EGBL148 | Black&Decker EGBL148 HAMMER DRILL Type H1 instruction manual

382013 - 18 BAL
www.blackanddecker.eu
EGBL148
EGBL188
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
11
19
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
26
2
4
A
B
C
D
E
3
SLOVENŠČINA
Namen uporabe
Vaš Вlack & Decker sveder/izvijač je namenjen odvijanju vijakov in vrtanju v les, kovino in plastiko in
mehki beton. To orodje je namenjeno samo osebni
uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila in
navodila. Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in napotkov, lahko to povzroči
električni udar, požar in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje.
Izraz “električno orodje” v vseh spodaj navedenih
opozorilih se nanaša na vaša električno napajana
(kabelska) električna orodja ali na akumulatorsko
napajana (brezžična) električna orodja.
1. Navodila za varno delo
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so
nezgode pogostejše.
b. Električnega orodja ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, kot
so npr. prostori, kjer se nahajajo vnetljive
tekočine, plini ali prah. Električno orodje med
delovanjem povzroča iskre, ki lahko povzročijo
požar ali eksplozijo.
c. Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in
otroci dovolj daleč od delovnega območja.
Motnje lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad
orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtikačev nikoli ne predelujte. Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne uporabljajte
adapterskih vtikačev. Nepredelani vtikači in
ustrezne vtičnice zmanjšajo možnost električnega udara.
b. Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami,
kot so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost
električnega udara večja.
c. Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim
vremenskim pogojem. Vdor vode v električno
orodje poveča nevarnost električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali izklop električnega orodja iz omrežja. Poskrbite, da bo kabel na varni oddaljenosti od
vročine, olja, ostrih robov in premikajočih se
4
delov. Poškodovan ali zavozlan električni kabel
povečuje možnost električnega udara.
e. Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi
na prostem. Uporaba primernega napajalnega
kabla za delo na prostem zmanjšuje nevarnost
električnega udara.
f. Če je uporaba električnega orodja v vlažnem
okolju neizbežna, uporabite inštalacijski
odklopnik (RCD). Uporaba RCD stikala zmanjšuje možnost električnega udara.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni,
spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo
pamet. Električnega orodja ne uporabljajte,
če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola
ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom
z električnim orodjem lahko privede do hudih
telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba zaščitne opreme, kot je zaščitna maska proti prahu, nedrseči
varnostni čevlji, čelada ali zaščita sluha, ki jo
uporabljate v ustreznem okolju, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
c. Izognite se neželenemu zagonu orodja. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali
prenašanjem električnega orodja zagotovite,
da bo stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za vklop
ali priključitev električnega orodja v električno
omrežje z vklopljenim stikalom povečuje možnost
nesreč.
d. Odstranite vse ključe za nastavitev orodja
preden vključite orodje. Orodje ali ključ, ki
ostane pritrjen na vrtečih se delih električnega
orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.
e. Ne iztegujte se prekomerno. Poskrbite za
varno in trdno stojišče. To omogoča boljši
nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
f. Izberite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali
rokavicami se ne približujte premikajočim se
delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele.
g. Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da
so pravilno priklopljene in da jih uporabljate
pravilno. Uporaba naprav za odsesavanje prahu
zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
4. Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
a. Električnega orodja ne uporabljajte s preve-
SLOVENŠČINA
b.
c.
d.
e.
f.
g.
liko silo. Uporabite električno orodje, ki je
ustrezno za vaše delo. Pravilna izbira orodja bo
pripomogla, da bo delo končano bolj kvalitetno
in varneje na način, kot je to predpisano.
Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je
treba popraviti.
Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali
odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali pred
shranjevanjem orodja. Ta preventivni varnostni
ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona
električnega orodja.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite uporabo
orodja osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja ali s tem navodilom za uporabo.
Električna orodja so lahko v rokah ljudi, ki za
tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
Električno orodje ustrezno vzdržujte. Preverite, ali so komponente električnega orodja
pravilno poravnane, ali niso upognjene,
polomljene oz. v stanju, ki lahko povzroči
motnje v delovanju električnega orodja.
Poškodovano električno orodje popravite
pred uporabo. Mnogo nesreč se zgodi zaradi
neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto. Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva
in zanesljivejša.
Električno orodje, dodatno opremo, vstavke,
itd. uporabljajte skladno s temi navodili, pri
tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne pogoje. Uporaba električnega
orodja za dela, ki za orodje niso predvidena,
lahko povzroči nevarnost.
5. Uporaba in vzdrževanje akumulatorskih orodij
a. Baterije polnite samo s polnilnikom, ki je
odobren s strani proizvajalca. Polnilnik, ki je
primeren za polnjenje enega tipa baterije, lahko
povzroči nevarnost požara, če ga uporabljate
z drugim tipom baterije.
b. Uporabljajte električna orodja samo s posebej
zanje izdelanimi baterijami. Uporaba drugih
baterij lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb
in požara.
c. Če baterije ne uporabljate, jo shranite proč
od kovinskih predmetov, na primer papirnih
sponk, kovancev, vijakov, žebljev ali drugih
majhnih kovinskih predmetov, ki lahko omogočijo stik enega terminala z drugim. Kratkostični spoj terminalov lahko povzroči opekline in
požar.
d. Pri nepravilnem ravnanju z baterijo lahko iz
notranjosti baterije brizgne tekočina; pazite,
da se ne dotaknete tekočine. Če po naključju pride do stika, izperite prizadeto mesto
z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, poiščite še pomoč zdravnika. Tekočina, ki brizgne
iz baterije, lahko povzroči draženje ali opekline.
6. Servis
a. Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne
nadomestne dele. To bo zagotovilo ustrezno
varno uporabo električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Dodatni napotki za varno uporabo svedrov in udarnih svedrov
◆
◆
◆
◆
♦
◆
◆
◆
Pri delu z udarnimi vrtalniki uporabljajte
zaščito za ušesa. Izpostavljenost hrupu lahko
povzroči izgubo sluha.
Uporabljajte pomožna držala, ki so priložena
orodju. Izguba nadzora lahko povzroči telesne
poškodbe.
Ko opravljate dela, kjer se lahko pribor dotakne skrite napeljave, električno orodje vedno
držite za izolirano površino. Če prerežete žico
pod napetostjo, bodo pod napetostjo tudi kovinski
deli električnega orodja, to pa lahko povzroči
električni udar.
Ko opravljate dela, kjer se lahko vijak ipd.
dotakne skrite napeljave, električno orodje
vedno držite za izolirano površino. Če se z vijaki ipd. dotaknete žice pod napetostjo, bodo pod
napetostjo tudi kovinski deli električnega orodja,
to pa lahko povzroči električni udar.
Uporabite vpenjalo ali druge praktične pripomočke za vpetje obdelovanca v stabilno
podlago. Če držite obdelovanec z roko ali ga
pritiskate ob telo, bo nestabilen in lahko povzroči
izgubo nadzora.
Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop preverite
lokacije električnih in drugih napeljav.
Ne dotikajte se vrha vrtalne konice takoj po
končanem vrtanju, ker je lahko vroča.
Orodje ni namenjeno uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi, ali
umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom ali
so prejeli navodila o uporabi naprave s strani
osebe, odgovorne za njihovo varnost. Otroke je
potrebno nadzorovati in tako zagotoviti, da se ne
bi po naključju igrali z napravo.
5
SLOVENŠČINA
◆
Namen uporabe je opisan v teh navodilih. V kolikor uporaba rezalnih dodatkov, nastavkov ali
način delovanja ni v skladu s predpisanimi navodili v tem priročniku, obstaja nevarnost telesnih
poškodb in/ali poškodb orodja ali opreme.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te
nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
◆ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/
gibajočih se delov.
◆ Poškodbe, ki nastanejo med menjavo delov,
rezil ali dodatkov.
◆ Poškodbe, ki nastanejo zaradi predolge uporabe orodja. Če delate z orodjem dalj časa,
poskrbite za redne odmore.
◆ Poškodbe sluha.
◆ Nevarnosti za zdravje zaradi vdihovanja praha, ki je nastal zaradi uporabe vašega orodja
(na primer:- delo z lesom, posebej hrastovim,
bukovim in s stiskalnicami).
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so
bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno
metodo, ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana
vrednost vibracij se lahko uporablja kot predhodna
ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/EC za
zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati
dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja,
vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je
vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb mora uporabnik prebrati navodila.
6
Dodatni varnostni napotki za baterije in polnilnike
Baterije
◆ Pod nobenimi pogoji ne poskušajte odpreti baterij.
◆ Ne izpostavljajte baterij vodi ali dežju.
◆ Ne shranjujte jih v prostorih, kjer bi bila lahko
temperatura višja od 40 °C.
◆ Polnite jih le pri sobni temperaturi od 10 °C do
40 °C.
◆ Polnite le s polnilnikom, ki je dobavljen z orodjem.
◆ Ko boste odlagali baterije, sledite navodilom
v razdelku "Skrb za okolje".
Ne polnite poškodovanih baterij.
Polnilniki
◆ Black & Deckerjev polnilnik uporabljajte samo za
polnjenje baterije, ki je priložena orodju. Druge
baterije lahko eksplodirajo in povzročijo telesne
poškodbe in materialno škodo.
◆ Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso polnilne.
◆ Poškodovane napajalne kable nemudoma zamenjajte.
◆ Ne izpostavljajte polnilnika vodi ali dežju.
◆ Ne odpirajte polnilnika.
◆ Ne prebadajte polnilnika.
Ta polnilnik je namenjen samo osebni
uporabi.
Pred uporabo preberite navodila za uporabo.
Električna varnost
Polnilnik je dvojno izoliran; zato ni potrebna
dodatna ozemljitev. Vedno preverite, če dejanska napetost ustreza tisti, ki je navedena
na podatkovni plošči. Nikoli ne poskušajte
zamenjati kabla z navadnim napajalnim
kablom.
◆
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen Вlack & Decker
serviser, da se izognete potencialnim nevarnostim.
Sestavni deli
To orodje vključuje nekatere ali vse od naslednjih
značilnosti:
1. Stikalo za spreminjanje hitrosti
2. Drsno stikalo za vrtenje naprej/nazaj
3. Izbirnik načina / obroč za nastavitev vrtilnega
momenta
4. Vpenjalna glava
SLOVENŠČINA
5. Stikalo za izbiro hitrosti
6. Vpenjalo svedra
Slika A
7. Baterija
8. Polnilnik
9. Indikator polnjenja
Sestavljanje
Opozorilo! Pred sestavo odstranite baterijo iz orodja.
Namestitev in odstranitev baterije (slika B)
◆ Pri nameščanju baterije (7) poravnajte baterijo
z nosilcem na orodju. Vstavite baterijo v vtikalno
pušo in jo potisnite, tako da se zaskoči v ležišču.
◆ Baterijo odstranite, tako da pritisnete na gumb
za sprostitev (10) in hkrati izvlečete baterijo iz
nosilca.
Namestitev in odstranitev vrtalnega svedra ali
nastavka za vijačenje
To orodje je opremljeno z nastavkom brez ključa, ki
omogoča enostavno zamenjavo konic.
◆ Orodje zaklenite, tako da premaknete drsno
stikalo za naprej/nazaj (2) na sredinski položaj.
◆ Odprite vpenjalno glavo (4), tako da zavrtite
sprednji del z eno roko, medtem ko z drugo držite
zadnji del.
◆ Vstavite natični del svedra v vpenjalno glavo in
trdno zategnite vpenjalno glavo.
To orodje je opremljeno z obojestransko konico
izvijača v nosilcu konice (6).
◆ Konico vijačnika odstranite iz nosilca konice, tako
da dvignete konico iz vdolbine.
◆ Konico vijačnika shranite, tako da jo močno
potisnete v nosilec.
Uporaba
Opozorilo! Orodje naj deluje s svojim lastnim tempom. Pazite, da ga ne boste preobremenili.
Opozorilo! Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop
preverite lokacije električnih in drugih napeljav.
Polnjenje baterije (slika A)
Baterijo je treba napolniti pred prvo uporabo in vedno, ko ne more več zagotoviti ustreznega napajanja
za postopke, ki ste jih prej z lahkoto opravljali. Med
polnjenjem se lahko polnilnik segreva; to je normalno
in ne predstavlja napake.
Opozorilo! Ne polnite baterije pri ambientnih temperaturah pod 10 °C ali nad 40 °C. Priporočena
temperatura pri polnjenju je okoli 24 °C.
Opomba: Polnilnik ne bo začel polniti baterije,
če je temperatura celice baterije pod približno
10 °C ali nad 40 °C.
Baterijo morate opustiti v polnilniku, polnilnik
pa bo začel polniti, ko se temperatura celice
ustrezno dvigne ali pade.
◆ Za polnjenje baterije (7) vstavite baterijo v polnilnik (8). Baterija se prilega v polnilnik samo
v eni smeri. Ne potiskajte s silo. Preverite, ali je
baterija do konca vstavljena v polnilnik.
◆ Priključite polnilnik in ga vklopite (omrežno napajanje).
Indikator polnjenja (9) se prižge.
Polnjenje je zaključeno, ko začne indikator polnjenja
(9) svetiti stalno. Polnilnik in baterijo lahko z osvetljeno LED pustite priključena neomejeno dolgo. LED se
spremeni v utripajočo zeleno (polnjenje), ko polnilnik
občasno dopolnjuje napolnjenost baterije.
◆ Izpraznjene baterije polnite enkrat tedensko.
Življenjska doba baterije bo močno skrajšana,
če jo shranite v izpraznjenem stanju.
Če pustite baterijo v polnilniku
Polnilnik in baterijo lahko z osvetljeno LED pustite
priključena neomejeno dolgo. Polnilnik ohranja
baterijo napolnjeno.
Izbira smeri vrtenja (slika C)
Pri vrtanju in pri privijanju vijakov uporabite rotacijo
v smeri naprej (smer gibanja urinega kazalca). Pri
odvijanju vijakov ali odstranjevanju zagozdenega
svedra uporabite rotacijo v smeri nazaj (v nasprotni
smeri gibanja urinih kazalcev).
◆ Za izbiro vrtenja v smeri naprej potisnite drsno
stikalo za naprej/nazaj (2) na levo.
◆ Za izbiro vrtenja v smeri nazaj potisnite drsno
stikalo za naprej/nazaj na desno.
◆ Za zaklepanje orodja premaknite drsno stikalo
za naprej/nazaj na sredinski položaj.
Izbira delovnega načina ali vrtilnega momenta
(slika D)
To orodje je opremljeno z obročkom za izbiro delovnega načina in za nastavitev vrtilnega momenta
pri privijanju vijakov. Veliki vijaki in trši obdelovanci
zahtevajo višji vrtilni moment kot majhni vijaki in mehkejši obdelovanci. Obroček ima širok izbor nastavitev,
primernih za različne vrste dela.
◆ Za vrtanje v kovino, les in plastiko, nastavite
izbirnik za izbiro načina delovanja (3) tako, da
poravnate simbol z oznako.
◆ Za privijanje/odvijanje vijakov nastavite obroček
na ustrezno nastavitev. Če ustrezne nastavitve
še ne poznate, upoštevajte naslednje napotke:
- Nastavite obroček (3) na najnižjo nastavitev
vrtilnega momenta.
- Privijte prvi vijak.
- Če se sklopka zaskoči, še preden dosežete
želeni rezultat, zvišajte nastavitev obročka in
7
SLOVENŠČINA
nadaljujte s privijanjem vijaka. Ponavljajte,
dokler ni nastavitev pravilna. Uporabite to
nastavitev za preostale vijake.
Vrtanje v betonu (slika D in E)
◆ Za vrtanje v beton, nastavite izbirnik za izbiro
načina delovanja (3) na udarno vrtanje tako, da
poravnate simbol z oznako.
◆ Potisnite izbirnik hitrosti (5) proti sprednjemu delu
orodja (2. prestava).
Izbirnik hitrosti (slika E)
◆ Za vrtanje v jeklo in za privijanje/odvijanje vijakov
potisnite izbirnik hitrosti (5) proti zadnjemu delu
orodja (1. prestava).
◆ Za vrtanje v drugih materialih razen jekla potisnite
izbirnik hitrosti (5) proti sprednjemu delu orodja
(2. prestava).
Vrtanje/privijanje vijakov
◆ Izberite vrtenje v smeri naprej ali nazaj s pomočjo
drsnika za naprej/nazaj (2).
◆ Orodje vključite s pritiskom na stikalo (1). Hitrost
orodja je odvisna od dolžine pritiska na stikalo.
◆ Orodje izključite, tako da sprostite stikalo.
Priporočila za optimalno učinkovito
uporabo
Vrtanje
◆ Vedno vzpostavite lahen pritisk v ravni liniji
z vrtalno konico.
◆ Tik preden konica prodre skozi drugo stran obdelovanca, zmanjšajte pritisk na orodje.
◆ Uporabite kos lesa za podlogo obdelovancu, ki
bi se lahko razklal.
◆ Uporabljajte široke (lopataste) konice za vrtanje
lukenj z velikim premerom v les.
◆ Uporabljajte HSS vrtalne konice za vrtanje v kovino.
◆ Uporabljajte konice za beton pri vrtanju v mehak
beton.
◆ Uporabljajte mazivo, če vrtate v druge materiale
razen lito železo in medenino.
◆ Za večjo natančnost naredite vdolbino s pomočjo
točkala na sredini luknje, ki jo nameravate izvrtati.
Privijanje in odvijanje
◆ Vedno uporabite pravilno vrsto in velikost nastavka za vijačenje.
◆ Če naletite na težave pri privajanju vijakov, nanesite majhno količino detergenta ali milnice.
◆ Vedno držite orodje in konico izvijača v ravni liniji
z vijakom.
8
Vzdrževanje
Vaše Black & Decker orodje je proizvedeno tako, da
dolga leta deluje z minimalnim vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne
nege in rednega čiščenja orodja.
Polnilnik razen rednega čiščenja ne potrebuje nobenega vzdrževanja.
Opozorilo! Pred pričetkom vzdrževanja orodja odstranite baterijo z orodja. Pred čiščenjem izklopite
polnilnik iz električnega omrežja.
◆ Redno čistite prezračevalne reže v orodju in
polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
◆ Z vlažno krpo redno počistite ohišje motorja. Ne
uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
◆ V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalno
glavo in potrkajte z njo, tako da odstranite prah
iz njene notranjosti.
Skrb za okolje
Odpadno orodje ločite od drugih odpadkov.
Odsluženega orodja ne smete zavreči
skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš Вlack & Decker izdelek ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Napravo pripravite za ločeno odlaganje od
navadnih komunalnih odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov
in embalaže omogoča obnovo in ponovno uporabo nekaterih materialov.
Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši
porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
Вlack & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov Вlack & Decker, ko
ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne
postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
Вlack & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih Вlack & Deckerjevih serviserjev in vsi
podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com
SLOVENŠČINA
Baterije
◆
◆
Black & Deckerjeve baterije lahko velikokrat polnite. Na koncu njihove življenjske
dobe ravnajte z njimi v skladu s predpisi
za varovanje okolja:
Do konca izpraznite baterijo, nato jo odstranite
iz orodja.
NiCd, NiMH in litijeve ionske baterije je mogoče
reciklirati. Odnesite jih v ustrezni servis ali na
lokacijo za zbiranje baterij za recikliranje.
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski
seštevek) v skladu z EN 60745:
Udarno vrtanje v beton (ah, ID) 11 m/s2, negotovost
(K) 1,5 m/s2, vrtanje v kovino (ah, D) < 2,5 m/s2,
negotovost (K) 1,5 m/s2, vijačenje (ne v udarnem
načinu delovanja) (ah, s) < 2,5 m/s2, negotovost (K)
1,5 m/s2
Izjava o skladnosti ES
DIREKTIVA O STROJIH
Tehnični podatki
Napetost
Hitrost v praznem
teku
Maks. navor
Kapaciteta vpenjalne
glave
Maks. zmogljivost
vrtanja
Kovina/les/beton
Polnilnik
Vhodna napetost
Izhodna napetost
Tok
Približni čas polnjenja
EGBL148
(H1)
V (eno- 14,4
smerna)
Min-1 0-450/01.500
Nm 14/35
mm 10
mm 10/25/10
V (izmenična
napetost)
V (enosmerna)
mA
h
EGBL188
(H1)
18
0-400/01350
17/38
10
10/25/10
EGBL148/EGBL188
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod
“tehničnimi podatki” v skladu z:
2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/
ES in 2011/65/EU. Za več informacij kontaktirajte
Black & Decker na spodnjih naslovih ali pa se sklicujte na zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične datoteke
in daje to izjavo v korist Вlack & Deckerja.
905902** (tip 1)
100 - 240
Kevin Hewitt
Podpredsednik Global Engineering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
22.1.2013
8 - 20
400
3-5
Baterija
Napetost
V (enosmerna)
Zmogljivost
Ah
Model
BL1114
14,4
1,1
Litijevaionska
BL1314
14,4
1,3
Litijevaionska
BL1514
14,4
1,5
Litijevaionska
Baterija
Napetost
V (enosmerna)
Zmogljivost
Ah
Model
BL1118
18
1,1
Litijevaionska
BL1318
18
1,3
Litijevaionska
BL1518
18
1,5
Litijevaionska
Nivo zvočnega pritiska v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 87,4 dB(A), odstopanje
(K) 3 dB(A)
Raven moči zvočnega hrupa (LWA) 98,4 dB(A),
odstopanje (K) 3 dB(A)
9
SLOVENŠČINA
Garancija
Вlack & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To
garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru
ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija
je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na
evropskem trgovinskem območju.
Če se Вlack & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti v 24
mesecih od dneva nakupa, Вlack & Decker jamči, da
bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili
podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal take izdelke
ter tako poskrbel za čim manj težav za kupce, razen
v naslednjih okoliščinah:
◆ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske storitve,
profesionalno uporabo ali če je bil izdelek oddajan v najem;
◆ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali
zanemarjanja;
◆ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih predmetov, snovi ali nesreč;
◆ Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Вlack & Deckerjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega
serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate
z lokalno Вlack & Deckerjevo pisarno, na naslov,
ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih Вlack & Deckerjevih
serviserjev in vsi podatki o poprodajnih storitvah na
voljo na internetu: www.2helpU.com
Prosimo obiščite našo spletno stran www.
blackanddecker.co.uk in prijavite vaš novi
Вlack & Decker izdelek, da boste ostali seznanjeni
o naših novih izdelkih in posebnih ponudbah.
Za več informacij glede blagovne znamke
Вlack & Decker in njegovih izdelkih, obiščite
spletno stran www.blackanddecker.co.uk
Ne pozabite registrirati kupljenega izdelka!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Registrirajte svoj kupljeni izdelek online na naslovu
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
ali pošljite podatke s svojim imenom, priimkom in
šifro izdelka Вlack & Deckerju v vaši državi.
10
HRVATSKI
Predviđena namjena
Vaša Black & Decker bušilica/odvijač dizajnirana je
za rad s vijcima i za bušenje u drvu, metalu, plastici
i lakše radove u zidarstvu. Ovaj je alat namijenjen
isključivo za osobnu upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje dolje
navedenih upozorenja i uputa može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim
ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se na vaš električni alat napajan iz
gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan
akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
b. S električnim alatima ne radite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Električni alati
stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
c. Pri radu s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti
mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Utikač nemojte ni na koji način
prepravljati. Prilikom upotrebe električnih
alata s uzemljenjem ne koristite prilagodne
utikače. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjit će rizik od električnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih okvira
i hladnjaka. Postoji povećani rizik od električnog
udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
c. Električne alate ne izlažite kiši ili vlazi. Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik od
električnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice. Kabel
držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel
povećat će rizik od električnog udara.
e. Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za
f.
upotrebu na otvorenom. Upotreba produžnog
kabela koji nije pogodan za upotrebu na otvorenom predstavlja rizik od električnog udara.
Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu
od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba
RCD sklopke smanjuje rizik od električnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Budite na oprezu, pazite što radite i rukovodite se zdravim razumom pri radu s električnim
alatom. Ne koristite električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili
lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b. Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme
poput maske protiv prašine, sigurnosnih cipela
protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik od osobnih
ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju. Nošenje električnog alata
pri čemu je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač uključen
priziva nezgode.
d. Prije nego što uključite električni alat, uklonite
s njega bilo kakve ključeve za prilagođavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Stalno održavajte ravnotežu i stojte čvrsto na nogama. To pruža bolji
nadzor nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f. Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću
ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite
podalje od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi
mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit ili
dugu kosu.
g. Ako je omogućeno priključivanje usisavača,
osigurajte njihovo pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za skupljanje prašine
može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte preopterećivati.
Upotrijebite ispravan električni alat za vašu
primjenu. Prikladan električni alat bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je predviđen.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
11
HRVATSKI
c.
d.
e.
f.
g.
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim se
ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja
opasnost i potrebno ga je popraviti.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja električnog alata, isključite utikač iz
utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju.
Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik
od nehotičnog pokretanja električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite rad
osobama koje nisu upoznate s ovim alatom
ili ovim uputama. Električni alati opasni su ako
njima rade neobučeni korisnici.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li
kakvih otklona ili savijenih pokretnih dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih
stanja koja mogu utjecati na rad električnog
alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima. Pravilno održavanje oštrica reznih alata
s oštrim rubovima smanjuje vjerojatnost njihovog
savijanja, omogućuje jednostavnije upravljanje te
sprječava gubitak nadzora.
Električni alat, pribor, nastavke itd. upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te
uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je
potrebno obaviti. Upotreba električnih alata za
poslove za koje nije namijenjen može dovesti do
opasnih situacija.
5. Upotreba i čuvanje akumulatorskih baterija
a. Dopunjavajte isključivo punjačem kojeg je
odredio proizvođač. Punjač koji je pogodan
za jednu vrstu akumulatora može izazvati rizik
od požara ako se upotrebljava s nekim drugim
akumulatorom.
b. Električne alate upotrebljavajte isključivo
s izričito navedenim akumulatorima. Upotreba
bilo kojeg drugog akumulatora može predstavljati
rizik od ozljede i požara.
c. Kad akumulator nije u upotrebi, držite ga
podalje od ostalih metalnih predmeta poput
spajalica za papir, ključeva, čavala, vijaka ili
drugih manjih metalnih predmeta koji mogu
izazvati kratki spoj baterijskih priključaka.
Kratki spoj priključaka baterije može izazvati
eksploziju ili požar.
d. U slučaju nepravilne upotrebe iz baterije bi
mogla iscuriti tekućina. Izbjegavajte kontakt.
Ukoliko dođe do kontakta, isperite tekućom
vodom. Ako tekućina dospije u oči, smjesta
potražite liječničku pomoć. Tekućina iz baterije
12
može izazvati iritacije ili opekline.
6. Servisiranje
a. Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih
dijelova. Na taj ćete način održati sigurnost
upotrebe električnog alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za bušilice i udarne bušilice
◆
♦
•
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Tijekom upotrebe nastavak za udarno bušenje
koristite zaštitu za sluh. Izlaganje buci može
izazvati oštećenje sluha.
Koristite pomoćne rukohvate isporučene uz
alat. Gubitak nadzora može izazvati osobne
ozljede.
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane rukohvate dok radite u područjima gdje
bi pribor mogao doći u dodir sa skrivenim
ožičenjima. U slučaju kontakta reznog pribora sa
žicom pod naponom, taj se napon može prenijeti
na metalne dijelove alata i izazvati strujni udar
rukovatelja.
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane rukohvate dok radite u područjima gdje
bi zavrtanj mogao doći u dodir sa skrivenim
ožičenjima. U slučaju kontakta zavrtnja sa žicom
pod naponom, taj se napon može prenijeti na
metalne dijelove alata i izazvati električni udar
rukovatelja.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
platformu. Pridržavanje radnog materijala rukom
ili njegovo oslanjanje na tijelo nije stabilno i može
dovesti do gubitka kontrole.
Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite
raspored ožičenja i cijevi.
Izbjegavajte dodirivanje vrsta nastavka za bušenje odmah nakon bušenja jer može biti vruć.
Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima, uključujući i djecu, ili osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba
zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je
pružila upute koje se odnose na sigurnu upotrebu
uređaja. Djecu je potrebno nadgledati kako bi se
spriječilo njihovo igranje ovim uređajem.
Predviđena namjena opisana je u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili
opreme, kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću
ovog alata za radnje koje nisu opisane u ovom
priručniku može predstavljati opasnost od osob-
HRVATSKI
ne ozljede i/ili oštećivanja imovine.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni stalno
prisutni rizici, a koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed
nepravilne upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći, a to su:
◆ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
◆ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova,
oštrica ili dodatne opreme.
◆ Ozljede uzrokovane produljenom upotrebom
alata. Radite redovne pauze tijekom korištenja bilo kojeg alata tijekom duljih razdoblja.
◆ Oštećenje sluha.
◆ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine nastale tijekom korištenja alata (npr.
prilikom rada s drvom, osobito hrastovinom,
bukovinom i ivericom).
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su
navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene su u skladu sa standardiziranom
metodom ispitivanja navedenom u dokumentu EN
60745 i mogu se upotrijebiti za međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost emisije vibracija
može se upotrijebiti i za preliminarno procjenjivanje
izloženosti.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom
stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima
na koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti
iznad navedene razine.
Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovno koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete upotrebe
i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve dijelove
radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja
alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Dodatne sigurnosne upute za akumulatore
i punjače
Akumulatori
◆ Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati.
◆ Akumulator ne izlažite vodi.
◆ Ne skladištite na mjestima gdje bi temperatura
mogla biti viša od 40 °C.
◆ Punjenje izvodite isključivo pri okolišnim temperaturama između 10 °C i 40 °C.
◆ Punite isključivo punjačem koji je isporučen uz
alat.
♦ Prilikom odbacivanja akumulatora pridržavajte
se uputa u odjeljku "Zaštita okoliša".
Ne pokušavajte dopunjavati oštećene akumulatore.
Punjači
◆ Vaš Black & Decker punjač koristite isključivo za
punjenje akumulatora u alatu uz koji je isporučen. Ostali akumulatori mogu prsnuti te izazvati
osobne ozljede i štetu.
♦ Ne pokušavajte puniti akumulatore koji za to nisu
predviđeni.
♦ Smjesta zamijenite oštećene kabele.
♦ Punjač ne izlažite vodi.
♦ Ne otvarajte punjač.
♦ Punjač nemojte bušiti.
Punjač je predviđen isključivo za upotrebu
u zatvorenim prostorima.
Prije upotrebe pročitajte priručnik za upotrebu.
Zaštita od električne struje
Vaš punjač raspolaže dvostrukom izolacijom
i žica uzemljenja nije potrebna. Provjerite
odgovara li napon električne mreže naponu
navedenom na opisnoj oznaci. Nikad ne
pokušavajte jedinicu punjača zamijeniti
običnim utikačem električne mreže.
◆
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Вlack & Decker kako bi se izbjegle opasnosti.
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač za regulaciju brzine
2. Klizni preklopnik za rad naprijed/natrag
3. Birač načina rada / prsten za podešavanje momenta
4. Glava
5. Birač brzine
6. Držač nastavaka
13
HRVATSKI
Crtež A
7. Akumulator
8. Punjač
9. Pokazivač punjenja
Sklapanje
Upozorenje! Prije sklapanja akumulator uklonite
iz alata.
Postavljanje i uklanjanje akumulatora (crtež B)
♦ Da biste namjestili akumulator (7), poravnajte ga
s ležištem na alatu. Akumulator klizno umetnite
u ležište i potiskujte dok ne čujete klikajući zvuk.
♦ Da biste odvojili akumulator, pritisnite tipku za
otpuštanje (10) dok akumulator istovremeno
izvlačite iz ležišta.
Postavljanje i uklanjanje nastavka za bušenje
ili odvijača
Alat je opremljen samozateznom glavom koja olakšava zamjenu nastavaka.
◆ Klizni preklopnik naprijed/natrag (2) pomaknite
u središnji položaj kako biste osigurali alat.
◆ Otvorite glavu (4) tako da jednom rukom zakrećete prednji dio, a drugom rukom pridržavate
stražnji dio.
◆ Osovinu nastavka umetnite u glavu i čvrsto
pritegnite glavu.
Ovaj se alat isporučuje s dvostrukim nastavkom
odvijača u držaču nastavka (6).
◆ Da biste nastavak odvijača uklonili iz držača,
nastavak podignite iz utora.
◆ Da biste nastavak odvijača uklonili iz držača,
nastavak podignite iz utora.
Upotreba
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom. Alat
nemojte preopterećivati.
Upozorenje! Prije bušenja u zidu, podu ili stropu
provjerite raspored ožičenja i cijevi.
Punjenje akumulatora (crtež A)
Akumulator je potrebno napuniti prije prve upotrebe
i kad izgubi snagu na zadacima koji su dotad bili
izvođeni s lakoćom. Akumulator se može ugrijati
tijekom punjenja. To je normalno i ne predstavlja
naznaku problema.
Upozorenje! Ne dopunjavajte akumulator ako je
okolišna temperatura ispod 10 °C ili iznad 40 °C.
Preporučena temperatura punjenja je približno 24 °C.
Napomena: Punjač ne puni akumulator ako je
temperatura ćelija ispod približno 10 °C ili iznad
40 °C.
Akumulator treba ostaviti u punjaču, koji će ga
14
automatski početi puniti čim se ćelije dovoljno
zagriju ili ohlade.
◆ Da biste napunili akumulator (7), umetnite ga
u punjač (8). Akumulator se može uložiti u punjač
na samo jedan način. Ne forsirajte. Provjerite je li
akumulator u cijelosti namješten unutar punjača.
◆ Priključite punjač i uključite ga na glavnom prekidaču.
Pokazivač punjena (9) započet će treptati.
Punjenje je dovršeno kada pokazivač punjenja (9) neprekidno svijetli. Akumulator se može neograničeno
ostaviti priključen u punjač. LED lampica će se uključiti kada punjač povremeno dopunjava akumulator.
◆ Ispražnjene akumulatore napunite u roku od 1
tjedna. Trajnost akumulatora može se znatno
skratiti ako se čuvaju u ispražnjenom stanju.
Ostavljanje akumulatora u punjaču
Punjač i akumulator mogu se ostaviti priključeni na
neograničeno vrijeme dok je LED lampica uključena.
Punjač će održavati akumulator svježim i potpuno
napunjenim.
Odabir smjera vrtnje (crtež C)
Za bušenje i pritezanje vijaka upotrijebite rotaciju
"prema naprijed" (u smjeru kazaljki na sati). Za oslobađanje vijaka ili zaglavljenog nastavka za bušenje
upotrijebite obrnutu rotaciju (suprotno od smjera
kazaljki na sati).
◆ Za odabir prednje vrtnje, klizni preklopnik naprijed/natrag (2) pritisnite u lijevu stranu.
◆ Za odabir suprotne vrtnje, klizni preklopnik naprijed/natrag pritisnite u desnu stranu.
◆ Da biste osigurali alat, klizni preklopnik naprijed/
natrag pomaknite u središnji položaj.
Odabir načina rada ili momenta (crtež D)
Ovaj alat opremljen je prstenom za odabir načina
rada i postavljanje momenta za pritezanje vijaka.
Veliki vijci i čvrsti redni materijali zahtjevaju veću
postavku zakretnog momenta u odnosu na male vijke
i mekane materijale. Prsten ima velik broj postavki
za različite primjene.
◆ Za bušenje u drvu, metalu i plastici, prsten (3)
postavite u položaj za bušenje tako da simbol
poravnate s oznakom.
◆ Za rad s vijcima, prsten postavite na željenu
postavku. Ako ne znate koja postavka je odgovarajuća, nastavite na sljedeći način:
- Prsten (3) okrenite na najmanju postavku momenta.
- Pritegnite prvi vijak.
- Ako spojka počne preskakati prije postizanja
željenog rezultata, povećajte postavku prstena
i nastavite pritezati vijak. Ponavljajte postupak
dok ne postignete odgovarajuću postavku. Tu
HRVATSKI
postavku upotrijebite za ostale vijke.
Bušenje u zidarstvu (crteži D i E)
◆ Za bušenje u zidarstvu, prsten (3) postavite
u položaj za udarno bušenje tako da simbol
poravnate s oznakom.
◆ Birač stupnja (5) pomaknite prema prednjem
kraju alata (2. stupanj).
Birač stupnja prijenosa (crtež E)
◆ Za bušenje u metalu i rad s vijcima, birač stupja
(5) pomaknite prema stražnjem kraju alata (1.
stupanj).
◆ Za bušenje u materijalima koji nisu metalni, birač
stupnja (5) pomaknite prema prednjem kraju
alata (2. stupanj).
Bušenje / rad s vijcima
◆ Pomoću kliznog preklopnika naprijed/natrag (2)
odaberite smjer vrtnje.
◆ Za uključivanje alata pritisnite prekidač (1). Brzina
alata ovisi o jačini pritiska na prekidač.
◆ Za isključivanje alata otpustite prekidač.
Savjeti za optimalnu upotrebu
Bušenje
◆ Lagani pritisak uvijek primijenite u ravnoj liniji
s nastavkom za bušenje.
◆ Neposredno prije nego nastavak za bušenje
probije radni materijal, smanjite pritisak na alat.
◆ Radne materijale podložne cijepanju podložite
komadom drva.
◆ Kod bušenja većih otvora u drvu upotrijebite
pljosnate nastavke.
◆ Kod bušenja metalu upotrijebite HSS nastavke
za bušenje.
◆ Kod laganog bušenja zidarstvu upotrijebite nastavke za bušenje u zidarstvu.
◆ Upotrijebite ulje za podmazivanje kad bušite
u metalima koji nisu lijevano željezo ili mjed.
◆ Da biste poboljšali točnost, pomoću točkala
izradite udubinu u središtu otvora koji je potrebno
izraditi.
Rad s vijcima
♦ Uvijek koristite nastavak odvijača pravilne vrste
i veličine.
♦ Ako je uvijanje vijaka otežano, pokušajte nanijeti
manju količinu tekućine za pranje ili sapuna kao
sredstva za podmazivanje navoja.
♦ Alat i nastavak odvijača uvijek koristite u ravnoj
liniji s vijkom.
Održavanje
i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi
i redovnom čišćenju.
Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo održavanje osim
redovitog čišćenja.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova
održavanja na alatu, uklonite akumulator iz alata.
Prije čišćenja punjača odvojite ga od električnog
napajanja.
♦ Utore za prozračivanje na alatu i punjaču redovno
čistite mekim kistom ili suhom krpom.
◆ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala.
♦ Redovito otvorite steznu glavu i lagano udarajte
po njoj kako biste iz unutrašnjosti uklonili prašinu.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad
iz kućanstva.
Ako ustanovite da je Vaš Вlack & Decker proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i pakiranja omogućava recikliranje i ponovnu upotrebu materijala.
Ponovna upotreba recikliranih materijala
pomaže u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Вlack & Decker omogućuje prikupljanje i recikliranje Вlack & Decker proizvoda nakon isteka
njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti
ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga preuzeti
u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog agenta
možete provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog
ureda tvrtke Вlack & Decker, na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih Вlack & Decker servisa i potpuni detalji o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima, dostupni su
putem Interneta na adresi: www.2helpU.com
Vaš Black & Decker alat projektiran je za dugotrajnu
upotrebu uz minimalna održavanja. Neprekinuta
15
HRVATSKI
Akumulatori
Black & Decker akumulatori mogu se
dopunjavati mnogo puta. Po isteku vijeka
trajanja odbacite baterije pazeći na zaštitu
okoliša:
♦ Akumulator u cijelosti ispraznite i potom ga
uklonite iz alata.
♦ NiCd, NiMH i Li-Ion baterije mogu se reciklirati.
Odnesite ih bilo kojem ovlaštenom serviseru ili
u lokalno središte za recikliranje.
Tehnički podaci
Napon
Brzina bez opterećenja
Najveći moment
Kapacitet glave
Najv. mogućnost
bušenja
Čelik/drvo/zid
Punjač
Ulazni napon
Izlazni napon
Trenutno
Približno vrijeme
punjenja
VDC
min-1
EGBL148
(H1)
14,4
0/-450/-1500
EGBL188
(H1)
18
0/-400/-1350
Nm 14/35
mm 10
17/38
10
mm 10/25/10
10/25/10
VAC
VDC
mA
h
905902** (tip 1)
100 - 240
8 - 20
400
3-5
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
EGBL148/EGBL188
Tvrtka Вlack & Decker izjavljuje da su proizvodi
opisani u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa sljedećim propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivama
2004/108/EC i 2011/65/EU. Za dodatne informacije
kontaktirajte tvrtku Вlack & Decker putem sljedeće
adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke
Вlack & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsjednik, Globalni inženjering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ujedinjeno Kraljevstvo
22.1.2013.
Akumulator
Napon
Kapacitet
Vrsta
BL1114
VDC 14,4
Ah 1,1
Li-Ion
BL1314
14,4
1,3
Li-Ion
BL1514
14,4
1,5
Li-Ion
Akumulator
Napon
Kapacitet
Vrsta
BL1118
VDC 18
Ah 1,1
Li-Ion
BL1318
18
1,3
Li-Ion
BL1518
18
1,5
Li-Ion
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 87,4 dB(A), neodređenost (K) 3
dB(A), Zvučna snaga (LWA) 98,4 dB(A), neodređenost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski
zbroj) prema EN 60745:
Udarno bušenje u betonu (ah, ID) 11 m/s2, neodređenost (K) 1,5 m/s2
Bušenje u metalu (ah, D) < 2,5 m/s2, neodređenost
(K) 1,5 m/s2
16
Uvijanje bez udaraca (ah, s) < 2,5 m/s2, neodređenost (K) 1,5 m/s2
HRVATSKI
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda i nudi natprosječno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni na
koji način ih ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na
području država članica Europske unije i Europske
zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš Black & Decker proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu, izradi
ili nedostatne usklađenosti, unutar 24 mjeseca od
dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu
neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih
znatnom habanju i trošenju ili zamjenu takvih proizvoda kako bi se osigurale najmanje neugodnosti
za našeg kupca, osim ako je:
◆ Proizvod bio korišten u trgovanju, profesionalnoj
upotrebi ili u svrhu unajmljivanja;
◆ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren;
◆ Proizvod pretrpio značajna oštećenja izazvana
stranim predmetima, tvarima ili u nezgodi;
◆ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog osoblja tvrtke
Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom
serviseru morate predočiti dokaz kupnje. Lokaciju
vama najbližeg ovlaštenog servisnog agenta
možete provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog
ureda tvrtke Вlack & Decker, na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih
Вlack & Decker servisa i potpuni detalji o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima, dostupni su
putem Interneta na adresi: www.2helpU.com
Posjetite našu web-lokaciju www.blackanddecker.
co.uk kako biste registrirali svoj novi Black & Decker
proizvod i bili u tijeku s najnovijim proizvodima
i posebnim ponudama Dodatne informacije o tvrtki
Black & Decker i našem rasponu proizvoda dostupne
su na lokaciji www.blackanddecker.co.uk
Ne zaboravite registrirati svoj proizvod!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Svoj proizvod registrirajte na internetu putem stranice
www.blackanddecker.co.uk/productregistration ili
svoje podatke i šifru proizvoda pošaljite predstavništvu tvrtke Вlack & Decker u Vašoj zemlji.
17
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili
tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati
kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik
pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa
prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog
pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva.
Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu,
kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim
potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene
su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom
greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja
u rad
18
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od
strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon
01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
Namena
Vaša Black& Decker bušilica/odvijač namenjena je za
poslove odvijanja i uvrtanja zavrtnjeva i za bušenje
u drvetu, metalu, plastici i opeci. Ovaj alat je namenjen samo za privatnu upotrebu.
Bezbednosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe.
Termin “električni alat” u svim dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem
(sa kablom) ili alate sa baterijskim napajanjem
(bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni
alati stvaraju varnice koje mogu da upale prašinu
ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite nikakve
utične adaptere sa uzemljenim električnim
alatima. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Postoji veća opasnost od električnog
udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje
utikača električnog alata. Kabl udaljite od
toplote, ulja, oštrih rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju
opasnost od električnog udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je podesan za upotrebu na otvorenom prostoru.
Korišćenje kabla koji je podesan za upotrebu
na otvorenom prostoru umanjuje opasnost od
električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za zaštitu
od struje u slučaju kvara. Upotreba FID sklopke
umanjuje opasnost od električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili pod
dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak
nepažnje pri radu sa električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom koji se
ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh, koja se koristi
pod odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne
povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se
da prekidač bude isključen pre povezivanja
električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja
uređaja ili nošenja alata. Nošenje električnog
alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata
sa prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao
u rotirajućem delu električnog alata može da
dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku.
Time se obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite
od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga
kosa mogu da se uhvate u pokretne delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu priključeni i da se pravilno
koriste. Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan
električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđe19
SRPSKI
noj meri, obaviti posao za koji je konstruisan.
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem prekidača
je opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre vršenja
bilo kakvih podešavanja, zamene pribora ili
odlaganja električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.
d. Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama koje
nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili
ovim uputstvima da rukuju električnim alatom. Električni alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo
koje drugo stanje koje može uticati na rad
električnih alata. Ako je oštećen, postarajte
se da se električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za koje
nije namenjen može dovesti do opasne situacije.
5. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Punjenje vršite samo punjačem koji je specificirao proizvođač. Punjač koji je podesan za
jedan tip punjive baterije može izazvati opasnost
od požara ako se koristi sa nekom drugom punjivom baterijom.
b. Električne alate koristite samo sa punjivim
baterijama koje su dizajnirane specijalno za
njih. Upotreba bilo koje druge punjive baterije
može izazvati opasnost od povreda ili požara.
c. Ako se punjiva baterija ne koristi, čuvajte je
dalje od metalnih predmeta kao što su spajalice za papir, novčići, ključevi, ekseri, zavrtnji
ili drugi sitni metalni predmeti koji mogu da
naprave spoj između kontakata. Kratkospajanje baterijskih kontakata može izazvati opekotine
ili požar.
d. Pod neodgovarajućim uslovima može doći
do curenja tečnosti iz baterije; izbegavajte
kontakt. Ako slučajno dođe do kontakta,
20
isperite mesto kontakta vodom. Ako tečnost
dođe u dodir s očima, potražite i medicinsku
pomoć. Tečnost koja iscuri iz baterije može
izazvati iritaciju kože ili opekotine.
6. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se
osigurava bezbednost električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Posebna sigurnosna upozorenja za bušilice i udarne bušilice
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Nosite štitnike za uši kada radite sa udarnim
bušilicama. Izlaganje buci može uzrokovati
gubitak sluha.
Koristite pomoćne ručke koje su isporučene
uz alat. Gubitak kontrole može dovesti do fizičkih
povreda.
Električni alat držite za izolovane rukohvate
kada obavljate radove pri kojima postoji mogućnost da rezni pribor dodirne skrivene vodove. Rezni pribor koji dodirne strujni kabl može
da stavi pod napon metalne delove električnog
alata i izloži rukovaoca električnom udaru.
Električni alat držite za izolovane rukohvat
kada obavljate radove pri kojima postoji
mogućnost da pritezač dodirne skrivene
vodove. Pritezač koji dodirne strujni kabl može
da stavi pod napon metalne delove električnog
alata i izloži rukovaoca električnom udaru
Koristite stezaljke ili druge praktične načine
da osigurate i poduprete predmet obrade na
stabilnu platformu. Držanje radnog predmeta
jednom rukom ili upiranjem u telo nije stabilno
i može dovesti do gubitka kontrole.
Pre bušenja u zidovima, podovima ili plafonima,
proverite da li na tim mestima ima električnih ili
cevnih instalacija.
Izbegavajte dodirivanje vrha bita za bušenje
odmah nakon bušenja, jer može da bude veoma
vruć.
Ovaj alat nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili neobučene
ili neiskusne osobe, osim ako su pod nadzorom
ili su dobile uputstva u vezi sa upotrebom uređaja
od osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost. Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo
da se ne igraju sa uređajem.
Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priklju-
SRPSKI
čaka ili vršenje bilo koje druge operacije ovim
alatom koja nije preporučena u ovom uputstvu
za upotrebu može izazvati opasnost od fizičkih
povreda i/ili materijalne štete.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu
nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
◆ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih delova.
◆ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa
ili pribora.
◆ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom
alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže
vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
◆ Slabljenje sluha.
◆ Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem
prašine koja se stvara pri korišćenju alata
(primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom,
bukvom i MDF-om.)
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za
upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost
vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom realne primene električnog alata može se razlikovati od
deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji se
koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća iznad
navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate
na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama
treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način
na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa
kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je
alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
Dodatna sigurnosna uputstva za baterije i punjače
Baterije
◆ Nikad ne pokušavajte da ih otvorite.
◆ Ne izlažite bateriju vodi.
◆ Ne čuvajte ih na mestima na kojima temperatura
može da pređe 40 °C.
◆ Punite ih samo na sobnim temperaturama između 10 °C i 40 °C.
◆ Punite ih samo punjačem koji je isporučen uz
alat.
◆ Ako odlažete baterije u otpad, pratite uputstva
koja su navedena u odeljku „Zaštita životne
sredine“.
Ne pokušavajte da punite oštećene baterije.
Punjači
◆ Vaš Black & Decker punjač koristite samo za
punjenje baterije u alatu sa kojim je isporučen.
Druge baterije mogu prsnuti izazivajući fizičke
povrede i oštećenja.
◆ Nikad ne pokušavajte puniti baterije koje nisu
punjive.
◆ Neispravne kablove odmah zamenite.
◆ Ne izlažite punjač vodi.
◆ Ne otvarajte punjač.
◆ Ne istražujte punjač.
Ovaj punjač je namenjen samo za upotrebu
u zatvorenom prostoru.
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.
Električna bezbednost
Vaš punjač je dvostruko izolovan; zato nije
potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite
da li napon elektro mreže odgovara naponu na natpisnoj pločici aparata. Nikad ne
pokušavajte da zamenite punjač običnim
mrežnim utikačem.
◆
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni Black & Decker servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za regulaciju brzine
2. Klizač za hod napred/nazad
3. Birač režima rada / regulator momenta
4. Stezna glava
5. Birač brzine
6. Držač bita
21
SRPSKI
Sl. A
7. Baterija
8. Punjač
9. Indikator punjenja
Montaža
Upozorenje! Pre montaže izvadite bateriju iz alata.
Postavljanje i vađenje baterije (sl. B)
◆ Da biste postavili bateriju (7), poravnajte je sa
priključkom na alatu. Gurnite bateriju u priključak
i gurajte dok se baterija ne uglavi na mesto.
◆ Da biste izvadili bateriju, pritisnite dugme za
oslobađanje (10) i istovremeno vucite bateriju iz
priključka.
Postavljanje i skidanje burgije ili bita odvijača
Ovaj alat ima steznu glavu bez ključa koja omogućava laku zamenu bitova.
◆ Zaključajte alat pomeranjem klizača za hod
napred/nazad (2) u srednji položaj.
◆ Otvorite steznu glavu (4) tako što ćete jednom
rukom okretati prednji deo, a drugom pridržavati
zadnji deo.
◆ Ubacite osovinu bita u steznu glavu i čvrsto
pritegnite steznu glavu.
Ovaj alat ima dvostrani bit odvijača u držaču bita (6).
◆ Da biste bit odvijača izvadili iz držača bita, podignite bit iz udubljenja.
◆ Da biste namestili bit odvijača, jako ga gurnite
u držač.
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom. Ne
preopterećujte ga.
Upozorenje! Pre bušenja u zidovima, podovima ili
plafonima, proverite da li na tim mestima ima električnih ili cevnih instalacija.
Punjenje baterije (sl. A)
Baterija mora da se napuni pre prve upotrebe i uvek
kad ne proizvodi dovoljnu snagu pri obavljanju poslova koje ste ranije obavljali s lakoćom. Punjač se
može zagrejati tokom punjenja; to je normalno i ne
ukazuje na problem.
Upozorenje! Ne punite bateriju na sobnim temperaturama ispod 10 °C ili iznad 40 °C. Preporučena
temperatura punjenja: oko 24 °C.
Napomena: Punjač neće puniti bateriju ako je
temperatura ćelija ispod 10 °C ili iznad 40 °C.
Bateriju treba ostaviti u punjaču, a punjač će započeti automatsko punjenje kada se temperatura
ćelije dovoljno poveća ili smanji.
◆ Da biste napunili bateriju (7), stavite je u punjač
22
(8). Baterija staje u punjač samo na jedan način.
Ne primenjujte silu. Uverite se da je baterija
potpuno legla u punjač.
◆ Uključite punjač u struju i uključite napajanje.
Indikator punjenja (9) treperi.
Punjenje je završeno kada zeleno svetlo indikatora
punjenja (9) stabilno svetli. Punjač i baterija se mogu
ostaviti povezani bez vremenskog ograničenja. LED
se pali za vreme dok punjač dopunjava punjenje
baterije.
◆ Ispražnjene baterije napunite u roku od 1 sedmice. Vek trajanja će se značajno smanjiti ako se
čuvaju u praznom stanju.
Ostavljanje baterije u punjaču
Baterija i punjač sa upaljenim LED indikatorom mogu
se ostaviti povezani neograničeno dugo. Punjač
će održavati bateriju tako da bude uvek osvežena
i potpuno napunjena.
Biranje smera okretanja (sl. C)
Za bušenje i pritezanje zavrtnja koristite okretanje
unapred (u smeru kazaljke na satu). Za popuštanje
zavrtnjeva ili vađenje zaglavljene burgije, koristite
okretanje unazad (suprotno smeru kazaljke na satu).
◆ Da biste izabrali okretanje unapred, gurnite klizač
za hod napred/nazad (2) na levo.
◆ Da biste izabrali okretanje unazad, gurnite klizač
za hod napred/nazad na desno.
◆ Da zaključate alat, klizač za hod napred/nazad
pomerite u srednji položaj.
Biranje režima rada ili momenta (sl. D)
Ovaj alat je opremljen regulatorom za biranje režima rada i podešavanje momenta za pritezanje
zavrtanja. Veliki zavrtnji i predmeti obrade od tvrdih
materijala zahtevaju veći moment nego mali zavrtnji
i predmeti obrade od mekanih materijala. Regulator
ima širok opseg podešavanja kako bi se prilagodio
vašoj aplikaciji.
◆ Za bušenje u drvetu, metalu i plastici, regulator
(3) postavite u položaj bušenja tako što ćete
simbol poravnati sa oznakom.
◆ Za uvrtanje i odvrtanje, regulator postavite na
željeno podešenje. Ako još uvek ne znate koje
podešenje je odgovarajuće, nastavite na sledeći
način:
- Postavite regulator (3) na minimalni obrtni
moment.
- Pritegnite prvi zavrtanj.
- Ako se spojnica zaustavi pre nego što se
postigne željeni rezultat, povećajte podešenje
regulatorom i nastavite sa pritezanjem zavrtnja.
Ponavljajte ovaj postupak dok ne postignete
pravilno podešavanje. To podešavanje koristiti
za preostale zavrtnje.
SRPSKI
Bušenje u opeci (sl. D i E)
◆ Za bušenje u opeci, regulator (3) postavite
u položaj udarnog bušenja tako što ćete simbol
poravnati sa oznakom.
◆ Birač brzine (5) pomerite prema prednjoj strani
alata (2. brzina).
Birač brzine (sl. E)
◆ Za bušenje u čeliku i uvrtanje i odvrtanje zavrtnjeva birač brzine (5) pomerite prema zadnjoj
strani alata (1. brzina).
◆ Za bušenje u materijalima koji nisu čelik, birač
brzine (5) pomerite prema prednjoj strani alata
(2. brzina).
Bušenje/odvijanje i uvrtanje zavrtnjeva
◆ Izaberite hod unapred ili unazad koristeći klizač
za hod napred/nazad (2).
◆ Da uključite alat, pritisnite prekidač (1). Brzina
alata zavisi od toga koliko jako ste pritisnuli
prekidač.
◆ Da isključite alat, pustite prekidač.
Saveti za optimalnu upotrebu
Bušenje
◆ Uvek primenjujte lagani pritisak u pravcu burgije.
◆ Pre nego što vrh burgije probije na drugu stranu
radnog komada, smanjite pritisak na alat.
◆ Koristite komad drveta za podupiranje radnog
komada koji se može rascepiti.
◆ Koristite ravne burgije kada u drvetu bušite rupe
većeg prečnika.
◆ Koristite HSS burgije kada bušite u metalu.
◆ Koristite burgije za kamen kada bušite u mekom
kamenu.
◆ Koristite sredstvo za podmazivanje kada bušite
metale koji nisu liveno gvožđe i mesing.
◆ Radi veće preciznosti, pomoću obeleživača
napravite udubljenje u centru rupe koju treba
izbušiti.
Odvrtanje i uvrtanje
◆ Uvek koristite pravilan tip i veličinu odvijača.
◆ Ako je otežano pritezanje zavrtnja, pokušajte da
ga malo podmažete koristeći tečnost za pranje
ili sapun.
◆ Uvek držite alat i bit odvijača u pravoj liniji sa
zavrtnjem.
Održavanje
Vaš Black & Decker alat je dizajniran za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući
rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog
čišćenja.
Vaš punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje
osim redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju alata uklonite bateriju iz alata. Pre čišćenja isključite punjač iz struje.
◆ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
uređaju i punjaču pomoću mekane četke ili suve
krpe.
◆ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu
krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje
koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
◆ Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je da
biste uklonili prašinu iz unutrašnjosti.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim
kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Вlack & Decker proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu materijala.
Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja
životne sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste
kupili novi proizvod.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda na kraju
njihovog životnog veka. Da biste iskoristili prednost
ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Вlack & Decker predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu
da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog
servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Вlack & Decker
servisera i potpune informacije o našim uslugama za
rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na
adresi: www.2helpU.com
23
SRPSKI
Baterije
◆
◆
Вlack & Decker baterije se mogu puniti
veliki broj puta. Na kraju njihovog životnog
veka baterije treba da zbrinete vodeći
računa o našoj životnoj sredini:
Potpuno ispraznite bateriju, a zatim je uklonite iz
alata.
NiCd, NiMH i Li-jonske baterije se mogu reciklirati. Odnesite ih bilo kom ovlašćenom servisu za
reparaciju ili u lokalnu stanicu za reciklažu.
Tehnički podaci
Napon
Brzina u praznom hodu
Maks. obrtni momenat
Kapacitet stezne glave
Maks. kapacitet bušenja
Čelik/drvo/kamen
Punjač
Ulazni napon
Izlazni napon
Struja
Približno vreme punjenja
EGBL148
(H1)
VDC 14,4
Min-1 0-450/01500
Nm 14/35
mm 10
EGBL188
(H1)
18
0-400/01350
17/38
10
mm 10/25/10
10/25/10
VAC
VDC
mA
h
905902** (tip. 1)
100 - 240
8 - 20
400
3-5
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
EGBL148/EGBL188
Вlack & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/108/EC i 2011/65/EU. Za više informacija
kontaktirajte Black & Decker na sledećoj adresi ili ih
potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
Вlack & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsednik za razvoj široke potrošnje
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
22.1.2013
Baterija
Napon
Kapacitet
Tip
BL1114
VDC 14,4
Ah 1,1
Li-jonska
BL1314
14,4
1,3
Li-jonska
BL1514
14,4
1,5
Li-jonska
Baterija
Napon
Kapacitet
Tip
BL1118
VDC 18
Ah 1,1
Li-jonska
BL1318
18
1,3
Li-jonska
BL1518
18
1,5
Li-jonska
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 87,4 db(A), odstupanje (K) 3
dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 98,4 dB(A), odstupanje (K) 3
dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri
pravca) prema EN 60745:
Udarno bušenje u betonu (ah, ID) 11 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
Bušenje u metalu (ah, D) < 2,5 m/s2, odstupanje (K)
1,5 m/s2
24
Uvrtanje/odvrtanje bez udarne funkcije (ah, s) < 2,5
m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
SRPSKI
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti
neispravne delove, popraviti proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode
kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti
svojim potrošačima osim u slučaju:
◆ da je proizvod korišćen za zanatsku delatnost,
profesionalne svrhe ili najam;
◆ da je proizvod bio izložen nenamenskoj upotrebi
ili nemaru;
◆ da je proizvod pretrpeo oštećenja usled dejstva
stranih predmeta, supstanci ili nezgoda;
◆ da je pokušana popravka od strane osoba koje
nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje
firme Вlack & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte
lokalno Вlack & Decker predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste
saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa.
Alternativno, listu ovlašćenih Вlack & Decker
servisera i potpune informacije o našim uslugama za
rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na
adresi: www.2helpU.com
Posetite našu web lokaciju www.blackanddecker.
co.uk da biste registrovali svoj novi Black & Decker
proizvod i da biste bili redovno obaveštavani o novim
proizvodima i specijalnim ponudama. Više informacija
o Black & Decker brendu i našem asortimanu
proizvoda naći ćete na adresi www.blackanddecker.
co.uk
Nemojte zaboraviti da registrujete svoj proizvod!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Registrujte svoj proizvod preko Interneta na adresi
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
ili pošaljite svoje ime, prezime i kod proizvoda predstavništvu kompanije Вlack & Decker u vašoj zemlji.
25
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата Вlack & Decker дупчалка/одвртувач е
наменета за навртување и одвртување на завртки и за дупчење во дрво, метал, пластика и мек
градежен материјал. Алатката е наменета само
за домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на
електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за безбедност и долу наведените упатства може
да доведе до електричен удар, пожар или
сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за идно прегледување.
Терминот „електрична алатка“ во сите долу наведени мерки за безбедност се однесува на Вашата
електрична алатка што работи на струја (преку
кабел), или на електрична алатка што работи на
батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто и добро осветлено. Пренатрупани и темни места
се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични алатки
во експлозивни окружувања, какви што
постојат кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички. Електричните алатки произведуваат искри што можат да
ги запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните лица настрана додека употребувате електрична
алатка. Одвлекување на вниманието може
да предизвика да изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
а. Приклучокот на електричната алатка мора
да се совпаѓа со приклучницата. Никогаш
не го преправајте приклучокот. Не употребувајте адаптерски приклучоци со заземјени електрични алатки. Непреправените
приклучоци и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети или фрижидери. Има зголемен
ризик од електричен удар ако Вашето тело е
заземјено.
в. Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност. Навлегувањето на вода
26
во електричната алатка го зголемува ризикот
од електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот за
носење, влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го кабелот
настрана од топлина, масло, остри рабови или подвижни делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат ризикот
од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка надвор, употребувајте продолжен кабел кој
е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува ризикот
од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална
(FID) склопка. Употребата на заштитна диференцијална (FID) склопка го намалува ризикот
од електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или
кога сте под влијание на дрога, алкохол
или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка
може да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната опрема, како што се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или штитници за
слухот, ќе го намали бројот на повреди кога
се употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на алатката. Обезбедете прекинувачот да биде во
исклучена положба пред да ја приклучите
алатката на струја или на батериски пакет,
или пред да ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на електрични
алатки со прст на прекинувачот или приклучување на извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите електричната алатка. Клуч или алатка за подесување
што е закачена на ротирачкиот дел на електричната алатка може да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
време. Ова овозможува подобра контрола
МАКЕДОНСКИ
над електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит. Држете ги косата,
облеката и ракавиците настрана од подвижните делови. Широката облека, накитот
или долгата коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
е. Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана. Собирањето на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
а. Не ја употребувајте електричната алатка на
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за Вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува
и исклучува. Секоја електрична алатка што
не може да се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот на
струја или од батерискиот пакет за електричната алатка пред да правите подесувања, менувате додатоци или пред да
ја одложите електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што не
ги употребувате надвор од досег на децата
и не дозволувајте да ги употребуваат лица
кои не се запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните алатки
се опасни кога со нив ракуваат необучени
корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки. Проверете дали подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или оштетени, или
постои друга состојба што би можела да
влијае врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка е оштетена, однесете ја на поправка пред да ја
употребите. Многу незгоди се предизвикани
поради лошо одржувани електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги во предвид работните
услови и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за работа
што е различна од нејзината намена може да
доведе до опасна ситуација.
5. Употреба и одржување на батериски алатки
а. Полнете само со полнач кој е определен
од страна на произведувачот. Полнач што
одговара на еден тип на батериски пакет може
да доведе до ризик кога се употребува со друг
батериски пакет.
б. Употребувајте ги батериските алатки само
со батериски пакети кои се посебно определени за нив. Употребата на било какви
други батериски пакети може да доведе до
ризик од повреда или пожар.
в. Кога батерискиот пакет не се употребува,
држете го настрана од други метални
предмети како што се: спојници за хартија, парички, клучеви, шајки, завртки или
други мали метални предмети кои можат
да направат спој помеѓу двата батериски
терминали. Правењето на краток спој помеѓу
батериските терминали може да предизвика
изгореници или пожар.
г. Течност може да биде исфрлена од батеријата поради неправилна употреба; не
ја допирајте. Доколку случајно дојде до
допир, исплакнете со вода. Доколку течноста дојде во допир со очите, побарајте
и медицинска помош. Течноста исфрлена
од батеријата може да предизвика иритација
или изгореници.
6. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да ги сервисира квалификувано лице кое користи
само идентични резервни делови. Вака ќе
бидете сигурни дека се одржува безбедноста
на електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки за безбедност за дупчалки и ударни
дупчалки
◆
◆
Носете штитници за ушите кога употребувате ударни дупчалки. Изложеноста на бучава
може да предизвика губење на слухот.
Користете ги помошните рачки што доаѓаат
27
МАКЕДОНСКИ
◆
♦
◆
◆
◆
◆
◆
со алатката. Губењето на контрола може да
предизвика повреда кај ракувачот.
Фаќајте ги електричните алатки само за
изолираните површини за држење кога вршите работа при која додатокот за сечење
може да дојде во допир со скриени жици.
Доколку додатокот за сечење допре жица под
напон, тоа може да ги доведе изложените
метални делови од електричната алатка под
напон и може да предизвика електричен удар
кај ракувачот.
Фаќајте ги електричните алатки само за
изолираните површини за држење кога
вршите работа при која затворачот може да
дојде во допир со скриени жици. Доколку
затворачите допрат жица под напон, тоа може
да ги доведе изложените метални делови од
електричната алатка под напон и може да
предизвика електричен удар кај ракувачот.
Употребувајте стегачи или други практични
начини да го прицврстите предметот на
обработка на стабилна подлога. Придржувањето на предметот на обработка со рака
или со тело го прави нестабилен и може да
доведе до губење на контрола.
Пред дупчење во ѕидови, подови или плафони, проверете каде се поставени електричните жици и цевките.
Избегнувајте допир со врвот на додатокот за
дупчење веднаш после дупчењето затоа што
може да биде загреан.
Оваа алатка не е наменета за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца) со
намалени физички, сетилни или ментални
способности, или кои немаат искуство и знаење, освен ако не им се пружени надзор или
упатства за употреба на апаратот од страна на
лице кое е одговорно за нивната безбедност.
Треба да се надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со апаратот.
Намената е опишана во ова упатство за
употреба. Употребата на било која помошна
опрема или додаток, или извршувањето на
било кои работи со оваа алатка освен оние
препорачани во ова упатство за употреба,
може да предизвика ризик од повреда на
ракувачот или оштетување на имот.
Останати ризици.
При употреба на алатката може да се појават
дополнителни ризици кои не се вклучени во
приложените предупредувања. Овие ризици
може да се појават поради неправилна употреба,
долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
28
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
◆ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки или подвижни делови.
◆ Повреди при менување на делови, сечила
или додатоци.
◆ Повреди предизвикани поради долготрајна употреба на алатката. Кога користите
алатка подолг период, осигурајте се дека
правите повремени паузи.
◆ Ослабување на слух.
◆ Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата
на Вашата алатка (на пример:- обработка
на дрво, особено даб, бука и иверица).
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци
и декларацијата за сообразност се измерени
во склад со стандардната метода за тестирање
според EN 60745 и можат да се користат за споредување на една алатка со друга. Декларираната
вредност на емитирани вибрации може исто така
да се користи за прелиминарна проценка на изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации за време на користењето на електричната
алатка може да се разликува од декларираната
вредност во зависност од начинот на кој алатката
се употребува. Нивото на вибрации може да се
зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EC за заштита на лица кои
редовно употребуваат електрични алатки на
работното место, проценката на изложеност на
вибрации треба да ги земе во предвид условите
и начинот на кој алатката се употребува, вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како
што се времињата кога алатката е исклучена,
кога е вклучена и неоптоварена, и времето на
работење со неа.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали ризикот од повреди, корисникот мора да го
прочита упатството за работа.
Дополнителни упатства за безбедност за батерии и полначи
МАКЕДОНСКИ
Батерии
◆ Никогаш не се обидувајте да ја отворите
батеријата поради било која причина.
◆ Не ја изложувајте батеријата на вода.
◆ Не ја одлагајте на места каде температурата
може да надмине 40 °C.
◆ Полнете ја само при температура во просторијата од 10 °C до 40 °C.
◆ Полнете само со полначот кој што се испорачува со алатката.
◆ Кога се ослободувате од батериите, следете
ги упатствата кои се дадени во одделот „Заштита на животната средина“.
Не се обидувајте да полните оштетени
батерии.
Полначи
◆ Употребувајте го вашиот Black & Decker
полнач само за полнење на батеријата на
алатката со која е испорачан. Другите батерии
можат да пукнат, предизвикувајќи повреда на
ракувачот и оштетување.
◆ Никогаш не се обидувајте да ги полните неполнивите батерии.
◆ Обезбедете неисправните кабли веднаш да
бидат заменети.
◆ Не ја изложувајте батеријата на вода.
◆ Не го отварајте полначот.
◆ Не го бодете полначот.
Полначот е наменет само за употреба во
затворен простор.
Прочитајте го упатството за употреба пред
да го употребите полначот.
Безбедност од електричен удар
Вашиот полнач е двојно изолиран; затоа
не е потребна жица за заземјување. Секогаш проверете дали напонот на струјното
напојување одговара на напонот кој е
деклариран на плочката. Никогаш не се
обидувајте да го замените приклучокот на
полначот со обичен приклучок за струја.
◆
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на
Black & Decker за да се избегне опасност.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените карактеристики.
1. Прекинувач за менување на брзина
2. Лизгач за напред и назад
3. Прстен за избирање на режим на работа и за
подесување на обртниот момент
4. Футер
5. Менувач на брзина
6. Држач за додатоци за одвртување
Скица А
7. Батерија
8. Полнач
9. Индикатор за наполнетост
Склопување
Предупредување! Пред склопување, отстранете
ја батеријата од алатката.
Монтирање и отстранување на батеријата
(скица Б)
◆ За да ја монтирате батеријата (7), поставете
ја во линија со нејзиниот држач на алатката.
Навлечете ја батеријата на држачот и туркајте
се додека не слушнете чкрапнување.
◆ За да ја отстраните батеријата, во исто време притиснете го копчето за отпуштање (10)
и извлечете ја батеријата од држачот.
Монтирање и отстранување на додатоци за
дупчење или одвртување
Оваа алатка има брзостезен футер кој овозможува лесно менување на додатоците.
◆ Блокирајте ја алатката со поставување на
лизгачот за напред и назад (2) во централна
положба.
◆ Отворете го футерот (4) со вртење на предниот дел со едната рака, додека со другата
рака го држите задниот дел.
◆ Вметнете ја дршката на додатокот во футерот
и цврсто затегнете го футерот.
Оваа алатка се испорачува со додаток за одвртување со два различни краја во држачот за
додатоци (6).
◆ За да го отстраните додатокот за одвртување
од држачот за додатоци, подигнете го додатокот од жлебот.
◆ За да го одложите додатокот за одвртување,
цврсто турнете го во држачот.
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи
во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Предупредување! Пред дупчење во ѕидови, подови или плафони, проверете каде се поставени
електричните жици и цевките.
Полнење на батеријата (скица А)
Батеријата треба да се наполни пред првата упо29
МАКЕДОНСКИ
треба и секогаш кога ќе нема да може да обезбеди
доволно сила за работи кои претходно биле лесно
извршувани. Полначот може да се загрее за време
на полнењето; ова е нормално и не значи дека
постои проблем.
Предупредување! Не ја полнете батеријата при
температури во просторијата пониски од 10 °C или
повисоки од 40 °C. Препорачана температура при
полнење: околу 24 °C.
Напомена: Полначот нема да ја полни батеријата ако температурата на ќелијата е под
10 °C или над 40 °C.
Батеријата треба да се остави во полначот
и полначот автоматски ќе почне да ја полни
кога температурата на ќелијата ќе се зголеми
или намали.
◆ За да ја наполните батеријата (7), сместете
ја во полначот (8). Батеријата може да се
вметне во полначот само на еден начин. Не
го туркајте со сила. Осигурајте батеријата да
биде целосно налегната во полначот.
◆ Вклучете го полначот во штекер.
Индикаторот за полнење (9) ќе почне да трепка.
Полнењето е завршено кога индикаторот за полнење (9) ќе почне да свети непрекинато. Полначот
и батеријата може да се остават поврзани на
неодредено време. LED индикаторот ќе се вклучува кога полначот повремено ќе ја дополнува
батеријата.
◆ Полнете ги испразнетите батерии во рок од
една недела. Животниот век на батеријата ќе
се намали многу ако ја одложите испразнета.
Оставање на батеријата во полначот
Полначот и батеријата може да се остават поврзани на неодредено време додека свети LED
индикаторот. Полначот ќе ја одржува батеријата
свежа и целосно наполнета.
Избор на насока на вртење (скица C)
За дупчење и навртување на завртки, употребувајте вртење напред (во насока на стрелките
на часовникот). За одвртување на завртки или
отстранување на заглавени додатоци за дупчење,
употребувајте вртење назад (во спротивен правец
од стрелките на часовникот).
◆ За да изберете вртење напред, турнете го
лизгачот за напред и назад (2) на лево.
◆ За да изберете вртење назад, турнете го
лизгачот за напред и назад на десно.
◆ За да ја закочите алатката, поставете го лизгачот за напред и назад во централна позиција.
Избирање на режим на работа или на обртен
момент (скица D)
30
Оваа алатка има прстен за избирање на режим
на работа и за подесување на обртниот момент
при затегнување на завртки. За големи завртки
и тврди материјали е потребно подесување со
поголем обртен момент отколку за мали завртки
и меки материјали. Прстенот има голем опсег на
подесувања за подобро да одговара на Вашата
работа.
◆ За дупчење во дрво, метал или пластика, поставете го прстенот (3) во позиција за дупчење
со порамнување на симболот со ознаката.
◆ За одвртување и навртување, поставете го
прстенот на посакуваното подесување. Доколку не го знаете соодветното подесување,
направете го следното:
- Поставете го прстенот (3) на подесувањето
со најмал обртен момент.
- Затегнете ја првата завртка.
- Доколку квачилото започне да блокира пред
да го постигнете посакуваниот резултат,
зголемете го подесувањето на прстенот
и продолжете со затегнување на завртката.
Повторете го ова се додека не дојдете до
соодветното подесување. Употребувајте го
ова подесуваање за преостанатите завртки.
Дупчење во градежен материјал (скици D и E)
◆ За дупчење во градежен материјал, поставете
го прстенот (3) во позиција за ударно дупчење
со порамнување на симболот со ознаката.
◆ Лизнете го менувачот на брзина (5) кон предниот дел од алатката (втора брзина).
Менувач на брзина (скица Е)
◆ За дупчење во челик и за одвртување и завртување, лизнете го менувачот на брзина (5)
кон задниот дел од алатката (прва брзина).
◆ За дупчење во други материјали освен челик,
лизнете го менувачот на брзина (5) кон предниот дел од алатката (втора брзина).
Дупчење, одвртување и навртување
◆ Изберете вртење напред или назад со употребување на лизгачот за напред и назад (2).
◆ За вклучување на алатката, притиснете го
прекинувачот (1). Брзината на алатката зависи
од тоа колку е притиснат прекинувачот.
◆ За исклучување на алатката, отпуштете го
прекинувачот.
Совети за оптимална употреба
Дупчење
◆ Секогаш нанесувајте мал притисок во правец
на додатокот за дупчење.
◆ Во моментот пред врвот на додатокот за дуп-
МАКЕДОНСКИ
◆
◆
◆
◆
◆
◆
чење да пројде низ предметот на обработка,
намалете го притисокот врз алатката.
Употребувајте парче дрво за да ги прицврстите предметите на обработка кои може да се
расцепат.
Употребувајте додатоци со плочест врв кога
дупчите дупки со голем дијаметар во дрво.
Употребувајте челични додатоци за високи
брзини кога дупчите во метал.
Употребувајте додатоци за дупчење на градежен материјал кога дупчите во мек градежен
материјал.
Употребувајте средство за подмачкување
кога дупчите во метал, освен во леано железо
и месинг.
Направете вдлабнатина со шило во центарот
на дупката која треба да се издупчи за да ја
подобрите прецизноста.
Одвртување и навртување
◆ Секогаш употребувајте додаток за одвртување/навртување од соодветен вид и големина.
◆ Доколку завртките тешко се стегаат, пробајте
да ги подмачкате со нанесување на мало
количество на течност за миење или сапун.
◆ Секогаш држете ги алатката и додатокот за
одвртување во права линија со завртката.
Одржување
Вашата Вlack & Decker електрична алатка е
направена да работи долго време со минимално
одржување. Постојаното работење на задоволително ниво зависи од правилната грижа за
алатката и редовното чистење.
На Вашиот полнач не му е потребно никакво
одржување освен редовно чистење.
Предупредување! Пред вршење на било какво
одржување, отстранете ја батеријата од алатката.
Извадете го приклучокот на полначот од приклучницата пред да го исчистите.
◆ Редовно чистете ги отворите за вентилација
на вашата алатка или полнач со употреба на
мека четка или сува крпа.
◆ Редовно чистете го куќиштето на моторот со
употреба на влажна крпа. Не употребувајте
абразивни средства за чистење или средства
за чистење на база на растворувач.
◆ Редовно отворајте го футерот и лесно чукнете
го да ја отстраните правта од внатрешноста.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот
Вlack & Decker производ треба да биде заменет
или дека повеќе не Ви е од корист, не го фрлајте
со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени производи и пакувања овозможува материјалите да бидат рециклирани и повторно употребени.
Повторното употребување на рециклирани материјали помага во спречувањето на загадувањето на животната
средина и ја намалува побарувачката
на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади или
продавачите при набавка на нов производ.
Black & Decker има објекти за собирање и рециклирање на Black & Decker производи кога тие
ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја
искористите оваа услуга, Ве молиме да го вратите
производот кај било кој овластен сервисер кој ќе
го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
Black & Decker сервисери и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com
Батерии
◆
◆
Батериите на Вlack & Decker можат да
се полнат многу пати. На крајот на нивниот употребен век, ослободете се од
батериите водејќи грижа за животната
средина:
Целосно истрошете ја батеријата, а потоа
отстранете ја од алатката.
Никел-кадмиумските, никел-металхидридните
и литиум-јонските батерии може да се рециклираат. Однесете ги кај било кој овластен
сервисер или во локална станица за рециклирање.
31
МАКЕДОНСКИ
Технички податоци
Напон
Vдиректна
EGBL148
(H1)
14,4
EGBL188
(H1)
18
струја
Брзина без оптоварување
Максимален обртен
момент
Отвор на футерот
Максимален капацитет на дупчење
Челик/дрво/градежен материјал
Полнач
Влезен напон
Min-1 0-450/01500
Nm 14/35
mm 10
mm 10/25/10
0-400/01350
17/38
10
10/25/10
905902** (тип 1)
Vнаиз- 100 - 240
менична
струја
Vдиректна 8 - 20
Излезен напон
струја
Струја
Приближно време на
полнење
Батерија
Напон
mA 400
h 3-5
BL1114
Vдиректна 14,4
BL1314
14,4
BL1514
14,4
Ah 1,1
Литиумјонска
1,3
Литиумјонска
1,5
Литиумјонска
BL1118
Vдиректна 18
BL1318
18
BL1518
18
1,3
Литиумјонска
1,5
Литиумјонска
струја
Капацитет
Тип
Батерија
Напон
струја
Капацитет
Тип
Ah 1,1
Литиумјонска
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 87.4 dB(A), отстапување
(K) 3 dB(A)
Звучна моќност (LWA) 98.4 dB(A), отстапување
(K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска
сума по три оски) спрема EN 60745:
Ударно дупчење во метал (ah, ID) 11 m/s2, отстапување (K) 1.5 m/s2
Дупчење во метал (ah, D) < 2.5 m/s2, отстапување
(K) 1.5 m/s2
32
Навртување/одвртување без удар (ah, s) < 2.5 m/
s2, отстапување (K) 1.5 m/s2
Декларација за сообразност со правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
EGBL148/EGBL188
Вlack & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад со:
2006/42/ЕЗ, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Овие производи исто така се во склад со Директивата 2004/108/EЗ и 2011/65/EУ. За повеќе
информации Ве молиме да стапите во контакт
со Black & Decker преку следнава адреса или да
погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација
во име на Black & Decker.
Кевин Хјуит
Потпретседател за глобален развој на производи
Вlack & Decker Европа, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
22/01/2013
МАКЕДОНСКИ
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција. Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден начин не ги
ограничува Вашите законски права. Гаранцијата
важи на териториите на земјите-членки на Европската унија и на Европската зона на слободна
трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане
неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
Black & Decker гарантира дека ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи производите
изложени на нормална употреба, или ќе ги замени
таквите производи за да осигура купувачот да има
минимум на непријатности, освен ако:
◆ Производот бил користен за занаетчиски или
професионални потреби, или бил изнајмен;
◆ Производот бил изложен на неправилна употреба или негрижа;
◆ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди;
◆ Биле вршени поправки од страна на лица
кои не се овластени сервисери или сервисен
персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција, треба да
доставите доказ за набавката кај продавачот или
кај овластен сервисер. Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен сервисер доколку
стапите во контакт со локалното претставништво
на Black & Decker преку адресата назначена во
оваа упатство. Постои и друга можност: списокот
на овластени Black & Decker сервисери и сите
детали за нашите услуги после купувањето можат
да се најдат на интернет на: www.2helpU.com
Ве молиме да го посетите нашиот сајт www.
blackanddecker.co.uk за да го регистрирате
Вашиот нов Black & Decker производ и за да бидете во тек со новите производи и специјалните
понуди. Повеќе информации за стоковата марка
Black & Decker и за нашата понуда на производи
се достапни на www.blackanddecker.co.uk
Не заборавајте да го регистрирате Вашиот
производ!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Регистрирајте го Вашиот производ на интернет адресата www.blackanddecker.co.uk/
productregistration или испратете ги Вашето име,
презиме и шифра на производот на претставникот
на Вlack & Decker во Вашата држава.
zst00205511 - 21-06-2013
33
34
E16458
7
7
8
7
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
www.2helpU.com
1
EGBL148 - EGBL188
2
5
6
12 - 12 - 12
3
4
H1
TYPE
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising