KA2500 | Black&Decker KA2500 PALM GRIP SANDER instruction manual

370001-67 LT
KA2000
KA2500
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
3
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
3.
a.
Šis „BLACK+DECKER“ šlifuoklis skirtas medienai,
metalui, plastikui ir dažytiems paviršiams šlifuoti. Šis
įrankis skirtas naudoti tik buityje.
Saugos informacija
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
b.
Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos
įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus
nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba)
sunkaus sužeidimo pavojus.
c.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus ateičiai.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau pateiktuose nurodymuose reiškia pagrindinį, jungiamą į elektros lizdą
(su laidu) arba akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Darbo vietos sauga
Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.
Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi.
Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose, kur
gali kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten, kur yra
degiųjų skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai
įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti
dulkės arba garai.
Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite artyn
vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti įrankio.
d.
e.
f.
Elektros sauga
Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti elektros lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite
kištuko. Su įžemintais elektriniais įrankiais niekada nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
originalūs kištukai ir juos atitinkantys elektros lizdai
sumažins elektros smūgio pavojų.
Venkite kontakto su įžemintais paviršiais, pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis
ir šaldytuvais. Jei jūsų kūnas būtų įžemintas,
elektros smūgio pavojus padidėtų.
Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba esant
drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį įrankį patekęs
vanduo padidina elektros smūgio pavojų.
Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti,
jam ar kištukui traukti. Saugokite laidą nuo
karščio, tepalo, aštrių kraštų arba judančių
dalių. Pažeisti arba susinarplioję laidai padidina
elektros smūgio pavojų.
Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke, naudokite tam pritaikytą ilginimo laidą. Naudojant
darbui lauke tinkamą laidą, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite maitinimo
šaltinį, apsaugotą liekamosios elektros srovės
prietaisu (RCD). Naudojant RCD, sumažėja elektros smūgio pavojus.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
4
Asmens sauga
Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate su elektriniu
įrankiu. Nenaudokite elektrinio įrankio būdami
pavargę arba veikiami narkotikų, alkoholio arba
vaistų. Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai susižeisti.
Dėvėkite asmenines apsaugines priemones.
Visada naudokite akių apsaugos priemones.
Apsauginės priemonės, pavyzdžiui, respiratorius,
apsauginiai batai neslidžiais padais, šalmas ar
ausų apsaugos, naudojamos atitinkamomis sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte
įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros tinklą
ir (arba) įdėdami akumuliatorių bloką, prieš
paimdami ar nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius
įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba įjungiant
įrankius į elektros tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti,
įvyksta nelaimingų atsitikimų.
Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite nuo
jo visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius.
Neištraukę veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite
ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose
situacijose.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite laisvų
rūbų arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines laikykite atokiau nuo
judančių dalių. Judamosios dalys gali įtraukti
laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus, būtinai
juos prijunkite ir tinkamai naudokite. Naudojant
dulkių surinkimo įrenginius, galima sumažinti su
dulkėmis susijusius pavojus.
Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
Elektros įrankio negalima apkrauti per dideliu
darbo krūviu. Darbui atlikti naudokite tinkamą
įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra numatytas.
Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet kuris
elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu,
yra pavojingas – jį privaloma pataisyti.
Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priedų
pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus,
atjunkite šį elektrinį įrankį nuo energijos šaltinio ir (arba) ištraukite akumuliatoriaus kasetę.
Tokios apsauginės priemonės sumažina pavojų
netyčia įjungti elektrinį įrankį.
Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį laikykite
vaikams nepasiekiamoje vietoje, ir neleiskite jo
naudoti su šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis
instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims.
Naudojami nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai
įrankiai yra pavojingi.
LIETUVIŲ
e.
f.
g.
5.
a.
Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius.
Patikrinkite, ar sutampa ir nestringa judamosios dalys, ar nėra sulūžusių dalių ir kitų gedimų, kurie galėtų turėti įtakos elektrinių įrankių
veikimui. Jeigu elektrinis įrankis sugadintas,
prieš naudojant jį reikia sutaisyti. Daugelis
nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai prižiūrimų
elektrinių įrankių.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštriais
pjovimo galais mažiau strigs, juos bus lengviau
valdyti.
Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir
smulkias įrankių dalis (peilius, grąžtus ir kt.)
naudokite vadovaudamiesi šia instrukcija
ir konkrečios rūšies elektriniams įrankiams
numatytu būdu, atsižvelgdami į darbo sąlygas
bei darbą, kurį reikia atlikti. Naudojant elektrinį
įrankį kitiems darbams nei numatytieji atlikti, gali
susidaryti pavojingų situacijų.
Įspėjimas! Šlifuodami juoduosius metalus,
naudokite šį įrankį gerai vėdinamoje vietoje.
Nesinaudokite įrankiu, jei šalia yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Kibirkštys arba karštos
dalelės, atsirandančios atliekant šlifavimo
darbus arba besisukant variklio šepetėliams,
gali uždegti degias medžiagas.
Įspėjimas! Draudžiama šlifuoti magnį! Gali
kilti gaisras arba sprogimas.
♦
♦
Dažų šlifavimo saugos taisyklės
Įspėjimas! Šlifuodami dažytus paviršius,
laikykitės saugos taisyklių. Ypač atkreipkite
dėmesį į šiuos punktus:
Techninė priežiūra
Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti
kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias keičiamąsias dalis. Taip užtikrinsite saugų
elektros įrankio darbą.
♦
♦
Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Įspėjimas! Papildomos šlifuoklių saugos
taisyklės.
Įspėjimas! Palietus arba įkvėpus šlifuojant
kylančių dulkių, gali kilti pavojus naudotojo ir
šalia esančiųjų sveikatai. Dėvėkite specialias,
nuo dulkių bei dūmų apsaugančias kaukes ir
užtikrinkite, kad taip pat būtų apsaugoti ir darbo vietoje esantys arba į ją įeinantys žmonės.
♦
♦
Nušlifavę, kruopščiai nuvalykite visas dulkes.
Numatytoji paskirtis aprašyta šiame vartotojo
vadove. Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus, arba
naudojant įrankį ne pagal numatytąją paskirtį, gali
kilti asmeninio susižeidimo ir (arba) turtinės žalos
pavojus.
♦
Jei įmanoma, naudokitės dulkių siurbliu.
Ypač būkite atsargūs šlifuodami dažus, kurie galėtų
būti pagaminti švino pagrindu, nuo kurių gali kilti
nuodingų dulkių:
♦
Į darbo vietą neleiskite vaikų ir nėščių.
♦
Visi į darbo teritoriją patekę asmenys turi dėvėti kaukę, skirtą apsaugai nuo švino turinčių
dažų dulkių bei dūmų.
♦
Darbo vietoje nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.
Saugiai pašalinkite dulkių daleles bei kitas atliekas.
Kitų asmenų sauga
♦
Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo dalys
gali paliesti paslėptus laidus, laikykite elektrinį
įrankį tik už izoliuotų. laikymui skirtų paviršių.
Priedui prisilietus prie „gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės elektrinio įrankio dalys gali sukelti elektros
smūgį ir nutrenkti operatorių.
Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką būdą
ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant stabilios
platformos. Laikant ruošinį ranka arba atrėmus
į kūną, jis nėra stabilus, todėl galima prarasti kontrolę.
♦
Asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis
prietaisu dėl savo psichikos, jutiminės arba protinės
negalios arba patirties bei žinių trūkumo (įskaitant
vaikus), negalima naudotis šiuo prietaisu be už šių
asmenų saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir
nurodymų.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.
Kiti pavojai.
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų, kurie
gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose dėl saugos.
Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne pagal paskirtį,
ilgai naudojant įrankį ir pan.
Įspėjimas! Būkite itin atsargūs, šlifuodami
tam tikrą medieną (pvz., beržą, ąžuolą) ir metalus, kuriuos apdorojant kyla nuodingų dulkių.
Dėvėkite specialias, nuo nuodingų dulkių bei
dūmų apsaugančias kaukes ir užtikrinkite, kad
taip pat būtų apsaugoti ir darbo vietoje esantys
arba į ją įeinantys žmonės.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų
išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦
Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių
(judamųjų) dalių.
♦
Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, pjūklelius
arba priedus.
♦
Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką. Jeigu
įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliariai
darykite pertraukas.
5
LIETUVIŲ
♦
♦
1.
2.
3.
4.
Klausos pablogėjimas.
Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių, susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiui, apdirbant
medieną, ypač ąžuolą, beržą ir MDF).
Įjungimo/išjungimo jungiklis
Dulkių rinktuvas
Šlifavimo pagrindas
Pirštas
Vibracija
Priedai
Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje
pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės
išmatuotos standartiniu bandymų būdu pagal standartą
EN 60745; jos gali būti naudojamos vienų įrankių palyginimui su kitais. Nurodyta keliama vibracija taip pat
gali būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
Su šlifuokliu pateikiami priedai priklauso nuo įsigyto
modelio. Visus toliau sąraše nurodytus priedus galima
įsigyti iš mūsų „Piranha®“ asortimento. Jeigu jums reikia
priedo, kuris šiame sąraše nurodytas, bet su jūsų šlifuokliu nepateikiamas, apsilankykite mūsų tinklavietėje
adresu www.blackanddecker.eu.
Įrankio veikimas priklauso nuo naudojamo priedo.
„Black & Decker“ bei „Piranha“ priedai yra pagaminti
laikantis aukštos kokybės standartų ir skirti pagerinti
įrankio eksploatacines savybes. Naudojant šiuos priedus, įrankis veiks geriausiai.
Įspėjimas! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu
keliama vibracija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio,
priklausomai nuo to, kokiais būdais naudojamas šis
įrankis. Vibracijos lygis gali viršyti nurodytąjį lygį.
Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos
priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB žmonių,
darbe reguliariai naudojančių elektrinius įrankius, apsaugai, reikia atsižvelgti į vibracijos poveikio įvertinimą,
faktines įrankio naudojimo sąlygas ir kaip tas įrankis yra
naudojamas, o taip pat atsižvelgti į visas darbo ciklo
dalis, pavyzdžiui, ne tik į įrankio naudojimo laiką, bet
ir protarpius, kai įrankis būna išjungtas ir kai jis veikia
tuščiąja eiga.
Eilės Nr.
Aprašymas
Detalių šlifavimo pirštas.
Mažoms, sunkiai pasiekiamoms vietoms.
Detalių šlifavimo pirštą galima naudoti
švelniam šlifavimui ir kampų šlifavimui.
(Dalies numeris – X32214-XJ)
240 rupumo šlifavimo tinklelis.
Smulkiai apdailai naudojant didelį detalių
šlifavimo pagrindą.
(Dalies numeris – X39132-XJ)
Ant įrankio esantys ženklai
120 rupumo šlifavimo tinklelis.
Tarpinei apdailai naudojant didelį detalių
šlifavimo pagrindą.
(Dalies numeris – X39127-XJ)
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Įspėjimas! Norėdamas sumažinti susižeidimo pavojų, vartotojas privalo perskaityti šią
naudojimo instrukciją.
80 rupumo šlifavimo tinklelis.
Grubiai apdailai naudojant didelį detalių
šlifavimo pagrindą.
(Dalies numeris – X39122-XJ)
Elektros sauga
Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo
nereikia įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar
akumuliatoriaus įtampa atitinka kategorijos
plokštelėje nurodytą įtampą.
240 rupumo didelis detalių šlifavimo
lakštas su dviem keičiamais antgaliais.
Smulkiai apdailai naudojant didelį detalių
šlifavimo pagrindą.
(Dalies numeris – X31019-XJ)
Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant
išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti
įgaliotasis „Black & Decker“ techninės priežiūros
centro darbuotojas.
120 rupumo didelis detalių šlifavimo
lakštas su dviem keičiamais antgaliais.
Tarpinei apdailai naudojant didelį detalių
šlifavimo pagrindą.
(Dalies numeris – X31009-XJ)
Ilginimo laido naudojimas
♦
Naudokite tik aprobuotą ilginimo laidą, kurio galia
atitiktų šio įrankio galią (žr. techninius duomenis).
Prieš naudodami ilginimo kabelį, apžiūrėkite, ar jis
nepažeistas, nesusidėvėjęs ir nepasenęs. Jeigu
ilginimo kabelis yra pažeistas arba su defektais,
pakeiskite jį nauju. Jeigu naudojate laido ritę,
visuomet iki galo išvyniokite laidą. Naudojant
įrankio įvesties galios neatitinkantį arba pažeistą ar
sugadintą ilginimo kabelį, gali kilti gaisro ir elektros
smūgio pavojus.
60 rupumo didelis detalių šlifavimo
lakštas su dviem keičiamais antgaliais.
Grubiai apdailai naudojant didelį detalių
šlifavimo pagrindą.
(Dalies numeris – X31039-XJ)
Surinkimas
Funkcijos
Įspėjimas! Prieš surenkant prietaisą, jis privalo būti
išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.
Šis įrankis turi kai kurias arba visas toliau nurodytas
funkcijas.
Šlifavimo tinklelio uždėjimas (A pav.)
♦
120 rupumo tikslaus šlifavimo piršto
lakštas.
Vidutinei apdailai naudojant tikslų šlifavimą.
(Dalies numeris – X3277-XJ)
♦
6
Laikykite įrankį šlifavimo pagrindu aukštyn.
LIETUVIŲ
♦
Techninė priežiūra
Dėkite šlifavimo tinklelį (5) ant šlifavimo pagrindo,
lakšte esančias skyles sutapdinami su pagrindo
skylėmis.
Šis elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis tarnaus
kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai
valysite.
Šlifavimo popieriaus lapelių uždėjimas
(B pav., papildomas priedas)
Įspėjimas! Prieš atlikdami bet kokius techninės
priežiūros darbus, išjunkite įrankį ir atjunkite jį nuo
elektros tinklo.
♦
Įrankio ventiliacijos angas reguliariai valykite
minkštu šepetėliu arba sausu skudurėliu.
♦
Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite variklio
korpusą. Nenaudokite jokių šveičiamųjų arba
tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių.
♦
Nuimkite du rombo formos antgalius (7) nuo šlifavimo popieriaus lapelio (6).
Susidėvėjusį rombo formos antgalį (7) galima apversti
ir pakeisti.
♦
Kai priekinė antgalio dalis susidėvės, nuimkite
ją nuo lapelio, apverskite ir vėl užspauskite ant
šlifavimo pagrindo.
♦
Kai susidėvės visas antgalis, nuimkite jį nuo šlifavimo pagrindo ir uždėkite naują antgalį.
Norėdami užtikrinti optimalų dulkių surinkimą, būtinai
naudokite tinkamo tipo šlifavimo popierių.
Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės
Karalystės ir Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
♦
Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
♦
Rudą laidą junkite prie naujo elektros kištuko
gnybto, turinčio įtampą.
♦
Mėlyną laidą junkite prie elektros kištuko neutralaus
gnybto.
Įspėjimas! Prie įžeminimo įvado nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama su
aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas saugiklis: 5 A.
Pirštas (C pav.)
Pirštas naudojamas tiksliam detalių šlifavimui.
♦
Išsukite varžtą (9).
♦
Nuimkite rombo formos antgalį (8) nuo šlifavimo
pagrindo.
♦
Sumontuokite ant šlifavimo pagrindo pirštą (4).
♦
Įtaisykite ir užveržkite varžtą.
♦
Uždėkite ant piršto tinkamą šlifavimo popieriaus
lapelį.
Dulkių surinkimo kasetės įdėjimas ir
išėmimas (D pav.)
♦
♦
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų ūkio
atliekomis.
Užstumkite dulkių surinkimo kasetę (2) ant įrankio
ir įsitikinkite, ar ji tvirtai užsifiksavo.
Norėdami dulkių surinkimo kasetę nuimti, traukite
ją į galą ir nutraukite ją nuo įrankio.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „Black & Decker“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis namų
ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo
punktą.
Naudojimas
Įspėjimas! Įrankis darbą privalo atlikti pats, savaiminiu
greičiu. Nenaudokite jo jėga, norėdami darbą atlikti
greičiau.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę,
sudaroma galimybė juos perdirbti ir panaudoti
iš naujo. Tokiu būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Įjungimas ir išjungimas
♦
♦
Norėdami įrankį įjungti, pastumkite įjungimo/išjungimo jungiklį (1) pirmyn, į padėtį I.
Jeigu įrankį norite išjungti, patraukite įjungimo/
išjungimo jungiklį (1) atgal, į padėtį O.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas atskiras
elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos, perkant naują
gaminį, gali paimti prekybos atstovai.
Dulkių surinkimo kasetės ištuštinimas
(D, E, F pav.)
„Black & Decker“ surenka senus naudotus „Black & Decker“ prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo
gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui, kuris
paims įrankį mūsų vardu.
Dulkių surinkimo kasetę reikia tuštinti kas 10 įrankio
naudojimo minučių.
♦
Laikydami įrankį, nutraukite dulkių surinkimo kasetę
(2) nuo įrankio.
♦
Nuimkite kasetės dangtelį (10).
♦
Iškratykite dangtelį (10) ir dulkių surinkimo kasetę
(2), kad juose neliktų dulkių; dangtelio (10) viduje
esantį filtrą (11) galima valyti minkštu sausu šepetėliu.
♦
Uždėkite dangtelį (10) ant dulkių surinkimo kasetės
(2).
♦
Vėl sumontuokite dulkių surinkimo kasetę (2).
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „Black & Decker“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje
pateiktas sąrašas įgaliotų „Black & Decker“ įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie mūsų gaminių
techninės priežiūros centrus, jų kontaktinė informacija:
www.2helpU.com.
7
LIETUVIŲ
Techniniai duomenys
Įvesties įtampa
Vac
Galios įvestis
W
Virpesiai (be apkrovos) min-1
Sūkiai (be apkrovos)
min-1
Šlifavimo pagrindo plotas mm²
Svoris
kg
KA2000
(1 tipas)
230
120
28 000
14 000
8 161
1
♦
KA2500
(1 tipas)
230
120
28 000
14 000
8 161
1
♦
♦
♦
Gaminys buvo naudojamas verslo, profesionaliais
arba nuomos tikslais.
Gaminys buvo netinkamai naudojamas arba neprižiūrimas.
Gaminys buvo sugadintas kitais daiktais, medžiagomis arba įvykus nelaimingų atsitikimų.
Gaminį bandė remontuoti tam leidimo neturintys
žmonės arba ne „Black & Decker“ techninės tarnybos darbuotojai.
Norint pasinaudoti šia garantija, Jūs privalote
pateikti pirkimą įrodantį dokumentą pardavėjui arba
įgaliotajam remonto tarnybos atstovui. Artimiausios
remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę su
vietine „Black & Decker“ atstovybe, šioje instrukcijoje
nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje
pateiktas sąrašas įgaliotų „Black & Decker“ įrangos
remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie mūsų
gaminių techninės priežiūros centrus, jų kontaktinė
informacija: www.2helpU.com.
LpA (garso slėgis) 73 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A),
LWA (garso galia) 84 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma)
pagal EN 60745:
Vibracijos skleidimo vertė (ah) 7,0 m/s², paklaida (K) 1,5 m/s²
EB atitikties deklaracija
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje
www.blackanddecker.co.uk ir užregistruokite savo
naują „Black & Decker“ gaminį, o taip pat nuolat
gauti naujausią informaciją apie naujus gaminius
bei specialius pasiūlymus. Papildomos informacijos
apie „Black & Decker“ firmos ženklą ir mūsų gaminių
asortimentą rasite tinklapyje
www.blackanddecker.co.uk.
MAŠINŲ DIREKTYVA
Šlifuoklis – KA2000, KA2500
„Black & Decker“ deklaruoja, kad šie gaminiai, aprašyti
„Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka: 2006/42/EB,
EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2014/30/EB
ir 2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos prašome
kreiptis į „Black & Decker“ atstovą toliau nurodytu adresu
arba žiūrėkite į vadovo gale pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją
„Black & Decker“.
R. Laverick
Technikos direktorius
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)
2014.06.02
Garantija
„Black & Decker“ yra tikra dėl savo gaminių kokybės ir
siūlo jiems išskirtinę garantiją. Ši garantija papildo, bet
jokiais būdais nepanaikina jūsų įstatymais nustatytų
teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos valstybių
narių ir Europos laisvos prekybos zonos teritorijose.
Jeigu „Black & Decker“ gaminys per 24 mėnesius
nuo jo pirkimo datos sugenda dėl medžiagų ar gamybos defektų arba neatitinka deklaruojamų normų,
„Black & Decker“ garantuotai pakeičia sugedusias dalis,
pataiso nusidėvėti linkusius gaminius arba pakeičia
tokius gaminius naujais, kad klientams kiltų kuo mažiau
nepatogumų, nebent:
8
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
c.
Ваша шлифовальная машина BLACK+DECKER
предназначена для шлифования деревянных,
металлических, пластиковых и окрашенных поверхностей. Данный инструмент предназначен только
для использования в домашних условиях.
d.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести
к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению
тяжёлой травмы.
e.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во
всех приведённых ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
f.
Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение или беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
Не используйте электроинструменты, если
есть опасность возгорания или взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся
жидкостей, газов или пыли. В процессе работы электроинструменты создают искровые
разряды, которые могут воспламенить пыль
или горючие пары.
Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних
лиц. Отвлечение внимания может вызвать
у Вас потерю контроля над рабочим процессом.
3.
a.
b.
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна
соответствовать штепсельной розетке.
Ни в коем случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не используйте
соединительные штепсели-переходники,
если в силовом кабеле электроинструмента
есть провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом
избегайте физического контакта с заземлёнными объектами, такими как трубопроводы,
радиаторы отопления, электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим
током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
c.
d.
9
Не используйте электроинструмент под
дождём или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает риск
поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки из штепсельной розетки. Не подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его
в стороне от острых кромок и движущихся
частей инструмента. Повреждённый или запутанный кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе,
снижает риск поражения электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отключения (УЗО).
Использование УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом.
Не используйте электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь под действием
алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами может привести к серьёзной
травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные
очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски,
ботинок на нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников, значительно снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска.
Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или
перенести его, убедитесь, что выключатель
находится в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение «включено»,
это может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный
ключ, оставленный закреплённым на вращающейся части электроинструмента, может стать
причиной тяжёлой травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Не перенапрягайтесь. Всегда сохраняйте
равновесие и устойчивую позу. Это позволит Вам не потерять контроль при работе
с электроинструментом в непредвиденной
ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную
одежду или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или перчатки
находились в постоянном отдалении от
движущихся частей инструмента. Свободная
одежда, украшения или длинные волосы могут
попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжён устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно
снижает риск возникновения несчастного
случая, связанного с запылённостью рабочего
пространства.
g.
5.
a.
сти с острыми кромками позволяют избежать
заклинивания и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным
Руководством и с учетом рабочих условий
и характера будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению может
создать опасную ситуацию.
Сервисное обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это обеспечит
безопасность Вашего электроинструмента
в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности
при работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе шлифовальными
машинами
Использование электроинструментов и технический уход
Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает надёжно и безопасно только при соблюдении параметров,
указанных в его технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если
его вык лючатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Электроинструмент с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит
ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор
перед регулированием, заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента. Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не
позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями,
работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и лёгкость перемещения подвижных частей, целостность деталей и любых
других элементов электроинструмента, воздействующих на его работу. Не используйте
неисправный электроинструмент, пока
он не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются
следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежно-
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание
пыли, возникающей в ходе шлифовальных
работ, может представлять опасность для
здоровья оператора и окружающих лиц.
Надевайте респиратор, специально разработанный для защиты от пыли и паров,
и следите, чтобы лица, находящиеся
в рабочей зоне, также были обеспечены
средствами индивидуальной защиты.
♦
♦
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во время
которых режущий инструмент может соприкасаться со скрытой проводкой. Контакт
насадки с находящимся под напряжением проводом делает не покрытые изоляцией металлические части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения оператора
электрическим током.
Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на
неподвижной поверхности. Если держать
обрабатываемую деталь руками или с упором
в собственное тело, то можно потерять контроль над инструментом или обрабатываемой
деталью.
Внимание! Соблюдайте особую осторожность при шлифовании некоторых сортов
дерева (например, бука, дуба) и металла,
которые могут быть источниками токсичной пыли. Надевайте респиратор,
специально разработанный для защиты от
токсичной пыли и паров, и следите, чтобы
лица, находящиеся в рабочей зоне, также
были обеспечены средствами индивидуальной защиты.
10
РУССКИЙ ЯЗЫК
Остаточные риски
Внимание! При шлифовании чёрных
металлов используйте инструмент только
в помещениях, имеющих достаточную
вентиляцию. Не используйте инструмент
вблизи от горючих жидкостей, газов или
пыли. Искры или раскалённые частицы,
образующиеся в результате шлифования,
или искрение щёток электродвигателя
могут вызвать воспламенение горючих
материалов.
При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков,
которые не вошли в описанные здесь правила
техники безопасности. Эти риски могут возникнуть
при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование
предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить.
К ним относятся:
♦
Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей инструмента.
♦
Риск получения травмы во время смены деталей электроинструмента, ножей или насадок.
♦
Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента.
При использовании инструмента в течение
продолжительного периода времени делайте
регулярные перерывы в работе.
♦
Ухудшение слуха.
♦
Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с инструментом (например,
при обработке древесины, в особенности,
дуба, бука и ДВП).
Внимание! Не допускается шлифование
магния! Риск возгорания или взрыва.
♦
♦
После окончания работы тщательно убирайте
всю образовавшуюся пыль.
Назначение инструмента описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным инструментом любых видов работ, не рекомендованных
данным руководством по эксплуатации, может
привести к несчастному случаю и/или повреждению личного имущества.
Правила безопасности при шлифовании
окрашенных поверхностей
Внимание! Шлифование окрашенных поверхностей производите в соответствии
с действующими нормами и правилами.
Особое внимание уделяйте следующим
моментам:
♦
♦
♦
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации
соответствия, были измерены в соответствии со
стандартным методом определения вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут
использоваться при сравнении характеристик
различных инструментов. Приведённые значения
уровня вибрации могут также использоваться для
предварительной оценки величины вибрационного
воздействия.
По возможности всякий раз используйте пылесос для сбора пыли.
Соблюдайте особую осторожность при удалении краски на свинцовой основе, которая может
стать источником токсичной пыли:
♦
Не позволяйте детям или беременным
женщинам находиться в рабочей зоне.
♦
Все лица, находящиеся в рабочей зоне,
должны надевать респиратор, специально
разработанный для защиты от пыли и испарений свинцовых красок.
♦
Не принимайте пищу, не пейте и не курите
в рабочей зоне.
Удаляйте частицы пыли и прочие отходы безопасным для окружающей среды способом.
Внимание! Значения вибрационного воздействия
при работе с электроинструментом зависят от вида
работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень
вибрации может превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо
принимать во внимание действительные условия
использования электроинструмента, учитывая
все составляющие рабочего цикла, в том числе,
время, когда инструмент находится в выключенном
состоянии, время, когда он работает без нагрузки,
а также время его запуска и отключения.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный прибор не может использоваться людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями
или при отсутствии необходимого опыта или
навыка, за исключением, если они выполняют
работу под присмотром или получили инструкции относительно работы с этим инструментом
от лица, отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Принадлежность
Данный инструмент защищён двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
♦
Описание
Пальчиковая насадка.
Для небольших поверхностей с трудным доступом. Пальчиковая насадка
может использоваться для легкого
шлифования, а также для шлифования
в углах.
(Деталь № X32214-XJ)
240 зернистая шлифовальная сетка.
Чистовая отделка при деталировочном
шлифовании.
(Деталь № X39132-XJ)
Во избежание несчастного случая, замена
повреждённого кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
120 зернистая шлифовальная сетка.
Получистовая отделка при деталировочном шлифовании.
(Деталь № X39127-XJ)
Использование удлинительного кабеля
♦
Всегда используйте удлинительные кабели
установленного образца, соответствующие
входной мощности данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»). Перед
использованием проверьте удлинительный
кабель на наличие признаков повреждения,
старения и износа. В случае обнаружения
повреждений удлинительный кабель подлежит замене. При использовании кабельного
барабана, всегда полностью разматывайте
кабель. Использование удлинительного кабеля, не подходящего для входной мощности
инструмента или имеющего повреждения или
дефекты, может послужить причиной возгорания и поражения электрическим током.
80 зернистая шлифовальная сетка.
Обдирочные работы при деталировочном шлифовании.
(Деталь № X39122-XJ)
240 зернистая шлифовальная бумага
с двумя сменными наконечниками
для широкой деталировочной подошвы.
Чистовая отделка при деталировочном
шлифовании.
(Деталь № X31019-XJ)
120 зернистая шлифовальная бумага
с двумя сменными наконечниками
для широкой деталировочной подошвы.
Получистовая отделка при деталировочном шлифовании.
(Деталь № X31009-XJ)
Составные части
60 зернистая шлифовальная бумага
с двумя сменными наконечниками
для широкой деталировочной подошвы.
Обдирочные работы при деталировочном шлифовании.
(Деталь № X31039-XJ)
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Пусковой выключатель
2. Пылесборник
3. Шлифовальная подошва
4. Пальчиковая насадка
120 зернистая шлифовальная бумага
для пальчиковой насадки.
Получистовая отделка при деталировочном шлифовании.
(Деталь № X3277-XJ)
Дополнительные принадлежности
Набор дополнительных принадлежностей, входящих в комплект поставки Вашей шлифовальной
машины, зависит от покупаемой модели инструмента. Все перечисленные ниже дополнительные
принадлежности и аксессуары доступны в нашей
линейке продуктов Piranha ®. Если Вам понадобилась принадлежность из приведённого ниже
списка, но она не входит в комплект поставки Вашей шлифмашины, посетите наш сайт по адресу:
www.blackanddecker.eu.
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что
инструмент выключен и отсоединён от электросети.
Крепление шлифовальной насадки (Рис. А)
♦
♦
Производительность Вашего электроинструмента
напрямую зависит от используемых принадлежностей. Принадлежности Black & Decker и Piranha
изготовлены в соответствии с самыми высокими
стандартами качества и способны увеличить производительность Вашего электроинструмента.
Используя эти принадлежности, Вы достигнете
наилучших результатов в работе.
Поверните шлифмашину шлифовальной подошвой вверх.
Прижмите шлифовальную насадку (5) к шлифовальной подошве, следя за тем, чтобы отверстия на бумаге совместились с отверстиями на
подошве.
Крепление шлифовальной бумаги
(Рис. В – Дополнительная принадлежность)
♦
12
Отделите оба дополнительных ромбовидных
наконечника (7) от шлифовальной бумаги (6).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию выключайте инструмент
и отключайте его от источника питания.
♦
Регулярно очищайте вентиляционные отверстия Вашего инструмента мягкой щёткой или
сухой тканью.
♦
Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
тканью. Не используйте абразивные чистящие
средства, а также чистящие средства на основе растворителей.
В случае износа, ромбовидный наконечник (7)
можно перевернуть другой стороной.
♦
В случае износа передней части наконечника
шлифовальной бумаги, отделите его, переверните другой стороной и прижмите к шлифовальной подошве.
♦
В случае полного износа наконечника шлифовальной бумаги, отделите его от подошвы
и установите новый.
Для оптимального сбора пыли используйте шлифовальную бумагу правильного типа.
Защита окружающей среды
Пальчиковая насадка (Рис. С)
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Пальчиковая насадка используется для деталировочного шлифования в труднодоступных местах.
♦
Отвинтите винт (9).
♦
Снимите ромбовидный наконечник (8) со шлифовальной подошвы.
♦
Установите на подошву пальчиковую насадку
(4).
♦
Установите на место винт и затяните его.
♦
Установите на пальчиковую насадку необходимую шлифовальную бумагу.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Black & Decker или Вы больше в нем не нуждаетесь,
не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.
Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.
Установка и снятие пылесборника (Рис. D)
♦
♦
Надвиньте пылесборник (2) на инструмент
и убедитесь в его надёжной фиксации.
Чтобы снять пылесборник, потяните его назад
и снимите с инструмента.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электроинструментов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или
Вы можете сдавать их в торговом предприятии при
покупке нового изделия.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте перегрузки инструмента.
Включение и выключение
♦
♦
Фирма Black & Decker о б е с п е ч и в ает п р и ё м
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их
по нашему поручению.
Чтобы включить инструмент, передвиньте пусковой выключатель (1) вперёд в положение I.
Чтобы выключить инструмент, передвиньте
пусковой выключатель (1) назад в положение
О.
Опорожнение пылесборника
(Рис. D, E и F)
Вы можете узнать место нахож дения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного центра,
обратившись в Ваш местный офис Black & Decker
по адресу, указанному в данном руководстве по
эксплуатации. Кроме того, список авторизованных
сервисных центров Black & Decker и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании
и контактах Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Пылесборник должен опорожняться каждые 10 минут использования электроинструмента.
♦
Удерживая инструмент рукой, потяните пылесборник (2) назад и снимите его с инструмента.
♦
Снимите крышку пылесборника (10).
♦
Потрясите крышку (10) и сам пылесборник (2),
опорожняя скопившуюся пыль. Фильтр (11),
расположенный внутри крышки (10), чистите
при помощи сухой мягкой щётки.
♦
Установите крышку (10) на пылесборник (2).
♦
Вставьте пылесборник (2) в инструмент.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок службы и надёжность инструмента увеличиваются при правильном
уходе и регулярной чистке.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
KA2000
(Тип 1)
Напряжение питания
В перем. тока 230
Потребляемая мощность Вт 120
Частота колебаний
(без нагрузки)
к/мин. 28 000
Частота движения эксцентрика
(без нагрузки)
д/мин. 14 000
Поверхность шлифовальной
подошвы
мм² 8 161
Вес
кг 1
KA2500
(Тип 1)
230
120
28 000
14 000
8 161
1
LpA (звуковое давление) 73 дБ(А), Погрешность
(K) 3 дБ(А), LwA (акустическая мощность) 84 дБ(А),
Погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) 7,0 м/с²,
погрешность (K) 1,5 м/с²
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
Шлифовальная машина - KA2000, KA2500
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики»,
полностью соответствуют стандартам: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Данные продукты также соответствуют Директивам 2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в Black & Decker по
указанному ниже адресу или по адресу, указанному
на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за
соответствие технических данных и делает это заявление от имени фирмы Black & Decker.
R. Laverick
Руководитель отдела
технических разработок
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
02/06/2014
zst00244474 - 18-09-2014
14
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.blackanddecker.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising