Sony HDR-PJ430V User guide

Sony HDR-PJ430V User guide
4-457-218-21(1)
GB How to Use the Wi-Fi
Function
FR Comment utiliser la
fonction Wifi
DE Verwendung der Wi-FiFunktion
NL De Wi-Fi-functie gebruiken
IT
ES
PT
GR
TR
Modalità d’uso della
funzione Wi-Fi
Cómo utilizar la función
Wi-Fi
Como Utilizar a Função
Wi-Fi
Τρόπος χρήσης της
λειτουργίας Wi-Fi
Wi-Fi İşlevini Kullanma
Jak korzystać z funkcji
Wi-Fi
CZ Použití funkce Wi-Fi
PL
HU A Wi-Fi funkció használata
SK Ako používať funkciu wi-fi
SE
DK Sådan bruger du Wi-FiFI
RO
RU
UA
CT
CS
funktionen
Wi-Fi-toiminnon
käyttäminen
Mod de utilizare a funcţiei
Wi-Fi
Как использовать
функцию Wi-Fi
Використання функції
Wi-Fi
如何使用Wi-Fi功能
如何使用Wi-Fi功能
KR Wi-Fi 기능의 사용 방법
AR
Wi-Fi ‫ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام وﻇﻴﻔﺔ‬
PR
Wi-Fi ‫ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﮑﺮد‬
MY Bagaimana Menggunakan
English
Collegando l’adattatore wireless ADP-WL1M (in vendita separatamente) alla videocamera vengono
attivate più funzioni che consentono all’utente di eseguire le operazioni riportate di seguito.
ADP-WL1M kablosuz adaptör (ayrı olarak satılır) kameraya bağlandığında daha fazla işlev
etkinleştiğinden aşağıdaki işlemler yapılabilir.
 Storing images on your computer
 Archiviazione di immagini sul computer dell’utente
 Görüntüleri bilgisayara kaydetme
 Transferring images to your smart phone
 Trasferimento di immagini sullo smartphone dell’utente
 Görüntüleri akıllı telefona aktarma
 Operating with your smart phone
 Esecuzione delle funzioni con lo smartphone dell’utente
 Akıllı telefonu kullanma
For details on how to use the wireless adapter, ADP-WL1M (sold separately) with the camcorder,
visit the following URL, select your country/region and model name of your camcorder, and then
refer to “Handycam” User Guide.
Per i dettagli sulla modalità d’uso dell’adattatore wireless ADP-WL1M (in vendita separatamente)
con la videocamera, visitare l’URL riportata di seguito, selezionare paese/regione dell’utente nonché
modello della videocamera in uso, quindi consultare il Manuale dell’utente “Handycam”.
ADP-WL1M kablosuz adaptörün (ayrı olarak satılır) kamerayla birlikte kullanımıyla ilgili ayrıntılar
için aşağıdaki URL’ye giderek, ülke/bölgenizi ve kameranızın adını seçip “Handycam” Kullanıcı
Kılavuzu’na başvurabilirsiniz.
 The wireless adapter, ADP-WL1M (sold separately) may not be available in some countries/
regions.
 In alcuni paesi/regioni potrebbe non essere possibile reperire l’adattatore wireless ADP-WL1M
(in vendita separatamente).
 ADP-WL1M kablosuz adaptör (ayrı olarak satılır) bazı ülkelerde/bölgelerde bulunamayabilir.
 We assume no responsibility whatsoever for any damage caused by unauthorized access to, or
unauthorized use of, destinations loaded on the camcorder, resulting from loss or theft.
 Si declina ogni responsabilità per qualunque danno causato dall’accesso non autorizzato a cartelle
e file di destinazione caricati sulla videocamera o dall’utilizzo non autorizzato degli stessi, in
seguito a smarrimento o furto.
You can save images on your computer connected through an access point.
You can transfer images saved on the camcorder to your smart phone.
You can operate the camcorder using your smart phone.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
Note on wireless LAN
Français
Raccorder l'adaptateur sans fil ADP-WL1M (vendu séparément) au caméscope offre davantage de
fonctions vous permettant d'effectuer les opérations suivantes.
 Stockage d'images sur votre ordinateur
Vous pouvez sauvegarder des images sur votre ordinateur connecté à un point d'accès.
 Transfert d'images vers votre smartphone
Fungsi Wi-Fi
ID Bagaimana Menggunakan
Fungsi Wi-Fi
TH
Pour plus de détails sur l'utilisation de l'adaptateur sans fil ADP-WL1M (vendu séparément) avec
le caméscope, rendez-vous sur l'URL suivante, sélectionnez votre pays/région et le modèle de votre
caméscope, puis consultez le Guide de l'utilisateur du « Handycam ».
 Fonctionnement avec votre smartphone
Vous pouvez faire fonctionner le caméscope avec votre smartphone.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 L'adaptateur sans fil ADP-WL1M (vendu séparément) peut ne pas être disponible dans certains
pays ou certaines régions.
Remarque sur la connexion sans fil
 Nous déclinons toute responsabilité à l’égard de dommages causés par un accès ou une utilisation
non autorisés des destinations chargées sur le caméscope à la suite d’une perte ou d’un vol.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

Deutsch
È possibile far funzionare la videocamera utilizzando lo smartphone dell’utente.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
Nota su LAN wireless
Español
Al conectar el adaptador inalámbrico ADP-WL1M (se vende por separado) a la videocámara se
habilitan más funciones que permiten realizar las siguientes operaciones.
 Almacenar imágenes en el ordenador
Puede guardar imágenes en un ordenador conectado a un punto de acceso.
 Transferir imágenes a un smartphone
Puede transferir imágenes guardadas en la videocámara a un smartphone.
 Controlar la videocámara con un smartphone
Puede controlar la videocámara mediante un smartphone.
Si desea más información sobre cómo utilizar el adaptador inalámbrico
ADP-WL1M (se vende por separado) a la videocámara, visite la siguiente URL, seleccione su país
o región y el nombre del modelo de su videocámara y, a continuación, consulte la Guía del usuario
de “Handycam”.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 Es posible que el adaptador inalámbrico ADP-WL1M (se vende por separado) no esté disponible
en algunos países o regiones.
Nota sobre la LAN inalámbrica
 No nos hacemos responsables de los daños ocasionados por el acceso o el uso no autorizados de
los destinos cargados en la videocámara en caso de pérdida o robo.
Português
Kameranızda kayıtlı olan görüntüleri akıllı telefonunuza aktarabilirsiniz.
Kamerayı akıllı telefonunuz üzerinden kullanabilirsiniz.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
Kablosuz LAN bilgisi
 Kameranızın kaybolması veya çalınması sonucunda kameranızda kayıtlı olan hedeflere izinsiz
erişim veya bu hedeflerin izinsiz olarak kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek zarar
konusunda sorumluluk kabul edilmez.
Polski
Podłączając adapter bezprzewodowy ADP-WL1M (sprzedawany osobno) do kamkordera, można
uzyskać dostęp do innych funkcji umożliwiających wykonanie następujących czynności.
 Przechowywanie obrazów na komputerze
Możesz zapisywać obrazy na komputerze podłączonym do punktu dostępu.
 Przesyłanie obrazów na smartfona
Możesz przesyłać obrazy zapisane na kamkorderze na swojego smartfona.
 Obsługa kamkordera za pomocą smartfonu
Kamkorder możesz obsługiwać za pomocą smartfonu.
Więcej informacji o używaniu adaptera bezprzewodowego ADP-WL1M (sprzedawany osobno) z
kamkorderem można uzyskać, odwiedzając podaną stronę internetową; należy wybrać swój kraj/
region oraz model kamkordera, a następnie zapoznać się z Przewodnikiem użytkownika kamery
„Handycam”.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 Adapter bezprzewodowy ADP-WL1M (sprzedawany osobno) może nie być dostępny w
niektórych krajach/regionach.
Uwaga dotycząca bezprzewodowej sieci LAN
 Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty spowodowane nieuprawnionym
dostępem do materiałów znajdujących się na kamerze lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem,
wynikające ze zgubienia lub kradzieży urządzenia.
Česky
Připojíte-li k videokameře adaptér bezdrátové sítě ADP-WL1M (prodává se samostatně), máte k
dispozici další funkce, které vám umožní provádění následujících operací.
 Speichern von Bildern auf Ihrem Computer
 Armazenar imagens no computador
 Ukládání snímků do počítače
 Übertragen von Bildern auf Ihr Smartphone
 Transferir imagens para o Smartphone
 Přenos snímků do chytrého telefonu
 Bedienung über Ihr Smartphone
 Efetuar operações com o Smartphone
 Ovládání chytrým telefonem
Entnehmen Sie Hinweise zur Verwendung des Drahtlosadapters ADP-WL1M (gesondert erhältlich)
mit dem Camcorder der folgenden URL. Wählen Sie dort Ihr Land bzw. Ihre Region, dann den
Modellnamen Ihres Camcorders und entnehmen weitere Details der „Handycam“ Benutzeranleitung.
Para mais informações sobre como utilizar o adaptador sem fios ADP-WL1M (vendido em separado)
com a câmara de vídeo, visite o URL indicado em seguida, selecione o seu país/região, selecione o
nome do modelo da câmara de vídeo e, em seguida, consulte o Manual do utilizador da “Handycam”.
Podrobné informace o použití adaptéru bezdrátové sítě ADP-WL1M (prodává se samostatně)
s videokamerou získáte na následující adrese URL; vyberte zemi či oblast a název modelu
videokamery a poté si prostudujte Uživatelskou příručku „Handycam“.
 Der Drahtlosadapter ADP-WL1M (gesondert erhältlich) ist unter Umständen nicht in allen
Ländern/Regionen verfügbar.
 O adaptador sem fios ADP-WL1M (vendido em separado) pode não estar disponível em alguns
países/regiões.
 Adaptér bezdrátové sítě ADP-WL1M (prodává se samostatně) nemusí být v některých zemích či
oblastech k dispozici.
 Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die durch unbefugten Zugriff auf oder
unbefugte Nutzung von auf dem Camcorder gespeicherten Daten infolge von Verlust oder
Diebstahl entstanden sind.
 Não assumimos nenhuma responsabilidade por quaisquer danos provocados pelo acesso não
autorizado a, ou pela utilização não autorizada de, destinos carregados para a câmara de vídeo,
resultantes de perda ou roubo.
 Naše společnost nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené neoprávněným
přístupem nebo neoprávněným použitím cílových umístění uložených ve videokameře ve
spojitosti s její ztrátou či odcizením.
Sie können den Camcorder mithilfe Ihres Smartphones bedienen.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
Hinweis zum WLAN
Nederlands
Pode guardar imagens no computador ligado a um ponto de acesso.
Pode transferir imagens guardadas na câmara de vídeo para o Smartphone.
Pode efetuar operações na câmara de vídeo utilizando o Smartphone.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
Nota sobre a LAN sem fios
Ελληνικά
Můžete ukládat snímky do počítače připojeného k přístupovému bodu.
Můžete přenášet snímky uložené ve videokameře do chytrého telefonu.
Videokameru můžete ovládat pomocí chytrého telefonu.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
Poznámka k bezdrátové síti LAN
Magyar
Als de draadloze adapter ADP-WL1M (afzonderlijk verkrijgbaar) op de camcorder wordt
aangesloten, komen meer functies beschikbaar, waarmee u de volgende handelingen kunt uitvoeren.
Με τη σύνδεση του ασύρματου προσαρμογέα ADP-WL1M (πωλείται χωριστά) στη βιντεοκάμερα
παρέχονται περισσότερες λειτουργίες και μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα ακόλουθα.
A (külön megvásárolható) ADP-WL1M vezeték nélküli adapternek a videokamerához való
csatlakoztatásával további funkciók válnak elérhetővé, így a következő műveletek lesznek elvégezhetők.
 Beelden opslaan op de computer
 Αποθήκευση εικόνων σε υπολογιστή
 Képek tárolása számítógépen
U kunt beelden opslaan op een computer die verbinding heeft met een toegangspunt.
 Beelden overbrengen naar de smartphone
U kunt op de camcorder opgeslagen beelden overbrengen naar de smartphone.
 Aansturen met de smartphone
U kunt de camcorder aansturen met de smartphone.
Als u meer wilt weten over het gebruik van de draadloze adapter ADP-WL1M (afzonderlijk
verkrijgbaar) bij de camcorder, gaat u naar de volgende URL, selecteert u uw land/regio en
cancordermodel, raadpleegt u de Gebruikershandleiding voor "Handycam".
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 De draadloze adapter ADP-WL1M (afzonderlijk verkrijgbaar) is mogelijk niet verkrijgbaar in
sommige landen/regio's.
Opmerking over draadloos LAN
©2013 Sony Corporation Printed in China
È possibile trasferire sullo smartphone dell’utente immagini salvate nella videocamera.
Görüntüleri erişim noktasına bağlı olan bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.
Ligar o adaptador sem fios ADP-WL1M (vendido em separado) à câmara de vídeo disponibiliza
mais funções que permitem efetuar as operações indicadas em seguida.
Sie können auf dem Camcorder gespeicherte Fotos auf Ihr Smartphone übertragen.

È possibile salvare le immagini sul computer dell’utente connesso a un punto di accesso.
Durch Anschließen des Drahtlosadapters ADP-WL1M (gesondert erhältlich) an den Camcorder
können weitere Funktionen aktiviert und die folgenden Vorgänge ausgeführt werden:
Sie können Bilder auf Ihrem Computer speichern, der über einen Zugangspunkt verbunden ist.

Türkçe
Connecting the wireless adapter ADP-WL1M (sold separately) to the camcorder, the following
functions are available.
Vous pouvez transférer des images enregistrées sur le caméscope vers votre smartphone.
Använda Wi-Fi-funktionen
Italiano
 We dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor enigerlei schade die veroorzaakt wordt door
onbevoegde toegang tot, of onbevoegd gebruik van bestemmingen die in de camcorder zijn
geladen, als gevolg van verlies of diefstal.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες στον υπολογιστή σας που είναι συνδεδεμένος στο σημείο
πρόσβασης.
 Μεταφορά εικόνων σε έξυπνο κινητό τηλέφωνο
Μπορείτε να μεταφέρετε στο έξυπνο κινητό τηλέφωνό σας εικόνες αποθηκευμένες στη βιντεοκάμερα.
 Χειρισμός από το έξυπνο κινητό τηλέφωνο
Μπορείτε να χειριστείτε τη βιντεοκάμερα χρησιμοποιώντας το έξυπνο κινητό τηλέφωνο.
Για λεπτομέρειες χρήσης του ασύρματου προσαρμογέα ADP-WL1M (πωλείται χωριστά) με τη
βιντεοκάμερα, επισκεφτείτε την ακόλουθη διεύθυνση ιστού, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και το
όνομα μοντέλου της βιντεοκάμερας και ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης του "Handycam".
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 Ο ασύρματος προσαρμογέας ADP-WL1M (πωλείται χωριστά) ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος
σε ορισμένες χώρες/περιοχές.
Σημείωση σχετικά με το ασύρματο LAN
 Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημιά που ενδέχεται να προκληθεί από μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε, ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση, προορισμών που είναι
αποθηκευμένοι στη βιντεοκάμερα, ως αποτέλεσμα απώλειας ή κλοπής.
Hozzáférési ponthoz csatlakoztatott számítógépére mentheti képeit.
 Képek áttöltése okostelefonra
A videokamerára mentett képeket áttöltheti okostelefonjára.
 A készülék működtetése okostelefonnal
A videokamerát okostelefonjával is működtetheti.
A (külön megvásárolható) ADP-WL1M vezeték nélküli adapter videokamerával való használatáról
bővebb tájékoztatást a következő URL-címen talál; válassza ki az országot/térséget és a videokamera
típusnevét, majd olvassa el a „Handycam” felhasználói útmutatót.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 Előfordulhat, hogy egyes országokban/térségekben nincs kereskedelmi forgalomban a (külön
megvásárolható) ADP-WL1M vezeték nélküli adapter.
A vezeték nélküli LAN-hálózattal kapcsolatos megjegyzés
 Nem vállalunk felelősséget a videokamerára feltöltött célhelyekhez való – a videokamera
elvesztése vagy lopása miatt bekövetkezett – illetéktelen hozzáférésből vagy a videokamerára
feltöltött célhelyek illetéktelen felhasználásából eredő károkért.
‫ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﻮر إﻟﻰ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ‬Ʉ

Dansk
Når du forbinder den trådløse adapter, ADP-WL1M (sælges separat), med videokameraet, aktiveres
flere funktioner, der giver dig mulighed for at udføre de følgende handlinger.
 Lagring af billeder på din computer
Du kan gemme billeder på din computer, der er forbundet med et adgangspunkt.
 Overførsel af billeder til din smartphone
Du kan overføre billeder, der er gemt på videokameraet, til din smartphone.
 Betjening med din smartphone
Du kan betjene videokameraet ved hjælp af din smartphone.

Få flere oplysninger om, hvordan den trådløse adapter, ADP-WL1M (sælges separat), bruges
sammen med videokameraet ved at gå ind på følgende webadresse, vælge land/område og dit
videokameras modelnavn og derefter henvise til "Handycam"-brugervejledningen.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 Den trådløse adapter, ADP-WL1M (sælges separat), er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/
områder.
Bemærkning til trådløst LAN
 Vi påtager os intet ansvar i tilfælde af skader, der er forårsaget af uautoriseret adgang til eller brug
af destinationer, der er indlæst i videokameraet, som følge af bortkomst eller tyveri.
Suomi

Langattoman ADP-WL1M-sovitin (myydaan erikseen) yhdistäminen videokameraan tarjoaa
käyttöön lisäominaisuuksia, joilla voi tehdä seuraavia toimintoja.
 Kuvien tallentaminen tietokoneeseen
Voit tallentaa kuvia tukiasemaan yhdistettyyn tietokoneeseen.
 Kuvien siirtäminen älypuhelimeen
Voit siirtää videokameralla tallennettuja kuvia älypuhelimeen.
 Käyttäminen älypuhelimella
Română
Puteţi salva imagini pe computerul dumneavoastră conectat la un punct de acces.
 Ovládanie pomocou smartfónu
 Utilizarea cu smartphone-ul
Viac informácií ako používať bezdrôtový adaptér ADP-WL1M (predáva sa osobitne) s
kamkordérom nájdete na nasledovnej URL adrese, zvoľte krajinu/región a názov modelu vášho
kamkordéra a potom postupujte podľa Používateľská príručka „Handycam“.
Pentru detalii privind utilizarea adaptorului fără fir, ADP-WL1M (comercializat separat) cu
camera video, vizitaţi următoarea adresă URL, selectaţi ţara/regiunea dumneavoastră şi denumirea
modelului de cameră şi apoi consultaţi Ghidul de utilizare „Handycam”.
Puteţi transfera pe smartphone-ul dumneavoastră imaginile salvate pe camera video.
Puteţi utiliza camera video folosind smartphone-ul.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 Bezdrôtový adaptér ADP-WL1M (predáva sa osobitne) nemusí byť v niektorých krajinách/
regiónoch dostupný.
 Este posibil ca adaptorul fără fir, ADP-WL1M (comercializat separat) să nu fie disponibil în
anumite ţări/regiuni.
 Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neoprávneným použitím alebo
neoprávneným prístupom k priečinkom na kamkordéri, v dôsledku straty alebo krádeže.
 Nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate pentru daune cauzate de accesul neautorizat sau
utilizarea neautorizată a destinaţiilor încărcate pe camera video, în urma pierderii sau furtului.
 Lagra bilder på en dator
Du kan spara bilder på en dator som är ansluten till en accesspunkt.
 Överföra bilder till en smart phone
Du kan överföra bilder som är sparade på videokameran till din smart phone.
 Styra videokameran med hjälp av din smart phone
Du kan styra videokameran med hjälp av din smart phone.
Mer information om hur du använder den trådlösa adaptern, ADP-WL1M (säljs separat), med
videokameran finns på följande webbadress. Välj ditt land/region samt videokamerans modellnamn
och läs därefter Bruksanvisning för ”Handycam”.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 Den trådlösa adaptern, ADP-WL1M (säljs separat), kanske inte är tillgänglig i vissa länder/
regioner.
Att observera om trådlöst nätverk
 Vid förlust eller stöld av videokameran accepterar vi inget som helst ansvar för eventuella skador
som orsakats av obehörig åtkomst till, eller obehörig användning av, destinationer lagrade i
videokameran.
‫ﻓﺎرﺳﯽ‬
 Керування за допомогою смартфону
Керування відеокамерою можна здійснювати за допомогою смартфону.
Щоб дізнатися більше про використання адаптера безпроводового зв’язку ADP-WL1M (продається
окремо) з відеокамерою, перейдіть за поданою нижче URL-адресою, виберіть свою країну або регіон
і назву моделі відеокамери, а потім перейдіть до розділу Посібник користувача «Handycam».
Notă privind reţeaua LAN wireless
Русский
Подключение беспроводного адаптера ADP-WL1M (продается отдельно) к видеокамере
расширяет диапазон доступных функций, предоставляя вам возможность выполнения
следующих операций.
 Сохранение изображений на ваш компьютер
Вы можете сохранять изображения на ваш компьютер, подключенный к точке доступа.
 Передача изображений на ваш смартфон
Вы можете передавать изображения, хранящиеся в видеокамере, на ваш смартфон.
 Управление с использованием вашего смартфона
Вы можете управлять видеокамерой, используя ваш смартфон.
Для ознакомления с более подробной информацией о том, как использовать беспроводной
адаптер ADP-WL1M (продается отдельно) с видеокамерой, посетите следующий URLадрес, выберите вашу страну/регион и название модели вашей видеокамеры, и после этого
обратитесь к Pуководству пользователя “Handycam”.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 Беспроводной адаптер ADP-WL1M (продается отдельно) может быть не доступен в
некоторых странах/регионах.
Примечание к беспроводной локальной сети
 Мы не принимаем на себя никакой ответственности за любой ущерб, вызываемый
несанкционированным доступом к пунктам назначения, загруженных на видеокамеру, или их
несанкционированным использованием, произошедший вследствие потери или воровства.
‫ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ‬،‫ )ﻓﺮوش ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ( ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد‬ADP-WL1M ،‫ﺗﺎﺗﺼﺎل آداﭘﺘﻮر ﺑﯽ ﺳﯿﻢ‬
.‫اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ذﯾﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‬
‫ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد‬Ƀ
.‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ‬
‫ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد‬Ʉ
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 Адаптер безпроводового зв’язку ADP-WL1M (продається окремо) може бути недоступний
у деяких країнах або регіонах.
Примітка щодо безпороводової локальної мережі
 Ми не несемо жодної відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим
доступом, або за несанкціоноване використання інформації, завантаженої на відеокамеру,
в результаті втрати чи крадіжки.
.‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه روی دورﺑﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری را ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﺪ‬
‫ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد‬Ʌ
.‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ‬
/‫ ﮐﺸﻮر‬،‫ زﯾﺮ را ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ‬URL ،‫ )ﻓﺮوش ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ( ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری‬ADP-WL1M ،‫ﺑﺮای ﺟﺰﺋﯿﺎت درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده از آداﭘﺘﻮر ﺑﯽ ﺳﯿﻢ‬
.‫" ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‬Handycam" ‫ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎرﺑﺮ‬،‫ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﺎم ﻣﺪل دورﺑﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‬
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
.‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ‬/‫ )ﻓﺮوش ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ( ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮر ﻫﺎ‬ADP-WL1M ،‫• اﯾﻦ آداﭘﺘﻮر ﺑﯽ ﺳﯿﻢ‬
‫ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ‬LAN ‫ﻧﮑﺘﻪ درﺑﺎره‬
中文(繁體字)
連接無線轉接器ADP-WL1M(另售)到攝影機可以獲得更多功能,並讓您執行以下操作。
將影像儲存在您的電腦上
‫ در ﻧﺘﯿﺠﻪ‬،‫ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز از ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﻮارﺷﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری‬،‫• ﻣﺎ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺐ ﻧﺎﺷﯽ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز‬
.‫ﮔﻢ ﺷﺪن ﯾﺎ دزدی ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ‬
Bahasa Malaysia
可以將影像儲存到有連接到存取點的電腦上。
Menyambungkan alat suai wayarless, ADP-WL1M (dijual berasingan) kepada camcorder akan
membolehkan lebih banyak fungsi, membenarkan anda melaksana operasi-operasi berikut.
傳輸影像到您的智慧型手機
可以將儲存在攝影機上的影像傳輸到您的智慧型手機。
 Menyimpan imej-imej pada komputer anda
Anda boleh menyimpan imej-imej pada komputer anda ke satu titik capaian.
可以使用您的智慧型手機來操作攝影機。
關於無線LAN的說明
 Transferarea imaginilor pe smartphone
Genom att ansluta den trådlösa adaptern, ADP-WL1M (säljs separat), till videokameran får den
fler funktioner så att du kan göra följande.
،‫ ﻟﻠﻮﺟﻬﺎت اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻴﺮا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ‬،‫ أو اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ‬،‫• ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺘﺤﻤﻞ أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق ﻋﻦ أي ﺿﺮر ﻳﺴﺒﺒﻪ اﻟﻮﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ‬
.‫ﺟﺮاء ﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ أو ﺳﺮﻗﺘﻬﺎ‬
Зображення, збережені на відеокамері, можна перенести на смартфон.
 Langaton ADP-WL1M-sovitin (myydaan erikseen) ei ehkä ole saatavana joissakin maissa tai
joillakin alueilla.
 Prenos fotografií do smartfónu
Svenska
‫ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‬LAN ‫ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺣﻮل ﺷﺒﻜﺔ‬
 Перенесення зображень на смартфон
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 Stocarea imaginilor pe computerul dumneavoastră
Poznámka o bezdrôtovej sieti LAN
Зображення можна зберігати на комп’ютер, підключений до точки доступу.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 Ukladanie fotografií v počítači
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
.‫ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‬/‫ )ﻳﺒﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ( ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان‬ADP-WL1M ‫• ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ اﻟﻤﻬﺎﻳﺊ اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ‬
有關如何將無線轉接器ADP-WL1M(另售)搭配攝影機使用的詳情,請瀏覽以下網址,選擇
您所在的國家/地區以及攝影機的機型名稱,並參閱“Handycam”使用者指南。
Conectarea adaptorului fără fir, ADP-WL1M (comercializat separat) la camera video permite mai
multe funcţii, inclusiv efectuarea următoarelor operaţiuni.
Kamkordér môžete ovládať pomocou smartfónu.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 Зберігання зображень на комп’ютері
Lisätietoja langattoman ADP-WL1M-sovitin (myydaan erikseen) käyttämisestä videokameran
kanssa saat siirtymällä seuraavaan URL-osoitteeseen, valitsemalla maan/alueen ja videokameran
mallinimen ja valitsemalla sitten ”Handycam”-käyttöohjeet.
Pripojenie bezdrôtového adaptéra, ADP-WL1M (predáva sa osobitne) ku kamkordéru aktivuje
viacero funkcií, ktoré vám dovoľujú vykonávať nasledujúce operácie.
Môžete preniesť fotografie uložené na vašom kamkordéri do smartfónu.
.‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻛﺎﻣﻴﺮا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ‬
‫ ﻗﻢ ﺑﺰﻳﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ‬،‫ )ﻳﺒﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ( ﻣﻊ ﻛﺎﻣﻴﺮا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ‬ADP-WL1M ‫ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻬﺎﻳﺊ اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ‬
."Handycam" ‫ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﺳﻢ ﻣﻮدﻳﻞ ﻛﺎﻣﻴﺮا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ وﻣﻦ ﺛﻢ راﺟﻊ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﻜﺎﻣﻴﺮا‬/‫اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ واﺧﺘﺮ اﻟﺒﻠﺪ‬
У результаті підключення адаптера безпроводового зв’язку ADP-WL1M (продається
окремо) до відеокамери стають доступними додаткові функції, завдяки яким можна
виконувати перелічені нижче дії.
使用您的智慧型手機操作
 Emme ole millään tavalla vastussa mistään vahingoista, jotka ovat aiheutuneet videokameraan
määritettyjen kohteiden luvattomasta käsittelystä tai käytöstä laitteen kadottamisen tai varkauden
seurauksena.
Môžete ukladať fotografie na svojom počítači pripojenom na pripojovacie miesto.
‫ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ‬Ʌ
Українська
Voit käyttää videokameraa älypuhelimen avulla.
Huomautuksia langattomasta lähiverkosta
Slovensky
.‫ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﻮر ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻴﺮا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ إﻟﻰ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ‬
 Memindah imej-imej ke smart phone anda
Anda boleh memindah imej-imej pada komputer ke smart phone anda.
 Mengoperasi dengan smart phone anda
Anda boleh mengoperasikan camcorder dengan menggunakan smart phone anda.
 無線轉接器ADP-WL1M(另售)可能不在某些國家/地區提供。
 因本攝影機遺失或被盜,造成未授權存取或使用本攝影機上載入的目標檔案,從而導致
任何損壞,我們概不負責。
Untuk butiran lanjut mengenai bagaimana mengguna alat suat wayarles, ADP-WL1M (dijual
berasingan) dengan camcorder, sila lawat URL yang berikut, pilih negara/rantau anda dan nama
model camcorder anda, dan kemudian rujuk kepada Panduan Pengguna “Handycam”.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 Alat suai wayarles, ADP-WL1M (dijual berasingan) mungkin tidak didapati di sesetengah
negara/rantau.
Nota mengenai LAN wayarles
中文(简体字)
将无线适配器ADP-WL1M(另售)连接到本机可启用更多功能,让您可以执行下列
操作。
将图像存储在计算机上
可以将图像保存在连接到接入点的计算机上。
 Kami tidak menanggung tanggungjawab bagi sebarang kerosakan yang disebabkan oleh
akses yang tidak dibenarkan, atau penggunaan tanpa kebenaran, destinasi yang dimuat pada
camcorder, akibat daripada kehilangan atau kecurian.
Bahasa Indonesia
将图像传输到智能手机上
Menyambungkan adapter nirkabel, ADP-WL1M (dijual terpisah) ke camcorder yang memiliki
beberapa fungsi, sehingga anda dapat menjalankan operasi-operasi berikut.
可以将本机上保存的图像传输到智能手机上。
操作智能手机
可以使用智能手机操作本机。
关于如何将无线适配器ADP-WL1M(另售)用于本机的详细信息,请访问下列URL,
选择您所在的国家/地区和本机型号名称,然后参阅“Handycam”用户手册。
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 Menyimpan gambar pada komputer anda
Anda dapat menyimpan gambar pada komputer anda yang tersambung ke titik akses.
 Memindahkan gambar ke smart phone anda
Anda dapat memindahkan gambar yang sudah disimpan di camcorder ke smart phone anda.
 无线适配器ADP-WL1M(另售)可能在某些国家/地区无法使用。
 Mengoperasikan dengan smart phone anda
关于无线LAN的说明
 因本机丢失或被盗,造成未授权访问或使用本机上加载的目标文件,从而导致
任何损坏,我们概不负责。
한국어
캠코더에 무선 어댑터 ADP-WL1M(별매)을 연결하면 추가되는 기능을 사용해 다음과 같은
조작을 할 수 있습니다.
 컴퓨터에 이미지 저장하기
Anda dapat mengoperasikan camcorder dengan menggunakan smart phone anda.
Untuk lebih detil bagaimana menggunakan adapter nirkabel, ADP-WL1M (dijual terpisah) dengan
camcorder, kunjungi URL berikut, pilih negara/daerah anda dan nama model camcorder anda,
kemudian lihat Manual Pengguna "Handycam".
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 Adapter nirkabel adapter, ADP-WL1M (dijual terpisah) mungkin tidak tersedia di beberapa
negara/daerah.
Catatan mengenai LAN nirkabel
액세스 포인터에 연결한 컴퓨터에 이미지를 저장할 수 있습니다.
 Kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan apapun yang disebabkan oleh akses yang tidak
resmi, atau penggunaan yang tidak resmi, bertujuan mengunggah pada camcorder, akibat
kehilangan atau kecurian.
 스마트폰으로 이미지 전송하기
캠코더에 저장한 이미지를 스마트폰으로 전송할 수 있습니다.
 스마트폰을 사용해 조작하기
스마트폰을 사용해 캠코더를 조작할 수 있습니다.
캠코더에서 무선 어댑터 ADP-WL1M(별매)을 사용하는 자세한 방법은 다음의 URL에 액세
스해서 국가/지역 및 캠코더 모델명을 선택한 다음에 "Handycam" 사용 안내를 참조하십시오.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 일부 국가/지역에서는 무선 어댑터 ADP-WL1M(별매)이 시판되지 않는 경우가 있습니다.
무선 LAN에 관한 주의
 분실 또는 도난으로 인해 캠코더에 올린 대상의 부정 액세스나 부정 이용에 따른 손해에 대하
여 일절 책임지지 않습니다.
‫ﻋﺮﺑﻲ‬
‫ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت‬،‫ )ﻳﺒﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ( إﻟﻰ ﻛﺎﻣﻴﺮا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ا ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬ADP-WL1M ‫ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻤﻬﺎﻳﺊ اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ‬
.‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬
‫ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺼﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬Ƀ
.‫ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻔﻆ ﺻﻮر ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻣﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻮﺻﻮل‬
‫ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﻮر إﻟﻰ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ‬Ʉ
.‫ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﻮر ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻴﺮا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ إﻟﻰ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ‬
‫ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ‬Ʌ
.‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻛﺎﻣﻴﺮا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project