Ignis AKR 423 AV Hood Programový graf | Manualzz
DE
EN
FR
NL
IT
ES
PT
EL
PL
CS
SK
HU
RU
BG
RO
SV
NO
Montage- und Gebrauchsanweisung
Instruction on mounting and use
Prescriptions de montage et mode d’emploi
Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen
Istruzioni di montaggio e d'uso
Montaje y modo de empleo
Instruções para montagem e utilização
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
Instrukcja montażu i obsługi
Návod na montáž a používání
Návod k montáži a užití
Felszerelési és használati utasítás
Инструкции по монтажу и эксплуатации
Инструкции за монтаж и употреба
INSTRUCTII DE MONTAJ SI FOLOSIRE
Monterings- och bruksanvisningar
Instrukser for montering og bruk
CS - Návod na montáž a používání
Výše uvedené instrukce musí být při montáži digestoře přísně
dodrženy. Výrobce odmítá převzít jakoukoliv odpovědnost za
případné závady, škody nebo vznícení digestoře, které byly
způsobeny nedodržením těchto předpisů.
Poznámka: detaily označené symbolem “(*)” jsou volitelné
doplňky, dodáváné pouze pro některé modely nebo součástky,
které je nutné dokoupit.
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným
negativním důsledkům na životní prostředí a lidské
zdraví, ke kterým by nevhodnou likvidací tohoto
výrobku mohlo dojít.
na výrobku nebo na dokumentech
Symbol
přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří
do domácího odpadu. Spotřebič je
nutné odvézt do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení.
Likvidace musí být provedena v souladu s místními
předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají
likvidace odpadu.
Výměna žárovek
Pozor! Nenapojujte přístroj na elektrickou síť, dokud nebyla
zcela dokončena jeho instalace.
Před provedením jakéhokoliv úkonu čištění nebo údržby, je
třeba odpojit kryt od elektrické sítě tak, že se odpojí od
zásuvky nebo vypnutím hlavního vypínače obytné jednotky.
Přístroj není určen k používání pro děti nebo pro osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními
schopnostmi, které s ním nemají zkušenost a neznají ho. Tyto
osoby můžou s přístrojem zacházet pouze tehdy, kdy jsou pod
dohledem odborného personálu nebo jsou speciálně
vyškoleny k jeho použití osobou odpovědnou za jejich
bezpečnost.
Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
Nikdy nepoužívejte kryt bez správně namontované mříže!
Kryt nesmí být NIKDY používán jako odkládací plocha. Může
se tak stát pouze ve specificky uvedených případech.
Místnost musí být vybavena dostatečnou ventilací, v případě,
že je kuchyňský kryt používán současně s jinými přístroji
s plynovým spalováním nebo spalováním jinými palivy.
Odsávaný vzduch nesmí být odváděn do odvodu používaného
pro odpad kouřů z přístrojů na plynové spalování nebo
spalování jiných paliv.
Je přísně zakázáno vařit jídla s volným plamenem pod krytem.
Použití otevřeného plamene je škodlivé pro filtry a může se
stát příčinou požárů, je tedy třeba se mu vyhnout v každém
případě.
Smažení je třeba provádět pouze za stálé kontroly, aby
nenastala situace, kdy se olej přehřeje a dojde k jeho vznícení.
Pokud se týká technických a bezpečnostních opatření, která
je třeba zaujmout při odvádění kouře, je třeba úzce dodržovat
normy místních odpovědných orgánů.
Kryt je třeba často čistit jak vnitřně, tak z vnějšku (ALESPOŇ
JEDNOU ZA MĚSÍC), je třeba v každém případě dodržovat
vše, co je uvedeno v návodu k údržbě popsaném v tomto
manuálu).
Nedodržování norem čištění krytu a výměny a čištění filtrů se
může stát příčinou požárů.
Nepoužívejte či nenechávejte digestoř bez řádně nastavených
svíditel a nevystavujte se tak nebezpečí elektrického výboje.
Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti za eventuální
nepříjemnosti, škody nebo požáry způsobené na přístroji,
které jsou následkem nedodržování pokynů uvedených
v tomto manuálu.
Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby
pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste
výrobek zakoupili.
Použití
Digesto je realizován k použití v odsávací verzi s vnějším
výfukem anebo filtrující s vnitřním čištěním vzduchu.
Odsávací verze
Odsávač je vybaven horním výfukem B1 a možno i se zadním
výfukem B2* pro výfuk dýmů na vnějšek. Zvolte si
nejvhodnější a upevněte přírubu C, která je součástí výbavy
zařízení, uzavřete nepoužitý otvor zátkou D*, která je
součástí vybavení.
Poznámka:u některých modelů horní otvor B1 je dodáván
uzavřený: Stiskněte energicky k oddělení předlomenou
část uzavírající výfukový otvor a odstraňte ji.
Pozor! Předlomená část nemůže být opět namontována na
své místo, proveďte tuto operaci pouze jestliže si jste jisti
instalací, kterou chcete provést.
Pozor! U některých modelů zadní výstupní otvor není ihned
přístupný i po odnětí zátky (je-li již namontovaná), v tomto
případě odejměte plastovou součást E1 či E2, která zakrývá
otvor a vyjměte ji kleštěmi anebo nožem. Zkontrolujte si, zda
selektor odsávací/filtrující (uvnitř odsávače) G je v pozici
odsávací (A).
Filtrující verze
V případě, že není možné uvolnit dýmy a páry z vaření mimo
prostředí, lze používat odsávače ve filtrující verzi tak, že se
namontuje uhlíkový filtr, dýmy a páry jsou recyklovány přední
mřížkou umístěnou nad ovládací desku. Zkontrolujte si, zda
selektor odsávací/filtrující je v pozici filtrující (F).
Modely bez sacího motoru jsou dodávány pouze v odtahové
verzi a musí být napojeny na externí odsávání.(Není součástí
dodávky).
Tento spotřebič je označený v souladu s evropskou
směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a
elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné
32
Instalace
Údržba
Minimální vzdálenost mezi podporou nádoby na varné ploše a
nejnižší částí digestoře nesmí být menší než 60cm v případě
elektrických sporáků 75cm v případě plynových či smíšených
sporáků.
Pokud návod na instalaci varného zařízení na plyn doporučují
větší vzdálenost, je třeba se tímto pokynem řídit.
Pozor! Před jakoukoliv operací čištění či údržby odpojte
digestoř od elektrické sítě, vyjměte zátrčku anebo
vypněte hlavní spínač bytu.
Čištění
Digestoř musí být často čištěna, jak uvnitř tak zevně (alespoň
stejně často jako je prováděna údržba filtrů proti mastnotám).
Pro čištění je třeba použít látku navlhčenou denaturovaným
líhem anebo neutrálními tekutými čistícími prostředky.
Nepouživejte prostředky obsahující brusné látky.
NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL!
Pozor: nedodržení norem čištění přístroje a vyměňování filtrů
by mohlo vést k požárům. Doporučujeme tedy dodržovat
návod k použití.
Výrobce odmítá jakoukoliv zodpovědnost za škody na motoru,
požáry způsobené nesprávnou údržbou či nedodržením výše
uvedeného upozornění.
Elektrické připojení
Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na etiketě
s vlastnostmi umístěné uvnitř krytu. Pokud je kryt vybaven
přípojkou, stačí jej zapojit do zásuvky odpovídající stávajícím
normám, která se nachází ve snadno dosažitelném prostoru.
Pokud kryt není vybaven přípojkami (přímé připojení k síti)
nebo se zásuvka nenachází ve snadno dosažitelném prostoru,
je třeba aplikovat dvojpólový vypínač odpovídající normám,
který zaručí úplné odpojení od sítě v podmínkách kategorie
přepětí III, v souladu s pravidly instalace.
Pozor: dříve než opět napojíte obvod di gestore na síťové
napájení a ověříte správné fungování, zkontrolujte si vždy, že
síťový kabel byl správně namontován.
Tukový filtr
Zadržuje částice tuku uvolňující se při vaření.
Může být jedním z následujících typů:
Papírový filtr se musí měnit jednou za měsíc, nebo pokud se
zabarví jeho spodní strana, v tomto případě je zabarvení vidět
skrz spodní mřížku.
Pěnový filtr se pere v mýdlové vodě jedenkrát za měsíc a
vyměňuje vždy po 5 až 6 měsících.
Kovový tukový filtr má neomezenou životnost a musí se mýt
ručně vlažnou vodou s čisticím prostředkem nebo v myčce na
nádobí při nízké teplotě a krátkém cyklu. Při čištění dejte
pozor, aby nedošlo k mechanickému poškození filtru.
Tukové kovové filtry se musí čistit podle stupně znečištění,
nejméně však alespoň jednou měsíčně!
K filtru proti mastnotám přistoupíte otevřením mřížky
uvolněním háků P uvolněním z upevňovacích bodů R1 či R2.
Samonosný kovový filtr nemá podpůrnou mřížku, k jeho
odstranění je třeba vytáhnout pružiny P4 dozadu a vyjměte
filtr směrem dolů.
Instalace
Odsávač může být instalován na stěně či na podkladu
závěsné skříně; používejte šablony H k vyvrtání děr ve
správné vzdálenosti, pokud šablona není dodána opřete
odsávač o stěnu či na podklad závěsné skříně a vyznačte
tužkou díry k provedení.
Upevnění na stěnu – vsuňte moždíky J do vyvrtaných otvorů
a dva šrouby K do horních otvorů, odejměte mřížku a zavěste
odsávač na 2 šrouby a pak zevnitř vsuňte třetí šroub L
všechny utáhněte.
Upevnění na závěsnou skříň – Upevněte odsávač 4 šrouby
M ze vnitřku závěsné skříně.
Provoz
Odsavač je vybaven ovládacím panelem s ovládáním
rychlosti odsávání a zapínáním osvětlení pracovní
plochy.
Filtr s aktivním uhlíkem (jen u filtrační verze)
Tento filtr pohlcuje nepříjemné pachy vznikající při vaření.
Saturace filtru s uhlíkem nastane po více či méně dlouhém
užití, tj. závisí na typu kuchyně a pravidelném čištění filtru
proti mastnotám. V každém případě je nutné nahradit patronu
maximálně jednou za 4 měsíce.
NEMŮŽE být umýván či regenerován.
Může být jedním z následujících typů:
Pravoúhlý S1, S2 či S3:
Montáž (S1 nebo S2): vsuňte zadní stranu T a zavěste
zepředu (U).
Montáž (S3): Odstraňte přírubu W tím, že otočíte o 90°
rukojeti O
Vsuňte uhlíkový kobereček dovnitř vhodného prostoru a
upevněte ho tím, že otočíte o 90° rukojeť O, uzavřete přírubu.
K demontáži postupujte opačným způsobem.
Kruhový (V1-V2-V3-různé modely):
Vsunování na západku umístit do středu ke krytí mřížky
chránící motor tak aby orientační body X1 nebo X2 nebo X3
V případě velmi intenzivní koncentrace kuchyňských par
použijte maximální sací výkon. Doporučuje se zapnout
digestoř 5 minut před zahájením vaření a vypnout ji cca 15
minut po ukončení vaření.
Otevírejte vždy sběrač par N*.
Jestliže je váš výrobek vybaven venitlem ovládaným
mechanicky či elektricky, klávesy a/nebo tlačítka a/nebo
rukojeti k dispozici slouží ke kontrole svítidel a k otevírání či
uzavírání ventilu.
33
na uhlíkovém filtru odpovídalo orientačním bodům Y1 či Y2,
pak otočte ve směru hodinových ručiček; v případě
demontáže otáčejte ve směru proti hodinovým ručičkám, je-li
vybavena jazýčkem Z nezapomenout na to, že předtím musí
být lehce nadzvednut.
Výměna žárovek
Odpojte přístroj z elektrické sítě.
Pozor! Dříve než se doktnete svítidel si ověřte že vychladla.
Výměna svítidel 40W – odšroubujte poškozené svítidlo a
vyměňte jej oválným svítidlem s max. příkonem 40W E14. K
přístupu do prostoru, kde jsou svítidla je zapotřebí je zapotřebí
odejmout mřížku.
Výměna halogenového svítidla - otevřete prostor svítidel –
vyjměte ochranu lehkou pákou šroubováku či podobného
nástroje.
Vyměňte poškozené svítidlo.
Používejte pouze halogenových svítidel o max. 20W (G4), s
tím že se jich nedotknete rukou. Uzavřete kryt (upevnění na
západku).
Jestliže osvětlení nefunguje, dříve než zavoláte servis si
ověřte, zda jste správně nasadili žárovky do uložení.
34
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement