LG LAS650M, MUSICFLOWHS6 Owner's manual

LG LAS650M, MUSICFLOWHS6 Owner's manual
NORSK
SMART Hi-Fi AUDIO
Trådløs multirooms lydplanke
Modell : M
USICFLOWHS6
NORSK | BRUKERVEILEDNING
Vennligst les denne bruksanvisningen nøye
før betjening av høyttaleren din og ta vare på
den for fremtidig referanse.
2
Komme i gang
Sikkerhetsinformasjon
FORSIKTIG
1
Komme i gang
FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ
IKKE ÅPNES
MERK: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES.
DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM
BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS
PRODUKTET MÅ REPARERES.
Dette lynsymbolet inne i en
likesidet trekant er en advarsel for
brukeren om at det finnes uisolert
spenning inne i produktet som
kan være kraftig nok til å kunne
forårsake personskader.
Utropstegn inne i en likesidet
trekant er en advarsel for brukeren
om at det er viktig informasjon om
bruk og vedlikehold (service) av
produktet i lesestoffet som følger
med.
ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK
STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR
REGN ELLER FUKTIGHET.
ADVARSEL: Installere ikke utstyret i et begrenset
område, som en bokhylle eller lignende enhet.
FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter
rundt dette produktet. (f.eks. elektronisk
fluesmekker) Dette produktet kan svikte på grunn
av elektrisk støt.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke utsettes for sprut
eller drypping, og ingen væskebeholdere som
kopper eller vaser må plasseres på apparatet.
FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger.
Installer apparatet i overensstemmelse med
produsentens anvisninger.
Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon
og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å
beskytte det mot overopp-heting. Åpningene
må aldri blokkers ved at produktet plasseres på
en seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag.
Ikke plasser produktet på et innesluttet sted, slik
som i en bok-hylle eller stativ med mindre det er
sørget for tilstrekkelig ventilasjon og produsentens
anvisninger er fulgt.
MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking,
inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm,
vennligst se hovedetiketten på undersiden eller
den andre overflaten av produktet.
For modeller som bruker en adapter
Anvend kun den strømadapteren som medfølger
denne enheten. Ikke anvend strømtilførsel fra
en annen enhet eller produsent. Bruk av andre
strømkabler eller annen strømtilførsel kan forårsake
skader på enheten og dette dekkes ikke av
garantien.
ADVARSEL angående strømledningen
Nettpluggen er frakoplings enheten. Ved et
nødstilfelle må nettpluggen være lett tilgjengelig.
Sjekk siden for spesifikasjoner i denne
brukermanualen for å være sikker på strømbehovet.
Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede
stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter og
skjøteledninger, frynsete strømledninger eller
skadede eller sprukken ledningsisolasjon er farlig.
Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk
sjokk eller brann. Sjekk ledningen til din enhet
regelmessig, og hvis den ser ut til å være skadet
eller slitt, ta den ut, slutt å bruke enheten, og
erstatt ledningen med en lik erstatnings del fra et
autorisert servicesenter. Beskytt strømledningen
fra fysisk eller mekanisk mishandling, slik som å bli
vridd, buktet, sammentrykt, klemt i en dør, eller
tråkket på. Vær ekstra oppmerksom på kontakter,
stikkontakter og punktet der ledningen kommer ut
av enheten.
Komme i gang
3
Denne enheten er utstyrt med en bærbar
batteripakke eller en akkumulator.
1
Komme i gang
Trygg måte å fjerne batteripakken eller
batteriet fra utstyret på: Fjern det gamle batteriet
eller batteripakken, og følg trinnene for montering
i motsatt rekkefølge. For å hindre forurensing av
miljøet og negativ innvirkning på menneskers
og dyrs helse, må det gamle batteriet eller
batteripakken avfallshåndteres korrekt og legges
i egnet beholder på gjenvinningsstasjon eller hos
forhandler. Batterier skal ikke kastes sammen med
ordinært husholdningsavfall eller annet avfall. Det
anbefales at du bruker lokale, systembatterier og
akkumulatorer med gratis batteriretur. Batteriet må
ikke utettes for overdreven varme, slik som solskinn,
åpen flamme eller lignende.
4
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
1
Komme i gang
2Sikkerhetsinformasjon
6Hovedfunksjoner
6Innledning
7Tilbehør
8Frontpanel
8Baksidepanel
9Fjernkontroll
10 Installerer lydpanelet
10 Montere hoved enheten på en vegg
2Tilkobling
12
12
14
14
14
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
20
20
21
22
22
23
Koble til strømadapteret
Trådløs subwoofer-forbindelse
Tilkoplinger til TV-apparatet
– Benytte en OPTISK kabel
– LG Sound Sync
– Kobler til denne enheten og TV ved å
bruke en HDMI-kabel
– Nyt rik lyd fra kanalene via lydpanelet
– Hva er SIMPLINK?
– ARC (Audio Return Channel)funksjon
– Ytterligere informasjon for HDMI
Valgfri utstyr tilkobling
– HDMI tilkobling
– PORT. (Bærbar) IN-tilkobling
– OPTICAL inn tilkobling
Førstegangsoppsett for multi-rom
– Kablet tilkobling (MUSICflowmaskenettverkstilkobling)
– Trådløs tilkobling (standard trådløs
tilkobling)
Installer ”Music Flow Player”-appen
– Kom i gang med Music Flow Playerappen
Koble høyttaleren til hjemmenettverket
ditt
– Enkel Tilkobling (EZ-oppsett)
– Koble høyttaleren til nettverket ditt
med en LAN-kabel
25 – Koble høyttaleren til nettverket ditt via
WiFi-oppsettsmetoden (Android)
28 – Koble høyttaleren til nettverket ditt via
WiFi-oppsettsmetoden (iOS)
31 Koble høyttaleren til hjemmenettverket
ditt (ekstra)
31 – Tilkobling av en ekstra høyttaler til
nettverket via LAN-kabel
33 – Tilkobling av en ekstra høyttaler til
nettverket via WiFi-oppsettmetoden
35 Bruk av Broen
35 – Bruk som rotenhet (kablet til
hjemmeruteren)
37 – Bruk som en trådløs forlenger
38 Bruk av mediaserver for PC
38 – Music Flow PC-programvare for
Windows
39 – Nero MediaHome 4 Essentials for
Mac OS
3Betjening
41
41
42
43
44
46
46
47
49
50
50
50
51
52
52
52
53
55
55
55
Nyt musikken med Music Flow Playerappen
– Oversikt over Hjem-menyen
– Oversikt over sidemenyen
– Spill av en sang
– Oversikt over avspilling
Forskjellige måter for å lytte til musikk
– Gruppeavspilling
– surround-lydmodus
(Hjemmekinomodus)
– Sømløs-avspilling
Still inn høyttaleren med Music Flow
Player-appen
– Oversikt over innstillingsmeny
– [Generelt] Meny
– [Høyttalere] Meny
– [Alarm/Innsovningstimer]-meny
– [Konto Administrasjon]-meny
– [Tidssone]-meny
– [Avanserte innstillinger]-meny
– [Chromecast]-meny
– [Versjonsinfo.]-meny
– [Lisenser for åpen kildekode]-meny
Innholdsfortegnelse
56
56
56
56
57
Bruk av trådløs Bluetooth-teknologi
– Om Bluetooth
– Bluetooth-profiler
– Hør på musikk via en Bluetooth-enhet
– NFC for enkel paring
(kun Android)
58 Andre funksjoner
58 – DRC (dynamisk rekkeviddekontroll)
58 – AV Sync
58 – Bruk av TV-fjernkontrollen din
58 – Slå av lyden midlertidig
58 – Viser informasjon om inngangskilden.
58 – Innstilling av dvaletidsur
59 – AUTO-STRØM Av
59 – AUTO-STRØM På/Av
60Lydjustering
60 – Juster volumnivået automatisk
60 – Juster Diskant/Bass/Basshøyttaleren
60Standby-modus
60 – Standby-modus
60 – Nettverk-standby-modus
61 – Bluetooth standby-modus
61 Tilbakestilling av høyttaleren
61 – Tilbakestilling av høyttaleren
5
5Vedlegg
65Filkrav
65 Varemerker og lisenser
66Spesifikasjoner
68 Håndtere høyttaleren
68 Viktig informasjon angående
nettverkstjenester
69 VILKÅR FOR BRUK
4Feilsøking
62Feilsøking
62 – Generelt
63 – Nettverk
64 – App- og PC-programvare
Noe av innholdet i denne bruksanvisningen kan avvike fra Music Flow Player-appen avhengig av
applikasjonsversjon.
1
2
3
4
5
6
Komme i gang
Hovedfunksjoner
1
Komme i gang
Laget for iPod/iPhone/iPad eller
Android-enhet
Nyt musikk fra en iPod/iPhone/iPad eller Androidtelefon med en enkel tilkobling.
LG Sound Sync
Kontrollerer lydnivået til denne enheten med
fjernkontrollen til din LG TV som er kompatibel med
LG Sound Sync.
Portable In
Hører på musikk fra din bærbare enhet.
Music Flow Player-app
Lytte til musikk lagret på din smart-enhet.
Du kan kontrollere denne høyttaleren med din
iPod touch/iPhone/iPad eller Android-enhet via
Music Flow Player-appen. Denne høyttaleren og
din smart-enhet må være koblet til det samme
nettverket. Besøk Apple “App Store” eller Google
“Play Store” eller bruk QR-koden nedenfor til å
søke etter “Music Flow Player”-appen. For detaljert
informasjon, se side 20.
(Android OS)
(Apple iOS)
yy Avhengig av applikasjonsversjonen og
innstillingene på smart-enheten kan det skje at
Music Flow Player-appen ikke fungerer som den
skal.
yy Noen smart-enheter er kanskje ikke kompatible
med denne høyttaleren.
Innledning
Symboler brukt i denne
bruksanvisningen
,,Merk
Indikerer spesielle merknader og
betjeningsfunksjoner.
>>Forsiktig
Indikerer advarsler for forebygging av mulig skade
ved misbruk.
Komme i gang
Tilbehør
7
‘LG Tag On’-klistremerke
1. Fjern batteridekselet på baksiden av
fjernkontrollen.
Utforming og spesifikasjoner på tilbehøret kan
endres uten forutgående varsel.
2. Fest det medfølgende ‘LG Tag On’-klistremerket
på fjernkontrollen. Se bildet nedenfor.
Fjernkonttroll (1)
Batterier (2)
Strømadapter(1)
Strømledning(1)
Vegg brakett (2)
Installasjonsguide veggfester (1)
Skruer (2)
Festestrips for å ordne
kablene (2)
‘LG Tag On’klistremerke (1)
LAN-kabel
Optisk kabel
Se sidene 57 for instruksjoner.
1
Komme i gang
Vennligst sjekk og identifiser det leverte tilbehøret.
Komme i gang
8
Frontpanel
1
Komme i gang
ADisplayvindu
BFjernsensor
LED-indikator
Viser tilkoblingsstatus.
C
(Legg til)
Legger høyttaleren til i ditt nettverk. (side 31)
D
(Wi-Fi)
Kobler høyttaleren din til nettverket ditt. (side
25)
EF (Funksjon)
Velger funksjon og inngangskilde.
Fp/o (Volum)
Justerer lydnivået.
G1/! (Standby/ På)
- Strøm På
- Bytte til standby-modus (side 60)
Baksidepanel
ADC IN (AC adapter-inngang)
DETHERNET : LAN-port
BS/W nedlastingskontakt (kun for vedlikehold)
EPORTABLE IN : Bærbar inngang
CHDMI IN / OUT : HDMI inngang / utgang
FOPT. IN : Optisk inngang
Komme i gang
Fjernkontroll
9
• • • • • • • • • • a • • • • • • • • • •
1 (Strøm) : Slår enheten PÅ eller AV. / Bytter til
standby-modus.
FUNC : Velger funksjon og inngangskilde.
(Demp) : Demper lyden.
SOUND EFFECT : Velger en lyd effekt modus.
WOOFER LEVEL : Innstiller lydnivået på ‘woofer’.
VOL o/p : Justerer høytaler volum.
• • • • • • • • • • b • • • • • • • • • •
REPEAT : Lytt til musikken din gjentatte ganger.
C/V (Hopp over) : Hopper over Spoler
hurtig bakover eller forover.
dM (Spill / Pause) : Starter avspilling. /Pauser
avspilling.
(Shuffle) : Spiller av musikken i tilfeldig
rekkefølge.
,,Merk
Du kan bruke disse avspillingsknappene etter
musikken spilles via “Music Flow Player”-appen
eller PC-programvare.
• • • • • • • • • • c • • • • • • • • • •
DRC : Skrur på eller av DRC funksjon.
INFO : Viser informasjon om inngangskilden.
AV SYNC : Synkroniserer audio og video.
SLEEP : Innstiller systemet til å slå av automatisk til
en spesifisert tid.
Batteriutskifting
Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen,
og sett inn to R03 (AAA) batterier med og
tilpasset korrekt.
AUTO VOL : Skrur AUTO VOLUME-modus på og av.
AUTO POWER : Slår på eller av AUTO POWERfunksjonen. (Se side 59.)
Komme i gang
OPTICAL : Forandrer input kilde til optisk direkte.
1
10
Komme i gang
Installerer lydpanelet
1
Du kan høre på lyder ved å koble enheten til andre
kilder: TV, Blu-ray spiller, DVD spiller osv.
Komme i gang
Plasser den foran TV’en og koble til den enheten du
ønsker. (Refererer til pp. 14 - 19.)
Montere hoved
enheten på en vegg
Du kan montere hoved enheten på en vegg.
Du kan plassere den trådløse basshøyttaleren
hvor som helst i rommet ditt. Men det er bedre å
plassere basshøyttaleren nær hovedenheten. Snu
den litt inn mot midten av rommet for å redusere
refleksjoner fra veggen.
>>Forsiktig
Ettersom det er vanskelig å lage en tilkobling
etter installasjon av denne enheten, bør du
koble til kablene før installasjon.
Klargjøringsmaterialer
Enhet
>>Forsiktig
yy For beste ytelse med trådløs tilkobling som
Bluetooth eller trådløs basshøyttaler , ikke
installer enheten på metallmøbler siden
den trådløse tilkoblingen kommuniserer
gjennom en modul plassert på bunnen av
enheten.
yy Vær forsiktig for å unngå riper på overflaten
av enheten/basshøyttaleren ved installasjon
eller flytting.
Installasjonsguide veggfester
Vegg brakett
Skruer
(Følger ikke med)
Skruer (A)
Veggplugg
Komme i gang
1. Tilpass TVens BUNNKANT på veggbrakettens
installasjonsguide med bunnen på TV og fest til
posisjonen.
5. Sett enheten på brakettene og tilpass
skruehullene på bunnen av enheten.
TV
1
2. Når du monterer den på en vegg (betong),
bruk vegg plugger. Du må borre noen hull. Et
guide ark (Installasjonsguide - veggfester) er
medlevert for borring. Bruk arket for å sjekke
punkt som skal borres.
,,Merk
For å frigjøre enheten må arbeidet utføres i
motsatt rekkefølge.
>>Forsiktig
yy Ikke installer denne enheten opp ned.
Det kan skade delene på maskinen eller
forårsake personskader.
4. Fest braketten med skruer (A) som vist på
illustrasjonen nedenfor.
yy Ikke heng på den installerte enheten og
unngå sammenklemming med enheten.
yy Sikre enheten riktig til veggen så den ikke
faller av. Hvis enheten faller av, kan det
resultere i en skade eller ødeleggelse av
produktet.
yy Når enheten er installert på veggen,
vennligst vær sikker på at barn ikke trekker i
noen av tilkoblings kablene, da det kan føre
til at den faller.
,,Merk
Skruer (A) og veggplugger for montering
av enheten medfølger ikke. Vi anbefaler Hilti
(HUD-1 6 x 30) for monteringen.
Komme i gang
6. Fest enheten forsvarlig med skruene.
3. Fjern installasjonsguiden for veggfeste.
11
12
Tilkobling
Koble til
strømadapteret
Trådløs subwooferforbindelse
Koble høyttaleren til strømforsyningen med
medfølgende strømadapter.
LED indikator fra trådløs subwoofer
1. Koble strømkabelen til strømadapteret.
2
2. Koble strømadapterkabelen til inngang hos DC
IN-adapteren.
Tilkobling
3. Sett strømkabelen inn i en stikkontakt.
>>Forsiktig
Bruk bare strømadapteret som kom med
denne enheten. Ikke bruk strømforsyining
fra en annen enhet eller produsent. Hvis du
bruker en annen strømkabel eller strømtilførsel,
kan dette skade enheten og gjøre garantien
ugyldig.
LED farge
Betjening
Grønn
(blinker)
Forbindelsen prøves etablert.
Grønn
Tilkoblingen er fullført.
Rød
Den trådløse subwooferen
er i standby-modus eller
forbindelsen ble ikke etablert.
Av (Ingen
display)
Den elektriske ledningen
til trådløs basshøyttaler er
frakoblet.
Innstilling av den trådløse
basshøyttaleren for første gang
1. Koble til strøm kabelen fra den trådløse
subwoofer til uttaket.
2. Slå på hoved enheten: Hoved enheten og
trådløs subwoofer vil bli automatisk tilkoblet.
Trådløs linjeparring for manuellt
Når tilkoblingen ikke er etablert kan du se det røde
LED-lyset eller et blinkende grønt LED-lys på den
trådløse subwooferen og subwooferen har ikke lyd.
For å løse problemet, følg stegene nedenfor.
1. Juster lydnivået på hovedenheten til minimum.
-- ”VOL MIN” vises i displayvinduet.
2. Trykk og hold (Demp) på fjernkontrollen i ca.
3 sekunder.
-- “WL RESET” vises kort i displayvinduet.
Tilkobling
13
3. Hvis LED-lyset på den trådløse subwooferen
allerede blinker kontinuerlig grønt, kan du
hoppe over dette trinnet.
Trykk og hold PAIRING på baksiden av den
trådløse mottakeren i mer enn 5 sekunder.
2
4. Trekk ut den elektriske ledningen på
hovedenheten og den trådløse subwooferen.
5. Sett dem tilbake igjen etter at LED-lyset på
hovedenheten og den trådløse subwooferen
har slukket helt.
Hovedenheten og den trådløse mottakeren vil
bli paret automatisk når du slår på enheten.
-- Når tilkoblingen er fullført kan du se
det grønne LED-lyset på den trådløse
subwooferen.
,,Merk
yy Det tar noen få sekunder (og kan ta
lenger tid) for enheten og subwooferen å
kommunisere med hverandre.
yy Dess nærmere hverandre enheten og
subwooferen står, jo bedre blir lydkvaliteten.
Det anbefales å installere enheten og
subwooferen så nær hverandre som mulig
og unngå kassene nedenfor.
-- Det er en hindring mellom enheten og
subwooferen.
-- Det er et apparat som bruker samme
frekvens med denne trådløse
forbindelsen, som medisinsk utstyr, en
mikrobølgeovn eller en trådløs LANenhet.
Tilkobling
-- LED-lyset på den trådløse subwooferen tennes
vekslende rødt og grønt.
14
2
Tilkobling
Tilkoplinger til TVapparatet
LG Sound Sync
Vennligst koble til med denne enheten og TV´n
ved å bruke en optisk digital kabel eller HDMI-kabel
avhengig av tilstanden til TV´n.
Du kan kontrollere noen funksjoner på denne
enheten med fjernkontrollen din med LG Sound
Sync. Den er kompatibel med LG TV´n som støtter
LG Sound Sync. Pass på at det er en LG Sound Synclogo på TV´n din.
Benytte en OPTISK kabel
Tilkobling
1. Koble til OPT. IN jack pluggen bak på enheten
til en OPTICAL OUT jack plugg på TV’en ved å
benytte en OPTISK kabel.
Kontrollerbar funksjon på LG TV´ns fjernkontroll:
Volum opp/ned, demp
Henvis til bruksanvisninegn som følger med TV´n
for detaljer om LG Sound Sync.
Gjør en av de følgende tilkoblingene, avhengig av
kapabiliteten til ditt utstyr.
,,Merk
Optisk kabel
yy Du kan også bruke fjernkontrollen på denne
enheten mens du bruker LG Sound Sync.
Dersom du bruker fjernkontrollen på TV´n
igjen, vil enheten synkroniseres med TV´n.
yy Når tilkoblingen ikke kan gjennomføres,
pass på at alt er i orden på TV´n og skru den
av.
2. Sett inngangskilden til OPTICAL. Trykk gjentatte
ganger på FUNC på fjernkontrollen eller F på
enheten inntil funksjonen er valgt.
For å velge OPTICAL funksjonen direkte trykker
du OPTICAL på fjernkontrollen.
,,Merk
yy Du kan høre TV-lyden gjennom høytalerene
på denne enheten. Men i tilfellet av noen
TV-modeller, må du velge eksterne høytalere
på TV´n på menyen. (For detaljer, se i
bruksanvisningen til din TV.)
yy Sett opp lyden av TV for å høre på lyden
gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen [ [Lyd] [ [TV
Lydutgang] [ [Ekstern høyttaler (Optisk)]
yy Detaljer om TV innstillingsmenyen varierer
avhengig av produsentene eller modeller av
TV'en.
yy Pass på at denne enheten er i orden og
tilkoblingen til de andre under når du bruker
LG Sound Sync.
-- Enheten skrudd av.
-- Endrer funksjonene til annet.
-- Frakobling av optisk kabel.
yy Hvor lang tid det tar å skru spilleren av
kommer an på din TV når du setter AUTO
POWER-funksjonen til PÅ.
Tilkobling
Med kablet tilkobling
1. Koble din LG-tv til enheten med en optisk kabel.
15
Kobler til denne enheten og
TV ved å bruke en HDMI-kabel
Dersom du koblet med denne enheten og TV som
støtter HDMI CEC og ARC (Audio Return Channel),
kan du nyte TV-lyden gjennom høytalerene til
denne enheten uten å koble til en optisk kabel.
Optisk kabel
Koble HDMI OUT-kontakten på baksiden av
enheten til ARC-kontakten på TVen med en HDMIkabel.
Tilkobling
2. Sett opp lyden av TV for å høre på lyden
gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen [ [Lyd] [ [TV
Lydutgang] [ [LG Sound Sync (Optisk)]
HDMI kabel
3. Skru på enheten ved å trykke 1 (Strøm) på
fjernkontrollen.
4. Velg OPTICAL-funksjonen ved å trykke FUNC
på fjernkontrollen eller F på enheten inntil
funksjonen er valgt.
Du kan se “LG OPT” på displayvinduet dersom
du kobler til normalt mellom denne enheten og
din TV.
,,Merk
Detaljer om TV innstillingsmenyen varierer
avhengig av produsentene eller modeller av
TV’en.
2
,,Merk
yy HDMI CEC (Kontroll over
forbrukerelektronikk): Med en enkel
fjernkontroll er det mulig å bruke. CECkompatible enheter (TV, Lydpanel, Blu-rayspillere)
yy Du kan også bruke ekstra funksjoner
som Bluetooth med FUNC-knappen på
fjernkontrollen eller F på denne enheten.
Når du går tilbake til direkte TV-kanal etter
å ha brukt ekstrafunksjoner (Bluetooth)
på dette audiosystemet, må du velge
dine foretrukne høyttalere for å lytte til lyd
gjennom dette audiosystemet igjen.
16
Tilkobling
Hva er SIMPLINK?
Sjekkliste HDMI-kabel
Noen HDMI-kabler støtter ikke ARC-funksjonen, og
lydutgangen kan skape problemer.
2
Når du kobler til denne enheten og TV´n er det
ingen lyd eller lyden som kommer som forstyrrelser
og bråk, er det et problem med HDMI-kabelen.
Koble derfor til denne enheten og TV etter å ha
sjekket Type A, Høyhastighets HDMI™-kabel med
Eternet.
Tilkobling
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
(X)
(X)
(O)
Nyt rik lyd fra kanalene via
lydpanelet
Tilkobling gjennom HDMI-kabel
TV TV-apparatet du bruker må støtte de nyeste
HDMI-funksjonene (HDMI CEC1) / ARC (Audio Return
Channel)) for fullt ut å kunne nyte den direkte
kringkastingskanalen med audiosystemet gjennom
en HDMI-kabel. Dersom TV-apparatet ditt ikke
støtter disse HDMI-funksjonene må audiosystemet
kobles gjennom en OPTISK kabel i stedet for en
HDMI-kabel til ditt TV-apparat for at du skal kunne
nyte TV-kanalens direkte lyd.
1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface
Consumer Electronics Control - Høyoppløselig
multimediagrensesnitt for kontroll over
forbrukerelektronikk)
Kontroll over forbrukerelektronikk (CEC) er en HDMIfunksjon utformet for å la brukeren kommandere
og kontrollere CEC-aktiverte apparater som er
tilkoblet gjennom HDMI ved å bruke bare en av
dens fjernkontroller.
※ Merkenavn for CC er SimpLink (LG) , Anynet+
(Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips),
etc.
Enkelte funksjoner for denne enheten kontrolleres
med TV-apparatets fjernkontroll når denne enheten
og et LG TV-apparat med SIMPLINK er tilkoplet via
HDMI-forbindelsen.
Funksjoner som kan kontrolleres med LG TVapparatets fjernkontroll : Strøm på/av, volum opp/
ned osv.
Referer til brukerhåndboken for TV-apparatet
for ytterligere detaljer vedrørende SIMPLINKfunksjonen.
LG TV-apparater med SIMPLINK-funksjonen er
merket med logoen som vises ovenfor.
,,Merk
yy Avhengig av tilstanden på enheten vil noen
SIMPLINK funksjoner avvike fra ditt behov
eller ikke fungere.
yy Avhengig av TV eller en spiller som er
tilkoplet denne enheten, vil SIMPLINKdriften kunne skille seg fra din hensikt.
Tilkobling
ARC (Audio Return Channel)funksjon
Ytterligere informasjon for
HDMI
ARC funksjonaliteten sørger for at en HDMI
kompatibel TV sender en lydoverføring til HDMI
OUT på enheten.
yy Når du tilkobler en HDMI eller DVI-kompatibel
enhet, vær sikker på følgende:
For å bruke denne funksjonen :
-- Din TV må støtte HDMI-CEC og ARC-funksjonen
og HDMI-CEC og ARC må være satt til På.
-- Du må bruke HDMI-kabelen (Type A, High Speed
HDMI™-kabel med Ethernet).
-- Du må koble til HDMI OUT på enheten med
HDMI IN på en TV som støtter ARC funksjonalitet
ved bruk av HDMI kabel.
-- Du kan kun tilkoble et lydpanel til en TV
kompatibel med ARC.
,,Merk
yy ARC-funksjonen b lir automatisk valgt når
ARC-signal kommer inn fra TV, uansett
hvilken type av funksjonen du bruker.
yy Du kan høre TV-lyden gjennom høytalerene
på denne enheten. Men i tilfellet av noen
TV-modeller, må du velge eksterne høytalere
på TV´n på menyen. (For detaljer, se i
bruksanvisningen til din TV.)
yy Sett opp lyden av TV for å høre på lyden
gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen [ [Lyd] [ [TV
Lydutgang] [ [Ekstern høyttaler (HDMI
ARC)]
yy Detaljer om TV innstillingsmenyen varierer
avhengig av produsentene eller modeller av
TV'en.
-Forsøk å slå av HDMI/DVI enheten og denne
spilleren. Slå deretter på HDMI/DVI enheten å
la denne stå urørt i omtrent 30 sekunder, slå
deretter på denne spilleren.
- Den tilkoblede enhetens video inngang er
innstilt korrekt for denne enheten.
-Den tilkoblede enheten er kompatibel med
720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i eller
1920 x 1080p videoinngang.
yy Ikke alle HDCP-kompatible HDMI eller DVI
enheter vil fungere med denne spilleren.
- Bildet vil ikke bli vist skikkelig på en enhet uten
HDCP.
,,Merk
yy Dersom en tilkoblet HDMI enhet ikke
aksepterer lydutgangen på spilleren, kan det
være HDMI enhetens lyd forvrenges eller
ikke kringkastes.
yy Endring av oppløsningen når en forbindelse
allerede har blitt oppnådd kan føre til
funksjonsfeil. Skru av spilleren og slå den på
igjen for å løse dette problemet.
yy Når HDMI tilkoblingen med HDPC ikke er
verifisert, endres TV-skjermen til svart skjerm.
Skjer dette, undersøk HDMI tilkoblingen eller
koble fra HDMI kabelen.
yy Dersom det er støy eller linjer på skjermen,
vennligst sjekk HDMI kabelen (lengden er
vanligvis begrenset til 4,5 m (15 fot)).
yy Du kan ikke endre videooppløsningen i
HDMI IN modus. Forandre videooppløsning
på den tilkoblede komponenten.
yy Dersom videoutgang signalet er unormalt
når din PC er tilkoblet til HDMI IN jack
pluggen, forandrer du oppløsningen på din
PC til 576p, 720p, 1080i eller 1080p.
2
Tilkobling
-- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan
variere avhengig av TVen. For informasjon om
ARC-funksjonen, referer til veiledningen til din TV.
17
18
Tilkobling
Valgfri utstyr tilkobling
For å bruke både lyd og bilde
Du kan benytte både lyd og bilde fra den eksterne
enheten du tilkobler.
HDMI tilkobling
For kun å høre på lyd
Du kan høre på lyd fra eksterne enheter du tilkobler.
2
Tilkobling
Til Blu-ray spiller, DVD spiller
osv.
1. Tilkoble HDMI IN jack pluggen på baksiden
av enheten til HDMI OUT jack pluggen på en
lydenhet, slik som Blu-ray spiller, DVD spiller osv.
2. Sett inngangskilden til HDMI IN. Trykk gjentatte
ganger på FUNC på fjernkontrollen eller F på
enheten inntil funksjonen er valgt.
1. Tilkoble HDMI IN jack pluggen bak på enheten
til en HDMI OUT jack plugg på en ekstern enhet
slik som Blu-ray spiller, DVD spiller osv.
2. Tilkoble HDMI OUT jack pluggen bak på
enheten til HDMI IN jack pluggen på TV’en.
3. Sett inngangskilden til HDMI IN. Trykk gjentatte
ganger på FUNC på fjernkontrollen eller F på
enheten inntil funksjonen er valgt.
,,Merk
HDMI OUT-plugg er for TV-tilkopling. Selv om
PCM multikanal sendes inn i enheten gjennom
en HDMI-kabel kan enheten bare ha to
utgangkanaler til TV.
Tilkobling
PORT. (Bærbar) IN-tilkobling
19
OPTICAL inn tilkobling
Tilkoble en optisk utgående jack plugg fra en
ekstern enhet til jack pluggen på OPT. IN.
Optisk kabel
Lytte til musikk fra din bærbar
spiller
Enheten kan benyttes til å spille musikk fra mange
typer portable spillere eller eksterne enheter.
1. Koble den bærbare spilleren til PORTABLE INkontakten på enheten.
2. Slå på strømmen ved å trykke 1 (Strøm).
3. Velg PORTABLE-funksjonen ved å trykke FUNC
på fjernkontrollen eller F på enheten inntil
funksjonen er valgt.
4. Slå på den bærbare spilleren eller ekstern
innretning og start å spille den.
2. Velg inngangskilden til OPTICAL ved å trykke
FUNC på fjernkontrollen eller F på enheten
inntil funksjonen er valgt.
Trykk OPTICAL på fjernkontrollen for å velge
OPTICAL-funksjonen direkte.
3. Lytt til lyd fra den tilkoblede enheten.
4.Trykk OPTICAL for å avslutte OPTICAL.
Funksjonen er returnert til den forrige.
Tilkobling
1. Tilkoble OPT. IN jack pluggen bak på enheten
til en optisk utgående jack pluggen på din TV
(eller andre digitale enheter).
2
20 Tilkobling
2
Førstegangsoppsett
for multi-rom
Installer ”Music Flow
Player”-appen
Ved installasjon av MUSICflow-produktet for
første gang, kan to typer tilkoblinger velges, som
nedenfor.
Via Apple “App Store” eller Google
“Play Store”
Tilkobling
Kablet tilkobling (MUSICflowmaskenettverkstilkobling)
Koble høyttaleren til hjemmeruteren via LAN-kabel.
Deretter kan flere MUSICflow-produkter (valgfritt)
trådløst kobles til hjemmenettverket. Se “Kobling av
høyttalere til hjemmenettverket (tillegg)” på side 31.
1. Trykk Apple “App Store”-ikonet eller Google “Play
Store”-ikonet.
2. Skriv inn “Music Flow Player” i søkelinjen og trykk
på “Search”.
3. Velg “Music Flow Player” i søkeresultatlisten for å
laste ned.
,,Merk
yy Music Flow Player-appen vil
være tilgjengelig i følgende
programvareversjoner:
Android OS : Ver 4.0 (ICS) (eller nyere),
iOS O/S : Ver 6.0 (eller nyere)
yy Avhengig av enheten, kan det hende at
"Music Flow Player-appen ikke fungerer.
LAN-kabel
Trådløs tilkobling (standard
trådløs tilkobling)
Via QR-kode
Installer “Music Flow Player”-appen via QR-kode.
Scan QR-koden med scanning-appen.
Når kablet tilkobling er utilgjengelig mellom
høyttalerne og hjemmeruteren, tilbyr denne
enheten musikkdirekteavspillingstjeneste innenfor
hjemmeruterens WiFi-dekning.
Koble én høyttaler til hjemmeruteren trådløst.
Deretter kan flere MUSICflow-produkter (valgfritt)
trådløst kobles til hjemmenettverket. Se “Kobling av
høyttalere til hjemmenettverket (tillegg)” på side 31.
Trådløst signal
(Android OS)
(Apple iOS)
Tilkobling
,,Merk
yy Kontroller at smart-enheten din er koblet til
internett.
21
3. Velg [Koble til produktet] for å installere
høyttaleren som du har kjøpt.
yy Kontroller at smart-enheten din har en
scanning-app. Hvis nødvendig, last ned fra
Apple “App Store” eller Google “Play Store”.
Kom i gang med Music Flow
Player-appen
2
Tilkobling
Ved lansering av Music Flow Player-appen for
første gang, vises vilkårene for bruk og Chromecast
Service på skjermen.
1. Kontroller innholdet i bruksvilkårene og velg
[Godta].
Se “Koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt”
på side 22.
,,Merk
Hvis du ønsker å returnere til skjermen med
brukervilkårene, start opp Music Flow Playerappen på smart-enhetens innstillingsmeny.
2. Sjekk innholdet til Chromecast Service og velg
[Godta].
22 Tilkobling
2
Koble høyttaleren til
hjemmenettverket ditt
Enkel Tilkobling (EZ-oppsett)
Bruk av et kablet nettverk gir det beste resultatet, da
de tilkoblede enhetene kobler direkte til nettverket
og ikke blir påvirket av radio-støy.
yy Kontroller at Bluetooth-innstillingen på smartenheten din er på.
Vennligst se dokumentasjonen for
nettverksenheten din for ytterligere instruksjoner.
Forberedelse
Tilkobling
yy Sørg for at et trådløst nettverk som bruker en
ruter er installert i hjemmet ditt.
yy Kontroller at høyttaleren og smart-enheten er
koblet til samme ruter.
Forberedelse
yy For Enkel Tilkobling, er WiFi-nettverk nødvendig.
,,Merk
yy Enkel Tilkobling støttes av Bluetooth Ver 4.0
(eller nyere).
yy Hvis skjermen for enkeltilkobling ikke vises
på skjermen, tilkoble enheten via den andre
metoden. Vennligst se “Koble høyttaleren til
nettverket ditt med en LAN-kabel” (side 23)
eller “Koble høyttaleren til nettverket ditt via
WiFi-oppsettsmetoden” (side 25 eller side 28)
Krav
yy Trådløs ruter
yy Smart-enhet (Android eller iOS)
1. Plugg inn ønsket enhet og trykk [Neste].
,,Merk
yy Kontroller at DHCP-serveren er aktivert på
den trådløse ruteren.
yy Hvis du ikke kan koble høyttaleren til ruteren
din, gå til ruterens innstillinger og kontroller
at boksen for “Tillat trådløse klienter å se
hverandre og få tilgang til lokalnettverket
mitt.” er krysset av.
2. Appen søker etter høyttaleren og kobler til
automatisk. Trykk [Neste].
3. Hvis nettverkspassordet er innstilt, vises
sikkerhetsskjermen. Skriv inn passordet.
Tilkobling 23
Koble høyttaleren til
nettverket ditt med en LANkabel
Tilkoblingsoversikt
Bredbåndsservice
Ruter
LAN
5. Trykk [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
Etter fullføring vises TV-tilkoblingsskjermen. Følg
instruksjonene på skjermen.
Tilkobling
4. Etter å ha skrevet inn passordet, trykk [Neste].
2
24 Tilkobling
1. Slå på enheten ved bruk av 1 på
fjernkontrollen eller 1/! på enheten. LEDindikatoren begynner å blinke hvitt.
2. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. Velg [Koble til produktet] for å
installere høyttaleren. Plugg inn ønsket enhet
og trykk [Neste].
5. Koble den ene enden av LAN-kabelen til
høyttalerens LAN-port og koble den andre
enden til den trådløse ruteren din
Vent et øyeblikk inntil LED-indikatoren slutter å
blinke og forblir hvit.
2
Tilkobling
6. Velg deretter [Neste] på skjermen.
3. Velg produktet som du vil koble til, og trykk på
[Neste] på skjermen.
7. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
4. Velg [Kablet forbindelse] på skjermen.
Etter høyttalertilkobling, følg instruksjonene for
TV-tilkobling.
Tilkobling 25
(Hvis det finnes en oppdatering)
8. Appen sjekker versjonen av programvaren til
høyttaleren og viser deretter versjonen.
Koble høyttaleren til
nettverket ditt via WiFioppsettsmetoden (Android)
Tilkoblingsoversikt
Bredbåndsservice
Velg [Neste] etter å ha sjekket
versjonsinformasjonen.
,,Merk
yy Du kan ikke bruke høyttaleren uten en ruter.
Ved bruk av den kablede ruteren kan du
kontrollere høyttaleren med Music Flow PCprogramvare. (side 38)
yy Høyttaleren og smart-enheten må være
koblet til samme ruter.
Tilkobling
Ruter
2
26 Tilkobling
1. Slå på enheten ved bruk av 1 på fjernkontrollen
eller 1/! på enheten. LED-indikatoren
begynner å blinke hvitt.
6. Trykk på
-knappen på enheten. Da vil LEDindikatoren blinke hvitt og rødt vekselvis.
2. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. Velg [Koble til produktet] for å
installere høyttaleren. Plugg inn ønsket enhet
og trykk [Neste].
2
Tilkobling
7. Velg deretter [Neste] på skjermen.
3. Velg produktet som du vil koble til, og trykk på
[Neste] på skjermen.
8. Hvis du har et passord for nettverket ditt, vil
sikkerhetsskjermen vises på smart-enheten din.
Skriv inn passordet ditt.
4. Velg [trådløs forbindelse] på skjermen.
5. Velg deretter [Neste] på skjermen.
Tilkobling 27
9. Velg deretter [Neste] på skjermen.
(Hvis det finnes en oppdatering)
11.Appen sjekker versjonen av programvaren til
høyttaleren og viser deretter versjonen.
2
Tilkobling
Velg [Neste] etter å ha sjekket
versjonsinformasjonen.
,,Merk
Hvis høyttaleren ikke kan koble til nettverket
ditt eller hvis nettverkstilkoblingen ikke
fungerer normalt, plasser høyttaleren nærmere
ruteren din og prøv igjen.
10.Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
Etter høyttalertilkobling, følg instruksjonene for
TV-tilkobling.
28 Tilkobling
Koble høyttaleren til
nettverket ditt via WiFioppsettsmetoden (iOS)
Tilkoblingsoversikt
2
1. Slå på enheten ved bruk av 1 på fjernkontrollen
eller 1/! på enheten. LED-indikatoren
begynner å blinke hvitt.
2. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. Velg [Koble til produktet] for å
installere høyttaleren. Plugg inn ønsket enhet
og trykk [Neste].
Bredbåndsservice
Tilkobling
Ruter
3. Velg produktet som du vil koble til, og trykk på
[Neste] på skjermen.
4. Velg [trådløs forbindelse] på skjermen.
5. Velg deretter [Neste] på skjermen.
Tilkobling 29
6. Trykk på
-knappen på enheten. Da vil LEDindikatoren blinke hvitt og rødt vekselvis.
8. På iOS-enheten din, gå til iOS-innstillinger ->
WiFi-innstilling og velg “MusicFlow_Setup” for å
koble til.
2
Tilkobling
7. Velg deretter [Neste] på skjermen.
,,Merk
yy Hvis “MusicFlow_Setup” ikke er på listen, scan
etter tilgjengelige WiFi-nettverker igjen.
yy Når smart-enheten din er koblet til
“MusicFlow_Setup”, kan du ikke bruke
internett.
9. Hvis du har et passord for nettverket ditt, vil
sikkerhetsskjermen vises på smart-enheten din.
Skriv inn passordet ditt.
30 Tilkobling
10.Velg deretter [Neste] på skjermen.
Merknader for nettverkstilkobling
yy Mange nettverksproblemer under oppsett kan
ofte fikses ved å tilbakestille ruteren. Etter at
høyttaleren er koblet til hjemmenettverket, slå
av strømmen eller frakoble strømkabelen for
hjemmenettverksruteren eller kabelmodemet.
Slå strømmen på og/eller koble til strømkabelen
igjen.
yy Firmaet vårt er ikke ansvarlig for eventuelle
funksjonsfeil på høyttaleren og/eller internetttilkoblingen som skyldes kommunikasjonsfeil/
funksjonsfeil knyttet til bredbånds-/internetttilkoblingen din, eller annet tilkoblet utstyr.
2
Tilkobling
11.Velg deretter [Neste] på skjermen.
yy Det trådløse nettverket opererer på 2,4GHz
radio-frekvenser som også brukes av andre
husholdningsenheter som trådløse telefoner,
Bluetooth-enheter og mikrobølgeovner, og kan
påvirkes av interferens fra disse.
yy Slå av ubrukt utstyr i det lokale hjemmenettverket
ditt. Noen enheter kan generere nettverktrafikk.
yy Hvis høyttaleren ikke kan koble til nettverket
ditt eller hvis nettverkstilkoblingen ikke fungerer
normalt, plasser høyttaleren nærmere ruteren
din og prøv igjen.
12.Velg [Fulfør] for å fullføre tilkoblingen.
yy Avhengig av hjemmenettverksmiljøet ditt og
ytelsen for den trådløse ruteren din, kan det
hende at tilkobling av høyttaleren til den trådløse
ruteren din ikke fungerer.
yy Du kan ikke koble høyttaleren til en trådløs ruter
som har skjult SSID.
yy Tilkoblingen kan frakobles hvis du velger en
annen app eller endrer innstillingene for den
tilkoblede høyttaleren via “Music Flow Player”appen. I dette tilfellet, sjekk tilkoblingskabelen.
yy Etter tilkoblingen av Music Flow Player-appen,
kan musikk spilles av fra smart-enheten din. I
dette tilfellet, velg den tilkoblede høyttaleren på
avspillingsskjermen.
,,Merk
Hvis høyttaleren ikke kan koble til nettverket
ditt eller hvis nettverkstilkoblingen ikke
fungerer normalt, plasser høyttaleren nærmere
ruteren din og prøv igjen.
yy Avhengig av hastigheten til nettverket ditt,
kan det hende at avspilling av nettinnhold ikke
fungerer bra.
yy Interferens av det trådløse signalet kan føre til at
nettverket frakobles eller at avspilling stoppes.
Tilkobling
yy Du må slå av og på strømmen til høyttalene hvis
du starter ruteren på nytt.
yy Du må utføre en fabrikktilbakestilling og sette
opp nettverkstilkoblingen for høyttaleren hvis du
installerer en ny ruter.
yy Hvis andre tegn enn det engelske alfabetet eller
tall brukes for SSID-navnet til tilgangspunktet
eller den trådløse ruteren, kan disse bli vist
annerledes.
31
Koble høyttaleren til
hjemmenettverket ditt
(ekstra)
Du kan nyte musikken med flere høyttalere og én
enkel smart-enhet.
Krav
,,Merk
Signalinterferens kan føre til at avspilling
stopper.
Tilkobling av en ekstra
høyttaler til nettverket via
LAN-kabel
Tilkoblingsoversikt
Bredbåndsservice
Ruter
Høyttaler (legg til)
LAN-kabel
Høyttaler (hoved)
2
Tilkobling
yy Trådløs ruter
yy Smart-enhet (Android eller iOS)
yy En ekstra høyttaler
32 Tilkobling
1. Koble høyttaleren (hoved) til nettverket ditt. Se
“Koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt” på
side 22.
4. Plugg inn ønsket enhet og trykk [Neste].
2. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. Trykk -knappen.
2
Tilkobling
5. Velg produktet som du vil koble til, og trykk på
[Neste] på skjermen.
3. Velg [Legg til Høyttaler] på sidemenyen.
6. Velg [Kablet forbindelse] på skjermen.
,,Merk
Du kan også legge til en annen høyttaler
ved å bruke
-knappen på skjermen hos
[Tilkoblede Høyttalere].
Tilkobling 33
7. Koble den ene enden av LAN-kabelen til
høyttalerens ETHERNET-port og koble den
andre enden til den trådløse ruteren din.
Vent et øyeblikk inntil LED-indikatoren slutter å
blinke og forblir hvit.
Tilkobling av en ekstra
høyttaler til nettverket via
WiFi-oppsettmetoden
Tilkoblingsoversikt
Bredbåndsservice
2
LAN-kabel
8. Velg deretter [Neste] på skjermen.
Høyttaler (hoved)
Høyttaler (legg til)
9. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
Tilkobling
Ruter
34 Tilkobling
1. Koble høyttaleren (hoved) til nettverket ditt. Se
“Koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt” på
side 22.
4. Velg produktet som du vil koble til, og trykk på
[Neste] på skjermen.
2. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. Trykk -knappen.
2
Tilkobling
5. Velg [trådløs forbindelse] på skjermen.
3. Velg [Legg til Høyttaler] på sidemenyen.
6. Trykk på ADD-knappen på baksiden
av høyttaleren (Legg til). Så blinker
nettverksstatus-LED vekselvis rødt.
,,Merk
Du kan også legge til en annen høyttaler
ved å bruke
-knappen på skjermen hos
[Tilkoblede Høyttalere].
Tilkobling 35
7. Velg deretter [Neste] på skjermen.
Bruk av Broen
Broen (R1) øker rekkevidden for bruk av høyttalere.
Vennligst kjøp den separat hvis du ønsker å bruke
den.
Bruk som rotenhet (kablet til
hjemmeruteren)
8. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
Hvis hjemmeruteren er plassert for langt unna en
høyttaler som skal kobles via kablet modus, koble
Broen (R1) til hjemmeruteren via LAN-kabel.
Broen (R1)
1. Koble strømledningen til strømporten
på baksiden av Broen (R1) og koble
strømledningen til en stikkontakt.
,,Merk
Høyttalere vil kanskje ikke kobles til hvis
avstanden mellom høyttaleren (hoved) som er
koblet til med LAN-kabel og høyttaleren (Legg
til) som skal kobles til er for stor.
2. Strøm-LED-lyset på forsiden av Broen (R1) slås
på. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. Trykk -knappen.
2
Tilkobling
Hvis ingen høyttaler med kablet
tilkobling til ruteren finnes
36 Tilkobling
3. Velg [Legg til Høyttaler] på sidemenyen.
6. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
4. Velg [Broen] og trykk på [Neste] på skjermen.
7. Koble høyttaleren til Broen (R1). Se “Koble
høyttaleren til hjemmenettverket ditt (ekstra)”
på side 31.
2
Tilkobling
5. Via instruksjonene hos Music Flow Player-appen,
koble Broen (R1) og ruteren til via LAN-kabel.
Vent inntil
nettverksstatus-LED-lyset slutter å
blinke og lyser hvitt.
Broen (R1)
Og velg deretter [Neste].
Tilkobling 37
Bruk som en trådløs forlenger
3. Velg [Legg til Høyttaler] på sidemenyen.
Hvis det finnes minst én høyttaler
med kablet tilkobling til ruteren
For å forlenge Music Flow
maskenettverksdekningen, legg til Broen (R1) til
hjemmenettverket.
2
4. Velg broen og trykk på [Neste] på skjermen.
1. Koble strømledningen til strømporten
på baksiden av Broen (R1) og koble
strømledningen til en stikkontakt.
2. Strøm-LED-lyset på forsiden av Broen (R1) slås
på. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. Trykk -knappen.
5. Velg [trådløs forbindelse] og trykk [Neste] på
skjermen.
Tilkobling
Broen (R1)
38 Tilkobling
6. Følg instruksjonene på Music Flow Player-appen
og trykk [Neste] på skjermen.
Bruk av mediaserver
for PC
Mediaserverprogramvare gir brukere adgang til
lydfiler som er lagret i en mediaserver og spille dem
av på denne høyttaleren via hjemmenettverket.
Før kobling til en PC for å spille av en fil, må
mediaserverprogramvare installeres på PCen din.
2
Tilkobling
,,Merk
Sørg for at et trådløst nettverk som bruker en
ruter er installert i hjemmet ditt.
7. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
yy Windows : Music Flow PC Software
yy Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials
Music Flow PC-programvare
for Windows
Om Music Flow PC-programvare
Music Flow PC-programvare lar deg nyte lydfilene
som er lagret på din mediaserver (PC) via
høyttaleren.
Last ned Music Flow PC-programvare
8. Koble høyttaleren til Broen (R1). Se “Koble
høyttaleren til hjemmenettverket ditt (ekstra)”
på side 31.
1. Start datamaskinen din og besøk http://www.
lg.com. Hvis nødvendig, velg regionen din.
2. Klikk støttefanen.
3. Fyll inn modellnavnet på omslaget til
brukerveiledningen i søkelinjen.
4. Finn og last ned “Music Flow PC Software”-filen.
Installasjon av Music Flow PCprogramvare
1. Pakk ut og dobbelklikk på “Setup.
exe” for å installere Music Flow PCprogramvare. Installasjonen er forberedt og
installasjonsveiviseren kommer til syne.
2. Følg instruksjonene fra installasjonsveiviseren
på skjermen.
3. Klikk [Exit]-knappen for å fullføre installasjonen.
Tilkobling 39
,,Merk
yy Du kan lukke brannmurer og
antivirusprogrammer på datamaskinen
din ved installasjon av Music Flow PCprogramvaren.
yy Music Flow PC-programvare er en tilpasset
programvareutgave kun for deling av filer
og mapper til denne høyttaleren.
Systemkrav (Windows PC)
yy CPU : Intel® 2.0 GHz eller AMD Sempron™ 2000+
prosessorer
yy Minne: 1 GB ledig RAM
yy Grafikkort: 64 MB video-minne, minimum
oppløsning er 1024 x 768 piksler, og 16 bit
fargeinnstillinger
yy Ledig diskplass: 200 MB
yy Windows® XP (Service Pack 2 eller høyere),
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0,
Windows® 8.1, Windows® 10
yy Windows® Media Player® 11.0 eller høyere
yy Nettverkmiljø: 100 MB Ethernet, WLAN
Deling av musikkfiler
På datamaskinen din, må du dele mappen som
inneholder musikkfiler for å spille dem av på denne
høyttaleren.
Disse delene forklarer prosedyren for å velge de
delte mappene på datamaskinen din.
1. Dobbelklikk på “Music Flow PC Software”-ikonet.
2. Klikk på [ ]-ikonet i øvre høyre hjørne av
skjermen. Innstillingsmenyen vises.
3. I innstillingsmenyen, klikk på [ ]-ikonet til
venstre for å gå til fildelingsmenyen.
4. I fildelingsmenyen, klikk på [ ]-ikonet for å
åpne [Browse Folder]-vinduet.
5. Velg mappen som innholder filene som du
ønsker å dele. Den valgte mappen er lagt til
listen over delte mapper.
Om Nero MediaHome Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials er en programvare
for deling av video-, lyd- og fotofiler som er lagret
på datamaskinen din til denne høyttaleren som en
digital mediaserver.
Last ned Nero MediaHome Essentials
1. Start datamaskinen din og besøk http://www.
lg.com. Hvis nødvendig, velg regionen din.
2. Klikk støttefanen.
3. Fyll inn modellnavnet på omslaget til
brukerveiledningen i søkelinjen.
4. Finn og last ned filen “Nero MediaHome 4
Essentials”.
Installasjon av Nero MediaHome
Essentials
1. Før installasjon, må alle aktive programmer
lukkes, inkludert brannmur og
antivirusprogrammer.
2. Pakk ut og dobbeltklikk på NeroMediaHome.
dmg-filen, i Nero MediaHome-vinduet, dra Nero
MediaHome-ikonet enten til app-mappen i
vinduet eller til en annen plassering, etter ønske.
3. Følg instruksjonene fra installasjonsveiviseren
på skjermen.
4. Klikk [Exit]-knappen for å fullføre installasjonen.
2
Tilkobling
yy Hvis du ønsker en full forklaring om
Music Flow PC-programvare, klikk på
spørsmålstegn-ikonet i hjem-menyen.
Nero MediaHome 4 Essentials
for Mac OS
40 Tilkobling
Systemkrav (Macintosh)
yy Mac OS X 10.5 (Leopard) eller 10.6 (Snow
Leopard)
yy Macintosh-maskin med en Intel x86 prosessor
yy Harddiskplass: 200 MB harddiskplass for en vanlig
installasjon av Nero MediaHome enkeltstående
yy Minne: 256 MB RAM
2
Deling av musikkfiler
Tilkobling
På datamaskinen din, må du dele mappen som
inneholder musikkfiler for å spille dem av på denne
høyttaleren.
Disse delene forklarer prosedyren for å velge de
delte mappene på datamaskinen din.
1. Dobbeltklikk på “Nero MediaHome 4 Essentials”ikonet.
2. Klikk på [Network]-ikonet til venstre og angi
nettverksnavnet ditt i [Network Name]-feltet.
Nettverksnavnet du angir vil bli gjenkjent av
spilleren din.
3. Klikk på [Shares]-ikonet til venstre.
4. Klikk på [Local Folders]-fanen på [Shares]skjermen.
5. Klikk på [Add]-ikonet for å åpne [Browse Folder]vinduet.
6. Velg mappen som innholder filene som du
ønsker å dele. Den valgte mappen er lagt til
listen over delte mapper.
7. Klikk på [Start Server]-ikonet for å starte
serveren.
,,Merk
Nettverksstasjonen kan ikke konfigurere
innstillingen av delte mapper.
Betjening
Nyt musikken med
Music Flow Playerappen
41
Oversikt over Hjem-menyen
Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten
din. [Startskjerm] vises.
Med Music Flow Player-appen kan du spille av
musikk på smart-enheten din.
,,Merk
yy For mer detaljerte instruksjoner om Music
Flow Player-appen, slå på [Brukerveiledning]
i [Innstillinger] > [Generelt] på sidemenyen.
yy Noe av innholdet i denne delen kan avvike
fra Music Flow Player-appen, avhengig av
applikasjonsversjonen.
3
a Menyknappen – Viser sidemenypanelet.
1. Sjekk nettverkstilkoblingen til høyttaleren. (side
22)
b
Mine sanger – Viser musikklisten på telefonen
din.
2. For å bruke høyttaleren må du laste ned og
installere Music Flow Player-appen. (side 20)
c
Streaming Tjenester – Viser netttjenestene.
Du kan nyte nett-radio og -musikk.
d Favoritter – Viser favorittsangene
e
Mest spilt – Viser sangene som er mest avspilt
på denne høyttaleren.
f Min spilleliste – Viser spillelistene.
g
Tidslinje – Viser sangene som er avspilt på
denne høyttaleren.
h Søk – Søk etter musikk på telefonen din.
,,Merk
Avhengig av operativsystemet til smartenheten din eller versjonen av "Music Flow
Player"-appen, kan noe av innholdet i denne
veiledningen variere.
Betjening
Forberedelse
42 Betjening
Rediger listen over
nettdirekteavspillingstjenester
1. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. [Startskjerm] vises.
Oversikt over sidemenyen
1. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. [Startskjerm] vises.
2.Trykk
-knappen.
2. Trykk på [REDIGER]-menyen.
3
Betjening
3. Side menu appears.
yy Velg avmerkingsboksen for nett-tjenesten som
du ønsker å se på Hjem.
a Startskjerm – Viser Hjem-menyen.
yy Dra oppover eller nedover for å endre
rekkefølgen på nett-tjenesten.
b
Min Telefon – Viser sangene på denne smartenheten.
yy Trykk
c
Musikkserver – Viser sangene på tilkoblede
enheter (mediaserver).
d
Streaming Tjenester – Viser nett-tjenester.
Du kan nyte nett-radio og -musikk.
e
Chromecast-kompatible apper – Viser
tilgjengelige apper på Chromecast.
f
Tilkoblede Høyttalere – Viser den tilkoblede
høyttaleren
g
Legg til Høyttaler - Går til
installeringsskjermen for høyttalere.
, legg til nett-tjenester.
Ved bruk av Android-enheter, kan du legge til
nett-tjenester blant enhetens installerte apper.
Hvis du velger den tillagte appen, vil appen
kjøre under Bluetooth-sammenkobling.
Ved bruk av iOS-enheter, når du kobler til appen
som ble lagt til, bør du stille inn Bluetoothtilkoblingen selv.
,,Merk
Viste nettdirekteavspillingstjenester kan variere
avhengig av region.
h Innstillinger – Viser innstillingsmenyen.
Betjening 43
Spill av en sang
5. Velg den ønskede sangen. Den valgte sangen
blir vist og avspilt.
1. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. [Startskjerm] vises.
2.Trykk
-knappen.
,,Merk
4. Velg det ønskede albumet.
3
Betjening
3. Sidemenyen vises.
Velg [Min Telefon] på sidemenyen.
Hvis høyttaleren ikke velges, vil et popupvindu for valg av høyttaler vises. Velg en ønsket
høyttaler.
44 Betjening
Administrer en spilleliste
Oversikt over avspilling
På en albumskjerm, trykk på [ ] for den ønskede
sangen. Nedtrekksmenyen vises.
Du kan bekrefte og justere forskjellig informasjon
på avspillingsskjermen.
3
Betjening
a
Viser høyttaleren som musikken spilles
gjennom.
Viser musikk som spilles av nå.
b
- Gjentar det ønskede innholdet. Hver
gang du klikker på dette/disse, endres
tilstanden i rekkefølge
(Gjenta Én) (Gjenta Alle) (Gjenta Av).
- Blander musikken på listen. Musikken vil
bli spilt i tilfeldig rekkefølge.
Justerer avspilling.
Spill neste – Velger den neste musikken som
a
skal spilles.
c
b Legg til i kø – Legger til i køen.
c
Legg til spilleliste – Legger til i ønsket
spilleliste.
,,Merk
- Justerer volumet.
- Pauser avspilling.
/ - Hopper over hurtig bakover eller
fremover.
- Justerer lydeffekten.
Trykk på
d
Avhengig av det trådløse nettverksmiljøet ditt,
kan det hende at avspilling av sanger er ujevn.
e
, forskjellige alternativer vises.
- Lagrer musikken til [Favoritter]. Du kan
finne [Favoritter] under [Startskjerm]fanen.
- Legger musikk til [Min spilleliste].
- Redigerer den gjeldende spillelisten.
- Velger en høyttaler for avspilling.
- Viser musikkmeny.
,,Merk
Ved bruk av , kan du kontrollere volumet
hos hver gruppert høyttaler og endre kanalene
deres til [Surround], [Venstre] eller [Høyre]. (Side
46)
Betjening 45
Velg lydeffekt
Lydeffekt
Beskrivelse
Denne høyttaleren har flere forhåndsinnstilte
surround-lydområder. Du kan velge ønsket
lydmodus ved å trykke på [ ].
Standard
Du kan nyte optimert lyd.
Music
Du kan nyte behagelig og
naturlig lyd.
Cinema
Du kan nyte mer oppslukende og
kinoaktig surround-lyd.
Flat
Tilbyr balansert lyd.
Boost
Forsterker mellomtoneområdet
for lydforsterkning.
Treble / Bass
Forsterker diskant og bass.
Innholdet som vises for utjevneren kan variere etter
lydkilder og effekter.
1. Under avspilling, trykk på [
nedenfor.
], som vist
3
yy Du kan også velge en ønsket lydmodus ved
å bruke SOUND EFFECT på fjernkontrollen.
Betjening
,,Merk
yy Når du spiller av sangene med smartenhetens høyttaler, støttes ikke equalizeren.
yy I noen av surround-modusene, finnes det
ingen lyd eller lav lyd i noen av høyttalerne.
Det avhenger av at surround-modusen og
lydkilden ikke er defekte.
2. Trykk på A eller D.
Du kan velge de forskjellige lydeffektene.
yy Etter bytting av inngang, må surroundmodus noen ganger nullstilles, også etter at
lydfilen har blitt byttet.
46 Betjening
Forskjellige måter for å
lytte til musikk
Det finnes en rekke forskjellige måter for å lytte til
musikk: Gruppe-, Surround- og Sømløs-avspilling.
,,Merk
3
Hvis du ønsker å nyte gruppe- og surroundavspilling, anbefales det at minst én høyttaler
er tilkoblet via en LAN-kabel. For å endre
innstilling av høyttalertilkoblinger når alle
høyttalere er allerede tilkoblet trådløst, må alle
høyttalere tilbakestilles og tilkobles igjen etter
tilkobling av en høyttaler.
Betjening
Hos den trådløse tilkoblingen, er jevnheten
ved avspilling avhengig av plasseringen av den
installerte høyttaleren. Installer høyttalerne
en kort avstand unna ruteren. For å nyte jevn
gruppeavspilling eller surround-avspilling
trådløst, anbefales det å bruke en ruter som
støtter 802.11n. I dette tilfellet, still inn ruterens
sikkerhetsinnstilling til OPEN eller AES.
Gruppeavspilling
Du kan gruppere flere høyttalere som er koblet opp
til Music Flow Player-appen og spille av den samme
musikken gjennom alle tilkoblede høyttalerne i den
samme gruppen.
1. Velg [Tilkoblede Høyttalere] på sidemenyen til
Music Flow Player-appen.
2. Tilkoblede høyttalere vises.
Velg [ ] på den høyttaleren som den ønskede
sangen avspilles på.
Betjening 47
3. Grupperingalternativet vises.
Trykk på avkrysningsboksen for å velge den
høyttaleren du ønsker å spille gjennom. Velg
deretter [OK].
surround-lydmodus
(Hjemmekinomodus)
Bare legg til en LG MUSICflow-lydplanke
til nettverket og synkroniser det med LG
MUSICflow-høyttalerne dine for å nyte
hjemmekinoopplevelsen.
1. Velg [Tilkoblede Høyttalere] på sidemenyen til
Music Flow Player-appen.
3
Betjening
4. Høyttalerne er klare for gruppeavspilling.
2. Tilkoblede høyttalere vises.
Velg [ ] på høyttaleren.
,,Merk
yy Hvis høyttalerne ikke er gruppert, kan du
nyte forskjellig musikk fra hver høyttaler.
yy Det anbefales å koble til under 5 enheter for
jevn avspilling.
yy Et svakt signal på grunn av lang avstand
mellom høyttalere eller en trådløs ruter og
signalforstyrrelser kan forårsake unormal
avspilling.
yy Avhengig av tilstanden til det trådløse
miljøet ditt, kan overføringen være ustabil.
yy For jevn gruppeavspilling, anbefales det å
velge høyttaleren som er tilkoblet via LANkabel som en master-høyttaler. Hvis masterhøyttaleren er trådløst tilkoblet, plasser
den nærmere høyttaleren som er kablet
tilkoblet.
48 Betjening
3. Alternativet for surround-omgivelser vises.
Velg venstre og høyre høyttaler ved å trykke på
tilkoblede høyttalere. Velg deretter [OK].
,,Merk
yy Det anbefales å stille inn surroundhøyttalerne til de samme modellene.
yy Et svakt signal på grunn av lang avstand
mellom høyttalere eller en trådløs ruter og
signalforstyrrelser kan forårsake unormal
avspilling.
yy Avhengig av tilstanden til det trådløse
miljøet ditt, kan overføringen være ustabil.
yy For jevn avspilling, anbefales det å velge
høyttaleren som er koblet til med LANkabel som en master-høyttaler. Hvis masterhøyttaleren er trådløst tilkoblet, plasser
den nærmere høyttaleren som er kablet
tilkoblet.
3
Betjening
4. Høyttalerne er klare for surround-avspilling.
yy For å nyte hjemmekinosystemet uten Music
Flow Player-appen, følg instruksjonene
under.
1. Plugg inn lydplanken
2. Koble lydplanken til hjemmenettverket
(kablet eller trådløs).
3. Plugg inn de bakerste høyttalerne.
4. De bakerste høyttalerne kobles til
hjemmenettverket (kablet eller trådløs).
5.Trykk
(Legg til)-knappen hos
lydplanken.
Lydplanken piper og [HOME CINEMA
READY] vises i display-vinduet.
6.Trykk
(Legg til)-knappen på
venstre bakre høyttaler og vent i noen
sekunder.
7. Etter tilkobling av venstre bakre
høyttaler, trykk
(Legg til)-knappen
på høyre bakre høyttaler.
yy Hvis hjemmekinomodus konfigureres
med det bevarte produktet, oppdateres
høyttaleren til den siste versjonen.
yy Sjekk hver høyttalers nettverkstilkobling
hvis du ikke kan stille inn høyttalerne.
Hvis høyttalerne ikke er koblet til
hjemmenettverket, se ”Koble høyttaler til
hjemmenettverket”.
Betjening 49
Sømløs-avspilling
Du kan enkelt bytte hvilken høyttaler som spiller av
fra smart-enheten din, eller den ene høyttaleren til
den andre høyttaleren uten pause.
Endre avspillende høyttaler fra en
smart-enhet til en høyttaler
For å bruke sømløs avspilling, må du slå på Auto
Musikk Spill (side 54).
,,Merk
yy Den støttes ikke når du forlater huset med
smart-enheten din.
yy WiFi-funksjonen på smart-enheten din må
være slått på.
yy Hvis kilden er Portable In og Bluetooth,
støttes ikke sømløs avspilling. (mediaserver
og strømmetjeneste via nettet støttes.)
3
yy Ved sømløs avspilling, beholder hver
høyttaler sin eksisterende volumverdi. Hvis
ingen lyd kommer ut fra høyttaleren under
avspilling, sjekk at volumet til høyttaleren
som ble byttet er satt til 0.
1. Hvis smart-enheten som spiller av musikk bæres
fra utendørs til et rom hvor den tilkoblede
høyttaleren befinner seg, vil popup-vinduet på
smart-enheten vises for å spørre deg hvilken
høyttaler du ønsker å spille musikk gjennom.
2. Velg høyttaleren i popup-listen - musikken du
lytter til skal avspilles uten pause.
Betjening
yy Ved nettdirekteavspillingstjenester, spilles
musikken du hører på fra begynnelsen.
50 Betjening
Still inn høyttaleren
med Music Flow
Player-appen
Med Music Flow Player-appen kan du stille inn den
tilkoblede høyttaleren i smart-enheten din.
,,Merk
yy For mer detaljerte instruksjoner om Music
Flow Player-appen, slå på [Brukerveiledning]
i [Innstillinger] > [Generelt] på sidemenyen.
3
yy Noe av innholdet i denne delen kan avvike
fra Music Flow Player-appen, avhengig av
applikasjonsversjonen.
Betjening
Forberedelse
1. Sjekk nettverkstilkoblingen til høyttaleren. (side
22)
a
Generelt – Innstillinger for enklere bruk av
høyttaleren.
b Høyttalere – Stiller inn tilkoblet høyttaler.
c
Alarm/Innsovningstimer – Slår høyttaleren
av og på ved angitte tidspunkter.
d
Konto Administrasjon – Kontrollerer
direkteavspillingstjenesten.
e Tidssone – Stiller inn tidssonen.
f
Avanserte innstillinger – Viser Avanserte
innstillinger-menyen. (Side 53)
g Chromecast – Viser Chromecast-menyen.
h
Versjonsinfo. – Oppdaterer høyttaleren til
den nyeste versjonen.
i
Lisenser for åpen kildekode – Viser melding
om LGE åpenkildekodeprogramvare
[Generelt] Meny
Innstillinger for enklere bruk av høyttaleren.
2. For å bruke høyttaleren må du laste ned og
installere Music Flow Player-appen. (side 20)
Lås Skjerm Innstilling (kun Android)
Oversikt over innstillingsmeny
Denne funksjonen lar deg vise Music Flow Player på
den låste skjermen. (Skjermlåsinnstilling er på [ON]
som standard.)
1. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din.
2. Velg [Innstillinger] på sidemenyen.
,,Merk
[Lås Skjerm Innstilling] kan avvike fra Music
Flow Player-appen, avhengig av Androidversjonen.
Brukerveiledning
Denne funksjonen lar deg vise eller slette
veiledningen på menyen.
Bevegelse
Når denne funksjonen er på, kan musikkavspilling
fortsettes enkelt ved å bare riste mobilen.
Betjening
[Høyttalere] Meny
a Endre navn – Gir høyttaleren nytt navn.
Du kan justere høyttalere som er koblet til
nettverket ditt.
b
51
Høyttaler-LED – Slår høyttalerens LEDindikator på eller av.
c IP-info. – Viser IP-adressen til høyttaleren.
Komprimert lydoverføring – Justerer
d kompresjonen av lydkilden i henhold til
nettverksstatus.
e
DRC – Slår på eller av DRC-funksjonen. (Side
58)
f Natt – Slår på eller av Nattmodus-funksjonen.
g
Auto Volum På/Av – Slår på eller av Auto
Volum-funksjonen. (Side 60)
h
AV Sync – Justerer lyd- og videosynkronisering. (Side 58)
3
i
Basshøyttalerens Nivå – Justerer Woofernivået. (Side 60)
j
Automatisk Visning På/Av – Slår på eller av
Auto-Display-funksjonen.
Betjening
k
Auto Strøm På/Av – Slår på eller av AutoStrøm-funksjonen. (Side 59)
l
Bluetooth-standby-modus – Slår på eller av
Bluetooth standby-modus.
Koble til lydplanken og TV – Veiledning for
m tilkobling av TVen. (via Optisk (side 14) eller
HDMI (side 15))
Bruk av TV-fjernkontrollen – Juster noen
n funksjoner for denne enheten med TVfjernkontrollen din. (Side 58)
o Klargjører – Nullstiller høyttaleren.
p
Systemversjon – Viser den gjeldende
systemversjonen.
Del bruksdata – Velg om du vil sende
q Chromecast-bruksdata og krasjrapporter til
Google.
Finn ut mer om personvern for Innebygd
r Chromecast – Viser Chromecastpersonvernerklæring.
52 Betjening
[Alarm/Innsovningstimer]meny
Slår høyttaleren på og av ved angitt tidspunkt.
Alarm
Høyttaleren lar deg vite når tiden er inne.
Sletter valgt alarm.
Legger til ny alarm.
Innsovningstimer
3
Stiller inn et tidspunkt for å slå av høyttaleren
automatisk.
Betjening
1. Velg høyttaleren for å stille timeren/tidsuret på
[Innsovningstimer] i [Alarm/Innsovningstimer]menyen.
2. Still inn timeren/tidsuret for den valgte
høyttaleren.
[Konto Administrasjon]-meny
Kontrollerer direkteavspillingstjenesten.
[Tidssone]-meny
Automatisk tidssone
Foreslår å bruke nettverkets angitt tid.
Angi tidssone
Hvis [Automatisk tidssone] velges bort, kan
tidssonen velges manuelt.
Betjening 53
[Avanserte innstillinger]-meny
Kanal for maskenettverk
Hvis normal avspilling eller gruppeavspilling ikke er
jevn ved bruk av flere høyttalere, inkludert en trådløs
høyttalertilkobling, endre maskenettverkskanalen
for å forbedre nettverkshastigheten.
1. Velg [Innstillinger] -> [Avanserte innstillinger]alternativet.
,,Merk
yy Høyttaleren frakobles midlertidig under
kanalendring.
yy Hvis du har skiftet kanal når høyttaleren er
slått av, slå på og legg den til igjen.
yy Dersom høyttaleren ikke er koblet til
nettverket etter bytting av kanal, legg til
høyttaleren igjen.
Direktetilkobling til maskenettverk
(kun Android)
Du kan koble smart-enheten direkte til høyttaleren
koblet til hjemmenettverket ditt.
2. Velg [Kanal for maskenettverk]-alternativet.
Kanalinformasjon som nå blir brukt, vil vises.
3. Velg kanalen som du vil endre.
4. Kanalinformasjon er oppdatert til den valgte
kanalen.
3
Betjening
Når smart-enheten er plassert i en posisjon hvor
den ikke kan koble til hjemmenettverket, velg
en nærliggende høyttaler i [Direktetilkobling til
maskenettverk]-listen, og deretter koble smartenheten til høyttaleren.
54 Betjening
Auto-musikkavspilling
Følsomhetsinnstillinger
Du kan enkelt endre rendringsanordningen fra
smart-enheten din eller en høyttaler til en annen
høyttaler ved å flytte smart-enheten din nærme
den ønskede høyttaleren.
Stiller inn driftsavstanden til auto-musikkavspilling
mellom høyttaleren og smart-enheten for å justere
Bluetooth(BLE)-følsomheten.
yy Smart-enheten din bør støtte Bluetooth (BLE).
yy Denne funksjonen er underlagt smart-enhetens
kapasitet og WiFi-nettverksstatusen.
yy Alternativet for auto-musikkavspilling i Music
Flow-appen skal være slått på.
yy Denne funksjonen kan føre til økt batteriforbruk.
3
1. Slå på [Auto-musikkavspilling]-alternativet i
Advanced Settings-menyen hos Music Flowappen.
Betjening
2. Tag smart-enheten til LG Music Flow for å spille i
ca. 1 sekund(er).
-- Plasser smart-enheten tilstrekkelig nær taggen
på høyttaleren. Anbefales å være innenfor ca.
5 cm.
-- Still glidebryteren til [Lukk], helt til venstre
posisjon.
-- Flytt glidebryteren sakte til høyre, inntil
varslingen vises.
,,Merk
yy Smart-enheten bør støtte Bluetooth ved
lavt strømforbruk (BLE).
yy BLE støttespesifikasjoner ved Android kan
variere avhengig av produsenten.
yy Støttet operativsystemversjon
Enhet
O/S
Android
Android 4.3 (eller nyere)
Apple
iOS 7.1.2 (eller nyere)
Betjening 55
[Chromecast]-meny
2. Starter programvareoppdateringen.
Finn ut hvordan du caster
Viser hvordan man bruker Chromecast.
Chromecast-kompatible apper
Viser tilgjengelige apper på Chromecast.
Cast-grupper
Velg [Finn ut mer om Cast-grupper] eller [Sånn
caster du til grupper] for å vise den valgte
informasjonen.
,,Merk
Åpne juridiske dokumenter for
Innebygd Chromecast
Velg [Googles vilkår for bruk], [Googles
personvernregler] eller [Lisenser for åpen kildekode]
for å vise den valgte informasjonen.
[Versjonsinfo.]-meny
Oppdaterer høyttaleren til den nyeste versjonen.
App-Versjonsinfo.
Viser den gjeldende applikasjonsversjonen.
Enhetens Versjonsinfo.
Oppdaterer til den nyeste versjonen av høyttalernes
fastprogram.
1. Finn høyttaleren som må oppdateres og trykk
på [ ].
[Lisenser for åpen kildekode]meny
Viser melding om LGE-programvare med åpen
kildekode
3
Betjening
For å bruke Cast-grupper, installer Google
Home-appen. Last ned appen fra Apple “App
Store” eller Google “Play Store”.
56 Betjening
Bruk av trådløs
Bluetooth-teknologi
1. Velg Bluetooth-funksjonen ved å trykke på
FUNC på fjernkontrollen eller F på enheten
inntil funksjonen er valgt.
“BT” og deretter “BT READY” vil vises i displayvinduet.
Om Bluetooth
2. Bruk Bluetooth-enheten og fullfør
sammenkoblingen. Når du søker etter denne
høyttaleren med en Bluetooth-enhet kan en
liste over Bluetooth-enheter vises, avhengig av
Bluetooth-enhetstypen. Høyttaleren din vises
som “Music Flow HS6 (XX:XX)”.
Bluetooth® er trådløs kommunikasjonsteknologi for
tilkobling innenfor en kort rekkevidde.
Lyden kan avbrytes hvis tilkoblingen forstyrres av
andre elektroniske bølger eller hvis Bluetooth er
tilkoblet i andre rom.
3
3. Velg “Music Flow HS6 (XX:XX)”.
,,Merk
Betjening
Å koble til individuelle enheter under trådløs
Bluetooth®-teknologi innebærer ingen kostnader.
En mobiltelefon med trådløs Bluetooth®-teknologi
kan brukes via Cascade dersom tilkoblingen ble
utført via trådløs Bluetooth®-teknologi.
Tilgjengelige enheter: Android-enhet, iOS-enhet
yy Avhengig av Bluetooth-enhetstypen
din, har noen enheter en forskjellig
sammenkoblingsmetode. Angi PINkoden (0000) ved behov.
Bluetooth-profiler
For bruk av trådløs Bluetooth-teknologi, må
enheten kunne tolke visse profiler. Denne
høyttaleren er kompatibel med følgende profiler.
A2DP (avansert lyddistribusjon profil)
yy XX:XX betyr de fire siste sifrene i
adressen. For eksempel, hvis enheten
din har en Bluetooth-adresse som
9C:02:98:4A:BC, vil du se “Music Flow
HS6 (XX:XX)” på Bluetooth-enheten din.
4. Når enheten er koblet til Bluetooth-enheten din,
vil “PAIRED” vises i display-vinduet.
Hør på musikk via en
Bluetooth-enhet
5. Lytt til musikk.
Se brukerveiledningen for Bluetooth-enheten
din for å spille musikk i Bluetooth-enheten din.
Før du starter sammenkoblingen, kontroller at
Bluetooth-funksjonen er slått på hos smart-enheten
din. Se Bluetooth-enhetens brukerveiledning. Når
en sammenkobling er fullført, må den ikke utføres
igjen.
Etter volumnivået til Bluetooth-enheten din, vil
volumnivået på Bluetooth justeres.
Betjening 57
,,Merk
yy Ved bruk av Bluetooth®-teknologi, må du
opprette en tilkobling mellom enheten og
Bluetooth-enheten så nær som mulig og
holde avstand. Men det kan hende at den
ikke fungerer bra i tilfellene nedenfor:
-- Det finnes en hindring mellom apparatet
og Bluetooth-enheten.
-- Det finnes en enhet som bruker samme
frekvens med Bluetooth®-teknologi, som
medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller
en trådløs LAN-enhet.
NFC for enkel paring
(kun Android)
Du kan koble NFC-klare android-enheter til
høyttaleren med Bluetooth-funksjonen.
1. Aktiver NFC-funksjonen på din NFC-klare
android-enhet.
2. Slå på høyttaleren ved hjelp av 1 på
fjernkontrollen eller 1/! på høyttaleren.
3. Tag baksiden av din NFC-aktiverte smartenhet
over
-merket på fjernkontrollen.
yy Denne enheten støtter Bluetooth-autosammenkobling. Men den fungerer ikke i
tilfellene nedenfor:
3
Betjening
-- Når du starter enheten på nytt.
-- Når du frakobler enheten selv.
-- Når du frakobler enheten på den
tilkoblede Bluetooth-enheten.
yy Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen
forstyrres av en annen elektrisk bølge/
frekvens.
yy Du kan ikke kontrollere Bluetooth-enheten
med denne enheten.
yy Sammenkobling er begrenset til “One”
Bluetooth®-enhet. Multi-sammenkobling
støttes ikke.
yy Avhengig av enhetstypen, vil du kanskje
ikke være i stand til å bruke Bluetoothfunksjonen.
yy Du kan bruke Bluetooth® ved bruk av smarttelefon, MP3, nettbrett, osv.
yy Jo større avstand mellom enheten og
Bluetooth-enheten, jo lavere vil lydkvaliteten
være.
yy Bluetooth®-tilkoblingen vil bli frakoblet
når enheten er skrudd av eller Bluetooth®enheten er langt unna enheten.
yy Hvis Bluetooth®-tilkoblingen er frakoblet,
koble til Bluetooth®-enheten igjen.
yy Når en Bluetooth®-enhet ikke er tilkoblet,
vises “BT READY” på display-vinduet.
4. Velg det ønskede sporet fra musikklisten på din
smart-enhet og sporet du har valgt blir avspilt.
,,Merk
yy NFC-funksjonen støttes ikke med iOS.
yy NFC-funksjonen er innebygd i Androidenheter som kjører Android O/S 4.1.2 eller
nyere.
yy Du må aktivere NFC-funksjonen på din NFCklare smart-enhet (Android).
yy Avhengig av den NFC-klare androidenhetens produsenter og merke kan det
hende at NFC-funksjonen ikke virker.
yy Om din NFC-klare enhets skjerm er låst kan
den ikke lese NFC.
yy Om enheten din har krometui er NFC ikke
tilgjengelig. Mobilens lesing av NFC påvirkes
av materialet i mobiletuiet og dets tykkelse.
yy Når du nyter musikken med Music Flow
Player-appen blir sømløs avspilling aktivert i
stedet for Bluetooth-tilkobling.
58 Betjening
Andre funksjoner
Slå av lyden midlertidig
Trykk på
DRC (dynamisk
rekkeviddekontroll)
Gjør lyden klar når volumet er skrudd ned (kun
Dolby Digital). Sett til [DRC ON] ved bruk av DRC.
AV Sync
Ved mottak av lydsignaler fra TVen, kan det hende
at lyd og bilder ikke samsvarer. I dette tilfellet, kan
denne funksjonen justere forsinkelsestiden.
3
(Demp) for å dempe enheten din.
Du kan dempe enheten din, for eksempel for
å svare på telefonen. Indikatoren “MUTE” vises i
display-vinduet.
For å avbryte, trykk på (Demp) igjen på
fjernkontrollen eller endre volumnivået.
Viser informasjon om
inngangskilden.
Du kan vise forskjellig informasjon om
inngangskilden ved å trykke på INFO.
OPTICAL/HDMI IN/PORTABLE : Lydformat, lydkanal
1. Trykk på AV SYNC.
Betjening
2.Bruk C/V for å kontrollere tiden, som kan
du stille mellom 0 og 300 ms.
Innstilling av dvaletidsur
Bruk av TV-fjernkontrollen din
Denne enheten vil slå seg selv av etter den innstilte
tiden.
Du kan kontrollere noen av funksjonene til denne
enheten med TV-fjernkontrollen din (til og med
andre selskapers produkter).
Kontrollerbare funksjoner er Volum Opp/Ned og
Demp.
Trykk på og hold INFO på fjernkontrollen i
ca. 3 sekunder. “ON - TV REMOTE” vises, og du
kan kontrollere denne enheten gjennom TVfjernkontrollen din.
For å sjekke statusen på denne funksjonen, trykk på
og hold INFO.
For å slå av denne funksjonen, trykk på og hold
INFO og trykk på INFO igjen mens “ON - TV
REMOTE” rulles.
,,Merk
yy Støttede TV-merker
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy Sørg for at lydutgangen hos TVen din er
innstilt til [Ekstern Høyttaler].
yy Avhengig av fjernkontrollen, kan det hende
at denne funksjonen ikke fungerer bra.
yy Denne funksjonen vil kanskje ikke fungere
bra når noen TV-kontrollfunksjoner som
HDMI CEC, SIMPLINK og LG Sound Sync er
slått PÅ.
Trykk på SLEEP én eller flere ganger for å velge
tidsforsinkelsen, mellom 10 og 180 minutter.
For å sjekke den gjenværende tiden, trykk på
SLEEP.
For å avbryte dvalefunksjonen, trykk på SLEEP
gjentatte ganger inntil “SLEEP 10” vises, og trykk
deretter på SLEEP igjen mens “SLEEP 10” vises.
,,Merk
Du kan sjekke hvor mye tid som gjenstår
før enheten slås av. Trykk på SLEEP og den
gjenværende tiden vises i display-vinduet.
Betjening 59
AUTO-STRØM Av
AUTO-STRØM På/Av
Denne enheten vil slå seg selv av for å spare
strømforbruket dersom hovedenheten ikke er
koblet til en ekstern enhet, og ikke blir brukt på 20
minutter.
Denne enheten slår seg selv på og av automatisk
gjennom en inngangskilde: Optisk.
Den vil også slå seg selv av etter 6 timer hvis
hovedenheten er koblet til en enhet ved hjelp av
bærbar inngang.
Når du slår på TVen eller en ekstern enhet som er
koblet til denne enheten, vil enheten gjenkjenne
inngangssignalet og velge den optiske funksjonen.
Du kan høre lyden fra enheten.
Denne funksjonen slås på og av hver gang AUTO
POWER trykkes.
,,Merk
yy Etter at enheten er skrudd på med
AUTO POWER-funksjonen, vil den slås av
automatisk dersom det ikke finnes noe
signal for en bestemte tidsperiode fra TVen
tilkoblet med LG Sound Sync (Optisk).
yy Hvis du har slått av enheten direkte, kan den
ikke slås på automatisk via AUTO POWERfunksjonen. Derimot kan enheten bli slått på
via AUTO POWER-funksjonen når det optiske
signalet registreres etter 5 sekunder uten
signal.
yy Avhengig av den tilkoblede enheten,
kan det hende at denne funksjonen ikke
fungerer.
yy Hvis du vil bruke AUTO POWER, må
SIMPLINK være avslått. Det tar ca. 30
sekunder for å slå SIMPLINK på eller av.
Betjening
yy Etter at enheten er skrudd på med
AUTO POWER-funksjonen, vil den slås av
automatisk dersom det ikke finnes noe
signal for en bestemte tidsperiode fra den
eksterne enheten.
3
60 Betjening
Lydjustering
Standby-modus
Juster volumnivået automatisk
Høyttaleren bytter til standby-modus hvis det ikke
finnes musikkavspilling eller knappaktivitet.
Denne enheten støtter Auto-volumfunksjon, som
automatisk justerer lydnivået.
Standby-modus
Hvis utgangslyden er for høy eller for lav, trykk på
AUTO VOL fjernkontrollen. Deretter kan du nyte
lyden ved passende nivåer.
Alternativ 1.
For å avbryte denne funksjonen, trykk på knappen
igjen mens “ON” vises.
3
Betjening
Juster Diskant/Bass/
Basshøyttaleren
Lydstyrken til Diskant, Bass og Subwoofer kan
justeres etter ønske.
TREBLE/BASS : -5 dB til 5 dB
SUBWF (basshøyttaleren) : -20 dB til 6 dB
Hvis nettverket er frakoblet, og det ikke finnes
musikkavspilling eller knappaktivitet i 20 minutter,
vil høyttaleren bytte til standby-modus. Deretter
vises “GOOD BYE” i display-vinduet og LEDindikatoren på enheten blir rød.
Alternativ 2.
Hvis du trykker på og holder 1/! på enheten eller
1 på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder, vil høyttaler
bytte til standby-modus. Deretter vises “GOOD BYE”
i display-vinduet og LED-indikatoren på enheten
blir rød.
1. Trykk på
-knappen gjentatte ganger
for å velge DISKANT, BASS eller SUBWF
(basshøyttaleren).
Nettverk-standby-modus
2. Trykk på VOL o/p for å justere lydnivået.
Alternativ 1.
Hvis nettverket er tilkoblet, men det ikke finnes
musikkavspilling eller knappaktivitet i 20 minutter,
vil høyttaleren bytte til nettverk-standby-modus.
Deretter vil LED-indikatoren på enheten dimmes til
hvit.
Alternativ 2.
Hvis du trykker på 1/! på enheten eller 1 på
fjernkontrollen, vil høyttaler bytte til nettverkstandby-modus. Deretter vil LED-indikatoren på
enheten dimmes til hvit.
,,Merk
I nettverk-standby-modus, hvis du trykker på
1/!-knappen, vil den siste musikkspillelisten
spilles.
Betjening
Bluetooth standby-modus
Hvis Bluetooth standby-modusen er slått PÅ, bytter
høyttalerne til Bluetooth standby-modus når de er
slått av.
Når du slår på hovedenheten i Bluetooth standbymodus, kan Bluetooth og LG TV koble til selv om
nettverket ikke er tilkoblet.
,,Merk
yy Juster volumet på hovedenheten til
minimum. Trykk og hold VOL (-) og DRC på
fjernkontrollen i 3 sekunder. Høyttaleren
bytter til Bluetooth standby-modus.
yy Hvis du slår av enheten i Wi-Fi-funksjonen, vil
Bluetooth standby-modusen ikke fungere.
Tilbakestilling av
høyttaleren
Hvis høyttaleren ikke slår seg på eller ikke reagerer,
må den tilbakestilles.
Tilbakestilling av høyttaleren
-knappen inntil du hører
yy Trykk på og hold
pipelyden én gang. “DISABLED” vises i displayvinduet. Da blir alle trådløse nettverksporter
deaktivert og lagret trådløs nettverksinformasjon
blir slettet.
-knappen inntil du hører
yy Trykk på og hold
pipelyden to ganger. “RESET1” vises i displayvinduet. Du kan tilbakestille høyttaleren til
orginale fabrikkinnstillinger.
3
Betjening
yy For å bruke denne funksjonen, bør du slå på
AUTO POWER-funksjonen.
61
62 Feilsøking
Feilsøking
Generelt
Symptomer
Årsak & Løsning
Enheten fungerer ikke
ordentlig.
yy Slå av denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, woofer/
basshøyttaler, DVD-spiller, forsterker, osv.) og slå den på igjen.
yy Koble fra strømledningen til denne enheten og den tilkoblede eksterne
enheten (TV, woofer/basshøyttaler, DVD-spiller, forsterker, osv.) og prøv å
koble til på nytt.
Strømmen slås ikke på.
Er strømledningen koblet til stikkontakten?
yy Koble strømledningen til stikkontakten.
En av funksjonene virker
ikke når knappen trykkes.
Finnes det statisk elektrisitet i luften?
Det finnes ingen lyd.
Er volumet satt til minimum?
4
yy Koble fra strømledningen og sett den inn igjen.
yy Justering av lydstyrken.
Feilsøking
yy Når du bruker en tilkobling med en ekstern enhet (set-top-boks, Bluetoothenhet, osv.), juster volumet på enheten.
Er dempfunksjonen aktivert?
yy Trykk på
eller juster volumnivået for å avbryte dempfunksjonen.
Er funksjonen riktig ordentlig?
yy Sjekk inngangskilden og velg den korrekte inngangskilden.
Ingen woofer-lyd
Er basshøyttaleren tilkoblet?
yy Koble strømledningen til basshøyttaleren inn i veggkontakten sikkert.
Er sammenkobling mellom enheten og basshøyttaleren frakoblet?
yy Sammenkoble enheten og basshøyttaleren. (Se side 14.)
Fjernkontrollen fungerer
ikke ordentlig.
Står fjernkontrollen for langt unna enheten?
yy Bruk fjernkontrollens innen ca. 7 m.
Finnes det en hindring mellom fjernkontrollen og enheten?
yy Fjern hindringen.
Er batteriene i fjernkontrollen brukt opp?
yy Erstatt batteriene med nye batterier.
AUTO POWERfunksjonen fungerer ikke.
yy Kontroller tilkoblingen av den eksterne enheten, f.eks. TV, DVD-/Blu-Rayspiller eller Bluetooth-enhet.
yy Sjekk tilstanden til SIMPLINK og slå av SIMPLINK.
yy Avhengig av den tilkoblede enheten, kan det hende at denne funksjonen
ikke fungerer.
LG Sound Sync fungerer
ikke.
yy Sjekk om LG TVen din støtter LG Sound Sync.
yy Sjekk tilkoblingen av LG Sound Sync.
yy Sjekk lydinnstillingen på TVen din og på denne enheten.
Feilsøking 63
Symptomer
Årsak & Løsning
Lydutgangen til enheten
virker lavt.
Sjekk detaljene nedenfor og juster enheten i tråd med disse.
yy Endre DRC-funksjonen fra [ON] til [OFF] ved hjelp av fjernkontrollen.
yy Når lydplanken er koblet til TVen, endre AUDIO DIGITAL OUT-innstillingen
på TV-oppsettsmenyen fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM].
yy Når lydplanken er koblet til spilleren, endre AUDIO DIGITAL OUTinnstillingen på oppsettsmenyen til spilleren fra [PCM] til [PRIMARY PASSTHROUGH] eller [BITSTREAM].
yy Endre Audio DRC-inntillingen på oppsettsmenyen til spilleren til [OFF].
Nettverk
Årsak & Løsning
Kan ikke koble
høyttaleren til
hjemmenettverket ditt.
Den trådløse kommunikasjonen kan forstyrres av husholdningsapparater som
bruker radio-frekvenser. Flytt høyttaleren unna disse.
Mediaservere vises ikke
på enhetslistene.
yy Brannmur- eller anti-virusprogramvaren på serveren din kjører. Slå
av brannmur- eller anti-virusprogramvaren som kjøres på PCen eller
mediaserveren din.
yy Sørg for at høyttaleren er koblet til det lokale nettverket som mediaserveren
din er koblet til.
Music Flow Player
fungerer ikke ordentlig.
Er Music Flow Player tilkoblet?
yy Koble til Music Flow Player.
Er LAN-kabelen ordentlig koblet til den trådløse ruteren og Music Flow Player?
yy Koble LAN-kabelen til Ethernet-porten på baksiden av Music Flow Player og
til den trådløse ruteren din.
Når Music Flow Player er tilkoblet, viser LED-lyset at den fungerer ordentlig.
yy Hvis du opplever problemer med å koble til Music Flow Player, prøv å flytte
høyttaleren nærmere den trådløse ruteren eller Music Flow Player.
Hvis ruteren startes på nytt?
yy Strømmen til høyttaleren må slås av og på igjen.
Hvis du installerer en ny ruter.
yy Du må utføre en fabrikkinnstilling og sette opp nettverkstilkoblingen for
høyttaleren.
4
Feilsøking
Symptomer
64 Feilsøking
App- og PC-programvare
Symptomer
Årsak & Løsning
Music Flow Player-appen
fungerer ikke ordentlig.
Oppstår en feil når du åpner appen?
yy Sørg for at smart-enheten din er kompatibel med appen.
yy Sørg for at Music Flow Player-appen er den nyeste versjonen.
yy Sørg for at LED-lyset foran på høyttaleren endres fra rød til hvit.
Music Flow PCprogramvaren fungerer
ikke ordentlig.
Er brannmuren på din PC eller Mac aktivert?
yy Deaktiver alle brannmurene og prøv å koble til igjen. Se instruksjonene eller
nettsiden for brannmuren din.
Er LAN-kabelen ordentlig koblet til den trådløse ruteren og din PC eller Mac?
yy Sørg for at høyttaleren og din PC eller Mac er korrekt koblet til det lokale
nettverket og har adgang til internett.
yy Den trådløse kommunikasjonen kan forstyrres av husholdningsapparater
som bruker radio-frekvenser. Flytt høyttaleren og din PC eller Mac unna
disse.
4
Feilsøking
Vedlegg 65
Filkrav
Tilgjengelige filtyper: “.mp3”, “.wma”, “.flac”, “.m4a”,
“.aac”, “.ogg”, “.wav”
Samplingfrekvens: innen 32 til 48 kHz (mp3,
wma), opp til 192 kHz/24 bit (flac)
Bithastighet: opp til 320 kbps (mp3, wma)
yy Filkravene er ikke alltid kompatible. Det kan
finnes noen restriksjoner ved filfunksjoner og
mediaserverens evner.
Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all
bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert.
Andre varemerker og varenavn tilhører sine
respektive eiere.
yy Enkelte .wav-filer støttes ikke av denne
høyttaleren.
yy Avhengig av filtypene og innspillingsmetodene,
kan det hende at de ikke spilles av.
yy Enkelte DRM-lastede filer støttes ikke av denne
høyttaleren.
Varemerker og lisenser
Betegnelsene HDMI og HDMI High-Definition
Multimedia Interface, samt HDMI-logoen er
varemerker eller registrerte varemerker for HDMI
Licensing LLC i USA og i andre land.
5
Vedlegg
Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby- og dobbel D-symbolet er varemerker for
Dolby Laboratories.
For DTS-patenter, se http://patents.dts.com.
Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited.
DTS, symbolet & DTS og symbolet sammen er
registrerte varemerker, og DTS Digital Surround
er et varemerke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc.
Med enerett.
66 Vedlegg
Spesifikasjoner
Generelt (MUSICFLOWHS6)
Krav for strømadapter
Inngang
100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Utgang
25 V 0 2 A
30 W
Kraft forbruk
Nettverkstilkoblet standby : 5,7 W
(Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Dimensjoner (B x H x D)
(1020 x 42 x 82) mm (med fot)
Netto vekt (Omtrent.)
2,0 kg
Drift temperatur
5 °C til 35 °C
Drift fuktighet
5 % til 90 %
Inngang/Utgang
5
OPTICAL IN
3 V (p-p), optisk plugg x 1
PORTABLE IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereo plugg) x 1
HDMI IN
19 Pin (Type A, HDMI™ kontakt) x 1
HDMI OUT
19 Pin (Type A, HDMI™ kontakt) x 1
Tilgjengelig Digital Inndata
Lydsamplingsfrekvens
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Forsterker
Vedlegg
Total
320 W
Front
40 W x 2 (8 Ω ved 1 kHz)
Surround
40 W x 2 (8 Ω ved 1 kHz)
Subwoofer
160 W (3 Ω ved 80 Hz)
THD
10 %
Trådløs subwoofer (S65A1-D)
Kraft krav
Se hovedetiketten på subwooferen.
Kraft forbruk
40 W
Type
1 veis 1 høytaler
Impedans
3Ω
Rangert inngangsstrøm
160 W
Maks. inngangsstrøm
320 W
Dimensjoner (B x H x D)
(178 x 378 x 437) mm
Netto vekt (Omtrent.)
9 kg
Vedlegg 67
System
ETHERNET (LAN) port
Ethernet plugg x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Trådløs LAN (intern antenne)
Integrert IEEE 802,11n (Draft 2,0) trådløs nettverktilgang, kompatibel
med 802,11a/b/g/n Wi-Fi nettverk.
Bluetooth
Versjon
4,0
Kodeks
SBC
yy Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
5
Vedlegg
68 Vedlegg
Håndtere høyttaleren
Når høyttaleren sendes
Ta vare på original innpakning og pakkemateriale.
Hvis du må sende enheten, bør du pakke den
i original innpakning som den var pakket fra
fabrikken for maksimum beskyttelse.
Holde de ytre overflatene rene
yy Bruk ikke ustabile væsker som insektspray i
nærheten av enheten.
yy Å tørke av enheten med sterkt trykk kan skade
overflaten.
yy La ikke gummi- eller plastikkprodukter være i
kontakt med enheten over lengre tid.
Rengjøre høyttaleren
5
Bruk en myk, tørr klut for å rengjøre høyttaleren.
Hvis overflatene er svært skitne, bruk en myk
klut som er lett fuktet med en oppløsning med
et mildt rengjøringsmiddel. Bruk ikke sterke
rengjøringsmidler slik som alkohol, bensin eller
fortynner, da disse kan skade overflaten på
høyttaleren.
Viktig informasjon
angående
nettverkstjenester
Alt av informasjon, data, dokumenter,
kommunikasjon, nedlastinger, filer, tekst,
bilder, fotografier, grafikk, videoer, webcaster,
publikasjoner, verktøy, ressurser, programvare,
kode, programmer, tilleggsprogrammer, widgets,
applikasjoner, produkter og annet innhold
(«Innhold») og alle tjenester og tilbud («Tjenester»)
tilbudt eller gjort tilgjengelig av eller via en
tredjepart (hver en «Tjenesteleverandør») er
ansvaret til den Tjenesteleverandøren det har
kommet fra.
Tilgjengeligheten av og adgang til Innhold og
Tjenester levert av Tjenesteleverandøren gjennom
LGE-enheten er underlagt endring til enhver tid,
uten forhåndsvarsel, inkludert, men ikke begrenset
til suspensjon, fjerning eller opphør av alt eller deler
av Innholdet eller Tjenestene.
Vedlegg
Skulle du ha spørsmål eller problemer relatert
til Innholdet eller Tjenestene kan du se på
Tjenesteleverandørens nettside for den nyeste
informasjonen. LGE er verken ansvarlig for eller
forpliktet til å yte kundeservice relatert til Innhold
og Tjenester. Ethvert spørsmål eller anmodning om
kundeservice angående Innhold eller Tjenester må
stilles direkte til respektive leverandører av Innhold
og Tjenester.
Legg merke til at LGE ikke er ansvarlig for
noe av Innhold eller Tjenester levert av
Tjenesteleverandøren eller noen endringer i,
fjerning av eller opphør av slikt Innhold eller slike
Tjenester og garantererer ikke tilgjengeligheten av
eller adgang til slikt Innhold eller slike Tjenester.
Vedlegg 69
VILKÅR FOR BRUK
Disse Vilkår for bruk gjelder for de individer og
grupper som bruker LGs flerroms høyttaler (LG
Multiroom Speaker), enhver programvare tilknyttet
LG flerroms høyttaler, denne applikasjonen og alle
tjenester tilknyttet denne applikasjonen (felles
«LG programvare»). De angir LGEs forpliktelser
overfor deg så vel som identifiserer ting du må
være klar over når du bruker LG programvare. LG
programvare er patentbeskyttet programvare som
eies av LG Electronics Inc., et selskap registrert i
Korea med forretningskontor i Yeouido-dong 20,
Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Korea. LGE, og dets
lisensgivere («LGE», «oss» eller «vi»).
Ved å aksessere eller bruke LG programvare
bekrefter du at du aksepterer Vilkår for bruk og
at du samtykker til å overholde dem. Om du
ikke samtykker til disse Vilkår for bruk kan du
ikke aksessere eller bruke LG programvare. I den
utstrekning at det oppstår noen konflikt mellom
disse Vilkår for bruk og ethvert annet dokument det
er henvist til i disse Vilkår for bruk vil disse Vilkår for
bruk gjelde med mindre annet er klart angitt i det
relevante dokumentet.
Du bekrefter at alle eierskapsrettigheter til LG
programvare hvor som helst i verden tilhører oss
eksklusivt og at ingen eierskapsrettigheter i LG
programvare er overført til deg. Du har kun rett til
den begrensede bruken av LG programvare som er
angitt i disse lisensvilkårene.
Du kan ikke kopiere, endre, dekompilere eller
demontere vår programvare på noen måte med
mindre du har tillatelse til å gjøre dette etter lov.
Vi forbeholder oss retten til å suspendere, trekke
tilbake eller avvikle alle eller deler av Tjenestene
uten varsel hvis vi anser at du bryter disse Vilkår for
bruk.
Du bekrefter at LG programvare ikke er utviklet for
å innfri dine individuelle krav. Vi gir ingen løfter eller
garantier om at LG programvare er fri for defekter
eller feil eller at den alltid vil være tilgjengelig. Vi
benytter oss av kommersielt rimelige anstrengelser
for å tilby LG programvare på et kontinuerlig,
høykvalitets grunnlag, men kan ikke garantere at de
alltid vil være tilgjengelige, uavbrutte eller feilfrie.
Vi aksepterer intet ansvar hvis Tjenestene eller deler
av dem av noen årsak ikke er tilgjengelig på et
tidspunkt eller for en periode.
Selv om du kan bruke LG programvare til å laste
ned eller aksessere innhold eller applikasjoner
som er gjort tilgjengelig av tredjepart på din LG
programvare gir vi ingen løfter eller garantier for at
du alltid vil kunne aksessere slikt innhold eller slike
applikasjoner. I den utstrekning vi er lovmessig i
stand til å gjøre det ekskluderer vi alle garantier,
betingelser eller andre vilkår som kan være implisert
i disse lisensbetingelsene etter lov.
I den utstrekning vi er lovmessig i stand til å gjøre
det ekskluderer vi ethvert ansvar for ethvert tap
eller enhver skade oppstått for deg eller noen
annen person i forbindelse med din bruk av
LG programvare. Vi er kun ansvarlige for påført
tap eller skade som er et overskuelig resultat av
vårt brudd på disse lisensbetingelsene eller vår
uaktsomhet opp til den summen som er spesifisert
nedenfor, men vi er ikke ansvarlige for noe tap eller
skade som ikke er overskuelig. Tap eller skade er
overskuelig om det er en åpenbar konsekvens av
vårt brudd eller om det var beregnet av deg og oss
når du begynte å bruke LG programvare.
For ethvert tap eller skade som ikke er ekskludert
under disse lisensbetingelsene, enten i kontrakt,
forvoldt skade (inkludert forsømmelse) eller på
annen måte, vil vårt totale ansvar og vår gruppe av
selskaper overfor deg begrense seg til den summen
du betalte for din LG programvare-tjeneste. I den
utstrekning det er tillatt under gjeldende lover
tillater ikke enkelte jurisdiksjoner begrensning eller
ekskludering av ansvar for tilfeldige eller påfølgende
skader, eller har lovgivning som innskrenker
begresning eller ekskludering av ansvar, slik at det
ovenstående kanskje ikke gjelder for deg.
Ingenting i disse lisensbetingelsene skal
begrense eller ekskludere vårt ansvar for død eller
personskade relatert til vår forsømmelse, bedrageri
eller bedragerske opplysningersom ikke kan
ekskluderes eller begrenses etter lov.
LG programvare gir adgang til «app»-er og linker til
andre tjenester som eies og drives av tredjeparter,
slik som innholdsleverandører. Enhver tredjeparts
applikasjon, tjenester og innhold som du aksesserer
5
Vedlegg
Vi gir deg en ikke-eksklusiv lisens til å bruke den
forhåndsintallerte kopien av LG programvare
utelukkende i den utstrekning det er nødvendig
for deg for å benytte din LG flerroms høyttaler
personlig og ikke til noe annet formål.
Det er mulig at vi vil måtte avbryte eller innstille
levering av LG programvare eller suspendere eller
begrense din bruk av alle eller deler av Tjenestene
der hvor vi anser det som rimelig nødvendig
av tekniske, driftsmessige, sikkerhetsmessige,
lovmessige eller forskriftsmessige årsaker.
70 Vedlegg
5
via Tjenestene er gjort tilgjengelige for deg av disse
tredjeparts leveranørene og befinner seg utenfor
omfanget for disse Vilkår for bruk.
din modell av LG Smart TV kan det være at denne
funksjonen ikke er tilgjengelig.
Dine forretninger med enhvert tredjeparts
leverandør er kun mellom deg og den relevante
leverandøren og kan være underlagt leverandørens
egne vilkår og betingelser og personvernerklæring.
Vi oppmuntrer deg til å lese disse dokumentene
selv om vi ikke er ansvarlig for innholdet i dem. Vi
påtar os ikke noe ansvar for app-er, tjenester eller
innhold som leveres av tredjeparts leverandører.
Endre denne deretter til å passe om dette er
hensiktsmessig: Vi benytter oss av kommersielt
rimelige anstrengelser for å påse at Tjenestene er
sikre og virusfrie men disse anstrengelsene kan
ikke og garanterer ikke at Tjenestene vil være fri for
defekter, virus eller andre sårbarheter.
Vi kan pålegge begrensninger på bruk av eller
adgang til visse tredjeparts innhold, applikasjoner
eller tjenester, i ethvert tilfelle uten varsel eller
ansvar. Vi avviser uttrykkelig ethvert ansvar for
enhver endring, avbrudd, utkobling, fjerning
eller suspensjon av innhold, applikasjon eller
tjeneste som er gjort tilgjengelig gjennom denne
LG programvaren. Vi er verken ansvarlig for eller
forpliktet til å yte kundeservice relatert til innhold,
appliikasjoner og tjenester. Ethvert spørsmål eller
anmodning om service angående tredjeparts
innhold, applikasjon eller tjenester må stilles
direkte til respektive leverandører av innhold og
tjenester eller applikasjonsutviklere, etter hva som
er hensiktsmessig.
Vedlegg
Disse betingelsene påvirker ikke dine lovfestede
rettigheter som forbruker.
Tjenestenes egnethet for barn og verktøy for
foreldrekontroll.
Endre denne deretter til å passe om dette er
hensiktsmessig: Tjenestene er ikke rettet mot barn
under 13 år og er ikke strukturert for å tiltrekke seg
barn under 13 års alder. Videre, noe av innholdet du
kan aksessere gjennom din bruk av Tjenestene kan
inneholde materiale som du anser som uanstendig,
upassende eller som ikke egnet for barn.
Om du lar et barn bruke din LG Smart TV til å
aksessere Tjenestene er du eneansvarlig for å
avgjøre hvorvidt de relevante Tjenestene er egnet
for det barnets adgang.
(Din Smart TV tilbyr et foreldrekontrollverktøy i
form av en 4-sifret PIN). Om du har aktivert denne
4-sifrede PIN vil din LG Smart TV ikke kunne vise
begrenset innhold med mindre du angir PIN-koden.
Du er ansvarlig for å sette opp og vedlikeholde
foreldrekontrollverktøyet og eventuelle andre
kontroller som er tilgjengelige og vi vil ikke være
ansvarlige for noen urett, skade eller tap påført
deg eller noen annen bruker av din LG Smart TV
som resultat av at du ikke gjør dette. Avhengig av
Virus og sikkerhet
Videre aksepterer vi ikke noe ansvar for noe
tap eller skade forårsaket av et virus, distribuert
tjenestenekt-angrep eller annet teknologisk
skadelig materiale som kan infisere din LG Smart TV,
data eller annet materiale som tilhører deg under
din bruk av Tjenestene.
Endre som du synes er hensiktsmessig: Klager
Om du har noen spørsmål, bekymringer eller klager
angående Tjenestene, vennligst kontakt [include
referance to non-personal LG email address].
Endre som du synes er hensiktsmessig: Diverse
Med mindre annet er uttrykkelig angitt skal disse
Vilkår for bruk og dokumentene det er henvist til
i dem inneholde hele avtalen mellom oss og deg
angående din bruk av Tjenestene og erstatte alle
foregående avtaler, arrangementer, tilsagn eller
forslag, skriftlige eller muntlige, mellom oss og deg
angående din bruk av Tjenestene.
Vi kan overdra, sette bort eller på annen måte
overføre deler av eller alle våre rettigheter og
forpliktelser under disse Vilkår for bruk til annet
selskap, firma eller person. Vi kan kun gjøre dette
om det ikke materielt påvirker dine rettigheter
under disse Vilkår for bruk. Du kan ikke overdra,
sette bort eller på annen måte overføre dine
rettigheter eller forpliktelser under disse Vilkår for
bruk (unntatt hvor du avhender din LG Smart TV
til en tredjepart) med mindre du først avtaler dette
skriftlig med oss.
Om vi beslutter å ikke utøve eller håndheve
enhver rettighet som vi har mot deg på et særskilt
tidspunkt forhindrer ikke dette oss fra å senere
beslutte å utøve eller håndheve denne rettigheten.
Om noen del av disse Vilkår for bruk blir dømt
ulovlige, ugyldige eller på annen måte ikke kan
håndheves av en rett eller regulerende myndighet
skal den delen dette angår slettes og gjenværende
deler av Vikår for bruk skal fortsatt være gyldige.
Disse Vilkår for bruk skaper eller utgjør ingen
rettigheter som kan håndheves av enhver person
som ikke er part i dem.
Vedlegg
71
Disse Vilkår for bruk ledes av lovene i det landet
hvor din LG Smart TV er solgt og både du og LGE
samtykker til å underkaste dere den eksklusive
jurisdiksjonen til retten i det landet hvor din LG
Smart TV er solgt i forbindelse med det samme.
Denne avtalen skal styres av lovene til
Republikken Korea, eksludert deres konflikter om
lovbestemmelser.
Om du har noen spørsmål eller kommentarer om
disse Vilkår for bruk, vennligst kontakt www.lg.com.
Disse Vilkår for bruk kan oppdateres av LGE fra tid til
annen. Om vi gjør en materiell endring i våre Vilkår
for bruk vil vi oppdatere deg via din LG programvare
eller andre metoder.
Melding med informasjon om
programvare med åpen kildekode
5
Vedlegg
Besøk http://opensource.lge.com for å motta
kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne
kildelisenser som dette produktet inneholder.
I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår,
garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett
tilgjengelige for nedlasting.
LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på
CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene,
inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon.
Send en forespørsel til [email protected]
Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette
produktet.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement