Aeg-Electrolux KM9800E-M User manual

Aeg-Electrolux KM9800E-M User manual
KM9800E
Instrukcja obsługi
Piekarnik elektryczny
do zabudowy
2
Drogi Kliencie
Dziękujemy za wybranie jednego z naszych wysokiej jakości
produktów.
Zakupione urządzenie pozwoli Państwu doświadczyć doskonałego
połączenia funkcjonalnej konstrukcji z najnowocześniejszą
technologią.
Ponieważ jako firma wyznaczamy najwyższe standardy doskonałości,
przekonają się Państwo, że produkowane przez nas urządzenia
stworzono w celu zagwarantowania najlepszych parametrów pracy
oraz sterowania.
Dodatkowo, każde z naszych urządzeń zaprojektowano z myślą o
ochronie środowiska oraz oszczędności energii.
W celu zapewnienia optymalnej i niezawodnej pracy naszych urządzeń
prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. Pozwoli to
efektywnie i optymalnie korzystać z dostępnych funkcji urządzenia.
Zalecamy zachować niniejszą instrukcję do wglądu w przyszłości. W
przypadku przekazania lub sprzedaży urządzenia, instrukcję należy
przekazać nowemu użytkownikowi.
Życzymy dużo zadowolenia z nowego urządzenia.
W niniejszej instrukcji użyte zostały następujące symbole:
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oraz
prawidłowej eksploatacji urządzenia.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Spis treści
3
Spis treści
315 7864 21-A-11032008
Instrukcja obsługi
6
Wskazówki bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo elektryczne
Bezpieczeństwo dzieci
Bezpieczeństwo podczas użytkowania
Kuchenka mikrofalowa
W jaki sposób można uniknąć uszkodzeń urządzenia
Nie używać urządzenia…
6
6
6
7
7
9
10
Opis urządzenia
Widok całkowity
Panel sterowania
Wyposażenie piekarnika
Akcesoria piekarnik
11
11
12
12
13
Przed pierwszym użyciem
Ustawianie i zmiana ustawień zegara
Pierwsze czyszczenie
W ten sposób zapoznają się Państwo z urządzeniem.
13
13
14
15
Obsługa piekarnika
Elektroniczne sterowanie piekarnikiem
Funkcje piekarnika
Kuchenka mikrofalowa
Funkcja "Kombi"
Szybkie uruchomienie kuchenki mikrofalowej
Wskazówki dotyczące ustawiania mocy
Użycie rusztu
Funkcje dodatkowe
Programy kuchenki mikrofalowej
Funkcja pamięci
Funkcje zegara
Minutnik
Czas trwania funkcji kuchenki mikrofalowej min
Czas trwania
Koniec
Kombinacja: czas trwania i koniec
15
15
18
19
21
22
23
24
25
25
26
28
29
30
31
32
33
4
Spis treści
Dalsze funkcje
Wyłączanie wyświetlacza
Zabezpieczenie przed dziećmi
Ton przycisków
Automatyczne wyłączenie
34
34
35
36
36
Zastosowania, tabele i rady
Grill
Tabela grillowania
Kuchenka mikrofalowa
Wskazówki dotyczące użytkowania
Odpowiednie naczynia i materiały
Tabela czasu gotowania/pieczenia w kuchence mikrofalowej
37
37
37
37
37
39
Czyszczenie i konserwacja
Zewnętrzna strona urządzenia
Wnętrze piekarnika
Wyposażenie
Drabinki
Demontaż drabinek
Wkładanie drabinek
Oświetlenie wnętrza piekarnika
51
51
51
52
52
52
53
53
Co zrobić, gdy...
54
Instrukcja montażu
Wskazówki dla instalatora
56
56
Recykling
61
Serwis
61
Warunki gwarancyjne
62
Gwarancja Europejska
64
www.electrolux.com
64
40
Tabela dla funkcji "Kombi"
45
Rady dotyczące przyrządzania potraw w kuchence mikrofalowej
48
Potrawy testowe zgodnie z normą IEC 60705
49
Programy
49
Spis treści
5
Może ulec zmianie bez powiadomienia
6
Wskazówki bezpieczeństwa
Instrukcja obsługi
Wskazówki bezpieczeństwa
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa!
Uważnie przeczytać i zachować do przyszłego stosowania!
Bezpieczeństwo elektryczne
• Podłączenie urządzenia może wykonać tylko uprawniony
specjalista.
• W przypadku zakłóceń lub uszkodzeń urządzenia: wykręcić
bezpieczniki lub wyłączyć je.
• Jeżeli uszczelka drzwiowa i powierzchnia uszczelniająca jest
uszkodzona, urządzenia nie wolno użytkować, dopóki usterka nie
zostanie usunięta.
• Naprawy urządzenia mogą być wykonywane tylko przez specjalis‐
tów. Niefachowe naprawy mogą spowodować poważne niebezpie‐
czeństwa. W przypadku konieczności naprawy należy zwrócić się do
naszego serwisu lub do sprzedawcy.
Bezpieczeństwo dzieci
• Dzieci zasadniczo nie powinny przebywać w pobliżu piekarnika.
Należy się upewnić, że bawiące się dzieci nie manipulują przy ele‐
mentach urządzenia.
• Jedzenie dla małych dzieci w słoiczkach lub butelkach należy pod‐
grzewać bez wieka lub zamknięcia. Po podgrzaniu należy je dobrze
wymieszać lub wstrząsnąć, aby uzyskać równomierną temperaturę.
Przed podaniem dziecku jedzenia należy koniecznie sprawdzić
temperaturę.
• Podczas korzystania z grilla (samego lub w połączeniu z kuchenką
mikrofalową) okienko wziernikowe ulega silnemu nagrzaniu. Z tego
powodu małe dzieci nie powinny się zbliżać do drzwiczek urządzenia.
• Małych dzieci nie należy nigdy pozostawiać bez opieki podczas eks‐
ploatacji urządzenia
Wskazówki bezpieczeństwa
7
• To urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przed dziećmi.
Bezpieczeństwo podczas użytkowania
• Urządzenie może być używane tylko do wypieku ciast, pieczenia i
smażenia potraw na użytek domowy.
• Należy zachować ostrożność podczas podłączania urządzeń elek‐
trycznych do gniazd wtykowych w pobliżu piekarnika. Przewody
przyłączeniowe nie mogą zaklinować się pod gorącymi drzwiami
piekarnika.
• Uwaga: Ryzyko oparzeń! Podczas pracy wnętrze piekarnika jest
gorące.
• Jeżeli w piekarniku znajdują się produkty zawierające alkohol, może
dojść do powstania łatwopalnej mieszanki alkoholu z powietrzem. W
takim przypadku należy ostrożnie otworzyć drzwiczki. Nie wolno w
pobliżu powodować iskier, zbliżać się z żarem, ani z ogniem.
• Niniejsze urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w
tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych
lub umysłowych, ani przez osoby niedoświadczone lub
nieposiadające wystarczającej wiedzy, chyba że obsługują one urzą‐
dzenie pod nadzorem lub po przeszkoleniu na temat prawidłowej
obsługi przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Informacja na temat akrylamidu
Zgodnie z najnowszymi naukowymi ustaleniami, podczas
intensywnego smażenia żywności, zwłaszcza produktów zawierają‐
cych skrobię, powstaje substancja zwana akrylamidem, która może
zagrażać zdrowiu. W związku z tym zaleca się, aby piec w możliwie jak
najniższych temperaturach i nie przyrumieniać zbyt mocno potraw.
Kuchenka mikrofalowa
• Urządzenie należy włączać tylko wtedy, gdy w komorze piekarnika
znajduje się potrawa. Bez włożonej potrawy istnieje ryzyko przecią‐
żenia urządzenia.
• Używać tylko naczyń przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych
(patrz rozdział Zastosowania, tabele i rady: Odpowiednie naczynia i
materiały).
8
Wskazówki bezpieczeństwa
• W celu ochrony urządzenia przed korozją komory piekarnika lub
drzwiczek spowodowaną parą wodną (kondensatem) po każdym
użyciu należy je dokładnie wytrzeć do sucha.
• Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy w jednorazowych po‐
jemnikach z plastiku, papieru lub innych łatwopalnych materiałów
podgrzewane są lub pieczone jakiekolwiek potrawy.
• W przypadku powstawania dymu należy trzymać urządzenie
zamknięte. Wyłączyć urządzenie i odciąć od niego dopływ prądu. W
żadnym wypadku nie należy korzystać z urządzenia, gdy nie działa
ono sprawnie.
• Aby uniknąć opóźnienia zagoto‐
wania, podczas podgrzewania
płynów do naczynia należy za‐
wsze włożyć łyżeczkę lub . W
przypadku opóźnienia zagotowa‐
nia temperatura wrzenia zostanie
osiągnięta bez powstawania cha‐
rakterystycznych bąbelków.
Już przy niewielkich wstrząsach urządzenia płyn może wykipieć lub
zacząć pryskać. Ryzyko oparzeń!
• Produkty ze "skórką" lub "łuską",
takie jak ziemniaki, pomidory,
kiełbaski, należy kilkukrotnie na‐
kłuć widelcem, aby nie
"wybuchły".
• Upewnić się, że podczas gotowa‐
nia/podgrzewania potraw
osiągnięta zostanie temperatura
min. 70°C. Należy przy tym prze‐
70
strzegać zaleceń dotyczących
min 70 C
mocy i czasu podanych w tabeli.
0
Do mierzenia temperatury
potrawy nie wolno nigdy używać
termometru rtęciowego lub
cieczowego.
• Potrawy podgrzewane w kuchence mikrofalowej oddają ciepło do
naczyń. Należy używać rękawicy kuchennej lub ściereczki do na‐
czyń!
Wskazówki bezpieczeństwa
9
• Nie przegotowywać potraw poprzez zbyt duże ustawienie mocy i
czasu. Potrawy mogą się wówczas nadmiernie wysuszyć, przypalić,
a nawet zapalić.
• Podczas pracy urządzenia komora piekarnika grzałka grilla oraz ak‐
cesoria ulegają silnemu nagrzaniu. Należy o tym pamiętać podczas
obsługi piekarnika i używać rękawicy kuchennej lub ściereczki do
naczyń. Ryzyko oparzeń!
• Przedmioty metalowe muszą być oddalone od ścianek i drzwiczek
piekarnika o co najmniej 2 cm. W przeciwny wypadku może dojść do
przypadkowego wyładowania elektrycznego, które może uszkodzić
urządzenie.
• Jeżeli nie podano inaczej, nie należy używać folii aluminiowej.
• Nie dopuszczać, aby pomiędzy drzwiczkami a ich obramowaniem
znalazły się jakiekolwiek przedmioty.
• Należy utrzymywać w czystości uszczelkę drzwi, powierzchnię
uszczelniającą oraz wnętrze urządzenia. Brak czystości urządzenia
może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
• W piekarniku nie wolno przechowywać żadnych łatwopalnych przed‐
miotów. Mogłyby zapalić się podczas jego włączania.
W jaki sposób można uniknąć uszkodzeń urządzenia
• Podczas pieczenia nie wolno stawiać na spodzie piekarnika żadnych
przedmiotów ani przykrywać żadnych części piekarnika folią
aluminiową. Może to prowadzić do nadmiernego wzrostu
temperatury, co może uszkodzić emaliowaną powłokę piekarnika.
• Soki owocowe kapiące z blachy do pieczenia pozostawiają niedające
się usunąć plamy. Z tego względu do bardzo wilgotnych ciast należy
stosować głębokie blachy.
• Nie obciążać otwartych drzwi piekarnika.
• Nigdy nie należy wlewać wody bezpośrednio do wnętrza
rozgrzanego piekarnika. Może to spowodować uszkodzenia i prze‐
barwienia emaliowanej powłoki piekarnika.
• Użycie siły, zwłaszcza na krawędzie przedniej szyby, może spowo‐
dować pęknięcie szkła.
• W piekarniku nie wolno przechowywać żadnych palnych przedmio‐
tów. Mogłyby one zapalić się podczas włączania piekarnika.
10
Wskazówki bezpieczeństwa
• W piekarniku nie wolno przechowywać żadnych wilgotnych artykułów
spożywczych. Może to spowodować uszkodzenia emalii.
• Po wyłączeniu wentylatora chłodzącego nie przechowywać w
piekarniku żadnych odkrytych potraw. We wnętrzu piekarnika lub na
szybie drzwi może skraplać się wilgoć, która również może osadzać
się na meblach.
Informacja dotycząca powłoki emaliowanej
Przebarwienia emaliowanej powłoki piekarnika, spowodowane użytko‐
waniem urządzenia, nie wpływają negatywnie na przydatność
piekarnika do zwykłego stosowania lub do stosowania zgodnego z
umową. Nie stanowią one usterki w rozumieniu przepisów prawa
gwarancyjnego.
Nie używać urządzenia…
... do gotowania jaj w skorupce (w
przypadku jajek sadzonych należy
najpierw dotknąć żółtka) i ślimaków
winniczków, ponieważ mogą one wy‐
buchnąć.
oleju spożywczego (fondue, potrawy
smażone) iwysokoprocentowych na‐
pojów alkoholowych: Niebezpieczeń‐
stwo samozapłonu! Niebezpieczeń‐
stwo wybuchu!
... Do podgrzewania mocno zamknię‐
tych pojemników, np. konserw, bute‐
lek, zakręcanych słoików.
... Do suszenia zwierząt, tkanin, pod‐
uszeczek wypełnionych ziarnami lub
żelem i innych materiałów łatwopal‐
nych: Niebezpieczeństwo pożaru!
... Do naczyń porcelanowych, cera‐
micznych lub glinianych z małymi
otworkami, np. na uchwytach lub z nie‐
emaliowanym dnem Wilgoć, która
Opis urządzenia
11
przedostała się do środka przez otworki, może spowodować rozpad‐
nięcie się naczynia podczas jego podgrzewania.
Opis urządzenia
Widok całkowity
1
2
3
1 Panel sterowania
2 Uchwyt drzwi
3 Drzwi z pełnego szkła
12
Opis urządzenia
Panel sterowania
1
2
1 Wskaźniki piekarnika
2 Przyciski funkcji piekarnika
Wyposażenie piekarnika
1
2
6
3
3
2
4
1
5
1 Element grzewczy grilla
Przed pierwszym użyciem
2
3
4
5
6
Magnetron
Oświetlenie piekarnika
Wyjmowana szklana podstawa
Wsuwana drabinka, wyjmowana
Poziomy
Akcesoria piekarnik
Ruszt
Do naczyń, form do ciast, pieczenia i
grillowania.
Blacha do opiekania "na chrupko"
Przed pierwszym użyciem
Ustawianie i zmiana ustawień zegara
Piekarnik działa tylko z ustawioną godziną.
Po podłączeniu do prądu lub przerwie
w dopływie prądu automatycznie
.
pulsuje lampka funkcji
1. W celu zmiany ustawionej godziny
należy wciskać przycisk funkcji
, aż zacznie pulsować
zegara
.
symbol godziny
13
14
Przed pierwszym użyciem
2. Za pomocą przycisku
lub
ustawić aktualną godzinę.
Po upływie około 5 sekund lampka
przestaje migać i zegar wskazuje
ustawiony czas.
Urządzenie jest teraz gotowe do pracy.
Czas można zmienić tylko wtedy, gdy
zabezpieczenie przed dziećmi jest
wyłączone i gdy nie jest ustawiona
, czasu
żadna funkcja minutnika
lub zakończenia pracy
trwania
lub żadna funkcja piekarnika.
Pierwsze czyszczenie
Przed pierwszym użyciem piekarnik należy dokładnie umyć.
Nie stosować żadnych ostrych ani szorujących środków czyszczących!
Powierzchnia urządzenia mogłaby ulec uszkodzeniu.
Do czyszczenia elementów metalowych stosować środki ogólnie
dostępne w sklepach.
1. Otworzyć drzwi piekarnika.
Oświetlenie piekarnika jest włączone.
2. Wszystkie elementy wyposażenia oraz prowadnice należy wyjąć i
umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu.
3. Piekarnik również umyć ciepłą wodą z dodatkiem detergentu i osu‐
szyć.
4. Przednią ściankę urządzenia przetrzeć na mokro.
Obsługa piekarnika Obsługa piekarnika
15
W ten sposób zapoznają się Państwo z urządzeniem.
Urządzenie można wypróbować lub przeprowadzić na nim wszystkie
operacje w trybie funkcji testu. Piekarnik się nie nagrzewa
Funkcja testu
1. Wyłączyć urządzenie za pomocą
.
przycisku Stop
2. Trzymać równocześnie wciśnięte
przyciski programu pieczenia
i
, dopóki nie rozlegnie się sygnał
dźwiękowy, a na wyświetlaczu nie
zaświeci się symbol "d".
Wyłączanie funkcji testu
.
1. Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku Stop
2. Trzymać równocześnie wciśnięte przyciski programu pieczenia
i
, dopóki nie rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu
nie zgaśnie symbol "d".
Obsługa piekarnika
Elektroniczne sterowanie piekarnikiem
Panel wyświetlacza
1
2
8
3
7
1 Pamięć: P / Test: d
2 Funkcja kuchenki mikrofalowej
4
6
5
16
Obsługa piekarnika Obsługa piekarnika
3
4
5
6
7
8
Temperatura/Godzina/Moc mikrofali
Wskaźnik wagi
Czas trwania funkcji czasowych
Symbol termometru
Programy pieczenia
Funkcje piekarnika
Panel obsługi
1
2
7
1
2
3
4
5
6
7
3
6
4
5
Przycisk Start
Przycisk funkcji kuchenki mikrofalowej
Przycisk +/Przycisk Stop/Reset
Funkcje zegara
Programy pieczenia
Przycisk funkcji grilla
Wskazówki ogólne
. Jeżeli
• Wybraną funkcję należy zawsze zatwierdzić przyciskiem
wybrana funkcja nie zostanie uruchomiona w ciągu 30 sekund, urzą‐
dzenie wyłączy się.
• Gdy wybrana funkcja zostanie włączona, piekarnik zacznie się na‐
grzewać lub rozpocznie się odliczanie ustawionego czasu.
Obsługa piekarnika Obsługa piekarnika
17
• Jeżeli podczas pracy zostaną otwarte drzwiczki piekarnika, funkcja
zatrzyma się. Aby wznowić pracę urządzenia, po zamknięciu drzwi‐
. Jeżeli przycisk Start
nie
czek należy wcisnąć przycisk Start
zostanie wciśnięty w ciągu 30 sekund, urządzenie wyłączy się.
• Oświetlenie piekarnika włącza się, gdy uruchomiona zostaje funkcja
piekarnika lub w momencie otwierania drzwiczek. Oświetlenie
piekarnika gaśnie przy otwartych drzwiczkach i po upływie 10 minut
od momentu wyłączenia urządzenia.
lub przejść dalej za
• Zatwierdzić tryb za pomocą przycisku Stop
. Kilkukrotne wciśnięcie przycisku Stop
pomocą przycisku Start
powoduje wyłączenie urządzenia.
Włączyć piekarnik
.
1. Wcisnąć przycisk Grill
Pojawi się funkcja piekarnika
.
"Grill"
Na wyświetlaczu temperatury
pojawi się sugerowana wartość
temperatury.
, aby
2. Wcisnąć przycisk Start
uruchomiś funkcję piekarnika
.
"Grill"
18
Obsługa piekarnika Obsługa piekarnika
Zmiana temperatury piekarnika
Za pomocą przycisku
lub
można
zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę.
Ustawienie zmieniane jest w odstę‐
pach co 5 °C.
Symbol termometru
• Powoli podnoszący się słupek termometru wskazuje, do jakiej
temperatury rozgrzał się już piekarnik.
• Po osiągnięciu wybranej temperatury rozlega się sygnał dźwiękowy.
Wyłączyć piekarnik
W celu wyłączenia piekarnika należy
wciskać przycisk Stop
, dopóki na
wyświetlaczu nie pozostanie tylko
godzina i ew. wskaźnik pozostałego
ciepła.
Dmuchawa chłodnego powietrza
Dmuchawa włącza się automatycznie,
aby utrzymać chłodną temperaturę
powierzchni urządzenia. Po wyłącze‐
niu piekarnika dmuchawa pracuje dalej, aby schłodzić urządzenie i
wyłącza się automatycznie.
Funkcje piekarnika
Funkcje piekarnika
Grillowanie na pod‐
czerwień
Eksploatacja
Dogrillowania płaskich produktów, które są
ułożone na środku rusztu, jak np. steki, sznycle,
ryby, lub w celu opiekania.
Obsługa piekarnika Obsługa piekarnika
Funkcje piekarnika
19
Eksploatacja
Kuchenka
mikrofalowa
W trybie kuchenki mikrofalowej ciepło zostaje
przekazane bezpośrednio do potrawy. Do pod‐
grzewania gotowych potraw i napojów, do rozmra‐
żania mięsa lub owoców, jak również do przyrzą‐
dzania warzyw i ryb.
Funkcja "Kombi"
Do rozgrzania piekarnika można użyć funkcji
kuchenki mikrofalowej . Dania będą gotowe
szybciej, a równocześnie ładnie się przyrumienią.
Szybkie uruchomie‐
nie kuchenki mikro‐
falowej
Szybkie uruchomienie maksymalnej mocy
mikrofali przy wyłączonym urządzeniu za pomocą
.
przycisku Start
Czas włączenia wynosi od 30 sekund do 7 minut.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje
zwiększenie czasu pracy o 30 sekund.
Kuchenka mikrofalowa
1. Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku Stop
.
2. Wciskać przycisk Kuchenki Mi‐
krofalowej
aż do ustawienia
żądanej mocy.
– Zakres mocy wynosi od 100
W do 1000 W, a każdorazowe
wciśnięcie przycisku
powoduje zmianę o 100W.
– Po kilkukrotnym wciśnięciu
przycisku kuchenki mikrofalo‐
wskaźnik mocy ponownie zmienia się na 1000 Watt.
wej
lub
3. Za pomocą przycisku
ustawić żądany czas trwania.
Zacznie wtedy migać symbol
.
czasu trwania
20
Obsługa piekarnika Obsługa piekarnika
– Czas przyrządzania potrawy
można ustawić w następujący
sposób:
– Od 0 do 2 min. w odstępach
5-sekundowych,
– Od 2 do 5 min. w odstępach 10-sekundowych,
– Od 5 do 10 min. w odstępach 20-sekundowych,
– Od 10 do 20 min. w odstępach 30-sekundowych,
– Od 20 min. w odstępach 1-minutowych.
– Maksymalny dopuszczalny czas pracy urządzenia wynosi:
– Przy ustawieniu od 700 Watt do 1000 Watt od 0 do 7 min. 40
sek.,
– Przy ustawieniu od 100 Watt do 600 Watt od 0 do 59 min.
4. Po wciśnięciu przycisku Start
rozpoczyna się odliczanie
ustawionego czasu. Zaświeci
się wtedy symbol czasu trwa‐
.
nia
– Podczas odliczania czasu
istnieje możliwość zmiany
mocy za pomocą przycisku
.
kuchenki mikrofalowej
– Podczas odliczania czasu
istnieje możliwość wydłu‐
żenia lub skrócenia czasu
trwania za pomocą przycis‐
i
ków funkcji zegara
lub
.
Po upływie tego czasu rozlegnie
się sygnał trwający 2 minuty.
Kuchenka mikrofalowa wyłączy
i pojawi się wskaźnik
się. Zacznie migać symbol czasu trwania
godziny.
Wyłączanie sygnału: przez wciśnięcie dowolnego przycisku.
Obsługa piekarnika Obsługa piekarnika
21
Funkcja "Kombi"
Wybór dań znaleźć można w rozdziale Zastosowania, tabele i rady:
Funkcja "Kombi"
.
1. Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku Stop
2. Wcisnąć przycisk Grill
.
Pojawi się funkcja piekarnika
.
"Grill"
lub
3. Za pomocą przycisku
ustawić żądaną temperaturę.
4. Wciskać przycisk Kuchenki Mi‐
aż do ustawienia
krofalowej
żądanej mocy (maks. 600 Watt).
lub
5. Za pomocą przycisku
ustawić żądany czas trwania.
Zacznie wtedy migać symbol
czasu trwania
.
– Czas przyrządzania potrawy
można ustawić w następujący
sposób:
– Od 0 do 2 min. w odstępach 5-sekundowych,
– Od 2 do 5 min. w odstępach 10-sekundowych,
– Od 5 do 10 min. w odstępach 20-sekundowych,
– Od 10 do 20 min. w odstępach 30-sekundowych,
– Od 20 min. w odstępach 1-minutowych.
Maksymalny dopuszczalny czas pracy urządzenia wynosi 59 min.
22
Obsługa piekarnika Obsługa piekarnika
6. Po wciśnięciu przycisku Start
rozpoczyna się odliczanie
ustawionego czasu. Piekarnik i
kuchenka mikrofalowa pracują.
Zaświeci się wtedy symbol
.
czasu trwania
– Podczas odliczania czasu
istnieje możliwość zmiany
mocy za pomocą przycisku
.
kuchenki mikrofalowej
– Podczas odliczania czasu istnieje możliwość zmiany wydłużenia
lub skrócenia czasu trwania za pomocą przycisków
i
lub
.
Po upływie tego czasu rozlegnie się
sygnał trwający 2 minuty. Urządzenie
wyłączy się. Zacznie migać symbol
i pojawi się wskaźnik
czasu trwania
godziny.
Wyłączanie sygnału: przez wciśnięcie
dowolnego przycisku.
Szybkie uruchomienie kuchenki mikrofalowej
1. Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku Stop
2. Wciskać przycisk , dopóki nie
wyświetli się żądany czas pracy.
Urządzenie włączy się z maksy‐
malnym ustawieniem mocy
kuchenki mikrofalowej.
– Każdorazowe wciśnięcie
przycisku powoduje zwięk‐
szenie czasu trwania o 30
sek. . Maks. do 7 min. przy
maksymalnej mocy kuchenki mikrofalowej.
.
Obsługa piekarnika Obsługa piekarnika
23
– Podczas odliczania czasu istnieje możliwość wydłużenia lub skró‐
i
cenia czasu trwania za pomocą przycisków funkcji zegara
lub
.
– Poprzez wielokrotne wciskanie przycisku Kuchenki Mikrofalowej
można zmienić ustawienie mocy kuchenki mikrofalowej.
– Jednokrotne wciśnięcie przycisku Stop
powoduje przerwanie
pracy urządzenia. Wznowienie pracy następuje po wciśnięciu
. Dwukrotne wciśnięcie przycisku Stop
przycisku Start
powoduje wyłączenie urządzenia.
Po upływie tego czasu rozlegnie się
sygnał trwający 2 minuty. Urządzenie
wyłączy się. Zacznie migać symbol
i pojawi się wskaźnik
czasu trwania
godziny.
Wyłączanie sygnału: przez wciśnięcie
dowolnego przycisku.
Wskazówki dotyczące ustawiania mocy
W poniższym przeglądzie podano, przy jakim ustawieniu mocy mogą
zostać przeprowadzone określone operacje. Podane wartości tempe‐
ratur są jedynie orientacyjne
Moc kuchenki mikrofalowej
1,000 Watt
900 Watt
800 Watt
700 Watt
600 Watt
500 Watt
Dopuszczalna do
• Podgrzewanie płynów
• Podgotowanie/podsmażenie na początku przyrzą‐
dzania
• Przyrządzanie warzyw
• Przyrządzanie artykułów spożywczych
• Topienie żelatyny i masła
• Rozmrażanie i podgrzewanie głęboko zamrożonych
produktów
• Podgrzewanie posiłków jednodaniowych
• Przygotowywanie dań jednogarnkowych
• Przyrządzanie potraw jajecznych
24
Obsługa piekarnika Obsługa piekarnika
Moc kuchenki mikrofalowej
400 Watt
300 Watt
200 Watt
100 Watt
Dopuszczalna do
•
•
•
•
•
•
Dalsze przyrządzanie potraw
Przyrządzanie delikatnych produktów spożywczych
Podgrzewanie jedzenia dla niemowląt
Prażenie ryżu
Podgrzewanie delikatnych potraw
Topienie sera
•
•
•
•
•
Rozmrażanie mięsa, ryby, chleba
Rozmrażanie sera, śmietany, masła
Rozmrażanie owoców i ciast (torty śmietankowe)
Pozostawienie ciasta drożdżowego do wyrośnięcia
Podgrzewanie zimnych potraw i napojów
Użycie rusztu
Zabezpieczenie przed wyciągnięciem i przechyleniem.
W celu zabezpieczenia wszystkie wsuwane elementy posiadają pod
spodem na prawej i lewej krawędzi niewielkie wybrzuszenie.
Wsuwane części należy wkładać do piekarnika w taki sposób, aby wy‐
brzuszenie znalazło się z tyłu piekarnika. Wybrzuszenie to jest również
istotne dla zabezpieczenia wsuwanych elementów przed przechyle‐
niem.
Ruszt rusztu:
Włożyć ruszt w taki sposób, aby nóżki
znajdowały się u dołu
Wsunąć ruszt pomiędzy prowadnice
wybranego poziomu piekarnika.
Dzięki okrągłym podwyższonym ra‐
mom rusztu narzędzie jest dodatkowo
zabezpieczone przed ześlizgnięciem.
Obsługa piekarnika Obsługa piekarnika
25
Funkcje dodatkowe
Programy kuchenki mikrofalowej
Dla tej funkcji dostępne są określone programy (patrz rozdział Zasto‐
sowania, tabele i rady: Programy).
Wybór programu
1. Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku Stop
.
2. Kilkukrotne wciśnięcie przyci‐
sku programu pieczenia
umożliwia wybór żądanego
programu (od P1 do P10).
– Na wyświetlaczu pojawi się
ustawiona wstępne waga
"gr". Zacznie wtedy migać
.
symbol czasu trwania
Waga = Czas trwania
3. Poprzez wciśnięcie przycisku
lub
można dopasować
wskazanie wagi do wagi
produktu spożywczego - min.
100 g - maks. 1500 g (Od P5 do
P10, maks. 1000 g).
– Po wprowadzeniu wagi czas
trwania programu kuchenki
mikrofalowej zostanie
wyregulowany automatycznie.
– Na początku należy wprowadzać niskie wartości, np. Chleb waży
460 g: Ustawić wagę na 400 g.
26
Obsługa piekarnika Obsługa piekarnika
4. Po wciśnięciu przycisku Start
rozpoczyna się odliczanie
ustawionego czasu. Zaświeci
się wtedy symbol czasu trwa‐
oraz "min".
nia
– Po upływie tego czasu rozleg‐
nie się sygnał trwający 2
minuty. Kuchenka
mikrofalowa wyłączy się. Za‐
cznie wtedy migać symbol czasu trwania
.
W przypadku niektórych programów po
upływie ustawionego czasu uruchamia
się funkcja podtrzymywania ciepła.
Rozlega się sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu zapala się symbol "HH".
Po wyłączeniu funkcji podtrzymywania
ciepła przez 2 minuty rozlega się sym‐
bol dźwiękowy. Kuchenka mikrofalowa
wyłączy się. Zacznie migać symbol
i pojawi się wskaźnik godziny.
czasu trwania
Wyłączanie sygnału: przez wciśnięcie dowolnego przycisku.
Funkcja pamięci
Za pomocą funkcji pamięci można zapisać ustawienie, z którego często
się korzysta.
1. Ustawić funkcję piekarnika, temperaturę i zgodnie z potrzebą czas
i/lub zakończenia
bądź moc kuchenki mikrofalowej
trwania
.
i czas trwania
Obsługa piekarnika Obsługa piekarnika
27
2. Trzymać przycisk programu pie‐
wciśnięty przez około
czenia
2 sekundy, dopóki nie rozlegnie
się sygnał dźwiękowy. Ustawie‐
nie zostało zapisane.
3. Kontynuować za pomocą przy‐
lub wyłączyć
cisku Start
urządzenie przyciskiem Stop
.
Aby zapisać nowe ustawienie, należy ponownie wcisnąć przycisk
i przytrzymać go przez około 2 sekundy. Nowe
programu pieczenia
ustawienie zastąpi poprzednie.
Włączenie funkcji pamięci
1. Wyłączyć urządzenie za
.
pomocą przycisku Stop
2. Wywołać za pomocą przycisku
programu pieczenia
zapisane ustawienie.
.
3. Wcisnąć przycisk Start
28
Obsługa piekarnika Obsługa piekarnika
Funkcje zegara
2
1
3
4
5
6
1 Funkcje zegara
2 Wyświetlanie godziny
3 Czas
4 Czas trwania/Czas zakończenia/Czas pracy
5 Funkcje zegara
6 Przyciski nastawcze
Odliczanie czasu
Służy do ustawiania minutnika. Po upływie ustawionego czasu rozlega
się sygnał. Ta funkcja nie ma wpływu na działanie kuchenki mikrofalo‐
wej i piekarnika.
min
Czas pracy w trybie kuchenki mikrofalowej
Ustawianie czasu, w trakcie którego kuchenka mikrofalowa ma praco‐
wać.
Czas trwania
Ustawianie czasu, w trakcie którego piekarnik ma pracować.
Koniec
Ustawianie czasu, w którym piekarnik ma się wyłączyć
Obsługa piekarnika Obsługa piekarnika
29
Godzina
Służy do ustawiania, zmieniania lub sprawdzania godziny (patrz roz‐
dział Przed pierwszym użyciem).
Wskazówki ogólne
• Po wybraniu funkcji zegara odpowiadający jej symbol będzie migać
przez około 5 sekund. W tym czasie można ustawić lub zmienić
lub
.
żądane wartości czasu za pomocą przycisku
• Po ustawieniu żądanego czasu symbol miga jeszcze przez około 5
sekund. Następnie symbol zapala się. Ustawiony czas minutnika
.
zaczyna płynąć
i zakończenia
rozpoczyna się po
• Odliczanie czasu trwania
uruchomieniu wybranej funkcji.
Minutnik
1. Wciskać przycisk funkcji
, dopóki nie zacznie
zegara
.
migać symbol minutnika
lub
2. Za pomocą przycisku
ustawić żądany czas
minutnika (maks. 99,00 minut).
30
Obsługa piekarnika Obsługa piekarnika
Po upływie około 5 sekund wyświetlacz
pokaże czas pozostały do końca goto‐
wania. Zaświeci się wtedy symbol
.
minutnika
Po upływie ustawionego czasu rozleg‐
nie się sygnał trwający 2 minuty. Na
wyświetlaczu zaświeci się "0.00" i za‐
cznie migać symbol minutnika
.
Wyłączanie sygnału: przez wciśnięcie
dowolnego przycisku.
Czas trwania funkcji kuchenki mikrofalowej
1. Wybrać funkcję kuchenki mikro‐
falowej i wcisnąć kilkukrotnie
przycisk kuchenki mikrofalowej
, aby ustawić żądaną moc.
2. Za pomocą przycisku
lub
ustawić żądany czas goto‐
wania. Zacznie wtedy migać
.
symbol czasu trwania
min
Obsługa piekarnika Obsługa piekarnika
31
3. Po wciśnięciu przycisku Start
rozpoczyna się odliczanie
ustawionego czasu. Zaświeci
się wtedy migać symbol czasu
.
trwania
Poprzez kilkukrotne wciśnięcie
można
przycisku funkcji zegara
sprawdzić aktualną godzinę. Pod‐
czas odliczania czasu istnieje moż‐
liwość wydłużenia lub skrócenia czasu trwania za pomocą przycisków
i
lub
.
Po upływie tego czasu rozlegnie się
sygnał trwający 2 minuty. Kuchenka
mikrofalowa wyłączy się.
Na wyświetlaczu zaświeci się "0.00" i
zacznie migać symbol czasu trwania
.
Wyłączanie sygnału: przez wciśnięcie
dowolnego przycisku.
Czas trwania
1. Wybrać funkcję piekarnika i
temperaturę za pomocą przyci‐
lub
.
sku
2. Wciskać przycisk funkcji
zegara
, dopóki nie zacznie
migać symbol czasu trwania
.
32
Obsługa piekarnika Obsługa piekarnika
3. Za pomocą przycisku
lub
ustawić żądany czas goto‐
wania.
4. Po wciśnięciu przycisku Start
rozpoczyna się odliczanie
ustawionego czasu. Zaświeci
się wtedy migać symbol czasu
.
trwania
Poprzez kilkukrotne wciśnięcie
można
przycisku funkcji zegara
sprawdzić aktualną godzinę.
Po upływie tego czasu rozlegnie się
sygnał trwający 2 minuty. Piekarnik wy‐
łączy się.
Na wyświetlaczu zaświeci się "0.00" i
zacznie migać symbol czasu trwania
.
Wyłączanie sygnału: przez wciśnięcie
dowolnego przycisku.
Koniec
1. Wybrać funkcję piekarnika i
temperaturę za pomocą przyci‐
lub
.
sku
2. Wciskać przycisk funkcji
, dopóki nie zacznie
zegara
.
migać symbol końca
Obsługa piekarnika Obsługa piekarnika
33
3. Za pomocą przycisku
lub
ustawić żądany czas wyłą‐
czenia urządzenia.
Zaświecą się wtedy symbole końca
i czasu trwania
.
Piekarnik włączy się automatycznie.
Poprzez kilkukrotne wciśnięcie przyci‐
można spraw‐
sku funkcji zegara
dzić aktualną godzinę.
Po upływie tego czasu rozlegnie się
sygnał trwający 2 minuty. Piekarnik wy‐
łączy się.
Na wyświetlaczu zaświeci się "0.00" i
i
zacznie migać symbol końca
.
czasu trwania
Wyłączanie sygnału: przez wciśnięcie
dowolnego przycisku.
Kombinacja: czas trwania
i koniec
Funkcje czas trwania
i koniec
mogą być używane równocześnie,
jeżeli piekarnik ma zostać automatycznie włączony i wyłączony w pó‐
źniejszym czasie.
34
Obsługa piekarnika Obsługa piekarnika
1. Wybrać funkcję piekarnika i
wartość temperatury.
2. Przy pomocy funkcji czas trwa‐
nia
ustawić czas, który
potrzebny jest do ugotowania
potrawy
- np. 1 godz.
3. Przy pomocy funkcji koniec
ustawić godzinę, o której
potrawa powinna być gotowa
- np. godzina 14:05.
Zaświecą się wtedy symbole czasu
trwania
i końca
.
Piekarnik włącza się automatycznie w
wyznaczonym momencie, np. godzina
13:05:00.
Po upływie ustawionego czasu trwania
przez 2 minuty rozlega się sygnał
dźwiękowy, po czym piekarnik wyłącza
się, np. godzina 14:05.
Dalsze funkcje
Wyłączanie wyświetlacza
Wyłączenie wyświetlacza czasu umożliwia oszczędność energii.
Wyłączanie wyświetlacza
1. Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku Stop
ciepła pozostałego musi być wyłączony.
. Wskaźnik
Obsługa piekarnika Obsługa piekarnika
35
2. Wciskać równocześnie przyci‐
i
,
ski funkcji zegara
dopóki wyświetlacz nie wyłączy
się.
W momencie ponownego urucho‐
mienia urządzenia wyświetlacz
włączy się automatycznie. Po kolej‐
nym wyłączeniu urządzenia wy‐
świetlacz ponownie zgaśnie.
Jeżeli chce się, aby przez cały czas wyświetlana była godzina, należy
ponownie włączyć wyświetlacz.
Włączanie wyświetlacza
1. Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku Stop
2. Wciskać równocześnie przyciski funkcji zegara
wyświetlacz nie włączy się ponownie.
.
i
, dopóki
Zabezpieczenie przed dziećmi
Po włączeniu zabezpieczenia przed dziećmi nie można dłużej używać
urządzenia.
Włączenie blokady przed uruchomieniem przez dzieci
1. Wyłączyć urządzenie za
pomocą przycisku Stop
. Nie
może być aktywna żadna funk‐
cja piekarnika.
2. Wcisnąć równocześnie przyci‐
i
ski programu pieczenia
i przytrzymać je, dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi się na‐
pis SAFE.
Zabezpieczenie przed dziećmi jest teraz aktywne.
Wyłączenie zabezpieczenia przed dziećmi
.
1. Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku Stop
i
i
2. Wcisnąć równocześnie przyciski programu pieczenia
przytrzymać je, dopóki z wyświetlacza nie zniknie napis SAFE.
36
Obsługa piekarnika Obsługa piekarnika
Teraz zabezpieczenie przed dziećmi jest wyłączone i można ponownie
korzystać z urządzenia.
Ton przycisków
Wyłączanie tonu przycisków
1. Wyłączyć urządzenie za
pomocą przycisku Stop
.
2. Wcisnąć równocześnie przyci‐
i
i przytrzymać je,
ski
dopóki nie rozlegnie się sygnał
dźwiękowy (przez około 2
sekundy).
Teraz ton przycisków jest
wyłączony.
Włączanie tonu przycisków
i
i przytrzymać je, dopóki nie
Wcisnąć równocześnie przyciski
rozlegnie się sygnał dźwiękowy (przez około 2 sekundy).
Teraz ton przycisków jest ponownie włączony.
Automatyczne wyłączenie
Jeżeli po upływie określonego czasu piekarnik nie zostanie wyłączony
lub temperatura nie zostanie zmieniona, urządzenie wyłączy się auto‐
matycznie.
Na wyświetlaczu temperatury miga ostatnio ustawiona temperatura.
Piekarnik wyłącza się przy temperaturze:
30 - 120°C po upływie 12,5 godz.
120 -200°C po upływie 8,5 godz.
200 -250°C po upływie 5,5 godz.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat OFF.
Uruchomienie po automatycznym wyłączeniu
Wyłączyć całkowicie piekarnik. Teraz możliwe jest jego ponowne uży‐
cie.
Zastosowania, tabele i rady
37
Zastosowania, tabele i rady
Grill
Funkcja piekarnika: Grillowanie
temperatury
z maksymalnym ustawieniem
Grillować wolno tylko przy zamkniętych drzwiczkach piekarnika.
• Do grillowania używać razem rusztu i blachy uniwersalnej.
• Zamieszczone wskazania czasu grillowania mają charakter
orientacyjny.
• Grillowanie jest zalecane zwłaszcza w przypadku płaskich kawałków
mięsa czy ryb.
Tabela grillowania
Grillowania potrawa
Poziom piekarnika
Czas grillowania
1-sza strona
2-ga strona
Zrazy
3
8-10 min.
6-8 min.
Filet wieprzowy
2
10-12 min.
6-10 min.
Kiełbaski
3
8-10 min.
6-8 min.
Steki wołowe, steki
cielęce
3
6-7 min.
5-6 min.
Filet wołowy, rostbef
(około 1 kg)
2
10-12 min.
10-12 min.
Tosty 1)
3
4-6 min.
3-5 min.
Kanapki
2
8-10 min.
---
1) Używać samego rusztu bez blachy.
Kuchenka mikrofalowa
Wskazówki dotyczące użytkowania
Ogólne
• Po wyłączeniu urządzenia pozostawić w nim potrawę jeszcze na kilka
minut (patrz Tabele kuchenki mikrofalowej: czas przestoju).
38
Zastosowania, tabele i rady
• Przed przygotowaniem potrawy usunąć opakowania z folii aluminio‐
wej, metalowe pojemniki itp.
Pieczenie
• W miarę możliwości piec pod przykryciem - z materiału nadającego
się do używania w kuchence mikrofalowej. Tylko w przypadku, gdy
na potrawie ma się utworzyć chrupiąca skorupka, należy ją piec bez
przykrycia.
• Schłodzone lub zamrożone potrawy gotują się i pieką dłużej.
• Potrawy zawierające sosy należy od czasu do czasu mieszać.
• Warzywa o zwartej strukturze, takie jak marchew, groch czy kalafior,
należy gotować w wodzie.
• Po upływie około połowy czasu gotowania obrócić większe kawałki.
• W miarę możliwości warzywa należy pokroić na kawałki jednakowej
wielkości.
• Używać płaskich, szerokich naczyń.
Rozmrażanie mięsa, drobiu, ryb
• Zamrożony, rozpakowany produkt należy ułożyć na obróconym ma‐
łym talerzu, pod którym znajduje się naczynie lub na ruszcie do
rozmrażania ew. na plastikowym sicie, aby mogła z niego odcieknąć
woda.
• Po upływie połowy czasu rozmrażania obrócić produkt, w miarę
możliwości podzielić go i oddzielić od siebie rozmrożone kawałki.
Rozmrażanie masła, kawałków tortu, twarogu
• Nie rozmrażać produktu całkowicie w urządzeniu, lecz w temperatu‐
rze pokojowej. W ten sposób uzyska się bardziej jednolity rezultat.
Przed rozmrożeniem usunąć całkowicie wszelkie opakowania
metalowe lub aluminiowe -ew. części.
Rozmrażanie owoców, warzyw
• Owoce i warzywa, które mają być poddane dalszej obróbce na
surowo, nie powinny być w całości rozmrażane w urządzeniu, lecz w
temperaturze pokojowej.
• Owoce i warzywa, które mają zostać ugotowane, można gotować
bezpośrednio w kuchence mikrofalowej na wyższym ustawieniu
mocy, bez konieczności ich wcześniejszego rozmrażania.
Dania gotowe
Zastosowania, tabele i rady
39
• Dania gotowe w metalowych opakowaniach lub w plastikowych po‐
jemnikach z metalowym wiekiem mogą być rozmrażane i
podgrzewane w kuchence mikrofalowej tylko wtedy, gdy są wyraźnie
oznakowane jako nadające się do przyrządzania w kuchence mikro‐
falowej.
• Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta podanych na
opakowaniu ( np. Zdjąć metalowe wieko i nakłuć folię).
Odpowiednie naczynia i materiały
Naczynie/Materiał
Kuchenka mikrofalowa
Rozmraża‐
nie
Pod‐
grzewa‐
nie
Szkło żaroodporne i porcelana (bez
elementów metalowych, np. Pyrex,
Jenaer Glas)
X
X
X
X
Szkło nie-żaroodporne i porcelana 1)
X
--
--
--
Szkło i ceramika szklana z materiałów X
żaro-/mrozoodpornych ( np. Arco‐
flam), ruszt
X
X
X
X
X
X
--
Plastik odporny na działanie wysokich X
temperatur do 200°C 3)
X
X
--
tektura, papier
X
--
--
--
Folia przedłużająca świeżość
X
--
--
--
Folia do pieczenia z zamknięciem
X
nadającym się do kuchenki mikrofalo‐
wej 3)
X
X
--
Naczynia do pieczenia z metalu, np.
emaliowane, odlewane
--
--
--
X
Formy do pieczenia lakierowane na
czarno lub pokryte silikonem 3)
--
--
--
X
Blacha do ciast
--
--
--
X
Naczynia do przyrumieniania, np. ta‐
lerz na grzanki lub do przypiekania
--
X
X
--
Ceramika 2), naczynia gliniane 2)
Piecze‐
nie
Grill
piekarni
ka
40
Zastosowania, tabele i rady
Naczynie/Materiał
Dania gotowe w opakowaniach 3)
Kuchenka mikrofalowa
Rozmraża‐
nie
Pod‐
grzewa‐
nie
X
X
Piecze‐
nie
X
Grill
piekarni
ka
X
1) bez srebra, złota, platyny i powłoki metalowej/dekoracji
2) niezawierająca kwarcu lub elementów metalowych, bez glazury zawierającej metale
3) Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie maksymalnych dopuszczalnych temperatur!
X nadaje się
-- nie nadaje się
O czym jeszcze należy pamiętać…
• Produkty spożywcze różnią się kształtami i konsystencją. Są
przygotowywane w różnych ilościach. Z tego powodu czas i moc
wymagane do rozmrożenia, podgrzania lub upieczenia mogą się róż‐
nić. Obowiązuje tu zasada: Podwójna ilość = Prawie podwójny czas
• Podczas podgrzewania w kuchence mikrofalowej ciepło powstaje w
samym produkcie spożywczym. Z tego powodu nie wszystkie
miejsca podgrzewane są równocześnie. Przede wszystkim w
przypadku dużych ilości potrawy należy pamiętać o jej mieszaniu lub
obróceniu podczas podgrzewania.
• W tabeli podane zostały wartości czasu przestoju Pozostawić pro‐
dukt w urządzeniu lub na zewnątrz, aby ciepło rozłożyło się jeszcze
równomierniej.
• W ten sposób uzyska się lepsze rezultaty podczas przyrządzania
ryżu w płaskich, szerokich naczyniach
Tabela czasu gotowania/pieczenia w kuchence
mikrofalowej
Rozmrażanie
Potrawa
Kuchenka mikrofalowa
Ilość g
Mięso
Moc
Watt
Czas
trwania
min.
Czas
przestoj
u min.
Uwagi
Zastosowania, tabele i rady
41
Rozmrażanie
Potrawa
Kuchenka mikrofalowa
Ilość g
Moc
Watt
Czas
trwania
min.
Czas
przestoj
u min.
Uwagi
Mięso w całości
500
200
10-12
10-15
W międzyczasie
obrócić
Steki
200
200
3-5
5-10
W międzyczasie
obrócić, oddzielić
rozmrożone
kawałki
Mięso mielone
mieszane
500
200
10-15
10-15
W międzyczasie
obrócić, oddzielić
rozmrożone
kawałki
Gulasz
500
200
10-15
10-15
W międzyczasie
obrócić, oddzielić
rozmrożone
kawałki
Kurczak
1000
200
25-30
10-20
W międzyczasie
obrócić, przykryć
rozmrożone
miejsca folią
aluminiową
Pierś z kurczaka
100-200
200
3-5
10-15
W międzyczasie
obrócić, przykryć
rozmrożone
miejsca folią
aluminiową
Kurze udka
100-200
200
3-5
10-15
W międzyczasie
obrócić, przykryć
rozmrożone
miejsca folią
aluminiową
Kaczka
2000
200
45-60
20-30
W międzyczasie
obrócić, przykryć
rozmrożone
miejsca folią
aluminiową
Drób
Ryby
42
Zastosowania, tabele i rady
Rozmrażanie
Potrawa
Kuchenka mikrofalowa
Ilość g
Moc
Watt
Czas
trwania
min.
Czas
przestoj
u min.
Uwagi
Ryby w całości
500
100
10-15
15-20
W międzyczasie
obrócić
Filet z ryby
500
100
10-12
15-20
W międzyczasie
obrócić
100
100
2-4
20-40
W międzyczasie
obrócić
Kiełbasa
Kiełbasa w krąż‐
kach
Produkty mleczarskie
Twaróg
250
100
10-15
25-30
Zdjąć folię
aluminiową, po
upływie połowy
czasu obrócić
Masło
250
100
3-5
15-20
Zdjąć folię
aluminiową, po
upływie połowy
czasu obrócić
Ser
250
100
3-5
30-60
Zdjąć folię
aluminiową, po
upływie połowy
czasu obrócić
Śmietana
200
100
7-12
20-30
Zdjąć wieko
aluminiowe, w mię‐
dzyczasie pomie‐
szać
Ciasto drożdżowe
1 kawałek
100
2-3
15-20
W międzyczasie
obrócić talerz
Sernik
1 kawałek
100
2-4
15-20
W międzyczasie
obrócić talerz
Ciasto (Tort
śmietankowy)
1 kawałek
100
1-2
15-20
W międzyczasie
obrócić talerz
Ciasto suche ( np.
ciasta ucierane)
1 kawałek
100
2-4
15-20
W międzyczasie
obrócić talerz
Ciasto/Wypieki
Zastosowania, tabele i rady
43
Rozmrażanie
Potrawa
Kuchenka mikrofalowa
Ilość g
Moc
Watt
Czas
trwania
min.
Czas
przestoj
u min.
Uwagi
Ciasta z owocami
1 kawałek
100
1-2
15-20
W międzyczasie
obrócić talerz
Chleb
1000
100
15-20
10-15
W międzyczasie
obrócić
Chleb w kromkach
500
100
8-12
10-15
W międzyczasie
obrócić
Bułeczki
4 kawałek
100
5-8
5-10
W międzyczasie
obrócić
Truskawki
300
100
8-12
10-15
Rozmrażać pod
przykryciem, w
międzyczasie po‐
mieszać
Śliwki, wiśnie/cze‐
reśnie, maliny,
porzeczki, morele
250
100
8-10
10-15
Rozmrażać pod
przykryciem, w
międzyczasie po‐
mieszać
Czekolada/
Kuwertura
150
600
2-3
---
W międzyczasie
wymieszać
Masło
100
200
2-4
---
W międzyczasie
wymieszać
200
300
2-3
---
W międzyczasie
wymieszać, spraw‐
dzić temperaturę!
1000
0:200:40
---
Włożyć łyżkę do
butelki, pomieszać,
sprawdzić
temperaturę!
Owoce
Topienie
Podgrzewanie
Jedzenie dla nie‐
mowląt w słoiczku
Mleko dla niemow‐ 200
ląt (butelka 180 ml)
44
Zastosowania, tabele i rady
Rozmrażanie
Potrawa
Kuchenka mikrofalowa
Ilość g
Moc
Watt
Czas
trwania
min.
Czas
przestoj
u min.
Uwagi
Danie gotowe
400-500
600
4-6
5
Zdjąć wieko
aluminiowe, jeżeli
takowe jest, w mię‐
dzyczasie wymie‐
szać
Danie gotowe TK
400-500
400
14-20
5
Zdjąć wieko
aluminiowe, jeżeli
takowe jest, w mię‐
dzyczasie wymie‐
szać
Mleko
1 filiżanka 1000
ok. 200 ml
1:151:45
---
Włożyć łyżkę do
naczynia
woda
1 filiżanka 1000
ok. 200 ml
1:30-2
---
Włożyć łyżkę do
naczynia
Sos
200 ml
600
1-2
---
W międzyczasie
wymieszać
Zupa
300 ml
600
2-4
---
W międzyczasie
wymieszać
Pieczenie
Potrawa
Kuchenka mikrofalowa
Ilość g
Moc
Watt
Czas
trwa‐
nia
min.
Czas
przestoju
min.
Uwagi
Ryby w całości
500
500
8-10
---
Piec pod przykry‐
ciem, w międzycza‐
sie kilka razy obró‐
cić naczynie
Filet z ryby
500
500
6-8
---
Piec pod przykry‐
ciem, w międzycza‐
sie kilka razy obró‐
cić naczynie
Zastosowania, tabele i rady
45
Pieczenie
Potrawa
Kuchenka mikrofalowa
Ilość g
Moc
Watt
Czas
trwa‐
nia
min.
Czas
przestoju
min.
Uwagi
Warzywa, krótki czas 500
gotowania, świeże 1)
600
12-16
---
Dodać ok. 50 ml
wody, gotować pod
przykryciem, w mię‐
dzyczasie mieszać
Warzywa, krótki czas 500
gotowania, TK 1)
600
14-18
---
Dodać ok. 50 ml
wody, gotować pod
przykryciem, w mię‐
dzyczasie mieszać
Warzywa, krótki czas 500
gotowania, świeże 1)
600
14-20
Warzywa, długi czas
gotowania, TK 1)
500
600
18-24
---
Dodać ok. 50 ml
wody, gotować pod
przykryciem, w mię‐
dzyczasie mieszać
Ziemniaki gotowane
800 g +
600 ml
1000
5-7
300 W /
15- 20
Gotować pod przy‐
kryciem, w między‐
czasie mieszać
Ryż
300 g +
600 ml
1000
4-6
---
Gotować pod przy‐
kryciem, w między‐
czasie mieszać
Dodać ok. 50 ml
wody, gotować pod
przykryciem, w mię‐
dzyczasie mieszać
1) Wszystkie warzywa należy gotować pod przykryciem. Podane czasy stanowią wartości
orientacyjne i zależą od rodzaju i konsystencji produktu spożywczego.
Tabela dla funkcji "Kombi"
Funkcje piekarnika: Grill + Kuchenka mikrofalowa
46
Zastosowania, tabele i rady
Potrawa
Naczynia
do piecze‐
nia
2 połówki
drobiowe 2
x 600 g
Szklane
naczynie
żaroodpor
ne na rusz‐
cie
Zapiekank
az
ziemniaka
mi 1000 g
Funkcje
piekarni
ka
Tem
Moc
Po‐
p. w ° kuchenk ziom
C
i mikro‐ pieka
falowej rnika
w wa‐
tach
Czas
w
min.
Uwagi
+
220
300
2
40
Po upływie
20 min. od‐
wrócić 5 min.
czas
przestoju
Szklane
naczynie
żaroodpor
ne na rusz‐
cie
+
200
300
2
40
10 min. czas
przestoju
Pieczeń
wieprzowa,
karkówka
1100 g
Szklane
naczynie
żaroodpor
ne na rusz‐
cie
+
200
300
1
70
W między‐
czasie obró‐
cić 1 raz 10
min. czas
przestoju
Ciasto
jabłkowe
szwajcar‐
skie
Blacha do
opiekania
"na
chrupko"
na szkla‐
nej podsta‐
wie, z cias‐
tem maks.
5 min. / na‐
grzewanie
wstępne
1000 W,
obrócić 1
raz
+
220
400
---
25
W między‐
czasie obró‐
cić
Zastosowania, tabele i rady
Potrawa
Naczynia
do piecze‐
nia
Funkcje
piekarni
ka
Tem
Moc
Po‐
p. w ° kuchenk ziom
C
i mikro‐ pieka
falowej rnika
w wa‐
tach
Czas
w
min.
47
Uwagi
Zamrożony Blacha do
sernik, 2 x opiekania
70 g
"na
chrupko"
na szkla‐
nej podsta‐
wie, maks.
4 min. / na‐
grzewanie
wstępne
700 W, ob‐
rócić 1 raz
+
230
200
---
25
W między‐
czasie obró‐
cić
Tost z
szynką i se‐
rem,
głęboko
zamrożony
2 x 100 g
Blacha do
opiekania
"na
chrupko"
na szkla‐
nej podsta‐
wie, maks.
4 min. / na‐
grzewanie
wstępne
700 W, ob‐
rócić 1 raz
+
230
200 ---
---
20
W między‐
czasie obró‐
cić, po 15
min. zmienić
stronę
Zamrożony
hambur‐
ger, 2 x 90
g
Blacha do
opiekania
"na
chrupko"
na szkla‐
nej podsta‐
wie, maks.
4 min. / na‐
grzewanie
wstępne
700 W, ob‐
rócić 1 raz
+
250
300
---
20
W między‐
czasie obró‐
cić, po 12
min. zmienić
stronę
48
Zastosowania, tabele i rady
Potrawa
Naczynia
do piecze‐
nia
Głęboko
zamrożona
pizza Ř
26cm 320 g
Blacha do
opiekania
"na
chrupko"
na szkla‐
nej podsta‐
wie, maks.
4 min. / na‐
grzewanie
wstępne
700 W, ob‐
rócić 1 raz
Funkcje
piekarni
ka
+
Tem
Moc
Po‐
p. w ° kuchenk ziom
C
i mikro‐ pieka
falowej rnika
w wa‐
tach
Czas
w
min.
250
15
200
---
Uwagi
W między‐
czasie obró‐
cić
Podane czasy stanowią wartości orientacyjne i zależą od rodzaju i kon‐
systencji produktu spożywczego.
Rady dotyczące przyrządzania potraw w kuchence
mikrofalowej
Rezultat
Środek zaradczy
Brak danych dotyczących przygoto‐ Sprawdzić dane dla podobnego produktu
wywanej ilości potrawy.
spożywczego. Przedłużać lub skracać czas
gotowania zgodnie z następującą regułą:
Podwójna ilość = Prawie podwójny
czasPołowa ilości= Połowa czasu
Potrawa zrobiła się zbyt sucha.
Ustawić krótszy czas gotowania lub wybrać
niższą moc kuchenki mikrofalowej.
Po upływie ustawionego czasu
Ustawić dłuższy czas gotowania lub wybrać
potrawa nie jest jeszcze
wyższą moc kuchenki mikrofalowej. Należy
rozmrożona, gorąca lub ugotowana. pamiętać, że wyższe potrawy gotują się dłużej.
Po upływie czasu gotowania
potrawa jest przegrzana na brzegu,
ale w środku nie jest jeszcze
gotowa.
Następnym razem należy ustawić niższą moc
i dłuższy czas gotowania. Płyny, np. zupę,
należy w międzyczasie mieszać.
Zastosowania, tabele i rady
49
Potrawy testowe zgodnie z normą IEC 60705
(Moc kuchenki mikrofalowej 1000 Watt)
Jakość i działanie kuchenek mikrofalowych poddawane są kontrolom
w instytucjach kontrolnych na specjalnych potrawach.
Potrawa
Moc
Watt
Poziom
piekarni
ka
Czas
trwania
min.
Czas
przestoju
min.
Uwaga
Krem jajeczny 300
(12.3.1)
Podstaw 30-40
a
szklana
120
Masa
biszkoptowa
(12.3.2)
Podstaw 8-10
a
szklana
5
Przyrządzanie 500
pieczeni rzym‐
skiej (12.3.3)
Podstaw 20-22
a
szklana
5
Przykryć, po upływie
połowy czasu jeszcze
raz obrócić formę
Rozmrażanie
mięsa
mielonego
(13.3.)
100
Podstaw 15-20
a
szklana
5
Po upływie połowy
czasu oddzielić
rozmrożone części
Rozmrażanie
malin (B.2.1)
100
Podstaw 11-13
a
szklana
5
Przykryć
600
Po upływie połowy
czasu obrócić jeszcze
raz.
Programy
Urządzenie posiada 10 zaprogramowanych funkcji, które można
kolejno wybrać za pomocą przycisku programy pieczenia/smażenia.
Ustawienia - patrz rozdział Funkcje dotatkowe: Programy kuchenki mi‐
krofalowej
50
Zastosowania, tabele i rady
Pro‐
gram
P1
Funk‐
cja
Ważne
Usta‐
wienie
wstępn
e
min.
maks.
Czas
zgodnie
z usta‐
wieniem
wstęp‐
nym
Funkcja
utrzymy‐
wania
temperat
ury "HH"
Drób
1000 g
100 g 1500 g 19 min.
40 sek.
nie
P2
Mięso
800 g
100 g 1500 g 17 min.
36 sek.
nie
P3
Ryby
1 000 g 100 g 1 500
g
15 min.
20 sek.
nie
P4
Chleb
500 g
100 g 1 500
g
6 min.
nie
zamrożo
ne
warzywa
małe + 50
ml wody
800 g
100 g 1 000
g
15 min.
44 sek.
tak
P6
zamrożo
ne
Warzywa
duże + 50
ml wody
800 g
100 g 1 000
g
22 min.
56 sek.
tak
P7
Świeże
warzywa
małe + 50
ml wody
800 g
100 g 1 000
g
24 min.
nie
P8
Świeże
warzywa
duże + 50
ml wody
800 g
100 g 1 000
g
26 min.
40 sek.
nie
P9
Ziemniaki
+ 100 ml
wody
600 g
100 g 1 000
g
17 min.
12 sek.
nie
P 10
Ryby
1 000 g 100 g 1 000
g
21 min.
40 sek.
tak
P5
Roz‐
mra‐
żanie
Przepis
Goto‐
wanie
Czyszczenie i konserwacja
51
Czyszczenie i konserwacja
OSTRZEŻENIE!
Przed czyszczeniem należy piekarnik wyłączyć i ostudzić.
OSTRZEŻENIE!
Ze względów bezpieczeństwa zabrania się czyszczenia urządzenia
strumieniem pary i myjkami wysokociśnieniowymi!
UWAGA!
Nie wolno używać środków czyszczących o działaniu ściernym, ostrych
skrobaczek ani przedmiotów szorujących.
UWAGA!
Do czyszczenia szkła nie wolno używać środków czyszczących o dzia‐
łaniu ściernym ani ostrych skrobaków metalowych, mogących poryso‐
wać powierzchnię, gdyż mogłoby to spowodować pęknięcie szkła.
Zewnętrzna strona urządzenia
• Przód urządzenia myć miękką ściereczką zamoczoną w ciepłej wo‐
dzie z dodatkiem detergentu.
• Do czyszczenia przednich elementów metalowych należy używać
ogólnie dostępnych środków myjących.
• Nie wolno uzywać środków ściernych i gąbek jednostronnie szorst‐
kich.
Wnętrze piekarnika
Piekarnik należy czyścić po każdym użyciu. Ułatwia to usunięcie za‐
brudzeń i zapobiega ich przywieraniu.
1. Przy otwieraniu drzwiczek piekarnika automatycznie włącza się oś‐
wietlenie urządzenia.
2. Piekarnik po każdym użyciu przetrzeć na mokro (z dodatkiem
detergentu) i osuszyć ściereczką.
Trudne do usunięcia zabrudzenia zlikwidować specjalnym środkiem do
czyszczenia piekarników.
52
Czyszczenie i konserwacja
Podczas stosowania sprayu do piekarników należy koniecznie prze‐
strzegać zaleceń producenta!
Wyposażenie
Wszystkie wyjmowane elementy (ruszt, blacha do pieczenia,
prowadnice itd.) należy po każdym użyciu przepłukać i dobrze osuszyć.
Dla łatwiejszego czyszczenia krótko namoczyć.
Drabinki
Do czyszczenia ścian bocznych można wyjąć znajdujące się po lewej
i prawej stronie piekarnika.
Demontaż drabinek
W celu demontażu podnieść drabinkę,
a następnie wysunąć ją z uchwytów u
góry.
Czyszczenie i konserwacja
53
Wkładanie drabinek
W celu ponownego zamontowania
drabinek należy umieścić je u góry w
uchwytach i opuścić.
Oświetlenie wnętrza piekarnika
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Przed wymianą żarówki w
piekarniku:
• Wyłączyć piekarnik!
• Wykręcić bezpieczniki ze skrzynki lub odłączyć je.
W celu zabezpieczenia żarówki piekarnika i szklanego klosza położyć
ściereczkę na dnie piekarnika.
Wymiana bocznej lampki piekarnika / Czyszczenie szklanego klosza
1. Zdjąć drabinki z lewej strony.
2. Przekręcić w lewo szklany
klosz, wyjąć go i oczyścić.
3. W razie potrzeby: Wkręcić do
piekarnika nową, żarówkę
halogenową 25 Watt, 230V,
G9, odporną na działanie wy‐
sokich temperatur do 300°C.
Żarówkę należy zawsze trzymać
przez szmatkę, aby uniknąć jej
uszkodzenia z powodu osadzenia się tłuszczu z palców.
4. Zamontować ponownie szklany klosz.
54
Co zrobić, gdy...
5. Założyć drabinki.
Co zrobić, gdy...
Usterka
Piekarnik się nie
nagrzewa
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
Piekarnik nie jest włączony
Włączyć piekarnik
Nie jest wyświetlany czas
Ustawić godzinę
Nie wykonano wymaganych
ustawień
Sprawdzić ustawienia
Zadziałało automatyczne wy‐ Patrz automatyczne wyłącza‐
łączanie piekarnika
nie
Kuchenka
mikrofalowa nie
działa.
Zabezpieczenie przed
dziećmi jest teraz aktywne.
Wyłączenie zabezpieczenia
przed dziećmi
Bezpiecznik w instalacji do‐
mowej (skrzynka z
bezpiecznikami) uległ prze‐
paleniu
Skontrolować bezpieczniki.
Jeżeli bezpieczniki wielokrot‐
nie się przepalają, należy za‐
dzwonić do
wykwalifikowanego
elektryka.
Drzwiczki piekarnika nie
zostały domknięte.
Zamknąć drzwiczki
piekarnika
Uszczelki drzwiowe i powierz‐ Oczyścić uszczelki drzwiowe
chnie uszczelniające są
i powierzchnie
zabrudzone.
uszczelniające.
Przycisk Start nie został
wciśnięty.
Wcisnąć przycisk Start .
Nie działa oświetle‐
nie wnętrza
piekarnika
Oświetlenie jest uszkodzone
Wymienić żarówkę
Na wyświetlaczu
pojawiła się litera "d"
piekarnik nie
rozgrzewa się. Wen‐
tylator nie działa.
Włączona jest funkcja
testowa.
Wyłączyć urządzenie. Wcis‐
nąć równocześnie przyciski
i
i przytrzymać je,
dopóki nie rozlegnie się syg‐
nał dźwiękowy i dopóki z wy‐
świetlacza nie zniknie litera
"d".
Co zrobić, gdy...
55
Jeżeli uszkodzenie nie odpowiada żadnemu podanemu powyżej,
należy skontaktować się ze specjalistą lub autoryzowanym serwisem.
OSTRZEŻENIE!
Naprawy urządzenia mogą być przeprowadzane tylko przez specjalistę
Niefachowe naprawy mogą spowodować poważne zagrożenia dla
użytkownika.
Jeśli wizyta techników serwisu lub wykwalifikowanego sprzedawcy jest
spowodowana niewłaściwym użytkowaniem urządzenia, to może ona
być płatna również podczas okresu gwarancyjnego.
Wskazówka dotycząca urządzeń z metalowym frontem: W niektórych
przypadkach, krótko po użyciu piekarnika, po otwarciu drzwi może
dojść do osadzenia się pary na wewnętrznej ich szybie, ponieważ
zewnętrzna część drzwi jest chłodniejsza.
56
Instrukcja montażu
UWAGA!
Montażu i podłączenia nowego urządzenia może dokonać wyłącznie
specjalista z uprawnieniami. Należy przestrzegać tego zalecenia, gdyż
w przeciwnym razie ewentualne usterki nie będą objęte gwarancją.
Aby uniknąć zagrożeń, uszkodzone kable przyłączeniowe należy wy‐
mienić korzystając z usług autoryzowanego serwisu lub uprawnionego
specjalisty.
Wskazówki dla instalatora
• W instalacji elektrycznej należy umieścić urządzenie pozwalające na
odłączenie wszystkich faz od sieci zasilającej przy rozwarciu styków
wynoszącym min. 3 mm.
Za odpowiednie urządzenia odłączające uważane są np. zabezpie‐
czenia prądowe, bezpieczniki (bezpieczniki wkręcane należy wyjąć
z oprawki), wyłączniki różnicowoprądowe oraz styczniki.
• Urządzenie należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazdka
znajdującego się poza światłem szafki urządzenia.
• Zabudowa musi zapewniać ochronę przed bezpośrednim kontaktem
z elementami elektrycznymi pod napięciem.
• Stabilność szafki musi spełniać wymogi normy DIN 68930.
57
1a
380-383
20
min.
560
13
592
388
375
min.
550
592
567
1b
592
380-383
380
20
13
min.
560
388
375
min.
550
388
567
592
252
252
58
1c
592
380-383
20
13
388
375
380
388
380
min.
550
min. 560
375
388
375
567
592
252
59
60
3
90 0
4
20
2x3,5x25
13
Recykling
61
Recykling
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu
nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać
go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się
złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby
uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu
niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt
został zakupiony.
Materiał opakowania
Materiał z którego wykonano opakowanie jest przyjazny dla środowiska
i nadaje się do ponownego użytku. Elementy z tworzyw sztucznych są
oznaczone skrótami międzynarodowymi, jak np. >PE <, >PS< itd.
Materiały z opakowania należy wyrzucić do odpowiedniego zbiornika
na odpady komunalne.
OSTRZEŻENIE!
Aby urządzenie nie stanowiło żadnego zagrożenia, przed utylizacją
należy je pozbawić możliwości ponownego podłączenia.
W tym celu odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego i usunąć z
urządzenia przewód zasilający.
Serwis
W przypadku usterek technicznych należy najpierw sprawdzić możli‐
wość ich samodzielnego usunięcia za pomocą instrukcji zawartych w
rozdziale Co zrobić, gdy ...
Jeżeli usunięcie usterki jest niemożliwe, należy zwrócić się bezpośred‐
nio do naszego autoryzowanego.
W celu zapewnienia szybkiej pomocy prosimy o podanie następujących
informacji:
• Nazwa modelu
• Numer produktu (PNC)
62
Warunki gwarancyjne
• Numer seryjny (S-No.) (numery patrz tabliczka znamionowa)
• Rodzaj usterki
• Dostrzeżone komunikaty wyświetlane przez urządzenie
Aby zawsze mieć pod ręką wymagane informacje, zaleca się ich spi‐
sanie poniżej:
Model ........................................
Numer produktu (PNC): ........................................
Numer seryjny (S-No.): ........................................
Warunki gwarancyjne
1. Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie
jest wolne od wad fizycznych zobowiązując się jednocześnie – w
razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym i w zakresie
określonym niniejszym dokumentem – do ich usunięcia w sposób
uzależniony od właściwości wady.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14
dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu
serwisowego Electrolux Poland.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części
zamiennych od producenta termin naprawy może zostać
wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty
zakupu.
5. Sprzęt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach
indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
– uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgod‐
nie z instrukcją obsługi,
– uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
– uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej np.
przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego,
– napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie
posiadające autoryzacji Electrolux Poland,
Warunki gwarancyjne
63
– części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki,
bezpieczniki, filtry, pokrętła.
7. Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na nowy jeżeli po wykona‐
niu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim
wady. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charak‐
terze specjalistycznym właściwym dla usunięcia wady. Pojęcie
naprawy nie obejmuje: instalacji, instruktażu, konserwacji sprzętu,
poprawy połączeń mechanicznych lub elektrycznych.
8. Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Elec‐
trolux Poland lub jeśli jest to niemożliwe placówka sprzedaży de‐
talicznej, w której sprzęt został zakupiony. Sprzęt zwracany po
wymianie musi być kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych.
Niespełnienie tych warunków może spowodować nie uznanie gwa‐
rancji.
9. Montaż sprzętu wymagającego specjalistycznego podłączenia do
sieci gazowej lub elektrycznej może być wykonany wyłącznie przez
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia pod rygorem utraty
gwarancji.
10. Electrolux Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszko‐
dzenia powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania sprzętu
lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione.
11. Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu pokrywa klient.
12. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru
z umową.
13. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
14. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach
gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu z wpisaną czytelnie
datą sprzedaży, potwierdzoną pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia
może spowodować nie uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
e-mail: [email protected]
www.electrolux.pl
64
Gwarancja Europejska
Gwarancja Europejska
Niniejsze urządzenie jest objęte gwarancją firmy Electrolux w każdym
z krajów wymienionych na końcu niniejszej instrukcji przez okres pod‐
any w gwarancji urządzenia lub określony ustawowo. W przypadku
przeprowadzki właściciela urządzenia z jednego z poniższych krajów
do innego, gwarancja zachowuje swoją ważność z następującymi
zastrzeżeniami:
• Gwarancja na urządzenie obowiązuje od dnia zakupu. Datę zakupu
należy potwierdzić przez okazanie dokumentu zakupu wydanego
przez sprzedawcę urządzenia.
• Okres gwarancji na urządzenie oraz zakres gwarancji (wykonawstwo
oraz części) są takie same, jak okres i zakres obowiązujące dla
danego modelu lub serii urządzenia w nowym kraju zamieszkania.
• Gwarancja na urządzenie jest wydawana osobiście na pierwszego
kupującego i nie można jej przekazać na innego użytkownika.
• Urządzenie zostało zainstalowane i jest eksploatowane wyłącznie do
celów domowych zgodnie z instrukcjami firmy Electrolux. Użytkowa‐
nie do celów zawodowych jest wykluczone.
• Urządzenie zostało zainstalowane zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami nowego kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w żaden sposób nie
ograniczają nabytych praw ustawowych.
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502
Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4,
140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
www.electrolux.com
65
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429
Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624
Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton,
Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627
Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3,
10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080
Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2,
LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273
Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7,
Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518
Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2,
S4, 040671 RO
66
www.electrolux.com
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506
Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000
Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o.,
Electrolux Domáce
spotrebiče SK, Seberíniho
1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35
Taksim İstanbul
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва,
Олимпийский проспект,
16, БЦ "Олимпик"
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ,
вул.Автозаводська, 2а,
БЦ "Алкон"
Index
67
Index
piekarnik
Akcesoria
Rozmrażanie
Ruszt
13
S
A
Akcesoria
szklane mieszadło
B
Bezpieczeństwo
Blacha do opiekania "na chrupko"
6
13
T
14
51
W
C
Czyszczenie
Czyszczenie wstępne
Wnętrze piekarnika
Czyszczenie
Wyposażenie
52
52
Z
Zabezpieczenie przed dziećmi
F
Funkcja pamięci
Funkcje
piekarnika
Funkcje dodatkowe
Funkcje zegara
26
18
25
28
G
Grill
37
K
Kuchenka mikrofalowa
37
N
Naprawy
6
O
Obsługa
piekarnika
Oświetlenie
15
53
P
Panel sterowania
Programy
Programy kuchenki mikrofalowej
12
49
25
38
13
8
Tabela czasu gotowania/pieczenia w
kuchence mikrofalowej
40
Ton przycisków
36
Wkładanie
Włączenie funkcji testu
Wybór programu
Wyłączanie wyświetlacza
D
drabinki
R
13
24
15
25
34
35
315 7864 21-A-11032008
www.electrolux.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement