Aeg-Electrolux | DD8794-M | User manual | Aeg-Electrolux DD8794-M User Manual

Aeg-Electrolux DD8794-M User Manual
DD 8794
DD 8795
CHDD 8795
Õhupuhasti
Paigaldus- ja kasutusjuhend
Lugupeetud klient,
lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi.
Pöörake tähelepanu eelkõige esimestel lehekülgedel asuvale peatükile „Ohutusalane
informatsioon“. Hoidke kasutusjuhend tuleviku tarvis alles. Andke juhend seadme võimalikule
uuele omanikule edasi.
Utiliseerimine
Pakkematerjalide utiliseerimine
•
•
Kõik pakkematerjalid on taaskasutatavad, kiled ja vahtplastosad on vastavate märgistustega.
Utiliseerige pakkematerjal ja vana seade olemasolul ka see nõuetekohasel viisil.
Järgige utiliseerimisel riiklike ja kohalikke eeskirju ning materjalide tähistust, mis on vajalik
materjalide sorteerimiseks, taaskasutatavate materjalide vastavatesse kogumispunktidesse
viimiseks ja prügi kogumiseks.
Nõuanded seadme utiliseerimiseks
•
•
•
2
Ärge visake seadet ära koos tavaliste olmejäätmetega.
Informatsiooni kogumisaegade ja -punktide osas saate linna korrashoiuga tegelevast
ettevõttest või kohalikust omavalitsusest.
Hoiatus! Enne utiliseerimist muutke vana seade kasutuskõlbmatuks. Eemaldage pistik
pistikupesast (kui seade on elektrivõrku ühendatud püsivalt, siis laske elektrikul ta
elektrivõrgust lahti ühendada) ja võtke toitejuhe seadme küljest ära.
Sisukord
Ohutusalane informatsioon
Ohutusnõuded seadme kasutajale
Ohutusnõuded seadme paigaldajale
4
4
4
Üldine
Õhu väljajuhtimise režiim
Õhu ringluse režiim
5
5
5
Õhupuhasti kasutamine
Õhupuhasti sisselülitamine
Valgustuse sisselülitamine
Rasva- ja aktiivsöefiltrite kontrollseade
Rasvafiltri kontrollnäidik
Aktiivsöefiltri kontrollnäidik
Rasvafiltri täituvuse näidu nullimine
6
7
7
7
7
7
7
Remont ja hooldus
Metallist rasvafiltrid
Kattepaneelide eemaldamine
Metallist rasvafiltri avamine
Aktiivsöefilter
Valgustuse pirni vahetamine
8
8
8
8
10
10
Puhastamine
10
Lisavarustus
10
Klienditeenindus
12
Tehnilised andmed
Seadmega kaasas olevad tarvikud/paigaldusvahendid
13
13
Elektriühendus
Paigaldamine
13
14
3
Ohutusalane informatsioon
Ohutusnõuded seadme kasutajale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jälgige, et õhupuhasti töötamise ajal oleksid pliidi keedualad alati kaetud, liiga kõrge
temperatuur võib seadet kahjustada. Õli-, gaasi- ja söepliitide puhul tuleb ilmtingimata vältida
olukorda, kus tulel pole ühtegi nõud.
Peale selle ei tohi pliidi peale asetatud fritüüri selle töösoleku ajal järelevalveta jätta.
Fritüüris olev õli või ülekuumenemisel ise süttida – tulekahjuoht!
Kui fritüüris olev õli on must, siis võib õli veel lihtsamini iseenesest süttida.
Ärge flambeerige toitu õhupuhasti all.
Enne seadme puhastamist või hooldamist, ka enne pirni vahetamist, tuleb seade
vooluvõrgust eemaldada.
(Keerake/lülitage kaitsmed välja või eemaldage pistik seinakontaktist).
Väga oluline on see, et filtreid vahetatakse või siis puhastatakse kindlate ettenähtud
intervallide järel.
Kui neist intervallidest kinni ei peeta, siis tekib rasvaladestuste tulemusena tuleoht.
Ohutusnõuded seadme paigaldajale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Kui seade on seatud õhu väljajuhtimise režiimi, siis peaks väljatõmbetoru vastama seadme
originaalläbimõõdule.
Kui seinas või laes on juba olemas väiksema läbimõõduga (125 mm) väljatõmbetoru, siis
kasutage õhupuhasti sellega ühendamiseks kaasas olevat üleminekuotsikut 150/125 mm.
Vastavalt vajadusele saab tellida erinevate kujude ja läbimõõtudega väljatõmbetorusid ja ka
õhu läbi seina juhtimise süsteeme, küsige klienditeeninduse käest lisainformatsiooni.
Õhupuhasti paigaldamisel peab pliidi ja õhupuhasti alumise serva vahele olema
vähemalt 300 mm.
Kui üheaegselt töötavad õhupuhasti (õhu väljajuhtimise režiimis) ja tulekolle, siis ei tohi ruumi
alarõhk ületada 4 Pa (4 x 10-5 baari).
Väljajuhitavat õhku ei tohi juhtida suitsu- või heitgaaside korstnasse. Keelatud on juhtida
väljajuhitavat õhku šahtidesse, millega tuulutatakse ruume, kus asuvad teised
küttekehad/tuleasemed.
Õhu väljajuhtimissüsteemi paigaldamisel järgige vastavaid eeskirju.
Seadme kasutamisel väljajuhtimise režiimis tuleb tagada äratõmbele vastav õhu juurevool
ruumi.
Vastavalt ehituseeskirjadele kehtivad õhupuhasti ja sellistele tulekollete nagu söe-, õli- ja
gaasiahjud samaaegsele kasutamisele ühes ruumis teatud kitsendused.
Õhupuhasti ja eelnevalt nimetatud tulekollete samaaegne ja ohutu töö on tagatud siis, kui
ruumi ja/või kogu elamist õhutatakse sobiva ventilatsiooniava (ca 500-600 cm2) kaudu,
seeläbi ei tekita töötav õhupuhasti alarõhku.
Kahtluste korral konsulteerige kohalikku ehitusameti või vastava ala spetsialistiga.
Kuna ilma tulekoldeta ruumides kehtib reegel, et: „Õhu juurdevooluava peab olema sama
suur kui äravooluava“, siis võib suurem ava kui 500-600 cm2 õhupuhasti efektiivsust
vähendada.
Õhupuhasti töötamine õhu ringluse režiimis on antud oludes ohutu ja selle puhul ei pea
järgima ülalnimetatud eeskirju.
Õhupuhasti töö õhu väljajuhtimise režiimis on ainult siis optimaalne, kui järgitakse järgmisi
põhimõtteid:
− väljatõmbeteed olgu lühikesed ja sirged
− väljatõmbetorul peaks olema võimalikult vähe paindeid
−
•
torude painded ei tohi olla teravnurksed, vaid lamedad kaared
− toru läbimõõt peab olema võimalikult suur (ideaaljuhul säilitage seadme väljatõmbetoru
originaalmõõt).
Nende põhimõtete mittejärgimisel võib seadme võimsus drastiliselt väheneda ja müratase
suureneda.
Üldine
•
•
Tehaseseades on õhupuhasti õhu väljajuhtimise režiimil ja aktiivsöefiltri (kuulub lisavarustuse
hulka) paigaldamisel saab teda seadistada õhu ringluse režiimile.
Õhu ringluse režiimi tarvis on vaja AEG lisavarustuse nimistusse kuuluvat originaal
aktiivsöefiltrit.
Õhu väljajuhtimise režiim
•
•
Õhk juhitakse ühendusrõngaste abil õhupuhasti külge
kinnitatava toru kaudu väliskeskkonda.
Õhu väljatõmbetoru läbimõõt peab seadme väljajuhtimise
režiimi korral ühtima ühendusrõngaste läbimõõduga, nõnda
on tagatud seadme võimsuse vastavus tema
spetsifikatsioonis näidatud võimsusele.
Kui seinas või laes on juba olemas 125 mm läbimõõduga
väljatõmbetoru, kasutage õhupuhasti sellega ühendamiseks
kaasas olevat üleminekuotsikut 150/125 mm.
Vastavalt vajadusele saab tellida erinevate kujude ja
läbimõõtudega väljatõmbetorusid ja ka õhu läbi seina
juhtimise süsteeme, küsige klienditeeninduse käest
lisainformatsiooni.
ühendusrõngad
üleminekuotsik
Joonis 1
Õhu ringluse režiim
•
•
•
Õhk filtreeritakse ja suunatakse ruumi tagasi.
Õhu ringluse režiimi tarvis on Teil vaja AEG lisavarustuse
nimistusse kuuluvat originaal aktiivsöefiltrit KF14.
Kinnitage deflektor kahe Ø 3,5 x 9,5 mm kruviga. Joonis 2
Deflektor
Joonis 2
5
Õhupuhasti kasutamine
•
•
Õhupuhasti õhutõmbe kiirus on reguleeritav. Soovituslik on õhupuhasti juba mõni minut enne
toiduvalmistamise algust sisse lülitada ja lasta umbes 15 minutit peale toiduvalmistamise
lõppu edasi töötada, et kõik lõhnad saaksid kindlapeale eemaldatud.
Seadme juhtimiseks saab kasutada ümarlülitit või kaugjuhtimispulti (kaugjuhtimispult kuulub
lisavarustuse hulka ja tuleb eraldi tellida – vaata peatükki „Lisavarustus“).
Iga muudatuse tegemisel seadme töös (õhutõmbe kiiruse muutmine, valgustuse
sisselülitamine jne) muutuvad ka ümarlüliti märgutuled ja kõlab helisignaal.
Ümarlüliti asub õhupuhasti parema poole allosas.
Ümarlülitil on ka kontrollnäidikute funktsioon:
•
•
•
•
•
•
•
6
Ükski tuli ei põle:
Seade on väljalülitatud.
Roheline tuli:
Seade on sisselülitatud ja töötab tasemel 1 (minimaalne).
Oranž tuli:
Seade on sisselülitatud ja töötab tasemel 2.
Punane tuli:
Seade on sisselülitatud ja töötab tasemel 3 (maksimaalne).
Punane tuli vilgub:
Seade on sisselülitatud ja töötab intensiivtasemel (aja seadistus 5 minutit).
Roheline tuli vilgub:
Rasvafilter on täis – puhastage rasvafiltrit.
Oranž tuli vilgub:
Aktiivsöefiltrit tuleb puhastada või on aeg see uue vastu välja vahetada.
Ümarlüliti vilgub ka sellisel juhul oranžilt (et signaliseerida lõhnafiltri küllastumist), kui
seadmesse pole lõhnafiltrit (söefilter) üldse paigaldatud.
Seadke selle näit sellest hoolimata nulli.
Seejuures toimige järgnevalt: valige intensiivtase (ümarlüliti näitab punast vilkuvat tuld),
vajutage veelkord ja hoidke ca 3 sekundit, kuni helisignaal annab näidu nullimisest märku.
Õhupuhasti sisselülitamine – Joonis 3
Ümarlüliti mitmekordsel alla vajutamisel lülitatakse õhupuhasti sisse ja
õhutõmbe kiiruseks valitakse intensiivtase. Kui ümarlülitit veelkord alla
vajutada, siis lülitub õhupuhasti välja
vajutage alla, et seade
sisse lülitada
Valgustuse sisselülitamine – Joonis 3
Lükake ümarlülitit ülespoole:
üks kord esimese valgustustaseme jaoks, kaks korda teise
valgustustaseme jaoks, kolmandal korral lülitub valgustus välja.
Rasva- ja aktiivsöefiltri kontrollseade
Käesolev õhupuhasti on varustatud seadmega, mis näitab, kuna
tuleb rasvafiltrit puhastada või siis aktiivsöefiltrit puhastada või
välja vahetada (seadme õhu ringluse režiimil olles).
Rasvafiltri kontrollnäidik
vajutage ülesse, et
valgustus sisse lülitada
Kontrollnäidik vilgub (roheline tuli vilgub), kui rasvafiltrit on vaja puhastada.
Rasvafiltrit tuleb peale iga 40 töötunni möödumist puhastada.
Järgige rasvafiltri puhastamise juhendit.
Joonis 3
Aktiivsöefiltri kontrollnäidik
Kontrollnäidik vilgub (oranž tuli vilgub), kui aktiivsöefiltrit on vaja puhastada või on aeg see uue
vastu välja vahetada.
Seda tuleb teha iga kord peale seadme 160 töötunni möödumist.
Järgige söefiltri vahetamise juhiseid.
Rasvafiltri täituvuse näidu nullimine
Valige peale rasvafiltri puhastamist või vahetamist intensiivtase (ümarlüliti näitab punast vilkuvat
tuld), vajutage veelkord ja hoidke ca 3 sekundit all, kuni helisignaal annab näidu nullimisest
märku.
7
Puhastamine ja hooldus
•
Enne kui teostate puhastus- või hooldustöid, eemaldage õhupuhasti elektrivõrgust.
Metallist rasvafilter
•
•
Metallist rasvafiltrite ülesanne on toidu valmistamistel tekkivate rasvaosakeste püüdmine.
Rasvafiltreid kasutatakse nii seadme õhu ringluse kui ka väljajuhtimise režiimis.
Metallist rasvafiltreid tuleks pesta iga 4 nädala tagant käsitsi või nõudepesumasinaga.
Rasvafiltrile ligipääsemiseks tulevad esmalt seadme küljest eemaldada teda katvad
kattepaneelid.
Võtke kinnitusest välja
Kattepaneelide eemaldamine:
tõstke kattepaneel alt ülesse, keerake ülespoole ja
võtke kinnitusest välja. Korrake seda kõikide
kattepaneelide juures.
Tõstke ülesse
Joonis 4
Metallist rasvafiltri avamine
Kinnitus
Vajutage kõigepealt rasvafiltri kinnitus alla ja
tõmmake seejärel välja.
Joonis 3
Joonis 5
8
Käsitsi puhastamine
Leotage metallist rasvafiltrit umbes tund aega kuumas vees, millele on lisatud rasva lahustavat
puhastusainet, ning loputage seejärel kuuma veega. Vajadusel korrake seda protsessi. Pange
kuivanud rasvafilter õhupuhastisse tagasi.
Puhastamine nõudepesumasinas
Pange metallist rasvafilter nõudepesumasinasse. Peske rasvafiltrit kõige kõrgema temperatuuriga
(vähemalt 65 °C) ja kõige tugevama pesuprogrammiga.
Vajadusel peske filtrit uuesti. Pange kuivanud rasvafilter õhupuhastisse tagasi.
Metallist rasvafiltri puhastamisel nõudepesumasinas võib filter veidi oma värvi muuta,
sellel pole aga mitte mingisugust mõju tema toimimisele seadmes.
• Puhastage seadme sisemust ainult leige vee ja nõudepesuvahendiga. Ärge kasutage
tugevatoimelisi ja abrasiivseid puhastusvahendeid, harju või küürimispulbrit.
Peale rasvafiltri seadmesse paigaldamist pange ka kattepaneelid tagasi, nende paigaldamisel
toimige nii nagu eemaldamiselgi, ent vastupidises järjekorras.
Kõige kitsam kattepaneel tuleb paigaldada kõige ülemisele positsioonile (jälgige paigaldamisel
numbrite järjekorda!).
9
Aktiivsöefilter
•
Aktiivsöefiltrit tuleb kasutada siis, kui tahate õhupuhastit kasutada õhu ringluse režiimis.
•
Selle jaoks on vaja AEG originaal söefiltrit (vaata peatükki „Lisavarustus“).
•
Aktiivsöefiltri puhastamine/vahetamine
Vastupidiselt tavalistele aktiivsöefiltritele saab seda LONG LIFE (pikaealist) aktiivsöefiltrit
puhastada ja taas aktiveerida. Õhupuhasti normaalse kasutamise korral (seadet kasutatakse
iga päev ca 2,5 tundi) tuleks söefiltrit iga kahe kuu tagant pesta, kõige parem oleks kui seda
saaks teha nõudepesumasinaga. Kasutage tavalist puhastusvahendit ja peske kõige kõrgema
temperatuuriga (65°C). Peske filtrit teistest asjadest eraldi, siis ei jää toidujäänused filtri külge
kinni ja hiljem ei teki seega ka ebameeldivaid lõhnasid. Söe aktiveerimiseks tuleb filtrit 10
minutit ahjus kuivatada.
Selleks kasutage ülalt- ja altkuumutust ning temperatuur võib olla maksimaalselt 100 °C.
Olles seadet kolm aastat kasutanud peab filtri välja vahetama, sest siis on selle lõhnade
absorbeerimise võime ca 50% võrra vähenenud.
•
Paigaldamine
Paigaldage aktiivsöefilter rasvafiltri tagaküljele ja
kinnitage ta mõlema traadiga.
Joonis 6
•
Aktiivsöefiltri eemaldamiseks toimige vastupidises
järjekorras.
•
Puhastage seadme sisemust ainult leige vee ja
nõudepesuvahendiga. Ärge kasutage tugevatoimelisi ja
abrasiivseid puhastusvahendeid, harju või
küürimispulbrit!
•
Filtri tellimisel peate teadma õhupuhasti mudeli nimetust
ja tootenumbrit (ENr.). Need andmed leiate õhupuhasti
siseküljel asuvalt andmeplaadilt.
•
Tellige aktiivsöefilter AEG klienditeenindusest.
Aktiivsöefilter
Traadid
Joonis 6
Rasvafilter
Tähelepanu
•
•
10
Seadme puhastamise ja filtrite puhastamise või vahetamise kohta käivate juhendite
ignoreerimise tagajärjeks võib olla tulekahju. Neid juhiseid tuleb ilmtingimata järgida!
Tootja pole võimalike mootori rikete või muude kahjustuste eest vastutav, kui need on
põhjustatud asjatundmatult teostatud remonditöödest või eelpool mainitud ohutusnõuete
ignoreerimisest.
Valgustuse pirni vahetamine
•
•
•
•
•
•
Eemaldage õhupuhasti vooluvõrgust.
Kergitage valgustit kruvikeerajaga. Joonis 7
Tõmmake ühendusjupp ära.
Võtke katkine pirn välja ja pange uus sama tüüpi pirn asemele.
Pange ühendusjupp uuesti külge.
Kui valgusti ei põle, siis kontrollige enne klienditeeninduse
kutsumist seda, kas ta ikka on korralikult kinnitatud.
Ühendusjupp
Joonis 7
Puhastamine
•
•
•
•
Tähelepanu: Enne õhupuhasti puhastamist eemaldage ta elektrivõrgust. Ärge torgake
teravaid esemeid mootori kaitsevõresse.
Puhastage seadme välispindu lahja puhastusvahendi ja leige veega. Ärge kasutage
tugevatoimelisi ja abrasiivseid puhastusvahendeid, harju või küürimispulbrit.
Puhastage katteid ja paneele ainult pehme lapi ning lahjade puhastusvahenditega.
Väga oluline on see, et filtreid vahetatakse või siis puhastatakse kindlate ettenähtud
intervallide järel. Kui neist intervallidest kinni ei peeta, siis tekib rasvaladestuste tulemusena
tuleoht!
Lisavarustus
Aktiivsöefilter KF14
E-Nr.
Kaugjuhtimispult RM 8700
Teleskooplõõr (ainult õhu väljajuhtimise režiim)
Roostevabast terasest külgseinad (ainult mudelile DD 8794)
Alumiiniumist külgseinad
Süsteem õhu seinast läbi juhtimiseks
Väljatõmbetoru
942 120 604
942 120 658
942 120 750
942 120 768
942 120 769
Küsige klienditeenindusest
Küsige klienditeenindusest
11
Klienditeenindus
Võimalike seadme rikete korral ja muude küsimustega pöörduge klienditeeninduse poole.
Klienditeenindusse helistamisel läheb teil vaja järgmisi andmeid:
1. Mudeli nimetus
2. E-Nr. (tootenumber)
3. F-Nr. (seerianumber)
Need andmed leiate Te õhupuhasti rasvafiltri taga asuvalt andmeplaadilt.
Tootja jätab omale õiguse teha tehnilise arengu käigus seadme konstruktsioonis muudatusi ja
muuta ka seadme värvi.
HOOLDUS
Kas tegemist on mingi tehnilise rikkega?
Sellisel juhul pöörduge kohaliku klienditeeninduskeskuse poole.
Valmistage ennast ette erinevatele küsimustele vastamiseks. See aitab klienditeeninduskeskuse
personalil otsustada, mis Teie seadmega juhtus ja kas on vaja hooldustehnik välja kutsuda:
Võimalusel tuleks Teil kindlaks teha:
• Milles rike väljendub?
• Millistel tingimustel rike tekib?
Kirjutage selle vestluse tarvis ilmtingimata järgnevad Teie seadme andmeplaadil olevad andmed
ülesse :
• E-Nr. (tootenumber) (9 tähemärki)
• F-Nr. (seerianumber) (8 tähemärki)
Andmeplaat on seadme siseküljel nähtav peale metallist rasvafiltri eemaldamist.
Soovitame need andmed siinkohal üles märkida, et need alati käepärast oleks:
E-Nr. . . . . . . . .
F-Nr. . . . . . . . .
Millistel juhtudel on seadme hooldus tasuline ka garantiiajal?
12
•
kui Teil oleks olnud võimalik rike ka ise kasutusjuhendi abiga kõrvaldada,
•
kui klienditeeninduskeskuse hooldustehnikul oli vaja Teie juurde mitu korda sõita, kuna Te ei
edastanud talle eelnevalt kogu vajalikku informatsiooni ja tal tuli seetõttu sõita näit. varuosade
järgi. Selliseid lisasõitusid saate ennetada, kui valmistute telefonivestluseks piisava
põhjalikkusega.
Tehnilised andmed
Mõõdud:
Kõrgus x Laius x Sügavus (cm)
Seadme tarbitav võimsus kokku:
Mootor:
Valgustus:
Toitekaabli pikkus:
Elektriühendus
80 x 89,8 x 33,5
235 W
175 W
3 x PHILIPS STANDARD LINE tüüpi pirni,
tootenumbriga 425409, 12V 20W
30° Ø35 12V GU4
150 cm
230 V
Seadmega kaasas olevad
tarvikud/paigaldusvahendid
2 tugiklambrit seadme seinale kinnitamiseks
1 deflektor
3 Kummiriba
2 korki
1 šabloon
2 kaugushoidikut
4 puukruvi 5 x 45 mm
4 tüüblit Ø 8 mm
2 plekikruvi 3,5 x 9,5
2 plekikruvi 3,5 x 32
1 üleminekuotsik Ø 150-125 mm
2 ühendusrõngast Ø 150 mm (kõrge ja madal)
Ainult mudelitele DD 8795 ja CHDD 8795: 2 roostevabast terasest külgseina
Elektriühendus
Ohutusjuhised seadme elektrivõrku ühendamisel
Enne seadme elektrivõrku ühendamist kontrollige, et õhupuhasti andmeplaadile märgitud
voolutüüp ja pinge vastaksid kasutuskoha voolutüübile ja võrgupingele. Kui seade on varustatud
pistikuga võib selle ühendada igasse eeskirjade kohaselt paigaldatud ja hästi ligipääsetavasse
seinakontakti.
Õhupuhastit tohib läbi pidevühenduse elektrivõrku ühendada ainult Teie elektrifirma volitustega
spetsialist.
Pidevühenduse korral tuleb seadme elektriühendus varustada seadisega, mis võimaldab seadme
vooluvõrgust lahutada kõikidel poolustel ning mille kontaktvahemik oleks vähemalt 3 mm.
Tootja ei vastuta eelpool nimetatud juhiste ignoreerimise tagajärjel tekkinud rikete eest.
13
Paigaldamine – Joonised 8, 9, 10 ja 11
•
Paigaldage õhupuhastaja tagaküljele kummiribad.
Kui on vaja, siis paigaldage lõpliku kinnituse aukudesse seadmega kaasas olevad
kaugushoidikud.
Kaugushoidikud on vajalikud, kui sein, mille külge õhupuhasti kinnitatakse, ei ole täiesti sile
või sirge (näiteks on osaliselt kaetud keraamiliste plaatidega).
Kummiriba
Kummiriba
Kummiriba
Kaugushoidikud
Kaugushoidikud
Lõplik kinnitus
Joonis 8
14
•
•
•
•
Märgistage paigaldustoimingute lihtsustamiseks seinale keskjoon (1); seejärel asetage
aukude šabloon seinale nii, et selle keskjoon ühtiks eelnevalt seinale joonistatud joonega ja
šablooni alumine serv oleks pliidi plaadist 300 mm kõrgemal (2).
Puurige kaks Ø 8 mm auku ja kinnitage tugiklamber tüüblite ja kahe kruviga (3).
Eemaldage kattepaneelid (vaadake peatükki "Kattepaneelide eemaldamine“).
Riputage õhupuhasti tugiklambri külge (4), seadke õhupuhasti otseks (5-6) ja märkige
õhupuhasti seest seinale seadme lõplikuks kinnitamiseks vajalike aukude kohad (7). Võtke
õhupuhasti tugiklambri küljest maha ja puurige märkide kohalt kaks Ø 8 mm auku (8); pange
2 tüüblit sisse ja kinnitage õhupuhasti lõplikult 2 kruviga (9). Katke kruvide augud seadmega
kaasas olnud korkidega.
Joonis 9
15
•
•
•
•
•
•
•
•
Juhtige küljeosad oma võtmeaugukujuliste
aukudega (10 b) üle kruvide peade (10a) ja
lükake küljeosi nii, et nad jääksid kruvide
peade taha pidama.
Ainult mudelil DD 8794: Tulevad need
eraldi tellida (vaata peatükki „Lisavarustus“).
Küljeosade kinnitamiseks lükake vastavad
kinnitusosad välja (11).
Valmistage seadme ühendamine
elektrivõrguga ette (12), aga ärge teda veel
vooluvõrgu ühendage.
Kui seadet hakatakse kasutama õhu väljajuhtimise
režiimis, siis tuleb väljalaskeava kohale monteerida
üks seadmega kaasas olevatest
ühendusrõngastest (13 – väljajuhtimise režiim).
Märkus! Kõrgemat ühendusrõngast kasutatakse kui
tahetakse ühendada teleskooplõõri (kuulub
lisavarustuse hulka – vaata peatükki
„Lisavarustus“), kõikidel teistel puhkudel
kasutatakse madalamat ühendusrõngast.
Pange rasvafilter ja kattepaneelid vastavalt nende
tagakülgedel asuvatele numbritele, alustades number
1-st ning liikudes seejuures ülalt alla, seadme külge
tagasi (14).
Ühendage seade elektrivõrku ja kontrollige, kas
õhupuhasti töötab korralikult (12).
Joonis 10
Õhu väljajuhtimise
režiim
Õhu ringluse
režiim
Joonis 11
16
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg 12
kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele müügipäevast
(ostukviitung).
Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti Vabariigi Tarbijakaitse seaduses ja
muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-,
ja toorainedefektide avastamine ning nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused
kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise
taastamine ei kuulu garantiitööde hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.
Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse osutamiseks),
tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on pururnenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
*
*
*
kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad
plastmassosad (nupud, kangid);
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote tasuta
kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise korral
arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.
Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei õnnestu lahkarvamusi
lahendada, lahendab vaidluse kohus.
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel ________________________Toote nr. ______________________________
Seeria nr. _____________________Ostukuupäev __________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri:
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Abimees Grupp OÜ
Vesse 4, 11415 TALLINN
Gaasiseadmed
Tel. 6006996
Fax 6006726
OÜ GASPRE
Õle 27, 10319 TALLINN
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6711100, 6711102
Fax 6711109
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Posti 13, 44310 RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40515, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19 , 20304 NARVA
Kodumasinad
Tel. 035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
31027 KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 55869, 033 67130
Mob. 056 481932
Virgas OÜ
30321 KOHTLA – JÄRVE
Keskallee 25
Gaasiseadmed
Tel. 033 48003, fax 033 50649
OÜ EDELWEIS – NORD
30621 KOHTLA - JÄRVE
Lehe 8, Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa, Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, 90503 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
TECO KM OÜ
Jalaka 1a, 90509 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 56900
Võrumaa, Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, 65610 VÕRU
Kodumasinad
Tel. 078 23181
Fax 078 22714
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, 80029 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Järvamaa, Raplamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, 72712 PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, 48306 JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020 VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa, Põlvamaa
OÜ ARWEST
Aleksandri 6, 51004 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 344299
Fax 07 344337
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, 50107 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, 68204 VALGA
Tel/fax 076 64452
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, 68207 VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
Saaremaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising