
Zubehör
Schlagbesen und Knethaken
0 Schlagbesen und Knethaken mit Bürste
oder Tuch unter fließendem Wasser
oder im Geschirrspüler reinigen!
27
822_949_314 HM250_EX.book Seite 28 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
o
o Szanowni klienci
Prosimy o staranne przeczytanie tej
instrukcji obs³ugi. Nale¿y szczególnie
zwróciæ uwagê na zasady
bezpieczeñstwa, które podano na
pierwszych stronach! Instrukcjê
obs³ugi nale¿y przechowywaæ w celu
korzystania z niej w póŸniejszym
terminie. Instrukcjê tê nale¿y
przekazaæ ewentualnemu nastêpnemu
u¿ytkownikowi tego sprzêtu.
1 Symbol trójk¹ta ostrzegawczego i/lub
s³owa ostrzegawcze (Ostrze¿enie!,
Niebezpieczeñstwo!, Uwaga!) s¹
stosowane w celu podkreœlenia
zagro¿eñ osobistych lub podkreœlenia
informacji wa¿nych dla zachowania
u¿ytecznoœci sprzêtu. Prosimy o
bezwarunkowe ich przestrzeganie.
0 Ten symbol wskazuje kolejne
czynnoœci podczas obs³ugi sprzêtu.
3
Tym symbolem oznaczono informacje
uzupe³niaj¹ce, dotycz¹ce obs³ugi i
praktycznych zastosowañ sprzêtu.
2
Symbolem koniczynki oznaczono
rady i wskazówki dotycz¹ce
ekonomicznego i przyjaznego dla
naturalnego œrodowiska sposobu
u¿ywania sprzêtu.
Opis urz¹dzenia
(rysunek 1)
A
B
C
D
E
F
G
Przycisk wyrzucaj¹cy
W³¹cznik / wy³¹cznik ze stopniem
impulsowania
Mikser rêczny
Przewód zasilania
Trzepaczka
Koñcówka do wyrabiania ciasta
Tabliczka znamionowa (dolna czêœæ
urz¹dzenia)
1 Zasady
bezpieczeñstwa
Bezpieczeñstwo tego urz¹dzenia
odpowiada uznanym zasadom
techniki oraz ustawie o
bezpieczeñstwie urz¹dzeñ. Jako
producent sprzêtu szczególnie
zalecamy stosowanie siê do
poni¿szych zasad bezpieczeñstwa
Ogólne wskazówki dotycz¹ce
bezpieczeñstwa
• Urz¹dzenie mo¿na pod³¹czaæ tylko i
wy³¹cznie do sieci elektrycznej, której
napiêcie i czêstotliwoœci s¹ zgodne z
danymi na tabliczce znamionowej!
• Urz¹dzenia nie nale¿y uruchamiaæ,
jeœli
– Przewód przy³¹czeniowy jest
uszkodzony,
– Uszkodzona jest obudowa.
• Wtyczki nie nale¿y wyci¹gaæ z
gniazda sieciowego poci¹gaj¹c za
przewód.
• Jeœli uszkodzeniu uleg³ kabel
przy³¹czeniowy urz¹dzenia, nale¿y
zleciæ jego wymianê producentowi
lub odpowiedniemu punktowi
serwisowemu, lub odpowiednio
wykwalifikowanemu personelowi, w
celu zapobiegniêcia
niebezpieczeñstwom.
• Urz¹dzenie mo¿e byæ naprawiane
wy³¹cznie przez specjalistów.
Niefachowe naprawy mog¹
prowadziæ do wyst¹pienia du¿ych
zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa w
u¿ytkowaniu urz¹dzenia. W razie
koniecznoœci przeprowadzenia
naprawy nale¿y zwróciæ siê do
serwisu lub autoryzowanego
sprzedawcy.
Bezpieczeñstwo dzieci
• Nie pozostawiaæ w³¹czonego
urz¹dzenia bez nadzoru. Szczególn¹
ostro¿noœæ nale¿y zachowaæ w
przypadku obecnoœci dzieci!
28
822_949_314 HM250_EX.book Seite 29 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
o
Podczas eksploatacji
urz¹dzenia nale¿y zwróciæ
uwagê na nastêpuj¹ce
aspekty
• Nie wyjmowaæ koñcówek, jeœli
urz¹dzenie jest w³¹czone.
• Nie wk³adaæ palców w strefê pracy
koñcówki do wyrabiania ciasta lub
trzepaczki. Grozi doznaniem
obra¿eñ!
• Nie w³¹czaæ urz¹dzenia mokrymi
rêkami.
• Nie nale¿y suszyæ elementów
plastikowych na lub w bezpoœrednim
s¹siedztwie grzejników.
• Za pomoc¹ urz¹dzenia nie mo¿na
mieszaæ farb (lakierów, poliestrów
itd.) – Niebezpieczeñstwo
wybuchu!
• Przed wszystkimi czynnoœciami
konserwacyjnymi oraz czyszczeniem
nale¿y wy³¹czyæ urz¹dzenie i
wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazda
sieciowego.
• Urz¹dzenia nie nale¿y czyœciæ pod
bie¿¹c¹ wod¹ lub zanurzaæ w
wodzie.
• Producent nie ponosi
odpowiedzialnoœci za ewentualne
szkody zaistnia³e na skutek
u¿ytkowania niezgodnego z
przeznaczeniem lub niew³aœciwej
obs³ugi.
Ustawienie, pod³¹czenie,
uruchomienie
• Koñcówki mo¿na mocowaæ i
wyjmowaæ tylko i wy³¹cznie po
wyjêciu wtyczki urz¹dzenia z gniazda
sieciowego.
• Mikser rêczny mo¿e s³u¿yæ do
przygotowywania artyku³ów
spo¿ywczych w ka¿dym naczyniu.
Najlepiej nadaj¹ siê jednak do tego
celu dostêpne w handlu naczynia do
mieszania z tworzywa sztucznego,
gdy s¹ one wystarczaj¹co wysokie,
odpowiednio zaokr¹glone i stabilne
• Urz¹dzenie nale¿y w³¹czaæ tylko po
umieszczeniu w naczyniu artyku³ów
spo¿ywczych przeznaczonych do
przetwarzania. Przed wyjêciem miksera z naczynia, nale¿y zawsze odczekaæ do momentu zatrzymania siê
koñcówek.
• Nie nale¿y zbli¿aæ twardych
przedmiotów (³y¿ka, nó¿, mieszad³o)
do strefy roboczej poruszaj¹cych siê
koñcówek, nie siêgaæ rêkoma. Grozi
doznaniem obra¿eñ!
• Po zakoñczeniu prac nale¿y wy³¹czyæ
urz¹dzenie i wyci¹gn¹æ wtyczkê z
gniazda sieciowego.
Recykling
2
Materia³ opakowania
Materia³y opakowania mog¹ bez
ograniczeñ zostaæ powtórnie przetworzone. Elementy z tworzyw sztucznych s¹ oznakowane, np. >PE<,
>PS<, itd. Usuwaæ materia³y opakowañ zgodnie z ich oznaczeniem w
komunalnych zak³adach utylizacyjnych, do przewidzianych w tym
celu pojemników zbiorczych.
2
Wyeksploatowane urz¹dzenie
W
Symbol
na produkcie lub na
opakowaniu oznacza, ze tego produktu nie wolno traktowaæ tak, jak
innych odpadów domowych. Nalezy
oddaæ go do w³asciwego punktu
skupu surowców wtórnych
zajmuj¹cego siê z³omowanym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym.
W³asciwa utylizacja i z³omowanie
pomaga w eliminacji niekorzystnego
wp³ywu z³omowanych produktów na
srodowisko naturalne oraz zdrowie.
Aby uzyskaæ szczegó³owe dane
dotycz¹ce mozliwosci recyklingu
niniejszego urz¹dzenia, nalezy skontaktowaæ siê z lokalnym urzêdem
miasta, s³uzbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt
zosta³ zakupiony.
29
822_949_314 HM250_EX.book Seite 30 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
o
Obs³uga
Za pomoc¹ miksera rêcznego mo¿na
mieszaæ, wyrabiaæ ciasto i ubijaæ. W
tym celu nale¿y prowadziæ
urz¹dzenie spokojnym ruchem
okrê¿nym w naczyniu z artyku³ami
spo¿ywczymi.
3
Za pomoc¹ koñcówki do wyrabiania
ciasta (rysunek 1/F) mo¿na wyrabiaæ
ciê¿kie ciasta, takie jak ciasto
dro¿d¿owe, ciasto kruche, ciasto
kartoflane i ciê¿kie ciasta p³ynne.
Za pomoc¹ trzepaczek (rysunek
1/E) mo¿na mieszaæ lekkie ciasta
p³ynne, ubijaæ pianê, bit¹ œmietanê,
majonezy, puree, oraz przygotowywaæ sosy i puddingi z proszku.
Uruchomianie urz¹dzenie
Wk³adanie/wyjmowanie
koñcówek (rysunek 2)
Przed wyjêciem koñcówki nale¿y
wy³¹czyæ urz¹dzenie i wyci¹gn¹æ
wtyczkê z gniazdka!
0 Trzepaczkê lub koñcówkê do
wyrabiania ciasta wsuwaæ w otwór
na dolnej stronie miksera w momentu
„zaskoczenia”.
1 Obie koñcówki do wyrabiania ciasta
maj¹ ró¿ny kszta³t. Nale¿y w³o¿yæ je
w odpowiedni otwór, poniewa¿
podczas pracy z odwrotnie
zamocowanymi koñcówkami ciasto
bêdzie przenoszone do góry!
0 Koñcówka do wyrabiania ciasta
wyposa¿ona jest dodatkowo w ma³y
pierœcieñ przy podk³adce na trzonku.
Tak¹ koñcówkê do wyrabiania ciasta
mo¿na umieœciæ tylko do odpowiedniego otworu. Jest on oznaczony
na urz¹dzeniu symbolem .
1
0 W celu wyjêcia przytrzymaæ
koñcówkê jedn¹ rêk¹, przyciskaj¹c
równoczeœnie przycisk wyrzucaj¹cy
(rysunek 1/A).
30
Praca z mikserem
1
1
Urz¹dzenie mo¿e pracowaæ bez
przerwy w czasie nie d³u¿szym ni¿
5 minut. Po d³u¿szym czasie pracy
bez przerwy urz¹dzenie nale¿y za
ka¿dym razem wy³¹czyæ w celu jego
och³odzenia. (oko³o 20 minut
przerwy po 5 minutach pracy
ci¹g³ej).
Maksymalnie przetwarzane iloœci:
w misce przetwarzaæ mo¿na maksymalnie 1,0 kg artyku³ów spo¿ywczych o sta³ej konsystencji lub 1,5 l
artyku³ów spo¿ywczych o p³ynnej
konsystencji.
W³¹czanie urz¹dzenia
(rysunek 3)
0 W³¹cznikiem / wy³¹cznikiem (rysunek
1+3/B)
– W³¹czanie i wy³¹czanie urz¹dzenia,
– regulujemy w skali 5-stopniowej
prêdkoœæ obrotow¹ silnika.
0 Wciœniêcie przycisku w³¹cznika /
wy³¹cznika w kierunku “impulsowania" powoduje, ¿e mikser pracowaæ
bêdzie z najwy¿sz¹ prêdkoœci¹
Wy³¹czanie urz¹dzenia
0 W³¹cznik / wy³¹cznik (rysunek 1+3/B)
ustawiæ w pozycji „0”.
–Mikser wy³¹cza siê.
822_949_314 HM250_EX.book Seite 31 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
o
Wybór prawid³owych ustawieñ
Nastêpuj¹ce wskazówki mog¹ s³u¿yæ jako wytyczne.
W³¹cznik / wy³¹cznik (rysunek 1+3/B)
• Wyrabianie, ugniatanie:
Rozpocz¹æ od 1 lub 2 nastêpnie prze³¹czyæ na 5
• Delikatne mieszanie:
2, 3
• Mieszanie:
Rozpocz¹æ od 2 lub 3 nastêpnie prze³¹czyæ na wy¿szy
stopieñ
• Ubijanie piany:
4 lub 5
3
Wszystkie prace nale¿y rozpocz¹æ na ni¿szej prêdkoœci. W ten sposób unikamy
rozpylenia substancji w proszku i rozbryzgania cieczy.
Czyszczenie i
pielêgnacja
3
Resztki soku z marchewki i
czerwonej kapusty z elementów
plastikowych nale¿y usun¹æ przed
zmywaniem przy pomocy oleju
jadalnego.
Mikser
Przed ka¿dym czyszczeniem nale¿y
wyci¹gn¹æ wtyczkê sieciow¹.
Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e do
wnêtrza urz¹dzenia nie mo¿e
przedostaæ siê woda! Urz¹dzenia
nigdy nie myæ pod bie¿¹c¹ wod¹ i
nie zanurzaæ w wodzie.
0 Czyœciæ mikser wilgotn¹ œciereczk¹.
1
Dane techniczne
Napiêcie sieciowe: 230 - 240 V
Pobór mocy: 250 W
Maksymalny czas pracy: 5 minut
;
Urz¹dzenie spe³nia wymagania
Dyrektyw Unii Europejskiej:
• Dyrektywa 2006/95/EC – niskie
napiêcie
• Dyrektywa 89/336/EEC ze
zmianami 92/31/EEC oraz
93/68/EEC РkompatybilnoϾ
elektromagnetyczna
Akcesoria
Trzepaczki i koñcówki do
wyrabiania ciasta
0 Trzepaczki i koñcówki do wyrabiania
ciasta czyœciæ szczotk¹ lub
œciereczk¹ pod bie¿¹c¹ wod¹ lub w
zmywarce!
31
822_949_314 HM250_EX.book Seite 32 Montag, 9. Juli 2007 9:51 21
822 949 314 - 02 - 0507
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement