Samsung | S27R750QEU | User manual | Samsung 27" Zaawansowany Monitor biznesowy LSR750 Instrukcja obsługi

Samsung 27" Zaawansowany Monitor biznesowy LSR750 Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
S27R75* S32R75*
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec
zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.
Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego jakości.
© Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics.
Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest
zabronione.
Znaki handlowe inne niż firmy Samsung Electronics należą do ich właścicieli.
W poniższych sytuacjach może zostać naliczona opłata manipulacyjna:
(a) Serwisant został wezwany do naprawy urządzenia, w którym nie wykryto żadnej usterki (tj.
użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).
(b) Urządzenie dostarczono do punktu serwisowego, gdzie ustalono, że nie ma żadnych usterek (tj.
użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).
Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości opłaty administracyjnej przed wizytą serwisanta.
Spis treści
Przed rozpoczęciem
używania produktu
Podłączanie i korzystanie z
urządzenia źródłowego
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
4
Zasady bezpieczeństwa
Czyszczenie
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Instalacja
Działanie
4
5
5
6
7
Przygotowania
Części
10
Panel sterowania
10
Menu bezpośrednich przycisków ekranowych
11
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
12
Konfiguracja opcji Tr. oszczędz. oczu, Jasność
i Kontrast w menu bezpośrednich przycisków
ekranowych
13
Typy portów
14
Aktualizacja oprogramowania za pomocą pamięci
USB
15
Regulacja odchylenia i wysokości produktu
17
Przestrogi dotyczące przenoszenia urządzenia 18
Środki ostrożności dotyczące montażu i
użytkowania
Montowanie stelaża na blacie
19
20
Instalacja
Montaż podstawy
Odłączanie podpórki
Porządkowanie podłączonych kabli
21
21
22
23
Rozmiar obrazu
30
Regulacja ekranu
30
Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia należy
zapoznać się z poniższymi zaleceniami.
24
Podłączanie i korzystanie z komputera
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Połączenie za pomocą kabla MINI DP
Podłączanie kabla zasilania
24
24
25
25
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu
Tryb PIP/PBP
31
Rozmiar
32
26
Pozycja
32
Instalacja sterownika
26
Rozmiar obrazu
32
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
26
Kontrast
33
SAMSUNG MAGIC Bright
27
Konfigurowanie ustawień
menu ekranowego
Jasność
28
Przezroczyst.
34
Kontrast
28
Ostrość
28
Pozycja
Poł. w poziomie
Położenie pionowe
34
34
34
Kolor
28
Język
34
SAMSUNG MAGIC Upscale
29
Czas wyświetlania
34
Czerń HDMI
29
Tr. oszczędz. oczu
29
Tryb gry
29
Czas reakcji
29
Ustawienia ekranu
2
Spis treści
Konfiguracja i zerowanie
Instalacja oprogramowania
Easy Setting Box
Ograniczenia i problemy związane z instalacją
programu
Aktualizacja przez pobranie oprogramowania
wbudowanego ze strony internetowej
Wymagania systemowe
Dane techniczne
Diagnostyka
35
41
Ogólne
45
DisplayPort Wer.
36
41
Tabela standardowych trybów sygnału
46
Tryb HDMI
36
FreeSync (S27R75*)
37
Oszcz. ener. plus
38
Wył. czasowy Plus
38
Tryb PC/AV
39
Wykrywanie źródła
39
Powt. przycisków
39
Wł. lampkę LED
39
Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z
Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung
42
Diagnostyka urządzenia (problemy z ekranem) 42
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
42
Sprawdź, co następuje.
42
Przywróć wszystko
39
Pytania i odpowiedzi
41
41
Instrukcja rozwiązywania problemów
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty
ponoszone przez klienta)
Okoliczności inne niż defekt produktu
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Pozostałe okoliczności
51
51
51
51
44
Informacja
Informacja
40
3
Rozdział 01
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
Produkt należy ustawić tak, aby pozostawiona wokół przestrzeń zapewniała odpowiedni poziom
wentylacji. Wysoka temperatura wewnętrzna może spowodować pożar i uszkodzić urządzenie. Podczas
montażu należy pozostawić wokół produktu wystarczająco dużo wolnej przestrzeni, jak pokazano to na
rysunku.
――Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
Zasady bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
Uwaga
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub
śmiertelnymi obrażeniami ciała.
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo
uszkodzeniami mienia.
UWAGA
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM. NIE OTWIERAĆ.
UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (TAKŻE
TYLNEJ). WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.
Ten symbol oznacza wysokie napięcie
w środku urządzenia. Dotykanie
jakichkolwiek wewnętrznych części
produktu jest niebezpieczne.
Napięcie prądu przemiennego:
Napięcie znamionowe oznaczone
tym symbolem jest napięciem prądu
przemiennego.
Ten symbol oznacza, że do urządzenia
dołączono dokumentację zawierającą
ważne informacje na temat jego
obsługi i konserwacji.
Napięcie prądu stałego: Napięcie
znamionowe oznaczone tym
symbolem jest napięciem prądu
stałego.
Produkt klasy II: Ten symbol oznacza,
że nie jest konieczne połączenie
obudowy urządzenia z przewodem
ochronnym (uziemiającym). Jeżeli
symbol ten nie występuje na
produkcie podłączanym do sieci
zasilającej, produkt MUSI mieć
niezawodne połączenie z przewodem
ochronnym (uziemiającym).
Uwaga. Należy zapoznać się z
instrukcją obsługi: Ten symbol
oznacza zalecenie zapoznania się
z odpowiednim dokumentem w
celu uzyskania przez użytkownika
dalszych informacji związanych z
bezpieczeństwem.
4
Czyszczenie
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Na powierzchniach modeli o wysokim połysku mogą pojawiać się białe plamy, jeśli w ich pobliżu
używane są nawilżacze ultradźwiękowe.
Ostrzeżenie
――Jeżeli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung (zostanie naliczona opłata za usługi serwisowe).
Ekranu urządzenia nie należy dotykać rękami ani innymi przedmiotami. Może to prowadzić do
uszkodzenia ekranu.
――Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i części zewnętrzne zaawansowanych
monitorów LCD łatwo ulegają zadrapaniom.
――Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.
1 Wyłączyć urządzenie i komputer.
2 Odłączyć przewód zasilający od produktu.
――Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi rękami. W przeciwnym razie może
dojść do porażenia prądem.
3
Do wycierania produktu należy używać czystej, miękkiej i suchej szmatki.
‒‒ Do czyszczenia urządzenia nie stosować środków czyszczących zawierających alkohol,
rozpuszczalniki lub substancje powierzchniowo czynne.
‒‒ Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani detergentem.
•• Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda
elektrycznego.
•• Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.
•• Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.
•• Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.
•• Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane urządzenia typu 1).
•• Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać przewodu zasilającego
ciężkimi przedmiotami.
•• Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła.
•• Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocą suchej szmatki.
Uwaga
•• Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.
4 Zwilżyć miękką szmatkę wodą, starannie ją wycisnąć i za jej pomocą wyczyścić zewnętrzną część
•• Używać tylko tego przewodu zasilającego, który był dołączony do produktu przez firmę Samsung.
Nie stosować przewodu zasilającego do innych produktów.
5 Przewód zasilający podłączyć do produktu po zakończeniu czyszczenia.
•• Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego podłączony jest przewód
zasilający.
urządzenia.
6 Włączyć urządzenie i komputer.
‒‒ W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć przewód zasilający, aby odciąć zasilanie
produktu.
•• Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za wtyczkę.
5
Instalacja
Ostrzeżenie
Uwaga
•• Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani papierosów. Nie ustawiać
produktu w pobliżu źródeł ciepła.
•• Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.
•• Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem dzieci.
‒‒ Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.
•• Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach (niepewna półka, nachylona
powierzchnia itd.).
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
‒‒ Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować jego uszkodzenie lub
pożar.
•• Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz, wilgoć (kapiąca woda
itd.), olej lub dym.
•• Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wysokiej temperatury ani
na wpływ gorących przedmiotów, na przykład pieców.
‒‒ Mogłoby dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub pożaru.
•• Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.
•• Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna krawędź przedniej części produktu
nie wystaje.
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
‒‒ Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich rozmiarów.
•• Produkt należy ustawiać starannie.
‒‒ Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
•• Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu drobnych cząsteczek,
substancji chemicznych, skrajnych temperatur lub o znacznym zawilgoceniu bądź w miejscach,
gdzie produkt będzie działać ciągle i przez dłuższy czas) może poważnie wpłynąć na jego
wydajność.
‒‒ Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie skonsultować z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.
‒‒ Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
•• Olej jadalny (taki jak olej sojowy) może uszkodzić lub zniekształcić produkt. Trzymać produkt z dala
od miejsc, w których może on mieć kontakt z olejem. Nie montować ani nie używać produktu w
kuchni ani w pobliżu kuchenki.
6
Działanie
Ostrzeżenie
•• Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie rozbierać, nie naprawiać ani nie
modyfikować produktu samodzielnie.
‒‒ W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Przed przeniesieniem produktu należy najpierw odłączyć od niego wszelkie kable, w tym przewód
zasilający.
•• Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach spalenizny albo dym, natychmiast
odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na niego.
‒‒ Mogłoby dojść do obrażeń bądź poważnych uszkodzeń ciała u dzieci.
•• Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/wyjściowe itd.) metalowych
przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru,
zapałek itd.).
‒‒ W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
•• Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków, butelek itd.) ani
przedmiotów metalowych.
‒‒ W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
•• W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy wyłączyć zasilanie i odłączyć
przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
‒‒ Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
•• Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi interesują się dzieci (zabawek,
słodyczy itd.).
‒‒ Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby dojść do upadku ciężkich
przedmiotów albo produktu, a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.
•• Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć produkt i odłączyć przewód
zasilający.
•• Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.
•• Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.
•• W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego. Ponadto niezwłocznie
przewietrzyć pomieszczenie.
•• Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo inny kabel.
•• Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji w pobliżu
produktu.
•• Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.
‒‒ Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
7
Uwaga
•• Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować wypalenie
powidoku lub uszkodzenie pikseli.
‒‒ Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy przełączyć ekran w tryb
oszczędzania energii lub aktywować wygaszacz ekranu z ruchomymi obrazami.
•• Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć przewód zasilający z
gniazda elektrycznego.
‒‒ Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem, porażeniem prądem lub
upływem prądu.
•• Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.
‒‒ Może dojść do pogorszenia wzroku.
•• Nie ustawiać zasilaczy transformatorowych jednego na drugim.
•• Przed użyciem zasilacza transformatorowego zdjąć z niego plastikowe opakowanie.
•• Nie dopuszczać do zamoczenia zasilacza transformatorowego i nie pozwalać, aby dostała się do
niego woda.
‒‒ Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
‒‒ Unikać używania produktu na zewnątrz, gdzie może być narażony na opady deszczu lub śniegu.
‒‒ Uważać, aby nie zamoczyć zasilacza transformatorowego, myjąc podłogę.
•• Nie umieszczać zasilacza transformatorowego w pobliżu urządzeń ogrzewających.
‒‒ W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
•• Trzymać zasilacz transformatorowy w dobrze wentylowanym miejscu.
•• Włożyć wtyczkę zasilania do zasilacza transformatorowego do momentu usłyszenia kliknięcia.
•• Nie wkładać samej wtyczki zasilania do gniazdka zasilania.
•• Nie korzystać z zasilacza transformatorowego innego niż dołączony do zestawu.
‒‒ Może to doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu pożaru.
•• Nie podłączać zasilacza transformatorowego do gniazdka zasilania znajdującego się na suficie.
‒‒ Może to doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu pożaru.
•• Obrócić wtyczkę zasilania tak, aby była ustawiona pod kątem 0–90° względem zasilacza
transformatorowego.
‒‒ Może to doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu pożaru.
•• Nie wolno demontować wtyczki zasilania po zakończeniu jej montażu. (Po zakończeniu montażu
nie można jej odłączyć).
•• Wtyczki zasilania dołączonej do zestawu nie wolno używać w innych urządzeniach.
•• Przy odłączaniu zasilacza transformatorowego od gniazdka zasilania należy pociągnąć zasilacz,
trzymając za jego korpus.
‒‒ Może to doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu pożaru.
•• Zasilacza transformatorowego nie wolno narażać na wstrząsy ani uderzenia żadnych przedmiotów.
‒‒ Może to doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu pożaru.
•• Przed użyciem zasilacza transformatorowego należy zdjąć z niego plastikową osłonę.
‒‒ W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
•• Jeśli zasilacz prądu przemiennego/stałego wisi w pozycji pionowej, ze złączem kabla skierowanym
do góry, woda lub obce substancje mogą się dostać do jego wnętrza i doprowadzić do awarii.
Zasilacz prądu przemiennego/stałego powinien być ułożony płasko na stole lub podłodze.
8
•• Nie trzymać produktu dołem do góry i nie przenosić go, trzymając za stojak.
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia ciała.
•• Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może spowodować pogorszenie
wzroku.
•• Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.
•• Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien trwać przynajmniej 5
minut w każdej godzinie pracy. W tym celu można również patrzeć w dal.
•• Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu, ponieważ może być gorący.
•• Przechowywać małe akcesoria poza zasięgiem dzieci.
•• Zachować ostrożność, dopasowując kąt produktu czy wysokość stojaka.
‒‒ Mogłoby dojść do uwięzienia i uszkodzenia dłoni lub palców.
‒‒ Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego upadek i obrażenia ciała.
•• Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
‒‒ Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
9
Rozdział 02
Przygotowania
Części
Części
Opis
Wielokierunkowy przycisk ułatwiający nawigację.
Przycisk JOG
Panel sterowania
Umożliwia przejście w górę, w dół, w lewo i w prawo oraz służy jako
klawisz Enter.
Dioda ta wskazuje, czy urządzenie jest zasilane, a w poszczególnych
trybach wskazuje następujące stany:
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega
sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
•• Zasilanie włączone (Przycisk zasilania): Dioda LED zasilania jest
wyłączona
Przycisk JOG
W GÓRĘ
•• Tryb oszczędzania energii: Dioda LED zasilania miga
Dioda LED zasilania
W PRAWO
W LEWO
NACIŚNIĘCIE(ENTER)
――Przycisk JOG znajduje się po lewej stronie z tyłu obudowy urządzenia.
•• Zasilanie wyłączone (Przycisk zasilania): Dioda LED zasilania jest
włączona
――Działanie diody LED zasilania można zmieniać w menu. (System →
Wł. lampkę LED) Rzeczywiste modele mogą nie być wyposażone w tę
funkcję z powodu odmiennych funkcji.
―― Przycisk zasilania znajduje się po lewej stronie z tyłu obudowy
W DÓŁ
Dioda LED zasilania
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
urządzenia i służy do włączania lub wyłączania urządzenia.
Po uruchomieniu ekranu nacisnąć przycisk JOG. Wyświetli się
przewodnik po ekranowych przyciskach funkcyjnych. Aby otworzyć
menu ekranowe, gdy wyświetlany jest przewodnik, ponownie
Menu ekranowych przycisków
nacisnąć odpowiednią stronę przycisku.
funkcyjnych
――Wygląd menu ekranowych przycisków funkcyjnych może się różnić
Wróć
w zależności od funkcji lub modelu produktu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.
10
Menu bezpośrednich przycisków ekranowych
――Po włączeniu ekranu urządzenia lub zmianie źródła sygnału wejściowego ekran menu bezpośrednich przycisków ekranowych wyświetla następujące opcje:
Tr. oszczędz. oczu
Funkcje
Tr. oszczędz. oczuWył.
•• W GÓRĘ / W DÓŁ: Regulacja opcji Jasność, Kontrast, Tr. oszczędz. oczu.
•• NACIŚNIĘCIE(ENTER): Wyświetlenie menu ekranowych przycisków funkcyjnych
11
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
――Aby skorzystać z menu ekranowych przycisków funkcyjnych, należy nacisnąć przycisk JOG. Wyświetli się poniższe okno.
W GÓRĘ / W DÓŁ / W LEWO / W PRAWO: Przejście do wybranego elementu. Po wskazaniu elementu wyświetla się jego opis.
NACIŚNIĘCIE(ENTER): Wybrany element zostanie zastosowany.
Wróć
Części
Źródło
Opis
Wybór opcji
w celu zmiany źródła sygnału wejściowego poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przyciskach funkcyjnych. Komunikat o zmianie źródła
sygnału wejściowego pojawia się w lewym górnym rogu ekranu.
Wybór funkcji
poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Menu urządzenia jest wyświetlane w postaci menu ekranowego.
Menu
Blokada menu ekranowego: Menu ekranowe można zablokować, aby zachować bieżące ustawienia i uniemożliwić innym użytkownikom ich zmianę.
Włączanie/wyłączanie: W celu włączenia lub wyłączenia blokady menu ekranowego należy przejść do ekranu menu, przesunąć przycisk JOG w prawo, aby przejść do kolejnego etapu, a
następnie przesunąć go w lewo i przytrzymać przez 10 sekund.
――Po włączeniu blokady menu ekranowego można zmieniać ustawienie opcji Jasność i Kontrast. Można również korzystać z funkcji PIP/PBP.
Dostępna jest opcja Tr. oszczędz. oczu. Istnieje możliwość wyświetlenia zawartości opcji Informacja.
PIP/PBP
Wybór funkcji
poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Następnie nacisnąć przycisk JOG, jeżeli konieczne jest skonfigurowanie funkcji PIP/PBP.
Wył.
Wybór funkcji
w celu wyłączenia urządzenia poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Wróć
Powrót do poprzedniego menu poprzez wybranie ikony
za pomocą przycisku JOG, gdy wyświetlony jest ekran menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
――Opcje menu ekranowych przycisków funkcyjnych w rzeczywistych modelach mogą się różnić z powodu odmiennych funkcji.
12
Jeżeli urządzenie nic nie wyświetla (np. w trybie oszczędzania energii lub braku sygnału), 2 przycisków
bezpośrednio sterujących źródłem sygnału i zasilaniem można użyć w sposób opisany poniżej.
Przycisk JOG
Tryb oszczędzania energii/braku sygnału
W GÓRĘ
Zmiana źródła sygnału
Konfiguracja opcji Tr. oszczędz. oczu, Jasność i Kontrast
w menu bezpośrednich przycisków ekranowych
Zmienić ustawienie opcji Jasność, Kontrast i Tr. oszczędz. oczu, przesuwając przycisk JOG.
Poprzedni
NACIŚNIĘCIE(ENTER) przez dwie sekundy
Kontrast
Wyłączenie zasilania
Wył.
Tr. oszczędz. oczu
Jasność
Gdy na urządzeniu jest wyświetlone menu, za pomocą przycisku JOG można wykonać opisane poniżej
czynności.
Przycisk JOG
Czynność
W GÓRĘ / W DÓŁ
Przejście do kolejnej opcji
Zamknięcie menu.
W LEWO
Zamknięcie listy podrzędnej bez zapisywania
wartości.
Zmniejszenie wartości za pomocą suwaka.
W PRAWO
NACIŚNIĘCIE(ENTER)
Przejść do listy podrzędnej.
Zwiększenie wartości za pomocą suwaka.
Zapisanie wartości i zamknięcie listy podrzędnej.
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
――Domyślny poziom jasności może być różny w zależności od regionu.
Jasność
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. ener. plus.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
Kontrast
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――To menu nie jest dostępne, jeżeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie Włączona, a dla opcji Rozmiar
ustawienie:
(tryb PBP).
13
Typy portów
Gniazdo
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt
części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo
do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Należy się zapoznać z charakterystyką
posiadanego produktu.
Opis
Do aktualizacji oprogramowania należy użyć pamięci USB.
SERVICE
MINI
MINI
DP IN
DP IN
Podłączenie do urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI.
――S27R75*: Obsługa HDMI IN 2560 x 1440 przy 144 Hz
IN
DC
――S27R75*: Obsługa MINI DP IN 2560 x 1440 przy 144 Hz
――S32R75*: Obsługa MINI DP IN 3840 x 2160 przy 60 Hz
HDMI
SERVICE
Do podłączenia do komputera poprzez kabel MINI DP.
DC
19V
――S32R75*: Obsługa HDMI IN 3840 x 2160 przy 60 Hz
Podłączanie do zasilacza transformatorowego.
19V
MINI
DP IN
HDMI
IN
DC
19V
14
Aktualizacja oprogramowania za pomocą pamięci USB
1 Podłączyć pamięć USB do portu SERVICE przedstawionego na rysunku.
2 Gdy na ekranie urządzenia pojawi się komunikat przedstawiony na poniższym rysunku, w celu
zaktualizowania oprogramowania należy wybrać opcję Tak.
Chcesz zaktualizować za pomocą urządzenia USB?
SERVICE
Tak
Nie
3 Gdy na ekranie pojawi się komunikat przedstawiony na poniższym rysunku, należy wybrać opcję
Tak.
MINI
DP IN
Aktualizuj teraz
HDMI
IN
Zaktualizować wersję XXXX.X do wersji XXXX.X?
DC
19V
Po włączeniu ekranu nacisnąć przycisk JOG, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków
funkcyjnych. Po wyświetleniu menu ekranowych przycisków funkcyjnych przesunąć przycisk JOG w
dół, a następnie przytrzymać go przez 5 sekund.
Tak
Nie
4 Rozpocznie się aktualizacja oprogramowania.
Aktualizuj teraz
Aktualizacja oprogramowania produktu…
Produkt automatycznie wyłączy się i włączy ponownie w
celu zastosowania aktualizacji.
0%
Wył.
15
Uwaga
1 Przed aktualizacją oprogramowania za pomocą pamięci USB należy sformatować pamięć do
systemu plików FAT32.
2 Podczas aktualizacji należy upewnić się, że w głównym katalogu zapisany jest tylko jeden plik w
formacie BIN (.bin).
3 Podczas aktualizacji oprogramowania modelu SR75 należy upewnić się, że pliki z aktualizacją
mają format .bin. Nazwa pliku powinna być zgodna z konwencją nazewnictwa dla modelu SR75
(np. M-R75**SGAA-****.*[czterocyfrowa liczba].bin). Ciąg znaków „**” oznacza rozmiar ekranu w
calach, ciąg znaków „****.*” oznacza numer wersji, a czterocyfrowa liczba to suma kontrolna. Na
przykład plik „M-R7532SGAA-0800.0[D06E].bin” ma nazwę zgodną z konwencją nazewnictwa dla
modelu SR75 32" i należy go skopiować do głównego katalogu.
4 Jeśli na ekranie pojawi się komunikat Nie znaleziono plików aktual. Sprawdź urządzenie USB i
spróbuj ponownie., przypuszczalnie nastąpiło jedno z poniższych:
Aktualizuj teraz
Nie znaleziono plików aktual.
Sprawdź urządzenie USB i spróbuj ponownie.
OK
Anuluj
‒‒ Pamięć USB nie jest podłączona do portu SERVICE.
‒‒ Formaty plików znajdujących się na podłączonej pamięci USB są niekompatybilne.
‒‒ Podłączona pamięć USB nie zawiera poprawnych plików z aktualizacją. (Pamięć USB nie zawiera
plików z aktualizacją lub nazwy plików są nieprawidłowe.)
5 Nie należy wyłączać urządzenia. Należy zadbać, aby proces aktualizacji nie został przerwany. W
przypadku przerwania procesu aktualizacji urządzenie zostaje z reguły przywrócone do poprzedniej
wersji.
16
Regulacja odchylenia i wysokości produktu
Nie używać ani nie przechowywać urządzenia ekranem do
dołu.
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega
sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
S27R75*
18 – 60˚
S32R75*
576,0 mm
602,9 mm
0 – 72˚
0 – 66˚
213,9 mm
184,7 mm
•• Zaleca się odchylać urządzenie pod kątem mieszczącym się w optymalnym zakresie.
•• Montując urządzenie z dużą siłą blisko ściany, zachować ostrożność, aby nie przygnieść nim dłoni
do ściany.
•• Produkt ma pewną tolerancję obrotu i dostosowania wysokości. Podczas jego obracania lub
dostosowywania jego wysokości nie wolno przekraczać tej tolerancji.
331,6 mm
319,8 mm
•• Trzymać urządzenie za boki, regulując jego wysokość.
Odpowiedni zakres działania
20˚
-5˚
――Należy uważać, aby podczas regulacji wysokości urządzenia nie przykładać do ekranu nadmiernej siły.
Kontakt z blatem
S27R75*
S32R75*
10˚
16˚
66˚
72˚
-5˚
-5˚
17
Przestrogi dotyczące przenoszenia urządzenia
•• Nie naciskać bezpośrednio ekranu.
•• W trakcie przenoszenia urządzenia nie
dotykać ekranu.
•• Urządzenia nie wolno podnosić za samą
podstawę.
•• W trakcie przenoszenia urządzenie należy
trzymać za dolne rogi lub krawędzie.
18
Środki ostrożności dotyczące montażu i użytkowania
≤40 mm
30 – 65 mm
55 – 90 mm
•• Jeśli urządzenie zostanie ustawione blisko ściany, a stelaż
zostanie odchylony w czasie unoszenia, może to spowodować
uderzenie w ścianę i uszkodzenie urządzenia. Nie podnosić
urządzenia z nadmierną siłą.
•• Grubość blatu, do którego mocowane jest urządzenie: ≤40 mm, 30 – 65 mm, 55 – 90 mm
•• Montując urządzenie na blacie, pamiętać, że blat musi być wystarczająco mocny, aby je utrzymać.
Zamontowanie urządzenia na blacie wykonanym ze szkła lub innego delikatnego materiału może
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
•• Trudno jest przymocować urządzenie do stołu z listwą podblatową. Zachować ostrożność podczas
montażu.
•• Jeśli górna powierzchnia blatu jest nierówna lub pochylona, właściwe zamocowanie urządzenia
może być niemożliwe.
――Nie montować urządzenia na skośnej części stołu.
•• W przypadku zamontowania stelaża na blacie może pojawić się odcisk stelaża.
――Regulując wysokość urządzenia, nie należy wkładać rąk w miejsca, w których stelaż się składa.
•• Opuszczając urządzenie na blat, należy trzymać je za boki. Nie
opuszczać urządzenia z nadmierną siłą. Istnieje zagrożenie
uszkodzenia dłoni.
――Ustawienie urządzenia na niekompatybilną rozdzielczość może spowodować migotanie ekranu. Zmienić
rozdzielczość na obsługiwaną, korzystając z tabeli standardowych trybów sygnału.
•• Nie umieszczać żadnych przedmiotów pod urządzeniem. Istnieje
zagrożenie uszkodzenia takich przedmiotów przy opuszczaniu
urządzenia na blat.
19
Montowanie stelaża na blacie
Warunki, jakie musi spełniać blat, do którego montowany jest stelaż, są przedstawione poniżej według rodzaju blatu.
•• Stół bez listwy podblatowej
≤90 mm
≤40 mm
•• Stół z listwą podblatową (
Stelaż można zamontować, jeśli odstęp między
miejscem oddalonym o 15 mm od jednego
końca blatu a drugim końcem blatu wynosi 90
mm lub jeśli odległość do listwy podblatowej
jest większa niż 95 mm.
•• Podstawę można dopasować do grubości
blatu. (≤90 mm)
30 – 65 mm
55 – 90 mm
)
15 mm ≥75 mm
≥95 mm
•• Stół ustawiony w bliskiej odległości od ścianki
•• Stelaż można zamontować, jeśli odstęp między
blatem a ścianką jest większy niż 15 mm.
――Poprowadzić kable w wyżłobieniu stelaża z tyłu
urządzenia przed zamontowaniem stelaża na
blacie. Jeśli odstęp między blatem a ścianką
jest wąski, układanie kabli będzie utrudnione.
Szczegółowe informacje na temat układania
kabli można znaleźć w sekcji Porządkowanie
podłączonych kabli.
20
Instalacja
Montaż podstawy
――Przed montażem urządzenia, należy położyć go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
――Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
――Należy przesunąć blat w zależności od miejsca, w którym stelaż będzie zamontowany.
――Przymocować stelaż do urządzenia i odpowiednio ułożyć kable.
Uwaga
Nie dociskać urządzenia do dołu. Może to
prowadzić do jego uszkodzenia.
1
Upewnij się, że przód urządzenia jest skierowany
do dołu, jak pokazano na rysunku.
3
Załóż stelaż i przymocuj go z tyłu urządzenia za
pomocą śrub.
Zamocuj gładką tylną osłonę stojaka.
Przed umieszczeniem urządzenia ekranem do dołu
na blacie, należy położyć na stole matę ochronną,
aby zabezpieczyć ekran urządzenia.
4
Po przymocowaniu stelaża do urządzenia ułóż
odpowiednio kable.
――Szczegółowe informacje na temat układania
kabli można znaleźć w sekcji Porządkowanie
podłączonych kabli.
5
6
Zamontować stelaż na blacie w sposób pokazany
na rysunku.
Po zamontowaniu stelaża na blacie obrócić zacisk
w prawo, aby zatrzasnąć blokadę.
――W celu ułatwienia montażu przed zamontowaniem
――Obrót w lewo powoduje zwolnienie blokady.
7
W ten sposób montaż podstawy jest zakończony.
stelaża należy dostosować uchwyt do grubości blatu.
21
Odłączanie podpórki
――Przed wymontowaniem podstawy z urządzenia położyć je ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
――Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
――Należy przesunąć blat w zależności od miejsca, w którym stelaż będzie zamontowany.
Uwaga
Nie dociskać urządzenia do dołu. Może to
prowadzić do jego uszkodzenia.
1
Obróć w lewo zacisk stelaża zamontowanego na
blacie, aby zwolnić blokadę.
2
Zdemontuj stelaż z blatu, chwytając za stelaż i
dolną część urządzenia.
3
Upewnij się, że przód urządzenia jest skierowany
do dołu, jak pokazano na rysunku.
Przed umieszczeniem urządzenia ekranem do dołu
na blacie, należy położyć na stole matę ochronną,
aby zabezpieczyć ekran urządzenia.
4
Odłącz podłączone przewody.
――Obrót w prawo powoduje zatrzaśnięcie blokady.
5
Zdejmij gładką tylną osłonę stojaka.
6
Wykręć śruby ze stelaża.
22
Porządkowanie podłączonych kabli
1
Podłączyć przewody Y do dwóch portów w sposób
pokazany na rysunku.
2
Poprowadź podłączony przewód Y w wyżłobieniu
stelaża w sposób pokazany na rysunku.
――Upewnij się, że przewód Y znajduje się po lewej
stronie wyżłobienia.
――Przewód MINI DP można poprowadzić po prawej
stronie.
3
W podobny sposób poprowadź pozostałe
przewody.
23
Rozdział 03
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia
należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami.
1 Przed montażem urządzenia sprawdź kształt obu złączy dołączonych kabli sygnałowych i kształt
oraz umiejscowienie portów urządzenia oraz urządzenia zewnętrznego.
2 Przed montażem urządzenia sprawdź, czy przewody zasilające urządzenia i urządzenia
zewnętrznego są odłączone. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniu urządzenia na skutek ewentualnego
zwarcia lub przetężenia.
3 Po poprawnym podłączeniu wszystkich kabli sygnałowych ponownie podłącz przewody zasilające
urządzenia i urządzenia zewnętrznego.
4 Po zakończeniu montażu przeczytaj instrukcję obsługi urządzenia, aby zapoznać się z jego
funkcjami, a także środkami ostrożności oraz innymi informacjami wymaganymi do poprawnego
Podłączanie i korzystanie z komputera
Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
――Dostępne porty mogą się różnić w zależności od produktu.
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Najpierw należy upewnić się, że przewody zasilające urządzenia i innych urządzeń (np.
komputer, dekoder itd.) zostały odłączone.
HDMI IN
użytkowania urządzenia.
――S27R75*: Aby wyświetlić obraz w rozdzielczości 2560 x 1440 z częstotliwością 144 Hz, należy użyć przewodu
HDMI obsługującego przesył obrazu o rozdzielczości 2560 x 1440 z częstotliwością 144 Hz i podłączyć go do
portu HDMI IN. Należy upewnić się, że karta graficzna źródła sygnału HDMI obsługuje wyświetlanie obrazu
w rozdzielczości 2560 x 1440 przy 144 Hz.
――S32R75*: Aby wyświetlić obraz w rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością 60 Hz, należy użyć przewodu
HDMI obsługującego przesył obrazu o rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością 60 Hz i podłączyć go do
portu HDMI IN. Należy upewnić się, że karta graficzna źródła sygnału HDMI obsługuje wyświetlanie obrazu
w rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością 60 Hz.
――Podczas podłączania kabla HDMI należy skorzystać z kabla dołączonego do komponentów urządzenia. W
przypadku korzystania z kabla HDMI innego niż dostarczony przez firmę Samsung jakość obrazu może być gorsza.
24
Połączenie za pomocą kabla MINI DP
Najpierw należy upewnić się, że przewody zasilające urządzenia i innych urządzeń (np.
komputer, dekoder itd.) zostały odłączone.
Podłączanie kabla zasilania
1
2
MINI DP IN
4
5
――S27R75*: Aby uzyskać rozdzielczość 2560 x 1440 przy 144 Hz, należy użyć kabla MINI DP obsługującego
rozdzielczość 2560 x 1440 przy 144 Hz. Należy upewnić się, że karta graficzna źródła sygnału MINI DP
obsługuje wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 2560 x 1440 z częstotliwością 144 Hz.
――S32R75*: Aby uzyskać rozdzielczość 3840 x 2160 przy 60 Hz, należy użyć kabla MINI DP obsługującego
rozdzielczość 3840 x 2160 przy 60 Hz. Należy upewnić się, że karta graficzna źródła sygnału MINI DP
obsługuje wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością 60 Hz.
3
1 Podłączyć wtyczkę zasilania do zasilacza transformatorowego.
Po zakończeniu montażu nie należy wyjmować wtyczki przewodu zasilającego.
2 Podłącz przewód zasilający przewodu Y do portu DC 19V z tyłu urządzenia.
3 Przewód zasilający zasilacza sieciowego podłączonego do gniazda zasilania podłącz do
poprowadzonego przewodu Y.
4 Podłączyć zasilacz transformatorowy do gniazdka zasilania.
5 Naciśnij przycisk JOG z tyłu urządzenia, aby je włączyć.
――Napięcie wejściowe zostanie przełączone automatycznie.
――W niektórych obszarach montaż dodatkowej wtyczki przewodu zasilającego nie jest konieczny.
25
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu
Instalacja sterownika
――Optymalną rozdzielczość i częstotliwość dla urządzenia można ustawić poprzez zainstalowanie
odpowiednich sterowników.
――Aby zainstalować najnowszą wersję sterownika produktu, należy go pobrać z witryny internetowej firmy
Samsung Electronics pod adresem http://www.samsung.com.
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu jest następująca:
•• Wyprostować plecy.
•• Zachować od 45 do 50 cm odległości między oczami a ekranem i patrzeć na niego nieco z góry.
•• Utrzymywać wzrok na wprost ekranu.
•• Dopasować kąt tak, aby ekran nie odbijał światła.
Po pierwszym włączeniu produktu po zakupie zostanie wyświetlony komunikat z informacją o
ustawieniu optymalnej rozdzielczości.
Wybierz wersję językową w komunikacie z informacją i ustaw optymalną rozdzielczość w komputerze.
――Jeśli nie wybrano optymalnej rozdzielczości, komunikat będzie wyświetlony maksymalnie trzy razy przez
określony czas, nawet jeśli produkt zostanie wyłączony i ponownie włączony.
――Informacje dotyczące ustawiania optymalnej rozdzielczości dla komputera można znaleźć w części (Q&A) →
„Jak dostosować rozdzielczość?”
•• Trzymać przedramiona prostopadle do ramion i na jednym poziomie z dłońmi.
•• Trzymać ręce zgięte w łokciach mniej więcej pod kątem prostym.
•• Dopasować wysokość położenia produktu tak, aby nogi w kolanach mogły być zgięte pod kątem co
najmniej 90 stopni, pięty dotykały podłogi, a ręce były położone poniżej serca.
•• W celu ulżenia zmęczonym oczom wykonać ćwiczenia odprężające oczy lub szybko wielokrotnie
zamrugać.
26
Rozdział 04
Ustawienia ekranu
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych →
→ Obraz
Konfiguracja ustawień ekranu, na przykład jasności. Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt
części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
W trybie PC
•• Niestandar.: To ustawienie pozwala dostosować odpowiednio kontrast i jasność.
•• Standard: To ustawienie pozwala uzyskać jakość obrazu odpowiednią do edycji dokumentów lub
korzystania z Internetu.
SAMSUNG MAGIC Bright
Ta funkcja zapewnia optymalną jakość obrazu, dopasowaną do środowiska, w którym produkt będzie
używany.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. ener. plus.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
•• Kino: To ustawienie pozwala uzyskać jasność i ostrość charakterystyczne dla telewizorów,
odpowiednie do oglądania materiałów wideo i filmów DVD.
•• Kontrast dynamiczny: To ustawienie pozwala uzyskać zrównoważoną jasność poprzez
automatyczną regulację kontrastu.
W trybie AV
Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI/MINI DP, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona
SAMSUNG
Bright można przełączyć na jedno z czterech ustawień temperatury (Dynamiczny,
na AV, opcję MAGIC
Standard, Film i Niestandar.). Aktywować można jedno z ustawień: Dynamiczny, Standard, Film, lub
Niestandar.. Wybranie ustawienia Niestandar. powoduje automatyczne przywrócenie ustawień obrazu
dokonanych przez użytkownika.
•• Dynamiczny: Wybierz ten tryb, aby wyświetlane obrazy były ostrzejsze niż w trybie Standard.
•• Standard: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest jasne.
•• Film: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest ciemne. Ten tryb oszczędza energię i zmniejsza
zmęczenie oczu.
•• Niestandar.: Wybierz ten tryb, gdy chcesz dopasować obraz do własnych upodobań.
27
Jasność
Kolor
Ustawianie ogólnego poziomu jasności obrazu. (Zakres: 0~100)
Ta opcja pozwala na regulację odcienia ekranu.
Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. ener. plus.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
MAGIC
MAGIC
•• Czerwony: Reguluje nasycenie koloru czerwonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą
intensywność koloru.
Kontrast
•• Zielony: Reguluje nasycenie koloru zielonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą intensywność
koloru.
Ustawianie kontrastu między wyświetlanymi obiektami a tłem. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym większy kontrast i wyraźniejszy obiekt.
――Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja SAMSUNG Bright działa w trybie Kino lub Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――To menu nie jest dostępne, jeżeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie Włączona, a dla opcji Rozmiar
ustawienie:
(tryb PBP).
•• Niebieski: Reguluje nasycenie koloru niebieskiego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą
intensywność koloru.
•• Ton kolorów: Pozwala regulować tonację kolorów w zależności od potrzeb.
‒‒ Zimny 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż Zimny 1.
‒‒ Zimny 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż w trybie Normalnie.
‒‒ Normalnie: To ustawienie pozwala wyświetlać standardowy ton kolorów.
‒‒ Ciepły 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż w trybie Normalnie.
‒‒ Ciepły 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż Ciepły 1.
Ostrość
‒‒ Niestandardowe: To ustawienie pozwala dostosować ton kolorów.
――Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI/MINI DP, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na
Zmiana ostrości zarysu wyświetlanego obiektu. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym wyraźniejszy zarys wyświetlanego obiektu.
――Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja SAMSUNG Bright działa w trybie Kino lub Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
AV, opcję Ton kolorów można przełączyć na jedno z czterech ustawień temperatury (Zimny, Normalnie,
Ciepłe i Niestandar.).
•• Gamma: Pozwala regulować średni poziom luminancji.
‒‒ Tryb1 / Tryb2 / Tryb3
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
28
SAMSUNG MAGIC Upscale
Tr. oszczędz. oczu
MAGICUpscale
Ustawienie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na odpoczynek oczu.
SAMSUNG
umożliwia wzmocnienie warstw i jaskrawości obrazu.
Funkcja działa najlepiej w przypadku obrazów o niskiej rozdzielczości.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
•• Wył. / Tryb1 / Tryb2
――Ustawienie Tryb2 zapewnia większy efekt niż ustawienie Tryb1.
Czerń HDMI
Podłączenie odtwarzacza DVD lub dekodera do produktu za pomocą kabla HDMI może spowodować
pogorszenie jakości obrazu (np. zmiana poziomu zaczernienia, zmniejszenie kontrastu / natężenia
kolorów itp.) w zależności od podłączonego urządzenia.
Norma „Low Blue Light Content” firmy TÜV Rheinland jest podstawą certyfikacji produktów, które
spełniają wymagania w zakresie niskich poziomów emitowanego światła niebieskiego. Po włączeniu
Włączona trybu Tr. oszczędz. oczu w ciągu godziny zmniejsza się intensywność światła niebieskiego
o długości fali ok. 400 nm, co pozwala na osiągnięcie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na
odpoczynek oczu. Jednocześnie poziom intensywności światła niebieskiego jest niższy niż w
ustawieniach domyślnych, zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez firmę TÜV Rheinland i
certyfikacją pod kątem spełnienia wymagań norm „Low Blue Light Content” firmy TÜV Rheinland.
Tryb gry
Konfiguracja ustawień ekranu produktu pod kątem trybu gry.
W takim przypadku jakość obrazu można poprawić za pomocą opcji Czerń HDMI.
Tej funkcji używa się w przypadku grania w gry na komputerze lub na podłączonej konsoli PlayStation™
lub Xbox™.
――Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie HDMI.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
――Kiedy urządzenie się wyłącza, przechodzi do trybu oszczędzania energii lub zmienia źródło sygnału
•• Normalnie: Tryb ten należy wybrać, jeśli nie występuje degradacja stosunku kontrastu.
wejściowego, ustawienie trybu Tryb gry zmienia się na Wył., nawet jeśli jest ustawione na Włączona.
――Aby tryb Tryb gry był aktywny cały czas, wybierz ustawienie Zawsze wł..
•• Niska: Tryb ten redukuje poziom czerni i podnosi poziom bieli w przypadku wystąpienia degradacji
stosunku kontrastu.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
――Opcja Czerń HDMI może być niezgodna z niektórymi urządzeniami źródłowymi.
――Funkcja Czerń HDMI jest włączana tylko w przypadku określonych rozdzielczości AV, np. 720p przy 60 Hz i
1080p przy 60 Hz.
Czas reakcji
Ta opcja pozwala przyspieszyć reakcję panelu, aby wyświetlane materiały wideo były bardziej żywe i naturalne.
――Trybu Standardowy należy używać wówczas, gdy użytkownik nie odtwarza filmów ani nie gra w grę.
――S27R75*: To menu nie jest dostępne, jeżeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie Włączona, a dla
opcji Rozmiar ustawienie:
/
(tryb PIP).
――S32R75*: To menu nie jest dostępne, jeżeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie Włączona, a dla
opcji Rozmiar ustawienie:
/
/
(tryb PIP).
29
Rozmiar obrazu
Regulacja ekranu
Poniżej opisano sposób zmiany rozmiaru obrazu.
――Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Tryb PC/AV wybrano ustawienie AV.
――To menu nie jest dostępne, jeżeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie Włączona, a dla opcji Rozmiar
――To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy dla funkcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopasuj do ekranu
ustawienie:
(tryb PBP).
W trybie PC
•• Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz według formatu obrazu źródła wejściowego.
w trybie AV.
W przypadku odbioru sygnału wejściowego o rozdzielczości 480p, 576p, 720p lub 1080p w trybie AV oraz
prawidłowego wyświetlania obrazu na urządzeniu należy wybrać ustawienie Dopasuj do ekranu, aby
dostosować położenie w poziomie i w pionie w zakresie od 0 do 6 poziomów.
•• Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu
źródła wejściowego.
Konfiguracja opcji Poł. w poziomie i Położenie pionowe
W trybie AV
Położenie pionowe: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w górę lub w dół.
Poł. w poziomie: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w lewo lub w prawo.
•• 4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 4:3. Jest ono odpowiednie do materiałów
wideo i standardowych transmisji.
•• 16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 16:9.
•• Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w oryginalnym formacie bez obcinania.
――Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.
――Zmiana wartości parametru Rozmiar obrazu możliwa będzie po spełnieniu poniższych warunków.
――Rozdzielczość źródła sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest prawidłowo
wyświetlany na urządzeniu (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały wejściowe.).
――Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze HDMI/MINI DP i
ustawieniu opcji Tryb PC/AV na AV.
30
Rozdział 05
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych →
→ PIP/PBP
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt
części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Tryb PIP/PBP
Włączanie i wyłączanie funkcji Tryb PIP/PBP.
Funkcja PIP (Picture in Picture) powoduje rozdzielenie ekranu na dwie części. Obraz z jednego
urządzenia źródłowego jest wyświetlany w głównym oknie, a w tym samym czasie obraz z innego
urządzenia jest pokazywany w oknie wewnętrznym.
Funkcja PBP (Picture by Picture) dzieli ekran na dwie części i wyświetla obraz jednocześnie z dwóch
urządzeń źródłowych po lewej i prawej stronie.
――Tryb PIP/PBP jest obsługiwany w systemie Windows 7, Windows 8 i Windows 10.
――Funkcja PIP/PBP może nie być dostępna, zależnie od specyfikacji użytej karty graficznej. Jeśli ekran w
trybie PIP/PBP, przy optymalnej rozdzielczości, jest pusty, wybierz kolejno Panel sterowania → Ekran →
Rozdzielczość ekranu i kliknij Wykryj na ekranie komputera PC. (Instrukcje oparte o system Windows 7.)
Jeśli po ustawieniu optymalnej rozdzielczości ekran jest pusty, należy zmienić rozdzielczość na 1280 x 1024.
――Po włączeniu lub wyłączeniu funkcji PIP/PBP lub też w przypadku zmiany rozmiaru ekranu z włączoną
funkcją PIP/PBP obraz na ekranie może przez chwilę migać lub pojawić się z opóźnieniem. Problem
ten może się pojawić, kiedy komputer i urządzenie są podłączone do dwóch lub więcej źródeł sygnału
wejściowego. Nie jest to związane z nieprawidłowym działaniem urządzenia. Problem ten jest zwykle
spowodowany opóźnieniami w przesyłaniu sygnałów wideo do urządzenia, zależnie od wydajności karty
graficznej.
――S27R75*: Aby uzyskać optymalną jakość obrazu zaleca się korzystanie z karty graficznej lub odtwarzacza
DVD z obsługą rozdzielczości QHD (2560 x 1440 przy częstotliwości 144 Hz) po podłączeniu do portu HDMI
IN.
Aby uzyskać optymalną jakość obrazu zaleca się korzystanie z karty graficznej lub odtwarzacza DVD z
obsługą rozdzielczości QHD (2560 x 1440 przy częstotliwości 144 Hz) po podłączeniu do portu MINI DP IN.
――S32R75*: Aby uzyskać optymalną jakość obrazu zaleca się korzystanie z karty graficznej lub odtwarzacza
DVD z obsługą rozdzielczości 4K (3840 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz) po podłączeniu do portu HDMI IN
lub MINI DP IN.
――Jeśli funkcja PIP/PBP jest wyłączona, nie można automatycznie ustawić rozdzielczości na optymalną, z
powodu problemu z kompatybilnością między kartą graficzną i systemem Windows.
Dla funkcji Tryb PIP/PBP wybrać ustawienie Wył.. Ewentualnie ponownie uruchomić urządzenie i ustawić
optymalną rozdzielczość, korzystając z interfejsu systemu Windows.
――Jeśli urządzenie zostanie ustawione na niekompatybilną rozdzielczość, na urządzeniu może być
wyświetlany nieprawidłowy lub pusty ekran. Zmienić rozdzielczość na obsługiwaną, korzystając z tabeli
standardowych trybów sygnału.
31
Rozmiar
Rozmiar obrazu
Określanie rozmiaru i formatu obrazu w oknie wewnętrznym.
Określanie formatu obrazu dla każdego ekranu.
•• S27R75*:
/
/
•• S32R75*:
/
/
/
•• Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie określonym dla poszczególnych źródeł
wejściowych.
Określanie położenia okna wewnętrznego przy pomocy dostępnych opcji.
/
/
))
W trybie PC
Pozycja
••
Tryb PBP (dostępny w trybie PBP(Rozmiar
/
――Opcje te nie są dostępne, jeżeli został wybrany tryb PBP.
――Jeśli źródło sygnału wejściowego będzie niestabilne, ekran może zacząć migać.
•• Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu
źródła wejściowego dla poszczególnych okien.
W trybie AV
•• 4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w formacie 4:3. Jest ono
odpowiednie do materiałów wideo i standardowych transmisji.
•• 16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w formacie 16:9.
•• Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w oryginalnym
formacie bez obcinania.
――Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.
――Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.
――Rozdzielczość źródła sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest prawidłowo
wyświetlany na urządzeniu (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały wejściowe.).
――Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze HDMI/MINI DP i
ustawieniu opcji Tryb PC/AV na AV.
32
Tryb PIP (dostępny w trybie PIP (Rozmiar
•• S27R75*:
/
•• S32R75*:
/
/
/
))
Kontrast
/
W trybie PC
•• Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie określonym dla poszczególnych źródeł
wejściowych.
•• Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu
źródła wejściowego dla poszczególnych okien.
Tryb PBP (dostępny w trybie PBP(Rozmiar
))
Regulowanie kontrastu obrazu dla poszczególnych okien.
Tryb PIP (dostępny w trybie PIP(Rozmiar
/
/
))
Regulowanie kontrastu obrazu dla okna wewnętrznego.
W trybie AV
•• 4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w formacie 4:3. Jest ono
odpowiednie do materiałów wideo i standardowych transmisji.
•• 16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w formacie 16:9.
•• Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w oryginalnym
formacie bez obcinania.
――Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.
――Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.
――Rozdzielczość źródła sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest prawidłowo
wyświetlany na urządzeniu (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały wejściowe.).
――Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze HDMI/MINI DP i
ustawieniu opcji Tryb PC/AV na AV.
33
Rozdział 06
Konfigurowanie ustawień menu ekranowego
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych →
→ Wyśw. ekranowy
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt
części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Przezroczyst.
Ustawianie przezroczystości okien menu.
Pozycja
Poł. w poziomie
Ta opcja pozwala na przesuwanie menu w lewo lub w prawo.
Położenie pionowe
Ta opcja pozwala na przesuwanie menu w górę lub w dół.
Język
Ustawianie języka menu.
――Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego.
――Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji komputera.
Czas wyświetlania
Menu ekranowe OSD znika samoczynnie, gdy jest nieużywane przez określony czas.
Do określania czasu, po upływie którego menu OSD ma znikać, używa się funkcji Czas wyświetlania.
34
Rozdział 07
Konfiguracja i zerowanie
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych →
→ System
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt
części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
2 Wybierz opcję OK, gdy pojawi się poniższy komunikat.
Wyświetlone zostanie zaraz zdjęcie testowe. Patrz uważnie na ekran przez 5 sekund.
Diagnostyka
OK
•• Sprawdzanie ekranu testowego.
1
Użyj menu ekranowych przycisków funkcyjnych i wybierz opcje
System
Diagnostyka
DisplayPort Wer.
Tryb HDMI
Oszcz. ener. plus
1.2↑
2.0
Wył.
→ System → Diagnostyka.
Wykonanie testu
jest zalecane
w przypadku
wystąpienia
problemu z
obrazem na
monitorze.
Wył. czasowy Plus
Tryb PC/AV
Wykrywanie źródła
Auto
Wróć
35
3 W zależności od wyniku testu wybierz jedną z opcji: Tak / Nie / Pokaż pon..
Czy problem jest nadal widoczny na tym zdjęciu testowym?
Jeśli potrzebujesz ponownie obejrzeć zdjęcie, kliknij przycisk Pokaż ponownie.
DisplayPort Wer.
Wybierz wersję interfejsu DisplayPort.
――Wybranie nieprawidłowego ustawienia może spowodować, że na ekranie nie wyświetli się obraz. W takim
Tak
Nie
Pokaż pon.
•• Po wyborze opcji Tak pojawi się następujący ekran.
przypadku należy sprawdzić dane techniczne urządzenia.
――Jeśli urządzenie (podczas pracy w trybie DisplayPort) wyświetla komunikat Sprawdź połączenie kablowe
i ustawienia urządzenia źródłowego., należy nacisnąć przycisk JOG, aby wyświetlić ekran przycisku
funkcyjnego, a następnie wybrać opcje
→ System → DisplayPort Wer. → 1.1 lub 1.2↑.
Diagnostyka zakończona
Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z Centrum obsługi klientów firmy Samsung.
Przygotuj następujące informacje:
Tryb HDMI
‐‐ Kod modelu: **************
‐‐ Wersja oprogramowania: *-*********-****.*
‐‐ S/N: **************
Włącz tryb HDMI.
――Obsługiwane urządzenie i rozdzielczość mogą się różnić zależnie od wersji produktu.
――Zmiana wersji może spowodować miganie ekranu.
OK
•• Po wyborze opcji Nie pojawi się poniższy ekran.
Diagnostyka zakończona
Jeśli problemu nie widać na zdjęciu testowym, oznacza to, że monitor działa prawidłowo. Aby
rozwiązać problem, wykonaj poniższe czynności:
――Jeśli dla opcji Tryb HDMI zostanie wybrane ustawienie 1.4, może to spowodować, że niektóre wysokie
rozdzielczości nie będą obsługiwane z powodu ograniczenia przepustowości protokołu HDMI 1.4.
――W przypadku wybrania nieprawidłowego ustawienia ekran może być pusty. W takim przypadku należy
sprawdzić dane techniczne urządzenia.
――To menu nie jest dostępne, jeżeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie Włączona, a dla opcji Rozmiar
ustawienie:
(tryb PBP).
‐‐ Wyłącz monitor, komputer i wszystkie pozostałe podłączone urządzenia. Włącz najpierw
monitor, a potem komputer i inne urządzenia.
‐‐ Zaktualizuj system operacyjny i sterownik karty graficznej do najnowszych wersji, a następnie
uruchom ponownie komputer.
‐‐ Podłącz monitor do innego portu komputera lub podłączonego urządzenia.
‐‐ Resetuj ustawienia w menu 'System→Przywróć wszystko'
Zalecane jest użycie kabla znajdującego się w zestawie.
OK
36
FreeSync (S27R75*)
Technologia FreeSync rozwiązuje problem zacinania się obrazu, a także często zdarzających się
opóźnień i oczekiwania na obraz.
Ta funkcja eliminuje zacinanie się obrazu oraz opóźnienia podczas rozgrywki. Pozwala to uzyskać
jeszcze lepszą jakość i płynność obrazu w czasie gry.
Wyświetlane pozycje w menu FreeSync mogą się różnić w zależności od modelu monitora i jego
zgodności z kartą graficzną AMD.
•• Wył.: Wyłączanie funkcji FreeSync.
•• Włączona: Włącza funkcję FreeSync kart graficznych AMD. W trakcie grania w niektóre gry może
występować miganie ekranu.
Aby korzystać z funkcji FreeSync, należy ustawić optymalną rozdzielczość.
Informacje na temat sposobu zmiany ustawień częstotliwości można znaleźć w części Q & A → Jak
zmienić częstotliwość?
――Funkcja FreeSync jest dostępna wyłącznie w trybie HDMI albo DisplayPort.
Lista modeli kart graficznych obsługujących funkcję FreeSync
Korzystanie z funkcji FreeSync jest możliwe tylko w połączeniu z określonymi modelami kart
graficznych firmy AMD. Prosimy o zapoznanie się z poniższą listą obsługiwanych kart graficznych:
Należy sprawdzić, czy zainstalowane są najnowsze oficjalne sterowniki karty graficznej firmy AMD,
które zapewniają obsługę funkcji FreeSync.
――Dodatkowe modele kart graficznych firmy AMD, które obsługują funkcję FreeSync można znaleźć na
oficjalnej stronie firmy AMD.
――W przypadku używania karty graficznej innego producenta należy wybrać ustawienie FreeSync Wył..
――Korzystanie z funkcji FreeSync przy użyciu kabla HDMI może się nie powieść ze względu na ograniczenia
przesyłu w przypadku niektórych kart graficznych AMD.
•• Radeon™ RX Vega series
•• Radeon™ Pro Duo (2016 edition)
•• Radeon™ RX 500 series
•• Radeon™ R9 Nano series
•• Radeon™ RX 400 series
•• Radeon™ R9 Fury series
•• Radeon™ R9/R7 300 series (z wyjątkiem R9
370/X, R7 370/X, R7 265)
•• Radeon™ R9/R7 200 series (z wyjątkiem R9
270/X, R9 280/X)
Podczas korzystania z funkcji FreeSync należy podłączyć kabel HDMI/MINI DP.
W przypadku korzystania z funkcji FreeSync w trakcie gry mogą wystąpić poniższe problemy:
•• Ekran może migotać w zależności od typu karty graficznej, ustawień gry lub odtwarzanego
materiału wideo. Możliwe rozwiązania: zmniejsz wartości ustawień gry, zmień bieżące ustawienie
trybu FreeSync na Wył. lub odwiedź stronę internetową firmy AMD, aby sprawdzić wersję
sterownika karty graficznej i zaktualizować sterownik.
•• Podczas korzystania z funkcji FreeSync ekran może migać w wyniku zmiany częstotliwości sygnału
wyjściowego karty graficznej.
•• Częstotliwość odświeżania podczas gry może się zmieniać zależnie od rozdzielczości. Wyższa
rozdzielczość zwykle obniża częstotliwość reakcji.
•• Jakość dźwięku monitora może być niższa.
――W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów w trakcie używania tej funkcji, należy się skontaktować
z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
――W razie zmiany rozdzielczości ekranu, jeśli dla funkcji wybrano ustawienie Włączona, karta graficzna
może powodować sporadyczne zanikanie obrazu. Dla opcji FreeSync wybierz ustawienie Wył. i zmień
rozdzielczość.
――Ta funkcja jest niedostępna w przypadku urządzeń niewyposażonych w kartę graficzną AMD (np. urządzeń
AV). W przypadku zastosowania tej funkcji może dojść do błędów wyświetlania.
37
Oszcz. ener. plus
Wył. czasowy Plus
Zmniejszenie zużycia energii w porównaniu do zużycia przy maksymalnym poziomie jasności.
――Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja SAMSUNG Bright działa w trybie Kontrast dynamiczny.
Konfiguracja funkcji Wyłącznik czasowy
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
Wyłącznik czasowy: Włącza tryb Wyłącznik czasowy.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
Wył. czasowy: Wyłącznik czasowy można ustawić na czas w zakresie od 1 do 23 godzin. Produkt wyłączy
się automatycznie po upływie określonej liczby godzin.
MAGIC
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
•• Wył.: Wyłącza funkcję Oszcz. ener. plus.
•• Auto: Zużycie energii zmniejszy się automatycznie o 10‎%‎ względem ustawienia bieżącego.
(Ograniczenie zużycia energii zależy od ustawienia jasności ekranu).
•• Mała: Pozwala zaoszczędzić nawet 25% energii w porównaniu do maksymalnej jasności.
•• Duża: Pozwala zaoszczędzić nawet 50% energii w porównaniu do maksymalnej jasności.
――Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Wyłącznik czasowy wybrano ustawienie Włączona.
――W przypadku produktów przeznaczonych na niektóre rynki opcja Wyłącznik czasowy jest aktywowana po
upływie 4 godzin od momentu włączenia produktu. Taki sposób działania jest zgodny z przepisami prawnymi
regulującymi zasilanie urządzeń elektrycznych. Aby dezaktywować wyłącznik czasowy, należy przejść do
obszaru
→ System → Wył. czasowy Plus i dla opcji Wyłącznik czasowy wybrać ustawienie Wył..
Konfiguracja funkcji Czasomierz Eko
Czasomierz Eko: Włącza tryb Czasomierz Eko.
Eko wył. Po: Ustawienie opcji Czasomierz Eko może mieć wartość od 10 do 180 minut. Produkt wyłączy
się automatycznie po upływie określonego czasu.
――Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Czasomierz Eko wybrano ustawienie Włączona.
38
Tryb PC/AV
Powt. przycisków
Dla funkcji Tryb PC/AV wybrać ustawienie AV. Rozmiar ekranu zostanie powiększony.
Ta opcja pozwala na sterowanie częstotliwością reakcji przycisku, gdy jest on naciśnięty.
Opcja ta jest przydatna przy oglądaniu filmów.
Można wybrać ustawienia Przyspieszenie, 1 s lub 2 s. Jeśli wybrano ustawienie Bez powtarzania,
polecenie reaguje tylko raz w wyniku naciśnięcia przycisku.
•• Po podłączeniu do komputera PC należy ustawić „PC”.
•• Po podłączeniu do urządzenia AV należy ustawić „AV”.
――Obsługiwane są wyłącznie urządzenia o obszarze wyświetlania 16:9 lub 16:10.
――Jeśli urządzenie jest ustawione na tryb HDMI, DisplayPort, a na ekranie wyświetlony jest komunikat
Wł. lampkę LED
Sprawdź połączenie kablowe i ustawienia urządzenia źródłowego., należy nacisnąć przycisk JOG, aby
wyświetlić ekran przycisku funkcyjnego, a następnie wybrać opcje
DisplayPort → PC lub AV.
→ System → Tryb PC/AV → HDMI,
Konfigurując ustawienia, można włączyć lub wyłączyć kontrolkę zasilania (diodę LED) umieszczoną w
dolnej części produktu.
•• Działa: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest włączona, gdy produkt jest włączony.
Wykrywanie źródła
•• Tryb gotowości: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest włączona, gdy produkt jest wyłączony.
Pozwala wybrać metodę Auto lub Ręczn. rozpoznawania źródła sygnału wejściowego.
Przywróć wszystko
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
Ta opcja pozwala przywrócić wszystkie ustawienia produktu do fabrycznych wartości domyślnych.
39
Rozdział 08
Informacja
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych →
→ Informacja
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt
PIP
części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Obraz
Informacja
PIP/PBP
Wyśw. ekranowy
Informacja
System
Ta opcja pozwala na wyświetlanie aktualnego źródła sygnału wejściowego, częstotliwości,
rozdzielczości i bieżącej wersji urządzenia.
Obraz
Informacja
Informacja
PIP/PBP
Informacja
DisplayPort
Obecna wersja: *-*********-***
Wyjdź
PBP
Obraz
Informacja
PIP/PBP
Wyśw. ekranowy
System
Informacja
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
Wyśw. ekranowy
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
Obecna wersja: *-*********-***
System
Informacja
Wyjdź
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
DisplayPort
Obecna wersja: *-*********-***
Wyjdź
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
40
Rozdział 09
Instalacja oprogramowania
Easy Setting Box
Wymagania systemowe
System operacyjny
Sprzęt
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Przynajmniej 32 MB pamięci
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Przynajmniej 60MB wolnego miejsca na dysku
twardym
Program Easy Setting Box pozwala użytkownikom na podzielenie ekranu na kilka sekcji.
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Aby zainstalować najnowszą wersję programu Easy Setting Box, należy ją pobrać z witryny internetowej
firmy Samsung Electronics pod adresem http://www.samsung.com.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Jeśli po instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony, program może nie działać prawidłowo.
――W zależności od komputera i specyfikacji urządzenia, ikona Easy Setting Box może nie zostać utworzona.
――W takim przypadku naciśnij klawisz F5.
Ograniczenia i problemy związane z instalacją programu
Na instalację programu Easy Setting Box może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna i środowisko
sieciowe.
Aktualizacja przez pobranie oprogramowania
wbudowanego ze strony internetowej
Przejdź na stronę internetową firmy Samsung Electronics pod adresem http://www.samsung.com,
wprowadź model urządzenia i pobierz plik oprogramowania wbudowanego.
――Szczegółowe informacje na temat aktualizowania można znaleźć w dostępnym na stronie internetowej
pliku wskazówek dotyczących aktualizacji.
41
Rozdział 10
Instrukcja rozwiązywania problemów
Wymagania, które należy spełnić przed
kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung
――Przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung należy przetestować produkt
zgodnie z poniższą instrukcją. Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
Diagnostyka urządzenia (problemy z ekranem)
Jeśli problem dotyczy ekranu urządzenia, należy uruchomić Diagnostyka, aby sprawdzić, czy urządzenie
działa poprawnie.
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Jeśli wybrano nieobsługiwaną rozdzielczość (patrz Tabela standardowych trybów sygnału), na ekranie
może pojawić się na chwilę komunikat Tryb nieoptymalny lub obraz na ekranie może być wyświetlany
nieprawidłowo.
――Wyświetlana rozdzielczość może się różnić zależnie od ustawień systemowych komputera i użytych kabli.
Sprawdź, co następuje.
Problemy z montażem
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu i do komputera i czy złącza są mocno
wciśnięte.
W przypadku podłączenia komputera do produktu za pomocą kabla HDMI po czterech stronach
ekranu widoczne są puste paski.
Nie ma to związku z działaniem produktu.
Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując rozmiar
ekranu w menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI lub DVI.
Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj sterownik
karty graficznej do najnowszej wersji.
(Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem karty
graficznej lub komputera.)
Nie można wyjąć wtyczki przewodu zasilającego z zasilacza sieciowego.
Po zakończeniu montażu nie należy wyjmować wtyczki przewodu zasilającego.
Problem z ekranem
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.
Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony prawidłowo.
Jeśli problem dotyczy ekranu urządzenia, należy uruchomić Diagnostyka, aby sprawdzić, czy
urządzenie działa poprawnie.
42
Komunikat „Sprawdź połączenie kablowe i ustawienia urządzenia źródłowego.” wyświetla się w
przypadku.
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED zasilania miga co 0,5–1 s.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu.
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.
Tekst jest rozmazany.
Jeśli urządzenie jest ustawione na tryb HDMI lub DisplayPort, nacisnąć przycisk JOG, aby wyświetlić
W przypadku korzystania z systemu Windows (np. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows
10): Otwórz Panel sterowania → Czcionki → Dopasuj tekst ClearType i zmień ustawienie opcji Włącz
technologię ClearType.
ekran przycisku funkcyjnego, a następnie wybrać ikonę
.
Wyświetlany jest komunikat Tryb nieoptymalny.
Ten komunikat pojawia się wtedy, gdy sygnał z karty graficznej przekracza maksymalną rozdzielczość
lub częstotliwość możliwą w przypadku produktu.
Zmienić maksymalną rozdzielczość i częstotliwość pod kątem parametrów produktu, korzystając z
Tabeli standardowych trybów sygnału (str.46).
Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
Podczas odtwarzania plików wideo obraz jest przerywany.
Podczas odtwarzania dużych plików wideo o wysokiej rozdzielczości obraz może być przerywany.
Może to być spowodowane brakiem optymalizacji odtwarzacza wideo względem zasobów komputera.
Spróbuj odtworzyć plik w innym odtwarzaczu wideo.
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.
Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.
Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest rozmazany.
Usuń wszystkie podłączone akcesoria (przedłużacz kabla wideo itp.) i spróbuj ponownie.
Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny. Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
Problem z urządzeniem źródłowym
Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały dźwiękowe.
Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do
naprawy.
Upewnij się, że rozdzielczość i częstotliwość komputera zostały ustawione w zakresie zgodnym z
urządzeniem. Następnie, w razie potrzeby, zmień ustawienia zgodnie z informacjami w Tabeli trybu
standardowego (str.46) w niniejszej instrukcji i informacjami w menu Informacja produktu.
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.
Dostosuj jasność (Jasność) i kontrast (Kontrast).
Ustawienia kolorów się zmieniają.
Zmienić ustawienia Kolor.
Kolory na ekranie są zafałszowane i pokryte cieniem.
Zmienić ustawienia Kolor.
Kolor biały nie jest do końca biały.
Zmienić ustawienia Kolor.
43
Pytania i odpowiedzi
――Dalsze instrukcje dotyczące regulacji można znaleźć w podręczniku użytkownika danego komputera lub karty graficznej.
Jak zmienić częstotliwość?
Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.
•• Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Rozdzielczość ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i dostosuj ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu
Ustawienia monitora.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Otwórz Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Rozdzielczość ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i wyregulować ustawienie Częstotliwość
odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.
•• Windows 10: Otwórz Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane ustawienia wyświetlania → Zaawansowane właściwości karty graficznej → Monitor i dostosować ustawienie Częstotliwość odświeżania
ekranu w menu Ustawienia monitora.
Jak dostosować rozdzielczość?
•• Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Rozdzielczość ekranu → Dopasuj rozdzielczość.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Otwórz Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
•• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane ustawienia wyświetlania i zmień rozdzielczość.
Jak ustawić tryb oszczędzania energii?
•• Windows 7: Otworzyć Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Ustawienia wygaszacza ekranu → Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Otworzyć Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Ustawienia wygaszacza ekranu Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na
komputerze.
•• Windows 10: Otworzyć Ustawienia → Personalizacja → Ekran blokady → Ustawienia limitu czasu ekranu → Zasilanie i uśpienie lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
44
Rozdział 11
Dane techniczne
Ogólne
Nazwa modelu
S27R75*
S32R75*
Wymiary
Kategoria 27 (27 cali / 68,4 cm)
Kategoria 32 (31,5 cali / 80,0 cm)
Obszar wyświetlania
596,736 mm (poziomo) x
335,664 mm (pionowo)
697,3 mm (poziomo) x
392,2 mm (pionowo)
Plamka matrycy
0,2331 mm (poziomo) x
0,2331 mm (pionowo)
0,06 mm (poziomo) x
0,181 mm (pionowo)
Maksymalna częstotliwość
taktowania pikseli
594 MHz (HDMI)
Zasilanie
AC100-240V~ 50/60Hz
W oparciu o napięcie AC zasilacza. Informacje o napięciu DC produktu
zawiera jego etykieta.
Złącza sygnałowe
HDMI, MINI DisplayPort
Warunki
Obsługa urządzenia
――Standard Plug & Play
To urządzenie może być zainstalowane i używane z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play.
Obustronna wymiana danych między urządzeniem a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia
urządzenia. Instalacja urządzenia odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować
ustawienia instalacji do własnych potrzeb.
――Plamki (piksele) ekranowe
Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy lub
ciemniejszy na panelu LCD. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
――W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych technicznych
bez wcześniejszego powiadomienia.
――To urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego klasy B.
――Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung Electronics.
Temperatura: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Wilgotność: 10–80 %, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Wilgotność: 5–95 %, bez kondensacji
45
Tabela standardowych trybów sygnału
Nazwa modelu
S27R75*
Synchronizacja
Rozdzielczość
S32R75*
Częstotliwość pozioma
70,56 – 214,56 kHz
147,78 – 148,38 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego
48 – 144 Hz (DisplayPort / HDMI)
60 Hz (DisplayPort / HDMI)
2560 x 1440 przy 144 Hz (DisplayPort / HDMI)
3840 x 2160 przy 60 Hz (DisplayPort / HDMI)
Rozdzielczość optymalna
Rozdzielczość maksymalna
Jeśli komputer wysyła sygnał należący do poniższych standardowych trybów sygnału, rozdzielczość ekranu zostanie dopasowana automatycznie. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie należy do żadnego trybu
standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.
DisplayPort (S27R75*)
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
46
DisplayPort (S27R75*)
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
150,919
99,946
410,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
182,996
119,998
497,750
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
222,192
144,000
586,586
+/-
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
HDMI (S27R75*)
47
HDMI (S27R75*)
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,00
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
150,919
99,946
410,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
182,996
119,998
497,750
+/-
Unikalna niestandardowa synchronizacja, 2560 x 1440
222,192
144,000
596,807
+/-
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
DisplayPort (S32R75*)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
48
DisplayPort (S32R75*)
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
HDMI (S32R75*)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
49
HDMI (S32R75*)
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
CEA, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
――Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany cykl poziomy. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej. Częstotliwość poziomą mierzy
się w kHz.
――Częstotliwość odświeżania pionowego
Powtarzanie tego samego obrazu kilkadziesiąt razy na sekundę umożliwia wyświetlenie obrazu naturalnego. Częstotliwość powtarzania nazywa się „częstotliwością pionową” lub „częstotliwością odświeżania” i wyraża się w
hercach (Hz).
――W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. W związku z tym ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może
wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie optymalnej rozdzielczości określonej dla produktu.
――Niektóre ustawienia rozdzielczości mogą nie być dostępne, zależnie od specyfikacji użytej karty graficznej.
50
Rozdział 12
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty
ponoszone przez klienta)
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
――W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może zostać
Uszkodzenie produktu w wyniku:
obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.
•• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez konieczności
demontażu produktu.
•• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z Internetem,
antena, sygnał przewodowy itp.).
•• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji
zakupionego produktu.
•• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego lokalu.
•• Udzielenie klientowi instruktażu obsługi produktów innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
•• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych
przedmiotów.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie
zakupów domowych albo przez Internet.
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej
naprawy.
•• Uderzenia lub upadku;
•• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych
oddzielnie;
•• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną
firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics Co., Ltd.;
•• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;
•• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych
gniazdek elektrycznych;
•• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
Pozostałe okoliczności
•• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru, trzęsienia
ziemi, powodzi itd.)
•• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp
jarzeniowych, głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
――W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu może
zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji użytkownika.
51
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising