LG LAB550W Manualul proprietarului

LG LAB550W Manualul proprietarului
OWNER’S MANUAL
SoundPlate™
Please read this manual carefully before operating
your set and retain it for future reference.
LAB550W (LAB550W, S45A1-D)
LAD650W (LAD650W, S45A1-D)
2
Să începem
Informaţii pentru
siguranţă
1
amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o
bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilaţie
corespunzătoare sau dacă se respectă instrucţiunile
producătorului.
Să începem
PRECAUŢII
RISC DE ELECTROCUTARE NU
DESCHIDEŢI
PRECAUŢII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE
ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU
PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE
CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU
LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI
CALIFICAT.
Acest fulger cu simbolul săgeţii
încadrat într-un triunghi echilateral
este destinat să alerteze utilizatorul
cu privire la prezenţa unei tensiuni
periculoase neizolate în incinta
produsului, care ar putea avea o valoare suficientă
pentru a constitui un risc de electrocutare.
Semnul de exclamare încadrat
într-un triunghi echilateral este
destinat să alerteze utilizatorul cu
privire la prezenţa unor instrucţiuni
importante de operare şi întreţinere
(service) în documentaţia care însoţeşte produsul.
ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU
SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ACEST
PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.
PRECAUŢII: Aparatul nu trebuie să vină în contact
cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie
aşezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de
flori.
ATENŢIE: Nu instalaţi acest echipament întrun spaţiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un
element similar.
PRECAUŢII: Nu folosiți produse cu tensiune ridicată
în jurul aparatului. (De ex. Paleta de muște electrică).
Acest produs poate se poate defecta datorită
șocului electric.
PRECAUŢII: Nu obstrucţionaţi orificiile de ventilare.
A se instala în conformitate cu instrucţiunile
producătorului.
Fantele şi orificiile din carcasă au rolul de a asigura
ventilarea şi o funcţionare optimă a produsului,
precum şi de a proteja produsul de supraîncălzire.
Orificiile nu trebuie obstrucţionate prin aşezarea
produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe
o altă suprafaţă similară. Acest produs nu trebuie
PRECAUŢII: Acest produs utilizează un sistem laser.
Pentru a asigura o utilizare corectă a acestui produs,
citiţi cu atenţie acest manual de utilizare şi păstraţi-l
pentru consultări ulterioare. Dacă aparatul necesită
lucrări de întreţinere, contactaţi un service autorizat.
Folosirea comenzilor, reglajelor sau îndeplinirea
altor proceduri decât cele specificate aici pot
provoca expuneri periculoase la radiaţii.
Pentru a preveni expunerea directă la razele laser,
nu încercaţi să deschideţi incinta.
PRECAUŢII cu privire la cablul de alimentare
Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie
amplasate pe un circuit dedicat;
Aceasta înseamnă ca un circuit electric să
alimenteze doar acest aparat, fără alte prize
sau circuite secundare. Consultaţi pagina de
specificaţii din acest manual de utilizare pentru
mai multă siguranţă. Nu supraîncărcaţi prizele.
Prizele cu suprasarcină, prizele şi cablurile slăbite
sau deteriorate, cablurile de alimentare roase sau
deteriorate, ori cu izolaţia ruptă, sunt periculoase.
Oricare dintre aceste situaţii poate provoca
electrocutare sau incendiu. Examinaţi periodic
cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat
scoateţi-l din priză, nu mai utilizaţi aparatul şi
înlocuiţi cablul cu unul identic, printr-un service
autorizat. Protejaţi cablul de alimentare împotriva
abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi
răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o uşă sau
călcarea sa. Acordaţi o atenţie specială ştecărelor,
prizelor şi punctului în care cablul iese din aparat.
Dispozitivul de deconectare este stecherul
de alimentare. In caz de urgenta, stecherul de
alimentare trebuie sa ramana usor accesibil.
Să începem
Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un
acumulator portabil.
Eliminarea vechiului aparat
1. Toate produsele electrice şi electronice trebuie
eliminate separat de deşeurile menajere
municipale prin unităţi de colectare dedicate,
desemnate de guvern sau de autorităţile locale.
2. Eliminarea corectă a vechiului dvs. aparat va
ajuta la prevenirea potenţialelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor.
3. Pentru informaţii mai detaliate despre eliminarea
vechiului dvs. aparat, contactaţi biroul local,
serviciul de eliminare a deşeurilor sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Eliminarea deşeurilor de baterii/acumulatoare
1
1. Acest simbol poate fi asociat cu simboluri de
elemente chimice pentru mercur (Hg), cadmiu
(Cd) sau plumb (Pb) dacă bateria conţine o
cantitate mai mare de 0,0005% de mercur,
0,002% de cadmiu sau 0,004% de plumb.
2. Toate bateriile/acumulatoarele trebuie eliminate
separat de deşeurile menajere municipale prin
unităţi de colectare dedicate, desemnate de
guvern sau de autorităţile locale.
3. Eliminarea corectă a vechilor dvs. baterii/
acumulatoare va ajuta la prevenirea
potenţialelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor.
4. Pentru informaţii mai detaliate despre
eliminarea vechilor dvs. baterii/acumulatoare,
contactaţi biroul local, serviciul de eliminare
a deşeurilor sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul.
Să începem
Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau
a ansamblului bateriilor din aparat: Scoateţi
bateria veche sau ansamblul bateriilor, urmaţi
paşii în ordine inversă a montării. Pentru a preveni
contaminarea mediului şi posibilele pericole pentru
sănătatea oamenilor şi a animalelor, puneţi bateria
veche în recipientul corespunzător de la punctele
de colectare desemnate. Nu aruncaţi bateriile sau
acumulatorul împreună cu deşeurile menajere.
Se recomandă să utilizaţi sistemele locale de
rambursare gratuită pentru baterii şi acumulatori.
Bateriile nu se vor expune la căldură excesivă, cum
ar fi la soare, la foc sau similar.
3
4
Să începem
Declarație de Conformitate
1
Să începem
Prin aceasta, LG Electronics European Shared
Service Center B.V. declară că acest SoundPlate
îndeplineşte cerințele esențiale și alte prevederi
relevante ale Directivei 1999/5/EC. Declarația
de Conformitate integrală poate fi solicitată la
următoarea adresă poștală:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
sau poate fi solicitată de pe site-ul nostru dedicat
DoC:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Acest dispozitiv este un sistem de transmisie de
bandă largă 2,4 GHz, destinat utilizării în toate
statele UE și țările EFTA.
Să începem
5
Observaţie importantă pentru
sistemul TV color
yy Datortă faptului că AACS (Sistemul avansat
de acces al conținutului) este aprobat ca fiind
sistemul de protecție al conținutuilui pentru
formatul de disc Blu-ray, există anumite restricții
ca și în cazul utilizării CSS (Sistemul de criptare
a conținutului) pentru formatul DVD, asupra
emiterii semnalului analog, playback-ului și a
conținutului protejat AACS. Utilizarea acestui
produs şi restricţiile impuse acestui produs pot
varia în funcţie de momentul achiziţiei, deoarece
aceste restricţii pot fi adoptate şi/sau modificate
de către AACS după fabricarea acestui produs.
Sistemul color al acestui player diferă în funcţie de
discul care este redat în momentul respectiv.
yy Mai mult, BD-ROM Mark și BD+ sunt folosite și ca
sisteme de protecție a conținutului pentru discul
Blu-ray care impune anumite restricții, inclusiv
restricții legate de playback pentru conținutul
protejat BD-ROM Mark și/sau BD+. Pentru a
obţine informaţii suplimentare cu privire la
AACS, marca BD-ROM, BD+ sau la acest produs,
vă rugăm să contactaţi un centru de service
autorizat pentru clienţi.
yy Televizoarele cu multisistem de culori modifică
sistemul de culoare automat, în funcţie de
semnalul de intrare. În cazul în care sistemul de
culoare nu se modifică automat, opriţi aparatul şi
apoi porniţi-l, pentru a vedea imaginile normale
pe ecran.
yy Multe discuri BD-ROM/DVD au un cod de
protecţie la copiere. Din cauza acestui lucru,
trebuie să conectaţi playerul numai direct la
televizor, nu la un video recorder. Conectarea
la un video recorder determină o imagine
distorsionată la discurile protejate la copiere.
yy Acest produs dispune de tehnologie de protejare
a drepturilor de autor, care este protejată prin
patente. SUA şi prin alte drepturi de proprietate
intelectuală. Folosirea acestei tehnologii de
protecţie a drepturilor de autor trebuie autorizată
de către Rovi şi este destinată pentru utilizare
domestică şi pentru alte tipuri de vizionări
limitate, dacă nu există o altă autorizare din
partea Rovi. Demontarea şi dezasamblarea sunt
interzise.
yy Potrivit legii americane a drepturilor de autor
şi a legilor drepturilor de autor din alte ţări,
înregistrarea, utilizarea, afişarea, distribuirea
sau revizuirea neautorizată a programelor
TV, casetelor video, discurilor BD-ROM, DVDurilor, CD-urilor şi a altor materiale face obiectul
răspunderii civile şi/sau penale.
De exemplu, dacă playerul redă un disc înregistrat
în sistemul de culori NTSC, imaginea este redată ca
semnal NTSC.
Numai un televizor cu multisistem de culori poate
recepţiona toate semnalele emise de player.
yy Dacă aveţi un televizor cu sistem de culori PAL,
veţi vedea numai imagini distorsionate dacă
utilizaţi discuri sau conţinuturi video înregistrate
în sistem NTSC.
yy Chiar dacă discul înregistrat în sistemul de
culoare NTSC este afişat corect pe televizorul
dvs., este posibil să nu fie înregistrat corect pe
recorderul dvs.
1
Să începem
Observaţii cu privire la drepturile de
autor
6
Cuprins
Cuprins
4
Operare
1
Să începem
2
8
8
9
9
9
10
11
11
12
15
Informaţii pentru siguranţă
Introducere
– Discuri care pot fi redate şi simboluri
utilizate în acest manual
– Despre afişarea simbolului “7”
– Cod regional
– Selectare sistem
Telecomanda
Panoul frontal
Panoul din spate
Montarea aparatului
Conectarea subwooferului wireless
35
36
36
36
36
37
2
Conectare
16
17
17
19
19
19
20
21
21
22
23
23
Conexiuni la televizor
– Ce este SIMPLINK?
– Funcţie ARC (Audio Return Channel)
(Canal retur audio)
Conexiuni la aparatul extern
– Conexiune OPTICAL IN
– Conexiune HDMI IN
Conexiune PORT. (Portabilă) IN
Conectare la reţeaua locală
– Conexiune de reţea cu fir
– Configurarea reţelei cu fir
– Conexiune de reţea fără fir
– Configurarea reţelei fără fir
3
Setarea sistemului
26
27
27
Setări iniţiale
Setări
– Efectuarea setărilor din Setup
(Configurare)
– Meniul [REŢEA]
– Meniul [DISPLAY]
– Meniu [LIMBĂ]
– Meniu [AUDIO]
– Meniul [BLOCHEAZĂ]
– Meniul [ALTELE]
Efect de sunet
Afişajul Meniu de start
– Utilizarea meniului [Acasă]
Redarea dispozitivelor legate
– Redarea unui disc
– Redarea unui fişier de pe un disc/
dispozitiv USB
– Redarea unui fişier pe aparat Android
– Redarea unui fişier de pe un server în
reţea
Conectarea la serverul rețelei proprii
pentru PC
– Despre software-ul PC SmartShare
– Descărcarea software-ului PC
SmartShare
– Instalarea software-ului PC
SmartShare
– Partajarea fișierelor și dosarelor
– Cerinţe de Sistem
Redare generală
– Operaţiuni de bază pentru conţinut
video şi audio
– Operaţiuni de bază pentru conţinut
foto
– Folosirea meniului discului
– Reluarea redării
– Memorarea ultimei scene
Afişaj pe ecran
– Pentru a controla redarea video
– Pentru a controla vizualizarea foto
Redare avansată
– Redare repetată
– Repetarea unei anumite porţiuni
– Redarea din timpul selectat
– Selectarea unei limbi pentru subtitrare
– Ascultarea unui alt sunet
– Vizionarea dintr-un unghi diferit
– Modificarea formatului imaginii TV
– Schimbarea paginii cu coduri de
subtitrare
– Modificarea modului imagine
– Vizualizarea informaţiilor despre
conţinut
– Modificarea modului de vizualizare a
listei conţinutului
28
29
30
31
32
33
38
39
40
40
40
40
41
41
42
42
42
42
43
43
44
44
45
46
46
46
46
47
47
47
47
48
48
49
49
Cuprins
49
50
55
– Selectarea unui fişier de subtitrare
– Ascultarea muzicii în timpul unei
expuneri de diapozitive
Caracteristici avansate
– Bucuria BD-Live™
– LG AV Remote
– Mod sunet privat
Folosirea Premium
Bucurați-vă de sistemul Audio LG Multiroom (LG Music Flow)
Utilizarea tehnologiei Bluetooth
– Ascultarea muzicii stocate pe
dispozitivele Bluetooth
Sincronizare sunet LG
5
Depanare
56
56
57
58
58
58
58
Depanare
– General
– Reţea
– Imagine
– Sunet
– Suport pentru clienţi
– Observaţie cu privire la software-ul
„open source”
6
Anexă
59
Folosirea telecomenzii livrate la un
televizor
– Setarea telecomenzii pentru a o putea
utiliza la televizorul dvs.
Actualizarea software-ului reţelei
– Notificare de actualizare a reţelei
– Actualizare software
Informaţii suplimentare
– Cerinţe pentru fişiere
– AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
– Despre DLNA
– Anumite cerinţe de sistem
50
50
51
51
51
52
53
53
59
60
60
60
62
62
63
64
64
64
65
66
67
68
71
73
73
73
74
– Notă cu privire la compatibilitate
Specificaţii pentru ieşirea audio
Lista codurilor regionale
Lista codurilor de limbă
Mărci comerciale şi licenţe
Specificaţii
Întreţinere
– Manevrarea aparatului
– Observaţii cu privire la discuri
Informaţii importante legate de serviciile
de reţea
O parte din conţinutul acestui manual poate fi diferit de player-ul dvs. în funcţie de software-ul
player-ului sau de furnizorul de servicii.
7
1
2
3
4
5
6
8
Să începem
Introducere
1
Discuri care pot fi redate şi simboluri utilizate în acest manual
Să începem
Mediu/termen
Logo
Simbol
e
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
Descriere
yy Discurile – cum ar fi filmele – care pot fi
cumpărate sau închiriate.
yy Discuri BD-R/RE înregistrate în format BDAV.
yy Discuri BD-R/RE care conţin fişiere film, muzică
sau foto.
yy ISO 9660+JOLIET, format UDF şi UDF Bridge
yy Discurile – cum ar fi filmele – care pot fi
cumpărate sau închiriate.
yy Numai în mod video finalizat
yy Suportă şi discurile dual layer
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(12 cm)
DVD-RW (VR)
(12 cm)
Audio CD
(12 cm)
CD-R/RW
(12 cm)
o
Format AVCHD finalizat
y
u
i
yy Discuri DVD±R/RW care conţin fişiere film,
muzică sau foto.
yy ISO 9660+JOLIET, format UDF şi UDF Bridge
r
Numai în mod VR finalizat
t
Audio CD
y
u
i
yy Discuri CD-R/RW care conţin fişiere film, muzică
sau foto.
yy ISO 9660+JOLIET, format UDF şi UDF Bridge
Notă
–
,
Reprezintă note speciale şi caracteristici cu privire
la operare.
Precauţii
–
>
Reprezintă măsuri de precauţie pentru prevenirea
posibilelor deteriorări cauzate de abuzuri.
Să începem
,,Notă
yy În funcţie de setările echipamentului de
înregistrare sau ale discului CD-R/RW (sau
DVD±R/RW) însuşi, unele discuri CD-R/RW
(sau DVD±R/RW) nu pot fi redate pe aparat.
yy Este posibil ca discurile BD-R/RE, DVD±R/
RW şi CD-R/RW înregistrate pe un computer
personal sau pe un DVD sau CD Recorder să
nu poată fi redate dacă discul este deteriorat
sau murdar, ori dacă pe lentila playerului
există impurităţi sau condens.
yy Dacă înregistraţi un disc pe un computer
personal, chiar dacă este înregistrat întrun format compatibil, există cazuri în
care nu poate fi redat, din cauza setărilor
software-ului folosit pentru crearea discului.
(Consultaţi informaţiile mai detaliate ale
producătorului software-ului).
yy Acest player necesită discuri şi înregistrări
care să întrunească anumite standarde
tehnice pentru obţinerea unei redări
optime, de calitate.
yy DVD-urile preînregistrate sunt setate
automat pentru aceste standarde. Există
multe tipuri diferite de formate de discuri
care pot fi înregistrate (inclusiv CD-R care
conţin fişiere MP3 sau WMA), iar acestea
necesită anumite condiţii preexistente
pentru a fi compatibile.
yy Clienţii trebuie să reţină că au nevoie de
permisiune pentru a descărca fişiere MP3/
WMA şi muzică de pe Internet. Compania
noastră nu are dreptul de a acorda această
permisiune. Permisiunea trebuie cerută
întotdeauna posesorului drepturilor de
autor.
yy Trebuie să setaţi opţiunea de format al
discului pe [Mastered] pentru ca discurile să
fie compatibile cu playerele LG, atunci când
formataţi discuri reinscriptibile. Când setaţi
opţiunea pe Sistem live (Live System), nu
le puteţi utiliza pe un player LG. (Mastered/
Live File System: sistem de format al discului
pentru Windows Vista)
Despre afişarea simbolului
“7”
“7” poate apărea pe ecranul televizorului în timpul
operării şi înseamnă că funcţia explicată în acest
manual de utilizare nu este disponibilă la acel
mediu.
Cod regional
Acest aparat are un cod regional tipărit în partea
din spate. Acest aparat poate reda numai discuri
BD-ROM sau DVD care poartă aceeaşi etichetă ca
cea din partea din spate sau „ALL”.
Selectare sistem
Apăsaţi B (OPEN/CLOSE) când un disc este
introdus şi nu îndepărtaţi discul. Apăsaţi şi ţineţi
apăsat M (PAUSE) mai mult de cinci secunde în
timp ce [OPEN] se afişează în fereastra de afişare.
1
Să începem
yy În funcţie de software-ul folosit la
înregistrare şi de finalizare, este posibil ca
unele discuri înregistrate (CD-R/RW,
DVD±R/RW, BD-R/RE) să nu poată fi redate.
9
10
Să începem
Telecomanda
1
Să începem
• • • • • • a • • • • • • 1 (POWER): Comută playerul pe
deschis (ON) sau pe închis (OFF).
B (OPEN/CLOSE): Ejectează şi
preia discul.
P FUNCTION: Schimbă modul
de intrare.
Butoane numerice 0-9:
Selectează opţiunile numerotate
din meniu.
CLEAR: Elimină un număr la
setarea parolei sau a conexiunii la
reţea.
REPEAT (h): Repetă secţiunea
sau secvenţa dorită.
Înlocuirea bateriilor
• • • • • • b • • • • • •
c/v (SCAN): Caută înapoi
sau înainte.
C/V (SKIP): Trece la
următorul capitol/track/fişier sau
la cel anterior.
Z (STOP): Opreşte redarea.
z (PLAY): Începe redarea.
M (PAUSE): Întrerupe redarea.
SPEAKER LEVEL: Setează nivelul
sunetului difuzorului dorit.
SOUND EFFECT: Selectează un
mod de efect pentru sunet.
VOL +/-: Reglează volumul
difuzorului.
OPTICAL/TV SOUND: Schimbă
modul de intrare pe optic direct.
i MUTE: Anulează sonorul
aparatului.
• • • • • • c • • • • • •
HOME ( ): Afişează [Acasă] sau
iese din el.
(Modul noapte): Setați modul
Noapte la Pornit pentru a reduce
intensitatea sunetului și pentru a-i
îmbunătăți finețea și blândețea.
INFO/MENU (m): Activează sau
dezactivează afişajul pe ecran.
Butoane de direcţie (W/S/
A/D): Selectează o opţiune din
meniu.
ENTER (b): Confirmă selecţia din
meniu.
BACK ( ): Ieşire din meniu sau
întoarcere la fereastra anterioară.
TITLE/POPUP: Afişează meniul
titlu al DVD-ului sau meniul
derulant al unui BD-ROM, dacă
există.
DISC MENU: Accesează meniul
unui disc.
• • • • • • d • • • • • •
Butoane colorate (R, G, Y, B):
De utilizat pentru meniurile BDROM. Sunt folosite şi ca butoane
de comenzi rapide pentru
anumite meniuri.
SUBTITLE: Selectează o limbă
pentru subtitrare.
AUDIO: Selectează o limbă pentru
audio sau un canal audio.
SLEEP: Setează o anumită
perioadă de timp după care
aparatul se opreşte.
? : Acest buton nu este
disponibil.
• • • • • • e • • • • • •
Butoane control TV: A se vedea
pagina 59.
Scoateţi capacul bateriei aflat în
partea din spate a telecomenzii şi
introduceţi două baterii R03 (AAA)
cu simbolurile 4 şi 5 aliniate
correct.
Să începem
11
Panoul frontal
a
1
Să începem
b
c
a Butoane operare
1/! (Pornire)
F (Funcţie)
Selectează funcţia şi sursa de intrare.
p/o (Volum sunet)
T (Redare / Pauză)
I (Oprire)
R (Deschidere/Închidere)
d
b Fantă intrare disc
c Fereastra de afişaj
d Senzor distanţă
Panoul din spate
a
b
c
d
e
a Canal difuzor
Orificii pentru sunet plin de bas pe carcasa
difuzorului.
b Port USB
c PORTABLE IN : Intrare Portabil
f
g
h
d OPTICAL IN : Intrare optică
e LAN port
f HDMI IN 1/2 : Intrare HDMI
g HDMI OUT (TV ARC) : Ieșire HDMI
h AC IN
12
Să începem
Montarea aparatului
1
Aparatul trebuie poziționat sub televizorul dvs.
Să începem
Înainte de a seta sistemul la televizorul dvs., citiți cu
atenție specificațiile televizorului dvs.
yy Greutate
>>Precauţie
yy Fiţi atenţi să nu zgâriaţi suprafaţa unităţii/
subwooferul atunci când le instalaţi sau
când le mutaţi.
yy Nu încercați să montați aparatul singuri. Este
nevoie de cel puțin 2 persoane care să ridice
televizorul dvs. În caz contrar există risc
de vătămare corporală sau/și deteriorarea
produselor.
yy Nu conectați un televizor tip CRT la această
unitate. Deoarece acest produs conține
părți magnetice, pot apărea pe ecran
neregularități cromatice.
yy Nu așezați alte obiecte în afara televizorului
sau monitorului pe unitate.
yy Unitatea trebuie instalată pe o suprafață
stabilă și orizontală.
yy Nu așezați alte obiecte între unitate și piesa
de mobilă pe care este așezat când instalați
unitatea.
Max. 38 kg
,,Recomandare
Este recomandat să instalați unitatea pe o
suprafață orizontală suficient de fermă.
yy Dimensiunea bazei
1. Așezați aparatul în poziția în care doriți să așezați
televizorul.
Max. 270 mm
Max. 680 mm
Să începem
,,Recomandare
Puteți conecta un USB într-un mod mai
convenabil și ușor folosind cablul de extensie
USB și puteți achiziționa cablul de la cel mai
apropiat punct LG Electronic Service.
>>Precauţie
Deoarece este dificilă crearea unei conexiuni
după instalarea acestei unităţi, ar fi bine să
conectaţi cablurile înainte de instalare.
TV
3. Așezați televizorul dvs. pe mijlocul aparatului.
>>Precauţie
yy Aveţi grijă să nu ascundeţi butoanele de
control din partea superioară a unităţii
atunci când aşezaţi TV-ul dvs. pe unitate.
Player Blu-ray,
player DVD, etc.
1
Să începem
2. Conectaţi toate cablurile aparatelor externe pe
care doriţi să le utilizaţi, cum ar fi: TV, player Bluray sau DVD. Conectaţi portul LAN al playerului
la cablul LAN sau Ethernet. Trebuie de asemenea
să conectați un cablu de alimentare furnizat ca
accesoriu.
13
yy Lăsaţi o anumită distanţă între baza TV-ului
şi muchia unităţii.
10 mm
20 mm
Zonă disponibilă
(Partea de sus a unităţii)
30 mm
Cablu de alimentare
Pentru mai multe informaţii referitoare la conexiuni
şi operaţiuni, consultaţi paginile de mai jos.
(O) Optic: Vezi pagina 19.
(H) HDMI: Vezi pagina 16 şi pagina 19.
(P) Portabil: Consultați pagina 20.
(L) LAN: Vezi pagina 21.
4. Conectați cablul de alimentare.
10 mm
14
Să începem
>>Precauţie
1
yy Nu așezați televizorul la marginea acestui
aparat. În caz contrar există pericol de
vătămare corporală și/sau deteriorarea
produselor.
Cum să atașați miezul de ferită
(Opțional)
Este posibil să fie necesară atașarea miezului
de ferită pentru a reduce sau a elimina orice
interferență electrică posibilă.
Să începem
1. Deschide
yy Dacă televizorul dvs. depășește greutatea
recomandată (max. 38 kg) sau are baza
mai mare ca arie decât aparatul, NU așezați
televizorul pe aparat.
2. Bobinați (O dată)
-- În acest caz, este recomandată plasarea
acestui sistem în altă locație, cum ar fi un
raft sub televizor.
3. Închide
Conectare
Conectarea
subwooferului wireless
Indicator LED subwoofer fără fir
Stare
Galben-verde
(iluminează
intermitent)
Se încearcă conexiunea.
Galben-verde
Conexiunea este realizată.
Roşu
Subwoofer-ul wireless se află în
modul standby sau conexiunea
a eșuat.
Oprit (nicio
afişare)
Cablul de alimentare al
subwooferului fără fir este
deconectat.
Setarea subwooferului fără fir pentru
prima dată
1. Conectaţi ştecărul subwooferului fără fir la priză.
2. Porniţi unitatea principală: Unitatea principală
şi subwooferul fără fir vor fi conectate în mod
automat.
Conectare manuală subwoofer fără
fir
Când conexiunea dvs. nu este realizată, puteţi
vedea LED-ul roşu sau LED-ul galben-verde clipind
pe subwoofer-ul wireless şi nu se aude nici un sunet
din subwoofer. Pentru a remedia problema, urmaţi
paşii de mai jos.
1. Reglaţi nivelul volumului unității principale la
minim.
-- Pe fereastra de afişaj apare „VOL MIN”.
2. Apăsaţi şi țineți apăsat MUTEi (Mute) pe
telecomandă timp de aproximativ 3 secunde.
-- Pe fereastra de afişaj apare scurt timp „W
RESET”.
3. Dacă LED-ul de pe subwoofer-ul wireless
deja luminează intermitent în galben-verde
continuu, puteţi omite acest pas.
Apăsați lung PAIRING în spatele receiverului
wireless pentru mai mult de 5 secunde.
-- LED-ul de pe subwoofer-ul wireless se aprinde
alternativ în roşu şi galben-verde.
4. Deconectaţi cablul de alimentare al unităţii şi al
subwoofer-ului wireless.
5. Conectaţi-le din nou după ce LED-ul de pe
unitatea principală şi subwoofer-ul wireless sunt
complet stinse.
Unitatea şi subwoofer-ul wireless vor fi cuplate
automat atunci când porniţi unitatea.
-- Atunci când conexiunea este efectuată, puteţi
vedea LED-ul galben-verde pe subwoofer.
,,Notă
yy Poate dura câteva secunde (dar poate
dura chiar mai mult) până când unitatea şi
subwooferul încep să comunice între ele.
yy Cu cât unitatea şi subwoofer-ul sunt mai
apropiate, cu atât calitatea sunetului este
mai bună. Este recomandat să instalaţi
unitatea şi subwoofer-ul cât mai aproape
posibil unul de altul şi să evitați cazurile de
mai jos.
-- Există un obstacol între unitate și
subwoofer.
-- Există un dispozitiv care utilizează aceeași
frecvență ca și conexiunea aceasta, cum
ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu
microunde sau un dispozitiv LAN wireless.
2
Conectare
Culoare LED
15
16
Conectare
Conexiuni la televizor
Dacă aveţi un televizor sau un monitor HDMI, îl
puteţi conecta la acest player cu ajutorul unui
cablu HDMI (tip A, Cablu HDMI™ de mare viteză).
Conectaţi mufa HDMI a playerului la mufa HDMI de
la un televizor sau monitor compatibil HDMI.
Informaţii suplimentare pentru HDMI
yy Când conectaţi un aparat compatibil cu HDMI
sau DVI, asiguraţi-vă în privinţa următoarelor:
-- Încercaţi să opriţi aparatul HDMI/DVI şi acest
player. Porniţi apoi aparatul HDMI/DVI şi
lăsaţi-l circa 30 secunde, apoi porniţi acest
player.
-- Intrarea video a aparatului conectat este
setată corect pentru acest aparat.
2
Conectare
-- Aparatul conectat este compatibil cu intrarea
video 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i sau
1920x1080p.
Kabel HDMI
yy Cu acest player nu funcţionează orice aparat
HDMI sau DVI compatibil HDCP
-- Imaginea nu va apărea corect cu un aparat
non-HDCP.
,,Notă
Setaţi sursa TV pe HDMI (consultaţi manualul de
utilizare al televizorului).
,,Notă
Consultaţi manualul televizorului, sistemului
stereo sau al altor dispozitive după cum
este necesar, pentru a face cele mai bune
conexiuni.
yy Dacă un dispozitiv HDMI conectat nu
acceptă ieşirea audio a playerului, sunetul
de la dispozitivul HDMI poate fi distorsionat
sau poate să nu fie redat.
yy Daca folosiţi conexiune HDMI, puteţi
schimba rezoluţia pentru ieşirea HDMI.
(Consultaţi „Setarea rezoluţiei” la pagina 16).
yy Selectaţi tipul de ieşire video la mufa HDMI
OUT utilizând opţiunea [Setările Color
HDMI] din meniul [Setări] (a se vedea pagina
29)
yy Schimbarea rezoluţiei când conexiunea a
fost stabilită deja poate provoca disfuncţii.
Pentru a rezolva problema, opriţi playerul şi
apoi porniţi-l din nou.
yy Când conexiunea HDMI cu HDCP nu este
verificată, ecranul televizorului devine negru.
În acest caz, verificaţi conexiunea HDMI sau
deconectaţi cablul HDMI.
yy Dacă se aude un zgomot sau apar linii pe
ecran, verificaţi cablul HDMI (de regulă,
lungimea se limitează la 4,5 m (15 ft.)).
Conectare
Ce este SIMPLINK?
Unele funcţii ale acestui aparat sunt controlate
cu telecomanda televizorului, dacă acest aparat şi
televizorul LG cu SIMPLINK sunt conectate printr-o
conexiune HDMI.
Consultaţi manualul de utilizare al televizorului
pentru detalii cu privire la funcţia SIMPLINK.
Televizorul LG cu funcţie SIMPLINK are afişat logo-ul
de mai sus.
,,Notă
yy În funcţie de tipul discului sau de starea
redării, este posibil ca unele operaţiuni
SIMPLINK să se manifeste diferit faţă de
scopul intenţionat sau să nu funcţioneze
deloc.
,,Notă
Pentru a activa funcţia [SIMPLINK / ARC], setaţi
această opţiune la [Pornit]. (pagina 34)
Setarea rezoluţiei
Acest player oferă câteva rezoluţii de ieşire pentru
mufele HDMI OUT. Puteţi schimba rezoluţia
utilizând meniul [Setări].
1. Apăsaţi HOME ( ).
2. Folosiţi A/D pentru a selecta [Setări] şi apăsaţi
ENTER (b). Apare meniul [Setări].
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea
[DISPLAY] şi apoi apăsaţi D pentru a trece la al
doilea nivel.
4. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea
[Rezoluţie] şi apoi apăsaţi ENTER (b) pentru a
trece la al treilea nivel.
yy Mufa HDMI IN nu suportă SIMPLINK.
Funcţie ARC (Audio Return
Channel) (Canal retur audio)
Funcţia ARC îi permite unui televizor cu capacitate
HDMI să trimită flux audio la ieşirea HDMI OUT a
acestui player.
Pentru a utiliza această funcţie:
-- Televizorul dvs. trebuie să suporte funcţii HDMICEC şi ARC, iar acestea trebuie activate (On).
-- Metoda de configurare pentru HDMI-CEC şi
ARC poate diferi în funcţie de televizor. Pentru
detalii privind funcţia ARC, consultaţi manualul
televizorului.
-- Trebuie să utilizaţi cablul HDMI (Cablu HDMI™ de
mare viteză, de tip A, cu Ethernet).
-- Trebuie să efectuaţi conexiunea cu HDMI IN care
suportă funcţie ARC, utilizând ieşirea HDMI OUT
a acestui player.
-- Puteţi conecta un singur sistem Home Theater la
un televizor compatibil cu ARC.
5. Folosiţi W/S pentru a selecta rezoluţia dorită
şi apoi apăsaţi ENTER (b) pentru a confirma
selecţia.
2
Conectare
Funcţiile care pot fi controlate cu telecomanda
televizorului LG: Play (redare), Pause (pauză), Scan
(scanare), Skip (salt), Stop, oprire etc.
17
18
Conectare
,,Notă
yy Dacă televizorul dvs. nu acceptă rezoluţia pe
care aţi setat-o la player, puteţi seta rezoluţia
pe 576p astfel:
1. Apăsaţi HOME ( ) pentru a dispărea
meniul HOME.
2. Apăsaţi Z (STOP) timp de peste 5
secunde.
2
Conectare
yy Dacă selectaţi manual o rezoluţie şi
apoi conectaţi mufa HDMI la televizor şi
televizorul nu o acceptă, atunci setarea
rezoluţiei se face pe [Auto].
yy Dacă selectaţi o rezoluţie pe care televizorul
dvs. nu o acceptă, va apărea un mesaj de
avertizare. După schimbarea rezoluţiei,
dacă nu vedeţi nimic pe ecran, aşteptaţi 20
secunde şi apoi rezoluţia va reveni automat
la setarea anterioară.
yy Numărul de cadre video 1080p poate fi
setat automat pe 24 Hz sau 50 Hz, în funcţie
de capacitate şi de preferinţele televizorului
conectat şi în baza numărului iniţial de
cadre video al conţinutului discului
BD-ROM.
Conectare
Conexiuni la aparatul
extern
Conexiune OPTICAL IN
Puteţi beneficia de sunet de la componentă cu
ajutorul conexiunii optice digitale prin difuzoarele
acestui sistem.
19
Conexiune HDMI IN
Puteţi beneficia de imagini şi sunet de la
componenta externă cu ajutorul acestei conexiuni.
Conectaţi mufa HDMI OUT a componentei
externe la mufa HDMI IN 1 sau 2 a acestui aparat.
Apoi selectaţi opţiunea [HDMI IN 1/2] apăsând
FUNCTION.
De asemenea, puteţi utiliza butonul F (Funcţie) de
pe panoul frontal pentru a selecta modul de intrare.
2
Conectare
Conectaţi mufa de ieşire optică a componentei
la mufa OPT. IN (OPTICAL IN) a aparatului. Apoi
selectaţi opţiunea [OPTICAL] apăsând FUNCTION.
Sau apăsaţi OPTICAL/TV SOUND pentru a selecta
direct.
De asemenea, puteţi utiliza butonul F (Funcţie) de
pe panoul frontal pentru a selecta modul de intrare.
Cablu optic
La mufa HDMI OUT a componentei (decodor,
receiver digital prin satelit, consolă de jocuri
video etc.)
,,Notă
yy Nu puteţi schimba rezoluţia video în modul
HDMI IN 1/2. Schimbaţi rezoluţia video a
componentei externe conectate.
yy Dacă semnalul de ieşire video este anormal
în momentul în care computerul dvs. este
conectat la mufa HDMI IN 1/2, schimbaţi
rezoluţia computerului la 576p, 720p, 1080i
sau 1080p.
yy Playerul trimite semnal audio de la
intrările HDMI atât la ieşirea HDMI, cât şi la
difuzoarele aparatului.
20 Conectare
Conexiune PORT. (Portabilă)
IN
2
Conectare
Pentru a asculta muzică de la
playerul portabil
Aparatul poate fi utilizat pentru a reda muzică de
pe multe tipuri de playere portabile sau dispozitive
externe.
1. Conectaţi playerul portabil la conectorul
INTRARE PORTABIL al unităţii, utilizând un cablu
stereo de 3,5 mm.
2. Porniţi aparatul, apăsând 1 (Pornire).
3. Selectaţi funcţia PORTABLE prin apăsarea
butonului FUNCTION de pe telecomandă sau F
pe unitate până când funcția este selectată.
4. Porniţi playerul portabil sau dispozitivul extern
şi începeţi redarea de pe el.
Conectare
Conectare la reţeaua
locală
Acest player poate fi conectat la o reţea locală (LAN)
prin portul LAN aflat pe panoul din spate.
Conectând aparatul la o reţea locală broadband
(bandă largă), aveţi acces la servicii precum
actualizări de software, interactivitate BD-Live şi
servicii de conţinut online.
Serviciu cu
bandă lată
Router
Utilizarea unei reţele cu fir oferă cele mai bune
performanţe, deoarece aparatele ataşate se
conectează direct la reţea şi nu pot suferi
interferenţe de frecvenţă radio.
Conectaţi portul LAN al playerului la portul
corespunzător al modemului sau router-ului
folosind un cablu LAN sau Ethernet disponibil în
comerţ.
,,Notă
yy Când conectaţi sau deconectaţi cablul de
reţea, ţineţi de partea cu mufă a cablului.
Când scoateţi cablul, nu trageţi de el, ci
apăsaţi pe butonaşul de blocare.
yy Nu conectaţi un cablu telefonic modular la
portul LAN.
yy Deoarece există diferite configurări
ale conexiunii, respectaţi specificaţiile
furnizorului dvs. de servicii de
telecomunicaţii sau de internet.
yy Dacă doriți sa accesati conținutul de pe
serverele media digitale compatibile DLNA,
acest aparat trebuie conectat la aceeași
rețea locală cu acestea prin intermediul unui
router.
yy Pentru a seta PC-ul dvs. ca server media
digital compatibil cu DLNA, instalați
SmartShare PC Software pe calculatorul
dvs. (vezi pagina 40)
2
Conectare
Conexiune de reţea cu fir
Consultaţi documentaţia dispozitivului de reţea
pentru mai multe instrucţiuni.
21
Servere certificate
DLNA
22 Conectare
2
Configurarea reţelei cu fir
Setare avansată
Dacă există un server DHCP pe reţeaua locală (LAN)
prin conexiune cu fir, acestui player îi va fi alocată
automat o adresă IP. După efectuarea conexiunii
fizice, un mic număr de reţele locale pot necesita
modificarea setării reţelei playerului. Modificaţi
setarea [REŢEA] astfel.
Dacă doriţi să aplicaţi setările de reţea manual,
folosiţi W/S pentru a selecta [Setare avansată] în
meniul [Setare de reţea] şi apăsaţi ENTER (b).
1. Folosiţi W/S pentru a selecta [Cu cablu] şi
apăsaţi ENTER (b).
Pregătire
Conectare
Înainte de a configura reţeaua cu fir, este
necesar să conectaţi reţeaua locală la internet
cu bandă lată.
1. Selectaţi opţiunea [Setarea conexiunii] în meniul
[Setări] şi apoi apăsaţi ENTER (b).
2. Citiţi instrucţiunile pentru setările reţelei şi apoi
apăsaţi ENTER (b) când [Start] este selectat.
Reţeaua se va conecta automat la unitate.
2. Folosiţi W/S/A/D pentru a selecta modul
IP între [Dinamic] şi [Static].
În mod normal, selectaţi [Dinamic] pentru a
aloca automat o adresă IP.
,,Notă
Dacă nu există un server DHCP în reţea şi
doriţi să setaţi manual adresa IP, selectaţi
[Static] şi apoi setaţi [Adresă IP], [Subnet Mask],
[Gateway] şi [DNS Server] cu ajutorul
W/S/A/D şi al butoanelor numerice.
Daca aţi făcut o greşeală când aţi introdus
numărul, apăsaţi CLEAR pentru a şterge partea
evidenţiată.
3. Selectaţi [Următotor] şi apăsaţi ENTER (b)
pentru a aplica setările de reţea.
Status-ul conectării la reţea este afişat pe ecran.
4. Apăsaţi ENTER (b) în timp ce [OK] este selectat
pentru a finaliza setările reţelei prin cablu.
Conectare 23
Conexiune de reţea fără fir
O altă opţiune de conectare este să utilizaţi un
Punct de acces sau un router fără fir. Configurarea
reţelei şi metoda de conectare pot varia în funcţie
de echipamentul utilizat şi de mediul reţelei.
Pregătire
Înainte de a seta reţeaua fără fir, trebuie:
-- să conectaţi reţeaua locală fără fir la internet
cu bandă lată.
-- să setaţi punctul de acces sau router-ul fără
fir.
-- să notaţi SSID şi codul de securitate al
reţelei.
2. Citiţi instrucţiunile pentru setările reţelei şi apoi
apăsaţi ENTER (b) când [Start] este selectat.
Servere certificate DLNA
Punct de acces sau
router fără fir
Serviciu cu
bandă lată
Dacă reţeaua prin cablu nu este conectată la
unitate, toate reţelele disponibile sunt afişate pe
ecran.
3. Utilizaţi W/S pentru a selecta SSID-ul reţelei
wireless şi apăsaţi ENTER (b).
Consultaţi instrucţiunile de configurare furnizate
împreună cu punctul de acces sau cu router-ul
fără fir pentru etape detaliate privind conectarea şi
pentru setările reţelei.
Pentru performanţe optime, cea mai bună opţiune
o reprezintă utilizarea unei conexiuni directe cu fir
între acest player şi router-ul reţelei dvs. locale sau
modemul cablu/DSL.
Dacă alegeţi să utilizaţi opţiunea fără fir, reţineţi că
performanţele pot fi afectate uneori din cauza altor
aparate electronice din casă.
Configurarea reţelei fără fir
Pentru efectuarea conexiunii reţelei fără fir, playerul
trebuie configurat pentru comunicare prin reţea.
Această modificare se poate efectua în meniul
[Setare]. Modificaţi setarea [REŢEA] astfel. Este
necesar să efectuaţi configurarea punctului de
acces sau a router-ului fără fir înainte de a conecta
playerul la reţea.
Dacă punctul de acces este securizat trebuie să
introduceţi codul de acces.
,,Notă
Dacă folosiţi alte caractere, în afară de alfabetul
sau cifrele englezeşti pentru numele SSID
pentru punctul dvs. de acces sau routerul fără
fir, acesta poate fi afişat diferit.
Conectare
1. Selectaţi opţiunea [Setarea conexiunii] în meniul
[Setare] şi apoi apăsaţi ENTER (b).
Comunicare
fără fir
2
24 Conectare
Setare avansată
Dacă doriţi să aplicaţi setările de reţea manual,
folosiţi W/S pentru a selecta [Setare avansată] în
meniul [Setare de reţea] şi apăsaţi ENTER (b).
1. Folosiţi W/S pentru a selecta [Fără cablu] şi
apăsaţi ENTER (b).
,,Notă
2
Conectare
yy Modul de securitate WEP are în general 4
chei disponibile la un punct de acces sau
la setarea unui router fără fir. Dacă punctul
dvs. de acces sau router-ul fără fir utilizează
securitate WEP, introduceţi codul de
securitate al cheii „Nr. 1” pentru a vă conecta
la reţeaua locală.
yy Un punct de acces este un aparat care vă
permite să vă conectaţi la reţeaua locală fără
fir.
4. Folosiţi W/S/A/D pentru a selecta modul
IP între [Dinamic] şi [Static].
În mod normal, selectaţi [Dinamic] pentru a
aloca automat o adresă IP.
,,Notă
Dacă nu există un server DHCP în reţea şi
doriţi să setaţi manual adresa IP, selectaţi
[Static] şi apoi setaţi [Adresă IP], [Subnet Mask],
[Gateway] şi [DNS Server] cu ajutorul
W/S/A/D şi al butoanelor numerice.
Dacă aţi făcut o greşeală când aţi introdus
numărul, apăsaţi CLEAR pentru a şterge partea
evidenţiată.
5. Selectaţi [Următotor] şi apăsaţi ENTER (b)
pentru a aplica setările de reţea.
[Listă AP] - Playerul scanează toate punctele de
acces sau toate router-ele wireless disponibile
din raza de acoperire şi le afişează sub forma
unei liste.
[Denumire reţea (SSID)] – Este posibil ca
punctul dvs. de acces să nu transmită numele
reţelei (SSID). Verificaţi setările punctului de
acces la computerul dvs. şi fie setaţi punctul
dvs. de acces să transmită SSID, fie introduceţi
manual numele reţelei în [Denumire reţea
(SSID)].
[PBC] – Dacă punctul dvs. de acces ori routerul wireless acceptă metoda PBC (Push Button
Configuration), selectaţi această opţiune şi
apăsaţi butonul de pe punctul dvs. de acces
în interval de 2 minute. Nu aveţi nevoie să ştiţi
numele reţelei (SSID) şi codul de securitate al
punctului dvs. de acces.
[PIN] – Dacă punctul dvs. de acces acceptă
metoda de configurare a Codului PIN bazată
pe WPS (Setări Protejate Wi-Fi), selectaţi această
opţiune şi notaţi codul numeric de pe ecran.
Apoi introduceţi codul PIN într-un meniu de
configurare al punctului de acces pentru a vă
conecta. Consultaţi documentaţia dispozitivului
dvs. de reţea.
2. Urmaţi instrucţiunile pentru fiecare metodă de
conectare de pe ecran.
Status-ul conectării la reţea este afişat pe ecran.
6. Selectaţi [Închide] şi apăsaţi ENTER (b) pentru a
finaliza conexiunea reţelei.
,,Notă
Pentru a utiliza PBC şi conectarea la reţea prin
PIN, punctul de acces trebuie setat pe modul
de securitate OPEN (DESCHIS) sau AES.
Conectare 25
Notă privind conexiunea reţelei
yy Multe probleme de conectare a reţelei care apar
în timpul configurării pot fi remediate adesea
prin resetarea router-ului sau a modemului.
După conectarea playerului la reţeaua locală,
opriţi rapid router-ul reţelei locale sau modemul
cu cablu şi/sau deconectaţi cablul de alimentare.
Apoi porniţi din nou aparatul şi/sau conectaţi
cablul de alimentare.
yy Compania noastră nu este responsabilă
pentru nici o defecţiune a playerului şi/sau
caracteristică a conexiunii internet datorată
erorilor/defecţiunilor de comunicaţii asociate cu
conexiunea internet cu bandă lată sau cu alte
echipamente conectate.
yy Caracteristicile discurilor BD-ROM disponibile
prin conectarea la internet nu sunt create
sau furnizate de către compania noastră, iar
compania noastră nu este responsabilă pentru
funcţionalitatea sau disponibilitatea acestora.
Unele materiale legate de disc şi disponibile pe
internet pot să nu fie compatibile cu acest player.
Dacă aveţi întrebări legate de acest conţinut,
contactaţi producătorul discului.
yy Unele conţinuturi de pe internet pot necesita o
conexiune cu lăţime mai mare de bandă.
yy Chiar dacă playerul este corect conectat şi
configurat, unele conţinuturi de pe internet
pot să nu funcţioneze bine datorită traficului
de pe internet, calităţii sau lăţimii de bandă sau
serviciilor dvs. de internet sau problemelor la
furnizorul conţinutului.
yy Este posibil ca unele operaţiuni efectuate prin
conectare la internet să nu poată fi realizate
datorită anumitor restricţii stabilite de furnizorul
de servicii internet (ISP) care vă pune la dispoziţie
conexiunea internet cu bandă lată.
yy Orice taxe percepute de un furnizor de servicii
internet, inclusiv taxele de conectare, dar nu
numai acestea, cad în sarcina dvs.
yy Pentru conectare cu fir la acest player este
necesar un port 10 Base-T sau 100 Base-TX LAN.
Dacă serviciile dvs. internet nu permit o astfel de
conexiune, nu veţi putea conecta playerul.
yy Este necesar un modem ADSL pentru a utiliza
serviciul DSL şi un modem cablu pentru a utiliza
serviciul modem cablu. În funcţie de modul
de acces şi de abonamentul pe care îl aveţi la
serviciile de internet, este posibil să nu puteţi
folosi caracteristica conexiunii internet a acestui
player sau puteţi avea limitare la numărul de
dispozitive pe care le puteţi conecta în acelaşi
timp. (Dacă furnizorul dvs. de servicii internet
vă limitează prin abonament la un singur
aparat, este posibil ca acest player să nu poată fi
conectat dacă există un PC conectat deja).
yy Este posibil ca utilizarea unui „router” să nu fie
permisă sau să fie limitată, în funcţie de politica
şi restricţiile furnizorului dvs. de servicii internet.
Pentru detalii, contactaţi direct furnizorul de
servicii internet.
yy Reţeaua fără fir funcţionează pe frecvenţe radio
de 2,4 GHz, care sunt utilizate şi de alte aparate
casnice, cum ar fi telefoane fără fir, dispozitive
cu Bluetooth®, cuptoare cu microunde şi poate fi
afectată de interferenţa cu acestea.
yy Opriţi toate echipamentele de reţea neutilizate
din cadrul reţelei locale. Unele aparate pot să
genereze trafic de reţea.
yy În scopul unei transmisii mai bune, amplasaţi
playerul cât mai aproape posibil de punctul de
acces.
yy În unele situaţii, amplasarea punctului de acces
sau a router-ului fără fir la o distanţă de cel puţin
0,45 m deasupra podelei poate îmbunătăţi
recepţia.
yy Deplasaţi-vă mai aproape de punctul de acces,
dacă este posibil, sau reorientaţi playerul, astfel
încât să nu existe nimic între acesta şi punctul de
acces.
yy Calitatea recepţiei în wireless depinde de mulţi
factori, cum ar fi tipul punctului de acces,
distanţa dintre player şi punctul de acces şi locul
unde este amplasat playerul.
yy Setaţi punctul de acces sau router-ul fără fir pe
modul Infrastructură. Modul Ad-hoc nu este
suportat.
2
Conectare
yy În funcţie de furnizorul de servicii internet (ISP),
numărul de dispozitive care pot primi servicii
internet poate fi limitat conform specificaţiilor
aplicabile. Pentru detalii, consultaţi furnizorul de
servicii internet.
yy Trebuie să folosiţi un router pentru a putea utiliza
serviciile xDSL.
26 Setarea sistemului
Setări iniţiale
Când deschideţi unitatea pentru prima oară, ghidul
iniţial pentru setare “wizard” apare pe ecran. Setaţi
limba de afişare şi setările reţelei in timpul setarii
iniţiale.
5. Folosiţi W/S/A/D pentru a selecta modul
IP între [Dinamic] şi [Static].
În mod normal, selectaţi [Dinamic] pentru a
aloca automat o adresă IP.
1. Apăsaţi 1 (POWER).
Ghidul de setare iniţială apare pe ecran.
2. Utilizaţi W/S/A/D pentru a selecta limba
de afişare şi apăsaţi ENTER (b).
6. Selectaţi [Următotor] şi apăsaţi ENTER (b)
pentru a aplica setările de reţea.
3
Setarea sistemului
3. După verificarea Termenilor si Condițiilor,
selectați [De acord] pentru a utiliza Premium
Service și SW Actualizări.
Citiţi şi ţineţi la îndemână instrucţiunile pentru
setările de reţea şi apoi apăsaţi ENTER (b) în
timp ce [Start] este selectat.
Status-ul conectării reţelei este afişat pe ecran.
Pentru detalii referitoare la setări de reţea,
consultaţi secţiunea “Conectare la reţeaua
locală”, la pagina 21.
7. Selectaţi [Următotor] şi apăsaţi ENTER (b).
Dacă reţeaua prin cablu este conectată, setarea
de conexiune de reţea se va finaliza automat.
4. Toate reţelele disponibile sunt afişate pe ecran.
Utilizaţi W/S pentru a selecta [Reţea cu cablu]
ori SSID-ul dorit al reţelei wireless şi apăsaţi
ENTER (b).
Dacă aveţi punctul de acces securizat, este
nevoie să introduceţi codul de acces.
Setarea sistemului 27
8. Puteţi asculta sunet de la televizor prin difuzorul
acestui aparat în mod automat atunci când
televizorul este pornit.
Setări
Efectuarea setărilor din Setup
(Configurare)
Puteţi modifica setările playerului în meniul [Setări].
1. Apăsaţi HOME ( ).
Apăsaţi W pentru a deplasa şi apăsaţi A/D
pentru a selecta [Pornit] sau [Oprit]. Selectaţi
[Următotor] şi apăsaţi ENTER (b).
9. Verificaţi toate setările făcute anterior.
Apăsaţi ENTER (b) în timp ce [Terminare] este
selectat pentru a finaliza setările iniţiale. Dacă
aveţi setări de schimbat, utilizaţi W/S/A/D
pentru a selecta 1 şi apăsaţi ENTER (b).
10. Afişează Ghidul modului particular de sunet.
Apăsaţi ENTER (b).
3. Folosiţi W/S pentru a selecta prima opţiune
de configurare şi apăsaţi D pentru a trece la al
doilea nivel.
11. Afișează ghidul pentru a beneficia de conținut
online folosind LG AV Remote. Apăsaţi ENTER
(b).
4. Folosiţi W/S pentru a selecta a doua opţiune
de configurare şi apăsaţi ENTER (b) pentru a
trece la al treilea nivel.
5. Folosiţi W/S pentru a selecta setarea dorită şi
apăsaţi ENTER (b) pentru a confirma selecţia.
3
Setarea sistemului
2. Folosiţi A/D pentru a selecta [Setări] şi apăsaţi
ENTER (b). Apare meniul [Setări].
28 Setarea sistemului
Meniul [REŢEA]
Setările [REŢEA] sunt necesare pentru utilizarea
actualizării de software, a serviciilor pentru conţinut
BD Live şi online.
[Setare ţară]
Setarea conexiunii
[Iniţializează]
Dacă reţeaua dvs. locală este pregătită pentru
conectarea player-ului, la player trebuie setată
conexiunea de reţea prin cablu pentru comunicare
în reţea. (A se vedea „Conectare la reţeaua locală” de
la paginile 21.)
În funcţie de regiune, este posibil ca funcţia
[Iniţializează] să nu fie disponibilă.
Starea conexiunii
3
Setare serviciu smart
Setarea sistemului
Dacă doriţi să verificaţi starea reţelei pe acest player,
selectaţi opţiunile [Starea conexiunii] şi apăsaţi
ENTER (b) pentru a verifica dacă a fost stabilită o
conexiune cu reţeaua şi la internet.
Conexiune BD-LIVE
Puteţi restricţiona accesul la internet când sunt
utilizate funcţii BD-Live.
[Permis]
Accesul la internet este permis pentru toate
conţinuturile BD-Live.
[Permis parţial]
Accesul la internet este permis numai pentru
conţinuturile BD-Live care au certificate de
proprietar al conţinutului. Accesul la internet
şi funcţiile AACS Online sunt interzise pentru
toate conţinuturile BD-Live care nu au certificat.
[Interzis]
Accesul la internet este interzis pentru toate
conţinuturile BD-Live.
Selectaţi zona dvs. pentru afişarea serviciului de
conţinut online corect.
Denumire aparat
Puteţi alege un nume de reţea utilizând tastatura
virtuala. Acest player va fi recunoscut după numele
pe care îl introduceţi în reţeaua dvs. locală.
Joc în reţea
Această funcie vă permite să controlai redarea
multimedia prin serverul media DLNA printrun smartphone certificat DLNA. Cele mai multe
smartphone-uri certificate DLNA au o funcie de
control a redării în reeaua de acasă. Setai opiune
pe [Pornit] pentru a permite smartphone-ului să
controleze unitatea. Pentru mai multe informaii
consultai instruciunile smartphone-ului certificat
DLNA sau ale aplicaiei.
,,Notă
yy Unitatea i smartphone-ul certifcat DLNA
trebuie conectate la aceeai reea.
yy Pentru a utiliza [Joc în reţea] cu ajutorul unui
smartphone certificat DLNA, apăsai HOME
( ) pe ecran în meniul principal înainte de
conectarea la unitate.
yy În timpul în care acionai unitatea folosind
[Joc în reţea], telecomanda se poate să nu
funcioneze.
yy Fiierele compatibile descrise la pagina 64
nu sunt mereu acceptate de funcia [Joc în
reţea].
Setarea sistemului 29
Meniul [DISPLAY]
Rezoluţie
TV Aspect Ratio
Setează rezoluţia de ieşire a semnalului video HDMI.
Consultaţi paginile 17 pentru detalii privind setarea
rezoluţiei.
Selectaţi o opţiune de format al imaginii TV în
funcţie de tipul televizorului dvs.
[Auto]
Selectaţi dacă folosiţi un televizor standard 4:3.
Arată imaginile filmelor cu bare în partea de
sus şi în cea de jos a imaginii.
Dacă mufa HDMI OUT este conectată astfel
încât televizorul să afişeze informaţii (EDID),
este selectată automat cea mai bună rezoluţie
potrivită pentru televizorul conectat.
[4:3 Pan Scan]
[576p]
Selectaţi dacă folosiţi un televizor standard 4:3.
Arată imaginile decupate, astfel încât să intre
pe ecranul televizorului. Ambele părţi laterale
ale imaginii sunt tăiate.
[720p]
[4:3 Letter Box]
Selectaţi dacă folosiţi un televizor 16:9 cu ecran
lat. Imaginea 4:3 este afişată cu un format al
imaginii original 4:3, cu bare negre în stânga şi
în dreapta.
Redă 720 linii în video progresiv.
3
[1080i]
Setarea sistemului
[16:9 Original]
Redă 576 linii în video progresiv.
Redă 1080 linii în video intercalat.
[1080p]
Redă 1080 linii în video progresiv.
[16:9 Complet]
Mod Display 1080p
Selectaţi dacă folosiţi un televizor 16:9 cu ecran
lat. Imaginea 4:3 este ajustată orizontal (în
proporţie liniară), astfel încât să ocupe întregul
ecran.
Când rezoluţia este setată pe 1080p, selectaţi [24
Hz] pentru o prezentare omogenă a materialului
filmului (1080p/24 Hz) cu un display echipat cu
HDMI compatibil cu intrare 1080p/24 Hz.
,,Notă
Nu puteţi selecta opţiunile [4:3 Letter Box] şi
[4:3 Pan Scan] dacă rezoluţia este setată pe mai
mult de 720p.
,,Notă
yy Când selectaţi [24 Hz], poate apărea o
oarecare tulburare a imaginii când se trece
de la video la material film. În acest caz,
selectaţi [50 Hz].
yy Chiar dacă [Mod Display 1080p] este setat
pe [24 Hz], dacă televizorul dvs. nu este
compatibil cu 1080p/24 Hz, frecvenţa reală
a cadrelor de la ieşirea video va fi de 50 Hz,
respectând formarul sursei video.
30 Setarea sistemului
Setările Color HDMI
Meniu [LIMBĂ]
Selectaţi tipul de ieşire de la mufa HDMI OUT.
Pentru această setare, consultaţi manualele
monitorului.
Meniul Display
[YCbCr]
Selectaţi atunci când conectaţi la un monitor
HDMI.
[RGB]
Selectaţi atunci când conectaţi la un monitor
DVI.
Ghid pentru meniul Home
3
Setarea sistemului
Această funcţie vă permite să afişaţi sau să ştergeţi
bula de ghidare din meniul Home (Principal). Setaţi
această opţiune pe [Pornit] pentru afişarea ghidului.
Selectaţi limba pentru meniul [Setări] şi pentru
afişajul de pe ecran.
Meniul Disc / Audio Disc /
Subtitrarea discului
Selectaţi limba preferată pentru track-urile audio
(disc audio), subtitrare şi pentru meniul discului.
[Original]
Se referă la limba iniţială în care a fost înregistrat
discul.
[Altele]
Apăsaţi ENTER (b) pentru a selecta altă limbă.
Folosiţi butoanele numerice şi apoi apăsaţi
ENTER (b) pentru a introduce numărul
corespunzător din 4 cifre conform listei
codurilor de limbă de la pagina 69.
[Oprit] (Numai subtitrare disc)
Dezactivează subtitrarea.
,,Notă
În funcţie de disc, este posibil ca setarea
corespunzătoare limbii dvs. să nu funcţioneze.
Setarea sistemului
31
Meniu [AUDIO]
Reglare dinamică (DRC)
Fiecare disc are o varietate de opţiuni de ieşire
audio. Setaţi opţiunile Audio ale playerului conform
tipului sistemului audio folosit.
Această funcţie vă permite să ascultaţi coloana
sonoră a unui film cu un volum redus, fără a pierde
claritatea sunetului.
,,Notă
[Auto]
Ieşire digitală
[Pornit]
Deoarece există mulţi factori care afectează
tipul ieşirii audio, consultaţi „Specificaţii pentru
ieşirea audio” de la paginile 65 pentru detalii.
[Auto]
Comprimă dinamica ieşirii audio Dolby Digital,
Dolby Digital Plus sau Dolby TrueHD.
[Oprit]
Dezactivează această funcţie.
[PCM]
HD AV Sincro.
Selectați dacă conectați mufa-jack HDMI OUT
la un dispozitiv cu decodor digital.
Uneori, la televizoarele digitale apare un decalaj
între imagine şi sunet. Dacă se întâmplă acest lucru,
puteţi compensa setând un timp de întârziere a
sunetului, astfel încât acesta să „aştepte” efectiv
imaginea să „sosească”: aceasta poartă denumirea
de HD AV Sync. Folosiţi A D pentru a naviga în sus
şi în jos în duratele de decalaj, pe care le puteţi seta
oriunde între 0 şi 300 ms.
[DTS Re-Encode]
Selectaţi când conectaţi mufa HDMI OUT a
acestei unităţi la un dispozitiv cu decodor DTS.
,,Notă
yy Atunci când opţiunea [Ieşire digitală] este
setată la [Auto], semnalul audio-ul poate
ieşi ca flux de biţi. Dacă la un aparat HDMI
cu EDID nu se detectează informaţii despre
fluxul de biţi, semnalul audio poate ieşi ca
PCM.
yy Dacă opţiunea [Ieşire digitală] este setată
pe [DTS re-encode], sunetul DTS Re-encode
este redat pe discurile BD-ROM cu sunet
secundar, iar sunetul original este redat
pentru celelalte discuri (cum ar fi [Auto]).
yy Această setare nu este disponibilă în cazul
semnalului provenit de la un dispozitiv
extern.
Volum automat
Cu funcţia Volum automat activată, aparatul
ajustează automat volumul sunetului emis pentru a
putea fi ridicat sau coborât dacă sunetul este prea
tare sau prea încet. Pentru a vă putea bucura de
sunet la un nivel adecvat, nici prea tare, nici prea
încet.
3
Setarea sistemului
Selectaţi când conectaţi mufa HDMI OUT la
un dispozitiv cu decodor LPCM, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS şi DTSHD.
Dinamica ieşirii audio Dolby TrueHD este
specificată prin ea însăşi.
Iar dinamica Dolby Digital şi Dolby Digital Plus
se utilizează la fel ca în modul [Pornit].
32 Setarea sistemului
Meniul [BLOCHEAZĂ]
Clasificare DVD
Setările [BLOCHEAZĂ] afectează numai redarea Bluray Disc şi DVD.
Blochează redarea DVD-urilor clasificate, în baza
conţinutului lor. (Nu toate discurile sunt clasificate.)
Pentru a accesa orice caracteristici din setările
[BLOCHEAZĂ], trebuie să introduceţi codul de
securitate din 4 cifre pe care l-aţi creat.
Dacă nu aţi introdus încă parola, vi se va cere să
faceţi acest lucru. Introduceţi de două ori parola din
4 cifre şi apăsaţi ENTER (b) pentru a crea o parolă
nouă.
Parolă
Puteţi crea o parolă sau o puteţi schimba.
3
[Nici unul]
Setarea sistemului
Introduceţi de două ori parola din 4 cifre şi
apăsaţi ENTER (b) pentru a crea o parolă nouă.
[Clasificare 1-8]
Clasa unu (1) are cele mai multe restricţii, iar
clasa opt (8) este cel mai puţin restrictivă.
[Deblochează]
Dacă aţi selectat [Deblochează], controlul
parental nu este activat, iar discul este redat
integral.
Clasificare Disc Blu-ray
Setaţi o limită de vârstă pentru redarea BD-ROM.
Folosiţi butoanele numerice pentru a introduce o
limită de vârstă pentru vizualizare BD-ROM.
[Schimbă]
[255]
Introduceţi parola actuală şi apăsaţi
ENTER (b). Introduceţi de două ori parola din
4 cifre şi apăsaţi ENTER (b) pentru a crea o
parolă nouă.
Pot fi redate toate discurile BD-ROM.
Dacă aţi uitat parola
Dacă aţi uitat parola, o puteţi şterge parcurgând
următorii paşi:
1. Scoateţi discul din player, dacă există unul.
2. Evidenţiaţi opţiunea [Parolă] din meniul [Setări].
3. Folosiţi butoanele numerice pentru a introduce
„210499”. Parola este ştearsă.
,,Notă
Dacă aţi greşit înainte de a apăsa ENTER (b),
apăsaţi CLEAR. Introduceţi apoi parola corectă.
[0-254]
Interzice redarea unui disc BD-ROM care are
înregistrate clasificări corespunzătoare.
,,Notă
Setarea [Clasificare Disc Blu-ray] se va aplica
numai pentru discurile Blu-ray care conţin un
Control avansat al clasificării.
Cod Zonal
Introduceţi codul zonei ale cărei standarde au fost
folosite pentru clasificarea DVD-ului, pe baza listei
de la pagina 68.
Setarea sistemului 33
Meniul [ALTELE]
Conectare sunet TV.
Pornire rapidă
Puteţi asculta sunetul televizorului prin intermediul
difuzorului aparatului în mod automat când
televizorul este pornit.
Acest player poate rămâne în modul de aşteptare
cu un consum redus de curent electric şi de aceea,
la pornirea unităţii playerul poate porni instantaneu.
Setaţi această opţiune la [Pornit], pentru a activa
funcţia [Pornire rapidă].
,,Notă
yy Când [Pornire rapidă] este setat la [Pornit],
consumul de energie va fi mai ridicat decât
atunci când [Pornire rapidă] este setat la
[Oprit].
Oprire automată
Imaginea de screen saver apare când aţi lăsat
playerul în modul Oprit timp de circa cinci minute.
Dacă setaţi această opţiune pe [Pornit], aparatul se
opreşte automat după ce screen saver-ul este afişat
timp de 15 minute. Setaţi această opţiune pe [Oprit]
pentru a lăsa screen saver-ul în funcţiune până în
momentul în care utilizatorul foloseşte aparatul.
,,Notă
La activarea funcţiei [Oprire automată] în
meniul de configurari, această unitate se va
opri de la sine pentru a salva consumul de
energie, în cazul în care unitatea principală nu
este conectată la dispozitivul extern şi nu este
folosită timp de 20 minute.
Asemeni se manifestă acest aparat după şase
ore de la conectarea cu unitatea principală la
un alt dispozitiv prin intermediul unui cablu de
intrare analog.
Cum să deconectați rețeaua wireless sau
dispozitivul wireless
Opriți aparatul.
Apăsaţi W pentru deplasare şi apăsaţi A/D pentru
a selecta [Pornit] sau [Oprit]. Selectaţi [OK] şi apăsaţi
ENTER (b).
,,Notă
Când funcțiile [Conectare sunet TV.] și [Pornire
rapidă] sunt pornite iar aparatul este închis,
aparatul se deschide automat în situația în
care un dispozitiv asociat Bluetooth încearcă
asocierea cu aparatul.
Iniţializează
[Setări Fabrică]
Puteţi readuce playerul la setările originale din
fabrică.
[Ştergere date Blu-ray]
Accesează conținutul BD-Live din memoria
USB-ului conectat.
,,Notă
Dacă readuceţi playerul la setările originale
din fabrică utilizând opţiunea [Setări Fabrică],
trebuie să efectuaţi din nou setările de activare
a serviciilor online şi de reţea.
3
Setarea sistemului
yy Dacă opţiunea [Pornire rapidă] este setată
la [Pornit] şi alimentarea de la reţea este
reconectată accidental la player după o pană
de curent, etc., playerul porneşte şi comută
automat în modul de aşteptare. Înainte de a
trece la exploatarea playerului, aşteptaţi puţin,
ca acesta să ajungă în modul de aşteptare.
34 Setarea sistemului
Software
[Informaţie]
Afişează versiunea actuală a software-ului.
[OSS Notice]
Perioada de economisire lumină
naturală
La utilizarea aplicaţiei BBC, această funcţie setează
ora cu o oră înainte pentru a trece la ora de vară
(GMT+1).
LGE Open Source Software Notice este afișat.
[Pornit]
[Actualizare]
Setează ora cu o oră înainte.
Puteţi actualiza software-ul conectând aparatul
direct la serverul de actualizare software (a se
vedea paginile 60).
[Oprit]
Dezactivează această funcţie.
SIMPLINK / ARC
Condiții de Utilizare
3
-- Funcţia SIMPLINK vă permite să controlaţi acest
aparat cu telecomanda televizorului LG.
Setarea sistemului
-- Funcţia ARC îi permite unui televizor cu
caracteristica HDMI să trimită flux audio la ieşirea
HDMI OUT a acestui receptor.
Privacy Policy for Blu-ray Disc™ Player este afișat.
Pentru a folosi Premium Service și SW Actualizări,
selectați [De acord].
Setaţi această opţiune la [Pornit] pentru activarea
funcţiei [SIMPLINK / ARC]. (pagina 17)
Operare 35
Efect de sunet
Puteţi selecta un mod de sunet potrivit. Apăsaţi
repetat SOUND EFFECT (Efect de sunet) până când
modul dorit apare pe afişajul de pe panoul frontal
sau pe ecranul televizorului. Elementele afişate
pentru egalizor pot diferi în funcţie de efectele şi
sursele de sunet.
Setarea [EQ utiliz.]
Puteţi regla sunetul ridicând sau coborând nivelul
unei anumite frecvenţe. Apăsaţi USER EQ.
[Standard]: Puteţi să vă bucuraţi de un sunet fără
efect de egalizator.
[Muzică]: Puteţi să vă bucuraţi de un sunet plăcut
şi natural.
[Cinema]: Puteţi să vă bucuraţi de un efect
surround mai atrăgător, de cinema.
[Flat]: Pentru un sunet echilibrat.
[Boost]: Amplifică mediile pentru amplificarea
sunetului.
1. Folosiţi W/S pentru a selecta frecvenţa dorită.
2. Folosiţi A/D pentru a selecta nivelul dorit.
Selectaţi opţiunea [Anulează] şi apoi apăsaţi ENTER
(b) pentru a anula setarea.
Selectaţi opţiunea [Resetare] şi apoi apăsaţi ENTER
(b) pentru a reseta toate modificările.
[Treble / Bass]: Amplifică înaltele și bașii.
,,Notă
yy În unele moduri surround, este posibil ca
unele difuzoare să nu aibă sunet sau să aibă
un sunet slab. Aceasta depinde de modul
surround şi de sursa audio şi nu reprezintă
un defect.
yy După comutarea intrării, uneori s-ar putea să
fie nevoie şi de resetarea modului surround,
chiar dacă s-a schimbat fişierul de sunet.
4
Operare
[User EQ]: Puteţi regla sunetul ridicând sau
coborând nivelul unei anumite frecvenţe.
36 Operare
Afişajul Meniu de start
Redarea dispozitivelor
legate
Utilizarea meniului [Acasă]
Meniul de start apare când apăsaţi HOME ( ).
Utilizaţi W/S/A/D pentru a selecta o categorie
şi apăsaţi ENTER (b).
Redarea unui disc
erot
1. Introduceţi un disc în fanta pentru disc.
La majoritatea discurilor Audio CD, BD-ROM şi
DVD-ROM, redarea începe automat.
2. Apăsaţi HOME ( ).
3. Selectați [Film] sau [Muzică] și alegeți
pictograma disc.
,,Notă
a [Film] - Redă conţinuturi video.
4
b [Fotografie] - Redă conţinuturi foto.
Operare
c [Muzică] - Redă conţinuturi audio.
d [Premium] - Afişează ecranul de start
Premium. (pagina 51)
e [Intrare] - Schimbă modul de intrare.
f [Setări] - Ajustează setările sistemului.
yy Funcţiile de redare descrise în acest
manual nu sunt întotdeauna disponibile
în fiecare fişier şi suport Unele funcţii pot fi
restricţionate în funcţie de numeroşi factori.
yy În funcţie de titlurile de pe BD-ROM, ar
putea fi necesară conectarea unui dispozitiv
USB pentru o redare corectă.
yy Este posibil ca discurile cu formate DVD-VR
nefinalizate să nu fie redate în acest player.
yy Unele discuri DVD-VR sunt create cu date
CPRM de DVD RECORDER. Această unitate
nu poate accepta aceste tipuri de discuri.
Operare 37
Redarea unui fişier de pe un
disc/dispozitiv USB
yui
Acest player poate reda fişiere video, audio şi foto
stocate pe disc sau pe un dispozitiv USB.
1. Introduceți un disc de date în sertarul discului
sau conectați un dispozitiv USB la aparat.
a Afişează toate dispozitivele legate.
b Afişează conţinut video, foto sau audio.
c Afişează fişierul sau folderul de pe
dispozitivul legat.
Încărcarea fişierului poate dura câteva minute,
în funcţie de numărul de conţinuturi stocate pe
dispozitivul USB. Apăsaţi ENTER (b) când este
selectat [Cancel] pentru a opri încărcarea.
2. Apăsaţi HOME ( ).
3. Selectați [Film], [Fotografie] sau [Muzică]
utilizând A/D și apăsați S.
4. Selectați Disc sau USB și apăsați ENTER (b).
5. Selectaţi un fişier folosind W/S/A/D, şi
apăsaţi d(PLAY) sau ENTER (b) pentru a reda
fişierul.
4
Operare
Când conectaţi dispozitivul USB la meniul HOME,
player-ul va reda automat un fişier audio conţinut
în dispozitivul de stocare USB. Dacă dispozitivul USB
conţine tipuri diferite de fişiere, va apărea un meniu
pentru selectarea tipului fişierului.
38 Operare
Note cu privire la dispozitivul USB
yy Acest player acceptă memorie flash USB/HDD
extern formatat în FAT32 şi NTFS în momentul
accesării fişierelor (muzică, foto, video). Pentru
înregistrarea BD-Live şi CD audio, folosiţi totuşi
unitatea flash USB/HDD externă formatată în
FAT32.
yy Acest aparat poate suporta până la 4 partiţii pe
dispozitivul USB.
yy Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul funcţionării
(redare etc.).
Redarea unui fişier pe aparat
Android
yui
Acest player poate reda fişiere video, audio şi foto
stocate pe un aparat Android.
1. Conectaţi aparatul Android la unitate prin cablu
USB. Asiguraţi-vă că MTP-ul este activat pe
aparatul Android.
yy Nu este acceptat un dispozitiv USB care necesită
software suplimentar când este conectat la
computer.
yy Dispozitiv USB: dispozitiv USB care suportă
USB1.1 şi USB2.0.
4
yy Fişierele video, audio şi foto pot fi redate. Pentru
detalii cu privire la operaţiunile fiecărui fişier,
consultaţi paginile respective.
Operare
yy Pentru a preveni pierderea de date, se
recomandă crearea regulată a copiilor de rezervă.
yy Dacă folosiţi un cablu prelungitor USB, un HUB
USB sau un USB Multi-reader, este posibil ca
dispozitivul USB să nu fie recunoscut.
yy Este posibil ca anumite dispozitive USB să nu
funcţioneze cu această unitate.
yy Anumite camere digitale şi telefoane mobile nu
sunt suportate.
2. Apăsaţi HOME ( ).
3. Selectați [Film], [Fotografie] sau [Muzică]
utilizând A/D și apăsați S.
4. Selectați [MTP] utilizând A/D și apăsați ENTER
(b).
yy Portul USB al aparatului nu poate fi conectat la
PC. Unitatea nu poate fi folosită ca dispozitiv de
stocare.
În funcţie de numărul de conţinuturi stocate pe
aparatul Android, încărcarea fişierului poate dura
câteva minute.
5. Selectaţi un fişier folosind W/S/A/D, şi
apăsaţi d(PLAY) sau ENTER (b) pentru a reda
fişierul.
Operare 39
Note privind conectarea aparatului
Android
yy Această unitate poate suporta doar dispozitive
MTP (Media Transfer Protocol) Android (este
recomandat 4.0 sau mai recent).
yy Nu deconectaţi aparatul Android în timpul
funcţionării (redare, etc.).
Redarea unui fişier de pe un
server în reţea
yui
Acest aparat poate reda fișiere video, audio și foto
aflate într-un server media digital compatibil cu
DLNA prin intermediul rețelei de domiciliu.
yy Fişierele video, audio şi foto pot fi redate. Pentru
detalii cu privire la operaţiunile fiecărui fişier,
consultaţi paginile respective.
1. Verificaţi conexiunea la reţea şi setările (pagina
21).
yy Pentru a preveni pierderea de date, se
recomandă crearea regulată a copiilor de rezervă.
3. Selectați [Film], [Fotografie] sau [Muzică]
utilizând A/D și apăsați S.
2. Apăsaţi HOME ( ).
yy Dacă folosiţi un cablu prelungitor USB, un HUB
USB sau un USB Multi-reader, este posibil ca
aparatul Android să nu fie recunoscut.
yy Este posibil ca anumite aparate Android să nu
funcţioneze cu această unitate.
4. Selectați server-ul media DLNA în categorie
utilizând A/D și apăsați ENTER (b).
5. Selectaţi un fişier folosind W/S/A/D, şi
apăsaţi d(PLAY) sau ENTER (b) pentru a reda
fişierul.
4
Operare
yy Dacă utilizaţi MTP, este posibil ca redarea unor
fişiere cu muzică, poze, filme sau cu subtitrare să
nu funcţioneze, deoarece depinde de aparatul
Android.
40 Operare
,,Notă
yy Cerinţele pentru fişiere sunt descrise la
pagina 62.
yy Miniatura pentru fişiere imposibil de redat
poate fi afişată, dar acestea nu pot fi redate
pe acest player.
yy Numele fişierului de subtitrare şi numele
fişierului video trebuie să fie identice şi
localizate în acelaşi folder.
yy Calitatea redării şi operării poate fi afectată
de starea reţelei dvs. la domiciliu.
yy Este posibil să aveţi probleme de conectare
în funcţie de mediul serverului.
yy Pentru a seta PC-ul dvs. ca server media
digital compatibil cu DLNA, instalați
SmartShare PC Software pe calculatorul
dvs. (pagina 40)
4
Conectarea la serverul
rețelei proprii pentru
PC
Înainte de a conecta PC-ul în scopul redării unui
fişier, software-ul PC SmartShare trebuie să fie
instalat pe PC-ul dvs.
Despre software-ul PC
SmartShare
SmartShare PC Software este creat pentru
distribuirea fișierelor video, audio și foto stocate
pe computerul dvs către această unitate ca server
media digitale.
Descărcarea software-ului PC
SmartShare
Operare
,,Notă
Dacă discul SmartShare PC Software este
furnizat, puteți instala SmartShare PC Software
de pe disc pe PC-ul dvs.
1. Porniţi calculatorul dvs. şi vizitaţi site-ul http://
www.lg.com. Dacă este necesar, selectaţi
regiunea dvs.
2. Daţi clic pe fila de suport.
3. Introduceţi numele modelului dvs. trecut pe
coperta manualului de utilizare în bara de
căutare.
4. Găsiţi şi descărcaţi fişierul “SmartShare PC
Software”.
Instalarea software-ului PC
SmartShare
1. Înainte de instalare închideţi toate programele
în executare, inclusiv programele de firewall şi
antivirus.
2. Dezarhivaţi şi daţi clic pe “Setup.exe” pentru a
instala software-ul PC SmartShare. Instalarea
este pregătită şi apare asistentul de instalare.
3. Urmaţi direcţiile indicate de asistentul de
instalare afişat pe ecran.
4. Daţi clic pe butonul [Exit] pentru a finaliza
instalarea.
Operare
,,Notă
yy Software-ul PC SmartShare nu este suportat
şi cu Mac OS.
41
Cerinţe de Sistem
Cerinţe minime pt. sistem
yy Software-ul PC SmartShare este o ediţie
personalizată de software, dedicat partajării
fişierelor şi directorilor cu acest player.
yy CPU : procesoare Intel® 2.0 GHz sau AMD
Sempron™ 2000+
yy Acest manual prezintă exemple de
operaţiuni cu versiunea în engleză a
software-ului PC SmartShare. Urmaţi
explicaţiile referitoare la operaţiunile incluse
în versiunea dvs. lingvistică.
yy Placa video : 64 MB de memorie video, rezoluţie
minimă de 1024 x 768 pixeli şi setarea culorilor la
16 biţi
Partajarea fișierelor și
dosarelor
Pe calculator trebuie să partajați dosarul care
conține conținut video, audio și /sau foto pentru a
fi redate cu ajutorul acestui aparat.
1. Dați click dublu pe simbolul “SmartShare”.
2. Daţi clic pe pictograma [Movie], [Photo] sau
[Music] din mijloc, după care daţi clic pe
[Settings] din colţul dreapta sus al softwareului PC SmartShare. Meniul [Settings] apare pe
ecran.
3. Daţi clic pe fila [My Shared Contents], după
care daţi clic pe pictogramă . Meniul [Add/
Remove Shared Folders] apare pe ecran.
4. Daţi clic pe directorul care conţine fişierele pe
care doriţi să le partajaţi, după care pe [OK].
Directorul bifat este adăugat la [My Shared
Contents], după care daţi clic pe [OK] din partea
de jos a meniului [Settings].
5 Asiguraţi-vă că serviciul SmartShare porneşte la
fila [Service].
,,Notă
yy Dacă directoarele sau fişierele partajate
nu sunt afişate pe player, daţi clic pe [My
Shared Contents] din meniul [Settings],
după care daţi clic pe pictogramă .
yy Pentru mai multe informaţii, daţi clic pe
opţiunea [HELP] din meniul [Settings].
yy Spaţiu liber pe HDD: 200 MB
yy Windows® XP (Service Pack 2 sau mai recent),
Windows Vista®, Windows® 7 sau mai recent
yy Windows® Media Player® 11.0 sau mai nou
yy Mediu pt. reţea : 100 Mb Ethernet, WLAN
Sistem recomandat
yy CPU : Intel® Core™ Duo sau AMD Athlon™ 64X2,
1,7 GHz sau mai puternic
yy Memorie : 2 GB de memorie RAM liberă
4
yy Placa video : 128 MB memorie video, rezoluţie
minimă de 1024 x 768 pixeli şi setarea culorilor la
16 biţi
Operare
Această parte explică procedura de selectarea a
dosarelor partajate de pe calculator.
yy Memorie : 1 GB de memorie RAM liberă
yy Spaţiu liber pe HDD : 200 MB
yy Windows® XP (Service Pack 2 sau mai recent),
Windows Vista®, Windows® 7 sau mai recent
yy Windows® Media Player® 11.0 sau mai nou
yy Mediu pt. reţea : 100 Mb Ethernet, WLAN
42 Operare
Redare generală
Operaţiuni de bază pentru
conţinut foto
Operaţiuni de bază pentru
conţinut video şi audio
Pentru o expunere de diapozitive
Pentru a opri redarea
Apăsaţi d (PLAY) pentru a începe expunerea
diapozitivelor.
Apăsaţi Z (STOP) în timpul redării.
Pentru a opri expunerea de
diapozitive
Pentru a întrerupe redarea
Apăsaţi Z (STOP) în timpul expunerii de diapozitive.
Apăsaţi M (PAUSE) în timpul redării.
Apăsaţi d (PLAY) pentru a relua redarea.
Pentru a întrerupere o expunere de
diapozitive
Pentru redare cadru cu cadru (video)
Apăsaţi M (PAUSE) în timpul expunerii de
diapozitive.
Apăsaţi d (PLAY) pentru a reîncepe expunerea
diapozitivelor.
Apăsaţi M (PAUSE) în timpul redării unui film.
Apăsaţi repetat M (PAUSE) pentru redare cadru cu
cadru.
4
Pentru scanare înainte sau înapoi
Operare
Apăsaţi c sau v pentru derulare înainte sau
înapoi în timpul redării.
Puteţi modifica viteza de redare apăsând repetat
repetat c sau v.
Pentru a reduce viteza de redare
(video)
Când redarea este întreruptă, apăsaţi v repetat
pentru a reda la diferite viteze de redare lentă.
Pentru a sări la capitolul/track-ul/
fişierul următor/anterior
În timpul redării, apăsaţi C sau V pentru a
trece la următorul capitol/track/fişier sau pentru a
reveni la începutul capitolului/track-ului/fişierului
curent.
Apăsaţi C de două ori scurt pentru a trece la
capitolul/track-ul/fişierul anterior.
În meniul cu lista de fişiere a serverului, pot exista
multe tipuri de conţinuturi într-un folder.
În acest caz, apăsaţi C sau V pentru a merge
la conţinutul anterior sau următor de acelaşi tip.
Pentru a sări la fotografia
următoare/anterioară
În timp ce vizualizaţi o fotografie pe tot ecranul,
apăsaţi A sau D pentru a merge la fotografia
anterioară sau la cea următoare.
Folosirea meniului discului
ero
Pentru a afişa meniul discului
Ecranul de meniu poate fi afişat mai întâi după
încărcarea unui disc care are meniu. Dacă doriţi să
afişaţi meniul discului în timpul redării, apăsaţi DISC
MENU.
Folosiţi butoanele W/S/A/D pentru a naviga
printre elementele din meniu.
Pentru a afişa meniul derulant
Unele discuri BD-ROM conţin un meniu derulant
care apare în timpul redării.
Apăsaţi TITLE/POPUP în timpul redării şi folosiţi
butoanele W/S/A/D pentru a naviga printre
elementele din meniu.
Operare 43
Reluarea redării
eroyt
u
Aparatul înregistrează punctul unde aţi apăsat Z
(STOP) în funcţie de disc.
Dacă pe ecran apare scurt „MZ (Reluare
oprire)”, apăsaţi d (PLAY) pentru a relua redarea (de
la punctul scenei respective).
Dacă apăsaţi Z (STOP) de două ori sau scoateţi
discul, pe ecran apare, „Z(Oprire completă)”.
Aparatul va şterge punctul de oprire.
,,Notă
yy Punctul de reluare poate fi şters prin
apăsarea unui buton (de exemplu: 1
(POWER), B (OPEN/CLOSE) etc.)
yy În cazul discurilor BD-ROM cu BD-J, funcția
de reluare a playbackului nu funcționează.
Acest aparat memorează ultima scenă de pe ultimul
disc vizionat. Ultima scenă rămâne în memorie
chiar dacă scoateţi discul din receiver sau dacă
închideţi aparatul. Dacă puneţi un disc care are
scena memorată, aceasta este reapelată automat.
,,Notă
yy Ultima scenă memorată pentru un disc
anterior este ştearsă după redarea unui disc
diferit.
yy Este posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă în funcţie de disc.
yy În cazul discurilor BD-ROM cu BD-J,
funcția de memorie a ultimei scene nu
funcționează.
yy Acest aparat nu memorează setările unui
disc dacă îl opriţi înainte de a începe redarea
discului.
4
Operare
yy Dacă apăsaţi Z (STOP) o dată în timpul
redăsii unui titlu BD-ROM interactiv, aparatul
va fi în modul oprit complet.
Memorarea ultimei scene
er
44 Operare
Afişaj pe ecran
Afişarea pe ecran a informaţiilor
despre conţinut
Puteţi afişa şi modifica diferite informaţii şi setări
legate de conţinut.
eroy
Pentru a controla redarea
video
eroy
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b).
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
Puteţi controla redarea şi seta opţiunile în timp ce
vizionaţi videoclipuri.
În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
4
Operare
a Bara de progres - Afişează poziţia curentă şi
timpul total de redare.
b [Meniul Disc] - Accesează meniul de pe un
disc.
c [Title/popup] - Afişează meniul titlurilor de
pe DVD sau meniul pop-up al BD-ROM-ului,
dacă este disponibil.
d [Opţiune] - Afişează informaţii despre redare.
e [Repetă] - Repetă o acţiune sau o secvenţă
dorită. (pagina 46)
a Titlu – numărul titlului curent/numărul total
de titluri.
b Capitol – Numărul capitolului curent/numărul
total de capitole.
c Timp – Timpul de redare trecut/timpul total
de redare.
d Audio – Limba sau canalul audio selectat
e Subtitrare – Subtitrarea selectată.
f Unghi – Unghiul selectat/numărul total de
unghiuri.
g Raport aspect TV – Raportul de aspect TV
selectat.
h Mod imagine – Modul imagine selectat.
Operare 45
,,Notă
yy Dacă nu apăsaţi niciun buton timp de
câteva secunde, afişajul de pe ecran dispare.
yy Pe unele discuri nu poate fi selectat un
număr de titlu.
yy Elementele disponibile pot fi diferite în
funcţie de discuri sau titluri.
yy Dacă un disc Blu-Ray este redat, unele
informații de setare sunt afișate pe ecran și
nu este admisă modificarea lor.
Setarea opţiunii de expunere de
diapozitive
Puteţi folosi diverse opţiuni în timpul vizualizării
unei fotografii pe ecran complet.
1. În timpul vizualizării imaginilor, apăsaţi INFO/
MENU (m).
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b).
Pentru a controla vizualizarea
foto
i
Controlează redarea şi setează opţiunile în timpul
vizualizării imaginilor în ecran complet.
În timpul vizualizării imaginilor, apăsaţi INFO/MENU
(m).
a [Viteză] - Folosiţi A/D pentru a folosi o
viteză întârziată între fotografiile dintr-o
expunere de diapozitive.
b [efect] - Folosiţi A/D pentru a selecta
un efect de tranziţie între fotografii într-o
expunere de diapozitive.
c [Alegere Muzică] - Selectează fundalul
muzical pentru expunerea de diapozitive
(pagina 50).
a [Diapozitiv] - Începe sau opreşte o expunere
de diapozitive.
b [Muzică] - Selectează fundalul muzical pentru
expunerea de diapozitive. (pagina 50)
c [Opţiune] - Afişează opţiunile expunerii de
diapozitive.
d [Roteşte] - Roteşte fotografia în sens orar.
e [Zoom] - Afişează meniul [Zoom].
4
Operare
Puteţi controla redarea şi seta opţiunile în timpul
vizualizării imaginilor în ecran complet.
46 Operare
Redare avansată
Redare repetată
erotu
y
Disc Blu-ray/DVD/fişiere video
În timpul redării, apăsaţi REPEAT (h) în mod
repetat pentru a selecta modul de repetare dorit.
A-B – Poziţia selectată va fi repetată continuu.
Capitol – Capitolul curent va fi redat repetat.(doar
BD / DVD)
Titlu – Titlul curent va fi redat repetat.
Toate – Toate titlurile sau fişierele vor fi redate
repetat. (doar fișiere video)
Oprit – Revine la redarea normală.
4
Pentru a reveni la redarea normală, apăsaţi CLEAR.
Operare
CD-uri audio/fişiere audio
În timpul redării, apăsaţi REPEAT (h) în mod
repetat pentru a selecta modul de repetare dorit.
– Porţiunea selectată va fi repetată continuu.
(Numai AUDIO CD)
Track– Track-ul sau fişierul actual va fi redat în
mod repetat.
Toate – Toate track-urile sau fişierele vor fi
redate repetat.
Toate – Toate track-urile sau fişierele vor fi
redate repetat în ordine aleatorie.
– Track-urile sau fişierele vor fi redate în ordine
aleatorie.
Pentru a reveni la redarea normală, apăsaţi CLEAR.
,,Notă
Este posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă la anumite discuri sau titluri.
Repetarea unei anumite
porţiuni
eroy
Acest player poate repeta o porţiune pe care aţi
selectat-o.
1. În timpul redării, apăsaţi REPEAT (h).
2. Selectaţi [A-B] şi apăsaţi ENTER (b).
3. Apăsaţi ENTER (b) la începutul părţii pe care
doriţi să o repetaţi.
4. Apăsaţi ENTER (b) la sfârşitul porţiunii.
Porţiunea selectată va fi repetată continuu.
5. Pentru a reveni la redarea normală, apăsaţi
CLEAR.
,,Notă
yy Nu puteţi selecta o porţiune de mai puţin
de 3 secunde.
yy Este posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă la anumite discuri sau titluri.
Redarea din timpul selectat
eroy
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b).
3. Selectaţi opţiunea [Timp] şi apoi introduceţi
timpul de începere dorit cu ore, minute şi
secunde, de la stânga la dreapta.
De exemplu, pentru a găsi o scenă la 2 ore, 10
minute şi 20 secunde, introduceţi „21020”.
Apăsaţi A/D pentru a sări peste redare 60 de
secunde înainte sau înapoi.
4. Apăsaţi ENTER (b) pentru a începe redarea de
la momentul selectat.
5. Apăsaţi BACK (1) pentru a ieşi din afişarea pe
ecran.
,,Notă
yy Este posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă la anumite discuri sau titluri.
yy Această funcție poate să nu fie operabilă,
depinzând de tipul fișierului și de
capacitatea serverului media digital
compatibil DLNA.
Operare 47
Selectarea unei limbi pentru
subtitrare
eroy
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b)
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea
[Subtitrare].
4. Folosiţi A/D pentru a selecta limba de
subtitrare dorită.
Apăsând ENTER (b), puteţi seta diverse opţiuni
de subtitrare.
5. Apăsaţi BACK (1) pentru a ieşi din afişarea pe
ecran.
,,Notă
yy Puteţi selecta direct opţiunea [Subtitrare] pe
ecran, apăsând butonul SUBTITLE.
Ascultarea unui alt sunet
eroy
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b)
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea
[Audio].
4. Folosiţi A/D pentru a selecta limba audio
dorită, track-ul audio sau canalul audio dorit.
5. Apăsaţi BACK (1) pentru a ieşi din afişarea pe
ecran.
Vizionarea dintr-un unghi
diferit
er
Dacă discul conţine scene înregistrate cu unghiuri
diferite ale camerei, puteţi schimba pe un unghi
diferit în timpul redării.
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b)
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea
[Unghi].
4. Folosiţi A/D pentru a selecta unghiul dorit.
5. Apăsaţi BACK (1) pentru a ieşi din afişarea pe
ecran.
Modificarea formatului
imaginii TV
eoy
Puteţi modifica setarea formatului imaginii TV în
timpul redării.
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b)
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea [TV
Aspect Ratio].
4. Folosiţi A/D pentru a selecta opţiunea dorită.
5. Apăsaţi BACK (1) pentru a ieşi din afişarea pe
ecran.
4
Operare
yy Unele discuri permit să se schimbe selecţiile
subtitrărilor numai din meniul discului. Dacă
este aşa, apăsaţi butonul TITLE/POPUP sau
DISC MENU şi alegeţi subtitrarea adecvată
dintre selecţiile din meniul discului.
,,Notă
yy Unele discuri permit să se schimbe selecţiile
audio numai din meniul discului. Dacă este
aşa, apăsaţi butonul TITLE/POPUP sau DISC
MENU şi alegeţi sunetul adecvat dintre
selecţiile din meniul discului.
yy Imediat după ce aţi comutat sunetul, este
posibil să existe o discrepanţă temporară
între afişaj şi sunet.
yy Pe discul BD-ROM. formatul audio multiplu
(5,1 CAN sau 7,1 CAN) este afişat cu
[MultiCH] pe afişajul de pe ecran.
yy Puteţi selecta direct opţiunea [Audio] pe
ecran, apăsând butonul AUDIO.
48 Operare
,,Notă
Chiar dacă schimbaţi valoarea opţiunii [TV
Aspect Ratio] din afişajul de pe ecran, opţiunea
[TV Aspect Ratio] din meniul [Setări] nu este
schimbată.
Modificarea modului imagine
eroy
Puteţi modifica opţiunea [Mod imagine] în timpul
redării.
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
Schimbarea paginii cu coduri
de subtitrare
y
Dacă subtitrarea este afişată cu litere trunchiate,
puteţi schimba pagina cu coduri a subtitrării pentru
a vizualiza fişierul de subtitrare corect.
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b)
4
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea [Pagină
coduri].
Operare
4. Folosiţi A/D pentru a selecta opţiunea de cod
dorită.
2. Selectaţi o [Option] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b)
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea [Mod
imagine].
4. Folosiţi A/D pentru a selecta opţiunea dorită.
5. Apăsaţi BACK (1) pentru a ieşi din afişarea pe
ecran.
Setarea opţiunii [User setting]
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b)
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea [Mod
imagine].
4. Folosiţi A/D pentru a selecta opţiunea [User
setting] şi apăsaţi ENTER (b).
5. Apăsaţi BACK (1) pentru a ieşi din afişarea pe
ecran.
5. Folosiţi W/S/A/D pentru a ajusta opţiunile
[Mod imagine].
Selectaţi opţiunea [Implicit], apoi apăsaţi ENTER
(b) pentru a reseta toate ajustările video.
6. Folosiţi W/S/A/D pentru a selecta opţiunea
şi apăsaţi ENTER (b) pentru a finaliza setarea.
Operare 49
Vizualizarea informaţiilor
despre conţinut
y
Selectarea unui fişier de
subtitrare
y
Playerul poate afişa informaţii despre conţinut.
Dacă numele fişierului de subtitrare este diferit de
numele fişierului video, trebuie să selectaţi fişierul
de subtitrare din meniul [Film] înainte de a reda
filmul.
1. Selectaţi un fişier folosind W/S/A/D.
2. Apăsați INFO/MENU (m).
Informaţiile despre fişier apar pe ecran.
În timpul redării unui film, puteţi afişa informaţiile
despre fişier apăsând TITLE/POPUP.
,,Notă
1. Folosiţi W/S/A/D pentru a selecta fişierul
de subtitrare pe care doriţi să-l redaţi în meniul
[Film].
2. Apăsaţi pe ENTER (b).
Este posibil ca informaţiile afişate pe ecran
să nu fie corecte comparativ cu informaţiile
efective despre conţinut.
Puteți schimba lista de afișare a conținutului în
meniul [Film], [Fotografie] sau [Muzică].
Apăsaţi butonul colorat în roşu (R) în mod repetat.
4
Apăsaţi ENTER (b) din nou pentru a deselecta
fişierul de subtitrare. Fişierul de subtitrare
selectat va fi afişat când redaţi fişierul video.
,,Notă
yy Dacă apăsaţi (Z) (STOP) în timpul redării,
selectarea subtitrării va fi anulată.
yy Această funcţie nu este disponibilă pentru
redarea fişierului pe un server în reţea la
domiciliu.
Operare
Modificarea modului de
vizualizare a listei conţinutului
yui
50 Operare
Ascultarea muzicii în timpul
unei expuneri de diapozitive
i
Puteţi reda fişiere foto în timp ce ascultaţi fişiere de
muzică.
1. În timp ce vizualizaţi o fotografie pe ecran
complet, apăsaţi INFO/MENU (m) pentru a afişa
meniul de opţiuni.
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b)
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea
[Alegere Muzică] şi apăsaţi ENTER (b) pentru a
afişa meniul [Alegere Muzică].
4. Folosiţi W/S pentru a selecta un dispozitiv şi
apăsaţi ENTER (b).
Dispozitivul disponibil poate fi diferit în funcţie
de locaţia fişierului foto actual.
4
Operare
Locaţie foto
Dispozitiv disponibil
Disc, USB
Disc, USB
MTP
MTP
Server media
Server media
5. Folosiţi W/S pentru a selecta un fişier sau un
folder pe care doriţi să-l redaţi.
Caracteristici avansate
Bucuria BD-Live™
e
BD-ROM-ul care suportă BD-Live și care are o
funcție de extindere a rețelei vă permite să vă
bucurați de mai multe funcții ca descărcarea de
prezentări de filme noi prin conexiunea unității la
internet.
1. Verificaţi conexiunea la reţea şi setările (pagina
21).
2. Introduceţi un dispozitiv de stocare USB în
portul USB de pe panoul frontal.
Este necesar un dispotitiv de stocare USB pentru
descărcarea conţinutului bonus.
3. Apăsaţi HOME ( ) şi setaţi opţiunea [Conexiune
BD-LIVE] din meniul [Setări] (pagina 28).
În funcţie de disc, este posibil ca funcţia BDLive să nu poată fi utilizată dacă opţiunea
[Conexiune BD-LIVE] este setată pe [Permis
parţial].
4. Introduceţi un BD-ROM cu BD-Live.
Operaţiile pot fi diferite în funcţie de disc.
Consultaţi manualul furnizat cu discul.
>>Precauţie
Selectaţi g şi apăsaţi ENTER (b) pentru a afişa
directorul superior.
,,Notă
Când selectaţi fişierul audio de pe un server,
selectarea folderului nu este disponibilă.
Numai fila selectată este disponibilă.
6. Folosiţi D pentru a selecta [OK] şi apăsaţi ENTER
(b) pentru a încheia selecţia muzicii.
Nu extrageţi dispozitivul USB conectat în
timpul descărcării conţinutului sau în timp
ce un disc Blu-ray se află încă pe platan. Dacă
procedaţi astfel, puteţi deteriora dispozitivul
USB conectat, iar caracteristicile BD-Live pot
să nu mai funcţioneze corect dacă dispozitivul
USB s-a deteriorat. Dacă dispozitivul USB
conectat pare să fie deteriorat în urma unei
astfel de acţiuni, îl puteţi formata din computer
şi îl puteţi reutiliza cu acest player.
,,Notă
yy Anumite conţinuturi BD-Live pot fi accesate
restrictiv în unele teritorii la decizia
furnizorului de conţinut.
yy Este posibil să dureze mai multe minute
încărcarea şi începerea redării conţinutului
BD-Live.
yy Pentru BD-Live, folosiţi numai unitatea flash
USB/HDD extern formatat în FAT32.
Operare
LG AV Remote
Aveţi posibilitatea de a controla acest player
cu iPhone-ul sau telefonul dvs. Android prin
intermediul reţelei de domiciliu. Atât player-ul, cât
şi telefonul trebuie conectate la dispozitivul dvs.
de reţea fără fir, cum ar fi un punct de acces. Vizitaţi
“Apple iTunes” sau “Google Android Market (Google
Play Store)” pentru informaţii detaliate despre “LG
AV Remote”.
Mod sunet privat
51
Folosirea Premium
Cu caracteristica Premium puteţi utiliza diferite
servicii legate de conţinut prin internet.
1. Verificaţi conexiunea la reţea şi setările (pagina
21).
2. Apăsaţi HOME ( ).
3. Selectaţi [Premium] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b).
Prin descărcarea aplicaţiei “LG AV Remote” pe
telefonul sau tableta dvs., puteţi conecta căştile şi vă
puteţi bucura de sunet de la player pe dispozitivele
dvs. inteligente.
Această funcţie transmite semnal video către
televizor prin HDMI şi semnal audio către
smartphone sau tabletă prin Wi-Fi. Pentru informaţii
mai detaliate, vă rugăm să consultaţi aplicaţia “LG
AV Remote”.
yy Atunci când folosiți unitatea în modul
MUSIC flow, modul private sound nu este
disponibil.
yy Nu toate modelele suportă sunet privat, iar
asocierea mai multor dispozitive nu este
disponibilă.
,,Notă
yy Pentru informaţii detaliate despre fiecare
serviciu, contactaţi furnuzorul de conţinut
sau vizitaţi link-ul de asistenţă al serviciului.
yy Conţinutul serviciilor Premium şi informaţiile
legate de serviciu, inclusiv interfaţa
utilizatorului, se pot modifica. Consultaţi
website-ul fiecărui serviciu pentru cele mai
recente informaţii.
yy Utilizarea caracteristicilor Premium cu o
conexiune prin reţea fără fir poate determina
o viteză de redare necorespunzătoare,
datorită interferenţei cu aparatele casnice
care utilizează frecvenţe radio.
yy Atunci când accesaţi pentru prima dată
funcţia [Premium] sau [LG Smart World],
apare setarea ţării actuale.
yy Dacă doriţi să modificaţi setarea ţării,
accesaţi [Setări] > [REŢEA] > [Setare serviciu
smart] > [Setare ţară]. Selectaţi [Manual] şi
apăsaţi ENTER (b) în meniul
yy La schimbarea efectului audio ieşirea audio
poate să aibă o întârziere generată de
condiţiile conexiunii dvs. la Internet.
4
Operare
,,Notă
4. Selectaţi un serviciul online folosind W/S/
A/D şi apăsaţi ENTER (b).
52 Operare
Bucurați-vă de
sistemul Audio LG
Multi-room (LG Music
Flow)
tu
LG smart Hi-Fi audio system MUSIC flow vă permite
să vă bucurați de muzică cu cele câteva difuzoare
fără cablu.
Utilizând MUSIC flow, vă puteţi bucura de
conţinutul audio redat de această unitate, la calitate
superioară.
1. Verificați conexiunea și setările rețelei (pagina
19). Aparatul și difuzoarele trebuie conectate la
aceeași rețea.
4
Operare
2. În timpul redării muzicii, apăsați butonul (G)
colorat în verde. Selectați boxele folosind W/S
i ENTER (b). Puteți accesa multiple MUSIC flows
cu care să ascultați muzica. Pentru a schimba
canalul MUSIC flow apăsați pe D în timp ce
boxa selectată este evidențiată și selectați
opțiunea de ieșire folosind W/S i ENTER (b).
Dacă selectați [Opriti sonorul difuzoarelor
Blu-ray Disc™.] puteți asculta muzică folosind
doar MUSIC flow.
3. Selectați [OK] și apăsați ENTER (b) pentru a
finaliza selectarea difuzorului.
,,Notă
yy Dacă utilizați acest aparat cu MUSIC flow, cel
puțin o unitate trebuie să fie conectată prin
cablu LAN. Pentru mai multe detalii legate
de utilizarea cu MUSIC flow, consultați
manualul de ultilizare pentru MUSIC flow.
yy Este recomandat să conectați până la 4
boxe pentru o redare optimă.
yy Interferențele de semnal pot cauza oprirea
redării.
yy Dacă redarea nu se produce fără probleme,
conexiunea se poate întrerupe în mod
automat.
yy Cand utilizați modul private sound, aceasta
funcție nu este disponibilă.
yy În cazul în care MUSIC flow nu este afișat în
listă, refaceți setările de rețea din meniul de
setări.
yy Dacă apăsați BACK (1) pentru a reveni la
browser-ul de fișiere în timpul redării cu
MUSIC flow, MUSIC flow va opri redarea.
yy Nu puteți controla nivelul volumului
difuzorului MUSIC flow cu butoanele de
control al volumului de la unitate.
yy Tipul de difuzor MUSIC flow diferă în funcție
de difuzorul conectat. Dacă difuzorul dvs.
MUSIC flow este stereo, puteți selecta
unul din canale dintre Stereo, Dreapta sau
Stânga.
Operare 53
Utilizarea tehnologiei
Bluetooth
Despre Bluetooth
Bluetooth este o tehnologie de comunicare fără fir
pentru conectarea cu rază scurtă.
Sunetul poate fi întrerupt când există interferențe
cu alte unde electronice care emit pe aceeași
frecvență sau când conectați dispozitive bluetooth
în alte încăperi alăturate.
La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul
tehnologiei fără fir Bluetooth® nu se percep taxe.
Un telefon mobil cu tehnologia fără fir Bluetooth®
poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul
în care conexiunea a fost făcută prin intermediul
tehnologiei fără fir Bluetooth®.
Dispozitive disponibile : Telefon mobil, MP3, Laptop,
PDA.
Pentru a utiliza tehnologia wireless Bluetooth,
dispozitivele trebuie să poată interpreta anumite
profiluri. Acest aparat este compatibil cu
următoarele profiluri.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Sincronizarea unităţii dvs. cu
dispozitivul Bluetooth
Înainte de a începe procedura de sincronizare,
asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth este activată în
aparatul dvs. Bluetooth. Consultaţi manualul de
utilizare al dispozitivului Bluetooth. O dată ce se
realizează operaţiunea de sincronizare, nu mai este
nevoie să o efectuaţi din nou.
1. Selectaţi funcţia Bluetooth apăsând FUNCTION.
Apare “BT READY” în fereastra de afişare.
2. Funcţionarea dispozitivul Bluetooth şi efectuarea
operaţiunii de sincronizare. Atunci când căutaţi
acest aparat cu dispozitivul Bluetooth, o listă
de dispozitive găsite poate apărea pe afişajul
dispozitivului Bluetooth în funcţie de tipul de
dispozitiv Bluetooth. Unitatea dvs. apare ca “LGHTS (XX:XX)”.
3. Selectați “LG-HTS (XX:XX)”.
3. După ce această unitate s-a asociat cu succes cu
aparatul dvs. Bluetooth, în fereastra afișajului va
apărea “PAIRED”.
,,Notă
yy În funcţie de tipul de dispozitiv Bluetooth,
unele dispozitive au un mod diferit de
sincronizare.
yy XX:XX înseamnă ultimele patru cifre
ale adresei Bluetooth. De exemplu,
dacă aparatul are o adresă Bluetooth ca
9C:02:98:4A:F7:08, veți vedea “LG- HTS
(F7:08)” pe dispozitivul dvs. Bluetooth.
5. Ascultare muzică.
Pentru a reda muzica stocată pe dispozitivul dvs,
consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului
Bluetooth.
,,Notă
Dacă modificati functionarea unităţii, funcţia
Bluetooth este deconectată şi trebuie să
efectuaţi din nou sincronizarea.
4
Operare
Profiluri Bluetooth
Ascultarea muzicii stocate pe
dispozitivele Bluetooth
54 Operare
,,Notă
yy Când folosiți tehnologia Bluetooth®, trebuie
să realizați o conexiune între unitate și
dispozitivul Bluetooth cât mai aproape
posibil și păstrați distanța.
Totuși este posibil să nu funcționeze
corespunzător în cazul în care:
-- Există un obstacol între unitate și
dispozitivul Bluetooth.
-- Există un dispozitiv care utilizează aceeași
frecvență ca tehnologia Bluetooth®, cum
ar fi un dispozitiv medical, un cuptor
cu microunde sau un dispozitiv LAN
wireless.
yy Trebuie să conectați dispozitivul dvs.
Bluetooth la acest aparat din nou când îl
reporniți.
4
Operare
yy Când selectați din nou funcția Bluetooth
după schimbarea la alte funcții, conexiunea
Bluetooth poate fi deconectată. Trebuie să
reconectați dispozitivul Bluetooth pentru a
putea folosi această funcție.
yy Sunetul poate fi întrerupt în cazul în
care există interferenţe de la alte aparate
electronice.
yy Nu puteţi controla dispozitivul Bluetooth cu
acest aparat.
yy Conectarea este limitată la un dispozitiv
Bluetooth pe o unitate şi multi-conectarea
nu este acceptată.
yy În funcţie de tipul de dispozitiv, este posibil
să nu puteţi utiliza funcţia Bluetooth.
yy Vă puteţi bucura de sistemul fără fir, folosind
telefonul, MP3-ul, notebook-ul, etc..
yy Cu cât distanța este mai mare între unitate
și dispozitivul Bluetooth, cu atât calitatea
sunetului este mai mică.
yy Conexiunea Bluetooth va fi deconectată
când unitatea este oprită sau dispozitivul
Bluetooth este departe de unitate.
yy Când conexiunea Bluetooth este întreruptă,
conectați din nou dispozitivul Bluetooth la
unitate.
yy Atunci când Bluetooth-ul nu este conectat,
„BT READY” apare pe afişaj.
Operare 55
Sincronizare sunet LG
Unele funcţii ale acestei unităţi se pot controla
prin intermediul telecomenzii televizorului
dvs. împreună cu sincronizarea sunetului LG.
Este compatibil cu televizorul LG care suportă
sincronizarea sunetului LG. Asiguraţi-vă de prezenţa
logo-ului sincronizare sunet LG pe televizorul dvs.
Funcţie reglabilă prin intermediul telecomenzii
televizorului LG : Volumul mai mare/mai mic, fără
sonor
Pentru detalii privind sincronizarea sunetului LG,
consultați manualul de instrucţiuni al televizorului.
,,Notă
yy Atunci când conexiunile nu au fost efectuate
cu succes, verificați starea televizorului şi
apoi închideți-l.
yy Verificați starea acestei unități și conexiunea
în cazurile specificate mai jos atunci când
utilizați sincronizarea sunetului LG.
-- Opriți unitatea.
-- Schimbarea funcţiei la celelalte moduri.
-- Deconectarea de la reţeaua fără fir din
cauza interferenţelor sau a distanţei.
yy Acest aparat nu suportă LG Sound Sync
(Optic) prin conexiune optică.
2. Selectaţi funcţia LG TV prin folosirea butonului
FUNCTION de pe telecomandă sau F pe unitate
până când funcția este selectată.
3. Configurarea ieşirii sunetului de la TV pentru a
asculta sonorul prin intermediul acestei unităţi:
Meniul de setare a TV-ului [ [Sunet] [ [Ieşire
sunet TV] [ [Sincronizare sunet LG (Fără fir)]
Pe fereastra de afișaj va apărea mesajul „PAIRED”
timp de 3 secunde, și apoi se poate observa
mesajul „LG TV” pe fereastra de afișaj în cazul în
care conexiunea între unitate şi televizor a fost
efectuată în mod normal.
,,Notă
yy Dacă opriți unitatea direct apăsând 1
(Pornit), Sincronizare sunet LG (Fără fir) va fi
deconectat. Pentru a folosi din nou această
funcție, trebuie să reconectați televizorul la
unitate.
yy Detaliile meniului pentru setările
televizorului depind de modelul televizorului
dvs.
yy Aparatul cu tehnologia fără fir Bluetooth®
se va deconecta dacă va fi selectată funcţia
Sincronizare sunet LG.
4
Operare
yy Puteți utiliza telecomanda acestei unităţi în
timp ce este activată sincronizarea sunetului
LG. Dacă utilizați telecomanda televizorului
din nou, unitatea se va sincroniza cu
televizorul.
Pornirea LG Sound Sync
1. Porniți aparatul apăsând 1 (Pornit) pe
telecomandă sau 1/! pe aparat.
56 Depanare
Depanare
General
Simptom
Cauză şi soluţie
Unitatea funcţionează
defectuos.
yy Opriţi această unitate şi aparatul extern conectat (TV, DVD-player,
amplificator, etc.), după care porniţi-l din nou.
yy Deconectaţi cablul de alimentare al acestei unităţi şi al aparatului
extern conectat (TV, DVD-player, amplificator, etc.), după care încercaţi
reconectarea lor.
Aparatul nu porneşte.
yy Conectaţi bine cablul de alimentare la priză.
Aparatul nu începe redarea.
yy Introduceţi un disc care poate fi redat. (Verificaţi tipul discului,
sistemul de culoare şi codul regional).
yy Introduceți discul cu partea de redare în jos.
yy Curăţaţi discul.
yy Dezactivaţi funcţia de clasificare sau schimbaţi nivelul de clasificare.
Dispozitivul de stocare USB
conectat nu este recunoscut.
yy Încercaţi să folosiţi un alt cablu USB, deoarece este posibil ca unele
cabluri USB să nu suporte suficient curent pentru funcţionarea USB
normală.
yy Dacă folosiţi o extensie de cablu USB sau USB HUB, este posibil ca
dispozitivele USB să nu fie recunoscute.
5
Depanare
yy Nu este acceptat un dispozitiv USB care necesită instalarea unui
program suplimentar când este conectat la computer.
yy Această unitate acceptă doar unitate flash USB şi unitate HDD externă
cu format FAT32 sau NTFS.
Unghiul nu poate fi schimbat.
yy Pe discul DVD redat nu sunt înregistrate unghiuri multiple.
Fişierele muzică/foto/film nu
pot fi redate.
yy Fişierele nu sunt înregistrate într-un format pe care aparatul să-l poată
reda.
yy Aparatul nu suportă codecul fişierului film.
Telecomanda nu funcţionează
correct.
yy Telecomanda nu este îndreptată către senzorul aparatului.
yy Telecomanda este prea departe de aparat.
yy Există un obstacol între telecomandă şi aparat.
yy Bateria telecomenzii este consumată.
Aparatul este în priză, însă nu
se aprinde şi nu se stinge.
Aparatul nu funcţionează
normal.
Puteţi reseta aparatul astfel.
yy Scoateţi cablul de alimentare, aşteptaţi cel puţin cinci secunde şi
introduceţi-l din nou.
Depanare 57
Reţea
Simptom
Cauză şi soluţie
Caracteristica BD-Live nu
funcţionează.
yy Este posibil ca dispozitivul USB conectat să nu aibă spaţiu suficient.
Conectaţi un dispozitiv USB care are cel puţin 1 GB spaţiu liber.
yy Asiguraţi-vă că aparatul este conectat corect la reţeaua locală şi că are
acces la internet (a se vedea paginile 21).
yy Este posibil ca viteza lăţimii de bandă să nu fie destul de mare pentru
a utiliza caracteristicile BD-Live. Contactaţi furnizorul de servicii
internet (ISP) – se recomandă creşterea vitezei benzii.
yy Opţiunea [Conexiune BD-LIVE] din meniul [Setări] este setată pe
[Interzis]. Setaţi opţiunea pe [Permis].
Serviciile de redare video (cum
ar fi YouTube™ etc.) se opresc
adesea sau apare fenomenul
de „buffering” în timpul redării
yy Este posibil ca viteza lăţimii de bandă să nu fie destul de mare pentru
furnizarea serviciilor video. Contactaţi furnizorul de servicii internet
(ISP) – se recomandă creşterea vitezei benzii.
Pe lista dispozitivelor nu sunt
afişate.servere media.
yy Pe serverul dvs. media rulează un software de tip „firewall” sau un
software antivirus. Opriţi firewall-ul sau antivirus-ul care rulează pe
serverul dvs media.
yy Playerul nu este conectat la reţeaua locală la care este conectat
serverul media.
Playerul nu se poate conecta la
punctul de acces sau la routerul LAN fără fir.
yy Comunicarea fără fir se poate întrerupe din cauza aparatelor casnice
care utilizează frecvenţe radio. Mutaţi playerul mai departe de acestea.
5
În lista „Nume punct de acces”
nu apare punctul de acces.
yy Este posibil ca punctul de acces sau router-ul LAN fără fir să nu
emită SSID. Setaţi punctul de acces astfel încât să emită SSID prin
computerul dvs.
Depanare
yy Este posibil ca dispozitivul dvs. de reţea, de exemplu punctul de
acces, să fie setate pe o gamă de frecvenţe disponibile şi pe un canal
pe care acest player nu le poate suporta. Încercaţi să setaţi gama de
frecvenţe şi canalul din setările dispozitivului de reţea.
58 Depanare
Imagine
Simptom
Cauză şi soluţie
Nu există imagine.
yy Selectaţi modul de intrare video corespunzător la televizor, astfel încât
imaginea de la aparat să apară pe ecranul televizorului.
yy Efectuaţi corect conexiunea video.
yy Verificaţi dacă opţiunea [Setările Color HDMI] din meniul [Setări]
este setată pe elementul corespunzător, care este în concordanţă cu
conexiunea dvs. video.
yy Este posibil ca televizorul dvs. să nu suporte rezoluţia pe care aţi
setat-o la player. Schimbaţi rezoluţia pe una pe care o acceptă
televizorul dvs.
yy Mufa HDMI OUT a playerului este conectată la un dispozitiv DVI care
nu suportă protecţie a drepturilor de autor.
Există zgomot de imagine
yy Redaţi un disc înregistrat într-un sistem de culoare diferit de cel al
televizorului dvs.
yy Setaţi rezoluţia pe care o acceptă televizorul dvs.
Sunet
5
Simptom
Cauză şi soluţie
Nu există sunet sau sunetul
este distorsionat.
yy Aparatul este în modul de scanare, redare lentă sau pauză.
Depanare
Nu este redat nici un sunet din
subwoofer
yy Volumul sunetului este redus.
yy Cablul de alimentare al subwoofer-ului nu este conectat.
Conectaţi bine cablul de alimentare la priză.
yy Conexiunea aparatului cu difuzorul se pierde.
Conectaţi unitatea şi subwoofer-ul. (Consultaţi pagina 15)
Suport pentru clienţi
Puteţi actualiza playerul cu ajutorul celui mai nou software, pentru a îmbunătăţi funcţionarea produsului şi/
sau pentru a aduce noi caracteristici. Pentru a obţine cele mai noi programe software pentru acest player
(dacă au fost făcute actualizări), vizitaţi http://www.lg.com sau contactaţi centrul LG Electronics de relaţii cu
clienţii.
Observaţie cu privire la software-ul „open source”
Pentru a obţine codul sursă din GPL, LGPL, MPL şi alte licenţe open source, care sunt conţinute în acest
produs, vă rugăm să vizitaţi http://opensource.lge.com.
În plus faţă de codul sursă, toate condiţiile licenţei, denegările de responsabilitate privind garanţia şi notele
despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.
LG Electronics va oferi şi codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei
asemenea distribuţii (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport şi de procesare), în urma unei
solicitări prin e-mail la [email protected] Această oferă este valabilă timp de trei (3) ani de la data la care
aţi achiziţionat produsul.
Anexă 59
Folosirea telecomenzii
livrate la un televizor
Setarea telecomenzii pentru
a o putea utiliza la televizorul
dvs.
Puteţi controla televizorul cu ajutorul butoanelor de
mai jos.
Puteţi controla televizorul cu telecomanda livrată.
Dacă televizorul dvs. se află în tabelul de mai jos,
setaţi codul respectiv al producătorului.
1. În timp ce ţineţi apăsat butonul 1 (TV POWER)
introduceţi codul producătorului televizorului
dvs. cu ajutorul butoanelor numerice (vezi
tabelul de mai jos).
Producător
Număr de cod
LG
1 (implicit), 2
Zenith
1, 3, 4
Dacă apăsaţi
Puteţi
GoldStar
1, 2
1 (TV POWER)
Deschide sau închide
televizorul.
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
AV/INPUT
Comută sursa de intrare
între televizor şi alte surse
de intrare.
Hitachi
4
PR/CH W/S
Scanează în sus şi în jos prin
canalele memorate.
VOL +/–
Reglează volumul
televizorului.
,,Notă
În funcţie de televizor, este posibil ca unele
butoane sau chiar toate să nu funcţioneze chiar şi
după introducerea codului corect al producătorului.
Când înlocuiţi bateriile telecomenzii, este posibil ca
numărul de cod să revină la setarea iniţială implicită.
Setaţi din nou numărul de cod corespunzător.
6
Anexă
În funcţie de aparatul conectat, este posibil să
nu puteţi controla televizorul cu ajutorul unora
dintre butoane.
2. Eliberaţi butonul 1 (TV POWER) pentru a
finaliza setarea.
60 Anexă
Actualizarea softwareului reţelei
Notificare de actualizare a
reţelei
Din când în când, pot fi disponibile îmbunătăţiri
de performanţă şi/sau caracteristici sau servicii
suplimentare pentru aparatele conectate la o reţea
locală cu bandă lată. Dacă există un nou software
disponibil şi aparatul este conectat la o reţea locală
cu bandă lată, playerul vă va informa cu privire la
actualizări astfel.
Actualizare software
Puteţi actualiza playerul cu ajutorul celui mai
nou software, pentru a îmbunătăţi funcţionarea
produsului şi/sau pentru a adăuga noi caracteristici.
Puteţi actualiza software-ul conectând aparatul
direct la serverul de actualizare software.
,,Notă
yy Înainte de a actualiza software-ul playerului
dvs., scoateţi orice disc şi dispozitiv USB din
aparat.
yy Înainte de a actualiza software-ul playerului
dvs., opriţi aparatul şi apoi porniţi-l din nou.
Opţiunea 1:
yy În timpul procedurii de actualizare a
software-ului, nu opriţi playerul, nu
întrerupeţi alimentarea cu curent şi nu
apăsaţi niciun buton.
1. Meniul de actualizare apare pe ecran atunci
când porniţi playerul.
yy Dacă anulaţi actualizarea, opriţi aparatul şi
apoi porniţi-l pentru stabilitate.
2. Folosiţi A/D pentru a selecta opţiunea dorită
şi apoi apăsaţi ENTER (b).
yy Acest aparat nu poate fi adus la o versiune
anterioară de software.
1. Verificaţi conexiunea reţelei şi setările (paginile
21).
2. Selectaţi opţiunea [Software] în meniul [Setări]
şi apoi apăsaţi ENTER (b).
3. Selectaţi opţiunea [Actualizare] şi apăsaţi
ENTER (b).
6
Anexă
[OK]
Porneşte actualizarea softwareului.
[Anulează]
Iese din meniul de actualizare şi
apare meniul Home.
Opţiunea 2:
Dacă actualizarea de software este disponibilă pe
serverul de actualizare, în partea de jos a meniului
Home apare iconiţa „Actualizare”.
Apăsaţi butonul albastru (B) pentru a începe
procedura de actualizare.
Playerul va căuta cele mai recente actualizări.
,,Notă
yy Dacă apăsaţi ENTER (b) în timp ce sunt
căutate actualizările, procesul se încheie.
yy Dacă nu există nicio actualizare disponibilă,
apare mesajul „Nu a fost găsită nicio versiune
nouă. Modelul curent este ultima versiune.”.
Apăsaţi ENTER (b) pentru a reveni la [Meniu
Principal].
Anexă
61
4. Dacă există o versiune mai nouă, apare mesajul
“O nouă versiune a fost găsită. Update-ul
durează cateva minute. Doriţi să actualizaţi?”.
5. Selectaţi [OK] pentru a începe actualizarea.
(Dacă selectaţi [Anulează], actualizarea se
încheie).
6. Playerul începe descărcarea celei mai recente
actualizări de pe server. (Descărcarea va dura
câteva minute, în funcţie de starea reţelei dvs.
locale)
7. Pentru a actualiza software-ul data următoare,
procedura de actualizare a softwareului trebuie
luată de la început.
>>Precauţii
Nu opriţi alimentarea cu curent în timpul
actualizării de software.
8. Când actualizarea este completă, alimentarea va
fi oprită automat în câteva secunde.
9. Porniţi din nou aparatul. Sistemul funcţionează
acum cu noua versiune.
,,Notă
Este posibil ca funcţia de Actualizare software
să nu poată fi utilizată în mod corespunzător, în
funcţie de conexiunea dvs. la internet. În acest
caz, puteţi obţine cel mai recent software de
la Centrul de service LG Electronics autorizat
atunci când vă actualizaţi playerul. Consultaţi
„Suport pentru clienţi” de la pagina 58.
6
Anexă
62 Anexă
Informaţii suplimentare
Cerinţe pentru fişiere
Fişiere film
Fişier
Localizare
Fişier
Extensie
Format de codec
Disc,
USB
“.avi”, “.divx”, “.mpg”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(fără DRM), “.vob”,
“.3gp”, “.mov”, “.trp”,
“.m2t”, “.mpe”, “.m1v”,
“.m2v”, “.wm”, ”.flv”, “.ts”,
“.dat”
DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5.
DIVX6 (Numai redare
standard)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
“.avi”, “.divx”, “.mpg”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(fără DRM), “.3gp”,
“.mov”, “.mpe”, “.m1v”,
“.m2v”, ”.flv”, “.ts”, “.dat”
DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5.
DIVX6 (Numai redare
standard)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.
txt), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
DLNA
Format
audio
Subtitrare
Fişiere muzică
Fişier
Localizare
Fişier
Extensie
Disc,
USB
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(fără DRM),
“.flac”, “.ogg”,
“.aiff”
în limitele 32 şi 48 kHz
(WMA),
în limitele 16 şi 48 kHz
(MP3)
în limitele 32 şi
192 kbps (WMA),
în limitele 32 şi
320 kbps (MP3)
Acest player nu
suportă unele fişiere
wav.
DLNA
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(fără DRM),
“.flac”, “.ogg”
în limitele 32 şi 48 kHz
(WMA),
în limitele 16 şi 48 kHz
(MP3)
în limitele 32 şi
192 kbps (WMA),
în limitele 32 şi
320 kbps (MP3)
Acest player nu
suportă unele fişiere
wav.
6
Frecvenţa de
eşantionare
Rata de eşantionare
Notă
Anexă
Fişiere foto
Fişier
Localizare
Disc,
USB,
DLNA
Fişier
Extensie
Recomandat
Dimensiuni
“.jpg”, “.jpeg”, Mai puţin de 4.000 x 3.000 x 24 biţi/pixel
“.png”, “.gif”, Mai puţin de 3.000 x 3.000 x 32 biţi/pixel
“.mpo”, “.jps”
Notă
Fişierele imagine foto cu
compresie fără pierderi şi
progresive nu sunt suportate.
Anexă 63
,,Notă
yy Lungimea maximă a numelui fişierului este
de 180 caractere.
yy Număr maxim de fi şiere / folder: Sub 2000
(număr total de fi şiere şi foldere)
yy În funcţie de mărimea şi numărul fişierelor,
citirea conţinutului suportului media poate
dura câteva minute.
yy Compatibilitatea fişierelor poate diferi în
funcţie de server.
yy Deoarece compatibilitatea cu serverul
DLNA este testată pe platforma SmartShare,
cerințele pentru fișiere și funcțiile de redare
pot diferi în funcție de serverele media.
yy Cerinţele pentru fişiere de la pagina 64 nu
sunt compatibile întotdeauna. Pot exista
unele restricţii în funcţie de caracteristicile
fişierelor şi de capacitatea serverului media.
yy Redarea fișierelor video de subtitrare este
disponibilă doar pe un server media creat
de SmartShare PC Software descărcat de pe
website.
yy Fişierele de pe suporturi media amovibile,
cum ar fi USB drive, DVD drive etc. pot să nu
fie partajate corect pe serverul media.
yy Este posibil ca timpul total de redare al
fişierelor audio indicat pe ecran să nu fie
corect pentru fişierele VBR.
yy Acest player acceptă profil H.264/MPEG4 AVC principal, ridicat la nivelul 4.1. Este
posibil ca un fişier cu un nivel mai ridicat să
nu fie acceptat.
yy Acest player nu suportă fişiere înregistrate
cu GMC*1 sau Qpel*2.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
yy Compatibilitatea codecului Video/ Audio
poate fi diferită în funcţie de fişierul video.
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
yy Acest player poate reda discuri în format AVCHD.
Aceste discuri sunt înregistrate şi utilizate în mod
normal la camere video.
yy Formatul AVCHD este un format de cameră video
digitală cu definiţie înaltă.
yy Formatul MPEG-4 AVC/H.264 poate comprima
imaginile cu o eficienţă mai mare decât cea
a formatului convenţional de comprimare a
imaginilor.
yy Unele discuri AVCHD utilizează formatul
„x.v.Colour”.
yy Este posibil ca unele discuri în format AVCHD
să nu poată fi redate, în funcţie de starea
înregistrării.
yy Discurile în format AVCHD trebuie finalizate.
yy „x.v.Colour” oferă o gamă mai largă de culori
decât discurile DVD normale pentru camere
video.
6
Anexă
yy Fişierele film HD aflate pe CD/DVD sau
USB 1.0/1.1 este posibil să nu fie redate
corect. Pentru redarea fişierelor film HD se
recomandă Disc Blu-ray sau USB 2.0.
,,Notă
yy Un fişier “avi” codat cu codec-ul “WMV 9” nu
este acceptat.
yy Acest player redă fişiere UTF-8 chiar dacă are
conţinut cu subtitrare Unicode. Acest player
nu redă fişiere de subtitrare Unicode pur.
yy În funcţie de tipul fişierelor sau de
modalitatea de înregistrare, este posibil ca
redarea să nu se poată efectua.
yy Un disc care a fost înregistrat cu opţiunea
„multi-session” pe un computer normal nu
este acceptat pe acest player.
yy Pentru a reda un fişier video, denumirea
acestuia şi denumirea fişierului de subtitrare
trebuie să fie aceeaşi.
yy Dacă codec-ul video este MPEG2 TS sau
MPEG2 PS, subtitrarea nu apare.
yy Când redaţi un fişier video cu o extensie
precum “.ts”, “.m2ts”, “.mts”, “.tp”, “.Trp” sau “.m2t”,
este posibil ca player-ul dvs. să nu accepte
fişierele de subtitrare.
yy Este posibil ca timpul total de redare al
fişierelor audio indicat pe ecran să nu fie
corect pentru fişierele VBR.
64 Anexă
Despre DLNA
Acest player este un player media digital certificat
DLNA şi poate prezenta şi reda conţinuturi film, foto
şi muzică de pe serverul media digital compatibil
cu DLNA (PC şi echipamente electronice).
Digital Living Network Alliance (DLNA)
este o organizaţie interindustrială pentru
produse electronice de larg consum, industria
echipamentelor de calcul şi companii de telefonie
mobilă. Digital Living le oferă consumatorilor o
modalitate facilă de partajare a conţinuturilor
media digitale prin reţeaua dvs. locală.
Logo-ul de certificare DLNA uşurează identificarea
produselor care respectă Îndrumările de
interoperabilitate DLNA. Acest aparat respectă
Îndrumările de interoperabilitate DLNA v1.5.
În momentul în care la acest player este conectat
un PC pe care rulează un software de server DLNA
sau alt aparat compatibil cu DLNA, este posibil să fie
necesare unele modificări ale setărilor software-ului
sau aparatului respectiv. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale software-ului sau aparatului pentru mai
multe informaţii.
Anumite cerinţe de sistem
Pentru redare video cu înaltă definiţie:
yy Display cu înaltă definiţie care să aibă mufe de
intrare HDMI.
6
yy Disc BD-ROM cu conţinut cu definiţie înaltă.
Anexă
yy Pentru unele conţinuturi sunt necesare intrări
DVI cu capacitate HDMI sau HDCP pe aparatul de
vizionare (conform specificaţiilor autorilor discului).
Notă cu privire la
compatibilitate
yy Deoarece formatul BD-ROM este nou, sunt
posibile anumite probleme de disc, conexiune
digitală şi alte probleme de compatibilitate.
Dacă întâmpinaţi probleme de compatibilitate,
contactaţi un centru autorizat de service pentru
clienţi.
yy Această unitate vă permite să vă bucurați
de funcții ca imagine-în-imagine, pachete
secundare audio și virtuale etc, cu BD-ROM
care acceptă BONUSVIEW (versiunea 2 BD-ROM
profilul 1 versiunea 1.1). Imaginea secundară
şi sunetul secundar pot fi redate de pe un disc
compatibil cu funcţia picture-in-picture (imagine
în imagine). Pentru metoda de redare, consultaţi
instrucţiunile discului.
yy Vizualizarea conţinutului cu înaltă definiţie şi
convertirea conţinutului unui DVD standard
pot necesita o intrare cu capacitate HDMI sau o
intrare DVI cu capacitate HDCP la aparatul dvs.
yy Unele discuri BD-ROM şi DVD pot restricţiona
utilizarea unor comenzi sau caracteristici.
yy Puteţi utiliza un dispozitiv USB pentru stocarea
unor informaţii legate de disc, inclusiv conţinutul
descărcat online. Discul pe care îl utilizaţi va
controla perioada în care sunt reţinute aceste
informaţii.
Anexă 65
Specificaţii pentru ieşirea audio
Mufă/setare
Sursă
HDMI OUT
PCM
DTS Re-encode *3
Auto *1 *2
Dolby Digital
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 5.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 5.1ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 7.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 Este posibil ca sunetul secundar şi interactiv să
nu fie inclus în fluxul de informaţii la ieşire dacă
opţiunea [Ieşire digitală] este setată pe [Auto].
(Cu excepţia codecului LPCM: ieşirea include
întotdeauna sunet interactiv şi secundar).
*2 Acest player selectează automat sunet HDMI
conform capacităţii de decodare a dispozitivului
HDMI conectat, chiar dacă opţiunea [Ieşire
digitală] este setată pe [Auto].
yy La conexiunea audio digital (HDMI OUT), este
posibil să nu se audă sunetul butonului Disc
Menu (Meniu disc) la BD-ROM dacă opţiunea
[Ieşire digitală] este setată pe [Auto].
yy Dacă formatul audio al ieşirii digitale nu se
potriveşte cu capacităţile receiverului dvs.,
receiverul va produce un sunet puternic,
distorsionat sau nu se va auzi nici un sunet.
yy Puteţi obţine sunet surround digital pe mai
multe canale printr-o conexiune digitală numai
dacă receiverul dvs. este echipat cu un decodor
digital pe mai multe canale.
yy Această setare nu este disponibilă în cazul
semnalului provenit de la un dispozitiv extern.
6
Anexă
*3 Dacă opţiunea [Ieşire digitală] este setată pe
[DTS re-encode], semnalul audio este limitat la
48 kHz şi 5.1Ch. Dacă opţiunea [Ieşire digitală]
este setată pe [DTS re-encode], sunetul DTS Reencode este redat pentru discurile BD-ROM,
iar sunetul original este redat pentru celelalte
discuri (cum ar fi [Auto]).
yy Setarea audio este reglată până la un PCM de 48
kHz/16 biţi pentru fişiere MP3/WMA şi la PCM de
44,1 kHz/16 biţi pentru redarea unui CD audio.
66 Anexă
Lista codurilor regionale
Alegeţi un cod regional din această listă.
Regiune
6
Cod Regiune
Cod Regiune
Cod Regiune
Cod
Afganistan
AF Fiji
FJ Monaco
MC Singapore
SG
Argentina
AR Finlanda
FI Mongolia
MN Republica Slovacă
SK
Australia
AU Franţa
FR Maroc
MA Slovenia
Austria
AT Germania
DE Nepal
NP Africa de Sud
ZA
Belgia
BE Marea Britanie
GB Olanda
NL Coreea de Sud
KR
Bhutan
BT Grecia
GR Antilele Olandeze
AN Spania
ES
Bolivia
BO Groenlanda
GL Noua Zeelandă
NZ Sri Lanka
LK
SI
Brazilia
BR Hong Kong
HK Nigeria
NG Suedia
SE
Cambodgia
KH Ungaria
HU Norvegia
NO Elveţia
CH
Canada
CA India
IN Oman
OM Taiwan
TW
Chile
CL Indonezia
ID Pakistan
PK Thailanda
China
CN Israel
IL Panama
PA Turcia
TR
Columbia
CO Italia
IT Paraguay
PY Uganda
UG
Congo
CG Jamaica
JM Filipine
PH Ucraina
UA
Costa Rica
CR Japonia
JP Polonia
PL Statele Unite
US
Croaţia
HR Kenya
KE Portugalia
PT Uruguay
UY
RO Uzbekistan
UZ
KW România
TH
Anexă
Republica Cehă
CZ Kuwait
Danemarca
DK Libia
LY Federaţia Rusă
RU Vietnam
VN
Ecuador
EC Luxemburg
LU Arabia Saudită
SA Zimbabwe
ZW
Egipt
EG Malaezia
MY Senegal
SN
El Salvador
SV Maldive
MV
Etiopia
ET Mexic
MX
Anexă 67
Lista codurilor de limbă
Folosiţi această listă pentru a introduce limba dorită pentru următoarele setări iniţiale: [Audio Disc],
[Subtitrarea discului], [Meniul Disc].
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Afar
6565
Franceză
7082
Afrikaans
6570
Frisiană
7089
Lituaniană
7684
Sindhi
8368
Macedoneană
7775
Singaleză
Albaneză
8381
Galiciană
8373
7176
Malgaşă
7771
Slovacă
Ameharic
6577
8375
Georgiană
7565
Malaeză
7783
Slovenă
Arabă
8376
6582
Germană
6869
Malayalam
7776
Spaniolă
6983
Armeană
7289
Greacă
6976
Maori
7773
Sudaneză
8385
Assameză
6583
Groenlandeză
7576
Marathi
7782
Swahili
8387
Aymara
6588
Guarani
7178
Moldovenească
7779
Suedeză
8386
Azerbaijană
6590
Gujarati
7185
Mongolă
7778
Tagalog
8476
Bashkir
6665
Hausa
7265
Nauru
7865
Tajik
8471
Bască
6985
Ebraică
7387
Nepaleză
7869
Tamil
8465
Bengaleză; Bangla 6678
Hindi
7273
Norvegiană
7879
Telugu
8469
Bhutaneză
6890
Maghiară
7285
Oriya
7982
Thailandeză
8472
Bihari
6672
Islandeză
7383
Panjabi
8065
Tonga
8479
Bretonă
6682
Indoneziană
7378
Pashto, Pushto
8083
Turcă
8482
Bulgară
6671
Interlingua
7365
Persană
7065
Turkmenă
8475
Burmeză
7789
Irlandeză
7165
Polonă
8076
Twi
8487
Bielorusă
6669
Italiană
7384
Portugheză
8084
Ucraineană
8575
8185
Urdu
8582
9072
Japoneză
7465
Croată
7282
Kannada
7578
Retoromană
Uzbekă
8590
Cehă
6783
Kashmiri
7583
Română
8279
Vietnameză
8673
Daneză
6865
Kazakhă
7575
Rusă
8285
Volapük
8679
Olandeză
7876
Kirghiză
7589
Samoană
8377
Velşă
6789
Engleză
6978
Coreeană
7579
Sanscrită
8365
Wolof
8779
Esperanto
6979
Kurdă
7585
Galeza scoţiană
7168
Xhosa
8872
Estonă
6984
Laoţiană
7679
Sârbă
8382
Idiş
7473
Feroeză
7079
Latină
7665
Sârbo-croată
8372
Yoruba
8979
Fiji
7074
Letonă, Lettish
7686
Shona
8378
Zulu
9085
Finlandeză
7073
Lingala
7678
6
Anexă
Chineză
Quechua
68 Anexă
Mărci comerciale şi
licenţe
Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci
înregistrate ale proprietarilor respectivi.
Termenii de HDMI şi interfaţă HDMI multimedia
de înaltă definiţie, precum şi sigla şi mărcile
comerciale sau mărcile comerciale înregistrate
ale LLC de licenţiere HDMI în Statele Unite şi în
alte ţări.
„x.v.Colour” este marcă comercială a Sony
Corporation.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™
și logo-urile lor sunt mărci înregistrate ale
Asociației Blu-ray Disc.
„DVD Logo” este marcă comercială a DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
Produs sub licenţă de la Dolby Laboratories.
Dolby şi simbolul cu doi D sunt mărci comerciale
ale Dolby Laboratories.
6
Anexă
Java este marcă Oracle sau /şi asociaţii săi.
DLNA®, logo-ul DLNA şi DLNA CERTIFIED® sunt
mărci comerciale, mărci de servicii sau mărci de
certificare ale Digital Living Network Alliance.
Anexă 69
Tehnologia Bluetooth® wireless este un sistem
care permite contactul radio între dispozitivele
electronice.
Pentru brevetele DTS, consultați http://patents.
dts.com. Fabricat sub licența din partea DTS
Licensing Limited. DTS, Simbolul și DTS împrună
cu Simbolul sunt mărci înregistrate, iar DTS
2.0+Digital Out este marcă înregistrată a DTS, Inc.
© DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul
tehnologiei fără fir Bluetooth® nu se percep taxe.
Un telefon mobil cu tehnologia fără fir Bluetooth®
poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul
în care conexiunea a fost făcută prin intermediul
tehnologiei fără fir Bluetooth®.
Marca si logourile Bluetooth® sunt deţinute de
Bluetooth® SIG, Inc şi orice utilizare a acestor
mărci de către LG Electronics se face sub licenţă.
Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale
sunt cele ale proprietarilor respectivi.
Logo-ul Wi-Fi CERTIFIED este o marcă de
certificare de la Wi-Fi Alliance.
6
„AVCHD” şi logo-ul „AVCHD” sunt mărci comerciale
ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation.
Anexă
Marca de configurare protejată Wi-Fi este o
marcă comercială de la Wi-Fi Alliance.
70 Anexă
Notă Cinavia
Acest produs utilizează tehnologie Cinavia pentru
a limita utilizarea copiilor neautorizate ale anumitor
filme, videoclipuri precum şi ale coloanelor sonore
ale acestora produse în mod comercial. Când
este detectată utilizarea interzisă a unei copii
neautorizate, va fi afişat un mesaj şi redarea sau
copierea vor fi întrerupte.
Mai multe informaţii despre tehnologia Cinavia
sunt oferite la Centrul de Informaţii Online pentru
Consumatori(Online Consumer Information
Center) Cinavia la http://www.cinavia.com. Pentru
a solicita informaţii suplimentare despre Cinavia
prin poştă, trimiteţi o carte poştală cu adresa
dvs. la: Cinavia Centrul de Informaţii pentru
Consumatori(Consumer Information Center), P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Acest produs încorporează tehnologie patentată
sub licenţă de la Verance Corporation şi este
protejat de Patentul SUA 7 369 677 şi alte patente
SUA din întreaga lume emise şi aflate în curs
precum protecţia drepturilor de autor şi secretul
profesional în ceea ce priveşte anumite aspecte ale
unei asemenea tehnologii. Cinavia este o marcă
comercială înregistrată a Verance Corporation.
Drepturi de autor 2004-2013 Verance Corporation.
Toate drepturile rezervate de Verance. Ingineria
inversă sau dezasamblarea sunt interzise.
6
Anexă
Anexă
71
Specificaţii
General (LAB550W, LAD650W)
Cerinţe curent electric
Consultaţi eticheta privitoare la alimentare.
Consultaţi eticheta privitoare la alimentare.
Consum curent
Standby conectat la reţea : 0,5 W
(Dacă toate port-urile din rețea sunt active.)
Dimensiuni (L x H x A)
(700 x 73 x 350) mm
Greutate netă (aprox.)
7,4 kg
Temperatura de operare
5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Umiditatea de operare
5 % - 90 %
Intrări/ieşiri
OPTICAL IN
3 V (p-p), mufă optică x 1
PORTABLE IN
0,5 Vrms (3,5 mm mufă stereo) x 1
HDMI IN
19 pini (tip A, HDMI™ Connector) x 2
HDMI OUT
19 pini (tip A, HDMI™ Connector) x 1
Frecvență disponibilă de eșalonare
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz
intrare audio digitală
Amplificator
Total
200 W
Faţă
50 W x 2 (4 Ω la 1 kHz)
Subwoofer
100 W (6 Ω la 80 Hz)
THD
10 %
6
Anexă
Receptor fără fir (S45A1-D)
Cerinţe curent electric
Studiaţi eticheta principală de pe subwoofer.
Consum curent
Studiaţi eticheta principală de pe subwoofer.
Tip
1 căi 1 difuzoare
Impedanţă
6Ω
Alimentare estimată de intrare
100 W
Putere absorbită max.
200 W
Dimensiuni (L x H x A)
(171 x 350 x 261) mm
Greutate netă (aprox.)
3,3 kg
72 Anexă
Sistem
Laser
Laser semiconductor
Lungime de undă
405 nm / 650 nm
Sistem semnal
Sistem TV color PAL/NTSC standard
Port LAN
Mufă Ethernet x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
LAN fără fir (antenă internă)
IEEE 802,11b/g/n (2.4 GHz band) integrat, cu acces wireless la reţea.
Alimentare curent Bus (USB)
5 V 0 500 mA
Bluetooth
Codec
SBC
yy Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.
6
Anexă
Anexă 73
Întreţinere
Observaţii cu privire la discuri
Manevrarea discurilor
Manevrarea aparatului
Când se transportă aparatul
Păstraţi cutia originală şi materialele de ambalare.
Dacă trebuie să transportaţi aparatul, pentru o
maximă protecţie, reambalaţi-l aşa cum a fost
ambalat iniţial din fabrică.
Curăţarea aparatului
Pentru a curăţa playerul, folosiţi o cârpă moale,
uscată. Dacă suprafeţele sunt extrem de murdare,
folosiţi o cârpă moale umezită cu o soluţie slabă de
detergent. Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi
alcoolul, benzina sau tinerul, deoarece aceştia pot
deteriora suprafaţa aparatului.
Păstrarea curăţeniei suprafeţelor
exterioare
yy Nu folosiţi lichide volatile, cum ar fi un spray
insecticid, în apropierea aparatului.
Nu atingeţi partea înregistrată a discului. Ţineţi
discul de margini, astfel încât să nu rămână
amprente pe suprafaţă. Nu lipiţi hârtie sau bandă
pe disc.
Depozitarea discurilor
După redare, puneţi discul în carcasa sa. Nu
expuneţi discul la lumina solară directă sau la
surse de căldură şi nu-l lăsaţi într-o maşină parcată
expusă la lumina solară directă.
Curăţarea discurilor
Amprentele şi praful de pe disc pot reprezenta
cauzele unei imagini slabe sau ale distorsiunii
sunetului. Înainte de redare, curăţaţi discul cu o
cârpă curată. Ştergeţi discul dinspre centru către
exterior.
Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi alcoolul,
benzina, tinerul, agenţii de curăţare disponibili pe
piaţă sau spray antistatic special pentru înregistrările
vechi pe vinil.
yy Ştergerea cu o presiune prea mare poate
deteriora suprafaţa.
yy Nu lăsaţi produse din cauciuc sau material
plastic să vină în contact cu aparatul un timp
îndelungat.
Întreţinerea aparatului
6
Aparatul este un dispozitiv de precizie, care
foloseşte o înaltă tehnologie. Dacă lentila optică şi
piesele de acţionare a discului sunt murdare sau
uzate, calitatea imaginii se poate diminua. Pentru
detalii, contactaţi cel mai apropiat centru de service
autorizat.
Anexă
74 Anexă
Informaţii importante
legate de serviciile de
reţea
Toate informaţiile, datele, documentele,
comunicaţiile, informaţiile descărcate, fişierele,
textele, imaginile, fotografiile, graficele, filmele,
emisiile pe web, publicaţiile, instrumentele,
resursele, software-ul, codurile, programele, appleturile, dispozitivele, aplicaţiile, produsele şi alte
conţinuturi („Conţinut”) şi toate serviciile şi ofertele
(„Serviciile”) furnizate sau puse la dispoziţie de
către sau printr-o terţă parte (fiecare dintre acestea,
„Furnizor de servicii”) reprezintă responsabilitatea
exclusivă a Furnizorului de servicii de la care au
provenit.
Disponibilitatea Conţinutului şi Serviciilor furnizate
de Furnizorul de servicii prin aparatul LGE şi accesul
la acestea pot fi modificate în orice moment, fără
o avertizare prealabilă, inclusiv, dar fără a se limita
la acestea, suspendarea, ştergerea sau încetarea
tuturor sau a oricărei părţi a Conţinutului sau
Serviciilor.
6
Anexă
Dacă aveţi orice întrebări sau probleme legate
de Conţinut sau Servicii, puteţi consulta websiteul Furnizorului de servicii pentru cele mai
recente informaţii. LGE nu este responsabilă sau
răspunzătoare pentru serviciile furnizate clienţilor
legate de Conţinut şi Servicii. Orice întrebare sau
solicitare de servicii legate de Conţinut sau Servicii
trebuie adresată direct Furnizorilor respectivi de
Conţinut şi Servicii.
Vă rugăm să reţineţi că LGE nu este responsabilă
pentru niciun Conţinut sau Serviciu furnizat de
Furnizorul de servicii şi de nicio modificare, ştergere
sau încetare a unor astfel de Conţinuturi sau Servicii
şi nu garantează şi nu asigură disponibilitatea
acestora şi nici accesul la ele.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement