Casio SA-76 Operating instructions

Casio SA-76 Operating instructions
NL/IT
Voorbereidingen
GEBRUIKSAANWIJZING
GUIDA
DELL’UTILIZZATORE
Stroomvoorziening
Open het deksel van
het batterijvak.
Gebruik een stopcontact of batterijen.
Bewaar a.u.b. alle informatie voor
eventueel latere naslag.
• Zorg ervoor dat u zich houdt aan dat u zich houdt
aan de “Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen” die
gegeven in deze gebruiksaanwijzing. Onjuist
gebruik van dit product creëert het risico op
elektrische schok en brand.
• Let er altijd op dat het Digitale Keyboard
uitgeschakeld is voordat u de aansluiting van de
netadapter tot stand brengt of verbreekt en
voordat u de batterijen inlegt of uitneemt.
Conservare tutto il materiale
informativo per riferimenti futuri.
Dit kringloopteken geeft aan dat de verpakking voldoet aan
de wetgeving betreffende milieubescherming in Duitsland.
Questo marchio di riciclaggio indica che la confezione è
conformealla legislazione tedesca sulla protezione
dell’ambiente.
O
MA1409-E Printed in China
� Het gedeeltelijk of in zijn geheel kopiëren van de inhoud van deze handleiding is verboden. Met uitzondering van uw eigen
persoonlijke gebruik, is het aanwenden van de inhoud van deze handleiding voor niet-bedoelde doeleinden zonder de uitdrukkelijke
toestemming van CASIO verboden onder de wetgeving inzake auteursrechten.
� IN GEEN GEVAL ZAL CASIO AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE IN ENIGE VORM (INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKINGEN DE
SCHADE DOOR HET VERLIES VAN WINSTEN, ONDERBREKINGEN VAN ZAKELIJKE BELANGEN, VERLIES VAN INFORMATIE) DIE
VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK VAN DEZE HANDLEIDING OF DIT
PRODUCT, ZELFS ALS CASIO ER OP ATTENT GEMAAKT IS DAT DE MOGELIJKHEID OP DERGELIJKE SCHADE BESTAAT.
� De inhoud van deze handleiding is onder voorbehoud.
� Het product kan er in werkelijkheid anders uitzien dan zoals het aangegeven in de afbeeldingen van deze Gebruiksaanwijzing.
� De namen van bedrijven en producten die in deze handleiding worden gebruikt, kunnen geregistreerde handelsmerken van derden zijn.
Belangrijke informatie voor ouders!
Ouders dienen de volgende informatie in het oog te houden voordat zij kinderen dit product laten gebruiken.
• Controleer de netadapter altijd eerst op schade voordat u de AD-E95100L netadapter gebruikt om het toestel van
spanning te voorzien. Controleer het netsnoer zorgvuldig op breuken, blootliggende draden en andere ernstige
schade. Laat kinderen nooit een netadapter gebruiken die ernstig beschadigd is.
• Probeer de batterijen nooit op te laden.
• Gebruik geen oplaadbare batterijen.
• Gebruik batterijen van verschillende types nooit door elkaar.
• Gebruik oude en nieuwe batterijen niet door elkaar.
• Gebruik aanbevolen batterijen of batterijen van een gelijkwaardig type.
• Controleer altijd dat de positieve (+) en negatieve (–) polen in de juiste richting wijzen zoals aangegeven in het
batterijenvak.
• Vervang de batterijen zo snel mogelijk wanneer er zich een teken voordoet dat ze bijna leeg zijn.
• Laat de aansluitingen van de batterijen geen kortsluiting maken.
• Dit product is niet bedoeld voor kinderen onder 3 jaar.
• Gebruik enkel de CASIO AD-E95100L adapter.
• Zorg er voor altijd de aansluiting van de netadapter op het stopcontact te verbreken voordat u dit product reinigt.
Gebruik van een stopcontact
Zorg ervoor enkel de voor dit keyboard voorgeschreven
netadapter te gebruiken. Het gebruik van een ander type
netadapter kan bedieningsproblemenveroorzaken.
Gespecificeerde netadapter: AD-E95100L
(JEITA standaardstekker)
Stopcontact
Netadapter
• De netadapter wordt warm na langdurig gebruik.
Dit is normaal en duidt niet op een defect.
• Ter voorkoming van het breken van de bedrading
dient u het netsnoer niet te belasten.
Niet buigen!
Niet opwinden!
Algemene gids
Luidsprekers
2POWER
4VOLUME
� Donkere display. � Vervormd geluid.
� Plotseling, onverwacht klinken van noten van het
toetsenbord of van demonstratiemelodieën.
� Abnormale weergave van ingebouwde melodieën, etc.
� Plotseling, onverwacht uitvallen van het geluid.
Gebruik van hoofdtelefoon of
geluidsapparatuur
Sluit de hoofdtelefoon of geluidsapparatuur aan op de
PHONES/OUTPUT aansluiting aan de achterkant van
het Digitale Keyboard.
• Als de stekker die u gebruikt niet past bij de
aansluitsteker, gebruik dan een los verkrijgbare
adapterstekker (verloopstekker).
PHONES/OUTPUT aansluiting
• Steek nooit metalen of andere voorwerpen zoals
potloden in de 9,5 V gelijkstroomaansluiting van
het product. Dit brengt het risico op een ongeluk
met zich mee.
Audio apparatuur,
versterker, enz.
geselecteerde patroon te laten klinken.
• Druk nogmaals op de (5 toets om het patroon te
stoppen.
• U kunt d.m.v. de (4 (TEMPO) y (langzamer) en
t (sneller) toetsen de weergavesnelheid van de
patronen instellen op één van 16 niveau’s.
Patroonlijst 7TONE
(1Toonlijst
Display
Luidspreker
8SONG BANK
9PATTERN
• Luister niet voor lange tijd bij een hoog volume via
de hoofdtelefoon. Dit brengt namelijk het gevaar
op gehoorschade met zich mee.
• Bij het aansluiten op de versterker van het
muziekinstrument, stel het volume van het Digitale
Keyboard in op een laag niveau en stel het
gewenste volumeniveau in d.m.v. de
volumeregelaar van de versterker.
Uitschakelen van het melodiegedeelte van
een melodie in de melodiebank en meespelen
op het toetsenbord.
1. Druk op de (6 (MELODY ON/OFF) toets.
Hierdoor wordt het melodiegedeelte van de melodie
van de melodiebank uitgeschakeld.
Tempowaarde
Achterkant
• Druk op de (TONE) of (PATTERN) toets om
het temposcherm te verlaten.
Weergave van een melodie uit de
melodiebank
(:9,5 V gelijkstroom-
aansluiting (DC 9.5 V)
bnTEMPO yt
(3Plaatjes (Kick, Snare, Closed Hi-Hat, Baya, Tabla)
Speel iets op het Digitale Keyboard.
1. Gebruik de (POWER) schakelaar om de
toetsenbord (2 om noten te spelen met de
geselecteerde toon.
spanning in te schakelen.
2. Gebruik het toetsenbord (2 en de plaatjes
(3 om geluid te produceren.
3. Stel het volumeniveau bij d.m.v. de
(VOLUME) schuifregelaar.
Gebruiken van ingebouwde tonen
1. Druk op de (TONE) toets.
• U kunt de tonen 00 en 16 selecteren door gewoonweg
op de (7 toets te drukken. Telkens bij indrukken van
de (7 toets wordt heen en weer geschakeld tussen de
tonen 00 en 16.
Spelen van een automatisch
begeleidingpatroon
De automatische begeleidingspatronen laten u kiezen uit
een aantal verschillende ondersteuningsbegeleidingen
die passen bij een aantal verschillende muziekgenres.
1. Druk op de (PATTERN) toets.
Toonnummers
2. Zoek in de toonlijst (1 op het console of in
de toonlijst in de Gebruiksaanwijzing de
gewenste toon op en schrijf het nummer
op. Voer d.m.v. de (8 (Cijfer, +. –) toetsen
het toonnummer in.
• Druk om bijvoorbeeld de “03 ELEC PIANO 2” toon
te selecteren op 0 en daarna op 3.
• U kunt ook d.m.v. de + (in stapjes verhogen) en –
(in stapjes verlagen) toetsen het weergegeven
toonnummer veranderen.
Patroonnummer
2. Zoek in de patroonlijst op het console of
in de patroonlijst in de Gebruiksaanwijzing
het gewenste patroon op en schrijf het
nummer op. Voer d.m.v. de (8 (Cijfer, +. –)
toetsen het patroonnummer in.
• U kunt een patroonnummer invoeren d.m.v.
dezelfde procedure als het invoeren van een
toonnummer.
Er wordt afgeteld als inleiding en daarna zal de
melodie zonder melodiegedeelte beginnen te spelen.
Speel de melodie op het toetsenbord (2.
Melodienummer
SA-77: PIANO, HARMONIUM/ORGAN
3. Druk op de klaviertoetsen van het
2. Druk op de (5 (START/STOP) toets.
Notenschrift
(toont melodienoten)
aansluiting
boSTART/STOP
(8Cijfer, +. –
bpMELODY ON/OFF bq SA-76, SA-78: PIANO, ORGAN
“MELODY” verdwijnt.
1. Druk op de (SONG BANK) toets.
(9PHONES/OUTPUT
(2Toetsenbord
* GEVAAR
Dit symbool geeft informatie aan die als deze genegeerd of
op een verkeerde wijze toegepast wordt, het gevaar op de
dood of ernstig persoonlijk letsel met zich meebrengt.
*WAARSCHUWING
Deze aanduiding heeft betrekking op handelingen die het
risico op de dood of ernstig letsel met zich meebrengen
wanneer het product op onjuiste wijze wordt bediend terwijl
deze aanduiding genegeerd wordt.
2. Zoek in de melodiebanklijst de
gewenste melodie op en schrijf het
nummer op. Voer d.m.v. de (8 (Cijfer, +. –)
toetsen het melodienummer in.
• U kunt een melodienummer invoeren d.m.v.
dezelfde procedure als het invoeren van een
toonnummer.
• Geef “AL” weer om de instelling te maken voor het
achtereenvolgend weergeven van alle melodieën
in de melodiebank. Geef “AL” weer door te
bladeren d.m.v. de + en – toetsen of druk op één
van de cijfertoetsen 1 - 9 zonder eerst op 0 te
drukken.
3. Druk op de (5 (START/STOP) toets om de
weergave van de melodie(ën) in de
melodiebank te starten.
• Druk nogmaals op de (5 toets om de weergave te
stoppen.
• U kunt d.m.v. de (4 (TEMPO) y (langzamer) en
t (sneller) toetsen de weergavesnelheid van de
melodie(ën) in de melodiebank instellen op één
van 16 niveau’s. De procedure voor het bijstellen
van de snelheid (tempo) is hetzelfde als die voor
automatische begeleidingspatronen.
Druk op de (TONE) of (SONG BANK) toets
om het temposcherm te verlaten.
• U kunt het tempo niet bijstellen wanneer u alle
melodieën (AL) weergeeft.
• Het toetsenbord (2 wordt uitgeschakeld tijdens de
weergave van een melodie in de melodiebank met het
melodiegedeelte ingeschakeld.
• U kunt het melodiegedeelte uitschakelen wanneer een
specifieke melodie uit de melodiebank weergeeft. U
kunt het melodiegedeelte niet uitschakelen tijdens het
weergave van alle melodieën (AL).
Fijnstemmen van het toetsenbord
(stemmen)
1. Houd de (TONE) and (PATTERN)
toetsen op hetzelfde moment ingedrukt.
Stemwaarde (cents)
2. Stel d.m.v. de + (verhogen) en – (verlagen)
toetsen (8 de toonschaal (stemming) in op
de gewenste waarde.
• U kunt de toonschaal instellen binnen het bereik
lopend van –99 tot +99 cent (100 cent = 1 halve
toon).
• Na een korte tijd wordt het stemscherm verlaten.
Oorspronkelijke default instellingen
Telkens bij inschakelen van het Digitale Keyboard
worden het toonnummer, het melodienummer en alle
andere instellingen teruggesteld op de oorspronkelijke
defaultwaarden. Geen van de instellingen die u maakte
tijdens de laatste maal dat u het Digitale Keyboard
gebruikte, worden opgeslagen.
Het gebruik van het product of de netadapter terwijl
het rook, een vreemde geur of hitte afgeeft, brengt het
risico op brand en elektrische schok met zich mee.
Neem de volgende stappen onmiddellijk.
1. Schakel de spanning uit.
2. Mocht u de netadapter gebruiken voor de
stroomvoorziening, trek deze dan uit het
stopcontact.
3. Neem contact op met de oorspronkelijke winkelier
of een erkende CASIO onderhoudswerkplaats.
� Onjuist gebruik van de netadapter brengt het risico
op brand en elektrische schok met zich mee. Neem
altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.
• Zorg ervoor dat u alleen de netadapter gebruikt
die gespecificeerd is voor dit product.
• Gebruik enkel een stroombron waarvan het
voltage binnen de aanduidingen zijn op de
netadapter.
• Belast de stopcontacten en verlengsnoeren niet.
Deze aanduiding heeft betrekking op handelingen die het
risico op letsel met zich meebrengen en handelingen waarbij
er een kans is op het optreden van lichamelijk letsel alleen
wanneer het product op onjuiste wijze wordt bediend terwijl
deze aanduiding genegeerd wordt.
Voorbeelden van symbolen
�
Dit symbool met een driehoek (/) betekent dat de
voorzichtig dient te zijn. (Het voorbeeld
’ gebruiker
links duidt op een waarschuwing op elektrische
schok.)
!
$
�
�
Deze cirkel met een lijn er door heen (-) betekent dat
de aangegeven handeling niet mag worden
uitgevoerd. Aanduidingen binnen of in de buurt van
dit symbool zijn in het bijzonder verboden. (Het
voorbeeld links duidt er op dat demonteren verboden
is.)
De zwarte stip (0) betekent dat de aangeduide
handeling moet worden uitgevoerd. Aanduidingen
binnen dit symbool zijn handelingen waarvan
speciaal aangegeven wordt dat ze uitgevoerd dienen
te worden. (Het voorbeeld links duidt er op dat de
netstekker uit het stopcontact gehaald dient te
worden.)
* GEVAAR
Alkaline Batterijen
Voer de volgende stappen onmiidelijk uit mocht
vloeistof dat uit de alkaline batterijen lekt in uw ogen
komen.
1. Wrijf niet in uw ogen! Spoel ze uit met water.
2. Neem onmiddellijk contact op met een arts.
Als de vloeistof van alkaline batterijen in uw ogen blijft,
kan dit leiden tot blindheid.
+
�
• Plaats nooit zware voorwerpen op het snoer en
stel ze niet bloot aan hitte.
• Knutsel nooit aan het snoer en buig het niet te
veel.
• Verdraai het snoer niet en trek er niet te hard aan.
• Mocht het elektriciteitssnoer of de stekker
beschadigd raken, neem dan contact op met de
oorspronkelijke winkelier of een erkende CASIO
onderhoudswerkplaats.
Raak de netadapter niet met natte handen aan. Dit
brengt namelijk het gevaar op elektrische schok met
zich mee.
Gebruik de netadapter daar waar hij niet met
vloeistof* in aanraking komt. Vloeistof brengt het
risico op brand en elektrische schok met zich mee.
Voordat u het huis verlaat dient u ervoor te zorgen
de netadapter uit het stopcontact te trekken en uit
de buurt van (huis) dieren te houden. Mocht een
(huis) dier op het netsnoer kauwen, dan kan het
netsnoer kortsluiting veroorzaken, hetgeen het risico
op brand en elektrische schok met zich meebrengt.
Raak de netadapter niet aan tijdens bliksem. Dit
brengt namelijk het gevaar op elektrische schok met
zich mee.
Batterijen
Bij onjuist gebruik van de batterijen kunnen deze gaan
lekken, hetgeen kan resulteren in schade aan
voorwerpen in de buurt, of ze kunnen ontploffen met
het risico op brand en persoonlijk letsel. Neem altijd
de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.
• Knutsel nooit aan batterijen en laat ze nooit
kortsluiting maken.
• Stel de batterijen nooit bloot aan hitte en verbrand
ze nooit.
• Gebruik oude en nieuwe batterijen niet door elkaar.
• Gebruik batterijen van verschillende types nooit
door elkaar.
• Laad de batterijen niet op.
• Let erop dat de positieve + en negatieve - kanten
van de batterijen in de richting wijzen.
Verbrand het product niet.
Gooi het product nooit in het vuur.
Hierdoor kan het namelijk exploderen, hetgeen het
risico op brand en persoonlijk letsel met zich
meebrengt.
Probeer dit product nooit te demonteren en knutsel er
nooit aan. Dit kan het risico op schok, brandwonden
en ander persoonlijk letsel met zich meebrengen. Laat
inspectie, bijstellingen en onderhoud van de
binnenkant van het apparaat over aan de
oorspronkelijke winkelier of een erkende CASIO
onderhoudswerkplaats.
�Er is geen geluid wanneer op klaviertoetsen
wordt gedrukt.
• Controleer dat batterijen ingelegd zijn en dat de
netadapter op de juiste wijze aangesloten is. (Zie
“Stroomvoorziening”.)
• Haal de stekker uit de (9 (PHONES/OUTPUT)
aansluiting als er een aangesloten is.
• Het toetsenbord (2 wordt uitgeschakeld tijdens de
weergave van een melodie in de melodiebank met het
melodiegedeelte ingeschakeld. (Zie “Weergave van
een melodie uit de melodiebank”.)
• Het digitale keyboard heeft de mogelijkheid op
8-noten polyfonie. Er wordt na de achtste noot niets
weergegeven.
�Het geluid en de werking van de display zijn
niet normaal.
De batterijspanning kan laag zijn. (Zie
“Stroomvoorziening”.)
Technische gegevens
Toetsenbord
Polyfonie
Tonen
Plaatje
Patronen
Melodiebank
Stemmen
Luidsprekers
: 44 minitoetsen, 3,5 octaven
: 8 noten maximaal
: 100
:5
: 50
: 10 melodieën; melodie uit
: A4 = 440 Hz ±99 cents (variabel)
: I 8 cm × 2
(Uitgangsvermogen: 0,8 W + 0,8 W)
Netaansluiting
: 9,5 V gelijkstroom
Hoofdtelefoon/Uitgang aansluiting:
Stereo ministekker (Uitgang is mono.)
Uitgangsimpedantie: 82 :
Uitgangsspanning: 1,2 V (RMS) MAX
Stroomvoorziening : 2-wegs voeding
• Batterijen: 6 zink-koolstof batterijen of alkaline batterijen
maat AA
Levensduur van de batterijen:
Circa 6 uur doorlopende werking op zinkkoolstof batterijen
• Netadapter: AD-E95100L
• Automatische stroomonderbreker:
Circa 6 minuten na de laatste toetsbewerking
Stroomverbruik
Afmetingen
Gewicht
: 9,5 V = 3,8 W
: 60,4 × 21,1 × 5,7 cm
: Circa 1,4 kg (zonder batterijen)
• Technische gegevens en ontwerp onder voorbehoud.
• U kunt informatie betreffende de accessoires die los
verkrijgbaar zijn krijgen van de CASIO keyboard
catalogus die beschikbaar is bij uw winkelier en van
de CASIO website bij de volgende URL.
http://world.casio.com/
%
+
+
"
+
+
Wanneer dit product gebruikt wordt nadat het
beschadigd is door vallen of door onderworpen te zijn
geweest aan harde stoten, brengt dit het risico op
brand en elektrische schok met zich mee. Neem de
volgende stappen onmiddellijk.
1. Schakel de spanning uit.
2. Mocht u de netadapter gebruiken voor de
stroomvoorziening, trek deze dan uit het
stopcontact.
3. Neem contact op met de oorspronkelijke winkelier
of een erkende CASIO onderhoudswerkplaats.
!
-
-
-
-
$
Batterijen
Bij onjuist gebruik van de batterijen kunnen deze gaan
lekken, hetgeen kan resulteren in schade aan
voorwerpen in de buurt, of kunnen ze ontploffen met
het risico op brand en persoonlijk letsel. Neem altijd
de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.
• Gebruik enkel batterijen die gespecificeerd zijn voor
het gebruik met dit product.
• Verwijder de batterijen uit dit product als u het voor
langere tijd niet van plan bent te gebruiken.
Vermijd de volgende plaatsen voor dit product.
Dergelijke plaatsen brengen het risico op brand en
elektrische schok met zich mee.
• Plaatsen die blootstaan aan een hoge
vochtigheidsgraad of grote hoeveelheden stof.
• In plaatsen waar voedsel geprepareerd wordt of om
andere plaatsen waar olieachtige rook is.
• In de buurt van een airconditioner, een elektrisch
tapijt of op andere plaatsen die blootstaan aan het
directe zonlicht, binnenin een in de zon geparkeerd
voertuig of op andere plaatsen die het product
blootstellen aan hoge temperaturen.
-
Displayscherm
-
*LET OP
Netadapter
� Onjuist gebruik van de netadapter brengt het risico
op brand en elektrische schok met zich mee. Neem
altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.
• Leg het elektriciteitssnoer nooit in de buurt van
een kachel of een andere hittebron.
• Trek nooit aan het snoer wanneer u de stekker uit
het stopcontact trekt. Pak altijd de netadapter zelf
beet wanneer u de aansluiting verbreekt.
• Steek de netadapter zover mogelijk in het
stopcontact.
• Trek de stekker uit het stopcontact voordat u op
reis gaat of als u anderzijds voor langere tijd niet
thuis bent.
• Om er voor te zorgen dat stof zich ophoopt op de
plaatsen tussen de stekers van de stekker, dient u
deze minstens eens per jaar uit het stopcontact te
trekken en eventueel stof d.m.v. een droge doek
of een stofzuiger te verwijderen.
• Reinig het netsnoer nooit met een
schoonmaakmiddel, in het bijzonder de stekker
en de stekers niet.
$
Plaats
Plaats
Vermijd dat het product op een instabiele standaard,
op een oneffen ondergrond of op een anderzijds
instabiele plaats wordt geplaatst. Een instabiele plaats
kan er toe leiden dat het product omvalt met het risico
op persoonlijk letsel.
Voordat u het product verplaatst, dient u eerst de
netadapter uit het stopcontact te halen en de
aansluiting van alle andere kabels en aansluitsnoeren
te verbreken. Als snoeren aangesloten gelaten worden
brengt dat het risico op schade aan snoeren, brand en
elektrische schok met zich mee.
Voordat het product wordt gereinigd, trek altijd eerst
de netadapter uit het stopcontact. Als de netadapter
aangesloten blijft, brengt dit het risico op schade aan
de netadapter, brand en elektrische schok met zich
mee.
Plastic tassen
Doe de plastic tas waarin het product geleverd wordt
nooit over het hoofd of in de mond. Dit brengt namelijk
het gevaar op verstikking met zich mee.
Voorzichtigheid i.v.m. deze voorzorgsmaatregel dient
vooral te worden betracht wanneer er kleine kinderen
aanwezig zijn.
Verplaatsen van het product
Reinigen
Laten valen en stoten
Referentie
Oplossen van moeilijkheden
Uit de buurt houden van vloeistoffen* en vreemde
voorwerpen
Demonteren en wijzigen
Netadapter
*LET OP
Stereo ministekker
Los verkrijgbaar aansluitsnoer
Algemene gids
3. Druk op de (5 (START/STOP) toets om het
a
Melodiebanklijst
• De levensduur van de batterijen is ongeveer vijf
uur bij doorlopend gebruik (bij normale weergave
en gebruik van zink-koolstof batterijen). Een van
de onderstaande symptomen kan aangegeven dat
de batterijen vrijwel leeg zijn en zo snel mogelijk
dienen te worden vervangen.
Los verkrijgbare hoofdtelefoon
Open het deksel van het batterijvak aan de onderkant
van het Digitale Keyboard, leg de batterijen in en sluit
vervolgens het deksel.
• Let erop dat de positieve + en negatieve - uiteinden
van de batterijen in de juiste richting wijzen.
Rook, vreemde geur, oververhitting
Er worden verschillende symbolen gebruikt in deze
gebruiksaanwijzing en op het product zelf om er verzekerd
van te zijn dat het product veilig en op de juiste manier
gebruikt wordt en om letsel te voorkomen bij de gebruiker en
andere personen en om schade aan eigendommen te
voorkomen. Deze symbolen met hun betekenis worden
hieronder weergegeven.
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
Vloeistoffen en vreemde voorwerpen (zoals stukken
metaal, potloden, enz.) die in het product raken
brengen het risico op brand en elektrische schok met
zich mee. Neem de volgende stappen onmiddellijk.
1. Schakel de spanning uit.
2. Mocht u de netadapter gebruiken voor de
stroomvoorziening, trek deze dan uit het
stopcontact.
3. Neem contact op met de oorspronkelijke winkelier
of een erkende CASIO onderhoudswerkplaats.
*WAARSCHUWING
Lees voordat u het instrument in gebruik neemt de
aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Symbolen
• Het Digitale Keyboard wordt automatisch uitgeschakeld
om te bezuinigen op stroom van de batterijen als u
gedurende zes minuten geen bewerkingen uitvoert
(Automatische Stroomonderbreker).
Houd tijdens het inschakelen van het keyboard de
TONE toets ingedrukt om de automatische
uitschakelfunctie permanent uit te schakelen.
U kunt zes batterijen maat AA gebruiken voor het
leveren van stroom.
• Gebruik alkaline of zink-koolstof batterijen.
Gebruik geen oxyride batterijen of andere batterijen
die nikkel bevatten.
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
Leg de batterijen in.
Druk hier en
schuif in de
richting
aangegeven
door de pijl.
9,5 V gelijkstroomaansluiting (DC 9.5 V)
Gebruiken van batterijen
Dit merkteken is alleen van toepassing in
de landen binnen de EU.
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
+
• Druk nooit hard op het LCD paneel van het
displayscherm en stel het nooit bloot aan harde
stoten. Hierdoor kan het glas van het LCD paneel
breken, hetgeen het risico op persoonlijk letsel met
zich meebrengt.
• Mocht het LCD paneel ooit breken, raak dan nooit
de vloeistof binnenin het paneel aan. Vloeistof in het
LCD paneel kan huidiritatie veroorzaken.
• Mocht vloeistof van het LCD paneel in uw mond
komen, spoel dan uw mond onmiddellijk uit met
water en neem contact op met uw arts.
• Mocht vloeistof van het LCD paneel in uw ogen of op
uw huid komen, spoel dan voor minstens 15
minuten uw met leidingwater af en neem daarna
contact op met uw arts.
-
Geluidsvolume
Luister niet voor langere periodes bij een hoog volume
naar de muziek. Let hier in het bijzonder op wanneer
een hoofdtelefoon wordt gebruikt. Een hoge instelling
van het geluidsvolume kan gehoorschade tot gevolg
hebben.
-
* Water, sportdrankjes, zeewater, urine van (huis)
dieren, enz.
Referentie
Toonlijst
Bedieningsvoorzorgsmaatregelen
Zorg ervoor de volgende voorzorgsmaatregelen te lezen en in
acht te nemen.
�Plaats
Vermijd de volgende plaatsen voor dit product.
• Plaatsen die blootstaan aan het directe zonlicht en een hoge
vochtigheid
• Plaatsen die blootstaan aan temperatuurextremen
• Bij een radio, televisie, videodeck of tuner
De bovengenoemde toestellen veroorzaken geen storingen bij
het product maar het product kan wel storing veroorzaken bij
het beeld of het geluid van een toestel in de onmiddellijk
omgeving.
�Onderhoud door de gebruiker
• Gebruik nooit benzine, alcohol, verfverdunner of andere
chemische reinigingsmiddelen om het product te reinigen.
• Veeg het product of het toetsenbord af met een zachte doek
ietwat bevochtigd met een milde oplossing van water en een
mild neutraal reinigingsmiddel. Wring overtollig water uit de
doek voordat u het product gaat afvegen.
�Meegeleverde en los verkrijgbare accessoires
Gebruik enkel accessoires die gespecificeerd zijn voor het
gebruik met dit product. Het gebruik van niet erkende accessoires
kan het gevaar op brand, elektrische schok en persoonlijk letsel
met zich meebrengen.
�Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van de
netadapter
• Gebruik een stopcontact dat gemakkelijk te bereiken is zodat u
de netadapter er uit kunt halen wanneer een probleem optreedt
of als u dat om een andere reden moet doen.
• De netadapter is enkel bedoeld voor gebruik binnen. Gebruik
deze niet waar de netadapter blootgesteld is aan spatten of
vocht. Plaats geen bakken, zoals een bloemenvaas, met water
op de netadapter.
• Berg de netadapter op een droge plaats op.
• Gebruik de netadapter op een open, goed geventileerde plaats.
• Dek de netadapter nooit af met een krant, een tafeldoek, een
gordijn of een dergelijk item.
• Haal de netadapter uit de stopcontact als u van plan het
product voor langere tijd niet te gebruiken.
• Probeer de netadapter nooit te repareren en knutsel er nooit
aan.
• Werkingsomgeving van de netadapter
Temperatuur: 0 tot en met 40°C
Vochtigheid: 10% tot en met 90% vochtigheid
• Uitgangspolariteit: &
�Voeglijnen
Er kunnen lijnen zichtbaar zijn aan de buitenkant van het product.
Er zijn “voeglijnen” die het resultaat zijn van het proces waarbij het
plastic in een vorm wordt gegoten. Dit zijn geen breuken of
krassen.
�Etiquette aangaande muziekinstrumenten
Wees altijd bedacht op anderen wanneer u dit product gebruikt.
Wees in het bijzonder ’s avonds laat voorzichtig om het volume
op een niveau te houden dat het geluid anderen niet stoort.
Andere maatregelen die u kunt nemen wanneer u ’s nachts laat
speelt zijn het sluiten van de vensters en het gebruik van een
hoofdtelefoon.
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
PIANO
GRAND PIANO
BRIGHT PIANO
ELEC.PIANO 1
ELEC.PIANO 2
HARPSICHORD
CLAVI
CELESTA
GLOCKENSPIEL
VIBRAPHONE
MARIMBA
XYLOPHONE
TUBULAR BELL
ORGAN
DRAWBAR ORGAN
PERC.ORGAN
ROCK ORGAN
CHURCH ORGAN
(SA-76, SA-78)
REED ORGAN
(SA-77) HARMONIUM
ACCORDION
HARMONICA
BANDONEON
GUITAR
NYLON STR.GUITAR
STEEL STR.GUITAR
JAZZ GUITAR
CLEAN GUITAR
MUTE GUITAR
OVERDRIVE GT
DISTORTION GT
GT HARMONICS
BASS
ACOUSTIC BASS
FINGERED BASS
PICKED BASS
FRETLESS BASS
SLAP BASS
SYNTH-BASS 1
SYNTH-BASS 2
STRINGS
VIOLIN
CELLO
CONTRABASS
PIZZICATO STRINGS
HARP
STRING ENSEMBLE
SLOW STRINGS
CHOIR AAHS
VOICE DOO
SYNTH-VOICE
ORCHESTRA HIT
BRASS
TRUMPET
TROMBONE
TUBA
MUTE TRUMPET
FRENCH HORN
Patroonlijst
51 BRASS
52 SYNTH-BRASS 1
53 SYNTH-BRASS 2
REED
54 SOPRANO SAX
55 ALTO SAX
56 TENOR SAX
57 BARITONE SAX
58 OBOE
59 ENGLISH HORN
60 BASSOON
61 CLARINET
62 PICCOLO
63 FLUTE
64 RECORDER
65 PAN FLUTE
66 WHISTLE
67 OCARINA
SYNTH
68 SQUARE LEAD
69 SAW LEAD
70 CALLIOPE
71 VOICE LEAD
72 BASS+LEAD
73 WARM PAD
74 SPACE CHOIR
75 BOWED GLASS
76 METAL PAD
77 RAIN DROP
78 SOUND TRACK
79 ATMOSPHERE
80 BRIGHTNESS
ETHNIC
81 SITAR
82 BANJO
83 KOTO
84 THUMB PIANO
85 SANTUR
86 FIDDLE
87 SHANAI
PERCUSSION
88 STEEL DRUMS
89 WOOD BLOCK
90 TAIKO
91 MELODIC TOM
92 SYNTH-DRUM
93 SEASHORE
94 BIRD
95 TELEPHONE
96 HELICOPTER
97 TRAIN
98 LASER GUN
99 GUNSHOT
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
POPS
STRAIGHT 8 BEAT
8 BEAT POP
MELLOW 8 BEAT
60’S 8 BEAT
16 BEAT 1
16 BEAT 2
POP BALLAD
DANCE
TRANCE
MODERN DANCE
DISCO SOUL
ROCK/JAZZ
STRAIGHT ROCK
BLUES
SLOW ROCK
MIDDLE BIG BAND
JAZZ WALTZ
EUROPEAN
WALTZ
TANGO
MARCH 1
MARCH 2
LATIN
BOSSA NOVA
BEGUINE
SAMBA
CHA-CHA-CHA
MERENGUE
SALSA
REGGAE
CUMBIA
REGGAETON
(SA-76, SA-78) WORLD I
(SA-77) WORLD
BLUEGRASS
PASODOBLE
ADANI
BALADI
MUS
KRONCONG
DANGDUT
(SA-76, SA-78) WORLD II
(SA-77) INDIAN
BHANGRA
DADRA
KEHARWA
TEEN TAAL 1
TEEN TAAL 2
FREE SESSION
STRAIGHT ROCK
SHUFFLE ROCK
16 BEAT 2
TECHNO POP
NEW ORLNS R&R
SKA
MT-40 RIDDIM
REGGAETON
BAROQUE
INDIAN POP
E
PDF割付_d.indd
1
2014/08/20
14:16:13
� È vietata qualsiasi riproduzione parziale o totale del contenuto di questo manuale. Eccetto che per il proprio uso personale, qualsiasi
altro uso del contenuto di questo manuale senza il consenso della CASIO è proibito dalle leggi sul copyright.
� IN NESSUN CASO LA CASIO SI RITERRÀ RESPONSABILE PER QUALUNQUE DANNO (INCLUDENDO, SENZA LIMITAZIONE,
DANNI PER PERDITE DI PROFITTI, INTERRUZIONE DI LAVORO, PERDITA DI INFORMAZIONI) DERIVANTE DALL’USO O
INABILITÀ D’USO DI QUESTO MANUALE O PRODOTTO, ANCHE SE LA CASIO HA RICEVUTO AVVISO DELLA POSSIBILITÀ DI
TALI DANNI.
� Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso.
� L’aspetto reale del prodotto potrebbe essere differente da quello mostrato nelle illustrazioni riportate in questa Guida
dell’utilizzatore.
� I nomi di società e di prodotti citati in questo manuale potrebbero essere marchi di fabbrica depositati di altri.
Preparativi
Alimentazione
Uso di una presa di corrente domestica
Accertarsi di usare esclusivamente il trasformatore CA
specificato per questa tastiera. L’uso di un tipo
differente di alimentatore CA può causare un
malfunzionamento.
Alimentatore CA specificato: AD-E95100L
(spina standard JEITA)
Presa di corrente domestica
Alimentatore CA
• L’alimentatore CA diverrà caldo al tocco dopo un
uso molto prolungato. Questo è normale e non è
indice di malfunzionamento.
• Per prevenire la rottura del cavo, prestare
attenzione ad evitare di porre qualsiasi tipo di peso
sul cavo di alimentazione.
Non piegare!
Non attorcigliare!
Guida generale
Simboli
In questa guida dell’utilizzatore e sul prodotto stesso, sono
utilizzati vari simboli per assicurare che il prodotto venga
utilizzato in sicurezza e correttamente, e per prevenire lesioni
all’utilizzatore e altre persone, e danni alle proprietà. Questi
simboli assieme al loro significato vengono mostrati di
seguito.
• La durata delle pile è di circa cinque ore di uso
continuo (basato sulle pile allo zinco-carbone,
esecuzione normale). Uno qualsiasi dei sintomi
riportati sotto potrebbe indicare che le pile sono
scariche e necessitano di essere sostituite non
appena possibile.
� Display debole. � Suono distorto.
� All’improvviso, suonano inattese delle note della tastiera o i
brani dimostrativi.
� Riproduzione anormale dei brani incorporati, ecc.
� All’improvviso, mancanza inattesa del suono delle note.
• La tastiera digitale si spegnerà automaticamente per
risparmiare l’energia delle pile se non si esegue
nessuna operazione per circa sei minuti (Spegnimento
automatico).
Tenere premuto il pulsante TONE mentre si accende
la tastiera per disabilitare la funzione di spegnimento
automatico.
Uso delle cuffie o apparecchiatura
audio
Collegare le cuffie o l’apparecchiatura audio alla presa
jack PHONES/OUTPUT sul retro della tastiera digitale.
• Se la spina in uso non corrisponde alla presa jack,
utilizzare una spina adattatore disponibile in
commercio.
Presa jack PHONES/OUTPUT
• Non inserire mai metallo, matite o qualsiasi altro
oggetto nel terminale DC 9,5 V del prodotto. In tal
modo si crea il rischio di incidenti.
Aprire il coperchio dello scomparto pile sulla parte
inferiore della tastiera digitale, inserire le pile, e quindi
chiudere il coperchio.
• Prestare attenzione per assicurarsi che le estremità
positiva + e negativa - delle pile siano orientate
correttamente.
riprodurre il pattern da voi selezionato.
• Premere di nuovo il pulsante (5 per arrestare la
riproduzione del pattern.
• È possibile utilizzare i pulsanti (4 (TEMPO) y (più
lento) e t (più veloce) per regolare la velocità di
riproduzione del pattern ad uno dei 16 livelli.
Elenco della banca di brani Elenco dei pattern 7TONE
(1Elenco dei timbri
Diffusore
Display
Diffusore
8SONG BANK
2POWER 4VOLUME
9PATTERN
Apparecchiatura audio,
amplificatore, ecc.
• Premere il pulsante (TONE) o (PATTERN)
per uscire dalla schermata per il tempo.
Retro
Riproduzione di un brano della
banca di brani
(:
Spina mini stereo
Cavo di collegamento disponibile in commercio
• Non ascoltare con le cuffie ad un volume di uscita
troppo elevato per lunghi periodi di tempo. In tal
modo si crea il rischio di arrecare danni all’udito.
• Quando si collega un amplificatore per strumenti
musicali, impostare il volume della tastiera digitale
ad un livello basso ed utilizzare il comando di
volume dell’amplificatore per regolare al livello di
volume desiderato.
Terminale
DC 9.5V
1. Premere il pulsante (SONG BANK).
PHONES/OUTPUT
boSTART/STOP
(8Numero, +. –
bpMELODY ON/OFF bq SA-76, SA-78: PIANO, ORGAN
bnTEMPO yt
(3Pad (Grancassa, Rullante, Charleston chiuso, Tamburo grande, Tamburo piccolo)
1. Premere il pulsante (6 (MELODY ON/OFF).
Questa operazione disattiverà la parte della melodia
del brano della banca di brani.
“MELODY” scompare.
2. Premere il pulsante (5 (START/STOP).
In introduzione suonerà il conteggio e quindi si
avvierà la riproduzione del brano senza la parte della
melodia. È possibile eseguire la melodia sulla
tastiera (2.
(3 per produrre suoni.
3. Usare il cursore (VOLUME) per regolare
il livello del volume.
Uso dei timbri incorporati
1. Premere il pulsante (TONE).
3. Premere i tasti sulla tastiera (2 per
eseguire le note utilizzando il timbro
selezionato.
• È possibile selezionare i timbri 00 e 16 premendo
semplicemente il pulsante (7. Ogni pressione del
pulsante (7 commuta tra loro i timbri 00 e 16.
Esecuzione di un pattern di autoaccompagnamento
I pattern di auto-accompagnamento vi consentono di
scegliere tra numerosi differenti accompagnamenti di
sostegno che si adattano ad una varietà di generi
musicali.
1. Premere il pulsante (PATTERN).
Numero di timbro
2. Nell’elenco dei timbri della consolle (1 o
nell’elenco dei timbri riportato in questa
Guida dell’utilizzatore, ricercare il timbro
che si desidera e annotare il suo numero.
Usare i tasti numerici (8 (Numero, +. –) per
introdurre il numero di timbro.
• Per selezionare il timbro “03 ELEC PIANO 2”, ad
esempio, premere 0 e quindi 3.
• È possibile anche usare i pulsanti + (aumento) e –
(diminuzione) per cambiare il numero di timbro
visualizzato.
Notazione musicale
(mostra le note della
melodia)
Numero di brano
Questa indicazione prevede le questioni che presentano il
rischio di causa di morte o gravi lesioni fisiche, se il prodotto
viene messo in funzione in modo non corretto ignorando
questa indicazione.
* ATTENZIONE
Questa indicazione prevede le questioni che presentano il
rischio di causa di lesioni, come anche le questioni per le
quali c’è la probabilità del verificarsi di danni fisici solo se il
prodotto viene messo in funzione in modo non corretto
ignorando questa indicazione.
Esempi di simboli
’
Questo simbolo di triangolo (/) significa che
l’utilizzatore deve prestare attenzione. (L’esempio a
sinistra indica un’avvertenza di scossa elettrica.)
!
Questo cerchio con una linea che lo attraversa (-)
significa che l’azione indicata non deve essere
eseguita. Le indicazioni riportate all’interno o nelle
vicinanze di questo simbolo sono specificatamente
proibite. (L’esempio a sinistra indica che lo
smontaggio è proibito.)
$
Il punto nero (0) significa che deve essere eseguita
l’azione indicata. Le indicazioni riportate all’interno o
nelle vicinanze di questo simbolo rappresentano le
azioni specificatamente istruite che devono essere
eseguite. (L’esempio a sinistra indica che la spina di
alimentazione deve essere scollegata dalla presa
elettrica.)
Pile alcaline
Eseguire immediatamente i seguenti passi se il fluido
perso dalle pile alcaline viene a contatto con i vostri
occhi.
1. Non strofinare gli occhi! Sciacquarli con acqua.
2. Rivolgersi immediatamente al proprio medico.
Lasciando il fluido delle pile alcaline negli occhi, può
portare alla perdita della vista.
Numero di pattern
2. Nell’elenco dei pattern della consolle o
nell’elenco dei pattern riportato in questa
Guida dell’utilizzatore, ricercare il pattern
che si desidera e annotare il suo numero.
Usare i tasti numerici (8 (Numero, +. –) per
introdurre il numero di pattern.
• È possibile anche introdurre un numero di pattern
usando la stessa procedura come per
l’introduzione del numero di timbro.
2. Sulla lista della banca di brani , trovare il
brano che si desidera e annotare il suo
numero. Usare i tasti numerici (8 (Numero,
+. –) per introdurre il numero del brano.
• È possibile anche introdurre un numero di brano
usando la stessa procedura come per
l’introduzione del numero di timbro.
• Per impostare la riproduzione successiva di tutti i
brani della banca di brani, visualizare “AL”.
Visualizzare “AL” usando i pulsanti + e – per
scorrere fino ad esso, o premere qualsiasi tasto
numerico da 1 a 9 senza prima premere 0.
3. Premere il pulsante (5 (START/STOP) per
avviare la riproduzione del brano(i) della
banca di brani.
• Premere di nuovo il pulsante (5 per arrestare la
riproduzione del brano.
• È possibile utilizzare i pulsanti (4 (TEMPO) y (più
lento) e t (più veloce) per regolare la velocità di
riproduzione della banca di brani ad uno dei 16
livelli. Il procedimento per regolare la velocità
(tempo) è lo stesso come quello per i pattern
dell’auto-accompagnamento.
Premere il pulsante (TONE) o (SONG BANK)
per uscire dalla schermata per il tempo.
• Non è possibile regolare il tempo quando si
riproducono tutti i brani (AL).
+
• La tastiera (2 è disabilitata durante la riproduzione di
un brano della banca di brani con la parte della
melodia attivata.
• È possibile disattivare la parte della melodia solo
quando si riproduce un brano specifico della banca di
brani. Non è possibile disattivare la parte della
melodia quando si riproducono tutti i brani (AL).
Intonazione precisa (Intonazione)
1. Mantenere premuti i pulsanti (TONE) e
(PATTERN) contemporaneamente.
Valore di intonazione
(centesimi)
2. Usare i pulsanti + (aumentare) e
– (diminuire) (8 per regolare l’intonazione
al valore che si desidera.
• È possibile regolare l’intonazione entro una
gamma da –99 a +99 centesimi (100 centesimi =
1 semitono).
• Dopo un breve momento, la visualizzazione uscirà
dalla schermata di intonazione.
Impostazioni di default iniziali
Ogni volta che si accende la tastiera digitale, il numero
di timbro, il numero di brano e tutte le altre impostazioni,
ritornano ai loro valori di default iniziali. Nessuna delle
impostazioni effettuate l’ultima volta che avete usato la
tastiera digitale viene salvata.
* AVVERTENZA
Fumo, odore strano, surriscaldamento
L’uso continuato del prodotto o del trasformatore CA
mentre esso sta emmettendo fumo, un odore strano o
calore, crea il rischio di incendio e scossa elettrica.
Adottare immediatamente le seguenti misure.
1. Spegnere l’alimentazione.
2. Se si sta utilizzando l’alimentatore CA, scollegarlo
dalla presa di corrente domestica.
3. Contattare il vostro rivenditore o un centro di
assistenza CASIO autorizzato.
� L’uso errato dell’alimentatore CA crea il rischio di
incendio e scossa elettrica. Assicurarsi sempre di
osservare le seguenti precauzioni.
• Assicurarsi di utilizzare esclusivamente
l’alimentatore CA specificato per questo
prodotto.
• Usare esclusivamente una sorgente di
alimentazione il cui voltaggio è compreso nella
gamma contrassegnata sull’alimentatore CA.
• Non sovraccaricare le prese elettriche e i cavi di
estensione.
• Non collocare mai oggetti pesanti sul cavo o
sottoporlo al calore.
• Non tentare mai di modificare il cavo o sottoporlo
a piegature eccessive.
• Non attorcigliare o stirare il cavo.
• Se il cavo elettrico o la spina dovessero risultare
danneggiati, contattare il vostro rivenditore o un
centro di assistenza CASIO autorizzato.
� Non toccare mai l’alimentatore CA con le mani
bagnate. In tal modo si crea il rischio di scossa
elettrica.
� Usare l’alimentatore CA dove non possa ricevere
schizzi di liquidi*. I liquidi creano il rischio di incendio
e scossa elettrica.
� Prima di uscire, assicurarsi di scollegare il
trasformatore CA dalla presa di corrente a muro e
riporlo in un luogo lontano da animali e animali
domestici. Un animale o animale domestico
masticando il cavo di alimentazione può causare
cortocircuito, provocando il rischio di incendio.
� Non toccare il trasformatore CA durante temporali
con fulmini. In tal modo si crea il rischio di scossa
elettrica.
�Non viene emesso nessun suono quando si
premono i tasti della tastiera.
• Controllare per acccertarsi che le pile siano installate
o che l’alimentatore CA sia collegato correttamente.
(Vedere “Alimentazione”.)
• Scollegare la spina dalla presa jack (9 (PHONES/
OUTPUT) se ne è collegata una.
• La tastiera (2 viene disabilitata durante la
riproduzione di un brano della banca di brani con la
parte della melodia attivata. (Vedere “Riproduzione di
un brano della banca di brani”.)
• Questa tastiera digitale è in grado di riprodurre una
polifonia di 8 note. Nessun’altro suono verrà emesso
dopo l’ottava nota.
�Il funzionamento di riproduzione del suono
e del display non sono normali.
L’alimentazione delle pile potrebbe essere debole.
Vedere “Alimentazione”.
Tastiera
: 44 tasti di dimensioni mini, 3,5 ottave
Polifonia
: massimo 8 note
Timbri
: 100
Pad
:5
Pattern
: 50
Banca di brani
: 10 brani; disattivazione melodia
Intonazione
: A4 = 440 Hz ±99 cent
Diffusori
: I 8 cm × 2 (uscita: 0,8 W + 0,8 W)
Presa alimentazione : 9,5 V CC
Presa jack cuffie/uscita:
Presa mini stereo (L’uscita è monofonica.)
Impedenza di uscita: 82 :
Tensione di uscita: 1,2 V (RMS) massimo
Alimentazione
: 2 modi
• Pile: 6 pile formato AA allo zinco-carbone o pile alcaline
Durata delle pile: Circa 6 ore di funzionamento continuo
con pile allo zinco-carbone
• Alimentatore CA: AD-E95100L
• Spegnimento automatico:
Circa 6 minuti dopo l’ultima operazione con i tasti
Consumo
Dimensioni
Peso
: 9,5 V = 3,8 W
: 60,4 × 21,1 × 5,7 cm
: Circa 1,4 kg (senza pile)
• Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a
modifiche senza preavviso.
• È possibile avere informazioni sugli accessori separati
per questo prodotto dal catalogo della tastiera CASIO
disponibile dal vostro rivenditore, e dal sito web
CASIO al seguente URL.
http://world.casio.com/
Liquidi o materiali estranei (come ad esempio pezzi di
metallo, matite, ecc.) penetrando nel prodotto creano
il rischio di incedio e scossa elettrica. Adottare
immediatamente le seguenti misure.
1. Spegnere l’alimentazione.
2. Se si sta utilizzando l’alimentatore CA, scollegarlo
dalla presa di corrente domestica.
3. Contattare il vostro rivenditore o un centro di
assistenza CASIO autorizzato.
Spostamento del prodotto
%
+
+
"
+
+
L’uso continuato di questo prodotto dopo che è stato
danneggiato in seguito a cadute, o sottoposto a forti
urti, crea il rischio di incendio e scossa elettrica.
Adottare immediatamente le seguenti misure.
1. Spegnere l’alimentazione.
2. Se si sta utilizzando l’alimentatore CA, scollegarlo
dalla presa di corrente domestica.
3. Contattare il vostro rivenditore o un centro di
assistenza CASIO autorizzato.
!
-
-
Collocazione
Evitare di porre il prodotto su un appoggio instabile, su
una superficie irregolare, o in qualsiasi altra
collocazione instabile. Una collocazione instabile può
causare il rovesciamento del prodotto, creando il
rischio di lesioni fisiche.
-
*ATTENZIONE
Alimentatore CA
-
Non incenerire il prodotto.
� L’uso errato dell’alimentatore CA crea il rischio di
incendio e scossa elettrica. Assicurarsi sempre di
osservare le seguenti precauzioni.
• Non posizionare il cavo elettrico vicino ad una
stufa o altre fonti di calore.
• Non tirare mai il cavo quando lo si scollega dalla
presa di corrente. Afferrare sempre l’alimentatore
CA quando lo si scollega.
• Inserire l’alimentatore CA fino in fondo nella presa
di corrente domestica.
• Scollegare dalla presa di corrente a muro prima di
partire per un viaggio o assentarsi per un lungo
periodo di tempo.
• Per prevenire l’accumulo di polvere nell’area tra i
poli della spina elettrica, scollegarla dalla presa di
corrente ed usare un panno asciutto o un
aspirapolvere per rimuovere la polvere almeno
una volta all’anno.
• Non usare mai detergente per pulire il cavo di
alimentazione, specialmente le parti della spina e
della presa jack.
$
Prima di pulire il prodotto, scollegare sempre
anticipatamente l’alimentatore CA dalla presa di
correte domestica. Lasciando l’alimentatore CA
collegato, si crea il rischio di danni all’alimentatore CA,
incendio e scossa elettrica.
$
Pile
L’uso errato delle pile può causare perdite, avendo
come risultato danni agli oggetti vicini, o esplosione,
creando il rischio di incendio e lesioni fisiche.
Assicurarsi sempre di osservare le seguenti
precauzioni.
• Usare esclusivamente le pile specificate per l’uso
con questo prodotto.
• Rimuovere le pile dal prodotto se non si ha in
programma di utilizzarlo per un lungo periodo di
tempo.
Collocazione
Buste di plastica
Non mettere mai la busta di plastica di imballaggio del
prodotto sulla vostra testa o nella bocca. In tal modo
si crea il rischio di soffocamento.
Particolare attenzione riguardo questa precauzione è
richiesta dove sono presenti bambini piccoli.
Prima di spostare il prodotto, scollegare sempre
l’alimentatore CA dalla presa di corrente domestica e
scollegare tutti gli altri cavi e fili di collegamento.
Lasciando i fili collegati si crea il rischio di danni ai fili,
incendio e scossa elettrica.
Pulizia
Cadute e urti
+
Evitare i seguenti luoghi per questo prodotto. Tali
luoghi creano il rischio di incendio e scossa elettrica.
• Aree soggette ad elevata umidità o grande quantità
di polvere.
• In aree per la preparazione di cibi, o altre aree
soggette a fumi oleosi.
• Nelle vicinanze di apparecchi di condizionamento
dell’aria, su un tappeto riscaldante, in aree esposte
alla luce solare diretta, all’interno di un veicolo
parcheggiato sotto il sole, o in qualsiasi altra area
che espone il prodotto ad alte temperature.
-
Schermo del display
• Non spingere mai sul pannello LCD dello schermo
del display o sottoporlo a forti urti. In tal modo si può
causare l’incrinatura del vetro del pannello LCD,
creando il rischio di lesioni fisiche.
• Se il pannello LCD dovesse incrinarsi o rompersi,
non toccare mai il liquido contenuto all’interno del
pannello. Il liquido del pannello LCD può causare
irritazioni della pelle.
• Se il liquido del pannello LCD dovesse venire a
contatto con la bocca, lavare immediatamente la
bocca con acqua e rivolgersi al proprio medico.
• Se il liquido del pannello LCD dovesse penetrare
negli occhi o sulla pelle, sciacquare con acqua pulita
per almento 15 minuti, e quindi rivolgersi ad un
medico.
-
Volume del suono
Non ascoltare la musica ad un volume troppo elevato
per lunghi periodi di tempo. Particolare attenzione
riguardo questa precauzione è richiesta quando si
utilizzano le cuffie. Impostazioni di volume elevato
possono danneggiare il vostro udito.
-
* Acqua, bevande per lo sport, acqua marina, urina di
animali o animali domestici, ecc.
-
Riferimento
Risoluzione dei problemi
Tenere lontano dai liquidi* e oggetti estranei
Non provare mai a smontare questo prodotto o a
modificarlo in qualsiasi maniera. In tal modo si crea il
rischio di scossa elettrica, ustioni o altre lesioni fisiche.
Incaricare di tutte le ispezioni interne, regolazione e
manutenzione, il vostro rivenditore o un centro di
assistenza CASIO autorizzato.
Pile
L’uso errato delle pile può causare perdite, avendo
come risultato danni agli oggetti vicini, o esplosione,
creando il rischio di incendio e lesioni fisiche.
Assicurarsi sempre di osservare le seguenti
precauzioni.
• Non tentare mai di smontare le pile o
cortocircuitarle.
• Non esporre mai le pile al calore o smaltirle per
incenerimento.
• Non usare mai pile vecchie e pile nuove insieme.
• Non mischiare mai le pile di tipi differenti.
• Non caricare le pile.
• Assicurarsi che i terminali positivo + e negativo delle pile siano orientati correttamente.
Precauzioni riguardanti la sicurezza
Smontaggio e modifica
Alimentatore CA
Non gettare mai il prodotto nel fuoco.
In tal caso si può causare la sua esplosione, creando il
rischio di incendio e lesioni fisiche.
Caratteristiche tecniche
SA-77: PIANO, HARMONIUM/ORGAN
1. Usare l’interruttore (POWER) per
2. Provare ad utilizzare la tastiera (2 e i pad
* AVVERTENZA
Per disattivare la parte della melodia di un
brano della banca di brani e suonare assieme
sulla tastiera
(9Presa jack
accendere.
Questo simbolo indica informazioni che, se ignorate o
applicate in modo non corretto, creano il pericolo di morte o
gravi lesioni fisiche.
* PERICOLO
Valore del tempo
Esecuzione di qualche brano sulla
tastiera digitale
* PERICOLO
Guida generale
3. Premere il pulsante (5 (START/STOP) per
a
(2Tastiera
Prima di usare lo strumento, assicurarsi di leggere
attentamente per intero le istruzioni contenute in questo
manuale.
Cuffie disponibili in commercio
È possibile utilizzare sei pile di formato AA per
alimentare il prodotto.
• Utilizzare pile alcaline o allo zinco-carbone.
Non utilizzare mai pile Oxyride o qualsiasi altro tipo di
pile a base di nichel.
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
Inserire le pile.
Premendo qui,
slittare nella
direzione
indicata dalla
freccia.
Terminale 9,5 V DC
Uso delle pile
Questo marchio vale soltanto nei paesi dell’UE.
Aprire il coperchio
dello scomparto pile.
Predisporre una presa di corrente domestica o pile.
• Assicurarsi di attenersi alle “Precauzioni
riguardanti la sicurezza” riportate in questo
manuale. L’uso non corretto di questo prodotto
comporta il rischio di scossa elettrica e incendio.
• Accertarsi sempre che la tastiera digitale sia
spenta prima di collegare o scollegare
l’alimentatore CA, o prima di inserire o rimuovere
le pile.
Informazioni importanti per i genitori!
Ai genitori si raccomanda di notare le seguenti informazioni importanti prima di permettere ai bambini di utilizzare
questo prodotto.
• Prima di usare l’alimentatore AD-E95100L per alimentare l’unità, accertarsi innanzitutto di controllare che
l’alimentatore CA non sia danneggiato. Controllare attentamente che il cavo di alimentazione non sia rotto, tagliato,
non abbia i conduttori esposti e non presenti altri seri danni. Non lasciare mai che i bambini usino un alimentatore
CA seriamente danneggiato.
• Non tentare mai di ricaricare le pile.
• Non usare pile ricaricabili.
• Non mischiare mai le pile di tipi differenti.
• Non usare mai pile vecchie e pile nuove insieme.
• Usare le pile raccomandate o di tipo equivalente.
• Accertarsi sempre che i poli positivo (+) e negativo (–) delle pile siano orientati correttamente come indicato
all’interno dello scomparto pile.
• Sostituire le pile il più presto possibile ai primi segni di scaricamento.
• Non cortocircuitare i terminali delle pile.
• Il prodotto non è idoneo all’uso da parte dei bambini di età inferiore ai 3 anni.
• Usare esclusivamente l’alimentatore CASIO AD-E95100L.
• Accertarsi di scollegare l’alimentatore CA prima di pulire il prodotto.
Precauzioni riguardanti la sicurezza
Riferimento
Elenco dei timbri
Avvertenze per l’uso
Assicurarsi di leggere e osservare le seguenti avvertenze per
l’uso.
�Collocazione
Evitare i seguenti luoghi per questo prodotto.
• Luoghi esposti alla luce solare diretta e ad elevata umidità
• Luoghi soggetti a temperature estremamente basse o alte
• Vicino ad una radio, televisore, videoregistratore o
sintonizzatore
Gli apparecchi riportati sopra non causeranno
malfunzionamento di questo prodotto, tuttavia il prodotto potrà
causare interferenze nell’audio o nel video di un apparecchio
posto nelle vicinanze.
�Manutenzione dell’utente
• Non usare mai benzina, alcool, solventi o altre sostanze
chimiche per pulire il prodotto.
• Per pulire il prodotto o la sua tastiera, strofinare con un panno
morbido inumidito in una soluzione debole di acqua e
detergente neutro. Strizzare bene il panno per eliminare tutto il
liquido in eccesso prima di passarlo sul prodotto.
�Accessori in dotazione e opzionali
Usare esclusivamente gli accessori specificati per l’uso con
questo prodotto. L’uso di accessori non autorizzati comporta il
rischio di incendio, scossa elettrica e lesioni fisiche.
�Precauzioni d’uso dell’alimentatore CA
• Usare una presa di corrente che sia facilmente accessibile in
modo da poter scollegare l’alimentatore CA se si verifica un
malfunzionamento o ogniqualvolta sia necessario.
• L’alimentatore CA è destinato esclusivamente per l’uso in
interni. Non utilizzarlo dove potrebbe essere esposto a schizzi
d’acqua o umidità. Non collocare nessun contenitore, come ad
esempio un vaso da fiori, contenente liquidi sull’alimentatore
CA.
• Conservare l’alimentatore CA in un luogo asciutto.
• Utilizzare l’alimentatore CA in un’area aperta e ben ventilata.
• Non coprire mai l’alimentatore CA con un giornale, una tovaglia,
una tenda, o qualsiasi altro oggetto simile.
• Scollegare l’alimentatore CA dalla presa di corrente se non si ha
in programma di utilizzare il prodotto per un lungo periodo di
tempo.
• Non provare mai a riparare l’alimentatore CA o a modificarlo in
qualsiasi maniera.
• Ambiente di funzionamento dell’alimentatore CA
Temperatura: da 0 a 40°C
Umidità: da 10% a 90% RH
• Polarità di uscita: &
�Linee di saldatura
Le linee potrebbero essere visibili all’esterno del prodotto. Sono
presenti “linee di saldatura” risultanti dal processo di formatura
plastica. Esse non sono delle incrinature o graffi.
�Uso rispettoso dello strumento musicale
Fare sempre attenzione alle altre persone intorno a voi
ogniqualvolta si usa questo prodotto. Prestare attenzione
specialmente quando si suona a tarda notte per mantenere il
volume ai livelli che non disturbino le altre persone. Le altre
misure che si possono adottare quando si suona a tarda notte,
sono quelle di chiudere le finestre e l’uso delle cuffie.
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
PIANO
GRAND PIANO
BRIGHT PIANO
ELEC.PIANO 1
ELEC.PIANO 2
HARPSICHORD
CLAVI
CELESTA
GLOCKENSPIEL
VIBRAPHONE
MARIMBA
XYLOPHONE
TUBULAR BELL
ORGAN
DRAWBAR ORGAN
PERC.ORGAN
ROCK ORGAN
CHURCH ORGAN
(SA-76, SA-78)
REED ORGAN
(SA-77) HARMONIUM
ACCORDION
HARMONICA
BANDONEON
GUITAR
NYLON STR.GUITAR
STEEL STR.GUITAR
JAZZ GUITAR
CLEAN GUITAR
MUTE GUITAR
OVERDRIVE GT
DISTORTION GT
GT HARMONICS
BASS
ACOUSTIC BASS
FINGERED BASS
PICKED BASS
FRETLESS BASS
SLAP BASS
SYNTH-BASS 1
SYNTH-BASS 2
STRINGS
VIOLIN
CELLO
CONTRABASS
PIZZICATO STRINGS
HARP
STRING ENSEMBLE
SLOW STRINGS
CHOIR AAHS
VOICE DOO
SYNTH-VOICE
ORCHESTRA HIT
BRASS
TRUMPET
TROMBONE
TUBA
MUTE TRUMPET
FRENCH HORN
Elenco dei pattern
51 BRASS
52 SYNTH-BRASS 1
53 SYNTH-BRASS 2
REED
54 SOPRANO SAX
55 ALTO SAX
56 TENOR SAX
57 BARITONE SAX
58 OBOE
59 ENGLISH HORN
60 BASSOON
61 CLARINET
62 PICCOLO
63 FLUTE
64 RECORDER
65 PAN FLUTE
66 WHISTLE
67 OCARINA
SYNTH
68 SQUARE LEAD
69 SAW LEAD
70 CALLIOPE
71 VOICE LEAD
72 BASS+LEAD
73 WARM PAD
74 SPACE CHOIR
75 BOWED GLASS
76 METAL PAD
77 RAIN DROP
78 SOUND TRACK
79 ATMOSPHERE
80 BRIGHTNESS
ETHNIC
81 SITAR
82 BANJO
83 KOTO
84 THUMB PIANO
85 SANTUR
86 FIDDLE
87 SHANAI
PERCUSSION
88 STEEL DRUMS
89 WOOD BLOCK
90 TAIKO
91 MELODIC TOM
92 SYNTH-DRUM
93 SEASHORE
94 BIRD
95 TELEPHONE
96 HELICOPTER
97 TRAIN
98 LASER GUN
99 GUNSHOT
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
POPS
STRAIGHT 8 BEAT
8 BEAT POP
MELLOW 8 BEAT
60’S 8 BEAT
16 BEAT 1
16 BEAT 2
POP BALLAD
DANCE
TRANCE
MODERN DANCE
DISCO SOUL
ROCK/JAZZ
STRAIGHT ROCK
BLUES
SLOW ROCK
MIDDLE BIG BAND
JAZZ WALTZ
EUROPEAN
WALTZ
TANGO
MARCH 1
MARCH 2
LATIN
BOSSA NOVA
BEGUINE
SAMBA
CHA-CHA-CHA
MERENGUE
SALSA
REGGAE
CUMBIA
REGGAETON
(SA-76, SA-78) WORLD I
(SA-77) WORLD
BLUEGRASS
PASODOBLE
ADANI
BALADI
MUS
KRONCONG
DANGDUT
(SA-76, SA-78) WORLD II
(SA-77) INDIAN
BHANGRA
DADRA
KEHARWA
TEEN TAAL 1
TEEN TAAL 2
FREE SESSION
STRAIGHT ROCK
SHUFFLE ROCK
16 BEAT 2
TECHNO POP
NEW ORLNS R&R
SKA
MT-40 RIDDIM
REGGAETON
BAROQUE
INDIAN POP
E
PDF割付_i.indd
1
2014/08/20
14:21:32
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement