Zelmer | ZGE0990B (40Z011) | User manual | Zelmer ZGE0990B (40Z011) User Manual

Zelmer ZGE0990B (40Z011) User Manual
●● Nie zanurzaj czujnika temperatury,
przewodu zasilania ani wtyczki
w wodzie ani w żadnym innym płynie.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Urządzenie podłączaj jedynie do gniazdka sieci prądu
przemiennego 230 V wyposażonego w kołek ochronny
z uziemieniem. Jeżeli jest to konieczne, można użyć
przedłużacza (3-żyłowego) przewodzącego prąd
o natężeniu min. 10 A.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
●● Urządzenie używaj tylko z orginalnym termostatem –
przewodem zasilającym i akcesoriami.
●● Zapewnij odpowiednią ilość miejsca nad i po bokach
grilla w celu umożliwienia swobodnego przepływu
powietrza. Nie pozwól, aby podczas używania urządzenie stykało się z zasłonami, tapetami, ubraniem,
ręcznikami lub innymi materiałami łatwopalnymi. Nie
używaj pod szafkami lub zasłonami. Wymagana jest
ostrożność w przypadku powierzchni, gdzie ciepło
może stanowić problem – zalecana jest podkładka termoizolacyjna.
●● Nie stawiaj urządzenia na lub w pobliżu otwartego
ognia, gorącego palnika lub rozgrzanego piekarnika.
●● Nie używaj w tym sprzęcie węgla drzewnego lub
podobnych materiałów opałowych.
●● Przed użyciem upewnij się, że tacka ociekowa i grill są
właściwie zamontowane na podstawie.
●● Nie używaj grilla bez zamontowanej tacki ociekowej.
●● Napełnij tackę ociekową wodą do poziomu max aby
zmniejszyć wydobycie dymu oraz ułatwić mycie.
●● Nie przesuwaj grilla ciągnąc za przewód zasilający.
●● Nie dopuszczaj, aby przewód zasilający dotykał gorących części.
●● Do obracania produktów spożywczych należy używać
najlepiej drewnianych, nieostrych przyborów kuchennych, aby nie porysować nieprzywierającej powierzchni.
●● W przypadku potrzeby użycia ostrych przyrządów
kuchennych i noży, np. w celu przekrojenia podczas
smażenia, ściągnij wcześniej produkt z rusztu.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●● W celu uniknięcia zagrożenia spowodowanego niezamierzonym powrotem do stanu wyjściowego zabezpieczenia termicznego, sprzętu nie wolno zasilać poprzez
zewnętrzny łącznik taki jak programowalny łącznik
czasowy, lub przyłączać do obwodu regularnie załączanego i wyłączanego przez dostawcę energii.
40Z011-001_v04
●● Nie
wolno przykrywać płyty grzewczej folią aluminiową, przykrywką, itp., gdyż może to spowodować
nagromadzenie się ciepła i uszkodzić plastikowe części oraz powłokę.
●● Do mycia elementów zewnętrznych nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka,
past, itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione
informacyjne symbole graficzne takie, jak: podziałki,
oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
●● Nie myj części urządzenia w zmywarce.
●● Po umyciu wysusz dokładnie urządzenie. Upewnij się,
że jest całkowicie suche przed zmontowaniem termostatu.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego,
wewnątrz pomieszczeń.
grzewcza pokryta jest nieprzywierającą specjalną warstwą, dlatego do przewracania produktów
nie używaj ostrych narzędzi. Stosuj tylko drewniane
miękkie szpatułki.
●● Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest
zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym
prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA lub
zaopatrzenie się w specjalne gniazdko z takim zabezpieczeniem. W tym zakresie zwróć się do specjalisty
elektryka.
●● Podczas smażenia kilku porcji tłustych potraw, może
zajść potrzeba opróżnienia tacki ociekowej.
●● Stosuj się do zalecanego ustawienia temperatury.
Jeżeli jest to konieczne, temperaturę możesz regulować w trakcie smażenia.
●● Część
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
A
Podstawa grilla
Tacka ociekowa
Płyta grzewcza – ruszt
Pokrywka
Termostat wraz z przewodem zasilania
Lampka kontrolna
Uchwyty żaroodporne
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI
(WE) NR 1275/2008 w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.
5
Montaż
B
Przed pierwszym użyciem usuń wszelkie
naklejki z urządzenia oraz dokładnie je wyczyścić (patrz „Czyszczenie i konserwacja”).
●● Upewnij się, że gniazdo płyty grzewczej i wtyczka termostatu są suche.
1 W podstawie (1) zamontuj tackę ociekową (2).
2 Aby ułatwić czyszczenie oraz ograniczyć wydobycie
dymu, napełnij tackę ociekową do poziomu max wodą.
3 Do podstawy zamontuj płytę grzewczą (3).
4 Przed użyciem, płytę grzewczą posmaruj niewielką ilością oleju i rozprowadź go za pomocą ręcznika papierowego.
5 W razie potrzeby, Przykryj grill pokrywką (4).
6 Umieść termostat wraz z przewodem zasilającym (5)
w gnieździe urządzenia.
7 Upewnij się, że pokrętło termostatu znajduje się
w pozycji „OFF”.
8 Podłącz przewód zasilający do gniazda sieci.
Uruchomienie urządzenia
●● Ustaw
termostat (5) na żądanej temperaturze
(„I” do „V”).
„I” = najniższa temperatura.
„V” = najwyższa temperatura.
Podczas nagrzewania się grilla włączy się lampka kontrolna
(6). Po nagrzaniu się urządzenia do odpowiedniej temperatury, lampka zgaśnie i wyłączy się grzałka. Grill będzie od
czasu do czasu się nagrzewać, aby utrzymać ustawioną
temperaturę.
Przy pierwszym użyciu materiały konserwujące
zostaną spalone, więc może wydobywać się
krótkotrwały nieprzyjemny zapach w początkowej fazie grillowania.
Nie wolno przenosić gorącego urządzenia podczas pracy! Najpierw je wyłącz i odczekaj aż
ostygnie. Przenoś tylko za specjalne żaroodporne uchwyty.
Wskazówki eksploatacyjne
●● Zalecane jest, aby w celu poprawienia właściwości nieprzywierających powierzchni płyty przecierać ją przed
opiekaniem produktów olejem jadalnym.
●● Ruszt (3) jest idealny do przyrządzania mięsa, ryb oraz
drobiu. Tłuszcz oraz sok spływa do tacki ociekowej przez
otwory w ruszcie, co zapewnia przyrządzanie zdrowych,
niskotłuszczowych potraw.
●● W celu równomiernego wysmażenia, zaleca się ustawienie 3–4 poziom.
●● Przed położeniem produktów na ruszt rozgrzej wcześniej
grill.
6
●● Przyrządzając kruche potrawy (np. rybę) można po przyprawieniu zawinąć ją w folię aluminiową.
smażenia na grillu najlepiej nadają się miękkie
kawałki mięsa.
●● Mięso można wcześniej marynować, aby nadać mu kruchości.
●● Do przewracania produktów na grillu należy używać
specjalnych szczypiec lub łopatki, a nie wolno stosować
ostrych widelców.
●● Smażonych produktów nie należy zbyt często obracać.
W przypadku, gdy produkty uzyskają brązowy kolor po
obu stronach, należy dokończyć smażenie przy niższej
temperaturze. W ten sposób produkty nie wyschną
i będą równomiernie wysmażone.
●● Gdy produkty nie będą od razu skonsumowane można je
utrzymać w cieple na ustawie 1 poziomu.
●● Do
Nie wolno kroić produktów na grillu, aby zapobiec uszkodzeniu powłoki nieprzywierającej.
Po zakończeniu pracy
●● Aby
wyłączyć urządzenie, należy ustawić termostat
w pozycji „OFF”.
●● Po użyciu, urządzenie należy zawsze odłączać od sieci
zasilania. Należy odczekać aż urządzenie wystygnie
przed demontażem i czyszczeniem.
Czyszczenie i konserwacja
●● Przed schowaniem wymyj i dokładnie wytrzyj wszystkie
części urządzenia.
●● Upewnij się, że wtyczka oraz płyta grzewcza są suche
przed podłączeniem termostatu do płyty grzewczej.
W razie konieczności, dokładnie wytrzyj je suchą szmatką
i pozostaw przez dłuższą chwilę do wyschnięcia.
Termostat
●● Pod żadnym pozorem woda nie może dostać się do
środka termostatu! Nie czyść go pod bieżącą wodą i nie
zanurzaj! Termostat czyść tylko przy pomocy wilgotnej
szmatki.
Płyta grzewcza
●● Pod
żadnym pozorem nie używaj żrących środków
czyszczących, zmywaków ze środkiem do szorowania,
druciaków itp., ponieważ mogą one uszkodzić powłokę
nieprzywierającą.
●● Uporczywy brud usuń przy pomocy wilgotnej ściereczki. A do czyszczenia rusztu użyj miękkiej szczotki
do butelek.
Podstawa, tacka ociekowa, pokrywka
●● Podstawę, pokrywkę oraz tackę ociekowa czyść przy
pomocy wilgotnej ściereczki lub pod bieżącą wodą.
Wyrób nie jest przeznaczony do mycia w zmywarkach!
40Z011-001_v04
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
40Z011-001_v04
7
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pozorně si prosím přečtěte tyto pokyny k užívání. Mimořádnou pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti.
Pokyny k používání si laskavě uschovejte, abyste do nich
mohli nahlédnout v průběhu pozdějšího používání přístroje.
Pokyny pro bezpečnost a řádné používání
přístroje
Před prvním použitím spotřebiče se seznamte s obsahem celého návodu k použití.
NEBEZPEČÍ/VAROVÁNÍ!
Nedodržením pokynů
ohrožujete své zdraví
●● Napájecí a prodlužovací kabel nesmí
přijít do styku s vodou ani jinými
tekutinami.
●● Přístroj nezapínejte, je-li napájecí
kabel, tělo přístroje, termostat nebo
rošt zjevně poškozen. Před každým
zapnutím ověřte vizuálně stav spotřebiče.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
●● Opravy přístroje může provádět
pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být
pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě poruchy se obraťte
na specializovaný servis.
●● Přístroj umísťujte pouze na suchých,
plochých, stabilních a žáruvzdorných
plochách.
●● Nedotýkejte se zástrčky a ovládače
teploty, máte-li mokré ruce.
●● Teplota dostupných ploch může být
8
během provozu vyšší. Nedotýkejte se
ploch označených symbolem
.
●● Před přenášením gril vypněte.
Po jeho vychlazení je přenášejte za
tepelně izolované rukojeti v kuchyňských chňapkách, protože rukojeti
mohou být stále ještě horké. Zachovejte zvláštní opatrnost!
●● Tento spotřebič mohou používat děti
starší 8 let, osoby s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením
a osoby nemající náležité zkušenosti
a znalosti pouze tehdy, bude-li jim
zajištěn náležitý dohled nebo budou
poučeny o bezpečném používání
přístroje a budou informovány o možném riziku. Nedovolte dětem, aby si
se spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou provádět děti pouze pod dohledem.
●● Spotřebič s přívodní šňůrou uchovávejte v místě nedostupným dětem
mladším 8 let.
●● Vyčkejte do doby, než spotřebič
vychladne před čištěním a demontáží.
●● Před ponořením do vody vždy vymontujte termostat, vyvarujete se tak
riziku zasažení elektrickým proudem.
●● Neponořujte teplotní čidlo, napájecí kabel ani zástrčky ve vodě, ani
v žádné jiné tekutině.
POZOR!
Nedodržením těchto pokynů
můžete spotřebič poškodit
●● Zařízení vždy připojte do elektrické zásuvky (pouze
střídavého proudu) s ochranným kolíkem, s napětím
odpovídajícím uvedenému na výkonovém štítku zařízení. Je-li to nutné, použijte prodlužovací kabel s proudem min. intenzity 10 A.
●● Nevytahujte elektrickou vidlici ze síťové zásuvky
tahem za napájecí kabel.
40Z011-001_v04
●● Přístroj používejte pouze s originálním termostatem,
napájecím kabelem a příslušenstvím.
●● Zajistěte potřebný prostor nad a po stranách grilu pro
volné proudění vzduchu. Nedovolte, aby v průběhu
používání se spotřebič dotýkal záclon, tapet, oděvů,
ručníků nebo jiných hořlavých materiálů. Nepoužívejte
pod závěsnými skříňkami nebo záclonami. Tam, kde
vznikající teplo může být na závadu, použijte termoizolační podložky.
●● Není dovoleno přístroj umísťovat na nebo v blízkosti
otevřeného ohně, horkého hořáku nebo rozpálené
trouby.
●● Nepoužívejte na tomto spotřebiči uhel nebo podobné
topivo.
●● Před použitím se ujistěte, že odkapávací tácek a gril
jsou řádně namontovány na základně.
●● Nepoužívejte gril bez namontovaného odkapávacího
tácku.
●● Naplňte odkapávací tácek vodou do úrovně max., pro
eliminaci kouře a snadnější čištění.
●● Nepřesouvejte gril tahem za napájecí kabel.
●● Dbejte, aby se napájecí kabel nedotýkal horkých částí.
●● K otáčení potravin používejte nejlépe dřevěné, tupé
kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškrábání grilovací plochy.
●● V případě potřeby použití ostrých kuchyňských předmětů a nožů, např. za účelem rozkrájení v průběhu
smažení, sundejte nejdříve produkt z roštu.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
●● Aby nedošlo k ohrožení způsobenému nežádoucím
návratem tepelné pojistky do původní polohy, spotřebič
nesmí být napájen přes vnější vypínač, jako je např.
programovatelný časový spínač, ani nesmí být připojen
k okruhu, který je pravidelně zapínaný a vypínaný
dodavatelem elektrické energie.
●● Není dovoleno zakrývat topnou plochu hliníkovou plochou, přikrývkou apod. neboť by mohlo dojít k nahromadění tepla a poškození plastových dílů a krytů.
●● K mytí vnějších povrchů nepoužívejte agresivní čisticí
přípravky ve formě emulzí, mléka, past apod. Mohlo
by dojít k odstranění informačních grafických symbolů,
jako jsou dílce, označení, výstražné symboly apod.
●● Nemyjte díly spotřebiče v myčce.
●● Po umytí spotřebič důkladně vysušte. Ujistěte se, že je
před namontováním termostatu zcela suchý.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
ostré nástroje. Používejte pouze dřevěné, měkké
špachtle.
●● Pro zajištění dodatečné ochrany se doporučuje vybavit elektrický obvod v koupelně proudovým chráničem
(RCD) s nominálním proudem nepřekračujícím 30 mA
nebo použít speciální zásuvku s touto ochranou. V této
věci se obraťte na specializovaného elektromontéra.
●● V průběhu smažení několika porcí může vystát potřeby
vyprázdnění odkapávacího tácku.
●● Používejte doporučené hodnoty teplot. Je-li to nutné,
můžete teplotu regulovat i během smažení.
Konstrukce
1
2
3
4
5
6
7
A
Podstavec grilu
Odkapávací tácek
Grilovací plocha – rošt
Víko
Termostat s napájecím kabelem
Signalizační kontrolka
Žáruvzdorné rukojeti
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku
výrobku.
Spotřebič splňuje NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 pro
požadavky týkající se ekoprojektu.
Montáž
B
Před prvním použitím odstraňte z přístroje veškeré nálepky a důkladně jej vyčistěte (viz kapitola Čištění a údržba).
●● Ujistěte se, že zásuvka grilovací plochy a zástrčka termostatu jsou suché.
1 Do podstavce (1) zasuňte odkapávací tácek (2).
2 Pro snadnější čištění a omezení vzniku kouře, naplňte
odkapávací tácek vodou do úrovně max.
3 K základně namontujte grilovací plochu (3).
4 Před použitím potřete grilovací plochu menším množstvím oleje a rozprostřete jej papírovou utěrkou.
5 V případě potřeby přikryjte gril víkem (4).
6 Umístěte termostat spolu s napájecím kabelem (5)
v zásuvce přístroje.
7 Ujistěte se, že ovládací kolečko termostatu se nachází
v poloze „OFF”.
8 Připojte napájecí kabel do síťové zásuvky.
●● Přístroj je určen pro domácí použití v interiérech.
●● Ohřívaná část je ošetřená zvláštní nepřilnavou vrstvou,
proto nepoužívejte k otáčení připravovaných pokrmů
40Z011-001_v04
9
Zapínání přístroje
●● Nastavte
termostat (5) na požadovanou teplotu
(„I” až „V”).
„I” = nejnižší teplota.
„V” = nejvyšší teplota.
V průběhu ohřívání grilu se zapne signalizační kontrolka (6).
Po zahřátí přístroje na nastavenou teplotu, signalizační kontrolka zhasne a topné těleso se vypne. Gril se bude pravidelně ohřívat a udržovat nastavenou teplotu.
Při prvním použití dojde k vypálení konzervačních látek. Na začátku grilování proto může
vznikat nepříjemný zápach.
Nepřenášejte horký přístroj během provozu!
Nejprve jej vypněte a vyčkejte až vychladne.
Přenášejte pouze uchopením za speciálními
žáruvzdorné rukojeti.
Pokyny pro používání
●● Pro zlepšení vlastností nepřilnavé grilovací plochy
potřete plochu před použitím jedlým olejem.
●● Rošt (3) je ideální pro přípravu masa, ryb a drůbeže.
Tuk a šťáva skapává otvory v roštu na odkapávací
tácek. Je tak zajištěna příprava zdravých, nízkotučných
pokrmů.
●● Pro dosažení rovnoměrného vysmažení doporučujeme
použití 3–4 stupně.
●● Před umístěním produktů na roštu gril předem rozehřejte.
●● Křehké pokrmy (např. ryby) lze během přípravy zabalit
do alobalu.
●● Pro smažení na grilu jsou nejvhodnější měkké kousky
masa.
●● Maso lze nejprve naložit, aby bylo křehčí.
●● K obrácení připravovaných pokrmů na grilovací ploše
používejte speciální kleště nebo lopatky, nepoužívejte
ostré vidličky.
●● Smažené produkty neotáčejte příliš často. Získají-li produkty hnědou barvu na obou stranách, dokončete smažení při nižší teplotě. Tímto způsobem produkty nevyschnou a budou rovnoměrně vysmaženy.
●● Nebudou-li produkty ihned spotřebovány, lze je ponechat
v teple na stupni 1 nastavení.
Na grilu nelze produkty krájet, aby nedošlo
k poškození nepřilnavé vrstvy.
Po vypnutí přístroje
●● Přístroj vypněte nastavením termostatu do polohy „OFF”.
●● Po použití vypněte vždy přístroj z napájecí sítě. Před
čištěním a demontáží vyčkejte, dokud spotřebič
nevychladne.
10
Čištění a údržba
●● Před uskladněním omyjte a vytřete všechny části spotřebiče.
●● Ujistěte se, že zástrčka a grilovací plocha jsou před připojením termostatu ke grilovací ploše suché. V případě
nutnosti, je důkladně vytřete suchou utěrkou a ponechte
po delší dobu vyschnout.
Termostat
●● Za žádných okolností nesmí voda proniknout dovnitř termostatu! Nečistěte jej pod tekoucí vodou a neponořujte!
Termostat čistěte pouze vlhkou utěrkou.
Grilovací plocha
●● Za
žádných okolností nepoužívejte agresivní čisticí
přípravky, abrazivní přípravky, drátěnky apod. které by
mohly poškodit ochrannou nepřilnavou vrstvu.
●● Silné nečistoty odstraňte vlhkou utěrkou. K čištění roštu
použijte měkký kartáček na čištění láhví.
Základna, odkapávací táce, víko
●● Základnu, odkapávací tácek a víko čistěte vlhkou utěrkou nebo pod tekoucí vodou.
Výrobek není určen k mytí v myčkách!
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu.
Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního
systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
40Z011-001_v04
SK
Vážení zákazník!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať
aj počas neskoršieho používania výrobku.
Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a vhodného
používania zariadenia
Pred začiatkom používania spotrebiča sa oboznámte
s obsahom celého návodu na obsluhu.
NEBEZPEČENSTVO! /
VAROVANIE!
Ak tieto pokyny nebudete
dodržiavať, môžete zapríčiniť
poranenie osôb
●● Napájací a ani predlžovací kábel
nesmie prísť do styku s vodou ani
s inými kvapalinami.
●● Zariadenie sa nesmie zapínať, ak
sú napájací kábel ako aj výstuž,
termostat alebo rošt viditeľným spôsobom poškodené. Pred každým
zapnutím je potrebné zariadenie
vizuálne skontrolovať.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej
osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Zariadenie môžu opravovať iba preškolení zamestnanci. Nesprávne
vykonaná oprava môže byť príčinou
vážneho ohrozenia pre používateľa.
V prípade poruchy sa obráťte na
špecializovaný servis.
●● Zariadenie vždy umiestňujte na
suchom, plochom, stabilnom a ohňnovzdornom povrchu.
40Z011-001_v04
●● Nedotýkajte sa zástrčky a regulátora
teploty, ak máte mokré ruky.
●● Teplota dostupných častí spotrebiča môže byť počas jeho používania vyššia. Nedotýkajte sa povrchu,
ktorý je označený symbolom
.
●● V prípade potreby prenášania, gril
najprv vypnite. Po vychladnutí ho
preneste pomocou ohňovzdorných
držiakov s použitím kuchynských
rukavíc, pretože držiaky môžu byť aj
naďalej horúce. Buďte opatrní!
●● Tento spotrebič môžu používať aj
deti vo veku viac ako 8 rokov alebo
osoby s obmedzenými fyzickými
alebo mentálnymi schopnosťami
alebo osoby, ktoré nemajú dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním
tohto zariadenia, iba v prípade, ak
sú pod stálym dozorom a po ich predošlom poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a s tým spojených
rizikách. Deti by sa so spotrebičom
nemali hrať. Čistenie a údržbu spotrebiča by nemali vykonávať deti bez
dozoru.
●● Spotrebič spolu s napäťovým káblom prechovávajte v bezpečnej
vzdialenosti a mimo dosahu detí vo
veku menej ako 8 rokov.
●● Pred čistením a demontážou počkajte, kým zariadenie vychladne.
●● Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu
úrazu elektrickým prúdom, pred
ponorením zariadenia do vody,
odmontujte termostat.
●● Neponárajte snímače teploty, napájacieho kábla ani zástrčku do vody
ani do inej tekutiny.
11
POZOR!
Pri nedodržiavaní týchto
zásad hrozí nebezpečenstvo
poškodenia majetku
●● Zariadenie
vždy pripojte do elektrickej zásuvky (len
striedavého prúdu) s ochranným kolíkom, s napätím,
ktoré zodpovedá uvedenému na výkonovom štítku
zariadenia. Ak je to nutné, je možné použiť predlžovací
kábel (3-žilový), ktorý prevádza prúd s napätím min.
10 A.
●● Nevyťahujte zásuvku z elektrickej zástrčky ťahaním za
kábel.
●● Zariadenie používajte jedine s originálnym termostatom – napájacím káblom a doplnkami.
●● Zabezpečte dostatok miesta nad ako aj po bokoch
grilu, aby ste zabezpečili voľný pohyb vzduchu. Nedovoľte, aby sa zariadenie počas používania dotýkalo
záclon, tapiet, odevov, uterákov alebo iných horľavých materiálov. Nepoužívajte ho pod skrinkami alebo
záclonami. Vyžaduje sa pozornosť v prípade povrchov,
kde teplo môže predstavovať problém – odporúčaná je
termoizolačná podložka.
●● Neklaďte zariadenie na alebo v blízkosti otvoreného
ohňa, horúceho sporáka alebo rozohriatej rúry.
●● Na tomto zariadení nepoužívajte drevené uhlie alebo
podobné vykurovacie materiály.
●● Pred použitím sa ubezpečte, že odtoková tácka a gril
sú vhodne namontované na základe.
●● Nepoužívajte gril bez namontovanej odtokovej tácky.
●● Nplňte odtokovú tácku vodou na max. úroveň, aby sa
znížilo šírenie dymu a uľahčí sa umývanie.
●● Neprenášajte gril ťahajúc za napájací kábel.
●● Dávajte pozor, aby sa napájací kábel nedotýkal horúcich častí.
●● Na obrátenie potravinárskych výrobkov používajte
tupé kuchynské nástroje, najvhodnejšie sú drevené,
aby ste nepoškriabali nepripekajúci sa povrch.
●● Ak budete musieť použiť ostré kuchynské nástroje
a nože, napr. za účelom prekrojenia počas pečenia,
výrobok najprv preložte z roštu na iné miesto.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému
diaľkovej regulácie.
●● Ak chcete predísť nechcenému návratu k východziemu
stavu tepelnej poistky, spotrebič nesmiete zapínať
pomocou vonkajších spínačov ako je programovaľný
časový spínač alebo pripájať k obvodu, ktorý dodávateľ energie pravidelne zapína a vypína.
●● Grilovaciu plochu neprikrývajte hliníkovou fóliou, prikrývkou atď., môže sa nahromadiť teplo a poškodiť
plastové časti ako aj náter.
●● Na umývanie vonkajších elementov nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky také ako emulzie, mliečko,
pasty atď. Tieto prostriedky môžu okrem iného zotrieť
informačné grafické prvky, ako napr.: označenia,
výstražné značky a pod.
●● Neumývajte časti zariadenia v umývačke riadu.
●● Po umytí zariadenie dôkladne osušte. Ubezpečte sa,
že pred namontovaním termostatu je zariadenie úplne
suché.
POKYNY
Informácie o výrobku a pokyny
pre obsluhu zariadenia
●● Zariadenie je určené na domáce použitie, vo vnútri
miestností.
●● Grilovacia časť je pokrytá špeciálnou nepripekajúcou
sa vrstvou, preto na obracanie výrobkov nepoužívajte
ostré nástroje. Používajte jedine drevené, mäkké varechy.
●● Na zabezpečenie dodatočnej ochrany odporúčame
nainštalovať v elektrickom obvode prúdový chránič
(RCD) s nominálnym premenlivým prúdom, ktorý
neprekračuje 30 mA alebo si zadovážte špeciálnu
zásuvku s takýmto zabezpečením. V tejto oblasti sa
obráťte na špecializovaného elektrikára.
●● Počas pečenia niekoľkých mastných pokrmov môže
byť nutné vyprázdnenie odtokovej tácky.
●● Dodržiavajte odporúčané nastavenia teploty. Ak je to
nutné, teplotu môžete regulovať počas pečenia.
Konštrukcia zariadenia
1
2
3
4
5
6
7
A
Grilový základ
Odtoková tácka
Grilovacia plocha – rošt
Pokrývka
Termostat spolu s napájacím káblom a kontrolným svetlom
Kontrolka
Ohňovzdorné držiaky
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku.
Tento spotrebič vyhovuje záväzným normám podľa NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1275/2008 o požiadavkách na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti.
Montáž
B
Pred prvým použitím odstráňte všetky nálepky
zo zariadenia a dôkladnie ho vyčistite (pozri
„Čistenie a údržba”).
●● Ubezpečte sa, že zásuvka grilovacej plochy a zástrčka
termostatu sú suché.
12
40Z011-001_v04
1 Na grilovom základe (1) namontuje odtokovú tácku (2).
2 Aby ste si uľahčili čistenie ako aj obmedzili dymenie,
naplňte odtokovú tácku vodou na maximálnu úroveň.
3 Do základu namontujte grilovaciu plochu (3).
4 Pred použitím, natrite grilovaciu plochu malým množstvom oleju a rozotrite ho pomocou papierovej utierky.
5 V prípade potreby prikryjte gril pokrývkou (4).
6 Termostat spolu s napájacím káblom (5) umiestnite do
zásuvky zariadenia.
7 Ubezpečte sa, že prepínač termostatu sa nachádza
v pozícii „OFF”.
8 Napájací kábel pripojte do elektrickej zásuvky.
Zapnutie zariadenia
●● Nastavte termostat (5) na požadovanú teplotu („I” do „V”).
„I” = najnižšia teplota.
„V” = najvyššia teplota.
Počas nahrievania grilu sa zapne kontrolka (6). Po nahriatí
zariadenia na vhodnú teplotu, kontrolka zhasne a vypne sa
ohrievadlo. Gril sa bude každú chvíľu nahrievať, aby sa udržala nastavená teplota.
Pri prvom použití budú konzervačné materiály
spálené, čo môže spôsobiť vylučovanie krátkodobého nepríjemného zápachu pri počiatočnej
fáze grilovania.
Nie je dovolené prenášať horúce zariadenie
počas práce! Najprv ho vypnite a počkajte kým
vychladne. Prenášajte ho pomocou špeciálnych ohňovzdorných držiakov.
Exploatačné pokyny
●● Aby
ste zlepšili nepripekajúce sa vlastnosti grilovacej
plochy, mali by ste ju pred opekaním výrobkov pretrieť
jedlým olejom
●● Rošt (3) je ideálny na úpravu mäsa, rýb ako aj hydiny.
Tuk ako aj šťava odtekajú otvormi do odtokovej tácky
v rošte a to zabezpečuje prípavu zdravých, nízkokalorických jedál.
●● Za účelom rovnomerného vysmážania, odporúča sa
nastavenie 3–4 úrovne.
●● Pred uložením výrobkov na rošt, gril najprv rozohrejte.
●● Pri príprave jemných jedál (napr. ryby), po dodaní korenín ju môžete zabaliť do hliníkovej fólie
●● Na pečenie na grile sú najvhodnejšie mäkké kúsky mäsa.
●● Mäso je možné skôr marinovať, aby bolo mäkšie.
●● Na obracanie výrobkov na grile je potrebné používať
špeciálne štipce alebo lopatky, nepoužívajte ostré vidličky.
●● Pečené výrobky neobracajte príliš často. V prípade, že
výrobky budú mať hnedú farbu na obidvoch stranách, je
potrebné pečenie ukončiť pri nižšej teplote.
40Z011-001_v04
●● Ak výrobky nebudú ihneď skonzumované, je možné udržiavať ich v teple pri nastavení 1 úrovne.
Nekrájajte výrobky na grile, aby ste sa vyhli
poškodeniu nepripekajúceho sa povrchu.
Po ukončení práce
●● Aby ste zariadenie vypli, je potrebné nastaviť termostat
na pozíciu „OFF”.
●● Po použití je potrebné zariadenie vypnúť z elektrickej
siete. Pred demontážou a čistením je potrebné počkať až kým zariadenie vychladne.
Čistenie a údržba
●● Pred uschovaním umyjte a dôkladne utrite všetky časti
zariadenia.
●● Ubezpečte sa, že zásuvka ako aj grilovacia plocha sú
pred pripojením termostatu do grilovacej plochy suché.
V prípade nutnosti ju dôkladne utrite suchou handričkou
a nechajte ju úplne vyschnúť.
Termostat
●● Za
žiadnych podmienok sa voda nesmie dostať do
vnútra termostatu! Nečistite ho pod tečúcou vodou
a neponárajte ho! Termostat čistite iba pomocou vlhkej
handričky.
Grilovacia plocha
●● Za
žiadnych podmienok nepoužívajte leptavé čistiace
prostriedky, hubky na drhnutie, drôtené kefy atď., pretože môžu poškodiť nepripekajúci náter.
●● Nepríjemnú špinu odstráňte pomocou vlhkej handričky.
Grilovací základ, odtoková tácka, pokrývka
●● Grilovací základ, pokrývku ako aj odtokovú tácku čistite
pomocou vlhkej handričky alebo pod tečúcou vodou.
Výrobok nie je určený na umývanie v umývačkach riadu!
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený
z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie
(odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
13
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo
výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
14
40Z011-001_v04
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
A készülék használatára vonatkozó biztonsági
és kezelési utasítások
Kérjük az berendezés használatának megkezdése előtt
bizonyosodjon meg arról, hogy az alulírott útmutatót
megértette.
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmen kívül hagyása sérüléshez vezethet
●● A csatlakozó kábel és a hosszabító
nem érintkezhet vízzel vagy egyéb
folyadékkal.
●● Ne indítsa be a készüléket, ha a hálózati csatlakozó kábele, a külső burkolata, termosztátja vagy a grillrácsa
szemmel láthatólag sérült. A készüléket minden egyes bekapcsolása előtt
vizuálisan ellenőrizni kell.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet
elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy
szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● A készülék javítását csak arra
kiképzett szakember végezheti.
A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● A készüléket csak száraz, lapos, stabil és hőálló felületre állítsa.
●● A csatlakozó dugóhoz és a hőfokszabályozóhoz ne nyúljon nedves
kézzel.
40Z011-001_v04
●● A hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet, ha a berendezés
üzemel. Ne érjen a
jellel jelölt
felületekhez.
●● Ha a grillt másik helyre kívánja
tenni, előtte kapcsolja ki. A kihűlése
után edényfogó kesztyűt használva
a hőálló fogantyújánál fogva tegye
másik helyre, mert a fogantyúk
továbbra is forrók lehetnek. Legyen
nagyon óvatos!
●● A készüléket legalább 8 évet betöltött gyermekek, valamint fizikai,
értelmi képességeikben korlátozott, illetve a készüléket és annak
használatát nem ismerő személyek
csak akkor használhatják, ha biztosított a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon történő
használatára vonatkozó, és a vele
járó veszélyekre vonatkozó kioktatás. A gyerekek nem játszhatnak
a berendezéssel. A berendezést
felügyelet nélkül ne tisztítsák és ne
tartsák karban gyerekek.
●● Az eszközt a hálózati kábelével
együtt tartsa a 8 év alatti gyermekektől elzárva.
●● A készüléket a tisztítása vagy szétszerelése előtt hagyja kihűlni.
●● Az áramütés veszélyének elkerülése
céljából, mielőtt a készüléket vízbe
meríti, a termosztátot mindig szerelje
ki belőle.
●● A hőérzékelőt, a hálózati csatlakozó
kábelt és dugót sohasem merítse
vízbe vagy más folyadékba.
15
FIGYELEM!
Figyelmen kívül hagyása
a vagyontárgy sérülésével járhat
●● A készüléket mindig földelt konnektorhoz (csakis váltakozó áramú) kell csatlakoztatni, melynek hálózati
feszültsége megegyezik a készülék adattábláján feltüntetett feszültséggel. 10 A erősségű áram vezetésére
alkalmas hosszabbító (3-eres vezetékű).
●● Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a konnektorból.
●● A készüléket csak az eredeti termosztáttal - hálózati
csatlakozó kábellel és tartozékokkal - használja.
●● A szabad légáramlás biztosítása céljából hagyjon
elegendő helyet a grill felett és mellett. Ügyeljen arra,
hogy a készülék a használata közben ne érintkezzen
függönyökkel, tapétával, ruhával, törülközőkkel vagy
más gyúlékony anyagokkal. A grillt ne használja fali
szekrények vagy sötétítőfüggönyök alatt. Különösen
óvatosnak kell lenni olyan felületek esetében is, ahol
a magas hőmérséklet problémát jelenthet – ilyenkor
ajánlatos hőszigetelő alátétet használni.
●● A készüléket tilos nyílt lángra vagy annak közelébe,
forró fűtőlap vagy forró sütő közelébe helyezni.
●● Ebben a készülékben ne használjon faszenet vagy
más, hasonló típusú tüzelőanyagot.
●● A használat előtt ellenőrizze, hogy a csepegtető
tálca és a grill a talprészre a megfelelő módon van-e
felszerelve.
●● Ne használja a grillt a csepegtető tálca nélkül.
●● Töltse meg a csepegtető tálcát vízzel a max szintig,
hogy a füstképződést csökkentse és a mosogatást
megkönnyítse.
●● Ne tegye arrébb a grillt a hálózati csatlakozó vezetékénél húzva.
●● Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó kábel ne
érjen a forró részekhez.
●● Az ételek megfordításához használjon tompa eszközöket, nehogy a tapadásgátló bevonattal ellátott felületeket megkarcolja. Erre a célra a legjobban a fából
készült konyhai eszközök felelnek meg.
●● Ha hegyes konyhai eszközöket vagy kést kell használnia, pl. az étel elvágására a sütés alatt, előtte vegye le
az ételt a grillrácsról.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
●● Annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy a termikus
védelem véletlenűl a kiindulási állapotba visszakerüljön, a berendezés üzemeltetéséhez nem lehet külső
csatlakozót (pl. programozott időzítő) használni vagy
olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amit az energiaszolgáltató rendszeresen ki- és bekapcsol.
●● A sütőlapot nem szabad alufóliával, fedővel stb. letakarni, mert az a hő felhalmozódását és a műanyagból
készült részek valamint a bevonat sérülését okozhatja.
16
●● A külső burkolat mosogatásához ne használjon erős
detergenseket, emulzió, folyékony súroló vagy tisztítópaszta stb. formájában. Azok, többek között eltávolíthatják a készüléken található információs grafikai
jelzéseket, mint pl.: skálabeosztás, jelzések, figyelmeztető jelek, stb.
●● A készülék részeit ne mosogassa mosogatógépben.
●● A készüléket a mosogatása után szárítsa meg alaposan. A termosztát beszerelése előtt ellenőrizze, hogy
a készülék teljesen száraz-e.
ÚTMUTATÁS
Tájékoztatás a termékről és
a használatára vonatkozó
információk
●● A készülék háztartásbeli, helyiségben történő használatra készült.
●● A sütőrész tapadásgátló bevonattal készült, ezért az
étel megfordításánál ne használjon hegyes eszközöket. Csak puha, fából készült szedőlapátot használjon.
●● Néhány adagnyi zsíros étel sütése alatt szükség lehet
a csepegtető tálca kiürítésére.
●● Néhány adagnyi zsíros étel sütése alatt szükség lehet
a csepegtető tálca kiürítésére.
●● Tartsa be a javasolt hőfokbeállításokat. Ha szükség
van rá, a hőfokot szabályozhatja a sütés alatt is.
A készülék szerkezeti felépítése
1
2
3
4
5
6
7
A
A grill talprésze
Csepegtető tálca
Sütőlap – grillrács
Fedél
Termosztát hálózati csatlakozó kábellel
Jelzőlámpa
Hőálló fogantyúk
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK
SZ. RENDELETÉNEK az ekoprojektre vonatkozó követelményekről.
Összeszerelés
B
Az első használat előtt a készülékről távolítsa
el az összes címkét és a készüléket alaposan
tisztítsa meg (ld. a „Tisztítás és karbantartás”
c. részt).
40Z011-001_v04
●● Ellenőrizze, hogy a sütőlap csatlakozó aljzata és a ter- ●● Az
mosztát dugója szárazak legyenek.
1 A talprészre (1) szerelje fel a csepegtető tálcát (2).
2 A tisztítás megkönnyítése valamint a füsképződés csökkentése céljából a csepegtető tálcát töltse meg vízzel a max
szintig.
3 A talprészhez szerelje fel a sütőlapot (3).
4 A használat előtt a sütőlapra öntsön egy kis mennyiségű
étolajat és papírtörülközővel kenje szét rajta.
5 Szükség esetén tegye rá a grillre a fedelet (4).
6 A termosztátot a csatlakozó kábellel együtt (5) helyezze
a készüléken lévő csatlakozóaljzatra.
7 Ellenőrizze, hogy a termosztát beállítógombja az „OFF”
pozícióban legyen.
8 A hálózati kábelt csatlakoztassa a konnektorhoz.
A készülék beindítása
●● Állítsa
a termosztátot (5) a kívánt hőmérsékletre
(„I” – „V”).
„I” = legalacsonyabb hőmérséklet.
„V” = legmagasabb hőmérséklet.
A grill felmelegedése során felgyullad a jelzőlámpa (6). Ha
a készülék a megfelelő hőfokra felmelegszik, a jelzőlámpa
kialszik, a fűtőelem pedig kikapcsol. A grill időről-időre melegedni fog, hogy a beállított hőmérsékletet tartsa.
Az első használat során a konzerváló anyagok
a hő hatására elégnek, ezért egy rövid ideig
a grillezés kezdeti fázisában kellemetlen szag
érezhető.
A működése közben tilos a grill helyét változtatni! Először kapcsolja ki és várja meg, míg
kihűl. Csak a hőálló fogantyúinál fogva vigye
másik helyre.
Működtetési utasítások
●● A tapadásgátló
bevonatos sütőlapok tulajdonságainak
a javítása céljából a sütés előtt ajánlatos azokat étolajjal
bekenni.
●● A grillrács (3) kiválóan alkalmas hús, hal és baromfihús
készítésére. A zsír és az ételek leve a grillrácson található lyukakon keresztül a csepegtető tálcára folyik, ami
az egészséges, zsírszegény ételek készítését biztosítja.
●● Az egyenletes sütés céljából a 3–4. fokozatra való beállítás javasolt.
●● Mielőtt az ételt a grillrácsra helyezi, előtte melegítse fel
a grillt.
●● Könnyen széteső ételek (pl. hal) készítésekor a befűszerezésük után ajánlatos azokat alufóliába csavarni.
●● A grillen való sütésre leginkább a puha húsdarabok
alkalmasak.
●● A húst korábban be lehet pácolni, hogy a sütés után is
puha maradjon.
40Z011-001_v04
ételek megfordításához a grillen speciális ételcsipeszt vagy szedőlapátot használjon, tilos hegyes villát
használni.
●● A sütött ételeket nem kell túl gyakran forgatni. Amikor
az ételek mindkét oldalukon barna színűek, a sütést az
alacsonyabb hőfokon kell befejezni. Ily módon az ételek
nem száradnak ki és egyenletesen lesznek megsütve.
●● Ha az ételeket nem fogyasztják azonnal, melegen tarthatók a készüléket az 1. fokozatra állítva.
Az ételeket tilos a grillen vágni, nehogy
a tapadásgátló bevonat megsérüljön.
Használat után
●● A készülék kikapcsolása céljából a termosztátot állítsa
az „OFF” pozícióba.
●● A használat után a készüléket mindig ki kell kapcsolni
a konnektorból. A készüléket a tisztítása vagy szétszerelése előtt hagyja kihűlni.
Tisztítás és karbantartás
●● Mielőtt a készüléket elteszi, mossa el alaposan és az
összes részét törölje szárazra.
●● Ellenőrizze, hogy a sütőlap és a csatlakozó dugó szárazak legyenek, mielőtt a termosztátot a sütőlaphoz
csatlakoztatja. Szükség esetén törölje meg őket száraz
ruhával és tegye félre egy időre, hogy megszáradjanak.
Termosztát
●● A termosztát belsejébe víz semmiféle módon nem kerülhet! Ne tisztítsa folyó víz alatt és ne merítse vízbe! A termosztátot csak nedves ruhával lehet tisztítani.
Sütőlap
●● Semmi esetre sem használjon maró hatású tisztítószereket, súrolószivacsot, drótos súrolót stb., mert azok
a tapadásgátló bevonatot megsérthetik.
●● Az erős szennyezést nedves ruhával távolítsa el. A grillrács tisztításához pedig használjon puha üvegmosó
kefét.
Talprész, csepegtető tálca, fedél
●● A talprészt, fedelet valamint a csepegtető tálcát nedves
ruhával vagy folyó víz alatt tisztítsa.
A termék mosogatógépben nem mosogatható!
17
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
18
40Z011-001_v04
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de faţă. O atenţie
deosebită se cuvine acordată indicaţiilor privind siguranţa.
Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru a le putea
folosi şi mai târziu, în timpul utilizării ulterioare a aparatului.
Indicaţii privind siguranţa şi utilizarea
adecvată a aparatului
Înainte să începeţi să utilizaţi aparatul citiţi toate
instrucţiunile de utilizare.
PERICOL! / AVERTIZARE!
Ne respectarea poate conduce la
leziuni
●● Cablul de alimentare şi prelungitorul
nu trebuie să intre în contact cu apa
sau cu un alt lichid.
●● Nu puneţi în funcţiune aparatul în
cazul în care constataţi deteriorarea cablului de alimentare sau când
observaţi deteriorări ale carcasei,
ale termostatului sau ale grătarului.
Înainte de fiecare utilizare, trebuie să
verificaţi vizual aparatul.
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie
să-l schimbaţi la producător sau la
angajatul din service sau de către
o persoană calificată pentru a evita
pericolul.
●● Reparaţiile maşinii trebuie efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile efectuate în mod
necorespunzător pot reprezenta un
pericol important pentru utilizator.
În cazul în care apar defecţiuni, vă
sfătuim să vă adresaţi unui punct
specializat de servis.
●● Aşezaţi aparatul numai pe o suprafaţă uscată, plană, stabilă şi rezistentă la foc.
40Z011-001_v04
●● Nu atingeţi ştecărul şi regulatorul pentru temperatură când aveţi mâinile ude.
●● Temperatura suprafeţelor disponibile
poate fi mai mare atunci când aparatul este în funcţiune. Nu atingeţi
suprafeţele marcate cu simbolul
.
●● În cazul în care este necesară deplasarea grilului, în prealabil închideţi-l.
După ce s-a răcit, apucaţi-l de mânerul rezistent la foc, folosind o mănuşă
de bucătărie, pentru că mânerul
poate fi în continuare fierbinte. Manevraţi grilul cu mare atenţie!
●● Acest echipament poate fi utilizat de
copii cu vârsta de cel puţin 8 ani şi
de către persoane cu abilităţi fizice
şi mentale reduse precum şi de
persoane fără experienţă şi care nu
cunosc echipamentul, în cazul în
care li se asigură supraveghere sau
instructajul de utilizare a echipamentului în condiţii de siguranţă şi înţeleg
pericolele care pot apărea. Nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să curăţe sau să
întreţină echipamentul atunci când
nu sunt supravegheaţi.
●● Dispozitivul împreună cu cablul de alimentare trebuiesc depozitate într-un
loc care nu se află la îndemâna copiilor care nu au împlinit vârsta de 8 ani.
●● Aşteptaţi să se răcească total aparatul înainte de a-l curăţa sau de a-l
demonta.
●● Pentru a evita riscul de electrocutare,
întotdeauna montaţi termostatul înainte de cufundarea aparatului în apă.
●● Nu cufundaţi senzorul de temperatură, cablul de alimentare, nici ştecărul în apă sau în alt lichid.
19
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate conduce
la deteriorarea bunurilor
●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei electrice (numai cea cu curent alternativ) echipată
în pin protector cu tensiune care este în conformitate
cu cea menţionată pe plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului. Dacă este necesar, puteţi folosi un prelungitor
(trifazic) cu puterea de minimum 10 A.
●● Nu scoateţi ştecărul din priză trăgând de cablul de alimentare.
●● Folosiţi aparatul numai cu termostatul, cablul de alimentare şi accesoriile originale.
●● Asiguraţi spaţiul necesar deasupra şi pe marginile grilului, pentru a face posibilă circulaţia liberă a aerului.
Este interzis ca, în timpul utilizării sale, aparatul să
se atingă de draperii, tapet, haine, prosoape sau alte
materiale uşor inflamabile. Nu folosiţi grilul sub dulapuri suspendate sau draperii. Trebuie să fiţi atent(ă)
la suprafaţa pe care este amplasat grilul; acolo unde
căldura poate constitui o problemă, se recomandă
folosirea unei suprafeţe termoizolante.
●● Nu este permisă aşezarea aparatului pe foc deschis,
pe un arzător sau un cuptor fierbinte sau în apropierea
acestora.
●● Nu folosiţi în acest gril cărbune de lemn sau alte combustibile.
●● Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că tava de scurgere şi
grilul sunt bine montate pe suport.
●● Nu folosiţi grilul fără a monta tava de scurgere.
●● Umpleţi tava de scurgere cu apă, până la nivelul
maxim, pentru a reduce producerea de fum şi pentru
a face spălarea mai uşoară.
●● Nu deplasaţi grilul trăgând de cablul de alimentare.
●● Nu lăsaţi cablul de alimentare să intre în contact cu
părţile fierbinţi.
●● Pentru a întoarce produsele alimentare, este mai bine
să folosiţi ustensile de bucătărie de lemn, neascuţite,
pentru a nu zgâria suprafaţa acoperită cu un strat
împotriva lipirii.
●● Dacă este nevoie să folosiţi ustensile de bucătărie
ascuţite şi cuţite, de ex. pentru a tăia produsele în timpul prăjirii lor, luaţi mai întâi produsul de pe grătar.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
●● Pentru a evita pericolul ce poate rezulta datorită returului neintenţionat la starea iniţială de protecţie termică,
echipamentul nu poate fi alimentat printr-un conector
extern cum ar fi un comutator de timp programabil, sau
să-l conectaţi la un circuit pornit şi oprit în mod regulat
de către furnizorul de energie.
●● Nu este permisă acoperirea plăcii de încălzire cu folie
de aluminiu sau cu un capac etc., deoarece acest lucru
20
ar putea provoca acumularea de căldură şi ar putea
deteriora componentele de plastic sau statul protector.
●● Pentru spălarea elementelor exterioare, nu folosiţi
detergenţi agresivi, sub formă de emulsii, lichide, paste
ş.a. Acestea pot, printre altele să şteargă simbolurile
grafice înscrise pe acestea, precum: scale, simboluri,
semne de avertizare ş.a.
●● Nu spălaţi componentele aparatului în maşina de
spălat.
●● După spălare, lăsaţi aparatul să se usuce complet.
Asiguraţi-vă că este complet uscat înainte de a monta
termostatul.
INDICAŢIE
Informaţii despre produs şi
indicaţii cu privire la utilizare
●● Grilul este destinat utilizării casnice, în spaţii exterioare.
●● Componenta
de înfierbântare este acoperită cu
un strat special împotriva lipirii, de aceea, pentru
a întoarce produsele, nu folosiţi obiecte ascuţite. Utilizaţi numai ustensile din lemn moale.
●● Pentru a asigura o protecţie suplimentară, se recomandă instalarea în circuit a unui dispozitiv diferenţial
(RCD) cu o diferenţă nominală de curent care să nu
depăşească 30 mA sau alimentarea la o priză specială
dotată cu o astfel de protecţie. Pentru aceasta trebuie
să vă adresaţi unui electrician calificat.
●● Când se prăjesc câteva porţii ale unui fel de mâncare
gras, poate să fie nevoie să goliţi tava de scurgere.
●● Utilizaţi reglarea temperaturii recomandată. Dacă este
necesar, puteţi regla temperatura în timpul prăjirii.
A
Structura aparatului
1
2
3
4
5
6
7
Suport gril
avă de scurgere
Placă de înfierbântare - grătar
Capac
Termostat împreună cu cablul de alimentare
Bec de control
Mânere rezistente la foc
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI
(WE) NR 1275/2008 în ceea ce priveşte cerinţele cu privire
la eco-proiect.
40Z011-001_v04
Montarea
B
Înainte de prima utilizare, scoateţi toate autocolantele de pe aparat şi curăţaţi-l bine (a se
vedea „Curăţarea şi păstrarea aparatului”).
●● Asiguraţi-vă că priza plăcii de înfierbântare şi ştecărul
termostatului sunt uscate.
1 Montaţi la suport (1) tava de scurgere (2).
2 Pentru a face mai uşoară curăţarea şi a limita producerea
de fum, umpleţi tava de scurgere cu apă până la nivelul maxim.
3 Montaţi placa de înfierbântare (3) la suport.
4 Înainte de utilizare, ungeţi placa de înfierbântare cu puţin
ulei şi întindeţi-l cu un prosop de hârtie.
5 Dacă este necesar, acoperiţi placa de înfierbântare cu
capacul (4).
6 Introduceţi termostatul împreună cu cablul de alimentare
(5) în priza aparatului.
7 Asiguraţi-vă că potenţiometrul termostatului se află în
poziţia „OFF”.
8 Conectaţi cablul de alimentare la priza reţelei electrice.
Punerea în funcţiune a aparatului
●● Reglaţi termostatul (5) la temperatura dorită („I” – „V”).
„I” = temperatura cea mai joasă.
„V” = temperatura cea mai ridicată.
Atunci când se înfierbântă grilul, becul de control se aprinde
(6). După ce aparatul s-a înfierbântat la temperatura dorită,
becul se stinge şi se deconectează rezistenţa. Grilul se va
reînfierbânta din când în când pentru a păstra temperatura
reglată.
La prima utilizare, se ard substanţele de conservare ale grilului, aşa că este posibil ca, în
prima fază de prepare, pentru puţin timp, să
iasă un miros neplăcut.
Este interzisă deplasarea aparatului fierbinte
în timpul utilizării sale! Mai întâi decuplaţi-l de
la reţeaua electrică, pe urmă aşteptaţi până se
răceşte. Deplasaţi aparatul numai ţinând de
mânerele rezistente la foc.
Indicaţii de exploatare
●● Se recomandă ca, pentru a întreţine stratul împotriva lipirii de pe suprafaţa plăcii, să o ştergeţi cu ulei comestibil
înainte de prăjirea produselor.
●● Grătarul (3) este ideal pentru prepararea cărnii, a peştelui sau a cărnii de pasăre. Grăsimea şi zeama rezultată
se scurg în tava de scurgere, ceea ce asigură prepararea unor produse sănătoase, cu un conţinut scăzut de
grăsimi.
●● Pentru o prăjire uniformă, se recomandă reglarea a 3–4
nivele.
40Z011-001_v04
●● Înainte de a aşeza produsele pe placa de înfierbântare,
înfierbântaţi mai devreme grilul.
●● Pentru prepararea produselor fragede (de ex. peşte),
după ce aţi pus condimentele, acestea pot fi înfăşurate
în folie de aluminiu.
●● Bucăţile de carne moale sunt cele mai potrivite prăjirii pe gril.
●● Carnea poate fi mai devreme marinată, pentru a o face
mai fragedă.
●● Pentru a întoarce produsele pe gril, trebuie să utilizaţi un
cleşte special sau o ustensilă de bucătărie, nu este permisă folosirea furculiţelor ascuţite.
●● Nu trebuie să întoarceţi foarte des produsele prăjite.
Când produsele se rumenesc pe ambele părţi, trebuie
să continuaţi prăjirea la o temoeratură mai mică. Astfel,
produsele nu se usucă şi vor fi prăjite uniform.
●● Când preparatele nu vor fi consumate imediat, pot fi păstrate calde fixându-se nivelul 1 de temperatură.
Este interzis să tăiaţi produsele pe gril, pentru
a nu deteriora stratul protector împotriva lipirii!
După încheierea utilizării
●● Pentru a opri aparatul, trebuie să fixaţi termostatul în
poziţia „OFF”.
aţi încheiat utilizarea aparatului, trebuie întotdeauna să îl deconectaţi de la reţeaua de alimentare cu
energie electrică. Trebuie să aşteptaţi ca aparatul să
se răcească total, înainte de a-l demonta şi curăţa.
●● Când
Curăţarea şi păstrarea aparatului
●● Înainte
de depozitarea aparatului, scoateţi şi ştergeţi
bine toate părţile sale.
●● Asiguraţi-vă că ştecărul şi placa de înfierbântare sunt
uscate înainte de conectarea termostatului la placa de
înfierbântare. Dacă este este necesar, ştergeţi bine placa
cu o cârpă uscată şi lăsaţi-o mai mult timp să se usuce.
Termostatul
●● Este absolut interzisă pătrunderea apei interiorul termostatului! Nu-l spălaţi sub jet de apă şi nici nu-l cufundaţi în
apă. Curăţaţi termostatul numai ştergându-l cu o cârpă
uşor umezită.
Placa de înfierbântare
●● Este interzisă folosirea de substanţe de curăţare abrazive, de spălătoare abrazive, de sârmă, pentru că acestea pot distruge stratul protector împotriva lipirii.
●● Ştergeţi murdăria persistentă cu o cârpă udă. Iar pentru
curăţarea grătarului folosiţi o periuţă moale pentru sticle.
Suportul, tava de scurgere, capacul
●● Curăţaţi suportul, tava de scurgere şi capacul cu o cârpă
udă sau sub jet de apă.
Produsul nu a fost astfel conceput încât să
poată fi spălat în maşina de spălat vase!
21
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este
nici dificil, nici scump. În acest scop: cutia
de carton duceţi-o la maculatură, pungile din
polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
22
40Z011-001_v04
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
До начала эксплуатации устройства ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ! /
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Несоблюдение грозит
травмами
●● Не допускайте попадания воды
или других жидкостей на удлинитель и сетевой электропровод.
●● Не включайте прибор, если питающий сетевой провод, корпус, термостат или решетка гриля имеют
видимые повреждения. Перед
каждым включением необходимо
осмотреть прибор визуально.
●● Если неотделяемый кабель питания будет повреждён, то его следует заменить у производителя или
в специальной ремонтной мастерской, или замену должно провести
квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
●● Ремонт прибора могут выполнять
только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя.
В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
40Z011-001_v04
●● Используйте и ставьте гриль
только на сухую, ровную и термостойкую поверхность.
●● Не прикасайтесь к вилке питающего
сетевого провода и термостату
мокрыми или влажными руками.
●● Температура открытых поверхностей может быть более высокой,
когда оборудование работает.
Не прикасайтесь к поверхности,
обозначенной символом
.
●● Всегда отключайте гриль в случае,
если его необходимо переместить
на другое место. Даже если гриль
остынет, его ручки могут быть еще
горячими, поэтому при перемещении гриля пользуйтесь кухонными
прихватами или рукавицами.
Будьте особенно осторожны!
●● Данный прибор может использоваться детьми в возрасте с 8 лет
и лицами с ограниченными физическими и умственными способностями, лицами без опыта работы
с прибором, если будет осуществляться контроль или проведен
инструктаж по эксплуатации прибора и связанными с этим угрозами. Запрещается детям играть
с прибором. Не допускать проведения чистки и консервации прибора
детьми без присмотра взрослых.
●● Устройство с кабелем питания
должно храниться в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
●● Перед очисткой и разборкой дайте
грилю остыть.
●● Во избежание поражения электрическим током всегда снимайте термостат перед погружением прибора
в воду.
23
●● Запрещается погружать термостат
и сетевой электропровод с вилкой
в воду или другие жидкости.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение грозит порчей
имущества
●● Устройство
всегда необходимо подключать
в розетку (только переменного тока) с заземлением
и напряжением, указанным на заводской табличке
устройства. Если это необходимо, можно использовать удлинитель (3-жильный) на ток мин. 10 А.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Используйте прибор только с оригинальным термостатом, сетевым электропроводом и аксессуарами.
●● Установите гриль так, чтобы сверху и вокруг него
было достаточно пространства для циркуляции
воздуха. Не пользуйтесь прибором рядом с легковоспламеняющимися предметами (например,
шторами, обоями, одеждой, полотенцами и т.п.).
Не ставьте прибор под навесными шкафами и полками. На поверхностях нестойких к воздействию
высоких температур пользуйтесь теплоизолирующей подставкой.
●● Не ставьте гриль рядом с открытым огнем или
вблизи кухонной плиты, а также в таких местах, где
он может соприкасаться с горячей духовкой.
●● В процессе приготовления продуктов на электрическом гриле запрещается использовать древесный
уголь и другое подобное топливо.
●● Перед началом приготовления убедитесь, что гриль
и лоток для стекающего жира установлены правильно.
●● Не используйте гриль без лотка для стекающего
жира.
●● Для того, чтобы облегчить очистку и ограничить
образование дыма, лоток для жира нужно наполнить водой до уровня «max».
●● Перемещая прибор, не тяните за питающий провод.
●● Убедитесь, что питающий электропровод не соприкасается с какой-либо горячей поверхностью.
●● Для переворачивания продуктов всегда используйте деревянные лопатки или другие аксессуары,
чтобы не повредить антипригарное покрытие гриля.
●● Если во время приготовления необходимо использовать ножи или другие острые кухонные аксессуары, напр., чтобы порезать продукт на порции,
необходимо предварительно снять продукт с гриля.
●● Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или
отдельной системы дистанционного управления.
24
●● Во избежание опасности, вызванной неумышлен-
ным возвратом термического предохранителя
в исходное положение, запрещается подавать
питание на устройство с помощью внешнего выключателя, такого как внешний программируемый
временной выключатель, или подключать к электросети, которая регулярно отключается и подключается к напряжению поставщиком электроэнергии.
●● Не разрешается накрывать нагревательную плиту
алюминиевой фольгой, крышкой и т.п., поскольку
это может привести к аккумуляции тепла внутри
и деформации пластиковых деталей и покрытия.
●● Не рекомендуется использовать для мытья корпуса
агрессивные детергенты в виде молочка, пасты,
эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические
символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
●● Не мойте элементы электрического гриля в посудомоечной машине.
●● После каждого мытья гриль необходимо тщательно
просушить. Прежде чем установить термостат, убедитесь, что все элементы гриля абсолютно сухие.
УКАЗАНИЯ
Информация о продукте
и указания по эксплуатации
●● Гриль предназначаен для домашнего пользования.
Не используйте прибор вне помещения.
●● Непригорающая нагревательная пластина покрыта
специальным антипригарным покрытием, поэтому
всегда используйте деревянные лопатки, с помощью которых Вы можете переворачивать продукты, не повреждая поверхность гриля.
●● Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить в цепи питания гриля дополнительное разностнотоковое устройство защиты
(RCD) (> 30 мА) или установить специальную
розетку с такой защитой. Обратитесь за консультацией к квалифицированному электрику.
●● Возможно, что в случае приготовления нескольких
порций жирных продуктов необходимо будет слить
жир с лотка несколько раз.
●● Готовьте продукты с соблюдением рекомендованного температурного режима. В случае необходимости можно регулировать температуру в ходе
обжаривания.
40Z011-001_v04
Устройство гриля
1
2
3
4
5
6
7
A
Основание гриля
Лоток для стекающего жира
Нагревательная пластина – литая решетка
Крышка
Teрмостат с сетевым проводом
Контрольный индикатор
Термоизолированные ручки
элемент и индикатор гаснет. Затем индикатор будет то
включаться,то выключаться, показывая что температура
поддерживается на нужном уровне.
При первом включении гриля, на начальном
этапе приготовления Вы можете почувствовать неприятный запах сгораемых
заводских смазочных средств.
Не перемещайте и не переносите гриль
во время приготовления! Сначала нужно
выключить прибор и дать ему стыть.
Перемещайте только за специальные термоизолированные ручки.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Прибор отвечает требованиям РЕГЛАМЕНТА №
1275/2008/ЕС КОМИССИИ по требованиям к экопроекту.
Mонтаж
B
Перед первым пользованием необходимо
удалить с прибора все имеющиеся защитные пленки и наклейки и тщательно его
очистить (см. раздел «Очистка и консервация»).
●● Убедитесь, что разъем термостата и гнездо для его
установки в нагревательной пластине полностью
сухие.
1 Установите в основании гриля (1) лоток для стекающего жира (2).
2 Для того, чтобы облегчить очистку и ограничить
образование дыма, лоток для жира нужно наполнить
водой до уровня «max».
3 Установите на основании гриля (1) нагревательную
пластину (3).
4 Перед использованием смажьте ее небольшим количеством растительного масла и разотрите бумажным
полотенцем.
5 В случае надобности накройте гриль крышкой (4).
6 Вставьте термостат с сетевым электропроводом (5)
в гнездо.
7 Убедитесь, что регулятор термостата находится
в положении «OFF».
8 Вложите вилку сетевого питающего провода
в розетку.
Первое включение
●● Установите на термостате (5) необходимую температура («I» до «V»).
«I» = минимальная температура.
«V»= максимальная температура.
Нагрев гриля сигнализируется включением индикатора нагрева (6). Когда гриль нагревается до необходимой температуры, выключается нагревательный
40Z011-001_v04
Рекомендации по приготовлению
●● Для
улучшения антипригарных свойств покрытия
пластины, рекомендуется протереть ее перед приготовлением небольшим количеством растительного
масла.
●● На решетке (3) можно идеально приготовить мясо,
рыбу или мясо птицы. Жир и сок стекают через
решетку в поддон, позволяя обжаривать продукты
почти без образования дыма и гарантируя получения
полезной для здоровья пищи с низким содержанием
жиров.
●● Для равномерного обжаривания рекомендуется
выбрать 3–4 режим.
●● Прежде чем положить продукты на решетку гриля,
дайте грилю хорошо нагреться.
●● Нежные продукты, напр., рыбу, можно приправить
и готовить на гриле, завернув ее в фольгу.
●● Для обжаривания на гриле лучше всего подходят
кусочки мягкого мяса.
●● Замаринованное мясо становится мягче и нежнее.
●● Приготовляя продукты на гриле, следует использовать специальные щипцы или деревянные лопатки,
а не острые вилки.
●● Не переворачивайте обжариваемые продукты слишком часто. Когда на поверхности продукта с обеих
сторон образуется поджаристая корочка, нужно снизить температуру и продолжать обжаривание при
более низкой температуре. Таким образом продукты
прожариваются равномерно и не высыхают.
●● Чтобы продукты сохранить горячими, их можно хранить в тепле, установив 1 режим.
Запрещается резать продукты непосредственно на гриле, чтобы не повредить
антипригарное покрытие.
Окончание работы
●● Чтобы
выключить гриль, необходимо переключить
термостат в положение «OFF».
●● После использования всегда отключайте прибор от
электросети. Прежде чем приступить к разборке
и очистке, дайте грилю остыть.
25
Очистка и консервация
●● Перед тем, как поместить гриль на хранение, промойте и тщательно просушите все элементы гриля.
подсоединением термостата убедитесь, что
разъем термостата и нагревательная пластина
сухие. В случае необходимости тщательно протрите
их сухой тряпочкой и подождите, пока они полностью
не высохнут.
●● Перед
Teрмостат
●● Ни в коем случае вода не может попасть внутрь термостата! Запрещается погружать термостат в воду
и мыть под струей воды! Всегда очищайте термостат
только с помощью влажной тряпочки.
Нагревательная пластина – литая решетка
●● Категорически
запрещается использовать для
очистки металлические мочалки, едкие чистящие
средства, чистящие порошки и т.п., поскольку они
могут повредить антипригарное покрытие.
●● Сильно загрязненные поверхности протирайте влажной тряпочкой. А для очистки решетки можно использовать мягкий ерш для мытья бутылок.
Основание, лоток для стекающего жира,
крышка
●● Основание,
крышку и лоток для жира всегда очищайте с помощью влажной тряпочки или мойте под
струей воды.
Прибор не предназначен для мытья в посудомоечной машине!
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для
пластика.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по
утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
26
40Z011-001_v04
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Указания относно безопасността
и правилната експлоатация на уреда
Преди да започнете да ползвате устройството,
запознайте се със съдържание на цялата
инструкция за експлоатация.
ОПАСНОСТ! /
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неспазването води до
наранявания
●● Захранващият кабел и удължителят не трябва да имат контакт
с вода както и с други течности.
●● Не включвай уреда в случай
на установяване на повреда на
захранващия кабел както и когато
корпусът, термостатът или скарата видимо са повредени. Преди
всяко включване визуално провери уреда.
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Ремонтът на уреда може да бъде
извършван само от обучен персонал. Неправилно извършен
ремонт може да доведе до сериозна опасност на потребителя.
В случай на възникване на дефекти се, обърнете към специализиран сервизен пункт.
●● Уредът да се поставя само върху
40Z011-001_v04
суха, плоска, стабилна и термоустойчива повърхност.
●● Не пипай щепсела и регулатора
на температурата когато ръцете
са ти влажни.
●● Температурата на достъпните
повърхности може да бъде повисока, когато уреда работи.
Не докосвайте повърхността означена със символа
.
●● В случай на преместване на
грила,го изключи. След изстиване
го премести, хващайки го за термоустойчивите дръжки и използвайки
кухненските ръкавици, понеже
дръжките още могат да бъдат
горещи. Обърни особено внимание!
●● Това оборудване може да се
използва от деца на възраст от
8 години и от лица с намалена
физическа или психическа способност, и хора с липса на опит
и познания за използване на
уреда, ако са под надзор или са им
преказани инструкций за използване на оборудването по безопасен начин. Децата не трябва да си
играят с уреда. Не се разрешава
извършване на чистене и действия по поддръжка на оборудването от деца без надзор.
●● Устройство заедно със захранващия кабел трябва да се съхраняват на место недостъпно за деца
под 8-годишна възраст.
●● Изчакай уредът да изстине преди
почистването и демонтажа.
●● За да се избегне риска от поражение с електрически ток, винаги
демонтирай термостата преди
потапяне на уреда във вода.
27
●● Не потапяй датчика на температурата, захранващия кабел,
както и щепсела във вода, както
и в каквато и да било друга течност.
ВНИМАНИЕ!
Неспазването води до
материални щети
●● Винаги включвайте уреда към електрически контакт
със заземяване (само към електрическа мрежа с променлив ток) с напрежение съответстващо на посоченото в информационната табела на уреда. Ако
е необходимо, може да бъде използван удължител
(3- жичен) с преминаващ ток със сила на тока 10 А.
●● Не изваждай щепсела от гнездото чрез теглене на
кабела.
●● Уредът използвай само с оригинален термостат –
захранващ кабел и аксесоари.
●● Гарантирай достатъчно място над и отстрани на
грила за да има свободно преминаване на въздуха.
Не допускай по време на използването уреда да
се допира до пердета, тапети, дрехи, кърпи или
други лесно запалими материали. Не включвай под
шкафчета или под пердетата. Необходимо е да се
обърне внимание на повърхността на поставяне
на уреда, където топлината може да създава проблеми – препоръчва се да се използва термоизолационна подложка.
●● Уредът не трябва да се поставя върху или в близост
до огън, горяща газова горелка или затоплена фурна.
●● В този уред не използвай дървени въглища или
други топлинни материали.
●● Преди включване провери, дали тавата събираща
течностите и грилът са правилно монтирани към
основата.
●● Не използвай уреда без да е монтирана тавата
събираща течностите.
●● Напълни тавата с вода до нивото max за да се
намали образуването на пушек както и да се улесни миенето.
●● Не премествай грила чрез теглене на захранващия
кабел.
●● Не допускай, захранващия кабел да допира до
горещите части.
●● За обръщане на хранителните продукти най- добре
да се използват дървени, неостри кухненски прибори,
за да не се надраскат незагарящите повърхности.
●● В случай на необходимост да бъдат използвани
остри кухненски прибори и ножове, напр. с цел
разрязване по време на пърженето, предварително
извади продукта от скарата.
●● Устройството не е предназначено за работа с упо-
28
треба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционна регулация.
●● За да се избегне опасност, предизвикана от
непреднамерено завръщане на термичната защита
към изходното положение, уредът не може да се
захранва посредством външен изключвател, като
програмируем временен изключвател, или да
се подключва към веригата, редовно включаема
и изключаема от доставчика на енергия.
●● Не трябва нагревателната плоча да се покрива
с алуминиево фолио, капак и т.н., понеже това
може да доведе до нагряване и повреждане на
пластмасовите елементи и покритието.
●● За миенето на външните елементи не използвай
агресивни детергенти във вид на емулсии, пяна,
паста и т.н. Между другото те могат да заличат
нанесените информационни графични знаци като:
скала, обозначения, предупредителни знаци и т.н.
●● Не мий елементите на уреда в миялна машина.
●● След измиването внимателно подсуши уреда.
Увери се, че уредът е напълно сух преди монтирането на термостата.
УКАЗАНИЕ
Iинформация за продукта
и указания касаещи неговото
използване
●● Уредът е предназначен за домакинско използване.
●● Нагревателната част е покрита с незагарящ специален слой, за това за обръщане на продуктите
не използвай остри прибори. Използвай само дървени меки шпатули.
●● За да бъде осигурена допълнителна защита се
препоръчва да бъде инсталирано в електрическата
верига, устройство за диференциране на тока
(RCD) с номинален диференциран ток не превишаващ 30mA или инсталираното специално щепселно
гнездо с такава защита. За тази цел се обърни към
специалист електротехник.
●● По време на пърженето на няколко мазни парчета,
може да възникне необходимост тавата да бъде
изпразнена.
●● Съобразявай се с препоръчваните температури за
нагласяне. Ако това е необходимо, температурата
може да я регулираш по време на пърженето.
A
Съставни елементи на уреда
1
2
3
4
5
6
7
Основа на грила
Тава събираща течности
Нагревателна плоча
Капак
Термостат заедно със захранващия кабел
Контролна лампичка
Термоустойчиви дръжки
40Z011-001_v04
Технически данни
Експлоатационни указания
Техническите параметри са дадени върху табелката на
изделието.
Уредът е съобразен с РЕГЛАМЕНТА НА КОМИСИЯТА
(ЕС) NR 1275/2008 касаещ изискванията за екопроектиране.
Монтаж
B
Преди първото използване на уреда
отстрани всички лепенки както и внимателно го почисти (гледай “Почистване
и консервация”).
●● Увери се, че щепселовото гнездо на нагревателната
плоча и щепселът на термостата са сухи.
1 Върху основата (1) монтирай тавата съираща течности (2).
2 За да се улесни почистването както и да се ограничи образуването на пушек, напълни тавата с вода до
нивото max.
3 Към основата монтирай нагревателната плоча (3).
4 Преди използването, нагревателната плоча намажи
с хранително олио и го разнеси с помощта на хартиена
кърпичка.
5 В случай на необходимост захлупи грила с капак (4).
6 Постави термостата заедно със захранващия кабел
(5) в гнездото на уреда.
7 Увери се, че врътката на термостата се намира
в позиция „OFF”.
8 Включи захранващия кабел в гнездото на ел. мрежата.
Включване на уреда
●● Нагласи
термостата (4) на желаната температура
(„I” до „V”).
„I” = най- ниска температура.
„V” = най- висока температура.
По време на нагряването на грила ще се включи контролна лампичка (6). След нагряването на уреда до определена температура, лампичката ще изгасне и нагревателят ще се изключи. Грилът от време на време ще се
нагрява, за да поддържа нагласената температура.
При първото използване на уреда, консервиращите материали ще изгорят, следователно може да се появи краткотрайна
неприятна миризма в началната фаза на
използването.
Не трябва да се пренася по време на
работа! Най напред го изключи изчакай да
изстине. Пренасяй го хващайки за термоустойчивите дръжки.
40Z011-001_v04
●● Препоръчва
се, с цел да бъдат подобрени свойствата на незагаряне на повърхността на плочата, да
се намаже с олио преди пържене на продуктите.
●● Скарата (3) е идеална за подготвяне на меса, риби
и пилешко месо. Мазнината както и соковете изстичат в тавата през отворите в скарата, което осигурява подготвяне на здравословни, нискомаслени
ястия.
●● С цел равномерно пържене, се препоръчва нагласяне на 3–4 ниво.
●● Преди поставянето на продуктите върху скарата, грилът предварително да бъде загрят.
●● Подготвяйки крехки ястия (напр. риба) може след
слагане на подправките да се завие в алуминиево
фолио.
●● За пържене върху грила най- добре стават меки парчета месо.
●● Месото предварително може да се маринова, за да
стане по- крехко.
●● За обръщане на продуктите върху грила трябва да се
използват специални щипки или лопатки, а не трябва
да се използват остри вилици.
●● Пържените продукти не трябва много често да се
обръщат. В случай, когато продуктите и от двете
страни покафенеят, пърженето трябва да се
довърши при по- ниска температура. В този случай
продуктите няма да се изсушат и ще бъдат равномерно изпържени.
●● Когато продуктите няма да бъдат веднага консумирани, могат да бъдат поддържани топли на позиция 1.
Не трябва да се режат продуктите върху
грила, за да се избегне повреждане на незагарящото покритие.
Завършване на работата
●● За да се изключи уреда, термостатът трябва да се
нагласи в позиция „OFF”.
използването, уредът винаги трябва да се
изключи от захранващата мрежа. Трябва да се
изчака уредът да изстине преди демонтажа
и почистването.
●● След
Почистване и консервация
●● Преди
прибиране на уреда, измий и внимателно
избърши всичките части на уреда.
●● Увери се, че щепселът и нагревателната плоча са
сухи преди включване на термостата към нагревателната плоча. В случай на необходимост, ги
избърши със суха кърпа и ги остави за по- дълго
време да изсъхнат.
29
Термостат
●● При
никакви обстоятелства водата не трява да
проникне вътре в термостата. Не го почиствай под
течаща вода и не го потапяй. Термостатът да се
почиства само с влажна кърпа.
Нагревателна плоча
●● При никакви обстоятелства не използвай разяждащи,
почистващи средства, гъби с грапава повърхност,
тел за почистване и т.н., понеже могат да повредят
незагарящото покритие.
●● Трудно отстранимите замърсявания отстрани
с помощта на влажна кърпа. За почистване на скарата използвай мека четка за почистване на бутилки.
Основа, тава събираща течности, капак
●● Основата, тавата събираща течности, капака да се
почистват с помощта на навлажнена кърпа или под
течаща вода.
Изделието не е предназначено за миене
в миялни машини!
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете
в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
30
40Z011-001_v04
UA
Шановний Клієнте!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки з безпеки і відповідного
користування обладнанням
Перед початком експлуатації пристрою ознайомтеся зі змістом всієї Інструкції з експлуатації.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
●● Не допускайте контакту кабеля
живлення та подовжувача з водою
чи іншими рідинами.
●● Не запускайте обладнання, якщо
живильний кабель, корпус, термостат або решітка мають помітні
пошкодження. Перед кожним
запуском перевірте візуально
обладнання.
●● Якщо незйомний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника
сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим
персоналом. Неправильно проведений ремонт може привести до
виникнення серйозної небезпеки
для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за
порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Обладнання встановлюйте тільки
40Z011-001_v04
на сухій, плоскій, стабільній та
жаростійкій поверхні.
●● Не доторкайтесь до вилки i регулятора температури мокрими
руками.
●● Температура відкритих поверхонь
може бути вищою, коли обладнання
працює. Не торкайтеся поверхні,
позначеної символом
.
●● За необхідністю переміщення
гріля, насамперед виключіть його.
Після охолодження перенесіть
гріль тримаючи за жаростійкі ручки
кухонними рукавицями, тому, що
ручки можуть залишатися гарячими. Дотримуйтесь особливої
обережності!
●● Даний прилад може використовуватись дітьми у віці з 8 років і особами з обмеженими фізичними та
розумовими здібностями, особами
без досвіду роботи з приладом,
якщо буде здійснюватись контроль
або проведено інструктаж із експлуатації приладу та пов’язаними
із цим загрозами. Не дозволяти
дітям гратися з приладом. Не
допускати проведення чищення
та консервації приладу дітьми без
нагляду дорослих.
●● Пристрій з проводом живлення
має зберігатися у місці, недоступному для дітей, молодших 8 років.
●● Перед початком очищування або
демонтажу, зачекайте до охолодження обладнання.
●● Для попередження ризику ураження струмом, проведіть демонтаж термостату перед зануренням
гріля у воду.
31
●● Ніколи не занурюйте датчик температури, живильний кабель чи
вилку у воду або іншу рідину.
УВАГА!
Недотримання загрожує
псуванням майна
●● Пристрій
необхідно підключати в розетку (тільки
змінного струму) з заземленням і напругою, зазначеними на табличці пристрою. За необхідністю,
можна використати подовжувач (з 3 жилами), що
проводить струм напругою не менш 10 A.
●● Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід.
●● Користуйтесь обладнанням тільки з оригінальним
термостатом – живильним проводом і аксесуарами.
●● Забезпечіть відповідну площу над і по боках гріля
для надання можливості свобідного руху повітря.
Не допускайте контакту обладнання під час його
праці зі шторами, шпалерами, одягом, рушниками або іншими легкозаймистими матеріалами.
Не користуйтесь грілем під шафками або завісами.
Необхідно дотримуватися обережності у випадку
поверхонь, де тепло може складати проблему –
рекомендується термоізоляційна підкладка.
●● Не встановлюйте обладнання на або поблизу відкритого вогню, гарячого пальника або розігрітої
духовки.
●● Не вживайте деревне вугілля або подібні опалювальні матеріали.
●● Перед користуванням, упевніться, що піднос
для стікання i гріль встановлені належним чином
в основі.
●● Не користуйтесь грілем без встановленого підноса
для стікання.
●● Наповніть піднос для стікання водою до максимального рівня, щоб зменшити вихід диму та полегшити
миття.
●● Не пересувайте гріль, тягнучи за живильний кабель.
●● Не допускайте, щоб живильний кабель доторкався
до гарячих частин.
●● Для перевертання харчових продуктів користуйтесь
краще за все дерев’яним негострим кухонним приладдям для попередження утворення подряпин на
поверхні, що не прилипає.
●● У разі необхідності скористатися гострим кухонним
приладдям i ножами, напр. для розрізання під час
смаження, зніміть раніше продукт з решітки.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
●● З метою уникнення небезпеки, викликаної ненавмисним поверненням термічного запобіжника у вихідне
32
положення, забороняється подавати живлення на
пристрій за допомогою зовнішнього вимикача, такого
як зовнішній програмований часовий вимикач, або
підключати до електромережі, котра регулярно відключається та підключається до напруги постачальником електроенергії.
●● Не закривайте нагрівну плиту алюмінієвою плівкою,
кришкою та ін., тому що це може привести до нагромадження тепла і пошкодити пластикові частини та
покриття.
●● Для зовнішніх елементів не застосовуйте агресивні
миючі засоби у вигляді емульсії, молочка, пасти та
ін. Вони можуть між ін. усунути нанесені інформаційні графічні символи, тобто: шкалу, позначення,
попереджувальні знаки та ін.
●● Не мийте частини гріля у посудомийній машині.
●● Після очищення, старанно осушіть обладнання.
Перед монтажом термостату упевніться, що гріль
повністю висушений.
ВКАЗІВКИ
Інформація про продукт
і вказівки по експлуатації
●● Обладнання
призначене для домашнього використання, усередині приміщень.
●● Нагрівна частин покрита спеціальним шаром, що
не прилипає, тому для перевертання продукту не
користуйтесь гострим приладдям. Користуйтесь
тільки дерев’яними м’якими шпателями.
●● Для забезпечення додаткового захисту, рекомендується встановити у електричному контурі
пристрій з запобіжником RCD з номінальним
нульовим струмом, що не перевищує 30mA або
придбати спеціальну розетку з вищевказаним
захисним пристроєм; З цього питання необхідно
звернутися до спеціаліста електрика.
●● Під час смаження декількох порцій жирних страв,
може появитися необхідність спорожнити піднос
для стікання.
●● Дотримуйтесь рекомендованої настройки температури. За необхідністю, можете регулювати температуру під час смаження.
Складові частини обладнання
1
2
3
4
5
6
7
A
Основа гріля
Піднос для стікання
Нагрівна плита – решітка
Кришка
Термостат разом з проводом живлення
Контрольна лампочка
Жаростійкі ручки
40Z011-001_v04
Технічні дані
Вказівки з експлуатації
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Прилад виконує вимоги РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ
(WE) № 1275/2008 щодо вимог, які стосуються екопроекту.
Монтаж
B
Перед першим користуванням видаліть
будь-які наклейки з поверхні обладнання
і очистіть його (дивись «Очищування і зберігання»).
●● Упевніться, що гніздо нагрівної плити i вилка термо-
стату повністю висушені.
1 В основі гріля (1) встановіть піднос для стікання (2).
2 Для полегшення очищування і обмеження виходу
диму, наповніть піднос для стікання водою до максимального рівня.
3 В основу гріля встановіть нагрівну плиту (3).
4 Перед користуванням, нагрівну плиту потрібно змазати невеликою кількістю масла і розвести його за допомогою паперового рушника.
5 За необхідністю, прикрийте гріль кришкою (4).
6 Помістіть термостат разом з проводом живлення (5)
у гнізді обладнання.
7 Упевніться, що регулятор термостату знаходиться
у положенні «OFF».
8 Підключіть живильний кабель до розетки.
Запуск обладнання
●● Для збереження властивостей поверхонь, що не при-
липають, рекомендується протирати плити продовольчим маслом перед обжарюванням продуктів.
●● Решітка (3) ідеально пристосована для приготування
м’яса, риби та домашньої птиці. Жир і сік стікають на
піднос через отвори в решітці, що забезпечує приготування здорових страв з низьким вмістом жиру.
●● Для рівномірного обжарення, рекомендується встановити 3–4 рівень.
●● Перед покладенням продуктів на решітку, потрібно
насамперед розігріти гріль.
●● Для приготування крихких страв (напр. риби) можна
після додання приправ обмотати їх алюмінієвою плівкою.
●● Для смаження на грілі краще за все вживати м’які
шматки м’яса.
●● М’ясо можна попередньо маринувати для надання
йому крихкості.
●● Для перевертання продукту на грілі користуйтесь
спеціальними щипцями або шпателями, не вживайте
гострі виделки.
●● Не перевертайте надто часто смажені продукти.
Якщо продукти з обох боків будуть коричневого
кольору, закінчіть смаження при більш низькій температурі. Цим способом можна попередити надмірне
висихання продуктів і забезпечити рівномірне обжарення.
●● Можлива підтримка тепла страв, якщо вони не будуть
спожиті безпосередньо після приготування, шляхом
встановлення 1 рівня.
Не допускайте розрізування продуктів
на грілі для попередження пошкодження
покриття, що не прилипає.
●● Установіть
термостат (5) на потрібну температуру
(«I» до «V»).
«I» = найнижча температура.
«V» = найвища температура.
Під час нагріву гріля включиться контрольна лампочка
(6). Після нагріву обладнання до відповідної температури, лампочка згасне і виключиться грілка. Гріль від
часу до часу буде нагріватися для підтримки встановленої температури.
Під час першого користування консервуючі
матеріали будуть спалюватися, у зв’язку
з чим буде розповсюджуватися неприємний запах у початковій фазі грілювання.
Не переносіть гаряче обладнання під час
його праці! Насамперед виключіть його
і зачекайте до його охолодження. Переносіть тільки тримаючи за жаростійкі ручки.
Після закінчення праці
●● Для
виключення обладнання установіть термостат
у положення «OFF».
●● Після користування відключіть гріль від мережі живлення. Перед початком очищування або демонтажу, зачекайте до охолодження обладнання.
Очищення і зберігання
●● Перед
покладенням у місце зберігання, старанно
очистіть і витріть усі частини обладнання.
●● Перед підключенням термостату до нагрівної плити,
упевніться, що вилка і нагрівна плита повністю висушені. За необхідністю, старанно витріть їх сухою ганчіркою і залишіть для висихання.
Термостат
●● У жодному разі не допускайте попадання води усередину термостату! Не очищуйте його під проточною
водою і не занурюйте у воду! Термостат очищуйте
тільки за допомогою зволоженої ганчірки.
40Z011-001_v04
33
Нагрівна плита
●● У жодному разі не вживайте абразивні очищувальні
засоби, ганчірки з засобом для шурування дротяні щітки та ін., тому що вони можуть пошкодити
покриття, що не прилипає.
●● Сильне забруднення усуньте за допомогою зволоженої ганчірки. Для очищення решітки користуйтесь
м’якою щіткою для пляшок.
Основа, піднос для стікання, кришка
●● Основу і піднос для стікання і кришку очищуйте за допомогою зволоженої ганчірки або під проточною водою.
Виріб непристосований до миття у посудомийній машині!
Екологія – Давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
34
Імпортер не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Імпортер застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до
правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
40Z011-001_v04
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
Please read these instructions carefully. Pay your special
attention to important safety instructions. Keep this User’s
Guide for future reference.
Safety and proper use instructions
Before using the device, read the whole content of the
manual.
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
●● The supplying cord and extension
cord can not be in touch with water
or other liquids.
●● Do not start up the appliance, In
case the supplying cord or housing,
thermostat and grill are visibly
damaged. Make a visual inspection
before each start-up.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● Improper repair can result in serious
hazard for a user. In case of defects
we recommend you to contact
qualified service desk.
●● Place the appliance only at dry, flat,
firm and heat-resistant surface.
●● Do not touch the plug and
temperature adjustment knob with
wet hands.
●● The temperature of accessible
surfaces may be high when the
appliance is operating. Do not touch
the surface marked with the
symbol.
●● If necessary to remove the grill, at
first unplug it. After cooling down,
40Z011-001_v04
move carrying with handles using
kitchen gloves, as the handles can
be still hot. Take special safety
measures!
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe
way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
●● Keep the appliance and its cord out
of reach of children less than 8years.
●● Let the appliance cool down before
cleaning or disassembling.
●● Always disassemble thermostat
before immersing in water to avoid
electric shock.
●● Do not immerse temperature sensor,
supplying cord or plug neither in
water nor in any other liquid.
WARNING!
Risk of property damage
●● Always
connect the appliance to the power socket
(alternating current only) equipped with a grounding
prong, with a voltage indicated on the name plate. You
may use an extension cord (3 conductors) conducting
current intensity min. 10 A.
●● Do not unplug pulling by the cord.
●● Use the appliance with original thermostat only – with
supplying cord and accessories.
●● Keep the proper space over and around the grill
to provide an easy air flow. Do not let the appliance
touch curtains, wall-paper, cloths, towels or other
combustible materials during operation. Do not use
under cupboards or curtains. Be careful in case of
surface sensitive for heat – thermo isolating pad is
recommended.
35
●● Do not place the appliance on or near open fire, hot
burner or heated oven.
●● It is not allowed to use charcoal or similar combustive
materials.
●● Before usage make sure that grease drip tray and grill
are properly assembled on the base.
●● Do not use your grill without grease drip tray
assembled.
●● Fill the grease drip tray with water up to max level, to
reduce smoke emission and make cleaning easier.
●● Do not move the grill pulling by supplying cord.
●● Do not let the supplying cord touch hot surfaces.
●● Use not sharp, the best wooden utensils to turn the
food, in order to avoid scratching non-sticking surface.
●● In case it is necessary to use sharp utensils and
knives, i.e. to cut something when grilling, at first
remove the product from the grill.
●● The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
●● In order to avoid any risk posed by an unintentional
return to the initial state of thermal protection, the
equipment is not to be supplied via an external switch,
such as a programmable timer switch, or connected
to the circuit regularly enclosed and disabled by the
power supply.
●● It s not allowed to cover the heating plate with
aluminium foil, lid, etc, which can result with heat
accumulation and damage plastic parts and the layer.
●● Do not use aggressive detergents like cream, milk,
paste etc. to clean the casing. They can remove
graphic symbols such as: scales, marking, caution
signs, etc.
●● Do not wash the parts in dishwasher.
●● Dry thoroughly after cleaning. Make sure the appliance
is completely dry before thermostat assembling.
SUGGESTION
Information on the product and
suggestions for its use
●● The appliance is intended for household use, indoors
only.
●● The heating surface is coated with special non-stick
layer; therefore do not use sharp utensils for turning
grilled products. Use only soft wooden spatula.
●● In order to provide additional protection, it is
recommended to install the residual current device
(RCD) with nominal residual power not exceeding
30 mA. You should contact the professional electrician
in this concern.
●● While cooking some fatty dishes, it can be necessary
to empty the grease drip tray.
●● Apply the recommended temperature setting. You can
adjust the temperature during grilling if necessary.
36
Appliance elements
1
2
3
4
5
6
7
A
Grill base
Grease drip tray
Heating plate – grids
Lid
Thermostat with supplying cord
Pilot lamp
Heat-resistant handles
Technical parameters
Technical parameters are included at the name plate.
This device complies with Commission Regulation (EC)
no. 1275/2008 on eco-design requirements.
Assembling
B
Remove all stickers before first usage and
clean the appliance thoroughly (see: „Cleaning
and maintenance”).
●● Make sure hat the heating plate socket and thermostat
plug are dry.
1 Install the grease drip tray (2) at the base (1).
2 Fill the grease drip tray with water up to max level, to
reduce smoke emission and make cleaning easier.
3 Assemble the heating plate (3) at the base.
4 Apply a small amount of oil on the heating plate before
usage and distribute it with paper towel.
5 Cover the grill with the lid (4) if necessary.
6 Insert the thermostat with supplying cord (5) in the
appliance socket.
7 Make sure that the thermostat knob is in “OFF” position.
8 Connect the supplying cord to the mains supply outlet.
Start-up
●● Set
the thermostat (5) for desired temperature
(”I” to “V”).
“I” = the lowest temperature.
“V” = the highest temperature.
During warming up the pilot light (6) glows. When the
appliance reaches the set temperature, the light goes off and
the heater shall switch off. The grill heat up from time to time,
in order to keep the set temperature.
During first usage, the preserving materials
shall be burnt which can cause short emission
of unpleasant smell at the initial stage of
grilling.
It is not allowed to move the hot appliance
during operation! At first switch off and wait
until it cools down. Move with heat-resistant
handles only.
40Z011-001_v04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising