Panasonic NHP80S1 Operating instructions

Panasonic NHP80S1 Operating instructions
®
Udhëzime për përdorim &
Udhëzimet e instalimit
Tharëse me kondensim
(Përdorim shtëpiak)
Nr. i Modelit
NH-P80S1
Lexoni përpara përdorimit
PARALAJMËRIME SIGURIE
Udhëzimet e tharjes
Mirëmbajtja
Zgjidhja e problemeve
Udhëzimet e instalimit
2
4
11
18
22
25
Ju falenderojmë që bletë këtë produkt.
- Për performancë dhe siguri optimale, ju lutemi lexoni këto udhëzime
me kujdes.
- Përpara se ta lidhni, përdorni apo rregulloni këtë pajisjes, ju lutemi të
lexoni udhëzimet me kujdes. Ju lutemi lexoni këtë manual për referenca
në të ardhmen.
NH-P80S1_English.indb
1
2012/11/15
14:49:09
Konsideroni ambjentin
Hedhja e paketimit
Paketimi i përdorur për të mbrojtur pajisjen
nga dëmtimi gjatë transportit është i gjithi i
riciklueshëm. Për informacion mbi riciklimin, kontaktoni autoritetet tuaja lokale.
Hedhja e Mbetjeve të
Pajisjeve Elektrike &
Elektronie
Informacion mbi hedhjen për
përdoruesit e pajisjeve elektrike & elektronike (përdoruesit shtëpiakë)
Informacion mbi hedhjen në vende të
tjera jashtë Bashkimit Europian
Ky simbol është i vlefshëm vetëm në
Bashkimin Europian.
Nëse dëshironi ta hidhni këtë produkt, ju
lutemi kontaktoni me autoritetet ose
shitësin tuaj dhe pyesni për metodën e
duhur të hedhjes.
Tharje miqësore ndaj ambjentit
- Ruani limitin e ngarkesës për
çdo program.
- Pajisja rregullon automatikisht kohën
e përdorimit për çdo program në
varësie të ngarkesës.
- Për të kursyer energji, ju lutemi
kontaktoni me shpejtësinë e duhur të
centrifugës.
Ky simbol në produkute dhe/ose
dokumentat shoqëruese nënkupton që
produktet e përdorura elektrike dhe
elektronike nuk duhet të përzihen me
mbetjet e përgjithshme shtëpiake.
Për trajtimin e duhur, riparimin dhe
riciklimin e këtyre produkteve ju lutemi ti
dërgoni në pikat e destinuara të grumbullimit, ku do të pranohen pa pagesë. Në
disa shtete, mund ti ktheni produktet tek
shitësi juaj lokal me mundësinë e blerjes
së një produkti të ri ekuivalent.
Hedhja e duhur e këtij produkti ndihmon
në ruajtjen e burimeve të vyera dhe të
parandalojë efektet e mundshme negative mbi shëndetin njerëzor që mund të
vijnë nga trajtimi i papërshtatshëm i
mbetjeve. Ju lutemi kontaktoni autoritetet
tuaja lokale për detaje të mëtejshme mbi
pikën më të afërt të hedhjes dhe
grumbullimit të mbetjeve.
- Sigurohuni që temperatura e dhomës të
jetë jo tepër e lartë. Nëse tharësja me
kondensim dhe pajisjet e tjera që
prodhojnë nxehtësi janë në të njëtjin
ambjent, sigurohuni që dhoma të jetë e
mirë-ventiluar dhe fikni pajisjet e tjera
kur të përdorni tharësen, nëse është e
mundur.
Ky produkt përputhet me direktivat e
2006/95/EC dhe 2004/108/EC.
Është shumë e rëndësishme të lexoni këto udhëzime.
Mund të aplikohen ndëshkime për hedhjen e pasaktë të këtyre mbetjeve, në
përputhje me legjislacionin kombëtar.
2 - Lexoni përpara përdorimit
NH-P80S1_English.indb
2
2012/11/15
14:49:09
Përmbajtja
Lexoni përpara përdorimit
Mirëmbajtja
Konsideroni ambjentin. ....................2
PARALAJMËRIME SIGURIE. ..........4
Lidhja elektrike
(Vetëm në Britaninë e Madhe dhe
Iralndë). ............................................6
Kontrolli i tharëses tuaj. . ...................7
Mirëmbajtja. . . . .............................18
Tharësja juaj me kondensim...................7
Aksesorët. . . ..........................................7
Përdorimi i butonave. . . . ................ 8
Kyçi i fëmijëve. ........................................9
Funksionet shtesë...................................9
Përpara se të filloni tharjen. ...........10
Kontrolli përpara përdorimit. . . . .........10
Përgatitja e ngarkesës me rroba. . . ...10
Programi i veshjeve sportive...............10
Ngarkesat delikate të rrobave. . .........10
Këshilla për tharjen e rrobave delikate
Udhëzime për tharjen
Tharja. . .....................................
11
Rregullimi i tharjes. ...............................11
Tharja & Avulli/Rifreskimi me avull..12
Vendosja e tharjes me avull. ..............12
Kohëmatësi. ...................................13
Koha e kërkuar. . ..................................13
Ndryshimi i cilësimeve gjatë tharjes. . ...13
Konfiguroni kohëmatësin. . . . . .............13
Përzgjedhja e një programi. . . .......14
Përshkrimi i nën-programit..................15
Detajet e programeve. . . . .............16
Zbrazja e ujit........................................18
Pastrimi i pjesës së jashtme................18
Pastrimi i kazanit.................................18
Pastrimi i derës. ..................................18
Pastrimi i sensorëve të lagështisë.......19
Vendndodhja e filtrave. .......................19
Pastrimi i filtrit të pushit. ......................20
Pastrimi i filtrit të kornizës. ..................20
Pastrimi i filtrit të imët. .........................21
Zgjidhja e problemeve
Lista e kontrollit të difekteve. ..........22
Ekrani i difekteve. ...........................24
Udhëzime për instalimin
Zgjedhja e vendndodhjes së duhur.25
Transportimi i pajisjes.........................25
Vendi i duhur për pajisjen...................25
Instalimi i pajisjes në mobilje..............26
Nivelimi i pajisjes. . . . ........................26
Lidhja me furnizimin me energji dhe
ujë...................................................27
Gjatësitë e tubave dhe kabllove kryesorë. ....................................................27
Lidhja me furnizimin me energji. . . . ...27
Lidhja e tubit zgjatues të shkarkimit të
ujit. . . . ................................................27
Kontrolli pas instalimit. . . ...............29
Lista e kontrollit të instalimit. ................29
Testi i përdorimit pas instalimit. . . . ......29
Konsumi i energjisë. . . . . ...............30
Specifikimet. . .................................31
Lexoni përpara përdorimit - 3
NH-P80S1_English.indb
3
2012/11/15
14:49:09
PARALAJMËRIME SIGURIE
Ju lutemi lexoni dhe ndiqni këto
paralajmërime për sigurinë.
PARALAJMËRIM
Kjo përshkruan rastet që shkaktojnë vdekje apo lëndime serioze.
Përdorimi i përgjithshëm
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët
mbi 8 vjeç dhe nga personat me aftësi të
kufizuara fizike, sensore apo mendore
apo mungesë eksperience dhe njohurish
nëse i është dhënë mbikqyrje dhe
udhëzim rreth përdorimit të sigurt të
pajisjes dhe kuptimit të rreziqeve të përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me
pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja e
përdorimit nuk duhet të kryhen nga
fëmijët pa mbikqyrje.
- Pajisja nuk duhet të përdoret nëse
kimikate industriale janë përdorur për
pastrim. Ato mund të shkaktojnë zjarr.
- Filtrat e pluhurit duhet të pastrohen shpesh.
- Pluhuri nuk duhet lejuar që të
grumbullohet përreth pajisjes.
- Do not dry unwashed items in the
appliance.
- Artikujt që janë ndotur me substanca të
tilla si vaji i gatimit, açetoni, alkooli,
nafta, keroseni, heqësit e njollave,
terpentina, dylli, heqësit e dyllit dhe
vajrat kozmetike nuk duhet të thahen në
pajisje edhe pasi janë larë. Ato mund të
shkaktojnë zjarr.
- Sigurohuni që nuk janë lënë objekte në
asnjë prej xhepave. Kushtojini rëndësi të
veçantë çakmakëve dhe shkrepëseve.
Ato mund të shkaktojnë zjarr.
- Artikujt si sfungjeri (lateksi), perdet e
dushit, pëlhurat rezistente ndaj ujit, pëlhurat hermetike, artikujt me përbërje gome
dhe rroba dhe jastëkë të mbushur me
sfungjerë nuk duhet të thahen në pajisje.
Materiale të tilla mund të shkatërrohen
dhe si pasojë të dëmtojnë pajisjen.
- MOS e vendosni një stendë apo karrike
pranë pajisjes.
Fëmijët mund të jenë të aftë të arrijnë panelin e kontrollit apo të ngjiten
mbi pajisje.
- MOS e instaloni pajisjen në një
vendndodhje të lagur apo në një vendndodhje të ekspozuar ndaj kushteve
atmosferike.
Kjo mund të rezultojë në keqfunksionim, dëmtim, shok elektrik, ose
zjarr.
- MOS derdhni ujë direkt mbi ndonjë
pjesë të pajisjes.
Kjo mund të rezultojë në keqfunksionim, shok elektrik, ose zjarr.
- Asnjëherë mos e ndaloni pajisjen
përpara përfundimit të ciklit të tharjes
përveçse kur të gjithë artikujt janë hequr
dhe nxjerrë jashtë me shpejtësi në
mënyrë që të shpërbëhet nxehtësia.
- Pjesa e fundit e ciklit të tharëses me
kondensim ndodh pa nxehtësi (cikli i
ftohjes) për të siguruar që artikujt janë
lënë në një temperaturë që siguron se
artikujt nuk do të dëmtohen.
- Mbajini burimet e flakës, si p.sh qirinjtë apo cigaret, larg pajisjes.
Ato mund të shkaktojnë zjarr ose dëmtim të pajisjes.
- Mbajini materialet e djegshme larg pajisjes, p.sh benzinë, hollues, ose rroba të
zhytura nga këto materiale. Ato mund të
shkaktojnë shpërthim ose zjarr.
Burimi i energjisë dhe kabujt kryesorë
- Shkëpusni kabullin dhe spinën kur të
pastroni pajisjen.
4 - Lexoni përpara përdorimit
NH-P80S1_English.indb
4
2012/11/15
14:49:09
PARALAJMËRIME SIGURIE
- Kontrolloni spinat dhe prizat për dëmtime të mundshme. Nëse spina është e
dëmtuar ajo duhet të zëvëndësohet nga
prodhuesi, agjenti i tij i servisit apo
ndonjë person i kualifkuar për të
shmangur ndonjë rrezik.
- MOS përdorni adaptor për prizën apo
kabuj zgjatues. Ekziston mundësia e
mbinxehjes që mund të shkaktojë zjarr.
Përdorni një prizë funksionale, me
norma energjie AC 220 V deri në 240 V.
Nëse nuk jeni të sigurtë, kontaktoni me
një elektriçist të kualifikuar.
- SIGUROHUNI që spina kryesore të jetë
futur plotësisht në prizë. Nëse spina nuk
është shtyrë plotësisht, një lidhje e lirë
mund ta mbinxehë dhe të shkaktojë
shok elektrik ose zjarr.
- MOS e prekni spinën apo prizën me
duar të lagura. Ekziston mundësia e
shokut elektrik.
- MOS e tërhiqni kabullin për të hequr
spinën nga priza. Përndryshe, ekziston
mundësia e dëmtimit të spinës që mund
të rezultojë në shok elektrik ose zjarr.
Për të parandaluar lëndimet
- Instalimi i pajisjes duhet të kryhet nga
agjenti i autorizuar për servis nga prodhuesi.
Nëse instalimi, testi i përdorimit dhe
inspektimi i pajisjes nuk kryhen duke ndjekur metodat e instalimit të theksuara
në këto udhëzime, prodhuesi nuk do të
mbajë përgjegjësi për ndonjë aksident
apo dëmtim që mund të ndodhë.
- MOS e çmontoni, riparoni apo
modifikoni pajisjen. Ekziston mundësia
e një keqfunksionimi që mund të
rezultojë në zjarr apo lëndim. Nëse riparimet janë të nevojshme, kontaktoni
Shërbimin e Autorizuar për Klientin.
- MOS e prekni ngarkesën me rroba
brenda në kazan derisa kazani të ketë
ndaluar plotësisht, pasi mund të lëndoheni. Mbajini fëmijët larg ngarkesës që
rrotullohet.
KUJDES
Kjo përshkruan çështje që mund
të shkaktojnë lëndime apo dëmtime në sendet përreth.
Përdorimi i përgjithshëm
- Kjo pajisje është e përshtatshme vetëm
për pëlhurat që mund të thahen në
tharëse me kondensnim.
- MOS aplikoni pesticide, spraj për
flokët apo deodorant në pajisje.
- MOS vendosni asnjë pajisje elektrike,
për shembull, TV, radio apo karikues
baterie mbi ose pranë pajisjes.
- MOS vendosni më shumë se
duhet rroba brenda në pajisje.
Kjo mund të shkaktojë dëmtimin e pajisjes.
- Zbutësit, ose produkte të ngjashme,
duhet të përdoren si është specifikaur
nga udhëzimet në paketimin e produktit.
Për të parandaluar lëndimet
- MOS u ngjisni mbi pajisje. Kjo mund
tiu shkaktojë lëndim ju apo dëme pajisjes.
- Mbajini gishtat larg dorezës së derës
kur ta hapni dhe mbyllni atë.
- MOS e rrëshkisni dorën (apo këmbën e
pambrojtur) poshtë pajisjes kur ajo
është në përdorim.
- Kontrolloni të gjithë rrobat dhe
hiqni të gjithë objektet si p.sh
thonj, kapëse, monedha, gjilpëra,
tela metali etj. Mund të shkaktohen dëmtime në rroba apo pajisje.
- TREGONI KUJDES të mos mbesin
rrobat midis guarnicionit të derës kur
ajo është e mbyllur. Kjo mund të
rezultojë në rrjedhje uji apo dëmtim të
rrobave.
Lexoni përpara përdorimit - 5
NH-P80S1_English.indb
5
2012/11/15
14:49:09
Lidhja elektrike (Vetëm në Britaninë e Madhe dhe Iralndë)
Për sigurinë tuaj, ju lutemi lexoni tekstin e mëposhtëm me
kujdes.
Kjo pajisje ka një spinë me tre koka për sigurinë
dhe komoditetin tuaj. Një siguresë prej
13-amper është vendosur në spinë.
Nëse duhet të zëvëndësohet siguresa,
ju lutemi sigurohuni që siguresa zëvëndësuese është 13-amper dhe është e miratuar
nga ASTA ose BSI në BS1362.
Kontrolloni për shenjën ASTA ose BSI
në trup të siguresës.
Nëse spina përmban një kapak sigurese të
lëvizshëm, ju duhet të siguroheni që të
rivendoset kur siguresa të jetë zëvëndësuar. Nëse ju humbet kapaku i siguresës,
spina nuk duhet të përdoret derisa të
vendoset një kapak i ri. Një kapak i ri
sigurese mund ta blini nga shitësi juaj
lokal.
Paralajmërim
Nëse spina është e papërshtatshme
për prizat e shtëpisë tuaj atëherë
siguresa duhet të hiqet dhe kabulli
të pritet dhe të hidhet në mënyrë të
sigurt.
Si të zëvëndësoni siguresën
Vendndodhja e siguresës varion sipas llojit
të spinës kryesore AC (figurat A dhe
B).
Kontrolloni spinën AC dhe ndiqni udhëzimet e mëposhtëme. Ilustrimet mund të
ndryshojnë nga spina aktuale AC.
Hapni kapakun e spinës me një vidë dhe
zëvëndësoni spinën dhe mbyllni apo
vendosni kapakun e siguresës.
- Figura A
- Figura B
Ekziston rreziku i një goditjeje të
fuqishme elektrike nëse kabulli i
prerpë vendoset në prizë 13-amper.
6 - Lexoni përpara përdorimit
NH-P80S1_English.indb
6
2012/11/15
14:49:10
Kontrolli i tharëses tuaj
Tharësja juaj me kondensim
Rezervuari i ujit
Tubi i shkarkimit të ujit
(shihni faqen 18)
(shihni faqet 27-28)
Kazani
Dera
Kabulli/
Spina
Hyrja e ujit të distiluar
Këmbëzat e rregullueshme
(shihni faqen 12)
(shihni faqen 26)
Kujdes
MOS përthyeni kabullin ndërkohë që pajisja është në përdorim.
Aksesorët
Sigurohuni që të gjithë aksesorët janë të përfshirë me pajisjen.
Çelësi (shihni faqen 26)
Për rregullimin e
këmbëzave.
Tubi zgjatues i shkarkimit
të ujit (shihni faqet 27-28)
Ibriku
(shihni faqen 12)
A
Përdorimi i koshit të tharjes (N-DB1) mund të reduktojë aromat nga
lodrat e mbushura, jastëkët, etj. (me intervale të rastësishme të
rifreskimit me avull), dhe për të tharë këpucët sportive etj. (me programin e kohëmatësit).
Aksesor opsional
Koshi i tharjes
(N-DB1)
Lexoni përpara përdorimit - 7
NH-P80S1_English.indb
7
2012/11/15
14:49:10
Përdorimi i butonave
9 10 11 12
Dry & Steam
Gentle Dry
Buzzer
Anti-crease
Drying Level
r/min
Time
Add Time
Speed
Eco
Cotton
/Colours
Extra Dry
Cupboard Dry
Iron Dry
Mixed
Cupboard Dry
Iron Dry
Easy-care
Extra Dry
Daily
Shirts
Steam Refresh
Business
Casuals
Rapid 40
Wool
On
Start/Pause
Cupboard Dry
Iron Dry
Outdoor/Sports
Timed prog.Warm
Child Lock
8
Off
7
6
5
4
1. Butonat e fuqisë
- Nëse nuk shtypni butonin Start
brenda 10 minutave pasi pajisja
është ndezur, pajisja do të fiket vetë
automatikisht.
- Ekrani më poshtë shfaqet për
10 sekonda pasi pajisja është
fikur. Ju nuk mund ta ndizni pajisjen derisa ekrani të zhduket.
2. Butoni Start/Pause
Shtypeni këtë buton për të filluar apo
ndërprerë programin e tharjes.
3. Çelësi i zgjedhjes së programeve
Përdoreni këtë çelës për të
zgjedhur programin më të mirë
për rrobat. (Shihni faqet
14-15.)
4. Butonat e funksioneve shtesë
Shtypni këto butonë për të shtuar
funksione programit për tu përshtatur
me rrobat. (Shihni faqen 9.)
5. Buton i kohës shtesë
Shtypeni këtë buton për të vendosur kohët shtesë për programet.
6. Butoni i kohës
Shtypeni këtë buton për kohën kur do
përfundojë tharja. (Shihni faqen 13.)
3
2 1
7. Butoni i shpejtësisë së centrifugës
Shtypeni këtë buton për të përzgjedhur
shpejtësinë përfundimtare të centrifugës (r/
min) përdorur për programin. Përdorni këtë
buton nëse koha e tharjes duhet të shfaqet
saktë në ekran.
8. Butoni i nivelit të
tharjes/Kyçi për fëmijët
- Shtypni këtë buton për të zgjedhur midis
5 niveleve të ndryshme të tharjes (1, 2,
3, 4, 5) për të Pambuktat, Kujdesin e
lehtë, të Përzierat, Rapid 40, dhe programet për veshjet sportive.
‘3’ është niveli i paracaktuar.
- Shtypeni dhe mbajeni shtypur këtë buton për të vendosur Kyçin për fëmijët.
Kontrollet do të kyçen. (Shihni faqen
9.)
9. Treguesi i kohës së mbetur
Ky tregues shfaq kohën e përafërt
derisa të përfundojë tharja. Për
shembull, ‘3:10’ nënkupton 3 orë dhe
10 minuta.
10. Treguesit paralajmërues
Këto indikatorë tregojnë gjëndjet
specifike.
- Paralajmërim për rezervuarin e ujit të
mbushur plot
- Paralajmërim për filtrin e bllokuar (Shihni
faqet 20-21.)
8 - Lexoni përpara përdorimit
NH-P80S1_English.indb
8
2012/11/15
14:49:11
Përdorimi i butonave
11. Indikatorët e proçesit
- Këto indikatorë tregojnë proçeset e
programeve. Proçeset janë Tharja
, Tharja për hekurosje, Tharja për
.dhe Tharja shtesë
dollap
- Pasi ka filluar tharja, indikatori i tharjes
fillon të pulsojë, dhe indikatorët e tjertë
të dritë ndizen në sekuenca nga lart
poshtë pasi është kompletuar çdo
proçes përkatës. Pasi programi ka
përfunduar, indikatori i tharjes fiket dhe
indikatori i proçesit të fundit mbetet i
fikur derisa pajisja fiket vetë, apo e fikni
ju.
12. Treguesi i avullit
- Ky indikator pulson ose ndizet gjatë
përdorimit të avullit.
Kyçi për fëmijët
Kyçi për fëmijët çaktivizon butonat
e kontrolleve.
Aktivizimi/çaktivizimi i kyçit për fëmijët
1. Ndizni pajisjen.
2. Përzgjidhni programin dhe funksionet shtesë, dhe më pas filloni
programin. (Shihni faqen 14.)
3. Shtypni dhe mbani shtypur butonin e nivelit të tharjes
simboli do të ndizet për të
treguar që është aktivizuar Kyçi për
fëmijët.
4. Për ta çaktivizuar, mbani shtyur butonin e nivelit të tharjes.
simboli zhduket kur anullohet funksioni i kyçit për fëmijët.
Paralajmërim
- MOS i lini fëmijët të pambikqyrur pranë
Funksionet shtesë
Në varësi të programit, ju mund të kombinoni funksionet e ndryshme shtesë.
Shënim
Disa funksione shtesë nuk mund të përdoren
me disa programe të caktuara. (Shihni faqet
16-17.)
Nëse zgjidhni një funksion të
padisponueshëm, do të tingëllojë një alarm.
Shtypni një ose më shumë nga butonet e funksioneve që dëshironi të
kombinoni.
Treguesit përkatës do të ndizen.
Funksioni
Tharja
delikate
Përshkrimi
Thahen në mënyrë delikate
rrobat me ajër të ngrohtë
afërsisht 45 ºC.
Parandalon rrudhosjen.
Antirrudhosje Pasi ka përfunduar tharja,
kazani rrotullohet në intervale prej 2 orësh.
Treguesit vazhdojnë të pulsojnë gjatë proçesit të Antirrudhosjes.
Shpejtësia Kohët e tharjes do të shkurto-
hen sesa kur funksioni Eco
(Ekologjik) të jetë vendosur.
Eco
Sinjalizuesi
Tharja zgjat më shumë por
konsumon më pak energji.
Kontrolloni cilësimin ON/
OFF. Ekrani fiket çdo herë
që shtypet butoni.
pajisjes.
- Mbajini kafshët shtëpiake larg pajisjes.
Lexoni përpara përdorimit - 9
NH-P80S1_English.indb
9
2012/11/15
14:49:11
Përpara se të filloni tharjen
Kontrolli përpara përdorimit
Përpara përdorimit të parë të pajisjes apo pas
një periudhe të gjatë mospërdorimi, kryeni
proçedurat e mëposhtëme nëse po përdorni
tubin zgjatues të shkarkimit të ujit.
1. Lidhni energjinë.
2. Sigurohuni që tubi zgjatues i
shkarkimit të ujit është pozi-cionuar
drejt një vend-shkarkimi.
Për më shumë detaje, shihni faqet
27-28.
Programi i veshjeve sportive/për
përdorim të jashtëm
Sigurohuni që artikulli që do të thani të thahet
me këtë program.
Ngarkesat delikate të rrobave
- Programi i të leshtave: 2 kg ose më pak
Peshat e përafërta
- Pulovër leshi: 400 g
Përgatitja e rrobave
Klasifikimi i rrobave
- Lexoni etiketat e tharjes së rrobave për
tiu ndihmuar që ti klasifikoni në
ngarkesa të ndryshme.
- Klasifikoni rrobat sipas ngjyrave, sipas
llojit të pëlhurave, gjëndjes së tharjes së
kërkuar, dhe përmbajtjes së lagështisë
në rroba. Kjo iu ndihmon të zgjidhni
programin, nivelin e tharjes dhe shpejtësinë e duhur të centrifugës për çdo
tharje.
- Kur thani artikuj me fibra të gjata, si p.sh
tapetët e banjës, mund të dalë shumë
pluhur, dhe grumbujt e pluhurit mund të
ngjiten nëpër artikuj të tjerë.
- Rrobat që lëshojnë ngjyrë duhet të thahen
veçmas.
Kontrolli i rrobave
- Kontrolloni që xhepat në rroba nuk
përmbajnë objekte që mund të dëmtojnë rrobat ose pajisjen.
- Bluza prej mëndafshi: 200 g
- Pantallonat: 400 g
Këshilla për tharjen e delikateve
Vendosja e rrobave në kazan
Palosini mbi njëra tjetrën.
Nëse rrobat tkurren
Hapeni veshjen plotësisht sipas
madhësisë origjinale mbi një tavolinë
hekurosjeje. Përdorni gjilpëra për rroba
për të ruajtur formën dhe madhësinë.
Më pas, përdorni një hekur për të nxjerrë
avull dhe lëreni të thahet.
- Shtrëngoni lidhëset në rroba dhe
mbyllni zinxhirët. Ktheni rrobat e
përziera dhe zinxhirët nga jashtë
brenda. Përndryshe, rrobat mund të
dëmtohen.
10 - Lexoni përpara përdorimit
NH-P80S1_English.indb
10
2012/11/15
14:49:12
Tharja
Rregullimi i tharjes
Cotton
Dry & Steam
Gentle Dry
Buzzer
Anti-crease
Drying Level
r/min
Time
Add Time
Speed
Eco
/Colours
Extra Dry
Cupboard Dry
Iron Dry
Mixed
Cupboard Dry
Iron Dry
Easy-care
Extra Dry
Daily
Shirts
Steam Refresh
Business
Casuals
Rapid 40
Wool
Off
On
Start/Pause
Cupboard Dry
Outdoor/Sports
Iron Dry
Timed prog.Warm
Child Lock
4
1. Hapni derën dhe vendosni rrobat
në kazan.
Për detaje rreth përgatitjes dhe klasifikimit të rrobave, shihni faqet 10, 14
dhe 15.
Kujdes
- Sigurohuni që asnjë rrobë atë
mos ngecë në derë.
- MOS e mbingarkoni kazannin.
Vëzhgoni kapacitetin e programit të përzgjedhur.
Mbingarkimi mund të shkaktojë dridhje të tepërta, dëmtim të pajisjes,
dhe më shumë rrudha për rrobat.
2. Mbyllni derën dhe shtypni butonin
On.
3. Rrotulloni çelësin e përzgjedhjes së
programeve për të zgjedhur programin. Do të shfaqet koha e tharjes.
3
25 2
4. Përzgjidhni funksionet opsionale.
- Funksionet shtesë (Shihni faqen 9.)
- Shpejtësia e centrifugës (Shihni faqen 8.)
- Niveli i tharjes (Shihni faqen 8.)
Për më shumë detaje rreth funksioneve të disponueshme dhe
cilësimeve për çdo program, shihni
faqet 16-17.
5. Shtypni butonin Start.
Pasi pajisja ka filluar, ngarkesa
peshohet. Pas rreth 3 minutash, një
kohë e re tharjeje do të shfaqet në
ekran. Nëse përzgjidhni programin e
të Leshtave apo Programin me kohën
e përcaktuar, ngarkesa me rroba nuk
peshohet.
Sinjalizuesi do të tingëllojë kur
programi të ketë përfunduar.
Për detaje rreth vendosjes së
sinjalizuesit, shihni faqen 9.
Hiqni ngarkesën dhe rregullojeni sërish
nëse është e nevojshme. Mos e lini në
kazan për shumë gjatë pasi të ketë përfunduar programi sepse rrob at mund të
rrudhosen shumë.
Drying Instructions - 11
NH-P80S1_English.indb
11
2012/11/15
14:49:12
Tharja & Avulli/Rifreskimi me avull
Vendosja e tharjes me avull
Dry & Steam
Buzzer
r/min
Time
Add Time
/Colours
Extra Dry
Cupboard Dry
Iron Dry
Mixed
Cupboard Dry
Iron Dry
Easy-care
Extra Dry
Casuals
Anti-crease
Drying Level
Cotton
Daily
Shirts
Steam Refresh
Business
Gentle Dry
Rapid 40
Speed
Eco
Wool
Off
On
Start/Pause
Cupboard Dry
Iron Dry
Outdoor/Sports
Timed prog.Warm
Child Lock
5
Kur të zgjidhni avullin, sigurohuni që
ta rimbushni me ujë.
- Blini ujë të distiluar nga një
farmaci, apo dyqane të tjera.
3
6 2
1. Hapni derën dhe vendosni rrobat në
kazan.
Për detaje rreth përgatitjes dhe klasifikimit
të rrobave, shihni faqet 10, 14 dhe 15.
2. Mbyllni derën dhe shtypni butonin
On.
3. Rrotulloni çelësin e përzgjedhjes së
programeve për të zgjedhur programin.
Do të shfaqet në ekran koha e tharjes.
- Sigurohuni që të përdorni ujë të
distiluar. Përdorimi i llojeve të tjera
të ujit do të shkaktojë bllokimin e
kanaleve të ajrit.
- Nëse filtri është i bllokuar me pluhur,
hiqeni dhe lajeni me një furçë, etj.
pulson në ekran,
4. Kur
hidhni ujin e distiluar ME
KUJDES për të parandaluar
rrjedhjet.
Kur uji është hedhur në sasinë e
specifikuar, sinjali bip do të dëgjohet
dhe do të shfaqet në ekran koha e
mbetur. (Shihni faqen 24.)
5. Përzgjidhni shpejtësinë e centrifugës. (Shihni faqen 16.)
6. Shtypni Start
Sinjalizuesi do të tingëllojë kur
programi të ketë përfunduar.
Për detaje rreth vendosjes së sinjalizuesit, shihni faqen 9. Hiqni rrobat
menjëherë dhe vendosni rrobat
që kanë tendenca të rrudhosen.
laundry
that tends to crease.
Kujdes
Pas përdorimit të programeve me
avull kazani mund të mbetet i nxehtë.
12 - Udhëzimet për tharjen
NH-P80S1_English.indb
12
2012/11/15
14:49:13
Kohëmatësi
Koha e kërkuar
Kohët varen sipas programeve, cilësimet e
nivelit të tharjed dhe cilësime të tjera që
janë përzgjedhur.
- Meqënëse kohët e shfaqura në ekran
ndryshojnë automatikisht sipas madhësive dhe niveleve të lagështisë dhe
temperaturave të ambjentit kohët mund
të mos ulen për pak çaste apo mund të
ulen papritur.
- Për programet që peshojnë automatikisht
ngarkesat (shihni kolonën “Ngarkesa e
peshuar“ në faqen 16), 3 minuta pasi
tharja ka filluar kohët e kërkuara mund të
shkurtohen.
- Kohët aktuale mund të ndryshojnë
nga kohët e shfaqura në ekran.
Ndryshimi i cilësimeve
gjatë tharjes
Nuk mund të ndryshohen cilësimet pasi
tharja ka filluar.
Konfigurimi i kohëmatësit
Ju mund të vendosni paraprakisht
kohën se kur do të përfundojë tharja.
Tharja mund të përfundojë përpara ose
pas kohëve të paracaktuara në varësi të
llojit të ngarkesës me rroba, temperaturës,
dhe përmbajtjes së lagështisë në rroba.
Vendosja e kohës së paracaktuar
Shtypni vazhdimisht butonin e Kohës
derisa koha e paracaktuar është shfaqur
në ekran. Koha e paracaktuar rritet me 1
orë sa herë shtypni butonin. Shtypni dhe
mbani shtypur butonin për të ndryshuar
kohën e paracaktuar
Programi
Kohët e
disponueshme
Të pambuktat/Me ngjyra
6 - 24 orë
Të përzierat
4 - 24 orë
Kujdesi i lehtë
4 - 24 orë
Progr. i paracaktuar
3 - 24 orë
Sportivet
4 - 24 orë
Të leshtat
1 - 24 orë
Rapid 40
3 - 24 orë
Rifreskimi me avull
2 - 24 orë
Tharja & Avulli
4 - 24 orë
Ndryshimi i një kohe të paracaktuar
1. Shtypni butonin Off, dhe më pas
shtypni butonin On.
2. Zgjidhni programin e dëshiruar dhe
funksionet shtesë.
3. Vendosni një kohë të paracaktuar.
Anullimi i një kohe të paracaktuar
Shtypni butonin Off. (Të gjitha cilësimet
do të anullohen.)
Kontrolli i kohës së paracaktuar
Shtypni butonin e kohës.
Udhëzimet për tharjen - 13
NH-P80S1_English.indb
13
2012/11/15
14:49:13
Përzgjedhja e një programi
Të pambuktat
Me ngjyrë
Shumë të thata
Të thata për dollap
Të thata për hekurosje
Kujdesi i lehtë
Shumë të thata
Të thata për dollap
Të thata për hekurosje
Të përziera
Të thata për dollap
Të thata për hekurosje
Rapid 40
Sportivet
Të leshtat
Programi me kohë
të paracaktuar
Mbulesa krevati
Mbulesa tavoline
Peshqirë të vegjël
dëshampër
Peshqir tip
sfungjeri
P eshqirë rrob-
Çorape
Të brendshme
Veshje pune
Veshje sportive
Fund/fustan
Pantallona
Xhup me kapuç
Bluzë
Programi
Këmishë
Përshkrimi dhe llojet e pëlhurave që mund të thahen
Ngarkesa
maks.
Për të pambuktat dhe të linjtat e bardha ose me ngjyra
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
 
―
 
  ―
―

―
―
  ― 
  ― 
―
  
8 kg
Për fibrat sintetike që nuk hekurosen, për të
pambuktat, apo pëlhurat e përziera
―
―
―


―

―
―
―
―
―
―
―
 ― ―
    
 
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
Për artikujt e përzier të bëra prej pambuku dhe pëlhurat
që kanë nevojë për kujdes të lehtë

 
―
―
―
 ―  
     ―
―
―
―
―
  ― 
―
  
4 kg
4 kg
Për tharjen e shpejtë të fibrave sintetike, të pambuktave
apo pëlhurave të përziera. Kohët e tharjes mund të mos
1.5 kg
jenë saktësisht 40 minuta në varësi të llojit të pëlhurës,
përmbajtjes dhe lagështisë.
Për pëlhurat të mbuluara me membranë, pëlhurat e papërshkueshme nga uji, veshjet për punë, rrobat e 2.5 kg
mbushura me lesh (xhaketa etj)
Për pëlhurat e leshta të përshtatshme për tharje me kondensim. Pëlhurat bëhen me push nëse nuk i thani. Hiqini 2 kg
rrobat sapo të përfundojë programi dhe lërini të thahen.
Për fibra të thara paraprakisht, me shumë shtresa, me
akrilik, dhe artikuj të vegjël, dhe për tharje pasuese.
4 kg
Koshin opsional të tharjes mund ta përdorni për të
tharë këpucë sportive, etj. (Shihni faqen 7.)
1 kg
14 - Udhëzimet për tharjen
NH-P80S1_English.indb
14
2012/11/15
14:49:14
Përzgjedhja e një programi
Programi
Ngarkesa
maks.
Përshkrimi
Tharja & Avulli
Vendosni rrobat brenda pasi ti keni larë. Tharja me avull
do të zvogëlojë krijimin e rrudhave.
Të përditshmet
Këmishat, bluzat, xhinset, çarçafët etj.
9 këmisha ose 2 artikuj me përmasa të mëdha
Këmishat
9 këmisha ose 9 bluza
2.5 kg
2 kg
Vendosni rrobat e thata.
Rifreskimi me avull Avullimi do të zvogëlojë formimin e rrudhave dhe rrobat do të rifreskohen. Aromat e pakëndshme do të zvogëlohen vetëm në ciklin Casual.
1.5 kg
Biznes
6 këmisha ose 6 bluza
Casual
1 xhaketë ose 1 këmishë
- Përdorimi i koshit opsional të tharjes mund të zvogëlojë
1 kg
aromat e lodrave prej pellushi, jastëkut, etj. (Shihni faqen 7.)
Shënim
• Ngarkesa më të vogla ju japin një rezultat më të mirë.
• Mos thani të leshtat, lëkurat dhe rrobat me pjesë të ngjitura metalike apo plastike,
gjithashtu xhaketat e vajisura dhe të dyllosura.
• Thani veçmas rrobat që mund të lëshojnë ngjyrë lehtësisht.
• When the programme is complete, remove the laundry immediately and put on hangers
laundry that tends to crease.
Pa hekurosje
Shtrydhja
shumë të trasha. Për shembull: peshqirë dhe
Tharje shtesë ―
―

―
Tharje
për dollap
―
―

―
Tharje për
hekurosje
   
mbulesa krevatesh. Mos përdorni nën-programet
për veshjet e qepura me shtizë apo të thurura
(Këmishat, të brendshmet dhe rrobat e foshnjave
për shembull) pasi kanë tendencën të tkurren.
Të thata për dollap
Për pëlhura të përgjithshme
Për shembull: pantallona, funde dhe fustane.
Të thata për hekurosje
Për të pambuktat apo të linjtat që dëshironi të
hekurosni. Shembull: mbulesa krevati dhe
mbulesa tavoline
Metodat e tharjes
Nënprogrami
Hekurosja
e lehtë
Për pëlhurat me shumë shtresa dhe pëlhurat
Hekurosja pas tharjes
Hekurosje
Përshkrimi i nën-programeve
Tharje shtesë
Shënim
Që rrobat të mos teren, duhet të mbështillen
derisa të hekurosen.
Udhëzimet për tharjen - 15
NH-P80S1_English.indb
15
2012/11/15
14:49:14
Detajet e Programeve
Programi
Të pambuktat
Me
ngjyra
Ngarkesa
e
peshuar
Cilësimi i paracaktuar
Niveli i tharjes 1) Shpejtësia e1)
centrifugës

3
1000
Tharje për
dollap
Tharje për
hekurosje
Tharje për
dollap
2:50 2)
1
2:20 2)
Tharje shtesë
Kujdes i
lehtë
Dryin
3:10 2)
Tharje shtesë
Tharje për
dollap
Tharje për
hekurosje
Koha e
përafërt
1:30

3
1000
1:10
1
0:50
1:30

3
1000
3
1000
0:40
1
Sportivet


3
1000
2:00
1
Të leshtat
―
―
―
0:15
―
Programi me kohë të paracaktuar
―
―
―
0:10
―
Të përditshmet
―
―
1000
1:40
―
Këmishat
―
―
―
1:30
―
Biznes
―
―
―
0:29
―
Casual
―
―
―
0:40
―
Të përzierat
Tharje për
hekurosje
Rapid 40
Tharje
&
Avull
Rifreskim
me avull
1
1:10
1) Nëse pajisja është përdorur qoftë edhe një herë, niveli i Tharjes dhe shpejtësia e
Centrifugës të vendosura në përdorimin e mëparshëm janë memorizuar.
2) Kur është vendosur funksioni i Shpejtësisë, koha e përafërt do të jetë 50 minuta më
pak se sa koha e vendosur këtu.
16 - Udhëzimet për tharjen
NH-P80S1_English.indb
16
2012/11/15
14:49:14
mate
e
Detajet e Programeve
Funksionet shtesë
Vendosja manuale
Shpejtësia e
Niveli i tharjes
centrifugës
Tharja delikate 3)
Antirrudhë
Shpejtësia3)
Eco
Vendosni
kohën
2)
1-5
500 - 1600




―
1-5
500 - 1600


―

―
1-5
500 - 1600


―

―
0
1-5
500 - 1600
―
―
1-5
500 - 1600
5
―
―


―
―
0
―
―
―

―
0
―
500 - 1600
―
―
―
0
―
―
―
―
―
9
―
―
―
―
―
0
―
―
―
―
―








―
0


2)
2)
0
0
0
0
0
the
4)
4)
―
―
―

―
―
―
―
3) Funksioni i Tharjes Delikate dhe funksioni i Shpejtësisë nuk mund të përdoren së
bashku. Një nga këto funksione mund të vendoset veçmas.
4) Funksioni i Tharjes Delikate është vendosur automatikisht. Edhe pse funksioni nuk mund
të përzgjidhet, drita treguese do të pulsojë.
Udhëzimet për tharjen - 17
NH-P80S1_English.indb
17
2012/11/15
14:49:14
Mirëmbajtja
Zbrazja e ujit
Pastrimi i pjesës së jashtme
Zbrazni ujin pas çdo tharjeje. Mos e
zbrazni ndërkohë që është duke u tharë.
Pastroni pjesën e jashtme të pajisjes me
një leckë të thatë dhe detergjent të butë.
për shembull, detergjent kuzhine dhe ujë
me sapun. Hiqni pluhurin dhe papastërtitë
që grumbullohen përreth pajisjes.
1. Tërhiqni rezervuarin e ujit dhe mbajeni të niveluar.
Paralajmërim
- MOS spërkasni ujë mbi pajisje.
- MOS përdorni pastrues kremozë,
hollues, apo produkte që përmbajnë alkool apo vaj parafine.
2. Hiqeni rezervuarin e ujit duke e
ngritur dhe e mbajtur dhe tërhequr
përpara në të njëjtën kohë.
Pastrimi i kazanit
Kazani dhe pjesët e tjera të inoksit mund të
pastrohen me një produkt të përshtatshëm
për inoks sipas udhëzimeve të prodhuesit.
Pastrimi i derës
Veproni si më poshtë:
- Hiqni ndonjë objekt që mund të jetë në
guarnicionin e derës.
- Fshini derën dhe guarnicionin për të
hequr pluhurin dhe papastërtitë.
3. Derdhni ujin.
4. Vendosni rezervuarin e ujit sërish në
pozicion derisa të puthitet plotësisht.
18 - Mirëmbajtja
NH-P80S1_English.indb
18
2012/11/15
14:49:14
Mirëmbajtja
Pastrimi i sensorëve të
lagështisë
Pastroni një herë në muaj.
Makina larëse është e pajisur me sensorë
lagështie prej inoksi. Ato masin se sa e
lagët është ngarkesa me rroba. Pas një
periudhe të gjatë përdorimi, një shtresë e
hollë smërçi mund të krijohet në sensorët e
lagështisë.
Vendndodhja e filtrave
Filtrat janë të vendosura në 3 vendndodhje.
1) Në derë (filtri i pluhurit)
2) Në hapjen e derës (korniza e filtrit)
3) Në pjesën e përparme të njësisë
së shkëmbimit të nxehtësisë (filtri i imët)
1) Filtri i pluhurit
Sensorët e lagështisë janë të vendosura
pranë hapjes së derës në pjesën e brendshme të kazanit.
Sensorët e lagështisë
2) Korniza
e filtrit
3) Filtri i imët (shihni
faqen 21)
1. Hapni derën.
2. Pastroni sensorët e lagështisë
duke përdorur një sfungjer të lagët
me sipërfaqje të ashpër.
Kujdes
MOS përdorni tel enësh apo
materiale të tjera gërryese.
Sigurohuni që të mund ti pastroni filtrat në intervalet e përcaktuara.
- Pastroni filtrin e pluhurit pas çdo program
tharjeje (shihni faqen 20).
- Pastroni filtrin e imët dy herë në muaj
(shihni faqen 21).
Pastroni kornizën e filtrit kur papastërti
grumbullohen në të (shihni faqen 20). Pastroni të gjithë filtrat çdo 10 përdorime.
Kujdes
Pajisja nuk duhet të përdoret nëse
ndonjë filtër është i dëmtuar apo nuk
është vendosur në vend.
Grumbullimi i tepërt i pluhurave dhe
papastërtive mund të shkaktojnë keqfunksionime.
Mirëmbajtja- 19
NH-P80S1_English.indb
19
2012/11/15
14:49:15
Mirëmbajtja
Pastrimi i filtrit të pluhurit
Pastroni filtrin e pluhurit pas çdo programi
tharjeje.
4. Vendosni filtrin e pluhurit në pozicionin origjinal.
1. Hapni derën, dhe më pas rrëshkisni
levën në pjesën e sipërme të derës.
Pastrimi shtesë
Hiqni pluhurin nga pjesa e zbrazur e
derës me një furçë apo fshesë me korent.
Pastrimi i kornizës së filtrit
Pastroni kornizën e filtrit kur papastërti grumbullohen në të.
1. Hapni derën, dhe më pas hiqni kornizën e filtrit nga pjesa e poshtme
e hapjes së derës.
2. Nxirrni jashtë filtrin e pluhurit
3. Fërkojeni dorën kundrejt filtrit për
të hequr pluhurat.
2. Kthejeni kornizën e filtrit poshtë për
të hequr papastërtitë.
Shplajeni filtrin në ujë të rrjedhshëm
dhe thajeni plotësisht.
Tregohuni të kujdesshëm të mos çani
rrjetën.
3. Vendoseni kornizën në pozicionin
origjinal.
20 - Mirëmbajtja
NH-P80S1_English.indb
20
2012/11/15
14:49:16
Mirëmbajtja
Pastrimi i filtrit të imët
Pastroni filtrin e imët çdo muaj.
4. Ndani filtrin e brendshëm nga kapaku i brendshëm.
Filtri i imët
1. Hapni panelin.
Kapaku i brendshëm
2. Rrotulloni levat në kapakun e brendshëm.
5. Pastroni filtrin e imët duke përdorur një fshesë me korent ose me
ujë.
6. Vendosni çdo pjesë në pozicionin e tij origjinal.
3. Tërhiqni dorezën për të hequr si
kapakun e brendshëm ashtu edhe
filtrin e imët.
Puthisni kapakun e brendshëm tek
vrimat e filtrit ndërkohë që i bashkoni të
dy pjesët bashkë.
Shënim
Për të hapur apo mbyllur levat në kapakun e brendshëm, referohuni figurës
së mëposhtëme.
MBYLLNI
HAPNI
Mirëmbajtja - 21
NH-P80S1_English.indb
21
2012/11/15
14:49:17
Lista e kontrollit të difekteve
Problemi
Pajisja nuk punon.
Shkaku
- Siguresa mund të jetë djegur ose qarku të jetë
dëmtuar.
- Spina mund të mos jetë vendosur si duhet në prizë.
- Mund të mos jetë shtypur butoni On.
- Butoni Start mund të mos jetë shtypur.
- Dera mund të mos jetë mbyllur si duhet.
Butonat nuk punojnë
- Cilësimet nuk mund të ndryshohet ndërkohë që tharja
është në vazhdim. Për të ndryshuar cilësimet, fikeni dhe
ndizeni pajisjen. Më pas, rivendosni sërish cilësimet.
- Kyçi për fëmijët nuk mund të aktivizohet. (Shihni faqen 9.)
Tharja fillon dhe ndalon
vazhdimisht.
Rrobat nuk janë tharë
mjaftueshëm. (Disa pjesë
janë të lagura.)
- Ky nuk është keqfunksionim; kazani rrotullohet
ngadalë dhe ndalon vazhdimisht kur funksioni “Antirrudhë” është vendosur.
- Ngarkesa me rroba mund të jetë shtuar në kazan gjatë tharjes.
- Rrobat mund të jenë ngatërruar me njëra tjetrën.
- Rrobat mund të jenë tepër të rënda.
- Provoni të vendosni programin me kohë të paracaktuar për
ngarkesa të vogla me fibra sintetike të vogla ose thajini
bashkë me artikuj të mëdhenj.
- Sensorët e lagështisë mund të jenë të ndotur.
(Shihni faqen 19.)
Tharja zgjat shumë.
- Rrobat mund të jenë shumë të lagëta.
- Rrobat mund të jenë ngatërruar me njëra tjetrën.
- Rrobat mund të jenë tepër të rënda.
- Rroba që thahen shpejt dhe rroba që thahen ngadalë
mund të jenë vendosur për tu tharë së bashku.
- Temperatura e ambjentit të ajrit mund të jetë tepër e ulët.
Artikujt me fibra sintetike ngarkohen me
elektricitet statik pas
tharjes.
- Zvogëloni shkarkimet e elektricitetit statik duke shtuar
zbutës rrobash për të larë rrobat gjatë cikleve përfundimtare të shplarjes.
Një artikull i vogël, për
shembull, një kopsë, ka
rënë në vrimën e kornizës
së filtrit
- Nxirreni artikullin jashtë duke hapur panelin e përparmë të njësisë së shkëmbimit të nxehtësisë njësoj
sikur të jeni duke pastruar filtrin.
22 - Zgjidhja e problemeve
NH-P80S1_English.indb
22
2012/11/15
14:49:17
Lista e kontrollit të difekteve
Problemi
Shkaku
Treguesi i paralajmërimit
të filtrit të bllokuar po pulson edhe pse asnjë nga
filtrat nuk janë bllokuar.
- Ky nuk është keqfunksionim; treguesi i filtrit të bllokuar
pulson për të kujtuar përdoruesin që të pastrojë filtrat pas
programit të 10të të tharjes (dy herë në muaj). Treguesi
mund të pulsojë edhe nëse filtrat janë pastruar.
Ndryshojnë kohët e mbetura të shfaqura në ekran.
- Koha e mbetur vlerësohet dhe korrigjohet vazhdimisht.
Prandaj, koha e shfaqur në ekran mund të ndryshojë.
Ndryshon zhurma e
përdorimit.
- Kjo është normale; ndryshimi shkaktohet nga kushtet e fikjes dhe ndezjes së kompresorit dhe pompës së shkarkimit
‘0’ mbetet në ekran pasi ka
përfunduar programi.
- Ky nuk është keqfunksionim; pa qënë vendosur funksioni Anti-rrudhë, pajisja fiket automatiksiht 2 orë pasi
ka përfunduar programi.
Llampa brenda në kazan
është fikur.
- Llampa ndizet për 10 minuta kur dera është e hapur
pasi ka përfunduar programit. Për të aktivizuar llampën
sërish, ndizni pajisjen, dhe më pas hapni derën.
Llampa brenda në kazan
nuk ndizet.
- Nëse kanë kaluar 2 orë pasi programi është përfunduar, llampa nuk do të ndizet, derisa pajisja të fiket vetë
automatikisht.
Tharja ka përfunduar me
funksionin Anti-rrudhë të
vendosur tek OFF, por
treguesi ka mbetur i ndezur.
- Për sigurinë tuaj, tharësja ftohet brenda kazanit. Indikatori tregues i funksionit Anti-rrudhë pulson gjatë
kësaj periudhe.
Nuk është arritur efekti i
programit të avullit.
- Ngarkesa me rroba mund të jetë tejmbushur. (Shihni faqen 15.)
- Kanali i avullit mund të ketë ngrirë.
Zgjidhja e problemeve - 23
NH-P80S1_English.indb
23
2012/11/15
14:49:17
Ekrani i difekteve
Ekrani i difekteve
Dera është e hapur
Nuk shkarkon
Temperaturë
ambjenti jo-normale
Mungesë uji
të distiluar
Çfarë të bëni
Sigurohuni që dera është mbyllur si duhet.
Mbylleni derën në mënyrë të sigurt dhe shtypni
butonin Start.
Zbrazni ujin nëse rezervuari është plot. (Shihni faqen 18.) Vendoseni tubin e shkarkimit të ujit si duhet. (Shihni faqen 27-28.)
Pas proçedurave të mësipërme, ndizeni sërish dhe shtypni butonin
Start.
Përdoreni pajisjen në një temperaturë ambjenti që varion nga 5 ºC
- 35 ºC.
Shtoni ujë të distiluar pasi sasia është e pamjaftueshme. (Shihni faqen 12.)
Kur mbushet deri në sasinë e specifikuar, do të dëgjohet
një tingull bip dhe do të shfaqet në ekran koha e mbetur.
Kërkohet inspektim.
Hiqni spinën. Më pas, kontaktoni Shërbimin e Klientit dhe i
shpjegoni përmbajtjen e shfaqur në ekran (Numrin me 2-shifra
pas shkronjës H).
24 - Zgjidhja e problemeve
NH-P80S1_English.indb
24
2012/11/15
14:49:17
Zgjedhja e vendndodhjes së duhur
Transporti i pajisjes
Nëse pajisja do të transportohet me
një rrafsh të pjerrët, thjesht anojeni
drejt rezervuarit të ujit por jo më
shumë se 90 gradë.
Vendi i duhur për pajisjen
Sigurohuni që ka mjaftueshëm hapësirë për
pajisjen dhe hapjet në bazë nuk janë të
bllokuara për ventilimin.
561
Ana e
rezervuarit të
ujit
845

Maks. 90°
Pjesa
e pasme

Pjesa e
përparme
Maks. 90°
Pajisja duhet të mbahet nga 2 ose më
shumë persona.
536
596
491
593
625
Përmasat në milimetra
51
Ju duhet një vend të paktën 60 cm të
gjerë. Të paktën 2 mm hapësirë në anë,
dhe 3 mm hapësirë mbi pajisjen, janë të
nevojshme. (Nëse përdorni një tub
zgjatues për shkarkimin e ujit, lini pak
hapësirë në pjesën e pasme për tubin që
të mos shtypet.)
Paralajmërim
Filloni duke e anuar pajisjen mbrapa. Një
person duhet të qëndrojë pas saj, duke mbajtur pjesën e pasme të panelit të përparmë.
Personi tjetrë duhet të mbajë këmbëzat e
poshtme në pjesën e përparme.
Pajisja nuk duhet të instalohet pas
një dere që kyçet, një derë rrëshkitëse apo një derë me dorezën në
anën e kundërt të asaj të pajisjes,
në një mënyrë që hapja e plotë e
derës së pajisjes të pengohet.
Kjo do të parandalojë që fëmijët të
ngecin në kazan.
Kujdes
Nëse pajisja nuk është
transportuar si është përshkruar,
atëherë duhet lënë të qëndrojë për
të paktën 1 orë përpara se të lidhet me furnizimin me energji.
Përndryshe, pompa e nxehtësisë
mund të dëmtohet.
Kujdes
- MOS e instaloni pajisjen në dritë
direkte të diellit, apo në një vend
ku temperatura arrijnë ngricat ose
janë jashtëzakonisht të larta.
- Paneli hyrës së ajrit të ftohtë në
pjesën e përparme të pajisjes nuk
duhet të bllokohet apo të
mbulohet, nga një kosh rrobash,
pasi kjo mund të shkaktojë keqfunksionim.
Udhëzimet për instalim - 25
NH-P80S1_English.indb
25
2012/11/15
14:49:17
Zgjedhja e vendndodhjes së duhur
Instalimi i pajisjes
në mobilje
Ju duhet një hapësirë të paktën 60 cm
e gjerë. Të paktën 2 mm hapësirë në
anë, dhe 3 mm hapësirë lart dhe në
pjesën e pasme të pajisjes, janë të
nevojshme.
Nivelimi i pajisjes
Përdorimi i një leve ju ndihmon të
bëni rregullime.
Për të rregulluar këmbëzën, përdorni
fundin ‘A’ të çelësit.
A
- Banaku sipër pajisjes duhet të jetë
montuar fort në mobiljen ku është
mbështetur.
Nyja
- Duhet ta keni kabullin lehtësisht të
arritshëm pas instalimit.
Kapaku metalik
Këmbëza
1. Në secilën këmbëz, lironi nyjen
duke e rrotulluar në kahun orar.
2. Rregulloni çdo këmbëz duke
e rrotulluar në kahun orao
ose anti-orar.
3. Përdorni një levë për tu siguruar
që pajisja është niveluar si duhet.
4. Shtrëngoni çdo nyje duke e rrotulluar në kahun anti-orar.
Kujdes
Sigurohuni që të gjithë nyjet të
jenë shtrënguar fort dhe këmbëzat
të jenë vidhosur në pajisje.
Nëse i zhvidhosni këmbëzat, pajisja
do të lëvizë.
Kapaku metalik (AXW4595-7SR0)
Kujdes
Në vënd të kapakut standart të
panelit, kontaktoni një teknik që tiu
instalojë kapakun metalik.
Tharësja mund të montohet mbi një makinë
larëse Panasonic duke
përdorur setin montues
të larëses-tharëses (NSKT100).
- Aksesor Panasonic i
disponueshëm me
porosi.
Lexoni me kujdes udhëzimet e instalimit të
përfshira me setin.
Tharësja
Larësja
26 - Udhëzimet për instalim
NH-P80S1_English.indb
26
2012/11/15
14:49:17
Lidhja e tubave dhe Furnizimit me energji
Ndiqni udhëzimet në këtë seksion për të parandaluar rrjedhjet e ujit. Nëse nuk jeni të
sigurtë, kontaktoni një agjent servisi tiu lidhë tubat.
Gjatësitë e tubave dhe kabujve
Lidhjet e anës së majtë
Lidhjet e anës së djathtë
~ 90 cm
~ 150 cm
Lidhja me furnizimin me
energji
Pllakëza e emrit
~ 135 cm
~ 140 cm
Lidhja e tubit zgjatues të
ujit
Kujdes
MOS përthyeni, tërhiqni apo përdridhni tubin e shkarkimit.
Rezervuari i ujit nuk kërkon zbrazjen e ujit
kur uji shkarkohet në mënyrë të jashtme.
1. Rrëshkisni mengenën e sustës, dhe
më pas shkëpusni tubin e shkarkimit
të ujit nga njësia me një palë pinca.
Kujdes
Pllakëza e emrit tregon energjinë
për të cilën pajisja ka nevojë.
Sigurohuni që specifikimet në
pllakëz përputhen me vlerat e
rrjetit elektrik të shtëpisë tuaj.
2
1
Shkarkoni ujin brenda tubit të
shkarkimit.
Udhëzimet për instalim - 27
NH-P80S1_English.indb
27
2012/11/15
14:49:18
Lidhja e tubave dhe Furnizimit me energji
2. Lidhni tubin e shkarkimit të ujit me
tubin zgjatues të ujit, dhe më pas
fiksoni mengenën e sustës në të.
- Lidhja e anës së majtë
Për një lidhje të anës së majtë,
rekomandohet modeli i parë.
2
1
3. Zgjateni tubin zgjatues të shkarkimit
të ujit në anën e djathtë (si tregohet
në pjesën e përparme të njësisë) dhe
anojeni sipas një prej modeleve të
mëposhtëme.
- Lidhja e anës së djathtë
- Kur përdorni tubin e shkarkimit të ujit,
uji mund të shkarkohet në lartësinë e
pajisjes (afërsisht 85 cm) nga pompa
e shkarkimit të kësaj pajisjeje.
85 cm
- Lidhja e anës së pasme
- Mos e rrotulloni tubin gjatë përdorimit.
Gjithashtu, mos e vendosni tubin nëse
është i përthyer apo i përdredhur. Uji
mund të mos shkarkohet si duhet.
Kujdes
MOS lejoni që koka e tubit të
zhytet në ujin e shkarkuar.
Kjo mund të bëjë që uji të rrjedhë
mbrapsh në pajisje.
28 - Udhëzimet për instalim
NH-P80S1_English.indb
28
2012/11/15
14:49:18
Kontrolli pas instalimit
Lista e kontrollit të instalimit
4)
1)
2) 3)
1) Vendndodhja
Ndodhet pajisja në një sipërfaqje
të sheshtë e të qëndrueshme?
A punon pa u dridhur?
2) Këmbëzat e rregullueshme
Janë vidhosur si duhet në pajisje?
2) 3)
2) 3)
3) Gominat
A janë të niveluara?
Nëse pajisja nuk është e niveluar,
mund të dëgjohen tinguj anormalë kur
uji të shkarkohet.
4) Furnizimi me energji
Është priza e rrjetit elektrik e pajisur me
voltazh AC 220 V deri në 240 V?
Testi i përdorimit pas instalimit
Kontrolloni nëse ka zhurmë PA rroba në
kazan.
1. Mbyllni derën.
2. Shtypni butonin On.
3. Shtypni butonin Start.
Kontrolloni nëse ka zhurmë anormale. Nëse ka, sigurohuni që pajisja
është e niveluar.
Pasi të keni zgjidhur problemet me
zhurmat, përsërisni testin.
Udhëzimet për instalim - 29
NH-P80S1_English.indb
29
2012/11/15
14:49:19
Konsumi i energjisë
Programi
Të pamTë thata
buktat /
për dolMe ngjyra lap
Funksioni Ngarshtesë
kesa
Eco
Shpejtësia
Të thata
për
hekurosje
Kujdes i
lehtë
Të thata
për dollap
Dry
Të
thata
për hekurosje
Shpejtësia e
centrifugës në një
makinë larëse
Konsumi i
energjisë
Koha
(min.)
1600 r/min
1.47 kWh
2:30
1000 r/min
1.67 kWh
2:50
4 kg
1000 r/min
1.05 kWh
1:50
8 kg
1600 r/min
1.60 kWh
1:42
1000 r/min
1.80 kWh
2:02
1600 r/min
1.17 kWh
2:00
1000 r/min
1.37 kWh
2:20
1600 r/min
1.30 kWh
1:10
8 kg
Eco
8 kg
Shpejtësia
8 kg
1000 r/min
1.50 kWh
1:30
Eco
4 kg
1000 r/min
0.70 kWh
1:10
Eco
4 kg
1000 r/min
0.60 kWh
0:50
1) Rezultatet këtu përputhen me EN 61121. Çdo rezultat tregon vlerën e kërkuar deri në
përfundim të secilit program me Nivelin e Tharjes 3 dhe proçesin e vendosur Anti-rrudhë.
Konsumi i energjisë dhe koha gjatë proçesit Anti-rrudhë nuk janë të përfshirë.
2) Konsumi i energjisë, dhe kohët e treguara në tabelë, mund të variojnë sipas
ndryshimeve të temperaturës së dhomës, llojit dhe sasive të ngarkesës me rroba,
luhatjeve të tensionit, dhe cilat funksione shtesë janë përdorur.
3) Opsioni Eco për të Pambuktat/Me ngjyra - Të thata për dollap është i përshtatshëm për
tharjen e rrobave të pambukta të lagëta normal dhe është programi më efikas për të
pambuktat në lidhje me konsumin e energjisë.
4) Për etiketën e produktit në përputhje me Legjislacionin e BE 1061/2010, ju lutemi
kontrolloni në http://www.panasonic.co.uk
30 - Udhëzimet për instalim
NH-P80S1_English.indb
30
2012/11/15
14:49:19
Specifikimet
Specifikimet
Nr. i modelit.
NH-P80S1
220 - 240 V
Vlera e voltazhit
50 Hz
Vlera e frekunecës
Inputi maksimal i energjisë
1100 - 1320 W
Fikur 0.18 W
Ndezur 1.36 W
Konsumi i energjisë
Pesha e produktit
58 kg
Masa maksimale e rrobave të thara
Përmasat e pajisjes
8 kg
596 mm (Gj) x 625 mm (Th) x 845 mm (L)
Qëndra e Shërbimit për Klientin
Frigorifer me ngrirje, Makinë larëse, dhe Tharëse me kondensim
Ju lutemi vini re, nuk mund tiu asistojmë me telefonatat për pajisje Audio Vizuale dhe
pajisje të tjera Elektroshtëpiake në këtë linjë.
Nga e Hëna në të Premte
9:00 - 17:00
0844 844 3899
10:00 - 16:00
9:00 - 17:00 Nëse telefononi nga Republika e Irlandës,
Nga e Hëna në të Premte
ju lutemi telefononi
(Për Republikën e Irlandës)
01 289 8333
E Shtune dhe e Dielë
Udhëzimet për instalim - 31
NH-P80S1_English.indb
31
2012/11/15
14:49:19
Web Site: http://panasonic.net
Pursuant to the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
© Panasonic Corporation 2012
NH-P80S1_English.indb
32
H9901-490
Printed in China
H1112-0
H9901-49000
2012/11/15
14:49:19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement