Samsung | SM-T865 | User manual | Samsung Galaxy Tab S6 User manual

Samsung Galaxy Tab S6 User manual
ស�ៀវភ�ៅណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់
SM-T860
SM-T865
Khmer. 09/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
តារាង​មាតិកា
មូលដ្ឋាន
74
ការរំឭក
78ទូរសព្ទ
4សូម​អាន​ខុំ​ជាមុ
្ញ
ន​សិន
83ទំនាក់ទំនង
6ស្ថានភាព​ឧបករណ៍​ឡ�ើងកម្ដៅ និង
ដំណ�ោះស្រាយ
87សារ
9ទ្រង់ទ្រាយ​ឧបករណ៍​និង​មុខងារ​នានា
90
អ៊ីនធ�ើណិត
92
កាមេរ៉ា
15
ថ្ម
18
កាត SIM ឬ USIM (កាត nano-SIM)
(SM-T865)
111 AR Emoji
20
កាត​មេម៉ូរី (កាត microSD)
117 AR Doodle
22
ការបិទ​និង​ប�ើក​ឧបករណ៍
118 ពហុវីនដូវ
23
ការរ�ៀបចំ​ដំបូង
121 Samsung Members
24
Samsung account
122 Samsung Notes
25
ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នក
(Smart Switch)
129 PENUP
27
105 វិចិត្រសាល
132ប្រតិទិន
ការយល់ដឹងអ
​ ំពី​អេក្រង់
133 Samsung Flow
​ ូនដំណឹង
38ផ្ទាំងជ
40
ការថត​រូបអេក្រង់ន
​ ិង​ថត​អេក្រង់
42
ការវាយបញ្ចូល​អត្ថបទ
135 ឯកសារ​ខ្ញុំ
135 នាឡិកា
137 គិត​លេខ
138 Game Launcher
139 ប៊ូស្ទ័រ​ហ្គេម
កម្មវិធី និង មុខងារ
45
141 Kids Home
ការដំឡ�ើងឬ
​ ​ការលុបក
​ ម្មវិធី
142 SmartThings
146 ការចែករំលែក​ខ្លឹមព័តម
៌ ាន
47មុខងារ S Pen
63
Bixby
147 ក្ដារ​ប្រចាំថ្ងៃ
67
Bixby Vision
150 Samsung DeX
70
Bixby Home
157 កម្មវិធី Google
72
Bixby Routines
2
តារាងមា
ការកំណត់
194មុខងារ​កម្រិតខ
​ ្ពស់
195 ចលនា​និង​កាយវិការ
159 ការណែនាំ
196សុខុមាលភាព​ឌីជីថល
159 ការភ្ជាប់
197 ការថែទាំ​ឧបករណ៍
160 Wi-Fi
198 ការធ្វើ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ល្អប្រស�ើរ
162 Bluetooth
198 ថ្ម
164មុខងារ​សំចៃ​ទិន្នន័យ (SM-T865)
199 ឃ្លាំង​ផ្ទុក
​ ល័ត​ប៉ុណ្ណោះ
164 កម្មវិធី​ប្រើ​ទិន្នន័យច
(SM-T865)
200មេម៉ូរី
200សន្តិសុខ
165 ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង
(SM-T865)
200 កម្មវិធី
200 ការគ្រប់គ្រង​ទូទ�ៅ
166 ការកំណត់​ការភ្ជាប់​ច្រើនទ�ៀត
201 លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ
168សំឡេង និង រំញ័រ
202 អាប់ដេត​នៃ​សុហ្វវែរ
168 Dolby Atmos (សំឡេង​ជុំវិញ)
202 ស�ៀវភ�ៅ​ណែនាំ​អ្នកប្រើប្រាស់
169សំឡេង​កម្មវិធដ
​ី ាច់ដ�ោយឡែក
203 អំព​ថេ
ី ប្លិត
169 ការជូនដំណឹង
170អេក្រង់
171 ចម្រោះ​ពន្លឺ​ខ�ៀវ
ឧបសម្ពន្ធ
171ទម្រង់​យប់
172 ការប្តូរ​ទម្រង់​អេក្រង់ ឬ ការលៃតម្រូវ​ពណ៌​
អេក្រង់
204 ការដ�ោះស្រាយ​បញ្ហា
173 ធាតុរក្សាអេក្រង់
173 រូប​ផ្ទៃ​អេក្រង់
174អេក្រង់​ជាប់​ស�ោ
174 Smart Lock
175 ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ
176 ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ
179 ការស្គាល់​ខ្ចៅដៃ
182 Samsung Pass
185សឺមី​សន្តិសុខ
189 គណនី និង ការចម្លងទុក
190 អ្នកប្រើ
192 Samsung Cloud
194 Google
3
មូលដ្ឋាន
សូមអ
​ ាន​ខ្ញុំ​ជាមុនស
​ ិន
សូម​អាន​ស�ៀវភ�ៅណែនាំ​នេះ មុនពេល​ប្រើ​ឧបករណ៍ ដ�ើម្បី​ធានា​ឲ្យ​បាន​នូវ​ការប្រើប្រាស់​ដែល​ត្រឹមត្រូវ​និង​មាន​
សុវត្ថិភាព។
• ការពណ៌នា​ទាំងឡាយ​គឺ​ផ្អែក​ល�ើក
​ ារកំណត់​លំនាំដ�ើម​របស់​ឧបករណ៍។
• ខ្លឹមព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួនអ
​ ាច​ខស​
ុ ពី​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ អ្នកផ្តល់ស​េវា លក្ខណៈពិសេស​
បច្ចេកទេស​នៃ​ម៉ូដែល ឬ​សុហ្វវែរ​របស់​ឧបករណ៍។
• ខ្លឹមព័តម
៌ ាន (ខ្លឹមព័ត៌មាន​គុណភាព​ខ្ពស់) ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ​ប្រើ CPU និង RAM ខ្ពស់ នឹងប
​ ៉ះពាល់ដ
​ ល់​ប្រសិទ្ធផល​
ទាំងមូលរ​បស់​ឧបករណ៍។ កម្មវិធី​ដែល​ពាក់ព័នន
្ធ​ ឹង​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ន�ោះ​អាច​មិនដ
​ ំណ�ើរការ​ប្រក្រតី អាស្រ័យ​ល�ើ​
លក្ខណៈពិសេស​បច្ចេកទេស​របស់​ឧបករណ៍​និង​បរិស្ថាន​ដែល​ប្រើ​វា​ក្នុង​ន�ោះ។
• Samsung មិន​ទទួល​ខស​ត្រូ
ុ
វ​ល�ើ​បញ្ហា​ប្រសិទ្ធផល​ដែល​បង្ក​ឡ�ើង​ដ�ោយ​កម្មវិធី​ដែល​បាន​ផ្ដល់ជ
​ ូន​ដ�ោយ​
អ្នកផ្ដល់​ក្រៅ​ពី Samsung ឡ�ើយ។
• Samsung មិន​ទទួល​ខស​ត្រូ
ុ
វ​ល�ើ​បញ្ហា​ប្រសិទ្ធផល​ឬ​ភាពមិនត្រូវគ្នា​ដែល​បង្ក​ឡ�ើង​ដ�ោយ​ការកែ​ការកំណត់​នៃ​
កំណត់ហេតុច
​ ុះបញ្ជី​ឬ​ការកែ​សុហ្វវែរ​ប្រព័ន​ប្រ
្ធ តិបត្តិការ​ឡ�ើយ។ ការប៉ុនប៉ងប
​ ្ដូរ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​តាមបំណង​
អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ឬ​កម្មវិធដ
ី​ ំណ�ើរការ​មិន​ប្រក្រតី។
• សុហ្វវែរ ប្រភព​សំឡេង រូបផ្ទៃអេក្រង់ រូប និង​មេឌ�ៀ​ផ្សេងទ�ៀត​ដែល​បាន​ផ្ដល់ជ
​ ូន​ល�ើ​ឧបករណ៍​នេះ​ត្រូវ​បាន​ទទួល​
អាជ្ញាបណ្ណ​សម្រាប់ក
​ ារប្រើប្រាស់​មាន​កម្រិត។ ការស្រង់ន
​ ិង​ការប្រើប្រាស់​ឯកសារ​ទាំងនេះ​ក្នុង​គ�ោលបំណង​
ពាណិជ្ជកម្មឬ
​ ​គ�ោលបំណង​ផ្សេងទ�ៀត គឺ​ជា​ការបំពាន​ល�ើ​ច្បាប់​សិទ្ធិ​អ្នកនិពន្ធ។ អ្នកប្រើប្រាស់​ត្រូវ​ទទួលខ
​ ុសត្រូវ​
ទាំងស្រុង​ល�ើ​ការប្រើប្រាស់​ខុសច្បាប់​ល�ើ​មេឌ�ៀ​ន�ោះ។
• អ្នក​អាច​បង់​ប្រាក់​បន្ថែម​សម្រាប់​សេវា​ទិន្នន័យ ដូចជា​ការផ្ញើ​សារ ការបញ្ជូនន
​ ិង​ការទាញយក ស្វ័យ​សមកាល ឬ​
ការប្រើ​សេវា​ទីកន្លែង អាស្រ័យ​ល�ើ​គម្រោង​ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នក។ សម្រាប់ក
​ ារផ្ទេរ​ទិន្នន័យធ
​ ំ យ�ើង​សូម​ណែនាំ​ឲ្យ​ប្រើ​
មុខងារ Wi-Fi។ (SM-T865)
• កម្មវិធល
​ី ំនាំដ�ើម​ដែល​អម​មក​ជាមួយ​ឧបករណ៍​អាច​នឹង​ត្រូវ​បាន​អាប់ដេត ហ�ើយអ
​ ាច​នឹង​លែង​ប្រើ​បាន ដ�ោយ​
គ្មាន​ការជូនដំណឹងជ
​ ាមុន។ ប�ើអ
​ ្នក​មាន​សំណួរ​អំពី​កម្មវិធី​ដែល​បាន​ផ្ដល់ជ
​ ូន​ជាមួយ​ឧបករណ៍ សូម​ទាក់ទង​
មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។ សម្រាប់ក
​ ម្មវិធី​ដែល​ដឡំ �ើង​ដ�ោយ​អ្នកប្រើប្រាស់ សូម​ទាក់ទង​អ្នកផ្ដល់ស​េវា​
ទាំងន�ោះ។
• ការកែ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​របស់​ឧបករណ៍​ឬ​ការដំឡ�ើង​សុហ្វវែរ​ពី​ប្រភព​ក្រៅ​ផ្លូវការ​អាច​នាំ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ធ្វើ​មុខងារ​
ខុស ព្រមទាំងខ
​ ូច​ឬ​បាត់​ទិន្នន័យ។ សកម្មភាព​ទាំងនេះ​គឺ​ជា​ការបំពាន​ល�ើក
​ ិច្ចព្រមព្រៀង​អាជ្ញាបណ្ណ Samsung
របស់​អ្នក ហ�ើយ​ធ្វើ​ឲ្យ​ការធានា​ជូន​អ្នក​ទុក​ជា​ម�ោឃៈ។
4
មូ លដ្ឋ
• អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា ស្គ្រីន​ការពារ​អេក្រង់​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​សម្រាប់ក
​ ារការពារ​ក្នុង​អំឡុងពេល​ផលិតកម្ម​
និង​ការចែកចាយ។ ការខូចខាត​ដល់​ស្គ្រីន​ការពារ​អេក្រង់​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​មិន​ត្រូវ​បាន​រ៉ាប់រង​ក្រោម​ការធានា​ឡ�ើយ។
• អ្នក​អាច​ឃ�ើញ​អេក្រង់ប៉ះយ
​ ៉ាង​ច្បាស់ សូម្បី​ក្រោម​ពន្លឺ​ថ្ងៃ​ក្រៅ​អគារ​ចាំង​ខ្លាំង​ក៏​ដ�ោយ តាមរយៈ​ការលៃតម្រូវ​
វិសាលភាព​ពន្លឺកុង​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ផ្អែក​ល�ើប
​ រិស្ថាន​ជុំវិញ។ ដ�ោយសារ​សភាព​នៃ​ផលិតផល ការបង្ហាញ​
ក្រាហ្វិកន
​ ឹង​ក្នុង​រយៈពេល​យូរ​អាច​បណ្តាល​ឲ្យ​មាន​សំណល់រ​ូប (ឆេះ​អេក្រង់) ឬ​រូប​ស្រម�ោល​ខ្មៅ។
– វា​
– ជា​យ�ោបល់​ដែល​មិន​ត្រូវ​ប្រើ​ក្រាហ្វិកន
​ ឹង​ល�ើ​ផ្នែក​ណា​មួយ​ឬ​ទាំងអស់​នៃ​អេក្រង់ប
​ ៉ះ​ក្នុង​អំឡុងពេល​យូរ​
ឡ�ើយ ហ�ើយ​ត្រូវ​បិទ​អេក្រង់ប៉ះ ន�ៅពេល​មិន​ប្រើ​ឧបករណ៍។
– អ្ន
– ក​អាច​កំណត់​ឲ្យ​អេក្រង់ប៉ះប
​ ិទ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​អ្នក​មិន​កំពុង​ប្រើ​វា។ ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់,
ប៉ះ អេក្រង់ → អេក្រង់ត្រូ
​ វ​រលត់ រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​រយៈពេល​ដែល​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​រង់ចាំ មុនពេល​បិទ​
អេក្រង់ប៉ះ។
– ដ�ើ
– ម្បី​កំណត់​ឲ្យ​អេក្រង់ប៉ះ​លៃតម្រូវ​ពន្​រលឺ បស់​វា​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ផ្អែក​ល�ើប
​ រិស្ថាន​ជុំវិញ សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី
ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ពន្ត្រា
លឺ​ ប់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
• អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​ម៉ូដែល ឧបករណ៍ខ
​ ្លះ​ត្រូវ​បាន​តម្រូវ​ឲ្យ​ទទួលក
​ ារយល់ព្រម​ពី​គណៈកម្មការ​គមនាគមន៍​
​ បករណ៍​របស់​អ្នក​ទទួល​ការយល់ព្រម​ពី FCC អ្នកអ
​ ាច​ឃ�ើញ FCC ID នៃ​ឧបកណ៍​
សហព័ន្ធ (FCC)។ ប�ើឧ
នេះ។ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ FCC ID សូម​ចាប់ផ្ដម​
ើ កម្មវិធី ការកំណត់ រួចប
​ ៉ះ អំពថី​េប្លិត → ស្ថានភាព។
អាយខុនណ​ែនាំ
ព្រមាន៖ ស្ថានភាព​ដែល​អាច​បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ដល់ខ
​ ្លួន​អ្នក​ឬ​អ្នកដទៃ
ប្រុងប្រយ័ត៖្ន ស្ថានភាព​ដែល​អាច​បង្ក​ការខូចខាត​ដល់ឧ
​ បករណ៍​ឬ​គ្រឿងបរិក្ខារ​ផ្សេងទ�ៀត​របស់​អ្នក។
ចំណាំ៖ កំណត់សម្គាល់ បណ្ណែ​អំពី​ការប្រើប្រាស់ ឬ​ព័តម
៌ ាន​បន្ថែម។
5
មូ លដ្ឋ
ស្ថានភាព​ឧបករណ៍​ឡ�ើងកម្ដៅ និង ដំណ�ោះស្រាយ
ន�ៅពេល​ឧបករណ៍ឡ​�ើងក
​ ម្ដៅ ខណៈពេល​កំពុងស
​ ាក​ថ្ម
ខណៈពេល​កំពុង​សាក​ថ្ម ឧបករណ៍ន
​ ិង​គ្រឿងសាក​អាច​នឹង​ក្ដៅ។ ក្នុង​អំឡុងពេល​សាក​ថ​ឥ
្ម ត​ប្រើ​ខ្សែ​ឬ​សាក​ថ្ម​រហ័ស
ឧបករណ៍​អាច​ក្ដៅ​ជាង​មុន ន�ៅពេល​ប៉ះ។ វា​មិនប
​ ៉ះពាល់ដ
​ ល់អ
​ ាយុកាល​ឬ​ប្រសិទ្ធផល​របស់​ឧបករណ៍​ទេ ហ�ើយវ​ា​ជា​
ស្ថានភាព​ធម្មតា​នៃ​ប្រតិបត្តិការ​របស់​ឧបករណ៍។ ប�ើថ
​ ្ម​ក្តៅ​ខ្លាំង​ពេក គ្រឿងសាក​អាច​នឹង​ឈប់​សាក​ថ្ម។
សូមធ្
​ វើ​ដូចខ
​ ាងក្រោម ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ឡ�ើង​កម្ដៅ៖
• ផ្តាច់​គ្រឿងសាក​ចេញ​ពី​ឧបករណ៍ រួចប
​ ិទ​កម្មវិធី​ដែល​កំពុងដ
​ ំណ�ើរការ។ រង់ចាំ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ចុះ​ត្រជាក់​សិន
សឹម​ចាប់ផ្ដើម​សាក​ថ្ម​ឧបករណ៍​ម្តងទ�ៀត។
• ប�ើ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​ឧបករណ៍​ក្ដៅ​ជ្រុល វា​អាច​បណ្ដាល​មក​ពី​ខ្សែ USB ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ន�ោះ​ខូច។ ផ្លាស់​
ខ្សែ USB ដែល​ខូច​ដ�ោយ​ខ្សែ​ថ្មី​មួយ​ដែល Samsung បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ។
• ន�ៅពេល​ប្រើ​គ្រឿងសាក​ឥតខ្សែ សូម​កុ​ដ
ំ ាក់​សម្ភារៈ​ផ្សេងទ�ៀត ដូចជា​វត្ថុល�ោហៈ មេដែក បណ្ណ​ដែល​មាន​
ចម្រៀក​ម៉ាញ៉េទិក ន�ៅ​ចន្លោះ​ឧបករណ៍​និង​គ្រឿងសាក​ឥតខ្សែ។
មុខងារ​សាក​ថ្ម​ឥតខ្សែ​ឬ​សាក​រហ័ស អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ចព�
ំ ោះ​ម៉ូដែល​ដែល​ទទួលក
​ ារគាំទ្រ​ប៉ុណ្ណោះ។
ន�ៅពេល​ឧបករណ៍ឡ​�ើងក
​ ម្ដៅក
​ ្នុងអ
​ ឡុ
ំ ងពេល​ប្រើ
ន�ៅពេល​អ្នក​ប្រើ​មុខងារ​ឬ​កម្មវិធី​ដែល​ត្រូវការ​ថាមពល​ច្រើន ឬ​ក៏​ប្រើ​វា​ក្នុង​រយៈពេល​យូរ ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​អាច​នឹង​
ឡ�ើង​កម្ដៅ​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន ដ�ោយសារ​មាន​ការប្រើប្រាស់​ថ​ច្រ
្ម ើន។ បិទ​កម្មវិធី​ដែល​កំពុងដ
​ ំណ�ើរការ ហ�ើយ​សូម​កុំ​ប្រើ​
ឧបករណ៍​ន�ោះ​មួយ​រយៈ។
ើ​ ្យ​ឧបករណ៍​ឡ�ើងក
​ ម្ដៅ។ អាស្រ័យ​ល�ើ​មុខងារ​និង​កម្មវិធី​ដែល​អ្នក​
ខាងក្រោម​គឺ​ជា​ឧទាហរណ៍​នៃ​ស្ថានការណ៍​ដែល​ធ្វឲ
ប្រើ ឧទាហរណ៍​ទាំងនេះ​អាច​នឹង​មិន​អនុវត្ត​ចំព�ោះ​ម៉ូដែល​របស់​អ្នក។
• អំឡុងពេល​រ�ៀបចំ​ដំបូងប
​ ន្ទាបព
់​ ី​ទិញ ឬ​ក៏​ន�ៅពេល​ស្តារ​ទិន្នន័យ​មក​វិញ
• ន�ៅពេល​ទាញយក​ឯកសារ​ធំ
6
មូ លដ្ឋ
• ន�ៅពេល​ប្រើ​កម្មវិធី​ដែល​ត្រូវការ​ថាមពល​ច្រើន ឬក៏​ប្រើ​កម្មវិធក
ី​ ្នុង​រយៈពេល​យូរ
– ន�ៅពេល​លេង​ហ្គេ
–
ម​គុណភាព​ខ្ពសរ់​យៈពេល​យូរ
– ន�ៅពេល​
–
ថត​វីដេអូ​រយៈពេល​យូរ
– ន�ៅពេល​ស្ទ្រីម​
–
វីដេអូ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​ការកំណត់​ពន្លឺ​អតិបរមា
– ន�ៅពេល​ភ្
–
ជាប់​ទ�ៅ TV
• ខណៈពេល​កំពុង​ធ្វើ​ពហុកិច្ចការ (ឬ​ក​ន�
៏ ៅពេល​ដំណ�ើរការ​កម្មវិធី​ច្រើន​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ)
– ន�ៅពេល​ប្រើ
–
​ពហុវីនដូវ
– ន�ៅពេល​
–
អាប់ដេត ឬ​ក៏​ដឡំ �ើងក
​ ម្មវិធី ខណៈពេល​កំពុងថ
​ ត​វីដេអូ
– ន�ៅពេល​ទាញយក​
–
ឯកសារ​ធំ​ក្នុង​អំឡុងពេល​ហ�ៅ​វីដេអូ
– ន�ៅពេល​
–
ថត​វីដេអូ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​កម្មវិធី​ប្រាប់​ទិសដ�ៅ
• ន�ៅពេល​ប្រើ​ទិន្នន័យ​ច្រើន​សម្រាប់ក
​ ារធ្វើ​សមកាល​ជាមួយ​ក្លោដ អ៊ីមែល ឬ​គណនី​ផ្សេង
• ន�ៅពេល​ប្រើ​កម្មវិធី​ប្រាប់​ទិសដ�ៅ​ក្នុង​ឡាន ខណៈពេល​ឧបករណ៍​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ក្រោម​កម្ដៅ​ថ្ងៃ​ផ្ទាល់
• ន�ៅពេល​ប្រើ​មុខងារ​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័តន
​ ិង​ចណ
ំ ង
• ន�ៅពេល​ប្រើ​ឧបករណ៍​ក្នុង​តំបន់​ដែល​មាន​រលកសញ្ញា​ខ្សោយ​ឬ​គ្មាន​សេវា
• ន�ៅពេល​សាក​ថ្ម​ដ�ោយ​ប្រើ​ខ្សែ USB ខូច
• ន�ៅពេល​ស្នូក​ពហុបំណង​របស់​ឧបករណ៍​ខូច ឬ​ក៏​ប៉ះ​នឹង​របស់​ខាងក្រៅ ដូចជា​ទឹក ធូលី ម្សៅ​ល�ោហៈ និង​
បណ្ដូល​ខ្មៅដៃ
• ន�ៅពេល​អ្នក​កំពុង​ប្រើ​រ៉ូមីង
សូមធ្
​ វើ​ដូចខ
​ ាងក្រោម ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ឡ�ើង​កម្ដៅ៖
• រក្សា​បច្ចុប្បន្នភាព​ឧបករណ៍​ជាមួយ​សុហ្វវែរ​ថ្មីបំផុត។
• ភាពមិនស៊ីគ្នា​រវាង​កម្មវិធក
ី​ ំពុងដ
​ ំណ�ើរការ​អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ឡ�ើងក
​ ម្ដៅ។ សូម​ចាប់ផ្ដើម​ឧបករណ៍​
ឡ�ើងវិញ។
• បិទដំណ�ើរការ​មុខងារ Wi-Fi, GPS និង Bluetooth ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើ​ពួកវា។
• បិទ​កម្មវិធី​ដែល​ស៊ី​ថ្ម​ច្រើន​ឬ​កម្មវិធី​ដែល​ដំណ�ើរការ​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើ។
• លុបឯ
​ កសារ​មិន​ចាំបាច់​ឬ​មិន​ប្រើ។
• បន្ថយ​ពន្​អេក្រ
លឺ
ង់។
• ប�ើ​ឧបករណ៍​ឡ�ើងក
​ ម្ដៅ​ជ្រុល ឬ​ក​ប
៏ ៉ះ​ទ�ៅ​ក្តៅ​ក្នុង​រយៈពេល​យូរ ចូរ​កុំ​ប្រើ​វា​មួយ​រយៈ។ ប�ើ​ឧបករណ៍​បន្ត​ឡ�ើង​
កម្ដៅ​ជ្រុល សូម​ទាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។
7
មូ លដ្ឋ
ការប្រុងប្រយ័តច
្ន​ ំព�ោះ​ឧបករណ៍​ឡ�ើង​កម្ដៅជ្រុ
​ ល
ប�ើ​អ្នក​ចាប់ផ្ដើម​ទទួល​អារម្មណ៍​អផាសុក​ដ�ោយសារ​ឧបករណ៍​កំពុង​ឡ�ើង​កម្ដៅ​ជ្រុល សូម​បញ្ឈប់​ការប្រើ​ឧបករណ៍​
ន�ោះ។
ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ឡ�ើងក
​ ម្ដៅ មុខងារ​និង​ប្រសិទ្ធផល​អាច​ត្រូវ​បាន​កម្រិត ឬ​ក៏​ឧបករណ៍​អាច​នឹង​បិទ​ដ�ើម្បី​ឲ្យ​វា​ចុះ​
ត្រជាក់។ មុខងារ​នេះ​មានតែ​ន�ៅល�ើ​ម៉ូដែល​ដែល​ទទួលក
​ ារគាំទ្រ​ប៉ុណ្ណោះ។
• ប�ើ​ឧបករណ៍​ឡ�ើងក
​ ម្ដៅ​ជ្រុល​និង​ឈាន​ដល់​សីតុណ្ហភាព​ជាក់លាក់​មួយ សារ​ព្រមាន​នឹង​លេចឡ�ើង ដ�ើម្បី​បង្ការ​
ការខូច​ឧបករណ៍ ការរលាក និងក
​ ារខូច​ស្បែក ព្រមទាំងក
​ ារលេចធ្លាយ​ថ្ម។ ដ�ើម្បី​បន្ថយ​សីតុណ្ហភាព​របស់​
ឧបករណ៍ ពន្លឺ​អេក្រង់ន
​ ិង​ល្បឿន​ប្រសិទ្ធផល​នឹង​ត្រូវ​កម្រិត ហ�ើយក
​ ារសាក​ថ្ម​នឹង​ឈប់។ កម្មវិធី​ដែល​កំពុង​
ដំណ�ើរការ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បិទ ហ�ើយក
​ ារហ�ៅ​ទាំងអស់ ព្រមទាំង​មុខងារ​ផ្សេងទ�ៀត​នឹង​មាន​កម្រិត ល�ើកលែង​តែ​
ការហ�ៅ​អាសន្នប
​ ៉ុណ្ណោះ រហូត​ទាល់តែ​ឧបករណ៍​ចុះ​ត្រជាក់វ​ិញ។
• ប�ើ​សារ​ទីពីរ​លេចឡ�ើង​ដ�ោយសារ​ការក�ើនឡ�ើងប
​ ន្ថែម​ទ�ៀត​នៃ​សីតុណ្ហភាព​របស់​ឧបករណ៍ វា​នឹង​បិទ​ថាមពល។
ចូរ​ក​ប្រ
ុំ ើ​ឧបករណ៍​ទាល់តែ​សីតុណ្ហភាព​របស់​ឧបករណ៍​ធ្លាក់​ក្រោម​កម្រិត​ដែល​បាន​បញ្ជាក់។ ប�ើ​សារ​ព្រមាន​ទីពីរ​
លេចឡ�ើងក
​ ្នុង​អំឡុងពេល​ហ�ៅ​អាសន្ន ការហ�ៅ​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​ផ្ដាច់​ដ�ោយ​ការបិទ​បង្ខំ​ឡ�ើយ។
ការប្រុងប្រយ័តច
្ន​ ំព�ោះ​បរិស្ថាន​ប្រតិបត្តិការ
ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​អាច​នឹង​ឡ�ើង​កម្ដៅ​ដ�ោយសារ​បរិស្ថាន ន�ៅក្នុង​ស្ថានភាព​ទាំងនេះ។ សូម​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ដ�ើម្បី​បញ្ជៀស​
ការកាត់បន្ថយអ
​ ាយុ​ថ្ម ការធ្វឲ
ើ​ ្យ​ឧបករណ៍​ខូច ឬ​ការបង្ក​អគ្គិភ័យ។
• កុំ​ទុកឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក​ក្នុង​សីតុណ្ហភាព​ត្រជាក់​ខ្លាំង​ឬ​ក្តៅ​ខ្លាំង។
• កុ​ដ
ំ ាក់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ឲ្យ​ត្រូវ​កម្ដៅ​ថ្ងៃ​ផ្ទាល់ក
​ ្នុង​អំឡុងពេល​យូរ។
• កុំ​ប្រើ​ឬ​ទុកឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក​ន�ៅ​កន្លែង​ក្តៅ​ខ្លាំង​ក្នុង​រយៈពេល​យូរ ដូចជា​ន�ៅក្នុង​ឡាន​នា​រដូវ​ក្តៅ។
• កុំ​ដាក់​ឧបករណ៍​ន�ៅ​កន្លែង​ដែល​អាច​ឡ�ើងក
​ ម្ដៅ​ជ្រុល ដូចជា​កម្រាល​ស្អំ​អគ្គីសនី។
• កុំ​ទុកឧ
​ បករណ៍​ក្បែរ​ឬ​ក្នុង​ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ ម៉ាស៊ីនដុតនំ គ្រឿងបរិក្ខារច
​ ម្អិន​ដែល​ក្ដៅ ឬ​ប្រដាប់ដាក់​ដែល​មាន​សម្ពាធ​
ខ្លាំង។
• ចូរ​កុំ​ប្រើ​ខ្សែ​ដែល​របក​សម្បក​ឬ​ខូច ហ�ើយច
​ ូរ​កុំ​ប្រើ​គ្រឿងសាក​ឬ​ថ្ម​ដែល​ខូច​ឬ​ដំណ�ើរការ​ខុស​ប្រក្រតី។
8
មូ លដ្ឋ
ទ្រង់ទ្រាយ​ឧបករណ៍​និងម
​ ុខងារ​នានា
របស់​មាន​ន�ៅក្នុង​ប្រអប់
សូម​ម�ើល​មគ្គទេសក៍ច
​ ាប់ផ្ដើម​រហ័ស ដ�ើម្បី​ដឹង​ថា​មាន​របស់​អ្វី​ខ្លះ​ន�ៅក្នុង​ប្រអប់។
• របស់​ដែល​អម​មក​ជាមួយ​ឧបករណ៍​និង​គ្រឿងបន្សំ​ដែល​មាន អាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្ដល់​
សេវា។
• របស់​ដែល​បាន​ផ្តល់ជ
​ ូន​ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡ�ើង​សម្រាប់​តែ​ឧបករណ៍​នេះ​ប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយ​អាច​មិន​ត្រូវគ្នា​
ជាមួយ​ឧបករណ៍​ផ្សេង។
• រូបរាង​និង​លក្ខណៈពិសេស​បច្ចេកទេស​អាច​ត្រូវ​បាន​កែប្រែ ដ�ោយ​គ្មាន​ការជូនដំណឹងជ
​ ាមុន។
• អ្នក​អាច​ទិញ​គ្រឿងបន្សំ​បន្ថែម​ពី​អ្នកលក់រ​ាយ​ផលិតផល Samsung ក្នុង​ស្រុក។ សូម​ប្រាកដ​ថា ពួកវា​
ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​ឧបករណ៍ មុនពេល​ទិញ។
• សូម​ប្រើ​តែ​គ្រឿងបន្សំ​ដែល Samsung បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ​ប៉ុណ្ណោះ។ ការប្រើ​គ្រឿងបន្សំ​ដែល​មិន​
បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​បញ្ហា​ប្រសិទ្ធផល​និង​ការធ្វើ​មុខងារ​ខុស ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​រ៉ាប់រង​
ក្រោម​ការធានា​ឡ�ើយ។
• ភាពមាន​នៃ​គ្រឿងបន្សំ​អាច​មាន​ការផ្លាស់ប្តូរ អាស្រ័យ​ទាំងស្រុង​ល�ើ​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត។ សម្រាប់ព
​ ័តម
៌ ាន​
បន្ថែម​អំពី​គ្រឿងបន្សំ​ដែល​មាន សូម​ម�ើល​វិបសៃ Samsung។
• កាស (USB ប្រភេទ-C) ដែល​គាំទ្រ​គ្រឿងបញ្ចេញ​ឌីជីថល​អាច​ប្រើ​ជាមួយ​ឧបករណ៍​នេះ។
ទ�ោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ឧបករណ៍​នេះ​អាច​មិន​ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​កាស​ដែល​ប្រើវ​ិធី​បញ្ចេញ​អូឌីយ៉ូ​ផ្សេង ឬ​ក៏​ផលិត​
ដ�ោយ​ឧស្សាហករ​ផ្សេង។
9
មូ លដ្ឋ
ទ្រង់ទ្រាយ​ឧបករណ៍
កាេមរ�ាមុខ
សិនសឺពន�ឺ
មី�កូហ�ន
ឧបល័រ
ឧបល័រ
�គាប់ចុចខាង
(ថាមពល/Bixby)
េអ�កង់ប៉ះ
�គាប់ចុចក�មិតសំេឡង
មី�កូហ�ន
�ចកដក់ក�ារចុច
SM-T865៖ ស�កកាត
SIM/ស�កកាតេមម៉ូរ�
SM-T860៖
ស�កកាតេមម៉ូរ�
សិនសឺស�ាល់េខ�ៅៃដ
ស��កកាស/ស��កពហុបំណង
(USB Type-C)
អង់ែតនចម�ង
(SM-T865)
អង់ែតន GPS
កាេមរ�ាេ�កោយ (េភ�ោះ)
ចង��រសាករបស់ S Pen
ឧបល័រ
ឧបល័រ
10
មូ លដ្ឋ
• ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​មាន​មេដែក​ដែល​អាច​ប៉ះពាល់ដ
​ ល់ឧ
​ បករណ៍​វេជ្ជសាស្ត្រ ដូចជា​ឧបករណ៍​និយ័ត​
បេះដូង Pacemakers ឬ Cardioverter Defibrillators ដែល​បំពាក់ក
​ ្នុង​ខ្លួន។ ប�ើអ
​ ្នក​កំពុង​ប្រើ​
ឧបករណ៍​វេជ្ជសាស្ត្រ​ទាំងនេះ​ណា​មួយ សូម​រក្សា​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ក្នុង​ចម្ងាយ​សុវត្ថិភាព​ព​ព
ី ួកវា ហ�ើយ​
ពិគ្រោះ​ជាមួយ​គ្រូពេទ្យ​របស់​អ្នក មុនពេល​អ្នក​ប្រើ​ឧបករណ៍​នេះ។
• សូម​រក្សា​ចម្ងាយ​មាន​សុវត្ថិភាព​រវាង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​និង​វត្ថុ​ដែល​ទទួល​ផលប៉ះពាល់ព
​ ី​មេដែក។ វត្ថុ​
ដូចជា​បណ្ណ​ឥណទាន, ស�ៀវភ�ៅ​ធនាគារ, បណ្ណ​ច្រកចូល, បណ្ណ​ឡ�ើង​យន្តហ�ោះ ឬ​បណ្ណ​ចំណត អាច​ខូច
ឬ​ក៏​ប្រើ​លែង​បាន ដ�ោយសារ​មេដែក​ក្នុង​ឧបករណ៍។
• កុំ​រក្សាទុក​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ឬ​គ្រឿងបន្សំ​ខ្លះ (លក់ដ
​ ាច់ដ�ោយឡែក) ន�ៅ​ក្បែរ​ដែន​ម៉ាញ៉េទិក។ បណ្ណ​
ដែល​មាន​ចម្រៀក​ម៉ាញ៉េទិក រួមទាំងប
​ ណ្ណ​ឥណទាន បណ្ណ​ទូរសព្ទ ស�ៀវភ�ៅ​ធនាគារ និង​សំបត្រ​ឡ
ុ �ើង​
យន្តហ�ោះ អាច​ខូច​ដ�ោយសារ​ដែន​ម៉ាញ៉េទិក។
• ន�ៅពេល​ប្រើ​ឧបល័រ ដូចជា​ន�ៅពេល​ចាក់​ឯកសារ​មេឌ�ៀ ឬ​ក៏​ប្រើ​ទូរសព្ទ​ឧបល័រ សូម​កុំ​ដាក់​ឧបករណ៍​ន�ៅ​
ជិត​ត្រច�ៀក​របស់​អ្នក។
• ត្រូវ​ប្រយ័ត្ន​កុំ​ឲ្យ​ប្រភព​ពន្​ខ
លឺ លា្ ំង​ដូចជា​ពន្លឺ​ថ្ងៃ​ផ្ទាល់ប
​ ៉ះ​ឡិនក
​ ាមេរ៉ា។ ប�ើ​ឡិន​កាមេរ៉ា​ត្រូវ​ប្រភព​ពន្​ខ
លឺ ្លាំង​
ដូចជា​ពន្លឺ​ថ្ងៃ​ផ្ទាល់ សិនសឺ​រូប​របស់​កាមេរ៉ា​អាច​ខូច។ សិនសឺ​រូប​ដែល​ខូច​មិន​អាច​ជស
ួ ជុល​បាន​ឡ�ើយ
ហ�ើយ​នឹង​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ចំណុចៗ​ឬ​ស្នាម​ប្រតាកៗ​ក្នុង​រូបភាព។
• ប�ើ​អ្នក​ប្រើ​ឧបករណ៍​ដែល​កញ្ចក់​ឬ​ត​អ
ួ ាគ្រីលីករ​បស់​វា​បែក អ្នកអ
​ ាច​មាន​ហានិភ័យ​នៃ​ការរងរបួស។ ប្រើ​
ឧបករណ៍​នេះ​តែ​បន្ទាបព
់​ ​វី ា​ត្រូវ​បាន​ជួសជុល​ន�ៅ​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung ប៉ណ្
ុ
ណោះ។
• បញ្ហា​ល�ើ​ភាពភ្ជាប់ន
​ ិង​ការស៊ី​ថ​ច្រ
្ម ើន​អាច​ក�ើតឡ�ើងក
​ ្នុង​ស្ថានភាព​ខាងក្រោម៖
– ប�ើ
– ​អ្នក​បិទ​ស្ទីកឃ័រ​ដែល​មាន​ជាតិ​ល�ោហៈ​ល�ើត
​ ំបន់អ
​ ង់តែន​នៃ​ឧបករណ៍
– ប�ើ
– ​អ្នក​ដាក់​ស្រោម​ឧបករណ៍​ដែល​មាន​ជាតិ​ល�ោហៈ
– ប�ើ
– ​អ្នក​យក​ដៃ​ឬ​វត្ថុ​ផ្សេង​គ្រប​ល�ើត
​ ំបន់អ
​ ង់តែន​នៃ​ឧបករណ៍ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​មុខងារ​មួយ​ចំនួន
ដូចជា​ការហ�ៅ​ឬ​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័ត (SM-T865)
• សូម​ប្រើ​ស្គ្រីន​ការពារ​អេក្រង់​ដែល Samsung បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ។ ស្គ្រីន​ការពារ​អេក្រង់​ដែល​មិន​បាន​
យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ​សិនសឺ​ធ្វើ​មុខងារ​ខុស។
• កុ​ប
ំ ិទ​គ្រប​ល�ើ​សិនសឺ​ពន្លឺ​ដ�ោយ​គ្រឿងបន្សំ​ប្រើ​ល�ើ​អេក្រង់ ដូចជា​ស្គ្រីន​ការពារ​អេក្រង់ឬ
​ ​ស្ទីកឃ័រ។ ការធ្វើ​
បែប​ន�ោះ​អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ​សិនសឺ​ធ្វើ​មុខងារ​ខុស។
• កុំ​អនុញញា្ ត​ឲ្យ​ទឹកប
​ ៉ះ​នឹង​អេក្រង់ប៉ះ។ អេក្រង់ប៉ះអ
​ ាច​ធ្វើ​មុខងារ​ខុសប្រក្រតីក
​ ្នុង​ស្ថានភាព​ស�ើម ឬ​ក៏​
ន�ៅពេល​ត្រូវ​ទឹក។
11
មូ លដ្ឋ
គ្រាប់ចុចរ​ឹង
�គាប់ចុចខាង
�គាប់ចុចក�មិតសំេឡង
គ្រាប់ចុច
គ្រាប់ចុចក
​ ម្រិតសំឡេង
មុខងារ
• ចុច ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​កម្រិត​សំឡេង​ឧបករណ៍។
• ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​បាន​បិទ សូម​ចុច​ឲ្យ​ជាប់ ដ�ើម្បី​ប�ើក​វា។
• ចុច ដ�ើម្បី​ប�ើក​ឬ​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់។
គ្រាប់ចុចខ
​ ាង
• ចុច​ឲ្យ​ជាប់ ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើម​សន្ទនា​ជាមួយ Bixby។ សូម​ម�ើល ការប្រើ Bixby
សម្រាប់ព
​ ័តម
៌ ាន​បន្ថែម។
• ចុច​ពីរដង ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដម​
ើ កម្មវិធឬ
ី​ ​មុខងារ​ដែល​អ្នក​បាន​កំណត់។
គ្រាប់ចុចខ
​ ាង +
គ្រាប់ចុចប
​ ន្ថយក
​ ម្រិត​
សំឡេង
• ចុច​ក្នុង​ពេល​ដំណាលគ្នា ដ�ើម្បី​ថត​រូប​អេក្រង់។
• ចុច​ឲ្យ​ជាប់​ក្នុង​ពេល​ដណ
ំ ាលគ្នា ដ�ើម្បី​បិទ​ឧបករណ៍។
ការកំណត់​គ្រាប់ចុចខ
​ ាង
ជ្រើស​កម្មវិធឬ
​ី ​មុខងារ​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ចាប់ផ្ដើម​ដ�ោយ​ប្រើ​គ្រាប់ចុច​ខាង។
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → គ្រាប់ចុចខ
​ ាង។
ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​ក្រោម ចុចព
​ ីរដង ឬ ចុចឲ
​ ្យជាប់។ បន្ទាប់​មក អ្នកអ
​ ាច​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធឬ
ី​ ​មុខងារ
ដ�ោយ​ចុច​គ្រាប់ចុច​ខាង​ពីរដង ឬ​ក៏​ចុច​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចខ
​ ាង។
ប៊ូតុងទ
​ ន់
េគហប៊ូតុង
ប៊ូតុងថ�ីៗ
ប៊ូតុងថយ
ន�ៅពេល​អ្នក​ប�ើក​អេក្រង់ ប៊ូតុង​ទន់ន
​ ឹង​លេចឡ�ើង​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​អេក្រង់។ ប៊ូតុង​ទន់​ត្រូវ​បាន​កំណត់​តាម​លំនាំដ�ើម​
ជា​ប៊ូតុងថ
​ ្មីៗ គេហប៊ូតុង និងប
​ ៊ូតុងថ
​ យ។ សូម​ម�ើល របារ​រុករក (ប៊ូតុង​ទន់) សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
12
មូ លដ្ឋ
S Pen
ប៊ូតុង S Pen
ចុង S Pen
កែន�ងប៉ះសាក
ឈ្មោះ
មុខងារ
• ប្រើ S Pen របស់អ
​ ្នក ដ�ើម្បី​សរសេរ គូស ឬ​ធ្វើ​សកម្មភាព​ប៉ះ​ល�ើ​អេក្រង់។
ចុង S Pen
• សំកាំង S Pen ល�ើធ
​ ាតុ​នានា​ន�ៅល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ចូលប្រើ​មុខងារ S Pen បន្ថែម
ដូចជា​មុខងារ​ការបង្ហាញ​ល�ើអាកាស។
• ចុច​ឲ្យ​ជាប់​ល�ប
ើ​ ៊ូតុង S Pen ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដម​
ើ កម្មវិធប
ី​ រេ
ុ កំណត់។ ប�ើអ
​ ្នក​ចុច​ប៊ូតុង​នេះ​
ម្ដង​ឬ​ពីរដង ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​កម្មវិធី ឧបករណ៍ន
​ ឹង​ធ្វើ​មុខងារ​មួយ​ចំនួន។ សូម​
ម�ើល សកម្មភាព​ល�ើអាកាស សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
ប៊ូតុង S Pen
• សំកាំង S Pen របស់អ
​ ្នក​ល�ើ​អេក្រង់ ហ�ើយ​ចុច​ប៊ូតុង S Pen ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​មុខងារ​
ការបញ្ជា​ល�ើអាកាស។
• ខណៈពេល​ចុច​ជាប់​ល�ប
ើ​ ៊ូតុង S Pen សូម​ចាប់អូស S Pen ល�ើធ
​ ាតុ​នានា ដ�ើម្បី​
ជ្រើស​ពួកវា។
13
មូ លដ្ឋ
ការសាក S Pen
អ្នក​ត្រូវតែ​សាក S Pen មុនពេល​អ្នក​អាច​ប្រើ​មុខងារ​សកម្មភាព​ល�ើអាកាស។ ន�ៅពេល S Pen និងច
​ ង្អូរ​សាក​របស់
S Pen ត្រូវ​បាន​តម្រង់​ត្រឹមត្រូវ ការសាក​នឹង​ចាប់ផ្ដើម។
• សូម្បី S Pen អស់ប
​ ន្ទុក​ទាំងស្រុង​ក​ដ�
៏ ោយ ក៏អ
​ ្នក​ន�ៅតែ​អាច​ប្រើ​មុខងារ S Pen ខ្លះ​ទ�ៀត​ផងដែរ ដូចជា​
ការប៉ះ​ល�ើ​អេក្រង់ប៉ះ ឬ​ក៏​ការប្រើ​មុខងារ​ការបញ្ជា​ល�ើអាកាស។
• ប�ើ​ឧបករណ៍​និង S Pen មិន​បាន​ភ្ជាប់ដ
​ ូច​ក្នុង​រូប S Pen អាច​មិន​សាក។ ភ្ជាប់ S Pen ដូចក
​ ្នុង​រូប។
• ប�ើ​អ្នក​ប្រើ​ឧបករណ៍​នេះ​ល�ើជ
​ ាន់​កម្រាល​ដ�ោយ​ភ្ជាប់ S Pen ជាមួយច
​ ង្អូរ​សាក​របស់ S Pen វា​អាច​បង្ក​
ស្នាម​ឆ្កូត S Pen។
ការផ្លាស់​ចុង S Pen
ប�ើ​ចុង​ប៊ិច​រឹល សូម​ផ្លាស់​វា​ជាមួយ​ចុង​ប៊ិច​ថ្មី។
1
2
ប្រើ​ចន្ទាស​ចាប់​ចុង​ប៊ិច​ន�ោះ​ឲ្យ​ណែន ហ�ើយ​ដក​វា​ចេញ។
បញ្ចូល​ចុង​ថ្មី​ទ�ៅ​ក្នុង S Pen។
1
2
14
មូ លដ្ឋ
សូម​ប្រយ័ត​ក
្ន ុំ​ឲ្យ​ក�ៀប​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក​ជាមួយ​ចន្ទាស។
• កុំ​ប្រើ​ចុង​ចាស់​ឡ�ើងវិញ។ ការធ្វើ​បែប​ន�ោះ​អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ S Pen ធ្វើ​មុខងារ​ខុស។
• កុំ​សង្កតច
់​ ុង​ន�ោះ​ខ្លាំង​ពេក ន�ៅពេល​បញ្ចូល​ចុង​ទ�ៅ​ក្នុង S Pen។
• កុំ​បញ្ចូល​ចុង​មូល​ទ�ៅ​ក្នុង S Pen។ ការធ្វើ​បែប​ន�ោះ​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ខូច S Pen ឬ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
• កុំ​ពត់​ឬ​ប្រើ​កម្លាំងខ
​ ្លាំង​ជាមួយ S Pen ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​វា។ S Pen អាច​ខូច​ឬ​ចុង​វា​អាច​ខូច​
ទ្រង់ទ្រាយ។
• កុំ​សង្កត់ S Pen ខ្លាំង​ល�ើ​អេក្រង់។ ចុងប
​ ៊ិច​អាច​ខូច​ទ្រង់ទ្រាយ។
• ប�ើ​អ្នក​ប្រើ S Pen ន�ៅ​មុំ​ស្រួច​ល�ើ​អេក្រង់ ឧបករណ៍អ
​ ាច​មិន​ស្គាល់​សកម្មភាព S Pen។
• ប�ើ S Pen មិនដ
​ ណ�
ំ
ើរការ​ប្រក្រតី សូម​យក​វា​ទ�ៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​សេវា Samsung។
ថ្ម
ការសាក​ថ្ម
សាក​ថ្ម មុនពេល​ប្រើ​វា​ជា​ល�ើកដំបូង ឬ​ក៏​ន�ៅពេល​ខាន​បាន​ប្រើវ​ា​ក្នុង​អំឡុងពេល​យូរ។
សូម​ប្រើ​តែ​ថ្ម គ្រឿងសាក និង​ខ្សែ​ដែល Samsung បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ​និង​បាន​រចនា​សម្រាប់ឧ
​ បករណ៍​
របស់​អ្នក​ប៉ុណ្ណោះ។ ថ្ម គ្រឿងសាក និង​ខ្សែ អាច​បង្ក​ឲ្យ​មាន​របួស​ធ្ងន់ធ្ងរឬ
​ ​ការខូច​ដល់ឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក។
• ការភ្ជាប់​គ្រឿងសាក​មិន​ត្រឹមត្រូវ​អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ​មាន​ការខូចខាត​ធ្ងន់ធ្ងរដ
​ ល់ឧ
​ បករណ៍។ ការខូចខាត​
ដែល​ក�ើតឡ�ើង​ដ�ោយសារ​ការប្រើប្រាស់​មិន​ត្រឹមត្រូវ​នឹង​មិន​ស្ថិត​ក្រោម​ការធានា​ឡ�ើយ។
• សូម​ប្រើ​តែ​ខ្សែ USB ប្រភេទ-C ដែល​អម​មក​ជាមួយ​ឧបករណ៍​ប៉ុណ្ណោះ។ ឧបករណ៍​អាច​ខូច ប�ើអ
​ ្នក​ប្រើ​
ខ្សែ Micro USB។
ដ�ើម្បី​សំចៃ​ថាមពល សូម​ដក​គ្រឿងសាក​ចេញ ន�ៅពេល​មិន​ប្រើ​វា។ គ្រឿងសាក​មិនមាន​កុងតាក់ថ
​ ាមពល​ទេ
ដូច្នេះ​អ្នក​ត្រូវ​ដក​គ្រឿងសាក​ចេញ​ពី​ព្រី​អគ្គិសនី ន�ៅពេល​អ្នក​មិន​ប្រើ​វា ដ�ើម្បី​បញ្ចៀស​ការខ្ជះខ្ជាយ​ថាមពល។
គ្រឿងសាក​គួរ​ស្ថិត​ន�ៅ​ជិត​ព្រី​អគ្គិសនីន
​ ិង​ងាយស្រួល​ឈ�ោង​ដល់ ខណៈពេល​កំពុង​សាក។
15
មូ លដ្ឋ
1
2
3
4
ភ្ជាប់​ខ្សែ USB ទ�ៅ​អាដាប់ទ័រថ
​ ាមពល USB។
ដ�ោតខ្សែ USB ទ�ៅក្នុង​ស្នូក​ពហុបំណង​របស់​ឧបករណ៍។
ដ�ោត​អាដាប់ទ័រថ
​ ាមពល USB ទ�ៅក្នុង​ព្រី​អគ្គិសនី។
បន្ទាបព
់​ ​ស
ី ាក​ថ្ម​ពេញ សូម​ដក​គ្រឿងសាក​ចេញ​ពី​ឧបករណ៍។ បន្ទាប​ម
់ ក សូម​ដក​គ្រឿងសាក​ចេញ​ព​ព្រី​
ី អគ្គិសនី។
ការកាត់​បន្ថយ​ការប្រើថ
​ ្ម
ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ផ្ដល់​ជូន​ជម្រើស​ផ្សេងៗ ដែល​ជួយ​អ្នក​ក្នុង​ការ​សំចៃ​ថាមពល​ថ្ម។
• ធ្វើ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ល្អប្រស�ើរ​ដ�ោយ​ប្រើ​មុខងារ​ថែទាំ​ឧបករណ៍។
• ន�ៅពេល​អ្នក​មិន​ប្រើ​ឧបករណ៍ សូម​បិទ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ចុច​គ្រាប់ចុច​ខាង។
• ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់​សំចៃ​ថាមពល។
• បិទ​កម្មវិធ​ម
ី ិន​ចាំបាច់។
• បិទដំណ�ើរការ​មុខងារ Bluetooth ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើ។
• បិទដំណ�ើរការ​ស្វ័យ​សមកាល​កម្មវិធី​ដែល​ត្រូវការ​ធ្វើ​សមកាល។
• បន្ថយ​រយៈពេល​បំភ្លឺ​អេក្រង់។
• បន្ថយ​ពន្លឺ​អេក្រង់។
16
មូ លដ្ឋ
បណ្ណែ​និង​ការប្រុងប្រយ័តអ
្ន​ ំពក
ី​ ារសាក​ថ្ម
• ន�ៅពេល​ថាមពល​ថ​ខ្ស
្ម ោយ អាយខុនថ
​ ​លេ
្ម ចឡ�ើង​ទទេ។
• ប�ើ​ឧបករណ៍​អស់ប
​ ន្ទុក​ទាំងស្រុង ឧបករណ៍​មិន​អាច​ប�ើកវ​ិញ​បាន​ភ្លាមៗ​ទេ ន�ៅពេល​ភ្ជាប់​គ្រឿងសាក។ សូម​ទុក​
ឲ្យ​ថ្ម​ដែល​អស់រ​លីង​សាក​រយៈពេល​ពីរបី​នាទី​សិន សឹម​ប�ើកឧ
​ បករណ៍។
• ប�ើ​អ្នក​ប្រើ​កម្មវិធី​ច្រើន​ក្នុង​ពេល​តែមួយ កម្មវិធប
​ី ណ្ដាញ ឬ​កម្មវិធី​ដែល​ត្រូវការ​នូវ​ការភ្ជាប់​ទ�ៅ​ឧបករណ៍​ផ្សេង ន�ោះ​
ថ្ម​នឹង​អស់​ល�ឿន។ ដ�ើម្បី​ជ�ៀសវាង​ការបាត់បង់ថ
​ ាមពល​ក្នុង​អំឡុងពេល​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យ ជានិច្ចកាល សូម​ប្រើ​កម្មវិធី​
ទាំងនេះ​បន្ទាបព
់​ ​ស
ី ាក​ថ​ពេ
្ម ញ។
• ការប្រើ​ប្រភព​ថាមពល​ផ្សេង​ក្រៅ​ពី​គ្រឿងសាក ដូចជា​កុំព្យូទ័រ អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ការសាក​ថ​យ
្ម ឺត ដ�ោយសារ​វា​មាន​ចរន្ត​
អគ្គិសនី​ទាប។
• ឧបករណ៍​អាច​ប្រើ​បាន ខណៈពេល​វា​កំពុង​សាក ប៉ុន្តែ​វា​អាច​នឹង​ត្រូវការ​ពេល​យូរ​ទម្រាំ​តែ​វា​សាក​ថ្ម​ពេញ។
• ប�ើ​ឧបករណ៍​ទទួលក
​ ារផ្គត់ផ្គង់ថ
​ ាមពល​អស្ថិរភាព ខណៈពេល​កំពុង​សាក អេក្រង់ប៉ះអ
​ ាច​នឹង​មិន​ធ្វើ​មុខងារ។ ប�ើ​
មាន​ករណី​នេះ សូម​ដក​គ្រឿងសាក​ចេញ​ព​ឧ
ី បករណ៍។
• ខណៈពេល​កំពុង​សាក​ថ្ម ឧបករណ៍ន
​ ិង​គ្រឿងសាក​អាច​នឹង​ឡ�ើង​កម្ដៅ។ វា​ជា​រ�ឿង​ធម្មតា ហ�ើយន
​ ឹង​មិន​ប៉ះពាល់​
ដល់អ
​ ាយុកាល​ឬ​ប្រសិទ្ធផល​របស់​ឧបករណ៍​ទេ។ ប�ើថ
​ ​ក្ត
្ម ៅ​ជាង​ធម្មតា ន�ោះ​គ្រឿងសាក​អាច​នឹង​ឈប់​សាក។ ប�ើ​
វា​ក�ើតឡ�ើងក
​ ្នុង​អឡុ
ំ ងពេល​សាក​ឥតខ្សែ សូម​ផ្ដាច់ឧ
​ បករណ៍​ពី​គ្រឿងសាក ដ�ើម្បី​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​វា​ចុះត្រជាក់​សិន រួច​
សឹម​សាក​ឧបករណ៍​ម្ដងទ�ៀត​ន�ៅពេល​ក្រោយ។
• ប�ើ​អ្នក​សាក​ឧបករណ៍ ខណៈពេល​ដែល​ស្នូក​ពហុបំណង​ស�ើម ន�ោះ​ឧបករណ៍​អាច​នឹង​ខូច។ សូម​សម្ងួត​ស្នូក​
ពហុបណ
ំ ង​ឲ្យ​ស្ងួត​ទាំងស្រុង មុនពេល​សាក​ឧបករណ៍។
• ប�ើ​ឧបករណ៍​មិន​សាក​ថ្ម​ជា​ប្រក្រតី​ទេ សូម​យក​ឧបករណ៍​និង​គ្រឿងសាក​ទ�ៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​សេវា Samsung។
17
មូ លដ្ឋ
ការសាក​ល�ឿន
ឧបករណ៍​មាន​មុខងារ​សាក​ល�ឿន​ជាប់​មក​ជាមួយ។ អ្នកអ
​ ាច​សាក​ថ្ម​កាន់តែ​រហ័ស ខណៈពេល​ឧបករណ៍​ឬ​អេក្រង់រ​បស់​
វា​ត្រូវ​បាន​បិទ។
ការបង្កើនល្
​ បឿន​សាក
ដ�ើម្បី​បង្កើន​ល្បឿន​សាក សូម​បិទ​ឧបករណ៍​ឬ​អេក្រង់រ​បស់​វា ន�ៅពេល​អ្នក​សាក​ថ្ម។ ខណៈពេល​កំពុង​សាក​ថ្ម ន�ៅពេល​
ឧបករណ៍​ត្រូវ​បាន​បិទ អាយខុន លេចឡ�ើង​ល�ើ​អេក្រង់។
ប�ើ​មុខងារ​សាក​ល�ឿន​មិន​ត្រូវ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទេ សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការថែទាំ​ឧបករណ៍ → ថ្ម
→ → ការកំណត់ រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ​កុងតាក់ ការសាក​ល�ឿន​តាម​ខ្សែ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
• ខណៈពេល​កំពុង​សាក អ្នក​មិន​អាច​ប�ើកដំណ�ើរការ​ឬ​បិទដំណ�ើរការ​មុខងារ​នេះ​ឡ�ើយ។
• អ្នក​មិន​អាច​ប្រើ​មុខងារ​សាក​ល�ឿន​ជាប់​មក​ជាមួយ​ឡ�ើយ ន�ៅពេល​អ្នក​សាក​ថ្ម​ដ�ោយ​ប្រើ​គ្រឿងសាក​ថ​្ម
ស្តង់ដា។
• ប�ើ​ឧបករណ៍​ឡ�ើងក
​ ម្ដៅ ឬ​ក៏​សីតណ
ុ ្ហភាព​ខ្យល់​ជុំវិញ​ក�ើនឡ�ើង ល្បឿន​សាក​អាច​ថយ​ចុះ​ដ�ោយ​
ស្វ័យប្រវត្តិ។ ការណ៍​នេះ​ជា​ស្ថានភាព​ប្រតិបត្តិការ​ធម្មតា ដ�ើម្បី​បង្ការ​ការខូច​ដល់ឧ
​ បករណ៍។
កាត SIM ឬ USIM (កាត nano-SIM) (SM-T865)
ការដំឡ�ើងក
​ ាត SIM ឬ USIM
បញ្ចូល​កាត SIM ឬ USIM ដែល​ផ្តល់​ដ�ោយ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា​ទូរសព្ទ​ចល័ត។
• ប្រើ​តែ​កាត nano-SIM ប៉ុណ្ណោះ។
• សូម​ប្រុងប្រយ័ត​ក
្ន ុំ​ឲ្យ​បាត់ ឬ​ក៏​ឲ្យ​អ្នកផ្សេង​ប្រើ​កាត SIM ឬ USIM។ Samsung មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​
ល�ើ​ការខូចខាត​ឬ​ភាពមិនសុខស្រួល​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​ក�ើតឡ�ើង​ដ�ោយសារ​ការបាត់​កាត ឬ​ក៏​កាត​ត្រូវ​
បាន​គេ​លួច​ឡ�ើយ។
សេវា​ខលះ​ដែ
្ ល​ត្រូវការ​នូវ​ការភ្ជាប់​បណ្ដាញ​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ឡ�ើយ អាស្រ័យ​ល�ើអ
​ ្នកផ្ដល់ស​េវា។
18
មូ លដ្ឋ
1
2
3
4
1
5
ដ�ោត​ម្ជុលប
​ ញ្ចេញ​ស្ពក​ទ�ៅ​ក្នុង​រន្ធ​ន�ៅល�ើ​ស្ពក ដ�ើម្បី​បញ្ចេញ​ស្ពក។
សូម​ប្រាកដ​ថា ម្ជុលប
​ ញ្ចេញ​ស្ពក​ស្ថិត​ន�ៅ​កែង​នឹង​រន្ធ។ ពុំន�ោះទេ ឧបករណ៍អាចនឹងខូច។
2
3
4
ទាញ​ស្ពក​ចេញ​ថ្នមៗ​ព​ប្រហ�
ី
ោង​ស្ពក។
ដាក់​កាត SIM ឬ USIM ន�ៅ​ល�ើ​ស្ពក ដ�ោយ​ឲ្យ​កន្លែង​ប៉ះ​ពណ៌​មាស​បែរ​ឡ�ើងល�ើ។
សង្កតក
់​ ាត SIM ឬ USIM ថ្នមៗ​ទ�ៅ​ល�ើ​ស្ពក ដ�ើម្បី​ឲ្យ​វា​ជាប់​នឹង​កន្លែង។
ប�ើ​កាត SIM មិន​ស្ថិត​ណែន​ក្នុង​ស្ពក​ទេ កាត SIM ន�ោះ​អាច​របូត​ឬ​ធ្លាក់​ចេញ​ពី​ស្ពក។
5
បញ្ចូល​ស្ពកច
​ ូល​ទ�ៅ​ក្នុង​ប្រហ�ោង​ស្ពក​វិញ។
• ប�ើ​អ្នក​បញ្ចូល​ស្ពក​ទ�ៅក្នុង​ឧបករណ៍ ខណៈពេល​ស្ពក​ស�ើម ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នក​អាច​នឹង​ខូច។ ត្រូវ​ប្រាកដ​
ថា​ស្ពក​ស្ងួត​ជានិច្ច។
• បញ្ចូល​ស្ពក​ទ�ៅ​ក្នុង​ប្រហ�ោង​ស្ពក​ទាំងស្រុង ដ�ើម្បី​រារាំង​កុំ​ឲ្យ​ជ្រាប​ទឹកច
​ ូល​ទ�ៅ​ក្នុង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
19
មូ លដ្ឋ
កាត​មេម៉ូរី (កាត microSD)
ការដំឡ�ើងក
​ ាត​មេម៉ូរី
ចំណុះ​នៃ​កាត​មេម៉ូរី​សម្រាប់ឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក​អាច​ខុសគ្នា​ទ�ៅ​តាម​ម៉ូដែល ហ�ើយក
​ ាត​មេម៉ូរខ
ី​ ្លះ​អាច​មិន​ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​
ឧបករណ៍​របស់​អ្នក អាស្រ័យ​ល�ើ​ឧស្សាហករ​និង​ប្រភេទ​នៃ​កាត​មេម៉ូរី​ន�ោះ។ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ចំណុះ​អតិបរមា​នៃ​កាត​មេម៉ូរ​ី
សម្រាប់ឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក សូម​ម�ើលវ​ិបសៃ Samsung។
• កាត​មេម៉ូរី​មួយច
​ ំនួនអ
​ ាច​នឹង​មិន​ត្រូវគ្នា​ទាំង​ស្រុង​ជាមួយ​ឧបករណ៍​នេះ​ទេ។ ការប្រើក
​ ាត​ដែល​មិន​ត្រូវគ្នា​
អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ខូច​ឧបករណ៍​ឬ​កាត​មេម៉ូរី​ន�ោះ ឬ​ក៏​ធ្វើ​ឲ្យ​ខូច​ទិន្នន័យ​ដែល​រក្សា​ទុក​ន�ៅ​ក្នុង​ន�ោះ។
• សូម​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ក្នុង​ការ​បញ្ចូល​កាត​មេម៉ូរី​ដ�ោយ​ឲ្យ​ជ្រុង​ខាងស្តាំ​ន�ៅ​ខាងល�ើ។
• ឧបករណ៍​គាំទ្រ​ប្រព័នឯ
្ធ​ កសារ FAT និង exFAT សម្រាប់ក
​ ាត​មេម៉ូរី។ ន�ៅពេល​បញ្ចូល​កាត​ដែល​បាន​
សម្អាត​ជា​ប្រព័នឯ
្ធ​ កសារ​ផ្សេង ឧបករណ៍​នឹង​ស្នើ​ឲ្យ​សម្អាត​កាត​ន�ោះ​ឡ�ើងវិញ ឬ​ក៏​នឹង​មិន​ស្គាល់​កាត​ន�ោះ​
ឡ�ើយ។ ដ�ើម្បី​ប្រើ​កាត​មេម៉ូរី អ្នក​ត្រូវតែ​សម្អាត​វា។ ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​មិន​អាច​សម្អាត​បាន ឬ​ក៏​ស្គាល់​
កាត​មេម៉ូរី សូម​ទាក់ទង​ឧស្សាហករ​កាត​មេម៉ូរឬ
ី​ ​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។
• ការសរសេរ​និង​ការលុប​ទិន្នន័យ​ញឹកញាប់​នឹង​បន្ថយ​ជីវិត​កាត​មេម៉ូរី។
• ន�ៅពេល​បញ្ចូល​កាត​មេម៉ូរច
ី​ ូល​ទ�ៅក្នុង​ឧបករណ៍ មែកធាង​ឯកសា​របស់​កាត​មេម៉ូរី​ន�ោះ​នឹង​លេចឡ�ើង​ក្នុង
ឯកសារ​ខ្ញុំ → សឺមី កាត SD។
1
2
3
4
5
20
មូ លដ្ឋ
1
ដ�ោត​ម្ជុលប
​ ញ្ចេញ​ស្ពក​ទ�ៅ​ក្នុង​រន្ធ​ន�ៅល�ើ​ស្ពក ដ�ើម្បី​បញ្ចេញ​ស្ពក។
សូម​ប្រាកដ​ថា ម្ជុលប
​ ញ្ចេញ​ស្ពក​ស្ថិត​ន�ៅ​កែង​នឹង​រន្ធ។ ពុំន�ោះទេ ឧបករណ៍អាចនឹងខូច។
2
ទាញ​ស្ពក​ចេញ​ថ្នមៗ​ពី​ប្រហ�ោង​ស្ពក។
ន�ៅពេល​អ្នក​ដក​ស្ពក​ចេញ​ព​ឧ
ី បករណ៍ ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យ​ចល័តន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​បិទ។ (SM-T865)
3
4
ដាក់​កាត​មេម៉ូរ​ន�
ី ៅល�ើ​ស្ពក ដ�ោយ​ឲ្យ​កន្លែងប៉ះព
​ ណ៌​មាស​ផ្កាប់ច
​ ុះក្រោម។
សង្កតក
់​ ាត​មេម៉ូរថ
ី​ ្នមៗ​ទ�ៅ​ល�ើ​ស្ពក​ឲ្យ​វា​ជាប់​នឹង​កន្លែង។
ប�ើ​កាត​មិន​ស្ថិត​ន�ៅ​ណែន​ល្អ​ល�ើ​ស្ពក​ទេ កាត​មេម៉ូរី​អាច​នឹង​របូត ឬ​ក​ធ
៏ ្លាក់​ចេញ​ព​ស
ី ្ពក។
5
បញ្ចូល​ស្ពកច
​ ូល​ទ�ៅ​ក្នុង​ប្រហ�ោង​ស្ពក​វិញ។
• ប�ើ​អ្នក​បញ្ចូល​ស្ពក​ទ�ៅក្នុង​ឧបករណ៍ ខណៈពេល​ស្ពក​ស�ើម ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នក​អាច​នឹង​ខូច។ ត្រូវ​ប្រាកដ​
ថា​ស្ពក​ស្ងួត​ជានិច្ច។
• បញ្ចូល​ស្ពក​ទ�ៅ​ក្នុង​ប្រហ�ោង​ស្ពក​ទាំងស្រុង ដ�ើម្បី​រារាំង​កុំ​ឲ្យ​ជ្រាប​ទឹកច
​ ូល​ទ�ៅ​ក្នុង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ការដក​កាត​មេម៉ូរី​ចេញ
មុនពេល​ដក​កាត​មេម៉ូរី​ចេញ សូម​ដកផ្ដាច់ជ
​ ាមុន​សិន ដ�ើម្បី​ឲ្យ​ការដក​ចេញ​មាន​សុវត្ថិភាព។
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ការថែទាំឧ
​ បករណ៍ → ឃ្លាំងផ
​ ្ទុក → → ការកំណត់​ឃ្លាំង​ផ្ទុក → កាត SD →
ដកផ្ដាច។
់
សូម​កុំ​ដក​ឃ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ ដូចជា​កាត​មេម៉ូរឬ
ី​ ​ឃ្លាំងផ្ទុក USB ខណៈពេល​ឧបករណ៍​កំពុង​ផ្ទេរ​ឬ​ចូលប្រើ​
ព័ត៌មាន ឬ​ក៏​ភ្លាមៗ​បន្ទាបព
់​ ី​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យ។ ការធ្វដ
ើ​ ច្ន
ូ ោះ​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ខូច​ឬ​បាត់​ទិន្នន័យ ឬ​ក​ខ
៏ ូច​ឃលា្ ំងផ្ទុក​
ខាងក្រៅ​ឬ​ឧបករណ៍។ Samsung មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ល�ើ​ការបាត់បង់​ទាំងន�ោះ​ឡ�ើយ រួមទាំង ការបាត់បង់​
ទិន្នន័យ ដែល​ក�ើតឡ�ើងព
​ ី​ការប្រើ​ខុស​ល�ើ​ឧបករណ៍​ឃ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ។
21
មូ លដ្ឋ
ការសម្អាត​កាត​មេម៉ូរី
កាត​មេម៉ូរី​ដែល​បាន​សម្អាត​ល�ើក
​ ុំព្យូទ័រ​អាច​នឹង​មិន​ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​ឧបករណ៍។ សូម​សម្អាត​កាត​មេម៉ូរី​ល�ឧ
ើ​ បករណ៍។
ចាប់ផ្ដម​
ើ កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ការថែទាំ​ឧបករណ៍ → ឃ្លាំង​ផ្ទុក → → ការកំណត់​ឃ្លាំង​ផ្ទុក → កាត SD →
សម្អាត។
មុនពេល​សម្អាត​កាត​មេម៉ូរី សូម​ចងចាំថ
​ ា​ត្រូវ​ចម្លងទុក​ទិន្នន័យ​សំខាន់ៗ​ដែល​រក្សាទុក​ល�ើក
​ ាត​មេម៉ូរី​
ន�ោះ។ ការធានា​របស់​ឧស្សាហករ​មិន​រ៉ាប់រង​ល�ើ​ការបាត់បង់​ទិន្នន័យ​ដែល​បណ្ដាល​មក​ពី​សកម្មភាព​របស់​
អ្នកប្រើប្រាស់​ឡ�ើយ។
ការបិទន
​ ិង​ប�ើក​ឧបករណ៍
សូម​គ�ោរព​តាម​ការព្រមាន​និង​ការបង្គាប​ដែ
់ ល​បាន​ប្រកាស​ទាំងអស់ព
​ ី​មន្ត្រី​មាន​សមត្ថកិចក្នុ
្ច​ ង​តំបន់​ដែល​
កំហិត​ល�ើ​ការប្រើ​ឧបករណ៍​ឥតខ្សែ ដូចជា​ន�ៅល�ើ​យន្តហ�ោះ ក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ ជាដ�ើម។
ការប�ើក​ឧបករណ៍
ចុច​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចខ
​ ាង​ក្នុង​រយៈពេល​ពីរបី​វិនាទី ដ�ើម្បី​ប�ើក​ឧបករណ៍។
ន�ៅពេល​អ្នក​ប�ើក​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជា​ល�ើកដំបូង ឬ​ក៏​បន្ទាបព
​់ ី​ធ្វើ​ការកំណត់​ទិន្នន័យ​ឡ�ើងវិញ សូម​ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​
ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​រ�ៀបចំ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ការបិទឧ
​ បករណ៍
1
ដ�ើម្បី​បិទ​ឧបករណ៍ សូម​ចុច​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចខ
​ ាង​និង​គ្រាប់ចុច​បន្ថយ​កម្រិត​សំឡេង​ក្នុង​ពេល​ដំណាលគ្នា។
ជម្រើស​ផ្សេង សូម​ប�ើក​ផ្ទាំង​ជូនដំណឹង ហ�ើយប
​ ៉ះ ។
�គាប់ចុចខាង
�គាប់ចុចបន�យក�មិតសំេឡង
22
មូ លដ្ឋ
2
ប៉ះ បិទថ
​ ាមពល។
ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើម​ឧបករណ៍​ឡ�ើងវិញ សូម​ប៉ះ ចាប់ផ្ត
​ ើមឡ​�ើងវ​ិញ។
អ្នក​អាច​កណ
ំ ត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​បិទ ន�ៅពេល​អ្នក​ចុច​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចខ
​ ាង។ ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ
មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → គ្រាប់ចុចខ
​ ាង រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ ម៉ឺនុយ​បិទថ
​ ាមពល ក្រោម ចុចឲ
​ ្យជាប់។
ការបង្ឲ
ខំ​ ្យ​ចាប់ផ្ដើម​ឡ�ើងវិញ
ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​គាំង​ឬ​មិនត
​ បត សូម​ចុច​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចខ
​ ាង​និង​គ្រាប់ចុច​បន្ថយ​សំឡេង​ក្នុង​ពេល​
ដំណាលគ្នា​ល�ើសពី 7 វិនាទី ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើម​វា​ឡ�ើងវិញ។
ការរ�ៀបចំ​ដំបូង
ន�ៅពេល​អ្នក​ប�ើក​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជា​ល�ើកដំបូង ឬ​ក៏​បន្ទាបព
់​ ី​ធ្វើ​ការកំណត់​ទិន្នន័យ​ឡ�ើងវិញ សូម​ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​
ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​រ�ៀបចំ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
1
2
ចុច​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចខ
​ ាង​ក្នុង​រយៈពេល​ពីរបី​វិនាទី ដ�ើម្បី​ប�ើក​ឧបករណ៍។
ជ្រើស​ភាសា​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​ចូលចិត្ត រួច​ជ្រើស
។
េ�ជើសភាសា។
23
មូ លដ្ឋ
3
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​ការរ�ៀបចំ។
គេហអេក្រង់ន
​ ឹង​លេចឡ�ើង។
ប�ើ​អ្នក​មិន​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi ទេ អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​រ�ៀបចំ​មុខងារ​ខ្លះ​របស់​ឧបករណ៍​ឡ�ើយ ក្នុង​
អំឡុងពេល​នៃ​ការរ�ៀបចំ​ដំបូង។
Samsung account
Samsung account របស់​អ្នក​គឺ​ជា​សេវា​គណនី​រួមគ្នា​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​សេវា Samsung ជាច្រើន ដែល​
ផ្ដល់ជូន​ដ�ោយ​ឧបករណ៍​ចល័ត, TVs និងវ​ិបសៃ Samsung។
ដ�ើម្បី​ពិនិត្យ​បញ្ជី​នៃ​សេវា​ដែល​អាច​ប្រើ​ជាមួយ Samsung account របស់អ
​ ្នក សូម​ម�ើល
account.samsung.com។ សម្រាប់ព
​ ័តម
៌ ាន​បន្ថែម​អំពី Samsung account សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់
ហ�ើយ​ប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → គណនី → Samsung Account → → ជំនួយ។
ការបង្កើត Samsung account
ប�ើ​អ្នក​មិនមាន Samsung account ទេ អ្នកគ
​ ួរ​តែ​បង្កើត​មួយ។ អ្នក​អាច​បង្កើត Samsung account យ៉ាង​
ងាយស្រួល​ដ�ោយ​ប្រើ​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក។
1
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → គណនី → ថែម​គណនី → Samsung
Account។
ជម្រើស​ផ្សេង សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ
2
3
។
ប៉ះ បង្កើតគ
​ ណនី។
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​ការបង្កើតគ
​ ណនី​របស់​អ្នក។
ការចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់អ
​ ្នក
ប�ើ​អ្នក​មាន Samsung account មួយ​ហ�ើយ សូម​ចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់​អ្នក។
1
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → គណនី → ថែម​គណនី → Samsung
Account។
ជម្រើស​ផ្សេង សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ
2
3
។
វាយបញ្ចូល Samsung account ID និងព
​ ាក្យសម្ងាត់រ​បស់​អ្នក ហ�ើយប
​ ៉ះ ចុះឈ្មោះចូល។
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បំពេញ​ការចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់​អ្នក។
24
មូ លដ្ឋ
ការរក ID របស់អ
​ ្នក និងក
​ ារកំណត់​ពាក្យសម្ងាត់រ​បស់​អ្នកឡ​�ើងវិញ
ប�ើ​អ្នក​ភ្លេច Samsung account ID ឬ​ពាក្យសម្ងាត់រ​បស់​អ្នក សូម​ប៉ះ រក ID ឬ កំណត់​ពាក្យសម្ងាត់ឡ​�ើងវិញ ល�ើ​
អេក្រង់​ចុះឈ្មោះចូល Samsung account។ អ្នក​អាច​រក​ឃ�ើញ ID របស់អ
​ ្នក ឬ​ក៏​កំណត់​ពាក្យសម្ងាត់រ​បស់​អ្នក​
ឡ�ើងវិញ បន្ទាបព
​់ ​អ
ី ្នក​វាយបញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ចាំបាច់។
ការលុប Samsung account របស់អ
​ ្នក
ន�ៅពេល​អ្នក​លុប Samsung account របស់​អ្នក​ពី​ឧបករណ៍ ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នក​ដូចជា​ទំនាក់ទំនង​ឬ​ព្រឹត្តិការណ៍​ក៏​
នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប​ផងដែរ។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → គណនី។
ប៉ះ Samsung Account → → លុបគ
​ ណនី។
ប៉ះ លុប, វាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់ Samsung account របស់​អ្នក រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ព្រម។
ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នក (Smart
Switch)
អ្នក​អាច​ប្រើ Smart Switch ដ�ើម្បី​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នក​ដាក់​ក្នុង​ឧបករណ៍​ថ្មី​របស់​អ្នក។
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → Smart Switch។
• មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិន​ទទួល​ការគាំទ្រ​ឡ�ើយ​ល�ើ​ឧបករណ៍​ឬ​កុំព្យូទ័រ​ខ្លះ។
• អនុវត្ត​ដែនកំណត់។ ចូលម�ើល www.samsung.com/smartswitch សម្រាប់ព
​ ័តម
៌ ាន​លម្អិត។
Samsung គ�ោរព​សិទ្ធិ​អ្នកនិពន្ធយ
​ ៉ាង​មធ្យ័ត។ សូម​ផ្ទេរ​តែ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​ជា​របស់​អ្នក ឬ​ក៏​អ្នក​មាន​
សិទ្ធិ​ក្នុង​ការផ្ទេរ​ប៉ុណ្ណោះ។
ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យឥ
​ តខ្សែ
ផ្ទេរ​ទិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នក​មក​ដាក់​ក្នុង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ដ�ោយ​ឥត​ប្រើ​ខ្សែ​តាម Wi-Fi Direct។
1
2
ល�ើ​ឧបករណ៍​ពីមុន សូម​ចាប់ផ្ដើម Smart Switch។
ប�ើ​អ្នក​មិន​មាន​កម្មវិធី​ទេ សូម​ទាញយក​វា​ពី Galaxy Store ឬ Play Store។
ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → Smart
Switch។
25
មូ លដ្ឋ
3
4
5
6
7
ដាក់​ឧបករណ៍​ន�ៅ​ជិត​គ្នា។
ល�ើ​ឧបករណ៍​ពីមុន សូម​ប៉ះ ផ្ញើទ
​ ិន្នន័យ → ឥតខ្សែ។
ល�ើ​ឧបករណ៍​ពីមុន សូម​ជ្រើស​ធាតុ​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ផ្ទេរ ហ�ើយប
​ ៉ះ ផ្ញើ។
ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូម​ប៉ះ ទទួល។
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នក។
បន្ទាបព
់​ ​ទ
ី ិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​ផ្ទេរ​រួច អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​បញ្ជី​នៃ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ផ្ទេរ​ល�ើឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក។
ការចម្លងទុកន
​ ិងក
​ ារស្ដារ​ទិន្នន័យដ�
​ ោយ​ប្រើ​ឃលា្ ំងផ្ទុកខ
​ ាងក្រៅ
ផ្ទេរ​ទិន្នន័យ​ដ�ោយ​ប្រើ​ឃ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ ដូចជា​កាត microSD។
1
2
3
4
ចម្លងទុក​ទិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នក​ទ�ៅ​ឃលា្ ំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ។
បញ្ចូល​ឬ​ភ្ជាប់ឧ
​ បករណ៍​ឃ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ​ជាមួយ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → Smart
→ ស្ដារ។
Switch →
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យព
​ ី​ឃ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ។
ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យច
​ ម្លងទុកព
​ ី​កុំព្យូទ័រ
ផ្ទេរ​ទិន្នន័យរ​វាង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​និង​កុំព្យូទ័រ។ អ្នក​ត្រូវតែ​ទាញយក​កម្មវិធី Smart Switch សម្រាប់ក
​ ុំព្យូទ័រ​ពី
www.samsung.com/smartswitch។ ចម្លងទុក​ទិន្នន័យ​ព​ឧ
ី បករណ៍​ពីមុន​ទ�ៅ​កុំព្យូទ័រ ហ�ើយន
​ ាំចូល​ទិន្នន័យ​
ដាក់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
1
2
ន�ៅល�ើ​កុំព្យូទ័រ សូម​ចូលទ�ៅ www.samsung.com/smartswitch ដ�ើម្បី​ទាញយក Smart Switch។
ន�ៅល�ើ​កុំព្យូទ័រ សូម​ចាប់ផ្ដើម Smart Switch។
ប�ើ​ឧបករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នក​មិនមែន​ជា​ឧបករណ៍ Samsung សូម​ចម្លងទុក​ទិន្នន័យ​ទ�ៅ​កុំព្យូទ័រ​ដ�ោយ​ប្រើ​
កម្មវិធ​ដែ
ី ល​ផ្ដល់​ជូន​ដ�ោយ​ឧស្សាហករ​នៃ​ឧបករណ៍​ន�ោះ។ បន្ទាប់​មក សូម​រំលង​ទ�ៅ​ជំហាន​ទី​ប្រាំ។
26
មូ លដ្ឋ
3
4
5
6
ភ្ជាប់​ឧបករណ៍​ពម
ី ុនរ​បស់​អ្នក​ទ�ៅ​កុំព្យូទ័រ​ដ�ោយ​ប្រើ​ខ្សែ USB របស់ឧ
​ បករណ៍។
ន�ៅល�ើ​កុំព្យូទ័រ សូម​ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់​ដ�ើម្បី​ចម្លងទុក​ទិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍​ន�ោះ។
បន្ទាប់​មក សូម​ផ្តាច់​ឧបករណ៍​ពីមុន​ចេញ​ពី​កុំព្យូទ័រ។
ភ្ជាប់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ទ�ៅ​កុំព្យូទ័រ​ដ�ោយ​ប្រើ​ខ្សែ USB។
ន�ៅល�ើ​កុំព្យូទ័រ សូម​ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យ​ដាក់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ការយល់ដឹងអ
​ ំពអី​េក្រង់
ការត្រួតត្រា​អេក្រង់ប៉ះ
• ចូរ​កុំ​ឲ្យ​អេក្រង់ប៉ះ​ស្ថិត​ន�ៅ​ប៉ះ​ជាប់​នឹង​ឧបករណ៍​អគ្គិសនី​ផ្សេងទ�ៀត។ ការបង្អសប
់​ ន្ទុក​អេឡិចត្រូស្តាទិក​
អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​អេក្រង់ប៉ះ​ធ្វើ​មុខងារ​ខុស​ប្រក្រតី។
• ដ�ើម្បី​បញ្ចៀស​ការធ្វើ​ឲ្យ​ខូច​អេក្រង់ប៉ះ សូម​កុំ​ឲ្យ​វត្ថុ​មុតស្រួច​ប៉ះ​វា ឬ​ក៏​ប្រើ​ចុង​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក​សង្កត​វ់ ា​
ដ�ោយ​កម្លាំងធ
​ ្ងន់ៗ។
• វា​ជា​យ�ោបល់​ដែល​មិន​ត្រូវ​ប្រើ​ក្រាហ្វិកន
​ ឹង​ល�ើ​ផ្នែក​ណា​មួយ​ឬ​ទាំងអស់​នៃ​អេក្រង់ប
​ ៉ះ​ក្នុង​អំឡុងពេល​យូរ​
ឡ�ើយ។ ការធ្វើ​ដច្នេះ​
ូ អាច​នាំ​ឲ្យ​មាន​សំណល់រ​ូប (ឆេះ​អេក្រង់) ឬ​រូប​ស្រម�ោល​ខ្មៅ។
• ឧបករណ៍​អាច​មិន​ស្គាល់ក
​ ារបញ្ចូល​ដ�ោយ​ការប៉ះ​ន�ៅ​ក្បែរ​គែម​នៃ​អេក្រង់ ដែល​វា​ស្ថិត​ន�ៅ​ក្រៅ​ផ្ទៃ​បញ្ចូល​
ការប៉ះ។
• យ�ើង​សូម​ណែនាំ​ឲ្យ​ប្រើ​ម្រាមដៃ​ឬ S Pen ន�ៅពេល​ប្រើ​អេក្រង់ប៉ះ។
27
មូ លដ្ឋ
ការប៉ះ
ប៉ះ​អេក្រង់។
ការប៉ះ​ជាប់
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ្នុង​ពេល​ប្រមាណ 2 វិនាទី។
ការចាប់អូស
ប៉ះ​ជាប់​ល�ធ
ើ​ ាតុ​មួយ ហ�ើយច
​ ាប់អូស​វា​ទ�ៅ​ទីតាំង​គ�ោលដ�ៅ។
28
មូ លដ្ឋ
ការប៉ះ​ពីរដង
ប៉ះ​ពីរដង​ល�ើ​អេក្រង់។
ការអូស
អូស​ឡ�ើងល�ើ ចុះក្រោម មក​ឆ្វេង ឬ​ទ�ៅ​ស្តាំ។
ការញែក​និងក
​ ារក�ៀប
ញែក​ម្រាមដៃ​ពីរ​ចេញ​ព​គ
ី ្នា​ឬ​ក�ៀប​ល�ើ​អេក្រង់។
29
មូ លដ្ឋ
របារ​រុករក (ប៊ូតុងទ
​ ន់)
ន�ៅពេល​អ្នក​ប�ើក​អេក្រង់ ប៊ូតុង​ទន់ន
​ ឹង​លេចឡ�ើងល�ើ​របារ​រុករក​ន�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់។ ប៊ូតុង​ទន់​ត្រូវ​បាន​
កំណត់​តាម​លំនាំដ�ើម​ជា​ប៊ូតុងថ
​ ្មីៗ គេហប៊ូតុង និងប
​ ៊ូតុងថ
​ យ។ មុខងារ​នៃ​ប៊ូតុងអ
​ ាច​ផ្លាស់ប្តូរ​ទ�ៅ​តាម​កម្មវិធី​ដែល​កំពុង​
ប្រើ​បច្ចុប្បន្នឬ
​ ​បរិស្ថាន​នៃ​ការប្រើប្រាស់។
ប៊ូតុង
មុខងារ
ថ្មីៗ
គេហ
ថយ
• ប៉ះ ដ�ើម្បី​ប�ើក​បញ្ជី​កម្មវិធថ
ី​ ្មីៗ។
• ប៉ះ ដ�ើម្បី​ត្រឡប់​មក​គេហអេក្រង់។
• ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី Google។
• ប៉ះ ដ�ើម្បី​ត្រឡប់​ទ�ៅ​អេក្រង់​ពីមុន។
ការលាក់​របារ​រុករក
បង្ហាញ​ឯកសារ​ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​ល�ើ​អេក្រង់​ទូលាយ ដ�ោយ​លាក់​របារ​រុករក។
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់ → របារ​រុករក រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ កាយវិការ​ពេញ​អេក្រង់ ក្រោម ប្រភេទ​ការរុករក។
របារ​រុករក​នឹង​ត្រូវ​បាន​លាក់ ហ�ើយព
​ ាក្យព្រលយ​នៃ​កាយវិការ​នឹង​លេចឡ�ើង​ន�ៅ​កន្លែង​ដែល​ប៊ូតុង​ទន់​ស្ថិតន�ៅ។ ដ�ើម្បី​
ប្រើ​ប៊ូតុង​ទន់ សូម​ចាប់អូស​ពាក្យព្រលយ​នៃ​កាយវិការ​នៃ​ប៊ូតុង​ដែល​ចង់​បាន​ឡ�ើងល�ើ។
ប�ើ​អ្នក​ចង់​លាក់​ពាក្យព្រលយ​នៃ​កាយវិការ​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់ សូម​ប៉ះ​កុងតាក់ ពាក្យព្រលយ​នៃ​កាយវិការ
ដ�ើម្បី​បិទដំណ�ើរការ​វា។
30
មូ លដ្ឋ
គេហអេក្រង់ និង អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី
គេហអេក្រង់គ
​ ឺ​ជា​ចណ
ំ ុច​ចាប់ផ្ដម​ស
ើ
ម្រាប់​ចូលប្រើ​មុខងារ​ទាំងអស់​របស់​ឧបករណ៍។ វា​បង្ហាញ​វីដជីត ផ្លូវកាត់​ទ�ៅ​កាន់​
កម្មវិធី ជាដ�ើម។
អេក្រង់​កម្មវិធប
​ី ង្ហាញ​អាយខុន​សម្រាប់ក
​ ម្មវិធី​ទាំងអស់ រួមទាំងក
​ ម្មវិធី​ដែល​បាន​ដឡំ �ើងថ
​ ្មីៗ។
អេក្រង់​អាច​លេចឡ�ើងខ
​ ុសៗ​គ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
វ�ដជីត
ស��ាបង�ាញេអ�កង់
កម�វ�ធសំ
ី ណព�
រ�ាររុករក (ប៊ូតុងទន់)
31
មូ លដ្ឋ
ការប្ដូរ​រវាង​គេហអេក្រង់ន
​ ិង​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី
ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់ សូម​អូស​ឡ�ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម ដ�ើម្បី​ប�ើក​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី។
ដ�ើម្បី​ត្រឡប់​ទ�ៅ​គេហអេក្រង់វ​ិញ សូម​អូស​ឡ�ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម​ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី។ ជម្រើស​ផ្សេង សូម​ប៉ះ​គេហប៊ូតុងឬ
​​
ប៊ូតុងថ
​ យ។
េគហេអ�កង់
េអ�កង់កម�វ�ធី
ប�ើ​អ្នក​ថែម​ប៊ូតុងក
​ ម្មវិធី​ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់ អ្នកអ
​ ាច​ប�ើក​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី ដ�ោយ​ប៉ះ​ប៊ូតុង​ន�ោះ។ ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់
សូម​ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​ផ្ទៃ​ទទេ, ប៉ះ ការកំណត់​គេហ​អេក្រង់ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​ល�ើ​កុងតាក់ ប៊ូតុងក
​ ម្មវិធី ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ប៊ូតុងក
​ ម្មវិធន
ី​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ន�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងក្រោម​នៃ​គេហអេក្រង់។
ប៊ូតុងកម�វ�ធី
32
មូ លដ្ឋ
ការបង្ហាញ​អេក្រង់ក
​ ្នុង​ទម្រង់ផ្ដេ
​ ក
បង្វិលឧ
​ បករណ៍​ឲ្យ​វា​ផ្ដេក ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​អេក្រង់ក
​ ្នុង​ទម្រង់​ផ្ដេក។
ការផ្លាស់ទធ
ី​ ាតុ
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ធ
ើ​ ាតុ​មួយ រួច​ហ�ើយច
​ ាប់អូស​វា​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ថ្មី។ ដ�ើម្បី​ផ្លាស់ទី​ធាតុ​ន�ោះ​ទ�ៅ​ផ្ទាំង​មួយ​ទ�ៀត សូម​ចាប់អូស​វា​
ទ�ៅ​ជ្រុង​នៃ​អេក្រង់។
ដ�ើម្បី​ថែម​ផ្លូវកាត់​មួយ​ទ�ៅ​កម្មវិធ​ម
ី ួយ​ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់ សូម​ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ធ
ើ​ ាតុ​មួយ​ន�ៅ​ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី រួច​ហ�ើយ​
ប៉ះ ថែម​ទ�ៅ​គេហ។ ផ្លូវកាត់​ទ�ៅកាន់ក
​ ម្មវិធន
ី​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ល�ើ​គេហអេក្រង់។
អ្នក​ក​អ
៏ ាច​ផ្លាស់ទក
ី​ ម្មវិធី​ដែល​ប្រើ​ញឹកញាប់​ទ�ៅ​តំបន់​ផ្លូវកាត់​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​គេហអេក្រង់​ផងដែរ។
33
មូ លដ្ឋ
ការបង្កើតស
​ ឺមី
បង្កើត​សឺមី​និង​ប្រមូល​កម្មវិធី​ស្រដ�ៀងគ្នា​ដ�ើម្បី​ចូលប្រើន
​ ិង​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី​ទាំងន�ោះ​យ៉ាង​រហ័ស។
ន�ៅ​ល�ើ​គេហអេក្រង់ឬ
​ ​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី សូម​ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ក
ើ​ ម្មវិធី​មួយ រួច​ហ�ើយ​ចាប់អូស​វា​ដាក់​ល�ក
ើ​ ម្មវិធី​មួយ​ទ�ៀត។
សឺមីថ
​ ្មី​ដែល​មាន​កម្មវិធ​ដែ
ី ល​បាន​ជ្រើស​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្កើត។ ប៉ះ វាយបញ្ចូល​ឈ្មោះ​សឺមី រួច​វាយបញ្ចូល​ឈ្មោះ​សឺមី។
• ការថែម​កម្មវិធច្រ
ី​ ើនទ�ៀត
ប៉ះ ថែម​កម្មវិធី ល�ើ​សឺមី។ ធីកក
​ ម្មវិធី​ដែល​ត្រូវ​ថែម ហ�ើយប
​ ៉ះ ថែម។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ថែម​កម្មវិធី​មួយ​ដ�ោយ​ចាប់អូស​វា​
ចូល​ទ�ៅក្នុង​សឺមី​ន�ោះ​ផងដែរ។
• ការផ្លាស់ទក
ី​ ម្មវិធី​ចេញ​ពី​សឺមី
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ក
ើ​ ម្មវិធី​មួយ ដ�ើម្បី​ចាប់អូស​វា​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ថ្មី។
• ការលុបស
​ ឺមី
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​សឺមី​មួយ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ លុបស
​ ឺម។
ី មាន​តែ​សឺមី​បណ្
៉ុ
ណោះ​ដែល​នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប។ កម្មវិធី​ន�ៅ​ក្នុង​សឺមី​
ន�ោះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្ដូរ​ទីកន្លែង​ត្រឡប់​ទ�ៅ​អេក្រង់​កម្មវិធវី​ិញ។
34
មូ លដ្ឋ
ការកែ​គេហអេក្រង់
ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់ សូម​ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​ផ្ទៃ​ទទេ ឬ​ក​ក�
៏ ៀប​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក​ចូលគ្នា ដ�ើម្បី​ចូលប្រើជ
​ ម្រើស​កែ។ អ្នក​អាច​
កំណត់​រូបផ្ទៃអេក្រង់ ថែម​វីដជីត ជាដ�ើម។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ថែម លុប ឬ​រ�ៀប​ផ្ទាំង​គេហអេក្រង់​ឡ�ើងវិញ​ផងដែរ។
• ការថែម​ផ្ទាំង៖ អូស​មក​ឆ្វេង រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ
។
• ការផ្លាស់ទី​ផ្ទាំង៖ ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ក
ើ​ ារបង្ហាញ​ផ្ទាំង រួច​ហ�ើយ​ចាប់អូស​វា​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ថ្មី។
• ការលុប​ផ្ទាំង៖ ប៉ះ
ន�ៅល�ើ​ផ្ទាំង។
• រូបផ្ទៃអេក្រង់៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​រូបផ្ទៃអេក្រង់​សម្រាប់​គេហអេក្រង់​និង​អេក្រង់​ជាប់ស�ោ។
• វីដជីត៖ វីដជីតគ
​ ឺ​ជា​កម្មវិធត
ី​ ូចៗ​ដែល​ចាប់ផ្ដើម​មុខងារ​កម្មវិធជ
ី​ ាក់លាក់ ដ�ើម្បី​ផ្ដល់ព
​ ័តម
៌ ាន​និង​ការចូលប្រើ​
ងាយស្រួល​ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់រ​បស់​អ្នក។ ប៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់​ល�វើ​ីដជីត រួច​ហ�ើយ​ចាប់អូស​វា​ទ�ៅ​គេហអេក្រង់។ វីដជីត​
នឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ល�ើ​គេហអេក្រង់។
• ការកំណត់គេ
​ ហ​អេក្រង់៖ ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ​សម្រាប់​គេហអេក្រង់​ដូចជា​ក្រឡាចត្រង្គ​ឬ​ប្លង់​អេក្រង់។
ការបង្ហាញ​កម្មវិធទ
ី​ ាំងអស់ល�
​ ើ​គេហអេក្រង់
ដ�ោយ​មិន​ប្រើ​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធដ
ី​ ាច់ដ�ោយឡែក អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​បង្ហាញ​កម្មវិធី​ទាំងអស់​ល�ើ​គេហអេក្រង់។
ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់ សូម​ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​ផ្ទៃ​ទទេ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ការកំណត់គេ
​ ហ​អេក្រង់ → ប្លងគេ
់​ ហអេក្រង់ →
គេហអេក្រង់ប
​ ៉ុណ្ណោះ → ប្រើ។
ឥឡូវ អ្នកអ
​ ាច​ចូលប្រើក
​ ម្មវិធី​ទាំងអស់​របស់​អ្នក​ដ�ោយ​អូស​មក​ឆ្វេង​ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់។
35
មូ លដ្ឋ
អាយខុនស
​ ញ្ញាបង្ហាញ
អាយខុន​សញ្ញាបង្ហាញ​លេចឡ�ើងល�ើរ​បារ​ស្ថានភាព​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើ​នៃ​អេក្រង់។ អាយខុន​ដែល​បាន​រាយ​ក្នុង​តារាង​
ខាងក្រោម​គឺ​ឃ�ើញ​ច្រើន​បំផុត។
• របារ​ស្ថានភាព​ប្រហែល​ជា​មិន​លេចឡ�ើង​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើ​នៃ​អេក្រង់​ក្នុង​កម្មវិធខ
ី​ ្លះ​ឡ�ើយ។ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​
របារ​ស្ថានភាព សូម​ចាប់អូស​ផ្នែក​ខាងល�ើ​អេក្រង់​ចុះក្រោម។
• អាយខុន​សញ្ញាបង្ហាញ​ខ្លះ​លេចឡ�ើង​តែ​ន�ៅពេល​អ្នក​ប�ើក​ផ្ទាំង​ជូនដំណឹងប
​ ៉ុណ្ណោះ។
អាយខុន
អត្ថន័យ
គ្មាន​រលកសញ្ញា (SM-T865)
កម្លាំងរ​លកសញ្ញា (SM-T865)
រ៉ម
ូ ីង (ន�ៅ​ក្រៅ​តំបន់ស​េវា​ធម្មតា) (SM-T865)
បាន​ភ្ជាប់ប
​ ណ្ដាញ GPRS (SM-T865)
បាន​ភ្ជាប់ប
​ ណ្ដាញ EDGE (SM-T865)
បាន​ភ្ជាប់ប
​ ណ្ដាញ UMTS (SM-T865)
បាន​ភ្ជាប់ប
​ ណ្ដាញ HSDPA (SM-T865)
បាន​ភ្ជាប់ប
​ ណ្ដាញ HSPA+ (SM-T865)
/
បាន​ភ្ជាប់ប
​ ណ្ដាញ LTE (ម៉ូដែល​ដែល​បាន​ប�ើកប្រើ LTE) (SM-T865)
បាន​ភ្ជាប់ Wi-Fi
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ Bluetooth
S Pen បាន​ភ្ជាប់
S Pen បាន​ដាច់
កម្រិតថ
​ ាមពល​ថ្ម S Pen
កំពុង​ប្រើ​សេវា​ទីកន្លែង
កំពុង​ហ�ៅ​ទូរសព្ទ
ខកខាន​ការហ�ៅ
សារ​អត្ថបទ​ឬ​ពហុព័តម
៌ ាន​ថ្មី
36
មូ លដ្ឋ
អាយខុន
អត្ថន័យ
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ម�៉ោងរ�ោទ៍
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ប
​ ិទសំឡេង
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ញ
​ ័រ
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់យ
​ ន្តហ�ោះ
កំហស​ប
ុ
ាន​ក�ើតឡ�ើង ឬ​ក​ត្រូ
៏ វការ​នូវ​ការប្រុងប្រយ័ត្ន
កំពុង​សាក​ថ្ម
កម្រិតថ
​ ាមពល​ថ្ម
អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ
ការចុច​គ្រាប់ចុច​ខាង​នឹង​បិទ​អេក្រង់ ហ�ើយ​ចាក់ស�ោ​វា។ ដូចគ្នា​នេះ​ដែរ អេក្រង់​នឹង​បិទ ហ�ើយច
​ ាក់ស�ោ​ដ�ោយ​
ស្វ័យប្រវត្តិ ប�ើឧ
​ បករណ៍​មិន​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ក្នុង​រយៈពេល​ដែល​បាន​កំណត់។
ដ�ើម្បី​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់ សូម​អូស​ទ�ៅ​ទិសដ�ៅ​ណា​មួយ ន�ៅពេល​អេក្រង់​ប�ើក។
ប�ើ​អេក្រង់រ​លត់ សូម​ចុច​គ្រាប់ចុច​ខាង ដ�ើម្បី​ប�ើក​អេក្រង់។ ជម្រើស​ផ្សេង សូម​ប៉ះ​ពីរដង​ល�ើ​អេក្រង់។
េអ�កង់ជាប់េសោ
37
មូ លដ្ឋ
ការប្ដូរ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់ជ
​ ាប់​ស�ោ → ប្រភេទស�ោអេក្រង់ រួច​ហ�ើយ​
ជ្រើស​វិធី​មួយ។
ន�ៅពេល​អ្នក​កំណត់​លំនាំ, PIN, ពាក្យសម្ងាត់ ឬ​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នក​សម្រាប់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ អ្នកអ
​ ាច​ការពារ​
ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួនរ​បស់​អ្នក ដ�ោយ​រារាំង​អ្នកដទៃ​មិន​ឲ្យ​ចូលប្រើឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក។ បន្ទាបព
់​ ី​កំណត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់
ឧបករណ៍​នឹង​ត្រូវការ​កូដ​ដ�ោះស�ោ គ្រប់ពេល​ដ�ោះស�ោ​វា។
• អូស៖ អូស​ទ�ៅ​ទិសដ�ៅ​ណា​មួយ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ដ�ោះស�ោ​វា។
• លំនាំ៖ គូស​លំនាំ​ដ�ោយ​ប្រើ​ចំណុច​បួន​ឬ​ច្រើន​ជាង​នេះ ដ�ើម្បី​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់។
• PIN៖ វាយបញ្ចូល PIN ដែល​មាន​យ៉ាងតិច​បួន​លេខ ដ�ើម្បី​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់។
• ពាក្យសម្ងាត់៖ វាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់​ដែល​មាន​តួអក្សរ លេខ ឬ​និមិត្តសញ្ញា​យ៉ាងតិច​បួន​តួ ដ�ើម្បី​ដ�ោះស�ោ​
អេក្រង់។
• គ្មាន៖ មិនក
​ ំណត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់។
• ផ្ទៃមុខ៖ ចុះបញ្ជី​ផ្ទៃមុខ​របស់​អ្នក ដ�ើម្បី​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់។ សូម​ម�ើល ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ខ្ចៅដៃ៖ ចុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក ដ�ើម្បី​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់។ សូម​ម�ើល ការស្គាល់​ខ្ចៅដៃ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
អ្នក​អាច​កណ
ំ ត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ធ្វើ​ការកំណត់​ទិន្នន័យព
​ ី​រ�ោងចក្រ​ឡ�ើងវិញ ប�ើអ
​ ្នក​វាយបញ្ចូល​កូដ​ដ�ោះស�ោ​មិន​
ត្រឹមត្រូវ​ជាច្រើន​ដង​ជាប់ៗ​គ្នា​រហូត​ដល់​ដែនកំណត់​នៃ​ការប៉ុនប៉ង។ ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់​
ជាប់ស�
​ ោ → ការកំណត់ស�
​ ោ​សន្តិសុខ, ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើវ​ិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពម
ី ុន
រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ស្វ័យ​កំណត់ឡ​�ើងវិញ​ពី​រ�ោងចក្រ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ផ្ទាំង​ជូនដំណឹង
ន�ៅពេល​អ្នក​ទទួល​ការជូនដំណឹងថ
​ ្មី អាយខុន​សញ្ញាបង្ហាញ​លេចឡ�ើង​ល�ើ​របារ​ស្ថានភាព។ ដ�ើម្បី​ឃ�ើញ​ព័តម
៌ ាន​
ច្រើនទ�ៀត​អំពី​អាយខុន​ទាំងន�ោះ សូម​ប�ើក​ផ្ទាំងជ
​ ូនដំណឹងន
​ ិង​បង្ហាញ​ព័តម
៌ ាន​លម្អិត។
ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំងជ
​ ូនដំណឹង សូម​ចាប់អស​
ូ របារ​ស្ថានភាព​ចុះក្រោម។ ដ�ើម្បី​បិទ​ផ្ទាំង​ជូនដំណឹង សូម​អូស​អេក្រង់​
ឡ�ើងល�ើ។
38
មូ លដ្ឋ
អ្នក​អាច​ប្រើ​មុខងារ​ខាងក្រោម​ល�ើ​ផ្ទាំង​ជូនដំណឹង។
ជេ�មើសថាមពល
ប៊ូតុងការកំណត់រហ័ស
ចាប់េផ�ើម ការកំណត់។
�តួត�តាឧបករណ៍េនៅែក�រែដល�ាន
ភ�ាប់ជាមួយឧបករណ៍របស់អ�ក
�ពមទាំងឧបករណ៍និងទិដ�ភាព
SmartThings។
បង�ាញព័ត៌មានលម�ិតៃនការជូនដំណឹ
ងនិងេធ�ើសកម�ភាពេផ�ងៗ។
�តួត�តាេមេឌៀេលើឧបករណ៍របស់អ�កនិ
ងឧបករណ៍េនៅែក�រែដល�ានភ�ាប់។
ជ�មះការជូនដំណឹងទាំងអស់។
ចូលេ�បើការកំណត់ៃនការជូនដំណង
ឹ ។
ការប្រើ​ប៊ូតុងក
​ ារកំណត់​រហ័ស
ប៉ះ​ប៊ូតុងក
​ ារកំណត់​រហ័ស ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​មួយ​ចំនួន។ អូស​ផ្ទាំង​ជូនដំណឹងច
​ ុះក្រោម ដ�ើម្បី​ឃ�ើញ​ប៊ូតុង​
ច្រើនទ�ៀត។
ដ�ើម្បី​ប្តូរ​ការកំណត់​មុខងារ​នានា សូម​ប៉ះ​អត្ថបទ​ក្រោម​ប៊ូតុងន
​ ីមួយៗ។ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ការកំណត់​លម្អិត​ច្រើនទ�ៀត សូម​
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ប
ើ​ ៊ូតុង​មួយ។
ដ�ើម្បី​រ�ៀបចំ​ប៊ូតុង​ឡ�ើងវិញ សូម​ប៉ះ → លំដាប់ប
​ ៊ូតុង, ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ប
ើ​ ៊ូតុង​មួយ រួច​ហ�ើយ​ចាប់អូស​វា​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​មួយ​
ទ�ៀត។
39
មូ លដ្ឋ
ការត្រួតត្រា​ការចាក់មេឌ
​ �ៀ
ធ្វើ​ការត្រួតត្រា​ការចាក់​តន្ដ្រី​ឬ​វីដេអូ​យ៉ាង​ងាយស្រួល ដ�ោយ​ប្រើ​មុខងារ​មេឌ�ៀ ដ�ោយ​មិន​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធព
ី​ ាក់ព័ន្ធ។ អ្នក​
ក៏​អាច​បន្ត​ការចាក់​ល�ឧ
ើ​ បករណ៍​មួយ​ទ�ៀត​ផងដែរ។
1
2
ប�ើក​ផ្ទាំងជ
​ ូនដំណឹង ហ�ើយប
​ ៉ះ មេឌ�ៀ។
ប៉ះ​អាយខុន​ល�ើ​ប្រដាប់បញ្ជា ដ�ើម្បី​បញ្ជា​ការចាក់។
ដ�ើម្បី​បន្ត​ការចាក់​ល�ឧ
ើ​ បករណ៍​មួយ​ទ�ៀត សូម​ប៉ះ
ហ�ើយ​ជ្រើស​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​ចង់។
ការថត​រូបអេក្រង់ន
​ ិង​ថត​អេក្រង់
ការថត​រូបអេក្រង់
ថត​រូបអេក្រង់ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​ឧបករណ៍ រួច​ហ�ើយ​សរសេរ​ល�ើ គូស​ល�ើ ច្រឹប ឬ​ក៏​ចែករំលែក​អេក្រង់​ដែល​បាន​
ថត។ អ្នកអ
​ ាច​ថត​អេក្រង់​បច្ចុប្បន្នន
​ ិង​តំបន់​ដែល​អាច​រំកិល​បាន។
ប្រើ​វិធី​ខាងក្រោម ដ�ើម្បី​ថត​រូបអេក្រង់។ រូបថត​អេក្រង់​ដែល​បាន​ថត​នឹង​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង វិចិត្រសាល។
• គ្រាប់ចុចថ
​ ត៖ ចុចឲ
​ ្យ​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចខ
​ ាង​និង​គ្រាប់ចុច​បន្ថយ​កម្រិត​សំឡេង​ក្នុង​ពេល​ដំណាលគ្នា។
• អូស​ថត៖ អូស​ដៃ​របស់​អ្នក​មក​ឆ្វេង​ឬ​ទ�ៅ​ស្តាំ​ល�ើ​អេក្រង់។
• ការបញ្ជា​ល�ើអាកាស​ថត៖ សំកាំង S Pen ល�ើ​អេក្រង់ ហ�ើយច
​ ុច​ប៊ូតុង S Pen ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំងក
​ ារបញ្ជា​
ល�ើអាកាស រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ សំណេរ​អេក្រង់។ សូម​ម�ើល សំណេរ​អេក្រង់ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• អ្នក​មិន​អាច​ថត​រូបអេក្រង់​ទេ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​កម្មវិធន
ី​ ិងមុខងារ​ខលះ្ ។
• ប�ើ​ការថត​រូបអេក្រង់​ដ�ោយ​ការអូស​មិន​ត្រូវ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទេ សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ
មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → ចលនា​និង​កាយវិការ រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ​កុងតាក់ អូសប
​ ាត​ដៃ​ដ�ើម្បី​ថត​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
40
មូ លដ្ឋ
បន្ទាបព
់​ ​ថ
ី ត​រូបអេក្រង់ សូម​ប្រើ​ជម្រើស​ខាងក្រោម​ល�ើ​របារឧបករណ៍​ន�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់៖
•
៖ ថត​ខលឹម
្ ព័តម
៌ ាន​បច្ចុប្បន្ន​និង​ខ្លឹមព័តម
៌ ាន​ដែល​បាន​លាក់​ល�ើ​ទំព័រ​វែង​អន្លាយ ដូចជា​ទំព័រ​វិប។ ន�ៅពេល​អ្នក​
ប៉ះ
ន�ោះ​អេក្រង់ន
​ ឹង​រំកិល​ចុះ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ហ�ើយខ
​ លឹម
្ ព័តម
៌ ាន​ច្រើនទ�ៀត​នឹង​ត្រូវ​បាន​ថត។
•
៖ សរសេរ​ឬ​គូស​ល�ើ​រូបថត​អេក្រង់ ឬ​ក​ច្រឹ
៏ ប​ល�ើប
​ ំណែក​មួយ​ព​រី ូបថត​អេក្រង់។ ផ្ទៃ​ដែល​បាន​ច្រឹប​នឹង​ត្រូវ​បាន​
រក្សាទុក​ក្នុង វិចិត្រសាល។
•
៖ ថែម​ស្លាក​ទ�ៅ​រូបថត​អេក្រង់។ ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​រូបថត​អេក្រង់​តាម​ស្លាក សូម​ប៉ះ ការស្វែងរក​តាម Finder ន�ៅ​
ផ្នែក​ខាងល�ើ​នៃ​អេក្រង់​កម្មវិធី។
•
៖ ចែករំលែក​រូបថត​អេក្រង់​ជាមួយ​អ្នកដទៃ។
ប�ើ​ជម្រើស​នេះ​មិន​ឃ�ើញ​ល�ើ​អេក្រង់​ដែល​បាន​ថត​ទេ សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់
→ រូបថត​អេក្រង់ន
​ ម្មវិធថ
ី ត​អេក្រង់ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ របារ​ឧបករណ៍​រូបថត​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
​ ិងក
ថត​អេក្រង់
ថត​អេក្រង់ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ប�ើក​ផ្ទាំងជ
​ ូនដំណឹង, អូស​ចុះក្រោម រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ
(កម្មវិធីថត​អេក្រង់) ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។ បន្ទាបព
់​ ី​ការរាប់​ចុះ
ការថត​នឹង​ចាប់ផ្ដើម។
• ដ�ើម្បី​សរសេរ​ឬ​គូស​ល�ើ​អេក្រង់ សូម​ប៉ះ
។
• ដ�ើម្បី​ថត​អេក្រង់​ជាមួយ​វីដេអូ​ជាន់ល�ើ​នៃ​ខ្លួន​អ្នក សូម​ប៉ះ
ន�ៅពេល​អ្នក​បាន​បញ្ចប់​ការថត​វដេ
ី អូ សូម​ប៉ះ
។
។ វីដេអូន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង វិចិត្រសាល។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ការកំណត់​កម្មវិធីថត​អេក្រង់ សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ →
រូបថត​អេក្រង់ន
​ ិងក
​ ម្មវិធីថត​អេក្រង់ → ការកំណត់​កម្មវិធីថត​អេក្រង់។
41
មូ លដ្ឋ
ការវាយបញ្ចូល​អត្ថបទ
ប្លងក
់​ ្ដារចុច
ក្ដារចុច​នឹង​លេចឡ�ើង​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​អ្នក​វាយបញ្ចូល​អត្ថបទ​ដ�ើម្បី​ផ្ញើ​អ៊ីមែល, បង្កើតក
​ ំណត់សម្គាល់
ជាដ�ើម។
ការវាយបញ្ចូល​អត្ថបទ​ជា​ភាសា​ខ្លះ​មិន​ទទួល​ការគាំទ្រ​ទេ។ ដ�ើម្បី​វាយបញ្ចូល​អត្ថបទ អ្នក​ត្រូវ​ប្ដូរ​ភាសា​បញ្ចូល​
ជា​ភាសា​ដែល​ទទួលក
​ ារគាំទ្រ។
បង�ាញមុខងារក�ារចុចេ�ចើនេទៀត។
មុខងារក�ារចុចបែន�ម
លុបតួអក�រពីមុខ។
កាត់េទៅជួរបន�ាប់។
វាយប���លអក�រធំ។
ស�មាប់អក�រធំទាំងអស់
សូមប៉ះវាពីរដង។
ផ�ាស់ទទស�ន៍
ី
�ទនិច។
វាយប���លនិមិត�ស��ា។
វាយប���លដំណកឃ�ា។
ការប្ដូរ​ភាសា​បញ្ចូល
→ ភាសា និង ប្រភេទ → គ្រប់គ្រង​ភាសា​បញ្ចូល រួច​ជ្រើស​ភាសា​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ។ ន�ៅពេល​អ្នក​ជ្រើស​ភាសា​
ប៉ះ
ចាប់ពព
ី​ ីរ​ឡ�ើង​ទ�ៅ អ្នកអ
​ ាច​ប្ដូរ​រវាង​ភាសា​បញ្ចូល ដ�ោយ​អូស​មក​ឆ្វេង​ឬ​ទ�ៅ​ស្តាំ​ន�ៅ​ល�ើ​គ្រាប់ចុចដ
​ ំណកឃ្លា។
ការប្ដូរ​ក្ដារចុច
ល�ើ​របារ​រុករក សូម​ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ក្តាចុច។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ប្រភេទ​ក្តាចុច សូម​ប៉ះ
ចង់​បាន។
→ ភាសា និង ប្រភេទ, ជ្រើស​ភាសា​មួយ រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ប្រភេទ​ក្ដារចុច​ដែល​អ្នក​
ប�ើ​ប៊ូតុងក
​ ្ដារចុច
មិន​លេចឡ�ើងល�ើ​របារ​រុករក​ទេ សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការគ្រប់គ្រង​ទូទ�ៅ
→ ភាសា និង ការបញ្ចូល រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ បង្ហាញ​ប៊ូតុងក
​ ្ដារចុច ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
42
មូ លដ្ឋ
មុខងារ​ក្ដារចុចប
​ ន្ថែម
•
•
•
•
៖ ទាយ​ពាក្យ​ផ្អែក​ល�ើក
​ ារបញ្ចូល​របស់​អ្នក​និង​បង្ហាញ​សំណ�ើ​ពាក្យ។ ដ�ើម្បី​ត្រឡប់​ទ�ៅ​បញ្ជី​មុខងារ​ក្ដារចុច​វិញ
សូម​ប៉ះ ។
៖ បញ្ចូល​សញ្ញារម្មណ៍។
៖ បញ្ចូល​ស្ទីកឃ័រ។ អ្នកក
​ ៏​អាច​បញ្ចូល​ស្ទីកឃ័រ My Emoji ដែល​ម�ើល​ទ�ៅ​ដូច​អ្នក​ផងដែរ។ សូម​ម�ើល
ការប្រើ​ស្ទីកឃ័រ My Emoji ក្នុង​ឆាត សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
៖ ភ្ជាប់ GIF ជីវចល។
មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
•
៖ ប្ដូរ​ទ�ៅ​ទម្រង់​សំណេរដៃ។
ប��រេទៅក�ារចុចស�ង់ដា។
•
៖ ថែម​ធាតុ​មួយ​ពី​ក្ដារ​តម្បៀតខ្ទាស់។
•
៖ បញ្ចូលអ
​ ត្ថបទ​ដ�ោយ​សំឡេង។
•
៖ ប្ដូរក
​ ារកំណត់​ក្ដារចុច។
•
→
៖ ប្ដូរ​ទម្រង់​ឬ​ទំហំ​ក្ដារចុច។
•
→
៖ ប�ើក​ផ្ទាំង​កែ​អត្ថបទ។
បង�ាញព័ត៌មានអំពការែក
ី
សំេណរៃដ។
43
មូ លដ្ឋ
ការចម្លងន
​ ិងក
​ ារបិទភ្ជាប់
1
2
3
4
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�អ
ើ​ ត្ថបទ។
ចាប់អូស
ឬ
ដ�ើម្បី​ជ្រើស​អត្ថបទ​ដែល​ចង់​បាន ឬ​ក៏​ប៉ះ ជ្រើសទ
​ ាំងអស់ ដ�ើម្បី​ជ្រើស​អត្ថបទ​ទាំងអស់។
ប៉ះ ចម្លង ឬ កាត់។
អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ត្រូវ​បាន​ចម្លង​ទ�ៅ​ក្ដារ​តម្បៀតខ្ទាស់។
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ត្រង់ក
​ ន្លែង​ដែល​ត្រូវ​បញ្ចូល​អត្ថបទ ហ�ើយប
​ ៉ះ បិទភ្ជាប់។
ដ�ើម្បី​បិទភ្ជាប់អ
​ ត្ថបទ​ដែល​អ្នក​បាន​ចម្លង​ពីមុន សូម​ប៉ះ ក្ដារ​តម្បៀតខ្ទាស់ រួច​ជ្រើស​អត្ថបទ​ន�ោះ។
វចនានុក្រម
រក​ម�ើលន
​ ិយមន័យ​ពាក្យ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​មុខងារ​មួយ​ចំនួន ដូចជា​ន�ៅពេល​ប�ើកម�ើល​ទំព័រវិប។
1
2
3
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ព
ើ​ ាក្យ​ដែល​អ្នក​ចង់​រក។
ប៉ះ វចនានុក្រម ល�ើ​បញ្ជី​ជម្រើស។
ប�ើ​វចនានុក្រម​មិន​ត្រូវ​បាន​ដំឡ�ើងជ
​ ាមុន​ល�ើឧបករណ៍​ទេ សូម​ប៉ះ ផ្លាស់ទីទ�ៅ [គ្រប់គ្រងវចនានុក្រម], ប៉ះ
ជាប់​នឹង​វចនានុក្រម រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ដំឡ�ើង ដ�ើម្បី​ទាញយក​វា។
បង្ហាញ​និយមន័យ​ក្នុង​វីនដូវ​ផុស​នៃ​វចនានុក្រម។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ទ�ៅ​ទិដ្ឋភាព​ពេញ​អេក្រង់ សូម​ប៉ះ ។ ប៉ះ​និយមន័យ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​និយមន័យ​ច្រើនទ�ៀត។
ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​លម្អិត សូម​ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ថែម​ពាក្យ​ទ�ៅ​បញ្ជី​ពាក្យ​សំណព្វ​របស់​អ្នក ឬ​ក៏​ប៉ះ ស្វែងរក​ល�ើ​អ៊ីនធឺណិត។
ដ�ើម្បី​ប្រើ​ពាក្យ​ន�ោះ​ជា​ពាក្យ​ស្វែងរក។
44
កម្មវិធី និង មុខងារ
ការដំឡ�ើងឬ
​ ​ការលុបក
​ ម្មវិធី
Galaxy Store
ទិញ​និង​ទាញយក​កម្មវិធី។ អ្នកអ
​ ាច​ទាញយក​កម្មវិធី​ដែល​បង្កើត​ឡ�ើង​ជាពិសេស​សម្រាប់​ឧបករណ៍ Samsung
Galaxy។
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី Galaxy Store។
កម្មវិធ​នេ
ី ះ​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
ការដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធី
ប�ើករក​កម្មវិធត
ី​ ាម​ប្រភេទ ឬ​ក​ប
៏ ៉ះ
ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​ពាក្យគន្លឹះ​មួយ។
ជ្រើស​កម្មវិធ​ម
ី ួយ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​អំពី​វា។ ដ�ើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធឥ
ី​ តគិតថ្លៃ សូម​ប៉ះ ដំឡ�ើង។ ដ�ើម្បី​ទិញ​និង​
ទាញយក​កម្មវិធគ
​ី ិតថ្លៃ សូម​ប៉ះ​តម្លៃ​និង​ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ការកំណត់​ស្វ័យ​អាប់ដេត សូម​ប៉ះ → ការកំណត់ → ស្វ័យអ
​ ាប់ដេត​កម្មវិធី រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​
ជម្រើស​មួយ។
Play Store
ទិញ​និង​ទាញយក​កម្មវិធី។
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី Play Store។
ការដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធី
ប�ើករក​កម្មវិធត
ី​ ាម​ប្រភេទ ឬ​ក​ស្វែ
៏ ងរក​កម្មវិធី​ដ�ោយ​ប្រើ​ពាក្យគន្លឹះ។
ជ្រើស​កម្មវិធ​ម
ី ួយ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​អំពី​វា។ ដ�ើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធឥ
ី​ តគិតថ្លៃ សូម​ប៉ះ ដំឡ�ើង។ ដ�ើម្បី​ទិញ​និង​
ទាញយក​កម្មវិធគ
​ី ិតថ្លៃ សូម​ប៉ះ​តម្លៃ​និង​ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ការកំណត់​ស្វ័យ​អាប់ដេត សូម​ប៉ះ
ហ�ើយ​ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ។
→ ការកំណត់ → ដំឡ�ើងជំនាន់កម្មវិធីស្វ័្វយប្រវត្តិ រួច​
45
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការគ្រប់គ្រង​កម្មវិធី
ការលុបឬ
​ ​ការបិទ​កម្មវិធី
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ក
ើ​ ម្មវិធ​ម
ី ួយ រួច​ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ។
• លុប៖ លុបក
​ ម្មវិធី​ដែល​បាន​ទាញយក។
• បិទ៖ បិទ​កម្មវិធល
ី​ ំនាំដ�ើម​ដែល​បាន​ជ្រើស​និង​មិន​អាច​លុប​ចេញ​ព​ឧ
ី បករណ៍។
ការប�ើកប្រើ​កម្មវិធី
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ កម្មវិធី →
→ បាន​បទ
ិ , ជ្រើស​កម្មវិធី​មួយ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ប�ើកប្រើ។
ការកំណត់​ការអនុញ្ញាត​កម្មវិធី
ដ�ើម្បី​ឲ្យ​កម្មវិធខ
​ី ្លះ​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ប្រក្រតី ពួកវា​អាច​ត្រូវការ​នូវ​ការអនុញ្ញាត​ដ�ើម្បី​ចូលប្រើឬ
​ ​ប្រើ​ព័ត៌មាន​ល�ើ​ឧបករណ៍​
របស់​អ្នក។ ន�ៅពេល​អ្នក​ប�ើក​កម្មវិធ​ម
ី ួយ វីនដូវ​ផុស​អាច​លេចឡ�ើងន
​ ិង​ស្នើ​ការចូលប្រើ​មុខងារ​ឬ​ព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួន។ ប៉ះ
​ ារអនុញ្ញាត​ដល់ក
​ ម្មវិធី។
អនុញញា្ ត ល�ើ​វីនដូវ​ផុស ដ�ើម្បី​ផ្ដល់ក
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ការកំណត់​នៃ​ការអនុញញា្ ត​កម្មវិធរី​បស់​អ្នក សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ កម្មវិធ។
ី ជ្រើស​
កម្មវិធី​មួយ ហ�ើយ​ប៉ះ ការអនុញញា្ ត។ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​បញ្ជី​ការអនុញ្ញាត​របស់​កម្មវិធន
ី​ ិង​ប្ដូរ​ការអនុញ្ញាត​របស់​វា។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ឬ​ប្ដូរ​ការកំណត់​នៃ​ការអនុញញា្ ត​កម្មវិធី​ទ�ៅ​តាម​ប្រភេទ​នៃ​ការអនុញ្ញាត សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់
ី ជ្រើស​ធាតុ​មួយ ហ�ើយប
​ ៉ះ​កុងតាក់ជ
​ ាប់​នឹង​កម្មវិធី​ដ�ើម្បី​ផ្ដល់​
ហ�ើយ​ប៉ះ កម្មវិធី → → ការអនុញ្ញាត​កម្មវិធ។
ការអនុញ្ញាត។
ប�ើ​អ្នក​មិន​ផ្តល់​ការអនុញ្ញាត​ដល់ក
​ ម្មវិធ​ន�
ី ោះ​ទេ មុខងារ​មូលដ្ឋាន​របស់​កម្មវិធអ
ី​ ាច​មិន​ធ្វើ​មុខងារ​ប្រក្រតី។
46
កម្ ម វិធី និង មុខង
មុខងារ S Pen
សកម្មភាព​ល�ើអាកាស
បញ្ជា​កម្មវិធព
​ី ីចម្ងាយ​ដ�ោយ​ប្រើ S Pen ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ជាមួយ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​តាម​ថាមពល​ទាប Bluetooth
(BLE)។
ឧទាហរណ៍ អ្នកអ
​ ាច​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធយ
ី​ ៉ាង​រហ័ស ដូចក
​ ម្មវិធក
ី​ ាមេរ៉ា ដ�ោយ​ចុច​ឲ្យ​ជាប់​ល�ប
ើ​ ៊ូតុង S Pen។ ដូចគ្នា​នេះ​ដែរ
ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​កម្មវិធក
​ី ាមេរ៉ា អ្នកអ
​ ាច​ថត​រូប​ដ�ោយ​ចុច​ប៊ូតុង​នេះ​ម្ដង។ ខណៈពេល​កំពុងច
​ ាក់​តន្ដ្រី អ្នកអ
​ ាច​បង្កើន​
កម្រិត​សំឡេង ប�ើអ
​ ្នក​ល�ើក S Pen ឡ�ើង ខណៈពេល​កំពុងច
​ ុច​ជាប់​ល�ប
ើ​ ៊ូតុង S Pen និងប
​ ន្ថយ​កម្រិត​សំឡេង ប�ើ​
អ្នក​បន្ទាបវ​ា។
ចាប់ផ្ដម​
ើ កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → S Pen → សកម្មភាព​ល�ើអាកាស រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​នេះ។
• អ្នក​ត្រូវតែ​សាក S Pen មុនពេល​អ្នក​អាច​ប្រើ​មុខងារ​សកម្មភាព​ល�ើអាកាស។ សូម​ម�ើល ការសាក S
Pen សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ប�ើ​អ្នក​ដក S Pen ពីច
​ ង្អូរ​សាក​របស់ S Pen អាយខុន
នឹង​លេច​ឡ�ើង​ល�ើរ​បារ​ស្ថានភាព។ ប�ើ
S Pen អស់ប
​ ន្ទុក ឬ​ក៏​ឆ្ងាយ​ពី​ឧបករណ៍ ឬ​ក៏​ប�ើ​មាន​ឧបសគ្គ​ឬ​មាន​ការរំខាន​ខាងក្រៅ​រវាង S Pen និង​
ឧបករណ៍ ន�ោះ S Pen នឹង​ត្រូវ​បាន​ផ្ដាច់ព
​ ី​ឧបករណ៍ ហ�ើយអ
​ ាយខុន​នឹង​ប្រែ​ទ�ៅ​ពណ៌​ប្រផេះ ( )។
ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​សកម្មភាព​ល�ើអាកាស​ម្ដងទ�ៀត សូម​ភ្ជាប់ S Pen ជាមួយឧ
​ បករណ៍ ដ�ោយ​ភ្ជាប់ S Pen
ឡ�ើងវិញ​ទ�ៅ​ក្នុង​ចង្អូរ​សាក​របស់ S Pen។
ការថត​រូប​ជាមួយ S Pen
សូម្បី​តែ​ពេល​អ្នក​ចង់​ថត​រូប​ដ�ោយ​ដាក់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ន�ៅ​ឆ្ងាយ​ក៏​ដ�ោយ ក៏អ
​ ្នក​អាច​ថត​រូប​យ៉ាង​ងាយស្រួល​ផងដែរ​
ដ�ោយ​ចុច​ប៊ូតុង S Pen ដ�ោយ​មិនក
​ ំណត់​រង្វាស់​ពេល។
1
2
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី កាមេរ៉ា។
ចុច​ប៊ូតុង S Pen ម្ដង ដ�ើម្បី​ថត​រូប។
• ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ទម្រប់ថ
​ ត សូម​ផ្លាស់ទី S Pen មក​ឆ្វេង​ឬ​ទ�ៅ​ស្ដាំ ខណៈពេល​កំពុងច
​ ុច​ជាប់​ល�ប
ើ​ ៊ូតុង S Pen។
• ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​រវាង​កាមេរ៉ា សូម​ចុច​ប៊ូតុង S Pen ពីរដ
​ ង។
47
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការប្ដូរ​កម្មវិធឬ
ី​ ​មុខងារ​ត្រូវ​ប្រើ
ប្ដូរ​កម្មវិធី មុខងារ ឬ​សកម្មភាព​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ជាមួយ​មុខងារ S Pen។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​កម្មវិធឲ
ី​ ្យ​ចាប់ផ្ដើម សូម​ប�ើក​អេក្រង់​ការកំណត់​សកម្មភាព​ល�ើអាកាស, ប៉ះ ចុចឲ
​ ្យ​ជាប់​ល�ើ​ប៊ូតុងប
​ ៊ិច​ដ�ើម្បី រួច​
ហ�ើយ​ជ្រើស​កម្មវិធឬ
​ី ​មុខងារ​មួយ។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​សកម្មភាព​សម្រាប់ក
​ ម្មវិធន
ី​ ីមួយៗ សូម​ប�ើក​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់​សកម្មភាព​ល�ើអាកាស ហ�ើយ​ជ្រើស​កម្មវិធី​មួយ​
ក្រោម សកម្មភាព​កម្មវិធ។
ី អ្នកអ
​ ាច​ប្ដូរ​សកម្មភាព​ទាំងន�ោះ ដ�ោយ​ប៉ះ​ធាតុ​ក្រោម ប៊ូតុងប
​ ៊ិច ឬ កាយវិការ។
ក�មិតថាមពលថ� S Pen
កំណត់ឲ�កម�វ�ធឬ
ី មុខងារមួយចាប់េផ�ើ
ម។
កំណត់សកម�ភាពស�មាប់កម�វ�ធនី
ី មួ
យៗ។
កំណត់សកម�ភាពស�មាប់កម�វធ
� កាេម
ី
រ�ានិងេមេឌៀទាំងអស់។
ការភ្ជាប់ S Pen មួយទ�
​ ៀត
មុនពេល​ប្រើ​មុខងារ S Pen ជាមួយ S Pen មួយ​ទ�ៀត ដូចជា​សកម្មភាព​ល�ើអាកាស អ្នក​ត្រូវតែ​ភ្ជាប់ S Pen ជាមួយ​
ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
1
ភ្ជាប់ S Pen ជាមួយច
​ ង្អូរ​សាក​របស់ S Pen។
48
កម្ ម វិធី និង មុខង
2
3
ប�ើក​ផ្ទាំងជ
​ ូនដំណឹង, ប៉ះ
ឡ�ើងវិញ។
(សកម្មភាព​ល�ើអាកាស S Pen) រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​ម្ដងទ�ៀត ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា​
ប៉ះ ភ្ជាប់ S Pen ថ្មី។
S Pen នឹង​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់។ អ្នកអ
​ ាច​ជួបប្រទះ​ការពន្យារពេល​បន្តិច មុនពេល​វា​បញ្ចប់​ការភ្ជាប់។
• អ្នក​អាច​ភ្ជាប់​តែ S Pens ដែល Samsung បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ​និង​គាំទ្រ​ថាមពល​ទាប Bluetooth
(BLE) ប៉ុណ្ណោះ។
• ចូរ​កុំ​ដក S Pen ពីឧ
​ បករណ៍ ន�ៅពេល​កំពុង​ភ្ជាប់​វា។ ការធ្វើ​ដូច្នោះ​នឹង​បង្អាករ់​ំខាន​ដល់ដ
​ ំណ�ើរការ។
• ប�ើ​វា​មិន​អាច​ភ្ជាប់ ឬ​ក​អ
៏ ្នក​ចង់​ប្រើ S Pen ពីមុន សូម​ភ្ជាប់​វា​ឡ�ើងវិញ​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ដែល​បាន​បង្ហាញ​
ខាងល�ើ។
ការកំណត់ S Pen របស់អ
​ ្នកឡ​�ើងវិញ
ប�ើ S Pen មាន​បញ្ហា​ការភ្ជាប់ ឬ S Pen ដាច់ញ
​ ឹកញាប់ សូម​កំណត់ S Pen ឡ�ើងវិញ ហ�ើយ​ភ្ជាប់​វា​ម្ដងទ�ៀត។
ភ្ជាប់ S Pen ជាមួយច
​ ង្អូរ​សាក​របស់ S Pen។ បន្ទាប​ម
់ ក សូម​ប�ើក​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់​សកម្មភាព​ល�ើអាកាស ហ�ើយ​
ប៉ះ → កំណត់ S Pen ឡ�ើងវិញ។
49
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការបញ្ជា​ល�ើ​អាកាស
ការបញ្ជា​ល�ើអាកាស​គឺ​ជា​ម៉ឺនុយ​មួយ​ដែល​ផ្ដល់​មុខងារ S Pen និងច
​ ូលប្រើក
​ ម្មវិធី​ដែល​បាន​ប្រើ​ញឹកញាប់​យ៉ាង​រហ័ស។
ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំងក
​ ារបញ្ជា​ល�ើអាកាស សូម​សំកាំង S Pen ល�ើ​អេក្រង់ ហ�ើយច
​ ុច​ប៊ូតុង S Pen។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ប៉ះ​អាយខុន​
ការបញ្ជា​ល�ើអាកាស​ជាមួយ S Pen ផងដែរ។
ចាប់​អស​ឡ
ូ �ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម​ល�ើ​ផ្ទាំងក
​ ារបញ្ជា​ល�ើអាកាស ហ�ើយ​ជ្រើស​មុខងារ​ឬ​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន។
ន�ៅពេល​អេក្រង់រ​លត់​ឬ​ជាប់ស�ោ​ជាមួយ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​មួយ ការដ�ោះ S Pen នឹង​មិន​ប�ើក​ផ្ទាំង​ការបញ្ជា​
ល�ើអាកាស​ឡ�ើយ។
ក�មិតថាមពលថ� S Pen
បេង�ើតកំណត់សម�ាល់
បង�ាញកំណត់សម�ាល់ទាំងអស់
េ�ជើសៃវឆ�ាត
សំេណរេអ�កង់
សារជីវចល
AR Doodle
ការកំណត់ S Pen
បកែ�ប
ការថែម​ផ្លូវកាត់ទ�
​ ៅ​ផ្ទាំងក
​ ារបញ្ជា​ល�ើអាកាស
ថែម​ផ្លូវកាត់​ប�ើកក
​ ម្មវិធឬ
ី​ ​មុខងារ​ដែល​បាន​ប្រើ​ញឹកញាប់ ទ�ៅ​ផ្ទាំងក
​ ារបញ្ជា​ល�ើអាកាស។
ល�ើ​ផ្ទាំងក
​ ារបញ្ជា​ល�ើអាកាស សូម​ប៉ះ ថែម​ផ្លូវកាត់ រួច​ជ្រើស​កម្មវិធឬ
ី​ ​មុខងារ​ត្រូវ​ប�ើក​ពី​ផ្ទាំង​ន�ោះ។
→ ផ្លូវកាត់។
ជម្រើស​ផ្សេង សូម​ប�ើក​ផ្ទាំង​ការបញ្ជា​ល�ើអាកាស ហ�ើយប
​ ៉ះ
50
កម្ ម វិធី និង មុខង
មុខងារ S Pen
ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ S Pen ផ្សេងៗ ពី​ផ្ទាំងក
​ ារបញ្ជា​ល�ើអាកាស។ ផ្លូវកាត់​ដែល​មិន​លេចឡ�ើង​ល�ើ​ផ្ទាំង​ន�ោះ​
តាមលំនាំដ�ើម​អាច​ថែម​បាន​ដ�ោយ​ប្រើ​មុខងារ​ថែម​ផ្លូវកាត់។
• បង្កើតក
​ ំណត់សម្គាល់៖ បង្កើតក
​ ំណត់សម្គាល់យ
​ ៉ាង​ងាយស្រួល​ក្នុង​វីនដូវ​ផុស ដ�ោយ​មិន​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី
Samsung Notes។ សូម​ម�ើល បង្កើតក
​ណ
ំ ត់សម្គាល់ សម្រាប់ព
​ ័តម
៌ ាន​បន្ថែម។
• បង្ហាញ​កំណត់សម្គាល់ទ
​ ាំងអស់៖ បង្ហាញ​កំណត់សម្គាល់​ទាំងអស់ក
​ ្នុង​កម្មវិធី Samsung Notes។
• ជ្រើស​វៃឆ្លាត៖ ប្រើ S Pen ដ�ើម្បី​ជ្រើស​ផ្ទៃ​មួយ​និង​ធ្វើ​សកម្មភាព​ដូចជា​ការចែករំលែក​ឬ​ការរក្សាទុក។ សូម​ម�ើល
ជ្រើស​វៃឆ្លាត សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• សំណេរ​អេក្រង់៖ ថត​រូប​អេក្រង់​ដ�ើម្បី​សរសេរ​ឬ​គូស​ល�ើ​ពួកវា ឬ​ក៏​ច្រឹប​ផ្ទៃ​មួយព
​ ី​រូប​ដែល​បាន​ថត។ អ្នកក
​ ៏​អាច​
ថត​ខ្លឹមព័ត៌មាន​បច្ចុប្បន្នន
​ ិង​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​បាន​លាក់​ល�ើ​ទំព័រ​វែង​អន្លាយ​ដូចជា​ទំព័រ​វិប​ផងដែរ។ សូម​ម�ើល
សំណេរ​អេក្រង់ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• សារ​ជីវចល៖ ជំនួស​ឲ្យ​សារ​អត្ថបទ សូម​បង្កើតន
​ ិង​ផ្ញើ​សារ​ឯកលក្ខណៈ​ដ�ោយ​ថត​សកម្មភាព​របស់​អ្នក
ខណៈពេល​កំពុង​សរសេរ​ដ�ោយដៃ​ឬ​គូស​សារ​ជីវចល ហ�ើយរ​ក្សាទុក​វា​ជា​ឯកសារ​ជីវចល។ សូម​ម�ើល សារ​
ជីវចល សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• AR Doodle៖ ថត​វីដេអូ​សប្បាយៗ​ជាមួយ​សំណេរដៃ​ឬ​ការគូស​និម្មិត​ល�ើ​ផ្ទៃមុខ។ សូម​ម�ើល AR Doodle
សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• បកប្រែ៖ សំកាំង S Pen របស់អ
​ ្នក​ល�ើ​ពាក្យ ដ�ើម្បី​បកប្រែ​វា។ សូម​ម�ើល បកប្រែ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• PENUP៖ ប្រកាស​ស្នាដៃសិល្បៈ​របស់​អ្នក បង្ហាញ​ស្នាដៃសិល្បៈ​របស់​អ្នកដទៃ និង​ទទួល​បណ្ណែ​ដ៏​មាន​
ប្រយ�ោជន៍​អំព​ក
ី ារគូស។ សូម​ម�ើល PENUP សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• Bixby Vision៖ ប្រើ​មុខងារ Bixby Vision ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​រូប​ស្រដ�ៀងគ្នា ស្គាល់ន
​ ិង​បកប្រែ​អត្ថបទ ជាដ�ើម។
សូម​ម�ើល Bixby Vision សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ពង្រីក៖ សំកាំង S Pen របស់អ
​ ្នក​ល�ើ​ផ្ទៃ​មួយ​នៃ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ពង្រីក​វា។ សូម​ម�ើល ពង្រីក សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​
បន្ថែម។
• ក្រឡេកម�ើល៖ បង្រួម​កម្មវិធ​ម
ី ួយ​ជា​រូបតូចៗ ហ�ើយ​សំកាំង S Pen ល�ើរ​ូបតូចៗ​ន�ោះ ដ�ើម្បី​ប�ើក​កម្មវិធី​ន�ោះ​ក្នុង​
ទិដ្ឋភាព​ពេញ​អេក្រង់។ សូម​ម�ើល ក្រឡេកម�ើល សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ការដាក់​ពណ៌៖ ថែម​ពណ៌​ទ�ៅ​រូប​ដែល​បាន​ផ្ដល់ជ
​ ូន​ដ�ោយ PENUP ដ�ោយ​ប្រើ S Pen។
• សរសេរ​ល�ើ​ប្រតិទិន៖ ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ប្រតិទិន និង​សរសេរ ឬ​ក៏​គូស​ល�ើ​អេក្រង់។ សូម​ម�ើល សរសេរ​ល�ើ​ប្រតិទិន
សម្រាប់ព
​ ័តម
៌ ាន​បន្ថែម។
• ថែម​ផ្លូវកាត់៖ ថែម​ផ្លូវកាត់​ប�ើក​កម្មវិធ​ដែ
ី ល​បាន​ប្រើ​ញឹកញាប់​ទ�ៅ​ផ្ទាំង​ការបញ្ជា​ល�ើអាកាស។
51
កម្ ម វិធី និង មុខង
អាយខុនក
​ ារបញ្ជា​ល�ើអាកាស
ន�ៅពេល​បទ​ផ្ទា
ិ
ំង​ការបញ្ជា​ល�ើអាកាស អាយខុនក
​ ារបញ្ជា​ល�ើអាកាស​នឹង​ន�ៅតែ​ស្ថិត​ល�ើ​អេក្រង់​ដដែល។ អ្នកអ
​ ាច​ប�ើក​
ផ្ទាំង​ការបញ្ជា​ល�ើអាកាស​ដ�ោយ​ប៉ះ​អាយខុន​ជាមួយ S Pen។
ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ថ្មី។
ដ�ើម្បី​ផ្លាស់ទអ
ី​ ាយខុន សូម​ចាប់​អូស
ដ�ើម្បី​លុបអ
​ ាយខុន សូម​ចាប់​អស
ូ
ទ�ៅ លុប ន�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងល�ើ​នៃ​អេក្រង់។
ប�ើ​អាយខុន​ការបញ្ជា​ល�ើអាកាស​មិន​លេចឡ�ើង​ល�ើ​អេក្រង់​ទេ សូម​ចាប់ផ្ដម​
ើ កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់
→ S Pen រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ​កុងតាក់ អាយខុនអ
​ ណ្ដែត ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​កម្មវិធី​ដែល​គាំទ្រ​មុខងារ​សកម្មភាព​ល�ើអាកាស អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​សកម្មភាព​ដែល​មាន​ជាមួយ​
កម្មវិធន
ី​ ម
ី ួយៗ ដ�ោយ​សំកាំង S Pen ល�ើអ
​ ាយខុន​ការបញ្ជា​ល�ើអាកាស។
បង្កើតក
​ ំណត់សម្គាល់
បង្កើតក
​ណ
ំ ត់សម្គាល់យ
​ ៉ាង​ងាយស្រួល​ក្នុង​វីនដូវ​ផុស ដ�ោយ​មិន​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី Samsung Notes។
1
ប�ើក​ផ្ទាំងក
​ ារបញ្ជា​ល�ើអាកាស ហ�ើយប
​ ៉ះ បង្កើតក
​ ំណត់សម្គាល់។ ជម្រើស​ផ្សេង សូម​ប៉ះ​ពីរដង ខណៈពេល​កំពុង​
ចុច​ជាប់​ល�ប
ើ​ ៊ូតុង S Pen។
អេក្រង់​កំណត់សម្គាល់ន
​ ឹង​លេចឡ�ើង​ជា​វីនដូវ​ផុស។
2
បង្កើតក
​ណ
ំ ត់សម្គាល់​មួយ​ដ�ោយ​ប្រើ S Pen។
�បដាប់លុប
ប៊�ច
មិនេធ�ើវ�ញ
េធ�ើវ�ញ
ៃលត�មូវក�មិតភាពថ�ា។
3
ន�ៅពេល​អ្នក​បាន​បញ្ចប់​ការតែង​កំណត់សម្គាល់ សូម​ប៉ះ រក្សាទុក។
កំណត់សម្គាល់ន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង Samsung Notes។
52
កម្ ម វិធី និង មុខង
ជ្រើស​វៃឆ្លាត
ប្រើ S Pen ដ�ើម្បី​ជ្រើស​ផ្ទៃ​មួយន
​ ិង​ធ្វើ​សកម្មភាព​ដូចជា​ការចែករំលែក​ឬ​ការរក្សាទុក។ អ្នកក
​ ​អ
៏ ាច​ជ្រើស​ផ្ទៃ​មួយព
​ ី​វីដេអូ​
មួយ​ផងដែរ ហ�ើយថ
​ ត​វា​ជា​ជីវចល GIF។
1
2
ន�ៅពេល​មាន​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​អ្នក​ចង់​ថត ដូចជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​រូប សូម​ប�ើក​ផ្ទាំងក
​ ារបញ្ជា​ល�ើអាកាស ហ�ើយប
​ ៉ះ
ជ្រើស​វៃឆ្លាត។
ជ្រើស​អាយខុន​សណ្ឋាន​ដែល​ចង់​បាន​ល�ើ​របារ​ឧបករណ៍ ហ�ើយច
​ ាប់​អូស S Pen កាត់ខ
​ ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​អ្នក​ចង់​
ជ្រើស។
ដ�ើម្បី​ខ្ទាស់​ផ្ទៃ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ន�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងល�ើ​នៃ​អេក្រង់ សូម​ប៉ះ
អេក្រង់។
3
ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ​ត្រូវ​ប្រើ​ជាមួយ​ផ្ទៃ​ដែល​បាន​ជ្រើស។
• ស្រង់​អត្ថបទ៖ ស្រង់អ
​ ត្ថបទ​ពី​តំបន់​ដែល​បាន​ជ្រើស។
• ខ្ទាស់​ល�ើ​អេក្រង់៖ ខ្ទាស់ត
​ ំបន់​ដែល​បាន​ជ្រើស​ជាមួយ​អេក្រង់។
•
៖ ប្ដូរ​រូបរាង​នៃ​តំបន់​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។
•
៖ សរសេរ​ឬ​គូស​ល�ើ​ផ្ទៃ​ដែល​បាន​ជ្រើស។
•
៖ ចែករំលែក​ផ្ទៃ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ជាមួយ​អ្នកដទៃ។
•
៖ រក្សាទុក​ផ្ទៃ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង វិចត្រ
ិ សាល។
53
, ជ្រើស​តំបន់ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ខ្ទាស់ល�
​ ើ​
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការថត​ផ្ទៃ​មួយ​ពី​វីដេអូ​មួយ
ខណៈពេល​កំពុងច
​ ាក់​វីដេអូ​មួយ សូម​ជ្រើស​ផ្ទៃ​មួយន
​ ិង​ថត​វា​ជា​ជីវចល GIF។
1
2
3
ន�ៅពេល​មាន​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​អ្នក​ចង់​ថត​ក្នុង​អំឡុងពេល​ចាក់​វីដេអូ សូម​ប�ើក​ផ្ទាំងក
​ ារបញ្ជា​ល�ើអាកាស ហ�ើយ​
ប៉ះ ជ្រើសវៃ
​ ឆ្លាត។
ល�ើ​របារឧបករណ៍ សូម​ប៉ះ
។
លៃតម្រូវ​ទីតាំងន
​ ិង​ទំហំ​នៃ​ផ្ទៃ​ថត។
ៃលត�មូវទីតាំង។
ចាប់អូស�ជុងៃនស៊ុមេដើ
ម�ីប��រទំហំ។
េ�ជើសគុណភាព។
4
ប៉ះ ថត ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើម​ការថត។
• មុនពេល​ថត​វដេ
ី អូ​មួយ ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា វីដេអូ​ន�ោះ​កំពុងច
​ ាក់។
• ថិរវេលា​អតិបរមា​ដែល​អ្នក​អាច​ថត​ផ្ទៃ​នៃ​វីដេអូ​មួយ​នឹង​បង្ហាញ​ឡ�ើង​ល�ើ​អេក្រង់។
• ន�ៅពេល​ថត​ផ្ទៃ​មួយ​ពី​វីដេអូ សំឡេង​របស់​វា​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​ថត​ឡ�ើយ។
5
6
ប៉ះ បញ្ឈប់ ដ�ើម្បី​បញ្ឈប់​ការថត។
ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ​ត្រូវ​ប្រើ​ជាមួយ​ផ្ទៃ​ដែល​បាន​ជ្រើស។
•
៖ សរសេរ​ឬ​គូស​ល�ើ​ផ្ទៃ​ដែល​បាន​ជ្រើស។ ប៉ះ
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​លទ្ធផល មុនពេល​រក្សាទុក​ឯកសារ។
•
៖ ចែករំលែក​ផ្ទៃ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ជាមួយ​អ្នកដទៃ។
•
៖ រក្សាទុក​ផ្ទៃ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង វិចត្រ
ិ សាល។
54
កម្ ម វិធី និង មុខង
សំណេរ​អេក្រង់
ថត​រូប​អេក្រង់​ដ�ើម្បី​សរសេរ​ឬ​គូស​ល�ើ​ពួកវា ឬ​ក៏​ច្រឹប​ផ្ទៃ​មួយព
​ ី​រូប​ដែល​បាន​ថត។
អ្នក​មិន​អាច​ថត​រូបអេក្រង់​ទេ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​កម្មវិធខ
ី​ ្លះ។
1
2
3
ន�ៅពេល​មាន​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​អ្នក​ចង់​ថត សូម​ប�ើក​ផ្ទាំងក
​ ារបញ្ជា​ល�ើអាកាស ហ�ើយប
​ ៉ះ សំណេរ​អេក្រង់។
អេក្រង់​បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​បាន​ថត​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ហ�ើយ​របារឧបករណ៍​កែ​នឹង​លេចឡ�ើង។
ប�ើ​អ្នក​ថត​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ល�ើ​ទំព័រ​វែង​អន្លាយ ដូចជា​ទំព័រវិប សូម​ប៉ះ ថត​រំកិល ដ�ើម្បី​ថត​ខលឹម
្ ព័ត៌មាន​ដែល​បាន​លាក់។
ប៉ះ ថត​រំកិល ដដែលៗ រហូត​ទាល់តែ​ការថត​អេក្រង់​បាន​បញ្ចប់ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ រួចរាល់។
សរសេរ​មេម៉ូ​មួយ​ល�ើរ​ូបថត​អេក្រង់។
មិនេធ�ើវ�ញ
េធ�ើវ�ញ
�បេភទប៊�ច
ពណ៌ប៊�ច
កាំប៊�ច
4
ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ​ត្រូវ​ប្រើ​ជាមួយ​រូបថត​អេក្រង់។
• រក្សា៖ រក្សាទុក​រូបថត​អេក្រង់​ក្នុង វិចិត្រសាល។
• ចែករំលែក៖ ចែករំលែក​រូបថត​អេក្រង់​ជាមួយ​អ្នកដទៃ។
55
កម្ ម វិធី និង មុខង
សារ​ជីវចល
ជំនួស​ឲ្យ​សារ​អត្ថបទ សូម​បង្កើតន
​ ិង​ផ្ញើ​សារ​ឯកលក្ខណៈ​ដ�ោយ​ថត​សកម្មភាព​របស់​អ្នក ខណៈពេល​កំពុង​សរសេរ​
ដ�ោយដៃ​ឬ​គូស​សារ​ជីវចល ហ�ើយរ​ក្សាទុក​វា​ជា​ឯកសារ​ជីវចល។
1
ន�ៅពេល​អ្នក​ចង់​ផ្ញើ​សារ​ជីវចល ខណៈពេល​កំពុង​តែង​សារ សូម​ប�ើក​ផ្ទាំងក
​ ារបញ្ជា​ល�ើអាកាស ហ�ើយប
​ ៉ះ សារ​
ជីវចល។
វីនដូវ​សារ​ជីវចល​នឹង​លេចឡ�ើង។
2
ប្ដូរ​រូប​ផ្ទៃខាងក្រោយ​តាមបំណង ហ�ើយប
​ ៉ះ រួចរាល់ ឬ ចាប់ផ្ដើមគ
​ ូស។
• វិចត្រ
ិ សាល៖ កំណត់​រូបថត​ឬ​វីដេអូ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង វិចិត្រសាល ជា​រូប​ផ្ទៃខាងក្រោយ។
• កាមេរ៉ា៖ ថត​រូប ឬ​ក៏​ថត​វីដេអូ ហ�ើយក
​ណ
ំ ត់​វា​ជា​រូប​ផ្ទៃខាងក្រោយ។
• ពណ៌៖ ជ្រើស​ពណ៌​ផ្ទៃខាងក្រោយ។
3
សរសេរ​ឬ​គស​ល�
ូ
ើ​អេក្រង់​សារ​ជីវចល។
ប��រ�ទង់�ទាយឯក
សារ។
ែដនកំណត់ៃនការ
ប���លសារ
ប�រ� ែបបែផនសំេណ
រ។
ប��រពណ៌ប៊�ច។
ប��រកាំប៊�ច។
បង�ាញ។
ចាប់េផ�ើមជាថ�ី។
មិនេធ�ើវ�ញ
4
ប៉ះ រួចរាល់។
5
ប៉ះ ចែករំលែក ហ�ើយ​ជ្រើស​វិធី​មួយ។
សារ​ជីវចល​នឹង​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង វិចត្រ
ិ សាល ជា​ឯកសារ GIF ជីវចល ឬ​វីដេអូ​មួយ។
56
កម្ ម វិធី និង មុខង
បកប្រែ
សំកាំង S Pen ល�ើអ
​ ត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​បកប្រែ។ ឯកតា​ដែល​បាន​រួមបញ្ចូល​ក្នុង​អត្ថបទ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បំលែង​ផងដែរ។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នក​ត្រូវតែ​បាន​ភ្ជាប់​ទ�ៅ Wi-Fi ឬ​បណ្តាញ​ចល័ត។
• មុខងារ​នេះ​មិន​គាំទ្រ​ភាសា​ខលះ​ឡ
្ �ើយ។
• មុខងារ​នេះ​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ន�ៅពេល​អត្ថបទ​ដែល​អាច​ស្គាល់​ស្ថិត​ល�ើ​អេក្រង់ប
​ ណ្
៉ុ
ណោះ។
1
2
3
ន�ៅពេល​មាន​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​បកប្រែ សូម​ប�ើក​ផ្ទាំងក
​ ារបញ្ជា​ល�ើអាកាស ហ�ើយប
​ ៉ះ បកប្រែ។
ជ្រើស​ភាសា​ល�ើ​ផ្ទាំងអ
​ ្នកបកប្រែ​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើ​នៃ​អេក្រង់។
អ្នក​អាច​ប្ដូរ​អត្ថបទ​រវាង​ពាក្យ​និង​ឃ្លា​ដ�ោយ​ប៉ះ
ឬ
។
សំកាំង S Pen ល�ើអ
​ ត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​បកប្រែ ដ�ើម្បី​បកប្រែ ឬ​ក៏​ឯកតា​ដែល​អ្នក​បំលែង។
អត្ថបទ​ដែល​បាន​បកប្រែ​នឹង​លេចឡ�ើង។ ដ�ើម្បី​ស្ដាប់​ការបន្លឺសូរ​នៃ​អត្ថបទ​ដ�ើម សូម​ប៉ះ
អាយខុន
អាច​មិន​លេចឡ�ើង អាស្រ័យ​ល�ើ​ភាសា​ដែល​អ្នក​ជ្រើស។
េ�ជើសភាសា។
ភាពលម�ិតៃនការេ�ជើស
អត�បទ (ពាក�ឬឃ�ា)
លទ�ផលបកែ�ប
4
ដ�ើម្បី​បិទ​អ្នកបកប្រែ សូម​ប៉ះ
ល�ើ​ផ្ទាំងអ
​ ្នកបកប្រែ។
57
។
កម្ ម វិធី និង មុខង
Bixby Vision
ន�ៅពេល​អ្នក​សំកាំង S Pen ល�ើខ
​ ្លឹមព័ត៌មាន​មួយ ខ្លឹមព័ត៌មាន​ន�ោះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ស្គាល់ ហ�ើយអ
​ ាយខុន​ស្វែងរក​ដែល​
មាន​នឹង​លេចឡ�ើង។ ប្រើ​មុខងារ​នានា​ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​រូប​ស្រដ�ៀងគ្នា ស្គាល់ន
​ ិង​បកប្រែ​អត្ថបទ ជាដ�ើម។ សូម​ម�ើល
Bixby Vision សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
1
2
3
4
ន�ៅពេល​មាន​រូប​មួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​ស្វែងរក​ព័តម
៌ ាន​ពាក់ព័នឬ
្ធ​ ​ស្រង់អ
​ ត្ថបទ​ពី​ន�ោះ សូម​ប�ើក​ផ្ទាំងក
​ ារបញ្ជា​
ល�ើអាកាស ហ�ើយប
​ ៉ះ Bixby Vision។
សំកាំង S Pen ល�ើខ
​ ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​អ្នក​ចង់។
ន�ៅពេល​ខ្លឹមព័តម
៌ ាន​ត្រូវ​បាន​ទទួលស្គាល់ អាយខុន​ស្វែងរក​ដែល​មាន​នឹង​លេចឡ�ើង។
ជ្រើស​អាយខុន​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន។
ដ�ើម្បី​បិទ Bixby Vision សូម​ប៉ះ
ល�ើ​ផ្ទាំង Bixby Vision។
58
កម្ ម វិធី និង មុខង
ពង្រីក
សំកាំង S Pen របស់អ
​ ្នក​ល�ើ​ផ្ទៃ​មួយ​នៃ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ពង្រីក​វា។
ប�ើក​ផ្ទាំងក
​ ារបញ្ជា​ល�ើអាកាស, ប៉ះ ពង្រីក ហ�ើយ​សំកាំង S Pen ល�ើ​ផ្ទៃ​ដែល​អ្នក​ចង់​ពង្រីក។
ប��រទំហៃន
ំ ែកវព�ងីក។
បិទែកវព�ងីក។
ប��រអនុ�ាតការព�ងីក។
ក្រឡេកម�ើល
បង្រួម​កម្មវិធី​មួយ​ជា​រូបតូចៗ ហ�ើយ​សំកាំង S Pen ល�ើរ​ូបតូចៗ​ន�ោះ ដ�ើម្បី​ប�ើក​កម្មវិធី​ន�ោះ​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​ពេញ​អេក្រង់។
ឧទាហរណ៍ ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី​ផែនទី, ប�ើក​ផ្ទាំង​ការបញ្ជា​ល�ើអាកាស រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ក្រឡេកម�ើល។ កម្មវិធន
ី​ ឹង​ត្រូវ​បាន​
បង្រួម​ជា​រូបតូចៗ​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់។ ខណៈពេល​ប�ើកម�ើល​ទំព័រវិប សូម​សំកាំង S Pen ល�ើរ​ូបតូចៗ ដ�ើម្បី​
ប�ើក​កម្មវិធី​ផែនទី​ពេញ​អេក្រង់ ហ�ើយ​ស្វែងរក​កន្លែង​មួយ​យ៉ាង​រហ័ស។
រូបតូចៗ
សំកាំង S Pen ឆ្ងាយ​ពី​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បង្រួម​កម្មវិធី​ន�ោះ​ទ�ៅ​ជា​រូបតូចៗ​ម្ដងទ�ៀត។
ដ�ើម្បី​បិទ​កម្មវិធ​ដែ
ី ល​បាន​បង្រួម សូម​ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�រើ​ូបតូចៗ​ន�ោះ ហ�ើយ​ចាប់​អូស​វា​ទ�ៅ លុប ន�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងល�ើ​នៃ​
អេក្រង់។
59
កម្ ម វិធី និង មុខង
សរសេរ​ល�ើ​ប្រតិទិន
សម្គាល់ក
​ ាលវិភាគ​របស់​អ្នក​យ៉ាង​ងាយស្រួល​និង​រហ័ស ដ�ោយ​សរសេរ​ឬ​គូស​ល�ើ​អេក្រង់​ប្រតិទិន។ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​និង​
គ្រប់គ្រង​កាលវិភាគ​របស់​អ្នក​ល�ើ​អេក្រង់​ប្រតិទិន។
ប�ើក​ផ្ទាំងក
​ ារបញ្ជា​ល�ើអាកាស, ប៉ះ សរសេរ​ល�ើ​ប្រតិទិន រួច​ហ�ើយ​សម្គាល់ក
​ ាលវិភាគ​របស់​អ្នក​ល�ើ​ប្រតិទិន។ ន�ៅពេល​
អ្នក​បាន​បញ្ចប់​ហ�ើយ សូម​ប៉ះ រក្សា​ទុក។ ដ�ើម្បី​កែ​វា សូម​ប៉ះ ។
�បដាប់លុប
មិនេធ�ើវ�ញ
ការកំណត់ប៊�ច
េធ�ើវ�ញ
អ្នក​អាច​ប្រើ​មុខងារ​នេះ​តែ​ល�ើ​ប្រតិទិន​នៃ​ទិដ្ឋភាព​ប្រចាំខែ​ប៉ណ្
ុ
ណោះ។
60
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការបង្ហាញ​ល�អ
ើ​ ាកាស
សំកាំង S Pen ល�ើធ
​ ាតុ​មួយ​ន�ៅ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ឬ​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ក្នុង​វីនដូវ​ផុស។
ក្នុង​កម្មវិធខ
​ី ្លះ ប៊ូតុង​សកម្មភាព​នឹង​បង្ហាញ​ឡ�ើង​ល�ើវ​ីនដូវ​បង្ហាញ។
ប៊ូតុងសកម�ភាព
ប�ើ​មុខងារ​នេះ​មិន​ត្រូវ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទេ សូម​ចាប់ផ្ដម​
ើ កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → S
Pen រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ការបង្ហាញ​ល�ើ​អាកាស ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ប៊ិច​ជ្រើស
ខណៈពេល​ចុច​ជាប់​ល�ប
ើ​ ៊ូតុង S Pen សូម​ចាប់​អូស S Pen ល�ើអ
​ ត្ថបទ​ឬ​បញ្ជី​ធាតុ ដ�ើម្បី​ជ្រើស​ធាតុ​ឬ​អត្ថបទ​ច្រើន។
អ្នក​ក​អ
៏ ាច​ចម្លង​និង​បិទភ្ជាប់ធ
​ ាតុ​ឬ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទ�ៅ​ល�ើក
​ ម្មវិធី​មួយ​ទ�ៀត ឬ​ក៏​ចែករំលែក​ពួកវា​ជាមួយ​អ្នកដទៃ​
ផងដែរ។
61
កម្ ម វិធី និង មុខង
មេម៉ូ​ពេល​អេក្រង់រ​លត់
អ្នក​អាច​បង្កើត​មេម៉ូ​យ៉ាង​រហ័ស តាមរយៈ​ការសរសេរ​ល�ើ​អេក្រង់​ដ�ោយ​មិន​ប�ើក​វា។
ប�ើ​មុខងារ​នេះ​មិន​ត្រូវ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទេ សូម​ចាប់ផ្ដម​
ើ កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → S
Pen រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ មេម៉ូ​ពេល​អេក្រង់រ​លត់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ការបង្កើតមេ
​ ម៉ូ​ពេល​អេក្រង់រ​លត់
1
2
ន�ៅពេល​អេក្រង់រ​លត់ សូម​ដក S Pen ឬ​ក​ស
៏ ំកាំង S Pen ល�ើ​អេក្រង់ ហ�ើយច
​ ុច​ប៊ូតុង S Pen។
សរសេរ​ឬ​គស​មេម
ូ
៉ូ​មួយ។
ដ�ើម្បី​ពន្លា​ទំព័រ សូម​ប៉ះ
។
ដ�ើម្បី​រក្សាទុក​មេម៉ូ សូម​ប៉ះ រក្សា​ទុក ឬ​ក៏​ភ្ជាប់ S Pen ឡ�ើងវិញ​ទ�ៅ​ក្នុង​ចង្អូរ​សាក​របស់ S Pen។ មេម៉ន
ូ​ ឹង​ត្រូវ​បាន​
→ មេម៉ពេ
ូ​ ល​អេក្រង់រ​លត់។
រក្សាទុក​ក្នុង Samsung Notes →
62
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការដ�ោះស�ោ​អេក្រង់ដ�
​ ោយ​ប្រើ S Pen
ប�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ ខណៈពេល​ភ្ជាប់ S Pen អ្នកអ
​ ាច​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ន�ោះ​ដ�ោយ​ចុច​ប៊ូតុង S Pen។
• មុខងារ ដ�ោះស�ោ​ជាមួយ​ប្រដាប់បញ្ជា S Pen អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ន�ៅពេល​បាន​កំណត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​
ប៉ុណ្ណោះ។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ S Pen ត្រូវតែ​បាន​ភ្ជាប់ជ
​ ាមួយ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → S Pen → ដ�ោះស�ោ​ជាមួយ​ប្រដាប់បញ្ជា S Pen។
ប៉ះ ដ�ោះស�ោ​ជាមួយប្រ
​ ដាប់បញ្ជា S Pen → ព្រម។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពម
ី ុន។
ឥឡូវ អ្នកអ
​ ាច​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ចុច​ប៊ូតុង S Pen។
Bixby
ការណែនាំ
Bixby គឺ​ជា​អ៊ីនធ�ើហ្វេស​អ្នកប្រើប្រាស់​ដែល​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​កាន់តែ​ងាយស្រួល។
អ្នក​អាច​និយាយ​ទ�ៅ​កាន់ Bixby ឬ​ក៏​វាយ​អត្ថបទ។ Bixby នឹងច
​ ាប់ផ្ដើម​មុខងារ​មួយ​ដែល​ស្នើ​ឬ​បង្ហាញ​ព័តម
៌ ាន​ដែល​
អ្នក​ចង់​បាន។ វា​ក៏​រ�ៀន​អំពី​លំនាំ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​និង​បរិស្ថាន​របស់​អ្នក​ផងដែរ។ វា​រ�ៀន​កាន់តែ​ច្រើន​អំពី​អ្នក វា​នឹង​យល់​
អំពី​អ្នក​កាន់តែ​សុក្រឹត។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ Bixby ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នក​ត្រូវតែ​បាន​ភ្ជាប់​ទ�ៅ Wi-Fi ឬ​បណ្តាញ​ចល័ត។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ Bixby អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់​អ្នក។
• Bixby អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ជា​ភាសា​ខ្លះ​ប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយ​មុខងារ​មួយច
​ ំនួន​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ទេ
អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់រ​បស់​អ្នក។
63
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការចាប់ផ្ដើម Bixby
ន�ៅពេល​អ្នក​ចាប់ផ្ដើម Bixby ជា​ល�ើកដំបូង ទំព័រណ​ែនាំ​អំពី Bixby នឹង​លេចឡ�ើង។ អ្នក​ត្រូវតែ​ជ្រើស​ភាសា​ដែល​
ត្រូវ​ប្រើ​ជាមួយ Bixby, ចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់​អ្នក​ទ�ៅ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ រួច​ហ�ើយ​
យល់ព្រម​តាម​ពេលវេលា​និង​លក្ខខណ្ឌ។
1
ចុច​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចខ
​ ាង។ ជម្រើស​ផ្សេង សូម​ចាប់ផ្ដម​
ើ កម្មវិធី Bixby។
�គាប់ចុចខាង
េ�ជើសភាសា។
ចុះេឈ�ោះចូល
Samsung
account
របស់អ�ក។
2
3
ជ្រើស​ភាសា​ដែល​ត្រូវ​ប្រើជ
​ ាមួយ Bixby។
ប៉ះ Sign in to Samsung account រួច​ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ចុះឈ្មោះចូល Samsung
account របស់​អ្នក។
ប�ើ​អ្នក​បាន​ចុះឈ្មោះចូល​ហ�ើយ ព័ត៌មាន​គណនី​របស់​អ្នក​នឹង​លេចឡ�ើង​ល�ើ​អេក្រង់។
4
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​ការរ�ៀបចំ។
អេក្រង់ Bixby នឹង​លេចឡ�ើង។
ការប្ដូរ​រប�ៀប​ប�ើក​អេក្រង់ Bixby
អ្នក​អាច​កណ
ំ ត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ប�ើក​អេក្រង់ Bixby ន�ៅពេល​អ្នក​ចុច​គ្រាប់ចុច​ខាង​ពីរដង។
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → គ្រាប់ចុចខ
​ ាង → ប�ើក Bixby។
64
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការប្រើ Bixby
ន�ៅពេល​អ្នក​និយាយ​អ្វី​ដែល​អ្នក​ចង់​និយាយ​ទ�ៅ​កាន់ Bixby ន�ោះ Bixby នឹងច
​ ាប់ផ្ដើម​មុខងារ​ត្រូវគ្នា ឬ​ក​ប
៏ ង្ហាញ​
ព័ត៌មាន​ដែល​អ្នក​បាន​ស្នើ។
ខណៈពេល​ចុច​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចខ
​ ាង សូម​និយាយ​អ្វី​ដែល​អ្នក​ចង់​និយាយ​ទ�ៅ​កាន់ Bixby ហ�ើយ​លែង​ម្រាមដៃ​របស់​
អ្នក​ព​គ្រា
ី ប់ចុច​ន�ោះ ន�ៅពេល​អ្នក​បញ្ចប់​ការនិយាយ។ ជម្រើស​ផ្សេង សូម​និយាយ “Hi, Bixby” ហ�ើយ​ន�ៅពេល​
ឧបករណ៍​បញ្ចេញ​សំឡេង សូម​និយាយ​អ្វី​ដែល​អ្នក​ចង់។
ឧទាហរណ៍ ខណៈពេល​កំពុងច
​ ុច​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចខ
​ ាង សូម​និយាយ “How’s the weather today?” ព័ត៌មាន​
អាកាសធាតុន
​ ឹង​លេចឡ�ើង​ល�ើ​អេក្រង់។
ប�ើ​អ្នក​ចង់​ដឹង​អាកាសធាតុ​ន�ៅ​ថ្ងៃស្អែក ខណៈពេល​ចុច​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចខ
​ ាង សូម​គ្រាន់តែ​និយាយ “Tomorrow?”
ដ�ោយសារ Bixby យល់អ
​ ំពី​បរិការណ៍​នៃ​សន្ទនា វា​នឹង​បង្ហាញ​ជូន​អ្នក​នូវ​អាកាសធាតុ​ន�ៅ​ថ្ងៃស្អែក។
កំពុងស�ាប់
�ានចាប់េផ�ើមមុខងារ�តូវគ�ា
65
កម្ ម វិធី និង មុខង
ប�ើ Bixby សួរ​សំណួរអ
​ ្នក​ក្នុង​អំឡុងពេល​សន្ទនា ខណៈពេល​កំពុងច
​ ុច​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចខ
​ ាង សូម​ឆ្លើយ​ប្រាប់
Bixby។ ឬ​ក៏​ប៉ះ
ហ�ើយ​ឆ្លើយ​ប្រាប់ Bixby។
ប�ើ​អ្នក​កំពុង​ប្រើ​កាស​ឬ​អូឌីយ៉ូ Bluetooth ឬ​ក៏​ចាប់ផ្ដើម​សន្ទនា​ដ�ោយ​និយាយ “Hi, Bixby” អ្នកអ
​ ាច​បន្ត​សន្ទនា​
ដ�ោយ​មិន​ប៉ះ​អាយខុន​នេះ។ ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី Bixby ហ�ើយ​ប៉ះ → Settings → Automatic listening
→ Hands-free only។
ការដាស់ Bixby ដ�ោយ​ប្រើ​សំឡេង​របស់​អ្នក
អ្នក​អាច​ចាប់ផ្ដម​ស
ើ
ន្ទនា​ជាមួយ Bixby ដ�ោយ​និយាយ “Hi, Bixby”។ ចុះបញ្ជី​សំឡេង​របស់​អ្នក ដ�ើម្បី​ឲ្យ Bixby
ឆ្លើយតប​នឹង​សំឡេង​របស់​អ្នក ន�ៅពេល​អ្នក​និយាយ “Hi, Bixby”។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី Bixby ហ�ើយ​ប៉ះ → Settings → Voice wake-up។
ប៉ះ​កុងតាក់ Wake with “Hi, Bixby” ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​ការរ�ៀបចំ។
ឥឡូវ អ្នកអ
​ ាច​និយាយ “Hi, Bixby” ហ�ើយ​ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​បញ្ចេញ​សំឡេង សូម​ចាប់ផ្ដើម​សន្ទនា។
ការប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​តាម​ការវាយ​អត្ថបទ
ប�ើ​សំឡេង​របស់​អ្នក​មិន​ត្រូវ​បាន​ទទួលស្គាល់​ដ�ោយសារ​បរិស្ថាន​អ៊ូអែ ឬ​ក​ប�
៏ ើ​អ្នក​ស្ថិត​ក្នុង​ស្ថានការណ៍​មួយ​ដែល​
ការនិយាយ​មាន​ការពិបាក អ្នកអ
​ ាច​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ជាមួយ Bixby តាម​អត្ថបទ។
ចាប់ផ្ដម​
ើ កម្មវិធី Bixby, ប៉ះ
រួច​ហ�ើយ​វាយ​អ្វី​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន។
ក្នុង​អំឡុងពេល​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង Bixby ក៏ន
​ ឹង​ឆ្លើយ​ប្រាប់​អ្នក​តាម​អត្ថបទ​ជំនួស​ឲ្យ​សំឡេង​តប​ផងដែរ។
66
កម្ ម វិធី និង មុខង
Bixby Vision
ការណែនាំ
Bixby Vision គឺ​ជា​សេវា​មួយ​ដែល​ផ្ដល់​មុខងារ​ជាច្រើន​ផ្អែក​ល�ើក
​ ារស្គាល់​រូប។
អ្នក​អាច​ប្រើ Bixby Vision ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​ព័តម
៌ ាន​យ៉ាង​រហ័ស​ដ�ោយ​ការស្គាល់​វត្ថុ​ឬ​ទីកន្លែង​បច្ចុប្បន្នរ​បស់​អ្នក។
ប្រើ​មុខងារ Bixby Vision ដែល​មាន​ប្រយ�ោជន៍ជ
​ ាច្រើន។
�សង់ឬបកែ�បអត�បទ។
ែស�ងរកទីកែន�ង។
ែស�ងរករូប។
ទាញយកកម�វ�ធបែន�
ី
ម។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ ឧបករណ៍​ត្រូវតែ​ភ្ជាប់​ទ�ៅ Wi-Fi ឬ​បណ្តាញ​ចល័ត។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ Bixby Vision ខ្លះ អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់​អ្នក។
• មុខងារ​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​និង​លទ្ធផល​ស្វែងរក​អាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ទេ ឬ​ក៏​អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិន​ទទួល​លទ្ធផល​ស្វែងរក​ត្រឹមត្រូវ​ឡ�ើយ
អាស្រ័យ​ល�ើ​ទំហរំ​ូប ទ្រង់ទ្រាយ ឬ​រីសូលូសិន។
• Samsung មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចព�
ំ ោះ​ព័ត៌មាន​ផលិតផល​ដែល​ផ្ដល់​ដ�ោយ Bixby Vision ឡ�ើយ។
67
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការចាប់ផ្ដើម Bixby Vision
ចាប់ផ្ដើម Bixby Vision ដ�ោយ​ប្រើវ​ិធ​ម
ី ួយ​ក្នុង​ចណ�
ំ
ោម​វិធី​ទាំងនេះ។
• ក្នុង​កម្មវិធី កាមេរ៉ា សូម​ប៉ះ Bixby Vision។
• ក្នុង​កម្មវិធី វិចត្រ
ិ សាល សូម​ជ្រើស​រូប ហ�ើយ​ប៉ះ
។
• ក្នុង​កម្មវិធី អ៊ីនធ�ើណិត សូម​ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�រើ​ូប​មួយ ហ�ើយ​ប៉ះ Bixby Vision។
• ប�ើ​អ្នក​បាន​ថែម​អាយខុន​កម្មវិធី Bixby Vision ទ�ៅ​គេហអេក្រង់ន
​ ិង​អេក្រង់​កម្មវិធី សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី
Bixby Vision។
ការស្វែងរក​រូប​ស្រដ�ៀងគ្នា
ស្វែងរក​រូប​ដែល​ស្រដ�ៀង​នឹង​វត្ថុ​ដែល​បាន​ស្គាល់​ល�ើបណ្ដាញ។ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​រូប​ផ្សេងៗ​ដែល​មាន​លក្ខណៈសម្បត្តិ​
ស្រដ�ៀង​នឹង​វត្ថុ​ន�ោះ ដូចជា​ពណ៌​និង​សណ្ឋាន។
ឧទាហរណ៍ ប�ើអ
​ ្នក​ចង់​ដឹង​ពី​ចណ
ំ ងជ�ើង​នៃ​រូបថត​ឬ​រូប​មួយ សូម​ប្រើ​មុខងារ Bixby Vision។ ឧបករណ៍ន
​ ឹង​ស្វែងរក
ព្រមទាំងប
​ ង្ហាញ​ជូន​អ្នក​នូវ​ព័ត៌មាន​ពាក់ព័ន្ធ ឬ​ក៏​រូប​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ស្រដ�ៀងគ្នា។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី កាមេរ៉ា ហ�ើយ​ប៉ះ Bixby Vision។
ប៉ះ ឡិន ព្រមទាំងរ​ក្សា​វត្ថុ​ន�ោះ​ក្នុង​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ឲ្យ​ស្គាល់វ​ា។
ជ្រើស​លទ្ធផល​ស្វែងរក​មួយ​ជាមួយ រូប ល�ើវ​ា។
រូប​ស្រដ�ៀងគ្នា​នឹង​លេចឡ�ើង។
ការបកប្រែ​ឬ​ការស្រង់​អត្ថបទ
ទទួលស្គាល់ន
​ ិង​បង្ហាញ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​បកប្រែ​ល�ើ​អេក្រង់។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ស្រង់អ
​ ត្ថបទ​ពី​ឯកសារ​ឬ​រូប​មួយ​ផងដែរ។
ឧទាហរណ៍ ប�ើអ
​ ្នក​ចង់​ដឹង​ថា​ត�ើ​ស្លាកសញ្ញា​មួយ​មាន​ន័យ​ដូចម្តេច ខណៈពេល​កំពុង​ធ្វើ​ដំណ�ើរ​ន�ៅ​បរទេស សូម​ប្រើ​
មុខងារ Bixby Vision។ ឧបករណ៍ន
​ ឹង​បកប្រែ​អត្ថបទ​ន�ៅល�ើ​ស្លាកសញ្ញា​ន�ោះ​ទ�ៅ​ជា​ភាសា​ដែល​អ្នក​ជ្រើស។
1
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី កាមេរ៉ា ហ�ើយ​ប៉ះ Bixby Vision។
68
កម្ ម វិធី និង មុខង
2
ប៉ះ
និងរ​ក្សា​អត្ថបទ​ក្នុង​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ឲ្យ​ស្គាល់វ​ា។
អត្ថបទ​ដែល​បាន​បកប្រែ​នឹង​លេចឡ�ើង​ល�ើ​អេក្រង់។
• ដ�ើម្បី​ស្រង់អ
​ ត្ថបទ សូម​ប៉ះ
។ អ្នកអ
​ ាច​ចែករំលែក​ឬ​រក្សាទុក​អត្ថបទ​ដកស្រង់​ន�ោះ។
• ដ�ើម្បី​រក្សាទុក​អេក្រង់ជ
​ ាមួយ​អត្ថបទ​បកប្រែ​ជា​រូប​មួយ សូម​ប៉ះ
វិចត្រ
ិ សាល។
។ អេក្រង់ន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង
• ដ�ើម្បី​ប្តូរ​ភាសា​ប្រភព​និង​ភាសា​គ�ោលដ�ៅ សូម​ប៉ះ​ផ្ទាំងក
​ ារកំណត់​ភាសា​ន�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងល�ើ​នៃ​អេក្រង់។
ការស្វែងរក​កន្លែង
ស្វែងរក​ព័តម
៌ ាន​អំពី​កន្លែង​ន�ៅក្បែរ ដ�ោយ​សម្គាល់​ទីកន្លែង​បច្ចុប្បន្នរ​បស់​អ្នក។ អ្នកក
​ ៏​អាច​បង្ហាញ​ការលក់ធូរថ្លៃ​ដែល​
មាន​ន�ៅក្បែរ​ន�ោះ​ផងដែរ។
ឧទាហរណ៍ ប�ើអ
​ ្នក​ចង់​ស្វែងរក​ហាង​ន�ៅក្បែរ​ដែល​មាន​ការលក់ប
​ ញ្ចុះថ្លៃ សូម​ប្រើ​មុខងារ Bixby Vision។ ឧបករណ៍​
នឹង​ស្វែងរក រួច​បង្ហាញ​ជូន​អ្នក​នូវ​ការលក់ប
​ ញ្ចុះថ្លៃ​ដែល​មាន​ក្នុង​ហាង​ន�ៅក្បែរ។
1
2
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី កាមេរ៉ា ហ�ើយ​ប៉ះ Bixby Vision។
ប៉ះ
និងច
​ ង្អុលក
​ ាមេរ៉ា​ទ�ៅ​រក​ទិសដ�ៅ​ដែល​អ្នក​ចង់​ស្វែងរក​កន្លែង​ទាំងន�ោះ។
អ្នក​អាច​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​មូលដ្ឋាន​អំពី​កន្លែង​ន�ៅក្បែរ។
• ប�ើ​អ្នក​ចង់​ស្វែងរក​កន្លែង​ក្នុង​ទិសដ�ៅ​មួយ​ទ�ៀត សូម​តម្រង់ក
​ ាមេរ៉ា​ទ�ៅ​ទិសដ�ៅ​ន�ោះ។
• អ្នក​អាច​បង្ហាញ​ទីកន្លែង​បច្ចុប្បន្នរ​បស់​អ្នក​និង​ព័ត៌មាន​អាកាសធាតុ។ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ទីកន្លែង​បច្ចុប្បន្នរ​បស់​អ្នក​
ល�ើ​ផែនទី សូម​តម្រង់ក
​ ាមេរ៉ា​ទ�ៅ​ដី។ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​អាកាសធាតុប
​ ច្ចុប្បន្ន សូម​តម្រង់ក
​ ាមេរ៉ា​ទ�ៅ​រក​
មេឃ។
3
ជ្រើស​លទ្ធផល​ស្វែងរក​ល�ើ​អេក្រង់។
ឧបករណ៍​នឹង​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​នៃ​ទីកន្លែង​ន�ៅក្បែរ​និង​ការលក់ធូរថ្លៃ។
69
កម្ ម វិធី និង មុខង
Bixby Home
ល�ើ​អេក្រង់ Bixby Home អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​សេវា​និង​ព័តម
៌ ាន​ដែល​បាន​ណែនាំ ដែល Bixby ផ្តល់ជ
​ ូន​តាមរយៈ​
ការវិភាគ​លំនាំ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​និង​ទម្លាប់​របស់​អ្នក។
• ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ខលឹម
្ ព័តម
៌ ាន​ច្រើនទ�ៀត សូម​ភ្ជាប់​ទ�ៅ Wi-Fi ឬ​បណ្ដាញ​ចល័ត។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ​ឲ្យ​បាន​ពេញលេញ អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់​អ្នក។
ការប�ើក Bixby Home
1
ល�ើ​គេហអេក្រង់ សូម​អូស​ទ�ៅ​ស្ដាំ។
អេក្រង់ Bixby Home នឹង​លេចឡ�ើង។
ន�ៅពេល​ចាប់ផ្ដើម​មុខងារ​នេះ​ជា​ល�ើកដំបូង ឬ​ក៏​បន្ទាបព
់​ ី​ធ្វើ​ការកំណត់​ទិន្នន័យ​ឡ�ើងវិញ សូម​ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​
ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​ការរ�ៀបចំ។
2
អូស​ឡ�ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ឲ្យ​យ�ោបល់។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
ការរ�ឭកនឹងមកដល់
ខ�ឹមព័ត៌មានែដល�ានឲ�េយោបល់
3
ដ�ើម្បី​បិទ Bixby Home សូម​អូស​មក​ឆ្វេង​ល�ើ​អេក្រង់ ឬ​ក​ប
៏ ៉ះ​ប៊ូតុងថ
​ យ។
70
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការប្រើ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ឲ្យ​យ�ោបល់ល�
​ ើ Bixby Home
ន�ៅពេល​អ្នក​ប�ើក Bixby Home អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​បាន​អាប់ដេត​ញឹកញាប់​ជា​បណ្ណ។ អូស​ឡ�ើងល�ើ​
ឬ​ចុះក្រោម ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​បណ្ណ។
ឧទាហរណ៍ ពេល​ន�ៅ​តាម​ផ្លូវ​ទ�ៅ​ការិយាល័យ​នា​ពេល​ព្រឹក អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​កាលវិភាគ​នៃ​ថ្ងៃ​របស់​អ្នក​និង​ចាក់​តន្ត្រី​
សំណព្វ​របស់​អ្នក​ល�ើ​អេក្រង់ Bixby Home។ ន�ៅ​ពេល​យប់ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​ម�៉ោងរ�ោទ៍។
ខ្លឹមព័តម
៌ ាន​និង​លំដាប់​នៃ​បណ្ណ​នឹង​អាប់ដេត​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ន�ៅ​ចន្លោះពេល​ដែល​បាន​បញ្ជាក់។ ដ�ើម្បី​
អាប់ដេត​បណ្ណ​ដ�ោយដៃ សូម​អូស​ចុះក្រោម​ល�ើ​អេក្រង់។
ការកែ​បញ្ជី​បណ្ណ
• ដ�ើម្បី​ខ្ទាស់​បណ្ណ​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើ​នៃ​អេក្រង់ Bixby Home សូម​ប៉ះ
→ ឈប់ខ្ទាស់។
ឈប់ខ្ទាស់ប
​ ណ្ណ សូម​ប៉ះ
→ ខ្ទាស់ន�
​ ៅ​ខាងល�ើ។ ដ�ើម្បី​
• ដ�ើម្បី​ឈប់​បង្ហាញ​បណ្ណ​មួយ​ល�ើ​បញ្ជី សូម​ចាប់អូស​បណ្ណ​ទ�ៅ​ស្ដាំ ហ�ើយ​ប៉ះ កុំ​បង្ហាញ​ម្ដងទ�ៀត។
• ដ�ើម្បី​លាក់​បណ្ណ​មួយ​ពី​បញ្ជី សូម​ចាប់អូស​បណ្ណ​ទ�ៅ​ស្ដាំ ហ�ើយ​ប៉ះ លាក់​ឥឡូវ។
ការជ្រើស​កម្មវិធឲ
ី​ ្យ​បង្ហាញ​ជា​បណ្ណ
បន្ថែម​ឬ​លុបក
​ ម្មវិធី​ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ​ជា​បណ្ណ​ល�ើ​អេក្រង់ Bixby Home។
ល�ើ​អេក្រង់ Bixby Home សូម​ប៉ះ → បណ្ណ, ជ្រើស​កម្មវិធី​មួយ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ជ
​ ាប់​នឹង​ធាតុ​ទាំងន�ោះ ដ�ើម្បី​
ថែម​ឬ​លុបព
​ ួកវា។
ការប្ដូរ​ការកំណត់ Bixby Home តាមបំណង
ល�ើ​អេក្រង់ Bixby Home សូម​ប៉ះ → ការកំណត់។
• សេវា​ការប្ដូរ​តាមបំណង៖ កំណត់​ឲ្យ​ប្រើ​សេវា​អន្តរកម្មន
​ ិង​តាមបំណង​របស់ Bixby ដ�ើម្បី​បង្កើនប
​ ទពិស�ោធន៍​
របស់​អ្នក។
• អ្នកផ្ដលខ
្ ព័ត៌មាន Bixby Home៖ សូម​អាន​និង​យល់ព្រម ឬ​ក៏​ដក​ការព្រមព្រៀង​របស់​អ្នក​ពី​ពេលវេលា​និង​
់​ លឹម
លក្ខខណ្ឌ ព្រមទាំង​គ�ោលការណ៍​ភាពឯកជន​របស់​អ្នកផ្ដល់ខ
​ ្លឹមព័ត៌មាន​នីមួយៗ។
• អំពី Bixby Home៖ បង្ហាញ​កំណែ Bixby Home និងព
​ ័ត៌មាន​អំព​ច
ី ្បាប់។
71
កម្ ម វិធី និង មុខង
Bixby Routines
Bixby Routines គឺ​ជា​សេវា​មួយ​ដែល​ដំណ�ើរការ​មុខងារ​នានា​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ជា​ទម្លាប់ ន�ៅពេល​លក្ខខណ្ឌ​របស់​
ពួកវា​ត្រូវ​បាន​ស្គាល់។
ឧទាហរណ៍ ប�ើអ
​ ្នក​ចង់​កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ប�ើក​មុខងារ​ស្វ័យ​បង្វិល​គ្រប់​ពេល​ដែល​អ្នក​ចាក់​វីដេអូ​មួយ សូម​ថែម​កម្មវិធី​
វីដេអូ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ជា​លក្ខខណ្ឌ​មួយ ហ�ើយ​កំណត់​មុខងារ​ស្វ័យ​បង្វិលជ
​ ា​សកម្មភាព​មួយ។
ការថែម​ទម្លាប់
ថែម​ទម្លាប់​ដ�ើម្បី​ប្រើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​កាន់តែ​ងាយស្រួល។ ន�ៅពេល​អ្នក​ថែម​ទម្លាប់​មួយ អ្នក​អាច​កំណត់​លក្ខខណ្ឌ​
ដំណ�ើរការ​របស់​វា​ជា ស្វ័យប្រវត្តិ ឬ ដ�ោយដៃ។
ការថែម​ទម្លាប់ដែ
​ ល​បាន​ឲ្យ​យ�ោបល់
ន�ៅពេល​ចាប់​បាន​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ទម្លាប់​ល�ើ​បញ្ជី​ដែល​បាន​ឲ្យ​យ�ោបល់​នៃ​អេក្រង់​មេ Bixby Routines ន�ោះ Bixby
Routines នឹងស​្នើ​ឲ្យ​អ្នក​ថែម​មួយ​ក្នុង​ចំណ�ោម​ន�ោះ​ជា​ទម្លាប់​មួយ។
ន�ៅពេល​ការជូនដំណឹងអ
​ ំពី​ការឲ្យ​យ�ោបល់​លេចឡ�ើង សូម​ប៉ះ បង្ហាញ​ទាំងអស់ ហ�ើយ​ថែម​វា​ជា​ទម្លាប់​ផ្ទាល់ខ្លួនរ​បស់​
អ្នក។
ការថែម​ទម្លាប់ព
​ ី​បញ្ជី​ការឲ្យ​យ�ោបល់
បង្ហាញ​បញ្ជី​នៃ​មុខងារ​មាន​ប្រយ�ោជន៍ ហ�ើយ​ថែម​ពួកវា​ជា​ទម្លាប់​ផ្ទាល់ខ្លួនរ​បស់​អ្នក។
1
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → Bixby Routines។
72
កម្ ម វិធី និង មុខង
2
ល�ើ​បញ្ជី បាន​ឲ្យ​យ�ោបល់ សូម​ជ្រើស​ទម្លាប់​មួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន ហ�ើយ​ប៉ះ រក្សាទុកទ
​ ម្លាប់។
• ដ�ើម្បី​កំណត់​លក្ខខណ្ឌ​និង​សកម្មភាព​របស់​ទម្លាប់ សូម​ប៉ះ
សកម្មភាព​ដែល​អ្នក​ចង់​កែ។
។ ជម្រើស​ផ្សេង សូម​ប៉ះ​លក្ខខណ្ឌ​ឬ​
• ប�ើ​អ្នក​ចង់​កំណត់​លក្ខខណ្ឌ​ដំណ�ើរការ​របស់​ទម្លាប់ជ
​ ា ដ�ោយដៃ សូម​ប៉ះ បាន​ប៉ះ​ប៊ូតុងច
​ ាប់ផ្ដើម។ ជម្រើស​នេះ​
នឹង​លេចឡ�ើង​តែ​ន�ៅពេល​មិន​បាន​កណ
ំ ត់​លក្ខខណ្ឌ​កំពុងដ
​ ំណ�ើរការ​បណ្
៉ុ
ណោះ។
សម្រាប់​ទម្លាប់​ដ�ោយដៃ អ្នក​អាច​ថែម​ពួកវា​ទ�ៅ​គេហអេក្រង់ជ
​ ា​វីដជីត រួចច
​ ូលប្រើព
​ ួកវា​យ៉ាង​រហ័ស។ ន�ៅពេល​
វីនដូវ​ផុស​លេចឡ�ើង សូម​ប៉ះ ថែម។
ការថែម​ទម្លាប់ផ
​ ្ទាល់ខ្លួនរ​បស់​អ្នក
ថែម​មុខងារ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ជា​ទម្លាប់។
1
2
3
4
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → Bixby Routines →
។
វាយបញ្ចូល​ឈ្មោះ​ទម្លាប់។
ប៉ះ
, ជ្រើស​លក្ខខណ្ឌ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ បន្ទាប់។
ប�ើ​អ្នក​ចង់​កណ
ំ ត់​លក្ខខណ្ឌ​ដំណ�ើរការ​របស់​ទម្លាប់ជ
​ ា ដ�ោយដៃ សូម​ប៉ះ បាន​ប៉ះ​ប៊ូតុងច
​ ាប់ផ្ដើម។
ប៉ះ
, កំណត់​សកម្មភាព រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ រួចរាល់។
សម្រាប់​ទម្លាប់​ដ�ោយដៃ អ្នក​អាច​ថែម​ពួកវា​ទ�ៅ​គេហអេក្រង់ជ
​ ា​វីដជីត រួចច
​ ូលប្រើព
​ ួកវា​យ៉ាង​រហ័ស។ ន�ៅពេល​
វីនដូវ​ផុស​លេចឡ�ើង សូម​ប៉ះ ថែម។
ការប្រើ​ទម្លាប់
ការដំណ�ើរការ​ទម្លាប់ស
​ ្វ័យប្រវត្តិ
ទម្លាប់​ស្វ័យប្រវត្តិ​នឹង​ដំណ�ើរការ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ន�ៅពេល​ចាប់​បាន​លក្ខខណ្ឌ​របស់​ពួកវា។
ការដំណ�ើរការ​ទម្លាប់ដ�
​ ោយដៃ
សម្រាប់​ទម្លាប់​ដ�ោយដៃ​ដែល​អ្នក​កំណត់​លក្ខខណ្ឌ​ដំណ�ើរការ​ជា បាន​ប៉ះ​ប៊ូតុងច
​ ាប់ផ្ដើម អ្នកអ
​ ាច​ដំណ�ើរការ​ពួកវា​
ដ�ោយដៃ តាមរយៈ​ការប៉ះ​ប៊ូតុង គ្រប់​ពេល​ដែល​អ្នក​ចង់។
ចាប់ផ្ដម​
ើ កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → Bixby Routines → ទម្លាប់ខ
​ ុំ្ញ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ
ជាប់ន
​ ឹង​
ទម្លាប់​ដែល​អ្នក​ចង់​ដំណ�ើរការ។ ជម្រើស​ផ្សេង សូម​ប៉ះ​វីដជីត​ទម្លាប់​ល�ើ​គេហអេក្រង់។
73
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការបង្ហាញ​ទម្លាប់ក
​ ំពុងដ
​ ណ�
ំ
ើរការ
ទម្លាប់ក
​ ំពុងដ
​ ណ�
ំ
ើរការ​បច្ចុប្បន្នន
​ ឹង​លេចឡ�ើង​ក្នុង​ផ្ទាំង​ជូនដំណឹង។ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​លម្អិត​របស់​ទម្លាប់ សូម​ប៉ះ​
ការជូនដំណឹង។
ការបញ្ឈប់ទ
​ ម្លាប់ក
​ ំពុងដ
​ ណ�
ំ
ើរការ
អ្នក​អាច​បញ្ឈប់​ទម្លាប់ក
​ ំពុងដ
​ ំណ�ើរការ​យ៉ាង​រហ័ស។ ល�ើ​ផ្ទាំង​ជូនដំណឹង សូម​ជ្រើស​ទម្លាប់​មួយ ហ�ើយប
​ ៉ះ ឈប់។
ការគ្រប់គ្រង​ទម្លាប់
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → Bixby Routines → ទម្លាប់ខ
​ ្ញុំ។ ទម្លាប់រ​បស់​អ្នក​នឹង​
លេចឡ�ើង។
ដ�ើម្បី​បិទដំណ�ើរការ​ទម្លាប់​មួយ សូម​ប៉ះ​កុងតាក់រ​បស់​ទម្លាប់ ឬ
។
ដ�ើម្បី​កែ​ទម្លាប់​មួយ សូម​ជ្រើស​ទម្លាប់​មួយ ហ�ើយ​ប៉ះ ។ ជម្រើស​ផ្សេង សូម​ប៉ះ​លក្ខខណ្ឌ​ឬ​សកម្មភាព​ដែល​អ្នក​ចង់​
កែ។
ដ�ើម្បី​លុប​ទម្លាប់​នានា សូម​ប៉ះ → លុប, ធីក​ទម្លាប់​ត្រូវ​លុប រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ លុប។
ការរំឭក
បង្កើតក
​ ាររំឭក​ដ�ើម្បី​រ�ៀប​កាលវិភាគ​កិច្ច​ត្រូវ​ធ្វើ ឬ​ក៏​បង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ន�ៅ​ពេលក្រោយ។ អ្នកន
​ ឹង​ទទួល​ការជូនដំណឹង​
ន�ៅពេល​ដែល​បាន​កំណត់​ជាមុនឬ
​ ​ទីកន្លែង​សម្រាប់ក
​ ាររំឭក​នីមួយៗ។
• ដ�ើម្បី​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹងក
​ ាន់តែ​សុក្រឹត សូម​ភ្ជាប់​ទ�ៅ Wi-Fi ឬ​បណ្ដាញ​ចល័ត។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ​ឲ្យ​បាន​ពេញលេញ អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់​អ្នក។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​ការរំឭក​ទីកន្លែង មុខងារ GPS ត្រូវតែ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ។
ការចាប់ផ្ដើមក
​ ាររំឭក
ការចាប់ផ្ដើមក
​ ាររំឭក​ពី Bixby Home
1
ល�ើ​គេហអេក្រង់ សូម​អូស​ទ�ៅ​ស្ដាំ។
អេក្រង់ Bixby Home នឹង​លេចឡ�ើង។
74
កម្ ម វិធី និង មុខង
2
ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម ល�ើ​បណ្ណ ការរំឭក។
អេក្រង់​ការរំឭក​នឹង​លេចឡ�ើង ហ�ើយ​អាយខុន​កម្មវិធក
ី​ ាររំឭក (
) នឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ទ�ៅ​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី។
ការចាប់ផ្ដើមក
​ ាររំឭក​ពប្រ
ី​ តិទិន
→ ការរំឭក។ អេក្រង់​ការរំឭក​នឹង​លេចឡ�ើង ហ�ើយ​អាយខុន​កម្មវិធក
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ប្រតិទិន ហ�ើយ​ប៉ះ
ី​ ាររំឭក
( ) នឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ទ�ៅ​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី។
ការបង្កើតក
​ ាររំឭក
បង្កើតក
​ ាររំឭក​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ផ្សេងៗ។ ការរំឭក​នឹង​ប្រាប់ដំណឹង​អ្នក ប�ើអ
​ ្នក​បង្កើតក
​ ាររំឭក​មួយ​ដ�ោយ​មាន​ការកំណត់​
ម�៉ោង​ឬ​ទីកន្លែង​ជាក់លាក់។ អ្នកក
​ ៏​អាច​រក្សាទុក​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ ដូចជា​មេម៉ូ​ទ�ោល​មួយឬ
​ ​អាសយដ្ឋាន​ទំព័រវិប ហ�ើយ​
បង្ហាញ​វា​ពេល​ក្រោយ​ផងដែរ។
ឧទាហរណ៍ បង្កើ្តតក
​ ាររំឭក​មួយ​ដ�ើម្បី​ប្រាប់ដំណឹងអ
​ ្នក​ឲ្យ ‘ស្រោចផ្កា ន�ៅពេល​ខ្ញុំ​ទ�ៅ​ដល់​ផ្ទះ’។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការរំឭក។
ប៉ះ សរសេរ​ការរំឭក ឬ
រួច​វាយបញ្ចូល ‘ស្រោច​ផ្កា’។
ប៉ះ កន្លែង → កំណត់​លក្ខខណ្ឌ → រ�ើស​កន្លែង​មួយ រួច​កំណត់​ទីកន្លែង​ជា ផ្ទះ។
75
កម្ ម វិធី និង មុខង
4
ប៉ះ ន�ៅពេល​ខ្ញុំ​មកដល់ → រួចរាល់។
5
ប៉ះ រក្សាទុក ដ�ើម្បី​រក្សាទុក​ការរំឭក​ន�ោះ។
ន�ៅពេល​អ្នក​ទ�ៅ​ដល់​ផ្ទះ ការជូនដំណឹង ‘ស្រោចផ្កា’ នឹង​លេចឡ�ើង។
ការពិនិត្យ​ការជូនដំណឹងអ
​ ំពក
ី​ ាររំឭក
ន�ៅ​ម�៉ោង​ឬ​ទីកន្លែង​ដែល​បាន​កណ
ំ ត់​ជាមុន វីនដូវ​ផុស​ជូនដំណឹងន
​ ឹង​លេចឡ�ើង។ ចុច បញ្ចប់ ឬ ស្ងប។
់
ការបង្ហាញ​បញ្ជី​នៃ​ការរំឭក
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការរំឭក ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​បញ្ជី​នៃ​ការរំឭក​របស់​អ្នក។ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ព័តម
៌ ាន​លម្អិត​នៃ​ការរំឭក សូម​ជ្រើស​
ការរំឭក​មួយ។
ការកែ​ព័ត៌មាន​លម្អិតអ
​ ំពក
ី​ ាររំឭក
ថែម​ឬ​កែ​ព័ត៌មាន​លម្អិត​អំពី​ការរំឭក ដូចជា​ភាពញឹកញាប់ កាលបរិច្ឆេទ​និង​ម�៉ោង ឬ​ទីកន្លែង។
1
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ការរំឭក សូម​ជ្រើស​ការរំឭក​មួយ​ដ�ើម្បី​កែ ហ�ើយប
​ ៉ះ កែ។
76
កម្ ម វិធី និង មុខង
2
កែ​លក្ខខណ្ឌ ហ�ើយប
​ ៉ះ រក្សាទុក។
ព័ត៌មានៃនការរ�ឭក
ប��រពណ៌ៃនការរ�ឭក។
ែថមប��ីពិនិត�។
ែថមរូប។
លក�ខណ�ៃនការរ�ឭក
ការបញ្ចប់​ការរំឭក
សម្គាល់ក
​ ាររំឭក​ដែល​អ្នក​មិន​ត្រូវការ​ឲ្យ​រំឭក​ថា​បាន​បញ្ចប់។
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ការរំឭក សូម​ជ្រើស​ការរំឭក​មួយ ហ�ើយប
​ ៉ះ បញ្ចប់។ ជម្រើស​ផ្សេង សូម​ចាប់​អស​
ូ ការរំឭក​មក​ឆ្វេង។
ការស្តារ​ការរំឭក
ស្តារ​ការរំឭក​ដែល​បាន​បញ្ចប់​ហ�ើយ។
1
2
ល�ើ​បញ្ជី​ការរំឭក សូម​ប៉ះ → បាន​បញ្ចប់ → កែ។
ធីក​ធាតុ​ដែល​ត្រូវ​ស្តារ ហ�ើយប
​ ៉ះ ស្ដារ។
ការរំឭក​នឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ទ�ៅ​បញ្ជី​ការរំឭក ហ�ើយអ
​ ្នក​នឹង​ត្រូវ​បាន​រំឭក​ន�ៅ​ពេល​ដែល​បាន​កំណត់​ជាមុន។
ការលុបក
​ ាររំឭក
ដ�ើម្បី​លុបក
​ ាររំឭក​មួយ សូម​ចាប់​អូស​ការរំឭក​ទ�ៅ​ស្ដាំ។ ដ�ើម្បី​លុបក
​ ាររំឭក​ច្រើន សូម​ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ក
ើ​ ាររំឭក​មួយ, ធីក​
ការរំឭក​ដែល​ត្រូវ​លុប រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ លុប។
77
កម្ ម វិធី និង មុខង
ទូរសព្ទ
ការណែនាំ
ធ្វើ​ឬ​ឆ្លើយ​ការហ�ៅ​សំឡេង​និង​វីដេអូ។
• ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ការហ�ៅ​និង​ផ្ញើ​សារ​អត្ថបទ សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​
កុងតាក់ ការហ�ៅ & សារ​អត្ថបទ ល�ើឧ
​ បករណ៍ផ្សេ
​ ងទ�ៀត ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។ អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះបញ្ជី​និង​
ចុះឈ្មោះចូល Samsung account តែ​មួយ ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​និង​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
• អ្នក​អាច​ជ្រើស​វិធី​ហ�ៅ​និង​ផ្ញើ​សារ​អត្ថបទ។ ជ្រើស​កាត SIM មួយ ឬ​ក៏​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​បាន​ភ្ជាប់ ដ�ោយ​
ប្រើ Samsung account តែ​មួយ។
ការធ្វើ​ការហ�ៅ
1
2
3
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយ​ប៉ះ ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
វាយបញ្ចូល​លេខ​ទូរសព្ទ។
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ការហ�ៅ​សំឡេង ឬ​ក៏​ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ការហ�ៅ​វីដេអូ។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
ែថមេលខេទៅប��ីទំនាក់ទំនង។
ែស�ងរកទំនាក់ទំនងមួយ។
បង�ាញេលខទូរសព�។
លុបតួអក�រពីមុខ។
78
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការធ្វើ​ការហ�ៅ​ពី​កំណត់ហេតុហ�
​ ៅ​ឬ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទូរសព្ទ, ប៉ះ ថ្មីៗ ឬ ទំនាក់ទំនង រួច​ហ�ើយ​អូស​ទ�ៅ​ស្តាំ​ល�ើ​ទំនាក់ទំនង​ឬ​លេខ​ទូរសព្ទ​មួយ ដ�ើម្បី​ធ្វើ​
ការហ�ៅ។
ប�ើ​មុខងារ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បិទដំណ�ើរការ សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → ចលនា​និង​កាយវិការ
រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ អូសដ�
​ ើម្បី​ហ�ៅ ឬ ផ្ញើស
​ ារ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ការប្រើ​ការហ�ៅ​ល�ឿន
កំណត់​លេខ​ហ�ៅ​ល�ឿន ដ�ើម្បី​ធ្វក
ើ​ ារហ�ៅ​យ៉ាង​រហ័ស។
ដ�ើម្បី​កំណត់​លេខ​មួយជ
​ ា​លេខ​ហ�ៅ​ល�ឿន សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទូរសព្ទ, ប៉ះ ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច ឬ ទំនាក់ទំនង → →
លេខ​ហ�ៅ​ល�ឿន, ជ្រើស​លេខ​ហ�ៅ​ល�ឿន​មួយ រួច​ហ�ើយ​ថែម​លេខ​ទូរសព្ទ​មួយ។
ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ការហ�ៅ សូម​ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​លេខ​ហ�ៅ​ល�ឿន​ន�ៅល�ើ​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។ សម្រាប់​លេខ​ហ�ៅ​ល�ឿន​ពី​លេខ 10 ឡ�ើង​
ទ�ៅ សូម​ប៉ះ​ខ្ទង់​លេខ​ដំបូង​នៃ​លេខ​ន�ោះ រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ខ
ើ​ ្ទង់​លេខ​ចុងក្រោយ។
ឧទាហរណ៍ ប�ើអ
​ ្នក​កំណត់​លេខ 123 ជា​លេខ​ហ�ៅ​ល�ឿន សូម​ប៉ះ 1, ប៉ះ 2 រួចប
​ ៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​លេខ 3។
ការធ្វើ​ការហ�ៅ​ពី​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ
ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ សូម​ចាប់អូស
ទ�ៅ​ក្រៅ​រង្វង់។
ការធ្វើ​ការហ�ៅ​ដ�ោយ​ស្វែងរក​កន្លែង​ន�ៅក្បែរ
អ្នក​អាច​ធ្វើ​ការហ�ៅ​យ៉ាង​ងាយស្រួល​ទ�ៅ​កន្លែង​ន�ៅក្បែរ​ទីកន្លែង​បច្ចុប្បន្នរ​បស់​អ្នក ដ�ោយ​ស្វែងរក​ព័តម
៌ ាន​របស់​ពួកវា។
អ្នក​អាច​ស្វែងរក​កន្លែង​ន�ៅក្បែរ​តាម​ប្រភេទ ដូចជា​ភ�ោជនីយដ្ឋាន​ឬ​ហាង ឬ​ក៏​តាមរយៈ​ការជ្រើស​កន្លែង​ថ្មីៗ​ដែល​បាន​ឲ្យ​
យ�ោបល់។
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទូរសព្ទ, ប៉ះ កន្លែង រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ប្រភេទ​មួយ ឬ​ក៏​ប៉ះ
និងវ​ាយបញ្ចូល​ឈ្មោះ​អាជីវកម្មក
​ ្នុង​វាល​
ស្វែងរក។ ឬ​ក៏​ជ្រើស​មួយព
​ ី​កន្លែង​ថ្មីៗ​ដែល​បាន​ឲ្យ​យ�ោបល់។ ព័តម
៌ ាន​អាជីវកម្ម ដូចជា​លេខ​ទូរសព្ទ​ឬ​អាសយដ្ឋាន​
របស់​វា នឹង​លេចឡ�ើង។
ការធ្វើ​ការហ�ៅ​ទ�ៅ​ក្រៅ​ប្រទេស
1
2
3
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយ​ប៉ះ ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ 0 ទាល់​តែ​សញ្ញា + លេចឡ�ើង។
វាយបញ្ចូល​កូដ​ប្រទេស កូដត
​ ំបន់ និង​លេខ​ទូរសព្ទ រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ
79
។
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការទទួលក
​ ារហ�ៅ
ការឆ្លើយ​ការហ�ៅ
ន�ៅពេល​មាន​ការហ�ៅ​ចូល​មក សូម​ចាប់អូស
ទ�ៅ​ក្រៅ​រង្វង​ធ
់ ំ។
ការច្រានច�ោល​ការហ�ៅ
ន�ៅពេល​មាន​ការហ�ៅ​ចូល​មក សូម​ចាប់អូស
ទ�ៅ​ក្រៅ​រង្វង​ធ
់ ំ។
ដ�ើម្បី​ផ្ញើ​សារ​មួយ ន�ៅពេល​ច្រានច�ោល​ការហ�ៅ​ចូល សូម​ចាប់អូស​របារ ផ្ញើ​សារ ឡ�ើងល�ើ ហ�ើយ​ជ្រើស​សារ​មួយ​ដ�ើម្បី​
ផ្ញើ។
ដ�ើម្បី​បង្កើត​សារ​ច្រានច�ោល​ផ្សេងៗ សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទូរសព្ទ, ប៉ះ → ការកំណត់ → សារ​បដិសេធ​រហ័ស
វាយបញ្ចូល​សារ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ។
ការហ�ៅ​ដែល​បាន​ខកខាន
ប�ើ​ខកខាន​ការហ�ៅ​មួយ អាយខុន
នឹង​លេចឡ�ើងល�ើរ​បារ​ស្ថានភាព។ ប�ើក​ផ្ទាំងជ
​ ូនដំណឹង ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​បញ្ជី​នៃ​
ការហ�ៅ​ដែល​បាន​ខកខាន។ ជម្រើស​ផ្សេង សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយ​ប៉ះ ថ្មីៗ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ការហ�ៅ​ដែល​បាន​
ខកខាន។
ការខ្ទប់​លេខ​ទូរសព្ទ
ខ្ទប់​ការហ�ៅ​ពី​លេខ​ជាក់លាក់​ដែល​បាន​ថែម​ទ�ៅ​បញ្ជី​ខ្ទប់​របស់​អ្នក។
1
2
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយ​ប៉ះ → ការកំណត់ → លេខ​ដែល​បាន​ខ្ទប។
់
ប៉ះ ថ្មីៗ ឬ ទំនាក់ទំនង, ជ្រើស​ទំនាក់ទំនង​ឬ​លេខ​ទូរសព្ទ រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ រួចរាល់។
ដ�ើម្បី​វាយបញ្ចូល​លេខ​មួយ​ដ�ោយដៃ សូម​ប៉ះ ថែម​លេខ​ទូរសព្ទ, វាយបញ្ចូល​លេខ​ទូរសព្ទ​មួយ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ
។
ន�ៅពេល​លេខ​ដែល​បាន​ខ្ទប់​ព្យាយាម​ទាក់ទង​អ្នក អ្នកន
​ ឹង​មិន​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹង​ឡ�ើយ។ ការហ�ៅ​ទាំងន�ោះ​នឹង​ត្រូវ​
បាន​ចុះ​ក្នុង​កំណត់ហេតុ​នៃ​ការហ�ៅ។
អ្នក​ក​អ
៏ ាច​ខ្ទប់​ការហ�ៅ​ចូលព
​ ី​អ្នក​ដែល​មិន​បង្ហាញ ID អ្នកហ�ៅ​របស់​ពួកគេ​ផងដែរ។ ប៉ះក
​ ុងតាក់ ខ្ទបអ
់​ ្នកហ�ៅ​
មិនស្គាល់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​នេះ។
80
កម្ ម វិធី និង មុខង
ជម្រើសក
​ ្នុងអ
​ ំឡុងពេល​ហ�ៅ​ទូរសព្ទ
ក្នុងអ
​ ំឡុងពេល​ហ�ៅ​សំឡេង
សកម្មភាព​ខាងក្រោម​អាច​ធ្វើ​បាន៖
•
៖ ចូលប្រើ​ជម្រើស​បន្ថែម។
• ថែម​ការហ�ៅ៖ វាយ​ការហ�ៅ​ទីពីរ។ ការហ�ៅ​ដំបូងន
​ ឹង​ដាក់​ឲ្យ​ន�ៅ​រង់ចាំ។ ន�ៅពេល​អ្នក​បញ្ចប់​ការហ�ៅ​ទីពីរ ន�ោះ​
ការហ�ៅ​ដំបូងន
​ ឹង​ចាប់ផ្ដើម​បន្ត។
• សារ៖ ផ្ញើ​សារ​មួយជ
​ ូន​អ្នកហ�ៅ។
• Bluetooth៖ ប្ដូរ​ទ�ៅ​កាស Bluetooth ប�ើ​បាន​ភ្ជាប់វ​ា​ជាមួយ​ឧបករណ៍។
• ដាក់​ការហ�ៅ​ឲ្យ​ន�ៅ​រង់ចាំ៖ ដាក់ឲ
​ ្យ​ការហ�ៅ​ន�ៅ​រង់ចាំ។ ប៉ះ បន្តក
​ ារហ�ៅ ដ�ើម្បី​បន្ត​ការហ�ៅ​ដែល​បាន​ដាក់​ឲ្យ​ន�ៅ​
រង់ចាំ។
• ស្ងាត់៖ បិទ​មីក្រូហ្វូន ដ�ើម្បី​កុ​ឲ
ំ ្យ​ភាគី​ម្ខាងទ�ៀត​ឮ​សំឡេង​របស់​អ្នក។
• ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច/លាក់៖ ប�ើកឬ
​ ​បិទ​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
•
៖ បញ្ចបក
់​ ារហ�ៅ​បច្ចុប្បន្ន។
ក្នុងអ
​ ំឡុងពេល​ហ�ៅ​វីដេអូ
ប៉ះ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ប្រើ​ជម្រើស​ខាងក្រោម៖
•
៖ ចូលប្រើជ
​ ម្រើស​បន្ថែម។
• កាមេរ៉ា៖ បិទ​កាមេរ៉ា ដ�ើម្បី​កុំ​ឲ្យ​ភាគី​ម្ខាងទ�ៀត​ឃ�ើញ​អ្នក។
• ប្ដូរ៖ ប្តូរ​រវាង​កាមេរ៉ា​មុខ​និង​ក្រោយ។
•
៖ បញ្ចប់​ការហ�ៅ​បច្ចុប្បន្ន។
• ស្ងាត់៖ បិទ​មីក្រូហ្វូន ដ�ើម្បី​កុំ​ឲ្យ​ភាគី​ម្ខាងទ�ៀត​ឮ​សំឡេង​របស់​អ្នក។
• Bluetooth៖ ប្ដូរ​ទ�ៅ​កាស Bluetooth ប�ើ​បាន​ភ្ជាប់វ​ា​ជាមួយ​ឧបករណ៍។
81
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការថែម​លេខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ​ទ�ៅ​ទំនាក់ទំនង
ការថែម​លេខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ​ពី​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុចទ�
​ ៅ​ទំនាក់ទំនង
1
2
3
4
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយ​ប៉ះ ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
វាយបញ្ចូល​លេខ។
ប៉ះ ថែម​ទ�ៅ​ទំនាក់ទំនង។
ប៉ះ បង្កើតទ
​ ំនាក់ទ
​ ំនង ដ�ើម្បី​បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ថ្មី​មួយ ឬ​ក​ប
៏ ៉ះ អាប់ដេត​មាន​ស្រាប់ ដ�ើម្បី​ថែម​លេខ​ន�ោះ​ទ�ៅ​
ទំនាក់ទំនង​ដែល​មាន​ស្រាប់។
ការថែម​លេខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ​ពី​បញ្ក
ជី​ ារហ�ៅ​ទ�ៅ​ទំនាក់ទំនង
1
2
3
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយ​ប៉ះ ថ្មីៗ។
ប៉ះ​លេខ​ទូរសព្ទ ហ�ើយប
​ ៉ះ ថែម។
ប៉ះ បង្កើតទ
​ ំនាក់ទ
​ ំនង ដ�ើម្បី​បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ថ្មី​មួយ ឬ​ក​ប
៏ ៉ះ អាប់ដេត​មាន​ស្រាប់ ដ�ើម្បី​ថែម​លេខ​ន�ោះ​ទ�ៅ​
ទំនាក់ទំនង​ដែល​មាន​ស្រាប់។
ការថែម​ស្លាក​ទ�ៅ​លេខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ
អ្នក​អាច​ថែម​ស្លាក​ទ�ៅ​លេខ​នានា​ដ�ោយ​មិនរ​ក្សាទុក​ពួកវា​ក្នុង ទំនាក់ទំនង។ វា​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​អ្នកហ�ៅ
ន�ៅពេល​ពួកគេ​ហ�ៅ ដ�ោយ​មិន​ចាំបាច់​ដាក់​ពួកគេ​ចូលក
​ ្នុង ទំនាក់ទំនង។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយ​ប៉ះ ថ្មីៗ។
ប៉ះ​លេខ​ទូរសព្ទ​មួយ។
ប៉ះ ថែម​សលា្ ក, បញ្ចូល​ស្លាក រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ ថែម។
ន�ៅពេល​មាន​ការហ�ៅ​ចូលព
​ ី​លេខ​ន�ោះ ស្លាក​នឹង​បង្ហាញ​ក្រោម​លេខ។
82
កម្ ម វិធី និង មុខង
ទំនាក់ទំនង
ការណែនាំ
បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ថ្មី ឬ​ក៏គ្រប់គ្រង​ទំនាក់ទំនង​ល�ើ​ឧបករណ៍។
ការថែម​ទំនាក់ទំនង
ការបង្កើតទ
​ ំនាក់ទំនង​ថ្មី
1
2
3
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយ​ប៉ះ
។
ជ្រើស​ទីកន្លែង​ឃ្លាំងផ្ទុក ហ�ើយប
​ ៉ះ ជ្រើស។
វាយបញ្ចូល​ព័តម
៌ ាន​ទំនាក់ទំនង។
េ�ជើសទីកែន�ងឃ�ាំងផ��ក។
ែថមរូប។
វាយប���លព័ត៌មានទំនាក់ទំនង។
េបើកវាលព័ត៌មានេ�ចើនេទៀត។
អាស្រ័យ​ល�ើ​ទីកន្លែង​ឃ្លាំងផ្ទុក​ដែល​បាន​ជ្រើស ប្រភេទ​នៃ​ព័ត៌មាន​ដែល​អ្នក​អាច​រក្សាទុក​អាច​ខស
ុ គ្នា។
4
ប៉ះ រក្សា​ទុក។
83
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការនាំចូលទ
​ ំនាក់ទំនង
ថែម​ទំនាក់ទំនង​ដ�ោយ​នាំចូលព
​ ួកវា​ពី​ឃ្លាំងផ្ទុក​ផ្សេងទ�ៀត​ដាក់​ក្នុង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
1
2
3
4
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយ​ប៉ះ
នាំចូល។
→ គ្រប់គ្រង​ទំនាក់ទំនង → នាំចូល/​នាំចេញ​ទំនាក់ទំនង →
ជ្រើស​ទីកន្លែង​ឃ្លាំងផ្ទុក​ដែល​ត្រូវ​នាំចូល​ទំនាក់ទំនង​ព​ន�
ី ោះ។
ធីក​ឯកសារ VCF ឬ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​ត្រូវ​នាំចូល ហ�ើយប
​ ៉ះ រួចរាល់។
ជ្រើស​ទីកន្លែង​ឃ្លាំងផ្ទុក​ដែល​ត្រូវ​រក្សាទុក​ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
​ ៉ះ នាំចូល។
ការធ្វើ​សមកាល​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយគ
​ ណនីវ​ិប​របស់​អ្នក
ធ្វើ​សមកាល​ទំនាក់ទំនង​ក្នុង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជាមួយ​ទំនាក់ទំនង​ល�ើបណ្ដាញ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង​គណនី​វិប​របស់​
អ្នក​ដូចជា Samsung account របស់​អ្នក។
1
2
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → គណនី រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​គណនី​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​
សមកាល​ជាមួយ។
ប៉ះ ធ្វើ​សមកាល​គណនី រួចប
​ ៉ះ​កុងតាក់ ទំនាក់ទំនង ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
សម្រាប់ Samsung account សូម​ប៉ះ → ការកំណត់​សមកាល រួច​ប៉ះ​កុងតាក់ ទំនាក់ទំនង ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ការស្វែងរក​ទំនាក់ទំនង
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទំនាក់ទំនង។
ប្រើ​វិធី​ស្វែងរក​ណាមួយ​ខាងក្រោម៖
• រំកិល​ទ�ៅល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម​ល�ើ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង។
• ចាប់អស​
ូ ម្រាមដៃ​តាម​លិបិក្រម​ន�ៅ​ជ្រុង​ខាង​ស្តាំ​នៃ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង ដ�ើម្បី​រំកិល​វា​យ៉ាង​រហ័ស។
• ប៉ះ
ន�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងល�ើ​នៃ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង រួចវ​ាយបញ្ចូល​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆយ​នៃ​ការស្វែងរក។
84
កម្ ម វិធី និង មុខង
ប៉ះ​ទំនាក់ទំនង។ រួច​ធ្វើ​សកម្មភាព​ណាមួយ​ខាងក្រោម៖
•
៖ ថែម​ទ�ៅ​ទំនាក់ទំនង​សំណព្វ។
•
/
•
៖ តែង​សារ។
•
៖ តែង​អ៊ីមែល។
៖ ធ្វើ​ការហ�ៅ​សំឡេង​ឬ​វីដេអូ។
ការចែករំលែក​ទំនាក់ទំនង
អ្នក​អាច​ចែករំលែក​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​អ្នកដទៃ​ដ�ោយ​ប្រើ​ជម្រើស​ចែករំលែក​ផ្សេងៗ។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទំនាក់ទំនង, ប៉ះ ន�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងល�ើ​នៃ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ចែក​រលែ
ំ ក។
ជ្រើស​ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
​ ៉ះ ចែក​រំលែក។
ជ្រើស​វិធ​ចែ
ី ករំលែក។
ការរក្សាទុក​និងក
​ ារចែករំលែក​ទម្រង់ (SM-T865)
រក្សាទុក​និង​ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​ទម្រង់​របស់​អ្នក ដូចជា​រូបថត​និង​សារ​ស្ថានភាព​របស់​អ្នក ជាមួយអ
​ ្នកដទៃ ដ�ោយ​ប្រើ​
មុខងារ​ចែករំលែក​ទម្រង់។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់​អ្នក។
• មុខងារ​ចែករំលែក​ទម្រង់​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ឡ�ើយ អាស្រ័យ​ល�ើត
​ ំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា។
• មុខងារ​ចែករំលែក​ទម្រង់​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ជាមួយ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​ចែករំលែក​
ទម្រង់​ន�ៅ​ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​ពួកគេ​ប៉ណ្
ុ
ណោះ។
1
2
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទំនាក់ទំនង រួច​ជ្រើស​ទម្រង់រ​បស់​អ្នក។
ប៉ះ ប៉ះទ
​ ីនេះ ដ�ើម្បីចែ
​ ករំលែក​ទម្រង់រ​បស់​អ្នក ហ�ើយប
​ ៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​ចែករំលែក​ទម្រង់ លេខ​ទូរសព្ទ​របស់​អ្នក​ត្រូវតែ​បាន​ផ្ទៀងផ្ទាត់។ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​ព័តម
៌ ាន​
ទម្រង់​ដែល​បាន​អាប់ដេត​នៃ​ទំនាក់ទំនង​របស់​អ្នក​ក្នុង ទំនាក់ទំនង។
• ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​វស
ិ ាលភាព​នៃ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​ត្រូវ​ចែករំលែក​ទម្រង់រ​បស់​អ្នក​ជាមួយ សូម​ប៉ះ ជ្រើសអ
​ ដែ
្វី​ ល​ត្រូវ​
ចែករំលែក, ជ្រើស​ធាតុ​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ចែករំលែក រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ។
85
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការបង្កើតក​្រុម
អ្នក​អាច​ថែម​ក្រុម​ដូចជា​គ្រួសារ​ឬ​មិត្តភក្ដិ ព្រមទាំង​គ្រប់គ្រង​ទំនាក់ទំនង​តាម​ក្រុម។
1
2
3
4
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយ​ប៉ះ
→ ក្រុម → បង្កើត​ក្រុម។
វាយបញ្ចូល​ឈ្មោះ​ក្រុម។
ដ�ើម្បី​កំណត់​សំឡេងរ�ោទ៍​សម្រាប់​ក្រុម​មួយ សូម​ប៉ះ ដាក់សំឡេងរ�ោទ៍ជាក្រុម ហ�ើយ​ជ្រើស​សំឡេងរ�ោទ៍​មួយ។
ប៉ះ ថែម​សមាជិក, ជ្រើស​ទំនាក់ទំនង​ដែល​ត្រូវ​ថែម​ទ�ៅ​ក្រុម រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ រួចរាល់។
ប៉ះ រក្សា​ទុក។
ការផ្ញើ​សារ​ជា​ក្រុម
អ្នក​អាច​ផ្ញើ​សារ​ជា​ក្រុម​ទ�ៅ​សមាជិករ​បស់​ក្រុម​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ។
→ ក្រុម រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ទីកន្លែង​ឃ្លាំងផ្ទុក។ ប៉ះ ន�ៅ​ផ្នែកខ
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទំនាក់ទំនង, ប៉ះ
​ ាងល�ើ​នៃ​បញ្ជី​
ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
​ ៉ះ ផ្ញើ​សារ។
ការបញ្ចូល​ទំនាក់ទំនង​ស្ទួនច
​ ូលគ្នា
ន�ៅពេល​អ្នក​នាំចូល​ទំនាក់ទំនង​ពី​ឃ្លាំងផ្ទុក​ផ្សេងទ�ៀត ឬ​ក៏​ធ្វើ​សមកាល​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​គណនី​ផ្សេងទ�ៀត បញ្ជី​
ទំនាក់ទំនង​របស់​អ្នក​អាច​នឹង​រួមបញ្ចូល​ទំនាក់ទំនង​ស្ទួន។ សូម​បញ្ចូល​ទំនាក់ទំនង​ស្ទួន​ចូលគ្នា​ទ�ៅ​ជា​ទំនាក់ទំនង​តែ​
មួយ ដ�ើម្បី​ឲ្យ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង​របស់​អ្នក​មាន​ភាពរលូន។
1
2
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយ​ប៉ះ
→ គ្រប់គ្រង​ទំនាក់ទំនង → បញ្ចូលទ
​ ំនាក់ទំនង​ចូលគ្នា។
ធីក​ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
​ ៉ះ បញ្ចូល។
86
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការលុបទ
​ ំនាក់ទំនង
1
2
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទំនាក់ទំនង, ប៉ះ ន�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងល�ើ​នៃ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ លុប។
ជ្រើស​ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
​ ៉ះ លុប។
ដ�ើម្បី​លុប​ទំនាក់ទំនង​មួយ​ម្ដង សូម​ប៉ះ​ទំនាក់ទំនង​មួយ។ រួចប
​ ៉ះ → លុប។
សារ
ការណែនាំ
ផ្ញើ​និង​បង្ហាញ​សារ​តាម​សន្ទនា។
• ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ការហ�ៅ​និង​ផ្ញើ​សារ​អត្ថបទ សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​
កុងតាក់ ការហ�ៅ & សារ​អត្ថបទ ល�ើឧ
​ បករណ៍ផ្សេ
​ ងទ�ៀត ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។ អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះបញ្ជី​និង​
ចុះឈ្មោះចូល Samsung account តែ​មួយ ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​និង​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
• អ្នក​អាច​ជ្រើស​វិធី​ហ�ៅ​និង​ផ្ញើ​សារ​អត្ថបទ។ ជ្រើស​កាត SIM មួយ ឬ​ក៏​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​បាន​ភ្ជាប់ ដ�ោយ​
ប្រើ Samsung account តែ​មួយ។
ការផ្ញើ​សារ
អ្នក​អាច​បង់​ប្រាក់​បន្ថែម​សម្រាប់​ការផ្ញើ​សារ ន�ៅពេល​អ្នក​កំពុងរ​៉ូមីង។
1
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី សារ ហ�ើយ​ប៉ះ
។
87
កម្ ម វិធី និង មុខង
2
ថែម​អ្នកទទួល រួចវ​ាយបញ្ចូល​សារ​មួយ។
ដ�ើម្បី​ថត​និង​ផ្ញើ​សារ​សំឡេង សូម​ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ , និយាយ​សារ​របស់​អ្នក រួច​ហ�ើយ​លែង​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក។
អាយខុន​ការថត​នឹង​លេចឡ�ើង​តែ​ខណៈពេល​វាល​បញ្ចូល​សារ​ទទេ​ប៉ុណ្ណោះ។
អ�កទទួល
វាយប���លអ�កទទួល។
វាយប���លសារ។
ប���លស�ីកឃ័រ។
ភ�ាប់ឯកសារ។
3
ប៉ះ
េផ�ើសារ។
ដ�ើម្បី​ផ្ញើ​សារ។
ការបង្ហាញ​សារ
សារ​ត្រូវ​បាន​រ�ៀប​ជាក្រុម​ទ�ៅ​ជា​ខ្សែសន្ទនា​តាម​ទំនាក់ទំនង។
អ្នក​អាច​បង់​ប្រាក់​បន្ថែម​សម្រាប់​ការទទួល​សារ ន�ៅពេល​អ្នក​កំពុងរ​ម
៉ូ ីង។
1
2
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី សារ។
ល�ើ​បញ្ជី​សារ សូម​ជ្រើស​ទំនាក់ទំនង​ឬ​លេខ​ទូរសព្ទ​មួយ។
• ដ�ើម្បី​ឆ្លើយតប​នឹង​សារ សូម​ប៉ះ​វាល​បញ្ចូល, វាយបញ្ចូល​សារ​មួយ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ
• ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​ទំហព
ំ​ ុម្ពអក្សរ សូម​ញែក​ម្រាមដៃ​ពីរ​ចេញ​ពី​គ្នា​ឬ​ក�ៀប​ល�ើ​អេក្រង់។
88
។
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការខ្ទបស
់​ ារ​មិនច
​ ង់ប
​ ាន
ខ្ទប់​សារ​ព​លេ
ី ខ​ជាក់លាក់​ដែល​បាន​ថែម​ទ�ៅ​បញ្ជី​ខ្ទប​រ់ បស់​អ្នក។
1
2
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី សារ, ប៉ះ ន�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងល�ើ​នៃ​បញ្ជី​សារ រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ ការកំណត់ → ខ្ទបលេ
់​ ខ​និងស
​ ារ → ខ្ទប់​
លេខ។
ប៉ះ ប្រអប់ទទ
​ ួល ហ�ើយ​ជ្រើស​ទំនាក់ទំនង​មួយឬ
​ ​លេខ​ទូរសព្ទ​មួយ។ ឬ​ក៏​ប៉ះ ទំនាក់ទំនង, ជ្រើស​ទំនាក់ទំនង រួច​
ហ�ើយ​ប៉ះ រួចរាល់។
ដ�ើម្បី​វាយបញ្ចូល​លេខ​មួយ​ដ�ោយដៃ សូម​ប៉ះ វាយបញ្ចូលលេ
​ ខ ហ�ើយប
​ ៉ះ
។
ការកំណត់​ការជូនដំណឹងស
​ ារ
អ្នក​អាច​ប្ដូរ​សំឡេង​ជូនដំណឹង ជម្រើស​បង្ហាញ ជាដ�ើម។
1
2
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី សារ, ប៉ះ ន�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងល�ើ​នៃ​បញ្ជី​សារ, ប៉ះ ការកំណត់ → ការជូនដ
​ ំណឹង រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ប្ដូរ​ការកំណត់​នៃ​ការជូនដំណឹង។
ការកំណត់​ការរំឭក​សារ
អ្នក​អាច​កណ
ំ ត់​ការប្រាប់ដំណឹង​មួយ​ន�ៅ​ចន្លោះពេល​ណា​មួយ ដ�ើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ដឹង​ថា​អ្នក​មាន​ការជូនដំណឹង​ដែល​មិន​ទាន់​
បាន​ពិនិត្យ​ម�ើល។ ប�ើ​មុខងារ​នេះ​មិន​ត្រូវ​បាន​ប�ើកដំណ�ើការ​ទេ សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ
→ ការកំណត់​កម្រិតខ្ពស់ → ការរំឭក​ពី​ការជូនដំណឹង រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ការលុបស
​ ារ
1
2
3
4
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី សារ។
ល�ើ​បញ្ជី​សារ សូម​ជ្រើស​ទំនាក់ទំនង​ឬ​លេខ​ទូរសព្ទ​មួយ។
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​សារ​មួយ រួចប
​ ៉ះ លុប។
ដ�ើម្បី​លុប​សារ​ច្រើន សូម​ធីក​សារ​ដែល​អ្នក​ចង់​លុប។
ប៉ះ លុប។
89
កម្ ម វិធី និង មុខង
អ៊ីនធ�ើណិត
ការណែនាំ
ប�ើកម�ើល​ល�ើ​អ៊ីនធ�ើណិត​ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន ព្រមទាំងច
​ ំណាំ​ទី​ទំព័រវិប​សំណព្វ​របស់​អ្នក​ដ�ើម្បី​ចូលម�ើលព
​ ួកវា​យ៉ាង​
ងាយស្រួល។
ការប�ើកម�ើលទ
​ ំព័រវិប
1
2
3
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី អ៊ីនធ�ើណិត។
ប៉ះ​វាល​អាសយដ្ឋាន។
វាយបញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​វិប​ឬ​ពាក្យគន្លឹះ​មួយ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ទ�ៅ។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​របារឧបករណ៍ សូម​ចាប់អូស​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក​ចុះក្រោម​បន្តិច​ល�ើ​អេក្រង់។
ចំណាំទីទំព័រវ�បបច��ប�ន�។
េធ�ើឲ�ទំព័រវ�បបច��ប�ន��សស់។
ផ�ាស់ទរវាង
ី ទំព័រ។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
េបើកអភិ�ាលេថបរបស់េ��ោវសឺ។
បិទេថបមួយ។
េបើកេថបថ�ីមួយ។
បង�ាញទីចំណាំរបស់អ�ក។
េបើកេគហទំព័រ។
90
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការប្រើ​ទម្រង់ស
​ ម្ងាត់
ក្នុង​ទម្រង់​សម្ងាត់ អ្នក​អាច​គ្រប់គ្រង​ថេប​ដែល​បាន​ប�ើក ទីចំណាំ និង​ទំព័រ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ដាច់ដ�ោយឡែក​ពី​គ្នា។ អ្នក​
អាច​ចាក់ស�ោ​ទម្រង់​សម្ងាត់​ដ�ោយ​ប្រើ​ពាក្យសម្ងាត់ន
​ ិង​ទិន្នន័យ​ជីវមាត្រ​របស់​អ្នក។
ការប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ស
​ ម្ងាត់
→ ប�ើកទម្រ
ប៉ះ
​ ង់ស
​ ម្ងាត់។ ប�ើ​អ្នក​កំពុង​ប្រើ​មុខងារ​នេះ​ជា​ល�ើកដំបូង សូម​កំណត់​ថា​ត�ើ​ត្រូវ​ប្រើ​ពាក្យសម្ងាត់​មួយ​
សម្រាប់​ទម្រង់​សម្ងាត់​ដែរ​ឬ​ទេ។
ក្នុង​ទម្រង់​សម្ងាត់ ឧបករណ៍​នឹង​ប្ដូរ​ពណ៌​នៃ​របារឧបករណ៍។
ក្នុង​ទម្រង់​សម្ងាត់ អ្នក​មិន​អាច​ប្រើ​មុខងារ​ខ្លះ​ដូចជា​ការថត​រូបអេក្រង់​ឡ�ើយ។
ការប្ដូរ​ការកំណត់​សន្តិសុខ
អ្នក​អាច​ប្ដូរ​ពាក្យសម្ងាត់រ​បស់​អ្នក។
→ ការកំណត់ → ភាពឯកជន​និងស
ប៉ះ
​ ន្តិសុខ → ការកំណត់​ទម្រង់ស
​ ម្ងាត់ → ប្ដូរ​ពាក្យសម្ងាត់។
ដ�ើម្បី​ប្រើ​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​ដែល​អ្នក​បាន​ចុះបញ្ជី​ជា​វិធី​ចាក់ស�ោ​រួម​ជាមួយ​នឹង​ពាក្យសម្ងាត់ សូម​ប៉ះ​កុងតាក់ជ
​ ម្រើស​
ក្រោម ជីវមាត្រ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ការបិទដំណ�ើរការ​ទម្រង់ស
​ ម្ងាត់
ប៉ះ
→ បិទទម្រ
​ ង់ស
​ ម្ងាត់។
91
កម្ ម វិធី និង មុខង
កាមេរ៉ា
ការណែនាំ
ថត​រូប​និង​ថត​វីដេអូ​ដ�ោយ​ប្រើ​ទម្រង់ន
​ ិង​ការកំណត់​ផ្សេងៗ។
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី កាមេរ៉ា។
ការប្រើ​កាមេរ៉ាឲ
​ ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ
• កុំ​ថត​រូប​ឬ​ថត​វដេ
ី អូ​អ្នកដទៃ​ដ�ោយ​គ្មាន​ការអនុញ្ញាត​ពី​ពួកគេ។
• កុំ​ថត​រូប​ឬ​ថត​វដេ
ី អូ​ន�ៅ​កន្លែង​ដែល​មាន​ការហាមប្រាម​តាម​ផ្លូវច្បាប់។
• កុំ​ថត​រូប​ឬ​ថត​វីដេអូ​ក្នុង​កន្លែង​ដែល​អ្នក​អាច​បំពាន​ល�ើ​ភាពឯកជន​របស់​អ្នកដទៃ។
• មុខងារ​កាមេរ៉ា​ខលះ​ម
្ ិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ទេ ន�ៅពេល​អ្នក​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី កាមេរ៉ា ពី​អេក្រង់​ជាប់ស�ោ
ខណៈពេល​បាន​កំណត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់។
• ប�ើ​រូបថត​ដែល​អ្នក​ថត​ម�ើល​ទ�ៅ​ព្រិល សូម​សម្អាត​ឡិន​កាមេរ៉ា ហ�ើយ​សាកល្បង​ម្តងទ�ៀត។
ការថត​រូប
1
ប៉ះ​រូប​ល�ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ​ន�ៅ​កន្លែង​ដែល​កាមេរ៉ា​គួរ​ផ្តោត។
• ញែក​ម្រាមដៃ​ពីរ​ចេញ​ពី​គ្នា​ល�ើ​អេក្រង់​ដ�ើម្បី​ពង្រីក ហ�ើយ​ក�ៀប​ដ�ើម្បី​បង្រួម។ ជម្រើស​ផ្សេង សូម​ចាប់អស​
ូ
អាយខុន​ជ្រើស​ឡិន​មក​ឆ្វេង​ឬ​ទ�ៅ​ស្ដាំ។ មុខងារ​ហ្ស៊ូម​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ន�ៅពេល​ប្រើក
​ ាមេរ៉ា​ខាង​ក្រោយ​ប៉ុណ្ណោះ។
• ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវព
​ ន្លឺ​នៃ​រូបថត សូម​ប៉ះ​អេក្រង់។ ន�ៅពេល​របារ​លៃតម្រូវ​លេចឡ�ើង សូម​ចាប់អូស
លៃតម្រូវ​ទ�ៅ​កាន់
ឬ ។
92
ល�ើ​របារ​
កម្ ម វិធី និង មុខង
2
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ថត​រូប។
AR Emoji
Bixby Vision
ការកំណត់កាេមរ�ា
ជេ�មើសស�មាប់ទ�មង់ថតបច��ប�ន�
ប��ររវាងកាេមរ�ាមុខនិងេ�កោយ។
ថតរូប។
រូបតូចៗបង�ាញ
េ�ជើសឡិនមួយ។
ប៊ូតុងេធ�ើឲ�ទិដ�ភាពល��បេសើរ
ទ�មង់ថត
ទ�មង់បច��ប�ន�
• អេក្រង់​បង្ហាញ​អាច​ខស
ុ គ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ទម្រង់ថ
​ ត​និង​កាមេរ៉ា​ណា​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ។
• កាមេរ៉ា​នឹង​បិទ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើ។
• សូម​ប្រាកដ​ថា​ឡិនក
​ ាមេរ៉ា​មិន​ខូច​ឬ​កខ្វក់។ ប�ើពុំន�ោះ ឧបករណ៍អ
​ ាច​នឹង​ដំណ�ើរការ​មិន​ប្រក្រតីក
​ ្នុង​ទម្រង់​
ខ្លះ​ដែល​ត្រូវការ​រស
ី ូលូសិនខ
​ស
្ព ់។
• កាមេរ៉ា​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​មាន​ឡិន​មុំ​ទូលាយ។ ភាពខុសភ្លាត់ត
​ ិចតួចអ
​ ាច​ក�ើតឡ�ើងក
​ ្នុង​រូបថត​ឬ​វីដេអូ​
ដែល​មាន​មុំ​ទូលាយ ហ�ើយវ​ា​មិន​បង្ហាញ​ពី​បញ្ហា​នៃ​ប្រសិទ្ធផល​ឧបករណ៍​ឡ�ើយ។
ការចាក់ស�ោ​ការផ្ដោត (AF) និងព
​ ន្លឺ​ប៉ះ (AE)
អ្នក​អាច​ចាក់ស�ោ​ការផ្ដោត​ឬ​ពន្លឺប៉ះ​ល�ើ​ផ្ទៃ​ដែល​បាន​ជ្រើស ដ�ើម្បី​រារាំង​កាមេរ៉ា​កុំ​ឲ្យ​លៃតម្រូវ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ផ្អែក​ល�ើ​
ការប្រែប្រួល​ចំព�ោះ​រូប​ឬ​ប្រភព​ពន្លឺ។
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​ផ្ទៃ​ដែល​ត្រូវ​ផ្ដោត ន�ោះ​ស៊ុម AF/AE នឹង​លេចឡ�ើងល�ើ​ផ្ទៃ​ន�ោះ ហ�ើយ​ការកំណត់​ការផ្ដោត​និង​ពន្លឺប៉ះន
​ ឹង​
ត្រូវ​បាន​ចាក់ស�ោ។ ការកំណត់​ន�ោះ​ន�ៅតែ​ជាប់ស�ោ​ដដែល ទ�ោះ​ប​ក្រ
ី ោយ​ពី​អ្នក​ថត​រូប​ហ�ើយ​ក៏ដ�ោយ។
មុខងារ​នេះ​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ក្នុង​ទម្រង់ រូបថត ឬ Pro ប៉ុណ្ណោះ។
93
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការជ្រើសឡ
​ ិនស
​ ម្រាប់ក
​ ារថត
ល�ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ សូម​ប៉ះ រូបថត, វីដេអូ ឬ សព្វទស្សន៍, ជ្រើស​ឡិន​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន រួច​ហ�ើយ​ថត​រូប​ឬ​វីដេអូ​មួយ។
•
៖ ឡិន​ទូលាយ​បផ
ំ ុតអ
​ នុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ថត​រូប​មុំ​ទូលាយ​ឬ​ថត​វដេ
ី អូ​មុំ​ទូលាយ ដែល​ម�ើល​ទ�ៅ​ដូច​នឹង​ទិដ្ឋភាព​
ជាក់ស្ដែង។ ប្រើ​មុខងារ​នេះ​ដ�ើម្បី​ថត​រូប​ទេសភាព។
ដ�ើម្បី​កែ​ភាពខុសភ្លាត់ក
​ ្នុង​រូបថត​ដែល​បាន​ថត​ជាមួយ​ឡិន​ទូលាយ​បំផុត សូម​ប៉ះ
ល�ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ, ប៉ះ
ជម្រើសរ​ក្សាទុក រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ការកែ​ឡិនទ
​ ូលាយ​បំផុត ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
•
៖ ឡិន​មុំ​ទូលាយ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ថត​រូប​មូលដ្ឋាន ឬ​ក៏​ថត​វដេ
ី អូ​ធម្មតា។
ការថតទូលាយបំផុត
ការថតមូលដ�ាន
94
កម្ ម វិធី និង មុខង
ទម្រង់រ​ូបថត (កាមេរ៉ាវ​ាងវៃ)
កាមេរ៉ា​លៃតម្រូវ​ទម្រង់ថ
​ ត​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​អាស្រ័យ​ល�ើ​ទិដ្ឋភាព​ជុំវិញ ដ�ើម្បី​ថត​រូប​យ៉ាង​ងាយស្រួល។ មុខងារ​កាមេរ៉ា​
វាងវៃ​ស្គាល់​រូប​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ហ�ើយ​ធ្វើ​ឲ្យ​ពណ៌​និង​បែបផែន​នានា​លប្រ
្អ ស�ើរ។
ដ�ើម្បី​ថត​រូប​មួយ។
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូម​ប៉ះ រូបថត ហ�ើយ​ប៉ះ
មុខងារ​ធ្វើ​ឲ្យ​ទិដ្ឋភាព​ល្អប្រស�ើរ
កាមេរ៉ា​លៃតម្រូវ​ការកំណត់​ពណ៌ រួច​ប្រើ​បែបផែន​ដែល​បាន​ធ្វឲ
ើ​ ្យ​លប្រ
្អ ស�ើរ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ តាមរយៈ​ការស្គាល់​រូប។
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូម​ប៉ះ រូបថត។ ន�ៅពេល​កាមេរ៉ា​ស្គាល់​រូប ប៊ូតុង​ធ្វើ​ឲ្យ​ទិដ្ឋភាព​ល្អប្រស�ើរ​នឹង​ផ្លាស់ប្ដូរ ហ�ើយ​
ពណ៌​និង​បែបផែន​ដែល​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ល្អប្រស�ើរ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ។
• ប�ើ​មុខងារ​នេះ​មិន​ត្រូវ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទេ សូម​ប៉ះ
ឲ្យ​ទិដ្ឋភាព​ល្អប្រស�ើរ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ល�ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ មុខងារ​ធ្វើ​
• ប�ើ​អ្នក​មិន​ចង់​ប្រើ​មុខងារ​នេះ​ទេ សូម​ប៉ះ​ប៊ូតុង​មុខងារ​ធ្វើ​ឲ្យ​ទិដ្ឋភាព​ល្អប្រស�ើរ​ល�ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ។
95
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការស្នើ​ការថត
កាមេរ៉ា​ស្នើ​ការតាក់តែង​ដ៏​ល្អ​សម្រាប់រ​ូបថត តាមរយៈ​ការស្គាល់​ទីតាំងន
​ ិង​មុំ​នៃ​រូប​របស់​អ្នក។
ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ការស្នើ​ការថត ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ល�ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ សូម​ប៉ះ
1
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូម​ប៉ះ រូបថត។
2
តម្រង់រ​ូប​ជាមួយ​មគ្គទេសក៍​ល�ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ។
3
លៃតម្រូវ​ទីតាំងន
​ ិង​មុំ​របស់​កាមេរ៉ា​ឲ្យ​ត្រូវ​នឹង​ការតាក់តែង។
4
ប៉ះ
មគ្គទេសក៍ន
​ ឹង​លេច​ឡ�ើង​ល�ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ។
កាមេរ៉ា​ស្គាល់​ការតាក់តែង ហ�ើយក
​ ារតាក់តែង​ដែល​បាន​ឲ្យ​យ�ោបល់​លេចឡ�ើង​ល�ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ។
ន�ៅពេល​ទទួល​បាន​នូវ​ការតាក់តែង​ដ៏​ល្អ មគ្គទេសក៍ន
​ ឹង​ប្ដូរ​ទ�ៅ​ពណ៌​ល�ឿង។
ដ�ើម្បី​ថត​រូប។
ការតាក់ែតងដ៏ល�
មគ�េទសក៍
96
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការថតរូបខ
​ ្លួនឯង
អ្នក​អាច​ថត​រូបខ្លួនឯង​មួយ​កំណាត់ខ្លួន​ដ�ោយ​ប្រើ​កាមេរ៉ា​មុខ។
1
2
3
4
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូម​ប៉ះ រូបថត។
ល�ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ សូម​អូស​ឡ�ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម ឬ​ក​ប
៏ ៉ះ
ដ�ើម្បី​ប្តូរ​ទ�ៅ​កាមេរ៉ា​មុខ​សម្រាប់​ការថត​រូប​ខ្លួនឯង។
បែរ​ឲ្យ​ចំ​ឡិនក
​ ាមេរ៉ា​មុខ។
ដ�ើម្បី​ថត​រូប​ខ្លួនឯង​មួយ​កំណាត់​ខ្លួន​ជាមួយ​រូបថត​មុំ​ទូលាយ​នៃ​ទេសភាព​ឬ​មនុស្ស សូម​ប៉ះ
ប៉ះ
។
ដ�ើម្បី​ថត​រូប។
ការប្រើ​ចម្រោះ​និងបែ
​ បផែន​ស្រស់សអា្ ត
អ្នក​អាច​ជ្រើស​បែបផែន​ចម្រោះ ព្រមទាំង​កែ​មុខងារ​ផ្ទៃមុខ​ដូចជា​សម្បុរ​ស្បែក​ឬ​ទ្រង់ទ្រាយ​មុខ​ផងដែរ មុនពេល​ថត​រូប។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ សូម​ប៉ះ
។
ជ្រើស​បែបផែន​ចម្រោះ​ឬ​បែបផែន​ស្រស់ស្អាត ព្រមទាំងថ
​ ត​រូប​មួយ។
ទម្រង់វ​ីដេអូ
កាមេរ៉ា​លៃតម្រូវ​ទម្រង់ថ
​ ត​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​អាស្រ័យ​ល�ើ​ទិដ្ឋភាព​ជុំវិញ ដ�ើម្បី​ថត​វីដេអូ​យ៉ាង​ងាយស្រួល។
1
2
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូម​ប៉ះ វីដេអូ។
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ថត​វីដេអូ។
• ដ�ើម្បី​ថត​រូប​ពី​វីដេអូ ខណៈពេល​កំពុងថ
​ ត​វីដេអូ សូម​ប៉ះ
។
• ដ�ើម្បី​ប្តូរ​ការផ្ដោត ខណៈពេល​កំពុងថ
​ ត​វដេ
ី អូ សូម​ប៉ះ​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្ដោត។ ដ�ើម្បី​ប្រើ​ទម្រង់​ស្វ័យ​ផ្ដោត
សូម​ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ប�ោះបង់ក
​ ារផ្ដោត​ដែល​បាន​កណ
ំ ត់​ដ�ោយដៃ។
3
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​បញ្ឈប់​ការថត​វដេ
ី អូ។
97
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការប្ដូរ​អនុបាត​អេក្រង់​សម្រាប់វ​ដេ
ី អូ​មួយ
ល�ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ សូម​ប៉ះ
ហ�ើយ​ជ្រើស​អនុបាត​អេក្រង់​មួយ។
ទម្រង់ផ្ត
​ ោត​ផ្ទាល់
កាមេរ៉ា​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ថត​រូប​ដែល​ធ្វឲ
ើ​ ្យ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​ព្រិល ហ�ើយរ​ូប​លេចធ្លោ​យ៉ាង​ច្បាស់។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ប្រើ​បែបផែន​
ផ្ទៃខាងក្រោយ​និង​កែ​វា​ផងដែរ បន្ទាបព
់​ ី​ថត​រូប​មួយ។
�ពិល
បង�ិល
ហ�៊ូម
ចំណុចពណ៌
• ប្រើ​មុខងារ​នេះ​ន�ៅ​កន្លែង​ដែល​មាន​ពន្លឺ​គ្រប់គ្រាន់។
• ភាពព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​អាច​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ត្រឹមត្រូវ​ក្នុង​ស្ថានភាព​ខាងក្រោម៖
– ឧបករណ៍
–
​ឬ​រូប​កំពុង​ផ្លាស់ទី។
– រូ– ប​មាន​លក្ខណៈ​ស្ដើង​ឬ​ថ្លា។
– រូ– ប​មាន​ពណ៌​ស្រដ�ៀងគ្នា​នឹង​ផ្ទៃខាងក្រោយ។
– រូ– ប​ឬ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​មាន​ផ្ទៃ​លាត។
ការថត​រូបមួយកំណាត់ខ្លួនឲ
​ ្យ​លេចធ្លោ ដ�ោយ​ប្រើ​មុខងារ​ផ្ដោត​ផ្ទាល់
1
2
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូម​ប៉ះ ផ្ដោត​ផ្ទាល់។
ជ្រើស​បែបផែន​ផ្ទៃខាងក្រោយ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន។
ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​ប្រពលភាព​នៃ​បែបផែន​ផ្ទៃខាងក្រោយ សូម​ចាប់អូស​របារ​លៃតម្រូវ​មក​ឆ្វេង​ឬ​ទ�ៅ​ស្ដាំ។
98
កម្ ម វិធី និង មុខង
3
ន�ៅពេល បែបផែន​រួចរាល់។ លេចឡ�ើង​ល�ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ សូម​ប៉ះ
រ�ារៃលត�មូវ�បពលភាពៃនែបបែផន
ៃផ�ខាងេ�កោយ
ដ�ើម្បី​ថត​រូប។
ែបបែផនៃផ�ខាងេ�កោយ
ការកែ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​នៃ​រូបថត​ផ្ដោត​ផ្ទាល់
អ្នក​ក​អ
៏ ាច​កែ​បែបផែន​ផ្ទៃខាងក្រោយ​និង​ប្រពលភាព​នៃ​បែបផែន​ផ្ទៃខាងក្រោយ​សម្រាប់​រូប​ដែល​បាន​ថត​ជាមួយ​មុខងារ​
ផ្ដោត​ផ្ទាល់​ផងដែរ។
1
2
ជ្រើស​រូប​ដែល​បាន​ថត​ដ�ោយ​ប្រើ​មុខងារ​ផ្ដោត​ផ្ទាល់ ហ�ើយប
​ ៉ះ ប្ដូរបែ
​ បផែន​ផ្ទៃខាងក្រោយ។
ជ្រើស​បែបផែន​ផ្ទៃខាងក្រោយ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន។
ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​ប្រពលភាព​នៃ​បែបផែន​ផ្ទៃខាងក្រោយ សូម​ចាប់អូស​របារ​លៃតម្រូវ​មក​ឆ្វេង​ឬ​ទ�ៅ​ស្ដាំ។
ៃលត�មូវ�បពលភាពៃនែបបែផន
ៃផ�ខាងេ�កោយ។
ប��រែបបែផនៃផ�ខាងេ�កោយ។
3
ប៉ះ ប្រើ ដ�ើម្បី​រក្សាទុក​រូបថត។
99
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការប្រើ​ទម្រង់ថ
​ត
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ទម្រង់ថ
​ ត សូម​ចាប់​អូស​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត​មក​ឆ្វេង​ឬ​ទ�ៅ​ស្ដាំ ឬ​ក៏​អូស​មក​ឆ្វេង​ឬ​ទ�ៅ​ស្ដាំ​ល�ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ។
ជ្រើស​ទម្រង់ថ
​ ត​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន។
ប��ីទ�មង់ថត
ទម្រង់អ
​ ាជីព
ថត​រូប ខណៈពេល​លៃតម្រូវ​ជម្រើស​ថត​ផ្សេងៗ​ដ�ោយដៃ ដូចជា​តម្លៃ​ពន្លឺប៉ះន
​ ិង​តម្លៃ ISO។
ល�ើ​បញ្ជី​ទម្រង់ថ
​ ត សូម​ប៉ះ Pro។ ជ្រើស​ជម្រើស ហ�ើយប
​ ្ដូរ​ការកំណត់​តាមបំណង រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ថត​រូប។
ជម្រើសដែ
​ ល​មាន
•
៖ ជ្រើស​តម្លៃ ISO។ វា​គ្រប់គ្រង​ភាពចាប់បាន​នៃ​ពន្លឺ​កាមេរ៉ា។ តម្លៃ​ទាប​គឺ​សម្រាប់វ​ត្ថុ​ន�ៅ​ស្ងៀម​ឬ​មាន​ពន្លឺ​
ភ្លឺ។ តម្លៃ​ខ្ពសគ
់​ ឺ​សម្រាប់វ​ត្ថុ​ដែល​ផ្លាស់ទី​ល�ឿន​ឬ​មាន​ពន្លឺ​តិច។ ប៉ុន្តែ​ការកំណត់ ISO កាន់តែ​ខ្ពស់ នឹងអ
​ ាច​នាំ​ឲ្យ​
មាន​ភាពអ៊ូអែ​ក្នុង​រូបថត​កាន់តែ​ច្រើន។
•
៖ ជ្រើស​តុល្យភាព​ពណ៌​ស​សមស្រប ដ�ើម្បី​ឲ្យ​រូប​មាន​វិសាលភាព​ពណ៌​ដូច​នឹង​ការពិត។ អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​
សីតុណ្ហភាព​ពណ៌។
•
៖ ប្ដូរ​តម្លៃ​ពន្លឺប៉ះ។ វា​កំណត់​ថា​ត�ើ​សិនសឺ​កាមេរ៉ា​ត្រូវ​ទទួលព
​ ន្លឺ​ប៉ុន្មាន។ ក្នុង​ស្ថានភាព​ដែល​មាន​ពន្លឺ​តិច សូម​
ប្រើ​ពន្លឺប៉ះខ
​ ្ពស់។
100
កម្ ម វិធី និង មុខង
ទម្រង់អ
​ ាហារ
ថត​រូប​អាហារ​ដែល​មាន​ពណ៌​រស់រវ�ើក។
1
2
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូម​ប៉ះ អាហារ។
ប៉ះ​អេក្រង់ឬ
​ ​ចាប់​អូស​ស៊ុម​រង្វង់​ល�ើ​ផ្ទៃ​ដ�ើម្បី​រំលេច។
ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ​ស៊ុម​រង្វង់​នឹង​ព្រិល។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរទំហំ​ស៊ុម​រង្វង់ សូម​ចាប់​អូស​ជ្រុង​នៃ​ស៊ុម។
3
4
ប៉ះ
ហ�ើយ​ចាប់​អូស​របារ​លៃតម្រូវ ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​ទឹកព
​ ណ៌។
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ថត​រូប។
ទម្រង់យ
​ ប់
ថត​រូប​ក្នុង​ស្ថានភាព​ពន្លឺ​តិច ដ�ោយ​មិន​ប្រើ​ភ្លាស។
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូម​ប៉ះ យប់។
101
កម្ ម វិធី និង មុខង
ទម្រង់ស
​ ព្វទស្សន៍
ដ�ោយ​ប្រើ​ទម្រង់​សព្វទស្សន៍ សូម​ថត​រូប​ជា​ស៊េរី រួច​ហ�ើយ​ភ្ជាប់ព
​ ួកវា​ជាមួយ​គ្នា ដ�ើម្បី​បង្កើត​ទិដ្ឋភាព​ទូលាយ។
ដ�ើម្បី​ថត​រូប​ឲ្យ​បាន​ល្អ​បំផុត ដ�ោយ​ប្រើ​ទម្រង់​សព្វទស្សន៍ សូម​ធ្វើ​តាម​បណ្ណែ​ទាំងនេះ៖
• ផ្លាស់ទក
ី​ ាមេរ៉ា​យឺតៗ​ក្នុង​ទិសដ�ៅ​ណា​មួយ។
• រក្សា​រូប​ឲ្យ​ស្ថិត​ន�ៅ​ក្នុង​ស៊ុម​ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ​របស់​កាមេរ៉ា។ ប�ើ​រូប​បង្ហាញ​ន�ៅ​ក្រៅ​ស៊ុម​មគ្គទេសក៍ ឬ​ក៏​អ្នក​
មិន​ផ្លាស់ទី​ឧបករណ៍ ន�ោះ​ឧបករណ៍​នឹង​ឈប់​ថត​រូប​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។
• ជ�ៀសវាង​ការថត​រូប​ដែល​មាន​ផ្ទៃខាងក្រោយ​មិនជ
​ ាក់លាក់ ដូចជា​ផ្ទៃមេឃ​ទទេ​ឬ​ជញ្ជាំង​លាត។
1
2
3
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូម​ប៉ះ សព្វទស្សន៍។
ប៉ះ
រួច​ផ្លាស់ទឧ
ី​ បករណ៍​យឺតៗ​ក្នុង​ទិសដ�ៅ​ណាមួយ។
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ឈប់​ថត​រូប។
ទម្រង់ខ
​ ារ​ល�ឿន
ថត​ទិដ្ឋភាព​ដូចជា​មនុស្ស​ឬ​ឡាន​ឆ្លងកាត់ ហ�ើយប
​ ង្ហាញ​ពួកវា​ជា​វីដេអូ​ដែល​មាន​ចលនា​ល�ឿន។
1
2
3
4
5
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូម​ប៉ះ ខារ​ល�ឿន។
ប៉ះ
និង​ជ្រើស​ជម្រើស​អត្រា​ហ្វ្រេម។
ប�ើ​អ្នក​កណ
ំ ត់​អត្រា​ហ្វ្រេម​ជា ស្វ័យប្រវត្តិ ឧបករណ៍ន
​ ឹង​លៃតម្រូវ​អត្រា​ហ្វ្រេម​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​យ�ោង​តាម​អត្រា​
ផ្លាស់ប្ដូរ​នៃ​ទិដ្ឋភាព។
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើម​ការថត។
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​ការថត។
ល�ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ សូម​ប៉ះ​រូបតូចៗ​បង្ហាញ ហ�ើយ​ប៉ះ ចាក់​ខារ​ល�ឿន ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​វដេ
ី អូ​ន�ោះ។
102
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការប្ដូរ​ការកំណត់​កាមេរ៉ា​តាមបំណង
ជម្រើសស
​ ម្រាប់​ទម្រង់ថ
​ ត​បច្ចុប្បន្ន
ល�ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ សូម​ប្រើ​ជម្រើស​ខាងក្រោម។
ជម្រើស​ដែល​មាន​អាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ទម្រង់ថ
​ ត។
•
៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​ឬ​បទ
ិ ដំណ�ើរការ​ភ្លាស។
•
៖ ជ្រើស​រយៈពេល​នៃ​ការពន្យារ មុនពេល​កាមេរ៉ា​ថត​រូប​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។
•
៖ ជ្រើស​អនុបាត​ទិដ្ឋភាព​សម្រាប់​រូបថត។
•
៖ ប្រើ​បែបផែន​ចម្រោះ​ឬ​បែបផែន​ស្រស់ស្អាត។
•
៖ ជ្រើស​អត្រា​ហ្វ្រេម។
•
៖ ជ្រើស​អនុបាត​ទិដ្ឋភាព​សម្រាប់​វីដេអូ។
•
៖ ថត​វដេ
ី អូ​សប្បាយៗ​ជាមួយ​សំណេរដៃ ឬ​ក៏​ការគូស​និម្មិត​ល�ើ​ផ្ទៃមុខ​ឬ​កន្លែង​ផ្សេងទ�ៀត។ សូម​ម�ើល AR
Doodle សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
•
៖ ជ្រើស​វិធ​វី ាស់។ វា​កំណត់​ពី​រប�ៀប​គណនា​តម្លៃ​ពន្លឺ។
ផ្តោត​ចំណុច​កណ្តាល ប្រើព
​ ន្លឺ​ចំ​កណ្ដាល​នៃ​
រូបថត ដ�ើម្បី​គណនា​ពន្លឺប៉ះ​នៃ​រូបថត។
ចំណុច ប្រើព
​ ន្លឺ​ច​ផំ ្ទៃ​កណ្ដាល​ដែល​បាន​ផ្ដោត​នៃ​ចណ
ំ ុច ដ�ើម្បី​
គណនា​ពន្លឺប៉ះ​នៃ​រូបថត។
ម៉ាទ្រិច រក​មធ្យមភាគ​នៃ​ទិដ្ឋភាព​ទាំងមូល។
•
•
៖ ក្នុង​ទម្រង់ អាហារ នឹង​ផ្ដោត​ល�ើ​រូប​ខាងក្នុង​ស៊ុម​រង្វង់​ហ�ើយ​ធ្វើ​ឲ្យ​រូប​ព្រិល​ន�ៅ​ខាងក្រៅ​ស៊ុម។
៖ ក្នុង​ទម្រង់ អាហារ នឹង​លៃតម្រូវ​ទឹកពណ៌។
ការកំណត់​កាមេរ៉ា
ល�ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ សូម​ប៉ះ
។ ជម្រើស​ខ្លះ​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើ​ទម្រង់ថ
​ ត។
មុខងារ​វាងវៃ
• មុខងារ​ធ្ឲ
វើ​ ្យ​ទិដ្ឋភាព​ល្អប្រស�ើរ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​លៃតម្រូវក
​ ារកំណត់​ពណ៌ ព្រមទាំង​ប្រើ​បែបផែន​ដែល​បាន​
ធ្វើ​ឲ្យ​ល្អប្រស�ើរ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ អាស្រ័យ​ល�ើ​រូប​ឬ​ទិដ្ឋភាព។
• ការស្នើក
​ ារថត៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ស្នើ​ការតាក់តែង​ដ​ល
៏ ​ស
្អ ម្រាប់រ​ូបថត តាមរយៈ​ការស្គាល់​ទីតាំងន
​ ិង​មុំ​នៃ​រូប​
របស់​អ្នក។
• ស្កេន​កូដ QR៖ ប�ើកប្រើឬ
​ ​បិទ​មុខងារ​អាន​កូដ QR។
103
កម្ ម វិធី និង មុខង
រូបភាព
• រូបថត​ចលនា៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ថត​ឈុត​វីដេអូ​ក្នុង​ពេល​ពីរបី​វិនាទី​មុនពេល​ប៉ះ
។ នេះ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​
ថត​ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​អ្នក​អាច​ខកខាន។ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​វីដេអូ សូម​ប៉ះ​រូបតូចៗ​បង្ហាញ ហ�ើយ​ប៉ះ បង្ហាញ​រូបថត​
ចលនា។ ដ�ើម្បី​ថត​រូប​នឹង​ពី​ឈុត​វីដេអូ សូម​ប៉ះ​អេក្រង់​ដ�ើម្បី​បញ្ឈប់​ការចាក់ ហ�ើយប
​ ៉ះ ថត។ មុខងារ​នេះ​អាច​ប្រើ​
បាន​តែ​ក្នុង​ទម្រង់ រូបថត ប៉ុណ្ណោះ។
• ចុចប
​ ៊ូតុងថ
​ ត​ឲ្យ​ជាប់​ដ�ើម្បី៖ ជ្រើស​សកម្មភាព​មួយ​ត្រូវ​ធ្វើ ន�ៅពេល​អ្នក​ប៉ះ​ជាប់​ល�ប
ើ​ ៊ូតុងក
​ ាមេរ៉ា។
• ជម្រើសរ​ក្សាទុក៖ ជ្រើស​រប�ៀប​ដែល​អ្នក​ចង់​រក្សាទុក​រូបថត។
វីដេអូ
• ទំហវំ​ីដេអូ​ក្រោយ៖ ជ្រើស​រីសូលូសិន​សម្រាប់​វីដេអូ​ដែល​អ្នក​ចង់​ថត​ជាមួយ​កាមេរ៉ា​ក្រោយ។ ការប្រើ​រីសូលូសិន​
កាន់តែ​ខ្ពសន
់​ ឹង​នាំ​ឲ្យ​វីដេអូ​មាន​គុណភាព​កាន់តែ​ខ្ពស់ ប៉ុន្តែ​ពួកវា​ត្រូវការ​ប្រើ​មេម៉ូរី​ច្រើន។
• ទំហវំ​ដេ
ី អូម
​ ុខ៖ ជ្រើស​រីសូលូសិន​សម្រាប់​វដេ
ី អូ​ដែល​អ្នក​ចង់​ថត​ជាមួយ​កាមេរ៉ា​មុខ។ ការប្រើរ​ីសូលស
ូ ិនក
​ ាន់តែ​
ខ្ពសន
់​ ឹង​នាំ​ឲ្យ​វីដេអូ​មាន​គណភ
ុ
ាព​កាន់តែ​ខ្ពស់ ប៉ន្តែ​
ុ ពួកវា​ត្រូវការ​ប្រើ​មេម៉ូរី​ច្រើន។
• វីដេអូម
​ ាន​ប្រសិទ្ធផល​ខ្ពស៖់ ថត​វីដេអូ​ជា​ទ្រង់ទ្រាយ​កូដិកវ​ីដេអូ​ប្រសិទ្ធផល​ខ្ពស់ (HEVC)។ វីដេអូ HEVC របស់​
អ្នក​នឹង​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ជា​ឯកសារ​ដែល​បាន​បង្ហាប់ ដ�ើម្បី​សំចៃ​មេម៉ូររី​បស់​ឧបករណ៍។
មុខងារ​មាន​ប្រយ�ោជន៍
• HDR (សម្បូរ​ទឹកពណ៌)៖ ថត​រូប​ជាមួយ​ពណ៌​សម្បូរបែប​និង​បង្កើត​ភាពលម្អិត​ឡ�ើងវិញ សូម្បី​ក្នុង​តំបន់​ភ្លឺ​និង​
ងងឹតក
​ ​ដ�
៏ ោយ។
• រូបភាព​ដូច​បាន​បង្ហាញ៖ កំណត់ឧ
​ បករណ៍​ឲ្យ​រក្សាទុក​រូបថត ន�ៅពេល​ពួកវា​លេចឡ�ើង​ល�ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ ពេល​
ប្រើ​កាមេរ៉ា​មុខ​ថត ដ�ោយ​មិន​ត្រឡប់ព
​ ួកវា។
• បន្ទាត់ក​្រឡា៖ បង្ហាញ​មគ្គទេសក៍​ល�ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ ដ�ើម្បី​ជួយ​ក្នុង​ការផ្សំ ន�ៅពេល​ជ្រើស​រូប​នានា។
• ស្លាក​ទីកន្លែង៖ ភ្ជាប់​ស្លាក​ទីកន្លែង GPS ល�ើរ​ូបថត។
• កម្លាំងរ​លកសញ្ញា GPS អាច​នឹង​ថយចុះ​ក្នុង​កន្លែង​ដែល​រលកសញ្ញា​មាន​ឧបសគ្គ ដូចជា​ន�ៅ​ចន្លោះ​
អគារ​ឬ​កន្លែង​ទាប ឬ​ក៏​ក្នុង​ស្ថានភាព​អាកាសធាតុ​មិន​ល្អ។
• ទីកន្លែង​របស់​អ្នក​អាច​លេចឡ�ើងល�ើរ​ូបថត​របស់​អ្នក ន�ៅពេល​អ្នក​បញ្ជូន​ពួកវា​ទ�ៅ​អ៊ីនធ�ើណិត។
ដ�ើម្បី​ជ�ៀសវាង​ករណីនេះ សូម​បិទដំណ�ើរការ​ការកំណត់​ស្លាក​ទីកន្លែង។
104
កម្ ម វិធី និង មុខង
• ទម្រង់ក
​ ាមេរ៉ា៖ បង្ហាញ​ទម្រង់ថ
​ ត​ដែល​មាន ឬ​ក៏​កែ​បញ្ជី​ទម្រង់ថ
​ ត។
• វិធី​ថត៖ ជ្រើស​វិធី​ថត​បន្ថែម​សម្រាប់​ការថត​រូប​ឬ​ការថត​វីដេអូ។
• ទីកន្លែង​ឃ្លាំងផ្ទុក៖ ជ្រើស​ទីកន្លែង​មេម៉ូរ​ស
ី ម្រាប់​ធ្វើ​ជា​ឃ្លាំងផ្ទុក។ មុខងារ​នេះ​នឹង​លេចឡ�ើង ន�ៅពេល​អ្នក​បញ្ចូល​
កាត​មេម៉ូរី។
• កំណត់ក
​ ារកំណត់​ឡ�ើង​វិញ៖ ធ្វើ​ការកំណត់​កាមេរ៉ា​ឡ�ើងវិញ។
• ទាក់ទង​យ�ើង៖ សួរ​សំណួរ​ឬ​បង្ហាញ​សំណួរ​ដែល​សួរញ
​ ឹកញាប់។
• អំពក
ី​ ាមេរ៉ា៖ បង្ហាញ​កំណែ​កម្មវិធក
ី​ ាមេរ៉ា​និង​ព័ត៌មាន​អំពី​ច្បាប់។
វិចិត្រសាល
ការណែនាំ
បង្ហាញ​រូប​និង​វីដេអូ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។ អ្នកក
​ ៏​អាច​គ្រប់គ្រង​រូប​និង​វីដេអូ​តាម​អាល់ប៊ុម ឬ​ក៏​
បង្កើត​រ�ឿង​ផងដែរ។
ការបង្ហាញ​រូប
1
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី វិចត្រ
ិ សាល ហ�ើយ​ប៉ះ រូបភាព។
105
កម្ ម វិធី និង មុខង
2
ជ្រើស​រូប​មួយ។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
ែថមរូបេទៅសំណព�។
រូបតូចៗៃនរូបនិងវ�េដអូ
Bixby Vision
លុបរូប។
ែករូប។
ែចករ�ែលករូបជាមួយអ�កដៃទ។
អ្នក​អាច​បង្កើត GIF ជីវចល ឬ​រូបផ្ដុំ​ពី​រូប​ជាច្រើន។ ល�ើប
​ ញ្ជី សូម​ប៉ះ → បង្កើត GIF ឬ បង្កើតរ​ូបផ្ដុំ រួច​
ហ�ើយ​ជ្រើស​រូប។
ការស្វែងរក​រូប
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី វិចត្រ
ិ សាល ហ�ើយ​ប៉ះ
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​រូប​ដែល​បាន​តម្រៀប​តាម​ពពួក ដូចជា​ប្រភេទ​ឬ​ទីកន្លែង។
ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​រូប​ដ�ោយ​វាយបញ្ចូល​ពាក្យគន្លឹះ សូម​ប៉ះ​វាល​ស្វែងរក។
ការផ្ញើ​សារ​ជីវចល
សរសេរ​ដ�ោយដៃ​ឬ​គស​ល�
ូ
ើ​រូប ហ�ើយ​ផ្ញើ​វា​ជា​ឯកសារ​ជីវចល។
1
2
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី វិចត្រ
ិ សាល រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​រូប​មួយ។
ប៉ះ → ផ្ញើ​ជា​សារ​ជីវចល។
106
កម្ ម វិធី និង មុខង
3
4
ល�ើ​វីនដូវ​សារ​ជីវចល សូម​ជ្រើស​តំបន់​ដ�ើម្បី​ប្រើ​ជា​រូប​ផ្ទៃខាងក្រោយ ហ�ើយប
​ ៉ះ រួចរាល់។
បង្កើត​សារ​ជីវចល។ សូម​ម�ើល សារ​ជីវចល សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
ការបង្ហាញ​វីដេអូ
1
2
3
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី វិចត្រ
ិ សាល ហ�ើយ​ប៉ះ រូបភាព។
ជ្រើស​វីដេអូ​ដែល​ត្រូវ​ចាក់។
ប៉ះ ចាក់​វដេ
ី អូ ដ�ើម្បី​ចាក់​វដេ
ី អូ។
បង�ាញវ�េដអូរបស់អ�ក។
ថតេអ�កង់បច��ប�ន�។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�
ម។
ខារថយេ�កោយឬខារ
េលឿនេទៅមុខេដោយចា
ប់អូសរ�ារ។
បេង�ើត GIF ជីវចល។
ប��រអនុ�ាតេអ�កង់។
ប��រេទៅកម�វ�ធីចាក់វ�េដអូ
ផុស។
បង�ិលេអ�កង់។
ចាក់េសោេអ�កង់ចាក់។
រ�លងេទៅវ�េដអូបន�ាប់។
ប៉ះឲ�ជាប់
េដើម�ីខារេលឿនេទៅមុខ។
រ�លងេទៅវ�េដអូពីមុន។
ប៉ះឲ�ជាប់
េដើម�ីខារថយេ�កោយ។
ផ�ាកនិងចាប់េផ�ើមបន�
ការចាក់។
ចាប់អូស​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក​ឡ�ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម​ល�ើ​ជ្រុង​ខាងឆ្វេង​នៃ​អេក្រង់​ចាក់ ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​ពន្លឺ ឬ​ក៏​ចាប់អូស​
ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក​ឡ�ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម​ល�ើ​ជ្រុង​ខាងស្តាំ​នៃ​អេក្រង់​ចាក់ ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​កម្រិតសំឡេង។
ដ�ើម្បី​ខារថយក្រោយ​ឬ​ខារល�ឿនទ�ៅមុខ សូម​អូស​មក​ឆ្វេង​ឬ​ទ�ៅ​ស្តាំ​ល�ើ​អេក្រង់ច
​ ាក់។
107
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការបង្ហាញ​ព័ត៌មាន​លម្អិតន​ៃ​រូប​និងវ​ដេ
ី អូ
ខណៈពេល​កំពុងប
​ ង្ហាញ​រូប​ឬ​ស្ថិត​ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ​វីដេអូ សូម​ចាប់អូស​អេក្រង់​ឡ�ើងល�ើ។ ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៃ​ឯកសារ​
នឹង​លេចឡ�ើង។
អ្នក​ក​អ
៏ ាច​បង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ពាក់ព័ន្ធ​ផងដែរ ដ�ោយ​ប៉ះ​ព័ត៌មាន​ល�ើ​អេក្រង់។
ែកព័ត៌មាន។
ព័ត៌មានលម�ិតៃនឯក
សារ
ព័ត៌មានអំពមនុ
ី ស�
ព័ត៌មានទីកែន�ង
ខ�ឹមព័ត៌មានស�័យប
េង�ើត
ស�ាក
ការបង្ហាញ​រូបថត​ឬ​វីដេអូ​តាម​ប្រភេទ
អ្នក​អាច​បង្ហាញ​រូបថត​និង​វីដេអូ​តាម​ប្រភេទ។
ចាប់ផ្ដម​
ើ កម្មវិធី វិចិត្រសាល, ប៉ះ រូបភាព ឬ អាល់ប៊ុម រួច​ហ�ើយ​ចាប់អូស​បញ្ជី​ចុះក្រោម ដ�ើម្បី​ជ្រើស​ប្រភេទ​មួយ។
• វីដេអូ៖ បង្ហាញ​វីដេអូ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
• សំណព្វ៖ បង្ហាញ​រូបថត​និង​វីដេអូ​សំណព្វ​របស់​អ្នក។
• ទីកន្លែង៖ បង្ហាញ​រូបថត​និង​វដេ
ី អូ​ដែល​បាន​ថត​ក្នុង​ទីកន្លែង​តែ​មួយ។
• បាន​ស្នើ៖ បង្ហាញ​ខ្លឹមព័តម
៌ ាន​ដែល​បាន​ឲ្យ​យ�ោបល់។
108
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការបង្ហាញ​អាល់ប៊ុម
អ្នក​អាច​បង្ហាញ​រូប​និង​វដេ
ី អូ​ដែល​បាន​តម្រៀប​តាម​សឺមីឬ
​ ​អាល់ប៊ុម។
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី វិចិត្រសាល, ប៉ះ អាល់ប៊ុម រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​អាល់ប៊ុម​មួយ។
ការលាក់​អាល់ប៊ុម
អ្នក​អាច​លាក់​អាល់ប៊ុម។
អ្នក​មិន​អាច​លាក់​អាល់ប៊ុម​ដែល​បាន​បង្កើតត
​ ាម​លំនាំដ�ើម ដូចជា​អាល់បម
៊ុ កាមេរ៉ា និង រូបថត​អេក្រង់
ឡ�ើយ។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី វិចត្រ
ិ សាល ហ�ើយ​ប៉ះ អាល់ប៊ុម។
ប៉ះ → លាក់​ឬឈ
​ ប់​លាក់​អាល់ប៊ុម។
ប៉ះ​កុងតាក់អ
​ ាល់បម
៊ុ ដ�ើម្បី​លាក់។
ការបង្ហាញ​រ�ឿង
ន�ៅពេល​អ្នក​ថត​ឬ​រក្សាទុក​រូប​និង​វីដេអូ ឧបករណ៍ន
​ ឹង​អាន​កាលបរិច្ឆេទ​និង​ស្លាក​ទីកន្លែង​របស់​ពួកវា, តម្រៀប​រូប​និង​
វីដេអូ រួច​ហ�ើយ​បង្កើត​រ�ឿង។ ដ�ើម្បី​បង្កើត​រ�ឿង​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ អ្នក​ត្រូវ​ថត​ឬ​រក្សាទុក​រូប​និង​វីដេអូ​ច្រើន។
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី វិចិត្រសាល, ប៉ះ រ�ឿង រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​រ�ឿង​មួយ។
ការបង្កើតរ�
​ ឿង
បង្កើត​រ�ឿង​ជាមួយ​រូបរាង​ផ្សេងៗ។
1
2
3
4
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី វិចត្រ
ិ សាល ហ�ើយ​ប៉ះ រ�ឿង។
ប៉ះ → បង្កើតរ�
​ ឿង។
វាយបញ្ចូល​ចំណងជ�ើង​មួយ​សម្រាប់​រ�ឿង​ន�ោះ ហ�ើយ​ប៉ះ បង្កើត។
ធីក​រូប​ឬ​វីដេអូ ដ�ើម្បី​រួមបញ្ចូល​ក្នុង​រ�ឿង ហ�ើយ​ប៉ះ រួចរាល់។
ដ�ើម្បី​ថែម​រូប​ឬ​វីដេអូ​ទ�ៅ​រ�ឿង​មួយ សូម​ជ្រើស​រ�ឿង​ន�ោះ ហ�ើយ​ប៉ះ → ថែម។
ដ�ើម្បី​លុបរ​ូប​ឬ​វីដេអូ​ពី​រ�ឿង​មួយ សូម​ជ្រើស​រ�ឿង​ន�ោះ ហ�ើយ​ប៉ះ → កែ, ធីករ​ូប​ឬ​វដេ
ី អូ​ដែល​ត្រូវ​លុប រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ លុប​
ពី​រ�ឿង។
109
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការលុបរ�
​ ឿង
1
2
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី វិចត្រ
ិ សាល ហ�ើយ​ប៉ះ រ�ឿង។
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​រ�ឿង​ដែល​ត្រូវ​លុប ហ�ើយប
​ ៉ះ លុប។
ការធ្វើ​សមកាល​រូប​និង​វីដេអូ
ន�ៅពេល​អ្នក​ធ្វើ​សមកាល​កម្មវិធី វិចិត្រសាល ជាមួយ Samsung Cloud ន�ោះ​រូបថត​និង​វីដេអូ​ដែល​អ្នក​ថត ក៏​
នឹង​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង Samsung Cloud ផងដែរ។ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​រូប​និង​វីដេអូ​ដែល​រក្សាទុក​ក្នុង Samsung
Cloud ក្នុងក
​ ម្មវិធី វិចត្រ
ិ សាល របស់អ
​ ្នក​និង​ពី​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
ចាប់ផ្ដម​
ើ កម្មវិធី វិចិត្រសាល, ប៉ះ → ការកំណត់ រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ​កុងតាក់ ធ្វស
ើ​ មកាល​ជាមួយ Samsung Cloud
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។ កម្មវិធី វិចិត្រសាល និង Samsung Cloud នឹង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​សមកាល។
ការលុបរ​ូប​ឬ​វីដេអូ
1
2
3
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី វិចត្រ
ិ សាល។
ជ្រើស​រូប​ឬ​វីដេអូ​ត្រូវ​លុប។
ដ�ើម្បី​ថែម​ឯកសារ​ច្រើន សូម​ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ឯ
ើ​ កសារ​ត្រូវ​លុប​ល�ើ​បញ្ជី ហ�ើយ​ធីក​ឯកសារ​ច្រើនទ�ៀត​ដែល​ត្រូវ​លុប។
ប៉ះ
ឬ លុប។
ការប្រើ​មុខងារ​ធុងសំរាម
អ្នក​អាច​រក្សា​រូប​និង​វីដេអូ​ដែល​បាន​លុបក
​ ្នុង​ធុង​សំរាម។ ឯកសារ​នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប បន្ទាបព
់​ ី​អឡុ
ំ ងពេល​មួយ។
ចាប់ផ្ដម​
ើ កម្មវិធី វិចិត្រសាល, ប៉ះ → ការកំណត់ រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ​កុងតាក់ សំរាម ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ឯកសារ​ក្នុង​ធុង​សំរាម សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយ​ប៉ះ → សំរាម។
110
កម្ ម វិធី និង មុខង
AR Emoji
ការណែនាំ
បង្កើត My Emoji ដែល​ម�ើល​ទ�ៅ​ដូច​អ្នក ព្រមទាំងថ
​ ត​រូប​និង​ថត​វីដេអូ​ដ�ោយ​ប្រើ My Emojis, Emojis តួអង្គ ឬ​
ស្ទីកឃ័រ។
អ្នក​អាច​ប្ដូរ​តាមបំណង​ឲ្យ​លក្ខណៈពិសេស​របស់ My Emoji ដូចជា​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្ទៃមុខឬ
​ ​ម៉ូតសក់ ព្រមទាំងត
​ ុបតែង
My Emoji ជាមួយ​គ្រឿងបន្សំ​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ជាក់​ពី​ខ្លួន​អ្នក​តាម​វិធី​សប្បាយៗ​ដ�ោយ​ប្រើ​ស្ទីកឃ័រ My Emoji
ផងដែរ ក្នុងអ
​ ំឡុងពេល​សន្ទនា។
My Emojis
Emojis តួអង�
ស�ីកឃ័រ
ការបង្កើត My Emoji
បង្កើត My Emoji ដែល​ម�ើល​ទ�ៅ​ដូច​អ្នក។ ស្ទីកឃ័រ My Emoji ជាមួយក
​ ារសម្ដែង​ផ្សេងៗ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដ�ោយ​
ស្វ័យប្រវត្តិ។
1
2
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី កាមេរ៉ា ហ�ើយ​ប៉ះ AR Emoji → បង្កើត My Emoji។
តម្រង់​ផ្ទៃមុខ​របស់​អ្នក​ល�ើ​អេក្រង់ ហ�ើយ​ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ថត​រូប។
111
កម្ ម វិធី និង មុខង
3
4
5
ជ្រើស​ភេទ​និង​វ័យ​របស់ My Emoji ហ�ើយប
​ ៉ះ បន្ទាប់។
តុបតែង My Emoji ហ�ើយប
​ ៉ះ បន្ទាប់។
ប៉ះ រួចរាល់។
ឥឡូវ My Emoji និង​ស្ទីកឃ័រ My Emoji ត្រូវ​បាន​បង្កើត។ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​ស្ទីកឃ័រ My Emoji ក្នុង​ស្ទូឌីយ៉ូ
My Emoji។ សូម​ម�ើល ស្ទីកឃ័រ My Emoji សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
បេង�ើត My
Emoji។
អ្នក​អាច​ប្រើ​មុខងារ AR Emoji ទាំង​តាម​កាមេរ៉ា​មុខ ទាំងត
​ ាម​កាមេរ៉ា​ក្រោយ។ ប�ើ​អ្នក​កំពុង​ប្រើ​កាមេរ៉ា​
ក្រោយ វា​នឹង​ប្ដូរ​ទ�ៅ​កាមេរ៉ា​មុខ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។ ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​រវាង​កាមេរ៉ា សូម​អូស​ឡ�ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម​ល�ើ​
អេក្រង់​បង្ហាញ។
ការលុប My Emoji
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី កាមេរ៉ា ហ�ើយ​ប៉ះ AR Emoji។ ប៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់​ល�ើ My Emoji ដែល​អ្នក​ចង់​លុប ហ�ើយប
​ ៉ះ
Emoji និង​ស្ទីកឃ័រ My Emoji នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប។
112
។ My
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការប្ដូរ My Emoji តាមបំណង
កែ​ឬ​តុបតែង My Emoji ក្នុងស្ទូឌីយ៉ូ My Emoji។ អ្នកក
​ ​អ
៏ ាច​បង្កើត​ស្ទីកឃ័រ My Emoji ផ្ទាល់ខ្លួនអ
​ ្នក​ផងដែរ។
ជម្រើស​ដែល​មាន​អាច​ខុសគ្នា​អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា។
ស្ទូឌីយ៉ូ My Emoji
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី កាមេរ៉ា ហ�ើយ​ប៉ះ AR Emoji → ស្ទូឌីយ៉ូ។ ស្ទូឌីយ៉ូ My Emoji នឹង​លេចឡ�ើង។
េ�ជើស My Emoji េដើម�ីែក។
ថតេអ�កង់បច��ប�ន�។
ប��រៃផ�ខាងេ�កោយៃនស��ឌីយ៉ូ
My Emoji។
ែក My Emoji។
បេង�ើតស�ីកឃ័រ។
113
កម្ ម វិធី និង មុខង
ស្ទីកឃ័រ My Emoji
បង្កើត​ស្ទីកឃ័រ​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​អ្នក​ជាមួយ​ទឹកមុខន
​ ិង​សកម្មភាព My Emoji។ អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​ស្ទីកឃ័រ My Emoji
ន�ៅពេល​ផ្ញើ​សារ ឬ​ក៏​តាម​បណ្ដាញ​សង្គម។
ការបង្ហាញ​ស្ទីកឃ័រ My Emoji
ក្នុង​ស្ទូឌីយ៉ូ My Emoji សូម​ប៉ះ ស្ទីកឃ័រ។ បន្ទាប់​មក អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​ស្ទីកឃ័រ My Emoji។
បេង�ើតស�ីកឃ័រផ�ាល់ខ�នរបស់អ�ក។
ការបង្កើតស
​ ្ទីកឃ័រផ
​ ្ទាល់ខ្លួនរ​បស់​អ្នក
1
2
3
ក្នុង​ស្ទូឌីយ៉ូ My Emoji សូម​ប៉ះ ស្ទីកឃ័រ → បង្កើតស
​ ្ទីកឃ័រត
​ ាមបំណង។
កែ​ស្ទីកឃ័រត
​ ាម​រប�ៀប​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន។
•
៖ ថែម​ស្ទីកឃ័រ។
•
៖ ជ្រើស​ផ្ទៃខាងក្រោយ​របស់​ស្ទីកឃ័រ។
•
៖ ជ្រើស​ទឹកមុខ​មួយ។
•
៖ ជ្រើស​សកម្មភាព​មួយ។
•
៖ វាយបញ្ចូល​អត្ថបទ។
•
៖ សរសេរ​ដៃ​ឬ​គូស​ល�ើ​ស្ទីកឃ័រ។
ប៉ះ រក្សាទុក។
114
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការប្រើ​ស្ទីកឃ័រ My Emoji ក្នុងឆ
​ ាត
អ្នក​អាច​ប្រើ​ស្ទីកឃ័រ My Emoji ក្នុងអ
​ ំឡុង​សន្ទនា​តាម​សារ ឬ​ក៏​តាម​បណ្ដាញ​សង្គម។ សកម្មភាព​ខាងក្រោម​គឺ​ជា​
ឧទាហរណ៍​នៃ​ការប្រើ​ស្ទីកឃ័រ My Emoji ក្នុងក
​ ម្មវិធី សារ។
1
2
3
ខណៈពេល​កំពុង​តែង​សារ​មួយ​ក្នុង​កម្មវិធី សារ សូម​ប៉ះ
ល�ើ​ក្ដារចុច Samsung។
ប៉ះ​អាយខុន My Emoji។
ជ្រើស​ស្ទីកឃ័រ My Emoji មួយ។
ស្ទីកឃ័រ My Emoji នឹង​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល។
ការលុបស
​ ្ទីកឃ័រ My Emoji
ល�ើ​ក្ដារចុច Samsung សូម​ប៉ះ
អ្នក​ចង់​លុប ហ�ើយប
​ ៉ះ លុប។
ហ�ើយ​ប៉ះ
ន�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងក្រោម​នៃ​ក្ដារចុច។ ជ្រើស​ស្ទីកឃ័រ My Emoji ដែល​
ការថត​រូប​ឬ​វីដេអូ​ជាមួយ My Emoji
បង្កើតរ​ូបថត​ឬ​វដេ
ី អូ​សប្បាយៗ​ជាមួយ My Emoji ដ�ោយ​ប្រើ​ទម្រង់ថ
​ ត​ជាច្រើន។
រ�ាំងមុខ
1
មូលដ�ាន
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី កាមេរ៉ា ហ�ើយ​ប៉ះ AR Emoji។
115
ចលនាតិច
កម្ ម វិធី និង មុខង
2
ជ្រើស My Emoji ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ។
My Emoji
3
ជ្រើស​ទម្រង់​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ។
•
4
(របាំងមុខ)៖ ផ្ទៃមុខរ​បស់ My Emoji លេចឡ�ើង​ល�ើ​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក ដូច្នេះ​ម�ើល​ទ�ៅ​វា​ដូចជា​អ្នក​កំពុង​
ពាក់​របាំងមុខ។
•
(មូលដ្ឋាន)៖ My Emoji ធ្វើ​ត្រាប់ត
​ ាម​ទឹកមុខរ​បស់​អ្នក។
•
(ចលនា​តូច)៖ My Emoji ធ្វើ​ត្រាប់ត
​ ាម​ចលនា​រាងកាយ​របស់​អ្នក។
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ថត​រូប ឬ​ក៏​អស​ម
ូ
ក​ឆ្វេង​ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ ហ�ើយ​ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ថត​វដេ
ី អូ​មួយ។
អ្នក​អាច​បង្ហាញ​និង​ចែករំលែក​រូបថត​និង​វដេ
ី អូ​ដែល​អ្នក​បាន​ថត​ក្នុង វិចិត្រសាល។
ការថត​រូប​ឬ​វីដេអូ​ជាមួយ Emojis តួអង្គ ឬស
​ ្ទីកឃ័រ
Emojis តួអង្គ ធ្វើ​ត្រាប់ត
​ ាម​ទឹកមុខរ​បស់​អ្នក។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ប្រើ​បែបផែន​ស្ទីកឃ័រ​ដែល​ធ្វើ​តាម​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក​ផងដែរ។
1
2
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី កាមេរ៉ា ហ�ើយ​ប៉ះ AR Emoji។
ជ្រើស Emoji តួអង្គ​មួយ ឬ​ក៏​ប៉ះ ស្ទីកឃ័រ ហ�ើយ​ជ្រើស​ស្ទីកឃ័រ​មួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ។
ស�ីកឃ័រ
Emoji តួអង�
3
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ថត​រូប ឬ​ក៏​អស​ម
ូ
ក​ឆ្វេង​ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ ហ�ើយ​ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ថត​វដេ
ី អូ​មួយ។
អ្នក​អាច​បង្ហាញ​និង​ចែករំលែក​រូបថត​និង​វដេ
ី អូ​ដែល​អ្នក​បាន​ថត​ក្នុង វិចិត្រសាល។
116
កម្ ម វិធី និង មុខង
AR Doodle
ថត​វដេ
ី អូ​សប្បាយៗ​ជាមួយ​សំណេរដៃ ឬ​ក៏​ការគូស​និម្មិត​ល�ើ​ផ្ទៃមុខ​ឬ​កន្លែង​ផ្សេងទ�ៀត។ ន�ៅពេល​កាមេរ៉ា​ស្គាល់​ផ្ទៃមុខ​
ឬ​លំហ គំនូរខ្វៀក​ល�ើ​ផ្ទៃមុខន
​ ឹង​តាម​ផ្ទៃមុខ ន�ៅពេល​វា​ផ្លាស់ទី ហ�ើយគ
​ ំនូរខ្វៀក​ក្នុង​លំហ​ន�ោះ​នឹង​ស្ថិត​ន�ៅ​នឹង​ក្នុង​កន្លែង​
តែ​មួយ សូម្បី​កាមេរ៉ា​ផ្លាស់ទក
ី​ ៏​ដ�ោយ។
1
2
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី កាមេរ៉ា ហ�ើយ​ប៉ះ វីដេអូ ល�ើប
​ ញ្ជី​ទម្រង់ថ
​ ត។
ប៉ះ
រួច​ជ្រើស​ទម្រង់​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន។
ន�ៅពេល​កាមេរ៉ា​ស្គាល់​រូប តំបន់​ស្គាល់​នឹង​លេចឡ�ើង​ល�ើ​អេក្រង់។
• ផ្ទៃមុខ៖ គូរខ្វៀក​ល�ើ​ផ្ទៃមុខ។
• គ្រប់​កន្លែង៖ គូរខ្វៀក​ន�ៅ​កន្លែង​ដទៃ​ផ្សេងទ�ៀត។
3
សរសេរ​ឬ​គស​
ូ ក្នុង​តំបន់​ស្គាល់។
ប�ើ​អ្នក​ប៉ះ
រួច​ហ�ើយ​ចាប់ផ្ដើម​គូរខ្វៀក អ្នក​អាច​ថត​ខ្លួន​អ្នក​កំពុងគ
​ ូរខ្វៀក។
តំបន់ស�ាល់ៃផ�មុខ
មិនេធ�ើវ�ញ
ប��រ�បេភទនិងព
ណ៌ប៊�ច។
4
5
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ថត​វដេ
ី អូ។
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​បញ្ឈប់​ការថត​វីដេអូ។
េធ�ើវ�ញ
អ្នក​អាច​ម�ើលន
​ ិង​ចែករំលែក​វីដេអូ​ក្នុង វិចត្រ
ិ សាល។
117
កម្ ម វិធី និង មុខង
ពហុវីនដូវ
ការណែនាំ
ពហុវីនដូវអ
​ នុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ដំណ�ើរការ​កម្មវិធព
ី​ ីរ​ក្នុង​ពេល​តែមួយ​ន�ៅក្នុង​ទិដ្ឋភាព​អេក្រង់​បំបែក។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ដំណ�ើរការ​
កម្មវិធី​ច្រើន​ក្នុង​ពេល​តែមួយ​ន�ៅក្នុង​ទិដ្ឋភាព​ផុស​ផងដែរ។
កម្មវិធខ
​ី លះ​ប្រហែ
្
ល​ជា​មិនគ
​ ាំទ្រ​មុខងារ​នេះ​ទេ។
ទិដ�ភាពបំែបកេអ�កង់
ទិដ�ភាពផុស
118
កម្ ម វិធី និង មុខង
ទិដ្ឋភាព​បំបែក​អេក្រង់
1
2
3
ប៉ះ​ប៊ូតុងថ
​ ្មីៗ ដ�ើម្បី​ប�ើក​បញ្ជី​នៃ​កម្មវិធី​ទ�ើប​ប្រើ​ថ្មីៗ។
អូស​មក​ឆ្វេង​ឬ​ទ�ៅ​ស្តាំ, ប៉ះអ
​ ាយខុន​របស់​កម្មវិធី​មួយ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ប�ើក​ក្នុងទ
​ ិដ្ឋភាព​បំបែក​អេក្រង់។
កម្មវិធី​ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹង​ចាប់ផ្ដើម​ក្នុង​វីនដូវ​ខាងល�ើ។
ល�ើ​វីនដូវ​ខាងក្រោម សូម​អូស​មក​ឆ្វេង​ឬ​ទ�ៅ​ស្ដាំ​ដ�ើម្បី​ជ្រើស​កម្មវិធី​មួយទ�ៀត​ដែល​ត្រូវ​ចាប់ផ្ដើម។
ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធ​ដែ
ី ល​មិន​ស្ថិត​ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​កម្មវិធី​ទ�ើប​ប្រើ​ថ្មីៗ សូម​ប៉ះ​គេហប៊ូតុងឬ
​ ​គ្រាប់ចុចថ
​ យ រួច​ជ្រើស​
កម្មវិធ​ម
ី ួយ។
ការលៃតម្រូវ​ទំហវំ​ីនដូវ
ចាប់អូស​របារ​ដែល​ន�ៅ​ចន្លោះ​វីនដូវ​កម្មវិធី​ឡ�ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​ទំហំ​នៃ​វីនដូវ​ទាំងន�ោះ។
ន�ៅពេល​អ្នក​ចាប់អស​
ូ របារ​ដែល​ន�ៅ​ចន្លោះ​វីនដូវ​កម្មវិធី​ទ�ៅ​រក​គែម​ខាងល�ើឬ
​ ​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់ វីនដូវ​ន�ោះ​នឹង​ពង្រីក​
អតិបរមា។
119
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការប្រើ​ស្ពកព
​ ហុវីនដូវ
អ្នក​អាច​ចូលប្រើក
​ ម្មវិធី​ដែល​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​ដំណ�ើរការ​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​បំបែក​អេក្រង់​យ៉ាង​រហ័ស។
1
អូស​មក​ឆ្វេង​ល�ើ​អេក្រង់។
ប�ើ​ស្ពកព
​ ហុវីនដូវ​មិន​លេចឡ�ើង​ទេ សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​
កុងតាក់ ស្ពកព
​ ហុវ​ីនដូវ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ស�កពហុវ�នដូវ
បង�ាញកម�វ�ធទាំ
ី ង
អស់។
2
3
ជ្រើស​កម្មវិធី​មួយ។
កម្មវិធី​ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹង​ចាប់ផ្ដើម​ក្នុង​វីនដូវ​ខាងល�ើ។
ជ្រើស​កម្មវិធី​មួយ​ទ�ៀត ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើម​ក្នុង​វីនដូវ​ខាងក្រោម។
ប�ើ​គ្មាន​កម្មវិធី​ល�ើ​ស្ពក​ពហុវីនដូវ​ដែល​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​ចាប់ផ្ដម​ទេ
ើ
សូម​ប៉ះ
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​កម្មវិធី​ទាំងអស់។
ការកែ​ស្ពកព
​ ហុវីនដូវ
ប�ើ​អ្នក​ចង់​ថែម​កម្មវិធ​ដែ
ី ល​បាន​ប្រើ​ញឹកញាប់​ល�ើ​ស្ពកព
​ ហុវីនដូវ សូម​ប៉ះ
កម្មវិធី។
កម្មវិធី​ន�ោះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ទ�ៅ​ស្ពកព
​ ហុវីនដូវ។
120
→ កែ​ស្ពក ហ�ើយ​ប៉ះ​កម្មវិធី​មួយ​ពី​បញ្ជី​
កម្ ម វិធី និង មុខង
ទិដ្ឋភាព​ផុស
1
2
ប៉ះ​ប៊ូតុងថ
​ ្មីៗ ដ�ើម្បី​ប�ើក​បញ្ជី​នៃ​កម្មវិធី​ទ�ើប​ប្រើ​ថ្មីៗ។
អូស​មក​ឆ្វេង​ឬ​ទ�ៅ​ស្តាំ, ប៉ះអ
​ ាយខុន​របស់​កម្មវិធី​មួយ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ប�ើក​ក្នុងទ
​ ិដ្ឋភាព​ផុស។
អេក្រង់​កម្មវិធន
ី​ ឹង​លេចឡ�ើង​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​ផុស។
ប�ងួមវ�នដូវអប�បរមា។
ព�ងីកវ�នដូវអតិបរមា។
បិទកម�វ�ធី។
ៃលត�មូវក�មិតភាព
ថ�ា។
ការផ្លាស់ទវី​ីនដូវ​ផុស
ដ�ើម្បី​ផ្លាស់ទវី​ីនដូវ​ផុស សូម​ប៉ះ​របារ​ឧបករណ៍​របស់​វីនដូវ​ន�ោះ រួចច
​ ាប់អូស​វា​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ថ្មី​មួយ។
Samsung Members
Samsung Members ផ្តល់ស​េវា​គាំទ្រ​ដល់អ
​ តិថិជន​ដូចជា កំហុស​វិនិច្ឆយ​នៃ​បញ្ហា​ឧបករណ៍ ព្រមទាំងអ
​ នុញ្ញាត​
ឲ្យ​អ្នកប្រើប្រាស់​ប្រគល់​សំណួរ​និង​របាយការណ៍​កំហុស។ អ្នកក
​ ​អ
៏ ាច​ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​ជាមួយ​អ្នកដទៃ​ក្នុង​សហគមន៍​
អ្នកប្រើប្រាស់ Galaxy ឬ​ក​ប
៏ ង្ហាញ​ដំណឹង​និង​បណ្ណែ​ថ្មីៗ​ផងដែរ។ Samsung Members អាច​ជួយ​អ្នក​
ដ�ោះស្រាយ​បញ្ហា​នានា​ដែល​អ្នក​អាច​ជួបប្រទះ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ដ�ើម្បី​ប្រគល់​មតិតប​របស់​អ្នក ឬ​ក៏​បង្ហោះ​មតិរ​បស់​អ្នក អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះឈ្មោះចូល Samsung account
របស់​អ្នក។ សូម​ម�ើល Samsung account សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។
121
កម្ ម វិធី និង មុខង
Samsung Notes
ការណែនាំ
បង្កើតក
​ណ
ំ ត់សម្គាល់​ដ�ោយ​វាយបញ្ចូល​អត្ថបទ​ពី​ក្ដារចុច ឬ​ក៏​តាមរយៈ​ការសរសេរ​ដ�ោយ​ដៃ​ឬ​គស​ល�
ូ
ើ​អេក្រង់។ អ្នកក
​ ៏​
អាច​បញ្ចូល​រូប​ឬ​ការថត​សំឡេង​ទ�ៅ​ក្នុង​កំណត់សម្គាល់រ​បស់​អ្នក​ផងដែរ។
ការបង្កើតក
​ ំណត់សម្គាល់
1
2
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី Samsung Notes ហ�ើយ​ប៉ះ
។
ជ្រើស​វិធ​ប
ី ញ្ចូល​ពី​របារឧបករណ៍​ន�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងល�ើ​នៃ​អេក្រង់ រួច​តែង​កណ
ំ ត់សម្គាល់​មួយ។
សរេសរឬគូសជាមួយប៊�ច។
វាយប���លអត�បទេដោយេ�បើក�ារចុច។
ប���លឯកសារ។
គូរជាមួយជក់។
3
ន�ៅពេល​អ្នក​បាន​បញ្ចប់​ការតែង​កំណត់សម្គាល់ សូម​ប៉ះ រក្សាទុក។
122
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការតែង​កំណត់សម្គាល់ជ
​ ាមួយ​សំណេរដៃ
ដ�ើម្បី​សរសេរ​ឬ​គូស​ជាមួយ S Pen។
ល�ើ​អេក្រង់​តែង​កំណត់សម្គាល់ សូម​ប៉ះ
អ្នក​អាច​បញ្ចូល​សំណេរដៃ​របស់​អ្នក​កាន់តែ​ងាយស្រួល ប�ើអ
​ ្នក​ពង្រីក​អេក្រង់ ដ�ោយ​ញែក​ម្រាមដៃ​ពីរ​របស់​អ្នក​ល�ើ​វា។
�បដាប់លុប
ប៊�ចសំណព�
ប៊�ច
េធ�ើវ�ញ
មិនេធ�ើវ�ញ
េ�ជើសនិងែក។
បំែលងសំេណរៃដ
េទៅជាអត�បទ។
ប��រពណ៌ៃផ�ខា
ងេ�កោយ។
ប��រស�ីល។
ប��រការគូសេទៅជារូ
បសណ�ាន។
ការកែ​ប៊ិចស
​ ំណព្វ​របស់​អ្នក
ថែម​ស្ទីល​ប៊ិច​ជាច្រើន​ទ�ៅ​សំណព្វ​របស់​អ្នក រួច​ហ�ើយ​អ្នក​អាច​ជ្រើស​និង​ប្រើ​ពួកវា​កាន់តែ​រហ័ស។
ល�ើ​អេក្រង់​តែង​កំណត់សម្គាល់ សូម​ប៉ះ ។
ែថមប៊�ចសំណព�។
លុបប៊�ច។
ប៊�ចសំណព�របស់អ�ក
123
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការប្ដូរ​ការកំណត់​ប៊ិច
ន�ៅពេល​សរសេរ​ឬ​គូស​ល�ើ​អេក្រង់ សូម​ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ប្រភេទ​ប៊ិច កម្រាស់ប
​ ន្ទាត់ ឬ​ពណ៌​ប៊ិច។
ប��រក�មាស់បន�ាត់។
ប��រ�បេភទប៊�ច។
េ�ជើសពណ៌ថ�ីមួយេដោយេ�បើ�បដាប់េរើ
សពណ៌។
ប��រពណ៌ប៊�ច។
េ�ជើសសំណុំពណ៌ឲ�បង�ាញ។
ការប្រើ​ប្រដាប់លុប
ន�ៅពេល​អ្នក​ចង់​លុប​សំណេរដៃ​ពី​កំណត់សម្គាល់ សូម​ប៉ះ
តំបន់​មួយ ខណៈពេល​កំពុងច
​ ុច​ជាប់​ល�ប
ើ​ ៊ូតុង S Pen។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ប្រភេទ​ប្រដាប់លុប សូម​ប៉ះ
ម្ដង​ទ�ៀត។
ហ�ើយ​ជ្រើស​តំបន់​ត្រូវ​លុប។ ជម្រើស​ផ្សេង សូម​ជ្រើស​
• លុបត
​ ាម​បន្ទាត់៖ លុបប
​ ន្ទាត់​ដែល​អ្នក​ជ្រើស។
• លុបត
​ ាម​ផ្ទៃ៖ លុបត
​ ំបន់​ដែល​អ្នក​ជ្រើស​ប៉ុណ្ណោះ។ អ្នក​អាច​លៃតម្រូវ​ទំហ​នៃ​ប្រ
ំ
ដាប់លុប ដ�ោយ​ចាប់អូស​របារ​
លៃតម្រូវ​ទំហំ។
• លុបទ
​ ាំងអស់៖ ជម្រះ​កំណត់សម្គាល់។
សូម្បី​ជាមួយ​ប្រដាប់លុបត
​ ូច​ក៏​ដ�ោយ ក៏អ
​ ្នក​ន�ៅតែ​អាច​លុប​ផ្នែក​ដែល​ចង់​លុបយ
​ ៉ាង​ជាក់លាក់​ដែរ។
124
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការកែ​កំណត់សម្គាល់ស
​ ណេ
ំ
រដៃ
កែ​កំណត់សម្គាល់​សំណេរដៃ​ដ�ោយ​ប្រើ​ជម្រើស​កែ​ផ្សេងៗ​ដូចជា​ការកាត់ ការផ្លាស់ទី ការប្ដូរទំហំ ឬ​ការប្លែង។
1
ន�ៅពេល​មាន​សំណេរដៃ​ល�ើក
​ ំណត់សម្គាល់ សូម​ប៉ះ
2
ប៉ះ​ឬ​គូស​បន្ទាត​ម
់ ួយ​ជុំវិញ​ការបញ្ចូល​ដ�ើម្បី​ជ្រើស។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​សណ្ឋាន​នៃ​ការជ្រើស សូម​ប៉ះ
។
ម្ដង​ទ�ៀត។
ដ�ើម្បី​ផ្លាស់ទក
ី​ ារបញ្ចូល​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​មួយ​ទ�ៀត សូម​ជ្រើស​ការបញ្ចូល រួចច
​ ាប់​អូស​វា​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ថ្មី​មួយ។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ទំហ​នៃ​
ំ ការជ្រើស សូម​ប៉ះ​ការបញ្ចូល ហ�ើយច
​ ាប់​អូស​ជ្រុង​មួយ​នៃ​ស៊ុម​ដែល​លេចឡ�ើង។
3
កែ​ការបញ្ចូល​ដ�ោយ​ប្រើ​ជម្រើស​ដែល​មាន។
• កាត់៖ កាត់ក
​ ារបញ្ចូល។ ដ�ើម្បី​បិទភ្ជាប់​ល�ើ​ទីកន្លែង​មួយ​ទ�ៀត សូម​ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​ទីកន្លែង​ន�ោះ រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ
បិទភ
​ ្ជាប់។
• ចម្លង៖ ចម្លង​ការបញ្ចូល។ ដ�ើម្បី​បិទភ្ជាប់​ល�ើ​ទីកន្លែង​មួយ​ទ�ៀត សូម​ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​ទីកន្លែង​ន�ោះ រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ
បិទភ
​ ្ជាប់។
• លុប៖ លុបក
​ ារបញ្ចូល។
• ប្ដូរ​ស្ទីល៖ ប្ដូរ​ស្ទីល។ ជ្រើស​ពណ៌​ឬ​កម្រាស់ប
​ ន្ទាត់ ហ�ើយប
​ ៉ះ រួចរាល់។
• ស្រង់​អត្ថបទ៖ ស្រង់អ
​ ត្ថបទ​ពី​តំបន់​ដែល​បាន​ជ្រើស។ ដ�ើម្បី​បិទភ្ជាប់ឬ
​ ​ចម្លង​អត្ថបទ​ទ�ៅ​កំណត់សម្គាល់​មួយ
សូម​ប៉ះ បិទភ
​ ជា្ ប់ ឬ ចម្លង។
• ទ�ៅ​មុខ៖ បញ្ជូនក
​ ារបញ្ចូល​ទ�ៅ​ខាងមុខ។
• ទ�ៅ​ក្រោយ៖ បញ្ជូន​ការបញ្ចូល​ទ�ៅ​ខាងក្រោយ។
125
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការប្ដូរ​ស្ទីល
អ្នក​អាច​ប្ដូរ​ស្ទីល​នៃ​សំណេរដៃ​និង​ការគូស​របស់​អ្នក។
1
2
3
4
បន្ទាបព
់​ ​ស
ី រសេរ​ឬ​គូស​ល�ើ​អេក្រង់ សូម​ប៉ះ
ពីរដង។
ជ្រើស​ពណ៌​ឬ​កម្រាស់ប
​ ន្ទាត់​ដែល​អ្នក​ចង់។
ចង្អុល S Pen ទ�ៅ​រក​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ស្ទីល​ន�ោះ។
អាយខុន
នឹង​លេចឡ�ើង។
ប៉ះ​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្ដូរ​ស្ទីល។
ការប្ដូរ​ការគូសទ�
​ ៅ​ជា​រូបសណ្ឋាន
អ្នក​អាច​ប្ដូរ​ការគូស​របស់​អ្នក​ទ�ៅ​ជា​រូបសណ្ឋាន​នានា។ ប៉ះ
ស្វ័យប្រវត្តិ​ទ�ៅ​ជា​រូបសណ្ឋាន​ដែល​ត្រូវគ្នា។
126
និងគ
​ ូស។ ឥឡូវ ការគូស​របស់​អ្នក​នឹង​ប្ដូរ​ដ�ោយ​
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការបំលែង​សំណេរដៃ​ទ�ៅ​ជា​អត្ថបទ
បន្ទាបព
់​ ​ស
ី រសេរ​ល�ើ​អេក្រង់ សូម​ប៉ះ​វា​ជាមួយ​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក។ ដ�ើម្បី​ជ្រើស​សំណេរដៃ​របស់​អ្នក​ទាំងអស់ សូម​ប៉ះ
។ ជម្រើស​ផ្សេងៗ​នឹង​លេច​ឡ�ើង​ល�ើ​វីនដូវ​បង្ហាញ។ ដ�ើម្បី​ជំនួស​សំណេរដៃ​ជាមួយ​អត្ថបទ សូម​ប៉ះ បំលែង។
ការគូរ​ជាមួយ​ជក់
ល�ើ​អេក្រង់​តែង​កំណត់សម្គាល់ សូម​ប៉ះ
ដ�ើម្បី​គូរ​ជាមួយ​ជក់​ជាច្រើន។
ន�ៅពេល​អ្នក​បាន​បញ្ចប់ សូម​ប៉ះ រួចរាល់ ដ�ើម្បី​បញ្ចូល​គំនូរ​របស់​អ្នក​ទ�ៅ​ក្នុង​កំណត់សម្គាល់។
អ្នក​អាច​បង្ហោះ​ការគូរ​របស់​អ្នក​ល�ើ PENUP ដ�ើម្បី​ចែករំលែក​វា​ជាមួយ​អ្នកដទៃ។
េ�ជើសពណ៌ថ�ីមួយេដោយេ�បើ�បដាប់េរើ
សពណ៌។
ប��រ�បេភទជក់។
េ�ជើសសំណុំពណ៌ឲ�បង�ាញ។
ប��រពណ៌ជក់។
មិនេធ�ើវ�ញ
�បដាប់លុប
េធ�ើវ�ញ
បេង�ោះគំនូរេលើ PENUP។
ប���លគំនូរេទៅក��ងកំណត់សម�ាល់។
127
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការខ្ទាស់​កំណត់សម្គាល់ម
​ ួយ​ល�ើ​គេហអេក្រង់
ខ្ទាស់​កំណត់សម្គាល់​មួយ​ល�ើ​គេហអេក្រង់ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​វា​យ៉ាង​រហ័ស ឬ​ក៏​ប�ើកឬ
​ ​កែ​វា។
1
2
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី Samsung Notes។
ជ្រើស​កំណត់សម្គាល់​មួយ ហ�ើយ​ប៉ះ → ខ្ទាស់ល�
​ ើ​គេហអេក្រង់។
កំណត់សម្គាល់ន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ល�ើ​គេហអេក្រង់។
ការរក្សាទុក​ការកំណត់សម្គាល់ជ
​ ា​ការរំឭក
អ្នក​អាច​រក្សាទុក​កំណត់សម្គាល់ជ
​ ា​ការរំឭក​ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​កណ
ំ ត់សម្គាល់​ពេលក្រោយ។
1
2
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី Samsung Notes។
ជ្រើស​កំណត់សម្គាល់​មួយ ហ�ើយ​ប៉ះ → ផ្ញើ​ទ�ៅ​ការរំឭក។
កំណត់សម្គាល់ន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ជា​ការរំឭក។
ការលុបក
​ ំណត់សម្គាល់
1
2
3
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី Samsung Notes។
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ក
ើ​ ណ
ំ ត់សម្គាល់​ដែល​ត្រូវ​លុប។
ដ�ើម្បី​លុបក
​ ំណត់សម្គាល់​ច្រើន សូម​ធីក​កណ
ំ ត់សម្គាល់ជ
​ ាច្រើន​ដែល​ត្រូវ​លុប។
ប៉ះ លុប។
128
កម្ ម វិធី និង មុខង
PENUP
ការណែនាំ
PENUP គឺ​ជា​សេវា​បណ្ដាញ​សង្គម​សម្រាប់​ការចែករំលែក​ស្នាដៃសិល្បៈ​ដែល​បាន​គស​
ូ ជាមួយ S Pen។ ប្រកាស​
ស្នាដៃសិល្បៈ​របស់​អ្នក បង្ហាញ​ស្នាដៃសិល្បៈ​របស់​អ្នកដទៃ និង​ទទួល​បណ្ណែ​ដ៏​មាន​ប្រយ�ោជន៍អ
​ ំពី​ការគូស។
ទ�មង់របស់អ�ក
សកម�ភាពរបស់អ�ក
�បកាសស�ាៃដសិល�ៈរបស់អ�ក។
បង�ាញស�ាៃដសិល�ៈតាម�បេភទ។
អ្នក​អាច​ចុះឈ្មោះចូល PENUP ដ�ោយ​ប្រើ Samsung account របស់អ
​ ្នក ឬ​ក៏​គណនី SNS
ផ្សេងទ�ៀត។
ការប្រកាស​ស្នាដៃសិល្បៈ​របស់​អ្នក
ប្រកាស​ស្នាដៃសិល្បៈ​របស់​អ្នក​ដែល​បាន​បង្កើតក
​ ្នុង Samsung Notes ឬ​កម្មវិធគ
ី​ ូស​ផ្សេងទ�ៀត​ល�ើ PENUP។
1
2
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី PENUP ហ�ើយ​ប៉ះ
។
ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ។
• ប៉ះ ព្រាង, បញ្ចប​ស្នាដៃ​ស
់
ិល្បៈ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ រួចរាល់។
• ប៉ះ ពី​វិចត្រ
ិ សាល, ជ្រើស​ស្នាដៃសិល្បៈ​របស់​អ្នក​ដ�ើម្បី​ប្រកាស រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ រួចរាល់។
• ប៉ះ ការគូសរ​ូបថត។ ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ ដ�ើម្បី​ថត​រូប ឬ​ក៏​ជ្រើស​រូបថត​មួយ, គូស​ល�ើ​វា រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ រួចរាល់។
• ប៉ះ ការគូស, គូស​ស្នាដៃ​សិល្បៈ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ រួចរាល់។
129
កម្ ម វិធី និង មុខង
3
4
វាយបញ្ចូល​ចំណងជ�ើង ពិពណ៌នា និង​ស្លាក​ទ្រុងជ្រូក។
ប៉ះ ដាក់។
ការប្រកាស​ស្នាដៃសិល្បៈ​ពី​កម្មវិធី​ផ្សេងទ�ៀត
ដ�ើម្បី​ប្រកាស​ស្នាដៃសិល្បៈ​របស់​អ្នក​ពី វិចិត្រសាល ឬ​កម្មវិធគ
ី​ ូស​ផ្សេងទ�ៀត សូម​ជ្រើស​ស្នាដៃសិល្បៈ​ពី​កម្មវិធី​មួយ
→ PENUP។
ហ�ើយ​ប៉ះ
ការដាក់ពណ៌​រូប
ដ�ោយ​ប្រើ​ពណ៌​ផ្សេងៗ សូម​បង្កើត​ស្នាដៃសិល្បៈ​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​អ្នក។
1
2
3
4
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី PENUP រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ ការដាក់​ពណ៌។
ជ្រើស​រូប​មួយ។
ប៉ះ ចាប់ផ្ដើមក
​ ារដាក់ពណ៌។
ន�ៅពេល​អ្នក​បាន​បញ្ចប់ សូម​ប៉ះ រួចរាល់។
ការគូសជ
​ ីវចល
គូស​តាម ន�ៅពេល​អ្នក​ម�ើល​វីដេអូ​កំពុងគ
​ ូស​ផ្ទាល់ ដែល​បង្ហាញ​ដំណ�ើរការ​នៃ​ការគូស​បញ្ចប់​រូប​មួយ។ អ្នកអ
​ ាច​គូស​រូប​ដ៏​
ល្អ​យ៉ាង​ងាយស្រួល។
1
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី PENUP រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ ការគូសជ
​ ីវចល។
130
កម្ ម វិធី និង មុខង
2
3
4
5
ជ្រើស​រូប​មួយ។
ប៉ះ រ�ៀន​រប�ៀប​គូស។
ដ�ើម្បី​គូស​ល�ើ​រូប​មួយ សូម​ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ផ្អាក​ការចាក់។
អ្នក​អាច​ប្ដូរ​ល្បឿន​ចាក់ ដ�ោយ​ប៉ះ
។
ន�ៅពេល​អ្នក​បាន​បញ្ចប់ សូម​ប៉ះ
។
រូប​ដ�ើម​នឹង​ត្រូវ​បាន​លាក់ ហ�ើយអ
​ ្នក​នឹង​អាច​ឃ�ើញ​រូប​ដែល​អ្នក​បាន​គូស។
ការគូសរ​ូបថត
គូស​រូប​ល�ើ​រូបថត​របស់​អ្នក ហ�ើយរ​ក្សា​ពួកវា​ជា​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​ផ្ទាល់ខ្លួនរ​បស់​អ្នក។ ជ្រើស​រូបថត​មួយ​ពី វិចិត្រសាល ឬ​
ក៏​ថត​រូប​និង​គូស​ល�ើ​រូបថត​ន�ោះ។ បន្ទាប់​ពី​បញ្ចប់​ការគូស​របស់​អ្នក អ្នកអ
​ ាច​ឃ�ើញ​រូប​ដែល​អ្នក​បាន​គូស ដ�ោយ​លាក់​
រូបថត​ន�ោះ។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី PENUP។
ប៉ះ
→ ការគូស →
។
ប៉ះ ថត​រូបភាព, ថត​រូម​មួយ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ព្រម។
ជម្រើស​ផ្សេង សូម​ប៉ះ ជ្រើស​ពី​វិចត្រ
ិ សាល ហ�ើយ​ជ្រើស​រូប​មួយ។
131
កម្ ម វិធី និង មុខង
4
5
6
ជ្រើស​តំបន់​ត្រូវ​គូស, លៃតម្រូវក
​ ម្រិត​ភាពថ្លា រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ រក្សា​ទុក។
តំបន់​ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹង​ថែម​ជា​រូបផ្ទៃខាងក្រោយ។
គូស​ល�ើ​រូបថត​ន�ោះ។
ន�ៅពេល​អ្នក​បាន​បញ្ចប់ សូម​ប៉ះ
។
រូបថត​ន�ោះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​លាក់ ហ�ើយអ
​ ្នក​នឹង​អាច​ឃ�ើញ​រូប​ដែល​អ្នក​បាន​គស
ូ ។
ប្រតិទិន
គ្រប់គ្រង​កាលវិភាគ​របស់​អ្នក​ដ�ោយ​វាយបញ្ចូល​ព្រឹត្តិការណ៍​ឬ​ការរំឭក​នឹង​មក​ដល់ក
​ ្នុង​កម្មវិធី​រ�ៀបចំ​គម្រោង​របស់​អ្នក។
ការបង្កើតព្រឹ
​ ត្តិការណ៍
1
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ប្រតិទិន ហ�ើយ​ប៉ះ
2
វាយបញ្ចូល​ព័តម
៌ ាន​លម្អិត​អំព​ព្រឹ
ី ត្តិការណ៍។
ឬ​ក៏​ប៉ះ​ពីរដង​ល�ើ​កាលបរិច្ឆេទ​មួយ។
ប�ើ​កាលបរិច្ឆេទ​ន�ោះ​មាន​ព្រឹត្តិការណ៍​ឬ​កិច្ចការ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង​ន�ោះ​ហ�ើយ សូម​ប៉ះ​កាលបរិច្ឆេទ​ន�ោះ ហ�ើយ​
ប៉ះ ។
ប��រពណ៌ៃន�ពឹត�ិការណ៍។
វាយប���លចំណងេជើង។
េ�ជើសស�ីកឃ័រមួយេដើម�ីបង�ាញជាមួ
យ�ពឹត�ិការណ៍។
កំណត់អំឡ�ងេពល។
េ�ជើស�បតិទិនេដើម�ីរក�ាទុក�ពឹត�ិការ
ណ៍។
កំណត់េម៉ោងេរោទ៍។
ប���លទីកែន�ង។
3
ប៉ះ រក្សា​ទុក ដ�ើម្បី​រក្សាទុក​ព្រឹត្តិការណ៍​ន�ោះ។
132
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការបង្កើតក
​ ាររំឭក
អ្នក​អាច​បង្កើតក
​ ិច្ចការ​ជា​ការរំឭក​និង​ទទួល​ការជូនដំណឹង​ន�ៅ​ម�៉ោង​ឬ​ទីកន្លែង​បុរេកំណត់​សម្រាប់ក
​ ាររំឭក​នីមួយៗ។
→ ការរំឭក។ កម្មវិធក
ី​ ាររំឭក នឹងច
​ ាប់ផ្ដម
ើ ។ សូម​ម�ើល ការរំឭក សម្រាប់​
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ប្រតិទិន ហ�ើយ​ប៉ះ
ព័ត៌មាន​បន្ថែម។
ការធ្វើ​សមកាល​ព្រឹត្តិការណ៍ជ
​ ាមួយ​គណនីរ​បស់​អ្នក
1
2
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → គណនី រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​គណនី​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​
សមកាល​ជាមួយ។
ប៉ះ ធ្វើ​សមកាល​គណនី រួចប
​ ៉ះ​កុងតាក់ ប្រតិទិន ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
សម្រាប់ Samsung account សូម​ប៉ះ → ការកំណត់​សមកាល រួច​ប៉ះ​កុងតាក់ ប្រតិទិន ដ�ើម្បី​ដំណ�ើរការ​
វា។
→
→ ថែម​គណនី​ថ្មី។
ដ�ើម្បី​ថែម​គណនី​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​សមកាល​ជាមួយ សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ប្រតិទិន ហ�ើយ​ប៉ះ
រួច​ជ្រើស​គណនី​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​សមកាល​ជាមួយ​និង​ចុះឈ្មោះចូល។ ន�ៅពេល​គណនី​មួយ​ត្រូវ​បាន​ថែម រង្វង់​ខ�ៀវ​ត្រូវ​
បាន​បង្ហាញ​ឡ�ើងជ
​ ាប់​នឹង​ឈ្មោះ​គណនី​ន�ោះ។
Samsung Flow
ការណែនាំ
Samsung Flow អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ភ្ជាប់​ថេប្លិត​របស់​អ្នក​យ៉ាង​ងាយស្រួល​ទ�ៅ​ទូរសព្ទ​វៃឆ្លាត​របស់​អ្នក​និង​ប្រើ​ពួកវា​យ៉ាង​
ងាយស្រួល ដូចជា​ការពិនិត្យ​ការជូនដំណឹងឬ
​ ​ការចែករំលែក​ខ្លឹមព័ត៌មាន។
Samsung Flow ត្រូវតែ​បាន​ដំឡ�ើង​ល�ើ​ឧបករណ៍​ទាំងពីរ​ដែល​អ្នក​ចង់​ភ្ជាប់។ ប�ើ Samsung Flow មិន​ត្រូវ​បាន​
ដំឡ�ើង​ទេ សូម​ទាញយក​វា​ពី Galaxy Store ឬ Play Store។
• មុខងារ​នេះ​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ល�ើឧ
​ បករណ៍ Samsung Android​ខ្លះ​បណ្
៉ុ
ណោះ។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ អ្នក​ត្រូវតែ​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ Bluetooth ល�ើ​ថេប្លិតរ​បស់​អ្នក​និង​ទូរសព្ទ​
វៃឆ្លាត​របស់​អ្នក។
133
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការភ្ជាប់​ថេប្លិតន
​ ិង​ទូរសព្ទវៃ
​ ឆ្លាត​របស់​អ្នក
1
2
ល�ើ​ទូរសព្ទ​វៃឆ្លាត​របស់​អ្នក សូម​ចាប់ផ្ដើម Samsung Flow។
ល�ើ​ថេប្លិតរ​បស់​អ្នក សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី Samsung Flow។
ប�ើ​អ្នក​កំពុង​ប្រើ​មុខងារ​នេះ​ជា​ល�ើកដំបូង សូម​ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម។
3
4
5
ជ្រើស​ទូរសព្ទ​វៃឆ្លាត​របស់​អ្នក​ពី​បញ្ជី​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​រកឃ�ើញ។
ព្រមទទួល​សំណ�ើ​ភ្ជាប់​ល�ឧ
ើ​ បករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
បញ្ជាក់​ស�ោ​សម្ងាត់​ល�ើ​ឧបករណ៍​ទាំងពីរ។
ឧបករណ៍​ទាំងនេះ​នឹង​ភ្ជាប់​ជាមួយគ្នា។
ប�ើ​ទូរសព្ទ​វៃឆ្លាត​របស់​អ្នក​គាំទ្រ​មុខងារ​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ សូម​រ�ៀបចំ Samsung Pass ល�ើ​ទូរសព្ទ​វៃឆ្លាត​របស់​
អ្នក ដ�ើម្បី​ភ្ជាប់​ឧបករណ៍​កាន់តែ​ងាយស្រួល​និង​មាន​សន្តិសុខ ដ�ោយ​ប្រើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក។
ការចែករំលែក​ការភ្ជាប់ទ
​ ិន្នន័យច
​ ល័ត (SM-T860)
ចែករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័ត​នៃ​ទូរសព្ទ​វៃឆ្លាត​របស់​អ្នក​ជាមួយ​ថេប្លិតរ​បស់​អ្នក​ដ�ោយ​ប្រើ​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត ន�ៅពេល​
មិន​មាន​ការភ្ជាប់​អ៊ីនធ�ើណិត​ល�ើ​ថេប្លិត​របស់​អ្នក។
1
2
ល�ើ​ថេប្លិតរ​បស់​អ្នក សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី Samsung Flow។
ប៉ះ
។
អ្នក​អាច​ចូលប្រើអ
​ ៊ីនធ�ើណិត​ល�ើ​ថេប្លិត​របស់​អ្នក​ដ�ោយ​ប្រើ​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័ត​នៃ​ទូរសព្ទ​វៃឆ្លាត​របស់​អ្នក។
• ទូរសព្ទ​វៃឆ្លាត​របស់​អ្នក​ត្រូវតែ​គាំទ្រ​មុខងារ​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត។
• អ្នក​អាច​បង់ប្រាក់ប
​ ន្ថែម​ល�ើ​ទូរសព្ទ​វៃឆ្លាត​របស់​អ្នក ន�ៅពេល​ប្រើ​មុខងារ​នេះ។
134
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការពិនិត្យ​ការជូនដំណឹង​ល�ើ​ថេប្លិតរ​បស់​អ្នក
ន�ៅពេល​អ្នក​ទទួល​ការជូនដំណឹងថ
​ ្មី​ល�ើ​ទូរសព្ទ​វៃឆ្លាត​របស់​អ្នក សូម​ពិនិត្យ​ការជូនដំណឹងក
​ ្នុង​វីនដូវ​ផុស​ល�ើ​ថេប្លិតរ​បស់​
អ្នក។
ការចែករំលែក​ខ្លឹមព័ត៌មាន
អ្នក​អាច​ចែករំលែក​ខ្លឹមព័ត៌មាន​នៃ​ទូរសព្ទ​វៃឆ្លាត​របស់​អ្នក​ជាមួយ​ថេប្លិតរ​បស់​អ្នក។
ឯកសារ​ខ្ញុំ
ចូលប្រើន
​ ិង​គ្រប់គ្រង​ឯកសារ​ផ្សេងៗ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង​ឧបករណ៍​ឬ​ក្នុង​ទីកន្លែង​ផ្សេងទ�ៀត​ដូចជា​សេវា​ឃលា្ ំងផ្ទុក​
ក្លោដ។
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ឯកសារ​ខុំ។
្ញ
បង្ហាញ​ឯកសារ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង​ឃ្លាំងផ្ទុក​នីមួយៗ។
ដ�ើម្បី​ពិនិត្យ​ទិន្នន័យ​មិន​ចាំបាច់​និង​ធ្វើ​ឲ្យ​ឃ្លាំងផ្ទុក​ក្នុង​ឧបករណ៍​ទំនេរ សូម​ប៉ះ → ការវិភាគ​ឃលា្ ំងផ្ទុក។
ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​ឯកសារ​ឬ​សឺមី សូម​ប៉ះ ។
នាឡិកា
ការណែនាំ
កំណត់​ម�៉ោងរ�ោទ៍, ពិនិត្យ​ម�៉ោង​បច្ចុប្បន្នក
​ ្នុង​ទីក្រុង​ជាច្រើន​ជុំវិញ​ពិភពល�ោក, វាស់​ពេល​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ ឬ​ក៏​កំណត់​
រយៈពេល​ជាក់លាក់។
ម�៉ោងរ�ោទ៍
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី នាឡិកា ហ�ើយ​ប៉ះ ម�៉ោងរ�ោទ៍។
ការកំណត់​ម�៉ោងរ�ោទ៍
ប៉ះ
ក្នុងប
​ ញ្ជី​ម�៉ោងរ�ោទ៍, កំណត់​ពេលវេលា​នៃ​ម�៉ោងរ�ោទ៍, ជ្រើស​ថ្ងៃ​ដែល​ម�៉ោងរ�ោទ៍​ធ្វើឡ�ើងវិញ, កំណត់ជ
​ ម្រើស​
ម�៉ោងរ�ោទ៍​ដទៃ​ផ្សេងទ�ៀត រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ រក្សា​ទុក។
ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុចវ​ាយបញ្ចូល​ម�៉ោងរ�ោទ៍ សូម​ប៉ះ​វាល​បញ្ចូល​ពេលវេលា។
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​ឬ​បទ
ិ ដំណ�ើរការ​ម�៉ោងរ�ោទ៍ សូម​ប៉ះ​កុងតាក់ជ
​ ាប់​នឹង​ម�៉ោងរ�ោទ៍​ក្នុង​បញ្ជី​ម�៉ោងរ�ោទ៍។
135
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការបញ្ឈប់​ម�៉ោងរ�ោទ៍
ប៉ះ ច�ោល ដ�ើម្បី​បញ្ឈប់​ម�៉ោងរ�ោទ៍​មួយ។ ប�ើអ
​ ្នក​បាន​ប�ើកប្រើ​ជម្រើស​ស្ងប់​ព​ម
ី ុន សូម​ប៉ះ ស្ងប់ ដ�ើម្បី​ឲ្យ​ម�៉ោងរ�ោទ៍​ធ្វើ​
ការរ�ោទ៍​ឡ�ើងវិញ បន្ទាបព
់​ ី​រយៈពេល​ដែល​បាន​បញ្ជាក់។
ការលុបម�
​ ៉ោងរ�ោទ៍
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​ម�៉ោងរ�ោទ៍, ធីក​ម�៉ោងរ�ោទ៍​ដែល​ត្រូវ​លុប រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ លុប។
នាឡិកា​ពិភពល�ោក
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី នាឡិកា ហ�ើយ​ប៉ះ នាឡិកា​ពិភពល�ោក។
ការបង្កើតន
​ ាឡិកា
ប៉ះ , វាយបញ្ចូល​ឈ្មោះ​ទីក្រុង ឬ​ក​ជ្រ
៏ ើស​ទីក្រុង​មួយ​ពី​ផែនដី រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ថែម។
ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​បលែ
ំ ង​តំបន់​ម�៉ោង សូម​ប៉ះ → កម្មវិធប
ី​ លែ
ំ ង​តំបន់ម�
​ ៉ោង។
ការលុបន
​ ាឡិកា
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ន
ើ​ ាឡិកា​មួយ, ធីក​នាឡិកា​ដែល​ត្រូវ​លុប រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ លុប។
នាឡិកា​វាស់​ពេល
1
2
3
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី នាឡិកា ហ�ើយ​ប៉ះ នាឡិកា​វាស់​ពេល។
ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម ដ�ើម្បី​វាស់​ពេល​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ។
ដ�ើម្បី​កត់ត្រា​ចំនួនជ
​ ុំ ខណៈពេល​កំពុងវ​ាស់​ពេល​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ សូម​ប៉ះ ជុំ។
ប៉ះ ឈប់ ដ�ើម្បី​បញ្ឈប់​ការវាស់​ពេល។
• ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដម​
ើ ការវាស់​ពេល​ឡ�ើងវិញ សូម​ប៉ះ ចាប់ផ្ដើមប
​ ន្ត។
• ដ�ើម្បី​ជម្រះ​ចំនួនជ
​ ុំ សូម​ប៉ះ កំណត់ឡ​�ើងវិញ។
136
កម្ ម វិធី និង មុខង
រង្វាស់ពេល
1
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី នាឡិកា ហ�ើយ​ប៉ះ រង្វាស់ពេល។
ដ�ើម្បី​ថែម​រង្វាស់ពេល​ដែល​បាន​ប្រើ​ញឹកញាប់ សូម​ប៉ះ
2
កំណត់​រយៈពេល រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម។
3
ប៉ះ ច�ោល ន�ៅពេល​រង្វាស់ពេល​អស់​ម�៉ោង។
, កំណត់​អឡុ
ំ ងពេល​និង​ឈ្មោះ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ថែម។
ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំង​គ្រាប់ចុចវ​ាយបញ្ចូល​រយៈពេល សូម​ប៉ះ​វាល​បញ្ចូល​រយៈពេល។
គិតលេ
​ ខ
ធ្វើ​ការគណនា​ធម្មតា​ឬ​ស្មុគ្រស្មាញ។
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី គិតលេ
​ ខ។
ដ�ើម្បី​ជម្រះ​ប្រវត្តិ សូម​ប៉ះ ជម្រះ​ប្រវត្តិ។
ដ�ើម្បី​ប្រើ​ឧបករណ៍​បំប្លែង​ឯកតា សូម​ប៉ះ
ឯកតា​ផ្សេង។
។ អ្នកអ
​ ាច​បប្លែ
ំ ង​តម្លៃ​ផ្សេងៗ​ដូចជា​ផ្ទៃ ប្រវែង ឬ​សីតុណ្ហភាព ទ�ៅ​ជា​
137
កម្ ម វិធី និង មុខង
Game Launcher
ការណែនាំ
Game Launcher ប្រមូល​ហ្គេម​ដែល​បាន​ទាញយក​ពី Play Store និង Galaxy Store ទុកក
​ ្នុង​កន្លែង​
មួយ​សម្រាប់ក
​ ារចូល​លេង​យ៉ាង​ងាយស្រួល។ អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​ឧបករណ៍​ជា​ទម្រង់​ហ្គេម ដ�ើម្បី​លេង​ហ្គេម​កាន់តែ​
ងាយស្រួល។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
បង�ាញព័តម
៌ ានៃនការេលងេហ�មរបស់
អ�ក។
កម�វ�ធែដល
ី
�ានទាញយក
បង�ាញេហ�មេ�ចើនេទៀតនិងដំេឡើងពួក
វា។
េបើកេហ�មេដោយមានឬគ�ានសំេឡង។
ប��រទ�មង់�បសិទ�ផល។
ការប្រើ Game Launcher
1
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី Game Launcher។
ប�ើ Game Launcher មិន​លេចឡ�ើង​ទេ សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ រួច​
ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ Game Launcher ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
2
ប៉ះ​ហ្គេម​មួយព
​ ​ប
ី ញ្ជី​ហ្គេម។
ដ�ើម្បី​រក​ហ្គេម​ច្រើនទ�ៀត សូម​អូស​មក​ឆ្វេង​ល�ើ​អេក្រង់។
ហ្គេម​ដែល​បាន​ទាញយក​ពី Play Store និង Galaxy Store នឹងប
​ ង្ហាញ​ឡ�ើង​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ល�ើ​
អេក្រង់ Game Launcher។ ប�ើ​អ្នក​មិន​អាច​ឃ�ើញ​ហ្គេម​របស់​អ្នក​ទេ សូម​ប៉ះ → ថែម​កម្មវិធ។
ី
138
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការលុបហ្គេ
​ ម​មួយ​ចេញ​ពី Game Launcher
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​ហ្គេម​មួយ ហ�ើយប
​ ៉ះ លុបព
​ ី Game Launcher។
ការប្ដូរ​ទម្រង់ប្រ
​ សិទ្ធផល
អ្នក​អាច​ប្ដូរ​ទម្រង់​ប្រសិទ្ធផល​ហ្គេម។
ចាប់ផ្ដម​
ើ កម្មវិធី Game Launcher, ប៉ះ
រួច​ហ�ើយ​ចាប់​អូស​របារ​ដ�ើម្បី​ជ្រើស​ទម្រង់​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ។
• ផ្ដោត​ល�ើ​ការសំចៃថ
​ ាមពល៖ នេះ​សំចៃ​ថាមពល​ថ្ម ខណៈពេល​កំពុង​លេង​ហ្គេម។
• មាន​តុល្យភាព៖ នេះ​នឹង​រក្សា​តុល្យភាព​រវាង​ប្រសិទ្ធផល​និង​ពេល​ប្រើប្រាស់​ថ្ម។
• ផ្ដោត​ល�ើ​ប្រសិទ្ធផល៖ នេះ​ផ្ដោត​ល�ើក
​ ារផ្ដល់ជ
​ ូន​អ្នក​នូវ​ប្រសិទ្ធផល​អាច​មាន​ល្អបផ
ំ ុត ន�ៅពេល​អ្នក​លេង​ហ្គេម។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ការកំណត់​សម្រាប់​ហ្គេម​នីមួយៗ សូម​ធីក ការកំណត់​ហ្គេម​មួយៗ។
ប្រសិទ្ធផល​នៃ​ថាមពល​ថ្ម​អាច​ខុសគ្នា​ទ�ៅ​តាម​ហ្គេម។
ប៊ូស្ទ័រ​ហ្គេម
ការណែនាំ
ប៊ូស្ទ័រ​ហ្គេម​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​លេង​ហ្គេម​ក្នុង​បរិស្ថាន​កាន់តែ​ប្រស�ើរ ហ�ើយ​អ្នក​អាច​ប្រើ​ជម្រើស​ដែល​មាន​ប្រយ�ោជន៍​ល�ើ​ផ្ទាំង​
ប៊ូស្ទ័រ​ហ្គេម។
ការប្រើ​ប៊ូស្ទ័រ​ហ្គេម
ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំងប
​ ៊ូស្ទ័រ​ហ្គេម សូម​ប៉ះ
ឡ�ើងល�ើ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​វា។
ល�ើ​របារ​រុករក។ ប�ើរ​បារ​រុករក​ត្រូវ​បាន​លាក់ សូម​ចាប់អូស​អេក្រង់​ពី​ក្រោម​
មុខងារ​ដែល​មាន​អាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ហ្គេម។
139
កម្ ម វិធី និង មុខង
•
៖ ធ្វក
ើ​ ារកំណត់​រចនាសម្ពន​ស
្ធ ម្រាប់ប
​ ៊ូស្ទ័រ​ហ្គេម។
• ត្រួតពិនិត្យ​សីតុណ្ហភាព/ត្រួតពិនិត្យ​មេម៉ូរ៖ី កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​លៃតម្រូវក
​ ារកំណត់​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ដ�ើម្បី​រារាំង​
កុំ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ឡ�ើងក
​ ម្ដៅ ហ�ើយ​បញ្ឈប់​ការដំណ�ើរការ​កម្មវិធី​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ ដ�ើម្បី​គ្រប់គ្រង​មេម៉ូរី។
• ខ្ទប់ ក្នុងពេ
​ ល​លេង​ហ្គេម៖ ចាក់ស�ោ​មុខងារ​ខលះ​
្ ក្នុង​អឡុ
ំ ងពេល​លេង​ហ្គេម។
• មុខងារ​ហ្គេម​កម្រិតខ្ពស៖់ កំណត់​មុខងារ​បន្ថែម។
• ស�ោ​ប៊ូតុងរ​ុករក៖ លាក់ប
​ ៊ូតុង​ល�ើ​របារ​រុករក។ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ប៊ូតុងន
​ ានា សូម​ប៉ះ
ល�ើ​របារ​រុករក។
• ស�ោ​ការប៉ះ​អេក្រង់៖ ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ប៉ះ ខណៈពេល​កំពុង​លេង​ហ្គេម។ ដ�ើម្បី​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់ប៉ះ សូម​ចាប់អូស​
អាយខុន​ស�ោ​ក្នុង​ទិសដ�ៅ​ណា​មួយ។
• រូបថត​អេក្រង់៖ ថត​រូបអេក្រង់។
ការកំណត់​រប�ៀប​បង្ហាញ​ការហ�ៅ​ចូលន
​ ិងក
​ ារជូនដំណឹងក
​ ្នុងអ
​ ំឡុងពេល​លេង​
ហ្គេម
អ្នក​អាច​រីករាយ​នឹង​ហ្គេម​របស់​អ្នក​ដ�ោយ​គ្មាន​ការរំខាន សូម្បី​ន�ៅពេល​អ្នក​ទទួល​ការហ�ៅ​ឬ​ការជូនដំណឹងក
​ ៏​ដ�ោយ។
→ ខ្ទប់ ក្នុងពេ
ប៉ះ
​ ល​លេង​ហ្គេម → ការហ�ៅ​និងក
​ ារជូនដំណឹង ហ�ើយ​ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​
វា។
• ការជូនដំណឹងអ
​ ្នកហ�ៅ​ដែល​បាន​បង្រួម​អប្បបរមា៖ ការជូនដំណឹងត
​ ូច​នឹង​លេចឡ�ើង​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើ​នៃ​អេក្រង់
ន�ៅពេល​អ្នក​ទទួល​ការហ�ៅ​ក្នុង​អំឡុងពេល​លេង​ហ្គេម។
• កុំ​បង្ហាញ​ការជូនដំណឹង៖ បង្ហាញ​តែ​ការជូនដំណឹងព
​ ី​កម្មវិធខ
ី​ ្លះ​ឬ​ការជូនដំណឹងអ
​ ាសន្នប
​ ៉ុណ្ណោះ ក្នុង​ពេល​លេង​
ហ្គេម។
ការចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធក
ី​ ្នុងវ​ីដេអូ​ផុស ខណៈពេល​កំពុង​លេង​ហ្គេម
អ្នក​អាច​ចាប់ផ្ដម​
ើ កម្មវិធក
ី​ ្នុង​វីដេអូ​ផុស ខណៈពេល​កំពុង​លេង​ហ្គេម។
ប៉ះ
ហ�ើយ​ជ្រើស​កម្មវិធី​មួយ​ពី​បញ្ជី​កម្មវិធី។
ដ�ើម្បី​កែ​បញ្ជី​កម្មវិធី សូម​ប៉ះ ។
140
កម្ ម វិធី និង មុខង
Kids Home
ការណែនាំ
អ្នក​អាច​កំហិតក
​ ារចូលប្រើរ​បស់​ក្មេង​ត្រឹម​កម្មវិធី​មួយ​ចំនួន, កំណត់រ​យៈពេល​ប្រើប្រាស់​របស់​ពួកគេ ព្រមទាំង​ធ្វើ​
ការកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ​ដ�ើម្បី​ផ្ដល់ប
​ រិស្ថាន​សប្បាយ​រីករាយ​និង​មាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ក្មេងៗ ន�ៅពេល​ពួកគេ​ប្រើ​
ឧបករណ៍។
ការប្រើ Kids Home
ប�ើក​ផ្ទាំងជ
​ ូនដំណឹង, អូស​ចុះក្រោម រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ
(Kids Home) ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។ អេក្រង់ Kids
Home នឹង​លេចឡ�ើង។ ន�ៅពេល​ចាប់ផ្ដម
ើ Kids Home ជា​ល�ើកដំបូង ឬ​ក៏​បន្ទាបព
់​ ី​ធ្វើ​ការកំណត់​ទិន្នន័យ​ឡ�ើងវិញ
សូម​ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បញ្ចប​ក
់ ាររ�ៀបចំ។
ល�ើ​អេក្រង់ Kids Home សូម​ជ្រើស​កម្មវិធី​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�
ម។
កម�វ�ធែដល
ី
មាន
ទូរសព�របស់េក�ង
ស��ឌីយ៉ូសិល�ៈរបស់េក�
ង
កាេមរ�ារបស់េក�ង
េ��ោវសឺរបស់េក�ង
វ�ចិ�តសាលរបស់េក�ង
វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ប
​ ុរេកំណត់​របស់​អ្នក ឬ​ក៏ PIN ដែល​អ្នក​បាន​បង្កើត នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ន�ៅពេល​
ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ ការត្រួតត្រា​របស់​ឪពុកម្ដាយ ឬ​ក៏​បទ
ិ Kids Home។
141
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការប្រើ​មុខងារ​ការត្រួតត្រា​របស់​ឪពុកម្ដាយ
អ្នក​អាច​ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ​សម្រាប់ Kids Home ព្រមទាំងប
​ ង្ហាញ​ប្រវត្តិ​នៃ​ការប្រើប្រាស់។
ល�ើ​អេក្រង់ Kids Home សូម​ប៉ះ → ការត្រួតត្រា​របស់​ឪពុកម្ដាយ រួច​ហ�ើយវ​ាយបញ្ចូល​កូដ​ដ�ោះស�ោ​របស់​អ្នក។
• ឈ្មោះ​របស់​ក្មេង៖ គ្រប់គ្រង​ទម្រង់រ​បស់​កូន​អ្នក។
• កំណត់​ពេលលេង​ប្រចាំ​ថ្ងៃ៖ កំហិតរ​យៈពេល​នៃ​ការប្រើប្រាស់​សម្រាប់ Kids Home។
• ការប្រើប្រាស់​ប្រចាំថ្ងៃ៖ បង្ហាញ​រយៈពេល​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ប្រចាំថ្ងៃ​នៃ Kids Home។
• សកម្មភាព៖ បង្ហាញ​ប្រវត្តិ​សកម្មភាព​នៃ Kids Home។
• បាន​ទាក់ទង​ញឹកញាប់៖ បង្ហាញ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​បាន​ទាក់ទង​ញឹកញាប់​ក្នុង Kids Home។
• ការបង្កើតរ​បស់​កូនខ
​ ុំ៖្ញ បង្ហាញ​ស្នាដៃ​ដែល​បាន​បង្កើតព
​ ​ក
ី ម្មវិធន
ី​ ានា​ក្នុង Kids Home។
• ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​បាន​អនុញ្ញាត៖ ពិនិត្យ​កម្មវិធឬ
ី​ ​ខលឹម
្ ព័តម
៌ ាន​ដែល​បាន​គាំទ្រ​ដ�ោយ Kids Home និង​ថែម​
ពួកវា។
• បង្ហាញ​ទំព័រខ
​ ្លឹមព័ត៌មាន៖ កំណត់​ឧបករណ៍​ឲ្យ​បង្ហាញ​ទំព័រខ
​ ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​ដៃគូ Samsung ល�ើ​អេក្រង់ Kids
Home។
ការបិទ Kids Home
ដ�ើម្បី​បិទ Kids Home សូម​ប៉ះ​ប៊ូតុងថ
​ យ ឬ​ក៏​ប៉ះ → បិទ Kids Home រួច​ហ�ើយ​វាយបញ្ចូល​កូដ​ដ�ោះស�ោ​របស់​
អ្នក។
SmartThings
ការណែនាំ
បញ្ជា​និង​គ្រប់គ្រង​ប្រដាប់ប្រដារ​ប្រើប្រាស់​វៃឆ្លាត​និង​ផលិតផល​ឧបករណ៍​អ៊ីនធ�ើណិត (IoT) ដ�ោយ​ប្រើ​ថេប្លិតរ​បស់​
អ្នក។
• ការភ្ជាប់ជ
​ ាមួយ​ឧបករណ៍ន�
​ ៅក្បែរ៖ ភ្ជាប់​ទ�ៅ​ឧបករណ៍​ន�ៅក្បែរ ដូចជា​កាស Bluetooth ឬ​ឧបករណ៍​ពាក់​បាន​
យ៉ាង​ងាយស្រួល​និង​រហ័ស។
• ការចុះបញ្ជី​និងក
​ ារបញ្ជា​ឧបករណ៍​ប្រើប្រាស់​ក្នុងផ
​ ទះ្ , TVs និងផ
​ លិតផល IoT៖ ចុះបញ្ជី​ទូទឹកកក​វៃឆ្លាត ម៉ាស៊ីន​
ប�ោកគក់ ម៉ាស៊ីន​ត្រជាក់ ម៉ាស៊ីនប
​ ន្សុទ្ធខ
​ ្យល់ TVs និង​ផលិតផល​ឧបករណ៍​អ៊ីនធ�ើណិត (IoT) ន�ៅល�ើ​ថេប្លិត​
របស់​អ្នក ព្រមទាំងប
​ ង្ហាញ​ស្ថានភាព​របស់​ពួកវា ឬ​ក៏​បញ្ជា​ពួកវា​ពី​អេក្រង់​ថេប្លិត​របស់​អ្នក។
142
កម្ ម វិធី និង មុខង
• ការទទួលក
​ ារជូនដំណឹង៖ ទទួលក
​ ារជូនដំណឹងព
​ ​ឧ
ី បករណ៍​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ល�ើ​ថេប្លិតរ​បស់​អ្នក។ ឧទាហរណ៍
ន�ៅពេល​ការប�ោកគក់​បាន​បញ្ចប់ អ្នកអ
​ ាច​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹង​ល�ើ​ថេប្លិត​របស់​អ្នក។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ SmartThings ន�ោះ​ថេប្លិតន
​ ិង​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​របស់​អ្នក​ត្រូវតែ​បាន​ភ្ជាប់​ទ�ៅ Wi-Fi ឬ
បណ្ដាញ​ចល័ត។ ដ�ើម្បី​ប្រើ SmartThings ឲ្យ​បាន​ពេញលេញ អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះឈ្មោះចូល Samsung
account របស់​អ្នក។
• ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​អាច​ភ្ជាប់អ
​ ាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា។ មុខងារ​ដែល​មាន​អាច​
ខុសគ្នា​ទ�ៅ​តាម​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ភ្ជាប់។
• កំហុស​ឬ​វិការៈ​ផ្ទាល់ខ្លួន​នៃ​ឧបករណ៍​ដែល​ភ្ជាប់ មិន​ត្រូវ​បាន​រ៉ាប់រង​ក្រោម​ការធានា​ពី Samsung ឡ�ើយ។
ន�ៅពេល​កំហុស​ឬ​វិការៈ​ក�ើតឡ�ើង​ល�ើ​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ភ្ជាប់ សូម​ទាក់ទង​ឧស្សាហករ​នៃ​ឧបករណ៍​
ន�ោះ។
ការភ្ជាប់​ទ�ៅ​ឧបករណ៍​ន�ៅក្បែរ
ភ្ជាប់​ជាមួយ​ឧបករណ៍​ន�ៅក្បែរ​ដូចជា​កាស Bluetooth យ៉ាង​ងាយស្រួល​និង​រហ័ស។
វិធី​ភ្ជាប់​អាច​ខស
ុ គ្នា​ទ�ៅ​តាម​ប្រភេទ​នៃ​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ភ្ជាប់ឬ
​ ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ចែករំលែក។
1
2
3
4
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី SmartThings។
ប៉ះ ថែម​ឧបករណ៍ ឬ​ក៏​ប៉ះ
→ ថែម​ឧបករណ៍។
ប៉ះ ស្កេន។
ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយ​ពី​បញ្ជី រួច​ភ្ជាប់ជ
​ ាមួយ​វា​ដ�ោយ​ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ខ
​ ាងក្រោម។
ការប្រើ​ឧបករណ៍​ប្រើប្រាស់ក
​ ្នុងផ
​ ទះ្ , TVs និងផ
​ លិតផល IoT
បង្ហាញ​ស្ថានភាព​នៃ​ឧបករណ៍​ប្រើប្រាស់​វៃឆ្លាត, TVs វៃឆ្លាត និង​ផលិតផល IoT របស់អ
​ ្នក​ពី​អេក្រង់​ថេប្លិត​របស់​អ្នក។
អ្នក​អាច​ដាក់​ឧបករណ៍​ទាំងន�ោះ​ជា​ក្រុម​តាម​ទីកន្លែង រួច​ថែម​វិធាន​ដ�ើម្បី​ត្រួតត្រា​ឧបករណ៍​ទាំងន�ោះ​យ៉ាង​ងាយស្រួល។
ការភ្ជាប់​ឧបករណ៍​នានា
1
2
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី SmartThings។
ប៉ះ ថែម​ឧបករណ៍ ឬ​ក៏​ប៉ះ
→ ថែម​ឧបករណ៍។
143
កម្ ម វិធី និង មុខង
3
4
ជ្រើស​ប្រភេទ​ឧបករណ៍​មួយ។
ឬ​ក៏​ប៉ះ ស្កេន ឬ ស្វែង​រក ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​ឧបករណ៍។
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ភ្ជាប់​ឧបករណ៍។
ការបង្ហាញ​និងក
​ ារបញ្ជា​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ភជា្ ប់
អ្នក​អាច​បង្ហាញ​និង​បញ្ជា​ឧបករណ៍​នានា។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអ
​ ាច​ពិនិត្យ​ម�ើល​គ្រឿង​ធ្វើម្ហូបក
​ ្នុង​ទូទឹកកក​របស់​អ្នក ឬ​ក៏​
លៃតម្រូវ​កម្រិតសំឡេង TV។
1
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី SmartThings។
2
បង្ហាញ​ស្ថានភាព​របស់​ឧបករណ៍​ន�ៅ​ល�ើប
​ ញ្ជី។
បញ្ជី​នៃ​ឧបករណ៍​ដែល​ភ្ជាប់ន
​ ឹង​លេចឡ�ើង។
ដ�ើម្បី​បញ្ជា​ឧបករណ៍ សូម​ប៉ះ​ឧបករណ៍​មួយ។ ន�ៅពេល​បាន​ទាញយក​ប្រដាប់បញ្ជា​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ផ្ដល់ឲ
​ ្យ​
ជាមួយ​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ជ្រើស​ហ�ើយ អ្នកន
​ ឹង​អាច​បញ្ជា​ឧបករណ៍​ន�ោះ​បាន។
ការថែម​ឧបករណ៍​និងទ
​ ិដ្ឋភាព​តាម​ទីកន្លែង
ថែម​ឧបករណ៍​នានា​តាម​ទីកន្លែង, បង្ហាញ​បញ្ជី​នៃ​ឧបករណ៍​ក្នុង​ទីកន្លែង​តែ​មួយ និង​បញ្ជា​ពួកវា។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ថែម​
ទិដ្ឋភាព​មួយ​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​មួយ ដ�ើម្បី​បញ្ជា​ឧបករណ៍​ច្រើនក
​ ្នុង​ពេល​តែ​មួយ​ផងដែរ។
ការថែម​ទីកន្លែង
1
2
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី SmartThings ហ�ើយ​ប៉ះ
→
→ ថែម​ទីកន្លែង​ថ្មី។
វាយបញ្ចូល​ឈ្មោះ​ទីកន្លែង។
• ដ�ើម្បី​កំណត់​ទីកន្លែង​មួយ សូម​ប៉ះ ទីកន្លែង​ភូមិសាស្ត្រ ដ�ើម្បី​ជ្រើស​ទីកន្លែង​មួយ​ន�ៅ​ល�ើ​ផែនទី ហ�ើយប
​ ៉ះ
រួចរាល់។
• ដ�ើម្បី​ថែម​បន្ទប់​ទ�ៅ​ទីកន្លែង សូម​ប៉ះ បន្ទប,់ ធីកប
​ ន្ទប់​ដែល​អ្នក​ចង់​ថែម រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ រួចរាល់។
3
ប៉ះ រួចរាល់។
ទីកន្លែង​របស់​អ្នក​នឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម។
ដ�ើម្បី​ថែម​ឧបករណ៍​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ន�ោះ សូម​ប៉ះ ថែម​ឧបករណ៍ ឬ​ក៏​ប៉ះ
ការណែនាំ ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ចុះបញ្ជី​ឧបករណ៍។
144
→ ថែម​ឧបករណ៍ និង​ធ្វត
ើ​ ាម​
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការថែម​ទិដ្ឋភាព
ថែម​ទិដ្ឋភាព​មួយ ហ�ើយច
​ ុះបញ្ជី​ឧបករណ៍​ក្នុង​ន�ោះ ដ�ើម្បី​បញ្ជា​ឧបករណ៍​ជាច្រើន​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ។
1
2
3
4
5
6
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី SmartThings។
ប៉ះ
→
រួច​ជ្រើស​ទីកន្លែង​មួយ។
ប៉ះ
→ ទិដ្ឋភាព → ថែម​ទិដ្ឋភាព។
វាយបញ្ចូល​ឈ្មោះ​ទិដ្ឋភាព។
ប៉ះ
ក្រោម សកម្មភាព ដ�ើម្បី​ថែម​សកម្មភាព​ត្រូវ​ធ្វើ ហ�ើយ​ប៉ះ រក្សាទុក។
ប៉ះ រក្សាទុក។
ការថែម​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម
អ្នក​ក​អ
៏ ាច​កំណត់​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម​មួយ​ផងដែរ ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ផ្អែក​ល�ើរ​យៈពេល​ដែល​បាន​កណ
ំ ត់​
ជាមុន ស្ថានភាព​នៃ​ឧបករណ៍ ជាដ�ើម។
ឧទាហរណ៍ ថែម​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម​មួយ​ឲ្យ​ប�ើក​អូឌីយ៉ូ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្ជា​រ�ៀងរាល់
តិ​
​ថ្ងៃ​ន�ៅ​ម�៉ោង 7:00 AM។
1
2
3
4
5
6
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី SmartThings។
ប៉ះ
→
រួច​ជ្រើស​ទីកន្លែង​មួយ។
ប៉ះ
→ ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម → ថែម​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម → ស្វ័យប្រវត្តិកម្មត
​ ាមបំណង។
ប៉ះ
ក្រោម ប�ើ ហ�ើយ​កណ
ំ ត់​លក្ខខណ្ឌ​ប�ើកដំណ�ើរការ​សម្រាប់​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ បន្ទាប់។
ប៉ះ
ក្រោម ន�ោះ និងក
​ណ
ំ ត់​សកម្មភាព​ត្រូវ​ធ្វើ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ រួចរាល់។
វាយបញ្ចូល​ឈ្មោះ​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ហ�ើយប
​ ៉ះ ព្រម។
ការទទួលក
​ ារជូនដំណឹង
អ្នក​អាច​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹងព
​ ី​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ល�ើ​ថេប្លិតរ​បស់​អ្នក។ ឧទាហរណ៍ ន�ៅពេល​ការប�ោកគក់​បាន​
បញ្ចប់ អ្នកអ
​ ាច​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹង​ល�ើ​ថេប្លិត​របស់​អ្នក។
→
→ ការជូនដំណឹង
ដ�ើម្បី​កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ទទួលដ
​ ំណឹង សូម​ចាប់ផ្ដម​
ើ កម្មវិធី SmartThings, ប៉ះ
រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ជ
​ ាប់​នឹង​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ។
145
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការចែករំលែក​ខលឹម
្ ព័ត៌មាន
ចែករំលែក​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដ�ោយ​ប្រើ​ជម្រើស​ចែករំលែក​ផ្សេងៗ។ សកម្មភាព​ខាងក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ឧទាហរណ៍​នៃ​
ការចែករំលែក​រូប។
អ្នក​អាច​បង់​ប្រាក់​បន្ថែម ន�ៅពេល​ចែករំលែក​ឯកសារ​តាម​បណ្តាញ​ចល័ត។ (SM-T865)
1
2
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី វិចត្រ
ិ សាល រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​រូប​មួយ។
ប៉ះ
ហ�ើយ​ជ្រើស​វិធី​ចែករំលែក ដូចជា​អ៊ីមែល។
ន�ៅពេល​អ្នក​មាន​ប្រវត្តិ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ឬ​ចែករំលែក បុគ្គល​ដែល​អ្នក​បាន​ទាក់ទង​នឹង​លេចឡ�ើង​ល�ើ​
ផ្ទាំង​ជម្រើស​ចែករំលែក។ ដ�ើម្បី​ចែករំលែក​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដ�ោយ​ផ្ទាល់ជ
​ ាមួយ​ពួកគេ​តាម​កម្មវិធី​ដែល​ត្រូវគ្នា
សូម​ជ្រើស​អាយខុន​របស់​បុគ្គល​ន�ោះ។ ប�ើ​មុខងារ​នេះ​មិន​ត្រូវ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទេ សូម​ចាប់ផ្ដម​
ើ កម្មវិធី
ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ចែករំលែក​ផ្ទាល់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ការប្រើ​មុខងារ​បន្ថែម
• ចែករំលែក​ឯកសារ​ធំៗ៖ ចែករំលែក​ឯកសារ​ធំ។ បញ្ជូនឯ
​ កសារ​ទ�ៅ​សឺវ�ើ​ឃ្លាំងផ្ទុក Samsung ហ�ើយ​ចែករំលែក​
ពួកវា​ជាមួយ​អ្នកដទៃ​តាម​តំណ​វិប។ ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ លេខ​ទូរសព្ទ​របស់​អ្នក​ត្រូវតែ​បាន​ផ្ទៀងផ្ទាត់។
• Smart View៖ បង្ហាញ​ខលឹម
្ ព័ត៌មាន​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ន�ៅ​ល�ើ​អេក្រង់​ធំ ដ�ោយ​ភ្ជាប់​
ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជាមួយ TV ឬ​ម៉ូនទ
ី ័រ​ដែល​បាន​ប�ើកប្រើ Screen Mirroring។
ន�ៅពេល​រូប​ត្រូវ​បាន​ផ្ញើ​ទ�ៅ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកទទួល ការជូនដំណឹង​មួយ​នឹង​លេចឡ�ើង​ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​ពួកគេ។ ប៉ះ​
ការជូនដំណឹង​ន�ោះ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ឬ​ទាញយក​រូប។
146
កម្ ម វិធី និង មុខង
ក្ដារប្រ
​ ចាំថ្ងៃ
ការណែនាំ
ក្ដារ​ប្រចាំថ្ងៃ​អនុញញា្ ត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ថេប្លិត​របស់​អ្នក​ជា​ស៊ុម​រូបភាព​មួយ​ឬ​ក្ដារ​ព្រឹត្តិបត្រ ន�ៅពេល​វា​កំពុង​សាក​ជាមួយ​ខ្សែ
USB ឬ​ដក់​សាក។ អ្នកអ
​ ាច​រីករាយ​នឹង​ការបញ្ចាំង​ស្លាយដ៍​ជាមួយ​រូប​សំណព្វ​របស់​អ្នក ព្រមទាំងប
​ ង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ដូចជា​
ម�៉ោង, អាកាសធាតុ ឬ​ប្រតិទិនរ​បស់​អ្នក។ អ្នកក
​ ៏​អាច​បង្កើតក
​ណ
ំ ត់សម្គាល់​មួយ​និង​ត្រួតត្រា​តន្ដ្រី​ផងដែរ ខណៈពេល​
កំពុង​ប្រើ​វា។
អ្នក​ត្រូវតែ​ប្រើ​ដក់​សាក Pogo (លក់ដ
​ ាច់ដ�ោយឡែក) ប�ើអ
​ ្នក​ចង់​ប្រើ​មុខងារ​នេះ​ដ�ោយ​ភ្ជាប់​ថេប្លិត​របស់​អ្នក​
ជាមួយ​ដក់​សាក។
ការចាប់ផ្ដើមក
​ ្ដារប្រ
​ ចាំថ្ងៃ
1
សាក​ឧបករណ៍​ជាមួយ​ខ្សែ USB ឬ​ដក់​សាក។
ដ�ើម្បី​ភ្ជាប់ឧ
​ បករណ៍​ទ�ៅ​ដក់​សាក សូម​រំអិល​ឧបករណ៍​ទ�ៅ​ក្នុង​ដក់​សាក ដ�ើម្បី​ដាក់​ឲ្យ​ឈ្នាប់​របស់​ឧបករណ៍​
និង​ច្រក​សាក​របស់​ដក់​សាក​ប៉ះ​គ្នា។
2
ប�ើក​ផ្ទាំងជ
​ ូនដំណឹង ហ�ើយប
​ ៉ះ ប៉ះទ
​ ីនេះ ដ�ើម្បីច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ្ដារប្រ
​ ចាំថ្ងៃ។។
អេក្រង់​មេ​នៃ​ក្ដារ​ប្រចាំថ្ងៃ​នឹង​លេចឡ�ើង ហ�ើយអ
​ ្នក​អាច​ឃ�ើញ​នាឡិកា អាកាសធាតុ ឬ​ប្រតិទិន។
147
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការកំណត់​ទម្រង់ប
​ ង្ហាញ​ព័ត៌មាន​នៃ​អេក្រង់​មេ​នៃ​ក្ដារ​ប្រចាំថ្ងៃ
ប្ដូរ​ទម្រង់ប
​ ង្ហាញ​នៃ​ព័ត៌មាន ដូចជា​នាឡិកា, អាកាសធាតុ ឬ​ប្រតិទិន ដែល​បាន​បង្ហាញ​ល�ើ​អេក្រង់​មេ​នៃ​ក្ដារ​ប្រចាំថ្ងៃ។
1
2
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → ក្ដារប្រ
​ ចាំថ្ងៃ។
ប៉ះ ម�៉ោង អាកាសធាតុ និងប្រ
​ តិទិន ហ�ើយ​ជ្រើស​ទម្រង់ប
​ ង្ហាញ​មួយ។
• បង្ហាញ​តាម​លំដាប់៖ កំណត់​ឲ្យ​អេក្រង់​មេ​នៃ​ក្ដារ​ប្រចាំថ្ងៃ​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​តាម​លំដាប់លដ�
ំ ោយ ដ�ោយ​ប្ដូរ​
អេក្រង់។
• ទាំងអស់ល�
​ ើ​ទំព័រ​មួយ៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​អេក្រង់​មេ​នៃ​ក្ដារ​ប្រចាំថ្ងៃ​បង្ហាញ​ព័តម
៌ ាន​ទាំងអស់​ល�ើ​ទំព័រ​មួយ។
ការប្រើ​ក្ដារ​ប្រចាំថ្ងៃ
ការចាក់​ការបញ្ចាំង​សលា្ យដ៍
អ្នក​អាច​ប្រើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជា​ស៊ុម​រូបភាព​មួយ។ រីករាយ​នឹង​ការបញ្ចាំង​ស្លាយដ៍​នៃ​រូប​សំណព្វ​របស់​អ្នក​ល�ើ​ក្ដារ​
ប្រចាំថ្ងៃ។
ល�ើ​អេក្រង់​មេ​នៃ​ក្ដារ​ប្រចាំថ្ងៃ សូម​អូស​ទ�ៅ​ស្ដាំ ដ�ើម្បី​ចាក់​ការបញ្ចាំង​ស្លាយដ៍។
ដ�ើម្បី​ថែម​រូប​សំណព្វ​របស់​អ្នក​ឲ្យ​បង្ហាញ​ជា​ការបញ្ចាំង​ស្លាយដ៍​មួយ សូម​ចាប់ផ្ដម​
ើ កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ
មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → ក្ដារ​ប្រចាំថ្ងៃ → ការបញ្ចាំងស
​ ្លាយដ៍ → ជ្រើសអ
​ ាល់ប៊ុម រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​អាល់ប៊ុម​
ន�ោះ។
ការបង្កើតក
​ ំណត់សម្គាល់ម
​ ួយល�
​ ក
ើ​ ្ដារ​ប្រចាំថ្ងៃ
អ្នក​អាច​ប្រើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជា​ក្ដារ​ព្រឹត្តិបត្រ ដ�ើម្បី​បង្កើតក
​ ំណត់សម្គាល់​មួយ​ល�ើ​ក្ដារប្រចាំថ្ងៃ។
1
2
3
អូស​មក​ឆ្វេង​ល�ើ​អេក្រង់​មេ​នៃ​ក្ដារ​ប្រចាំថ្ងៃ ហ�ើយប
​ ៉ះ
។
ជ្រើស​ប៊ិច​មួយ ហ�ើយ​សរសេរ​ឬ​គស​ល�
ូ
ើ​អេក្រង់។
ប៉ះ រួចរាល់។
កំណត់សម្គាល់​ដែល​អ្នក​បង្កើតន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ខ្ទាស់​ល�ក
ើ​ ្ដារ​ប្រចាំថ្ងៃ។
148
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការត្រួតត្រា​តន្ដ្រី
អ្នក​អាច​ត្រួតត្រា​ការចាក់​តន្ដ្រី​យ៉ាង​ងាយស្រួល​ល�ើក
​ ្ដារ​ប្រចាំថ្ងៃ។
ហ�ើយ​ប៉ះ​អាយខុន ដ�ើម្បី​ត្រួតត្រា​ការចាក់។
ប៉ះ
ការកំណត់​រចនាសម្ពនស
្ធ​ ម្រាប់ក
​ ្ដារ​ប្រចាំថ្ងៃ
ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពនជ
្ធ​ ាច្រើន​សម្រាប់ក
​ ្ដារ​ប្រចាំថ្ងៃ ព្រមទាំង​ធ្វើ​ឲ្យ​ក្ដារ​ប្រចាំថ្ងៃ​កាន់តែ​មាន​លក្ខណៈ​បុគ្គល។
• ការបញ្ចាំង​ស្លាយដ៍៖ ជ្រើស​រូប​ត្រូវ​ថែម​ទ�ៅ​ការបញ្ចាំង​ស្លាយដ៍ ហ�ើយប
​ ្ដូរ​ការកំណត់​សម្រាប់ក
​ ារបញ្ចាំង​ស្លាយដ៍
ដូចជា​លំដាប់រ​ូប, ល្បឿន​អន្តរកម្ម និង​ស្ទីល។ អ្នកក
​ ៏​អាច​កំណត់​ឲ្យ​បង្ហាញ​នាឡិកា​ឬ​ព័ត៌មាន​អាកាសធាតុ​ល�ើ​
ការបញ្ចាំង​ស្លាយដ៍​ផងដែរ។
• ម�៉ោង អាកាសធាតុ និងប្រ
​ តិទិន៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​សម្រាប់​អេក្រង់​មេ​នៃ​ក្ដារ​ប្រចាំថ្ងៃ។ អ្នកអ
​ ាច​ប្ដូរ​ទម្រង់ប
​ ង្ហាញ​នៃ​
ព័ត៌មាន ដូចជា​នាឡិកា អាកាសធាតុ ឬ​ប្រតិទិន ដែល​បាន​បង្ហាញ​ល�ើ​អេក្រង់​មេ​នៃ​ក្ដារប្រចាំថ្ងៃ ព្រមទាំងប
​ ្លង​់
នាឡិកា។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ប្រើ​រូបរាង​រាត្រី ឬ​ក៏​កណ
ំ ត់​ឲ្យ​បង្ហាញ​កាលវិភាគ​នៃ​ថ្ងៃ​ល�ើ​អេក្រង់​មេ​នៃ​ក្ដារ​ប្រចាំថ្ងៃ​ផងដែរ។
• មេម៉ូ៖ ប�ើកឬ
​ ​បទ​ម
ិ ុខងារ​មេម៉ូ​ល�ើ​ក្ដារ​ប្រចាំថ្ងៃ។
• តន្ដ្រី៖ ប�ើកឬ
​ ​បទ​ម
ិ ុខងារ​ត្រួតត្រា​តន្ដ្រី​ល�ើក
​ ្ដារ​ប្រចាំថ្ងៃ។
• ស្វ័យច
​ ាប់ផ្ដើម៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ចាប់ផ្ដើម​ក្ដារ​ប្រចាំថ្ងៃ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​ភ្ជាប់វ​ា​ទ�ៅ​ដក់​សាក។
• បិទត
​ ាម​កាលវិភាគ៖ កំណត់​កាលវិភាគ​ឲ្យ​បិទ​ក្ដារ​ប្រចាំថ្ងៃ។ ន�ៅពេល​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​នេះ សូម​ប៉ះ កំណត់​
ម�៉ោង ដ�ើម្បី​កំណត់​ម�៉ោង​ឲ្យ​បិទ​ក្ដារ​ប្រចាំថ្ងៃ។
ការបិទក
​ ្ដារ​ប្រចាំថ្ងៃ
ដ�ើម្បី​បិទ​ក្ដារ​ប្រចាំថ្ងៃ សូម​ប៉ះ​គេហប៊ូតុងឬ
​ ​ប៊ូតុងថ
​ យ។
149
កម្ ម វិធី និង មុខង
Samsung DeX
ការណែនាំ
Samsung DeX គឺ​ជា​សេវា​មួយ​ដែល​អនុញញា្ ត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ថេប្លិត​របស់​អ្នក​ដូចជា​កុំព្យូទ័រ ពី​អេក្រង់​ថេប្លិតឬ
​ ​អេក្រង់​
ខាងក្រៅ​ដូចជា TV ឬ​ម៉ូនីទ័រ។ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ Samsung DeX ល�ើ​អេក្រង់ខ
​ ាងក្រៅ អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​ថេប្លិតរ​បស់​
អ្នក​ក្នុង​ពេល​ដណ
ំ ាលគ្នា។
អ្នក​អាច​ភ្ជាប់​ថេប្លិតរ​បស់​អ្នក​ទ�ៅ​គម្រប​ក្ដារចុច​ឬ​ឧបករណ៍​ខាងក្រៅ​ដ�ោយ​ប្រើ​អាដាប់ទ័រ HDMI (USB ប្រភេទ-C ទ�ៅ
HDMI)។
េលើេអ�កង់េថប�ិត
េលើេអ�កង់ខាងេ�កៅ
• គ្រឿងបន្សំ​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​លក់ដ
​ ាច់​ដ�ោយ​ឡែក។
• ប្រើ​គ្រឿងបន្សំ​ដែល​គាំទ្រ​ដ�ោយ Samsung DeX ផ្លូវការ​ដែល​ផ្ដល់ជូន​ដ�ោយ Samsung ប៉ណ្
ុ
ណោះ។
បញ្ហា​ប្រសិទ្ធផល​និង​ការធ្វើ​មុខងារ​ខស​ដែ
ុ
ល​បង្ក​ឡ�ើង​ដ�ោយ​ការប្រើ​គ្រឿងបន្សំ​ដែល​មិន​ទទួល​ការគាំទ្រ​
ជា​ផ្លូវការ មិន​ត្រូវ​បាន​រ៉ាប់រង​ក្រោម​ការធានា​ឡ�ើយ។
150
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការភ្ជាប់​ឧបករណ៍​និងក
​ ារចាប់ផ្ដើម Samsung DeX
ការភ្ជាប់​គម្រប​ក្ដារចុច
ប្រើ​ថេប្លិតរ​បស់​អ្នក​ដូចជា​កុំព្យូទ័រ ដ�ោយ​ភ្ជាប់​គម្រប​ក្ដារចុច។
សង្កតឧ
់​ បករណ៍​ថ្នមៗ ទាល់តែ​ច្រក​ដក់​ក្ដារចុច​របស់​ឧបករណ៍​ភ្ជាប់ជ
​ ាមួយ​ឈ្នាប​នៃ​
់ គម្រប​ក្ដារចុច។
អេក្រង់ Samsung DeX នឹង​លេចឡ�ើង។
• ដ�ើម្បី​កំណត់​ឧបករណ៍​ឲ្យ​ប្ដូរ​ទ�ៅ Samsung DeX ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​ភ្ជាប់គ
​ ម្រប​ក្ដារចុច សូម​
ចាប់ផ្ដម​
ើ កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → Samsung DeX រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ​កុងតាក់ ស្វ័យ​
ចាប់ផ្ដើម ន�ៅពេល​បាន​ភជា្ ប់ក
​ ្ដារចុចគម្រ
​ ប​ស�ៀវភ�ៅ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
• ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​គម្រប​ក្ដារចុច អ្នកអ
​ ាច​ចាប់ផ្ដម
ើ Samsung DeX យ៉ាង​ងាយស្រួល​ដ�ោយ​ប្រើ​
បន្សំ​នៃ​គ្រាប់ចុចធ
​ ម្មតា (Fn + DeX)។
• អ្នក​ក៏​អាច​ចាប់ផ្ដម
ើ Samsung DeX ពី​ការកំណត់​រហ័ស​ដ�ោយ​គ្មាន​គម្រប​ក្ដារចុច​ផងដែរ។ អូស​
ចុះក្រោម​ល�ើ​ផ្ទាំងជ
​ ូនដំណឹង ហ�ើយប
​ ៉ះ Samsung DeX។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​ឧបករណ៍​បញ្ឈរ សូម​ភ្ជាប់​ផ្នែក​ខាងក្រោយ​នៃ​គម្រប​ក្ដារចុច​ជាមួយ​ខ្នង​នៃ​ឧបករណ៍។
151
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការភ្ជាប់​ទ�ៅ​អេក្រង់ខ
​ ាងក្រៅ
អ្នក​អាច​ភ្ជាប់​ថេប្លិតរ​បស់​អ្នក​ជាមួយ​អេក្រង់ខ
​ ាងក្រៅ​ដ�ោយ​ប្រើ​អាដាប់ទ័រ HDMI។
1
2
3
ភ្ជាប់​អាដាប់ទ័រ HDMI ទ�ៅ​ថេប្លិតរ​បស់​អ្នក។
ភ្ជាប់​ខ្សែ HDMI ទ�ៅ​អាដាប់ទ័រ HDMI និង​ទ�ៅ​ច្រក HDMI របស់ TV ឬ​ម៉ូនីទ័រ។
ល�ើ​អេក្រង់​ថេប្លិតរ​បស់​អ្នក សូម​ប៉ះ បន្ត → ចាប់ផ្ដើម។
ដ�ោយ​មិន​ប្ដូរ​អេក្រង់​នៃ​ថេប្លិត​របស់​អ្នក អេក្រង់ Samsung DeX នឹង​លេចឡ�ើង​ល�ើ TV ឬ​ម៉ូនទ
ី ័រ​ដែល​បាន​
ភ្ជាប់។
ែខ� HDMI
អាដាប់ទ័រ HDMI
(USB �បេភទ-C េទៅ
HDMI)
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ទ�ៅ Samsung DeX ដ�ោយ​ផ្ទាល់ ន�ៅពេល​ភ្ជាប់អ
​ ាដាប់ទ័រ HDMI សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី
ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → Samsung DeX រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ​កុងតាក់ ស្វ័យ​ចាប់ផ្ដើម ន�ៅពេល​
បាន​ភ្ជាប់ HDMI ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
152
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការត្រួតត្រា​អេក្រង់ Samsung DeX
ការត្រួតត្រា​ជាមួយ​ផ្ទាំងប៉ះន
​ ិង​ក្ដារចុចន​ៃ​គម្រប​ក្ដារចុច
ន�ៅពេល​អ្នក​ប្រើ Samsung DeX ជាមួយ​គម្រប​ក្ដារចុច អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​ផ្ទាំងប៉ះ​នៃ​គម្រប​ក្ដារចុច​និង​ក្ដារចុច ដ�ើម្បី​
ត្រួតត្រា​អេក្រង់ Samsung DeX។
ការត្រួតត្រា​ជាមួយ​ក្ដារចុចខ
​ ាងក្រៅ​និងម�
​ ៉ៅស៍
អ្នក​អាច​ប្រើ​ក្ដារចុច/ម�៉ៅស៍ឥ
​ តខ្សែ ឬក៏ក
​ ្ដារចុច/ម�៉ៅស៍ Bluetooth។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ប្រើ​ក្ដារចុច​ឬ​ម�៉ៅស៍ USB ផងដែរ
ដ�ោយ​ភ្ជាប់​ពួកវា​ដ�ោយ​ផ្ទាល់ជ
​ ាមួយ​ស្នកព
​ ហុបំណង។ សូម​ម�ើល​ស�ៀវភ�ៅណែនាំ​ឧបករណ៍​នីមួយៗ​ដ�ើម្បី​ទទួល​
ព័ត៌មាន​បន្ថែម។
• អ្នក​អាច​កណ
ំ ត់​សញ្ញាចង្អុល​ម�៉ៅស៍​ឲ្យ​ឆ្លង​ពី​អេក្រង់ខ
​ ាងក្រៅ​ទ�ៅ​អេក្រង់រ​បស់​ថេប្លិត។ ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី
ការកំណត់, ជ្រើស Samsung DeX → ម�ៅស៍/ផ្ទាំងម�ៅស៍ រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​កុងតាក់ ផ្លាស់ទី​
សញ្ញាចង្អុលទ�
​ ៅ​អេក្រង់ថ​េប្លិត ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
• អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​ក្ដារចុច​ខាងក្រៅ​ល�ើ​អេក្រង់រ​បស់​ថេប្លិត​ផងដែរ។
153
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការប្រើ​ថេប្លិតរ​បស់​អ្នក​ជា​ផ្ទាំងប៉ះ
អ្នក​អាច​ប្រើ​ថេប្លិតរ​បស់​អ្នក​ជា​ផ្ទាំងប៉ះ ហ�ើយ​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​វា​ជាមួយ​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក​ឬ S Pen។
ល�ើ​ថេប្លិតរ​បស់​អ្នក សូម​ចាប់​អូស​ចុះក្រោម​ពី​ផ្នែកខ
​ ាងល�ើ​នៃ​អេក្រង់​ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំង​ជូនដំណឹង ហ�ើយប
​ ៉ះ ប្រើ​ថេប្លិត​
របស់​អ្នកជ
​ ា​ផ្ទាំងប៉ះ។
• អ្នក​អាច​ប្រើ​ផ្ទាំងប៉ះ​តែ​ន�ៅពេល​ប្រើ Samsung DeX ល�ើ​អេក្រង់ខ
​ ាងក្រៅ​ប៉ុណ្ណោះ។
• ប�ើ​អេក្រង់​ថេប្លិត​របស់​អ្នក​រលត់ សូម​ចុច​គ្រាប់ចុច​ខាង ឬ​ក៏​ប៉ះ​ពីរ​ដង​ល�ើ​កន្លែង​ណា​មួយ​ន�ៅ​ល�ើ​អេក្រង់
ដ�ើម្បី​ប�ើក​អេក្រង់។
ការបំបែរ​ផទា្ ំងប៉ះ
ន�ៅពេល​អ្នក​កំពុងប្រើ​ថេប្លិត​របស់​អ្នក​ជា​ផ្ទាំងប៉ះ អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​វា​ក្នុង​ទិសដ�ៅ​ផ្ដេក​ឬ​បញ្ឈរ។
ដ�ើម្បី​បង្វិល​ផ្ទាំងប៉ះ សូម​បង្វិល​ថេប្លិត ឬ​ក​ប
៏ ៉ះ​ពីរដង​ល�ើ
។
ការប្រើ​ថេប្លិតរ​បស់​អ្នក ខណៈពេល​កំពុងប្រ
​ ើ​ផ្ទាំងប៉ះ
អ្នក​អាច​ប្រើ​កម្មវិធី​ល�ើ​ថេប្លិត​របស់​អ្នក សូម្បី​ខណៈពេល​វា​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​ផ្ទាំងប៉ះក
​ ៏​ដ�ោយ។
ល�ើ​ថេប្លិតរ​បស់​អ្នក សូម​ចាប់​អូស​អេក្រង់​ពី​ក្រោម​ឡ�ើងល�ើ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​របារ​រុករក។ បន្ទាប់​មក សូម​ប៉ះ​គេហប៊ូតុង
ដ�ើម្បី​ផ្លាស់ទី​ទ�ៅ​គេហអេក្រង់ ហ�ើយ​ជ្រើស​កម្មវិធី​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ។
154
កម្ ម វិធី និង មុខង
ការសរសេរ​ឬ​ការគូសល�
​ ផ
ើ​ ្ទាំងប៉ះជ
​ ាមួយ S Pen
អ្នក​អាច​សរសេរ​ដ�ោយដៃ​ឬ​គូស​ល�ើ​ផ្ទាំងប៉ះ​ជាមួយ S Pen។
បង្វិល​ផ្ទាំងប៉ះ​ទ�ៅ​ទិសដ�ៅ​ផ្ដេក ហ�ើយ​ដក S Pen ពីឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក។ ផ្ទាំងគ
​ ូស S Pen នឹង​លេចឡ�ើង​ល�ើ​
ផ្ទាំងប៉ះ។
ការប្រើ​ក្ដារចុចល�
​ អើ​េក្រង់
ន�ៅពេល​អ្នក​វាយបញ្ចូល​អត្ថបទ​ដ�ើម្បី​ផ្ញើ​សារ, បង្កើតក
​ ំណត់សម្គាល់ ឬ​ក៏​ធ្វើ​កិច្ចការ​ផ្សេងទ�ៀត ក្ដារចុច​ល�ើ​អេក្រង់​នឹង​
លេចឡ�ើង​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ល�ើ​អេក្រង់​ថេប្លិត​របស់​អ្នក ដ�ោយ​មិន​ភ្ជាប់​ក្ដារចុច​ខាងក្រៅ។
ប�ើ​ក្ដារចុច​មិន​លេចឡ�ើង​ទេ សូម​ជ្រើស
ល�ើ​របារឧបករណ៍​ចូលប្រើរ​ហ័ស។
ការប្រើ Samsung DeX
ប្រើ​មុខងារ​នៃ​ថេប្លិត​របស់​អ្នក​ក្នុង​បរិស្ថាន​អ៊ីនធ�ើហ្វេស​ស្រដ�ៀង​នឹង​កុំព្យូទ័រ។ អ្នកអ
​ ាច​ធ្វើ​ពហុកិច្ចការ​ដ�ោយ​ដំណ�ើរការ​
កម្មវិធី​ច្រើន​ក្នុង​ពេល​ដំណាលគ្នា។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ពិនិត្យ​ការជូនដំណឹងន
​ ិង​ស្ថានភាព​នៃ​ថេប្លិត​របស់​អ្នក​ផងដែរ។
កម�វ�ធសំ
ី ណព�
េគហេអ�កង់
Samsung DeX
រ�ារកិច�ការ
ប៊ូតុងកម�វ�ធី
រ�ារឧបករណ៍ចូលេ�បើរ
ហ័ស
ផ�ាំង Samsung
DeX
រ�ារស�ានភាព
• ន�ៅពេល​ចាប់ផ្ដើម​ឬ​បញ្ចប់ Samsung DeX កម្មវិធក
ី​ ំពុងដ
​ ំណ�ើរការ​អាច​បិទ។
• កម្មវិធន
ី​ ិង​មុខងារ​ខ្លះ​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ឡ�ើយ ន�ៅពេល​ប្រើ Samsung DeX។
• ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវក
​ ារកំណត់​អេក្រង់ សូម​ប្រើ​ការកំណត់​អេក្រង់រ​បស់ TV ឬ​ម៉ូនទ
ី ័រ​ដែល​បាន​ភ្ជាប់។
• សំឡេង​នឹង​បន្​ត
លឺ ាម​ឧបល័ររ​បស់​ថេប្លិត។ ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ការបញ្ចេញ​អូឌីយ៉ូ​លំនាំដ�ើម សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី
ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → Samsung DeX រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​កុងតាក់ កំណត់​ការបញ្ចេញ​
សំឡេង​អូឌីយល
៉ូ​ ំនាំដ�ើម ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
155
កម្ ម វិធី និង មុខង
• កម្មវិធ​ស
ី ំណព្វ៖ ថែម​កម្មវិធី​ដែល​បាន​ប្រើ​ញឹកញាប់​ទ�ៅ​គេហអេក្រង់ន
​ ិង​ចាប់ផ្ដើម​ពួកវា​យ៉ាង​រហ័ស។
• ផ្ទាំង Samsung DeX៖ អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​មុខងារ​មាន​ប្រយ�ោជន៍ជ
​ ាច្រើន ដូចជា​ការចាក់ស�ោ​អេក្រង់ Samsung
DeX និងក
​ ារបង្ហាញ​រប�ៀប​ប្រើ Samsung DeX។
• ប៊ូតុងក
​ ម្មវិធី៖ បង្ហាញ​និង​ដណ�
ំ
ើរការ​កម្មវិធរី​បស់​ថេប្លិតអ
​ ្នក។
• របារ​កិច្ចការ៖ បង្ហាញ​កម្មវិធី​ដែល​កំពុងដ
​ ណ�
ំ
ើរការ​បច្ចុប្បន្ន។
• របារ​ស្ថានភាព៖ បង្ហាញ​ការជូនដំណឹងន
​ ិង​ស្ថានភាព​នៃ​ថេប្លិត​របស់​អ្នក។ អាយខុន​ស្ថានភាព​អាច​លេចឡ�ើង​
ខុស​ពី​នេះ អាស្រ័យ​ល�ើ​ស្ថានភាព​នៃ​ថេប្លិត​របស់​អ្នក។ ន�ៅពេល​អ្នក​ជ្រើស
ប៊ូតុងក
​ ារកំណត់​រហ័ស​នឹង​
លេចឡ�ើង។ អ្នកអ
​ ាច​ប�ើកដំណ�ើរការ​ឬ​បិទដំណ�ើរការ​មុខងារ​ថេប្លិត​មួយ​ចំនួន​ដ�ោយ​ប្រើ​ប៊ូតុងក
​ ារកំណត់​រហ័ស។
• របារ​ឧបករណ៍​ចូលប្រើរ​ហ័ស៖ ប្រើឧ
​ បករណ៍​រហ័ស ដូចជា​ក្ដារចុច​ល�ើ​អេក្រង់ ការត្រួតត្រា​កម្រិត​សំឡេង ឬ​
ការស្វែងរក។
ការប្រើ​អេក្រង់ខ
​ ាងក្រៅ​និង​ថេប្លិតក
​ ្នុង​ពេល​ដំណាលគ្នា
ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ Samsung DeX អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​កម្មវិធដ
ី​ ាច់ដ�ោយឡែក​ល�ើ​អេក្រង់​ខាងក្រៅ​និង​ថេប្លិត​របស់​
អ្នក​ក្នុង​ពេល​ដណ
ំ ាលគ្នា។ ឧទាហរណ៍ ខណៈពេល​កំពុង​ម�ើល​វីដេអូ​ល�ើ TV ឬ​ម៉ូនីទ័រ​ដែល​បាន​ភ្ជាប់ អ្នកអ
​ ាច​បង្កើត​
កំណត់សម្គាល់​មួយ​ល�ើ​ថេប្លិតរ​បស់​អ្នក។
ល�ើ TV ឬ​ម៉ូនីទ័រ​ដែល​បាន​ភ្ជាប់ សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី​មួយ​ល�ើ​អេក្រង់ Samsung DeX។ បន្ទាប់​មក សូម​ចាប់ផ្ដើម​
កម្មវិធ​ម
ី ួយ​ទ�ៀត​ល�ើ​ថេប្លិតរ​បស់​អ្នក។
ការរីករាយ​នឹង​ហ្គេម​យ៉ាង​រស់រវ�ើកល�
​ អើ​េក្រង់​ធំ
លេង​ហ្គេម​ល�ើ​ថេប្លិតរ​បស់​អ្នក​ន�ៅល�ើ​អេក្រង់​ធំ។ ល�ើ TV ឬ​ម៉ូនីទ័រ​ដែល​បាន​ភ្ជាប់ សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី Game
Launcher។
ការបញ្ចប់ Samsung DeX
ប្រើ​វិធី​ខាងក្រោម ដ�ើម្បី​បញ្ចប់ Samsung DeX។
• ចុច​បន្សំ​គ្រាប់ចុច (Fn + DeX) ន�ៅពេល​អ្នក​ប្រើ Samsung DeX ជាមួយ​គម្រប​ក្ដារចុច។
• ល�ើ​របារ​ស្ថានភាព សូម​ប៉ះ
• ប៉ះ
→
។
ន�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងក្រោម​នៃ​ជ្រុង​ខាងឆ្វេង ហ�ើយប
​ ៉ះ ចាកចេញ​ពី DeX។
• ផ្ដាច់​ថេប្លិតរ​បស់​អ្នក​ព​អ
ី ាដាប់ទ័រ HDMI។
156
កម្ ម វិធី និង មុខង
កម្មវិធី Google
Google ផ្ដល់ក
​ ារកម្សាន្ត បណ្ដាញ​សង្គម និងក
​ ម្មវិធអ
ី​ ាជីវកម្មន
​ ានា។ អ្នក​ប្រហែល​ជា​ត្រូវការ​គណនី Google ដ�ើម្បី​
ចូលប្រើក
​ ម្មវិធខ
​ី ្លះ។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ព័តម
៌ ាន​កម្មវិធី​ច្រើនទ�ៀត សូម​ចូលប្រើ​ម៉ឺនុយ​ជំនួយ​នៃ​កម្មវិធន
ី​ ីមួយៗ។
កម្មវិធខ
​ី លះ​ប្រហែ
្
ល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ទេ ឬ​ក៏​អាច​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ស្លាក​ផ្សេង អាស្រ័យ​ល�ើត
​ ំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្ដល់​
សេវា។
Chrome
ស្វែងរក​ព័តម
៌ ាន​និង​ប�ើកម�ើល​ទំព័រវិប។
Gmail
ផ្ញើ​ឬ​ទទួលអ
​ ៊ីមែល​តាម​សេវា Google Mail។
ផែនទី
ស្វែងរក​ទីកន្លែង​របស់​អ្នក​ន�ៅល�ើ​ផែនទី ស្វែងរក​ផែនទីព
​ ិភពល�ោក និងប
​ ង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ទីកន្លែង​សម្រាប់​កន្លែង​ផ្សេងៗ​
ន�ៅ​ជុំវិញ​អ្នក។
Play Music
រុករក ស្តាប់ និង​ចែករំលែក​តន្រ្តី​ល�ឧ
ើ​ បករណ៍​របស់​អ្នក។ អ្នកអ
​ ាច​បញ្ជូន​សមូហកម្មត
​ ន្រ្តី​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ល�ើ​
ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ទ�ៅ​ក្លោដ​និង​ចូលប្រើព
​ ួកវា​ពេលក្រោយ។
Play Movies
ទិញ​ឬ​ជួលវ​ីដេអូ​ដូចជា​ភាពយន្ត​និង​កម្មវិធី TV ពី Play Store។
ថាស
រក្សាទុក​ខ្លឹមព័តម
៌ ាន​របស់​អ្នក​ល�ើ​ក្លោដ, ចូលប្រើវ​ា​ព​គ្រ
ី ប់​ទីកន្លែង និង​ចែករំលែក​វា​ជាមួយ​អ្នកដទៃ។
YouTube
ទស្សនា​ឬ​បង្កើតវ​ីដេអូ ព្រមទាំងចែករំលែក​ពួកវា​ជាមួយ​អ្នកដទៃ។
157
កម្ ម វិធី និង មុខង
រូបថត
ស្វែងរក គ្រប់គ្រង និង​កែ​រូបថត​និង​វីដេអូ​របស់​អ្នក​ទាំងអស់​ពី​ប្រភព​ផ្សេងៗ​ក្នុង​កន្លែង​មួយ។
Google
ស្វែងរក​ធាតុ​នានា​ល�ើ​អ៊ីនធ�ើណិតឬ
​ ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​យ៉ាង​រហ័ស។
Duo
ធ្វើ​ការហ�ៅ​វដេ
ី អូ​ធម្មតា។
158
ការកំណត់
ការណែនាំ
ប្ដូរ​ការកំណត់​ឧបករណ៍​តាមបំណង។ អ្នកអ
​ ាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​កាន់តែ​មាន​លក្ខណៈ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ដ�ោយ​កំណត់​
រចនាសម្ពនជ
្ធ​ ម្រើស​នៃ​ការកំណត់​ផ្សេងៗ។
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់។
ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​ការកំណត់​ដ�ោយ​វាយបញ្ចូល​ពាក្យគន្លឹះ សូម​ប៉ះ ។
ការភ្ជាប់
ជម្រើស
ប្ដូរ​ការកំណត់​សម្រាប់ក
​ ារភ្ជាប់​ផ្សេងៗ ដូចជា​មុខងារ Wi-Fi និង Bluetooth។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់។
• Wi-Fi៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ Wi-Fi ដ�ើម្បី​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi និងច
​ ូលប្រើអ
​ ៊ីនធ�ើណិតឬ
​ ​ឧបករណ៍​
បណ្ដាញ​ផ្សេងទ�ៀត។ សូម​ម�ើល Wi-Fi សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• Bluetooth៖ ប្រើ Bluetooth ដ�ើម្បី​ដ�ោះដូរ​ទិន្នន័យឬ
​ ​ឯកសារ​មេឌ�ៀ​ជាមួយ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​ដែល​បាន​
ប�ើកប្រើ Bluetooth។ សូម​ម�ើល Bluetooth សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ភាពម�ើលឃ�ើញថ​េប្លិត៖ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​រកឃ�ើញ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ដ�ើម្បី​ចែករំលែក​
ខ្លឹមព័ត៌មាន​ជាមួយ​អ្នក។ ន�ៅពេល​មុខងារ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នក​នឹង​អាច​ឲ្យ​ឧបករណ៍​
ផ្សេងទ�ៀត​ម�ើល​ឃ�ើញ ន�ៅពេល​ពួកវា​ស្វែងរក​ឧបករណ៍​ដែល​មាន។
• ទម្រង់យ
​ ន្តហ�ោះ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​បិទ​មុខងារ​ឥតខ្សែ​ទាំងអស់​ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។ អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​សេវា​
ដែល​មិន​ប្រើ​បណ្ដាញ​បណ្
៉ុ
ណោះ។
សូម​គ�ោរព​តាម​បទបញ្ជា​ដែល​ផ្ដល់​ដ�ោយ​ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​និង​ការណែនាំ​របស់​បុគ្គលិកប
​ ម្រើការ​
ល�ើ​យន្តហ�ោះ។ ក្នុងក
​ រណី​ដែល​មាន​ការអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រើ​ឧបករណ៍ សូម​ប្រើ​វា​ក្នុង​ទម្រង់​យន្តហ�ោះ​
ជានិច្ច។
• បណ្ដាញច
​ ល័ត៖ ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពនប
្ធ​ ណ្ដាញ​ចល័តរ​បស់​អ្នក។ (SM-T865)
159
ការកំណត
• ការប្រើប្រាស់ទ
​ ិន្នន័យ
► SM-T865៖ រក្សា​ការតាមដាន​បរិមាណ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នក​និង​ប្ដូរ​ការកំណត់​តាមបំណង​
សម្រាប់​ដែនកំណត់។ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​បិទ​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័ត​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​បរិមាណ​
ទិន្នន័យច
​ ល័ត​ដែល​អ្នក​បាន​ប្រើ​ឈាន​ដល់​ដែនកំណត់​ដែល​អ្នក​បាន​បញ្ជាក់។
អ្នក​ក​អ
៏ ាច​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​សំចៃ​ទិន្នន័យ​ផងដែរ​ដ�ើម្បី​រារាំង​កម្មវិធខ
ី​ ្លះ​ដែល​ដំណ�ើរការ​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​មិន​
ឲ្យ​ផ្ញើ​ឬ​ទទួល​ទិន្នន័យ។ សូម​ម�ើល មុខងារ​សំចៃ​ទិន្នន័យ (SM-T865) សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
► SM-T860៖ រក្សា​ការតាមដាន​បរិមាណ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នក។
• ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង៖ ប្រើ​ឧបករណ៍​ជា​ហត់ស្ប៉តច
​់ ល័ត ដ�ើម្បី​ចែករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័ត​
របស់​ឧបករណ៍​ជាមួយ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត ន�ៅពេល​មិនមាន​ការភ្ជាប់​បណ្ដាញ។ ការភ្ជាប់​អាច​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​
តាម Wi-Fi, USB ឬ Bluetooth។ សូម​ម�ើល ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង (SM-T865) សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​
បន្ថែម។ (SM-T865)
• ការកំណត់​ការភ្ជាប់ច្រ
​ ើនទ�ៀត៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​តាមបំណង ដ�ើម្បី​ត្រួតត្រា​មុខងារ​ផ្សេងទ�ៀត។ សូម​ម�ើល
ការកំណត់​ការភ្ជាប់​ច្រើនទ�ៀត សម្រាប់ព
​ ័តម
៌ ាន​បន្ថែម។
Wi-Fi
ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ Wi-Fi ដ�ើម្បី​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi និងច
​ ូលប្រើអ
​ ៊ីនធ�ើណិតឬ
​ ​ឧបករណ៍​បណ្ដាញ​
ផ្សេងទ�ៀត។
ការភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Wi-Fi រួចប
​ ៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ជ្រើស​បណ្តាញ​មួយ​ពី​បញ្ជី​បណ្តាញ Wi-Fi។
បណ្ដាញ​ដែល​ត្រូវការ​ពាក្យសម្ងាត់ន
​ ឹង​លេចឡ�ើង​ជាមួយ​អាយខុន​ស�ោ។ វាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់ ហ�ើយប
​ ៉ះ
ភ្ជាប់។
• ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi មួយ ឧបករណ៍ន
​ ឹង​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ​ន�ោះ​ឡ�ើងវិញ​គ្រប់​
ពេល​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន ដ�ោយ​មិន​ត្រូវការ​ពាក្យសម្ងាត់។ ដ�ើម្បី​រារាំង​ឧបករណ៍​មិនឲ
​ ្យ​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ​
ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ សូម​ជ្រើស​វា​ពី​បញ្ជី​បណ្ដាញ ហ�ើយ​ប៉ះ បំភ្លេច។
• ប�ើ​អ្នក​មិន​អាច​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi បាន​ត្រឹមត្រូវ​ទេ សូម​ចាប់ផ្ដើម​មុខងារ Wi-Fi ឬ​រ�៉ៅទ័រ​ឥតខ្សែ​
ឡ�ើងវិញ។
160
ការកំណត
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ភ្ជាប់ឧ
​ បករណ៍​ដ�ោយ​ផ្ទាល់ត
​ ាម​បណ្ដាញ Wi-Fi ដ�ោយ​មិន​ត្រូវការ​ចំណុច​ចូលប្រើ។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Wi-Fi រួចប
​ ៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ប៉ះ Wi-Fi Direct។
ឧបករណ៍​ដែល​រកឃ�ើញ​ត្រូវ​បាន​រាយ​ក្នុង​បញ្ជី។
ប�ើ​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​ចង់​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​មិន​ស្ថិត​ក្នុង​បញ្ជី សូម​ស្នើ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ន�ោះ​ប�ើក​មុខងារ Wi-Fi Direct។
3
ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ភ្ជាប់​ទ�ៅ។
ឧបករណ៍​នឹង​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់ ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ផ្សេង​យល់ព្រម​ទទួល​សំណ�ើ​ការភ្ជាប់ Wi-Fi Direct។
ការផ្ញើ​និងក
​ ារទទួល​ទិន្នន័យ
អ្នក​អាច​ចែករំលែក​ទិន្នន័យ ដូចជា​ទំនាក់ទំនង​ឬ​ឯកសារ​មេឌ�ៀ ជាមួយ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។ សកម្មភាព​ខាងក្រោម​គឺ​
ជា​ឧទាហរណ៍​នៃ​ការផ្ញើ​រូប​ទ�ៅ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី វិចត្រ
ិ សាល រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​រូប​មួយ។
ប៉ះ
→ Wi-Fi Direct រួច​ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ផ្ទេររ​ូប​ទ�ៅ។
ព្រមទទួល​សំណ�ើ​ភ្ជាប់ Wi-Fi Direct ន�ៅល�ើឧ
​ បករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
ប�ើ​ឧបករណ៍​ទាំងន�ោះ​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់គ
​ ្នា​រួច​ហ�ើយ រូប​នឹង​ត្រូវ​បាន​ផ្ញើ​ទ�ៅ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​ដ�ោយ​គ្មាន​ទម្រង់ការ​
ស្នើ​ការភ្ជាប់។
ការបញ្ចប់​ការភ្ជាប់​ឧបករណ៍
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Wi-Fi។
ប៉ះ Wi-Fi Direct។
ឧបករណ៍​បង្ហាញ​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ន�ៅ​ក្នុង​បញ្ជី។
ប៉ះ​ឈ្មោះ​ឧបករណ៍ ដ�ើម្បី​ផ្តាច់​ឧបករណ៍​ទាំងន�ោះ។
161
ការកំណត
Bluetooth
ប្រើ Bluetooth ដ�ើម្បី​ដ�ោះដូរ​ទិន្នន័យឬ
​ ​ឯកសារ​មេឌ�ៀ​ជាមួយ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​ដែល​បាន​ប�ើកប្រើ
Bluetooth។
• Samsung មិន​ទទួល​ខុសត្រូវ​ល�ើ​ការ​បាត់បង់ ការរអាក់រអួល ឬ​ការប្រើ​មិន​ត្រឹមត្រូវ​ល�ើ​ទិន្នន័យ​ដែល​
បាន​ផ្ញើ​ឬ​ទទួលត
​ ាម Bluetooth ឡ�ើយ។
• សូម​ប្រាកដ​ជានិចថា
្ច​ អ្នក​ចែករំលែក​និង​ទទួល​ទិន្នន័យ​ជាមួយ​ឧបករណ៍​ដែល​អាច​ជ�ឿទុកចិត្ត​បាន​
និង​មាន​សន្តិសុខ​ត្រឹមត្រូវ។ ប�ើ​មាន​ឧបសគ្គ​រវាង​ឧបករណ៍​ទាំងន�ោះ ចម្ងាយ​ប្រតិបត្តិការ​អាច​ត្រូវ​បាន​
កាត់បន្ថយ។
• ឧបករណ៍​ខ្លះ ជាពិសេស​ឧបករណ៍​ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​តេស្ត​ឬ​យល់ព្រម​ដ�ោយ Bluetooth SIG
ប្រហែល​ជា​មិន​ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ឡ�ើយ។
• កុំ​ប្រើ​មុខងារ Bluetooth ក្នុង​គ�ោលបំណង​ខុសច្បាប់ (ឧទាហរណ៍ក
​ ារលួចច
​ ម្លង​ឯកសារ​ឬ​ការបន្លំ​
ទាក់ទង​ខុសច្បាប់ក
​ ្នុង​គ�ោលបំណង​ពាណិជ្ជកម្ម)។ Samsung មិន​ទទួល​ខុសត្រូវ​ល�ើ​ផលវិបាក​នៃ​
ការប្រើប្រាស់​ខុស​ច្បាប់​ល�ើ​មុខងារ Bluetooth ឡ�ើយ។
ការផ្គូ​ជាមួយ​ឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត
1
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Bluetooth រួច​ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
2
ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយ​ដ�ើម្បី​ផ្គូ​ជាមួយ។
ឧបករណ៍​ដែល​រក​ឃ�ើញ​នឹង​ត្រូវ​បាន​រាយ​ក្នុង​បញ្ជី។
ប�ើ​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្គូ​ជាមួយ​មិនមាន​ក្នុង​បញ្ជី​ទេ សូម​កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ន�ោះ​ចូល​ទម្រង់​ផ្គូ
Bluetooth។ សូម​ម�ើលស​�ៀវភ�ៅណែនាំ​អ្នកប្រើប្រាស់រ​បស់​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​អាច​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​ម�ើល​ឃ�ើញ ខណៈពេល​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ Bluetooth
បាន​ប�ើក។
3
ព្រមទទួល​សំណ�ើ​ភ្ជាប់ Bluetooth ល�ើឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក ដ�ើម្បី​បញ្ជាក់។
ឧបករណ៍​នឹង​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់ ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​ព្រមទទួល​សំណ�ើ​ភ្ជាប់ Bluetooth។
162
ការកំណត
ការផ្ញើ​និងក
​ ារទទួលទ
​ ិន្នន័យ
កម្មវិធជ
​ី ាច្រើន​គាំទ្រ​ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យត
​ ាម Bluetooth។ អ្នកអ
​ ាច​ចែករំលែក​ទិន្នន័យ ដូចជា​ទំនាក់ទំនង​ឬ​ឯកសារ​
មេឌ�ៀ​ជាមួយ​ឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត។ សកម្មភាព​ខាងក្រោម​គឺ​ជា​ឧទាហរណ៍​នៃ​ការផ្ញើ​រូប​ទ�ៅ​ឧបករណ៍​
ផ្សេងទ�ៀត។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី វិចត្រ
ិ សាល រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​រូប​មួយ។
ប៉ះ
→ Bluetooth រួច​ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ផ្ទេររ​ូប​ទ�ៅ។
ប�ើ​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្គូ​ជាមួយ​មិន​ស្ថិត​ក្នុង​បញ្ជី សូម​ស្នើ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ន�ោះ​ប�ើកជ
​ ម្រើស​លទ្ធភាព​ម�ើលឃ�ើញ​
របស់​វា។
ព្រមទទួល​សំណ�ើ​ភ្ជាប់ Bluetooth ល�ើឧ
​ បករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
អូឌីយ៉ូ​ពីរ
អ្នក​អាច​ភ្ជាប់ឧ
​ បករណ៍​អូឌីយ៉ូ Bluetooth ដល់​ទ�ៅ​ពីរ​ជាមួយ​ថេប្លិតរ​បស់​អ្នក។ ភ្ជាប់ក
​ ាស Bluetooth ឬ​ឧបល័រ​
ចំនួនព
​ ីរ ដ�ើម្បី​ប្រើ​ពួកវា​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ។
ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ ឧបករណ៍អ
​ ូឌីយ៉ូ Bluetooth ដែល​អ្នក​ចង់​ភ្ជាប់​ត្រូវ​គាំទ្រ​មុខងារ អូឌីយ៉ូ។
1
2
3
4
5
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Bluetooth រួច​ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ឧបករណ៍​ដែល​រក​ឃ�ើញ​នឹង​ត្រូវ​បាន​រាយ​ក្នុង​បញ្ជី។
ប៉ះ → កម្រិត​ខ្ពស់, ប៉ះ​កុងតាក់ អូឌីយព
៉ូ​ ីរ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​ប៊ូតុងថ
​ យ។
ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយ​ដ�ើម្បី​ផ្គូ​ជាមួយ។
ប�ើ​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្គូ​ជាមួយ​មិនមាន​ក្នុង​បញ្ជី​ទេ សូម​ប�ើក​ជម្រើស​ភាពម�ើលឃ�ើញ​របស់​វា ឬ​ក​ច
៏ ូល​ទម្រង់​ផ្គូ
​ បករណ៍។ សូម​យ�ោង​ទ�ៅ​ស�ៀវភ�ៅណែនាំ​អ្នកប្រើប្រាស់រ​បស់​ឧបករណ៍ ដ�ើម្បី​ទទួលព
​ ័ត៌មាន​
Bluetooth ល�ើឧ
បន្ថែម។
ប៉ះ
ជាប់ន
​ ឹង​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ភ្ជាប់ ហ�ើយប
​ ៉ះ​កុងតាក់ អូឌីយ៉ូ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយ​ទ�ៀត​ពី​បញ្ជី ហ�ើយ​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ អូឌីយ៉ូ របស់វ​ា។
163
ការកំណត
ការឈប់​ផ្គូ​ឧបករណ៍ Bluetooth
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Bluetooth។
ឧបករណ៍​នឹង​បង្ហាញ​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ផ្គូ​ន�ៅក្នុងប
​ ញ្ជី។
ប៉ះ
ជាប់ន
​ ឹង​ឈ្មោះ​ឧបករណ៍ ដ�ើម្បី​ឈប់ផ្គូ។
ប៉ះ ឈប់​ផ្គូ។
មុខងារ​សំចៃ​ទិន្នន័យ (SM-T865)
កាត់​បន្ថយ​ការប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នក​ដ�ោយ​រារាំង​កម្មវិធខ
ី​ ្លះ​ដែល​ដណ�
ំ
ើរការ​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ មិនឲ
​ ្យ​ផ្ញើ​ឬ​ទទួល​
ទិន្នន័យ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការប្រើប្រាស់ទ
​ ិន្នន័យ → មុខងារ​សំចៃ​ទិន្នន័យ ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ន�ៅពេល​មុខងារ​សំចៃ​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ អាយខុន
នឹង​លេចឡ�ើង​ល�ើ​របារ​ស្ថានភាព។
�ានេបើកដំេណើរការមុខងារសំៃចទិន�
ន័យ
ដ�ើម្បី​ជ្រើស​កម្មវិធី​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​ទិន្នន័យ​ដ�ោយ​គ្មាន​កំហិត សូម​ប៉ះ អនុញ្ញាត​កម្មវិធី ខណៈពេល​ប�ើក​ធាតុសំចៃ​
ទិន្នន័យ រួច​ជ្រើស​កម្មវិធី។
កម្មវិធប្រ
ី​ ើ​ទិន្នន័យច
​ ល័តប
​ ៉ុណ្ណោះ (SM-T865)
ជ្រើស​កម្មវិធឲ
​ី ្យ​ប្រើ​ទិន្នន័យច
​ ល័តជ
​ ានិច្ច សូម្បី​ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​បាន​ភ្ជាប់​ទ�ៅ Wi-Fi ក៏​ដ�ោយ។
ឧទាហរណ៍ អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ប្រើ​ទិន្នន័យច
​ ល័ត​សម្រាប់​តែ​កម្មវីធី​ដែល​អ្នក​ចង់​រក្សា​សន្តិសុខឬ
​ ​កម្មវិធី​
ស្ទ្រីមីង​ដែល​អាច​ដាច់​ប៉ុណ្ណោះ។ សូម្បី​តែ​អ្នក​មិន​បិទដំណ�ើរការ​មុខងារ Wi-Fi ក៏​ដ�ោយ ក៏​កម្មវិធី​ទាំងន�ោះ​នឹង​ចាប់ផ្ដើម​
ប្រើ​ទិន្នន័យច
​ ល័ត​ដែរ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការប្រើប្រាស់ទ
​ ិន្នន័យ → កម្មវិធប្រ
ី​ ើ​ទិន្នន័យច
​ ល័តប
​ ណ្ណ
៉ុ
ោះ, ប៉ះ​កុងតាក់
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ជ
​ ាប់​នឹង​កម្មវិធី​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន។
អ្នក​អាច​បង់ប្រាក់ប
​ ន្ថែម ន�ៅពេល​ប្រើ​មុខងារ​នេះ។
164
ការកំណត
ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង (SM-T865)
ប្រើ​ឧបករណ៍​ជា​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត ដ�ើម្បី​ចែករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័តរ​បស់​ឧបករណ៍​ជាមួយ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត
ន�ៅពេល​មិនមាន​ការភ្ជាប់​បណ្ដាញ។ ការភ្ជាប់​អាច​ត្រូវ​បាន​ធ្វត
ើ​ ាម Wi-Fi, USB ឬ Bluetooth។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង។
អ្នក​អាច​បង់ប្រាក់ប
​ ន្ថែម ន�ៅពេល​ប្រើ​មុខងារ​នេះ។
• ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត៖ ប្រើ​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត ដ�ើម្បី​ចែករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័តរ​បស់​ឧបករណ៍​ជាមួយ​កុំព្យូទ័រ​ឬ​
ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
• ចំណង Bluetooth៖ ប្រើ​ចំណង Bluetooth ដ�ើម្បី​ចែករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័តរ​បស់​ឧបករណ៍​
ជាមួយ​កុំព្យូទ័រ​ឬ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​តាម Bluetooth។
• ចំណង USB៖ ប្រើ​ចំណង USB ដ�ើម្បី​ចែករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័តរ​បស់​ឧបករណ៍​ជាមួយ​កុំព្យូទ័រ​តាម
USB។ ន�ៅពេល​ភ្ជាប់​ជាមួយ​កុំព្យូទ័រ ឧបករណ៍​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​ម៉ូដឹម​ឥតខ្សែ​សម្រាប់​កុំព្យូទ័រ។
ការប្រើ​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត
ប្រើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជា​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត ដ�ើម្បី​ចែករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័ត​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជាមួយ​
ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង → ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត។
ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
អាយខុន
Wi-Fi។
លេចឡ�ើង​ល�ើ​របារ​ស្ថានភាព។ ឧបករណ៍​ផ្សេង​អាច​រក​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ក្នុង​បញ្ជី​បណ្តាញ
្ធ​ ត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត រួច​
ដ�ើម្បី​កំណត់​ពាក្យសម្ងាត់​មួយ​សម្រាប់​ហត់ស្ប៉តច
​់ ល័ត សូម​ប៉ះ → កំណត់​រចនាសម្ពនហ
ជ្រើស​កម្រិត​នៃ​សន្តិសុខ។ រួចវ​ាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់​មួយ ហ�ើយ​ប៉ះ រក្សា​ទុក។
165
ការកំណត
3
ល�ើ​អេក្រង់ឧ
​ បករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត សូម​ស្វែងរក រួច​ជ្រើស​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ពី​បញ្ជី​បណ្តាញ Wi-Fi។
ដ�ើម្បី​ភ្ជាប់​ដ�ោយ​មិនវ​ាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់ សូម​ប៉ះ
ហ�ើយ​ស្កេន​កូដ QR ជាមួយឧ
​ បករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
• ប�ើ​រក​មិន​ឃ�ើញ​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត​ទេ ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូម​ប៉ះ → កំណត់​រចនាសម្ពនហ
្ធ​ ត់ស្ប៉ត់​
ចល័ត, ធីក បង្ហាញ​ជម្រើសក
​ ម្រិត​ខ្ពស់ រួច​ហ�ើយ​ឈប់ជ្រើស លាក់​ឧបករណ៍​ខ្ញុំ និង ប្រើ​បែនដ៍ 5 GHz
ន�ៅពេល​មាន។
• ប�ើ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​មិន​អាច​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត​ទេ ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូម​ប៉ះ →
ឧបករណ៍​អនុញញា្ ត ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ឧបករណ៍​ដែល​បាន​អនុញ្ញាត​ប៉ុណ្ណោះ ដ�ើម្បី​បិទដំណ�ើរការ​វា។
4
ល�ើ​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ភ្ជាប់ សូម​ប្រក
ើ​ ារភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័តរ​បស់​ឧបករណ៍ ដ�ើម្បី​ចូលប្រើអ
​ ៊ីនធ�ើណិត។
ស្វ័យ​ហត់ស្ប៉ត់
អ្នក​អាច​ចែករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័ត​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជាមួយ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​របស់​អ្នក​ដែល​បាន​
ចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់​អ្នក ដ�ោយ​មិន​វាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់។
ប៉ះ ស្វ័យ​ហត់ស្ប៉ត់ ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ការកំណត់​ការភ្ជាប់ច្រ
​ ើនទ�ៀត
ប្ដូរ​ការកំណត់​តាមបំណង ដ�ើម្បី​ត្រួតត្រា​មុខងារ​ការភ្ជាប់​ផ្សេងទ�ៀត។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការកំណត់​ការភ្ជាប់ច្រ
​ ើនទ�ៀត។
• ការស្កេន​ឧបករណ៍ន�
​ ៅក្បែរ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ស្កេន​រក​ឧបករណ៍​ន�ៅក្បែរ ដ�ើម្បី​ភ្ជាប់​ទ�ៅ។
• ការប�ោះពុម្ព៖ ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន​ស
្ធ ម្រាប់ក
​ ម្មវិធប
ី​ ន្ថែម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព​ដែល​បាន​ដំឡ�ើង​ល�ើ​ឧបករណ៍។
អ្នក​អាច​ស្វែងរក​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន ឬ​ក៏​ថែម​មួយ​ដ�ោយដៃ ដ�ើម្បី​ប�ោះពុមឯ
្ព​ កសារ​នានា។ សូម​
ម�ើល ការប�ោះពុម្ព សម្រាប់ព
​ ័តម
៌ ាន​បន្ថែម។
• VPN៖ កំណត់ប
​ ណ្តាញ​នម្មិ
ិ ត (VPN) ន�ៅល�ើឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក ដ�ើម្បី​ភ្ជាប់ទ�ៅ​បណ្តាញ​ឯកជន​របស់​
សាលារ�ៀន​ឬ​ក្រុមហ៊ុន។
• DNS ឯកជន៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ប្រើ DNS ឯកជន​ដែល​បាន​ពង្រឹង​សន្តិសុខ។
• អ៊ីសឺរណិត៖ ន�ៅពេល​អ្នក​ភ្ជាប់​អាប់ដាប់ទ័រអ
​ ៊ីសឺរណិត អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​បណ្ដាញ​មាន​ខ្សែ​និង​ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ​
បណ្ដាញ។
166
ការកំណត
ការប�ោះពុម្ព
ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ​សម្រាប់ក
​ ម្មវិធប
ី​ ន្ថែម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព​ដែល​បាន​ដំឡ�ើង​ល�ើ​ឧបករណ៍។ អ្នកអ
​ ាច​ភ្ជាប់​
ឧបករណ៍​ទ�ៅ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមត
្ព​ ាម Wi-Fi ឬ Wi-Fi Direct ព្រមទាំង​ប�ោះពុមរ្ព​ូប​ឬ​ឯកសារ។
ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមខ
្ព​ ្លះ​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​ឡ�ើយ​ជាមួយ​ឧបករណ៍​នេះ។
ការថែម​កម្មវិធប
ី​ ន្ថែម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព
ថែម​កម្មវិធប
ី​ ន្ថែម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព​សម្រាប់​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព​ដែល​អ្នក​ចង់​ភ្ជាប់​ឧបករណ៍​ទ�ៅ។
1
2
3
4
5
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការកំណត់​ការភ្ជាប់ច្រ
​ ើនទ�ៀត → ការប�ោះពុម្ព → ទាញយក​កម្មវិធី​
បន្ថែម។
ស្វែងរក​កម្មវិធប
​ី ន្ថែម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមក
្ព​ ្នុង Play Store។
ជ្រើស​កម្មវិធប
ី​ ន្ថែម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព រួចដ
​ ំឡ�ើងវ​ា។
ជ្រើស​កម្មវិធប
ី​ ន្ថែម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព​ដែល​បាន​ដឡំ �ើង។
ឧបករណ៍​នឹង​ស្វែងរក​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្តាញ Wi-Fi តែ​មួយដ
​ ូច​នឹង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​
ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។
ជ្រើស​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព​ដែល​ត្រូវ​ថែម។
ដ�ើម្បី​ថែម​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព​ដ�ោយដៃ សូម​ប៉ះ → ថែម​ម៉ាស៊ីន​ប�ោះពុម្ព។
ការប�ោះពុមខ
្ព​ លឹម
្ ព័ត៌មាន
ខណៈពេល​កំពុងប
​ ង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដូចជា​រូប​ឬ​ឯកសារ សូម​ចូលប្រើប
​ ញ្ជី​ជម្រើស, ប៉ះ ប�ោះពុម្ព →
ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមទ
្ព​ ាំងអស់ រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព​មួយ។
វិធី​ប�ោះពុមអ
្ព​ ាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ប្រភេទ​ខលឹម
្ ព័ត៌មាន។
167
→
ការកំណត
សំឡេង និង រំញ័រ
ជម្រើស
ប្តូរ​ការកំណត់​សម្រាប់​សំឡេង​ផ្សេងៗ​ល�ើ​ឧបករណ៍។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ សំឡេង និង រំញ័រ។
• ទម្រង់ស
​ ំឡេង៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ប្រើ​ទម្រង់​សំឡេង ទម្រង់ញ
​ ័រ ឬ​ទម្រង់​ស្ងាត់ស្ងៀម។
• ញ័រ ខណៈពេល​រ�ោទ៍៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ញ័រ​និង​ចាក់​សំឡេងរ�ោទ៍​សម្រាប់​ការហ�ៅ​ចូល។ (SM-T865)
• សំឡេង​រ�ោទ៍៖ ប្ដូរ​សំឡេងរ�ោទ៍ក
​ ារហ�ៅ។ (SM-T865)
• លំនាំ​រំញ័រ៖ ជ្រើស​លំនាំ​នៃ​រំញ័រ។ (SM-T865)
• សំឡេង​ជូនដំណឹង៖ ប្តូរ​សំឡេង​នៃ​ការជូនដំណឹង។
• កម្រិត​សំឡេង៖ លៃតម្រូវក
​ ម្រិត​សំឡេង​របស់​ឧបករណ៍។
• ប្រើ​គ្រាប់ចុចក
​ ម្រិត​សំឡេង​សម្រាប់​មេឌ�ៀ៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​លៃតម្រូវក
​ ម្រិតសំឡេង​មេឌ�ៀ ន�ៅពេល​អ្នក​ចុច​
គ្រាប់ចុចក
​ ម្រិតសំឡេង។
• សំឡេង​ប្រព័ន៖្ធ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​បន្​ស
លឺ ំឡេង​សម្រាប់​សកម្មភាព​ដូចជា​ការត្រួតត្រា​អេក្រង់ប៉ះ។
• ការកំណត់ស
​ ំឡេង​កម្រិតខ្ពស៖់ ធ្វើ​ឲ្យ​ការកំណត់​ល្អប្រស�ើរ​សម្រាប់​ពេល​កំពុងច
​ ាក់​មេឌ�ៀ។ សូម​ម�ើល Dolby
Atmos (សំឡេង​ជុំវិញ) ឬ សំឡេង​កម្មវិធដ
​ី ាច់ដ�ោយឡែក សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
Dolby Atmos (សំឡេង​ជុំវិញ)
ជ្រើស​ទម្រង់​សំឡេង​ជុំវិញ​ដែល​បាន​កែលម្អ​សម្រាប់​ប្រភេទ​អូឌីយ៉ូ​ផ្សេងៗ​ដូចជា ភាពយន្ត តន្រ្តី និង​សំឡេង។ ជាមួយ
Dolby Atmos អ្នកអ
​ ាច​រីករាយ​នឹង​សំឡេង​ផ្លាស់ទី​ដែល​លាន់ឮជ
​ ុំវិញ​ខ្លួន​អ្នក។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ សំឡេង និង រំញ័រ → ការកំណត់​សំឡេង​កម្រិតខ្ពស់ → គុណភាព និង បែបផែន​
សំឡេង → Dolby Atmos, ប៉ះក
​ ុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ទម្រង់​មួយ។
168
ការកំណត
សំឡេង​កម្មវិធដ
ី​ ាច់ដ�ោយឡែក
កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ចាក់​សំឡេង​មេឌ�ៀ​ពី​កម្មវិធជ
​ី ាក់លាក់​មួយ​ល�ើ​ឧបល័រឬ
​ ​កាស Bluetooth ដែល​បាន​ភ្ជាប់ ដាច់ព
​ ​ី
សំឡេង​នៃ​កម្មវិធី​ផ្សេងទ�ៀត។
ឧទាហរណ៍ អ្នកអ
​ ាច​ស្តាប់ក
​ ម្មវិធ​បី ្រាប់​ទិសដ�ៅ​តាម​ឧបល័ររ​បស់​ឧបករណ៍​អ្នក ខណៈពេល​កំពុង​ស្តាប់​ការចាក់​តន្រ្តី​ពី​
កម្មវិធត
ី​ ន្រ្តី​តាម​ឧបល័រ Bluetooth របស់យ
​ ានយន្ត។
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ សំឡេង និង រំញ័រ → ការកំណត់​សំឡេង​កម្រិតខ្ពស់ → សំឡេង​កម្មវិធី​
ដាច់ដ�ោយឡែក ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ជ្រើស​កម្មវិធី​មួយ​ដ�ើម្បី​ចាក់​សំឡេង​មេឌ�ៀ​ដាច់ដ�ោយឡែក ហ�ើយប
​ ៉ះ​ប៊ូតុងថ
​ យ។
ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយ​សម្រាប់ក
​ ារចាក់​សំឡេង​មេឌ�ៀ​របស់​កម្មវិធី​ដែល​បាន​ជ្រើស។
ការជូនដំណឹង
ប្ដូរ​ការកំណត់​នៃ​ការជូនដំណឹង។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការជូនដំណឹង។
• សញ្ញាលក្ខណអ
​ ាយខុន​កម្មវិធ៖ី ប្ដូរ​ការកំណត់​សម្រាប់​សញ្ញាលក្ខណ​អាយខុន​កម្មវិធី។
• កុរំ​ំខាន៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​បិទ​សំឡេង​ការហ�ៅ​ទូរសព្ទ​ចូល សំឡេង​ជូនដំណឹង និង​មេឌ�ៀ ល�ើកលែង​តែ​
ការល�ើកលែង​ដែល​បាន​អនុញ្ញាត​ប៉ុណ្ណោះ។
• របារ​ស្ថានភាព៖ កំណត់​ឧបករណ៍​ឲ្យ​បង្ហាញ​ការជូនដំណឹងថ
​ ្មីៗ​បី​ប៉ុណ្ណោះ ព្រមទាំងថ
​ ា​ត�ើ​ត្រូវ​បង្ហាញ​កម្រិតថ
​ ្ម​
ន�ៅសល់ជ
​ ា​ភាគរយ​ល�ើ​របារ​ស្ថានភាព​ទេ។
• បាន​ផ្ញើ​ថ្មីៗ៖ បង្ហាញ​កម្មវិធី​ដែល​បាន​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹងថ
​ ្មីៗ ព្រមទាំងប
​ ្ដូរ​ការកំណត់​នៃ​ការជូនដំណឹង។ ដ�ើម្បី​
ប្ដូរ​តាមបំណង​សម្រាប់​ការកំណត់​នៃ​ការជូនដំណឹង​សម្រាប់​កម្មវិធី​ច្រើនទ�ៀត សូម​ប៉ះ ម�ើលទាំងអស់ →
→ ទាំងអស់ រួច​ជ្រើស​កម្មវិធី​មួយ​ពី​បញ្ជី​កម្មវិធី។
169
ការកំណត
អេក្រង់
ជម្រើស
ប្តូរ​ការកំណត់​នៃ​អេក្រង់ន
​ ិង​គេហអេក្រង់។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់។
• ពន្៖លឺ លៃតម្រូវព
​ ន្លឺ​នៃ​អេក្រង់។
• ពន្ត្រា
លឺ​ ប់៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​តាមដាន​ការលៃតម្រូវ​ពន្លឺ​របស់​អ្នក​និង​ប្រើ​ពួកវា​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ក្នុង​ស្ថានភាព​
ពន្លឺ​ស្រដ�ៀង​គ្នា។
• ចម្រោះ​ពន្ខ�
លឺ​ ៀវ៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​ចម្រោះ​ពន្​ខ�
លឺ ៀវ​និង​ប្តូរ​ការកំណត់​ចម្រោះ។ សូម​ម�ើល ចម្រោះ​ពន្លឺ​ខ�ៀវ សម្រាប់​
ព័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ទម្រង់យ
​ ប់៖ កាត់បន្ថយក
​ ារឈឺ​ភ្នែក​ដ�ោយ​ប្រើ​រូបរាង​ងងឹត ន�ៅពេល​ប្រើ​ឧបករណ៍​ន�ៅពេល​យប់ ឬ​ក៏​ក្នុង​កន្លែង​
ងងឹត។ សូម​ម�ើល ទម្រង់យ
​ ប់ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ទម្រង់អ​េក្រង់៖ ប្ដូរ​ទម្រង់​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​ពណ៌​និង​ពន្លឺកុងរ​បស់​អេក្រង់។ សូម​ម�ើល ការប្តូរ​ទម្រង់​អេក្រង់
ឬ ការលៃតម្រូវព
​ ណ៌​អេក្រង់ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ទំហព
​ ្ទីល៖ ប្ដូរ​ទំហព
ំ​ ុម្ពអក្សរ​និងស
ំ​ ុម្ពអក្សរ​និង​ស្ទីល។
• ហ្ស៊ូម​អេក្រង់៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​ហ្ស៊ូម​អេក្រង់។
• អេក្រង់​ត្រូវ​រលត់៖ កំណត់រ​យៈពេល​ដែល​ឧបករណ៍​រង់ចាំ មុនពេល​បិទ​ពន្លឺ​អេក្រង់។
• គេហ​អេក្រង់៖ ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ​សម្រាប់​គេហអេក្រង់​ដូចជា​ក្រឡាចត្រង្គ​ឬ​ប្លង់​អេក្រង់។
• របារ​រុករក៖ ប្តូរ​ការកំណត់​នៃ​របារ​រុករក។ សូម​ម�ើល របារ​រុករក (ប៊ូតុង​ទន់) សម្រាប់ព
​ ័តម
៌ ាន​បន្ថែម។
• ធាតុរក្សាអេក្រង់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ចាប់ផ្ដើម​ធាតុរក្សា​អេក្រង់ ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​កំពុង​សាក​ថ្ម។ សូម​ម�ើល
ធាតុរក្សាអេក្រង់ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
170
ការកំណត
ចម្រោះ​ពន្ខ�
លឺ​ ៀវ
កាត់​បន្ថយ​ការរ�ោយ​ភ្នែក ដ�ោយ​កម្រិតប
​ រិមាណ​នៃ​ពន្​ខ�
លឺ ៀវ​ដែល​បញ្ចេញ​ដ�ោយ​អេក្រង់។
ខណៈពេល​អ្នក​កំពុង​ម�ើល​វីដេអូ HDR ពី​សេវា​វីដេអូ​ដាច់មុខ HDR ន�ោះ​ចម្រោះ​ពន្លឺ​ខ�ៀវ​ប្រហែល​ជា​មិន​ត្រូវ​
បាន​ប្រើ​ឡ�ើយ។
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ → ចម្រោះ​ពន្ខ�
លឺ​ ៀវ ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ប�ើកឥ
​ ឡូវ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ចាប់អូស​របារ​លៃតម្រូវ ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​ភាពស្រអាប់​នៃ​ចម្រោះ។
ដ�ើម្បី​រ�ៀប​កាលវិភាគ​សម្រាប់​ការប្រើ​ចម្រោះ​ពន្លឺ​ខ�ៀវ​ល�ើ​អេក្រង់ សូម​ប៉ះ​កុងតាក់ ប�ើក ដូចប
​ ាន​រ�ៀប​កាលវិភាគ
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា រួច​ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ។
• ថ្ងៃលិចដ
​ ល់ថ្ងៃ
​ រះ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ប្រើ​ចម្រោះ​ពន្លឺ​ខ�ៀវ​ន�ៅពេល​យប់ រួច​បិទ​វា​ន�ៅពេល​ព្រឹក ដ�ោយ​ផ្អែក​ល�ើ​
ទីកន្លែង​បច្ចុប្បន្នរ​បស់​អ្នក។
• រ�ៀបកាលវិភាគ​តាមបំណង៖ កំណត់​ម�៉ោង​ជាក់លាក់​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​ចម្រោះ​ពន្លឺ​ខ�ៀវ។
ទម្រង់យ
​ ប់
កាត់បន្ថយក
​ ារឈឺ​ភ្នែក​ដ�ោយ​ប្រើ​រូបរាង​ងងឹត ន�ៅពេល​ប្រើ​ឧបករណ៍​ន�ៅពេល​យប់ ឬ​ក៏​ក្នុង​កន្លែង​ងងឹត។
• រូបរាង​ងងឹត​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​ឡ�ើយ​ក្នុង​កម្មវិធខ
ី​ ្លះ។
• អ្នក​អាច​ប�ើកដំណ�ើរការ​ឬ​បទ
ិ ដំណ�ើរការ​ទម្រង់យ
​ ប់​យ៉ាង​រហ័ស​ល�ើ​ផ្ទាំងជ
​ ូនដំណឹង។ ប�ើក​ផ្ទាំង​
ជូនដំណឹង, អូស​ចុះក្រោម រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ
(ទម្រង់យ
​ ប់)។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ → ទម្រង់យ
​ ប់ ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ប�ើក​ឥឡូវ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ដ�ើម្បី​កំណត់​កាលវិភាគ​ប្រើ​ទម្រង់​យប់​ចំព�ោះ​អេក្រង់ សូម​ប៉ះ​កុងតាក់ ប�ើក ដូចប
​ ាន​រ�ៀប​កាលវិភាគ ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា រួច​ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ។
• ថ្ងៃលិចដ
​ ល់​ថ្ងៃរះ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ប�ើក​ទម្រង់យ
​ ប់​ន�ៅពេល​យប់ រួច​បិទ​វា​ន�ៅពេល​ព្រឹក ដ�ោយ​ផ្អែក​ល�ើ​
ទីកន្លែង​បច្ចុប្បន្នរ​បស់​អ្នក។
• រ�ៀបកាលវិភាគ​តាមបំណង៖ កំណត់​ម�៉ោង​ជាក់លាក់​ដ�ើម្បី​ប�ើក​និង​បិទ​ទម្រង់​យប់។
171
ការកំណត
ការប្តូរ​ទម្រង់អ​េក្រង់ ឬ ការលៃតម្រូវ​ពណ៌​អេក្រង់
ប្តូរ​ទម្រង់​អេក្រង់ ឬ​ក៏​លៃតម្រូវព
​ ណ៌​អេក្រង់​តាម​ចំណូលចិតរបស់
្ត​
​អ្នក។
ការប្តូរ​ទម្រង់អ​េក្រង់
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ → ទម្រង់អ​េក្រង់ រួច​ជ្រើស​ទម្រង់​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ។
• រស់រវ�ើក៖ វា​ធ្វើ​ឲ្យ​វស
ិ ាលភាព​ពណ៌ ភាពស�ើម និង​ភាពច្បាស់​នៃ​អេក្រង់​របស់​អ្នក​លប្រ
្អ ស�ើរ។ អ្នកក
​ ៏​អាច​លៃតម្រូវ​
តុល្យភាព​ពណ៌​អេក្រង់​តាម​តម្លៃ​ពណ៌​ផងដែរ។
• ធម្មជាតិ៖ វា​លៃតម្រូវ​អេក្រង់​ទ�ៅ​តាម​ទឹកពណ៌ធ
​ ម្មជាតិ។​
• អ្នក​អាច​លៃតម្រូវព
​ ណ៌​អេក្រង់​តែ​ក្នុង​ទម្រង់ រស់រវ�ើក ប៉ុណ្ណោះ។
• ទម្រង់ រស់រវ�ើក អាច​មិន​ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​កម្មវិធត
ី​ តីយភាគី។
• អ្នក​មិន​អាច​ប្តូរ​ទម្រង់​អេក្រង់​ឡ�ើយ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​ចម្រោះ​ពន្លឺ​ខ�ៀវ។
ការធ្វើ​ឲ្យ​តុល្យភាព​ពណ៌​ពេញ​អេក្រង់ល
​ ្អប្រស�ើរ
ធ្វើ​ឲ្យ​ពណ៌​អេក្រង់​ល្អប្រស�ើរ ដ�ោយ​លៃតម្រូវ​ទឹកពណ៌​តាម​ចំណូលចិតរបស់
្ត​
​អ្នក។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ → ទម្រង់អ​េក្រង់ → រស់រវ�ើក រួច​លៃតម្រូវរ​បារ​លៃតម្រូវ​ពណ៌​ក្រោម តុល្យភាព​
ពណ៌ស។
ន�ៅពេល​អ្នក​ចាប់អូស​របារ​លៃតម្រូវ​ពណ៌​ទ�ៅ ត្រជាក់ ន�ោះ​ទឹកពណ៌​ខ�ៀវ​នឹង​ក�ើនឡ�ើង។
ន�ៅពេល​អ្នក​ចាប់អូស​របារ​ន�ោះ​ទ�ៅ កក់ក្ដៅ ន�ោះ​ទឹកពណ៌​ក្រហម​នឹង​ក�ើនឡ�ើង។
ការលៃតម្រូវ​ទឹកពណ៌អ​េក្រង់ត
​ ាម​តម្លៃ​ពណ៌
បង្កើនឬ
​ ​បន្ទាប​ទឹកពណ៌​មួយ​ចំនួន​ដ�ោយ​លៃតម្រូវ​តម្លៃ​ពណ៌​ក្រហម បៃតង ឬ​ខ�ៀវ មួយ​ម្ដងៗ។
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ → ទម្រង់អ​េក្រង់ → រស់រវ�ើក។
ប៉ះ ការកំណត់​កម្រិតខ្ពស។
់
លៃតម្រូវ​របារ​ពណ៌ R (ក្រហម), G (បៃតង), ឬ B (ខ�ៀវ) ទ�ៅ​តាម​ចំណូលចិតរបស់
្ត​
​អ្នក។
អេក្រង់​ទឹកពណ៌​អេក្រង់​នឹង​ត្រូវ​បាន​លៃតម្រូវ។
172
ការកំណត
ធាតុរក្សាអេក្រង់
អ្នក​អាច​កណ
ំ ត់​ឲ្យ​បង្ហាញ​រូប​នានា​ជា​ធាតុរក្សា​អេក្រង់ ន�ៅពេល​អេក្រង់ប
​ ទ​ដ�
ិ
ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។ ធាតុរក្សា​អេក្រង់​នឹង​
បង្ហាញ​ឡ�ើង​ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​កំពុង​សាក​ថ្ម។
1
2
3
4
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ → ធាតុរក្សាអេក្រង់ រួច​ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ។
ប�ើ​អ្នក​ជ្រើស ស៊ុមរ​ូបថត ឬ រូបថត ការបញ្ចាំង​ស្លាយដ៍​ជាមួយ​រូប​ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹង​ចាប់ផ្ដើម។ ប�ើអ
​ ្នក​ជ្រើស តុ​
រូបថត រូប​ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹង​លេចឡ�ើង​ជា​បណ្ណ​តូចៗ​និង​ជាន់​ល�គ
ើ​ ្នា។
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ជ្រើស​អាល់ប៊ុម​សម្រាប់​ការបង្ហាញ​រូប។
ន�ៅពេល​អ្នក​បាន​បញ្ចប់ សូម​ប៉ះ​ប៊ូតុងថ
​ យ។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ជម្រើស​ដែល​បាន​ជ្រើស សូម​ប៉ះ ម�ើលសាក។
ន�ៅពេល​អ្នក​ប៉ះ​អេក្រង់ ខណៈពេល​ធាតុរក្សា​អេក្រង់រ​បស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ អេក្រង់ន
​ ឹង​ប�ើក។
រូប​ផ្ទៃអ​េក្រង់
ប្ដូរ​ការកំណត់​រូបផ្ទៃអេក្រង់​សម្រាប់​គេហអេក្រង់​និង​អេក្រង់​ជាប់ស�ោ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ រូបផ្ទៃ
​ ​អេក្រង់។
173
ការកំណត
អេក្រង់ជ
​ ាប់​ស�ោ
ជម្រើស
ប្ដូរ​ការកំណត់​សម្រាប់​អេក្រង់​ជាប់ស�ោ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ជ
​ ាប់​ស�ោ។
ជម្រើស​ដែល​មាន​អាច​ខុសគ្នា​ទ�ៅ​តាម​វិធ​ច
ី ាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​ជ្រើស។
• ប្រភេទស�ោអេក្រង់៖ ប្ដូរ​វិធ​ច
ី ាក់ស�ោ​អេក្រង់។
• Smart Lock៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ដ�ោះស�ោ​ដ�ោយ​ខ្លួនឯង ន�ៅពេល​ចាប់​បាន​ទីកន្លែង​ឬ​ឧបករណ៍​ដែល​ទុក​
ចិត្ត។ សូម​ម�ើល Smart Lock សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ការកំណត់ស�
​ ោ​សន្តិសុខ៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​ស�ោ​អេក្រង់​សម្រាប់​វិធី​ចាក់ស�ោ​ដែល​បាន​ជ្រើស។
• ស្ទីលន
​ ាឡិកា៖ ប្ដូរ​ប្រភេទ​និង​ពណ៌​នាឡិកា​ល�ើ​អេក្រង់​ជាប់ស�ោ។
• នាឡិកា​រ៉ូមីង៖ ប្ដូរ​ឲ្យ​នាឡិកា​បង្ហាញ​ទាំងត
​ ំបន់​ម�៉ោង​ក្នុង​ស្រុក ទាំង​តំបន់​ម�៉ោង​ន�ៅ​គេហដ្ឋាន​ល�ើ​អេក្រង់​ជាប់ស�ោ
ន�ៅពេល​កំពុងរ​ម
៉ូ ីង។ (SM-T865)
• FaceWidgets៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​នៃ​ធាតុ​ដែល​បង្ហាញ​ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ។
• ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​បង្ហាញ​ព័តម
៌ ាន​ទំនាក់ទំនង ដូចជា​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក ល�ើ​
អេក្រង់​ជាប់ស�ោ។
• ការជូនដំណឹង៖ កំណត់​រប�ៀប​បង្ហាញ​ការជូនដំណឹង​ល�ើ​អេក្រង់​ជាប់ស�ោ។
• ផ្លូវកាត់ក
​ ម្មវិធី៖ ជ្រើស​កម្មវិធី​ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ​ផ្លូវកាត់​ទ�ៅកាន់​ពួកវា​ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ។
• អំពអី​េក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ៖ បង្ហាញ​កំណែ​នៃ​អេក្រង់​ជាប់ស�ោ​និង​ព័ត៌មាន​អំពី​ច្បាប់។
Smart Lock
អ្នក​អាច​កណ
ំ ត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ដ�ោះស�ោ​ដ�ោយ​ខ្លួនឯង ហ�ើយ​ន�ៅតែ​ដ�ោះស�ោ ន�ៅពេល​ចាប់​បាន​ទីកន្លែង​ឬ​ឧបករណ៍​ដែល​
ទុក​ចិត្ត។
ឧទាហរណ៍ ប�ើអ
​ ្នក​បាន​កំណត់​ផ្ទះ​របស់​អ្នក​ជា​ទីកន្លែង​ដែល​ទុកច
​ ិត្ត ន�ៅពេល​អ្នក​មក​ដល់​ផ្ទះ ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​នឹង​
ស្គាល់​ទីកន្លែង​នេះ រួច​ដ�ោះស�ោ​ខ្លួនឯង​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។
• មុខងារ​នេះ​នឹង​អាច​ប្រើ​បាន បន្ទាបព
​់ ី​អ្នក​បាន​កណ
ំ ត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​មួយ។
• ប�ើ​អ្នក​មិន​ប្រើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ក្នុង​ពេល​បួន​ម�៉ោង ឬ​ក៏​ន�ៅពេល​អ្នក​ប�ើកថាមពល​ឧបករណ៍ អ្នក​ត្រូវតែ​
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​លំនាំ, PIN ឬ​ពាក្យសម្ងាត់ ដែល​អ្នក​បាន​កំណត់។
174
ការកំណត
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ជ
​ ាប់​ស�ោ → Smart Lock។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពម
ី ុន។
ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ​និង​ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​ការរ�ៀបចំ។
ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ
ជម្រើស
ប្ដូរ​ការកំណត់​ដ�ើម្បី​រក្សា​សន្តិសុខឧ
​ បករណ៍។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ។
• ការស្គាល់ផ្ទៃ
​ មុខ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់ត
​ ាមរយៈ​ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក។ សូម​ម�ើល
ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ខ្ចៅដៃ៖ ចុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក ដ�ើម្បី​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់។ សូម​ម�ើល ការស្គាល់​ខ្ចៅដៃ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ចំណូលចិតន្ត​ៃ​ជីវមាត្រ៖ ប្ដូរក
​ ារកំណត់​សម្រាប់​ទិន្នន័យ​ជីវមាត្រ។
• Google Play Protect៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ពិនិត្យ​រក​កម្មវិធន
ី​ ិង​អព�
ំ ើ​បង្ក​អន្តរាយ ហ�ើយ​ព្រមាន​អំពី​
អន្តរាយ​ដែល​អាច​ក�ើត​មាន រួចល
​ ុបព
​ ួកវា។
• រក​ឧបករណ៍ច
​ ល័តរ​បស់​ខ្ញុំ៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​ឬ​បិទដំណ�ើរការ​មុខងារ​រក​ឧបករណ៍​ចល័តខ
​ ្ញុំ។ ចូល​ទ�ៅ​វិបសៃ​រក​
ឧបករណ៍​ចល័តខ
​ ្ញុំ (findmymobile.samsung.com) ដ�ើម្បី​តាមដាន​និង​ត្រួតត្រា​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​បាត់​
ឬ​ត្រូវ​បាន​គេ​លួច។
• បច្ចុប្បន្នភាពសុវក្ថិភាព៖ បង្ហាញ​កំណែ​នៃ​សុហ្វវែរ​របស់​ឧបករណ៍​អ្នក​និង​ពិនិត្យ​រក​អាប់ដេត។
• Samsung Pass៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់អ
​ ត្តសញ្ញាណ​របស់​អ្នក​យ៉ាង​ងាយស្រួល​និង​មាន​សន្តិសុខត
​ ាម​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​
របស់​អ្នក។ សូម​ម�ើល Samsung Pass សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធម
ី​ ិនស្គាល់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​អនុញ្ញាត​ការដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធព
ី​ ី​ប្រភព​មិនស្គាល់។
• សឺមស
ី​ ន្តិសុខ៖ បង្កើត​សឺមី​សន្តិសុខ​មួយ​ដ�ើម្បី​ការពារ​ខ្លឹមព័តម
៌ ាន​ឯកជន​និង​កម្មវិធរី​បស់​អ្នក​ពី​អ្នកដទៃ។ សូម​
ម�ើល សឺមី​សន្តិសុខ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
175
ការកំណត
• អ៊ិនគ្រីបក
​ ាត SD៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​អ៊ិនគ្រីប​ឯកសារ​ល�ើ​កាត​មេម៉ូរី។
ប�ើ​អ្នក​កំណត់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ឡ�ើងវិញ​ទ�ៅ​លំនាំដ�ើម​ពី​រ�ោងចក្រ ដ�ោយ​បាន​ប�ើកប្រើក
​ ារកំណត់​នេះ
ឧបករណ៍​នឹង​មិន​អាច​អាន​ឯកសារ​ដែល​អ្នក​បាន​អ៊ិនគ្រីប​ឡ�ើយ។ បិទ​ការកំណត់​នេះ មុនពេល​កំណត់​
ឧបករណ៍​ឡ�ើងវិញ។
• ការកំណត់ស
​ ន្តិសុខផ្សេ
​ ងទ�ៀត៖ ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ​សន្តិសុខប
​ ន្ថែម។
• ទីកន្លែង៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​សម្រាប់ក
​ ារអនុញញា្ ត​ព័ត៌មាន​ទីកន្លែង។
• ការអនុញ្ញាត​កម្មវិធី៖ បង្ហាញ​បញ្ជី​នៃ​មុខងារ​និង​កម្មវិធី​ដែល​មាន​ការជូនដំណឹង​ដ�ើម្បី​ប្រើ​ពួកវា។ អ្នកក
​ ៏​អាច​កែ​
ការកំណត់​នៃ​ការអនុញ្ញាត​ផងដែរ។
• ផ្ញើ​ទិន្នន័យក
​ ំហុសវ​ិនិច្ឆយ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ផ្ញើ​ព័ត៌មាន​កំហុសវិនិច្ឆយន
​ ិង​ការប្រើប្រាស់​របស់​ឧបករណ៍​
ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ជូន Samsung។
• ទទួលព
​ ័ត៌មាន​ធ្វើ​ទីផ្សារ៖ កំណត់ថ
​ ា​ត�ើ​ត្រូវ​ទទួលព
​ ័ត៌មាន​ធ្វើ​ទីផ្សារ​របស់ Samsung ដូចជា​ការផ្ដល់ជូនព
​ ិសេស
ផលប្រយ�ោជន៍​សមាជិកភាព និងល
​ ិខិតដំណឹង​ដែរ​ឬ​ទេ។ (SM-T860)
ការស្គាល់ផ្ទៃ
​ មុខ
អ្នក​អាច​កណ
ំ ត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់ត
​ ាមរយៈ​ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក។
• ប�ើ​អ្នក​ប្រើ​ផ្ទៃមុខ​របស់​អ្នក​ជា​វិធ​ច
ី ាក់ស�ោ​អេក្រង់ អ្នកន
​ ឹង​មិន​អាច​ប្រើ​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ជា​
ល�ើកដំបូង​ឡ�ើយ បន្ទាបព
់​ ​អ
ី ្នក​ប�ើក​ឧបករណ៍។ ដ�ើម្បី​ប្រើ​ឧបករណ៍ អ្នក​ត្រូវតែ​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​
ប្រើ​លំនាំ, PIN ឬ​ពាក្យសម្ងាត់​ដែល​អ្នក​បាន​កណ
ំ ត់ ន�ៅពេល​ចុះបញ្ជី​ផ្ទៃមុខ។ សូម​ប្រយ័តក
្ន​ ុំ​ភ្លេច​លំនាំ,
PIN ឬ​ពាក្យសម្ងាត់រ​បស់​អ្នក​ឲ្យ​ស�ោះ។
• ប�ើ​អ្នក​បតូរ្ ​វិធ​ច
ី ាក់ស�ោ​អេក្រង់​ទ�ៅ អូស ឬ គ្មាន ដែល​អសន្តិសុខ ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នក​ទាំងអស់​
នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប។ ប�ើអ
​ ្នក​ចង់​ប្រើ​ទិន្នន័យ​ជីវមាត្រ​របស់​អ្នក​ក្នុង​កម្មវិធឬ
ី​ ​មុខងារ​នានា អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះបញ្ជី​
ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នក​ម្តងទ�ៀត។
ការប្រុងប្រយ័តច
្ន​ ព�
ំ ោះ​ការប្រើ​ការស្គាល់ផ្ទៃ
​ មុខ
មុនពេល​ប្រើ​ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ​ដ�ើម្បី​ដ�ោះស�ោ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូម​ប្រុងប្រយ័តដ
្ន​ ូច​ខាងក្រោម។
• ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​អាច​ត្រូវ​បាន​ដ�ោះស�ោ​ដ�ោយ​នរណា​ម្នាក់​ឬ​អ្វី​មួយ​ដែល​ម�ើល​ទ�ៅ​ដូច​រូប​របស់​អ្នក។
• ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ​មិន​សូវ​មាន​សន្តិសុខដ
​ ូច​លំនាំ, PIN ឬ​ពាក្យសម្ងាត់​ឡ�ើយ។
176
ការកំណត
ដ�ើម្បី​ស្គាល់ផ្ទៃ
​ មុខក
​ ាន់តែ​ប្រស�ើរ
សូម​ពិចារណា​ខាងក្រោម ន�ៅពេល​ប្រើ​ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ៖
• គិត​អំពី​ស្ថានភាព​ន�ៅពេល​ចុះបញ្ជី ដូចជា​ការពាក់​វ៉ែនតា មួក របាំងមុខ ពុកមាត់ ឬ​ការផាត់មុខខ
​ ្លាំង
• ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា អ្នក​ស្ថិត​ក្នុង​កន្លែង​ដែល​មាន​ពន្លឺ​ភ្លឺ​ល្អ ហ�ើយ​ឡិន​កាមេរ៉ា​ស្អាត​ល្អ ន�ៅពេល​ចុះបញ្ជី
• ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា រូប​របស់​អ្នក​មិន​ព្រិល ដ�ើម្បី​ទទួលល
​ ទ្ធផល​ផ្គូផ្គង​កាន់តែ​ប្រស�ើរ
ការចុះបញ្ជី​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក
ដ�ើម្បី​ចុះបញ្ជី​ផ្ទៃមុខឲ
​ ្យ​បាន​ល្អប្រស�ើរ សូម​ចុះបញ្ជី​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក​ន�ៅ​ក្នុង​អគារ​និង​មិន​ត្រូវ​ពន្​ថលឺ ្ងៃ​ផ្ទាល់។
1
2
3
4
5
6
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ការស្គាល់ផ្ទៃ
​ មុខ។
សូម​អាន​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ហ�ើយប
​ ៉ះ បន្ត។
កំណត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់។
ជ្រើស​ថា​ត�ើ​អ្នក​កំពុងព
​ ាក់​វ៉ែនតា​ឬ​ទេ ហ�ើយប
​ ៉ះ បន្ត។
កាន់​ឧបករណ៍​ដ�ោយ​ឲ្យ​អេក្រង់​បែរ​មក​រក​អ្នក រួច​ម�ើល​អេក្រង់។
កំណត់​ទីតាំង​ផ្ទៃមុខ​របស់​អ្នក​ឲ្យ​ន�ៅ​ក្នុង​រង្វង់​ល�ើ​អេក្រង់។
កាមេរ៉ា​នឹង​ស្កេន​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក។
ប�ើ​ការដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​ផ្ទៃមុខ​របស់​អ្នក​មិន​ដណ�
ំ
ើរការ​ត្រឹមត្រូវ​ទេ សូម​ប៉ះ លុបទ
​ ិន្នន័យផ្ទៃ
​ មុខ ដ�ើម្បី​
លុប​ផ្ទៃមុខ​ដែល​អ្នក​បាន​ចុះបញ្ជី រួចច
​ ុះបញ្ជី​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក​ម្តងទ�ៀត។
177
ការកំណត
ការលុបទ
​ ិន្នន័យផ្ទៃ
​ មុខដែ
​ ល​បាន​ចុះបញ្ជី
អ្នក​អាច​លុប​ទិន្នន័យ​ផ្ទៃមុខ​ដែល​អ្នក​បាន​ចុះបញ្ជី​ហ�ើយ។
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ការស្គាល់ផ្ទៃ
​ មុខ។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពម
ី ុន។
ប៉ះ លុបទ
​ ិន្នន័យផ្ទៃ
​ មុខ → លុប។
ន�ៅពេល​ផ្ទៃមុខ​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​ត្រូវ​បាន​លុប​ហ�ើយ មុខងារ​ពាក់ព័ន​ទ
្ធ ាំងអស់ក
​ ៏​នឹង​ត្រូវ​បាន​បិទដំណ�ើរការ​
ផងដែរ។
ការដ�ោះស�ោ​អេក្រង់ដ�
​ ោយ​ប្រើ​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក
អ្នក​អាច​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​ផ្ទៃមុខ​របស់​អ្នក​ជំនួស​ឲ្យ​ការប្រើ​លំនាំ, PIN ឬ​ពាក្យសម្ងាត់។
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ការស្គាល់ផ្ទៃ
​ មុខ។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពម
ី ុន។
ប៉ះ​កុងតាក់ ផ្ទៃមុខដ�
​ ោះស�ោ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
• ប�ើ​អ្នក​ចង់​កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​មិនអ
​ ស​ល�
ូ
ើ​អេក្រង់​ជាប់ស�ោ​បន្ទាបព
់​ ី​ស្គាល់​ផ្ទៃមុខ​
របស់​អ្នក សូម​ប៉ះ​កុងតាក់ ស្ថិតល�ើអ​េក្រង់​ជាប់ស�ោ ដ�ើម្បី​បិទដំណ�ើរការ​វា។
• ប�ើ​អ្នក​ចង់​បន្ថយ​លទ្ធភាព​នៃ​ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខក
​ ្នុង​រូបថត​ឬ​វីដេអូ សូម​ប៉ះ​កុងតាក់ ការស្គាល់​កាន់តែល�
​ ឿន
ដ�ើម្បី​បិទដំណ�ើរការ​វា។ វា​អាច​បន្ថយ​ល្បឿន​នៃ​ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ។
• ប�ើ​អ្នក​ចង់​បង្កើនអ
​ ត្រា​ទទួលស្គាល់ក
​ ្នុង​កន្លែង​ងងឹត សូម​ប៉ះ អេក្រង់ប
​ ំភ្លឺ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
4
ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ សូម​ម�ើល​អេក្រង់។
ន�ៅពេល​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ស្គាល់ អ្នកអ
​ ាច​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​មិន​ចាំបាច់​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ប
​ ន្ថែម​
ទ�ៀត​ឡ�ើយ។ ប�ើ​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក​មិន​ត្រូវ​បាន​ស្គាល់​ទេ សូម​ប្រវើ​ិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពម
ី ុន។
178
ការកំណត
ការស្គាល់ខ្ច
​ ៅដៃ
ដ�ើម្បី​ឲ្យ​ការស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​ធ្វើ​មុខងារ អ្នក​ត្រូវ​ចុះបញ្ជី​ព័តម
៌ ាន​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក​និង​រក្សាទុក​វា​ក្នុង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
បន្ទាបព
់​ ី​ចុះបញ្ជី អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ប្រើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក​សម្រាប់​មុខងារ​ខាងក្រោម៖
• ស�ោ​អេក្រង់
• សឺមី​សន្តិសុខ
• មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• ការស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​ប្រើឯ
​ កលក្ខណៈ​នៃ​ខ្ចៅដៃ​នីមួយៗ ដ�ើម្បី​ពង្រឹង​សន្តិសុខ​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
លទ្ធភាព​ដែល​សិនសឺ​ខ្ចៅដៃ​ច្រឡំ​ខ្ចៅដៃ​ពីរ​ផ្សេងគ្នា​គឺ​ទាប​ណាស់។ ប៉ុន្ដែ ក្នុងក
​ រណី​កម្រ​ដែល​ខ្ចៅដៃ​ពីរ​
ផ្សេងគ្នា​មាន​លក្ខណៈ​ស្រដ�ៀងគ្នា​ខ្លាំង សិនសឺ​អាច​នឹង​សម្គាល់​ពួកវា​ថា​ដូចគ្នា។
• ប�ើ​អ្នក​ប្រើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក​ជា​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ ន�ោះ​អ្នក​នឹង​មិន​អាច​ប្រើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​
ជា​ល�ើកដំបូង​ឡ�ើយ បន្ទាបព
់​ ី​ប�ើកឧ
​ បករណ៍។ ដ�ើម្បី​ប្រើ​ឧបករណ៍ អ្នក​ត្រូវតែ​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​
លំនាំ, PIN ឬ​ពាក្យសម្ងាត់​ដែល​អ្នក​បាន​កណ
ំ ត់​ន�ៅពេល​ចុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ។ សូម​ប្រយ័ត្ន​ក​ភ្លេ
ុំ ច​លំនាំ, PIN
ឬ​ពាក្យសម្ងាត់រ​បស់​អ្នក​ឲ្យ​ស�ោះ។
• ប�ើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក​មិន​ត្រូវ​បាន​ស្គាល់​ទេ សូម​ដ�ោះស�ោ​ឧបករណ៍​ដ�ោយ​ប្រើ​លំនាំ, PIN ឬ​ពាក្យសម្ងាត់​
ដែល​អ្នក​បាន​កំណត់​ន�ៅពេល​ចុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ រួច​ហ�ើយ​សូម​ចុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក​ម្ដងទ�ៀត។ ប�ើអ
​ ្នក​ភ្លេច​
លំនាំ, PIN ឬ​ពាក្យសម្ងាត់រ​បស់​អ្នក អ្នកន
​ ឹង​មិន​អាច​ប្រើ​ឧបករណ៍​ឡ�ើយ ប�ើអ
​ ្នក​មិន​កំណត់​វា​ឡ�ើងវិញ។
Samsung មិន​ទទួល​ខសត្រូ
ុ
វ​ល�ើ​ការបាត់បង់​ទិន្នន័យ ឬ​ក៏​ភាពមិនសុខស្រួល​ដែល​ក�ើតឡ�ើង​ដ�ោយ​
ការភ្លេច​កូដ​ដ�ោះស�ោ​ទេ។
• ប�ើ​អ្នក​ប្តូរ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ទ�ៅ អូស ឬ គ្មាន ដែល​អសន្តិសុខ ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នក​ទាំងអស់​
នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប។ ប�ើអ
​ ្នក​ចង់​ប្រើ​ទិន្នន័យ​ជីវមាត្រ​របស់​អ្នក​ក្នុង​កម្មវិធឬ
ី​ ​មុខងារ​នានា អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះបញ្ជី​
ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នក​ម្តងទ�ៀត។
ដ�ើម្បី​ស្គាល់ខ្ច
​ ៅដៃ​កាន់តែប្រស�
​
ើរ
ន�ៅពេល​អ្នក​ស្កេន​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក​ល�ើ​ឧបករណ៍ សូម​យកចិត្តទុកដាក់​ល�ើ​ស្ថានភាព​ខាងក្រោម​ដែល​អាច​ប៉ះពាល់ដ
​ ល់​
ប្រសិទ្ធផល​នៃ​មុខងារ​នេះ៖
• ឧបករណ៍​អាច​មិន​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​ដែល​មាន​ស្នាម​ជ្រួញ​ឬ​សម្លាក។
• ឧបករណ៍​អាច​មិន​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​ពី​ម្រាមដៃ​ដែល​តូច​ឬ​ស្ដើង។
• ដ�ើម្បី​បង្កើន​ប្រសិទ្ធផល​នៃ​ការស្គាល់ សូម​ចុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ​ពី​ដៃ​ដែល​អ្នក​ប្រើ​ញឹកញាប់​ដ�ើម្បី​ធ្វើ​កិច្ចការ​នានា​ល�ើ​
ឧបករណ៍។
179
ការកំណត
• ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​មាន​សិនសឺ​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​ជាប់​មក​ជាមួយ​ន�ៅ​ផ្នែកក
​ ណ្ដាល​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់។ ត្រូវ​ប្រាកដ​
ថា​ស្គ្រីន​ការពារ​អេក្រង់ឬ
​ ​អេក្រង់ប
​ ៉ះ​ល�ើ​តំបន់​សិនសឺ​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​មិន​ឆ្កូត​ឬ​ខូច​ដ�ោយសារ​វត្ថុ​ដូចជា​កាក់ ស�ោ ប៊ិច
និង​ខ្សែ-ក។
• ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា​តំបន់​សិនសឺ​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​ន�ៅ​ផ្នែក​កណ្ដាល​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់​និង​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក​ស្អាត​និង​
ស្ងួត។
• ប�ើ​អ្នក​បត់​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក ឬ​ក៏​ប្រើ​ចុង​ម្រាមដៃ ឧបករណ៍អ
​ ាច​មិន​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក។ សង្កត់​អេក្រង់​ដ�ើម្បី​
ឲ្យ​ចុង​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក​លាត​ល�ើ​ផ្ទៃ​ទូលាយ​នៃ​តំបន់​សិនសឺ​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ។
• ក្នុង​បរិស្ថាន​ស្ងួត អគ្គិសនី​ស្តាទិក​អាច​ក�ើតឡ�ើងក
​ ្នុង​ឧបករណ៍។ សូម​ជ�ៀសវាង​ការប្រើ​មុខងារ​នេះ​ក្នុង​បរិស្ថាន​
ស្ងួត ឬ​ក៏​មុនពេល​ប្រើ​មុខងារ​នេះ សូម​បង្អសប
់​ ន្ទុកអ
​ គ្គិសនី​ស្តាទិក​ដ�ោយ​ប៉ះ​វត្ថុ​ល�ោហៈ​មួយ។
ការចុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ
1
2
3
4
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ខ្ចៅដៃ។
សូម​អាន​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ហ�ើយប
​ ៉ះ បន្ត។
កំណត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់។
ដាក់​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក​ល�ើ​សិនសឺ​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់។ បន្ទាបព
់​ ី​ឧបករណ៍​ស្គាល់ម​្រាមដៃ​
របស់​អ្នក សូម​ល�ើកវ​ា​ឡ�ើង រួចដ
​ ាក់​វា​ល�ើ​សិនសឺ​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​ម្ដងទ�ៀត។
សូម​ធ្វើ​សកម្មភាព​នេះ​ឡ�ើងវិញ រហូត​ទាល់តែ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ចុះបញ្ជី។
5
ន�ៅពេល​អ្នក​បាន​បញ្ចប់​ការចុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក​ហ�ើយ សូម​ប៉ះ រួចរាល់។
180
ការកំណត
ការពិនិត្យ​ខ្ចៅដៃ​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី
អ្នក​អាច​ពិនិត្យ​ថា​ត�ើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ចុះបញ្ជី​ទេ ដ�ោយ​ដាក់​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក​ល�ើ​សិនសឺ​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ។
1
2
3
4
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ខ្ចៅដៃ។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពម
ី ុន។
ប៉ះ ពិនិត្យ​ខ្ចៅដៃ​ដែល​បាន​ថែម។
ដាក់​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក​ល�ើ​សិនសឺ​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ។
លទ្ធផល​ស្គាល់​នឹង​បង្ហាញ​ឡ�ើង។
ការលុបខ្ច
​ ៅដៃ​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី
អ្នក​អាច​លុប​ខ្ចៅដៃ​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី។
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ខ្ចៅដៃ។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពម
ី ុន។
ជ្រើស​ខ្ចៅដៃ​មួយ​ដែល​ត្រូវ​លុប ហ�ើយប
​ ៉ះ លុប។
ការដ�ោះស�ោ​អេក្រង់ដ�
​ ោយ​ប្រើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក
អ្នក​អាច​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក ជំនួស​ឲ្យ​ការប្រើ​លំនាំ, PIN ឬ​ពាក្យសម្ងាត់។
1
2
3
4
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ខ្ចៅដៃ។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពម
ី ុន។
ប៉ះ​កុងតាក់ ខ្ចៅដៃ​ដ�ោះស�ោ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ សូម​ដាក់​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក​ល�ើ​សិនសឺ​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ រួច​ស្កេន​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក។
181
ការកំណត
Samsung Pass
ចុះបញ្ជី​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នក​ជាមួយ Samsung Pass ហ�ើយ​ផ្ទៀងផ្ទាត់អ
​ ត្តសញ្ញាណ​របស់​អ្នក​យ៉ាង​
ងាយស្រួល ន�ៅពេល​ប្រើ​សេវា​ដែល​ត្រូវការ​នូវ​ព័ត៌មាន​ចុះឈ្មោះចូល​ឬ​ព័តម
៌ ាន​ផ្ទាល់ខ្លួនរ​បស់​អ្នក។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នក​ត្រូវតែ​បាន​ភ្ជាប់​ទ�ៅ Wi-Fi ឬ​បណ្តាញ​ចល័ត។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់​អ្នក។ សូម​ម�ើល
Samsung account សម្រាប់​ព័តម
៌ ាន​បន្ថែម។
• មុខងារ​ចុះឈ្មោះចូល​វិបសៃ​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ចំព�ោះ​វិបសៃ​ដែល​អ្នក​ចូលប្រើត
​ ាម​កម្មវិធី អ៊ីនធ�ើណិត
ប៉ុណ្ណោះ។ វិបសៃ​ខ្លះ​អាច​មិនគ
​ ាំទ្រ​មុខងារ​នេះ។
• ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយ​មិន​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​
សមកាល​ជាមួយ​ឧបករណ៍​ឬ​សឺវ�ើ​ផ្សេងទ�ៀត​ឡ�ើយ។
ការចុះបញ្ជី Samsung Pass
មុនពេល​ប្រើ Samsung Pass សូម​ចុះបញ្ជី​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នក​ក្នុង Samsung Pass។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → Samsung Pass។ ធ្វត
ើ​ ាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​
បញ្ចប់​ការរ�ៀបចំ។
ការផ្ទៀងផ្ទាត់ព
​ ាក្យសម្ងាត់ Samsung account
អ្នក​អាច​ប្រើ​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​ដែល​អ្នក​បាន​ចុះបញ្ជី​ដ�ើម្បី​ផ្ទៀងផ្ទាត់អ
​ ត្តសញ្ញាណ​របស់​អ្នក​ជំនួស​ឲ្យ​ការវាយបញ្ចូល​
ពាក្យសម្ងាត់​នៃ Samsung account របស់​អ្នក ឧទាហរណ៍​ន�ៅពេល​អ្នក​ទិញ​ខលឹម
្ ព័តម
៌ ាន​ពី Galaxy Store។
ប៉ះ​អេក្រង់​មេ​នៃ Samsung Pass, ប៉ះ → ការកំណត់ → Samsung Account រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់
ផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយ Samsung Pass ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ការប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បីច
​ ុះឈ្មោះចូល​វិបសៃ
អ្នក​អាច​ប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បី​ចុះឈ្មោះចូល​វិបសៃ​ដែល​គាំទ្រ​ស្វ័យ​បំពេញ ID និងព
​ ាក្យសម្ងាត់យ
​ ៉ាង​
ងាយស្រួល។
1
2
3
ប�ើក​វិបសៃ​ដែល​អ្នក​ចង់​ចុះឈ្មោះចូល។
វាយបញ្ចូល ID និងព
​ ាក្យសម្ងាត់រ​បស់​អ្នក រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​ប៊ូតុងច
​ ុះឈ្មោះចូល​របស់​វិបសៃ​ន�ោះ។
ន�ៅពេល​វីនដូវ​ផុស​សួរ​ថា​ត�ើ​អ្នក​ចង់​រក្សាទុក​ព័តម
៌ ាន​នៃ​ការចុះឈ្មោះចូល​ឬ​ទេ​លេចឡ�ើង សូម​ធីក ចុះឈ្មោះចូល​
ដ�ោយ​ប្រើ Samsung Pass ហ�ើយប
​ ៉ះ ចងចាំ។
182
ការកំណត
ការប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បីច
​ ុះឈ្មោះចូល​កម្មវិធន
ី​ ានា
អ្នក​អាច​ប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បី​ចុះឈ្មោះចូល​កម្មវិធី​ដែល​គាំទ្រ​ស្វ័យ​បពេ
ំ ញ ID និងព
​ ាក្យសម្ងាត់យ
​ ៉ាង​
ងាយស្រួល។
1
2
3
ប�ើក​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​ចុះឈ្មោះចូល។
វាយបញ្ចូល ID និងព
​ ាក្យសម្ងាត់រ​បស់​អ្នក រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​ប៊ូតុងច
​ ុះឈ្មោះចូល​របស់​កម្មវិធី​ន�ោះ។
ន�ៅពេល​វីនដូវ​ផុស​សួរ​ថា​ត�ើ​អ្នក​ចង់​រក្សាទុក​ព័តម
៌ ាន​នៃ​ការចុះឈ្មោះចូល​ឬ​ទេ​លេចឡ�ើង សូម​ប៉ះ រក្សាទុក។
ការគ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​ចុះឈ្មោះចូល
បង្ហាញ​បញ្ជី​នៃ​វិបសៃ​និង​កម្មវិធី​ដែល​អ្នក​បាន​កំណត់​ឲ្យ​ប្រើ Samsung Pass និង​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​ចុះឈ្មោះចូល​
របស់​អ្នក។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់​មេ​នៃ Samsung Pass សូម​ប៉ះ ចុះឈ្មោះចូល ហ�ើយ​ជ្រើស​វិបសៃ​ឬ​កម្មវិធព
ី​ ី​បញ្ជី។
ប៉ះ កែ រួច​កែ ID របស់អ
​ ្នក, ពាក្យសម្ងាត់ និង​ឈ្មោះ​របស់​វិបសៃ​ឬ​កម្មវិធី​ន�ោះ។
ដ�ើម្បី​លុបព
​ ័ត៌មាន​ចុះឈ្មោះចូល​របស់​អ្នក សូម​ប៉ះ លុប។
ការប្រើ Samsung Pass ជាមួយ​វិបសៃ​និងក
​ ម្មវិធី
ន�ៅពេល​ប្រើ​វិបសៃ​ឬ​កម្មវិធី​ដែល​គាំទ្រ Samsung Pass អ្នក​អាច​ចុះឈ្មោះចូល​យ៉ាង​ងាយស្រួល​ដ�ោយ​ប្រើ
Samsung Pass។
ដ�ើម្បី​ម�ើលប
​ ញ្ជី​នៃ​វិបសៃ​និង​កម្មវិធី​ដែល​គាំទ្រ Samsung Pass ន�ៅ​ល�ើ​អេក្រង់​មេ​នៃ Samsung Pass សូម​ប៉ះ
→ ដៃគូ។ ប�ើគ
​ ្មាន​វិបសៃ​ឬ​កម្មវិធី​ដែល​គាំទ្រ Samsung Pass ទេ ដៃគូ នឹង​មិន​លេចឡ�ើង​ឡ�ើយ។
• វិបសៃ​និង​កម្មវិធី​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន អាច​ខស
ុ គ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា។
• Samsung មិន​ទទួល​ខសត្រូ
ុ
វ​ល�ើ​ការបាត់បង់​ណា​មួយ ឬ​ក៏​ភាពមិនសុខស្រួល​ដែល​ក�ើតឡ�ើង​
ដ�ោយសារ​ការចុះឈ្មោះចូល​វិបសៃ​ឬ​កម្មវិធត
ី​ ាម Samsung Pass ឡ�ើយ។
183
ការកំណត
ការវាយបញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួនរ​បស់​អ្នកដ�
​ ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ
អ្នក​អាច​ប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បី​វាយបញ្ចូល​ព័តម
៌ ាន​អាសយដ្ឋាន​ឬ​បណ្ណ​បង់ប្រាក់រ​បស់​អ្នក​ល�ើ​កម្មវិធី​ដែល​គាំទ្រ​
ស្វ័យ​បំពេញ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់​មេ​នៃ Samsung Pass សូម​ប៉ះ ទម្រង់បែ
​ បបទ​ស្វ័យប
​ ំពេញ ហ�ើយ​ជ្រើស ថែម​អាសយដ្ឋាន ឬ ថែម​
បណ្ណ។
វាយបញ្ចូល​ព័តម
៌ ាន ហ�ើយប
​ ៉ះ រក្សាទុក។
ឥឡូវ អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​ដែល​អ្នក​បាន​ចុះបញ្ជី​ក្នុង Samsung Pass ន�ៅពេល​វាយបញ្ចូល​ព័ត៌មាន​
ផ្ទាល់ខ្លួន​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ល�ើ​កម្មវិធី​ដែល​បាន​គាំទ្រ។
ការលុបទ
​ ិន្នន័យ Samsung Pass
អ្នក​អាច​លុប​ទិន្នន័យ​ជីវមាត្រ​របស់​អ្នក ព័ត៌មាន​ចុះឈ្មោះចូល និង​ទិន្នន័យក
​ ម្មវិធី​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​ជាមួយ
Samsung Pass។
• ការយល់ព្រម​របស់​អ្នក​ចំព�ោះ​ពេលវេលា​និង​លក្ខខណ្ឌ ព្រមទាំង Samsung account របស់​អ្នក នឹង​
ន�ៅតែ​សកម្មដ
​ ដែល។
• ទិន្នន័យ Samsung Pass ល�ើ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​ដែល​បាន​ចុះឈ្មោះចូល Samsung account
របស់​អ្នក នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​លុប​ឡ�ើយ។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់​មេ​នៃ Samsung Pass សូម​ប៉ះ → ការកំណត់ → លុបទ
​ ិន្នន័យ។
វាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់ Samsung account របស់​អ្នក ហ�ើយប
​ ៉ះ ព្រម។
ទិន្នន័យ Samsung Pass របស់​អ្នក​នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប។
184
ការកំណត
សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
សឺមី​សន្តិសុខក
​ ារពារ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​និង​កម្មវិធឯ
ី​ កជន​របស់​អ្នក​ដូចជា​រូបថត​និង​ទំនាក់ទំនង មិនឲ
​ ្យ​អ្នកដទៃ​ចូលប្រើ​
ពួកវា។ អ្នកអ
​ ាច​រក្សា​សន្តិសុខ​នៃ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​និង​កម្មវិធឯ
ី​ កជន​របស់​អ្នក សូម្បី​ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ត្រូវ​បាន​ដ�ោះស�ោ​ក​៏
ដ�ោយ។
សឺមី​សន្តិសុខគ
​ ឺ​ជា​កន្លែង​ឃ្លាំងផ្ទុក​ដាច់ដ�ោយឡែក​និង​មាន​សន្តិសុខ។ ទិន្នន័យក
​ ្នុង​សឺមី​សន្តិសុខ​មិន​អាច​ផ្ទេរ​
ទ�ៅ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​តាម​វិធី​ចែករំលែក​ដែល​មិន​ទទួលក
​ ារយល់ព្រម ដូចជា USB ឬ Wi-Fi Direct
ឡ�ើយ។ ការប៉ុនប៉ងប
​ ្ដូរ​ប្រព័ន​ប្រ
្ធ តិបត្តិការ​តាមបំណង ឬ​ក៏​ការកែ​សុហ្វវែរ​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​សឺមី​សន្តិសុខច
​ ាក់ស�ោ​
ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​និង​មិន​អាច​ចូលប្រើ​បាន​ឡ�ើយ។ មុនពេល​រក្សាទុក​ទិន្នន័យក
​ ្នុង​សឺមី​សន្តិសុខ ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា
អ្នក​បាន​ចម្លងទុក​ទិន្នន័យ​ន�ោះ​ក្នុង​ទីកន្លែង​ដែល​មាន​សន្តិសុខ​ផ្សេងទ�ៀត។
ដ�ើម្បី​ប្រើ​សឺមី​សន្តិសុខ អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់​អ្នក។
ការរ�ៀបចំ​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
1
2
3
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → សឺមស
ី​ ន្តិសុខ។
យល់ព្រម​តាម​ពេលវេលា​និង​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​សឺមី​សន្តិសុខ។
វាយបញ្ចូល Samsung account ID និងព
​ ាក្យសម្ងាត់រ​បស់​អ្នក ហ�ើយប
​ ៉ះ ចុះឈ្មោះចូល។
185
ការកំណត
4
ជ្រើស​វិធ​ច
ី ាក់ស�ោ​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​សម្រាប់​សឺមី​សន្តិសុខ រួច​ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​ការរ�ៀបចំ។
អេក្រង់​សឺមី​សន្តិសុខ​នឹង​លេចឡ�ើង ហ�ើយអ
​ ាយខុន​កម្មវិធី​សឺមី​សន្តិសុខ (
កម្មវិធី។
) នឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ទ�ៅ​អេក្រង់​
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​ឬ​ពណ៌​អាយខុន​របស់​សឺមី​សន្តិសុខ សូម​ប៉ះ → ប្ដូរ​តាមបំណង។
• ន�ៅពេល​អ្នក​ចាប់ផ្ដម​
ើ កម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ អ្នក​ត្រូវតែ​ដ�ោះស�ោ​កម្មវិធី​ន�ោះ​ដ�ោយប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​ដែល​អ្នក​
បាន​កំណត់​ពីមុន។
• ប�ើ​អ្នក​ភ្លេច​កូដ​ដ�ោះស�ោ​សឺមី​សន្តិសុខ​របស់​អ្នក អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​វា​ឡ�ើងវិញ​ដ�ោយ​ប្រើ Samsung
account របស់​អ្នក។ ប៉ះប
​ ៊ូតុង​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់​ជាប់ស�ោ រួចវ​ាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់
Samsung account របស់​អ្នក។
ការកំណត់​ស្វ័យ​ចាក់ស�ោ​សម្រាប់ស
​ ឺមស
ី​ ន្តិសុខ
កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ចាក់ស�ោ​សឺមី​សន្តិសុខ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​មិន​ប្រើ​វា។
1
2
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយ​ប៉ះ → ការកំណត់ → ស្វ័យ​ចាក់ស�ោ​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ។
ជ្រើស​ជម្រើស​ចាក់ស�ោ​មួយ។
ដ�ើម្បី​ចាក់ស�ោ​សឺមី​សន្តិសុខរ​បស់​អ្នក​ដ�ោយដៃ សូម​ប៉ះ → ចាក់ស�ោ។
ការផ្លាស់ទខ
ី​ ្លឹមព័ត៌មាន​ទ�ៅ​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
ផ្លាស់ទខ
ី​ ្លឹមព័ត៌មាន​ដូចជា​រូបថត​និង​ទំនាក់ទំនង​ទ�ៅ​សឺមី​សន្តិសុខ។ សកម្មភាព​ខាងក្រោម​គឺ​ជា​ឧទាហរណ៍​នៃ​
ការផ្លាស់ទរី​ូប​ព​ឃ
ី ្លាំងផ្ទុក​លំនាំដ�ើម​ទ�ៅ​សឺមី​សន្តិសុខ។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយ​ប៉ះ ថែម​ឯកសារ។
ប៉ះ រូប, ធីករ​ូប​ដែល​ត្រូវ​ផ្លាស់ទី រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ រួចរាល់។
ប៉ះ ផ្លាស់ទ។
ី
ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹង​ត្រូវ​បាន​លុបព
​ ី​សឺមី​ដ�ើម ហ�ើយ​ផ្លាស់ទី​ទ�ៅ​សឺមី​សន្តិសុខ។ ដ�ើម្បី​ចម្លង​ធាតុ​នានា សូម​ប៉ះ
ចម្លង។
វិធី​សម្រាប់ក
​ ារផ្លាស់ទខ
ី​ ្លឹមព័ត៌មាន​អាច​ខស
ុ គ្នា​ទ�ៅ​តាម​ប្រភេទ​ខ្លឹមព័ត៌មាន។
186
ការកំណត
ការផ្លាស់ទខ
ី​ ្លឹមព័ត៌មាន​ពី​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
ផ្លាស់ទខ
ី​ ្លឹមព័ត៌មាន​ពី​សឺមី​សន្តិសុខ​ទ�ៅ​កម្មវិធី​ត្រូវគ្នា​ក្នុង​ឃលា្ ំងផ្ទុក​លំនាំដ�ើម។ សកម្មភាព​ខាងក្រោម​គឺ​ជា​ឧទាហរណ៍​នៃ​
ការផ្លាស់ទរី​ូប​មួយ​ពី​សឺមី​សន្តិសុខ​ទ�ៅ​ឃ្លាំងផ្ទុក​លំនាំដ�ើម។
1
2
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយ​ប៉ះ វិចិត្រសាល។
ជ្រើស​រូប​មួយ ហ�ើយ​ប៉ះ → ផ្លាស់ទចេ
ី​ ញ​ពី​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ។
ធាតុ​ដែលបាន​ជ្រើស​នឹង​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ទី​ទ�ៅ វិចិត្រសាល ក្នុងឃ
​ ្លាំងផ្ទុក​លំនាំដ�ើម។
ការថែម​កម្មវិធី
ថែម​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​ក្នុង​សឺមី​សន្តិសុខ។
1
2
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយ​ប៉ះ ថែម​កម្មវិធ។
ី
ធីក​កម្មវិធ​ម
ី ួយ​ឬ​ច្រើន​ដែល​បាន​ដំឡ�ើង​ល�ើ​ឧបករណ៍ ហ�ើយប
​ ៉ះ ថែម។
ដ�ើម្បី​ដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធព
ី​ ី Play Store ឬ Galaxy Store សូម​ប៉ះ ទាញយក​ពី Play Store ឬ ទាញយក​ពី
Galaxy Store។
ការលុបក
​ ម្មវិធព
ី​ ី​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ក
ើ​ ម្មវិធ​ម
ី ួយ​ដែល​ត្រូវ​លុប ហ�ើយប
​ ៉ះ លុប។
ការថែម​គណនី
ថែម Samsung Account និង​គណនី Google របស់អ
​ ្នក ឬ​ក​គ
៏ ណនី​ផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បី​ធ្វើ​សមកាល​ជាមួយ​កម្មវិធី​
ក្នុង​សឺមី​សន្តិសុខ។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយ​ប៉ះ → ការកំណត់ → គណនី → ថែម​គណនី។
ជ្រើស​សេវា​គណនី​មួយ។
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​ការរ�ៀបចំ​គណនី។
187
ការកំណត
ការលាក់​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
អ្នក​អាច​លាក់​ផ្លូវកាត់​នៃ​សឺមី​សន្តិសុខ​ពី​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី។
​ ៉ះ​កុងតាក់ បង្ហាញ​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ដ�ើម្បី​បិទដំណ�ើរការ​
ចាប់ផ្ដម​
ើ កម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ, ប៉ះ → ការកំណត់ រួច​ហ�ើយប
វា។
ជម្រើស​ផ្សេង សូម​ប�ើក​ផ្ទាំង​ជូនដំណឹង, អូស​ចុះក្រោម រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ
(សឺមស
ី​ ន្តិសុខ) ដ�ើម្បី​បិទដំណ�ើរការ​មុខងារ​
នេះ។
ការចម្លងទុកន
​ ិងក
​ ារស្ដារ​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
ចម្លងទុកខ
​ ្លឹមព័តម
៌ ាន​និង​កម្មវិធក
ី​ ្នុង​សឺមី​សន្តិសុខ​ទ�ៅ Samsung Cloud ដ�ោយ​ប្រើ Samsung account របស់​
អ្នក រួច​ស្តារ​ពួកវា​ពេលក្រោយ។
ការចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យ
1
2
3
4
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយ​ប៉ះ → ការកំណត់ → ចម្លងទុក និង ស្ដារ។
ប៉ះ ថែម​គណនី រួច​ធ្វត
ើ​ ាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បំពេញ​ការចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់​
អ្នក។
ប៉ះ ចម្លងទុកទិន្នន័យ សឺមីសន្តិសុខ។
ធីក​ធាតុ​ដែល​អ្នក​ចង់​ចម្លងទុក ហ�ើយប
​ ៉ះ ចម្លងទុក។
ទិន្នន័យន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ចម្លងទុកក
​ ្នុង Samsung Cloud។
ការស្តារ​ទិន្នន័យ
1
2
3
4
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយ​ប៉ះ → ការកំណត់ → ចម្លងទុក និង ស្ដារ។
ប៉ះ ស្ដារ។
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ផ្ទេររ​ូប​ទ�ៅ។
ជ្រើស​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ដែល​អ្នក​ចង់​ស្តារ ហ�ើយ​ប៉ះ ស្ដារ។
ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ចម្លងទុកន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ស្ដារ​ដាក់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
188
ការកំណត
ការលុបស
​ ឺមស
ី​ ន្តិសុខ
អ្នក​អាច​លុប​សឺមី​សន្តិសុខ រួមទាំងខ
​ ្លឹមព័ត៌មាន​និង​កម្មវិធក
ី​ ្នុង​ន�ោះ។
ចាប់ផ្ដម​
ើ កម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយ​ប៉ះ → ការកំណត់ → ការកំណត់​ច្រើនទ�ៀត → លុប។
ដ�ើម្បី​ចម្លងទុកខ
​ ្លឹមព័ត៌មាន មុនពេល​លុប​សឺមី​សន្តិសុខ សូម​ធីក ផ្លាស់ទឯ
ី​ កសារ​មេឌ�ៀ​ចេញ​ពី​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយ​
ប៉ះ លុប។ ដ�ើម្បី​ចូលប្រើ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ចម្លងទុកព
​ ី​សឺមី​សន្តិសុខ សូម​ប�ើក​កម្មវិធី ឯកសារ​ខុំ្ញ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ឃ្លាំងផ្ទុក​
ខាងក្នុង → Secure Folder។
កំណត់សម្គាល់​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង Samsung Notes នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​ចម្លងទុក​ឡ�ើយ។
គណនី និង ការចម្លងទុក
ជម្រើស
ធ្វើ​សមកាល ចម្លងទុក ឬ​ស្ដារ​ទិន្នន័យ​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ដ�ោយ​ប្រើ Samsung Cloud។ អ្នក​ក៏​អាច​
ចុះឈ្មោះចូល​គណនី​ដូចជា Samsung account និង​គណនី Google របស់អ
​ ្នក ឬ​ក​ផ៏ ្ទេរ​ទិន្នន័យ​ទ�ៅ​ឬ​ព​ី
ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​តាម Smart Switch ផងដែរ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក។
• គណនី៖ ថែម Samsung Account និង​គណនី Google របស់អ
​ ្នក ឬ​ក៏​គណនី​ផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បី​ធ្វើ​
សមកាល​ជាមួយ។
• អ្នកប្រើ៖ រ�ៀបចំ​គណនី​អ្នកប្រើប្រាស់ប
​ ន្ថែម​សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់​ផ្សេងទ�ៀត​ដែល​ប្រើ​ឧបករណ៍​ជាមួយ​
ការកំណត់​តាម​បុគ្គល ដូចជា​គណនី​អ៊ីមែល ចំណូលចិត្ត​នៃ​រូបផ្ទៃអេក្រង់ ជាដ�ើម។ សូម​ម�ើល អ្នកប្រើ សម្រាប់​
ព័ត៌មាន​បន្ថែម។
មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• ចម្លងទុក និង ស្ដារ៖ រក្សា​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន ទិន្នន័យក
​ ម្មវិធី និងក
​ ារកំណត់​របស់​អ្នក​ដ�ោយ​សុវត្ថិភាព​ល�ើ​
ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។ អ្នកអ
​ ាច​ចម្លងទុកព
​ ័ត៌មាន​រស�ើប​របស់​អ្នក ហ�ើយច
​ ូលប្រើវ​ា​ន�ៅពេល​ក្រោយ។ អ្នក​ត្រូវតែ​
ចុះឈ្មោះចូល​គណនី Google ឬ Samsung account របស់​អ្នក ដ�ើម្បី​ចម្លងទុកឬ
​ ​ស្ដារ​ទិន្នន័យ។
• Samsung Cloud៖ គ្រប់គ្រង​ខលឹម
្ ព័តម
៌ ាន​ដែល​អ្នក​ចង់​ស្ដារ​យ៉ាង​មាន​សន្តិសុខក
​ ្នុង Samsung Cloud។
ពិនិត្យ​ស្ថានភាព​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ឃ្លាំងផ្ទុក Samsung Cloud របស់​អ្នក ព្រមទាំង​ធ្វើ​សមកាល ចម្លងទុក និង​
ស្ដារ​ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នក។ សូម​ម�ើល Samsung Cloud សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។
• Smart Switch៖ ចាប់ផ្ដើម Smart Switch រួច​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នក។ សូម​ម�ើល ការផ្ទេរ​
ទិន្នន័យព
​ ​ឧ
ី បករណ៍​ពម
ី ុនរ​បស់​អ្នក (Smart Switch) សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
ចម្លងទុក​ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នក​ជា​ប្រចាំ​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​មាន​សុវត្ថិភាព ដូចជា Samsung Cloud ឬ​កុំព្យូទ័រ ដ�ើម្បី​
ឲ្យ​អ្នក​អាច​ស្ដារ​វា ប�ើ​ទិន្នន័យ​ន�ោះ​ខូច​ឬ​បាត់ ដ�ោយសារ​ការកំណត់​ទិន្នន័យព
​ ី​រ�ោងចក្រ​ឡ�ើងវិញ​ដ�ោយ​
អចេតនា។
189
ការកំណត
អ្នកប្រើ
រ�ៀបចំ​គណនី​អ្នកប្រើប្រាស់ប
​ ន្ថែម​សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់​ផ្សេងទ�ៀត​ដែល​ប្រើ​ឧបករណ៍​ជាមួយ​ការកំណត់​តាម​បុគ្គល
ដូចជា​គណនី​អ៊ីមែល ចំណូលចិត្ត​នៃ​រូបផ្ទៃអេក្រង់ ជាដ�ើម។
មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
ប្រភេទ​ខាងក្រោម​នៃ​គណនី​អ្នកប្រើប្រាស់អ
​ ាច​ប្រើ​បាន៖
• អ្នកគ្រប់គ្រង៖ គណនី​អ្នកគ្រប់គ្រង​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​តែ​ន�ៅពេល​រ�ៀបចំ​ឧបករណ៍​ជា​ល�ើកដំបូងប
​ ៉ុណ្ណោះ ហ�ើយ​
មិន​អាច​បង្កើត​ល�ើសពី​មួយ​ឡ�ើយ។ គណនី​នេះ​មាន​ការត្រួតត្រា​ពេញលេញ​ល�ើឧ
​ បករណ៍ រួមទាំងក
​ ារគ្រប់គ្រង​
គណនី​អ្នកប្រើប្រាស់។ អ្នកអ
​ ាច​ថែម​ឬ​លុបគ
​ ណនី​អ្នកប្រើប្រាស់​ដែល​ន�ៅពេល​ប្រើ​គណនី​នេះ​បណ្
៉ុ
ណោះ។
• ភ្ញៀវ៖ គណនី​នេះ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ភ្ញៀវ​ចូលប្រើឧ
​ បករណ៍។ ព័ត៌មាន​និង​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ប្រើ​ក្នុង​អំឡុង​វេលាប្រើ​
របស់​ភ្ញៀវ​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន។ គ្រប់​ពេល​ដែល​អ្នក​ប្រើ​គណនី​នេះ អ្នក​ត្រូវ​បាន​សួរថ
​ ា​ត�ើ​ត្រូវ​បន្ត​
វេលាប្រើ​ពីមុន ឬ​ក៏​កំណត់​វា​ឡ�ើងវិញ។
• អ្នកប្រើ​ថ្មី៖ គណនី​នេះ​អនុញញា្ ត​ឲ្យ​អ្នកប្រើប្រាស់ច
​ ូលប្រើក
​ ម្មវិធន
ី​ ិង​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួនរ​បស់​ពួកវា ព្រមទាំងប
​ ្ដូរ​
ការកំណត់​នៃ​ឧបករណ៍​តាមបំណង ដែល​ប៉ះពាល់ដ
​ ល់គ
​ ណនី​ទាំងអស់។
• គណនីម
​ ៖ គណនី​មាន​កំហិតអ
​ ាន​កំហិតថ្មី
​ ាច​ចូលប្រើក
​ ម្មវិធន
ី​ ិង​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​បាន​អនុញ្ញាត​ដ�ោយ​គណនី​
អ្នកគ្រប់គ្រង​បណ្
៉ុ
ណោះ ហ�ើយ​មិន​អាច​ប្រើ​សេវា​ដែល​ត្រូវការ​នូវ​ការចុះឈ្មោះចូល​ទេ។ (SM-T860)
ការថែម​អ្នកប្រើប្រាស់
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → អ្នកប្រើ។
► SM-T865៖ ប៉ះ ថែម​អ្នកប្រើប្រាស់​→ ព្រម → រ�ៀបចំ​ឥឡូវ។
► SM-T860៖ ប៉ះ ថែម​អ្នកប្រើប្រាស់ ឬ ទម្រង់ → អ្នកប្រើ → ព្រម → រ�ៀបចំ​ឥឡូវ។
ឧបករណ៍​នឹង​ប្ដូរ​ទ�ៅ​គណនី​អ្នកប្រើប្រាស់ថ
​ ្មី ហ�ើយ​អេក្រង់​ជាប់ស�ោ​លំនាំដ�ើម​នឹង​លេចឡ�ើង​ល�ើ​អេក្រង់។
3
ដ�ោះស�ោ​ឧបករណ៍​និង​ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​ការរ�ៀបចំ​គណនី។
190
ការកំណត
ការថែម​ទម្រង់ម
​ ាន​កំហិត (SM-T860)
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → អ្នកប្រើ។
ប៉ះ ថែម​អ្នកប្រើប្រាស់ ឬ ទម្រង់ → អ្នកប្រើប្រាស់ (ទម្រង់ក
​ ំហិត) → រ�ៀបចំ​ស�ោ​អេក្រង់។
ប�ើ​អ្នក​មិន​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​មាន​សន្តិសុខជ
​ ាមួយ​គណនី​អ្នកគ្រប់គ្រង​ទេ សូម​ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​
អេក្រង់ ដ�ើម្បី​រ�ៀបចំ​មួយ។
ជ្រើស​កម្មវិធន
ី​ ិង​ខ្លឹមព័តម
៌ ាន​ដែល​អ្នកប្រើប្រាស់​មាន​កំហិត​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ចូលប្រើ។
ការប្ដូរ​អ្នកប្រើប្រាស់
ប៉ះ​អាយខុន​គណនី​អ្នកប្រើប្រាស់​ន�ៅ​ផ្នែកខាងល�ើ​នៃ​អេក្រង់​ជាប់ស�ោ ហ�ើយ​ជ្រើស​គណនី​មួយ​ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ទ�ៅ។
េអ�កង់ជាប់េសោ
191
ការកំណត
ការគ្រប់គ្រង​អ្នកប្រើប្រាស់
► SM-T865៖
ន�ៅពេល​ប្រើ​គណនី​អ្នកគ្រប់គ្រង អ្នកអ
​ ាច​លុបគ
​ ណនី ឬ​ក៏​ប្ដូរ​ការកំណត់​គណនី។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → អ្នកប្រើ។
ដ�ើម្បី​លុបគ
​ ណនី​អ្នកប្រើប្រាស់​មួយ សូម​ប៉ះ
ជាប់ន
​ ឹង​គណនី រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ លុបអ
​ ្នកប្រើ។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ការកំណត់​នៃ​គណនី​មួយ សូម​ប៉ះ
ជាប់ន
​ ឹង​គណនី​មួយ។
► SM-T860៖
ន�ៅពេល​ប្រើ​គណនី​អ្នកគ្រប់គ្រង អ្នកអ
​ ាច​លុបគ
​ ណនី ឬ​ក៏​ប្ដូរ​ការកំណត់​សម្រាប់គ
​ ណនី​មាន​កំហិត។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → អ្នកប្រើ។
ដ�ើម្បី​លុបគ
​ ណនី​អ្នកប្រើប្រាស់​មួយ សូម​ប៉ះ ជាប់ន
​ ឹង​គណនី។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ការកំណត់​សម្រាប់គ
​ ណនី​មាន​កំហិត សូម​ប៉ះ
ជាប់​នឹង​គណនី​មួយ។ អ្នកអ
​ ាច​លុបគ
​ ណនី​ដ�ោយ​ប៉ះ
។
Samsung Cloud
ធ្វើ​សមកាល​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជាមួយ Samsung Cloud ព្រមទាំងប
​ ង្ហាញ​ទិន្នន័យ​
ដែល​អ្នក​បាន​រក្សាទុក​ល�ើ Samsung Cloud។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ចម្លងទុក​ទិន្នន័យរ​បស់​ឧបករណ៍​អ្នក​ទ�ៅ Samsung
Cloud និង​ស្ដារ​វា​មក​វិញ​ពេលក្រោយ​ផងដែរ។
ដ�ើម្បី​ប្រើ Samsung Cloud អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់​អ្នក។
192
ការកំណត
ការធ្វើ​សមកាល​ទិន្នន័យ
អ្នក​អាច​ធ្វើ​សមកាល​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជាមួយ Samsung Cloud និងច
​ ូលប្រើវ​ា​ពី​
ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → Samsung Cloud។
ប៉ះ → ការកំណត់ → ការកំណត់​សមកាល​និង​ស្វ័យចម្លងទុក → សមកាល។
ប៉ះ​កុងតាក់ជ
​ ាប់​នឹង​ធាតុ​ដែល​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​សមកាល​ជាមួយ។
អ្នក​អាច​ពិនិត្យ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​រក្សាទុក ឬ​ក៏​ប្ដូរ​ការកំណត់​ដ�ោយ​ប៉ះ វិចិត្រសាល, ទិន្នន័យដែ
​ ល​បាន​ធ្វើ​
សមកាល​ផ្សេងទ�ៀត ឬ Samsung Cloud Drive។
ការចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យ
អ្នក​អាច​ចម្លងទុក​ទិន្នន័យរ​បស់​ឧបករណ៍​អ្នក​ទ�ៅ Samsung Cloud។
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → Samsung Cloud → ចម្លងទុកថ​េប្លិតនេ
​ ះ។
ធីក​ធាតុ​ដែល​អ្នក​ចង់​ចម្លងទុក ហ�ើយប
​ ៉ះ ចម្លងទុក។
ប៉ះ រួចរាល់។
• ទិន្នន័យខ
​ ្លះ​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​ចម្លងទុក​ឡ�ើយ។ ដ�ើម្បី​ពិនិត្យ​ថា​ទិន្នន័យ​ណា​នឹង​ត្រូវ​បាន​ចម្លងទុក ល�ើ​
អេក្រង់​ការកំណត់ សូម​ប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → Samsung Cloud → ចម្លងទុកថ​េប្លិត​
នេះ។
• ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ទិន្នន័យច
​ ម្លងទុក​សម្រាប់ឧ
​ បករណ៍​នីមួយៗ​ក្នុង Samsung Cloud របស់​អ្នក ល�ើ​អេក្រង់​
ការកំណត់ សូម​ប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → Samsung Cloud → ស្ដារ​ទិន្នន័យ →
រួច​
ហ�ើយ​ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន។
ការស្តារ​ទិន្នន័យ
អ្នក​អាច​ស្ដារ​ទិន្នន័យច
​ ម្លងទុករ​បស់​អ្នក​ពី Samsung Cloud ដាក់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → Samsung Cloud។
ប៉ះ ស្ដារទ
​ ិន្នន័យ →
ហ�ើយ​ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន។
ធីក​ធាតុ​ដែល​អ្នក​ចង់​ស្តារ ហ�ើយ​ប៉ះ ស្ដារ។
193
ការកំណត
Google
ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ​សម្រាប់​មុខងារ​ខ្លះ​ដែល Google បាន​ផ្ដល់ជូន។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ Google។
មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់
ជម្រើស
ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​កម្រិតខ្ពសន
់​ ិង​បតូរ្ ​ការកំណត់​ដែល​ត្រួតត្រា​ពួកវា។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់។
ការអង្រួន​ខ្លាំង​ឬ​ការប៉ះ​ទង្គិចឧ
​ បករណ៍ អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការបញ្ចូល​ដ�ោយ​អចេតនា​សម្រាប់​មុខងារ​ខ្លះ​ដែល​ប្រើ​
សិនសឺ។
• S Pen៖ ប្ដូរក
​ ារកំណត់​សម្រាប់ក
​ ារប្រើ S Pen។ សូម​ម�ើល មុខងារ S Pen សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី
សកម្មភាព​ល�ើអាកាស, ការបញ្ជា​ល�ើ​អាកាស, ការបង្ហាញ​ល�ើ​អាកាស និង មេម៉ូ​ពេល​អេក្រង់រ​លត់។
• Samsung DeX៖ កំណត់ឧ
​ បករណ៍​ឲ្យ​ប្រើ​ដូចជា​កុំព្យូទ័រ។ សូម​ម�ើល Samsung DeX សម្រាប់ព
​ ័តម
៌ ាន​
បន្ថែម។
• គ្រឿង​បន្សំ៖ ប្តូរក
​ ារកំណត់​គ្រឿងបន្សំ។
• ក្ដារប្រ
​ ចាំថ្ងៃ៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​បង្ហាញ​ការបញ្ចាំង​ស្លាយដ៍​ជាមួយ​មុខងារ​ដែល​បាន​ជ្រើស។ សូម​ម�ើល ក្ដារ​
ប្រចាំថ្ងៃ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• Bixby Routines៖ ថែម​ទម្លាប់​ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម​ការកំណត់​ដែល​អ្នក​ប្រើ​ដដែលៗ។ ឧបករណ៍ក
​ ​ស៏ ្នើ​
ទម្លាប់​មាន​ប្រយ�ោជន៍​ផងដែរ​ទ�ៅ​តាម​ស្ថានភាព​ញឹកញាប់​របស់​អ្នក។ សូម​ម�ើល Bixby Routines សម្រាប់​
ព័តម
៌ ាន​បន្ថែម។
• គ្រាប់ចុចខ
​ ាង៖ ជ្រើស​កម្មវិធឬ
ី​ ​មុខងារ​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ចាប់ផ្ដម​ដ�
ើ
ោយ​ប្រើ​គ្រាប់ចុច​ខាង។
• ការហ�ៅ & សារ​អត្ថបទ ល�ើឧ
​ បករណ៍ផ្សេ
​ ងទ�ៀត៖ ប្រើ​មុខងារ​ហ�ៅ​និង​សារ​របស់​ឧបករណ៍​អ្នក​ល�ើ​ឧបករណ៍​
ផ្សេងទ�ៀត​ដែល​បាន​ចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់​អ្នក។
មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• ស្ពកព
​ ហុវ​ីនដូវ៖ ប�ើក​ស្ពក​ពហុវីនដូវ ដ�ើម្បី​ចូលប្រើក
​ ម្មវិធី​ដែល​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​ដំណ�ើរការ​យ៉ាង​រហ័ស​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​
បំបែក​អេក្រង់។ សូម​ម�ើល ការប្រើ​ស្ពកព
​ ហុវីនដូវ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
194
ការកំណត
• ទិដ្ឋភាព​ផុស​វៃឆ្លាត៖ ជ្រើស​កម្មវិធ​ត្រូ
ី វ​បង្ហាញ​ការជូនដំណឹងរ​បស់​ពួកវា​តាម​វីនដូវ​ផុស។ ន�ៅពេល​ប្រើ​មុខងារ​នេះ
អ្នក​អាច​បង្ហាញ​ខ្លឹមព័តម
៌ ាន​យ៉ាង​រហ័ស​តាម​វីនដូវ​ផុស ដ�ោយ​ប៉ះ​អាយខុន​ល�ើ​អេក្រង់។
មុខងារ​នេះ​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ក្នុង​កម្មវិធី​ដែល​គាំទ្រ​មុខងារ​ពហុវីនដូវប
​ ៉ុណ្ណោះ។
• រូបថត​អេក្រង់ន
ី ត​អេក្រង់៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​សម្រាប់រ​ូបថត​អេក្រង់​និង​កម្មវិធីថត​អេក្រង់។
​ ិង​កម្មវិធថ
• ចែករំលែក​ផទា្ ល់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​បង្ហាញ​មនុស្ស​ដែល​អ្នក​បាន​ទាក់ទង​ល�ើ​ផ្ទាំង​ជម្រើស​ចែករំលែក ដ�ើម្បី​
អនុញញា្ ត​ឲ្យ​អ្នក​ចែករំលែក​ខលឹម
្ ព័ត៌មាន​ដ�ោយ​ផ្ទាល់។
• បន្ថយជ
​ ីវចល៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​បន្ថយ​បែបផែន​អេក្រង់​នៃ​សកម្មភាព​មួយ​ចំនួន ដូចជា​ការប�ើក​ឬ​ការបិទ​
កម្មវិធី។
• ចលនា​និងក
​ ាយវិការ៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​ចលនា​និង​ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ។ សូម​ម�ើល ចលនា​និង​
កាយវិការ សម្រាប់ព
​ ័តម
៌ ាន​បន្ថែម។
• Game Launcher៖ ប�ើកដំណ�ើរការ Game Launcher។ សូម​ម�ើល Game Launcher សម្រាប់​
ព័ត៌មាន​បន្ថែម។
ចលនា​និងក
​ ាយវិការ
ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​ចលនា​និង​ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → ចលនា​និង​កាយវិការ។
• ប៉ះ​ពីរដង ដ�ើម្បីដ
​ ាស់៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​ប�ើក​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប៉ះ​ពីរ​ដង​ល�ើ​កន្លែង​ណា​មួយ​ន�ៅ​ល�ើ​អេក្រង់
ខណៈពេល​អេក្រង់រ​លត់។
• Smart Stay៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​រារាំង​អេក្រង់​កុំ​ឲ្យ​បិទ ខណៈពេល​អ្នក​សំឡឹង​ម�ើល​វា។
• ងាយ​បទ
ិ ស
ំ ង៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​បិទ​សំឡេង​ការហ�ៅ​ចូលឬ
​ ឡេ
​ ​ម�៉ោងរ�ោទ៍ ដ�ោយ​ប្រើច
​ លនា​បាតដៃ។
• អូសប
​ ាត​ដៃ​ដ�ើម្បី​ថត​អេក្រង់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ថត​រូបអេក្រង់ ន�ៅពេល​អ្នក​អសដៃ​ល�
ូ
ើ​អេក្រង់​មក​ឆ្វេង​ឬ​ទ�ៅ​
ស្ដាំ។ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​រូប​ដែល​បាន​ថត​ក្នុង វិចិត្រសាល។
អ្នក​មិន​អាច​ថត​រូបអេក្រង់​ទេ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​កម្មវិធន
ី​ ិងមុខងារ​ខ្លះ។
• អូសដ�
​ ើម្បី​ហ�ៅ ឬ ផ្ញើស
​ ារ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ធ្វើ​ការហ�ៅ​ឬ​ផ្ញើ​សារ ន�ៅពេល​អ្នក​អូស​មក​ឆ្វេង​ឬ​ទ�ៅ​ស្ដាំ​ល�ើ​
ទំនាក់ទំនង​ឬ​លេខ​ទូរសព្ទ​មួយ​ក្នុង​កម្មវិធី ទូរសព្ទ ឬ ទំនាក់ទំនង។ (SM-T865)
195
ការកំណត
សុខុមាលភាព​ឌីជីថល
បង្ហាញ​ប្រវត្តិ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ប្រចាំថ្ងៃ​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។ អ្នកអ
​ ាច​ឃ�ើញ​ព័ត៌មាន​ដូចជា​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ដែល​
អេក្រង់​បាន​ប�ើក ព្រមទាំងច
​ ំនួនដ
​ ង​ដែល​អ្នក​បាន​ប�ើក​កម្មវិធឬ
ី​ ​បាន​ប្រើ​មុខងារ​មួយ​ចំនួន។ អ្នកក
​ ៏​អាច​កម្រិតរ​យៈពេល​
នៃ​ការប្រើប្រាស់ ឬ​ក៏​ប្ដូរ​ការកំណត់​ការជូនដំណឹង​សម្រាប់​កម្មវិធន
ី​ ីមួយៗ​ផងដែរ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ សុខុមាលភាព​ឌីជីថល។
រយៈេពលេអ�កង់�ានេបើក
ចំនួនៃនការេដោះេសោ
ចំនួនៃនការជូនដំណឹង
ក�ារ�៉ាណូ
េបើកដំេណើរការទ�មង់ស�មាកសន�ឹម
ៗ។
ប��រការកំណត់ៃនការជូនដំណឹង។
ការកំណត់​រង្វាស់ពេល​សម្រាប់ក
​ ម្មវិធី
អ្នក​អាច​កម្រិតរ​យៈពេល​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ប្រចាំថ្ងៃ​សម្រាប់ក
​ ម្មវិធន
ី​ ីមួយៗ ដ�ោយ​កណ
ំ ត់​រង្វាស់ពេល​មួយ។ ន�ៅពេល​អ្នក​
ឈាន​ដល់​ដែនកំណត់​នេះ កម្មវិធី​ន�ោះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បិទដំណ�ើរការ ហ�ើយ​អ្នក​មិន​អាច​ប្រើ​វា​ឡ�ើយ។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ សុខុមាលភាព​ឌីជថ
ី ល → ក្ដារប៉ាណូ។
ប៉ះ គ្មាន​រង្វាស់ពេល ជាប់ន
​ ឹង​កម្មវិធី​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន ហ�ើយ​កំណត់​ពេលវេលា។
ការប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ស
​ ម្រាក​សន្សឹមៗ
អ្នក​អាច​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់​សម្រាក​សន្សឹមៗ ដ�ើម្បី​កាត់បន្ថយក
​ ារឈឺ​ភ្នែក មុនពេល​គេង ព្រមទាំងរ​ារាំង​ការរំខាន​
ការគេង​របស់​អ្នក។
1
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ សុខុមាលភាព​ឌីជថ
ី ល → សម្រាក​សន្សឹមៗ ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ប�ើក​ឥឡូវ ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
196
ការកំណត
2
ប�ើក​កុងតាក់​ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន។
• មាត្រដ្ឋាន​ប្រផេះ៖ បង្ហាញ​ពណ៌​ប្រផេះ​ល�ើ​អេក្រង់។
• កុរំ​ំខាន៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​បទ​ស
ិ
ំឡេង​ការហ�ៅ​ទូរសព្ទ​ចូល សំឡេង​ជូនដំណឹង និង​មេឌ�ៀ ល�ើកលែង​តែ​
ការល�ើកលែង​ដែល​បាន​អនុញ្ញាត​បណ្
៉ុ
ណោះ។
3
ដ�ើម្បី​កំណត់​កាលវិភាគ​ឲ្យ​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់​សម្រាក​សន្សឹមៗ សូម​ប៉ះ​កុងតាក់ ប�ើក ដូចប
​ ាន​រ�ៀប​កាលវិភាគ
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា, ប៉ះ កំណត់​កាលវិភាគ រួច​ហ�ើយ​កណ
ំ ត់​ពេលវេលា។
ការថែទាំ​ឧបករណ៍
ការណែនាំ
មុខងារ​ថែទាំ​ឧបករណ៍​ផ្ដល់ន
​ ូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទ�ៅ​នៃ​ស្ថានភាព​ថ្ម ឃ្លាំងផ្ទុក មេម៉ូរី និង​សន្តិសុខ​ប្រព័ន្ធ​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
អ្នក​ក​អ
៏ ាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ល្អប្រស�ើរ​ដ�ោយ​ប្រើ​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក​ប៉ះ​ម្ដង​ផងដែរ។
ថ�
សន�ិសុខ
ឃ�ាំងផ��ក
េមម៉ូរ�
197
ការកំណត
ការធ្វើ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកល
​ ្អប្រស�ើរ
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការថែទាំ​ឧបករណ៍ → ធ្វើ​ឲ្យ​ល្អប្រស�ើរឥ
​ ឡូវ។
មុខងារ​ធ្វើ​ឲ្យ​ល្អប្រស�ើរ​រហ័ស​នឹង​បង្កើន​ប្រសិទ្ធផល​នៃ​ឧបករណ៍​តាមរយៈ​សកម្មភាព​ខាងក្រោម។
• ការសម្អាត​មេម៉ូរី​ខ្លះ។
• ការលុបឯ
​ កសារ​មិន​ចាំបាច់​និង​ការបិទ​កម្មវិធី​ដែល​ដំណ�ើរការ​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ។
• ការគ្រប់គ្រង​ការប្រើប្រាស់​ថ្ម​មិន​ប្រក្រតី។
• ការស្កេន​រក​ម�ើលក
​ ម្មវិធគ
​ី ាំង​និង​សុហ្វវែរ​ព្យាបាទ។
ការប្រើ​មុខងារ​ធ្ឲ
វើ​ ្យ​ល្អប្រស�ើរស
​ ្វ័យប្រវត្តិ
អ្នក​អាច​កណ
ំ ត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​អនុវត្ត​ការធ្វើ​ឲ្យ​ល្អប្រស�ើរ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​មិនក
​ ំពុង​ប្រើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។ ប៉ះ
→ ស្វ័យធ្
​ ឲ
វើ​ ្យ​ល្អប្រស�ើរ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។ ប�ើ​អ្នក​ចង់​កណ
ំ ត់​ពេល​ត្រូវ​អនុវត្ត​ការធ្វើ​ឲ្យ​
ល្អប្រស�ើរ​ស្វ័យប្រវត្តិ សូម​ប៉ះ ម�៉ោង។
ថ្ម
ពិនិត្យ​ថាមពល​ថ្ម​ន�ៅសល់ន
​ ិង​រយៈពេល​ប្រើ​ឧបករណ៍។ ចំព�ោះ​ឧបករណ៍​ដែល​មាន​កម្រិតថ
​ ​ខ្ស
្ម ោយ នឹង​សំចៃ​ថាមពល​
ថ្ម​ដ�ោយ​ការប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​សំចៃ​ថាមពល។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការថែទាំ​ឧបករណ៍ → ថ្ម។
• រយៈពេល​ប្រើប្រាស់​ន�ៅសល់ប
​ ង្ហាញ​ព​រី យៈពេល​ដែល​ន�ៅសល់ មុនពេល​អស់ថ
​ ្ម។ រយៈពេល​ប្រើប្រាស់​
ន�ៅសល់អ
​ ាច​ខស
ុ គ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ការកំណត់​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​និង​លក្ខខណ្ឌ​ប្រតិបត្តិការ។
• អ្នក​អាច​មិន​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹងព
​ ី​កម្មវិធខ
ី​ ្លះ​ដែល​ប្រើ​ទម្រង់​សំចៃ​ថាមពល។
ទម្រង់ថ
​ ាមពល
ជ្រើស​ទម្រង់ថ
​ ាមពល​ដែល​ត្រូវ​នឹង​គ�ោលបំណង​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ប៉ះ ទម្រង់ថ
​ ាមពល ហ�ើយ​ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ។
• ល្អប្រស�ើរ៖ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ល្អប្រស�ើរ​ដ�ើម្បី​រក្សា​តុល្យភាព​រវាង​ប្រសិទ្ធផល​និង​ការប្រើប្រាស់​ថ​រ្ម បស់​ឧបករណ៍។
• ការសំចៃ​ថាមពល​មធ្យម៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់​សំចៃ​ថាមពល ដ�ើម្បី​ពន្យារ​ពេល​ប្រើប្រាស់ថ
​ ្ម។
198
ការកំណត
• ការសំចៃ​ថាមពល​អតិបរមា
► SM-T865៖ ក្នុង​ទម្រង់​សំចៃ​ថាមពល​អតិបរមា ឧបករណ៍ប
​ ន្ថយ​ការប្រើប្រាស់​ថ​ដ�
្ម ោយ​ប�ើកដំណ�ើរការ​
ទម្រង់យ
​ ប់ ព្រមទាំងក
​ ម្រិតក
​ ម្មវិធន
ី​ ិង​មុខងារ​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន។ ការភ្ជាប់ប
​ ណ្ដាញ ល�ើកលែង​បណ្ដាញ​ចល័ត
នឹង​ត្រូវ​បាន​បិទដំណ�ើរការ។
► SM-T860៖ ក្នុង​ទម្រង់​សំចៃ​ថាមពល​អតិបរមា ឧបករណ៍ប
​ ន្ថយ​ការប្រើប្រាស់​ថ​ដ�
្ម ោយ​ប�ើកដំណ�ើរការ​
ទម្រង់យ
​ ប់ ព្រមទាំងក
​ ម្រិតក
​ ម្មវិធន
ី​ ិង​មុខងារ​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន។
ការសំចៃ​ថាមពល​ត្រាប់
អ្នក​អាច​កណ
ំ ត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់​សំចៃ​ថាមពល​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ផ្អែក​ល�ើ​លំនាំ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​របស់​
អ្នក​និង​ថាមពល​ថ្ម​ន�ៅសល់។
ប៉ះ ទម្រង់ថ
​ ាមពល ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ការសំចៃ​ថាមពល​ត្រាប់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។ ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​នឹង​
ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់​សំចៃ​ថាមពល​ផ្អែក​ល�ើ​ស្ថានភាព ដ�ើម្បី​ពន្យារ​រយៈពេល​ប្រើប្រាស់​ថ្ម។
ការគ្រប់គ្រង​ការប្រើប្រាស់​ថ្ម​សម្រាប់ក
​ ម្មវិធន
ី​ ីមួយៗ
អ្នក​អាច​សំចៃ​ថាមពល​ថ្ម​ដ�ោយ​រារាំង​កម្មវិធី​ដែល​ដំណ�ើរការ​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​មិន​ឲ្យ​ប្រើ​ថាមពល​ថ្ម ន�ៅពេល​មិន​ប្រើ​
ពួកវា។ ជ្រើស​កម្មវិធព
ី​ ី​បញ្ជី​កម្មវិធី ហ�ើយប
​ ៉ះ​កុងតាក់ ដាក់​កម្មវិធឲ
ី​ ្យ​គេង ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​នេះ។
ឃ្លាំង​ផ្ទុក
ពិនិត្យ​ស្ថានភាព​នៃ​មេម៉ូរី​ដែល​បាន​ប្រើ​និង​ទំនេរ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការថែទាំ​ឧបករណ៍ → ឃ្លាំង​ផ្ទុក។
• ចំណុះ​មេម៉ូរ​ទ
ី ំនេរ​ជាក់ស្ដែង​នៃ​មេម៉ូរី​ខាងក្នុងត
​ ិចជាង​ចំណុះ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់ ដ�ោយសារ​ប្រព័ន្ធ​
ប្រតិបត្តិការ​និង​កម្មវិធល
​ី ំនាំដ�ើម​ប្រើ​មេម៉ូរី​ន�ោះ​អស់​មួយ​ផ្នែក។ ចំណុះ​មេម៉ូរី​ទំនេរ​អាច​ប្រែប្រួល ន�ៅពេល​
អ្នក​អាប់ដេត​ឧបករណ៍។
• អ្នក​អាច​បង្ហាញ​ចំណុះ​ទំនេរ​នៃ​មេម៉ូរខ
ី​ ាងក្នុង ន�ៅក្នុង​ផ្នែក​លក្ខណៈពិសេស​បច្ចេកទេស សម្រាប់​
ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ល�ើ​វិបសៃ Samsung។
ការគ្រប់គ្រង​មេម៉ូរី
ដ�ើម្បី​លុបឯ
​ កសារ​សំណល់ ដូចជា​ឃ្លាំងសម្ងាត់ សូម​ប៉ះ សម្អាត​ឥឡូវ។ ដ�ើម្បី​លុបឯ
​ កសារ ឬ​ក​ល
៏ ុបក
​ ម្មវិធី​ដែល​អ្នក​មិន​
ប្រើ​ទ�ៀត សូម​ជ្រើស​ប្រភេទ​ក្រោម ទិន្នន័យអ
​ ្នកប្រើប្រាស់។ រួច​ធីក​ធាតុ​ដែល​ត្រូវ​ជ្រើស ហ�ើយប
​ ៉ះ លុប។
199
ការកំណត
មេម៉ូរី
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការថែទាំ​ឧបករណ៍ → មេម៉ូរី។
ដ�ើម្បី​បង្កើន​ល្បឿន​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ដ�ោយ​បញ្ឈប់​កម្មវិធី​ដែល​ដំណ�ើរការ​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ សូម​ធីក​កម្មវិធី​ទាំងន�ោះ​
ពី​បញ្ជី​កម្មវិធី ហ�ើយប
​ ៉ះ សម្អាត​ឥឡូវ។
សន្តិសុខ
ពិនិត្យ​ស្ថានភាព​សន្តិសុខ​របស់​ឧបករណ៍។ មុខងារ​នេះ​ស្កេន​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​រក​ម�ើល​សុហ្វវែរ​ព្យាបាទ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការថែទាំ​ឧបករណ៍ → សន្តិសុខ → ស្កេន​ថេប្លិត។
កម្មវិធី
គ្រប់គ្រង​កម្មវិធរ​ី បស់​ឧបករណ៍​និង​ប្ដូរ​ការកំណត់​របស់​ពួកវា។ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​នៃ​ការប្រើប្រាស់​របស់​កម្មវិធី, ប្ដូរ​
ការជូនដំណឹងរ​បស់​ពួកវា​ឬ​ការកំណត់​ការអនុញញា្ ត ឬ​ក៏​លុបឬ
​ ​បិទ​កម្មវិធី​ដែល​មិន​ចាំបាច់។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ កម្មវិធ។
ី
ការគ្រប់គ្រង​ទូទ�ៅ
ប្ដូរ​ការកំណត់​ប្រព័ន្ធ​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​តាមបំណង ឬ​ក​ក
៏ ំណត់​ឧបករណ៍​ឡ�ើងវិញ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការគ្រប់គ្រង​ទូទ�ៅ។
• ភាសា និង ការបញ្ចូល៖ ជ្រើស​ភាសា​ឧបករណ៍​និង​ប្ដូរ​ការកំណត់​ដូចជា​ក្ដារចុច​និង​ប្រភេទ​នៃ​ការបញ្ចូល​
សំឡេង។ ជម្រើស​ខ្លះ​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ឡ�ើយ អាស្រ័យ​ល�ើ​ភាសា​ដែល​បាន​ជ្រើស។ សូម​ម�ើល
ការថែម​ភាសា​ឧបករណ៍ សម្រាប់ព
​ ័តម
៌ ាន​បន្ថែម។
• កាល​បរិច្ឆេទ និង ម�៉ោង៖ ចូលប្រើន
​ ិង​កែ​ការកំណត់ ដ�ើម្បី​ត្រួតត្រា​រប�ៀប​ដែល​ឧបករណ៍​បង្ហាញ​ម�៉ោង​និង​
កាលបរិច្ឆេទ។
ប�ើ​ថ​ន�
្ម ៅតែ​អស់ប
​ ន្ទុក​ទាំងស្រុង ន�ោះ​ម�៉ោង​និង​កាលបរិច្ឆេទ​នឹង​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ឡ�ើងវិញ។
• ទាក់ទង​យ�ើង៖ សួរ​សំណួរ​ឬ​បង្ហាញ​សំណួរ​ដែល​សួរញ
​ ឹកញាប់។ សូម​ម�ើល Samsung Members សម្រាប់​
ព័តម
៌ ាន​បន្ថែម។
• កំណត់ឡ​�ើងវិញ៖ ធ្វើ​ការកំណត់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ឡ�ើងវិញ ឬ​ក៏​ធ្វើ​ការកំណត់​ទិន្នន័យព
​ ី​រ�ោងចក្រ​ឡ�ើងវិញ។
អ្នក​អាច​កំណត់​ឡ�ើងវិញ​នូវ​ការកំណត់​របស់​អ្នក​ទាំងអស់​និង​ការកំណត់​បណ្ដាញ ឬ​ក៏​ការកំណត់​លទ្ធភាព​
ចូលប្រើ។ អ្នកក
​ ៏​អាច​កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ចាប់ផ្ដើម​ឡ�ើងវិញ​ន�ៅពេល​ដែល​បាន​កំណត់​ជាមុន​ផងដែរ ដ�ើម្បី​ឲ្យ​
ឧបករណ៍​ដំណ�ើរការ​ល្អប្រស�ើរ។
200
ការកំណត
ការថែម​ភាសា​ឧបករណ៍
អ្នក​អាច​ថែម​ភាសា​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​ល�ឧ
ើ​ បករណ៍​របស់​អ្នក។
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការគ្រប់គ្រង​ទូទ�ៅ → ភាសា និង ការបញ្ចូល → ភាសា → ថែម​ភាសា។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ភាសា​ទាំងអស់​ដែល​អាច​ថែម​បាន សូម​ប៉ះ → ភាសា​ទាំង​អស់។
ជ្រើស​ភាសា​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ថែម។
ដ�ើម្បី​កំណត់​ភាសា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ជា​ភាសា​លំនាំដ�ើម សូម​ប៉ះ កំណត់​ជា​លំនាំដ�ើម។ ដ�ើម្បី​រក្សា​ការកំណត់​ភាសា​
បច្ចុប្បន្ន សូម​ប៉ះ រក្សា​បច្ចុប្បន្ន។
ភាសា​ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ទ�ៅ​បញ្ជី​ភាសា​របស់​អ្នក។ ប�ើអ
​ ្នក​បាន​ប្ដូរ​ភាសា​លំនាំដ�ើម ភាសា​ដែល​បាន​
ជ្រើស​នឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ទ�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងល�ើ​នៃ​បញ្ជី។
​ ឹង​ភាសា​មួយ រួច​ផ្លាស់ទវី​ា​ទ�ៅ​ខាងល�ើ​ផុត​នៃ​
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ភាសា​លំនាំដ�ើម​ពី​បញ្ជី​ភាសា​របស់​អ្នក សូម​ចាប់អូស ជាប់ន
បញ្ជី។ រួចប
​ ៉ះ ប្រើ។ ប�ើក
​ ម្មវិធី​មួយ​មិន​គាំទ្រ​ភាសា​លំនាំដ�ើម​ទេ ភាសា​ដែល​បាន​គាំទ្រ​បន្ទាប​ន�
់ ៅក្នុង​បញ្ជី នឹង​ត្រូវ​បាន​
ប្រើ។
លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ
ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ​ផ្សេងៗ ដ�ើម្បី​កែលម្អ​លទ្ធភាព​ចូលប្រើឧ
​ បករណ៍។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ លទ្ធភាព​ចូលប្រ
​ ើ។
• កម្មវិធីអាន​អេក្រង់៖ ប�ើកដំណ�ើរការ Voice Assistant ដែល​ផ្ដល់​សំឡេង​តប។ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ជំនួយ​
និង​រ�ៀន​ពី​រប�ៀប​ប្រើ​មុខងារ​នេះ សូម​ប៉ះ ការបង្រៀន។
• ការកែលម្អល
​ ទ្ធភាព​ម�ើលឃ�ើញ៖ ប្ដូរក
​ ារកំណត់​តាមបំណង ដ�ើម្បី​កែលម្អល
​ ទ្ធភាព​ចូលប្រើ​សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់​
ដែល​អន់​ភ្នែក។
• ការកែលម្អក
​ ារស្ដាប់៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​តាមបំណង ដ�ើម្បី​កែលម្អល
​ ទ្ធភាព​ចូលប្រើ​សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់​ដែល​អន់​
ត្រច�ៀក។
• អន្តរកម្មន
​ ិងហ
​ ត្ថក�ោសល្យ៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​តាមបំណង ដ�ើម្បី​កែលម្អល
​ ទ្ធភាព​ចូលប្រើ​សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់​ដែល​
ខ្សោយ​ហត្ថក�ោសល្យ។
• ការកំណត់ក
​ ម្រិតខ្ពស៖់ ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ​សម្រាប់​មុខងារ​ចូលប្រើ​ផ្ទាល់​និង​ការជូនដំណឹង។
• សេវា​ដែល​បាន​ដំឡ�ើង៖ បង្ហាញ​សេវា​លទ្ធភាព​ចូលប្រើ​ដែល​បាន​ដំឡ�ើង​ល�ើ​ឧបករណ៍​នេះ។
201
ការកំណត
អាប់ដេត​នៃ​សុហ្វវែរ
អាប់ដេត​សុហ្វវែរ​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​តាម​សេវា​ហ្វឺមវែរ​ល�ើ​អាកាស (FOTA)។ អ្នកក
​ ៏​អាច​រ�ៀប​កាលវិភាគ​អាប់ដេត​
សុហ្វវែរ​ផងដែរ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អាប់ដេត​នៃ​សុហ្វវែរ។
ប�ើ​អាប់ដេត​នៃ​សុហ្វវែរ​អាសន្ន​ត្រូវ​បាន​បញ្ចេញ​ដ�ើម្បី​ការពារ​សន្តិសុខ​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក ហ�ើយ​ដ�ើម្បី​ខ្ទប់​
ប្រភេទ​នៃ​ការគំរាមកំហែង​សន្តិសុខថ
​ ្មីៗ ពួកវា​នឹង​ត្រូវ​បាន​ដឡំ �ើង​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ដ�ោយ​គ្មាន​ការយល់ព្រម​ពី​
អ្នក។
• ទាញយក​និង​ដឡំ �ើង៖ ពិនិត្យ​រក​និង​ដំឡ�ើងអ
​ ាប់ដេត​ដ�ោយដៃ។
• ស្វ័យ​ទាញយក​តាម Wi-Fi៖ ទាញយក​អាប់ដេត​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ទាញយក​អាប់ដេត​
ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​បាន​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្តាញ Wi-Fi។
• អាប់ដេត​ចុងក្រោយ៖ បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​អំពី​អាប់ដេត​នៃ​សុហ្វវែរ​ចុងក្រោយ។
ព័ត៌មាន​អំពអ
ី​ ាប់ដេត​នៃ​សន្តិសុខ
អាប់ដេត​នៃ​សន្តិសុខ​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់ជ
​ ូន​ដ�ើម្បី​ពង្រឹង​សន្តិសុខ​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​និង​ការពារ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួនរ​បស់​
អ្នក។ ចំព�ោះ​អាប់ដេត​នៃ​សន្តិសុខ​សម្រាប់​ម៉ូដែល​របស់​អ្នក សូម​ម�ើល security.samsungmobile.com។
វិបសៃ​នេះ​គាំទ្រ​ជា​ភាសា​ខ្លះ​ប៉ុណ្ណោះ។
ស�ៀវភ�ៅ​ណែនាំ​អ្នកប្រើប្រាស់
បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ជំនួយ​ដ�ើម្បី​ស្វែងយល់អ
​ ំពី​រប�ៀប​ប្រើ​ឧបករណ៍​និង​កម្មវិធី ឬ​ក៏​ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ​សំខាន់ៗ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ស�ៀវភ�ៅ​ណែនាំ​អ្នកប្រើប្រាស់។
202
ការកំណត
អំពី​ថេប្លិត
ចូលម�ើលព
​ ័តម
៌ ាន​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អំពថី​េប្លិត។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូម​ប៉ះ កែ។
• ស្ថានភាព
► SM-T865៖ បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​របស់​ឧបករណ៍ ដូចជា​ស្ថានភាព​កាត SIM, អាសយដ្ឋាន MAC នៃ
Wi-Fi និង​លេខ​ស�ៀរ�ៀល ជាដ�ើម។
► SM-T860៖ បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​របស់​ឧបករណ៍ ដូចជា​អាសយដ្ឋាន MAC នៃ Wi-Fi និង លេខ​
ស�ៀរ�ៀល ជាដ�ើម។
• ព័ត៌មាន​អំពច
ី​ ្បាប់៖ បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ផ្លូវច្បាប់​ដែល​ពាក់ព័នន
្ធ​ ឹង​ឧបករណ៍ ដូចជា​ព័ត៌មាន​សុវត្ថិភាព និងអ
​ ាជ្ញាបណ្ណ​
ប្រភព​ប�ើកទូលាយ ជាដ�ើម។
• ព័ត៌មាន​សុហ្វវែរ៖ បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​សុហ្វវែរ​របស់​ឧបករណ៍ ដូចជា​កំណែ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​របស់​វា និង​កំណែ​
ហ្វឺមវែរ ជាដ�ើម។
• ព័ត៌មាន​ថ្ម៖ បង្ហាញ​ស្ថានភាព​និង​ព័ត៌មាន​អំព​ថ
ី ្ម​របស់​ឧបករណ៍។
203
ឧបសម្ពន្ធ
ការដ�ោះស្រាយ​បញ្ហា
មុនពេល​ទាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌល​សេវា Samsung សូម​ព្យាយាម​រក​ដំណ�ោះស្រាយ​ខាងក្រោម​ជាមុន​សិន។
ស្ថានការណ៍​ខលះ​
្ អាច​នឹង​មិន​ត្រូវ​ចំព�ោះ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ន�ៅពេល​អ្នកប�
​ ើកឧ
​ បករណ៍ ឬ​ក៏​ខណៈពេល​អ្នក​កំពុងប្រ
​ ើ​ឧបករណ៍ វា​សុំ​ឲ្យ​អ្នក​
វាយបញ្ចូល​កូដ​ណា​មួយ​ខាងក្រោម៖
• ពាក្យសម្ងាត់៖ ន�ៅពេល​មុខងារ​ចាក់ស�ោ​ឧបករណ៍​ត្រូវ​បាន​ប�ើកប្រើ អ្នក​ត្រូវតែ​វាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់​ដែល​អ្នក​
បាន​កំណត់​សម្រាប់ឧ
​ បករណ៍។
• PIN៖ ន�ៅពេល​ប្រើ​ឧបករណ៍​ជា​ល�ើកដំបូង ឬ​ក៏​ន�ៅពេល​តម្រូវការ PIN ត្រូវ​បាន​ប�ើកប្រើ អ្នក​ត្រូវតែ​វាយបញ្ចូល
PIN ដែល​ផ្ដល់​មក​ជាមួយ​កាត SIM ឬ USIM។ អ្នកអ
​ ាច​បិទ​មុខងារ​នេះ​ដ�ោយ​ប្រើ​ម៉ឺនុយ​ចាក់ស�ោ​កាត SIM។
• PUK៖ កាត SIM ឬ USIM របស់អ
​ ្នក​ត្រូវ​បាន​ខ្ទប់ ជា​ធម្មតា ដ�ោយសារ​អ្នក​វាយបញ្ចូល PIN មិន​ត្រឹមត្រូវ​
ជាច្រើន​ដង។ អ្នក​ត្រូវតែ​វាយបញ្ចូល PUK ដែល​ផ្តល់​ឲ្យ​ដ�ោយ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា​ឲ្យ​អ្នក។
• PIN2៖ ន�ៅពេល​អ្នក​ចូលប្រើ​ម៉ឺនុយ​ដែល​ត្រូវការ PIN2 អ្នក​ត្រូវតែ​វាយបញ្ចូល PIN2 ដែល​ផ្ដល់​មក​ជាមួយ​
កាត SIM ឬ USIM។ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​អ្នកផ្តល់ស​េវា​ឲ្យ​អ្នក។
ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នកប
​ ង្ហាញ​សារ​កំហុសប
​ ណ្ដាញ​ឬសេ
​ វា
• ន�ៅពេល​អ្នក​ស្ថិត​ក្នុង​កន្លែង​ដែល​មាន​រលកសញ្ញា​ខ្សោយ​ឬ​ការទទួលស​េវា​ខ្សោយ អ្នក​អាច​បាត់បង់ក
​ ារទទួល។
សូម​ផ្លាស់ទី​ទ�ៅ​កន្លែង​ផ្សេង រួច​សាកល្បង​ម្តងទ�ៀត។ ខណៈពេល​កំពុង​ផ្លាស់ទី សារ​កំហុស​អាច​លេចឡ�ើង​
ដដែលៗ។
• អ្នក​មិន​អាច​ចូលប្រើជ
​ ម្រើស​ខ្លះ​ឡ�ើយ ដ�ោយ​គ្មាន​ការចុះឈ្មោះជាវ។ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​
អ្នកផ្តល់ស​េវា​ឲ្យ​អ្នក។
ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នកម
​ ិនប�
​ ើក
ន�ៅពេល​ថ​អ
្ម ស់ប
​ ន្ទុក​ទាំងស្រុង ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នក​នឹង​មិន​ប�ើក​ឡ�ើយ។ សូម​សាក​ថ្ម​ឲ្យ​ពេញ មុនពេល​ប�ើកឧ
​ បករណ៍។
204
ឧបសម្ ពន
អេក្រង់ប៉ះត
​ បត​យឺត​ឬ​មិន​ត្រឹមត្រូវ
• ប�ើ​អ្នក​បិទ​ស្គ្រីន​ការពារ​អេក្រង់ឬ
​ ​ភ្ជាប់​គ្រឿងបន្សំ​ស្រេចចិត្ត​ល�ើ​អេក្រង់ប៉ះ អេក្រង់ប៉ះអ
​ ាច​មិន​ធ្វើ​មុខងារ​ត្រឹមត្រូវ។
• ប�ើ​អ្នក​កំពុងព
​ ាក់​ស្រោមដៃ, ប�ើ​ដៃ​របស់​អ្នក​កខ្វក់ ខណៈពេល​ប៉ះ​អេក្រង់ប៉ះ ឬ​ក៏​ប�ើ​អ្នក​ប៉ះ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វត្ថុ​
ស្រួច​ឬ​ចុង​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក អេក្រង់ប៉ះអ
​ ាច​ធ្វើ​មុខងារ​ខសប្រក្រ
ុ
តី។
• អេក្រង់ប៉ះអ
​ ាច​ធ្វើ​មុខងារ​ខសប្រក្រ
ុ
តីក
​ ្នុង​ស្ថានភាព​ស�ើម ឬ​ក៏​ន�ៅពេល​ត្រូវ​ទឹក។
• ចាប់ផ្ដម​
ើ ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ឡ�ើងវិញ ដ�ើម្បី​ជម្រះ​កំហស​ស
ុ
ុហ្វវែរ​បណ្តោះអាសន្ន​នានា។
• ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា សុហ្វវែរ​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​អាប់ដេត​ទ�ៅ​កំណែ​ថ្មីបំផុត។
• ប�ើ​អេក្រង់ប៉ះ​ឆ្កូត​ឬ​ខូច សូម​ទ�ៅ​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។
ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នកគ
​ ាំងឬ
​ ​ជួបក
​ ំហុសដ
​ ៏​អាក្រក់
សូម​សាកល្បង​ដំណ�ោះស្រាយ​ខាងក្រោម។ ប�ើប
​ ញ្ហា​ន�ោះ​ន�ៅតែ​មិនអ
​ ាច​ដ�ោះស្រាយ​បាន​ទេ សូម​ទាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌល​
សេវា Samsung។
ការចាប់ផ្ដើមឧ
​ បករណ៍​ឡ�ើងវិញ
ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​គាំង​ឬ​ជាប់ អ្នក​ប្រហែល​ជា​ត្រូវ​បិទ​កម្មវិធី ឬ​ក៏​បិទ​ឧបករណ៍ រួច​ប�ើក​វា​ឡ�ើងវិញ។
ការបង្ឲ
ខំ​ ្យ​ចាប់ផ្ដើម​ឡ�ើងវិញ
ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​គាំង​ឬ​មិនត
​ បត សូម​ចុច​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចខ
​ ាង​និង​គ្រាប់ចុច​បន្ថយ​សំឡេង​ក្នុង​ពេល​
ដំណាលគ្នា​ល�ើសពី 7 វិនាទី ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើម​វា​ឡ�ើងវិញ។
ការកំណត់​ឧបករណ៍ឡ​�ើងវិញ
ប�ើ​វិធី​ខាងល�ើ​មិន​អាច​ដ�ោះស្រាយ​បញ្ហា​របស់​អ្នក​បាន​ទេ សូម​ធ្វើ​ការកំណត់​ទិន្នន័យព
​ ី​រ�ោងចក្រ​ឡ�ើងវិញ។
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ការគ្រប់គ្រង​ទូទ�ៅ → កំណត់​ឡ�ើងវិញ → ការកំណត់​ទិន្នន័យរ�
​ ោងចក្រ​
ឡ�ើងវិញ → កំណត់​ឡ�ើងវិញ → លុបទាំងអស់។ មុនពេល​ធ្វើ​ការកំណត់​ទិន្នន័យព
​ ី​រ�ោងចក្រ​ឡ�ើងវិញ សូម​ចងចាំថ
​ ា​
ត្រូវ​ចម្លងទុក​ទិន្នន័យ​សំខាន់ៗ​ទាំងអស់​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង​ឧបករណ៍។
205
ឧបសម្ ពន
ការហ�ៅ​មិន​បាន​ភ្ជាប់
• សូម​ប្រាកដ​ថា អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​បណ្ដាញ​ទូរសព្ទ​ចល័ត​ត្រឹមត្រូវ។
• សូម​ប្រាកដ​ថា អ្នក​មិន​បាន​កំណត់​ការរារាំង​ការហ�ៅ​សម្រាប់​លេខ​ទូរសព្ទ​ដែល​អ្នក​កំពុង​ហ�ៅ។
• សូម​ប្រាកដ​ថា អ្នក​មិន​បាន​កំណត់​ការរារាំង​ការហ�ៅ​សម្រាប់​លេខ​ទូរសព្ទ​ហ�ៅ​ចូល។
អ្នកដទៃ​មិនអ
​ ាច​ឮ​អ្នកន
​ ិយាយ​តាម​ការហ�ៅ
• សូម​ប្រាកដ​ថា អ្នក​មិន​បាន​គ្រប​ល�ើ​មីក្រូហ្វូនជ
​ ាប់​មកជាមួយ។
• សូម​ប្រាកដ​ថា មីក្រូហ្វូន​ស្ថិត​ន�ៅ​ជិត​មាត់​របស់​អ្នក។
• ប�ើ​ប្រើ​កាស សូម​ប្រាកដ​ថា អ្នក​បាន​ភ្ជាប់វ​ា​ត្រឹមត្រូវ។
សំឡេង​ខ្ទរ​ក្នុង​អំឡុងពេល​ហ�ៅ
លៃតម្រូវ​កម្រិតសំឡេង​ដ�ោយ​ចុច​គ្រាប់ចុច​កម្រិតសំឡេង ឬ​ក៏​ផ្លាស់ទី​ទ�ៅ​កន្លែង​ផ្សេង។
បណ្តាញ​ចល័តឬ
​ ​អ៊ីនធ�ើណិតដ
​ ាច់​ញឹកញាប់ ឬ​ក៏​គុណភាព​អឌ
ូ ីយ៉ូ​អន់
• សូម​ប្រាកដ​ថា អ្នក​មិន​កំពុងខ
​ ្ទប់​អង់តែន​ខាងក្នុងរ​បស់​ឧបករណ៍។
• ន�ៅពេល​អ្នក​ស្ថិត​ក្នុង​កន្លែង​ដែល​មាន​រលកសញ្ញា​ខ្សោយ​ឬ​ការទទួលស​េវា​ខ្សោយ អ្នក​អាច​បាត់បង់ក
​ ារទទួល។
អ្នក​អាច​មាន​បញ្ហា​ក្នុង​ការ​ភ្ជាប់ ដ�ោយសារ​បញ្ហា​ជាមួយ​ស្ថានីយ​មូលដ្ឋាន​របស់​អ្នកផ្តល់ស​េវា។ សូម​ផ្លាស់ទី​ទ�ៅ​
កន្លែង​ផ្សេង រួច​សាកល្បង​ម្តងទ�ៀត។
• ន�ៅពេល​ប្រើ​ឧបករណ៍ ខណៈពេល​កំពុង​ផ្លាស់ទី សេវា​បណ្តាញ​ឥតខ្សែ​អាច​ត្រូវ​បាន​បិទ ដ�ោយសារ​បញ្ហា​ជាមួយ​
បណ្តាញ​របស់​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
206
ឧបសម្ ពន
ថ្ម​មិនស
​ ាក​ប្រក្រតី (សម្រាប់គ្រ
​ ឿងសាក​ដែល Samsung បាន​យល់ព្រម)
• សូម​ប្រាកដ​ថា គ្រឿងសាក​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ត្រឹមត្រូវ។
• សូម​ទ�ៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​សេវា Samsung ដ�ើម្បី​ផ្លាស់​ថ្ម។
ថ្ម​ឆាប់​អស់ល�
​ ឿន​ជាង​ពេល​ទ�ើប​ទិញដ
​ ំបូង
• ន�ៅពេល​អ្នក​ដាក់​ឧបករណ៍​ឬ​ថ​ក
្ម ្នុង​កន្លែង​ដែល​មាន​សីតុណ្ហភាព​ត្រជាក់​ឬ​ក្តៅ​ខ្លាំង បន្ទុក​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​អាច​
ធ្លាក់ចុះ។
• ការប្រើប្រាស់​ថ​ន
្ម ឹង​ក�ើនឡ�ើង ន�ៅពេល​អ្នក​ប្រើ​មុខងារ​ឬ​កម្មវិធី​មួយ​ចំនួនដ
​ ូចជា GPS, ហ្គេម ឬ​អ៊ីនធ�ើណិត។
• ថ្ម​មាន​អាយុកាល​កណ
ំ ត់ ហ�ើយ​បន្ទុក​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​នឹង​ខ្លី​ជាងមុនត
​ ាម​ពេល។
សារ​កំហុសលេ
​ ចឡ�ើង ន�ៅពេល​ចាប់ផ្ដើមក
​ ាមេរ៉ា
ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ត្រូវ​មាន​មេម៉ូរី​ទំនេរ​និង​ថាមពល​ថ្ម​គ្រប់គ្រាន់ ដ�ើម្បី​ដំណ�ើរការ​កម្មវិធក
ី​ ាមេរ៉ា។ ប�ើ​អ្នក​ទទួល​សារ​
កំហុស ន�ៅពេល​ចាប់ផ្ដើម​កាមេរ៉ា សូម​សាកល្បង​ខាងក្រោម៖
• សាក​ថ្ម។
• ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​មេម៉ូរ​ទ
ី ំនេរ​ខ្លះ ដ�ោយ​ផ្ទេរ​ឯកសារ​ទ�ៅ​កុំព្យូទ័រ ឬ​ក៏​លុបឯ
​ កសារ​ចេញ​ពី​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
• សូម​ចាប់ផ្ដើម​ឧបករណ៍​ឡ�ើងវិញ។ ប�ើអ
​ ្នក​ន�ៅតែ​មាន​បញ្ហា​ជាមួយ​កម្មវិធក
ី​ ាមេរ៉ា បន្ទាបព
់​ ​ស
ី ាកល្បង​ធ្វើ​តាម​
បណ្ណែ​ទាំងនេះ​ហ�ើយ សូម​ទាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌល​សេវា Samsung។
គុណភាព​រូបថត​អន់ជ
​ ាង​ការបង្ហាញ
• គុណភាព​នៃ​រូបថត​របស់​អ្នក​អាច​ប្រែប្រួល អាស្រ័យ​ល�ើ​បរិស្ថាន​ជុំវិញ​និង​បច្ចេកទេស​ថត​ដែល​អ្នក​ប្រើ។
• ប�ើ​អ្នក​ថត​រូប​ក្នុង​ទី​ងងឹត ពេល​យប់ ឬ​ក​ក
៏ ្នុង​អគារ ភាពអ៊ូអែ​នៃ​រូប​អាច​ក�ើតឡ�ើង ឬ​ក៏​រូប​អាច​មិន​ផ្តោត។
207
ឧបសម្ ពន
សារ​កំហុសលេ
​ ចឡ�ើង ន�ៅពេល​ប�ើក​ឯកសារ​ពហុព័ត៌មាន
ប�ើ​អ្នក​ទទួល​សារ​កំហុស ឬ​ក​ឯ
៏ កសារ​ពហុព័ត៌មាន​មិនដ
​ ំណ�ើរការ ន�ៅពេល​អ្នក​ប�ើក​ពួកវា​ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូម​
សាកល្បង​ខាងក្រោម៖
• ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​មេម៉ូរី​ទំនេរ​ខ្លះ ដ�ោយ​ផ្ទេរ​ឯកសារ​ទ�ៅ​កុំព្យូទ័រ ឬ​ក៏​លុបឯ
​ កសារ​ចេញ​ព​ឧ
ី បករណ៍​របស់​អ្នក។
• សូម​ប្រាកដ​ថា ឯកសារ​តន្ត្រី​មិនមាន​ការការពារ​ដ�ោយ​បច្ចេកវិទ្យា​គ្រប់គ្រង​សិទ្ធិ​ឌីជីថល (DRM)។ ប�ើ​ឯកសារ​ន�ោះ​
ត្រូវ​បាន​ការពារ​ដ�ោយ DRM សូម​ប្រាកដ​ថា អ្នក​មាន​អាជ្ញាបណ្ណ​ឬ​ស�ោ​សមស្រប ដ�ើម្បី​ចាក់​ឯកសារ​ន�ោះ។
• សូម​ប្រាកដ​ថា ឧបករណ៍គ
​ ាំទ្រ​ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ​ទាំងន�ោះ។ ប�ើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ​មិន​ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ ដូចជា
DivX ឬ AC3 សូម​ដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធី​មួយ​ដែល​គាំទ្រ​វា។ ដ�ើម្បី​បញ្ជាក់​ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ​ដែល​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​
គាំទ្រ សូម​ចូលម�ើល www.samsung.com។
• ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​គាំទ្រ​រូបថត​និង​វីដេអូ​ដែល​ថត​ដ�ោយ​ឧបករណ៍។ រូបន
​ ិង​វីដេអូ​ដែល​ថត​ដ�ោយ​ឧបករណ៍​ផ្សេង​
អាច​មិនដ
​ ណ�
ំ
ើរការ​ត្រឹមត្រូវ។
• ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​គាំទ្រ​ឯកសារ​ពហុព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ទទួលអ
​ នុញ្ញាត​ពី​អ្នកផ្តល់ស​េវា​បណ្ដាញ​ឲ្យ​អ្នក ឬ​
ក៏​អ្នកផ្ដល់ស​េវា​បន្ថែម។ ខ្លឹមព័ត៌មាន​ខ្លះ​ដែល​បាន​ចែកចាយ​ល�ើអ
​ ៊ីនធ�ើណិតដ
​ ូចជា​សំឡេងរ�ោទ៍ វីដេអូ ឬ​
រូបផ្ទៃអេក្រង់ អាច​មិនដ
​ ំណ�ើរការ​ត្រឹមត្រូវ។
Bluetooth មិនដ
​ ំណ�ើរការ​ល្អ
ប�ើ​ឧបករណ៍ Bluetooth មួយ​ទ�ៀត​មិន​ត្រូវ​បាន​រកឃ�ើញ ឬ​ក​ម
៏ ាន​បញ្ហា​ការភ្ជាប់​ឬ​ការធ្វើ​មុខងារ​ខុស​ប្រក្រតី សូម​
សាកល្បង​ខាងក្រោម៖
• សូម​ប្រាកដ​ថា ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​ចង់​ភ្ជាប់​ជាមួយ​បាន​ត្រៀម​រួចរាល់​សម្រាប់ក
​ ារស្កេនរក​ឬ​ភ្ជាប់​ទ�ៅ។
• សូម​ប្រាកដ​ថា ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នក​និង​ឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត ស្ថិតក្នុងវ​ិសាលភាព Bluetooth
អតិបរមា (10 m)។
• ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការភ្ជាប់ រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ​កុងតាក់ Bluetooth ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា​ឡ�ើងវិញ។
• ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការគ្រប់គ្រង​ទូទ�ៅ → កំណត់​ឡ�ើងវិញ → ធ្វើ​
ការកំណត់ប
​ ណ្ដាញឡ​�ើងវិញ → កំណត់​ការកំណត់ឡ​�ើង​វិញ → កំណត់ឡ​�ើងវិញ ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ការកំណត់​បណ្តាញ​
ឡ�ើងវិញ។ អ្នកអ
​ ាច​បាត់បង់ព
​ ័ត៌មាន​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី ន�ៅពេល​ធ្វើ​ការកំណត់​ឡ�ើងវិញ។
ប�ើ​បណ្ណែ​ខាងល�ើ​មិន​អាច​ដ�ោះស្រាយ​បញ្ហា​បាន​ទេ សូម​ទាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។
208
ឧបសម្ ពន
ការភ្ជាប់​មិនត្រូ
​ វ​បាន​បង្កើត ន�ៅពេល​អ្នកភ
​ ជា្ ប់​ឧបករណ៍​ជាមួយ​កុំព្យូទ័រ
• សូម​ប្រាកដ​ថា ខ្សែ USB ដែល​អ្នក​កំពុង​ប្រើ​ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
• សូម​ប្រាកដ​ថា អ្នក​បាន​ដឡំ �ើង​ដ្រាយវ�ើ​និង​បាន​អាប់ដេត​វា​ត្រឹមត្រូវ​ល�ើ​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក។
• ប�ើ​អ្នក​ជា​អ្នកប្រើប្រាស់ Windows XP សូម​ប្រាកដ​ថា អ្នក​បាន​ដំឡ�ើង Windows XP Service Pack 3
ឬ​ខ្ពស់ជាង​នេះ ល�ើ​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក។
ឧបករណ៍រ​ក​មិនឃ�
​ ើញ​ទីកន្លែង​បច្ចុប្បន្នរ​បស់​អ្នក
រលកសញ្ញា GPS អាច​មាន​ឧបសគ្គ​ក្នុង​ទីកន្លែង​ខលះ​
្ ដូចជា​ក្នុង​អគារ ជាដ�ើម។ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​ប្រើ Wi-Fi ឬ​
បណ្តាញ​ចល័ត ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​ទីកន្លែង​បច្ចុប្បន្នរ​បស់​អ្នក​ក្នុង​ស្ថានភាព​ទាំងនេះ។
ទិន្នន័យដែ
​ ល​បាន​រក្សាទុកក
​ ្នុងឧ
​ បករណ៍​បាន​បាត់
ជានិច្ចកាល សូម​បង្កើតក
​ ារចម្លងទុក​ទិន្នន័យ​សំខាន់ៗ​ទាំងអស់​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង​ឧបករណ៍។ ពុំ​ន�ោះ​ទេ អ្នក​មិន​
អាច​ស្ដារ​ទិន្នន័យ​ន�ោះ​ឡ�ើយ ប�ើ​វា​ខូច​ឬ​បាត់។ Samsung មិន​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំព�ោះ​ការបាត់បង់​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​
រក្សាទុក​ក្នុង​ឧបករណ៍​ឡ�ើយ។
មាន​ចន្លោះ​តូច​មួយលេ
​ ចឡ�ើងជ
​ ុំវិញ​ផ្នែក​ខាងក្រៅ​នៃ​សម្បក​ឧបករណ៍
• ចន្លោះ​នេះ​គឺ​ជា​លក្ខណៈពិសេស​នៃ​ផលិតកម្ម ហ�ើយក
​ ារយ�ោក​ឬ​រំញ័រ​តិចតួចខ
​ ្លះ​នៃ​គ្រឿង​នានា​អាច​ក�ើតឡ�ើង។
• តាម​ពេល ការកកិតរ​វាង​គ្រឿង​នានា​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ចន្លោះ​នេះ​រីក​បន្តិច។
លំហម
​ ិន​គ្រប់គ្រាន់ក
​ ្នុងឃ
​ ្លាំងផ្ទុករ​បស់​ឧបករណ៍
លុប​ទិន្នន័យ​មិន​ចាំបាច់​ចេញ ដូចជា​ឃ្លាំងសម្ងាត់ ដ�ោយ​ប្រើ​មុខងារ​ថែទាំ​ឧបករណ៍ ឬ​ក​ល
៏ ុប​ដ�ោយដៃ​នូវ​កម្មវិធឬ
ី​ ​
ឯកសារ​ដែល​មិន​ប្រើ ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​លំហឃ
​ ្លាំងផ្ទុក​ទំនេរ។
209
ឧបសម្ ពន
គេហប៊ូតុងម
​ ិនលេ
​ ចឡ�ើង
របារ​រុករក​ដែល​មាន​គេហប៊ូតុងអ
​ ាច​នឹង​បាត់ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​កម្មវិធឬ
ី​ ​មុខងារ​មួយ​ចំនួន។ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​របារ​រុករក
សូម​ចាប់អូស​ឡ�ើងល�ើ​ពី​ផ្នែកខ
​ ាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់។
របារ​លៃតម្រូវ​ពន្អលឺ​េក្រង់ម
​ ិនលេ
​ ចឡ�ើងល�
​ ើ​ផទា្ ំង​ជូនដំណឹង
ប�ើក​ផ្ទាំងជ
​ ូនដំណឹង​ដ�ោយ​ចាប់អូស​របារ​ស្ថានភាព​ចុះក្រោម រួច​ហ�ើយ​ចាប់អូស​ផ្ទាំង​ជូនដំណឹងច
​ ុះក្រោម។ ប៉ះ
ជាប់​នឹង​របារ​លៃតម្រូវ​ពន្លឺ រួចប
​ ៉ះ​កុងតាក់ បង្ហាញ​ការបញ្ជា​ន�ៅ​ខាងល�ើ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
210
សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ
សិទ្ធិ​អ្នកនិពន្ធ © 2019 Samsung Electronics
ស�ៀវភ�ៅណែនាំ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ដ�ោយ​ច្បាប់​សិទ្ធិ​អ្នកនិពន្ធអ
​ ន្តរជាតិ។
គ្មាន​ផ្នែក​ណា​មួយ​នៃ​ឯកសារណែនាំ​នេះ​អាច​ត្រូវ​បាន​ផលិត​ឡ�ើងវិញ ចែកចាយ បកប្រែ ឬ​បញ្ជូន​ជា​ទម្រង់​ណា​មួយ
ឬ​ក៏​តាម​មធ្យោបាយ​ណា​មួយ​ឡ�ើយ មិនថ
​ ា​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិចឬ
​ ​មេកានិច រួមទាំងក
​ ារថត​ចម្លង ការថតទុក ឬ​
ការរក្សាទុក​ក្នុង​ឃលា្ ំងផ្ទុក​ព័ត៌មាន​និង​ប្រព័ន្ធ​ទាញយក​ទិន្នន័យ​មក​វិញ។
ពាណិជ្ជសញ្ញា
• SAMSUNG និង​ឡូហ្គោ SAMSUNG គឺ​ជា​ពាណិជ្ជសញ្ញា​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​របស់ Samsung
Electronics។
• Bluetooth® គឺ​ជា​ពាណិជ្ជសញ្ញា​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​របស់ Bluetooth SIG, Inc. ទូទាំងព
​ ិភពល�ោក។
• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ និង​ឡូហ្គោ Wi-Fi គឺ​ជា​ពាណិជ្ជសញ្ញា​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​
របស់ Wi-Fi Alliance។
• ផលិត​ឡ�ើង​ក្រោម​អាជ្ញាបណ្ណ​ពី Dolby Laboratories។ Dolby, Dolby Atmos និងន
​ម
ិ ិត្តសញ្ញា D ភ្លោះ
គឺ​ជា​ពាណិជ្ជសញ្ញា​របស់ Dolby Laboratories។
• ពាណិជ្ជសញ្ញា​និង​សិទ្ធិ​អ្នកនិពន្ធដ
​ ទៃ​ផ្សេងទ�ៀត​ទាំងអស់គ
​ ឺ​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​ម្ចាសព
់​ ួកវា​រ�ៀងៗ​ខ្លួន។
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising