Casio | CTK-230 | Handleiding | Casio CTK-230 Handleiding

Casio CTK-230 Handleiding
FDI
MODE D’EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING
GUIDA DELL’UTILIZZATORE
CTK230-FDI-1
CTK230_FDI_cover1.p65
1
03.10.7, 3:52 PM
Belangrijk!
Merk a.u.b. de volgende belangrijke informatie op alvorens dit product te gebruiken.
• Voordat u de los verkrijgbare AD-5 netadapter in gebruik neemt dient u eerst
te controleren dat hij niet beschadigd is. Check het netsnoer zorgvuldig op
breuken, barsten, ontblootte bedrading en andere ernstige beschadigingen.
Laat kinderen nooit een netadapter gebruiken die ernstig beschadigd is.
• Probeer nooit de batterijen op te laden.
• Gebruik geen oplaadbare batterijen.
• Gebruik nooit oude en nieuw batterijen door elkaar.
• Gebruik altijd de aanbevolen batterijen of een gelijkwaardig type.
• Zorg ervoor dat de positieve (+) en negatieve (–) kant van de batterijen in de
juiste richting wijzen zoals aangegeven bij het batterijenvak.
• Vervang batterijen zo snel mogelijk als ze tekenen geven dat ze uitgeput zijn.
• Laat de batterij-aansluitingen nooit kortsluiting maken.
• Dit product is niet bedoeld voor kinderen onder drie jaar.
• Gebruik enkel de CASIO AD-5 netadapter.
• De netadapter is geen stuk speelgoed.
• Haal de netadapter altijd uit het stopcontact voordat u dit product schoon
maakt.
CASIO ELECTRONICS CO., LTD.
Unit 6, 1000
North Circular Road
London NW2 7JD, U.K.
Dit teken is alleen geldig in de EU-landen.
Bewaar a.u.b. alle informatie ter naslag.
277A-F-038A
CTK230_D_CE.p65
8
03.10.7, 3:51 PM
Voorzorgsmaatregelen ten
behoeve van de veiligheid
Gefeliciteerd met uw selectie van dit
CASIO elektronische muziekinstrument.
• Lees de aanwijzingen in deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door
voordat u dit instrument gebruikt.
• Bewaar a.u.b. alle informatie voor
eventueel latere naslag.
Symbolen
Er zijn verschillende symbolen gebruikt
in deze gebruiksaanwijzing en op het
product zelf om er zeker van te zijn dat
het product veilig en op de juiste wijze
gebruikt wordt en om zowel letsel bij de
gebruiker en andere personen alswel
schade aan eigendommen te voorkomen.
Deze symbolen met hun betekenis worden
hieronder getoond.
GEVAAR
Dit symbool duidt information aan die
indien zij genegeerd of onjuist toegepast
wordt, het gevaar op ernstig letsel of
zelfs de dood met zich mee brengen.
WAARSCHUWING
Voorbeelden van symbolen
Deze driehoek ( ) wijst erop
dat de gebruiker voorzichtigheid
dient te betrachten. (Het
voorbeeld links duidt op een
waarschuwing t.a.v. elektrische
schokken.)
Deze cirkel met een lijn erdoor
( ) wijst erop dat de
aangegeven handeling niet
uitgevoerd dient te worden.
Deze handelingen zijn in het
bijzonder verboden binnen deze
aanduiding of in de buurt van
het symbool. (Het voorbeeld
links geeft aan dat demonteren
verboden is.)
De zwarte stip ( ) geeft aan dat
de aangegeven handeling
uitgevoerd dient te worden.
Aanduidingen binnen dit
symbool zijn handelingen die
specifiek uitgevoerd dienen te
worden. (Het voorbeeld links
geeft aan dat de netstekker uit
het stopcontact getrokken dient
te worden.)
Deze aanduiding laat zaken zien die het
risico op ernstig letsel of zelfs de dood
met zich mee brengen als het toestel
onjuist bediend wordt en deze
aanduiding genegeerd.
VOORZICHTIG
Deze aanduiding laat zaken zien die het
risico op letsel of de kans op schade met
zich mee brengen als het toestel onjuist
bediend wordt en deze aanduiding
genegeerd.
D-1
277A-F-039A
CTK230_D01-07.p65
1
03.10.7, 3:51 PM
Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de veiligheid
GEVAAR
Alkaline batterijen
Voer de volgende stappen
onmiddellijk uit als vloeistof uit
de alkaline batterij ooit in uw
ogen mocht komen.
1. WRIJF NIET IN UW OGEN !
Spoel ze met water.
2. Neem onmiddellijk contact op
met een arts.
U kunt uw gezichtsvermogen
verliezen mocht de vloeistof van
de alkaline batterij in uw ogen
blijven zitten.
WAARSCHUWING
Rook, vreemde geur, oververhitting
Als u het product blijft gebruiken
terwijl het rook, een vreemde
geur of hitte afgeeft, kan dit het
risico op brand en elektrische
schok met zich meebrengen. Volg
onmiddellijk de volgende
stappen.
1. Schakel de spanning uit.
2. Haal deze uit het stopcontact
als u de netadapter gebruikt
voor stroomvoorziening.
3. Neem contact op met het
oorspronkelijke verkooppunt of
een
erkende
CASIO
onderhoudsleverancier.
Netadapter
Onjuist gebruik van de
netadapter kan het risico op
brand en elektrische schok met
zich meebrengen. Zorg ervoor dat
u
altijd
de
volgende
voorzorgsmaatregelen in acht
neemt.
• Let erop dat u alleen de
netadapter gebruikt die voor
dit product gespecificeerd is.
• Gebruik
enkel
een
voedingsbron waarvan de
spanning
(het
voltage)
overeenkomt met de op de
netadapter aangegeven waarde.
• Belast stopcontacten en
verlengsnoeren niet te veel.
Netadapter
Onjuist gebruik van het netsnoer
van de netadapter kan het
beschadigen of breken met het
risico op brand en elektrische
schok. Zorg ervoor dat u altijd de
volgende voorzorgsmaatregelen
in acht neemt.
• Plaats nooit zware voorwerpen
op het snoer en stel het niet
bloot aan hitte.
• Knutsel nooit aan het snoer en
stel het niet bloot aan overmatig
buigen.
• Draai het snoer niet en trek er
nooit aan.
• Mocht het netsnoer of de
netstekker beschadigd raken,
neem dan contact op met het
oorspronkelijke verkooppunt of
een
erkende
CASIO
onderhoudsleverancier.
Netadapter
Raak de netadapter nooit aan
terwijl uw handen nat zijn.
Hierdoor kunt u een elektrische
schok oplopen.
Batterijen
Onjuist gebruik kan er toe leiden
dat de batterijen gaan lekken
hetgeen schade kan toebrengen
aan voorwerpen in de buurt of
een explosie veroorzaken, hetgeen
het risico op brand en persoonlijk
letsel met zich meebrengt. Zorg
ervoor dat u altijd de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht
neemt.
• Probeer nooit batterijen uit
elkaar te halen en laat ze nooit
kortsluiting maken.
D-2
CTK230_D01-07.p65
277A-F-040A
2
03.10.7, 3:51 PM
Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de veiligheid
• Stel batterijen nooit bloot aan
hitte en doe ze nooit van de
hand door ze te verbranden.
• Gebruik oude en nieuwe
batterijen nooit door elkaar.
• Gebruik oude batterijen van
verschillende door elkaar.
• Laad de batterijen nooit op.
• Zorg ervoor dat de positieve (+)
en negatieve (–) kant van de
batterijen in de juiste richting
wijzen.
Verbrand het product nooit.
Gooi het product nooit in vuur.
Hierdoor kunnen ze ontploffen,
hetgeen het risico op brand en
persoonlijk letsel met zich
meebrengt.
Water en vreemde voorwerpen
Mocht water, andere vloeistoffen
of vreemde voorwerpen (zoals
metalen voorwerpen) het toestel
binnendringen dan brengt dat het
risico op brand en elektrische
schok met zich mee. Volg
onmiddellijk de volgende
stappen.
1. Schakel de spanning uit.
2. Haal deze uit het stopcontact
als u de netadapter gebruikt
voor stroomvoorziening.
3. Neem contact op met het
oorspronkelijke verkooppunt of
een
erkende
CASIO
onderhoudsleverancier.
Demonteren en knutselen
Haal dit product nooit uit elkaar
en knutsel er niet aan. Dit brengt
het risico op elektrische schok,
brandwonden
en
ander
lichamelijk letsel met zich mee.
Laat alle interne controles,
bijstellingen en onderhoud over
aan de oorspronkelijke winkelier
of aan een erkende CASIO
onderhoudsleverancier.
Laten vallen en stoten
Gebruikt u het product nadat het
beschadigd werd doordat u het
heeft laten vallen of doordat er
tegen werd gestoten dan brengt
dat het risico op brand en
elektrische schok met zich mee.
Volg onmiddellijk de volgende
stappen.
1. Schakel de spanning uit.
2. Haal de netstekker uit het
stopcontact als u de netadapter
gebruikt
voor
stroomvoorziening.
3. Neem contact op met het
oorspronkelijke verkooppunt of
een
erkende
CASIO
onderhoudsleverancier.
Plastic zakken
Plaats de plastic zak waarin het
product geleverd wordt nooit
over uw hoofd of in uw mond.
Dit brengt het risico op
verstikking met zich mee.
Deze
voorzorgsmaatregel
verdient natuurlijk speciale
aandacht bij de aanwezigheid van
kinderen.
Klim niet bovenop het product
zelf of op de standaard.*
Door op het product of de
standaard te klimmen kan het
omvallen of beschadigd raken.
Deze
voorzorgsmaatregel
verdient natuurlijk speciale
aandacht bij de aanwezigheid van
kinderen.
Plaatsing
Vermijd plaatsing van het
product op een instabiele
standaard, op een oneffen
ondergrond of op een andere
instabiele plaats. Een instabiele
plaats kan er toe leiden dat het
product omvalt, hetgeen het risico
op persoonlijk letsel met zich
meebrengt.
D-3
277A-F-041A
CTK230_D01-07.p65
3
03.10.7, 3:51 PM
Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de veiligheid
VOORZICHTIG
Netadapter
Onjuist gebruik van de
netadapter kan het risico op
brand en elektrische schok met
zich meebrengen. Zorg ervoor dat
u
altijd
de
volgende
voorzorgsmaatregelen in acht
neemt.
• Leg het netsnoer nooit in de
buurt van een kachel of andere
hittebron.
• Trek nooit aan het snoer om
het product los te koppelen van
het stopcontact. Pak altijd de
netadapter zelf beet om deze
uit het stopcontact te trekken.
Netadapter
Onjuist gebruik van de
netadapter kan het risico op
brand en elektrische schok met
zich meebrengen. Zorg ervoor dat
u
altijd
de
volgende
voorzorgsmaatregelen in acht
neemt.
• Steek de netadapter zover
mogelijk in het stopcontact.
• Trek de netadapter uit het
stopcontact
tijdens
onweersbuien of voordat u op
vakantie gaat of langdurige
afwezigheid.
• Trek de netadapter minstens
eens per jaar uit het stopcontact
en veeg eventueel stof weg dat
zich rond de stekers van het
apparaat heeft opgehoopt.
Verhuizen van het product
Voordat u het product verhuist
of ergens anders neerzet, dient u
altijd eerst de netadapter uit het
stopcontact te halen en alle andere
kabels en aansluitsnoeren los te
maken. Als snoeren toch
aangesloten gehouden worden,
dan brengt dit het risico op
schade aan de snoeren, brand en
elektrische schok met zich mee.
Reinigen
Voordat u het product reinigt,
dient u altijd eerst de netadapter
uit het stopcontact te halen. Als
de netadapter aangesloten blijft,
dan brengt dit het risico op
schade aan de snoeren, brand en
elektrische schok met zich mee.
Batterijen
Onjuist gebruik kan er toe leiden
dat de batterijen gaan lekken
hetgeen schade kan toebrengen
aan voorwerpen in de buurt of
een explosie veroorzaken, hetgeen
het risico op brand en persoonlijk
letsel met zich meebrengt. Zorg
ervoor dat u altijd de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht
neemt.
• Gebruik enkel batterijen die
gespecificeerd zijn voor gebruik
met dit product.
• Verwijder de batterijen als u het
product voor langere tijd niet
gaat gebruiken.
Aansluitingen
Sluit enkel de gespecificeerde
toestellen en apparatuur aan op
de aansluitingen van dit product.
Het aansluiten van een nietgespecificeerd toestel brengt het
risico op brand en elektrische
schok met zich mee.
Plaatsing
Vermijd de volgende plekken om
dit product te plaatsen. Dergelijke
plaatsen brengen het risico op
brand en elektrische schok met
zich mee.
• Plaatsen die blootstaan aan
overmatige vochtigheid en
grote hoeveelheden stof.
• Op plaatsen waar voedsel
wordt bereid of op andere
plekken die blootstaan aan
vettige rook.
D-4
CTK230_D01-07.p65
277A-F-042A
4
03.10.8, 11:40 AM
Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de veiligheid
• In de buurt van een
airconditioner,
op
een
verwarmd tapijt, op plaatsen in
het directe zonlicht, in een
voertuig dat in de zon
geparkeerd staat of op een
andere plaats die het product
aan hoge temperaturen
blootstelt.
Displayscherm
• Druk of stoot nooit sterk tegen
het LCD paneel van het scherm.
Hierdoor kan het glas van het
LCD paneel breken, hetgeen de
kans op persoonlijk letsel met
zich meebrengt.
• Mocht het LCD paneel toch
onverhoeds breken of barsten,
raak dan in geen geval de
vloeistof binnenin het paneel
aan. Deze LCD paneel vloeistof
kan namelijk huidirritatie
veroorzaken.
• Mocht vloeistof van het LCD
paneel onverhoeds in uw mond
komen, spoel dan onmiddellijk
met water en neem contact op
met een arts.
• Mocht vloeistof van het LCD
paneel onverhoeds in ogen of
op uw huid komen, spoel dan
onmiddellijk voor minstens 15
minuten met water af en neem
contact op met een arts.
Geluidsniveau
Luister niet voor langere tijd bij
een hoog volume. Deze
voorzorgsmaatregel
dient
bijzondere aandacht bij het
gebruik van een hoofdtelefoon.
Een hoog geluidsniveau kan uw
gehoor beschadigen.
Juist monteren van de standaard*.
Als de standaard niet juist
gemonteerd is, kan hij overhellen
en omvallen, hetgeen het risico
op persoonlijk letsel met zich
meebrengt.
Zorg ervoor dat u de standaard
op de juiste wijze monteert door
de meegeleverde aanwijzingen
zorgvuldig op te volgen. Let er
ook op dat het product goed op
de standaard gezet is.
* De standaard is los verkrijgbaar
als optie.
BELANGRIJK!
Vervang de batterijen of gebruik de AC adapter
wanneer de volgende symptomen optreden.
• Zwak brandende stroomindicator
• Het instrument kan niet worden ingeschakeld
• Wanneer de display knippert, donker of
moeilijk af te lezen is
• Abnormaal laag luidspreker-/hoofdtelefoon
volume
• Vervorming van het geluid
• Af en toe onderbreken van geluid tijdens
weergave bij een hoog volume
• Plotseling uitvallen van de stroom tijdens
weergave bij een hoog volume
• Knipperen of donker worden van de display
tijdens weergave bij een hoog volume
• Geluid blijft klinken zelfs na loslaten van de
toetsen
• Een toon die totaal verschilt van de toon die
geselecteerd is
• Abnormale weergave van een ritmepatroon
of een bankmelodie
Zware voorwerpen
Plaats nooit zware voorwerpen
bovenop dit product.
Hierdoor kan het product
topzwaar worden waardoor het
overhelt of omvalt, hetgeen het
risico op persoonlijk letsel met
zich meebrengt.
D-5
277A-F-043A
CTK230_D01-07.p65
5
03.10.7, 3:51 PM
Inleiding
Gefeliciteerd met uw keuze van dit CASIO muziekinstrument. Dit keyboard geeft u de volgende kenmerken
en functies.
❐ 100 tonen
Kies uit orkestklanken, synthetische klanken en nog veel meer.
❐ 100 ritmes
100 veelzijdige ritmes voegen levendigheid toe aan uw keyboard spel.
❐ Automatische begeleiding
Speel gewoonweg een akkoord en de corresponderende ritme-, bas- en akkoorddelen worden automatisch
gespeeld.
❐ Melodiebank met 50 tonen
Een grote verzameling eeuwige favorieten waaronder “ODE TO JOY” en “JINGLE BELLS” zijn voor u om
gewoonweg te beluisteren of mee te spelen. Door een eenvoudige handeling wordt het melodiegedeelte van
de melodie achterwege gelaten waardoor u mee kunt spelen op het toetsenbord.
D-6
CTK230_D01-07.p65
277A-F-044A
6
03.10.7, 3:51 PM
Inhoudsopgave
Voorzorgsmaatregelen ten
behoeve van de veiligheid ... D-1
Inleiding ................................ D-6
Inhoudsopgave .................... D-7
Algemene Gids ..................... D-8
Bevestiging van de muziekstandaard ... D-9
De display gebruiken ........................... D-10
Melodiebank - een snelle
naslag .................................. D-11
Weergeven van een melodie uit de
melodiebank ......................................... D-11
Stroomvoorziening ............ D-13
Begeleiding en ritmespel
tegelijk starten ..................................... D-23
Instellen van het begeleidingsvolume .. D-24
De melodiebank
gebruiken ............................ D-25
Weergeven van een melodie uit de
melodiebank ........................................ D-25
Display van de melodiebankfunctie .... D-26
Bijstellen van het tempo van een
melodie uit de melodiebank ................. D-27
Veranderen van de toon van een
melodie uit de melodiebank ................. D-27
Meespelen met een melodie uit het
melodieboek ........................................ D-27
Applaus ................................................ D-28
Achtereenvolgens weergeven van alle
melodieën in de melodiebank ............. D-29
Werking op batterijen ........................... D-13
Automatische stroomonderbreking ..... D-15
Instellingen van het
keyboard ............................. D-30
Instellingen ........................................... D-15
Transpositie van het toetsenbord ........ D-30
Gebruik van de netadapter .................. D-14
Stemmen van het keyboard ................ D-31
Aansluitingen ..................... D-16
Hoofdtelefoon/uitgangsaansluiting
(PHONES/OUTPUT) ........................... D-16
Oplossen van
moeilijkheden ..................... D-32
Accessoires en opties .......................... D-16
Basisbediening .................. D-17
Spelen op het keyboard ...................... D-17
Instellen van een toon ......................... D-17
Technische gegevens ........ D-34
Onderhoud van het
toestel.................................. D-35
Gebruik van automatisch
begeleiding ......................... D-19
Appendix ............................... A-1
Instellen van een ritme ........................ D-19
Ritmelijst ................................................. A-2
Spelen van een ritme ........................... D-20
Notentabel .............................................. A-3
Het tempo instellen .............................. D-20
Fingered akkoordkaarten ....................... A-5
Automatische begeleiding gebruiken .. D-21
Lijst van percussie-instrumenten ............ A-7
Toonlijst ................................................... A-1
Gebruik van een fill-in patroon ............ D-23
D-7
277A-F-045A
CTK230_D01-07.p65
7
03.10.7, 3:51 PM
Algemene Gids
1
2
5
6
9
0
D
3
4
7
8
A
B
C
9
E
F G
K
L
H
I
J
M
D-8
CTK230_D08_18.p65
277A-F-046A
8
03.10.7, 3:51 PM
Algemene Gids
1 Spanningsindicator
F Melodiebanktoets (SONG BANK)
2 Spannings/functieschakelaar (POWER/MODE)
G Ritmetoets (RHYTHM)
3 Hoofdvolumetoetsen (MAIN VOLUME)
H Toontoets (TONE)
4 Transponeer/stem toets (TRANSPOSE/TUNE)
I [+]/[–] toetsen
• Negatieve waarden kunnen enkel m.b.v. de
[+] en [–] toetsen veranderd worden om de
aangegeven waarde te verhogen of te
verlagen.
5 Synchronische/fill-in toets (SYNCHRO/FILL-IN)
6 Start/stoptoets (START/STOP)
7 Tempotoetsen (TEMPO)
8 Begeleidingsvolumetoets (ACCOMP VOLUME)
9 Luidspreker
J Cijfertoetsen
• Voor het invoeren van nummers voor het
veranderen van de aangegeven instellingen.
● Melodiebankregeltoets
(SONG BANK CONTROLLER)
0 Ritmelijst
A Toonlijst
B Melodiebanklijst
K Stoptoets (STOP)
C Display
L Weergave/pauzetoets (PLAY/PAUSE)
D Akkoordnaam
M Melodie aan/uit toets (MELODY ON/OFF)
E Lijst van percussie-instrumenten
Achterpaneel
N 9V gelijkstroomaansluiting (DC 9V)
O Hoofdtelefoon/uitgangsaansluiting
(PHONES/OUTPUT)
N
O
*Bevestiging van de muziekstandaard
Steek beide uiteinden van de met het keyboard meegeleverde muziekstandaard in de twee gaten in het
bovenoppervlak.
D-9
277A-F-047A
CTK230_D08_18.p65
9
03.10.7, 3:51 PM
Algemene Gids
De display gebruiken
2
1
3
4
Od e T o J o y
9
8
7
5
6
• Zo ziet de display er uit als de
melodiebank in gebruik is.
1. Een indicator verschijnt naast het type instelling die u op het moment aan het uitvoeren bent (toon (TONE),
ritme (RHYTHM), melodiebank (SONG BANK)).
2.
3.
4.
5.
6.
Toonnummer, ritmenummer, melodienummer, keyboardinstelwaarde
Ritme, automatische begeleiding, maat van melodie uit het melodiegeheugen
Toonnaam, ritmenaam, melodienaam, functienaam, keyboardinstelnaam
Namen van automatische begeleidingen en melodiebankakkoorden
De aanduiding “MELODY” geeft de aan/uit status aan van het melodiegedeelte tijdens weergave van de
melodiebank.
7. Ritme, automatische begeleiding, tempo van melodie uit het melodiegeheugen
8. Ritme, automatische begeleiding, tempo van melodie uit het melodiegeheugen, instelling van volume
9. Bedieningsindicators van de melodiebank
OPMERKING
• Displayvoorbeelden aangegeven in deze gebruiksaanwijzing dienen enkel ter illustratie. De werkelijke
tekst en waarden die in de display verschijnen kunnen verschillen van de voorbeelden in deze
gebruiksaanwijzing.
D-10
CTK230_D08_18.p65
277A-F-048A
10
03.10.7, 3:51 PM
Melodiebank - een snelle naslag
POWER/MODE
MAIN VOLUME
SONG BANK
PLAY/PAUSE
Een keuze van 50 melodieën is ingebouwd in de
melodiebank voor uw luisterplezier of om gewoon
lekker mee te spelen. Met een enkele handeling
schakelt u het melodiegedeelte van de melodie uit
zodat u mee kunt spelen op het toetsenbord. Zie
“De melodiebank gebruiken” op pagina D-25 voor
details betreffende meespelen met melodieën uit
de melodiebank.
Weergeven van een melodie
uit de melodiebank
Een melodie uit de
melodiebank weergeven
1
2
Zet de POWER/MODE schakelaar in de
NORMAL stand.
Verlaag m.b.v. de MAIN VOLUME toetsen
het volume van het keyboard tot een relatief
laag niveau.
4
Number buttons
Cijfertoetsen
Zoek de gewenste melodie op in de
melodiebank en voer dan het twee-cijferige
nummer in m.b.v. de cijfertoetsen.
Voorbeeld: Voer 4 en 0 in om “40 ODE TO
JOY” in te stellen.
Od e T o J o y
5
Druk op de PLAY/PAUSE toets om weergave
van de melodie te beginnen.
• De melodie blijft eindeloos doorspelen en
begint weer opnieuw nadat hij het einde
heeft bereikt.
Od e T o J o y
Akkoordnaam
3
Druk op de SONG BANK toets om de
melodiebankfunctie in te schakelen.
Verschijnt wanneer de SONG BANK
toets ingedrukt wordt.
D-11
277A-F-049A
CTK230_D08_18.p65
11
03.10.7, 3:51 PM
Melodiebank - een snelle naslag
PLAY/PAUSE
STOP
6
TONE
MELODY ON/OFF
Druk op de MELODY ON/OFF toets om het
melodiegedeelte uit te schakelen en probeer
mee te spelen op het toetsenbord.
Od e T o J o y
7
8
9
Druk nogmaals op de MELODY ON/OFF
toets om het melodiegedeelte opnieuw in
te schakelen.
Druk op de STOP toets om weergave van
de melodie uit de melodiebank te stoppen.
Druk op de TONE toets om de
melodiebankfunctie uit te schakelen en
terug te gaan naar het toon- en
ritmekeuzescherm.
P i ano 1
De indicator gaat uit.
OPMERKING
• Tijdens weergave van een melodie uit de
melodiebank kunt u tevens de volgende
handeling uitvoeren.
• Pauze: Druk op de PLAY/PAUSE toets.
D-12
CTK230_D08_18.p65
277A-F-050A
12
03.10.7, 3:51 PM
Stroomvoorziening
Dit keyboard kan werken op het standaard lichtnet
(m.b.v. de voorgeschreven netadapter) of op
batterijen. Let er altijd op het keyboard uit te
schakelen wanneer u hem niet gebruikt.
Werking op batterijen
Let er altijd op het keyboard uit te schakelen
voordat u batterijen inlegt of ze vervangt.
Inleggen van de batterijen
1 Verwijder het deksel van het batterijvak
door het in de richting van de pijl te
schuiven zoals aangegeven in de
afbeelding.
2 Leg 6 batterijen maat AA in het batterijvak.
• Zorg ervoor dat de positieve (+) en negatieve
(–) polen in de juiste richting wijzen.
–
+
+
–
–
+
+
–
–
+
+
Belangrijke informatie
aangaande de batterijen
■ Hieronder wordt aangegeven wat de geschatte
levensduur van de batterijen is.
Alkaline batterijen ............................. 6 uur*
Mangaanbatterijen ............................. 3 uur*
* De bovenstaande waarde is de standaard
levensduur van de batterijen bij een normale
temperatuur met het volume ingesteld op een
middenstandje. Bij extreme temperaturen of
bij weergave bij een hard volume kan de
levensduur van de batterijen korter zijn.
■ Een van de volgende symptomen kan op een
lage batterijspanning duiden. Vervang de
batterijen zo spoedig mogelijk wanneer een van
deze symptomen optreedt.
• Zwak brandende stroomindicator
• Het instrument kan niet worden ingeschakeld
• Wanneer de display knippert, donker of
moeilijk af te lezen is
• Abnormaal laag luidspreker-/hoofdtelefoon
volume
• Vervorming van het geluid
• Af en toe onderbreken van geluid tijdens
weergave bij een hoog volume
• Plotseling uitvallen van de stroom tijdens
weergave bij een hoog volume
• Knipperen of donker worden van de display
tijdens weergave bij een hoog volume
• Geluid blijft klinken zelfs na loslaten van de
toetsen
• Een toon die totaal verschilt van de toon die
geselecteerd is
• Abnormale weergave van een ritmepatroon
of een bankmelodie
–
WAARSCHUWING
3 Plaats het deksel van het batterijvak terug
door het op de plaats te schuiven.
–
+
+
–
–
+
+
–
–
+
+
–
Dit keyboard kan mogelijk niet goed functioneren
als u batterijen inlegt of vervangt met de spanning
ingeschakeld. Mocht dit gebeuren dan zal het
toestel weer normaal functioneren door de
spanning uit en daarna weer in te schakelen.
Onjuist gebruik kan er toe leiden dat de batterijen
gaan lekken hetgeen schade kan toebrengen aan
voorwerpen in de buurt of een explosie veroorzaken,
hetgeen het risico op brand en persoonlijk letsel met
zich meebrengt. Zorg ervoor dat u altijd de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht neemt.
• Probeer nooit batterijen uit elkaar te halen
en laat ze nooit kortsluiting maken.
• Stel batterijen nooit bloot aan hitte en doe
ze nooit van de hand door ze te verbranden.
• Gebruik oude en nieuwe batterijen nooit
door elkaar.
• Gebruik oude batterijen van verschillende
door elkaar.
• Laad de batterijen nooit op.
• Zorg ervoor dat de positieve (+) en
negatieve (–) kant van de batterijen in de
juiste richting wijzen.
D-13
277A-F-051A
CTK230_D08_18.p65
13
03.10.7, 3:51 PM
Stroomvoorziening
VOORZICHTIG
Onjuist gebruik kan er toe leiden dat de batterijen
gaan lekken hetgeen schade kan toebrengen aan
voorwerpen in de buurt of een explosie
veroorzaken, hetgeen het risico op brand en
persoonlijk letsel met zich meebrengt. Zorg ervoor
dat u altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in
acht neemt.
• Gebruik enkel batterijen die gespecificeerd
zijn voor gebruik met dit product.
• Verwijder de batterijen als u het product
voor langere tijd niet gaat gebruiken.
Gebruik van de netadapter
Zorg ervoor enkel de voor dit keyboard
voorgeschreven netadapter te gebruiken.
Voorgeschreven netadapter: AD-5
[Achterpaneel]
9V gelijkstroomaansluiting (DC 9V)
Netadapter AD-5
• Draai het snoer niet en trek er nooit aan.
• Mocht het netsnoer of de netstekker
beschadigd raken, neem dan contact op
met het oorspronkelijke verkooppunt of een
erkende CASIO onderhoudsleverancier.
• Raak de netadapter nooit aan terwijl uw
handen nat zijn.
Hierdoor kunt u een elektrische schok
oplopen.
VOORZICHTIG
Onjuist gebruik van de netadapter kan het risico
op brand en elektrische schok met zich
meebrengen. Zorg ervoor dat u altijd de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht neemt.
• Leg het netsnoer nooit in de buurt van een
kachel of andere hittebron.
• Trek nooit aan het snoer om het product
los te koppelen van het stopcontact. Pak
altijd de netadapter zelf beet om deze uit
het stopcontact te trekken.
• Steek de netadapter zover mogelijk in het
stopcontact.
• Trek de netadapter uit het stopcontact
tijdens onweersbuien of voordat u op
vakantie gaat of langdurige afwezigheid.
• Trek de netadapter minstens eens per jaar
uit het stopcontact en veeg eventueel stof
weg dat zich rond de stekers van het
apparaat heeft opgehoopt.
Stopcontact
BELANGRIJK!
Merk tevens de volgende waarschuwingen en
voorzorgsmaatregelen op bij gebruik van de
netadapter.
WAARSCHUWING
• Zorg ervoor dat het keyboard uitgeschakeld
is alvorens de netadapter in het stopcontact
te steken of hem er uit te trekken.
• Bij langdurig gebruik van de netadapter kan
deze warm worden. Dit is normaal en duidt
niet op een defect.
Onjuist gebruik van de netadapter kan het risico
op brand en elektrische schok met zich
meebrengen. Zorg ervoor dat u altijd de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht neemt.
• Let erop dat u alleen de netadapter gebruikt
die voor dit product gespecificeerd is.
• Gebruik enkel een voedingsbron waarvan
de spanning (het voltage) overeenkomt met
de op de netadapter aangegeven waarde.
• Belast stopcontacten en verlengsnoeren
niet te veel.
• Plaats nooit zware voorwerpen op het snoer
en stel het niet bloot aan hitte.
• Knutsel nooit aan het snoer en stel het niet
bloot aan overmatig buigen.
D-14
CTK230_D08_18.p65
277A-F-052A
14
03.10.7, 3:51 PM
Stroomvoorziening
Automatische
stroomonderbreking
De spanning van het keyboard wordt bij werking
op batterijen automatisch na ca. 6 minuten na het
laatst indrukken van een toets uitgeschakeld.
Mocht dit gebeuren schakel dan de spanning
opnieuw in met de POWER/MODE schakelaar.
OPMERKING
• De automatische stroomonderbreking werkt
niet wanneer het keyboard op stroom van het
lichtnet werkt.
Uitzetten van de automatische
stroomonderbreking
Houd de TONE toets ingedrukt terwijl u het
keyboard inschakelt om de automatische
stroomonderbreker uit te zetten.
OPMERKING
• Bij uitzetten van de automatische
stroomonderbreker zal het keyboard niet meer
zichzelf uitschakelen ongeacht hoe lang hij
blijft staan zonder te worden aangeraakt.
• Automatische stroomonderbreking is
automatisch ingeschakeld bij inschakelen van
de spanning.
Instellingen
Alle instellingen van het keyboard worden op de
oorspronkelijke stand teruggesteld bij opnieuw
inschakelen van het keyboard na het eerst te
hebben uitgeschakeld met de POWER/MODE
schakelaar
of
via
de
automatische
uitschakelfunctie.
D-15
277A-F-053A
CTK230_D08_18.p65
15
03.10.7, 3:52 PM
Aansluitingen
Hoofdtelefoon/
uitgangsaansluiting
(PHONES/OUTPUT)
Versterker voor muziekinstrumenten
(Afbeelding 3)
Sluit het keyboard m.b.v. een los verkrijgbaar
aansluitsnoer* aan op de versterker voor
muziekinstrumenten.
Vergeet niet eerst het volume van het keyboard en
andere aangesloten apparatuur zacht te zetten
alvorens de hoofdtelefoon of andere uitwendige
apparatuur aan te sluiten. Nadat u klaar bent met
het maken van de aansluitingen kunt u dan het
volume op het gewenste niveau instellen.
* Gebruik een aansluitsnoer met standaardstekkers
aan het uiteinde die u op het keyboard en de
versterker aansluit.
[Achterpaneel]
PHONES/OUTPUT aansluiting
Audio aansluitingen
Bij aansluiting op een versterker voor
muziekinstrumenten kunt u het volume van het
keyboard relatief laag zetten en veranderingen in
het volume maken met de bedieningsorganen van
de versterker.
[Aansluitvoorbeeld]
1
3
Keyboardversterker,
gitaarversterker, enz.
Naar de
PHONES/OUTPUT
aansluiting
Stereo
standaardstekker
Wit
2
Rood
LINKS
INPUT
Standaardstekker
Pinstekker
Keyboard- of
gitaarversterker
RECHTS
AUX IN of
overeenkomstige
aansluiting van de
geluidsversterker
Aansluiten van een hoofdtelefoon (Afbeelding 1)
Bij aansluiten van de hoofdtelefoon wordt
tegelijkertijd het geluid van de ingebouwde
luidsprekers afgesneden, zodat u 's nachts kunt
spelen zonder de buren wakker te houden.
Accessoires en opties
Gebruik enkel de accesoires en opties die genoemd
worden voor dit keyboard. Bij gebruik van nietgeauthoriseerde items bestaat er gevaar op brand,
elektrische schok en persoonlijk letsel.
Geluidsapparatuur (Afbeelding 2)
Sluit het keyboard aan op geluidsapparatuur m.b.v.
een los verkrijgbaar aansluitsnoer met een
standaardstekker aan de ene kant en twee
pinstekkers aan het andere uiteinde. Bij deze
opstelling zet u de ingangskeuzeschakelaar van de
aangesloten geluidsapparatuur gewoonlijk in de
daarvoor bedoelde stand (normaliter aangeduid
als AUX IN of iets in die geest) die dus
overeenkomt met waar het snoer van het keyboard
op aangesloten is. Zie de gebruiksaanwijzing van
de geluidsapparatuur voor volledige details.
D-16
CTK230_D08_18.p65
277A-F-054A
16
03.10.7, 3:52 PM
Basisbediening
POWER/MODE
MAIN VOLUME
TONE
[+]/[-]
Dit hoofdstuk geeft informatie betreffende het
uitvoeren van basis keyboardbediening.
2
Druk op de TONE toets.
Verschijnt wanneer de TONE toets
ingedrukt wordt.
Spelen op het keyboard
P i ano 1
Op het keyboard spelen
1
2
Zet de POWER/MODE schakelaar op
NORMAL.
Verlaag het volume van het keyboard met
de MAIN VOLUME toetsen.
• Het is altijd een goed idee om het volume
van het keyboard op een relatief laag
niveau te zetten alvorens te gaan spelen.
• Door op de [] of [] toetsen te drukken
verschijnt de huidige instelling van het
volume in de display. Druk nogmaals op
de [] of [] toetsen om de instelling te
veranderen.
3
Speel iets op het toetsenbord.
Instellen van een toon
Dit keyboard heeft 100 ingebouwde tonen. Volg
de hieronder gegeven procedure om de gewenste
toon in te stellen.
Instellen van een toon
1
Zoek de te gebruiken toon op in de toonlijst
en schrijf het toonnummer op.
Number buttons
Cijfertoetsen
3
Voer het twee-cijferige toonnummer in van
de bewuste toon m.b.v. de cijfertoetsen.
Voorbeeld: Voer 2 en 6 in om “26 WOOD
BASS” in te stellen.
Wo o dBa s s
• Nu worden op het toetsenbord gespeelde
noten als akoestische houten bas gespeeld.
OPMERKING
• Voer altijd alle twee cijfers in van het
toonnummer
inclusief
eventuele
voorafgaande nullen. Als u slechts een cijfer
invoert en dan niets doet zal de display na
enkele seconden automatisch de ingevoerde
cijfers uitwissen.
• U kunt het ingevoerde nummer tevens
vergroten met de [+] toets en verkleinen met
de [–] toets.
• Geluidseffecttonen zoals 77 VEHICLE klinken
het beste wanneer u een klaviertoets
ingedrukt houdt.
• Niet alle verkrijgbare tonen worden
aangegeven door de toonlijst die op het
console van het keyboard afgedrukt is. Zie
de “Toonlijst” op pagina A-1 voor een
volledige lijst.
D-17
277A-F-055A
CTK230_D08_18.p65
17
03.10.7, 3:52 PM
Basisbediening
Polyfonie
Combinatietonen
Hieronder volgt een beschrijving van de twee
soorten combinatietonen die beschikbaar zijn.
Gelaagde tonen (Toonnummer: 80 – 89)
Voorbeeld: 80 STR PIANO
Deze toon brengt een snaartoon aan bij een
pianotoon zodat ze beide te horen zijn wanneer
een klaviertoets ingedrukt wordt.
Splitstonen (Toonnummer: 90 – 96)
Voorbeeld: 90 BASS/PIANO
Deze toon splitst het toetsenbord zodat aan één
bereik een bastoon wordt toegewezen en aan een
ander bereik een pianotoon.
BASS
De term polyfonie verwijst naar het maximum
aantal noten dat u tegelijkertijd kunt spelen. De
keyboard heeft 12-noots polyfonie, wat zowel de
noten die u speelt als de ritmes en de door het
keyboard gespeelde auto-begeleidingspatronen
omvat. Dit betekent dat wanneer een ritme of autobegeleidingspatroon door het keyboard gespeeld
wordt het aantal noten (de polyfonie) voor
toetsenbordspel zal afnemen. Merk op dat met
sommige klanken slechts 6-noots polyfonie
verkregen kan worden.
OPMERKING
• Tijdens ritme- of auto-begeleidingspel is het
aantal geluiden dat tegelijkertijd gespeeld kan
worden beperkt.
PIANO
Digitaal gesampled
Percussieklanken
Voorbeeld: 99 PERCUSSION
Deze toon wijst verschillende percussietonen toe
aan het toetsenbord. Zie de “Lijst van percussieinstrumenten” op pagina A-7 voor volledige
details.
Geluidseffecttonen
Bij de geluidseffecttonen 77 – 79 hangt het type
voortgebracht geluid af van de octaaf waarin de
ingedrukte klaviertoets zich bevindt. Bij keuze van
78 PHONE zijn de verkrijgbare geluidstypes PUSH
TONE 1, PUSH TONE 2, RING 1 en RING 2.
Veel van de klanken die beschikbaar zijn op dit
keyboard zijn opgenomen en bewerkt met behulp
van een techniek die digital sampling wordt
genoemd. Om een hoge klankkwaliteit te
verzekeren worden monsters (‘samples’) genomen
in de lage, midden en hoge frequentiegebieden en
vervolgens weer gecombineerd worden om u te
voorzien van geluiden die verbazingwekkend veel
overeenkomen met de originelen. Soms zult u
minieme verschillen in volume of geluidskwaliteit
horen voor sommige klanken wanneer u ze op
verschillende plaatsen op het toetsenbord speelt.
Dit is een onvermijdelijke bijwerking van
meervoudig samplen en is geen teken van onjuist
functioneren.
D-18
CTK230_D08_18.p65
277A-F-056A
18
03.10.7, 3:52 PM
Gebruik van automatisch begeleiding
RHYTHM
[+]/[-]
Dit keyboard speelt automatisch het bas- en
akkoordgedeelte overeenkomstig de akkoorden
die u speelt. De bas- en akkoordgedeelten worden
m.b.v. automatisch ingestelde klanken en tonen
gespeeld voor instelling van het door u gebruikte
ritme. Dit betekent dat u volledige, realistische
begeleiding krijgt voor de melodienoten die u met
de rechterhand speelt waardoor u een one-man
ensemble creëert.
2
Number buttons
Cijfertoetsen
Druk op de RHYTHM toets.
Verschijnt wanneer de RHYTHM
toets ingedrukt wordt.
C l ub Pop
3
Voer het twee-cijferige ritmenummer in van
het bewuste ritme m.b.v. de cijfertoetsen.
Voorbeeld: Voer 6 en 4 in om “64 WALTZ” in
te stellen.
Wa l t z
Instellen van een ritme
Dit keyboard heeft 100 opwindende ritmes die u
via de volgende procedure kunt instellen.
OPMERKING
Instellen van een ritme
1
Zoek het te gebruiken ritme op in de
ritmelijst en schrijf het ritmenummer op.
• Niet alle beschikbare ritmes worden
getoond in de ritmelijst op het console van
het keyboard. Zie de “Ritmelijst” op pagina
A-2 voor een volledige lijst.
• “00 CLUB POP” is de oorspronkelijke
defaultinstelling van het ritme bij inschakelen
van het keyboard.
• U kunt het ingevoerde nummer tevens
vergroten met de [+] toets en verkleinen met
de [–] toets.
D-19
277A-F-057A
CTK230_D19_24.p65
19
03.10.7, 3:52 PM
Gebruik van automatisch begeleiding
POWER/MODE
TEMPO
START/STOP
Spelen van een ritme
Gebruik de volgende procedure om weergave van
het ritme te starten en te stoppen.
Spelen van een ritme
1
2
3
Zet de POWER/MODE schakelaar in de
NORMAL stand.
Instellen van het tempo
1
Stel het tempo bij met de TEMPO toetsen
( / ).
: Verhoogt het tempo.
: Verlaagt het tempo.
Voorbeeld: Houd de toets ingedrukt totdat
de tempowaarde in de display 110
is.
Druk op de START/STOP toets om weergave
van het huidig ingestelde ritme te beginnen.
Druk om ritmeweergave te stoppen
nogmaals op de START/STOP toets.
OPMERKING
• Alle klaviertoetsen zijn melodietoetsen
wanneer de POWER/MODE schakelaar in de
NORMAL stand staat.
OPMERKING
• Bij tegelijkertijd indrukken van beide TEMPO
toetsen ( en ) wordt het tempo
teruggesteld op de defaultwaarde van het
momenteel ingestelde ritme.
Betreffende de grafische
metronoom
Het tempo instellen
U kunt de weergave van het ritmetempo instellen
binnen een bereik van 20 tot 255 maatslagen per
minuut. De instelling van het tempo is van
toepassing op akkoordweergave van de
automatische begeleiding en werking van de
melodiebank.
De grafische metronoom verschijnt samen met de
tempowaarde en de maat van een ritme of
ingebouwde melodie in de display. De grafische
metronoom helpt u bij het aanhouden van de tijd
terwijl u meespeelt met een ritme of een
ingebouwde melodie.
Maat
Tempowaarde
D-20
CTK230_D19_24.p65
Grafische
metronoom
277A-F-058A
20
03.10.7, 3:52 PM
Gebruik van automatisch begeleiding
Automatische begeleiding
gebruiken
De onderstaande procedure beschrijft hoe u de
automatische begeleidingsfunctie van het
keyboard kunt gebruiken. Voor u begint dient u
eerst het ritme dat u wilt gebruiken in te stellen en
het ritmetempo in te stellen op de gewenste
waarde.
Gebruik van automatische
begeleiding
1
2
3
Zet de POWER/MODE schakelaar in de
CASIO CHORD of FINGERED stand.
Druk op de START/STOP toets om weergave
van het momenteel ingestelde ritme te
beginnen.
Speel een akkoord.
Begeleidingstoetsen
Melodietoetsen
OPMERKING
• Het begeleidingstoetsenbord kan enkel
gebruikt worden voor het spelen van
akkoorden.
Er wordt geen geluid geproduceerd als u
probeert melodienoten op dit toetsenbord te
spelen.
Akkoordtypes
Met CASIO CHORD begeleiding kunt u vier types
akkoorden spelen met minimale vingerzettingen.
Akkoordtypes
• De procedure die u dient te gebruiken om
een akkoord te spelen hangt af van de
huidige stand van de POWER/MODE
schakelaar. Zie de volgende pagina’s voor
details aangaande spelen van akkoorden.
CASIO CHORD ...................... Deze pagina
FINGERED .............................. Pagina D-22
C l ub Pop
Akkoordnaam
4
CASIO CHORD begeleidingstoetsenbord en
melodietoetsenbord
Druk nogmaals op de START/STOP toets om
de automatische begeleiding te stoppen.
CASIO CHORD
Met deze methode kan iedereen gemakkelijk
akkoorden spelen ongeacht zijn of haar muzikale
kennis en ervaring. Hieronder volgt een
beschrijving van het CASIO CHORD
“begeleidingstoetsenbord”
en
“melodietoetsenbord” en er wordt verteld hoe u
CASIO CHORDs speelt.
Majeur akkoorden
De namen van majeur akkoorden
worden aangegeven boven de
klaviertoetsen
van
het
begeleidingstoetsenbord. Merk
op dat het geproduceerde
akkoord bij indrukken van een
begeleidingstoetsenbord toets niet
van octaaf verandert ongeacht
welke klaviertoets gebruikt wordt
om hem te spelen.
Mineur akkoorden (m)
Om een mineur akkoord te spelen,
drukt u op de klaviertoets van het
majeur akkoord en willekeurig
welke andere klaviertoets op het
begeleidingstoetsenbord rechts
van de klaviertoets van het majeur
akkoord.
Septiem akkoorden (7)
Om een septiem akkoord te spelen,
drukt u op de klaviertoets van het
majeur akkoord en willekeurig
welke andere twee klaviertoetsen
op het begeleidingstoetsenbord
rechts van de klaviertoets van het
majeur akkoord.
Mineur septiem akkoorden (m7)
Om een mineur septiem akkoord
te spelen, drukt u op de
klaviertoets van het majeur
akkoord en willekeurig welke
andere drie klaviertoetsen op het
begeleidingstoetsenbord rechts
van de klaviertoets van het majeur
akkoord.
C majeur (C)
CC#DE E FF#GA A B B CC# DE E F
C mineur (Cm)
CC#DE E FF#GA A B B CC# DE E F
C septiem (C7)
CC#DE E FF#GA A B B CC# DE E F
C mineur
septiem (Cm7)
CC#DE E FF#GA A B B CC# DE E F
D-21
277A-F-059A
CTK230_D19_24.p65
Voorbeeld
21
03.10.7, 3:52 PM
Gebruik van automatisch begeleiding
OPMERKING
• Het maakt geen verschil of u zwarte of witte
klaviertoetsen rechts van de klaviertoets van
het majeur akkoord indrukt bij het spelen van
mineuren en septiemen.
C
Cm
Cdim
Caug *1
Csus4
C7 *2
Cm7 *2
Cmaj7 *2
Cm75
C7 5 *1
C7sus4
Cadd9 *2
Cmadd9 *2
CmM7 *2
Cdim7 *1
FINGERED
De FINGERED functie geeft u in het totaal de
beschikking over 15 verschillende akkoordtypes.
Hieronder volgt een beschrijving van het
FINGERED “begeleidingstoetsenbord” en
“melodietoetsenbord” en er wordt verteld hoe u
het grondtoonakkoord C kunt spelen met
FINGERED.
FINGERED begeleidingstoetsenbord en
melodietoetsenbord
Begeleidingstoetsen
Melodietoetsen
OPMERKING
• Het begeleidingstoetsenbord kan enkel
gebruikt worden voor het spelen van
akkoorden. Er wordt geen geluid
geproduceerd als u probeert melodienoten op
het begeleidingstoetsenbord te spelen.
Zie de “Fingered akkoordkaarten” op pagina A-5
voor details betreffende het spelen van akkoorden
met andere grondtonen.
*1: Omgekeerde vingerzettingen kunnen niet
worden gebruikt. De laagste noot is de
grondtoon.
*2: Hetzelfde akkoord kan gespeeld worden
zonder op de 5de G klaviertoets te drukken.
OPMERKING
• Behalve bij de akkoorden aangegeven in
opmerking*1 hierboven zullen omgekeerde
vingerzettingen (d.w.z. E-G-C of G-C-E i.p.v.
C-E-G) dezelfde akkoorden produceren als
de standaard vingerzetting.
• Behalve bij de uitzondering aangegeven in
opmerking*2 hierboven dienen alle toetsen te
worden ingedrukt die tesamen een akkoord
vormen. Wanneer zelfs een enkele
klaviertoets niet wordt ingedrukt zal het
gewenste FINGERED akkoord niet worden
gespeeld.
D-22
CTK230_D19_24.p65
277A-F-060A
22
03.10.7, 3:52 PM
Gebruik van automatisch begeleiding
POWER/MODE
START/STOP
SYNCHRO/FILL-IN
Gebruik van een fill-in
patroon
Gebruik van synchronische start
1
Met fill-in patronen kunt u het ritmepatroon
kortstondig veranderen om een interessante
variatie toe te voegen aan uw spel.
Druk op de SYNCHRO/FILL-IN toets om de
synchro-start functie van het keyboard in
standby te zetten.
De volgende procedure beschrijft hoe de fill-in
functie wordt gebruikt.
Knippert
Tussenvoegen van een fill-in
1
2
Druk op de START/STOP toets om
ritmeweergave te starten.
Druk op de SYNCHRO/FILL-IN toets om een
fill-in patroon tussen te voegen voor het
gebruikte ritme.
Begeleiding en ritmespel
tegelijk starten
2
Speel een akkoord en het ritmepatroon
begint automatisch met spelen.
OPMERKING
• Alleen het ritme speelt (zonder akkoord) bij
spelen op het begeleidingstoetsenbord, als de
POWER/MODE schakelaar in de NORMAL
stand staat.
• Druk nogmaals op de SYNCHRO/FILL-IN
toets om standby van synchro-start ongedaan
te maken.
U kunt het keyboard zo instellen dat
ritmeweergave op hetzelfde moment begint als
wanneer u begint met spelen van de begeleiding
op het keyboard.
De volgende procedure beschrijft hoe u
synchronische start kunt gebruiken. Alvorens te
beginnen dient u eerst het te gebruiken ritme te
kiezen, het tempo in te stellen en de POWER/
MODE schakelaar te gebruiken voor keuze van de
gewenste akkoordspelmethode (CASIO CHORD,
FINGERED).
D-23
277A-F-061A
CTK230_D19_24.p65
23
03.10.7, 3:52 PM
Gebruik van automatisch begeleiding
ACCOMP VOLUME
[+]/[-]
Number buttons
Cijfertoetsen
Instellen van het
begeleidingsvolume
U kunt het volume van de begeleidingsonderdelen
instellen als een waarde tussen 0 (min.) en 9 (max.).
1
Druk op de ACCOMP VOLUME toets.
Huidige instelling van het begeleidingsvolume.
A c cmp V o l
2
Verander de momenteel ingestelde waarde
van het volume m.b.v. de cijfertoetsen of
m.b.v. de [+]/[–] toetsen.
Voorbeeld: 5
A c cmp V o l
OPMERKING
• De huidige volumewaarde van de begeleiding
die in Stap 1 verschijnt, verdwijnt weer
automatisch uit de display als er binnen
ongeveer 5 seconden niets ingevoerd wordt.
• Door tegelijkertijd op de [+] en [–] toetsen te
drukken wordt het begeleidingsvolume op 7
ingesteld.
D-24
CTK230_D19_24.p65
277A-F-062A
24
03.10.7, 3:52 PM
De melodiebank gebruiken
POWER/MODE
SONG BANK
[+]/[-]
Een verzameling van 50 melodieën is ingebouwd
in de melodiebank voor uw luisterplezier of om
gewoon lekker mee te spelen. U kunt het
melodiegedeelte uitschakelen om te oefenen met
het resterende gedeelte.
Weergeven van een melodie
uit de melodiebank
4
Zoek de gewenste melodie op in de
melodiebank en voer dan het twee-cijferige
nummer in m.b.v. de cijfertoetsen.
Voorbeeld: Voer eerst 3 en 1 in om “31 ALOHA
OE” te kiezen.
Melodienummer
2
3
Zet de POWER/MODE schakelaar op
NORMAL, FINGERED of CASIO CHORD.
Stel
het
hoofdvolume
begeleidingsvolume in.
en
het
Druk op de SONG BANK toets om de
melodiebankfunctie in te schakelen.
Melodienaam
A l o h a Oe
Een melodie uit de
melodiebank weergeven
1
Number buttons
Cijfertoetsen
OPMERKING
• Bij inschakelen van het keyboard is “00
TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR” de
oorspronkelijke default instelling als melodie
uit de melodiebank.
• U kunt tevens het aangegeven toonnummer
verhogen door op de [+] toets te drukken en
verlagen met de [–] toets.
Verschijnt wanneer de SONG BANK
toets ingedrukt wordt.
D-25
277A-F-063A
CTK230_D25_29.p65
25
03.10.7, 3:52 PM
De melodiebank gebruiken
TEMPO
MELODY ON/OFF
STOP
5
Druk op de PLAY/PAUSE toets om weergave
van de melodie te beginnen.
Verschijnt wanneer de PLAY/PAUSE
toets ingedrukt wordt.
A l o h a Oe
Akkoordnaam
6
Druk op de STOP toets om weergave van
de melodie uit de melodiebank te stoppen.
Pauzeren van de weergave van
de melodie uit de melodiebank
1
TONE
PLAY/PAUSE
[+]/[-]
Number buttons
Cijfertoetsen
OPMERKING
• Telkens bij keuze van een nieuwe melodie uit
de melodiebank worden automatisch de toon,
het tempo en het ritme ingesteld die voor die
melodie geprogrammeerd zijn. U kunt de toon
en het tempo van een melodie veranderen
maar niet het ritme.
• U kunt tevens het begeleidingsvolume (pagina
D-24) afregelen voor de melodieën in de
melodiebank.
Display van de
melodiebankfunctie
Tijdens de melodiebankfunctie laat de display
informatie zien betreffende de gespeelde melodie.
[Weergavedisplay]
Gespeelde noten
Druk terwijl de melodie wordt weergegeven
op de PLAY/PAUSE toets om hem te
pauzeren.
A l o h a Oe
De indicator “ II ” verschijnt in de
display terwijl weergave van de
melodie tijdelijk gepauzeerd is.
Melodietempo
2
Akkoordnaam
Druk nogmaals op de PLAY/PAUSE toets om
de weergave te hervatten.
D-26
CTK230_D25_29.p65
277A-F-064A
26
03.10.7, 3:52 PM
De melodiebank gebruiken
Bijstellen van het tempo van
een melodie uit de
melodiebank
2
Voorbeeld: Voer 3 en 0 in om “30 VIOLIN” in
te stellen.
Veranderen van het tempo van
een melodie uit de melodiebank
Het tempo kan ingesteld worden binnen een bereik
tussen 20 – 255 maten per minuut. De instelling
van het tempo kan ingesteld worden terwijl de
melodie weergegeven wordt of gestopt of
gepauzeerd is.
1
Stel het tempo bij met de TEMPO toetsen
[ / ].
: de waarde stijgt bij elke maal indrukken.
: de waarde daalt bij elke maal indrukken.
OPMERKING
• Bij indrukken van zowel de [] als de []
TEMPO toetsen op hetzelfde moment wordt
de
oorspronkelijke
vooringestelde
tempowaarde van de momenteel ingestelde
melodie opnieuw verkregen.
Veranderen van de toon van
een melodie uit de
melodiebank
U kunt elk van de 100 tonen van het keyboard
kiezen om te gebruiken als melodiegedeelte van
een melodie uit de melodiebank. Deze
tooninstelling kan veranderd worden terwijl de
melodie gestopt is of weergegeven wordt.
1
Druk tijdens weergave van de melodie op
de TONE toets.
Gu t G t r
Zoek de gewenste toon op in de toonlijst
en gebruik vervolgens de cijfertoetsen of de
[+] en [–] toetsen om het toonnummer in te
stellen.
Viol in
OPMERKING
• Door de [+] en [–] toetsen tegelijkertijd in te
drukken wordt “00 PIANO 1” verkregen.
• Kies die melodie gewoon nogmaals om terug
te gaan naar de oorspronkelijke instellingen
van een melodie uit de melodiebank.
Meespelen met een melodie
uit het melodieboek
Elke melodie in de melodiebank heeft een
begeleidingsgedeelte en een melodiegedeelte. U
kunt het melodiegedeelte van een melodie in de
melodiebank uitschakelen en via het toetsenbord
meespelen met het resterende deel.
Meespelen met een melodie uit
de melodiebank
1
2
Voer de stappen 1 t/m 4 uit onder “Een
melodie uit de melodiebank weergeven ”
op pagina D-25 om een melodie te kiezen
met welke u mee wilt spelen.
Druk op de MELODY ON/OFF toets om het
melodiegedeelte uit te schakelen.
• De aan/uit status van het melodiegedeelte
wordt aangegeven door de aanduiding
“MELODY” die in de display verschijnt.
Het melodiegedeelte is ingeschakeld
wanneer de aanduiding “MELODY” wordt
aangegeven en uitgeschakeld als de
aanduiding “MELODY” niet wordt
aangegeven.
De indicator gaat uit.
D-27
277A-F-065A
CTK230_D25_29.p65
27
03.10.7, 3:52 PM
De melodiebank gebruiken
PLAY/PAUSE
RHYTHM
STOP
3
Druk op de PLAY/PAUSE toets om weergave
van de melodie van de melodiebank te
starten.
• Alleen het begeleidingsgedeelte wordt
weergegeven zodat u het melodiegedeelte
kunt meespelen op het toetsenbord.
A l o h a Oe
TONE
MELODY ON/OFF
Applaus
Telkens wanneer u het melodiegedeelte uitschakelt
bij de weergave van een melodie in de
melodiebank, wordt applaus ten gehore gegeven
wanneer de melodie haar einde bereikt.
Om dit applaus uit te schakelen
1
Drukt u op de STOP toets en tegelijkertijd
op de MELODY ON/OFF toets.
A p l s =O f f
4
Druk op de STOP toets om de weergave te
stoppen.
OPMERKING
• Door nogmaals tegelijkertijd u op de STOP
toets en op de MELODY ON/OFF toets te
drukken schakelt u het applaus weer aan.
• De ingestelde melodie uit de melodiebank
blijft herhaald worden totdat u de weergave
stopt door op de STOP toets te drukken.
D-28
CTK230_D25_29.p65
277A-F-066A
28
03.10.7, 3:52 PM
De melodiebank gebruiken
Achtereenvolgens
weergeven van alle
melodieën in de melodiebank
1
Verander m.b.v. de TONE of RHYTHM toets
elke
functie
behalve
de
melodiebankfunctie.
• Let erop dat er geen stip staat in de display
naast de SONG BANK indicator.
De indicator gaat uit.
Gu t G t r
2
3
Druk op de PLAY/PAUSE toets om de
weergave van de melodieën uit de
melodiebank te starten vanaf melodie 00.
Druk op de STOP toets om weergave van
de melodieën uit de melodiebank te
stoppen.
• Bij pauzeren van de weergave wordt
automatisch achtereenvolgende weergave
van alle bankmelodieën gewist. Bij
hervatten van de weergave wordt enkel de
huidige melodie herhaald.
D-29
277A-F-067A
CTK230_D25_29.p65
29
03.10.7, 3:52 PM
Instellingen van het keyboard
TRANSPOSE/TUNE
[+]/[-]
Transpositie van het
toetsenbord
Transpositie laat u de sleutel van het gehele
toetsenbord verhogen en verlagen in semitoon
(halve toon) eenheden. Als u een begeleiding wilt
spelen voor een vocalist die in een andere sleutel
zingt dan het keyboard bijvoorbeeld, kunt u
eenvoudigweg de sleutel van het keyboard
veranderen met de transpositiefunctie.
Transponeren van het
toetsenbord
1 Druk op de TRANSPOSE/TUNE toets totdat
OPMERKING
• Het toetsenbord kan getransponeerd worden
binnen een bereik van –6 tot +5.
• De default instelling voor transponeren is “0”
telkens bij inschakelen van het keyboard.
• Het scherm verdwijnt automatisch als het
transponeerscherm voor ca. vijf seconden in
de display aangegeven staat terwijl u niets
doet.
• De transponeerinstelling heeft ook invloed op
de automatische begeleiding.
• Bij weergave van een melodie uit de
melodiebank wordt automatisch teruggegaan
naar de “0” standaard default instelling voor
het transponeren.
het transponeerscherm in de display
verschijnt.
Tr ans
2 Verander de transponeerinstelling van het
keyboard met de [+] en [–] toetsen.
Voorbeeld: Om het toetsenbord vijf halve
tonen omhoog te transponeren.
Tr ans ( + )
D-30
CTK230_D30_31.p65
277A-F-068A
30
03.10.7, 3:52 PM
Instellingen van het keyboard
Stemmen van het keyboard
Met deze functie kunt u het keyboard fijnstemmen
zodat hij overeenkomt met hoe andere
muziekinstrumenten gestemd zijn.
Stemmen van het keyboard
1 Druk tweemaal op de TRANSPOSE/TUNE
toets om het stemscherm te verkrijgen.
Tune
2 Verander de steminstelling van het keyboard
m.b.v. de [+] en [–] toetsen.
Voorbeeld: Om de steminstelling met 20 te
verlagen.
Tune
(-)
OPMERKING
• Het keyboard kan binnen een bereik van –50
tot +50 cent gestemd worden.
*100 cent komt overeen met een halftoon.
• De default steminstelling is “00” telkens
wanneer het keyboard ingeschakeld wordt.
• Het scherm verdwijnt automatisch als het
stemscherm voor ca. vijf seconden in de
display aangegeven staat terwijl u niets doet.
• De instelling voor stemmen heeft ook invloed
op de automatische begeleiding.
• Bij weergave van een melodie uit de
melodiebank wordt automatisch teruggegaan
naar de “00” standaard default instelling voor
het stemmen.
D-31
277A-F-069A
CTK230_D30_31.p65
31
03.10.7, 3:52 PM
Oplossen van moeilijkheden
Probleem
Geen geluid van het keyboard
Mogelijke oorzaak
1. Probleem
met
stroomvoorziening.
2. De stroom
ingeschakeld.
is
Handeling
de
niet
3. Het volume is te laag
ingesteld.
4. De
POWER/MODE
schakelaar staat in de
CASIO
CHORD
of
FINGERED stand.
Een van de volgende
symptomen tijdens werking
op batterijen.
• Zwak
brandende
stroomindicator
• Het instrument kan niet
worden ingeschakeld
• Wanneer de display
knippert, donker of
moeilijk af te lezen is
• Abnormaal laag
luidspreker-/hoofdtelefoon
volume
• Vervorming van het geluid
• Af en toe onderbreken van
geluid tijdens weergave bij
een hoog volume
• Plotseling uitvallen van de
stroom tijdens weergave bij
een hoog volume
• Knipperen of donker
worden van de display
tijdens weergave bij een
hoog volume
• Geluid blijft klinken zelfs
na loslaten van de toetsen
• Een toon die totaal
verschilt van de toon die
geselecteerd is
• Abnormale weergave van
een ritmepatroon of een
bankmelodie
Lage batterijspanning
Pagina
D-13, 14
Vervang de batterijen door
een set nieuwe of gebruik de
netadapter.
Pagina
D-13, 14
D-32
CTK230_D32-35.p65
Zie
1. Sluit de adapter op de
juiste wijze aan, let erop dat
de polen (+/–) van de
batterijen in de juiste
richting
wijzen
en
controleer dat de batterijen
niet leeg zijn.
2. Zet de POWER / MODE
schakelaar in de NORMAL
stand.
3. Verhoog het volume met de
MAIN VOLUME toetsen.
4. Normaal spel is niet
mogelijk
op
het
begeleidingstoetsenbord
terwijl de POWER/MODE
schakelaar op CASIO
CHORD of FINGERED
staat. Zet de POWER/
MODE schakelaar in de
NORMAL stand.
Pagina D-17
Pagina D-17
Pagina D-17
277A-F-070A
32
03.10.7, 3:52 PM
Oplossen van moeilijkheden
Probleem
Mogelijke oorzaak
Handeling
Zie
Automatische begeleiding
klinkt niet.
Volume van automatische
begeleiding staat op 0.
Verhoog met de ACCOMP
VOLUME toets het volume.
Pagina D-24
De sleutel of de stemming
komt niet overeen bij spelen
met een ander instrument.
De
stemof
transponeerparameter staat
ingesteld op een andere
waarde dan 0 of 00.
Verander de waarde van de
stem- of transponeerparameter
naar 0 of 00.
Pagina
D-30, 31
Missende melodie uit de
melodiebank.
Melodiegedeelte is
uitgeschakeld.
Druk op de MELODY ON/
OFF
toets
om
het
melodiegedeelte in te
schakelen.
Pagina D-27
D-33
277A-F-071A
CTK230_D32-35.p65
33
03.10.7, 3:52 PM
Technische gegevens
Model:
CTK-230
Toetsenbord:
49 toetsen van standaard formaat, 4 octaven
Tonen:
100
Polyfonie:
12 noten maximaal (6 voor bepaalde tonen)
Automatische begeleiding
Ritmepatronen:
Tempo:
Akkoorden:
Ritmeregeling:
Begeleidingsvolume:
100
Variabel (236 stappen, = 20 – 255)
2 vingerzetmethodes (CASIO CHORD, FINGERED)
START/STOP (Start/Stop), SYNCHRO/FILL-IN (Synchronische/fill-in)
0 – 9 (10 stappen)
Melodiebank
Melodieën:
Bedieningsorganen:
50
PLAY/PAUSE (weergave/pauze), STOP (Stop),
MELODY ON/OFF (melodie aan/uit)
Display
Naam display:
Naam/nummer van TONE (toon), RHYTHM (ritme), SONG
BANK (melodiebank),
naam/waarde van toetsenbordinstelling
Tempowaarde, metronoom, synchrostandby, maatindicator,
instelling van volume
Akkoordnaam
PLAY (Weergave), PAUSE (pauze),
MELODY ON/OFF (melodie aan/uit)
Tempo:
Akkoord:
Status van melodiebank:
Andere functies
Transponeren:
Stemmen:
Volume:
12 stappen (–6 halftonen tot +5 halftonen)
Variabel (A4 = ca. 440Hz ±50 cent)
0 – 9 (10 stappen)
Aansluitingen
Hoofdtelefoon/
uitgangsaansluiting:
Standaard stereo-aansluiting (Weergave is in mono.)
Uitgangsimpedantie: 78 Ω
Uitgangsspanning: 3 V (RMS) Max.
9 V gelijkspanning
Spanningsaansluiting:
Stroomvoorziening:
Batterijen:
Levensduur batterijen:
Netadapter:
Automatische stroomonderbreking:
Dubbel stroomvoorzieningssysteem
6 batterijen maat AA
Ca. 6 uur doorlopende werking op alkaline batterijen.
Ca. 3 uur doorlopende werking op mangaanbatterijen.
AD-5
Stroom wordt ca. 6 minuten na laatste bedieningshandeling
uitgeschakeld. Werkt enkel tijdens werking op batterijen, kan met
de hand worden uitgeschakeld.
Uitgangsvermogen luidsprekers:
ø 10 cm ҂ 2 (1,6 W + 1,6 W)
Stroomverbruik:
9V
Afmetingen:
87,5 ҂ 30,0 ҂ 10,0 cm
Gewicht:
Ca. 3,2 kg (exclusief batterijen)
6,5 W
D-34
CTK230_D32-35.p65
277A-F-072A
34
03.10.7, 3:52 PM
Onderhoud van het toestel
Vermijd hitte, vocht en direct zonlicht.
Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht, zet het niet op een plaats dichtbij een airconditioning of op een
bijzonder warme plaats.
Gebruik het toestel niet in de buurt van een TV of radio.
Dit instrument kan storing veroorzaken bij TV en radio. Mocht dit gebeuren, zet het toestel dan verder weg
van de TV of de radio.
Gebruik voor het reinigen van het toestel nooit lak, verdunner of dergelijke
chemicaliën.
Maak het toetsenbord schoon met een zachte doek bevochtigd in water met een milde oplossing van een
neutraal schoonmaakmiddel. Dompel de doek in de oplossing en wring hem uit totdat hij bijna droog is.
Vermijd het gebruik op plaatsen met grote extremen in temperatuur.
Extreme hitte kan figuren op het LCD scherm produceren waardoor dit donker en moeilijk te zien wordt.
Deze toestand zou vanzelf goedkomen wanneer de omgevingstemperatuur van het keyboard weer normaal
is.
OPMERKING
• Misschien heeft u lijnen in de afwerking van dit keyboard opgemerkt. Deze lijnen zijn het resultaat van
het vormgieten om het plastic van de kast in de juiste vorm te maken. Het zijn geen breuken of krassen
in het plastic en geen reden voor ongerustheid.
D-35
277A-F-073A
CTK230_D32-35.p65
35
03.10.7, 3:52 PM
Appendice /Appendix/Appendice
Liste des sonorités/Toonlijst/Lista dei toni
PIANO
34
STRINGS2
SYNTH-SOUNDII
00
PIANO1
35
STRINGS3
70
01
PIANO2
36
SYNTH-STR1
HONKY-TONK
SYNTH-STR2
COSMIC SOUND
02
37
71
STUDIOPIANO
CHOIR
SOUNDTRACK
03
38
72
04
ELEC PIANO1
39
VOICE OOH
05
ELEC PIANO2
BRASS
75
APPLAUSE
06
ELEC PIANO3
40
TRUMPET
76
SYNTH-SFX
07
ELEC PIANO4
41
TUBA
77
VEHICLE
08
HARPSICHORD
42
BRASS ENS
78
PHONE
09
CLAVELECTRO
43
FR.HORN1
79
FUNNY
ORGAN
44
FR.HORN2
LAYER
10
ELEC ORGAN1
45
BRASS1
BRASS2
STR PIANO
ELEC ORGAN2
46
80
11
81
STR E.PIANO
12
ELEC ORGAN3
47
SYN-BRASS1
82
CHOIRE.P
13
ELEC ORGAN4
48
SYN-BRASS2
CHURCH ORGAN
SYN-BRASS3
CHOIR ORGAN
14
49
83
15
PIPE ORGAN
16
17
18
19
PEARL DROP
73
SPACE PAD
74
VOICE BASS
84
STR GUITAR
REED/PIPE
85
STR HARP
REED ORGAN
50
SOPRANO SAX
86
BRASS STR
ACCORDION
51
ALTO SAX
87
VIB PAD
BANDONEON
52
TENOR SAX
88
12 STR GTR
HARMONICA
53
OBOE
89
CHOIR STR
GUITAR/BASS
54
CLARINET
SPLIT/PERCUSSION
20
GUT GUITAR
55
PICCOLO
FLUTE
BASS/PIANO
ACOUS GUITAR
56
90
21
JAZZ GUITAR
RECORDER
BASS/E.PIANO
22
57
91
23
ELEC GUITAR
58
PAN FLUTE
24
MUTE GUITAR
59
WHISTLE
94
V.BASS/OOH
25
DIST GUITAR
SYNTH-SOUNDI
95
STR/PIANO
26
WOOD BASS
60
SYN-LEAD1
96
STR/TRUMPET
27
ELEC BASS
61
SYN-LEAD2
97
VIBRAPHONE
28
SLAP BASS
62
SYN-LEAD3
98
MARIMBA
29
BANJO
63
SYN-CALLIOPE
99
PERCUSSION
STRINGS/ENSEMBLE
64
SYN-PAD1
30
VIOLIN
65
SYN-PAD2
31
CELLO
66
SYN-PAD3
32
HARP
67
GLASS HMCA
33
STRINGS1
68
COUNTRY FARM
69
SYN-BASS
92
BASS/VIB
93
BASS/GUT GTR
A-1
277A-F-111A
CTK230_FDI_APPENDIX.p65
1
03.10.7, 3:52 PM
Appendice /Appendix/Appendice
Liste des rythmes/Ritmelijst/Lista dei ritmi
POPS I
34
STRAIGHT ROCK
LATIN I
00
CLUB POP
35
HEAVY METAL
70
BOSSA NOVA
01
VOCAL POP
36
TWIST
RAP POP
NEW ORLNS R&R
SAMBA
02
37
71
03
FUNKY POP 1
38
CHICAGO BLUES
04
SOUL BALLAD
39
R&B
74
CHA-CHA-CHA
05
POP BALLAD
JAZZ/FUSION
75
MERENGUE
06
LOVE BALLAD
40
BIG BAND
76
REGGAE
07
FUNKY POP 2
41
SLOW SWING
77
BOLERO
08
EPIC BALLAD
42
SWING
78
TANGO 2
09
LITE POP
43
FOX TROT
79
LAMBADA
72
MAMBO
73
RHUMBA
POPS II
44
JAZZ WALTZ
LATIN II/VARIOUS I
10
16 BEAT SHUFFLE
45
MODERN JAZZ
COOL
PUNTA
16 BEAT POP
46
80
11
81
CUMBIA
12
16 BEAT FUNK
47
HARD BOP
82
SKA
13
8 BEAT POP
48
ACID JAZZ
8 BEAT SOUL
LATIN FUSION
TEX-MEX
14
49
83
84
SALSA
15
8 BEAT SHUFFLE
DANCE/FUNK
85
FOLKLORE
16
DANCE POP 1
50
VOCAL GROOVE
86
PASODOBLE
17
DANCE POP 2
51
RAVE
87
RUMBA CATALANA
18
POP FUSION
52
CLUB GROOVE
88
SEVILLANA
19
FOLKIE POP
53
TECHNO
89
FOLK
ROCK I
54
TRANCE
VARIOUS II
20
ROCK WALTZ
55
HOUSE
SLOW ROCK 1
56
GROOVE SOUL
90
21
22
SLOW ROCK 2
57
DISCO
23
SOFT ROCK 1
58
RAP
24
SOFT ROCK 2
59
FUNK
25
SOFT ROCK 3
EUROPEAN
95
ADANI
26
POP ROCK 1
60
POLKA 1
96
BALADI
27
POP ROCK 2
61
POLKA 2
97
BAROQUE
28
50’S ROCK
62
MARCH 1
98
ENKA
29
60’S SOUL
63
MARCH 2
99
NEW AGE
ROCK II
64
WALTZ
30
4 BEAT ROCK
65
VIENNESE WALTZ
31
ROCK
66
FRENCH WALTZ
32
HEAVY ROCK
67
SLOW WALTZ
33
8 BEAT ROCK
68
SERENADE
69
TANGO 1
COUNTRY
91
BLUEGRASS
92
TOWNSHIP
93
FAST GOSPEL
94
SLOW GOSPEL
A-2
CTK230_FDI_APPENDIX.p65
277A-F-112A
2
03.10.7, 3:52 PM
Appendice /Appendix/Appendice
Table de notes/Notentabel/Tabella delle note
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
12
12
6
6
12
12
6
6
12
12
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
10
12
A
11
12
13
14
15
16
17
18
19
12
12
6
12
6
12
6
12
12
A
A
A
A
A
A
A
A
A
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
A
A
A
A
A
A
B
B
B
A
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
12
12
12
12
12
6
12
6
12
12
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
12
12
6
12
6
12
6
12
6
6
A
B
A
B
B
B
B
B
B
B
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
12
6
12
6
6
6
6
6
6
12
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
6
6
6
6
12
12
6
6
12
6
A
A
A
A
B
D
A
D
D
D
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
12
6
12
12
12
12
12
12
12
12
E
E
E
E
E
E
E
A
A
D
(1): Numéro de sonorité
(2): Polyphonie maximale
(3): Type de registre
(1): Toonnummer
(2): Maximale polyfonie
(3): Type bereik
(1): Numero di tono
(2): Polifonia massima
(3): Tipo di gamma
A-3
277A-F-113A
CTK230_FDI_APPENDIX.p65
3
03.10.7, 3:52 PM
Appendice /Appendix/Appendice
• Voir l’illustration ci-dessous pour une description des types de registre (A à E).
• Zie de afbeelding hieronder voor een beschrijving over soorten bereik (A – E).
• Fare riferimento all'illustrazione sottostante per una descrizione dei tipi di gamma (da A a E).
A=440Hz
Type de registre
C-1
Type bereik
Tipo di gamma
C0
A0 C1
A1C2
A2C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
G9
A
(Type standard)
(Standaardtype)
(Tipo normale)
B*1
Instruments à
registre bas
Lage toonhoogte
instrumenten
Strumenti con
altezza bassa
C*2
“55 PICCOLO”
seulement
Alleen
“55 PICCOLO”
Solo
“55 PICCOLO”
D
(Effet sonore)
(Geluidseffect)
(Effetto sonoro)
E
(Division)
(Splitsen)
Divisione
tastiera
Sonorités sans gamme.
Geen toonschaal voor tonen.
Nessuna scala per i toni
La gamme change selon la sonorité.
De toonschaal verandert overeenkomstig de toon.
La scala cambia in conformità con il tono.
........Registre du clavier
........Bereik van keyboard-spel
........Gamma dell’esecuzione sulla tastiera
A-4
CTK230_FDI_APPENDIX.p65
277A-F-114A
4
03.10.7, 3:52 PM
Appendice /Appendix/Appendice
Charte des accords FINGERED
Fingered akkoordkaarten
Tavola degli accordi a diteggiatura normale
Ce tableau indique les doigtés de la main gauche (formes renversées comprises) pour un certain nombre
d'accords couramment utilisés.
Deze tabel toont de vingerzetting voor de linkerhand (inclusief de omgekeerde vorm) voor een aantal vaak
gebruikte akkoorden.
Questa tabella mostra le diteggiature per la mano sinistra (comprese le forme invertite) per alcuni degli
accordi usati più spesso.
Root
Chord
Type
M
m
7
m7
dim7
M7
m7-5
dim
C
C
(D )
D
E (D )
E
F
F
(G )
G
A (G )
A
*
B (A )
*
B
*
• Les accords marqués d'un astéristique (*) ne peuvent pas être joués dans le mode Fingered sur ce clavier.
• Akkoorden aangeduid met een asteriks (*) kunnen niet worden gespeeld tijdens de Fingered functie van
dit keyboard.
• Gli accordi contrassegnati da un asterisco (*) non possono essere suonati nel modo FINGERED su questa
tastiera.
A-5
277A-F-115A
CTK230_FDI_APPENDIX.p65
5
03.10.7, 3:52 PM
Appendice /Appendix/Appendice
Root
Chord
Type
aug
sus4
7 sus4
m add9
m M7
7-5
add9
C
C
(D )
D
E (D )
E
F
F
(G )
G
A (G )
A
B
(A )
*
B
*
A-6
CTK230_FDI_APPENDIX.p65
277A-F-116A
6
03.10.7, 3:52 PM
Appendice /Appendix/Appendice
Liste des instruments de percussions
Lijst van percussie-instrumenten
Lista degli strumenti a percussione
• PERCUSSION (sonorité 99) affecte 39 sons de percussions au clavier comme indiqué ci-dessous.
Les sons affectés à chaque touche sont indiqués au-dessus du clavier.
• Bij de instelling PERCUSSION (toon 99) worden 39 percussieklanken ingesteld bij het toetsenbord volgens
onderstaande afbeelding.
De bij elke toets ingestelde klanken zijn boven het toetsenbord aangegeven.
• PERCUSSION (tono 99) assegna 39 suoni di percussioni alla tastiera come illustrato qui sotto.
I suoni assegnati a ciascun tasto sono indicati sopra la tastiera.
*
BASS DRUM
* Aucun son n’est produit si les touches sont pressées
dans cette plage.
* Er wordt geen geluid voortgebracht bij indrukken
van klaviertoetsen binnen dit bereik.
* Non viene prodotto alcun suono quando si premono
i tasti in questa gamma.
CRASH CYMBAL 1
MUTE HIGH CONGA
HIGH TOM
OPEN HIGH CONGA
ACOUSTIC SNARE
RIDE CYMBAL 1
LOW CONGA
HAND CLAP
CHINESE CYMBAL
HIGH TIMBALE
ELECTRIC SNARE
RIDE BELL
LOW TIMBALE
LOW FLOOR TOM
TAMBOURINE
HIGH AGOGO
CLOSED HI-HAT
SPLASH CYMBAL
LOW AGOGO
HIGH FLOOR TOM
COWBELL
CABASA
PEDAL HI-HAT
CRASH CYMBAL 2
MARACAS
LOW TOM
CLAVES
V
VOICE BASS DRUM
OPEN HI-HAT
RIDE CYMBAL 2
V
VOICE SNARE
LOW-MID TOM
HIGH BONGO
V
VOICE CLOSED HI-HAT
HIGH-MID TOM
LOW BONGO
V
VOICE OPEN HI-HAT
H
SIDE STICK
L
H
L
LM
HM
A-7
277A-F-117A
CTK230_FDI_APPENDIX.p65
7
03.10.7, 3:52 PM
277A-F-118A
CTK230_FDI_APPENDIX.p65
8
03.10.7, 3:52 PM
277A-F-119A
CTK230_FDI_APPENDIX.p65
9
03.10.7, 3:52 PM
277A-F-120A
CTK230_FDI_APPENDIX.p65
10
03.10.7, 3:52 PM
277A-F-121A
CTK230_FDI_APPENDIX.p65
11
03.10.7, 3:52 PM
277A-F-122A
CTK230_FDI_APPENDIX.p65
12
03.10.7, 3:52 PM
Ce sigle signifie que l’emballage est conforme à la législation
allemande en matière de protection de l’environnement.
Dit kringloopteken geeft aan dat de verpakking voldoet aan de
wetgeving betreffende milieubescherming in Duitsland.
Questo marchio di riciclaggio indica che la confezione è conforme
alla legislazione tedesca sulla protezione dell’ambiente.
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
CTK230_FDI_cover4.p65
1
O
MA0306-A Printed in China
Imprimé en Chine
CTK230-FDI-1
03.10.7, 3:52 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising