Panasonic DP1520P Upute za uporabu

Panasonic DP1520P Upute za uporabu
Izrada kopija
Kreativne mogu nosti
Efekti (Centriranje/Ponavljanje slike)
1
Centriranje
2
Kopirana slika mo e biti automatski centrirana kod
kopiranja.
Otvorite ADF
Ili glavni
pokolpac
Ponavljanje slike
Kreira neprekidnu kopiju na jednom papiru.
Minimum originalne veli ine: 20 x 20 mm.
6
Linije
mogu
biti
pode ene na “None” ili
“Print” u opcijama
kopiranja,
"Parameter Broj. 15
IMAG. REPEAT DOT."
(Stranica 50).
Broj kopija
(Max. 999)
Slaganje
1
Sortiranje
2
Za ADF
Kod vi e kopija se sortiraju po redu papiri.
1
2
1
3
2
1
3
Za i-ADF
2
3
Svjetla
Sort je
odabrano
Rotacijsko preslagivanje
Vi e kopija se mogu preslagivati prema
elji,za promjenu opcija pode avate u
Glavnom meniju. (Pogledati stranicu 46)
1
o
r
Koraci 5 do 8
1
2
3
2
3
(Dostupno kao A4 format papira)
5
ANOTHER ORIGINAL?
1:YES 2:NO
6
Bez preslagivanja
Listovi se pohranjuju u Output Tray.
SAVJET
Initial Sort Mode opcije mogu biti odabrane iz
opcija Sortiranja, "Parameter No. 10
SORT PRIORITY ADF ili No. 11 SORT
PRIOR. GLASS". (Stranice 49 i 50)
Pode avanje prioriteta po etne veli ine:
Za ADF: 2:Slaganje
36
1: YES
Sljede i korak
SAVJET
Ako
je
“2:
NO”
odabrano,ure aj
e
kopirati jednu stranu.
Sljede i original
3
EFFECTS
(1-2)
ENTER NO. OR ( ^
4
1:CENTERING?
PRESS SET TO SELECT
5
PAPER TRAY
( ^
TRAY-1
o
r
6
2:IMAGE REPEAT?
o
r
: Centriranje
Ponavljanje
slike
TRAY-1
TRAY-2
TRAY-3
TRAY-4
BYPASS
7
SAVJET: Tray-2, 3 i4 su
opcionalni (Stranica 59)
Izlaz iz
modea.
SAVJET: Lo a pozicija se mo e pojaviti ako jako svijetlo je
usmjereno na ure aj tijekom modea centriranja ili zumiranja.
3
4
5
7
: A3
B4
: B4
A4
: A4
A4
: A4-R
A5
: A5
A5
: A5-R
PRESS START TO
CONTINUE
8
Samo sa
Platen-a
Samo sa Platena
A3
~
Broj kopija
(Max. 999)
8
ANOTHER ORIGINAL?
1:YES 2:NO
: YES
Nastavlja kopirati drugi original,
ponavlja korake 1 i 4- 2 do
koraka 7.
: NO
Po inje izra ivati kopije.
37
Izrada kopija
Ostale mogu nosti
Skyshot Mode
opened. Postoje dvije vrste Skyshot modea;
Digitalni Skyshot Mode : Veli ina nije predodre ena.
Ru ni Skyshot Mode: Veli ina se pohranjuje u memoriju.
Digital Skyshot Mode
Digital Skyshot omogu ava kopiranje bez
tamnih rubova. Tvorni ka opcija Digital
Skyshot Modea je “NORMAL”. Mo e se
promijeniti u Copier Opcijama.
(Stranica 49)
1
2
Otvorite ure aj
OFF
: NONE
NORMAL : Odaberite ovaj mode(tvorni ki)
QUALITY : Za bolje uklanjanje crte.
Ru ni Skyshot Mode
Podesite "08 Manual Skyshot Mode" u
Opcije prvo. (Stranica 49)
1
Sa stakla
SAVJET
Kod kori tenja ru nog modea M1 i M2 su
uklju ene dok drugi posao ne mo e biti
izveden..
Lo a pozicija se mo e prikazati,ako je
jako svjetlo upereno na ure aj.
38
Desni
gornji
kut
A3
: A3
B4
: B4
A4
: A4
A4
: A4-R
A5
: A5
A5
: A5-R
3
SAVJET
Kriva preslika se mo e desiti,ako do e do direktnog svjetla na
sam ure aj u SkyShot modeu.
Mo e do i do nepravilnosti,ako original ima crnu liniju na
dnu samog dokumenta.
Broj kopija
(Max. 999)
2
3
eljena veli ina
ili
Postavke M1/M2 veli ine se
mogu mijenjati.
(Stranica 50)
Broj kopija
(Max. 999)
39
Izrada kopija
Ostale mogu nosti
Job Build i SADF Mode
Specijalni originali(tanki papiri.) se mogu staviti
u ADF Tray i kopirati konstantno Job Build i
SADF Mode.
SAVJET: Podesite opcije kopiranja broj. 12
(SADF DEFAULT) na “OFF” poziciju.
(Stranica 51)
Debljina papira: minimum 55 g/m2
1
2
For ADF
For i-ADF
Odaberite eljene
opcije
Stavite original u grupu
50
(80 g/m2)
30 listova/B4, A3
Primjer: Izrada 5 setova of sortiranih kopija
80 listova originala. (A4 veli ine)
1 Za ADF
2
5
0
80
1
Za i-ADF
1
Odaberite eljene opcije
Originali: 50 listova
<1st scan>
8
0
5
1
1st i 2nd Scanned Data se
kombiniraju u jedan posao.
Originali: Preostaje
30 listova <2nd scan>
5 setova od 80
listova se printa
Stavite prvih 50
listova originala u
ADF Tray.
3
4
Za ADF
Za i-ADF
Umetnite original u
manje od 5 sec.
Zadnjeg izba enog
originala
Po inje proces
printanja.
Broj kopija
(Max. 999)
4
3
5
ZaADF
Umetnite original u
manje od 5 sec.
Zadnjeg izba enog
originala
Za i-ADF
Odaberite Sort mode
Svijetli
Sort mode je
selektirano.
Broj kopija
(Max. 999)
(npr. 5)
Po inje printanje.
3
4
Kod po etka procesa printanja:
Ponovite korake
1 do 3.
Sljede i original e se skenirati.
5
Kada je prvi posao
zavr en,po inje
sljede i
.
Broj kopija
Copies
(Max. 999)
Po etak kopiranja
41
Izrada kopija
Ostale mogu nosti
Prekidni mode
Ovaj mode prekida mode koji
se trenutno radi,te po inje
drugi.
1
2
Drugi posao
Za ADF
Za i-ADF
o
r
(Stranice 24-37)
Energy Saver (Power Saver Mode, Sleep/Shutdown Mode)
Modeovi koji uvaju energiju dok se ure aj ne koristi.
Power Saver Mode
Za ulaz
Izlaz
Automatski ulazi u
Power Saver
o Mode nakon
r 10 minuta od
zadnjeg posla
Svijetli :
Power Saver
Mode
Sleep/Shutdown Mode
To exit
Automatski ulazi uSleep/
Shutdown Mode nakon 10 minuta
Od zadnjeg posla.
SAVJET
za prilago avanje
stranica 46.
Svijetli :
Sleep/Shutdown
Mode
opcija-,
Memorija
Dva posla se mogu pohraniti u memoriju
(M1 do M2)za pozivanje.
Za pohranjivanje u memoriju
1
2
odesite
posao koji elite
pohraniti.
(Stranice 24-37)
o
r
42
3
4
Modeovi
Drugi posao je
zavr en
Potro nja
Standby
Oko. 120 W
Power Saver
Oko. 19.5 W
Sleep
6
Zagrijavanje
Nedostupne funkcije
—
————————
Oko. 30 sec.
Oko. 9.5 W
Shutdown
5
————————
Oko. 30 sec.
Approx. 1.6 W
Oko. 30 sec.
————————
• Funkcije prntanja
(USB i mre na spajanja)
• Internet Fax/Email funkcije
• Funkcije faksimila
Pozivanje posla iz memorije
1
2
3
o
r
ili
Kada originalna veli ina nije prikazana
na LCD displayu nakon to je odabrano
M1 ili M2, odaberite originalnu veli inu
sa Original Size tipkom.
SAVJET
Broj kopija
(Max. 999)
JOB MEMORY se ne e izbrisati,ni ako je ure aj isklju en iz struje.
43
Funkcije
Kori tenje funkcijskog modea za promjenu osnovnih postavki
Opcije
Osnovne
opcije
Opcije
kopiranja
Fax/Email
opcije
Opcije
printera
Opcije
skenera
Operacijska lozinka (Stranica 13)
Osnovne
opcije za
Key Operator
Opcije
kopiranja za
Key Operator
Osnovne opcije:
Opcije
printera za
Key Operator
Mjenjanje osnovnih modeova
Power On Default Mode, Key Operator Mode, etc.
(Stranica 46)
Za Key Operator:
Veli ina papira, mre ni parametri TCP/IP
opcije, itd.
(Stranice 46 - 48)
Postupak
1
2
Odaberite opciju,pritiskom na tipku.
Odaberite funkciju
: General Opcije
COPY
: General/Copier
opcije
FAX/EMAIL : Fax/Email Opcije
SCAN/FILE : Scanner Opcije
PRINT
44
: Printer Opcije
o
r
: Copier Opcije
: Printer Opcije
Scanner Opcije
(parametri) (Stranica 64)
Fax/Email Opcije
pogledajte posebno priru nike
drugih ure aja
Opcije kopiranja:
Mijenjanje postavki za kopiranje
Osnovne funkcije svakog modea za
kopiranje.
(Stranice 49 i 50)
Za Key Operator:
Originalni mode, kontrast, itd.
Printer Opcije:
Mijenjanje postavki za printanje
Tvorni ke funkcije:.
(Stranica 51)
Za Key Operator:
Preostalo vrijeme, Za tita stranica, Printanje gre aka,
PS konfiguracija, Lista fontova, Mailbox itd.
(Stranica 52)
Opcije skenera
:
Mijenjanje opcija skenera
Originalni mode, kompresijski mode, rezolucija, itd.
(Stranica 53)
Fax/Email Opcije:
Mijenjanje fax/email opcija
Pogledajte
priru nike
drugih
3
4
Odaberite Mode sa kursorskim
tipkama ili tipkovnicom
or
Odabiranje eljenih funkcijskih
Parametara.
Odabir opcije sa
tastaturom
Potvrda sa tipkom
SET
5
Izlazi
iz
funkcijskog
modea
Kod odabira opcija:
(Npr: Generalne Opcije)
4
09 KEY OPERATOR MODE
ENTER PASSWORD=_
Unesite
lozinku
(3-znamenka
stu)
(Stranica 13)
6
5
Postavite eljene parametre.
3
Odaberite mode sa kursorskim
tipkama ili tipkovnicom.
Odaberite opciju sa tipkovnicom.
Potvrdite opciju sa SET tipkom.
Izlaz
iz
funkcijskog
modea
45
Funkcije
Generalne Opcije
Br.
Modeovi
00
POWER ON DEFAULT
Odaberite mode operiranja
1:COPY / 2:PRINTER / 3:SCANNER
(SCANNER je opcija, stranica 59)
1: Kopiranje
01
SORT MEMORY USAGE
Prikazuje koli inu memorije na dispalyu
1: OFF
Funkcije
Opcije
1:OFF / 2:DISPLAY
02
DEPT. COUNTER
Prikazue totalno kopiranje te prikazuje ostale
podatke
.
03
SORT-ROTATE
Odaberite rotate-sort mode.
1:OFF / 2:ON
(Samo u A4 formatu papira)
09
KEY OPERATOR MODE
Unesite lozinku.
ENTER PASSWORD =
Konzultirajte Va eg
servisera
1:GA ENJE
SAVJET: Kod unosa broja kopija,nije potrbno upisivati prvo «0» pa nakon toga eljeni broj,ve direktno taj broj.
Sljede e opcije zahtjevaju lozinku:
Generalne Opcije (Za Key Operator lozinku)
Br.
00
.
Modeovi
GENERAL LIST
Funkcije
Opcije
Printa listu generalnih opcija
PRESS SET TO PRINT
46
01
PAPER SIZE
Odabir veli ine papira.
(Stranica 54)
1:TRAY-1 / 2:TRAY-2 / 3:TRAY-3 / 4:TRAY-4
(TRAY-2 do 4 su opcionalni)
A4 ’ A4
’ B5 ’B5
’ A5 ’ A5
’ FLS1
’ FLS2
’ LEDGER
’
LEGAL
’ LETTER ’ LETTER
’
INVOICE
’A3
’B4
’
03
AUTO RESET TIME
Odabir vremena resetiranja
.
1:OFF / 2:30 sec / 3:1 min. / 4:2 min. / 5:3 min. /
6:4 min.
04
ENERGY SAVER MODE
Odabir Energy Mode saver vremena .
1:INVALID / 2:POWER SAVER / 3:SLEEP /
4:SHUTDOWN
Power Saver mode timer: 1-240 min.
Sleep/Shutdown mode timer: 1-240 min.
3:SLEEP
10 min.
05
ENERGY SAVER TIME
Pode ava Energy Saver Timer
Start (ON) : 00:00 End (OFF) : 00:00
Unesite po etno i zavr no vrijeme pomo u
tipkovnice.
. Start00:00
End00:00
06
LANGUAGE DEFAULT
Odabir eljenog jezika.
07
SPECIAL TRAY 1
Odabir trake za specijalni papir
1:NONE / 2:TRAY-1 / 3:TRAY-2 / 4:TRAY-3 /
5:TRAY-4 / 6:BYPASS
(TRAY-2 do 4 su opcije, stranica 59)
3:1 min.
1:NONE
<nastavlja se>
Generalne Opcije (Za Key Operator) (Nastavljeno)
Br.
Modeovi
Funkcije
Opcije
08
SPECIAL TRAY 2
Odaberite liniju za specijalni papir
.
1:NONE / 2:TRAY-1 / 3:TRAY-2 / 4:TRAY-3 /
5:TRAY-4 / 6:BYPASS
(Dostupno kada su opcionalni TRAY-2 i 3/4
instalirani. Stranica 59)
09
KEY/TOUCH BEEP
Odabir ja ine tona
1:OFF / 2:SOFT / 3:LOUD
10
BYPASS SET BEEP
Pode avanje za tonove ako do e do gre ke
.
1:NONE
2:SOFT
1:INVALID
1:INVALID / 2:VALID
11
ORIG.SET BEEP ADF
Pode avanje ako elite uti zvuk kada je papir u 2:VALID
ADF-u.
1:INVALID / 2:VALID
12
PAPER OUT ROTATE
Ure aj e rotirati papir u drugu liniju,ako je ova prva
puna.
1:OFF
1:OFF / 2:ON
13
DEPT. COUNTER MODE
17
DATE & TIME
Broji broj kopija
1:TOTAL COUNTER
2:DEPT. COUNTER
3:DEPT. COUNTER LIST
.
Pode avanje datuma/vremena.
(Dan, Mjesec, godina, Vrijeme)
.
19
IP ADDRESS (DHCP)*1,*2
MASK(DHCP)*1,*2
20
SUBNET
21
DEF. G/W IP(DHCP)*1,*2
Prikaz IP Adrese koja je na DHCP serveru
Prikazuje Subnet Mask u na
DHCP serveru.
Prikaz Gateway IP Adrese na
DHCP serveru
.
3
2
24
Omogu avanje
DHCP.
2:VALID
22
1:INVALID / 2:VALID
DHCP DEFAUL T
Za onemogu avanje DNS Servera 2:VALID
23
DNS SERVER ADDR.
sets its opcije for Internet Fax/Email Function.
1:INVALID
2:VALID
<Sub Function>
1:HOST NAME / 2:DOMAIN NAME /
3:PRI. DNS SERVER (IP ADDRESS1) /
4:SEC. DNS SERVER (IP ADDRESS2)
MAC ADDRESS
Prikazuje MAC adresu.
<Nastavlja se>
47
Funkcije
Generalne Opcije (Za Key Operator) (Nastavljeno)
Br.
Modeovi
25
HARD DISK FORMAT
26
HARD DISK ERR CHK
27
ABBR GROUP ID
1
1
2
Mijenjanje zajednice
2
Mijenjanje zajednice
30
2
SAVJET
48
Funkcije
DEVICE NAME
2
Postavke
Formatira tvrdi disk.
PRITISNITE SET ZA PO ETAK
Provjera od pogre aka.
PRITISNITE SET ZA PO ETAK
Unos Groupe ID za adresar.
0-99
public
28
Name(1) SNMP.
Omogu ite read only
public29
Name(2) SNMP.
Omogu ite read/write
Unos imena ure aja.
(Za mre ne potrebe)
Unos imena ako je potrebno
LOKACIJA URE AJA
(Za statusni monitor)
1 Dostupno kada je dodatni Hard Disk instaliran.
2 Kada je parametar broj. 28 do 31 pode en
0
Opcije kopiranja
No.
Modes
Initial
Setting
Function
00
MARGIN DEFAULT
Pode avanje vrijednosti margina
1:POSITION / 2:VALUE
<Sub-Function>
1:LEFT / 2:RIGHT / 3:TOP / 4:BOTTOM
Procedura:
Odaberite"1:POSITION" te Margin position
potom, odaberite "2:VALUE" te unesite
vrijednosti tipkovnicom.
01
EDGE DEFAULT
Odabir ruba
1:EQUAL RATE (X & Y) / 2:INDIVIDUAL
Procedura:
Odaberite "1:EQUAL RATE (X & Y) " ili
"2:INDIVIDUAL" potom unesite vrijednosti
tipkovnicom
EQUAL RATE (X & Y): ista vrijednost
INDIVIDUAL: druga ije vrijednosti(X i Y)
1:EQUAL RATE
5 mm
02
BOOK MARGIN DEF.
Odabir margine knjige
5 - 99 mm
20 mm
03
FRAME MARGIN
Odabir margine
1:INVALID / 2:VALID
04
2-SIDED MODE DEF.
Odabir duplex modea
1:OFF / 2:1’2 / 3:2’2 / 4:BOOK’2
05
N in 1 DEF.
Selects the N in 1 default mode.
Procedure: Select a Function
(ex: ORIENTATION) then, select
a Sub-Function (ex: PORTRAIT)
1:ORIJENTACIJA
Odaberite Za A4/A5
A3 ( ), B4 ( ), A4 ( ), A4-R ( ),
A5 ( ) ili A5-R ( ).
<Sub-Function>
1:PORTRAIT / 2:L-SCAPE
2:LAYOUT
<Sub-Function>
1:2 in 1 / 2:4 in 1
<Sub-Function: 2in1>
1:L’R / 2:R’L
<Sub-Function: 4in1>
1: 1 2 / 2: 1 3 / 3: 2 1 / 4: 3 1
3 4
2 4
1:LEFT
10 mm
.
.
4 3
1:INVALID
.
1:OFF
1:ORIENTATION
<Sub-Function>
For A3/B4/A4-R/
A5-R
2:L-SCAPE
1:PORTRAIT
2:LAYOUT
<Sub-Function>
1:2 in 1
<Sub-Function>
1:L’R
4 2
06
N in 1 WITH FRAME
Odaberite za brisanje rubova
1:INVALID / 2:VALID
.
07
DIGITAL SKYSHOT
Odaberite za digital skyshot
1:OFF / 2:NORMAL / 3:QUALITY
08
MANUAL SKYSHOT
Ako elite omogu iti ru ni Skyshot.
1:OFF / 2:M1 ON / 3:M2 ON / 4:M1,M2 ON
09
AUTO EXPOSURE
Selektirajte za omogu avanje auto exposure .
1:INVALID / 2:VALID
2:VALID
10
SORT PRIORITY ADF
Odabir za kori tenje ADF.
1:NON-SORT / 2:SORT
2:SORT
.
1:INVALID
2:NORMAL
1:OFF
<nastavlja se>
49
Funkcije
Opcije kopiranja (Nastavljeno)
Br.
Modeovi
11
SORT PRIOR. GLASS
Odaberite prioritet slaganja za Platen.
1:NON-SORT / 2:SORT
1:NON-SORT
12
1’2 BINDING DEF.
Odabirete lokaciju 1’2 Copyiranje
1:LONG EDGE / 2:SHORT EDGE
1:LONG EDGE
13
2’1 BINDING DEF.
Lokaciju kod 2’1 Kopiranja
1:LONG EDGE / 2:SHORT EDGE
1:LONG EDGE
14
BOOK ’ 2 DEFAULT
Kod kopiranja knjige’2 kopiranje.
1:BOOK FORMAT
<Sub-Function>
1:FACING / 2:FLIPPING
2:RED STRANICA
<Sub-Function>
1:L’R / 2:R’L
1:BOOK FORMAT
2:FLIPPING
2:PAGE ORDER
1:L’R
15
IMAG. REPEAT DOT.
Odabirete gdje printati rafirano
1:NONE / 2:PRINT
16
2 PAGE MODE DEF.
Odaberite red kopiranja kod 2 kopije.
1:L’R / 2:R’L
19
KEY OPERATOR MODE
Unos lozinke.
ENTER PASSWORD =
Funkcije
Opcije
.
2:PRINT
1:L’R
Sljede e opcije zahtijevaju Key Operator Lozinku:
Opcije kopiranja (Za Key Operator)
No.
50
Modes
Initial
Setting
Function
00
COPY SETTING LIST
Printa opcionalnu listu.
PRITISNITE SET ZA PRINTANJE
01
ORIGINAL
Odabire eljene opcije.
1:TEXT / 2:TEXT/PHOTO / 3:PHOTO
2:TEXT/PHOTO
02
TEXT CONTRAST
Odabir eljenog kontrasta za tekst
1-5
3
03
T/P CONTRAST
Odabir kontrasta za sliku/tekst
.
1-5
04
PHOTO CONTRAST
Kontrast za slikovni mode
1-5
05
MAX. COPY SETTING
Odabir maksimalnog broja kopija po jednom poslu.
1-999
06
M1,SIZE
eljena veli ina
70 x 160 mm
Procedura:
Ulazna X veli ina (5 - 432) pritisnite SET potom,
ulazna Y veli ine (5 - 297) sa tipkovnicom.
07
M2,SIZE
eljena veli ina(kod estih poslova) 2.
95 x 220 mm
Procedura:
Ulazna X veli ina (5 - 432) pritisnite SET potom,
ulazna Y veli ine (5 - 297) sa tipkovnicom.
08
MEM. FULL ACTION
Memorija je puna tokom izvo enja nekog posla.
1:PRINT / 2:CANCEL
09
TONER SAVE (TEXT)
uvanje tonera(u tekst modeu)
1:NONE / 2:LEVEL1 / 3:LEVEL2
3
. 3
999
1:PRINT
. 1:NONE
Br.
Modeovi
10
TONER SAVE (T/P)
11
TONER SAVE (PHOTO)
12
SADF DEFAULT
Funkcija
Opcije
Odabirete nivo uvanja tonera
u Text/Photo modeu.
1:NONE / 2:LEVEL1 / 3:LEVEL2
1:NONE
Odabirete nivo uvanja tonera za
Photo mode.
1:NONE / 2:LEVEL1 / 3:LEVEL2
1:NONE
Odabirete opcije za SADF Mode u tvorni kim
postavkama
1:OFF / 2:ON
1:OFF
Printer Opcije
Br.
Modeovi
Funkcija
Opcije
00
BROJ KOPIJA PRINTS
Pode ava broj kopija.
1-999
1
01
PAPER SIZE
Odabirete veli inu papira.
A3 / B4 / A4 / B5 / A5 / LEDGER / LEGAL /
LETTER / INVOICE / FLS1 / FLS2
A4
02
PAPER TRAY
Odabir papirne trake.
Auto
Auto / BYPASS / TRAY-1 / TRAY-2 / TRAY-3 / TRAY-4
03
PRINT DIRECTION
Orijentacija za printanje.
1:PORTRAIT / 2:L-SCAPE
04
PRINT DATA
05
2-SIDED PRINT
Ako elite dvostrano kopiranje
1:OFF / 2:ON
1:OFF
06
BIND POSITION
Odabir eljene pozicije.
1:LONG EDGE / 2:SHORT EDGE
1:LONG EDGE
07
RESOLUTION
Opcije rezolucije.
1:300dpi / 2:600dpi / 3:1200dpi
2:600dpi
Odredite PCL simbol.
0-35
11
1:PORTRAIT
Podaci prilikom printanja.
PRITISNITE SET ZA PRINTANJE
1
FONT (PCL)
09
SYMBOL TABLE (PCL)
1
1
0.44-99.99
1
Odredite PCL veli inu.
12.00
11
4.00-999.75
1
1
Odredite PCL linije/stranice.
5-128
Odredite PCL povratni znak.
14
MUTUAL A4/LETTER
15
MAILBOX MEMORY
19
KEY OPERATOR MODE
60
12
LINES/P AGE (PCL)
1:CR
13
1:CR / 2:CR+LF
Odaberite ako elite da je opcija A4/LETTER
uklju ena.
1:OFF / 2:ON
2
1:OFF
Indicira memoriju mailboxa.
PRITISNITE SET ZA ODABIR
Unosite lozinku.
ENTER PASSWORD =
51
Funkcije
Sljede i parametri su dostupni uz Key Operator Lozinku:
Printer Opcije (Za Key Operator)
Br.
Modeovi
Funkcije
Opcije
00
PRINTER OPCIJE
01
COMPLETION TIME
Vrijeme potrebno za printanje
1-999SEC
02
PAGE PROTECTION
Odabirete za omogu avanje
1:OFF
kompresije,kada podaci prije u razinu
memorije.
(Ovo s eomogu ava smanjenjem rezolucije i
broja pixela.)
Kada je opcija u "OFF" poziciji, nakon prelaska
granice memorije,posao se poni tava
.
1:OFF / 2:ON
03
ERROR PAGE PRINT
Odabir za printanjem stranice o gre ci.
1:OFF / 2:ON
04
SPOOL FUNCTION
Omogu avanje funkcije spool
1:OFF / 2:ON
05
TEXT PRINT
Odabir za printanje samo teksta
1:OFF / 2:ON
1
Printa printer opcije.
PRITISNITE SET ZA PRINTANJE
Printa PS konfiguracijsku stranicu06
.
180SEC
2:ON
.
.
2:ON
2:ON
PS CONFIGURA TION
PRITISNITE SET ZA PRINTANJE
2
1
Printa PCL font list.07
PRITISNITE SET ZA PRINTANJE
Printa PS font list.08
PRITISNITE SET ZA PRINTANJE
3
Pode ava za 7 DANAS
09
10
DELETE MAILBOX
11
PRINT QUEUE DEL
3
MAILBOX DATA
mailbox data.
Infinity / 1 DAY / 2 DAYS / 3 DAYS / 4 DAYS /
5 DAYS / 6 DAYS / 7 DAYS
Brisanje sadr aja cijelog mailboxa
"09 Mailbox Data Hold" opcija.
1:ALL / 2:BEFORE
Odabirete ako elite onemogu iti Key Operator's
Lozinku (autorizacija)
1:FREE / 2:KEY OP. (Operator)
12
52
APPLETALK ZONE
1
Dodaje AppleTalk zone -ime.
2:KEY OP.
Scanner Opcije (Parametri)
Br.
Modeovi
00
SCANNER OPCIJE
01
ORIGINAL MODE
Funkcije
Opcije
Printa skenerove postavke.
PRITISNITE SET ZA PRINTANJE
Odabir odgovaraju ih i optimalnih postavki
2:TEXT/PHOTO
1:TEXT / 2:TEXT/PHOTO / 3:PHOTO
02
COMPRESSION MODE
Odabir eljenog modea kompresije
1:MH / 2:MR / 3:MMR / 4:JBIG
.
4:JBIG
03
RESOLUTION
eljena rezolucija
.
1:STANDARD / 2:FINE / 3:S-FINE
3:S-FINE
04
BIND POSITION
Odabir glavne pozicije za dvostrane papire
1:LONG EDGE
1:LONG EDGE / 2:SHORT EDGE
05
FILE TYPE/NAME
Odabir eljene datoteke
1:TIFF / 2:PDF
06
CHANGE KEYBOARD
Odabir tipa tipkovnice
Papir se mijenja na tipkovnici 2
1:QWERTY / 2:QWERTZ / 3:AZERTY
Du i rub
.
1:TIFF
1:QWERTY
Kra i rub
53
Funkcije
Primjer
Mijenjanje veli ine papira (Paper Tray)
Podr ava A5, A4, i B4 formate papira.
1
2
3
FUNCTION MODE (1-2)
ENTER NO. OR ( ^
1:GENERAL OPCIJE
PRESS SET TO SELECT
o
r
1: Osnovnel Opcije
Select a Paper Tray
6
KEY OPR.MODE (00-31)
ENTER NO. OR ( ^
7
01 PAPER SIZE
1:TRAY-1[A4
8
]
o
r
1:TRAY-1
2:TRAY-2
3:TRAY-3
4:TRAY-4
SAVJET: TRAY-2, 3, 4 su
opcionalni
(Stranica 59)
01 VELI INA PAPIRA
12
Paper Tray
13
14
Paper Guide B
Papirni Tray-1
Prilagodba
.
54
Paper Guide A
Prilagodba du ine
4
5
GENERAL PARAM. (0-9)
ENTER NO. OR ( ^
09 KEY OPERATOR MODE
ENTER PASSWORD=_
6
o
r
3-znamenkasti
(Stranica 13)
9 (09 KEY OPERATOR)
9
TRAY-1
A4
10
11
Kod pode avanja drugih
papira,koraci [7] - [9]
( ^
12
Odabirete veli inu
papira
15
Paper Tray
A4
A5
LETTER
A4
FLS1
LETTER
B5
FLS2
INVOICE
B5
LEDGER
A3
A5
LEGAL
B4
Indikator papirne veli ine
55
Funkcije
Primjer
Department Broja
Department broja mo e ograni iti broj kopija, i identifikacijski kod. (Maximum Broj kopija Departments: 300)
.
1
2
3
FUNCTION MODE (1-2)
ENTER NO. OR ( ^
o
r
1: Generalne Opcije
6
7
KEY OPR. MODE (00-31)
ENTER NO. OR ( ^
13 DEPT. COUNTER MODE
1: TOTAL COUNTER
o
r
13 DEPT. COUNTER MODE
10
Za Department Broja
DEPT. COUNTER
001:123145
Za max.kopija
Za ID (Identifikacijski) kod
MAX COPIES
001:12345678
ID CODE
001:12345678
Maksimalni
broj kopija
(8-znamenki)
Obri ite broja
na "0".
ID kod
(1 do
8-znamenki)
Mre ne Opcije
Kada je parametar “22 DHCP DEFAULT” postavljen na
“INVALID”, Key Operator mora biti pode en ru no
Unesite ove potrebne opcije: “19 TCP/IP ADDRESS”,
“20 TCP/IP SUBNET MSK” i “21 TCP/ IP G/W ADDR.”,
kao u sljede em primjeru.
6
56
19 TCP/IP ADDRESS
1
19 TCP/IP ADDRESS
192.168.1.100
Unesite TCP/IP Adresu
Pr.: 192.168.1.100
Koristite “ ” za unos to ke.
1 ’ 9 ’ 2 ’
’ 1 ’ 6 ’ 8 ’
’ 1 ’ ’ 1 ’ 0 ’ 0
2
Ista procedura kao
u koraku 2 do 5
7
20 TCP/IP SUBNET MSK
Unesite subnet mask kao u
prethodnom koraku.
4
5
GENERAL PARAM. (0-9)
ENTER NO. OR ( ^
09 KEY OPERATOR MODE
ENTER PASSWORD=
6
o
r
3-znamenkasti
(Stranica 13)
9 (09 KEY OPERATOR MODE)
8
DEPT. CODE (1-300)
ENTER NO. OR ( ^
9
DEPT. COUNTER
001:123450 MAX COPIES
001:123456 ID CODE
SET
001:0123
SET
SET
Department
Broj (01-50)
DEPT. COUNTER
002:123500 MAX COPIES
002:125000 ID CODE
SET
002:45678
11
SET
Sljede i Department
10
o
r
3
KEY OPR. MODE (00-31)
ENTER NO. OR ( ^
4
22 DHCP DEFAULT
2:VALID
5
Odaberite “19 TCP/IP
ADDRESS”
:INVALID
o
r
6
(4 puta)
22 DHCP DEFAULT
8
21 TCP/IP G/W ADDR.
9
10
Ugasite i upalite ure aj.
Unesite Gateway Adresu
na isti na in kao u koraku
6.
57
Funkcije
Tablica kombiniranih funkcija
Sljede i
odabir
Prvi
odabir
1
2
2
1
Knjiga
2
2 Stranica
Nu1
Slaganje/rotiranje
Ne-slaganje
Zumiranje
Rub
Knjiga
Margina
Ponavljanje slike
Centriranje
Prekid
Ru ni Skyshot
Digitalni Skyshot
Duplo izlaganje
: Mogu e kombinirane funkcije.
: Nedostupne funkcije.
A : Novi odabir.
R : Ako je funkcija dvaput odabrana,druga se ignorira..
: Kombinacija funkcija koja se ne mo e upotrijebiti.
SAVJET: Kod izrade kopije sa
prekidni mode se ne mo e odabrati.
58
2 1 ili 2
2 koristite opcionalni ADF (DA-AS181),
Dodaci
Komponente
DP-1520P/1820P/1820E je digitalni fotokopirni stroj,koji mo e izraditi slike sa visokom kvalitetom.
Njegove mogu nosti se mogu pro iriti sa dodacima.
Opcije
Memorija slike
(DA-SM16B/64B/28B)
16/64/128 MB
Zapove anjememorijskog kapaciteta:.
ADF
(DA-AS181)
i-ADF
(DA-AR202)
Dupleks
Samo za DP-1820E
Hard Disk Drive (HDD) Ure aj
(DA-HD18)
Potrebno je barem 16 MB opcionalne Sorting
Image Memorije (DA-SM16B)
Za PS Printanje (za Fonts),
Security Print/Mailbox,
Account Management
Za DP-1820P/1820E only:
Za konkurentno kopiranje, elektroni ko
sortiranje memorije
Tipkovnica
(DA-KB180)
Za Fax/E-Mail,
Mre ni skener
(Samo za
DP-1820P/1820E)
Pro irivanje
(DA-EM600)
Pro irni F-ROM (8 MB)
Mre ni skener modul
(DA-NS180)
(Samo DP-1820P/1820E )
2/4 Papirna linija
(DA-DS184)
4-a: Za DP-1820P/
1820E
Modul printera
(DA-PC180)
Printer kontroler za PCL6
Printer Controller for PS
3a Papirna
linija
(DA-DS185)
(Za DP-1820P/
1820E)
Fax komunikacijski modul
(DA-FG180)
(Samo DP-1820P/1820E)
Internet Fax/E-Mail Modul
(DA-NF180)
(Sano DP-1820P/1820E)
Potro na roba
Ime
Broj
Remarks
Toner
DQ-TU10J
Toner
Verifikacijski ig
DZHT000004
X- ig za Fax
59
Mre ni skener (Opcionalno)
Skeniranje dokumenta
Skeniranje
Kada je Panasonic Document Management System
(Panasonic-DMS) instaliran i konfiguriran na va emr
PC-u, dokumenti mogu biti skenirani sa ure aja na
va PC.
Direktno spajanje
(sa Crossover kablom, stranica 66)
Direktno,pomo u “My Network Places” ili
“Network Neighborhood”.
SAVJET:
USB Port se koristi za printanje i nije
dostupno kod skeniranja.
SAVJET
Ako PC-eva IP adresa se ne prika e na LCD
monitoru,podesite je u Control Panelu
. (Stranica
62)
ONE-TOUCH ili ABBR No.
1
2
Za ADF
Za i-ADF
1
Originalna veli ina
ili
1
Kod
dvostranog
skeniranja
koristite
i-ADF.
A3
: A3
B4
: B4
A4
: A4
A4
: A4-R
A5
: A5
A5
: A5-R
Kod unosa slova,koristite sljede e
metode.
Brojevima
pr. SALES
Kod odabira rezolucije/kontrasta:
S
A
L
E
S
x4
x1
x3
x2
x4
pr. ABC
A
B
C
x1
x2
x3
2-Sided
Original
2 Kod skeniranja dvostRanog
originala,odaberite
stra nju stranu
originala
(Stranica 27)
2
Tastaturom
Kada je dodatna tastatura (DA-KB180)
instalirana:
S-FINE : 600 x 600 dpi
FINE : 300 x 300 dpi
Kada je TEXT mode
odabran mode is
izaberite kao slijedi
S-FINE i FINE nisu
selected
: 150 Photo
x 150 dpi
PHOTO
: Mainly
TEXT/PHOTO : Text i Photo
kombinirani
TEXT
: Mainly Text
Podesite Manual Exposure
Pritisnite
DARKER
ili
LIGHTER tipku (5 koraka)
Kod unosa specijalnog
slova,pritisnite "_/()···" I koristite
tipke
( / ) za odabir znaka.
Kod kori tenja ADF/i-ADF
• Prije ite na korak 8
4
SCANNING DOCUMENT
PAGES=001
00%
5
Samo Platen
ANOTHER ORIGINAL?
1:YES 2:NO
or
1: YES
Sljede i korak
2: NO
Korak 8
60
Sljede i original
Odabir stanice (PC adresa)
3-1
ABBR
3-2
3-3
4
ABBR Br.
(2-znamenke)
[01]SALES
10.74.252.66
ABBR [_ ] ENTER
ABBR No.
SCANNING DOCUMENT
PAGES=001
01%
PRETRA IVANJE
DIREKTORIJA
3-1
3-2
3-3
4
Unos slova
ENTER LETTER(S)
_
ENTER LETTER(S) SA_
3
ONETOUCH*
[06]SALES_3
10.74.252.66
[05]
SALES_2
[01
10.74.252.66
]SALES
3-1
3-2
SAVJET
"ONE-TOUCHje
dostupno kada je
instalirana dodatna
tastatura(DA- KB180)
4
Tipkovnica)
<10>PANA
10.74.252.63
6
7
PRESS START
A4
8
ANOTHER ORIGINAL?
1:YES 2:NO
1:YES
Nastavlja skenirati sljede i
original.
2:NO
Nema sljede eg originala
DATA IS BEING
TRANSFERRED TO PC
TRANSFER COMPLETED
61
Mre ni skener (Opcionalan)
Telefonski imenik
Unos PC-eve IP adrese
Ako konfiguracija skenera nije u skladu sa Panasonic Communications Utility ili Panasonic-DMS software unesite
va u IP adresu pomo u tipkovnice
1
2
3
02-APR-2004 04:28
READY TO SCAN
FUNCTION
(1-2)
ENTER NO. OR ( ^
o
r
1: SET MODE
7
8
1:ONE-TOUCH
2:ABBR No.
9
Za ONE-TOUCH
ONE-TOUCH< >
PRESS ONE-TCH OR ( ^
IP ADDRESS
<01>
: ONE-TOUCH
o
r
One-Touch tipka
: ABBR Broj.
SAVJET
"ONE-TOUCH" je dostupan kada
je dodatna tastatura (DA-KB180)
instalirana.
Za ABBR broj
ABBR [_ ]
ENTER NO. OR ( ^
npr. 10.74.252.66
1 0
7 4
5 2
6
2
6
Kod mijenjanja broja,pomaknite
kursor ( ) preko broja kojeg elite
promijeniti.
ABBR br.
Editiranje/brisanje IP adrese
Ako elite promijeniti neku adresu,slijedite sljede e korake.
1
Slijedite proceduru koraka 1 do 8
2
Editiranje
IP ADDRESS
10.74.252.66
<01>
Promjena adrese,pomaknite kursor ( )
preko broja kojeg elite
mijenjati overwrite it with
2
Brisanje
IP ADDRESS
10.74.252.66
62
<01>
4
1:SET MODE ?
PRESS SET TO SELECT
5
6
SET MODE
(1-2)
ENTER NO. OR ( ^
1:ADDRESS BOOK ?
PRESS SET TO SELECT
7
10
11
Unos broja stanice
(Stranica 60)
STATION NAME
SALES
: PC
/ )
FTP: Posavjetujte se sa
stru njakom.
Kod mijenjanja ulaznog znaka,pomaknite kursor
pritisnite CLEAR gumb,te unesite novi znak.
3
4
5
PORT NUMBER
6509
: PC
<01>
o
r
(Maksimalno. 40 znakova)
IP ADDRESS
_
Kod registriranja pritisnite
ONE-TOUCH/ABBR Br., ponovite
korake 8 do 12- .
( ) na znak i
DESTINATION : PC
1:PC 2:FTP
Unesite novo ime
stanice
Ime
(Stranica 60)
3
PORT NUMBER
6509
<01>
(Maksimalno. 40 znakova)
Kod unosa specijalnog znaka,
pritisnite "_/()..." i koritite
(
za odabir znaka.
STATION NAME
SALES 01
12
DESTINATION : PC
1:PC 2:FTP
<01>
: FTP
FTP: Savjetujte mre nog
administratora.
63
Mre ni skener (Opcijski)
Funkcija
Parametri skeniranja
1
2
3
02-APR-2004 04:28
READY TO SCAN
FUNCTION
(1-2)
ENTER NO. OR ( ^
o
r
1: SET MODE
7
SCAN PARAM
(0-6)
ENTER NO. OR ( ^
Pogledajte funkcijske opcije na stranici 53.
Printa Opcijski List skenera,
Pode ava originalni mode,
Pode ava mode kompresije
Pode ava rezoluciju,
Pode ava ime/tip datoteke
or
Odabir modea
Kod dodavanja imena i ostalih parametara.
1
2
3
02-APR-2004 04:28
READY TO SCAN
FUNCTION
(1-2)
ENTER NO. OR ( ^
o
r
2: SELECT
MODE
Za ime dokumenta
6
1:SCAN FILE NAME ?
PRESS SET TO SELECT
7
8
FILE TYPE=TIFF
1:TIFF 2:PDF
FILE NAME=DATE&TIME
1:DATE&TIME 2:CUSTOM
: TIFF
o
r
o
r
: PDF
Za kompresiju
6
64
2:COMPRESSION ?
PRESS SET TO SELECT
7
COMPRESSION : JBIG
3:MMR 4:JBIG
: MH
: MMR
: MR
: JBIG
4
1:SET MODE ?
PRESS SET TO SELECT
5
6
SET MODE
(1-2)
ENTER NO. OR ( ^
2:SCAN PARAMETERS ?
PRESS SET TO SELECT
7
4
2:SELECT MODE? PRESS
SET TO SELECT
5
SELECT MODE
(1-2)
ENTER NO. OR ( ^
6
: Ime dokumenta
o
r
: Kompresija
(Kod odabira)
SCAN FILE NAME
ENTER NAME
Unos imena
(Stranica 60)
65
Mre ni skener (Opcionalni)
Direktna konekcija (pomo u Crossover kabela)
Direktna konekcija (sa Crossover kabelom)
1
2 Spojite Crossover LAN kabel na ure
aj i PC
Ugasite ure aj i PC
LAN Cable
(Crossover)
To PC
LAN Cable (Crossover)
To Machine
(Desna strana ure aja )
(Zadnja strana PC-a)
SAVJET: Ne koristite standardni
LAN kabel.
5
Upalite ure aj i PC ure aj
6
7
Unesite PC IP Adresu u
imenik ure aja (stranica
62) ili u Panasonic-DMS
software
(pogledajte CD).
Skenirajte dokumente na
svoj PC. (Stranica 60)
SAVJET:
*Ako je Hard Disk instaliran (DA-HD18), stranica 13.
66
3
4
Upalite napajanje,ure aj i PC
Unesite mre nu adresu).
IP i Gateway Adresu
IP:
192.168.0.1 (Ure aj)
192.168.0.2 (Va PC)
Subnet Mask: 255.255.255.0
(Machine & PC)
Kako upisati adresu
:
Ure aj: Stranica 56
PC:
Dolje
5
Za vi e detalja pogledajte priru nik Windowsa XP.
Za Windows-e 2000
5
3
4
1 Desnim klikom na "My
Network
Places" i odaberite
2 Desni klik "Local Area
Connection" odaberite
"Properties".
"Properties"
.
7
6
3 "Internet
5 Odaberite "Use the
Protocol (TCP/ IP)".
4 Click "Properties".
7 Click "OK".
following IP address"
Unesite je, i potom
Subnet Mask. Click
6 "OK".
Za Windowse XP
2
4
3
1 Otvorite Control Panel.
2 Odaberite "Switch to
5
4 Desnim klikom na "Local
Area Connection
Enabled ........" odaberite
"Properties".
Classic View", ako je
odabran Category View
3 Odaberite
"Network
Connections".
7
5 Odaberite "Internet
5
7 Odaberite "Use the
Protocol (TCP/ IP)".
6
following IP address"
unesite je i Subnet
Mask.
6 Click "Properties".
9 Click "CLOSE".
9
8
8 Click "OK".
"OK" se mijenja u "CLOSE".
67
Rje avanje problema
Gre ke
Provjera
Akcija
Ure aj ne radi
Dali display svijetli?
Provjerite dali je ure aj uklju en u glavnu
uti nicu,te dali je upaljen
Dali Energy Saver gumb svijetli
I display je isklju en?
(Stranica 42)
Pritisnite Energy Saver tipku u control panelu.
Dali bilo koji od U## kodova se pokazuje
na displayu?
(U01, U07, U13, U14....itd.)
Provedite akcije svojstveno svim
porukama.
Dali se prikazuje Add Paper na displayu?
Dodajte papir. (Stranica
14)
Dali Misfed Paper indikator,i poruka J##
se pojavljuje na displayu?
Maknite stari papir (Stranice 16 - 21)
Dali se E#-## kod pojavljuje na displayu?
Upalite Power Switch na desnoj strani ure aja
na OFF i ON poziciji. Ako se ne makne poruka
o gre ci,zovite va eg servisera
Ure aj ne e prihvatiti novi posao,ili jedna
radnja traje jako dugo.
Ugasite/upalite ure aj.
Svijetle kopije
68
Dali indikator pokazuje “LIGHTER”?
Pritisnite“DARKER” gumb.
Dali Add Toner indikator svijetli?
Zamijenite toner.
(Stranice 16, 17)
Provjerite
Akcija
Markirane kopije
Idali je staklo za kopiranje prljavo?
istite staklo.
Prekrijte original sa neprozirnim papirom.
Dali je papir originala proziran?
istite Corona Wire.
(Stranica 16)
Provjerite kopije.
istite sve dok crta ne nestane.
Ako je isprintana tamna
crta.
Ako mjere gore ne rije e va problem,zovite servisera.
Pode avanje switcha za duplo punjenje (Za DA-AS181)
Ako papiri ne ulaze na eljeni na in,podesite prekida kako
pi e::
Pozicije
prekida a
Normalan polo aj
Original se ne puni.
Nekoliko originala
istovremeno
Dupli switch
Odr avanje
istite tjedno.
istite sa neutralnim deterd entom.
Osu ite suhom krpom.
Papir
Staklo
69
Rje avanje problema
Zamijena baterija
Ure aj ima unutarnju bateriju
(Product No.: CR2032) koja odr ava
vrijeme i datum.
Ako je potrebna zamijena
baterije,prikazat e se
.
1
2
Battery Holder
Isklju ite ure aj
.
REPLACE BATTERY
U90
Odvijte odvija .
Izvadite dr
.
OPREZ
Dr ite baterije dalje od djece,jer mo e do i do gutanja baterije..
Podesite datum i vrijeme nastavite 6 do 13.
Kod pode avanja vremena i
datuma,krenite sa korakom 6.
6
10
09 KEY OPERATOR MODE
ENTER PASSWORD=_
11
KEY OPR.MODE (00-31)
ENTER NO. OR ( ^
o
r
3-znamenke
(Stranica 13)
17 DATUM&VRIJEME
SAVJET
70
Duljina trajanja baterije je oko 1 godine.
3
Nova
4
Battery Holder
5
Upalite ure aj,prekida
stavite na ON.
6
Kori tena
Umetnite dr
.
Zavinite vijak
“+” pol baterije treba biti
okrenut prema gore.
(Promotrite polaritete)
7
FUNCTION MODE (1-2)
ENTER NO. OR ( ^
8
9
o
r
GENERAL PARAM.(0-9)
ENTER NO. OR ( ^
10
o
r
1: Generalne Opcije
9 (09 KEY OPERATOR MODE)
12
17 DATE & TIME
0
_2-04-2004 00:01
13
Pomaknite kursor (_) do
Date/Month/Year/ Time
kojeg elite mijenjati,tada
napravite izmjene
tastaturom
CAUTION
deSavjets hazards that could result in minor injury or damage to the machine.
THIS PRODUCT CONTAINS A LITHIUM BATTERY. REPLACE ONLY WITH THE SAME OR EQUIVALENT TYPE.
"IMPROPER USE OR REPLACEMENT MAY CAUSE OVERHEATING, RUPTURE OR EXPLOSION RESULTING IN
INJURY OR FIRE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS OF YOUR LOCAL SOLID
WASTE OFFICIALS AND LOCAL REGULATIONS"
71
Dodatak
Specifikacije
DP-1520P/1820P/1820E (Za kopiranje)
Tip:
Desk Top
Tip stakla:
Fiksiran
Prihva eni originali:
Listovi,knjige (max. A3 formata)
Metoda kopiranja:
Laser Electrophotography
Fusing Method:
Heat Roller
Metoda slike :
Dry-Type Dual Components Imaging
Rezolucija:
Max. 600 dpi
Operacionalni panel
LCD Display
Veli ina kopiranja
A3 - A5 po Papirnom Tray
Izbjegavanje
Max. 0.23 (5 mm)
Zagrijavanje
:
Oko. 30 sekundi (20°C)
Vrijeme prvog kopiranja:
Manje od 7.0 sekundi (A4, iz prvog Tray)
Brzina vi e kopija:
DP-1520P
: 15 cpm (A4 format) ,
DP-1820P/1820E : 18 cpm (A4 format)
Pove anje:
Pohranjeno:
Variabla:
Smanjivanje:
Papiri
Te ina
Selekcija
Pohranjeno
Variabla:
:
115%, 122%, 141%, 173%, 200%
od 101% do 200% u 1% razmacima
87%, 82%, 71%, 58%, 50%
od 99% do 50% u 1% razmacima
Standardna Papirna linija (550 listova) + Sheet Bypass (50 Listova)
Dodatne linije (550 listova x 3 )
(3rd i 4th Papirna linija su samo za DP-1820P/1820E )
Papirna linija: 60 - 90 g/m2
Bypass:
55 - 133 g/m2
ADU:
64 - 90 g/m2 (DP-1820E)
:
:
Max. 999 listova (Izlazna linija podr ava 250 listova/A4 formata)
Potro nja
Potra nja snage
:
AC 220-240V, 50/60Hz, 6.5A
:
Max. 1.3 kW
Dimenzije(W)(D)(H):
558 x 557 x 460 mm
Masa):
40 kg
Okoli djelovanja
:
Temperatura: 10 - 30°C
[Vlaga treba biti oko 70% ili manje na
30°C] Temperatura treba biti 27°C ili
manje]
ADF (DA-AS181)/i-ADF (DA-AR202)
Kapacitet linije :
A4, A5:
50 listova (80 g/m2)
A3, B4, FLS: 30 listova (80 g/m2)
Originalna veli ina
A5/A4/B4/A3/FLS
Te ina papira:
50 - 110 g/m2
Elektri ni dodaci
Dimenzije (W)(D)(H):
Masa :
72
:
Isporu eni
DA-AS181: 558 x 501 x 112 mm
DA-AR202: 552 x 520 x 135 mm
DA-AS181: 5.0 kg
DA-AR202: 9.3 kg
Mre ni skener (DA-NS180)
Tip skeniranja:
Brzina
:
CCD Image Sensor (ADF/Platen)
19 listova/minuti (A4)
Rezolucija:
Max Podru je skeniranja:
Max Podru je skeniranja (ADF):
Duplex Scan:
Mode Skeniranja:
Skala:
Format kompresije:
Standard (150 x 150) / Fina (300 x 300) / SuperFina (600 x 600)
A3 (297 x 420 mm)
A3 (297 x 420 mm)
Ne
Text, Text/Photo, Photo
Bi-level / 256-level Gray Scale
MH, MR, MMR, JBIG
Format datoteke:
Slanje na (PC):
Vi e stranica TIFF, PDF
Da (Jedna adresa)
Slanje na (FTP):
Da (Jedna adresa)
Slanje na (Printer):
Nije omogu eno
Pop up obavjesti:
Da
Protokol:
LPR, TCP/IP
Podr ani OS:
Windows 98 / Me / NT 4.0 / 2000 / XP
2./3./4. Papirna linija (DA-DS184/DS185)
Veli ina papira:
A5/A4/B4/A3
Te ina papira:
60 - 90 g/m2
El. potrebe:
Isporu ene
Dimenzije (W)(D)(H):
Masa:
558 x 538 x 128 mm
DA-DS184 : 9.0kg
DA-DS185 : 9.4kg
Specifikacije se mogu mijenjati.
73
Dodatak
Opcije i dodaci
Opcije
Ime
Automatski punja papira
Invertiraju i punja papira
Broj.
DA-AS181
DA-AR202
Naziv(na eng.)
Also referred as ADF
Also referred as i-ADF
(Za DP-1820E)
2./4. Papirna Linija
DA-DS184
4th Paper Tray (For DP-1820P/1820E only)
3.papirna linija
DA-DS185
3rd Paper Tray (For DP-1820P/1820E only)
Stalak za 1- papirnu liniju
DA-DA188
Stalak za 2- papirnu liniju
DA-DA189
Stalak za 3- papirnu liniju
DA-DA190
Stalak za 4- papirnu liniju
DA-DA191
Memorija
(16 MB)
DA-SM16B
For Electronic Sorting
Memorija
(64 MB)
DA-SM64B
For Electronic Sorting
Memorija
(128 MB)
DA-SM28B
For Electronic Sorting
Dodatna flash memorija , 4 MB
UE-410047
Additional Page Memory for Fax Communication Board
Dodatna flash memorija, 8 MB
UE-410048
Additional Page Memory for Fax Communication Board
8 MB dodatni modul
DA-EM600
Expansion for PCL and PS printing
Kontrolni modul
DA-PC180
Printer Controller for PCL6
Vi e strani ni opisiva
DA-MC180
Printer Controller for PCL6/PS3
Ure aj HARD DISK
DA-HD18
Tipkovnica
DA-KB180
For Fax/Internet Fax/Scanning
Mre ni skener-modul
DA-NS180
Network Scanner
Internet Fax/E-Mail modul
DA-NF180
Internet Fax/E-Mail Communication
Fax komunikacijski modul
DA-FG180
G3 Fax/Tel Communication
Programi
DA-WA10
For Accounting function
Dodaci
Ime
Broj.
Naziv
Toner
UG-TU10J
Toner
Verifikacijski ig
DZHT000004
X-Stamp for Fax Option
74
VA NA INFORMACIJA
Kod tra enja servisa,ili bilo kakvih dodatnih dijelova potreban e biti serijski broj samog ure aja.
Molimo da ga zapi ete
Broj modela.
Serijski broj.
Datum kupnje
Trgovacr
Adresa
Tel.Broj
(
)
Broj dobavlja a
(
)
Broj servisa
(
)
Model i Serijski broj
Copyright © 2004 Panasonic Communications Co., Ltd.
All rights reserved. Unauthorized copying and distribution is a violation of law.
The contents of these Operating Instructions are subject to change without notice.
Microsoft, MS-DOS, Windows and Windows NT are registered trademarks of Microsoft Corporation in
the USA and other countries.
PEERLESSPAGE™ is a trademark of the PEERLESS Systems Corporation; and,
PEERLESSPrint® and Memory Reduction Technology® are registered trademarks PEERLESS
Systems Corporation; and, COPYRIGHT © 2000 PEERLESS Systems Corporation
Universal Font Scaling Technology (UFST) and all typefaces have been licensed from Agfa Monotype
Za servis,zovite:
WEB SITE
http://www.panasonic.co.jp/global/
Ko0504-2044
DZSD002175-2
May 2004
Published in Japan
Hrvatski
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement