ESAB | LAW 410 | Service manual | ESAB LAW 410 Användarmanual

ESAB LAW 410 Användarmanual
LAW 400/500
LAW 410/510
Svetslikriktare
Servicemanual
0740 800 027
9708
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Sida
LÄS DETTA FÖRST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
KOMPONENTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
FÖRBINDNINGSSCHEMA LAW 400/500 400--415 V
Gäller för maskin nummer 434 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
FÖRBINDNINGSSCHEMA LAW 400/500 230--500 V
Gäller för maskin nummer 434 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
FÖRBINDNINGSSCHEMA LAW; 400--415 V
Gäller från maskin nummer 512 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
FÖRBINDNINGSSCHEMA LAW; 230--500 V
Gäller från maskin nummer 512 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
AP1 KOMPONENTPLACERING
Kretskort med art. nr. 0486 220 880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
AP1 KOMPONENTPLACERING
Kretskort med art. nr. 0486 291 880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
AP1 KOMPONENTPLACERING
Kretskort med art. nr. 0486 480 880 (version A) . . . . . . . . . . . .
17
FUNKTIONSBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
AP2 AVSTÖRNINGSKORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
TESTRUTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
MONTERINGSANVISNING, TERMOVAKT . . . . . . . . . .
33
MONTERINGSANVISNING, TYRISTORMODULER . .
33
BELASTNINGSKARAKTERISTIK . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
INKOPPLINGSANVISNING LAW; 230 -- 500 V . . . . . .
38
MANÖVERPANEL OCH ANSLUTNINGAR . . . . . . . . . .
39
UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
KONSTRUKTIONSÄNDRINGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
RESERVDELSFÖRTECKNING LAW 400/500 . . . . . . .
43
RESERVDELSFÖRTECKNING LAW 410/510 . . . . . . .
55
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles
claw0ds1
-- 2 --
LÄS DETTA FÖRST
Servicehandboken vänder sig till tekniker med elektroteknisk utbildning.
Den är avsedd att användas i samband med felsökning och reparation.
Du kan använda förbindningsschemat som innehållsförteckning till funktions-- och
komponentbeskrivningarna. Kretskortet är indelat i numrerade block, dessa block återfinns i
funktionsbeskrivningen. Alla komponentbenämningar i förbindningsschemat finns upptagna
i komponentbeskrivningen.
Handboken innehåller alla konstruktionsförändringar som har införts till och med
augusti 1997.
LAW 400/500 och LAW 410/510 är konstruerade och provade i enlighet med den internationella standarden EN 60 974--1 (IEC 974--1).
Efter utförd service eller reparation åligger det utförande serviceinstans att förvissa sig
om att produkten inte avviker från den ovan nämnda standarden.
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR DIG SJÄLV OCH ANDRA.VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR DU SVETSAR. FÖLJ DIN ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för din hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i
svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
-- 3 -claw0ds1
KOMPONENTBESKRIVNING
LAW strömkällorna är 6--puls tyristorlikriktare avsedda för halvautomatsvetsning.
Maskinerna finns för olika nätspänningar, samt med eller utan inbyggt kylaggregat, se tabell i
reservdelsförteckningen på sidan 55. Komponentbeskrivningen nedan refererar till
elschemorna på sidorna 6 till 12.
AP1
Kretskort med styrelektronik, se funktionsbeskrivningen på sidan 18.
AP2
Avstörningskort, se schema på sidan 30.
Från maskin nummer 550 . . . . . . .
C1
Kondensator 3 ←F 400 V. Start och driftskondensator för fläktmotor EV1.
C2--C4
Avstörningskondensator 0,1 ←F 250 V.
C5
Kondensator 5 ←F 400 V. Start och driftskondensator för pumpmotor M1.
Endast LAW med vattenkylare.
C6
Kondensator 6 ←F 400 V. Används för varvtalsreduktion på kylfläkten.
Kondensatorn införd från maskin nummer 512 . . . . . . .
EV1
Fläkt.
FU1
Automatsäkring, 10 A. Avsäkrar 42 V till matarverket.
HL1
Indikeringslampa, 42 V, vit. Lyser när strömbrytare QF1 står i läge till.
KM2
Kontaktor 42 V 50 Hz. Används för varvtalsreglering av fläkten, se ST2
nedan. Kontaktorn införd från maskin nummer 512 . . . . . . .
L1
Sugdrossel. Vid anslutning av drosseln är det viktigt att alla detaljer
monteras enligt bild A på sidan 49.
L2
Induktor. Vid anslutning av induktorn är det viktigt att alla detaljer
monteras enligt bild A, C och D på sidan 49.
M1
Pumpmotor, 230 V 50 Hz 0,2 kW. Endast LAW med vattenkylare.
P1
Digitalinstrument, tillbehör se lista på sidan 40.
QF1
Huvudströmbrytare.
QF2
Strömbrytare för kylvattenpump. Endast LAW med vattenkylare.
R1
Motstånd 0,43 τΚ
RS1
Shunt 60 mV / 600 A.
ST1
Termovakt, skyddar maskinen mot övertemperatur. Se sidan 21.
ST2
Termovakt, styr varvtalet på fläktmotor EV1. När temperaturen överstiger
80 C sluter termovakten varvid kontaktor KM2 aktiveras. KM2 kortsluter
kondensator C6 och fläkten går upp till fullt varvtal.
Termovakten öppnar när maskinens temperatur sjunker till 60 C.
LAW 400/410: Termovakten är placerad på sugdrossellindningen, L1.
LAW 500/510: Termovakten är placerad på induktorlindningen, L2.
Termovakt ST2 är införd från maskin nummer 512 . . . . . . .
claw0ds1
-- 4 --
TC1
Manövertransformator LAW med 400 -- 415 V nätspänning.
claw0e06
TC1
Manövertransformator, LAW med 230 - 500 V nätspänning.
claw0e05
TM1
Huvudtransformator. Inkopplingsanvisning för LAW med 230 - 500 V
nätspänning finns på sidan 38.
V1--V6
Tyristormodul. Se felsökningsanvisningar på sidan 26 och
monteringsanvisning på sidan 33.
V7
Lysdiod, gul. Lyser vid övertemperatur.
XS1
Hylsuttag, 23--poligt. Anslutning till matarverk.
XS2--XS4
Maskinkontakt, 1--polig.
XS5--XS8
Hylskontaktdon.
XS9
4--poligt hylskontaktdon. Endast LAW 500/510.
XS10--XS15
Hylskontaktdon.
XT1
9--polig plint. Endast LAW med 230 - 500 V nätspänning.
Se inkopplingsanvisning på sidan 38.
XT2
3--polig plint
Z1-- Z6
RC--filter.
-- 5 -claw0ds1
FÖRBINDNINGSSCHEMA LAW 400/500 400--415 V
Gäller för maskin nummer 434 . . . . . . .
claw0e
claw0ds1
-- 6 --
1
2
3
4
5
6
7
SPÄNNINGSMATNING
DISPLAYUTGÅNG
MASKINTYP / TESTINGÅNG
REGLERAD / FAST TÄNDVINKEL
SYNKRONISERING
TERMOVAKT
BÅGSPÄNNING
8
9
10
11
12
13
SHUNTINGÅNG
SPÄNNINGSREFERENS
KRATERFYLLNAD
START / STOPP
TYRISTORKRETSAR
PROCESSOR
Siffrorna 1 -- 13 refererar till funktionsbeskrivningen på sidan 18.
-- 7 -claw0ds1
FÖRBINDNINGSSCHEMA LAW 400/500 230--500 V
Gäller för maskin nummer 434 . . . . . . .
claw0e03
Plint XT1 och transformator TC1 är kopplade för 400 -- 415 V 50 Hz, se inkopplingsanvisning på sidan 38.
claw0ds1
-- 8 --
1
2
3
4
5
6
7
SPÄNNINGSMATNING
DISPLAYUTGÅNG
MASKINTYP / TESTINGÅNG
REGLERAD / FAST TÄNDVINKEL
SYNKRONISERING
TERMOVAKT
BÅGSPÄNNING
8
9
10
11
12
13
SHUNTINGÅNG
SPÄNNINGSREFERENS
KRATERFYLLNAD
START / STOPP
TYRISTORKRETSAR
PROCESSOR
Siffrorna 1 -- 13 refererar till funktionsbeskrivningen på sidan 18.
-- 9 -claw0ds1
FÖRBINDNINGSSCHEMA LAW; 400--415 V
Gäller från maskin nummer 512 . . . . . . .
AP2 infört från maskin nr. 550 . . . . . . .
Pulsfunktion införd, se sid. 29.
claw0e21
claw0ds1
-- 10 --
1
2
3
4
5
6
7
8
SPÄNNINGSMATNING
DISPLAYUTGÅNG
MASKINTYP / TESTINGÅNG
REGLERAD / FAST TÄNDVINKEL
SYNKRONISERING
TERMOVAKT
BÅGSPÄNNING
SHUNTINGÅNG
9
10
11
12
13
14
15
SPÄNNINGSREFERENS
KRATERFYLLNAD
START / STOPP
TYRISTORKRETSAR
PROCESSOR
FÖRINSTÄLLNING
PULSNING
Siffrorna 1 -- 15 refererar till funktionsbeskrivningen på sidan 18.
-- 11 -claw0ds1
FÖRBINDNINGSSCHEMA LAW; 230--500 V
Gäller från maskin nummer 512 . . . . . . .
AP2 infört från maskin nr. 550 . . . . . . .
Pulsfunktion införd, se sid. 29.
claw0e23
Plint XT1 och transformator TC1 är kopplade för 400 -- 415 V 50 Hz, se inkopplingsanvisning på sidan 38.
claw0ds1
-- 12 --
1
2
3
4
5
6
7
8
SPÄNNINGSMATNING
DISPLAYUTGÅNG
MASKINTYP / TESTINGÅNG
REGLERAD / FAST TÄNDVINKEL
SYNKRONISERING
TERMOVAKT
BÅGSPÄNNING
SHUNTINGÅNG
9
10
11
12
13
14
15
SPÄNNINGSREFERENS
KRATERFYLLNAD
START / STOPP
TYRISTORKRETSAR
PROCESSOR
FÖRINSTÄLLNING
PULSNING
Siffrorna 1 -- 15 refererar till funktionsbeskrivningen på sidan 18.
-- 13 -claw0ds1
claw0ds1
-- 14 --
AP1 KOMPONENTPLACERING
Kretskort med art. nr. 0486 220 880
Punkterna GND1 -- GND6 är förbundna med skärmboxen och elektroniknoll, 0V.
claw0e19
-- 15 -claw0ds1
AP1 KOMPONENTPLACERING
Kretskort med art. nr. 0486 291 880
Punkterna GND1 -- GND6 är förbundna med skärmboxen och elektroniknoll, 0V.
claw0ds1
-- 16 --
claw0e24
AP1 KOMPONENTPLACERING
Kretskort med art. nr. 0486 480 880 (version A)
-- 17 -claw0ds1
FUNKTIONSBESKRIVNING
Avsnitt 1 -- 15 nedan refererar till schemorna på sidorna 6 till 12.
Kretskortet är skärmat av en skärmbox som är ansluten till 0 V på kretskortet.
Komponentplaceringsritningarna på sidan 15 till 17 visar även komponenter som ej är
monterade på kretskortet. Dessa komponenter används ej i LAW strömkällorna.
1
SPÄNNINGSMATNING, KRETSKORT AP1
claw0e07
Spänningsmatningarna från transformator TC1 till kretskortet är förberedda för
montering av PTC--motstånd, men är nu försedda med byglarna BY1 till BY4.
Likspänningsmatningar
Spänningsmatningen levererar följande likspänningar:
+25 VC, ¦15 V, +15 VB, +5 V samt +12 V
+5V
Intern spänningsmatning på kretskortet.
Spänningsregulatorn VR2 är justerbar. Spänningen trimmas vid
tillverkningen av kortet till 5,00 ¦0,01 V.
claw0ds1
-- 18 --
+12V
Spänning för matning av displaykort, samt för detektering av spänningsbortfall.
Se vidare punkt 2 och 13 nedan.
+15VB
Spänning för matning av kretsar som är galvaniskt eller högohmigt skiljda från övrig
elektronik på kretskortet.
+/--15V
Intern spänningsmatning på kretskortet.
+25VC
Intern spänningsmatning på kretskortet. Spänningen är avsäkrad med ett
PTC--motstånd, R150. Detta motstånd blir högohmigt vid överström.
2
DISPLAYUTGÅNG
claw0e08
Utgångarna G1 till G3 används för seriell överföring av svetsström och bågspänning
till ett digitalinstrument. Instrumentet kan monteras antingen i strömkällan eller i
matarverket. Beskrivning av instrumentet finns i servicemanualerna för
matarverken MEK 4/4S/4SP.
Utgångarna G4 och G5 spänningsmatar instrumentet med +12 V.
Matningen är avsäkrad med PTC--motstånden R155 och R154. Motstånden skyddar
kretskortet mot kortslutning till svetsspänning, eller andra spänningar som finns i
manöverkabeln till matarverket.
-- 19 -claw0ds1
3
MASKINTYP / TESTINGÅNG
claw0e09
I LAW 500/510 skall J3 och J4 vara byglade. Om bygeln tas bort arbetar maskinen
som en LAW 400/410. Bygla aldrig J3 och J4 i LAW 400/410.
Testingång
Med hjälp av testingångarna kan man funktionsprova ett flertal in och utsignaler på
kretskortet. Se beskrivningen på sidan 31.
4
FAST / REGLERAD TÄNDVINKEL
När K2 och K3 är byglade har maskinen fast tändvinkel.
När K1 och K2 är byglade har maskinen reglerad tändvinkel.
Fast tändvinkel innebär att utstyrningen av tyristorerna endast påverkas av
spänningspotentiometerns inställning.
Reglerad tändvinkel innebär att även den aktuella bågspänningen påverkar
tyristorernas utstyrning (bågspänningsreglering). Med reglerad tändvinkel
kompenserar maskinen för variationer i nätspänningen.
Man kan endast växla mellan fast och reglerad tändvinkel när maskinen är avstängd.
Kretskort 0486 220 880 skall alltid användas med fast tändvinkel.
Kretskorten 0486 291 880 och 0486 480 880 skall användas med reglerad
tändvinkel.
Från maskin nummer 512 . . . . . . . levereras LAW med reglerad tändvinkel.
För maskiner med kretskort 0486 220 880 finns utbyteskort som har reglerad
tändvinkel. Beställningsnummer för utbyteskorten: E486 220 882.
claw0ds1
-- 20 --
5
SYNKRONISERING
Nätsynkroniseringen utförs med hjälp av tre nollgenomgångsdetektorer, IC11;1,
IC11;2 och IC11;13. Spänningen mellan faserna på ingångarna E1, E2 och E3 är
cirka 19 V i LAW 400/410 och cirka 25 V i LAW 500/510.
6
TERMOVAKT
claw0e12
Vid övertemperatur spärras tyristortändpulserna och lysdiod V7 tänds. Strömmen
genom lysdioden är cirka 16 mA.
LAW 400/500 med serienummer 434 . . . . . . .
Termovakten, ST1, är monterad på tyristorkylkroppen. I LAW 400 öppnar den vid
60_C och i LAW 500 vid 70_C. Termovakten sluter vid 50_C i båda maskinerna.
Monteringsanvisning finns på sidan 33.
LAW 400/410 från och med serienummer 512 . . . . . . .
Termovakten, ST1, är monterad i sugdrossellindningen, L1. Termovakten öppnar
vid 140_C, den sluter igen vid 110_C.
LAW 500/510 från och med serienummer 512 . . . . . . .
Termovakten, ST1, är monterad i induktorlindningen, L2. Termovakten öppnar vid
160_C, den sluter igen vid 130_C.
-- 21 -claw0ds1
7a
BÅGSPÄNNING
Gäller för maskin nummer 434 . . . . . . .
Kretskort AP1 0486 220 880
claw0e13
Ingångarna D7 och D8 mäter bågspänningen mellan svetsplus och strömkällans
minusuttag, --B.
Bågspänningen används med två olika tidskonstanter:
S
Tidskonstant 0,5 s för visning av spänning på digitalinstrument.
S
Tidskonstant 1 ms för att detektera att kortslutning upphört.
Kortkontakt D4
Denna signal används ej.
claw0ds1
-- 22 --
7b
BÅGSPÄNNING
Gäller från maskin nummer 512 . . . . . . .
Kretskort AP1 0486 291 880 / 0486 480 880
claw0e25
Ingångarna D7 och D8 mäter bågspänningen mellan svetstråden och det ena
svetsuttaget på strömkällan, oavsett vilken polaritet svetstråden har, plus eller minus.
Om svetstråden har negativ polaritet:
Den övre förstärkaren i IC10 är aktiv. Bågspänningen mäts mellan svetsplus (0V)
och svetstråden (XS1;H).
Om svetstråden har positiv polaritet:
Den undre förstärkaren i IC10 är aktiv. Bågspänningen mäts mellan svetsminus
(induktoruttag B) och svetstråden (XS1;H).
Om det inte finns någon anslutning mellan D7 och svetstråden mäts bågspänningen
mellan svetsplus (0V) och induktoruttag B.
Bågspänningssignalen används med tre olika tidskonstanter:
S a 0,5 s för visning av spänning på digitalinstrument.
S
b
22 ms, bågspänningsåterkoppling, används för reglering.
S
c
1 ms för att detektera att kortslutning upphört.
Om kretskort 0486 291 880 används i maskiner med serienummer 434 . . . . . . .
fungerar bågspänningskretsen som ovan, men svetsspänningen mäts mellan
svetsplus och induktoruttag B.
Kretskort 0486 480 880
Komponenter med kursiverad stil i schemat ovan finns endast från och med
version A av detta kretskort.
Versionen framgår av numret som är tryckt på mönsterkortet (486 479--001A), varje
förändring i mönstret medför att versionsbokstaven ändras. Den första versionen av
kortet har ingen bokstav efter numret.
Från och med version A kan man trimma signal a till digitalinstrumentet.
Vid trimning av signal a klipper man bort R202 (0 Ω), därefter kan man trimma
med potentiometer R203. Vill du minska värdet på signalen, klipp också bort R200.
-- 23 -claw0ds1
8
SHUNTINGÅNG
claw0e14
Shunten RS1 ger 10 mV vid 100 A, shuntspänningen är linjär i förhållande till
strömmen genom shunten. IC13 förstärker shuntsignalen.
Shuntsignalen kopplas vidare till processorn med två olika tidskonstanter:
S
a
Tidskonstant 0,5 s, för visning av svetsström på digitalinstrument
S
b
Tidskonstant 7,26 ms, överströmsskydd, se vidare punkt 13 nedan.
Elektroniknoll = 0 V, är ansluten till svetsplus via kontakt D5. Kondensator C4,
som är ansluten till skärmboxen, kopplar av störningar till maskinens hölje.
Kretskort 0486 480 880
Komponenter med kursiverad stil i schemat ovan finns endast från och med
version A av detta kretskort.
Versionen framgår av numret som är tryckt på mönsterkortet (486 479--001A), varje
förändring i mönstret medför att versionsbokstaven ändras. Den första versionen av
kortet har ingen bokstav efter numret.
Från och med version A kan man trimma signalen till digitalinstrumentet.
Vid trimning av signalen till digitalinstrumentet klipper man bort R195 (0 Ω),
därefter kan man trimma med potentiometer R196. Vill man minska värdet på
signal a klipp också bort R193.
9
SPÄNNINGSREFERENS
claw0e15
Potentiometern för spänningsreferens är monterad i matarverket. Potentiometerns
matningsspänning, +15 VB är skyddad mot kortslutning till bågspänningen.
claw0ds1
-- 24 --
10
KRATERFYLLNAD
claw0e16
Kraterfyllnadsfunktionen kan endast användas tillsammans med matarverken
MEK 4/4S/4SP. När matarverket signalerar kraterfyllnad till strömkällan blir ingång
L4 omväxlande låg och hög fyra gånger.
Varje gång som spänningen på ingång L4 växlar sänks svetsspänningen. Tabellen
nedan visar hur många procent av inställd svetsspänning som återstår, samt vilken
nivå i förhållande till utgångsspänningen som L4 har under respektive fas.
Normal kraterfyllnad
Kraterfyllnad vid pulssvetsning (endast med MEK 4SP)
Fas
1
2
3
4
Fas
1
2
3
4
L4
låg
hög
låg
hög
%
90
72
65
58
L4
låg
hög
låg
hög
%Utop
80
62
55
40
Fas
1
2
3
4
L4
låg
hög
låg
hög
%Ub
87
70
63
55
Utop i tabellen ovan avser pulsspänningen, Ub avser bakgrundsspänningen.
Varje fas varar i maximalt 1,27 sekunder. Mera information om kraterfyllnad finns i
servicemanualen för MEK 4 och MEK 4S/SP.
11
START / STOPP
claw0e17
Den slutande kontakten i MEK matarverken som aktiverar strömkällans ingång, L5,
är en triac. För att denna triac skall få tillräcklig hållström är ingång L5, på
kretskortet belastad med 1 kτ 5 W, motstånd R149.
-- 25 -claw0ds1
12
TYRISTORKRETSAR
claw0e18
Tyristortändkretsarna består av operationsförstärkarna IC7 och IC9. Förstärkarnas
negativa ingång är kopplad till processorn, den positiva ingången är kopplad till en
fast nivå på 1,35 V.
Om +5 V matningen försvinner gör spänningsdelaren R99 - R100 att förstärkarnas
positiva ingång blir --0,3 V, varvid tändpulserna spärras.
Motstånden R143 - R148 begränsar tyristorernas gateström till cirka 1,3 A.
För att säkerställa att tyristorerna alltid tänder är varje tändpuls dubblerad.
Tändpulsernas toppspänning är cirka 22 V, när tyristorerna är bortkopplade. Koppla
aldrig bort enstaka tyristorer, det kan skapa obalans i tyristorbryggan och förstöra
övriga tyristorer.
Vid tyristorhaveri skall man alltid kontrollera gatepulserna innan man tar nya
tyristorer i drift. Är en tyristor trasig skall man byta alla tyristorer. Om kortslutning
har uppstått i en tyristor har de övriga tyristorerna fått skador som kan förkorta deras
livslängd.
Kontrollmätning tyristorer
Lossa kontakt XS14 från kretskortet. Öppna luckan över tyristorerna, se position
401 på sidan 51. Lossa skruvarna som förbinder shunten (= katodskenan) med
tyristorerna. Lägg en bit papper mellan shunten och tyristorkatoderna.
Resistansmät tyristorerna med ett universalinstrument. Gate och katod kan man
mäta från kontakt XS14.
Växla polaritet vid varje mätning, mätvärdet skall vara enligt tabellen nedan, oavsett
polaritet.
claw0ds1
S
Gate -- katod 5 -- 40 τ
S
Anod -- katod större än 10 kτ
S
Anod - gate större än 10 kτ
-- 26 --
13
PROCESSOR
Förutom vad som redan har beskrivits utför processorn följande funktioner:
S
Frekvensmätning
Mäter nätfrekvensen vid spänningstillslag, om frekvensen är 50 ¦4 Hz eller 60
¦4 Hz, startar processorns huvudprogram. Om frekvensen ej är inom
toleranserna, startar inte huvudprogrammet, som styr maskinen.
S
Spänningsövervakning
Genom att känna av om matningsspänningen +12 V finns, övervakar processorn
spänningsmatningen till kretskortet. Om +12 V försvinner stannar
huvudprogrammet. När spänningen återkommer startar programmet, se
frekvensmätning ovan.
S
Överbelastningsskydd
LAW 400/410 och LAW 500/510 har en medelströmsgräns, ”långsam
strömgräns”, på 412 A respektive 516 A.
S
Kortslutningsskydd
Båda maskinerna har ett kortslutningsskydd, ”snabb strömgräns” som är inställt
på 750 A.
S
Tändpulser
Genererar tändpulser med ledning av inställd svetsspänning. Lägger ut en extra
tändpuls för att förhindra misständning av tyristorerna.
S
Displaystyrning
Sänder information om svetsspänning och svetsström till digitalinstrumentet.
S
Kraterfyllnad
Styr ner bågspänningen när matarverket begär kraterfyllnad.
S
Testrutin
Styr testrutinerna som beskrivs på sidan 31.
S
Förhöjd startspänning (Hot Start)
Maskiner från och med serienummer 512 . . . . . . .
Maskinerna levereras med reglerad tändvinkel inkopplad. Med reglerad
tändvinkel är startspänningen 30% högre än inställd spänning i LAW 400/410
och 20% högre än inställd spänning i LAW 500/510. Bågspänningsregleringen
kopplas in 300 millisekunder (50 ms vid pulsning) efter start och då upphör den
förhöjda startspänningen. Vid fast tändvinkel har man ingen förhöjd
startspänning.
Maskiner med serienummer 434 . . . . . . . och kretskort 0486 220 880
Dessa maskiner kan endast användas med fast tändvinkel.
Maskinerna har följande startspänning:
Inställd spänning under 21 V medför 20% höjning av startspänningen.
Inställd spänning över 21 V medför 50% höjning av startspänningen.
100 millisekunder efter start upphör den förhöjda startspänningen.
För dessa maskiner finns ett utbyteskretskort E486 220 882, som har reglerad
tändvinkel och samma startegenskaper som kretskort 0486 291 880.
-- 27 -claw0ds1
14
FÖRINSTÄLLNING
Förinställning (Preset) XS1;M
claw0e26
Denna ingång används endast när MEK 4S eller MEK 4SP är anslutet till LAW.
På matarverket finns en omkopplare som svetsaren använder när han vill se inställda
värden på trådmatning och spänning, i stället för uppmätt svetsström och
bågspänning. När omkopplaren på matarverket är sluten förbinder den kretskortets
ingång H7 med 0VB.
Trådmatningsreferens XS1;P
claw0e27
Denna ingång används endast när MEK 4S eller MEK 4SP är anslutet till LAW.
Matarverket sänder en analog trådmatningsreferens för att LAW skall kunna visa
inställd trådmating på digitalinstrumentet.
Ingången används också för att känna av om MEK 4S/SP är anslutet. Skalningen av
spänningsreferensen är annorlunda när dessa matarverk är anslutna än när ett annat
matarverk är anslutet.
Ingången på kretskortet är trimmad med potentiometer R163 så att 12,40 V på
anslutning H3 ger 5,00 0,005 V över diod D31.
claw0ds1
-- 28 --
15
PULSNING
Pulsning kan endast utföras med LAW 400/410 tillsammans med matarverk
MEK 4SP. För att pulsfunktionen skall fungera på LAW 400 måste maskinen vara
försedd med kretskort 0486 480 880, samt med ledningarna 064, 065 och 066
mellan kontakterna XS1 och XS15.
Vid pulsning växlar strömkällan mellan pulsspänning (Utop) och bakgrundsspänning
(Ub). Pulsspänningen är konstant inom varje synergilinje, Ub är variabel och sänds
kontinuerligt från matarverket.
Utop sänds från matarverket, under cirka 300 ms, när man väljer en pulsad
synergilinje. Strömkällan lagrar värdet på toppspänningen i processorn.
Pulsfrekvensen är 42,8 Hz och styrs av strömkällan.
Ingång H4 pulssignal
Matarverket signalerar till strömkällan att pulsning är vald genom att sluta ingång
H4 till 0VB.
Ingång H5 pulsspänningssignal
När H5 är sluten till 0VB signalerar matarverket till strömkällan att
pulsspänningsreferensen (Utop) sänds till strömkällan.
Ingång H6 pulsprogrammeringssignal
Matarverket sluter ingång H6 till 0VB när pulsprogrammering är aktiverad.
Pulsprogrammering innebär att man gör egna synergilinjer med pulsning.
Se programmeringsbeskrivningen i servicemanualen för MEK 4SP.
-- 29 -claw0ds1
AP2 AVSTÖRNINGSKORT
Kretsschema
Komponentplacering
claw0ds1
-- 30 --
TESTRUTIN
Om strömkällan eller matarverket har ett digitalinstrument, kan man använda denna testrutin.
Testrutinen får inte köras när gateledningarna är anslutna till kretskortet.
Aktivera testrutinen genom att förbinda kontakt J1 och J4 innan maskinen spänningssätts.
claw0e20
Testdon
Gör följande för att aktivera testrutinen:
S Stäng av maskinen.
S Lossa kontakt XS14, gatepulser från kretskortet.
S Om maskinen är en LAW 500/510, ta bort kontakt XS9, maskintyp.
Se schema nedan.
Anslut testdonets kontakt J till kontakt J1 - J4 på kretskortet.
claw0e09
Maskintyp / testingång
S Slut brytare S1 på testdonet.
S Starta maskinen.
Den första testen är displaytest. Samtliga segment i displayen är tända respektive släckta i en
sekund.
Om man sluter strömbrytare S2, som är ansluten mellan J3 och J4, slocknar displayen.
Öppna S2 igen.
Genom att omväxlande sluta och öppna strömbrytare S1 kan man stega sig igenom
testrutinen.
Växla läge på S1 (från sluten till öppen). Den övre raden i displayen visar nu LL.1
Vid varje växling kommer den övre raden att stega upp en siffra.
De olika testerna beskrivs nedan:
Test nr.
LL.1 - LL.7
Dessa tester är ej tillämpliga här.
LL.8
Inställd spänning.
Vrid matarverkets potentiometer för spänningsinställning mellan ändlägena.
Displayen skall visa 0 - 255.
-- 31 -claw0ds1
LL.9 - L.11
Mätning synkpulser på kontakt E1--E3.
Displayen visar 50 om synkspänningen är 50 Hz.
L.12
Pistolkontakt.
Displayen visar 1 1 1 när svetspistolens kontakt är sluten och 0 0 0 när den
är öppen.
L.13 - L.14
Dessa tester är ej tillämplig här.
L.15
Tändpulser på utgångarna A1 - A12.
Anslut testdonets kontakt A till stift A1 på kretskortet. Finns det tändpulser
på A1 kommer displayen att visa 0 1 0. Prova utgång A3, A5, A7, A9 och
A11 på motsvarande sätt.
Lossa testdonets kontakt A från kretskortet.
L.16
Termovakt.
När termovaktsingången D1--D6 är sluten visar displayen 0 0 0.
Om termovakten är öppen visar displayen 1 1 1.
L.17
Kraterfyllnad.
När kraterfyllnadsingången L4 är öppen visar displayen 1 1 1. När ingång
L4 är förbunden med 0VB = kortkontakt L3, visar displayen 0 0 0.
L.18
Fast tändvinkel / reglerad tändvinkel.
K2--K3 sluten = fast tändvinkel. Displayen visar 0 0 0.
K2--K3 öppen = reglerad tändvinkel. Displayen visar 1 1 1.
L.19
Maskintyp.
J3--J4 sluten = LAW 500/510. Displayen visar 5 0 0.
J3--J4 öppen = LAW 400/410. Displayen visar 4 0 0.
L.20
Förinställning (Preset), kortkontakt H7.
Test nummer L.20 finns ej på kretskort 0486 220 880.
Funktionen används endast tillsammans med MEK 4S och MEK 4SP.
Kontakt H7 öppen = förinställning ej vald
displayen visar 0 0 0.
Kontakt H7 sluten till 0VB = förinställning vald
displayen visar 1 1 1.
Stäng av maskinen och återställ de ursprungliga anslutningarna på kretskortet.
claw0e20
Testdon
claw0ds1
-- 32 --
MONTERINGSANVISNING, TERMOVAKT
Gäller endast maskiner med serienummer 434 . . . . . . .
1.
2.
3.
Avlägsna all smuts från kylkroppens kontaktya mot termovakten ST1.
Förse kontaktytan med ett tunnt lager värmeledande kontaktpasta. Beställningsnummer
för kontaktpastan finns vid position 418 på sidan 50.
Montera och dra fast termovakten med 1,5 Nm ¦0,5 Nm.
MONTERINGSANVISNING, TYRISTORMODULER
Gäller ej för LAW 400 från och med serienummer 512 . . . . . . . anvisning för dessa
maskiner finns på nästa sida.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Avlägsna all smuts från kylkroppens kontaktytor mot tyristormodulen.
Förse kontaktytorna med ett tunnt lager värmeledande kontaktpasta. Beställningsnummer för kontaktpastan finns vid position 418 på sidan 50.
Montera skruvarna och brickorna enligt bilden nedan. Drag åt skruvarna med 2 Nm.
Efterdrag samtliga skruvar med 5 Nm.
Anslut ledningarna från kretskortet enligt bilden. Y = gul (yellow), R = röd (red).
Observera märkningarna, 4 -- 7, på tyristormodulen.
Varmkör LAW 400/410 med 280 A och LAW 500/510 med 380 A under tio minuter.
Efterdrag skruvarna med 5 Nm ¦0,7 Nm.
claw0p17
1.
2.
3.
-- 33 -claw0ds1
Skruv M6 x 16
Fjäderbricka, 12,5/6,2 x 0,7 mm
Bricka, 12/6,4 x 1,5 mm
MONTERINGSANVISNING, TYRISTORMODULER LAW 400/410
Gäller från maskin nummer 512 . . . . . . .
Maskinerna är i originalutförande försedda med tyristormoduler enligt beskrivningarna
nedan. Vid beställning av reservdel levereras tyristormodul Semikron SKMT 91/04D, med
artikelnummer 0456 536 001. Från slutet av 1997 kommer LAW 410 att levereras med
tyristormodul Semikron SKMT 92/04D, denna modul kommer då också att leveras som
reservdel (samma artikelnummer som ovan).
Montera enligt punkt 1 -- 7 på föregående sida. Observera följande avvikelser:
S Skruvarna för anod-- och katodanslutningarna, position 4 på bilden nedan, har annan dimension än skruvarna med position 1. Detsamma gäller för brickor och fjäderbrickor.
S Pos. 1: Skruv M6 x 16
S Pos. 4: Skruv M5 x 16 Bricka 10/5,6 x 1 mm Fjäderbricka 10/5,2 x 0,5 mm
TYRISTORMODUL 0455 156 001 (Eupec)
Från maskin nummer 512 . . . . . . . till maskin nummer 550 644 . . . .
Katodskenan (shunt RS1) är annorlunda ansluten jämfört med övriga moduler.
1
V1, V2
4
V3, V4
V5, V6
RS1
Z1, Z2
claw0p20
A
VIEW A
claw0p19
claw0ds1
-- 34 --
TYRISTORMODUL 0456 536 001 (Semikron SKMT 91/04D)
Från maskin nummer 550 644 . . . .
De röda katodledningarna ansluts direkt till katodskenan.
TYRISTORMODUL 0456 536 001 (Semikron SKMT 92/04D)
Från maskin nummer . . . . . . . . . .
-- 35 -claw0ds1
BELASTNINGSKARAKTERISTIK
LAW 400/410, ansluten till 400 V nätspänning
claw0p08
LAW 500/510, ansluten till 400 V nätspänning
claw0p09
claw0ds1
-- 36 --
TEKNISKA DATA
LAW 410/410W
LAW 400/400W
400 - 415 V
LAW 410/410W
LAW 400/400W
230 - 500 V
400--415V 3~50Hz
230/400--415/500V
Vid 45% intermittens
400A/34V
400A/34V
Vid 60% intermittens
350A/32V
350A/32V
Vid 100% intermittens
280A/28V
280A/28V
Inställningsområde
60A/17V--400A/34V
Tomgångsspänning
53--58V
Tomgångseffekt
LAW 510/510W
LAW 500/500W
400 - 415 V
LAW 510/510W
LAW 500/500W
230 - 500 V
400--415V 3~50Hz
230/400--415/500V
500A/39V
500A/39V
450A/37V
435A/36V
400A/34V
390A/33,5V
60A/17V--400A/34V
60A/17V--500A/39V
60A/17V--500A/39V
53--58V
53--60V
53--60V
590/790W
640/840W
670/870W
720/920W
Effektfaktor
0,86
0,84
0,90
0,90
Verkningsgrad
0,74
0,76
0,78
0,78
Manöverspänning
42V 50/60Hz
42V 50/60Hz
42V 50/60Hz
42V 50/60Hz
Kapslingsklass
IP 23
IP 23
IP 23
IP23
Vikt
200/214kg
201/215kg
225/239kg
227/241kg
Dimensioner l x b x h
800x640x835mm
800x640x835mm
800x640x835mm
800x640x835mm
Nätspänning
3~50Hz
230/440--460V
3~60Hz
3~50Hz
230/440--460V
3~60Hz
Tillåten belastning
Vid 80% intermittens
Användningsklass
Svetsströmkällorna uppfyller kraven enligt IEC 974-- 1
innebär att strömkällorna är konstruerade för användning i utrymmen med förhöjd elektrisk fara.
Symbolen
Apparat märkt IP 23 är avsedd för inom-- och utomhusbruk.
PRIMÄRSTRÖM, NÄTSÄKRING OCH NÄTKABELAREA
LAW 400/410
* 400-- 415V
400-- 415V
50Hz
** 230-- 500V
230V
50Hz
** 230-- 500V
400-- 415V
50Hz
** 230-- 500V
500V
50Hz
** 230-- 500V
230V
60Hz
** 230-- 500V
440-- 460V
60Hz
45% intermittens
31A
51A
31A
25A
51A
30A
60% intermittens
28A
47A
28A
22A
45A
27A
100% intermittens
23A
39A
23A
19A
37A
22A
Ledningsarea mm2
4x4
4x10
4x4
4x4
4x10
4x4
Säkring, trög
25A
35A
25A
20A
35A
20A
* 400-- 415V
400-- 415V
50Hz
** 230-- 500V
230V
50Hz
** 230-- 500V
400-- 415V
50Hz
** 230-- 500V
500V
50Hz
** 230-- 500V
230V
60Hz
** 230-- 500V
440-- 460V
60Hz
60% intermittens
42A
69A
42A
31A
69A
42A
80% intermittens
38A
63A
38A
29A
61A
37A
100% intermittens
34A
59A
34A
27A
56A
33A
4x6
4x16
4x6
4x6
4x16
4x6
35A
63A
35A
35A
50A
25A
Primärström vid:
LAW 500/510
Primärström vid:
Ledningsarea
Säkring, trög
mm2
* = Strömkälla i enspänningsutförande, endast avsedd för 400--415V 50Hz.
** = Strömkälla i flerspänningsutförande.
-- 37 -claw0ds1
INKOPPLINGSANVISNING LAW 230 -- 500 V
Denna anvisning gäller alla LAW strömkällor med omkopplingsbar nätspänning.
claw0e04
Plint XT1 och transformator TC1
är monterade enligt bilden nedan.
Maskinen är vid leverans kopplad för 400 - 415 V.
Om den skall anslutas till 230 V måste nätkabelarean
ökas enligt specifikationen på föregående sida.
claw0p13
claw0p06
Plint XT1 ovan är kopplad för 400--415V 50Hz / 440--460V 60Hz
claw0ds1
-- 38 --
MANÖVERPANEL OCH ANSLUTNINGAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nätspänning TILL/FRÅN.
Kylaggregat TILL/FRÅN.
Endast LAW med vattenkylare.
Indikeringslampa, nätspänning TILL.
Indikeringslampa, termovakt.
Digitalinstrument, tillbehör.
Automatsäkring för spänning (42 V) till matarverket.
Svetsuttag --A.
Svetsuttag --B.
På maskinens baksida finns svetsuttag med +polaritet,
anslutningskontakt för manöverkabel till matarverket och
kylvattenanslutning på vattenkylda maskiner.
claw0p11
UNDERHÅLL
Strömkällan skall med jämna intervall blåsas ren med torr tryckluft. Använd reducerat
lufttryck.
Kontrollera kylvätskenivån i strömkällor med vattenkylning. Vid påfyllning av kylvätska
skall kylvätskan bestå av 50% glykol och 50% vatten.
-- 39 -claw0ds1
TILLBEHÖR
Pos
nr.
Beställn. nr.
1
0455 173 881
Digitalinstrument
3
0156 654 883
Styrtapp (levereras med LAW)
5
0469 792 881
Hållare med avlastningsdon och mast
9
0156 746 880
Mast
10
0456 693 880
Avlastningsdon med spiralfjäder
Beställn. nr.
vid
anslutning till
LAW
400/410
Pos
nr.
2
0469 962 880
0469 962 881
Beställn. nr.
vid
anslutning till
LAW
400W/410W
Beställn. nr.
vid
anslutning till
LAW
500/510
-- -- --
0469 962 880
-- -- --
0469 962 881
Beställn. nr.
vid
anslutning till
LAW
500W/510W
Benämning
-- -- --
Matarverk MEK 4
-- -- --
Matarverk MEK 4 med instrument
-- -- --
0469 962 882
-- -- --
0469 962 882
Matarverk MEK 4 med vattenanslutning
-- -- --
0469 962 883
-- -- --
0469 962 883
Matarverk MEK 4 med instr. o. vattenansl.
0455 175 880
-- -- -4
Benämning
-- -- -0455 175 881
0455 175 880
-- -- --- -- --
-- -- --
Matarverk MEK 4S
0455 175 881
-- -- --
Matarverk MEK 4S med vattenanslutning
0455 815 881
0455 815 881
0469 836 880
0469 836 885
0469 836 890
0469 836 895
Matarverk MEK 4SP med vattenanslutning
Anslutningssats, 1,7 meter
0469 836 881
0469 836 886
0469 836 891
0469 836 896
Anslutningssats, 8 meter
0469 836 882
0469 836 887
0469 836 892
0469 836 897
Anslutningssats, 16 meter
0469 836 883
0469 836 888
0469 836 893
0469 836 898
Anslutningssats, 25 meter
0469 836 884
0469 836 889
0469 836 894
0469 836 899
Anslutningssats, 35 meter
claw0p07
claw0ds1
-- 40 --
KONSTRUKTIONSÄNDRINGAR
Här nedan lämnas en kort redogörelse för de konstruktionsförändringar som maskinerna har
genomgått. Detaljer framgår av övriga kapitel i servicehandboken.
Från maskin nummer 512 . . . . . . . har följande ändringar införts:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Varvtalsstyrning av fläkten införd, se C6, KM2 och ST2 i komponentbeskrivningen och
position 324 och 325 i reservdelslistan.
Ändrad placering av termovakten för övertemperatur. Se punkt 6 i funktionsbeskrivningen och position 303, 307 och 413 i reservdelslistan.
Tätningar vid skruvgenomföringar införda, se position 118 i reservdelslistan.
Ändrad nätkabelgenomföring, se position 119 i reservdelslistan.
Tätning införd vid kylvattenpåfyllningen, se position 223 i reservdelslistan.
Tillbehörssatsen digitalinstrument innehåller nu anslutningskomponenter för både LAW
och MEK 4. Artikelnummer på digitalinstrumentet är ändrat, se tillbehör position 1 och
reservdelslistan position 213.
Nya tyristorbryggor för LAW 400 införda, se monteringsanvisning tyristormoduler och
position 410, 413--416 och 418--421 i reservdelslistan.
Nytt kretskort med programversion P1.02 infört. Det nya kretskortet medför följande
funktionsförändringar:
* Nätspänningskompensering införd, se punkt 4 i funktionsbeskrivningen.
* Ändrad ”Hot Start”, se punkt 13 i funktionsbeskrivningen.
S Bågspänningsingången är ändrad för att kunna mäta svetsspänning mellan svetstråden och ena svetsuttaget. Jämför punkt 7a och 7b i funktionsbeskrivningen.
S Funktioner för MEK 4S:
-- Ingång för trådmatningsreferens införd, kortkontakt H3.
-- Ingång för förinställning införd, kortkontakt H7.
Se punkt 14 i funktionsbeskrivningen.
* Testrutin L.20 införd, se testrutin.
Maskiner med serienummer 434 . . . . . . .
Det nya kretskortet 0486 291 880 kan användas i dessa maskiner.
De funktioner som är märkta med * fungerar direkt när man byter kretskort. Om man
vill att de funktioner som är märkta med S skall fungera, måste man ändra i maskinens
kablage.
Maskiner med serienummer 512 . . . . . . .
Det gamla kretskortet 0486 220 880 bör ej användas i dessa maskiner.
På grund av konstruktionförändringarna har tre nya ritningar tillkommit:
S
S
S
Förbindningsschema LAW 400/500 400 -- 415 V Gäller från maskin nr. 512 . . . . . . .
Förbindningsschema LAW 400/500 230 -- 500 V Gäller från maskin nr. 512 . . . . . . .
Komponentplacering kretskort AP1 486 291--880
Från maskin nummer 550 . . . . . . .
Avstörningskort AP2 infört i LAW 400 och LAW 500
-- 41 -claw0ds1
Från maskin nummer . . . 642 . . . .
Ny montering av vattenpump införd i samtliga maskiner med vattenkylare.
LAW 400 från maskin nummer 550 644 . . . .
Ny tyristormodul 0456 536 001 (Semikron SKMT 91/04D).
Från LAW 410 och LAW 510
Nytt utförande på huvudtransformatorn, nytt beställningsnummer för transformatorn, se
reservdelsförteckningen.
LAW 400/500 ersätts av LAW 410/510.
Den nya transformatorn skall användas som reservdel i LAW 400 och LAW 500.
Från LAW 400/410 med maskin nummer 701 . . . . . . .
Nytt kretskort (0486 480 880) anpassat för pulsning tillsammans med matarverk MEK 4SP.
Från LAW 500/510 med maskin nummer 652 . . . . . . .
Nytt kretskort (0486 480 880), ingen funktionsförändring, kan ej användas för pulsning.
Från LAW 400 med maskin nummer . . . . . . . . . .
Ny tyristormodul 0456 536 001 (Semikron SKMT 92/04D) i LAW 400
claw0ds1
-- 42 --
SPARE PARTS LIST LAW 400/500
SPARE PARTS LIST LAW 400/500
Edition 9708
Spare parts list -- Reservdelsförteckning -- Ersatzteilverzeichnis -- Liste de pièces détachées
Spare parts are to be ordered through the nearest ESAB agency as per the list on the back of the cover. Kindly indicate type of
unit, serial number, denominations and ordering numbers according to the spare parts list.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan. Vid beställning var vänlig uppge typ och
tillverkningsnummer samt benämningar och beställningsnummer enligt reservdelsförteckningen.
Die Ersatzteile können bei der nächsten ESAB--Vertretung bestellt werden, siehe letzte Seite. Bitte geben Sie Typenbezeichnung
und Herstellungsnummer sowie Bezeichnungen und Bestellnummern laut Ersatzteilverzeichnis an.
Au dos de la brochure, vous trouverez l’adresse du représentant ESAB le plus proche. Prière de lui adresser votre commande,
après avoir pris le soin de mentionner le type et le numéro de série de l’unité ainsi que le numéro de commande et la désignation
conformément á la liste de pièces détachées.
-- 43 -claw0se1
SPARE PARTS LIST LAW 400/500
Spare parts list -- Reservdelsförteckning -- Ersatzteilverzeichnis -- Liste de pièces détachées
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
101
1
1
0368 265 002
0321 173 001
Securing strap
Securing chain
Before machine no 550 646 . . . .
From machine no 550 646 . . . .
102
1
0469 868 001
Handle
103
1
0469 681 001
Cover
104
105
106
2
2
2
0468 797 001
0468 796 001
0211 103 005
Seal
Support plate
Roll pin
⊘ 8x28
107
1
0455 209 001
Side panel with text
Left
108
2
0469 873 001
Castor wheel
⊘ 125mm h=150mm
109
110
111
2
2
2
0469 872 001
0192 859 126
Wheel
Locking washer
Washer
⊘ 250mm
112
1
0469 516 002
Shaft
113
1
0469 685 001
Clamp
114
1
0456 683 001
Shelf
115
1
0455 209 002
Side panel with text
Right
116
117
1
1
0158 117 880
0468 486 001
Cable inlet
Cable clip
Machine No 434 . . . . . . .
Machine No 434 . . . . . . .
118
4
0366 481 002
Seal
From machine No 512 . . . . . . .
119
1
0469 950 880
Cable inlet
From machine No 512 . . . . . . .
120
1
0192 230 120
Cover
Only for machines without water cooler
⊘ 36/21x3
-- 44 -claw0se1
SPARE PARTS LIST LAW 400/500
118
claw0p01
119
claw0p21
-- 45 -claw0se1
SPARE PARTS LIST LAW 400/500
C = component designation in the circuit diagram
Item
no.
Qty
LAW
400
Qty
LAW
500
Ordering no.
Denomination
201
1
1
1
1
0469 882 001
0455 306 001
Control transformer
Control transformer
400--415 V mains voltage
230--500 V mains voltage
TC1
TC1
202
203
204
1
2
24
1
2
24
0469 899 001
0469 899 002
Terminal
Jumper
Nut
230--500 V mains voltage
XT1
205
206
1
1
1
1
0455 174 001
0455 172 001
Seal
Protection glass
207
1
1
---
--1
1
0455 203 001
0455 204 001
0455 206 001
0455 207 001
Panel with text
Panel with text
Panel with text
Panel with text
LAW 400
LAW 400W
LAW 500
LAW 500W
208
1
1
0455 201 002
Light--emitting diode
Yellow
V7
209
1
1
0455 201 001
Indicating lamp
42 VAC, white
HL1
210
1
1
---
--1
1
0455 158 001
0455 159 001
0455 159 001
0455 160 001
Switch
Switch
Switch
Switch
32A 19kW 500VAC,
40A 26kW 500VAC,
40A 26kW 500VAC,
63A 42kW 500VAC,
211
212
1
1
1
1
0366 296 003
0455 307 002
Knob
Switch
Only LAW with water cooler
Only LAW with water cooler
213
1
1
3
0455 173 881
0486 212 880
0455 226 010
Digital instrument
Circuit board
Spacer
Option, complete
For digital instrument
For circuit board
PI
214
1
1
3
215
1
1
0455 211 001
Cover
216
1
1
2
-2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
0193 260 061
0193 260 062
0193 260 151
0193 260 152
0193 260 153
0193 260 156
0193 260 157
0193 260 071
0193 260 155
Connector
Connector
Connector
Connector
Connector
Connector
Connector
Connector
Connector
2--pole
3--pole
3--pole
4--pole
5--pole
8--pole
9--pole
12--pole
7--pole
XS5
XS6
XS7, XS8
XS9
XS10, XS11
XS12
XS13
XS14
XS15
217
1
-1
4
3
2
1
1
0486 291 880
0486 480 880
0486 480 880
0153 043 002
0194 019 005
0193 517 344
0455 210 001
0467 911 882
Circuit board
Circuit board
Circuit board
Insulating washer
Insulating washer
Screw
Box
Capacitor
Replacing circuit board 0486 220 880
From machine No 701 . . . . . . .
From machine No 652 . . . . . . .
Before machine no. 550 642 . . . .
From machine no. 550 642 . . . .
From machine no. 550 642 . . . .
AP1
AP1
AP1
219
220
1
1
-4
3
2
1
1
0.1 ←F 250 V, with cable lugs
C4
221
3
3
0394 516 031
Spacer screw
M5
222
1
1
0191 193 118
Tape
223
1
1
0366 481 003
Seal
224
225
1
1
1
1
1
1
0469 689 002
0486 216 880
0162 772 001
Cover
Circuit board
Terminal
To be ordered per meter,
0.31 meter as delivered
From machine No 512 . . . . . . .
Only for machines with water cooler
For machines with water tank
Suppressor board, from machine No. 550 . . .
3--pole, for connection of L1, L2, L3 to AP2
218
218b
Notes
M8
-- 46 -claw0se1
C
400--415 V mains voltage
230--500 V mains voltage
400--415 V mains voltage
230--500 V mains voltage
QF1
QF1
QF1
QF1
QF2
AP2
SPARE PARTS LIST LAW 400/500
223
-- 47 -claw0se1
SPARE PARTS LIST LAW 400/500
C = component designation in the circuit diagram
Item
no.
Qty
LAW
410
Qty
LAW
510
Ordering no.
301
1
1
0469 678 001
Centre plate
302
1
1
0469 675 001
Intermediate plate
303
1
--
-1
0469 876 880
0469 876 881
Inductor
Inductor
304
1
1
0469 704 001
Front panel
305
1
1
0469 703 001
Front grill
306
1
1
0469 888 001
Resistor
0.43τ
R1
307
1
--
0469 696 880
Inductor
Interphase transformer. With thermal cutouts
L1, ST1, ST2
--
1
0469 697 880
Inductor
Interphase transformer
from machine No 512 ... ....
L1
308
1
1
0455 217 001
Attachment
309
1
1
---
--1
1
0457 100 880
0457 102 880
0457 104 880
0457 106 880
Transformer
Transformer
Transformer
Transformer
400--415 V mains voltage
230--500 V mains voltage
400--415 V mains voltage
230--500 V mains voltage
TM1
TM1
TM1
TM1
311
1
1
Nut
M10
312
3
3
Washer
With flat pin connection 6.3x0.8, M10
313
6
6
Washer
⊘ 22/10.5x2
314
6
6
Spring washer
⊘ 20/10.2x1.1
315
1
1
Screw
M10x40
316
1
1
0193 586 102
Circuit breaker
10 A
FU1
317
1
1
0368 544 005
0323 945 003
Sleeve socket
Sleeve
23--pole
XS1
318
1
1
0466 884 003
Connection block
3--pole
XT2
319
1
1
0191 085 203
Capacitor
3 ←F 400 V
C1
320
2
2
0467 911 881
Capacitor
0.1 ←F 250 V, with cable lugs
C2,C3
321
1
--
-1
0469 879 880
0469 879 881
Cable set
Cable set
A=50mm2
A=95mm2
322
3
3
Screw
M10x30
323
3
3
0160 362 881
Current terminal
1--pole
324
1
1
0191 085 206
Capacitor
400 V 6 ←F
325
1
1
0193 927 001
Contactor
From machine No 512 ... ....
0219 504 307
Denomination
Notes
With thermal cutouts
from machine No 512 ... ....
-- 48 -claw0se1
C
L2
L2, ST1, ST2
XS2--XS4
From machine No 512 ... ....
C6
KM2
SPARE PARTS LIST LAW 400/500
325
324
317
claw0p03
-- 49 -claw0se1
SPARE PARTS LIST LAW 400/500
C = component designation in the circuit diagram
Item
no.
Qty
LAW
400
Qty
LAW
500
Ordering no.
401
1
1
0469 691 001
Cover
402
1
1
0193 609 105
Insulator
M5
403
1
1
0469 878 881
Shunt
60mV/600A
404
1
1
Screw
M8x25
405
2
2
Washer
⊘ 16/8.4x1.5
Cable set
See item 321
406
Denomination
Notes
C
RS1
407
1
1
Nut
M8
408
409
2
2
2
2
Nut
Screw
M5
M5x12
410
1
1
Thyristor bridge
Contains items 403 and 411 -- 421
The items must be ordered separately
411
1
1
0469 861 884
Cable set
412
3
3
0469 693 880
Suppressor
RC filter
Z1 -- Z6
413
1
--
-1
0467 864 003
0467 864 005
Thermal cutout
Thermal cutout
60_C Machine No 434 . . . . . . .
70_C Machine No 434 . . . . . . .
ST1
ST1
414
15
6
15
15
Screw
Screw
M6x16 Machine No 434 . . . . . . .
M6x16 From machine No. 512 . . . . . . .
415
15
6
15
15
Washer
Washer
⊘ 12/6.4x1.5 Machine No 434 . . . . . . .
⊘ 12/6.4x1.5 From machine No 512 . . . . . . .
416
24
12
24
24
Spring washer
Spring washer
⊘ 12.5/6.2x0.7 Machine No 434 . . . . . . .
⊘ 12.5/6.2x0.7 From machine No 512 . . .
417
1
1
Washer
With flat pin connection 6.3x0.8, M6
418
3
-3
3
3
--
0455 157 001
0455 157 001
0456 156 001
Thyristor module
Thyristor module
Thyristor module
3
--
0456 536 001
Thyristor module
0192 058 101
Thermal compound
Machine No 434 . . . . . . .
From machine No 512 . . . . . . .
From machine No 512 . . . . . . .
to machine No. 550 644 . . . .
From machine No 550 644 . . . .
See the service manual for fitting instructions
For fitting of thyristor modules
0219 504 302
Screw
Washer
Spring washer
M5x16 From machine No. 512 . . . . . . .
⊘ 10/5.6x1 From machine No 512 . . . . . . .
⊘ 10/5.2x0.5 From machine No 512 . . . . . . .
-419
420
421
9
9
12
----
0219 504 303
0219 504 303
-- 50 -claw0se1
V1 -- V6
V1 -- V6
V1 -- V6
V1 -- V6
SPARE PARTS LIST LAW 400/500
414, 419
421, 416
420, 415
421, 416
claw0p04
417
414
418
403
419
412
claw0p18
-- 51 -claw0se1
SPARE PARTS LIST LAW 400/500
LAW 4/5 = LAW 400/500
LAW 4/5W = LAW 400W/500W
C = component designation in the circuit diagram
Qty
LAW
4/5
Qty
LAW
4/5W
Ordering no.
-----
1
1
---
0365 803 008
0365 803 009
0365 803 004
0365 803 010
Quick connector
Quick connector
Quick connector
Quick connector
----
1
1
--
0365 803 011
0365 803 012
0365 803 013
Quick connector
Quick connector
Quick connector
--
--
0365 803 010
Quick connector
502
--
1
0455 162 001
Hose
503
--
1
0469 689 001
Water tank
Cover
Item
no.
Denomination
501
501
Notes
C
Before machine no...649 ....
Female, red
Female, blue
Male. For connection set 8 -- 35 meter
Male. For connection set 1.7 meter
From machine no...649 ....
Female, red, for the maleconnectors below
Female, blue, for the maleconnectors below
Male, with non--return valve.
For connection set 8 -- 35 meter
Male. For connection set 1.7 meter
For water tank, see item 224
504
---
1
1
0455 164 001
0457 987 001
Hose
Hose
Before machine number 550 642 ....
L = 340mm, to be ordered per metre
From machine number 550 642 ....
505
1
1
0469 893 001
Fan housing
506
1
1
0369 827 001
Fan
507
1
1
0455 165 001
Attachment
508
---
1
1
0455 163 001
0457 987 001
Hose
Hose
Before machine number 550 642 ...
L = 620mm, to be ordered per metre
From machine number 550 642 ....
509
--
1
0191 085 105
Capacitor
5←F 400 V
C5
510
--
1
0469 692 001
Pump
1A 0.2kW 230V 50Hz, item 509 included
M1
511
--
1
0469 688 001
Cooler
512
1
1
0455 166 001
Rear panel with text
513
--
1
0455 161 001
Hose
EV1
-- 52 -claw0se1
SPARE PARTS LIST LAW 400/500
claw0p05
The pump motor is fitted horizontal
from machine number 550 642 . .
-- 53 -claw0se1
-- 54 -page
SPARE PARTS LIST LAW 410/510
SPARE PARTS LIST LAW 410/510
Edition 9708
Ordering numbers for LAW welding rectifiers
Ordering no.
Denomination
Notes
0457 091 880
LAW 410
400--415 V 3~ 50 Hz
0457 091 881
LAW 410
230/400--415/500 V 3~50 Hz; 230/440--460 V 3~ 60 Hz
0457 091 882
LAW 410W
400--415 V 3~ 50 Hz; with water cooler
0457 091 883
LAW 410W
230/400--415/500 V 3~50 Hz; 230/440--460 V 3~ 60 Hz, with water cooler
0457 095 880
LAW 510
400--415 V 3~ 50 Hz
0457 095 881
LAW 510
230/400--415/500 V 3~50 Hz; 230/440--460 V 3~ 60 Hz
0457 095 882
LAW 510W
400--415 V 3~50 Hz; with water cooler
0457 095 883
LAW 510W
230/400--415/500 V 3~50 Hz; 230/440--460 V 3~ 60 Hz, with water cooler
Spare parts list -- Reservdelsförteckning -- Ersatzteilverzeichnis -- Liste de pièces détachées
Spare parts are to be ordered through the nearest ESAB agency as per the list on the back of the cover. Kindly indicate type of
unit, serial number, denominations and ordering numbers according to the spare parts list.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan. Vid beställning var vänlig uppge typ och
tillverkningsnummer samt benämningar och beställningsnummer enligt reservdelsförteckningen.
Die Ersatzteile können bei der nächsten ESAB--Vertretung bestellt werden, siehe letzte Seite. Bitte geben Sie Typenbezeichnung
und Herstellungsnummer sowie Bezeichnungen und Bestellnummern laut Ersatzteilverzeichnis an.
Au dos de la brochure, vous trouverez l’adresse du représentant ESAB le plus proche. Prière de lui adresser votre commande,
après avoir pris le soin de mentionner le type et le numéro de série de l’unité ainsi que le numéro de commande et la désignation
conformément á la liste de pièces détachées.
-- 55 -claw0se2
SPARE PARTS LIST LAW 410/510
Spare parts list -- Reservdelsförteckning -- Ersatzteilverzeichnis -- Liste de pièces détachées
Item
no.
Qty
Ordering no.
101
1
0321 173 001
Securing chain
102
1
0469 868 001
Handle
103
1
0469 681 001
Cover
104
105
106
2
2
2
0468 797 001
0468 796 001
0211 103 005
Seal
Support plate
Roll pin
⊘ 8x28
107
1
0455 209 001
Side panel with text
Left
108
2
0469 873 001
Castor wheel
⊘ 125mm h=150mm
109
110
111
2
2
2
0469 872 001
0192 859 126
Wheel
Locking washer
Washer
⊘ 250mm
112
1
0469 516 002
Shaft
113
1
0469 685 001
Clamp
114
1
0456 683 001
Shelf
115
1
0455 209 002
Side panel with text
118
4
0366 481 002
Seal
119
1
0469 950 880
Cable inlet
0192 230 120
Cover
120
1
Denomination
Notes
⊘ 36/21x3
Right
Only for machines without water cooler
-- 56 -claw0se2
SPARE PARTS LIST LAW 410/510
118
119
claw0p21
claw0p01
-- 57 -claw0se2
SPARE PARTS LIST LAW 410/510
C = component designation in the circuit diagram
Item
no.
Qty
LAW
410
Qty
LAW
510
Ordering no.
Denomination
201
1
1
1
1
0469 882 001
0455 306 001
Control transformer
Control transformer
400--415 V mains voltage
230--500 V mains voltage
TC1
TC1
202
203
204
1
2
24
1
2
24
0469 899 001
0469 899 002
Terminal
Jumper
Nut
230--500 V mains voltage
XT1
205
206
1
1
1
1
0455 174 001
0455 172 001
Seal
Protection glass
207
1
1
---
--1
1
0457 114 001
0457 115 001
0457 129 001
0457 130 001
Panel with text
Panel with text
Panel with text
Panel with text
LAW 410
LAW 410W
LAW 510
LAW 510W
208
1
1
0455 201 002
Light--emitting diode
Yellow
V7
209
1
1
0455 201 001
Indicating lamp
42 VAC, white
HL1
210
1
1
---
--1
1
0455 158 001
0455 159 001
0455 159 001
0455 160 001
Switch
Switch
Switch
Switch
32A 19kW 500VAC,
40A 26kW 500VAC,
40A 26kW 500VAC,
63A 42kW 500VAC,
211
212
1
1
1
1
0366 296 003
0455 307 002
Knob
Switch
Only LAW with water cooler
Only LAW with water cooler
213
1
1
3
0455 173 881
0486 212 880
0455 226 010
Digital instrument
Circuit board
Spacer
Option, complete
For digital instrument
For circuit board
PI
214
1
1
3
215
1
1
0455 211 001
Cover
216
1
1
2
-2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
0193 260 061
0193 260 062
0193 260 151
0193 260 152
0193 260 153
0193 260 156
0193 260 157
0193 260 071
0193 260 155
Connector
Connector
Connector
Connector
Connector
Connector
Connector
Connector
Connector
2--pole
3--pole
3--pole
4--pole
5--pole
8--pole
9--pole
12--pole
7--pole
XS5
XS6
XS7, XS8
XS9
XS10, XS11
XS12
XS13
XS14
XS15
217
1
1
0486 480 880
Circuit board
218b
3
2
3
2
0194 019 005
0193 517 344
Insulating washer
Screw
219
1
1
0455 210 001
Box
220
1
1
0467 911 882
Capacitor
0.1 ←F 250 V, with cable lugs
221
3
3
0394 516 031
Spacer screw
M5
222
1
1
0191 193 118
Tape
223
224
1
1
1
1
0366 481 003
0469 689 002
Seal
Cover
To be ordered per meter,
0.31 meter as delivered
Only for machines with water tank
For machines with water tank
225
1
1
1
1
0486 216 880
0162 772 001
Circuit board
Terminal
Suppressor board
3--pole, for connection of L1, L2, L3 to AP2
Notes
M8
400--415 V mains voltage
230--500 V mains voltage
400--415 V mains voltage
230--500 V mains voltage
QF1
QF1
QF1
QF1
QF2
AP1
-- 58 -claw0se2
C
C4
AP2
SPARE PARTS LIST LAW 410/510
223
-- 59 -claw0se2
SPARE PARTS LIST LAW 410/510
C = component designation in the circuit diagram
Item
no.
Qty
LAW
410
Qty
LAW
510
Ordering no.
301
1
1
0469 678 001
Centre plate
302
1
1
0469 675 001
Intermediate plate
303
1
--
-1
0469 876 880
0469 876 881
Inductor
Inductor
304
1
1
0469 704 001
Front panel
305
1
1
0469 703 001
Front grill
306
1
1
0469 888 001
307
1
--
-1
308
1
309
Denomination
Notes
C
With thermal cutouts
L2
L2, ST1, ST2
Resistor
0.43τ
R1
0469 696 880
0469 697 880
Inductor
Inductor
Interphase transformer. With thermal cutouts
Interphase transformer
L1, ST1, ST2
L1
1
0455 217 001
Attachment
1
1
---
--1
1
0457 100 880
0457 102 880
0457 104 880
0457 106 880
Transformer
Transformer
Transformer
Transformer
400--415 V mains voltage
230--500 V mains voltage
400--415 V mains voltage
230--500 V mains voltage
TM1
TM1
TM1
TM1
311
1
1
Nut
M10
312
3
3
Washer
With flat pin connection 6.3x0.8, M10
313
6
6
Washer
⊘ 22/10.5x2
314
6
6
Spring washer
⊘ 20/10.2x1.1
315
1
1
Screw
M10x40
316
1
1
0193 586 102
Circuit breaker
10 A
FU1
317
1
1
0368 544 005
0323 945 003
Sleeve socket
Sleeve
23--pole
XS1
318
1
1
0466 884 003
Connection block
3--pole
XT2
319
1
1
0191 085 203
Capacitor
3 ←F 400 V
C1
320
2
2
0467 911 881
Capacitor
0.1 ←F 250 V, with cable lugs
C2,C3
321
1
--
-1
0469 879 880
0469 879 881
Cable set
Cable set
A=50mm2
A=95mm2
322
3
3
Screw
M10x30
323
3
3
0160 362 881
Current terminal
1--pole
XS2--XS4
324
1
1
0191 085 206
Capacitor
400 V 6 ←F
C6
325
1
1
0193 927 001
Contactor
0219 504 307
KM2
-- 60 -claw0se2
SPARE PARTS LIST LAW 410/510
325
324
317
claw0p03
-- 61 -claw0se2
SPARE PARTS LIST LAW 410/510
C = component designation in the circuit diagram
Item
no.
Qty
LAW
410
Qty
LAW
510
Ordering no.
401
1
1
0469 691 001
Cover
402
1
1
0193 609 105
Insulator
M5
403
1
1
0469 878 881
Shunt
60mV/600A
404
1
1
Screw
M8x25
405
2
2
Washer
⊘ 16/8.4x1.5
Cable set
See item 321
406
Denomination
Notes
407
1
1
Nut
M8
408
409
2
2
2
2
Nut
Screw
M5
M5x12
410
1
1
Thyristor bridge
Contains items 403 and 411 -- 421
The items must be ordered separately
411
1
1
0469 861 884
Cable set
412
3
3
0469 693 880
Suppressor
RC filter
414
6
15
Screw
M6x16
415
6
15
Washer
⊘ 12/6.4x1.5
416
12
24
Spring washer
⊘ 12.5/6.2x0.7
417
1
1
Washer
With flat pin connection 6.3x0.8, M6
418
-3
3
--
0455 157 001
0456 536 001
0192 058 101
Thyristor module
Thyristor module
Thermal compound
See the service manual for fitting instructions
See the service manual for fitting instructions
For fitting of thyristor modules
9
9
12
----
0219 504 302
Screw
Washer
Spring washer
M5x16
⊘ 10/5.6x1
⊘ 10/5.2x0.5
-419
420
421
0219 504 303
-- 62 -claw0se2
C
RS1
Z1 -- Z6
V1 -- V6
V1 -- V6
SPARE PARTS LIST LAW 410/510
414, 419
421, 416
420, 415
421, 416
claw0p04
-- 63 -claw0se2
SPARE PARTS LIST LAW 410/510
LAW 4/5 = LAW 410/510
LAW 4/5W = LAW 410W/510W
C = component designation in the circuit diagram
Item
no.
Qty
LAW
4/5
Qty
LAW
4/5W
Ordering no.
501
----
1
1
--
0365 803 011
0365 803 012
0365 803 013
Quick connector
Quick connector
Quick connector
--
--
0365 803 010
Quick connector
502
--
1
0455 162 001
Hose
503
--
1
0469 689 001
Water tank
Cover
For water tank, see item 224
L = 340mm, to be ordered per meter
Denomination
Notes
C
Female, red, with non--return valve
Female, blue, with non--return valve
Male, with non--return valve.
For connection set 8 -- 35 meter
Male. For connection set 1.7 meter
504
--
1
0457 987 001
Hose
505
1
1
0469 893 001
Fan housing
506
1
1
0369 827 001
Fan
507
1
1
0455 165 001
Attachment
508
--
1
0457 987 001
Hose
L = 620mm, to be ordered per metre
509
--
1
0191 085 105
Capacitor
5←F 400 V
C5
510
--
1
0469 692 001
Pump
1A 0.2kW 230V 50Hz, item 509 included
M1
511
--
1
0469 688 001
Cooler
512
1
1
0455 166 001
Rear panel with text
513
--
1
0455 161 001
Hose
EV1
-- 64 -claw0se2
SPARE PARTS LIST LAW 410/510
claw0p05
The pump motor is fitted horizontal
in all LAW 410 and 510 machines
-- 65 -claw0se2
ESAB subsidiaries, representative offices and agents
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 2 97 96 81
Fax: +39 2 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 661 55 80
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 333 43 33
Fax: +55 31 361 31 51
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB Australia Pty Ltd
Ermington
Tel: +61 2 9647 1232
Fax: +61 2 9748 1685
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 2 89 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
THAILAND
ESAB (Thailand) Ltd
Samutprakarn
Tel: +66 2 393 60 62
Fax: +66 2 748 71 11
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
Representative offices
ALGERIA
ESAB Algeria
Alger
Tel: +213 2 67 24 93
Fax: +213 2 68 32 90
IRAN
Kavosh Azmoon
Teheran
Tel: +98 21 884 39 14
Fax: +98 21 884 13 46
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 211 75 02
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 93 79 820
Fax: +7 095 93 79 580
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 6688
Fax: +7 812 325 6685
Agents
For addresses and phone
numbers to our agents, please
contact ESAB International AB,
Sweden
EUROPE
Cyprus, Greece, Malta
AFRICA
Angola, Cameron, Ethiopia,
Gabon, Ghana, Kenya, Liberia,
Morocco, Mocambique, Nigeria,
Senegal, South Africa, Tanzania,
Togo, Tunisia, Zambia, Zimbabwe
ASIA
Bahrain, Hongkong, Israel,
Japan, Jordania, Korea, Kuwait,
Lebanon, New Guinea, Oman,
Pakistan, The Philippines,
Quatar, Saudi Arabia,
Sri Lanka, Syria, Taiwan,
Turkey, Vietnam, Yemen
LATIN AMERICA
Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica, Curacao,
Equador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Jamaica,
Paraguay, Peru, Trinidad,
Uruguay, Venezuela
BULGARIA
INTESA
Sofia
Tel: +359 2 980 17 15
Fax: +359 2 980 08 42
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Welding Equipment AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
Fax +46 584 123 08
www.esab.com
990922
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising