Aeg KAM300 Instruction book

Add to My manuals
36 Pages

advertisement

Aeg KAM300 Instruction book | Manualzz

COMBI COFFEE MAKER FRESH AROMA KAM300

D • GR • NL • F • GB

D Anleitung .......................... 3–23

Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die

Sicherheitshinweise auf Seite 4.

GR Βιβλίο οδηγιών ................ 3–23

Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη

φορά το μιξεράκι, παρακαλούμε

διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας

στη σελίδα 4.

NL Gebruiksaanwijzing ....... 3–23

Lees het veiligheidsadvies op pagina 5 voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.

F Mode d’emploi ................ 3–23

Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, veuillez lire les consignes de sécurité en page 5.

GB Instruction book ...........25–35

Before using the appliance for the first time, please read the safety advice on page 26.

B

C

A

I

K J R Q

D

GR

NL

F

GB

D

H

M N

L

O P

E

F

G

D

Teile

A. Kaffeebohnenbehälter für

Mahlwerk

B. Wahlschalter für Mahlgrad

C. Mahlwerkskanal

D. Schwenkfilter

E. Kaffeekanne mit Deckel

F. Beschichtete Warmhalteplatte

G. Drehbare Bodenplatte

H. Taste zum Öffnen des

Schwenkfilters

I. Wasserbehälter

J. Display

K. Taste zum Einstellen der

Tassenanzahl

L. Taste zum Einstellen der

Kaffeestärke

M. Taste zum Einstellen eines

Programms

N. Taste zum Einstellen der

Uhrzeit (Stunden)

O. Taste zum Einstellen der

Uhrzeit (Minuten)

P. EIN/AUS-Schalter

Q. Wahltaste für vorgemahlenen Kaffee

R. Taste „Aroma“

GR

Εξαρτήματα

A. Δοχείο κόκκων μύλου καφέ

B. Ρύθμιση λεπτότητας άλεσης

C. Κανάλι μύλου

D. Περιστρεφόμενο φίλτρο

E. Κανάτα καφέ και καπάκι

κανάτας

F. Πλάκα θέρμανσης με

επίστρωση

G. Περιστρεφόμενη βάση

H. Άνοιγμα περιστρεφόμενου

φίλτρου

I. Δοχείο φρέσκου νερού

J Οθόνη

K. Κουμπί για τον αριθμό των

φλιτζανιών

L. Κουμπί έντασης καφέ

M. Κουμπί ενεργοποίησης

προγράμματος

N. Κουμπί ρύθμισης ρολογιού, ώρα

O. Κουμπί ρύθμισης ρολογιού,

λεπτά

P. Κουμπί ενεργοποίησης

Q. Κουμπί προαλεσμένου καφέ

R. Κουμπί αρώματος

NL

Onderdelen

A. Koffiebonencontainer

B. Instelling fijnheid

C. Maalkanaal

D. Filterbakje

E. Koffiepot en deksel

F. Gelaagde verwarmingsplaat

G. Draaibare basis

H. Filterbakje openen

I. Waterbak

J. Display

K. Toets voor aantal kopjes

L. Toets voor sterkte van de koffie

M. Toets voor programma- activering

N. Insteltoets, uren

O. Insteltoets, minuten

P. AAN/UIT-knop

Q. Toets voor gebruik van voorgemalen koffie

R. Aromatoets

F

Éléments

A. Réservoir à grains du moulin à café

B. Réglage de la finesse de la mouture

C. Goulotte

D. Filtre sur pivot

E. Verseuse et couvercle

F. Plaque chauffante

G. Base rotative

H. Déverrouillage du filtre sur pivot

I. Réservoir d’eau

J. Affichage

K. Touche de sélection du nombre de tasses

L. Touche de sélection de l’intensité du café

M. Touche d’activation du programme”

N. Touche de réglage de l’heure

O. Touche de réglage des minutes

P. Interrupteur marche/

arrêt

Q. Touche pour café prémoulu

R. Touche Arôme

3

Sicherheitshinweise / Υποδείξεις ασφαλείας

D

Lesen Sie sich die folgenden

Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

• Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen

Fähigkeiten oder mit mangelnder

Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige

Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

• Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 und werden beaufsichtigt.

• Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom

Gerät und dem Netzkabel fern.

• Das Gerät darf nur an eine

Stromversorgung angeschlossen werden, deren Spannung und

Frequenz mit den Angaben auf dem

Typenschild übereinstimmt!

• Das Gerät niemals verwenden, wenn– das Netzkabel oder– das Gehäuse beschädigt ist.

• Das Gerät darf nur mit einer geerdeten Steckdose verbunden werden. Falls notwendig kann ein Verlängerungskabel für 10 A verwendet werden.

• Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur

Vermeidung von Gefahren vom

Hersteller, vom Kundendienst oder von einer entsprechend qualifizierten

Person ausgetauscht werden.

• Das Gerät immer auf eine ebene

Fläche stellen.

• Das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, wenn es mit dem Stromnetz verbunden ist.

• Das Gerät muss nach jeder

Verwendung vor der Reinigung und Wartung ausgeschaltet werden und der Netzstecker muss gezogen werden.

• Während des Betriebs können sich

Gerät und Zubehör erhitzen. Nur ausgewiesene Griffe und Knöpfe verwenden. Das Gerät abkühlen lassen, bevor es gereinigt oder aufbewahrt wird.

• Das Netzkabel darf mit den heißen

Teilen des Geräts nicht in Kontakt kommen.

• Das Gerät nicht in Wasser oder andere

Flüssigkeiten eintauchen.

• Die auf den Geräten angegebene maximale Füllhöhe nicht

überschreiten.

• Das Gerät nicht auf einer heißen

Fläche oder in der Nähe einer

Wärmequelle abstellen oder verwenden.

• Das Gerät darf nicht im Freien verwendet werden.

• Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt geeignet. Der Hersteller

übernimmt keine Haftung für durch unsachgemäßen Einsatz verursachte mögliche Schäden.

GR

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω

οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για

πρώτη φορά τη συσκευή.

• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρη-

σιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας

8 ετών και άνω και από άτομα με

μειωμένες σωματικές, αισθητηρια-

κές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν

επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες

σχετικά με τη χρήση της συσκευής

με ασφαλή τρόπο και κατανοούν

τους κινδύνους που ενέχονται. Τα

παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη

συσκευή.

• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με

τη συσκευή.

• Ο καθαρισμός και η συντήρηση

από το χρήστη δεν πρέπει να πραγ-

ματοποιούνται από παιδιά παρά

μόνον εάν είναι άνω των 8 ετών και

εφόσον επιβλέπονται.

• Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώ-

διό της μακριά από παιδιά κάτω των

8ετών.

• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο

σε παροχή ρεύματος του οποίου η

τάση και η συχνότητα συμμορφώ-

νονται με τις προδιαγραφές που

αναγράφονται στην πλακέτα με τα

χαρακτηριστικά της συσκευής!

• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην

πιάνετε τη συσκευή εάν

– το καλώδιο τροφοδοσίας έχει

φθαρεί,

– το περίβλημα έχει φθαρεί.

• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται

μόνο σε γειωμένη πρίζα. Αν χρει-

αστεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί

καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για

10 A.

• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή

στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει

να αντικατασταθεί από τον κατα-

σκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο για

την αποφυγή κινδύνου.

• Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε

επίπεδη, λεία επιφάνεια.

• Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή

χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδε-

μένη στην παροχή ρεύματος.

• Απενεργοποιείτε τη συσκευή και

αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος

από την πρίζα κάθε φορά μετά τη

χρήση, πριν τον καθαρισμό και πριν

τη συντήρηση.

• Η συσκευή και τα εξαρτήματά της

θερμαίνονται υπερβολικά κατά τη

διάρκεια της λειτουργίας. Χρησι-

μοποιείτε μόνο τις ενδεδειγμένες

λαβές και χερούλια. Αφήστε τη

συσκευή να κρυώσει πριν την καθα-

ρίσετε ή την αποθηκεύσετε.

• Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη

της συσκευής.

• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή

σε άλλο υγρό.

• Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο όγκο

πλήρωσης που αναγράφεται στις

συσκευές.

• Μη χρησιμοποιείται και μη τοποθε-

τείτε τη συσκευή σε καυτή επιφά-

νεια ή κοντά σε πηγές θερμότητας.

• Η συσκευή προορίζεται μόνο για

χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο

για οικιακή χρήση. Ο κατασκευα-

στής δεν φέρει ευθύνη για ενδεχό-

μενη ζημιά που προκλήθηκε από

ανάρμοστη ή εσφαλμένη χρήση.

4

Veiligheidsadvies / Consignes de sécurité

NL

Lees de volgende aanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.

• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en er toezicht is.

• Houd het apparaat en de snoeren buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met een voltage en frequentie die overeenkomen met de specificaties op het modelplaatje.

• Gebruik of til het apparaat nooit op als - de voedingskabel is beschadigd, - de behuizing is beschadigd.

• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. Indien nodig kunt u een verlengkabel gebruiken die geschikt is voor 10 A.

• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico’s te vermijden.

• Plaats het apparaat altijd op een horizontale, vlakke ondergrond.

• Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact zit.

• Schakel het apparaat na elk gebruik uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het reinigt of onderhoudt.

• Het apparaat en de accessoires worden heet tijdens het gebruik.

Gebruik alleen originele hendels en knoppen. Laat het apparaat afkoelen voordat u dit reinigt of wegzet.

• De voedingskabel mag de hete delen van het apparaat niet raken.

• Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen.

• Overschrijd niet het maximale vulvolume, zoals aangegeven op het apparaat.

• Plaats of gebruik het apparaat niet op een heet oppervlak of bij een warmtebron.

• Het apparaat is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.

• Dit apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade die het gevolg is van onjuist gebruik.

D

GR

NL

F

GB

F

Les instructions suivantes doivent être lues attentivement avant d’utiliser la machine pour la première fois.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l’expérience sont insuffisantes, à condition d’être surveillés ou d’avoir reçu des instructions concernant l’utilisation sécurisée de l’appareil et de comprendre les risques encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.

• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.

• Seuls les enfants âgés de plus de

8 ans, surveillés par un adulte, peuvent entreprendre une opération de nettoyage ou de maintenance sur l’appareil.

• L’appareil et son cordon d’alimentation doivent être conservés hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

• L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant

à la tension et à la fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque signalétique.

• Ne jamais utiliser ou mettre en marche l’appareil si – le cordon d’alimentation est endommagé ; – le corps de l’appareil est endommagé.

• L’appareil doit être branché à une prise électrique reliée à la terre. Une rallonge électrique adaptée à une intensité de 10 A peut être utilisée si nécessaire.

• Si l’appareil ou le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l’un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée afin d’éviter tout danger.

• L’appareil doit toujours être placé sur une surface de travail plane et horizontale.

• Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché sur le réseau électrique.

• L’appareil doit être éteint et débranché du réseau électrique après chaque utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.

• L’appareil et ses accessoires deviennent chauds en cours de fonctionnement. Utiliser les poignées et les boutons prévus à cet effet uniquement. Laisser l’appareil refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.

• Le cordon d’alimentation ne doit pas entrer en contact avec les pièces chaudes de l’appareil.

• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.

• Ne pas dépasser le volume de remplissage maximum indiqué sur l’appareil.

• Ne pas utiliser ou poser l’appareil sur une surface brûlante ou à proximité d’une source de chaleur.

• Cet appareil est réservé à une utilisation à l’intérieur uniquement.

• Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une utilisation incorrecte ou inadaptée de l’appareil.

5

Erste Schritte / Ξεκινώντας

Het eerste gebruik / Première utilisation

D

GR

NL

1. Führen Sie vor der ersten Nutzung des Geräts einen Durchlauf nur mit Wasser durch. Füllen Sie den

Wasserbehälter bis zur obersten

Markierung (10 Tassen) mit frischem, kalten Wasser. Schließen Sie den

Deckel des Wasserbehälters. Drücken

Sie die Taste „EIN/AUS“ , um das Gerät einzuschalten. Lassen

Sie das Wasser vollständig in die

Kaffeekanne durchlaufen. Wenn der

Brühvorgang beendet ist, leeren Sie die Kaffeekanne aus.

1. Πριν ετοιμάσετε καφέ για πρώτη

φορά, πραγματοποιήστε ένα

βράσιμο μόνο με νερό. Γεμίστε το

δοχείο φρέσκου νερού με κρύο νερό έως την επάνω ένδειξη φλιτζανιών.

Κλείστε το καπάκι. Πατήστε το κουμπί

ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Αφήστε το νερό να τρέξει στην

κανάτα καφέ. Όταν ολοκληρωθεί το

βράσιμο, αδειάστε την κανάτα καφέ.

1. Alvorens voor het eerst koffie te zetten, voer 1 programma uit met enkel water. Vul de waterbak tot aan de bovenste markering met koud water. Sluit het deksel. Druk op de

AAN/UIT-toets om het apparaat in te schakelen. Laat het water in de koffiepot lopen. Als het programma is afgerond, ledig de koffiepot.

2. Füllen Sie den Wasserbehälter mit frischem, kaltem Leitungswasser.

Orientieren Sie sich zum Bestimmen der erforderlichen Wassermenge an den Tassenmarkierungen (2-10

Tassen), die auf der Kaffeekanne angebracht sind. Schließen Sie den

Deckel des Wasserbehälters.

2. Γεμίστε το δοχείο νερού με

καθαρό, κρύο νερό βρύσης.

Υπάρχουν ενδείξεις φλιτζανιών στην

κανάτα καφέ για τη μέτρηση της

απαιτούμενης ποσότητας. Κλείστε το

καπάκι του δοχείου φρέσκου νερού.

2. Vul de waterbak met zuiver en koud leidingwater. Op de koffiepot staan markeringen voor het afmeten van het aantal kopjes. Sluit het deksel van de waterbak.

3. Schwenken Sie den Schwenkfilter nach außen. Setzen Sie einen

Papierfilter ein. Schwenken Sie den

Schwenkfilter wieder nach innen.

3. Ανοίξτε το περιστρεφόμενο φίλτρο.

Τοποθετήστε ένα χάρτινο φίλτρο.

Κλείστε το περιστρεφόμενο φίλτρο.

3. Open het filterbakje. Plaats een filterpapier. Draai de filterbak terug.

F

1. Avant de préparer votre premier café, effectuez un cycle à l’eau claire. Remplissez le réservoir d’eau froide jusqu’à la limite maximale.

Fermez le couvercle. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l’appareil. Laissez l’eau couleur dans la verseuse. Une fois le cycle terminé, videz la verseuse.

2. Remplissez le réservoir d’eau du robinet froide. La verseuse est dotée de repères indiquant le volume requis (nombre de tasses). Fermez le couvercle du réservoir d’eau.

3. Sortez le filtre sur pivot.

Placez-y un filtre papier. Refermez le filtre sur pivot.

6

* modellabhängig / * εξαρτάται από το μοντέλο / * afhankelijk van het model / * selon le modèle

D

4. Stellen Sie die Kaffeekanne mit geschlossenem Deckel auf die

Warmhalteplatte.

GR

4. Τοποθετήστε την κανάτα με το

καπάκι στην πλάκα θέρμανσης.

5. Füllen Sie den

Kaffeebohnenbehälter mit

Kaffeebohnen. Das Mahlwerk ist mit einem Kaffeebohnenbehälter ausgestattet, der die Kaffeebohnen konstant frisch und aromatisch hält.

Füllen Sie den Kaffeebohnenbehälter vollständig mit Kaffeebohnen, und verschließen Sie den Deckel fest. Das maximale Fassungsvermögen des

Kaffeebohnenbehälters beträgt 250 g.

6. Drehen Sie den Wahlschalter zum Einstellen des Mahlgrades in die gewünschte Position. Achten

Sie darauf, dass Sie den Mahlgrad entsprechend der Röststärke der Kaffeebohnen einstellen. Wir empfehlen, mit einer mittleren

Einstellung zu beginnen, da diese für die meisten handelsüblichen

Kaffeesorten geeignet ist.

5. Τοποθετήστε κόκκους καφέ στο

δοχείο κόκκων. Ο μύλος καφέ

διαθέτει ένα δοχείο που διατηρεί

πάντα φρέσκο το άρωμα των κόκκων.

Γεμίστε το δοχείο έως επάνω και

κλείστε καλά το καπάκι. Το δοχείο

κόκκων χωράει περίπου 250g κόκκων

καφέ.

6. Γυρίστε τη ρύθμιση λεπτότητας άλεσης στην επιθυμητή θέση.

Αλλάξτε το μέγεθος του αλεσμένου

καφέ ανάλογα με την ένταση του

καβουρδίσματος. Συνιστάται να

ξεκινήσετε με μια μεσαία ρύθμιση που

είναι κατάλληλη για τα είδη καφέ που

είναι συνήθως διαθέσιμα στο εμπόριο.

NL

4. Plaats de koffiepot met deksel op de verwarmingsplaat.

5. Doe koffiebonen in de bonencontainer. De koffiemolen beschikt over een container die het aroma van de bonen optimaal bewaart. Vul de container tot bovenaan en maak het deksel stevig vast. De bonencontainer kan ongeveer 250 gram koffiebonen bevatten.

6. Draai de instelknop voor de fijnheid in de gewenste positie.

Wijzig de korrelgrootte van de koffie voor de gepaste sterkte. Het wordt aanbevolen om te starten met een gemiddelde instelling, die geschikt is voor de koffietypes die gewoonlijk in de winkel verkrijgbaar zijn.

F

4. Placez la verseuse fermée sur la plaque chauffante.

5. Mettez des grains de café dans le réservoir à grains. Le moulin

à café est doté d’un réservoir préservant tout l’arôme des grains de café. Remplissez complètement le réservoir et enclenchez fermement le couvercle. Le réservoir à grains a une capacité d’environ 250 g.

6. Ajustez le réglage de la finesse de la mouture comme nécessaire.

Adaptez le calibre de la mouture selon la force de torréfaction. Il est recommandé de commencer avec un réglage moyen, adapté à tous les types de café vendus dans le commerce.

D

GR

NL

F

GB

7

Erste Schritte / Ξεκινώντας

Het eerste gebruik / Première utilisation

D

7. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Im Display blinkt die folgende Zeitanzeige: 12:00.

8. Stellen Sie die Uhrzeit ein. Das Gerät ist mit einem Timer ausgestattet, über den sowohl die Uhrzeit als auch die

„Auto“-Funktion (Programmieren der Startzeit bis zu 24 Stunden im

Voraus) eingestellt werden können.

Stellen Sie die Stunden über die Taste zum Einstellen der Stunden ein.

Stellen Sie die Minuten mit der Taste zum Einstellen der Minuten ein.

9. Nach dem Starten des

Brühvorgangs wird vom

Gerät automatisch die 40

Minuten Warmhaltefunktion

eingeschaltet. Diese kann durch Drücken der Taste „EIN/

AUS“ wieder ausgeschaltet werden. Nach 40 Minuten wird die

Warmhaltefunktion automatisch ausgeschaltet, und das Gerät geht in den Standby-Modus über.

GR

NL

F

7. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.

Στην οθόνη αναβοσβήνει η αρχική ώρα εμφανίζοντας την ένδειξη:

12:00.

7. Sluit het apparaat aan op de netstroom. Het display zal knipperen en de eerste tijdaanduiding weergeven: 12:00.

7. Branchez la fiche dans la prise secteur. L’affichage clignote, indiquant l’heure par défaut :

12:00.

8. Ρυθμίστε την ώρα. Η συσκευή

διαθέτει χρονοδιακόπτη για

τη ρύθμιση της ώρας και τον

προγραμματισμό της ώρας έναρξης έως και 24 ώρες πριν (Αυτόματη

λειτουργία).

Ρυθμίστε την ώρα με το κουμπί ώρας

. Ρυθμίστε τα λεπτά με το κουμπί

λεπτών .

8. Stel de tijd in. Het apparaat beschikt over een timer om de tijd in te stellen en de starttijd tot 24 uren op voorhand te programmeren (Autofunctie). Stel de uren in d.m.v. de Uurtoets . Stel de minuten in d.m.v. de Min.-toets

8. Réglez l’heure.

(fonction Auto). correspondante

.

L’appareil est doté d’une horloge permettant de régler l’heure et de programmer l’heure de mise en route, 24 h à l’avance

Réglez l’heure avec la touche

.

.

Réglez les minutes avec la touche correspondante

9. Η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα

μια 40 Λεπτών λειτουργία

διατήρησης θερμότητας κατά

την προετοιμασία του καφέ. Κατά τη

διάρκεια της λειτουργίας διατήρησης

θερμότητας, πατήστε το κουμπί

ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

για να την ακυρώσετε. Η λειτουργία

διατήρησης θερμότητας διακόπτεται

αυτόματα μετά από 40 Λεπτών και

η συσκευή περνάει σε κατάσταση

αναμονής.

9. Tijdens het koffiezetten start het apparaat automatisch een 40 minuten durende warmhoudfunctie . Om deze te annuleren, druk tijdens deze functie op de AAN/UIT-toets .

De warmhoudfunctie zal na 40 minuten automatisch worden uitgeschakeld en het apparaat schakelt dan in stand-by.

9. L’appareil active automatiquement le maintien au chaud pour une durée de 40 minutes lors de la préparation du café. Vous pouvez arrêter la fonction de maintien au chaud en appuyant sur la touche

Marche/Arrêt . La fonction de maintien au chaud s’arrête automatiquement au bout de 40 minutes et l’appareil passe en mode veille.

8

* modellabhängig / * εξαρτάται από το μοντέλο / * afhankelijk van het model / * selon le modèle

Gebrauchsanleitung / Οδηγίες λειτουργίας

Gebruiksaanwijzing / Consignes d’utilisation

D

GR

1. Wenn bereits fertig gemahlener

Kaffee verwendet wird, kann die

Kaffeezubereitung entweder unmittelbar erfolgen, oder die

Startzeit kann vorprogrammiert werden („Auto“-Funktion). Die

Einstellungen der Kaffeestärke, der

Tassenanzahl und der Aromafunktion sind bei der Verwendung von fertig gemahlenem Kaffee nicht relevant.

Füllen Sie den Wasserbehälter mit frischem Leitungswasser

1. Μπορείτε να ετοιμάσετε καφέ με έτοιμο αλεσμένο καφέ είτε αμέσως

είτε προγραμματίζοντας την ώρα έναρξης (Αυτόματη λειτουργία).

Για την προετοιμασία καφέ

χρησιμοποιώντας έτοιμο αλεσμένο

καφέ, οι ρυθμίσεις για την ένταση του

καφέ, του αριθμού των φλιτζανιών και

της ρύθμισης αρώματος δεν ισχύουν.

Ρίξτε νερό στο δοχείο φρέσκου νερού.

2. Schwenken Sie den Schwenkfilter nach außen. Setzen Sie einen

Papierfilter ein. Füllen Sie gemahlenen Kaffee in den Filter.

Schwenken Sie den Schwenkfilter wieder nach innen.

2. Ανοίξτε το περιστρεφόμενο φίλτρο.

Τοποθετήστε ένα χάρτινο φίλτρο.

Προσθέστε τον αλεσμένο καφέ.

Κλείστε το περιστρεφόμενο φίλτρο.

3. Unmittelbare Kaffeezubereitung:

Drücken Sie die Taste „EIN/AUS“ .

Der Brühvorgang beginnt.

3 Για να ετοιμάσετε καφέ αμέσως.

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης . Θα ξεκινήσει

η διαδικασία προετοιμασίας του καφέ.

NL

1. Het is mogelijk om koffie te zetten met voorgemalen koffie, ofwel onmiddellijk, ofwel door de starttijd te programmeren

(Auto-functie). Bij het koffiezetten met voorgemalen koffie zullen de instellingen voor sterkte, aantal kopjes en aroma geen invloed hebben.

Giet water in de waterbak.

2. Open het filterbakje. Plaats een filterpapier. Doe voorgemalen koffie in het koffiefilter. Draai de filterbak terug.

3. Om onmiddellijk koffie te zetten.

Druk op de AAN/UIT-toets . De procedure zal gestart worden.

F

1. Préparez votre café immédiatement avec du café pré-moulu ou utilisez la fonction de programmation de la préparation (fonction Auto).

Si vous utilisez du café pré-moulu, les réglages de la force du café, du nombre de tasses et de l’arôme n’auront aucun impact.

Versez de l’eau froide dans le réservoir.

2. Sortez le filtre sur pivot. Placez-y un filtre papier. Ajoutez du café moulu. Refermez le filtre sur pivot.

3. Pour préparer votre café tout de suite.

Appuyez sur la touche Marche/

Arrêt . La préparation du café commence.

D

GR

NL

F

GB

9

Gebrauchsanleitung /

Gebruiksaanwijzing /

Οδηγίες λειτουργίας

Consignes d’utilisation

D

GR

NL

F

4. Kaffeezubereitung über die

Startzeitvorwahl („Auto“-Funktion):

Halten Sie die Programmtaste etwas länger gedrückt. Stellen die gewünschte Startzeit ein. Benutzen

Sie dazu die Tasten zum Einstellen der

Stunden und Minuten .

4. Ετοιμασία καφέ

προγραμματίζοντας την ώρα έναρξης (Αυτόματη λειτουργία).

Πατήστε παρατεταμένα το

κουμπί προγράμματος. Ρυθμίστε

την επιθυμητή ώρα έναρξης

χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ώρας

και λεπτών .

4. Koffie zetten d.m.v. het programmeren van de starttijd

(Auto-functie). Houd de

Programmeer-toets enkele seconden ingedrukt. Stel de gewenste starttijd in d.m.v. de Uur-

.

en Min.-toets

4. Pour programmer la préparation du café (fonction Auto). longuement sur la touche avec les touches Heures

Minutes .

Appuyez

Programme. Réglez l’heure de départ

et

5. Wenn Sie mit der

Programmeinstellung fertig sind, drücken Sie kurz die Programmtaste

, um die „Auto“-Funktion einzuschalten. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, wird im Display

„Auto“ angezeigt. Drücken Sie die

Programmtaste erneut, um die

„Auto“-Funktion wieder auszuschalten.

Wenn Sie die Startzeitvorwahl einmal eingestellt haben, wird diese nicht geändert.

5. Πατήστε σύντομα το κουμπί

προγράμματος αφού

ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του

προγράμματος για να ενεργοποιηθεί

η Αυτόματη λειτουργία. Όταν

ενεργοποιηθεί, στην οθόνη εμφανίζεται

η ένδειξη «Auto». Πατήστε ξανά το το

κουμπί προγράμματος για να

ακυρώσετε την Αυτόματη λειτουργία.

Αφού προγραμματιστεί, η ώρα έναρξης

δεν μπορεί να αλλάξει.

6. Wenn die programmierte Uhrzeit erreicht ist, beginnt die Maschine mit dem Brühvorgang.

6. Όταν έρθει η προρυθμισμένη ώρα, η

συσκευή θα αρχίσει την προετοιμασία

του καφέ.

5. Druk kortstondig op de

Programmeertoets na het afronden van de instellingen om de Auto-functie te activeren.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, verschijnt “Auto” op het display. Druk nogmaals op de Programmeertoets

om de Auto-functie te annuleren. De starttijd kan niet worden gewijzigd eens het programma is ingesteld.

6. Als de vooraf ingestelde tijd wordt bereikt, dan zal de machine koffie beginnen te zetten.

5. Appuyez brièvement sur la touche

Programme une fois la programmation effectuée pour activer la fonction Auto. Lorsqu’elle est activée, l’affichage indique

« Auto ». Appuyez de nouveau sur la touche Programme pour annuler la fonction Auto. Une fois préprogrammée, l’heure de préparation ne peut être modifiée.

6. Lorsque l’appareil atteint l’heure réglée, il commence à préparer le café.

10

* modellabhängig / * εξαρτάται από το μοντέλο / * afhankelijk van het model / * selon le modèle

D

GR

NL

7. Auch die Zubereitung von Kaffee aus ganzen Bohnen kann entweder unmittelbar oder über die

Startzeitvorwahl („Auto“-Funktion) verwendet werden. Wenn Kaffee aus ganzen Bohnen zubereitet wird, müssen die Kaffeestärke, die

Tassenanzahl und ggf. auch die

Aromafunktion eingestellt werden.

Füllen den Kaffeebohnenbehälter mit Kaffeebohnen. Schließen Sie den Deckel fest zu.

7. Ετοιμασία καφέ από κόκκους είτε άμεσα είτε προγραμματίζοντας

την ώρα έναρξης (Αυτόματη

λειτουργία). Για την ετοιμασία καφέ

από κόκκους, ρυθμίστε τον αριθμό

των φλιτζανιών, την ένταση του

καφέ και την απαιτούμενη ρύθμιση

αρώματος.

Τοποθετήστε τους κόκκους καφέ

στο δοχείο κόκκων. Κλείστε καλά

το καπάκι.

7. Koffie zetten met bonen d.m.v. het programmeren van de starttijd

(Auto-functie). Stel voor het zetten van koffie met bonen het aantal kopjes, de sterkte van de koffie, en indien gewenst, het aroma in. Doe de koffiebonen in de bonencontainer.

Doe het deksel stevig dicht.

8. Unmittelbare Kaffeezubereitung:

Füllen Sie den Wasserbehälter mit frischem Wasser. Schwenken Sie den

Schwenkfilter nach außen. Setzen Sie einen Papierfilter ein.

8. Ετοιμασία του καφέ αμέσως.

Ρίξτε νερό στο δοχείο φρέσκου

νερού. Ανοίξτε το περιστρεφόμενο

φίλτρο. Τοποθετήστε ένα χάρτινο

φίλτρο.

8. Onmiddellijk koffie zetten. Giet water in de waterbak. Open het filterbakje. Plaats een filterpapier.

9. Stellen Sie die Kaffeekanne mit geschlossenem Deckel auf die

Warmhalteplatte. Stellen Sie die

Aromafunktion für 2 bis 4 Tassen ein. Drücken Sie die Taste „Aroma“

.

9. Τοποθετήστε την κανάτα με το

καπάκι στην πλάκα θέρμανσης.

Επιλέξτε τη ρύθμιση αρώματος στα

2 ή 4 φλιτζάνια.

Πιέστε το κουμπί αρώματος .

9. Plaats de koffiepot met deksel op de verwarmingsplaat. Stel het

Aroma in op 2 of 4 kopjes. Druk op de Aroma-toets .

F

7. Préparez votre café en grains immédiatement ou avec la fonction de programmation de la préparation (fonction Auto). Pour préparer du café en grains, réglez le nombre de tasses, la force du café et lorsque requis, l’arôme.

Mettez les grains de café dans le réservoir à grains. Fermez le couvercle.

8. Pour préparer votre café tout de suite.

Versez de l’eau froide dans le réservoir. Sortez le filtre sur pivot.

Placez-y un filtre papier.

9. Placez la verseuse fermée sur la plaque chauffante. Réglez l’arôme sur 2 ou 4 tasses.

Appuyez sur la touche Arôme .

D

GR

NL

F

GB

11

Gebrauchsanleitung /

Gebruiksaanwijzing /

Οδηγίες λειτουργίας

Consignes d’utilisation

D

10. Drücken Sie die Wahltaste für vorgemahlenen Kaffee , um das Mahlwerk auszuschalten.

Standardmäßig ist das Mahlwerk eingeschaltet. Wenn das Mahlwerk ausgeschaltet ist, wird im Display das

Symbol für „Mahlwerk aus“ angezeigt.

11. Drücken Sie die Taste „EIN/

AUS“. Der Mahlvorgang wird unmittelbar gestartet. Nachdem der Kaffee gemahlen wurde, startet der Brühvorfang, und die Warmhaltefunktion wird eingeschaltet .

12. Zubereitung von Kaffee aus ganzen

Bohnen bei eingeschaltetem

Mahlwerk und mit Startzeitvorwahl

(„Auto“-Funktion): Halten Sie die

Programmtaste länger gedrückt. Stellen die gewünschte

Startzeit ein. Benutzen Sie dazu die

Tasten zum Einstellen der Stunden

und Minuten .

GR

10. Πατήστε το κουμπί προαλεσμένου

καφέ για να απενεργοποιήσετε

τη λειτουργία αλέσματος. Η

προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η

ενεργοποιημένη λειτουργία.

Αφού απενεργοποιηθεί, το εικονίδιο

του κλειστού μύλου εμφανίζεται στην

οθόνη.

11. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης. Το άλεσμα θα

ξεκινήσει αμέσως. Μόλις αλεστεί ο καφές

ξεκινάει η προετοιμασία και η λειτουργία

διατήρησης θερμότητας .

12. Ετοιμασία καφέ χρησιμοποιώντας

το μύλο καφέ με προγραμματισμό

της έναρξης (Αυτόματη λειτουργία).

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί

προγράμματος . Ρυθμίστε

την επιθυμητή ώρα έναρξης

χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ώρας

και λεπτών .

NL

10. Druk op de toets voor voorgemalen koffie om de koffiemolenfunctie te sluiten. De standaardinstelling is open. Eens gesloten, verschijnt het pictogram Koffiemolen gesloten op het display.

11. Druk op de AAN/UIT-toets. Het apparaat start onmiddellijk met het malen van de koffie. Eens de koffie gemalen is, wordt de koffie gezet en start de warmhoudfunctie .

12. Koffie zetten met de koffiemolen d.m.v. het programmeren van de starttijd (Auto-functie). Houd de Programma-toets enkele seconden ingedrukt.

Stel de gewenste starttijd in d.m.v. de Uur-

en Min.-toets .

F

10. Appuyez sur la touche du café prémoulu pour verrouiller le moulin

à café. Celui-ci est déverrouillé par défaut.

Une fois le moulin verrouillé, son icône apparaît sur l’affichage.

11. Appuyez sur la touche Marche/

Arrêt. La mouture commence. Une fois les grains moulus, la préparation du café commence et la fonction de maintien au chaud s’active .

12. Préparez du café en grains avec la fonction de programmation de la préparation (fonction Auto).

Appuyez longuement sur la touche

Programme . Réglez l’heure de départ avec les touches Heures

et Minutes .

12

* modellabhängig / * εξαρτάται από το μοντέλο / * afhankelijk van het model / * selon le modèle

D

13. Stellen Sie die gewünschte

Anzahl der Tassen ein.

Die Tassenanzahl wird im Display angezeigt: Sie können zwischen 2, 4,

6, 8 und 10 Tassen wählen.

14. Stellen Sie die Kaffeestärke ein, indem Sie die entsprechende Taste drücken. Die verfügbaren Symbole für die Kaffeestärke werden im

Display angezeigt: mild, mittelstark, kräftig.

15. Stellen Sie die Aromafunktion für

2 bis 4 Tassen ein. Drücken Sie die

Taste „Aroma“.

D

GR

NL

F

GB

GR

13. Ρυθμίστε τον αριθμό φλιτζανιών

που θέλετε να ετοιμαστούν.

Ο αριθμός των φλιτζανιών

εμφανίζεται στην οθόνη: μπορούν να

ρυθμιστούν 2, 4, 6, 8 και 10 φλιτζάνια.

14. Ρυθμίστε την ένταση του καφέ

πατώντας το κουμπί έντασης καφέ

. Τα σύμβολα της έντασης καφέ

εμφανίζονται στην οθόνη: ελαφρύς,

μέτριος, δυνατός.

15. Επιλέξτε τη ρύθμιση αρώματος στα

2 ή 4 φλιτζάνια.

Πιέστε το κουμπί αρώματος.

NL

13. Stel het aantal te zetten kopjes koffie in. Het aantal kopjes wordt weergegeven op het display:

Men kan 2, 4, 6, 8 of 10 kopjes selecteren.

14. Stel de sterkte van de koffie in door op de toets voor sterkte van de koffie te drukken. De pictogrammen voor sterkte van de koffie worden weergegeven op het display: mild, normaal, sterk.

15. Stel het Aroma in op 2 of 4 kopjes.

Druk op de Aroma-toets.

F

13. Réglez le nombre de tasses à préparer ou10 tasses.

. Le nombre de tasses est indiqué sur l’affichage : 2, 4, 6, 8

14. Réglez la force du café en appuyant sur la touche correspondante.

L’icône de la force du café apparaît sur l’affichage : Doux, Normal, Fort.

15. Réglez l’arôme sur 2 ou 4 tasses.

Appuyez sur la touche Arôme.

13

Gebrauchsanleitung /

Gebruiksaanwijzing /

Οδηγίες λειτουργίας

Consignes d’utilisation

D

GR

NL

F

14

16. Nachdem Sie mit der

Programmeinstellung fertig sind, drücken Sie kurz die Programmtaste

, um die „Auto“-Funktion einzuschalten. Wenn die „Auto“-

Funktion eingeschaltet ist, können keine anderen Tasten mehr bedient werden.

Vergewissern Sie sich also unbedingt vor dem Einschalten der „Auto“-

Funktion, dass Sie die richtige Startzeit,

Tassenanzahl und Kaffeestärke gewählt haben. Drücken Sie Programmtaste, um die „Auto“-Funktion einzuschalten.

16. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του

προγράμματος, πατήστε σύντομα

το κουμπί προγράμματος

για να ενεργοποιηθεί η Αυτόματη

λειτουργία.

Όταν ενεργοποιηθεί, όλα τα άλλα κουμπιά δεν θα

αποκρίνονται αν πατηθούν. Αφού

προγραμματιστούν, η ώρα έναρξης, ο

αριθμός των φλιτζανιών και η ένταση

του καφέ δεν μπορούν να αλλάξουν.

Πατήστε το κουμπί προγράμματος

για να ενεργοποιηθεί η Αυτόματη

λειτουργία.

16. Druk na het afronden van de programmering kortstondig op de Programmeertoets om de Auto-functie in te schakelen.

Als deze functie is ingeschakeld, zullen andere toetsen niet reageren wanneer ze worden ingedrukt. Eens geprogrammeerd kunnen de starttijd, het aantal kopjes en de sterkte van de koffie niet worden gewijzigd. Druk op de Programmeertoets om de Autofunctie in te schakelen.

17. Wenn die programmierte

Uhrzeit erreicht ist, beginnt die

Maschine mit dem Brühvorgang, und die Warmhaltefunktion wird eingeschaltet.

17. Όταν έρθει η προρυθμισμένη ώρα, dan zal de machine koffie beginnen te zetten en wordt de warmhoudfunctie ingeschakeld.

η

συσκευή θα αρχίσει την προετοιμασία

του καφέ και τη λειτουργία διατήρησης

θερμότητας.

17. Als de vooraf ingestelde tijd wordt bereikt,

18. Wenn Sie das Gerät bereits über die

„Auto“-Funktion vorprogrammiert haben jedoch schon vor der eingestellten Startzeit

Kaffee zubereiten möchten: Schalten Sie die „Auto“-Funktion aus, indem Sie die

Programmtaste drücken. Hinweis: Wenn

Sie Kaffee aus ganzen Bohnen zubereiten:

Wenn die „Auto“-Funktion eingeschaltet ist, erfolgt die Kaffeezubereitung mit den beim letzten Brühvorgang dafür vorgenommenen

Einstellungen. Wenn Sie diese Einstellungen für den aktuellen Brühvorgang nicht

übernehmen möchten, müssen Sie die „Auto“-Funktion zunächst einmal ausschalten, um die Einstellungen zu ändern.

18. Αν η συσκευή έχει προγραμματιστεί

χρησιμοποιώντας την Αυτόματη

λειτουργία, αλλά θέλετε τον καφέ πριν

από την ώρα έναρξης. Απενεργοποιήστε

την Αυτόματη λειτουργία πατώντας το

κουμπί προγράμματος. Σημείωση: Κατά την

ετοιμασία καφέ από κόκκους: Η ετοιμασία

του καφέ πραγματοποιείται με τις ρυθμίσεις

στην κανονική λειτουργία. Όταν οι ρυθμίσεις

διαφέρουν από την Αυτόματη λειτουργία,

πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αντίστοιχα

στην κανονική λειτουργία πριν από την έναρξη.

18. Als het apparaat geprogrammeerd is d.m.v. de Auto-functie, maar u wenst koffie voor de ingesteld starttijd.

Schakel de Auto-functie uit door op de

Programmeertoets te drukken. Let op: Bij het koffiezetten met bonen: Het zetten van koffie gebeurt met alle instellingen in de normale modus. Als de instellingen verschillen van de Auto-functie, dan moeten de instellingen voor het starten in de normale modus worden gezet.

16. Une fois la programmation terminée, appuyez brièvement sur la touche Programme

* modellabhängig /

pour activer la fonction Auto. Lorsque la programmation est activée, les autres touches ne répondent plus. L’heure de mise en route, le nombre de tasses et la force du café ne peuvent

être modifiés une fois programmés.

Appuyez sur la touche Programme pour activer la fonction Auto.

17. Lorsque l’appareil atteint l’heure réglée, il commence à préparer le café et active la fonction de maintien au chaud.

* εξαρτάται από το μοντέλο / * afhankelijk van het model /

18. Si l’appareil est programmé avec la fonction Auto, mais si vous voulez préparer du café avant. Désactivez la fonction Auto en appuyant sur la touche Programme.

Remarque : lorsque vous préparez du café en grains, le café est préparé avec les réglages du mode normal.

Si les réglages diffèrent de la fonction

Auto, vous devez les modifier selon le mode normal avant de lancer la préparation.

* selon le modèle

,

D

GR

NL

F

19. Ausschalten der „Auto“-Funktion:

Wenn das Programm trotz eingestellter „Auto“-Funktion nicht gestartet werden soll, drücken Sie die

Programmtaste.

19. Απενεργοποίηση της Αυτόματης

λειτουργίας. Αν η Αυτόματη

λειτουργία είναι ενεργοποιημένη

αλλά το πρόγραμμα δεν πρόκειται

να ξεκινήσει, πατήστε το κουμπί

προγράμματος.

19. De Auto-function uitschakelen.

19. Pour désactiver la fonction Auto.

Si la fonction Auto est activée alors que le programme ne doit pas s’enclencher, appuyez sur la touche

Programme.

Als de Auto-function geactiveerd is maar het programma mag niet starten, druk dan op de Programmeertoets.

20. Ausschalten des Geräts. Drücken Sie die Taste „EIN/AUS“.

Die

Warmhalteplatte hält den frisch gebrühten Kaffee in der Glaskanne warm. Zwei Stunden nach dem

Brühvorgang geht das Gerät automatisch in den Standby-Modus

über.

Herausnehmen der Kaffeekanne:

Wenn Sie die Kanne herausnehmen, verhindert das Antitropfventil ein

Auslaufen des Kaffees.

20. Απενεργοποίηση της συσκευής.

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης.

Πλάκα θέρμανσης. Μετά την

προετοιμασία, η πλάκα θέρμανσης

διατηρεί ζεστό τον καφέ στη γυάλινη

κανάτα. Δύο ώρες μετά από την

προετοιμασία του καφέ, η συσκευή

περνάει αυτόματα στην κατάσταση

αναμονής.

Απομάκρυνση της κανάτας. Όταν

απομακρύνεται η κανάτα, η βαλβίδα

διακοπής ροής αποτρέπει το στάξιμο.

20. Uitschakelen. Druk op de AAN/UITtoets.

Na het bereiden van de koffie houdt de verwarmingsplaat de koffie in de koffiepot warm. Twee uur nadat de koffie is gezet, zal het apparaat zich automatisch in stand-by schakelen.

De koffiepot verwijderen. Als de koffiepot verwijderd is, dan voorkomt de anti-druppelklep mogelijke lekken.

20. Mise à l’arrêt. Appuyez sur la touche

Marche/Arrêt.

Plaque chauffante. Une fois le café prêt, il est maintenu au chaud dans la verseuse grâce à la plaque chauffante.

L’appareil passe automatiquement en mode veille au bout de deux heures.

Retrait de la verseuse. Lorsque la verseuse n’est pas en place, le système anti-goutte est enclenché.

15

D

GR

NL

F

GB

Reinigung und Pflege / Καθαρισμός

Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien

D

GR

NL

1. Der Filtereinsatz kann zum

Entleeren und Reinigen herausgenommen werden.

Schwenken Sie den Schwenkfilter nach außen. Stecken Sie einen

Finger in die hintere Griffaussparung, und ziehen Sie die Halterung nach oben. Der Filtereinsatz wird dadurch entriegelt und kann zum Reinigen herausgenommen werden. Aktivieren

Sie das Antitropfventil mehrmals während der Reinigung.

1. Η θήκη φίλτρου μπορεί να

αφαιρεθεί για άδειασμα

και καθάρισμα. Ανοίξτε το

περιστρεφόμενο φίλτρο. Τοποθετήστε ένα δάκτυλο στην εσοχή της πίσω

λαβής και ανασηκώστε το βραχίονα.

Έτσι ξεκλειδώνει η θήκη φίλτρου και

μπορεί να αφαιρεθεί για καθάρισμα.

Ενεργοποιήστε τη βαλβίδα διακοπής

ροής αρκετές φορές κατά το

καθάρισμα.

1. Het filterbakje kan worden verwijderd om het leeg te maken en te reinigen. Open het filterbakje. Plaats een vinger in de hendelopening achteraan en trek de beugel omhoog. Hierdoor komt de filterbak los en kan deze worden verwijderd. Activeer tijdens het reinigen de anti-druppelklep meerdere keren.

2. Bringen Sie den Schwenkfilter nach der Reinigung des Filtereinsatzes wieder an. Bringen Sie die Halterung wieder an. Der Filtereinsatz ist nun wieder verriegelt. Bitte achten Sie darauf, dass er ordnungsgemäß positioniert und verriegelt ist.

2. Μετά το καθάρισμα της θήκης

φίλτρου, τοποθετήστε το

περιστρεφόμενο φίλτρο στη θέση

του. Τοποθετήστε το βραχίονα

στη θέση του. Η θήκη φίλτρου έχει

ασφαλίσει στη θέση της. Ελέγξτε ότι έχει τοποθετηθεί και ασφαλιστεί

σωστά!

2. Na het reinigen van de filterbak, plaats deze terug in de draaifilter.

Zet de beugel terug. De filterbak is nu opnieuw vergrendeld. Controleer of het filter goed geplaatst en vergrendeld is!

3. Verwenden Sie zum Reinigen des

Gerätes nichts weiter als einen feuchten Lappen. Tauchen Sie das

Gerät niemals in Wasser. Nur die

Kaffeekanne und deren Deckel dürfen im Geschirrspüler gereinigt werden.

3. Καθαρίζετε τη συσκευή

χρησιμοποιώντας μόνο ένα

βρεγμένο πανί. Μην τη βυθίζετε ποτέ

σε νερό. Μόνο η κανάτα του καφέ και

το καπάκι της κανάτας μπορούν να

πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων.

3. Het apparaat mag enkel gereinigd worden met een vochtige doek.

Nooit onderdompelen in water. Enkel de koffiepot en het potdeksel zijn geschikt voor de afwasautomaat.

F

1. Le boîtier du filtre peut être retiré pour le vider et le nettoyer. Sortez le filtre sur pivot. Placez un doigt dans la poignée en creux à l’arrière et tirez le crochet vers le haut. Le boîtier du filtre est alors déverrouillé et peut être démonté pour le nettoyer. Actionnez plusieurs fois le système anti-goutte pendant le nettoyage.

2. Après avoir nettoyé le boîtier du filtre, montez le filtre sur pivot.

Repositionnez le crochet. Le boîtier du filtre est alors verrouillé. Vérifiez qu’il est placé et enclenché correctement.

3. N’utilisez qu’un chiffon humide pour nettoyer l’appareil. Ne l’immergez pas. Seuls la verseuse et son couvercle peuvent passer au lavevaisselle.

16

* modellabhängig / * εξαρτάται από το μοντέλο / * afhankelijk van het model / * selon le modèle

D

GR

NL

F

4. Reinigen Sie den Mahlwerkskanal regelmäßig, um ölige

Kaffeerückstände zu beseitigen.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Entriegeln Sie die

Abdeckung des Mahlwerkskanals mit einem spitzen Gegenstand.

4. Καθαρίζετε τακτικά το κανάλι του

μύλου για την απομάκρυνση των

λιπαρών υπολειμμάτων καφέ.

Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Χρησιμοποιήστε ένα αιχμηρό

αντικείμενο για να απασφαλίσετε το

κάλυμμα του καναλιού του μύλου.

4. Reinig regelmatig het maalkanaal om olieachtige koffieresten te verwijderen. Trek de stekker uit het stopcontact. Gebruik een puntig object om de cover van het maalkanaal te openen.

4. Nettoyez régulièrement la goulotte pour éliminer tout résidu de café.

Débranchez la fiche de la prise

électrique. Utilisez un objet pointu pour déverrouiller le bouchon de la goulotte.

5. Setzen Sie einen Papierfilter in den Schwenkfilter ein. Verwenden

Sie eine Bürste oder einen

ähnlichen Gegenstand, um Reste von gemahlenem Kaffee in den

Papierfilter zu bürsten. Sie können auch einen Staubsauger verwenden, um Kaffeerückstände zu entfernen.

Wischen Sie den Mahlwerkskanal anschließend mit einem trockenen

Lappen aus. Entfernen Sie den

Papierfilter.

5. Τοποθετήστε ένα χάρτινο φίλτρο

στο περιστρεφόμενο φίλτρο.

Σκουπίστε τα υπολείμματα

καφέ μέσα στο χάρτινο φίλτρο

χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο

αντικείμενο. Τα υπολείμματα καφέ

μπορούν επίσης να αφαιρεθούν με τη

χρήση ηλεκτρικής σκούπας.

Στη συνέχεια, σκουπίστε το κανάλι του

μύλου με ένα στεγνό πανί. Αδειάστε

το χάρτινο φίλτρο.

5. Plaats een nieuw papierfilter in de filterbak. Veeg de koffieresten in het papierfilter d.m.v. een geschikt voorwerp. De koffieresten kunnen ook worden verwijderd d.m.v. een stofzuiger. Veeg dan het maalkanaal uit met een droge doek. Maak het papierfilter leeg.

5. Placez un filtre papier dans le filtre sur pivot. Brossez les résidus de café dans le filtre papier avec un objet adapté. Les résidus de café peuvent également être nettoyés avec un aspirateur.

Frottez ensuite la goulotte avec un chiffon sec. Videz le filtre papier.

6. Drücken Sie die Abdeckung des

Mahlwerkskanals wieder an, bis sie einrastet. Drücken Sie die

Verriegelung dabei mit dem Finger an.

Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung ordnungsgemäß angebracht ist.

Die Kaffeemaschine ist nun wieder betriebsbereit. Achten Sie darauf, dass der Kaffeebohnenbehälter immer verschlossen bleibt. Reinigen

Sie das Mahlwerk regelmäßig mit einem trockenen Tuch, um ölige

Kaffeerückstände zu beseitigen.

6. Σπρώξτε το κάλυμμα του καναλιού

του μύλου στη θέση του έως ότου

ασφαλίσει. Καθώς το σπρώχνετε,

πιέστε προς τα κάτω την ασφάλεια με ένα δάκτυλο. Ελέγξτε ότι το κάλυμμα έχει τοποθετηθεί σωστά. Η καφετιέρα

είναι πλέον έτοιμη για χρήση πάλι.

Διατηρείτε πάντα κλειστό το δοχείο

των κόκκων καφέ. Καθαρίζετε το

μύλο καφέ τακτικά από τα λιπαρά

υπολείμματα των κόκκων καφέ

χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί.

6. Duw de cover van het maalkanaal terug op zijn plaats tot het vastklikt. Duw tegelijk de vergrendeling omlaag met een vinger. Controleer of de cover goed geplaatst is. De koffiemachine is nu opnieuw klaar voor gebruik. Houd de bonencontainer altijd gesloten.

Verwijder regelmatig de olieachtige koffieresten uit de koffiemolen d.m.v. een droge doek.

6. Poussez le bouchon de la goulotte jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Simultanément, appuyez sur le loquet. Assurez-vous que le bouchon est bien positionné. La machine à café est alors prête à être réutilisée.

Le réservoir à grains doit toujours

être fermé. Nettoyez régulièrement le moulin à café pour éliminer toute trace de gras des grains de café à l’aide d’un chiffon sec.

D

GR

NL

F

GB

17

Entkalkt / Καθαρισμός

Ontkalken / Détartrage

D

GR

NL

F

18

1. Als Vorsichtsmaßnahme empfehlen wir, das Gerät nach je 70. zu entkalken. Verwenden Sie dazu ein umweltfreundliches

Entkalkungsmittel, und beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers.

1. Προληπτικά, συνιστάται η

αφαίρεση των αλάτων μετά από

70 χρήσεις.

Brühvorgängen

Χρησιμοποιείτε μόνο

προϊόντα αφαίρεσης των αλάτων που

είναι φιλικά προς το περιβάλλον και

ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του

κατασκευαστή.

1. Als voorzorgsmaategel bevelen we aan om na 70 koffiezetbeurten het apparaat te ontkalken. uitsluitend milieuvriendelijke

à un détartrage toutes les

70 utilisations. détartrant écologique et respectez toujours les instructions du fabricant.

* modellabhängig /

Gebruik ontkalkingsmiddelen en volg steeds de instructies van de fabrikant.

1. Nous recommandons de procéder

Utilisez un agent

2. Füllen Sie den Wasserbehälter mit

Wasser, und fügen Sie dann das

Entkalkungsmittel hinzu. Stellen Sie die leere Kaffeekanne mit geschlossenem

Deckel auf die Warmhalteplatte.

Lassen Sie das Entkalkungsmittel erst ca. 15 Minuten lang einwirken, bevor

Sie das Gerät einschalten. Wenn die

Entkalkungslösung komplett durchgelaufen ist, schalten Sie das Gerät aus. Sie können den Entkalkungsvorgang bei Bedarf wiederholen. Führen Sie im Anschluss an den Entkalkungsvorgang mindestens zwei

Durchläufe mit nur klarem Wasser durch.

2. Πρώτα γεμίστε το δοχείο φρέσκου νερού

με νερό και στη συνέχεια προσθέστε

το προϊόν αφαίρεσης των αλάτων.

Τοποθετήστε την κανάτα καφέ με το

καπάκι στην πλάκα θέρμανσης. Αφήστε

το διάλυμα αφαίρεσης των αλάτων να

λειτουργήσει για περίπου 15 λεπτά και,

στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Μόλις το διάλυμα αφαίρεσης των αλάτων έχει φιλτραριστεί, απενεργοποιήστε

τη συσκευή. Αν είναι απαραίτητο,

επαναλάβετε τη διαδικασία αφαίρεσης

των αλάτων. Επαναλάβετε τη διαδικασία

τουλάχιστον δύο φορές χρησιμοποιώντας

καθαρό νερό.

2. Vul de waterbak eerst met water en voeg dan het ontkalkingsmiddel toe. Plaats de koffiepot met deksel op de verwarmingsplaat. Laat het ontkalkingsmiddel gedurende

15 minuten inwerken en schakel dan het apparaat in. Als al het ontkalkingsmiddel is doorgelopen, schakel het apparaat uit. Indien nodig, herhaal de ontkalkingsprocedure.

Herhaal de procedure ten minste twee maal met zuiver water.

2. Pour commencer, versez de l’eau froide dans le réservoir et ajoutez l’agent détartrant. Placez la verseuse fermée sur la plaque chauffante.

Laissez agir la solution détartrante pendant environ 15 minutes, puis allumez l’appareil. Une fois que toute la solution est passée, arrêtez l’appareil.

Si nécessaire, répétez la procédure de détartrage. Répétez la procédure au moins deux fois à l’eau claire.

* εξαρτάται από το μοντέλο / * afhankelijk van het model /

3. Spülen Sie die Kaffeekanne, deren

Deckel und den Filtereinsatz sorgfältig unter fließendem Wasser aus. Aktivieren Sie während des

Spülens mehrmals das Antitropfventil.

3. Ξεπλύνετε την κανάτα καφέ, το καπάκι της

κανάτας και τη θήκη φίλτρου πολύ καλά

κάτω από τρεχούμενο νερό. Ενεργοποιήστε

τη βαλβίδα διακοπής ροής αρκετές φορές

καθώς την ξεπλένετε.

3. Spoel de koffiepot, het potdeksel en de filterbak grondig onder stromend water. meerdere keren.

Activeer tijdens het reinigen de anti-druppelklep

3. Rincez soigneusement la verseuse, le couvercle et le boîtier du filtre sous l’eau du robinet. Actionnez plusieurs fois le système anti-goutte pendant que vous le rincez.

* selon le modèle

Fehlersuche

D Problem

Das Gerät funktioniert nicht.

Wenn ich das Mahlwerk verwende, wird der Kaffee zu dünn.

Wenn ich gemahlenen Kaffee verwende, wird der Kaffee zu dünn.

Ich habe die Kaffeestärke mit der entsprechenden Taste auf „kräftig“ eingestellt, jedoch ist der Kaffee trotzdem zu dünn.

Der Filter läuft über, wenn ich die Kaffeekanne während des Brühvorgangs aus dem Gerät nehme.

Das Gerät tropft noch eine Weile nach Ablauf des

Brühvorgangs.

Der Kaffee wird nicht heiß genug.

Lösung

Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.

Stellen Sie sicher, dass die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der

örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

Füllen Sie den Wasserbehälter mit Wasser.

Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen über die entsprechende Taste (2 bis 10 Tassen) ausgewählte Kaffeetassenanzahl mit der Wassermenge im Wasserbehälter übereinstimmt. Bitte beachten Sie, dass das Gerät das ganze Wasser im Wasserbehälter verbraucht.

Benutzen Sie die Taste zum Einstellen der Kaffeestärke, um die

Kaffeestärke auf „kräftig“ einzustellen.

Wenn Sie ganze Kaffeebohnen verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie

NICHT die Wahltaste für gemahlenen Kaffee drücken, da dadurch das

Mahlwerk ausgeschaltet wird.

Verwenden Sie eine stärkere Kaffeesorte mit mehr Aroma.

Um die Kaffeestärke zu erhöhen, wählen Sie mit der entsprechenden

Taste (2-10 Tassen) eine höhere Anzahl Tassen aus, als die Anzahl der

Tassen Wasser, die Sie in den Wasserbehälter füllen.

Vergewissern Sie sich, dass die Menge des gemahlenen Kaffees im

Filter mit der Menge des Wassers im Wasserbehälter übereinstimmt.

Bitte beachten Sie, dass das Gerät das ganze Wasser im Wasserbehälter verbraucht.

Verwenden Sie eine stärkere Sorte gemahlenen Kaffee mit mehr

Aroma.

Um die Kaffeestärke zu erhöhen, verwenden Sie mehr gemahlenen

Kaffee oder weniger Wasser.

Wenn das Mahlwerk ausgeschaltet ist, können Sie die Kaffeestärke nicht mit der Taste zum Einstellen der Kaffeestärke ändern. In diesem

Fall können Sie die Kaffeestärke nur durch eine größere Menge an gemahlenem Kaffee oder eine kleinere Wassermenge erhöhen, oder aber Sie verwenden eine stärkere Kaffeesorte mit mehr Aroma.

Wenn Sie die Kanne während des Brühvorgangs für länger als 20

Sekunden herausnehmen, verursacht die Antitropffunktion ein

Überlaufen des Filterhalters.

Bitte beachten Sie außerdem, dass der Kaffee erst am Ende des

Brühvorgangs sein volles Aroma entfaltet.

Wir empfehlen daher, die Kaffeekanne nicht aus dem Gerät zu nehmen, bevor der Brühvorgang abgeschlossen ist.

Das Tropfen wird durch die Kondensation von Dampf verursacht. Es ist völlig normal, dass das Gerät noch eine Weile tropft.

Wenn das Tropfen nicht aufhört, ist das Antitropfventil möglicherweise verstopft. Um das Antitropfventil zu reinigen, öffnen Sie es durch leichten Druck, und spülen es dann unter fließendem Wasser aus.

Wenn Sie die Kaffeekanne bei laufendem Brühvorgang für länger als

20 Sekunden aus dem Gerät nehmen, verursacht die Antitropffunktion ein Überlaufen des Filterkorbs.

Stellen Sie die Kanne ordnungsgemäß auf die Warmhalteplatte.

Vergewissern Sie sich, dass die Warmhalteplatte und der Boden der

Kanne sauber sind.

Verwenden Sie dünnwandige Tassen, da diese dem Kaffee weniger

Wärme entziehen als Tassen mit dickeren Wänden.

Benutzen Sie keine Milch, die direkt aus dem Kühlschrank kommt.

Entkalken Sie das Gerät. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel

„Wartung und Reinigung“ unter „Entkalken“.

D

GR

NL

F

GB

19

20

Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα

Η συσκευή δεν λειτουργεί.

Όταν χρησιμοποιώ το μύλο, ο καφές είναι πολύ

αδύναμος.

Όταν χρησιμοποιώ προαλεσμένο καφέ, ο καφές είναι

πολύ αδύναμος.

Έχω ρυθμίσει την ένταση του καφέ σε «δυνατή» με το

κουμπί ΕΝΤΑΣΗΣ, αλλά ο καφές είναι πολύ αδύναμος.

Το φίλτρο υπερχειλίζει όταν απομακρύνω την κανάτα

από τη συσκευή ενώ προετοιμάζει τον καφέ.

Η συσκευή συνεχίζει να στάζει για μεγάλο χρονικό

διάστημα μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας

προετοιμασίας.

Ο καφές δεν είναι αρκετά ζεστός.

Επίλυση

Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα τοίχου.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί

στην τάση του τοπικού δικτύου.

Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό.

Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των φλιτζανιών που επιλέγετε με το κουμπί

2-10 φλιτζάνια αντιστοιχεί στην ποσότητα του νερού στο δοχείο νερού.

Λάβετε υπόψη σας ότι η συσκευή χρησιμοποιεί όλο το νερό στο δοχείο

νερού.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί ΕΝΤΑΣΗΣ για να ρυθμίστε την ένταση σε

«δυνατή».

Όταν χρησιμοποιείτε κόκκους καφέ, φροντίστε να μην πατήσετε το

κουμπί προαλεσμένου καφέ, καθώς απενεργοποιεί το μύλο.

Χρησιμοποιήστε κόκκους καφέ από πιο δυνατό χαρμάνι ή με πιο

δυνατή γεύση.

Για να αυξήσετε την ένταση του καφέ, επιλέξτε ένα μεγαλύτερο

αριθμό φλιτζανιών με το κουμπί 2-10 φλιτζανιών από τον αριθμό των

φλιτζανιών που έχετε προσθέσει στο δοχείο νερού.

Βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα του προαλεσμένου καφέ στο φίλτρο

αντιστοιχεί στην ποσότητα του νερού στο δοχείο νερού. Λάβετε υπόψη

σας ότι η συσκευή χρησιμοποιεί όλο το νερό στο δοχείο νερού.

Χρησιμοποιήστε αλεσμένο καφέ από πιο δυνατό χαρμάνι ή με πιο

δυνατή γεύση.

Για να αυξήσετε την ένταση του καφέ, αυξήστε την ποσότητα του

προαλεσμένου καφέ ή μειώστε την ποσότητα του νερού.

Όταν ο μύλος είναι απενεργοποιημένος, δεν μπορείτε να αλλάξετε

την ένταση του καφέ με το κουμπί ΕΝΤΑΣΗΣ. Σε αυτή την περίπτωση,

μπορείτε να αυξήσετε την ένταση του καφέ μόνο αυξάνοντας την

ποσότητα του προαλεσμένου καφέ ή μειώνοντας την ποσότητα του

νερού ή χρησιμοποιώντας καφέ από πιο δυνατό χαρμάνι ή με πιο

δυνατή γεύση.

Αν απομακρύνετε την κανάτα για περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προετοιμασίας, η βαλβίδα διακοπής

ροής προκαλεί την υπερχείλιση της θήκης του φίλτρου.

Επίσης σημειώστε ότι ο καφές δεν επιτυγχάνει την πλήρη γεύση του

πριν από το τέλος της διαδικασίας προετοιμασίας.

Επομένως, συνιστάται να μην απομακρύνετε την κανάτα και

βάζετε καφέ στο φλιτζάνι σας πριν από το τέλος της διαδικασίας

προετοιμασίας.

Το στάξιμο προκαλείται από τη συμπύκνωση ατμού. Είναι απολύτως

φυσιολογικό η συσκευή να στάζει για λίγη ώρα.

Αν το στάξιμο δεν σταματήσει, η βαλβίδα διακοπής ροής ενδέχεται

να είναι φραγμένη. Για να καθαρίσετε τη βαλβίδα διακοπής ροής,

σπρώξτε την για να ανοίξει και ξεπλύνετέ την κάτω από τη βρύση.

Αν απομακρύνετε την κανάτα για περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προετοιμασίας, η βαλβίδα διακοπής

ροής προκαλεί την υπερχείλιση της θήκης του φίλτρου.

Τοποθετήστε την κανάτα σωστά επάνω στην πλάκα θέρμανσης.

Βεβαιωθείτε ότι η πλάκα θέρμανσης και το κάτω μέρος της κανάτας

είναι καθαρά.

Χρησιμοποιείτε λεπτά φλιτζάνια, καθώς απορροφούν λιγότερη

θερμότητα από τον καφέ από ότι τα χοντρά φλιτζάνια.

Μη χρησιμοποιείτε γάλα που μόλις βγάλατε από το ψυγείο.

Αφαιρέστε τα άλατα από τη συσκευή. Βλ. ενότητα «Αφαίρεση αλάτων»

στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση».

Problemen oplossen

NL

Probleem

Het apparaat werkt niet.

Als ik de koffiemolen gebruik, is de koffie te slap.

Als ik voorgemalen koffie gebruik, is de koffie te slap.

Ik heb de sterkte van de koffie ingesteld op ‘sterk’ d.m.v. de STERKTE-toets, maar de koffie is te slap.

Het filter loopt over wanneer ik de koffiepot van het apparaat haal tijdens het koffiezetten.

Het apparaat blijft druppelen, lang nadat het koffiezetten beëindigd is.

De koffie is niet warm genoeg.

Oplossing

Steek de stekker in het stopcontact.

Zorg ervoor dat de spanning die aangeduid staat op het apparaat overeenstemt met de spanning van het stroomnet.

Vul de waterbak met water.

Zorg ervoor dat het aantal kopjes dat u selecteert d.m.v. de toets 2-10 kopjes overeenstemt met de hoeveelheid water in de waterbak. Denk eraan dat het apparaat al het water in de waterbak gebruikt.

Gebruik de toets STERKTE om de instelling op 'sterk' te zetten.

Wanneer u koffiebonen gebruikt, zorg er dan voor dat u niet op de toets voor voorgemalen koffie drukt, omdat dan de koffiemolen wordt uitgeschakeld.

Gebruik koffiebonen met een sterkere smaak.

Om de sterkte van de koffie te verhogen, selecteer een hoger aantal kopjes d.m.v. de toets voor 2-10 kopjes dan het aantal kopjes water waarmee u de waterbak vult.

Zorg ervoor dat de hoeveelheid voorgemalen koffie in het filter overeenstemt met de hoeveelheid water in de waterbak. Denk eraan dat het apparaat al het water in de waterbak gebruikt.

Gebruik gemalen koffie met een sterkere smaak.

Om de sterkte van de koffie te verhogen, verhoog de hoeveelheid voorgemalen koffie of verlaag de hoeveelheid water.

Als de koffiemolen uitgeschakeld is, kunt u de sterkte van de koffie niet wijzigen d.m.v. de STERKTE-toets. In dat geval kunt u de sterkte van de koffie enkel verhogen door de hoeveelheid voorgemalen koffie te verhogen of de hoeveelheid water te verlagen, of door een koffie met een sterkere smaak te gebruiken.

Als u de koffiepot tijdens het koffiezetten langer dan 20 seconden verwijdert, dan loopt het filter over omwille van de anti-druppelklep.

De smaak van de koffie is ook niet optimaal tot na het einde van het koffiezetten.

Daarom adviseren we u om de koffiepot niet te verwijderen en de koffie niet te schenken voor het einde van het proces.

Dit wordt veroorzaakt door condensatie van stoom. Het is geheel normaal dat het apparaat nog enige tijd nadruppelt.

Als het druppelen niet stopt, dan is de anti-druppelklep mogelijk verstopt. Om deze te reinigen, duw ze open en spoel ze onder stromend water.

Als u de koffiepot tijdens het koffiezetten langer dan 20 seconden verwijdert, dan loopt het filter over omwille van de anti-druppelklep.

Plaats de koffiepot goed op de verwarmingsplaat.

Zorg ervoor dat de verwarmingsplaat en de onderkant van de koffiepot schoon zijn.

Gebruik dunne koffiekopjes; deze absorberen minder warmte van de koffie van dikke kopjes.

Gebruik geen melk die rechtstreeks uit de koelkast komt.

Ontkalk het apparaat. Raadpleeg de paragraaf ‘Ontkalken’ in het hoofdstuk ‘Reiniging en onderhoud’.

D

GR

NL

F

GB

21

Gestion des pannes

F

Problème

L’appareil ne fonctionne pas.

Lorsque j’utilise le moulin, le café est trop doux.

Lorsque j’utilise du café pré-moulu, le café est trop doux.

J’ai réglé la puissance du café sur « Fort » avec la touche correspondante mais le café est trop doux.

Le filtre déborde lorsque j’enlève la verseuse de l’appareil où le café est en train de couler.

L’appareil continue de goutter alors que toute l’eau est passée.

Le café n’est pas assez chaud.

Solution

Insérez la fiche dans la prise secteur.

Assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension secteur.

Remplissez le réservoir d'eau.

Assurez-vous que le nombre de tasses que vous sélectionnez avec la touche 2-10 tasses correspond au volume d'eau présent dans le réservoir. Gardez à l'esprit que l'appareil utilise toute l'eau contenue dans le réservoir.

Réglez la force du café sur « Fort » avec la touche correspondante.

Lorsque vous utilisez du café en grains, assurez-vous de ne pas appuyer sur la touche pour le café pré-moulu, car cela désactive le moulin.

Utilisez du café en grains à la saveur plus puissante.

Pour adoucir la force de votre café, sélectionnez avec la touche

2-10 tasses un nombre de tasses supérieur au volume d'eau versé dans le réservoir.

Assurez-vous que la quantité de café moulu présente dans le filtre correspond au volume d'eau versé dans le réservoir. Gardez à l'esprit que l'appareil utilise toute l'eau contenue dans le réservoir.

Utilisez du café moulu à la saveur plus puissante.

Pour un café plus fort, augmentez la dose de café moulu ou réduisez le volume d'eau.

Lorsque le moulin est désactivé, vous ne pouvez pas utiliser la touche de réglage de la force. Dans ce cas, la seule solution consiste

à augmenter la dose de café moulu ou à réduire le volume d’eau, ou encore à utiliser un café plus puissant en termes de mélange ou de saveur.

Si vous enlevez la verseuse pendant plus de 20 secondes alors que le café est en train de couler, le système anti-goutte fait déborder le filtre.

Sachez également que votre café n’aura un goût parfait qu’une fois la préparation terminée.

Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas ôter la verseuse tant que le café coule.

Ces gouttes proviennent de la condensation de la vapeur. Il est parfaitement normal que l'appareil continue de goutter pendant quelque temps.

S'il ne s'arrête pas, le système anti-goutte est peut-être bouché. Pour le nettoyer, ouvrez-le et rincez-le sous le robinet.

Si vous enlevez la verseuse pendant plus de 20 secondes alors que le café est en train de couler, le système anti-goutte fait déborder le filtre.

Placez correctement la verseuse sur la plaque chauffante.

Assurez-vous que la plaque chauffante et le dessous de la verseuse sont parfaitement propres.

Utilisez des tasses fines qui absorberont moins de chaleur que des tasses épaisses.

N'utilisez pas de lait sortant tout juste du réfrigérateur.

Détartrez l’appareil. Consultez la section « Détartrage » du chapitre

« Nettoyage et entretien ».

22

D

Entsorgung /

Verwijdering /

Απόρριψη

Mise au rebut

Entsorgung

Verpackungsmaterialien

Die Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und wiederverwertbar.

Die Kunststoffteile tragen

Kennzeichnungen, z.B. >PE<, >PS< usw.

Bitte entsorgen Sie die

Verpackungsmaterialien in einem geeigneten Container eines

Wertstoffhofes.

Altgerät as Symbol an Produkt oder

Verpackungweist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem normalen

Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss stattdessen bei der entsprechenden

Sammelstelle für Recycling von Elektro- und Elektronikschrott abgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße

Entsorgung des Produkts können negative Folgen für Umwelt und

Gesundheit vermieden werden.

Detaillierte Informationen zum Recyceln des Produkts bieten die Gemeinde, die

Müllentsorgung oder der Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

GR

Διάθεση

Υλικών συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς

το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα. Τα

πλαστικά μέρη έχουν σήμανση, για

παράδειγμα, > PE <,> PS <, κλπ.

Παρακαλώ πετάξτε όλα τα υλικά

συσκευασίας σε ένα κατάλληλο δοχείο

από ένα κέντρο ανακύκλωσης.

Παλαιά συσκευή

Το σύμβολο του προϊόντος ή της

συσκευασίας έχει αναφέρει ότι το προϊόν

δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα

οικιακά απορρίμματα. Αντ ‘αυτού, πρέπει

να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο

περισυλλογής για την ανακύκλωση

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

αποβλήτων. Με την κατάλληλη διάθεση

του προϊόντος μπορεί να έχει αρνητικές

συνέπειες για το περιβάλλον και για τις

διαδικασίες werden.Detaillierte υγείας

για την ανακύκλωση της προσφοράς των

προϊόντων της κοινότητας, τη διάθεση

απορριμμάτων ή το κατάστημα από το

οποίο αγοράστηκε το προϊόν.

NL

Verwijdering

Verpakkingsmateriaal

Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor recycling. De plastic onderdelen worden aangeduid door markeringen, bijvoorbeeld >PE<, >PS<, enzovoort.

Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde afvalcontainer.

Oude apparaten

Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als gewoon huisvuil mag worden behandeld. Het moet naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. Als u ervoor zorgt dat u dit product op de juiste wijze weggooit, helpt u om mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die kunnen worden veroorzaakt door het onjuist verwijderen van dit product. Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met uw gemeente, het afvalbedrijf of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

F

Mise au rebut

Matériaux d’emballage

Les matériaux d’emballage sont sans danger pour l’environnement et recyclables. Les éléments en plastique sont identifiés par des marquages comme

>PE<, >PS<, etc.

Veuillez jeter les emballages dans les conteneurs appropriés de votre centre local de traitement des déchets.

Appareils usagés

Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique qu’il ne doit pas

être jeté avec les ordures ménagères.

Il doit de préférence être confié à un centre de recyclage adapté au traitement des équipements électriques et

électroniques. En vous assurant que ce produit est recyclé correctement, vous contribuerez à éviter les conséquences néfastes pour l’environnement et la santé que pourrait avoir une mauvaise gestion de ce produit en fin de vie. Pour plus d’informations sur le recyclage de ce produit, contactez votre centre local, votre service de traitement des ordures ménagères, ou le magasin qui vous a vendu ce produit.

D

GR

NL

F

GB

23

24

This page is left blank intentionally

D

GB

Components

A. Coffee grinder bean container

B. Finess setting

C. Grinder channel

D. Swivel filter

E. Coffee jug and jug lid

F. Coated warming plate

G. Rotatable base

H. Swivel filter open

I. Fresh water tank

J. Display

K. Button for number of cups

L. Button for coffee strength

M. Button for programme activation

N. Clock setting button, hour

O. Clock setting button, minute

P. On/Off button

Q. Pre-ground coffee powder button

R. Aroma button

E

B

C

A

F

G

I

K J R Q

D

GR

NL

F

GB

H

M N

L

O P

25

Safety advice

GB

Read the following instruction carefully before using the appliance for the first time.

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

• Children shall not play with the appliance.

• Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

• Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

• The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and frequency comply with the specifications on the rating plate!

• Never use or pick up the appliance if

– the supply cord is damaged,

– the housing is damaged.

• The appliance must only be connected to an earthed socket. If necessary an extension cable suitable for 10 A can be used.

• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid hazard.

• Always place the appliance on a flat, level surface.

• Never leave the appliance unattended while connected to the supply mains.

• The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn each time after use, before cleaning and maintenance.

• The appliance and accessories become hot during operation. Use only designated handles and knobs.

Allow to cool down before cleaning or storage.

• The mains cable must not come into contact with any hot parts of the appliance.

• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.

• Do not exceed the maximum filling volume as indicated on the appliances.

• Do not use or place the appliance on a hot surface or near source of heat.

• Appliance is for indoor use only.

• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect use.

26

Getting started

GB

1. Prior to prepearing coffee for the first time, perform one brew with water only. Fill the fresh water tank up to the top cup marking with cold water. Close the lid. Press the ON/OFF button to switch on the appliance.

Allow the water to flow through into the coffee jug. When brewing is finished, empty the coffee jug.

2. Fill the water tank with clear, cold tap water. There are cup markings on the coffee jug for measuring the required quantity. Close the lid of the fresh water tank.

3. Swing out the swivel filter. Insert a filter paper. Swing the swivel filter back again.

D

GR

NL

F

GB

4. Place the jug with lid on the warming plate.

5. Place coffee beans in the bean container. The coffee grinder has a container which keeps the beans constantly aroma fresh. Fill the container to the top and fasten the lid firmly. The bean container holds approximately 250g of coffee beans.

6. Turn the Finess settings to the desired position. Change the size of coffee ground to suit the strength of roast. It is recommended to begin with a medium setting which is suitable for the types of coffee that are usually commercially available.

27

Getting started

GB

7. Connect to the main supply. The display will flash the initial time showing: 12:00.

8. Set the time. The appliance has a timer, to set time and preprogramming the start time to 24 hours in advance: (Auto function).Set hours with the Hours button minutes with the Min button .

. Set

9. The appliance will start a 40 minutes keep warm function automatically when brewing.

During keep warm function press ON/

OFF button to cancel it. The keep warm function will automatically stop after 40 minutes and the appliance turns to stand by condition.

Operating instructions

28

1. It is possible to make coffee using ready ground coffee either immediately, or by pre

-programming the start time, (Auto function). For preparation using ready ground coffee, the settings for coffee strength, number of cups and aroma setting will have no effect.

Pour in water in the fresh water tank.

2. Swing out the swivel filter. Insert a filter paper. Add ground coffee.

Swing swivel filter back.

3. To make coffee instantaneously.

Place the coffee jug on the warming plate. Press the ON/OFF button .

The brewing procedure will start.

Operating instructions

GB

4. Making coffee by pre-programming the start time, (Auto function). Long press the Program button. Set the desired start time using the Hour and Minute button.

5. Short press Program button

after finishing the program setup, to activate the Auto function.

When activated, “Auto” will show up on the display. Press Program button

again to cancel the Auto function. If once pre-programmed, the start time will not be changed.

6. When reached the pre-set time, the machine will start brewing coffee.

D

GR

NL

F

GB

7. Prepare coffee with beans either immediately or by pre-programming the start time,

(Auto function). For preparing coffee with beans, set number of cups, coffee strength and where required the aroma setting. Place the coffee beans in the bean container. Close the lid firmly.

8. Preparing coffee instantaneously.

Pour in water in the fresh water tank. Swing out swivel filter, insert filter paper.

9. Place the jug on the warming plate.

Set Aroma setting at 2 or 4 cups.

Press the Aroma button .

29

Operating instructions

GB

10. Press the pre-ground coffee powder button to close the grinder function.

Default setting is open.

Once closed, the icon Grinder closed will show up on the display.

11. Press the ON/OFF button. Brewing will start at once and the keep warm function .

12. How to prepare coffee using the coffee grinder with preprogramming of the start (Auto function). Long press the Program button . Set the desired start time using the Hour and Minute

button.

30

13. Set the desired number of cups

to be prepared. The number of cups is indicated in the display: 2, 4,

6, 8 and 10 cups can be set.

14. Set the coffee strength by pressing the Strength coffee button.

The symbols of coffee strength is indicated on the display: mild, medium, strong.

15. Set Aroma setting at 2 or 4 cups.

Press the Aroma button.

GB

16. After finishing program setup, short press Program button to activate the Auto function.

When activated, other buttons will not response if pressed. If once preprogrammed, the start time, number of cups and coffee strength are not to be changed. Press the Program button to activate the Auto function.

17. When reached the pre-set time, the machine will start brewing coffee and the keep warm function.

18. If the appliance is pre-programmed using the Auto function, but the coffee is requested before the start time. Switch off the Auto function by pressing the Program button.

Note - When preparing coffee with beans: Coffee preparation takes place with the settings in normal mode.

When the settings differ from the

Auto function, it is needed to change the settings accordingly in the normal mode prior to the start.

D

GR

NL

F

GB

19. Deactivating the Auto function.

If the Auto function is activated but the program is not intended to start, press the Program button.

20. Switching off.

Press the ON/OFF button.

Warming plate. After brewing, the warming plate keeps the coffee in the glass jug warm. Two hours after brewing, the appliance will go into standby mode automatically.

Removing the jug. When the jug is removed, the anti-drip valve prevents dripping.

31

Cleaning and care

GB

1. The filter insert can be removed for emptying and cleaning.

Swing out the swivel filter. Place a finger in the rear handle recess and pull the bracket up. This unlocks the filter insert and it can be removed for cleaning. Activate the anti-drip valve several times during cleaning.

2. After cleaning the filter insert, fit the swivel filter. Reposition the bracket. The filter insert is now relocked. Please check that it is positioned and locked correctly!

3. Only clean the appliance using a damp cloth. Never immerse it in water. Only the coffee jug and the jug lid are dishwasher safe .

32

4. Clean the grinder channel regularly to remove oily coffee residues.

Remove the plug from the mains during grinding mode. Use a pointed object to unlock the cover of the grinding channel.

5. Insert a paper filter in the swivel filter. Brush the coffee residue into the paper filter using a suitable item. The coffee residue can also be removed using a vacuum cleaner.

Then wipe the grinding channel with a dry cloth. Empty the paper filter.

6. Push the cover of the grinding channel back on until it engages.

When doing so, press the catch down with a finger. Check that the cover is correctly positioned. The coffee machine is now fully ready for use again. Always keep the container for the coffee beans closed. Clean the coffee grinder regularly from oily residues from the coffee beans using a dry cloth .

Decalcifying

GB

1. As a precaution we recommend descaling after 70 uses. Use only an environmentally friendly descaling agent and always follow the manufacturer’s instructions.

2. First fill the fresh water container with water and then add the descaling agent.

Place the coffee jug with the lid on the warming plate.

Allow the descaling solution to work for approximately 15 minutes, then switch on the appliance. Once the descaling solution has percolated through, switch the appliance off.

If necessary, repeat the descaling procedure. Repeat the procedure at least twice using clear water.

3. Rinse the coffee jug, jug lid and filter insert thoroughly under running water. Activate the anti-drip valve several times as it is rinsed.

D

GR

NL

F

GB

33

Troubleshooting

GB Problem

The appliance does not work.

When I use the grinder, the coffee is too weak.

When I use pre-ground coffee, the coffee is too weak.

I have set the coffee strength to ‘strong’ with the

STRENGTH button, but the coffee is too weak.

The filter overflows when I remove the jug from the appliance while it is brewing coffee.

The appliance continues to drip long after the brewing process has ended.

The coffee is not hot enough.

Solution

Put the mains plug in the wall socket.

Make sure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage.

Fill the water reservoir with water.

Make sure the number of cups you select with the 2-10 cups button is consistent with the amount of water in the water reservoir. Please keep in mind that the appliance uses all the water in the water reservoir.

Use the STRENGTH button to set the coffee strength to ‘strong’.

When you use coffee beans, make sure you do not press the preground coffee button, as this switches off the grinder.

Use coffee beans of a stronger blend or flavour.

To increase the coffee strength, select a higher number of cups with the 2-10 cups button than the number of cups you fill the water reservoir with.

Make sure the amount of pre-ground coffee in the filter is consistent with the amount of water in the water reservoir. Please keep in mind that the appliance uses all the water in the water reservoir.

Use ground coffee of a stronger blend or flavour.

To increase the coffee strength, increase the amount of pre-ground coffee or decrease the amount of water.

When the grinder is switched off, you cannot change the coffee strength with the STRENGTH button. In this case you can only increase the coffee strength by increasing the amount of pre-ground coffee or decreasing the amount of water, or by using coffee of a stronger blend or flavour.

If you remove the jug for more than 20 seconds during the brewing process, the drip stop causes the filter holder to overflow. Also note that the coffee does not reach its full taste before the end of the brewing process. Therefore we advise you not to remove the jug and pour out the coffee before the end of the brewing process.

The dripping is caused by condensation of steam. It is completely normal that the appliance drips for some time.

If the dripping does not stop, the drip stop may be clogged. To clean the drip stop, push it to open it and then rinse it under the tap.

If you remove the jug for more than 20 seconds during the brewing process, the drip stop causes the filter basket to overflow.

Place the jug properly on the hotplate.

Make sure that the hotplate and the bottom of the jug are clean.

Use thin cups, because they absorb less heat from the coffee than thick cups.

Do not use milk that comes directly out of the fridge.

Descale the appliance. See section ‘Descaling’ in chapter ‘Cleaning and maintenance’.

GB

34

Disposal

GB

Disposal

Packaging materials

The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled.

The plastic components are identified by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.

Please dispose of the packaging materials in the appropriate container at the community waste disposal facilities.

Old appliance

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

D

GR

NL

F

GB

35

www.aeg-home.com

Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH

Further Strasse 246

D-90429 Nurnberg

Germany

3480 A KAM300 02010512

advertisement

Related manuals

advertisement