Panasonic HDCHS300, HDCTM300 Operating instructions

Panasonic HDCHS300, HDCTM300 Operating instructions
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
1 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Betjeningsvejledning
Højdefinitions videokamera
Model No.
HDC-TM300
HDC-HS300
Læs denne anvisning grundigt inden brugen.
VQT1Z22
until
2009/03/31
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
2 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Information vedrørende din sikkerhed
ADVARSEL:
Advarsel
FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND,
ELEKTRISK STØD ELLER
PRODUKTSKADE,
≥ MÅ DETTE UDSTYR IKKE UDSÆTTES
FOR REGN, FUGTIGHED, DRYP ELLER
STÆNK. SØRG FOR AT DER IKKE
STILLES GENSTANDE FYLDT MED
VÆSKE SÅSOM VASER PÅ UDSTYRET.
≥ BRUG KUN DET ANBEFALEDE
TILBEHØR.
≥ FJERN IKKE DÆKSLET (ELLER
BAGSIDEN); DER ER INGEN DELE
DERINDE, SOM KAN REPARERES AF
BRUGEREN. LAD SERVICE BLIVE
UDFØRT AF KVALIFICERET
SERVICEPERSONALE.
Antændings-, eksplosions og brandfare.
Adskil aldrig.
Batterierne må aldrig opvarmes til over
følgende temperaturer eller brændes.
Batteri af knaptypen 60 oC
Batteripakke
60 oC
FORSIGTIG!
≥ DETTE APPARAT MÅ IKKE
INSTALLERES ELLER ANBRINGES I EN
REOL, ET INDBYGGET SKAB ELLER ET
ANDET AFLUKKET OMRÅDE. SØRG
FOR GOD VENTILATION TIL
APPARATET. FOR AT UNDGÅ RISIKO
FOR ELEKTRISK STØD ELLER
BRANDFARE PGA. OVEROPHEDNING
SKAL MAN SØRGE FOR, AT GARDINER
OG ANDRE MATERIALER IKKE
TILSTOPPER
VENTILATIONSHULLERNE.
≥ ENHEDENS VENTILATIONSHULLERNE
MÅ IKKE TILDÆKKES MED AVISER,
DUGE, GARDINER ELLER LIGNENDE.
≥ UNDGÅ ÅBEN ILD, SOM F.EKS.
LEVENDE LYS, OVEN PÅ ENHEDEN.
≥ BATTERIER BORTSKAFFES KORREKT I
HENHOLD TIL MILJØLOVGIVNINGEN.
Elkontakten skal installeres så tæt på udstyret
som muligt og være let tilgængelig.
Hovedkontakten til strømledningen skal være
let at betjene.
For at sikre, at apparatet ikke er
strømførende, skal du fjerne strømledningen
fra lysnetstikket.
2
VQT1Z22
∫ EMC elektrisk og magnetisk
kompatibilitet
Dette symbol (CE) findes på mærkepladen.
Brug kun det anbefalede tilbehør.
≥ Anvend ikke andre AV-kabler,
komponentkabler eller USB-kabler end det
medfølgende.
≥ Hvis du anvender et kabel, der er købt separat,
skal du forvisse dig om, at det ikke er længere
end 3 meter.
≥ Hold hukommelseskortet uden for børns
rækkevidde for at undgå, at de sluger det.
Produktinformationsmærket er placeret i
bunden af enhederne.
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
3 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
∫ Brugerinformation om
indsamling og bortskaffelsse af
elektronikskrot og brugte
batterier
Disse symboler på produkter,
emballage og/eller
ledsagedokumenter betyder, at
brugte elektriske og elektroniske
produkter og batterier ikke må
smides ud som almindeligt
husholdningsaffald.
Sådanne gamle produkter og
batterier skal indleveres til behandling,
genvinding resp. recycling i henhold til gældende
nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/
96/EF og 2006/66/EF.
Ved at bortskaffe sådanne produkter og batterier
på korrekt vis hjælper du med til at beskytte
værdifulde ressourcer og imødegå de negative
påvirkninger af det menneskelige helbred og
miljøet, som vil kunne være følgen af usagkyndig
affaldsbehandling.
Ønsker du mere udførlig information om
indsamling og recycling af gamle produkter og
batterier, kan du henvende dig til din kommune,
deponeringsselskabet eller stedet, hvor du har
købt produkterne.
Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og
batterier kan eventuelt udløse bødeforlæg.
For kommercielle brugere i Den
Europæiske Union
Når du ønsker at kassere
elektriske eller elektroniske
apparater, bedes du henvende dig
til din forhandler eller leverandør
for nærmere information.
[Information om bortskaffelse i lande uden
for Den Europæiske Union]
Disse symboler gælder kun inden for Den
Europæiske Union. Ønsker du at kassere
sådanne produkter, bedes du forhøre dig hos din
forhandler eller kommune med henblik på en
hensigtsmæssig bortskaffelse.
Cd
Information om batterisymbol
(to eksempler nedenfor):
Dette symbol kan optræde
sammen med et kemisk symbol. I
så fald opfylder det kravene for
det direktiv, som er blevet fastlagt
for det pågældende kemikalie.
∫ Ansvarsfraskrivelse vedrørende
optagelse af indhold
Producenten kan ikke drages til ansvar for tab af
optagelser på grund af funktionsfejl eller defekter
i denne enhed, dens tilbehør eller medier.
∫ Vær omhyggelig med overholdelse
af ophavsrettigheder
Optagelse af færdigindspillede bånd eller
diske eller andet offentliggjort og
transmitteret materiale til formål for andet
end din egen private brug, kan overtræde
lovgivningen om ophavsrettigheder. Selv
optagelse til privat brug kan med visse
former for materiale være forbudt.
Denne betjeningsvejledning er beregnet for brug
af modellerne
og
.
Billeder kan afvige en smule fra originalerne.
≥ Illustrationerne i denne betjeningsvejledning
vedrører model
, dog refererer
nogle af forklaringerne til andre modeller.
≥ Nogle af funktionerne er eventuelt ikke
tilgængelige og afhænger af model.
≥ Særlige egenskaber kan være forskellige
afhængigt af model, så læs venligst omhyggeligt.
∫ Kort du kan bruge med denne
enhed
SD-memorykort og SDHC-memorykort
≥ 4 GB (eller over), som ikke har et SDHC-logo, er
ikke baseret på SD-memorykortspecifikationer.
≥ Se side 24 for yderligere oplysninger om
SD-kort.
∫ I denne brugervejledning
≥ Kaldes SD-memorykort og SDHC-memorykort
for “SD-kortet”.
≥ Funktioner, som kan anvendes til optagelse af
film/afspilning af film angives med
i
denne brugervejledning.
≥ Funktioner, som kan anvendes til optagelse af
still-billeder/afspilning af still-billeder angives
med
i denne brugervejledning.
≥ “HD Writer AE 1.0 for HDC” kaldes “HD Writer
AE 1.0”.
≥ Siderne til reference er angivet ved hjælp af en
pil, f.eks.: l 00
3
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
4 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
∫ Licenser
≥ SDHC-logoet er et varemærke.
≥ “AVCHD” og “AVCHD” logoet er varemærker
tilhørende Panasonic Corporation og Sony
Corporation.
≥ Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
≥ HDMI, HDMI logoet og High-Definition
Multimedia Interface er registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
≥ HDAVI Control™ er et varemærke tilhørende
Panasonic Corporation.
≥ “x.v.Colour” er et varemærke.
≥ LEICA er et registreret varemærke for Leica
Microsystems IR GmbH og DICOMAR er et
registreret varemærke for Leica Camera AG.
≥ Microsoft®, Windows®, Windows Vista® og
DirectX® er enten registrerede varemærker
eller varemærker, der tilhører Microsoft
Corporation i USA og/eller i andre lande.
≥ Skærmbilleder fra Microsoft produkter er
optrykt med tilladelse fra Microsoft
Corporation.
≥ IBM og PC/AT er registrerede varemærker, der
tilhører International Business Machines
Corporation i USA.
≥ Intel®, Core™, Pentium® og Celeron® er
registrerede varemærker eller varemærker, der
tilhører Intel Corporation i USA og andre lande.
≥ AMD Athlon™ er et varemærke tilhørende
Advanced Micro Devices, Inc.
≥ Apple, Mac OS og iMovie er enten registrerede
varemærker eller varemærker, der tilhører
Apple Inc. i USA og/eller i andre lande.
≥ PowerPC er et varemærke tilhørende
International Business Machines Corporation.
≥ Andre navne på systemer og produkter, som
nævnes i denne betjeningsvejledning, er som
regel de registrerede varemærker og
varemærker der tilhører de producenter, som
udviklede det relevante system eller produkt.
4
VQT1Z22
Dette produkt er givet i licens i henhold til
patentoversigtens AVC-licens til forbrugernes
personlige og ikke-kommercielle anvendelse for
at (i) kodesætte videoen i overensstemmelse
med AVC-standarden (“AVC-video”) og/eller (ii)
afkode AVC-videoen, hvis den er blevet kodesat
af en forbruger i forbindelse med personlig og
ikke-kommerciel virksomhed og/eller er blevet
modtaget fra en videoudbyder, som har licens til
at sælge AVC-videoer. Der ydes ingen licens til
andre formål eller anvendelser. Kontakt venligst
MPEG LA, LLC, for yderligere oplysninger. Se
også http://www.mpegla.com.
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
5 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Indhold
Opsætning
[1] Strømforsyning ..................................
Opladning af batteriet ..........................
Isætning/udtagning af batteri ...............
Opladningstid og optagelsestid ...........
Tilslutning til stikkontakten ...................
[2] Klargøring af SD-kort ........................
Kort, som du kan bruge med dette
videokamera ........................................
Isætning/udtagning af et SD-kort .........
[3] Valg af funktion (Hvordan enheden
tændes og slukkes) ...........................
Sådan tændes og slukkes med
LCD-skærmen/søgeren .......................
[4] Sådan bruges berøringsskærmen ...
[5] Brug af menuskærmbilleder.............
Brug af lynmenuen ..............................
Valg af sprog........................................
Menuliste .............................................
[6] Indstilling af dato og klokkeslæt......
Indstilling af verdensur (Visning af
tiden på rejsedestinationen) ................
[7] Justering af LCD-skærm/Søger........
Justering af LCD-skærmen..................
Kalibrering af berøringsskærmen ........
Ændring af billedkvaliteten på
LCD-skærmen .....................................
Justering af søgeren............................
Optagelse, som viser
indholdet til en ven...............................
19
19
20
21
23
24
24
25
26
27
28
29
30
31
31
35
36
37
37
38
38
38
42
43
45
46
47
49
50
50
51
52
53
54
55
58
58
58
59
60
61
Optagelse (avanceret)
[1] Optagelsesfunktioner for
funktionsikoner ................................. 62
Funktionsikoner................................... 62
[2] Menuoptagelsesfunktioner .............. 66
[3] Manuel optagelse ved indstilling af
hvidbalance, lukkerhastighed eller
blændejustering ................................ 77
Hvidbalance ........................................ 78
Manuel justering af
lukkerhastighed/iris ............................. 79
[4] Optagelse med manuel indstilling af
fokus................................................... 80
[5] Manuel optagelse ved indstilling af
menuen .............................................. 81
Billedtilpasning .................................... 81
39
5
VQT1Z22
Klargøring
[1] Før optagelse.....................................
Intelligent autofunktion ........................
Lynstart ...............................................
Lynstart tændt .....................................
[2] Optagelse af film ...............................
Optagelsesfunktion/omtrentlig
optagelsestid .......................................
PRE-REC ............................................
Vejledning til optagelse .......................
[3] Optagelse af still-billeder .................
Billedformat/Billedstørrelse .................
Billedkvalitet ........................................
Optagelse af billeder i
filmoptagelsesfunktion.........................
Antal billeder, der kan optages............
[4] Zoom ind/ud-funktion .......................
Digital zoomfunktion............................
Ring zoom ...........................................
Ekstra optisk zoom..............................
[5] Optisk
billedstabiliseringsfunktion .............
[6] AF-sporing .........................................
Optagelse
Optagelse (grundl.)
[1] Håndtering af den indbyggede
hukommelse og HDD-enheden
(harddiskdrev)...................................... 9
Håndtering af den indbyggede
hukommelse [HDC-TM300] ................... 9
Håndtering af HDD-enheden
[HDC-HS300]....................................... 10
[2] Identifikation og håndtering af
komponenter...................................... 11
[HDC-TM300] ...................................... 11
[HDC-HS300]....................................... 15
Afspilning
Inden brug
Sikkerhedskopiering
Optagelse
Med en PC
Klargøring
[8] Brug af fjernbetjeningen................... 40
Betjening af
retningsknapper/knappen OK ............. 41
Andet
Information vedrørende din sikkerhed ........ 2
Tilbehør........................................................... 7
Funktioner ...................................................... 8
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
6 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Afspilning
Med en PC
Afspilning
[1] Afspilning af film ...............................
Oprettelse af still-billede fra film ..........
Highlight&Time-rammeindeks..............
Afspilning af film efter dato ..................
Intelligent scenevalg ............................
Afspilning af fremhævninger................
Gentag afspilning.................................
Genoptagelse af forrige afspilning.......
[2] Afspilning af still-billeder..................
Afspilning af still-billeder efter dato......
Inden brug
82
85
85
86
86
87
88
88
89
91
Redigering
[1] Sletning af scener/still-billeder ........ 92
[2] Opdeling af en scene,
der skal slettes................................... 94
[3] Beskyttelse af scener/still-billeder... 95
[4] DPOF indstilling................................. 96
[5] Kopiering mellem SD-kort og
indbygget hukommelse/harddisk .... 97
Bekræftelse af resterende kapacitet på
kopidestinationen................................. 97
Kopierer ............................................... 98
[6] Kombinering af relæscener
[HDC-TM300] .................................... 100
[7] Formatering...................................... 101
Med et TV
[1] Når du ser video/
Billeder på dit TV ............................. 102
Tilslutning med et HDMI-minikabel .... 105
Når der lyttes med 5.1 kanallyd ......... 106
Tilslutning med komponentkablet ...... 106
[2] Afspilning ved brug af VIERA Linkoptagere (HDAVI Control™) ............ 107
Sikkerhedskopiering
Brug med andre produkter
[1] Tilslutning af en DVD-brænder for at
kopiere til/afspille en disk............... 110
Klargøring til kopiering/afspilning....... 110
Kopiering til diske .............................. 112
Afspilning af en kopieret disk............. 115
Håndtering af den kopierede disk
(Formatering, automatisk beskyttelse,
visning af diskoplysninger)........................ 116
[2] Overspilning af billeder til andre
videoapparater ................................. 117
[3] Med en printer (PictBridge) ............ 118
6
VQT1Z22
[1] Mulige opgaver med en pc ............. 121
Slutbruger-licensaftale ...................... 123
[2] Driftsmiljø......................................... 124
Opsætning
[1] Installation ....................................... 126
[2] Tilslutning til en PC......................... 128
Om computerskærmen ..................... 130
Anvendelse sammen med en PC
[1] Start HD Writer AE 1.0..................... 131
Læs betjeningsvejledningerne for
softwareapplikationerne .................... 131
[2] Hvis du bruger Macintosh .............. 132
Andet
Symboler
[1] Indikationer...................................... 133
[2] Meddelelser ..................................... 136
Om gendannelse............................... 137
Gode tip!
[1] Funktioner, som ikke kan bruges
samtidig ...........................................
[2] Fejlfinding ........................................
Forsigtighedsregler ved brug ..................
Specifikationer...........................................
138
141
148
152
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
7 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Tilbehør
Kontrollér dette tilbehør, før du bruger denne enhed.
Batteripakke
VW-VBG130
Lysnetadapter
VSK0698
Lysnetkabel
K2CQ2CA00006
Jævnstrømskabel
K2GJYDC00004
Ekstra tilbehør
Visse tilbehør sælges ikke i alle lande.
Lysnetadapter (VW-AD21E-K)*1
Batteripakke (lithium/VW-VBG130)
Batteripakke (lithium/VW-VBG260)
Batteripakke (lithium/VW-VBG6)*2
Sæt med batteripakkeholder (VW-VH04)
HDMI-minikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30)
Tele-konverteringslinse (VW-T4314H)
Vidvinkellinse (VW-W4307H)
Fjernbetjening
(Indbygget batteri)
N2QAEC000024
AV-kabel
K2KYYYY00054
Komponentkabel
K1HY10YY0005
USB-kabel
K1HY04YY0032
Filtersæt (VW-LF43NE)
Video DC lys (VW-LDC103E)
Pære til video DC lys (VZ-LL10E)
Stereomikrofon (VW-VMS2E)
Skoadapter (VW-SK12E)
DVD-brænder (VW-BN1)
*1 De medfølgende jævnstrømskabler kan
ikke anvendes på denne enhed.
*2 Du skal brug sættet med
batteripakkeholder VW-VH04
(ekstraudstyr).
Stylus-pen
VFC4394
Kontaktskoadapter
(leveres sammen med HDCTM300, leveres ikke
sammen med HDC-HS300)
VYC0996
CD-ROM
7
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
8 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Funktioner
∫ Meget klare, højdefinitionsbilleder
Denne enhed kan optage detaljerede højdefinitionsbilleder.

Højdefinitionsbilleder (1920k1080)*
A Antal tilgængelige skanderingslinjer 1080
* Hvis optagelsesfunktionen er HA/HG/HX.

Standardbilleder (720k576)
B Antal tilgængelige skanderingslinjer 576
Hvad er AVCHD?
Dette format er beregnet til optagelse og afspilning af højdefinitionsbilleder med mange detaljer.
Billederne optages på grundlag af MPEG-4 AVC/H.264 kodeks til komprimering af billeder og lyd med
Dolby Digital 5.1 Creator.
≥ Da optagelsesmetoden er anderledes end på en almindelig DVD-video, er dataene ikke kompatible.
∫ Kompatibilitet med andre produkter
Brug med andre
produkter
Når du ser video/ Billeder
på dit TV
(l 102 til 109)
Tilgængelig funktion
Afspilning med HDMI-minikabel
jAfspilning ved brug af VIERA Link-optagere
(HDAVI Control™) (l 107)
Billedkvalitet
Højdefinitionsbilleder
Afspilning med komponentkablet [1080i]
Afspilning med komponentkablet [576i]
Standardbilleder
Afspilning med AV-kablet
Brug af en DVD-brænder
(l 110 til 116)
Tilslutning af en DVD-brænder for at kopiere til/
afspille en disk
jAfspilning af en kopieret disk (l 115)
Højdefinitionsbilleder
Mulige opgaver med en
pc
(l 121 til 122)
Kopiering af data til en PC og redigering heraf
Højdefinitionsbilleder
Standardbilleder
Skrivning af data til BD/DVD-diske og SD-kort
Konvertering af filmdata til MPEG2
Standardbilleder
Oprettelse af en DVD-Video disk
Overspilning af billeder til
andre videoapparater
(l 117)
8
VQT1Z22
Overspilning af billeder ved tilslutning med AV-kablet
Standardbilleder
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
9 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Klargøring
Inden brug
1
Håndtering af den indbyggede hukommelse
og HDD-enheden (harddiskdrev)
:
Denne enhed er udstyret med indbygget 32 GB-hukommelse. Når man benytter denne komponent,
skal man være særlig opmærksom på følgende punkter.
:
Denne enhed er udstyret med en indbygget 120 GB-harddisk. En harddisk kan lagre store
datamængder, men man skal holde øje med forskellige ting. Når du anvender denne komponent, skal
man være særlig opmærksom på følgende punkter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende optaget indhold
Panasonic påtager sig intet ansvar for skader, som er et direkte eller indirekte resultat af alle typer
problemer, som resulterer i tab af optaget eller redigeret indhold (data), og garanterer ikke for noget
indhold, hvis optagelse eller redigering ikke fungerer ordentligt. Ligeledes gælder ovenstående også
i tilfælde, hvor en hvilken som helst type reparation udføres på apparatet (inklusive en hvilken som
helst ikke-HDD relateret komponent).
Håndtering af den indbyggede hukommelse [HDC-TM300]
∫ Dataene skal sikkerhedskopieres regelmæssigt.
Den indbyggede hukommelse eller HDD-enheden er en midlertidig lagerenhed. For at undgå sletning
af data på grund af statisk elektricitet, elektromagnetiske bølger, brud og fejl, bør man
sikkerhedskopiere data til en computer eller dvd-disk. (l 110, 121)
∫ Adgangslampe [ACCESS] A
≥ Lampen lyser, når der søges adgang til SD-kort eller den indbyggede hukommelse (initialisering,
optagelse, afspilning, sletning osv.).
≥ Nedenstående funktioner må ikke udføres, når lampen lyser. Dette kan ødelægge den indbyggede
hukommelse eller udløse en fejl i enheden.
jSluk for videokameraet
jIndsætte og fjerne USB-kablet
jUdsætte enheden for vibrationer eller stød
≥ Om bortskaffelse af eller afhændelse af denne enhed til andre. (l 149)
9
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
10 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Håndtering af HDD-enheden [HDC-HS300]
∫ HDD-enheden må ikke udsættes
for vibrationer og stød.
På grund af miljø- og håndteringsbetingelser kan
det ske, at HDD er delvis beskadiget, eller at den
ikke kan læse, optage og afspille data. Enheden
må ikke udsættes for vibrationer eller stød, og
man må ikke afbryde strømmen under optagelse
eller afspilning.
Hvis enheden anvendes på et sted med høje
lyde, som f.eks. på en natklub eller lignende,
kan optagelsen muligvis stoppe pga.
lydvibrationer. Optagelse af dataene på et SDkort anbefales på sådanne steder.
∫ Transport
Når man transportere enheden, skal man slukke
for strømmen og passe på ikke at ryste, tabe
eller støde det.
∫ Falddetektion
[
] angives på skærmen, når der detekteres
en vægtløs tilstand. Hvis en vægtløs tilstand
detekteres gentagne gange, stopper enheden
muligvis med at optage eller afspille for at
beskytte harddisken.
∫ HDD-adgangslampe
[ACCESS HDD] A
∫ Dataene skal sikkerhedskopieres
regelmæssigt.
HDD-enheden er en midlertidig lagerenhed. For
at undgå sletning af data på grund af statisk
elektricitet, elektromagnetiske bølger, brud og
fejl, bør man sikkerhedskopiere data til en
computer eller DVD-disk. (l 110, 121)
∫ Hvis HDD-enheden ikke virker
normalt, skal du straks
sikkerhedskopiere dine data.
Fejl i HDD-enheden kan frembringe en
kontinuerlig støj eller en knasende lyd under
optagelse eller afspilning. Hvis du fortsætter med
at bruge den, kan det forårsage yderligere skade
og sætte HDD-enheden ude af drift. Hvis disse
fænomener bemærkes, skal man omgående
kopiere dataene på harddisken til en computer,
DVD-disk osv. og kontakte forhandleren.
Hvis HDD-enheden først går i stykker, kan
dataene ikke gendannes.
∫ Enheden virker muligvis ikke i
meget varme eller kolde
omgivelser.
Enheden deaktiveres for at beskytte harddisken.
∫ Enheden må ikke benyttes under
lavtryksbetingelser.
HDD-enheden kan udvise en fejl, hvis den
anvendes i en højde på mindst 3000 m over
havoverfladen.
10
VQT1Z22
≥ Lampen lyser, mens der opnås adgang til
HDD-enheden (initialisering, optagelse,
afspilning, sletning osv.).
≥ Nedenstående funktioner må ikke udføres, når
lampen lyser. Dette kan ødelægge HDD’en
eller udløse en fejl i enheden.
jSlukning af videokameraet
jIndsættelse og fjernelse af USBforbindelseskablet
jUdsætte videokameraet for vibrationer eller
stød
≥ Om bortskaffelse eller overdragelse af denne
enhed. (l 149)
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
11 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Klargøring
2
Inden brug
Identifikation og håndtering
af komponenter
[HDC-TM300]
1
2 3 4 5
6
7
8
10
11 12 13 14 15
19
20
21
1
A/V
16 17 18
LCD-skærm (berøringsskærm) (l 28, 37)
≥ Den kan åbnes op til 90o.
≥ Den kan rotere op til 180o A mod objektivet
eller 90o B mod søgeren.
På grund af begrænsninger i teknologier til
fremstilling af LCD, kan der være små lyse eller
mørke prikker på LCD-skærmen. Dette er dog
ikke en funktionsfejl, da det ikke påvirker det
optagede billede.
9
2
Knap til optisk billedstabilisering
[
, O.I.S.] (l 60)
3 Indgang (Ventilator)
≥ Ventilatoren drejer rundt for at forhindre, at den
indvendige temperatur stiger. Pas på, at indgangen
ikke tildækkes, når du bruger denne enhed.
4 Intelligent Auto-knap [iA] (l 43)
5 PRE-REC-knap [PRE-REC] (l 50)
6 Okularindstillingsknap (l 38)
7 Batteriholder (l 20)
8 Jævnstrømsindgangsstik [DC IN] (l 23)
≥ Brug altid den medfølgende lysnetadapter eller
en original Panasonic lysnetadapter
(VW-AD21E-K; ekstraudstyr).
9 USB-stik [ ] (l 110, 118, 128)
10 Knappen Lynmenu [Q.MENU] (l 30)
11 Start/stop-knap til alternativ optagelse
(l 42)
≥ Denne knap virker på samme måde som start-/
stop-knappen til optagelse.
11
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
12 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
12 Zoom-knapper (l 58)
≥ Disse knapper virker på samme måde som
zoom-grebet. Man kan ændre
miniaturevisningen og justere volumen.
13 Menuknap [MENU] (l 29)
14 Sletteknap [ ] (l 92)
15 Åbningsgreb til SD-kort [OPEN] (l 25)
16 Audio-video udgangsstik [A/V]
(l 102, 117)
≥ Brug AV-kablet (kun det medfølgende kabel).
17 Komponentstik [COMPONENT] (l 102)
18 HDMI ministik [HDMI] (l 102, 107)
19 Adgangslampe [ACCESS] (l 9, 25)
20 Kortåbning (l 25)
21 SD-kortdæksel (l 25)
22
23
24
25
26
27
28
22 Objektivdæksel
≥ Objektivdækslet åbnes i
filmoptagelsesfunktion eller
billedoptagelsesfunktion. (l 26)
23 Manuel multifunktionsring (l 77)
24 Højttaler
25 Manuel fokusknap [FOCUS] (l 80)
26 Manuel funktionsknap [FUNCTION] (l 81)
27 Fjernbetjeningssensor (l 41)
28 Optagelseslampe (l 32)
29
Drej objektivhætten mod uret A for at fjerne den.
Ved påsætning anbringes den i revnen B og
drejes med uret C.
≥ Anbring MC-beskyttelsesfilteret eller ND-filteret
i filtersættet (VW-LF43NE; ekstraudstyr) foran
modlysblænderen.
≥ Når tele-konverteringslinsen (VW-T4314H;
ekstraudstyr) eller vidvinkelkonverteringslinsen
(VW-W4307H; ekstraudstyr) påsættes, skal
modlysblænden først fjernes.
Vær opmærksom på følgende.
Når 2 stykker objektivtilbehør, f.eks. ND-filteret
og tele-konverteringslinsen, påsættes og knappen trykkes i W-retningen, vil billedets 4
hjørner blive mørkere. (Vignettering)
(Når der anvendes ekstraudstyr med 2 linser,
skal du først fjerne objektivhætten, før du kan
sætte dem på).
Fastgørelse af objektivdækslet
(Inkluderet i filtersættet
(VW-LF43NE; ekstraudstyr))
≥ Når filtersættet (VW-LF43NE; ekstraudstyr)
benyttes, skal objektivfladerne beskyttes, når
enheden ikke er i brug, ved påsætning af
objektivdækslet, som medfølger.
30
31
≥ Hold begge sider af objektivdækslet med
tommelfinger og fingerspids når du påsætter
eller aftager objektivdækslet.
32 AF-hjælpelampe (l 75)
32
29 Indbygget blitz (l 64)
30 Objektiv (LEICA DICOMAR)
31 Objektivhætte
12
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
37
38
13 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
39
40
41
42
36
35
34
MIC
33
43
44
46
33
34
35
36
45
Funktionsdrejeknap (l 26)
Start/stop-knap til optagelse (l 47)
Statusindikator (l 26)
Søger (l 38)
På grund af begrænsninger i teknologier til
fremstilling af LCD, kan der være små lyse
eller mørke prikker på søgerskærmen. Dette
er dog ikke en funktionsfejl, da det ikke
påvirker det optagede billede.
37 Fotoknap [
] (l 51)
38 Zoom-knap [W/T] (I optagelsesfunktion)
(l 58)
Miniaturevisningsknap/Lydstyrkeknap
[s
/VOLr] (I afspilningsfunktion)
(l 83)
39 Interne mikrofoner
(5.1 kanals understøttelse)
40 Monteringsdel til skoadapter
41 Skoadapterdæksel
42 Udløserknap til skoadapter
[SHOE ADAPTOR RELEASE]
DC-videolyset/VW-LDC103E (ekstraudstyr) kan
monteres på skoadapteren (medfølger).



1 Åbn skoadapterdækslet.
2 Forbind skoadapteren til denne enhed, og
luk dækslet.
3 Tilslut videolyset til denne enhed.
13
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
14 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
≥ Når du fjerner skoadapteren, skal du skubbe
SHOE ADAPTOR RELEASE-grebet og fjerne
skoadapteren, mens du skubber grebet.
43 Mikrofonstik [MIC]
≥ Det er muligt at anvende en plug-in-type
mikrofon som en ekstern mikrofon.
≥ Lyden bliver i stereo (2 kanals) med den
eksterne mikrofonindgang.
≥ Når enheden er tilsluttet lysnetadapteren, kan
der nogle gange høres støj, afhængigt af
mikrofontypen. I sådanne tilfælde skal du skifte
til batteriet som strømforsyning, og støjen vil
ophøre.
44 Hovedtelefonstik [ ] (l 65)
≥ Overdrevent lydtryk fra øretelefoner og
høretelefoner kan forårsage høretab.
45 Håndrem
Justér længden af håndremmen efter størrelsen
på din hånd.
1 Vip remmen rundt.
2 Justér længden.
3 Sæt remmen på plads.
46 Fastgørelse af skulderstrop
47
48
47 Batteriudløsningsknap [BATT] (l 20)
48 Stativfatning
Dette er et hul, som bruges til at fastgøre stativet,
der fås som ekstraudstyr. (Der henvises til
brugervejledningen til stativet for detaljerede
oplysninger om montering af stativet).
A Kamerasokkel
14
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
15 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
[HDC-HS300]
1
2 3 4 5
6
7
8
10
11 12 13 14 15
19
20
21
1
A/V
16 17 18
LCD-skærm (berøringsskærm) (l 28, 37)
≥ Den kan åbnes op til 90o.
≥ Den kan rotere op til 180o A mod objektivet
eller 90o B mod søgeren.
På grund af begrænsninger i teknologier til fremstilling
af LCD, kan der være små lyse eller mørke prikker på
LCD-skærmen. Dette er dog ikke en funktionsfejl, da
det ikke påvirker det optagede billede.
2
Knap til Optisk billedstabilisering
[
, O.I.S.] (l 60)
3 Indgang (Ventilator)
≥ Ventilatoren drejer rundt for at forhindre, at den
indvendige temperatur stiger. Pas på, at indgangen
ikke tildækkes, når du bruger denne enhed.
9
4 Intelligent Auto-knap [iA] (l 43)
5 PRE-REC-knap [PRE-REC] (l 50)
6 Okularindstillingsknap (l 38)
7 Batteriholder (l 20)
8 Jævnstrømsindgangsstik [DC IN] (l 23)
≥ Brug altid den medfølgende lysnetadapter eller
en original Panasonic lysnetadapter
(VW-AD21E-K; ekstraudstyr).
9 USB-stik [ ] (l 110, 118, 128)
10 Knappen Lynmenu [Q.MENU] (l 30)
11 Start/stop-knap til alternativ optagelse (l 42)
≥ Denne knap virker på samme måde som start-/
stop-knappen til optagelse.
12 Zoom-knapper (l 58)
≥ Disse knapper virker på samme måde som
zoom-grebet. Man kan ændre
miniaturevisningen og justere volumen.
13 Menuknap [MENU] (l 29)
14 Sletteknap [ ] (l 92)
15 Åbningsgreb til SD-kort [OPEN] (l 25)
16 Audio-video udgangsstik [A/V] (l 102, 117)
≥ Brug AV-kablet (kun det medfølgende kabel).
17 Komponentstik [COMPONENT] (l 102)
18 HDMI ministik [HDMI] (l 102, 107)
19 Adgangslampe [ACCESS] (l 25)
20 Kortåbning (l 25)
21 SD-kortdæksel (l 25)
15
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
16 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
23 24
25
26
27
22
28
29
30
22 Objektivdæksel
≥ Objektivdækslet åbnes i
filmoptagelsesfunktion eller
billedoptagelsesfunktion. (l 26)
23 Interne mikrofoner
(5.1 kanals understøttelse)
24 Manuel multifunktionsring (l 77)
25 Højttaler
26 Tilbehørssko
≥ DC-videolyset/VW-LDC103E (ekstraudstyr)
osv. kan monteres her.


27
28
29
30
31 Indbygget blitz (l 64)
32 Objektiv (LEICA DICOMAR)
33 Objektivhætte
Drej modlysblænden mod uret A for at fjerne
den. Ved påsætning anbringes den i revnen B
og drejes med uret C.

Vær opmærksom på følgende.
Når 2 stykker objektivtilbehør, f.eks. ND-filteret
og tele-konverteringslinsen, påsættes og knappen trykkes i W-retningen, vil billedets 4
hjørner blive mørkere. (Vignettering)
(Når der anvendes ekstraudstyr med 2 linser,
skal du først fjerne objektivhætten, før du kan
sætte dem på).
Fastgørelse af objektivdækslet
(Inkluderet i filtersættet
(VW-LF43NE; ekstraudstyr))
Manuel fokusknap [FOCUS] (l 80)
Manuel funktionsknap [FUNCTION] (l 81)
Fjernbetjeningssensor (l 41)
Optagelseslampe (l 32)
31
≥ Anbring MC-beskyttelsesfilteret eller ND-filteret
i filtersættet (VW-LF43NE; ekstraudstyr) foran
modlysblænderen.
≥ Når tele-konverteringslinsen (VW-T4314H;
ekstraudstyr) eller vidvinkelkonverteringslinsen
(VW-W4307H; ekstraudstyr) påsættes, skal
modlysblænden først fjernes.
≥ Når filtersættet (VW-LF43NE; ekstraudstyr)
benyttes, skal objektivfladerne beskyttes, når
enheden ikke er i brug, ved påsætning af
objektivdækslet, som medfølger.
32
33
≥ Hold begge sider af objektivdækslet med
tommelfinger og fingerspids når du påsætter
eller aftager objektivdækslet.
34 AF-hjælpelampe (l 75)
34
16
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
17 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
39 40 41
38
37
36
35
MIC
42
43
45
35 Start/stop-knap til optagelse (l 47)
36 HDD-adgangslampe [ACCESS HDD]
(l 10)
37 Søger (l 38)
På grund af begrænsninger i teknologier til
fremstilling af LCD, kan der være små lyse
eller mørke prikker på søgerskærmen. Dette
er dog ikke en funktionsfejl, da det ikke
påvirker det optagede billede.
38 Funktionsdrejeknap (l 26)
39 Foto-knap [
] (l 51)
40 Zoom-knap [W/T] (I optagelsesfunktion)
(l 58)
Miniaturevisningsknap/Lydstyrkeknap
[s
/VOLr] (I afspilningsfunktion)
(l 83)
41 Statusindikator (l 26)
44
42 Mikrofonstik [MIC]
≥ Det er muligt at anvende en plug-in-type
mikrofon som en ekstern mikrofon.
≥ Lyden bliver i stereo (2 kanals) med den
eksterne mikrofonindgang.
≥ Når enheden er tilsluttet lysnetadapteren, kan
der nogle gange høres støj, afhængigt af
mikrofontypen. I sådanne tilfælde skal du skifte
til batteriet som strømforsyning, og støjen vil
ophøre.
43 Hovedtelefonstik [ ] (l 65)
≥ Overdrevent lydtryk fra øretelefoner og
høretelefoner kan forårsage høretab.
17
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
18 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
44 Håndrem
Justér længden af håndremmen efter størrelsen
på din hånd.
1
2
3
45
Vip remmen rundt.
Justér længden.
Sæt remmen på plads.
Fastgørelse af skulderstrop
46
47
46 Udløserknap til batteri [BATT] (l 20)
18
VQT1Z22
47 Stativfatning
Dette er et hul, som bruges til at fastgøre stativet,
der fås som ekstraudstyr. (Der henvises til
brugervejledningen til stativet for detaljerede
oplysninger om montering af stativet).
A Kamerasokkel
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
19 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Klargøring
Opsætning
1
Strømforsyning
∫ Kort, som kan bruges med dette videokamera
Det batteri, der skal anvendes sammen med denne enhed, er det medfølgende batteri
VW-VBG130/VW-VBG260/VW-VBG6.
≥ Denne enhed har en funktion, som kan se, om batterier kan anvendes, og disse batterier
(VW-VBG130/VW-VBG260/VW-VBG6) er kompatible med denne funktion. (Batterier, som ikke
er kompatible med denne funktion, kan ikke bruges).
≥ For at bruge VW-VBG6 til denne enhed skal du bruge batteripakkesættet VW-VH04 (ekstraudstyr).
Forfalskede batteripakker, som ligner det originale produkt, er blevet fundet i visse lande, hvor
de frit kan købes på markedet. Nogle af disse batteripakker er ikke beskyttet med en egnet
intern beskyttelse, som opfylder kravene iht. relevante sikkerhedsstandarder. Det er muligt, at
sådanne batteripakker kan føre til brand eller eksplosion. Bemærk, at vi ikke kan holdes
ansvarlig for ulykker eller fejl, som opstår som et resultat af brugen af et forfalsket batteripakke.
Vi anbefaler derfor den originale Panasonic-batteripakke, så du altid bruger et sikkert produkt.
Opladning af batteriet
Dette videokamera er ikke opladet, når det købes. Batteriet skal oplades, inden brug af
videokameraet.
Vigtigt:
Hvis jævnstrømskablet sættes i lysnetadapteren, oplades batteriet ikke. Fjern jævnstrømskablet
fra lysnetadapteren.
Opladelampe [CHARGE] A
Tændes:
Oplader (Opladningstid: l 21)
Slukkes:
Opladning gennemført
Blinker:
Sørg for, at kontaktfladerne på batteriet eller
lysnetadapteren er fri for snavs, fremmedlegemer
eller støv, og tilslut dem igen korrekt. (l 150)
1
Forbind AC-kablet til lysnetadapteren og stikkontakten.
2
Isæt batteriet i lysnetadapteren i pilenes retning.
19
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
20 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
≥ Vi anbefaler Panasonic-batterier (l 7, 21, 22).
≥ Hvis du bruger andre batterier, kan vi ikke garantere for produktets kvalitet.
≥ Må ikke udsættes for varme eller ild.
≥ Batteriet eller batterierne må ikke efterlades i bilen med lukkede døre og vinduer, hvor det eller de er
udsat for direkte sollys i en længere periode.
Isætning/udtagning af batteri
Sæt batteriet i ved at sætte det ind i den retning, der vises på figuren.
Fjernelse af batteriet
Sørg for, at der er slukket for strømmen, og at
statusindikatoren er slukket, før du fjerner
batteriet ved at tage fat i det. Pas på, at du
ikke taber det.
Flyt BATTERY-grebet i den retning, der er
angivet ved hjælp af pilen, og fjern
batteriet, når det er låst op.
A Isæt batteriet, så det klikker og låses på
plads.
BATT
FORSIGTIG
Eksplosionsfare, hvis batteriet ikke udskiftes
korrekt. Udskift kun med samme eller
tilsvarende type som anbefalet af
producenten. Bortskaf brugte batterier efter
producentens anvisninger.
20
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
21 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Opladningstid og optagelsestid
∫ Opladnings-/optagelsestid
≥ Temperatur: 25 oC/fugtighed: 60%
≥ Når du bruger søgeren (tiderne i parentes er til brug af LCD-skærmen)
HDC-TM300
Batteri-modelnummer
[Spænding/kapacitet
(minimum)]
Opladningstid
Maksimum
kontinuerlig
optagelsestid
Aktuel optagelsestid
Medfølgende batteri/
VW-VBG130
(ekstraudstyr)
[7,2 V/1250 mAh]
2 h 35 min
1 h 50 min
(1 h 45 min)
1 h 5 min
(1 h 5 min)
VW-VBG260
(ekstraudstyr)
[7,2 V/2500 mAh]
4 h 40 min
3 h 30 min
(3 h 20 min)
2 h 10 min
(2 h 5 min)
VW-VBG6
(ekstraudstyr)*
[7,2 V/5400 mAh]
9 h 25 min
8 h 40 min
(8 h 15 min)
5 h 20 min
(5 h 5 min)
21
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
22 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
HDC-HS300
Batterimodelnummer
[Spænding/
kapacitet
(minimum)]
Medfølgende batteri/
VW-VBG130
(ekstraudstyr)
[7,2 V/1250 mAh]
VW-VBG260
(ekstraudstyr)
[7,2 V/2500 mAh]
Aktuel
optagelsestid
HA/HG/HX
1 h 35 min
(1 h 35 min)
1h
(55 min)
HE
1 h 40 min
(1 h 35 min)
1h
(1 h)
HA/HG/HX/
HE
1 h 45 min
(1 h 40 min)
1 h 5 min
(1 h)
HA/HG/HX
3 h 10 min
(3 h)
1 h 55 min
(1 h 50 min)
HE
3 h 10 min
(3 h 5 min)
2h
(1 h 55 min)
HA/HG/HX/
HE
3 h 20 min
(3 h 10 min)
2 h 5 min
(2 h)
HA/HG/HX
7 h 50 min
(7 h 30 min)
4 h 50 min
(4 h 40 min)
HE
8h
(7 h 35 min)
4 h 55 min
(4 h 40 min)
HA/HG/HX/
HE
8 h 20 min
(8 h)
5 h 10 min
(4 h 55 min)
HDD
2 h 35 min
SD
HDD
4 h 40 min
SD
VW-VBG6
(ekstraudstyr)*
[7,2 V/5400 mAh]
Maksimum
kontinuerlig
optagelsestid
Opladning Optagelsesd Optagelses
stid
estination
funktion
HDD
9 h 25 min
SD
* Du skal brug sættet med batteripakkeholder VW-VH04 (ekstraudstyr).
≥ Disse tider er tilnærmede.
≥ Den opladningstid, der er angivet, gælder når batteriet er helt afladet. Opladnings- og
optagetiden kan variere, afhængigt af brugsforholdene såsom høj/lav temperatur.
≥ Den faktiske optagelsestid henviser til optagelsestiden, når optagelsen gentagne gange startes/
stoppes, enheden tændes/slukkes, zoomknappen flyttes osv.
≥ Batterierne bliver varme efter brug eller opladning. Dette er ikke en funktionsfejl.
Batterikapacitetindikation
≥ Visningen ændres, efterhånden som batteriets kapacitet falder.
#
#
#
#
Hvis der er mindre end 3 minutter tilbage, bliver
rødt. Hvis batteriet aflades, vil (
)
blinke.
≥ Den resterende batterikapacitet vises, når du bruger et Panasonic-batteri, som du kan anvende til
dette videokamera. Det kan tage lidt til at få vist den resterende batterikapacitet. Den aktuelle tid
kan variere, afhængig af dit aktuelle behov.
≥ Den maksimale resterende batterikapacitet, som kan angives, er 9 timer 59 minutter. Hvis den
aktuelle resterende tid overskrider 9 timer 59 minutter, forbliver lampen grøn, indtil den resterende
tid falder under 9 timer 59 minutter.
≥ Når du skifter funktion, slukker tidsangivelsen et øjeblik, så den resterende batterikapacitet kan
genberegnes.
≥ Hvis du anvender lysnetadapter eller batterier, som er fremstillet af andre virksomheder, vises den
resterende batterikapacitet ikke.
22
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
23 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Tilslutning til stikkontakten
Videokameraet er i standby, når lysnetadapteren tilsluttes. Hovedkredsløbet er altid “live”, så længe
lysnetadapteren er tilsluttet en stikkontakt.
Vigtigt:
Hvis jævnstrømskablet sættes i lysnetadapteren, så oplades batteriet ikke.
≥ Benyt ikke AC-kablet til andet udstyr, da det er designet specielt til denne enhed. Benyt heller
ikke AC-kabler fra andet udstyr til denne enhed.
DC IN

A Jævnstrømsudgangsstik
B Jævnstrømsstik
Isæt jævnstrømskablet, så det passer til [

]-mærket på jævnstrømsstikket.
1
Forbind AC-kablet til lysnetadapteren og stikkontakten.
2
Forbind jævnstrømskablet til lysnetadapteren.
3
Forbind jævnstrømskablet til jævnstrømstikket [DC IN].
≥ Sørg for at sætte funktionen til OFF, og at statusindikatoren er slukket, før du frakobler
lysnetadapteren.
23
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
24 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Klargøring
Opsætning
2
Klargøring af SD-kort
Denne enhed (en SDHC-kompatibel enhed) er kompatibel med både SD-memorykort og SDHCmemorykort. Hvis du anvender et SDHC-memorykort i en anden enhed, skal du bekræfte, at
enheden understøtter SDHC-memorykort.
Kort, som du kan bruge med dette videokamera
Brug SD-kort, som opfylder Class 4 eller højere til SD Speed Class Rating* til filmoptagelse.
Korttype
SDhukommelses
-kort
SDHChukommelses
-kort
Optagelse af film
Følgende modeller Panasonic SD-kort kan bruges.
Optagelse af
still-billeder
8 MB
16 MB
Kan ikke benyttes.
Kan benyttes.
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
Driften kan ikke garanteres.
Optagelsen stopper muligvis pludselig under
optagelse af film, afhængig af det SD-kort, du
benytter. (l 142)
Kapacitet
1 GB
RP-SDV01G
2 GB
RP-SDV02G, RP-SDM02G
4 GB
RP-SDV04G, RP-SDM04G
6 GB
RP-SDM06G
8 GB
RP-SDV08G
12 GB
RP-SDM12G
16 GB
RP-SDV16G
32 GB
RP-SDV32G
* SD Speed Class Rating er hastighedsstandard for efterfølgende skrivninger.
≥ Læs de seneste oplysninger om de
SD-memorykort/SDHC-memorykort, der kan
anvendes til optagelse af film på nedenstående
hjemmeside.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Denne hjemmeside er kun på engelsk.)
≥ 4 GB (eller over), som ikke har et SDHC-logo,
er ikke baseret på
SD-memorykortspecifikationer.
≥ Når skrivebeskyttelseskontakten A på SD-kortet
er låst, kan der ikke
24
VQT1Z22
32
foretages optagelse, sletning eller redigering
på kortet.
≥ Hold hukommelseskortet uden for børns
rækkevidde for at undgå, at de sluger det.
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
25 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Isætning/udtagning af et SD-kort
Hvis du bruger et andet SD-kort end et fra Panasonic, eller hvis du bruger et SD-kort, som du
tidligere har brugt på andet udstyr, for første gang på denne enhed, skal du formatere SD-kortet.
(l 101) Når SD-kortet formateres, slettes alle data. Når dataene er slettet, kan de ikke gendannes.
Kopiér derfor vigtige data til et pc, dvd-disk osv. før du starter formateringen. (l 110, 121)
Fare:
Hvis SD-kortet udtages, mens adgangslampen er tændt, kan der opstå en funktionsfejl, eller de
data, der optaget på SD-kortet, kan gå tabt.
Adgangslampe [ACCESS] A
≥ Når du får adgang til SD-kortet eller den
indbyggede hukommelse ved brug af denne
enhed, lyser adgangslampen.
1
Åbn LCD-skærmen.
≥ Kontrollér, at adgangslampen er slukket.
2
Åbn SD-kortdækslet, mens du
skubber OPEN-grebet til side B.
3
Isæt/udtag SD-kortet.
OPEN
≥ Vend etiketsiden C i den retning, der vises på
illustrationen, og skub kortet lige ind, så langt
det kan komme.
≥ Tryk på midten af SD-kortet, og træk det lige
ud.
4
Luk SD-kortdækslet forsvarligt.
≥ Luk det korrekt, indtil der lyder et klik.
≥ Undgå at røre ved polerne på bagsiden af SD-kortet.
≥ SD-kortet må ikke stødes hårdt, bøjes eller tabes.
≥ Elektrisk støj, statisk elektricitet eller funktionssvigt i denne enhed eller SD-kortet kan beskadige eller
slette de data, som er gemt på SD-kortet.
≥ Når kortets adgangslampe er tændt, må du ikke gøre følgende:
jFjerne SD-kortet
jSluk for videokameraet
jIndsætte og fjerne USB-forbindelseskablet
jUdsætte videokameraet for vibrationer eller stød
Udførelse af ovennævnte mens lampen er tændt, da det kan forårsage, at dataene/SD-kortet på
denne enhed beskadiges.
25
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
26 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Klargøring
Opsætning
3
Valg af funktion (Hvordan
enheden tændes og slukkes)
Skift funktion til optagelse, afspilning eller på OFF.
Tænd for strømmen ved at skifte funktionen til
trykker på låsudløserknappen A.
HDC-TM300
,
eller
, mens du
HDC-HS300
OFF
≥ Drej funktionsdrejeknappen samtidig med,
at du trykker på låsudløserknappen, hvis
du skifter fra OFF til en anden funktion.
≥ Justér ved hjælp af mærket B.
≥ Statusindikator C.
≥ Drej funktionsdrejeknappen, mens du
trykker på låsudløserknappen, hvis du
skifter fra OFF til en anden funktion.
≥ Justér ved hjælp af mærket B.
≥ Statusindikator C.
Statusindikatoren lyser.
For at slukke strømmen
Skift funktionen til OFF.
Statusindikatoren slukkes.
Filmoptagelsesfunktion (l 47)
Billedoptagelsesfunktion (l 51)
Afspilningsfunktion (l 82, 89)
OFF
26
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
27 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Sådan tændes og slukkes med LCD-skærmen/søgeren
Når funktionen er indstillet til
eller
, kan strømmen tændes eller slukkes vha. LCD-skærmen
eller søgeren.
Åbn LCD-skærmen eller træk søgeren ud for at tænde for enheden.
≥ Strømmen slukkes ikke med mindre LCD-skærmen er lukket og søgeren er skubbet ind.
≥ Strømmen slukkes ikke under optagelse af film, selvom LCD-skærmen lukkes og søgeren skubbes
ind.
∫ For at slutte strømmen til
HDC-TM300
HDC-HS300
A Statusindikatoren lyser.
∫ For at slukke strømmen
HDC-TM300
HDC-HS300
A Statusindikatoren slukkes.
Skift funktionen til OFF, når enheden ikke benyttes.
27
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
28 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Klargøring
Opsætning
4
Sådan bruges
berøringsskærmen
Du kan røre direkte på LCD-skærmen (berøringsskærm) med fingeren.
Det er nemmere at bruge stylus-pennen (medfølger) til betjening, eller hvis det er svært at bruge fingrene.
∫ Peg
∫ Om funktionsikonerne
Peg og slip berøringsskærmen for at vælge et
ikon eller billede.
/
/
/
:
Disse ikoner anvendes til at skifte mellem
menuer og miniaturevisningssider, til valg af
element og til indstilling osv.
≥ Peg på midten af ikonet.
≥ Når du peger på berøringsskærmen sker der
ikke noget, hvis du samtidig peger på en anden
del af berøringsskærmen.
∫ Om stylus-pennen
Stylus-pennen (medfølger) kan opbevares på
enheden som vist, når den ikke bruges. Fjern styluspennen fra enheden, når pennen skal bruges.
≥ Anvend kun den medfølgende stylus-pen.
≥ Du må ikke bukke stylus-pennen, når du lukker
LCD-skærmen.
28
VQT1Z22
:
Peg for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede, f.eks. når du indstiller en menu
≥ Tør LCD-skærmen af med en blød klud, f.eks.
en pudseklud til briller, hvis der er fingeraftryk
eller snavs på den.
≥ Du må ikke røre LCD-skærmen med
genstande med hård spids, f.eks. en kuglepen.
≥ Du må ikke bruge neglene på LCD-skærmen
eller gnide eller trykke for hårdt på den.
≥ Berøringen kan være svær at se eller genkende,
hvis beskyttelsesfilmen til LCD-skærmen er påsat.
≥ Udfør kalibrering af berøringsskærmen, hvis
berøringen ikke genkendes, eller den forkerte
placering genkendes. (l 38)
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
29 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Klargøring
Opsætning
5
Brug af menuskærmbilleder
MENU
A Det anbefales at holde LCD-skærmen med tomme- og pegefinger, når du trykker på knapperne på
LCD-skærmen.
1
Tryk på knappen MENU.
4
Peg på det ønskede element for
at aktivere indstillingen.
5
Peg på [EXIT], eller tryk på
knappen MENU for at afslutte
menuindstillingen.
MENU
2
3
Peg på topmenuen A.
Peg på undermenuen B.
≥ Du kan få vist den næste (forrige) side ved at
pege på
/
.
≥ Indstillingen af informationsdisplayet er
fuldført, når
er omsluttet af en gul
ramme, når du peger på det.
∫ Om
indstilling af
informationsdisplayet
En forklarende eller bekræftende meddelelse for
den undermenu eller det element, der peges på,
vises i trin 3 og 4.
Peg på
for at annullere indstillingen af
informationsdisplayet.
29
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
30 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Brug af lynmenuen
Her kan du hurtigt indstille nogle af menuerne.
1
Tryk på Q.MENU knappen.
Ikon
Funktion
Q.MENU
/
8M
/
5M
10.6/
/
7M
/
4.5M
10 M
/
6M
/
3.5 M
8.3 M
/
2.1 M
9M
2
+
ON
A
l 52,
54
Display
/
3
Peg på det ønskede element for
at aktivere indstillingen.
8.3 M
+
ON
0
/
+1
-1
/
A
/
/
/
+2
/
/
AGC
/
/
/
Følgende menuer kan indstilles i lynmenuen.
≥ De viste elementer varierer, afhængigt af
placeringen funktionsdrejeknappen eller af
indstillingerne.
/
/
Funktion
30
/ 10 /
/
/
l 49
Intervaloptagelse
(1sb1 sekund, 1mb1 minut)
30
VQT1Z22
POWER LCD
l 37
Referencelinjer
l 67
/
/
/
/
Mikrofonniveau
l 71
MF Assist
l 80
Zebra
l 72
Luminans
l 72
Histogram
l 73
Side
Optagelsesfunktion
/
/
l 32
A
/
Ikon
Billedstørrelse
0.3M
Vælg det ønskede element.
8.3 M
/
Side
l 67
4
Peg på [EXIT], eller tryk på
knappen Q.MENU for at afslutte
lynmenuen.
8.3 M
+
ON
A
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
31 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Valg af sprog
Du kan vælge sproget på skærmdisplayet eller menuskærmen.
1
Tryk på knappen MENU, og peg derefter på [SETUP] > [LANGUAGE].
2
Vælg det ønskede sprog.
Menuliste
En del af menu anvendes ikke, afhængigt af de funktioner, du anvender. (l 138)
Filmoptagelsesfunktion
*1 Vises ikke, når intelligent auto-funktion er tændt.
*2 Disse menuer er kun til
.
*3 Når [MEDIA SELECT] er indstillet på [SD CARD].
*4
Vises kun, når [MEDIA SELECT] er sat til [Built-in Memory].
*5
Vises kun, når [MEDIA SELECT] er sat til [HDD].
*6
Vises kun, når [MEDIA SELECT] er indstillet på [HDD].
RECORD SETUP
[SCENE MODE]
(l 66)
[TELE MACRO]
(l 63)
[D.ZOOM]
(l 58)
[COLOUR NIGHT VIEW]*1
(l 64)
[GUIDE LINES]*1
(l 67)
[Digital Cinema
[REC MODE]
(l 49)
[SHOOTING GUIDE]
(l 50)
[TIME LAPSE REC]
(l 67)
[WIND
CUT]*1
(l 70)
[DIGITAL CINEMA]*1
(l 68)
[MIC SETUP]*1
(l 70)
[RELAY REC]*2
(l 68)
[MIC
LEVEL]*1
(l 71)
[FADE]
(l 63)
[BASS SETTING]*1
(l 72)
[FADE COLOUR]
(l 63)
[PICTURE
[AGS]
(l 69)
[MF ASSIST]*1
(l 80)
[AUTO SLOW SHTR]*1
(l 69)
[ZEBRA]*1
(l 72)
[FACE FRAMING]
(l 69)
[LUMINANCE]*1
(l 72)
[BACKLIGHT COMPENS.]
(l 63)
[HISTOGRAM]*1
(l 73)
[INTELLIGENT CONTRAST]*1
(l 63)
[SOFT SKIN MODE]*1
(l 63)
Colour]*1
ADJUST]*1
(l 70)
(l 81)
31
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
32 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
PICTURE
[PICTURE SIZE]
SETUP
(l 52)
[QUALITY]
(l 53)
[HI-SPEED BURST]*1
(l 74)
[SELF TIMER]
(l 64)
[FLASH]
(l 64)
[FLASH LEVEL]*1
(l 64)
[RED EYE]*1
(l 65)
[SHTR SOUND]
(l 75)
MEDIA SELECT
Det medie, der skal optages, kan indstilles
på [Built-in Memory] eller [SD CARD].
[DISPLAY]
Skærmsymbolerne vælges som vist i
illustrationen nedenfor.
[OFF]
[ON]
1h30m
A
R 1h20m
≥ Man kan foretage indstillinger fra lynmenuen.
(l 30)
[CLOCK SET]
(l 35)
[SET WORLD TIME]
(l 36)
[DATE/TIME]
(l 35)
[DATE FORMAT]
(l 35)
[ECONOMY]
Medier, der skal optages, kan indstilles til
[HDD] eller [SD CARD].
[OFF]:
Strømbesparelsesfunktionen er ikke
aktiveret.
[5 MINUTES]:
Efter ca. 5 minutter uden betjening, slukker
videokameraet automatisk for at spare på
batteriet.
≥ Energisparefunktionen aktiveres ikke,
hvis:
jDer er tilsluttet til lysnetadaptor
jBrug af USB-kabel til pc, dvd-brænder,
printer osv.
jPRE-REC anvendes
[QUICK POWER ON]*6
(l 46)
[QUICK START]
(l 45)
[REMOTE CONTROL]
(l 40)
[REC LAMP]
Optagelseslampen lyser under optagelse og
blinker, når videokameraet modtager et
signal fra fjernbetjeningen, eller når
selvudløseren tæller nedad. Hvis denne er
sat til [OFF], lyser den ikke under optagelse.
32
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
33 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
[ALERT SOUND]
[DEMO MODE]
Betjening af berøringsskærm: Start og stop
af optagelse og tænd/sluk kan bekræftes
med denne lyd.
2 bip 4 gange
Når der opstår en fejl, skal man kontrollere
den meddelelse, der vises på skærmen.
(l 136)
Dette element bruges til at starte
demonstrationen af enheden.
(Kun når funktionen er i stillingen
eller
)
Hvis [DEMO MODE] er indstillet på [ON],
når der ikke er isat et SD-kort, og mens
lysnetadapteren ikke er sat i enheden,
starter demonstrationen automatisk.
[POWER LCD]
(l 37)
AI]*1
(l 38)
[LCD SET]
(l 37)
[EVF SET]
(l 38)
[COMPONENT OUT]
(l 106)
[LCD
[HDMI RESOLUTION]
(l 105)
[VIERA Link]
(l 107)
[TV ASPECT]
(l 104)
Hvis der sker en handling, annulleres
demonstrationen. Men hvis der ikke sker en
handling i ca. 10 minutter, starter
demonstrationen automatisk igen. Hvis du
vil stoppe demonstrationen, skal du indstille
[DEMO MODE] på [OFF] eller isætte et SDkort.
[LANGUAGE]
Billedoptagelsesfunktion
[INITIAL SET]
Indstil på [YES] for at sætte
menuindstillingerne tilbage til
standardbetingelserne.
*1 Vises ikke, når intelligent auto-funktion er
tændt.
(Indstillingen til [CLOCK SET], [MEDIA
SELECT] og [LANGUAGE] ændres ikke).
RECORD SETUP
[I.EXPOSURE]*1
[FORMAT CARD]*3
(l 31)
(l 63)
(l 101)
[FORMAT HDD]*5
(l 101)
PICTURE
[FORMAT Built-in Memory]*4
(l 101)
[ASPECT RATIO]
(l 52)
[CALIBRATION]
(l 38)
[FLASH LEVEL]
(l 64)
[AF ASSIST
LAMP]*1
(l 75)
≥ For alle andre menuer, som ikke er beskrevet
ovenfor, henvises der til menuerne med
samme navne til filmoptagelsesfunktionen.
33
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
34 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Afspilningsfunktion
*1 Når man vælger diskafspilning, mens der er tilsluttet en dvd-brænder (ekstraudstyr), eller når
[INTEL. SCENE] (l 86) er valgt, vises dette ikke.
*2 Vises kun, når diskafspilning er valgt, mens der er tilsluttet en dvd-brænder (ekstraudstyr).
*3 Disse menuer er kun til
.
*4 Disse menuer er kun til
.
*5 Vises kun, når [VIDEO/SD CARD] eller [PICTURE/SD CARD] er valgt.
*6
Vises kun, når [VIDEO/Built-in Memory] eller [PICTURE/Built-in Memory] er valgt.
*7
Vises kun, når [VIDEO/HDD] eller [PICTURE/HDD] er valgt.
([
] afspilning af film)
SETUP
VIDEO SETUP
[FORMAT CARD]*5
[REPEAT PLAY]
(l 88)
[CARD
[RESUME PLAY]
(l 88)
[FORMAT HDD]*7
[SCENE PROTECT]*1
(l 95)
[HDD
[GUIDE LINES]
(l 67)
[FORMAT Built-in Memory]*6
STATUS]*5
STATUS]*7
[Built-in Memory
EDIT SCENE*1
[DIVIDE]
(l 94)
[DELETE]
(l 93)
(l 97)
(l 101)
(l 97)
] afspilning af still-billeder)
*4
(l 98)
(l 98)
[SCENE PROTECT]
(l 95)
*3
(l 98)
[DPOF
SET]*5
(l 96)
*3
(l 98)
[DELETE]
(l 100)
[RELAY INFO CANCEL]*3
(l 100)
DISC SETUP*2
[FORMAT DISC]
(l 116)
[AUTO PROTECT]
(l 116)
[DISC STATUS]
(l 116)
VQT1Z22
(l 101)
*4
[RELAY SCENE COMBINE]*3
34
(l 97)
≥ For alle andre menuer, som ikke er beskrevet
ovenfor, henvises der til menuerne med
samme navne til filmoptagelsesfunktionen.
([
COPY*1
STATUS]*6
(l 101)
PHOTO SETUP*1
(l 93)
≥ For alle andre menuer, som ikke er beskrevet
ovenfor, henvises der til menuerne med
samme navn til filmoptagelsesfunktionen og
filmafspilningsfunktionen.
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
35 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Klargøring
Opsætning
6
Indstilling af dato og
klokkeslæt
Når videokameraet tændes første gang, får du en meddelelse, hvor du bliver bedt om at indstille dato
og klokkeslæt.
Vælg [YES] og udfør trin 2 til 3 nedenfor for at indstille dato og klokkeslæt.
¬ Skift funktionen til
1
eller
.
Vælg menuen. (l 29)
[SETUP] # [CLOCK SET] # [YES]
2
Peg på den dato eller det
klokkeslæt, der skal indstilles, og
angiv derefter den ønskede værdi
ved hjælp af
/ .
Ændring af visningsmåden for dato og
klokkeslæt
Vælg menuen. (l 29)
[SETUP] # [DATE/TIME] # ønskede
visningsformat
≥ Du kan også vise eller ændre skærmen med
dato og klokkeslæt ved at trykke på DATE/
TIME-knappen på fjernbetjeningen gentagne
gange.
[DATE]
[D/T]
15. 11. 2009
12:34
15. 11. 2009
[OFF]
≥ Året vil skifte således:
2000, 2001, ..., 2039, 2000, ...
≥ 24-timers systemet bruges til visning af tid.
≥
vises øverst til højre på skærmen, når
[SET WORLD TIME] (l 36) er indstillet til
[HOME], og
vises, når indstillingen er
[DESTINATION].
3
Peg på [ENTER].
≥ Uret starter fra [00] sekund.
≥ En meddelelse, hvor du bliver bedt om at
indstille verdensuret, vises muligvis. Foretag
indstillingen ved at pege på skærmen. (l 36)
≥ Peg på [EXIT] eller tryk på knappen MENU for
at foretage indstillingen.
Ændring af datoformat
Vælg menuen. (l 29)
[SETUP] # [DATE FORMAT] # ønskede
visningsformat
Visningsmåde
Skærmbillede
[Y/M/D]
2009. 11. 15
[M/D/Y]
11 15 2009
[D/M/Y]
15. 11. 2009
≥ Dato og klokkeslæt-funktionen drives af et
indbygget lithiumbatteri.
≥ Hvis tidsvisningen bliver [- -], skal det
indbyggede lithiumbatteri oplades. Hvis du skal
genoplade det indbyggede lithiumbatteri, skal
lysnetadapteren tilsluttes, eller batteriet
fastgøres til enheden. Efterlad enheden
således i ca. 24 timer. Batteriet gemmer
datoen og klokkeslættet i ca. 6 måneder.
(Batteriet fortsætter genopladningen, selv om
du afbryder strømmen).
35
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
36 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Indstilling af verdensur (Visning af tiden på
rejsedestinationen)
Man kan få vist og registrere tiden på rejsedestinationen ved at vælge hjemegn og rejsedestination.
1
Vælg menuen. (l 29)
[SETUP] # [SET WORLD TIME] # [YES]
≥ Hvis uret ikke er indstillet, skal du justere tiden
til det aktuelle klokkeslæt. (l 35)
≥ Når [HOME] (din hjemegn) ikke er indstillet,
vises en meddelelse. Peg på [ENTER], og gå
til Trin 3.
2
5
(Kun ved indstilling af rejsedestination)
Peg på
/
for at vælge din
rejsedestination, og peg på
[ENTER].
(Kun ved indstilling af hjemegn)
Peg på [HOME].
≥ Peg på [ENTER].
3
(Kun ved indstilling af hjemegn)
Peg på
/
for at vælge din
hjemegn, og peg på [ENTER].
≥ Peg på [SUMMER TIME SET] for at indstille
sommertid.
vises, og indstillingen for
sommertid aktiveres, sættes uret en time
frem. Peg på [SUMMER TIME SET] igen for
at vende tilbage til den normale
tidsindstilling.
≥ Det aktuelle klokkeslæt vises i øverste venstre
hjørne på skærmen. Tidsforskellen fra GMT
(Greenwich Mean Time) vises i nederste
venstre side af skærmen.
4
(Kun ved indstilling af rejsedestination)
Peg på [DESTINATION].
≥ Peg på [ENTER].
≥ Når hjemegnen indstilles første gang, vises
skærmbilledet for valg af hjemegn/
rejsedestination, lige efter at du har indstillet
hjemegnen. Hvis hjemegnen allerede er blevet
indstillet, skal du udføre menuhandling under
trin 1.
36
VQT1Z22
≥ Peg på [SUMMER TIME SET] for at indstille
sommertid.
vises, og indstillingen for
sommertid aktiveres, sættes uret en time
frem. Peg på [SUMMER TIME SET] igen for
at vende tilbage til den normale
tidsindstilling.
≥ Det lokale klokkeslæt på den valgte
rejsedestination vises i øverste højre hjørne af
skærmen. Tidsforskellen mellem
rejsedestination og hjemegn vises i nederste
venstre hjørne af skærmen.
≥ Afslut indstillingen ved at trykke på knappen
MENU.
vises, og tiden på
rejsedestinationen er angivet.
For at vende tilbage til skærmbilledet for
hjemegnen
Indstil hjemegnen ved at følge trin 1 - 3, og afslut
indstilling ved at trykke på [EXIT] eller knappen
MENU.
≥ Hvis du ikke kan finde rejsedestinationen på
listen over de lande, der vises på skærmen,
skal du fastsætte den ved hjælp af
tidsforskellen i forhold til hjemegnen.
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
37 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Klargøring
Opsætning
7
Justering af LCD-skærm/
Søger
≥ Disse indstillinger har ingen indflydelse på de billeder, der optages.
Justering af LCD-skærmen
∫ POWER LCD
På denne måde er det lettere at se LCDskærmen på steder med meget lys samt
udendørs.
Vælg menuen. (l 29)
[SETUP] # [POWER LCD] # ønskede
indstilling
≥ Man kan foretage indstillinger fra lynmenuen.
(l 30)
+2 :
Gør endnu lysere
+1 :
Gør lysere
0 :
Normal
-1 :
Gør lysere
A :
LCD-skærmens lysstyrke justeres automatisk i
henhold til det omgivende miljøs lysstyrke.
(Vises ikke i manuel funktion eller i
afspilningsfunktion).
∫ Justering af LCD-skærmens
lysstyrke og farveniveau
Justerer lysstyrken og farvedybden på LCDskærmen.
1
Vælg menuen. (l 29)
[SETUP] # [LCD SET] # [YES]
2
Peg på det ønskede element, der
skal indstilles.
[BRIGHTNESS]:
LCD-skærmens lysstyrke
[COLOUR]:
LCD-skærmens farveniveau
3
Peg på
/
for at justere
indstillinger.
≥ Hvis du bruger lysnetadapteren, vises
indikationen +1 , og skærmbilledet bliver
automatisk lysere, når der tændes for
videokameraet.
≥ Optagetiden bliver kortere, hvis du anvender
denne enhed med tændt LCD-skærm.
≥ Hvis der ikke udføres en handling inden for ca.
2 sekunder, efter at der er foretaget en
justering, forsvinder linjen.
4
Peg på [ENTER].
≥ Peg på [EXIT], eller tryk på knappen MENU for
at afslutte menuskærmen.
37
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
38 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Kalibrering af
berøringsskærmen
Udfør kalibrering af berøringsskærmen, hvis et
andet motiv end det, du har peget på, vælges.
1
Vælg menuen. (l 29)
[SETUP] # [CALIBRATION] # [YES]
≥ Peg på [ENTER].
2
Peg på [r] med den medfølgende
stylus-pen, og gå til
kalibreringsfunktionen.
Ændring af billedkvaliteten
på LCD-skærmen
≥ Intelligent auto-funktion er slukket. (l 43)
Vælg menuen. (l 29)
[SETUP] # [LCD AI] # [DYNAMIC] eller
[NORMAL]
[DYNAMIC]:
Billedet på LCD-skærmen bliver klart og levende.
Den optimale kontrast og lysstyrke indstilles,
afhængigt af de optagede scener. Klare og
lysende billeder bliver vist.
[NORMAL]:
Skifter til normal billedkvalitet.
≥ Hvis [POWER LCD] er indstillet på +1 eller
+2 , indstilles det til [DYNAMIC], eller hvis
[POWER LCD] er indstillet på -1 eller A ,
indstilles det til [NORMAL], og indstillingen kan
ikke ændres.
≥ Peg på [i] i den viste rækkefølge. (5 steder)
3
Peg på [ENTER].
≥ Kalibrering kan ikke udføres, når LCDskærmen er drejet 180o.
Justering af søgeren
∫ Justering af søgerens synsfelt
Med denne funktion kan du justere visningsfeltet,
så billederne bliver vist helt klart i søgeren.
Indstil fokus ved at dreje på
okularindstillingsknappen.
HDC-TM300
HDC-HS300
≥ Træk søgeren ud, og luk LCD-skærmen for at
tænde for søgeren.
38
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
39 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
∫ Justering af søgerens lysstyrke
1
Træk søgeren ud, og åbn LCDskærmen.
Optagelse, som viser
indholdet til en ven
¬ Skift funktionen til
eller
.
Træk søgeren ud, og drej LCDskærmen mod objektivsiden.
2
Vælg menuen. (l 29)
[SETUP] # [EVF SET] # [YES]
≥ Søgeren tændes.
3
Peg på [BRIGHTNESS].
4
Peg på
/
for at justere
indstillingen.
≥ LCD-skærmen og søgeren tændes under
ansigt-til-ansigt optagelsen, når søgeren er
udstrakt.
≥ Billedet spejles om en lodret akse, som om du
ser et spejlbillede. (Billedet optages dog som
ved normal optagelse.)
≥ Optag ved at kigge på ansigtet i søgeren under
ansigt-til-ansigt optagelsen.
≥ Det er kun visse symboler, som vil blive vist på
skærmen. Når ° vises, drej da
LCD-skærmen tilbage til normal position og
check advarsel/alarm-symbolet. (l 136)
≥ Hvis der ikke udføres en handling inden for ca.
2 sekunder, efter at der er foretaget en
justering, forsvinder linjen.
5
Peg på [ENTER].
≥ Peg på [EXIT] eller tryk på knappen MENU for
at foretage indstillingen.
39
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
40 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Klargøring
Opsætning
8
Brug af fjernbetjeningen
Vælg menuen. (l 29)
9
[SETUP] # [REMOTE CONTROL] # [ON]
≥ Denne funktions standardindstilling er [ON].
≥ [REMOTE CONTROL] kan indstilles på [OFF],
så fjernbetjeningen ikke bruges ved en fejl.
1
2
3
4
START/
STOP
/VOL
EXT DISPLAY
DATE/TIME
SEARCH
PLAY
SEARCH
STILL ADV
PAUSE
STILL ADV
SKIP
STOP
SKIP
5
6
MENU
7
8
9
Knap til indstilling af dato/klokkeslæt
[DATE/TIME] (l 35)
10 Menuknap [MENU]*
11 OK-knap [OK]
* betyder at disse knapper fungerer på samme
måde som enhedens knapper.
FORSIGTIG
Eksplosionsfare, hvis batteriet ikke udskiftes
korrekt. Udskift kun med samme eller
tilsvarende type som anbefalet af
producenten. Bortskaf brugte batterier efter
producentens anvisninger.
Fjern isoleringsarket A før anvendelse.
10
OK
11
Udskift et knapbatteri
1 Tænd-/sluk-knap [
]
Strømmen kan tændes/slukkes, når funktionen
er indstillet på alt andet end OFF.
≥ Strømmen kan ikke tændes på tænd-/slukknappen, når der er gået 36 timer, efter at
strømmen er slukket.
≥ Strømmen kan ikke slukkes, hvis der er
tilsluttet til computeren eller dvd-brænderen.
2 Foto-knap [
]*
3 Display-knap [EXT DISPLAY] (l 104)
4 Afspilningsknapper (l 83)
Disse knapper virker på samme måde som det
tilsvarende afspilningsikon, der vises på
skærmen.
[Undtagen Spring afspilning over (l 83)].
5 Sletteknap [ ]*
6 Retningsknapper [3,4,2,1]
7 Zoom/lydstyrke/
miniaturevisningsknapper [T, W,
/
VOL]*
8 Start/stop-knap til optagelse
[START/STOP]*
40
VQT1Z22
1
Tryk på
stopperen B,
og træk
batteriholderen
ud.
2
Isæt
knapbatteriet
med (i)-mærket
opad, og sæt
batteriholderen
tilbage på plads.
≥ Når knapbatteriet er opbrugt, skal det
udskiftes med et nyt (reservedelsnummer:
CR2025). Batteriet kan normalt forventes at
holde ca. 1 år, men det afhænger af, hvor
hyppigt videokameraet bruges.
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
41 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Advarsel
Opbevar knapbatteriet utilgængeligt for børn.
Knapbatteriet må ikke puttes i munden. Hvis
det synkes, tilkaldes læge.
∫ Fjernbetjeningens rækkevidde
Betjening af
retningsknapper/knappen
OK
1
Tryk på en retningsknap.
STILL ADV
PAUSE
STILL ADV
SKIP
STOP
SKIP
MENU
OK
A Fjernbetjeningssensor
Afstand: Inden for ca. 5 m
Vinkel: Ca. 10o op og 15o ned, mod venstre og
mod højre
≥ Fjernbetjeningen er beregnet til indendørs
brug. Videokameraet vil måske ikke fungere
korrekt udendørs eller i stærkt lys, selv hvis
den er inden for normal rækkevidde.
≥ Det valgte element bliver gult. Hvis enheden
ikke betjenes i ca. 5 sekunder, forsvinder den
gule visning.
2
Vælg elementet ved hjælp af
retningsknappen.
3
Bekræft dit valg ved at trykke på
knappen OK.
STILL ADV
PAUSE
SKIP
STOP
STILL ADV
SKIP
MENU
OK
≥ Valg/bekræftelse af betjeningsikoner,
miniaturevisning osv. kan benyttes.
≥ De steder du peger på med fingeren kan også
betjenes vha. fjernbetjeningen. (Med
undtagelse af visse funktioner)
41
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
42 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Optagelse
Optagelse (grundl.)
1
Før optagelse
∫ Grundlæggende kamerastillinger
≥ Når du er udendørs, optag da billeder med solen i ryggen. Hvis motivet er i modlys, bliver det mørkt
på optagelsen.
≥ Når du optager, skal du sørge for at stå fast og se efter, at du ikke pludselig støder ind i nogen eller noget.
1 Hold kameraet med begge hænder.
2 Før hånden gennem håndremmen.
3 Mikrofonerne må ikke dækkes til A.
Aktivér den manuelle multifunktionsring B som vist ovenfor.
4 Dæk ikke for indgangen C til ventilatoren med hænderne, da det forhindrer varmeafgivelse.
5 Det er nyttigt at anvende den alternative start/stop-knap D til optagelse, hvis du holder enheden
om maven.
6 Hold armene ind til kroppen.
7 Stå med fødderne en smule adskilt for en bedre balance.
42
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
43 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Intelligent autofunktion
Følgende funktioner, som passer til forholdene, indstilles ved blot at pege enheden hen på det, du vil optage.
≥ Ved køb af denne enhed er Intelligent autofunktion aktiveret.
Knappen Intelligent Auto
Tryk på denne knap for at tænde/slukke
for Intelligent Auto-funktionen.
Funktion
Portræt
Scene/Effekt
Funktion
Natportræt*2
Når motivet er en
person
Ansigter detekteres
automatisk, og der
indstilles fokus, og
lysstyrken justeres for
få en klar optagelse.
Landskab
En person og
baggrunden optages
med næsten den
ægte lysstyrke.
Natlandskab*2
Udendørs optagelse
Hele landskabet
optages på levende
vis uden nedtoning af
himlen i baggrunden,
som kan være meget
lys.
Spotlys*1
Makro*2
Under en projektør
Mørkt rum eller
tusmørke
Optages meget klart,
selv i et mørkt rum
eller ved tusmørke.
Optagelse af
natlandskab
Du kan optage
natlandskab på
levende vis ved at
anvende en langsom
lukkerhastighed.
Et meget lyst motiv
optages meget klart.
Lavt lysniveau*1
Scene/Effekt
Optagelse af
natportræt
Optagelse ved at
zoome ind på en
blomst osv.
Med denne funktion
kan du optage, mens
du nærmer dig det
motiv, du optager.
/
Normal
Andre situationer
Kontrasten justeres
automatisk for at få et
klart billede.
*1 Kun filmoptagelsesfunktion
*2 Kun til billedoptagelse
43
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
44 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
≥ Enheden vælger automatisk funktioner, så den
vælger muligvis ikke den ønskede funktion,
afhængigt af optageforholdene.
≥ Lysstyrken kan pludselig ændre sig eller flimre,
når der er tændt.
≥ I portrætfunktion vil et ansigt, som er større og
tættere på midten af skærmen, blive
omkranset af en orangefarvet ramme. (l 69)
≥ Det anbefales at anvende stativ i natportrætog natlandskabsfunktion.
≥ Den optiske billedstabilseringsfunktion (l 60)
er tændt eller indstillet til alle funktioner.
≥ I følgende tilfælde detekteres ansigter muligvis
under nogle optagelsesbetingelser.
jAnsigter, der ikke vises som hele ansigter
jAnsigter, som vender op- eller nedad
jAnsigter, som ikke vises klart (for eksempel
med solbriller)
jAnsigter, som er meget små på skærmen.
jNår digital zoom benyttes
≥ Funktionen virker muligvis ikke korrekt under
visse optageforhold, også selv om der
detekteres ansigter.
∫ Når Intelligent autofunktion er
slukket:
Når Intelligent autofunktion er slukket, aktiveres
auto-hvidbalancen og auto-fokus, og
farvebalancen og fokuseringen justeres
automatisk.
Afhængig af motivets lysstyrke osv. bliver
blænder og lukkerhastighed indstillet automatisk
for optimal lysstyrke.
≥ Farvebalance og fokusering kan muligvis ikke
indstilles ved visse lyskilder eller scener. Hvis
det er tilfældet skal man indstille disse
manuelt. (l 78, 80)
Automatisk hvidbalance
Hvidbalancefunktionen analyserer lysets farve
og justerer den, så den hvide farve bliver en
renere hvid. Enheden finder lysets farvetone og
vurderer dermed optageforholdene, og den
nærmeste toneindstilling vælges.
2)
10 000K
9 000K
8 000K
7 000K
3)
4)
6 000K
5)
5 000K
6)
1)
4 000K
7)
3 000K
8)
2 000K
9)
10)
1 000K
Illustrationen ovenfor viser det område, hvori
automatisk hvidbalance fungerer.
1) Denne enheds effektive område for
automatisk hvidbalancejustering
2) Blå himmel
3) Overskyet (regn)
4) TV-skærm
5) Sollys
6) Hvid fluorescerende lampe
7) Halogenpære
8) Pære med glødetråd
9) Solopgang eller solnedgang
10) Levende lys
Justering af den automatiske hvidbalance virker
ikke normalt, hvis der er flere lyskilder, eller hvis
lyskilden er en anden end den lagrede
hvidbalance. I sådanne tilfælde skal du vælge en
manuel indstilling af hvidbalancen.
44
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
45 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Autofokus
Objektivet bevæges frem eller tilbage automatisk
for at stille skarpt på motivet.
Autofokus har følgende egenskaber.
jJusterer, så de lodrette linjer og kanter i et
motiv ses mere klart.
jForsøger at stille skarpt på en genstand,
som har høj kontrast.
Autofokus virker ikke korrekt i følgende
situationer. Optag da billederne med manuel
fokusfunktion.
jOptagelse af fjerne og nære objekter på
samme tid
jOptagelse af et motiv bag et snavset eller
støvet vindue
jOptagelse af et motiv, som er omkranset af
genstande med skinnende overflader eller
stærkt spejlende genstande
jOptagelse af et motiv i mørke omgivelser
jOptagelse af et motiv i hurtig bevægelse
jOptagelse af et motiv med ringe kontrast
Lynstart
Denne enhed genoptager
optagelsespausefunktionen ca. 0,6 sekunder,
efter at LCD-skærmen åbnes igen, eller søgeren
trækkes ud.
≥ Når du er i standby-funktion, vil ca. 70% af
strømforbruget, som anvendes i
optagelsens pausefunktion, blive forbrugt,
så optagelsestiden bliver forkortet.
¬ Skift funktionen til
1
eller
.
Vælg menuen. (l 29)
[SETUP] # [QUICK START] # [ON]
2
Luk LCD-skærmen, og skub
søgeren ind, mens funktionen er
indstillet på
eller
.
HDC-TM300
HDC-HS300
Statusindikatoren A blinker grønt, og
videokameraet går i lynstartens standbyfunktion.
≥ Linsedækslet lukker ikke.
45
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
3
46 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Åbn LCD-skærmen eller træk
søgeren ud.
HDC-TM300
Lynstart tændt
(Kun ved optagelse til et SD-kort eller en
indbygget hukommelse)
Enheden sætte på optagelsespause i ca.
1,9 sekunder, når funktionen er sættes til
eller
fra OFF.
≥ Starttidspunktet bliver ikke kortere, hvis der
ikke er isat et SD-kort.
Starttidspunktet afkortes, hvis [Built-in Memory]
er valgt under [MEDIA SELECT], også selv om
der ikke er isat et SD-kort.
¬ Skift funktionen til
HDC-HS300
eller
.
1
Vælg SD-kort som medie for at
optage fra menuen. (l 29)
[MEDIA SELECT] # [SD CARD]
2
Statusindikatoren A lyser rødt, og enheden
sættes på optagelsespause.
≥ Lynstartens standby-funktion annulleres
jefter ca. 5 minutter
jfunktionen er indstillet på
jSluk for videokameraet
≥ Tiden til lynstart er mere end 0,6 sekunder
langsommere, når den digitale biograffunktion
anvendes.
≥ Afhængigt af optagelsesforholdene, kan
starttidspunktet for lynstart vare længere end
0,6 sekund i billedoptagelsesfunktion.
≥ Det kan tage lidt tid, når den automatiske
hvidbalance justeres.
≥ I lynstartfunktion bliver zoom-forstørrelsen 1k.
≥ Hvis [ECONOMY] (l 32) er indstillet til
[5 MINUTES] og videokameraet automatisk
går i lynstartens standby-funktion, skal du
lukke LCD-skærmen og åbne den igen.
≥ Standby-funktionen til lynstart kan ikke udløses
af fjernbetjeningen. Sæt på OFF, når du skal
slukke.
46
VQT1Z22
Vælg menuen. (l 29)
[SETUP] # [QUICK POWER ON] # [ON]
≥ Denne funktions standardindstilling er [ON].
≥ Afhængigt af optagelsesforholdene, kan
starttidspunktet vare længere end 1,9 sekund i
billedoptagelsesfunktion.
≥ I lyntændingsfunktion bliver zoom-forstørrelsen
1k.
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
47 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Optagelse
Optagelse
(grundl.)
2
Optagelse af film
Denne enhed optager højdefinitionsbilleder, som er kompatible med AVCHD-formatet.
Lyd optages med Dolby Digital 5.1 Creator.
∫ Ved valg af medie
Vælg menuen. (l 29)
:
[MEDIA SELECT] # [Built-in Memory] eller [SD CARD]
:
[MEDIA SELECT] # [HDD] eller [SD CARD]
HDC-TM300
HDC-HS300
OF
F
≥ Drej funktionsdrejeknappen, mens du
trykker på låsudløserknappen A, hvis du
skifter fra OFF til en anden funktion.
≥ Justér ved hjælp af mærket B.
1
Skift funktionen til
2
Åbn LCD-skærmen eller træk
søgeren ud.
.
≥ Drej funktionsdrejeknappen, mens du
trykker på låsudløserknappen A, hvis du
skifter fra OFF til en anden funktion.
≥ Justér ved hjælp af mærket B.
3
Vælg det medie, der skal
optages, i menuen.
≥ Du kan ikke indstille optagelsesmediet til film
og still-billeder separat.
47
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
4
48 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Tryk på optagelse start/stopknappen for at starte optagelse.
5
Tryk på optagelse start/stopknappen igen for at sætte
optagelsen på pause.
≥ Optagelsen stopper ikke under optagelsen,
selvom LCD-skærmen lukkes, og søgeren
skubbes ind.
Om levende billeders kompatibilitet
≥ De er ikke kompatibelt med andre videokameraer end dem, der understøtter AVCHD. Billeder kan
ikke afspilles med udstyr, der ikke understøtter AVCHD (almindelige DVD-optagere). Bekræft, at
dit udstyr understøtter AVCHD ved at læse betjeningsvejledningen.
≥ I nogle tilfælde kan den optagede film ikke afspilles, selv om videokameraet understøtter AVCHD.
I sådanne tilfælde skal du afspille diskene med dette videokamera i stedet.
≥ Der kan tages billeder, mens du optager en film. (l 54)
≥ Billeder, der optages mellem tryk på optagelse start/stop-knappen for at starte optagelse, og tryk på
den igen for at sætte optagelse på pause, bliver til en scene.
≥ Maks. antallet af scener, der kan optages: 3900
Maks. antallet af forskellige datoer: 200 (l 86)
Hvis en af disse når deres maks. niveau, kan der ikke optages flere scener.
(For SD-kortet svarer det til maks. antallet af scener, der kan optages pr. kort).
≥ En kontinuerlig optagelse af billeddata, som overstiger 4 GB, kan stoppe midlertidigt hver 4 GB data,
når der afspilles ved hjælp af en anden enhed.
≥ Sæt enheden i pausetilstand, mens du tilslutter eller frakobler den eksterne mikrofon med MICstikket.
∫ Skærmsymboler ved
optagelsesfunktion
0h00m00s
HG
R 1h20m
A Optagelsesfunktion
B Resterende optagelsestid
(Når resterende tid er mindre end 1 minut,
blinker [R 0h00m] rødt).
48
VQT1Z22
C Optagelsens længde
Hver gang videokameraet sættes på pause,
nulstilles tælleren til “0h00m00s”.
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
49 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Optagelsesfunktion/omtrentlig optagelsestid
Skift billedkvalitet for den film, der skal optages.
Vælg menuen. (l 29)
[RECORD SETUP] # [REC MODE] # ønskede indstilling
≥ Man kan foretage indstillinger fra lynmenuen. (l 30)

HA*1
SD-kort
Indbygget
hukommelse
HDD

HG*2
HX*3
HE*4
1 GB
7 min
9 min
14 min
21 min
2 GB
15 min
20 min
30 min
45 min
4 GB
30 min
40 min
1h
1 h 30 min
6 GB
45 min
1h
1 h 30 min
2 h 15 min
8 GB
1h
1 h 20 min
2h
3h
12 GB
1 h 30 min
2h
3h
4 h 30 min
16 GB
2h
2 h 40 min
4h
6h
32 GB
4h
5 h 20 min
8h
12 h
32 GB
4h
5 h 20 min
8h
12 h
120 GB
15 h 50 min
20 h 20 min
31 h
50 h
A Billedkvalitet prioriteret
B Optagelsestid prioriteret
*1 1920k1080: Film optages med den bedste billedkvalitet.*
*2 1920k1080: Film optages med en høj billedkvalitet.
*3 1920k1080: Film optages med en normal billedkvalitet.
*4 1440k1080: Film kan optages over længere tid.
* Dette forstås som den bedste kvalitet til denne enhed.
≥ Optagelsen er i højdefinitions billedkvalitet i alle optagelsestilstande.
≥ Maksimum kontinuerlig optagelsestid for en scene: 12 timer
≥ Optagelsen sættes én gang på pause, når optagelsestiden for en scene går ud over 12 timer.
Optagelsen genoptages automatisk efter nogle få sekunder.
≥ Hvis en optagelse med en masse bevægelse optages, reduceres optagelsestiden.
≥ Optagetiden kan reduceres, hvis optagelsen af en kort scene gentages.
≥ Brug tiden i rækken med 4 GB i ovenstående tabel som en vejledning til den tid, der kan kopieres på én DVDdisk (4,7 GB).
≥ Optagetid ved brug af batteri (l 21)
≥ Der kan opstå mosaikmønstret støj under afspilning i de følgende tilfælde.
jNår baggrunden har et kompliceret mønster
jNår videokameraet bevæges for hurtigt
jNår man optager et motiv med hurtige bevægelser
(Især hvis det er blevet optaget med HE-funktion.)
∫ Dataene skal sikkerhedskopieres regelmæssigt.
Den indbyggede hukommelse eller HDD-enheden er en midlertidig lagerenhed. For at undgå
sletning af data på grund af statisk elektricitet, elektromagnetiske bølger, brud og fejl, bør man
sikkerhedskopiere data til en computer eller dvd-disk. (l 110, 121)
49
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
50 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
PRE-REC
Vejledning til optagelse
Så undgår du at gå glip af en
optagelse.
Optagelse af billede og lyd starter ca. 3
sekunder, før start/stop-knappen for optagelse
trykkes ned.
1
Tryk på knappen PRE-REC.
Meddelelsen vises, når enheden flyttes meget
hurtigt.
Vælg menuen. (l 29)
[RECORD SETUP] # [SHOOTING GUIDE]
# [ON]
≥ Denne funktions standardindstilling er [ON].
PRE-REC
PRE-REC vises på skærmen.
≥ Peg videokameraet mod motivet og fastgør
det sikkert.
2
Tryk på optagelsens start/stopknap for at starte optagelse.
≥ Der er ingen biplyd.
≥ Efter optagelse annulleres PRE-REC
indstillingen.
≥ PRE-REC annulleres i følgende tilfælde.
jHvis du skifter funktion.
jHvis du åbner SD-kortdækslet, når [MEDIA
SELECT] er indstillet til [SD CARD] i
optagelsesfunktionen.
jHvis du trykker på MENU-knappen.
jHvis du slukker videokameraet.
≥ Når den resterende optagelsestid til film er
mindre end 1 minut, kan PRE-REC ikke
indstilles.
≥ Hvis du starter optagelsen mindre end
3 sekunder, efter at du har trykket på knappen
PRE-REC, eller mens PRE-REC-indikationen
blinker inden for ca. 3 sekunder efter
initialisering af lynstart, kan der ikke optages
film i ca. 3 sekunder.
≥ Når start/stop-knappen til optagelse trykkes
ind, kan rystelser og optagelseslyde blive
optaget.
≥ De billeder, der vises på miniaturebillederne i
afspilningsfunktionen er ikke de samme som
de film, der vises ved begyndelsen af
afspilningen.
50
VQT1Z22
Når “CAMERA PANNING IS TOO FAST.” vises,
skal du flytte enheden langsomt under optagelse.
≥ Indstil på [OFF] for at slukke
meddelelsesfunktionen.
≥ Meddelelsen vises ikke under en pause i
optagelsen. (Meddelelsen vises, selv om der er
en pause i optagelsen, hvis [DEMO MODE] er
indstillet til [ON])
≥ Under visse optageforhold vises der muligvis
ingen meddelelser.
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
51 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Optagelse
Optagelse
(grundl.)
3
Optagelse af still-billeder
HDC-TM300
HDC-HS300
OFF
≥ Drej funktionsdrejeknappen, mens du
trykker på låsudløserknappen A, hvis du
skifter fra OFF til en anden funktion.
≥ Justér ved hjælp af mærket B.
1
Skift funktionen til
2
Åbn LCD-skærmen eller træk
søgeren ud.
3
≥ Drej funktionsdrejeknappen, mens du
trykker på låsudløserknappen A, hvis du
skifter fra OFF til en anden funktion.
≥ Justér ved hjælp af mærket B.
.
Vælg det medie, der skal
optages, i menuen. (l 47)
≥ Du kan ikke indstille optagelsesmediet til film
og still-billeder separat.
4
Tryk knappen
ved autofokus)
halvt ned. (Kun
Fokusindikationen og fokusområdet
vises, og enheden indstiller
automatisk fokus på motivet.
≥ Hvis du tænder for den optiske
billedstabiliseringsfunktion (l 60) og sætter
den på
(MODE1), bliver
billedstabiliseringsfunktionen mere effektiv.
( MEGA
(MEGA optisk billedstabilisering)
vises).
≥ AF-hjælpelampen lyser på mørke steder.
51
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
52 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
:
Fokusindikation:


A Fokusindikation
± (Det hvide lys blinker.):
Fokuserer
¥ (Det grønne lys tændes.):
Når der er fokuseret
Ingen markering:
Når fokusering mislykkedes.
B Fokusområde (område angivet inden i
parenteser)
5
Tryk knappen
AF-hjælpelampe (l 75)
∫ Om fokusindikation
helt ned.
≥ Lyden kan ikke optages under optagelse af
still-billeder.
≥ Hvis
-knappen trykkes helt ned med det
samme, kan det tage lidt tid at tage et billede.
≥ Det anbefales at anvende blitz eller stativ ved
optagelse af billeder på mørke steder, da
lukkerhastigheden bliver langsommere.
≥ Skærmen bliver mørkere, når
-knappen
trykkes halvt ned, hvis lukkerhastigheden er
1/25 eller lavere.
∫ Om skærmvisninger i
billedoptagelser
MEGA
10.6M R3000
≥ Fokusindikationen angiver autofokuseringens
tilstand.
≥ Fokusindikationen vises ikke i manuel fokusering.
≥ Fokusindikationen vises ikke eller har vanskeligt
ved at indstille fokus i følgende tilfælde.
jNår zoom-forstørrelsen er høj.
jNår videokameraet rystes.
jNår motivet bevæger sig.
jNår motivet står foran en lyskilde.
jNår der er nære og fjerne motiver i samme
scene.
jNår scenen er mørk.
jNår der er et lyst område i scenen.
jNår der kun er vandrette linjer i scenen.
jNår scenen mangler kontrast.
∫ Vedrørende fokusområdet
Når der er et kontrasterende motiv foran eller bag
motivet i fokuseringsområdet bliver der måske
ikke fokuseret på motivet. Flyt det kontrasterende
motiv væk fra fokuseringsområdet.
≥ Fokusområdet vises ikke under følgende
betingelser.
jNår Intelligent Auto (portrætfunktion) anvendes.
jNår den digitale zoom (mere end ca. 12k)
anvendes.
jNår AF-sporing bruges.
jNår du bruger den ekstra optiske zoom.
jNår enheden bestemmer, at AFhjælpelampen er nødvendig.
Billedformat/Billedstørrelse
Med denne funktion kan du angive billedformatet
af billederne, så det passer til udskrivnings- eller
afspilningsmetode.
Jo højere antallet af pixler er, desto klarere er
billedet, når det udskrives.
(Ved indstilling af billedformatet)
Vælg menuen. (l 29)
:
ß:
ßj:
:
MEGA
:
10.6M :
R3000:
52
VQT1Z22
Betjeningsindikator for still-billeder
(l 134)
Blitz (l 64)
Blitzniveau (l 64)
Rødøjereduktion (l 65)
: MEGA optisk billedstabilisering (l 60)
Kvalitet af still-billeder (l 53)
Størrelse på still-billeder
Resterende antal still-billeder
(Blinker rødt når [0] vises.)
[PICTURE] # [ASPECT RATIO] # ønskede
indstilling
(Ved indstilling af billedstørrelsen)
Vælg menuen. (l 29)
[PICTURE] # [PICTURE SIZE] # ønskede
indstilling
≥ Man kan foretage indstillinger fra
lynmenuen. (l 30)
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
53 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
∫ Billedstørrelse og maksimalt
zoomområde
Billedf
ormat
4:3
3:2
16:9
Billedstørrelse
Ekstra
optisk
zoom
9M
3520k2640
–*
8M
3264k2448
12,9k
5M
2560k1920
16,5k
0.3M
640k480
20k
10.6M
3984k2656
–*
7M
3264k2176
14,6k
4.5M
2592k1728
18,4k
10 M
4224k2376
–*
6M
3328k1872
15,2k
3.5 M
2560k1440
19,8k
Billedkvalitet
Valg af billedkvalitet.
Vælg menuen. (l 29)
[PICTURE] # [QUALITY] # ønskede
indstilling
:
:
Still-billeder med høj billedkvalitet
optages.
Antallet af optagede still-billeder får
højeste prioritet. Still-billeder optages i
normal billedkvalitet.
≥ Hvis [QUALITY] er sat til
, kan støj fra
mosaikmønstret forekomme på det afspillede
billede, afhængigt af billedets indhold.
* Den ekstra optiske zoom kan ikke anvendes.
Den maksimale zoom-forstørrelse er 12k.
≥ Se side 59 for Ekstra optisk zoom.
≥ Når billedformatet er indstillet på [4:3] eller
[3:2], vises der muligvis nogle sorte bånd i
venstre og højre side af skærmen.
≥ Kanterne af still-billeder, som er optaget med
dette videokamera med et 16:9 billedformat,
kan blive afskåret ved udskrivning/
fremkaldelse. Kontrollér printeren, eller spørg
fotohandleren inden udskrivning/fremkaldelse.
≥ Antallet af optagelsespixel, som kan indstilles,
ændres afhlængigt af det valgte
skærmbilledformat.
≥ Optagelsen varer længere, afhængigt af
pixlerne til optagelse.
53
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
54 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Optagelse af billeder i
filmoptagelsesfunktion
Du kan også tage billeder, når du er i
filmoptagelsesfunktion.
¬ Skift funktionen til
1
.
Men optagelsen er sat på pause,
skal du trykke
-knappen halvt
ned. (Kun ved autofokusering)
∫ Samtidig optagelse (optagelse af
still-billeder, mens der optages
film)
Du kan optage still-billeder, mens du optager
film.
¬ Skift funktionen til
.
Mens du optager film, skal du trykke
-knappen helt ned og tage
billedet.


A Fokusindikation
B Fokusområde (område angivet inden i
parenteser)
Fokusindikationen og fokusområdet vises, og
enheden indstiller automatisk fokus på motivet.
2
Tryk
-knappen helt ned.
∫ Billedstørrelsen i
filmoptagelsesfunktion
Vælg menuen. (l 29)
[PICTURE] # [PICTURE SIZE] # ønskede
indstilling
≥ Man kan foretage indstillinger fra lynmenuen.
(l 30)
Billedformat
16:9
54
VQT1Z22
Billedstørrelse
8.3 M
3840k2160
2.1 M
1920k1080
≥ Under optagelse af film eller betjening af
PRE-REC gælder følgende valg, så
filmoptagelsen går forud for billedoptagelse.
jBilledkvaliteten er forskellig fra almindelige
still-billeder.
jHalvvejs nedtrykning af knappen
er
deaktiveret.
jIndikationen for den resterende brugbare
kapacitet (antallet af mulige billeder) vises
ikke.
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
55 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Antal billeder, der kan optages
(I billedoptagelsesfunktion)
4:3
Billedformat
Billedstørrelse
8M
9M
3520k2640
5M
3264k2448
0.3M
2560k1920
640k480
Billedkvalitet
SD-kort
Indbygget
hukommelse
HDD
8 MB
0
0
0
1
1
2
33
52
16 MB
1
3
2
3
3
6
77
120
32 MB
3
6
4
7
7
13
145
220
64 MB
9
15
11
18
19
31
330
510
128 MB
20
32
23
38
39
62
650
1010
256 MB
44
70
51
81
84
135
1380
2150
512 MB
89
140
105
165
170
270
2760
4300
1 GB
180
290
210
330
340
540
5550
8660
2 GB
370
590
430
680
700
1110
11320
17650
4 GB
730
1150
850
1340
1390
2180
22250
34710
6 GB
1110
1750
1300
2040
2110
3310
33850
52800
8 GB
1490
2350
1740
2730
2820
4440
45310
70690
12 GB
2250
3540
2620
4120
4260
6690
68370 106650
16 GB
3010
4720
3500
5490
5680
8930
91200 142280
32 GB
6030
9480
7010
11020
11400
17920 182990 285460
32 GB
6030
9480
7010
11020
11400
17920 182990 285460
120 GB
24520
38520
28510
44810
46350
72820 743660 899100
55
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
56 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
3:2
Billedformat
10.6M
7M
4.5M
3984k2656
3264k2176
2592k1728
8 MB
16 MB
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
8 GB
12 GB
16 GB
32 GB
0
1
3
8
17
38
78
160
330
640
980
1310
1980
2640
5300
0
2
5
13
28
61
125
250
510
1010
1540
2060
3110
4150
8320
0
2
5
13
26
58
115
240
490
960
1460
1950
2950
3930
7890
1
4
8
21
42
92
185
380
770
1510
2290
3070
4630
6180
12400
1
4
8
21
43
93
185
380
770
1520
2310
3100
4670
6240
12510
2
7
14
34
68
145
300
600
1210
2390
3640
4870
7340
9800
19660
32 GB
5300
8320
7890
12400
12510
19660
120 GB
21530
33830
32070
50390
50860
79900
Billedstørrelse
Billedkvalitet
SD-kort
Indbygget hukommelse
HDD
16:9
Billedformat
10 M
6M
3.5 M
4224k2376
3328k1872
2560k1440
8 MB
16 MB
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
8 GB
12 GB
16 GB
32 GB
0
1
3
8
18
41
83
170
340
680
1030
1380
2090
2780
5580
0
2
5
14
30
65
130
270
540
1070
1620
2170
3280
4370
8780
0
2
6
15
30
66
135
270
560
1090
1660
2230
3360
4480
9000
1
5
10
24
49
105
210
430
870
1720
2610
3500
5280
7050
14140
1
5
10
26
52
115
230
460
940
1850
2810
3770
5680
7580
15210
3
9
17
41
83
180
360
720
1480
2900
4420
5910
8920
11910
23890
32 GB
5580
8780
9000
14140
15210
23890
120 GB
22700
35670
36560
57460
61810
97080
Billedstørrelse
Billedkvalitet
SD-kort
Indbygget hukommelse
HDD
56
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
57 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
(I filmoptagelsesfunktion)
16:9
Billedformat
Billedstørrelse
8.3 M
2.1 M
3840k2160
1920k1080
Billedkvalitet
SD-kort
Indbygget
hukommelse
HDD
8 MB
0
0
4
6
16 MB
1
3
10
17
32 MB
4
7
20
32
64 MB
11
17
47
74
128 MB
22
36
94
150
256 MB
49
78
200
320
512 MB
100
160
410
640
1 GB
200
320
820
1290
2 GB
420
660
1670
2630
4 GB
820
1290
3290
5160
6 GB
1250
1960
5000
7860
8 GB
1670
2630
6690
10520
12 GB
2520
3970
10100
15870
16 GB
3370
5290
13470
21170
32 GB
6760
10620
27030
42480
32 GB
6760
10620
27030
42480
120 GB
27460
43160 109860 172630
≥ Tallene i tabellen er omtrentlige værdier.
≥ Antallet af billeder, som kan optages, afhænger af om
og
benyttes sammen og af det
aktuelle motiv.
≥ Det maksimale antal mulige billeder, der kan vises, er 99999.
Hvis antallet af mulige billeder overstiger 99999, ændres tallet ikke, når der tages billeder, før antallet
af mulige billeder kommer under 99999.
≥ Hukommelseskapaciteten, der angives på SD-kortets etiket, svarer til den totale kapacitet til
copyrightbeskyttelse og –administration samt den kapacitet, der kan anvendes på enheden, en pc,
osv.
57
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
58 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Optagelse
4
Optagelse
(grundl.)
Zoom ind/ud-funktion
Det maksimale optiske zoomområde er 12k.
¬ Skift funktionen til
eller
.
/ VOL
W
VOL
Hvis zoom-forstørrelsen overstiger 12k,
aktiveres filmoptagelsesfunktionen og derefter
den digitale zoom-funktion.
T
W
Digital zoomfunktion
T
Vælg menuen. (l 29)
[RECORD SETUP] # [D.ZOOM] # ønskede
indstilling
[OFF]:
Kun optisk zoom (Op til 12k)
[30k]:
Op til 30k
[700k]:
Op til 700k
≥ Jo større den digitale zoomforstørrelse er,
desto mere forringes billedkvaliteten.
1 W
Ring zoom
T
6 W
T
12 W
T
Zoomhandlingen kan udføres vha. den manuelle
multifunktionsring.
Zoom ved at dreje på ringen.
Zoom-greb/Zoom-knapper
T-siden:
Næroptagelse (zoom ind)
W-siden:
Vidvinkel-optagelse (zoom ud)
≥ Zoomhastigheden varierer, afhængigt af
den distance som zoomknappen bevæges
hen over.
58
VQT1Z22
A
B
A-siden:
Næroptagelse (zoom ind)
B-siden:
Vidvinkel-optagelse (zoom ud)
≥ Zoomhastigheden varierer, afhængigt af den
hastighed, hvormed ringen drejes.
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
59 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Ekstra optisk zoom
Hvis antallet af optagelsespixler er fastsat til alt
andet end det maksimale antal optagelsespixler i
billedoptagelsesfunktion, kan billedet tages med
et zoom-område på maks. 20k, uden at
billedkvaliteten forringes.
≥ Det ekstra optiske zoomområde varierer,
afhængigt af indstillingen for [ASPECT RATIO]
og [PICTURE SIZE]. (l 52)
∫ Ekstra optisk zoom-funktion
Når du indstiller billedstørrelsen til 4.5M ,
beskæres det maksimale 10.6M -område til midten
af 4.5M -området, så billedet får en højere zoomeffekt.
≥ Hvis du tager din finger væk fra zoomknappen
under selve zoomhandlingen, optages lyden af
bevægelsen muligvis. Når du sætter
zoomknappen tilbage til dens oprindelige
stilling, skal du prøve på at gøre det stille.
≥ Når zoom-forstørrelsen er 12k, indstilles der
fokus på motiverne ved ca. 1,2 m eller mere.
≥ Når zoom-forstørrelsen er 1k, kan
videokameraet indstille fokus på motivet ca.
4 cm fra objektivet.
≥ Zoom-hastigheden varierer ikke, når du bruger
zoom-knappen og fjernbetjeningen.
59
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
60 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Optagelse
Optagelse
(grundl.)
5
Optisk
billedstabiliseringsfunktion
Den optiske billedstabiliseringsfunktion stabiliserer billedet uden at forringe billedkvalitet så meget.
¬ Skift funktionen til
eller
.
O.I.S.
Knap til Optisk
billedstabilisering
Tryk på denne knap for at tænde/
slukke billedstabilseringsfunktionen.
I filmoptagelsesfunktion vises
på
skærmen, og
billedstabiliseringsfunktionen virker hele
tiden.
For hver gang knappen trykkes ind i
billedoptagelsesfunktion, ændres
indikationen med et trin i følgende
rækkefølge:
#
# OFF
(MODE1):
Funktionen virker hele tiden.
(MODE2):
Funktionen virker, når du trykker på
knappen.
-
O.I.S.: Optisk billedstabilisering
≥ Denne funktions standardindstilling er tændt.
≥ Deaktivér intelligent auto-funktionen, før du slukker for den optiske billedstabiliseringsfunktion.
≥ I følgende tilfælde fungerer billedstabilisering muligvis ikke effektivt.
jNår enheden rystes kraftigt
jNår du optager et motiv i bevægelse, hvor du følger det
≥ Hvis du tager et billede af dig selv eller anvender et stativ, anbefales det at indstille denne funktion på
(MODE2).
60
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
61 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Optagelse
Optagelse (grundl.)
6
AF-sporing
Man kan indstille fokus og eksponering for motivet, som angivet på berøringsskærmen.
Fokus og eksponering følger automatisk motivet, selv om det bevæger eller flytter sig. (Dynamisk sporing)
¬ Skift funktionen til
1
Peg på
eller
.
A Målramme
≥
vises på skærmen.
≥ Den prioriterede ansigtsramme (orange)
ændres til målrammen, når den intelligente
autofunktion er
(Portræt), og ansigtet,
der blev indrammet, spores.
≥ Den tilgængelige målramme til fastlåsning vises
omsluttet af en rød ramme, når den intelligente
autofunktion er sat til alt andet end
(Portræt).
2
Peg på motivet, og fastlås målet.
≥ Når du peger på motivets hoved, fastlåses
målrammen på hovedet, og sporingen starter.
≥ Peg på det motiv, der skal ændres, igen, hvis du
vil ændre målet.
≥ Når den intelligente autofunktion er valgt, bliver
indstillingen
(Normal), og det motiv, du har
peget på, spores. Valget bliver til
(Portræt),
når målrammen fastlåses på hovedet.
3
∫ Om målrammen
.
Start optagelsen.
≥ Når du peger på [CANCEL], annulleres
sporingsfunktionen.
≥ En advarsel B vises, hvis målrammen kommer for
tæt på kanten.
≥ Når fastlåsning af målet mislykkes, blinker
målrammen med rødt og forsvinder derefter. I
sådanne tilfælde skal du pege på motivet igen og
fastlåse målet.
≥ Når knappen
trykkes halvt ned, indstilles der
fokus på det fastlåste motiv. Målrammen bliver grøn,
når der er indstillet fokus, og målet kan ikke ændres.
≥ Denne funktion kan ikke benyttes i manuel funktion.
≥ Denne funktion kan ikke anvendes, når
scenefunktionen er indstillet til fyrværkerifunktion
i billedoptagelsesfunktion.
≥ Den sporer muligvis forskellige motiver eller
fastlåser måske ikke målet, afhængigt af
optageforholdene, som f.eks. følgende:
j Når motivet er for stort eller for lille
j Når farven på motivet ligner baggrunden for meget
j Når du bruger zoom
j Når kameraet ryster
j Når flere motiver overlapper hinanden
j Når scenen er mørk
j Når motivet bevæger sig for hurtigt
≥ Når målet fastlåses i billedoptagelsesfunktion, kan
skærmen blive mørk, eller AF-hjælpelampen kan
tænde.
≥ Der vises en meddelelse, når et motiv ikke kan
spores halvvejs igennem. I sådanne tilfælde skal du
pege på motivet en gang til.
≥ AF-sporingen annulleres i følgende tilfælde.
j Når funktionen ændres
j Når der slukkes for strømmen
j Når scenefunktionen er indstillet
j Når den intelligente autofunktion er tændt/slukket.
≥ Efter indstilling af [DISPLAY] på [OFF] forsvinder
funktionsikonet, hvis der ikke sker en handling i ca.
3 sekunder. Peg på skærmen for at få vist ikonet
igen. Når du bruger AF-sporing, forsvinder ikonet
slet ikke.
61
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
62 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Optagelse
1
Optagelse
(avanceret)
Optagelsesfunktioner for
funktionsikoner
Vælg funktionsikoner for at tilføje forskellige effekter på de optagede billeder.
¬ Skift funktionen til
1
eller
.
Peg på
for at få vist
betjeningsikonet på skærmen.
F
2
(e.g. Modlyskompensation)
Vælg et betjeningsikon.
F
F
≥ Peg på 1 i nederste højre side på skærmen
for at skifte side, og peg på F F for at få
vist/ikke vist betjeningsikonet.
≥ Vælg betjeningsikonet igen for at annullere
funktionen.
≥ Der henvises til de relevante sider for
annullering af følgende funktioner.
jSelvudløser (l 64)
jIndbygget blitz (l 64)
Funktionsikoner
Modlyskompensation
F
Intelligent
kontrastkontrol*1, 2
Soft skin-funktion*2
Indbygget blitz*3
F
VQT1Z22
A
F
Rødøjereduktion*2, 3
F
F
Farve-natsyn*1, 2
Tele-makro
F
F
62
F
F
A
Toning*1
Intelligent
eksponering*2, 3
Indstilling af
hovedtelefonens
lydstyrke*4
F
Selvudløser*3
F
A
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
63 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
*1 Vises ikke i billedoptagelsesfunktion.
*2 Vises ikke, når intelligent auto-funktion er tændt.
*3 Vises ikke i filmoptagelsesfunktion.
*4 Vises kun, når en hovedtelefon er tilsluttet hovedtelefonens udgangsstik.
≥ Hvis du slukker for strømmen eller skifter funktionen til
, annulleres natfarvefunktionen,
baggrundslyskompensationen, selvudløseren og tele-makrofunktionerne.
≥ Hvis du afbryder strømmen, annulleres ind/udtoningsfunktionen.
≥ Kan indstilles i menuen. (l 31) (Undtagen indstilling af hovedtelefonens lydstyrke)
≥ Efter indstilling af [DISPLAY] på [OFF] forsvinder funktionsikonet, hvis der ikke sker en handling i ca.
3 sekunder. Peg på skærmen for at få vist ikonet igen.
Funktion
Modlyskompensation
Effekt
Med denne funktion bliver billedet lysere, så man undgår, at
et motiv med lys bagfra bliver for mørkt.
Intelligent
kontrastkontrol
Denne funktion oplyser de dele, der er i skygge, og som er
vanskelige at se, og undertrykker den hvide mæthedsgrad
på de lyse dele samtidigt. Både lyse og mørke dele kan
optages helt klart.
Intelligent
eksponering
På denne måde bliver mørke steder oplyste, så optagelsen
bliver klarere.
Toning
(Indtoning)
(Udtoning)
Når du starter optagelsen, kommer billedet/lyden langsomt
frem. (Indtoning)
Når du sætter optagelsen på pause, forsvinder billedet/lyden
gradvist. (Udtoning)
≥ Udtoningsindstillingen annulleres, når optagelsen stopper.
∫ For at vælge farven for indtoning/udtoning
Vælg menuen. (l 29)
[RECORD SETUP] # [FADE COLOUR] # [WHITE] eller
[BLACK]
Soft skin-funktion
Denne funktion får hudfarven til at virke blødere, så man
bliver flottere at se på.
Dette er mere effektivt, hvis du optager en person tæt på, fra
overkroppen og op.
Tele-makro
Der kan fås et flottere billede ved at indstille fokus på
motivet tæt på og ved at afskærme baggrunden.
≥ Videokameraet kan fokusere på motivet ved en afstand på ca.
60 cm.
≥ Hvis forstørrelsen er 12k eller mindre, sættes den automatisk
til 12k.
63
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
Funktion
Farve-natsyn
Selvudløser
64 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Effekt
Med denne funktion kan du optage farvebilleder i omgivelser
med meget lidt lys. (Mindstekrav til belysning: Ca. 1 lx)
Denne funktion anvendes til optagelse af still-billeder ved
hjælp af timeren.
For hver gang du trykker på ikonet
, ændres indikationen med
et trin i følgende rækkefølge:
Ø10 # Ø2 # indstilling annulleret
Ø10: Optager efter 10 sekunder
Ø2:
Optager efter 2 sekunder
≥ I filmoptagelsesfunktion skal denne funktion indstilles fra menuen.
≥ Når du trykker ned på knappen
, optages der et still-billede
efter visning af Ø10 eller Ø2, og optagelampen blinker i den
tid, den er sat til.
≥ Efter optagelse annulleres selvudløseren.
≥ Hvis knappen
trykkes halvt ned en gang og derefter helt
ned i auto-fokuseringsfunktionen, indstiller objektivet fokus på
motivet, når knappen trykkes halvt ned.
≥ Hvis knappen
trykkes helt ned på én gang, indstiller
objektivet fokus på motivet lige før optagelse.
For at standse selvudløseren midtvejs
Tryk på MENU-knappen.
Indbygget blitz
Når knappen
trykkes ned, aktiveres blitzen, og billedet
optages. Benyt den indbyggede blitz ved optagelse af stillbilleder i mørke omgivelser.
For hver gang du trykker på ikonet ß, ændres indikationen med
et trin i følgende rækkefølge.
ß # ßA #
ß:
ON
ßA:
AUTO
:
OFF
≥ I filmoptagelsesfunktion skal denne funktion indstilles fra
menuen.
≥ Denne funktions standardindstilling er ßA.
≥ Når
-knappen er trykket halvt ned, vises blitzindikatoren.
≥ Enheden vurderer automatisk, om blitz er nødvendig ud fra
omgivelsernes lysstyrke, også når den er indstillet på
. (Hvis
det vurderes, at blitz er nødvendig, vil
indikationslyset lyse
rødt, når
knappen er trykket halvt ned).
∫ Justering af blitzens lysstyrke
≥ Intelligent auto-funktion er slukket i
filmoptagelsesfunktion. (l 43)
Vælg menuen. (l 29)
[PICTURE] # [FLASH LEVEL] # ønskede indstilling
[ßj]: Mindre lyst
[ßd0]: Normal
[ßi]: Meget lysere
64
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
65 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Funktion
Rødøjereduktion
Indstilling af
hovedtelefonens
lydstyrke
Effekt
Reducerer fænomenet hvor menneskeøjne synes røde ved
brug af blitz.
≥ I filmoptagelsesfunktion skal denne funktion indstilles fra
menuen.
Justerer hovedtelefonens lydstyrke under optagelsen.
:
Øger lydstyrken
:
Sænker lydstyrken
≥ Den aktuelle lydstyrke, der skal optages, ændres ikke.
Intelligent kontrastkontrol:
≥ Hvis der er meget mørke eller lyse dele, eller
der ikke er tilstrækkelig lysstyrke, vil effekten
muligvis ikke være tydelig.
Intelligent eksponering:
≥ Hvis der er meget mørke dele, eller der ikke er
tilstrækkelig lysstyrke, vil effekten muligvis ikke
være tydelig.
Toning:
≥ Miniaturerne af scener, som optages med
indtoning, bliver sorte (eller hvide).
Soft skin-funktion:
≥ Hvis baggrunden eller andre dele i scenen har
farver, der ligner hudfarven, gøres disse også
blødere.
≥ Hvis der ikke er tilstrækkelig lysstyrke, vil
effekten muligvis ikke være tydelig.
≥ Hvis du optager en person langt fra, optages
ansigtet muligvis noget uklart. I sådanne
tilfælde skal du annullere soft skin-funktionen
eller zoome ind på ansigtet (nærbillede) for at
optage.
Tele-makro:
≥ Tele-makrofunktionen annulleres, hvis zoomforstørrelsen kommer under 12k.
Farve-natsyn:
≥ I den optagede scene ser det ud som om
enkeltbilleder mangler.
≥ Hvis funktionen aktiveres et sted, hvor der er
lyst, kan skærmen blive udvisket et stykke tid.
≥ Derfor kan lyse prikker, der normalt er
usynlige, blive synlige. Dette er ikke en
funktionsfejl.
≥ Det anbefales at bruge et stativ.
≥ På mørkere steder kan auto-fokus indstille
fokus lidt langsommere. Dette er normalt.
Selvudløser:
≥ Selvudløserens standby-funktion annulleres,
når du trykker på start-/stopknappen for at
starte filmoptagelsen.
≥ Indstilling af selvudløser på Ø2 er en god
måde til at forhindre rystelse af billedet, når der
trykkes
knappen mens man benytter
stativ osv.
Indbygget blitz:
≥ Sæt blitzen til
når brug af blitz ikke er tilladt.
≥ Anvend ikke blitzen med ND-filter
(ekstraudstyr).
≥ Hvis ß-indikatoren osv. blinker, når knappen
trykkes halvt ned, aktiveres blitzen ikke.
≥ Blitzens funktionsinterval er mellem ca. 1 m og
2,5 m i mørke omgivelser.
≥ Brug af blitz fastlåser lukkerhastigheden til
1/500 eller langsommere.
≥ En forsatslinse (ekstraudstyr) kan blokere for
blitzen og skabe en vignetteeffekt.
Rødøjereduktion:
≥ Blitzen er aktiveret 2 gange.
≥ Rødøje-fænomenet kan være afhængigt af
omstændighederne under optagelse.
≥ Når ansigter detekteres i Intelligent autofunktion, tændes funktionen for reduktion af
røde øjne.
Indstilling af hovedtelefonens lydstyrke:
≥ Du kan ikke justere hovedtelefonens lydstyrke,
mens søgeren er i brug.
65
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
66 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Optagelse
Optagelse
(avanceret)
2
Funktion
Scenefunktion
Menuoptagelsesfunktioner
Effekt/Indstillingsmetode
Når du optager billeder i forskellige situationer, indstiller denne
funktion automatisk lukkerhastigheder og blænder.
≥ Skift funktionen til
eller
.
Vælg menuen. (l 29)
[RECORD SETUP] # [SCENE MODE] # ønskede indstilling
5Sport:
Scener meget bevægelse bliver mindre rystet vha. langsom
afspilning og afspilningspause
Portræt:
Får motivet til at stå frem fra baggrunden.
Spotlys:
Forbedret kvalitet, når motivet er stærkt oplyst.
Sne:
Forbedret billedekvalitet, når der optages i sne.
Strand:
Så den blå farve på havet eller himlen gøres klarere
Solnedgang:
Så solens røde farve ved solopgang eller -nedgang gøres klarere
Fyrværkeri:
For at indfange fyrværkeri på nattehimlen helt perfekt
Landskab:
Til rumlandskabet
Lavt lysniveau:
Til mørke scener, som f.eks. ved tusmørke
(Kun filmoptagelsesfunktion)
Natlandskab:
Fanger et aften- eller natlandskab på smuk vis.
(Kun til billedoptagelse)
Natportræt:
Sådan laves der en lys optagelse af en baggrund.
(Kun til billedoptagelse)
≥ Sæt [SCENE MODE] på [OFF] for at annullere funktionen.
66
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
67 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Funktion
Referencelinjer
Effekt/Indstillingsmetode
Du kan også kontrollere, om billedet er i niveau under
optagelse eller afspilning af film og still-billeder. Funktionen
kan også benyttes til at vurdere balanceforholdet i billedets
sammensætning.
≥ Skift funktionen til
eller
.
≥ Intelligent auto-funktion er slukket. (l 43)
Vælg menuen. (l 29)
[RECORD SETUP] # [GUIDE LINES] # ønskede indstilling
≥ Man kan foretage indstillinger fra lynmenuen. (l 30)
(Når fanen til filmafspilning vælges, mens funktionen er indstillet på
. (l 82))
[VIDEO SETUP] # [GUIDE LINES] # ønskede indstilling
≥ Referencerammerne vises ikke på de billeder, der er ved at blive
optaget.
≥ Sæt [OFF] for at annullere referencerammen.
Intervaloptagelse
En scene, som bevæger sig langsomt i længere tid, optages
ramme for ramme med et vist interval og optages som
korttidsfilm.
En ramme optages med et forudindstillet optagelsesinterval.
24 rammer udgør en film på 1 sekund.
≥ Skift funktionen til
.
Vælg menuen. (l 29)
[RECORD SETUP] # [TIME LAPSE REC] # ønskede indstilling
≥ Man kan foretage indstillinger fra lynmenuen. (l 30)
På denne måde kan du vælge mellem [1 SECOND]/
[10 SECONDS]/[30 SECONDS]/[1 MINUTE]/[2 MINUTES]
[OFF]:
Intervaloptagelsen er ikke valgt.
≥
vises på skærmen.
≥ Efter optagelse annulleres indstillingen for intervaloptagelse.
≥ Der kan ikke optages lyd.
Eksempel
på
opsætning
Opsætningstid
(optagelsesint
erval)
Optagelsestid
Optaget tid
Solnedgang
1 sek
30 min–1 h
1 min 15 sek–
2 min 30 sek
Blomstring
30 sek
1 h–3 h
5 sek–15 sek
≥ Maks. antal tid, der kan optages, er 12 timer.
≥ Brug lysnetadapteren til lange optagelser, så du ikke behøver at
bekymre dig om, at batteriet løber tør.
67
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
Funktion
Digital biograf
68 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Effekt/Indstillingsmetode
Brug denne funktion til at optage et billede i levende farver,
som f.eks. et billede eller en film.
≥ Skift funktionen til
.
≥ Intelligent auto-funktion er slukket. (l 43)
≥ Sæt optagelsesfunktionen på HA eller HG. (l 49)
Vælg menuen. (l 29)
[RECORD SETUP] # [DIGITAL CINEMA] # [ON]
≥ Når [DIGITAL CINEMA] er [ON], er en jævn visning af film ikke
altid mulig.
≥ Billedet optages som 50i (l 105), uanset indstillingen for den
digitale biograffunktion.
Relæoptagelse
Man kan fortsætte med at optage film til et SD-kort, når der ikke
er mere plads i den indbyggede hukommelse.
≥ Skift funktionen til
.
Vælg menuen. (l 29)
[RECORD SETUP] # [RELAY REC] # [ON]
≥
vises på skærmen.
forsvinder, når pladsen i den
indbyggede hukommelse er opbrugt, og optagelsen til SD-kortet
starter.
≥ Optager kun på SD-kortet fra den indbyggede hukommelse.
≥ Relæoptagelse kan kun udføres én gang.
≥ Kombinér de scener, der blev relæoptaget ved hjælp af
[RELAY SCENE COMBINE] på SD-kortet. (l 100)
≥ Når den relæoptagede scene og den scene, der blev optaget på
SD-kortet efterfølgende, kombineres på SD-kortet ved hjælp af
[RELAY SCENE COMBINE], kan man udføre relæoptagelsen
igen. Hvis [RELAY REC] sættes til [ON] uden at [RELAY SCENE
COMBINE] udføres, vises en meddelelse. Du kan udføre
relæoptagelsen ved at pege på [YES], men du kan ikke udføre
[RELAY SCENE COMBINE] bagefter.
68
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
Funktion
AGS-optagelse
(Anti-Ground-Shooting)
69 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Effekt/Indstillingsmetode
Hvis videokameraet bliver ved med at være vendt på hovedet
under optagelse af film, sættes optagelsen automatisk på
pause.
≥ Skift funktionen til
.
Vælg menuen. (l 29)
[RECORD SETUP] # [AGS] # [ON]
Automatisk langsom
lukker-funktion
Du kan optage lyse billeder, selv i mørket, ved hjælp af en
langsom lukkerhastighed.
≥ Skift funktionen til
.
≥ Intelligent auto-funktion er slukket. (l 43)
Vælg menuen. (l 29)
[RECORD SETUP] # [AUTO SLOW SHTR] # [ON]
≥ Lukkerhastigheden indstilles på 1/25 eller mere, afhængigt af det
omgivende lys.
Automatiske
ansigtsrammer
[OFF]:
Vis ikke
[PRIMARY]:
Kun prioriterede
ansigtsindramninger vises.
[ALL]:
Alle
ansigtsdetekteringsrammer
vises.
I intelligent autofunktion vises detekterede ansigter med en
ramme omkring.
≥ Skift funktionen til
eller
.
Vælg menuen. (l 29)
[RECORD SETUP] # [FACE FRAMING] # ønskede indstilling
≥ Denne funktions standardindstilling er [ALL].
≥ Der kan angives op til 15 rammer. Store ansigter og ansigter, som
er tættere på midten af skærmen, har fortrinsret.
∫ Prioriteret ansigtsindramning
Prioriterede ansigtsrammer vises med orange. Fokus og justering af
lysstyrken udføres på de prioriterede ansigtsrammer.
≥ Der indstilles fokus på prioriteret ansigtsindramning, når knappen
trykkes halvt ned under optagelse af still-billeder. Den
prioriterede ansigtsindramning ændres til grønt, når der er stillet
skarpt.
69
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
Funktion
Digital biograffarve
70 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Effekt/Indstillingsmetode
Optagelse af film med klarere farver ved hjælp af x.v.Colour™ teknologi.
≥ Skift funktionen til
.
≥ Intelligent auto-funktion er slukket. (l 43)
Vælg menuen. (l 29)
[RECORD SETUP] # [Digital Cinema Colour] # [ON]
≥ For at opnå mere realistiske farver skal du benyttet et HDMIminikabel med et tv, som understøtter x.v.Colour™.
Vindstøjs-reduktion
Denne funktion bruges til reduktion af vindstøj, som kommer
ind i de indbyggede mikrofoner, afhængigt af vindstyrken.
≥ Skift funktionen til
.
≥ Intelligent auto-funktion er slukket. (l 43)
Vælg menuen. (l 29)
[RECORD SETUP] # [WIND CUT] # [ON]
≥ Denne funktions standardindstilling er [ON].
Opsætning af
mikrofon
[SURROUND]:
Lyd optages med 5.1 kanals
stereomikrofon.
[ZOOM MIC]:
Mikrofonretningen er
ensrettet med zoomhandlingen. Lyde lige foran
videokameraet optages
klarere, hvis du zoomer ind
(nærbillede) og omgivende
lyde optages mere realistisk,
hvis du zoomer ud
(vidvinkel).
[FOCUS MIC]:
Retningen af midten
fremhæves mere klart til
lydoptagelse foran
videokameraet.
70
VQT1Z22
Retningen (af mikrofonens lydsensibilitet) af den indbyggede
mikrofon kan justeres.
≥ Skift funktionen til
.
≥ Intelligent auto-funktion er slukket. (l 43)
Vælg menuen. (l 29)
[RECORD SETUP] # [MIC SETUP] # ønskede indstilling
≥ Denne funktions standardindstilling er [SURROUND].
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
71 ページ
Funktion
Mikrofonniveau
[AUTO]:
AGC aktiveres, og
optagelsesniveauet justeres
automatisk.
[SETr
]/[SET]:
Det ønskede
optagelsesniveau kan
indstilles.
AGC: Auto Gain Control
(Autoforstærkningskontrol)
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Effekt/Indstillingsmetode
Under optagelse kan indgangsniveauet fra de indbyggede
mikrofoner og det eksterne mikrofonstik justeres.
≥ Skift funktionen til
.
≥ Intelligent auto-funktion er slukket. (l 43)
1
Vælg menuen. (l 29)
[RECORD SETUP] # [MIC LEVEL] # [SETr
]/[SET]
≥ Man kan vælge indstillingen i lynmenuen i manuel tilstand. (l 30)
Mikrofonniveauet vender tilbage til den indstilling, der tidligere
blev valgt, og den kan ikke foretages fra lynmenuen.
2
Peg på
/
for at justere mikrofonens
indgangsniveau.
A Midte
B Forrest til venstre
C Bagest til venstre
D Forrest til højre
E Bagest til højre
F Mikrofonens indgangsniveau
≥ Peg på
for at aktivere/deaktivere AGC. Når AGC aktiveres,
omkranses ikonet af en gul ramme, og lydforvrængningen
mindskes. Når AGC deaktiveres, kan der udføres en naturlig
optagelse.
≥ En forstærkningsværdi for hver af de fem retninger vises.
(Mikrofonernes indgangsværdi kan ikke indstilles separat).
≥ Indstil mikrofonindgangsniveauet, så de sidste 2 streger på
forstærkningsværdien ikke er røde. (Ellers forvrænges lyden).
Vælg en lavere indstilling til mikrofonens indgangsniveau.
3
Peg på [ENTER] for at fastsætte mikrofonens
indgangsniveau, og peg derefter på [EXIT].
G Mikrofonens indgangsniveaumåler
71
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
Funktion
Indstilling af bas
72 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Effekt/Indstillingsmetode
Du kan ændre den nederste indstilling på den indbyggede
mikrofon efter eget valg.
≥ Skift funktionen til
.
≥ Intelligent auto-funktion er slukket. (l 43)
Vælg menuen. (l 29)
[RECORD SETUP] # [BASS SETTING] # ønskede indstilling
[0dB]/[+3dB]/[+6dB]/[LOWCUT]
≥ Normal indstilling er [0dB].
≥ Vælg [+3dB] eller [+6dB] for at få en stærk og kraftig bas. Vælg
[LOWCUT], når optagelsen sker uden for i stærk vind, eller hvor
vindstøjen kun kan reduceres vha. vindstøjreduktionsfunktionen.
Zebra
Dele, hvor den hvide mætningsgrad (farvemætningsgrad) kan
forekomme (meget belyste eller skinnende dele), vises med
diagonalstreger (zebra-mønster).
≥ Skift funktionen til
eller
.
≥ Intelligent auto-funktion er slukket. (l 43)
Vælg menuen. (l 29)
A Zebra-mønster
Luminans
[OFF]:
Vis ikke
[ANYTIME]:
Vis altid
[ON ADJUST]:
Vis kun, når [IRIS] er justeret.
(l 79)
50%
A Visningsramme for
luminans
B Luminansniveau
72
VQT1Z22
[RECORD SETUP] # [ZEBRA] # [ON]
≥ Man kan foretage indstillinger fra lynmenuen i manuel tilstand.
(l 30)
≥ Du kan optage et billede med en lav hvid mætningsgrad, hvis du
manuelt justerer lukkerhastigheden eller lysstyrken (iris/
forstærkning) (l 79).
≥ Zebramønsteret vises ikke på de billeder, der er ved at blive
optaget.
Viser luminansniveauet for skærmens midte
(luminansvisningsramme) i %.
Indstiller hurtigt lysstyrken på motivet ved at kontrollere dets
luminansniveau, når samme motiv optages i forskellige
omgivelser.
Justér lysstyrken vha [IRIS]. (l 79)
≥ Skift funktionen til
eller
.
≥ Intelligent auto-funktion er slukket. (l 43)
Vælg menuen. (l 29)
[RECORD SETUP] # [LUMINANCE] # ønskede indstilling
≥ Man kan foretage indstillinger fra lynmenuen i manuel tilstand.
(l 30)
≥ Denne funktions standardindstilling er [ON ADJUST].
≥ Luminansniveauet vises mellem [0%] og [99%]. Det vises som
[99% ], når det er på mere end 99%.
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
73 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Funktion
Histogram
[OFF]:
Vis ikke
[ANYTIME]:
Vis altid
[ON ADJUST]:
Vis kun, når [IRIS] er justeret.
(l 79)
Effekt/Indstillingsmetode
En graf med lysstyrken som vandret akse og antal pixel for den
pågældende lysstyrke som lodret akse vises. Man kan
bestemme eksponeringen af hele billedet ved at se på
fordelingen på grafen.
Justér lysstyrken vha [IRIS]. (l 79)
≥ Skift funktionen til
eller
.
≥ Intelligent auto-funktion er slukket. (l 43)
Vælg menuen. (l 29)
[RECORD SETUP] # [HISTOGRAM] # ønskede indstilling
≥ Man kan foretage indstillinger fra lynmenuen i manuel tilstand.
(l 30)
≥ Denne funktions standardindstilling er [ON ADJUST].
∫ Eksempel på visning
A Normal
B Mørk
C Lys
73
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
74 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Funktion
Effekt/Indstillingsmetode
Højhastigheds burstoptagelse
Optagelsen er kontinuerlig med en hastighed på 25 eller 50
still-billeder pr. sekund.
Brug denne funktion for at optage et motiv i hurtig bevægelse.
Den optages i filmoptagelsesfunktionen, da billeder genereres
fra filmen.
[25 Frames/sec]:
Der optages 72 still-billeder
kontinuerligt med en
hastighed på 25 pr. sekund.
Billedstørrelsen er 2.1 M
(1920k1080).
[50 Frames/sec]:
Der optages 180 still-billeder
kontinuerligt med en
hastighed på 50 pr. sekund.
Billedstørrelsen er 0.9 M
(1280k720).
≥ Skift funktionen til
.
≥ Intelligent auto-funktion er slukket. (l 43)
1
Vælg menuen. (l 29)
[PICTURE] # [HI-SPEED BURST] # ønskede indstilling
2
Tryk på knappen
.
≥
blinker rødt under optagelsen.
≥ Tryk først knappen
halvt ned, og tryk den derefter helt ned
for at indstille fokus og optage. Fokus indstilles automatisk, hvis
du trykker helt ned første gang, så dette kan være nyttigt, hvis du
skal optage motiver, som bevæger sig hurtigt frem og tilbage.
3
Peg på [Record] eller [Delete].
[Record]: Billederne lagres.
[Delete]: Alle billeder slettes.
4
(Kun når [Record] er valgt under trin 3)
Peg på [REC ALL] eller [SELECT].
[REC ALL]: Alle billeder lagres.
[SELECT]: Billederne lagres ved angivelse af området.
5
(Kun når [SELECT] er valgt under trin 4)
Peg på det billedområde, der skal lagres.
A Startpunkt*
B Slutpunkt
≥ Forrige (Næste) side vises ved at pege på
/
.
* Vælg kun billedet til startpunktet, hvis der kun skal lagres ét billede.
En bekræftelsesmeddelelse vises, hvis du peger på [ENTER], når
du har valgt start- og slutpunktet.
Peg på [YES] for at lagre billederne.
≥ Sæt [HI-SPEED BURST] på [OFF] for at annullere funktionen.
74
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
Funktion
AF-hjælpelampe
75 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Effekt/Indstillingsmetode
Oplysning af motivet gør det lettere for kameraet at indstille
fokus ved optagelse under forhold med dårlig belysning, som
gør indstilling af fokus vanskeligt.
≥ Skift funktionen til
.
≥ Intelligent auto-funktion er slukket. (l 43)
Vælg menuen. (l 29)
Lukkerlyd
[PICTURE] # [AF ASSIST LAMP] # [AUTO]
≥ Denne funktions standardindstilling er [AUTO].
≥ Den afstand, der er tilgængelig for AF-hjælpelampen, er ca. 1,5 m.
Du kan aktivere en lukkerlyd når du optager still-billeder.
≥ Skift funktionen til
eller
.
Vælg menuen. (l 29)
[PICTURE] # [SHTR SOUND] # [ON]
≥ Denne funktions standardindstilling er [ON].
Scenefunktion
5Sport
≥ Under normal afspilning, vil bevægelserne
måske ikke se jævne ud.
≥ Farven og skærmens lysstyrke kan ændre sig i
indendørs belysning.
≥ Hvis lysstyrken ikke er tilstrækkelig høj, aktiveres
sportsfunktionen ikke.
/
symbolet blinker.
≥ Lukkerhastigheden er 1/6 eller mere i
billedoptagelsesfunktion.
Portræt
≥ Farven og skærmens lysstyrke kan ændre sig i
indendørs belysning.
≥ Lukkerhastigheden er 1/6 eller mere i
billedoptagelsesfunktion.
Spotlys
≥ Lukkerhastigheden er 1/6 eller mere i
billedoptagelsesfunktion.
Sne
≥ Lukkerhastigheden er 1/6 eller mere i
billedoptagelsesfunktion.
Strand
≥ Lukkerhastigheden er 1/6 eller mere i
billedoptagelsesfunktion.
Solnedgang
≥ Lukkerhastigheden er 1/25 eller højere.
≥ Billedet kan blive sløret, hvis der optages et
motiv tæt på.
≥ Lukkerhastigheden er 1/6 eller mere i
billedoptagelsesfunktion.
Fyrværkeri
≥ Lukkerhastigheden er 1/25.
≥ Billedet kan blive sløret, hvis der optages et
motiv tæt på.
≥ Billedet kan blive udvisket, hvis der optages i
meget lyse omgivelser.
Landskab
≥ Billedet kan blive sløret, hvis der optages et
motiv tæt på.
≥ Lukkerhastigheden er 1/6 eller mere i
billedoptagelsesfunktion.
Lavt lysniveau
≥ Lukkerhastigheden er 1/25 eller højere.
Natlandskab
≥ Lukkerhastigheden er 1/2 eller mere.
≥ Billedet kan blive sløret, når et motiv tæt på
optages.
≥ Det anbefales at anvende et stativ.
Natportræt
≥ Lukkerhastigheden er 1/2 eller mere.
≥ Blitzen er indstillet på [ON].
≥ Det anbefales at anvende et stativ.
Intervaloptagelse
≥ Billedoptagelsesfunktionen kan ikke anvendes.
≥ Optagelsesfunktionen kan ikke ændres, når
intervaloptagelse er valgt.
≥ Hvis du afbryder strømmen eller skifter
funktionen til
, annulleres denne funktion.
≥ 1 sekund af filmen optages, selv om der ikke er
optaget 24 rammer ved optagelsens afslutning.
≥ Farvebalance og fokusering kan muligvis ikke
indstilles ved visse lyskilder eller scener. Hvis
det er tilfældet skal man indstille disse
manuelt. (l 78, 80)
75
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
76 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Relæoptagelse
≥ Tillader ikke relæoptagelse af still-billeder. Men
selv still-billeder optages til SD-kortet efter en
relæoptagelse.
≥
vises på miniaturevisningen under
afspilning af den scene, der blev relæoptaget i
den indbyggede hukommelse.
AGS-optagelse (Anti-Ground-Shooting)
≥ AGS-funktionen kan blive aktiveret og
forårsage pause i optagelsen, hvis du optager
et motiv lige over eller under dig.
Automatisk langsom lukker-funktion
≥ Når lukkerhastigheden er 1/25, kan det se ud
som om, nogle af rammerne mangler på
skærmbilledet, og et efterbillede kan vise sig
på skærmen.
Digital biograffarve
≥ Når film, som er optaget med denne
funktion indstillet på [ON], afspilles på et
TV, der ikke er kompatibelt med
x.v.Colour™, vil farverne muligvis ikke
bliver gengivet korrekt.
≥ For at afspille billeder, som er optaget i digital
biograffarve med klare farver fra et bredere
farveområde, er en enhed, som er kompatibel
med x.v.Colour™ påkrævet. Hvis disse billeder
afspilles på andre enheder, end de, der er
kompatible med x.v.Colour™, anbefales det at
optage billederne, efter at denne funktion er sat
på [OFF].
≥ x.v.Colour™ er navnet på enheder, som er
kompatible med xvYCC-formatet, der er en
international standard til udvidede farver på
film, og som følger reglerne for
signaltransmission.
Vindstøjs-reduktion
≥ Når den intelligente autofunktion er tændt, er
[WIND CUT] sat til [ON], og indstillingen kan
ikke ændres.
≥ Lydkvaliteten kan ændre sig, hvis denne
funktion aktiveres under kraftige vindforhold.
≥ Hvis vindstøjen ikke kan reduceres vha.
vindstøjsreduktionsfunktionen, skal du sætte
[BASS SETTING] til [LOWCUT]. (l 72)
Opsætning af mikrofon
≥ Hvis du vil optage en lyd af bedre kvalitet og
samtidig opretholde et realistisk billede, når du
zoomer ind, f.eks. ved optagelse af en
musikopførelse, anbefales det at indstille [MIC
SETUP] på [SURROUND].
76
VQT1Z22
Mikrofonniveau
≥ Når den intelligente autofunktion er aktiveret,
er indstillingen fastsat til [AUTO] og kan ikke
ændres.
≥ Når [MIC SETUP] er [ZOOM MIC], er
lydstyrken forskellig, afhængigt af zoomhastigheden.
≥ Lyden bliver til stereo (2 kanals lyd), når
inputtet sker fra en ekstern mikrofon, og
forreste venstre og forreste højre
forstærkningsværdier er aktiveret.
≥ Mikrofonens indgangsniveaumåler viser
mikrofonernes største volumen.
≥ Du kan ikke optage helt uden lyd.
Luminans
≥ Luminansen vises under justering af [IRIS],
selv om [DISPLAY] er sat på [OFF].
Histogram
≥ Histogrammet vises under justering af [IRIS],
selv om [DISPLAY] er sat på [OFF].
Højhastigheds burst-optagelse
≥ Hvis du afbryder strømmen eller skifter
funktionen til
, annulleres denne funktion.
≥ Maks. antallet af gange du kan optage på et
medie: 15.
(For SD-kort er det maks. antallet af scener,
der kan optages pr. kort).
≥ Farvebalancen og lysstyrken på skærmen
ændres muligvis ved visse lyskilder, som f.eks.
neonlys.
≥ Billedkvaliteten er ikke den samme som for
optagelse af almindelige still-billeder.
AF-hjælpelampe
≥ Et konverteringsobjektiv (ekstraudstyr) kan
spærre for AF-hjælpelampen, og det bliver
sværere at indstille fokus.
≥ Når den intelligente autofunktion er aktiveret,
er indstillingen fastsat til [AUTO] og kan ikke
ændres.
≥ Indstil på [OFF], hvis du ikke vil have, at AFhjælpelampen lyser i mørke omgivelser, f.eks.
hvis du optager dyr i mørke. Det bliver sværere
at indstille fokus.
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
77 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Optagelse
3
Optagelse
(avanceret)
Manuel optagelse ved indstilling af
hvidbalance, lukkerhastighed eller
blændejustering
Betjeningsrækkefølgen er forskellig for LCD-skærm og søger.
¬ Skift funktionen til
eller
.
Tryk på FUNCTION knappen.
≥
MNL
vises på skærmen.
FUNCTION

F
WB
SHTR
IRIS
WB
SHTR
IRIS
Hvidbalance (l 78)
Manuel lukkerhastighed (l 79)
Justering af blændeværdi (l 79)
A Når du bruger søgeren, skal du dreje på den manuelle multifunktionsring for at indstille den.
∫ Når du bruger LCD-skærmen
1
Peg på det element, du vil
foretage en indstilling for.
∫ Når du bruger søgeren
1
Tryk på knappen FUNCTION for
at vælge det ønskede element.
≥ Det valgte element ændres, når du trykker på
knappen FUNCTION.
2
F
2
WB
Peg på
SHTR
/
IRIS
for aktivere valget.
Indstil funktionen ved at dreje
den manuelle multifunktionsring.
1/100
WB
SHTR
IRIS
1/100
100
F
WB
SHTR
IRIS
≥ Tryk på knappen FUNCTION igen for at
annullere den manuelle indstilling.
≥ Drej den manuelle multifunktionsring for at
betjene zoomen.
≥ Det manuelle ikon vises eller forsvinder, hver
gang du peger på F F .
≥ Det ændres, når
er valgt, og du drejer den
manuelle multifunktionsring. Tryk på knappen
FUNCTION for at aktivere valget.
[ENTER]: Indstillingen fuldføres, og det
manuelle funktionsikon forsvinder.
[RETRY]: Indstillingen foretages igen.
[CANCEL]: Annullerer den manuelle indstilling.
≥ Zoomhandlingen kan ikke udføres vha. den
manuelle multifunktionsring.
77
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
78 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Hvidbalance
Den automatiske hvidbalancefunktion gengiver muligvis ikke naturlige farver, afhængig af scener og
lysforhold. Hvis dette er tilfældet, kan du justere hvidbalancen manuelt. Enheden kan optage billeder i
en naturlig farvetone, hvis den genkender den hvide referencefarve.
≥ Tryk på FUNCTION knappen. (l 77)
1
Peg på [WB].
søgeren, skal du trykke på knappen
FUNCTION for at vælge
, dreje den
manuelle multifunktionsring for at vælge
[CANCEL] og trykke på knappen FUNCTION
igen.
≥ Når du bruger søgeren, skal du trykke på
knappen FUNCTION for at vælge den. (l 77)
2
Peg på
/
for at vælge
hvidbalance-funktionen.
∫ Manuel indstilling af hvidbalance
1
Vælg
, og fyld skærmen ud med et
hvidt motiv.
AWB
F
WB
SHTR
IRIS
≥ Når du bruger søgeren, skal du dreje på den
manuelle multifunktionsring for at indstille den.
(l 77)
≥ Vælg den optimale funktion ved at bekræfte
farven på skærmen.
Ikon
AWB
Overskyet funktion
Udendørs i overskyet vejr
Indendørs funktion 1
Glødelampe, videolys ligesom i et
studie osv.
Indendørs funktion 2
Farvet neonlys, natriumlamper i
gymnastiksale osv.
Manuel justeringsfunktion
≥ Kviksølvlamper, natriumlamper,
visse fluorescerende lys
≥ Lys, som bruges til bryllupsreceptioner i
hoteller, scenespotlys i teatre
≥ Solopgang, solnedgang osv.
≥ For at vende tilbage til den automatiske
indstilling skal du vælge AWB eller trykke på
knappen FUNCTION igen. Hvis du bruger
VQT1Z22
2
WB
SHTR
IRIS
Peg på og indstil den blinkende
.
Funktion/optageforhold
Automatisk justering af
hvidbalance
Solskinsfunktion
Udendørs under klar himmel
78
F
F
WB
SHTR
IRIS
≥ Når du bruger søgeren, skal du trykke på og
holde knappen FUNCTION inde.
≥ Når skærmen bliver sort med det samme, og
symbolet
holder op med at blinke og
derefter lyser, er indstillingen udført.
≥ Hvis symbolet
fortsætter med at blinke,
kan hvidbalancen ikke indstilles. I så fald skal
du bruge de andre hvidbalance-funktioner.
≥ Når symbolet
blinker, gemmes den tidligere
manuelt justerede hvidbalance. Hver gang
optageforholdene ændrer sig, skal
hvidbalancen indstilles igen.
≥ Hvis man skal indstille både hvidbalance og
blænder/forstærkning, skal hvidbalancen
indstilles først.
≥ AWB vises ikke på skærmen, når AWB
er ved at blive indstillet.
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
79 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Manuel justering af lukkerhastighed/iris
Lukkerhastighed:
Justér den ved optagelse af motiver i hurtig bevægelse.
Iris:
Justér den, når skærmen er for lys eller for mørk.
≥ Tryk på FUNCTION knappen. (l 77)
1
Peg på [SHTR] eller [IRIS].
≥ Når du bruger søgeren, skal du trykke på
knappen FUNCTION. (l 77)
2
Peg på
/
for at justere
indstillinger.
1/100
100
F
WB
SHTR
IRIS
≥ Når du bruger søgeren, skal du dreje den manuelle
multifunktionsring og indstille den. (l 77)
SHTR : Lukkerhastighed:
1/50 til 1/8000
≥ Hvis [AUTO SLOW SHTR] indstilles på [ON],
sættes lukkerhastigheden til mellem 1/25 og
1/8000.
≥ Jo tættere lukkerhastigheden er på 1/8000
desto hurtigere er den.
≥ Lukkerhastigheden indstilles på mellem 1/2 og
1/2000 i billedoptagelsesfunktion.
IRIS : Blænder/forstærkningsværdi:
CLOSE # (F16 til F2.0) # OPEN #
(0dB til 18dB)
≥ Jo tættere værdien er på [CLOSE] desto
mørkere bliver billedet.
≥ Jo tættere værdien er på [18dB] desto lysere
bliver billedet.
≥ Hvis blænderværdien indstilles til lysere end
[OPEN], skifter den til forstærkningsværdien.
Justering af manuel lukkerhastighed
≥ Hvis lukkerhastigheden er indstillet lavere end
1/12 i billedoptagelsesfunktion, anbefales det
at anvende et stativ. Hvidbalancen kan ikke
indstilles. Lukkerhastigheden indstilles til 1/25,
når der tændes for strømmen igen, eller når
der udføres en lynstart.
≥ Hvis du øger lukkerhastigheden manuelt, kan
støjen på skærmen bliver højere.
≥ Du ser muligvis et lysende bånd omkring
motivet, som lyser meget kraftigt eller har en
meget høj refleksion.
≥ Under normal afspilning, vil bevægelser måske
ikke se jævne ud.
≥ Hvis du optager et meget lyst motiv, eller hvis du
optager i indendørs belysning, kan farven og
skærmens lysstyrke ændre sig, eller der vises en
vandret streg på skærmen. I så fald skal du optage
i autofunktion eller sætte lukkerhastigheden til
1/100 på steder, hvor strømforsyningen er 50 Hz,
eller 1/125 på steder med 60 Hz.
Manuel justering af blænder/forstærkning
≥ Luminansniveau og histogram vises under
justering af blænderen. (l 72, 73)
≥ Hvis forstærkningsværdien øges, vil støjen på
skærmen øges.
≥ Afhængig af zoom-forstørrelsen vil visse
irisværdier ikke blive vist.
≥ For at vende tilbage til den automatiske indstilling
skal du trykke på knappen FUNCTION igen. Hvis
du bruger søgeren, skal du trykke på knappen
FUNCTION for at vælge
, dreje den manuelle
multifunktionsring for at vælge [CANCEL] og
trykke på knappen FUNCTION igen.
≥ Hvis man indstiller både lukkerhastighed og
blænder/forstærkningsværdi, skal
lukkerhastigheden indstilles først og derefter
blænder/forstærkningsværdien.
79
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
80 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Optagelse
Optagelse
(avanceret)
4
Optagelse med manuel
indstilling af fokus
Sådan indstiller du fokus vha. den manuelle multifunktionsring.
Hvis autofokus er vanskelig på grund af forholdene, kan den manuelle fokusering benyttes.
¬ Skift funktionen til
eller
.
Tryk på FOCUS knappen.
≥ MF vises på skærmen.

FOCUS
A Drej den manuelle multifunktionsring for at indstille fokus.
1
(Når funktionen MF-Assist benyttes)
Vælg menuen. (l 29)
[RECORD SETUP] # [MF ASSIST] # [ON]
≥ Man kan foretage indstillinger fra lynmenuen.
(l 30)
≥ Denne funktions standardindstilling er [ON].
2
Indstil fokus ved at dreje på
ringen.
MF
Skærmbilledets midterpunkt forstørres. Det
normale skærmbillede vender tilbage ca.
2 sekunder efter, at du er færdig med at indstille
fokus på motivet.
≥ Skærmbilledets midte forstørres ikke, hvis [MF
ASSIST] er indstillet på [OFF].
≥ Tryk på knappen FOCUS igen for at gendanne
autofokus.
80
VQT1Z22
≥ Zoomhandlingen kan ikke udføres vha. den
manuelle multifunktionsring.
≥ MF Assist virker ikke, når den digitale zoom
anvendes.
≥ Den del af skærmbilledet, der forstørres,
forstørres ikke for det billede, du er lige har
optaget.
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
81 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Optagelse
Optagelse
(avanceret)
5
¬ Skift funktionen til
Manuel optagelse ved
indstilling af menuen
eller
.
Tryk på FUNCTION knappen.
≥
MNL
vises på skærmen.
FUNCTION
Billedtilpasning
Justér billedets kvalitet under optagelsen.
Justér ved at udsende på et fjernsyn, mens du justerer billedkvaliteten.
1
Vælg menuen. (l 29)
3
[RECORD SETUP] # [PICTURE ADJUST]
# [YES]
2
Peg på /
for at justere
indstillinger.
Peg på de ønskede elementer,
der skal indstilles.
≥ Hvis der ikke udføres en handling inden for ca.
2 sekunder, efter at der er foretaget en
justering, forsvinder linjen.
4
[SHARPNESS]:
Kantens skarphed
[COLOUR]:
Billedets farvedybde
[EXPOSURE]:
Billedets lysstyrke
Peg på [ENTER].
≥ Peg på [EXIT], eller tryk på knappen MENU for
at fuldføre indstillingerne.
vises på
skærmen.
81
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
82 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Afspilning
Afspilning
1
Afspilning af film
HDC-TM300
HDC-HS300
F
OF
≥ Drej funktionsdrejeknappen, mens du
trykker på låsudløserknappen A, hvis du
skifter fra OFF til en anden funktion.
≥ Justér ved hjælp af mærket B.
1
Skift funktionen til
2
Peg på ikonet for valg af
afspilningsfunktion C for at
vælge det ønskede medie, der
skal afspilles.
.
≥ Peg på [VIDEO/SD CARD] for at afspille SDkortet.
Peg på [VIDEO/Built-in Memory] for at afspille
den indbyggede hukommelse.
82
VQT1Z22
≥ Drej funktionsdrejeknappen, mens du
trykker på låsudløserknappen A, hvis du
skifter fra OFF til en anden funktion.
≥ Justér ved hjælp af mærket B.
Peg på [VIDEO/HDD] for at afspille
harddiskdrevet.
3
Peg på den scene, der skal
afspilles.
≥ Du kan få vist den næste (forrige) side ved at
pege på
/
.
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
4
83 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
∫ Afspilning med hurtig frem/tilbage
Vælg afspilningsfunktion ved at
pege på betjeningsikonet.
Peg på 5 under afspilningen for en hurtig
fremspoling.
(Peg på 6 for hurtig tilbagespoling).
0h00m00s
1/;: Afspilning/pause
6: Tilbagespoling af indspilning
5: Hurtigt fremspoling under afspilning
Stopper afspilningen og viser miniaturerne
∫:
1:
Viser panelet til direkte afspilning. (l 84)
≥ Betjeningsikonet forsvinder, hvis der ikke
udføres en afspilningshandling i ca. 3 sekunder.
Det vises igen, når du peger på skærmen.
∫ Skift miniaturevisning
I trin 3 skifter miniaturevisningen i følgende
rækkefølge, hvis zoom-grebet flyttes til _-siden
eller `-siden.
20 scener () 9 scener () 1 scene ()
Highlight&Time-rammeindeks
≥ Hurtig fremspoling/tilbagespoling øges, hvis du
peger på 5/6 igen. (Visningen på
skærmen ændres fra 5 til
.)
≥ Den normale afspilning gendannes, når du
peger på
.
∫ Spring over afspilning (tilbage til
start af en scene)
(Denne handling er kun mulig ved hjælp af
fjernbetjeningen.)
Tryk på : eller 9-knappen på
fjernbetjeningen under afspilning.
/ VOL
W
T
≥ Se 85 for at få oplysninger om Highlight&Timerammeindeks.
≥ 9-sceners visningen vender tilbage, hvis
strømmen afbrydes, eller funktionen ændres.
≥ Du kan også bruge zoom-knappen.
∫ Justering af højttalerens/
hovedtelefonens lydstyrke
SEARCH
PLAY
SEARCH
STILL ADV
PAUSE
STILL ADV
SKIP
STOP
SKIP
∫ Afspilning i langsom gengivelse
1
2
Sæt afspilningen på pause.
≥ Når funktionsikonet forsvinder, skal du
pege på skærmen for at få vist ikonet igen.
Bliv ved med at pege på
.
(
er til langsom tilbagespoling)
Afspilningen er langsom, mens man peger.
Flyt lydstyrkeknappen for at justere højttalerens/
hovedtelefonens lyd under afspilning.
/ VOL
W
T
Mod “r”:
Øger lydstyrken
Mod “s”:
Sænker lydstyrken
≥ Du kan også bruge zoom-knappen.
≥ Den normale afspilning gendannes, når du
peger på
.
≥ Når billeder med langsom gengivelse afspilles i
omvendt rækkefølge, vises de kontinuerligt
ved ca. 2/3 gange hastigheden ved normal
afspilning (i intervaller på 0,5 sekunder).
83
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
84 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
∫ Afspilning af enkeltbilleder
Levende billeder vises med et enkeltbillede ad
gangen.
1 Sæt afspilningen på pause.
≥ Når funktionsikonet forsvinder, skal du
pege på skærmen for at få vist ikonet igen.
2 Peg på
.
(Peg på
for at gå en ramme frem ad
gangen i modsat retning).
≥ Den normale afspilning gendannes, når du
peger på
.
≥ Hvis rammerne kører frem én ad gangen i
omvendt rækkefølge, vises de i intervaller på
0,5 sekunder.
∫ Direkt afspilning
1) Peg på 1 for at få vist panelet til direkte
afspilning.
2) Peg på panelet til direkte afspilning A.
≥ Afspilningen sættes på pause, og billedet
springes over, indtil den position, du har peget
på.
≥ Afspilningen starter igen, når du slipper
berøringsskærmen.
≥ Peg på 2 for at få vist betjeningsikonet.
≥ Hvis der ikke foretages en handling i ca.
3 sekunder, forsvinder panelet. Peg på
skærmen igen for at få vist panelet.
84
VQT1Z22
≥ Panelet til direkte afspilning kan ikke betjenes
vha. fjernbetjeningen.
Kompatibilitet af film
≥ Dette videokamera er baseret på AVCHDformatet.
≥ De videosignaler, der kan afspilles på denne
enhed, er 1920k1080/50i eller 1440k1080/
50i.
≥ Dette videokamera kan blive forringet eller
muligvis ikke afspille film, som er optaget
eller oprettet med andre produkter, og andre
produkter kan blive forringet eller muligvis
ikke afspille film, som er optaget på dette
videokamera, selv om produkterne
understøtter AVCHD.
≥ Lyd høres kun under normal afspilning.
≥ Hvis pause er aktiveret i mere end 5 minutter,
går skærmen tilbage til at vise miniaturerne.
≥ Hvis der er scener med miniaturebilleder, der
vises som
, kan de ikke afspilles.
≥ Under afspilning af film slukker strømmen ikke,
selv om LCD-skærmen lukkes, og søgeren
skubbes helt ind.
≥ Indikationen for den forløbne optagelsestid
nulstilles til “0h00m00s” for hver scene.
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
85 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Oprettelse af still-billede fra
film
Du kan gemme en enkelt ramme fra en optaget
film som still-billede.
Billedstørrelsen på det billede, der skal tages, er
2.1 M (1920k1080).
1
Sæt den scene, du vil gemme
som still-billede, på pause under
afspilningen.
≥ Brug slowmotion-afspilning eller billede-forbillede-afspilning til formålet.
2
Tryk knappen
Highlight&Timerammeindeks
Et billede af en scene vises som miniaturebillede
på det angivne tidsinterval. Scenen kan afspilles
fra et hvilket som helst punkt midtvejs i den
scene, du vil se.
≥ Flyt zoom-grebet til r -siden, og skift
miniaturevisningen til Highlight&Timerammeindeks. (l 83)
1
Peg på valg af tidsindstilling.
helt ned.
Still-billedet optages og gemmes på samme
medie som filmen.
≥ Datoen, som filmen blev optaget på,
registreres som datoen for still-billedet.
≥ Kvaliteten af still-billedet er ikke den samme
som for et normalt still-billede.
A Valg af tidsindstilling
B Scenevalg
≥ Næste (forrige) scene vises, hvis du peger på
/
.
2
Peg på og vælg det klokkeslæt,
der skal indstilles.
≥ En del, som vurderes at være klart optaget,
registreres og vises som miniatur, hvis du
vælger [HIGHLIGHT]. Miniaturevisningen vises
muligvis ikke, hvis den del, som genkendes
som værende klart optaget, ikke kan
registreres.
3
Peg på det miniaturebillede, der
skal afspilles.
≥ Næste (forrige) miniaturebillede vises, hvis du
peger på
/
.
85
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
86 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Afspilning af film efter dato
Scener, som er optaget samme dag, kan
afspilles efter hinanden.
1
Peg på ikonet for valg af dato.

Intelligent scenevalg
Afspilning af scener, undtagen en del af den
scene, der vurderes ikke at være optaget på
grund af en hurtig bevægelse med denne enhed,
kamerarystelser eller fokusfejl.
1
Peg på
2
Peg på [INTEL. SCENE].
3
Peg på den scene, der skal
afspilles.
.
A Ikon for valg af dato
2
Peg på afspilningsdatoen.
Scener, som er optaget på den valgte dato, vises
som miniaturebilleder.
3
Peg på den scene, der skal
afspilles.
≥ Du vender tilbage til afspilning af alle scener,
hvis strømmen afbrydes, eller funktionen
ændres.
≥ Selv hvis scener er optaget på den samme
dag, bliver de grupperet separat i følgende
tilfælde.
jNår antal scener er højere end 99
jNår mediet repareres
jNår intervaloptagelse anvendes*
jNår optagelsesfunktionen er blevet ændret
fra HA/HG/HX til HE* eller HE til HA/HG/HX*
* –1, –2... tilføjes efter den optagelsesdato, der
vises på skærmen.
86
VQT1Z22
≥ Der kan afbrydes op til 9 sektioner fra en enkelt
scene.
≥ Når film springes over, stopper billedet
midlertidigt.
≥ Positionen af de sektioner, der skal skæres,
kan variere afhængigt af optagelsestypen, og
nogle har slet ikke nogen afbrydelser.
≥ En opdelt scene springes ikke over.
≥ Du vender tilbage til afspilning af alle scener,
hvis strømmen afbrydes, eller funktionen
ændres.
≥ For data, der redigeres ved hjælp af
redigeringsfunktionen for HD Writer AE 1.0,
deaktiveres det intelligente scenevalg.
≥ Sletning af scener kan ikke udføres under
intelligent scenevalg.
≥ Skærmbilledet for Highlight&Timerammeindeks vises ikke.
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
87 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Afspilning af fremhævninger
Den del, der blev genkendt som værende klart
optaget, udtrækkes fra en lang afspilning, og den
kan afspilles kort med tilføjet musik.
1
Peg på
∫ Indstilling af scene
1) Peg på [SELECT SCENES] eller [SELECT
DATE].
.
2) (Når [SELECT SCENES] er valgt)
Peg på den scene, der skal afspilles.
2
Peg på [HIGHLIGHT].
3
Peg på det ønskede element.
≥ Der kan vælges op til 99 scener efter
hinanden.
≥ Peg på en scene for at markere den, og [ ]
vises. Peg på scenen igen for at annullere
handlingen.
[SCENE SETUP]:
Vælg den scene eller dato, der skal afspilles.
[PLAYBACK TIME]:
Vælg den tidsramme, der skal afspilles. (l 88)
[MUSIC SELECT]:
Vælg den musik, der skal afspilles. (l 88)
4
Peg på [START].
≥ Afspilningstiden vises, og enheden sættes på
afspilningspause.
5
(Når [SELECT DATE] er valgt)
Peg på den dato, der skal afspilles.
Vælg afspilningshandling. (l 82)
≥ Der kan maks. vælges 7 dage.
≥ Når du har peget på datoen, markeres og
omsluttes den af en rød ramme. Peg på datoen
igen for at annullere handlingen.
3) Peg på [Enter]/[ENTER] for at fuldføre
indstillingerne.
≥ Når afspilningen er færdig eller standses, vises
det skærmbillede til valg af [REPLAY],
[SELECT AGAIN] eller [EXIT].
Peg på det ønskede element.
87
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
88 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
∫ Indstilling af afspilningstiden
1) Peg på den afspilningstid, der skal indstilles.
Gentag afspilning
Afspilning af den første scene starter efter
afspilning af den sidste scene.
Vælg menuen. (l 29)
[VIDEO SETUP] # [REPEAT PLAY] # [ON]
≥ Afspilningstiden for [AUTO] er maks.
5 minutter.
≥ Afspilningstiden kan blive kortere end det
indstillede, eller afspilningen sker muligvis slet
ikke, hvis den del, der genkendes som
værende klart optaget, er for kort.
∫ Musikindstilling
1) Peg på din foretrukne musik.
-indikationen vises på
fuldskærmsvisningerne.
≥ Alle scenerne afspilles flere gange. (Ved
afspilning af film efter dato, afspilles alle
scenerne på den valgte dato flere gange).
Genoptagelse af forrige
afspilning
Hvis afspilningen af en scene blev stoppet
halvvejs, kan afspilningen genoptages der, hvor
den blev stoppet.
Vælg menuen. (l 29)
[VIDEO SETUP] # [RESUME PLAY] # [ON]
≥ Når [NO MUSIC] er valgt, afspilles lyden fra
optagelsestidspunktet.
2) Peg på [ENTER].
Sådan afprøves musiklyden:
Peg på [START] og start lydprøven.
≥ Peg på den anden musikindstilling for at skifte
den musik, der skal afprøves.
≥ Når du peger på [STOP], stopper afspilningen
af musikken.
≥ Når du peger på [ENTER], indstilles den
musik, der er ved at blive afprøvet.
≥ Scenen i nærheden af opdelingen afspilles
muligvis ikke, hvis scenen er opdelt.
≥ Afspilning af fremhævninger kan ikke udføres
med interval-optaget film. (l 67)
≥ Du vender tilbage til afspilning af alle scener,
hvis strømmen afbrydes, eller funktionen
ændres.
88
VQT1Z22
Hvis afspilning af film stoppes, vises
på
miniaturevisningen af den stoppede scene.
≥ Denne funktions standardindstilling er [ON].
≥ Det lagrede genoptagelsessted slettes, hvis du
afbryder strømmen eller skifter funktion.
(Indstillingen [RESUME PLAY] ændres ikke).
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
89 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Afspilning
Afspilning
2
Afspilning af still-billeder
HDC-TM300
HDC-HS300
F
OF
≥ Drej funktionsdrejeknappen, mens du
trykker på låsudløserknappen A, hvis du
skifter fra OFF til en anden funktion.
≥ Justér ved hjælp af mærket B.
1
Skift funktionen til
2
Peg på ikonet for valg af
afspilningsfunktion C for at
vælge det ønskede medie, der
skal afspilles.
.
≥ Peg på [PICTURE/SD CARD] for at afspille
SD-kortet.
Peg på [PICTURE/Built-in Memory] for at
afspille den indbyggede hukommelse.
≥ Drej funktionsdrejeknappen, mens du
trykker på låsudløserknappen A, hvis du
skifter fra OFF til en anden funktion.
≥ Justér ved hjælp af mærket B.
Peg på [PICTURE/HDD] for at afspille
harddiskdrevet.
3
Peg på det still-billede, der skal
afspilles.
Det valgte still-billede afspilles på hele skærmen,
og funktionsikonet vises automatisk på
skærmen.
≥ Du kan få vist den næste (forrige) side ved at
pege på
/
.
89
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
4
90 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Vælg afspilningsfunktion ved at
pege på betjeningsikonet.
∫ Ændring af
afspilningsindstillinger til
diasshow
1) Peg på
1/;: Diasshow (afspilning af still-billederne i
nummerorden) start/pause.
2;: Afspiller det forrige billede.
;1: Afspilning af det næste billede
∫:
Stopper afspilningen og viser
miniaturerne
≥ Betjeningsikonet forsvinder, hvis der ikke
udføres en afspilningshandling i ca. 3
sekunder. Det vises igen, når du peger på
skærmen.
∫ Skift miniaturevisning
I trin 3 skifter miniaturevisningen i følgende
rækkefølge, hvis zoom-grebet flyttes til _-siden
eller `-siden.
20 still-billeder () 9 still-billeder () 1 stillbillede
.
2) Peg på intervallet for afspilning af diasshow.
[SHORT]:
Ca. 1 sek.
[NORMAL]:
Ca. 5 sek.
[LONG]:
Ca. 15 sek.
3) Peg på den ønskede lyd.
/ VOL
W
T
≥ 9-billeders visningen vender tilbage, hvis
strømmen afbrydes, eller funktionen ændres.
≥ Du kan også bruge zoom-knappen.
≥ Under afprøvning af et dias-show eller
lydprøve kan lydstyrken justeres på
lydstyrkeknappen. (l 83)
(Sådan afprøves musiklyden)
Peg på [START] og start lydprøven.
≥ Peg på den anden musikindstilling for at skifte
den musik, der skal afprøves.
≥ Når du peger på [STOP], stopper afspilningen
af musikken.
4) Peg på [ENTER].
90
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
91 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Kompatibilitet af still-billeder
≥ Dette videokamera opfylder den samlede
standard DCF (Design rule for Camera File
system) fastlagt af JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
≥ Dette videokamera understøtter filformatet JPEG.
(Ikke alle JPEG-formaterede filer kan afspilles.)
≥ Dette videokamera kan blive forringet eller
undlade at afspille still-billeder, som er
optaget eller oprettet på et andet produkt,
og et andet produkt kan blive forringet eller
undlade at afspille still-billeder, som er
optaget på dette videokamera.
≥ Hvis der er still-billeder med miniaturebilleder,
der vises som
, kan de ikke afspilles.
≥ Under afspilning af billeder slukker strømmen
ikke, selv om LCD-skærmen lukkes, og
søgeren skubbes helt ind.
Afspilning af still-billeder
efter dato
Still-billeder, som er optaget samme dag, kan
afspilles efter hinanden.
1
Peg på ikonet for valg af dato.
A Ikon for valg af dato
2
Peg på afspilningsdatoen.
Still-billeder, som er optaget på den valgte dato,
vises som miniaturebilleder.
3
Peg på det still-billede, der skal
afspilles.
≥ Du vender tilbage til afspilning af alle stillbilleder, hvis strømmen afbrydes, eller
funktionen ændres.
≥ Selv hvis still-billeder er optaget på den
samme dag, bliver de grupperet separat i
følgende tilfælde.
jNår antallet af still-billeder er højere end 999
jNår billeder optages i højhastigheds
burstoptagelsesfunktion, angives (
efter
datoen på listen efter dato).
≥
vises efter datoen på listen efter dato for
de still-billeder, der er oprettet fra filmen.
(l 85)
91
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
92 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Afspilning
1
Redigering
Sletning af scener/stillbilleder
Slettede scener/billeder kan ikke gendannes, så husk at bekræfte indholdet, inden du sletter.
¬ Skift funktionen til
.
Sådan slettes der ved at
bekræfte de billeder, som
afspilles
0h00m00s
Tryk på knappen
, mens scener
eller still-billeder, der skal slettes,
afspilles.
≥ Når bekræftelsesmeddelelsen vises,
skal du pege på [YES].
∫ Sletning af flere scener/still-billeder fra miniaturevisningen
1
2
Tryk på -knappen, mens
miniaturevisningen er på
skærmen.
3
Peg på den scene/det stillbillede, der skal slettes.
Peg på [SELECT] eller [ALL
SCENES].
≥ Når [ALL SCENES] er valgt, slettes alle scener
eller still-billeder på det valgte medie. Når
bekræftelsesmeddelelsen vises, skal du pege
på [YES].
(Ved afspilning af scener eller still-billeder efter
dato, slettes alle scener eller still-billeder på
den valgte dato).
≥ Beskyttede scener/still-billeder kan ikke
slettes.
(Kun hvis [SELECT] er valgt under trin 2)
≥ Når du har peget på scenen/still-billedet,
markeres den/det, og
-indikationen vises
som miniaturebillede. Peg på scenen/stillbilledet igen for at annullere handlingen.
≥ Der kan vælges op til 99 scener efter
hinanden.
4
(Kun når [SELECT] er valgt i trin 2)
Peg på [Delete], eller tryk på
knappen.
-
≥ Når bekræftelsesmeddelelsen vises, skal du
pege på [YES].
92
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
93 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
(Kun når [SELECT] er valgt i trin 2)
For at fortsætte med at slette andre scener
Gentag trinnene 3-4.
Når du stopper sletningen på halvvejen
Peg på [CANCEL], eller tryk på knappen MENU
under sletningen.
≥ De scener eller still-billeder, som allerede var
blevet slettet, da sletningen blev annulleret,
kan ikke gendannes.
For at afslutte redigering
Tryk på MENU-knappen.
≥ Du kan også slette scener ved at trykke på
knappen MENU og vælge [EDIT SCENE] #
[DELETE] # [ALL SCENES] eller [SELECT].
≥ Du kan også vælge still-billeder ved at trykke
på knappen MENU og vælge [PHOTO SETUP]
# [DELETE] # [ALL SCENES] eller
[SELECT].
≥ Når det intelligente scenevalg eller den
fremhævede afspilning er valgt, kan scener
ikke slettes.
≥ For at slette en uønsket del af en scene, skal
scenen deles op først, hvorefter den uønskede
del slettes. (l 94)
≥ Scener/still-billeder, som ikke kan afspilles
(miniaturebillederne vises som
), kan ikke
slettes.
≥ I tilfælde af [ALL SCENES] kan sletningen tage
nogen tid, hvis der er mange scener eller stillbilleder.
≥ Når du sletter scener/still-billeder, brug da et
tilstrækkeligt opladet batteri eller
lysnetadapteren.
≥ Hvis du sletter scener, som er optaget på et
andet produkt, eller still-billeder, som opfylder
DCF-standarden, kan alle data for de
pågældende scener/still-billeder også blive
slettet.
≥ Hvis still-billeder, som er optaget på et SD-kort
med et andet produkt, slettes, bliver et stillbillede (andet end JPEG), som ikke kan
afspilles med dette videokamera, muligvis
slettet.
93
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
94 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Afspilning
Redigering
2
Opdeling af en scene, der
skal slettes
For at slette en uønsket del af en scene skal scenen først deles op, hvorefter den unødvendige del
slettes.
¬ Skift funktionen til
1
2
.
Peg på ikonet for valg af
afspilningsfunktion for at vælge
det ønskede medie for opdeling
af en scene. (l 82)
Vælg menuen. (l 29)
[EDIT SCENE] # [DIVIDE] # [SET]
3
Peg på den scene, der skal
opdeles.
opdele andre scener, skal du pege på [NO] og
gentage trin 3-4.
5
Tryk på knappen MENU for at
fuldføre opdelingen.
6
Slet de unødvendige scener.
(l 92)
For at slette alle opdelte punkter
[DIVIDE] # [CANCEL ALL]
≥ Når bekræftelsesmeddelelsen vises, skal du
pege på [YES].
≥ Alle opdelingspunkter, der er angivet på dette
videokamera, annulleres.
≥ De scener, som blev slettet efter opdeling, kan
ikke gendannes.
4
Peg på
for at markere stedet,
hvor der skal deles.
0h00m00s
≥ Brug af slow-motion afspilning eller afspilning
af enkeltbilleder efter hinanden gør det let at
søge efter det sted, hvor du vil dele scenen.
(l 83)
≥ Når bekræftelsesmeddelelsen vises, skal du
pege på [YES].
≥ Peg på [YES] for at fortsætte opdelingen af
samme scene. Hvis du vil fortsætte med at
94
VQT1Z22
≥ Når [INTEL. SCENE] er markeret, kan
scenerne ikke opdeles.
≥ Man kan ikke opdele scener, hvis antallet af
scener, der afspilles, eller en valgt dato har
nået 99.
≥ Det er måske ikke muligt at opdele scener,
som har en kort optagelsestid.
≥ Data, som er optaget eller redigeret på en
anden enhed, kan ikke opdeles, og
opdelingspunkterne kan ikke slettes.
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
95 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Afspilning
Redigering
3
Beskyttelse af scener/stillbilleder
Scener/still-billeder kan beskyttes, så de ikke slettes ved en fejltagelse.
(Selv om du beskytter visse scener/still-billeder, vil de blive slettet, hvis du formaterer mediet).
¬ Skift funktionen til
1
.
Vælg menuen. (l 29)
[VIDEO SETUP] eller [PHOTO SETUP] #
[SCENE PROTECT] # [YES]
2
Peg på den scene/det stillbillede, der skal beskyttes.
≥ Når du har peget på scenen/still-billedet,
markeres den/det, og
-indikationen vises
som miniaturebillede. Peg på scenen/stillbilledet igen for at annullere handlingen.
≥ Tryk på knappen MENU for at udføre
indstillingerne.
≥ Hvis [INTEL. SCENE] markeres under
afspilning af en film, kan scenerne ikke
beskyttes.
95
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
96 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Afspilning
Redigering
4
DPOF indstilling
Du kan skrive data ved at markere de still-billeder, der skal printes, og antal kopier (DPOF-data) på SDkortet.
¬ Skift funktionen til
, og peg på ikonet for valg af afspilningsfunktion for at
vælge [PICTURE/SD CARD]. (l 89)
∫ Hvad er DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) er et format,
som gør det muligt for brugen af et digitalkamera
at definere, hvilke optagne billeder på SD-kortet
der skal udskrives sammen med oplysninger om
det antal kopier, der skal udskrives. (Bemærk!
Ikke alle fotohandlere understøtter denne
funktion på nuværende tidspunkt.)
1
Vælg menuen. (l 29)
[PHOTO SETUP] # [DPOF SET] # [SET]
2
Peg på det still-billede, der skal
indstilles.
3
Peg på
/
for at indstille
antallet af kopier.
≥ Der kan vælges op til 999 kopier. (Kopier til et
valgt antal kan udskrives på en printer, som
understøtter DPOF.)
≥ Sæt antal kopier til [0] for at annullere
indstillingen.
96
VQT1Z22
4
Peg på [ENTER].
≥ Gentag trin 2-4 for at fortsætte med at indstille
andre still-billeder.
≥ Tryk på knappen MENU for at udføre
indstillingerne.
For at annullere alle DPOF-indstillinger
[DPOF SET] # [CANCEL ALL]
≥ Når bekræftelsesmeddelelsen vises, skal du
pege på [YES].
≥ Kopiér de still-billederne, der er gemt i den
indbyggede hukommelse eller på harddisken til
et SD-kort før indstilling af DPOF.
≥ Du kan ikke tilføje optagelsesdato til billeder,
som skal printes med DPOF-indstillingerne.
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
97 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Afspilning
Redigering
5
Kopiering mellem SD-kort og indbygget
hukommelse/harddisk
Film eller still-billeder, som er optaget med denne enhed, kan kopieres mellem et SD-kort, som er isæt
enheden, og en indbygget hukommelse/harddisk.
Bekræftelse af resterende kapacitet på kopidestinationen
≥ Hvis der ikke er tilstrækkelig resterende kapacitet på et enkelt SD-kort, kan du kopiere til flere SD-kort
ifølge anvisningerne på skærmen.
I sådanne tilfælde opdeles den sidste scene, der er kopieret til et SD-kort, automatisk, så den passer
til den plads, der er på SD-kortet.
≥ Hvis du opdeler scenerne (l 94) og kopierer efter scenevalg, kan du kopiere i forhold til mediets
resterende kapacitet eller kun de relevante dele.
∫ Medieinformationsvisning
¬ Skift funktionen til
, og peg på ikonet for valg af afspilningsfunktion for at
vælge det ønskede medie for bekræftelse af medieoplysninger. (l 82)
Vælg menuen. (l 29)
Visning af SD-kortoplysninger
[SETUP] # [CARD STATUS] # [YES]
Informationsvisning for den indbyggede hukommelse
[SETUP] # [Built-in Memory STATUS] # [YES]
HDD-informationsvisning
[SETUP] # [HDD STATUS] # [YES]
≥ Peg på [EXIT] eller tryk på knappen MENU for at lukke indikationen.
≥ Den 32 GB indbyggede hukommelse eller det 120 GB indbyggede harddiskdrev kræver en del plads
til lagring af oplysninger og styring af systemfiler, så den faktiske brugbare plads er lidt mindre end
det, der er angivet. Den brugbare indbyggede hukommelse/HDD-plads beregnes normalt som
1 GB=1.000.000.000 byte. Kapaciteten af denne enhed, pc'er og software er udtrykt som
1 GB=1.024k1.024k1.024=1.073.741.824 byte. Derfor synes den angivne værdi at være noget
mindre.
97
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
98 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Kopierer
≥ Hvis der ikke er meget resterende kapacitet på SD-kortet, får du vist en meddelelse, hvor du skal
bekræfte, at du kan kopiere, efter at du har slettet alle data på SD-kortet. Vær opmærksom på, at
slettede data ikke kan gendannes.
1
Skift funktionen til
.
4
≥ Brug et tilstrækkeligt opladet batteri eller
lysnetadapteren.
2
(Kun når [VIDEO]/[PICTURE] er valgt under
trin 3)
Peg på det ønskede element.
Vælg menuen. (l 29)
(Ved kopiering fra den indbyggede hukommelse
til et SD-kort)
[COPY] # [
] # [YES]
(Ved kopiering fra et SD-kort til den indbyggede
hukommelse)
[COPY] # [
] # [YES]
≥ Når du relæoptager scener til den indbyggede
hukommelse, vises der en meddelelse på
skærmen. Før kopiering skal du lagre alle
relæscenerne på SD-kortet. (l 100)
(Ved kopiering fra harddisk til SD-kort)
[COPY] # [
] # [YES]
(Ved kopiering fra SD-kort til HDD-enhed)
[COPY] # [
3
5
(Kun når [SELECT SCENES] er valgt under
trin 4)
Peg på den scene/det stillbillede, der skal kopieres.
] # [YES]
Vælg det ønskede element.
[Video&Picture]:
Alle scener kopieres i rækkefølgen film og
derefter still-billeder.
Fortsæt til trin 7.
[VIDEO]:
Film kopieres.
[PICTURE]:
Still-billeder kopieres.
98
[ALL SCENES]:
Alle film eller still-billeder kopieres. Fortsæt til trin
7.
[SELECT SCENES]:
Der er markeret film eller billeder til kopiering.
[SELECT DATE]:
Kopiér efter valg af dato.
VQT1Z22
≥ Når du har peget på scenen/still-billedet,
markeres den/det, og
-indikationen vises
som miniaturebillede. Peg på scenen/stillbilledet igen for at annullere handlingen.
≥ Der kan vælges op til 99 scener/still-billeder
efter hinanden.
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
99 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
(Kun når [SELECT DATE] er valgt under
trin 4)
Peg på den dato, der skal
kopieres.
≥ Når du har peget på datoen, markeres og
omsluttes den af en rød ramme. Peg på datoen
igen for at annullere handlingen.
≥ Du kan vælge op til 99 datoer efter hinanden.
6
(Kun når [SELECT SCENES]/[SELECT
DATE] er valgt under trin 4)
Peg på [Enter]/[ENTER].
7
Når bekræftelsesmeddelelsen
vises, skal du pege på [YES].
≥ Hvis du skal bruge 2 eller flere SD-kort for at
kopiere, skal du udskifte kortet i henhold til
anvisningerne på skærmen.
8
Peg på [EXIT], når meddelelsen
om, at kopieringen er fuldført,
vises.
Hvis du vil slette levende billeder eller stillbilleder, efter at kopieringen er fuldført,
skal du først afspille de levende billeder
eller still-billederne for at kontrollere, at
kopieringen er korrekt udført, før du sletter
dem.
≥ Man kan ikke komprimere levende billeder eller
still-billeder fra kopikilden til en kapacitet, som
kan være på den brugbare plads på
kopidestinationen.
≥ Afhængigt af følgende betingelser, kan
kopieringen tage længere tid.
jAntallet mulige scener er stort.
jEnhedens temperatur er meget høj.
≥ Hvis nogle af filmene eller still-billederne
allerede er blevet optaget til kopidestinationen,
tildeles samme dato, eller billederne vises
muligvis ikke efter dato, når liste efter dato er
valgt.
≥ Film, som er optaget på en anden enhed,
kopieres muligvis ikke. Data, som er optaget
med en computer, som f.eks. HD Writer AE
1.0, kan ikke kopieres.
≥ Beskyttelsen og DPOF-indstillinger ryddes på
de kopierede film og still-billeder, når du
kopierer film og still-billeder med beskyttelse
og DPOF-indstillinger.
≥ Den rækkefølge, scenerne eller still-billederne
blev kopieret i, kan ikke ændres.
≥ Miniaturevisningen af kopidestinationen
angives.
Når du stopper kopieringen på halvvejen
Peg på [CANCEL], eller tryk på knappen MENU
under kopieringen.
Omtrentlig tid til kopiering
For at kopiere et 4 GB SD-kort fyldt med film
til en indbygget hukommelse/harddisk:
10 min til 20 min
Kopiering af ca. 600 MB still-billeder
(Billedstørrelse 10.6M ):
3 min til 5 min
99
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
100 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Afspilning
Redigering
6
Kombinering af relæscener
[HDC-TM300]
Du kan kombinere relæscenen (l 68) i den indbyggede hukommelse med scenefortsættelsen
på SD-kortet.
Relæoptaget scene
Kombinering af relæscener
A Indbygget hukommelse
B SD-kort
C Område for relæoptagelse
≥ Skift funktionen til
.
1
Isæt det SD-kort, der blev brugt
til relæoptagelsen.
2
Vælg menuen. (l 29)
[COPY] # [RELAY SCENE COMBINE] #
[YES]
3
Når bekræftelsesmeddelelsen
vises, skal du pege på [YES].
≥ Kombinér relæscenerne på et SD-kort.
≥ Scenen i den indbyggede hukommelse slettes.
4
Peg på [EXIT], når meddelelsen
om, at kombinering af
relæscenen er fuldført, vises.
≥ Miniaturebilledvisningen af SD-kortet angives.
≥ Relæoptagelsesinformation slettes, når
relæscener kombineres, og relæoptagelse kan
udføres igen.
100
VQT1Z22
≥ Mens relæscenerne i den indbyggede
hukommelse eller på SD-kortet slettes, kan du
ikke kombinere relæscenerne.
Sådan annulleres relæoplysninger
[COPY] # [RELAY INFO CANCEL] # [YES]
≥ Når relæoplysningerne slettes, kan du ikke
længere kombinere relæscenerne.
≥ Når bekræftelsesmeddelelsen vises, skal du
pege på [YES].
Kombinering af relæscenen kan ikke udføres,
hvis den tilgængelige plads på SD-kortet er
mindre end størrelsen af relæscenen i den
indbyggede hukommelse. Det anbefales, at
du kombinerer relæscenen vha. en dvdbrænder eller HD Writer AE 1.0.
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
101 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Afspilning
Redigering
7
Formatering
Vær opmærksom på, at hvis et medie formateres, så vil alle data optaget på mediet blive slettet
og kan ikke gendannes. Gem vigtige data på en pc, dvd-disk el. lign. (l 110, 121)
¬ Skift funktionen til
(l 47, 51, 82)
,
eller
, og vælg det medie, der skal formateres.
Vælg menuen. (l 29)
Formatering af SD-kort
[SETUP] # [FORMAT CARD] # [YES]
Formatering af den indbyggede hukommelse
[SETUP] # [FORMAT Built-in Memory] # [YES]
Formatering af harddiskdrevet
[SETUP] # [FORMAT HDD] # [YES]
≥ Når bekræftelsesmeddelelsen vises, skal du pege på [YES].
≥ Når formatering er gennemført, skal du pege på [EXIT] for at afslutte meddelelsesskærmen.
≥ Udfør en fysisk formatering af den indbyggede hukommelse/harddisken, når denne enhed skal
bortskaffes eller overdrages. (l 149)
≥ Sluk ikke for denne enhed, eller fjern SD-kortet, mens du formaterer. Enheden må ikke udsættes for
vibrationer eller stød.
Brug denne enhed til at formatere medier.
Formatering af den indbyggede hukommelse eller harddisken er kun mulig med denne
enhed.
Et SD-kort må ikke formateres ved hjælp af andet udstyr, som f.eks. en computer. Kortet må
ikke bruges sammen med denne enhed.
101
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
102 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Afspilning
Med et TV
1
Når du ser video/
Billeder på dit TV
Kontrollér terminalerne på
fjernsynet, og brug et kabel, som er
kompatibelt med terminalerne.
Billedkvaliteten kan variere,
afhængigt af de tilsluttede
terminaler.
1 Høj kvalitet
2 HDMI stik
3 Komponentstik
4 Videostik
≥ Brug det medfølgende komponentkabel og AV-kabel. Det anbefales at bruge følgende Panasonic
HDMI-minikabler for at tilslutte enheden til HDMI-terminalen.
1
Forbind denne enhed med et TV.
A HDMI-minikabel
(ekstraudstyr)
B Komponentkabel
(medfølger)
C AV-kabel (medfølger)
A/V
A/V
102
VQT1Z22
Billedkvalitet
1 Højdefinitionsbilleder ved
tilslutning til HDMI-terminal
2 Højdefinitionsbilleder ved
tilslutning til
komponentterminaler, der
er kompatible med 1080i
Standardbilleder ved
tilslutning til
komponentterminaler, der
er kompatible med 576i
3 Standardbilleder ved
tilslutning til
videoterminalen
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
103 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
≥ Kontrollér, at stikkene er skubbet helt ind.
≥ Brug ikke andre kabler end originale Panasonic HDMI-minikabler (RP-CDHM15, RP-CDHM30;
ekstraudstyr).
≥ Benyt ikke andre komponentkabler end det medfølgende.
≥ Komponentstikket er kun til udsendelse af billeder, så du skal sikre dig, at AV-kablet også er tilsluttet.
(Det er ikke nødvendigt at tilslutte det gule stik.)
≥ Benyt ikke andre AV-kabler end det medfølgende.
2
Vælg videoindgangen på TV’et.
≥ Eksempel:
Vælg [HDMI]-kanalen med et HDMI-minikabel.
Vælg [Component]-kanalen med et komponentkabel.
Vælg [Video 2]-kanalen med et AV-kabel.
(Navnet på kanalen kan variere, afhængigt af det tilsluttede TV.)
3
Skift funktionen til
for at afspille.
≥ Billede og lyd afspilles på TV’et.
Kabler
Referenceelementer
A HDMI-minikabel
(ekstraudstyr)
≥ Tilslutning med et HDMI-minikabel (l 105)
≥ Når der lyttes med 5.1 kanallyd (l 106)
≥ Afspilning ved brug af VIERA Link-optagere (HDAVI Control™)
(l 107)
B Komponentkabel (medfølger)
≥ Tilslutning med komponentkablet (l 106)
Hvis billede eller lyd fra denne enhed ikke vises på TV’et
≥ Kontrollér forbindelserne.
≥ Kontrollér, at stikkene er skubbet helt ind.
≥ Kontrollér indgangsindstillingen (indgangskontakten) og lydens indgangsindstilling på
TV’et. (For yderligere information læs venligst TV’ets betjeningsvejledning.)
≥ Kontrollér enhedens indstillinger. (l 105, 106)
103
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
104 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
∫ For visning af billeder på et
normalt tv (4:3), eller når begge
siderne af billederne ikke vises
på skærmen
Skift menuindstillingen for at få vist billederne
korrekt. (Kontrollér tv'ets indstilling).
Vælg menuen. (l 29)
∫ Visning af skærmoplysninger på
TV’et
Når du trykker på knappen EXT DISPLAY på
fjernbetjeningen, kan de oplysninger, som ses på
skærmen (funktionsikon og tidskode osv.), vises/
ikke vises på TV’et.
≥ Vises ikke, hvis du har slukket for strømmen.
STOP
[SETUP] # [TV ASPECT] # [4:3]
/VOL
EXT DISPLAY
Eksempel på billeder i 16:9 billedformat vist
på et standard-TV (4:3)
[TV ASPECT] indstilling
[16:9]
[4:3]
≥ Hvis et bredskærms-TV tilsluttes, skal du
justere indstillingen for billedformatet på TV’et.
(Se TV’ets betjeningsvejledning for oplysninger
herom.)
DATE/TIME
SEARCH
PLAY
SEARCH
STILL ADV
PAUSE
STILL ADV
SKIP
STOP
SKIP
≥ Når du tilslutter med et HDMI-minikabel, skal
du sørge for at tilslutte til et HDMIindgangsterminal. Tilslut ikke til en HDMIudgangsterminal på andre produkter.
≥ Hvis HDMI-minikablet, komponentkablet og
AV-kablet tilsluttes samtidig, prioriteres
udgangen i rækkefølgen HDMI-minikabel,
komponentkabel og AV-kabel.
Der henvises til følgende hjemmeside for oplysninger om Panasonic TV-apparater, som du
kan sætte et SD-kort direkte i SD-kortåbningen på TV'et og derefter afspille det.
http://panasonic.net/
≥ For yderligere oplysninger om afspilning kan du læse TV’ets betjeningsvejledning.
104
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
105 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Tilslutning med et HDMI-minikabel
Hvad er HDMI?
HDMI er grænsefladen til digitale enheder. Hvis du tilslutter denne enhed til et HDMI-kompatibelt,
højdefinitions TV og derefter afspiller optagede, højdefinitionsbilleder, får du glæde af billeder med
en høj opløsning og en lyd af en høj kvalitet.
Hvis du tilslutter dette videokamera til et Panasonic TV, som er kompatibelt med VIERA Link, kan
sammenkædede handlinger udføres (VIERA Link). (l 107)
Vælg den ønskede metode for HDMI-udgang.
Vælg menuen. (l 29)
[SETUP] # [HDMI RESOLUTION] # ønskede indstilling
[AUTO]:
Udsendelsesopløsningen indstilles automatisk på grundlag af oplysningerne fra det tilsluttede TV.
Information fra det tilsluttede TV
Udsendelsesopløsning
720p, 1080i
1080i
Øvrigt
576p
[1080i]:
Interlace-metoden med 1080 tilgængelige skanderingslinjer anvendes til udsendelse.
[576p]:
Den progressive metode med 576 tilgængelige skanderingslinjer anvendes til udsendelse.
Interlace-metode/progressiv metode
i= interlace-metoden indebærer, at skærmen scannes med halvdelen af de effektive
skanderingslinjer hvert 1/50 sekund, hvor p= progressiv-metoden er et billedsignal med høj densitet,
som scanner skærmen ved hjælp af alle de effektive skanderingslinjer hvert 1/50 sekund.
≥ Hvis billederne ikke udsendes på TV’et, mens indstillingen er [AUTO], skal du skifte til metoden
[1080i] eller [576p], som gør det muligt at få vist billederne på TV’et. (Læs TV’ets
betjeningsvejledning).
105
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
106 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Når der lyttes med 5.1 kanallyd
Du kan stadig lytte til 5.1 kanals lyd, som optages fra de interne mikrofoner, når enheden er tilsluttet 5.1
kanals, kompatible AV-forstærker eller et TV vha. HDMI-minikablet.
Læs brugervejledningen til AV-forstærkeren og TV’et for at se, hvordan du forbinder denne enhed med
AV-forstærkeren og TV’et.
≥ Hvis du tilslutter denne enhed til et Panasonic AV-forstærker og et Panasonic TV, som er kompatible
med VIERA Link, kan sammenkædede handlinger udføres (VIERA Link). (l 107)
≥ Enheden kan ikke tilsluttes det optiske digitalkabel.
≥ Lyd, der optages fra en ekstern mikrofon er i stereo (2 kan.).
Tilslutning med komponentkablet
Komponentets udgangsindstilling kan ændres.
Vælg menuen. (l 29)
[SETUP] # [COMPONENT OUT] # ønskede indstilling
[576i]:
Når du tilslutter til komponentstikket på et TV, som er kompatibelt med 576i.
(Afspilning af standardbilledkvalitet.)
[1080i]:
Når du tilslutter til komponentstikket på et TV, som er kompatibelt med 1080i.
(Afspilning af højdefinitions billedkvalitet.)
106
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
107 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Afspilning
Med et TV
2
Afspilning ved brug af VIERA Linkoptagere (HDAVI Control™)
Hvad er VIERA Link?
≥ Med denne funktion kan du bruge Panasonic-TV’et til de forskellige funktioner, når du har tilsluttet videokameraet til
en VIERA Link-kompatibel enhed ved hjælp af HDMI-minikabelt (ekstraudstyr) til automatiske sammenkædede
funktioner. (Ikke alle handlinger er mulige).
≥ VIERA Link er en enestående Panasonic funktion, som er bygget oven på en HDMI-kontrolfunktion, der benytter
HDMI CEC-standardens (Consumer Electronics Control) specifikation. Der garanteres ikke for sammenkædede
handlinger med HDMI CEC-kompatible enheder fra andre virksomheder.
Der henvise til de relevante betjeningsvejledninger, hvis du bruger en enhed, der er fremstillet af andre virksomheder,
som er kompatible med VIERA Link.
≥ Dette videokamera er kompatibelt med VIERA Link Ver.4. VIERA Link Ver.4 er den seneste Panasonic-version og er
også kompatibel med eksisterende Panasonic VIERA Link-enheder. (Fra december 2008)
¬ Skift funktionen til
1
.
Vælg menuen. (l 29)
[SETUP] # [VIERA Link] # [ON]
≥ Standardindstillingen er [ON].
≥ Hvis du ikke bruger VIERA Link, skal du indstille på [OFF].
2
Tilslut denne enhed til et Panasonic TV, som er kompatibelt med VIERA Link, vha. et
HDMI-minikabel.


HDMI IN
A HDMI-minikabel (ekstraudstyr)
B Panasonic TV kompatibelt med VIERA Link
≥ Det anbefales at tilslutte denne enhed til en anden HDMI-udgang end HDMI1, hvis der er to eller flere HDMI-indgangsstik
på TV’et.
≥ VIERA Link skal være aktiveret på det tilsluttede TV. (Læs TV’ets betjeningsvejledning vedrørende indstilling osv.)
≥ Brug ikke andre kabler end originale Panasonic HDMI-minikabler (RP-CDHM15, RP-CDHM30; ekstraudstyr).
107
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
3
108 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Brug TV’ets fjernbetjening.
1)
2)




1) Skub knappen op, ned, til venstre eller højre for at vælge en scene eller et still-billede, der skal
afspilles, og tryk derefter på knappen i midten for at foretage indstillingen.
2) Aktivér funktionsikonerne, som vises på TV-skærmen, ved hjælp af TV’ets fjernbetjening.
A Funktionsikoner
B Vis funktionsikoner
C Annullér funktionsikoner
D Vis/annullér funktionsikoner
≥ Følgende handlinger er tilgængelige, hvis du trykker på farveknapperne på fjernbetjeningen.
jGrøn:
Skift af antal scener/still-billeder i miniaturevisning
(9 miniaturebilleder > 20 miniaturebilleder > 9 miniaturebilleder.....)
jGul:
Sletning af scener/still-billeder
108
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
109 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
∫ Andre handlinger
Afbrydelse af strømmen:
Hvis du slukker TV’et ved hjælp af dets fjernbetjening, slukkes videokameraet også.
Automatisk skift af indgang:
Hvis du tilslutter et HDMI-minikabel og derefter sætter strøm til, vil TV’ets indgangskanal automatisk
skifte til videokameraets skærm. Hvis TV’et er på standby, tændes det automatisk (Hvis [Set] er valgt til
TV’ets [Power on link] indstilling).
≥ Afhængigt af HDMI-udgangen på TV’et, skifter indgangskanalen muligvis ikke automatisk. I dette
tilfælde skal du bruge TV’ets fjernbetjening for at skifte indgangskanal.
≥ Hvis VIERA Link ikke virker korrekt, se side 145.
≥ Hvis du ikke er sikker på, om TV-apparat eller AV-forstærkeren er kompatible med VIERA Link, skal
du læse betjeningsvejledningen til TV-apparatet.
≥ Tilgængelige sammenkædede handlinger mellem videokameraet og et Panasonic TV er forskellige,
afhængigt af Panasonic TV’et, selv om det er kompatibelt med VIERA Link. Se TV’ets
betjeningsvejledning for handlinger, der understøttes på TV’et.
≥ Betjening med et kabel, som ikke er baseret på HDMI-standarden, er ikke mulig.
109
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
110 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Sikkerhedskopiering
Brug med andre
produkter
1
Tilslutning af en DVD-brænder
for at kopiere til/afspille en disk
Levende billeder eller still-billeder, som er optaget med dette videokamera, kan kopieres til en
DVD-disk ved at tilslutte en DVD-brænder VW-BN1 (ekstraudstyr) til dette videokamera ved hjælp af et
Mini AB USB-forbindelseskabel (medfølger VW-BN1). Den kopierede DVD-disk kan også afspilles.
≥ Læs betjeningsvejledningen for DVD-brænderen angående dens anvendelse.
Klargøring til kopiering/afspilning
Det anbefales at bruge Panasonic DVD-brænder VW-BN1.
∫ Om diske, der kan anvendes til kopiering
Disktype*1
DVD-RAM
DVD-RW
DVD-R
DVD-R DL
Kopi*2
≤
≤
≤
≤
Ekstra kopi*3
≤
—
—
—
Format*4
≤
≤
—
—
*1
*2
*3
*4
Kun diske på 12 cm kan anvendes.
Brug en ny disk. Du kan også kopiere til en DVD-RAM.
Kun en DVD-RAM, der er kopieret med DVD-brænderen eller HD Writer AE 1.0 kan yderligt kopieres.
Tilslut denne enhed og en DVD-brænder før formatering. Hvis du formaterer en brugt disk, kan du kopiere
til disken. Vær opmærksom på, at hvis en disk formateres, vil alle data på disken blive slettet. (l 116)
≥ Det anbefales at bruge diske, som er blevet anbefalet i betjeningsvejledningen til DVD-brænderen.
Se betjeningsvejledningen til DVD-brænderen for yderligere oplysninger om anbefalede diske,
diskhåndtering osv.
≥ Følgende kan ikke kopieres på samme disk.
jFilm og still-billeder
jHøjdefinitions billedkvalitet og eksisterende standard billedkvalitet
110
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
1
111 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Tilslut lysnetadapteren (medfølger VW-BN1) til DVD-brænderen.
≥ Man kan ikke tænde for DVD-brænderen fra dette videokamera.
2
Tilslut denne enhed til lysnetadapteren, og skift funktionen til
3
Tilslut denne enhed med DVD-brænderen ved hjælp af Mini AB USBforbindelseskablet (medfølger VW-BN1).
.
A Mini AB USB-forbindelseskabel (medfølger VW-BN1)
B DVD-brænder (ekstraudstyr)
≥ Skub stikkene så langt ind som muligt.
4
Isæt disken i DVD-brænderen.
≥ Isæt DVD-disken med optagelsessiden nedad, hvis du bruger VW-BN1.
5
Vælg det ønskede element.
≥ [BURN DISC]: Se side 112 for at lære om, hvordan du kopierer diske.
≥ [PLAY DISC]: Se side 115 for at lære om, hvordan du afspiller kopierede diske.
Sådan afbrydes forbindelsen til DVD-brænderen
Peg på [EXIT].
≥ Tag Mini AB USB-forbindelseskablet ud af videokameraet.
111
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
112 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Kopiering til diske
≥ Du kan ikke kopiere fra flere SD-kort til 1 disk. (Du kan yderligere kopiere til en DVD-RAM.)
≥ Levende billeder og still-billeder kan ikke begge kopieres til én disk.
≥ Bekræft, at den automatiske beskyttelse er [ON], før du kopierer data. (l 116)
≥
Når du kopierer en scene i den indbyggede hukommelse til den disk, der indeholder en
scene, som er blevet relæoptaget, vil fortsættelsen af scenen på SD kortet blive kopieret samtidigt til
disken.
1
Tilslut dette videokamera med
DVD-brænderen for at klargøre til
kopiering. (l 110)
3
Peg på det element, du vil
kopiere.
2
Peg på kopieringskildemediet.
Peg på kopieringskildemediet.
Når [Video&Picture] er valgt, kopieres alle
scener i rækkefølgen film og derefter stillbilleder.
(Da film og still-billeder kopieres til separate
diske, skal du bruge 2 eller flere diske).
≥ Du vender tilbage til det forrige trin ved at pege
på
.
4
(Kun når [Video&Picture]/[VIDEO] er valgt
under trin 3)
Peg på optagelsesmetoden til
kopiering.
[High Definition]:
Billeder, som er optaget i en højdefinitions
billedkvalitet med denne enhed, kopieres som de
er.
[Standard (XP)]/[Standard (SP)]:
Billeder konverteres til den oprindelige standard
billedkvalitet og kopieres derefter.
Da XP har en højere billedkvalitet end SP, bliver
datakapaciteten større, og du skal måske bruge
flere diske til kopiering end på SP.
≥ Hvis [Video&Picture] er valgt under trin 3, skal
du følge instruktionerne på skærmen og pege
på [NEXT] for at gå til trin 8.
112
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
5
113 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
(Kun når [SELECT DATE] er valgt under
trin 5)
(Kun når [VIDEO]/[PICTURE] er valgt under
Peg på den dato, du vil kopiere.
trin 3)
Peg på det ønskede element.
[ALL SCENES]:
Alle film eller still-billeder kopieres.
Peg på [NEXT] for at gå til trin 8.
[SELECT SCENES]:
Nogle af scenerne er markeret til kopiering.
[SELECT DATE]:
Kopiér efter valg af dato.
6
≥ Når du har peget på datoen, markeres og
omsluttes den af en rød ramme. Peg på datoen
igen for at annullere handlingen.
≥ Du kan vælge op til 99 datoer efter hinanden.
7
(Kun når [SELECT SCENES]/[SELECT
DATE] er valgt under trin 5)
Peg på [Enter]/[ENTER].
(Kun når [SELECT SCENES] er valgt under
trin 5)
Peg på det skærmbillede, du vil
kopiere.
≥ Når du peger på scenen, markeres den, og
-indikationen vises som miniaturebillede.
Peg på scenen igen for at annullere
handlingen.
≥ Der kan vælges op til 99 scener efter
hinanden.
≥ Peg på [NEXT].
8
Peg på [START].
A Antallet af diske, der er nødvendige til
kopiering efter disktype
≥ Når du skal bruge to eller flere diske til
kopiering, skal du følge vejledningen på
skærmen, når du skifter diske.
≥ Du skal muligvis anvende flere diske end det
viste antal diske, når du kopierer yderligt til en
brugt DVD-RAM.
≥ Skub disken ud, efter at kopieringen er fuldført.
Før du sletter dataene på mediet, efter at kopieringen er fuldført, skal du først afspille diskene
for at kontrollere, at kopieringen er korrekt udført. (l 115)
113
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
114 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Vigtigt!
≥ Når du tilslutter en valgfri DVD-brænder til denne enhed for at kopiere en disk, må du ikke
isætte en disk med optaget film i en højdefinitions billedkvalitet i enheder, som ikke
understøtter AVCHD-formatet. I nogle tilfælde kan disken sætte sig fast i enheden. Disken
kan ikke afspilles ikke på enheder, der ikke understøtter AVCHD-formatet.
≥ Når du isætter en disk indeholdende optaget film/optagne still-billeder i andre enheder,
vises der muligvis en meddelelse på skærmen, hvor du bliver bedt om at formatere disken.
Disken må IKKE formateres, da slettede data ikke kan gendannes igen.
Om den omtrentlige tid, det tager af kopiere til en disk
Sådan kopieres film til den fulde kapacitet på en disk
Disktype
Kopieringstid
[High Definition]
DVD-RAM
Ca.
50 min til 80 min
DVD-RW*
Ca.
35 min til 75 min
DVD-R*
Ca.
15 min til 45 min
[Standard (XP)]
[Standard (SP)]
Ca.
90 min til 120 min
Ca.
135 min til 180 min
* Selv om den datamængde, der skal kopieres, er lille, vil den tid, det tager at kopiere, være omtrent
det samme som den tid, der vises i tabellen.
≥ Når du kopierer film i standard billedkvalitet til en disk, er optagetiden for [Standard (SP)] ca.
60 minutter og optagetiden for [Standard (XP)] ca. 120 minutter.
Kopiering af ca. 600 MB still-billeder (Billedstørrelse 10.6M ):
Disktype
Kopieringstid
DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R
Ca. 10 min til 20 min
≥ Kopieringstiden for DVD-R DL er ca. 2-3 gange så stor som for DVD-R.
≥ Afhængigt af følgende betingelser, kan kopieringen tage længere tid end de tider, der er angivet ovenfor.
jNår antallet af optagede scener er stort
jNår DVD-brænderens temperatur er blevet for høj
≥ Den disk, der blev kopieret til, kan afspilles ved at tilslutte videokameraet til en DVD-brænder. (l 115)
≥ Du må ikke slukke denne enhed eller DVD-brænderen eller frakoble Mini AB USB-forbindelseskablet,
mens du kopierer. Du må heller ikke ryste enheden eller DVD-brænderen.
≥ Man kan ikke stoppe kopieringen halvvejs.
≥ Den rækkefølge, scenerne blev kopieret i, kan ikke ændres.
≥ Data, som er optaget på en anden enhed, kan muligvis ikke kopieres.
≥ Når du skal bruge to eller flere diske til kopiering, opdeles den sidste scene, der blev kopieret til en
disk automatisk, så den passer til den plads, der er på disken.
≥ Kopieringen fuldføres muligvis med færre diske end det antal diske, der vises, hvis scenerne er
blevet opdelt automatisk.
≥ Hvis den disk, der blev kopieret til, afspilles på en anden enhed, kan billedet midlertidigt stoppe på de
steder, hvor scenerne skifter.
≥ Diske, som er kopieret i [Standard (XP)]/[Standard (SP)], kan ikke anvendes i det intelligente
scenevalg eller den fremhævede afspilning.
114
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
115 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Afspilning af en kopieret disk
≥ Kun diske, som er kopieret gennem tilslutning af denne enhed med dvd-brænderen, eller som
er oprettet vha. HD Writer AE 1.0, kan afspilles. Du kan ikke afspille diske, som er kopieret/
afspillet på andre enheder eller anden software.
A Mini AB USB-forbindelseskabel (leveres med VW-BN1)
1
Tilslut dette videokamera med DVD-brænderen for at klargøre til
afspilning. (l 110)
≥ Når du afspiller på et TV, skal du tilslutte denne enhed med TV’et ved hjælp af HDMI-minikablet,
komponentkablet eller AV-kablet. (l 102)
2
Peg på den scene eller det still-billede, der skal afspilles, og afspil den
eller det.
≥ Afspilningshandlingen udføres på samme måde, som når man afspiller film eller still-billeder. (l 82,
89)
≥ Man vender tilbage til trin 5 på side 111, når [RETURN] er valgt på miniaturevisningsskærmen.
≥ Du kan også skifte til det medie, der skal afspilles, ved at pege på ikonet for valg af
afspilningsfunktion.
Du kan også vælge [VIDEO/DISC] eller [PICTURE/DISC], når DVD-brænderen er tilsluttet.
≥ Der vises muligvis nogle sorte bånd i venstre og højre side af skærmen, hvis scenen afspilles, når der
er tilsluttet til et fjernsyn i 4:3-format.
115
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
116 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Håndtering af den kopierede disk
(Formatering, automatisk beskyttelse, visning af diskoplysninger)
≥ Tilslut dette videokamera til DVD-brænderen, og peg derefter på [PLAY DISC]. (l 110)
∫ Formatering af diske
Til initialisering af DVD-RAM og DVD-RW diske.
Vær venligst opmærksom på, at hvis en disk
formateres, så vil alle data optaget på disken
blive slettet. Gem vigtige data på en computer
el. lign.
Vælg menuen. (l 29)
[DISC SETUP] # [FORMAT DISC] # [YES]
≥ Når bekræftelsesmeddelelsen vises, skal du
pege på [YES].
≥ Når formatering er gennemført, skal du pege
på [EXIT] for at afslutte meddelelsesskærmen.
≥ Forbind videokameraet med DVD-brænderen
for at formatere diske. Du kan muligvis ikke
længere bruge diskene, hvis de er formateret
på en anden enhed, som f.eks. en computer
osv.
∫ Automatisk beskyttelse
Du kan beskytte (skrivebeskytte) en DVD-RAM
eller DVD-RW disk, når du kopierer film i
højdefinitions billedkvalitet eller still-billeder til
disken.
1
Vælg menuen. (l 29)
[DISC SETUP] # [AUTO PROTECT] # [ON]
≥ Standardindstillingen er [ON].
≥ Hvis en disk, som du har kopieret til, isættes i
en anden enhed uden at beskytte den, vises
der muligvis en meddelelse, hvor du bliver bedt
om at formatere disken. Det anbefales at sætte
indstillingen [AUTO PROTECT] til [ON] for at
forhindre utilsigtet sletning.
2
Kopiér til disk. (l 112)
≥ Den kopierede disk skrivebeskyttes, når den
skubbes ud, hvis [AUTO PROTECT] er på
[ON].
For at ophæve diskbeskyttelse
≥ Hvis du formaterer en disk, udløses den
automatiske beskyttelse. Vær opmærksom på,
at alle data, der er optaget på disken, slettes
og kan ikke gendannes.
≥ Disken skal formateres igen på det
videokamera du vil anvende.
∫ Visning af diskoplysninger
Information, som f.eks. type af optaget disk, antal
af optagede scener, og hvorvidt disken er
færdiggjort, vises.
Vælg menuen. (l 29)
[DISC SETUP] # [DISC STATUS] # [YES]
≥ Peg på [EXIT] for at afslutte
informationsskærmen.
116
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
117 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Sikkerhedskopiering
Brug med andre
produkter
2
Overspilning af billeder til
andre videoapparater
Billeder, som afspilles på videokameraet, kan overspilles til en DVD-optager eller et videoapparat.
≥ De billeder, der overspilles, er i en standard kvalitet.
≥ Brug lysnetadapteren, så du ikke behøver at bekymre dig om, at batteriet løber tør.
Skift videoindgang på
videoapparatet og TV’et, som
videokameraet er tilsluttet.
A/V
≥ Den indstillede kanal vil variere afhængig
af den indgang, denne enhed forbindes til.
≥ Se videoapparatets brugervejledning for
yderligere detaljer.
≥ Skub stikkene så langt ind som muligt.
≥ Benyt ikke andre AV-kabler end det
medfølgende.
A AV-kabel (medfølger)
1
Tilslut denne enhed til video, og skift derefter funktionen til
2
Start afspilning på denne enhed.
3
Start optagelsen på den tilsluttede enhed.
.
≥ For at stoppe optagelsen (overspilningen) skal du stoppe optagelsen på videokameraet, efter at du
har stoppet optagelsen på optagerenheden.
≥ Hvis visning af dato og klokkeslæt samt funktion ikke ønskes, skal de annulleres før overspilning.
(l 35, 104)
Hvis de overspillede billeder afspilles på et bredskærms-TV, kan billederne strækkes lodret.
I sådanne tilfælde skal du læse apparatets eller bredskærms-TV’ets brugervejledning, og sætte
billedformatet til 16:9.
117
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
118 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Sikkerhedskopiering
Brug med andre
produkter
3
Med en printer (PictBridge)
For at udskrive billeder ved at tilslutte en printer direkte til denne enhed, skal der benyttes en printer,
der er kompatibel med PictBridge. (Læs printerens brugervejledning.)
PictBridge er en industristandard fra CIPA (Camera & Imaging Products Association) til brug for
direkte udskrivning. Med dette program kan man udskrive billeder direkte fra et digitalt kamera til en
printer uden at skulle tilslutte kameraet til en computer.
≥ Brug lysnetadapteren, så du ikke behøver at bekymre dig om, at batteriet løber tør.
≥ Tænd for enheden. (Denne funktion er tilgængelig i alle funktioner).
A USB-kabel (medfølger)
≥ Skub stikkene så langt ind som muligt.
1
Tilslut en printer til denne enhed.
Skærmen til valg af USB-funktion vises.
≥ Forbind printeren direkte til denne enhed. Brug
ikke en USB-hub.
≥ Benyt ikke andre USB-kabler end det
medfølgende. (Funktionen garanteres ikke
med andre USB-kabler.)
118
VQT1Z22
2
Peg på [PRINTER].
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
119 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
3
5
Vælg udskivningskildens medie,
og peg på ikonet.
Vælg udskivningskildens medie,
og peg på ikonet.
≥ Peg på [ENTER], når du har angivet antallet af
kopier.
≥ Du kan vælge op til 9 kopier.
≥ For at annullere indstillingen, sæt antal kopier
til [0].
≥ Du kan vælge op til 99 scener efter hinanden.
6
≥ Hvis [PictBridge]-indikationen ikke vises eller
blinker, skal du tage USB-kablet ud og sæt det
ind igen.
4
Peg på det still-billede, du vil
udskrive.
Peg på
/
for at indstille
antallet af kopier.
Peg på
.
1
7
Peg på [DATE PRINT] for at
vælge indstillingen for
datoudskrivning.
≥ Hvis printeren ikke kan håndtere datoprint, kan
denne indstilling ikke vælges.
119
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
8
120 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Peg på [PAPER SIZE] for at vælge
indstillingen for papirstørrelse.
[STANDARD]: Printerafhængig størrelse
[4k5 INCH]:
L størrelse
[5k7 INCH]:
2L størrelse
[4k6 INCH]:
Postkortstørrelse
[A4]:
A4 størrelse
≥ Du kan ikke indstille papirstørrelser, som
printeren ikke understøtter.
9
Peg på [PAGE LAYOUT] for at
vælge den ønskede indstilling for
layout.
[STANDARD]: Printerafhængig layout
:
Ingen ramme printes
:
Ramme printes
≥ Du kan ikke indstille en printlayout, som
printeren ikke understøtter.
≥ Peg på
.
10 Peg på
for at udskrive
billederne.
1
≥ Når bekræftelsesmeddelelsen vises, skal du
pege på [START].
≥ Afslut PictBridge ved at frakoble USB-kablet
(medfølger), efter at billederne er blevet printet.
120
VQT1Z22
Når du stopper print på halvvejen
Peg på [CANCEL].
≥ En bekræftelsesmeddelelse vises. Hvis [YES]
vælges, vil det valgte antal kopier blive
annulleret og skærmen vender tilbage til trin 4.
Hvis [NO] vælges, vil alle indstillinger blive
gemt og skærmen vender tilbage til trin 4.
≥ Undgå følgende handlinger, mens der printes.
Disse handlinger forhindrer korrekt printning.
jFrakobling af USB-kablet
jÅbning af SD-kortdækslet og fjernelse af SDkortet
jÆndring af funktion
jSluk for videokameraet
≥ Kanterne af still-billeder, som er optaget med
denne enhed i 16:9 billedformat, kan blive
beskåret ved udskrivning. Hvis du bruger en
printerfunktion med beskæring eller uden kant,
skal denne funktion annulleres, før du
udskriver. (Se betjeningsvejledningen for
printeren angående detaljer.)
≥ Når enheden er forbundet direkte til printeren,
kan DPOF indstillingerne ikke bruges.
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
121 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Med en PC
Inden brug
1
Mulige opgaver med en pc
Du kan kopiere film-/billeddata til computerens harddisk eller skrive til mediet, som f.eks. en Blu-ray
disk (BD), DVD-disk eller et SD-kort vha. HD Writer AE 1.0 for HDC. Softwaren er installeret på den
medfølgende CD-ROM.
Tilgængelig funktion
Datatype
Nødvendig software
CD-ROM (medfølger):
HD Writer AE 1.0 for HDC*
Kopiering af data til en
computer:
A Film/still-billeder
1
Indbygget hukommelse
Indbygget harddisk
Kopiering i BD/
AVCHD-format:
A Film/still-billeder
B Film
1
Indbygget
hukommelse
Film og
still-billede




Indbygget harddisk
Kopiering i
DVD-videoformat:
B Film
1
Indbygget
hukommelse
Indbygget harddisk
≥ Konverteret til konventionel standardkvalitet (MPEG2format).
Redigering:
Redigering af filmdata, som er kopieret på en computers HDD
≥ Titel, Overgang, Delvis slet, Opdel scene
≥ Konvertering af filmdata til MPEG2
≥ Konvertering af en del af en film til still-billede
Film
Afspilning på en computer:
Afspilning af filmdata i højdefinitionsbilledkvalitet på en
computer.
Formatering af diske:
Afhængig af den disktype, du anvender, er formatering
nødvendig.
121
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
122 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Tilgængelig funktion
Datatype
Afspilning på en computer
Still-billede
Kopiering af still-billeder til en PC (l 130)
Nødvendig software
HD Writer AE 1.0 eller
Standard Windows
billedvisning eller
billedvisnings-software, der
fås i handelen
Windows Explorer
Se side 132, hvis du anvender en Macintosh.
* Se betjeningsvejledningen til HD Writer AE 1.0 (PDF-fil) for oplysninger om, hvordan den skal
anvendes.
Vigtigt!
≥ Du må aldrig isætte en disk, som er optaget i AVCHD-format med det medfølgende
HD Writer AE 1.0 i en enhed, som ikke understøtter AVCHD-formatet. I visse tilfælde kan
disken sidde fast i videokameraet. Disken kan ikke afspilles på videokameraer, som ikke
understøtter AVCHD-formatet.
≥ Når du isætter en disk indeholdende optaget film i andre enheder, vises der muligvis en
meddelelse på skærmen, hvor du bliver bedt om at formatere disken. Disken må ikke
formateres, da slettede data ikke kan gendannes igen.
≥ Man kan ikke skrive data til den indbyggede hukommelse eller harddisk på denne enhed fra en
PC.
≥ Film, som er optaget på en anden enhed, kan ikke skrives til den software, der følger med
denne enhed. Hvis du vil skrive filmdata, som er optaget med Panasonic Højdefinitions
videokamera, der tidligere blev solgt, skal du bruge den HD Writer, som fulgte med den enhed.
≥ Driften af videokameraet kan ikke garanteres, hvis der anvendes anden software end den, der
medfølger, til læsning af film.
≥ Start ikke den software, der følger med denne enhed, og anden software samtidigt. Luk evt. al anden
software, hvis du skal starte den software, der følger med denne enhed, og luk den software, der
følger med denne enhed, hvis du skal starte al anden software.
≥ Husk at bruge det medfølgende USB-kabel, når du tilslutter videokameraet til en computer. (Driften
garanteres ikke med andre USB-kabler.)
≥ Det anbefales at læse data fra SD-kortet eller pc'en ved at forbinde enheden og pc'en med det
medfølgende USB-kabel. I visse tilfælde er SDHC-memorykortet muligvis ikke kompatibelt med SDkortåbningen, som er indbygget i pc'en, eller med den SD-kortlæse-/skriveenhed, du bruger.
Desuden kan SD-kortet blive beskadiget, hvis det isættes andre steder end i SD-kortåbningen. Husk
at sætte SD-kortet i dets kortåbning.
∫ Sådan bruges HD Writer AE 1.0
Du har brug for en højydelses pc, afhængigt af de funktioner, der skal anvendes. Afspilning eller
betjening udføres muligvis ikke korrekt, afhængigt af miljøet for den anvendte pc. Se driftsmiljø og
bemærkninger på side 124.
≥ Betjening under afspilningen kan blive langsommere, hvis CPU-hukommelsen ikke opfylder kravene
til driftsmiljøet.
≥ Brug altid den nyeste driver til videokortet.
≥ Sørg altid for, at der er tilstrækkelig kapacitet på harddisken i computeren. Den kan komme ude af
drift eller pludselig stoppe, hvis kapaciteten bliver lav.
122
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
123 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Slutbruger-licensaftale
Læs venligst følgende før CD-ROM pakken åbnes.
Du (“Licenshaver”) er bevilget en licens for
Softwaren som defineret i denne Slutbruger
Licensaftale (“Aftale”) på betingelse af at du
indvilger i betingelserne i denne Aftale. Hvis
Licenshaver ikke indvilger i betingelserne i denne
Aftale, skal Softwaren omgående returneres til
Panasonic Corporation (“Panasonic”), eller dets
distributører eller forhandlere, hvorfra du har
foretaget købet.
Artikel 1 Licens
Licenshaver gives ret til at benytte softwaren,
inklusive information, som er optaget eller
beskrevet på CD-ROM, betjeningsvejledninger
og ethvert andet medie overdraget til
Licenshaver (kollektivt betegnet “Software”), men
ingen gældende rettigheder til patenter,
copyrights, varemærker eller forretnings- eller
produkthemmeligheder bliver overført til
Licenshaver.
Artikel 2 Brug af Tredjepart
Licenshaver må ikke benytte, ændre overføre
eller tillade nogen tredjepart, hverken gratis eller
mod betaling, at benytte, kopiere eller modificere
Softwaren, undtagen hvad der måtte være
udtrykkeligt beskrevet i denne Aftale.
Artikel 3 Begrænsninger vedrørende kopiering
af Softwaren
Licenshaver kan fremstille en enkelt kopi af
Softwaren, komplet eller dele heraf, udelukkende
til backup-formål.
Artikel 4 Computer
Licenshaver må kun bruge Softwaren på én
computer og ikke flere computere.
Artikel 5 Rekonstruktion, dekompilering eller
deassemblering
Licenshaver må ikke rekonstruere, dekompilere
eller deassemblere Softwaren, undtagen i den
udstrækning noget af dette måtte være tilladt ved
lov eller forordning i landet, hvor Licenshaver har
bopæl. Panasonic eller dennes forhandlere er
ikke ansvarlige for nogen defekt i Softwaren eller
skade på Licenshaver forvoldt på grund af
Licenshavers rekonstruktion, dekompilering eller
deassemblering af Softwaren.
Artikel 6 Erstatning
Softwaren leveres “AS-IS” (“som den er”) uden
garanti af nogen art, hverken eksplicit eller
implicit, inklusive, men ikke begrænset til, garanti
for overholdelse af ophavsrettigheder,
salgbarhed og/eller egnethed til et bestemt
formål. Endvidere garanterer Panasonic ikke, at
funktionen af softwaren vil være kontinuerlig eller
uden defekter. Panasonic eller dennes
forhandlere er ikke ansvarlige for skader, der
måtte opstå i forbindelse med Licenshaverens
brug af Softwaren.
Artikel 7 Eksportkontrol
Licenshaver er indforstået med ikke at
eksportere eller reeksportere Softwaren i nogen
form uden de nødvendige eksporttilladelser som
kræves i det land, hvor Licenshaver har bopæl.
Artikel 8 Ophør af Licens
Den ret, som gives til Licenshaver herunder, vil
automatisk ophøre, hvis Licenshaver overtræder
nogen af betingelserne i denne Aftale. I sådanne
tilfælde skal Licenshaver for egen regning
tilintetgøre Softwaren og relateret dokumentation
sammen med alle kopier heraf.
123
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
124 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Med en PC
Inden brug
2
Driftsmiljø
≥ Selv om systemkravene i denne brugervejledning er opfyldt, kan visse computere ikke anvendes.
≥ Du skal bruge et CD-ROM drev for at installere de medfølgende softwareapplikationer. (Et
kompatibelt BD/DVD-skriverdrev og et medie skal bruges for at skrive til en BD/DVD).
≥ Driften garanteres ikke i følgende tilfælde.
jNår 2 eller flere USB-enheder er tilsluttet en computer, eller hvis enhederne er tilsluttet via USBhubber eller via forlængerkabler.
jDrift på et opgraderet operativsystem.
jDrift på et andet operativsystem end det forudinstallerede.
≥ Softwaren er ikke kompatibel med Microsoft Windows 3.1, Windows 95, Windows 98,
Windows 98SE, Windows Me og Windows NT.
∫ Driftsmiljø til HD Writer AE 1.0 for HDC
PC
IBM PC/AT kompatibel PC
OS
Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4
Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2/Service Pack 3
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2/Service Pack 3
Microsoft Windows Vista Home Basic eller Service Pack 1
Microsoft Windows Vista Home Premium eller Service Pack 1
Microsoft Windows Vista Ultimate eller Service Pack 1
Microsoft Windows Vista Business eller Service Pack 1
CPU
Intel Pentium III 1,0 GHz eller højere (inklusive kompatibel processor)
≥ Intel Core 2 Duo 2,16 GHz eller mere, Intel Pentium D 3,2 GHz eller
mere eller AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 5200+ eller højere anbefales,
når der anvendes en afspilningsfunktion eller MPEG2-outputfunktion.
≥ Intel Core 2 Quad 2,6 GHz eller højere anbefales, hvis du anvender
redigeringsfunktionen, den sømløse konverteringsfunktion eller den
kontinuerlige afspilningsfunktion til billeder.
RAM
Windows Vista: 1 GB eller mere
Windows XP/2000: 512 MB eller mere (1 GB eller mere anbefales)
Display
Farvekvalitet (16 bit) eller mere (32 bit eller mere anbefales)
Skærmopløsning på 1024k768 pixel eller mere (1280k1024 pixel eller
mere anbefales)
Windows Vista: DirectX 9.0c kompatibelt videokort (DirectX 10 anbefales)
med DirectDraw overlejring
Windows XP/2000: DirectX 9.0c kompatibelt videokort
Kompatibelt med DirectDraw overlejring
PCI Express™k16 kompatibelt anbefales
Fri
harddiskdrevplads
Ultra DMA — 100 eller mere
450 MB eller mere (til installering af applikationen)
≥ Når der skrives til en DVD/BD/SD, skal der være dobbelt så meget ledig
plads som den disk, der oprettes.
124
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
125 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Nødvendig software
Windows Vista SP1: DirectX 10.1 (allerede installeret med Windows Vista
SP1)
Windows Vista: DirectX 10 (allerede installeret med Windows Vista)
Windows XP/2000: DirectX 9.0c (allerede installeret med Windows XP
SP2)
≥ Hvis du installerer softwaren på en computer, som ikke er kompatibel
med DirectX 9.0c, fungerer computeren muligvis ikke tilfredsstillende.
Kontakt producenten af din computer, hvis du ikke er sikker på, om din
computer er kompatibel.
Lyd
DirectSound-understøttelse
Snitflade
USB port [Hi-Speed USB (USB 2.0)]
Andre krav
Mus eller lignende pegeredskab
Internet-forbindelse
≥ Medfølgende CD-ROM er kun tilgængelig til Windows.
≥ Input understøttes kun på sprogene engelsk, tysk, fransk og kinesisk.
≥ Drift garanteres ikke på alle BD/DVD-drev.
≥ Driften garanteres ikke på Microsoft Windows Vista Enterprise, Windows XP Media Center Edition,
Tablet PC Edition som ikke er kompatible med 64 bit operativsystemer.
≥ Denne software er ikke kompatibel med et multi-boot driftsmiljø.
≥ Denne software er ikke kompatibel med et multi-monitor driftsmiljø.
≥ Hvis du bruger Windows XP/2000, kan en administrativ kontobruger kun anvende denne software.
Hvis du bruger Windows Vista, kan en administrativ kontobruger og en standard kontobruger kun
anvende denne software. (En administrativ kontobruger bør installere og afinstallere denne software.)
∫ Driftsmiljø til kortlæserfunktionen (lagerenhed)
PC
IBM PC/AT kompatibel PC
OS
Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4
Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2/Service Pack 3
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2/Service Pack 3
Microsoft Windows Vista Home Basic eller Service Pack 1
Microsoft Windows Vista Home Premium eller Service Pack 1
Microsoft Windows Vista Ultimate eller Service Pack 1
Microsoft Windows Vista Business eller Service Pack 1
Microsoft Windows Vista Enterprise eller Service Pack 1
CPU
Windows Vista: 32-bit (k86) Intel Pentium III 1.0 GHz eller højere
processor
Windows XP/2000: Intel Pentium III 450 MHz eller højere eller Intel
Celeron 400 MHz eller højere
RAM
Windows Vista Home Basic: 512 MB eller mere
Windows Vista Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise:
1 GB eller mere
Windows XP/2000: 128 MB eller mere (256 MB eller mere anbefales)
Snitflade
USB port
Andre krav
Mus eller lignende pegeredskab
≥ USB-udstyret fungerer med standarddriveren i operativsystemet.
125
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
126 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Med en PC
Opsætning
1
Installation
Ved installation af softwaren skal du logge på din computer som administrator eller med et brugernavn,
som har tilsvarende rettigheder. (Kontakt din chef, hvis du ikke har tilladelse til dette).
≥ Før installationen påbegyndes, skal alle åbne programmer afsluttes.
≥ Udfør ikke andre handlinger på din computer, mens softwaren bliver installeret.
Til Windows Vista:
Hvis dialogboksen [User Account Control] vises, skal du klikke på [Continue].
1
Sæt CD-ROMMEN i computeren.
≥ Hvis installationsskærmen ikke vises
automatisk, skal du dobbeltklikke på CD-ROMdrevets ikon i [My Computer (Computer)].
2
Klik på [Next].
3
Markér hvor applikationen skal
installeres og klik derefter på
[Next].
4
Markér [Yes] eller [No], for at
oprette en genvej.
5
Markér dit land eller område og
klik derefter på [Next].
≥ Markér [PAL Area] hvis dit land eller område
ikke kan markeres.
126
VQT1Z22
≥ Klik på [Yes] når bekræftelsesmeddelelsen
visualiseres.
6
Klik på [Install], for at starte
installationsprocessen.
≥ En meddelelse om afspilning i det pågældende
miljø vises muligvis, afhængigt af den
anvendte computers ydeevne. Klik på [OK]
efter bekræftelsen.
≥ Hvis du bruger Windows 2000, skal Microsoft
DirectX 9.0c installeres, før du kan bruge
HD Writer AE 1.0. Afhængigt af driftsmiljøet
bliver du måske nødt til at installere
DirectX 9.0c. Hvis ja, skal du klikke på [Yes],
og installere det.
Hvis du installerer softwaren på en pc, som
ikke er kompatibel med DirectX 9.0c, virker
pc'en muligvis ikke korrekt. Hvis du ikke er
sikker på, om din pc er kompatibel, skal du
kontakte pc-fabrikanten.
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
7
127 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Visse bemærkninger vil blive vist når
installationen er fuldført
Kontrollér indholdet og luk
derefter skærmbilledet.
8
∫ Afinstallerer HD Writer AE 1.0
Følg trinnene nedenfor for at afinstallere den
eller de softwareapplikationer, som du ikke
længere har brug for.
1
Vælg [start] # ([Settings] #)
[Control Panel] #
[Add or Remove Programs
(Applications)] eller [Uninstall a
program].
2
Vælg [HD Writer AE 1.0 for HDC],
og klik derefter på [Change/
Remove] ([Change or Remove]
eller [Add/Remove]) eller
[Uninstall].
Markér [Yes, I want to restart my
computer now.] og klik derefter
på [Finish].
Pc’en skal genstartes for at applikationen kan
virke.
≥ Fortsæt med afinstallationen ved at følge
anvisningerne på skærmen.
≥ Efter afinstallation af softwaren skal
computeren genstartes.
127
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
128 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Med en PC
Opsætning
2
Tilslutning til en PC
≥ Tilslut denne enhed til pc'en, efter at softwareprogrammerne er installeret.
≥ Fjern den medfølgende CD-ROM fra PC’en.
A USB-kabel (medfølger)
1
Tilslut denne enhed til
lysnetadapteren.
≥ Du kan bruge enheden, hvis den kun er
tilsluttet pc’en med batterierne.
2
Tænd for enheden.
≥ Denne funktion er tilgængelig i alle tilstande.
3
Tilslut videokameraet til en
computer.
Skærmen til valg af USB-funktion vises.
≥ Skub USB-forbindelsesstikkene så langt ind
som muligt.
≥ Benyt ikke andre USB-kabler end det
medfølgende. (Funktionen garanteres ikke
med andre USB-kabler.)
4
Peg på [PC].
≥ Denne enhed genkendes automatisk som et
eksternt drev til pc'en. (l 130)
128
VQT1Z22
≥ Når enheden tilsluttes en pc, kan man ikke
slukke for den.
Tag USB-kablet ud, før du slukker for
enheden.
≥ Tag ikke USB-kablet eller lysnetadapteren ud,
mens kortadgangslampen er tændt, eller
kortadgangsikonet (
) er vist på enhedens
skærm.
≥
Tag ikke USB-kablet eller lysnetadapteren ud,
mens kortadgangslampen er tændt, eller
adgangsikonet til den indbyggede hukommelse
(
) er vist på enhedens skærm.
≥
Tag ikke USB-kablet eller lysnetadapteren ud,
mens kortadgangslampen er tændt, eller
kortadgangsikonet (
) vises på enhedens
skærm.
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
129 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
∫ Hvis driveren ikke er blevet
genkendt korrekt
Brug følgende metoder for at gøre det muligt at
genkende enheden.
Metode 1:
Sluk for videokameraet og computeren en enkelt
gang, og prøv igen.
Metode 2:
Tag SD-kortet ud, og prøv igen.
Metode 3:
Prøv at tilslutte enheden til en anden USB port
på din computer.
∫ Sikker fjernelse af USB-kablet
1
2
Dobbeltklik på ikonet
(
)i
opgavebakken, som vises på
computeren.
≥ Afhængigt af PC’ens indstillinger, vises
dette ikon måske ikke.
Vælg [USB Mass Storage Device], og klik
på [Stop].
3
Kontrollér, at [MATSHITA HDC-TM300/SD
USB Device] eller [MATSHITA HDCTM300/MEM USB Device] er valgt, og klik
på [OK].
Kontrollér, at [MATSHITA HDC-HS300/SD
USB Device] eller [MATSHITA HDCHS300/HDD USB Device] er valgt, og klik
på [OK].
129
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
130 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Om computerskærmen
Når videokameraet er tilsluttet en computer, genkendes den som et eksternt drev.
≥ Flytbar disk (Eksempel:
) vises i [My Computer (Computer)].
Det anbefales at bruge HD Writer AE 1.0 for at
kopiere filmdata.
Hvis du anvender Windows Explorer eller
andre programmer på computeren til at
kopiere, flytte eller omdøbe filer og mapper,
der er optaget på denne enhed, vil det
resultere i, at ingen af dem kan bruges
sammen med HD Writer AE 1.0.
Man kan ikke skrive data til den indbyggede
hukommelse eller harddisk på denne enhed
fra en PC.
Eksempel på mappestruktur på et SD-kort:
CAM_SD
Kortlæserfunktion (lagerenhed)
Still-billeder, som er optaget med dette
videokamera, kan kopieres til computeren ved
hjælp af Windows Explorer eller andre
programmer.
1 Dobbeltklik på den mappe, som
indeholder still-billederne. ([DCIM] #
[100CDPFQ] osv.)
2 Træk og slip still-billederne i
destinationsmappen (på computerens
HDD-enhed).
100CDPFQ
101CDPFR
102CDPFS
MISC
PRIVATE
AVCHD
AVCHDTN
BDMV
IISVPL

Eksempel på mappestruktur til den
indbyggede hukommelse eller harddisken:
CAM_MEM/CAM_HDD*
DCIM
100CDPFQ
101CDPFR
102CDPFS
MISC
AVCHD
AVCHDTN
BDMV
IISVPL
VQT1Z22
Følgende data optages.
1 Der kan lagres op til 999 still-billeder i
JPEG-format ([IMGA0001.JPG] osv.)
2 JPEG-format still-billeder optaget i
højhastigheds burstoptagelsesfunktion
3 JPEG-format still-billeder oprettet fra film
4 DPOF-indstillingsfiler
5 Miniaturebilleder til film
6 AVCHD-format filmfiler ([00000.MTS] osv.)
7 Filer til afspilning af intelligent scenevalg
∫ Kopiering af still-billeder til en
computer
DCIM
130
* [CAM_MEM] vises, hvis du bruger
, og [CAM_HDD] vises, hvis du
bruger
.

≥ SD-kortets mapper må ikke slettes. Eller kan
SD-kortet muligvis ikke genbruges sammen
med videokameraet.
≥ Data, som er optaget på en computer, som
ikke understøttes af videokameraet, vil ikke
blive genkendt af enheden.
≥ Benyt altid denne enhed til at formatere
SD-kort.
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
131 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Med en PC
Anvendelse
sammen med en
PC
1
Start HD Writer AE 1.0
≥ Når du bruger HD Writer AE 1.0 på Windows XP/2000, skal du logge på din computer som
administrator (eller med et login-navn med tilsvarende rettigheder). Hvis du logger på med et andet
login-navn end Administrator, kan du ikke benytte programmerne.
≥ Når du bruger HD Writer AE 1.0 på Windows Vista, skal du logge på computeren som administrator
(eller med et login-navn med tilsvarende rettigheder) eller med brugernavnet til en
standardbrugerkonto. Hvis du logger på med et brugernavn til en gæstebrugerkonto, kan softwaren
ikke anvendes.
(På computeren)
Vælg [start] # [All Programs (Programs)] # [Panasonic]
# [HD Writer AE 1.0] # [HD Writer AE].
≥ Læs PDF-vejledningen til softwaren for detaljerede oplysninger om brugen af
softwareapplikationerne.
Læs betjeningsvejledningerne for softwareapplikationerne
≥ Du skal have Adobe Acrobat Reader 5.0 eller senere eller Adobe Reader 7.0 eller en senere version
for at kunne læse PDF-vejledningen.
Vælg [start] # [All Programs (Programs)] # [Panasonic]
# [HD Writer AE 1.0] # [Operating Instructions].
131
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
132 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Med en PC
Anvendelse
sammen med en
PC
2
Hvis du bruger Macintosh
≥ HD Writer AE 1.0 er ikke tilgængelig til Macintosh.
≥ iMovie’08 7.1.2 eller senere understøttes. For yderligere oplysninger om iMovie’08 skal du kontakte
Apple Inc.
∫ Driftsmiljø til kortlæserfunktionen (lagerenhed)
PC
Mac
OS
Mac OS X 10.4
Mac OS X 10.5
CPU
PowerPC G5 (1,8 GHz eller højere)
Intel Core Duo
Intel Core Solo
RAM
64 MB eller mere
Snitflade
USB port
≥ Selv om systemkravene i denne brugervejledning er opfyldt, kan visse computere ikke anvendes.
≥ USB-udstyret fungerer med standarddriveren i operativsystemet.
≥ Medfølgende CD-ROM er kun tilgængelig til Windows.
∫ Kopiering af still-billeder på en PC
1
Tilslut videokameraet til en computer ved hjælp af det medfølgende USBkabel.
≥ Skærmen til valg af USB-funktion vises.
2
Peg på [PC].
3
Dobbeltklik på [CAM_SD] på skrivebordet.
≥ [CAM_SD] og [CAM_MEM] vises på skrivebordet, når du bruger
, og [CAM_SD] og
[CAM_HDD] vises på skrivebordet, når du bruger
.
≥ Filerne er lagret i [100CDPFQ]/[101CDPFR]-mappen osv. i [DCIM]-mappen.
4
Brug træk-og-slip-funktionen for at flytte de billeder, man vil erhverve,
eller hele mappen med de pågældende billeder til en anden mappe på
computeren.
∫ Sikker fjernelse af USB-kablet
Træk [CAM_SD] diskikonet til [Trash], og tag USB-kablet ud.
≥ [CAM_SD] og [CAM_MEM] vises på skrivebordet, når du bruger
[CAM_HDD] vises på skrivebordet, når du bruger
.
132
VQT1Z22
, og [CAM_SD] og
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
133 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Andet
1
Symboler
*1
*2
Indikationer
Indstilling af verdensur (l 36)
kun
kun
Filmoptagelsesfunktion (l 49)
∫ Symboler ved optagelse
HA-funktion
Filmoptagelsesfunktion
HG-funktion
0h00m00s
A
MF
HG1920
HX-funktion
1h30m
R 1h20m
HE-funktion
Mulig status for optagelse til den
indbyggede hukommelse*1
+6dB
1/100
OPEN
0dB
99%↑
99
Mulig status for optagelse til
harddisken*2
12:34
15. 11. 2009
Billedoptagelsesfunktion
MNL
MF
Mulig status for optagelse til kortet
(Grøn)
Genkender kortet
¥/; (Rød)
Optager
; (Grøn)
Optagelse på pause
PRE-REC
MEGA
A
(Hvid)
1h30m
10.6M R 3000
PRE-REC (l 50)
Intervaloptagelse (l 67)
MNL
Manuel funktion (l 77)
Om Intelligent auto-funktion (l 43)
/
1/100
OPEN
0dB
Normal funktion
Portrætfunktion
Landskabsfunktion
Spotlysfunktion
Lavt lysniveau-funktion
Natlandskabsfunktion
Natportrætfunktion
Resterende batterikapacitet (l 22)
Makrofunktion
1h30m
Resterende batteritid (l 22)
R 1h20m
Resterende tid til rådighed for
filmoptagelse (l 48)
0h00m00s
Udløbet optagetid (l 48)
15. 11. 2009
Datoangivelse (l 35)
Solskinsfunktion
12:34
Tidsangivelse (l 35)
Overskyet funktion
MF
Manuel fokus (l 80)
Hvidbalance (l 78)
AWB
Auto-hvidbalance
Indendørs funktion 1
Indendørs funktion 2
Manuel justeringsfunktion
1/100
Lukkerhastighed (l 79)
OPEN, F2.0
Irisværdi (l 79)
0dB
Forstærkning (l 79)
133
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
/
134 ページ
Scenefunktion (l 66)
99%
Luminansniveau (l 72)
Sportsfunktion
± (Hvid)
¥ (Grøn)
Fokus-indikation (l 51)
Ø10, Ø2
Optagelse med selvudløser
(l 64)
ß/ßA/
Blitz (l 64)
/
Portrætfunktion
/
Spotlysfunktion
/
Snefunktion
/
Strandfunktion
/
Solnedgangsfunktion
/
Fyrværkerifunktion
/
Landskabsfunktion
/
Lavt lysniveau-funktion
+1
-1
/
Natlandskabsfunktion
/
Natportrætfunktion
,
,
+2
,
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Power LCD (l 37)
A
/
/
Billedstabilisering (l 60)
,
3520k2640
3264k2448
2560k1920
640k480
3984k2656
3264k2176
2592k1728
4224k2376
3840k2160
3328k1872
2560k1440
1920k1080
1280k720
9M
8M
5M
0.3M
10.6M
7M
4.5M
10 M
Relæoptagelse (l 68)*1
Digital biograf (l 68)
Billedkvalitet (l 53)
Optagede pixels i still-billeder
(l 52, 54, 74, 85)
8.3 M
6M
3.5 M
2.1 M
0.9 M
Billedtilpasning (l 81)
Digital biograffarve (l 70)
I afspilningsfunktioner vises billedstørrelsen ikke
for still-billeder optaget med andre produkter, eller
hvis de har andre billedstørrelser end vist
ovenfor.
AF-hjælpelampe (l 75)
R3000
Højhastigheds burst-optagelse
(l 74)
12t
Reduktion af røde øjne (l 65)
AF-sporing (l 61)
Zebra (l 72)
Blitz-niveau (l 64)
ßi/ßj
Resterende antal still-billeder
(l 52)
Zoom-forstørrelse (l 58)
Zoom-mikrofon (l 70)
(Hvid)
Mulig status for optagelse af
still-billeder
(Rød)
Optagelse af still-billeder
Fokusmikrofon (l 70)
Vindstøjsreduktion (l 70)
+3dB /
+6dB /
LOW
CUT
Indstilling af bas (l 72)
Mikrofonniveau (l 71)
Kompensation for baggrundslys
(l 63)
Soft skin-funktion (l 63)
Tele-makro (l 63)
,
Toning (Hvid), Toning (Sort)
(l 63)
Farve-natsynsfunktion (l 64)
Intelligent kontrastkontrol
(l 63)
Intelligent eksponering (l 63)
134
VQT1Z22
MEGA
MEGA
/
MEGA OIS (l 52)
HDD-falddetektion (l 10)*2
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
135 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
∫ Afspilningssymboler
∫ Indikationer for PC-forbindelse
Afspilning (l 83, 90)
1
Adgang til kortet (ved tilslutning til
en computer) (l 128)
Pause (l 83, 90)
;
5,
6,
/
7/8
Sidste/første scene på pause
9/:
Spring over afspilning (l 83)
D/E
Afspilning i langsom gengivelse
(l 83)
;1/2;
Afspilning af enkeltbilleder
(l 84)
Næste/forrige still-billede (l 90)
0h00m00s
No.10
Adgang til den indbyggede
hukommelse (Ved tilslutning til en
pc) (l 128)*1
Afspilning med hurtig frem/
tilbage (l 83)
Adgang til harddisken (ved
tilslutning til en computer)
(l 128)*2
∫ Bekræftelsessymboler
Afspilningstid
–– (Visning Det indbyggede batteri er ved at
af klokke- være tomt. (l 35)
slæt)
Intelligent scenevalg (l 86)
°
Scenenummer
Justering af lydstyrke (l 65, 83)
Gentag afspilning (l 88)
Der er ikke isat et SD-kort/kortet er
ubrugeligt.
Genoptag afspilning (l 88)
100-0001
Billedmappe/filnavn
PictBridge
Når en PictBridge kompatibel
printer er tilsluttet (l 118)
1
DPOF allerede indstillet
(til mere end 1) (l 96)
Beskyttede film/still-billeder
(l 95)
Relæoptaget scene (l 68)*1
Intervaloptaget scene (l 67)
Advarsel/alarmsymbolet vises, når
LCD-skærmen drejes mod
objektivsiden. Drej LCD-skærmen
til normal position og check
advarsel/alarmsymbolet.
∫ Der vises et bekræftelsessymbol,
når der tilsluttes en DVDbrænder
Diskafspilning (l 115)
XP
Scene kopieret i [Standard (XP)]
SP
Scene kopieret i [Standard (SP)]
Disktype (l 110)
DVD-RAM
DVD-RW
DVD-R
DVD-R DL
(Dobbeltlag på en enkelt side)
Disken kan ikke bruges
135
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
136 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Andet
Symboler
2
Meddelelser
Vigtige bekræftelses-/fejlmeddelelser, som angives på skærmen i tekstformat.
RECOMMEND DATA BACK UP PERIODICALLY.
Det anbefales at sikkerhedskopiere vigtige filmoptagelser og still-billeder regelmæssigt til en pc,
dvd-disk osv. Denne meddelelse angiver ikke, at der er et problem med enheden.
HDD BACKUP RECOMMENDED.*
Der er muligvis en fejl med HDD-enheden. Kopiér straks de film og still-billeder, der er lagret på
HDD-enheden, til en computer eller DVD-disk (l 110, 121), og tag ledningen ud. Kontakt
forhandleren.
HDD ERROR OCCURRED. PLEASE TURN UNIT OFF, THEN TURN ON AGAIN.*
Adgang til harddisken er mislykket. Tænd for strømmen igen. Pas på, at du ikke får stød, eller at du
støder enheden.
CANNOT OPERATE DUE TO LOW TEMPERATURE.*
Den indvendige temperatur af denne enhed er meget lav, så den kan ikke betjenes.
Hvis “Please Wait.” vises efter denne meddelelse, skal du vente et øjeblik med at slukke for
enheden. Der skal muligvis gå noget tid, før enheden kan tages i brug igen.
CHECK CARD.
Dette kort er ikke kompatibelt, og enheden kan ikke genkende det.
Hvis denne meddelelse vises, selvom film og still-billeder optages på et SD-kort, kan kortet være
ustabilt. Sæt SD-kortet ind igen, sluk for apparatet, og tænd det igen.
THIS BATTERY CANNOT BE USED.
≥ Brug et batteri, som er kompatibelt med dette videokamera. (l 19)
Hvis du bruger et Panasonic batteri, som er kompatibelt med dette videokamera, skal du tage
batteriet ud, og isætte det igen. Hvis du får vist meddelelsen igen, selvom du gentager denne
handling flere gange, skal videokameraet sendes til reparation. Afbryd strømmen, og tal med den
forhandler, du har købt videokameraet hos. Prøv ikke på selv at reparere det.
≥ Du forsøger at anvende en lysnetadapter, som ikke er kompatibel med videokameraet. Brug den
medfølgende lysnetadapter. (l 23)
CANNOT CHECK CONNECTED DEVICE. DISCONNECT THE USB CABLE FROM THIS UNIT.
≥ DVD-brænderen er ikke korrekt tilsluttet.
Tag Mini AB USB-forbindelseskablet ud og sæt det ind igen.
≥ Tilslut en DVD-brænder, som kompatibel med dette videokamera. (l 110)
PLEASE CHECK EXTERNAL DRIVE OR DISC.
En disk, som ikke kan anvendes ved tilslutning af enheden til DVD-brænderen, er blevet isat, eller
DVD-brænderen genkendes ikke korrekt. Tilslut Mini AB USB-forbindelseskablet igen, og indsæt en
disk for at kopiere dataene. (l 110)
136
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
137 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
DISCONNECT USB CABLE.
Enheden kan ikke oprette forbindelse til computeren eller printeren på korrekt vis. Fjern USB-kablet,
og sæt det i igen.
*
kun
Om gendannelse
Hvis der findes fejlbehæftet styringsinformation, vises en af de følgende meddelelser muligvis. Husk at
følge meddelelsen. (Reparation kan tage nogen tid, afhængigt af fejlen).
CONTROL DATA ERROR HAS BEEN DETECTED. (SD CARD)
CONTROL DATA ERROR DETECTED IN THE BUILT-IN MEMORY.*1
CONTROL DATA ERROR HAS BEEN DETECTED. (HDD)*2
THUMBNAIL DATA ERROR IS DETECTED.
*1
kun
*2
kun
≥ Følgende meddelelse vises, hvis der findes fejlbehæftet styringsinformation, når scener vises som
miniaturebilleder. For at udføre en reparation skal du pege på scenen med ° på miniaturevisningen
og starte afspilningen. Vær opmærksom på, at hvis reparationen mislykkes, vil scener med ° blive
slettet.
SOME SCENES NEED REPAIRING. PLAY SCENES TO BE REPAIRED. (IRREPARABLE
SCENES WILL BE DELETED.)
≥ Brug et tilstrækkeligt opladet batteri eller lysnetadapteren.
≥ Afhængig af dataenes tilstand, er det måske ikke muligt at reparere disken.
≥ Hvis data, som er optaget på en anden enhed, gendannes, kan det vise sig at være umuligt at afspille
dataene på dette videokamera eller på den anden enhed.
≥ Hvis gendannelsen mislykkes, skal du slukke for strømmen til enheden og vente et øjeblik. Hvis
gendannelsen mislykkes gentagne gange, skal du formatere et medie på enheden. Vær opmærksom
på, at hvis et medie formateres, vil alle data, som er optaget på mediet, blive slettet.
≥ Hvis miniaturedataene gendannes, bliver visningen af miniaturebillederne muligvis langsommere.
137
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
138 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Andet
1
Gode tip!
Funktioner, som ikke kan
bruges samtidig
Visse funktioner i denne enhed er deaktiveret eller kan ikke vælges på grund af enhedens
specifikationer.
Funktioner
Betingelser, som deaktiverer funktionerne
Optagelse af film
≥ Når højhastigheds burstoptagelsesfunktionen er tændt
PRE-REC
≥ Når højhastigheds burstoptagelsesfunktionen er tændt
≥ Når intervaloptagelsesfunktionen anvendes
Om Intelligent auto-funktion
≥ Ved manuel funktion
≥ Når natfarvefunktion benyttes
≥ Når digital biograf anvendes
≥ Når højhastigheds burstoptagelsesfunktionen er tændt
≥ Når intervaloptagelsesfunktionen anvendes
AF-sporing
≥ Når digital biograf anvendes
≥ Når intervaloptagelsesfunktionen anvendes
≥ Når scenefunktion anvendes i filmoptagelsesfunktion
≥ Når fyrværkerifunktion anvendes i
billedoptagelsesfunktion
Scenefunktion
≥ Når natfarvefunktion benyttes
≥ Når højhastigheds burstoptagelsesfunktionen er tændt
Digitalt zoom
≥ Når digital biograf anvendes
≥ Når højhastigheds burstoptagelsesfunktionen er tændt
≥ Når intervaloptagelsesfunktionen anvendes
Referencelinjer
≥ Når Intelligent autofunktion er tændt.
≥ Når AF-sporing benyttes
Skift af optagelsesfunktion
≥ Når højhastigheds burstoptagelsesfunktionen er tændt
≥ Når intervaloptagelsesfunktionen anvendes
Intervaloptagelse
≥ Når den digitale zoom er indstillet på [30k] eller [700k]
≥ Når relæoptagelsen er tændt
≥ Når digital biograf anvendes
≥ Når AF-sporing benyttes
≥ Når højhastigheds burstoptagelsesfunktionen er tændt
Digital biograf
≥ Når filmoptagelsesfunktionen er HX/HE.
≥ Når den digitale zoom er indstillet på [30k] eller [700k]
≥ Når højhastigheds burstoptagelsesfunktionen er tændt
≥ Når AF-sporing benyttes
≥ Når Intelligent autofunktion er tændt
≥ Når intervaloptagelsesfunktionen anvendes
Relæoptagelse
≥ Når intervaloptagelsesfunktionen anvendes
138
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
139 ページ
Funktioner
Ind/udtoning
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Betingelser, som deaktiverer funktionerne
≥ Når PRE-REC benyttes
≥ Når højhastigheds burstoptagelsesfunktionen er tændt
≥ Når intervaloptagelsesfunktionen anvendes
AGS
≥ Når højhastigheds burstoptagelsesfunktionen er tændt
Automatisk langsom lukker-funktion
≥ Når højhastigheds burstoptagelsesfunktionen er tændt
≥ Når scenefunktionen bruges
≥ I billedoptagelsesfunktion
Modlyskompensation
≥ Når natfarvefunktion benyttes
≥ Når blænder/forstærkning er valgt
Intelligent kontrastkontrol
≥ Når natfarvefunktion benyttes
≥ Når blænder/forstærkning er valgt
Intelligent eksponering
≥ Når scenefunktionen bruges
≥ Når blænder/forstærkning er valgt
Soft skin-funktion
≥ Når Intelligent autofunktion er tændt
Tele-makro
≥ Når solnedgangs-, fyrværkeri-, natlandskabs- eller
landskabsfunktion under scenefunktion anvendes.
Farve-natsyn
≥ Når højhastigheds burstoptagelsesfunktionen er tændt
≥ Når digital biograf anvendes
≥ Når AF-sporing benyttes
≥ Når intervaloptagelsesfunktionen anvendes
≥ I billedoptagelsesfunktion
Soft skin-funktion (Indstille og
annullere)
≥ Under optagelse
≥ Når PRE-REC benyttes
Tele-makro (Indstille og annullere)
Farve-natsyn (Indstille og annullere)
Digital biograffarve
≥ Når natfarvefunktion benyttes
≥ Når højhastigheds burstoptagelsesfunktionen er tændt
Vejledning til optagelse
≥ Når AF-sporing benyttes
Vindstøjs-reduktion
Opsætning af mikrofon
≥ En ekstern mikrofon benyttes.
≥ Når intervaloptagelsesfunktionen anvendes
≥ Når højhastigheds burstoptagelsesfunktionen er tændt
[FOCUS MIC] i [MIC SETUP]
≥ Når basreguleringsfunktionen anvendes
139
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
140 ページ
Funktioner
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Betingelser, som deaktiverer funktionerne
Mikrofonniveau
≥ Når intervaloptagelsesfunktionen anvendes
≥ Når højhastigheds burstoptagelsesfunktionen er tændt
Indstilling af bas
≥ Når højhastigheds burstoptagelsesfunktionen er tændt
≥ Når intervaloptagelsesfunktionen anvendes
≥ En ekstern mikrofon benyttes.
≥ Når [MIC SETUP] er indstillet på [FOCUS MIC]
MF Assist-funktion
≥ Når digital zoom (12k eller højere) bruges
Luminansvisning
≥ Når AF-sporing benyttes
≥ Når natfarvefunktion benyttes
Histogramvisning
≥ Når AF-sporing benyttes
≥ Når digital zoom (12k eller højere) bruges
≥ Når natfarvefunktion benyttes
Højhastigheds burstoptagelsesfunktion
≥ Når den digitale zoom er indstillet på [30k] eller [700k]
≥ Når AF-sporing benyttes
≥ Når Intelligent autofunktion er tændt
≥ Når intervaloptagelsesfunktionen anvendes
Selvudløser
≥ Når intervaloptagelsesfunktionen anvendes
Blitz
≥ Under optagelse af film
≥ Når PRE-REC benyttes
≥ Når natfarvefunktion benyttes
≥ Når højhastigheds burstoptagelsesfunktionen er tændt
≥ Når solnedgangs-, fyrværkeri- eller
natlandskabsfunktion under scenefunktion anvendes.
AF-hjælpelampe
≥ Når fyrværkerifunktion under scenefunktion anvendes.
≥ Ved manuel fokuseringsfunktion
Lukkerlyd
≥ Under optagelse af film
≥ Når PRE-REC benyttes
Ændring af hvidbalance
≥ Når digital zoom (12k eller højere) bruges
≥ Når natfarvefunktion benyttes
≥ Når strand-, solnedgangs-, fyrværkeri, natlandskabseller natportrætfunktion under scenefunktion anvendes
Justering af lukkerhastighed, blænder/
forstærkning
≥ Når natfarvefunktion benyttes
≥ Når scenefunktionen bruges
≥ Når højhastigheds burstoptagelsesfunktionen er tændt
140
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
141 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Andet
Gode tip!
2
Problem
Denne enhed kan ikke
tændes.
Denne enhed forbliver
ikke tændt længe nok.
Batteriet løber hurtigt tør.
Fejlfinding
Kontrolpunkter
≥ Lad batteriet op med lysnetadapteren. (l 19)
≥ Kredsløbet for batteribeskyttelse kan have været i drift.
Tilslut batteriet til lysnetadapteren i 5 til 10 sekunder. Hvis
enheden stadig ikke kan benyttes, er der fejl på batteriet.
≥ Batteriet påvirkes af den omgivende temperatur. På kolde
steder bliver batteriets driftstid kortere.
≥ Batteriet har begrænset levetid. Hvis driftstiden også er for
kort, efter at batteriet er fuldt opladt, er batteriet slidt og skal
udskiftes.
Denne enhed slukkes
automatisk.
≥ Hvis du tilslutter til et TV, som er kompatibelt med
VIERA Link ved hjælp af et HDMI-minikabel, og du slukker
strømmen på TV’et ved hjælp af fjernbetjeningen, slukkes
videokameraet også. Hvis du ikke bruger VIERA Link, skal
du sætte [VIERA Link] til [OFF]. (l 107)
≥ Når denne enhed tilsluttes en DVD-brænder for at kopiere
eller afspille billeder (der opnås adgang til en disk), slukker
strømmen automatisk, hvis Mini AB USBforbindelseskablet fjernes.
Hvis enheden rystes, kan
du høre en kliklyd.
≥ Lyden kommer fra objektivets bevægelse og er ikke en
fejlfunktion.
Lyden forsvinder, når der tændes for strømmen.
Indikationen for
resterende
batterikapacitet vises
ikke korrekt.
≥ Visningen af den resterende batterikapacitet er en
tilnærmelse.
For at få vist den resterende batterikapacitet korrekt skal du
oplade batteriet, aflade det og oplade det igen. (Selv med
denne handling er det måske ikke muligt at få vist den
resterende batterikapacitet korrekt, hvis batteriet har været
ud for længere tids meget lav eller meget høj temperatur,
eller hvis batteriet oplades hele tiden.)
Den indbyggede blitz
virker ikke.
≥ Blitzen kan ikke anvendes, når batteriet VW-VBG070 er i
brug. Anvend batterier, som er kompatible med denne
enhed. (l 19)
141
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
Problem
Dette videokamera kan
ikke betjenes, selv om
det er tændt.
Denne enhed fungerer
ikke normalt.
142 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Kontrolpunkter
≥ Tænd for strømmen igen. Hvis funktionen ikke bliver normal,
fjern da batteriet eller lysnetadapteren, vent ca. 1 minut, og
tilslut batteriet eller lysnetadapteren igen. Vent endnu 1
minut, og tænd igen. (Hvis ovenstående udføres, mens
kortet bruges, kan data på SD-kortet blive beskadiget).
≥ Hvis den normale drift stadig ikke er genoprettet, afbryd da
strømmen, og kontakt denforhandler, du har købt denne
enhed af.
Optagelsen starter ikke,
selvom der er tilsluttet
strøm til videokameraet, og
SD-kortet er isat korrekt.
≥ En meddelelse vises, og du kan ikke optage, når harddisken ikke
virker korrekt, hvis enhedens temperatur er for høj eller for lav,
hvis den indbyggede hukommelse ikke virker korrekt, eller hvis
SD-kortdækslet ikke kan lukkes pga. en fejl i kortdækslet. I så
fald skal du trykke på start/stop-knappen for at få vist
medieændringsmeddelelsen, så du kan skifte optagelsesmediet.
Et andet element, end det
du har peget på, er valgt.
≥ Kalibrér berøringsskærmen. (l 38)
Fjernbetjeningen
fungerer ikke.
≥ Du kan ikke bruge fjernbetjeningen, når [REMOTE
CONTROL] er sat til [OFF].
≥ Er knapbatteriet i fjernbetjeningen brugt op. Udskift det med
et nyt knapbatteri. (l 40)
Angivelse af den
resterende tid er udløbet,
eller angivelsen for
resterende tid vises ikke.
≥ Hvis du indstiller [SETUP] > [DISPLAY] > [OFF], forsvinder
alle andre angivelser end advarsler og dato osv. (l 32)
Enheden stopper
optagelse vilkårligt.
≥ Brug et SD-kort, som kan anvendes til optagelse af film. (l 24)
Hvis enheden stopper, mens der anvendes et brugbart SD-kort
til optagelse af film (l 24), er dataskrivningshastigheden
forringet. Det anbefales at formatere SD-kortet. (l 101)
≥ Hvis [AGS] er [ON], optag da i den normale vandrette
stilling, eller sæt [AGS] til [OFF]. (l 69)
≥
Hvis enheden er udsat for voldsomme vibrationer eller stød
under optagelse på harddisken, stopper optagelsen muligvis for
at beskytte harddisken. Hvis enheden bruges et sted, hvor der
er høje lyde, stopper optagelsen muligvis pga. støjvibrationer.
Optagelse af data på et SD-kort anbefales sådanne steder.
≥ Gentagen optagelse og sletning af film kan nedsætte den
tid, der kan bruges til optagelse på det medie, du benytter. I
så fald skal du formatere mediet.
142
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
Problem
143 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Kontrolpunkter
AF-sporingen virker ikke,
når jeg peget på et motiv.
≥ Peg på den del af motivet, som har en særlig farve, f.eks.
den del, der er forskellig fra baggrunden. (l 61)
Autofokus virker ikke.
≥ Tænd eller sluk for den intelligente autofunktion.
≥ Hvis du prøver at optage en scene, som er vanskelig at
indstille fokus på med auto-fokus, skal du bruge den
manuelle fokusfunktion til at indstille fokus. (l 43, 80)
Billedernes farvebalance
er underlig ved optagelse
på et bestemt sted, f.eks.
en gymastiksal.
≥ På steder med flere lyskilder, som f.eks. en gymnastiksal
eller en hal, skal indstillingen for hvidbalance sættes på
(Indendørsfunktion 2). Hvis du ikke kan få en klar
optagelse med
(Indendørsfunktion 2), skal indstillingen
sættes på
(Manuel justeringsfunktion). (l 78)
Nogle af de billeder, der
afspilles, springes
automatisk over.
≥ Afspilning af
(Intelligent scenevalg) er valgt. Gå
tilbage til normal afspilning. (l 86)
Scenen afspiller ikke helt
til afslutningen.
Selv om dette
videokamera er korrekt
forbundet til et TV, kan
man ikke se billederne.
Billederne sammenpresses
i vandret plan.
≥ Læs betjeningsvejledningen til dit TV, og vælg den kanal,
som passer til forbindelsens input.
≥ Vælg [TV ASPECT], så det passer med TV’ets billedformat.
≥ Skift indstillingen, afhængigt af det kabel, der er forbundet
med fjernsynet. (l 102, 105)
Scener kan ikke slettes.
≥ Ophæv beskyttelsesindstillingen. (l 95)
,
≥ Scener/still-billeder, hvor miniaturevisningen ses som
kan ikke slettes. Hvis scenerne/still-billederne er overflødige,
skal du formatere mediet for at slette dataene. (l 101) Vær
opmærksom på, at når mediet er formateret, slettes alle de
data, der er optaget på mediet, og dataene kan ikke gendannes.
Husk at sikkerhedskopiere vigtige data på en pc, disk osv.
Hvis SD-kortet er isat
videokameraet, bliver det
ikke genkendt.
≥ Hvis SD-kortet er formateret på en pc, genkendes det
muligvis ikke af denne enhed. Brug denne enhed til at
formatere SD-kort. (l 101)
Hvis SD-kortet er isat en
anden enhed, bliver det
ikke genkendt.
≥ Kontrollér, at videokameraet er kompatibelt med det isatte
SD-kort (SD-hukommelseskort/SDHC-hukommelseskort)
kapacitet eller type. Se betjeningsvejledningen til enheden
angående detaljer herom.
143
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
144 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Problem
Kontrolpunkter
Billedets farve og lysstyrke
ændres, eller der vises
muligvis nogle vandrette
streger på billedet.
(I filmoptagelsesfunktion)
≥ Billedets farve eller lysstyrke kan ændres, eller du får
muligvis vist vandrette streger på billedet, hvis motivet
optages i lysstofbelysning, kviksølvlys eller natriumlys osv.,
men dette er ikke en fejlfunktion. Optag i automatisk tilstand,
eller indstil lukkerhastigheden på 1/100 i områder, hvor
netfrekvensen er 50 Hz eller 1/125 i områder med 60 Hz.
(I billedoptagelsesfunktion)
≥ Dette er et kendetegn for MOS-sensoren, som er
billedoptagelsesenheden. Dette er ikke en funktionsfejl. Det
optagede billede påvirkes ikke.
LCD-skærmen flimrer
indendørs.
Motivet ser lidt bøjet ud.
Hvide runde pletter, der
ligner sæbebobler, vises
på det optagede billede.
“ERROR OCCURRED.
PLEASE TURN UNIT OFF,
THEN TURN ON AGAIN.”
vises.
144
VQT1Z22
≥ Motivet ser bøjet ud, når det bevæger sig hen over billedet
meget hurtigt, men det er fordi enheden bruger MOS til
billedsensoren. Dette er ikke en fejlfunktion.
≥ Hvis du tager et billede med
blitzen på et mørkt sted eller
indendørs, vises der muligvis
nogle hvide runde pletter på
billedet, som skyldes, at blitzen
afspejler luftens støvpartikler.
Dette er ikke en fejlfunktion.
Et kendetegn er, at antallet af runde pletter og deres
position varierer i hvert enkelt billede.
≥ Videokameraet har detekteret en fejl. Start enheden igen
ved at slukke og tænde for strømmen.
≥ Hvis du ikke slukker og tænder for strømmen selv, slukker
strømmen automatisk om ca. 1 minut.
≥ Reparation er nødvendig, hvis meddelelse herom vises
flere gange, også efter genstart. Sluk for strømmen, og
kontakt den forhandler, som du har købt denne enhed af.
Forsøg ikke at reparere enheden selv.
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
Problem
VIERA Link virker ikke.
145 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Kontrolpunkter
[Indstilling på denne enhed]
≥ Tilslutning med et HDMI-minikabel (ekstraudstyr). (l 107)
≥ Tryk på knappen MENU, og peg på [SETUP] # [VIERA
Link] # [ON]. (l 107)
≥ Afbryd strømmen til videokameraet, og tænd igen.
[Indstilling på andre enheder]
≥ Afhængig af TV’ets HDMI-stik, skifter indgangskanalen
muligvis ikke automatisk. I sådanne tilfælde skal du bruge
TV’ets fjernbetjening for at skifte indgangsstik. (Se TV’ets
betjeningsvejledning for at læse om, hvordan man skifter
indgangsstik.)
≥ Kontrollér VIERA Link-indstillingen på den tilsluttede enhed.
≥ Sæt indstillingen til styring af VIERA Link på tv'et til [Off] en
gang, og sæt den på [On] igen. (Se brugervejledningen til
tv'et for yderligere oplysninger).
Ved tilslutning via USBkablet genkendes denne
enhed ikke af computeren.
≥ Vælg et andet USB-stik på computeren.
≥ Check driftsmiljøet. (l 124)
≥ Tilslut det medfølgende USB-kabel igen, når du har
genstartet computeren og tændt enheden igen.
Når USB-kablet er
frakoblet, vil der blive vist
en fejlmeddelelse på
computeren.
≥ For at frakoble USB-kablet sikkert, skal du dobbeltklikke på
(
) ikonet i opgavebakken og følge anvisningerne
på skærmen.
DVD-brænderen kan ikke
tændes.
≥ Når videokameraet tilsluttes DVD-brænderen, skal du
bruge de tilhørende lysnetadaptere både videokameraet og
DVD-brænderen.
Kan ikke læse PDFvejledningen til HD Writer
AE 1.0.
≥ Du skal have Adobe Acrobat Reader 5.0 eller senere eller
Adobe Reader 7.0 eller en senere version for at kunne
læse PDF-vejledningen til HD Writer AE 1.0.
Der kan ikke kopieres
scener på SD-kortet ved
at tilslutte USB-kablet til
andet udstyr.
≥ Noget andet udstyr kan muligvis ikke genkende SD-kortet.
Tag USB-stikket ud igen, og tilslut det igen.
145
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
146 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
∫ Hvis scenerne ikke skifter jævnt, når de afspilles på en anden enhed
Billederne kan fastfryse i flere sekunder ved samlingerne mellem scenerne, hvis følgende handlinger
udføres, efter at flere scener er blevet afspillet mange gange på en anden enhed.
≥ Det afhænger af afspilningsenheden, hvor jævnt scenerne afspilles, når de afspilles. Afhængig af den
anvendte enhed, fastfryser billederne muligvis et øjeblik, selv om ingen af følgende betingelser er
opfyldt.
≥ Afspilningen er muligvis ujævn, hvis redigeringen af scenerne er udført med HD Writer AE 1.0, mens
afspilningen vil være jævn, hvis du indstiller [Seamless settings] i HD Writer AE 1.0. Se
brugervejledningen til HD Writer AE 1.0.
∫ Hvis scenerne er optaget på forskellige datoer
1.1.2010
2.1.2010
3.1.2010
A Billedet fastfryser i flere sekunder, der hvor datoen ændrer sig.
B Billederne afspilles jævnt, hvis scenerne er blevet optaget på samme dato.
∫ Hvis der er optaget scener med en varighed på mindre end 3 sekunder
1 3 eller flere sekunder
2 Mindre end 3 sekunder
A Billedet fastfryser i flere sekunder efter en scene, som varer mindre end 3 sekunder.
∫ Hvis PRE-REC er blevet anvendt til optagelse
1 Normal optagelse
2 Optagelse PRE-REC
A Billedet stopper midlertidigt for enden af den scene, der blev optaget normalt før optagelse med
PRE-REC.
146
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
147 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
∫ Når intervaloptagelse anvendes
1 Normal optagelse
2 Intervaloptagelse
A Billedet stopper midlertidigt ved afslutning af den sidste scene, der blev optaget normalt før
intervaloptagelsen og ved afslutning af den sidste scene af intervaloptagelsen.
∫ Ved sletning af scener
1 Scene, der skal slettes
A Billedet fastfryser i flere sekunder, der hvor der er slettet en scene.
B Billederne af fortløbende scener, hvor der ingen sletning er, afspilles jævnt efter hinanden.
∫ Når valgte scener kopieres mellem et SD-kort, eller når valgte scener
kopieres til en disk i en tilsluttet DVD-brænder.


A Hvis du vælger en anden scene end den næste scene, standser billedet muligvis et øjeblik på det
sted, der hvor scenerne skifter.
B Det sted, hvor scenerne skifter, afspilles uden problemer, hvis du vælger fortløbende scener.
∫ Andre tilfælde
≥ Hvis du optager mere end 99 scener samme dag, fryser scenerne et øjeblik ved skift fra de
99 scener.
≥ Hvis optagefunktionen blev ændret fra HA/HG/HX til HE eller fra HE til HA/HG/HX, stopper billedet et
øjeblik, hvor sceneskiftet sker mellem HA/HG/HX og HE.
147
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
148 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Andet
Forsigtighedsregler ved brug
Om denne enhed
Videokameraet og SD-kortet bliver varme under
brugen heraf. Dette er ikke en fejlfunktion.
Hold Højdefinitions videokamera så langt
væk fra magnetiseret udstyr (som f.ek.
mikrobølgeovne, TV’er, videospiludstyr osv.).
≥ Hvis du bruger Højdefinitions videokamera tæt
på et TV, kan lyd og billeder på Højdefinitions
videokamera blive forvrænget på grund af
elektromagnetisk stråling.
≥ Brug ikke Højdefinitions videokamera tæt ved
en mobiltelefon, da støj kan påvirke lyd og
billede.
≥ Optagede data kan blive beskadiget, og
billeder kan blive forvrænget af kraftige
magnetiske felter fra højttalere og store
motorer.
≥ Elektromagnetisk stråling frembragt af en
mikroprocessor kan have en negativ virkning
på Højdefinitions videokamera og skabe lydog billedforstyrrelser.
≥ Hvis Højdefinitions videokamera får en negativ
virkning fra elektromagnetisk udstyr og stopper
med at fungere korrekt, skal du slukke for
Højdefinitions videokamera og fjerne
batterierne eller frakoble lysnetadapteren. Sæt
derefter batteriet i igen, eller tilslut
lysnetadapteren igen, og tænd for
Højdefinitions videokamera.
Brug ikke Højdefinitions videokamera i
nærheden af radiosendere eller
højspændingsledninger.
≥ Optagelse af billeder i nærheden af
radiosendere eller højspændingsledninger kan
have negativ indvirkning på optagede billeder
og lyd.
Sørg for at benytte de medfølgende ledninger
og kabler. Hvis du bruger ekstraudstyr, benyt
da de ledninger og kabler, som blev leveret
med dem.
Forlæng ikke ledninger eller kabler.
148
VQT1Z22
Sprøjt ikke med insektgift eller flygtige
kemikalier mod enheden.
≥ Hvis der sprøjtes med sådanne kemikalier mod
enheden, kan dens udseende blive skæmmet,
og overfladen skalle af.
≥ Lad ikke gummi og plastprodukter have
kontakt med enheden i længere tid.
Når du benytter enheden i omgivelser med
meget sand eller støv, f.eks. på en strand, lad
da ikke sand eller fint støv komme ind i
enheden og dens stik.
Hold også enheden væk fra havvand.
≥ Sand eller støv kan beskadige enheden. (Man
skal være omhyggelig, når man isætter eller
udtager et kort.)
≥ Hvis havvand stænker mod enheden, tør da
vandet af med en hårdt opvredet klud. Tør
derefter enheden af igen med en tør klud.
Undgå at tabe enheden eller støde den mod
noget, når du bærer den.
≥ Et kraftigt stød kan ødelægge enhedens
ydersider og forårsage funktionsfejl.
Rengøring
≥ Før rengøring skal batteriet udtages, eller
lysnetkablet tages ud af stikkontakten. Derefter
skal enheden tørres af med en blød, tør klud.
≥ Hvis enheden er meget beskidt, kan du dyppe
en klud i noget vand og vride kluden hårdt op
og derefter tørre enheden af med den fugtige
klud. Tør enheden efter med en tør klud.
≥ Brug af rensebenzin, fortynder, sprit eller
opvaskemiddel kan ændre kamerahuset eller
forårsage, at kameraets overflade skaller af.
Disse opløsningsmidler må ikke anvendes.
≥ Hvis du bruger en kemisk præpareret
støveklud, skal du følge de instruktioner, der
fulgte med kluden.
Brug ikke enheden til overvågningsformål
eller andre erhvervsmæssige formål.
≥ Dette videokamera er udviklet til en forbrugers
midlertidige brug. Det er ikke beregnet til brug
uden afbrydelse eller til industriel eller
kommerciel anvendelse, som betyder
længerevarende brug.
≥ I visse situationer kan brug uden afbrydelse
resultere i, at videokameraet overophedes og
frembringer en fejlfunktion. En sådan
anvendelse frarådes.
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
149 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Når du ikke skal bruge enheden i længere tid
≥ Når enheden opbevares i et skab el.lign.,
anbefales det at man anbringer tørringsmiddel
(silica gel) sammen med den.
Ved bortskaffelse eller overdragelse af denne
enhed skal du være opmærksom på, at:
≥ Ved formatering og sletning skal du blot ændre
filstyringsinformationen. Dette sletter ikke helt
dataene i den indbyggede hukommelse eller
på HDD-enheden til denne enhed. Dataene
kan gendannes vha. anden software i handlen.
≥ Det anbefales, at du fysisk formaterer den
indbyggede hukommelse eller på harddisken,
før den bortskaffes eller overdrages til andre.
≥
Hvis du fysisk skal formatere den indbyggede
hukommelse, skal du tilsluttet enheden vha.
lysnetadapteren og vælge [FORMAT Built-in
Memory] # [YES] i menuen. Tryk derefter på
slettetasten på skærmbilledet nedenfor, og
hold den inde i ca. 3 sekunder. Når
datasletningsskærmen for den indbyggede
hukommelse vises, skal du vælge [YES], og
følg derefter anvisningerne på skærmen.
≥
Hvis du fysisk skal formatere HDD-enheden,
skal du tilsluttet enheden vha. lysnetadapteren
og vælge [FORMAT HDD] # [YES] i menuen.
Tryk derefter på slettetasten på skærmbilledet
nedenfor, og hold den inde i ca. 3 sekunder.
Når datasletningsskærmen for HDD-enheden
vises, skal du vælge [YES], og følg derefter
anvisningerne på skærmen.
≥ Pas på dataene i den indbyggede
hukommelse. Panasonic kan ikke gøres
ansvarlig for spredning af private data, selv om
dette er højst usandsynligt.
Om batteriet
Batteriet, der benyttes i denne enhed, er et
udskifteligt lithium-ion batteri. Det påvirkes af
luftfugtighed og temperatur, og effekten stiger, jo
mere temperaturen stiger eller falder. I kolde
områder tændes symbolet for fuld opladning
måske ikke, og symbolet for lav batterikapacitet
kan fremkomme ca. 5 minutter efter at man er
begyndt at bruge enheden. Ved høje
temperaturer kan beskyttelsesfunktionen blive
udløst, hvilket gør det umuligt at bruge enheden.
Sørg altid for at tage batteriet ud efter brug.
≥ Hvis et batteri forbliver tilsluttet, vil der løbe en
lille mængde strøm, selv om der er slukket for
enheden. Hvis man lader enheden stå sådan,
risikerer man at batteriet aflades for meget. Det
kan resultere i, at du ikke kan bruge batteriet
selv efter at det er blevet opladet.
≥ Batteriet bør opbevares i en plasticpose, så
metal ikke kan røre ved kontakterne.
≥ Batteriet bør opbevares et køligt og tørt sted
under så konstant temperatur som muligt.
(Anbefalet temperatur: 15 oC til 25 oC,
Anbefalet luftfugtighed: 40% til 60%)
≥ Ekstremt høje eller lave temperaturer kan
forkorte batteriets levetid.
≥ Hvis batteriet opbevares ved høj temperatur,
høj luftfugtighed eller i olie- eller røgfyldte
omgivelser, kan terminalerne ruste og
forårsage funktionsfejl.
≥ Hvis du opbevarer batteriet i lang tid, anbefaler
vi at du oplader det en gang om året og
oplagrer det igen, efter at du har opbrugt
batterikapaciteten fuldstændig.
≥ Støv og andet materiale, som sidder på
batterikontakterne, bør fjernes.
Sørg for at have ekstra batterier med, når du
tager ud for at optage.
≥ Klargør batterierne, så de har 3-4 gange mere
det behov, du har planlagt til optagelse. Kolde
steder, som f.eks. et skisportssted, kan afkorte
optagelsestiden.
Hvis du ved et uheld taber batteriet, skal du
kontrollere om kontakterne er blevet
beskadiget.
≥ Tilslutning af et batteri med beskadigede
tilslutninger kan beskadige enheden eller
lysnetadapteren.
149
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
150 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Kast ikke et gammelt batteri på ild.
≥ Hvis man opvarmer et batteri eller kaster det
på ild, kan det eksplodere.
Hvis driftstiden er meget kort selv efter at et
batteri er blevet genopladet, er batteriet slidt
op. Vær venlig at købe et nyt batteri.
Om lysnetadapteren
≥ Hvis batteriets temperatur er ekstremt høj eller
ekstremt lav, kan opladningen muligvis tage
længere tid, eller batteriet er muligvis ikke
blevet opladet.
≥ Hvis opladelampen bliver ved med at blinke,
skal du sørge for, at kontaktfladerne på
batteriet eller lysnetadapteren er fri for snavs,
fremmedlegemer eller støv, og tilsluttedem
igen korrekt.
Tag lysnetkablet ud fra lysnetstikket, når du
fjerner snavs, fremmedlegemer eller støv
batteriets kontaktflader eller lysnetadapteren.
Hvis opladelampen stadig blinker, kan
batteriets temperatur være meget høj eller
meget lav, eller der kan være noget i vejen
med batteriet eller lysnetadapteren. Kontakt
forhandleren.
≥ Hvis du bruger lysnetadapteren tæt på en
radio, kan radiomodtagelsen blive forstyrret.
Hold lysnetadapteren 1 m eller mere fra
radioen.
≥ Lysnetadapteren kan lave en snurrende lyd.
Dette er normalt.
≥ Sørg for at frakoble lysnetadapteren efter brug.
(Hvis den efterlades tilkoblet, vil der stadig
være et lille strømforbrug.)
≥ Hold altid elektroderne på lysnetadapteren og
batteriet rene.
LCD-skærm/søger
≥ Når LCD-skærmen bliver snavset, skal du tørre
den af med en blød klud, som f.eks. en
pudseklud til briller.
≥ Hvis der er store temperaturændringer, kan der
opstå kondens på LCD-skærmen. Tør den af
med en blød, tør klud, f.eks. en pudseklud til
briller.
≥ Når enheden er blevet meget kold, f.eks. efter
opbevaring i kolde omgivelser, vil dens
LCD-skærm være lidt mørkere end normalt lige
efter at strømmen tændes. Den normale
150
VQT1Z22
lysstyrke vil komme tilbage, når enhedens
indre temperatur stiger.
Der bliver anvendt ekstremt høj
præcisionsteknologi for at fremstille
LCD-skærmen, som har ca. 230.000 pixler.
Resultatet er mere end 99,99% effektive pixler
med kun 0,01% pixel, som er inaktive eller
permanent lysende. Dette er dog ikke en
funktionsfejl og påvirker ikke det optagede
billede.
Der bliver anvendt ekstremt høj
præcisionsteknologi for at fremstille
søgerskærmen, som har ca. 113.000 pixler.
Resultatet er mere end 99,99% effektive pixler
med kun 0,01% pixel, som er inaktive eller
permanent lysende. Dette er dog ikke en
funktionsfejl og påvirker ikke det optagede
billede.
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
151 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Om kondens
Når der dannes kondens på enheden, vil
objektivet blive tåget og enheden vil måske ikke
fungere korrekt. Sørg for at der ikke dannes
kondens. Hvis det skulle ske, gør da som
beskrevet nedenfor.
Årsager til kondens
Kondens opstår, når omgivelsernes
temperatur og luftfugtighed ændres som
følger.
≥ Når denne enhed bliver taget fra kolde
omgivelser (f.eks. en skibakke) til et varmt
lokale.
≥ Når denne enhed tages ud af en bil med
klimaanlæg.
≥ Når et koldt lokale varmes hurtigt op.
≥ Når kold luft fra et klimaanlæg blæser direkte
på denne enhed.
≥ Efter regnbyger på en sommereftermiddag.
≥ Når denne enhed befinder sig på et meget
fugtigt sted, hvor luften er tyk af vanddamp.
(f.eks. et opvarmet svømmebassin)
Gode tip!
Hvis du f.eks. har benyttet denne enhed til
optagelse på en skibakke og tager den ind i et
varmt område, anbring da enheden i en
plasticpose, fjern så meget af luften fra
plasticposen som muligt og luk posen. Lad
enheden ligge i ca. en time i lokalet, så
enhedens temperatur er tæt på rumtemperatur,
før den bruges.
151
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
152 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Andet
Specifikationer
Højdefinitions videokamera
Information vedrørende din sikkerhed
Strømkilde:
DC 9,3 V (Når lysnetadapteren bruges)
DC 7,2 V (Ved brug af batteri)
Strømforbrug:
Optagelse:
6,8 W
7,8 W
HDC-TM300
HDC-HS300
Signalsystem
1080/50i
Optageformat
AVCHD-format standard opfyldt
Billedsensor
1/4,1z 3MOS-billedsensor
I alt: 3050 Kk3
Effektive pixler:
Film: 2070 Kk3 (16:9)
Still-billede: 2320 Kk3 (4:3), 2650 Kk3 (3:2), 2510 Kk3 (16:9)
Objektiv
Auto-blænde, F1.8 til F2.8
Brændvidde:
4 mm til 48 mm
Makro (Automatisk fokusering)
Svarende til 35 mm:
Film:
44,9 mm til 539 mm (16:9)
Still-billede:
45 mm til 540 mm (4:3)
41,3 mm til 496 mm (3:2)
40,8 mm til 490 mm (16:9)
Mindste fokusafstand:
Normal:
Ca. 4 cm (Vidvinkel)/Ca. 1,2 m (Tele)
Tele makro:
Ca. 60 cm (Tele)
Intelligent auto makro: Ca. 1 cm (Vidvinkel)/Ca. 60 cm (Tele)
Filterdiameter
43 mm
Zoom
12k optisk zoom, 30k/700k digital zoom
Skærm
2,7z bred LCD-skærm (Ca. 230 K pixel)
Søger
0,26z bred EVF (Ca. 113 K pixel)
Mikrofon
5.1 kanals stereomikrofon (med zoom-/fokusmikrofon)
Højttaler
1 rund højttaler, dynamisk type
Hvidbalancejustering
Automatisk søgning efter hvidbalancesystem
Standard belysning
1.400 lx
152
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
153 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
HDC-TM300
HDC-HS300
Krævet
minimumbelysning
Ca. 1,6 lx (Lavt lysniveau-funktion 1/25)
Ca. 1 lx med farve-natsynsfunktion
AV-stik til
videoudgangsniveau
1,0 Vp-p, 75 h, PAL-system
Videoudgangsniveau for
komponentstik
Y: 1,0 Vp-p, 75 h
Pb: 0,7 Vp-p, 75 h
Pr: 0,7 Vp-p, 75 h
Videoudgangsniveau til
HDMI-ministik
HDMI™ (x.v.Colour™) 1125i (1080i)/625p (576p)
AV-stik til
lydudgangsniveau (linje)
316 mV, 600 h, 2 kan
Hovedtelefonudgang
Udgangsimpedans 100 h med 77 mV, 32 h belastning. (Stereominijackstik)
Lydudgangsniveau til
HDMI-ministik
5.1 kan (AC3)/2 kan (Lineær PCM)
Mikrofonindgang
j70 dBV (Mikr. følsomhed j50 dB svarende til, 0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)
(Stereo-minijackstik)
USB
Skrivebeskyttet (Ingen copyright-beskyttelsessupport)
SD-kort
Indbygget
hukommelse
Skrivebeskyttet
–
–
Skrivebeskyttet
HDD
Hi-Speed USB (USB 2.0), USB-stik, type Mini AB
PictBridge-standard opfyldt
Blitz
Tilgængeligt område: Ca. 1,0 m til 2,5 m
Mål
70 mm (B)k72 mm (H)
k141 mm (D)
(uden fremspringende dele)
70 mm (B)k73 mm (H)
k141 mm (D)
(uden fremspringende dele)
Vægt
Ca. 385 g
[uden batteri (medfølgende)]
Ca. 460 g
[uden batteri (medfølgende)]
Lagring i gang
Ca. 445 g
[med battery (medfølgende)]
Ca. 520 g
[med battery (medfølgende)]
Driftstemperatur
0 oC til 40 oC
Driftsfugtighed
10% til 80%
Batteriets levetid
Se side 21
153
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
154 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Film
HDC-TM300
Optagelses
medier
SD-kort
Indbygget
hukommelse
HDD
HDC-HS300
SD-hukommelseskort:
1 GB, 2 GB (FAT12 og FAT16 systemkompatibelt)
SDHC-hukommelseskort:
4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB (FAT32 systemkompatibelt)
32 GB
–
–
120 GB
Komprimering
MPEG-4 AVC/H.264
Optagelsesfunktion og
overførselshastighed
HA: Ca. 17 Mbps (VBR)
HG: Ca. 13 Mbps (VBR)
HX: Ca. 9 Mbps (VBR)
HE: Ca. 6 Mbps (VBR)
Se side 49 for oplysninger om optagelsestiden.
Billedstørrelse
HA/HG: 1920k1080/50i
HX: 1920k1080/50i
HE: 1440k1080/50i
Lydkompression
Dolby Digital (Dolby AC3)/5.1 kanals (indbygget mikrofon), 2 kanals
(ekstern mikrofon)
Still-billeder
HDC-TM300
Optagelses
medier
SD-kort
Indbygget
hukommelse
HDD
HDC-HS300
SD-hukommelseskort:
8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB
(FAT12 og FAT16 systemkompatibelt)
SDHC-hukommelseskort:
4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB (FAT32 systemkompatibelt)
32 GB
–
–
120 GB
Komprimering
JPEG (Design rule for Camera File system, baseret på Exif 2.2
standarden), DPOF-kompatibel
Billedstørrelse
Billedformat [4:3]:
3520k2640/3264k2448/2560k1920/640k480
Billedformat [3:2]:
3984k2656/3264k2176/2592k1728
Billedformat [16:9]:
4224k2376/3840k2160/3328k1872/2560k1440/1920k1080
Se side 55 for oplysninger om antal mulige billeder.
154
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
155 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
Lysnetadapter
Information vedrørende din sikkerhed
Strømkilde:
Strømforbrug:
DC udgang:
AC 110 V til 240 V, 50/60 Hz
19 W
DC 9,3 V, 1,2 A (Funktion af enhed)
DC 8,4 V, 0,65 A (Batteriopladning)
Mål
92 mm (B)k33 mm (H)k61 mm (D)
Vægt
Ca. 115 g
Specifikationerne kan blive ændret uden foregående varsel.
155
VQT1Z22
HDCTM300&HS300E-VQT1Z22_dan.book
156 ページ
2009年1月20日 火曜日 午後12時8分
EU
Da
VQT1Z22
F0109TD0 ( 300 )
Panasonic Corporation
Web site: http://panasonic.net
Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement