Volvo V70 2010 Manuale del proprietario

Volvo V70 2010 Manuale del proprietario
VOLVO V70 & XC70
Uso e Manutenzione
WEB EDITION
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%.,+>iVa^Vc!6I%.'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
GENTILI ACQUIRENTI VOLVO
CI CONGRATULIAMO CON VOI PER AVER SCELTO UN'AUTOMOBILE VOLVO!
Ci auguriamo che il piacere di guidare un'automobile Volvo resti
tale per molti anni. L'automobile è stata progettata per rispondere a criteri di sicurezza e comfort per il conducente e per i
passeggeri. Le Volvo sono fra le automobili più sicure al mondo.
Le Volvo sono sviluppate per soddisfare tutti gli standard
vigenti in materia di sicurezza e ambiente.
Al fine di ottimizzare il comfort offerto dall'automobile, è consigliabile leggere le informazioni attinenti alla dotazione nonché
le istruzioni di manutenzione riportate nel presente Libretto Uso
e manutenzione.
Indice
00 01 02
2
00 Introduzione
01 Sicurezza
Informazioni importanti............................... 6
Volvo e la tutela dell'ambiente.................... 9
Cinture di sicurezza .................................
Sistema airbag (SRS - Airbag)..................
Attivazione/disattivazione dell'airbag*......
Airbag laterali (SIPS-bag) .........................
Tendina gonfiabile (IC) .............................
WHIPS ......................................................
Quando intervengono i sistemi ................
Modo sicurezza.........................................
Sicurezza dei bambini...............................
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
02 Serrature e antifurto
14
17
20
22
24
25
27
28
29
Chiave del telecomando/stelo della
chiave........................................................
Private locking*.........................................
Sostituzione della batteria di chiave del
telecomando/PCC*...................................
Avviamento senza chiave*........................
Bloccaggio/sbloccaggio...........................
Fermo di sicurezza per bambini................
Allarme*.....................................................
42
47
49
51
53
58
59
Indice
Telefono integrato*.................................. 204
03 04 04
03 Ambiente di guida
04 Comfort e piacere di guida
Strumenti e comandi................................. 64
Posizioni della chiave................................ 73
Sedili......................................................... 75
Volante...................................................... 79
Illuminazione............................................. 80
Tergicristalli e lavacristalli......................... 90
Finestrini e specchi retrovisori.................. 93
Bussola*.................................................... 98
Tettuccio apribile elettrocomandato*........ 99
Avviamento del motore........................... 101
Avviamento del motore – Flexifuel.......... 103
Avviamento del motore – batteria
esterna.................................................... 105
Cambio................................................... 106
Trazione integrale – AWD (All Wheel
Drive)*...................................................... 111
Freno di servizio...................................... 112
Hill Descent Control (HDC)..................... 114
Freno di stazionamento.......................... 116
Uso del menu e gestione dei messaggi.. 124
Climatizzatore......................................... 130
Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*................... 137
Riscaldatore supplementare a carburante*....................................................... 140
Impianto audio........................................ 141
Sistema RSE - Rear Seat Entertainment Due schermi* .......................................... 155
Computer di bordo................................. 160
DSTC – Sistema di stabilità e controllo trazione........................................................ 162
Regolazione delle caratteristiche di
guida....................................................... 164
Cruise Control*........................................ 165
Regolatore elettronico della velocità adattivo*......................................................... 167
Controllo della distanza.......................... 174
Indicatore di collisione con freno automatico*......................................................... 177
Driver Alert System – DAC*..................... 183
Driver Alert System - LDW*..................... 186
Sensori parch.*........................................ 189
BLIS* - Blind Spot Information System... 192
Comfort nell'abitacolo............................. 196
Bluetooth handsfree*.............................. 199
HomeLinkŸ *............................................ 119
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
3
Indice
05 06 07
05 Durante la guida
Raccomandazioni per la guida...............
Rifornimento............................................
Carburante..............................................
Carico......................................................
Bagagliaio...............................................
Triangolo di emergenza*.........................
Guida con rimorchio...............................
Traino e trasporto...................................
4
212
214
215
219
222
226
227
232
06 Manutenzione e assistenza
07 Specifiche
Vano motore........................................... 236
Lampadine.............................................. 242
Spazzole dei tergicristalli e liquido lavacristalli......................................................... 249
Batteria.................................................... 251
Fusibili..................................................... 254
Ruote e pneumatici................................. 262
Cura dell'automobile............................... 275
Denominazioni del tipo...........................
Misure e pesi...........................................
Specifiche motore...................................
Olio motore.............................................
Liquidi e lubrificanti.................................
Carburante..............................................
Impianto elettrico....................................
N° di omologazione.................................
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
282
284
289
290
293
296
298
299
Indice
08
08 Indice alfabetico
Indice alfabetico...................................... 300
5
Introduzione
Informazioni importanti
Leggere il Libretto Uso e
manutenzione
Introduzione
Nota a piè di pagina
Tutti i tipi di optional/accessori sono contrassegnati da un asterisco .
Il Libretto Uso e manutenzione comprende
informazioni inserite come note a piè di pagina.
Queste informazioni si riferiscono al testo contrassegnato con il numero di riferimento. Se la
nota a piè di pagina rimanda a un testo in una
tabella, il riferimento è costituito da lettere anziché da cifre.
Il modo migliore per conoscere la propria automobile è leggere il Libretto Uso e manutenzione prima di mettersi alla guida. In questo
modo si potranno conoscere le nuove funzionalità, apprendere come gestire l'automobile in
situazioni diverse e ottimizzare l'utilizzo di tutte
le funzioni dell'automobile. Prestare particolare
attenzione alle istruzioni di sicurezza del presente Libretto.
L'offerta di optional/accessori per i diversi
modelli di automobili varia a seconda del mercato. La maggior parte degli optional è montata
in fabbrica e non può essere montata dopo la
consegna, al contrario degli accessori.
La dotazione descritta nel Libretto Uso e
manutenzione non è disponibile su tutti i
modelli. Oltre alla dotazione di serie, il Libretto
descrive gli optional (dotazione montata in fabbrica) e alcuni accessori (dotazione supplementare). In caso di dubbi in merito a dotazione
standard e optional/accessori, si raccomanda
di rivolgersi a un concessionario Volvo.
Testi speciali
Per maggiori informazioni, si raccomanda di
rivolgersi a un concessionario autorizzato
Volvo.
ATTENZIONE
I messaggi di attenzione informano sul
rischio di lesioni personali.
IMPORTANTE
Le automobili Volvo sono equipaggiate in
modo diverso in base alle esigenze dei vari
mercati nonché alle norme e alle disposizioni
nazionali o locali vigenti.
I messaggi di importante informano sul
rischio di danni a cose.
Le specifiche, le caratteristiche di disegno e le
illustrazioni di questo Libretto Uso e manutenzione non sono vincolanti. Ci riserviamo il
diritto di apportare modifiche senza preavviso.
Le note forniscono consigli o suggerimenti
che semplificano l'utilizzo di particolari pratici e funzioni.
© Volvo Car Corporation
6
Optional
NOTA
Messaggi
I display dell'automobile visualizzano alcuni
messaggi. Questi messaggi sono riportati nel
Libretto Uso e manutenzione in grigio con un
carattere leggermente più grande. Fra questi vi
sono i menu e i messaggi sul display informativo (ad esempio Impostazioni audio).
Etichette
Sull'automobile sono applicate diverse etichette che riportano informazioni importanti in
modo chiaro e semplice. Le etichette dell'automobile hanno un grado di importanza che va
dall'avvertenza all'informazione.
Introduzione
Informazioni importanti
Pericolo di lesioni personali
Pericolo di danni a cose
Informazioni
Simboli ISO neri su campo giallo, testo/figura
bianchi su campo nero. Questo sistema si utilizza per richiamare l'attenzione su un pericolo
che può causare lesioni gravi o mortali se l'avvertimento viene ignorato.
Simboli ISO bianchi e testo/figura bianchi su
campo blu o nero. Questo sistema si utilizza
per richiamare l'attenzione su un pericolo che
può causare danni a cose se l'avvertimento
viene ignorato.
Simboli ISO bianchi e testo/figura bianchi su
campo nero.
NOTA
Le etichette illustrate nel Libretto Uso e
manutenzione non sono riproduzioni esatte
di quelle presenti sull'automobile. Scopo
del libretto è illustrarne indicativamente l'aspetto e la posizione sull'automobile. Le
informazioni specifiche per il proprio
modello sono riportate nelle etichette sull'automobile.
Elenchi delle procedure
Nel Libretto Uso e manutenzione, le procedure
che comprendono interventi da eseguire in un
determinato ordine sono numerate.
7
Introduzione
Informazioni importanti
Se in corrispondenza delle istruzioni
passo-passo è riportata una serie di figure,
ogni operazione è numerata come la figura
corrispondente.
Le serie di figure in cui l'ordine delle istruzioni è irrilevante sono illustrate con elenchi
numerati con lettere.
Le frecce, sia numerate che non numerate,
illustrano un movimento.
Se le istruzioni passo-passo non sono correlate a una serie di figure, le varie fasi sono
numerate normalmente.
Elenchi delle posizioni
Nelle figure panoramiche in cui sono evidenziate diverse parti si utilizzano cerchietti rossi con un numero all'interno. Il
numero corrisponde all'elenco delle posizioni correlato alla figura che illustra l'oggetto.
Elenchi per punti
Quando nel Libretto Uso e manutenzione viene
riportata una lista si utilizza un elenco per punti.
Esempio:
•
•
8
Liquido refrigerante
Olio motore
Continua
`` Questo simbolo è situato in basso a destra
quando una sezione prosegue alla pagina successiva.
Registrazione dei dati
I sistemi di guida e sicurezza dell'automobile
utilizzano computer che controllano e condividono le informazioni sul funzionamento dell'automobile. Uno o più di questi computer
possono memorizzare informazioni sui sistemi
che controllano durante la guida normale, una
collisione o un incidente. Le informazioni
memorizzate potranno essere utilizzate da:
•
•
•
•
Volvo
Officine e riparatori autorizzati
Polizia o altre autorità
Terzi che hanno giuridicamente diritto a
raccogliere le informazioni o chiunque
venga autorizzato dal proprietario a raccogliere le informazioni.
Accessori e dotazione supplementare
Il collegamento e l'installazione errata di accessori possono compromettere il funzionamento
dei sistemi elettronici dell'automobile. Alcuni
accessori funzionano solo quando il software
relativo viene programmato nei sistemi elettronici dell'automobile. Si raccomanda pertanto
di rivolgersi sempre a un riparatore autorizzato
Volvo prima di installare accessori che devono
essere collegati all'impianto elettrico o che
possono influenzare tale impianto.
Informazioni su Internet
Al sito www.volvocars.com sono disponibili
maggiori informazioni sulla vostra automobile.
Introduzione
Volvo e la tutela dell'ambiente
G000000
Filosofia ambientale Volvo
La tutela dell'ambiente è uno dei valori chiave
di Volvo, che guidano tutta l'attività. Crediamo
inoltre che i nostri clienti condividano la nostra
cura per l'ambiente.
La vostra Volvo rispetta severe norme ambientali internazionali ed è inoltre prodotta in uno
degli stabilimenti più efficienti e puliti del
mondo. Volvo è dotata di un certificato ISO
globale che comprende la normativa ambientale ISO 14001 e interessa tutte le fabbriche e
molte altre unità Volvo. Inoltre i nostri partner
devono contribuire sistematicamente alla
tutela dell'ambiente.
Consumo di carburante
Le automobili Volvo sono caratterizzate da
consumi di carburante altamente concorrenziali nelle rispettive classi. Minore è il consumo
di carburante, minori sono le emissioni di anidride carbonica, gas che contribuisce all'effetto serra.
Il conducente può contribuire attivamente alla
riduzione del consumo di carburante. Per ulteriori informazioni, leggere il paragrafo Rispetto
dell'ambiente.
Efficiente depurazione dei gas
prende un ambiente pulito all'interno dell'abitacolo e una depurazione dei gas di scarico
altamente efficiente. In molti casi, le emissioni
di gas di scarico registrano valori nettamente
inferiori a quelli prescritti dalla normativa
vigente.
Depurazione dell'aria nell'abitacolo
Un filtro abitacolo previene l'ingresso di polvere e pollini nell'abitacolo attraverso la presa
dell'aria.
Un sofisticato sistema di qualità dell'aria,
IAQS* (Interior Air Quality System), assicura
La Vostra Volvo è costruita in base al concetto
"Pulita dentro e fuori" – un concetto che com-
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
9
Introduzione
Volvo e la tutela dell'ambiente
che l'aria in entrata sia più pulita di quella all'esterno in un ambiente trafficato.
I riparatori autorizzati Volvo e la tutela
dell'ambiente
Il sistema è costituito da un sensore elettronico
e un filtro al carbonio. L'immissione di aria
viene continuamente monitorata e viene interrotta se il contenuto di monossido di carbonio
ecc. nell'abitacolo diventa eccessivo. Questo
può verificarsi ad esempio in situazioni di traffico intenso, in coda o nelle gallerie.
Una manutenzione regolare consente di creare
le condizioni per la massima durata dell'automobile e un consumo di carburante inferiore,
contribuendo a un ambiente più pulito. Affidandosi ai riparatori autorizzati Volvo per la
riparazione e la manutenzione dell'automobile,
essa sarà inserita nei nostri sistemi. Applichiamo requisiti molto rigidi in materia di progettazione delle officine, per prevenire le perdite e le emissioni nell'ambiente. Il personale
qualificato dei nostri riparatori dispone delle
conoscenze e dei mezzi per garantire la massima tutela dell'ambiente.
L'immissione di ossidi di azoto, ozono troposferico e idrocarburi viene impedita dal filtro al
carbonio.
Norma ecologica relativa ai tessuti
Gli interni della Volvo sono progettati per
essere confortevoli e piacevoli, anche per chi
soffre di allergie e asma. È stata prestata particolare attenzione alla scelta di materiali ecologici. Pertanto, gli interni soddisfano anche le
prescrizioni contenute nella normativa internazionale Oeko-Tex 1001, rappresentando un
grosso passo avanti per un abitacolo più sano.
La certificazione Oeko-Tex abbraccia ad
esempio cinture di sicurezza, tappetini e tessuti. Anche gli interni in pelle soddisfano requisiti di ecologicità, perché conciati con sostanze
vegetali, senza utilizzo di cromo.
1
10
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.oekotex.com
Rispetto dell'ambiente
È facile contribuire personalmente alla tutela
dell'ambiente, ad esempio adottando uno stile
di guida economico ed effettuando assistenza
e manutenzione dell'automobile seguendo le
istruzioni contenute nel Libretto Uso e manutenzione.
Proponiamo di seguito alcuni consigli utili per
contribuire alla tutela dell'ambiente (per ulteriori consigli su tutela dell'ambiente e stili di
guida economici, vedere pagine 274, 212).
•
Per ridurre al minimo il consumo di carburante, si raccomanda la pressione dei
pneumatici ECO, vedere pagina 274.
•
Il carico sul tetto e il box portascì aumentano la resistenza all'aria e quindi il consumo di carburante. Rimuoverli subito
dopo l'uso.
•
Rimuovere tutti gli oggetti che non si utilizzano dall'automobile. Maggiore è il peso,
maggiore è il consumo di carburante.
•
Impiegare sempre l'elemento termico
monoblocco, se l'automobile ne è dotata,
prima di effettuare un avviamento a freddo.
I consumi di carburante e le emissioni di
gas di scarico si riducono.
•
Guidare dolcemente ed evitare frenate
energiche.
•
Guidare alla marcia più alta possibile. Un
regime minore implica un minore consumo
di carburante.
•
•
In sede di frenata, utilizzare il freno motore.
•
Smaltire eventuali materiali di scarto
potenzialmente inquinanti, ad esempio le
batterie e l'olio, nel rispetto dell'ambiente.
Si raccomanda di consultare un riparatore
Evitare di far funzionare il motore al
minimo. Attenersi alle direttive nazionali.
Spegnere il motore durante le soste prolungate in coda.
Introduzione
Volvo e la tutela dell'ambiente
autorizzato Volvo in caso di dubbi in merito
allo smaltimento dei materiali di scarto.
•
Sottoporre regolarmente l'automobile a
manutenzione.
•
In caso di velocità elevate, il consumo di
carburante aumenta notevolmente a causa
della maggiore resistenza all'aria. Raddoppiando la velocità, la resistenza all'aria
aumenta di 4 volte.
Attenendosi a queste indicazioni, il consumo di
carburante può essere ridotto senza influenzare né il tempo di percorrenza né il piacere di
guida. In questo modo si ottimizza l'utilizzo
dell'automobile, riducendo le spese e lo spreco
di risorse.
Il Libretto Uso e manutenzione e la
tutela dell'ambiente
Il simbolo FSC indica che la carta di questa
pubblicazione proviene da foreste certificate
FSC o altre fonti controllate.
11
12
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
14
17
20
22
24
25
27
28
29
G020871
Cinture di sicurezza ................................................................................
Sistema airbag (SRS - Airbag)................................................................
Attivazione/disattivazione dell'airbag*....................................................
Airbag laterali (SIPS-bag) .......................................................................
Tendina gonfiabile (IC) ...........................................................................
WHIPS ....................................................................................................
Quando intervengono i sistemi ..............................................................
Modo sicurezza.......................................................................................
Sicurezza dei bambini.............................................................................
SICUREZZA
01
01 Sicurezza
01
Cinture di sicurezza
Informazioni generali
Nel sedile posteriore, la linguetta si inserisce
solo nel relativo blocco di chiusura*.
Slacciare la cintura di sicurezza
Premere il pulsante rosso sul blocco di chiusura e lasciare che la bobina faccia rientrare la
cintura di sicurezza. Se non rientra completamente, inserirla a mano in modo che non
rimanga pendente.
La cintura di sicurezza si blocca e non può
essere estratta ulteriormente:
Frenare potrebbe risultare pericoloso se la cintura di sicurezza non è allacciata. Controllare
che tutti i passeggeri indossino le cinture di
sicurezza.
Affinché la cintura di sicurezza fornisca la massima protezione, è importante che sia appoggiata al corpo. Non inclinare lo schienale
troppo all'indietro. La cintura di sicurezza è
prevista come protezione nella normale posizione seduta.
Allacciare la cintura di sicurezza
Estrarre la cintura di sicurezza lentamente e
chiuderla spingendo la linguetta nel blocco di
chiusura. La corretta chiusura della cintura di
sicurezza è segnalata da un forte "clic".
14
•
•
•
ATTENZIONE
La cintura di sicurezza e l'airbag interagiscono. Se la cintura di sicurezza non viene
allacciata o viene usata in modo errato, il
funzionamento dell'airbag in caso di collisione potrebbe risultare compromesso.
ATTENZIONE
Ogni cintura di sicurezza deve essere indossata da una sola persona.
se viene estratta troppo rapidamente
durante la fase di frenata e di accelerazione
se l'automobile è molto inclinata.
Fare attenzione a quanto segue:
•
non usare fermagli o altri oggetti che impediscono alla cintura di sicurezza di appoggiarsi correttamente
•
accertarsi che la cintura di sicurezza non
sia contorta o impigliata
•
la sezione lombare deve rimanere bassa
(non sopra l'addome)
•
tendere la sezione lombare sui fianchi
tirando la sezione diagonale come illustrato nella figura precedente.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
ATTENZIONE
Non cercare mai di modificare o riparare la
cintura da soli. Si raccomanda di rivolgersi
a un riparatore autorizzato Volvo.
Se la cintura è stata sottoposta a un forte
carico, ad esempio in caso di collisione,
sostituire l'intera cintura di sicurezza.
Potrebbero essere state compromesse le
caratteristiche di protezione della cintura
anche se non si vedono danni apparenti.
Sostituire la cintura anche se è usurata o
danneggiata. La nuova cintura deve essere
progettata e omologata per il montaggio
nello stesso posto della cintura sostituita.
01 Sicurezza
Cinture di sicurezza
massima distanza possibile tra il ventre e il
volante.
Sedile posteriore
Avvisatore cinture
•
Comunicare quali cinture di sicurezza sono
utilizzate nel sedile posteriore. Il messaggio viene visualizzato in caso di utilizzo
delle cinture o apertura di una portiera
posteriore. Il messaggio scompare automaticamente dopo circa 30 secondi, ma
può essere confermato manualmente premendo il pulsante READ sulla leva degli
indicatori di direzione.
•
Comunicare se una cintura di sicurezza nel
sedile posteriore viene slacciata durante la
marcia. Il messaggio è visualizzato sul
display informativo, accompagnato da un
segnale acustico e una spia. Il messaggio
scompare quando si riallaccia la cintura,
ma può essere confermato manualmente
premendo il pulsante READ.
L'avvisatore cinture nel sedile posteriore
svolge due funzioni:
La cintura di sicurezza deve sempre essere utilizzata in gravidanza, ma è importante che sia
utilizzata correttamente. La cintura di sicurezza
deve essere aderente alla spalla, con la sezione
diagonale tra i seni e a lato del ventre.
La sezione lombare della cintura di sicurezza
deve aderire al lato delle cosce, più bassa possibile al di sotto del ventre – non deve mai
essere lasciata scivolare verso l'alto. La cintura
di sicurezza deve trovarsi più vicina possibile
al corpo, senza gioco superfluo. Controllare
inoltre che non si sia attorcigliata.
G017726
G020998
Cintura di sicurezza e gravidanza
01
Se una cintura di sicurezza non è allacciata, si
attivano un avvisatore acustico e una spia. Il
segnale acustico è dipendente dalla velocità e,
in alcuni casi, dal tempo. La spia si trova nella
mensola del padiglione e nel quadro comandi
combinato.
I seggiolini per bambini non sono interessati
dal sistema avvisatore cinture.
Il messaggio sul display informativo indicante
quali cinture di sicurezza sono utilizzate è sempre disponibile. Per visualizzare i messaggi in
memoria, premere il pulsante READ.
Man mano che la gravidanza procede, la conducente deve regolare il sedile e il volante in
modo da avere il pieno controllo dell'automobile (i pedali e il volante devono essere di facile
accessibilità). È necessario tuttavia tenere la
``
15
01 Sicurezza
01
Cinture di sicurezza
Alcuni mercati
Se la cintura di sicurezza del conducente o del
passeggero anteriore non è allacciata, si attivano un avvisatore acustico e una spia.
Quando l'automobile procede a bassa velocità, il segnale acustico si disattiva dopo
6 secondi.
Pretensionatori delle cinture
Tutte le cinture di sicurezza sono dotate di pretensionatore, un dispositivo che tende la cintura intorno al corpo in caso di collisione sufficientemente forte. La cintura riesce pertanto a
bloccare l'occupante in modo più efficiente.
16
01 Sicurezza
Sistema airbag (SRS - Airbag)
Spia di allarme nel quadro comandi
combinato
0
1
01
Assieme alla spia di allarme viene visualizzato,
quando necessario, un messaggio sul display
informativo. Se la spia di allarme è guasta, si
accende il triangolo di avvertimento e viene
visualizzato Airbag SRS Rich. assistenza o
Airbag SRS Assistenza urg. sul display. Si
raccomanda di rivolgersi al più presto a un
riparatore autorizzato Volvo.
o
G021010
G018666
Generalità sul sistema airbag
Sistema SRS, automobili con guida a destra.
ATTENZIONE
Se la spia di allarme del sistema airbag
rimane accesa o si accende durante la
guida, il sistema airbag non funziona perfettamente. La spia indica un'anomalia nel
sistema delle cinture di sicurezza, SIPS, IC
o SRS. Si raccomanda di rivolgersi al più
presto a un riparatore autorizzato Volvo.
G018665
Il sistema airbag viene continuamente monitorato dalla relativa centralina. La spia di allarme
nel quadro comandi combinato si accende
quando la chiave del telecomando si trova in
posizione II o III. La spia si spegne dopo
circa 6 secondi se il sistema airbag non presenta anomalie.
Sistema SRS, automobili con guida a sinistra.
Il sistema SRS comprende airbag e sensori. In
caso di collisione sufficientemente forte, i sensori reagiscono gonfiando e riscaldando l'airbag/gli airbag. Per attutire il colpo contro l'airbag, l'airbag viene sgonfiato nuovamente al
momento dello schiacciamento. Durante questa fase, è normale che si formi del fumo nell'abitacolo. Tutta la sequenza di gonfiaggio e
sgonfiaggio dell'airbag richiede solo alcuni
decimi di secondo.
ATTENZIONE
Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore
autorizzato Volvo per la riparazione. Interventi errati nel sistema airbag possono causare anomalie e gravi lesioni personali.
``
17
01 Sicurezza
01
Sistema airbag (SRS - Airbag)
- sistema di ritenuta supplementare). L'airbag
è ripiegato al centro del volante. Il volante è
contrassegnato con SRS AIRBAG.
NOTA
I sensori reagiscono in modo diverso a
seconda delle modalità di collisione e dell'utilizzo o meno della cintura di sicurezza
sul lato conducente o passeggero.
ATTENZIONE
La cintura di sicurezza e l'airbag interagiscono. Se la cintura di sicurezza non viene
allacciata o viene usata in modo errato, il
funzionamento dell'airbag in caso di collisione potrebbe risultare compromesso.
In determinate circostanze di incidente
potrebbe attivarsi un solo airbag oppure
nessuno. Il sistema airbag rileva la forza
d'urto della collisione e calcola se è tale da
necessitare l'attivazione di uno o più airbag
per proteggere gli occupanti.
Anche la capacità degli airbag viene adattata alla violenza della collisione a cui l'automobile è sottoposta.
Posizione dell'airbag lato passeggero nelle automobili con guida a destra.
Airbag lato passeggero
G021011
Airbag lato conducente
Posizione dell'airbag lato passeggero nelle automobili con guida a sinistra.
18
Oltre alla cintura di sicurezza, l'automobile
dispone di un airbag sul lato conducente (SRS
Oltre alla cintura di sicurezza, l'automobile
dispone di un airbag sul lato passeggero ripiegato in un vano sopra il cassetto portaoggetti.
Il pannello è contrassegnato con SRS
AIRBAG.
01 Sicurezza
Sistema airbag (SRS - Airbag)
ATTENZIONE
01
Etichetta airbag
Per limitare il rischio di lesioni in caso di
innesco dell'airbag, il passeggero deve
sedere in posizione il più possibile eretta
tenendo i piedi sul pavimento e la schiena
appoggiata allo schienale. La cintura di
sicurezza deve essere tesa e allacciata.
ATTENZIONE
ATTENZIONE
G032244
Non sistemare alcun oggetto davanti o
sopra il cruscotto se l'automobile è dotata
di airbag lato passeggero.
Etichetta dell'airbag posizionata sul montante
della portiera.
Non mettere mai bambini su un seggiolino
o un cuscino di rialzo sul sedile del passeggero anteriore, se l'automobile è dotata di
airbag lato passeggero attivato1.
Non lasciare mai che i bambini stiano in
piedi o seduti davanti al sedile del passeggero. Le persone di altezza inferiore a 1,4 m
non devono mai sedere sul sedile del passeggero anteriore quando l'airbag è attivato.
Il mancato rispetto delle indicazioni fornite
può mettere a repentaglio la vita del bambino.
1
Per informazioni su attivazione/disattivazione dell'airbag, vedere pagina 20.
19
01 Sicurezza
Attivazione/disattivazione dell'airbag*
Disattivazione a chiave - PACOS
Informazioni generali
L'airbag lato passeggero può essere disattivato se l'automobile è dotata del commutatore
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch). Per
informazioni su attivazione/disattivazione,
vedere il paragrafo Attivazione/disattivazione.
Disattivazione a chiave/commutatore
Il commutatore dell'airbag lato passeggero
(PACOS) è collocato sul montante del cruscotto sul lato passeggero ed è accessibile
aprendo la portiera del passeggero (vedere il
paragrafo Commutatore - PACOS di seguito).
Controllare che il commutatore sia nella posizione desiderata. Volvo raccomanda di utilizzare lo stelo della chiave telecomando per
modificare la posizione.
Per informazioni sullo stelo della chiave, vedere
pagina 46.
ATTENZIONE
Il mancato rispetto delle indicazioni fornite
può mettere a repentaglio la vita dei passeggeri.
20
ATTENZIONE
Attivazione/disattivazione
Se l'automobile è dotata di airbag lato passeggero ma è sprovvista del commutatore
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch),
l'airbag è sempre attivato.
ATTENZIONE
Non mettere mai bambini su un seggiolino
o un cuscino di rialzo sul sedile del passeggero anteriore, se l'automobile è dotata di
airbag lato passeggero attivato e la spia
nella mensola del padiglione è
accesa. Il mancato rispetto delle indicazioni
fornite può mettere a repentaglio la vita del
bambino.
ATTENZIONE
Non lasciare che nessuno sieda nel posto
del passeggero se il messaggio nella mensola del padiglione (vedere pagina 21)
indica che l'airbag è disattivato e la spia di
allarme del sistema airbag è accesa nel quadro comandi combinato. Ciò indica infatti
un'avaria grave. Rivolgersi al più presto a un
riparatore. Si raccomanda di rivolgersi a un
riparatore autorizzato Volvo.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
G019030
01
Posizione del commutatore.
L'airbag è attivato. Portando il commutatore in questa posizione, possono sedersi
nel sedile del passeggero anteriore persone di altezza superiore a 1,4 m, ma non
bambini su seggiolini o cuscini di rialzo.
Airbag disattivato. Portando il commutatore in questa posizione, possono sedersi
nel sedile del passeggero anteriore bambini su seggiolini o cuscini di rialzo, ma non
persone di altezza superiore a 1,4 m.
01 Sicurezza
Attivazione/disattivazione dell'airbag*
01
Un messaggio e una spia nella mensola del
padiglione indicano che l'airbag lato passeggero è disattivato (vedere figura precedente).
ATTENZIONE
Airbag attivato (lato passeggero):
Non mettere mai bambini su un seggiolino
o un cuscino di rialzo sul sedile del passeggero anteriore, se l'automobile è dotata di
airbag lato passeggero attivato. Questo vale
anche per tutte le persone di altezza inferiore a 1,4 m.
Airbag disattivato (lato passeggero):
G017800
Le persone di altezza superiore a 1,4 m non
devono mai sedere sul sedile del passeggero anteriore quando l'airbag è disattivato.
Se non ci si attiene a questa raccomandazione, sussiste il pericolo di morte.
Indicazione nella mensola del padiglione dell'airbag lato passeggero attivato.
Messaggi
Una spia di allarme nella mensola del padiglione indica che l'airbag lato passeggero è
attivato (vedere figura precedente).
2
NOTA
G017724
2
Quando si porta la chiave telecomando in
posizione II o III, sul quadro comandi combinato si accende la spia di allarme airbag
per circa 6 secondi (vedere pagina 17).
Indicazione nella mensola del padiglione dell'airbag lato passeggero disattivato.
In seguito, nella mensola del padiglione, si
accende l'indicazione relativa allo stato dell'airbag lato passeggero. Per maggiori informazioni sulle varie posizioni della chiave
telecomando, vedere pagina 73.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
21
01 Sicurezza
Airbag laterali (SIPS-bag)
G032949
ATTENZIONE
In caso di collisione laterale, la maggior parte
della forza di collisione viene distribuita dal
SIPS (Side Impact Protection System) alle traverse, ai montanti, al pavimento, al tetto e ad
altre parti della carrozzeria. Gli airbag laterali
dei sedili del conducente e del passeggero
proteggono busto e fianchi e costituiscono una
parte importante del SIPS.
Il sistema airbag SIPS comprende due parti
principali: airbag laterali e sensori. L'airbag
laterale è posizionato nello schienale del sedile
anteriore.
1
22
•
Si raccomanda di affidare sempre le
riparazioni a un riparatore autorizzato
Volvo. Interventi errati nel sistema airbag SIPS possono causare anomalie e
gravi lesioni personali.
•
Non sistemare alcun oggetto fra il lato
esterno del sedile e il pannello della portiera, poiché la zona potrebbe essere
interessata dall'airbag laterale.
•
Si raccomanda di utilizzare esclusivamente fodere per sedili approvate da
Volvo. Altri rivestimenti potrebbero
compromettere il funzionamento degli
airbag laterali.
•
Posizione
G024377
Airbag laterali
Posto del conducente, automobili con guida a
sinistra.
L'airbag laterale è complementare alla
cintura di sicurezza. Usare sempre la
cintura di sicurezza.
Seggiolini per bambini e airbag laterali
Le caratteristiche di protezione di seggiolino
per bambini o cuscino di rialzo non sono
influenzate negativamente dall'airbag laterale.
Si può collocare un seggiolino per bambini/
cuscino di rialzo nel sedile anteriore solo se
l'automobile non è equipaggiata di airbag lato
passeggero attivato1.
Per informazioni su attivazione/disattivazione dell'airbag, vedere pagina 20.
G024378
01
Sedile del passeggero, automobili con guida a
sinistra.
01 Sicurezza
Airbag laterali (SIPS-bag)
01
Il sistema airbag SIPS comprende airbag laterali e sensori. In caso di collisione sufficientemente forte, i sensori reagiscono gonfiando
l'airbag laterale. L'airbag si gonfia nello spazio
tra l'occupante e il pannello della portiera, attutendo in questo modo il colpo sull'occupante
nell'attimo della collisione. E sgonfiandosi
durante lo schiacciamento. L'airbag laterale si
gonfia normalmente solo sul lato su cui avviene
la collisione.
G032254
Etichetta airbag laterale
Etichetta dell'airbag laterale posizionata sul montante della portiera.
23
01 Sicurezza
01
Tendina gonfiabile (IC)
Caratteristiche
ATTENZIONE
Non appendere o fissare mai oggetti pesanti
alle impugnature nel padiglione. Il gancio
sull'impugnatura è progettato solo per
appendere abiti leggeri (non oggetti rigidi
quali ombrelli).
Non fissare con viti né montare alcun
oggetto su padiglione, montanti delle portiere o pannelli laterali. La protezione
potrebbe essere compromessa. Si raccomanda di utilizzare solo componenti originali Volvo approvati per la sistemazione in
queste parti dell'automobile.
La tendina gonfiabile IC (Inflatable Curtain) è
complementare agli airbag SIPS e SRS. La tendina gonfiabile è montata nel padiglione su
entrambi i lati dell'automobile e protegge i passeggeri nei sedili esterni dell'automobile. In
caso di collisione sufficientemente forte, i sensori reagiscono gonfiando la tendina gonfiabile. La tendina gonfiabile contribuisce a proteggere la testa del conducente e dei passeggeri dai colpi contro l'interno dell'automobile in
caso di collisione.
ATTENZIONE
L'automobile non deve essere caricata per
un'altezza maggiore di 50 mm sotto il bordo
superiore dei finestrini. In caso contrario,
l'effetto protettivo della tendina gonfiabile
posta sul padiglione dell'automobile
potrebbe essere annullato.
ATTENZIONE
L'airbag laterale è complementare alla cintura di sicurezza.
Usare sempre la cintura di sicurezza.
24
01 Sicurezza
WHIPS
Protezione contro le lesioni da colpo di
frusta – WHIPS
Il sistema WHIPS (Whiplash Protection
System) comprende uno schienale capace di
assorbire energia e un poggiatesta speciale sui
sedili anteriori. Il sistema viene attivato in caso
di tamponamento, secondo l'angolo di collisione, la velocità e le caratteristiche dell'automobile che entra in collisione.
ATTENZIONE
Il sistema WHIPS è complementare alla cintura di sicurezza. Usare sempre la cintura di
sicurezza.
01
Sistema WHIPS e seggiolini per bambini/
cuscini di rialzo
Le caratteristiche di protezione di seggiolino
per bambini o cuscino di rialzo non sono
influenzate negativamente dal sistema WHIPS.
Posizione seduta corretta
Per la massima protezione, conducente e passeggero devono sedersi al centro dei rispettivi
sedili, con la minima distanza possibile fra
testa e poggiatesta.
Non compromettere il funzionamento
del sistema WHIPS
Caratteristiche del sedile
Quando il sistema WHIPS si attiva, gli schienali
dei sedili anteriori si spostano all'indietro per
modificare la posizione di seduta del conducente e del passeggero. In questo modo si
riduce il rischio di lesioni da colpo di frusta.
ATTENZIONE
Non cercare mai di riparare o modificare il
sedile o il sistema WHIPS da soli. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
Non sistemare alcun oggetto sul pavimento dietro
il sedile di conducente/passeggero.
``
25
01 Sicurezza
01
WHIPS
ATTENZIONE
Non collocare scatole e oggetti simili fra il
cuscino del sedile posteriore e lo schienale
del sedile anteriore. Si potrebbe compromettere il funzionamento del sistema
WHIPS.
ATTENZIONE
Se il sedile è stato sottoposto a un forte
carico, ad esempio in caso di tamponamento, il sistema WHIPS deve essere controllato. Si raccomanda di rivolgersi a un
riparatore autorizzato Volvo per il controllo.
Potrebbero essere state compromesse le
caratteristiche di protezione del sistema
WHIPS anche se non si vedono danni apparenti nel sedile.
Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore
autorizzato Volvo per la verifica dello stato
del sistema anche dopo piccoli tamponamenti.
Non sistemare alcun oggetto sul sedile posteriore.
ATTENZIONE
Se uno schienale posteriore è ripiegato
occorre spostare in avanti il corrispondente
sedile anteriore in modo che non tocchi lo
schienale ripiegato.
26
01 Sicurezza
Quando intervengono i sistemi
rizzato Volvo. Non utilizzare l'automobile
se sono intervenuti gli airbag.
Quando intervengono i sistemi
Sistema
Viene attivato
Pretensionatori delle
cinture dei sedili
anteriori
In caso di collisioni
frontali e/o laterali e/
o tamponamento
Pretensionatori delle
cinture del sedile
posteriore
In caso di collisione
frontale
Airbag SRS
In caso di collisione
frontaleA
Airbag laterali SIPS
In caso di collisione
lateraleA
Tendina gonfiabile
IC
In caso di collisione
lateraleA
Protezione dal colpo
di frusta WHIPS
In caso di tamponamento
A
L'automobile può subire forti deformazioni in caso di incidente senza che gli airbag si attivino. Un certo numero di
fattori, quali la rigidità e il peso dell'oggetto urtato, la velocità
dell'automobile, l'angolo di collisione ecc., influisce sulla
modalità di attivazione dei diversi sistemi di sicurezza dell'automobile.
•
Si raccomanda di far sostituire i componenti dei sistemi di sicurezza dell'automobile da un riparatore autorizzato Volvo.
•
Contattare sempre un medico.
NOTA
I sistemi SRS, SIPS, IC e le cinture di sicurezza intervengono solo una volta durante
una collisione.
01
ATTENZIONE
Non utilizzare l'automobile se sono intervenuti gli airbag. La guida dell'automobile
potrebbe risultare difficoltosa. Altri sistemi
di sicurezza potrebbero essere stati danneggiati. L'esposizione prolungata ai fumi e
alle polveri prodotti all'innesco degli airbag
può provocare lesioni/irritazioni cutanee e
agli occhi. In caso di disturbi, risciacquare
con acqua fredda. Anche la rapidissima
sequenza di scatto, in combinazione con il
materiale dell'airbag, può provocare escoriazioni cutanee e ustioni.
ATTENZIONE
La centralina del sistema airbag si trova nel
quadro centrale. Qualora il quadro centrale
sia bagnato, scollegare i cavi della batteria.
Non cercare di avviare l'automobile in
quanto potrebbero innescarsi gli airbag.
Trasportare l'automobile. Si raccomanda di
trasportarla presso un riparatore autorizzato
Volvo.
Se gli airbag sono intervenuti, si raccomanda
quanto segue:
•
Trasportare l'automobile. Si raccomanda
di trasportarla presso un riparatore auto-
27
01 Sicurezza
01
Modo sicurezza
Funzionalità ridotta
G021062
Se tutto sembra normale e non vi sono perdite
di carburante, si può tentare di avviare l'automobile.
Se l'automobile è rimasta coinvolta in una collisione, potrebbe apparire il testo Modo
sicurezza Vedere manuale sul display informativo. Questo indica che la funzionalità dell'automobile è ridotta. Il modo sicurezza indica
un dispositivo di protezione che interviene se
la collisione è tale da danneggiare funzioni
importanti dell'automobile, ad esempio le linee
di alimentazione, i sensori di uno dei sistemi di
protezione oppure l'impianto frenante.
Tentativo di avviamento
Innanzitutto controllare che non ci siano perdite di carburante dall'automobile. Non si deve
sentire odore di carburante.
28
Innanzitutto, estrarre la chiave del telecomando e reinserirla. L'elettronica dell'automobile cerca di ripristinare il sistema. Tentare
quindi di avviare l'automobile. Se il messaggio
Modo sicurezza Vedere manuale è ancora
visualizzato sul display, l'automobile non deve
essere guidata né trainata, bensì trasportata. I
danni non visibili potrebbero, durante il viaggio,
rendere impossibile la manovra dell'automobile anche se questa appare guidabile.
Spostamento
Se compare Normal mode dopo il ripristino di
Modo sicurezza Vedere manuale, si può
spostare con cautela l'automobile allontanandola dal traffico. Percorrere il tragitto minimo
necessario.
ATTENZIONE
Non cercare mai di riparare l'automobile o
ripristinare l'elettronica da soli se è entrata
nel modo sicurezza. Pericolo di lesioni personali o funzionamento anomalo dell'automobile. Si raccomanda di rivolgersi sempre
a un riparatore autorizzato Volvo per i controlli e il ripristino del normale funzionamento dell'automobile dopo la comparsa
del messaggio Modo sicurezza Vedere
manuale.
ATTENZIONE
Non provare in nessun caso a riavviare l'automobile se si sente odore di carburante
dopo che è stato visualizzato il messaggio
Modo sicurezza. Abbandonare immediatamente l'automobile.
ATTENZIONE
Non è consentito trainare l'automobile nel
modo sicurezza. L'automobile deve essere
trasportata. Si raccomanda di trasportarla
presso un riparatore autorizzato Volvo.
01 Sicurezza
Sicurezza dei bambini
I bambini devono sedere in modo
sicuro e confortevole
La sistemazione del bambino nell'automobile e
l'equipaggiamento da utilizzare dipendono da
peso e dimensioni del bambino. Per maggiori
informazioni, vedere pagina 31.
NOTA
NOTA
Per maggiori informazioni sul montaggio dei
prodotti per la sicurezza dei bambini, rivolgersi al produttore.
Seggiolini per bambini
Le norme vigenti in materia di sicurezza dei
bambini nell'automobile variano da Paese a
Paese. Verificare le norme vigenti.
Seguire sempre le istruzioni di montaggio del
seggiolino per bambini.
I bambini di tutte le età e dimensioni devono
sempre stare seduti correttamente e allacciare
i sistemi di ritenuta. Non consentire mai a un
bambino di sedere sulle ginocchia del passeggero.
1
Se si utilizzano prodotti per la sicurezza dei
bambini, è importante leggere e seguire
attentamente le istruzioni di montaggio allegate.
Non fissare le cinghie di fissaggio del seggiolino sulle guide per la regolazione longitudinale
del sedile, sulle molle o sulle guide e sulle traverse sotto il sedile. I bordi affilati potrebbero
danneggiare le cinghie di fissaggio.
NOTA
Posizione dei seggiolini per bambini
G020739
L'equipaggiamento di sicurezza Volvo per
bambini è stato concepito appositamente per
le automobili Volvo. Si raccomanda di utilizzare
attrezzature originali Volvo per assicurare che
gli attacchi e i dispositivi di bloccaggio siano
fissati correttamente e offrano la massima protezione.
01
Può essere usato quanto segue:
•
un seggiolino per bambini/cuscino di rialzo
nel sedile del passeggero se l'airbag lato
passeggero è stato disattivato1.
•
un seggiolino per bambini orientato all'indietro nel sedile posteriore.
I seggiolini per bambini e gli airbag non sono compatibili.
Volvo fornisce prodotti per la sicurezza dei
bambini progettati e collaudati appositamente
per le proprie automobili.
Fare sempre sedere il bambino nel sedile
posteriore, se è attivato l'airbag lato passeggero. Se l'airbag si gonfia, un bambino eventualmente seduto nel seggiolino montato sul
sedile passeggero potrebbe riportare gravi
lesioni.
Per informazioni relative all'airbag attivato/disattivato (SRS), vedere pagina 20.
``
29
01 Sicurezza
01
Sicurezza dei bambini
ATTENZIONE
Non mettere mai bambini su un seggiolino
o un cuscino di rialzo sul sedile del passeggero anteriore, se l'automobile è dotata di
airbag (SRS) lato passeggero attivato.
Le persone di altezza inferiore a 1,4 m non
devono mai sedere sul sedile del passeggero anteriore quando l'airbag (SRS) è attivato.
Il mancato rispetto delle indicazioni fornite
può mettere a repentaglio la vita del bambino.
30
ATTENZIONE
Etichetta airbag
Gli anelli in acciaio o altri elementi dei
cuscini di rialzo/seggiolini per bambini non
devono essere appoggiati al pulsante di
apertura del blocco delle cinture di sicurezza, poiché possono provocare l'apertura
accidentale delle cinture.
La parte superiore del seggiolino per bambini non deve essere appoggiata al parabrezza.
Etichetta posizionata sul montante del cruscotto
sul lato passeggero.
01 Sicurezza
Sicurezza dei bambini
01
Protezioni per bambini raccomandate2
Peso/Età
Sedile anteriore
Posto esterno del sedile posteriore
Gruppo 0
(0 – 9 mesi)
Seggiolino per bambini Volvo – protezione per bambini orientata all'indietro,
si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile e le cinghie di fissaggio.
e
N° di omologazione: E5 03135
Seggiolino per bambini Volvo – protezione per bambini orientata all'indietro,
si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile, le cinghie di fissaggio e il
supporto.
max 10 kg
N° di omologazione: E5 03135
Gruppo 0+
max 13 kg
2
Posto centrale del sedile posteriore
Seggiolino per neonati Volvo - protezione per bambini orientata all'indietro,
si fissa con il sistema di fissaggio ISOFIX.
Seggiolino per neonati Volvo - protezione per bambini orientata all'indietro,
si fissa con il sistema di fissaggio ISOFIX.
Seggiolino per neonati Volvo - protezione per bambini orientata all'indietro,
si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile.
N° di omologazione: E1 03301146
N° di omologazione: E1 03301146
N° di omologazione: E1 03301146
Seggiolino per neonati Volvo - protezione per bambini orientata all'indietro,
si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile
Seggiolino per neonati Volvo - protezione per bambini orientata all'indietro,
si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile
N° di omologazione: E1 03301146
N° di omologazione: E1 03301146
Per le altre protezioni per bambini, controllare che la propria automobile sia riportata nell'elenco dei modelli compatibili o la protezione sia provvista di omologazione universale ai sensi della norma
ECE R44.
``
31
01 Sicurezza
01
Sicurezza dei bambini
Peso/Età
Sedile anteriore
Posto esterno del sedile posteriore
Gruppo 1
Seggiolino per bambini Volvo – protezione per bambini orientata all'indietro,
si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile e le cinghie di fissaggio.
Seggiolino per bambini Volvo – protezione per bambini orientata all'indietro,
si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile, le cinghie di fissaggio e il
supporto.
9-18 kg
(9-36 mesi)
N° di omologazione: E5 03135
N° di omologazione: E5 03135
32
Seggiolino per bambini orientabile
Volvo - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura
di sicurezza dell'automobile e le cinghie di fissaggio.
Seggiolino per bambini orientabile
Volvo - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura
di sicurezza dell'automobile e le cinghie di fissaggio.
N° di omologazione: E5 04192
N° di omologazione: E5 04192
Britax Fixway – protezione per bambini
orientata all'indietro, si fissa con il
sistema di fissaggio ISOFIX e le cinghie
di fissaggio.
Britax Fixway – protezione per bambini
orientata all'indietro, si fissa con il
sistema di fissaggio ISOFIX e le cinghie
di fissaggio.
N° di omologazione: E5 03171
N° di omologazione: E5 03171
Posto centrale del sedile posteriore
01 Sicurezza
Sicurezza dei bambini
Peso/Età
Sedile anteriore
Posto esterno del sedile posteriore
Posto centrale del sedile posteriore
Gruppo 2, 15-25 kg,
3-6 anni
Seggiolino per bambini orientabile
Volvo - protezione per bambini orientata in avanti, si fissa con la cintura di
sicurezza dell'automobile.
Seggiolino per bambini orientabile
Volvo - protezione per bambini orientata in avanti, si fissa con la cintura di
sicurezza dell'automobile.
Seggiolino per bambini orientabile
Volvo - protezione per bambini orientata in avanti, si fissa con la cintura di
sicurezza dell'automobile.
N° di omologazione: E5 04191
N° di omologazione: E5 04191
N° di omologazione: E5 04191
Seggiolino per bambini orientabile
Volvo - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura
di sicurezza dell'automobile e le cinghie di fissaggio.
Seggiolino per bambini orientabile
Volvo - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura
di sicurezza dell'automobile e le cinghie di fissaggio.
N° di omologazione: E5 04192
N° di omologazione: E5 04192
Cuscino di rialzo Volvo – con o senza
schienale.
Cuscino di rialzo Volvo – con o senza
schienale.
Cuscino di rialzo Volvo – con o senza
schienale.
N° di omologazione: E5 03139
N° di omologazione: E5 03139
N° di omologazione: E5 03139
Cuscino di rialzo Volvo con schienale.
Cuscino di rialzo Volvo con schienale.
Cuscino di rialzo Volvo con schienale.
N° di omologazione: E1 04301198
N° di omologazione: E1 04301198
N° di omologazione: E1 04301198
Gruppo 2/3
15-36 kg
(3–12 anni)
01
Cuscino di rialzo integrato a 2 posizioni
Volvo – disponibile come optional
montato in fabbrica.
N° di omologazione: E5 04189
``
33
01 Sicurezza
01
Sicurezza dei bambini
Cuscini di rialzo integrati a due fasi*
I cuscini di rialzo sono progettati appositamente per garantire la massima sicurezza. Utilizzati in combinazione con la cintura di sicurezza, sono omologati per bambini di peso
compreso fra 15 e 36 kg o di altezza compresa
fra 0,95 e 1,4 m.
Chiusura del cuscino di rialzo a due fasi
Posizione 1
G017875
Prima di mettersi in viaggio, controllare che:
Posizione corretta, la cintura è posizionata sopra
la spalla.
•
il cuscino di rialzo integrato a 2 posizioni
sia regolato correttamente (vedere tabella
seguente) e bloccato
•
la cintura di sicurezza aderisca al corpo del
bambino e non sia allentata o ritorta
•
la cintura di sicurezza non sia posizionata
sul collo del bambino o sotto la spalla
(vedere figure precedenti)
•
la sezione lombare della cintura di sicurezza sia posizionata in basso sul bacino
per garantire la massima protezione.
Peso
Posizione 2
22-36 kg
15-25 kg
115-140 cm
95-120 cm
Posizione errata, la testa non deve trovarsi al di
sopra del poggiatesta e la cintura non deve scendere sotto la spalla.
34
Per istruzioni sulla regolazione dei due livelli del
cuscino di rialzo, vedere pagine 34–35.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
G017697
G017719
Lunghezza
Posizione 1
Tirare la maniglia in avanti e verso l'alto per
sbloccare il cuscino di rialzo.
01 Sicurezza
Sicurezza dei bambini
Premere il cuscino di rialzo all'indietro per
bloccarlo.
Posizione 2
Sollevare il bordo anteriore del cuscino di
rialzo e premerlo all'indietro verso lo schienale
per bloccarlo.
01
possibile passare direttamente dalla posizione
superiore a quella inferiore.
ATTENZIONE
Si raccomanda di affidare sempre le riparazioni o le sostituzioni a un riparatore autorizzato Volvo. Non cercare mai di riparare o
modificare il cuscino di rialzo. Se un cuscino
di rialzo integrato è stato sottoposto a un
forte carico, ad esempio in caso di collisione, sostituire l'intero cuscino. Potrebbero essere state compromesse le caratteristiche di protezione del cuscino anche se
non si vedono danni apparenti. Sostituire il
cuscino anche se è usurato.
Iniziare dalla posizione inferiore. Premere il
pulsante.
Tirare la maniglia in avanti per sbloccare il
cuscino di rialzo.
NOTA
Per passare dalla posizione 2 alla posizione
1 è necessario aprire completamente il
cuscino di rialzo nel cuscino del sedile.
Vedere di seguito il paragrafo Apertura del
cuscino di rialzo a due fasi.
Apertura del cuscino di rialzo a due fasi
G017784
È possibile aprire completamente il cuscino di
rialzo nel cuscino del sedile da entrambe le
posizioni (superiore e inferiore). Non è invece
``
35
01 Sicurezza
01
Sicurezza dei bambini
Premere con la mano al centro del cuscino
di rialzo per bloccarlo.
Sistema di fissaggio ISOFIX per
protezioni per bambini
Per fissare una protezione per bambini agli
attacchi ISOFIX, attenersi sempre alle istruzioni
di montaggio del produttore.
ATTENZIONE
Classi di dimensioni
Le protezioni per bambini sono disponibili in
varie dimensioni – proprio come le automobili.
Di conseguenza, non tutte le protezioni per
bambini sono compatibili con i sedili di tutti i
modelli di automobili.
Se non si rispettano le istruzioni relative al
cuscino di rialzo a 2 posizioni, il bambino
potrebbe riportare gravi lesioni in caso di
incidente.
IMPORTANTE
NOTA
Prima di ribaltare gli schienali posteriori,
aprire sempre il cuscino di rialzo.
Fermo di sicurezza per bambini nelle
portiere posteriori
I comandi per l'azionamento di alzacristalli e
maniglie di apertura delle portiere posteriori
possono essere bloccati per prevenire l'apertura dall'interno. Per maggiori informazioni,
vedere pagina 58.
36
G021064
Controllare che non vi siano oggetti (ad
esempio giocattoli) sotto il cuscino di rialzo
prima di aprirlo.
Gli attacchi per il sistema di fissaggio ISOFIX
sono nascosti dietro la parte inferiore dello
schienale del sedile posteriore, nei posti
esterni.
La posizione degli attacchi è indicata dai simboli nel rivestimento dello schienale (vedere
figura precedente).
Per accedere agli attacchi, premere verso il
basso il cuscino del sedile posteriore.
Le protezioni per bambini con sistema di fissaggio ISOFIX sono quindi state suddivise in
classi di dimensioni per aiutare l'utente a scegliere la protezione corretta (vedere tabella
seguente).
Classe di
dimensioni
A
Dimensioni piene, protezione
per bambini orientata in
avanti
B
Dimensioni ridotte (alt. 1),
protezione per bambini orientata in avanti
B1
Dimensioni ridotte (alt. 2),
protezione per bambini orientata in avanti
NOTA
Il sistema di fissaggio ISOFIX sul sedile del
passeggero è optional.
Descrizione
01 Sicurezza
Sicurezza dei bambini
Classe di
dimensioni
Descrizione
Classe di
dimensioni
C
Dimensioni piene, protezione
per bambini orientata all'indietro
D
Dimensioni ridotte, protezione per bambini orientata
all'indietro
E
Protezione per neonati orientata all'indietro
01
NOTA
Descrizione
F
Protezione per neonati trasversale, sinistra
G
Protezione per neonati trasversale, destra
Se una protezione per bambini ISOFIX è
sprovvista della classe di dimensioni, controllare che il proprio modello di automobile
sia riportato nell'elenco dei modelli compatibili con la protezione per bambini.
NOTA
Per le protezioni per bambini ISOFIX raccomandate da Volvo, si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
ATTENZIONE
Non posizionare mai un bambino sul sedile
passeggero se l'automobile è dotata di airbag attivato.
Tipi di protezioni per bambini ISOFIX
Tipo di protezione per
bambini
Peso (età)
Protezione per neonati trasversale
max 10 kg (0 - 9 mesi)
Protezione per neonati
orientata all'indietro
max 10 kg (0 - 9 mesi)
Classe di
dimensioni
Sedili passeggero adatti al montaggio di protezioni
per bambini ISOFIX
Sedile anteriore
Posto esterno del sedile
posteriore
F
–
–
G
–
–
E
OK
OK
``
37
01 Sicurezza
Sicurezza dei bambini
01
Tipo di protezione per
bambini
Protezione per neonati
orientata all'indietro
Protezione per bambini
orientata all'indietro
Protezione per bambini
orientata in avanti
A
38
Peso (età)
max 13 kg (0 - 12 mesi)
9 - 18 kg (9 - 36 mesi)
9 - 18 kg (9 - 36 mesi)
Classe di
dimensioni
Sedili passeggero adatti al montaggio di protezioni
per bambini ISOFIX
Sedile anteriore
Posto esterno del sedile
posteriore
E
OK
OK
D
OK
OK
C
–
OK
D
OK
OK
C
–
OK
B
OKA
OKA
B1
OKA
OKA
A
OKA
OKA
Volvo raccomanda l'uso di protezioni per bambini orientate all'indietro per questo gruppo di età.
01 Sicurezza
Sicurezza dei bambini
Attacchi superiori per seggiolini per
bambini
01
NOTA
Nelle automobili che ne sono provviste è
necessario rimuovere il copribagagliaio
prima di fissare la protezione per bambini
agli attacchi.
G017676
Per maggiori informazioni sul fissaggio del seggiolino per bambini agli attacchi superiori,
vedere le istruzioni del produttore del seggiolino.
L'automobile è dotata di attacchi superiori per
alcuni tipi di seggiolini per bambini orientati in
avanti. Gli attacchi sono situati sul lato posteriore del sedile.
ATTENZIONE
Tirare sempre le cinghie di fissaggio del
seggiolino per bambini sotto i poggiatesta
posteriori prima di fissarle agli attacchi.
Gli attacchi superiori sono progettati principalmente per l'uso con seggiolini per bambini
orientati in avanti. Se possibile, Volvo raccomanda di sistemare sempre i bambini piccoli
su seggiolini per bambini orientati all'indietro.
NOTA
Nelle automobili dotate di poggiatesta ripiegabili sui posti esterni, i poggiatesta devono
essere ripiegati per facilitare il montaggio di
questo tipo di protezione per bambini.
39
Chiave del telecomando/stelo della chiave............................................
Private locking*.......................................................................................
Sostituzione della batteria di chiave del telecomando/PCC*.................
Avviamento senza chiave*......................................................................
Bloccaggio/sbloccaggio.........................................................................
Fermo di sicurezza per bambini..............................................................
Allarme*...................................................................................................
40
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
42
47
49
51
53
58
59
SERRATURE E ANTIFURTO
02
02 Serrature e antifurto
Chiave del telecomando/stelo della chiave
Generalità
02
L'automobile viene consegnata con due set di
chiavi telecomando o PCC (Personal Car
Communicator). Si utilizzano per accendere,
bloccare e sbloccare l'automobile.
È possibile ordinare altre chiavi del telecomando – si possono programmare e utilizzare
fino a sei unità per la stessa automobile.
Il PCC presenta più funzioni rispetto alla chiave
del telecomando. Di seguito, in questo capitolo, sono descritte le funzioni di PCC e chiave
telecomando.
ATTENZIONE
Se vi sono bambini sull'automobile:
Togliere sempre la corrente da alzacristalli e
tettuccio apribile estraendo la chiave del
telecomando prima di lasciare l'automobile.
Stelo della chiave staccabile
Una chiave del telecomando comprende uno
stelo della chiave staccabile in metallo per
bloccaggio/sbloccaggio meccanico di portiera
del conducente, cassetto portaoggetti e portellone (Private locking).
Per il Private locking, vedere pagina 47.
Lo stelo della chiave si utilizza anche per disattivare/attivare PACOS*, vedere pagina 20.
42
Per le funzioni dello stelo della chiave, vedere
pagina 46.
Il codice esclusivo degli steli delle chiavi è in
possesso dei riparatori autorizzati Volvo. Si
raccomanda di rivolgersi a questi riparatori per
ordinare nuovi steli delle chiavi.
Smarrimento della chiave del
telecomando
Se si smarrisce una chiave telecomando, è
possibile ordinarne una nuova presso un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo. In tal caso, è necessario portare le
altre chiavi del telecomando presso il riparatore. Per precauzione, il codice del telecomando smarrito deve essere cancellato dal
sistema.
Il numero effettivo di chiavi registrate per l'automobile può essere controllato in
Impostazioni vettura Memoria chiave
accens. Numero di chiavi. Per la descrizione del menu, vedere pagina 124.
Memoria della chiave – specchi
retrovisori esterni e sedile del
conducente
Le impostazioni si collegano automaticamente
alle singole chiavi del telecomando, vedere
pagine 76 e 95.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
La funzione può essere attivata/disattivata in
Impostazioni vettura Memoria chiave
accens. Imp. sedili e specchietti. Per la
descrizione del menu, vedere pagina 124.
Per le automobili dotate di funzione di avviamento senza chiave, vedere pagina 51.
Indicazione di bloccaggio/sbloccaggio
Quando l'automobile viene bloccata o sbloccata con la chiave del telecomando, gli indicatori di direzione segnalano se il bloccaggio/lo
sbloccaggio sono stati effettuati correttamente:
•
•
Bloccaggio - un lampeggio
Sbloccaggio - due lampeggi.
In sede di bloccaggio, il lampeggio avviene
solo se tutte le serrature si sono bloccate dopo
aver chiuso le portiere.
La funzione può essere attivata/disattivata in
Impostazioni vettura Impostazioni luci
Luce conferma chiusura o Impostazioni
vettura Impostazioni luci Luce
conferma apertura.
Per la descrizione del menu, vedere
pagina 124.
Immobilizer elettronico
Ogni chiave del telecomando presenta un
codice esclusivo. L'automobile può essere
02 Serrature e antifurto
Chiave del telecomando/stelo della chiave
Messaggio
Funzione
I seguenti messaggi di errore sul display informativo del quadro comandi combinato riguardano l'immobilizer elettronico:
Errore chiave
Reinserire la
chiave
Errore nella lettura
della chiave del telecomando durante
l'accensione. Riprovare ad accendere
l'automobile.
Chiave veicolo non
rilevata
Vale solo per la funzione Avviamento
senza chiave del
PCC. Errore nella
lettura del PCC
durante l'accensione. Riprovare ad
accendere l'automobile.
Immobilizzatore
Provare riavvio
Errore di funzionamento della chiave
del telecomando
durante l'accensione. Se il messaggio non scompare, si
raccomanda di rivolgersi a un riparatore
autorizzato Volvo.
Funzioni
02
G021078
avviata solo con la chiave del telecomando
corretta con il codice corretto.
Chiave del telecomando.
Bloccaggio
Sbloccaggio
Durata approach light
Portellone
Funzione antipanico
Per l'avviamento dell'automobile, vedere
pagina 101.
``
43
02 Serrature e antifurto
Chiave del telecomando/stelo della chiave
Sbloccaggio – Sblocca le portiere e il portellone disattivando contemporaneamente
l'antifurto.
02
G021079
La funzione può essere modificata per passare
dallo sbloccaggio contemporaneo di tutte le
portiere allo sbloccaggio della portiera del conducente alla prima pressione del pulsante
seguito dallo sbloccaggio delle altre portiere
alla seconda pressione (entro 10 secondi).
PCC* (Personal Car Communicator).
Informazioni
Pulsanti funzione
Bloccaggio – Blocca le portiere e il portellone attivando contemporaneamente l'antifurto.
Una pressione prolungata (almeno 4 secondi)
chiude tutti i finestrini e il tettuccio apribile*
contemporaneamente.
ATTENZIONE
Prima di chiudere il tettuccio apribile e i finestrini con la chiave del telecomando, controllare che nessun passeggero vi infili le
mani.
La funzione può essere modificata in
Impostazioni vettura Impostazioni
chiusura Apertura portiere. Per la descrizione del menu, vedere pagina 124.
Durata approach light – Si utilizza per
accendere le luci dell'automobile a distanza.
Per maggiori informazioni, vedere
pagina 85.
Portellone - Sblocca solamente il portellone e ne disinserisce l'antifurto. Nelle automobili dotate di portellone elettrocomandato*,
il portellone si apre con una pressione prolungata. Per maggiori informazioni, vedere
pagina 55.
Funzione antipanico – Si utilizza per
richiamare l'attenzione in situazioni di emergenza.
Tenendo premuto il pulsante rosso per almeno
3 secondi o premendolo 2 volte entro
44
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
3 secondi, gli indicatori di direzione e l'avvisatore acustico si attivano.
Se la funzione è stata attiva per almeno
5 secondi, può essere disattivata con lo stesso
pulsante, altrimenti si spegne dopo 2 minuti e
45 secondi.
Portata
La chiave del telecomando funziona fino a 20 m
di distanza dall'automobile.
NOTA
Le funzioni del telecomando possono
essere disturbate da onde radio, edifici,
condizioni topografiche ecc. L'automobile
può sempre essere bloccata/sbloccata con
lo stelo della chiave, vedere pagina 46.
02 Serrature e antifurto
Chiave del telecomando/stelo della chiave
Funzioni esclusive PCC*
NOTA
Se nessuna spia si accende quando si
preme il pulsante informazioni più volte in
luoghi diversi (dopo 7 secondi e dopo che i
LED del PCC hanno lampeggiato in cerchio), rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.
G021080
Le spie forniscono le informazioni indicate nella
seguente figura.
02
Portata
Le funzioni di bloccaggio del PCC si attivano
fino a 20 m di distanza dall'automobile.
L'illuminazione di sicurezza, la funzione antipanico e le funzioni del pulsante informazioni si
attivano fino a 100 m di distanza dall'automobile.
La funzione del pulsante informazioni può
essere disturbata da onde radio, edifici,
condizioni topografiche ecc.
Spie
Con il pulsante informazioni, l'automobile fornisce alcune informazioni per mezzo delle spie.
Al di fuori della portata del PCC
G030262
Utilizzo del pulsante informazioni
Premere il pulsante informazioni
Luce rossa fissa – L'antifurto è intervenuto.
NOTA
Pulsante informazioni
±
l'automobile. L'indicazione viene visualizzata solo se è intervenuto l'antifurto.
.
> Per circa 7 secondi tutte le spie del PCC
lampeggiano in cerchio a indicazione
che è in corso la lettura delle informazioni provenienti dall'automobile.
Se in questo intervallo si preme uno
degli altri pulsanti, la lettura si interrompe.
Luce verde fissa – L'automobile è bloccata.
Luce gialla fissa – L'automobile è sbloccata.
Se il PCC è troppo lontano dall'automobile e
non vengono lette le informazioni, viene visualizzato l'ultimo stato in cui si trovava l'automobile. In tal caso, i LED del PCC non lampeggiano in sequenza.
Se si utilizzano più PCC per l'automobile, lo
stato corretto è indicato solo dall'ultimo PCC
utilizzato per il bloccaggio/lo sbloccaggio.
Luce rossa alternata fra le due spie - Indica
con l'ausilio dell'HBS (Heart Beat Sensor)
la possibile presenza di un passeggero sul``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
45
02 Serrature e antifurto
Chiave del telecomando/stelo della chiave
essere attivata con la chiave del telecomando
NOTA
Se nessuna spia si accende quando si
preme il pulsante informazioni è possibile
che l'ultima comunicazione tra PCC e automobile sia stata disturbata da onde radio,
edifici, condizioni topografiche ecc.
02
Heart Beat Sensor
La funzione
si attiva con l'ausilio di un HBS
(Heart Beat Sensor). L'HBS rappresenta un
complemento all'antifurto dell'automobile e
indica a distanza la possibile presenza di un
passeggero sull'automobile. L'indicazione
viene visualizzata solo se è intervenuto l'antifurto.
•
•
bloccare il cassetto portaoggetti e il portellone (bloccaggio di sicurezza*), vedere
pagina 47
attivare/disattivare PACOS*, vedere
pagina 20.
Se la chiusura centralizzata non si attiva con il
telecomando, ad esempio perché le batterie
sono esaurite, procedere come segue per
sbloccare e aprire la portiera del conducente:
NOTA
46
G021082
Stelo della chiave staccabile
Fare scivolare il fermo con meccanismo a
molla su un lato.
Con lo stelo della chiave staccabile del telecomando è possibile:
Estrarre contemporaneamente lo stelo
della chiave all'indietro.
aprire manualmente la portiera del conducente se la chiusura centralizzata non può
2. Premere leggermente lo stelo della chiave.
Quando lo stelo della chiave si blocca, si
deve sentire un "clic".
Sbloccaggio della portiera con lo stelo
della chiave
Rimozione dello stelo della chiave
L'HBS rileva il battito cardiaco di un eventuale
passeggero, che si propaga nella carrozzeria
dell'automobile. Un ambiente molto rumoroso
o in cui sono presenti vibrazioni può quindi
disturbare il funzionamento dell'HBS.
•
1. Tenere la scanalatura della chiave del telecomando rivolta verso l'alto e infilare lo
stelo della chiave nella scanalatura.
Inserimento dello stelo della chiave
Reinserire lo stelo nella chiave del telecomando con cautela per non danneggiarlo.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Quando la portiera del conducente viene
sbloccata con lo stelo della chiave e aperta,
si attiva l'antifurto.
1. Sbloccare la portiera del conducente inserendo lo stelo della chiave nella toppa della
maniglia.
2. Disattivare l'antifurto inserendo la chiave
del telecomando nel blocchetto di accensione.
02 Serrature e antifurto
Private locking*
G017869
La funzione Private locking è utile quando
occorre lasciare l'automobile al riparatore, agli
addetti al parcheggio negli hotel ecc. Il cassetto portaoggetti è bloccato e la serratura del
portellone è scollegata dalla chiusura centralizzata. Il portellone non può quindi essere
aperto né con il pulsante della chiusura centralizzata nelle portiere anteriori né con la
chiave telecomando.
Punti di bloccaggio del telecomando con stelo
della chiave e Private locking disattivato.
La chiave telecomando senza stelo può quindi
essere utilizzata solo per attivare/disattivare
l'antifurto, aprire le portiere e accendere il
motore.
La chiave telecomando viene consegnata
senza lo stelo della chiave staccabile, che
rimane in possesso del proprietario.
NOTA
G017870
Ricordare di estrarre il copribagagliaio
prima di chiudere il portellone, vedere
pagina 224.
Punti di bloccaggio della chiave del telecomando
senza stelo della chiave e con Private locking attivato.
Attivazione/disattivazione
02
G020508
Private locking
Attivazione del Private locking.
Per attivare il Private locking:
Inserire lo stelo della chiave nella serratura
del cassetto portaoggetti.
Ruotare lo stelo della chiave di 180° in
senso orario.
Estrarre lo stelo della chiave. Contemporaneamente, il display informativo visualizza un messaggio.
NOTA
Non reinserire lo stelo della chiave nel telecomando ma conservarlo in un luogo
sicuro.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
47
02 Serrature e antifurto
Private locking*
•
02
48
La disattivazione si effettua nell'ordine
inverso.
Per informazioni sul bloccaggio del solo cassetto portaoggetti, vedere pagina 54.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
02 Serrature e antifurto
Sostituzione della batteria di chiave del telecomando/PCC*
Sostituzione della batteria
Sostituzione della batteria
Controllare il posizionamento della/e batteria/e all'interno del coperchio in modo
che le polarità (+)- e (–) siano corrette.
Sostituire le batterie se:
•
si accende la spia informativa e il display
visualizza Sost. batteria chiave veicolo
Chiave del telecomando (1 batteria)
e/o
•
02
1. Staccare con cautela la batteria.
le serrature non rispondono ripetutamente
al segnale della chiave del telecomando
situata a meno di 20 m dall'automobile.
2. Inserirne una nuova con la polarità (+) verso
il basso.
PCC* (2 batterie)
Apertura
1. Staccare con cautela le batterie.
Fare scivolare il fermo con meccanismo
a molla su un lato.
2. Inserirne dapprima una nuova con la polarità (+) verso l'alto.
Estrarre contemporaneamente lo stelo
della chiave all'indietro.
3. Sistemare l'aletta in plastica bianca quindi
inserire l'altra batteria nuova con la polarità
(+) verso il basso.
Inserire un cacciavite da 3 mm nel foro
dietro il fermo con meccanismo a molla e
fare leva con cautela sulla chiave del telecomando.
Tipo di batteria
Utilizzare batterie di tipo CR2430 da 3 V - una
nella chiave del telecomando e due nel PCC.
Assemblaggio
NOTA
1. Chiudere la chiave del telecomando.
Tenere la chiave telecomando con i pulsanti
verso l'alto per evitare che le batterie fuoriescano all'apertura.
IMPORTANTE
Non toccare con le dita le batterie nuove e
le relative superfici di contatto per non comprometterne il funzionamento.
2. Tenere la scanalatura della chiave del telecomando rivolta verso l'alto e infilare lo
stelo della chiave nella scanalatura.
3. Premere leggermente lo stelo della chiave.
Quando lo stelo della chiave si blocca, si
deve sentire un "clic".
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
49
02 Serrature e antifurto
Sostituzione della batteria di chiave del telecomando/PCC*
IMPORTANTE
02
50
Assicurarsi che le batterie usate siano smaltite nel rispetto dell'ambiente.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
02 Serrature e antifurto
Avviamento senza chiave*
Avviamento senza chiave (solo PCC)
Sistema di bloccaggio e avviamento
senza chiave
portiera occorre avere con sé il PCC. Non è
possibile bloccare o sbloccare una portiera se
il PCC si trova sull'altro lato dell'automobile.
I cerchi rossi nella figura precedente mostrano
l'area coperta dalle antenne del sistema.
Se tutti i PCC vengono portati fuori dall'automobile a motore acceso o con la chiave in
posizione II (vedere pagina 73) e si chiudono
tutte le portiere, sul display informativo compare un messaggio di avvertimento e contemporaneamente si attiva un segnale acustico.
Quando il PCC viene riportato nell'automobile,
il messaggio di avvertimento e il segnale acustico scompaiono dopo che:
Con la funzione di avviamento senza chiave del
PCC è possibile sbloccare, guidare e bloccare
l'automobile senza chiave. È sufficiente avere
con sé il PCC. Con questo sistema, aprire l'automobile è più facile, ad esempio con le mani
occupate.
I due PCC dell'automobile sono dotati di funzione di avviamento senza chiave. È possibile
ordinare altri PCC.
Portata del PCC
Per aprire una portiera o il portellone, il PCC
deve trovarsi a una distanza max di circa 1,5 m
dalla maniglia della portiera o dal portellone.
Ciò significa che per bloccare o sbloccare una
•
•
una portiera è stata chiusa o aperta
•
il pulsante READ è stato premuto.
il PCC è stato inserito nel blocchetto di
accensione
Gestione sicura del PCC
Se si dimentica un PCC con funzione di avviamento senza chiave nell'automobile, questo
diventa temporaneamente passivo al bloccaggio dell'automobile. In tal modo, nessuno può
aprirla.
Tuttavia, se qualcuno riesce a entrare nell'automobile e trova il PCC, può riattivarlo. Gestire
quindi tutti i PCC con la massima attenzione.
IMPORTANTE
Non lasciare mai alcun PCC nell'automobile.
02
Interferenze al funzionamento del PCC
La funzione di avviamento senza chiave può
essere disturbata da campi e schermi elettromagnetici. Per questo motivo, non tenere il
PCC vicino a cellulari o oggetti metallici.
Se tuttavia si verificano interferenze, utilizzare
il PCC e lo stelo della chiave normalmente,
vedere pagina 43.
Sbloccaggio
Aprire le portiere oppure il portellone con le
rispettive maniglie.
Sbloccaggio con lo stelo della chiave
Se la funzione di avviamento senza chiave del
PCC per qualche motivo è fuori uso, la portiera
del conducente può essere sbloccata con lo
stelo della chiave. In tal caso la chiusura centralizzata non si attiva.
NOTA
In caso di sbloccaggio con lo stelo della
chiave interviene l'antifurto. Per disattivarlo,
vedere pagina 60.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
51
02 Serrature e antifurto
Avviamento senza chiave*
02
Memoria della chiave – sedile del
conducente e specchi retrovisori esterni
Funzione di memoria nel PCC
Se si avvicinano all'automobile diverse persone con vari PCC, il sedile e gli specchi retrovisori si regolano in base al PCC che apre la
portiera del conducente.
Se la portiera del conducente viene aperta dal
soggetto A con il PCC A ma l'automobile deve
essere guidata dal soggetto B con il PCC B, è
possibile modificare le impostazioni in tre
modi:
•
•
•
Stando in piedi accanto alla portiera del
conducente o seduto al volante, il soggetto
B deve premere il pulsante di sbloccaggio
del proprio PCC, vedere pagina 43.
NOTA
Per il bloccaggio e l'attivazione dell'antifurto
nelle automobili con cambio automatico è
necessario portare la leva selettrice in posizione P.
Portellone, presso il motorino del tergilunotto
Maniglia della portiera posteriore sinistra
Impostazioni chiusura
La funzione di avviamento senza chiave può
essere modificata in base alle portiere dell'automobile da sbloccare. La modifica si effettua
in Impostazioni vettura Impostazioni
chiusura Apertura Keyless. Per la descrizione del menu, vedere pagina 124.
Selezionare una delle tre memorie per la
regolazione del sedile con il pulsante del
sedile 1-3, vedere pagina 76.
Prima di bloccare l'automobile, tutte le portiere
e il portellone devono essere chiusi, altrimenti
non si bloccano.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Parte centrale del bagagliaio, sotto il pavimento
Maniglia della portiera posteriore destra
Quadro centrale, sotto la parte posteriore
ATTENZIONE
Le persone con pacemaker devono mantenersi ad almeno 22 cm dalle antenne del
sistema di avviamento senza chiave. In caso
contrario possono verificarsi interferenze fra
pacemaker e sistema di avviamento senza
chiave.
Regolare il sedile e gli specchi manualmente, vedere pagina 76 e 95.
G021179
Bloccare le portiere e il portellone con il pulsante di bloccaggio su una delle maniglie delle
portiere all'esterno.
Padiglione, sopra il sedile posteriore centrale
Quadro centrale, sotto la parte anteriore.
Posizione delle antenne
Bloccaggio
52
Il sistema di avviamento senza chiave presenta
diverse antenne integrate nei seguenti punti
dell'automobile:
02 Serrature e antifurto
Bloccaggio/sbloccaggio
Dall'esterno
•
Dall'interno
Con la chiave del telecomando si bloccano/
sbloccano tutte le portiere e il portellone contemporaneamente. In sede di bloccaggio, vengono disabilitati i pulsanti di bloccaggio e le
maniglie interne delle portiere, quindi non è
possibile aprire le portiere dall'interno, cioè si
attiva la posizione bloccaporte*, vedere
pagina 56.
Se il bloccaggio e lo sbloccaggio con la chiave
telecomando non funzionano, la batteria può
essere scarica. Bloccare o sbloccare la portiera con lo stelo della chiave staccabile,
vedere pagina 46.
Tirare una volta la maniglia e rilasciarla - la
portiera si sblocca. Tirando nuovamente la
maniglia la portiera si apre.
Bloccaggio
Premere il pulsante della chiusura centralizzata
dopo aver chiuso le portiere anteriori. Una
pressione prolungata (almeno 4 secondi)
chiude anche tutti i finestrini e il tettuccio apribile* contemporaneamente.
Tutte le portiere possono essere bloccate
manualmente con i rispettivi pulsanti di bloccaggio dopo la chiusura.
Con il pulsante della chiusura centralizzata
nelle portiere anteriori si possono bloccare o
sbloccare contemporaneamente tutte le portiere e il portellone. Premere un lato del pulsante
per bloccare e l'altro lato
per
sbloccare.
Una pressione prolungata del pulsante della
chiusura centralizzata
(almeno 4 secondi)
apre anche tutti i finestrini contemporaneamente, ad esempio, per arieggiare l'abitacolo
rapidamente in climi caldi.
Ripetizione bloccaggio automatico
Sbloccaggio
Bloccaggio automatico
Se nessuna delle portiere né il portellone vengono aperti entro 2 minuti dallo sbloccaggio,
tutte le serrature si ribloccano automaticamente. Tale funzione evita che l'automobile
possa rimanere sbloccata per errore. (Per le
automobili dotate di antifurto, vedere
pagina 59.)
È possibile sbloccare una portiera dall'interno
in due modi:
Quando l'automobile si avvia, le portiere e il
portellone si bloccano automaticamente.
•
La funzione può essere attivata/disattivata in
Impostazioni vettura Impostazioni
chiusura Chius. autom. portiere. (Per la
descrizione del menu, vedere pagina 124.)
ATTENZIONE
Prestare attenzione a non chiudere alcun
passeggero nell'automobile bloccandola
dall'esterno.
02
Premere il pulsante della chiusura centralizzata
.
Una pressione prolungata (almeno 4 secondi)
apre anche tutti i finestrini* contemporaneamente.
Funzione di ricambio aria
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
53
02 Serrature e antifurto
Bloccaggio/sbloccaggio
Cassetto portaoggetti
Portellone
02
Le portiere rimangono bloccate e coperte dall'antifurto.
NOTA
Quando viene chiuso, il portellone rimane
sbloccato finché non viene bloccato con il
pulsante di bloccaggio sulla chiave telecomando.
G020548
Sbloccaggio dall'interno dell'automobile
Il cassetto portaoggetti può essere bloccato/
sbloccato solo con lo stelo della chiave staccabile del telecomando. (Per informazioni sullo
stelo della chiave, vedere pagina 46).
Per bloccare il cassetto portaoggetti:
Inserire lo stelo della chiave nella serratura
del cassetto portaoggetti.
Ruotare lo stelo della chiave di 90° in senso
orario. La toppa è orizzontale nella posizione di bloccaggio.
Estrarre lo stelo della chiave.
Lo sbloccaggio si effettua nell'ordine inverso.
Per informazioni sul Private locking, vedere
pagina 47.
54
Sbloccaggio con la chiave del
telecomando
Con la chiave telecomando è possibile disinserire l'antifurto*, sbloccare e aprire* solo il
portellone.
NOTA
Nelle automobili con portellone elettrocomandato (optional), il portellone si apre –
altrimenti si sblocca solamente.
Per sbloccare e aprire* il portellone.
±
Se l'automobile è dotata di antifurto*, la spia
dell'antifurto sul cruscotto si spegne a indicazione che non tutta l'automobile è coperta dall'antifurto. I sensori di inclinazione e movimento dell'antifurto e quelli per l'apertura del
portellone si disattivano automaticamente.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Premere il pulsante (1) sul quadro luci.
Bloccaggio con la chiave del
telecomando
Premere il pulsante sulla chiave del telecomando per il bloccaggio, vedere pagina 43.
02 Serrature e antifurto
Bloccaggio/sbloccaggio
Se l'automobile è dotata di antifurto*, la spia
dell'antifurto sul cruscotto inizia a lampeggiare
a indicazione che l'antifurto è attivato.
NOTA
ATTENZIONE
•
Se il sistema è rimasto in funzione ininterrottamente per più di 60 secondi, si
spegne automaticamente per evitare
possibili sovraccarichi. Il sistema potrà
essere riattivato dopo circa 10 minuti.
Pericolo di schiacciamento durante l'apertura/la chiusura. Prima di comandare l'apertura/la chiusura, controllare che non vi sia
nessuno vicino al portellone per evitare
gravi lesioni da schiacciamento.
•
Se la batteria si è scaricata o è stata
scollegata, è necessario eseguire un
ciclo di apertura e chiusura manuali per
resettare il sistema.
Azionare il portellone soltanto quando si
può controllare visivamente il suo movimento.
Portellone elettrocomandato*
02
Azionamento manuale del portellone
G017876
Neve e vento
Il portellone si chiude automaticamente se in
sede di apertura è soggetto a carichi esterni,
ad esempio neve, ghiaccio o vento forte, che
ne provocano l'abbassamento.
Il sistema si disattiva agendo nuovamente sulla
piastrina gommata sotto la maniglia esterna. In
tal modo è possibile azionare manualmente il
portellone.
Apertura del portellone
È possibile aprire il portellone in tre
modi, due dei quali con questo pul-
Protezione antischiacciamento
IMPORTANTE
In sede di azionamento elettrico, controllare
l'altezza libera sopra l'automobile. Non utilizzare l'azionamento elettrico se l'altezza
libera è ridotta, vedere il paragrafo "Interruzione di apertura e chiusura del portellone".
Se un ostacolo impedisce l'apertura/la chiusura del portellone applicando una resistenza
sufficiente, si attiva la protezione antischiacciamento.
•
In sede di apertura, l'azionamento elettrico
si disattiva e il portellone si disinnesta.
•
In sede di chiusura, il portellone si riporta
in posizione completamente aperta.
sante:
•
Premere a lungo il pulsante del portellone
sul quadro luci - tenere premuto il pulsante
finché il portellone non inizia ad aprirsi.
•
Premere a lungo il pulsante del portellone
sulla chiave telecomando - tenere premuto
il pulsante finché il portellone non inizia ad
aprirsi.
•
Premere leggermente la piastrina gommata sotto la maniglia esterna e sollevare
il portellone.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
55
02 Serrature e antifurto
Bloccaggio/sbloccaggio
Chiusura del portellone
La chiusura si effettua con lo stesso
pulsante sul portellone o manual-
02
mente.
•
Premere il pulsante del portellone - il portellone si chiude automaticamente.
Interruzione di apertura e chiusura del
portellone
Può essere eseguita in quattro modi,
tre dei quali con questo pulsante:
•
Premere il pulsante del portellone sul quadro luci
•
Premere il pulsante del portellone sulla
chiave telecomando
•
•
Premere il pulsante sul portellone
Posizione bloccaporte*
MENU
Quando è inserita la posizione bloccaporte, le
portiere non possono essere aperte dall'interno se sono bloccate.
EXIT
La posizione bloccaporte si attiva con la chiave
del telecomando 10 secondi dopo il bloccaggio delle portiere.
L'automobile può essere sbloccata solo con la
chiave del telecomando in posizione bloccaporte. La portiera del conducente può anche
essere sbloccata con lo stelo della chiave staccabile.
Disattivazione temporanea
Premere la piastrina gommata sotto la
maniglia esterna.
Il movimento del portellone si interrompe come
nel caso dell'intervento della protezione antischiacciamento, vedere la sezione "Protezione
antischiacciamento" in questo capitolo.
1. Accedere al menu nella sezione
Impostazioni vettura (per una descrizione dettagliata del menu, vedere
pagina 124).
2. Selezionare Protezione ridotta.
3. Selezionare Una volta.
> Il display del cruscotto visualizza il messaggio Protez. ridotta Vedere
manuale e la posizione bloccaporte si
disattiva quando si blocca l'automobile.
oppure
±
Le opzioni attive sono barrate.
Navigazione
ENTER
56
Dovendo bloccare le portiere dall'esterno
nonostante qualcuno resti a bordo dell'automobile, è possibile disattivare temporaneamente la posizione bloccaporte. Procedere
come segue:
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Selezionare Chiedi allo spegnimento.
> Ogni volta che si spegne il motore, il
display dell'impianto audio visualizza il
messaggio ENTER per ridurre la
protezione antifurto finché non si
riaccende il motore. EXIT per
annullare. - selezionare quindi una
delle opzioni disponibili.
02 Serrature e antifurto
Bloccaggio/sbloccaggio
Per disattivare la posizione bloccaporte
±
Premere ENTER e bloccare l'automobile.
(Se l'automobile è dotata di antifurto con
sensori di movimento e inclinazione*,
anche questi si disattivano contemporaneamente, vedere pagina 60.)
> Al successivo avviamento del motore, il
sistema si resetta e il display del cruscotto visualizza il messaggio
Protezione completa. In tal modo si
riattivano la posizione bloccaporte e i
sensori di movimento e inclinazione.
ATTENZIONE
Non lasciare alcun passeggero nell'automobile senza disattivare la posizione bloccaporte per evitare che rimanga chiuso dentro.
02
Se non si desidera modificare il sistema di
bloccaggio
±
Non selezionare alcuna opzione e bloccare
l'automobile.
oppure
±
Premere EXIT e bloccare l'automobile.
NOTA
Se l'automobile è dotata di antifurto:
•
Ricordare che bloccando l'automobile
si inserisce l'antifurto.
•
Se si apre una portiera dall'interno si
attiva l'antifurto.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
57
02 Serrature e antifurto
Fermo di sicurezza per bambini
Il comando del fermo di sicurezza per bambini
si trova sul bordo posteriore delle portiere
posteriori ed è accessibile solo con la portiera
aperta.
±
Girare il comando con lo stelo della chiave
per attivare o disattivare il fermo di sicurezza per bambini.
La portiera non può essere aperta dall'interno.
La portiera può essere aperta dall'interno.
NOTA
Le automobili dotate di fermo di sicurezza
elettrico per bambini non presentano il
fermo manuale.
58
G019300
Fermo elettrico per portiere e finestrini
posteriori*
G021077
02
Fermo manuale nelle portiere
posteriori
Quando il fermo di sicurezza elettrico per bambini è attivo, è possibile:
•
aprire i finestrini posteriori solo dal pannello di comando della portiera del conducente
•
aprire le portiere posteriori solo dall'esterno.
1. Il fermo di sicurezza per bambini si attiva
con la chiave in posizione I o II, vedere
pagina 73.
2. Premere il pulsante nel pannello di
comando della portiera del conducente.
> Il display informativo visualizza un messaggio.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Quando il fermo è attivo, la spia nel pulsante è accesa.
02 Serrature e antifurto
Allarme*
Generalità
L'antifurto interviene se:
•
vengono aperti una portiera, il cofano o il
portellone
•
viene utilizzata una chiave telecomando
non approvata o si tenta di forzare il blocchetto di accensione
•
vengono rilevati movimenti nell'abitacolo
(se è presente il sensore di movimento*)
•
l'automobile viene sollevata o trainata (se
è presente il sensore di inclinazione*)
•
•
viene scollegato il cavo della batteria
qualcuno tenta di staccare la sirena.
Se si verifica un'anomalia nell'antifurto, viene
visualizzato un messaggio sul display informativo. Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda
un riparatore autorizzato Volvo.
Indicatore antifurto
NOTA
I sensori di movimento comportano l'intervento dell'antifurto in caso di movimenti nell'abitacolo. L'antifurto può quindi intervenire se si lascia l'automobile con un finestrino aperto o si utilizza un riscaldatore abitacolo elettrico.
02
Per evitare questo inconveniente: Chiudere
i finestrini prima di lasciare l'automobile e
orientare le bocchette del riscaldatore abitacolo in modo che l'aria non fuoriesca
verso l'alto.
NOTA
Non tentare di riparare o modificare i componenti dell'antifurto. Ogni tentativo può
invalidare la copertura assicurativa.
Una spia rossa sul cruscotto indica lo stato
dell'antifurto:
•
•
Spia spenta - antifurto disattivato
•
Spia lampeggiante velocemente dopo che
l'antifurto è stato disattivato (prima di inserire la chiave del telecomando nel blocchetto di accensione e portarla in posizione I) - l'antifurto è intervenuto.
Spia lampeggiante una volta ogni due
secondi - antifurto attivato
Attivare l'antifurto
±
Premere il pulsante di bloccaggio sulla
chiave del telecomando.
Disattivare l'antifurto
±
Premere il pulsante di sbloccaggio sulla
chiave del telecomando.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
59
02 Serrature e antifurto
Allarme*
02
Spegnimento di un antifurto intervenuto
La chiave del telecomando è fuori uso
±
Se la chiave del telecomando è fuori uso, è
possibile disattivare l'antifurto e avviare l'automobile come segue:
Premere il pulsante di sbloccaggio sulla
chiave del telecomando o inserire la chiave
del telecomando nel blocchetto di accensione.
Altre funzioni antifurto
Riattivazione automatica dell'antifurto
La funzione evita che l'automobile venga
lasciata inavvertitamente con l'antifurto disattivato.
Se l'automobile viene sbloccata con la chiave
del telecomando (disattivando l'antifurto) ma
nessuna delle portiere né il portellone vengono
aperti entro 2 minuti, l'antifurto si riattiva automaticamente. Contemporaneamente, l'automobile si blocca.
1. Aprire la portiera del conducente con lo
stelo della chiave.
> L'antifurto interviene e la sirena suona.
2. Inserire la chiave del telecomando nel
blocchetto di accensione.
> L'antifurto si disattiva. La spia dell'antifurto lampeggia velocemente finché non
si inserisce la chiave del telecomando.
Segnali di allarme
Quando interviene l'antifurto, si verifica quanto
segue:
60
•
Una sirena suona per 30 secondi. La sirena
è dotata di una propria batteria che funziona a prescindere dallo stato della batteria dell'automobile.
•
Tutti gli indicatori di direzione lampeggiano
per 5 minuti o finché l'antifurto non viene
disattivato.
Livello di allarme ridotto
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Le opzioni attive sono barrate.
Navigazione
ENTER
MENU
EXIT
Per evitare interventi indesiderati dell'allarme,
ad esempio quando si lascia un cane nell'automobile o si viaggia in traghetto, si possono
disinserire temporaneamente i sensori di movimento e inclinazione. Procedere come segue:
1. Accedere al menu nella sezione
Impostazioni vettura (per una descrizione dettagliata del menu, vedere
pagina 124).
02 Serrature e antifurto
Allarme*
2. Selezionare Protezione ridotta.
Se non si desidera disattivare i sensori:
3. Selezionare Una volta:
> Il display del cruscotto visualizza il messaggio Protez. ridotta Vedere
manuale e i sensori di movimento e
inclinazione si disattivano quando si
blocca l'automobile.
±
oppure
Test dell'antifurto
±
Test del sensore di movimento
nell'abitacolo
Selezionare Chiedi allo spegnimento.
> Ogni volta che si spegne il motore, il
display dell'impianto audio visualizza il
messaggio ENTER per ridurre la
protezione antifurto finché non si
accende il motore. EXIT per
annullare. - selezionare quindi una
delle seguenti opzioni.
Per disattivare i sensori di movimento e
inclinazione:
±
Premere ENTER e bloccare l'automobile.
(Se l'automobile è dotata di posizione
bloccaporte*, anche questa si disattiva
contemporaneamente, vedere pagina 56.)
> Al successivo avviamento del motore, il
sistema si resetta e il display del cruscotto visualizza il messaggio
Protezione completa. In tal modo si
riattivano i sensori di movimento e inclinazione e la posizione bloccaporte.
Non selezionare alcuna opzione e bloccare
l'automobile.
02
5. Disattivare l'antifurto sbloccando l'automobile con la chiave del telecomando.
oppure
±
4. Aprire la portiera del conducente.
> Si attiva una sirena e tutti gli indicatori di
direzione lampeggiano.
Premere EXIT e bloccare l'automobile.
Test dei sensori di allarme nel cofano
1. Entrare nell'automobile e disattivare l'antifurto, vedere pagina 59.
1. Chiudere tutti i finestrini. Rimanere all'interno dell'automobile.
2. Attivare l'antifurto, vedere pagina 59.
Rimanere all'interno dell'automobile e
bloccare le portiere con il pulsante sulla
chiave del telecomando.
2. Attivare l'antifurto, vedere pagina 59.
3. Attendere 15 secondi.
3. Attendere 15 secondi.
4. Aprire il cofano motore con la maniglia
sotto il cruscotto.
> Si attiva una sirena e tutti gli indicatori di
direzione lampeggiano.
4. Muovere le braccia all'altezza dello schienale per verificare che l'antifurto intervenga.
> Si attiva una sirena e tutti gli indicatori di
direzione lampeggiano.
5. Disattivare l'antifurto sbloccando l'automobile con la chiave del telecomando.
5. Disattivare l'antifurto sbloccando l'automobile con la chiave del telecomando.
Test dei sensori di allarme nelle portiere
1. Attivare l'antifurto, vedere pagina 59.
2. Attendere 15 secondi.
3. Sbloccare la portiera del conducente con
lo stelo della chiave.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
61
HomeLinkŸ *.......................................................................................... 119
62
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
G020912
Strumenti e comandi............................................................................... 64
Posizioni della chiave.............................................................................. 73
Sedili....................................................................................................... 75
Volante.................................................................................................... 79
Illuminazione........................................................................................... 80
Tergicristalli e lavacristalli....................................................................... 90
Finestrini e specchi retrovisori................................................................ 93
Bussola*.................................................................................................. 98
Tettuccio apribile elettrocomandato*...................................................... 99
Avviamento del motore......................................................................... 101
Avviamento del motore – Flexifuel........................................................ 103
Avviamento del motore – batteria esterna............................................ 105
Cambio.................................................................................................. 106
Trazione integrale – AWD (All Wheel Drive)*......................................... 111
Freno di servizio.................................................................................... 112
Hill Descent Control (HDC)................................................................... 114
Freno di stazionamento........................................................................ 116
AMBIENTE DI GUIDA
03
03 Ambiente di guida
Strumenti e comandi
Strumentazione, generalità
03
Automobili con guida a sinistra.
64
03 Ambiente di guida
Strumenti e comandi
Funzione
Pag.
Funzione
Pag.
Gestione dei menu e dei
messaggi, indicatori di
direzione, abbaglianti/
anabbaglianti, computer
di bordo
80,
84, 127,
160
Comando del menu e
impianto audio
124, 142
Climatizzatore ECC
132
Leva selettrice
106
Regolatore elettronico
della velocità
165, 167
Comando telaio attivo
(Four-C)*
164
Avvisatore acustico, airbag
18, 79
Tergicristalli e lavacristalli
90, 91
Quadro comandi combinato
67, 71
Regolazione del volante
79
Freno di stazionamento*
116
Comando di menu, audio
e telefono
124,
141, 199
236
Blocchetto di accensione
73
Dispositivo di apertura
del cofano motore
Regolazione del sedile*
75
Pulsante di avviamento/
arresto
101
Lampeggiatori di emergenza
83
Comando luci, dispositivo di apertura di serbatoio e portellone
54, 80,
214
Maniglia di apertura della
portiera
-
Pannello di comando
53, 58,
93, 95
03
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
65
03 Ambiente di guida
Strumenti e comandi
03
Automobili con guida a destra.
66
03 Ambiente di guida
Strumenti e comandi
Funzione
Pag.
Funzione
Pag.
Lampeggiatori di emergenza
83
Regolazione del sedile*
75
73
Dispositivo di apertura
del cofano motore
236
Blocchetto di accensione
Pulsante di avviamento/
arresto
101
Freno di stazionamento
116
Regolazione del volante
79
Regolatore elettronico
della velocità
165, 167
Quadro comandi combinato
67, 71
80,
84, 127,
160
Avvisatore acustico, airbag
18, 79
Gestione dei menu e dei
messaggi, indicatori di
direzione, abbaglianti/
anabbaglianti, computer
di bordo
124,
141, 199
Comando telaio attivo
(Four-C)*
164
Comando di menu, audio
e telefono
Leva selettrice
106
Tergicristalli e lavacristalli
90, 91
Climatizzatore ECC
132
Comando luci, dispositivo di apertura di serbatoio e portellone
54, 80,
214
Comando del menu e
impianto audio
124, 142
Maniglia di apertura della
portiera
-
Pannello di comando
53, 58,
93, 95
Display informativi
03
Display informativi.
I display informativi visualizzano informazioni
su alcune funzioni dell'automobile, ad esempio
regolatore elettronico di velocità, computer di
bordo e messaggi. Le informazioni sono visualizzate per mezzo di testi e spie.
Maggiori informazioni sono riportate nelle
sezioni delle funzioni che utilizzano i display
informativi.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
67
03 Ambiente di guida
Strumenti e comandi
Indicatori
Spie di controllo, informative e di
allarme
03
Se il motore non si accende o il test diagnostico
viene effettuato con la chiave in posizione II,
dopo 5 secondi si spengono tutte le spie tranne
quelle che indicano un'anomalia nell'impianto
di depurazione dei gas di scarico e una bassa
pressione dell'olio.
Spie di controllo e informative
Spia
Funzione
Anomalia nel sistema ABL
Impianto di depurazione dei gas
di scarico
Indicatori nel quadro comandi combinato.
Tachimetro
Indicatore del carburante. Vedere anche
Computer di bordo, pag. 160, e Rifornimento, pag. 214.
Contagiri. Indica il regime del motore in
migliaia di giri/minuto.
Spie di controllo e di allarme.
Spie abbaglianti e indicatori di direzione
Spie di controllo e informative
Spie di controllo e di allarme1
68
Retronebbia ON
Sistema di stabilità
Test diagnostico
Tutte le spie di controllo e di allarme si accendono quando la chiave viene portata in posizione II o all'accensione del motore. Tutte le
spie devono spegnersi quando si avvia il
motore, eccetto quella del freno di stazionamento che si spegne quando si disinserisce il
freno di stazionamento.
1
Anomalia nel sistema ABS
Preriscaldatore del motore (diesel)
Livello basso nel serbatoio del
carburante
Per alcuni modelli di motore non è prevista la spia di bassa pressione dell'olio. L'avvertimento viene fornito mediante un messaggio sul display. Per informazioni sul controllo del livello dell'olio,
vedere pagina 237.
03 Ambiente di guida
Strumenti e comandi
Spia
Funzione
2. Riavviare il motore.
Per informazioni, leggere il messaggio sul display
3. Se la spia rimane accesa, rivolgersi a un
riparatore per un controllo del sistema
ABS. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.
Abbaglianti ON
Retronebbia
Indicatore di direzione sinistro
La spia si accende quando i retronebbia sono
inseriti.
Indicatore di direzione destro
Sistema di stabilità
Anomalia nel sistema ABL
La spia si accende in caso di anomalia della
funzione ABL (Active Bending Lights).
Impianto di depurazione dei gas di
scarico
Se la spia si accende, è possibile che sia presente un'anomalia nell'impianto di depurazione dei gas di scarico dell'automobile. Fare
controllare l'automobile presso un riparatore.
Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.
Anomalia nel sistema ABS
Se la spia è accesa, l'impianto è fuori uso. Il
normale impianto frenante dell'automobile
continua a funzionare normalmente ma senza
la funzione ABS.
1. Fermarsi in un luogo sicuro e spegnere il
motore.
La spia lampeggiante indica che il sistema di
stabilità è in funzione. Se la spia è accesa con
luce fissa si è verificata un'anomalia nel
sistema.
Preriscaldatore del motore (diesel)
La spia è accesa quando è in corso il preriscaldamento del motore. Il preriscaldamento si
attiva a temperature inferiori a 2 °C. Quando
la spia si spegne è possibile avviare l'automobile.
Livello basso nel serbatoio del
carburante
La spia si accende quando il livello del carburante è basso. Fare rifornimento al più presto.
Per informazioni, leggere il messaggio
sul display
La spia informativa si accende in combinazione
con il testo visualizzato sul display informativo
quando si verifica un'anomalia in uno dei
sistemi dell'automobile. Il messaggio si spegne
con il pulsante READ, vedere pagina 127, o
scompare automaticamente dopo un po' di
tempo (a seconda della funzione). La spia informativa può accendersi anche in combinazione
con altre spie.
03
NOTA
Quando viene visualizzato un messaggio di
servizio, la spia e il messaggio si spengono
con il pulsante READ oppure automaticamente dopo un certo tempo.
Abbaglianti ON
La spia si accende quando gli abbaglianti sono
inseriti e con l'intermittenza abbaglianti
Indicatore di direzione sinistro/destro
Entrambe le spie degli indicatori di direzione
lampeggiano quando si utilizzano i lampeggiatori di emergenza.
Spie di controllo e di allarme
Spia
Funzione
Bassa pressione dell'olioA
Freno di stazionamento inserito
Airbag – SRS
``
69
03 Ambiente di guida
Strumenti e comandi
Spia
Funzione
Avvisatore cinture
L'alternatore non carica
03
Anomalia nell'impianto frenante
Avvertimento
A
Per alcuni modelli di motore non è prevista la spia di bassa
pressione dell'olio. L'avvertimento viene fornito mediante un
messaggio sul display, vedere pagine 237 e 238.
Bassa pressione dell'olio
Se la spia si accende durante la guida, la pressione dell'olio del motore è troppo bassa. Spegnere immediatamente il motore e controllare
il livello dell'olio nel motore. Rabboccare all'occorrenza. Se la spia è accesa e il livello dell'olio
è normale, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.
Freno di stazionamento inserito
La spia è accesa con luce fissa quando il freno
di stazionamento è inserito. Se il freno di stazionamento è elettrico, la spia lampeggia
durante l'inserimento quindi si accende con
luce fissa.
70
Se la spia lampeggia si è verificata un'anomalia. Leggere il messaggio sul display informativo.
NOTA
La spia si accende anche se il freno di stazionamento è inserito solo parzialmente.
Airbag – SRS
Se la spia rimane accesa o si accende durante
la guida, è stata rilevata un'anomalia nel
sistema delle cinture di sicurezza, SRS, SIPS o
IC. Rivolgersi al più presto a un riparatore per
un controllo. Si raccomanda un riparatore
autorizzato Volvo.
Avvisatore cinture
La spia si accende se il conducente o il passeggero anteriore non indossano la cintura di
sicurezza o se uno dei passeggeri posteriori si
toglie la cintura.
livello nel serbatoio dell'olio dei freni, vedere
pagina 240.
Se sono accese contemporaneamente le spie
dei freni e dell'ABS, può essere presente un'anomalia nella distribuzione della forza di frenata.
1. Fermarsi in un luogo sicuro e spegnere il
motore.
2. Riavviare il motore.
•
Se entrambe le spie si spengono è possibile proseguire la guida.
•
Se le spie rimangono accese, controllare il livello nel serbatoio dell'olio dei
freni, vedere pagina 240. Se il livello nel
serbatoio dell'olio dei freni è normale e
le spie rimangono accese, guidare l'automobile con molta cautela fino a un
riparatore per un controllo dell'impianto
frenante. Si raccomanda un riparatore
autorizzato Volvo.
L'alternatore non carica
Se la spia si accende durante la guida, è presente un'anomalia nell'impianto elettrico.
Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un
riparatore autorizzato Volvo.
Anomalia nell'impianto frenante
Se la spia si accende, è possibile che il livello
dell'olio dei freni sia troppo basso. Fermare
l'automobile in un luogo sicuro e controllare il
ATTENZIONE
Se l'olio dei freni è sotto il livello MIN nel
relativo serbatoio, rabboccare olio dei freni
prima di proseguire la guida.
Rivolgersi a un riparatore per verificare il
motivo della perdita dell'olio dei freni. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.
03 Ambiente di guida
Strumenti e comandi
ATTENZIONE
Se sono accese contemporaneamente le
spie dei freni e dell'ABS, sussiste il rischio
di sbandamento del retrotreno in caso di
frenata brusca.
Avvertimento
La spia di allarme rossa si accende quando
viene indicata un'anomalia che può influire
sulla sicurezza e/o sulla manovrabilità dell'automobile. Contemporaneamente viene visualizzato un messaggio sul display informativo.
La spia rimane accesa finché l'anomalia non
viene riparata ma il messaggio può essere cancellato con il pulsante READ, vedere
pagina 127. La spia di allarme può accendersi
anche in combinazione con altre spie.
accende la spia informativa o di allarme e viene
visualizzato un messaggio nel quadro comandi
combinato. Fermarsi al più presto in un luogo
sicuro e chiudere la portiera o lo sportello
aperto.
Se l'automobile procede a una velocità
inferiore a circa 7 km/h si accende la
spia informativa.
Se l'automobile procede a una velocità
superiore a circa 7 km/h si accende la
spia di allarme.
Display del contachilometri parziale
Comando per commutare fra i contachilometri parziali T1 e T2 e azzerarli.
Gli indicatori sono utilizzati per misurare
distanze brevi.
Premere brevemente il comando per commutare fra i contachilometri parziali T1 e T2. Una
pressione prolungata (più di 2 secondi) azzera
il contachilometri parziale attivato. La distanza
percorsa viene visualizzata sul display.
03
Contachilometri parziale
Intervento:
1. Fermarsi in un luogo sicuro. Non guidare
ulteriormente l'automobile.
2. Leggere le informazioni sul display informativo. Eseguire l'intervento indicato nel
messaggio sul display. Cancellare il messaggio con il pulsante READ.
Avvisatore – portiere aperte
Contachilometri parziale e comandi.
Se una portiera, il cofano motore2 o il portellone non sono chiusi correttamente, si
2
Solo automobili dotate di antifurto*.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
71
03 Ambiente di guida
Strumenti e comandi
Orologio
03
Orologio e comando di regolazione.
Comando di regolazione dell'orologio.
Display informativo per la visualizzazione
dell'ora.
Ruotare il comando in senso orario/antiorario
per regolare l'ora. L'ora impostata è visualizzata sul display informativo.
L'orologio può essere temporaneamente sostituito da una spia correlata a un messaggio,
vedere pagina 127.
72
03 Ambiente di guida
Posizioni della chiave
Inserimento ed estrazione della chiave
del telecomando
Chiave in posizione I
IMPORTANTE
Eventuali corpi estranei nel blocchetto di
accensione possono compromettere la funzionalità o danneggiare il blocchetto.
Non inserire la chiave telecomando nel
senso errato - Afferrare l'estremità con lo
stelo staccabile, vedere pagina 46.
G021126
Estrazione della chiave
Blocchetto di accensione con chiave telecomando inserita.
NOTA
Per le automobili con funzione di avviamento senza chiave*, vedere pagina 51.
La chiave telecomando si estrae esercitando
una leggera pressione. (Il cambio automatico*
deve essere in posizione P.)
Con la chiave telecomando inserita nel blocchetto - Premere brevemente START/STOP
ENGINE.
Chiave in posizione II
Con la chiave telecomando inserita nel blocchetto - Tenere premuto START/STOP
ENGINE per circa 2 secondi.
03
Ritorno in posizione 0
Per riportare la chiave in posizione 0 dalla posizione I o II - Premere brevemente START/
STOP ENGINE.
Funzioni
La chiave telecomando può essere portata in 3
posizioni a motore spento. La tabella mostra le
funzioni disponibili in ogni posizione della
chiave.
NOTA
Inserimento della chiave
Inserire la chiave telecomando nel blocchetto
di accensione orientando i simboli nel senso
corretto. Esercitando una leggera pressione, la
chiave si inserisce automaticamente nel blocchetto.
Per portare la chiave in posizione I o II
senza accendere il motore - non premere il
pedale del freno/della frizione quando si
effettuano le seguenti operazioni.
Chiave in posizione 0
Inserire la chiave telecomando nel blocchetto
di accensione esercitando una leggera pressione - la chiave si inserisce automaticamente.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
73
03 Ambiente di guida
Posizioni della chiave
Posizione
Funzione
0
Si accendono il contachilometri,
l'orologio e l'indicatore di temperatura. Il bloccasterzo è disattivato. È possibile utilizzare l'impianto audio.
I
È possibile utilizzare tettuccio
apribile*, alzacristalli, presa da 12
V nell'abitacolo, RTI*, telefono*,
ventola dell'abitacolo, ECC e tergicristalli.
II
Si accendono i fari. Le spie di
avvertimento/controllo si accendono per 5 secondi. È possibile
utilizzare tutte le attrezzature
tranne sedili elettroriscaldati e
lunotto termico, che funzionano
solo a motore acceso.
03
Traino
Per informazioni importanti sull'uso della
chiave telecomando durante il traino, vedere
pagina 232.
Per informazioni sul funzionamento dell'impianto audio con la chiave telecomando
estratta, vedere pagina 141.
Accensione e spegnimento del motore
Per informazioni su accensione/spegnimento
del motore, vedere pagina 101.
74
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
03 Ambiente di guida
Sedili
Sedili anteriori
ATTENZIONE
Regolare la posizione del sedile del conducente prima di mettersi in strada, mai
durante la guida. Controllare che il sedile sia
bloccato in posizione.
Reclinazione dello schienale dei sedili
anteriori*
Sollevare i fermi dietro lo schienale e ribaltarlo in avanti.
4. Spingere avanti il sedile in modo che il poggiatesta si blocchi sotto il cassetto portaoggetti.
Per riportarlo in posizione eretta procedere nell'ordine inverso.
03
ATTENZIONE
Controllare che lo schienale anteriore sia
bloccato dopo averlo riportato in posizione
eretta.
Regolare il supporto lombare ruotando la
manopola1.
Avanti/indietro, sollevare la maniglia per
regolare la distanza da volante e pedali.
Dopo aver effettuato la regolazione, controllare che il sedile sia bloccato.
Per alzare/abbassare* il bordo anteriore
del cuscino del sedile, agire verso l'alto/il
basso.
Per regolare l'inclinazione dello schienale,
ruotare la manopola.
Per alzare/abbassare il sedile, agire verso
l'alto/il basso.
Lo schienale del sedile del passeggero può
essere ribaltato per fare spazio a un carico
lungo.
Spingere il sedile all'indietro/verso il basso
fino al finecorsa.
Regolare lo schienale in posizione eretta.
Pannello di comando del sedile elettrocomandato*.
1
Vale anche per il sedile elettrocomandato.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
75
03 Ambiente di guida
Sedili
Sedile elettrocomandato*
Preparativi
Il sedile può essere regolato entro un determinato tempo dallo sbloccaggio della portiera
con il telecomando senza inserire la chiave nel
blocchetto di accensione. Normalmente il
sedile viene regolato con la chiave in posizione
I ed è sempre possibile regolarlo a motore
acceso.
03
Sedile con funzione di memoria*
Inclinazione dello schienale
Memorizzazione dell'impostazione
Pulsante memoria
Pulsante memoria
Pulsante memoria
Pulsante per la memorizzazione dell'impostazione
2
76
Utilizzo dell'impostazione memorizzata
Tenere premuto uno dei pulsanti memoria finché il sedile e gli specchi retrovisori esterni non
si fermano. Se si rilascia il pulsante, il movimento del sedile si interrompe.
Le posizioni di sedile del conducente e specchi
retrovisori esterni si memorizzano nella memoria della chiave quando si blocca l'automobile
con la chiave del telecomando.
Sedile avanti/indietro e su/giù
Si può eseguire un solo movimento per volta
(avanti/indietro/su/giù).
2. Tenere premuto il pulsante per la memorizzazione dell'impostazione e premere
contemporaneamente uno dei pulsanti
memoria.
Memoria della chiave* del telecomando2
Bordo anteriore del cuscino del sedile su/
giù
I sedili anteriori elettrocomandati sono dotati di
una protezione dal sovraccarico che interviene
se il sedile è bloccato da qualche oggetto. In
tal caso, portare la chiave in posizione I o 0 e
attendere qualche istante prima di regolare
nuovamente il sedile.
1. Regolare il sedile e gli specchi retrovisori
esterni.
Per la memoria della chiave con avviamento senza chiave, vedere pagina 51.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
03 Ambiente di guida
Sedili
Imp. sedili e specchietti. Per la descrizione
del menu, vedere pagina 124.
Sedili posteriori
Poggiatesta posteriore centrale
NOTA
La memoria delle due chiavi telecomando è
indipendente dalle tre memorie del sedile.
03
Arresto di emergenza
Se il sedile comincia a spostarsi, premere uno
dei pulsanti per fermarlo.
Quando si sblocca l'automobile con la stessa
chiave del telecomando, all'apertura della portiera del conducente vengono ripristinate le
posizioni memorizzate di sedile del conducente e specchi retrovisori esterni.
Per raggiungere la posizione del sedile memorizzata nella memoria della chiave è possibile
riattivarne il movimento premendo il pulsante
di sbloccaggio sulla chiave del telecomando.
La portiera del conducente deve essere aperta.
ATTENZIONE
NOTA
Se sono già posizionati correttamente, il
sedile e gli specchi retrovisori esterni non si
muovono.
La memoria della chiave può essere utilizzata
anche premendo il pulsante di sbloccaggio
sulla chiave del telecomando con la portiera
del conducente aperta.
Pericolo di schiacciamento. Controllare che
i bambini non giochino con i comandi. Controllare che non vi siano ostacoli davanti,
dietro o sotto il sedile durante la regolazione. Accertarsi che nessuno dei passeggeri posteriori rimanga impigliato.
Regolare il poggiatesta in base all'altezza del
passeggero, se possibile in modo che protegga l'intera nuca. All'occorrenza, sollevarlo.
Per abbassare nuovamente il poggiatesta, premere il pulsante (situato fra schienale e poggiatesta, vedere figura) e premere contemporaneamente il poggiatesta verso il basso.
Sedili elettroriscaldati/ventilati*
Per i sedili elettrocomandati/ventilati, vedere
pagina 133.
La memoria della chiave può essere attivata/
disattivata in Memoria chiave accens.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
77
03 Ambiente di guida
Sedili
Abbassamento manuale dei poggiatesta
posteriori esterni
03
•
Lo schienale sinistro può essere ribaltato
separatamente.
•
Lo schienale centrale può essere ribaltato
separatamente.
•
Lo schienale destro può essere ribaltato
insieme a quello centrale.
•
Tutti gli schienali possono essere ribaltati
contemporaneamente.
I poggiatesta esterni si abbassano automaticamente quando si ribaltano i rispettivi
schienali. Ribaltare lo schienale tenendo
sollevata la maniglia di bloccaggio . L'inavverte
dicatore rosso presso il fermo
che lo schienale è sbloccato.
Per riportarlo in posizione eretta procedere nell'ordine inverso.
NOTA
G018760
Dopo aver riportato lo schienale in posizione, l'indicatore rosso non deve più
essere visibile. Se è ancora visibile, lo schienale non è bloccato.
Tirare la maniglia di bloccaggio più vicina al
poggiatesta per ribaltarlo in avanti.
ATTENZIONE
Il poggiatesta può essere riposizionato
manualmente (si deve sentire un "clic").
Dopo aver risistemato gli schienali e i poggiatesta posteriori, controllare che siano
bloccati correttamente.
Ribaltamento degli schienali posteriori
NOTA
Per ribaltare completamente in avanti gli
schienali posteriori può essere necessario
spostare in avanti i sedili anteriori e/o portare i relativi schienali in posizione eretta.
78
G017903
Lo schienale posteriore in tre parti può essere
ribaltato in diversi modi per agevolare il trasporto di oggetti lunghi.
Per ribaltare lo schienale centrale - sbloccare e abbassare il relativo poggiatesta,
vedere pagina 77.
03 Ambiente di guida
Volante
Regolazione
Avvisatore acustico
ATTENZIONE
Regolare il volante e bloccarlo prima di mettersi in marcia.
In caso di servosterzo dipendente dalla velocità*, è possibile regolare il livello di forza della
sterzata, vedere pagina 164.
03
G021138
Tastierine*
Regolazione del volante.
Avvisatore acustico.
Leva - sbloccaggio del volante
Premere il centro del volante per segnalare.
Posizioni del volante possibili
Il volante può essere regolato sia in altezza che
in profondità:
1. Tirare la leva verso di sé per sbloccare il
volante.
2. Regolare il volante nella posizione desiderata.
3. Riportare indietro la leva per bloccare il
volante. Se la regolazione è difficile, muovere leggermente il volante portando allo
stesso tempo la leva all'indietro.
Tastierine al volante.
Regolatore elettronico della velocità,
vedere pagina 165
Regolatore elettronico della velocità adattivo, vedere pagina 167
Comando di audio e telefono, vedere
pagina 141
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
79
03 Ambiente di guida
Illuminazione
Comando luci
L'illuminazione display si attenua automaticamente al buio e la sensibilità si regola con la
rotella.
Abbaglianti/anabbaglianti
L'intensità dell'illuminazione strumenti si
regola con la rotella.
Comando incidenza fari
Generalità sul comando luci.
Rotella per regolare l'illuminazione display
e strumenti
Retronebbia
Fendinebbia*
Comando luci
Il carico dell'automobile modifica l'incidenza
dei fari in altezza, cosa che può comportare
l'abbagliamento dei veicoli provenienti dalla
direzione opposta. Per evitarlo, regolare l'incidenza dei fari. Abbassare i fari se l'automobile
è molto carica.
1. Lasciare il motore acceso o la chiave del
telecomando in posizione I.
2. Girare la rotella verso l'alto/il basso per
alzare/abbassare l'incidenza dei fari.
Le automobili con fari Dual Xenon* sono dotate
di comando incidenza fari automatico, quindi
sono sprovviste della rotella.
Rotella1 del comando incidenza fari
Illuminazione strumenti
L'illuminazione display e strumenti si accende
in base alla posizione della chiave, vedere
pagina 73.
1
80
Escluse le automobili dotate di fari Dual Xenon*.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
G021142
G021141
03
Comando luci e leva del volante.
Posizione intermittenza abbaglianti
Posizione abbaglianti
03 Ambiente di guida
Illuminazione
Posizione
Funzione
Anabbaglianti automatici*/
spenti. Solo intermittenza abbaglianti.
Luce di posizione/parcheggio
Anabbaglianti automatici.
Abbaglianti e intermittenza
abbaglianti funzionano in questa posizione.
NOTA
Gli abbaglianti possono essere attivati soltanto in posizione
.
tomatismo degli anabbaglianti può essere
disattivato da un riparatore. Si raccomanda di
rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
In posizione
si attivano sempre automaticamente gli anabbaglianti quando il
motore è acceso o la chiave del telecomando
è in posizione II.
03
Abbaglianti
Gli abbaglianti si possono accendere soltanto
quando il comando luci è in posizione
.
Accendere/spegnere gli abbaglianti portando
la leva del volante al finecorsa verso il volante
e rilasciandola.
Quando gli abbaglianti sono accesi, è accesa
sul quadro comandi combinato.
la spia
Intermittenza abbaglianti
Portare la leva del volante leggermente verso il
volante in posizione intermittenza abbaglianti.
Gli abbaglianti rimangono accesi finché la leva
non viene rilasciata.
Anabbaglianti
Quando si accende il motore si attivano automaticamente* gli anabbaglianti se il comando
2. Se necessario, l'auluci è in posizione
2
Active Bending Lights (ABL)*
Fascio di luce con funzione disattivata (sinistra) o
attivata (destra).
Se l'automobile è dotata di fari attivi (Active
Bending Lights, ABL), la luce dei fari segue i
movimenti del volante per garantire la massima
illuminazione in curva e negli incroci, aumentando la sicurezza.
La funzione si attiva automaticamente all'avviamento dell'automobile. In caso di anomalia
della funzione, si accende la spia
sul
quadro comandi combinato mentre sul display
informativo compare un messaggio e si
accende un'altra spia.
In alcuni mercati, in questa posizione gli anabbaglianti sono disattivati.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
81
03 Ambiente di guida
Illuminazione
Display
Funzione
Faro difettoso Rich.
assistenza
Il sistema è
fuori uso. Se
il messaggio
non scompare, rivolgersi a un
riparatore. Si
raccomanda
di rivolgersi
a un riparatore autorizzato Volvo.
03
La funzione è attiva soltanto al tramonto o di
notte quando l'automobile è in movimento.
La funzione3 può essere disattivata/attivata in
Impostazioni vettura Impostazioni luci
Fari attivi. Per la descrizione del menu,
vedere pagina 124.
Per la regolazione del fascio di luce, vedere
pagina 86.
3
82
Alla consegna, la funzione è attivata.
Luce di posizione/parcheggio
Luci di arresto
Le luci di arresto si accendono automaticamente in caso di frenata.
Luci di arresto di emergenza e
lampeggiatori di emergenza automatici
G021144
Spia
Comando luci in posizione luci di posizione/parcheggio.
Portare il comando luci in posizione centrale
(contemporaneamente si accende la luce della
targa).
Le luci di posizione posteriori si accendono
anche quando si apre il portellone per richiamare l'attenzione dei veicoli che seguono.
Le luci di arresto di emergenza (Adaptive Brake
Lights) si attivano in caso di frenata brusca o di
attivazione dei freni ABS. La funzione attiva il
lampeggio delle luci di arresto per richiamare
immediatamente l'attenzione dei veicoli che
seguono.
Il sistema si attiva se l'ABS rimane attivo per
più di 0,5 secondi o in caso di frenata brusca a
velocità superiori a 50 km/h. Quando la velocità
dell'automobile scende al di sotto di 30 km/h,
le luci di arresto riprendono a funzionare normalmente e i lampeggiatori di emergenza si
attivano automaticamente. I lampeggiatori di
emergenza rimangono attivi finché non si accelera oppure possono essere disattivati con il
relativo pulsante.
03 Ambiente di guida
Illuminazione
Retronebbia
Fendinebbia*
Lampeggiatori di emergenza
G021146
G021145
03
Pulsante dei fendinebbia.
Pulsante del retronebbia.
Pulsante dei lampeggiatori di emergenza.
I fendinebbia possono essere accesi assieme
ad abbaglianti/anabbaglianti o alle
luci di posizione/parcheggio.
Il retronebbia è costituito da una luce posteriore e può essere acceso solo in combinazione con abbaglianti/anabbaglianti o fendinebbia.
Premere il pulsante per attivare i lampeggiatori
di emergenza. Quando sono attivi i lampeggiatori di emergenza, lampeggiano entrambe le
spie degli indicatori di direzione nel quadro
comandi combinato.
Premere il pulsante ON/OFF. La spia sul pulsante si accende quando sono accesi i fendinebbia.
NOTA
Le disposizioni relative all'utilizzo dei fendinebbia variano da Paese a Paese.
Premere il pulsante ON/OFF. La spia di controllo del retronebbia
nel quadro
comandi combinato e la spia sul pulsante si
accendono quando il retronebbia è acceso.
Il retronebbia si spegne automaticamente
quando si spegne il motore.
NOTA
I lampeggiatori di emergenza si attivano automaticamente in caso di frenata brusca che
attiva le luci del freno di emergenza, a velocità
inferiori a 30 km/h. Rimangono attivi quando
l'automobile si ferma e si disattivano automaticamente quando si riprende la marcia o si
preme il relativo pulsante.
Le disposizioni relative all'utilizzo dei retronebbia variano da Paese a Paese.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
83
03 Ambiente di guida
Illuminazione
Indicatori di direzione
Spie indicatori di direzione
Illuminazione anteriore del padiglione
Per le spie degli indicatori di direzione, vedere
pagina 68.
Le luci di lettura anteriori si accendono o spengono con il relativo pulsante nella mensola del
padiglione.
Illuminazione abitacolo
Illuminazione del padiglione posteriore
G021148
03
Indicatori di direzione.
Sequenza intermittente continua
Portare la leva del volante verso l'alto o
verso il basso all'ultima posizione.
La leva si ferma in posizione ed è riportata alla
posizione originaria manualmente o automaticamente con il movimento del volante.
84
Comandi nella mensola del padiglione per le luci
di lettura e l'illuminazione abitacolo anteriori.
Luce di cortesia sinistra
Luce di cortesia destra
Illuminazione abitacolo
Tutta l'illuminazione abitacolo può essere
accesa o spenta manualmente entro 30 minuti
da quando:
•
si spegne il motore e la chiave del telecomando si trova in posizione 0
•
si è sbloccata l'automobile ma non si è
ancora acceso il motore.
G021150
Portare la leva del volante verso l'alto o
verso il basso alla prima posizione e rilasciarla. Gli indicatori di direzione lampeggiano tre volte. La funzione può essere attivata/disattivata in Impostazioni
vettura Impostazioni luci Frecce, 3
lampeggi. Per la descrizione del menu,
vedere pagina 124.
G021149
Breve sequenza intermittente
Illuminazione del padiglione posteriore.
Le luci si accendono o spengono premendo il
relativo pulsante.
Luci di cortesia
Le luci di cortesia (e l'illuminazione abitacolo)
si accendono o spengono quando una portiera
viene aperta o chiusa.
Luce cassetto portaoggetti
La luce del cassetto portaoggetti si accende o
spegne quando il cassetto viene aperto o
chiuso.
03 Ambiente di guida
Illuminazione
Specchio di cortesia
L'illuminazione abitacolo si spegne quando:
La luce dello specchietto di cortesia, vedere
pagina 198, si accende o spegne quando la
copertura viene aperta o chiusa.
•
•
Illuminazione bagagliaio
L'illuminazione abitacolo si accende e rimane
accesa per 2 minuti all'apertura di una portiera.
L'illuminazione bagagliaio si accende o spegne
quando il portellone viene aperto o chiuso.
Illuminazione automatica
Con il pulsante dell'illuminazione abitacolo si
possono selezionare tre modalità di illuminazione dell'abitacolo:
si avvia il motore;
si blocca l'automobile.
Se una luce viene accesa manualmente e l'automobile viene bloccata, si spegne automaticamente dopo 2 minuti.
Durata Home safe light
•
OFF - lato destro premuto, l'illuminazione
automatica è disattivata.
Una parte dell'illuminazione esterna può rimanere accesa e fungere da luce di orientamento
dopo il bloccaggio dell'automobile.
•
Posizione neutra - l'illuminazione automatica è attivata.
1. Estrarre la chiave del telecomando dal
blocchetto di accensione.
•
ON - lato sinistro premuto, l'illuminazione
abitacolo è attivata.
2. Portare la leva sinistra del volante al finecorsa verso il volante e rilasciarla. La funzione si attiva allo stesso modo dell'intermittenza abbaglianti, vedere pagina 80.
Posizione neutra
Quando il pulsante è in posizione neutra, l'illuminazione abitacolo si accende e spegne automaticamente come segue.
L'illuminazione abitacolo si accende e rimane
accesa per 30 secondi se:
•
si sblocca l'automobile con la chiave del
telecomando o lo stelo della chiave, vedere
pagine 43 o 46
•
si spegne il motore e la chiave del telecomando si trova in posizione 0.
Home safe light. Per la descrizione del menu,
vedere pagina 124.
Durata approach light*
L'illuminazione di sicurezza si accende con la
chiave del telecomando, vedere pagina 43, e si
utilizza per accendere le luci dell'automobile a
distanza.
03
Quando si attiva la funzione con il telecomando, si accendono luci di parcheggio, luci
degli specchi retrovisori esterni, luce della
targa, illuminazione del padiglione e luci di cortesia.
Il tempo di accensione dell'illuminazione di
sicurezza può essere impostato in
Impostazioni vettura Impostazioni luci
Durata approach light. Per la descrizione
del menu, vedere pagina 124.
3. Uscire dall'auto e chiudere a chiave la portiera.
Quando si attiva la funzione, si accendono
anabbaglianti, luci di parcheggio, luci degli
specchi retrovisori esterni, luce della targa, illuminazione del padiglione e luci di cortesia.
Il tempo di accensione delle luci di orientamento può essere impostato in Impostazioni
vettura Impostazioni luci Durata
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
85
03 Ambiente di guida
Illuminazione
Regolazione del fascio di luce
guida a sinistra. Con il fascio di luce corretto si
illumina anche meglio il ciglio della strada.
Fari Dual Xenon e Active Dual Xenon*
A seconda del Paese in cui è consegnata l'automobile, la posizione normale si riferisce al
traffico con guida a destra o sinistra.
Esempio 1
Se un'automobile consegnata in Svezia deve
essere guidata in Inghilterra, i fari devono
essere impostati sul fascio di luce contrario,
vedere figura precedente.
03
G021151
Esempio 2
G019442
Fascio di luce per il traffico con guida a sinistra.
Comando per la regolazione del fascio di luce.
Posizione normale - il fascio di luce è corretto per il Paese in cui è consegnata l'automobile.
Posizione regolata - per impostare il fascio
di luce contrario.
G021152
ATTENZIONE
Fascio di luce per il traffico con guida a destra.
I fari Bi-Xenon richiedono particolare cautela poiché sono dotati di gruppo ad alta
tensione.
Per non abbagliare i veicoli che viaggiano in
direzione opposta, è possibile regolare il fascio
di luce dei fari nelle posizioni guida a destra e
86
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Un'automobile consegnata in Inghilterra è
impostata per il traffico con guida a sinistra con
i fari in posizione normale, vedere figura precedente.
Fari alogeni
Per i fari alogeni, il fascio di luce si regola con
la mascheratura del cristallo dei fari. La qualità
del fascio di luce si riduce leggermente.
Mascheratura dei fari
1. Copiare le sagome A e B (automobili con
guida a sinistra) oppure C e D (automobili
con guida a destra) in scala 1:2, vedere
pagina 89. Utilizzare ad esempio una
fotocopiatrice con funzione di ingrandimento:
•
A = LHD Right (guida a sinistra, vetro
destro)
•
B = LHD Left (guida a sinistra, vetro sinistro)
03 Ambiente di guida
Illuminazione
•
C = RHD Right (guida a destra, vetro
destro)
•
D = RHD Left (guida a destra, vetro sinistro)
2. Trasferire la sagoma su un materiale
impermeabile autoadesivo e ritagliarla.
03
3. Osservare il profilo dei vetri dei fari, vedere
la linea tratteggiata a pagina 88. Sistemare le sagome autoadesive alla distanza
corretta dal profilo di ogni faro facendo
riferimento alla figura e alle misure nel
seguente elenco:
•
•
•
•
A = LHD Right - circa 86 mm
B = LHD Left - circa 40 mm
C = RHD Right - 0 mm
D = RHD Left - circa 96 mm
``
87
03 Ambiente di guida
Illuminazione
Posizione delle sagome
G033954
03
Riga superiore: maschera per un'automobile con guida a sinistra, sagome A e B. Riga inferiore: maschera per un'automobile con guida a destra, sagome C e D.
88
03 Ambiente di guida
Illuminazione
Sagome per fari alogeni
G021155
03
89
03 Ambiente di guida
Tergicristalli e lavacristalli
Tergicristalli1
Pulizia continua
I tergicristalli lavorano a velocità normale.
I tergicristalli lavorano a velocità alta.
03
IMPORTANTE
Prima di attivare i tergicristalli in inverno,
accertarsi che le spazzole non siano bloccate dal ghiaccio e che neve e ghiaccio
siano stati rimossi da parabrezza e lunotto.
Tergicristalli e lavacristalli.
Sensore pioggia ON/OFF
Rotella di sensibilità/frequenza
IMPORTANTE
Utilizzare sempre molto liquido lavacristalli
per lavare il parabrezza. Il parabrezza deve
essere bagnato al passaggio dei tergicristalli.
Tergicristalli spenti
Portare la leva in posizione 0 per
disattivare i tergicristalli.
Una sola passata
Portare la leva verso l'alto e rilasciarla
per eseguire una passata.
Pulizia a intermittenza
Impostare con la rotella il numero di
passate per unità di tempo quando è
selezionata la pulizia a intermittenza.
1
90
Sensore pioggia*
Il sensore pioggia rileva la quantità di acqua sul
parabrezza e attiva automaticamente i tergicristalli. La sensibilità del sensore pioggia si
regola con la rotella.
Quando il sensore pioggia è attivato, si accendono una spia sul pulsante e la spia del sensore
sul display destro del quadro
pioggia
comandi combinato.
Sostituzione delle spazzole tergicristallo (vedere pagina249) e rabbocco del liquido lavacristalli (vedere pagina250).
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Attivare e impostare la sensibilità
Per attivare il sensore pioggia, l'automobile
deve essere accesa oppure la chiave telecomando deve essere in posizione I o II e la leva
dei tergicristalli deve essere in posizione 0
oppure in posizione passata singola.
Attivare il sensore pioggia premendo il pulsante
. I tergicristalli effettuano una passata.
Portando la leva verso l'alto, i tergicristalli effettuano un'altra passata.
Ruotare la rotella verso l'alto per aumentare la
sensibilità e verso il basso per ridurla. (Ruotando la rotella verso l'alto i tergicristalli effettuano un'altra passata.)
Disattivare
Disattivare il sensore pioggia premendo il pulo portando la leva verso il basso
sante
in un altro programma dei tergicristalli.
Il sensore pioggia si disattiva automaticamente
quando si estrae la chiave dal blocchetto di
accensione o 5 minuti dopo lo spegnimento del
quadro.
03 Ambiente di guida
Tergicristalli e lavacristalli
IMPORTANTE
I tergicristalli possono attivarsi e danneggiarsi in caso di lavaggio automatico. Disattivare il sensore pioggia con l'automobile
accesa o la chiave del telecomando in posizione I o II. La spia nel quadro comandi
combinato e la spia sul pulsante si spengono.
Dopo aver rilasciato la leva, i tergicristalli effettuano alcune passate supplementari. I fari vengono lavati alternativamente per evitare la riduzione della luminosità.
Tergilunotto e lavalunotto
NOTA
03
Viene lavato un faro per volta.
Ugelli lavacristalli riscaldati*
Gli ugelli lavacristalli si riscaldano automaticamente in climi rigidi per evitare che il liquido
lavacristalli congeli.
G017632
Lavaggio di fari, parabrezza e lunotto
Lavaggio ad alta pressione dei fari*
Tergilunotto – pulizia a intermittenza
Il lavaggio ad alta pressione dei fari consuma
grandi quantità di liquido lavacristalli. Per
risparmiare liquido, i fari vengono lavati automaticamente ogni 5 passate sul parabrezza.
Tergilunotto – intervalli costanti
Portando la leva in avanti (vedere freccia nella
figura sopra) si attivano il lavalunotto e il tergilunotto.
Tergicristalli – retromarcia
Funzione di lavaggio.
Lavaggio del parabrezza
Portare la leva verso il volante per attivare i
lavacristalli e i lavafari.
2
Se si inserisce la retromarcia con i tergicristalli
attivati, si attiva la pulizia a intermittenza del
lunotto2. La funzione si disattiva al disinserimento della retromarcia.
Se il tergilunotto era già attivo a intervalli
costanti, mantiene questa impostazione.
Questa funzione (pulizia a intermittenza in retromarcia) può essere disattivata. Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
91
03 Ambiente di guida
Tergicristalli e lavacristalli
NOTA
Nelle automobili con sensore pioggia, il tergilunotto si attiva durante la retromarcia se
piove e il sensore è attivo.
03
92
03 Ambiente di guida
Finestrini e specchi retrovisori
Generalità
Alzacristalli elettrici
Parabrezza termoriflettente*
Vetro laminato
Il vetro è rinforzato, quindi fornisce
una maggiore protezione dai tentativi
di effrazione e un migliore isolamento
acustico dell'abitacolo. Il parabrezza
e gli altri cristalli* sono realizzati in vetro laminato.
03
I finestrini sono trattati con uno strato
superficiale che garantisce una visibilità ottimale anche in caso di pioggia. Cura,
vedere pagina 276.
IMPORTANTE
Non utilizzare raschietti di metallo per
rimuovere il ghiaccio dai vetri. Utilizzare la
funzione di riscaldamento elettrico per
rimuovere il ghiaccio dagli specchi.
G018516
Strato antipolvere e idrorepellente*
Area sprovvista di pellicola IR.
Il parabrezza è provvisto di una pellicola termoriflettente (IR) che riduce l'irraggiamento
termico del sole nell'abitacolo.
Sistemate dietro un vetro termoriflettente, le
apparecchiature elettroniche (ad esempio un
transponder) possono presentare un funzionamento e prestazioni ridotti.
Per un funzionamento ottimale, sistemare le
apparecchiature elettroniche sulla parte di
parabrezza sprovvista di pellicola termoriflettente (vedere l'area evidenziata nella figura precedente).
Pannello di comando nella portiera del conducente.
Fermo elettrico per l'apertura delle portiere* e dei finestrini posteriori, vedere
pagina 58.
Comando dei finestrini posteriori
Comando dei finestrini anteriori
ATTENZIONE
Prima di chiudere i finestrini dalla portiera
del conducente, controllare che nessun
passeggero posteriore vi infili le mani o altre
parti del corpo.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
93
03 Ambiente di guida
Finestrini e specchi retrovisori
ATTENZIONE
Prima di chiudere i finestrini, anche quando
si utilizza la chiave telecomando, controllare
che nessun bambino o passeggero vi infili le
mani o altre parti del corpo.
03
ATTENZIONE
Se vi sono bambini sull'automobile, togliere
sempre la corrente degli alzacristalli
estraendo la chiave telecomando prima di
lasciare l'automobile.
Azionamento
Con il pannello di comando nella portiera del
conducente si possono azionare tutti gli alzacristalli. Con i pannelli di comando delle altre
portiere si possono comandare solo i rispettivi
alzacristalli. Gli alzacristalli possono essere
azionati solo con un pannello di comando alla
volta.
Per utilizzare gli alzacristalli, la chiave del telecomando deve essere in posizione I o II. Dopo
avere spento il motore, gli alzacristalli possono
essere azionati per alcuni minuti anche se si è
estratta la chiave del telecomando finché la
portiera non viene aperta.
La chiusura dei finestrini si interrompe e il finestrino si apre se il relativo movimento è impedito. È possibile bypassare la protezione antischiacciamento se la chiusura si è interrotta ad
esempio a causa del ghiaccio, tenendo premuto il pulsante finché il finestrino non si è
chiuso. La protezione antischiacciamento si
riattiva dopo qualche istante.
G018517
NOTA
Azionamento degli alzacristalli.
94
Per ridurre il rumore del vento con i finestrini
posteriori aperti, si consiglia di aprire leggermente anche i finestrini anteriori.
Azionamento senza funzione automatica
Portare leggermente verso l'alto/il basso uno
dei comandi. Gli alzacristalli si chiudono/
aprono finché si agisce sul comando.
Azionamento con funzione automatica
Portare verso l'alto/il basso al finecorsa uno dei
comandi e rilasciarlo. Il finestrino raggiunge
automaticamente il finecorsa.
Telecomando e pulsanti della chiusura
centralizzata
Tutti i finestrini si possono aprire/chiudere
automaticamente con la chiave del telecomando o i pulsanti della chiusura centralizzata:
±
Tenere premuto il pulsante di bloccaggio
finché i finestrini non iniziano ad aprirsi/
chiudersi. Per interrompere l'apertura/la
chiusura, premere nuovamente il pulsante
di bloccaggio.
Reimpostazione
Se si scollega la batteria, occorre reimpostare
la funzione di apertura automatica affinché funzioni correttamente.
1. Agire verso l'alto sulla parte anteriore del
pulsante per chiudere il finestrino al finecorsa e tenerla in posizione per 1 secondo.
Azionamento senza funzione automatica
2. Rilasciare brevemente il pulsante.
Azionamento con funzione automatica
3. Agire nuovamente verso l'alto sulla parte
anteriore del pulsante per 1 secondo.
03 Ambiente di guida
Finestrini e specchi retrovisori
ATTENZIONE
ATTENZIONE
Affinché la protezione antischiacciamento
funzioni occorre effettuare il ripristino.
Gli specchi sono grandangolari per garantire una visione ottimale. Gli oggetti potrebbero sembrare più lontani di quello che sono
in realtà.
Specchi retrovisori esterni
Specchi retrovisori elettrici ripiegabili*
G018518
Gli specchi possono essere ripiegati per il parcheggio o la guida in spazi stretti.
Comando degli specchi retrovisori esterni.
Regolazione
1. Premere il pulsante L per lo specchio retrovisore sinistro o il pulsante R per quello
destro. La spia nel pulsante si accende.
2. Regolare la posizione con la levetta di
regolazione al centro.
3. Premere nuovamente il pulsante L o R. La
spia deve spegnersi.
1
La funzione può essere attivata/disattivata in
Memoria chiave accens. Imp. sedili e
specchietti. Per la descrizione del menu,
vedere pagina 124.
Angolazione dello specchio retrovisore
durante un parcheggio1
Lo specchio retrovisore può essere angolato
verso il basso, ad esempio per vedere il bordo
della strada durante un parcheggio.
1. Premere i pulsanti L e R contemporaneamente.
±
2. Rilasciarli dopo circa 1 secondo. Gli specchi si fermano automaticamente in posizione completamente ripiegata.
Quando si disinserisce la retromarcia, lo specchio retrovisore ritorna nella posizione originaria dopo circa 10 secondi. È possibile ripristinare la posizione originaria prima di questo
intervallo premendo il pulsante L o R.
Aprire nuovamente gli specchi premendo L e
R contemporaneamente. Gli specchi si fermano automaticamente in posizione aperta.
Memorizzazione della posizione*
Le posizioni degli specchi retrovisori si memorizzano nella memoria della chiave quando si
blocca l'automobile con la chiave del telecomando. Quando si sblocca l'automobile con la
stessa chiave del telecomando, all'apertura
della portiera del conducente vengono ripristinate le posizioni memorizzate degli specchi
retrovisori e del sedile del conducente.
03
Inserire la retromarcia e premere il pulsante
L o R.
Ripiegamento automatico al bloccaggio
Quando si blocca/sblocca l'automobile con la
chiave del telecomando, gli specchi si ripiegano/aprono automaticamente.
La funzione può essere attivata/disattivata in
Impostazioni vettura Imp. specchietti
laterali Chiudi specchietti. Per la descrizione del menu, vedere pagina 124.
Solo in combinazione con sedile elettrocomandato con memoria, vedere pagina 76.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
95
03 Ambiente di guida
Finestrini e specchi retrovisori
Ritorno alla posizione neutra
Gli specchi che sono stati spostati per cause
esterne devono essere riportati elettricamente
alla posizione neutra, affinché la ritrazione e
l'estrazione elettriche funzionino correttamente.
03
Lunotto termico e specchi retrovisori
esterni elettroriscaldati
Specchio retrovisore interno
1. Ripiegare gli specchi con i pulsanti L e R.
2. Aprirli nuovamente con i pulsanti L e R.
G021342
3. Ripetere la suddetta procedura all'occorrenza.
A questo punto gli specchi sono reimpostati in
posizione neutra.
Illuminazione di sicurezza e luci di
orientamento
La lampadina sugli specchi retrovisori si
accende quando si attivano l'illuminazione di
sicurezza o le luci di orientamento, vedere
pagina 85.
Utilizzare la funzione di riscaldamento per
rimuovere il ghiaccio e la condensa da lunotto
e specchi retrovisori esterni.
Premendo il pulsante una volta si attiva contemporaneamente il riscaldamento di lunotto e
specchi retrovisori esterni. Quando la funzione
è attiva, la spia nel pulsante è accesa. Il riscaldamento si disattiva automaticamente dopo un
tempo dipendente dalla temperatura esterna.
Il lunotto termico si attiva automaticamente se
si accende l'automobile a una temperatura
esterna inferiore a +9 °C.
Lo sbrinamento automatico può essere impostato in Impostazioni clima Sbrinam.
post. autom.. Selezionare On o Off. Per la
descrizione del menu, vedere pagina 124.
96
Comando della funzione antiabbagliamento
Funzione antiabbagliamento manuale
Se la luce proveniente da dietro è molto forte,
può riflettersi nello specchio e abbagliare il
conducente. Se la luce proveniente da dietro è
fastidiosa, attivare la funzione antiabbagliamento con il relativo comando:
1. Attivare la funzione antiabbagliamento
portando il comando verso l'abitacolo.
2. Ritornare alla posizione normale portando
il comando verso il parabrezza.
03 Ambiente di guida
Finestrini e specchi retrovisori
Funzione antiabbagliamento
automatica*
Se la luce proveniente da dietro è molto forte,
si attiva automaticamente la funzione antiabbagliamento dello specchio retrovisore. Gli
specchi con funzione antiabbagliamento automatica sono sprovvisti del comando.
03
La bussola* è disponibile solo per gli specchi
retrovisori con funzione antiabbagliamento
automatica, vedere pagina 98.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
97
03 Ambiente di guida
Bussola*
Utilizzo
mente. Nel caso sia necessaria una regolazione, sul display dello specchio viene visualizzato C.
Selezione della zona
1. Fermare l'automobile in una zona ampia e
aperta, priva di strutture di acciaio e cavi
ad alta tensione.
03
2. Avviare l'automobile.
Specchio retrovisore con bussola.
Al centro del bordo inferiore dello specchio
retrovisore si trova un display che visualizza il
punto cardinale in cui è rivolta l'automobile.
Sono visualizzate 8 diverse direzioni con
abbreviazioni in inglese: N (Nord), NE (Nord
Est), E (Est), SE (Sud Est), S (Sud), SW (Sud
Ovest), W (Ovest) e NW (Nord Ovest).
La bussola si attiva automaticamente quando
si accende l'automobile o si porta la chiave in
posizione II, vedere pagina 73. Per disattivare/
attivare la bussola, premere il pulsante sul retro
dello specchio retrovisore, ad esempio con
una graffetta.
3. Tenere premuto il pulsante sul retro dello
specchio retrovisore (utilizzando ad esempio una graffetta) finché non viene visualizzato nuovamente C (circa 6 secondi).
4. Mettersi in marcia normalmente. C scompare dal display al termine della regolazione.
Regolazione alternativa: Guidare lentamente in cerchio a una velocità max di
8 km/h finché C non scompare dal display
al termine della regolazione.
Regolazione
Potrebbe essere necessario regolare la bussola affinché mostri i punti cardinali corretta-
98
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
G030295
G029737
NOTA
Per una regolazione ottimale, spegnere
tutte le attrezzature elettriche (climatizzatore, tergicristalli ecc.) e chiudere tutte le
portiere.
Zone magnetiche.
La terra è divisa in 15 zone magnetiche. Affinché la bussola funzioni correttamente, occorre
selezionare la zona corretta.
1. La chiave del telecomando deve trovarsi in
posizione II, vedere pagina 73.
2. Tenere premuto il pulsante sul retro dello
specchio retrovisore per almeno 3 secondi
(utilizzando ad esempio una graffetta).
Viene visualizzato il numero della zona
attuale.
3. Premere il pulsante ripetutamente finché
non viene visualizzato il numero della zona
geografica desiderata (1–15).
4. Dopo qualche secondo il display torna a
visualizzare la bussola.
03 Ambiente di guida
Tettuccio apribile elettrocomandato*
Generalità
Il comando del tettuccio apribile si trova nel
padiglione. Il tettuccio apribile può essere
aperto in verticale (bordo posteriore) o in orizzontale. La chiave deve trovarsi in posizione I
o II per aprire il tettuccio apribile.
Apertura orizzontale
Per l'apertura manuale, portare il comando
all'indietro nel punto di pressione per l'apertura
manuale. Il tettuccio si apre finché si tiene premuto il pulsante.
Apertura verticale
Chiusura
Per la chiusura manuale, portare il comando in
avanti fino al punto di pressione per la chiusura
manuale. Il tettuccio si chiude finché si tiene
premuto il pulsante.
03
G017823
Pericolo di schiacciamento alla chiusura del
tettuccio apribile. La funzione di protezione
antischiacciamento del tettuccio apribile
funziona solo durante la chiusura automatica, non quella manuale.
Apertura orizzontale, indietro/avanti.
Apertura automatica
Apertura manuale
Chiusura manuale
Chiusura automatica
Apertura
Per aprire completamente il tettuccio apribile,
tirare indietro il comando in posizione apertura
automatica e rilasciarlo.
Per la chiusura automatica, portare il comando
in posizione chiusura automatica e rilasciarlo.
G028900
ATTENZIONE
Apertura verticale, bordo posteriore verso l'alto.
Aprire premendo il bordo posteriore del
comando verso l'alto.
Chiudere tirando il bordo posteriore del
comando verso il basso.
L'alimentazione di corrente al tettuccio apribile
si interrompe estraendo la chiave del telecomando dal blocchetto di accensione.
ATTENZIONE
Se vi sono bambini sull'automobile:
Togliere sempre la corrente del tettuccio
apribile estraendo la chiave del telecomando prima di lasciare l'automobile.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
99
03 Ambiente di guida
Tettuccio apribile elettrocomandato*
Chiusura con la chiave telecomando o il
pulsante della chiusura centralizzata
apre il tettuccio apribile, la tendina parasole
arretra automaticamente. Afferrare la maniglia
e portare la tendina in avanti per utilizzarla.
Protezione antischiacciamento
Il tettuccio apribile è dotato di protezione antischiacciamento che si attiva in caso di chiusura automatica se qualcosa impedisce il
movimento del tettuccio. Quando rileva l'ostacolo, il tettuccio apribile si ferma e si apre automaticamente alla posizione di apertura precedentemente selezionata.
G021345
03
Una pressione prolungata del pulsante di bloccaggio chiude il tettuccio apribile e tutti i finestrini, vedere pagine 43 e 53. Le portiere e il
portellone si bloccano. Per interrompere la
chiusura, premere nuovamente il pulsante di
bloccaggio.
ATTENZIONE
Prima di chiudere il tettuccio apribile con la
chiave del telecomando, controllare che
nessun passeggero vi infili le mani o altre
parti del corpo.
Tendina parasole
Il tettuccio apribile è dotato di una tendina
parasole estraibile manualmente. Quando si
100
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
03 Ambiente di guida
Avviamento del motore
Motori a benzina e diesel
2. Tenere premuto a fondo il pedale della frizione1. (Nelle automobili con cambio automatico, premere il pedale del freno.)
3. Premere il pulsante START/STOP
ENGINE, quindi rilasciarlo.
G021126
NOTA
Blocchetto di accensione con chiave telecomando inserita e pulsante START/STOP
ENGINE.
IMPORTANTE
Non inserire la chiave telecomando nel
senso errato - Afferrare l'estremità con lo
stelo staccabile, vedere pagina 46.
Nelle automobili con motore diesel 2.0D,
l'accensione del motore può essere leggermente ritardata – nel frattempo, il display
visualizza Preriscaldamento motore.
Il motorino di avviamento rimane attivo finché
non si accende il motore, ma non oltre
10 secondi (60 secondi per i motori diesel).
Se il motore non si accende entro 10 secondi,
riprovare tenendo premuto il pulsante START/
STOP ENGINE finché il motore non si
accende.
ATTENZIONE
1. Inserire la chiave telecomando nel blocchetto di accensione - Premere leggermente la chiave finché non si inserisce nel
blocchetto.
1
Estrarre sempre la chiave telecomando dal
blocchetto di accensione quando si lascia
l'automobile, in particolare se vi sono bambini all'interno.
ATTENZIONE
Non estrarre mai la chiave del telecomando
dal blocchetto di accensione durante la
guida o il traino dell'automobile. Si può attivare il bloccasterzo impedendo la manovra
dell'automobile.
Non estrarre mai la chiave del telecomando
con funzione di avviamento senza chiave*
dall'automobile durante la guida o il traino.
03
NOTA
Per alcuni tipi di motore, il regime minimo
all'avviamento a freddo può essere decisamente superiore al normale. Questo avviene
al fine di portare rapidamente l'impianto di
depurazione dei gas di scarico alla normale
temperatura di esercizio per ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente.
Avviamento senza chiave
Seguire le fasi 2-3 per accendere i motori a
benzina. Per maggiori informazioni sull'avviamento senza chiave, vedere pagina 51.
NOTA
Una condizione per l'avviamento dell'automobile è che una delle chiavi telecomando
con funzione di avviamento senza chiave* si
trovi nell'abitacolo o nel bagagliaio.
Se l'automobile è in movimento, è sufficiente premere il pulsante START/STOP ENGINE per accenderla.
``
101
03 Ambiente di guida
Avviamento del motore
Spegnimento del motore
Per spegnere il motore, premere START/
STOP ENGINE.
03
Se l'automobile è dotata di cambio automatico
e la leva selettrice non si trova in posizione P
oppure l'automobile è in movimento, premere
2 volte il pulsante o tenerlo premuto finché il
motore non si spegne.
Bloccasterzo2
Il bloccasterzo si disattiva quando si inserisce
la chiave telecomando nel blocchetto di accensione e si attiva quando si estrae la chiave.
Attivare il bloccasterzo quando si lascia l'automobile per ridurre il rischio di furto.
Posizioni della chiave
Per informazioni sulle posizioni della chiave
telecomando, vedere pagina 73
2
102
Sulle automobili dotate di avviamento senza chiave*, il bloccasterzo si disattiva premendo una volta il pulsante START/STOP ENGINE. Il bloccasterzo si attiva quando si spegne il motore e si
apre la portiera del conducente.
03 Ambiente di guida
Avviamento del motore – Flexifuel
Generalità sull'avviamento con
Flexifuel
Elemento termico monoblocco*
Il motore si accende allo stesso modo dei
motori a benzina.
ATTENZIONE
L'elemento termico monoblocco è azionato
da un sistema ad alta tensione. La ricerca
dei guasti e la riparazione degli elementi termici monoblocco e dei relativi collegamenti
devono essere effettuate esclusivamente
da un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.
In caso di difficoltà di avviamento
Se il motore non si accende al primo tentativo:
•
sioni e il consumo di carburante. Si consiglia
quindi di utilizzare sempre l'elemento termico
monoblocco in inverno.
Effettuare qualche altro tentativo di avviamento con il pulsante START/STOP
ENGINE.
03
Se il motore ancora non si accende
Se la temperatura esterna è inferiore a +5 °C:
1. Lasciare inserito l'elemento termico monoblocco elettrico per almeno 1 ora.
2. Effettuare qualche altro tentativo di avviamento con il pulsante START/STOP
ENGINE.
IMPORTANTE
Se il motore non si accende nonostante
numerosi tentativi di avviamento, si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
NOTA
Alimentazione dell'elemento termico monoblocco.
A temperature inferiori a -10 °C, se l'automobile è rifornita con bioetanolo E85, si consiglia
di utilizzare l'elemento termico monoblocco
per circa 2 ore per agevolare l'accensione del
motore.
Minore è la temperatura maggiore è il tempo di
attivazione dell'elemento termico monoblocco. A -20 °C si consiglia di utilizzare il
riscaldatore per circa 3 ore.
Importante per il trasporto di taniche di carburante:
In caso di arresto del motore per esaurimento del carburante, se il bioetanolo E85
contenuto nella tanica è molto freddo può
causare problemi di accensione. Per evitare
questo inconveniente, rabboccare la tanica
con benzina a 95 ottani.
Per maggiori informazioni sul bioetanolo E 85
per Flexifuel, vedere pagina 216 e 296.
Le automobili predisposte per bioetanolo E85
presentano un elemento termico monoblocco
elettrico*. L'accensione e l'utilizzo di un motore
preriscaldato riducono notevolmente le emis``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
103
03 Ambiente di guida
Avviamento del motore – Flexifuel
Adattamento al carburante
03
Se si fa rifornimento di benzina dopo aver utilizzato bioetanolo E85 (o viceversa), all'inizio il
motore può funzionare in modo leggermente
irregolare. È quindi importante lasciare che il
motore si adatti alla nuova miscela di carburante.
L'adattamento avviene automaticamente guidando l'automobile per un certo tempo a velocità costante.
IMPORTANTE
Dopo aver cambiato la miscela di carburante nel serbatoio, è necessario eseguire
un adattamento guidando l'automobile a
velocità costante per circa 15 minuti.
Se la batteria si è scaricata o è stata scollegata,
il tempo di guida necessario per l'adattamento
è leggermente superiore in quanto la memoria
dell'elettronica è vuota.
104
03 Ambiente di guida
Avviamento del motore – batteria esterna
Ausilio all'avviamento
4. Collegare il cavo di avviamento rosso al
terminale positivo della batteria ausiliaria
.
5. Aprire i fermagli sulla copertura anteriore
della batteria e rimuovere la copertura,
vedere pagina 252.
10. Avviare il motore dell'automobile con la
batteria scarica. Non toccare i terminali
durante il tentativo di avviamento. Sussiste
il rischio di scintille.
6. Collegare il cavo di avviamento al terminale
.
positivo della batteria
11. Scollegare i cavi di avviamento, prima
quello nero quindi quello rosso.
7. Collegare un morsetto del cavo di avviamento nero al terminale negativo della bat.
teria ausiliaria
Se la batteria è scarica, l'automobile può
essere avviata utilizzando un'altra batteria.
Quando si impiega un ausilio all'avviamento,
procedere come segue per evitare il rischio di
esplosioni:
1. Portare la chiave telecomando in posizione
0, vedere pagina 73.
2. Controllare che la batteria ausiliaria eroghi
una tensione di 12 V.
3. Se la batteria ausiliaria si trova su un'altra
automobile, spegnere il motore dell'automobile di soccorso e assicurarsi che le due
automobili non si tocchino.
minuto a una velocità leggermente superiore al minimo, 1500 giri/min.
IMPORTANTE
Collegare il cavo di avviamento con cautela
per evitare cortocircuiti con altri componenti
nel vano motore.
8. Collegare l'altro morsetto al terminale di
massa (bordo superiore della staffa del
motore destra, testa della vite esterna)
. Controllare che i morsetti dei cavi di
avviamento siano collegati correttamente
in modo da non generare scintille durante
il tentativo di avviamento.
9. Avviare il motore dell'automobile di soccorso. Far funzionare il motore per qualche
03
Verificare che nessuno dei morsetti del
cavo di avviamento nero entri in contatto
con il terminale positivo della batteria o il
morsetto collegato del cavo di avviamento
rosso.
ATTENZIONE
La batteria può sviluppare un gas altamente
esplosivo. Una scintilla, che potrebbe
essere generata collegando il cavo di avviamento in modo errato, è sufficiente a far
esplodere la batteria. La batteria contiene
acido solforico, che in ragione dell'alto
potere corrosivo può causare gravi lesioni.
Se l'acido solforico viene a contatto con
occhi, pelle o indumenti, risciacquare
abbondantemente con acqua. Se spruzzi di
acido raggiungono gli occhi, rivolgersi
immediatamente a un medico.
105
03 Ambiente di guida
Cambio
Manuale - 5 marce
Manuale - 6 marce
Inibitore di retromarcia - 5 marce
•
Premere a fondo il pedale della frizione a
ogni cambio di marcia.
•
Togliere il piede dal pedale della frizione tra
i cambi di marcia.
•
Seguire lo schema delle marce illustrato.
Per ottenere la migliore economia di carburante utilizzare sempre le marce più alte possibili.
106
L'inibitore di retromarcia previene l'inserimento involontario della retromarcia durante la
normale marcia in avanti.
Inserire la retromarcia solo quando l'automobile è ferma.
•
Per inserire la retromarcia, occorre innanzitutto portare la leva marce in
posizione N. La retromarcia non può quindi
essere inserita direttamente dalla 5a per
effetto dell'inibitore di retromarcia.
G021348
G021348
G021349
03
•
Premere a fondo il pedale della frizione a
ogni cambio di marcia.
•
Togliere il piede dal pedale della frizione tra
i cambi di marcia.
•
Seguire lo schema delle marce illustrato.
Per ottenere la migliore economia di carburante utilizzare sempre le marce più alte possibili.
03 Ambiente di guida
Cambio
Cambio automatico Geartronic
Inibitore di retromarcia - 6 marce
IMPORTANTE
L'automobile deve essere ferma quando si
seleziona la posizione P.
Posizione di retromarcia (R)
L'automobile deve essere ferma quando si
seleziona la posizione R.
03
G021350
G021349
Posizione neutra (N)
L'inibitore di retromarcia previene l'inserimento involontario della retromarcia durante la
normale marcia in avanti.
Il display informativo visualizza la posizione
della leva selettrice con i seguenti caratteri: P,
R, N, D, S, 1, 2, 3, 4, 5 o 6, vedere pagina 67.
Inserire la retromarcia solo quando l'automobile è ferma.
Posizioni del cambio
Posizione di stazionamento (P)
Selezionare la posizione P per avviare o parcheggiare l'automobile. Premere il pedale del
freno e spostare la leva selettrice dalla posizione P.
In posizione P il cambio è bloccato meccanicamente. Inserire il freno di stazionamento
elettrico premendo il pulsante, vedere
pagina 116.
Non è selezionata alcuna marcia e il motore
può essere avviato. Inserire il freno di stazionamento quando l'automobile è ferma con la
leva selettrice in posizione N.
Posizione di marcia (D)
D è la normale posizione di marcia. Il cambio
inserisce automaticamente una marcia più alta
o bassa, a seconda dell'accelerazione e della
velocità. L'automobile deve essere ferma
quando si seleziona la posizione D dalla posizione R.
Geartronic – posizioni del cambio
manuali (M)
Con il cambio automatico Geartronic è possibile effettuare i passaggi di marcia anche
manualmente. Rilasciando il pedale dell'acceleratore, si attiva il freno motore.
Per attivare il cambio manuale, portare la leva
dalla posizione D completamente a destra in
posizione M. Il carattere sul display informativo
``
107
03 Ambiente di guida
Cambio
passa da D al numero della marcia inserita
(1-6), vedere pagina 67.
Portare la leva in avanti verso + (più) per passare alla marcia superiore e rilasciarla per ritornare alla posizione M.
03
Tirare la leva all'indietro verso – (meno) per
passare alla marcia inferiore e rilasciarla.
La posizione manuale del cambio M può
essere selezionata in qualunque momento
durante la marcia.
Per evitare strappi e blocchi del motore, Geartronic riduce automaticamente la marcia se il
conducente riduce la velocità a un valore
minore a quello adatto per la marcia inserita.
Per ritornare alla posizione di marcia automatica: portare la leva completamente a sinistra in
posizione D.
NOTA
Se il cambio è dotato di programma Sport,
portare la leva in posizione M per inserire il
cambio manuale. Il carattere sul display
informativo passa quindi da S al numero
della marcia inserita (1–6).
1
108
Solo modello T6.
Geartronic - Posizione Sport (S)1
Il programma Sport consente una guida più
sportiva e un regime superiore nelle varie
marce. Inoltre, aumenta la velocità di risposta
all'accelerazione. Durante la guida dinamica
aumenta l'utilizzo delle marce basse, quindi il
passaggio alla marcia superiore è ritardato.
Per attivare la posizione Sport, portare la leva
dalla posizione D al finecorsa M. Il carattere sul
display informativo passa da D a S.
La posizione Sport può essere selezionata in
qualunque momento durante la marcia.
Geartronic - Posizione Inverno
Per mettersi in marcia più facilmente su fondi
stradali scivolosi è possibile inserire la 3a
manualmente.
Nella posizione Inverno, l'automobile si mette
in marcia a un regime inferiore e con una
potenza ridotta sulle ruote motrici.
Kick-down
Quando il pedale dell'acceleratore viene
abbassato completamente (oltre la normale
posizione di piena accelerazione) si inserisce
automaticamente una marcia più bassa (kickdown).
Se il pedale dell'acceleratore viene rilasciato
dalla posizione di kick-down, si inserisce automaticamente una marcia più alta.
Il kick-down si utilizza quando si deve raggiungere la massima accelerazione, ad esempio in
caso di sorpasso.
Funzione di sicurezza
1. Premere il pedale del freno e portare la leva
dalla posizione D al finecorsa M - il carattere sul display del cruscotto passa da D a
1.
Per impedire il raggiungimento di regimi troppo
alti, il programma di comando del cambio è
dotato di una protezione contro lo scalo di marcia che esclude la funzione kick-down.
2. Passare alla 3a portando 2 volte la leva in
avanti verso + (più) - il carattere sul display
passa da 1 a 3.
Geartronic non permette i passaggi a marce
inferiori/kick-down se questi comportano
regimi tali da danneggiare il motore. Se il conducente tuttavia tenta di effettuare il passaggio
a una marcia inferiore a regime elevato, non
succede nulla – rimane inserita la marcia originaria.
3. Rilasciare il freno e accelerare gradualmente.
03 Ambiente di guida
Cambio
Quando si attiva il kick-down, l'automobile può
passare automaticamente a una marcia inferiore scalando di una o più marce a seconda
del regime del motore. L'automobile passa a
una marcia superiore quando il motore raggiunge il regime max per impedire danni al
motore.
Immobilizzatore meccanico leva
selettrice
Immobilizzatore automatico leva
selettrice
Disattivazione dell'immobilizzatore
automatico leva selettrice
Il cambio automatico è dotato di sistemi di
sicurezza speciali:
Blocco chiave – Keylock
La leva selettrice deve trovarsi in posizione P
per estrarre la chiave del telecomando dal
blocchetto di accensione. In tutte le altre posizioni la chiave è bloccata.
03
Posizione di stazionamento (P)
Automobile ferma con il motore acceso:
Tenere premuto il pedale del freno quando si
porta la leva selettrice in un'altra posizione.
G021351
Blocco marce elettrico – Shiftlock
Posizione di stazionamento (P)
Per portare la leva selettrice dalla posizione P
a un'altra posizione, il pedale del freno deve
essere premuto e la chiave telecomando deve
essere in posizione II, vedere pagina 73.
Blocco marce – Folle (N)
La leva può essere portata liberamente in
avanti o all'indietro tra N e D. Le altre posizioni
hanno un blocco che viene manovrato tramite
il pulsante di bloccaggio sulla leva selettrice.
Se la leva selettrice è in posizione N e l'automobile è rimasta ferma per almeno 3 secondi
(indipendentemente dal fatto che il motore sia
acceso o meno), la leva selettrice è bloccata.
Con il pulsante di bloccaggio premuto, la leva
può essere portata in avanti o all'indietro tra le
posizioni P, R, N e D.
Per portare la leva selettrice dalla posizione N
a un'altra posizione, il pedale del freno deve
essere premuto e la chiave telecomando deve
essere in posizione II, vedere pagina 73.
Se non è possibile guidare l'automobile, ad
esempio perché la batteria di avviamento è
scarica, occorre deselezionare la posizione P
della leva selettrice per spostare l'automobile.
Sollevare il tappetino di gomma sul vano
dietro il quadro centrale e aprire lo sportello.
Inserire a fondo lo stelo della chiave. Premere lo stelo della chiave verso il basso e
tenerlo in questa posizione. (Per informazioni sullo stelo della chiave, vedere
pagina 46.)
Deselezionare la posizione P della leva
selettrice.
``
109
03 Ambiente di guida
Cambio
Messaggi e interventi
In alcune situazioni, il display può visualizzare
un messaggio contemporaneamente all'accensione di una spia.
03
Spia
A
Display
Caratteristiche di guida
Intervento
Surrisc. cambio fermare veicolo
Difficoltà a mantenere una velocità uniforme a regime costante.
Cambio surriscaldato. Tenere ferma l'automobile con il freno di servizio.A
Surrisc. cambio parcheggiare
Evidenti strappi nella trazione dell'automobile.
Cambio surriscaldato. Parcheggiare al più
presto l'automobile in un luogo sicuro.A
Raff. cambio non spegnere motore
Automobile ferma per cambio surriscaldato.
Cambio surriscaldato. Per il raffreddamento più rapido: Far funzionare il motore
al minimo con la leva selettrice in posizione
N o P finché il messaggio non scompare.
Per il raffreddamento più rapido: Far funzionare il motore al minimo con la leva selettrice in posizione N o P finché il messaggio non scompare.
La tabella mostra tre stadi di gravità del surriscaldamento del cambio. Il conducente viene
avvertito con un messaggio sul display e dall'elettronica dell'automobile che cambia temporaneamente le caratteristiche di guida.
All'occorrenza, seguire le istruzioni sul display
informativo.
NOTA
Gli esempi nella tabella non indicano un
difetto nell'automobile; mostrano solo che è
stata attivata una funzione di sicurezza per
prevenire danni ai componenti dell'automobile.
Per altri messaggi sul display e le relative soluzioni consigliate in merito al cambio automatico, vedere pagina 127.
110
Un messaggio sul display scompare automaticamente dopo l'intervento oppure premendo
il pulsante READ sulla leva degli indicatori di
direzione.
03 Ambiente di guida
Trazione integrale – AWD (All Wheel Drive)*
La trazione integrale è sempre attivata
03
La trazione integrale agisce contemporaneamente sulle quattro ruote.
La potenza viene distribuita automaticamente
fra le ruote anteriori e posteriori. Una frizione
elettronica dirige la potenza verso la coppia di
ruote che esercita la presa maggiore sul terreno. In tal modo si garantisce la massima aderenza prevenendo lo slittamento delle ruote.
Durante la guida normale, la maggior parte
della trazione viene distribuita fra le ruote anteriori.
La trazione integrale aumenta la sicurezza di
guida in presenza di pioggia, neve e ghiaccio.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
111
03 Ambiente di guida
Freno di servizio
Generalità
L'automobile è dotata di due circuiti dei freni.
In caso di anomalia in uno dei circuiti dei freni,
il pedale del freno impiega più tempo per
essere premuto a fondo e occorre applicare più
energia per una normale forza frenante.
03
La pressione esercitata dal conducente sul
pedale del freno è aumentata da un servofreno.
ATTENZIONE
Il servofreno funziona soltanto a motore
acceso.
Se si utilizza il freno a motore spento, il pedale
è più duro e occorre una forza maggiore per
frenare l'automobile.
In zone collinari o in caso di guida con carico
elevato, si può ridurre l'usura dei freni utilizzando il freno motore. Il freno motore è più efficace se si utilizza la stessa marcia sia in
discesa che in salita.
Per informazioni generali sul carico elevato dell'automobile, vedere pagina 290.
Sistema antibloccaggio
L'automobile è dotata di ABS (Anti-lock
Braking System), che evita il bloccaggio delle
ruote durante la frenata. In questo modo la
capacità di sterzo rimane immutata e gli osta-
112
coli vengono evitati più facilmente. Quando
interviene, si possono avvertire delle vibrazioni
del tutto normali nel pedale del freno.
Una volta acceso il motore, quando si rilascia
il pedale del freno, viene eseguita una breve
autodiagnosi del sistema ABS. Quando raggiunge una velocità di 40 km/h, l'automobile
può eseguire un'altra autodiagnosi del sistema
ABS, che può essere percepita nelle pulsazioni
del pedale del freno.
Pulizia dei dischi dei freni
Depositi di sporcizia e acqua sui dischi dei freni
possono ritardare la frenata. La pulizia delle
pastiglie dei freni riduce al minimo questo
ritardo.
In caso di fondo bagnato, prima di un parcheggio prolungato e dopo il lavaggio dell'automobile è opportuno eseguire la pulizia manualmente. A tal fine, frenare leggermente per un
breve periodo durante la guida.
Servofreno di emergenza
Il servofreno di emergenza (Emergency Brake
Assistance, EBA) consente di aumentare la
forza di frenata e quindi di frenare più rapidamente. Il sistema EBA rileva le modalità di frenata del conducente e aumenta la forza di frenata all'occorrenza. La forza di frenata può
essere aumentata fino al livello di attivazione
del sistema ABS. La funzione EBA si disattiva
quando si inizia a rilasciare il pedale del freno.
NOTA
Quando si attiva l'EBA, il pedale del freno
affonda un po' più del normale. Tenere premuto il pedale del freno per il tempo necessario. Rilasciando il pedale la frenata si
interrompe.
Spie nel quadro comandi combinato
Spia
Funzione
Luce fissa – Controllare il livello
dell'olio dei freni. Se il livello è
basso, rabboccare olio dei freni
e controllare il motivo della perdita.
Luce fissa per 2 secondi all'accensione del motore - Anomalia
nell'ABS dell'impianto frenante
prima dell'ultimo spegnimento
del motore.
03 Ambiente di guida
Freno di servizio
ATTENZIONE
Se sono accese contemporaneamente le
spie
e
, può essere presente
un'anomalia nell'impianto frenante.
Se il livello nel serbatoio dell'olio dei freni è
normale, guidare l'automobile con cautela
fino al riparatore più vicino per un controllo
dell'impianto frenante. Si raccomanda un
riparatore autorizzato Volvo.
03
Se l'olio dei freni è sotto il livello MIN nel
relativo serbatoio, rabboccare olio dei freni
prima di proseguire la guida.
Controllare il motivo della perdita dell'olio
dei freni.
113
03 Ambiente di guida
Hill Descent Control (HDC)
Generalità1
03
L'HDC può essere paragonato a un freno
motore automatico. Rilasciando il pedale dell'acceleratore in discesa, generalmente l'automobile viene rallentata dalla riduzione di
regime del motore (freno motore). Tuttavia,
aumentando la ripidità della discesa e il carico
dell'automobile si riduce l'effetto del freno
motore. In tal caso, per ridurre la velocità il
conducente deve premere il pedale del freno.
ATTENZIONE
L'HDC è progettato per essere solo un ausilio alla guida, quindi non funziona in tutte le
situazioni.
La responsabilità di una guida sicura spetta
sempre al conducente.
Funzione
La funzione consente di aumentare/ridurre la
velocità nelle discese ripide tenendo il piede
sul pedale dell'acceleratore, cioè senza premere il pedale del freno. La sensibilità del
pedale dell'acceleratore è inferiore e più precisa in quanto premendo a fondo il pedale si
può regolare il regime solo entro una gamma di
regimi limitata. L'impianto frenante si inserisce
riducendo la velocità in modo uniforme e consentendo al conducente di concentrarsi sulle
manovre di guida.
L'HDC è particolarmente utile in caso di
discese ripide con fondo irregolare o scivoloso,
ad esempio per mettere in acqua una barca
trasportata su carrello da una rampa.
1
114
L'HDC è disponibile solo sul modello XC70.
La funzione si attiva solo con il cambio in prima
o in retromarcia. Per il cambio automatico,
questo vale solo nella posizione 1, indicata dal
numero 1 sul display del computer di bordo,
vedere pagina 107.
NOTA
L'HDC non può essere attivato con la leva
selettrice del cambio automatico in posizione D.
Utilizzo
Con l'HDC attivo, l'automobile procede a una
velocità max di 10 km/h in marcia avanti con il
freno motore e 7 km/h in retromarcia. Tuttavia,
con il pedale dell'acceleratore si può selezionare qualsiasi velocità consentita dalle singole
marce. Rilasciando il pedale dell'acceleratore,
l'automobile rallenta rapidamente fino a 10 o
7 km/h a prescindere dalla pendenza, senza
premere il pedale del freno.
L'HDC si attiva o disattiva con un interruttore
sul quadro centrale. Una spia sul pulsante si
accende quando si inserisce la funzione.
è accesa
Quando l'HDC è attivo, la spia
e il display visualizza Contr. discesa ON.
Quando la funzione è attiva, si accendono
automaticamente le luci di arresto. Il conducente può frenare o fermare l'automobile in
qualsiasi momento con il pedale del freno.
L'HDC si disattiva:
03 Ambiente di guida
Hill Descent Control (HDC)
•
•
con il pulsante ON/OFF sul quadro centrale
•
inserendo una marcia superiore a 1 con il
cambio automatico o portando la leva
selettrice in posizione D.
inserendo una marcia superiore a 1 con il
cambio manuale
La funzione può essere disattivata in qualsiasi
momento. Se viene disattivata in una discesa
ripida, la forza frenante non diminuisce in modo
improvviso ma lentamente.
03
NOTA
Con l'HDC attivato, talvolta si può percepire
un certo ritardo fra l'accelerazione e la
risposta del motore.
115
03 Ambiente di guida
Freno di stazionamento
Freno di stazionamento elettrico
Inserimento del freno di stazionamento
Il freno di stazionamento elettrico deve essere
utilizzato come quello manuale, ad esempio in
caso di avviamento in pendenza.
NOTA
In caso di frenata di emergenza a velocità
superiori a 10 km/h, viene emesso un
segnale acustico durante la frenata.
Funzione
Quando il freno di stazionamento è inserito, si
sente un leggero rumore dal motorino elettrico.
Lo stesso rumore si verifica anche in occasione
dei test diagnostici automatici del freno di stazionamento.
Se si inserisce il freno di stazionamento ad
automobile ferma, esso agisce solo sulle ruote
posteriori. Se l'inserimento avviene quando
l'automobile è in movimento si attiva il normale
freno di servizio, che agisce su tutte e quattro
le ruote. La forza di frenata passa alle ruote
posteriori quando l'automobile è quasi ferma.
Bassa tensione della batteria
Se la tensione della batteria è troppo bassa,
non è possibile disinserire e inserire il freno di
stazionamento. Collegare una batteria ausiliaria se la tensione della batteria è troppo bassa,
vedere pagina 105.
Parcheggio in pendenza
G021354
03
il comando o premendo il pedale dell'acceleratore, la frenata si interrompe.
Comando del freno di stazionamento.
1. Premere a fondo il pedale del freno.
2. Premere il comando.
3. Rilasciare il pedale del freno e accertarsi
che l'automobile non possa muoversi.
•
Se l'automobile è parcheggiata in salita, girare
le ruote in direzione opposta al bordo della
strada.
Se l'automobile è parcheggiata in discesa,
girare le ruote in direzione del bordo della
strada.
Disinserimento del freno di
stazionamento
Per parcheggiare, portare la leva del cambio manuale in 1a o la leva selettrice del
cambio automatico in posizione P.
sul quadro comandi combinato
La spia
lampeggia finché il freno di stazionamento non
è completamente inserito. Quando la spia è
accesa, il freno di stazionamento è inserito.
G021359
In situazioni di emergenza, è possibile inserire
il freno di stazionamento con l'automobile in
movimento premendo il comando. Rilasciando
Comando del freno di stazionamento.
116
03 Ambiente di guida
Freno di stazionamento
Automobile con cambio manuale
3. Premere a fondo il pedale del freno.
Disinserimento manuale
4. Tirare il comando.
1. Inserire la chiave del telecomando nel
blocchetto di accensione.
Disinserimento automatico
2. Premere a fondo il pedale del freno.
2. Accendere il motore.
3. Tirare il comando.
3. Portare la leva selettrice in posizione D o
R e accelerare.
NOTA
Il freno di stazionamento può essere disinserito anche manualmente premendo il
pedale della frizione anziché il pedale del
freno. Volvo consiglia di utilizzare il pedale
del freno.
Disinserimento automatico
1. Accendere il motore.
1. Allacciare la cintura di sicurezza.
NOTA
Per motivi di sicurezza, il freno di stazionamento si disinserisce automaticamente solo
se il motore è acceso e il conducente allaccia la cintura di sicurezza. Il freno di stazionamento si disinserisce immediatamente
nelle automobili con cambio automatico
premendo il pedale dell'acceleratore con la
leva selettrice in posizione D o R.
2. Rilasciare la frizione e accelerare.
IMPORTANTE
A motore acceso, il disinserimento automatico del freno di stazionamento è possibile
anche con la leva selettrice in folle.
Automobile con cambio automatico
Disinserimento manuale
1. Allacciare la cintura di sicurezza.
Automobile con funzione di avviamento
senza chiave
Per disinserire la funzione manualmente, premere il pulsante START/STOP ENGINE, premere il pedale del freno o della frizione e tirare
la maniglia.
03
Spie
Spia
Funzione
Leggere il messaggio sul
display informativo.
La spia lampeggiante indica che
il freno di stazionamento è inserito. Se la spia lampeggia in altre
situazioni, si è verificata un'anomalia. Leggere il messaggio sul
display informativo.
Carico pesante in salita
Un carico pesante, ad esempio un rimorchio,
può far muovere l'automobile all'indietro al
disinserimento automatico del freno di stazionamento in una salita ripida. Per evitare questo
inconveniente, premere il comando mentre ci
si mette in marcia. Rilasciare il comando
quando il motore raggiunge il regime di trazione.
2. Inserire la chiave del telecomando nel
blocchetto di accensione.
``
117
03 Ambiente di guida
Freno di stazionamento
Freno staz. Rich. assistenza - Si è verificata
un'anomalia. Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore Volvo.
Messaggi
Se si deve parcheggiare l'automobile prima di
aver riparato l'anomalia, orientare le ruote
come previsto per il parcheggio in pendenza e
portare la leva del cambio manuale in 1a o la
leva selettrice del cambio automatico in posizione P.
G016166
03
Freno staz. non compl. disins. - Un'anomalia
impedisce il disinserimento del freno di stazionamento. Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo. Se ci si
mette in marcia con questo messaggio di
errore viene emesso un segnale acustico.
Freno staz. non inserito - Un'anomalia impedisce l'inserimento del freno di stazionamento.
Provare a inserire e disinserire. Se il messaggio
non scompare, rivolgersi a un riparatore. Si
raccomanda un riparatore Volvo.
Il messaggio viene visualizzato anche sulle
automobili con cambio manuale in caso di marcia a bassa velocità con la portiera aperta, per
avvertire il conducente che il freno di stazionamento potrebbe essersi disinserito.
118
Sostituzione delle pastiglie dei freni
Le pastiglie dei freni posteriori devono essere
sostituite da un riparatore per la particolare
struttura del freno di stazionamento elettrico.
Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.
03 Ambiente di guida
HomeLinkŸ *
Generalità
NOTA
HomeLink è progettato per disattivarsi se si
blocca l'automobile dall'esterno.
Conservare i telecomandi originali per le
programmazioni future (ad esempio in caso
di acquisto di una nuova automobile).
Cancellare la programmazione dei pulsanti
in caso di vendita dell'automobile.
Si sconsiglia di utilizzare alette parasole
metalliche nelle automobili dotate di HomeLink. Il metallo potrebbe compromettere la
funzione HomeLink.
HomeLinkŸ è un telecomando programmabile
in grado di gestire fino a tre dispositivi (ad
esempio portone del garage, antifurto, illuminazione esterna e interna dell'abitazione ecc.),
consentendo di sostituire i relativi telecomandi.
HomeLink è integrato nell'aletta parasole sinistra.
Il pannello di HomeLinkŸ comprende tre pulsanti programmabili e una spia.
Utilizzo
Una volta programmato, HomeLinkŸ può
essere utilizzato al posto dei singoli telecomandi originali.
Premere il pulsante programmato per attivare
il portone del garage, l'antifurto ecc. La spia
corrispondente rimane accesa finché non si
rilascia il pulsante.
NOTA
Qualora non si accenda il quadro, HomeLink rimane attivo per 30 minuti dall'apertura della portiera del conducente.
Naturalmente, i telecomandi originali possono
essere utilizzati parallelamente a HomeLinkŸ.
ATTENZIONE
Se HomeLinkŸ viene utilizzato per azionare
un portone o un cancello, assicurarsi che
nessuno si trovi nel raggio di movimento
dello stesso.
03
Non utilizzare il telecomando HomeLinkŸ
per portoni di garage sprovvisti di arresto di
sicurezza con inversione del movimento.
Qualora rilevi un ostacolo, il portone del
garage deve reagire immediatamente arrestandosi e invertendo il proprio movimento.
Un portone privo di queste funzioni può
causare lesioni personali. Per maggiori
informazioni, contattare il produttore al sito
www.homelink.com.
Prima programmazione
Il primo punto svuota la memoria di
HomeLinkŸ e non deve essere eseguito per
riprogrammare un singolo pulsante.
1. Tenere premuti i due pulsanti esterni e rilasciarli solo quando la spia inizia a lampeggiare, circa dopo 20 secondi. Il lampeggio
indica che HomeLinkŸ è in "modalità di
apprendimento", cioè pronto per essere
programmato.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
119
03 Ambiente di guida
HomeLinkŸ *
2. Avvicinare il telecomando originale a circa
5-30 cm da HomeLinkŸ. Osservare la spia.
La distanza richiesta fra il telecomando originale e HomeLinkŸ dipende dalla programmazione del dispositivo. Potrebbe
essere necessario ripetere il tentativo a
distanze diverse. Mantenere invariata la
distanza per circa 15 secondi prima di provare a modificarla.
03
3. Premere contemporaneamente il pulsante
del telecomando originale e il pulsante da
programmare di HomeLinkŸ. Rilasciare i
pulsanti solo quando la spia passa dal lampeggio lento al lampeggio veloce. Il lampeggio veloce indica che la programmazione si è conclusa correttamente.
4. Verificare l'esito della programmazione
premendo il pulsante programmato di
HomeLinkŸ e osservando la spia:
•
•
1
120
Luce fissa: La spia si accende con luce
fissa mentre si tiene premuto il pulsante
a indicazione che la programmazione è
terminata. A questo punto, il portone del
garage, il cancello ecc. devono attivarsi
quando si preme il pulsante di
HomeLinkŸ programmato.
Luce non fissa: La spia lampeggia velocemente per circa 2 secondi, quindi
rimane accesa con luce fissa per circa 3
secondi. Questa sequenza si ripete
circa per 20 secondi a indicazione che il
dispositivo prevede un "codice variabile". Il portone del garage, il cancello
ecc. non si attivano quando si preme il
pulsante di HomeLinkŸ programmato.
Completare la programmazione come
segue.
5. Localizzare il "pulsante di apprendimento1" della ricevente, ad esempio del
portone del garage, generalmente situato
vicino all'attacco dell'antenna sulla ricevente. Se non si riesce a localizzare il pulsante, consultare il manuale del fornitore o
contattare il produttore al sito
www.homelink.com.
6. Premere e rilasciare il "pulsante di apprendimento". La spia del pulsante lampeggia
per circa 30 secondi. Durante questo intervallo, eseguire il punto successivo.
7. Premere il pulsante programmato di
HomeLinkŸ mentre la spia del "pulsante di
apprendimento" lampeggia. Tenerlo premuto per circa 3 secondi, quindi rilasciarlo.
Ripetere la sequenza di pressione/rilascio
fino a 3 volte per completare la programmazione.
La denominazione e il colore del pulsante variano a seconda del produttore.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Programmazione di un singolo pulsante
Per programmare un singolo pulsante, procedere come segue:
1. Tenere premuto il pulsante di HomeLinkŸ
finché non si completa il punto 3.
2. Quando la spia di HomeLinkŸ inizia a lampeggiare, dopo circa 20 secondi, avvicinare il telecomando originale a 5-30 cm da
HomeLinkŸ. Osservare la spia.
La distanza richiesta fra il telecomando originale e HomeLink dipende dalla programmazione del dispositivo. Potrebbe essere
necessario ripetere il tentativo a distanze
diverse. Mantenere invariata la distanza
per circa 15 secondi prima di provare a
modificarla.
3. Premere il pulsante del telecomando originale. La spia inizia a lampeggiare. Quando
il lampeggio passa da lento a veloce, rilasciare entrambi i pulsanti. Il lampeggio
veloce indica che la programmazione si è
conclusa correttamente.
4. Verificare l'esito della programmazione
premendo il pulsante programmato di
HomeLink e osservando la spia:
03 Ambiente di guida
HomeLinkŸ *
•
•
Luce fissa: La spia si accende con luce
fissa mentre si tiene premuto il pulsante
a indicazione che la programmazione è
terminata. A questo punto, il portone del
garage, il cancello ecc. devono attivarsi
quando si preme il pulsante di
HomeLinkŸ programmato.
Luce non fissa: La spia lampeggia velocemente per circa 2 secondi, quindi
rimane accesa con luce fissa per circa 3
secondi. Questa sequenza si ripete
circa per 20 secondi a indicazione che il
dispositivo prevede un "codice variabile". Il portone del garage, il cancello
ecc. non si attivano quando si preme il
pulsante di HomeLinkŸ programmato.
Completare la programmazione come
segue.
5. Localizzare il "pulsante di apprendimento2" della ricevente, ad esempio del
portone del garage, generalmente situato
vicino all'attacco dell'antenna sulla ricevente. Se non si riesce a localizzare il pulsante, consultare il manuale del fornitore o
contattare il produttore al sito
www.homelink.com.
per circa 30 secondi. Durante questo intervallo, eseguire il punto successivo.
7. Premere il pulsante programmato di
HomeLinkŸ mentre la spia del "pulsante di
apprendimento" lampeggia. Tenerlo premuto per circa 3 secondi, quindi rilasciarlo.
Ripetere la sequenza di pressione/rilascio
fino a 3 volte per completare la programmazione.
03
Cancellazione della programmazione
È possibile cancellare contemporaneamente la
programmazione di tutti i pulsanti di HomeLink,
ma non dei singoli pulsanti.
±
Tenere premuti i due pulsanti esterni e rilasciarli solo quando la spia inizia a lampeggiare, circa dopo 20 secondi.
> HomeLinkŸ si trova in "modalità di
apprendimento" ed è pronto per essere
riprogrammato, vedere pagina 119.
6. Premere e rilasciare il "pulsante di apprendimento". La spia del pulsante lampeggia
2
La denominazione e il colore del pulsante variano a seconda del produttore.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
121
122
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
124
130
137
140
141
155
160
162
164
165
167
174
177
183
186
189
192
196
199
204
G020908
Uso del menu e gestione dei messaggi................................................
Climatizzatore.......................................................................................
Elemento termico monoblocco e
riscaldatore abitacolo a carburante*.....................................................
Riscaldatore supplementare a carburante*...........................................
Impianto audio......................................................................................
Sistema RSE - Rear Seat Entertainment - Due schermi* .....................
Computer di bordo................................................................................
DSTC – Sistema di stabilità e controllo trazione...................................
Regolazione delle caratteristiche di guida............................................
Cruise Control*......................................................................................
Regolatore elettronico della velocità adattivo*.....................................
Controllo della distanza........................................................................
Indicatore di collisione con freno automatico*......................................
Driver Alert System – DAC*...................................................................
Driver Alert System - LDW*...................................................................
Sensori parch.*......................................................................................
BLIS* - Blind Spot Information System.................................................
Comfort nell'abitacolo...........................................................................
Bluetooth handsfree*............................................................................
Telefono integrato*................................................................................
COMFORT E PIACERE DI GUIDA
04
04 Comfort e piacere di guida
Uso del menu e gestione dei messaggi
Quadro centrale
Alcune funzioni si comandano dal quadro centrale attraverso il menu o dalla tastierina al
volante. Le funzioni sono descritte alle rispettive sezioni.
Il livello attuale del menu viene visualizzato in
alto a destra sul display del quadro centrale.
EXIT – torna indietro di un passo nella
struttura del menu. Una pressione prolungata consente di uscire dal menu.
ENTER – seleziona le opzioni
Tastierina al volante*
Comandi nel quadro centrale
Percorsi
Ad alcune funzioni si accede direttamente con
i pulsanti funzione mentre ad altre si accede dal
menu.
I percorsi per le funzioni del menu si indicano
con: Impostazioni vettura Impostazioni
chiusura. A tal fine, occorre prima procedere
come segue:
1. Premere MENU.
2. Selezionare il menu desiderato,
ad esempio Impostazioni vettura con i
pulsanti di navigazione e premere ENTER.
04
3. Selezionare il sottomenu desiderato,
ad esempio Impostazioni chiusura e premere ENTER.
ENTER
EXIT
Quadro centrale con display informativo e
comandi per l'uso del menu.
Tastierina numerica 1–9
Pulsante di navigazione – scorre e seleziona le opzioni
Pulsanti di navigazione – su/giù.
Se la tastierina al volante comprende ENTER
ed EXIT, questi pulsanti e i pulsanti di navigazione presentano le stesse funzioni dei
comandi nel quadro centrale.
MENU – consente di accedere al menu
124
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
I pulsanti di navigazione possono essere utilizzati al posto di ENTER ed EXIT per navigare
nella struttura del menu. In tal caso, la freccia
destra equivale a ENTER e la freccia sinistra a
EXIT.
Le opzioni sono numerate e possono essere
selezionate anche direttamente con la tastierina numerica (solo 1–9).
Panoramica del menu
Il telefono e le fonti audio hanno menu principali separati. Il menu principale di una fonte
audio (ad esempio un CD) è disponibile solo
04 Comfort e piacere di guida
Uso del menu e gestione dei messaggi
quando la fonte audio è attiva, vedere
pagina 142.
Le seguenti opzioni si trovano in Menù
principale:
Memoria chiave accens.
Imp. sedili e specchietti*
Impostazioni vettura
Informazioni
Impostazioni luci
Impostazioni chiusura
Protezione ridotta1
Press. pneum.*
Imp. specchietti laterali*
Impostaz. avvisi collisioni*
Imp. telecam. parcheggio*
Lane departure warning*
Livello forza sterzante*
Imp. unità di misura
Driver Alert ON
1
2
3
4
5
Impostazioni audio2
Impostazioni clima
Regolazione auto vent.
Menu principale DAB*3
Timer ricircolo aria
Menù principale CD
Sbrinam. post. autom.
Random
Reset impostaz. clima
Off
Menù principale AM
Cartella4
Impostazioni audio
Disco4
Personalizzazione audio
Disco singolo5
Equalizzatore ant.
Tutti i dischi5
Equalizzatore post.
Impostazioni CD
Controllo volume autom.
Informazioni traccia*
Reset impostazioni audio
Notizie
Menù principale FM
04
TP (Info traffico)
Impostazioni FM
Impostazioni audio2
Notizie
Menù principale AUX
TP (Info traffico)
Volume ingresso AUX
Testo radio
Impostazioni audio2
PTY (Tipo programma)
Impost. radio avanzate
Solo alcuni modelli.
Per i sottomenu, vedere "Menù principale AM/Impostazioni audio".
Vedere pagina 151.
Solo negli impianti che consentono la riproduzione di file audio nei formati MP3 e WMA.
Solo negli impianti con cambia-CD.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
125
04 Comfort e piacere di guida
Uso del menu e gestione dei messaggi
Cambia telefono
Menù principale USB
Impostazioni USB
Rimuovi telefono
Notizie
Info bluetooth auto
TP (Info traffico)
Impostazioni telefono
Scrivi nuovo
Impostazioni messaggi
Informazioni traccia
Suoni e volume
Eliminazione messaggi
Sincronizza rubrica tel.
Menu principale telefono integrato
Notizie
Registro chiamate
TP (Info traffico)
Impostazioni
audio2
Informazioni traccia
Chiamate ricevute
Invia numero
Chiamata in attesa
Risposta automatica
Chiamate ricevute
Riselezione automatica
Ultime 10 chiamate effettuate
Numero segreteria telef.
Durata chiamata
Chiamate senza risposta
Opzioni chiamata
Chiamate senza risposta
Cancella elenco
Menu principale Bluetooth
Rubrica
Deviazioni chiamate
Impostazioni telefono
Selezione rete
Ultime 10 chiamate effettuate
Nuovo contatto
Protezione SIM
Rubrica
Cerca
Modifica codice PIN
Cerca
Copia tutto
Suoni e volume
Copia da telefono
Elimina da SIM
IDIS
Elimina da telefono
Reset impostazioni tel.
Bluetooth*
Collega telefono
126
Leggi
Opzioni chiamata
Impostazioni iPod
2
Messaggi
Impostazioni audio2
Menù principale iPod
04
Selezione rapida
Per i sottomenu, vedere "Menù principale AM/Impostazioni audio".
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Stato memoria
04 Comfort e piacere di guida
Uso del menu e gestione dei messaggi
Quadro comandi combinato
occorre confermarlo con READ per visualizzare i menu.
Messaggio
Panoramica del menu6
Di autonomia
In media
Istantanei
Velocità media
G021364
Lane departure warning
04
Press. pneum. Taratura*
Velocità attuale
Display informativo e comandi per l'uso del menu.
READ – consente di accedere all'elenco
messaggi e confermare i messaggi.
La rotella – consente di scorrere le opzioni
del menu.
RESET – ripristina la funzione attiva. In
alcuni casi si utilizza per selezionare/attivare una funzione, vedere la spiegazione
nella rispettiva funzione.
Con la leva sinistra del volante si comandano i
menu visualizzati nei display informativi nel
quadro comandi combinato. I menu visualizzati
dipendono dalla posizione della chiave, vedere
pagina 73. Se è presente un messaggio,
6
7
Timer risc.parc 1/27
Timer vent.parc 1/2
Modo timer parc.
Avvio diretto Risc parc
Avvio diretto Risc el parc
Avvio diretto Vent parc
Messaggi sul display informativo.
Contemporaneamente all'accensione di una
spia di avvertimento, informazione o controllo,
viene visualizzato un messaggio sul display
informativo. I messaggi di errore restano in
memoria finché il guasto non viene corretto.
Premere READ per confermare e scorrere i
messaggi.
Risc. addiz. auto
Avvio risc. res.
DTSC
Alcune opzioni*.
L'impostazione è possibile solo a motore spento.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
127
04 Comfort e piacere di guida
Uso del menu e gestione dei messaggi
NOTA
Se è visualizzato un messaggio di avvertimento durante l'utilizzo del computer di
bordo, dovrà essere letto il messaggio (premere il pulsante READ) prima di riprendere
la precedente attività.
Messaggio
Funzione
Stop immediato
Fermarsi e spegnere il
motore. Grave rischio di
danni. Si raccomanda
di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
04
128
Spegnere
motore
Fermarsi e spegnere il
motore. Grave rischio di
danni. Si raccomanda
di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
Assistenza urg.
Si raccomanda di rivolgersi immediatamente
a un riparatore autorizzato Volvo per un controllo.
Rich. assistenza
Si raccomanda di rivolgersi al più presto a un
riparatore autorizzato
Volvo per un controllo.
Messaggio
Funzione
Messaggio
Funzione
Vedere
manuale
Leggere il Libretto Uso
e manutenzione.
Olio cambio
Sostituire
Prenotare
tagliando
Prenotare il tagliando.
Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore
autorizzato Volvo.
Si raccomanda di rivolgersi al più presto a un
riparatore autorizzato
Volvo per un controllo.
Prestazioni
cambio ridotte
Il cambio ha una capacità ridotta. Guidare
con cautela finché il
messaggio non scompareA.
Eseguire
tagliando
Tagliando scaduto
Effettuare il tagliando.
Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore
autorizzato Volvo. La
scadenza dipende dalla
distanza percorsa, dai
mesi trascorsi dall'ultimo tagliando, dalle ore
di funzionamento del
motore e dal tipo di olio.
Se non si eseguono i
tagliandi nei tempi prescritti, la garanzia non
copre eventuali componenti danneggiati. Si
raccomanda di affidare
il tagliando a un riparatore autorizzato Volvo.
Se il messaggio ricompare: Si raccomanda di
rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
Cambio surrisc.
Rallentare
Ridurre la velocità o fermare l'automobile in un
luogo sicuro. Disinserire la marcia e far funzionare il motore al
minimo finché il messaggio non scompareA.
04 Comfort e piacere di guida
Uso del menu e gestione dei messaggi
A
Messaggio
Funzione
Cambio surrisc.
Stop immediato
Anomalia grave. Fermare immediatamente
l'automobile in un luogo
sicuro. Si raccomanda
di rivolgersi a un riparatore autorizzato
Volvo.A.
Tempor. OFF
Una funzione si è disattivata temporaneamente e si ripristina
automaticamente
durante la guida o dopo
l'avviamento.
Modo
risp.energ.
Impianto audio disattivato per risparmiare
energia. Caricare la batteria.
04
Per altri messaggi sul cambio automatico, vedere
pagina 109.
129
04 Comfort e piacere di guida
Climatizzatore
Generalità
Aria condizionata
L'automobile è dotata di climatizzatore elettronico (ECC). Il climatizzatore raffredda o
riscalda e deumidifica l'aria nell'abitacolo.
NOTA
04
Il climatizzatore può essere spento, ma per
una qualità dell'aria ottimale nell'abitacolo e
per impedire l'appannamento dei finestrini,
dovrebbe essere sempre acceso.
Temperatura effettiva
La temperatura che si seleziona corrisponde
alla sensazione fisica e dipende da velocità
dell'aria, umidità, esposizione al sole* ecc., fattori che agiscono sull'abitacolo e sulla carrozzeria dell'automobile.
Il sistema comprende un sensore solare* che
rileva da quale lato proviene la luce solare. Il
sistema può regolare in modo indipendente la
temperatura delle bocchette destra e sinistra
anche se è impostata la stessa temperatura per
entrambi i lati.
Posizionamento dei sensori
•
Il sensore solare* si trova sulla parte superiore del cruscotto.
•
Il sensore di temperatura dell'abitacolo si
trova sotto il pannello comandi climatizzatore.
•
Il sensore per la temperatura esterna si
trova nello specchio retrovisore esterno.
•
Il sensore di umidità* si trova nello specchio retrovisore interno.
NOTA
Non coprire o ostruire i sensori con capi di
abbigliamento o altri oggetti.
Finestrini e tettuccio apribile
Affinché il climatizzatore funzioni in modo ottimale, i finestrini e l'eventuale tettuccio apribile
devono essere chiusi.
Condensa sul lato interno dei cristalli
Per eliminare la condensa sul lato interno dei
cristalli si utilizza principalmente la funzione
sbrinatore.
Per ridurre il rischio di formazione di condensa,
pulire periodicamente i finestrini utilizzando un
normale detergente per vetri.
130
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Disattivazione temporanea del
climatizzatore
Quando il motore richiede la massima potenza,
cioè in piena accelerazione o durante la guida
in salita con rimorchio, il climatizzatore può
disattivarsi temporaneamente. In tal caso, si
può avvertire un breve aumento della temperatura nell'abitacolo.
Condensa
Quando il clima è caldo, la condensa prodotta
dal climatizzatore potrebbe gocciolare sotto
l'automobile. Il fenomeno è normale.
Ghiaccio e neve
Rimuovere ghiaccio e neve dalla presa dell'aria
del climatizzatore (fessura tra cofano e parabrezza).
Ricerca dei guasti e riparazione
Il climatizzatore deve essere controllato e riparato da un riparatore autorizzato. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.
Refrigerante
Il climatizzatore contiene refrigerante R134a,
vedere pagina 293. Questo è privo di cloro,
quindi non danneggia lo strato dell'ozono. Affidare il rabbocco/la sostituzione del refrigerante
a un riparatore autorizzato. Si raccomanda un
riparatore autorizzato Volvo.
04 Comfort e piacere di guida
Climatizzatore
Funzione di ricambio aria
La funzione apre/chiude tutti i finestrini contemporaneamente ed è utile, ad esempio, per
arieggiare l'automobile rapidamente in climi
caldi, vedere pagina 53.
Filtro abitacolo
L'aria introdotta nell'abitacolo viene depurata
da un filtro. Il filtro deve essere sostituito regolarmente. Seguire il programma di servizio
Volvo per le scadenze di sostituzione consigliate. In ambienti fortemente inquinati, può
essere necessario sostituire il filtro più frequentemente.
NOTA
Esistono diversi tipi di filtri abitacolo. Accertarsi che sia installato il filtro corretto.
•
essere avviata quando si desidera e si spegne automaticamente dopo un po' di
tempo o quando si apre una portiera. Il
tempo di funzionamento della ventola si
riduce gradualmente, in seguito alla minore
necessità di attivazione, finché l'automobile non ha 4 anni.
Impostazioni menu
•
Velocità della ventola in modalità automatica*, vedere pagina 134.
Il sistema di qualità dell'aria (IAQS) è un
impianto automatico che depura l'aria nell'abitacolo eliminando impurità quali particelle, idrocarburi, ossidi di azoto e ozono
troposferico.
•
Ricircolo dell'aria nell'abitacolo con timer,
vedere pagina 135.
•
Riscaldamento automatico del lunotto,
vedere pagina 96.
NOTA
Nelle automobili con CZIP, sostituire il filtro
IAQS ogni 15.000 km o una volta all'anno, a
seconda della scadenza che si presenta per
prima. Max 75.000 km in 5 anni. Nelle automobili senza CZIP, sostituire il filtro IAQS
durante i normali tagliandi.
È possibile modificare le impostazioni di
default di 3 funzioni del climatizzatore dal quadro centrale, vedere pagina 124:
Con RESET, dal display, si reimpostano tutte
le funzioni originarie del climatizzatore.
04
Distribuzione dell'aria
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
È compreso quanto segue:
•
Una funzione di ventilazione ampliata che
comporta l'avviamento della ventola all'apertura dell'automobile con la chiave del
telecomando. La ventola fa quindi entrare
nell'abitacolo aria pulita. La funzione può
Utilizzo negli interni di materiali testati.
I materiali sono stati sviluppati per ridurre al
minimo la quantità di polvere nell'abitacolo e
semplificare la pulizia. I tappetini di abitacolo e
bagagliaio sono amovibili e facili da rimuovere
e pulire. Utilizzare detergenti e prodotti automobilistici raccomandati da Volvo, vedere
pagina 277.
G017699
Questo optional mantiene l'abitacolo ancora
più pulito e privo di sostanze che provocano
reazioni allergiche e asmatiche. Per maggiori
informazioni su CZIP, vedere il depliant fornito
all'acquisto dell'automobile.
L'aria in entrata viene distribuita fra
20 bocchette nell'abitacolo.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
131
04 Comfort e piacere di guida
Climatizzatore
In modalità AUTO*, la distribuzione dell'aria è
completamente automatica.
Bocchette di ventilazione nei montanti
delle portiere
All'occorrenza si può utilizzare il comando
manuale, vedere pagina 136.
Climatizzatore
Climatizzatore elettronico (ECC)
Bocchette di ventilazione nel cruscotto
G021368
04
G021367
Chiusa
Aperta
Chiusa
Flusso dell'aria orientato lateralmente
Orientamento in altezza del flusso dell'aria
Orientando le bocchette esterne verso i finestrini si può eliminare la condensa.
Per mantenere un clima ottimale nell'abitacolo,
dalle bocchette fuoriesce sempre un leggero
flusso d'aria.
132
Aperta
Flusso dell'aria orientato lateralmente
Orientamento in altezza del flusso dell'aria
Orientando le bocchette verso i finestrini si può
eliminare la condensa.
Orientando le bocchette verso l'abitacolo si ha
un clima piacevole nel sedile posteriore.
Sedili anteriori ventilati*, lato sinistro
Ventola
Sedili anteriori elettroriscaldati, lato sinistro
Distribuzione dell'aria
Sedili anteriori elettroriscaldati, lato destro
AUTO
Sedili anteriori ventilati*, lato destro
NOTA
Ricordare che i bambini possono essere
sensibili alle correnti d'aria.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Regolazione della temperatura, lato destro
AC ON/OFF – Climatizzatore ON/OFF
04 Comfort e piacere di guida
Climatizzatore
Lunotto termico e specchi retrovisori
esterni elettroriscaldati, vedere pagina 96
Sbrinatore max
Ricircolo/sistema di qualità dell'aria
Il sistema di ventilazione può essere attivato a
motore acceso. Sono disponibili 3 livelli comfort con diverse capacità di raffreddamento e
deumidificazione:
•
Livello comfort III: premendo il pulsante
una volta si ottiene la capacità max - 3 spie
accese.
•
Livello comfort II: premendo il pulsante due
volte si riduce la capacità - 2 spie accese.
•
Livello comfort I: premendo il pulsante tre
volte si ottiene la capacità min - 1 spia
accesa.
Regolazione della temperatura, lato sinistro
Utilizzo
Sedili anteriori ventilati*
La ventilazione dei sedili anteriori è possibile solo se l'automobile è dotata di ECC. Il
sistema di ventilazione è
costituito da ventole integrate
nel sedile e nello schienale
che aspirano l'aria attraverso
il rivestimento del sedile. La capacità di raffreddamento aumenta mano a mano che l'aria
nell'abitacolo si raffredda.
La ventilazione si regola mediante il climatizzatore e tiene conto di temperatura del sedile,
esposizione al sole e temperatura esterna.
La ventilazione può essere attivata contemporaneamente al riscaldamento dei sedili. La funzione è utile ad esempio per asciugare i capi di
abbigliamento umidi.
Premendo il pulsante quattro volte si disattiva
la funzione – nessuna spia accesa.
Ventola
Ruotare la manopola per
aumentare o ridurre la velocità della ventola. Selezionando AUTO, la velocità della
ventola si regola automaticamente. La velocità della ventola impostata precedentemente si disattiva.
NOTA
04
Se la ventola è spenta, il climatizzatore non
si attiva e potrebbe formarsi condensa sui
cristalli.
Sedili elettroriscaldati
NOTA
Utilizzare la ventilazione sedile con cautela
per i passeggeri sensibili alle correnti d'aria.
In caso di utilizzo prolungato si raccomanda
il livello comfort 1.
IMPORTANTE
La ventilazione dei sedili non si attiva se la
temperatura nell'abitacolo è inferiore a
5 °C per evitare che l'occupante sia esposto
ad aria fredda.
Sedili anteriori
Premendo il pulsante una
volta si ottiene il livello di
riscaldamento max – 3 spie
accese.
Premendo il pulsante due
volte si riduce il livello di
riscaldamento – 2 spie accese.
Premendo il pulsante tre volte si ottiene il livello
di riscaldamento min – 1 spia accesa.
Premendo il pulsante quattro volte si disattiva
il riscaldamento – nessuna spia accesa.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
133
04 Comfort e piacere di guida
Climatizzatore
ATTENZIONE
Il sedile elettroriscaldato non deve essere
utilizzato da persone che hanno difficoltà a
percepire l'aumento della temperatura in
seguito a perdita di sensibilità o che, per
qualsiasi motivo, hanno difficoltà a utilizzare
il relativo comando. In caso contrario, sussiste il rischio di ustioni.
Distribuzione dell'aria
La figura comprende 3 pulsanti. Premendo i pulsanti si
accende una spia davanti alla
parte della figura corrispondente al tipo di distribuzione
dell'aria selezionato, vedere
pagina 136.
04
La velocità della ventola in modalità automatica può essere impostata in Impostazioni
clima Regolazione auto vent.. Selezionare
Basso, Normale o Alto:
Selezionando una o più funzioni manuali, le
altre funzioni continuano a funzionare automaticamente. Premendo AUTO si attiva il sensore
di qualità dell'aria e tutte le impostazioni
manuali si disattivano. Il display visualizza
CLIMA AUTOM..
134
ON: Il sistema comanda automaticamente il climatizzatore.
In questo modo viene raffreddata e deumidificata l'aria in
entrata.
• Basso - Regolazione automatica della
ventola. Viene data la priorità a un flusso
dell'aria basso.
• Normale - Regolazione automatica della
ventola.
•
Alto - Regolazione automatica della ventola. Viene data la priorità a un flusso dell'aria più intenso.
OFF: Attivando lo sbrinatore
si attiva automaticamente il climatizzatore (può
essere spento con il pulsante AC).
Sbrinatore
Si utilizza per rimuovere rapidamente condensa e ghiaccio dal parabrezza e dai finestrini. Flusso dell'aria verso i
finestrini. Quando la funzione
è attiva, la spia sul pulsante
sbrinatore è accesa.
Per la descrizione del menu, vedere
pagina 124.
Regolazione della temperatura
La temperatura sui lati conducente e passeggero può
essere impostata separatamente.
Auto
La funzione regola automaticamente temperatura, climatizzatore, velocità della ventola, ricircolo e distribuzione
dell'aria.
AC – Climatizzatore ON/OFF
All'avviamento dell'automobile, vale l'ultima impostazione effettuata.
NOTA
Selezionando una temperatura superiore/
inferiore a quella desiderata, non si accelera
il riscaldamento/raffreddamento dell'abitacolo.
Quando è attiva la funzione, si verifica inoltre
quanto segue per ottenere la massima deumidificazione dell'aria all'interno dell'abitacolo:
•
•
il climatizzatore si attiva automaticamente
il ricircolo e il sistema di qualità dell'aria si
disattivano automaticamente.
Il climatizzatore può essere disattivato manualmente con il pulsante AC. Quando si disattiva
la funzione sbrinatore, vengono ripristinate le
impostazioni precedenti del climatizzatore.
04 Comfort e piacere di guida
Climatizzatore
Ricircolo/sistema di qualità dell'aria
Ricircolo
Quando il ricircolo è attivato,
la spia arancione destra nel
pulsante è accesa. Questa
funzione blocca l'ingresso di
aria inquinata, gas di scarico
ecc. nell'abitacolo. Quando la
funzione è attivata, l'aria nell'abitacolo entra in ricircolo, cioè non viene
immessa aria esterna nell'automobile.
NOTA
Se l'aria nell'automobile ricircola per troppo
tempo potrebbe formarsi condensa sui cristalli.
Timer
Attivando la funzione timer, l'impianto lascia
attivata la funzione ricircolo manuale per un
tempo che varia in base alla temperatura
esterna. In tal modo si riduce il rischio di formazione di ghiaccio, condensa e aria viziata.
Attivare/disattivare la funzione in Impostazioni
clima Timer ricircolo aria. Per la descrizione del menu, vedere pagina 124.
NOTA
Selezionando la funzione sbrinatore, si
disattiva sempre il ricircolo.
•
Spia sinistra arancione accesa – sensore di
qualità dell'aria disattivato. Il ricircolo è
disattivato ed entra solo aria fresca.
•
Spia centrale verde accesa – ricircolo
disattivato, a meno che non sia necessario
per il raffreddamento in climi caldi.
•
Spia destra arancione accesa – ricircolo
attivato.
Sistema di qualità dell'aria*
Il sistema di qualità dell'aria
separa i gas e le particelle,
riducendo gli odori e l'inquinamento nell'abitacolo. Se
l'aria esterna è inquinata, si
chiude l'entrata dell'aria e si
attiva la funzione di ricircolo.
Quando il pulsante AUTO è premuto, il sensore
di qualità dell'aria è sempre attivato.
Attivazione di ricircolo/sensore di qualità
dell'aria
Commutare fra le 3 funzioni
premendo ripetutamente il
pulsante.
NOTA
Per migliorare la qualità dell'aria nell'abitacolo, si raccomanda di attivare sempre il
sensore di qualità dell'aria.
04
Nei climi freddi, il ricircolo è limitato per evitare la formazione di condensa sui cristalli.
Se si forma condensa, disattivare il sensore
di qualità dell'aria e utilizzare lo sbrinatore
per il parabrezza, i finestrini e il lunotto.
Attivazione del ricircolo
Il ricircolo si attiva o disattiva
premendo il pulsante.
Quando il ricircolo è attivo la
spia è accesa.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
135
04 Comfort e piacere di guida
Climatizzatore
Tabella di distribuzione dell'aria
04
136
Distribuzione dell'aria
Si utilizza
Distribuzione dell'aria
Si utilizza
Flusso dell'aria verso i
finestrini. Flusso dell'aria
medio dalle bocchette di
aerazione. L'aria non ricircola. Il climatizzatore è
sempre attivato.
per rimuovere rapidamente ghiaccio e condensa.
Flusso dell'aria verso
pavimento e finestrini.
Flusso dell'aria medio
dalle bocchette di aerazione nel cruscotto.
per un comfort ottimale e
la rimozione della condensa in climi freddi o
umidi.
Flusso dell'aria verso
parabrezza e finestrini.
Flusso dell'aria medio
dalle bocchette di aerazione.
per evitare la formazione
di condensa e ghiaccio in
climi freddi e umidi (non
con velocità troppo bassa
della ventola).
Flusso dell'aria verso il
pavimento dalle bocchette di aerazione nel
cruscotto.
con tempo soleggiato e
temperatura esterna fresca.
Flusso dell'aria verso i
finestrini dalle bocchette
di aerazione nel cruscotto.
per un comfort ottimale in
climi caldi e secchi.
Flusso dell'aria verso il
pavimento. Flusso dell'aria medio dalle bocchette
di aerazione nel cruscotto
e verso i finestrini.
per scaldare/rinfrescare a
livello del pavimento
Flusso dell'aria verso la
testa e il torace dalle bocchette di aerazione nel
cruscotto.
per rinfrescarsi in climi
caldi.
Flusso dell'aria verso i
finestrini dalle bocchette
di aerazione nel cruscotto
verso il pavimento.
per rinfrescare a livello del
pavimento o riscaldare la
parte superiore dell'abitacolo in climi freddi o caldi
e secchi.
04 Comfort e piacere di guida
Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*
Riscaldatore a carburante
Generalità sul riscaldatore di parcheggio
Il riscaldatore di parcheggio, che riscalda
motore e abitacolo, può essere avviato direttamente o con il timer.
Rifornimento
Batteria e carburante
Se la batteria non è sufficientemente carica
oppure il livello del carburante è troppo basso,
il riscaldatore di parcheggio si spegne automaticamente e il display informativo visualizza
un messaggio. Confermare il messaggio premendo il pulsante READ sulla leva degli indicatori di direzione, vedere pagina 138.
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
Con i timer è possibile selezionare due ore di
avviamento diverse. Per ora di avviamento si
intende l'ora in cui si desidera che l'automobile
sia riscaldata e pronta per l'uso. Il sistema elettronico dell'automobile calcola quando attivare
il riscaldamento in base alla temperatura
esterna.
Il riscaldamento non si avvia se la temperatura
esterna supera 15 °C. A una temperatura di
-10°C e inferiore, il tempo massimo di funzionamento del riscaldatore di parcheggio è di
50 minuti.
ATTENZIONE
Quando si utilizza il riscaldatore di parcheggio, l'automobile deve essere parcheggiata
all'aperto.
NOTA
Quando è attivo il riscaldatore di parcheggio
può fuoriuscire del fumo dal passaruota
destro. Questo è del tutto normale.
G021395
IMPORTANTE
Etichetta sullo sportello del serbatoio.
ATTENZIONE
Il carburante fuoriuscito potrebbe incendiarsi. Spegnere il riscaldatore a carburante
prima di cominciare il rifornimento.
Controllare sul display informativo che il
riscaldatore di parcheggio sia spento. Se è
acceso, il display informativo visualizza
Risc parc ON.
L'uso ripetuto del riscaldatore di parcheggio
combinato a percorrenze brevi può scaricare la batteria e causare problemi di avviamento.
04
Affinché la batteria dell'automobile si ricarichi in misura equivalente all'energia consumata dal riscaldatore, se il riscaldatore è
usato regolarmente l'automobile deve
essere guidata per un tempo uguale a quello
in cui è stato attivo il riscaldatore.
Parcheggio in pendenza
Se l'automobile è parcheggiata in forte pendenza, la parte anteriore deve trovarsi in basso,
in modo da garantire l'afflusso di carburante al
riscaldatore di parcheggio.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
137
04 Comfort e piacere di guida
Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*
Funzione
Riscald
carb. ON
Il riscaldatore è
attivo e funziona
normalmente.
Timer
impostato
Risc.
carb.
Il riscaldatore si
avvierà all'ora
impostata dopo
che si è estratta la
chiave telecomando dal blocchetto di accensione.
Risc.
spento
Batt. scarica
Riscaldatore disattivato dall'elettronica dell'automobile per consentire
l'avviamento del
motore.
G025102
G021364
04
Pulsante READ
Pulsante RESET
G025102
Rotella
Per maggiori informazioni su display informativo e pulsante READ, vedere pagina 127.
Spia
G025102
Display
G025102
Spia
G025102
Utilizzo
Display
Funzione
Risc. non
disp.
Basso liv.
carb.
Impossibile impostare il riscaldatore
a causa di basso
livello carburante
(circa 7 litri).
Risc. parcheggio
Rich.
assistenza
Riscaldatore fuori
uso. Rivolgersi a
un riparatore per la
riparazione. Si raccomanda un riparatore autorizzato
Volvo.
Un messaggio sul display scompare automaticamente dopo un breve periodo oppure premendo il pulsante READ sulla leva degli indicatori di direzione.
Spie e messaggi sul display
Avvio e spegnimento diretto
Quando si attiva una delle impostazioni timer o Avv. diretto, la spia
informativa nel quadro comandi combinato si
accende mentre sul display informativo compare un messaggio e si accende un'altra spia.
La tabella illustra le spie e i messaggi previsti.
2. Premere RESET per commutare fra ON e
OFF.
1. Selezionare con la rotella Avvio diretto
Risc parc.
ON: Riscaldatore di parcheggio attivato
manualmente o con il timer programmato.
OFF: Riscaldatore di parcheggio disattivato.
138
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
04 Comfort e piacere di guida
Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*
In caso di avvio diretto, il riscaldatore rimane
attivo per 50 minuti.
Il riscaldamento dell'abitacolo si avvia non
appena il refrigerante del motore raggiunge la
temperatura corretta.
NOTA
L'automobile può essere avviata e guidata
mentre il riscaldatore di parcheggio è in funzione.
Impostazione dei timer
Con i timer si imposta l'ora in cui si desidera
che l'automobile sia riscaldata e pronta per
l'uso.
Commutare fra TIMER 1 e TIMER 2.
NOTA
I timer possono essere programmati solo
con la chiave telecomando in posizione I,
vedere pagina 73.
1. Selezionare con la rotella Timer risc.parc
1.
2. Premere brevemente RESET per visualizzare l'impostazione lampeggiante delle
ore.
3. Selezionare l'ora desiderata con la rotella.
4. Premere RESET per visualizzare l'impostazione dei minuti.
5. Selezionare i minuti desiderati con la
rotella.
6. Premere brevemente RESET per confermare l'impostazione.
7. Premere RESET per attivare il timer.
Dopo aver impostato Timer risc.parc 1, può
essere programmata una seconda ora di avvio
in Timer risc.parc 2, a cui si accede tramite la
rotella.
L'ora alternativa si imposta allo stesso modo di
Timer risc.parc 1.
> Il display visualizza il messaggio OFF
con luce fissa e il riscaldatore si disattiva.
Un riscaldatore avviato dal timer può essere
disattivato anche come descritto nella sezione
"Avvio e spegnimento diretto", vedere
pagina 138.
Orologio/timer
I timer del riscaldatore sono collegati all'orologio dell'automobile.
04
NOTA
Reimpostando l'orologio dell'automobile si
cancella l'eventuale programmazione dei
timer.
Disattivazione del riscaldatore avviato
dal timer
È possibile disattivare manualmente un riscaldatore avviato dal timer prima della disattivazione automatica. Procedere come segue:
1. Premere READ.
2. Selezionare Timer risc.parc 1 o 2 con la
rotella.
> Il messaggio ON lampeggia sul display.
3. Premere RESET.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
139
04 Comfort e piacere di guida
Riscaldatore supplementare a carburante*
Riscaldatore addizionale (diesel)
NOTA
Quando è attivo il riscaldatore addizionale
può fuoriuscire del fumo dal passaruota
destro. Questo è del tutto normale.
Modalità automatica o disattivazione
Il riscaldatore supplementare può essere disattivato nelle brevi percorrenze.
G021364
04
Pulsante READ
Rotella
Pulsante RESET
Nelle automobili diesel può essere necessario
un riscaldatore supplementare per raggiungere
la temperatura desiderata nel motore e nell'abitacolo in climi freddi.
1. Selezionare con la rotella Risc. addiz.
auto.
2. Premere RESET per commutare fra ON e
OFF.
Riscaldatore abitacolo*
Se il riscaldatore supplementare viene integrato con la funzione timer, diventa un riscaldatore abitacolo a carburante, vedere
pagina 137.
Il riscaldatore si attiva automaticamente se
occorre un riscaldamento supplementare e il
motore è acceso.
Il riscaldatore si disattiva automaticamente
quando si raggiunge la temperatura desiderata
o si spegne il motore.
140
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
04 Comfort e piacere di guida
Impianto audio
Generalità
L'impianto audio può presentare diversi optional ed è disponibile in tre livelli base:
•
•
•
Performance
High Performance
Se l'impianto audio è acceso quando si spegne
il motore, si riattiva automaticamente alla successiva accensione del motore.
Tastierina al volante*
Generalità
Premium Sound
Il livello è visualizzato sul display quando si
accende l'impianto audio.
sono
Dolby Surround Pro Logic II e l'icona
marchi registrati di Dolby Laboratories
Licensing Corporation. Dolby Surround Pro
Logic II System è prodotto su licenza di Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
04
Conferma la selezione nel menu, accetta
una chiamata.
Chiave del telecomando e posizioni della
chiave
È possibile utilizzare l'impianto audio senza
che la chiave del telecomando sia inserita nel
blocchetto di accensione per 15 minuti alla
volta.
Ingresso per fonte audio esterna: AUX e
USB* (ad esempio iPodŸ1)
Tastierina al volante
Pannello di comando nel quadro centrale
NOTA
Estrarre la chiave del telecomando dal blocchetto di accensione se si utilizza l'impianto
audio a motore spento. In tal modo si evita
di scaricare inutilmente la batteria.
1
Pannello di comando con prese per le cuffie*
Scorre verso l'alto il menu. Interrompe una
funzione attiva, termina/rifiuta una chiamata o cancella i numeri/le lettere immessi.
Volume
Una breve pressione scorre i brani del CD
o le stazioni radio preselezionate. Una
pressione prolungata scorre i brani del CD
rapidamente o ricerca la stazione radio
disponibile successiva.
iPod è un marchio registrato di Apple Computer Inc.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
141
04 Comfort e piacere di guida
Impianto audio
Pannello di comando posteriore con
prese per le cuffie
Per una qualità del suono migliore si raccomanda di utilizzare cuffie con impedenza di
16-32 Ohm e sensibilità di 102 dB o superiore.
prolungata di MODE o spegnendo l'automobile.
Funzioni audio
Scorrere/cercare in avanti e all'indietro
Premendo brevemente (2) si scorrono i brani
del CD o le stazioni radio preselezionate. Una
pressione prolungata scorre i brani del CD rapidamente o ricerca la stazione radio disponibile
successiva.
Limitazioni
•
04
La fonte audio (FM, AM, CD ecc.) riprodotta dagli altoparlanti non può essere
comandata con il pannello di comando
posteriore.
Quadro centrale, comandi per le funzioni audio.
AM, FM e CD - Fonti audio interne
VOLUME – Volume, sinistra o destra.
Scorrere/cercare in avanti e all'indietro.
MODE - Selezionare AM, FM, CD, AUX,
USB*(ad esempio iPodŸ), DAB1/DAB2* e
ON/OFF. Per il collegamento alla presa
AUX o USB, vedere pagina 144.
Prese per le cuffie (3,5 mm).
Attivare/disattivare
Il pannello di comando si attiva con MODE. La
disattivazione si esegue con una pressione
142
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
MODE - Commuta fra le fonti audio
esterne (AUX, USB* e DAB1/DAB2*). Per il
collegamento alla presa AUX o USB,
vedere pagina 144
SOUND - Pulsanti e manopole per la regolazione dello spettro sonoro
Pulsante di navigazione
VOLUME - Volume e ON/OFF
Volume audio e controllo volume
automatico
L'impianto audio compensa i rumori nell'abitacolo aumentando il volume all'aumentare della
velocità dell'automobile. Il livello di compensa-
04 Comfort e piacere di guida
Impianto audio
Volume di una fonte audio esterna
All'ingresso AUX può essere collegato ad
esempio un lettore MP3 privo di presa USB,
vedere pagina 144.
NOTA
La qualità del suono può peggiorare se il
lettore viene caricato quando l'impianto
audio è in posizione AUX. In questo caso,
non caricare il lettore con la presa da 12 V.
1. Portare l'impianto audio in posizione AUX
con il pulsante MODE, premere MENU e
selezionare con (4) l'opzione Volume
ingresso AUX, vedere pagina 141.
NOTA
Premere MENU per accedere alle impostazioni audio. Per maggiori informazioni,
vedere pagina 124.
• Bassi - Livello dei bassi.
• Alti - Livello degli alti.
• Fader – Balance tra gli altoparlanti anteriori e posteriori.
G019419
zione può essere impostato su Minimo, Medio
o Massimo. Selezionare il livello in
Impostazioni audio Controllo volume
autom..
• Bilanciamento – Balance tra gli altoparlanti di destra e sinistra.
• Subwoofer* - Livello dei subwoofer. Ruotando il comando
in senso antiorario su
MIN, il subwoofer si disattiva. Il subwoofer
è posizionato come indicato nella
seguente figura.
• Surround* - Impostazioni Surround.
In Surround si possono attivare lo stereo a 3
canali o Dolby Surround Pro Logic II selezionando rispettivamente 3-ch o Dpl2. In tal caso
diventano disponibili le seguenti opzioni:
• Livello centrale* - Livello dell'altoparlante
centrale.
2. Ruotare il comando SOUND o premere
/
sul pulsante di navigazione, vedere
pagina 141.
• Livello SurroundLivello Surround* -
Comandi audio
Con l'equalizzatore2 è possibile regolare il
livello acustico delle bande di frequenza separatamente.
Premendo ripetutamente il comando SOUND
è possibile commutare fra le seguenti opzioni.
04
Posizione del subwoofer.
Livello di suono Surround.
Equalizzatore
La regolazione si effettua ruotando il comando.
2
Alcuni livelli audio.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
143
04 Comfort e piacere di guida
Impianto audio
1. Accedere a Impostazioni audio e selezionare Equalizzatore ant. o
Equalizzatore post..
Il livello acustico delle varie bande di fre/
sul pulsante
quenza si regola con
/
per seledi navigazione. Premere
zionare un'altra banda di frequenza.
tono all'utente di personalizzare la qualità del
suono come desiderato.
AUX, USB e iPod
Generalità
2. Salvare con ENTER o uscire con EXIT.
È possibile ottimizzare il livello acustico per il
sedile del conducente*, i sedili anteriori o il
sedile posteriore. Selezionare un'opzione in
Impostazioni audio Personalizzazione
audio.
2. Collegare l'iPodŸ, il lettore MP3 o la
memoria USB alla presa USB* nel vano
portaoggetti del quadro centrale (vedere
figura precedente).
Al termine dell'indicizzazione, il display visualizza le informazioni sui brani ed è possibile
selezionare il brano desiderato.
I brani possono essere selezionati in tre modi:
Qualità del suono eccellente
•
con il comando TUNING, vedere
pagina 141.
•
con il pulsante destro o sinistro del
comando di navigazione (4) oppure,
vedere pagina 141.
•
con la tastierina al volante (vedere
pagina 141).
L'impianto audio è regolato per garantire una
qualità del suono eccellente grazie alla trasmissione digitale dei segnali.
È possibile collegare un iPodŸ o un lettore MP3
all'impianto Infotainment attraverso la presa
USB* o AUX nel quadro centrale.
Questa regolazione si basa su numero di altoparlanti e amplificatori, acustica nell'abitacolo,
posizione di ascolto ecc. per ogni combinazione di modello e impianto audio.
L'ingresso AUX consente di collegare una
fonte audio esterna, ad esempio un iPodŸ o un
lettore MP3. Per maggiori informazioni, vedere
pagina 143
È disponibile anche una regolazione dinamica
che considera posizione del comando del
volume, ricezione radio e velocità dell'automobile.
Se si collega un iPodŸ, un lettore MP3 o una
memoria USB alla presa USB*, è possibile controllare la fonte audio con i comandi audio dell'automobile.
In modalità USB o iPodŸ, l'impianto audio funziona allo stesso modo del lettore CD durante
la riproduzione dei file audio. Per maggiori
informazioni, vedere pagina 146.
I comandi descritti in queste istruzioni, ad
esempio Bassi, Alti e Equalizzatore, consen-
144
1. Selezionando USB il display visualizza
Collega dispositivo.
Il display visualizza il messaggio
Caricamento mentre l'impianto indicizza i file
del supporto magnetico. L'operazione può
richiedere qualche istante.
Personalizzazione audio
04
Selezionare la presa con il pulsante MODE.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
04 Comfort e piacere di guida
Impianto audio
NOTA
L'impianto consente di riprodurre file audio
nei formati MP3, WMA e WAV. Tuttavia,
questi formati sono disponibili anche in versioni non supportate dall'impianto. L'impianto supporta numerosi modelli iPodŸ
prodotti a partire dal 2005, ma non supporta
il modello iPodŸ Shuffle.
Presa USB* e RSE*
L'impianto richiede molto più tempo per indicizzare contenuti diversi dai file audio compatibili.
pletamente scarica, ricaricarla prima di collegarlo.
NOTA
NOTA
L'impianto supporta le memorie che applicano lo standard USB 2.0 e il sistema di file
FAT32 e può contenere fino a 500 cartelle e
64.000 file. La memoria deve essere almeno
da 256 Mb.
NOTA
In caso di utilizzo di una memoria USB più
lunga, si raccomanda di utilizzare il cavo
adattatore USB in dotazione. In tal modo, si
previene l'usura meccanica di presa USB e
memoria USB collegata.
Quando si utilizza un iPodŸ come fonte
audio, l'impianto Infotainment dell'automobile visualizza un menu simile a quello del
lettore iPodŸ.
Per informazioni sull'uso di USB e iPodŸ con
l'impianto audio Performance, vedere il
manuale degli accessori in merito a USB e
iPodŸ Music Interface.
04
Lettore MP3
Se l'automobile è dotata di RSE*, la presa
USB* è posizionata come illustrato nella figura
sopra.
Fonti audio
Memoria USB
Per la massima praticità d'uso, la memoria
USB deve contenere esclusivamente file audio.
Numerosi lettori MP3 presentano un sistema di
file speciale non supportato dall'impianto. Per
utilizzare un lettore MP3 nell'impianto, il lettore
deve essere impostato in posizione USB
Removable device/Mass Storage Device.
iPodŸ
Il lettore iPodŸ viene caricato e alimentato
dalla presa USB* attraverso il proprio cavo di
collegamento. Se la batteria del lettore è com-
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
145
04 Comfort e piacere di guida
Impianto audio
Funzioni CD
caso contrario, inserire un disco e premere
CD.
Avviare la riproduzione (cambia-CD)
04
Quadro centrale, comandi delle funzioni CD.
Espulsione di un CD
Apertura per inserimento ed espulsione di
un CD
Inserire un CD (cambia-CD)
File audio3
1. Selezionare una posizione libera usando i
/
sul
pulsanti numerici 1–6 oppure
pulsante di navigazione (4).
Il lettore CD supporta anche i file audio nei formati MP3 e WMA.
Il display visualizza le posizioni libere.
Attendere il messaggio Inserire disco
prima di inserire un nuovo disco. Il cambiaCD può contenere fino a sei CD contemporaneamente.
Avanzamento/ritorno rapido e commutazione fra i brani di un CD
Espulsione dei dischi
Avviare la riproduzione (lettore CD)
Se il lettore contiene un CD, quando si preme
CD la riproduzione inizia automaticamente. In
146
Pausa
2. Inserire un CD nell'apertura per l'inserimento del cambia-CD.
Scansionare un CD
3
Il lettore CD si attiva premendo il pulsante
CD. Se il lettore contiene un CD, la riproduzione inizia automaticamente. In caso contrario, inserire un disco e premere CD.
Pulsante di navigazione per commutare fra
i brani di un CD
Selezione della posizione nel cambia-CD*
Estrarre tutti i dischi con una pressione prolungata del pulsante di espulsione. L'intero caricatore viene svuotato, disco per disco.
Un CD espulso rimane estratto per circa
12 secondi. Dopo tale intervallo, il lettore inserirà di nuovo il disco al suo interno e proseguirà
la riproduzione.
Estrarre i dischi singoli premendo una volta il
pulsante di espulsione.
High Performance e Premium Sound.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Abbassando completamente il volume, il lettore CD interrompe la riproduzione. Il lettore si
riavvia all'aumento del volume.
NOTA
Alcuni file audio con protezione anticopiatura non vengono riprodotti dal lettore.
Quando si inserisce nel lettore un CD contenente file audio, vengono caricati i file del
disco. In base al tipo di disco e alla quantità di
dati contenuti, la riproduzione potrebbe non
avviarsi immediatamente.
Navigazione e riproduzione
Se nel lettore CD è presente un disco con file
audio, premendo ENTER si accede alle cartelle
del disco. La navigazione nelle cartelle è uguale
alla navigazione nel menu dell'impianto audio.
I file audio sono caratterizzati dal simbolo
04 Comfort e piacere di guida
Impianto audio
e le cartelle dal simbolo
. La riproduzione di file audio si avvia con ENTER.
Al termine della riproduzione di un file, la riproduzione prosegue con gli altri file contenuti
nella stessa cartella. Quando tutti i file di una
cartella sono stati riprodotti, l'impianto passa
automaticamente alla cartella successiva.
Avanzamento/ritorno rapido e
commutazione fra i brani di un CD e i file
audio
NOTA
Il passaggio da un brano selezionato
casualmente all'altro è attivo soltanto sul
disco attuale.
Sono visualizzati diversi messaggi a seconda
della funzione di riproduzione casuale selezionata:
• RANDOM riproduce i brani di un solo CD
musicale
Con una breve pressione di
/
sul pulsante di navigazione si scorrono i brani di un
CD/file audio. Una pressione prolungata scorre
i brani del CD/file audio rapidamente. A tal
scopo è possibile usare anche la tastierina al
volante. Per cambiare brano si può anche ruotare TUNING.
• RND ALL riproduce i brani di tutti i CD
Scansionare un CD
Se si riproduce un disco con file audio, attivare/
disattivare la funzione in Random Cartella.
Questa funzione riproduce i primi 10 secondi di
ogni brano del CD/file audio. Premere SCAN
per attivare la funzione. Interrompere con
EXIT o SCAN per proseguire la riproduzione
del brano del CD/file audio attuale.
Random
La funzione riproduce i brani in ordine casuale.
È possibile scorrere normalmente i brani del
CD/file audio selezionati casualmente.
Informazioni traccia
Le informazioni sui brani memorizzate su un
CD musicale possono essere visualizzate sul
display. Per Premium Sound e High Performance, questa funzione si applica anche ai file
nei formati MP3 e WMA. La funzione si attiva/
disattiva in posizione CD, in Impostazioni CD
Informazioni traccia.
Funzioni della radio
04
musicali presenti nel cambia-CD.
• RANDOM FOLDER riproduce i file audio
presenti in una cartella del CD attuale.
Lettore CD
Se si riproduce un normale CD, attivare/disattivare la funzione in Random.
Cambia-CD
Se si riproduce un normale CD in Random
Disco singolo o Random Tutti i dischi.
L'opzione Tutti i dischi riguarda solo i CD
musicali presenti nel cambia-CD.
Se si riproduce un CD con file audio, attivare/
disattivare la funzione in Random Cartella.
Selezionando un altro CD, la funzione si disattiva.
Quadro centrale, comando per le funzioni radio.
Pulsante di navigazione per la ricerca stazioni automatica
Interruzione della funzione attiva
Ricerca stazioni manuale
Scansionare la banda di frequenza
``
147
04 Comfort e piacere di guida
Impianto audio
Memorizzazione delle stazioni automatica
Pulsanti di preselezione e memorizzazione
delle stazioni manuale
Selezione delle bande di frequenza AM e
FM (FM1 e FM2)
Ricerca stazioni automatica
04
La funzione è particolarmente utile nelle regioni
in cui non si conoscono le stazioni radio o le
relative frequenze. Le 10 stazioni radio più forti
sono memorizzate automaticamente in una
memoria separata.
1. Selezionare la banda di frequenza con
FM o AM.
1. Selezionare la banda di frequenza con
FM o AM.
2. Premere
zione.
2. Tenere premuto AUTO finché il display non
visualizza AST in corso.
/
sul pulsante di naviga-
Ricerca stazioni manuale
1. Selezionare la banda di frequenza con
FM o AM.
2. Ruotare TUNING.
Preselezione
È possibile memorizzare 10 stazioni per banda
di frequenza. FM ha 2 gruppi di memorie per le
stazioni: FM1 e FM2. Le stazioni memorizzate
si selezionano con i pulsanti di preselezione.
La memorizzazione delle stazioni si può effettuare manualmente o automaticamente.
Memorizzazione manuale
1. Impostare una stazione.
2. Tenere premuto un pulsante di preselezione finché il display non visualizza il messaggio Canale memorizzato.
148
Memorizzazione delle stazioni
automatica
Quando il display non visualizza più AST in
corso, la memorizzazione è conclusa. La radio
entra in modalità automatica e il display visualizza Auto. A questo punto è possibile selezionare direttamente le stazioni memorizzate con
i pulsanti di preselezione. La memorizzazione
automatica delle stazioni può essere interrotta
con EXIT.
Per uscire dalla modalità automatica premere,
ad esempio, AUTO o FM.
Tornando in modalità automatica, si possono
utilizzare le stazioni memorizzate automaticamente:
1. Premere AUTO.
> Il display visualizza Auto.
2. Premere un pulsante di preselezione.
Scansionare la banda di frequenza
La funzione ricerca automaticamente le stazioni con segnale forte nella banda di frequenza attiva. Quando trova una stazione, si
ferma per circa 8 secondi, quindi riprende la
ricerca.
1. Selezionare la banda di frequenza con
AM o FM.
2. Premere SCAN.
Il display visualizza SCAN. Concludere con
SCAN oppure EXIT.
Funzioni RDS
RDS (Radio Data System) collega le emittenti
FM di un network. Un'emittente FM di un network di questo tipo invia informazioni legate,
tra l'altro, alle seguenti funzioni RDS:
•
Passaggio automatico a un'emittente dal
segnale più forte se la ricezione nell'area
non è buona.
•
Ricerca di programmi specifici, ad esempio informazioni sul traffico o notiziari.
•
Ricezione di testo informativo riguardante
il programma radio in ascolto.
04 Comfort e piacere di guida
Impianto audio
NOTA
Alcune stazioni radio non utilizzano la funzione RDS oppure utilizzano solo parti di
essa.
Se viene trovata una stazione che trasmette il
tipo di programma desiderato, la radio può
cambiare stazione e la fonte audio si interrompe. Se ad esempio il lettore CD è attivo,
esso viene messo in modalità di pausa. La
nuova trasmissione viene riprodotta a un
volume preimpostato, vedere pagina 151. La
radio ritorna alla fonte audio e al volume precedenti al termine della trasmissione del tipo di
programma impostato.
Le funzioni programma Allarme (ALLARME!),
Informazioni sul traffico (TP (Info traffico)),
Notiziari (Notizie) e Tipi di programma (PTY
(Tipo programma)) si interrompono a vicenda
in ordine di priorità: gli allarmi hanno la priorità
più alta, mentre i tipi di programma la più
bassa. Per ulteriori impostazioni dell'interruzione programmi (EON e Regionale), vedere
pagina 150. Premere EXIT per tornare alla
fonte audio interrotta.
Allarme
La funzione si utilizza per avvertire la collettività
di incidenti gravi e catastrofi. L'allarme non può
essere interrotto temporaneamente o disattivato. Il messaggio ALLARME! viene visualiz-
zato sul display quando viene emesso un messaggio di allarme.
±
Informazioni sul traffico – TP
Notizie dalla stazione corrente/da tutte
le stazioni
Questa funzione interrompe il programma per
trasmettere informazioni sul traffico diffuse da
un determinato network RDS. Il testo TP (Info
traffico) mostra che la funzione è attiva. Se la
stazione impostata può trasmettere informasul
zioni sul traffico, viene visualizzato
display.
±
Attivare/disattivare in Impostazioni FM
TP (Info traffico).
TP da stazione corrente/da tutte le
stazioni
La radio può interrompere il programma per
trasmettere informazioni sul traffico soltanto
dalla stazione (corrente) impostata oppure da
tutte le stazioni.
±
Selezionare Impostazioni FM Impost.
radio avanzate Stazione TP... per
modificare l'impostazione.
Notizie
Questa funzione interrompe il programma per
trasmettere notiziari diffusi da un determinato
network RDS. Il testo NOTIZIE mostra che la
funzione è attiva.
Attivare/disattivare in Impostazioni FM
Notizie.
La radio può interrompere il programma per
trasmettere notiziari soltanto dalla stazione
(corrente) impostata oppure da tutte le stazioni.
±
Selezionare Impostazioni FM Impost.
radio avanzate Stazione notizie... per
modificare l'impostazione.
04
Tipi di programma – PTY
Con la funzione PTY è possibile selezionare
vari tipi di programma, ad esempio Pop e
Musica classica. Il testo PTY mostra che la
funzione è attiva. Questa funzione interrompe
il programma per trasmettere il tipo di programma selezionato diffuso da un determinato
network RDS.
1. Attivare la funzione in posizione FM selezionando un tipo di programma in
Impostazioni FM PTY Seleziona
PTY.
2. Per la disattivazione, annullare i PTY in
Impostazioni FM Annulla tutti i PTY.
Ricerca PTY
Questa funzione ricerca il tipo di programma
selezionato in tutta la banda di frequenza.
``
149
04 Comfort e piacere di guida
Impianto audio
1. Selezionare un PTY in Impostazioni FM
PTY Seleziona PTY.
Tali informazioni possono essere visualizzate
sul display.
2. Selezionare Impostazioni FM PTY
(Tipo programma) Ricerca PTY.
±
Se la radio trova uno dei tipi di programma
selezionati, viene visualizzato >| Per ricerca
sul display.
Aggiornamento automatico frequenza –
AF
±
04
Per cercare un'altra emittente che trasmette i tipi di programma selezionati, presul pulsante di navigazione.
mere
Visualizzazione del tipo di programma
Il tipo di programma della stazione corrente
può essere visualizzato sul display.
±
Attivare/disattivare la funzione in posizione
FM in Impostazioni FM PTY Mostra
PTY
NOTA
Alcune stazioni radio non supportano la
visualizzazione del tipo di programma.
La funzione seleziona una delle emittenti dal
segnale più forte per il canale radio impostato.
Talvolta la radio deve effettuare una ricerca in
tutta la banda FM per trovare un'emittente
potente. In questo caso, la radio viene silenziata e il display visualizza Ricerca PI EXIT
per annullare.
±
Alcune stazioni RDS trasmettono informazioni
sull'argomento del programma, gli artisti ecc.
4
150
Impostazione di fabbrica.
Attivare/disattivare la funzione in posizione
FM in Impostazioni FM Impost. radio
avanzate AF.
Programmi radio regionali – REG
Quando la funzione è attivata, è possibile
ascoltare un'emittente regionale anche se è
caratterizzata da un segnale debole. La spia
REG indica che la funzione è attiva.
±
Testo radio
Attivare/disattivare la funzione in posizione
FM in Testo radio.
Attivare/disattivare la funzione in posizione
FM in Impostazioni FM Impost. radio
avanzate Regionale.
Enhanced Other Networks – EON
La funzione si utilizza soprattutto nelle grandi
città con molte stazioni radio regionali. È la
distanza dell'automobile dall'emittente della
stazione radio a determinare quando le funzioni programma devono interrompere la fonte
audio attuale.
±
Attivare/disattivare la funzione in posizione
FM selezionando un'opzione in
Impostazioni FM Impost. radio
avanzate EON.
• Stazioni locali - interrompe la trasmissione soltanto se l'emittente della stazione
radio è vicina.
• Stazioni distanti4 - interrompe la trasmissione se l'emittente della stazione è lontana, anche se il segnale è disturbato.
• Off - non interrompe la trasmissione per i
programmi trasmessi da altre emittenti.
Reimpostazione delle funzioni RDS
Tutte le impostazioni radio possono essere
reimpostate su quelle predefinite dal costruttore.
±
La reimpostazione si effettua in posizione
FM in Impostazioni FM Impost. radio
avanzate Ripristina tutto.
04 Comfort e piacere di guida
Impianto audio
Regolazione del volume per i tipi di
programma
I programmi che interrompono le trasmissioni,
ad esempio NOTIZIE o TP, si sentono con il
volume selezionato per ogni tipo di programma. Se il livello acustico viene regolato
durante l'interruzione del programma, il nuovo
livello viene memorizzato per l'interruzione
successiva.
Struttura del menu FM
Menù principale FM
Impostazioni FM
Scienza
Varie
Musica pop
1.5.
1.4.2
Ricerca PTY
1.4.3
Mostra testo PTY
Impost. radio avanzate
Musica rock
1.5.1
Stazione TP
Musica leggera
1.5.2
Stazione notizie
Classica leggera
1.5.3
AF
Classica
1.5.4
EON
Altra musica
Off
Meteo e città
Stazioni locali
Economia
Stazioni distanti
Notizie
Prog. per bambini
1.5.5
Regionale
1.2
TP (Info traffico)
Affari sociali
1.5.6
1.3
Testo radio
Religione
Reset impostazioni
FM
1.4
PTY (Tipo programma)
Linea aperta
1.4.1
Seleziona PTY
Viaggi e turismo
Annulla tutti i PTY
Tempo libero
Generalità
Attualità
Musica jazz
DAB (Digital Audio Broadcasting) è un sistema
di trasmissione digitale radiofonico.
Informazioni
Musica country
Sport
Musica nazionale
Educazione
Vecchi successi
Teatro
Musica folk
Cultura
Documentari
1.1
04
Sistema radio - DAB*
NOTA
Questo sistema non supporta DAB+.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
151
04 Comfort e piacere di guida
Impianto audio
Service ed Ensemble
• Service - Canale, stazione radio (il sistema
supporta solo servizi audio).
• Ensemble - Gruppo di stazioni radio trasmesse sulla stessa frequenza.
Memorizzazione di gruppi di canali
(Ensemble learn)
04
Navigazione dagli elenchi
Quando il veicolo entra in una nuova area di
trasmissione, può essere necessario effettuare
l'apprendimento dei gruppi di canali trasmessi
nell'area.
Sono disponibili tre tipi di elenchi utilizzabili per
navigare:
L'apprendimento dei gruppi di canali genera un
elenco aggiornato di tutti i gruppi di canali
disponibili. L'elenco non si aggiorna automaticamente. L'apprendimento si effettua nel
menu Acquisizione ensemble o con una
pressione prolungata di AUTO. Se Band III e
LBand sono selezionati, l'apprendimento di un
gruppo di canali può richiedere fino a un
minuto.
• Service - Mostra i canali a prescindere dal
Banda di frequenza
DAB trasmette su due bande di frequenza5:
Band III e LBand.
• Band III - in tutto il Paese6
• LBand - soprattutto nelle grandi città
5
6
152
Selezionando solo Band III, ad esempio, l'apprendimento dei canali è più veloce rispetto a
quando si selezionano sia Band III che
LBand. Non è garantito che vengano trovati
tutti i gruppi di canali. La banda di frequenza
selezionata non influenza la memoria.
• Ensemble - Mostra i gruppi di canali rilevati dal ricevitore durante l'apprendimento.
gruppo di appartenenza. L'elenco può
anche essere filtrato con DAB PTY (vedere
di seguito).
• Sottocanale - Mostra i sottocanali di un
canale selezionato.
La scansione può essere selezionata anche in
posizione DAB-PTY. In tal caso, vengono trasmessi solo i tipi di programma preselezionati.
±
Interrompere la scansione premendo una
volta SCAN o EXIT.
Sottocanale
I componenti secondari sono generalmente
definiti sottocanali. Questi sono occasionali e
possono comprendere, ad esempio, la traduzione in altre lingue del programma principale.
Se il canale comprende uno o più sottocanali,
il display visualizza il simbolo > a destra del
nome del canale. La presenza di un sottocanale è indicata dal simbolo > a sinistra del
nome del canale sul display.
Per accedere a un sottocanale:
±
Premere
Agli elenchi si accede dal menu. Ai gruppi di
canali si accede anche premendo ENTER.
Per navigare fra i sottocanali:
Scansione
±
La scansione consente di ascoltare 10 secondi
di ogni canale presente nell'elenco.
±
Premere
o
È possibile accedere ai sottocanali solo dal
canale principale selezionato.
Premere SCAN per attivare
Le due bande non sono disponibili in tutte le aree/i Paesi.
Nel periodo introduttivo, DAB non coprirà l'intero Paese ma funzionerà soltanto nelle aree metropolitane.
DAB PTY (tipo di programma)
DAB PTY seleziona un tipo di programma
radio. Sono disponibili 29 tipi di programma,
04 Comfort e piacere di guida
Impianto audio
che comprendono anche diverse categorie.
Selezionando un tipo di programma, si potrà
navigare solo nei canali che trasmettono quel
tipo di programma.
Per uscire da questa posizione:
±
Premere EXIT
È possibile anche selezionare un canale preimpostato e interrompere DAB PTY dal menu. In
alcuni casi, una radio DAB esce dalla posizione
PTY quando si crea un collegamento DABDAB (vedere di seguito).
Colleg. DAB to DAB
Se un canale ha una ricezione scadente o è
privo di segnale, è possibile passare allo stesso
canale, in un altro gruppo, con ricezione
migliore. Per cambiare il gruppo di canale può
occorrere un certo tempo. Una volta che il
canale attuale non è più disponibile, la radio
può rimanere silenziosa per un certo tempo
prima di trasmettere il nuovo canale.
Imp. visualizzazione DAB
1. Semplice - Se viene trasmesso un componente principale viene visualizzato solo
il nome del canale. Se viene trasmesso un
sottocanale, viene visualizzato il relativo
nome
2. Ensemble - Aggiunge il nome del gruppo
di canali al nome del canale
3. Ensemble +PTY - Aggiunge il nome del
tipo di programma sotto il nome del canale
Struttura del menu DAB
Preselezione
1.
Selezione ensemble
È possibile memorizzare 10 stazioni per ogni
banda di frequenza. DAB ha 2 gruppi di memorie per le stazioni: DAB1 e DAB2. Le stazioni
memorizzate si selezionano con i pulsanti di
preselezione.
2.
Selezione servizio
3.
Selez. canale secondario
4.
DAB PTY
Una preselezione comprende un canale ma
non i relativi sottocanali. Se si sta ascoltando
un sottocanale e si memorizza la stazione,
viene registrato solo l'ID del canale principale.
Questo è dovuto al fatto che i sottocanali sono
temporanei. Selezionando la stazione memorizzata, viene trasmesso il canale principale
contenente il sottocanale. La stazione memorizzata è indipendente dall'elenco dei canali.
Non è necessario che un canale memorizzato
sia presente nell'elenco per essere trasmesso.
Se si seleziona un canale non disponibile, viene
visualizzato un numero di preselezione e la
radio rimane silenziosa finché non si seleziona
una stazione memorizzata disponibile. In alternativa, selezionare un altro canale.
NOTA
Il sistema DAB dell'impianto audio non supporto tutte le funzioni dello standard DAB.
Menu principale DAB
4.1.
DAB PTY off
4.2.
Notizie
4.3.
Attualità
4.4.
Informazioni
4.5.
Sport
4.6.
Educazione
4.7.
Teatro
4.8.
Cultura
4.9.
Scienza
4.10.
Varie
4.11.
Musica pop
4.12
Musica rock
4.13.
Musica lounge
4.14.
Classica leggera
4.15.
Musica classica
4.16.
Altra musica
04
``
153
04 Comfort e piacere di guida
Impianto audio
04
4.17.
Meteo e città
6.3.
Traffico FM
4.18.
Economia
6.4.
Selezione banda DAB
4.19
Programmi per bambini
6.4.1.
Band III
4.20.
Fatti
6.4.2.
LBand
4.21.
Religione
6.4.3.
LBand & Band III
4.22.
Linea aperta
4.23.
Viaggi e turismo
4.24.
Tempo libero
4.25.
Jazz e blues
4.26.
Musica country
4.27.
Musica nazionale
4.28.
Vecchi successi
4.29.
Musica folk
4.30.
Documentari
5.
Acquisizione ensemble
6.
Impostazioni DAB
6.1.
6.2.
154
Impostazioni display DAB
6.1.1.
Nome ensemble
6.1.2.
Nome ensemble e
PTY
6.1.3.
Semplice
Colleg. DAB to DAB
6.5.
Reset DAB
04 Comfort e piacere di guida
Sistema RSE - Rear Seat Entertainment - Due schermi*
Generalità
Il sistema RSE può essere utilizzato contemporaneamente all'impianto Infotainment.
Mentre i passeggeri posteriori si intrattengono
con un DVD, una fonte collegata a RSE-AUX o
la televisione1 con le cuffie, il conducente e il
passeggero anteriore possono continuare ad
ascoltare la radio o un CD.
Consumo di corrente, posizioni del
quadro
Il sistema può essere attivato con la chiave in
posizione I o II e a motore acceso. Quando si
avvia l'automobile, la riproduzione del film si
interrompe temporaneamente per riprendere
una volta acceso il motore.
Se si è già utilizzato una volta il sistema senza
portare la chiave in posizione I, il sistema viene
bloccato. Per riattivarlo occorre portare la
chiave in posizione I.
NOTA
In caso di utilizzo prolungato (più di 10
minuti) a motore spento, la capacità della
batteria dell'automobile può ridursi a tal
punto da impedire l'accensione del motore.
In tal caso, il display visualizza un messaggio.
1
Generalità sulla televisione
Setup sistema
Premere
e selezionare TV I DVD I AUX
TV MEDIA MENU.
TV
Mod. audio
Impostazioni standard
Elenco canali
bloccati
Impostazione fuso
Modulo CI
Nessuna CAM
inserita
Info modulo CI
Gestione canali
04
Livello del segnale
Ricerca canali
Gestione nuove
emittenti
Aggiungi onda
portante
Info sulla frequenza
Impostazioni di sistema TV
Premere MEDIA MENU
TV.
Lingua
Elimina una frequenza
Lingua dei menu TV
Elimina tutte le frequenze
Formato video
Ricerca automatica
Setup sistema
Ad esempio Inglese
16:9
4:3
Automatica
Nel sistema RSE, la televisione è opzionale.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
155
04 Comfort e piacere di guida
Sistema RSE - Rear Seat Entertainment - Due schermi*
Semplice
Audio
Zoom intero
Suono - 2, ad esempio GER.
Tutto schermo
Centrato
Mod. audio
Mod. audio
Destra
Per vedere i canali a pagamento occorre inserire l'apposita scheda in un adattatore e installarlo nel ricevitore digitale.
Destra
Stereo
Durata banner
AC3
I menu possono
essere visualizzati
per 8-40 secondi.
Impostazioni di sistema-Impostazioni di
fabbrica
Impostazioni di sistema-Posizioni audio
Premere MEDIA MENU
Impostazioni standard.
Premere MEDIA MENU
Mod. audio.
Consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema.
Il ricevitore è situato sotto lo sportello nel bagagliaio
Impostazioni di sistema-Impostazione
fuso orario
1. Aprire lo sportello nel bagagliaio: il ricevitore è protetto da un coperchio.
Premere MEDIA MENU
Impostazione fuso.
2. Aprire la copertura in gomma del ricevitore.
Setup sistema
Se un programma è trasmesso con diverse
tracce audio, è possibile impostare una lingua
diversa da quella originale.
Setup sistema
Setup sistema
Per visualizzare gli orari corretti dei programmi
locali, è necessario impostare il fuso orario. I
menu dei pulsanti GUIDE e INFO e l'orologio
dipendono dal fuso orario locale.
156
Canali a pagamento
Sinistra
Sinistra
04
Suono - 1, ad esempio ENG.
G031510
Modalità (posizioni
schermo)
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
3. Inserire la scheda nell'adattatore. Verificare che si inserisca correttamente.
4. Inserire l'adattatore nel ricevitore digitale.
Verificare che si inserisca correttamente.
> Il sistema rileva le nuove informazioni.
04 Comfort e piacere di guida
Sistema RSE - Rear Seat Entertainment - Due schermi*
5. Eseguire la ricerca dei nuovi canali disponibili, vedere capitolo "Canali televisivi
della scheda a pagamento" di seguito.
Canali televisivi della scheda a
pagamento
Eseguire la ricerca dei canali della scheda a
pagamento.
1. Premere MEDIA MENU sul telecomando.
2. Selezionare Ricerca canali
automatica.
3.
Ricerca
Selezionare il Paese e premere
.
Musica
Alternative di riproduzione
Riproduzione di un CD
Il disco può essere riprodotto in diversi modi.
Selezionare l'alternativa desiderata con i pulsanti di navigazione.
1. Inserire un CD con l'etichetta rivolta in direzione opposta ai pulsanti.
> Il disco viene riprodotto automaticamente.
2. Attivare le cuffie senza filo e selezionare
CH A per lo schermo sinistro o CH B per
lo schermo destro.
> L'audio viene indirizzato alle cuffie.
3. Regolare il volume nelle cuffie con il relativo comando/la rotella sulle cuffie.
In alternativa, attivare l'impianto audio dell'automobile in MODE-AUX e premere
Formati supportati dal ricevitore digitale
Il sistema televisivo supporta la trasmissione
MPEG-2. Acquistando un apposito adattatore,
è possibile ricevere la trasmissione MPEG-4.
Questo adattatore si inserisce nel ricevitore
digitale allo stesso modo dell'adattatore per la
scheda a pagamento. Vedere il capitolo
"Canali a pagamento" sopra.
Quando appare la casella di dialogo:
1. Premere il pulsante di navigazione destro
per accedere al menu destro.
2. Selezionare l'opzione di riproduzione desiderata con i tasti freccia.
3.
±
1. Inserire il disco.
Premere
Premere
tocartella.
o
. Tenere premuti i pulsanti per attivare lo scorrimento rapido.
1. Mettere in pausa il disco e riavviare la riproduzione con
.
2. Interrompere la riproduzione del disco con
.
.
3. Selezionare il file con i pulsanti di navigazione.
4.
Cambiare il brano di un CD con
Pausa
Selezione di un file nella cartella del
disco
2.
.
Cambio del brano di un CD
A B sul telecomando per riprodurre
l'audio dagli altoparlanti.
04
Confermare con
3.
Premere nuovamente
il disco.
per estrarre
per selezionare una sot-
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
157
04 Comfort e piacere di guida
Sistema RSE - Rear Seat Entertainment - Due schermi*
1. Collegare il cavo video al contatto giallo.
È possibile utilizzare anche dischi
masterizzati.
Tuttavia, la riproducibilità e la qualità audio
possono dipendere dalla qualità di file sorgente, formato e masterizzazione.
Ingresso AUX, Presa elettrica da 12 V
04
L'ingresso consente di collegare un altro apparecchio. Per il collegamento, seguire sempre le
istruzioni dell'apparecchio esterno, del produttore o del rivenditore. L'apparecchio collegato
all'ingresso RSE-AUX può utilizzare gli
schermi, le cuffie senza filo, le prese per le cuffie e gli altoparlanti dell'automobile.
3. Collegare il cavo di alimentazione alla
presa se l'apparecchio è progettato per
12 V.
Per la posizione della presa elettrica, vedere
pagina 198
G030382
L'ingresso RSE-AUX è situato sotto il bracciolo
anteriore.
ANGLE MARK
CAPTION
AUDIO SETUP
COMPRESSION
DVX(R)
REGISTRATION
PREFERENCES
TV TYPE
AUDIO
Sistema
SUBTITLE
Formati supportati dal sistema.
Collegamento dall'ingresso RSE-AUX
158
GENERAL SETUP
2. Collegare il cavo audio sinistro al contatto
bianco e quello destro al rosso.
Formati
audio
CD-DA, DVD-Audio Playback,
MP3, WMA
Formati
video
DVD-video, VCD, SVCD, Divx/
MPEG-4, WMA video, Photo cd
Kodak, Photo CD JPG
Formati
dei
dischi
DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW,
DVD+RW, DVD-R, DVD+R, CD-R,
CD-ROM, CD-RW, CD-3, HDCD
Impostazioni di sistema avanzate
Queste impostazioni sono disponibili solo
quando il lettore DVD è vuoto.
±
Premere MEDIA MENU.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
DEFAULTS
Sostituzione delle batterie di
telecomando e cuffie senza filo
Il telecomando e le cuffie sono alimentati da 2
batterie tipo AAA.
Procurarsi delle batterie di scorta per i viaggi
lunghi.
04 Comfort e piacere di guida
Sistema RSE - Rear Seat Entertainment - Due schermi*
04
1. Svitare la vite e rimuovere lo sportello delle
batterie.
2. Estrarre entrambe le batterie scariche e
inserire le nuove batterie nel vano rispettando la polarità.
3. Installare lo sportellino e serrare la vite.
Cuffie senza filo
1. Svitare la vite e rimuovere lo sportello delle
batterie.
2. Estrarre entrambe le batterie scariche e
inserire le nuove batterie nel vano rispettando la polarità.
3. Installare lo sportellino e serrare la vite.
NOTA
Se il sistema è surriscaldato o la tensione di
batteria è troppo bassa, il display visualizza
un messaggio informativo.
Tutela dell'ambiente
Le batterie scariche devono essere smaltite nel
rispetto dell'ambiente.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
159
04 Comfort e piacere di guida
Computer di bordo
Generalità
Funzioni
NOTA
Se è visualizzato un messaggio di avvertimento durante l'utilizzo del computer di
bordo, il messaggio dovrà essere confermato prima di riutilizzare il computer di
bordo. Confermare premendo READ.
G021364
04
Display informativo e comandi.
READ - conferma
Rotella – scorre fra i menu e le opzioni nell'elenco del computer di bordo
RESET – ripristina
Per accedere alle informazioni del computer di
bordo, ruotare la rotella gradualmente verso
l'alto/il basso. Ruotando ancora si ritorna al
punto iniziale.
Per cambiare l'unità di misura di percorrenza e
velocità, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.
Velocità media
L'automobile calcola la velocità media dall'ultimo azzeramento. L'azzeramento si effettua
con RESET.
Istantanei
Il consumo di carburante effettivo viene calcolato ogni secondo. Le informazioni sul display
sono aggiornate ogni due secondi. Quando
l'automobile è ferma, il display visualizza
"----".
NOTA
Se è stato impiegato un riscaldatore supplementare1 e/o di parcheggio a carburante*, le letture potrebbero risultare errate.
Chilometri di autonomia
Il calcolo si basa sul consumo medio negli
ultimi 30 km e sulla quantità di carburante residuo. Il display visualizza la distanza approssimativa percorribile con la quantità di carburante nel serbatoio.
In genere, uno stile di guida economico
aumenta i chilometri di autonomia. Per maggiori informazioni sulle modalità di riduzione del
consumo di carburante, vedere pagina 10
Quando il display visualizza "--- km
residui" non è garantita alcuna autonomia
residua. Fare rifornimento al più presto.
NOTA
Se si modifica lo stile di guida, le letture
potrebbero risultare errate.
In media
Consumo medio di carburante a partire dall'ultimo azzeramento. L'azzeramento si effettua
con RESET.
1
160
Solo automobili diesel.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Azzeramento
1. Selezionare Velocità media o In media.
2. Tenere premuto RESET per
circa 1 secondo per resettare la funzione
04 Comfort e piacere di guida
Computer di bordo
selezionata. Tenendo premuto RESET per
almeno 3 secondi si azzerano contemporaneamente la velocità media e il consumo
medio di carburante.
Velocità attuale*
La velocità attuale è visualizzata in miglia orarie
se il tachimetro riporta i km/h e viceversa.
04
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
161
04 Comfort e piacere di guida
DSTC – Sistema di stabilità e controllo trazione
Generalità sul DSTC
Il sistema di stabilità e controllo trazione DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) aiuta
a prevenire lo sbandamento delle ruote migliorando l'aderenza dell'automobile.
In sede di frenata, l'intervento del sistema può
essere percepito come un suono pulsante. In
sede di accelerazione, l'automobile può
rispondere più lentamente del normale.
04
Utilizzo
2. Tenere premuto RESET
DTSC non cambia.
Funzionalità ridotta
È possibile ridurre la funzionalità del sistema in
caso di sbandamento e in sede di accelerazione. L'intervento in caso di sbandamento è
ritardato, quindi lo sbandamento è maggiore e
consente una guida più dinamica. L'aderenza
su fondi coperti di neve o sabbia migliora in
quanto la trazione non è più limitata.
Il sistema rimane a funzionalità ridotta fino al
successivo avviamento del motore.
ATTENZIONE
Le caratteristiche di guida dell'automobile
cambiano se si riduce la funzionalità del
sistema.
Funzione antisbandamento
La funzione limita la trazione e la forza di frenata di ogni ruota per prevenire sbandamenti.
Messaggi sul display informativo
Funzione antislittamento
La funzione impedisce alle ruote motrici di slittare sul fondo stradale durante l'accelerazione.
La funzionalità del sistema è temporaneamente ridotta a causa dell'elevata temperatura
dei dischi dei freni. La funzione si riattiva automaticamente quando i freni si sono raffreddati.
Funzione controllo trazione
DSTC Rich. assistenza
DSTC tempor. OFF
G021409
La funzione è attiva a bassa velocità e trasferisce la forza dalla ruota motrice che slitta alla
ruota motrice che non slitta.
1. Ruotare la rotella
finché non viene
visualizzato il menu DTSC. DSTC ON
indica che la funzionalità del sistema è
invariata.
Contr. slitt. DSTC OFF indica che la funzionalità del sistema è ridotta.
162
finché il menu
Il sistema si è disattivato a causa di un'anomalia.
Fermarsi in un luogo sicuro e spegnere il
motore. Se il messaggio ricompare quando si
riaccende il motore, rivolgersi a un riparatore.
Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.
Spie nel quadro comandi combinato
Se le spie
e
si accendono contemporaneamente, leggere il messaggio sul
display informativo.
04 Comfort e piacere di guida
DSTC – Sistema di stabilità e controllo trazione
Se si accende solo la spia
segue:
, vale quanto
•
Se la spia lampeggia, il sistema sta intervenendo.
•
Se si accende con luce fissa per 2 secondi,
è in corso il controllo del sistema all'avviamento del motore.
•
Se si accende con luce fissa dopo l'avviamento del motore o durante la marcia, è
presente un'anomalia nel sistema.
04
163
04 Comfort e piacere di guida
Regolazione delle caratteristiche di guida
Telaio attivo (Four-C)*
Utilizzo
Il telaio attivo Four-C (Continously Controlled
Chassis Concept) agisce sulle caratteristiche
di ammortizzazione per regolare le caratteristiche di guida dell'automobile. Sono disponibili
tre impostazioni: Comfort, Sport e Advanced.
Per la descrizione del menu, vedere
pagina 124. Questo menu non è disponibile
durante la marcia.
Comfort
04
Questa impostazione rende l'automobile più
confortevole ed è raccomandata per i viaggi
lunghi. L'ammortizzazione è morbida e i movimenti della carrozzeria sono attenuati e confortevoli.
Sport
Questa impostazione rende l'automobile più
sportiva ed è raccomandata per una guida più
dinamica. La risposta dello sterzo è più rapida
rispetto alla posizione Comfort. L'ammortizzazione è più brusca e la carrozzeria segue il profilo della strada per ridurre la tendenza allo
sbandamento se si affronta una curva ad alta
velocità.
Advanced
Questa impostazione è raccomandata solo su
fondi pianeggianti e uniformi.
L'ammortizzazione è ottimizzata per la massima aderenza e la tendenza allo sbandamento
in curva è ancora più ridotta.
164
sterzo. Selezionare Impostazioni vettura
Livello forza sterzante nel menu.
Impostazioni telaio.
Utilizzare i pulsanti nel quadro centrale per
cambiare impostazione. L'impostazione attiva
allo spegnimento del motore si riattiva all'avviamento successivo.
Servosterzo dipendente dalla velocità*
La forza sterzante aumenta di pari passo con
la velocità dell'automobile per aumentare la
sensibilità di guida. Durante la guida in autostrada, lo sterzo è più solido e immediato.
Durante il parcheggio e la marcia a bassa velocità, la sterzo è morbido e si aziona senza
sforzo.
La forza sterzante può essere impostata su tre
livelli a seconda della sensibilità di guida e dello
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
04 Comfort e piacere di guida
Cruise Control*
Utilizzo
Il regolatore elettronico della velocità si attiva
o
e la velocità attuale viene
quindi con
memorizzata come velocità impostata. Il messaggio (---) km/h scompare e viene visualizzata la velocità impostata, ad esempio
100 km/h.
G021411
NOTA
Display e comandi.
Modo di attesa
Ritornare alla velocità impostata
Disattivare
Attivare/impostare la velocità
Velocità impostata (fra parentesi = modo di
attesa)
Il regolatore elettronico della velocità non
può essere attivato a velocità inferiori a
30 km/h.
Regolazione della velocità impostata
Quando il regolatore è attivato, la velocità si
o
regola premendo brevemente o a lungo
.
Un aumento della velocità temporaneo con il
pedale dell'acceleratore, ad esempio in caso di
sorpasso, non modifica le impostazioni del
regolatore elettronico della velocità. Rilasciando il pedale dell'acceleratore, l'automobile ritorna alla velocità impostata.
Attivare e impostare la velocità
Affinché il regolatore elettronico della velocità
si attivi, occorre portarlo dapprima nel modo di
attesa con il pulsante CRUISE
. La spia
si accende e viene visualizzato il messaggio
(---) km/h
a indicazione che il regolatore
elettronico della velocità è nel modo di attesa.
Disattivazione
Il regolatore elettronico della velocità si disattiva con CRUISE o spegnendo il motore. La
velocità impostata viene cancellata.
Disattivazione temporanea
Premere
per disattivare temporaneamente
il regolatore elettronico della velocità. La velocità memorizzata viene visualizzata fra parentesi sul display, ad esempio (100) km/h.
Disattivazione temporanea automatica
04
Il regolatore elettronico della velocità si disattiva automaticamente se le ruote motrici slittano notevolmente o la velocità dell'automobile scende al di sotto di 30 km/h.
Inoltre, si disattiva quando si inserisce il freno,
si porta la leva selettrice in posizione neutra o
si mantiene una velocità superiore a quella
impostata per più di 1 minuto.
Una volta disattivato, il regolatore elettronico
della velocità si porta nel modo di attesa. Viene
salvata l'ultima velocità impostata.
Ritornare alla velocità impostata
NOTA
Se si tiene premuto uno dei pulsanti del
regolatore elettronico della velocità per più
di 1 minuto, il regolatore si disattiva. In tal
caso, per riattivare il regolatore elettronico
della velocità occorre spegnere il motore.
Se il regolatore elettronico della velocità è stato
disattivato temporaneamente, può essere riattivato premendo
. In tal modo, la velocità
ritorna sul valore precedentemente impostato.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
165
04 Comfort e piacere di guida
Cruise Control*
NOTA
Ritornando alla velocità impostata con
,
si può percepire un notevole aumento della
velocità.
04
166
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
04 Comfort e piacere di guida
Regolatore elettronico della velocità adattivo*
Generalità
Funzione
ATTENZIONE
Il regolatore elettronico della velocità adattivo
(Adaptive Cruise Control – ACC) è un ausilio
per il conducente per tragitti lunghi e diritti con
traffico regolare, ad esempio autostrade e
strade extraurbane.
Il regolatore elettronico della velocità adattivo non previene le collisioni. Il conducente
deve intervenire se il sistema non rileva un
veicolo che precede.
Il regolatore elettronico della velocità adattivo non frena in presenza di persone o animali. Allo stesso modo, non frena per
oggetti e veicoli che procedono nel senso di
marcia opposto, lentamente o sono fermi.
ATTENZIONE
Il regolatore elettronico della velocità adattivo non può gestire tutte le situazioni di
guida, traffico, meteorologiche e della
strada.
La sezione Funzione riporta i limiti che il
conducente deve conoscere prima di utilizzare il regolatore elettronico della velocità
adattivo.
Il conducente deve sempre mantenere la
distanza di sicurezza e una velocità adeguata, anche quando utilizza il regolatore
elettronico della velocità adattivo.
IMPORTANTE
La manutenzione dei componenti del regolatore elettronico della velocità adattivo
deve essere effettuata presso un riparatore.
Si raccomanda un riparatore autorizzato
Volvo.
G021412
Occorre sempre prestare attenzione al traffico e intervenire quando il regolatore elettronico della velocità adattivo comporta
velocità o distanze inadeguate.
Generalità sul funzionamento.
Spia di avvertimento, frenata del conducente necessaria
Comandi
Sensore radar
Il regolatore elettronico della velocità adattivo
comprende anche un dispositivo di mantenimento della distanza di sicurezza.
Non utilizzare il regolatore elettronico della
velocità adattivo ad esempio in caso di
guida in città o traffico intenso, agli incroci,
su strade sdrucciolevoli, in presenza di
pioggia o neve, in condizioni di scarsa visibilità, nelle strade tortuose o sulle rampe.
04
La distanza dal veicolo che precede è misurata
da un sensore radar. La velocità si regola accelerando e frenando. Quando il regolatore elettronico della velocità utilizza i freni, è del tutto
normale che essi generino un leggero rumore.
ATTENZIONE
Quando il regolatore elettronico della velocità frena, il pedale del freno si muove. Non
appoggiare il piede sotto il pedale del freno
per evitare il rischio di schiacciamento.
Il regolatore elettronico della velocità cerca di
seguire il veicolo che precede sulla stessa cor``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
167
04 Comfort e piacere di guida
Regolatore elettronico della velocità adattivo*
sia rispettando la distanza temporale impostata. Se il sensore radar non rileva un veicolo
che precede l'automobile, il regolatore considera solo la velocità impostata. Lo stesso
avviene se la velocità del veicolo che precede
è superiore alla velocità impostata nel regolatore elettronico della velocità.
04
Il regolatore elettronico della velocità adattivo
cerca di regolare la velocità gradualmente. Il
conducente deve intervenire in situazioni di
guida che richiedono frenate rapide. Questo
può verificarsi in caso di notevoli differenze di
velocità o di una frenata brusca del veicolo che
precede. In seguito ai limiti del sensore radar,
l'automobile può essere frenata in modo inaspettato o non essere frenata affatto, vedere
pagina 170.
Il regolatore elettronico della velocità adattivo
si attiva solo a velocità superiori a 30 km/h. Se
la velocità scende al di sotto di 30 km/h o il
regime diventa troppo basso, il regolatore si
disattiva disinserendo il freno. In tal caso, il
conducente deve prendere il controllo per
rispettare la distanza di sicurezza dal veicolo
che precede. La velocità max impostabile è
200 km/h.
168
Spia di avvertimento, frenata del
conducente necessaria
Utilizzo
La capacità frenante del regolatore elettronico
della velocità adattivo corrisponde circa al
30 % di quella dell'automobile.
Se occorre frenare con più forza di quella applicata dal regolatore elettronico della velocità e
il conducente non frena, il regolatore attiva un
segnale acustico e una spia di allarme per
avvertire il conducente che deve intervenire
immediatamente.
NOTA
La spia di allarme può essere poco visibile
in caso di forte luce solare o se si indossano
occhiali da sole.
Display e comandi.
Attivare e ripristinare le impostazioni,
aumentare la velocità
Modo di attesa, ON/OFF
ATTENZIONE
Il regolatore elettronico della velocità indica
solo i veicoli rilevati dal sensore radar. L'avvertimento potrebbe quindi venire fornito
con un certo ritardo o non venire fornito
affatto. Non attendere l'avvertimento. Frenare ogni volta che si ritiene necessario.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Impostare la distanza temporale
Attivare e impostare la velocità
Velocità impostata (fra parentesi = modo di
attesa)
Distanza temporale impostata durante la
regolazione
Distanza temporale impostata dopo la
regolazione
04 Comfort e piacere di guida
Regolatore elettronico della velocità adattivo*
Attivare e impostare la velocità
Affinché il regolatore elettronico della velocità
si attivi, occorre portarlo dapprima nel modo di
si accende
attesa con il pulsante . La spia
e viene visualizzato il simbolo (---) a indicazione che il regolatore elettronico della velocità
è nel modo di attesa.
Il regolatore elettronico della velocità si attiva
o
e la velocità attuale viene
quindi con
memorizzata come velocità impostata. Il simbolo (---) scompare e viene visualizzata la velocità impostata, ad esempio 100.
Sul lato sinistro del display
viene visualizzata una spia a
forma di automobile quando il
sensore radar rileva un altro
veicolo. La distanza dal veicolo che precede viene regolata solo quando la spia è
o . Quando il regolatore è attivato, il pulha la stessa funzione di , ma comsante
porta un minore aumento della velocità.
NOTA
Se si tiene premuto uno dei pulsanti del
regolatore elettronico della velocità per più
di 1 minuto, il regolatore si disattiva. In tal
caso, per riattivare il regolatore elettronico
della velocità occorre spegnere il motore.
In alcune situazioni, non è possibile attivare
il regolatore elettronico della velocità. In tal
caso, il display visualizza Cruise Control
non disponibile, vedere pagina 172.
Impostare la distanza temporale
In sede di impostazione, la distanza temporale
e
dal veicolo che precede si aumenta con
si riduce con
.
accesa.
È possibile selezionare 5
distanze temporali, che vengono visualizzate sul display
con 1-5 linee orizzontali - più
linee sono visualizzate maggiore è la distanza temporale,
vedere tabella vedere
NOTA
Il regolatore elettronico della velocità non
può essere attivato a velocità inferiori a
30 km/h.
Regolazione della velocità impostata
pagina 174.
Quando il regolatore è attivato, la velocità si
,
regola premendo brevemente o a lungo
A bassa velocità, quando le distanze si riducono, il regolatore elettronico della velocità
adattivo aumenta leggermente la distanza temporale.
Per seguire il veicolo che precede con una
guida morbida e confortevole, il regolatore
elettronico della velocità adattivo consente una
notevole variazione della distanza temporale in
alcune condizioni.
Ricordare che una distanza temporale breve
riduce il tempo di reazione del conducente in
caso di imprevisti durante la guida.
Il numero di linee corrispondente alla distanza temporale
selezionata viene visualizzato
durante l'impostazione e per
alcuni secondi dopo la sua
conclusione, quindi il simbolo
viene visualizzato in versione
ridotta a destra sul display. Lo stesso simbolo
viene visualizzato anche quando è attivato il
Controllo della distanza, vedere pagina 174.
04
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
169
04 Comfort e piacere di guida
Regolatore elettronico della velocità adattivo*
NOTA
Mantenere sempre la distanza temporale
consentita dal codice della strada vigente.
Se il regolatore elettronico della velocità non
reagisce all'attivazione, è possibile che la
distanza dal veicolo più vicino impedisca
l'aumento della velocità.
Più la velocità aumenta, maggiore diventa la
distanza in metri a parità di distanza temporale.
04
Disattivare e ripristinare le impostazioni
Il regolatore elettronico della velocità si disattiva premendo brevemente
o per un intervento del conducente, ad esempio in caso di
frenata. In tal caso, la velocità impostata viene
visualizzata fra parentesi, ad esempio (100). La
velocità e la distanza temporale si ripristinano
premendo
.
A ogni pressione successiva di
con il regolatore elettronico della velocità attivato, la velocità impostata aumenta di 1 km/h.
NOTA
Ritornando alla velocità impostata con
si può avere un notevole aumento della
velocità.
170
,
Premendo brevemente
nel modo di attesa
o premendolo a lungo in posizione attiva, il
regolatore elettronico della velocità si disattiva.
La velocità impostata viene cancellata e non
può essere ripristinata.
Disattivazione per intervento del
conducente
Il regolatore elettronico della velocità si disattiva quando si inserisce il freno, si porta la leva
selettrice in folle o si preme a lungo il pedale
dell'acceleratore. In questi casi, il regolatore
elettronico della velocità si porta nel modo di
attesa e il conducente deve regolare la velocità
autonomamente.
Premendo brevemente il pedale dell'acceleratore, ad esempio in caso di sorpasso, il regolatore elettronico della velocità si disattiva temporaneamente per poi riattivarsi quando si rilascia il pedale.
Disattivazione automatica
Il regolatore elettronico della velocità adattivo
dipende da altri sistemi, ad esempio il sistema
di stabilità e controllo trazione (DSTC). Se uno
di questi sistemi smette di funzionare, il regolatore si disattiva automaticamente.
In caso di disattivazione automatica, si attiva
un segnale acustico e il display visualizza il
messaggio Cruise Control disattivato. In tal
caso il conducente deve prendere il controllo e
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
regolare la velocità in base al veicolo che precede.
Una disattivazione automatica può essere
dovuta a:
•
riduzione della velocità al di sotto di
30 km/h
•
•
•
•
perdita di aderenza delle ruote
temperatura dei freni alta
regime troppo basso
sensore radar coperto ad esempio da neve
o pioggia intensa (le onde radar sono bloccate).
Sensore radar e relative limitazioni
Il sensore radar viene utilizzato, oltre che dal
regolatore elettronico della velocità adattivo,
dalle funzioni Indicatore di collisione con freno
automatico (vedere pagina 177) e Controllo
della distanza (vedere pagina 174). È progettato per rilevare automobili o veicoli di grandi
dimensioni che procedono nello stesso senso
di marcia.
Modifiche non autorizzate del sensore radar
possono renderlo inutilizzabile ai sensi delle
leggi vigenti.
04 Comfort e piacere di guida
Regolatore elettronico della velocità adattivo*
che si inserisce fra l'automobile e il veicolo
che precede.
ATTENZIONE
Non è consentito montare accessori o altri
oggetti, ad esempio luci supplementari,
davanti alla griglia.
Il sensore potrebbe non rilevare i veicoli di
piccole dimensioni, ad esempio motocicli,
o altri veicoli che non procedono al centro
della corsia.
La capacità del sensore radar di rilevare un veicolo che precede diminuisce notevolmente:
•
In curva il sensore radar potrebbe rilevare
il veicolo sbagliato oppure perdere di vista
un veicolo rilevato.
se il sensore è coperto, ad esempio a
causa di pioggia, neve o corpi estranei, e
non può rilevare gli altri veicoli.
Ricerca dei guasti e interventi
NOTA
Tenere pulita la superficie davanti al sensore
radar.
se la velocità del veicolo che precede è
molto diversa dalla velocità della propria
automobile.
Il sensore radar ha un campo visivo limitato. In
alcune situazioni potrebbe rilevare i veicoli in
ritardo oppure non rilevarli affatto.
G021414
•
04
Se il display visualizza il messaggio Radar
bloccato Vedere manuale, i segnali provenienti dal sensore radar sono bloccati e il veicolo che precede non può essere rilevato.
Campo visivo del sensore radar (grigio).
Talvolta, il sensore radar potrebbe non rilevare veicoli vicini, ad esempio un veicolo
In tal caso, le funzioni Regolatore elettronico
della velocità adattivo, Controllo della distanza
e Indicatore di collisione con freno automatico
non funzionano.
La tabella riporta le possibili cause della visualizzazione del messaggio e gli interventi consigliati.
Causa
Intervento
La superficie del radar nella griglia è sporca o coperta da ghiaccio o neve.
Pulire la superficie del radar nella griglia rimuovendo sporcizia, ghiaccio
e neve.
Pioggia e neve intense possono bloccare i segnali radar.
Nessun intervento. In presenza di temporali, il radar potrebbe non funzionare.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
171
04 Comfort e piacere di guida
Regolatore elettronico della velocità adattivo*
Causa
Intervento
Acqua o neve presenti sulla strada vengono proiettate bloccando i
segnali radar.
Nessun intervento. In caso di strada molto bagnata o innevata, il radar
potrebbe non funzionare.
La superficie del radar è pulita ma il messaggio persiste.
Attendere. Possono essere necessari alcuni minuti affinché il radar rilevi
di non essere più bloccato.
Spie e messaggi sul display
04
Spia
Messaggio
Funzione
Modo di attesa o posizione attiva senza veicolo rilevato.
Posizione attiva con veicolo rilevato e relativa regolazione della velocità.
Distanza temporale impostata durante la regolazione.
Distanza temporale impostata dopo la regolazione.
Attiv. DSTC per
abilitare Cruise
172
Il regolatore elettronico della velocità non si attiva se non è attivato il sistema di stabilità e controllo
trazione (DSTC).
Cruise Control
Il regolatore elettronico della velocità si è disattivato.
Disattivato
Il conducente deve regolare la velocità.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
04 Comfort e piacere di guida
Regolatore elettronico della velocità adattivo*
Spia
Messaggio
Funzione
Cruise Control
Il regolatore elettronico della velocità non può essere attivato.
Non disponibile
Questo può essere dovuto fra l'altro a quanto segue:
•
•
temperatura dei freni alta
copertura del sensore radar a causa di condensa, neve o pioggia.
Radar bloccato
Il regolatore elettronico della velocità è temporaneamente fuori uso.
Vedere manuale
Il sensore radar è coperto, ad esempio a causa di pioggia o neve, e non può rilevare gli altri veicoli.
Vedere i limiti del sensore radar, vedere pagina 170.
Cruise Control
Il regolatore elettronico della velocità non funziona.
Rich. assistenza
Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
04
173
04 Comfort e piacere di guida
Controllo della distanza
Generalità
Il Controllo della distanza (Distance Alert) è una
funzione che comunica la distanza temporale
dal veicolo che precede.
Le informazioni sulla distanza sono fornite solo
per i veicoli antistanti che procedono nello
stesso senso di marcia. Non vengono fornite
informazioni sulla distanza in merito a veicoli
che procedono nel senso di marcia opposto,
lentamente o sono fermi.
Se la distanza temporale dal veicolo che precede è inferiore a quella impostata, si accende
con luce fissa una piccola parte della spia di
allarme rossa nel parabrezza.
NOTA
Il Controllo della distanza è disattivato per
tutto il tempo in cui è attivo il Regolatore
elettronico della velocità adattivo.
174
sinistra sul volante. La distanza temporale si
e si riduce con
.
aumenta con
È possibile selezionare 5
distanze temporali, che vengono visualizzate sul display
con 1–5 linee orizzontali – più
linee sono visualizzate maggiore è la distanza temporale.
ATTENZIONE
Il Controllo della distanza visualizza solo la
distanza dal veicolo che precede – non
modifica la velocità della propria automobile.
Utilizzo
G017362
04
Il controllo della distanza è attivo a velocità
superiori a 30 km/h.
Premere il pulsante nel quadro centrale per
attivare o disattivare la funzione. Se la funzione
è attiva, la spia sul pulsante è accesa.
Impostare la distanza temporale
I pulsanti per l'impostazione della distanza
temporale dal veicolo che precede si trovano a
Numero di linee
Distanza temporale (secondi)
1
1,0
2
1,4
3
1,8
4
2,2
5
2,6
04 Comfort e piacere di guida
Controllo della distanza
Il numero di linee corrispondente alla distanza temporale
selezionata viene visualizzato
durante l'impostazione e per
alcuni secondi dopo la sua
conclusione, quindi il simbolo
viene visualizzato in versione
ridotta a destra sul display. Lo stesso simbolo
viene visualizzato quando è attivato il Regolatore elettronico della velocità adattivo.
NOTA
Più la velocità aumenta, maggiore diventa la
distanza in metri a parità di distanza temporale.
La distanza temporale impostata viene utilizzata anche dal Regolatore elettronico
della velocità adattivo, vedere pagina 168.
Mantenere sempre la distanza temporale
consentita dal codice della strada vigente.
Limitazioni
La funzione utilizza lo stesso sensore radar di
regolatore elettronico della velocità adattivo e
indicatore di collisione. Per maggiori informazioni sul sensore radar e sulle relative limitazioni, vedere pagina 170.
accendersi a una distanza inferiore a quella
impostata o non accendersi affatto.
A velocità molto elevate, la spia potrebbe
accendersi a una distanza inferiore a quella
impostata anche a causa dei limiti di portata
del sensore.
NOTA
La spia di allarme nel parabrezza potrebbe
non essere visibile in caso di forte luce
solare, riflessi o forti variazioni di luminosità
oppure se si indossano occhiali da sole.
04
Il maltempo o le strade tortuose possono
ridurre la capacità del sensore radar di rilevare
i veicoli che precedono. La capacità di rilevamento può essere influenzata anche dalle
dimensioni dei veicoli, ad esempio le motociclette. In questi casi, la spia di allarme potrebbe
Spie e messaggi sul display
Spia
Messaggio
Funzione
Distanza temporale impostata durante la regolazione.
Distanza temporale impostata dopo la regolazione.
``
175
04 Comfort e piacere di guida
Controllo della distanza
Spia
Messaggio
Funzione
Radar bloccato.
Il Controllo della distanza è temporaneamente fuori uso.
Vedere manuale
Il sensore radar è coperto, ad esempio a causa di pioggia o neve, e non può rilevare gli altri veicoli.
Vedere i limiti del sensore radar vedere pagina 170
All. collisione Rich. assistenza
04
176
La funzionalità di Controllo della distanza e Indicatore di collisione con freno automatico è esclusa o
ridotta.
Se il messaggio non scompare, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato
Volvo.
04 Comfort e piacere di guida
Indicatore di collisione con freno automatico*
L'Indicatore di collisione con freno automatico
(Collision Warning with Auto Brake) è progettato per assistere il conducente in caso di
rischio di tamponamento di un veicolo antistante fermo o che procede nello stesso senso
di marcia.
L'Indicatore di collisione presenta le seguenti
tre funzioni.
•
L'indicatore di collisione avverte il conducente di una collisione imminente.
•
L'ausilio alla frenata aiuta il conducente a
frenare in modo efficace nelle situazioni
critiche.
•
Il freno automatico rallenta automaticamente l'automobile in caso di collisione
imminente. La funzione freno automatico
non può evitare una collisione ma solo
ridurne la velocità.
IMPORTANTE
La manutenzione dei componenti dell'indicatore di collisione deve essere effettuata
presso un riparatore. Si raccomanda un
riparatore autorizzato Volvo.
Funzione
ATTENZIONE
L'indicatore di collisione non funziona in
tutte le situazioni di guida, traffico, meteorologiche e della strada. L'indicatore di collisione non rileva veicoli che procedono in
un senso di marcia diverso da quello della
propria automobile né uomini e animali.
L'avvertimento si attiva solo in caso di elevato rischio di collisione. La sezione Funzione e le seguenti riportano i limiti che il
conducente deve conoscere prima di utilizzare l' Indicatore di collisione con freno
automatico.
La funzione freno automatico può solo
ridurre la velocità della collisione. Per ottenere la massima forza frenante, il conducente deve premere il pedale del freno.
Non attendere mai l'intervento dell'indicatore di collisione. Il conducente deve sempre mantenere la distanza di sicurezza e una
velocità adeguata, anche quando utilizza
l'indicatore di collisione.
G017382
Generalità
04
Generalità sul funzionamento.
Segnale visivo di avvertimento per rischio
di collisione
Sensore radar
Sensore telecamera
Indicatore di collisione
Il sensore radar e un sensore telecamera rilevano i veicoli fermi e quelli che procedono nello
stesso senso di marcia davanti all'automobile.
In caso di rischio di collisione con un veicolo
rilevato, viene richiamata l'attenzione del conducente con una spia di allarme rossa lampeggiante e un segnale acustico.
L'Indicatore di collisione è attivo a partire da
7 km/h.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
177
04 Comfort e piacere di guida
Indicatore di collisione con freno automatico*
Ausilio alla frenata
Se il rischio di collisione aumenta dopo l'avvertimento, si attiva l'ausilio alla frenata. L'ausilio alla frenata prepara l'impianto frenante a
una frenata rapida e inserisce leggermente i
freni. In tal caso si può percepire un leggero
"strappo".
Se il pedale del freno viene premuto rapidamente, il freno si inserisce completamente
anche se il pedale non è premuto a fondo.
04
Freno automatico
Se in questa fase il conducente non è ancora
intervenuto e sussiste un rischio di collisione
imminente, la funzione freno automatico si
inserisce anche se il conducente non preme il
pedale del freno. In tal caso, l'automobile viene
parzialmente frenata per ridurre la velocità
della collisione. Per ottenere la massima forza
frenante, il conducente deve premere il pedale
del freno.
Utilizzo
Le impostazioni si effettuano dal menu sul
display del quadro centrale. Per informazioni
sull'uso del menu, vedere pagina 124.
178
NOTA
La funzione freno automatico è sempre
inserita e non può essere disattivata.
Accensione e spegnimento
Per attivare o disattivare l'Indicatore di collisione: Nel menu Impostazioni vettura
Impostaz. avvisi collisioni, selezionare l'opzione On o OFF.. Quando si riaccende il
motore si ripristina l'ultima impostazione selezionata.
Attivare/disattivare i segnali di
avvertimento
All'accensione del motore, il segnale acustico
e la spia di allarme si attivano automaticamente
se il sistema è attivato.
Il segnale acustico può essere attivato/disattivato separatamente con l'opzione On o Off in
Impostazioni vettura Impostaz. avvisi
collisioni Suono avviso.
Impostare la distanza di segnalazione
La distanza di segnalazione determina a quale
distanza si attivano la spia e il segnale acustico. Selezionare l'opzione Lunga, Normale
o Breve in Impostazioni vettura Impostaz.
avvisi collisioni Distanza avviso.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
La distanza di segnalazione determina la sensibilità del sistema. Se la distanza di segnalazione è Lunga, l'avvertimento sarà anticipato.
Iniziare impostando Lunga e, se vengono forniti troppi avvertimenti, che in alcune situazioni
potrebbero essere fastidiosi, passare alla
distanza di segnalazione Normale.
Utilizzare la distanza di segnalazione Breve
solo in casi eccezionali, ad esempio durante la
guida dinamica.
NOTA
Quando si utilizza il regolatore elettronico
della velocità adattivo, la spia di allarme e il
segnale acustico vengono utilizzati dal
regolatore anche se l'Indicatore di collisione
è disattivato.
L'Indicatore di collisione avverte il conducente in caso di rischio di collisione ma la
funzione non può ridurre il tempo di reazione
del conducente.
Affinché l'Indicatore di collisione sia efficiente, il Controllo della distanza deve sempre essere impostato sulla distanza temporale 4 – 5, vedere pagina 174.
04 Comfort e piacere di guida
Indicatore di collisione con freno automatico*
NOTA
Anche se la distanza di segnalazione è
impostata su Lunga, in alcune situazioni, ad
esempio in caso di grandi variazioni di velocità o frenata brusca del veicolo che precede, gli avvertimenti possono essere forniti
in ritardo.
NOTA
Il segnale visivo di avvertimento può disattivarsi temporaneamente in caso di temperatura elevata nell'abitacolo, dovuta ad
esempio all'esposizione al sole. In tal caso
si attiva il segnale acustico di avvertimento,
anche se non è stato selezionato nel menu.
•
Controllare le impostazioni
Le impostazioni attuali possono essere controllate sul display del quadro centrale. Accedere al menu Impostazioni vettura
Impostaz. avvisi collisioni, vedere
pagina 124.
Limitazioni
Il segnale visivo di avvertimento può essere
poco visibile in caso di forte luce solare, riflessi
oppure se il conducente indossa occhiali da
sole o non ha lo sguardo rivolto in avanti. Si
consiglia quindi di lasciare sempre attivato il
segnale acustico.
Gli avvertimenti potrebbero essere
omessi in caso di distanza insufficiente
dal veicolo che precede o movimenti
bruschi di volante e pedali, ad esempio
in uno stile di guida sportivo.
ATTENZIONE
Gli avvertimenti e gli ausili alla frenata
potrebbero intervenire in ritardo o non intervenire affatto in situazioni di traffico o
ambientali in cui il sensore di radar o telecamera non è in grado di rilevare correttamente il veicolo che precede.
Il sistema sensori ha una portata limitata per
i veicoli fermi o lenti, quindi è meno efficiente e potrebbe non fornire gli avvertimenti necessari se l'automobile procede a
velocità elevata (superiore a 70 km/h).
Gli avvertimenti relativi a veicoli fermi o lenti
possono essere omessi in condizioni di
scarsa visibilità.
L'indicatore di collisione utilizza lo stesso sensore radar del regolatore elettronico della velocità adattivo. Per maggiori informazioni sul
sensore radar e sulle relative limitazioni, vedere
pagina 170.
Un avvertimento mancato o in ritardo può
escludere l'ausilio alla frenata o attivarlo in
ritardo.
Se gli avvertimenti troppo frequenti sono fonte
di disturbo si può ridurre la distanza di segnalazione. In tal caso, il sistema fornisce l'avvertimento più tardi e si riduce il numero complessivo di segnalazioni.
04
Limiti del sensore telecamera
Il sensore telecamera è utilizzato da tre funzioni: Indicatore di collisione con freno automatico, Driver Alert Control, vedere
pagina 183, e Lane Departure Warning, vedere
pagina 186.
NOTA
Tenere pulita la superficie del parabrezza
davanti al sensore telecamera rimuovendo
ghiaccio, neve, condensa e sporcizia.
Non incollare o applicare alcun oggetto sul
parabrezza davanti al sensore telecamera,
in quanto potrebbe ridurre o escludere la
funzionalità di uno o più sistemi che utilizzano la telecamera.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
179
04 Comfort e piacere di guida
Indicatore di collisione con freno automatico*
Il sensore telecamera ha gli stessi limiti dell'occhio umano, cioè "vede" peggio in caso di
scarsa visibilità, forti nevicate, pioggia o nebbia. In tali condizioni, le funzioni correlate alla
telecamera possono ridursi notevolmente o
disattivarsi temporaneamente.
04
Anche forte controluce, riflessi sulla strada,
fondo stradale innevato, ghiacciato o sporco
oppure strisce di delimitazione della corsia di
marcia scolorite possono ridurre notevolmente, ad esempio, le funzioni che utilizzano il
sensore telecamera per rilevare la corsia di
marcia e gli altri veicoli.
camera è coperto e non può rilevare gli altri
veicoli né le strisce di delimitazione davanti
all'automobile.
In tal caso, le funzioni Indicatore di collisione
con freno automatico, Lane Departure Warning
e Driver Alert Control non funzionano.
La tabella riporta le possibili cause della visualizzazione del messaggio e gli interventi consigliati.
A temperature molto alte, la telecamera può
spegnersi per circa 15 minuti all'accensione
del motore per proteggere le proprie funzionalità.
Ricerca dei guasti e interventi
Se il display visualizza il messaggio
Parabrezza Sensori bloccati, il sensore tele-
180
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Causa
Intervento
La superficie del
parabrezza davanti
alla telecamera è
sporca o coperta da
ghiaccio o neve.
Pulire la superficie
del parabrezza
davanti alla telecamera rimuovendo
sporcizia, ghiaccio e
neve.
Nebbia, pioggia
forte o neve riducono la visibilità
della telecamera.
Nessun intervento.
In presenza di temporali, la telecamera
potrebbe non funzionare.
La superficie del
parabrezza davanti
alla telecamera è
pulita ma il messaggio persiste.
Attendere. Possono
essere necessari
alcuni minuti affinché la telecamera
rilevi la visibilità.
È penetrata sporcizia fra l'interno del
parabrezza e la telecamera.
Rivolgersi a un riparatore per la pulizia
del parabrezza
davanti alla copertura della telecamera. Si raccomanda un riparatore
autorizzato Volvo.
04 Comfort e piacere di guida
Indicatore di collisione con freno automatico*
Spie e messaggi sul display
Spia
Messaggio
Funzione
All. collisione disattivato
Indicatore di collisione disattivato.
Viene visualizzato all'accensione del motore.
Il messaggio scompare dopo circa 5 secondi o premendo una volta il pulsante READ.
All. collisione non disponibile
Impossibile attivare l'Indicatore di collisione.
Viene visualizzato quando il conducente tenta di attivare la funzione.
Il messaggio scompare dopo circa 5 secondi o premendo una volta il pulsante READ.
Frenata aut. attivata
Si è attivato il freno automatico.
Parabrezza Sensori bloccati
Sensore telecamera temporaneamente fuori uso.
04
Viene visualizzato, ad esempio, se sono presenti neve, ghiaccio o sporcizia sul parabrezza.
Pulire la superficie del parabrezza davanti al sensore telecamera.
Vedere i limiti del sensore telecamera vedere pagina 179.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
181
04 Comfort e piacere di guida
Indicatore di collisione con freno automatico*
Spia
Messaggio
Funzione
Radar bloccato. Vedere
manuale
Indicatore di collisione e freno automatico temporaneamente fuori uso.
Il sensore radar è coperto, ad esempio a causa di pioggia o neve, e non può rilevare gli altri veicoli.
Vedere i limiti del sensore radar, vedere pagina 170.
All. collisione. Rich. assistenza
La funzionalità di Indicatore di collisione e freno automatico è esclusa o ridotta.
Se il messaggio non scompare, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato
Volvo.
04
182
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
04 Comfort e piacere di guida
Driver Alert System – DAC*
Introduzione
Il Driver Alert System è progettato per assistere
il conducente se il suo stile di guida diventa
meno attento o se sta per uscire inavvertitamente dalla corsia di marcia.
Generalità sul Driver Alert Control DAC
Il DAC ha lo scopo di rilevare se il conducente
diventa gradualmente meno vigile ed è progettato principalmente per autostrade e strade
extraurbane. La funzione non è adatta al traffico urbano.
In alcuni casi, lo stile di guida potrebbe essere
regolare anche in condizioni di stanchezza. Il
conducente non riceve quindi alcun avvertimento. Per questo è sempre importante fermarsi e fare una pausa se ci si sente stanchi,
anche se il DAC non fornisce l'avvertimento.
Il Driver Alert System comprende due funzioni
che possono essere inserite contemporaneamente o in modo indipendente:
Driver Alert Control (DAC)
Lane Departure Warning (LDW), vedere
pagina 186.
Una funzione inserita rimane nel modo di
attesa e si attiva automaticamente quando la
velocità supera 65 km/h.
La funzione si disattiva nuovamente quando la
velocità scende al di sotto di 60 km/h.
Entrambe le funzioni utilizzano una telecamera
che richiede la presenza di strisce di delimitazione dipinte a entrambi i lati della corsia di
marcia.
ATTENZIONE
Il Driver Alert System non funziona in tutte
le situazioni ed è progettato solo come ausilio alla guida.
La responsabilità di una guida sicura spetta
sempre al conducente.
G017332
•
•
NOTA
La funzione non deve essere utilizzata per
guidare più a lungo. Programmare soste
regolari e non guidare in condizioni di stanchezza.
La funzione è progettata per richiamare l'attenzione del conducente se l'automobile inizia
a procedere a zigzag, ad esempio se il conducente è distratto o si sta addormentando.
Una telecamera rileva le strisce dipinte di delimitazione della corsia di marcia e confronta il
loro andamento con i movimenti del volante. Il
conducente viene avvertito quando l'automobile non segue in modo regolare la corsia di
marcia.
NOTA
04
Limiti
In alcuni casi, il sistema può fornire l'avvertimento anche se lo stile di guida è regolare. Ad
esempio:
•
•
•
se il conducente prova la funzione LDW.
in caso di forti venti laterali.
se sono presenti solchi sul fondo stradale.
Il sensore telecamera presenta alcuni limiti,
vedere pagina 179.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
183
04 Comfort e piacere di guida
Driver Alert System – DAC*
Utilizzo
Alcune impostazioni si effettuano dal menu sul
display del quadro centrale. Per informazioni
sull'uso del menu, vedere pagina 124.
Lo stato attuale può essere controllato sul
display del computer di bordo con la leva sinistra del volante.
Rotella. Ruotare la rotella finché il display
non visualizza Driver
Alert. Nella seconda riga è visualizzata
l'opzione Off, Non
disponibile o Indicatore di livello.
Pulsante READ. Conferma e cancella un
avvertimento in memoria.
Attivare Driver Alert Control
Nel menu sul display del quadro centrale, selezionare Impostazioni vettura Driver Alert.
Selezionare l'opzione On.
04
La funzione si attiva quando la velocità supera 65 km/h e rimane attiva
finché la velocità è superiore a
60 km/h. Il display visualizza un indicatore di livello con 1-5 tacche in cui un numero
ridotto di tacche corrisponde a un andamento
a zigzag. Un numero elevato di tacche corrisponde a una guida uniforme.
Se l'automobile procede a zigzag, il conducente viene avvertito con un segnale acustico
e il messaggio Driver Alert Fare una pausa.
Se lo stile di guida non si regolarizza, l'avvertimento viene ripetuto entro breve tempo.
ATTENZIONE
Un avvertimento deve essere preso in seria
considerazione in quanto un conducente
assonnato spesso non è in grado di percepire il proprio stato di stanchezza.
In caso di avvertimento o stanchezza: fermare al più presto l'automobile in un luogo
sicuro e riposare.
È dimostrato che guidare in condizioni di
stanchezza è altrettanto pericoloso che guidare in stato di ebbrezza.
Spie e messaggi sul display
Spia
184
Messaggio
Funzione
Driver Alert Disattivato
La funzione è disinserita.
Driver Alert Non disponibile
La velocità è inferiore a 60 km/h, la corsia di marcia è sprovvista di strisce di delimitazione rilevabili o
il sensore della telecamera è temporaneamente fuori uso. Vedere i limiti del sensore telecamera,
vedere pagina 179.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
04 Comfort e piacere di guida
Driver Alert System – DAC*
Spia
Messaggio
Funzione
Driver Alert
La funzione analizza lo stile di guida del conducente.
Il numero di tacche può variare da 1 a 5; un numero ridotto di tacche corrisponde a un andamento a
zigzag. Un numero elevato di tacche corrisponde a una guida uniforme.
Driver Alert Fare una pausa
L'automobile procede a zigzag: il conducente viene avvertito con un segnale acustico e un messaggio.
Parabrezza Sensori bloccati
Sensore telecamera temporaneamente fuori uso.
04
Viene visualizzato, ad esempio, se sono presenti neve, ghiaccio o sporcizia sul parabrezza.
Pulire la superficie del parabrezza davanti al sensore telecamera.
Vedere i limiti del sensore telecamera, vedere pagina 179.
Driver Alert Sys Rich. assistenza
Il sistema è fuori uso.
Se il messaggio non scompare, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato
Volvo.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
185
04 Comfort e piacere di guida
Driver Alert System - LDW*
Generalità sul Lane Departure
Warning - LDW
Utilizzo e funzione
scende al di sotto di 60 km/h, la funzione si
riporta nel modo di attesa e il display visualizza
Lane Depart Warn non disponibile.
Se l'automobile supera senza motivo la striscia
di delimitazione sinistra o destra della corsia di
marcia, il conducente viene avvertito con un
segnale acustico.
L'avvertimento non viene fornito nelle seguenti
situazioni:
04
La funzione è progettata per ridurre il rischio di
determinati incidenti causati dal fatto che l'automobile esce dalla corsia di marcia,
rischiando di finire nel fosso o invadere la corsia opposta.
L'LDW comprende una telecamera che rileva
le strisce dipinte di delimitazione della corsia di
marcia. Il conducente viene avvertito con un
segnale acustico se l'automobile supera una
striscia di delimitazione.
La funzione si attiva e disattiva con un interruttore sul quadro centrale. Una spia sul pulsante
si accende quando si inserisce la funzione.
Il display del computer di bordo visualizza
Lane Depart Warn non disponibile quando
la funzione è nel modo di attesa.
Quando l'LDW è nel modo di attesa, la funzione
si attiva automaticamente se la telecamera
rileva le strisce di delimitazione della corsia di
marcia e la velocità supera 65 km/h. Il display
del computer di bordo visualizza quindi Lane
Depart Warn disponibile.
Se la telecamera smette di rilevare le strisce di
delimitazione della corsia di marcia o la velocità
1
186
Quando si seleziona Aumento sensibilità , viene comunque fornito un avvertimento, vedere pagina 188.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
•
•
Gli indicatori di direzione sono inseriti
•
In caso di rapida pressione del pedale dell'acceleratore1
•
•
In caso di rapidi movimenti del volante1
Il conducente sta premendo il pedale del
freno1
In caso di svolta a gomito.
Anche il sensore telecamera presenta alcuni
limiti. Per maggiori informazioni, vedere
pagina 179.
NOTA
Il conducente riceve un solo avvertimento
ogni volta che le ruote superano una striscia. L'avvertimento non viene quindi fornito
se l'automobile procede a cavallo di una
striscia.
04 Comfort e piacere di guida
Driver Alert System - LDW*
Spie e messaggi sul display
Spia
Messaggio
Funzione
Lane departure warning
attivato/disatt.
La funzione è inserita/disinserita.
Viene visualizzato in sede di inserimento/disinserimento.
Il messaggio scompare dopo 5 secondi.
Lane Depart Warn disponibile
La funzione rileva le strisce di delimitazione della corsia di marcia.
Lane Depart Warn non
disponibile
La velocità è inferiore a 60 km/h, la corsia di marcia è sprovvista di strisce di delimitazione rilevabili o
il sensore della telecamera è temporaneamente fuori uso. Vedere i limiti del sensore telecamera,
vedere pagina 179.
Parabrezza Sensori bloccati
Sensore telecamera temporaneamente fuori uso.
04
Viene visualizzato, ad esempio, se sono presenti neve, ghiaccio o sporcizia sul parabrezza.
Pulire la superficie del parabrezza davanti al sensore telecamera.
Vedere i limiti del sensore telecamera, vedere pagina 179.
Driver Alert Sys Rich. assistenza
Il sistema è fuori uso.
Se il messaggio non scompare, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato
Volvo.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
187
04 Comfort e piacere di guida
Driver Alert System - LDW*
Impostazioni personali
Nel menu sul display del quadro centrale, selezionare Impostazioni vettura Lane
departure warning, vedere pagina 124. Selezionare l'opzione desiderata:
04
188
All'accensione: Selezionando questa
opzione, la funzione si porta nel modo di attesa
a ogni accensione dell'automobile. In caso
contrario, si ripristina il valore che era attivo allo
spegnimento.
Aumento sensibilità: Selezionando questa
opzione, la sensibilità aumenta, l'avvertimento
è anticipato e i limiti della funzione sono ridotti.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
04 Comfort e piacere di guida
Sensori parch.*
Generalità
Funzione
1
L'assistenza al parcheggio serve come aiuto
per il parcheggio. Un segnale acustico e le spie
sul display dell'impianto audio indicano la
distanza dall'ostacolo rilevato.
Active
2
L'assistenza al parcheggio è disponibile in due
modelli:
•
•
Active
Solo posteriore
3
Sia anteriore che posteriore.
Active
ATTENZIONE
L'assistenza al parcheggio non può mai
sostituire il ruolo del conducente durante
l'operazione di parcheggio. I sensori hanno
angoli ciechi nei quali non rilevano ostacoli.
Fare attenzione ai bambini o agli animali che
si trovano vicino all'automobile.
04
Videate sul display nelle diverse situazioni.
Il sistema si attiva automaticamente quando si
avvia l'automobile e la spia On/Off sull'interruttore si accende. Disattivando l'assistenza al
parcheggio con il pulsante, la spia si spegne.
Il display sul quadro centrale mostra in modo
semplificato il rapporto fra automobile e ostacolo rilevato.
I campi evidenziati mostrano quale dei quattro
sensori ha rilevato un ostacolo. Più campi della
barra sono evidenziati, minore è la distanza fra
automobile e ostacolo rilevato.
Più l'ostacolo si avvicina davanti o dietro all'automobile, più aumenta la frequenza del
segnale. Gli eventuali suoni provenienti dall'impianto audio vengono attenuati automaticamente.
Display di un'automobile dotata solo di
sensori posteriori. Ostacolo rilevato da
entrambi i sensori destri.
Display di un'automobile dotata di sensori
anteriori e posteriori. Il sensore anteriore
destro si trova a 30 cm o meno da un ostacolo rilevato.
Display di un'automobile dotata di sensori
anteriori e posteriori. Retromarcia inserita,
nessun ostacolo rilevato davanti o dietro
l'automobile.
A una distanza inferiore a 30 cm, il segnale è
continuo e la barra del sensore evidenziato è
piena, vedere figura (2). Se sono rilevati ostacoli entro la distanza di segnale continuo sia
dietro che davanti all'automobile, il segnale
viene emesso alternativamente dagli altoparlanti.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
189
04 Comfort e piacere di guida
Sensori parch.*
Assistenza al parcheggio posteriore
Assistenza al parcheggio anteriore
IMPORTANTE
In caso di montaggio di luci supplementari:
Ricordare che non devono coprire i sensori
– in caso contrario le luci supplementari
potrebbero essere rilevate come ostacoli.
G017833
04
L'area di misurazione dietro l'automobile è di
circa 1,5 m. Il segnale acustico relativo agli
ostacoli posteriori proviene dagli altoparlanti
posteriori.
L'area di misurazione davanti all'automobile è
di circa 0,8 m. Il segnale acustico relativo agli
ostacoli anteriori proviene dagli altoparlanti
anteriori.
L'assistenza al parcheggio posteriore si attiva
quando si inserisce la retromarcia.
L'assistenza al parcheggio anteriore è attiva
fino a 15 km/h, anche in retromarcia. A velocità
superiori, il sistema si disattiva. Tuttavia, la spia
sul pulsante rimane accesa a indicazione che il
sistema sarà attivo alla successiva manovra di
parcheggio. Se la velocità è inferiore a
10 km/h, il sistema si riattiva.
Durante la retromarcia ad esempio con rimorchio o portabiciclette sul gancio di traino, il
sistema deve essere disattivato per evitare la
reazione errata dei sensori.
NOTA
L'assistenza al parcheggio posteriore si
disattiva automaticamente durante la guida
con rimorchio se viene utilizzato un cavo
rimorchio originale Volvo.
190
G021424
Indicazione di guasto al sistema
NOTA
L'assistenza al parcheggio anteriore si
disattiva quando si inserisce il freno di stazionamento.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Se la spia informativa è accesa con
luce fissa e sul display informativo è
visualizzato Sensori parch. Rich.
assistenza, l'assistenza al parcheggio è fuori
uso.
IMPORTANTE
In certe condizioni, il sistema di assistenza
al parcheggio può generare falsi segnali di
avvertimento dovuti a fonti audio esterne
che emettono le stesse frequenze a ultrasuoni utilizzate dal sistema.
Queste fonti possono essere ad esempio
avvisatore acustico, pneumatici bagnati
sull'asfalto, freni pneumatici o rumore dei
tubi di scarico di motociclette.
04 Comfort e piacere di guida
Sensori parch.*
Pulizia dei sensori
NOTA
I sensori possono attivarsi per errore se
sono coperti da sporcizia, ghiaccio o neve.
04
Posizionamento dei sensori anteriori.
Posizionamento dei sensori posteriori.
Affinché i sensori funzionino correttamente,
occorre pulirli regolarmente con acqua e
shampoo per auto.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
191
04 Comfort e piacere di guida
BLIS* - Blind Spot Information System
ATTENZIONE
Il sistema è complementare a uno stile di
guida sicuro e all'utilizzo degli specchi
retrovisori, ma non si sostituisce a essi. Non
deve mai ridurre l'attenzione e il senso di
responsabilità del conducente. La responsabilità di cambiare corsia in modo sicuro
spetta sempre al conducente.
G021426
04
Telecamera BLIS
Spia
Spia BLIS
Il BLIS è un sistema informativo basato su telecamere che, in determinate condizioni, avverte
il conducente di veicoli che procedono nello
stesso senso di marcia e si trovano nel cosiddetto angolo morto.
IMPORTANTE
La riparazione dei componenti del sistema
BLIS deve essere effettuata presso un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.
192
All'occorrenza, si può disattivare temporaneamente il sistema premendo il pulsante BLIS,
vedere pagina 193.
Angoli morti
Il sistema è progettato per funzionare in modo
ottimale in caso di traffico intenso su strade a
più corsie.
Quando una telecamera
rileva un veicolo
nella zona dell'angolo morto, la spia
si
accende con luce fissa.
NOTA
La spia si accende sul lato dell'automobile
in cui il sistema ha rilevato il veicolo. Se l'automobile viene sorpassata da entrambi i lati
contemporaneamente, si accendono
entrambe le spie.
BLIS fornisce un messaggio al conducente in
caso di guasto nel sistema. Ad esempio, se le
telecamere del sistema sono coperte, la spia
del BLIS lampeggia e viene visualizzato un
messaggio sul display informativo. In tal caso,
controllare e pulire le lenti.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
G017834
Generalità sul BLIS
A = circa 9,5 m e B = circa 3 m
04 Comfort e piacere di guida
BLIS* - Blind Spot Information System
Attivare/disattivare
Quando funziona BLIS
Il sistema funziona quando l'automobile procede a velocità superiori a 10 km/h.
sono spenti, il sistema non rileva i veicoli. Ad
esempio, il sistema non reagisce a un rimorchio senza fari trainato da un'automobile o da
un autocarro.
Sorpassi
Il sistema è progettato per reagire:
•
•
se si sorpassa a una velocità fino a
10 km/h superiore a quella del veicolo sorpassato
se si viene sorpassati da un veicolo che
procede a una velocità fino a 70 km/h
superiore a quella della propria automobile.
Pulsante di attivazione/disattivazione.
BLIS si attiva quando si accende il motore. Le
spie nei pannelli delle portiere lampeggiano 3
volte quando si attiva BLIS.
Il sistema si disattiva/attiva a motore acceso
premendo il pulsante BLIS.
Quando si disattiva il BLIS, la spia sul pulsante
si spegne e il display del cruscotto visualizza
un messaggio.
Quando si attiva BLIS, la spia nel pulsante si
accende, il display visualizza un messaggio e
le spie nei pannelli delle portiere lampeggiano
3 volte. Premere il pulsante READ per cancellare il messaggio. Per maggiori informazioni
sulla gestione dei messaggi, vedere
pagina 127.
ATTENZIONE
BLIS non funziona nelle curve strette.
BLIS non funziona durante la retromarcia.
Un rimorchio largo collegato all'automobile
può coprire gli altri veicoli nelle corsie vicine.
In tal caso, i veicoli nelle aree coperte non
vengono rilevati dal BLIS.
Luce diurna e oscurità
Alla luce diurna, il sistema reagisce alla forma
dei veicoli vicini. Il sistema è progettato per
rilevare veicoli a motore quali automobili, autocarri, autobus e motocicli.
ATTENZIONE
Il sistema non rileva biciclette e ciclomotori.
Le telecamere di BLIS possono essere
disturbate da luce intensa o in caso di guida
al buio senza fonti di luce (ad esempio illuminazione stradale o luci di altri veicoli). In
tal caso, il sistema interpreta la mancanza
di luce come un bloccaggio delle telecamere.
04
In entrambi i casi viene visualizzato un messaggio sul display informativo.
In caso di guida in tali condizioni, le prestazioni del sistema possono ridursi temporaneamente e può venire visualizzato un messaggio, vedere pagina 194. Se il messaggio
scompare automaticamente, il BLIS ha
ripreso il normale funzionamento.
Le telecamere del BLIS hanno gli stessi limiti
dell'occhio umano, cioè "vedono" peggio in
caso di forti nevicate o nebbia.
In condizioni di oscurità, il sistema reagisce ai
fari dei veicoli vicini. Se i fari dei veicoli vicini
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
193
04 Comfort e piacere di guida
BLIS* - Blind Spot Information System
Pulizia
Affinché il BLIS funzioni in modo ottimale, le
lenti delle telecamere devono essere pulite. Le
lenti possono essere pulite con un panno morbido o una spugna umida. Pulire le lenti con
cautela per non graffiarle.
Messaggio
Funzione
BLIS Funz. ridotta
La telecamera del
BLIS non funziona
correttamente a
causa di nebbia o
luce solare diretta.
IMPORTANTE
04
Messaggi sul display
Messaggio
Funzione
BLIS ON
Il sistema BLIS è
attivato
BLIS Rich. assistenza
BLIS Telecamera
bloc.
194
La telecamera
riprende a funzionare normalmente
quando le condizioni
ambientali ritornano
favorevoli.
Le lenti sono elettroriscaldate per eliminare
ghiaccio e neve. All'occorrenza, rimuovere
la neve dalle lenti con una spazzola.
Il BLIS è fuori uso.
Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore
autorizzato Volvo.
La telecamera del
BLIS è coperta da
sporcizia, neve o
ghiaccio. Pulire le
lenti.
BLIS OFF
Di seguito sono riportati alcuni casi in cui la
spia del BLIS può accendersi anche se non vi
sono veicoli nell'angolo morto.
Riflessi luminosi dalla strada bagnata.
Il sistema BLIS è
disattivato
Limitazioni
In alcune situazioni la spia del BLIS può accendersi anche se non vi sono veicoli nell'angolo
morto.
NOTA
L'accensione occasionale della spia del
BLIS anche in assenza di veicoli nell'angolo
morto non indica un difetto nel sistema.
In caso di difetti nel sistema BLIS, il display
visualizza BLIS Rich. assistenza.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Ombra dell'automobile su una superficie larga,
chiara e piatta, ad esempio una barriera antirumore o un manto stradale in calcestruzzo.
04 Comfort e piacere di guida
BLIS* - Blind Spot Information System
Sole basso all'orizzonte contro la telecamera.
04
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
195
04 Comfort e piacere di guida
Comfort nell'abitacolo
Vani portaoggetti
04
196
04 Comfort e piacere di guida
Comfort nell'abitacolo
Vano portaoggetti nel pannello della portiera
Tunnel
pulsante scatta. Estrarre l'accendisigari e utilizzare la spirale incandescente.
Tasca portaoggetti* sul bordo anteriore dei
cuscini dei sedili anteriori
Cassetto portaoggetti
Fermacarte
Cassetto portaoggetti
Vano portaoggetti, portalattine
Appendiabiti
04
Portalattine* nel bracciolo del sedile posteriore
Vano portaoggetti
Appendiabiti
L'appendiabiti è progettato solo per i capi leggeri.
Vano portaoggetti (ad esempio per CD),
presa AUX e USB*1 (ad esempio per
iPodŸ) sotto il bracciolo (e supporto*).
Comprende i portalattine per conducente
e passeggero, la presa a 12 V e il portaoggetti. (Se sono presenti il posacenere e
l'accendisigari, la presa a 12 V è sostituita
dall'accendisigari e il portaoggetti da un
posacenere amovibile.)
Consente di riporre, ad esempio, il Libretto Uso
e manutenzione e le mappe stradali. All'interno
del coperchio si trova un portapenne. Il cassetto portaoggetti può essere bloccato con lo
stelo della chiave, vedere pagina 46.
Accendisigari e posacenere*
Per estrarre il posacenere nel tunnel, tirarlo
verso l'alto.
Per attivare l'accendisigari, premere il relativo
pulsante. Quando l'accendisigari è caldo, il
1
Se è installato l'impianto RSE*, cambia la posizione della presa USB, vedere pagina 141.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
197
04 Comfort e piacere di guida
Comfort nell'abitacolo
Tappetini*
Presa da 12 V
massima è di 10 A. Affinché la presa sia alimentata, la chiave telecomando deve trovarsi
almeno in posizione I, vedere pagina 73.
Volvo fornisce tappetini fabbricati appositamente per ogni automobile.
ATTENZIONE
ATTENZIONE
Lasciare sempre il coperchio sulla presa
quando questa non è utilizzata.
Il tappetino del posto del conducente deve
essere ben steso e fissato saldamente ai
fermagli, in modo che non scivoli intralciando l'utilizzo dei pedali.
G021439
04
Presa elettrica nel bagagliaio*
Specchio di cortesia
G021440
G021438
G017825
Presa da 12 V nel tunnel, sedile anteriore.
Specchietto di cortesia illuminato.
La luce dello specchietto di cortesia sul lato
conducente* o passeggero si accende automaticamente quando la copertura viene
aperta.
198
Piegare verso il basso la copertura per accedere alla presa elettrica. Funziona anche senza
chiave telecomando nel blocchetto di accensione.
Presa da 12 V nel tunnel, sedile posteriore.
La presa elettrica può essere utilizzata per
diversi accessori a 12 V, ad esempio un cellulare o un frigo portatile. L'intensità di corrente
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
NOTA
Non utilizzare la presa elettrica a motore
spento per evitare di scaricare la batteria
dell'automobile.
04 Comfort e piacere di guida
Bluetooth handsfree*
Generalità
NOTA
Solo alcuni cellulari sono completamente
compatibili con la funzione viva voce. Per
informazioni sui cellulari compatibili, si raccomanda di rivolgersi a un concessionario
autorizzato Volvo o visitare il sito
www.volvocars.com.
Funzioni del telefono, panoramica dei
comandi
ENTER – Accetta una chiamata. Premendo il pulsante una volta vengono
visualizzati gli ultimi numeri digitati. La
stessa funzione si trova nella tastierina al
volante.
Utilizzo
04
I menu si comandano dal quadro centrale e
dalla tastierina al volante. Per informazioni
generali sull'uso del menu, vedere
pagina 124.
Panoramica del sistema.
Cellulare
Microfono
Attivare/disattivare
Premendo brevemente PHONE si attiva la funzione viva voce. Il messaggio TELEFONO in
alto sul display indica che è attiva la posizione
telefono. La spia
indica che la funzione
viva voce è attiva.
Tastierina al volante
Quadro centrale
BluetoothTM
Un cellulare dotato di BluetoothTM può essere
collegato senza fili all'impianto audio. L'impianto audio presenta quindi la funzione handsfree e consente di comandare a distanza
determinate funzioni del cellulare. Il cellulare
può essere utilizzato con i propri tasti a prescindere dal fatto che sia collegato.
EXIT - Termina/rifiuta una chiamata, cancella i numeri/le lettere immessi, interrompe una funzione attiva. La stessa funzione si trova nella tastierina al volante.
Pannello di comando nel quadro centrale.
VOLUME – La stessa funzione si trova
nella tastierina al volante.
Premendo a lungo PHONE si disattiva la funzione viva voce e si scollega un telefono collegato.
Pulsanti alfanumerici
Collegamento di un cellulare
PHONE - On/Off e modo di attesa
Il collegamento di un cellulare si effettua diversamente a seconda se è già stato collegato
Pulsante di navigazione
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
199
04 Comfort e piacere di guida
Bluetooth handsfree*
oppure no. Se il cellulare viene collegato per la
prima volta, attenersi alle seguenti istruzioni:
Opzione 1 - dal menu dell'automobile
1. Per rendere il cellulare ricercabile/visibile
con BluetoothTM, vedere il manuale del cellulare o visitare il sito
www.volvocars.com.
04
2. Attivare la funzione viva voce con
PHONE.
> Il display visualizza l'opzione Aggiunta
telefono. Vengono visualizzati anche gli
eventuali cellulari già registrati.
3. Selezionare Aggiunta telefono.
> L'impianto audio ricerca i cellulari nelle
vicinanze. La ricerca richiede circa
30 secondi. Il display visualizza i cellulari
rilevati con le rispettive denominazioni
BluetoothTM. Le denominazioni
BluetoothTM della funzione viva voce
sono visualizzate sul cellulare come My
Car.
4. Selezionare uno dei cellulari sul display
dell'impianto audio.
5. Inserire la serie di numeri visualizzata sul
display dell'impianto audio con la tastiera
del cellulare.
1
200
Opzione 2 - dal menu del telefono
1. Attivare la funzione viva voce con
PHONE. Se è già collegato un telefono,
scollegarlo.
2. Effettuare la ricerca con il BluetoothTM del
cellulare, vedere il manuale del cellulare.
3. Selezionare My Car nell'elenco delle unità
trovate sul cellulare.
4. Inserire il codice PIN '1234' nel cellulare
quando il sistema lo richiede.
5. Selezionare il collegamento a My Car dal
cellulare.
Il cellulare viene registrato e si collega automaticamente all'impianto audio mentre il display
visualizza Sincronizzazione. Per maggiori
informazioni sulla registrazione dei cellulari,
vedere pagina 202.
Una volta effettuato il collegamento, il display
visualizza il simbolo
e la denominazione
BluetoothTM del cellulare. A questo punto si
può utilizzare il cellulare dall'impianto audio.
Effettuare una chiamata
1. Accertarsi che in alto sul display sia visualizzato TELEFONO e compaia il simbolo
.
Solo avviamento senza chiave.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
2. Digitare il numero desiderato oppure utilizzare la rubrica, vedere pagina 202.
3. Premere ENTER.
La chiamata si conclude con EXIT.
Scollegamento del cellulare
Il cellulare si scollega automaticamente se
esce dal campo di portata dell'impianto audio.
Per maggiori informazioni sul collegamento,
vedere pagina 202.
Il cellulare si scollega manualmente disattivando la funzione viva voce con una pressione
prolungata di PHONE. La funzione viva voce si
disattiva anche quando si spegne il motore o si
apre la portiera1.
Dopo aver scollegato il cellulare, una chiamata
in corso può proseguire con l'ausilio del microfono e dell'altoparlante integrati al cellulare.
NOTA
Per alcuni cellulari, il passaggio dalla funzione handsfree deve essere confermato
dalla tastiera del cellulare.
04 Comfort e piacere di guida
Bluetooth handsfree*
Gestione chiamate
Chiamata
È possibile ricevere una chiamata con
ENTER anche se l'impianto audio si trova, ad
esempio, in posizione CD o FM. Rifiutare o
concludere una chiamata con EXIT.
Risposta automatica
La funzione di risposta automatica consente di
rispondere automaticamente a una chiamata in
arrivo.
±
Attivare/disattivare in Impostazioni
telefono Opzioni chiamata
Risposta automatica.
Menu chiamata
Premere MENU o ENTER durante una chiamata in corso per accedere alle seguenti funzioni:
• Microfono muto - il microfono dell'impianto audio viene silenziato.
• Trasf. chiamata a telef. - la chiamata
viene trasferita al cellulare.
Volume suoneria
NOTA
In alcuni cellulari, il collegamento si interrompe quando si attiva la funzione privacy.
Il fenomeno è normale. La funzione handsfree visualizza un messaggio per chiedere
al conducente se desidera ricollegarsi.
• Rubrica - ricerca nella rubrica.
NOTA
Durante una chiamata non è possibile iniziarne un'altra.
Accedere a Impostazioni telefono Suoni e
volume Volume suoneria e regolare con
/
sul pulsante di navigazione.
Suonerie
Le suonerie integrate nell'impianto viva voce si
selezionano in Impostazioni telefono
Suoni e volume Suonerie Suoneria 1,
2, 3 ecc.
04
NOTA
La suoneria del cellulare collegato non si
disattiva quando si utilizza una delle suonerie integrate nell'impianto handsfree.
Impostazioni audio
Volume chiamata
Il volume di chiamata si regola con la funzione
handsfree in posizione telefono. Utilizzare la
tastierina al volante o VOLUME.
Volume dell'impianto audio
Per selezionare la suoneria del cellulare collegato2, accedere a Impostazioni telefono
Suoni e volume Suonerie Usa suoneria
telefono.
Mentre non è in corso una chiamata, il volume
dell'impianto audio si regola normalmente con
VOLUME. Per regolarlo durante una chiamata
occorre passare a una qualsiasi fonte audio.
La fonte audio può essere silenziata automaticamente in Impostazioni telefono Suoni e
volume Audio off Radio.
2
Funzione non supportata da tutti i cellulari.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
201
04 Comfort e piacere di guida
Bluetooth handsfree*
Maggiori informazioni su registrazione
e collegamento
Si possono registrare fino a 5 cellulari. Viene
effettuata una registrazione per ogni cellulare.
Dopo la registrazione, non è più necessario che
il cellulare sia visibile/ricercabile. Si può collegare solo un cellulare alla volta. I cellulari possono essere cancellati in Bluetooth
Rimuovi telefono.
Rubrica
Per utilizzare la rubrica, devono comparire il
testo TELEFONO in alto sul display e il sim.
bolo
L'impianto audio memorizza una copia della
rubrica di ogni cellulare registrato. La rubrica
viene copiata automaticamente nell'impianto
audio a ogni collegamento.
±
04
Collegamento automatico
Quando è attiva la funzione handsfree, l'ultimo
cellulare collegato si collega automaticamente
se è nel campo di portata. Quando l'impianto
audio ricerca l'ultimo cellulare collegato, il
display visualizza il nome di questo cellulare.
Per passare al collegamento manuale di un
altro cellulare, premere EXIT.
Disattivare la funzione in Impostazioni
telefono Sincronizza rubrica tel.. È
possibile cercare i contatti solo nella
rubrica del cellulare collegato.
NOTA
Se il cellulare non supporta la copia della
rubrica, al termine della copia viene visualizzato Elenco vuoto.
Collegamento manuale
Per collegare un altro cellulare o cambiare l'ultimo cellulare collegato, procedere come
segue:
Se la rubrica contiene informazioni sul contatto
che sta chiamando, queste sono visualizzate
sul display.
1. Portare l'impianto audio in posizione telefono.
Ricerca contatti
2. Premere PHONE e selezionare uno dei cellulari nell'elenco.
È possibile effettuare il collegamento anche dal
menu in Bluetooth Collega telefono o
Cambia telefono.
202
Il modo più semplice per cercare una voce
nella rubrica è una pressione prolungata dei
pulsanti 2–9. In tal modo si avvia una ricerca
nella rubrica basata sulla prima lettera del pulsante.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
/
Si può accedere alla rubrica anche con
sul pulsante di navigazione o con
/
sulla tastierina al volante. La ricerca si può
effettuare anche dal menu di ricerca della
rubrica in Rubrica Cerca:
1. Scrivere la lettera iniziale del nome ricercato e premere ENTER oppure premere
soltanto ENTER.
2. Selezionare un contatto e premere
ENTER per effettuare la chiamata.
Comandi vocali
Per effettuare una chiamata utilizzando la funzione comandi vocali del cellulare, tenere premuto ENTER.
Numero della segreteria telefonica
Per modificare il numero della segreteria telefonica, selezionare Impostazioni telefono
Opzioni chiamata Numero segreteria
telef.. Se non è stato memorizzato alcun
numero, è possibile accedere al menu premendo a lungo 1. Premere a lungo 1 per utilizzare il numero memorizzato.
Elenchi chiamate
Gli elenchi chiamate vengono copiati nella funzione handsfree a ogni collegamento e vengono aggiornati durante il collegamento. Premere ENTER per visualizzare gli ultimi numeri
04 Comfort e piacere di guida
Bluetooth handsfree*
chiamati. Gli altri elenchi chiamate si trovano in
Registro chiamate.
Tasto
Funzione
JKL5
NOTA
Alcuni cellulari visualizzano l'elenco degli
ultimi numeri chiamati in ordine inverso.
MNO6ÑÖÒØ
PQRS7ß
Digitare un testo
Per digitare un testo si utilizza la tastierina nel
quadro centrale. Premere una volta per digitare
il primo carattere del tasto, due volte per il
secondo ecc. Digitare tutti i caratteri premendo
i tasti, vedere tabella seguente.
Premendo brevemente EXIT si cancella un
carattere digitato. Premendo a lungo EXIT si
/
sul
cancellano tutti i caratteri digitati.
pulsante di navigazione consente di scorrere i
caratteri.
Tasto
Funzione
TUV8ÜÙ
04
WXYZ9
Premere brevemente per inserire
due caratteri consecutivi con lo
stesso pulsante.
[email protected]*#&$£/%
Commuta fra lettere maiuscole e
minuscole
Spazio . 1 - ? ! , : " ' ( )
ABC2ÄÅÀÆÇ
DEF3ÈÉ
GHI4Ì
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
203
04 Comfort e piacere di guida
Telefono integrato*
Generalità
Utilizzo
SIM
Il telefono può funzionare soltanto con una SIM
card (Subscriber Identity Module) valida. Per
l'inserimento, vedere pagina 207. Le chiamate
di emergenza possono essere effettuate anche
senza SIM card.
NOTA
04
Panoramica del sistema.
Il telefono integrato non legge le SIM card di
tipo 3G ma legge quelle combinate 3G/
GSM. Per la sostituzione della SIM card,
contattare l'operatore di rete.
Microfono
Lettori SIM card
Tastierina, vedere pagina 141.
Pannello di comando
Microtelefono aggiuntivo
Sicurezza
Gli interventi sul telefono devono essere effettuati da un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo. Spegnere il telefono
integrato durante il rifornimento di carburante
oppure in vicinanza di lavori di brillatura. IDIS
limita il menu a seconda della velocità dell'automobile, vedere pagina 206.
204
Menu e comandi
vemente PHONE. Il messaggio TELEFONO
mostra che è attivo il menu telefono.
Spegnere il telefono premendo a lungo
PHONE.
Gestione chiamate
Effettuare una chiamata
1. Accendere il telefono.
2. Se il display non visualizza TELEFONO,
premere brevemente PHONE.
3. Digitare il numero desiderato oppure utilizzare la rubrica, vedere pagina 205.
4. Premere ENTER per la funzione viva voce
o sollevare il ricevitore riservato. Sganciare
il ricevitore tirandolo verso il basso.
I menu si azionano dal pannello di comando
e dalla tastierina
al volante. Per informazioni generali sull'uso del menu, vedere
pagina 124. Per informazioni sui comandi del
telefono, vedere pagina 199.
Terminare una chiamata
On/Off
Chiamata
Accendere il telefono premendo brevemente
PHONE. Inserire il codice PIN se necessario.
La spia
mostra che il telefono è acceso.
Quando è accesa questa spia, è possibile ricevere chiamate anche se il display visualizza, ad
esempio, il menu CD. Per utilizzare i menu del
telefono ed effettuare chiamate, premere bre-
Premere ENTER per la funzione viva voce o
sollevare il ricevitore riservato. Se il ricevitore
riservato non si trova sul relativo supporto
quando si riceve una chiamata, essa deve
essere accettata con ENTER.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Terminare una chiamata con EXIT oppure riagganciando il ricevitore.
Terminare una chiamata con EXIT oppure riagganciando il ricevitore. Rifiutare una chiamata
con EXIT.
04 Comfort e piacere di guida
Telefono integrato*
Commutare tra due chiamate con l'opzione
Scambia.
Impostazioni audio
Vedere pag. 201.
Chiamata in attesa
Conferenza
Con questa funzione è possibile rispondere a
una chiamata mentre è in corso un'altra chiamata. La nuova chiamata viene accettata normalmente e la chiamata precedente viene
messa in attesa.
Una chiamata in conferenza coinvolge diversi
interlocutori. La funzione può essere attivata
quando una conversazione è in corso e una
chiamata è in attesa. L'opzione Connetti attiva
la chiamata in conferenza.
Il telefono utilizza gli altoparlanti nelle portiere
anteriori. Il volume di chiamata può essere
regolato quando compare il messaggio
TELEFONO in alto sul display.
±
Tutte le chiamate in corso vengono terminate
quando si conclude una chiamata in conferenza.
Risposta automatica
Attivare/disattivare in Impostazioni
telefono Opzioni chiamata
Chiamata in attesa.
Trasferimento automatico
Le chiamate in arrivo possono essere trasferite
automaticamente a seconda del tipo di chiamate e della situazione.
±
Attivare/disattivare in Opzioni chiamata
Deviazioni chiamate.
Commutazione fra ricevitore riservato e
handsfree
Passare da viva voce a ricevitore riservato sollevando il ricevitore oppure selezionando nel
menu.
Passare da ricevitore riservato a viva voce
selezionando Vivavoce.
Durante una chiamata in corso
Posizione riservata
Premere MENU oppure ENTER durante una
chiamata in corso per passare al menu chiamate.
In posizione riservata si disattiva il microfono,
vedere pagina 204.
Effettuare una chiamata
±
Attivare/disattivare il microfono con l'opzione Microfono ON/OFF.
Volume chiamata
±
Utilizzare la tastierina al volante o
VOLUME.
Volume dell'impianto audio
Vedere pag. 142.
04
Suonerie e volume
La suoneria può essere modificata in
Impostazioni telefono Suoni e volume
Suonerie.
È possibile attivare/disattivare il segnale dei
messaggi in Impostazioni telefono Suoni
e volume Messaggio.
È possibile regolare il volume suoneria in
Impostazioni telefono Suoni e volume
Volume suoneria. Regolare con
/
sul
pulsante di navigazione.
1. Mettere una chiamata in attesa in In
attesa.
2. Digitare il numero successivo oppure utilizzare l'opzione Rubrica.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
205
04 Comfort e piacere di guida
Telefono integrato*
Rubrica
Copia tra la SIM card e la rubrica
Le informazioni sui contatti possono essere
memorizzate sulla SIM card o nel telefono.
Selezionare Rubrica Copia tutto Da
SIM a telefono o Da telefono a SIM e premere ENTER.
Memorizzazione dei contatti nella
rubrica
04
Numero della segreteria telefonica
1. Premere MENU e selezionare Rubrica
Nuovo contatto.
Vedere pag. 202.
2. Digitare un nome e premere ENTER. Per
informazioni sull'inserimento di un testo,
vedere di seguito.
Altre funzioni e impostazioni
3. Digitare un numero e premere ENTER.
4. Scorrere a SIM o Memoria telefono e
premere ENTER.
Durante la guida attiva, IDIS (Intelligent Driver
Information System) può ritardare o rifiutare le
suonerie delle chiamate ricevute. In tal modo il
conducente rimane concentrato sulla guida.
±
Digitare un testo
Vedere pag. 203.
IDIS si disattiva in Impostazioni telefono
IDIS.
Leggere i messaggi
Ricerca contatti
1. Selezionare Messaggi
ENTER.
Vedere pag. 202.
Cancellazione dei contatti
Cancellare un contatto nella rubrica evidenziandolo e premendo ENTER. Selezionare
quindi Elimina e premere ENTER.
Cancellare tutti i contatti in Rubrica
da SIM o Elimina da telefono.
IDIS
Elimina
Leggi e premere
3. Selezionare Invia e premere ENTER.
4. Indicare un numero di telefono e premere
ENTER.
Impostazioni messaggi
Generalmente le impostazioni messaggi non
vengono modificate. Rivolgersi all'operatore di
rete per informazioni relative a queste impostazioni. In Messaggi Impostazioni
messaggi sono disponibili tre opzioni:
• Numero centro servizi - Indica il centro
servizi che si occupa della trasmissione dei
messaggi.
• Validità - Indica per quanto tempo il messaggio deve rimanere memorizzato nel
centro servizi.
• Tipo messaggio.
2. Selezionare un messaggio e premere
ENTER.
Elenchi chiamate
In Registro chiamate vengono memorizzate
3. Il messaggio viene visualizzato sul display.
Premendo ENTER si ottengono ulteriori
opzioni.
le chiamate ricevute, effettuate e perse. Le
chiamate effettuate possono essere visualizzate anche premendo ENTER. I numeri di telefono negli elenchi possono essere memorizzati
nella rubrica.
Scrivere e inviare messaggi
1. Selezionare Messaggi
premere ENTER.
206
2. Scrivere il testo e premere ENTER. Per
informazioni sull'inserimento di un testo,
vedere pagina 203.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Scrivi nuovo e
04 Comfort e piacere di guida
Telefono integrato*
La durata della chiamata viene memorizzata in
Registro chiamate Durata chiamata.
±
Azzerare i valori in Registro chiamate
Durata chiamata Reset contatori.
Visualizzare/nascondere il proprio
numero alla persona chiamata
Il numero di telefono può essere nascosto temporaneamente in Opzioni chiamata Invia
numero.
È possibile modificare il livello di sicurezza in
Impostazioni telefono Protezione SIM.
Per la massima sicurezza, selezionare On. In
questo caso occorre inserire il codice ogni
volta che si accende il telefono.
Il livello di sicurezza immediatamente inferiore
si ottiene selezionando Automatica. In questo
caso il telefono memorizza il codice e lo indica
automaticamente all'accensione. Quando si
utilizza la SIM card con un altro telefono
occorre inserire il codice manualmente.
Per bloccare il telefono occorre comunicare il
numero IMEI del telefono all’operatore di rete.
La sicurezza minima si ottiene selezionando
Off. In questo caso si può utilizzare la SIM card
senza codice.
±
Ripristino delle impostazioni di fabbrica
Digitare *#06# per visualizzare il numero
sul display. Annotarlo e conservarlo in un
luogo sicuro.
Selezione rete
È possibile selezionare l'operatore automaticamente o manualmente in Impostazioni
telefono Selezione rete.
04
È possibile ripristinare completamente le impostazioni di fabbrica del telefono in
Impostazioni telefono Reset
impostazioni tel..
G021451
Numero IMEI
Inserimento della SIM card
G021450
Durata chiamata
Sicurezza e codice SIM
Con l'ausilio del codice PIN è possibile proteggere la SIM card dall'utilizzo non autorizzato.
È possibile modificare il codice in
Impostazioni telefono Modifica codice
PIN.
Controllare che il telefono sia disattivato.
Rimuovere il supporto della SIM card
situato nel cassetto portaoggetti.
Inserire la SIM card nel supporto in modo
e
che la superficie metallica sia visibile
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
207
04 Comfort e piacere di guida
Telefono integrato*
fissare la copertura sul supporto della SIM
. Reinserire il supporto della SIM
card
card.
04
208
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
04 Comfort e piacere di guida
04
209
Raccomandazioni per la guida.............................................................
Rifornimento..........................................................................................
Carburante............................................................................................
Carico....................................................................................................
Bagagliaio.............................................................................................
Triangolo di emergenza*.......................................................................
Guida con rimorchio.............................................................................
Traino e trasporto..................................................................................
210
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
212
214
215
219
222
226
227
232
DURANTE LA GUIDA
05
05 Durante la guida
Raccomandazioni per la guida
Generalità
Guida economica
Una guida economica ed ecologica è ottenibile
conducendo l'automobile in modo cauto, anticipando e adattando lo stile e la velocità di
guida personali a ogni situazione (per altri consigli sulla tutela dell'ambiente, vedere
pagina 9).
•
Non lasciare il motore al minimo, ma partire
lentamente non appena possibile.
•
Un motore freddo consuma più carburante
di un motore caldo.
•
Non viaggiare con carichi non necessari
nell'automobile.
05
•
Non usare pneumatici invernali su strade
asciutte.
•
Rimuovere il portapacchi quando non
viene utilizzato.
•
In climi freddi, utilizzare il riscaldatore di
parcheggio* affinché il motore raggiunga
più rapidamente la normale temperatura di
esercizio.
Guado
È possibile guidare l'automobile nell'acqua a
una profondità max di 25 cm a una velocità
max di 10 km/h. Prestare la massima attenzione in caso di corrente.
212
Per attraversare una pozza d'acqua, procedere
a velocità ridotta senza fermare l'automobile.
Una volta passata l'acqua, premere leggermente il pedale del freno per controllare che la
forza di frenata sia corretta. Acqua, fango ecc.
possono bagnare le pastiglie dei freni riducendo la forza di frenata.
pesante, sussiste il rischio che motore e
impianto di raffreddamento si surriscaldino.
Procedere come segue per evitare il surriscaldamento del motore:
•
Mantenere una bassa velocità, in caso di
guida prolungata con un rimorchio lungo
una salita ripida.
Pulire i contatti elettrici di collegamento del
rimorchio dopo la guida in acqua e fango.
•
Non spegnere subito il motore dopo aver
guidato su percorsi difficili.
Non lasciare l'automobile in una pozza d'acqua
che supera il livello delle soglie in quanto si
potrebbero verificare guasti elettrici.
NOTA
È normale che la ventola di raffreddamento
del motore rimanga in funzione per un certo
tempo dopo lo spegnimento del motore.
IMPORTANTE
Il motore potrebbe subire danni se penetra
acqua nel filtro dell'aria.
A profondità superiori a 25 cm, l'acqua
potrebbe penetrare nella trasmissione. In tal
caso, si riduce la capacità di lubrificazione
degli oli e quindi la durata di questi impianti.
In caso di spegnimento del motore nell'acqua, non tentare di riavviarlo. Trainare l'automobile fuori dall'acqua e portarla presso
un riparatore. Si raccomando un riparatore
autorizzato Volvo. Rischio di avaria del
motore.
Motore e impianto di raffreddamento
In condizioni speciali, ad esempio su fondi
ripidi, in climi molto caldi o in caso di carico
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
•
Rimuovere le luci supplementari davanti
alla griglia se si guida in climi molto caldi.
•
Non far funzionare il motore a più di
4500 giri/min. (3500 giri/min. per i motori
diesel) con rimorchio o caravan in zone
collinari. La temperatura dell'olio rischia di
essere troppo elevata.
Portellone aperto
Evitare di guidare con il portellone aperto. Se
necessario, guidare solo per un breve tragitto.
Chiudere tutti i finestrini, distribuire l'aria tra
parabrezza e pavimento e far girare la ventola
alla massima velocità.
05 Durante la guida
Raccomandazioni per la guida
ATTENZIONE
Non guidare con il portellone aperto. Attraverso il bagagliaio possono entrare nell'abitacolo gas di scarico tossici.
Non sovraccaricare la batteria
Le funzioni elettriche dell'automobile impegnano la batteria a livelli diversi. Non lasciare
la chiave di accensione in posizione II quando
il motore è spento. Usare piuttosto la posizione I, che consuma meno corrente.
Prestare inoltre attenzione ai vari accessori che
impegnano l'impianto elettrico. Non utilizzare
funzioni che consumano molta corrente
quando il motore è spento. Alcuni esempi di
funzioni che consumano molta corrente sono:
•
•
•
•
Prima di un viaggio lungo
•
Controllare che il motore funzioni correttamente e il consumo di carburante sia normale.
•
Controllare che non siano presenti perdite
(carburante, olio o altri liquidi).
•
Controllare tutte le lampadine a incandescenza e la profondità del battistrada.
•
In alcuni Paesi è obbligatorio avere il triangolo di emergenza a bordo.
Guida invernale
Controllare quanto segue soprattutto prima
dell'inverno:
•
ventola dell'abitacolo
tergicristallo
impianto audio (volume alto)
•
Il serbatoio del carburante deve essere
quasi pieno per evitare la formazione di
condensa.
•
La viscosità dell'olio motore è importante.
Gli oli a bassa viscosità (oli più fluidi) agevolano l'avviamento in climi freddi e riducono il consumo di carburante a motore
freddo. Per maggiori informazioni sugli oli
raccomandati, vedere pagina 290.
luce di parcheggio
Se la tensione della batteria è bassa, viene
visualizzato un messaggio sul display informativo. La funzione di risparmio energia disattiva
o limita alcune funzioni, ad esempio la ventola
e l'impianto audio. Caricare la batteria
avviando il motore.
Il refrigerante del motore deve contenere
almeno il 50 % di glicole. Questa miscela
protegge il motore fino a circa -35 °C. Per
una maggiore protezione dal gelo, non
mescolare diversi tipi di glicole.
IMPORTANTE
Non utilizzare olio a bassa viscosità in condizioni di guida difficili o in climi caldi.
•
Verificare lo stato della batteria e il livello di
carica. In climi freddi, la batteria è esposta
a maggiori sollecitazioni e la sua autonomia si riduce.
•
Utilizzare il liquido lavacristalli per evitare la
formazione di ghiaccio nel serbatoio del
liquido lavacristalli.
Per migliorare l'aderenza, Volvo raccomanda
di utilizzare pneumatici invernali su tutte e
quattro le ruote in caso di rischio di neve o
ghiaccio.
05
NOTA
Se presenti, rispettare le norme nazionali
sull'utilizzo dei pneumatici invernali. In
alcuni Paesi non è consentito l'utilizzo dei
pneumatici chiodati.
Fondo stradale scivoloso
Esercitarsi con la guida su strada sdrucciolevole in modo controllato, in modo da imparare
le reazioni della nuova automobile.
213
05 Durante la guida
Rifornimento
Rifornimento
Apertura manuale dello sportello del
serbatoio
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
G021395
Aprire/chiudere lo sportello del
serbatoio
Aprire/chiudere il tappo del serbatoio
In caso di temperature esterne elevate, si può
creare una certa sovrappressione nel serbatoio. In tal caso, aprire il tappo lentamente.
05
Aprire lo sportello del serbatoio con il pulsante
sul quadro luci. Lo sportello si trova sul parafango posteriore destro, come indicato dalla
freccia della spia
sul display informativo.
Chiudere lo sportello premendolo finché non si
sente un "clic".
Dopo il rifornimento, rimontare il tappo e avvitarlo finché non si sentono uno o più "clic".
Rifornimento carburante
Non rifornire eccessivamente ma interrompere
quando l'ugello della pompa scatta.
NOTA
Un serbatoio troppo pieno può provocare
traboccamenti in caso di clima caldo.
214
Lo sportello del serbatoio può essere aperto
manualmente quando non funziona l'apertura
elettrica dall'abitacolo.
1. Aprire lo sportello laterale del bagagliaio
(sul lato dello sportello del serbatoio).
2. Afferrare la cordicella verde con impugnatura.
3. Tirare all'indietro finché lo sportello del serbatoio non si apre con un "clic".
05 Durante la guida
Carburante
Generalità sul carburante
Non deve essere utilizzato carburante di qualità inferiore a quello raccomandato da Volvo in
quanto riduce la potenza del motore e aumenta
il consumo del carburante.
ATTENZIONE
Non inalare mai i vapori di carburante e prevenire il contatto con gli occhi.
Se il carburante viene a contatto con gli
occhi, togliere eventuali lenti a contatto e
risciacquare gli occhi con abbondante
acqua per almeno 15 minuti. Consultare un
medico.
Non ingerire il carburante. Benzina, bioetanolo, relative miscele e gasolio sono altamente tossici e, se ingeriti, possono causare lesioni permanenti o mortali. In caso di
ingestione, consultare immediatamente un
medico.
ATTENZIONE
Il carburante versato sul terreno può incendiarsi.
Spegnere il riscaldatore a carburante prima
di cominciare il rifornimento.
Non portare mai con sé un telefono cellulare
acceso durante il rifornimento. L'eventuale
attivazione della suoneria può creare una
scintilla e infiammare i vapori di benzina,
causando incendi e lesioni personali.
IMPORTANTE
La miscelazione di tipi di carburante diversi
e l'utilizzo di carburante non raccomandato
invalidano le garanzie Volvo e gli eventuali
contratti di assistenza integrativi, a prescindere dal tipo di motore. Nota - Non applicabile per le automobili con motori omologati per il funzionamento a etanolo (E85).
NOTA
Condizioni meteorologiche estreme e guida
con rimorchio o ad alta quota, in combinazione con la qualità del carburante, influenzano le prestazioni dell'automobile.
A benzina
La benzina deve essere conforme alla norma
EN 228. La maggior parte dei motori funziona
con benzina a 95 e 98 RON. La benzina a 91
RON deve essere utilizzata solo in caso di
effettiva necessità.
•
La benzina a 95 RON può essere utilizzata
durante la guida normale.
•
Si raccomanda la benzina a 98 RON per
ottenere la massima potenza e il minimo
consumo di carburante.
Per prestazioni e consumi di carburante ottimali a temperature superiori a +38 °C, si raccomanda l'utilizzo di benzina con il massimo
numero di ottani.
05
IMPORTANTE
•
Utilizzare esclusivamente benzina
senza piombo per non danneggiare la
marmitta catalitica.
•
Non utilizzare mai additivi non raccomandati da Volvo.
Marmitte catalitiche
Le marmitte catalitiche servono a filtrare i gas
di scarico. Sono collocate vicino al motore per
raggiungere rapidamente la temperatura di
esercizio.
``
215
05 Durante la guida
Carburante
Le marmitte catalitiche sono costituite da un
monolito (pietra ceramica o metallo) e canali.
Le pareti dei canali sono rivestite con platino/
rodio/palladio. Tali metalli svolgono la funzione
catalitica, cioè favoriscono le reazioni chimiche
senza consumarsi.
Sensore di ossigeno LambdasondTM
La sonda Lambda fa parte di un impianto di
regolazione che ha il compito di ridurre le emissioni e ottimizzare i consumi di carburante.
05
Un sensore analizza il tenore di ossigeno nei
gas di scarico provenienti dal motore. I valori
rilevati durante l'analisi dei gas di scarico sono
trasmessi a un sistema elettronico che controlla continuamente gli iniettori. Il rapporto tra
carburante e aria in arrivo al motore viene regolato continuamente. Queste regolazioni consentono di creare le condizioni ottimali per una
combustione efficiente delle sostanze nocive
(idrocarburi, ossido di carbonio e ossidi di
azoto) con l'ausilio di un catalizzatore a tre vie.
Bioetanolo E85
Diesel
Non modificare l'impianto di alimentazione o i
relativi componenti. In caso di sostituzione dei
componenti, utilizzare esclusivamente parti
progettate appositamente per l'utilizzo di bioetanolo.
Il gasolio deve soddisfare la norma EN 590
oppure JIS K2204. I motori diesel sono sensibili
alle impurità, ad esempio una quantità eccessiva di particelle di zolfo. Utilizzare solo gasolio
di marche note. Non utilizzare mai carburante
di qualità dubbia.
ATTENZIONE
Non utilizzare metanolo. L'etichetta all'interno dello sportello del serbatoio riporta i
carburanti alternativi consentiti.
L'utilizzo di componenti non progettati
appositamente per i motori a bioetanolo
può causare incendi, lesioni personali o
danni al motore.
Tanica di riserva
Si consiglia di rabboccare la tanica di riserva
dell'automobile con benzina, vedere
pagina 103.
ATTENZIONE
L'etanolo è sensibile alle scintille e, rabboccando una tanica di riserva con etanolo, si
possono formare gas esplosivi.
A basse temperature (da -6 °C a -40 °C), il
gasolio può formare uno strato di paraffina che
rende difficile l'avviamento. Le maggiori industrie produttrici forniscono anche carburante
speciale per temperature esterne inferiori allo
zero. Questo carburante è più fluido alle basse
temperature e riduce il rischio di formazione di
depositi di paraffina.
Il rischio di condensa nel serbatoio si riduce se
il serbatoio viene mantenuto costantemente
pieno. Assicurarsi che la zona intorno al tubo
di rifornimento sia pulita durante il rifornimento.
Evitare versamenti sulle superfici verniciate.
Lavare con acqua e sapone se si verificano
versamenti.
IMPORTANTE
Utilizzare esclusivamente carburanti conformi alle norme europee relative al gasolio.
Il contenuto di zolfo max è pari a 50 ppm.
216
05 Durante la guida
Carburante
IMPORTANTE
Carburanti simili al gasolio da non utilizzare:
•
•
•
•
Additivi speciali
Marine Diesel Fuel
Olio combustibile
RME1 (estere metilico di olio vegetale) e
olio vegetale.
Tali carburanti non soddisfano i requisiti
Volvo e aumentano usura e danni al motore
non coperti dalle garanzie Volvo.
Esaurimento del carburante
In caso di spegnimento del motore per esaurimento del carburante, occorre attendere qualche istante prima di controllare l'impianto di
alimentazione. Prima di accendere il motore,
procedere come segue:
1. Rabboccare almeno 5 litri di gasolio nel
serbatoio del carburante.
2. Inserire la chiave telecomando nel blocchetto di accensione esercitando una leggera pressione (vedere pagina 73).
3. Premere il pulsante START senza premere
il pedale del freno e/o della frizione.
4. Attendere circa 1 minuto.
1
5. Per accendere il motore: Premere il pedale
del freno e/o della frizione, quindi premere
di nuovo il pulsante START.
Scarico della condensa dal filtro del
carburante
Nel filtro del carburante la condensa viene
separata dal carburante. La condensa
potrebbe altrimenti causare problemi al
motore.
Lo svuotamento del filtro del carburante deve
essere effettuato attenendosi agli intervalli di
sostituzione indicati nel Libretto di Servizio e
Garanzia o qualora si sospetti l'utilizzo di carburante contaminato da impurità.
IMPORTANTE
Alcuni additivi speciali compromettono la
funzione di separazione dell'acqua del filtro
del carburante.
Filtro antiparticolato diesel (DPF)
Le automobili diesel sono dotate di filtro antiparticolato che aumenta l'efficacia della depurazione dei gas di scarico. Durante la guida
normale, le particelle contenute nei gas di scarico vengono raccolte nel filtro. Per bruciare le
particelle e svuotare il filtro si attiva la rigene-
razione. A tal fine, il motore deve aver raggiunto
la normale temperatura di esercizio.
La rigenerazione del filtro avviene automaticamente a un intervallo di circa 300-900 km, a
seconda delle condizioni di guida. Generalmente, la rigenerazione richiede 10-20 minuti.
In caso di velocità media ridotta, può richiedere
più tempo. Durante la rigenerazione, il consumo di carburante aumenta leggermente.
Rigenerazione in climi freddi
Se l'automobile viene utilizzata spesso per
brevi tragitti in climi freddi, il motore non raggiunge la normale temperatura di esercizio. In
tal caso, la rigenerazione del filtro antiparticolato diesel non avviene e il filtro non si svuota.
05
Quando il filtro si è riempito di particelle
all'80 % circa, si accende un triangolo di avvertimento giallo nel cruscotto e viene visualizzato
il messaggio Filt. ful. Pieno Vedere
manuale.
Avviare la rigenerazione del filtro guidando
l'automobile, preferibilmente su una strada
extraurbana o un'autostrada, finché il motore
non raggiunge la normale temperatura di esercizio. Continuare a guidare l'automobile per
altri 20 minuti circa.
Il gasolio può contenere una certa quantità di RME e non è consentito aggiungerne ulteriormente.
``
217
05 Durante la guida
Carburante
Al termine della rigenerazione, il messaggio di
avvertimento viene cancellato automaticamente.
In climi freddi, utilizzare il riscaldatore di parcheggio* affinché il motore raggiunga più rapidamente la normale temperatura di esercizio.
NOTA
Condizioni meteorologiche estreme e guida
con rimorchio o ad alta quota, in combinazione con la qualità del carburante, influenzano le prestazioni dell'automobile.
IMPORTANTE
Se il filtro si riempie completamente di particelle, può essere difficile accendere il
motore e il filtro smette di svolgere la sua
funzione. In tal caso, può essere necessario
sostituire il filtro.
05
Consumi di carburante ed emissioni di
anidride carbonica
I dati sui consumi di carburante possono
variare se l'automobile è dotata di accessori
supplementari che incidono sul peso complessivo. Per informazioni sui pesi, vedere pagina
285 e la tabella a pagina 296.
Anche lo stile di guida e altri fattori non tecnici
possono incidere sui consumi di carburante
dell'automobile.
Il consumo è più elevato e la potenza erogata
è inferiore quando si utilizza carburante a
91RON.
218
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
05 Durante la guida
Carico
Generalità
La capacità di carico dipende dal peso a vuoto
dell'automobile. Il peso totale dei passeggeri e
di tutti gli optional riduce la capacità di carico
dell'automobile in misura corrispondente. Per
maggiori informazioni sui pesi, vedere
pagina 285.
ATTENZIONE
Le caratteristiche di guida dell'automobile
cambiano in base al carico e alla sua sistemazione.
Carico nel bagagliaio
Il baule si apre con un pulsante nel
quadro luci o la chiave del telecomando, vedere pagina 54.
•
Sistemare il carico appoggiato allo schienale antistante.
•
•
Posizionare i carichi voluminosi al centro.
•
Avvolgere una protezione morbida intorno
ai bordi affilati per non danneggiare il rivestimento.
•
Ancorare tutti i carichi fissando cinghie o
fasce di fissaggio negli occhielli fermacarico.
Sistemare gli oggetti pesanti più in basso
possibile.
ATTENZIONE
In caso di collisione frontale a 50 km/h, un
oggetto libero che pesa 20 kg è sottoposto
a una spinta che produce un impatto pari a
1000 kg.
Reclinazione degli schienali del sedile
posteriore
Per agevolare il carico nel bagagliaio è possibile ribaltare i sedili posteriori, vedere
pagina 78.
Ancorare sempre i carichi.
Fissaggio del carico
ATTENZIONE
L'effetto protettivo della tendina gonfiabile
posta sul padiglione dell'automobile
potrebbe venire compromesso o annullato
in caso di carichi eccessivi. Non caricare
oggetti che superano in altezza gli schienali.
Altrimenti, in caso di frenata brusca, il carico
potrebbe essere proiettato in avanti e ferire
le persone nell'abitacolo.
05
ATTENZIONE
Ancorare sempre i carichi. Altrimenti, nel
caso di una brusca frenata, i carichi potrebbero essere catapultati e ferire le persone
nell'abitacolo.
Coprire i bordi appuntiti con una protezione
morbida.
Su entrambi i lati del bagagliaio si trovano
diversi attacchi per il fissaggio del carico,
situati nel pavimento e nella parte superiore dei
lati del bagagliaio.
Spegnere il motore e inserire il freno di stazionamento quando si devono caricare o
scaricare oggetti lunghi. Il carico potrebbe
infatti spostare la leva marce o la leva selettrice inserendo una marcia e quindi provocare il movimento dell'automobile.
``
219
05 Durante la guida
Carico
ATTENZIONE
Oggetti duri, affilati e/o pesanti sistemati
all'interno o sporgenti possono provocare
lesioni personali in caso di frenata brusca.
Fissare sempre gli oggetti grandi e pesanti
con la cintura di sicurezza o la cinghia di fissaggio.
Guide a pavimento
IMPORTANTE
NOTA
Non utilizzare cinghie dotate di dispositivi
che possono danneggiare gli attacchi.
Le cinghie fermacarico devono essere larghe circa 25 mm.
Pulizia
Spostamento di un gancio fermacarico
La presenza di sporcizia o corpi estranei nelle
guide può ostacolare lo spostamento, il bloccaggio, l'estrazione e il distacco dei ganci fermacarico. Pulire regolarmente le scanalature
con un aspirapolvere e un panno morbido
umido.
Cinghie di fissaggio del carico
G017742
05
Abbassare il gancio fermacarico in direzione della relativa apertura.
Nel pavimento del bagagliaio si trovano due
guide con ganci fermacarico mobili che consentono il fissaggio degli oggetti mediante cinghie.
220
G019397
Carico fissato agli attacchi sia superiori che inferiori.
Fissaggio con cinghie.
Bloccare la cinghia di fissaggio del carico
facendole compiere un giro intorno a un gancio
fermacarico in modo che non possa muoversi.
Premere leggermente il gancio verso il
basso facendolo scorrere fino alla posizione desiderata.
Sollevare il gancio – il gancio si blocca
automaticamente.
NOTA
I ganci fermacarico nella guida devono
essere distanziati di almeno 50 cm.
05 Durante la guida
Carico
Montaggio corretto/errato del gancio
fermacarico
I ganci fermacarico si smontano facilmente, ad
esempio per pulire il fondo della guida.
Abbassare il gancio fermacarico in direzione della relativa apertura.
Premere leggermente il gancio verso il
basso facendolo scorrere fino all'apertura.
Tirare il gancio verso l'alto in linea retta.
Il fissaggio del gancio si effettua nell'ordine
inverso.
G019581
G018134
Rimozione di un gancio fermacarico
Montare correttamente i ganci fermacarico!
È importante montare correttamente i ganci
fermacarico. Le aperture dei ganci devono
essere rivolte in direzione opposta.
05
ATTENZIONE
Montare correttamente i ganci fermacarico.
In caso contrario, la cinghia fermacarico
può causare il distacco del gancio e quindi
staccarsi.
NOTA
Per reinserire nella guida un gancio staccato, premerlo leggermente verso il basso.
221
05 Durante la guida
Bagagliaio
Supporto per borse della spesa*
Rete protettiva*
La cassetta in due parti della rete protettiva si
fissa al lato posteriore dello schienale. La cassetta più stretta si fissa sul lato sinistro (visto
dal portellone).
1. Ribaltare gli schienali posteriori.
Supporto per borse della spesa sotto la botola
apribile.
05
Il supporto per borse della spesa mantiene in
posizione le borse impedendone il rovesciamento nel bagagliaio.
1. Aprire la botola sul pavimento del bagagliaio.
G024628
G017745
2. Allineare le guide di fissaggio della cassetta agli aggetti di fissaggio dello schie.
nale
Vano per le cassette della rete protettiva.
Il vano per le due cassette in cui è arrotolata la
rete protettiva si trova sotto la botola del bagagliaio.
3. Fare scorrere la cassetta sugli aggetti di
.
fissaggio
4. Riportare in posizione eretta gli schienali e
bloccarli.
La rimozione delle cassette si effettua nell'ordine inverso
Utilizzo della rete protettiva
Fissaggio delle cassette delle reti
G018246
2. Fissare le borse della spesa con l'apposita
cinghietta.
222
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
05 Durante la guida
Bagagliaio
Estrarre la parte destra della rete con la
relativa fascetta.
Inserire l'asta nell'attacco sul lato destro e
premerla in avanti – l'asta si blocca con un
"clic".
Estrarre la sezione telescopica dell'asta e
fissarla sull'altro lato.
Griglia protettiva*
Conservare le cassette nell'apposito vano
sotto la botola del bagagliaio.
ATTENZIONE
Il carico nel bagagliaio deve essere ancorato correttamente anche se si utilizza la
rete protettiva.
Rete protettiva combinata al
copribagagliaio
G017748
La rete deve essere estratta dalle cassette e si
blocca automaticamente dopo circa 1 minuto
se gli schienali posteriori sono in posizione
eretta.
Estrarre la rete protettiva sinistra e agganciarla all'asta.
La griglia protettiva previene che il carico sia
scagliato nell'abitacolo in caso di frenata brusca. Per motivi di sicurezza, la griglia deve
sempre essere fissata correttamente.
Il ripiegamento si effettua nell'ordine inverso.
La rete può essere utilizzata anche se il sedile
posteriore è ribaltato.
Apertura
2. Ribaltare l'intero schienale.
3. Fare scorrere le cassette verso l'esterno
finché non si staccano dalle guide di fissaggio.
G018247
Rimozione delle cassette delle reti
1. Riavvolgere le reti protettive nelle cassette
procedendo nell'ordine inverso rispetto
alle istruzioni nella sezione "Utilizzo della
rete protettiva".
05
Afferrare il bordo inferiore della griglia protettiva e tirare all'indietro/verso l'alto.
IMPORTANTE
Fascette per l'estrazione della rete.
La rete protettiva può essere estratta dal sedile
posteriore anche se il copribagagliaio è
estratto.
Non è possibile sollevare o abbassare la griglia protettiva se è montato un copribagagliaio.
Seguire le istruzioni nel capitolo "Utilizzo della
rete protettiva". Le fascette per l'estrazione
della rete si trovano in corrispondenza delle
frecce.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
223
05 Durante la guida
Bagagliaio
Montaggio
NOTA
Copribagagliaio*
Si consiglia di montare e smontare la griglia
protettiva abbassata, attraverso le portiere
posteriori, con l'aiuto di un'altra persona.
Per montare la griglia protettiva è necessario
ribaltare gli schienali, vedere pagina 77.
Portare la maniglia in posizione di montaggio, vedere figura. Per ruotare la maniglia
in posizione, premerla leggermente
(vedere freccia).
G018368
05
Comprimere l'ammortizzatore verso la griglia e allinearla all'attacco nel padiglione.
Ruotare la maniglia di 90°
. Se necessario, premere leggermente come indicato
. Fissare la griglia ruotando la
in figura
.
maniglia di 90°
G018369
Rimozione
224
Per rimuovere la griglia, procedere nell'ordine
inverso rispetto a quanto indicato nella sezione
precedente, Montaggio.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
G017749
G018367
In sede di installazione, la maniglia deve trovarsi sul lato anteriore della griglia, vedere
- .
figura
Estrarre il copribagagliaio sopra il carico e
agganciarlo nei fori presso i montanti posteriori
nel bagagliaio.
IMPORTANTE
Non è possibile sollevare o abbassare la griglia protettiva se è montato un copribagagliaio.
Installazione del copribagagliaio
Inserire un'estremità del copribagagliaio
nella svasatura del pannello laterale.
Inserire l'altra estremità nella svasatura
corrispondente.
05 Durante la guida
Bagagliaio
Fissare a pressione entrambi i lati. Deve
sentirsi un "clic" e il segno rosso non deve
più essere visibile.
> Controllare che entrambe le estremità
siano bloccate.
Carico sul tetto
Utilizzo del portapacchi
Rimozione del copribagagliaio
Per evitare di danneggiare l'automobile e per
garantire la massima sicurezza durante la
guida, si raccomanda di utilizzare i portapacchi
Volvo.
1. Premere il pulsante di una estremità e staccarla.
Seguire con attenzione le istruzioni di montaggio fornite con il portapacchi.
2. Angolare il copribagagliaio verso l'alto/l'esterno con cautela finché non si stacca l'altra estremità.
•
Controllare regolarmente che i portapacchi
e il carico siano fissati correttamente.
Ancorare il carico con fasce di fissaggio.
Ripiegamento del pannello posteriore
del copribagagliaio
•
Distribuire il carico uniformemente sui portapacchi. Sistemare gli oggetti più pesanti
sotto.
•
La resistenza al vento dell'automobile e il
consumo di carburante aumentano in proporzione alle dimensioni del carico.
•
Guidare con cautela. Evitare accelerazioni
improvvise, frenate brusche e curve ad alta
velocità.
Quando è montato e arrotolato, il pannello
posteriore del copribagagliaio sporge orizzontalmente nel bagagliaio.
±
Tirare leggermente all'indietro il pannello,
sganciarlo dai supporti e ripiegarlo.
05
Carichi lunghi
Anche lo schienale del sedile del passeggero
può essere ribaltato per fare spazio a un carico
lungo, vedere pagina 75.
ATTENZIONE
Il baricentro dell'automobile e le caratteristiche di guida cambiano se è presente un
carico sul tetto.
Per informazioni sul carico max consentito
sul tetto, compresi portapacchi ed eventuale box sul tetto, vedere pagina 285.
225
05 Durante la guida
Triangolo di emergenza*
Estrarre il triangolo di emergenza dalla
custodia, aprirlo e montare i due lati staccati.
Pronto soccorso*
Utilizzare il triangolo di emergenza nel rispetto
delle norme vigenti. Collocare il triangolo di
emergenza in un luogo adeguato in base alle
condizioni del traffico.
Inserire il triangolo di emergenza nella custodia, quindi fissarlo nel bagagliaio.
NOTA
Se la botola non è chiusa, il bloccaggio di
sicurezza non funziona, vedere pagina 47.
05
Sollevare il tappetino ed estrarre il triangolo
di emergenza.
226
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
G018253
G017956
Estrarre i supporti del triangolo di emergenza.
La cassetta del pronto soccorso si trova sotto
il pavimento del bagagliaio.
05 Durante la guida
Guida con rimorchio
La capacità di carico dipende dal peso a vuoto
dell'automobile. Il peso totale dei passeggeri e
di tutti gli optional, ad esempio il gancio di
traino, riduce la capacità di carico dell'automobile in misura corrispondente. Per maggiori
informazioni sui pesi, vedere pagina 285.
Se il dispositivo di traino è stato montato da
Volvo, l'automobile viene fornita con le attrezzature necessarie per la guida con rimorchio.
•
Il dispositivo di traino dell'auto deve essere
omologato.
•
Se il montaggio è stato successivo, verificare presso il proprio concessionario Volvo
che l'automobile sia equipaggiata per la
guida con rimorchio.
•
Mettere il carico nel rimorchio in modo che
la pressione sul dispositivo di traino dell'automobile rispetti la pressione massimale sulla sfera.
•
Aumentare la pressione dei pneumatici
fino a raggiungere quella raccomandata
per il pieno carico. Per la posizione dell'etichetta pressione pneumatici, vedere
pagina 271.
•
Pulire regolarmente il dispositivo di traino
e ingrassare la sfera.
•
Non viaggiare con un rimorchio pesante se
l'automobile è nuova. Attendere di avere
caso di surriscaldamento, il climatizzatore
può disattivarsi temporaneamente.
raggiunto una percorrenza di almeno
1000 km.
Generalità
•
Sulle discese lunghe e ripide, i freni sono
sollecitati molto più del solito. Scalare alla
marcia inferiore e mantenere una velocità
adeguata.
•
Per motivi di sicurezza, non procedere a
velocità superiori a 80 km/h, anche se le
norme di alcuni Paesi consentono velocità
maggiori.
•
Il motore viene sottoposto a carichi maggiori quando si guida con un rimorchio.
•
•
Se l'automobile è sottoposta a carichi elevati in climi caldi, il motore può surriscaldarsi. Se la temperatura nell'impianto di
raffreddamento del motore diventa eccessiva si accende la spia di allarme e il display
informativo visualizza Alta temp. mot.
Stop sicuro. In tal caso, fermarsi in un
luogo sicuro e lasciare raffreddare il
motore al minimo per alcuni minuti. Se il
display visualizza Alta temp. mot.
Spegnere motore o Basso liv. refr.
Spegnere motore, fermarsi e spegnere il
motore.
La leva selettrice deve trovarsi in posizione
P quando si parcheggia un'automobile con
cambio automatico e rimorchio. Inserire
sempre il freno di stazionamento. Quando
si parcheggia un'automobile con rimorchio
in pendenza, applicare sempre ceppi per
bloccare le ruote.
•
Il cambio automatico è protetto da una termica integrata che si attiva in caso di surriscaldamento. Se la temperatura nel cambio diventa eccessiva si accende la spia di
allarme e il display informativo visualizza
Cambio surrisc. Rallentare o Cambio
surrisc. Stop immediato. In tal caso,
seguire le istruzioni rallentando o fermandosi in un luogo sicuro e lasciando raffreddare il cambio con il motore al minimo. In
Cavo rimorchio
Se il dispositivo di traino è dotato di un connettore a 13 pin e il rimorchio di un connettore
a 7 pin, è necessario un adattatore. Utilizzare
un cavo adattatore approvato da Volvo. Accertarsi che il cavo non strisci per terra.
05
Indicatori di direzione e luci di arresto del
rimorchio
Se uno degli indicatori di direzione del rimorchio è difettoso, la spia degli indicatori di direzione sul quadro comandi combinato lampeggia più velocemente del normale e il display
visualizza Lamp. difettosa Ind. dir. rimor..
Se una delle luci di arresto del rimorchio è
difettosa, il display visualizza Lamp. difettosa
Luce stop rim..
``
227
05 Durante la guida
Guida con rimorchio
Cambio automatico
ATTENZIONE
Parcheggio in pendenza
Seguire le raccomandazioni relative al peso
del rimorchio. In caso contrario, l'automobile e il rimorchio possono essere difficili da
controllare in caso di manovre e frenate di
emergenza.
1. Inserire il freno di stazionamento.
2. Portare la leva selettrice in posizione P.
Avviamento in pendenza
1. Portare la leva selettrice in posizione D.
Dispositivo di traino
Pendenze ripide
Se l'automobile è dotata di gancio di traino
smontabile, seguire accuratamente le indicazioni per il montaggio della sfera di traino,
vedere pagina 229.
•
Non usare una marcia superiore a quella
"richiesta" dal motore. La guida con marce
alte non è sempre la più economica.
•
Evitare di guidare con rimorchio su pendenze superiori al 12 %.
ATTENZIONE
Se l'automobile è dotata di gancio di traino
smontabile Volvo:
Regolazione del livello
Gli ammortizzatori posteriori mantengono
un'altezza costante a prescindere dal carico
dell'automobile (fino al peso max consentito).
Ad automobile ferma, è normale che il retrotreno si abbassi leggermente.
Pesi del rimorchio
Possono esserci limitazioni per il peso del
rimorchio e i limiti di velocità, a seconda delle
direttive nazionali. Il gancio di traino può essere
omologato per un peso superiore a quello consentito per l'automobile. Per i pesi del rimorchio consentiti da Volvo, vedere pagina 287.
228
Vano della sfera
•
Seguire con attenzione le istruzioni di
montaggio della sfera.
•
La sfera deve essere bloccata con la
chiave prima di mettersi in viaggio.
•
Controllare che la finestra di indicazione
sia verde.
Controlli importanti
•
Pulire e ingrassare regolarmente la sfera.
G031121
05
2. Disinserire il freno di stazionamento.
NOTA
Quando si utilizza un gancio dotato di stabilizzatore, la sfera non necessita di lubrificazione.
Vano per riporre la sfera.
IMPORTANTE
Rimuovere sempre la sfera del gancio di
traino dopo l'utilizzo e conservarla nell'apposito vano, fissata con la relativa fascetta.
05 Durante la guida
Guida con rimorchio
Montaggio della sfera
Specifiche
H
C
Misure, attacchi (mm)
A
G026080
B
A (V70)
1129
A (XC70)
1113
B (V70)
93
B (XC70)
77
C
855
D
428
E
112
F
346
G
Traversa laterale
H
Centro della sfera
Togliere il carter protettivo tirandolo indiedopo aver premuto il
tro in linea retta
.
fermo
05
G021487
F
E
G017971
G021485
G
G018928
D
Controllare che il meccanismo sia in posizione sbloccata ruotando la chiave in
senso orario.
``
229
05 Durante la guida
La finestra di indicazione deve essere
rossa.
La finestra di indicazione deve essere
verde.
G021494
G021490
G021488
Guida con rimorchio
Controllare che la sfera sia fissata provando a tirare verso l'alto, il basso e all'indietro.
ATTENZIONE
05
Inserire e fare scorrere la sfera finché non
si sente un "clic".
230
G000000
G021489
Se la sfera non è fissata correttamente, deve
essere rimossa e rimontata come descritto
sopra.
Ruotare la chiave in senso antiorario in
posizione bloccata. Estrarre la chiave dal
blocchetto di accensione.
IMPORTANTE
Lubrificare solo la parte della sfera a cui si
collega il cappuccio del gancio. Il resto della
sfera deve rimanere pulito e asciutto.
05 Durante la guida
Guida con rimorchio
ATTENZIONE
Cavo di sicurezza.
ATTENZIONE
Premere la manopola di bloccaggio
e
finché non
ruotarla in senso antiorario
si sente un "clic".
Assicurarsi che il cavo di sicurezza del
rimorchio sia fissato all'attacco corretto.
G018929
G021495
Fissare adeguatamente la sfera del gancio
di traino se viene conservata nell'automobile, vedere pagina 228.
Fare scorrere il carter protettivo finché non
scatta in posizione.
05
Rimozione della sfera
Ruotare la manopola di bloccaggio a fondo
e tenerla premuta mentre si estrae e si solleva la sfera.
Inserire la chiave e ruotarla in senso orario
in posizione sbloccata.
231
05 Durante la guida
Traino e trasporto
Traino
ATTENZIONE
Prima di trainare l'automobile, controllare qual
è la velocità massima consentita per il traino.
Il bloccasterzo si ferma nella posizione in cui
si trovava al momento dell'interruzione della
tensione. Il bloccasterzo deve essere sbloccato prima del traino. La chiave telecomando deve trovarsi in posizione II. Non
estrarre mai la chiave dal blocchetto di
accensione durante la guida o il traino.
1. Inserire la chiave del telecomando nel
blocchetto di accensione per sbloccare lo
sterzo in modo da poter sterzare le ruote,
vedere pagina 73.
2. Durante il traino, la chiave del telecomando
deve sempre rimanere nel blocchetto di
accensione.
05
ATTENZIONE
Il servofreno e il servosterzo non funzionano
quando il motore è spento. È necessario
premere il pedale del freno con una forza
circa 5 volte superiore al normale e lo sterzo
è molto più duro del solito.
3. Assicurarsi che la fune di traino sia sempre
tesa tenendo leggermente premuto il
pedale del freno per evitare strappi bruschi.
4. Tenersi pronti a frenare all'occorrenza.
Cambio manuale
ATTENZIONE
Prima del traino, inserire la chiave del telecomando nel blocchetto di accensione per
sbloccare il bloccasterzo in modo da poter
sterzare le ruote.
±
Portare la leva marce in folle e disinserire il
freno di stazionamento.
IMPORTANTE
L'automobile deve essere sempre trainata
in avanti.
•
Non trainare automobili con cambio
automatico a una velocità superiore a
80 km/h e per percorsi superiori a
80 km.
2.0
Si sconsiglia di trainare il modello 2.0 con cambio automatico. Poiché la pompa di ricircolo
azionata dal motore non è in grado di mantenere l'olio del cambio alla temperatura di esercizio corretta sussiste un rischio elevato di
danni al cambio.
Per spostare l'automobile da un luogo pericoloso è comunque possibile trainarla per un
breve tragitto (max 30 km) a bassa velocità
(max 30 km/h).
Cambio automatico
±
Portare la leva selettrice in posizione N e
disinserire il freno di stazionamento.
IMPORTANTE
Si sconsiglia vivamente di trainare l'automobile a temperature inferiori allo zero.
Ausilio all'avviamento
Non trainare mai l'automobile per avviarla. Se
la batteria è scarica e il motore non si accende,
232
05 Durante la guida
Traino e trasporto
utilizzare una batteria ausiliaria, vedere
pagina 105.
Prendere l'occhiello di traino collocato
sotto la botola nel bagagliaio.
NOTA
In alcune automobili con gancio di traino
montato, l'occhiello di traino non può
essere fissato all'attacco posteriore. In tal
caso, fissare la fune di traino al gancio di
traino.
IMPORTANTE
Se si traina l'automobile per avviarla, si può
danneggiare il catalizzatore.
Per questo motivo, si consiglia di conservare la sfera del gancio di traino smontabile
nell'automobile.
Quando si traina l'automobile su strada si deve
utilizzare l'occhiello di traino. L'occhiello di
traino è fissato alla relativa presa sul lato destro
del paraurti anteriore o posteriore.
Dopo l'utilizzo, svitare l'occhiello di traino e
rimetterlo nel bagagliaio.
Montaggio dell'occhiello di traino
G021501
Occhiello di traino
Trasporto
V70: Inserire a pressione il bordo contrassegnato della copertura nel paraurti e rilasciare. Spostare la copertura e avvitare
con cura l'occhiello di traino fino alla flangia.
XC70: Staccare il bordo inferiore della
copertura nel paraurti usando un cacciavite o una moneta. Avvitare in posizione
l'occhiello di traino fino alla flangia. Utilizzare una chiave per i dadi delle ruote per
fissare l'occhiello.
IMPORTANTE
L'automobile deve essere sempre trasportata in avanti.
•
05
Le automobili a trazione integrale (AWD)
con avantreno sollevato non devono
essere trasportate a una velocità superiore a 70 km/h. Inoltre, non devono
essere trasportate per percorsi superiori a 50 km.
G017464
ATTENZIONE
L'occhiello di traino deve essere utilizzato
solo per il traino su strada, non per eventuali
traini di recupero. Per effettuare traini di
recupero, richiedere un'assistenza professionale.
233
234
236
242
249
251
254
262
275
G020922
Vano motore..........................................................................................
Lampadine............................................................................................
Spazzole dei tergicristalli e liquido lavacristalli.....................................
Batteria..................................................................................................
Fusibili...................................................................................................
Ruote e pneumatici...............................................................................
Cura dell'automobile.............................................................................
MANUTENZIONE E ASSISTENZA
06
06 Manutenzione e assistenza
Vano motore
Generalità
Programma di assistenza Volvo
Per mantenere sempre l'automobile su alti
livelli di sicurezza e affidabilità, seguire il programma di servizio Volvo, indicato nel Libretto
di Servizio e Garanzia. Si raccomanda di affidare l'assistenza e la manutenzione a un riparatore autorizzato Volvo. I riparatori Volvo sono
dotati del personale, della documentazione
d'assistenza e degli attrezzi speciali che garantiscono la massima qualità dell'assistenza.
IMPORTANTE
Affinché la garanzia Volvo sia valida, controllare e rispettare le indicazioni del Libretto
di Servizio e Garanzia.
Effettuare controlli regolari
06
Controllare i seguenti oli e liquidi a intervalli
regolari, ad es. in sede di rifornimento.
•
•
•
•
236
Liquido refrigerante
Olio motore
Olio del servosterzo
Liquido lavacristalli
ATTENZIONE
Ricordare che la ventola del radiatore può
avviarsi automaticamente dopo lo spegnimento del motore.
Per il lavaggio del motore, rivolgersi sempre
a un'officina. Se il motore è caldo sussiste il
rischio di incendio.
Sollevamento dell'automobile
NOTA
Volvo raccomanda di utilizzare esclusivamente il martinetto specifico di ogni modello
di automobile. Qualora si utilizzi un altro
martinetto non raccomandato da Volvo,
seguire le istruzioni allegate all'attrezzatura
Per sollevare l'automobile con un martinetto da
officina, sistemarlo contro il bordo anteriore
della struttura portante del motore.
Prestare attenzione al paraspruzzi sotto il
motore. Sistemare il martinetto da officina in
modo che l'automobile non possa scivolare e
cadere. Utilizzare sempre cavalletti o simili.
Per sollevare l'automobile con un sollevatore
da officina a due colonne, sistemare i bracci di
sollevamento anteriore e posteriore sotto i
punti di sollevamento sul divaricatore sul
fondo. Vedere figura precedente.
Aprire e chiudere il cofano motore
06 Manutenzione e assistenza
Vano motore
Vano motore, generalità
Rabbocco del liquido lavacristalli
Filtro dell'aria
G010951
ATTENZIONE
ATTENZIONE
Controllare che il cofano motore si blocchi
correttamente quando viene chiuso.
Il vano motore può differire leggermente da un tipo
di motore all'altro.
Serbatoio di espansione dell'impianto di
raffreddamento
Non toccare le candele o la bobina di accensione se la chiave del telecomando è in
posizione II o il motore è caldo.
Controllo dell'olio motore
Serbatoio dell'olio del servosterzo
Asta di livello per olio motore
06
Radiatore
Rabbocco d'olio motore
Serbatoio dell'olio di freni e frizione (guida
a sinistra)
Batteria
G021733
Spostare il fermo verso sinistra e aprire il
cofano. (Il fermo di bloccaggio si trova tra
faro e griglia, vedere figura.)
G018945
Tirare la maniglia collocata vicino ai pedali.
Quando il fermo si sgancia, si sente un
"clic".
L'impianto di accensione presenta tensioni
molto alte. La tensione dell'impianto di
accensione può comportare il pericolo di
morte. La chiave del telecomando deve
sempre essere in posizione 0 quando si
effettuano interventi nel vano motore,
vedere pagina 73.
Basetta portarelè e portafusibili, vano
motore
Etichetta relativa al tipo d'olio.
``
237
06 Manutenzione e assistenza
Vano motore
IMPORTANTE
06
Per soddisfare i requisiti previsti per gli intervalli di assistenza del motore, tutti i motori
sono rabboccati in fabbrica con uno speciale olio motore sintetico. Questo olio
accuratamente selezionato garantisce
ottime caratteristiche di durata, accensione,
consumo di carburante ed ecologicità. Gli
intervalli di assistenza raccomandati sono
validi solo se si utilizza un olio motore
approvato. Utilizzare sempre un olio del tipo
prescritto (vedere l'etichetta nel vano
motore) sia in sede di rabbocco che di sostituzione per non compromettere le caratteristiche di durata, accensione, consumo di
carburante ed ecologicità. La garanzia
Volvo non copre danni dovuti all'utilizzo di
olio motore di tipo e viscosità diversi da
quelli prescritti.
Volvo utilizza diversi sistemi di avvertimento in
caso di livello o pressione dell'olio insufficiente.
Alcuni modelli provvisti di sensore di pressione
dell'olio presentano una spia per la pressione
dell'olio. Altri modelli sono provvisti di sensore
di livello dell'olio. In tal caso il conducente
viene informato tramite la spia di allarme al
centro della strumentazione e messaggi sul
238
Rabbocco e asta di livello
Per la sostituzione, attenersi agli intervalli di
sostituzione indicati nel Libretto di Servizio e
Garanzia.
IMPORTANTE
L'olio rabboccato deve essere dello stesso
tipo di quello già presente nel motore,
vedere pagina 293.
È importante controllare il livello dell'olio anche
prima di effettuare il primo cambio d'olio in
un'automobile nuova.
G021734
In caso di guida in condizioni sfavorevoli,
vedere pagina 293
display. Alcuni modelli sono dotati di entrambi
i sistemi. Per maggiori informazioni, rivolgersi
a un concessionario Volvo.
Asta di livello, motori a benzina.
G021736
Volvo raccomanda oli Castrol.
Asta di livello, motori diesel.
La misurazione più accurata si fa a motore
freddo prima dell'avviamento. Se viene effettuata subito dopo lo spegnimento del motore,
potrebbe risultare errata. L'asta mostra un
livello inferiore in quanto l'olio non ha avuto il
tempo di refluire nella relativa coppa.
06 Manutenzione e assistenza
Vano motore
IMPORTANTE
Non superare mai il segno MAX. Se nel
motore viene rabboccata una quantità d'olio eccessiva, il consumo d'olio potrebbe
aumentare.
Liquido refrigerante
Liquido refrigerante, controllo del livello
e rabbocco
G021737
ATTENZIONE
Il livello dell'olio deve essere compreso fra i segni
sulla relativa asta.
Parcheggiare l'automobile in piano e attendere
10-15 minuti dallo spegnimento del motore
affinché l'olio possa defluire nella coppa. Per
informazioni sulla quantità di olio da rabboccare, vedere pagina 293 e seguenti.
Controllo a motore freddo
1. Pulire l'asta di livello.
2. Controllare il livello con l'asta di livello. Il
livello deve essere compreso tra i segni
MIN e MAX.
Non rovesciare olio sul collettore di scarico
caldo. Pericolo di incendio.
Controllo a motore caldo
1. Pulire l'asta di livello.
2. Controllare il livello dell'olio con la relativa
asta.
3. Se il livello è vicino al segno MIN, rabboccare inizialmente 0,5 litri d'olio. Rabboccare finché il livello non è più vicino al
segno MAX che al segno MIN dell'asta di
livello.
Per il rabbocco, seguire le istruzioni riportate
sulla confezione. È importante dosare le quantità di refrigerante e acqua in base al clima. Non
rabboccare mai soltanto con acqua. Il rischio
di congelamento sussiste sia in caso di quantità insufficiente che eccessiva di refrigerante.
Per le quantità, vedere pagina 293.
06
3. Se il livello è vicino al segno MIN, rabboccare inizialmente 0,5 litri d'olio. Rabboccare finché il livello non è più vicino al
segno MAX che al segno MIN dell'asta di
livello.
``
239
06 Manutenzione e assistenza
Vano motore
IMPORTANTE
•
Un contenuto elevato di cloro, cloruri e
altri sali può corrodere l'impianto di raffreddamento.
•
Volvo raccomanda di utilizzare sempre
un refrigerante con agente anticorrosivo.
•
La miscela del refrigerante deve sempre
essere costituita dal 50% di acqua e dal
50% di refrigerante.
•
Miscelare il liquido refrigerante con
acqua potabile di qualità approvata. In
caso di dubbi sulla qualità dell'acqua,
utilizzare un liquido refrigerante premiscelato raccomandato da Volvo.
•
In sede di sostituzione di liquido refrigerante/componenti dell'impianto di
raffreddamento, risciacquare l'impianto
con acqua potabile di qualità approvata
o con liquido refrigerante premiscelato.
06
•
Il motore deve funzionare sempre con
l'impianto di raffreddamento riempito
correttamente. Possono verificarsi temperature elevate, con il conseguente
rischio di danni (crepe) nella testata.
Per le quantità e gli standard relativi alla qualità
dell'acqua, vedere pagina 293.
240
Controllare regolarmente il liquido
refrigerante
Il livello deve trovarsi tra i segni MIN e MAX del
serbatoio di espansione. Se l'impianto non è
ben riempito, possono verificarsi surriscaldamenti, con il conseguente rischio di danni al
motore.
ATTENZIONE
Il refrigerante può essere molto caldo. Se si
deve eseguire il rabbocco a motore caldo,
svitare il tappo del serbatoio di espansione
lentamente in modo da eliminare la sovrappressione.
in montagna o in climi tropicali con umidità elevata.
ATTENZIONE
Se l'olio dei freni è sotto il livello MIN nel
relativo serbatoio, rabboccare olio dei freni
prima di proseguire la guida. Si raccomanda
di rivolgersi a un riparatore autorizzato
Volvo per verificare il motivo della perdita
dell'olio dei freni.
Rabbocco
Olio di freni e frizione
Controllo del livello
L'olio di freni e frizione utilizza lo stesso serbatoio. Il livello deve essere compreso tra i segni
MIN e MAX all'interno del serbatoio. Controllare il livello regolarmente.
Sostituire l'olio dei freni ogni due anni oppure
ogni due tagliandi.
Per le quantità e il tipo di olio dei freni raccomandato, vedere pagina 293. L'olio deve
essere cambiato ogni anno nelle automobili
utilizzate in condizioni che richiedono frenate
energiche e frequenti, ad esempio nella guida
Il serbatoio dell'olio è collocato sul lato conducente
Il serbatoio dell'olio è situato sotto la copertura
che separa la zona fredda del vano motore. Per
accedere al tappo del serbatoio occorre rimuovere prima il tappo rotondo.
06 Manutenzione e assistenza
Vano motore
1. Aprire il tappo collocato sulla copertura
ruotandolo.
2. Svitare il tappo del serbatoio e rabboccare
olio. Il livello deve essere compreso tra i
segni MIN e MAX all'interno del serbatoio.
IMPORTANTE
Ricordare di montare il tappo.
Olio del servosterzo
Controllare il livello in occasione di ogni
tagliando. Non è necessario effettuare il cambio d'olio. Il livello deve essere compreso tra i
segni MIN e MAX. Per le quantità e il tipo di olio
raccomandato, vedere pagina 293.
NOTA
Se si verifica un'anomalia nell'impianto servosterzo o se l'automobile non si accende e
deve essere trainata, è ancora possibile
sterzare.
06
IMPORTANTE
Durante il controllo, non sporcare l'area
intorno al serbatoio del servosterzo.
241
06 Manutenzione e assistenza
Lampadine
Generalità
Tutte le lampadine a incandescenza sono elencate, vedere pagina 248. Le lampadine a
incandescenza e le luci speciali che devono
essere sostituite presso un riparatore sono:
IMPORTANTE
Non toccare il vetro delle lampadine a
incandescenza con le dita. I grassi presenti
sulle dita vengono vaporizzati dal calore
delle lampadine e il riflettore si sporca e si
danneggia.
cando e rimuovendo l'intero alloggiamento
attraverso il vano motore.
ATTENZIONE
Spegnere sempre il quadro ed estrarre la
chiave del telecomando prima di sostituire
la lampadina a incandescenza.
•
Illuminazione nel padiglione, luci di cortesia
•
•
Luce cassetto portaoggetti
•
•
Durata approach light
1. Premere rapidamente il pulsante START/
STOP ENGINE ed estrarre la chiave del
telecomando.
Luci di arresto, fendinebbia e luce di retromarcia
2. (Figura sopra)
•
Luce di posizione laterale posteriore, luci di
posizione
Tirare verso l'alto i perni di bloccaggio
dell'alloggiamento lampadina.
•
•
Lampadine Xenon, Active Xenon
Estrarre l'alloggiamento lampadina in
linea retta.
Alloggiamento lampadina anteriore
Rimozione dei fari
Indicatori di direzione, specchio retrovisore esterno
Generalità sulle lampadine LED
06
ATTENZIONE
IMPORTANTE
Tirare solo il connettore, non il cavo.
3. (Figura sotto)
G010325
La sostituzione delle lampadine dei fari Dual
Xenon deve essere effettuata da un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo. I fari Dual Xenon richiedono particolare cautela poiché sono dotati di
gruppo ad alta tensione.
Tutte le lampadine a incandescenza anteriori
(eccetto i fendinebbia) si sostituiscono stac-
242
Scollegare il connettore dell'alloggiamento lampadina premendo il fermaglio
con il pollice.
Estrarre contemporaneamente il connettore con l'altra mano.
06 Manutenzione e assistenza
Lampadine
4. Sollevare l'alloggiamento lampadina e
posizionarlo su una superficie morbida per
evitare di graffiare il vetro.
Rimozione della copertura
Anabbaglianti alogeni
5. Sostituire la lampadina interessata, vedere
pagina 248.
Montaggio dei fari
3. Controllare il funzionamento dei fari.
Collegare e fissare correttamente l'alloggiamento lampadina prima di accendere i fari o
inserire la chiave del telecomando nel blocchetto di accensione.
G021745
2. Rimontare l'alloggiamento lampadina e i
perni di bloccaggio. Controllare che siano
fissati correttamente.
Prima di sostituire una lampadina a incandescenza, vedere pagina 242.
1. Aprire l'anello di bloccaggio premendo
verso l'alto/l'esterno.
2. Abbassare i fermagli sulla copertura e
rimuoverla.
Rimontare la copertura nell'ordine inverso.
G021746
1. Collegare il connettore. Si deve sentire un
"clic".
1. Staccare il faro.
2. Rimuovere la copertura.
3. Staccare la lampadina premendo il portalampadina verso il basso.
4. Scollegare il connettore dalla lampadina.
06
5. Inserire la nuova lampadina nell'attacco e
fissarla a scatto. Può essere fissata solo in
un modo.
Rimontare i componenti nell'ordine inverso.
``
243
06 Manutenzione e assistenza
Lampadine
G021749
1. Staccare il faro.
1. Staccare il faro.
1. Staccare il faro.
2. Rimuovere la copertura.
2. Rimuovere la copertura, vedere
pagina 243.
2. Rimuovere la copertura, vedere
pagina 243.
3. Staccare la lampadina premendo il portalampadina verso il basso.
3. Per un migliore accesso è possibile svitare
dapprima la lampadina degli abbaglianti.
4. Scollegare il connettore dalla lampadina.
4. Tirare il cavo per estrarre il portalampadina.
3. Svitare la lampadina in senso antiorario ed
estrarla in linea retta
06
Luce di posizione/parcheggio
G021748
Abbaglianti supplementari, Bi-Xenon*
G021747
Abbaglianti alogeni
4. Scollegare il connettore dalla lampadina.
5. Sostituire la lampadina a incandescenza,
inserirla nell'attacco e fissarla girandola in
senso orario. Può essere fissata solo in un
modo.
Rimontare i componenti nell'ordine inverso.
5. Inserire la nuova lampadina nell'attacco e
fissarla a scatto. Può essere fissata solo in
un modo.
Rimontare i componenti nell'ordine inverso.
5. Rimuovere la lampadina difettosa e inserire
quella nuova. Può essere fissata solo in un
modo.
6. Inserire il portalampadina nell'attacco e
premere finché non si sente un "clic".
Rimontare i componenti nell'ordine inverso.
244
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
06 Manutenzione e assistenza
Lampadine
G021750
1. Staccare il faro.
2. Staccare la piccola copertura rotonda.
3. Tirare il portalampadina per estrarre la lampadina a incandescenza.
4. Rimuovere la lampadina difettosa e inserire
quella nuova. Il fissaggio è possibile in un
modo.
Fendinebbia
G021751
Luci di ingombro
Indicatori di direzione
Prima di sostituire una lampadina a incandescenza, vedere pagina 242.
1. Staccare il faro.
2. Staccare la piccola copertura rotonda.
3. Tirare il cavo per estrarre il portalampadina.
1. Rimuovere il carter premendo i 4 fermagli
con un attrezzo sottile ed estraendolo in
linea retta.
2. Svitare la vite dell'alloggiamento lampadina ed estrarlo.
3. Ruotare la lampadina in senso antiorario e
staccarla.
5. Inserire il portalampadina nell'attacco e
premere finché non si sente un "clic".
4. Rimuovere la lampadina difettosa e inserire
quella nuova. Il fissaggio è possibile in un
modo.
4. Montare una nuova lampadina avvitandola
in senso orario.
6. Rimontare la copertura. Sistemarla e premere finché non si sente un "clic".
5. Inserire il portalampadina nell'attacco e
premere finché non si sente un "clic".
5. Rimontare la lampadina. (Il profilo del portalampadina è uguale al profilo della base
della lampadina.)
Rimontare i componenti nell'ordine inverso.
6. Rimontare la copertura. Sistemarla e premere finché non si sente un "clic".
Rimontare i componenti nell'ordine inverso.
06
6. Rimontare il portalampadina. Il segno
TOP sul portalampadina deve essere in
alto.
``
245
06 Manutenzione e assistenza
Lampadine
Portalampadina posteriori, indicatori
di direzione
Luci di arresto (LED)
NOTA
Se il messaggio di errore permane dopo che
la lampadina a incandescenza difettosa è
stata sostituita, si raccomanda di rivolgersi
a un riparatore autorizzato Volvo.
Luci di arresto (LED)
Luce della targa
G017456
Posizione delle luci posteriori
G017457
G017458
La lampadina degli indicatori di direzione nel
gruppo luci posteriore si sostituisce dall'interno del bagagliaio.
1. Aprire il pannello.
06
2. Estrarre l'isolante tirandolo in linea retta.
3. Staccare il gruppo lampadina girando la
relativa maniglia in senso antiorario.
4. Staccare la lampadina a incandescenza
tirandola in linea retta.
Rimontare i componenti nell'ordine inverso.
Vetro della lampadina, lato destro
2. Staccare delicatamente l'intero alloggiamento lampadina ed estrarlo.
Luci di posizione/di arresto (LED)
3. Montare una nuova lampadina.
Luci di posizione laterali, SML (LED)
4. Rimontare e avvitare in posizione l'alloggiamento lampadina.
Indicatori di direzione
Catarifrangente posteriore
Retronebbia (su un lato)
Luce di retromarcia
246
1. Svitare le viti con un cacciavite.
06 Manutenzione e assistenza
Lampadine
Illuminazione bagagliaio
Luci di cortesia
Luce dello specchietto di cortesia
G021759
G031942
G021757
Rimozione dello specchietto
Prima di sostituire una lampadina a incandescenza, vedere pagina 242.
1. Inserire un cacciavite nel lato corto della
lente nel punto più vicino al tunnel e ruotare
leggermente per staccare la lente (vale per
entrambe le lampadine).
2. Ruotare con cautela finché la lente non si
stacca.
3. Montare una nuova lampadina.
4. Rimontare il vetro.
1. Inserire un cacciavite e fare leva leggermente per staccare l'alloggiamento lampadina.
2. Montare una nuova lampadina.
3. Controllare che la lampadina si accenda e
rimontare l'alloggiamento lampadina.
1. Inserire un cacciavite sotto il bordo inferiore, al centro, e sollevare con cautela il
fermo sul bordo.
2. Spostare il cacciavite sotto i bordi sinistro
e destro (presso le sezioni in gomma nera)
e fare leva con cautela in modo da staccare
il bordo inferiore dello specchietto.
06
3. Sollevare e rimuovere l'intero specchietto
e la copertura con cautela.
4. Montare una nuova lampadina.
Montaggio dello specchietto
1. Riportare nella posizione originaria i tre
fermi sul bordo superiore dello specchietto.
``
247
06 Manutenzione e assistenza
Lampadine
06
2. Quindi, bloccare i tre fermi inferiori.
Illuminazione
W
Tipo
Specifiche lampadine a incandescenza
Luci di posizione/
parcheggio anteriori
5
W5W
Luci di ingombro
anteriori
5
W5W
Luce cassetto portaoggetti
5
Lampadina
a fusibile
Illuminazione
W
Tipo
Abbaglianti supplementari, BiXenon, ABL
55
H7
Anabbaglianti alogeni
55
H7
Abbaglianti alogeni
65
H9
Indicatori di direzione anteriori
21
H21W
Indicatori di direzione posteriori
21
PY21W
Fendinebbia
35
H8
Luci di cortesia,
illuminazione
bagagliaio, luce
della targa
5
Lampadina
a fusibile
Specchio di cortesia
SV8,5
SV8,5
1,2
Lampadina
a fusibile
SV5,5
248
06 Manutenzione e assistenza
Spazzole dei tergicristalli e liquido lavacristalli
Spazzole dei tergicristalli
Posizione di assistenza
Per la sostituzione, il lavaggio o il sollevamento
(quando si rimuove il ghiaccio dal parabrezza),
le spazzole tergicristallo devono trovarsi in
posizione di assistenza.
G021763
1. Portare la chiave telecomando in posizione
0, vedere pagina 73, e lasciarla nel blocchetto di accensione.
2. Portare la leva destra del volante verso
l'alto per circa 1 secondo. I tergicristalli si
attivano e si fermano in posizione verticale.
NOTA
I tergicristalli tornano nella posizione originaria
quando si avvia l'automobile.
Le spazzole dei tergicristalli sono di lunghezza diversa. La spazzola sul lato conducente è più lunga di quella sul lato passeggero.
Sostituzione delle spazzole dei
tergicristalli
Sollevare il braccio dei tergicristalli. Premere il pulsante sull'attacco dei tergicristalli ed estrarre tirando in direzione parallela al braccio dei tergicristalli.
06
Inserire la nuova spazzola dei tergicristalli
premendo finché non si sente un "clic".
Controllare che la spazzola sia fissata correttamente.
``
249
06 Manutenzione e assistenza
Spazzole dei tergicristalli e liquido lavacristalli
Sostituzione della spazzola del
tergilunotto
IMPORTANTE
Controllare regolarmente le spazzole. La
mancata manutenzione riduce la durata
delle spazzole.
G032770
Rabbocco del liquido lavacristalli
1. Sollevare il braccio del tergilunotto.
2. Afferrare la parte interna della spazzola
(presso la freccia).
06
3. Girare in senso antiorario per utilizzare il
finecorsa della spazzola sul braccio del tergicristallo come leva e staccare più facilmente la spazzola.
4. Inserire a pressione la nuova spazzola.
Controllare che sia fissata correttamente.
5. Abbassare il braccio del tergilunotto.
Pulizia
Per la pulizia di spazzole tergicristallo e parabrezza, vedere pagina 275.
250
I lavacristalli e i lavafari utilizzano lo stesso serbatoio.
IMPORTANTE
Durante l'inverno, utilizzare un antigelo in
modo che il liquido non geli nella pompa, nel
serbatoio e nei flessibili.
Per le quantità, vedere pagina 293.
06 Manutenzione e assistenza
Batteria
Simboli di allarme sulla batteria
Evitare scintille e fiamme
libere.
Usare occhiali protettivi.
IMPORTANTE
Non utilizzare mai un caricabatterie a carica
rapida per caricare la batteria.
ATTENZIONE
Pericolo di esplosione.
Ulteriori informazioni si
trovano nel Libretto Uso e
manutenzione.
NOTA
Conservare la batteria
fuori dalla portata dei
bambini.
Le batterie esauste devono essere smaltite
nel rispetto dell'ambiente in quanto contengono piombo.
Utilizzo
La batteria contiene acido
corrosivo.
•
Controllare che i cavi della batteria siano
collegati e serrati correttamente.
•
Non scollegare mai la batteria quando il
motore è in moto.
Le batterie possono sviluppare un gas altamente esplosivo. Una scintilla, che
potrebbe essere generata collegando i cavi
di avviamento in modo errato, è sufficiente
a far esplodere la batteria. La batteria contiene acido solforico, che in ragione dell'alto
potere corrosivo può causare gravi lesioni.
Se l'acido solforico viene a contatto con
occhi, pelle o indumenti, risciacquare
abbondantemente con acqua. Se spruzzi di
acido raggiungono gli occhi, rivolgersi
immediatamente a un medico.
06
La durata e le prestazioni della batteria sono
influenzate da numero di avviamenti, scaricamenti, stile di guida, condizioni di guida e climatiche ecc.
``
251
06 Manutenzione e assistenza
Batteria
NOTA
Se la batteria si scarica più volte, la sua
durata diminuisce.
Sostituzione
Rimozione
La durata della batteria è influenzata da
diversi fattori, fra cui le condizioni di guida e
climatiche. Poiché la sua capacità di accensione diminuisce gradualmente nel tempo,
la batteria deve essere ricaricata se l'automobile rimane inutilizzata a lungo o viene
utilizzata solo per tragitti brevi. Il freddo
intenso limita ulteriormente la capacità di
accensione della batteria.
Per mantenere la batteria in buone condizioni, si raccomanda di utilizzare l'automobile per almeno 15 minuti alla settimana o
collegare la batteria a un caricabatterie con
ricarica di mantenimento automatica.
Mantenendo la batteria completamente
carica se ne garantisce la massima durata.
06
Spegnere il quadro e attendere 5 minuti.
Aprire i fermagli sulla copertura anteriore e
rimuoverla.
Staccare il profilo in gomma per sbloccare
la copertura posteriore.
Rimuovere la copertura posteriore svitandola di un quarto di giro e sollevandola.
252
06 Manutenzione e assistenza
Batteria
ATTENZIONE
Collegare e scollegare i cavi positivo e
negativo nella sequenza corretta.
2. Inserire la batteria e sistemarla lateralmente finché non tocca il bordo posteriore
della scatola.
3. Fissare la batteria con la vite nel morsetto.
4. Collegare il flessibile di sfiato.
Scollegare il cavo negativo nero
Collegare il cavo positivo rosso
5. Collegare il cavo positivo rosso.
6. Collegare il cavo negativo nero.
Staccare il flessibile di sfiato dalla batteria
7. Fissare la copertura posteriore a pressione. (Vedere rimozione).
Svitare la vite che fissa il morsetto della
batteria.
8. Rimontare il profilo in gomma. (Vedere
rimozione).
Spostare la batteria lateralmente e sollevarla.
9. Rimontare la copertura anteriore e fissarla
con i fermagli. (Vedere rimozione).
Montaggio
06
1. Sistemare la batteria nella relativa scatola.
253
06 Manutenzione e assistenza
Fusibili
Generalità
Posizione delle basette
Per impedire che l'impianto elettrico dell'automobile venga danneggiato da cortocircuiti o
sovraccarichi, tutte le funzioni elettriche e i
componenti sono protetti da fusibili.
Sostituzione
1. Consultare lo schema dei fusibili per localizzare il fusibile.
2. Estrarre il fusibile e osservarlo di lato per
vedere se il filo curvo è bruciato.
06
3. In tal caso sostituirlo con un fusibile nuovo
dello stesso colore e amperaggio.
ATTENZIONE
Non utilizzare mai un corpo estraneo o un
fusibile di amperaggio maggiore rispetto
alle specifiche in sede di sostituzione di un
fusibile. Sussiste il rischio di gravi danni
all'impianto elettrico e il pericolo di incendio.
254
G017461
Se un componente elettrico o una funzione non
si attiva, è possibile che il fusibile del componente sia stato esposto a sovraccarico e sia
bruciato. Se lo stesso fusibile brucia ripetutamente, il difetto risiede nel componente. In tal
caso, si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per un controllo.
Posizione delle basette, automobili con guida a
sinistra
Nelle automobili con guida a destra, la basetta
sotto il cassetto portaoggetti si trova sull'altro
lato.
Sotto il cassetto portaoggetti
Vano motore
Bagagliaio
06 Manutenzione e assistenza
Fusibili
Vano motore
06
``
255
06 Manutenzione e assistenza
Fusibili
Generalità sui fusibili nel vano motore
All'interno della copertura è collocata una
pinza che semplifica la rimozione e l'installazione dei fusibili.
Posizioni (vedere tabella precedente)
Vano motore superiore
Vano motore anteriore
Vano motore inferiore
Tutti questi fusibili sono collocati nella scatola
sono collocati
nel vano motore. I fusibili in
in
.
•
06
•
•
I fusibili 1-7 e 42-44 sono di tipo "Midi
Fuse" e devono essere sostituiti esclusivamente da un riparatore. Si raccomanda un
riparatore autorizzato Volvo.
I fusibili 8-15 e 34 sono di tipo "JCASE" e
si raccomanda di affidarne la sostituzione
a un riparatore autorizzato Volvo.
I fusibili 16 – 33 e 35 – 41 sono di tipo
"MiniFuse".
Funzione
A
Funzione
A
Fusibile primario RJBA
KL30
60
Fusibile primario CEM
20
Radar, centralina ACC*
5
Fusibile primario RJBB
KL30
60
5
Fusibile primario RJBD
KL30
50
Servosterzo dipendente
dalla velocità*
Centralina del motore, trasmissione SRS
10
Ugelli lavacristalli elettroriscaldati*
10
Pompa del vuoto I5T
20
Riscaldatore PTC*
-
100
-
Tergicristalli
30
Quadro luci
5
Riscaldatore di parcheggio*
25
Lavafari*
15
40
Prese da 12 V sedili anteriori e posteriore
15
Ventola dell'abitacolo
-
Rear Seat Entertainment
(RSE)*
-
Funzione
A
ABS pump
40
Fusibile primario CEM
KL30A
50
Valvole ABS
20
Fusibile primario CEM
KL30B
50
-
256
-
Comando incidenza fari*
(Xenon, Dual Xenon)
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
Tettuccio apribile*, Mensola del padiglione/ECC*
5
-
Scatola relè nel vano
motore
5
10
Luci supplementari*
20
06 Manutenzione e assistenza
Fusibili
Funzione
A
Funzione
A
Avvisatore acustico
15
Valvole del motore
10
Centralina del motore
10
EVAP, Sonda Lambda,
Iniezione (benzina)
15
Centralina del cambio
automatico*
15
Compressore AC
15
Relè lavacristalli
5
Relè motorino di avviamento
30
Bobine di accensione
20
EGR, VTC, Sistema a
incandescenza (5 cil. diesel), Bypass impianto di
raffreddamento del
motore (4 cil. diesel)
10
Centralina motore, Farfalla
benzina
10
10
Sonda Lambda (4 cil. benzina, 5 cil. diesel)
Riscaldatore ventilazione
motore (5 cil. benzina)
10
Riscaldatore filtro diesel,
riscaldatore ventilazione
motore (4 cil. diesel)
15
Riscaldatore filtro diesel,
riscaldatore ventilazione
motore (5 cil. diesel)
20
-
15
Centralina motore, Farfalla
diesel
-
Candeletta (4 cil. diesel)
60
Candeletta (5 cil. diesel)
70
-
06
-
15
Ventola di raffreddamento
(4-5 cil. benzina), (4 cil.
diesel)
60
Impianto di iniezione,
Debimetro
Debimetro (4 cil. diesel)
10
Ventola di raffreddamento
(6 cil. benzina, 5 cil. diesel)
80
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
257
06 Manutenzione e assistenza
Fusibili
Sotto il cassetto portaoggetti
06
1. Spostare il rivestimento interno che copre
la basetta portafusibili.
Funzione
A
Funzione
2. Premere il fermo del coperchio e piegarlo
verso l'alto.
Freni ABS, freno di stazionamento elettrico
5
Modulo del volante
3. A questo punto è possibile accedere ai
fusibili.
Pedale dell'acceleratore,
riscaldatore dell'aria
(PTC)*, sedili elettroriscaldati*
7,5
Posizioni
258
Funzione
A
Sensore pioggia*
5
Sistema SRS
10
-
Display ICM, CD e
impianto RSE*
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
radioA,
15
A
7,5
-
Abbaglianti
15
Tettuccio apribile*
20
Lampadine luci di retromarcia
7,5
-
-
06 Manutenzione e assistenza
Fusibili
Funzione
A
Funzione
A
Anabbaglianti anteriori*
15
-
-
Lavacristalli
15
Serrature sportello del serbatoio/portellone
10
Regolatore elettronico
della velocità adattivo,
ACC*
10
Sirena di allarme*, ECC
5
Pulsante di avviamento/
arresto
5
Commutatore delle luci di
arresto
5
Illuminazione del padiglione, pannello di
comando portiera del conducente/sedile del passeggero elettrocomandato*
7,5
A
Display informativo
5
Sedile del conducente elettrocomandato*
5
Tergilunotto
15
Ricevitore della chiave del
telecomando, sensori di
allarme*
5
Pompa del carburante
20
Bloccasterzo elettrico
20
Escl. Premium o High Performance.
06
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
259
06 Manutenzione e assistenza
Fusibili
G032919
Bagagliaio
La basetta si trova dietro il rivestimento sul lato
sinistro.
06
Pannello di comando portiera posteriore destra
Posizioni
(nero)
260
(nero)
A
Pannello di comando portiera del conducente
25
Pannello di comando portiera del passeggero
25
Pannello di comando portiera posteriore sinistra
25
-
A
25
-
(nero)
A
Presa 2 rimorchio*
15
Sedile elettrocomandato
lato conducente*
25
Presa da 12 V nel bagagliaio,
frigorifero*
15
Presa 1 rimorchio*
40
30
POT (apertura automatica
portellone)*
30
Lunotto termico
-
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
-
06 Manutenzione e assistenza
Fusibili
(bianco)
-
A
(blu)
A
-
Display RTI*
10
Centralina Four-C*
15
Riscaldatore sedile anteriore
lato conducente*
15
Riscaldatore sedile anteriore
lato passeggero*
15
Riscaldatore sedile posteriore destro*
15
Centralina AWD
10
Riscaldatore sedile posteriore sinistro*
15
-
Telecamera di parcheggio*
Altoparlante dei bassi*
-
25
-
Amplificatore audio*
25
Impianto audioA
15
Telefono, Bluetooth*
5
-
-
-
06
Sedile elettrocomandato lato
passeggero*
25
Avviamento senza chiave*
20
Freno di stazionamento elettrico sinistro
30
Freno di stazionamento elettrico destro
30
A
High Performance e Premium.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
261
06 Manutenzione e assistenza
Ruote e pneumatici
Generalità
I pneumatici sono molto importanti per le
caratteristiche di guida dell'automobile. Tipo,
dimensioni, pressione e classe di velocità dei
pneumatici sono importanti per la guida dell'automobile.
Senso di rotazione
caratteristiche di frenata dell'automobile e la
capacità di allontanare pioggia, neve e fango.
Pneumatici nuovi
NOTA
Controllare che entrambe le coppie di ruote
siano dello stesso tipo, delle stesse dimensioni e della stessa marca.
G021823
Attenersi alla pressione pneumatici raccomandata nella relativa tabella, vedere pagina 272.
Manutenzione dei pneumatici
G021778
Invecchiamento dei pneumatici
06
La freccia indica il senso di rotazione del pneumatico.
I pneumatici con il battistrada studiato appositamente per ruotare in un solo senso sono
contrassegnati da una freccia. Infatti, i pneumatici devono ruotare nello stesso senso per
l'intera durata di servizio. Possono essere
scambiati solo fra anteriore e posteriore ma
mai da sinistra a destra (o viceversa). I pneumatici installati in modo errato alterano le
262
Dopo 6 anni di servizio, tutti i pneumatici
devono essere controllati da un gommista,
anche se sembrano integri. Infatti i pneumatici
invecchiano e si deteriorano anche se sono
usati poco o nuovi. Le prestazioni potrebbero
ridursi. Questo vale anche per la ruota di
scorta, i pneumatici invernali e quelli conservati
per utilizzo futuro. Un esempio dei segnali
esterni che indicano che il pneumatico non è
adatto all'uso è dato dalla presenza di spaccature o scoloriture.
I pneumatici sono deperibili. Dopo alcuni anni
iniziano a indurirsi e le caratteristiche di attrito
peggiorano gradualmente. Si raccomanda
quindi di montare pneumatici più nuovi possibile quando si sostituiscono. Questo è particolarmente importante per i pneumatici invernali. Le ultime cifre della sequenza numerica
indicano la settimana e l'anno di produzione.
Questo è il marchio DOT (Department of Transportation) dei pneumatici, indicato con quattro cifre, ad esempio 1502. Il pneumatico in
figura è stato prodotto la settimana 15 dell'anno 2002.
Pneumatici estivi e invernali
Quando si passa dalle ruote estive a quelle
invernali e viceversa, vedere pagina 265, contrassegnare le ruote indicando la posizione in
06 Manutenzione e assistenza
Ruote e pneumatici
cui erano montate, ad esempio S = sinistra e
D = destra.
Pneumatici dotati di indicatori di usura
IMPORTANTE
Usura e manutenzione
Le ruote devono essere conservate in posizione orizzontale o appese, non in verticale.
ATTENZIONE
Un pneumatico danneggiato può comportare la perdita di controllo dell'automobile.
I dadi delle ruote devono essere serrati a
140 Nm. In caso di serraggio eccessivo, si
può danneggiare il giunto a vite.
Utilizzare esclusivamente cerchioni originali
Volvo collaudati e omologati. Controllare la
coppia con una chiave torsiometrica.
G021829
Una pressione dei pneumatici corretta garantisce un'usura più uniforme, vedere
pagina 271. Stile di guida, pressione dei pneumatici, clima e caratteristiche della strada
influenzano l'invecchiamento e l'usura dei
pneumatici. Per evitare differenze nella profondità del battistrada e prevenirne l'usura, si consiglia di invertire i pneumatici. Invertirli la prima
volta dopo circa 5000 km, quindi ogni
10000 km. Si raccomanda di rivolgersi a un
riparatore autorizzato Volvo per un controllo in
caso di incertezza circa la profondità del battistrada.
Cerchioni e dadi delle ruote
Gli indicatori di usura sono aree strette e in
rilievo posizionate trasversalmente sul battistrada. La sigla TWI (Tread Wear Indicator) è
stampata sul lato del pneumatico. Quando il
pneumatico è consumato a tal punto che
rimangono solo 1,6 mm di battistrada, queste
bande sono chiaramente visibili. In tal caso,
sostituire i pneumatici al più presto. Ricordare
che un pneumatico con un battistrada così sottile ha un'aderenza molto scarsa in caso di
pioggia o neve.
Dadi delle ruote bloccabili
I dadi delle ruote bloccabili possono essere
utilizzati sia con i cerchioni in alluminio che con
quelli in acciaio.
Pneumatici invernali
Volvo raccomanda pneumatici invernali di
determinate dimensioni. Le dimensioni dei
pneumatici variano in base al tipo di motore.
Occorre montare i pneumatici invernali corretti
su tutte e quattro le ruote.
06
NOTA
Si raccomanda di consultare un riparatore
autorizzato Volvo in merito ai cerchioni e ai
pneumatici più adatti.
``
263
06 Manutenzione e assistenza
Ruote e pneumatici
Pneumatici chiodati
I pneumatici invernali chiodati devono essere
rodati per 500-1000 km, guidando lentamente
e con cautela, in modo che i chiodi si posizionino correttamente nei pneumatici. In questo
modo si prolunga la durata dei pneumatici e, in
particolare, dei chiodi.
NOTA
Le norme relative all'uso dei pneumatici
chiodati variano da Paese a Paese.
mai gli attacchi rapidi poiché la distanza tra
dischi dei freni e ruote sarebbe insufficiente.
IMPORTANTE
Utilizzare catene da neve originali Volvo o
catene equivalenti adatte a modello di automobile, dimensioni dei pneumatici e cerchioni. In caso di incertezza, si raccomanda
di consultare un riparatore autorizzato
Volvo.
Attrezzi
Profondità del battistrada
06
I fondi stradali coperti di ghiaccio o neve e i
climi rigidi comportano un impiego più gravoso
dei pneumatici rispetto ai climi miti. Volvo consiglia quindi di utilizzare pneumatici invernali
con una profondità del battistrada di almeno
4 mm.
Ruota di scorta speciale*
Il ruotino di scorta deve essere sostituito al più
presto. Sostituire la ruota di scorta al più presto
con una ruota normale. L'uso della ruota di
scorta potrebbe alterare le caratteristiche di
guida dell'automobile. La pressione corretta
della ruota di scorta è indicata nella tabella
delle pressioni pneumatici, vedere
pagina 272.
IMPORTANTE
IMPORTANTE
Le catene da neve devono essere usate solo
sulle ruote anteriori (anche nelle automobili a
trazione integrale).
264
Utilizzare il martinetto originale solo per la
sostituzione della ruota. La vite del martinetto
deve sempre essere lubrificata adeguatamente.
Non superare mai 80 km/h con una ruota di
scorta montata.
Catene da neve usate
Non superare mai 50 km/h con le catene da
neve montate. Non guidare su fondi stradali
sconnessi per non usurare eccessivamente
catene da neve e pneumatici. Non utilizzare
Martinetto*
L'automobile non deve mai essere guidata
con più di un "Ruotino di scorta" montato.
Un blocco in schiuma contiene tutti gli attrezzi.
Gli attrezzi comprendono occhiello di traino,
martinetto* e chiave per i dadi delle ruote*. Il
blocco in schiuma è avvitato a una mensola sul
fondo dell'alloggiamento della ruota di scorta.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
La ruota di scorta è sistemata nel relativo alloggiamento con la parte esterna rivolta verso il
basso. La ruota di scorta è tenuta in posizione
da due blocchi in schiuma, uno sotto la ruota e
06 Manutenzione e assistenza
Ruote e pneumatici
uno sopra/all'interno della stessa. Il blocco
superiore contiene tutti gli attrezzi.
La ruota di scorta e i blocchi in schiuma sono
tenuti in posizione dalla stessa vite passante.
Estrazione della ruota di scorta
1. Sollevare il tappetino del bagagliaio da dietro tirandolo in avanti.
2. Svitare la vite di fissaggio.
Dopo l'utilizzo, riporre correttamente gli
attrezzi e il martinetto*. Girare correttamente la
manovella del martinetto affinché occupi poco
spazio.
Sostituzione dei pneumatici
Rimozione
Il blocco in schiuma e la ruota di scorta devono
essere rimontati nell'ordine inverso.
Notare la freccia sul blocco in schiuma superiore. Deve essere rivolta in avanti.
IMPORTANTE
3. Estrarre il blocco in schiuma con gli
attrezzi.
4. Estrarre la ruota di scorta.
Non è necessario estrarre il blocco in schiuma
inferiore.
Riporre gli attrezzi e il martinetto* nei relativi
vani nel bagagliaio quando non vengono
utilizzati.
NOTA
Attrezzi - rimessaggio
Se la botola nel tappetino del bagagliaio non
è chiusa, il bloccaggio di sicurezza non funziona, vedere pagina 47.
Esporre il triangolo di emergenza, vedere
pagina 226 se si deve sostituire una ruota in un
luogo trafficato. Assicurarsi che l'automobile e
il martinetto* poggino su una superficie solida
e orizzontale.
06
1. Inserire il freno di stazionamento. Se l'automobile è dotata di cambio manuale inserire 1a; se è dotata di cambio automatico
portare la leva selettrice in posizione P.
G029336
ATTENZIONE
Controllare che il martinetto sia integro e
pulito, con i filetti lubrificati correttamente.
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
265
06 Manutenzione e assistenza
Ruote e pneumatici
Volvo raccomanda di utilizzare esclusivamente il martinetto* specifico di ogni
modello di automobile.
2. Estrarre ruota di scorta*, martinetto* e
chiave per i dadi delle ruote*, posizionati
sotto il tappetino del bagagliaio. Qualora si
utilizzi un altro martinetto, vedere
pagina 236.
3. Bloccare davanti e dietro le ruote che
rimangono sul terreno. Utilizzare ceppi o
grosse pietre.
5. Allentare i dadi della ruota ½–1 giro in
senso antiorario con la chiave per i dadi
delle ruote.
ATTENZIONE
Non interporre alcun oggetto fra il terreno e
il martinetto o fra il martinetto e il relativo
attacco.
6. Su ogni lato dell'automobile vi sono due
attacchi per il martinetto. Presso ogni
attacco è presente un'apertura nella
copertura in plastica. Abbassare il piede
del martinetto in modo che venga premuto
contro il terreno.
7. Sollevare l'automobile quanto basta affinché la ruota si muova liberamente. Togliere
i dadi e rimuovere la ruota.
06
Montaggio
1. Pulire le superfici di appoggio fra ruota,
mozzo e disco del freno.
2. Montare la ruota. Serrare i dadi.
3. Abbassare l'automobile in modo che la
ruota non possa girare.
4. (Automobili con cerchioni in acciaio).
Rimuovere il copriruote con l'estremità
della chiave per i dadi delle ruote o manualmente.
266
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
G022916
NOTA
4. Serrare i dadi della ruota in sequenza. È
importante serrare i dadi alla coppia corretta. Serrare a 140 Nm. Controllare la coppia con una chiave torsiometrica.
5. Montare il copriruota. (Automobili con cerchioni in acciaio.)
NOTA
In sede di montaggio, la presa per la valvola
sul coprimozzo deve trovarsi sopra la valvola sul cerchione.
06 Manutenzione e assistenza
Ruote e pneumatici
ATTENZIONE
Non infilarsi mai sotto l'automobile quando
è sollevata con il martinetto.
Quando si solleva l'automobile con il martinetto, i passeggeri devono lasciare l'abitacolo.
Parcheggiare l'automobile in modo che i
passeggeri siano separati dal ciglio della
strada dall'automobile o, preferibilmente,
da un guardrail.
posto sigillante. Il kit è progettato per eseguire
una riparazione provvisoria. Il flacone con il
composto sigillante deve essere sostituito
prima della scadenza indicata e, comunque,
dopo l'utilizzo del kit.
Il composto sigillante ripara in modo efficace
eventuali forature del battistrada dei pneumatici.
NOTA
G023309
Il kit di riparazione pneumatici non è particolarmente adatto per riparare forature sul fianco
del pneumatico. Il kit di riparazione pneumatici
provvisoria non deve essere utilizzato in caso
di danni di una certa entità, crepe o simili.
Generalità
Il kit di riparazione pneumatici si utilizza per
riparare una foratura nonché controllare e
regolare la pressione pneumatici. Comprende
un compressore e un contenitore con il com-
1. Sollevare la botola nel tappetino del bagagliaio.
2. Svitare la vite di fissaggio.
3. Estrarre il blocco in schiuma che tiene in
posizione il martinetto* e la chiave per i
dadi delle ruote*.
4. Estrarre il kit di riparazione pneumatici.
Il kit di riparazione pneumatici è progettato
esclusivamente per riparare pneumatici che
presentano fori nel battistrada.
Riparazione pneumatici provvisoria*
matici è collocato sotto il pavimento del bagagliaio.
Le prese da 12 V per il collegamento del compressore si trovano nel quadro centrale anteriore, presso il sedile posteriore e nel bagagliaio. Utilizzare la presa più vicina al pneumatico forato.
Risistemare gli attrezzi dopo l'uso.
ATTENZIONE
Dopo la riparazione provvisoria del pneumatico, non procedere a velocità superiori a
80 km/h. Si raccomanda di rivolgersi a un
riparatore autorizzato Volvo per l'ispezione
del pneumatico sottoposto a riparazione
provvisoria (percorrenza max 200 km). Gli
addetti valuteranno se il pneumatico può
essere riparato o deve essere sostituito.
06
Estrazione del kit di riparazione
pneumatici
Esporre il triangolo di emergenza se ci si trova
in un luogo trafficato. Il kit di riparazione pneu-
``
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
267
06 Manutenzione e assistenza
Ruote e pneumatici
Generalità
Riparazione di un pneumatico forato
ATTENZIONE
Il composto sigillante può irritare la pelle. In
caso di contatto con la pelle, risciacquare
immediatamente con acqua e sapone.
3. Controllare che l'interruttore sia in posizione 0 e prendere il cavo e il flessibile dell'aria.
NOTA
Non rompere il sigillo del flacone. Il sigillo si
rompe quando si avvita il flacone.
Etichetta della velocità max consentita
4. Svitare il coperchio arancione e rimuovere
il tappo del flacone.
Interruttore
Cavo
G014338
06
ATTENZIONE
Supporto per flacone (coperchio arancione)
Coperchio protettivo
Valvola di riduzione della pressione
Per informazioni sul funzionamento degli attrezzi,
vedere figura precedente.
Flessibile dell'aria
1. Aprire il coperchio del kit di riparazione
pneumatici.
Flacone con il composto sigillante
Manometro
268
2. Staccare l'etichetta della velocità max consentita e applicarla sul volante.
Non svitare il flacone. Il flacone è provvisto
di dispositivo antiriflusso per prevenire perdite.
5. Avvitare il flacone nel relativo supporto.
6. Svitare il cappuccio della valvola della
ruota e avvitare a fondo il raccordo per la
valvola del flessibile dell'aria nella filettatura della valvola del pneumatico.
06 Manutenzione e assistenza
Ruote e pneumatici
ATTENZIONE
Non lasciare bambini incustoditi nell'automobile a motore acceso.
7. Collegare il cavo alla presa da 12 V e
accendere il motore.
ATTENZIONE
Non rimanere mai vicino al pneumatico
durante il gonfiaggio. In caso di crepe o irregolarità, spegnere immediatamente il compressore. Si sconsiglia di rimettersi in viaggio. Si raccomanda di rivolgersi a un gommista autorizzato.
NOTA
Quando si accende il compressore, la pressione può raggiungere 6 bar ma diminuisce
dopo circa 30 secondi.
ATTENZIONE
Se la pressione scende al di sotto di 1,8 bar,
il foro nel pneumatico è troppo grande. Si
sconsiglia di rimettersi in viaggio. Si raccomanda di rivolgersi a un gommista autorizzato.
10. Spegnere il compressore per controllare la
pressione sul manometro. La pressione
deve essere compresa fra 1,8 bar e 3,5 bar.
11. Spegnere il compressore e scollegare il
cavo dalla presa da 12 V.
12. Scollegare il flessibile dalla valvola del
pneumatico e montare il cappuccio della
valvola.
13. Percorrere al più presto circa 3 km a una
velocità max di 80 km/h affinché il composto sigillante metta a tenuta il pneumatico.
ATTENZIONE
Inalare i gas di scarico dell'automobile
potrebbe essere letale. Non lasciare mai il
motore acceso in spazi chiusi o poco ventilati.
ATTENZIONE
Non lasciare bambini incustoditi nell'automobile a motore acceso.
3. Collegare il cavo a una presa da 12 V dell'automobile e accendere il motore.
4. Avviare il compressore portando l'interruttore in posizione I.
IMPORTANTE
Rischio di surriscaldamento. Il compressore
non deve funzionare per più di 10 minuti.
06
Gonfiaggio dei pneumatici
8. Portare l'interruttore in posizione I.
IMPORTANTE
Rischio di surriscaldamento. Il compressore
non deve funzionare per più di 10 minuti.
9. Gonfiare il pneumatico per 7 minuti.
I pneumatici originali dell'automobile possono
essere gonfiati con il compressore.
1. Il compressore deve essere spento. Controllare che l'interruttore sia in posizione 0
e prendere il cavo e il flessibile dell'aria.
2. Svitare il cappuccio della valvola della
ruota e avvitare a fondo il raccordo per la
valvola del flessibile nella filettatura della
valvola del pneumatico.
5. Gonfiare il pneumatico alla pressione indicata sulla relativa etichetta/tabella, vedere
pagina 272. (Sfiatare l'aria con la valvola
di riduzione della pressione se la pressione
del pneumatico è eccessiva.)
6. Spegnere il compressore. Scollegare il
flessibile dell'aria e il cavo.
7. Rimontare il cappuccio della valvola.
``
269
06 Manutenzione e assistenza
Ruote e pneumatici
Controllo di sicurezza di riparazione e
pressione
1. Ricollegare l'attrezzatura.
2. Leggere la pressione del pneumatico sul
manometro.
•
•
Se è inferiore a 1,3 bar, il pneumatico
non è sufficientemente stagno. Si sconsiglia di rimettersi in viaggio. Rivolgersi
a un gommista.
Se la pressione del pneumatico è superiore a 1,3 bar, il pneumatico deve
essere gonfiato alla pressione corretta
indicata sull'etichetta/tabella, vedere
pagina 272. Sfiatare l'aria con la valvola
di riduzione della pressione se la pressione del pneumatico è eccessiva.
ATTENZIONE
06
Non svitare il flacone. Il flacone è provvisto
di dispositivo antiriflusso per prevenire perdite.
3. Spegnere il compressore. Scollegare il
flessibile dell'aria e il cavo. Rimontare il
cappuccio della valvola.
4. Risistemare il kit di riparazione pneumatici
nel bagagliaio.
270
NOTA
Dopo l'utilizzo, fare sostituire il flacone con
il composto sigillante e il flessibile. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per un controllo in caso di
incertezza circa la profondità del battistrada.
ATTENZIONE
Controllare regolarmente la pressione
pneumatici.
Sostituzione del contenitore del
composto sigillante
Sostituire il flacone prima della scadenza indicata. Smaltire il flacone sostituito fra i rifiuti
pericolosi.
ATTENZIONE
Il flacone contiene 1,2-etanolo e lattice di
gomma naturale.
Tossico per ingestione. A contatto con la
pelle può causare reazioni allergiche.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Si raccomanda di recarsi presso il riparatore
autorizzato Volvo più vicino per sostituire/riparare il pneumatico danneggiato. Informare il
riparatore che il pneumatico contiene composto sigillante.
Conservare fuori della portata dei bambini.
NOTA
Consegnare il contenitore a un centro di
raccolta autorizzato per rifiuti pericolosi.
ATTENZIONE
Dopo la riparazione provvisoria del pneumatico, non procedere a velocità superiori a
80 km/h. Si raccomanda di rivolgersi a un
riparatore autorizzato Volvo per l'ispezione
del pneumatico sottoposto a riparazione
provvisoria (percorrenza max 200 km). Gli
addetti valuteranno se il pneumatico può
essere riparato o deve essere sostituito.
Specifiche
Designazione delle dimensioni
225/50 R17 98W.
Per tutti i pneumatici esiste una designazione
delle dimensioni. Un esempio è:
06 Manutenzione e assistenza
Ruote e pneumatici
Larghezza della sezione (mm)
50
Rapporto tra l'altezza e la larghezza
della sezione (%)
R
Pneumatici radiali
17
Diametro del cerchione in pollici (")
98
Codice per carico pneumatici max
consentito
W
Codice per velocità max consentita
(in questo caso 270 km/h).
La velocità di marcia deve essere regolata in
base al fondo stradale, non alla classe di velocità dei pneumatici.
Q
160 km/h (si utilizza solo su pneumatici
invernali)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Classi di velocità
Y
300 km/h
L'automobile è stata omologata come tale,
quindi le dimensioni e le classi di velocità dei
pneumatici non devono differire da quelle
riportate sul libretto di immatricolazione dell'automobile.
Velocità max consentita riportata nella
tabella.
Fanno eccezione i pneumatici invernali (chiodati e non). Se si utilizzano questi pneumatici,
l'automobile non deve procedere a velocità
superiori a quelle della classe dei pneumatici
(ad esempio, la classe Q prevede una velocità
max di 160 km/h).
NOTA
Press. pneum.
G021830
225
L'etichetta pressione pneumatici sul montante
della portiera del conducente (tra portiera anteriore e posteriore) indica le pressioni dei pneumatici richieste in base al carico e alla velocità.
Le pressioni dei pneumatici sono riportate
anche nella tabella delle pressioni pneumatici,
vedere di seguito.
•
Pressione pneumatici per le dimensioni dei
pneumatici raccomandate
•
•
Pressione ECO
06
Pressione ruotino di scorta
NOTA
La pressione dei pneumatici cambia in caso
di sbalzi di temperatura.
``
271
06 Manutenzione e assistenza
Ruote e pneumatici
Pressione pneumatici raccomandata
Modello
V70
6 cil.
Dimensioni
dei pneumatici
Velocità
(km/h)
Carico, 1 – 3 persone
Senza TPMS
Carico max
Con
TPMS
Pressione
ECOA
Anteriore
(kPa)B
Posteriore
(kPa)
Anteriore/
posteriore
(kPa)
Anteriore
(kPa)
Posteriore
(kPa)
Anteriore/
posteriore
(kPa)
225/55 R 16
0-160
230
210
230
260
260
260
225/50 R 17
160 +
280
280
280
300
300
-
0-160
230
210
230
260
260
260
160 +
270
270
270
290
290
-
245/45 R 17
245/40 R 18
06
5 cil. diesel
225/55 R 16
0-160
220
210
220
260
260
260
205 CV
225/50 R 17,
160 +
260
260
260
270
270
-
0-160
230
210
230
260
260
260
160 +
260
260
260
270
270
-
245/45 R 17
245/40 R 18
272
06 Manutenzione e assistenza
Ruote e pneumatici
Modello
V70
Dimensioni
dei pneumatici
Carico, 1 – 3 persone
Senza TPMS
Carico max
Con
TPMS
Pressione
ECOA
Anteriore
(kPa)B
Posteriore
(kPa)
Anteriore/
posteriore
(kPa)
Anteriore
(kPa)
Posteriore
(kPa)
Anteriore/
posteriore
(kPa)
4 cil. diesel
225/55 R 16
0-160
220
210
220
260
260
260
5 cil. diesel
225/50 R 17
160 +
260
260
260
270
270
-
175/163 CV
245/45 R 17
4/5 cil.
245/40 R 18
0-160
230
210
230
260
260
260
160 +
260
260
260
270
270
-
0-160
230
210
230
260
260
260
160 +
270
270
270
290
290
-
max 80
420
420
-
420
420
-
benzina
4/5 cil.
Flexifuel
Ruota di
scorta specialeC
A
B
C
Velocità
(km/h)
205/60 R 16
T 125/80 R 17
06
Guida economica.
In alcuni Paesi è riportato il valore in bar di fianco al valore in Pascal: 1 bar = 100 kPa.
Ruotino di scorta.
``
273
06 Manutenzione e assistenza
Ruote e pneumatici
Modello
XC70
Dimensioni
dei pneumatici
6 cil., 5 cil.
215/65 R 16
235/55 R 17
Velocità
(km/h)
Carico, 1 – 3 persone
Carico max
Pressione ECOA
Anteriore
(kPa)B
Posteriore
(kPa)
Anteriore
(kPa)
Posteriore
(kPa)
Anteriore/posteriore (kPa)
0 – 160
230
230
260
260
260
160 +
240
240
280
280
-
max 80
420
420
420
420
-
235/50 R 18
235/45 R 19
Ruota di
scorta specialeC
A
B
C
T 125/80 R 17
Guida economica.
In alcuni Paesi è riportato il valore in bar di fianco al valore in Pascal: 1 bar = 100 kPa.
Ruotino di scorta.
Economia di carburante, pressione ECO
06
Per velocità inferiori a 160 km/h, si raccomanda la pressione dei pneumatici nominale
(in caso di pieno carico non pesante) per la
migliore economia di carburante.
Controllo della pressione pneumatici
Controllare la pressione dei pneumatici ogni
mese. Controllare anche la ruota di scorta. I
pneumatici si riscaldano dopo pochi chilometri
e la loro pressione aumenta. Controllare la
pressione a pneumatici freddi. Per pneumatici
freddi si intendono i pneumatici a temperatura
ambiente.
274
I pneumatici con una pressione insufficiente
aumentano il consumo di carburante, inoltre
presentano una vita utile e una tenuta di strada
inferiori. Durante la guida, i pneumatici con una
pressione insufficiente possono surriscaldarsi
e danneggiarsi. La pressione dei pneumatici
influenza il comfort di guida, i rumori all'interno
dell'abitacolo e le caratteristiche di guida.
NOTA
La pressione pneumatici diminuisce con il
tempo. Questo è del tutto normale. Inoltre,
la pressione pneumatici varia in base alla
temperatura ambiente.
06 Manutenzione e assistenza
Cura dell'automobile
Lavaggio dell'automobile
ATTENZIONE
Lavare l'automobile non appena si sporca.
Recarsi in una stazione di lavaggio dotata di
separatore olio. Utilizzare uno shampoo per
auto.
•
•
•
Per il lavaggio del motore, rivolgersi sempre
a un'officina. Se il motore è caldo sussiste il
rischio di incendio.
Non utilizzare mai solventi forti.
Rimuovere al più presto eventuale guano
presente sulla carrozzeria. Contiene
sostanze chimiche che danneggiano la
vernice, decolorandola molto velocemente. Per eliminare eventuali decolorazioni si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
IMPORTANTE
I fari sporchi hanno una funzionalità ridotta.
Pulirli regolarmente, ad esempio durante il
rifornimento di carburante.
NOTA
Lavare il sottoscocca.
All'interno del vetro delle luci esterne come
fari, fendinebbia e luci posteriori può talvolta
formarsi condensa. Il fenomeno è normale,
tutte le luci esterne sono in grado di eliminare la condensa dopo essere state accese
per un certo periodo.
Lavare tutta l'automobile eliminando completamente la sporcizia. Non dirigere il
getto d'acqua sulle serrature.
•
Lavare con una spugna e uno shampoo per
auto con abbondante acqua tiepida.
•
Lavare le spazzole dei tergicristalli con
acqua saponata tiepida o shampoo per
auto.
•
Utilizzare un agente di sgrassatura a
freddo sulle superfici molto sporche.
•
Asciugare l'automobile con una pelle di
daino morbida e pulita o con una spatola
asciugavetri.
NOTA
Lavare regolarmente le spazzole e il parabrezza con acqua saponata tiepida o shampoo per auto.
Lavaggio automatico
Il lavaggio automatico rappresenta un modo
veloce e facile per pulire l'automobile, ma le
spazzole non raggiungono tutti i punti dell'automobile. Per una pulizia migliore, si raccomanda di lavare l'automobile a mano.
NOTA
Nei primi mesi, lavare l'automobile esclusivamente a mano. Infatti, la vernice nuova è
più delicata.
Pulizia delle spazzole tergicristallo
Lancia ad alta pressione
Residui di asfalto, polvere e sale sulla spazzola
tergicristallo nonché insetti, ghiaccio e altri
residui sul parabrezza riducono la durata della
spazzola.
Quando si utilizza una lancia ad alta pressione,
eseguire delle passate mantenendo una
distanza di 30 cm fra l'ugello e tutte le superfici
esterne dell'automobile. Non dirigere il getto
d'acqua sulle serrature.
In sede di pulizia:
±
06
Portare le spazzole tergicristallo in posizione di assistenza, vedere pagina 249.
``
275
06 Manutenzione e assistenza
Cura dell'automobile
Controllo dei freni
ATTENZIONE
Dopo il lavaggio provare sempre il funzionamento dei freni, compreso il freno di stazionamento, per evitare che l'umidità e la
corrosione danneggino le pastiglie dei freni
compromettendone l'efficienza.
Premere leggermente di tanto in tanto il pedale
del freno, se si guida per lunghi tragitti sotto la
pioggia o nel fango. Il calore generato dall'attrito riscalda e asciuga le pastiglie dei freni.
Procedere allo stesso modo in climi molto
umidi o freddi.
Componenti esterni in plastica, gomma e
decorativi
06
Per la pulizia dei componenti in plastica,
gomma e decorativi verniciati, ad esempio i
profili lucidi, si raccomanda un detergente speciale, disponibile presso i concessionari Volvo.
Se si utilizzano detergenti speciali, attenersi
sempre alle istruzioni per l'uso.
IMPORTANTE
Non applicare la cera né lucidare le parti in
plastica e gomma.
Se si applicano sgrassanti su plastica e
gomma, strofinare solo leggermente e
all'occorrenza. Utilizzare una spugna morbida.
La lucidatura dei profili lucidi può usurare o
danneggiare lo strato superficiale.
Non utilizzare prodotti lucidanti abrasivi.
Cerchioni
Utilizzare esclusivamente i detergenti per cerchioni raccomandati da Volvo.
Gli smacchiatori forti possono danneggiare la
superficie e macchiare i cerchioni in alluminio
cromati.
Applicare prima il lucido, quindi una cera
liquida oppure solida. Seguire con cura le istruzioni riportate sulla confezione. Molti prodotti
contengono sia il lucido che la cera.
IMPORTANTE
I trattamenti per conservare, isolare, proteggere o rendere più brillante la vernice e
simili possono danneggiare la vernice. La
garanzia Volvo non copre eventuali danni
alla vernice dovuti a tali trattamenti.
Lucidatura e applicazione di cera
Strato superficiale idrorepellente*
Lucidare e applicare la cera all'automobile
quando la vernice appare opaca o per proteggere la vernice.
Non utilizzare mai prodotti come cera
per automobili, sgrassanti o simili sui
vetri in quanto possono danneggiare le caratteristiche idrorepellenti.
Non occorre lucidare l'automobile nel primo
anno dopo l'acquisto. Tuttavia è possibile
applicare la cera anche in questo periodo di
tempo. Non applicare la cera né lucidare l'automobile alla luce solare diretta.
276
Lavare e asciugare l'automobile con molta
cura prima di lucidarla o applicare la cera.
Asportare le macchie di asfalto e di bitume con
l'apposito smacchiatore Volvo o con acquaragia. Le macchie più resistenti possono essere
rimosse con l'apposita pasta abrasiva fine
(smacchiante) per vernici.
* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.
In sede di pulizia, prestare attenzione a non
graffiare la superficie del vetro.
Per rimuovere il ghiaccio dai vetri senza danneggiarli – utilizzare esclusivamente raschietti
in plastica.
06 Manutenzione e assistenza
Cura dell'automobile
Lo strato superficiale idrorepellente è soggetto
a naturale usura.
Per mantenere le proprietà idrorepellenti, si
raccomanda un trattamento con un prodotto
speciale disponibile presso i concessionari
Volvo. Il trattamento deve essere effettuato la
prima volta dopo 3 anni, quindi ogni anno.
Antiruggine – controllo e
manutenzione
L'automobile è stata sottoposta a un trattamento antiruggine accurato e completo in fabbrica. Parti della carrozzeria sono in lamiera
galvanizzata. Il sottoscocca è protetto da uno
strato di agente antiruggine resistente all'usura. Su traverse esposte, cavità, sezioni
chiuse e portiere è stato applicato uno strato
sottile di spray antiruggine.
Normalmente l'antiruggine non richiede interventi per circa 12 anni. In seguito, il trattamento
deve essere effettuato a intervalli di 3 anni. Se
l'automobile necessita di tali trattamenti, si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
La sporcizia e il sale antighiaccio possono corrodere la carrozzeria, quindi è molto importante tenere pulita l'automobile. Per mantenere
le proprietà antiruggine dell'automobile, controllarla e ritoccarla regolarmente.
Pulizia degli interni
Utilizzare esclusivamente detergenti e prodotti
automobilistici raccomandati da Volvo. Pulire
regolarmente seguendo le istruzioni fornite con
i prodotti automobilistici.
Macchie sul rivestimento in tessuto e sul
rivestimento del padiglione
Per non danneggiare le caratteristiche ignifughe del rivestimento, si raccomanda di utilizzare lo speciale detergente per tessuti disponibile presso i concessionari Volvo. Per la pulizia delle cinture di sicurezza, utilizzare acqua e
detergente sintetico. Controllare che la cintura
di sicurezza sia asciutta prima di farla rientrare.
IMPORTANTE
Oggetti appuntiti e velcro potrebbero danneggiare il rivestimento in tessuto.
Trattamento delle macchie sugli interni
in pelle
Gli interni in pelle Volvo sono privi di cromo e
sono conformi alla normativa internazionale
Oeko-Tex 100.
offre un prodotto completo per la pulizia e il
trattamento degli interni in pelle che, se utilizzato come descritto nelle istruzioni, consente
di mantenere la protezione dello strato superficiale della pelle.Tuttavia, dopo un certo
periodo di utilizzo, l'aspetto della pelle può
variare in misura maggiore o minore a seconda
della sua struttura superficiale. Ciò è dovuto al
naturale invecchiamento della pelle e indica
che essa è un prodotto naturale.
Per un risultato migliore, Volvo raccomanda di
pulire gli interni e applicare la crema protettiva
1-4 volte all'anno (o più spesso all'occorrenza).
Per informazioni sui prodotti di protezione della
pelle, rivolgersi a un concessionario Volvo.
IMPORTANTE
Non utilizzare mai solventi forti. Potrebbero
danneggiare i rivestimenti in tessuto, vinile
e pelle.
06
IMPORTANTE
Notare che materiali che perdono colore
(jeans nuovi, indumenti scamosciati ecc.)
possono macchiare i rivestimenti.
La pelle è lavorata e trattata per mantenere a
lungo le proprie caratteristiche naturali. La
pelle è protetta da uno strato superficiale che
deve essere pulito regolarmente per mantenere inalterati aspetto e caratteristiche. Volvo
``
277
06 Manutenzione e assistenza
Cura dell'automobile
1. Versare un po' di prodotto per la pulizia
della pelle su una spugna umida e produrre
un'abbondante schiuma.
2. Rimuovere la sporcizia con leggeri movimenti circolari.
3. Tamponare accuratamente le macchie con
la spugna. Lasciare che la spugna assorba
le macchie. Non strofinare.
4. Pulire con carta da cucina o un panno e
lasciar asciugare bene la pelle.
Trattamento protettivo degli interni in
pelle
1. Versare un po' di crema protettiva sul
panno e applicare uno strato sottile di
crema sulla pelle con leggeri movimenti
circolari.
06
2. Lasciare asciugare la pelle per 20 minuti
prima dell'utilizzo.
Ora la pelle presenta una protezione maggiore
contro le macchie e i raggi UV.
Trattamento delle macchie su
componenti interni in plastica, metallo e
radica
Per la pulizia di superfici e componenti interni
si raccomanda di inumidire con acqua un
panno in fibre rinforzate o in microfibra, disponibile presso i concessionari Volvo.
278
Non grattare o strofinare le macchie. Non utilizzare mai smacchiatori forti. Per le macchie
difficili, si può utilizzare il detergente speciale
disponibile presso i concessionari Volvo.
Codice colore
Tappetini e bagagliaio
Rimuovere i tappetini protettivi per pulirli separatamente dal tappetino sul pavimento. Rimuovere polvere e detriti con un aspirapolvere.
Ritocco dei danni alla vernice
La vernice riveste un ruolo importante nella
protezione dalla ruggine dell'automobile e
deve essere controllata regolarmente. Per evitare la formazione di ruggine, riparare al più
presto ogni eventuale danno alla vernice. I
danni più ricorrenti alla vernice sono scheggiature, graffi e segni, ad esempio su bordi dei
parafanghi e portiere.
Codice della vernice dell'automobile
È importante utilizzare lo stesso colore. Per la
posizione dell'etichetta del prodotto, vedere
pagina 282.
Riparare le scheggiature
Materiale
•
•
•
•
primer in barattolo
vernice in barattolo o stick
pennello
nastro di mascheratura
G021832
Consigli per la pulizia degli interni in pelle
06 Manutenzione e assistenza
Cura dell'automobile
Prima di iniziare l'intervento, lavare e asciugare
l'automobile. La temperatura deve essere
superiore a 15 °C.
1. Fissare un pezzo di nastro per carrozzai
sulla superficie danneggiata. Rimuovere
quindi il nastro in modo che gli eventuali
residui di vernice si stacchino.
2. Mescolare bene il primer e applicarlo con
un pennello fine o un bastoncino. Quando
il primer si è asciugato, applicare la vernice
con un pennello.
3. In caso di graffi, procedere come indicato
sopra, applicando il nastro protettivo lungo
il contorno della parte danneggiata per
proteggere la vernice che è rimasta intatta.
4. Dopo alcuni giorni, lucidare le parti ritoccate. Utilizzare uno straccio morbido e un
po' di pasta abrasiva.
06
NOTA
Se la scheggiatura non ha raggiunto la
lamiera e rimane uno strato di vernice
intatto, si può applicare il colore direttamente dopo aver pulito la superficie.
279
280
282
284
289
290
293
296
298
299
G000000
Denominazioni del tipo.........................................................................
Misure e pesi.........................................................................................
Specifiche motore.................................................................................
Olio motore...........................................................................................
Liquidi e lubrificanti...............................................................................
Carburante............................................................................................
Impianto elettrico..................................................................................
N° di omologazione...............................................................................
SPECIFICHE
07
07 Specifiche
Denominazioni del tipo
Posizione delle etichette
07
282
07 Specifiche
Denominazioni del tipo
Quando ci si rivolge al concessionario Volvo
circa la propria automobile o quando si ordinano accessori e ricambi, è importante indicare la denominazione del tipo di automobile,
il numero di telaio e il numero del motore.
Denominazione del tipo di automobile,
numero di telaio, pesi max consentiti,
codici per vernice e rivestimento e numero
di omologazione.
NOTA
Le etichette illustrate nel Libretto Uso e
manutenzione non sono riproduzioni esatte
di quelle presenti sull'automobile. Scopo
del libretto è illustrarne indicativamente l'aspetto e la posizione sull'automobile. Le
informazioni specifiche per il proprio
modello sono riportate nelle etichette sull'automobile.
Etichetta del riscaldatore di parcheggio.
L'etichetta olio motore indica il tipo di olio
e la viscosità.
Denominazione tipo del motore, numero di
componente e serie.
Indicazione del tipo di cambio e numero di
serie.
Cambio manuale
Cambio automatico
Numero di serie dell'automobile. (VIN Vehicle Identification Number)
Sul libretto di immatricolazione sono riportate
maggiori informazioni sull'automobile.
07
283
07 Specifiche
Misure e pesi
Misure
V70.
Misure
07
284
Misure
mm
A
Passo
2816
F
Altezza di carico
B
Lunghezza
4823
G
C
Lunghezza di carico,
pavimento, sedile ribaltato
1878
D
Lunghezza di carico,
pavimento
1089
E
Altezza
1547
mm
Misure
mm
724
J
Larghezza
1861
Carreggiata anteriore
1578
K
2106
H
Carreggiata posteriore
1586
Larghezza incl. specchi
retrovisori
I
Larghezza di carico,
pavimento
1153
07 Specifiche
Misure e pesi
XC70.
Misure
mm
Misure
mm
A
Passo
2815
G
Carreggiata anteriore
1604
B
Lunghezza
4838
H
Carreggiata posteriore
1570
C
Lunghezza di carico,
pavimento, sedile ribaltato
1878
I
Larghezza di carico,
pavimento
1153
J
Larghezza
1861
Lunghezza di carico,
pavimento
1089
K
Larghezza incl. specchi
retrovisori
2119
E
Altezza
1604
F
Altezza di carico
D
Pesi
Il peso a vuoto comprende conducente, serbatoio del carburante riempito al 90 % e pieno
di tutti gli oli e i liquidi.
Il peso dei passeggeri e degli optional montati
nonché la pressione sulla sfera (per il collegamento di un rimorchio, vedere tabella) limitano
la capacità di carico e non sono conteggiati nel
peso a vuoto.
07
Carico max consentito = Peso complessivo Peso a vuoto.
724
``
285
07 Specifiche
Misure e pesi
NOTA
Il peso di servizio dichiarato si riferisce
all'automobile nella versione base, senza
attrezzature e optional. Di conseguenza, il
peso di ogni optional aggiunto riduce la
capacità di carico dell'automobile in misura
corrispondente.
ATTENZIONE
Le caratteristiche di guida dell'automobile
cambiano in base al carico e alla sua sistemazione.
Alcuni esempi di optional che riducono la
capacità di carico sono gli equipaggiamenti
Kinetic/Momentum/Summum, oltre a gancio di traino, portapacchi, box sul tetto,
impianto audio, luci supplementari, GPS,
riscaldatore a carburante, griglia protettiva,
tappetini, copribagagliaio, sedili elettrocomandati ecc.
Per conoscere il peso di servizio esatto dell'automobile si consiglia di pesarla.
Per la posizione dell'etichetta, vedere pagina 282.
Peso complessivo max
Peso massimo treno (automobile + rimorchio)
Carico massimo sull'assale anteriore
07
Carico massimo sull'assale posteriore
Equipaggiamento
286
Carico max: Vedere libretto di immatricolazione.
Carico max sul tetto: 100 kg.
07 Specifiche
Misure e pesi
Peso di traino e pressione sulla sfera
Motore
Cambio
Peso max rimorchio con freni
(kg)
Pressione max sulla sfera (kg)
2.0F AWD
Automatico, MPS6
1000
50
Tutti
Tutti (eccetto 2.0F con cambio automatico
MPS6)
1200
50
2.0
Manuale, MTX75
1320
75
2.0F
Manuale, MTX75
1320
75
2.5T
Manuale, M66
1600
75
2.5T
Automatico, TF-80SC
1800
90
2.5FT
Manuale, M66
1600
75
2.5FT
Automatico, TF-80SC
1800
90
3.2
Automatico, TF-80SC
1800
90
T6 AWD
Automatico, TF-80SC
2000
90
2.0D
Manuale, MMT6
1600
75
2.4D
Manuale, M66
(V70) 1800
90
(XC70) 1500
75
(V70) 1800
90
(XC70) 1500
75
2.4D
Automatico, TF-80SC
07
``
287
07 Specifiche
Misure e pesi
Motore
Cambio
Peso max rimorchio con freni
(kg)
Pressione max sulla sfera (kg)
2.4D AWD
Manuale, M66
(XC70) 2100
90
2.4D AWD
Automatico, TF-80SC
(XC70) 2100
90
D5
Manuale, M66
(V70) 1800
90
D5
Automatico, TF-80SC
(V70) 2000
90
D5 AWD
Manuale, M66
D5 AWD
Automatico, TF-80SC
(V70) 1800
(V70) 90
(XC70) 2100
(XC70) 90
(V70) 2000
90
(XC70) 2100
Peso max rimorchio senza freni (kg)
750
NOTA
07
288
Per i rimorchi di peso superiore a 1800 kg si
raccomanda l'utilizzo di stabilizzatori.
Pressione max sulla sfera (kg)
50
07 Specifiche
Specifiche motore
Specifiche motore
A
B
Modell
o
Motore
Potenza
(kW/g/
min.)
Potenza
(CV/giri/
min.)
Coppia (Nm/
g/min.)
Num
ero
cilindri
Alesaggio (mm)
Corsa
(mm)
Cilindrata
(litri)
Rapporto di
compressione
2.0
B4204S3
107/6000
145/6000
190/4500
4
87
83,0
1,999
10,8:1
2.0F
B4204S4
107/6000
145/6000
190/4500
4
87
83,0
1,999
10,8:1
2.5FTA
B5254T11
170/4800
231/4800
340/1700–4800
5
83
93,2
2,521
9,0:1
2.5T
B5254T10
170/4800
231/4800
340/1700–4800
5
83
93,2
2,521
9,0:1
3.2
B6324S
168/6200
238/6200
320/3200
6
84
96,0
3,192
10,8:1
T6
B6304T2
210/5600
285/5600
400/1500–4800
6
82
93,2
2,953
9,3:1
2.0D
D4204T
100/4000
136/4000
320/2000
4
85
88,0
1,997
18,5:1
2.4D
D5244T14
129/3000–
4000
175/3000–
4000
420/1500–2750
5
81
93,2
2,400
16,5:1
2.4D
D5244T16B
120/4000
163/4000
340/1750–2750
5
81
93,1
2,400
17,3:1
D5
D5244T10
151/4000
205/4000
420/1500–3250
5
81
93,2
2,400
16,5:1
Solo V70.
Solo Belgio
07
289
07 Specifiche
Olio motore
Condizioni di guida sfavorevoli
In caso di condizioni di guida sfavorevoli, la
temperatura e il consumo di olio possono
aumentare.
Controllare il livello dell'olio più spesso in caso
di guida su lunga percorrenza:
•
•
•
•
con roulotte o rimorchio
•
brevi tratti (inferiori a 10 km) a basse temperature (inferiori a 5 °C).
in zone montane
ad alta velocità
a temperature inferiori a -30 °C o superiori
a +40 °C
Queste condizioni possono aumentare la temperatura e il consumo d'olio.
Scegliere un olio motore completamente sintetico in caso di condizioni di guida sfavorevoli.
07
290
Ciò garantirà una maggiore protezione del
motore.
Volvo raccomanda oli Castrol.
IMPORTANTE
Per soddisfare i requisiti previsti per gli intervalli di assistenza del motore, tutti i motori
sono rabboccati in fabbrica con uno speciale olio motore sintetico. Questo olio
accuratamente selezionato garantisce
ottime caratteristiche di durata, accensione,
consumo di carburante ed ecologicità. Gli
intervalli di assistenza raccomandati sono
validi solo se si utilizza un olio motore
approvato. Utilizzare sempre un olio del tipo
prescritto (vedere l'etichetta nel vano
motore) sia in sede di rabbocco che di sostituzione per non compromettere le caratteristiche di durata, accensione, consumo di
carburante ed ecologicità. La garanzia
Volvo non copre danni dovuti all'utilizzo di
olio motore di tipo e viscosità diversi da
quelli prescritti.
G021834
Olio motore
Diagramma di viscosità.
07 Specifiche
Olio motore
Etichetta olio
G032078
Tipo di motore
Quando nel vano motore dell'automobile è presente l'etichetta riportata a lato, vale quanto
segue. Per la posizione dell'etichetta, vedere
pagina 238.
Capacità fra MIN e MAX (litri)
Capacità
(litri)A
2.0
B4204S3
0,8
4,3
2.5FT
B5254T8
1,3
5,5
2.5T
B5254T6
1,3
5,5
3.2
B6324S
1,2
7,4
T6
B6304T2
1,2
7,4
2.4D
D5244T14
1,5
6,0
D5
D5244T10
1,5
6,0
Tipo di olio: ACEA A5/B5
Viscosità: SAE 0W–30
07
``
291
07 Specifiche
Olio motore
G032079
Tipo di motore
Quando nel vano motore dell'automobile è presente l'etichetta olio riportata a lato, vale
quanto segue. Per la posizione, vedere
pagina 238.
Tipo di olio: WSS-M2C913-B
Viscosità: SAE 5W–30
In caso di condizioni di guida sfavorevoli, utilizzare ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
A
07
292
Compresa sostituzione filtro
Capacità fra MIN e MAX (litri)
Capacità
(litri)A
2.0F
B4204S4
0,8
4,3
2.0D
D4204T
1,8
5,0
07 Specifiche
Liquidi e lubrificanti
Altri liquidi e lubrificanti
Motore
Cambio
Capacità (litri)
Olio del cambio prescritto
2.0 benzina
Manuale, MTX75
1,9
BOT 350M3
2.0 benzina
Automatico, MPS6
5,5
BOT 341
2.0F Flexifuel
Manuale, MTX75
1,9
BOT 350M3
2.0F Flexifuel
Automatico, MPS6
5,5
BOT 341
2.5T benzina
Manuale, M66
1,9
BOT 350M3
2.5T benzina
Automatico, TF-80SC
5,5
BOT 341
2.5FT Flexifuel
Manuale, M66
1,9
BOT 350M3
2.5FT Flexifuel
Automatico, TF-80SC
5,5
BOT 341
3.2 benzina
Automatico, TF-80SC
5,5
BOT 341
T6 benzina
Automatico, TF-80SC
5,5
BOT 341
2.0D diesel
Manuale, MMT6
1,7
BOT 350M3
2.4D diesel
Manuale, M66
1,9
BOT 350M3
2.4D diesel
Automatico, TF-80SC
5,5
BOT 341
D5 diesel
Manuale, M66
1,9
BOT 350M3
D5 diesel
Automatico, TF-80SC
5,5
BOT 341
07
``
293
07 Specifiche
Liquidi e lubrificanti
Liquido
Sistema
Liquido refrigerante
Motore a benzina 2.0
7,5
Motore a benzina 2.0F
7,5
Motore a benzina 2.5FTB
9,0
Motore a benzina 2.5T
9,0
Motore a benzina T6
8,9
Motore a benzina 3.2
8,9
Motore diesel 2.0D
9,1
Motore diesel D5/2,4D
12,6
Refrigerante
Climatizzatore
Capacità (litri)
C
Tipo prescritto
Refrigerante con anticorrosivo miscelato ad acquaA, vedere la confezione.
R134a (HFC134a)
Olio: PAG
07
A
B
C
294
Olio dei freni
Impianto frenante
0,6
DOT 4+
Olio del servosterzo
Servosterzo
1,2
WSS M2C204-A2 o prodotto equivalente.
Liquido lavacristalli
Automobili con tergifari
6,5
Automobili senza tergifari
4,5
Antigelo raccomandato da Volvo
miscelato ad acqua.
La qualità dell'acqua deve essere conforme allo standard STD 1285,1.
Solo V70.
La quantità di refrigerante varia a seconda del tipo di motore. Per maggiori informazioni, si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
07 Specifiche
Liquidi e lubrificanti
NOTA
In condizioni di guida normali, l'olio del cambio non deve essere sostituito. In caso di
guida in condizioni sfavorevoli può essere
tuttavia necessario sostituire l'olio, vedere
pagina 293.
07
295
07 Specifiche
Carburante
Emissioni di CO2, consumo di carburante e capacità del serbatoio
07
Emissioni di anidride carbonica
(CO2, g/km)
Consumo
(litri/100 km)
Capacità del serbatoio (litri)
Cambio manuale a 5 marce
(MTX75)
206
8,6
circa 70
B4204S4
Manuale (MTX75)
206
8,6
circa 70
2.0FA
B4204S4
Automatico (MPS6)
210
8,8
circa 70
2.5T
B5254T10
Manuale (M66)
209
8,8
circa 70
2.5T
B5254T10
Automatico (TF–80SC)
232
9,7
circa 70
2.5FTA
B5254T11
Manuale (M66)
209
8,8
circa 70
2.5FTA
B5254T11
Automatico (TF–80SC)
232
9,7
circa 70
3.2
B6324S
Automatico (TF–80SC)
244
10,2
circa 70
3.2
B6324S
Automatico (TF–80SC) AWD
(V70) 275
(V70) 11,7
circa 70
(XC70) 267
(XC70) 11,2
Modello
Motore
Cambio
2.0
B4204S3
2.0FA
T6
2.0D
296
B6304T2
D4204T
Automatico (TF–80SC) AWD
(V70) 270
(V70) 11,5
(XC70) 269
(XC70) 11,5
circa 70
Manuale (MMT6)
157
5,9
circa 70
D5
D5244T10
Manuale (M66)
169
6,4
circa 70
D5
D5244T10
Automatico (TF–80SC)
183
6,9
circa 70
07 Specifiche
Carburante
Modello
D5244T10
Manuale (M66) AWD
D5
D5244T10
Automatico (TF–80SC) AWD
2.4D
2.4DB
B
Cambio
D5
2.4D
A
Motore
D5244T14
D5244T14
D5244T14
Manuale (M66)
Automatico (TF–80SC)
Automatico (TF–80SC)
Emissioni di anidride carbonica
(CO2, g/km)
Consumo
(litri/100 km)
Capacità del serbatoio (litri)
(XC70) 186
(XC70) 7,0
circa 70
circa 70
(V70) 198
(V70) 7,5
(XC70) 199
(XC70) 7,5
(V70) 159
(V70) 6,0
(XC70) 159
(XC70) 6,0
(V70) 179
(V70) 6,8
(XC70) 188
(XC70) 7,1
(XC70) 199
(XC70) 7,5
circa 70
circa 70
circa 70
I modelli Flexifuel possono essere utilizzati con benzina senza piombo a 95 ottani o bioetanolo E85 nonché con tutte le miscele ottenute con questi carburanti. Con il bioetanolo E85, i consumi
aumentano del 30-40 % in quanto presenta un contenuto energetico inferiore. La differenza effettiva dipende da stile di guida, temperatura ambiente e specifiche del carburante.
Solo Belgio
Consumi di carburante ed emissioni di
anidride carbonica
I dati ufficiali dichiarati sui consumi di carburante si basano su cicli di guida standard in
conformità alle direttive 80/1268/CEE e successive modifiche e integrazioni e 92/21/CEE.
Per maggiori informazioni sul carburante,
vedere pagina 215 .
07
Lo stile di guida e altri fattori non tecnici possono incidere sui consumi di carburante dell'automobile. Per maggiori informazioni,
vedere pagina 9.
297
07 Specifiche
Impianto elettrico
Impianto elettrico
conduttori. Il terminale negativo è collegato al
telaio.
Impianto a 12 V con un alternatore dotato di
regolatore di tensione. Impianto unipolare in
cui telaio e corpo motore sono utilizzati come
IMPORTANTE
Nel caso di sostituzione della batteria, utilizzare sempre una batteria con capacità di
avviamento a freddo e capacità di riserva
pari a quelle della batteria originale (vedere
decalcomania sulla batteria).
Batteria
Motore
07
298
Tensione (V)
Capacità di avviamento a freddo,
Capacità di riserva
CCA - Cold Cranking Amperes (A)
(minuti)
2.5T, 2.5FT
12
520–800
100–160
2.0, 2.0F, T6, 3.2
12
520-700
100-135
2.0D
12
700
135
D5, 2.4D
12
700-800
135-160
07 Specifiche
N° di omologazione
Sistema telecomando
Paese
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Delphi certifica che il presente
sistema chiave telecomando è conforme ai requisiti
essenziali e alle altre
norme applicabili
come previsto dalla
direttiva 1999/5/CE.
Delphi 15/07/2003,
Germany RLPD1-03-0151
BR
07
RC
CCAB06LP1940T4
299
08 Indice alfabetico
A
All Wheel Drive (trazione integrale).......... 111
Avvisatore cinture...................................... 15
Alzacristalli elettrici.................................... 93
AWD, trazione integrale........................... 111
Abbaglianti/anabbaglianti, vedere Illuminazione...................................................... 80
Angolo morto (BLIS)................................ 192
Abitacolo.................................................. 196
ACC – Regolatore elettronico della velocità
adattivo.................................................... 167
Active Bending Lights (ABL)...................... 81
Adattamento............................................ 104
Applicazione di cera................................ 276
Aria condizionata..................................... 134
generalità............................................ 130
Assistenza al parcheggio......................... 189
sensori dell'assistenza al parcheggio. 191
Airbag
attivazione/disattivazione, PACOS....... 20
lati conducente e passeggero.............. 18
Attrezzatura di emergenza
triangolo di emergenza....................... 226
Air Condition, AC..................................... 134
300
Antiruggine............................................... 277
Adesivi..................................................... 282
Airbag laterali............................................. 22
08
Antifulig. pieno......................................... 217
Allarme.......................................................
attivazione.............................................
controllo dell'antifurto...........................
disattivare.............................................
disattivazione temporanea...................
indicatore antifurto................................
livello di allarme ridotto.........................
segnali di allarme..................................
spegnimento di un antifurto intervenuto.......................................................
test dell'antifurto...................................
59
59
45
59
60
59
60
60
60
61
Attrezzi..................................................... 264
Audio
impostazioni.......................................
pannello di comando posteriore.........
prese per le cuffie...............................
Surround.............................................
142
142
142
141
B
Bagagliaio
attacchi............................................... 219
copribagagliaio................................... 224
griglia protettiva.................................. 223
illuminazione......................................... 85
rete protettiva..................................... 222
Bambini......................................................
fermo di sicurezza per bambini............
seggiolini per bambini e airbag laterali.
sicurezza...............................................
sistemazione nell'automobile...............
29
36
22
29
29
Basetta portafusibili................................. 254
cassetto portaoggetti......................... 258
Ausilio all'avviamento.............................. 105
Basetta portarelè/portafusibili, vedere
fusibili...................................................... 254
AUTO
impostazione climatizzatore............... 134
Basso livello olio...................................... 238
AUX.......................................................... 141
Avviamento senza chiave.................. 51, 101
Avvisatore acustico.................................... 79
Batteria............................................ 251, 298
ausilio all'avviamento.......................... 105
chiave del telecomando/PCC............... 49
manutenzione..................................... 251
08 Indice alfabetico
simboli di avvertimento....................... 251
simboli sulla batteria........................... 251
Bioetanolo E85........................................ 216
Blind Spot Information System, BLIS...... 192
Bloccaggio/sbloccaggio
dall'interno............................................ 53
portellone........................................ 44, 54
Bloccaggio automatico.............................. 53
Bloccasterzo............................................ 102
C
Cambio.................................................... 106
automatico.......................................... 107
manuale.............................................. 106
Cambio automatico................................. 107
posizioni manuali del cambio (Geartronic)...................................................... 107
traino e trasporto................................ 232
Blocco chiave.......................................... 109
Cambio manuale...................................... 106
traino e trasporto................................ 232
Bluetooth
collega chiamata a cellulare............... 201
microfono muto.................................. 201
viva voce............................................. 199
Carburante............................................... 215
consumo di carburante....................... 296
economia di carburante.............. 271, 274
filtro del carburante............................ 217
Bocchette di ventilazione......................... 132
Carico
attacchi...............................................
bagagliaio...........................................
carico sul tetto....................................
generalità............................................
Bussola...................................................... 98
impostazione della zona....................... 98
regolazione........................................... 98
Cellulare
collegamento...................................... 202
registrazione del telefono................... 199
viva voce............................................. 199
Cerchioni
pulizia.................................................. 276
Chiamata in attesa................................... 205
Chiamate
funzioni durante una chiamata in
corso........................................... 204, 205
in arrivo....................................... 200, 204
in attesa.............................................. 205
utilizzo......................................... 200, 204
volume del telefono............................ 205
Chiamate di emergenza........................... 204
Chiave........................................................ 42
219
219
225
219
Cassetta del pronto soccorso................. 226
Cassetto portaoggetti.............................. 197
bloccaggio............................................ 54
Chiave del telecomando............................
funzioni.................................................
portata..................................................
sostituzione della batteria.....................
stelo della chiave staccabile.................
42
43
44
49
42
Chiavi di accensione.................................. 73
Cintura di sicurezza
pretensionatori delle cinture................. 16
sedile posteriore................................... 15
08
Cinture di sicurezza................................... 14
301
08 Indice alfabetico
Clacson...................................................... 79
Cruise Control.......................................... 165
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 131
Cura dell'automobile................................ 275
Climatizzatore.......................................... 130
generalità............................................ 130
sensori................................................ 130
Cura dell'automobile, interni in pelle....... 277
Codice colore, vernice............................. 278
Cofano motore, apertura......................... 236
Collisione................................................... 28
Comandi
quadro centrale.................................. 124
Comando incidenza fari............................. 80
Comando luci............................................ 80
Comfort nell'abitacolo............................. 196
Computer di bordo.................................. 160
08
Condensa................................................ 134
condensa nei fari................................ 275
eliminazione con le bocchette di ventilazione................................................. 136
funzione timer..................................... 135
trattamento dei cristalli....................... 130
Condensa nei fari..................................... 275
Contachilometri parziale............................ 71
Controllo della distanza........................... 174
Copribagagliaio........................................ 224
302
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 131
E
ECC, climatizzatore elettronico............... 132
Effettuare una chiamata................... 200, 204
Elemento termico monoblocco................ 103
a carburante....................................... 137
D
DAB, struttura del menu.......................... 153
Emissioni di anidride carbonica............... 218
Etichetta – SIPS-bag................................. 23
Etichette................................................... 282
Denominazione del tipo........................... 282
Diesel....................................................... 216
Disinserimento dell'immobilizzatore leva
selettrice.................................................. 109
Display informativi..................................... 67
Dispositivo di traino................................. 228
specifiche........................................... 229
F
Fari........................................................... 242
Fari Active Dual-Xenon.............................. 81
Fascio di luce, regolazione........................ 86
Distribuzione dell'aria...................... 131, 136
Fendinebbia............................................... 83
Dolby Surround Pro Logic II.................... 141
Fendinebbia, accesi/spenti........................ 83
Donne incinte, cintura di sicurezza............ 15
Fermo di sicurezza per bambini................ 58
Driver Alert Control.................................. 183
Filtro abitacolo......................................... 131
Driver Alert System.................................. 183
Filtro antiparticolato................................. 217
DSTC, vedere anche Sistema di stabilità 162
Filtro antiparticolato diesel...................... 217
Durata approach light................................ 85
Filtro particellare...................................... 217
Finestrini e specchi retrovisori................... 93
08 Indice alfabetico
Fissaggio del carico (Carico)................... 219
Funzione antisbandamento..................... 162
Guida economica..................................... 212
Flexifuel.................................................... 103
adattamento....................................... 104
Funzione di memoria nel sedile................. 76
Guida invernale........................................ 213
FM, struttura del menu............................ 151
Fusibili......................................................
basetta nel bagagliaio.........................
basetta portarelè e portafusibili nel
vano motore........................................
generalità............................................
sostituzione.........................................
Foratura, vedere Pneumatici.................... 264
Forza sterzante dipendente dalla velocità........................................................... 164
FOUR-C – Telaio attivo............................ 164
Freni......................................................... 112
freno di stazionamento elettrico......... 116
impianto frenante................................ 112
luci di arresto........................................ 82
luci di arresto di emergenza................. 82
rabbocco dell'olio............................... 240
servofreno di emergenza, EBA........... 112
sistema antibloccaggio, ABS.............. 112
spie nel quadro comandi combinato. . 112
Funzione di ricambio aria................... 53, 131
254
260
255
254
254
G
Gancio di traino, vedere Dispositivo di
traino........................................................ 228
Geartronic................................................ 107
Global opening........................................ 131
Griglia protettiva...................................... 223
Freno di stazionamento........................... 116
Guado...................................................... 212
Freno di stazionamento elettrico.............
bassa tensione della batteria..............
disinserimento automatico.................
disinserimento manuale......................
Guida.......................................................
con il portellone aperto.......................
con rimorchio......................................
impianto di raffreddamento................
Freno motore automatico........................ 114
Funzione antipanico................................... 44
HBS – Heart Beat Sensor.......................... 46
HDC......................................................... 114
Hill Descent Control................................. 114
HomeLinkŸ UE........................................ 119
Freno di servizio....................................... 112
116
116
117
117
H
212
212
227
212
Guida con rimorchio
peso di traino...................................... 285
pressione sulla sfera........................... 285
I
IAQS – Interior Air Quality System........... 131
IC – Inflatable Curtain................................ 24
IDIS – Intelligent Driver Information
System..................................................... 206
Illuminazione............................................ 242
abbaglianti/anabbaglianti..................... 80
abitacolo............................................... 84
comandi................................................ 84
comando incidenza fari........................ 80
durata approach light........................... 85
Fari Active Dual-Xenon......................... 81
fendinebbia........................................... 83
08
303
08 Indice alfabetico
illuminazione automatica abitacolo...... 85
illuminazione display............................. 80
illuminazione strumenti......................... 80
lampadine a incandescenza, specifiche...................................................... 248
luci di orientamento.............................. 85
luci di posizione/stazionamento........... 82
retronebbia........................................... 83
Illuminazione, sostituzione delle lampadine.......................................................... 242
abbaglianti, fari Xenon........................ 244
abbaglianti alogeni.............................. 244
anabbaglianti alogeni.......................... 243
bagagliaio........................................... 247
fendinebbia......................................... 245
indicatori di direzione......................... 245
luce della targa................................... 246
luci di cortesia..................................... 247
luci di ingombro.................................. 245
luci di parcheggio............................... 244
portalampadina posteriore................. 246
portalampadina posteriori, indicatori di
direzione............................................. 246
specchietto di cortesia....................... 247
08
Illuminazione display.................................. 80
Ingombro................................................. 284
Illuminazione strumenti, vedere Illuminazione.......................................................... 80
Ingresso segnale esterno......................... 141
Immobilizer................................................ 42
Inibitore di retromarcia............................. 107
5 marce............................................... 106
Immobilizer elettronico.............................. 42
Interni in pelle, consigli per la pulizia....... 277
Immobilizzatore leva selettrice................ 109
iPodŸ, collegamento............................... 144
Immobilizzatore leva selettrice, disinserimento meccanico.................................... 109
Impianto audio......................................... 141
funzioni............................................... 142
generalità............................................ 141
Impostare la distanza temporale............. 174
Impostazioni telaio................................... 164
Incidente, vedere Collisione....................... 28
Indicatore di collisione............................. 177
sensore radar.............................. 170, 177
Indicatore di collisione con freno automatico*.......................................................... 177
Indicatori di direzione................................ 84
L
Lampadine, vedere Illuminazione............ 242
Lampadine a incandescenza, vedere Illuminazione................................................. 242
Lampeggiatori di emergenza..................... 83
Lane Departure Control........................... 186
Lavacristalli
liquido lavacristalli, rabbocco............. 250
Lavacristallo
lunotto................................................... 91
parabrezza............................................ 91
Lavaggio ad alta pressione dei fari............ 91
Illuminazione abitacolo, vedere Illuminazione.......................................................... 84
Indicatori nel quadro comandi combinato
contagiri................................................ 68
indicatore del carburante...................... 68
tachimetro............................................. 68
Illuminazione cruscotto.............................. 80
Indicazioni luminose, PCC......................... 45
Lavaggio del parabrezza............................ 91
Lavaggio automatico............................... 275
Lavaggio dell'automobile......................... 275
Lesioni da colpo di frusta, WHIPS............. 25
304
08 Indice alfabetico
Libretto Uso e manutenzione, marchio
ambientale................................................. 11
M
Liquidi, quantità....................................... 293
Macchie................................................... 277
Indicatore di collisione con freno automatico................................................. 181
Lane Departure Warning..................... 187
Liquidi e oli............................................... 293
Manutenzione
antiruggine.......................................... 277
Messaggi e spie del regolatore elettronico
della velocità adattivo.............................. 172
Marchio ambientale, FSC.......................... 11
Messaggi nel quadro comandi combinato.......................................................... 127
Liquido lavacristalli, rabbocco................. 250
Liquido refrigerante, controllo e rabbocco....................................................... 239
Livello di forza della sterzata, vedere Forza
sterzante.................................................. 164
Lubrificanti............................................... 293
Lubrificanti, quantità................................ 293
Lucidatura................................................ 276
Marchio ambientale, FSC, Libretto Uso e
manutenzione............................................ 11
Messaggi sul display informativo............ 162
Marmitta catalitica................................... 215
trasporto............................................. 232
Mettere una chiamata in attesa............... 205
Martinetto................................................ 264
Motore
avviamento......................................... 101
surriscaldamento................................ 227
Messaggi del BLIS................................... 194
Modo sicurezza......................................... 28
Luci di posizione/parcheggio..................... 82
Messaggi di errore
Driver Alert Control............................. 184
Lane Departure Warning..................... 187
vedere Messaggi e spie...................... 172
Luci fendinebbia........................................ 83
Messaggi di errore del BLIS.................... 194
Luci posteriori
posizione............................................ 246
Messaggi di errore del Controllo della
distanza................................................... 175
Lunotto termico......................................... 96
Messaggi di errore del regolatore elettronico della velocità adattivo...................... 172
O
Messaggi e spie
Controllo della distanza...................... 175
Driver Alert Control............................. 184
Occhiello di traino.................................... 233
Luci di arresto............................................ 82
Luci di orientamento.................................. 85
N
Numero IMEI............................................ 207
Olio, vedere anche Olio motore............... 290
08
Olio di freni e frizione............................... 240
305
08 Indice alfabetico
Olio motore...................................... 237, 290
condizioni di guida sfavorevoli........... 290
filtro..................................................... 238
quantità............................................... 290
tipo di olio........................................... 290
Omologazione, sistema chiave telecomando...................................................... 299
Orologio, regolazione................................. 72
P
PACOS....................................................... 20
PACOS, commutatore............................... 20
Pannello di comando posteriore
impianto audio.................................... 142
Parabrezza................................................. 93
Parabrezza termoriflettente....................... 93
PCC – Personal Car Communicator
funzioni................................................. 43
portata............................................ 44, 45
Pesi
peso a vuoto....................................... 285
08
Peso a vuoto............................................ 285
Peso complessivo.................................... 285
306
Peso di traino........................................... 285
Pneumatici
caratteristiche di guida.......................
classi di velocità.................................
indicatore di usura..............................
manutenzione.....................................
pneumatici invernali............................
pressione............................................
riparazione pneumatici.......................
senso di rotazione..............................
specifiche...........................................
262
271
263
262
263
271
267
262
270
Pneumatici invernali................................. 263
Poggiatesta
abbassamento...................................... 78
posteriore centrale................................ 77
Portellone................................................... 55
apertura................................................ 55
bloccaggio/sbloccaggio................. 44, 54
Posizione bloccaporte............................... 56
disattivazione........................................ 56
disattivazione temporanea................... 56
Posizioni della chiave................................. 73
Posizioni manuali del cambio (Geartronic)........................................................... 107
Presa elettrica.......................................... 198
bagagliaio........................................... 198
sedile anteriore................................... 198
Presa per accendisigari........................... 197
Prese per le cuffie.................................... 142
Pressione ECO........................................ 271
Private locking........................................... 47
Programma di servizio............................. 236
Protezione antischiacciamento, tettuccio
apribile..................................................... 100
Protezioni per bambini...............................
attacchi superiori per seggiolini per
bambini.................................................
classi di dimensioni per le protezioni per
bambini con sistema di fissaggio ISOFIX.........................................................
cuscino di rialzo integrato a due fasi....
raccomandate.......................................
sistema di fissaggio ISOFIX per seggiolini per bambini.....................................
29
39
36
34
31
36
Protezioni per bambini raccomandate,
tabella........................................................ 31
Pulizia
cerchioni............................................. 276
cinture di sicurezza............................. 277
lavaggio automatico........................... 275
08 Indice alfabetico
lavaggio dell'automobile..................... 275
rivestimento........................................ 277
fari alogeni............................................ 86
Fari Dual-Xenon.................................... 86
Riparazione pneumatici provvisoria......... 267
Pulizia a intermittenza................................ 90
Regolazione della temperatura................ 134
Riscaldamento......................................... 134
Pulsante informazioni, PCC....................... 45
Regolazione delle caratteristiche di
guida........................................................ 164
Reimpostazione degli alzacristalli.............. 94
Riscaldamento elettrico
lunotto................................................... 96
sedili.................................................... 133
specchi retrovisori................................ 96
Reimpostazione degli specchi retrovisori
esterni........................................................ 96
Riscaldatore abitacolo
a carburante....................................... 137
Rete protettiva......................................... 222
Riscaldatore di parcheggio......................
batteria e carburante..........................
impostazione del timer.......................
parcheggio in pendenza.....................
Q
Quadro centrale....................................... 124
Quadro comandi combinato.................... 127
Qualità della benzina............................... 215
Regolazione del volante............................. 79
Ricerca dei guasti per il regolatore elettronico della velocità adattivo...................... 171
R
Ricerca dei guasti per il sensore telecamera......................................................... 180
Raccomandazioni per la guida................ 212
Ricircolo................................................... 135
Radio DAB............................................... 151
Rifornimento............................................
rifornimento........................................
sportello del serbatoio, apertura elettrica.....................................................
sportello del serbatoio, apertura
manuale..............................................
tappo del serbatoio............................
Refrigerante............................................. 130
Regolatore elettronico della velocità....... 165
Regolatore elettronico della velocità adattivo........................................................... 167
ricerca dei guasti................................ 171
sensore radar...................................... 170
Regolazione del fascio di luce................... 86
Fari Active Dual Xenon......................... 86
214
214
214
214
214
Rimorchio................................................ 227
cavo.................................................... 227
guida con rimorchio............................ 227
Ripetizione bloccaggio automatico........... 53
137
137
139
137
Riscaldatore supplementare.................... 140
Riscaldatore supplementare (diesel)........ 140
Rivestimento............................................ 277
Rubrica.................................................... 206
Ruota di scorta speciale.......................... 264
ruotino di scorta.................................. 264
Ruote
catene da neve...................................
cerchioni.............................................
montaggio...........................................
ruota di scorta speciale......................
sostituzione.........................................
264
263
266
264
265
08
307
08 Indice alfabetico
Ruote e pneumatici.................................. 262
S
Sbloccaggio
dall'esterno........................................... 53
dall'interno............................................ 53
Sbrinatore................................................ 134
Scheggiature e graffi................................ 278
Serrature
Bloccaggio............................................ 53
bloccaggio automatico......................... 53
sbloccaggio.......................................... 53
Sfera di traino
montaggio........................................... 229
rimozione............................................ 231
Specchi retrovisori
bussola.................................................
elettrici ripiegabili..................................
esterni...................................................
interni....................................................
riscaldamento elettrico.........................
98
95
95
96
96
Specchi retrovisori elettrici ripiegabili........ 95
Specchi retrovisori esterni......................... 95
SIPS-bag................................................... 22
Specifiche motore.................................... 289
Sedile, vedere Sedili.................................. 75
Sistema chiave telecomando, omologazione........................................................ 299
Sedile elettrocomandato............................ 76
Sistema di stabilità.................................. 162
Sedili.......................................................... 75
elettrocomandati................................... 76
poggiatesta posteriori........................... 77
ribaltamento dello schienale anteriore.. 75
ribaltamento dello schienale posteriore 78
riscaldamento elettrico....................... 133
sedili anteriori ventilati........................ 133
Sistema SRS.............................................. 17
commutatore........................................ 20
Spia di allarme
indicatore di collisione........................ 177
regolatore elettronico della velocità
adattivo............................................... 167
sistemi di stabilità e controllo trazione................................................... 162
Sistemi di stabilità e controllo trazione.... 162
Spia di allarme, sistema AIRBAG.............. 17
Sostanze che provocano reazioni allergiche e asmatiche....................................... 131
Spie.......................................................... 162
spie di allarme....................................... 68
spie di controllo.................................... 68
spie informative.................................... 68
Schienale sedile posteriore, ribaltamento. 78
Seggiolino per bambini.............................. 29
Segnale acustico
indicatore di collisione........................ 177
Sensore pioggia......................................... 90
308
Sensore telecamera................................. 179
Specchio retrovisore interno...................... 96
funzione antiabbagliamento automatica........................................................ 97
SIM card.................................................. 207
Schienale................................................... 75
sedile anteriore, ribaltamento............... 75
08
Sensore radar.......................................... 167
limitazioni............................................ 170
Spazzole dei tergicristalli......................... 249
posizione di assistenza....................... 249
pulizia.................................................. 250
sostituzione................................. 249, 250
Specchio di cortesia.......................... 85, 198
Spie di allarme
airbag SRS............................................ 69
anomalia nell'impianto frenante............ 69
08 Indice alfabetico
avvertimento.........................................
avvisatore cinture.................................
bassa pressione dell'olio......................
freno di stazionamento inserito............
l'alternatore non carica.........................
69
69
69
69
69
Spie e messaggi
Controllo della distanza...................... 175
Driver Alert Control............................. 184
Indicatore di collisione con freno automatico................................................. 181
Lane Departure Warning..................... 187
Spie e messaggi del regolatore elettronico
della velocità adattivo.............................. 172
Struttura del menu
DAB.................................................... 153
FM....................................................... 151
Surriscaldamento..................................... 227
Surround.................................................. 141
T
registrazione del telefono...................
ricevere una chiamata........................
rubrica.................................................
rubrica, scorciatoia.............................
SIM card.............................................
suoneria..............................................
viva voce.............................................
199
201
202
202
207
205
199
Telefono integrato.................................... 204
Tabella fusibili
fusibili nel bagagliaio.......................... 260
fusibili nel vano motore....................... 256
Tappetini.................................................. 198
Temperatura
temperatura effettiva.......................... 130
Temperatura motore alta......................... 227
Tendina gonfiabile..................................... 24
Tendina parasole, tettuccio apribile........ 100
Spie informative e di allarme..................... 68
Tastierina al volante........... 79, 124, 165, 204
Spin control............................................. 162
Telaio attivo – FOUR-C............................ 164
Tergicristalli................................................ 90
sensore pioggia.................................... 90
SRS-AIRBAG............................................. 18
Telecomando
programmabile................................... 119
Tergicristalli e lavacristalli.......................... 90
Telecomando, vedere Chiave del telecomando........................................................ 42
Test dell'antifurto....................................... 61
Stabilizzatore........................................... 228
Stelo della chiave....................................... 46
Strato antipolvere e idrorepellente............ 93
Strato superficiale idrorepellente, pulizia. 276
Strumentazione, generalità
automobili con guida a destra.............. 66
automobili con guida a sinistra............. 64
Strumenti e comandi................................. 64
Telefono
chiamata in arrivo...............................
collegamento......................................
effettuare una chiamata......................
integrato, generalità............................
messaggi............................................
on/off..................................................
200
202
200
204
206
204
Termoriflettente (Parabrezza)...................... 93
Tettuccio apribile
apertura e chiusura............................... 99
posizione di ventilazione....................... 99
protezione antischiacciamento........... 100
tendina parasole................................. 100
08
Tettuccio apribile elettrocomandato.......... 99
Timer........................................................ 135
309
08 Indice alfabetico
Traction Control....................................... 162
olio...................................................... 238
olio del servosterzo............................. 241
Traino....................................................... 232
occhiello di traino............................... 233
Ventilazione.............................................. 131
Transponder.............................................. 93
Ventola..................................................... 133
Trasmissione............................................ 106
Vernice
codice colore...................................... 278
danni e ritocchi................................... 278
Trasporto................................................. 233
Trazione integrale, AWD.......................... 111
Triangolo di emergenza........................... 226
Vetro
laminato/rinforzato................................ 93
Vetro laminato............................................ 93
U
Ugelli lavacristalli riscaldati........................ 91
Ugelli lavacristallo riscaldati....................... 91
USB, collegamento.................................. 144
Uso del menu e gestione dei messaggi... 124
V
Vani portaoggetti nell'abitacolo............... 196
08
310
Vano motore
generalità............................................ 237
liquido refrigerante.............................. 239
Volante....................................................... 79
regolazione del volante......................... 79
tastierina............... 79, 124, 141, 165, 204
tastierina del regolatore elettronico
della velocità adattivo......................... 168
Volume audio
suoneria, telefono............................... 201
telefono............................................... 201
telefono/lettore MD............................. 201
W
WHIPS
lesioni da colpo di frusta...................... 25
seggiolino per bambini/cuscino di
rialzo..................................................... 25
Note
311
Note
312
Note
313
Note
314
Note
315
Note
316
Note
317
Note
318
Note
319
Note
320
VOLVO V70 & XC70
Uso e Manutenzione
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%.,+>iVa^Vc!6I%.'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement