DW621 | DeWalt DW621 ROUTER Type 3 instruction manual

372001 - 08 EST
DW621
DW622
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
6
14
Joonis 1 / Рисунок 1
s
r
q
ff
a
p
b
xxxx
x
xx x
d
o
t
g
c
n
e
m
f
l
h
k
Joonis 2 / Рисунок 2
j
i
Joonis 3 / Рисунок 3
b
c
dd
c
u
3
Joonis 4 / Рисунок 4
l
q
m
x
v
p
p
o
n
m
l
w
Joonis 6 / Рисунок 6
Joonis 5 / Рисунок 5
r
o
y
t
d
e
t
d
h
j
i
h
f
g
4
g
Joonis 7 / Рисунок 7
Joonis 8 / Рисунок 8
j
z
aa
Joonis 9 / Рисунок 9
Joonis 10 / Рисунок 10
cc
a
j
bb
ee
Joonis 11 / Рисунок 11
o
o
5
EESTI KEEL
FREES
DW621, DW622
Õnnitleme!
HOIATUS. Antud vibratsioonimõju
väärtus kehtib tööriista tavalise
kasutamise korral. Kui tööriista
kasutatakse erinevate tööde jaoks,
lisaseadmetega või kui tööriist on
halvasti hooldatud, võib vibratsioonimõju
olla erinev. Sellisel juhul võib kogu
tööaja kestel mõjuv vibratsioon olla
märkimisväärselt tugevam.
Olete valinud DEWALT-I tööriista.
Aastatepikkused kogemused, põhjalik
tootearendus ja innovatsioon teevad DEWALTIST
ühe kindlama partneri professionaalsetele
elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Sisendvõimsus
Väljundvõimsus
Vabakäigukiirus
V
W
W
min-1
Freesikandur
Freeskanduri käik
mm
Pööratav sügavustõkis
Padruni mõõt
mm
Lõiketera läbimõõt, max mm
Kaal
kg
LpA (helirõhk)
KpA (helirõhu
määramatus)
LwA (helivõimsus)
KwA (helivõimsuse
määramatus)
DW621
DW622
220–240
220–240
3
3
1 100
1 400
620
620
8 000-24 000
sujuvalt reguleeritav
2 sammast
2 sammast
55
55
3-astmeline, skaala ja
peenseadistusega
8
12
36
36
3,1
3,1
dB(A)
86
86
dB(A)
dB(A)
3
95
3
95
dB(A)
3
3
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsiooni mõju ah
ah =
m/s²
3,3
3,3
Määramatus K =
m/s²
1,5
1,5
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase
on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745
kirjeldatud standardtestile ja seda saab kasutada
tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. Väärtust
võib kasutada mõju esmasel hindamisel.
Vibratsiooniga kokkupuute kestuse
arvutamisel tuleb arvesse võtta ka
aega, mil tööriist on väljalülitatud või
pöörleb vabakäigul ning tööd ei tee.
See võib märkimisväärselt vähendada
kogu tööaja kestel mõjuvat vibratsiooni.
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
Kaitsmed:
230 V tööriist
10 amprit, toitevõrk
Mõisted Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit
ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT. Tähistab vahetult ohtlikku
olukorda, mis, kui seda mitte
vältida, lõpeb surma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS. Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST. Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita,
võib tagajärjeks olla väike või
mõõdukas kehavigastus.
MÄRKUS. Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
6
EESTI KEEL
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DW621, DW622
DEWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised
andmed” kirjeldatud tooted vastavad
standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Tooted vastavad ka direktiivi 2004/108/
EÜ nõuetele. Lisainfo saamiseks palun
kontakteeruge DEWALTIGA allpool asuval
aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel
olevat informatsiooni.
Allakirjutanu vastutab tehnilise dokumentatsiooni
kokkupaneku eest ja kinnitab seda DEWALTI nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
31.12.2009
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lugege
tähelepanelikult juhendit.
Üldised hoiatused
elektritööriistade kasutamisel
HOIATUS. Kui ei järgita kõiki
hoiatusi ja juhiseid, võib see
lõppeda elektrišoki, tulekahju ja/või
tõsise vigastusega.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad tööalad
võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapterpistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögiohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid
ja külmkapid. Kui olete on maandatud,
suureneb elektrilöögioht.
c) Vältige elektritööriistade vihma kätte või
märgadesse tingimustesse sattumist.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge väärkasutage toitekaablit. Ärge
kunagi kasutage seadme toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate nurkade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis
kaablid suurendavad elektrilöögi ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
f) Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage
rikkevoolukaitset (RCD). Rikkevoolukaitsme
kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral
või alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga
töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks
hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
7
EESTI KEEL
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kuulmiskaitsevahendid, vähendavad
nõuetekohasel kasutamisel kehavigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge,
et enne tööriista vooluvõrku ja/või
aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista,
sõrm lülitil, või ühendades vooluvõrguga
tööriista, mille lüliti on tööasendis, kutsute
esile õnnetuse.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
e) Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt
ja hoidke tasakaalu. See tagab parema
kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke
lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed
võivad jääda liikuvate osade vahele.
g) Kui seadmel on tolmu äratõmbesüsteemi
ja kogumisseadmete liitmik, veenduge,
et need on ühendatud ja õigesti
kasutatavad. Äratõmbesüsteemi kasutamine
võib vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist töötab
paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on
tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/
või eemaldage aku. Nende meetmete
järgimine vähendab elektritööriista tahtmatu
käivitamise ohtu.
d) Pikemaks seisma jäänud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas. Ärge
lubage tööriista kasutada inimestel, kes
pole saanud vastavat väljaõpet või pole
lugenud instruktsiooni. Oskamatutes kätes
võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
8
e) Elektritööriistu tuleb hooldada. Veenduge,
et liikuvad osad sobivad kokku ja ei kiilu
kinni, et osad on terved, ja kontrollige
kõigi muude muid tööriista tööd mõjutada
võivaid tingimusi. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Paljud õnnetused on põhjustatud
halvasti hooldatud elektritööriistadest.
f) Hoidke lõiketerad terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud, teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g) Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsikud jne vastavalt juhendis toodule,
võttes arvesse nii tööpiirkonda kui
tehtava töö iseloomu. Tööriista kasutamine
mittesihtotstarbeliselt võib lõppeda raskete
tagajärgedega.
5) HOOLDUS
a) Laske tööriista regulaarselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii tagate
tööriista ohutuse.
Täiendavad ohutuseeskirjad
freeside kasutamisel
• Hoidke elektritööriista kinni maandatud
käepidemetest, sest frees võib kokku
puutuda toitekaabliga. Voolu all oleva
juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu
alla ka elektritööriista lahtised metallosad,
andes kasutajale elektrilöögi.
• Kinnitage detail pitskruvide vms abil
kindlale alusele. Kui hoiate detaili käes või
keha vastas, on see ebastabiilne ja võib
põhjustada tööriista üle kontrolli kaotamist.
Täiendavad ohutuseeskirjad
lõikurite kasutamisel
• Kasutage alati ainult sirglõiketera,
soonlõiketera, profiillõiketera, peitellõiketera
või soonega lõikenuga, mille varre diameeter
on 6–8 mm ning mis vastab teie tööriistale.
• Kasutage lõiketeri, mis sobivad kasutamiseks
töökiirusel 30 000 min-1 ning on asjakohaselt
tähistatud.
HOIATUS. Ärge mitte kunagi
kasutage lõiketeri, mille läbimõõt
ületab tehniliste andmete jaotises
välja toodud maksimaalse diameetri.
EESTI KEEL
• Sirglõiketerade, soonlõiketerade,
profiillõiketerade varre diameeter
PEAB olema kuni 8 mm; max
diameeter PEAB olema kuni 36 mm,
max lõikesügavus PEAB olema kuni
10 mm.
1 äratõmbekork
• Peitellõiketerade varre maksimaalne
läbimõõt PEAB olema kuni 8 mm ja
tera maksimaalne läbimõõt PEAB
olema kuni 25 mm.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
• Soonega lõiketera varre diameeter
PEAB olema kuni 8 mm; max
diameeter PEAB olema kuni
40 mm, max lõikesügavus PEAB
olema kuni 4 mm.
1 kasutusjuhend
1 detailijoonis
• Veenduge, et tööriist, selle osad või lisad ei
ole transpordil kahjustada saanud.
Kirjeldus (joonis 1)
HOIATUS. Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
Muud ohud
a. Lukustuslüliti
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
d. Paralleeljuhiku lukustuspolt
– Kuulmiskahjustused
– Lendavates osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad
käitamisel kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastusoht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
b. Võllilukusti
c. Padruni mutter
e. Paralleeljuhiku juhtvardad
f. Paralleeljuhiku tolmuäratõmme
g. Paralleeljuhiku peenregulaator
h. Paralleeljuhik
i. Lukustuspolt
j. Freesi tald
k. Sõrmekaitse
l. Pöörlev sügavuspiiraja
m. Sügavuspiirik
n. Sügavuspiiriku lukustuspolt
o. Lõikesügavuse piirik
ANDMEKOODI ASUKOHT (JN 1)
p. Sügavuspiiriku kiirregulaator
Andmekood (ff), mis samuti sisaldab
tootmisaastat, on trükitud korpusele.
q. sügavuspiiraja peenregulaator
Näiteks:
2010 XX XX
Tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 frees
1 peenreguleeritav juhtvarrastega paralleeljuhik
1 padrun, 8 mm (GB: 1/4”)
1 padrun, 12 mm (1/2”) (DW622)
1 juhtpuks, 24 mm
1 mutrivõti, 17 mm (DW621)
1 mutrivõti, 22 mm (DW622)
r. Tolmueraldusadapter
s. Kiirusregulaator
t. Lõpplukusti
SIHTOTSTARVE
Need DEWALTi tõhusad freesid DW621/DW622
on konstrueeritud puidu, puidutoodete ja plasti
professionaalseks freesimiseks.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need freesid on professionaalsed
elektritööriistad.
ÄRGE lubage lastel tööriista puutuda.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
9
EESTI KEEL
Elektriohutus
Padruni vahetamine (jn 3)
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla
pingega töötamiseks. Kontrollige alati, et
toitepinge vastab andmesildile märgitud
väärtusele.
Freesil on 8 mm (Suurbritannias: 1/4») või
12 mm (1/2”) padrun. Vastavalt kasutatavale
lõikekettale on saadaval ka teistsuguseid
täpsuspadruneid. Padrun ja padruni mutter
kuuluvad kokku.
See DEWALTI tööriist on
topeltisolatsiooniga, vastavuses
standardiga EN 60745. Seega ei ole
maandusjuhet vaja.
HOIATUS. 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähise vahel
on maandus.
Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb
see vahetada spetsiaalselt valmistatud
kaabli vastu, mis on saadaval DEWALTi
hooldusorganisatsiooni kaudu.
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis
sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake
tehnilist informatsiooni). Minimaalne juhtme
suurus on 1,5 mm2; maksimaalne pikkus 30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult
lahti.
PAIGALDUS JA
SEADISTAMINE
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti.
Veenduge, et päästiklüliti on
asendis OFF (väljas). Ettevaatamatu
käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Lõiketera sisestamine ja
eemaldamine (jn 2)
1. Hodke võllilukustit all (b).
2. Vabastage seadmega kaasas oleva võtme
abil padruni mutter (c) paari pöörde võrra ja
sisestage lõiketera (dd).
3. Pingutage kraemutter ning kontrollige
võllilukku.
HOIATUS. Ärge kunagi pingutage
kraemutrit, kui lõiketera pole krae
küljes.
10
1. Keerake padruni mutter (c) lõpuni lahti.
2. Eemaldage komplektne padrun (u).
3. Paigaldage uus komplektne padrun ja
pingutage mutter (c).
Kiiruse elektrooniline
reguleerimine (jn 1)
Töökiirus on sujuvalt reguleeritav vahemikus
8000 kuni 24 000 min-1, kasutades elektroonilist
kiirusregulaatorit (s), mis võimaldab saavutada
ühtlase töötulemuse nii puitu, plasti kui
alumiiniumi töödeldes.
Keerake elektrooniline kiirusregulaator soovitud
tasemele.
Suure läbimõõduga lõiketera korral kasutatakse
tavaliselt aeglasemat käiku väiksema läbimõõdu
korral aga kiiremat käiku. Oskus tööriista
seadistada tuleb kogemustega.
1
2
3
4
5
6
7
=
=
=
=
=
=
=
8000 min-1
9500 min-1
11 500 min-1
16 000 min-1
19 500 min-1
22 500 min-1
24 000 min-1
Lõikesügavuse reguleerimine
(joon. 4)
Sellel freesil on väga täpne sügavusregulaator,
mis on varustatud nullasendi rõngaga nii
kiirregulatori kui peenregulaatori jaoks.
KIIRREGULEERIMINE SKAALA NING
NULLASENDI SEADERÕNGA ABIL
1. Vabastage sügavuspiiriku lukustuspolt (n).
2. Vabastage lõikesügavuse piirik (o), keerates
seda vastupäeva.
3. Langetage freesikandurit, kuni lõiketera
puudutab materjali pinda.
4. Keerake lõikesügavuse piirik (o) kinni.
5. Seadke kiirregulaator (p) rõnga (v) abil
nullasendisse. Sügavuspiirik (m) ei tohi
puutuda kokku pööratava sügavuspiirikuga
(l).
EESTI KEEL
6. Reguleerige lõikespügavus kiirregulaatori
(p) ja vastava skaala abil. Reguleeritud
lõikesügavust näitavad vastavad nooled (w).
7. Keerake sügavuspiiriku lukustuspolt (n) kinni.
KOLMEKORDNE SÜGAVUSE
REGULEERIMINE PÖÖRATAVA
SÜGAVUSPIIRIKU ABIL
Pööratava sügavuspiiriku (l) saab seadistada
kolmele erinevale sügavusele. See on eriti
kasulik sügavate järkjärguliselt tehtavate lõigete
puhul.
5. Eemaldage tolmuäratõmbe adapter (r) ja
sulgege selle ava tööriistaga kaasas oleva
tolmuäratõmbe korgi abil (y).
Paralleeljuhiku seadistamine
(jn 6)
1. Joonistage materjalile lõikejoon.
2. Langetage freesikandurit, kuni lõiketera
puudutab materjali pinda.
3. Keerake lõikesügavuse piirik (o) kinni.
– Lõikesügavuse reguleerimiseks asetage
sügavusmõõt piiriku (m) ja pööratava
sügavuspiiriku (l) vahele.
4. Asetage frees lõikejoonele.
– Vajadusel võite kasutada kõiki kolme kruvi.
6. Seadistage paralleeljuhiku (h) asend
regulaatori (g) abil. Lõiketera välimine
lõikeserv peab kattuma lõikejoonega.
PEENREGULEERIMINE
Kui te sügavusmõõtu ei kasuta või kui
lõikesügavust tuleb uuesti reguleerida, on
soovitatav kasutada peenregulaatorit (q).
1. Reguleerige lõikesügavus eespool kirjeldatud
viisil.
2. Seadke kiirregulaator rõnga (x) abil
nullasendisse.
3. Keerake peenregulaator (q) vajalikku
asendisse: üks täispööre vastab ligikaudu 1
mm-le ning 1 skaala märgivahe 0,1 mm-le.
Sügavuse reguleerimine
ümberpööratud
ASENDIS FREESIGA (JN 4)
1. Eemaldage sügavuspiirik (m) ja asendage
see seadme lisavarustusse kuuluva
sügavuspiirikuga (DE6956).
2. Ühendage sügavuspiiriku (m) keermesvarras
pööratava sügavuspiirikuga (l).
3. Reguleerige lõikesügavus, kasutades
sügavuspiiriku (m) regulaatorit.
HOIATUS. Enne freesi
ümberpööratud asendisse
paigaldamist lugege statsionaarset
tööriista käsitlevat kasutusjuhendit.
Paralleeljuhiku paigaldamine
(jn 1, 5)
1. Kinnitage juhtvardad (e) freesi talla (j) külge.
2. Pingutage lukustuspoldid (i).
3. Lükake paralleeljuhik (h) varraste külge.
4. Pingutage ajutiselt lukustuspoldid (d).
5. Lükake paralleeljuhik (h) materjali vastu ja
pingutage lukustuspoldid (d).
7. Pingutage korralikult lõpplukusti (t).
Juhtpuksi paigaldamine (joon. 7)
Koos šablooniga on juhtpuksidel tähtis roll mustri
lõikamisel ja vormimisel.
– Kinnitage juhtpuks (z) freesi talla (j), külge
kasutades joonisel kujutatud kruvisid (aa).
Tolmuäratõmbe ühendamine
(jn 1, 5)
Ühendage tolmu äratõmbelõdvik freesi kanduri
sambal oleva äratõmbe adapteriga (r) või
paralleeljuhiku (f) küljes oleva äratõmbeavaga.
Enne kasutamist
1. Veenduge, et lõiketera on korralikult
padruniga ühendatud.
2. Seadistage elektroonilise kiirusregulaatori
abil optimaalne freesimiskiirus.
3. Määrake lõigesügavus.
4. Ühendage äratõmbesüsteem.
5. Enne tööriista sisselülitamist veenduge, et
freesimissügavuse piirik on lukustatud.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS. Järgige alati
ohutusjuhiseid ja asjakohaseid
õigusakte.
11
EESTI KEEL
HOIATUS. Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada.
HOIATUS. Liigutage freesi alati vadi
joonisel 8 näidatud viisil (välisservad/
siseservad).
Õige käte asend (jn 11)
HOIATUS. Tõsise kehavigastusohu
vähendamiseks kasutage ALATI õiget
hoideasendit, nagu näidatud joonisel.
HOIATUS. Tõsise kehavigastusohu
vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida
selle äkilist liikumist.
Õige käte asend nõuab, et üks käsi paikneks
alati ühel või teisel lõikesügavuse piirikul (o).
Sisse- ja väljalülitamine (joon. 9)
Lukustuslüliti (a) asub käepideme sees paremal
pool. Frees on tavaliselt lukustatud väljalülitatud
asendis.
1. Sisselülitamine: hoidke lülitit (bb) all, et
päästik vabastada, ning vajutage seejärel
päästikut (cc).
2. Katkematuks töötamiseks vajutage veel kord
lülitit (bb).
3. Väljalülitamine: vajutage uuesti lülitit (cc).
HOIATUS. Vabastage sügavuspiirik
ja laske freesi kelgul liikuda tagasi
puhkeasendisse, enne kui seadme
välja lülitate.
Juhtpuksi kasutamine (joon. 7)
1. Kinnitage šabloon töödetaili külge, kasutades
otsaklambreid.
2. Valige ja paigaldage sobiv juhtpuks (z).
3. Lahutage juhtpuksi välisdiameetrist lõikeketta
läbimõõt ja jagage tulemus 2-ga. See on
šablooni ja materjali vaheline erinevus.
HOIATUS. Kui materjal ei ole piisavalt
paks, asetage see lauajupi peale.
Vaba käega freesimine
Seda freesi saab kasutada ka juhikuteta, näiteks
allkirja või kunsti tegemisel.
HOIATUS. Tehke ainult madalaid
lõikeid! Kasutage lõiketerasid, mille
läbimõõt on kuni 8 mm.
Freesimine pilootlõikuriga (jn 2)
Kui paralleeljuhik või juhtpuks ei ole tööks
sobivad, saab profiili lõikamiseks materjaliserva
kasutada ka pilootlõikureid (dd).
Sobivate tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Komplekti kuuluvad padrunid (6–12 mm),
ümberpööratud asendis kasutatav sügavuspiirik,
tappseotiste tegemise tööriistad kasutamiseks
koos kalasaba- ja sõrmtappide rakistega,
tappseotise šabloonid, juhtpuksid (17–40 mm) ja
erineva pikkusega juhtsiinid.
HOOLDAMINE
See DEWALTi elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse
hooldusega. Pideva rahuldava töö tagamiseks
tuleb selle eest hoolitseda ja seadet regulaarselt
puhastada.
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti.
Veenduge, et päästiklüliti on
asendis OFF (väljas). Ettevaatamatu
käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Tolmuäratõmbe kanali
puhastamine (jn 10)
1. Eemaldage tolmuäratõmbe kork ja adapter.
2. Eemaldage neli kruvi (ee) freesi talla (j) alt.
3. Puhastage tolmu äratõmbekanal.
4. Pange osad kokku vastupidises järjekorras
lahtivõtmisele.
Liistu kasutamine juhikuna
Kui servajuhikut pole võimalik kasutada, saab
freesi juhtida ka piki materjali peale kinnitatud
liistu (liistu mõlemad otsad peaksid ulatuma üle
materjali servade).
12
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
EESTI KEEL
Keskkonnakaitse
Puhastamine
HOIATUS. Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade ümber
kogunenud tolmu või mustust. Selliste
tööde ajal kandke nõuetekohaseid
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS. Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid veega või pehme
seebiga niisutatud lappi. Ärge laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kastke tööriista või selle osi vedelikku.
Lisatarvikud
HOIATUS. Kuna muid tarvikuid peale
DEWALTi pakutavate ei ole koos
selle seadmega testitud, võib nende
kasutamine koos selle tööriistaga
olla ohtlik. Kehavigastuste ohu
vähendamiseks võib selle tootega
kasutada ainult DeWALTI soovitatud
lisaseadmeid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
KUI ÜHEL PÄEVAL LEIATE, ET TEIE DeWALTI
toode on muutunud kasutuks või vajab
väljavahetamist, ärge kõrvaldage seda koos
olmeprügiga. Viige toode vastavasse eraldi
kogumise kohta.
Elektroonikajäätmete sorteerimine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
nende viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt
ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks
võite pöörduda DeWALTi kohalikku
esindusse, mille aadressi leiate käesolevast
kasutusjuhendist. SAMUTI ON DeWALTi volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse
teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad
internetis aadressil: www.2helpU.com.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ФРЕЗЕР
DW621, DW622
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение
Тип
Потребляемая
мощность
Выходная мощность
Число оборотов
без нагрузки
В
DW621
220–240
3
DW622
220–240
3
Вт
Вт
1 100
620
1 400
620
об./мин.
Головка фрезера
Ход головки
мм
Револьверный ограничитель
глубины
Цанговый патрон
Макс. диаметр фрезы
Вес
мм
мм
кг
8 000-24 000
с бесступенчатым
изменением скоростей
2 штанги
2 штанги
55
55
3 положения, со шкалой
и тонкой настройкой
8
12
36
36
3,1
3,1
LpA (звуковое давление) дБ(А)
86
KpA (погрешность измерения звукового
давления)
дБ(А)
3
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А)
95
KwA (погрешность измерения акустической
мощности)
дБ(А)
3
86
3
95
3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с²
3,3
3,3
Погрешность K = м/с²
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан по
14
стандартному методу тестирования в соответствии
со стандартом EN60745 и может использоваться
для сравнения инструментов разных марок. Он
может также использоваться для предварительной
оценки воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако, если
инструмент применяется не по
основному назначению, с другими
принадлежностями или содержится
в ненадлежащем порядке, уровень
вибрации будет отличаться от
указанной величины. Это может
значительно увеличить воздействие
вибрации в течение всего периода
работы инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному исходу
или получению тяжелой травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению инструмента.
Риск поражения электрическим током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DW621, DW622
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со стандартами:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Сертификат соответствия №
C-DE.ME77.B00151
DW622
Блэк энд Деккер ГмбХ
Германия, 65510, Идштайн,
ул. Блэк энд Деккер, 40
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при
работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно прочтите
все правила безопасности
и инструкции. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
a) Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Плохое освещение или беспорядок
на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
b) Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания
или взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
c) Во время работы
с электроинструментом не подпускайте
близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не используйте
соединительные штепселипереходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод
заземления. Использование оригинальной
вилки кабеля и соответствующей ей
штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
b) Во время работы с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники.
Риск поражения электрическим током
увеличивается, если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки из
штепсельной розетки. Не подвергайте
электрический кабель воздействию
высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от
острых кромок и движущихся частей
инструмента. Поврежденный или
запутанный кабель увеличивает риск
поражения электрическим током.
Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием
алкоголя или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность при
работе с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование защитного
снаряжения, а именно: пылезащитной
маски, ботинок на нескользящей подошве,
защитного шлема или противошумных
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или
аккумулятору, поднять или перенести
его, убедитесь, что выключатель
находится в положении «выключено».
Не переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для
работы на открытом воздухе, снижает
риск поражения электрическим током.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) При необходимости работы
с электроинструментом во влажной
среде используйте источник питания,
оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО).
f) Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы
Ваши волосы, одежда или перчатки
16
РУССКИЙ ЯЗЫК
находились в постоянном отдалении
от движущихся частей инструмента.
Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть
в движущиеся части инструмента.
g) Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется
надлежащим образом. Использование
устройства пылеудаления значительно
снижает риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ
И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по
назначению. Электроинструмент
работает надежно и безопасно только
при соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не
устанавливается в положение включения
или выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
c) Отключайте электроинструмент от
сетевой розетки и/или извлекайте
аккумулятор перед регулированием,
заменой принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты в недоступном
для детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых других
элементов электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
f) Следите за остротой заточки
и чистотой режущих принадлежностей.
Принадлежности с острыми кромками
позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки в соответствии
с данным Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только
квалифицированными специалистами
с использованием идентичных запасных
частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента
в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе
фрезерами
• Держите электроинструмент
за изолированные рукоятки,
поскольку фреза может задеть
кабель подключения к электросети.
Разрезание находящего под напряжением
провода делает не покрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
электрическим током.
• Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации
обрабатываемой детали, устанавливая их
только на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь руками
или с упором в собственное тело, то можно
потерять контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
Дополнительные правила безопасности при работе с фрезами
• Всегда используйте торцевые,
фальцевые, профильные, пазовые или
желобчатые фрезы с хвостовиками
диаметром 6-8 мм и в соответствии
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
с размером цангового патрона Вашего
инструмента.
• Используйте только фрезы,
предназначенные для работы на
скорости мин. 30 000 об./мин. и имеющие
соответствующую маркировку.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
используйте фрезы диаметром
больше указанного в разделе
«Технические характеристики».
• Торцевые, фальцевые
или профильные фрезы:
максимальный диаметр
хвостовика ДОЛЖЕН БЫТЬ
8 мм, максимальный диаметр
фрезерования ДОЛЖЕН БЫТЬ
36 мм, максимальная глубина реза
ДОЛЖНА БЫТЬ 10 мм.
• Пазовые фрезы: максимальный
диаметр хвостовика ДОЛЖЕН
БЫТЬ 8 мм, максимальный
диаметр фрезерования ДОЛЖЕН
БЫТЬ 36 мм.
• Желобчатые фрезы:
максимальный диаметр
хвостовика ДОЛЖЕН БЫТЬ
8 мм, максимальный диаметр
фрезерования ДОЛЖЕН БЫТЬ
40 мм, максимальная ширина реза
ДОЛЖНА БЫТЬ 4 мм.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
18
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (ff), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Фрезер
1 Параллельная направляющая с тонкой
настройкой и штангами
1 Цанговый патрон 8 мм
1 Цанговый патрон 12 мм (1/2”) (DW622)
1 Направляющая гильза диаметром 24 мм
1 Гаечный ключ 17 мм (DW621)
1 Гаечный ключ 22 мм (DW622)
1 Крышка для отверстия пылеотвода
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Кнопка блокировки/разблокировки
b. Кнопка блокировки шпинделя
c. Гайка цангового патрона
d. Зажимная рукоятка параллельной
направляющей
e. Штанги параллельной направляющей
f. Отверстие пылеотвода в параллельной
направляющей
g. Регулятор точной настройки параллельной
направляющей
h. Параллельная направляющая
РУССКИЙ ЯЗЫК
i. Зажимная рукоятка
j. Основание фрезера
k. Защитное ограждение для пальцев
l. Револьверный ограничитель глубины реза
m. Ограничитель глубины реза
n. Зажимная рукоятка ограничителя глубины
реза
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
q. Регулятор точной настройки ограничителя
глубины реза
При необходимости использования
удлинителя используйте 3 жильный кабель,
который подходит для подключения силовых
инструментов (см. технические характеристики).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
r. Переходник для подключения устройства
пылеудаления
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
o. Ограничитель хода
p. Регулятор ограничителя глубины реза
s. Дисковой регулятор скорости (DW621)
t. Концевой фиксатор
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваши фрезеры высокой мощности DW621/
DW622 DEWALT предназначены для
профессиональных работ по фрезерованию
в тяжелом режиме древесины, изделий из
дерева и пластиков.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные фрезеры являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника
электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Установка и извлечение фрезы (Рис. 2)
Электробезопасность
1. Нажмите и удерживайте кнопку блокировки
шпинделя (b).
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
2. С помощью входящего в комплектацию
гаечного ключа ослабьте гайку зажимного
патрона (c) на несколько оборотов
и вставьте фрезу (dd).
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, исключающую
потребность в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
3. Затяните гайку цангового патрона
и отпустите кнопку блокировки шпинделя.
ВНИМАНИЕ: Никогда не затягивайте гайку, если в цанговый патрон
не установлена фреза.
Замена цангового патрона
(Рис. 3)
Ваши фрезеры оборудованы цанговыми
патронами 8 мм (GB: 1/4») и 12 мм (GB: 1/2»).
2 других типа цанговых патронов для
использования с различными фрезами можно
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
приобрести дополнительно. Цанговый патрон
заменяется только вместе с гайкой.
1. Полностью открутите гайку цангового
патрона (c).
2. Снимите цанговый патрон (u).
3. Установите новый цанговый патрон с гайкой
и затяните гайку (с).
Настройка дискового электронного регулятора скорости вращения (Рис. 1)
Для достижения неизменно высокого качества
фрезерования всех пород древесины, пластика
и алюминия, можно устанавливать скорость
в диапазоне 8 000 - 24 0000 оборотов в минуту при
помощи дискового электронного регулятора (s).
Поверните регулятор и установите его на
необходимый уровень.
Обычно, при использовании фрезы малого
диаметра работают на больших скоростях;
при использовании фрез большого диаметра
устанавливают низкую скорость вращения.
Однако правильный подбор скорости зависит от
опыта пользователя.
1 = 8 000 об./мин.
2 = 9 500 об./мин.
3 = 11 500 об./мин.
4 = 16 000 об./мин.
5 = 19 500 об./мин.
6 = 22 500 об./мин.
7 = 24 000 об./мин.
Настройка глубины реза
(Рис. 4)
Ваш фрезер оснащен высокоточной системой
регулирования глубины фрезерования,
включающей в себя колесо сброса показаний
для регулятора ограничителя глубины реза
и регулятора тонкой настройки.
БЫСТРОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ
ШКАЛЫ И КОЛЕСА СБРОСА ПОКАЗАНИЙ
1. Ослабьте зажимную рукоятку ограничителя
глубины реза (n).
2. Разблокируйте ограничитель хода (о),
повернув его против часовой стрелки.
3. Опустите головку, чтобы фреза коснулась
заготовки.
4. Затяните ограничитель хода (о).
20
5. Установите регулятор ограничителя
глубины реза (р) на ноль при помощи
колеса сброса показаний. Ограничитель
глубины реза (m) должен касаться
револьверного ограничителя (l).
6. Отрегулируйте глубину реза, используя
регулятор (р) и показания на шкале.
Глубина реза обозначается стрелками (w).
7. Затяните зажимную рукоятку ограничителя
глубины реза (n).
ТРОЙНАЯ УСТАНОВКА ГЛУБИНЫ
РЕЗА ПРИ ПОМОЩИ РЕВОЛЬВЕРНОГО
ОГРАНИЧИТЕЛЯ
Револьверный ограничитель (l) дает возможность
установить три уровня глубины реза. Данная
функция особенно удобна при глубоком
фрезеровании, выполняемом поэтапно.
– Настройте точную глубину реза, установив
шаблон между ограничителем глубины (m)
и револьверным ограничителем (l).
– При необходимости, отрегулируйте все
3 винта.
ТОНКАЯ НАСТРОЙКА
В случае невозможности применения шаблона
глубины, а также при новой установке глубины
реза, рекомендуется использовать регулятор
тонкой настройки (q).
1. Установите глубину реза, как описано
выше.
2. Установите регулятор ограничителя глубины
реза на ноль при помощи колеса (х).
3. Поверните регулятор тонкой настройки
(q) на нужную позицию: один оборот
соответствует приблизительно 1 мм, а одно
деление – 0,1 мм.
Настройка глубины реза на
фрезере
НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ РЕЗА ПРИ
УСТАНОВКЕ ФРЕЗЕРА В ПЕРЕВЁРНУТОМ
ПОЛОЖЕНИИ (РИС. 4)
1. Снимите ограничитель глубины реза (m)
и замените его ограничителем глубины
реза (DE6956), который можно приобрести
дополнительно.
2. Соедините резьбовой стержень
ограничителя глубины реза (m)
с револьверным ограничителем глубины
реза (l).
3. При помощи регулятора на ограничителе
(m) установите необходимую глубину реза.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Для того
чтобы работать с фрезером
в перевернутом положении,
обратитесь к соответствующим
инструкциям по эксплуатации
стационарных станков.
Установка параллельной направляющей (Рис. 1, 5)
1. Установите направляющие штанги (e) на
основании фрезера (j).
2. Затяните зажимные болты (i).
3. Наденьте параллельную направляющую (h)
на штанги.
4. Временно затяните зажимные болты (d).
5. Снимите переходник для пылесоса
(r) и закройте отверстие пылеотвода
специальной крышкой (у), входящей
в комплект поставки инструмента.
Регулировка параллельной
направляющей (Рис. 6)
1. Начертите на заготовке линию реза.
2. Опустите головку, чтобы фреза коснулась
заготовки.
3. Затяните ограничитель хода (о).
4. Установите фрезер на линии реза.
5. Передвиньте параллельную направляющую
(h) вплотную к заготовке и затяните
зажимные винты (d).
6. Отрегулируйте параллельную
направляющую (h) при помощи регулятора
тонкой настройки (q). Наружный край
фрезы должен совпадать с линией реза.
7. Крепко затяните концевой фиксатор (t).
Установка направляющей
гильзы (Рис. 7)
Направляющая гильза используется при
обработке заготовки с помощью шаблона.
– Используя винты (aa), прикрепите
направляющую гильзу (z) к основанию
фрезера (j), как показано на рисунке.
Подключение пылесоса
(Рис. 1, 5)
Подсоедините шланг пылесоса к переходнику
(r) на головке фрезера или к отверстию
пылеотвода на параллельной направляющей (f).
Подготовка к эксплуатации
1. Убедитесь, что фреза правильно
установлена в цанговом патроне.
2. При помощи дискового электронного
регулятора установите необходимую
скорость.
3. Установите необходимую глубину реза.
4. Подсоедините пылесос.
5. Перед включением инструмента убедитесь,
что ограничитель хода заблокирован.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы,
перед регулировкой или снятием/
установкой дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ: Всегда перемещайте
фрезер как показано на рисунке 8
(наружный/внутренний край).
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 11)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
правильно удерживайте инструмент,
как показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Правильное положение рук во время работы:
каждой рукой удерживайте оба ограничителя
хода (о).
Включение и выключение
(Рис. 9)
Кнопка блокировки/разблокировки (а)
расположена в правой рукоятке. Обычно,
фрезер заблокирован в положении ВЫКЛ.
1. Включение: нажмите и удерживайте
выключатель (bb) для разблокировки
инструмента, одновременно нажимая на
курок (сс).
2. Для непрерывного режима работы снова
нажмите на выключатель (bb).
3. Выключение: снова нажмите на курок (сс).
ВНИМАНИЕ: Прежде чем
выключить инструмент, ослабьте
ограничитель хода и дайте
возможность головке вернуться
в исходное положение.
Использование направляющей гильзы (Рис. 7)
1. Закрепите струбцинами шаблон на
заготовке.
2. Выберите и установите подходящую
направляющую гильзу (z).
3. Найдите разницу внешнего диаметра
направляющей гильзы и диаметра фрезы
и разделите её на 2. Это есть разница
между шаблоном и заготовкой.
ВНИМАНИЕ: При обработке
тонкой заготовки, подкладывайте
под неё деревянный брусок.
Использования рейки в качестве направляющей
Если нельзя использовать край детали
в качестве направляющего элемента, можно
вести фрезер вдоль рейки, закрепленной
на заготовке (рейка с обоих концов должна
выступать за края заготовки).
Свободное фрезерование
Данный фрезер можно использовать без
направляющих, например, при выполнении
надписей или для творческой работы.
ВНИМАНИЕ: Делайте при
этом только неглубокие
22
вырезы! Используйте фрезы
с максимальным диаметром 8 мм.
Фрезерование с помощью
фрезы с упором (Рис. 2)
Если нельзя использовать параллельную
направляющую или направляющую гильзу,
можно применить фрезу с упором (dd) для
выполнения фигурного края.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
В состав дополнительных принадлежностей
входят: цанговые патроны (6-12 мм),
ограничитель глубины реза для использования
с фрезером в перевернутом положении,
пальцевые шипы для шиповальных
приспособлений, шаблоны под шипы
«ласточкин хвост», направляющие втулки
(17-40 мм) и направляющие рельсы различной
длины.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Чистка стойки пылеудаления
(Рис. 10)
1. Снимите с отверстия пылеудаления крышку
или переходник.
2. Удалите 4 винта (ее) из основания фрезера
(j).
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Прочистите стойку пылеудаления.
4. Установите все детали на место.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
zst00205074 - 23-05-2013
23
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising