Aeg-Electrolux KB9820E-M Handleiding

Aeg-Electrolux KB9820E-M Handleiding
KB9820E
Gebruiksaanwijzing
Multi-stoomgaarinbouwoven
2
Inhoud
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat
stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem
te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige
eigenaar van het apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
Inhoud
Bedieningshandleiding
3
Veiligheidsinstructies
Elektrische veiligheid
Kinderbeveiliging
Veiligheid tijdens het gebruik
Zo vermijdt u schade aan het apparaat
3
3
3
3
Productbeschrijving
Totaalaanzicht
Bedieningspaneel
Uitrusting oven
Accessoires Oven
Voor het eerste gebruik
Dagtijd instellen en wijzigen
Eerste reiniging
Zo leert u het apparaat kennen
Bediening
De elektronische ovenbesturing
Bereidingsfuncties
Rooster en bakplaat plaatsen
Stoomgaarfuncties
Extra functies
Klokfuncties
Overige functies
Tips, tabellen en adviezen
4
4
4
5
5
6
6
6
7
8
8
8
11
12
12
14
15
20
21
Stoomgaren
Bakken
Braden
Op lage temperatuur garen
Grill
Infratherm
Ontdooien
Roosteren
Inmaken/wecken
Geprogrammeerde functies en recepten
Reiniging en onderhoud
Buitenkant van het apparaat
De binnenkant van de oven
Accessoires
Ovenrekken en geleiders
Stomer
Ovenverlichting
Ovendeur
Wat te doen als...
21
25
30
32
32
33
33
34
34
35
41
41
42
42
42
44
45
46
47
Installatie-instructies
Veiligheidsaanwijzingen voor de
installateur
Afvalverwerking
48
52
Service
52
48
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinstructies
3
Bedieningshandleiding
Veiligheidsinstructies
Belangrijke veiligheidsinstructies!
Zorgvuldig lezen en voor toekomstige raadpleging bewaren!
Elektrische veiligheid
• Het apparaat mag uitsluitend door een erkend vakman worden aangesloten.
• Bij storingen of beschadigingen aan het apparaat: Zekeringen losdraaien resp. uitschakelen.
• Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd.
Door onvakkundig uitgevoerde reparaties kunnen grote gevaren ontstaan. Wendt u zich
in geval van reparatie tot onze klantenservice of uw vakhandel.
Kinderbeveiliging
• Kinderen nooit zonder toezicht laten terwijl het apparaat in werking is.
• Dit apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden worden gebruikt voor het koken, braden en
bakken van levensmiddelen.
• Wees voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten op stopcontacten in de
buurt van het apparaat. Aansluitleidingen mogen niet onder de hete ovendeur worden
vastgeklemd.
• Waarschuwing: Gevaar voor verbranding! Tijdens de werking wordt de binnenkant
van de oven heet.
• Waarschuwing: Open in geen geval de ovendeur tijdens het stoomgaren. Door de
ontsnappende stoom kan waterschade aan meubels ontstaan. Vermijd direct contact
met de ontsnappende stoom.
• Als u alcoholische toevoegingen in de oven gebruikt, kan er eventueel een licht ontvlambaar alcohol-luchtmengsel ontstaan. Doe in dat geval de deur voorzichtig open.
Houd daarbij gloeiende voorwerpen, vonken of vuur uit de buurt.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen)
met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon
of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik
van het apparaat.
Aanwijzing met betrekking tot acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten, een gevaar voor de gezondheid door
acrylamide opleveren. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage
temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen.
4
Productbeschrijving
Zo vermijdt u schade aan het apparaat
• Bekleed de oven niet met aluminiumfolie en zet geen braadslede of bakplaat op de bodem
van de oven, anders kan het email van de oven door de oplopende hitte beschadigd
worden.
• Druppels vruchtensap, die op het bakblik terechtkomen, laten vlekken achter die niet
meer verwijderd kunnen worden. Gebruik voor cakes met veel vocht een diep bakblik.
• Belast de ovendeur niet.
• Giet nooit water direct in de hete oven. Dan kan het emaille beschadigd raken en kunnen
er verkleuringen ontstaan.
• Bij heftige stoten, vooral tegen de zijkanten van de voorste glasplaat, kan het glas breken.
• Bewaar geen brandbare stoffen in de oven. Deze kunnen bij het inschakelen van de oven
vlam vatten.
• Bewaar geen vochtige levensmiddelen in de oven. Het emaille kan beschadigd raken.
• Bewaar, nadat de koelventilator is uitgeschakeld, geen onafgedekte etenswaren in de
oven. In de ovenruimte en op het glas van de deur kan vochtigheid neerslaan, die ook
op uw meubilair terecht kan komen.
Informatie emaillelaag
Kleurveranderingen van de emaillelaag van de oven als gevolg van het gebruik zijn niet van
invloed op de deugdelijkheid van het apparaat voor regulier of contractueel gebruik. Dit
zijn derhalve geen gebreken in de zin van het recht op garantie.
Productbeschrijving
Totaalaanzicht
1
2
3
Productbeschrijving
1 Bedieningspaneel
2 Deurgreep
3 Glazen deur
Bedieningspaneel
1
3
2
1 Ovenindicaties
2 Functietoetsen oven
3 Waterschuiflade
Uitrusting oven
1
6
3
2
2
1
3
4
5
5
6
Voor het eerste gebruik
1
2
3
4
5
6
Grillverwarmingselement
Ovenverlichting
Ventilator verwarmingselement achterwand
Stomer/stoomrozet
Uitneembaar inschuifrooster
Inzetniveaus
Accessoires Oven
Grilleren
Voor servies, bak- en braadvormen, braden en
grillen.
Bakplaat
Voor gebak en koekjes.
Bakblik
Voor broodjes, koek en gebakjes.
Geschikt voor stoom-koken. Verkleuring van het
oppervlak heeft geen effect op de werking.
Quick spons 180
Sterk absorberende spons voor de opname van
restwater uit de stoompan.
Voor het eerste gebruik
Dagtijd instellen en wijzigen
De oven functioneert alleen als u de tijd hebt ingesteld.
Voor het eerste gebruik
7
Na het aansluiten van de elektriciteit of na een
stroomstoring knippert het symbool voor Dagtijd
automatisch.
1. Om een reeds ingestelde dagtijd te veranderen
drukt u de toets Klokfuncties zo vaak in tot
het symbool voor Dagtijd knippert.
2. Met de toets
len.
of
de juiste tijd instel-
Na ca. 5 seconden stopt het inknipperen en geeft
de de ingestelde tijd aan.
Het apparaat is klaar voor gebruik.
U kunt de dagtijd alleen veranderen, als de kinderbeveiliging is uitgeschakeld, de klokfuncties
Kookwekker , Duur of Einde niet zijn ingesteld en er geen ovenfunctie is ingesteld.
Eerste reiniging
Voordat u de oven voor het eerst in gebruik neemt, moet u hem reinigen.
Gebruik geen scherpe, schurende reinigingsmiddelen! De oppervlakken zouden beschadigd
kunnen worden.
Gebruik bij ovens met een metalen voorzijde de hiervoor in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
1. Open de ovendeur.
De verlichting in de oven is ingeschakeld.
2. Neem alle accessoires en geleiderails uit de oven en reinig deze met een warm sopje.
3. Maak de oven ook schoon met een warm sopje en droog hem daarna af.
4. Veeg de voorzijde af met een vochtige doek.
8
Bediening
Zo leert u het apparaat kennen
Om het apparaat uit te proberen of alle bedieningsstappen uit te voeren, kan de testfunctie
worden gebruikt. De oven wordt niet warm.
Testfunctie inschakelen
1. Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit
uit .
2. Houd de toetsen Bak-/braadprogramma's
en tegelijk ingedrukt, totdat een signaal
klinkt en op het display "d" gaat branden.
Testfunctie uitschakelen
1. Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit
uit .
2. Houd de toetsen Bak-/braadprogramma's
en tegelijk ingedrukt, totdat er een signaal
klinkt en op het display "d" uit gaat.
Bediening
De elektronische ovenbesturing
Het weergaveveld
1
2
7
1
2
3
4
5
6
7
Geheugen: P / Test: d
Stomen
Temperatuur/Dagtijd
Klokfuncties/Bedrijfstijd
Thermometersymbool
Bak-/braadprogramma's
Bereidingsfuncties
3
6
4
5
Bediening
Bedieningspaneel
1
2
6
1
2
3
4
5
6
9
3
5
4
Aan/Uit
Bak-/braadprogramma's
Toets +/Klokfuncties
Snel verwarmen
Ovenfunctie selecteren
Algemene aanwijzingen
• Schakel het apparaat altijd eerst met de toets Aan/Uit in.
• Als de gekozen functie gaat branden, begint te oven op te warmen of begint de ingestelde
tijd te verstrijken.
• Als de ingestelde temperatuur wordt bereikt, klinkt er een signaal.
• De ovenverlichting wordt ingeschakeld zodra een ovenfunctie gestart is of zodra de
ovendeur geopend wordt.
De ovenverlichting gaat na 10 min. uit, als de deur geopend is en het apparaat is uitgeschakeld.
• Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit uit.
Ovenfunctie selecteren
1. Apparaat met de toets Aan/Uit inschakelen.
10
Bediening
2. Toets of zo vaak indrukken tot de
gewenste ovenfunctie verschijnt.
• Op het temperatuurdisplay verschijnt een
voorstel voor de temperatuur.
• Als de voorgestelde temperatuur niet binnen ca. 5 seconden verandert, begint de
oven op te warmen.
Oventemperatuur wijzigen
Met de toets of de temperatuur naar boven
of naar beneden wijzigen.
De instelling vindt plaats in stappen van 5 °C.
Thermometersymbool
• Het langzaam oplopende thermometersymbool geeft aan in hoeverre de oven al is
opgewarmd.
• De drie na elkaar oplichtende segmenten van het thermometersymbool geven aan dat
de functie snel verwarmen in bedrijf is.
Ovenfunctie wijzigen
Voor het wijzigen van de ovenfunctie toets of
zo vaak indrukken tot de gewenste ovenfunctie
wordt weergegeven.
Bediening
De oven uitschakelen
Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit
11
uit.
Koelventilator
De ventilator wordt automatisch ingeschakeld,
om de oppervlakken van het apparaat koel te houden. Nadat de oven is uitgeschakeld, blijft de ventilator nog draaien, om het apparaat af te koelen,
daarna wordt hij automatisch uitgeschakeld.
Snel verwarmen
Na het selecteren van een ovenfunctie kan met behulp van de extra functie Snel verwarmen
de lege oven in relatief korte tijd worden voorverwarmd.
LET OP!
Leg te bereiden levensmiddelen pas in de oven, als het Snel verwarmen beëindigd is en de
oven in de gewenste functie werkt.
1. Gewenste ovenfunctie instellen. Evt. Temperatuurvoorstel wijzigen.
2. Toets Snel verwarmen indrukken. Het symbool brandt. De achtereenvolgende
knipperende balken geven aan dat Snel verwarmen in werking is.
Bij het bereiken van de ingestelde temperatuur branden de balken van de temperatuurindicatie. Er klinkt een signaal. Het symbool gaat uit.
De oven verwarmt nu in de vooraf ingestelde ovenfunctie en temperatuur verder. U kunt
de te bereiden levensmiddelen nu in de oven plaatsen.
Bereidingsfuncties
Ovenfunctie
Toepassing
Stoomgaren
Voor groente, aardappelen, rijst, deegwaren of gelijksoortige etenswaren.
Pauzegaren
Voor het bakken en braden en opwarmen van gekoelde en
bevroren etenswaren.
Multi Hetelucht
Voor het braden en bakken op maximaal twee niveaus
tegelijk.
Infratherm
Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte
op één niveau. Deze functie is ook geschikt om te gratineren en kort te bakken .
Grill
Voor het grillen van platte levensmiddelen en om te roosteren .
Ontdooien/Drogen
Voor het ontdooien en het drogen van kruiden, fruit of
groenten.
Bereidingen op lage
temperatuur
Voor het bereiden van bijzonder mals en sappig braadvlees.
12
Bediening
Ovenfunctie
Vochtige hetelucht
Toepassing
Voor energiezuinig bakken en garen van overwegend droge gerechten, zoals ovenschotels op één niveau.
Rooster en bakplaat plaatsen
Uittrek- en kantelbeveiliging
Ter beveiliging van het uittrekken hebben alle inschuifdelen aan de rechter- en linkerkant
een kleine bolling naar onderen.
Plaats de inschuifdelen zodanig dat deze bolling achterin de ovenruimte ligt. Deze bolling
is ook belangrijk voor de kantelbeveiliging van de inschuifdelen.
Bakplaat plaatsen:
Schuif de bakplaat tussen de geleidestangen van
het gekozen niveau.
Rooster plaatsen:
Plaats het rooster zodanig dat de pootjes naar
beneden wijzen.
Schuif het rooster tussen de geleidestangen van
het gekozen niveau.
Door de verhoogde lijst die om het rooster loopt
is het serviesgoed bovendien beveiligd tegen
wegglijden.
Stoomgaarfuncties
De stoomgaarfuncties moeten altijd samen met de klokfuncties Duur
ingesteld (zie hoofdstuk Klokfuncties Duur /Einde ).
of Einde
worden
Gebruik uitsluitend water als vloeistof!
Er klinkt een zoemtoon wanneer het water op is. Kort na het bijvullen van het water wordt
de zoemtoon automatisch uitgeschakeld.
Bediening
13
Door de automatische ca. 5 minuten durende verdamping aan het einde van de bereidingstijd en de opwarmtijd van ca. 2 minuten hebben instellingen van minder dan 10
minuten weinig invloed.
Bij het openen van de deur ontsnapt nog stoom.
Stoomgaren
1. Water (ca. 650 ml) niet direct in de stomer
maar boven de waterschuiflade in het
bedieningsrooster gieten.
De watervoorraad is toereikend voor ca.
30 minuten.
2. Met de toets Aan/Uit de oven inschakelen.
3. Kies met de toets of de functie
en stel met de toets
Stoomgaren
of de gewenste temperatuur in (tussen
50°C - 96°C).
4. Kies met de toets Klokfuncties de functie Duur of Einde en stel met de
toets of de gewenste bereidingstijd
of uitschakeltijd in. Na ca. 2 minuten
wordt de eerste stoom zichtbaar. Een eenvoudige signaaltoon meldt wanneer de
gaartemperatuur van ca. 96°C is bereikt.
Een drievoudige signaaltoon geeft het einde van de bereidingstijd aan.
5. Met de toets Aan/Uit de signaaltoon en oven uitschakelen.
Zuig na het afkoelen van de oven het restwater met een spons uit de stoomgenerator en
wrijf eventueel na met een paar druppels azijn.
Laat de deur van de oven open staan zodat de oven volledig kan drogen.
Pauzegaren
Hetelucht wordt automatisch steeds afgewisseld met stoom.
1. Water (ca. 250 ml) niet direct in de stomer, maar boven de waterschuiflade in het
bedieningsrooster gieten.
2. Met de toets Aan/Uit de oven inschakelen.
en stel met de toets of
3. Kies met de toets of de functie Pauzegaren
de gewenste temperatuur in.
14
Bediening
4. Kies met de toets Klokfuncties de functie Duur of Einde en stel met de
toets of de gewenste bereidingstijd
of uitschakeltijd in.
.
Ga verder te werk zoals bij stoomgaren
Extra functies
Bak-/braadprogramma's
Gebruik voor deze functie de opgegeven recepten.
Programma kiezen
1. Met de toets Aan/Uit de oven inschakelen. Toets Bak-/ braadprogramma's
indrukken, daarna toets of zo vaak
indrukken tot op het display het gewenste
programma verschijnt (P1 t/m P12).
– Op het functiedisplay verschijnt het
symbool voor de bijbehorende ovenfunctie.
– Op het tijddisplay verschijnt de bereidingstijd, het symbool voor Duur
licht op.
– Toets Klokfuncties indrukken, dan toets of indrukken om de tijdsduur te
wijzigen.
– Na ca. 5 seconden wordt de oven ingeschakeld.
2. Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten lang een signaal. Het symbool voor Duur
knippert.
De oven wordt uitgeschakeld.
3. Druk op een willekeurige toets om het signaal uit te schakelen.
Start uitstellen
De start van de bereidingstijd kan worden uitgesteld (zie Klokfuncties Einde ).
Bereidingstijd voortijdig beëindigen
Met de toets Aan/Uit de oven uitschakelen.
Geheugenfunctie
Met de geheugenfunctie kan een instelling die telkens weer wordt gebruikt, worden opgeslagen.
1. Ovenfunctie, temperatuur en eventueel de klokfuncties Duur en/of Einde instellen.
Bediening
2. De toets Bak-/braadprogramma's gedurende ca. 2 seconden ingedrukt houden, tot er een signaal klinkt. De instelling
is nu opgeslagen.
Om een andere instelling op te slaan, nogmaals de toets Bak-/braadprogramma's
gedurende ca. 2 seconden indrukken. De eerder opgeslagen instelling wordt door deze instelling vervangen.
Inschakelen van de geheugenfunctie
1. Met de toets Aan/Uit de oven inschakelen.
2. Met de toets Bak-/braadprogramma's de
opgeslagen instelling oproepen.
Klokfuncties
2
1
3
4
5
6
1 Klokfuncties
2 Tijdindicaties
15
16
Bediening
3 Dagtijd
4 Duur/Einde/Bedrijfstijd
5 Klokfuncties
6 Insteltoetsen
Kookwekker
Voor het instellen van een korte tijd. Na afloop klinkt er een signaal.
Deze functie is niet van invloed op de werking van de oven.
Bereidingsduur
Om in te stellen hoe lang de oven ingeschakeld moet zijn.
Einde
Om in te stellen wanneer de oven weer moet worden uitgeschakeld.
Dagtijd
Hiermee kunt u de dagtijd instellen, veranderen of opvragen (zie Hoofdstuk "Voor het eerste
gebruik").
Algemene aanwijzingen
• Na het kiezen van een klokfunctie knippert het bijbehorende symbool ca. 5 seconden.
Gedurende deze tijd kunt u met toets of de gewenste tijden instellen of veranderen.
• Na het instellen van de gewenste tijd knippert het symbool nogmaals gedurende ca. 5
seconden. Daarna gaat het symbool branden. De ingestelde kookwekker begint te
lopen.
• De ingestelde tijd voor Duur en Einde begint na het starten van de gekozen functie
te lopen.
Kookwekker
1. Toets Klokfuncties zo vaak indrukken,
tot het symbool Kookwekker knippert.
2. Met de toets of de gewenste tijdsduur instellen (max. 99,00 minuten).
Bediening
Na ca. 5 seconden wordt de resterende tijd weergegeven op het display. Het symbool voor Kookwekker brandt.
Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten lang een signaal. "0.00" brandt en het symbool Kookwekker knippert.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige toets
in te drukken.
Bereidingsduur
1. Ovenfunctie en met toets of de temperatuur kiezen.
2. Toets Klokfuncties zo vaak indrukken,
tot het symbool voor Duur knippert.
3. Met de toets of
dingstijd instellen.
de gewenste berei-
17
18
Bediening
De oven wordt ingeschakeld. Het symbool voor
Duur brandt.
Door het herhaald indrukken van de toets Klokfuncties kan de actuele dagtijd worden opgevraagd.
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten lang
een signaal. De oven wordt uitgeschakeld.
"0.00" brandt en het symbool Duur knippert.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige toets
in te drukken.
Einde
1. Ovenfunctie en met toets of de
temperatuur kiezen.
2. Toets Klokfuncties zo vaak indrukken,
tot het symbool Einde knippert.
3. Met de toets of de gewenste uitschakeltijd instellen.
Bediening
19
De symbolen voor Einde en Duur branden.
De oven wordt automatisch ingeschakeld.
Door het herhaald indrukken van de toets Klokfuncties kan de actuele dagtijd worden opgevraagd.
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten lang
een signaal. De oven wordt uitgeschakeld.
"0.00" wordt weergegeven en de symbolen voor
Einde en Duur knipperen.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige toets
in te drukken.
Duur
en Einde
gecombineerd
Duur en Einde kunnen gelijktijdig worden gebruikt, als de oven op een later tijdstip automatisch in en uitgeschakeld moet worden.
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. Met de functie Duur de tijd instellen,
die het gerecht nodig heeft om gaar te
worden,
bijv . 1 uur.
3. Met de functie Einde de tijd instellen,
waarop het gerecht klaar zal zijn,
bijv . 14:05 uur.
20
Bediening
De symbolen voor Duur en Einde branden.
De oven wordt automatisch op het berekende
tijdstip ingeschakeld, bijv. 13:05 uur.
Na afloop van de ingestelde duur klinkt er gedurende 2 minuten een signaal en wordt de oven
uitgeschakeld, bijv. 14:05 uur.
Overige functies
Veiligheid van kinderen
Zodra de kinderbeveiliging is ingeschakeld, kan het apparaat niet meer worden gebruikt.
Kinderbeveiliging inschakelen
1. Apparaat eventueel met de toets Aan/Uit
uitschakelen. Er mag geen ovenfunctie
gekozen zijn.
2. Toets Bak-/braadprogramma's en
tegelijk ingedrukt houden, tot op het display SAFE verschijnt.
De kinderbeveiliging is nu ingeschakeld.
Kinderbeveiliging uitschakelen
1. Apparaat eventueel met de toets Aan/Uit
uitschakelen.
2. Toets Bak-/braadprogramma's en
tegelijk ingedrukt houden, tot op het display SAFE verdwijnt.
De kinderbeveiliging is nu uitgeschakeld en de oven is weer klaar voor gebruik.
Tips, tabellen en adviezen
21
Toets Zoemer
Toets Zoemer uitschakelen
1. Apparaat eventueel met de toets Aan/Uit
uitschakelen.
2. Toets en tegelijk ingedrukt houden
tot er een signaal klinkt (ca. 2 seconden).
De toets Zoemer is nu uitgeschakeld.
Toets Zoemer inschakelen
Toets en tegelijk ingedrukt houden tot
er een signaal klinkt (ca. 2 seconden).
De toets Zoemer is nu weer ingeschakeld.
Automatische uitschakeling van de oven
Als de oven na een bepaalde tijd niet uitgeschakeld wordt of als de temperatuur niet verandert, dan wordt hij automatisch uitgeschakeld.
In het temperatuurdisplay knippert de laatst ingestelde temperatuur.
De oven wordt uitgeschakeld bij een oventemperatuur van:
30 - 120° C na 12,5 uur
120 - 200° C na 8,5 uur
200 - 230° C na 5,5 uur
Op het display verschijnt UIT .
Ingebruikneming na automatische uitschakeling
De oven helemaal uitschakelen. Daarna kan hij weer in gebruik genomen worden.
Tips, tabellen en adviezen
Stoomgaren
Voor het garen met stoom gebruikt u de ovenfuncties Stoomgaren
.
of Pauzegaren
22
Tips, tabellen en adviezen
WAARSCHUWING!
Open tijdens het stoomgaren
in geen geval de ovendeur!
Gebruik uitsluitend water als vloeistof!
Kookgerei voor stoomgaren
• Voor het garen met stoom dient u hitte- en corrosiebestendige materialen te gebruiken.
• Chroomstalen kookgerei is zeer geschikt (zie speciale accessoires).
Inzetniveaus
• Raadpleeg de volgende tabellen voor de inzetniveaus. De inzetniveaus worden van onderen naar boven geteld.
Algemene aanwijzingen
• Bij bereidingstijden langer dan 30 minuten of grotere hoeveelheden eventueel water
bijvullen.
• Spoel de slangverbindingen en de stomer grondig door als u de waterschuiflade langere
tijd niet hebt gebruikt (zie het hoofdstuk Reiniging en onderhoud).
Aanwijzingen bij de tabellen Stoomgaren en Pauze-stoomgaren
In de volgende tabellen vindt u een keuze aan gerechten met de bijbehorende temperatuurvoorschriften, bereidingstijden en inzetniveaus.
• De temperaturen en bereidingstijden zijn richtwaarden. De waarden zijn namelijk afhankelijk van de samenstelling en de grootte van het product dat gaar moet worden, de
hoeveelheid en het kookgerei.
• Als u geen concrete aanwijzingen kunt vinden voor uw eigen recept, kijk dan bij een
soortgelijk product.
• Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden in de tabellen voor het plaatsen van een
gerecht in de koude oven.
Stoomgaren
is geschikt voor alle levensmiddelen, vers of bevroren.
De bereidingswijze Stoomgaren
Met deze functie kunt u groente, vlees, vis, deegwaren, rijst, maïs, griesmeel en eieren
bereiden, opwarmen, ontdooien, pocheren of blancheren.
Menu's bereiden
Complete menu's kunnen in één keer worden klaargemaakt. Idealiter dienen gerechten te
worden gekozen die vergelijkbare bereidingstijden nodig hebben. Daardoor wordt voorkomen dat afzonderlijke ingrediënten niet of juist te gaar worden. De te vullen hoeveelheid
water richt zich naar de grootste, voor de gekozen afzonderlijke ingrediënten opgegeven
hoeveelheid water. Raadpleeg de tabellen voor aanwijzingen.
De gerechten dienen daartoe in geschikte schalen op de roosters worden geplaatst. De
afstand tussen de roosters dient zo te worden gekozen dat de stoom elk gerecht kan bereiken.
Bij het garen van rijstmenu's wijkt de hoeveelheid water af van wat er in de tabel staat en
dient in de verhouding 1 : 1,5 of 1 : 2 te worden verhoogd.
Steriliseren van potten en pannen
biedt de mogelijkheid, om houders bijvoorbeeld bijv. babyDe functie Stoomgaren
flesjes, met stoom te steriliseren. Daartoe de gereinigde potten en pannen met de opening
naar beneden midden op het rooster op het eerste inzetniveau plaatsen. De potten een
beetje schuin in de gaarruimte zetten. Met de maximale hoeveelheid water (650 ml) vullen
en een tijdsduur van 40 min. bij 96 °C selecteren.
Tips, tabellen en adviezen
23
Tabel Stoomgaren
Soort product
Watertoevoer via
waterlade ml
Temperatuur °C
Inzetniveau
Risotto
400
96
2
25-30
Rijst (met gelijke hoeveelheid vloeistof)
650
96
2
35-40
Maïs (polenta, met 3 keer zoveel vloei- 550
stof)
96
2
35-40
Aardappelen in de schil, middelgroot
650
96
2
50-60
Gekookte aardappelen
550
96
2
35-40
Ratatouille
400
96
2
25-30
Spruitkool
550
96
2
30-35
Broccoli in roosjes
550
96
2
25-30
Bloemkool, heel
650
96
2
40-45
Bloemkool in roosjes
600
96
2
30-35
Zuurkool
650
96
2
50-60
Tomaten, heel
250
96
2
15-20
Rode bieten, heel
550
96
2
60-70
Koolrabi/selderij/venkel, gesneden
550
96
2
35-40
Courgettes, gesneden
400
96
2
20-25
Wortelen, gesneden
550
96
2
35-40
Groente ontdooien
550
96
2
35
Groente ontdooien en garen
650
60
2
35-40
Groente blancheren
250
96
2
12-15
Bonen blancheren
250
96
2
20-22
Bonen TK
650
96
2
30-40
Kip (borst)
500
96
2
30-40
Ham, 1000 g
650
96
2
50-75
Casselerrib 600-1000 g
650
96
2
45-55
Gevulde paprika
500
96
2
30-40
Weense worstjes/witte worsten
Tijd 1) in
min.
250
85
2
15-20
Leverkaas opwarmen in plakken van 1 400
cm
96
2
20-25
Visfilet ca. 1000 g
650
96
2
35-40
Platvisfilet ca. 300 g
300
80
2
15-20
Visfilet, bevroren 500-800 g
650
96
2
30-40
24
Tips, tabellen en adviezen
Soort product
Watertoevoer via
waterlade ml
Temperatuur °C
Inzetniveau
Forel 170-300 g
400
85
2
15-25
Pudding/flan in afzonderlijke porties
500
96
2
25-35
Bouillon met ei
500
96
2
25-35
Gestoomde meelballen
500
96
2
30-35
Eieren, zachtgekookt
200
96
2
8-10
Eieren, middelhard
200
96
2
10-12
Eieren, hardgekookt
200
96
2
15-20
Tijd 1) in
min.
1) De opgegeven tijden zijn richtwaarden en kunnen variëren afhankelijk van de grootte en hoeveelheid.
Multi Hetelucht en Stoomgaren gecombineerd
Met de combinatie van Multi Hetelucht
en Stoomgaren
kunnen na elkaar en bij
tegelijkertijd vlees, groenten en bijgerechten in de oven bereid worden,
Stoomgaren
zodat ze gelijktijdig klaar zijn om te serveren.
.
• Braad het vlees aan met de ovenfunctie Multi Hetelucht
• Plaats de voorbereide groente en bijgerechten op hittebestendig kookgerei bij het braadstuk in de oven.
en laat alles samen gaar worden.
• Start de functie Stoomgaren
Om de functie Stoomgaren
te kunnen starten, moet de oven tot een temperatuur van
ca. 80 °C afkoelen (zie temperatuurdisplay). Open de ovendeur zodat de oven sneller afkoelt.
Tabel Multi Hetelucht en Stoomgaren gecombineerd
Soort product
Multi Hetelucht
Temp. in °C
Vlees - tijd
in min.
Stoomgaren
(max. 650 ml water
toevoegen)
Vlees en toebehoren tijd in min.
Inzetniveaus
Rundvlees 1 kg
Spruitkool, polenta
180
60-70
30-35
1
3
Varkensvlees 1 kg
aardappelen, groente,
jus
180
60-70
30-35
1
3
Kalfsvlees 1 kg
rijst, groenten
180
50-60
30-35
1
3
De opgegeven tijden en temperaturen zijn richtwaarden en kunnen variëren afhankelijk
van de grootte en hoeveelheid. De kerntemperatuur van vlees vóór het overschakelen op
stoomgaren dient op 60-63 °C te liggen.
Pauze-stoomgaren
De bereidingssoort pauze-stoomgaren is met name geschikt voor het aanbraden van grote
stukken vlees en voor het ontdooien en verwarmen van reeds gegaarde en geportioneerde
gerechten.
Tips, tabellen en adviezen
25
Tabel pauze-stoomgaren
Garen op meerdere inzetniveaus
Soort product
Pauze-stoomgaren
Temperatuur in
°C
(max. 250 ml water toevoegen)
Tijd in min.
Inzetniveaus
Opwarmen van menu 6 borden Ø 24 cm
110
15-20
2 en 4
Gebraden varkensvlees 1000 g
180
90-100
2
Rundvlees 1000 g
180
90-100
2
Gebraden kalfsvlees 1000 g
180
80-90
2
Leverkaas, rauw 500 g
180
30-40
2
Weense worstjes/witte worsten
85
15-20
2
Casselerrib 600-1000 g (2 uur in water
leggen)
180
60-70
2
Kip 1000 g
200
45-55
2
Eend 1500-2000 g
180
60-75
2
Gans 3000 g
170
130-170
1
Visfilets
90
20-30
2
Aardappelgratin, aardappelgratin met bie- 190
slook
40-50
2
Pastaschotel
180
35-45
2
Lasagne
180
45-50
2
Diverse broodjes 500-1000 g
180-190
50-60
2
Broodjes 40-60 g
210-220
20-25
3
Vers gebakken broodjes 30-40 g
220
10-15
3
Vers gebakken broodjes 30-40 g TK
220
10-15
3
Vers gebakken baguettes 40-50 g
200
10-15
3
Vers gebakken baguettes 40-50 g TK
200
10-15
3
Hele braadstukken voor het opwarmen in stukken snijden. De opgegeven tijden en temperaturen zijn richtwaarden en kunnen variëren afhankelijk van de grootte en hoeveelheid.
Bakken
Ovenfunctie: Multi Hetelucht
of Vochtige Hetelucht
Bakvormen
• Voor Multi Hetelucht
of Vochtige Hetelucht
zijn ook vormen van licht metaal
geschikt.
Inzetniveaus
is op één niveau mogelijk.
• Bakken met vochtige Hetelucht
kunt u op maximaal 2 bakplaten tegelijk bakken:
• Met Multi Hetelucht
26
Tips, tabellen en adviezen
1 bakplaat:
bijv . inzetniveau 2
2
2
1
1
4
4
2
2
1 bakvorm:
bijv . inzetniveau 1
2 bakplaten:
bijv . inzetniveaus 2 en 4
Algemene aanwijzingen
U kunt ook twee vormen tegelijk naast elkaar op het rooster plaatsen. De baktijd wordt dan
nauwelijks langer.
Bij diepgevroren gerechten kunnen de geplaatste bakplaten tijdens de bereiding kromtrekken. Dit wordt veroorzaakt door het grote temperatuurverschil tussen het diepgevroren
product en de oventemperatuur. Als de bakplaten zijn afgekoeld trekken ze weer recht.
Aanwijzingen bij de baktabellen
In de tabellen vindt u een keur aan gerechten met de daarvoor aanbevolen temperaturen,
bereidingstijden en inzetniveaus.
• De temperaturen en baktijden zijn richtwaarden, omdat zij afhankelijk zijn van de samenstelling van het deeg, de hoeveelheid en de bakvorm.
• Wij adviseren u de eerste keer de lagere temperatuurwaarde in te stellen en pas indien
nodig bijv. wanneer u een sterkere bruining wenst of als de baktijd te lang duurt, een
hogere temperatuur te kiezen.
• Als u voor een eigen recept geen concrete aanwijzingen kunt vinden, raadpleeg dan een
vergelijkbaar gerecht.
• Bij het op meerdere niveaus bakken van gebak op platen of in vormen kan de baktijd
ongeveer 10-15 minuten langer zijn.
• Vochtig gebak (bijv . pizza's, vruchtengebak enz.) moet op één niveau worden gebakken.
• Als het gebak niet overal even hoog is, wordt het in het begin van het bakproces soms
niet overal even bruin. Verander in dat geval niet de temperatuurinstelling . In de loop
van het bakproces wordt het gebak overal even bruin.
Tips, tabellen en adviezen
27
• Uw nieuwe oven kan een andere bak-/braadverhouding hebben dan het apparaat dat u
tot nu toe gebruikt heeft. Pas daarom de instellingen (temperatuur, baktijden) en inzetniveaus zoals u die gewend bent aan de aanbevelingen in de onderstaande tabellen aan.
Bij langere baktijden kunt u de oven ongeveer 10 minuten voor het einde van de baktijd
uitschakelen, om gebruik te maken van de restwarmte.
Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden in de tabellen voor het plaatsen van een
gerecht in de koude oven.
Baktabel
Bakken op één inzetniveau
Soort gebak
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd uur:
min.
Tulband
Multi Hetelucht
1
160-170
0:50-1:10
Zandgebak/koningstaart
Multi Hetelucht
1
150-170
1:10-1:30
Biscuitgebak
Multi Hetelucht
1
160-180
Taartbodem van zandtaartdeeg
Vochtige hete lucht
2
170-190
Taartbodem van roerdeeg
Vochtige hete lucht
2
150-170
0:20-0:25
Dichte appeltaart
Multi Hetelucht
1
160-180
0:50-1:00
Appeltaart (2 vormen Ø 20
cm, diagonaal geplaatst)
Multi Hetelucht
1
180-190
1:05-1:20
Hartige taart ( bijv. quiche
lorraine)
Multi Hetelucht
2
170-190
0:30-1:10
Kwarktaart
Multi Hetelucht
1
160-180
1:00-1:30
Gistbroodje/krans
Vochtige hete lucht
1
160-180
0:30-0:40
Kerststol
Multi Hetelucht
1
160-180
0:40-1:00
Brood (roggebrood)
Multi Hetelucht
1
180-200
0:45-0:60
Roomsoezen/tompoezen
Multi Hetelucht
2
170-190
Biscuitrol
Multi Hetelucht
2
200-220
Kruimelgebak droog
Vochtige hete lucht
2
160-180
Boter-/suikerkoek
Vochtige hete lucht
2
180-200
Vruchtentaart (op gistdeeg/
roerdeeg)
Multi Hetelucht
2
160-180
0:25-0:50
Vruchtentaart op zandtaartdeeg
Multi Hetelucht
2
170-190
0:40-1:20
Gebak in vormen
0:25-0:40
1)
0:10-0:25
Gebak op bakblik
0:30-0:40
1)
0:08-0:15
0:20-0:40
1)
0:15-0:30
28
Tips, tabellen en adviezen
Bakken op één inzetniveau
Soort gebak
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd uur:
min.
Plaatkoek met kwetsbare garnering ( bijv. kwark, slagroom,
honing)
Multi Hetelucht
2
150-170
Pizza (met veel garnering)
Multi Hetelucht
2
190-210 1) 0:20-0:40
Pizza (dun)
Multi Hetelucht
2
230 1)
0:12-0:20
Turks brood
Multi Hetelucht
2
230 1)
0:10-0:20
Zwitsers fruitpuddinkje
Multi Hetelucht
2
190-210
0:35-0:50
Zandkoekjes
Multi Hetelucht
2
160-180
0:06-0:20
Spritsgebak
Multi Hetelucht
2
160
0:10-0:40
Roerdeegkoekjes
Multi Hetelucht
2
160-180
0:15-0:20
Eiwitgebak, schuimgebak
Multi Hetelucht
2
80-100
2:00-2:30
Bitterkoekjes
Multi Hetelucht
2
100-120
0:30-0:60
Koffiebroodjes
Vochtige hete lucht
2
160-180
Koekjes van bladerdeeg
Multi Hetelucht
2
180-200
Broodjes
Multi Hetelucht
2
210-230
Kleine cakejes (20 stuks/plaat)
Multi Hetelucht
2
0:40-1:20
Koekjes
170
1)
0:20-0:40
1)
0:20-0:30
0:20-0:35
0:20-0:30
1) Oven voorverwarmen
Op verschillende inzetniveaus bakken
Soort gebak
Multi Hetelucht
Inzetniveau van onderaf
Temperatuur
in °C
Tijd uur: min.
2 niveaus
Koekjes
Zandkoekjes
2/4
160-180
0:15-0:35
Spritsgebak
2/4
160
0:20-0:60
Roerdeegkoekjes
2/4
160-180
0:25-0:40
Eiwitgebak, schuimgebak
2/4
80-100
2:10-2:50
Bitterkoekjes
2/4
100-120
0:40-1:20
Klein gistgebak
2/4
160-180
Klein bladerdeeggebak
2/4
1) Oven voorverwarmen.
180-200
0:30-0:60
1)
0:30-0:50
Tips, tabellen en adviezen
29
Baktips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De onderkant van het ge- Verkeerde inschuifhoogte
bak is te licht van kleur
Gebak lager inschuiven
Het gebak zakt in (wordt
klef, papperig, vochtig)
Te hoge baktemperatuur
Baktemperatuur iets lager instellen
Te korte baktijd
Baktijd verlengen Baktijden kunnen niet verkort worden door
een hogere baktemperatuur
Te veel vocht in het deeg
Minder vloeistof gebruiken. Let op
de kneedtijden, vooral bij het gebruik van keukenmachines
Te lage temperatuur
Baktemperatuur hoger instellen
Te lange baktijd
Baktijd verkorten
Gebak is te droog
Gebak wordt ongelijkma- Te hoge baktemperatuur en te
tig bruin
korte baktijd
Baktemperatuur lager instellen en
baktijd verlengen
Het deeg is ongelijkmatig verdeeld Het deeg gelijkmatig over de bakplaat verdelen
Gebak wordt niet gaar
binnen de aangegeven
baktijd
Te lage temperatuur
Baktemperatuur iets hoger instellen
Tabel ovenschotels en gegratineerde gerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur °C
Pastaschotel
Vochtige hete lucht
1
180-200
0:30-0:50
Lasagne
Multi Hetelucht
1
180-200
0:25-0:40
Gegratineerde groente 1)
Multi Hetelucht
1
160-170
0:15-0:30
Gegratineerd stokbrood 1)
Multi Hetelucht
1
160-170
0:15-0:30
Zoete ovenschotels
Vochtige hete lucht
1
180-200
0:40-1:00
Visschotels
Multi Hetelucht
1
180-200
0:30-1:00
Gevulde groente
Multi Hetelucht
1
160-170
0:30-1:00
Gegratineerde aardappelen
Vochtige hete lucht
2
180-200
0:40-0:50
1) Oven voorverwarmen
Tijd uur:
min.
30
Tips, tabellen en adviezen
Tabel diepgevroren kant-en-klaargerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd
Diepvriespizza
Multi Hetelucht
3
volgens aanwijzingen van de fabrikant
volgens aanwijzingen van de fabrikant
Patates frites
1) (300-600 g)
Infratherm
3
200-220
volgens aanwijzingen van de fabrikant
Stokbrood
Multi Hetelucht
3
volgens aanwijzingen van de fabrikant
volgens aanwijzingen van de fabrikant
Vruchtentaart
Multi Hetelucht
3
volgens aanwijzingen van de fabrikant
volgens aanwijzingen van de fabrikant
1) Patates frites tussendoor 2 tot 3 keer keren
Braden
Ovenfunctie: Multi Hetelucht
Braadservies
• Om te braden is ieder hittebestendig servies geschikt (let op de aanwijzingen van de
fabrikant!).
• Wij adviseren u alle magere vleessoorten in een braadpan met deksel te braden. Op
die manier blijft het vlees sappiger.
• Alle soorten vlees die een korstje moeten krijgen, kunt u in een braadpan zonder deksel braden.
Aanwijzingen met betrekking tot de braadtabel
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtwaarden.
• Wij adviseren u alleen stukken vlees en vis die groter zijn dan 1 kg in de oven te
braden.
• Om het aanbranden van vleessap of vet te voorkomen, adviseren wij u een beetje vocht
in de braadslee te gieten.
• Braadstukken naar behoefte (na 1/2 - 2/3 van de bereidingstijd) omkeren.
• Grote braadstukken en gevogelte tijdens de bereiding meermaals met braadvocht begieten. Daarmee bereikt u een beter braadresultaat.
• Schakel de oven ongeveer 10 minuten voor het einde van de baktijd uit, om te profiteren
van de restwarmte.
Braadtabel
Soort product
Multi Hetelucht
Inzetniveau
Varkensvlees
Temperatuur °C
Tijd uur: min.
Tips, tabellen en adviezen
Soort product
31
Multi Hetelucht
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd uur: min.
Schouderstuk, nekstuk, ham (1000-1500
g)
1
170-190
1:30-2:00
Karbonade, casselerrib (1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
Gehakt (750-1000 g)
1
180-200
0:45-1:00
Varkensschenkel, voorgekookt (750-1000 1
g)
170-190
1:30-2:00
Rundvlees
Stoofvlees (1000-1500 g)
1
Rosbief of ossenhaas, per cm dikte
1
180-200
2:00-2:30
210-230
Stoofvlees (1000-1500 g)
1
170-190
1:30-2:00
Kalfsschenkel (1500-2000 g)
1
170-190
2:00-2:30
Lamsbout (1000-1500 g)
1
170-190
1:15-2:00
Lamsrug (1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
1)
0:06-0:09 per
cm dikte
Kalfsvlees
Lamsvlees
Kort te braden stukken vlees op de bakplaat
Worstje "Cordon bleu"
1
220-230 1)
0:05-0:08
Braadworst
1
220-230
1)
0:12-0:15
Schnitzel of karbonade, gepaneerd
1
220-230
1)
0:15-0:20
Gehaktballen
1
210-220 1)
0:15-0:20
1
210-220
0:45-1:15
Kip, poularde (1000 - 1500 g)
1
190-210
0:45-1:15
Halve kip (per 400-500 g)
1
200-220
0:35-0:50
Stukken gevogelte (per 200-250 g)
1
200-220
0:35-0:50
Eend (1500-2000 g)
1
180-200
1:15-1:45
Hazenrug, hazenbout (tot 1000 g)
1
220-230 1)
0:25-0:40
Ree-/hertenrug (1500-2000 g)
1
210-220
1:15-1:45
Ree-/hertenbout (1500-2000 g)
1
200-210
1:30-2:15
Vis (stoven)
Hele vissen (1000-1500 g)
Gevogelte
Wild
1) Oven voorverwarmen
32
Tips, tabellen en adviezen
Op lage temperatuur garen
Ovenfunctie: Op lage temperatuur garen
Met de ovenfunctie "Op lage temperatuur garen" blijft het braadstuk lekker mals en bijzonder sappig.
Wij bevelen u deze bereidingswijze aan voor malse, magere stukken vlees en vis.
De optie "Op lage temperatuur garen" is niet geschikt voor bijv. suddervlees of een vet
varkensbraadstuk.
De oven wordt opgewarmd tot de vooraf ingestelde temperatuur. Als deze temperatuur
bereikt is, klinkt er een signaal. Daarna wordt de oven automatisch omgeschakeld naar een
lagere temperatuur.
altijd open zonder deksel ga-
Met de ovenfunctie "Op lage temperatuur garen"
ren .
1. Het braadstuk in de pan heel heet aanbraden.
2. Leg het vlees in een braadslee of direct op het rooster met een daaronder geplaatste
opvangbak.
kiezen, even3. In de oven plaatsen. De ovenfunctie "Op lage temperatuur garen"
tueel temperatuur wijzigen en gaar laten worden (zie tabel).
Tabel bereidingen op lage temperatuur
Gewicht g
Gerecht 1)
Temperatuurinstelling
Inzetniveau
Totale tijd in
min.
Engelse rosbief
1000-1500
120
1
90-110
Runderfilet
1000-1500
120
3
90-110
Kalfsbraadstuk
1000-1500
120
1
100-120
Steaks
200 - 300
120
3
20-30
1) Voor het garen in de pan aanbraden
Grill
Ovenfunctie: Grill
met maximale temperatuurinstelling
Tijdens het grillen moet de ovendeur altijd gesloten zijn.
• Voor het grillen zowel het rooster als de bakplaat gebruiken.
• De grilltijden zijn richtwaarden
Grilltabel
Gerecht
Inzetniveau
Grilltijd
1e kant
Geroosterd brood
1)
Geroosterd brood met beleg
2e kant
3
4-6 min.
3-5 min.
2
8-10 min.
---
1) Grillrooster zonder bakplaat gebruiken
Tips, tabellen en adviezen
33
Infratherm
Ovenfunctie: Infratherm
Gerecht
Temperatuur in
°C
Plaat
Grillrooster
Inzetniveau
Grilltijd
in minuten
Na... minuten omkeren
Kip (900-1000 g)
180-200
1
2
50-60
25-30
Gevulde varkensrollade
(2000 g)
180-200
1
2
90-95
45
Pastaschotel
180
---
2
30
---
Gegratineerde aardappelschotel
200
---
2
20-23
---
Gnocchi, gegratineerd
180
---
2
20-23
---
Bloemkool met Hollandaise
saus
200
---
2
15
---
• Grillen is met name geschikt voor platte stukken vlees en vis.
• Voor het heteluchtgrillen van platte stukken vlees en vis, dient de oven 3 minuten te
worden voorverwarmd. Daarna het gerecht overeenkomstig de tabel in de oven schuiven.
Op niveau 1 een bakplaat plaatsen die gevuld is met 1-1,5 cm water.
LET OP!
Bij het openen van de deur ontsnapt hete stoom.
Gerecht
Temperatuur in
°C
Plaat
Grillrooster
Inzetniveau
Grilltijd
in minuten
Na... minuten omkeren
Gehaktballen
230
1
3
14-18
6-8
Varkenshaas
230
1
2
16-22
6-10
Worstjes
230
1
3
14-18
6-8
Runderfilet, kalfsbiefstukken 230
1
3
11-13
5-6
Runderfilet, Rosbief (ca. 1 kg) 230
1
2
20-24
10-12
Ontdooien
Ovenfunctie: Ontdooien/Drogen
(Temperatuurinstelling 30°C)
• Uitgepakte etenswaren op een bord op het rooster zetten.
• Gebruik voor het afdekken geen borden of schotels, omdat deze de ontdooitijd aanzienlijk
verlengen.
• Om te ontdooien het rooster op het 1e inzetniveau van onderen plaatsen.
34
Tips, tabellen en adviezen
Ontdooitabel
Gerecht
Ontdooitijd in
min.
Nadooitijd in
min.
Opmerking
Kip, 1000 g
100-140
20-30
Kip op een omgedraaid schoteltje in een
groot bord leggen, halverwege de tijd
omdraaien
Vlees, 1000 g
100-140
20-30
Halverwege de tijd omdraaien
Vlees, 500 g
90-120
20-30
Halverwege de tijd omdraaien
Forel, 150 g
25-35
10-15
---
Aardbeien, 300 g
30-40
10-20
---
Boter, 250 g
30-40
10-15
---
Room, 2 x 200 g
80-100
10-15
Room kan ook met nog licht bevroren
deeltjes goed worden geklopt
Taart, 1400 g
60
60
---
Roosteren
Ovenfunctie: Ontdooien/Drogen
• Gebruik hiervoor een met boterhampapier of bakpapier belegde plaat.
• U bereikt een beter resultaat als u halverwege de droogtijd de oven uitschakelt, de deur
opent en de oven gedurende de nacht af laat koelen.
Daarna het gerecht laten drogen tot het klaar is.
Gerecht
Temperatuur in °C
Inzetniveau
1 niveau
2 niveaus
Tijd in uren (richtwaarde)
Groente
Bonen
75
2
2/4
6-9
Paprika (reepjes)
75
2
2/4
5-8
Soepgroenten
75
2
2/4
5-6
Paddenstoelen
50
2
2/4
6-9
Kruiden
40-50
2
2/4
2-4
Pruimen
75
2
2/4
8-12
Abrikozen
75
2
2/4
8-12
Schijfjes appel
75
2
2/4
6-9
Peren
75
2
2/4
9-13
Fruit
Inmaken/wecken
Ovenfunctie: Multi Hetelucht
Tips, tabellen en adviezen
35
• Gebruik voor het inmaken alleen in de handel verkrijgbare glazen potten van hetzelfde
formaat.
• Glazen potten met Twist-Off- of bajonetsluitingen en metalen bakjes zijn niet
geschikt.
• Voor het inmaken het 1e inzetniveau van onderen gebruiken.
• Gebruik voor het inmaken de plaat. Hierop kunt u zes glazen potten met elk een inhoud
van een liter plaatsen.
• De glazen potten moeten allemaal tot dezelfde hoogte zijn gevuld en goed afgesloten
zijn.
• Plaats de glazen potten zodanig op de plaat, dat ze elkaar niet raken.
• Giet ca. 1/2 liter water op de plaat, zodat er voldoende vocht in de oven ontstaat.
• Zodra de vloeistof in de eerste glazen potten begint te borrelen (bij 1-liter potten na ca.
35-60 minuten), de oven uitschakelen of de temperatuur verlagen tot 100°C (zie tabel).
Inmaaktabel
Temperatuur in
°C
Inmaken tot het borrelen begint in min.
Doorkoken bij 100°C
in min.
Aardbeien, bosbessen, frambozen, rijpe kruisbessen
160-170
35-45
---
Onrijpe kruisbessen
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Wortelen 2)
160-170
50-60
5-10
Komkommers
160-170
50-60
---
Gemengd tafelzuur
160-170
50-60
15
Koolrabi, erwten, asperges
160-170
50-60
15-20
In te maken eetwaar 1)
Bessen
Steenvruchten
Peren, kweeperen, pruimen
Groente
1) De aangegeven inmaaktijden en temperaturen zijn richtwaarden.
2) In de uitgeschakelde oven laten staan
Geprogrammeerde functies en recepten
De oven beschikt over 12 geprogrammeerde functies/recepten, die met de toets bak-/
braadprogramma's na elkaar kunnen worden gekozen.
P1
P2
P3
P4
REINIGEN (reinigingsprogramma)
GROENTE 500-1000 G (groenteschotel)
AARDAPPELGRATIN
WIT BROOD 500-700 G
P5
P6
P7
LUXE BROODJES IEDER 40 G (luxe broodjes 40g)
VISFILET (gratineren)
FOREL 250-300 G
36
Tips, tabellen en adviezen
P8
P9
P 10
P 11
P 12
PIZZA
QUICHE LORRAINE
KIP 1000 G
KALFSRUG 1000 G
OPWARMEN
REINIGEN (reinigingsprogramma)
1. Water (ca. 150ml) en 1 eetlepel azijn direct toe in de stomer.
2. Start het automatisch reinigen met de toets Bak-/braadprogramma's.
Een drievoudige signaaltoon geeft het einde van het reinigingsprogramma aan.
3. Schakel met de toets Aan/Uit de signaaltoon en oven uit.
4. Veeg de oven schoon met een zachte doek.
WAARSCHUWING!
De oven moet afgekoeld zijn.
5. Verwijder het restwater uit de stomer.
– Leg de vochtige spons in de afgekoelde
stomer.
– Spons goed aandrukken.
– Spons eruit halen en uitknijpen.
Laat de ovendeur ca. 1 uur open staan zodat de oven volledig kan drogen .
Instelling
Inzetniveau
Bereidingsduur
P 1 REINIGEN
---
15 min.
Water toevoegen in
waterschuiflade
150 ml
GROENTE 500-1000 G (groenteschotel)
Kookgerei:
U kunt elk soort kookgerei gebruiken die minimaal bestand is tegen een temperatuur van
100°C.
Ingrediënten:
• 400 g bloemkool
• 200 g wortelen
• 200 g koolrabi
• 200 g gele en rode paprika
Bereidingswijze:
Spoel de bloemkool af en snijd de bloemkool in roosjes.
Schil de wortelen en de koolrabi en snijd ze in kleine stukjes.
Was de paprika en snij hem in reepjes. Doe alles bij elkaar in een open kookpan en laat dit
zonder water gaar worden. Bij deze bereidingswijze hebt u geen kruiden of zout nodig.
Instelling
Inzetniveau
Bereidingsduur
P 2 GROENTE
500-1000 G
1 en 4
40 min.
Water toevoegen in
waterschuiflade
650 ml
Tips, tabellen en adviezen
37
AARDAPPELGRATIN (voor 4-5 personen)
Voorbereiding:
Vuurvaste schaal van 30 x 21cm invetten met boter.
Ingrediënten:
• 1000 g aardappelen
• 60 g geraspte kaas
• 200 ml room
• 200 ml melk
• zout, peper, nootmuskaat, knoflook
Bereidingswijze:
De aardappelen schillen, in 3 mm dikke schijfjes snijden en in een gratineervorm leggen.
Kruiden met zout, peper, nootmuskaat en knoflook.
Melk en room mengen en over de aardappelen gieten. Ten slotte de geraspte kaas erover
strooien.
Instelling
Inzetniveau
Bereidingsduur
P 3 AARDAPPELGRATIN
2
50 min.
Water toevoegen in
waterschuiflade
200 ml
WIT BROOD 500-700 G
Ingrediënten:
• 1000 g meel Type 405
• 1 klontje verse gist of 2 pakjes droge gist
• 600 ml melk
• 15 g zout
Bereidingswijze:
Meel en zout in een grote kom doen. Los de gist op in de melk en voeg het geheel toe aan
de bloem. Alle ingrediënten tot een soepel deeg kneden.
Afhankelijk van het soort bloem kan het nodig zijn meer melk toe te voegen.
Laat het deeg rijzen tot het twee keer zo veel is.
Vorm van het deeg twee broden en plaats deze op de ingevette bakplaat of de patisseriebakplaat (extra accessoire). Laat de broden nogmaals rijzen tot ze de helft groter zijn.
Strooi voor het bakken wat meel over de broden en maak met een scherp mes 3 diagonale
inkepingen van minstens 1 cm diep.
Instelling
Inzetniveau
Bereidingsduur
P 4 WIT BROOD
500-700 G
2
55 min.
LUXE BROODJES IEDER 40 G (luxe broodjes 40g)
Ingrediënten:
• 500 g meel Type 405
• 20 g verse gist of 1 pakje droge gist
• 300 ml water
• 10 g zout
Bereidingswijze:
Water toevoegen in
waterschuiflade
200 ml
38
Tips, tabellen en adviezen
Meel en zout in een grote kom doen. De gist oplossen in het water en toevoegen aan het
meel. Alle ingrediënten tot een soepel deeg kneden.
Laat het deeg rijzen tot het twee keer zo veel is.
Snij het deeg in stukken, vorm er broodjes van en leg deze op de ingevette bakplaat of de
patisserie-bakplaat (extra accessoire). Broodjes nogmaals ca. 25 minuten laten rijzen.
Voor het bakken de broodjes kruislings insnijden. Naar keuze bestrooien met maanzaad,
komijn of sesamzaad.
Instelling
Inzetniveau
P 5 BROODJES VAN ELK 3
40 G
Bereidingsduur
15 min.
Water toevoegen in
waterschuiflade
200 ml
VISFILET (700g)
Ingrediënten:
• 700 g filet van snoekbaars of zalmforel, in blokjes
• 100 g Emmentaler, geraspt
• 200 ml room
• 50 g paneermeel
• zout, peper, citroensap
• peterselie, gehakt
• 40 g boter voor het invetten van de vorm
Bereidingswijze:
Druppel het citroensap over de visfilet en laat het even intrekken. Dep daarna het overtollige
sap met wat keukenpapier weg.
Bestrooi de visfilets vervolgens aan beide zijden met zout en peper. Leg ze daarna in een
ingevette, vuurvaste schaal.
Maak een mengsel van de room, de geraspte kaas, het paneermeel en de fijngehakte peterselie en verdeel dit over de visfilet.
Instelling
Inzetniveau
Bereidingsduur
P 6 VISFILET
2
25 min.
Water toevoegen in
waterschuiflade
250 ml
FOREL 250-300 G
Ingrediënten:
• 4 forellen van 250 - 300 g
• citroensap, peper, zout
Bereidingswijze:
Was de forellen grondig van binnen en buiten. Druppel het citroensap over de forellen,
strooi een klein beetje zout en peper over de forellen en doe ze per 2 in een roestvrijstalen
vorm voorzien van een zeef.
Serveer met geroosterde geschaafde amandelen.
Variant blauwe forel:
Voordat u de forellen in de roestvrijstalen vorm met zeef doet, overgiet u ze met hete azijn.
Instelling
Inzetniveau
Bereidingsduur
Water toevoegen in
waterschuiflade
Tips, tabellen en adviezen
P 7 FOREL 250-300 G
2
30 min.
39
400 ml
PIZZA (4 stuks rond Ø 28cm)
Voorbereiding:
Tomatensaus
Ingrediënten van het deeg:
• 500 g meel Type 405
• 250 ml water
• 20 g gist
• 1 ei
• 2 eetlepels olijfolie
• 1 theelepel zout
Bereidingswijze van het deeg:
Los de gist op in het water en kneed dit samen met de overige ingrediënten tot een zachte
deeg. Laat het deeg vervolgens 30 minuten afgedekt rijzen en vouw het deeg gedurende
deze periode drie keer samen.
Ingrediënten tomatensaus:
• 2 blikken gepelde, gehakte tomaten (800 g)
• 100 g uien, fijngehakt
• 2 tenen knoflook, fijngehakt
• zout, peper, oregano of pizzakruiden
Bereiding tomatensaus:
Uien, knoflook en kruiden door de tomaten mengen en inkoken tot een dikke saus ontstaat.
Laten afkoelen.
Ingrediënten vulling:
600 g feta of mozzarella, grof geraspt, per pizza 150 g
Extra's 400 g:
ham, salami, champignons, blokjes spek, ansjovis, per pizza 100 g
Bereiding:
Het deeg in 4 porties verdelen, tot een bal kneden en met veel bloem in ca. 3-4 mm dikke
schijven rollen. Deegschijven met koude tomatensaus bestrijken, ca. 1 cm langs de rand
vrijhouden. De gewenste extra's en de feta of mozzarella gelijkmatig erover verdelen.
Bakken in voorverwarmde oven op 230°C
Instelling
Inzetniveau
Bereidingsduur
P 8 PIZZA
3
25 min.
Water toevoegen in
waterschuiflade
---
QUICHE LORRAINE
Ingrediënten van het deeg:
250 g meel Type 405
125 g boter
60 ml water
1 theelepel zout
wat peper en nootmuskaat
Voorbereiding:
Meng het meel, de boter en het zout door elkaar, voeg het water toe en kneed het geheel
snel tot een deeg.
40
Tips, tabellen en adviezen
Het deeg 1 uur in de koelkast laten afkoelen.
Ingrediënten vulling:
• 100 ml melk
• 150 ml zure room
• 2 eieren
• 150 g Gruyère of Emmentaler kaas, geraspt
• 150 g magere spekblokjes
• 150 g uien, in blokjes gesneden
• peper, nootmuskaat
Bereidingswijze:
Bak de magere spekblokjes en uien licht aan.
Klop de melk, room, eieren en kruiden goed door elkaar, voeg daarna de geraspte kaas aan
het mengsel toe.
Bereiding:
Rol het deeg uit en leg het in een ingevette, gladde springvorm (ø 28 cm). Verdeel de
spekblokjes en de uien gelijkmatig over het deeg en giet het mengsel er overheen.
Instelling
Inzetniveau
P 9 QUICHE LORRAINE 3
Bereidingsduur
35 min.
Water toevoegen in
waterschuiflade
---
KIP 1200 G
Ingrediënten:
• 1 kip (1000 - 1200 g)
• 2 eetlepels pindaolie
• zout, peper, paprika, kerriepoeder
Bereidingswijze:
Was de kip en dep hem droog met keukenpapier.
Meng de kruiden met de olie en bestrijk de kip daarmee gelijkmatig aan de binnen- en
buitenkant.
Leg daarna de kip met de borstzijde naar beneden in een vuurvaste schaal of in een glazen
schaal met inzetstuk met gaatjes (extra accessoire).
Na ca. 25 minuten de kip omdraaien.
Na het eerste geluidssignaal (ca. 50 min.) controleren of de kip gaar is. Indien nodig de
resterende braadtijd tot het 2e geluidssignaal (ca. 60 min.) laten verlopen.
Instelling
Inzetniveau
Bereidingsduur
P 10 KIP 1200 G
2
55 min.
KALFSRUG (voor 4-6 personen)
Voorbereiding:
Vlees 1 uur van tevoren uit de koelkast halen.
Ingrediënten:
• 1000 g kalfsrug
• 2 eetlepels pindaolie
• zout, peper, paprika, een beetje mosterd
Bereidingswijze:
Water toevoegen in
waterschuiflade
200 ml
Reiniging en onderhoud
41
Was de kalfsrug en dep hem droog met keukenpapier.
Meng de kruiden met de pindaolie en bestrijk daarmee het vlees gelijkmatig.
De kalfsrug in de braadpan op het fornuis op hoog vuur 10 minuten aan alle kanten aanbraden en in de voorverwarmende vorm leggen.
Bakvorm:
Vuurvast glas, aardewerk of gietijzeren braadpan.
Instelling
Inzetniveau
Bereidingsduur
P 11 KALFSRUG
2
80 min.
Water toevoegen in
waterschuiflade
200 ml
OPWARMEN (gerechten voor 4-6 personen)
Kookgerei:
U kunt elk soort kookgerei gebruiken dat minimaal bestand is tegen een temperatuur van
110°C.
Bereidingswijze:
De gerechten apart of door elkaar op een bord of kookgerei schikken. Plaats het gerecht
zonder af te dekken in de oven.
Max. 6 borden (Ø 26 cm).
Instelling
Inzetniveau
Bereidingsduur
P 12 OPWARMEN
1 en 4
20 min.
Water toevoegen in
waterschuiflade
200 ml
Reiniging en onderhoud
WAARSCHUWING!
Om het apparaat schoon te maken, moet het uitgeschakeld en afgekoeld zijn.
WAARSCHUWING!
Het reinigen van het apparaat met een stoom- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen
niet toegestaan!
LET OP!
Gebruik geen schuurmiddelen, agressieve schoonmaakmiddelen of schurende voorwerpen.
LET OP!
Gebruik geen ruwe, krassende schoonmaakmiddelen of scherpe metaalschrapers om het
glas te reinigen, deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak die kunnen leiden tot
het breken van het glas.
Buitenkant van het apparaat
• Neem de voorkant van het apparaat af met een zachte doek en een warm sopje.
• Gebruik bij ovens met een metalen voorzijde de hiervoor in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
• Gebruik alstublieft geen schuurmiddel noch schuursponsjes.
42
Reiniging en onderhoud
De binnenkant van de oven
Reinigingsprogramma
De functie REINIGEN wordt uitvoerig beschreven in het hoofdstuk Geprogrammeerde
functies en recepten.
Handmatige reiniging
WAARSCHUWING!
De oven moet zijn afgekoeld om te kunnen reinigen.
Maak de oven na ieder gebruik schoon. Verontreinigingen laten zich dan het makkelijkst
verwijderen en kunnen dan niet aanbranden.
1. Bij het openen van de ovendeur wordt de verlichting automatisch ingeschakeld.
2. Maak de oven na elk gebruik schoon met een sopje en droog hem goed af. Gebruik geen
schurende voorwerpen. Indien nodig laat u het vuil eerst inweken of schakelt u de
functie Stoomgaren in.
Hardnekkig vuil kan verwijderd worden met speciale ovenreinigers.
LET OP!
Let bij het gebruik van ovensprays, altijd goed op de aanwijzingen van de fabrikant!
Accessoires
Alle inschuifdelen (rooster, bakplaat, inschuifroosters enz.) na elk gebruik afspoelen en goed
afdrogen. Kort laten inweken maakt het schoonmaken makkelijker.
Ovenrekken en geleiders
Voor het reinigen van de zijwanden kunnen de ovenrekken en geleiders links en rechts in
de oven worden verwijderd.
Ovenrekken en geleiders verwijderen
1. Geleider voorzichtig naar boven toe uit de
voorste ophanging trekken.
Reiniging en onderhoud
2. De geleider bij de voorste ophanging iets
naar binnen zwenken.
3. Geleider uit de achterste ophanging trekken.
Ovenrekken en geleiders inzetten
1. Geleider schuin van bovenaf en langs de
zijwand in de achterste ophanging plaatsen.
43
44
Reiniging en onderhoud
2. De geleider bij de voorste ophanging over
de nok heen tegen de wand zwenken.
3. Geleider in de voorste ophanging plaatsen.
Stomer
LET OP!
De stomer na ieder gebruik droog wrijven. Water met een spons opzuigen.
Eventuele kalkresten kunnen het best met azijn worden verwijderd.
LET OP!
Chemische ontkalkingsmiddelen kunnen schade veroorzaken aan het emaille van de oven.
Let goed op de aanwijzingen van de fabrikant!
Waterschuiflade en stoomgenerator
Reiniging en onderhoud
45
1. Giet azijnwater (ca. 250 ml) via de waterschuiflade in de stoomgenerator.
ca. 10 minuten laten inwerken.
2. Het azijnwater met een zachte spons verwijderen.
3. Het stoomgeneratorsysteem via de waterschuiflade doorspoelen met ontkalkt
water (100-200 ml).
4. Water met een spons uit de stoomgenerator verwijderen en droog wrijven.
5. Laat de deur van de oven open staan zodat de oven volledig kan drogen.
Ovenverlichting
WAARSCHUWING!
Pas op voor elektrische schokken! Om het ovenlampje te vervangen:
• De oven uitschakelen!
• De zekeringen in de zekeringenkast losdraaien of uitschakelen.
Om het ovenlampje en de glazen afdekking te beschermen een doek op de bodem van de
oven leggen.
Ovenlamp aan de zijkant wisselen/glazen kap reinigen
1. Linker inschuifrooster verwijderen.
2. Schroef het metalen deksel los met een
kruisschroevendraaier.
3. Verwijder het metalen deksel en de pakking en reinig deze.
4. Indien nodig: Ovenverlichting 25 Watt,
230 V, 300°C hittebestendig, vervangen.
46
Reiniging en onderhoud
5. Metalen deksel en pakking weer aanbrengen en schroeven vastdraaien.
6. Inschuifrooster terugzetten.
Ovendeur
Voor het reinigen van de ovendeur kunt u deze verwijderen.
Ovendeur verwijderen
1. Zet de ovendeur helemaal open.
2. Klemhendels aan beide deurscharnieren
helemaal opklappen.
3. Ovendeur met beide handen aan de zijkanten vastpakken en over de weerstand heen ca. 3/4 sluiten.
4. Deur van de oven wegtrekken ( Voorzichtig: zwaar!).
5. Deur met de buitenkant naar onderen op
een zachte, effen ondergrond leggen, bijvoorbeeld op een dikke doek, om krassen
te voorkomen.
4
3
2
Wat te doen als...
Ovendeur - Deur terugplaatsen
1. De deur, aan de kant waar de handgreep
zit, met beide handen aan de zijkanten
vastpakken.
2. Deur onder een hoek van ca. 60° houden.
3. De deurscharnieren gelijktijdig in de
beide uitsparingen rechts en links aan de
onderkant van de oven, zo ver mogelijk
naar binnen schuiven.
4. De deur tot de weerstand naar boven opheffen en dan helemaal openen.
5. Klemhendels aan beide deurscharnieren
in hun oorspronkelijke stand terugklappen.
6. Ovendeur - Deur sluiten.
47
3
4
60
4
5
Wat te doen als...
Probleem
Mogelijke oorzaak
De oven wordt niet warm De oven is niet ingeschakeld
Oplossing
De oven inschakelen
De dagtijd is niet ingesteld
Dagtijd instellen
De noodzakelijke instellingen zijn
niet uitgevoerd
Instellingen controleren
De automatische uitschakeling
Zie Automatische uitschakeling
van de oven is in werking getreden
De kinderbeveiliging is ingeschakeld.
Kinderbeveiliging uitschakelen
De zekering in de huisinstallatie
(zekeringenkast) is doorgebrand
Als de zekeringen meerdere malen
worden uitgeschakeld, neem dan
contact op met een erkend elektro-installateur
De ovenverlichting valt
uit
Het ovenlampje is stuk
Ovenlampje vervangen
Op het display brandt
"d" en de oven wordt
niet warm, de ventilator
doet het niet
De testfunctie is ingeschakeld
Apparaat uitschakelen. Houd de
toetsen
en
tegelijk ingedrukt, tot er een signaal klinkt en
de weergave "d" verdwijnt
Als u de storing met de aangegeven oplossingen niet kunt verhelpen, neem dan
contact op met uw vakhandelaar of met de klantenservice.
48
WAARSCHUWING!
Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. Door
onvakkundig uitgevoerde reparaties kunnen grote gevaren voor de gebruiker ontstaan.
In geval van oneigenlijk gebruik kan het bezoek van de technicus van de klantenservice of
van de vakhandelaar ook tijdens de garantieperiode niet zonder kosten plaats vinden.
Aanwijzing voor apparaten met metalen voorkant: Vanwege de koele voorkant van uw
apparaat kan er zich, na het openen van de deur, tijdens of kort na het bakken of braden,
gedurende korte tijd condens vormen op de glazen binnenkant van de deur.
Installatie-instructies
LET OP!
Montage en aansluiting van het nieuwe apparaat mag alleen worden uitgevoerd door een
erkende installateur. Volg deze instructies alstublieft op, omdat anders de garantie in geval
van beschadiging vervalt.
Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moeten beschadigde aansluitkabels vervangen worden door onze klantenservice of door een erkend installateur
Veiligheidsaanwijzingen voor de installateur
• In de elektrische installatie moet een voorziening aanwezig zijn, die het mogelijk maakt,
het apparaat met een opening tussen de contacten van minstens 3mm omnipolair van
het net los te koppelen.
Als geschikte scheidingsvoorzieningen gelden bijv. LS-schakelaars, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de fitting gedraaid worden), FI-schakelaars en veiligheidsschakelaars.
• De aansluiting via een contactdoos dient zodanig te zijn uitgevoerd, dat de contactdoos
toegankelijk is en buiten de coördinatieruimte ligt.
• De aanraakbeveiliging moet door de inbouw gegarandeerd zijn.
• De stevigheid van de inbouwkast moet voldoen aan de DIN 68930 norm.
49
1a
380-383
20
min.
560
13
592
388
375
min.
550
592
567
1b
592
380-383
380
20
13
min.
560
388
375
min.
550
388
567
592
252
252
50
1c
592
380-383
20
13
388
375
380
388
380
min.
550
min. 560
375
388
375
567
592
252
51
3
90 0
4
20
2x3,5x25
13
52
Afvalverwerking
Afvalverwerking
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt
u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor hergebruik. Kunststofonderdelen worden door internationale afkortingen zoals bijv. >PE <, >PS< enz gekenmerkt.
Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde containers van uw vuilnisophaaldienst.
WAARSCHUWING!
Om ervoor te zorgen dat het apparaat geen gevaar oplevert, moet het onklaar gemaakt
worden voordat u het weggooit.
Trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de voedingskabel van het apparaat.
Service
Probeer bij technische storingen eerst met behulp van de gebruiksaanwijzing (Hoofdstuk
"Wat te doen als...") het probleem zelf op te lossen.
Als u het probleem niet op kunt lossen, neem dan contact op met de klantenservice of met
een van onze service-afdelingen.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de volgende gegevens nodig:
• Modelbeschrijving
• Productnummer (PNC)
• Serienummer (S-No.) (voor nummers zie typeplaatje)
• Aard van de storing
• eventuele foutmelding, die op het apparaat wordt aangegeven
Om de nodige gegevens van uw apparaat bij de hand te hebben, adviseren wij u deze
hieronder te noteren:
Modelbeschrijving: ........................................
PNC: ........................................
S-No: ........................................
53
54
55
www.electrolux.com
892 943 110 - A - 062009
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de ’webwinkel’
op:
www.aeg-electrolux.nl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement