Samsung NX1000 Instrukcja obsługi

Samsung NX1000 Instrukcja obsługi
Podręcznik
użytkownika
See the world in perfect detail
See the world in perfect detail
Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera szczegółowe instrukcje obsługi aparatu.
Prosimy o uważne zapoznanie się z podręcznikiem.
POL
Informacje o prawach autorskich
• Microsoft Windows i logo Windows są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation.
• Mac i Apple App Store są zastrzeżonym znakami towarowymi firmy
Apple Corporation.
• Google Play Store jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
Google, Inc.
• microSD™, microSDHC™ oraz microSDXC™ są zastrzeżonymi
znakami towarowymi stowarzyszenia SD Association.
• HDMI, logo HDMI i termin „High Definition
Multimedia Interface” są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.
• Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi to zastrzeżone znaki
towarowe stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
• Znaki i nazwy towarowe użyte w niniejszym podręczniku należą do
ich odpowiednich właścicieli.
• Dane techniczne aparatu i treść tej instrukcji mogą ulec zmianie
bez powiadomienia, w celu odzwierciedlenia zmian wynikających
z uaktualnienia funkcji aparatu.
• Bez uprzedniej zgody nie wolno ponownie wykorzystywać ani
dystrybuować żadnej części niniejszego podręcznika.
• Zalecamy korzystanie z aparatu w kraju, w którym został
zakupiony.
• Należy używać tego aparatu w sposób odpowiedzialny i zgodny
ze wszystkimi przepisami prawa dotyczącymi korzystania z niego.
• Więcej informacji na temat licencji otwartego oprogramowania
można uzyskać w pliku „OpenSourceInfo.pdf”, znajdującym się
na dostarczonej płycie CD-ROM.
Program PlanetFirst odzwierciedla zobowiązanie
firmy Samsung Electronics do ciągłego rozwoju i
odpowiedzialności społecznej dzięki uwzględnieniu
ekologii w zarządzaniu prowadzoną działalnością.
1
Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa
Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zapewnić optymalne
działanie aparatu, należy zawsze postępować zgodnie z poniższymi
ostrzeżeniami i wskazówkami.
Ostrzeżenie — sytuacje, w których może dojść do
zranienia użytkownika lub innych osób
Nie należy demontować ani podejmować próby
naprawiania aparatu.
Może to doprowadzić do porażenia prądem użytkownika lub
uszkodzenia aparatu.
Nie należy używać aparatu w pobliżu łatwopalnych lub
wybuchowych płynów albo gazów.
Może to doprowadzić do pożaru lub wybuchu.
Nie należy wkładać łatwopalnych materiałów do aparatu,
ani przechowywać ich w pobliżu aparatu.
Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
Nie należy dotykać aparatu mokrymi rękami.
Może to doprowadzić do porażenia prądem użytkownika.
Należy zapobiegać uszkodzeniu wzroku fotografowanych
osób.
Nie należy używać lampy błyskowej w odległości mniejszej niż 1 m od
ludzi lub zwierząt. Użycie lampy błyskowej zbyt blisko oczu osoby lub
zwierzęcia może powodować czasowe lub trwałe obrażenia wzroku.
Aparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym
dla małych dzieci i zwierząt.
Aparat wraz z akcesoriami należy przechowywać poza zasięgiem
małych dzieci i zwierząt. Połknięcie niewielkich części może
spowodować zadławienie lub poważne obrażenia. Ruchome części i
akcesoria również mogą stanowić zagrożenie fizyczne.
Nie należy narażać aparatu na bezpośrednie działanie
przez dłuższy czas promieni słonecznych lub wysokich
temperatur.
Zbyt długie działanie promieni słonecznych lub wysokiej temperatury
może trwale uszkodzić wewnętrzne elementy aparatu.
Należy unikać zakrywania aparatu kocami i ubraniem.
Aparat może się przegrzać, co może doprowadzić do zniekształcenia
aparatu lub spowodować pożar.
Podczas burzy nie wolno trzymać za przewód zasilacza
lub przechodzić w pobliżu ładowarki.
Może to doprowadzić do porażenia użytkownika prądem.
2
Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa
Jeśli do wnętrza aparatu przedostanie się ciecz
lub obce przedmioty, należy natychmiast odłączyć
wszystkie źródła zasilania, takie jak bateria, a następnie
skontaktować się z centrum serwisowym firmy Samsung.
Przestroga — sytuacje, w których może dojść do
uszkodzenia aparatu lub innego sprzętu
Przed dłuższym okresem nieużywania aparatu należy
wyjąć z niego baterie.
Należy przestrzegać wszelkich przepisów
ograniczających używanie aparatów w określonych
obszarach.
Baterie znajdujące się w aparacie mogą się z czasem rozszczelnić lub
skorodować, co może spowodować poważne uszkodzenie aparatu.
• Należy unikać zakłóceń powodowanych przez inne urządzenia
elektroniczne.
• Podczas podróży samolotem aparat powinien być wyłączony. Aparat
może powodować zakłócenia pracy urządzeń znajdujących się
w samolocie. Należy przestrzegać przepisów linii lotniczych i na
żądanie personelu linii lotniczych wyłączyć aparat.
• Aparat powinien być wyłączony w pobliżu sprzętu medycznego.
Aparat może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach
i placówkach ochrony zdrowia. Należy przestrzegać wszelkich
przepisów, widocznych ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych
przez personel medyczny.
Należy używać tylko oryginalnych, zalecanych przez
producenta, litowo-jonowych baterii zamiennych. Nie
należy uszkadzać ani podgrzewać baterii.
Należy unikać zakłóceń powstających w pobliżu
rozruszników serca.
Zgodnie z zaleceniami producentów i niezależnego ośrodka
badawczego Wireless Technology Research, w celu uniknięcia
potencjalnych zakłóceń należy zachować minimalną odległość
15 cm między aparatem a rozrusznikiem serca. W przypadku
podejrzeń wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika serca lub innego
urządzenia medycznego powodowanych przez aparat należy
wyłączyć natychmiast aparat i skontaktować się z producentem
rozrusznika serca lub urządzenia medycznego w celu uzyskania
wskazówek dotyczących dalszego postępowania.
Nieoryginalne, uszkodzone lub przegrzane baterie mogą doprowadzić
do pożaru lub obrażeń ciała.
Należy używać tylko baterii, ładowarek, kabli i
akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung.
• Używanie niezatwierdzonych baterii, kabli oraz akcesoriów może
spowodować eksplozję baterii, uszkodzenie aparatu lub obrażenia
ciała.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za szkody i obrażenia
ciała spowodowane użyciem niezatwierdzonych baterii, ładowarek,
kabli i akcesoriów.
Baterii należy używać wyłącznie zgodnie z jej
przeznaczeniem.
Nieprawidłowe używanie baterii może doprowadzić do pożaru lub
porażenia prądem.
3
Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa
Nie należy dotykać lampy błyskowej podczas
wyzwalania.
Lampa błyskowa jest bardzo gorąca podczas wyzwalania i może
poparzyć skórę.
Do ładowania baterii nie należy używać uszkodzonych
kabli, wtyczek i poluzowanych gniazd zasilania.
Nie należy używać uszkodzonych baterii i kart pamięci.
Może to doprowadzić do porażenia prądem użytkownika lub
uszkodzenia aparatu albo spowodować pożar.
Przed użyciem należy sprawdzić, czy aparat działa
prawidłowo.
Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za utracone pliki ani za straty
mogące powstać na skutek awarii lub nieprawidłowej eksploatacji
aparatu.
Nie wolno zbyt mocno ściskać elementów aparatu ani
samego aparatu.
Należy podłączyć mały koniec kabla USB do aparatu.
Może to doprowadzić do uszkodzenia aparatu.
Należy zachować ostrożność podczas podłączania kabli
oraz instalowania baterii i kart pamięci.
Wkładanie wtyczek na siłę bądź podłączanie kabli albo wkładanie
baterii lub kart pamięci w nieprawidłowy sposób może spowodować
uszkodzenie portów, wtyczek lub akcesoriów.
Karty z paskami magnetycznymi należy trzymać z dala od
obudowy aparatu.
Informacje zapisane na karcie mogą ulec uszkodzeniu lub
skasowaniu.
W przypadku podłączenia kabla odwrotnie może dojść do
uszkodzenia plików. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualną utratę danych.
Należy chronić obiektyw aparatu.
Nie należy kierować obiektywu bezpośrednio w stronę światła
słonecznego, ponieważ może to spowodować odbarwienie matrycy
lub jej uszkodzenie.
Jeśli aparat się przegrzeje, należy wyjąć baterię i
poczekać na jej ostygnięcie.
• Zbyt długie używanie aparatu może doprowadzić do przegrzania
baterii i wzrostu temperatury we wnętrzu aparatu. Jeśli aparat
przestanie działać, należy wyjąć baterię i poczekać na jej
ostygnięcie.
• Wysoka temperatura wewnątrz urządzenia może spowodować
zniekształcenia na zdjęciach. Jest to normalne i nie wpływa
negatywnie na ogólne działanie aparatu.
4
Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa
Należy unikać zakłóceń powodowanych przez inne
urządzenia elektroniczne.
Aparat emituje sygnały częstotliwości radiowej (RF), które mogą
zakłócać niechronione lub nieodpowiednio chronione wyposażenie
elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe,
urządzenia medyczne oraz inne urządzenia elektroniczne znajdujące
się w domach i pojazdach. W celu rozwiązania jakichkolwiek
problemów dotyczących zakłóceń urządzeń elektronicznych należy
się skontaktować z producentami tych urządzeń. Aby uniknąć
niechcianych zakłóceń, należy używać wyłącznie urządzeń i
akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung.
Z aparatu należy korzystać w normalnej pozycji.
Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną aparatu.
Przesyłanie danych i odpowiedzialność
• Dane przesyłane przez sieć WLAN mogą zostać przechwycone,
dlatego należy unikać przesyłania wrażliwych danych w miejscach
publicznych i w sieciach otwartych.
• Producent aparatu nie odpowiada za jakikolwiek transfer danych,
który narusza prawa autorskie, znaki towarowe, intelektualne
prawa własności oraz przepisy związane z naruszeniem moralności
publicznej.
5
Oznaczenia użyte w podręczniku
Ikony użyte w podręczniku
Ikona
[
(
Funkcja
Tryb fotografowania
Wskazanie
Dodatkowe informacje
Intelig. autom.
t
Ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem
Program
P
]
Przyciski aparatu. Na przykład [Migawka] oznacza
przycisk migawki.
Preselekcja przysł.
A
Preselekcja migawki
S
)
Numer strony, na której można znaleźć powiązane
informacje.
Ręcznie
M
Priorytet obiektywu
i
Magiczny
g
Scena
s
Film
v
Wi-Fi
B
→
*
Wskaźniki trybu fotografowania
Kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu
wykonania konkretnej czynności, na przykład: Wybierz
opcje J → Jakość (oznacza wybranie opcji J,
a następnie opcji Jakość).
W trybie fotografowania liczba wyświetlana obok ikony
może się zmieniać. Oznacza to, że niektóre opcje mogą
się znajdować w sekcji K, a inne w L.
W tym podręczniku wykorzystano tryb programowy.
Uwaga
6
Spis treści
Podpowiedzi
Rozdział 1
Zasady stosowane w fotografii
Mój aparat
Postawa przy fotografowaniu ........................................................ 13
Wprowadzenie ................................................................................. 27
Trzymanie aparatu .................................................................................13
Fotografowanie na stojąco.....................................................................13
Fotografowanie w przykucu ...................................................................14
Wyjmowanie aparatu z opakowania......................................................... 27
Przysłona ......................................................................................... 14
Wartość przysłony i głębia ostrości ........................................................15
Szybkość migawki .......................................................................... 16
Czułość ISO ..................................................................................... 17
Sposób kontrolowania ekspozycji przez ustawienie
przysłony, szybkość migawki i czułość ISO................................. 18
Korelacja między długością ogniskowej, kątem
i perspektywą................................................................................... 19
Układ aparatu................................................................................... 28
Używanie przycisku SMART LINK ........................................................ 30
Ikony na wyświetlaczu .................................................................... 31
W trybie fotografowania ........................................................................... 31
Wykonywanie zdjęć .............................................................................. 31
Nagrywanie wideo ................................................................................ 32
Informacje o wskaźniku poziomu .......................................................... 32
W trybie odtwarzania................................................................................ 33
Przeglądanie zdjęć ............................................................................... 33
Odtwarzanie filmów .............................................................................. 33
Obiektywy ........................................................................................ 34
Co wpływa na efekt braku ostrości? ......................................................20
Podgląd głębi ostrości............................................................................22
Wygląd obiektywu .................................................................................... 34
Blokowanie i odblokowywanie obiektywu ............................................. 35
Oznaczenia na obiektywie ....................................................................... 37
Kompozycja ..................................................................................... 22
Akcesoria ......................................................................................... 38
Głębia ostrości ................................................................................ 20
Reguła trójpodziału ................................................................................22
Zdjęcia z dwoma obiektami ...................................................................23
Lampa błyskowa ............................................................................. 24
Liczba przewodnia lampy błyskowej ......................................................24
Fotografowanie z odbiciem ....................................................................25
Wygląd zewnętrznej lampy błyskowej ...................................................... 38
Mocowanie lampy błyskowej .................................................................... 39
Wygląd modułu GPS (opcja) .................................................................... 41
Mocowanie modułu GPS.......................................................................... 41
7
Spis treści
Tryby fotografowania ...................................................................... 43
Czułość ISO ..................................................................................... 60
t Tryb Intelig. Autom. .................................................................... 43
P Tryb Program........................................................................................ 44
Przesunięcie programu ......................................................................... 44
A Tryb Preselekcja przysłony .................................................................. 45
S Tryb Preselekcja migawki ..................................................................... 45
M Tryb ręczny .......................................................................................... 46
Tryb kadrowania ................................................................................... 46
Korzystanie z trybu Bulb ....................................................................... 46
i Tryb preselekcji obiektywu .................................................................. 47
Korzystanie z trybu E ................................................................. 47
Używanie funkcji i-Function w trybach PASM .................................... 48
Używanie funkcji Z ...................................................................... 49
g Tryb Magiczny .................................................................................... 50
s Tryb Scena ...................................................................................... 51
v Tryb Film ............................................................................................ 54
Funkcje dostępne w trybie fotografowania ............................................... 55
Balans bieli (źródło światła) ........................................................... 61
Opcje balansu bieli ................................................................................... 61
Regulacja nastaw ................................................................................. 62
Kreator obrazu (style zdjęć) ........................................................... 64
Tryb AF ............................................................................................. 65
Pojedyncze AF ......................................................................................... 65
Ciągły AF .................................................................................................. 66
Ręczne ustawianie ostrości...................................................................... 66
Obszar AF......................................................................................... 67
Wybór AF ................................................................................................. 67
Multi AF .................................................................................................... 68
Wykryj twarze AF ..................................................................................... 68
AF Autoportret .......................................................................................... 69
Wspomaganie MF............................................................................ 70
Funkcja optycznej stabilizacji obrazu (OIS) ................................. 71
Opcje funkcji OIS ..................................................................................... 71
Rozdział 2
Funkcje fotografowania
Rozmiar ............................................................................................ 57
Opcje rozmiaru zdjęcia............................................................................. 57
Opcje rozmiaru wideo .............................................................................. 58
Jakość .............................................................................................. 59
Opcje jakości zdjęcia................................................................................ 59
Opcje jakości filmu ................................................................................... 59
Napęd (metoda fotografowania) .................................................... 72
Pojedyncze............................................................................................... 72
Ciągłe ....................................................................................................... 72
Seryjne ..................................................................................................... 73
Samowyzwalacz....................................................................................... 73
Zakres z automatyczną ekspozycją (Zakres AE) ..................................... 74
Zakres balansu bieli (Zakres balansu bieli) .............................................. 74
Zakres kreatora obrazu (Zakres kreat. obr.)............................................. 75
Ustawienia zakresu .................................................................................. 75
8
Spis treści
Lampa błyskowa ............................................................................. 76
Opcje lampy błyskowej............................................................................. 76
Korekcja efektu czerwonych oczu ............................................................ 77
Zmiana intensywności błysku lampy ........................................................ 77
Pomiar .............................................................................................. 79
Multi.......................................................................................................... 79
Centr. waż. ............................................................................................... 80
Punktowy.................................................................................................. 80
Pomiar wartości ekspozycji obszaru ustawiania ostrości ................... 81
Inteligentny zasięg .......................................................................... 82
Wybrany kolor ................................................................................. 83
Przestrzeń kolorów ......................................................................... 84
Kompensacja/blokada ekspozycji ................................................. 85
Kompensacja ekspozycji .......................................................................... 85
Blokada ekspozycji................................................................................... 86
Funkcje wideo.................................................................................. 87
Tryb AE Film ............................................................................................. 87
Wiele ruchów............................................................................................ 87
Fader ........................................................................................................ 88
Głos .......................................................................................................... 88
Rozdział 3
Odtwarzanie/Edytowanie
Wyszukiwanie plików i zarządzanie nimi ...................................... 90
Przeglądanie zdjęć ................................................................................... 90
Wyświetlanie miniatur obrazów ................................................................ 90
Wyświetlanie plików według kategorii ...................................................... 91
Wyświetlanie plików w formie folderu....................................................... 91
Zabezpieczanie plików ............................................................................. 92
Usuwanie plików ...................................................................................... 92
Usuwanie pojedynczego pliku .............................................................. 92
Usuwanie wielu plików .......................................................................... 93
Usuwanie wszystkich plików ................................................................. 93
Przeglądanie zdjęć .......................................................................... 94
Powiększanie zdjęcia ............................................................................... 94
Wyświetlanie w formie pokazu slajdów .................................................... 94
Automatyczny obrót ................................................................................. 95
Ustawienie trybu miniatur ........................................................................ 95
Odtwarzanie filmów ........................................................................ 96
Przycinanie filmu podczas odtwarzania ................................................... 96
Przechwytywanie pojedynczej klatki podczas odtwarzania ..................... 97
Edycja zdjęć ..................................................................................... 98
Opcje ........................................................................................................ 98
9
Spis treści
Rozdział 4
Wysyłanie zdjęć i filmów za pomocą programu
Automatyczne wykonywanie kopii zapasowych ....................... 117
Sieć bezprzewodowa
Podłączenie do sieci WLAN i konfigurowanie ustawień
sieciowych ..................................................................................... 101
Łączenie z siecią WLAN ........................................................................ 101
Ustawianie opcji sieci.......................................................................... 102
Ręczne ustawianie adresu IP ............................................................. 102
Używanie przeglądarki logowania .......................................................... 103
Wskazówki dotyczące połączenia sieciowego ....................................... 104
Wprowadzanie tekstu ............................................................................. 105
Automatyczne zapisywanie plików na smartfonie .................... 106
Instalowanie programu Automatyczne wykonywanie kopii
zapasowych na komputerze................................................................... 117
Wysyłanie zdjęć i filmów na komputer ................................................... 117
Wyświetlanie zdjęć i filmów na ekranie telewizora z
funkcją TV Link .............................................................................. 119
Wysyłanie zdjęć przy użyciu funkcji Wi-Fi Direct ...................... 121
Informacje dotyczące funkcji Wake on LAN (WOL) ................... 122
Konfigurowanie komputera do uaktywniania z trybu wstrzymania ......122
Konfigurowanie komputera do włączania ............................................123
Wysyłanie zdjęć i filmów na smartfona ...................................... 107
Używanie smartfona do zdalnego wyzwalania migawki ........... 109
Korzystanie z witryn do udostępniania zdjęć lub filmów ......... 111
Uzyskiwanie dostępu do witryny ............................................................ 111
Wysyłanie zdjęć lub filmów .................................................................... 112
Wysyłanie zdjęć i filmów pocztą elektroniczną.......................... 113
Zmiana ustawień poczty elektronicznej..................................................
Zapisywanie informacji .......................................................................
Ustawianie hasła poczty elektronicznej ..............................................
Zmiana hasła poczty elektronicznej ....................................................
Wysyłanie zdjęć i filmów pocztą elektroniczną.......................................
113
113
114
114
115
10
Spis treści
Rozdział 5
Rozdział 6
Menu ustawień aparatu
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych
Ustawienia użytkownika ............................................................... 125
Wyświetlanie plików na telewizorze HD lub 3D.......................... 135
Dostosowanie ISO ................................................................................. 125
Krok ISO ............................................................................................. 125
Zakres autom. ISO.............................................................................. 125
Redukcja szumu..................................................................................... 125
DMF (Direct Manual Focus) ................................................................... 125
Preselekcja AF ....................................................................................... 126
Korekta zniekształceń ............................................................................ 126
Dostosowanie przycisku iFn................................................................... 126
Ekran ust. użytkow. ................................................................................ 127
Mapowanie przycisków .......................................................................... 128
Siatka ..................................................................................................... 128
Lampa af ................................................................................................ 128
Wyświetlanie plików na telewizorze HD ................................................. 135
Wyświetlanie plików na ekranie telewizora 3D....................................... 136
Drukowanie zdjęć .......................................................................... 137
Drukowanie zdjęć przy użyciu drukarki fotograficznej zgodnej ze
standardem PictBridge ........................................................................... 137
Konfigurowanie ustawień drukowania ................................................ 138
Tworzenie polecenia wydruku (DPOF)................................................... 138
Opcje DPOF ....................................................................................... 139
Przesyłanie plików do komputera ............................................... 140
Ustawienia 1................................................................................... 129
Przesyłanie plików do komputera z systemem Windows ....................... 140
Podłączanie aparatu jako dysku wymiennego .................................... 140
Odłączanie aparatu (w systemie Windows XP) .................................. 141
Przesyłanie plików do komputera z systemem Mac............................... 141
Ustawienia 2................................................................................... 131
Używanie programów na komputerze......................................... 142
Ustawienia 3................................................................................... 132
Instalacja oprogramowania .................................................................... 142
Programy na dysku CD....................................................................... 142
Korzystanie z programu Intelli-studio ..................................................... 143
Wymagania ......................................................................................... 143
Korzystanie z interfejsu programu Intelli-studio .................................. 144
Przesyłanie plików za pomocą programu Intelli-studio ....................... 145
Korzystanie z programu Samsung RAW Converter ............................... 146
Wymagania dla systemu operacyjnego Windows .............................. 146
Wymagania dla systemu operacyjnego Mac ...................................... 146
Korzystanie z interfejsu Samsung RAW Converter ............................ 147
Edycja plików formatu RAW ............................................................... 147
Moduł GPS ..................................................................................... 133
11
Spis treści
Rozdział 7
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym ................ 159
Załącznik
Specyfikacje aparatu .................................................................... 162
Komunikaty o błędach .................................................................. 150
Glosariusz ...................................................................................... 167
Konserwacja aparatu .................................................................... 151
Akcesoria opcjonalne ................................................................... 173
Czyszczenie aparatu .............................................................................. 151
Obiektyw i wyświetlacz aparatu .......................................................... 151
Matryca ............................................................................................... 151
Korpus aparatu ................................................................................... 151
Wskazówki dotyczące używania i przechowywania aparatu ................. 152
Nieprawidłowe miejsca do używania lub przechowywania aparatu.....152
Używanie aparatu na plażach lub nabrzeżach ................................... 152
Przechowywanie aparatu przez dłuższy czas .................................... 152
Ostrożne korzystanie z aparatu w wilgotnym otoczeniu ..................... 153
Inne przestrogi .................................................................................... 153
Informacje dotyczące kart pamięci ......................................................... 154
Obsługiwane karty pamięci ................................................................. 154
Pojemność karty pamięci .................................................................... 154
Przestrogi dotyczące korzystania z kart pamięci ................................ 156
Informacje na temat baterii..................................................................... 157
Dane techniczne baterii ...................................................................... 157
Czas eksploatacji baterii ..................................................................... 158
Komunikat o niskim poziomie naładowania baterii ............................. 158
Uwagi dotyczące użytkowania baterii ................................................. 158
Uwagi dotyczące ładowania baterii..................................................... 158
Indeks ............................................................................................. 175
Tekst deklaracji w oficjalnych językach...................................... 179
12
Zasady stosowane w fotografii
Postawa przy fotografowaniu
W celu zrobienia dobrego zdjęcia należy przyjąć prawidłową postawę,
która ułatwi ustabilizowanie aparatu. Nawet jeśli trzymasz aparat
prawidłowo, niewłaściwa postawa może skutkować drganiami. Stań
prosto i nie ruszaj się, aby ustabilizować trzymany aparat. Przy
fotografowaniu z małą szybkością migawki, wstrzymaj oddech, aby
zminimalizować ruchy ciała.
Fotografowanie na stojąco
Skomponuj ujęcie, stań prosto ze stopami rozłożonymi na szerokość
ramion i skieruj łokcie do dołu.
Trzymanie aparatu
Trzymaj aparat w prawej ręce, umieszczając prawy palec wskazujący
na przycisku migawki. Ułóż lewą dłoń pod obiektywem, zapewniając
mu dodatkowe podparcie.
13
Zasady stosowane w fotografii
Fotografowanie w przykucu
Skomponuj ujęcie, przykucnij, dotykając ziemi jednym kolanem i
trzymaj plecy prosto.
Przysłona
Przysłona to otwór kontrolujący ilość światła wpadającego do aparatu
i jeden z trzech czynników wpływających na ekspozycję. W obudowie
przysłony znajdują się cienkie, metalowe płytki, które zamykają się i
otwierają, wpuszczając odpowiednią ilość światła do aparatu. Rozmiar
przysłony wpływa bezpośrednio na jasność zdjęcia: im większa
przysłona, tym jaśniejsze zdjęcie, im mniejsza przysłona, tym zdjęcie
ciemniejsze.
Rozmiary przysłony
Minimalna przysłona
Ciemniejsze zdjęcie
(lekko otwarta przysłona)
Średnia przysłona
Maksymalna przysłona
Jaśniejsze zdjęcie
(szeroko otwarta przysłona)
14
Zasady stosowane w fotografii
Rozmiar przysłony jest reprezentowany przez wartość znaną jako
„wartość F”. Wartość F to długość ogniskowej podzielona przez
średnicę obiektywu. Jeśli na przykład obiektyw o ogniskowej 50 mm
ma wartość F równą F2, średnica przysłony to 25 mm (50 mm /
25 mm = F2). Im mniejsza wartość F, tym większy rozmiar przysłony.
Wartość przysłony i głębia ostrości
Tło zdjęcia można rozmazać lub wyostrzyć, kontrolując przysłonę.
Jest to ściśle związane z głębią ostrości, którą można wyrazić jako
dużą lub małą.
Stopień otwarcia przysłony jest określany przez parametr znany
jako wartość ekspozycji (EV, exposure value). Zwiększenie wartości
ekspozycji o +1 EV oznacza podwojenie ilości światła. Zmniejszenie
wartości ekspozycji o –1 EV oznacza zmniejszenie ilości światła o
połowę. Aby dokładnie dobrać ilość światła, można również użyć
funkcji kompensacji ekspozycji, dzieląc wartości ekspozycji na 1/2,
1/3 EV itd.
+1 EV
F1.4
-1 EV
F2
Zdjęcie z dużą głębią ostrości
F2.8
F4
Kroki wartości ekspozycji
F5.6
F8
Zdjęcie z małą głębią ostrości
W obudowie przysłony wbudowano szereg listków. Listki te poruszają
się jednocześnie i kontrolują ilość światła przenikającego przez środek
przysłony. Liczba listków wpływa również na kształt światła podczas
fotografowania scen w nocy. Jeśli przysłona ma parzystą liczbę
ostrzy, światło dzieli się na równą liczbę części. Jeśli liczba ostrzy jest
nieparzysta, liczba części będzie dwukrotnie większa od liczby listków.
Na przykład przysłona z 8 listkami dzieli światło na 8 części, a przysłona z
7 listkami na 14 części.
7 listków
8 listków
15
Zasady stosowane w fotografii
Szybkość migawki
Szybkość migawki odnosi się do czasu niezbędnego do otwarcia i
zamknięcia migawki. To jeden z istotnych czynników wpływających na
jasność zdjęcia, gdyż kontroluje on ilość światła wpadającego przez
przysłonę i do matrycy.
Szybkość migawki jest zazwyczaj ustawiana ręcznie. Miara szybkości
migawki określana jest mianem „Wartości ekspozycji” (EV) i
regulowana w odstępach 1 s, 1/2 s, 1/4 s, 1/8 s, 1/15 s, 1/1000 s,
1/2000 s i tak dalej.
Oznacza to, że im wyższa szybkość migawki, tym mniejsza ilość
wpadającego światła. Podobnie im niższa szybkość migawki, tym
większa ilość wpadającego światła.
Jak zilustrowano na poniższych zdjęciach, mała szybkość migawki
pozwala na wpuszczenie większej ilości światła, przez co zdjęcie
staje się jaśniejsze. Z drugiej strony, duża szybkość migawki pozwala
na wpuszczenie mniejszej ilości światła, przez co zdjęcie staje się
ciemniejsze, ale lepiej uchwyci obiekty znajdujące się w ruchu.
+1 EV
Ekspozycja
-1 EV
0,8 s
1s
1/2 s
1/4 s
1/8 s
1/15 s
0,004 s
1/30 s
Szybkość migawki
16
Zasady stosowane w fotografii
Czułość ISO
Czułość matrycy aparatu odgrywa bardzo dużą rolę w ekspozycji
obrazu. Miara czułości opiera się na międzynarodowych normach w
zakresie filmów, znanych jako normy ISO. W przypadku aparatów
cyfrowych, miara czułości oznacza czułość mechanizmu cyfrowego,
który przechwytuje obraz.
Czułość ISO podwaja się wraz z podwojeniem wartości tej miary.
Przykładowo, ustawienie ISO 200 oznacza możliwość robienia zdjęć z
dwukrotnie większą szybkością, niż w przypadku ustawienia ISO 100.
Wyższa czułość ISO może jednak oznaczać powstawanie „szumu”,
tj. niewielkich kropek, punktów i innych efektów na fotografii, przez
co będzie ona sprawiać wrażenie zabrudzonej. Generalnie należy
używać niskiej czułości ISO, aby wyeliminować szumy na zdjęciach,
o ile nie fotografujemy w ciemnym otoczeniu lub w nocy.
W związku z tym, że niska czułość ISO oznacza mniejszą wrażliwość
aparatu na światło, osiągnięcie optymalnej ekspozycji wymaga
wpuszczenia większej ilości światła. Przy korzystaniu z niskiej czułości
ISO, należy otworzyć przesłonę lub zredukować szybkość migawki,
aby w aparacie znalazło się więcej światła. Na przykład: w słoneczny
dzień, kiedy jest dużo światła, niska czułość ISO nie wymaga niskiej
szybkości migawki. Jednak podczas fotografowania w ciemnym
miejscu lub w nocy, niska czułość ISO i duża szybkość migawki
będzie skutkować nieostrym zdjęciem.
Zdjęcie wykonane na trójnogu,
przy wysokiej czułości
Nieostre zdjęcie zrobione
przy niskiej czułości ISO
Zmiany jakości i jasności odpowiadające zmianie czułości ISO
17
Zasady stosowane w fotografii
Sposób kontrolowania ekspozycji przez
ustawienie przysłony, szybkość migawki i
czułość ISO
Ustawienie przysłony, szybkość migawki i czułość ISO są ze
sobą ściśle związane w fotografii. Ustawienie przysłony kontroluje
otwór regulujący ilość światła wpadającego do aparatu, natomiast
ustawienie szybkości migawki określa czas, przez jaki światło może
wpadać do aparatu. Czułość ISO oznacza szybkość reakcji matrycy
na światło. Te trzy aspekty noszą łącznie nazwę trójkąta ekspozycji.
Zmiana szybkości migawki, wartości przysłony czy czułości ISO
może zostać zrównoważona regulacją pozostałych parametrów
umożliwiających wpuszczenie takiej samej ilości światła. Wyniki
zmieniają się jednak zgodnie z ustawieniami. Na przykład szybkość
migawki jest ważna przy próbach uchwycenia ruchu, przysłona
umożliwia kontrolowanie głębi ostrości, a czułość ISO reguluje
ziarnistość zdjęcia.
Ustawienia
Ustawienia
Szybkość
migawki
Wyniki
Wyższa szybkość
= mniej światła
Niższa szybkość
= więcej światła
Szybko = nieruchome
Wolno = rozmazane
Czułość
ISO
Wyższa czułość
= wyższa czułość na światło
Niższa czułość
= niższa czułość na światło
Wyniki
Duża = większa ziarnistość
Mała = mniejsza ziarnistość
Wartość
przysłony
Szersza przysłona
= więcej światła
Węższa przysłona
= mniej światła
Szeroka = mała głębia ostrości
Wąska = duża głębia ostrości
18
Zasady stosowane w fotografii
Korelacja między długością ogniskowej,
kątem i perspektywą
Duża długość ogniskowej
Długość ogniskowej mierzona w milimetrach oznacza odległość
między środkiem obiektywu i punktem ostrości. Wpływa ona na kąt i
perspektywę wykonywanych zdjęć. Krótka ogniskowa oznacza szeroki
kąt, co pozwala na uchwycenie szerokiej sceny. Długa ogniskowa
oznacza wąski kąt, co pozwala na robienie zdjęć z dużej odległości
(telefoto).
obiektyw telefoto
zdjęcie telefoto
wąski kąt
Mała długość ogniskowej
Spójrz na poniższe zdjęcia i porównaj zmiany.
obiektyw szerokokątny
szerokie ujęcie
szeroki kąt
Kąt 20 mm
Kąt 50 mm
Kąt 200 mm
Normalnie obiektyw szerokokątny nadaje się do fotografowania
krajobrazów, a obiektyw o wąskim kącie zalecany jest do fotografowania
wydarzeń sportowych lub portretów.
19
Zasady stosowane w fotografii
Głębia ostrości
Co wpływa na efekt braku ostrości?
Portrety lub fotografie nieruchome, tak lubiane przez ludzi, to te, w
których tło nie ma ostrości, dzięki czemu obiekt jest wyeksponowany.
W zależności od obszarów ostrości, zdjęcie może być nieostre lub
ostre. Określa się to mianem niskiej lub wysokiej głębi ostrości.
Głębia ostrości jest obszarem ostrości wokół obiektu. W związku z tym
niska głębia ostrości oznacza, obszar ostrości jest wąski, a wysoka
głębia, że jest szeroki.
Głębia ostrości zależy od wartości przysłony
Im szersza przysłona (in niższa wartość przysłony), tym niższa staje
się głębia ostrości. W warunkach, w których pozostałe wartości,
włącznie z szybkością migawki i czułością ISO są równe, niska
wartość przysłony będzie skutkować zdjęciem charakteryzującym się
niską głębią ostrości.
Zdjęcie z małą głębią ostrości, które eksponuje obiekt i rozmazuje tło,
można uzyskać, używając obiektywu teleskopowego lub wybierając
niską wartość przysłony. I odwrotnie, zdjęcie z dużą głębią ostrości,
które wyraźnie pokazuje wszystkie elementy na zdjęciu, można
uzyskać, używając obiektywu szerokokątnego lub wybierając wysoką
wartość przysłony.
20 mm F5.7
Niska głębia ostrości
50 mm F22
Wysoka głębia ostrości
20
Zasady stosowane w fotografii
Głębia ostrości zależy od długości ogniskowej
Im większa długość ogniskowej, tym niższa jest uzyskana głębia
ostrości. Obiektyw teleskopowy z większą długością ogniskowej od
obiektywu teleskopowego z niższą długością ogniskowej lepiej nadaje
się do wykonywania zdjęć z niską głębią ostrości.
Głębia ostrości zależy od odległości między obiektem a
aparatem
Im mniejsza odległość między obiektem a aparatem, tym niższa
uzyskana głębia ostrości. W związku z tym robienie zdjęcia obiektowi
z bliska oznacza zdjęcie z mniejszą głębią ostrości.
Zdjęcie wykonane na trójnogu,
obiektywem teleskopowym 100 mm
Zdjęcie zrobione obiektywem
teleskopowym 20 mm
Zdjęcie zrobione obiektywem
teleskopowym 100 mm
Zdjęcie wykonane blisko obiektu
21
Zasady stosowane w fotografii
Podgląd głębi ostrości
Aby przed zrobieniem zdjęcia sprawdzić, jak będzie ono
wyglądać, można użyć przycisku Niestand. Po naciśnięciu przycisku
aparat zastosuje wstępnie wybraną wartość przysłony i pokaże wynik
na ekranie. Dla przycisku Niestand. należy wybrać funkcję
Podgląd optycz. (s. 128).
Kompozycja
Fotografowanie piękna świata aparatem to bardzo przyjemne zajęcie.
Niezależnie od tego, jak piękny jest świat, źle skomponowane zdjęcie
nie pozwoli na jego wierne uchwycenie.
Podczas komponowania zdjęcia należy uwzględniać wagę
poszczególnych obiektów w kadrze.
Kompozycja w fotografii to rozłożenie obiektów na zdjęciu. Dobrą
kompozycję można zwykle uzyskać przy zastosowaniu reguły
trójpodziału.
Reguła trójpodziału
Aby użyć reguły trójpodziału, nałóż na kadr siatkę 3x3 pól, złożonych
z równych prostokątów.
Aby komponować zdjęcia najlepiej eksponujące obiekt, upewnij się,
że znajduje się on w jednym z narożników środkowego prostokąta.
22
Zasady stosowane w fotografii
Stosowanie reguły trójpodziału umożliwia robienie stabilnie i
atrakcyjnie skomponowanych zdjęć. Poniżej przedstawiono kilka
przykładów.
Zdjęcia z dwoma obiektami
Jeśli fotografowany obiekt znajduje się w jednym z narożników kadru,
zdjęcie będzie cechować się nierównomierną kompozycją. Aby
ustabilizować zdjęcie, należy umieścić drugi obiekt w przeciwnym
narożniku, co pozwala na zrównoważenie zdjęcia.
Obiekt 2
Obiekt 1
Niestabilne
Obiekt 2
Obiekt 1
Stabilne
Przy fotografowaniu krajobrazów wypośrodkowanie linii horyzontu
stworzy efekt niewyważonego zdjęcia. Aby poprawić proporcję
zdjęcia, należy przesunąć horyzont w górę lub w dół.
Obiekt 1
Obiekt 1
Obiekt 2
Obiekt 2
Niestabilne
Stabilne
23
Zasady stosowane w fotografii
Lampa błyskowa
Liczba przewodnia lampy błyskowej
Światło to jeden z najważniejszych elementów fotografii. Nie zawsze i
nie wszędzie jest jednak możliwe łatwe uzyskanie odpowiedniej ilości
światła. Użycie lampy błyskowej pozwala zoptymalizować ustawienia
światła i zastosować szereg różnych efektów.
Lampa błyskowa, zwana także lampą stroboskopową, umożliwia
osiągnięcie odpowiedniej ekspozycji w słabym oświetleniu. Jednak
jest ona także przydatna w sytuacjach, gdy jest dostępne dużo
światła. Lampa może się wówczas przydać do kompensacji ekspozycji
cienia fotografowanego obiektu lub do wyraźnego uchwycenia obiektu
i jego tła podświetlanych od tyłu.
Numer modelu lampy błyskowej pozwala określić jej moc i
maksymalną ilość tworzonego światła, znaną także jako „liczba
przewodnia”. Im większa liczba przewodnia, tym silniejsze światło
lampy błyskowej. Liczba przewodnia powstaje z pomnożenia
odległości między lampą błyskową i obiektywem i wartości przysłony
przy czułości ISO ustawionej na 100.
Liczba przewodnia = odległość między lampą i obiektem X
wartość przysłony
Wartość przysłony = liczba przewodnia / odległość między
lampą i obiektem
Odległość między lampą i obiektem = liczba przewodnia / wartość
przysłony
Dlatego znajomość liczby przewodniej lampy błyskowej pozwala
oszacować optymalną odległość między lampą i obiektem przy
ręcznym ustawianiu lampy. Na przykład liczba przewodnia GN 20 i
odległość 4 metrów oznacza, że optymalna wartość przysłony to F5.0.
Przed korekcją
Po korekcji
24
Zasady stosowane w fotografii
Fotografowanie z odbiciem
Fotografowanie z odbiciem to metoda odbijania światła od sufitu
lub od ścian, co pozwala na jego równomierne rozproszenie. W
normalnych warunkach zdjęcia wykonane z lampą błyskową mogą
wyglądać na nienaturalne i powodują powstawanie cieni. Po użyciu
odbicia cienie nie są widoczne, a zdjęcie wygląda lepiej dzięki
równomiernie rozłożonemu oświetleniu.
25
Rozdział 1
Mój aparat
Poznaj układ swojego aparatu, ikony na wyświetlaczu, podstawowe funkcje, dołączony obiektyw
i akcesoria opcjonalne.
Mój aparat
Wprowadzenie
Wyjmowanie aparatu z opakowania
Należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy.
Aparat
(z osłoną korpusu i
gorącej stopki)
Zewnętrzna lampa błyskowa
Kabel USB
Bateria
Stacja do ładowania baterii/Kabel
zasilacza
Płyta CD-ROM z oprogramowaniem
(zawiera podręcznik użytkownika)
Podręcznik użytkownika Podstawowe
funkcje obsługi
Pasek
• Rzeczywisty wygląd elementów może się różnić od przedstawionego na ilustracjach.
• Opcjonalne akcesoria można zakupić w sklepie lub w centrum serwisowym firmy Samsung. Firma Samsung nie
ponosi odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane użyciem nieautoryzowanych akcesoriów. Informacje
na temat akcesoriów można znaleźć na stronie 173.
27
Mój aparat
Układ aparatu
1
2
3
Nr
12
11
10
9
4
5
6
7
8
1
Nazwa
Pokrętło wyboru trybu
• t: Tryb Intelig. autom (s. 43)
• P: Tryb Program (s. 44)
• A: Tryb Preselekcja przysł (s. 45)
• S: Tryb Preselekcja migawki (s. 45)
• M: Tryb Ręczny (s. 46)
• i: Tryb Preselekcja obiektywu
(s. 47)
• g: Tryb Magiczny (s. 50)
• s: Tryb Scena (s. 51)
• v: Tryb Film (s. 54)
• B: Wi-Fi (s. 100)
2
Przycisk SMART LINK
Uruchomienie żądanej funkcji Wi-Fi
(s. 30).
3
Mikrofon
4
Uchwyt do przymocowania paska
aparatu
5
Głośnik
6
Matryca
Nr
Nazwa
7
Przycisk zwalniający obiektyw
8
Bagnet do montażu obiektywu
9
Znacznik montażu obiektywu
10
Lampa AF/lampa samowyzwalacza
11
Wyłącznik zasilania
12
Przycisk migawki
28
Mój aparat >
Układ aparatu
1 2
3
Nr
4
5
6
7
12
1
Osłona gorącej stopki
2
Gorąca stopka
3
4
8
11 10
9
Nazwa
5
6
7
Nr
8
Antena wewnętrzna
* Podczas korzystania z sieci bezprzewodowej
należy unikać kontaktu z anteną wewnętrzną.
Przycisk nagrywania filmów
Rozpoczęcie nagrywania filmu.
Lampka stanu
Informuje o stanie aparatu.
• Miga: Podczas zapisywania zdjęcia,
nagrywania filmu, wysyłania danych
na komputer lub drukarkę, łączenia się
z siecią WLAN oraz wysyłania zdjęcia.
Świeci
stałym światłem: Gdy nie są
•
przesyłane dane lub po zakończeniu
przesyłania danych na komputer lub
drukarkę.
Przycisk Fn
Dostęp do głównych funkcji i
konfigurowanie niektórych ustawień.
Przycisk o
• Na ekranie menu: Zapisanie
wybranych opcji.
• W trybie fotografowania:
W niektórych trybach fotografowania
ręczne wybieranie obszaru ustawiania
ostrości.
Nazwa
Przycisk Usuń/Niestandardowy
• W trybie fotografowania: Wykonanie
przypisanego działania. (s. 128)
• W trybie odtwarzania: Usuwanie
plików.
Przycisk nawigacyjny
(inteligentne pokrętło)
• W trybie fotografowania
- D: Wyświetlanie ustawień aparatu
i zmiana opcji
- I: Dostosowanie wartości
9
10
11
12
ekspozycji; w trybie M, wybór
wartości przysłony lub prędkości
migawki.
- C: Wybór opcji sterowania
- F: Wybór trybu AF
• W innych sytuacjach
Odpowiednio przejście w górę, w dół,
w lewo, w prawo (Można także obrócić
przycisk nawigacyjny, aby przewijać
ekrany lub listę plików).
Przycisk odtwarzania
Przechodzenie do trybu odtwarzania.
Przycisk MENU
Dostęp do opcji i menu.
Wyświetlacz
29
Mój aparat >
Układ aparatu
Nr
1
2
4
Nazwa
1
Port USB i wyzwalacza migawki
Służy do podłączania aparatu do komputera lub wyzwalacza migawki. Aby zminimalizować
ruchy aparatu, należy użyć kabla wyzwalacza migawki i statywu.
2
Port HDMI
3
Pokrywa komory baterii / karty pamięci
Tu wkłada się kartę pamięci i baterię.
4
Otwór do montażu statywu
3
Używanie przycisku SMART LINK
Za pomocą przycisku SMART LINK można wygodnie włączyć funkcję łączności
bezprzewodowej Wi-Fi.
Naciśnij przycisk SMART LINK, aby aktywować funkcję łączności
bezprzewodowej Wi-Fi. Obwódka naokoło przycisku zaświeci się i aparat włączy
określoną funkcję.
Konfigurowanie opcji SMART LINK
Można wybrać opcję uruchamiania funkcji Wi-Fi po naciśnięciu przycisku SMART LINK.
Aby skonfigurować
opcję SMART LINK,
W trybie fotografowania naciśnij [m] → X → Mapowanie przycisków →
SMART LINK → opcja.
30
Mój aparat
Ikony na wyświetlaczu
W trybie fotografowania
Ikona
Wykonywanie zdjęć
1
London
2
3
1. Opcje fotografowania (lewo)
Ikona
Opis
Rozmiar zdjęcia
Ikona
Skala odległości (s. 127)
Intensywność błysku lampy
Wskaźnik poziomu (s. 32)
Pomiar (s. 79)
Drgania aparatu
Balans bieli (s. 61)
Histogram (s. 127)
Dokładna regulacja balansu bieli
Tryb fotografowania
Odcień twarzy
Ostrość
Retusz twarzy
Wskaźnik lampy błyskowej
Kreator obrazu (s. 64)
Szybkość migawki
Inteligentny filtr (s. 50)
Wartość przysłony
Magiczna ramka (s. 50)
Wartość ekspozycji
Wybrany kolor (s. 83)
Czułość ISO (s. 60)
3. Informacje o fotografowaniu
Automatyczna blokada
ekspozycji (s. 86)
Nie włożono karty pamięci***
Jakość zdjęcia
Funkcja Z włączona
Liczba pozostałych zdjęć
Obszar ustawiania ostrości
Współczynnik funkcji Z
Wykrywanie twarzy
Funkcja AutoShare włączona
Przestrzeń kolorów
Inteligentny zasięg (s. 82)
Funkcja optycznej stabilizacji obrazu
(OIS) (s. 71)
Ikona
Opis
Opcja lampy błyskowej
Opis
Tryb AF (s. 65)
GPS aktywny*
Data
Godzina
Informacje o lokalizacji*
Pasek pomocy z ostrością
(s. 70)**
Opis
Obszar objęty funkcją
automatycznego ustawiania
ostrości
Tryb napędu
Obszar punktowego pomiaru
2. Opcje fotografowania (prawo)
Ikona
Opis
•
: Bateria w pełni
naładowana
: Bateria częściowo
•
naładowana
(czerwona): Pusta
•
(należy naładować baterię)
* Te ikony są wyświetlane tylko po podłączeniu opcjonalnego
modułu GPS.
** Ta ikona jest wyświetlana po wybraniu opcji FA funkcji
Wspomaganie MF.
*** Zdjęć zrobionych bez włożonej karty pamięci nie można
drukować ani przesyłać na kartę pamięci lub komputer.
Wyświetlane ikony będą się zmieniać w
zależności od wybranego trybu lub opcji.
31
Mój aparat >
Ikony na wyświetlaczu
Nagrywanie wideo
2. Opcje fotografowania (prawo)
Ikona
1
Pozostały czas nagrywania
Samowyzwalacz
•
•
Balans bieli (s. 61)
3
1. Opcje fotografowania (lewo)
Ikona
Opis
Funkcja automatycznego ustawiania
ostrości włączona
Kreator obrazu (s. 64)
3. Informacje o fotografowaniu
Ikona
Wyświetlane ikony będą się zmieniać w
zależności od wybranego trybu lub opcji.
Opis
Data
Godzina
Histogram (s. 127)
Tryb AE Film
Szybkość migawki
Jakość wideo
Wartość przysłony
Wiele ruchów
Wartość ekspozycji
Tryb AF (s. 65)
Czułość ISO
Fader (s. 88)
Automatyczna blokada ekspozycji
(s. 86)
Funkcja optycznej stabilizacji obrazu
(OIS) (s. 71)
: Bateria w pełni naładowana
: Bateria częściowo
naładowana
(czerwona): Pusta (należy
•
naładować baterię)
Wybrany kolor (s. 83)
Rozmiar filmu
Nagrywanie głosu (s. 88)
Opis
Opis
Pomiar (s. 79)
2
Ikona
Informacje o wskaźniku poziomu
Wskaźnik poziomu pozwala ustawić kamerę
dzięki poziomym i pionowym liniom na
ekranie. Jeśli wskaźnik poziomu nie znajduje
się w poziomie, należy go skalibrować za
pomocą funkcji kalibracji poziomej.(s. 131)
Pionowo
Nie włożono karty pamięci
Poziomo
▲ Poziom
▲ Brak poziomu
32
Mój aparat >
Ikony na wyświetlaczu
W trybie odtwarzania
Przeglądanie zdjęć
1
London
Tryb
Pomiar
L.błysk.
Focal Length
Balans bieli
EV
Kreator obrazu
Rozmiar
Data
Ikona
Odtwarzanie filmów
2
Informacje
Opis
Rozmiar filmu
Data
3
4
Nr
Opis
Stop
Pauza
Ikona
Opis
Głośność
1
Zrobione zdjęcie
Szybkość odtwarzania
Plik zarejestrowany w trybie ciągłym
2
Histogram RGB (s. 127)
Głośność
Numer folderu — numer pliku
3
Tryb fotografowania, Sposób pomiaru,
Lampa błyskowa, Balans bieli, Kreator
obrazu, Zasięg ostrzenia, Wartość
ekspozycji, Rozmiar zdjęcia, Data
Szybkość migawki, Wartość przysłony,
Wartość ISO, Bieżący plik/łączna liczba
plików
Czas trwania filmu
Informacje o miejscu wykonania zdjęcia
Plik w formacie RAW
Plik 3D
Informacja o druku dodana do pliku
(s. 138)
Plik zabezpieczony
Numer folderu — numer pliku
4
Wiele ruchów
Aktualny czas odtwarzania
Informacje o miejscu wykonania zdjęcia
Szybkość migawki
Wartość przysłony
Wartość czułości ISO
Bieżący plik/łączna liczba plików
33
Mój aparat
Obiektywy
Istnieje możliwość zakupu opcjonalnych obiektywów, przeznaczonych
specjalnie dla aparatu serii NX. Poznaj funkcje wszystkich obiektywów
i dobierz najbardziej odpowiedni obiektyw do swoich potrzeb.
Wygląd obiektywu
Obiektyw SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II (przykład)
7
Nr
Opis
1
Znacznik montażu obiektywu
2
Przełącznik blokady zoomu
3
Obiektyw
4
Pierścień ostrości (s. 66)
5
Przycisk i-Function (s. 48)
6
Pierścień zoomu
7
Styki obiektywu
1
Gdy obiektyw nie jest używany, należy założyć pokrywę obiektywu i
pokrywę montażową obiektywu w celu zabezpieczenia obiektywu przed
kurzem i zarysowaniami.
2
6
3
5
4
34
Mój aparat >
Obiektywy
Blokowanie i odblokowywanie obiektywu
Aby zablokować obiektyw, pociągnij przełącznik blokady zoomu w
kierunku od korpusu aparatu i przytrzymaj oraz obróć pierścień zoomu
w prawo.
Aby odblokować obiektyw, obróć pierścień zoomu w lewo, aż
usłyszysz kliknięcie.
Jeśli obiektyw jest zablokowany, nie można wykonać zdjęcia.
35
Mój aparat >
Obiektywy
Obiektyw SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III (przykład)
8
1
Obiektyw SAMSUNG 16 mm F2.4 (przykład)
5
1
2
2
3
3
4
4
5
6
7
Nr
Opis
1
Przycisk i-Function (s. 48)
Opis
2
Znacznik montażu obiektywu
1
Znacznik montażu obiektywu
3
Pierścień ostrości (s. 66)
2
Pierścień zoomu
4
Obiektyw
3
Pierścień ostrości (s. 66)
5
Styki obiektywu
4
Znacznik montażu osłony obiektywu
5
Obiektyw
6
Przycisk i-Function (s. 48)
7
Przełącznik AF/MF (s. 65)
8
Styki obiektywu
Nr
36
Mój aparat >
Obiektywy
Oznaczenia na obiektywie
Dowiedz się, co oznaczają liczby na obiektywie.
Nr
1
Wartość przysłony
Zakres obsługiwanych wartości przysłony. Na przykład 1:3.5-6.3
oznacza, że wartość przysłony może być z zakresu od 3,5 do 6,3.
2
Długość ogniskowej
Odległość od środka obiektywu do punktu ostrości (w milimetrach).
Ta liczba jest wyrażana w zakresie: od minimalnej długości
ogniskowej do maksymalnej długości ogniskowej obiektywu.
Większa długość ogniskowej oznacza węższe kąty widzenia i
powiększenie obiektu. Mniejsza długość ogniskowej oznacza szersze
kąty widzenia.
3
ED
Skrót ED oznacza niską dyspersję (Extra-low Dispersion).
Szkło niskodyspersyjne skutecznie minimalizuje aberrację
chromatyczną (zniekształcenie występujące, gdy obiektyw nie może
ustawić ostrości dla wszystkich kolorów dla tego samego punktu
zbieżności).
4
OIS (s. 71)
Optyczna stabilizacja obrazu. Obiektywy z tą funkcją mogą wykrywać
wstrząsy aparatu i skutecznie eliminować ruch wewnątrz aparatu.
5
Ø
Średnica obiektywu. Po dołączeniu filtru do obiektywu należy się
upewnić, że średnice obiektywu i filtru są takie same.
Obiektyw SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS (przykład)
1
2
Opis
3 4 5
37
Mój aparat
Akcesoria
Aby ułatwić fotografowanie i robić lepsze zdjęcia, można używać
akcesoriów takich jak zewnętrzna lampa błyskowa i moduł GPS.
Więcej informacji o opcjonalnych akcesoriach można znaleźć w
dołączonych do nich instrukcjach obsługi.
Wygląd zewnętrznej lampy błyskowej
SEF220A (przykład) (opcja)
7
• Rzeczywisty wygląd elementów może się różnić od przedstawionego na
ilustracjach.
• Akcesoria opcjonalne zatwierdzone przez firmę Samsung można kupić
w punkcie sprzedaży detalicznej lub w centrum serwisowym firmy
Samsung. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za szkody
spowodowane użyciem akcesoriów innych producentów.
8
1
2
3
6
5
4
Nr
9
Opis
1
Ikony na wyświetlaczu
2
Lampa READY/Przycisk testu
3
Przycisk MODE
4
Przycisk zwalniania lampy błyskowej
5
Przycisk zasilania
6
Pokrywa baterii
7
Lampa
8
Przełącznik trybu TELE/WIDE
9
Złącze typu gorąca stopka
38
Mój aparat >
Akcesoria
Mocowanie lampy błyskowej
SEF8A (przykład)
1
1
Zdejmij z aparatu osłonę gorącej stopki.
2
Podłącz lampę błyskową, nasuwając ją na złącze typu
gorąca stopka.
2
3
Nr
Opis
1
Lampa
2
Pokrętło mocowania złącza typu gorąca stopka
3
Złącze typu gorąca stopka
39
Mój aparat >
3
Akcesoria
Zamocuj lampę błyskową na miejscu, obracając pokrętło
mocowania złącza typu gorąca stopka w prawo.
• Zdjęcie można zrobić przy użyciu nie w pełni naładowanej lampy,
jednak zaleca się, aby lampa błyskowa była w pełni naładowana.
• Informacje o dostępnych zewnętrznych lampach błyskowych znajdują
się na stronie z akcesoriami opcjonalnymi (s. 173).
• Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.
• Między dwoma błyskami lampy błyskowej następuje przerwa. Nie należy
poruszać aparatem przed drugim rozbłyskiem lampy.
• Lampa błyskowa SEF8A może nie być zgodna z innymi aparatami
serii NX.
• Więcej szczegółowych informacji na temat opcjonalnych lamp
błyskowych można znaleźć w dołączonych do nich instrukcjach obsługi.
4
Podnieś lampę błyskową przed użyciem.
Należy stosować wyłącznie lampy błyskowe zatwierdzone przez firmę
Samsung. Używanie niezgodnych lamp błyskowych może spowodować
uszkodzenie aparatu.
40
Mój aparat >
Akcesoria
Wygląd modułu GPS (opcja)
1
Mocowanie modułu GPS
1
Zdejmij z aparatu pokrywę złącza typu gorąca stopka.
2
Podłącz moduł GPS, nasuwając go na złącze typu gorąca
stopka.
2
3
4
5
Nr
Opis
1
Lampka stanu
2
Przycisk zasilania
3
Pokrętło mocowania złącza typu gorąca stopka
4
Złącze typu gorąca stopka
5
Pokrywa baterii
41
Mój aparat >
Akcesoria
3
Zamocuj moduł GPS na miejscu, obracając pokrętło
gorącej stopki w kierunku oznaczenia LOCK.
4
Naciśnij na module GPS przycisk zasilania.
42
Mój aparat
Tryby fotografowania
Dwa proste tryby fotografowania — inteligentny automatyczny (Intelig.
autom.) i sceny (Scena) — ułatwiają wykonywanie zdjęć z różnymi
automatycznymi ustawieniami. Dodatkowe tryby umożliwiają zmianę
ustawień w większym zakresie.
Ikona
Opis
t
Tryb Intelig. autom (s. 43)
P
Tryb Program (s. 44)
A
Tryb Preselekcja przysł (s. 45)
S
Tryb Preselekcja migawki (s. 45)
M
Tryb Ręczny (s. 46)
i
Tryb Preselekcja obiektywu (s. 47)
g
Tryb Magiczny (s. 50)
s
Tryb Scena (s. 51)
v
Tryb Film (s. 54)
B
Wi-Fi (s. 100)
t Tryb Intelig. Autom.
W trybie inteligentnym automatycznym (Smart Auto) aparat
rozpoznaje warunki otoczenia i automatycznie dostosuje funkcje
regulacji ekspozycji, w tym szybkość migawki, wartość przysłony,
pomiar, balans bieli i kompensację ekspozycji. W tym trybie aparat
samoczynnie dostosowuje nastawy większości funkcji, ograniczając
możliwość kontroli przez użytkownika. Ten tryb jest przydatny przy
robieniu szybkich ujęć bez wgłębiania się w ustawienia.
Aparat może rozpoznać różne scenerie, nawet w przypadku tych samych
obiektów, w zależności od czynników zewnętrznych takich jak drgania
aparatu, oświetlenie i odległość od obiektu.
43
Mój aparat >
Tryby fotografowania
P Tryb Program
Aparat automatycznie reguluje szybkość migawki i wartość przysłony,
aby osiągnąć optymalną wartość ekspozycji.
Ten tryb jest przydatny, jeżeli chcesz robić zdjęcia ze stałą ekspozycją,
zachowując możliwość regulacji innych ustawień.
Przesunięcie programu
Funkcja Przesuniecie programu pozwala zmienić wartość czasu
migawki i przysłony przy zachowaniu stałej ekspozycji. Po obróceniu
przycisku nawigacyjnego w lewo prędkość migawki zmniejsza się, a
wartość przysłony — zwiększa. Po obróceniu przycisku nawigacyjnego
w prawo prędkość migawki zwiększa się, a wartość przysłony —
zmniejsza.
44
Mój aparat >
Tryby fotografowania
A Tryb Preselekcja przysłony
S Tryb Preselekcja migawki
W trybie preselekcji przysłony aparat automatycznie oblicza szybkość
migawki, zgodnie z wybraną wartością przysłony. Zmiana wartości
przysłony skutkuje zmianą głębi ostrości zdjęcia. Ten tryb jest
przydatny przy fotografowaniu portretów i krajobrazów.
W trybie preselekcji migawki aparat automatycznie reguluje wartość
przysłony, dopasowując ją do wybranej szybkości migawki. Ten tryb
jest przydatny dla robienia zdjęć szybko poruszających się obiektów
lub tworzenia efektów smug na zdjęciu.
Na przykład: ustawienie szybkości migawki na ponad 1/500 s
umożliwia unieruchomienie ruchomego obiektu w kadrze. Aby obiekt
wydawał się rozmazany, ustaw szybkość migawki na wolniejszą od
1/30 s.
Wysoka głębia ostrości
Niska głębia ostrości
Niska szybkość migawki
W warunkach słabego oświetlenia konieczne może być zwiększenie
czułości ISO w celu uniknięcia nieostrych zdjęć.
Wysoka szybkość migawki
Aby skompensować zmniejszoną ilość światła wynikającą z ustawienia
wysokich szybkości migawki, otwórz przysłonę i wpuść więcej światła.
Jeśli zdjęcia są nadal zbyt ciemne, zwiększ czułość ISO.
45
Mój aparat >
Tryby fotografowania
M Tryb ręczny
Tryb ręczny umożliwia ręczną regulację szybkości migawki i wartości
przysłony. W tym trybie użytkownik ma całkowitą kontrolę nad
ekspozycją zdjęć.
Ten tryb jest przydatny w kontrolowanych miejscach fotografowania,
takich jak studio, bądź w sytuacjach, w których dostosowanie ustawień
aparatu jest niezbędne. Tryb ręczny jest również zalecany przy
fotografowaniu scen nocnych lub fajerwerków.
Tryb kadrowania
Po ustawieniu wartości przysłony lub szybkości migawki wartość
ekspozycji ulegnie odpowiednim zmianom. Obraz na wyświetlaczu
może zostać wtedy przyciemniony. Po włączeniu tej funkcji jasność
ekranu jest stała niezależnie od tego ustawienia, dzięki czemu można
lepiej wykadrować zdjęcie.
Aby użyć opcji
Tryb kadrowania,
Korzystanie z trybu Bulb
Aby wykonywać zdjęcia nocnych krajobrazów lub nocnego nieba, użyj
trybu Lampa. Podczas naciskania przycisku [Migawka] przysłona
pozostaje otwarta, umożliwiając utworzenie efektów z ruchomym
światłem.
Aby użyć trybu
Bulb,
Naciśnij [I], aby wybrać prędkość przysłony, a
następnie obróć przycisk nawigacyjny w lewo, aby wybrać
opcję Bulb → Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Migawka]
przez określony czas.
• W przypadku ustawienia wysokiej wartości ISO lub otwarcia migawki na
dłuższy czas mogą się zwiększyć zakłócenia obrazu.
• Nie można korzystać jednocześnie z funkcji fotografowania ciągłego i
funkcji Bulb.
W trybie fotografowania naciśnij [m] → K →
Tryb kadrow. → opcja.
46
Mój aparat >
Tryby fotografowania
i Tryb preselekcji obiektywu
3
• Po naciśnięciu przycisku [f] w celu wybrania opcji E,
Korzystanie z trybu E
naciśnij przycisk [o], a następnie wybierz opcję, obracając przycisk
nawigacyjny lub naciskając przycisk [C/F].
Można wybrać scenerię (tryb i-Scene) lub efekt filtru odpowiednie do
założonego obiektywu. Dostępne scenerie i efekty filtrów różnią się w
zależności od obiektywu.
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji i.
2
Naciśnij przycisk [i-Function] na obiektywie, aby wybrać
ustawienie E.
Wybierz scenę lub efektu filtru za pomocą pierścienia
ostrości.
Podśw.
• Aby użyć tej funkcji, naciśnij [f].
E
4
Całkowicie naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
Dostępne tryby scenerii i efekty filtru (dotyczy obiektywów SAMSUNG
20-50 mm F3.5-5.6 ED II): Upiększ, Portret, Dzieci, Podśw., Pejzaż,
Zachód, Świt, Plaża&śnieg, Noc, Winiety, Miniatura, Rybie oko, Szkic,
Przeciwmgłowy, Raster
47
Mój aparat >
Tryby fotografowania
Używanie funkcji i-Function w trybach PASM
3
Przekręć pierścień ostrości, aby wybrać opcję.
Gdy przycisk i-Function jest używany z obiektywem zgodnym z funkcją
i-Function, na obiektywie można ręcznie wybierać i zmieniać szybkość
migawki, wartość przysłony, wartość ekspozycji, czułość ISO oraz
balans bieli.
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji P, A, S lub M.
2
Naciśnij przycisk [i-Function] na obiektywie, aby wybrać
ustawienie.
• Ustawienie można również wybrać, obracając przycisk nawigacji
lub naciskając przycisk [C/F].
AUTO
4
Całkowicie naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić
zdjęcie.
AUTO
48
Mój aparat >
Tryby fotografowania
Dostępne opcje
3
Tryb fotografowania
P
A
S
M
Wartość przysłony
-
O
-
O
Szybkość migawki
-
-
O
O
Wartość ekspozycji
O
O
O
-
ISO
O
O
O
O
Balans bieli
O
O
O
O
Z
O
O
O
O
• W przypadku korzystania z funkcji Z rozdzielczość zdjęcia
zmienia się w zależności od współczynnika zoomu.
Aby wybrać elementy, które mają być wyświetlane po naciśnięciu przycisku
[i-Function] na obiektywie w trybie fotografowania, naciśnij [m] →
X → Dostosowanie przycisku iFn → opcja → [m].
Używanie funkcji Z
Funkcja Z umożliwia powiększanie kadru na obiekcie przy
mniejszej utracie jakości obrazu niż w przypadku zoomu cyfrowego.
Jednak rozdzielczość zdjęć może być inna niż podczas zbliżania przy
użyciu pierścienia zoomu.
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji P, A, S, M lub i.
2
Naciśnij przycisk [i-Function] na obiektywie, aby wybrać
ustawienie Z.
Wybierz opcję za pomocą pierścienia ostrości.
3:2
16:9
1:1
x1.2
4560X3040
(13.9M)
4560X2568
(11.7M)
3040X3040
(9.2M)
x1.4
3888X2592
(10.1M)
3888X2184
(8.5M)
2592X2592
(6.7M)
x1.7
3264X2176
(7.1M)
3264X1840
(6.0M)
2176X2176
(4.7M)
x2
2736X1824
(5.0M)
2736X1536
(4.2M)
1824X1824
(3.3M)
Podane wartości dotyczą maksymalnej rozdzielczości przy różnych współczynnikach
obrazu.
4
Całkowicie naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić
zdjęcie.
• Funkcja Z nie jest dostępna podczas wykonywania zdjęć
seryjnych.
• Funkcja Z nie jest dostępna, gdy zdjęcia są rejestrowane w
formacie plików RAW.
• Funkcja Z jest wyłączana po naciśnięciu przycisku nagrywania
filmów.
• Ustawienie można również wybrać, obracając przycisk nawigacji
lub naciskając przycisk [C/F].
49
Mój aparat >
Tryby fotografowania
g Tryb Magiczny
W celu zrobienia niepowtarzalnych zdjęć i filmów można stosować
różne efekty filtru oraz obramowania. Kształt i wygląd zdjęć oraz
filmów różnią się w zależności od wybranego efektu.
Aby ustawić efekt,
W trybie fotografowania naciśnij [f] → Tryb magiczny →
Magiczna ramka lub Inteligentny filtr → wybrany efekt.
• Po wybraniu spośród efektów filtru opcji Szkic rozmiar zdjęcia zostanie
automatycznie zmieniony na 5.9M lub mniejszy.
• W przypadku ustawienia efektu ramki rozmiar zdjęcia zostanie ustawiony
na 2M.
• Nie można nagrywać filmów z efektem ramki.
• W przypadku wybrania efektu filtru rozmiar filmu zostanie zmieniony na
640X480 lub mniejszy.
50
Mój aparat >
Tryby fotografowania
s Tryb Scena
W trybie Scena aparat dobiera najlepsze ustawienia dla wybranego
typu scenerii.
Aby wybrać scenerię, w trybie fotografowania naciśnij [f].
Ikona
Opis
Panorama: Zrobienie
panoramicznego zdjęcia 2D lub 3D.
Zarejestrowane zdjęcia panoramiczne
3D można wyświetlać wyłącznie na
telewizorach 3D.
Ikona
Opis
• W trybie Panorama 3D aparat może nie zarejestrować
samego początku lub końca ujęcia z powodu charakterystyki
efektu 3D. Aby zarejestrować kompletne ujęcie, należy
przesunąć aparat nieznacznie za początkowy i końcowy
punkt.
• W trybie Panorama 3D zdjęcia są rejestrowane w formatach
JPEG i MPO.
• Pliki MPO zgodne z efektem 3D można wyświetlać
wyłącznie na ekranach zgodnych z formatem MPO, takich
jak telewizory 3D lub monitory 3D. Na wyświetlaczu aparatu
można wyświetlać wyłącznie pliki JPEG.
• Podczas wyświetlania plików MPO na telewizorach 3D lub
monitorach 3D należy mieć założone odpowiednie okulary
3D.
• Maksymalny rozmiar zdjęcia panoramicznego 2D to
8000 X 1152 (poziomo) i 1728 X 4752 (pionowo).
• Maksymalny rozmiar zdjęcia panoramicznego 3D to
3300 X 768 (poziomo).
• W trybie Panorama niektóre opcje fotografowania nie są
dostępne.
• Aparat może przerwać wykonywanie zdjęć z powodu zmiany
fotografowanej kompozycji lub poruszenia obiektu.
W
• trybie Panorama w celu poprawienia jakości zdjęcia
aparat może nie zarejestrować kompletnego ostatniego
ujęcia, jeśli ruch aparatu zostanie wstrzymany. Aby
zarejestrować ostatnie ujęcie, należy przesunąć aparat
nieznacznie za punkt, w którym ma się kończyć ujęcie.
Upiększ: Ukrywanie niedoskonałości
wyglądu twarzy.
Noc: Fotografowanie w nocy lub przy
słabym oświetleniu. Aby zapobiec
drganiom aparatu przy małych
szybkościach migawki, należy
używać statywu.
51
Mój aparat >
Ikona
Tryby fotografowania
Opis
Ikona
Opis
Pejzaż: Fotografowanie
nieruchomych scen i pejzaży.
Zbliżenie: Fotografowanie
szczegółów obiektów lub
fotografowanie mniejszych obiektów,
takich jak kwiaty czy owady.
Portret: Automatyczne wykrywanie
ludzkich twarzy i ustawianie na nich
ostrości, umożliwiające uzyskanie
wyraźnych i nierozmazanych
portretów.
Tekst: Wyraźne fotografowanie
tekstu z dokumentów drukowanych i
elektronicznych.
Dzieci: Fotografowanie przy
ustawieniach zapewniających
lepszą widoczność dzieci dzięki
zastosowaniu żywych barw ubrań i
tła.
Zachód: Fotografowanie scen
o zachodzie słońca z naturalnie
wyglądającą czerwienią i żółcią.
Sport: Fotografowanie obiektów,
które się szybko poruszają.
Świt: Fotografowanie scen o
wschodzie słońca.
52
Mój aparat >
Ikona
Tryby fotografowania
Opis
Podśw.: Fotografowanie
podświetlonych obiektów.
Fajerw.: Fotografowanie kolorowych
fajerwerków w nocy. Użyj statywu w
celu uniknięcia poruszenia aparatu.
Plaża&śnieg: Redukcja
niedoświetlonych zdjęć wskutek
słońca odbitego od piasku czy śniegu.
3D: Zarejestrowane zdjęcia 3D
można wyświetlać wyłącznie na
telewizorach 3D (s. 136).
53
Mój aparat >
Tryby fotografowania
v Tryb Film
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) to najnowszy format kodowania sygnału
W trybie filmów można nagrywać filmy w wysokiej rozdzielczości
(1920X1080) i rejestrować dźwięk za pomocą mikrofonu aparatu.
W celu zmiany poziomu ekspozycji można w opcjach menu Program
wybrać pozycję Tryb AE Film, aby wartość przysłony i szybkość
migawki były ustawiane automatycznie, lub pozycję Preselekcja
przysł., aby ręcznie ustawiać wartość przysłony. Aby ręcznie ustawiać
szybkość migawki, można wybrać pozycję Preselekcja migawki. Aby
ręcznie zmieniać zarówno szybkość migawki, jak i wartość przysłony,
należy wybrać pozycję Ręcznie. Podczas nagrywania filmu naciśnij
przycisk [F], aby włączyć lub wyłączyć funkcję AF.
•
•
•
•
•
Aby zastosować efekt rozjaśnienia lub przyciemnienia scenerii,
wybierz opcję Fader. Można również wybrać opcję Głos, aby wyciszyć
głos lub anulować wyciszenie.
Aparat umożliwia nagrywanie plików wideo o czasie trwania do
25 minut i szybkości klatek 30 lub 24 kl./s. Pliki są zapisywane w
formacie MP4 (H.264). Ustawienie 24 kl./s jest dostępne tylko w
rozdzielczości 1920X810.
•
•
•
•
•
wideo, wprowadzony w 2003 r. przez międzynarodowe organizacje ds.
standardów ISO-IEC i ITU-T. Format wykorzystuje wysoki współczynnik
kompresji, dzięki czemu możliwe jest zapisanie większej ilości danych w
pamięci o mniejszej pojemności.
Jeśli włączona została opcja stabilizacji obrazu podczas nagrywania filmu,
aparat może nagrywać dźwięk wydawany przez stabilizator obrazu.
Dźwięki emitowane przy regulacji obiektywu lub zbliżaniu mogą zostać
nagrane w trakcie filmowania.
W przypadku korzystania z opcjonalnego obiektywu do filmów, dźwięki
automatycznego dostrajania ostrości nie zostaną nagrane.
Jeśli podczas nagrywania filmu zostanie usunięty obiektyw aparatu,
nagrywanie zostanie przerwane. Nie należy wymieniać obiektywu podczas
nagrywania.
Jeśli podczas nagrywania filmu zostanie podłączony zewnętrzny mikrofon,
dźwięk z tego mikrofonu nie będzie nagrywany. (Zostaną zachowane
poprzednie ustawienia). Jeśli podczas nagrywania filmu zostanie odłączony
zewnętrzny mikrofon, dźwięk nie będzie nagrywany. Wyłącz aparat przed
podłączeniem lub odłączeniem zewnętrznego mikrofonu.
W przypadku nagłej zmiany kąta nagrywania podczas rejestrowania
wideo, aparat może nie nagrać dokładnie obrazu. Użyj statywu w celu
zminimalizowania ruchów aparatu.
W trybie Film aparat obsługuje tylko funkcję Multi AF. W tym trybie nie
można używać innego ustawienia ostrości, takiego jak wykrywanie twarzy
z AF.
Gdy rozmiar filmu przekroczy 4 GB, aparat automatycznie przerwie
nagrywanie. Jeśli tak się stanie, można kontynuować nagrywanie, tworząc
nowy plik filmu.
Jeżeli do aparatu zostanie włożona karta pamięci o zbyt niskiej prędkości
zapisu, nagrywanie filmu może zostać przerwane w momencie, gdy
przestanie ona nadążać z zapisywaniem danych kręconego filmu. Jeśli tak
się stanie, wymień kartę na szybszą lub zredukuj rozmiar obrazu
(np. z 1280X720 do 640X480).
Jeśli formatujesz kartę, zawsze rób to za pomocą aparatu. W przypadku
formatowania za pomocą innego aparatu lub komputera, może dojść do
utraty plików na karcie lub do zmiany jej pojemności.
54
Mój aparat >
Tryby fotografowania
Funkcje dostępne w trybie fotografowania
Szczegóły dotyczące funkcji fotografowania zostały omówione w
rozdziale 2.
Funkcja
Dostępna w
Pomiar (s. 79)
P/A/S/M/v
Inteligentny zasięg (s. 82)
P/A/S/M
Funkcja
Dostępna w
Przestrzeń kolorów (s. 84)
P/A/S/M/i/g/s/t
Rozmiar (s. 57)
P/A/S/M/i/g*/s*/
v/t
L.błysk. (s. 76)
P*/A*/S*/M*/g*/s*/t*
Jakość (s. 59)
Kompensacja ekspozycji (s. 85)
P/A/S/M/i/g*/s*/v
P/A/S/i/g/s/v
ISO (s. 60)
Blokada ekspozycji (s. 86)
P/A/S/M*/v*
P/A/S/v*
Redukcja szumu (s. 125)
Balans bieli (s. 61)
P/A/S/M/v
P/A/S/M
Kreator obrazu (s. 64)
P/A/S/M/v
Wybrany kolor (s. 83)
P/A/S/M/v
Tryb AF (s. 65)
P/A/S/M/i*/g*/s*/v*
Obszar AF (s. 67)
P/A/S/M/i*/s*
Wspomaganie MF (s. 70)
P/A/S/M/i/g*/s/v/
t
OIS (s. 71)
P/A/S/M/i/g/s/v/
t
Napęd (Ciągłe/Seryjne/Timer/Zakres)
(s. 72)
P/A/S/M/i*/g*/s*/v*/
t*
* Niektóre funkcje są ograniczone w tych trybach.
55
Rozdział 2
Funkcje fotografowania
Poniżej przedstawiono funkcje, które można wybierać w trybie fotografowania.
Dzięki funkcjom fotografowania można uzyskać bardziej dopracowane zdjęcia i filmy.
Funkcje fotografowania
Rozmiar
Zwiększenie rozdzielczości powoduje zwiększenie liczby pikseli
na zdjęciu lub klatce filmu, dzięki czemu można je wydrukować na
papierze w większym formacie lub wyświetlić na większym ekranie.
Wraz ze wzrostem rozdzielczości rośnie również rozmiar pliku.
Wybierz niską rozdzielczość dla zdjęć, które będą prezentowane w
cyfrowej ramce lub w Internecie.
Aby ustawić
rozmiar,
W trybie fotografowania naciśnij przycisk [f] →
Rozmiar zdjęcia lub Rozmiar filmu → opcję.
Opcje rozmiaru zdjęcia
Ikona
Rozmiar
Zalecane dla
20.0M (5472X3648) (3:2)
Drukowanie na papierze formatu A1.
10.1M (3888X2592) (3:2)
Drukowanie na papierze formatu A2.
5.9M (2976X1984) (3:2)
Drukowanie na papierze formatu A3.
2.0M (1728X1152) (3:2)
Drukowanie na papierze formatu A5.
16.9M (5472X3080) (16:9)
Drukowanie na papierze formatu A1
lub wyświetlanie na telewizorze HD.
7.8M (3712X2088) (16:9)
Drukowanie na papierze formatu A3
lub wyświetlanie na telewizorze HD.
4.9M (2944X1656) (16:9)
Drukowanie na papierze formatu A4
lub wyświetlanie na telewizorze HD.
2.1M (1920X1080) (16:9)
Drukowanie na papierze formatu A5
lub wyświetlanie na telewizorze HD.
13.3M (3648X3648) (1:1)
Drukowanie kwadratowego zdjęcia
na papierze formatu A1.
7.0M (2640X2640) (1:1)
Drukowanie kwadratowego zdjęcia
na papierze formatu A3.
4.0M (2000X2000) (1:1)
Drukowanie kwadratowego zdjęcia
na papierze formatu A4.
1.1M (1024X1024) (1:1)
Dołączanie do wiadomości e-mail.
57
Funkcje fotografowania >
Rozmiar
Opcje rozmiaru wideo
Ikona
Rozmiar
Zalecane dla
1920X1080 (30 kl/sek.)
(16:9)
Wyświetlanie na telewizorze Full HD.
1920X810 (24 kl/sek.)
(Ok. 2,35:1)
Wyświetlanie na telewizorze HD.
1280X720 (30 kl/sek.)
(16:9)
Wyświetlanie na telewizorze HD.
640X480 (30 kl/sek.) (4:3)
Wyświetlanie na telewizorze.
320X240 (30 kl/sek.) (4:3)
Publikowanie w witrynie
internetowej za pośrednictwem sieci
bezprzewodowej (maks. 30 s).
W przypadku ustawienia opcji wyjścia wideo na PAL, liczba klatek zostanie
zmniejszona z 30 na 25 kl./s.
58
Funkcje fotografowania
Jakość
Zrobione zdjęcia są zapisywane w formacie JPEG lub RAW.
Ikona
Ikona
RAW:
RAW
• Zapis zdjęcia bez kompresji danych.
• Zalecane do robienia zdjęć przeznaczonych do
późniejszej edycji.
W trybie fotografowania naciśnij przycisk [f] → Jakość
→ opcję.
RAW+JPEG
RAW + B.dobra: Zapisanie zdjęcia zarówno w
formacie JPEG (z bardzo dobrą jakością), jak i w
formacie RAW.
RAW+JPEG
RAW + Dobra: Zapis zdjęcia w formacie JPEG
(w wysokiej jakości) i RAW.
RAW+JPEG
RAW + Normalna: Zapis zdjęcia w formacie
JPEG (w normalnej jakości) i RAW.
Opcje jakości filmu
Rozszerzenie
Opis
B.dobra:
MP4 (H.264)
• Kompresja zachowująca najwyższą jakość.
• Zalecane dla drukowania w dużych formatach.
Normalna: Nagrywanie filmu w normalnej
jakości.
MP4 (H.264)
Wysoka jakość: Nagrywanie filmu w wysokiej
jakości.
Format
Opis
JPEG
JPEG
JPEG
• Kompresja z normalną jakością.
• Zalecane dla drukowania w małych formatach
lub publikowania w Sieci.
Pliki w formacie RAW mają rozszerzenie „SRW”. Aby dostosować
i skalibrować wartość ekspozycji, balansu bieli, kontrastu i kolorów
plików w formacie RAW lub skonwertować pliki JPEG i TIFF, można
użyć programu Samsung RAW Converter, znajdującego się na dysku
CD-ROM z oprogramowaniem. Przy wykonywaniu zdjęć w formacie
RAW należy się upewnić, że na karcie jest wystarczająco dużo
miejsca.
Opcje jakości zdjęcia
Opis
Normalna:
Zrobione zdjęcia są często konwertowane do formatu JPEG i
zapisywane w pamięci zgodnie z ustawieniami aparatu, które
są aktywne w momencie wykonania zdjęcia. Pliki RAW nie są
konwertowane do formatu JPEG i są zapisywane w pamięci bez
żadnych zmian.
Aby ustawić
jakość,
Format
Dobra:
• Kompresja zachowująca wysoką jakość.
• Zalecane dla drukowania w normalnych
formatach.
Ikona
59
Funkcje fotografowania
Czułość ISO
Wartość czułości ISO odzwierciedla czułość aparatu na światło.
Przykłady
Im wyższa czułość ISO, tym większa wrażliwość aparatu na światło.
Wybierając wyższą wartość czułości ISO, można robić zdjęcia w
ciemnych miejscach przy większych szybkościach migawki. Wyższa
czułość może jednak skutkować większymi szumami matrycy i
ziarnistością na zdjęciu.
Aby ustawić czułość
ISO,
W trybie fotografowania naciśnij przycisk [f] → ISO →
opcję.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• Zwiększ wartość ISO przy fotografowaniu w miejscach, w których
zabronione jest używanie lampy błyskowej. Wysoka wartość ISO
umożliwia wykonanie ostrego zdjęcia bez dużej ilości światła.
• Użyj funkcji redukcji szumu wysokiej wartości ISO, aby zredukować
zakłócenia wizualne na zdjęciach wykonanych przy wysokiej wartości
ISO (s. 125).
60
Funkcje fotografowania
Balans bieli (źródło światła)
Tonacja kolorystyczna zdjęcia zależy od rodzaju i jakości źródła
światła. Jeśli chcesz uzyskać realistyczną tonację kolorystyczną
zdjęcia, wybierz odpowiednie opcje oświetlenia w celu skalibrowania
balansu bieli, na przykład Aut. balans bieli, Dzienne, Zachmurzenie,
Żarowe, lub ręcznie ustaw temperaturę koloru. Można również
dostosować kolory odpowiednio do wstępnie ustawionego źródła
światła. Dzięki temu kolory na zdjęciu będą odpowiadać kolorom na
ujęciu oświetlonemu zróżnicowanymi źródłami światła.
Aby ustawić
balans bieli,
W trybie fotografowania naciśnij przycisk [f] →
Balans bieli → opcję.
Opcje balansu bieli
Ikona
Opis
Aut. balans bieli*: Użycie ustawień automatycznych w
zależności od warunków oświetleniowych.
Ikona
Opis
Naturalne białe, jarzeniowe*: Tę opcję należy wybrać przy
fotografowaniu w dziennym świetle jarzeniowym. Szczególnie
warto z niej skorzystać, gdy światło jarzeniowe ma bardzo biały
odcień i temperaturę koloru około 5000 K.
Dzienne, jarzeniowe*: Tę opcję należy wybrać przy
fotografowaniu w dziennym świetle jarzeniowym. Szczególnie
warto z niej skorzystać, gdy światło jarzeniowe ma niebieskawy
odcień i temperaturę koloru około 6500 K.
Żarowe*: Tę opcję należy wybrać przy fotografowaniu
w pomieszczeniach oświetlonych lampami żarowymi lub
halogenowymi. Lampy żarowe mają zwykle zabarwienie
czerwonawe. Ta opcja umożliwia zredukowanie tego efektu.
Bal. biel. lampy błyskowej*: Tę opcję należy wybrać, gdy jest
używana lampa błyskowa.
Własne ust.: Użycie wstępnie zdefiniowanych ustawień. Możesz
ręcznie ustawić balans bieli, fotografując czystą kartkę papieru.
Wypełnij okrąg pomiarowy kartką i ustaw balans bieli.
* Te opcje można zmieniać.
Dzienne*: Tę opcję należy wybrać podczas fotografowania
na zewnątrz w słoneczny dzień. Robione zdjęcia mają kolory
najbardziej zbliżone do naturalnych kolorów sceny.
Zachmurzenie*: Tę opcję należy wybrać podczas
fotografowania na zewnątrz w pochmurny dzień lub w cieniu.
Zdjęcia wykonane w pochmurne dni są często bardziej
niebieskawe niż te zrobione w dni słoneczne. Ta opcja umożliwia
zredukowanie tego efektu.
Białe, jarzeniowe*: Tę opcję należy wybrać przy fotografowaniu
w dziennym świetle jarzeniowym. Szczególnie warto z niej
skorzystać, gdy światło jarzeniowe ma temperaturę koloru około
4200 K.
61
Funkcje fotografowania >
Opcja
Balans bieli (źródło światła)
Regulacja nastaw
Opis
Temperatura koloru: Ręczne ustawienie temperatury kolorów
źródła światła. Temperatura koloru to podawana w kelwinach
wartość oznaczająca nasycenie określonego typu światła.
Wzrost temperatury koloru oznacza chłodniejszą dystrybucję
kolorów. Z drugiej strony spadek temperatury koloru oznacza
cieplejszą dystrybucję kolorów.
Czyste niebo
Ustawienia wstępne można zmienić, dobierając opcje balansu bieli.
Aby zmienić
ustawienia
wstępne,
W trybie fotografowania naciśnij przycisk [f] →
Balans bieli → wybierz opcję → [D] → obróć przycisk
nawigacyjny lub naciśnij przycisk [D/I/C/F].
Balans bieli: Dzienne
Jarzeniowe_H
Zachmurzenie
Dzienne
Dzienne
Jarzeniowe_L
Lampa halogenowa
Żarowe
Wstecz
Anuluj
Światło świeczki
62
Funkcje fotografowania >
Balans bieli (źródło światła)
Przykłady
Aut. balans bieli
Dzienne
Dzienne, jarzeniowe
Żarowe
63
Funkcje fotografowania
Kreator obrazu (style zdjęć)
Kreator obrazu umożliwia stosowanie różnych stylów do zdjęć.
Dzięki temu fotografiom można nadawać różny wygląd i emocjonalny
charakter. Można również tworzyć i zapisywać własne style zdjęć,
zmieniając kolory, nasycenie barw, ostrość i kontrast.
Przykłady
Aparat automatycznie dostosuje zdjęcie zależnie od wybranej opcji.
Eksperymentuj z różnymi stylami i znajdź własne ustawienia.
Aby ustawić styl
zdjęcia,
W trybie fotografowania naciśnij przycisk [f] →
Kreator obrazu → opcję.
Standard
Żywe
Portret
Pejzaż
Las
Retro
Chłodny
Spokojny
Klasyczny
Można również zmieniać wartości ustawień wstępnie wybranej scenerii.
Wybierz opcję Kreator obrazu, naciśnij przycisk [D], a następnie zmień
kolor, nasycenie, ostrość i kontrast.
64
Funkcje fotografowania
Tryb AF
Opis dostosowywania ustawień ostrości aparatu do fotografowanych
obiektów.
Aparat umożliwia wybranie odpowiedniego trybu ustawiania ostrości
obiektu. Dostępne opcje to Pojedyncze AF, Ciągły AF i Ręczna
ostrość. Funkcja AF zostaje włączona po wciśnięciu przycisku
[Migawka] do połowy. W trybie MF, czyli ostrzenia ręcznego, należy
obracać pierścieniem ostrości na obiektywie.
Pojedyncze AF
Ten tryb należy stosować przy fotografowaniu obiektów z bliska.
Po wciśnięciu do połowy przycisku [Migawka] ostrość ustawia się
na obszarze ostrości. Obszar zmienia kolor na zielony po ustawieniu
ostrości.
W większości przypadków ostrość można uchwycić poprzez wybranie
opcji Pojedyncze AF. Trudniej złapać ostrość obiektów poruszających
się szybko lub mających kolory zbliżone do koloru tła. W takich
przypadkach wybierz odpowiedni tryb regulacji ostrości.
Jeśli obiektyw wyposażony jest w przełącznik AF/MF, ustaw go
odpowiednio, aby wybrać tryb regulacji ostrości. Ustaw przełącznik
w pozycji AF, aby wybrać opcję Pojedyncze AF lub Ciągły AF. Ustaw
przełącznik w pozycji MF, aby ręcznie ustawić ostrość.
Jeśli obiektyw nie ma przełącznika AF/MF, naciśnij przycisk [F],
aby wybrać tryb AF.
Aby ustawić tryb
autofokusu,
W trybie fotografowania naciśnij przycisk [F] → opcję.
65
Funkcje fotografowania >
Tryb AF
Ciągły AF
Ręczne ustawianie ostrości
Po wciśnięciu do połowy przycisku [Migawka] aparat kontynuuje
automatyczną regulację ostrości. Po ustawieniu obszaru ostrości na
obiekcie obiekt będzie zawsze ostry nawet wtedy, gdy się porusza. Ten
tryb jest zalecany przy fotografowaniu osób na rowerze, biegnących
psów czy jadących samochodów.
Obracając ręcznie pierścień ostrości na obiektywie, możesz ręcznie
ustawić ostrość na obiekcie. Funkcja asysty MF umożliwia łatwe
ustawienie ostrości. Podczas obracania pierścienia ostrości obszar
ustawiania ostrości jest powiększany lub jest wyświetlany pasek
ostrości pomagający uzyskać dobrą ostrość. Ten tryb jest zalecany
przy fotografowaniu obiektów o kolorach zbliżonych do koloru tła, scen
nocnych czy fajerwerków.
66
Funkcje fotografowania
Obszar AF
Funkcja Obszar AF zmienia pozycję obszaru ostrości.
Wybór AF
Ogólnie rzecz biorąc, aparaty ustawiają ostrość na najbliższym
obiekcie. Jeśli jednak jest dużo obiektów, w polu ostrości mogą się
znaleźć obiekty niepożądane. Aby uniknąć ustawiania ostrości na
niepożądanych obiektach, zmień obszar ostrości tak, aby ustawić ją
na żądanym obiekcie. Wybierając odpowiedni obszar ostrości, możesz
uzyskać wyraźniejsze i ostrzejsze zdjęcie.
Ostrość można ustawić na wybranym obszarze. Zastosuj efekt braku
ostrości, aby bardziej wyeksponować konkretny obiekt.
Aby ustawić
obszar
autofokusu,
Ostrość na zdjęciu poniżej została przemieszczona, a jej wymiar
zmieniony, tak aby dopasować ją do twarzy obiektu.
W trybie fotografowania naciśnij przycisk [f] →
Obszar AF → opcję.
Zoom AF
Przesuń
Aby zmienić rozmiar obszaru ostrości lub go przesunąć w trybie
fotografowania, naciśnij [o]. Dostosuj położenie obszaru ostrości za
pomocą przycisku [D/I/C/F]. Dostosuj rozmiar obszaru ostrości,
obracając przycisk nawigacyjny.
67
Funkcje fotografowania >
Obszar AF
Multi AF
Wykryj twarze AF
Aparat wyświetla zielony prostokąt w miejscu, w którym została
prawidłowo ustawiona ostrość. Zdjęcie jest dzielone na wiele
obszarów, a aparat rozpoznaje punkty ostrości każdego obszaru.
Ten tryb jest zalecany przy fotografowaniu pejzaży.
Aparat ustawia ostrość na ludzkich twarzach. Można wykryć twarze
maksymalnie 10 osób. To ustawienie jest zalecane w przypadku
fotografowania grupy osób.
Po naciśnięciu przycisku [Migawka] do połowy aparat wyświetla
obszary ostrości na zielono, jak pokazano na zdjęciu poniżej.
Po wciśnięciu do połowy przycisku [Migawka] ostrość będzie
ustawiana na twarzach osób, jak zilustrowano na zdjęciu poniżej.
W przypadku fotografowania grupy osób twarz najbliższej osoby
jest oznaczona kolorem białym, natomiast twarze pozostałych osób
zostaną oznaczone kolorem szarym.
68
Funkcje fotografowania >
Obszar AF
AF Autoportret
Przy robieniu autoportretu ustawienie ostrości może być
problematyczne. Po włączeniu tej funkcji częstotliwość sygnału
dźwiękowego aparatu rośnie, gdy twarz znajduje się bliżej środka
ekranu.
69
Funkcje fotografowania
Wspomaganie MF
W trybie MF, czyli ostrzenia ręcznego, należy obracać pierścieniem
regulacji ostrości na obiektywie. Po ustawieniu funkcji asysty MF
można uzyskać lepszą ostrość. Ta funkcja jest dostępna tylko w
przypadku obiektywu, który obsługuje ręczną regulację ostrości.
Aby ustawić
ręczną asystę
ostrości,
W trybie fotografowania naciśnij [m] → K lub k
→ Wspomaganie MF → opcja.
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Obracanie pierścieniem ostrości sprawia, że obszar
ustawiania ostrości jest powiększany 8-krotnie.
Powiększ x8
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Wył.
Nie należy używać funkcji Wspomaganie MF.
Obracanie pierścieniem ostrości sprawia, że obszar
ustawiania ostrości jest powiększany 5-krotnie.
Powiększ x5*
Podczas obracania pierścienia ostrości pasek ostrości
rośnie razem z ostrością.
FA
(Pasek
pomocy z
ostrością)
70
Funkcje fotografowania
Funkcja optycznej stabilizacji obrazu (OIS)
Wybierz opcję optycznej stabilizacji obrazu, aby zredukować
drgania aparatu. Funkcja OIS może nie być dostępna w niektórych
obiektywach.
Opcje funkcji OIS
* Ustawienie domyślne
Ikona
Drgania aparatu występują w ciemnych miejscach lub przy robieniu
zdjęć w pomieszczeniach. W takich sytuacjach aparat używa niższych
szybkości migawki, aby zwiększyć ilość wpadającego światła, co może
się wiązać z nieostrymi zdjęciami. Aby temu zapobiec, skorzystaj z
funkcji optycznej stabilizacji obrazu (OIS).
Jeśli obiektyw jest wyposażony w przełącznik funkcji optycznej
stabilizacji obrazu, przesuń przełącznik w pozycję ON, aby korzystać z
funkcji.
Aby ustawić opcje
OIS,
Opis
Tryb 1*: Funkcja OIS jest stosowana wyłącznie po naciśnięciu
przycisku [Migawka] do końca lub do połowy.
Tryb 2: Funkcja OIS jest włączona.
Wył.: Funkcja OIS jest wyłączona (ta opcja może być
niedostępna w przypadku niektórych obiektywów).
W trybie fotografowania naciśnij [m] → K lub k
→ OIS → opcja.
Bez korekcji OIS
Z korekcją OIS
71
Funkcje fotografowania
Napęd (metoda fotografowania)
Jako metodę fotografowania można wybrać takie opcje, jak Ciągłe,
Seryjne, Timer itd.
Aby robić pojedyncze zdjęcia, wybierz opcję Pojedyncze.
Aby fotografować obiekty, które się szybko poruszają, wybierz opcję
Ciągłe lub Seryjne. Aby zmienić parametry ekspozycji, balansu bieli
albo zastosować efekty w Kreatorze obrazu, wybierz opcję
Zakres AE, Zakres balansu bieli lub Zakres kreat. obr.. Można
również wykonać autoportret, wybierając opcję Timer.
Aby ustawić metodę
fotografowania,
Ciągłe
Zdjęcia będą stale wykonywane, aż do chwili naciśnięcia przycisku
[Migawka]. Można rejestrować do 3 (Ciągłe nisk. prędk. (3 kl./s))
lub 8 (Ciągłe wys. prędk. (8 kl./s)) zdjęć na sekundę.
W trybie fotografowania naciśnij przycisk [C] → opcję.
Pojedyncze
Każdorazowe naciśnięcie przycisku [Migawka] powoduje zrobienie
jednego zdjęcia. Zalecane do warunków ogólnych.
72
Funkcje fotografowania >
Napęd (metoda fotografowania)
Seryjne
Samowyzwalacz
Nieprzerwane robienie do 10 zdjęć na sekundę (przez 3 sekundy),
15 zdjęć na sekundę (przez 2 sekundy) lub 30 zdjęć na sekundę
(przez 1 sekundę) po jednorazowym naciśnięciu przycisku [Migawka].
Zalecane do fotografowania ruchu szybkich obiektów, takich jak
samochody wyścigowe.
Wykonywanie zdjęcia z opóźnieniem 2 do 30 sekund. Opóźnienie
można ustawiać co 1 sekundę.
Aby określić liczbę ujęć, w trybie fotografowania naciśnij przycisk [C] →
Seryjne, a następnie naciśnij przycisk [D].
Aby określić opóźnienie, w trybie fotografowania naciśnij przycisk [C] →
Timer, a następnie naciśnij przycisk [D].
73
Funkcje fotografowania >
Napęd (metoda fotografowania)
Zakres z automatyczną ekspozycją
(Zakres AE)
Po naciśnięciu przycisku [Migawka] aparat wykona kolejno 3 zdjęcia:
z oryginalnymi ustawieniami, o jeden ton ciemniejsze i o jeden ton
jaśniejsze. Przy wykonaniu serii trzech zdjęć należy użyć statywu,
aby zapobiec rozmazaniom. Ustawienia można określić w menu
Ustawienie BKT.
Zakres balansu bieli (Zakres balansu bieli)
Po naciśnięciu przycisku [Migawka] aparat wykona kolejno 3 zdjęcia:
oryginalne i dwa z różnymi ustawieniami balansu bieli. Oryginalne
zdjęcie jest wykonywane po naciśnięciu przycisku [Migawka]. Dwa
pozostałe zostaną dobrane automatycznie zgodnie z ustawieniami
balansu bieli. Ustawienia można określić w menu Ustawienie BKT.
WB+2
WB-2
Ekspozycja +2
Ekspozycja -2
Oryginalne
Oryginalne
74
Funkcje fotografowania >
Napęd (metoda fotografowania)
Zakres kreatora obrazu (Zakres kreat. obr.)
Ustawienia zakresu
Po naciśnięciu przycisku [Migawka] aparat robi kolejno 3 zdjęcia,
każde z różnymi ustawieniami z kreatora obrazu. Aparat wykona
zdjęcie i zastosuje do niego trzy opcje kreatora obrazu. Trzy różne
ustawienia można określić w menu Ustawienie BKT.
Istnieje możliwość dostosowania wartości dla opcji Zakres AE,
Zakres balansu bieli, Zakres kreat. obr.
Żywe
Retro
Aby ustawić opcję
zakresu,
W trybie fotografowania naciśnij [m] → L →
Ustawienie BKT → opcja.
Opcja
Opis
Ustawienie zakresu AE
Ustawienie kolejności i obszaru zakresu.
• Kolejność zakresu: Umożliwia ustawienie
kolejności, w jakiej aparat wykonuje zdjęcie
oryginalne, jaśniejsze i ciemniejsze
(określone jako 0, + i -).
• Obszar zakresu: Ustawienie zakresu
ekspozycji dotyczącego 3 ujęć
wykonywanych w trybie zakresu.
Ustawi. zakr. bal. bieli
Ustawienie zakresu interwału balansu bieli
3 ujęć wykonywanych w trybie zakresu.
Na przykład AB-/+3 reguluje wartość barwy
pomarańczowej o plus lub minus 3 kroki.
MG-/+3 reguluje wartość magenta o tę samą
wartość.
Ust. zakr. kr. obr.
Wybranie 3 ustawień Kreatora obrazu,
które mają być używane przez aparat do
rejestrowania 3 ujęć w trybie zakresu.
Standard
75
Funkcje fotografowania
Lampa błyskowa
Aby wykonać realistyczne zdjęcie obiektu, ilość światła powinna być
stała. Kiedy oświetlenie jest zmienne, można użyć lampy błyskowej
i dostarczyć stałą ilość światła. Wybierz odpowiednie ustawienia
zgodnie ze źródłem światła i obiektem.
Aby ustawić opcje
lampy błyskowej,
W trybie fotografowania naciśnij przycisk [f] →
L.błysk. → opcję.
Opcje lampy błyskowej
Ikona
Opis
Ikona
Opis
1. kurtyna: Lampa zadziała
natychmiast po otwarciu migawki.
Aparat robi zdjęcie obiektu
wcześniej, uwieczniając akcję.
2. kurtyna: Lampa zadziała tuż
przed zamknięciem migawki.
Aparat robi zdjęcie obiektu później
w sekwencji akcji.
Kierunek ruchu kuli
Kierunek Lampa kuli
Wył.: Lampa błyskowa nie będzie używana.
Inteligentna lampa błyskowa: Aparat automatycznie reguluje
jasność błysku zgodnie z ilością światła, jakie zapewnia
otoczenie.
Auto: Lampa błyskowa będzie automatycznie wyzwalana przy
słabym oświetleniu.
Autom. red. czer. Oczu: Lampa błyskowa jest automatycznie
aktywowana i zapobiega występowaniu efektu czerwonych oczu.
• Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.
• Między dwoma błyskami lampy błyskowej następuje przerwa.
Nie należy poruszać aparatem przed drugim rozbłyskiem lampy.
• Opcje lampy błyskowej oraz regulacji intensywności błysku są dostępne
wyłącznie w przypadku używania zewnętrznej lampy błyskowej NX.
• Zdjęcie można zrobić przy użyciu nie w pełni naładowanej lampy, jednak
zaleca się, aby lampa błyskowa była w pełni naładowana.
Preenchido: Lampa rozbłyska przy każdym zdjęciu.
Wypełn.+red. czer.: Lampa rozbłyska przy każdym zdjęciu i
zapobiega efektowi czerwonych oczu.
Należy używać wyłącznie lamp zatwierdzonych przez firmę Samsung.
Używanie niezgodnych lamp może doprowadzić do uszkodzenia aparatu.
76
Funkcje fotografowania >
Lampa błyskowa
Korekcja efektu czerwonych oczu
Zmiana intensywności błysku lampy
Wyzwalany podczas fotografowania w ciemności błysk lampy
błyskowej może spowodować czerwony odblask w oczach
fotografowanych osób. Aby skorygować efekt czerwonych oczu,
wybierz polecenie Autom. red. czer. Oczu lub Wypełn.+red. czer..
Można zmienić intensywność błysku lampy błyskowej, aby uniknąć
prześwietlenia lub niedoświetlenia zdjęcia. Regulacja jest możliwa w
zakresie ±2 poziomy.
Aby ustawić siłę
błysku lampy,
W trybie fotografowania naciśnij [f] → L.błysk. → opcję
→ [D] → obróć przycisk nawigacyjny lub naciśnij
przycisk [C/F].
L.błysk. : Preenchido
Bez korekcji czerwonych oczu
Z korekcją czerwonych oczu
Jeśli podczas aktywacji błysku obiekt znajduje się zbyt daleko od aparatu
lub się porusza, efekt czerwonych oczu może nie zostać zredukowany.
Opcja lampy błyskowej
Wstecz
Anuluj
77
Funkcje fotografowania >
Lampa błyskowa
• Zmiana intensywności błysku lampy może nie zapewnić dobrego
•
•
•
•
efektu, gdy:
- obiekt znajduje się zbyt blisko aparatu,
- ustawiono zbyt dużą czułość ISO,
- wartość ekspozycji jest zbyt duża lub zbyt mała.
Tej funkcji nie można używać w niektórych trybach fotografowania.
Jeśli do aparatu jest zamocowana zewnętrzna lampa błyskowa z
regulacją intensywności błysku, są stosowane ustawienia intensywności
wybrane na lampie.
Jeśli podczas używania lampy błyskowej obiekt znajduje się zbyt
blisko aparatu, pewna część światła może zostać zablokowana, co
powoduje uzyskanie zdjęcia ze słabym światłem. Należy się upewnić,
że obiekt znajduje się w zalecanym obszarze działania lampy błyskowej
(ten parametr zależy od obiektywu).
Gdy jest zamocowana osłona obiektywu, światło lampy błyskowej może
zostać zablokowane przez osłonę. Przed użyciem lampy błyskowej
należy zdjąć osłonę.
78
Funkcje fotografowania
Pomiar
Tryb pomiaru oznacza sposób przeprowadzanego przez aparat
pomiaru światła.
Aparat mierzy ilość światła w kadrze i używa pomiaru do regulacji
różnych ustawień w wielu dostępnych trybach. Jeśli na przykład
obiekt wygląda na ciemniejszy niż w rzeczywistości, aparat robi
jego prześwietloną wersję. Jeśli obiekt wygląda na jaśniejszy niż w
rzeczywistości, aparat robi jego niedoświetloną wersję.
Multi
Tryb Multi oblicza ilość światła w wielu obszarach. Aparat reguluje
ekspozycję do ilości dostępnego światła, uśredniając ogólną jasność
sceny. Ten tryb nadaje się do zdjęć o ogólnej tematyce.
Na jasność i ogólny nastrój zdjęcia wpływa również sposób pomiaru
światła przez aparat. Wybierz odpowiednie ustawienie do warunków
fotografowania.
Aby ustawić opcję
pomiaru,
W trybie fotografowania naciśnij [f] → Pomiar → opcja.
79
Funkcje fotografowania >
Pomiar
Centr. waż.
Punktowy
W trybie pomiaru Centr. waż. jest uwzględniany większy obszar niż
w trybie Punktowy. Ilość światła jest sumowana na środku kadru
(60–80%) oraz w pozostałych częściach kadru (20–40%). Ten tryb
jest zalecany w sytuacjach, gdy występuje niewielka różnica jasności
między obiektem a tłem lub gdy obszar zajmowany przez obiekt
stanowi dużą część kadru.
Tryb punktowy oblicza ilość światła w centrum. Przy wykonywaniu
zdjęcia w warunkach silnego podświetlenia zza obiektu, aparat
dostosowuje ekspozycję, umożliwiając prawidłowe sfotografowanie
obiektu. Na przykład po wybraniu trybu Multi w warunkach silnego
podświetlenia aparat obliczy, że ilość światła w kadrze jest zbyt duża,
robiąc ciemniejsze zdjęcie. Tryb punktowy pozwala zapobiec takiej
sytuacji, ponieważ aparat w tym trybie oblicza ilość światła wyłącznie
we wskazanym obszarze.
Obiekt jest jasny, podczas gdy tło jest ciemne. Tryb punktowy jest
zalecany w sytuacjach, kiedy istnieje duża różnica w ekspozycji
między obiektem a tłem.
80
Funkcje fotografowania >
Pomiar
Pomiar wartości ekspozycji obszaru ustawiania ostrości
Gdy ta funkcja jest włączona, aparat automatycznie dobiera optymalną
ekspozycję, obliczając jasność w obszarze ustawiania ostrości. Ta
funkcja jest dostępna, tylko jeśli wybrano tryb pomiaru Punktowy lub
Multi oraz opcję Wybór AF.
Aby ustawić tę
funkcję,
W trybie fotografowania naciśnij [m] → K →
Poł. AE do pkt. AF → opcja.
81
Funkcje fotografowania
Inteligentny zasięg
Ta funkcja automatycznie koryguje utratę jasnych szczegółów, co
może mieć miejsce na skutek różnic w cieniowaniu na zdjęciu.
Aby ustawić opcje
inteligentnego
zasięgu,
W trybie fotografowania naciśnij przycisk [f] →
Inteligentny zasięg → opcja.
Bez funkcji inteligentnego zakresu
Z funkcją inteligentnego zakresu
82
Funkcje fotografowania
Wybrany kolor
Ta funkcja umożliwia wybranie koloru, który ma być wyróżniony, oraz
zmniejszenie nasycenia pozostałych kolorów. Z menu można wybrać
kolory: czerwony, zielony, niebieski lub żółty.
Aby ustawić opcje
funkcji Wybrany
kolor,
W trybie fotografowania naciśnij przycisk [f] →
Wybrany kolor → opcję.
Przykłady
Oryginalne
Wybrany kolor czerwony
83
Funkcje fotografowania
Przestrzeń kolorów
Urządzania obsługujące obraz cyfrowy, takie jak aparaty cyfrowe,
monitory i drukarki używają własnych metod odtwarzania kolorów,
które określa się mianem przestrzeni kolorów.
Aparat pozwala na wybór dwóch przestrzeni kolorów: sRGB lub
Adobe RGB.
sRGB to metoda powszechnie używana do tworzenia kolorów na
monitorach komputerów. Jest to również standardowa przestrzeń
kolorów dla formatu Exif. sRGB jest zalecana w przypadku zwykłych
zdjęć, które będą publikowane w Internecie.
Adobe RGB
sRGB
Adobe RGB jest używana w druku komercyjnym i dysponuje szerszym
zakresem kolorów niż przestrzeń sRGB. Szerszy zakres kolorów tej
przestrzeni ułatwia edycję zdjęć na komputerze. Należy pamiętać,
że poszczególne programy są z reguły zgodne z ograniczoną liczbą
przestrzeni kolorów. Po otwarciu obrazu w programie, który nie jest
zgodny z używaną przez obraz przestrzenią kolorów, kolory na obrazie
będą jaśniejsze.
Aby ustawić
przestrzeń
kolorów,
W trybie fotografowania naciśnij [m] → L →
Przestrzeń kolorów → opcja.
84
Funkcje fotografowania
Kompensacja/blokada ekspozycji
Kompensacja ekspozycji
Aparat automatycznie ustawia ekspozycję, mierząc poziomy światła z
kompozycji zdjęcia i pozycji obiektu. Jeśli ekspozycja ustawiona przez
aparat jest wyższa lub niższa od oczekiwanej, wartość ekspozycji
można wyregulować ręcznie. Wartość ekspozycji jest regulowana w
krokach co ±3. Aparat wyświetla na czerwono ostrzeżenie o ekspozycji
dla każdego kroku poza zakresem ±3.
Aby dostosować ekspozycję, naciśnij przycisk [I], a następnie
obróć przycisk nawigacyjny. Wartość ekspozycji można również
ustawić, naciskając przycisk [f], a następnie wybierając opcję
EVC (Kompensacja wartości ekspozycji).
+2
-2
Oryginalne
Wartość ekspozycji można sprawdzić według wskaźnika poziomu
ekspozycji.
Ostrzeżenie o ekspozycji
Standardowy wskaźnik ekspozycji
Wskaźnik poziomu
ekspozycji
Zmniejszona ekspozycja (ciemniej)
Zwiększona ekspozycja (jaśniej)
85
Funkcje fotografowania >
Kompensacja/blokada ekspozycji
Blokada ekspozycji
Jeżeli uzyskanie odpowiedniej wartości ekspozycji nie jest możliwe
z powodu dużego kontrastu kolorów, zablokuj ekspozycję i wykonaj
zdjęcie.
Po zablokowaniu ekspozycji skieruj obiektyw na wybrany obiekt i
naciśnij przycisk [Migawka].
Aby zablokować ekspozycję, ustaw kompozycję zdjęcia, według której
chcesz obliczyć wartość ekspozycji, a następnie wciśnij przycisk
niestandardowy (s. 128).
86
Funkcje fotografowania
Funkcje wideo
Wiele ruchów
Poniżej opisano funkcje dotyczące filmów wideo.
Można ustawić szybkość odtwarzania filmu.
Tryb AE Film
Można ustawić tryb ekspozycji używany podczas nagrywania filmu.
Aby ustawić opcje
automatycznej
ekspozycji (AE)
dotyczące filmu,
W trybie nagrywania filmu naciśnij [f] → Tryb AE Film →
opcja.
Aby ustawić
opcje szybkości
nagrywania,
Ikona
W trybie nagrywania filmu naciśnij [m] → l →
Wiele ruchów → opcja.
Opis
x0.25: Nagrywanie filmu i odtwarzanie z 1/4 normalnej
szybkości.
x0.5: Nagrywanie filmu i odtwarzanie z 1/2 normalnej szybkości.
* Ustawienie domyślne
Ikona
Opis
x1: Nagrywanie filmu i odtwarzanie z normalną szybkością.
Program*: Wartość przysłony i szybkość migawki są dobierane
automatycznie.
x5: Nagrywanie filmu i odtwarzanie z szybkością 5 razy większą
niż normalna.
Preselekcja przysł.: Ręcznie ustaw wartość przysłony przed
rozpoczęciem nagrywania filmu. Obróć przycisk nawigacyjny, aby
zmienić wartość przysłony.
x10: Nagrywanie filmu i odtwarzanie z szybkością 10 razy
większą niż normalna.
Preselekcja migawki: Ręcznie ustaw szybkość migawki przed
rozpoczęciem nagrywania filmu. Obróć przycisk nawigacyjny, aby
zmienić prędkość migawki.
Ręcznie: Ręcznie ustaw szybkość migawki i wartość przysłony
przed rozpoczęciem nagrywania filmu. Naciśnij przycisk [I],
aby wybrać wartość przysłony lub prędkość migawki, a następnie
obróć przycisk nawigacyjny, aby zmienić wartość.
x20: Nagrywanie filmu i odtwarzanie z szybkością 20 razy
większą niż normalna.
• W przypadku wybrania opcji innej niż x1 dźwięk nie będzie nagrywany.
• Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od rozmiaru filmu.
87
Funkcje fotografowania >
Funkcje wideo
Fader
Głos
Scenę można wygasić lub rozjaśnić za pomocą funkcji wygaszania
w aparacie bez konieczności podłączania go do komputera.
Odpowiednie zastosowanie tej funkcji umożliwia dodanie
dramatycznych efektów do kręconych filmów.
Czasami wyciszony film jest ciekawszy od filmu z dźwiękiem.
Wyłącz głos, aby nagrać wyciszony film.
Aby ustawić opcje
wygaszania,
Ikona
Aby ustawić opcje
głosu,
W trybie nagrywania filmu naciśnij [f] → Głos → opcja.
W trybie nagrywania filmu naciśnij [f] → Fader → opcja.
Opis
Wył.: Funkcja wygaszania nie jest używana.
Rozjaśnianie: Scena stopniowo rozjaśnia się.
Wygaszanie: Scena stopniowo gaśnie.
Rozjaśnianie-Wygaszanie: Funkcja wygaszania jest stosowana
na początku i końcu sceny.
88
Rozdział 3
Odtwarzanie/Edytowanie
Dowiedz się, jak odtwarzać i edytować zdjęcia i filmy.
Proces edytowania plików na komputerze omówiono w rozdziale 6.
Odtwarzanie/Edytowanie
Wyszukiwanie plików i zarządzanie nimi
Dowiedz się, jak szybko wyszukiwać zdjęcia za pomocą widoku
miniatur oraz jak chronić i usuwać pliki.
Przeglądanie zdjęć
1
Wyświetlanie miniatur obrazów
Aby wyszukać zdjęcia i filmy, skonwertuj je do widoku miniatur.
Widok miniatur umożliwia wyświetlenie kilku obrazów jednocześnie,
dzięki czemu można z łatwością wyszukać żądane zdjęcie. Można
także klasyfikować i wyświetlać pliki według ich typu, dnia nagrania i
tygodnia nagrania.
Naciśnij przycisk [y].
• Zostanie wyświetlone ostatnio zrobione zdjęcie.
Menu
Naciśnij przycisk [I], aby wyświetlić pliki jako miniatury.
2
Obróć przycisk nawigacji lub naciśnij przycisk [C/F],
aby przewijać listę plików.
W związku z brakiem obsługi niektórych rozmiarów i kodeków edycja lub
odtwarzanie plików zapisanych w innych aparatach może nie być możliwe.
Do edycji i odtwarzania takich plików należy użyć komputera lub innego
urządzenia.
• Naciśnij przycisk jeden raz, aby wyświetlić 3 miniatury.
• Naciśnij przycisk dwa razy, aby wyświetlić 15 lub 40 miniatur.
(W widoku pojedynczym naciśnij przycisk [m] → x →
Tryb miniatur, aby wybrać liczbę plików do wyświetlenia (s. 95))
Inny sposób to naciśnięcie w widoku pojedynczym przycisku [m] →
x → Widok → opcji.
90
Odtwarzanie/Edytowanie >
Wyszukiwanie plików i zarządzanie nimi
Wyświetlanie plików według kategorii
1
W widoku miniatur naciśnij [m].
2
Wybierz opcję Filtr → kategorię, a następnie naciśnij
przycisk [o].
Wyświetlanie plików w formie folderu
Zdjęcia wykonane w trybie ciągłym i zdjęć seryjnych są wyświetlane
jako folder. Usunięcie folderu powoduje usunięcie wszystkich
znajdujących się w nim zdjęć.
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Typ
Wyświetlanie plików według typu, np. zdjęcie lub
film.
Data*
Przeglądanie plików według daty zapisania.
Tydzień
Wyświetlanie zapisanych plików według dnia
tygodnia, w którym zostały zapisane.
Miejsce
Przeglądanie plików według miejsca zapisania
(Informacje o miejscu wykonania zdjęcia są
podawane tylko dla zdjęć wykonanych z użyciem
modułu GPS).
: Widok pojedynczy
Po naciśnięciu [I] w trybie katalogów, pliki w bieżącym katalogu będą
widoczne jako miniatury.
91
Odtwarzanie/Edytowanie >
Wyszukiwanie plików i zarządzanie nimi
Zabezpieczanie plików
Usuwanie plików
Pliki można zabezpieczyć przed przypadkowym skasowaniem.
W trybie odtwarzania można usuwać pliki, aby odzyskać wolne
miejsce na karcie pamięci. Pliki zabezpieczone nie zostaną usunięte.
1
2
3
W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [m] → z
→ Zabezpiecz → opcja (Pojedyncze, Wybierz, Wsz.).
Obróć przycisk nawigacyjny lub naciśnij przycisk [C/F],
aby wybrać plik, a następnie naciśnij przycisk [o].
Usuwanie pojedynczego pliku
Można wybrać jeden plik i usunąć go.
1
W trybie odtwarzania wybierz plik i naciśnij przycisk [
].
• Inny sposób to naciśnięcie w trybie odtwarzania przycisku
[m] → z → Usuń → Pojedyncze.
Naciśnij przycisk [f].
2
Po wyświetleniu wiadomości w oknie podręcznym wybierz
odpowiedź Tak.
92
Odtwarzanie/Edytowanie >
Wyszukiwanie plików i zarządzanie nimi
Usuwanie wielu plików
Usuwanie wszystkich plików
Można wybrać więcej plików i usunąć je.
1
W trybie odtwarzania naciśnij [
Można usunąć wszystkie pliki na karcie pamięci jednocześnie.
] → Us. wielu elem..
• Inny sposób to naciśnięcie w trybie odtwarzania przycisku
[m] → z → Usuń → Wybierz.
2
Wybierz pliki do usunięcia, obracając przycisk nawigacji
lub naciskając przycisk [C/F], a następnie przycisk [o].
1
W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [m].
2
Wybierz opcje z → Usuń → Wsz..
3
Po wyświetleniu wiadomości w oknie podręcznym wybierz
odpowiedź Tak.
• Aby anulować wybór, naciśnij ponownie przycisk [o].
3
Naciśnij przycisk [
].
4
Po wyświetleniu wiadomości w oknie podręcznym wybierz
odpowiedź Tak.
93
Odtwarzanie/Edytowanie
Przeglądanie zdjęć
Powiększanie zdjęcia
Wyświetlanie w formie pokazu slajdów
Podczas przeglądania zdjęć w trybie odtwarzania można je
powiększać. Można również przenieść powiększony obszar i użyć
funkcji przycinania, aby wyciąć część zdjęcia wyświetlonego na
ekranie i zapisać ją jako nowy plik.
Istnieje możliwość przeglądania zdjęć w pokazie slajdów, stosowania
różnych efektów do pokazu i odtwarzania muzyki w tle.
1
W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [m].
2
Wybierz opcję
3
Wybierz opcję efektu pokazu slajdów.
Obszar powiększony
Przybliżanie (maksymalne
przybliżenie różni się i zależy od
rozdzielczości)
Pełny obraz
.
• Przejdź do kroku 4, aby rozpocząć pokaz slajdów bez efektów.
Przytnij
Opcja
Opis
Obrazy
Umożliwia ustawienie wybranych zdjęć do pokazu
slajdów.
• Wsz.: Wyświetlenie wszystkich zdjęć jako pokazu
slajdów.
• Data: Wyświetlenie zdjęć zrobionych w
określonym dniu jako pokazu slajdów.
• Wybierz: Wyświetlenie wybranych zdjęć jako
pokazu slajdów.
Efekt
Wybór efektu przejścia. Aby nie stosować żadnego
efektu, wybierz opcję Wył..
Naciśnij przycisk [o], a następnie obróć przycisk nawigacyjny
w prawo, aby powiększyć zdjęcie.
(Obróć przycisk nawigacyjny w lewo, aby zmniejszyć zdjęcie).
Aby
Wykonaj
Interwał
Wybór czasu wyświetlania każdego ze zdjęć.
Przesunąć powiększony obszar
Naciśnij przycisk [D/I/C/F].
Muzyka
Odtwarzanie muzyki w tle.
Przyciąć powiększone zdjęcie
Naciśnij przycisk [f]
(zapisano jako nowy plik).
Powrócić do obrazu
oryginalnego
Naciśnij przycisk [o].
4
Wybierz opcje Pokaz slajdów → Odtwarzaj lub
Powt. odtw..
• Od razu rozpocznie się pokaz slajdów.
94
Odtwarzanie/Edytowanie >
Przeglądanie zdjęć
Automatyczny obrót
Po włączeniu funkcji automatycznego obrotu, aparat automatycznie
obraca zdjęcia wykonane w pionie, aby pasowały do poziomo
ustawionego ekranu.
Aby ustawić opcje
automatycznego
obrotu,
W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [m] → x →
Autom. obrót → opcja.
Ustawienie trybu miniatur
Można wybrać liczbę plików do wyświetlenia w trybie miniatur.
Aby ustawić opcje
trybu miniatur,
W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [m] → x →
Tryb miniatur → wybierz opcję.
95
Odtwarzanie/Edytowanie
Odtwarzanie filmów
Istnieje możliwość odtworzenia filmu, przechwycenia klatki z filmu lub
przycięcia filmu i zapisania go jako nowy plik.
Pauza
Stop
Elementy sterujące przeglądaniem
Aby
Wykonaj
Przewinąć do tyłu
Naciśnij przycisk [C].
Skanowanie do tyłu przyspiesza do prędkości
2X, 4X lub 8X po każdorazowym naciśnięciu
przycisku [C].
Wstrzymać/odtwarzać
Naciśnij przycisk [o].
Przewinąć do przodu
Naciśnij przycisk [F].
Każde naciśnięcie przycisku [F] powoduje
przewijanie filmu do przodu z szybkością 2X,
następnie 4X, a następnie 8X.
Sterować głośnością
Obróć przycisk nawigacyjny w lewo lub w prawo.
Zatrzymać
Naciśnij przycisk [D].
Przycinanie filmu podczas odtwarzania
1
Naciśnij przycisk [o] w miejscu, od którego ma się
rozpocząć nowy film.
2
Po wstrzymaniu odtwarzania naciśnij przycisk [
3
Naciśnij przycisk [o] w punkcie, w którym nowy film
powinien się kończyć.
4
Po wstrzymaniu odtwarzania naciśnij przycisk [
5
Po wyświetleniu wiadomości w oknie podręcznym wybierz
odpowiedź Tak.
].
].
Wycięty film zostanie zapisany jako odrębny plik pod nową nazwą.
96
Odtwarzanie/Edytowanie >
Odtwarzanie filmów
Przechwytywanie pojedynczej klatki
podczas odtwarzania
1
Naciśnij przycisk [o], gdy zostanie wyświetlona klatka,
którą chcesz zapisać jako zdjęcie.
2
Naciśnij przycisk [I].
• Rozdzielczość zdjęcia z klatki będzie taka sama, jak rozdzielczość filmu.
• Przechwycona klatka zostanie zapisana jako odrębny plik pod nową
nazwą.
97
Odtwarzanie/Edytowanie
Edycja zdjęć
Dostępne funkcje edycji zdjęć: zmiana rozmiaru, obrót czy usuwanie
efektu czerwonych oczu. Edytowane zdjęcia zostaną zapisane jako
nowe pliki pod innymi nazwami. Zdjęć 3D, zdjęć panoramicznych i
zdjęć panoramicznych 3D nie można edytować za pomocą funkcji
Edycja obrazu.
Aby ustawić opcje
edycji obrazu,
Opis
Podśw.: Korekcja jasności niedoświetlonego zdjęcia
(Wył.*, Wł.).
W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [f] → opcję.
Przed korekcją
Opcje
* Ustawienie domyślne
Ikona
* Ustawienie domyślne
Ikona
Po korekcji
Nowy plik może być mniejszy od oryginału.
Opis
Inteligentny filtr: W celu utworzenia niepowtarzalnych zdjęć
można zastosować różne efekty filtru (Wył.*, Miniatura,
Miękki, Stare kino 1, Stare kino 2, Raster, Szkic, Rybie oko,
Przeciwmgłowy, Negatyw).
Nowy plik może być mniejszy od oryginału.
Red czer oczu: Usuwanie czerwonych oczu ze zdjęcia
(Wył.*, Wł.).
Zmień rozmiar: Zmiana rozmiaru zdjęcia.
Dostępna rozdzielczość zależy od rozmiaru wybranego
zdjęcia.
Obróć: Obracanie zdjęcia (Wył.*, Prawo 90˚, Lewo 90˚, 180˚,
Poziomo, Pionowo).
Nie można obracać plików chronionych ani plików RAW.
Nowy plik może być mniejszy od oryginału.
98
Odtwarzanie/Edytowanie >
Edycja zdjęć
* Ustawienie domyślne
Ikona
Opis
Retusz twarzy: Ukrywanie niedoskonałości twarzy.
Nowy plik może być mniejszy od oryginału.
Jasność: Zmiana jasności zdjęcia.
Nowy plik może być mniejszy od oryginału.
Kontrast: Zmiana ostrości zdjęcia.
Nowy plik może być mniejszy od oryginału.
Winiety: Zastosowanie kolorów „retro”, wysokiego kontrastu i
wyeksponowanego efektu winietowego typowego dla aparatów
Lomo.
Nowy plik może być mniejszy od oryginału.
99
Rozdział 4
Sieć bezprzewodowa
W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat łączenia się z bezprzewodowymi sieciami
lokalnymi (WLAN) oraz korzystania z ich funkcji.
Sieć bezprzewodowa
Podłączenie do sieci WLAN i konfigurowanie ustawień sieciowych
W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat łączenia się z
punktem dostępu (AP) podczas przebywania w zasięgu sieci WLAN.
Można również skonfigurować ustawienia sieciowe.
Ikona/Opcja
Odśwież
Opis
Odświeżenie listy punktów dostępowych,
z którymi można się połączyć.
Punkt dostępu ad hoc
Zabezpieczony punkt dostępu
Łączenie z siecią WLAN
Punkt dostępu WPS
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji B.
2
Wybierz opcję
3
,
,
lub
.
Naciśnij przycisk [m], a następnie wybierz opcję
Ustawienia Wi-Fi.
• W niektórych trybach naciśnij przycisk [m] lub postępuj
zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aż do wyświetlenia ekranu
Ustawienia Wi-Fi.
• Aparat automatycznie wyszukuje dostępne punkty dostępowe.
4
Wybierz punkt dostępowy (AP).
Moc sygnału
Połączenie za pomocą
przycisku WPS
Dodaj sieć
bezprzewodową
Podłączanie do punktu dostępowego WPS.
Ręczne dodanie punktu dostępowego.
• Naciśnij przycisk [f], aby otworzyć opcje ustawiania sieci.
• Po wybraniu bezpiecznego punktu dostępowego jest wyświetlane
okno podręczne. Wprowadź hasła wymagane do nawiązania
połączenia z siecią WLAN. Informacje na temat wprowadzania
tekstu można znaleźć w temacie „Wprowadzanie tekstu” (s. 105).
• Jeśli zostanie wyświetlona strona logowania, przeczytaj informacje
w temacie „Używanie przeglądarki logowania” (s. 103).
• Po wybraniu niezabezpieczonego punktu dostępowego aparat
połączy się z siecią WLAN.
Ustawienia Wi-Fi
Odśwież
• Po wybraniu punktu dostępu z obsługą profilu WPS dotknij opcji
Samsung 1
Samsung 2
Samsung 3
Samsung 4
Wyjście
Ręczne
Połączenie WPS z kodem PIN, a następnie wprowadź kod PIN
na urządzeniu pełniącym funkcję punktu dostępu. Z punktem
dostępowym z obsługą profilu WPS można się również połączyć,
dotykając na aparacie opcji Połączenie za pomocą przycisku
WPS, a następnie naciskając przycisk WPS na urządzeniu
pełniącym funkcję punktu dostępowego.
101
Sieć bezprzewodowa >
Podłączenie do sieci WLAN i konfigurowanie ustawień sieciowych
Ustawianie opcji sieci
Ręczne ustawianie adresu IP
1
Na ekranie Ustawienia Wi-Fi przejdź do punktu
dostępowego i naciśnij przycisk [f].
1
Na ekranie Ustawienia Wi-Fi przejdź do punktu
dostępowego i naciśnij przycisk [f].
2
Wybieraj poszczególne opcje i wprowadzaj wymagane
informacje.
2
Wybierz opcje Ustawienia IP → Ręczne.
3
Wybieraj poszczególne opcje i wprowadzaj wymagane
informacje.
Opcja
Opis
Uwierzytelnianie
Wybierz typ uwierzytelniania sieciowego.
Szyfrow. danych
Wybór typu szyfrowania.
Opcja
Opis
Klucz sieciowy
Wprowadzenie hasła sieciowego.
IP
Wprowadź statyczny adres IP.
Ustawienia IP
Ręczne ustawienie adresu IP.
Maska podsieci
Wprowadź maskę podsieci.
Brama
Wprowadź bramę.
Serwer DNS
Wprowadź adres serwera DNS.
102
Sieć bezprzewodowa >
Podłączenie do sieci WLAN i konfigurowanie ustawień sieciowych
Używanie przeglądarki logowania
Nawiązując połączenie z niektórymi punktami dostępowymi, witrynami
udostępniania danych lub serwerami chmur, informacje logowania
można wprowadzić przy użyciu przeglądarki logowania.
Przycisk
Opis
[D/I/C/F]
Przejście do pozycji lub przewinięcie strony.
[o]
Wybór pozycji.
[m]
Dostęp do następujących opcji:
• Poprzednia strona: Przejście do poprzedniej
strony.
• Następna strona: Przejście do następnej strony.
• Przeładuj: Ponowne wczytanie strony.
• Stop: Zatrzymywanie wczytywania strony.
• Wyjście: Zamknięcie przeglądarki logowania.
[
Zamknięcie przeglądarki logowania.
]
• W zależności od przeglądanej strony wybieranie niektórych elementów
może nie być możliwe. Jest to normalne i nie oznacza usterki.
• Przeglądarka uwierzytelniania może nie zostać zamknięta automatycznie
po zalogowaniu na niektórych stronach. W takiej sytuacji należy
zamknąć przeglądarkę logowania, naciskając przycisk [ ], a następnie
kontynuować i wykonać kolejną czynność.
• Wczytywanie strony logowania może trwać długo. Zależy to od jej
rozmiaru oraz szybkości połączenia sieciowego. W takiej sytuacji należy
czekać na wyświetlenie okna wprowadzania danych logowania.
103
Sieć bezprzewodowa >
Podłączenie do sieci WLAN i konfigurowanie ustawień sieciowych
Wskazówki dotyczące połączenia
sieciowego
• Z funkcji Wi-Fi można korzystać tylko wówczas, gdy jest włożona
karta pamięci.
• Jakość połączenia sieciowego zależy od punktu dostępowego.
• Im większa odległość między aparatem a punktem dostępowym, tym
dłużej trwa nawiązywanie połączenia z siecią.
• Jeżeli znajdujące się w pobliżu urządzenie wykorzystuje tę samą
częstotliwość radiową, co aparat, połączenie może być przerywane.
• Jeżeli nazwa punktu dostępowego nie została określona w języku
angielskim, urządzenie może nie zostać zlokalizowane przez aparat
lub jego nazwa może być nieprawidłowo wyświetlana.
• Informacje na temat ustawień sieciowych i hasła można uzyskać od
administratora sieci lub dostawcy usług sieciowych.
• Jeżeli sieć WLAN będzie wymagać uwierzytelnienia usługodawcy,
połączenie może okazać się niemożliwe. Aby połączyć się z siecią
WLAN, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług sieciowych.
• Liczba cyfr w haśle może się różnić w zależności od typu szyfrowania.
• W zależności od warunków otoczenia nawiązanie połączenia z siecią
WLAN może się okazać niemożliwe.
• Na liście punktów dostępowych wyświetlanej na aparacie są widoczne
drukarki z obsługą sieci WLAN. Drukarka nie umożliwia jednak
łączenia się z Internetem.
• Nie jest możliwe jednoczesne połączenie aparatu z siecią i z
telewizorem. W trakcie połączenia z siecią nie można również
oglądać zdjęć ani filmów za pośrednictwem telewizora.
• Łączenie się z siecią może spowodować naliczenie dodatkowych
opłat. Koszty różnią się w zależności od warunków podpisanej umowy.
• Jeśli nie możesz nawiązać połączenia z siecią WLAN, spróbuj wybrać
inny punkt dostępowy z listy dostępnych punktów AP.
• Połączenie z sieciami WLAN można również nawiązywać w niektórych
krajach zagranicznych.
• Po wybraniu bezpłatnych sieci WLAN niektórych operatorów sieci
może zostać wyświetlona strona logowania. Wprowadź identyfikator
i hasło wymagane do nawiązania połączenia z siecią WLAN. Aby
uzyskać informacje na temat rejestrowania lub dostępnych usług,
należy się skontaktować z operatorami sieci.
• Podczas wprowadzania informacji osobistych na potrzeby połączenia
z punktem dostępowym należy zachować ostrożność. Do aparatu nie
należy wprowadzać żadnych informacji o płatnościach ani o kartach
kredytowych. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek problemy
wynikające z wprowadzenia takich informacji.
• Dostępne połączenia sieciowe mogą się różnić w zależności od kraju.
• Funkcja obsługi sieci WLAN aparatu musi być również zgodna
z obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi komunikacji
radiowej. W związku z tym zaleca się używanie funkcji WLAN
wyłącznie w kraju, w którym zakupiono aparat.
• Proces zmiany ustawień sieciowych może się różnić w zależności od
warunków sieciowych.
• Nie należy nawiązywać połączenia z sieciami, do których dostęp jest
zabroniony.
• Przed nawiązaniem połączenia z siecią należy się upewnić, że bateria
jest całkowicie naładowana.
• W przypadku braku dostępności serwera DHCP jest konieczne
utworzenie pliku autoip.txt i skopiowanie go na włożoną kartę pamięci
— możliwe będzie wówczas połączenie się z siecią z wykorzystaniem
automatycznego adresu IP.
104
Sieć bezprzewodowa >
Podłączenie do sieci WLAN i konfigurowanie ustawień sieciowych
Wprowadzanie tekstu
Ikona
Opis
Usunięcie ostatniej litery.
W tym temacie opisano sposób wprowadzania tekstu. Ikony omówione
w poniższej tabeli umożliwiają przesuwanie kursora, zmianę wielkości
liter itd. Użyj przycisku nawigacyjnego, aby przesunąć kursor na
wybrany klawisz, a następnie naciśnij przycisk [o], aby wprowadzić
znak.
Przesuń kursor.
W trybie ABC zmiana wielkości liter.
Wprowadzenie ciągu znaków „.com”.
Przełączanie trybu symboli i ABC.
Wprowadzenie spacji.
Gotowe
Zapisz wyświetlony tekst.
Wyświetlenie przewodnika wprowadzania tekstu.
Gotowe
Wstecz
Cofnięcie
• Bez względu na język wyświetlanych komunikatów można wprowadzać
tylko znaki języka angielskiego.
• Aby bezpośrednio przejść do opcji Gotowe, naciśnij przycisk [y].
• Można wpisać do 64 znaków.
105
Sieć bezprzewodowa
Automatyczne zapisywanie plików na smartfonie
Aparat łączy się ze smartfonem obsługującym funkcję AutoShare
za pośrednictwem sieci WLAN. Zdjęcie wykonane aparatem jest
zachowywane automatycznie na smartfonie.
• Funkcja AutoShare jest obsługiwana przez smartfony serii Galaxy lub
modele Galaxy Tab z systemem operacyjnym Android w wersji 2.2 lub
nowszej oraz urządzenia z systemem iOS w wersji 4.3 lub nowszej.
Przed skorzystaniem z tej funkcji sprawdź oprogramowanie urządzenia i
zaktualizuj je w razie konieczności.
• Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji należy zainstalować
aplikację Samsung SMART CAMERA App na telefonie lub innym
urządzeniu. Możesz pobrać tę aplikację ze sklepów Samsung Apps,
Google Play Store lub Apple App Store.
4
• Smartfon może jednocześnie nawiązać połączenie tylko z jednym
aparatem.
5
Na aparacie ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji B.
2
Na aparacie wybierz
Na aparacie zezwól smartfonowi na nawiązanie
połączenia z aparatem.
• Jeżeli wcześniej smartfon był połączony z aparatem, połączenie
zostanie nawiązane automatycznie.
• Na ekranie aparatu wyświetlona zostanie ikona (
) pokazująca
status połączenia.
6
1
Wybierz aparat z listy i podłącz smartfon do aparatu.
Wykonaj zdjęcie aparatem.
• Wykonane zdjęcie zostanie zapisane na aparacie, a następnie
przesłane do smartfona.
.
• Jeśli zostanie wyświetlony wyskakujący komunikat z prośbą o
• Če je funkcija AutoShare vklopljena, ne morete posneti video
posnetka.
pobranie aplikacji, wybierz Next.
3
Włącz na smartfonie aplikację Samsung SMART CAMERA
App.
• Na urządzeniach obsługiwanych przez system iOS przed
włączeniem aplikacji należy włączyć funkcję Wi-Fi.
106
Sieć bezprzewodowa
Wysyłanie zdjęć i filmów na smartfona
Aparat łączy się ze smartfonem obsługującym funkcję MobileLink za
pośrednictwem sieci WLAN. Na smartfona można z łatwością wysyłać
zdjęcia i filmy.
• Funkcja MobileLink jest obsługiwana przez smartfony serii Galaxy lub
modele Galaxy Tab z systemem operacyjnym Android w wersji 2.2 lub
nowszej oraz urządzenia z systemem iOS w wersji 4.3 lub nowszej.
Przed skorzystaniem z tej funkcji sprawdź oprogramowanie urządzenia i
zaktualizuj je w razie konieczności.
• Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji należy zainstalować
aplikację Samsung SMART CAMERA App na telefonie lub innym
urządzeniu. Możesz pobrać tę aplikację ze sklepów Samsung Apps,
Google Play Store lub Apple App Store.
• Nie można używać tej funkcji, jeśli w pamięci aparatu nie ma plików.
• W przypadku wyboru plików z poziomu smartfona możesz wyświetlić do
1000 ostatnich plików i wysłać do 150 plików za jednym razem. Wybór
plików z poziomu aparatu umożliwia ich przeglądanie. Maksymalna
liczba plików, które mogą zostać wysłane różni się w zależności od ilości
wolnego miejsca w pamięci smartfona.
• Wysyłanie plików RAW nie jest możliwe.
1
Na aparacie ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji B.
2 Na aparacie wybierz opcję
.
• Jeśli zostanie wyświetlony komunikat podręczny z prośbą o
pobranie aplikacji, wybierz opcję Next.
3 Wybierz na aparacie opcję wysyłania.
• Po wybraniu Wybierz pliki ze smartfonu możesz korzystać
ze smartfonu, aby wyświetlać i udostępniać pliki zachowane na
aparacie.
• Po wybraniu Wybierz pliki z aparatu możesz wybrać pliki do
wysłania z aparatu.
4 Włącz na smartfonie aplikację Samsung SMART CAMERA
App.
• Na urządzeniach obsługiwanych przez system iOS przed
włączeniem aplikacji należy włączyć funkcję Wi-Fi.
107
Sieć bezprzewodowa >
Wysyłanie zdjęć i filmów na smartfona
5 Wybierz aparat z listy i podłącz smartfon do aparatu.
• Smartfon może jednocześnie nawiązać połączenie tylko z jednym
aparatem.
6 Na aparacie zezwól smartfonowi na nawiązanie
połączenia z aparatem.
• Jeżeli wcześniej smartfon był połączony z aparatem, połączenie
zostanie nawiązane automatycznie.
7
W smartfonie lub aparacie wybierz pliki do przesłania z
aparatu.
8 W smartfonie dotknij przycisku kopiowania lub w aparacie
wybierz Udział.
• Aparat prześle właściwe pliki.
108
Sieć bezprzewodowa
Używanie smartfona do zdalnego wyzwalania migawki
Aparat łączy się ze smartfonem za pośrednictwem sieci WLAN.
Dzięki aplikacji Remote Viewfinder smartfona można używać jako
zdalnego spustu (wyzwalacza) migawki. Wykonane zdjęcie zostanie
wyświetlone na smartfonie.
• Funkcja Remote Viewfinder jest obsługiwana przez smartfony serii
Galaxy lub modele Galaxy Tab z systemem operacyjnym Android w
wersji 2.2 lub nowszej oraz urządzenia z systemem iOS w wersji 4.3 lub
nowszej. Przed skorzystaniem z tej funkcji sprawdź oprogramowanie
urządzenia i zaktualizuj je w razie konieczności.
• Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji należy zainstalować
aplikację Samsung SMART CAMERA App na telefonie lub innym
urządzeniu. Możesz pobrać tę aplikację ze sklepów Samsung Apps,
Google Play Store lub Apple App Store.
1
Na aparacie ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji B.
2 Na aparacie wybierz opcję
3 Włącz na smartfonie aplikację Samsung SMART CAMERA
App.
• Na urządzeniach obsługiwanych przez system iOS przed
włączeniem aplikacji należy włączyć funkcję Wi-Fi.
4 Wybierz aparat z listy i podłącz smartfon do aparatu.
• Smartfon może jednocześnie nawiązać połączenie tylko z jednym
aparatem.
5 Na aparacie zezwól smartfonowi na nawiązanie
połączenia z aparatem.
• Jeżeli wcześniej smartfon był połączony z aparatem, połączenie
zostanie nawiązane automatycznie.
.
• Jeśli zostanie wyświetlony komunikat podręczny z prośbą o
pobranie aplikacji, wybierz opcję Tak.
109
Sieć bezprzewodowa >
6
Używanie smartfona do zdalnego wyzwalania migawki
Na smartfonie ustaw przedstawione poniżej opcje
wykonywania zdjęć.
Ikona
7
Dotknij opcji
na smartfonie, aby ustawić ostrość.
• Ostrość jest automatycznie ustawiana na multi-AF.
Opis
Opcja lampy błyskowej
Opcja samowyzwalacza
Rozmiar zdjęcia
8
Zwolnij opcję
, aby wykonać zdjęcie.
• Rozmiar zdjęć zapisanych na telefonie zostanie zmieniony na
640X424 w przypadku robienia zdjęć w rozdzielczości
640X360 w przypadku robienia zdjęć w rozdzielczości
oraz
.
Miejsce zapisu
• W trakcie korzystania z tej funkcji niektóre przyciski aparatu nie są
dostępne.
smartfonem może się różnić w zależności od otoczenia.
• Aby można było korzystać z tej funkcji, smartfon musi znajdować się w
• Przycisk zoomu i migawki w smartfonie nie działa podczas
korzystania z tej funkcji.
• W trybie Remote Viewfinder są obsługiwane wyłącznie zdjęcia w
rozmiarach
• Podczas korzystania z tej funkcji idealna odległość między aparatem a
i
.
odległości do 7 m od aparatu.
na smartfonie do wykonania zdjęcia minie trochę
czasu.
• Funkcja Remote Viewfinder jest wyłączana, gdy:
- wykonane zdjęcie zostanie wyświetlone na smartfonie,
- aparat lub smartfon jest wyłączony,
- pamięć jest zapełniona,
- dowolne z urządzeń utraci łączność z siecią WLAN,
- połączenie Wi-Fi będzie słabe lub niestabilne.
• Od zwolnienia opcji
110
Sieć bezprzewodowa
Korzystanie z witryn do udostępniania zdjęć lub filmów
Przekazuj swoje zdjęcia lub filmy na witryny do udostępniania plików.
Na aparacie zostaną wyświetlone dostępne witryny. Aby załadować
pliki do niektórych witryn internetowych, przed podłączeniem aparatu
należy odwiedzić witrynę internetową i zarejestrować się.
4
Wprowadź swój identyfikator i hasło, a następnie wybierz
opcję Login.
• Informacje na temat wprowadzania tekstu można znaleźć w
temacie „Wprowadzanie tekstu” (s. 105).
• W przypadku nawiązania połączenia z SkyDrive, przeczytaj
Uzyskiwanie dostępu do witryny
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji B.
2
Wybierz opcję
3
Wybierz witrynę internetową.
.
• informacje zawarte w temacie „Używanie przeglądarki logowania”.
(s. 103)
• Aby wybrać identyfikator z listy, wybierz opcję
→ identyfikator.
• Jeśli wcześniej logowano się w tej witrynie internetowej, bieżące
logowanie może zostać przeprowadzone automatycznie.
Do korzystania z tej funkcji jest wymagane działające konto w witrynie
służącej do współdzielenia plików.
• Jeśli zostanie wyświetlony wyskakujący komunikat z prośbą o
utworzenie konta, wybierz OK.
• Aparat podejmie próbę automatycznego połączenia się z
siecią WLAN za pośrednictwem ostatnio podłączonego punktu
dostępowego.
• Jeżeli aparat nie był wcześniej podłączony do sieci WLAN,
wyszuka dostępne punkty dostępowe (s. 101).
111
Sieć bezprzewodowa >
Korzystanie z witryn do udostępniania zdjęć lub filmów
Wysyłanie zdjęć lub filmów
1
Uzyskaj dostęp do witryny internetowej z aparatu.
2
Przewiń do plików, które mają zostać przekazane,
a następnie naciśnij przycisk [o].
• Można wybrać maksymalnie 20 plików. Ich łączna wielkość nie
może przekroczyć 10 MB. (Łączny rozmiar lub liczba plików może
się różnić w zależności od witryny.)
3
• Przekazywanie plików RAW nie jest możliwe.
• Jednocześnie można przekazać do 20 plików.
• Nie można przekazać plików, jeśli ich rozmiar przekracza limit.
•
•
Wybierz opcję Upload.
• Jeśli jest nawiązane połączenie z serwisem Facebook, wybierz
opcję Upload → Ładuj.
• Jeśli jest aktywne połączenie z serwisem Facebook, można
wprowadzać komentarze przy użyciu pola Komentarz. Informacje
na temat wprowadzania tekstu można znaleźć w temacie
„Wprowadzanie tekstu” (s. 105).
•
•
•
•
•
Maksymalna rozdzielczość przesyłanego zdjęcia to 2M, zaś najdłuższy
czas trwania wysyłanego filmu to czas filmu zarejestrowanego za
pośrednictwem
. Jeżeli rozdzielczość wybranego zdjęcia przekroczy
2M, zostanie ono automatycznie pomniejszone. Po połączeniu się z
serwisem Facebook rozdzielczość zdjęć zostanie zmniejszona do 1M.
Metoda ładowania zdjęć lub filmów może różnić się w zależności od
wybranej witryny.
W przypadku braku możliwości uzyskania dostępu do witryny z powodu
działania zapory internetowej lub z powodu ustawień uwierzytelniania
użytkowników należy skontaktować się z administratorem sieci lub
dostawcą usług sieciowych.
Przekazywanym zdjęciom i filmom może zostać automatycznie nadany
tytuł w postaci daty wykonania.
Szybkość połączenia internetowego może mieć wpływ na prędkość
przesyłania zdjęć i otwierania stron internetowych.
Nie można używać tej funkcji, jeśli w pamięci aparatu nie ma plików.
Zdjęcia lub filmy można przekazać do witryn umożliwiających
udostępnianie plików również w trybie odtwarzania, naciskając przycisk
[m], a następnie wybierając kolejno opcje z →
Udostępnij (Wi-Fi) → wybraną witrynę internetową.
Przy wysyłaniu zdjęć do aplikacji SkyDrive, ich rozmiar zostanie
zmieniony na 2M przy zachowaniu ich proporcji.
112
Sieć bezprzewodowa
Wysyłanie zdjęć i filmów pocztą elektroniczną
Można zmienić ustawienia w menu wiadomości e-mail, aby wysyłać
zapisane w aparacie zdjęcia i filmy pocztą elektroniczną.
5
Wybierz pole Nazwa, wprowadź nazwę, a następnie
wybierz opcję Gotowe.
Ustawienia nadawcy
Zmiana ustawień poczty elektronicznej
Nazwa
W menu poczty elektronicznej można zmieniać ustawienia
przechowywania informacji. Można również ustalać lub zmieniać
hasło poczty elektronicznej. Informacje na temat wprowadzania tekstu
można znaleźć w temacie „Wprowadzanie tekstu” (s. 105).
E-mail
Zapisz
Reset
Wstecz
Zapisywanie informacji
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji B.
2
Wybierz opcję
3
Naciśnij przycisk [m].
4
Wybierz opcje
.
→ Ustawienia
6
Wybierz pole E-mail, wprowadź adres e-mail, a następnie
wybierz opcję Gotowe.
7
Wybierz opcję Zapisz, aby zapisać zmiany.
• Aby usunąć dane, wybierz opcję Reset.
nadawcy.
113
Sieć bezprzewodowa >
Wysyłanie zdjęć i filmów pocztą elektroniczną
Ustawianie hasła poczty elektronicznej
Zmiana hasła poczty elektronicznej
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji B.
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji B.
2
Wybierz opcję
2
Wybierz opcję
3
Naciśnij przycisk [m].
3
Naciśnij przycisk [m].
4
Wybierz opcje
4
Wybierz opcje
5
Wprowadź bieżące, 4-cyfrowe hasło.
6
Wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło.
7
Ponownie wprowadź nowe hasło.
8
Po wyświetleniu okna podręcznego naciśnij przycisk [o].
.
→ Ustaw.
hasła → Wł..
• Aby zdezaktywować hasło, wybierz opcję Wył..
5
Po wyświetleniu okna podręcznego naciśnij przycisk [o].
• Okno podręczne zniknie automatycznie, nawet jeśli nie naciśniesz
przycisku [o].
6
Wprowadź 4-cyfrowe hasło.
7
Ponownie wprowadź hasło.
8
Po wyświetleniu okna podręcznego naciśnij przycisk [o].
.
→ Zmiana
hasła.
• Okno podręczne zniknie automatycznie, nawet jeśli nie naciśniesz
przycisku [o].
• Okno podręczne zniknie automatycznie, nawet jeśli nie naciśniesz
przycisku [o].
Utracone hasło można zresetować wybierając opcję Reset na ekranie
ustawiania hasła. Wyzerowanie danych spowoduje usunięcie poprzednio
zapisanych danych konfiguracji użytkownika, adresu e-mail oraz listy
ostatnio wysłanych wiadomości e-mail.
114
Sieć bezprzewodowa >
Wysyłanie zdjęć i filmów pocztą elektroniczną
Wysyłanie zdjęć i filmów pocztą
elektroniczną
Zdjęcia i filmy przechowywane w aparacie można wysyłać pocztą
elektroniczną. Informacje na temat wprowadzania tekstu można
znaleźć w temacie „Wprowadzanie tekstu” (s. 105).
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji B.
2
Wybierz opcję
3
Wybierz pole Nadawca, wprowadź adres e-mail,
a następnie wybierz opcję Gotowe.
wstawione automatycznie (s. 113).
• Aby użyć adresu z listy poprzednich odbiorców, wybierz opcję
→ adres.
Przewiń do plików, które chcesz wysłać, a następnie
naciśnij przycisk [o].
• Można wybrać maksymalnie 20 plików. Ich łączna wielkość nie
może przekroczyć 7 MB.
7
Wybierz opcję Send.
8
Wybierz pole Komentarz, wprowadź komentarz, a
następnie wybierz opcję Gotowe.
9
Wybierz opcję Wyślij.
.
• Jeżeli użytkownik wcześniej zapisał swoje informacje, zostaną one
4
6
• Aparat podejmie próbę automatycznego połączenia się z
siecią WLAN za pośrednictwem ostatnio podłączonego punktu
dostępowego, a następnie spróbuje wysłać wiadomość e-mail.
• Jeżeli aparat nie był wcześniej podłączony do sieci WLAN,
wyszuka dostępne punkty dostępowe (s. 101).
Wybierz pole Odbiorca, wprowadź adres e-mail,
a następnie wybierz opcję Gotowe.
• Aby użyć adresu z listy poprzednich odbiorców, wybierz opcję
→ adres.
• Wybierz opcję
, aby dodać kolejnych odbiorców. Można
wprowadzić do 30 odbiorców.
• Wybierz opcję
5
, aby usunąć adres z listy.
Wybierz opcję Następny.
115
Sieć bezprzewodowa >
Wysyłanie zdjęć i filmów pocztą elektroniczną
• Wysyłanie plików RAW nie jest możliwe.
• Jednocześnie można wysłać do 20 plików.
• Nawet jeśli zdjęcie zostało wysłane pomyślnie, błędy po stronie konta
•
•
•
•
•
e-mail odbiorcy mogą spowodować, że zdjęcie zostanie odrzucone lub
rozpoznane jako spam.
Wysłanie wiadomości e-mail może okazać się niemożliwe, jeżeli nie
będzie dostępne żadne połączenie sieciowe lub jeżeli ustawienia konta
poczty elektronicznej okażą się nieprawidłowe.
Nie można wysłać wiadomości e-mail, jeśli rozmiar pliku przekracza
limit. Maksymalna rozdzielczość wysyłanego zdjęcia to 2M, natomiast
najdłuższy czas trwania wysyłanego filmu odpowiada czasowi filmu
nagranego przy użyciu
. Jeżeli rozdzielczość wybranego zdjęcia
przekroczy 2M, zostanie ono automatycznie pomniejszone.
W przypadku braku możliwości wysłania wiadomości e-mail z powodu
działania zapory internetowej lub z powodu ustawień uwierzytelniania
użytkowników należy skontaktować się z administratorem sieci lub
dostawcą usług sieciowych.
Nie można używać tej funkcji, jeśli w pamięci aparatu nie ma plików.
Wiadomość e-mail można również wysłać w trybie odtwarzania,
naciskając przycisk [m], a następnie wybierając kolejno opcje
z → Udostępnij (Wi-Fi) → Email.
116
Sieć bezprzewodowa
Wysyłanie zdjęć i filmów za pomocą programu Automatyczne wykonywanie kopii zapasowych
Filmy i zdjęcia wykonane aparatem można bezprzewodowo przesyłać
na komputer. Funkcja Automatyczne wykonywanie kopii zapasowych
jest dostępna tylko w systemie operacyjnym Windows.
Instalowanie programu Automatyczne
wykonywanie kopii zapasowych na
komputerze
Wysyłanie zdjęć i filmów na komputer
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji B.
2
Wybierz opcję
.
• Aby używać funkcji Automatycznego tworzenia kopii zapasowej,
należy podać dane dotyczące komputera. Szczegółowe informacje
można znaleźć w rozdziale „Instalowanie programu Automatyczne
wykonywanie kopii zapasowych na komputerze” (s. 117).
1
Zainstaluj program Intelli-studio na komputerze (s. 142).
2
Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.
• Aby automatycznie wyłączyć komputer po zakończeniu przesyłania
plików, wybierz opcje
→ Wyłącz komp. po utw. kopii → Wł..
3
Kliknij opcję OK w oknie podręcznym.
• Aby wyświetlić pomoc dotyczącą funkcji Autom. wyk. kop. zap.,
wybierz opcje
→ Pomoc.
3
• Program Autom. wyk. kop. zap. jest instalowany na komputerze.
Dokończ instalację, postępując zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
4
Odłącz kabel USB.
5
Ponownie podłącz aparat do komputera za pomocą kabla
USB.
• W aparacie są przechowywane informacje o komputerze, dzięki
czemu aparat może wysyłać pliki na komputer.
Przed instalacją programu należy się upewnić, że komputer jest połączony
z siecią. Jeżeli połączenie z Internetem nie jest dostępne, program należy
zainstalować z dostarczonego dysku CD.
4
Naciśnij przycisk [m], aby ustawić opcje.
Naciśnij przycisk [o], aby włączyć tworzenie kopii
zapasowej.
• Aby anulować wysyłanie, naciśnij przycisk [o].
• Tworząc kopię zapasową, nie można wybierać pojedynczych
plików. Ta funkcja umożliwia tworzenie kopii zapasowych wyłącznie
nowych plików zapisanych w aparacie.
• Postęp operacji tworzenia kopii zapasowej można obserwować na
monitorze komputera.
• Po zakończeniu przesyłania aparat wyłączy się automatycznie
po około 30 sekundach. Wybierz opcję Anuluj, aby wrócić do
poprzedniego ekranu i zapobiec automatycznemu wyłączaniu
aparatu.
117
Sieć bezprzewodowa >
Wysyłanie zdjęć i filmów za pomocą programu Automatyczne wykonywanie kopii zapasowych
• Jeżeli komputer obsługuje funkcję Wake on LAN (WOL), można go
włączyć automatycznie, wyszukując z poziomu aparatu (s. 122).
• Po podłączeniu aparatu do sieci WLAN wybierz punkt dostępowy
połączony z komputerem.
• Aparat wyszukuje dostępne punkty dostępowe nawet w przypadku
ponownego łączenia się z tym samym punktem dostępowym.
• Jeżeli wyłączysz aparat lub wyjmiesz baterię w trakcie wysyłania plików,
przesyłanie zostanie przerwane.
• W trakcie korzystania z tej funkcji w aparacie jest dostępny wyłącznie
przycisk [Zasilania].
• W celu wysłania plików do jednego komputera można jednocześnie
podłączyć tylko jeden aparat.
• Kopia zapasowa może zostać anulowana z powodów sieciowych.
• Zdjęcia i filmy można wysłać do komputera tylko raz. Plików nie można
•
•
•
•
wysłać ponownie, nawet jeśli aparat zostanie ponownie podłączony do
innego komputera.
Nie można używać tej funkcji, jeśli w pamięci aparatu nie ma plików.
Przed rozpoczęciem używania tej funkcji należy wyłączyć zaporę
systemu Windows oraz wszelkie inne zapory internetowe.
Można wysłać maksymalnie 1000 plików.
W oprogramowaniu komputerowym nazwę serwera należy wprowadzić,
używając liter alfabetu łacińskiego. Maksymalna liczba znaków to 48.
118
Sieć bezprzewodowa
Wyświetlanie zdjęć i filmów na ekranie telewizora z funkcją TV Link
TV Link to technologia udostępniania plików multimedialnych między
aparatem a telewizorem podłączonym do tego samego punktu
dostępowego. Dzięki zastosowaniu tej technologii zdjęcia i filmy
można wyświetlać na telewizorze panoramicznym.
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji B.
2
Wybierz opcję
.
• Jeśli zostanie wyświetlona wskazówka, naciśnij przycisk [o].
• Aparat podejmie próbę automatycznego połączenia się z
siecią WLAN za pośrednictwem ostatnio podłączonego punktu
dostępowego.
4
Wyszukaj obraz z aparatu na telewizorze i wyświetlaj
udostępnione zdjęcia lub filmy.
• Informacje na temat wyszukiwania aparatu i wyświetlania zdjęć lub
filmów na telewizorze można znaleźć w podręczniku użytkownika
telewizora.
• Filmy mogą nie być odtwarzane płynnie w zależności od typu
telewizora i stanu połączenia sieciowego. W takiej sytuacji można
ponownie nagrać film w jakości
lub
i odtworzyć ponownie.
Jeśli filmy wideo nie są płynnie odtwarzane na telewizorze przy
użyciu połączenia bezprzewodowego, aparat należy podłączyć do
telewizora przy użyciu kabla HDMI.
• Jeżeli aparat nie był wcześniej podłączony do sieci WLAN,
wyszuka dostępne punkty dostępowe (s. 101).
3
Podłącz telewizor do sieci bezprzewodowej za
pośrednictwem punktu dostępowego.
• Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi
telewizora.
Punkt dostępowy
119
Sieć bezprzewodowa >
Wyświetlanie zdjęć i filmów na ekranie telewizora z funkcją TV Link
• Udostępnianie plików RAW nie jest możliwe.
• Można udostępnić maksymalnie 1000 zdjęć lub filmów.
• Na ekranie telewizora można wyświetlać tylko te zdjęcia lub filmy, które
zostały wykonane aparatem.
• Zasięg połączenia bezprzewodowego między aparatem a telewizorem
może się różnić w zależności od parametrów punktu dostępowego.
• Jeśli aparat zostanie podłączony do 2 telewizorów, odtwarzanie może
być wolniejsze.
• Z tej funkcji można korzystać tylko przy użyciu telewizora z funkcją TV
Link.
• Zdjęcia i filmy będą udostępniane w oryginalnym rozmiarze.
• Niektóre filmy mogą być buforowane dłużej niż inne.
• Udostępniane zdjęcia i filmy nie będą zapisywane w pamięci telewizora.
•
•
•
•
•
•
•
•
Można je jednak przechowywać w aparacie, jeśli jest to zgodne z
danymi technicznymi telewizora.
Czas przesyłania zdjęć i filmów do telewizora zależy od połączenia
sieciowego, liczby plików i ich rozmiarów.
Jeśli aparat zostanie nieprawidłowo wyłączony podczas wyświetlania
zdjęć lub filmów na telewizorze (np. przez wyjęcie akumulatora),
telewizor będzie traktować aparat jako nadal podłączony.
Kolejność zdjęć i filmów w aparacie może być inna niż w telewizorze.
Czas wysyłania zdjęć lub filmów i ukończenia procesu wstępnej
konfiguracji zależy od liczby udostępnianych zdjęć lub filmów.
Jeśli podczas wyświetlania zdjęć lub filmów na ekranie telewizora są
na nim wykonywane dodatkowe operacje, takie jak obsługa przy użyciu
pilota lub inne, ta funkcja może nie działać prawidłowo.
Jeśli podczas wyświetlania zdjęć lub filmów na ekranie telewizora
zostanie zmieniona ich kolejność w aparacie, należy powtórzyć
konfigurację wstępną w celu zaktualizowania listy plików na ekranie
telewizora.
Nie można używać tej funkcji, jeśli w pamięci aparatu nie ma plików.
Zalecamy używanie kabla sieciowego do łączenia telewizora z punktem
dostępu. Zminimalizuje to ewentualne występowanie zakłóceń obrazu
podczas przesyłania strumieniowego.
120
Sieć bezprzewodowa
Wysyłanie zdjęć przy użyciu funkcji Wi-Fi Direct
Gdy aparat jest połączony przez sieć WLAN z urządzeniem
obsługującym funkcję Wi-Fi Direct, można wysyłać zdjęcia na to
urządzenie. Ta funkcja może być niedostępna w przypadku niektórych
urządzeń.
4
Wybierz urządzenie z listy urządzeń Wi-Fi Direct
wyświetlonej na aparacie.
• Upewnij się, że opcja Wi-Fi Direct w urządzeniu jest włączona.
• Z listy urządzeń Wi-Fi Direct wyświetlonej na urządzeniu można
1
Na urządzeniu włącz opcję Wi-Fi Direct.
2
Na aparacie, w trybie odtwarzania, przewiń do zdjęcia.
3
Naciśnij przycisk [m], a następnie wybierz opcje
z → Udostępnij (Wi-Fi) → Wi-Fi Direct.
• W widoku pojedynczego obrazu można jednocześnie wysłać tylko
jedno zdjęcie.
• W widoku miniatur można zaznaczyć wiele zdjęć, przewijając do
miniatur, a następnie naciskając przycisk [o]. Po zakończeniu
wybierania zdjęć wybierz opcję Send.
również wybrać aparat.
5
Na urządzeniu zezwól aparatowi na nawiązanie
połączenia z tym urządzeniem.
• Zdjęcie zostanie przesłane na urządzenie.
• Jednocześnie można wysłać do 20 plików.
• Nie można używać tej funkcji, jeśli w pamięci aparatu nie ma zdjęć.
• Jeśli próba połączenia zostanie anulowana przed jej dokończeniem,
ponowne połączenie aparatu z urządzeniem może nie być możliwe.
W takiej sytuacji urządzenie należy zaktualizować najnowszym
oprogramowaniem sprzętowym.
121
Sieć bezprzewodowa
Informacje dotyczące funkcji Wake on LAN (WOL)
Korzystając z funkcji WOL, można automatycznie włączać lub uaktywniać komputer przy użyciu aparatu. Ta funkcja jest dostępna w przypadku
komputerów stacjonarnych Samsung od 5 lat (niedostępna w przypadku komputerów typu all-in-one).
Zmiany ustawień BIOS komputera inne niż opisane poniżej mogą być przyczyną uszkodzenia komputera. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty
spowodowane przez zmianę ustawień BIOS komputera.
Konfigurowanie komputera do uaktywniania z trybu wstrzymania
1
Kliknij przycisk Start, a następnie otwórz Control Panel
(Panel sterowania).
2
Skonfiguruj połączenie sieciowe.
• Windows 7:
3
Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję
Local Area (Połączenie lokalne), a następnie kliknij
polecenie Properties (Właściwości).
4
Kliknij opcje Configure (Konfiguruj) → karta
Power manage (Zarządzanie energią) →
Allow this device to wake the computer
(Zezwalaj temu urządzeniu na wznawianie pracy
komputera).
5
Kliknij przycisk OK.
6
Ponownie uruchom komputer.
Kliknij opcje Network and Internet (Sieć i Internet) →
Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania) →
Change adapter settings (Zmień ustawienia karty).
• Windows Vista:
Kliknij pozycje Network and Internet (Sieć i Internet) →
Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania)
→ Manage network connections (Zarządzaj połączeniami
sieciowymi).
• Windows XP:
Kliknij pozycje Network and Internet Connection (Połączenia
sieciowe i internetowe) → Network Connection (Połączenie
sieciowe).
122
Sieć bezprzewodowa >
Informacje dotyczące funkcji Wake on LAN (WOL)
Konfigurowanie komputera do włączania
1
• Windows XP:
Włącz komputer i naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania
komputera.
Kliknij pozycje Network and Internet Connection (Połączenia
sieciowe i internetowe) → Network Connection (Połączenie
sieciowe).
• Zostanie wyświetlone menu ustawień BIOS.
2
Wybierz kartę Advanced (Zaawansowane) →
Power management Setup (Konfiguracja zarządzania
energią).
3
Wybierz opcje Resume on PME (Wznów przy PME) →
Enabled (Włączone).
4
Naciśnij klawisz F10, aby zapisać wprowadzone zmiany i
kontynuować uruchamianie.
5
Kliknij przycisk Start, a następnie otwórz Control Panel
(Panel sterowania).
6
Skonfiguruj połączenie sieciowe.
• Windows 7:
Kliknij opcje Network and Internet (Sieć i Internet) →
Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania) →
Change adapter settings (Zmień ustawienia karty).
7
Wybierz sterowniki związane z kartą sieciową.
8
Kliknij kartę Advanced (Zaawansowane), a następnie
skonfiguruj menu WOL.
• Nie można używać tej funkcji przez zaporę lub jeżeli zainstalowano
program zabezpieczający.
• Aby włączyć komputer przez sieć lokalną (funkcja WOL — wake on
LAN), musi on być połączony z siecią lokalną. Upewnij się, że lampka
wskaźnika portu sieci lokalnej na komputerze świeci, co wskazuje, że
połączenie z siecią lokalną jest aktywne.
• Aparat umożliwia aktywację ze stanu wstrzymania tylko w przypadku
niektórych komputerów.
• Menu ustawień WOL różni się w zależności od systemu operacyjnego i
sterowników komputera.
- Przykładowe nazwy menu ustawień: Enable PME (Włączenie PME),
Wake on LAN (Uaktywnianie przez sieć LAN) itd.
- Przykładowe wartości w menu ustawień: Enable (Włącz), Magic
packet (Pakiet Magic) itd.
• Windows Vista:
Kliknij pozycje Network and Internet (Sieć i Internet) →
Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania) →
Manage network connections (Zarządzaj połączeniami sieciowymi).
123
Rozdział 5
Menu ustawień aparatu
Poniżej opisano funkcje menu ustawień użytkownika i ustawień ogólnych.
Zmiana ustawień pozwala na dostosowanie ich do swoich potrzeb i preferencji.
Menu ustawień aparatu
Ustawienia użytkownika
Ustawienia te umożliwiają dostosowanie środowiska użytkownika.
Aby ustawić opcje
użytkownika,
W trybie fotografowania naciśnij [m] → u lub X
→ opcja.
Dostępne pozycje oraz ich kolejność mogą się różnić w zależności od trybu
fotografowania.
Redukcja szumu
Redukcja szumu umożliwia zmniejszenie ilości szumów na zdjęciach.
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Red. szum. wys. ISO
Ta funkcja umożliwia zredukowanie szumów
występujących po ustawieniu dużej czułości ISO
(Wył., Wł.*).
Ta funkcja powoduje redukcję szumów, gdy w
Red. szum. dług. naśw. aparacie wybrano długi czas otwarcia migawki
(Wył., Wł.*).
Dostosowanie ISO
DMF (Direct Manual Focus)
Krok ISO
Czułość ISO można ustawić w krokach co 1/3 lub 1.
Ostrość można ustawić ręcznie, obracając pierścień ostrości po
uprzednim wyostrzeniu przez naciśnięcie do połowy przycisku
[Migawka]. Ta funkcja może być niedostępna w przypadku niektórych
obiektywów.
Zakres autom. ISO
Umożliwia ustawienie maksymalnej wartości ISO, przy której
będą dostępne konkretne kroki EV, gdy użytkownik ustawi opcję
automatycznego wyboru czułości ISO (ISO Auto).
* Ustawienie domyślne
Opcja
Wartość
1 krok
ISO 200, ISO 400, ISO 800*, ISO 1600, ISO 3200
1/3 kroku
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320,
ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800*, ISO 1000,
ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200
125
Menu ustawień aparatu >
Ustawienia użytkownika
Preselekcja AF
Dostosowanie przycisku iFn
Aparat można skonfigurować tak, aby fotografowanie było możliwe
wyłącznie po ustawieniu ostrości na obiekcie.
Opcje dostępne do skonfigurowania można wybrać po naciśnięciu
przycisku [i-Function] na obiektywie i-Function.
W przypadku fotografowania w trybie ciągłym lub seryjnym aparat robi
zdjęcia, nawet jeśli funkcja preselekcji AF jest włączona, a ostrość nie jest
ustawiona na obiekcie.
Korekta zniekształceń
Opcja
Opis
Przysłona
Służy do zmiany wartości przysłony.
Szybkość migawki
Służy do zmiany szybkości migawki.
EV
Służy do zmiany wartości ekspozycji.
ISO
Służy do zmiany czułości ISO.
WB
Służy do zmiany balansu bieli.
Z
Służy do zmiany współczynnika zoomu.
Można korygować zniekształcenia powodowane przez układ soczewek
obiektywu. Ta funkcja może być niedostępna w przypadku niektórych
obiektywów.
126
Menu ustawień aparatu >
Ustawienia użytkownika
Ekran ust. użytkow.
Nr
Histogram
Włączenie lub wyłączenie histogramu na wyświetlaczu.
Ta opcja umożliwia wyświetlanie informacji o fotografowaniu na
wyświetlaczu lub usuwanie ich.
3
1
2
4
5
Nr
Opis
1
2
Ikony po lewej
Ustawienie wyświetlania ikon po lewej stronie w trybie
fotografowania.
3
Data/czas
Ustawienie wyświetlania daty i godziny.
Histogram – informacje
Histogram to wykres przedstawiający dystrybucję jasności na
zdjęciu. Histogram nachylony w lewo oznacza ciemne zdjęcie.
Histogram nachylony w prawo oznacza jasne zdjęcie. Wysokość
wykresu jest związana z kolorami. Im wyższy wykres, tym większa
ilość koloru na zdjęciu.
Niewystarczająca
ekspozycja
4
Ikony po prawej
Ustawienie wyświetlania ikon po prawej stronie w trybie
fotografowania.
Opis
5
Zrównoważona
ekspozycja
Nadmierna
ekspozycja
Skala odległości
Skonfigurowanie wyświetlania odległości między obiektem a
aparatem, jeśli jest zamontowany obiektyw zgodny z funkcją Skala
odległości (Wył., ft, m*).
Ta funkcja jest dostępna, tylko jeśli zamontowano obiektyw
zgodny z funkcją Skala odległości.
127
Menu ustawień aparatu >
Ustawienia użytkownika
Mapowanie przycisków
Siatka
Można zmienić funkcję przypisaną do przycisku SMART LINK.
Można wybrać siatkę, która jest pomocna przy ustawieniu scenerii
(Wył.*, 3 X 3, 2 X 2, Krzyż, Przekątna).
* Ustawienie domyślne
Przycisk
Funkcja
Niestand.
Ustawienie funkcji przycisku Niestand.
• Podgląd optycz.* włącza funkcję podglądu głębi
pola ostrości odpowiednio do bieżącej wartości
przysłony (s. 22).
• 1-prz.bal.bieli (balans bieli) uruchamia funkcję
niestandardowego balansu bieli.
• RAW za jedn.dotk.+ powoduje włączenie lub
wyłączenie funkcji RAW+JPEG.
• Reset resetuje wartości niektórych ustawień.
• AEL uruchamia funkcję automatycznej blokady
ekspozycji.
SMART LINK
Ustaw funkcję przycisku SMART LINK.
(AutoShare*, MobileLink, Remote Viewfinder,
SNS & Cloud, Email, Autom. wyk. kop. zap., TV
Link)
Lampa af
Podczas fotografowania przy słabym oświetleniu można włączyć
lampę AF i ułatwić w ten sposób automatyczne ustawianie ostrości.
W przypadku słabego oświetlenia funkcja automatycznego ustawiania
ostrości działa skuteczniej, gdy lampa AF jest włączona.
128
Menu ustawień aparatu
Ustawienia 1
Poniżej przedstawiono elementy menu Ustawienia 1.
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Aby ustawić
opcje w menu
Ustawienia 1,
Ustaw metodę numerowania plików i folderów.
• Reset: Po użyciu funkcji resetowania, nazwa
następnego pliku będzie nosiła numer 0001.
• Seria*: Nowe numery plików będą dodawane do
istniejącej sekwencji nawet po włożeniu nowej karty
pamięci, sformatowaniu karty czy usunięciu wszystkich
zdjęć.
W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij [m]
→ q → opcja.
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Opis
Language
Umożliwia wybór wersji językowej menu na wyświetlaczu.
Nzw_pliku
Wybór metody tworzenia nazwy pliku.
• Standard*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Data:
- Pliki sRGB — MMDDxxxx.JPG. Na przykład zdjęcie
zrobione 1 stycznia będzie mieć nazwę 0101xxxx.jpg.
- Pliki Adobe RGB — _MDDxxxx.JPG w przypadku
miesięcy od stycznia do września. W miesiącach
od października do grudnia numer miesiąca jest
zastępowany literami A (październik), B (listopad) oraz
C (grudzień).
Na przykład zdjęcie zrobione 3 lutego będzie mieć
nazwę _203xxxx.jpg. Zdjęcie zrobione 5 października
będzie mieć nazwę _A05xxxx.jpg.
Opis
• Jeśli wybrano przestrzeń kolorów 100PHOTO oraz
Numer pliku
•
•
•
•
•
standardowe nazwy plików, nazwa pierwszego
folderu to sRGB, a nazwa pierwszego pliku to
SAM_0001.
Numery plików rosną o 1 w zakresie od SAM_0001
do SAM_9999.
Numery folderów rosną o 1 w zakresie od
100PHOTO do 999PHOTO.
Maksymalna liczba plików, które można zapisać w
jednym folderze, wynosi 9999.
Nazwy plików są przypisywane zgodnie ze
specyfikacjami DCF (Design rule for Camera File
system).
Zmiana nazwy pliku (np. na komputerze) może
uniemożliwić odczytanie go w aparacie.
129
Menu ustawień aparatu >
Ustawienia 1
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Opis
Typ folderu
Wybór rodzaju folderu.
• Standard*: XXXPHOTO
• Data: XXX_MMDD
Sformatuj kartę pamięci. Formatowanie powoduje
przygotowanie karty pamięci do użytku w aparacie oraz
usunięcie wszystkich zapisanych na niej plików
(w tym również plików chronionych) (Tak, Nie).
Format.
Reset
Włożenie karty pamięci, która została sformatowana
w aparacie innej marki, czytniku kart pamięci lub
komputerze, może skutkować błędem. Przed
rozpoczęciem używania karty należy ją sformatować
w aparacie.
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych menu
ustawień oraz opcji fotografowania (ustawienia daty,
godziny, języka i wyjścia wideo nie zmieniają się)
(Tak, Nie).
130
Menu ustawień aparatu
Ustawienia 2
Poniżej przedstawiono elementy menu Ustawienia 2.
Aby ustawić
opcje w menu
Ustawienia 2,
W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij [m]
→ w → opcja.
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Opis
Autom.
wyświetlanie
wyłączone
Ustawianie czasu wyłączenia wyświetlacza. Wyświetlacz
jest wyłączany, gdy aparat nie jest używany przez
określony czas (Wył., 30 sek.*, 1 min., 3 min., 5 min.,
10 min.).
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Opis
Sz_podgl.
Ustawienie czasu szybkiego podglądu — tj. czasu, przez
który aparat wyświetla zdjęcie tuż po jego wykonaniu
(Wył., 1 sek.*, 3 sek., 5 sek., Zatrzymaj).
Regulacja
wyświetlacza
Regulacja jasności wyświetlacza, ustawienia
automatycznej regulacji jasności, koloru wyświetlacza czy
wskaźnika poziomu.
• Jasność wyświetlacza: Można ręcznie zmienić jasność
wyświetlacza.
• Autom. jasność: Włączanie lub wyłączanie
automatycznej jasności (Wył., Wł.*).
• Kolor wyświetlacza: Można ręcznie zmienić kolory
wyświetlacza.
• Kalibracja pozioma: Przeprowadź kalibrację wskaźnika
poziomu. Jeśli wskaźnik poziomu nie znajduje się w
poziomie, należy ustawić aparat na płaskiej, poziomej
powierzchni i następnie wykonać instrukcje wyświetlane
na ekranie.
• W trybie odtwarzania nie ma dostępu do opcji
Kalibracja pozioma.
Ustawienie czasu wyłączenia zasilania. Aparat jest
wyłączany, gdy nie jest używany przez określony czas
(30 sek., 1 min.*, 3 min., 5 min., 10 min., 30 min.).
Oszcz. energii
• Aparat zachowuje ustawienia czasu wyłączenia
nawet po wymianie baterii.
• Funkcja oszczędzania energii może nie działać, jeśli
aparat jest podłączony do komputera, telewizora lub
drukarki, bądź odtwarza pokaz slajdów lub film.
Ustawienie daty, godziny, formatu daty, strefy czasowej
oraz opcji drukowania daty na zdjęciach
(Strefa czasowa, Data, Czas, Typ, Nadruk).
Data/czas
• Data jest wyświetlana w prawej dolnej części zdjęcia.
• Po wydrukowaniu zdjęcia niektóre drukarki mogą
nie wydrukować daty prawidłowo.
Wyświetl
pomoc
Ustawienie wyświetlania tekstu pomocy dotyczącego
menu i funkcji (Wył., Wł.*).
Naciśnij przycisk [
], aby ukryć tekst pomocy.
• W orientacji pionowej nie można kalibrować
wskaźnika poziomu.
131
Menu ustawień aparatu
Ustawienia 3
Poniżej przedstawiono elementy menu Ustawienia 3.
Aby ustawić opcje w
menu Ustawienia 3,
Opis
Anynet+
(HDMI-CEC)
Po podłączeniu aparatu do telewizora HDTV obsługującego
system Anynet+ (HDMI-CEC) funkcjami odtwarzania aparatu
można sterować za pomocą pilota do telewizora.
• Wył.: Nie można sterować funkcjami odtwarzania aparatu
przy użyciu pilota telewizora TV.
• Wł.*: Można sterować funkcjami odtwarzania aparatu przy
użyciu pilota telewizora TV.
W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij
[m] → e → opcja.
* Ustawienie domyślne
Pozycja
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Opis
• Głośność systemu: Ustawienie głośności dźwięków lub
Dźwięk
całkowite wyłączenie wszystkich dźwięków (Wył., Cichy,
Średni*, Głośny).
• Dźw. af: Włączenie lub wyłączenie dźwięku wydawanego
przez aparat w trybie AF (Wył., Wł.*).
• Dźwięk przycisku: Włączenie lub wyłączenie dźwięku
wydawanego przez aparat przy naciskaniu przycisków
(Wył., Wł.*).
Wyjście HDMI
Jeśli podłączony telewizor HD nie obsługuje wybranej
rozdzielczości, aparat wybierze rozdzielczość o jeden
poziom niższą.
• Oczyszczanie czujnika: Usuwanie kurzu z czujnika.
• Czynność startowa: Po włączeniu tej funkcji aparat
Wyświetl wersję oprogramowania sprzętowego korpusu
i obiektywu, adres MAC karty Wi-Fi, numer certyfikacji
sieciowej albo wykonaj aktualizację oprogramowania
sprzętowego.
• Aktualizacja oprogr.: Aktualizowanie oprogramowania
sprzętowego aparatu lub obiektywu (Korpus, Obiektyw).
przeprowadza czyszczenie czujnika przy każdym
uruchomieniu. (Wył.*, Wł.)
Oczyszczanie
czujnika
Wyj_video
Urządzenie korzysta z wymiennych obiektywów, więc przy
ich wymianie na czujniku może osadzać się kurz. Może to
prowadzić do pojawiania się cząsteczek kurzu na zdjęciach.
Podczas przebywania w wyjątkowo zakurzonych obszarach
nie zalecamy wymieniania obiektywów. Należy również
pamiętać o zamocowaniu osłony na nieużywany obiektyw.
Możliwość wyboru sygnału wyjścia wideo odpowiedniego
dla kraju, w którym używany jest aparat, podczas jego
podłączania do urządzenia zewnętrznego, takiego jak
monitor czy telewizor.
• NTSC*: USA, Kanada, Japonia, Korea, Tajwan, Meksyk itd.
• PAL (zgodność wyłącznie z systemami PAL B, D, G, H oraz
I): Australia, Austria, Belgia, Chiny, Dania, Finlandia, Francja,
Niemcy, Anglia, Włochy, Kuwejt, Malezja, Nowa Zelandia,
Singapur, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia,
Norwegia itd.
Po podłączeniu aparatu do telewizora HD za pomocą
przewodu HDMI, można zmienić rozdzielczość obrazu.
• NTSC: Auto*, 1080i, 720p, 480p, 576p (aktywowane
tylko, gdy wybrano PAL)
Informacje o
urządzeniu
•
•
•
•
Oprogramowanie układowe można pobrać z witryny
www.samsung.com.
Aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie można
uruchomić, jeśli bateria nie jest w pełni naładowana.
Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania
sprzętowego należy całkowicie naładować baterię.
Po uaktualnieniu oprogramowania ustawienia
użytkownika zostaną zresetowane (data, godzina, język
i ustawienia wyjścia wideo zostaną zachowane).
Podczas aktualizacji oprogramowania nie wolno
wyłączać aparatu.
132
Menu ustawień aparatu
Moduł GPS
W tym temacie znajduje się opis pozycji menu dotyczących ustawień
modułu GPS. W celu używania funkcji GPS należy kupić opcjonalny
moduł GPS.
Aby ustawić opcje
GPS,
W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij [m]
→ U → opcja.
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Opis
Geotagging
Włączenie tej funkcji umożliwia wykonywanie zdjęć
uzupełnionych informacjami o miejscu ich wykonania
pobieranych za pomocą globalnego systemu ustalania
położenia (GPS). Informacje o lokalizacji są dodawane
do danych Exif łączonych ze zdjęciem (Wył., Wł.*).
Obow.
ustawienia
czasu GPS
Ustaw czas, przez jaki mają być używane informacje
o poprzedniej lokalizacji, gdy aparat nie może odebrać
sygnałów GPS. Jeśli aparat nie może odebrać
sygnałów GPS przez określony czas, informacje o
lokalizacji nie będą rejestrowane na zdjęciach
(15 sek.*, 30 sek., 1 min., 3 min., 10 min., 30 min.).
Wyświetlanie
lokalizacji
Włączenie wyświetlania informacji o lokalizacji w
prawym górnym rogu ekranu trybu fotografowania.
Jeśli aparat jest używany w Korei i język wyświetlacza
został ustawiony na koreański, informacje o miejscu
wykonania zdjęcia będą wyświetlane wyłącznie po
koreańsku. W przypadku ustawienia innego języka
informacje o miejscu będą wyświetlane po angielsku
(Wył., Wł.*).
Resetowanie
GPS
Ustawienie wyszukiwania satelitów GPS znajdujących
się najbliżej bieżącej pozycji (Tak, Nie).
133
Rozdział 6
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych
Aby w pełni wykorzystać możliwości aparatu, można go podłączyć do urządzeń zewnętrznych, takich jak komputer, telewizor HD czy drukarka do
zdjęć.
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych
Wyświetlanie plików na telewizorze HD lub 3D
Zdjęcia lub filmy wideo można odtwarzać na telewizorze HD (3D) po
podłączeniu do niego aparatu przy użyciu opcjonalnego kabla HDMI.
4
Upewnij się, że telewizor HD i aparat są włączone, a
następnie wybierz na telewizorze tryb HDMI.
• Ekran telewizora HD stanowi odbicie wyświetlacza aparatu.
Wyświetlanie plików na telewizorze HD
5
Przeglądaj filmy i zdjęcia za pomocą przycisków na
aparacie.
W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij przycisk
[m] → e → Wyjście HDMI → opcję. (s. 132)
• Aparat można podłączyć kablem HDMI telewizora HD, aby skorzystać z
2
Wyłącz aparat i telewizor HD.
• Funkcje Anynet+(CEC) umożliwiają sterowanie podłączonymi
3
Podłącz aparat do telewizora HD opcjonalnym kablem
HDMI.
1
metody Anynet+(CEC).
•
•
•
•
•
urządzeniami za pomocą pilota do telewizora.
Jeśli telewizor HD obsługuje system Anynet+(CEC), włączy się on
automatycznie po podłączeniu aparatu. Ta funkcja może nie być
dostępna w niektórych telewizorach HD.
Po podłączeniu urządzenia do telewizora HD za pomocą kabla HDMI,
nie można wykonywać zdjęć ani nagrywać filmów.
Po podłączeniu urządzenia do telewizora HD niektóre funkcje
odtwarzania w aparacie mogą nie być dostępne.
Czas nawiązywania połączenia między aparatem i telewizorem HD może
się różnić w zależności od używanej karty pamięci.
Główną funkcją karty pamięci jest zwiększanie szybkości przesyłania
danych, jednak nie oznacza to, że karta pamięci o większej szybkości
przesyłania jest równie szybka przy korzystaniu z funkcji HDMI.
135
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
Wyświetlanie plików na telewizorze HD lub 3D
Wyświetlanie plików na ekranie
telewizora 3D
5
• Ponownie naciśnij przycisk [I] lub przycisk wyboru trybu, aby
Zdjęcia zrobione w trybie 3D lub Panorama 3D można wyświetlać na
ekranie telewizora 3D.
1
W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij przycisk
[m] → e → Wyjście HDMI → opcję.
2
Wyłącz aparat i telewizor 3D.
3
Podłącz aparat do telewizora 3D przy użyciu opcjonalnego
kabla HDMI.
4
Włącz aparat.
Naciśnij przycisk [I] na aparacie lub przycisk wyboru
trybu na telewizorze, aby przejść do Trybu 3D.
włączyć Tryb 2D.
6
Włącz funkcję 3D telewizora.
• Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi
telewizora.
7
Pzeglądaj zdjęcia 3D, używając do tego celu przycisków
pilota telewizora.
• Plików MPO nie można wyświetlać z efektem 3D na telewizorach,
które nie są zgodne z tym formatem pliku.
• Podczas wyświetlania plików MPO na telewizorach 3D należy mieć
założone odpowiednie okulary 3D.
• W przypadku telewizorów 3D firmy Samsung zgodnych z usługą
Anynet+ po włączeniu funkcji Anynet+ na aparacie nastąpi
automatyczne włączenie telewizora 3D i wyświetlenie ekranu
aparatu, a w aparacie zostanie automatycznie wybrany tryb
odtwarzania.
Zdjęć 3D zrobionych aparatem nie można zbyt długo wyświetlać
na telewizorach 3D i monitorach 3D. Może to doprowadzić do
występowania u widza niepożądanych objawów, takich jak zmęczenie
oczu, znużenie, mdłości itd.
• Jeśli funkcja Anynet+ w aparacie jest wyłączona, telewizor 3D nie
włączy się automatycznie.
136
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych
Drukowanie zdjęć
Zdjęcia z aparatu można drukować po bezpośrednim podłączeniu
drukarki lub poprzez zapisanie informacji o kolejności drukowania,
(ang. Digital Print Order Format – DPOF) na karcie pamięci.
Drukowanie zdjęć przy użyciu drukarki
fotograficznej zgodnej ze standardem
PictBridge
Zdjęcia można drukować za pomocą drukarki zgodnej z systemem
PictBridge, po podłączeniu aparatu bezpośrednio do takiej drukarki.
1
2
Włącz aparat.
• Po pojawieniu się komunikatu w oknie podręcznym na
wyświetlaczu aparatu wybierz opcję Drukarka.
3
Naciśnij przycisk [C/F], aby wybrać zdjęcie.
• Aby skonfigurować ustawienia drukowania, naciśnij przycisk
[m].
4
Naciśnij przycisk [o], aby wydrukować zdjęcie.
Po włączeniu drukarki aparat należy podłączyć do drukarki
za pomocą kabla USB.
137
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
Drukowanie zdjęć
Konfigurowanie ustawień drukowania
Obrazy
Jedno zdj.
Rozmiar
Układ
Typ
Jakość
Tworzenie polecenia wydruku (DPOF)
DPOF (Digital Print Order Format) umożliwia określenie rozmiaru
wydruku zdjęcia i liczby kopii. Aparat zapisuje informacje DPOF w
folderze MISC na karcie pamięci. Wskaźnik DPOF jest widoczny
podczas wyświetlania zdjęcia z informacjami DPOF. Jeśli dodano
informacje DPOF do zdjęć, możesz zabrać kartę pamięci do zakładu
zajmującego się drukiem cyfrowym.
Aby ustawić opcje
DPOF,
Data
Wyjście
Drukuj
Opcja
Opis
Obrazy
Wybór drukowania bieżącego zdjęcia lub wszystkich
zdjęć.
Rozmiar
Określenie rozmiaru wydruku.
Układ
Ustawianie liczby zdjęć na stronę.
Typ
Wybór typu papieru.
Jakość
Wybieranie jakości druku.
Data
Ustawienie drukowania daty.
Nzw_pliku
Określanie, czy ma zostać wydrukowana nazwa pliku.
Reset
Przywracanie ustawień domyślnych.
W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [m] → x →
DPOF → pozycja.
Niektóre opcje mogą nie być obsługiwane przez daną drukarkę.
138
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
Drukowanie zdjęć
Opcje DPOF
Opcja
Opis
Standard
Możesz wybrać zdjęcia do wydrukowania wraz z liczbą
kopii.
• Wybierz: Wybierz liczbę kopii dotyczącą wybranych
zdjęć (Przewiń do zdjęcia, które chcesz wydrukować →
Wybierz liczbę kopii, obracając przycisk nawigacyjny, a
następnie naciśnij przycisk [f]).
• Wsz.: Wybierz liczbę kopii wszystkich zdjęć
(Aby wybrać liczbę kopii, naciśnij przycisk
[D/I], a następnie przycisk [o]).
• Reset: Anulowanie wyboru liczby kopii DPOF.
Indeks
Ta opcja umożliwia wydrukowanie wszystkich zdjęć jako
miniatur na jednej kartce. Wybrany rozmiar wydruku jest
dostępny wyłącznie w drukarkach obsługujących format
DPOF 1.1.
Rozmiar
Możesz określić rozmiaru wydruku.
• Wybierz: Wybierz rozmiar wydruku dotyczący
wybranych zdjęć (Przewiń do zdjęcia, które chcesz
wydrukować → Wybierz rozmiar zdjęcia, obracając
przycisk nawigacyjny, a następnie naciśnij przycisk
[f]).
• Wsz.: Wybierz rozmiar wydruku dotyczący wszystkich
zdjęć zapisanych na karcie pamięci (Aby wybrać
rozmiar wydruku, naciśnij przycisk [D/I],
a następnie przycisk [o]).
• Reset: Anulowanie rozmiaru wydruku DPOF dla
wszystkich zdjęć.
139
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych
Przesyłanie plików do komputera
Pliki można przesyłać na kartę pamięci lub do komputera po
uprzednim podłączeniu aparatu do komputera PC.
3
Włącz aparat.
• Po pojawieniu się komunikatu w oknie podręcznym na
wyświetlaczu aparatu wybierz opcję Komputer.
Przesyłanie plików do komputera z
systemem Windows
4
Na komputerze wybierz pozycje Mój komputer →
Dysk wymienny → DCIM → XXXPHOTO lub
XXX_MMDD.
Podłączanie aparatu jako dysku wymiennego
5
Wybierz pliki, a następnie przeciągnij je lub zapisz na
komputerze.
Aparat można podłączyć do komputera jako dysk przenośny.
1
Włącz aparat.
2
Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.
Jeśli opcja Typ folderu ma wybrane ustawienie Data, nazwa folderu
jest wyświetlana jako „XXX_MMDD”. Jeśli na przykład zdjęcie zostanie
wykonane 1 stycznia, nazwa folderu to „101_0101”.
• Należy podłączyć mały koniec kabla USB do aparatu. W przypadku
odwrócenia kabla może dojść do uszkodzenia plików. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.
• Po podłączeniu kabla USB do portu HDMI aparat może nie działać
prawidłowo. W takim przypadku należy ponownie uruchomić aparat.
140
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
Przesyłanie plików do komputera
Odłączanie aparatu (w systemie Windows XP)
Sposób odłączania kabla USB w systemie Windows Vista lub
Windows 7 jest bardzo podobny.
1
Upewnij się, że między aparatem a komputerem nie są
przesyłane żadne dane.
Przesyłanie plików do komputera z
systemem Mac
1
Włącz aparat.
2
Podłącz aparat do komputera Macintosh za pomocą kabla
USB.
• Jeśli lampka stanu w aparacie miga, oznacza to, że trwa
przesyłanie danych. Zaczekaj, aż lampka przestanie migać.
Obsługiwany jest system Mac OS 10.4 lub nowszy.
2
Kliknij ikonę
na pasku narzędzi w prawym dolnym rogu
ekranu komputera.
3
Kliknij wyskakujący komunikat.
4
Kliknij pole komunikatu informującego o bezpiecznym
usunięciu.
5
• Należy podłączyć mały koniec kabla USB do aparatu. W przypadku
podłączenia kabla odwrotnie może dojść do uszkodzenia plików.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę
danych.
• Po podłączeniu kabla USB do portu HDMI, aparat nie będzie
działać poprawnie. W takim przypadku należy ponownie uruchomić
aparat.
3
Włącz aparat.
• Po pojawieniu się komunikatu w oknie podręcznym na
Odłącz kabel USB.
wyświetlaczu aparatu wybierz opcję Komputer.
4
Otwórz folder dysku wymiennego.
5
Przenieś zdjęcia lub filmy do komputera.
141
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych
Używanie programów na komputerze
Cyfrowe zdjęcia można edytować na wiele sposobów, używając
różnych programów do edycji obrazów. W niniejszym rozdziale
znajdują się informacje na temat edycji zdjęć w programach
dołączonych do produktu.
Instalacja oprogramowania
1
Włóż dysk CD-ROM do komputera.
2
Kiedy wyświetli się kreator ustawień, kliknij pozycję
Samsung Digital Camera Installer.
3
Wybierz program do zainstalowania i kliknij pozycję
Install (Instalować).
4
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
5
Po zakończeniu instalacji kliknij opcję Exit (Zakończ).
Programy na dysku CD
Program
Przeznaczenie
Intelli-studio
Edycja zdjęć i filmów.
Samsung RAW Converter
Konwersja plików RAW do żądanego
formatu plików.
PC Auto Backup
Wysyłanie nagranych plików do
podłączonych komputerów przez sieć Wi-Fi.
• Jeśli komputer nie spełnia minimalnych wymagań, filmy mogą nie
odtwarzać się prawidłowo lub ich edycja może trwać dłużej.
• Przed użyciem programu zainstaluj pakiet DirectX 9.0c lub nowszy.
• Aby możliwe było podłączenie aparatu jako dysku przenośnego, na
komputerze musi być zainstalowany system operacyjny
Windows XP/Vista/7 bądź Mac OS 10.4 lub nowszy.
Korzystanie z samodzielnie złożonego komputera lub nieobsługiwanego
komputera i systemu operacyjnego może unieważnić gwarancję.
142
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
Używanie programów na komputerze
Korzystanie z programu Intelli-studio
• Podane wymagania stanowią jedynie zalecenia. Oprogramowanie może
Intelli-studio to wbudowany program umożliwiający odtwarzanie i
edytowanie plików. Można również wysyłać pliki do ulubionych witryn
internetowych. Aby zapoznać się ze szczegółami, wybierz opcję
Help (Pomoc) → Help (Pomoc) w programie.
•
•
•
•
Wymagania
Pozycja
Wymagania
System operacyjny*
Windows XP SP2, Windows Vista lub Windows 7
(wersje 32-bitowe)
Procesor
Intel® Core 2 Duo 1,66GHz lub szybszy/
AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2,2GHz lub szybszy
Pamięć RAM
Co najmniej 512 MB pamięci RAM
(zalecane co najmniej 1 GB)
Miejsce na dysku
twardym
250 MB lub więcej (zalecane 1 GB lub więcej)
nie działać poprawnie, nawet jeśli komputer spełnia wymagania, co jest
zależne od stanu komputera.
Program Intelli-studio jest kompatybilny tylko z systemem Windows.
Program Intelli-studio obsługuje następujące formaty:
- Filmy wideo: MP4 (obraz: H.264, dźwięk: AAC), WMV (WMV 7/8/9),
AVI (MJPEG)
- Zdjęcia: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
W programie Intelli-studio nie można otworzyć plików w formacie RAW.
Plików nie można edytować bezpośrednio w aparacie. Przed edycją pliki
należy przenieść do komputera.
• Napęd CD-ROM
• 1024x768 pikseli, monitor z 16-bitową paletą
Inne
kolorów (1280x1024 piksele, zalecana paleta
32-bitowa)
• Port USB 2.0
• Karta graficzna nVIDIA Geforce 7600GT lub
szybsza/karta z serii ATI X1600 lub szybsza
• Pakiet Microsoft DirectX 9.0c lub nowszy
* Zostanie zainstalowana 32-bitowa wersja programu Intelli-studio, nawet jeśli system
operacyjny Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 jest w wersji 64-bitowej.
143
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
Używanie programów na komputerze
Korzystanie z interfejsu programu Intelli-studio
1
2
3
4
5
6
Nr
7
15
14
8
13
9
12
Opis
8
Wyświetlenie plików w wybranym folderze na komputerze.
9
Wyświetlenie lub ukrycie plików z podłączonego aparatu.
10
Wyświetlenie plików w wybranym folderze w aparacie.
11
Wyświetlanie plików jako miniatur lub na mapie.
12
Przeglądanie folderów w podłączonym urządzeniu.
13
Przeglądanie folderów na komputerze.
14
Przejście do poprzedniego lub następnego folderu.
15
Drukowanie plików, wyświetlanie plików na mapie, przechowywanie
plików w folderze Mój Folder lub rejestracja twarzy.
10
11
Nr
Opis
1
Otwarcie menu.
2
Wyświetlenie plików w wybranym folderze.
3
Przejście do trybu edycji zdjęć.
4
Przejście do trybu edycji filmów.
5
Przejście do trybu udostępniania (pliki można wysyłać pocztą
elektroniczną lub zamieszczać na różnych witrynach, takich jak
Flickr czy YouTube).
6
Powiększanie lub zmniejszanie miniatur na liście.
7
Wybór typu pliku.
144
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
Używanie programów na komputerze
Przesyłanie plików za pomocą programu Intelli-studio
3
Uruchom program Intelli-studio na komputerze.
Za pomocą programu Intelli-studio można łatwo przenieść pliki z
aparatu na komputer.
4
Włącz aparat.
1
Włącz aparat.
2
Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.
• Po pojawieniu się komunikatu w oknie podręcznym na
wyświetlaczu aparatu wybierz opcję Komputer.
5
Wybierz folder na komputerze, aby zapisać nowe pliki,
a następnie wybierz Tak.
• Nowe pliki zostaną przesłane do komputera.
• Jeśli w aparacie nie ma nowych plików, nie zostanie wyświetlone
wyskakujące okno zapisu nowych plików.
• Wtyczkę kabla należy podłączyć do właściwego złącza w aparacie.
W przypadku odwrócenia kabla można doprowadzić do uszkodzenia
plików. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną
utratę danych.
• Po podłączeniu kabla USB do portu HDMI, aparat nie będzie działać
poprawnie. W takim przypadku należy ponownie uruchomić aparat.
145
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
Używanie programów na komputerze
Korzystanie z programu Samsung RAW
Converter
Zdjęcia zrobione aparatem są często konwertowane do formatu
JPEG i zapisywane w pamięci zgodnie z ustawieniami w momencie
fotografowania. Pliki RAW nie są przekształcane do formatów JPEG i
są zapisywane w pamięci bez żadnych zmian. Za pomocą programu
Samsung RAW Converter można kalibrować wartość ekspozycji,
balans bieli, odcień, kontrast i barwę zdjęć.
Wymagania dla systemu operacyjnego Windows
Pozycja
Wymagania
Wymagania dla systemu operacyjnego Mac
Pozycja
Wymagania
System operacyjny
Apple® Mac® OS X v10.4/v10.5/v10.6
Procesor
Komputer oparty na procesorze firmy Intel lub
kompatybilny (zalecany procesor Core 2 Quad lub
nowszy) / PowerPC
Pamięć RAM
Zalecane co najmniej 1 GB pamięci
Miejsce na dysku
twardym
Należy zarezerwować co najmniej 100 MB
przestrzeni. Należy przeznaczyć wystarczającą ilość
przestrzeni dyskowej na przechowywanie obrazów
(Jeden obraz może zajmować więcej niż 10 MB
przestrzeni dyskowej).
Inne
• XGA (1024x768), pełny kolor (24 bity lub więcej)
• Klawiatura, mysz lub równoważne urządzenia
Microsoft Windows XP, Windows Vista lub Windows 7
System operacyjny * Do instalacji niezbędne są uprawnienia administratora.
* W 64-bitowym systemie operacyjnym program działa jako
aplikacja 32-bitowa.
Procesor
Komputer z procesorem Intel Pentium®, AMD Athlon™
lub zgodny komputer (zalecany procesor Pentium4,
Athlon XP lub nowszy)
Pamięć RAM
Zalecane co najmniej 1 GB pamięci
Miejsce na dysku
twardym
Należy zarezerwować co najmniej 100 MB
przestrzeni. Należy przeznaczyć wystarczającą ilość
przestrzeni dyskowej na przechowywanie obrazów.
(Jeden obraz może zajmować więcej niż 10 MB
przestrzeni dyskowej).
Inne
• XGA (1024x768), pełny kolor (24 bity lub więcej)
• Klawiatura, mysz lub równoważne urządzenia
* Umożliwia współpracę z procesorem wielordzeniowym
(Intel Core i7, Core 2 Quad, Core 2 Duo, AMD phenom IIX4,
Phenom X4 itd.)
• Program Samsung RAW Converter może nie działać prawidłowo na
niektórych komputerach, nawet jeśli komputer spełnia wymagania
systemowe.
• Program instalacyjny dla komputerów Macintosh nie zostanie
uruchomiony automatycznie. Uruchom ręcznie plik instalacyjny
umieszczony na dołączonym dysku CD-ROM.
146
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
Używanie programów na komputerze
Korzystanie z interfejsu Samsung RAW Converter
Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu
Samsung RAW Converter można uzyskać, klikając opcje Help
(Pomoc) → Open software manual (Otwórz podręcznik użytkownika
oprogramowania).
Edycja plików formatu RAW
W przypadku edycji plików w formacie RAW za pomocą programu
Samsung RAW Converter można zachować wysoką jakość obrazu.
Możesz również edytować zdjęcia w formatach JPEG i TIFF.
Aby wyregulować ekspozycję zdjęcia
1
2
1
Wybierz opcje File (Plik) → Open file (Otwórz plik) i
otwórz plik.
2
Z narzędzi do edycji wybierz narzędzie W.
3
4
Nr
Opis
1
Menu
2
Pasek narzędzi
3
Narzędzia edycyjne
4
Otwarcie/zamknięcie okna regulacji dla narzędzi edycyjnych.
147
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
3
Używanie programów na komputerze
Wartość ekspozycji można zmieniać za pomocą paska
przewijania.
Obraz oryginalny
Tryb P, Przysłona: f = 8,
Szybkość migawki: 1/15 s, ISO = 100
Aby zmienić kontrast obrazu
1
Wybierz opcje File (Plik) → Open file (Otwórz plik) i
otwórz plik.
2
Z narzędzi do edycji wybierz
3
Wyreguluj tony za pomocą suwaka.
.
Obraz po edycji
Obraz oryginalny
Obraz po edycji
Aby zapisać pliki RAW w formacie JPEG lub TIFF
Obraz oryginalny
Obraz po edycji
1
Wybierz opcje File (Plik) → Open file (Otwórz plik) i
otwórz plik.
2
Wybierz opcje File (Plik) → Development (Projektowanie).
3
Wybierz format pliku (JPEG lub TIFF), a następnie
polecenie Save (Zapisz).
148
Rozdział 7
Załącznik
Poniżej znajdują się informacje dotyczące komunikatów o błędach, konserwacji aparatu,
rozwiązywania problemów, danych technicznych i akcesoriów opcjonalnych.
Załącznik
Komunikaty o błędach
W przypadku wyświetlenia poniższych komunikatów o błędach,
należy wypróbować następujące rozwiązania.
Komunikaty o błędach
Zalecane rozwiązanie
Obiektyw zabl.
Obiektyw jest zablokowany. Obróć obiektyw w
lewo, aż usłyszysz kliknięcie (s. 35).
• Wyłącz aparat, a następnie włącz go
Błąd karty
ponownie.
• Wyjmij kartę pamięci i włóż ją ponownie.
• Sformatuj kartę pamięci.
Słaba bateria
Włóż naładowaną baterię lub naładuj
zamontowaną baterię.
Brak pliku obrazu
Zrób zdjęcia lub włóż do aparatu kartę pamięci
zawierającą zdjęcia.
Błąd pliku
Usuń uszkodzony plik lub skontaktuj się z
centrum serwisowym.
Pamięć pełna
Usuń zbędne pliki lub włóż nową kartę pamięci.
Zablok. Karta
Kartę SD, SDHC lub SDXC można zablokować,
aby zapobiec usunięciu plików. Podczas
fotografowania karta powinna być odblokowana
(s. 154).
Komunikaty o błędach
Zalecane rozwiązanie
Osiągnięto
maksymalną liczbę
folderów i plików.
Wymień kartę.
Nazwy plików nie są zgodne ze standardem
DCF. Przenieś pliki z karty pamięci na komputer,
a następnie sformatuj kartę (s. 130).
Error 00
Wyłącz aparat, a następnie zamontuj ponownie
obiektyw. Jeśli komunikat nie zniknie, skontaktuj
się z centrum serwisowym.
Error 01/02
Wyłącz aparat i wyjmij baterię, a następnie
włóż ją ponownie. Jeśli komunikat nie zniknie,
skontaktuj się z centrum serwisowym.
150
Załącznik
Konserwacja aparatu
Czyszczenie aparatu
Obiektyw i wyświetlacz aparatu
Oczyść obiektyw z kurzu za pomocą pędzelka, a następnie przetrzyj
go ostrożnie miękką szmatką. Jeśli na obiektywie pozostanie kurz,
zwilż papierek czyszczący płynem do czyszczenia obiektywów i
ostrożnie przetrzyj nim obiektyw.
Matryca
W zależności od warunków fotografowania na zdjęciach może
się pojawiać kurz, ponieważ matryca jest narażona na działanie
warunków otoczenia. Jest to normalne zjawisko, gdyż aparat podczas
codziennego użytkowania jest narażony na działanie kurzu. Aby
usunąć kurz z czujnika, należy uruchomić funkcję czyszczenia
czujnika (s. 132). Jeśli mimo to kurz pozostanie na czujniku, skontaktuj
się z centrum serwisowym. Nie wolno wkładać dmuchawy do otworu
montażowego obiektywu.
Korpus aparatu
Przetrzyj go delikatnie suchą, miękką szmatką.
Do czyszczenia urządzenia nie należy używać benzenu, rozpuszczalników
ani alkoholu. Środki te mogą spowodować uszkodzenie lub niepoprawne
działanie aparatu.
151
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Wskazówki dotyczące używania i
przechowywania aparatu
Nieprawidłowe miejsca do używania lub przechowywania
aparatu
• Należy unikać wystawiania aparatu na bardzo niską lub bardzo
wysoką temperaturę.
Używanie aparatu na plażach lub nabrzeżach
• W przypadku używania aparatu na plaży lub w podobnych miejscach
należy go chronić przed piaskiem i brudem.
• Ten aparat nie jest wodoodporny. Baterii i karty pamięci nie wolno
dotykać mokrymi rękami. Dotykanie aparatu mokrymi rękami może
spowodować jego uszkodzenie.
Przechowywanie aparatu przez dłuższy czas
• Należy unikać używania aparatu w miejscach o bardzo wysokiej
wilgotności oraz w miejscach, w których wilgotność znacznie się
zmienia.
• Aby przechowywać aparat przez dłuższy czas, należy go umieścić w
zamkniętym pojemniku z absorbentem, takim jak żel silikonowy.
• Należy unikać wystawiania aparatu na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, a także przechowywania go w gorących,
słabo wentylowanych miejscach, takich jak samochód w letnie dni.
• Przed dłuższym okresem nieużywania aparatu należy z niego wyjąć
baterie. Baterie znajdujące się w aparacie mogą się z czasem
rozszczelnić lub skorodować, co może spowodować poważne
uszkodzenie aparatu.
• Aby uniknąć poważnych uszkodzeń, aparat i wyświetlacz
należy chronić przed uderzeniami, nieostrożnym traktowaniem i
nadmiernymi wstrząsami.
• Długo nieużywana bateria ulega rozładowaniu i przed użyciem
należy ją ponownie naładować.
• W celu uniknięcia uszkodzenia ruchomych części i elementów
wewnętrznych należy unikać używania i przechowywania aparatu
w zakurzonych, brudnych, wilgotnych lub słabo wentylowanych
miejscach.
• Nie należy używać aparatu w pobliżu paliw, substancji palnych ani
łatwopalnych chemikaliów. Nie należy przechowywać ani przenosić
łatwopalnych cieczy, gazów lub materiałów wybuchowych w tym
samym miejscu, gdzie znajdują się aparat lub jego akcesoria.
• Aparatu nie należy przechowywać w miejscach, w których znajdują
się kulki na mole.
152
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Ostrożne korzystanie z aparatu w wilgotnym otoczeniu
Po przeniesieniu aparatu z miejsca chłodnego do ciepłego na
obiektywie lub wewnętrznych elementach aparatu może wystąpić
kondensacja pary. W takiej sytuacji należy wyłączyć aparat i zaczekać
przez co najmniej 1 godzinę. Jeżeli kondensacja pary wystąpi
na karcie pamięci, należy ja wyjąć z aparatu i przed ponownym
włożeniem zaczekać na całkowite odparowanie wilgoci.
Inne przestrogi
• Nie wolno umieszczać aparatów, baterii, ładowarek lub akcesoriów
w/na urządzeniu grzewczym, takim jak kuchenka mikrofalowa, piec
czy grzejnik. Urządzenia mogą ulec odkształceniu, przegrzaniu i być
przyczyną pożaru lub wybuchu.
• Nie należy kierować obiektywu bezpośrednio w stronę światła
słonecznego, ponieważ może to spowodować odbarwienie matrycy
lub jej uszkodzenie.
• Obiektyw należy chronić przed odciskami palców i zarysowaniami.
Obiektyw należy czyścić miękką, czystą szmatką do obiektywów,
niepozostawiającą włókien.
• Nie należy machać aparatem, trzymając go za pasek. Może to
spowodować obrażenia ciała użytkownika i innych osób, a także
uszkodzenie aparatu.
• Aparat może się wyłączyć w wyniku wystąpienia wstrząsu. Dzieje
się tak w celu zabezpieczenia karty pamięci. Aby ponownie użyć
aparatu, należy go włączyć.
• Nie należy malować aparatu, ponieważ farba może skleić ruchome
elementy, co uniemożliwi prawidłowe działanie aparatu.
• Aparat może się nagrzewać podczas pracy. Jest to normalne
zjawisko, które nie powinno mieć wpływu na trwałość aparatu ani
jego sprawność.
• Gdy aparat nie jest używany, powinien być wyłączony.
• Aparat zawiera delikatne części. Należy unikać narażania aparatu
na wstrząsy.
• Wyświetlacz należy chronić przed siłami zewnętrznymi,
przechowując nieużywany aparat w etui. Aparat należy chronić
przed rysami, trzymając go z dala od piasku, ostrych przedmiotów
lub drobnych monet.
• Nie wolno używać aparatu, jeśli jego ekran jest pęknięty lub
uszkodzony. Pęknięte szkło lub akryl mogą być przyczyną
skaleczenia rąk i twarzy. Należy oddać aparat do naprawy do
centrum serwisowego Samsung.
• Gdy aparat jest używany w niskiej temperaturze, jego włączanie
może trwać dłużej, kolor ekranu może być tymczasowo inny oraz
może występować efekt powidoku. Nie oznacza to uszkodzenia
aparatu. Zjawiska te ustąpią po przeniesieniu aparatu w miejsce o
normalnej temperaturze.
• Farba i metal po zewnętrznej stronie aparatu mogą powodować
występowanie alergii, swędzenia skóry, wyprysków lub opuchlizny u
osób o wrażliwej skórze. W przypadku wystąpienia takich objawów
należy zaprzestać korzystania z aparatu i skonsultować się z
lekarzem.
153
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Informacje dotyczące kart pamięci
Obsługiwane karty pamięci
Pojemność karty pamięci
Pojemność karty pamięci może być różna w zależności od scenerii lub
warunków fotografowania. Poniższe pojemności przedstawiono dla
karty SD 2 GB.
Niniejsze urządzenie obsługuje karty pamięci SD (Secure Digital),
SDHC (Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended
Capacity), microSD, microSDHC oraz microSDXC.
Rozmiar
Wysoka jakość
Normalna
1920X1080
(30 kl/sek.)
Ok. 17' 35"
Ok. 21' 56"
1920X810
(24 kl/sek.)
Ok. 19' 00"
Ok. 23' 43"
1280X720
(30 kl/sek.)
Ok. 29' 10"
Ok. 36' 20"
640X480
(30 kl/sek.)
Ok. 73' 26"
Ok. 91' 00"
Do udostępniania
(30 kl/sek.)
Ok. 236' 16"
Ok. 287' 12"
Styki
Przełącznik zabezpieczający
przed zapisem
Etykieta (przód)
Można uniemożliwić usuwanie danych z karty SD, SDHC i SDXC,
używając przełącznika zabezpieczającego przed zapisem.
Przesunięcie przełącznika w dół powoduje zablokowanie zapisu, a w
górę — odblokowanie zapisu. Podczas fotografowania i filmowania
karta powinna być odblokowana.
Filmy*
Adapter karty pamięci
Karta pamięci
Aby używać miniaturowych kat pamięci w tym urządzeniu, w
komputerze lub w czytniku kart pamięci, należy włożyć kartę do
przejściówki.
Jakość
* Dopuszczalny czas nagrania może ulec zmianie, jeżeli użytkownik korzysta z funkcji
zoomu. W celu określenia całkowitego czasu nagrywania nagrano kolejno kilka filmów
wideo.
154
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Jakość
Rozmiar
Zdjęcia
B.dobra
Dobra
Normalna
RAW
RAW + B.dobra
RAW +
Dobra
RAW +
Normalna
20.0M (5472X3648)
186
364
535
53
37
46
51
10.1M (3888X2592)
378
724
1043
-
47
53
56
5.9M (2976X1984)
626
1168
1642
-
52
57
58
2.0M (1728X1152)
1627
2742
3553
-
58
60
61
Seryjne
731
1349
1878
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
230
448
655
-
40
49
53
7.8M (3712X2088)
485
919
1310
-
50
55
57
4.9M (2944X1656)
747
1376
1912
-
54
57
59
2.1M (1920X1080)
1573
2666
3468
-
58
60
61
13.3M (3648X3648)
289
560
814
-
44
51
54
7.0M (2640X2640)
536
1010
1432
-
51
56
58
4.0M (2000X2000)
893
1621
2224
-
55
58
59
1.1M (1024X1024)
2645
4057
4936
-
60
61
61
155
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Przestrogi dotyczące korzystania z kart pamięci
• Należy unikać narażania kart pamięci na działanie bardzo niskiej
lub bardzo wysokiej temperatury (poniżej 0°C/32°F lub powyżej
40°C/104°F). Ekstremalne temperatury mogą spowodować
nieprawidłowe działanie kart pamięci.
• Należy odpowiednio skierować wkładaną kartę pamięci. Włożenie
nieprawidłowo skierowanej karty pamięci może być przyczyną
uszkodzenia aparatu i karty pamięci.
• Nie należy używać kart pamięci, które zostały sformatowane w
innych aparatach lub za pomocą komputera. Należy ponownie
sformatować kartę pamięci w aparacie.
• Karty pamięci należy chronić przed kontaktem z płynami, brudem
i ciałami obcymi. Jeśli karta pamięci ulegnie zabrudzeniu, przed
włożeniem do aparatu należy ją oczyścić miękką szmatką.
• Gniazdo karty pamięci i same karty pamięci należy chronić
przed kontaktem z cieczami, zanieczyszczeniami i ciałami
obcymi. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do
uszkodzenia karty pamięci lub aparatu.
• Przenoszoną kartę pamięci przechowuj w opakowaniu, które ochroni
ją przed działaniem wyładowań elektrostatycznych.
• Najważniejsze dane należy przenosić na inne nośniki, np. na dysk
twardy lub płytę CD/DVD.
• Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci należy wyłączyć
aparat.
• Kiedy aparat jest używany przez dłuższy czas, karta pamięci może
się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie oznacza awarii.
• Gdy kontrolka aparatu miga, nie wolno wyciągać karty pamięci ani
wyłączać aparatu, ponieważ mogłoby to spowodować utratę danych.
• Należy korzystać z karty pamięci spełniającej standardowe
wymagania.
• Po zużyciu karty pamięci nie można zapisywać na niej dalszych
zdjęć. W takiej sytuacji należy włożyć nową kartę pamięci.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.
• Kart pamięci nie należy zginać, upuszczać ani poddawać dużym
naciskom.
• Należy unikać używania lub przechowywania kart pamięci w pobliżu
silnych pól magnetycznych.
• Należy unikać używania lub przechowywania kart pamięci w
miejscach o wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności lub
zawierających materiały żrące.
156
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Informacje na temat baterii
Należy używać wyłącznie baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung.
• Nie należy na długo pozostawiać baterii na łatwopalnych materiałach, na
przykład na pościeli, dywanach lub kocach elektrycznych.
• Włączonego urządzenia nie należy na długo pozostawiać w zamkniętych
przestrzeniach.
• Należy uważać, aby bieguny baterii nie zetknęły się z metalowymi
Dane techniczne baterii
obiektami, na przykład naszyjnikami, monetami, kluczami lub zegarkami.
Pozycja
Opis
Model
BP1030
Typ
Bateria litowo-jonowa
Pojemność
1030 mAh
Napięcie
7,4 V
Czas ładowania
(W przypadku całkowitego
wyładowania akumulatora)
• Należy używać tylko oryginalnych, zalecanych przez producenta,
litowo-jonowych baterii wymiennych.
• Nie należy rozmontowywać ani przebijać baterii ostrymi przedmiotami.
• Nie należy wystawiać baterii na działanie wysokiego ciśnienia ani sił
zgniatających.
• Nie należy wystawiać baterii na działanie silnych uderzeń, takich jak przy
upadkach z dużych wysokości.
• Nie należy wystawiać baterii na działanie temperatury 60°C (140°F) lub
Ok. 140 min
wyższej.
• Należy chronić baterię przed kontaktem z wilgocią i cieczami.
• Nie wolno narażać baterii na przegrzanie przez wystawienie na działanie
słońca, ognia lub innych źródeł ciepła.
Nieuważne lub nieprawidłowe korzystanie z baterii może doprowadzić
do powstania obrażeń lub do śmierci. Ze względów bezpieczeństwa
podczas korzystania z baterii należy przestrzegać poniższych zasad:
• W przypadku nieprawidłowej obsługi bateria może ulec zapłonowi lub
•
•
•
•
eksplodować. Jeśli zauważono jakiekolwiek deformacje, pęknięcia
lub inne nieprawidłowości w wyglądzie baterii, należy natychmiast
zaprzestać korzystania z niej i skontaktować się z producentem.
Należy używać wyłącznie oryginalnych i zalecanych przez producenta
ładowarek. Baterie należy ładować wyłącznie w sposób zgodny z
opisem zamieszczonym w niniejszej instrukcji obsługi.
Nie należy umieszczać baterii w pobliżu urządzeń grzewczych ani
pozostawiać jej w zbyt nagrzanych miejscach, na przykład latem we
wnętrzu rozgrzanego samochodu.
Nie należy umieszczać baterii w kuchence mikrofalowej.
Nie należy przechowywać baterii ani korzystać z niej w gorących i
wilgotnych miejscach, na przykład saunach lub kabinach prysznicowych.
Wskazówki dotyczące utylizacji
• Podczas utylizacji baterii należy zachować ostrożność.
• Nie należy wyrzucać baterii do ognia.
• Przepisy dotyczące utylizacji mogą się różnić w zależności od kraju
lub regionu. Utylizacja baterii musi przebiegać zgodnie z wszystkimi
przepisami lokalnymi i państwowymi.
Wytyczne odnoszące się do ładowania baterii
Baterie można ładować tylko w sposób opisany w tej instrukcji
użytkownika. Niewłaściwieładowana bateria może wybuchnąć lub ulec
zapłonowi.
157
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Czas eksploatacji baterii
Tryb fotografowania
Średni czas / liczba zdjęć
Zdjęcia
Ok. 160 min/Ok. 320 zdjęć
Filmy
Ok. 110 min (Nagrywanie filmów z
rozdzielczością 1920X1080 i szybkością
30 kl/sek.).
• Powyższe dane opracowano na podstawie standardowych testów,
przeprowadzonych przez firmę Samsung. Rzeczywiste wyniki
mogą różnić się od podanych, w zależności od sposobu używania
urządzenia.
• Dostępny czas nagrywania może się różnić w zależności od tła,
przerw w nagrywaniu i warunków użytkowania.
• W celu określenia całkowitego czasu nagrywania nagrano kolejno
kilka filmów wideo.
Komunikat o niskim poziomie naładowania baterii
Gdy bateria jest całkowicie rozładowana, ikona baterii ma czerwony
kolor i jest wyświetlany komunikat „Słaba bateria”.
Uwagi dotyczące użytkowania baterii
• W temperaturze poniżej 0°C/32°F może się zmniejszyć pojemność
baterii i skrócić czas pracy.
• Pojemność baterii może się zmniejszyć w niskiej temperaturze, ale
wróci do normalnego poziomu w wyższej temperaturze.
• Kiedy aparat jest używany przez dłuższy czas, obszar wokół komory
baterii może się nagrzewać. Nie wpływa to jednak na sposób
działania aparatu.
Uwagi dotyczące ładowania baterii
• Jeśli dioda wskaźnika jest wyłączona, sprawdź, czy bateria została
włożona prawidłowo.
• Wyjmując wtyczkę z gniazdka sieciowego nie ciągnij za kabel.
Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem użytkownika.
• Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, przed użyciem w aparacie
należy ją ładować co najmniej przez 10 minut.
• Jeśli dioda wskaźnika miga na pomarańczowo lub nie świeci,
podłącz ponownie kabel lub wyjmij baterię, a następnie włóż ją
ponownie.
• W przypadku ładowania baterii przegrzanym kablem lub w wysokiej
temperaturze dioda wskaźnika może zaświecić na pomarańczowo.
Ładowanie rozpocznie się po ostygnięciu baterii.
• Nie należy zginać kabla zasilacza ani kłaść na nim ciężkich
przedmiotów. Może to spowodować jego uszkodzenie.
158
Załącznik
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym
W przypadku problemów z aparatem prosimy o wykonanie poniższych
procedur przed kontaktem z centrum serwisowym.
Sytuacja
Zalecane rozwiązanie
• Brak wolnego miejsca na karcie pamięci. Usuń
zbędne pliki lub włóż nową kartę pamięci.
• Gdy jest włączona funkcja Preselekcja AF,
Pozostawiając aparat w centrum serwisowym, należy dołączyć także
te elementy, które mogą mieć wpływ na usterkę, np. kartę pamięci czy
baterię.
Sytuacja
Zalecane rozwiązanie
Nie można robić zdjęć
• Upewnij się, że do aparatu została włożona
Nie można włączyć
aparatu
bateria.
•
• Upewnij się, że bateria została włożona
prawidłowo.
•
•
•
• Naładuj baterię.
• Naładuj baterię.
• W aparacie może być włączony tryb
Aparat nagle się
wyłącza
oszczędzania energii lub wyświetlacz wyłącza
się automatycznie. (s. 131).
• Aparat może się automatycznie wyłączyć,
aby zapobiec uszkodzeniu karty pamięci na
skutek przegrzania. Ponownie włącz aparat.
• Bateria może się szybko rozładowywać w
Bateria szybko się
rozładowuje
niskich temperaturach (poniżej 0°C/32°F).
Umieść baterię w ciepłym miejscu, na
przykład w kieszeni.
• Używanie lampy błyskowej lub nagrywanie
filmów wideo przyczynia się do szybszego
wyczerpania baterii. W razie potrzeby naładuj
baterę.
• Baterie są elementami ulegającymi zużyciu i
po pewnym czasie muszą zostać wymienione.
Jeśli bateria szybko się rozładowuje, kup
nową.
•
•
w przypadku błędnego ustawienia ostrości
fotografowanie nie jest możliwe. Ustaw opcję
Preselekcja AF na Wył. lub prawidłowo
ustaw ostrość na obiekcie (s. 126).
Sformatuj kartę pamięci.
Karta pamięci jest uszkodzona. Kup nową
kartę pamięci.
Karta pamięci jest zablokowana. Odblokuj
kartę pamięci (s. 154).
Sprawdź, czy aparat jest włączony.
Naładuj baterię.
Upewnij się, że bateria została włożona
prawidłowo.
Aparat zawiesza się
Wyjmij baterię i włóż ją ponownie.
Aparat nagrzewa się
Aparat może się nagrzewać podczas używania.
Jest to normalne zjawisko i nie powinno
mieć ono wpływu na okres eksploatacji czy
sprawność aparatu.
Lampa błyskowa
jest nieoczekiwanie
wyzwalana
Lampa błyskowa może zostać wyzwolona w
wyniku wyładowania elektrostatycznego.
Aparat nie jest uszkodzony.
• Opcja lampy błyskowej może być ustawiona
Lampa błyskowa nie
działa
na wartość Wył. (s. 76).
• W niektórych trybach nie można używać
lampy błyskowej.
Data i czas są
nieprawidłowe
Ustaw datę i godzinę w menu w (s. 131).
159
Załącznik >
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym
Sytuacja
Zalecane rozwiązanie
Wyświetlacz lub
przyciski nie działają
Wyjmij baterię i włóż ją ponownie.
Sytuacja
• Sprawdź, czy wybrana opcja ustawiania
• Wyłącz aparat, a następnie ponownie go
Wystąpił błąd karty
pamięci
włącz.
• Wyjmij kartę pamięci i ponownie ją włóż.
• Sformatuj kartę pamięci.
Więcej szczegółowych informacji można
znaleźć w temacie „Przestrogi dotyczące
korzystania z kart pamięci” (s. 156).
Telewizor lub komputer
nie umożliwiają
wyświetlania zdjęć i
filmów zapisanych na
karcie pamięci SDXC.
Karta pamięci SDXC wykorzystuje system
plików exFAT. Przed podłączeniem aparatu do
urządzenia należy się upewnić, że urządzenie
zewnętrzne jest zgodne z systemem plików
exFAT.
Karta pamięci SDXC
nie jest rozpoznawana
przez komputer.
Karta pamięci SDXC wykorzystuje system
plików exFAT. Aby używać kart pamięci SDXC
na komputerach z systemem Windows XP,
należy pobrać z witryny firmy Microsoft plik
sterownika exFAT i zainstalować go.
Nie można wyświetlać
plików
Zmiana nazwy pliku może uniemożliwić jego
odtworzenie w aparacie (nazwa pliku powinna
być zgodna ze standardem DCF). W takiej
sytuacji należy wyświetlić pliki na komputerze.
Zalecane rozwiązanie
Zdjęcie jest nieostre
ostrości nadaje się do rodzaju wykonywanych
zdjęć.
• Użyj statywu w celu uniknięcia poruszenia
aparatu.
• Sprawdź, czy obiektyw jest czysty.
W przeciwnym razie należy go wyczyścić
(s. 151).
Barwy zdjęcia
nie odpowiadają
rzeczywistości
Ustawienie nieprawidłowego balansu bieli
może skutkować kolorami odbiegającymi od
rzeczywistych. Wybierz prawidłową opcję
balansu bieli, dostosowaną do źródła światła
(s. 61).
Zdjęcie jest zbyt jasne
Zdjęcie zostało prześwietlone.
• Dostosuj wartość przysłony lub szybkość
migawki.
• Zmień czułość ISO (s. 60).
• Wyłącz lampę błyskową (s. 76).
• Dostosuj wartość ekspozycji do warunków
oświetleniowych (s. 85).
Zdjęcie jest zbyt
ciemne
Zdjęcie jest niedoświetlone.
• Dostosuj wartość przysłony lub szybkość
migawki.
• Zmień czułość ISO (s. 60).
• Włącz lampę błyskową (s. 76).
• Dostosuj wartość ekspozycji do warunków
oświetleniowych (s. 85).
160
Załącznik >
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym
Sytuacja
Zalecane rozwiązanie
Sytuacja
Zalecane rozwiązanie
Zdjęcia są
zniekształcone
Ten aparat może cechować się minutowym
zniekształceniem podczas używania obiektywu
szerokokątnego, który umożliwia fotografowanie
z szerokim kątem widzenia. Jest to zjawisko
normalne i nie oznacza awarii.
Nie można ustawić
funkcji DPOF w
przypadku plików RAW
Funkcji DPOF nie można ustawiać w przypadku
plików RAW.
Ekran odtwarzania
nie wyświetla się
na podłączonym
urządzeniu
zewnętrznym
• Obiekt nie znajduje się w obszarze ustawiania
• Upewnij się, że kabel HDMI jest prawidłowo
podłączony do zewnętrznego monitora.
• Upewnij się, że karta pamięci jest prawidłowo
Autofokus nie działa
zapisana.
• Upewnij się, że kabel USB został prawidłowo
podłączony.
Komputer nie
rozpoznaje aparatu
• Upewnij się, że aparat jest włączony.
• Upewnij się, że na komputerze jest
Funkcja AEL nie działa
zainstalowany obsługiwany system
operacyjny.
Przesyłanie zdjęć może zostać przerwane na
skutek działania elektryczności statycznej.
Odłącz kabel USB i podłącz go ponownie.
Obiektyw nie działa
Nie można odtworzyć
filmów wideo na
komputerze
W zależności od używanego oprogramowania
pliki wideo mogą nie być odtwarzane. Aby
odtwarzać pliki wideo nagrane przy użyciu
aparatu, należy zainstalować na komputerze
program Intelli-studio i użyć go (s. 142).
Zewnętrzna lampa
błyskowa lub moduł
GPS nie działa
• Zamknij program Intelli-studio i uruchom
W chwili włączania
aparatu pojawia się
ekran ustawień daty i
godziny
go ponownie.
• Nie można używać programu Intelli-studio
na komputerach Macintosh.
Funkcja AEL nie działa w trybach t, M,
i, g i s. Aby używać tej funkcji, należy
wybrać inny tryb.
• Upewnij się, że obiektyw jest prawidłowo
Komputer rozłącza się
z aparatem podczas
przesyłania zdjęć
Program Intelli-studio
nie działa prawidłowo
ostrości. Gdy obiekt jest poza obszarem
funkcji AF, fotografuj, przesuwając obiekt do
środka obszaru AF i wciskając do połowy
przycisk [Migawka].
• Obiekt jest za blisko aparatu. Oddal się od
obiektu i fotografuj.
• Tryb ostrości został ustawiony na MF.
Przełącz tryb na AF.
zamontowany.
• Zdejmij obiektyw z aparatu i ponownie go
zamocuj.
Upewnij się, że urządzenie zewnętrzne jest
poprawnie zamontowane w gnieździe i włączone.
• Ponownie ustaw datę i godzinę.
• Ten ekran pojawia się, gdy wewnętrzne
źródło zasilania aparatu jest prawie
całkowicie rozładowane. W celu ponownego
naładowania wewnętrznego źródła zasilania
włóż do aparatu całkowicie naładowaną
baterię i nie włączaj aparatu przez co najmniej
72 godziny.
161
Załącznik
Specyfikacje aparatu
Matryca
Wyświetlacz
Typ
CMOS
Typ
TFT LCD
Rozmiar matrycy
23,5 X 15,7 mm
Rozmiar
3,0 cale (Ok. 7,6 cm)
Efektywna liczba pikseli
Ok. 20,3 megapiksela
Rozdzielczość
VGA (640X480), Ok. 921 tys. pikseli
Całkowita liczba pikseli
Ok. 21,6 megapiksela
Pole widzenia
Ok. 100 %
Filtr kolorów
Główny filtr kolorów RGB
Bagnet do montażu obiektywu
Wyświetlacz
użytkownika
Siatka, Ikony, Histogram, Skala odległości,
Wskaźnik poziomu
Typ
Bagnet Samsung NX
Ustawianie ostrości
Dostępny obiektyw
Obiektywy Samsung
Typ
Stabilizacja obrazu
Typ
Przesunięcie obiektywu (zależy od obiektywu)
Tryb
Tryb 1 / Tryb 2 / Wył.
Punkt ostrości
AF kontrastu
• Wybór: 1 punkt (swobodny wybór)
• Multi: Normalny 15 punktów,
Makro 35 punktów
• Wykrywanie twarzy: Maks. 10 twarzy
Korekta zniekształceń
Tryb
Pojedyncze AF, Ciągły AF, Ręczna ostrość
Korekta zniekształceń obiektu włączona/wyłączona (zależy od obiektywu)
Lampa AF
Występuje (zielona dioda LED)
i-Function
Migawka
E (zależnie od obiektywu), Z (X1.2, 1.4, 1.7, 2.0)
Usuwanie kurzu
Typ
Typ
Elektrycznie sterowana migawka o pionowym
ruchu na powierzchni ogniskowej
Szybkość
• Auto: 1/4000–30 s
• Ręczny: 1/4000–30 s (Krok 1/3 Skok EV)
• Bulb (limit czasu: 4 min)
Wibracje naddźwiękowe
162
Załącznik >
Specyfikacje aparatu
Ekspozycja
System pomiaru TTL 221 z segmentami
blokowymi (17 X 13)
System pomiaru
Samowyzwalacz
2–30 s (1 s odstęp czasu)
Wyzwalacz migawki
SR2NX02 (Przez port Micro USB) (opcjonalna)
Zakres pomiaru: EV 0–18 (ISO100 · 30 mm, F2)
Lampa błyskowa
±3 EV (Krok 1/3 Skok EV)
Blokada AE
Przycisk niestandardowy
• 1 krok: Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400,
ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400,
ISO 12800
• 1/3 kroku: Auto, ISO 100, ISO 125, ISO 160,
ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400,
ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000,
ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500,
ISO 3200, ISO 4000, ISO 5000, ISO 6400,
ISO 8000, ISO 10000, ISO 12800
Tryb napędu
Tryb
Pojedyncze, Ciągłe, Seryjne (tylko 5M), Timer,
Zakres (Automatyczna ekspozycja, Balans bieli,
Kreator obrazu)
• JPEG
- Wysoka (8 kl./s): można zrobić maksymalnie
Fotografowanie ciągłe
Fotografowanie seryjne
Zakres automatycznej ekspozycji (±3 EV),
Zakres balansu bieli, Zakres kreatora obrazu
Pomiar: Multi, Centr. waż., Punktowy
Kompensacja
Odpowiednik ISO
Fotografowanie z
zakresem
11 zdjęć
- Niska (3 kl./s): można zrobić maksymalnie
15 zdjęć
• RAW
- Wysoka (8 kl./s), Niska (3 kl./s): można
zrobić maksymalnie 8 zdjęć
• 10, 15 lub 30 klatek na sekundę
• Maksymalnie 30 zdjęć po naciśnięciu spustu
migawki
Type
Tylko zewnętrzna lampa błyskowa (w zestawie
z SEF8A)
Tryb
Inteligentna lampa błyskowa, Auto,
Autom. red. czer. Oczu, Preenchido,
Wypełn.+red. czer., 1. kurtyna, 2. kurtyna, Wył.
Liczba prowadnic
8 (przy czułości ISO 100)
Kąt widzenia
28 mm (odpowiednio do formatu 35 mm)
Szybkość synchronizacji Poniżej 1/180 s
Wartość EV lampy
błyskowej
-2–+2 EV (Skok 0,5 Skok EV)
Zewnętrzna lampa
błyskowa
Opcjonalne zewnętrzne lampy błyskowe
Samsung: SEF42A, SEF220A
Terminal synchronizacji
Gorąca stopka
Balans bieli
Tryb
Aut. balans bieli, Dzienne, Zachmurzenie,
Białe, jarzeniowe, Naturalne białe, jarzeniowe,
Dzienne, jarzeniowe, Żarowe, Bal. biel. lampy
błyskowej, Własne ust., Temperatura koloru
(Ręczny)
Mikroregulacja
Pomarańczowy/Niebieski/Zielony/Purpurowy
7 kroków każdy
163
Załącznik >
Specyfikacje aparatu
Inteligentny zasięg
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648),
Inteligentny zasięg Wł./Wył.
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824) (tylko w trybie zdjęć
seryjnych), 2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080),
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656),
2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648),
7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000),
1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
Kreator obrazu
Tryb
Standard, Żywe, Portret, Pejzaż, Las, Retro,
Chłodny, Spokojny, Klasyczny, Własne 1,
Własne 2, Własne 3
Parametr
Kontrast, Ostrość, Nasycenie, Kolor
Rozmiar
Fotografowanie
Tryb
Intelig. autom., Program, Preselekcja przysł.,
Preselekcja migawki, Ręcznie, Priorytet
obiektywu, Magiczny, Scena, Film, Wi-Fi
Tryb Scena
Panorama (Panorama na żywo, 3D), Upiększ,
Noc, Pejzaż, Portret, Dzieci, Sport, Zbliżenie,
Tekst, Zachód, Świt, Podśw., Fajerw.,
Plaża&śnieg, 3D
Inteligentny filtr
Winiety, Miniatura, Rybie oko, Szkic,
Przeciwmgłowy, Raster, Miękki, Stare kino 1,
Stare kino 2, Negatyw
Magiczna ramka
Stary album, Stare kino, Fala, Pełnia,
Stara płyta, Czasopismo, Gazeta,
Słoneczny dzień, Klasyczna TV, Dekoracje,
Wakacje, Billboard 1, Billboard 2
Wybór koloru
Zielony, Czerwony, Niebieski, Żółty
Jakość
B.dobra, Dobra, Normalna
Standard RAW
SRW
Zakres kolorów
sRGB, Adobe RGB
Wideo
Typ
MP4 (H.264)
Format
Film: H.264, Dźwięk: AAC
Tryb Film AE
Program, Preselekcja przysł., Preselekcja
migawki, Ręcznie
164
Załącznik >
Specyfikacje aparatu
Klip wideo
Inteligentny filtr
Dźwięk wł./wył. (czas nagrywania: do 25 minut)
Winiety, Miniatura, Rybie oko, Szkic,
Przeciwmgłowy, Raster, Miękki, Stare kino 1,
Stare kino 2, Negatyw
Rozmiar
1920X1080, 1920X810, 1280X720, 640X480,
320X240 (Do udostępniania)
Liczba klatek na
sekundę
24 lub 30 kl./s (ustawienie 24 kl./s jest dostępne
tylko w rozdzielczości 1920X810).
Prędkość
x0.25 (tylko 640X480, 320X240),
x0.5 (tylko 1280X720, 640X480, 320X240),
x1, x5, x10, x20
Jakość
Wysoka jakość, Normalna
Dźwięk
Stereo
Edycja
Zapisywanie pojedynczych klatek,
Przycinanie czasu
Odtwarzanie
Typ
Pojedynczy obraz, Miniatury (3/15/40),
Pokaz slajdów, Film
Edycja
Inteligentny filtr, Red czer oczu, Podśw.,
Zmień rozmiar, Obróć, Retusz twarzy, Jasność,
Kontrast, Winiety
Inteligentny filtr
Miniatura, Miękki, Stare kino 1, Stare kino 2,
Raster, Szkic, Rybie oko, Przeciwmgłowy,
Negatyw
• JPEG (3:2): 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824), 2.0M (1728X1152)
Rozmiar inteligentnego
filtra
• JPEG (16:9): 6.2M (3328X1872),
4.9M (2944X1656), 2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 6.0M (2448X2448),
4.0M (2000X2000), 1.1M (1024X1024)
Pamięć
Multimedia
Pamięć zewnętrzna (opcjonalna):
karta SD (gwarantowane do 1–2),
karta SDHC (gwarantowane do 32 GB),
karta SDXC (gwarantowane do 128 GB)
Format pliku
RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21), DCF,
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
Drukowanie bezpośrednie
PictBridge
GPS
Typ
Rozmiar
Tagowanie geograficzne z opcjonalnym
modułem GPS (WGS 84)
• Nazwa miejsca (tylko angielski i koreański)
• Połączenie z usługą Google Maps
(z Intelli-studio)
165
Załącznik >
Specyfikacje aparatu
Sieć bezprzewodowa
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
Typ
Obsługa standardu IEEE 802.11n
114 x 62,5 x 37,5 mm (bez wystających części)
SNS & Cloud, Email, MobileLink, Remote
Viewfinder, Autom. wyk. kop. zap., TV Link, WiFi Direct, AutoShare
Masa
Funkcja
Interfejs
Sygnał cyfrowy
USB 2.0 (HI-SPEED) (gniazdo micro USB)
Sygnał wideo
NTSC, PAL (możliwość wyboru)
HDMI 1.4b: (1080i, 720p, 576p/480p)
Zewnętrzne wyzwalanie
Tak (port Micro USB)
Zewnętrzny mikrofon
Tak
Źródło zasilania
Typ
222 g (bez baterii i karty pamięci)
Temperatura robocza
0–40°C
Wilgotność powietrza (użytkowanie)
5–85 %
Oprogramowanie
Intelli-studio, Samsung RAW Converter, PC Auto Backup
* Specyfikacje te mogą ulec zmianie bez uprzedzenia w celu usprawnienia działania aparatu.
* Inne marki i nazwy produktów są znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.
• Bateria: BP1030 (1030 mAh)
• Ładowarka: BC1030
* Źródła zasilania mogą się różnić w zależności
od regionu
166
Załącznik
Glosariusz
AP (Punkt dostępowy)
AEL (Automatyczna blokada ekspozycji)
Punkt dostępowy to urządzenie umożliwiające łączenie urządzeń
bezprzewodowych z sieciami przewodowymi.
Ta funkcja umożliwia zablokowanie ekspozycji, według której ma
zostać obliczona wartość ekspozycji.
Sieć Ad-Hoc
AF (Automatyczne ustawianie ostrości)
Sieć ad-hoc to tymczasowe połączenie służące do współdzielenia
plików lub połączenia internetowego między komputerami i
urządzeniami.
System, który automatycznie ustawia ostrość obiektywu aparatu na
obiekcie. Ten aparat używa kontrastu do automatycznego ustawiania
ostrości.
AdobeRGB
AMOLED (Aktywna matryca złożona z organicznych
diod emitujących światło) / LCD (Wyświetlacz
ciekłokrystaliczny)
Przestrzeń Adobe RGB jest używana w druku komercyjnym
i charakteryzuje się szerszym zakresem kolorów niż przestrzeń
sRGB. Szerszy zakres kolorów tej przestrzeni ułatwia edycję zdjęć na
komputerze.
AEB (Automatyczna skala ekspozycji)
Ta funkcja robi automatycznie kilka zdjęć z różną ekspozycją, aby
pomóc w zrobieniu właściwie naświetlonego zdjęcia.
AMOLED to niewymagający stosowania podświetlenia typ
wyświetlacza charakteryzujący się małą grubością i masą.
Wyświetlacz LCD to wyświetlacz powszechnie stosowany
w urządzeniach elektroniki użytkowej. W celu odwzorowania kolorów
wyświetlacz tego typu wymaga osobnego podświetlenia, takiego jak
CCFL lub LED.
Przysłona
Przysłona kontroluje ilość światła docierającego do matrycy aparatu.
167
Załącznik >
Glosariusz
Drżenie aparatu (zamazanie)
Kompozycja
Jeżeli podczas otwarcia migawki aparat zostanie poruszony, całe
zdjęcie może wyglądać na zamazane. Zjawisko to występuje częściej
przy długim czasie migawki. Drżeniu aparatu można zapobiec,
zwiększając czułość, używając lampy błyskowej lub skracając czas
migawki. W celu ustabilizowania aparatu można też użyć statywu lub
funkcji DIS albo OIS.
Kompozycja w fotografii oznacza rozłożenie obiektów na zdjęciu.
Dobrą kompozycję można zwykle uzyskać przy zastosowaniu reguły
trójpodziału.
Przetwarzanie w chmurze
Przetwarzanie w chmurze to technologia umożliwiająca
przechowywanie danych na serwerach zdalnych oraz używanie tych
danych na urządzeniach z dostępem do Internetu.
Przestrzeń kolorów
Zakres kolorów rejestrowanych przez aparat.
Temperatura koloru
Temperatura koloru to podawana w kelwinach (K) wartość, która
oznacza nasycenie określonego typu światła. W miarę wzrostu
temperatury kolorów, kolor źródła światła staje się coraz bardziej
niebieskawy. W miarę spadku temperatury kolorów, kolor źródła
światła staje się coraz bardziej czerwonawy. Przy 5500 stopniach K
kolor źródła światła jest podobny do koloru słońca w południe.
DCF (Design rule for Camera File system)
Specyfikacja określająca format plików i system plików aparatów
cyfrowych sporządzona przez Japan Electronics and Information
Technology Industries Association (JEITA).
Głębia ostrości
Odległość pomiędzy najbliższym i najdalszym punktem, pomiędzy
którymi można uzyskać akceptowalną ostrość na zdjęciu. Głębia
ostrości zależy od przysłony, długości ogniskowej oraz odległości
od aparatu do obiektu. Wybranie mniejszej przysłony spowoduje na
przykład zwiększenie głębi ostrości oraz zamazanie tła kompozycji.
DPOF (Cyfrowy format wydruku)
Format zapisu informacji o wydruku, takich jak wybrane zdjęcia i liczba
odbitek, na karcie pamięci. Drukarki kompatybilne ze standardem
DPOF, dostępne niekiedy w sklepach fotograficznych, mogą
odczytywać takie informacje z karty, dzięki czemu drukowanie jest
wygodniejsze.
168
Załącznik >
Glosariusz
EV (Wartość ekspozycji)
Lampa błyskowa
Wszystkie kombinacje czasu migawki i przysłony, które powodują taką
samą ekspozycję.
Lampa elektronowa pomagająca w uzyskaniu odpowiedniej ekspozycji
przy słabym oświetleniu.
Kompensacja ekspozycji
Długość ogniskowej
Ta funkcja umożliwia szybką regulację wartości ekspozycji zmierzonej
przez aparat z ograniczonym skokiem w celu poprawy naświetlenia
zdjęć.
Odległość od środka obiektywu do jego punktu ostrości
(w milimetrach). Dłuższa ogniskowa oznacza węższe kąty widzenia
i powiększenie obiektu. Krótsza ogniskowa oznacza szersze kąty
widzenia.
Exif (Exchangeable Image File Format)
Specyfikacja określająca format plików zdjęć z aparatów cyfrowych
sporządzona przez Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEIDA).
Histogram
Graficzna prezentacja jasności zdjęcia. Oś pozioma przedstawia
jasność, a oś pionowa — liczbę pikseli. Najwyższe punkty na
histogramie wskazują niewłaściwą ekspozycję zdjęcia: po lewej
— za ciemne, a po prawej — za jasne.
Ekspozycja
Ilość światła docierającego do matrycy aparatu. Ekspozycja zależy od
kombinacji czasu migawki, przysłony i czułości ISO.
169
Załącznik >
Glosariusz
H.264/MPEG-4
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Format wideo o wysokim stopniu kompresji, wprowadzony przez
międzynarodowe organizacje ds. standardów ISO-IEC i ITU-T.
Ten koder-dekoder zapewnia dobrą jakość obrazu wideo przy niskiej
wartości szybkości transmisji bitów. Został opracowany przez zespół
Joint Video Team (JVT).
Stratna metoda kompresji zdjęć cyfrowych. Zdjęcia JPEG są
kompresowane w celu redukcji ich rozmiaru pliku z minimalnym
pogorszeniem rozdzielczości.
Pomiar
Matryca
Fizyczna część aparatu cyfrowego zawierająca element światłoczuły
przyporządkowany do każdego piksela na zdjęciu. Każdy element
światłoczuły rejestruje jasność światła, które pada na niego
podczas ekspozycji. Najczęściej spotykane typy matryc to CCD
(Charge-coupled Device) i CMOS (Complementary Metal Oxide
Semiconductor).
Adres IP (Protokołu internetowego)
Adres IP to unikatowy numer przypisany do każdego urządzenia
połączonego z Internetem.
Pomiar oznacza sposób przeprowadzanego przez aparat pomiaru
światła w celu ustawienia ekspozycji.
MF (Ręczna regulacja ostrości)
System, który ręcznie ustawia ostrość obiektywu aparatu na
fotografowanym obiekcie. Ostrość można ustawić na fotografowanych
obiekcie przy użyciu pierścienia regulacji ostrości.
MJPEG (Motion JPEG)
Format wideo kompresowany jako obraz JPEG.
Czułość ISO
MPO (Obiekt z wieloma obrazami)
Czułość aparatu na światło odpowiadająca czułości kliszy używanej
w aparacie tradycyjnym. Przy wyższych ustawieniach czułości ISO
aparat stosuje krótszy czas migawki, co może zredukować zamazanie
spowodowane przez drżenie aparatu i słabe oświetlenie. Zdjęcia o
dużej czułości są jednak bardziej podatne na szumy.
Plik obrazu w formacie umożliwiającym zapisanie wielu obrazów
w jednym pliku. Pliki MPO umożliwiają obserwację efektu 3D na
ekranach zgodnych z formatem MPO, takich jak telewizory 3D lub
monitory 3D.
170
Załącznik >
Glosariusz
Szumy
Jakość
Błędnie zinterpretowane piksele na zdjęciu cyfrowym, które mogą
mieć postać niewłaściwie lub przypadkowo rozmieszczonych jasnych
pikseli. Szumy występują zazwyczaj wtedy, gdy zdjęcie zostanie
zrobione z dużą czułością lub kiedy czułość zostanie ustawiona
automatycznie w ciemnym miejscu.
Określenie współczynnika kompresji zdjęcia cyfrowego. Zdjęcia o
wysokiej jakości mają niższy współczynnik kompresji, co zazwyczaj
skutkuje większym rozmiarem pliku.
RAW (Dane nieprzetworzone (RAW) czujnika)
Standard kodowania kolorów wideo używany głównie w Japonii,
krajach Ameryki Pólnocnej i Południowej, na Filipinach, w Korei
Południowej i na Tajwanie.
Oryginalne, nieprzetworzone dane przechwycone bezpośrednio
z przetwornika obrazu aparatu. Przed skompresowaniem obrazu do
standardowego formatu pliku przy użyciu oprogramowania do edycji
można zmieniać parametry takie jak balans bieli, kontrast, nasycenie
kolorów, ostrość i inne.
Zoom optyczny
Rozdzielczość
Jest to podstawowy zoom, który służy do powiększania zdjęć przy
użyciu obiektywu i nie pogarsza ich jakości.
Liczba pikseli na zdjęciu cyfrowym. Zdjęcia o wysokiej rozdzielczości
zawierają więcej pikseli i zazwyczaj pokazują więcej szczegółów niż
zdjęcia o niskiej rozdzielczości.
NTSC (National Television System Committee)
PAL (Phase Alternate Line)
Standard kodowania kolorów wideo używany w wielu krajach Afryki,
Azji, Europy i Bliskiego Wschodu.
171
Załącznik >
Glosariusz
Szybkość migawki
Balans bieli (balans kolorów)
Szybkość migawki odnosi się do czasu niezbędnego do otwarcia i
zamknięcia migawki. To jeden z istotnych czynników wpływających
na jasność zdjęcia, gdyż kontroluje on ilość światła wpadającego
przez przysłonę i docierającego do matrycy. Duża szybkość migawki
pozwala na wpuszczenie mniejszej ilości światła, przez co zdjęcie
staje się ciemniejsze, ale lepiej uchwyci obiekty znajdujące się w
ruchu.
Regulacja intensywności kolorów (zazwyczaj kolorów podstawowych:
czerwonego, zielonego i niebieskiego) na zdjęciu. Celem regulacji
balansu bieli jest odpowiednie odwzorowanie kolorów na zdjęciu.
Wi-Fi
Wi-Fi to technologia umożliwiająca urządzeniom elektronicznym
bezprzewodową wymianę danych przez sieć.
sRGB (Standard RGB)
Międzynarodowy standard kolorów opracowany przez
Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) Jest on definiowany
w oparciu o przestrzeń kolorów w monitorach komputerowych i
używany także, jako standardowa przestrzeń kolorów dla formatu Exif.
WPS (Tryb chronionej konfiguracji sieci bezprzewodowej
Wi-Fi)
WPS to technologia służąca do zabezpieczania domowych sieci
bezprzewodowych.
Efekt winietowy
Redukcja jasności lub nasycenia zdjęcia na brzegach zdjęcia w
porównaniu z jego środkiem. Efekt winietowy może kierować uwagę
na obiekty znajdujące się w środku zdjęcia.
172
Załącznik
Akcesoria opcjonalne
Obiektyw
Obiektyw
SAMSUNG 18-55 mm
F3.5-5.6 OIS III
SAMSUNG 20-50 mm
F3.5-5.6 ED II
SAMSUNG 85 mm F1.4 ED SSA
SAMSUNG 16 mm F2.4
SAMSUNG 20 mm F2.8
SAMSUNG 45 mm F1.8
SAMSUNG 12-24 mm F4-5.6 ED
Zewnętrzna lampa błyskowa
SAMSUNG 30 mm F2
SAMSUNG 50-200 mm
F4-5.6 ED OIS II
SEF42A
SEF220A
Moduł GPS
SAMSUNG 60 mm F2.8
Macro ED OIS SSA
SAMSUNG 18-200 mm
F3.5-6.3 ED OIS
GPS10
173
Załącznik >
Akcesoria opcjonalne
Inne akcesoria
Inne akcesoria
Torba na aparat
Torbę można kupić oddzielnie.
Wyzwalacz migawki (microUSB)
Wyzwalacz migawki używany w połączeniu ze
statywem zmniejsza wstrząsy aparatu.
Pokrowiec na aparat
Pokrowiec na aparat można nabyć oddzielnie.
Microphone
Mikrofon lepiej rejestruje dźwięk w przypadku
nagrywania filmu z włączoną funkcją zoom.
Karta pamięci
Niniejsze urządzenie obsługuje karty pamięci
SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High
Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended
Capacity), microSD, microSDHC oraz
microSDXC.
Filtr
Dołączając filtry do obiektywu, można tworzyć
różne efekty kolorów.
Kabel USB
Można nabyć dodatkowe kable USB.
Kabel HDMI
Aby wyświetlać zdjęcia i filmy w wysokiej
rozdzielczości, aparat należy podłączyć do
monitora zgodnego ze standardem HDMI za
pomocą kabla HDMI (HDMI typ D).
Pasek
Paski można kupić oddzielnie.
Zestaw baterii
Istnieje możliwość zakupienia dodatkowego
zestawu baterii.
Szybka ładowarka do baterii
Można kupić opcjonalną szybką ładowarkę do
baterii.
• Rzeczywisty wygląd elementów może się różnić od przedstawionego na
ilustracjach. Szczegóły dotyczące opcjonalnych akcesoriów znajdują się
w ich instrukcjach obsługi.
• Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
użyciem akcesoriów innych innych niż te oferowane przez producenta.
174
Załącznik
Indeks
A
B
E
I
Akcesoria opcjonalne
Bateria
Efekt czerwonych oczu 77
i-Function 48
E-mail 113
Inteligentny zasięg 82
Mocowanie modułu GPS 41
Wygląd lampy błyskowej 38
Wygląd modułu GPS 41
Aparat
Odłączanie
(system Windows) 141
Podłączanie do komputera
PC 140
Podłączanie jako dysk
wymienny 140
Układ 28
Czas eksploatacji 158
Dane techniczne 157
Fotografowanie z odbiciem 25
Intensywność 77
Liczba przewodnia 24
Opcje lampy błyskowej 76
C
Autofokus (funkcja
automatycznego ustawiania
ostrości) 65
Czułość ISO 17, 18, 60
Automatyczne wykonywanie kopii
zapasowych 117
D
AutoShare 106
Intelli-Studio 143
Błysk lampy
i-Zoom 49
F
Filmy
Opcje 87
Wyświetlanie 96
Funkcja optycznej stabilizacji
obrazu (OIS) 71
K
Karta pamięci 154
Konserwacja 151
Kreator obrazu 64
G
Digital Print Order Format
(DPOF) 138
Glosariusz 167
Głębia ostrości 15, 20
Długość ogniskowej 19
175
Załącznik >
Indeks
M
P
R
W
Metoda fotografowania 72
PictBridge 137
Reguła trójpodziału 22
Wartości ekspozycji (EV) 85
Pliki
N
Napęd
(metoda fotografowania) 72
O
Obiektywy
Blokowanie 35
Odblokowywanie 35
Oznaczenia 37
Edycja w formacie RAW 147
Format filmu 59
Format zdjęcia 59
Ochrona 92
Przesyłanie danych na
komputer PC 140
Przesyłanie na komputer z
systemem Mac 141
Usuwanie 92
Wartość ekspozycji (EV) 15
S
Postawa 13
Przestrzeń kolorów 84
Przycisk niestandardowy 128
Przycisk SMART LINK 30
Przysłona 14
Wspomaganie MF 70
Samowyzwalacz 73
Samsung RAW Converter 146
Sieć bezprzewodowa 101
Z
Style zdjęć 64
Zakres 72, 74
Szybkość migawki 16, 18
Zdalny wizjer 109
Zdjęcia
Pokaz slajdów 94
Pomiar 79
Wartość F 15
T
Tryby fotografowania
Film 54
Intelig. autom. 43
Preselekcja migawki 45
Preselekcja obiektywu 47
Preselekcja przysłony 45
Program 44
Ręczny 46
Scena 51
Edycja 98
Opcje fotografowania 57
Powiększanie 94
Przeglądanie w aparacie 90
Regulacja tonów 148
Wyświetlanie na telewizorze
3D 136
Wyświetlanie na telewizorze
HD 135
Zdjęcie 3D 53
TV Link 119
176
Załącznik
Prawidłowa utylizacja produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Obowiązuje na terenie Unii Europejskiej i państw
europejskich z oddzielnymi systemami zbiórki odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub
dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego
produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego,
przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa
domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne
i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów,
prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz
o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania
materiałów. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów,
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się
z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu,
lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni
skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy
zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z
innymi odpadami komercyjnymi.
Prawidłowa utylizacja baterii tego produktu
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów
europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu
zużytych baterii)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu
oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które
wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z
innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy
zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub
Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości
przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE
2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje
te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska
naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie
materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i
poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu
baterii.
Z tego urządzenia można korzystać we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.
We Francji z tego urządzenia można korzystać wewnątrz budynków.
177
ELECTRONICS
Deklaracja zgodności
Dane szczegółowe produktu
Dla wymienionych poniżej:
oraz z dyrektywy dotyczącej eko-projektowania (2009/125/WE)
wdrożonej przepisami (WE) nr 278/2009 dla zewnętrznych źródeł
zasilania.
Produkt : APARAT CYFROWY
Model(e) : NX1000
Przedstawiciel w UE
Deklaracja i obowiązujące normy
Niniejszym deklarujemy, że wymienione powyżej produkty są
zgodne z istotnymi wymaganiami oraz innymi postanowieniami
Dyrektywy R&TTE (1999/5/WE), dyrektywy niskonapięciowej
(2006/95/WE) oraz dyrektywy dotyczącej kompatybilności
elektromagnetycznej (2004/108/WE) poprzez zastosowanie
wymienionych poniżej norm:
EN 60950-1:2006+A1:2010
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 55022:2006+A1 :2007
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 300 328 v1.7.1
EN 301 489-1 v1.8.1
EN 301 489-17 V2.1.1
Samsung Electronics Euro QA
Lab. Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
(ROK ROZPOCZĘCIA UMIESZCZANIA ZNAKU
5 kwietnia 2012 r.
Joong-Hoon Choi / Kierownik laboratorium
(Miejsce i data wystawienia)
(Imię, nazwisko i podpis upoważnionej
osoby)
CE 2012)
* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres
lub numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można
znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy,
u którego zakupiono produkt.
EN62311 :2008
178
Załącznik
Tekst deklaracji w oficjalnych językach
Kraj
Deklaracja
Cesky
Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk
Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/
EF.
Deutsch
Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Español
Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre
disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski
Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Lietuvių
Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Nederlands
Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti
Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti
oħrajn ta' Direttiva 1999/5/KE.
179
Załącznik >
Tekst deklaracji w oficjalnych językach
Kraj
Deklaracja
Magyar
A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvetõ követelményeinek és
egyéb vonatkozó elõírásainak.
Polski
Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português
Samsung Electronics declara que esta câmera digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Slovensko
Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovensky
Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia
Smernice 1999/5/ES.
Suomi
Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska
Härmed intygar Samsung Electronicsatt dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български
С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и
другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕК.
Română
Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte
prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk
Samsung Electronicserklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Türkiye
Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun
olduğunu beyan eder.
Íslenska
Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar
1999/5/EB.
180
Informacje dotyczące obsługi posprzedażnej można znaleźć w broszurze
gwarancyjnej dołączonej do produktu lub na stronie WWW, pod adresem
www.samsung.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement