MT143 | Black&Decker MT143 MULTITOOL Type H1 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588777-94 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
MT18
MT143
A
B
C
D
E
2
ČESKY
Použití výrobku
Vaše víceúčelové nářadí Black & Decker je určeno
k široké škále svépomocných prací. Při použití vrtací/
šroubovací hlavy (MTDD6) je toto nářadí určeno pro
šroubování a pro vrtání do dřeva, kovu a plastů. Toto
nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské použití. Vaše
nabíječka Black & Decker je určena k nabíjení baterií
Black & Decker dodaných s tímto nářadím.
f.
3.
a.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Prostudujte si všechny bezpečnostní
výstrahy a pokyny. Nedodržení níže uvedených
pokynů může mít za následek úraz elektrickým
proudem, vznik požáru nebo vážné poranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno
napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez
napájecího kabelu).
c.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může
vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu
s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití
g.
4.
a.
b.
c.
d.
3
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li
unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením napájecího kabelu k síťové zásuvce
nebo před vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je
vypnutý hlavní spínač. Přenášení elektrického
nářadí s prstem na hlavním spínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrické síti, je-li hlavní spínač
nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení
příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí
ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované
obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho
nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství
a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte
v úvahu provozní podmínky a práci, která bude
prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
♦
♦
♦
♦
♦
Použití nářadí napájeného baterií a jeho údržba
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při
vložení jiného nevhodného typu způsobit požár.
Používejte elektrické nářadí výhradně s bateriemi,
které jsou pro daný typ nářadí určeny. Použití jiných
typů baterií může způsobit vznik požáru nebo zranění.
Není-li baterie používána, uložte ji mimo dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky
na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další
drobné kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování kontaktů baterie. Zkratování kontaktů
baterie může vést k způsobení popálenin nebo požáru.
V náročných podmínkách může z baterie unikat
kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou. Dojde-li k náhodnému kontaktu s touto
kapalinou, zasažené místo omyjte vodou. Dostane-li se kapalina do očí, ihned si je vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající
kapalina z baterie může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
♦
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
♦
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si s tímto výrobkem nehrály.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd. Přestože jsou dodržovány příslušné
bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní
zařízení, určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí nářadí.
♦ Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství nářadí.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli zařízení delší dobu, zajistěte,
aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦ Poškození sluchu.
♦ Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Opravy
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
vrtačky a příklepové vrtačky
♦
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu montážního prvku se skrytými
elektrickými vodiči, držte elektrické nářadí vždy
za izolované rukojeti. Montážní prvky, které se
dostanou do kontaktu s „živým“ vodičem, způsobí,
že neizolované kovové části elektrického nářadí
budou také „živé“, což může obsluze způsobit úraz
elektrickým proudem.
Nikdy nepoužívejte sekáče v režimu vrtání. Příslušenství se v materiálu zasekne a bude se otáčet
vrtačka.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu
používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření obrobku o část těla
nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě kontroly.
Před vrtáním do zdí, podlah nebo stropů zjistěte
polohu elektrických vedení a potrubí.
Ihned po ukončení vrtání se nedotýkejte vrtáku,
protože může být horký.
Určené použití tohoto výrobku je popsáno v tomto
návodu k obsluze. Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných pracovních
operací, než je doporučeno tímto návodem, může
představovat riziko zranění obsluhy nebo riziko
způsobení hmotných škod.
Při práci s příklepovými vrtačkami používejte
ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit
ztrátu sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím může vést k úrazu.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu pracovního nástroje se skrytými
elektrickými vodiči, držte elektrické nářadí vždy za
izolované rukojeti. Při kontaktu pracovního příslušenství s „živým“ vodičem způsobí neizolované kovové
části nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
4
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Tato nabíječka není určena pro venkovní
použití.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být oproti uvedené hodnotě vyšší.
Elektrická bezpečnost
Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací.
Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče.
Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti
odpovídá napětí, které je uvedeno na výkonovém štítku výrobku. Nikdy se nepokoušejte
nahradit nabíječku přímým připojením k síťové
zásuvce.
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení
bezpečnostních opatření podle požadavků normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících
elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad
působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního
cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy
běží naprázdno.
♦
Štítky na nářadí
Na zařízení jsou následující piktogramy:
Popis
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
vrtačky a příklepové vrtačky
Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech
následujících částí.
1. Spínač s plynulou regulací otáček
2. Přepínač pro chod vpřed/vzad
3. Uvolňovací tlačítko hlavy
4. Držák nástrojů
5. Baterie
6. Uvolňovací tlačítko baterie
7. Vrtací/šroubovací hlava (MTDD6)
8. Objímka pro nastavení utahovacího momentu
9. Sklíčidlo
Elektrická bezpečnost
Další bezpečnostní pokyny pro baterie
a nabíječky
Baterie
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu Black & Decker, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Nikdy se nepokoušejte baterii rozebírat.
Zabraňte kontaktu baterie s vodou.
Neskladujte baterie na místech, kde může teplota
přesáhnout 40 °C.
Nabíjejte baterie pouze při teplotách v rozsahu od
10 do 40 °C.
Provádějte nabíjení pouze nabíječkou dodanou
s nářadím.
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými v části
„Ochrana životního prostředí“.
Sestavení
Varování! Před sestavením vyjměte z nářadí baterii.
Nasazení a vyjmutí baterie (obr. A)
♦
♦
Nepokoušejte se nabíjet poškozené baterie.
Chcete-li baterii (5) vložit do nářadí, srovnejte ji
s místem jejího uložení v nářadí. Zasuňte baterii
do nářadí a zatlačte na ni tak, aby došlo k jejímu
řádnému usazení.
Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte uvolňovací tlačítko (6) a současně ji vysuňte z nářadí.
Nasazení a sejmutí hlavy nářadí (obr. B)
Varování! Při nasazování a snímání hlavy musíte být
velmi opatrní. Pohyblivé části mohou být během provozu horké.
♦
Chcete-li nářadí zablokovat, nastavte přepínač pro
chod vpřed/vzad (2) do středové polohy.
♦
Chcete-li hlavu sejmout, stiskněte uvolňovací tlačítko
hlavy (3) a sejměte hlavu z nářadí.
♦
Chcete-li hlavu nasadit, srovnejte ji s místem jejího
uložení na nářadí podle obrázku a zatlačíte ji do
nářadí tak, aby došlo k jejímu řádnému usazení.
Nabíječky
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Používejte nabíječku Black & Decker pouze k nabíjení baterie, která byla dodána s tímto nářadím. Jiné
baterie mohou prasknout, způsobit poranění nebo
jiné škody.
Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
Nesnažte se nabíječku demontovat.
Nepokoušejte se do nabíječky proniknout.
Upnutí a vyjmutí vrtáku nebo šroubovacího
nástavce
Vrtací/šroubovací hlava je vybavena rychloupínacím
sklíčidlem, které usnadňuje výměnu pracovních nástrojů.
5
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Chcete-li nářadí zablokovat, nastavte přepínač pro
chod vpřed/vzad (2) do středové polohy.
Při otevírání sklíčidla (9) jednou rukou otáčejte
přední částí ve směru pohybu hodinových ručiček
a druhou rukou držte zadní část.
Zasuňte upínací stopku nástroje do sklíčidla (9).
Při utahování sklíčidla (9) jednou rukou otáčejte jeho
přední částí proti směru pohybu hodinových ručiček
a druhou rukou držte jeho zadní část.
Chcete-li vyjmout šroubovací nástavec z držáku
nástrojů, vytáhněte jej z držáku směrem nahoru.
Chcete-li šroubovací nástavec uložit do držáku,
zatlačte jej dovnitř.
indikátor nabíjení (11) začne rychle červeně blikat. Postupujte následovně:
♦ Baterii (5) z nabíječky vyjměte a opět ji vložte zpět.
♦ Bude-li kontrolka nabíjení blikat červeně stále stejně
rychle, použijte jinou baterii, abyste se ujistili, zda
nabíječka pracuje správně.
♦ Probíhá-li nabíjení jiné baterie správně, původní
baterie je poškozena a měla by být vrácena autorizovanému servisu, kde bude zajištěna její recyklace.
♦ Je-li při použití jiné baterie indikace stejná jako u původní baterie, svěřte kontrolu a testování nabíječky
autorizovanému servisu.
Poznámka: Zkouška, která určí, zda je baterie poškozena, může trvat až 60 minut. Je-li baterie příliš horká
nebo příliš studená, LED dioda bude střídavě pomalu
a rychle červeně blikat.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Volba momentu nebo polohy pro vrtání (obr. D)
Varování! Před vrtáním do zdí, podlah nebo stropů zjistěte polohu elektrických vedení a vodovodních, plynových
nebo jiných potrubí.
Toto nářadí je vybaveno objímkou pro nastavení momentu
při utahování šroubů.
♦ Chcete-li vrtat, nastavte objímku (8) do polohy pro
vrtání srovnáním symbolu se značkou (12).
♦ Chcete-li šroubovat, nastavte objímku na požadované nastavení.
♦ Neznáte-li ještě vhodné nastavení, postupujte následovně:
♦ Nastavte objímku (8) do polohy 1.
♦ Utáhněte první šroub.
♦ Začne-li spojka před dosažením požadovaného výsledku přeskakovat, zvětšete hodnotu
momentu nastavením objímky do další polohy
a pokračujte v utahování šroubu. Opakujte tento
postup, dokud nedosáhnete požadovaného
nastavení.
Nabíjení baterie (obr. C)
Baterie musí být nabita před prvním použitím a vždy,
když dojde k výraznému poklesu jejího výkonu. Baterie
se může během nabíjení zahřívat. Jedná se o normální
stav, který neznamená žádný problém.
Varování! Baterii nenabíjejte, klesne-li okolní teplota
pod 10 °C nebo přesáhne-li 40 °C. Doporučená teplota
prostředí pro nabíjení: přibližně 24 °C.
Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet baterie, klesne-li teplota článků pod přibližně 0 °C nebo překročí-li
40 °C. Baterie mohou být ponechány v nabíječce
a nabíjení bude automaticky spuštěno, jakmile teplota
článků dosáhne povoleného rozsahu.
♦ Chcete-li baterii (5) nabít, vložte ji do nabíječky (10).
Baterie může být do nabíječky vložena pouze jedním
způsobem. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Ujistěte
se, zda je baterie v nabíječce řádně usazena.
♦ Připojte nabíječku k síti a zapněte ji.
Indikátor nabíjení (11) bude nepřetržitě zeleně blikat
(pomalu). Nabíjení bude ukončeno, jakmile začne indikátor nabíjení (11) nepřerušovaně zeleně svítit. Baterie
může být ponechána v nabíječce se svítící LED diodou
neomezeně dlouhou dobu. Svítící LED dioda přejde
při občasném dobíjení baterie z trvale svítící zelené na
blikající zelenou (nabíjení). Indikátor nabíjení (11) bude
svítit tak dlouho, jak dlouho bude baterie vložena do
nabíječky, která je připojena k elektrické síti.
♦ Vybité baterie nabijte do 1 týdne. Provozní životnost
baterie bude značně zkrácena, je-li skladována ve
vybitém stavu.
Volba směru otáčení (obr. E)
Pro vrtání a utahování šroubů používejte otáčení směrem
dopředu (ve směru pohybu hodinových ručiček). Pro
povolování šroubů a uvolňování zablokovaných vrtáků
používejte chod vzad (proti směru pohybu hodinových
ručiček).
♦ Chcete-li zvolit chod vpřed, zatlačte přepínač pro
chod vpřed/vzad (2) doleva.
♦
Chcete-li zvolit chod vzad, zatlačte přepínač pro
chod vpřed/vzad doprava.
♦ Chcete-li nářadí zablokovat, nastavte přepínač pro
chod vpřed/vzad do středové polohy.
Vrtání/šroubování
♦
♦
Ponechání baterie v nabíječce
♦
Baterie může být ponechána v nabíječce se svítící LED
diodou neomezeně dlouhou dobu. Nabíječka bude baterii
udržovat v nabitém stavu.
Zvolte směr otáčení vpřed nebo vzad pomocí přepínače pro chod vpřed/vzad (2).
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač s plynulou
regulací otáček (1). Otáčky nářadí závisí na intenzitě
stisknutí tohoto spínače.
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač s plynulou
regulací otáček.
Rady pro optimální použití
Diagnostická funkce nabíječky
Vrtání
Detekuje-li nabíječka vybitou nebo poškozenou baterii,
♦
6
Vždy vyvíjejte mírný tlak v ose vrtáku.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou
Británii a Irsko)
Těsně před proniknutím špičky vrtáku druhou stranou obrobku zmenšete tlak vyvíjený na nářadí.
Podložte obrobek kouskem dřeva, aby při průniku
vrtáku nedocházelo k tvorbě třísek na povrchu
obrobku.
Při vrtání otvorů do dřeva, které mají větší průměr,
používejte ploché vrtáky do dřeva.
Při vrtání do kovu používejte vrtáky z rychlořezné
oceli (HSS).
Při vrtání do zdiva použijte vrtáky do zdiva.
Nevrtáte-li do litiny nebo do mosazi, používejte při
vrtání kovů mazivo.
Pro zvýšení přesnosti vrtání si vždy uprostřed díry,
kterou chcete vrtat, vytvořte na povrchu obrobku
pomocí průbojníku vodicí značku.
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦ Zajistěte ekologické odstranění staré zástrčky.
♦ Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦ Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! K uzemňovací svorce nebude připojen žádný
vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 5 A.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
Šroubování
♦
♦
♦
Vždy používejte správný typ a velikost šroubovacího
nástavce.
Nejdou-li šrouby správně přitáhnout, použijte jako
mazivo malé množství saponátu nebo mýdlového
roztoku.
Vždy držte nářadí se šroubovacím nástavcem
v jedné ose se šroubem.
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu
s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto
výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Příslušenství
Výkon vašeho nářadí záleží na používaném příslušenství.
Příslušenství Black & Decker a Piranha jsou navržena
a vyrobena podle norem pro vysokou kvalitu a jsou určena pro zvýšení výkonu vašeho nářadí. Použitím tohoto
příslušenství docílíte toho nejlepšího výsledku, který vám
vaše nářadí může poskytnout.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který zařízení odebere a zajistí
jeho recyklaci.
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění
vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nářadí napájeného baterií nebo napájecím kabelem:
♦ Vypněte zařízení/nářadí a odpojte napájecí kabel
od sítě.
♦ Nebo zařízení/nářadí vypněte a vyjměte z něj baterii,
je-li zařízení/nářadí napájeno vyjímatelnou baterií.
♦ Nebo nelze-li baterii vyjmout, nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití baterie.
♦ Před čištěním odpojte nabíječku od sítě. Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné
čištění.
♦ Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦ Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky
nebo rozpouštědla.
♦ Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním odstraňte
prach z vnitřní části nářadí (je-li nářadí opatřeno
sklíčidlem).
Baterie
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití baterie a potom ji vyjměte z nářadí.
♦
7
Baterie typu NiCd, NiMH a Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte je v autorizovaném servisu nebo do místní
sběrny, kde budou recyklovány nebo zlikvidovány
tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.
Technické údaje
MT143 (H1)
Napájecí napětí
V 14,4
Vrtačka/šroubovák
MTDD6 (H1)
Otáčky naprázdno
min-1 0 - 700
Maximální moment
Nm 20,5
Kapacita sklíčidla
mm 10
Hmotnost
kg 1,3
Maximální průměr vrtáku při vrtání
oceli
mm 10
dřeva
mm 25
Baterie
BL1314
Napájecí napětí
V 14,4
Kapacita
Ah 1,3
Typ
Li-Ion
905902** (typ 1)
Nabíječka
Vstupní napětí
V 100 - 240
Výstupní napětí
V 8 - 20
Proud
mA 400
Přibližná doba nabíjení
hod 3 - 5
Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
MT18 (H1)
18
MTDD6 (H1)
0 - 700
20,5
10
1,67
MT143, MT18, MTDD6
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují požadavky
následujících norem: 2006/42/EC, EN60745-1, EN607452-1, EN60745-2-2
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tento níže
popisovaný produkt, včetně alternativní hlavy pro příslušenství, splňuje požadavky následujících norem:
10
25
BL1518
18
1,5
Li-Ion
905902** (typ 1)
100 - 240
8 - 20
400
3-5
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2004/108/
EC a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost Stanley Europe na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci
tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pro spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
6. 6. 2013
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 77,1 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 88,1 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle
normy EN 60745:
Vrtání do kovu (ah, D) < 2,5 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Šroubování bez rázů (ah) < 2,5 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
8
Záruka
Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě svého
vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu mimořádnou
záruku. Tato záruka je nadstandardní a v žádném případě
nepoškozuje Vaše zákonná práva. Tato záruka platí ve
všech členských státech EU a Evropské zóny volného
obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu 24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady,
garantujeme ve snaze o minimalizování vašich starostí
bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu
celého výrobku za níže uvedených podmínek:
•
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
•
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
•
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
•
Nebyly prováděny opravy výrobku jinými osobami
než pracovníky značkového servisu Black & Decker.
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu středisku předložit doklad o nákupu
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní
pobočky Black & Decker se dozvíte na příslušné
adrese uvedené na zadní straně této příručky. Seznam
autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si Váš
výrobek Black & Decker. Budete tak mít neustále
přehled o nových výrobcích a speciálních nabídkách.
Další informace o značce Black & Decker a o našem
výrobním programu získáte na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk
9
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00223503 - 03-12-2013
10
11
12
100
MTJS1
E16669
81
52
51
82
22
MTTS7
MTOS4
53
21
23
54
www.2helpU.com
25
27
MTSA2
MTRT8
101
92
61
29
30
63
64 65
62
MTHD5
93
68
14 - 09 - 12
31
66
MTJS1 - MTSA2 - MTIM3 - MTOS4 - MTHD5 - MTTS7 - MTRT8 - MTNF9
MTNF9
67
MTIM3
TYPE
H1
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
06/13
Podpis
Download PDF

advertising