ZKS14100 51 / kitchen scale WAGA KUCHENNA

ZKS14100 51 / kitchen scale WAGA KUCHENNA
ZKS14100
KS1410/34Z051
WAGA KUCHENNA
/ kitchen scale
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
WAGA KUCHENNA
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
KUCHYŇSKÁ VÁHA
SK NÁVOD NA OBSLUHU
KUCHYNSKÁ VÁHA
5–7
8–10
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
KONYHAI MÉRLEG
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
CÂNTAR DE BUCĂTĂRIE
11–13
14–16
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КУХОННЫЕ ВЕСЫ
КУХНЕНСКА ВЕЗНА
2–4
17–19
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
ВАГИ
LT
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
LV
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
ET
KASUTUSJUHEND
VIRTUVINĖS SVARSTYKLĖS
VIRTUVES SVARI
KÖÖGIKAAL
EN USER MANUAL
KITCHEN SCALES
20–22
23–25
26–28
29–31
32–34
35–37
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji
obsługi. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować,
aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie
późniejszego użytkowania.
5
3
1
2
Wskazówki dotyczące użytkowania wagi
6
Nie używać ani nie
przechowywać w wilgotnym
środowisku
Nie uderzać
Nie zanurzać w wodzie
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Dokładność pomiarowa wagi ±1 g. Zakres tolerancji 1 g –
5000 g.
Budowa wagi
1 Elektroniczny wyświetlacz
2 Funkcja zmiany jednostek
3 Przycisk włącz/wyłącz. ON/OFF, funkcja resetowania
TARE
4 Gumowe stopki
5 Szklana płyta ważąca
6 Plastikowy pojemnik
7 Schowek na baterie
2
7
4
Obsługa i działanie wagi
Sposób użycia
1 Postaw wagę na twardej i płaskiej powierzchni.
2 Naciśnij przycisk ON/OFF (3) by włączyć urządzenie.
3 Zanim zaczniesz ważyć, poczekaj aż na wyświetlaczu
pojawi się symbol „0”.
4 Aby zmaksymalizować czas działania baterii, wyłączaj
wagę po zakończeniu pracy, wciskając przycisk ON/OFF (3).
Jeżeli do ważenia zastosujesz miskę to najpierw postaw miskę na szklanej płycie ważącej
(5), a następnie włącz wagę i poczekaj, aż na
wyświetlaczu pojawi się symbol „0”.
Wskaźniki ostrzegawcze
1 Wymień baterię – na wyświetlaczu pojawi się symbol
„LO” oraz symbol niskiego stanu baterii. Waga wyłączy się
automatycznie po 2 sekundach.
2 Waga przeciążona – na wyświetlaczu pojawi się symbol
„0-Ld”. Zdejmij przedmiot, aby zapobiec uszkodzeniu.
Maksymalne obciążenie wagi 5 kg.
GW34-013_v06
Oznaczenia pokazujące się na wyświetlaczu
– Wartość ujemna
lb – Funty
g – Gramy
OZ – Uncje
– Niski stan baterii
Ściąganie produktów (przypadek, gdy na wadze leżą dwa
produkty):
●● po przyciśnięciu przycisku ON/OFF, a następnie ściągnięciu pierwszego produktu, na ekranie wyświetli się
jego waga (ze znakiem ujemnym); po ściągnięciu drugiego produktu, na ekranie wyświetli się waga dwóch
produktów (ze znakiem ujemnym).
Suma wag dwóch
produktów
Wciśnij przyciski ON/OFF
Zdejmij
pierwszy
produkt
Rodzaje funkcji
Istnieje możliwość ważenia kilku produktów bez konieczności zdejmowania ich z wagi.
1 Włącz wagę przyciskiem ON/OFF (3). Poczekaj, aż na
wyświetlaczu pokaże się symbol „0”.
2 Połóż na niej pierwszy produkt. Poczekaj, aż waga
pokaże wynik.
3 Naciśnij przycisk ON/OFF (3), aby zresetować
wyświetlacz tak, aby wskazywał „0” zanim położysz
następny produkt. Czynność ta może być powtarzana.
Waga dwóch przedmiotów
(ze znakiem ujemnym)
Zdejmij
drugi
produkt
Waga pierwszego
przedmiotu (ze znakiem
ujemnym)
Automatyczne wyłączanie
Waga wyłączy się automatycznie jeżeli wyświetlacz będzie
pokazywał „0” lub tą samą wagę przez 2 minuty.
Waga jest bardzo czuła. Reaguje na najmniejsze podmuchy powietrza.
Włącz wagę
Stan gotowości wagi
Połóż pierwszy
produkt na
wagę
Zresetuj
Przeliczanie jednostek wagi
Waga posiada funkcję zmiany jednostek systemu metrycznego (gramy) na angielskie jednostki wagi (funty, uncje).
Naciśnij przycisk zmiany jednostek (2), aby przeliczyć jednostki wagi w trakcie ważenia.
Waga pierwszego produktu
Włącz wagę
Stan gotowości wagi
Połóż przedmiot
na wagę
Stan gotowości wagi
Połóż drugi Waga drugiego produktu
produkt (nie
ściągając
pierwszego)
Zakończenie
pracy
Wyłącz wagę
GW34-013_v06
Zmień jednostkę
Waga w funtach, waga
w uncjach
Waga w gramach
Koniec
pracy
Wyłącz wagę
3
Wymiana baterii
Przed użyciem zdejmij pasek izolujący z baterii (1 bateria
litowa CR2032-3V). Zwróć uwagę na zachowanie prawidłowej biegunowości baterii. Jeżeli po zdjęciu paska izolującego
waga nie działa, wyjmij baterie i ponownie załóż.
Wymiana baterii:
1 Otwórz pokrywę schowka na baterię (7) z tyłu wagi
(patrz rysunek poniżej).
2 W celu wyjęcia baterii odegnij zatrzask. Uważaj, aby nie
zagiąć styków na spodzie schowka.
3 Włóż nową baterię, tak aby została zablokowana przez
zatrzask.
Czyszczenie i konserwacja
1 Czyść wagę lekko zwilżoną szmatką. Nie zanurzaj wagi
w wodzie ani nie używaj środków chemicznych/żrących.
2 Wszystkie plastikowe części powinny być od razu czyszczone po zabrudzeniu tłuszczem, przyprawami, octem oraz
żywnością o intensywnym smaku/kolorze. Unikaj kontaktu
wagi z kwaśnymi sokami z owoców cytrusowych.
3 Wagę stawiaj na twardej, płaskiej powierzchni. Nie używaj wagi na dywanie.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne,
ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na
makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami
gospodarstwa domowego, tylko oddać je do punktu zbiórki
surowców wtórnych. Przed wyrzuceniem lub oddaniem
urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy
pamiętać o wyjęciu baterii ze schowka na baterie.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu
składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
4
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
GW34-013_v06
CZ
Vážení zákazníci
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme
používat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo
vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajících se bezpečnosti.
Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli
použít i během pozdějšího používání přístroje.
5
3
1
2
Pokyny pro používání přístroje
6
Nepoužívejte ani
nepřechovávejte ve vlhkém
prostředí
Vyvarujte se nárazů
Neponořujte do vody
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku
výrobku.
Přesnost měření ±1 g. Rozsah tolerance 1 g – 5000 g.
Konstrukce
1
2
3
4
5
6
7
Elektronický displej
Funkce přepínání jednotek
Tlačítko zapni/vypni. ON/OFF, funkce resetování TARE
Gumové podložky
Skleněná vážicí plocha
Plastová nádoba
Místo na baterie
GW34-013_v06
7
4
Obsluha a provoz přístroje
Způsob použití
1 Postavte váhu na tvrdé a rovné ploše.
2 Zmáčkněte tlačítko ON/OFF (3) a zapněte přístroj.
3 Před zahájením vážení vyčkejte do doby, než se na displeji objeví 0.
4 Vypínejte váhu skončení provozu tlačítky ON/OFF (3),
prodloužíte tak životnost baterii.
Použijete-li k vážení mísu, postavte ji nejprve
na skleněné ploše váhy (5), poté váhu zapněte
a vyčkejte než se objeví symbol 0.
Výstražné ukazatele
1 Vyměňte baterie – na displeji se objeví symbol „LO“
a symbol slabé baterie. Váha se po 2 sekundách automaticky vypne.
2 Váha přetížená – na displeji se objeví symbol „0-Ld”.
Sundejte předmět, aby nedošlo k poškození.
Maximální zatížení váhy 5 kg.
5
Odnímání produktů (v případech, jsou-li na váze dva produkty):
●● po zmáčknutí tlačítka ON/OFF a poté po odložení
prvního produktu se na displeji objeví jeho hmotnost
(se záporným znaménkem); po odložení druhého produktu se na displeji zobrazí hmotnost obou produktů
(se záporným znaménkem).
Označení objevující se na displeji
– Záporná hodnota
lb – Libry
g – Gramy
OZ – Unce
– Slabá baterie
Součet hmotností dvou
produktů
Zmáčkněte tlačítko
ON/OFF
Odložte
první produkt
Druhy funkcí
Tato funkce umožňuje vážení několika produktů bez nutnosti
jejich sundávání z váhy.
1 Zapněte váhu tlačítkem ON/OFF (3). Vyčkejte než se na
displeji objeví symbol 0.
2 Umístěte na váhu první produkt. Vyčkejte na zobrazení
výsledku.
3 Zmáčkněte tlačítko ON/OFF (3) pro resetování displeje
tak, aby zobrazoval 0 než na váhu umístíte další produkt.
Tuto činnost lze opakovat.
Hmotnost dvou produktů
(se záporným znaménkem)
Odložte
druhý
produkt
Hmotnost prvního produktu
(se záporným znaménkem)
Automatické vypínání
Váha se vypne automaticky, bude-li na displeji uveden symbol 0 nebo stejná hmotnost po dobu 2 minut.
Váha je velmi citlivá. Reaguje na nejmenší
záchvěvy vzduchu.
Zapněte váhu
Váha připravena k použití
Položte na
váhu první
produkt
Reset
Přepočet jednotek hmotnosti
Váha je vybavená funkcí přepínání jednotek metrického
systému (kilogramy, gramy) na anglické jednotky hmotnosti
(libry, unce). Zmáčkněte tlačítko změny jednotek (2) pro
přepočtení jednotek hmotnosti v průběhu vážení.
Hmotnost prvního produktu
Zapněte váhu
Váha připravena k použití
Položte produkt
na váhu
Váha připravena k použití
Položte
druhý
produkt (bez
sundání
předchozího)
Hmotnost druhého
produktu
Změňte jednotku
Vypněte váhu
6
Hmotnost v gramech
Ukončení
Hmotnost v librách
Hmotnost v uncích
Konec
činnosti
Vypněte váhu
GW34-013_v06
Výměna baterie
Před použitím odstraňte z baterie izolaci (1 lithiová baterie
CR2032-3V). Dbejte na dodržení správné polarity baterie. Nefunguje-li váha po sejmutí izolační pásky, vyjměte
a znovu vložte baterie.
Výměna baterie:
1 Otevřete krytku schránky baterie (7) na zadní straně
váhy (viz. obr.).
2 Před vytažením baterie odklopte západku. Dbejte, aby
nešlo k ohnutí kontaktů na spodní straně schránky.
3 Vložte novou baterii tak, aby byla zajištěná západkou.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu.
Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního
systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy
Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Čištění a údržba
1 Váhu čistěte lehce navlhčenou utěrkou. Váhu neponořujte ve vodě, nepoužívejte chemické přípravky
a rozpouštědla.
2 Všechny plastové části musí být vyčištěny ihned po
zašpinění tukem, kořením, octem a potravinami s intenzívní
chutí a barvou. Vyvarujte se kontaktu s kyselými šťávami
z citrusových plodů.
3 Umístěte váhu na tvrdé a rovné ploše. Nepoužívejte
váhu na koberci.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte.
Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
Zelmer jsou recyklovatelné, a zásadně by
měly být vráceny k novému zhodnocení.
Obal z kartonu lze odevzdat do sběren
starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE,
PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE
k opětnému zužitkování.
Baterie obsahují látky nebezpečné životnímu prostředí.
Nevyhazujte je spolu s ostatním opadem z domácnosti,
ale odevzdejte je na sběrném místě. Před likvidací nebo
odevzdáním přístroje na místě sběru druhotných surovin,
vyjměte baterie z přihrádky na baterie.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se
po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho
odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se
laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke
kterému příslušíte.
GW34-013_v06
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
7
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám
používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte pre prípadne neskoršie
použitie počas prevádzky spotrebiča.
5
3
1
2
Pokyny týkajúce sa prevádzky váhy
6
Nepoužívajte ani neskladujte
vo vlhkom prostredí
Neudierajte
7
Neponárajte do vody
4
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku
výrobku.
Presnosť merania váhy ±1 g. Rozsah merania 1 g – 5000 g.
Konštrukcia váhy
1 Elektronický displej
2 Funkcia zmeny jednotiek
3 Tlačidlo zapni/vypni ON/OFF, funkcia dovažovania
TARE
4 Gumené nožičky
5 Sklená vážiaca plocha
6 Plastová nádoba
7 Priestor na batérie
Obsluha a fungovanie váhy
Spôsob použitia
1 Umiestnite váhu na pevnom a rovnom povrchu.
2 Stlačte tlačidlo ON/OFF (3) s cieľom zapnúť zariadenie.
3 Pred vážením počkajte až sa displeji zobrazí symbol „0”.
4 S cieľom maximálne predĺžiť životnosť batérie, vždy po
ukončení práce ju vypínajte stlačením tlačidla ON/OFF (3).
Ak použijete na váženie misu, najprv položte
misu na sklenú vážiacu plochu (5), a potom
zapnite váhy a počkajte, kým sa na displeji
nezobrazí symbol „0”.
Výstražné symboly
1 Vymeňte batériu – na displeji sa zobrazí symbol „LO”
a symbol slabej batérie. Váha sa automaticky vypne po
2 sekundách.
2 Preťažená váha – na displeji sa zobrazí symbol „0-Ld”.
Snímte z váhy predmet, aby ste predišli poškodeniu.
Maximálne zaťaženie váhy – 5 kg.
8
GW34-013_v06
Postup pri snímaní výrobkov z váhy (v prípade, že sa na
váhe nachádzajú dva výrobky):
●● po stlačení tlačidla ON/OFF, a neskôr po sňatí prvého
výrobku sa na displeji zobrazí jeho váha (so záporným znamienkom); po sňatí druhého výrobku sa na
disleji zobrazí váha dvoch výrobkov (so záporným
znamienkom).
Označenia zobrazované na displeji
– Záporná hodnota
lb – Libry
g – Gramy
OZ – Unce
– Slabá batéria
Súčet hmotností dvoch
výrobkov
Stlačte tlačidlo ON/OFF
Snímte
prvý
výrobok
Druhy funkcií
Je možnosť odvážiť niekoľko výrobkov bez toho, aby ste ich
museli snímať z váhy.
1 Zapnite váhu tlačidlom ON/OFF (3). Počkajte – na displeji sa zobrazí symbol „0”.
2 Položte na váhu prvý výrobok. Počkajte, kým váha nezobrazí výsledok.
3 Stlačte tlačidlo ON/OFF (3) s cieľom vynulovať displej
tak, aby ukazoval „0” pred položením ďalšieho výrobku.
Tento úkon môžete opakovať.
Váha dvoch predmetov
(so záporným
znamienkom)
Snímte
Váha prvého predmetu
druhý (so záporným znamienkom)
predmet
Automatické vypínanie
Váha sa automaticky vypne, ak displej bude ukazovať „0“
alebo takú istú hmotnosť po dobu 2 minút.
Váha je veľmi citlivá. Reaguje na najslabšie
prúdenie vzduchu.
Zapnite váhu
Stav pripravenosti váhy
Položte na
váhu prvý
výrobok
Vynulujte
Prepočet jednotiek hmotnosti
Váha je vybavená funkciou zmeny jednotiek metrickej
sústavy (gramy) na anglické jednotky hmotnosti (libry, unce).
Stlačte tlačidlo zmeny jednotiek (2), aby sa jednotky hmotnosti prepočítali počas váženia.
Hmotnosť prvého výrobku
Zapnite váhu
Stav pripravenosti váhy
Položte výrobok
na váhu
Stav pripravenosti váhy
Položte
druhý
výrobok
(prvý
nechajte
na váhe)
Hmotnosť druhého
výrobku
Ukončenie
práce
Vypnite váhu
GW34-013_v06
Zmeňte jednotku
Hmotnosť v librách,
hmotnosť v unciach
Hmotnosť v gramoch
Koniec
práce
Vypnite váhu
9
Výmena batérie
Pred použitím je potrebné sňať z batérie izoláciu (1lithiová
batéria CR2032-3V). Dajte pozor na správnu polaritu batérie.
Ak po sňatí izolačnej pásky váha nefunguje, vyberte batérie
a opäť ich vložte.
Výmena batérie:
1 Otvorte priestor na batériu (7) v zadnej časti váhy
(pozrite obrázok nižšie).
2 S cieľom vybrať batériu ohnite príchytku. Dávajte pozor,
aby ste neohli kontakty v dolnej časti priestoru.
3 Vložte novú batériu tak, aby ste ju pripevnili príchytkou.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www. envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Čistenie a údržba
1 Váhu čistite jemne navlhčenou prachovkou. Neponárajte
váhu do vody ani nepoužívajte chemické/žieravé prostriedky.
2 Všetky plastové časti čistite ihneď po ich znečistení
tukom, korením, octom a potravinami s intenzívnou chuťou/
farbou. Vyhýbajte sa kontaktu s kyslou šťavou z citrusového
ovocia.
3 Váhu umiestňujte na pevnom, rovnom povrchu. Nepoužívajte váhu na koberci.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly
a baliace prostriedky elektrospotrebičov
ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie.
Kartónový obal odovzdajte do zberne
starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE,
PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE
na opätovné zužitkovanie.
Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie.
Ne­smú sa vyhadzovať z iným odpadom z domácnosti, odo­
vzdajte ich do zberne surovín. Pred vyhodením alebo odo­
vzdaním spotrebiča do zberne surovín pamätajte, aby ste
vybrali batérie z priestoru na batérie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj
definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
10
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo
výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
GW34-013_v06
HU
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
5
3
1
2
A mérleg kezelési utasításai
6
Ne használja és ne tárolja
nedves helyen
Ne ütögesse
Ne merítse vízbe
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A mérleg mérési pontossága ±1 g. Méréstartomány 1 g –
5000 g.
A mérleg szerkezeti felépítése
1
2
3
4
5
6
7
Elektronikus kijelző
A mértékegységek átváltási funkciója
Be-/Ki kapcsológomb. ON/OFF, resetelési funkció TARE
Gumitalpak
Üveg mérőlap
Műanyag edény
Elemtartó
7
4
A mérleg kezelése és működése
A felhasználás módja
1 Helyezze a mérleget szilárd és lapos felületre.
2 A készülék bekapcsolása céljából nyomja meg az ON/
OFF gombot (3).
3 Mielőtt mérni kezd, várja meg, míg a kijelzőn megjelenik
a „0” jel.
4 Az elemek élettartamának a meghoszabbítása céljából
a mérleget az ON/OFF gombot (3) megnyomva kapcsolja ki
a használata után.
Ha a méréshez a tálat használja, először
helyezze a tálat az üveg mérőlapra (5), majd
kapcsolja be a mérleget és várja meg, míg
a kijelzőn megjelenik a „0” jel.
Figyelmeztető utasítások
1 Cserélje ki az elemet – a kijelzőn megjelenik a „LO” jelzés, valamint az alacsony töltöttségi szint jelzése. A mérleg 2
másodperc után automatikusan kikapcsol.
2 A mérleg túlterhelt – a kijelzőn megjelenik a „0-Ld” jel.
Vegye le a tárgyat róla, hogy megelőzze a készülék sérülését.
A mérleg maximális terhelhetősége 5 kg.
GW34-013_v06
11
A termékek levétele (abban az esetben, ha a mérlegen két
termék van):
●● az ON/OFF nyomógomb megnyomása, majd az első termék levétele után a képernyőn megjelenik a súlya (negatív jellel); a második termék levétele után a képernyőn
a két termék súlya jelenik meg (negatív jellel).
A kijelzőn megjelenő jelzések
– Negatív érték
lb – Font
g – Gramm
OZ – Uncia
– Az elem töltöttségi szintje alacsony
A két termék összsúlya
Nyomja ba az ON/OFF
gombot
Vegye le az
első terméket
Különböző funkciók
Lehetőség van néhány különféle termék mérésére anélkül,
hogy azokat a mérlegről le kellene vennie.
1 Kapcsolja be a mérleget az ON/OFF gombbal (3). Várja
meg, míg a kijelzőn megjelenik a „0” jel.
2 Tegye a mérlegre az első terméket. Várja meg, míg
a mérleg kijelzi a mérési eredményt.
3 Nyomja meg az ON/OFF gombot (3), hogy a kijelzőt
resetelje, úgy, hogy azon a „0” jelenjen meg, mielőtt
a következő terméket ráhelyezi. Ezt a műveletet többször is
meg lehet ismételni.
Kapcsolja be a mérleget
A mérleg készenléti
állapota
Tegye az
első terméket
wa mérlegre
Resetelje
A két termék összsúlya
(negatív jellel)
Vegye le
a második
terméket
Az első termék súlya
(negatív jellel)
Automatikus kikapcsolás
A mérleg automatikusan kikapcsol, ha a kijelző 2 percen
keresztül a „0” jelet, vagy ugyanazt a súlyt mutatja.
A mérleg nagyon érzékeny. A legkisebb légmozgásra is reagál.
A tömeg mértékegységeinek átszámítása
A mérleg a metrikus rendszer mértékegységeinek (gramm)
az angol rendszerre (font, uncia) való átváltási funkciójával
rendelkezik. Ha a mérés során a tömeg mértékegységeit át
kívánja számítani, nyomja meg a mértékegységek átváltási gombját (2).
Az első termék súlya
Kapcsolja be a mérleget
A mérleg készenléti
állapota
Tegye
a terméket
a mérlegre
A mérleg kédszenléti
állapota
Tegye
a második
terméket
a mérlegre
(az első
termék
levétele
nélkül)
A második
termék súlya
A működés
befejezése
Kapcsolja ki a mérleget
12
Változtassa meg
a mértékegységet
A súly fontban,
a súly unciában
A súly grammokban
A működés
befejezése
Kapcsolja ki a mérleget
GW34-013_v06
Elemcsere
A használata előtt vegye le az elemről (1 db CR2032-3V
lítium elem) a szigetelését. Fordítson figyelmet az elem
megfelelő pólusaira. Ha a szigetelő csík levétele után a mérleg nem működik, vegye ki az elemeket, majd tegye vissza
a helyükre.
Az elem cseréje:
1 Nyissa ki a mérleg hátsó oldalán található elemtartó (7)
fedelét (ld. az alábbi ábrán).
2 Az elem kivétele céljából nyomja félre a tolózárat.
Vigyázzon arra, hogy ne hajlítsa el az elemtartó alján lévő
érintkezőket.
3 Helyezze be az új elemet úgy, hogy a tolózár beszorítsa.
Tisztítás és karnbantartás
1 A mérleget enyhén nedves ruhával tisztítsa. A mérleget ne
merítse vízbe és ne használjon vegyszereket/maró anyagokat.
2 Az összes műanyagból készült részt a zsírral, fűszerekkel, ecettel valamint erős ízű/színű élelmiszerrel való szen�nyezése után azonnal meg kell tisztítani. Kerülje a mérleg
érintkezését savas citrusgyümölcs-levekkel.
3 A mérleget szilárd, lapos felületre kell helyezni. Ne használja a mérleget szőnyegen.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
Minden felhasználó hozzájárulhat a környezet védelméhez.
Az nem nehéz és nem túl költséges. Ebből a célból:
A karton csomagolást adja le a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja be a műanyag gyűjtő
konténerbe.
Az elemek a környezetre káros anyagokat tartalmaznak. Nem szabad őket
más háztartási hulladékkal együtt kidobni,
hanem le kell őket adni a gyűjtőhelyükön.
A készülék kidobása vagy a hulladékgyűjtő
helyen való leadása előtt ne felejtse
kivenni az elemtartóból az elemeket.
Az elhasználódott készüléket a megfelelő gyűjtőhelyen adja
le, mivel a készülékben a környezetre veszélyes anyagok
találhatók.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
GW34-013_v06
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
13
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
5
3
1
2
Indicaţii privind utilizarea cântarului
6
Nu folosiţi şi nu pătraţi
cântarul într-un mediu cu
umezeală
Nu loviţi cântarul
Nu cufundaţi cântarul în apă
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii
tehnice a produsului.
Precizia cântăririi greutăţii ±1 g. Marja de toleranţă 1 g – 5000 g.
Structura cântarului
1
2
3
4
5
6
7
Display electronic.
Funcţia de schimbare a unităţilor de măsură.
Buton Pornire/Oprire ON/OFF, funcţia de resetare TARE.
Picioruşe de cauciuc.
Placă de cântărire din sticlă.
Recipient din material plastic.
Compartiment pentru baterii.
7
4
Utilizarea şi funcţionarea cântarului
Modul de folosire
1 Aşezaţi cântarul pe o suprafaţă tare, plată.
2 Apăsaţi butonul ON/OFF (3) pentru a pune în funcţiune
aparatul.
3 Înainte de a începe cântărirea, aşteptaţi până apare afişat pe display simbolul „0”.
4 Pentru a mări la maximum timpul de funcţionare al bateriilor, scoateţi din funcţiune cântarul după ce aţi încheiat utilizarea sa, apăsând butonul ON/OFF (3).
Dacă folosiţi pentru cântărire vasul, mai întâi
aşezaţi vasul pe placa de sticlă pentru cântărire
(5), pe urmă porniţi cântarul şi aşteptaţi până
pe display apare afişat simbolul „0”.
Indicatori de avertizare
1 Schimbaţi bateria – pe ekran apare simbolul „LO” şi simbolul nivelului scăzut de baterie. Cântarul se opreşte în mod
automat după 2 secunde.
2 Cântar supraîncărcat – pe display apare afişat simbolul „0-Ld”. Luaţi obiectul de cântărit pentru a preîntâmpina
defectarea cântarului.
Capacitatea maximă de încărcare a cântarului 5 kg.
14
GW34-013_v06
Simboluri care apar afişate pe display
– Valoarea pozitivă
lb – Funţi
g – Grame
OZ – Uncii
– Nivel baterie scăzut
Luarea produselor de pe cântar (în cazul în care pe cântar
sunt aşezate două produse):
●● după apăsarea butonului ON/OFF, şi, mai apoi, luarea
primului produs de pe cântar, pe ecran apare afişată greutatea sa (cu semnul plus); după luarea celui de-al doilea
produs, pe ecran apare afişată greutatea a două produse
(cu semnul plus).
Suma greutăţilor celor
două produse
Apăsaţi butonul ON/OFF
Luaţi
primul
produs
Tipuri de funcţii
Există posibilitatea de a cântări câteva produse, fără necesitatea de a le lua de pe cântar.
1 Puneţi în funcţiune cântarul apăsând butonul ON/OFF
(3). Aşteptaţi până apare afişat pe display simbolul „0”.
2 Aşezaţi primul produs pe cântar. Aşteptaţi până se
fişează rezultatul cântăririi.
3 Apăsaţi butonul ON/OFF (3), pentru a reseta displayul, astfel încât să afişeze „0”, înainte de a aşeza pe cântar
următorul produs. Această acţiune poate fi repetată.
Cântărirea celor două
(cu semnul plus)
Luaţi cel Greutatea primului produs
de-al doilea
(cu semnul plus)
produs
Închiderea automată a cântarului
Cântarul se închide în mod automat dacă pe display apare
„0” sau aceeaşi greutate timp de două minute.
Cântarul este foarte sensibil. Reacţionează la
cel mai mic curent de aer.
Puneţi în funcţiune cântarul
Se indică dacă cântarul
este/ nu este gata de
funcţionare
Aşezaţi
primul produs
pe cântar
Resetaţi
Cântărirea primului produs
Calcularea unităţilor de măsură a greutăţii
Cântarul posedă funcţia de schimbare a unităţilor de măsură
a sistemului metric (grame) în unităţile englezeşti de măsură
(funţi, uncii). Apăsaţi butonul pentru schimbarea unităţii
(2) pentru a calcula unităţile de măsură în timpul cântăririi.
Puneţi în funcţiune cântarul
Cântarul este/ nu este
gata de funcţionare
Aşezaţi
primul produs
pe cântar
Se indică dacă cântarul
este/ nu este gata de
funcţionare
Aşezaţi cel
de-al doilea
produs pe
cântar (fără
a-l lua pe
primul)
Cântărirea celui
de-al doilea produs
Încheierea
utilizării
Scoaterea din funcţiune
a cântarului
GW34-013_v06
Schimbarea unităţii de
măsură
Greutatea în funţi, în uncii Încheierea
utilizării
Greutatea în grame
Scoateţi cântarul din
funcţiune
15
Schimbarea bateriei
Înainte de utilizarea bateriei (o baterie de litiu CR2032-3V),
scoateţi-i învelişul izolator. Aveţi grijă la polaritatea bateriei. Dacă după scoaterea benzii izolatoare cântarul nu
funcţionează, scoateţi bateriile şi puneţi-le la loc.
Schimbarea bateriei:
1 Deschideţi capacul compartimentului pentru baterie (7)
din spatele cântarului (a se vedea desenul de mai jos).
2 Pentru a scoate bateria, trageţi înzătoarea de protecţie.
Aveţi grijă să nu îndoiţi contactele din aprtea de jos a compartimentului pentru baterie.
3 Introduceţi noua baterie astfel încât să fie blocată de
închizătoarea de protecţie.
Curăţarea şi păstrarea
1 Curăţaţi cântarul cu o cârpă uşor umezită. Nu cufundaţi
cântarul în apă, nici nu folosiţi substanţe chimice/ agresive.
2 Toate componentele din plastic trebuie să fie imediat
curăţate când s-au murdărit de grăsime, condimente, oţet
sau alimente cu un miros intens sau culoare persistentă. Evitaţi contactul cântarului cu sucurile acide din citrice.
3 Aşezaţi cântarul pe o suprafaţă tare, plată. Nu utilizaţi
cântarul aşezându-l pe covor.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului
înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici prea costisitor.
În acest scop:
Ambalajele din carton trebuie să fie predate la un centru de
colectare a maculaturii.
Sacii din polietilenă (PE) trebuie să fie aruncaţi într-un container pentru obiecte din mase plastice.
Bateriile conţin substanţă dăunătoare pentru mediul
înconjurător. Nu le aruncaţi împreună cu deşeurile comunale. Predaţi-le la un centru de colectare. Înainte de a arunca
aparatul sau înainte de a-l preda la un
centru de colectare trebuie să scoateţi bateriile din compartiment.
Utilajul uzat trebuie să fie depozitat într-un
punct corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase care se
află în utilaj pot constitui un pericol pentru
mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
16
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
GW34-013_v06
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего изделия
и приветствуем среди пользователей продуктов Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары
компании Zelmer. Они спроектированы специально для
этого продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей
инструкцией по обслуживанию. Особое внимание
необходимо обратить на правила техники безопасности.
Просим сохранить инструкцию по эксплуатации, чтобы вы
могли пользоваться ею в ходе использования прибора.
5
3
1
2
Указания по эксплуатации весов
6
Не используйте и не
храните весы в местах
с высокой влажностью
Оберегайте весы от ударов
Не погружайте весы в воду
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Точность взвешивания ±1 г. Максимально допустимый
вес от 1 до 5000 г.
Устройство весов
1 Электронный дисплей
2 Функция переключения единиц измерения
3 Кнопка вкл./выкл. ON/OFF, функция сброса показаний TARE
4 Резиновые ножки
5 Стеклянная платформа для взвешивания
6 Пластиковая чаша
7 Отсек для батарей
GW34-013_v06
7
4
Принцип действия и обслуживание весов
Способ взвешивания
1 Установите весы на ровной стабильной поверхности.
2 Нажмите на кнопку ON/OFF (3) для включения весов.
3 Прежде чем начать взвешивание, подождите, пока
на дисплее не появится символ «0».
4 Чтобы продлить срок службы батарей, рекомендуется выключать весы после взвешивания, нажимая на
кнопку ON/OFF (3).
Если для взвешивания необходимо воспользоваться посудой, то вначале поставьте
на весы посуду, а затем включите весы
и подождите, пока появится символ «0».
Сигнализация проблем
1 Необходимо заменить батарею – на дисплее появится символ «LO», а также символ низкого уровня
зарядки батареи.. Весы выключатся автоматически
через 2 секунды.
2 Весы перегружены – на дисплее появится символ
«0-Ld». Снимите с весов продукт, чтобы не допустить до
повреждения.
Maксимальная нагрузочная способность весов 5 кг.
17
Обозначения на дисплее
– вес со знаком минус
lb – фунты
g – граммы
OZ – унции
– Низкий уровень зарядки батареи
Снятие продукта (случай, когда на весах находятся два
продукта):
●● нажмите на кнопку ON/OFF, a затем снимите первый продукт. На экране будет высвечиваться его вес
(со знаком минус); после снятия второго продукта на
экране будет высвечиваться вес двух продуктов (со
знаком минус).
Общий вес двух
продуктов
Нажмите на кнопку
ON/OFF
Снимите
первый
продукт
Функции
Возможно взвешивание продуктов один за другим, не
снимая их с весов.
1 Включите весы, нажимая на кнопку ON/OFF (3).
Подождите, пока на дисплее появится символ «0».
2 Поместите на весы первый продукт. Подождите, пока
весы покажут результат взвешивания.
3 Нажмите на кнопку ON/OFF (3), чтобы обнулить
показания и чтобы дисплей показывал «0», прежде чем
поместите на весы следующий продукт. Действие можно
повторять.
Вес двух продуктов
(со знаком минус)
Снимите
второй
продукт
Вес первого продукта
(со знаком минус)
Aвтоматическое выключение
Весы выключатся автоматически, если дисплей будет
показывать «0» или один и тот же вес в течение 2 минут.
Весы очень чувствительные. Реагируют
на малейшее колебание воздуха.
Изменение единиц измерения
Включите весы
Состояние готовности
весов
Поместите на
весы первый
продукт
Сброс
Вес первого продукта
Весы имеют специальную функцию перевода
метрических единиц измерения (килограммы, грамы)
на английские единицы веса (фунты, унции). Чтобы
перевести единицу веса из одной системы в другую
в ходе взвешивания, нажмите на кнопку изменения
единицы измерения (2).
Включите весы
Состояние готовности
весов
Поместите
на весы
продукт
Состояние готовности
весов
Поместите
на весы
второй
продукт
(не снимая
первый)
Вес второго продукта
Конец работы
Выключение весов
18
Выбор единицы
измерения
Вес в фунтах, вес
в унциях
Вес в граммах
Koнец
работы
Выключение весов
GW34-013_v06
Замена батареи
Удалите с батареи защитную пленку (1 литиевая батарейка CR2032-3V). Соблюдайте правильную полярность
батарейки. Если после удаления изоляционной прокладки между батареями и токосъемной пластиной весы
не работают, нужно вынуть батареи и вложить снова.
Замена батареи:
1 Откройте крышку отсека для батареи (7) на обратной
стороне весов (см. рисунок ниже).
2 Чтобы вынуть батарею, отогните защелку. Следите
за тем, чтобы не погнуть контакты внутри отсека.
3 Вложите новую батарею так, чтобы заблокировать ее
защелкой.
Очистка и консервация
1 Весы нельзя погружать в воду. Если они нуждаются
в очистке, достаточно протереть поверхность корпуса
влажной тряпочкой. Запрещается использовать химические/едкие чистящие средства.
2 Сразу же после использования удаляйте с пластмассовых элементов весов остатки жира, приправ, уксуса
и пищи, имеющей интенсивный вкус и цвет. Избегайте
контакта с кислыми соками из цитрусовых фруктов.
3 Вложите новую батарею так, чтобы заблокировать ее
защелкой.
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий. С этой целью:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру. Полиэтиленовые мешки (PE)
выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
Запрещается выбрасывать использованные батарейки в обычный смешанный мусор (токсичные
тяжелые металлы). Их следует сдавать в специализированные пункты сбора отработанных батареек и акккумуляторов.
Перед утилизацией старого электробытового прибора
выньте из него батарейки.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по
утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми
отходами!
GW34-013_v06
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
19
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред
потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за
употреба. Особено внимание обърнете на препоръките
за безопасност. Моля запазете инструкцията за
употреба, за да можете да я ползвате и по време на
по-нататъшното използване на уреда.
5
3
1
2
Препоръки за използване на везната
6
Не използвайте и не
съхранявайте във влажна
среда
Не удряйте
Не потапяйте във вода
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Точност на претегляне ±1 г. Интервал на теглене 1 г –
5000 г.
Устройство на везната
1 Електронен дисплей
2 Функция за смяна на единиците
3 Бутон включване/ изключване ON/OFF, функция
нулиране TARE
4 Гумени крачета
5 Стъклена подставка за теглене
6 Пластмасов съд
7 Място за батериите
20
7
4
Употреба и работа на везната
Начин на използване
1 Поставете везната на твърда, равна повърхност.
2 Натиснете бутона ON/OFF (3), за да включите уреда.
3 Zanim zaczniesz ważyć, poczekaj aż na wyświetlaczu
pojawi się symbol „0”.
4 Aby zmaksymalizować czas działania baterii, wyłączaj
wagę po zakończeniu pracy, wciskając przycisk ON/OFF (3).
Ако използвате за претегляне купа, първо
я поставете на стъклената подставка за
теглене (5), а след това включете везната
и изчакайте на дисплея да се появи символът „0”.
Предупредителни индикатори
1 Сменете батерията – на дисплея ще се появи „LO”
и символът за изтошена батерия. Везната ще се изключи
автоматично след 2 секунди.
2 Везната е претоварена – на дисплея ще се появи символът „0-Ld”. Свалете предмета, за да избегнете повредата.
Максимално натоварване на везната 5 кг.
GW34-013_v06
Сваляне на продуктите (в случай че на везната има два
продукта):
●● след натискане на бутона ON/OFF и след сваляне
на първия продукт на екрана ще се изпише неговото
тегло (с отрицателен знак); след сваляне на втория
продукт на екрана ще се изпише теглото на двата
продукта (с отрицателен знак).
Надписи на дисплея
– Отрицателна стойност
lb – Фунтове
g – Грамове
OZ – Унции
– Изтощена батерия
Сума на теглото на двата
продукта
Натиснете бутона ON/OFF
Свалете
първия
продукт
Видове функции
Има възможност за претегляне на няколко продукта, без
да е необходимо да ги сваляте от везната.
1 Включете везната с бутона ON/OFF (3). Изчакайте
на дисплея да се появи символът „0”.
2 Сложете първия продукт. Изчакайте везната да
покаже теглото.
3 Натиснете бутона ON/OFF (3), за да нулирате
дисплея, така че да показва „0”, преди да сложите
следващия продукт. Това действие може да се повтори.
Включете везната
Състояние на готовност
на везната
Сложете
първия
продукт на
везната
Нулиране
Тегло на двата предмета
(с отрицателен знак)
Свалете
втория
продукт
Тегло на първия предмет
(с отрицателен знак)
Автоматично изключване
Везната ще се изключи автоматично, ако дисплеят
показва „0” или едно и също тегло в продължение на
2 минути.
Везната е много чувствителна. Реагира на
най-леките въздушни повеи.
Преизчисляване на единиците тегло
Везната притежава функцията преизчисляване на
единиците на метричната система (грамове) на
английски единици тегло (фунтове, унции). Натиснете
бутона за смяна на единиците (2), за да преизчислите
единиците тегло по време на претегляне.
Тегло на първия продукт
Включете везната
Състояние на готовност
на везната
Сложете
предмета на
везната
Състояние на готовност
на везната
Сложете Тегло на втория продукт
втория
продукт (не
сваляйте
първия)
Приключване
на работата
Изключете везната
GW34-013_v06
Сменете единиците
Тегло във фунтове,
тегло в унции
Тегло в грамове
Край на
работата
Изключете везната
21
Смяна на батерията
Преди използване свалете изолацията от батерията
(1 литиева батерия CR2032-3V). Обърнете внимание
дали батерията е поставена в правилната посока. Ако
след сваляне на изолиращата лента кантарът не работи,
извадете батериите и отново ги поставете.
Смяна на батерията:
1 Отворете капачето на мястото на батерията (7) отзад
на везната (виж рисунката по-долу).
2 За да извадите батерията, огънете прикрепващия
механизъм. Внимавайте да не огънете съединенията
отдолу на мястото на батерията.
3 Сложете нова батерия така, че да се фиксира с прикрепващия механизъм.
Почистване и поддръжка
1 Почиствайте везната с леко влажна кърпа. Не потапяйте везната във вода и не използвайте химически/ разяждащи средства.
2 Всички пластмасови части трябва веднага да се
почистят след замърсяване с мазнина, подправки, оцет
или храни с интензивен вкус/ цвят. Избягвайте контакта
на везната с кисели сокове от цитрусови плодове.
3 Поставяйте везната на твърда, равна повърхност. Не
използвайте везната върху килим.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не е
трудно нито скъпо. За тази цел:
Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера за пластмаса.
Батериите съдържат вещества, вредни за околната среда.
Те не бива да се изхвърлят заедно с останалите домакински отпадъци, а трябва да се предадат в пункт за събиране
на вторични суровини. Преди изхвърлянето или предаването на уреда в пункт за събиране на вторични суровини, не
забравяйте да извадите батериите от мястото им.
Изхабения уред предайте в съответния пункт за събиране
на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни съставни
части могат да представляват опасност за околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
22
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
GW34-013_v06
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво
просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми
рекомендуємо використовувати тільки оригінальні
аксесуари компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально
для цього продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з
обслуговування. Особливу увагу треба звернути на
вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб
за необхідністю скористатися нею під час користування
у майбутньому.
5
3
1
2
Вказівки щодо користування вагами
6
Не користуйтесь вагами і не
зберігайте їх у вологому
середовищі
Не ударяйте
Не занурюйте у воду
7
4
Обслуговування і робота вагів
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Вимірювальна точність вагів ±1 g. Межі допуску 1 г –
5000 г.
Складові частини вагів
1 Електронний дисплей
2 Функція зміни одиниць
3 Кнопка включіть/виключіть ON/OFF, функція перезапуску TARE
4 Гумові стопки
5 Скляна вимірювальна пластина
6 Пластмасова ємність
7 Сховище для батарей
GW34-013_v06
Спосіб використання
1 Установіть ваги на твердій і плоскій поверхні.
2 Натисніть кнопку ON/OFF (3) для включення обладнання.
3 Перед тим, як почнете зважувати, зачекайте до
моменту появлення на індикаторі символу «0».
4 Для максималізації часу дії батареї, виключайте ваги
після закінчення праці, натискаючи кнопку ON/OFF (3).
Якщо для зважування будете вживати
миску, тоді зпочатку установіть її на скляній вимірювальній пластині (5), a потім
включіть ваги і зачекайте на символ «0».
Попереджувальні показники
1 Замініть батарею – на дисплеї з‘явиться символ «LO»
та символ низького рівня зарядки батареї. Ваги виключаться автоматично через 2 секунди.
2 Ваги перевантажені – на дисплеї появиться символ «0-Ld». Зніміть предмет для попередження пошкодження. Максимальне навантаження вагів 5 кг.
23
Позначення, що вказується на дисплеї
– Від’ємне значення
lb – Фунти
g – Грами
OZ – Унції
– Низький рівень зарядки батареї
Знімання продуктів (у випадку, якщо на вагах покладені
два продукти):
●● після натиснення кнопки ON/OFF, а потім після знімання першого продукту, на екрані появиться його
вага (з від’ємним знаком); після знімання другого
продукту, на екрані появиться вага двох продуктів
(з від’ємним знаком).
Сума ваги двох продуктів
Натисніть кнопку ON/OFF
Зніміть перший
продукт
Види функцій
Існує можливість зважувати декілька продуктів без необхідності їхнього знімання з вагів.
1 Уключіть ваги кнопкою ON/OFF (3). Зачекайте, поки
на дисплеї появиться символ «0».
2 Покладіть на неї перший продукт. Зачекайте, поки
ваги вкажуть результат.
3 Натисніть кнопку ON/OFF (3), для перезапуску дисплея таким чином, щоб вказував «0» перед покладенням
наступного продукту. Цю дію можна повторювати.
Вага двох продуктів
(з від’ємним знаком)
Зніміть
другий
продукт
Вага першого продукту
(з від’ємним знаком)
Автоматичне виключення
Ваги виключаться автоматично якщо дисплей буде вказувати «0» або цю ж саму вагу протягом 2 хвилин.
Ваги є дуже чутливими. Реагує на найменший подув повітря.
Уключіть ваги
Стан готовності вагів
Покладіть
перший
продукт на
ваги
Перезапустіть
Перерахування одиниць ваги
Ваги мають функцію зміни одиниць метричної системи
(грами) на англійські одиниці ваги (фунти, унції). Натисніть кнопку зміни одиниць (2), для перерахування одиниці ваги під час зважування.
Вага першого продукту
Уключіть ваги
Стан готовності вагів
Покладіть
предмет на
ваги
Стан готовності вагів
Покладіть
другий
продукт
(без
знімання
першого)
Вага другого продукту
Змініть одиницю
Виключіть ваги
24
Вага у грамах
Закінчення
праці
Вага у фунтах, вага
в унціях
Кінець
праці
Виключіть ваги
GW34-013_v06
Заміна батарей
Перед застосуванням, потрібно зняти ізоляцію з батареї
(1 батарея літієва CR2032-3V). Необхідно звернути
увагу на дотримання правильності розміщення полюсів
батарей. Якщо після знімання ізолюючого пояска ваги не
діють, вийміть батареї і повторно встановіть.
Заміна батарей:
1 Відкрийте кришку сховища для батарей (7) з задньої
частини вагів (дивись нижчевказаний рисунок).
2 Для виймання батарей, відігніть заскочку. Не допустіть згинання контактів унизу сховища.
3 Установіть нову батарею, для заблокування її заскочкою.
Очищення і зберігання
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
1 Очищуйте ваги легко зволоженою ганчіркою. Не занурюйте у воду і не застосовуйте хімічні/їдкі засоби.
2 Будь-які пластикові частини потрібно очищувати
негайно після їх забруднення жиром, приправами, оцтом
чи харчовими продуктами, які мають інтенсивний смкак/
колір. Уникайте контакту вагів з кислими соками з цитрусових фруктів.
3 Установіть ваги на твердій, плоскій поверхні. Не користуйтесь вагами, встановленими на килимі.
Екологія – Давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожен користувач може дбати про охорону навколишнього природного середовища. Це не є трудним, ні надто
коштовним. З цією метою:
Картонне упакування здайте в макулатуру.
Поліетиленові мішки (PE) кинути в контейнер для пластиків.
Батареї містять шкідливі для природного середовища
речовини. Не викидайте їх разом з іншими побутовими
відходами, здайте їх до пункту збору вторинної сировини.
Перед тим як викинути або здати обладнання до пункту
вторинної сировини, потрібно пам’ятати про вийняття
батарей зі сховища для батарей
Відпрацьоване обладнання здайте
у відповідний пункт складування, тому
що небезпечні компоненти, що містяться в обладнанні можуть складати
шкідливу дію для середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими
відходами!
GW34-013_v06
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до
правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
25
LT
Gerbiami Klientai!
Sveikiname pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės, kad
prisijungėte prie „Zelmer“ produktų vartotojų gretų.
Norėdami gauti geriausių rezultatų, rekomenduojame naudoti tik originalius „Zelmer“ įmonės priedus, kurie suprojektuoti specialiai šiam produktui.
Prašome atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją. Ypač
dėmesį reikėtų atkreipti į saugaus naudojimo nurodymus.
Prašome išsaugoti naudojimo instrukciją, kad galėtume ja
naudotis ir vėliau.
5
3
1
2
Svarstyklių naudojimo nurodymai
6
Nenaudoti ir nelaikyti
drėgnoje aplinkoje
Nedaužyti
Nenardinti į vandenį
Techniniai duomenys
Techniniai parametrai pateikiami gaminio vardinėje lentelėje.
Svėrimo tikslumas ±1 g. Paklaida 1 g – 5000 g.
Svarstyklių konstrukcija
1 Elektronininis ekranas
2 Vienetų keitimo funkcija
3 Mygtukas įjungti/išjungti ON/OFF, nulio nustatymo funkcija TARE
4 Guminės kojelės
5 Stiklinė svėrimo plokštė
6 Plastikinis indas
7 Elementų dėtuvė
26
7
4
Svarstyklių naudojimas ir veikimas
Naudojimo būdas
1 Pastatyti svarstykles ant kieto ir plokščio paviršiaus.
2 Spausti mygtuką ON/OFF (3) prietaisui įjungti.
3 Prieš pradedant sverti palaukti, kol ekrane atsiras simbolis „0“.
4 Kad elementų laikytų kuo ilgiau, baigus sverti išjungti
svarstykles mygtuku ON/OFF (3).
Jeigu sveriant naudojamas dubuo, pirmiausia
padėti dubenį ant stiklinės svėrimo plokštės
(5), paskiau įjungti svarstykles ir palaukti, kol
ekrane atsiras simbolis „0“.
Įspėjamieji rodmenys
1 Pakeisti elementus – ekrane atsiranda „LO“ ir senkančių
elementų simboliai. Svarstyklės išjungiamos automatiškai po
2 sekundžių.
2 Svarstyklės perkrautos – ekrane rodomas simbolis
„0-Ld“. Nukelti daiktą, kad nesugadintų svarstyklių.
Didžiausia svarstyklių apkrova 5 kg.
GW34-013_v06
Produktų nukėlimas (kai ant svarstyklių padėti du produktai):
●● paspaudus mygtuką ON/OFF ir nukėlus pirmą produktą
ekrane rodomas jo svoris (su minuso ženklu); nukėlus
antrą produktą ekrane rodomas dviejų produktų svoris (su
minuso ženklu).
Ekrane rodomi žymenys
– Neigiamas dydis
lb – lb – Svarai
g – gramai
OZ – Uncijos
– Senka elementai
Dviejų produktų svorio
suma
Spausti mygtuką ON/OFF
Nukelti pirmąjį
produktą
Funkcijų rūšys
Galima sverti kelis produktus nenukeliant jų nuo svarstyklių.
1 Svarstykles įjungti mygtuku ON/OFF (3). Palaukti, kol
ekrane pasirodys simbolis „0“.
2 Padėti ant svarstyklių pirmą produktą. Palaukti, kol
svarstyklės parodys rezultatą.
3 Prieš dedant kitą produktą spausti mygtuką ON/OFF (3)
nuliui nustatyti, kad ekrane būtų rodomas „0“. Šis veiksmas
gali būti kartojamas.
Dviejų daiktų svoris
(su minuso ženklu)
Nukelti
antrąjį
produktą
Pirmojo produkto svoris
(su minuso ženklu)
Automatinis išjungimas
Svarstyklės išjungiamos automatiškai, jeigu ekrane rodomas
„0“ ar tas pats svoris 2 minutes.
Svarstyklės yra labai jautrios. Reaguoja į menkiausius vėjo gūsius.
Įjungti svarstykles
Nustatyti nulį
Svarstyklių parengties
būsena
Padėti ant
svarstyklių pirmąjį
produktą
Svorio vienetų perskaičiavimas
Svarstyklėse yra metrinės sistemos vienetų (gramų)
perskaičiavimo Anglijos svorio vienetais (svarais, uncijomis)
funkcija. Spausti vienetų keitimo mygtuką (2) svorio vienetams perskaičiuoti sveriant.
Pirmojo produkto svoris
Įjungti svarstykles
Svarstyklių parengties
būsena
Padėti daiktą
ant svarstyklių
Svarstyklių parengties
būsena
Padėti antrąjį Antrojo produkto svoris
produktą
(nenukelti
pirmojo)
Svėrimo
pabaiga
Išjungti svarstykles
GW34-013_v06
Pakeisti vienetą
Svoris svarais, svoris
uncijomis
Svoris gramais
Svėrimo
pabaiga
Išjungti svarstykles
27
Elementų keitimas
Prieš naudojant nuplėšti elementų izoliacinę juostelę (1 ličio
elementas CR2032-3V). Atkreipti dėmesį, kad elementai
būtų sudėti teisingai pagal jų poliariškumą. Jeigu nuplėšus
izoliacinę juostelę svarstyklės neveikia, išimti ir vėl įdėti
elementus.
Elementų keitimas:
1 Atidengti elementų dėtuvės (7) dangtelį svarstyklių užpakalinėje dalyje (žr. toliau pateikiamą piešinį).
2 Elementams išimti atlenkti spūsčiuką. Atsargiai, neužlenkti dėtuvės apačioje esančių kontaktų.
3 Įdėti naują elementą taip, kad jį užfiksuotų spūsčiukas.
Valymas ir priežiūra
1 Svarstykles valyti truputį suvilgytu skudurėliu. Nenardinti svarstyklių į vandenį, nenaudoti ėsdinamųjų chemijos
preparatų.
2 Visas plastikines dalis būti nuvalyti iš karto, kai tik užteršiamos riebalais, pagardais, actu ir stipraus skonio ar spalvos maistu. Saugoti svarstykles nuo rūgščių citrusinių vaisių
sulčių.
3 Svarstykles statyti ant kieto ir plokščio paviršiaus.
Nenaudoti svarstyklių ant kilimo.
Ekologija – rūpinkimės aplinka
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie
aplinkos apsaugos. Tai nėra nei sudėtinga,
nei per brangu. Tam reikia:
Kartoninę pakuotę atiduoti į makulatūrą.
Baterijos turi aplinkai kenksmingas
medžiagas. Prašome nemesti jas į buitinių atliekų konteinerį tik atiduoti į atliekų
priėmimo punktą. Prieš metant ar atiduodant įrengimą
į atliekų priėmimo punktą, nepamirškite išimti iš jo baterijų.
Polietileninį maišelį (PE) išmesti į plastiko atliekoms skirtą
konteinerį.
Baigtą eksploatuoti prietaisą atiduokite į atitinkamą atliekų
surinkimo punktą, kadangi prietaise esančios pavojingos
medžiagos gali būti pavojingos aplinkai.
Neišmeskite kartu su komunalinėmis atliekomis!
28
Gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros.
Gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo
keisti gaminio modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio charakteristikas galiojančioms teisės normoms, direktyvoms, o taip pat dėl
priežasčių, susijusių su prietaiso konstrukcija, estetinėmis, prekybos
ir kitomis sąlygomis.
GW34-013_v06
LV
Cienījamie pircēji!
Apsveicam ar Zelmer produkta iegādi un pievienošanos plašajai Zelmer lietotāju saimei.
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, iesakām izmantot tikai
oriģinālās Zelmer rezerves daļas un piederumus. Tie ir tikuši
izstrādāti speciāli šim produktam.
Lūdzu, rūpīgi izlasiet ierīces lietošanas instrukciju. Īpašu
uzmanību pievērsiet drošības noteikumiem. Lūdzu, saglabājiet drošības instrukciju, lai to varētu izmantot ierīces lietošanas laikā.
5
3
1
2
Norādījumi attiecībā uz svaru izmantošanu
6
Neizmantojiet un
neuzglabājiet mitrā vidē
Nesitiet
7
Neiegremdējiet ūdenī
Tehniskie parametri
Tehniskie parametri ir norādīti uz produkta datu plāksnītes.
Ierīces mērījumu precizitāte ±1 g. Tolerances diapazons
1 g – 5000 g.
Svaru uzbūve
1 Elektronisks displejs
2 Vienības maiņas funkcija
3 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ON/OFF, atiestatīšanas funkcija TARE.
4 Gumijas kājiņas
5 Stikla svēršanas virsma
6 Plastmasas tvertne
7 Bateriju nodalījums
4
Svaru izmantošana un darbība
LIETOŠANAS VEIDS
1 Novietojiet svarus uz cietas un lēzenas virsmas.
2 Nospiediet taustiņu ON/OFF (3), lai ieslēgtu ierīci.
3 Pirms svēršanas uzgaidiet, kamēr displejā parādīsies
simbols „0”.
4 Lai paildzinātu bateriju darbības laiku, pēc svēršanas
vienmēr izslēdziet ierīci, nospiežot taustiņu ON/OFF (3).
Ja svēršanai izmantojiet bļodu, vispirms novietojiet to uz stikla svēršanas pamatnes (5), pēc
tam ieslēdziet svarus un uzgaidiet, kamēr displejā parādīsies simbols „0”.
BRĪDINĀJUMA ZĪMES
1 Nomainiet bateriju – displejā parādīsies simbols „LO” un
zema bateriju līmeņa simbols. Svari automātiski izslēgsies
pēc 2 sekundēm.
2 Svari ir pārslogoti – displejā parādīsies simbols „0-Ld”.
Noņemiet priekšmetu, lai novērstu bojājumus.
Maksimālā svaru noslodze 5 kg.
GW34-013_v06
29
Produktu noņemšana (gadījumā, ja uz svariem atrodas divi
produkti):
●● nospiežot taustiņu ON/OFF un noņemot pirmo produktu,
ekrānā parādīsies produkta svars (ar mīnusa zīmi); pēc
otra produkta noņemšanas, ekrānā parādīsies divu produktu svars (ar mīnusa zīmi).
Displeja apzīmējumi
– Negatīva vērtība
lb – Funti
g – grami
OZ – Unces
– Zems bateriju līmenis
Divu produktu svara
summa
Nospiediet taustiņu
ON/OFF
Noņemiet pirmo
produktu
Funkcijas veidi
Pastāv iespēja nosvērt vairākus produktus, bez nepieciešamības tos noņemt no svariem.
1 Ieslēdziet svarus ar taustiņu ON/OFF (3). Uzgaidiet,
kamēr displejā parādīsies simbols „0”.
2 Novietojiet uz svariem pirmo produktu. Uzgaidiet, kamēr
svari uzrādīs rezultātu.
3 Nospiediet taustiņu ON/OFF (3), lai atiestatītu displeju
tā, lai uzrādītu „0” pirms novietosiet nākamo produktu. Šo
darbību ir iespējams atkārtot.
Divu produktu svars
(ar mīnusa zīmi)
Noņemiet Pirmā priekšmeta svars
otro produktu
(ar mīnusa zīmi)
Automātiska izslēgšanās
Svari izslēgsies automātiski, ja displejā parādīsies simbols
„0” vai arī viena un tā pati svara vienība 2 minūtes.
Svari ir ļoti jutīgi. Reaģē uz vismazāko vēja
plūsmu.
Ieslēdziet svarus
Svaru gatavības stāvoklis
Novietojiet
pirmo produktu
uz svariem
Atiestatīt
Svaru mērvienības
Svari ir aprīkoti ar metriskās sistēmas (grami) vienību maiņu
uz angļu svēršanas vienībām (funti, unces). Nospiediet mērvienību maiņas taustiņu (2), lai apskatītu svara vienības
svēršanas laikā.
Pirmā produkta svars
Ieslēdziet svarus
Svaru gatavības stāvoklis
Novietojiet
priekšmetu uz
svariem
Svaru gatavības
stāvoklis
Novietojiet
otru produktu
(nenoņemot
pirmo)
Otrā produkta svars
Mainīt vienību
Izslēdziet svarus
30
Svars gramos
Svēršanas
beigas
Svars funtos, svars uncēs Svēršanas
beigas
Izslēgt svarus
GW34-013_v06
Bateriju nomaiņa
Pirms izmantošanas, noņemiet izolācijas lentu no baterijas
(1 litu baterija CR2032-3V). Pievērsiet uzmanību pareizai
bateriju polaritātes saglabāšanai. Ja pēc izolācijas lentas
noņemšanas svari nedarbojas, izņemiet bateriju un ievietojiet atkārtoti.
Bateriju nomaiņa:
1 Atveriet bateriju nodalījuma vāku (7) svaru aizmugurē
(skat. zīmējumu zemāk).
2 Lai izņemtu baterijas, atvelciet fiksatoru. Uzmanieties, lai
netiktu saliektas spailes nodalījuma pamatnē.
3 Ievietojiet jaunu bateriju, tā lai to nobloķētu fiksatori.
Tīrīšana un uzturēšana
1 Tīriet svarus ar viegli samitrinātu drāniņu. Neiegremdējiet svarus ūdenī un neizmantojiet ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus.
2 Visas plastmasas daļas uzreiz jānotīra pēc nosmērēšanas ar taukiem, etiķi vai pārtiku ar intensīvu garšu un krāsu.
Izvairieties no svaru saskares ar skābām citrusaugļu sulām.
3 Novietojiet svarus uz cietas un līdzenas virsmas. Neizmantojiet svarus uz paklāja.
Ekoloģija – vides aizsardzība
Katrs lietotājs var palīdzēt saudzēt apkārtējo vidi. Tas ir ne
grūts un ne dārgs. Ar šo mērķi:
Kartona iepakojumus nododiet makulatūrā.
Baterijas satur vielas, kas ir kaitīgas dabiskajai videi.
Nedrīkst mest tās kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem, taču jāatdod tās otrreizējo izejvielu savākšanas punktā. Pirms ierīces izmešanas vai atdošanas otrreizējo izejvielu savākšanas punktā jāatceras, lai izņemtu baterijas no
bateriju nodalījuma.
Polietilēna maisus (pe) metiet ārā konteinerā, kurš ir domāts priekš plastikāta.
Nevajadzīgu aparātu atdodiet attiecīgajā
utilizācijas punktā, jo saturošie aparātā
kaitīgie komponenti var radīt draudus
apkārtējai videi.
Neizmetiet ierīci sadzīves atkritumos!
GW34-013_v06
Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies, ierīci lietojot
neatbilstoši tai paredzētajiem mērķiem vai arī nepareizas ekspluatācijas gadījumā.
Ražotājs patur tiesības jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma
modificēt ierīci, pielāgojot to likuma normām, aktiem, direktīvām, vai
arī konstruktīvu, estētisku, komerciālu risinājumu vai citu iemeslu
vadīti.
31
ET
Austatud Kliendid!
Õnnitleme teid meie seadme valiku puhul ja tervitame uusi
Zelmer toodete kasutajaid.
Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame kasutada
ainult firma Zelmer originaaltarvikuid. Need on projekteeritud
spetsiaalselt selle toote jaoks.
Palume käesolev kasutusjuhend tähelepanelikult läbi
lugeda. Pöörake erilist tähelepanu ohutusjuhistele. Palume
kasutusjuhend alles hoida, et võiksite seda lugeda ka edasise kasutamise käigus.
5
3
1
2
Kaalu kasutusjuhised
6
Ärge kasutage ega hoiustage
niiskes keskkonnas
Ärge lööge seadet
Ärge pange kaalu vette
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed on näidatud toote andmesildil.
Kaalu mõõtetäpsus ±1 g. Mõõtevahemik 1 g – 5000 g.
Kaalu ehitus
1
2
3
4
5
6
7
Elektrooniline displei
Ühikute muutmise funktsioon
Toitelüliti ON/OFF, nullimise funktsioon (TARE)
Kummist jalad
Klaasist kaalumisplaat
Plastiknõu
Patareipesa
7
4
Kaalu käsitsemine ja töö
Kasutamisviis
1 Pange kaal stabiilsele ja tasasele pinnale.
2 Seadme sisselülitamiseks vajutage ON/OFF (3) nupule.
3 Enne kaalumise alustamist oodake, kuni displeile ilmub
sümbol „0”.
4 Patareide kasutusea pikendamiseks lülitage kaal pärast
töö lõpetamist välja, vajutades nupule ON/OFF (3).
Juhul, kui kasutate kaalumiseks kaussi, pange
see kõigepealt klaasist kaalumisplaadile (5),
seejärel lülitage kaal sisse ja oodake, kuni displeile ilmub sümbol „0”.
Hoiatussümbolid
1 Vahetage patareid välja – displeile ilmub sümbol „LO”
ja tühjade patareide sümbol. Kaal lülitub automaatselt välja
pärast paari sekundi möödumist.
2 Ülekoormuse indikaator – displeile ilmub sümbol „0-Ld”.
Võtke kaalult ese, et vältida kaalu riket.
Kaalu maksimaalne koormus: 5 kg.
32
GW34-013_v06
Toodete eemaldamine (juhul, kui kaalul on kaks toodet):
●● pärast ON/OFF nupule vajutamist ja esimese toote
eemaldamist, kuvatakse ekraanil selle kaalu (miinusmärgiga); pärast teise toote eemaldamist kuvatakse ekraanil
kahe toote kaalu (miinusmärgiga).
Displeil kuvatavad tähistused
– Negatiivne väärtus
lb – naelad
g – grammid
OZ – untsid
– Patareide madal tase
Kahe toote kaalu summa
Vajutage nupule „ON/OFF”.
Võtke kaalult
esimene toode
Funktsioonide liigid
Võimalik on mitme toote kaalumine ilma kaalult võtmise vajaduseta.
1 Lülitage kaal sisse ON/OFF nupuga (3). Oodake, kuni
displeile ilmub sümbol „ 0”.
2 Asetage kaalule esimene toode. Oodake, kuni displeil
kuvatakse näitu.
3 Vajutage nupule ON/OFF (3) displei nullimiseks, et see
näitaks „0“ enne järgmise toote kaalule panemist. Seda toimingut võib korrata.
Kahe toote kaal
(miinusmärgiga)
Võtke
kaalult teine
toode
Esimese toote kaal
(miinusmärgiga)
Automaatne väljalülitumine
Kaal lülitub välja automaatselt, kui displeil kuvatakse „0” või
sama kaalunäitu 2 minuti jooksul.
Kaal on väga tundlik. Reageerib isegi nõrkadele tuulepuhangutele.
Lülitage kaal sisse
Kaal on töövalmis
Pange kaalule
esimene toode
Nullige
Kaaluühikute vahetamine
Kaalul on meetersüsteemi (grammid) ühikute Inglise kaaluühikuteks (naelad, untsid )vahetamise funktsioon. Vajutage
ühikute muutmise nupule (2), et kaalumise ajal ühikuid
vahetada.
Esimese toote kaal
Lülitage kaal sisse
Kaal on töövalmis
Pange kaalule
ese
Kaal on töövalmis
Pange
kaalule teine
toode
(esimest
toodet kaalult
eemaldamata)
Teise toote kaal
Vahetage kaaluühik
Lülitage kaal välja
GW34-013_v06
Kaal grammides
Töö
lõpetamine
Kaal naeltes, kaal untsides
Töö
lõpetamine
Lülitage kaal välja
33
Patareide vahetamine
Enne kasutamist eemaldage patareilt isoleeriv riba (1 liitiumpatarei CR2032-3V). Pöörake tähelepanu patareide poolustele. Juhul. kui pärast isoleeriva riba eemaldamist kaal ei
tööta, võtke patarei välja ja pange see uuesti tagasi.
Patareide vahetamine:
1 Avage patareipesa kaas (7) kaalu tagaküljel (vt alljärgnevat joonist).
2 Patarei eemaldamiseks painutage riivi. Olge ettevaatlikud, et mitte painutada pesa põhjas paiknevaid klemme.
3 Pange pesasse uus patarei nii, et see lukustuks riivi
taha.
Puhastamine ja hooldus
1 Puhastage kaalu niiske lapiga. Ärge pange kaalu vette
ega kasutage sööbivaid keemilisi vahendeid.
2 Kõiki plastikosasid tuleb pesta koheselt pärast kokkupuudet rasvade, maitseainete, äädikaga või intensiivse
maitse/lõhnaga toiduainetega. Vältige kaalu kokkupuudet
tsitrusviljade hapude mahladega.
3 Pange kaal kõvale, tasasele aluspinnale. Ärge kasutage
kaalu vaibal.
Ökoloogia – hoolitseme keskkonna eest
Iga kasutaja võib osaleda keskkonnakaitses. See pole ei
keeruline, ega kulukas.
Sellel eesmärgil:
Papist pakend viige makulatuurikonteinerisse.
Patareid sisaldavad keskkonnale ohtlikke aineid. Neid ei
tohi visata muu olmeprügi hulka, vaid anda ära sekundaarse
tooraine kogumise punkti. Enne äraviskamist või sekundaarse tooraine kogumise punkti andmist ärge unustage
võtta patareid patareipesast välja.
Kilekotid (polüetüleen) visake plastikukonteinerisse.
Kasutatud seadmed andke ära vastavasse kogumispunkti, sest seadmes olevad ohtlikud ained võivad olla keskkon­nale
ohtlikud.
Ära viska seadet välja olmejäätmetega!
34
Tootja ei võta enda peale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest
kasutamisest.
Tootja jätab endale õiguse toote muutmiseks mistahes ajal ja sellest
eelnevalt informeerimata, selleks et toode vastaks õiguseeskirjadele,
normidele, direktiivide nõuetele või muul põhjusel (ehitus, kaubandus,
esteetika jm).
GW34-013_v06
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this instruction manual for future reference.
5
3
1
Important handling instructions
2
6
Do not use nor store
in humid area
Do not hit
7
Do not immerse in water
4
Specifications
Technical parameters are included at the name plate.
Accuracy of measurement ±1 g. Tolerances 1 g – 5000 g.
Outline
1
2
3
4
5
6
7
Electronic display
Units swap function
ON/OFF button, reset feature TARE
Rubber support
Glass weighing board
Plastic bowl
Batteries compartment
Handling and operation
Handling
1 Place the scales on firm and flat position.
2 Press ON/OFF (3) button to switch the appliance on.
3 Before you start weighting, wait until you can see „0” on
display.
4 To maximize the duration of batteries, switch off the
scales after operation pressing ON/OFF (3) button.
If you use a bowl for weighting, put it on the
glass weighing board (5) at first, and then
switch on the scales and wait until you can see
„0” symbol.
Alarm indicators
1 Replace the battery – display shows the LO symbol
and low battery symbol. The kitchen scale will automatically
switch off after 2 seconds.
2 Scales overloaded – the symbol „0-Ld” shall appear on
display. Remove the object to avoid damage. Maximum load
(5 kg) is indicated on the scales.
GW34-013_v06
35
Removing the products (in case of two products on the
scales):
●● Press ON/OFF button, and after removing the first product, its weight shall appear on display (with minus symbol); after removing the second product, the weight of both
products shall appear on display (with minus symbol).
Labels on display
– Minus value
lb – Pounds
g – Grams
OZ – Ounces
– Low battery
The sum of two
products weight
Press ON/OFF button
Remove the
first product
Functions
It is possible to weigh some products, without necessity of
removing them from the scales.
1 Switch on the scales with ON/OFF (3) button. Wait until
„0” symbol appears on display.
2 Put the first product on the scales. Wait until you can see
the result.
3 Press ON/OFF (3) button, to reset the display, so that it
shows „0” before you put the next product on. You can repeat
this activity.
The weight of the first
product
(with minus symbol)
Remove the
second
product
The weight of both
products (with minus
symbol)
Auto switch off
The scales shall switch off automatically, if the display shows
„0” or the same weight for 2 minutes.
The scales are very sensitive. It even reacts for
the smallest airflow.
Switch on the scales
Readiness status
Place the first
product on the
scales
Reset
The weight of the first
product
Unit swap function
The scales have function of switching from one weight unit
system (kilograms, grams) to British weight units (pounds,
ounces). Press unit swap (2) button, to recalculate the units
during weighting.
Switch the scales on
Readiness status
Place the object
on the scales
Readiness status
Place the
The weight of the
second
second product
product
(without
removing the The operation
is over
former)
Switch off the scales
36
Weight in grams
Weight in pounds,
Weight in ounces
Change the unit
The
operation
is over
Switch off the device
GW34-013_v06
Exchanging batteries
Before you use remove the isolation from the battery (1 lithium battery CR2032-3V). Please take note to the polarity.
If the scale does not operate after you remove the insulation
strip, take off the battery and re-install it..
Battery exchange:
1 Open the lid of the battery compartment (7) at the backside of the scales (see the drawing below).
2 Unbent the fastener to remove the battery. Be careful not
to bend the contacts.
3 Insert new battery, so that the fastener gets locked.
Cleaning and maintenance
1 Clean the scales with a bit damp cloth. Do not immerse
the scales in water; do not use chemical/corrosive agents.
2 All plastic parts should be immediately cleaned after it
gets dirty with fat, spices, vinegar and ford of intensive taste/
colour. You should avoid contact with sour citrus juice.
3 Place the scales on firm, flat surface. Do not use the
scales on the carpet.
Ecology – Environment protection
Each user can contribute to protect the environment. It is neither difficult nor expensive. In order to do so:
Return cardboard packages to recycling points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate containers.
Batteries contain substances harmful to the natural environment. Do not throw them away with other household waste.
Return used batteries to recycling points.
Before disposing of or returning the appliance to a recycling point make sure to
remove the batteries from the battery compartment.
Return a worn out appliance to an appropriate collecting point as the components
of the appliance may pose a threat to the environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
GW34-013_v06
37
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
GW34-013_v06
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
GW34-013_v06
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
GW34-013_v06
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project