ESAB | Mig 5002c | Instruction manual | ESAB Mig 5002c Handleiding

ESAB Mig 5002c Handleiding
Origo™
Mig 4002c
Mig 5002c
Mig 6502c
Gebruiksaanwijzing
0463 264 001 NL 20170310
Valid for: serial no. 136-, 740-, 745-, 801-, 806-xxx-xxxx
INHOUDSOPGAVE
1
VEILIGHEID ...................................................................................................
4
1.1
Betekenis van de symbolen ....................................................................
4
1.2
Veiligheidsmaatregelen ...........................................................................
4
INLEIDING .....................................................................................................
8
2.1
Apparatuur ................................................................................................
8
3
TECHNISCHE GEGEVENS ...........................................................................
9
4
INSTALLATIE.................................................................................................
13
4.1
Plaatsing ...................................................................................................
13
4.2
Onderdelen monteren ..............................................................................
14
4.3
Netvoeding ................................................................................................
15
GEBRUIK .......................................................................................................
17
5.1
Aansluitingen en bedieningselementen.................................................
18
5.2
Oververhittingsbeveiliging ......................................................................
18
5.3
Wateraansluiting.......................................................................................
18
5.4
Waterstroombeveiliging...........................................................................
19
5.5
MIG/MAG- en FCAW-S-lassen .................................................................
19
5.6
MMA-lassen...............................................................................................
19
5.7
TIG-lassen .................................................................................................
19
ONDERHOUD ................................................................................................
20
6.1
Inspectie en reiniging...............................................................................
6.1.1
6.1.2
6.2
Stroombron.............................................................................................
Lastoorts.................................................................................................
Koelmiddel bijvullen.................................................................................
20
20
20
2
5
6
20
7
PROBLEMEN OPLOSSEN ...........................................................................
21
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN.......................................................
22
REINIGING............................................................................................................
23
SCHEMA ...............................................................................................................
24
AANSLUITINSTRUCTIE.......................................................................................
27
BESTELNUMMERS..............................................................................................
29
ACCESSOIRES ....................................................................................................
30
Rechten voorbehouden om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
0463 264 001
© ESAB AB 2017
1 VEILIGHEID
1
VEILIGHEID
1.1
Betekenis van de symbolen
Zoals gebruikt in deze handleiding: Betekent Let op! Wees Alert!
GEVAAR!
Betekent een direct gevaar dat, indien niet vermeden, kan leiden tot direct
en ernstig persoonlijk letsel of overlijden.
WAARSCHUWING!
Betekent een mogelijk gevaar dat kan leiden tot persoonlijk letsel of
overlijden.
VOORZICHTIG!
Betekent een gevaar dat kan leiden tot beperkt persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING!
Lees de instructiehandleiding vóór gebruik goed door en
volg de richtlijnen op alle labels, de veiligheidsprocedures
van de werkgever en de veiligheidsbladen (SDS) op.
1.2
Veiligheidsmaatregelen
De gebruikers van ESAB-apparatuur zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor erop toe te zien
dat iedereen die met of in de nabijheid van de apparatuur werkt, alle toepasselijke
veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Deze veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de
eisen die voor dit type apparatuur gelden. De volgende aanbevelingen moeten in acht
worden genomen naast de standaardvoorschriften die op de werkplek van kracht zijn.
Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door daartoe getraind personeel dat goed
bekend is met de werking van de apparatuur. Onjuiste bediening van de apparatuur kan
leiden tot gevaarlijke situaties die letsel voor de gebruiker en schade aan de apparatuur tot
gevolg kunnen hebben.
1.
2.
3.
Iedereen die de apparatuur gebruikt, moet bekend zijn met:
○ de werking ervan
○ de plaats van de noodstopknoppen
○ de werking ervan
○ de toepasselijke veiligheidsmaatregelen
○ het las- en snijproces of ander doelmatig gebruik van de apparatuur
De gebruiker moet ervoor zorgen dat:
○ er zich geen onbevoegde personen ophouden binnen het werkbereik van de
apparatuur wanneer deze wordt ingeschakeld
○ niemand onbeschermd is wanneer de lasboog wordt ontstoken of er met
werkzaamheden wordt begonnen
De werkplek moet:
○ geschikt zijn voor het beoogde doel
○ tochtvrij zijn
0463 264 001
-4-
© ESAB AB 2017
1 VEILIGHEID
4.
5.
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
○ Draag altijd de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een
veiligheidsbril, vlambestendige kleding, veiligheidshandschoenen
○ Draag geen loszittende kledingstukken of sieraden zoals sjaals, armbanden,
ringen, etc. die kunnen vastraken of brandwonden kunnen veroorzaken
Algemene veiligheidsmaatregelen:
○ Controleer of de aardkabel goed is vastgezet
○ Werkzaamheden aan hoogspanningsapparatuur mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien
○ Geschikte brandblusapparatuur moet duidelijk gemarkeerd en gemakkelijk
bereikbaar zijn
○ Smeer- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd aan in
bedrijf zijnde apparatuur
WAARSCHUWING!
Lassen en snijden met een lasboog kan gevaarlijk zijn voor uzelf en anderen.
Neem voorzorgsmaatregelen als u gaat lassen en snijden.
ELEKTRISCHE SCHOK - Kan dodelijk zijn
• Installeer en aard de unit volgens de instructiehandleiding.
• Raak de elektrische onderdelen of elektroden niet aan met uw blote
handen, natte handschoenen of natte kleding.
• Zorg dat u geïsoleerd van het werkstuk en aarde werkt.
• Zorg voor een veilige werkhouding
ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN - Kunnen gevaar opleveren voor uw
gezondheid
• Lassers met pacemakers moeten hun arts raadplegen voordat ze aan
laswerkzaamheden beginnen. EMV kan met sommige pacemakers
interfereren.
• Blootstelling aan EMV kan andere effecten op de gezondheid hebben die
nu nog onbekend zijn.
• Lassers moeten altijd de volgende procedures volgen om de blootstelling
aan elektromagnetische velden te minimaliseren:
○ Leg de elektrode en de werkkabels samen aan dezelfde kant van uw
lichaam. Zet ze indien mogelijk met tape vast. Zorg ervoor dat uw
lichaam zich nooit tussen de toorts en de werkkabels bevindt. Draai
de toorts of werkkabel nooit rond uw lichaam. Houd de stroombron
en laskabels zo ver mogelijk uit de buurt van uw lichaam.
○ Sluit de werkkabel zo dicht mogelijk bij het te lassen gebied op het
werkstuk aan.
ROOK EN GASSEN - Kunnen een gevaar opleveren voor uw gezondheid
• Houd uw hoofd uit de gevaarlijke lasrook.
• Gebruik ventilatie en/of afzuiging bij de lasboog om gassen en rook uit uw
inademingsgebied en werkgebied af te voeren.
BOOGSTRALING - Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
• Bescherm uw ogen en lichaam. Gebruik het juiste lasscherm en de juiste
filterlens en draag beschermende kleding.
• Bescherm omstanders m.b.v. schermen of lasgordijnen.
0463 264 001
-5-
© ESAB AB 2017
1 VEILIGHEID
LAWAAI - Te veel geluid kan uw gehoor beschadigen.
Bescherm uw oren. Draag oorbeschermers of andere gehoorbescherming.
BEWEGENDE DELEN - Kunnen letsel veroorzaken
• Houd alle deuren, panelen en kappen gesloten en zorg ervoor dat ze goed
op hun plaats vastzitten. Laat kappen alleen door gekwalificeerd
personeel verwijderen indien onderhoud nodig is en/of problemen moeten
worden opgespoord en verholpen. Breng de panelen of kappen weer aan
en sluit deuren nadat de servicewerkzaamheden zijn voltooid en voordat
de motor word gestart.
• Schakel de motor uit voordat er een eenheid wordt geïnstalleerd of
aangesloten.
• Houd uw handen, haar, losse kleding en gereedschap uit de buurt van
bewegende delen.
BRANDGEVAAR
• Vonken (spatten) kunnen brand veroorzaken. Zorg dat er geen brandbare
materialen in de buurt zijn.
• Niet gebruiken bij gesloten containers.
STORING - Neem bij storingen contact op met een deskundige monteur.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
VOORZICHTIG!
Dit product is alleen bedoeld voor booglassen.
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren leidingen.
VOORZICHTIG!
Class A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in
woonomgevingen waar de elektrische stroom wordt
geleverd via het openbare elektriciteitsnet, dat een lage
spanning heeft. In dergelijke omgevingen kunnen
moeilijkheden ontstaan met de elektromagnetische
compatibiliteit van Class A-apparatuur als gevolg van
geleidings- en stralingsverstoringen.
0463 264 001
-6-
© ESAB AB 2017
1 VEILIGHEID
LET OP!
Breng afgedankte elektronische apparatuur naar een
recyclestation!
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EG
betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur en de toepassing hiervan overeenkomstig
nationale regelgeving, moet elektrische en/of elektronische
apparatuur aan het einde van de levensduur naar een
recyclestation worden gebracht.
Als verantwoordelijke voor de apparatuur moet u zelf
informatie inwinnen over goedgekeurde inzamelpunten.
Neem voor meer informatie contact op met de
dichtstbijzijnde ESAB-dealer.
Het leveringsprogramma van ESAB omvat een assortiment lasaccessoires en
persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor bestelinformatie kunt u contact opnemen
met uw lokale ESAB-dealer of onze website bezoeken.
0463 264 001
-7-
© ESAB AB 2017
2 INLEIDING
2
INLEIDING
De Mig 4002c, Mig 5002c en Mig 6502c zijn lasstroombronnen bedoeld voor zowel
MIG/MAG-lassen als voor het lassen met draad met een poederkern (FCAW-S), live
TIG-lassen (alleen bij een aantal bedieningspanelen) en voor het lassen met beklede en
cellulosische elektroden (MMA).
De stroombronnen zijn bedoeld voor gebruik met de volgende draadaanvoereenheden:
•
•
•
Feed 3004/4804
MobileFeed 300
YardFeed 2000
De accessoires van ESAB voor dit product zijn vermeld in het hoofdstuk
"ACCESSOIRES" in deze handleiding.
2.1
Apparatuur
De stroombron wordt geleverd met:
•
•
•
•
•
•
Aardkabel van 5m met aardklem
Plaats voor gascilinder
Bevestigingsketting voor gascilinder
Geleidepin voor draadaanvoereenheid
Koeleenheid (indien van toepassing)
Gebruiksaanwijzing
0463 264 001
-8-
© ESAB AB 2017
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3
TECHNISCHE GEGEVENS
Mig 4002c
Netspanning
380/400 - 415 V, +/-10%, 3~ 50/60 Hz
230/400 - 415/440 - 460/500 V, +/-10%, 3~ 50/60 Hz
Maximale belasting bij MIG/MAG
60% inschakelduur
400 A / 34,0 V
100% inschakelduur
310 A / 30,0 V
Maximale belasting bij MMA
60% inschakelduur
400 A / 36,0 V
100% inschakelduur
310 A / 33,0 V
Lasbereik 1)
MIG/MAG
20 A / 15 V - 400 A / 34,0 V
MMA
20 A / 20,8 V - 400 A / 36,0 V
Nullastspanning
MIG/MAG zonder VRD-functie 3)
68,0 V
MMA zonder VRD-functie 3)
62,0 V
VRD-functie gedeactiveerd 4)
56,0 V
VRD-functie geactiveerd 4)
< 35,0 V
Open vermogen
500 W
met koeleenheid
700 W
in energiebesparende modus (15
min. na laatste las) 2)
60 W
Arbeidsfactor bij maximale stroom 0,88
MMA
Rendement bij maximale stroom
MMA
70%
Stuurspanning
42,0 V, 50/60 Hz
Afmetingen l x b x h
830 × 640 × 835 mm (32,7 × 25,2 × 32,9 inch)
Gewicht
149 kg (328,5 lb)
met koeleenheid
163 kg (359,4 lb)
Bedrijfstemperatuur
-10 tot +40 °C (+14 tot +104 °F)
Transporttemperatuur
-20 tot +55 °C (-4 tot +131 °F)
Beschermingsklasse
IP 23
Gebruiksklasse
1)
Lasbereiken wijken af van de mogelijke instelbereiken op het paneel.
2)
Stroombesparende modus werkt alleen in MIG/MAG.
3)
Geldig voor stroombronnen zonder VRD-specificatie op het typeplaatje.
4)
Geldig voor stroombronnen met VRD-specificatie op het typeplaatje. De VRD-functie wordt
uitgelegd in de instructiehandleiding voor het bedieningspaneel.
0463 264 001
-9-
© ESAB AB 2017
3 TECHNISCHE GEGEVENS
Mig 5002c
Netspanning
380/400 - 415 V, +/-10%, 3~ 50/60 Hz
230/400 - 415/440 - 460/500 V, +/-10%, 3~ 50/60 Hz
Maximale belasting bij MIG/MAG
60% inschakelduur
500 A / 39,0 V
100% inschakelduur
400 A / 34,0 V
Maximale belasting bij MMA
60% inschakelduur
500 A / 40,0 V
100% inschakelduur
400 A / 36,0 V
Lasbereik 1)
MIG/MAG
20 A / 15,0 V - 500 A / 39,0 V
MMA
20 A / 20,8 V - 500 A / 40,0 V
Nullastspanning
MIG/MAG zonder VRD-functie 3)
MMA zonder VRD-functie
3)
68,0 V
62,0 V
VRD-functie gedeactiveerd 4)
56,0 V
VRD-functie geactiveerd 4)
< 35,0 V
Open vermogen
550 W
met koeleenheid
750 W
in energiebesparende modus (15
min. na laatste las) 2)
60 W
Arbeidsfactor bij maximale stroom 0,90
MMA
Rendement bij maximale stroom
MMA
72%
Stuurspanning
42,0 V, 50/60 Hz
Afmetingen l x b x h
830 × 640 × 835 mm (32,7 × 25,2 × 32,9 inch)
Gewicht
185 kg (407,9 lb)
met koeleenheid
199 kg (438,7 lb)
Bedrijfstemperatuur
-10 tot +40 °C (+14 tot +104 °F)
Transporttemperatuur
-20 tot +55 °C (-4 tot +131 °F)
Beschermingsklasse
IP 23
Gebruiksklasse
1)
Lasbereiken wijken af van de mogelijke instelbereiken op het paneel.
2)
Stroombesparende modus werkt alleen in MIG/MAG.
3)
Geldig voor stroombronnen zonder VRD-specificatie op het typeplaatje.
4)
Geldig voor stroombronnen met VRD-specificatie op het typeplaatje. De VRD-functie wordt
uitgelegd in de instructiehandleiding voor het bedieningspaneel.
0463 264 001
- 10 -
© ESAB AB 2017
3 TECHNISCHE GEGEVENS
Mig 6502c
Netspanning
380/400 - 415 V, +/-10%, 3~ 50/60 Hz
230/400 - 415/440 - 460/500 V, +/-10%, 3~ 50/60 Hz
Maximale belasting bij MIG/MAG
60% inschakelduur
650 A / 44,0 V
100% inschakelduur
500 A / 39,0 V
Maximale belasting bij MMA
60% inschakelduur
650 A / 44,0 V
100% inschakelduur
500 A / 40,0 V
Lasbereik 1)
MIG/MAG
20 A / 15,0 V - 650 A / 39,0 V
MMA
20 A / 20,8 V - 650 A / 40,0 V
Nullastspanning
MIG/MAG zonder VRD-functie 3)
MMA zonder VRD-functie
3)
68,0 V
62,0 V
VRD-functie gedeactiveerd 4)
56,0 V
VRD-functie geactiveerd 4)
< 35,0 V
Open vermogen
670 W
met koeleenheid
870 W
in energiebesparende modus (15
min. na laatste las) 2)
60 W
Arbeidsfactor bij maximale stroom 0,90
MMA
Rendement bij maximale stroom
MMA
76%
Stuurspanning
42,0 V, 50/60 Hz
Afmetingen l x b x h
830 × 640 × 835 mm (32,7 × 25,2 × 32,9 inch)
Gewicht
222 kg (489,4 lb)
met koeleenheid
236 kg (520,3 lb)
Bedrijfstemperatuur
-10 tot +40 °C (+14 tot +104 °F)
Transporttemperatuur
-20 tot +55 °C (-4 tot +131 °F)
Beschermingsklasse
IP 23
Gebruiksklasse
1)
Lasbereiken wijken af van de mogelijke instelbereiken op het paneel.
2)
Stroombesparende modus werkt alleen in MIG/MAG.
3)
Geldig voor stroombronnen zonder VRD-specificatie op het typeplaatje.
4)
Geldig voor stroombronnen met VRD-specificatie op het typeplaatje. De VRD-functie wordt
uitgelegd in de instructiehandleiding voor het bedieningspaneel.
0463 264 001
- 11 -
© ESAB AB 2017
3 TECHNISCHE GEGEVENS
Koeleenheid
Koelcapaciteit
1,0 kW bij 25 °C (77 °F) en waterstroom 1,0 l/min
(0,26 gpm)
Koelmiddel
Kant-en-klaarkoelmiddel van ESAB
Koelmiddelhoeveelheid
5 l (1,45 gal)
Maximale waterstroom
2,1 l/min (0,55 gpm)
Inschakelduur
De inschakelduur is de tijd uitgedrukt in een percentage van een periode van tien minuten,
gedurende welke u bij een bepaalde belasting kunt lassen of snijden zonder gevaar van
overbelasting. De inschakelduur geldt voor 40 °C/104 °F of lager.
Beschermingsklasse
De IP-code duidt de beschermingsklasse aan, d.w.z. de mate van bescherming tegen het
binnendringen van vaste deeltjes of water.
Apparatuur met code IP23 is bedoeld voor binnen- en buitengebruik.
Toepassingsklasse
Het symbool
geeft aan dat de stroombron ontworpen is voor gebruik op plaatsen met een
verhoogd elektrisch gevaar.
0463 264 001
- 12 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATIE
4
INSTALLATIE
De installatie moet door een deskundige technicus worden uitgevoerd.
VOORZICHTIG!
Dit product is bedoeld voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit
product radiostoringen veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de
gebruiker om passende voorzorgsmaatregelen te nemen.
WAARSCHUWING!
Bij het tillen van de stroombron
moeten banden worden gebruikt. Het
handvat is uitsluitend bedoeld om
deze te trekken.
4.1
Plaatsing
Stel de lasstroombron zodanig op dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd.
0463 264 001
- 13 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATIE
4.2
Onderdelen monteren
WAARSCHUWING!
Tijdens transport bevinden de achterwielen van de stroombron zich in de
voorwaartse positie. Plaats de wielen voorafgaand aan gebruik in de
achterpositie.
0463 264 001
- 14 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATIE
4.3
Netvoeding
Zorg ervoor dat de lasstroombron op de juiste
netspanning is aangesloten en dat deze wordt
beveiligd door een zekering van voldoende sterkte.
Zorg ervoor dat het apparaat wordt geaard volgens
de geldende voorschriften.
De primaire kant van de transformatoren moeten
worden aangesloten volgens het hoofdstuk
"Aansluitinstructie".
• T1 Hoofdtransformator
• TC1 Extra transformator
• TC2 CO2-verwarmer (optie)
Typeplaatje met gegevens over aansluiting op de
netspanning
Aanbevolen zekeringgroottes en minimale kabeldoorsnedes
3~ 50/60 Hz
Netspanning
Mig 4002c
230 V
380 V
400-415 V
440-460 V
500 V
60%
inschakelduur
56 A
34 A (45 A*)
32 A (43 A*)
29 A (39 A*)
26 A (35 A*)
100%
inschakelduur
43 A
26 A
25 A
23 A
20 A
4 G 10 mm2
4 G 4 mm2
4 G 4 mm2
4 G 4 mm2
4 G 4 mm2
Primaire stroom
Diameter
netspanningska
bel
Zekering traag
35 A
25 A ( 50 A*) 25 A ( 50 A*) 25 A ( 50 A*) 20 A ( 50 A*)
3~ 50/60 Hz
Netspanning
Mig 5002c
230 V
380 V
400-415 V
440-460 V
500 V
60%
inschakelduur
75 A
45 A (53 A*)
43 A (50 A*)
39 A (48 A*)
34 A (42 A*)
100%
inschakelduur
57 A
35 A
33 A
30 A
26 A
4 G 16 mm2
4 G 6 mm2
4 G 6 mm2
4 G 6 mm2
4 G 6 mm2
Primaire stroom
Diameter
netspanningska
bel
Zekering traag
0463 264 001
63 A
35 A ( 50 A*) 35 A ( 50 A*) 35 A ( 50 A*) 35 A ( 50 A*)
- 15 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATIE
3~ 50/60 Hz
Netspanning
Mig 6052c
230 V
380 V
400-415 V
440-460 V
500 V
60%
inschakelduur
103A
62 A (68 A*)
59 A (65 A*)
53 A (69 A*)
47 A (52 A*)
100%
inschakelduur
80 A
48 A
46 A
42 A
37 A
4 G 25 mm2
4 G 10 mm2
4 G 10 mm2
4 G 10 mm2
4 G 10 mm2
Primaire stroom
Diameter
netspanningska
bel
Zekering traag
80 A
50 A ( 63 A*) 50 A ( 63 A*) 50 A ( 63 A*) 50 A ( 63 A*)
* AAG (Arc Air Gouging; elektrisch gutsen)
LET OP!
De bovenstaande kabeldiameters en zekeringen zijn in overeenstemming met de
Zweedse regelgeving. Voor andere regio's geldt dat voedingskabels geschikt
moeten zijn voor de toepassing en moeten voldoen aan de plaatselijke en
nationale voorschriften.
0463 264 001
- 16 -
© ESAB AB 2017
5 GEBRUIK
5
GEBRUIK
Algemene veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van de apparatuur vindt u in het
hoofdstuk "VEILIGHEID" in deze handleiding. Lees deze goed door voordat u de
apparatuur gaat gebruiken!
WAARSCHUWING!
Zet de apparatuur vast - vooral bij een
oneffen of aflopende ondergrond.
0463 264 001
- 17 -
© ESAB AB 2017
5 GEBRUIK
5.1
Aansluitingen en bedieningselementen
1
Netschakelaar 0 / 1
6
RODE aansluiting voor koelwater van de
draadaanvoereenheid
2
Indicatielampje, stroombron AAN
7
BLAUWE aansluiting voor koelwater
naar de draadaanvoereenheid
3
Indicatielampje, oververhitting / fout
8
Aansluiting voor lasstroomkabel (+)
4
Aansluiting voor lasstroomkabel (+)
9
Aansluiting besturingskabel (van/naar
draadaanvoereenheid)
5
Aansluiting voor lasstroomkabel (-)
5.2
Oververhittingsbeveiliging
De lasstroombron is voorzien van een oververhittingsbeveiliging die wordt ingeschakeld als
de interne temperatuur te hoog wordt. Als dit gebeurt, wordt de lasstroom onderbroken en
gaat het oranje indicatielampje aan de voorzijde van de stroombron branden.
De oververhittingsbeveiliging wordt automatisch gereset als de temperatuur voldoende is
gedaald en dan gaat het indicatielampje uit.
5.3
Wateraansluiting
De draadaanvoereenheid is uitgerust met een detectiesysteem ELP, (ESAB Logic Pump) dat
controleert of de waterslangen voor de lastoorts zijn aangesloten. Bij aansluiting van een
watergekoelde lastoorts start de waterpomp.
Bij het aansluiten van koelwaterslangen van/naar de draadaanvoereenheid, moet de
AAN/UIT-schakelaar van de stroombron in de stand UIT staan.
LET OP!
Als een watergekoelde lastoorts wordt gebruikt en de pomp niet is ingeschakeld,
kan de lastoorts beschadigd raken. Daarom wordt het afgeraden de
draadaanvoereenheden zonder ELP te gebruiken.
0463 264 001
- 18 -
© ESAB AB 2017
5 GEBRUIK
5.4
Waterstroombeveiliging
De waterstroombeveiliging onderbreekt de lasstroom als er geen koelwater meer
beschikbaar is en het oranje indicatielampje aan voorzijde van de stroombron gaat branden.
De waterstroombeveiliging is een accessoire. Zie het hoofdstuk "ACCESSOIRES" voor het
bestelnummer.
5.5
MIG/MAG- en FCAW-S-lassen
Een continu aangevoerde draad wordt door een boog gesmolten. Het lasbad wordt
beschermd door beschermgas. Voor MIG/MAG- en FCAW-S-lassen is de stroombron
uitgerust met:
•
•
•
•
een draadaanvoereenheid
een lastoorts
een kabel voor aansluiting van de draadaanvoereenheid op de stroombron
beschermgasfles
5.6
MMA-lassen
MMA-lassen wordt ook wel lassen met beklede elektroden genoemd. De lasboog smelt de
elektrode en de bekleding van de elektrode vormt de beschermende slak.
Voor het lassen met beklede en cellulosische elektroden is de stroombron uitgerust met:
•
laskabel met een elektrodeklem.
5.7
TIG-lassen
Bij TIG-lassen wordt het metaal van het werkstuk gesmolten door middel van een boog vanaf
een wolframelektrode die zelf niet smelt. Het lasbad en de elektrode worden door
beschermgas beschermd. Voor TIG-lassen is de lasstroombron uitgerust met:
•
•
•
TIG-toorts met wolframelektrode en gasklep
argongasfles
argongasregelaar
"Live TIG-start"
Bij een ”Live TIG-start” moet de wolframelektrode tegen het werkstuk worden gehouden. Als
de elektrode weer van het werkstuk wordt verwijderd, ontsteekt de boog met de ingestelde
stroomsterkte.
0463 264 001
- 19 -
© ESAB AB 2017
6 ONDERHOUD
6
ONDERHOUD
LET OP!
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige en betrouwbare werking.
Alleen personen met de juiste kennis van elektrotechniek (bevoegd personeel) mogen de
veiligheidsplaten verwijderen voor het aansluiten van apparatuur of het uitvoeren van
service, onderhoud of reparaties aan de lasapparatuur.
VOORZICHTIG!
Elk recht op de garantievoorwaarden van de leverancier vervalt als de klant
tijdens de garantieperiode zelf reparaties aan het product uitvoert.
6.1
Inspectie en reiniging
6.1.1
Stroombron
Controleer regelmatig of de stroombron niet vervuild is.
De stroombron moet regelmatig worden schoon geblazen met behulp van droge perslucht
met verminderde druk, zie het hoofdstuk "REINIGING". In minder schone omgevingen moet
dit vaker worden uitgevoerd.
Anders kan de luchtinlaat/-uitlaat verstopt raken en kan het apparaat oververhit raken. Om
dit te voorkomen, kunt u een luchtfilter gebruiken.
Het luchtfilter is een accessoire. Het bestelnummer is te vinden in hoofdstuk
"ACCESSOIRES".
6.1.2
Lastoorts
Slijtdelen moeten regelmatig worden gereinigd en vervangen om probleemloos te lassen.
6.2
Koelmiddel bijvullen
Koelmiddel
Gebruik alleen door ESAB goedgekeurd koelmiddel.
Niet-goedgekeurde koelmiddelen kunnen de apparatuur
beschadigen en de productveiligheid in gevaar brengen.
Zie het hoofdstuk "ACCESSOIRES" in de
instructiehandleiding voor bestelinformatie.
• Vul met koelmiddel.
(Het vloeistofpeil dient zich tussen de maximum- en
minimummarkering te bevinden).
• Maak de koelwaterslang voor uitgaand koelwater
(blauwe aansluiting van lastoorts) los, zodat eventueel
aanwezige lucht kan ontsnappen.
• Sluit de koelwaterslang weer aan.
LET OP!
Het koelmiddel moet worden bijgevuld als er een lastoorts of aansluitkabels van
5 meter of langer worden aangesloten. Als u het waterniveau bij het bijvullen wilt
aanpassen, hoeft u de koelwaterslang niet los te koppelen.
VOORZICHTIG!
Het koelmiddel dient te worden verwerkt als chemisch afval.
0463 264 001
- 20 -
© ESAB AB 2017
7 PROBLEMEN OPLOSSEN
7
PROBLEMEN OPLOSSEN
Probeer de volgende controles en inspecties voordat u een bevoegde onderhoudsmonteur
laat komen.
Probleem
Oplossing
Geen lasboog.
• Controleer of de schakelaar van de netspanning is
ingeschakeld.
• Controleer of de lasstroom- en aardkabels op de juiste
manier zijn aangesloten.
• Controleer of de juiste stroomsterkte is ingesteld.
De lasstroom wordt tijdens
het lassen onderbroken.
• Controleer of de oververhittingsbeveiliging in werking is
getreden (aangegeven door het oranje lampje op de
voorzijde).
• Controleer de zekeringen van de netvoeding.
De beveiligingen voor
oververhitting treden vaak in
werking.
• Controleer of de luchtfilters verstopt zijn.
• Zorg ervoor dat de aangegeven waarden voor de
stroombron niet worden overschreden (d.w.z. dat de
eenheid niet wordt overbelast).
Slechte lasprestaties.
• Controleer of de lasstroom- en aardkabels op de juiste
manier zijn aangesloten.
• Controleer of de juiste stroomsterkte is ingesteld.
• Controleer of de juiste lasdraden worden gebruikt.
• Controleer de zekeringen van de netvoeding.
0463 264 001
- 21 -
© ESAB AB 2017
8 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
VOORZICHTIG!
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB-onderhoudsmonteur. Gebruik alleen originele ESAB-onderdelen.
Mig 4002cw, Mig 4002c, Mig 5002cw, Mig 5002c, Mig 6502cw, Mig 6502c zijn
ontworpen en getest conform de internationale en Europese normen 60974-1, 60974-2
en 60974-10. Na onderhouds- of reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende
instantie erop toe te zien dat het product nog steeds voldoet aan de bovengenoemde
normen.
Reserveonderdelen en verbruiksartikelen kunnen worden besteld via uw dichtstbijzijnde
ESAB-dealer, zie de achteromslag van dit document. Vermeld bij het bestellen altijd het type
product, het serienummer, de bestemming en het nummer van het reserveonderdeel dat u in
de lijst met reserveonderdelen vindt. Dit versnelt het verzenden en garandeert een juiste
levering.
0463 264 001
- 22 -
© ESAB AB 2017
REINIGING
REINIGING
0463 264 001
- 23 -
© ESAB AB 2017
SCHEMA
SCHEMA
0463 264 001
- 24 -
© ESAB AB 2017
SCHEMA
Diagram (1)
0463 264 001
- 25 -
© ESAB AB 2017
SCHEMA
Diagram (2)
0463 264 001
- 26 -
© ESAB AB 2017
AANSLUITINSTRUCTIE
AANSLUITINSTRUCTIE
0463 264 001
- 27 -
© ESAB AB 2017
AANSLUITINSTRUCTIE
0463 264 001
- 28 -
© ESAB AB 2017
BESTELNUMMERS
BESTELNUMMERS
Mig 4002c, Mig 5002c, Mig 6502c
Ordering no. Denomination
Notes
0349 309 780 Mig 4002cw
380 V - 415 V , 50/60 Hz with water cooling
0349 311 300 Mig 4002c
380 V - 415 V , 50/60 Hz
0349 311 350 Mig 5002cw
380 V - 415 V , 50/60 Hz with water cooling
0349 311 330 Mig 5002c
380 V - 415 V , 50/60 Hz
0349 311 390 Mig 6502cw
380 V - 415 V , 50/60 Hz with water cooling
0349 311 370 Mig 6502c
380 V - 415 V , 50/60 Hz
0349 311 320 Mig 4002cw
230 V - 500 V , 50/60 Hz with water cooling
0349 311 310 Mig 4002c
230 V - 500 V , 50/60 Hz
0349 311 360 Mig 5002cw
230 V - 500 V , 50/60 Hz with water cooling
0349 311 340 Mig 5002c
230 V - 500 V , 50/60 Hz
0349 311 400 Mig 6502cw
230 V - 500 V , 50/60 Hz with water cooling
0349 311 380 Mig 6502c
230 V - 500 V , 50/60 Hz
0349 300 544 Spare parts list
Mig 4002c - Mig 6502c
Technische documentatie is beschikbaar op internet: www.esab.com
0463 264 001
- 29 -
© ESAB AB 2017
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
Mig 4002c, Mig 5002c, Mig 6502c
Wire feed unit with control panel MA23
0460 526 887 Feed 3004
0460 526 897 Feed 3004 with water
0460 526 987 Feed 4804
0460 526 997 Feed 4804 with water
Wire feed unit with control panel MA24
0460 526 889 Feed 3004
0460 526 899 Feed 3004 with water
0460 526 989 Feed 4804
0460 526 999 Feed 4804 with water
Wire feed unit with control panel U6
0460 526 886 Feed 3004
0460 526 896 Feed 3004 with water
0460 526 986 Feed 4804
0460 526 996 Feed 4804 with water
Wire feed unit without control panel, for U82
0460 526 881 Feed 3004
0460 526 891 Feed 3004 with water
0460 526 981 Feed 4804
0460 526 991 Feed 4804 with water
Control panel U82
0460 820 880 Control panel U82
0460 820 881 Control panel U82 Plus
Wire feed unit with control panel MA23
0459 906 887 YardFeed 2000
0459 906 897 YardFeed 2000 with water
Wire feed unit with control panel U6
0459 906 886 YardFeed 2000
0459 906 896 YardFeed 2000 with water
0463 264 001
- 30 -
© ESAB AB 2017
ACCESSOIRES
Mig 4002c, Mig 5002c, Mig 6502c
0349 313 055 A24 Control panel Kit
0349 302 250 Transformer for CO2 heater
0349 302 251 Water flow guard
0465 720 002 ESAB ready mixed coolant (10 l / 2,64 gal)
Het gebruik van een andere koelvloeistof dan de
voorgeschreven koelvloeistof kan de apparatuur
beschadigen. In geval van een dergelijke
schade zijn alle garantieverplichtingen van
ESAB niet langer van toepassing.
0349 302 252 Filter
0463 264 001
- 31 -
© ESAB AB 2017
ACCESSOIRES
Mig 4002c, Mig 5002c, Mig 6502c
0349 303 362 Holder for welding torch and cables
0349 311 512 Adapter (12 pole to 10 pole)
0349 311 700 Strain relief
Connection set for YardFeed 2000, 50 mm2
0459 528 562 10.0 m (32.8 ft)
0459 528 563 15.0 m (49.2 ft)
0459 528 564 25.0 m (82.0 ft)
0459 528 565 35.0 m (114.8 ft)
0459 528 566 50.0 m (164.0 ft)
Connection set water 50 mm2
0459 528 572 10.0 m (32.8 ft)
0459 528 573 15.0 m (49.2 ft)
0459 528 574 25.0 m (82.0 ft)
0459 528 575 35.0 m (114.8 ft)
0459 528 576 50.0 m (164.0 ft)
0463 264 001
- 32 -
© ESAB AB 2017
ACCESSOIRES
Mig 4002c, Mig 5002c, Mig 6502c
Connection set for Feed 3004/ 4804, 70 mm2
0459 528 780 1.7 m (5.6 ft)
0459 528 781 5.0 m (16.4 ft)
0459 528 782 10.0 m (32.8 ft)
0459 528 783 15.0 m (49.2 ft)
0459 528 784 25.0 m (82.0 ft)
0459 528 785 35.0 m (114.8 ft)
Connection set water 70 mm2
0459 528 790 1.7 m (5.6 ft)
0459 528 791 5.0 m (16.4 ft)
0459 528 792 10.0 m (32.8 ft)
0459 528 793 15.0 m (49.2 ft)
0459 528 794 25.0 m (82.0 ft)
0459 528 795 35.0 m (114.8 ft)
Connection set for Feed 3004/ 4804, 95 mm2
0459 528 980 1.7 m (5.6 ft)
Connection set water 95 mm2
0459 528 990 1.7 m (5.6 ft)
0459 528 991 5.0 m (16.4 ft)
0459 528 992 10.0 m (32.8 ft)
0459 528 993 15.0 m (49.2 ft)
0459 528 994 25.0 m (82.0 ft)
0463 264 001
- 33 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising