LG LX-U551D Instrukcja obsługi

LG LX-U551D Instrukcja obsługi
LGEPL_LX-W551/W251/U551/U251_POL_108B
MIKRO-WIE?A
HI-FI
Podr?cznik u?ytkownika
MODELE: LX-U551 (LX-U551A/D/X, LXS-U551)
LX-U251 (LX-U251A/D/X, LXS-U251)
LX-W551 (LX-W551A/D/X, LXS-W551)
LX-W251 (LX-W251A/D/X, LXS-W251)
Przed
przyst?pieniem do u?ytkowania prosimy o dokładne
zapoznanie si? z tym podr?cznikiem.
Nale?y go zachowa? w celu skorzystania z niego w
przyszło?ci.
Konstrukcja urz?dzenia oraz jego specyfikacje
zmianie bez wcze?niejszego powiadamiania.
CD-R/RW
mog? ulec
UWAGA
UWAGA
jest, aby wi?kszo?? urz?dze? była
podł?czona do osobnego obwodu;
To
UWAGA: NINIEJSZE INSTRUKCJE SERWISOWE PRZEZNACZONE
DO
U?YTKU
S?
PRZEZ
PRZESZKOLONY PERSONEL
SERWISU.
JE?ELI
NIE
JESTE?
ODPOWIEDNIO
PRZESZKOLONY, ABY
UNIKN?? PORA?ENIA PR?DEM, NIE
PROBUJ WYKONYWA? ?ADNYCH PRAC
SERWISOWYCH, INNYCH NI? TE
OPISANE W INSTRUKCJI OBSŁUGI.
Uwaga: Urz?dzenie nie mo?e by?
wystawiane na działanie wody
(kapi?cej lub rozpryskiwanej) oraz nie
wolno na nim ustawia? ?adnych
obiektow wypełnionych płynami np.
wazonow.
UWAGA:
Urz?dzenie
zawiera
pojedynczego gniazdka, ktore jest
przeznaczone tylko dla danego urz?dzenia i nie
ma dodatkowych wyj?? lub odgał?zie?.
Sprawd? stron? z danymi technicznymi. znajduj?c? si? w tej instrukcji obsługi.
Nie przeci??aj gniazdek. Przeci??one, poluzowane lub uszkodzone gniazdka,
przedłu?acze, przepalone kable, uszkodzone
lub p?kni?te izolacje przewodu s? niebezpieczne.
Ka?dy z tych stanow mo?e spowodowa?
pora?enie pr?dem lub po?ar. Od czasu do czasu
nale?y sprawdza? kabel urz?dzenia i je?eli
wykazuje on oznaki uszkodzenia lub zepsucia,
odł?cz go i przerwij u?ywanie urz?dzenia,
nast?pnie wymie? kabel na dokładnie taki sam
w
jest,
Chro? kabel
przed fizycznym i mechanicznym
uszkodzeniem, takim jak skr?cenie, zap?tlenie,
?ci?ni?cie, zgniecenie w drzwiach lub nadepni?cie.
Zwro? szczegoln? uwag? na wtyczki, gniazdka
oraz miejsce gdzie kabel wychodzi z urz?dzenia.
Niniejsze urz±dzenia zosta≥o wyprodukowane w sposUb zapewniaj±cy jego
zgodno∂E z wymogami dotycz±cymi
zak≥UceO radiowych, okre∂lonymi w
nastIpuj±cych Dyrektywach EEC:
system
Aby wła?ciwie u?ywa? produkt,
prosimy dokładnie przeczyta? i
zachowa? na przyszło?? instrukcj?
obsługi. Je?eli urz?dzeni wymaga
naprawy, prosimy skontaktowa? si? z
autoryzowanym centrum serwisowym.
U?ywanie urz?dze? steruj?cych lub
nastawczych lub wykonywanie czynno?ci innych ni? opisane w instrukcji
mo?e narazi? u?ytkownika na
działanie niebezpiecznego
promieniowania.
Aby unikn?? bezpo?redniego
nara?enia si? na promieniowanie
lasera, nie wolno probowa? otwiera?
obudowy. Po otwarciu widoczny
promie? lasera. NIE WOLNO PATRZY?
W KIERUNKU PROMIENIA.
Nie wolno instalowa?
urz?dzenia w zamkni?tej przestrzeni
takiej jak połka na ksi??ki lub podobnej.
do
autoryzowanym serwisie.
laserowy.
OSTRZE?ENIE:
kabla zasilania
Zalecane
RYZYKO PORA?ENIA
PR?DEM ELEKTRYCZNYM
NIE OTWIERA?
WYŁ?CZNIE
dotycz?ca
89/336/EEC, 93/68/EEC i 73/23/EEC.
Utylizacja starych urz?dze?
1.
2.
3.
Kiedy do produktu doł?czony jest
niniejszy przekre?lony symbol kołowego
pojemnika na ?mieci, oznacza to, ?e produkt jest obj?ty dyrektyw? 2002/96/EC.
Wszystkie elektryczne i elektroniczne
produkty powinny by? utylizowane niezale?nie od odpadow miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc
składowania wskazanych przez rz?d
lub miejscowe władze.
Wła?ciwy sposob utylizacji starego
urz?dzenia pomo?e zapobiec potencjalnie negatywnemu wpływowi na zdrowie
i ?rodowisko.
4.
Aby uzyska? wi?cej informacji o
sposobach utylizacji starych urz?dze?,
nale?y skontaktowa? si? z władzami
lokalnymi, przedsi?biorstwem zajmuj?cym
si? utylizacj? odpadow lub sklepem, w
ktorym produkt został kupiony.
Oznaczenie to odnosi
si? tylko
do modeli LX-U551/U251.
2
Spis
tre?ci
1WPROWADZENIE................4-6
Odtwarzaniekaset.................13
Symbole zastosowane w niniejszej
InstrukcjiObsługi...................4
Uwagidotycz?cekaset...............4
Uwagidotycz?cedyskow.............4
Post?powaniezpłytam...........4
Przechowywaniepłyt.............4
Czyszczeniepłyt................4
.5
Panelprzedni/paneltylny.
Odtwarzanie...................13
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.13
Zatrzymanie odtwarzania
.13
Zerowanielicznikata?my
Szybkie przewijanie do tyłu lub do
przodu.......................13
Nagrywanienata?mie..............13
.13
Ustawieniapodstawowe
Nagrywanie....................13
Nagrywanie zsynchronizowane z
.
.
Pilot.............................6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
odtwarzaczaCD................13
.6
Monta?bateriiwpilocie.
Zasi?gpilota....................6
.
.
.
OdtwarzaniedyskowCD
.
.
.
.
.
.
.
.
.14-15
.
Odtwarzanie...................14
Pauza
.14
podczas odtwarzania
.14
Zatrzymanie odtwarzania
Pomijanie?cie?ki...............14
Wyszukiwanie?cie?ki............14
2Monta?.........................7
Podł?czeniagło?nikow............7
Podł?czenieanteny................7
Urz?dzeniadodatkowe...............7
.
Sprawdzanie informacji
.
.
.
.
Gniazdos≥uchawkowe.............8
Wyciszenie(MUTE)..............8
.8
Regulacjajako?cid?wi?ku.
.
.
.
.
.
.
.
.
SURROUND....................8
System XDSS (Extreme Dynamic
SoundSystem).................9
Wł?czanie / wył?czanie funkcji OAO
(Orientation Acoustic Optimizer
.8
Akustyczny optymalizator orientacji)
OptymalizacjaMP3...............8
--
.
o
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Funkcja
4
USB
(tylko
model
MP3
pliku
Odtwarzanie programowane
Informacje o plikach MP3/WMA
.8
napi?cia pracy (OPCJA)
Regulacjeaudio....................8
Regulacjagło?no?ci.............8
.
.
Powtarzanie...................14
3U?YTKOWANIE................8-16
Ustawienie
.
.
.
.14
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.15
.15
.16
LX-U551/U251)
Konserwacja i obsługa serwisowa .17-18
.17
Transportowanie urz?dzenia
.17
Utrzymywanie urz?dzenia w czysto?ci
Obsługaserwisowa................17
.18
Wykrywanie i usuwanie usterek
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5INFORMACJEOGOLNE.............19
Specyfikacjetechniczne.............19
PRZYCIEMNIANIE...............8
Wybor funkcji
działania
automatycznego
.
.9
UstawienieZEGARA.................9
Wykorzystywanie funkcji
SLEEP
.
.
.
.
.
.
.
.9
Timer...........................10
FunkcjaRDS--OPCJA..............11
SystemRDS...................11
.11
DostrajaniesygnałuRDS.
Opcje wy?wietlania sygnałow RDS .11
Wyszukiwanie programu według PTY .11
.12
Ustawianiestacjiradiowych.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Słuchanieradio...................12
3
1.WPROWADZENIE
Aby zapewni? prawidłowe u?ytkowanie tego
produktu nale?y dokładnie przeczyta? niniejsz?
instrukcj? obsługi i zachowa? j? do wykorzystania w przyszło?ci.
Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotycz?ce
obsługi i konserwacji tego odtwarzacza płyt CD.
Je?li urz?dzenie wymaga pomocy serwisowej
nale?y skontaktowa? si? z najbli?szym autoryzowanym punktem serwisowym (patrz Rozdział
4
Konserwacja i obsługa serwisowa).
--
Uwagi
Uwagi dotycz?ce
dotycz?ce dyskow
dyskow
Post?powanie z płytam
Nie nale?y dotyka? tej strony płyty, na ktorej
zapisane s? dane. Płyt? nale?y chwyta? za
kraw?dzie w taki sposob, aby nie dotyka? palcami powierzchni dysku. Do płyt nie wolno przykleja? nalepek ani etykiet. Nigdy nie wolno nalepia? na płycie papieru ani ta?my samoprzylepnej.
--
w
Symbole zastosowane w
niniejszej Instrukcji Obsługi
Obsługi
Ten
symbol jest symbolem ostrzegawczym przed mo?liwymi uszkodzeniami
urz?dzenia b?d? innego sprz?tu.
Ten symbol jest symbolem wskazuj?cym
na dodatkowe funkcje.
Uwagi
Uwagi dotycz?ce
dotycz?ce
kaset
Zabezpieczenie przed nagrywaniem
Wyłamanie j?zyczka(-ow) w kasecie (przy
pomocy niewielkiego ?rubokr?ta) chroni kaset?
przed przypadkowym skasowaniem nagrania.
Strona A
J?zyczek
dla
strony A
Przechowywanie płyt
Po odtworzeniu nale?y umie?ci? płyt? w odpowiednim pudełku. Nie wolno wystawia? płyt na
bezpo?rednie działanie promieni słonecznych
ani ?rodeł ciepła; nie wolno rownie? nara?a?
płyt na bezpo?rednie działanie promieni
słonecznych w zaparkowanym samochodzie.
Czyszczenie płyt
Po zako?czeniu odtwarzania
nale?y umie?ci?
płyt? w opakowaniu. Nie wolno pozostawia?
płyt w miejscach silnie nasłonecznionych,
przegrzanych. Dotyczy to rownie? samochodow,
w ktorych podczas parkowania w miejscach
nasłonecznionych nast?pi? mo?e znaczny
wzrost
J?zyczek
dla
temperatury.
strony B
Aby umo?liwi? ponownie nagrywanie na kasecie,
nale?y przykry? ta?m? samoprzylepn? wgł?bienie po wyłamanym j?zyczkiem.
Nie wolno
Ta?ma
samoprzylepna.
Ta?ma ochronna
Przed uruchomieniem
ta?m? ochronn?
z
Ta?ma ochronna
4
urz?dzenia, prosz? zdj??
kieszeni kasety.
u?ywa? silnych rozpuszczalnikow, np.
alkoholi, benzyny, rozcie?czalnikow, dost?pnych
w handlu ?rodkow czyszcz?cych ani ?rodkow
antystatycznych w rozpylaczu, przeznaczonych
do czyszczenia dawnych winylowych płyt
gramofonowych.
Panel
przedni/panel tylny
WPROADZENI
1
15
2
3
4
20
5
14
6
AUX
13
7
16
19
12
8
LL
18
11
RR
9
10
1.
KIESZE? KASETY
2.
TA?MA OCHRONNA
17
8.
?
(Przed uruchomieniem urz?dzenia, prosz?
zdj?? ta?m? ochronn?.)
3.
WY?WIETLACZ
4.
Przycisk zasilania POWER ( )
Przycisk FUNCTION SELECT
[TUNER, CD/MP3, AUX (tylko modele
LX-W551 oraz LX-W251), USB (tylko modele
LX-U551 oraz LX-U251) TAPE]
Przycisk nastawiania wst?pnego [PRESET
(-/+)] (TUNER)
5.
6.
RDS
Przycisk
Przycisk
SET
:
OPCJA
(CLOCK/ TIMER)
Przycisk CD PAUSE (CD[])
Przycisk COUNTER RESET
(COUNT.RESET)
Przycisk MODE/RIF
Przycisk trybu odtwarzania (PLAY MODE)
Przycisk CD SYNC.
Gniazdo USB (tylko modele LX-U551 oraz
LX-U251)
?
?
?
?
?
9.
?
?
Przycisk
odtwarzania do
tyłu (b) (TA?MA):
OPCJA
?
?
?
?
?
7.
?
?
?
?
Przycisk odtwarzania (PLAY) (B) (TA?MA / CD)
Przycisk strojenia [TUNING (-/+)]
Przycisk pomijania / przeszukiwania płyty
CD [CD SKIP/SEARCH (. bb/BB >)]
Przycisk szybkiego przewijania do tyłu / do
przodu (. bb/BB >)
Pokr?tło regulacji siły głosu
(VOLUME CONTROL)
Przycisk TIMER
Przycisk CLOCK
Przycisk MP3 OPT.
10. Gniazdo
11.
12.
13.
słuchawek(
):
3.5mm
Przycisk zatrzymania [STOP(x)/CLEAR]
Pokrywa odtwarzacza CD
Przycisk XDSS
Przycisk OAO (Orientation Acoustic Optimizer
Akustyczny optymalizator orientacji)
Przycisk otwierania / zamykania kieszeni CD
(Z OPEN/CLOSE)
Czujnik sygnału zdalnego sterowania
?
?
-
?
14.
15.
16.
Przycisk Z PUSH EJECT -DECK
Przeł?cznik wyboru napi?cia zasilaj?cego:
OPCJA
17. Przewod
18.
19.
20.
zasilaj?cy
Wyprowadzenia GŁO?NIKOW
Gniazdo wej?cia dodatkowego
Wyprowadzenia ANTENY
AUXILIARY
5
Pilot
(tylko
modele LX-U551
Przycisk USB
oraz LX-U251)
Przycisk
DIMMER
Przycisk
MUTE
DIMMER
Przycisk
POWER
USB
PRESET
Przycisk
Przycisk
(
/
)
Przycisk
FUNCTION
VOLUME CONTROL
(
/
)
FUNCTION
Przycisk CD FUNCTION
Przycisk PLAY/PAUSE (B/[])
Przycisk CD STOP(x)
Przycisk CD SKIP/SEARCH
(. bb/BB >)
Przycisk TUN.(-/+)
Przycisk REPEAT
Przycisk D.SKIP
(tylko modele LX-U551 oraz LX-U251)
Przycisk EQUALIZER PATTERN
(EQ PATT.)
Przycisk XDSS
Przycisk SURROUND (SURR.)
Przycisk OAO (Orientation Acoustic
Optimizer Akustyczny optymalizator
orientacji)
TUN.-
Przycisk
SLEEP
Przycisk
PROGRAM/MEMO
TUN.+
?
?
Przycisk TAPE FUNCTION
Przycisk odtwarzania / pauzy przy
odtwarzaniu (z/[])
Przycisk BACKWARD PLAY(b) :
D.SKIP
?
?
?
?
?
OPCJA
?
?
?
INFO
?
?
?
?
?
Przycisk wy?wietlania informacji
pliku MP3 (MP3 INFO)
-
Przycisk
Monta? baterii
AAA AAA
w
pilocie
Zasi?g pilota
Nale?y otworzy? klapk? znajduj?c? si? w tylnej ?ciance
pilota i wło?y? dwie baterie
R03 (AAA), pami?taj?c o
ustawieniu biegunow baterii
SkierowaE
z
oznaczeniami
i.
Ostrze?enie: Nie
nale?y stosowa? dwoch
baterii odmiennych pod wzgl?dem typu (standardowe, alkaliczne, itd.). Nie nale?y rownie? montowa? w pilocie jednej nowej i jednej u?ywanej
6
do
do
o
NUMBER
zgodnie
baterii.
Przycisk FORWARD PLAY (B)
Przycisk TAPE STOP (x)
Przycisk szybkiego przewijania
przodu (BB)
Przycisk szybkiego przewijania
tyłu (bb)
pilota na czujnik zdalnego sterowania
nacisn±E przyciski.
Odleg≥o∂E: Oko≥o 23 stUp (7 m) od przedniej
czI∂ci pilota
K±t: Oko≥o 30° na lewo i prawo od przedniej
czI∂ci pilota
i
2.Monta?
Podł?czenia gło?nikow
Podł?cz
kable
gło?nikowe
do
Podł?czenie anteny
anteny
odpowiednich gniazd. Aby
mUc
korzystaE
z
tunera,
anteny FM/AM dostarczone
nale y pod≥±czyE
w wyposa eniu
LL
Czerwone
RR
Czarne
Monta?
Gło?nik
Prawy
Gło?nik
lewy
Uwagi
?
?
Przy pod≥±czaniu nale y bezwzglIdnie zachowaE
w≥a∂ciwe u≥o enie biegunUw (przewUd oznaczony
"+" do gniazda oznaczonego "+", przewUd "-" do
gniazda oznaczonego "-"). W przeciwnym razie
dºwiIk bIvdzie zniekszta≥cony i pozbawiony
?
tonUw niskich.
?
Nie wolno
zonych
w
zdejmowaE os≥on
wyposa eniu.
Urz?dzenia
Urz?dzenia
z
g≥o∂nikUw
dostarc-
Uwagi
?
Aby zapobiec odbieraniu szumUw, antena FM
powinna znajdowaE siI z dala od urz± dzenia i
innych elementUw zestawu.
AntenI sznurow± FM nale y w pe≥ni rozwin±E.
Po pod≥±czeniu, antenI sznurow± FM nale y
u≥o yE poziomo.
dodatkowe
dodatkowe
Podł?cz urz?dzenie dodatkowe, np. odbiornik telewizyjny
umieszczone z tyłu urz?dzenia i naci?nij przycisk AUX.
lub
magnetowid
poprzez
gniazdo
AUX
Uwagi
?
?
nagrywania z dodatkowego ?rodła sygnału wej?ciowego (patrz
rozdział dotycz?cy nagrywania).
Przed podł?czeniem urz?dzenia zewn?trznego, wył?cz urz?dzenie głowne.
W przeciwnym razie mo?e powsta? hałas.
Istnieje
rownie? mo?liwo??
Urz?dzenie zewn?trzne
IN
OUT
VIDEO
AUDIO
(L)
AUDIO
(R)
Do
wyj?cia
AUDIO OUT
AUX
T
Do
wej?cia
AUDIO IN
7
3.U?YTKOWANIE
Ustawienie
Ustawienie
napi?cia
pracy
(OPCJA)
(OPCJA)
Je?li
zakupione urz?dzenie jest wyposa?one w
przeł?cznik wyboru napi?cia, znajduj?cy si? na tylnym panelu, przed podł?czeniem przewodu zasilaj?cego do gniazda sieciowego nale?y ustawi?
odpowiednie napi?cie zasilaj?ce.
SURROUND
Przy pomocy przycisku SURR. znajduj?cego si?
na pilocie mo?na wybra? odpowiedni tryb surround.
Gdy tryb surround przechodzi
prawej naci?nij SURR..
SURR OFF
HALL
Regulacje
?
VOLUME CONTROL KNOB
Przekr?caj pokr?tło
zgodnie ze wskazowkami zegara, aby zwi?kszy?
poziom d?wi?ku, lub przeciwnie do wskazowek
zegara, aby zmniejszy? poziom d?wi?ku.
Na pilocie zdalnego sterowania naci?nij przycisk
regulacji siły głosu VOLUME CONTROL aby
) lub zmniejszy? gło?no? (
).
zwi?kszy? (
Gniazdo s≥uchawkowe
umo?liwi? odsłuchiwanie
nagra? przez
słuchawki
wsu? wtyczk? (
3,5 mm)
słuchawek stereofonicznych do gniazda
słuchawkowego. Wł?czenie słuchawek (nie
wchodz? w zakres dostawy) powoduje automatycznie wył?czenie gło?nikow.
Aby
CINEMA
THEATER
t
t
lewej strony
EALA
VOCAL
t
t
do
TUNNEL
CHURCH
t
t
SURR OFF...
audio
audio
Regulacja gło?no?ci
?
t
t
z
--
System XDSS (Extreme Dynamic
System)
Sound
Naciskaj?c przycisk XDSS mo?na wzmocni?
wysokie tony, niskie tony lub efekt surround.
Odpowiednio za?wieci si? lampka wska?nikowa
wł?czenia "XDSS ON" lub wył?czenia "XDSS
OFF".
Aby wył?czy? ten efekt, nale?y ponownie
n?? przycisk XDSS.
nacis-
Wł?czanie / wył?czanie funkcji OAO
(Orientation Acoustic Optimizer
Akustyczny optymalizator orientacji)
--
Aby
wzmocni?
laczu
basy naci?nij OAO. Na wy?wietpojawi si? komunikat "OAO ON" lub "OAO
OFF".
Gdy "OAO ON" lub "OAO OFF" przechodzi
lewej strony do prawej, naci?nij OAO.
Optymalizacja
z
MP3
Funkcja ta przeznaczona jest to skompresowanych plikow MP3. Poprawia ona d?wi?k na
niskich cz?stotliwo?ciach, czyni?c go bardziej
przyjemnym do słuchania.
Za ka?dym naci?ni?ciem MP3 OPT. Funkcja jest
wł?czana i wył?czana.
OPTIM ON
t
OPTIM OFF
Wyciszenie (MUTE)
wył?czy? d?wi?k, np. w celu odebrania rozmowy telefonicznej
naci?nij przycisk
MUTE. W okienku wy?wietlacza zacznie pulsowa?
Aby
chwilowo
--
wska?nik MUTE.
Aby skasowa? naci?nij
ponownie
MUTE.
Regulacja jako?ci d?wi?ku
Przy pomocy przycisku EQ PATT. znajduj?cego
si? na pilocie mo?na wybra? odpowiedni tryb
d?wi?ku.
Gdy tryb d?wi?ku przechodzi z lewej strony do
prawej naci?nij EQ PATT.
FLAT t POP t CLASSIC t ROCK
DRAMA t JAZZ t SALSA t
MUSICALtSAMBA t FLAT
...
8
t
PRZYCIEMNIANIE
Funkcja ta wył?cza diod? LED (Light-emitting
diode) pokr?tła kontroli gło?no?ci oraz powoduje przyciemnienie wy?wietlacza.
Naci?nij raz przycisk DIMMER. Ga?nie dioda
LED (Light-emitting diode) pokr?tła kontroli
gło?no?ci.
Je?eli naci?niesz ten przycisk jeszcze raz,
wy?wietlacz zostaje przyciemniony o połow?.
Aby skasowa? funkcje naci?nij przycisk ponownie.
Wybor funkcji
Wybor
działania
działania
W
W ykorzystywanie
ykorzystywanie
automatycznego
?
?
2.
korzystania z funkcji wy≥ ± czania czasowego,
zasilanie jest od≥ ± czane automatycznie po up≥ ywie
okre∂ lonego okresu czasu.
Je?eli
podczas słuchania radia lub
odtwarzania kasety naci?niesz na pilocie
przycisk PLAY/PAUSE (B/[]), automatycznie
uruchomi si? odtwarzanie płyty CD.
Je?eli podczas słuchania płyty CD lub
odtwarzania kasety naci?niesz przycisk
TUNER, uruchomi si? funkcja radia.
Naci?nij przycisk CLOCK.
(Je?li zegar wymaga przestawienia, naci?nij
przytrzymaj przycisk CLOCK dłu?ej ni? 2
sekundy.)
1.
lub
Naci∂nij przycisk SET, aby potwierdziE wybran±
godzinI.
4. Przy pomocy przyciskUw PRESET (-)/(+)
nastaw odpowiednio godzinI.
Naci∂nij przycisk
6.
Przy
7.
8.
SET.
przyciskUw PRESET (-)/(+)
odpowiednio minutI.
SET
Naci∂nij przycisk
siI na wy∂wietlaczu.
-
zwłok? przed wył?czeniem
zasilania, nale?y nacisn?? przycisk SLEEP.
Na ekranie pojawi siI symbol
na
oko≥o 5 sekund. Oznacza to, e system wy≥±czy
siI automatycznie po 90 minutach.
o
2.
10
minut, np.
80
minut,
70
minut, itd.
Aby sprawdzi?, po ilu minutach nast?pi
wył?czenie zasilania, naci?nij przycisk
SLEEP gdy ta funkcja jest aktywna. Przez ok.
5 sekund nast?pi wy?wietlenie czasu
pozostaj?cego do wył?czenia urz?dzenia.
prawid≥owy
czas
Uwaga
Kiedy funkcja wy≥±czania czasowego jest aktywna,
nacisn±E krUtko przycisk SLEEP (WY£ CZNIK
CZASOWY). Pozosta≥y czas do chwili wy≥±czenia
urz±dzenia zostanie wy∂wietlony na oko≥o 5 sekund.
3. Aby anulowaE tryb wy≥±czania czasowego,
Naciskaj przycisk SLEEP wielokrotnie, dopUki
pomocy
nastaw
okre?li?
(24godz.)
3.
5.
Aby
Naciskaj przycisk SLEEP a? do pojawienia si?
??danego czasu na wy?wietlaczu.
Uwaga: Ka?dorazowe naci?ni?cie przycisku
powoduje skrocenie czasu pracy urz?dzenia
i
Wybierz format wy∂wietlania 24-godzinny lub
12-godzinny naciskaj±c przyciski PRESET (-)/(+).
(12godz.)
SLEEP
SLEEP
Podczas
Ustawienie
Ustawienie ZEGARA
1.
funkcji
wy∂wietlaczu nie pojawi siI liczba "SLEEP
10", a nastIpnie nac∂nij przycisk SLEEP
jeszcze raz, gdy wy∂wi∂tlana jest liczba
na
pojawi
"SLEEP 10".
Ka dorazowo, gdy chcesz przywo≥aE
wskazanie zegara
przycisk
CLOCK
wy∂wietlacz naci∂nij
(zegar) na oko≥o 5 sekundy.
na
-
9
imer
Timer
5.
Wybierz godzin?,
ktorej urz?dzenie
wł?czy? przy pomocy przycisku
PRESET (-)/(+).
o
ma
si?
--
Przy pomocy funkcji TIMER mo?na spowodowa?
wł?czenie lub wył?czenie o okre?lonej porze
odbioru programu radiowego, nagrywania z radia,
odtwarzania płyt CD, odtwarzania z kasety magnetofonowej lub odtwarzania b?d? nagrywania z
u?yciem urz?dzenia dodatkowego.
1.
Naci?nij przycisk
2.
alny czas.
(Je?eli nie ustawisz zegara, funkcja TIMER
nie b?dzie działa.)
Naci?nij przycisk TIMER by wł?czy? tryb
CLOCK
by sprawdzi?
aktu-
6.
Naci?nij przycisk
7.
8.
9.
chcesz zmieni?
-
Kolejno
w
okienku
sowa? wska?niki
CD i odtwarzania
wy?wietlacza b?d? pulradia, odtwarzacza płyt
z
kasety magnetofonowej
[TUNERtCDtTAPEtUSB (tylko modele
LX-U551 oraz LX-U251)]. Podczas pulsowania
10.
11
.
12.
13.
14.
??danej funkcji nale?y nacisn?? przycisk
SET.
4.
1.
a.
Je?eli
wybrałe? funkcj? TUNER, na
wy?wietlaczu pulsuj? na zmian? symbole PLAY i REC, przez ok. 3 sekundy.
Wybranie PLAY umo?liwia wł?czenie
tylko odtwarzania radia.
Wybranie REC umo?liwia wł?czenie
odtwarzania i nagrywanie z radia.
b. Podczas pulsowania ??danej funkcji
nale?y nacisn?? przycisk SET.
c. Wybierz poprzednio ustawiony numer
przy pomocy przycisku PRESET (-)/(+)
i naci?nij przycisk SET.
Na wy?wietlaczu pojawi si? na ok.
0,5 sekundy napis "ON TIME", po
-
czym zniknie.
2. Po
wybraniu funkcji odtwarzacza płyt
CD, TAPE or USB (tylko modele LX-U551
oraz LX-U251) kasetowego.,
Na wy?wietlaczu pojawi si? na ok. 0,5
sekundy napis "ON TIME", po czym
-
zniknie.
10
godzin? wł?czenia.
Przy pomocy przycisku PRESET (-)/(+)
ustaw minuty wł?czenia urz?dzenia.
Przy pomocy przycisku SET potwierd?
ustawione minuty.
Na wy?wietlaczu pojawi si? na ok. 0,5
sekundy napis "OFF TIME", po czy zniknie.
Wybierz godzin?, o ktorej urz?dzenie ma
si? wył?czy? przy pomocy przycisku
PRESET (-)/(+).
Naci?nij przycisk SET by potwierdzi?
godzin? wył?czenia
Przy pomocy przycisku PRESET (-)/(+)
ustaw minuty wył?czenia urz?dzenia
Naci?nij przycisk SET.
Ustaw poziom nat??enia d?wi?ku przy pomocy
przycisku PRESET (-)/(+).
Naci?nij przycisk SET.
Na wy?wietlaczu pojawi si? napis "TIMER",
co oznacza, ?e ustawienia zostały
wprowadzone prawidłowo.
Wył?cz urz?dzenie.
Wybrana funkcja uaktywni si? automatycznie
o wybranej porze.
--
poprzednie nastawienia timera, naci?nij przycisk TIMER i
przytrzymaj go, przez przynajmniej 2
sekundy.
Ustawiona poprzednio godzina wł?czenia
oraz napis "TIMER" pojawi? si? na
wy?wietlaczu.)
3.
by potwierdzi?
-
ustawiania timera.
(Je?li
SET
15.
sprawdzanie ustawie? timera
po przyci?ni?ciu przycisku TIMER
Kasowanie lub
Ka?dorazowo
mo?esz zmieni? lub skasowa? ustawienia timera.
Mo?esz tak?e
sprawdzi? ustawienia timera.
Aby uaktywni? lub sprawdzi? ustawienia timera
naci?nij przycisk TIMER tak, aby na wy?wietlaczu pojawił si? symbo "TIMER".
Aby wył?czy? timer naci?nij przycisk TIMER
tak, aby symbol "TIMER" znikn?ł z wy?wiet--
lacza.
Funkcja
RDS
---
OPCJA
OPCJA
Wyszukiwanie
RDS
System
To
urz?dzenie jest wyposa?one w system RDS
(Radio Data System), ktory pozwala na przekazywanie do odbiornika radiowego FM szerokiej
gamy informacji. System RDS
wykorzystywany
obecnie w wielu krajach
zapewnia przesyłanie
sygnałow stacji nadawczej lub informacji
sieciowych, opisu rodzaju audycji, informacji o
stacji lub o rodzaju nadawanej muzyki oraz aktualnego czasu.
--
programu
według
PTY
Najwa?niejsz? zalet? systemu RDS jest mo?liwo??
zakodowania stacji nadawczych z kodami typow programow (PTY), ktore wskazuj? rodzaj nadawanych
audycji. Poni?ej podano wykaz skrotow u?ywanych w
celu okre?lenia typu programu (PTY) wraz z ich
wyja?nieniem.
--
Dostrajanie sygnału
RDS
Po
ktora
dostrojeniu stacji FM,
wysyła informacje
w systemie RDS, urz?dzenie b?dzie automatycznie wy?wietla? sygnały stacji nadawczej a w
okienku wy?wietlacza pojawi si? wska?nik RDS
oraz wska?niki PTY
rozpoznawania typu protekstu radiowego, CT
gramu, RT
dokładnego
czasu oraz serwisu programowego PS, je?li te
sygnały s? nadawane przez dan? stacj?.
--
--
NEWS
Wiadomo?ci
AFFAIRS
Sprawy bie??ce
Informacyjne
Sportowe
INFO
SPORT
EDUCATE
O?wiatowe
DRAMA
Teatralne
CULTURE
Kulturalne
SCIENCE
Naukowe
VARIED
Ro?ne programy słowne
POP M
Muzyka popularna
Muzyka rockowa
Muzyka lekka, łatwa i przyjemna
Muzyka klasyczna
Powa?na muzyka klasyczna
ROCK M
EASY M
LIGHT M
CLASSICS
--
OTHER M
Inne programy muzyczne
WEATHER
Prognozy pogody
Programy ekonomiczno-finansowe
Programy dla dzieci
Programy na tematy społeczne
Programy religijno-wyznaniowe
Programy z telefonicznym udziałem słuchaczy
Programy turystyczne i podro?nicze
Hobby i czas wolny
Muzyka jazzowa
Muzyka country
Muzyka ludowa
Stare przeboje
Muzyka folkowa
Programy dokumentalne
Komunikat Alarmu Probnego Stacji
Informacje w stanach zagro?enia
FINANCE
CHILDREN
RDS
Opcje wy?wietlania sygnałow
RDS
SOCIAL
RELIGION
stanie nadawa?
System
jest
szerok?
gam? ro?norodnych informacji w uzupełnieniu
pierwotnego znaku wywoławczego stacji, ktory
pojawia si? po dostrojeniu. W normalnym trybie
pracy na wy?wietlaczu podawana jest nazwa
stacji, sieci nadawczej lub symbole wywołania.
Naciskanie przycisku RDS na płycie przedniej
pozwalana przechodzenie kolejno przez ro?ne
rodzaje danych w nast?puj?cej kolejno?ci:
w
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATION M
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
TEST
ALARM 1
(PTY
?
RT
CT
PS
FREQUENCY)
PTY (Programme type recognition
Rozpoznawanie typu programu) W okienku
wy?wietlacza pojawia si? nazwa typu programu.
RT (Radio text recognition
Rozpoznawanie
tekstu radiowego)
W okienku wy?wietlacza
pojawia si? nazwa tekstu radiowego.
CT (Time controlled by the channel
Czas kontrolowany przez stacj?) Pozwala na odbieranie
przez urz?dzenie sygnału aktualnego czasu i
wy?wietlanie go w okienku wy?wietlacza.
PS (Programme Service name
Nazwa serwisu programowego)- W okienku wy?wietlacza
pojawia si? nazwa kanału.
--
--
?
--
--
?
--
--
?
--
Uwagi
Niektore
stacje RDS nie zdecydowały si? wprowadza?
wszystkich tych opcji dodatkowych. Je?li sygnały
potrzebne w wybranych trybach nie s? nadawane, to w
okienku wy?wietlacza pojawi si? odpowiedni komunikat
PTY NONE (brak rozpoznawania typu programu), RT
NONE (brak rozpoznawania tekstu radiowego), CT
NONE (brak kontroli czasu), PS NONE (brak serwisu
programowego).
-
Aby wyszuka? programy okre?lonego typu według
sygnału PTY nale?y wykona? nast?puj?ce
czynno?ci:
1. Naci?nij przycisk TUNER (lub FUNCTION),
aby wybra? tryb FM.
2. Wybierz ??dan? stacj? naciskaj?c przycisk strojenia TUNING (-)/(+). Je?li odbierana stacja nadaje sygnał RDS, na wy?wietlaczu pojawi si?
wska?nik RDS a nast?pnie wy?wietlona zostanie
nazwa serwisu programowego (PS).
3. Naci?nij przycisk RDS, aby wybra? tryb rozpoznawania typu programu PTY.
4. Aby rozpocz?? wyszukiwanie programow innego
typu (PTY), naci?nij przycisk nastawiania
wst?pnego PRESET (-)/(+) gdy wy?wietlany jest
jeszcze ostatni symbol PTY u?ywany wcze?niej,
aby przewin?? list? dost?pnych typow PTY.
5. Po wybraniu typu PTY naci?nij w ci?gu 5
sekund przycisk TUNING (-)/(+).
Urz?dzenie przestawi si? automatycznie w tryb
automatycznego przeszukiwania i zacznie
wyszukiwa? kolejn? stacj? o odpowiedniej mocy
odbieranego sygnału, ktora jest zgodna z
wybranym typem programu PTY.
11
Ustawianie
Ustawianie
stacji radiowych
Do pamiIci mo na wprowadziE 50 stacji FM i AM.
Przed rozpoczIciem dostrajania nale y maksymalnie zredukowaE g≥o∂no∂E
1.
przednim panelu przycisk
TUNER lub FUNCTION na pilocie i wybierz
zakres cz?stotliwo?ci (AM lub FM).
2.
Naciskaj przyciski strojenia TUNING (-)/(+)
na płycie przedniej dopoki nie rozpocznie
si? przeszukiwanie pasma cz?stotliwo?ci.
Strojenie automatyczne
Naci?nij przycisk TUNING (-)/(+) dłu?ej ni?
0.5 sekundy. Przeszukiwanie zostanie przerwane, gdy tuner znajdzie stacj?.
Strojenie r?czne
Naciskaj kolejno krotko przycisk
TUNING (-)/(+).
3.
4.
5.
Naci?nij
na
Na
sterowania
pilocie zdalnego
naci?nij
przycisk PROGRAM/MEMO.
Numer ustawionej stacji zacznie miga? na
wy?wietlaczu.
Naci?nij przycisk PRESET (-)/(+) (lub PRE/
SET ()
na pilocie), aby wybra? ??dany
numer stacji.
Naci?nij ponownie przycisk
PROGRAM/
MEMO.
Stacja zostaje zapisana
6.
Aby zapisa? inne stacje, nale?y powtarza?
kroki 1 (lub 2) do 5.
Słuchanie
Słuchanie radio
1.
Naci?nij
przednim panelu przycisk
TUNER lub FUNCTION na pilocie i wybierz
zakres cz?stotliwo?ci (AM lub FM).
Wy?wietli si? ostatnio odbierana stacja.
2. Naci?nij przycisk PRESET (-)/(+) (lub PREna
/
na pilocie), aby wybra? ??dany
()
numer stacji.
Za ka?dym razem po naci?ni?ciu przycisku
tuner dostraja si? do jednej stacji.
SET
-
3.
Wyreguluj gło?no?? pokr?tłem VOLUME
CONTROL (lub naciskaj?c przyciski VOLUME
/
(
)
na
pilocie).
S≥uchanie
?
?
stacji nie wprowadzonych do pamiIci
W ramach czynno?ci 2 opisanej w lewej
kolumnie nale?y zastosowa? strojenie r?czne
lub automatyczne.
Aby dostroiE automatycznie, nacisn±E i przytrzymaE przez
mniej wiIcej dwie sekundy przycisk
TUNING(-)/(+) na p≥ycie czo≥owej
Wy≥±czanie
Nacisn±E
radia
POWER
(
)
celu
wy≥±czenia
odbiornika/odtwarzacza urz± dzenia lub wybraE inny
tryb pracy. [CD/MP3, AUX, USB (tylko modele
LX-U551 oraz LX-U251), TAPE].
w
Informacja
Usuwanie
z
pamiIci wszystkich zapamiItanych stacj
?
Naci?nij i przytrzymaj przez około 2 sekundy
przycisk PROGRAM/MEMO na płycie przedniej.
W okienku wy?wietlacza pojawi si? napis CLEAR;
po naci?ni?ciu przycisku PROGRAM/MEMO
nast?pi skasowanie wszystkich
zaprogramowanych stacji.
Informacja
Komunikat "STEREO" zniknie i program nie bIdzie ju odbierany z efektem stereofonicznym, lecz jako∂E odbioru poprawi siI. Aby
czo≥owej.
?
wszystkie numery pamiIci s± zajIte, w oknie
wy∂wietlacza na chwilI pojawi siI komunikat
"FULL", a nastIpnie numer kolejny pamiIci zacznie
b≥yskaE. Aby zmieniE stacjI przypisan± do tego
numeru, nale y wykonaE czynno∂ci od 4 do 5
powy ej.
Jeºeli
Wywo≥ywanie zaprogramowanych stacji
Naci∂nij przycisk PRESET (-)/(+) (lub PRESET
/
ustawianie zmniejsz / zwiIksz) i przytrzy()
maj go tak d≥ugo a pojawi siI ±dany numer
zaprogramowanej stacji
wielokrotnie
12
w
lub
naciskaj przycisk
tym samym celu.
OdbiUr programu FM z du ymi zak≥Uceniami
Nacisn±E przycisk MODE/RIF na p≥ycie
przywrUciE efekt stereofoniczny, nale y ponownie nacisn±E ten przycisk.
Poprawianie jako∂ci odbioru
ZmieniE ustawienie anten dostarczonych w
wyposa eniu.
Uwagi
?
?
Je?li odbior stereo
jest zakłocony, nale?y
u?y? przycisku MODE/RIF (filtr zakłoce?
radiowych), aby wł?czy? d?wi?k mono.
Podczas nagrywania audycji nadawanych na
pa?mie MW(AM) mo?e by? obecny szum.
Je?li szum wyst?puje, naci?nij jednokrotnie
przycisk MODE/RIF.
Odtwarzanie
Odtwarzanie kaset
Nagrywanie
Nale?y u?ywa? tylko zwykłych
fonowych.
ta?m
Przewi?
kaset? do miejsca, od ktorego chcesz
rozpocz?? nagrywanie
Nale?y u?ywa? tylko zwykłych ta?m magnetofonowych.
magneto-
.
Odtwarzanie
1.
2.
Naci?nij TAPE (lub FUNCTION), aby wybra?
magnetofon.
(Na wy?wietlaczu pojawi si? symbol "NO
TAPE".)
Otworz kiesze?
kasety naciskaj?c przycisk
Z
Ustawienia
podstawowe
1.
Wybierz ?rodło, z ktorego zamierzasz
nagrywa?, za wyj?tkiem kasety.
2.
Otworz kiesze?
PUSH EJECT.
3.
4.
Wło?
kaset? (ta?ma musi by?
dołu), a nast?pnie zamknij
skierowana
do
kiesze?.
Naci?nij przycisk
Zatrzymanie
PLAY
(B
lub b:
Zerowanie licznika
nagrywania: OPCJA
Naciskaj kolejno przycisk PLAY MODE, aby
ustawi? kierunek nagrywania.
1.
odtwarzania.
Po
-
lub do
przodu
. bb/BB >
-
na
przy
2.
PLAY MODE mo?na
zmienia? kierunek odtwarzania
Wy?wietlacz
w
trybie
odtwarza-
przycisk
lub
na
nadajniku
Chwilowe
zatrzymanie nagrywania
Naci?nij przycisk z/[] podczas nagrywania.
Na wy?wietlaczu miga symbol "REC".
-
Aby przerwa? nagrywanie
Naci?nij przycisk TAPE STOP(x).
z
odtwarzacza CD
funkcja
umo?liwia
skopiowanie całego dysku
CD i rozło?enie utworow
na
kasecie.
1.
Naci?nij przycisk CD SYNC. w trybie stop.
Na wy?wietlaczu miga "CD SYNC" i "REC".
2.
Nagrywanie zsynchronizowane jest uruchamiane automatycznie po około 8 sekundach.
dojdzie do ko?ca (w przod
lub w tył), zatrzyma si? automatycznie.
kaseta
Uwagi
?
kaseta zostanie odtworzona do przodu i do tyłu, zatrzyma si? automatycznie.
Gdy
?
Gdy
lub
(B) na płycie przedniej
zdalnego sterowania.
Rozpocznie si? nagrywanie.
kasety.
Funkcja
Gdy
Naci?nij przycisk z/[]
nia
Ta
AUTO REVERSE: OPCJA
Naciskaj?c przycisk
Zacznie
Nagrywanie zsynchronizowane
AUTO STOP
Funkcja auto-stop działa tylko
odtwarzaniu do przodu.
Funkcja
pilocie z/[].
miga? "REC" kaseta b?dzie
na
pauzy.
naci?ni?ciu przycisku
płycie przedniej lub przycisku bb/BB na
nadajniku zdalnego sterowania podczas
odtwarzania lub w trybie STOP, naci?nij
PLAY(B) w ??danym miejscu.
Funkcja
Naci?nij
-
-
tyłu
czyst? kaset?.
Ustawienie kierunku
ta?my
do
i wło?
Nagrywanie
Naci?nij COUNTER RESET (COUNT.RESET)
podczas odtwarzania. Na wy?wietlaczu pojawi
si? czas odtwarzania "TP 0000".
Szybkie przewijanie
kasety
OPCJA).
odtwarzania
Naci?nij STOP(x) podczas
ta?mie
ta?mie
na
kaseta zostanie
Je?li
chcesz
rozpocz?? nagrywanie od danej
?cie?ki, wybierz j? przy pomocy przycisku CD
SKIP/SEARCH (. bb/BB >) przed uruchomieniem zsynchronizowanego nagrywania.
Podczas nagrywania nie mo?na zmieni? funkcji.
odtworzona sze?? razy do przodu i
do tyłu, zatrzyma si? automatycznie.
13
Odtwarzanie
Odtwarzanie
Pomijanie
CD
CD
dyskow
dyskow
Naci?nij przycisk . bb/BB > aby
przej?? do nast?pnej ?cie?ki.
Gdy przycisk . bb/BB > został
naci?ni?ty w trakcie odtwarzania utworu, odtwarzacz powroci do jego pocz?tku. Po
ponownym naci?ni?ciu odtwarzacz b?dzie przechodził do nast?pnych ?cie?ek.
?
Odtwarzanie
?
1.
Naci?nij przycisk CD/MP3 (lub FUNCTION),
aby wybra? CD/MP3.
Je?li nie załadowano dysku, pojawi si?
komunikat "NO DISC".
2.
Naci?nij przycisk Z OPEN/
wło?dysk na podstawk?.
CLOSE i
Wyszukiwanie
Aby załadowa? dysk o ?rednicy 8cm (3 cale),
nale?y go poło?y? na wewn?trzne koło podstawki.
Naci?nij przycisk Z
zamkn?? pokryw?.
OPEN/ CLOSE
wy?wietlacza pojawi si?
napis READING", a nast?pnie
wy?wietlona zostanie całkowita
ilo?? ?cie?ek
oraz czas
naci?nij przycisk
. bb/BB > na nadajniku zdalnego sterowania. Zwolnij przycisk, po przewini?ciu do ??danego
miejsca.
aby
Audio CD: W okienku
odtwarzania
MP3 CD: W okienku
4.
?cie?ki
Podczas odtwarzania utworu
Uwaga
3.
?cie?ki
wy?wietlacza pojawi si?
napis READING", a nast?pnie
wy?wietlona zostanie całkowita ilo??
plikow.
Naci?nij przycisk odtwarzania (B) na płycie
przedniej lub przycisk odtwarzania / pauzy
(B/[]) na nadajniku zdalnego sterowania.
Ponadto
korzystaj?c z przyciskow
numerycznych (NUMBER) mo?na odtwarza?
płyty Audio CD lub MP3 CD.
--
Ta
Uwaga
funkcja nie jest dost?pna
przy odtwarzaniu
MP3.
Powtarzanie
Aby powtarza? odtwarzanie jednej ?cie?ki
Naci?nij raz REPEAT podczas odtwarzania.
Na wy?wietlaczu pojawi si? symbol "REPEAT 1".
Aby powtarza? odtwarzanie wszystkich ?cie?ek
Naci?nij ponownie REPEAT podczas odtwarzania.
Na wy?wietlaczu pojawi si? symbol "REPEAT".
Aby anulowa? odtwarzanie z powtarzaniem
Naci?nij ponownie REPEAT podczas odtwarzania.
Symbol powtarzania zniknie.
-
-
-
Sprawdzanie informacji
Pauza
podczas
odtwarzania
Naci?nij przycisk CD PAUSE (CD[]) lub PLAY/
PAUSE (B/[]) na pilocie podczas odtwarzania.
Naci?nij ten przycisk ponownie, aby wroci? do odt-
MP3
mu.
Zatrzymanie
lub
na
Je?li
to
odtwarzania
Podczas odtwarzania
naci?nij
przednim
pilocie CD STOP(x).
na
pan-
w
płycie nie ma informacji o pliku MP3,
okienku wy?wietlacza pojawi si? komuna
nikat "NO ID3 TAG".
Uwaga
To urz?dzenie pozwala odtwarza? płyty CD-R
lub CD-RW z nagraniami audio lub z plikami
MP3.
14
pliku
-
-
STOP(x)
o
Naci?nij przycisk MP3 Info podczas odtwarzania
pliku MP3.
Na ekranie wy?wietlacza pojawi si? informacja
o pliku MP3 (utwor, wykonawca lub tytuł albu-
warzania.
elu
plikow
Odtwarzanie programowane
Istnieje
mo?liwo?? ustalenia
nia ?cie?ek
Program
1.
W
Informacje
na
dysku
w
kolejno?ci odtwarzapostaci programu.
na
?
zdal-
pilocie
nego sterowania PROGRAM/MEMO.
2.
Naci?nij przycisk
wybra? ?cie?k?.
. bb/BB >
aby
:
Na
Plik MP3 to
poddany kompresji zapis danych
audio, przygotowany w systemie kodowania
MPEG-1 audio layer-3. Pliki z rozszerzeniem
.mp3" okre?la si? w skrocie mianem plikow
?
Urz?dzenie nie potrafi odczyta? pliku MP3,
je?li jego rozszerzenie jest ro?ne od .mp3".
wy?wietlaczu pojawi si? napis
"04 P-01".
WMA
Numer programu
?
W
trybie zatrzymania naci?nij
zdalnego sterowania przycisk
WMA to format
na
pilocie
?
audio opra-
kompresji plikow
cowany przez Microsoft
Numer ?cie?ki
3.
MP3/WMA
MP3".
.
(Przykła)
plikach
MP3
mo?e zawiera? do 20 ?cie?ek.
trybie zatrzymania naci?nij
o
o
.
WMA
(Windows Media Audio) oferuje
wi?ksz? kompresj? od formatu MP3.
dwa razy
PROGRAM/MEMO.
4.
Powtorz kroki 1~3.
Poni?ej podano ograniczenia kompatybilno?ci
płyt MP3 dla tego urz?dzenia:
1.
Cz?stotliwo?? probkowania / 8 48 kHz
2.
Szybko?? transmisji bitow / 8 320 kbps
3.
Płyty CD-R musz? by? zapisane w formacie
fizycznym "ISO 9660"
4.
W przypadku nagrania plikow MP3 z u?yciem
oprogramowania, ktore nie tworzy SYSTEMU
PLIKU, np. Direct-CD" itp., nie ma
mo?liwo?ci odtwarzania plikow MP3.
Zalecamy stosowanie oprogramowania
Easy-CD Creator", ktore tworzy system
plikow ISO9660.
5.
Plikom nale?y nadawa? nazwy o długo?ci
maksymalnie 30 znakow i wprowadza?
rozszerzenie .mp3" np. "********.MP3".
6.
Nawet je?li na płycie nagranych jest wi?cej
ni? 1000 plikow, to wy?wietlonych zostanie
tylko 999 plikow.
--
5.
Naci?nij przycisk odtwarzania (B) na płycie
przedniej lub przycisk odtwarzania / pauzy
(B/[]) na nadajniku zdalnego sterowania.
W okienku wy?wietlacza pojawi si? symbol
"PROG.".
Sprawdzanie zawarto?ci programu
W trybie zatrzymania naci?nij na pilocie zdalnego sterowania przycisk PROGRAM/MEMO.
Zostanie wy?wietlony ?cie?ka oraz numer w
programie.
-
Aby skasowa? zawarto?? programu
W trybie zatrzymania naci?nij na pilocie zdalnego sterowania przycisk PROGRAM/MEMO.
Nast?pnie naci?nij przycisk CLEAR na panelu
przednim lub przycisk STOP(x) na pilocie.
Aby doda? ?cie?k?
1.
2.
do programu
W
trybie zatrzymania kilkakrotnie naci?nij
na pilocie zdalnego sterowania przycisk
PROGRAM/MEMO, a? na wy?wietlaczu
zacznie pulsowa? Numer ?cie?ki.
Powtarzaj kroki 2~4.
Aby zmodyfikowa? zawarto?? programu
1.
Na pilocie zdalnego sterowania naci?nij
przycisk PROGRAM/MEMO aby wy?wietli?
numer programu, ktory zamierzasz
zmodyfikowa?.
2.
Powtarzaj kroki 2~4.
--
Sesje wielokrotne (MULTI SESSION)
Ta funkcja rozpoznaje płyty z wielokrotnymi sesjami nagrywania, zgodnie z typem nagrania CD-
ROM.
np.)
Je?li
pierwszej sesji nagraniowej
zawarte s? pliki MP3, to odtwarzane s?
tylko pliki z pierwszej sesji. Je?li we wszystkich sesjach nagrywano tylko pliki MP3, to
odtwarzane b?d? wszystkie pliki MP3 z
ka?dej sesji. Je?li w pierwszej sesji
nagrane były tylko utwory Audio CD, to
odtwarzane b?d? tylko utwory Audio CD z
pierwszej sesji.
w
15
USB (tylko
Funkcja USB
(tylko
U551/U251)
U551/U251)
model LX-
Uwagi
?
?
Nie wolno
odł?cza? odtwarzacza MP3 lub karty
pami?ci podczas odtwarzania USB.
Podczas odtwarzania USB z czytnika wielu kart,
nie wolno dodawa? lub wyjmowa? kart pami?ci
Maksymalna ilo?? plikow to 999 EA.
Upewnij si?, aby zapisa? plik na karcie pami?ci
.
?
?
?
?
?
?
?
?
Odtwarzanie
USB do
USB.
1.
Podł?cz urz?dzenie
2.
Naci?nij przycisk USB, aby wej?? w tryb USB.
Na wy?wietlaczu pojawia si? komunikat
"CHECKING", a nast?pnie całkowita ilo??
plikow.
Naci?nij PLAY (B) na przednim panelu lub
PLAY/PAUSE (B/[]) na pilocie.
3.
gniazda
Mo?na uruchomi? odtwarzanie tak?e przy
NUMpomocy przyciskow numerycznych
-
BER.
Uwaga
Je?eli chcesz
korzysta? z innych funkcji poza
Odtwarzaniem podstawowym, patrz sekcja
Odtwarzanie CD.
Przechodzenie do
innych
Je?eli
kart
korzystasz z odtwarzacza MP3 lub z kart
pami?ci, naci?nij na pilocie przycisk D.SKIP, pod-
czas
16
odtwarzania lub pauzy.
po formatowaniu.
Nie ma pomocniczego
dysku twardego.
Odtwarzacze MP3 wymagaj?ce instalacji
sterownika nie b?d? obsługiwane.
Urz?dzenie to mo?e odtwarza? pliki MP3/WMA z
urz?dzenia USB.
Nazwy plikow MP3 i informacji ID3 TAG powinny
by? nadawane po angielsku.
Przy pomocy tego urz?dzenia nie mo?na formatowa? kart pami?ci.
Odtwarzacz ten nie mo?e pracowa? jako koncentrator USB HUB.
?
Zalecane
karty pami?ci
Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD),
Smart Media Card (SMC), Memory Stick (MS),
Secure Digital Card (SD), Multi Media Card (MMC),
Memory Stick Pro (MS-Pro)
Kompatybilne z: FAT12,16,32
U?ywaj tylko zalecanych kart pami?ci.
-
-
4.Konserwacja
i
obsługa
serwisowa
serwisowa
serwisowa
T ransportowanie urz?dzenia
Transportowanie
urz?dzenia
Obsługa
Obsługa
Bardzo
Przed wezwaniem technika
przydatne s? oryginalne pudła transportowe i materiały opakowaniowe.
Aby mo?liwie najlepiej zabezpieczy? urz?dzenie
na czas transportu, nale?y zapakowa? je tak
samo, jak jest ono pakowane fabrycznie.
Utrzymywanie
Utrzymywanie urz?dzenia
urz?dzenia
czysto?ci
czysto?ci
serwisowego nale?y
na nast?pnej stronie i
najpierw zajrze? do tabeli
sprobowa? usun?? samodzielnie przyczyn?
usterki.
w
w
Do odkurzania odtwarzacza
nale?y u?ywa?
mi?kkiej, suchej ?ciereczki. Je?li powierzchnie s?
bardzo zabrudzone, nale?y u?y? mi?kkiej
?ciereczki zwil?onej w roztworze detergentu o
łagodnym działaniu.
Nigdy
nie wolno
u?ywa? mocnych rozpuszczalnikow, np. alkoholu, benzyny lub rozcie?czalnikow do lakierow. Te substancje mog?
spowodowa? uszkodzenie powierzchni
urz?dzenia.
Nie wolno u?ywa? w pobli?u urz?dzenia ?adnych
cieczy lotnych, np. ?rodkow owadobojczych w
rozpylaczu. Nie wolno dopuszcza? do długotrwałego kontaktu urz?dzenia z produktami z
gumy lub z tworzyw sztucznych. Mog? one
pozostawi? plamy na powierzchni urz?dzenia.
17
Wykrywanie
Wykrywanie
ii usuwanie
usuwanie usterek
usterek
Objaw
Brak zasilania.
?
Nie
?Wył?czone zasilanie
słycha?
d?wi?ku.
Urz±dzenie
nie
rozpoczyna
odtwarzania.
SposUb korekcji
Przyczyna
zasilania.
Od≥±czony przewUd przy≥±czowy
?rodła
zewn?trznego
pod≥±czyE przewUd
przy≥±czowy zasilania do gniazda
∂ciennego.
?
Wł?cz
zasilanie
?rodła
d?wi?ku.
d?wi?ku.
?
Nie w≥o ono
?
W≥o ono
p≥yty.
p≥ytI
nie
nadaj±c± siI
do odt-
P≥ytI
W≥o yE p≥ytI.
?
W≥o yE p≥ytI nadaj±c± siI
w≥o ono
odwrotn± stron±.
Pilot dzia≥ a
nie zosta≥a u≥o ona
P≥yta
prowadnicy.
?
P≥yta jest
?
Pilot nie
nieprawid≥ owo.
?
?
w
zabrudzona.
jest skierowany w
odbiorczego urz± dzenia.
Pilot
znajduje siI
Umie∂ciE
p≥ytI na tacce na p≥yty
stron±, na ktUrej znajduj± siI
za
kierunku
czujnika
Umie∂ciE
p≥ytI na tacce
w≥a∂ciwej prowadnicy.
?
Oczy∂ciE p≥ytI.
?
SkierowaE
?
pilota
odbioru
zdalnego
daleko od urz± dzenia.
18
Na drodze
?
promieni pilota
duje siI przeszkoda.
?
Baterie
pilocie
do urz± dzenia
s± wyczerpane.
znaj-
utwory, do do≥u.
?
KorzystaE
z
metrUw od
w
do
odtwarzania.
odtwarzane
?
zewn?trznego
?
warzania.
?
Prawid≥owo
?
na
p≥yty
czujnik
urz±dzenia.
na
pilota w promieniu
urz±dzenia.
?
Usun±E przeszkodI.
?
WymieniE
baterie
na nowe.
7
we
5.INFORMACJE OGOLNE
Specyfikacje
techniczne
LX-U551A/D/X
LX-U251A/D/X
LX-W551A/D/X
LX-W251A/D/X
MODELE
SEZIONE
Zasilanie
[Dane ogUlne]
Patrz
100W
60W
CiI ar
5.5kg
4.4kg
Stosunek
Zakres
Zakres
[Sekcjatunr]
18000 Hz
-
70 dB
70 dB
strojenia
87.5
108.0 MHz lub 65
-
10.7 MHz
Stosunek
60/55 dB
sygna≥u/szumu
czI stotliwo∂ ci
60
-
522
strojenia
1620 kHz lub 520
-
450 kHz
Stosunek
35 dB
sygna≥u/szumu
czI stotliwo∂ ci
100
50W
Charakterystyka
Stosunek
PrI dko∂ E
(THD)
czI stotliwo∂ ci
ta∂ my
40
-
3000 ± 3%
Czas
120sec
Stosunek
Separacja
przodu/do ty≥ u
czI stotliwo∂ ci
sygna≥ /szum
+
50W
250
-
55dB
2
Typ
Wymiary
Waga
Ze
wzglIdu
czI stotliwo∂ cii
na
moc
(SPL)
wej∂ ciowa
wej∂ ciowa
netto (szeroko∂E x wysoko∂E x g≥Iboko∂E)
netto
proces
mog± ulec zmianie bez
moc
20W
(C-60)
8000Hz
(MTT-5511)
g≥o∂niki
dwudro ne
LXS-U251/LXS-W251
2
g≥o∂niki
6Ω
Poziom ci∂ nienia dº wiI kowego
+
(MTT -111, JIS-WTD)
Impedancja
Maksymalna
20W
(MTT-111. PR?DKO?? NORMALNA)
LXS-U551/LXS-W551
Znamionowa
1720 kHz
50dB(P/B)/45dB(R/P)
Stosunek kasowania
[G≥o∂nik]
-
43dB(P/B)/43dB(R/P)
kana≥ Uw
Charakterystyka
108.0 MHz
-
25000 Hz
0.25%
Charakterystyka
87.5
0.2%
Ko≥ ysanie i dr enie dº wiI ku
do
MHz,
80 dB
sygna≥u/szumu
przewijania
74
1800 Hz
-
wyj∂ ciowa
Ca≥ kowite zniekszta≥ cenia harmoniczne
-
10000 Hz
CzIstotliwo∂E po∂rednia
Moc
TA MA
40
dynamiki
Charakterystyka
[Wzma cniacz]
170 X 195 X 323mm
CzIstotliwo∂E po∂rednia
Zakres
(MW)
wysoko∂E x g≥Iboko∂E)
sygna≥ /szum
Charakterystyka
AM
x
czI stotliwo∂ ci
Charakterystyka
FM
.
PobUr mocy
Wymiary zewnItrzne (szeroko∂E
[CD]
tyln± pokrywI
na
85
-
6Ω
20000 Hz
88 dB/W
dwudro ne
(1m)
90
-
20000 Hz
87 dB/W
(1m)
50W
20W
100 W
40W
160x250x186mm
160x250x186mm
2.2kg
2.1kg
ci±g≥ego doskonalenia produktu, konstrukcja i parametry
uprzedzenia.
techniczne
urz±dzenia
19
P/NO
:
3834RH0108B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement