Philips GoGear เครื่องเล่น MP4 SA2MUS16S/97 คู่มือผู้ใช้

Philips GoGear เครื่องเล่น MP4 SA2MUS16S/97 คู่มือผู้ใช้
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับบริการเสริมได้ที่
www.philips.com/welcome
SA2MUS08
SA2MUS16
SA2MUS32
TH คู่มือผู้ใช้
1
ให Songbird จัดการสื่อของคุณ ขอมูลความปลอดภัยที่สำคัญ การบำรุงรักษาทั่วไป การรีไซเคิลผลิตภัณฑ 2
3
MUSE ใหมของคุณ ภายในกลองมีอะไรบาง การเริ่มตนใชงาน ภาพรวมการควบคุมและการเชื่อมตอ ล็อคการควบคุมแบบสัมผัส การจำกัดระดับเสียง ภาพรวมของเมนูหนาหลัก การจัดการเมนูหนาหลัก เชื่อมตอและชารจ เชื่อมตอ MUSE กับคอมพิวเตอร การติดตั้ง Philips Songbird เปนครั้งแรก การลบสื่อ ให Songbird ดูโฟลเดอร 3
3
5
เรียกใชอารตเวิรคอัลบั้ม รายการเพลง สรางรายการเพลง เพิ่มชื่อไปยังรายการเพลง 7
7
8
8
8
8
9
9
9
10
10
ยายชื่อออกจากรายการเพลง เปลี่ยนรูปลักษณของไลบรารี Songbird ฟอรแมต MUSE (ลบเพลงและขอมูลทั้งหมด) ซอมแซม MUSE (เรียกคืนคาจากโรงงาน) 7
ตั้งครั้งแรก) การแสดงระดับแบตเตอรี่ ซอฟตแวรที่โหลดบน MUSE ไฟลที่โหลดไปยัง MUSE 5
6
การอัพเดต MUSE ตรวจสอบ/ อัพเดตเฟรมแวรดวยตนเอง การเปดและปด MUSE การปดเครื่องอัตโนมัติ Philips Songbird สรางไลบรารีสื่อ ริป CD ตั้งคาตัวเลือกริป CD อิมพอรตไฟลสื่อจากไดเรคทอรี อิมพอรตสื่อจาก iTunes เอ็กซพอรตสื่อไปที่ iTunes รับเนื้อหาจากแหลงขอมูลออนไลน อิมพอรตรายการบันทึกจาก MUSE เลือกไลบรารีสื่อของคุณ การจัดระเบียบและจัดการไลบรารี่ Songbird 10
10
11
11
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
18
18
18
18
18
19
19
19
เลือกอัลบั้มเพลง ฟงเพลง ปรับแตงมุมมองไลบรารี่เพลง ลบเพลงที่กำลังเลน ลบเพลงหนึ่งเพลงหรือมากกวา 8
หนังสือเสียง 20
20
20
20
21
21
การเพิ่มหนังสือภาพลงใน MUSE ภาพรวมการควบคุมหนังสือเสียง เลือกหนังสือเสียง 12
12
13
13
เพลง เพิ่มเพลงไปยัง MUSE ภาพรวมของการควบคุมเพลง การติดตั้งซอฟตแวร Philips Songbird อีกครั้ง (ภายหลังจากการติด
4
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
17
ลบไฟลสื่อออกจากไลบรารีสื่อของ Songbird ฟงหนังสือเสียง ปรับแตงมุมมองไลบรารี่หนังสือเสียง 9
BBC iPlayer (มีบริการเฉพาะในสหราชอาณาจักรเทานั้น) 22
10 วิดีโอ 24
24
24
24
24
25
25
25
25
เพิ่มวิดีโอไปยัง MUSE ภาพรวมการควบคุมวิดีโอ เลือกอัลบั้มวิดีโอ การเลนวิดีโอ การเลนวิดีโอบนทีวี HD ปรับแตงมุมมองไลบรารี่วิดีโอ การลบวิดีโอที่กำลังเลน การลบวิดีโอหนึ่งวิดีโอหรือมากกวา TH
1
ภ า ษา ไทย
สารบัญ
11 รูปภาพ เพิ่มรูปภาพลงใน MUSE ภาพรวมการควบคุมภาพ เลือกอัลบั้มภาพ ดูรูปภาพ การแสดงภาพขั้นสูง ดูภาพบนทีวี การลบภาพที่กำลังแสดง การลบภาพหนึ่งภาพหรือมากกวา 12 วิทยุ ฟงวิทยุ FM การหาคลื่นสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนาอัตโนมัติ การหาคลื่นสถานีวิทยุดวยตนเอง 13 การบันทึก การบันทึกจากวิทยุ FM (มีอยในบางรนเทานั้น!) บันทึกเสียงพูด/เสียง ฟงเสียงที่บันทึก การถายโอนเสียงที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร การลบวิดีโอที่กำลังเลนการบันทึก ลบรายการบันทึกหนึ่งรายการหรือมากกวา 14 การด SD การเสียบการด SD อิมพอรตไฟลจากการด Micro SD เขาใชไฟลบนการด Micro SD 26
26
26
26
26
26
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
30
31
31
31
31
15 ตัวอานขอความ 32
32
16 ใช MUSE เพื่อพกพาไฟลขอมูล 33
17 การตั้งคา 34
18 ขอมูลทางเทคนิค 36
36
19 ประมวลศัพท 37
อานไฟลขอความ ความตองการของระบบ หากตองการความชวยเหลือ
โปรดไปที่
www.philips.com/welcome
ซึ่งคุณสามารถเขาใชงานสื่อสนับสนุนตางๆ อยางสมบูรณ เชน คมือผใช
ซอฟตแวรอัปเดตลาสุด และการตอบคำถามที่พบบอย
2
TH
1
ขอมูลความปลอดภัยที่สำคัญ
เสียง “ปกติ” แทจริงแลวอาจเปนเสียงดัง และเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุ
ณ เพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณนี้ ใหคุณตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัยกอ
นที่จะปรับการไดยินเสียง และปลอยไว
การบำรุงรักษาทั่วไป
การแปลเอกสารน ี ้ ใช เ พ ื ่อ การอ า งอ งิ เท า น ั ้ น
หากฉบ บ
ั ภาษาอ งั กฤษและฉบ บ
ั แปลไม ส
 อดคล อ งก น
ั ฉบ บ
ั ภาษาอ งั กฤษ
เป น
 ฉบ บ
ั ท ี ่ม ีผ ลบ งั ค บ
ั ใช เ หน ือ กวา
 
ในการตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัย:
ใหปรับการควบคุมเสียงไปที่การตั้งคาต
ใหเพิ่มระดับเสียงอยางชาๆ จนกระทั่งคุณสามารถไดยินเสียงชัดเจนและรสึกสบา
ย โดยไมมีความผิดเพี้ยน
ฟงเปนชวงระยะเวลาที่เหมาะสม:
การฟงเปนระยะเวลานาน แมในระดับเสียง ‘ปลอดภัย’ สามารถกอใหเกิดการสู
ญเสียการไดยิน
•• ในการหล ีก เล ี ่ยงความเส ียหายและการทำงานผ ิดปกต ิ:
•• อย า ให เ คร ื ่องเลนถ กู ความร อ นส งู มากเก ินไป ซ ึ ่ง เก ิดจากอ ปุ กรณทำความร อ น
หร ือ แสงแดดโดยตรง
•• ห า มทำเคร ื ่องเลนตก หร ือห า มทำให ว ตั ถ ใุ ดๆ ตกลงบนเคร ื ่องเลนของค ณุ
•• ห า มทำเคร ื ่องเลนตกน  ห า มม ิให ช อ งเส ียบห ฟู ง หร ือช อ งใส แ บตเตอร ี ่ถ กู น  เ
น ื ่อ งจากน  ท ี ่เข า ไปในต วั เคร ื ่อ งอาจทำให ต วั เคร ื ่อ งได ร บ
ั ความเส ีย หายรุน แรง
•• อาจม ีส ญั ญาณรบกวนหากม โี ทรศ พั ท ม ือถ ือท ี ใ่ ช ง านในบร ิเวณใกล เ ค ียง
•• สำรองไฟล ข องค ณุ ตรวจสอบวาค ณุ เก บ็ ไฟล ต น ฉบ บั ท ี ่ค ณุ ดาวน โ หลดลงในอ ปุ
กรณข องค ณ
ุ Philips จะไม ร บ
ั ผ ิด ชอบตอ ความเส ีย หายใดท ี ่เก ิด ข ึ ้ นก บ
ั ข อ ม ลู
หากผล ิต ภ ณ
ั ฑ ไ ด ร บ
ั ความเส ีย หาย หร ือไม ส
 ามารถอา นข อ ม ลู ได 
•• จ ดั การ (ถายโอน, ลบ, อ ื ่นๆ) ไฟล เพลงของค ณุ ด ว ยซอฟต แวร เพลงท ี ใ่ ห ม าเท า
น ั ้ นเพ ื ่อ หล ีก เล ี ่ย งป ญหาตา งๆ
•• ห า มใช ส ารทำความสะอาดท ี ่ม ีส ว นผสมของแอลกอฮอล  แอมโมเน ีย เบนซ ิน
หร ือ สารท ี ่ม ฤี ทธ ิ ์ ก ดั กร อ น เน ื ่อ งจากสารเหลา น ี ้ จะทำให เ คร ื ่อ งเลนชำรุ
ดเส ีย หาย
เก ี ย
่ วก บ
ั การทำงานและอ ณ
ุ หภ ม
ู ิก ารจ ด
ั เก บ
็
•
ตรวจสอบใหแนใจวาไดทำตามคำแนะนำตอไปนี้เมื่อใชงานหูฟงของคุณ
ฟงที่ระดับเสียงพอดีและเปนระยะเวลาที่เหมาะสม
ระมัดระวังไมปรับระดับเสียงเนื่องจากการปรับการไดยินเสียงของคุณ
หามเปดเสียงดังมากเกินไปเนื่องจากคุณจะไมสามารถไดยินเสียงรอบตัวคุณ
คุณควรใชอยางระมัดระวังหรือหยุดการใชงานชั่วคราวในสถานการณที่มีแนว
โนมวาจะเปนอันตราย
หามใชหูฟงขณะควบคุมยานพาหนะ ป่นจักรยาน เลนสเก็ตบอรด และอื่นๆ เนื่อง
จากอาจเปนอันตรายตอการจราจรและผิดกฎหมายในหลายพื้นที่
 
การดัดแปลง
การดัดแปลงใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากผผลิตอาจสงผลใหสิทธิ์การใชงานอุป
กรณของผใชเปนโมฆะ
 
ขอมูลลิขสิทธิ์
 
•
•
ตรวจสอบใหแนใจวาใชงานอุปกรณอยางพอเหมาะและหยุดพักอยางเหมาะสม
ภ า ษา ไทย
ขอควรระวัง
ใช ง านในท ี ่ท ี ่ม ีอ ณ
ุ หภ ูม ิระหวา ง 0 และ 35ºC (32 ถ งึ 95ºF) เสมอ
จ ดั เก บ
็ ในท ี ่ท ี ่ม ีอ ณ
ุ หภ ูม ิระหวา ง -20 และ 45ºC (-4 to 113ºF)
เสมอ
อาย กุ ารใช ง านแบตเตอร ี ่อ าจส ั ้ นลงในสภาพอ ณ
ุ หภ ูม ิต 
 
ช ิ ้ นส ว น/อ ุปกรณ เ สร ิม:
โปรดไปท ี ่ www.philips.com/support เพ ื ่อ ส ั ่ง ซ ื ้ อช ิ ้ นส ว น/
อป
ุ กรณเสร ิม
 
การฟงอยางปลอดภัย
ชื่อผลิตภัณฑและยี่หออื่นๆ ทั้งหมดเปนเครื่องหมายการคาของบริษัทหรือองค
กรรายนั้นๆ
การทำสำเนาสิ่งที่บันทึกใดๆโดยไมไดรับอนุญาต ไมวาจะเปนการดาวนโหลดจ
ากอินเตอรเน็ตหรือจากซีดีเพลงถือเปนการละเมิดกฏหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญ
ญาระหวางประเทศ
การทำสำเนาสื่อที่มีการปองกันการทำสำเนา รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร ไฟล
การกระจายเสียง และการบันทึกเสียงโดยไมไดรับอนุญาตอาจเปนการละเมิดลิ
ขสิทธิ์ และถือวาเปนการกระทำผิดทางอาญา ไมควรนำอุปกรณนี้ไปใชเพื่อจุด
ประสงคดังกลาว
Windows Media และโลโก Windows เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ
Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
 
มีความรับผิดชอบ! เคารพลิขสิทธิ์
ฟงที่ระดับเสียงปานกลาง:
การใชหูฟงในระดับเสียงที่ดังมากอาจเปนอันตรายตอการไดยินของคุณ ผลิตภัณ
ฑนี้สามารถใหเสียงในชวงระดับความดังที่อาจกอใหเกิดการสูญเสียการไดยินสำห
รับบุคคลปกติ แมวาจะฟงในระยะเวลาไมถึงนาที ชวงระดับความดังเสียงที่ดังขึ้น
มีไวสำหรับผซึ่งอาจประสบกับการสูญเสียการไดยินอยแลว
เสียงอาจจะผิดเพี้ยนได ในชวงระยะเวลาหนึ่งการปรับการไดยินเสียง
“ในระดับที่ฟงสบาย” จะเปนระดับเสียงที่ดังขึ้น ดังนั้น หลังการฟงเปนเวลานาน
Philips เคารพตอทรัพยสินทางปญญาของผอื่น และเราขอใหผใชของเรากระท
ำเชนนั้นดวย
ขอมูลมัลติมีเดียบนอินเตอรเน็ตอาจมีการสรางขึ้น และ/หรือเผยแพรโดยไมไดรับ
อนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์เดิม
TH
3
การคัดลอก หรือการเผยแพรขอมูลที่ไมไดรับอนุญาตอาจเปนการละเมิดกฎหมาย
If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you
ลิขสิทธิ์ในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศของคุณ
must cease using this source code and remove it from your storage
การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นจึงอยในความรับผิดชอบของคุณ
device.
การบันทึก และการถายโอนไปยังเครื่องเลนแบบพกพาของการสตรีมวิดีโอซึ่งดาว
 
นโหลดไวในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณนั้นมีจุดประสงคเพื่อใชกับโดเมนสาธารณ
FLAC decoder
ะหรือขอมูลที่ไดรับลิขสิทธิ์ถูกตองเทานั้น คุณอาจใชขอมูลนั้นสำหรับการ
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,200
ใชสวนตัวซึ่งไมใชเชิงพาณิชย และตองเคารพคำแนะนำในการใชลิขสิทธิ์ซึ่งกำห
9 Josh Coalson
นดโดยเจาของลิขสิทธิ์ของงานนั้นในที่สุด คำแนะนำนั้นอาจระบุวาหามมิใหมีการ
 
คัดลอกเพิ่มเติม การสตรีมวิดีโออาจมีเทคโนโลยีปองกันการคัดลอกซึ่งไมอนุญาตใ
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
หทำการคัดลอกเพิ่มเติม ในสถานการณเชนนั้น ฟงกชันการบันทึกจะไมทำงาน แ
modification, are permitted provided that the following conditions are
ละคุณจะไดรับขอความแจงใหทราบ
 
met:
•
การบันทึกขอมูล
Philips มงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑของคุณ และเสริมประสบการณผใช
Philips ใหนาประทับใจยิ่งขึ้น เพื่อใหทราบถึงลักษณะการใชงานอุปกรณ
Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
•
disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above
นี้ เครื่องเลนนี้จะบันทึกขาวสาร / ขอมูลลักษณะการใชงานไวในสวนขอ
copyright notice, this list of conditions and the following
งหนวยความจำแบบไมลบเลือนของเครื่อง ขอมูลเหลานี้นำไปใชเพื่อระบุ
disclaimer in the documentation and/or other materials
และคนหาขอผิดพลาด หรือปญหาตาง ๆ ที่คุณในฐานะที่เปนผใชอาจประ
สบขณะใชอุปกรณ ขอมูลที่จัดเก็บ ไดแก ระยะเวลาการเลนในโหมดเพลง
•
provided with the distribution.
Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names
ระยะเวลาการเลนในโหมดวิทยุ จำนวนครั้งที่แบตเตอรี่ใกลจะหมด ฯลฯ ขอมูลที่จั
of its contributors may be used to endorse or promote
ดเก็บจะไมแสดงใหเห็นถึงเนื้อหา หรือสื่อที่ใชบนอุปกรณ หรือแหลงที่ดาวนโหลด
products derived from this software without specific prior
ขอมูลที่จัดเก็บบนอุปกรณสามารถเรียกดู และนำมาใช เฉพาะเมื่อผใชส
written permission.
งอุปกรณคืนแกศูนยบริการ Philips เทานั้น และเพื่อใหงายตอการคนหา
 
และปองกันขอผิดพลาดเทานั้น ผใชสามารถใชขอมูลที่จัดเก็บไดในครั้งแรกที่
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
ผใชรองขอ
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
Monkey’s Audio decoder
a
The Monkey’s Audio SDK and source code can be freely used
to add APE format playback, encoding, or tagging support
to any product, free or commercial. Use of the code for
proprietary efforts that don’t support the official APE format
require written consent of the author.
b
c
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
subjected to external licensing requirements or other viral
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
source restrictions.
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
Code changes and improvements must be contributed back
author.
Any source code, ideas, or libraries used must be plainly
acknowledged in the software using the code.
Although the software has been tested thoroughly, the
author is in no way responsible for damages due to bugs or
misuse.
4
THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
source software, although Monkey’s Audio itself will not be
royalties, unless exempted by express written consent of the
e
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
Monkey’s Audio source can be included in GPL and open-
to the Monkey’s Audio project free from restrictions or
d
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
TH
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 
© 2009, Xiph.Org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
•
Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
•
Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
•
provided with the distribution.
Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names
of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior
written permission.
การรีไซเคิลผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑของคุณใชวัสดุและสวนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการผลิต
และสามารถนำไปรีไซเคิล หรือนำกลับมาใชใหมได
ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอย คือผลิตภัณฑที่อยภาย
ใตขอบังคับ European Directive 2002/96/EC:
This software is provided by the copyright holders and contributors
“as is” and any express or implied warranties, including, but not limited
to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors
be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or
substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business
interruption) however caused and on any theory of liability, whether
in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise)
arising in any way out of the use of this software, even if advised of the
possibility of such damage
 
XPAT XML Parser
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
 
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
“Software”), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sub-license, and/or sell copies of the Software, and to permit
ภ า ษา ไทย
consequential damages (including, but not limited to, procurement of
หามทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาด
วยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การทิ้งผลิตภัณฑที่เสื่อมส
ภาพอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพได
คำเตือน
•• การถอดแบตเตอร ี ใ่ นต วั เคร ื ่องออกส ง ผลให ก ารร บั ประก นั เป น โมฆะและสามารถ
ทำให ผ
 ล ิต ภ ณ
ั ฑ เส ีย หายได 
•• คำแนะนำเก ี ่ยวก บั ข ั ้ นตอนการถอดและกำจ ดั น ั ้ นเป น ข ั ้ นตอนท ี ่สามารถทำไ
ด เ ม ื ่อผล ิต ภ ณ
ั ฑ ห มดอาย กุ ารใช ง านแล ว เท า น ั ้ น
ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ที่สามารถชารจไฟใหมไดภายใต European
Directive 2006/66/EC และคุณไมสามารถทิ้งแบตเตอรี่ดังกลาวรวมกับขยะป
กติจากครัวเรือนได
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions:
 
The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF
เพื่อเปนการปกปองการทำงานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑของคุณ ใหนำผ
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
ลิตภัณฑของคุณไปยังศูนยเก็บรวบรวมแบตเตอรี่อยางเปนทางการ หรือศูนยบริกา
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
รที่มีผเชี่ยวชาญที่สามารถถอดแบตเตอรี่ตามที่แสดงได
PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 
 
TH
5
โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บแบตเตอรี่ การทิ้งแบตเตอรี่อยา
งถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได
 
คำประกาศของสหภาพยุโรป
อุปกรณนี้ถูกตองตามขอกำหนดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุของสหภาพยุโรป
 
6
TH
2
MUSE ใหมของคุณ
ใช MUSE เพื่อ
•
•
•
•
•
•
เลน เพลง
ด รู ป
ู ภาพ
ชมว ิด โี อ
ฟ งว ิท ย ุ FM
ทำการบ น
ั ท ึก เส ีย ง
อา นข อ ความ
ภ า ษา ไทย
ภายในกลองมีอะไรบาง
โปรดตรวจสอบวาคุณไดรับสินคาตามรายการตอไปนี้:
เครื่องเลน
หูฟง
สายเคเบิล USB
คมือเริ่มตนใชงานอยางยอ
Philips GoGear audio player
Quick start guide
หมายเหตุ
•• ร ปู ภาพท ี ่ปรากฏเป น การอ า งอ งิ เท า น ั ้ น Philips สงวนส ิทธ ิ ์ ในการออกแบบ /
ส ีส น
ั ของผล ิต ภ ณ
ั ฑ โ ดยไม ต อ งแจ ง ลว งหน า
TH
7
3
การเริ่มตนใชงาน
ภาพรวมการควบคุมและการเชื่อมตอ
ล็อคการควบคุมแบบสัมผัส
คุณสามารถล็อคการควบคุมแบบสัมผัสของ MUSE ได:
1
กด
เพ ื ่อ ล อ็ คการควบค ุม แบบส มั ผ สั
»»
หนาจอดับลง
»»
การควบคุมแบบสัมผัสทั้งหมดถูกล็อค (การควบคุมระดับเสียง
ยังใชงานได)
2
3
ในการเป ด หน า จออ ีก คร ั ้ ง ให ก ดปุ ่มใดปุ ่ม หน ึ ่ง จากสองปุ ่ม น ี ้ :
•
•
ใช น
 ิ ้ วเล ื ่อ นแถบล อ็ คแนวต ั ้ งบนหน า จอเพ ื ่อ ปลดล อ็ คการควบค ุ
มแบบส มั ผ สั
»»
กดค า งไว : เป ด /ป ด MUSE
a
b
/
กด: เพ ิ ่ม /ลดระด บ
ั เส ีย ง
กดค า งไว : เพ ิ ่ม /ลดระด บ
ั เส ีย งอย า งรวดเร ว็
c
จอแสดงผล
d
กล บ
ั ไปย งั เมน ห
ู น า หล กั
e MIC
ไมโครโฟน
f
แจ ค็ ห ฟ
ู ง
g
แจ ค็ USB
h RESET
ร ีเซ ท
็ MUSE
i
แจ ค็ HDMI
j MICRO SD
ช อ งเส ีย บ Micro SD
การจำกัดระดับเสียง
ขอควรระวัง
•• การฟ งเส ียงด งั เป น ระยะเวลานานอาจเป น อ นั ตรายตอผฟ  ง
คุณสามารถตั้งคาระดับเสียงของ MUSE เพื่อจำกัดระดับเสียงสูงสุดได
1
2
รวมได ท
 ี ่ช ว งเร ิ ่ม ต น
 ของบทโหมดในค
ม ือผใ ช น
 ี ้ (เพลง, ว ิด โี อ, อ ื ่นๆ)
TH
แล ว เล ือ ก [จำก ด
ั ระด บ
ั เส ีย ง]
ใช น
 ิ ้ วเล ื ่อ นส ญ
ั ล กั ษณค วบค ุม ระด บ
ั เส ีย งไปตามแถบบนหน า จอเ
พ ื ่อ ปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย ง
เมื่อคุณตั้งคาจำกัดระดับเสียง MUSE จะไมสามารถปรับระดับเสี
ยงเกินระดับที่กำหนดไว แมวาคุณจะกดปุ่มเพื่อเพิ่มระดับเสียง
หากตองการใชงานระดับเสียงสูงสุด:
1
2
8
ขณะกำล งั ฟ งเพลง ให แ
 ตะ
»»
เคล็ดลับ
•• สำหร บั รายละเอ ียดข อ ม ลู เพ ิ ่ม เต ิม เก ี ่ยวก บั การควบค ุมโหมดท ี ่ระบ ุ โปรดด ูภาพ
การควบคุมแบบสัมผัสทั้งหมดถูกปลดล็อค
ขณะกำล งั ฟ งเพลง ให แ
 ตะ
แล ว เล ือ ก [จำก ด
ั ระด บ
ั เส ีย ง]
ใช น
 ิ ้ วเล ื ่อ นส ญ
ั ล กั ษณค วบค ุม ระด บ
ั เส ีย งไปตามแถบบนหน า จอไ
ปท ี ่ระด บ
ั ส งู ส ดุ
การจัดการเมนูหนาหลัก
ภาพรวมของเมนูหนาหลัก
โหมด
เลน เพลงด ิจ ิต อล
รป
ู ภาพ
ด รู ป
ู ภาพ
ว ิด โี อ
ว ิท ย ุ FM
ค ุณสมบ ต
ั ิท ี ป
่ รบ
ั ปร ุง
เพ ื อ
่
เพลง
ฟ งว ิท ย ุ FM
เพ ื อ
่
Audible
ฟ งหน งั ส ือ เส ีย ง
ข อ ความ
โฟลเดอร 
การต ั ้ งคา
การ ด Micro SD¹
สร า งหร ือ ฟ งการบ น
ั ท ึก
อา นไฟล ข
 อ ความ
ด ไู ฟล ใ นโฟลเดอร 
ปร บ
ั แตง การต ั ้ งคา ของ
MUSE
ด ขู อ ม ลู การ ด Micro SD
หมายเหตุ
•• ¹ การ ด Micro SD จะเป น ส ว นหน ึ ่งของเมน ูเม ื ่อค ณุ ใส ก าร ด Micro SD
ลงในช อ งเส ีย บการ ด Micro SD
ได ง า ย โดยการสล บ
ั ตำแหนง ของไอคอนท ี ่เก ี ่ย วข อ ง
เลนว ิด โี อ
โหมด
การบ น
ั ท ึก
ษจะอย
ด า นลา ง ค ณ
ุ สามารถจ ดั การเมน ห
ู น า หล กั อ ีก คร ั ้ งเพ ื ่อให ใช ง าน
ภ า ษา ไทย
ค ุณสมบ ต
ั ิ หล ก
ั
ในเมน ห
ู น า หล กั ค ณ
ุ สมบ ตั ิห ล กั ส ี ่ป ระการจะอย
ด า นบนและค ณ
ุ สมบ ตั ิพ ิเศ
ในการสล บ
ั ตำแหน งระหว า งไอคอนสองไอคอน
1
2
ตรวจสอบตำแหนง ของไอคอน:
•
•
ไอคอนหน ึ ่ง อย
ล า งส ดุ และอ ีก หน ึ ่งไอคอนอย
บ
 นส
 ดุ ;
หร ือ อย
ล า งส ดุ ท ั ้ งสองไอคอน
แตะค า งท ี ไ่ อคอนหน ึ ่ง เพ ื ่อ ปลดล อ็ ค
•
หากจำเป น
 ให แ
 ตะค า งบนไอคอนท ี อ
่ ลยา งส ดุ
»»
หนาจอสลัว
3
ลากไอคอนให อ เยหน
 ือไอคอนอ ื ่น
4
ปลอ ยไอคอน
»»
ตำแหนงของไอคอนทั้งสองจะถูกสลับ
»»
หนาจอกลับสความสวางปกติ
เชื่อมตอและชารจ
MUSE มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งสามารถชารจผานพอรต USB ของคอมพิวเตอร
(พรอมสาย USB)
หมายเหตุ
•• เม ื ่อค ณุ เช ื ่อมตอ MUSE เข า ก บั คอมพ ิวเตอร  จะปรากฏต วั เล ือกอย า งย อ เพ ื ่
อเล ือ ก:
•• [ชาร จ และถา ยโอน] หร ือ [ชาร จ และเล น ]
•• MUSE จะใช  [ชาร จ และถา ยโอน] โดยอ ตั โนม ตั ิ หากไม ม ีการเล ือกใหม 
TH
9
เชื่อมตอ MUSE กับคอมพิวเตอร
การติดตั้งซอฟตแวร Philips Songbird อีกครั้ง
1
เช ื ่อ มตอ ปล ั ๊ ก USB ของสาย USB ท ี ใ่ ห ม
 าเข า ก บ
ั พอร ต USB
(ภายหลังจากการติดตั้งครั้งแรก)
2
ท ี ่ว า งบนคอมพ ิว เตอร 
ข อ สำค ญ
ั !
เช ื ่อ มตอ ปล ั ๊ ก USB ขนาดเล ก็ ของสาย USB เข า ก บ
ั แจ ค็ USB
ต วั ต ิด ต ั ้ งซอฟต แวร  Philips Songbird ม ีใน MUSE
3
ขนาดเล ก็ บน MUSE
เป ด คอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ
»»
MUSE ชารจ
การติดตั้ง Philips Songbird เปนครั้งแรก
เม ื ่อ ค ณ
ุ เช ื ่อ มตอ MUSE เข า ก บ
ั คอมพ ิว เตอร เป น
 คร ั ้ งแรก
หน า ตา งป อ ปอ พ
ั จะปรากฏข ึ ้ น:
1
2
เล ือ ก Install Philips Songbird
ทำตามคำแนะนำท ี ่ป รากฏบนหน า จอเพ ื ่อ ต ิด ต ั ้ งให เ สร จ็ สมบ รู ณ
หมายเหตุ
•• ในการต ิดต ั ้ ง ค ณุ ต อ งเห น็ ด ว ยก บั เง ื ่อนไขส ิทธ ิ ์ การใช ง าน
หากหน า ตา งป อ ปอ พ
ั ไม ป
 รากฏอ ตั โนม ตั ิ ให ด ำเน ินการตอไปน ี ้ :
1
เล ือ ก My Computer (Windows XP / Windows 2000) /
2
คล ิก ขวาท ี ไ่ อคอน Philips GoGear MUSE
3
4
Computer (Windows Vista / Windows 7)
เล ือ ก Install Philips Songbird (Setup.exe)
ทำตามคำแนะนำท ี ่ป รากฏบนหน า จอเพ ื ่อ ต ิด ต ั ้ งให เ สร จ็ สมบ รู ณ
หมายเหตุ
•• ในการต ิดต ั ้ ง ค ณุ ต อ งเห น็ ด ว ยก บั เง ื ่อนไขส ิทธ ิ ์ การใช ง าน
เพ ื ่อ เพ ิ ่ม ความจ ห
ุ นว ยความจำสำหร บ
ั เน ื ้ อหาส ื ่อ บน MUSE ไฟล ต วั ต ิด
ต ั ้ งจะถ กู ลบโดยอ ตั โนม ตั ิในระหวา งข ั ้ นตอนการต ิด ต ั ้ งคร ั ้ งแรก
หากต อ งการต ิด ต ั ้ งซอฟต แวร ภ
 ายหล งั การต ิด ต ั ้ งคร ั ้ งแรก
ให ท
 ำตามคำแนะนำเหลา น ี ้ :
1
เช ื ่อ มตอ MUSE ก บ
ั เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
2
ตรวจด วู า คอมพ ิว เตอร ไ ด เ ช ื ่อ มตอ อ ิน เตอร เน ต็ แล ว และเป ด
Windows Explorer
3
ใน Windows Explorer ให ค ล ิก ขวาบน MUSE
แล ว เล ือ กต วั เล ือ กเพ ื ่อ ต ิด ต ั ้ ง Philips Songbird
»»
4
คอมพิวเตอรจะดาวนโหลดไฟลตัวติดตั้งจากอินเตอรเน็ต
ทำตามคำแนะนำท ี ่ป รากฏบนหน า จอเพ ื ่อ ต ิด ต ั ้ งให เ สร จ็ สมบ รู ณ
การแสดงระดับแบตเตอรี่
หน า จอจะแสดงระด บ
ั สถานะแบตเตอร ี โ่ ดยประมาณด งั ตอไปน ี ้ :
100%
75%
»»
50%
25%
0%
หนาจอแสดงแบตเตอรี่กะพริบแสดงวาแบตเตอรี่ใกลจะหมด เ
ครื่องเลนจะบันทึกการตั้งคาทั้งหมดไวและจะปดเครื่องภายใ
น 60 วินาที
หมายเหตุ
•• แบตเตอร ี ่แบบชาร จ ได ม ีจำนวนรอบของการชาร จ ท ี ่จำก ดั อาย กุ ารใช ง านของ
แบตเตอร ี ่และจำนวนรอบของการชาร จ ไฟใหม จ ะแตกตา งก น
ั ไปตามการใช ง าน
และการต ั ้ งคา
•• ภาพแอน ิเมช ั ่นแสดงการชาร จ จะหย ดุ ลงและ
ร จ็ ส ิ ้ นกระบวนการชาร จ
ไอคอนจะปรากฏข ึ ้ นเม ื ่อ เส
เคล็ดลับ
•• ค ณุ สามารถประหย ดั พล งั งานแบตเตอร ี ่และเพ ิ ่มระยะเวลาในการเล
นเพลงของ MUSE ได  หากค ณ
ุ ไปย งั
> [การต ั ้ งค า หน า จอ] >
[ต วั ต ั ้ งเวลาป ด
 หน า จอ] และตรวจสอบให แ
 นใจวาได เ ล ือ กการต ั ้ งคา เวลา
ท ี ่ส ั ้ นท ี ่ส ดุ แล ว
10
TH
ซอฟตแวรที่โหลดบน MUSE
MUSE มาพรอมกับซอฟตแวรดังตอไปนี้:
•
Philips Songbird (ช ว ยค ณ
ุ อพ
ั เดตเฟ ร ม แวร ข
 อง MUSE
และถา ยโอนไฟล ส
 ื ่อ)
ไฟลที่โหลดไปยัง MUSE
ไฟลตอไปนี้ถูกโหลดไปยัง MUSE:
ม
ค ือผใ ช 
คำถามท ี ่พ บบ อ ย
ภ า ษา ไทย
•
•
TH
11
4
การอัพเดต MUSE
MUSE ถูกควบคุมโดยโปรแกรมภายในเรียกวา เฟรมแวร เฟรมแวรเวอรชันใหมก
วาอาจออกมาหลังจากที่คุณซื้อ MUSE
โปรแกรมซอฟตแวร Philips Songbird สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรของคุณตร
วจสอบการอัพเดตเฟรมแวรที่มีบนอินเตอรเน็ต
ติดตั้ง Philips Songbird บนคอมพิวเตอรของคุณ (ดูที่บท
การติดตั้งซอฟตแวร) และทำตามคำแนะนำเพื่ออัพเดต (ดูที่บท ตรวจสอบ/
อัพเดตเฟรมแวรดวยตนเอง)
หมายเหตุ
•• ไฟล เพลงของค ณุ จะไมไ ด ร บั ผลกระทบจากการอ พั เดตเฟ ร ม แวร 
ตรวจสอบ/ อัพเดตเฟรมแวรดวยตนเอง
1
ตรวจด ใู ห แ
 นใจวา คอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ ได เ ช ื ่อ มตอ ก บ
ั อ ิน เตอร เน ต็
2
เช ื ่อ มตอ MUSE ไปย งั คอมพ ิว เตอร  (โปรดด คู ำแนะนำในส ว น
แล ว
เช ื อ
่ มตอ และชาร จ )
3
บนคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ คล ิก เร ิ ม
่ > โปรแกรม > Philips >
4
คล ิก MUSE ในหน า ตา งเคร ื ่อ งเลน จากน ั ้ น เล ือ ก Tools >
Philips Songbird เพ ื ่อ เร ิ ่มใช แ
 อปพล ิเคช น
ั Philips Songbird
Check for updated firmware ในหน า ตา งป อ ปอ พ
ั
»»
Philips Songbird ตรวจสอบการอัพเดตและติดตั้งเฟรมแวรใหม
จากอินเตอรเน็ต หากมี
5
6
ทำตามคำแนะนำบนหน า จอเพ ื ่อ อ พ
ั เดตเฟ ร ม แวร ข
 อง MUSE
รอจนกระท ั ่ง การอ พ
ั เดตเสร จ็ สมบ รู ณ จากน ั ้ นยกเล ิก การเช ื
่อ มตอ MUSE จากคอมพ ิว เตอร 
»»
MUSE เครื่องเลนจะปด และเปดเครื่องใหม ภายหลังจากการอัพ
ดตเฟรมแวรและพรอมสำหรับการเลนอีกครั้ง
12
TH
5
1
การเปดและปด MUSE
กดค า งท ี ่ป ุ ่ม
นานกวา 2 ว ินาท ีเพ ื ่อ สล บ
ั ไปมาระหวา งเป ด และ
ป ด
การปดเครื่องอัตโนมัติ
MUSE มีคุณสมบัติปดเครื่องอัตโนมัติ ซึ่งชวยใหประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
หลังจากอยในโหมดพัก 10 นาที (ไมมีการเลนเพลง ไมมีการกดปุ่มใดๆ) MUSE
จะปดการทำงาน
กดค า งท ี ่
นานกวา 2 ว ินาท ีเพ ื ่อ เป ด การใช ง าน MUSE
ภ า ษา ไทย
1
อ ีก คร ั ้ ง
เคล็ดลับ
•• คา เร ิ ่มต น ต ั ้ งไว ท ี ่ 10 นาท ีเน ื ่องจากเป น โหมดประหย ดั พล งั งานส งู ท ี ่ส ดุ ท ี ่เป
น
 ไปได  ค ณ
ุ สามารถเปล ี ่ย นแปลงโหมดน ี ้ ในการต ั ้ งคา
TH
13
6
Philips Songbird
อิมพอรตไฟลสื่อจากไดเรคทอรี
ข ั ้ นตอนตอไปน ี ้ แสดงการอ ิม พอร ต ไฟล ส
 ื ่อ (เพลงและว ิด โี อ)
MUSE มาพรอมกับซอฟตแวร Philips Songbird
ซอฟตแวร Philips Songbird ชวยคุณในการ:
•
•
•
•
•
ซ ื ้ อส ื ่อใหม  (เพลงและว ิด โี อ) แบบออนไลน 
สร า งไลบราร ีส ื ่อ
จ ดั การไลบราร ีส ื ่อ ของค ณ
ุ
1
2
3
เลน เพลงและว ิด โี อ
ซ งิ ค ส
 ื ่อ ของค ณ
ุ กบ
ั MUSE
เมื่อ Philips Songbird เริ่มทำงานเปนครั้งแรก ใหเลือกหนึ่งตัวเลือกจากตัวเลือกต
อไปนี้เพื่ออิมพอรตไฟลสื่อไปในไลบรารีสื่อ Songbird:
•
•
ท ี ่ เก บ
็ ไว ต ามท ี ่ต า งๆ ในคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ หร ือ เคร ือ ข า ยคอมพ ิว เตอร :
อ ิม พอร ต ไลบราร ี iTunes ท ี ่ม ี
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
บนแถบเคร ื ่อ งม ือ Songbird คล ิก File แล ว เล ือ ก Import Media...
เล ือ กไฟล ส
 ื ่อ (เพลงและว ิด โี อ) แล ว คล ิก OK
»»
ไฟลสื่อที่คุณเก็บไวจะแสดงในไลบรารีสื่อ
เคล็ดลับ
•• หากค ณุ เล ือกโฟลเดอร ท ี ่ม ไี ฟล เพลงหร ือว ิด โี อ ซอฟต แวร จ ะค น หาโ
ฟลเดอร และเพ ิ ่มไฟล เพลงหร ือ ว ิด โี อท ั ้ งหมดท ี ่ม ไี ปย งั ไลบราร ีส ื ่อ
(ช ื ่อ ท ี ่ซ  ก น
ั จะถ กู ข า มไป)
คน
 หาไฟล ส
 ื ่อในไดเรคทอร ีท ี ่ระบ ุ
(ค ณ
ุ สามารถเล ือ กด โู ฟลเดอร ไ ด  ด งั น ั ้ นไฟล ท ี ่ถ กู เพ ิ ่ม หร ือ ลบจะเ
พ ิ ่ม หร ือ ลบในไลบราร ีส ื ่อ Songbird โดยอ ตั โนม ตั ิ )
สรางไลบรารีสื่อ
ใชตัวเลือกหนึ่งตัวหรือมากกวาตอไปนี้เพื่อสรางไลบรารีสื่อดวย Songbird:
ริป CD
ตามคา เร ิ ่ม ต น
 ซอฟต แวร  Philips Songbird จะต ิด ต ั ้ งไฟล ต อ ไปน ี ้ ซ ึ ่ง
อิมพอรตสื่อจาก iTunes
1
2
3
4
5
จำเป น
 ในการร ิป CD:
•
•
CD Rip Support
Gracenote Metadata Lookup Provider
ตั้งคาตัวเลือกริป CD
1
2
3
4
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
เล ือ ก Tools > Options...
เล ือ กแท บ
็ CD Rip แล ว เล ือ กต วั เล ือ กร ิป CD ของค ณ
ุ
คล ิก OK เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
เล ือ ก Tools > Options...
บนแถบเคร ื ่อ งม ือ Songbird เล ือ กแท บ
็ Media Importer
แล ว เล ือ ก iTunes Import/Export
ตรวจสอบท ี ่ต ั ้ งไลบราร ีและต วั เล ือ ก
เล ือ ก Import Library
»»
ซอฟตแวรจะอิมพอรตไลบรารี iTunes ลงใน Songbird
เอ็กซพอรตสื่อไปที่ iTunes
1
2
3
4
5
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
เล ือ ก Tools > Options...
บนแถบเคร ื ่อ งม ือ Songbird เล ือ กแท บ
็ Media Importer
แล ว เล ือ ก iTunes Import/Export
ตรวจสอบท ี ่ต ั ้ งไลบราร ีและต วั เล ือ ก
เล ือ ก Export Library
»»
ซอฟตแวรจะเอ็กซพอรตไลบรารีจาก Songbird ไปยัง iTunes
รับเนื้อหาจากแหลงขอมูลออนไลน
คณ
ุ สามารถซ ื ้ อเน ื ้ อหาจากแหลง ข อ ม ลู ออนไลน ไ ด  เช น
 :
•
7-digital
ตรวจสอบข อ ม ลู จำเพาะของ MUSE เพ ื ่อ ด วู า ม ีบ ร ิก ารใดบ า งท ี ่ค ณ
ุ ใช ไ ด 
14
TH
อิมพอรตรายการบันทึกจาก MUSE
ลบไฟลสื่อออกจากไลบรารีสื่อของ Songbird
1
1
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
บนแถบเคร ื ่อ งม ือ Songbird คล ิก File แล ว เล ือ ก Import Media...
3
2
เล ือ กรายการท ี ่บ น
ั ท ึก MUSE แล ว คล ิก OK
»»
ในไลบราร ี Songbird ให ค ล ิก ขวาท ี ไ่ ฟล ส
 ื ่อ แล ว เล ือ ก Remove
ในหน า ตา งพร อ มท  คล ิก ท ี ่ Remove เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั วา ค ณ
ุ ต อ งการท ี ่
จะย า ยไฟล 
»»
รายการบันทึกที่เลือกจะถูกแสดงในไลบรารีสื่อ
ไฟลที่เลือกจะถูกยายออกจากไลบรารี และรายการเพลงทั้งหมด
(ตามคาเริ่มตน ไฟลจะถูก “ยาย” ไมใช “ลบ” จะยังมีไฟลสื่อในที่
ตั้งเดิมของไฟลบนคอมพิวเตอรหรือเครือขายคอมพิวเตอร)
เคล็ดลับ
•• หากค ณุ เล ือกโฟลเดอร ท ี ่ม ีรายการบ นั ท ึก ซอฟต แวร จ ะค น หาโฟลเดอร และเพ ิ ่ม
รายการบ น
ั ท ึก ท ั ้ งหมดท ี ่ม ไี ปย งั ไลบราร ี (ช ื ่อ ท ี ่ซ  ก น
ั จะถ กู ข า มไป)
เคล็ดลับ
•• ในการเล ือกหลายไฟล บนคอมพ ิวเตอร  (PC) ให ก ดค า งท ี ่ Ctrl
•• หากต อ งการเล ือกหลายไฟล ต อ เน ื ่องก นั กดค า งท ี ่ Shift
เลือกไลบรารีสื่อของคุณ
ภ า ษา ไทย
2
การลบสื่อ
ไลบรารีสื่อ Songbird มีโครงสรางดังตอไปนี้:
ตอไปน ี ้ เป น
 ว ิธ ีก ารลบไฟล ส
 ื ่อโดยใช  Windows Explorer:
1
2
3
a
b
d
เม ื ่อ เช ื ่อ มตอ MUSE ก บ
ั คอมพ ิว เตอร แล ว ให เ ป ด Windows
คน
 หาโฟลเดอร ส
 ื ่อใน MUSE
ลบไฟล ส
 ื ่อโดยใช ว ิธ ีเด ีย วก น
ั กบ
ั ท ี ่ค ณ
ุ ลบไฟล ต า งๆ
บนคอมพ ิว เตอร 
ให Songbird ดูโฟลเดอร
c
a
Player Pane (MUSE ถ กู แสดงท ี ่น ี ่)
b
Library Pane (ค ณ
ุ สามารถค น
 หาเน ื ้ อหาไลบราร ีข องค ณ
ุ
ได ท
 ี ่น ี ่)
c
Service Pane (ค ณ
ุ สามารถค น
 หาข อ ม ลู เพ ิ ่ม เต ิม เก ี ่ย วก บ
ั เน ื ้ อหา
เช น
 รายการเพลง ได ท
 ี ่น ี ่ )
d
Information Pane (ค ณ
ุ สามารถค น
 หาข อ ม ลู เก ี ่ย วก บ
ั ต วั เล ือ กท ี ่เ
ล ือ กได ท
 ี ่น ี ่ )
การจัดระเบียบและจัดการไลบรารี่ Songbird
คณ
ุ สามารถให  Songbird
•
•
1
2
3
4
ต ิด ตามเน ื ้ อหาของโฟลเดอร ไ ด  และ
เพ ิ ่ม หร ือ ย า ยส ื ่อ ออกจากไลบราร ีข องค ณ
ุ เพ ื ่อให ต รงก บ
ั เน ื ้ อห
าของโฟลเดอร 
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
เล ือ ก Tools > Options...
บนแถบเคร ื ่อ งม ือ Songbird เล ือ กแท บ
็ Media Importer
แล ว เล ือ ก Watch Folders
เล ือ กโฟลเดอร ท ี ่ต อ งการให  Songbird ต ิด ตามการเปล ี ่ย นแปลง
»»
โฟลเดอรที่เลือกจะถูกติดตามและ Songbird ทำเนื้อหาไลบรารีใ
หตรงกับเนื้อหาของโฟลเดอร
ให Songbird จัดการสื่อของคุณ
1
2
3
4
5
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
เล ือ ก Tools > Options…
บนแถบเคร ื ่อ งม ือ Songbird เล ือ กแท บ
็ Manage Files
ทำเคร ื ่อ งหมายท ี ่ Allow Songbird to manage my files
ต ั ้ งคา ต วั เล ือ กท ี ่ค ณ
ุ ต อ งการจ ดั การส ื ่อ ของค ณ
ุ
TH
15
เรียกใชอารตเวิรคอัลบั้ม
ยายชื่อออกจากรายการเพลง
เล ือ กจากต วั เล ือ กตอไปน ี ้ เพ ื ่อ เร ีย กอาร ต เว ิร ค อ ลั บ ั ้ ม:
1
1
•
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
บนแถบเคร ื ่อ งม ือ Songbird เล ือ ก Tools > Get Album
Artwork
»»
2
3
หากไมมีการเลือกชื่อเพลง Songbird ซอฟตแวรจะเรียกใชอารตเ
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
เล ือ กรายการเพลง
คล ิก ขวาบนช ื ่อ ท ี ่ต อ งการย า ย แล ว เล ือ ก Remove
»»
ชื่อที่เลือกจะถูกยายออกจากรายการเพลง
วิรคของชื่อเพลงทั้งหมดที่มีในไลบรารี
•
คล ิก ขวาบนช ื ่อ ท ี ่เล ือ ก
»»
Songbird จะเรียกใชอารตเวิรคของชื่อทั้งหมดที่เลือก
เปลี่ยนรูปลักษณของไลบรารี Songbird
คุณสามารถเปลี่ยนการออกแบบและเฉดสีของไลบรารี Songbird ได
รายการเพลง
ตามคาเริ่มตน ซอฟตแวร Philips Songbird จะติดตั้งไฟลตอไปนี้ซึ่งจำเปนใน
การริป CD:
•
•
CD Rip Support
เราเรียกขั้นตอนนี้วา “การเปลี่ยนรูปลักษณ” รูปลักษณใหมจะถูกติดตั้งและจัดกา
รเชนเดียวกับการเพิ่มไฟล
คนหารูปลักษณใหม
1
2
Gracenote Metadata Lookup Provider
สรางรายการเพลง
1
2
3
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
เล ือ กต วั เล ือ กจากต วั เล ือ กเหลา น ี ้ เพ ื ่อ สร า งรายการเพลงใหม :
•
•
•
คล ิก ขวาท ี ่แถบด า นข า งฝ  ่ง ซ า ย แล ว เล ือ ก New Playlist
»»
รายการเพลงใหมจะปรากฏใน Service Pane
บนแถบเคร ื ่อ งม ือ Songbird เล ือ ก File > New Playlist
คล ิก ส ญ
ั ล กั ษณ + ท ี ่อด ย า นลา งซ า ยของ Service Pane
ป อนช ื ่อ สำหร บ
ั รายการเพลงใหม 
เพิ่มชื่อไปยังรายการเพลง
1
2
3
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
เล ือ กหน ึ ่ง ช ื ่อ หร ือ มากกวา
เล ือกจากต วั เล ือกเหลา น ี ้ เพ ื ่อ เพ ิ ่ม ช ื ่อท ี ่เล ือกไปย งั รายการเพลง:
•
•
คล ิก ขวาบนช ื ่อ ท ี ่เล ือ ก จากน ั ้ นเล ือ ก Add to Playlist >
»»
ชื่อที่เลือกทั้งหมดจะถูกเพิ่มในรายการเพลง
ลากแล ว วางช ื ่อ ท ี ่เล ือ กใน Service Pane
ช ือ
่ _ของ_รายการเพลง_ของ_ค ณ
ุ
16
TH
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
บนแถบเคร ื ่อ งม ือ Songbird เล ือ ก View > Feathers > Get
More Feathers…
»»
ซอฟตแวรจะคนหารูปลักษณใหม
»»
ทำตามคำแนะนำออนไลนเพื่อติดตั้งรูปลักษณใหม
ฟอรแมต MUSE (ลบเพลงและขอมูลทั้งหมด)
Philips Songbird มีคุณสมบัติฟอรแมตเพื่อใชในการฟอรแมต MUSE และลบไ
ฟลทั้งหมดออกจากหนวยความจำภายใน
ขอควรระวัง
•• ข ั ้ นตอนตอไปน ี ้ เป น การลบไฟล ท ั ้ งหมดท ี ่จ ดั เก บ็ ใน MUSE
1
ต ิด ต ั ้ ง Philips Songbird บนคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ (ด ท
ู ี ่บ ท
2
ในหน า ตา งเคร ื ่อ งเลน Philips Songbird ให ค ล ิก ท ี ่ MUSE
3
4
5
ต ิดต ั ้ งซอฟต แ
 วร ) และเร ิ ่มใช ง านโปรแกรม
ในหน า ตา งไลบราร ี ให ค ล ิก บนแท บ
็ Tools
ในหน า ตา ง Tool ให ค ล ิก ท ี ่ Format device
ทำตามคำแนะนำท ี ่ปรากฏบนหน า จอเพ ื อ
่ ซ อ มแซมให เ สร จ็ สมบ รู ณ
ซอมแซม MUSE (เรียกคืนคาจากโรงงาน)
Philips Songbird มีคุณสมบัติซอมแซมที่ใชในการเรียกคืนการตั้งคาจากโรงงา
นของ MUSE
กอนดำเนินการ ใหสำรองไฟลที่จัดเก็บใน MUSE หากทำได
ขอควรระวัง
•• ข ั ้ นตอนตอไปน ี ้ เป น การลบไฟล ท ั ้ งหมดท ี ่จ ดั เก บ็ ใน MUSE
และเร ีย กค ืนการต ั ้ งคา จากโรงงาน
1
ต ิด ต ั ้ ง Philips Songbird บนคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ (ด ท
ู ี ่บ ท
2
ในแถบเมน ู Philips Songbird (ด า นบน) ให ค ล ิก เมน พ
ู ลู ดาวน 
3
ทำตามคำแนะนำท ี ่ป รากฏบนหน า จอเพ ื ่อ ซ อ มแซมให เ สร จ็ สมบ รู
ภ า ษา ไทย
ต ิดต ั ้ งซอฟต แ
 วร ) และเร ิ ่มใช ง านโปรแกรม
Tools แล ว เล ือ ก Repair My MUSE
ณ
TH
17
7
เพลง
ฟงเพลง
1
เพิ่มเพลงไปยัง MUSE
1
ในเมน ห
ู น า หล กั ให แ
 ตะ
»»
เพ ื ่อ เข า โส
 หมดเพลง

ไลบรารี่เพลงถูกแสดงในแถวที่คุณสามารถปรับแตงเองได:
โปรดด บ
ู ท Songbird ในค
ม ือผใ ช น
 ี ้ เพ ื ่อ ด วู ิธ ีก ารเพ ิ ่ม (ถา ยโอน)
ไฟล ส
 ื ่อ เช น
 เพลง ไปย งั MUSE
ภาพรวมของการควบคุมเพลง
การควบคุมโหมดเพลงมีดังตอไปนี้:
»»
แตะ
เพื่อดูตัวเลือกมุมมองไลบรารี่
และแตะเพื่อเลือกตัวเลือกมุมมอง
2
3
ความประสงค 
การดำเน ิ นการ
หย ดุ ช ั ่ว คราว
แตะ ;
เลน
ข า มไปท ี ่จ ดุ เร ิ ่ม ต น
 ของเพลงถ ดั ไป
ข า มไปท ี ่จ ดุ เร ิ ่ม ต น
 ของเพลงป 
แตะ 2
ข า มถอยหล งั ภายในเพลง
ด ูเ มน ตู วั เล ือ ก
เพ ิ ่ม / ลดระด บ
ั เส ีย ง
•
ไปย งั หน า จอเลนท ี ใ่ ช ง าน
แตะ
แตะค า งท ี ่
แตะค า งท ี ่
แตะ
แตะ
/
ระด บ
ั เส ีย ง
เลือกอัลบั้มเพลง
สามารถเลือกไลบรารี่เพลงตามปกอัลบั้มไดดังนี้:
1
2
18
แตะ
เพ ื ่อ แสดงม ุม มองเบราเซอร 
ใช น
 ิ ้ วเล ื ่อ นจากซ า ยไปขวาหร ือ จากขวาไปซ า ยบนหน า จอเพ ื ่อ เ
ล ือ กปกอ ลั บ ั ้ ม
TH
แตะ ; เพ ื ่อ หย ดุ เลนช ั ่ว คราว
แตะ 2 เพ ื ่อ เร ิ ่ม เลนใหม 
กด
เพ ื ่อ ย อ นกล บ
ั ไปย งั เมน ห
ู น า หล กั
แตะแถบการจ ดั อ น
ั ดบ
ั หน ึ ่ง คร ั ้ งหร ือ มากกวา เพ ื ่อ เล ือ กต วั เล ือ ก
การจ ดั อ น
ั ดบ
ั
แตะ
กดปุ ่ม
เม ื ่อ พบเพลงท ี ่ต อ งการ ให แ
 ตะเพ ื ่อ เร ิ ่ม เลน
•
•
•
ขณะกำลังเลนเพลง คุณสามารถเลือกคุณสมบัติการเลนขั้นสูงไดดังนี้:
จจ บ
ุ น
ั
ข า มเด ินหน า ภายในเพลง
ใช น
 ิ ้ วเล ื ่อ นข ึ ้ นหร ือ ลงบนหน า จอเพ ื ่อ เล ื ่อ นด รู ายการเพลง
•
•
•
•
•
•
•
แตะ
(ไม จ ดั อ น
ั ดบ
ั )
(อ น
ั ดบ
ั 1)
(อ น
ั ดบ
ั 2)
(อ น
ั ดบ
ั 3)
(อ น
ั ดบ
ั 4)
(อ น
ั ดบ
ั 5)
หน ึ ่ง คร ั ้ งหร ือ มากกวา เพ ื ่อ เล ือ กต วั เล ือ กการเลนซ  ด ั
งน ี ้ :
•
•
•
•
•
เลนซ  1 (เลนซ  เพลงป จ จ บ
ุ น
ั )
แตะ
เพ ื ่อ เลน เพลงในไลบราร ี ่ท ี ่เล ือ กป จ จ บ
ุ น
ั โดยส
ม การเร

ีย
ซ  ท ั ้ งหมด (เลนซ  เพลงท ี ่เล ือ กป จ จ บ
ุ น
ั ท ั ้ งหมด)
ป ด การเลนซ  (ไม เ ลนซ  เพลงใดๆ)
งลำด บ
ั
แตะ
เพ ื ่อ ด ตู วั เล ือ กเพลงเพ ิ ่ม เต ิม เช น

การต ั ้ งคา อ ีค วอไลเซอร และ FullSound
ปรับแตงมุมมองไลบรารี่เพลง
ในโหมดเพลง คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการดูเพลงในไลบรารี่ได:
แตะ
•
•
•
•
•
2
เพ ื ่อ ด ตู วั เล ือ กม ุม มองไลบราร ี :่
ศ ิล ป น
 และอ ลั บ ั ้ ม (แสดงรายการสามแถวค ือ ศ ิล ป น
 ,
อ ลั บ ั ้ ม และช ื ่อ เพลงโดยเร ีย งตามลำด บ
ั ต วั อ กั ษร)
ศ ิล ป น
 (แสดงรายการสองแถวค ือ ศ ิล ป น
 และช ื ่อ เพลงโดยเ
ร ีย งตามลำด บ
ั ต วั อ กั ษร)
อ ลั บ ั ้ ม (แสดงรายการสองแถวค ือ อ ลั บ ั ้ มและช ื ่อ เพลงโด
ยเร ีย งตามลำด บ
ั ต วั อ กั ษร)
ท กุ เพลง (แสดงรายการหน ึ ่ง แถวค ือ ช ื ่อ เพลงท ั ้ งหมดโดยเ
ร ีย งตามลำด บ
ั ต วั อ กั ษร)
รายการเพลง (แสดงรายการสองแถวค ือ รายการเพลงและช ื ่
ภ า ษา ไทย
1
อเพลงโดยเร ีย งตามลำด บ
ั ต วั อ กั ษร)
แตะม ุม มองท ี ่ต อ งการใช 
»»
ไลบรารี่จะแสดงตามมุมมองที่นำมาใช
ลบเพลงที่กำลังเลน
1
2
3
ขณะกำล งั ฟ งเพลง ให แ
 ตะ
แตะต วั เล ือ กเพ ื ่อ ลบเพลง
แตะเพ ื ่อ ย ืน ย น
ั การลบ
ลบเพลงหนึ่งเพลงหรือมากกวา
1
ใช ซ
 อฟต แวร  Philips Songbird เพ ื ่อ เพ ิ ่ม หร ือ ลบ
และซ งิ คไ ฟล ส
 ื ่อ ของค ณ
ุ เช น
 เพลง
หมายเหตุ
•• หร ือค ณุ อาจเล ือก
จากเมน ห
ู ล กั และค น
 หาไฟล ข
 องค ณ
ุ ในม ุม มองโฟลเดอร 
TH
19
8
หนังสือเสียง
ภาพรวมการควบคุมหนังสือเสียง
MUSE รองรับหนังสือในรูปแบบไฟลเสียง ในการใชคุณสมบัตินี้
การควบคุมโหมดหนังสือเสียงมีดังตอไปนี้:
คุณตองดาวนโหลด AudibleManager จาก audible.com ดวย
AudibleManager คุณสามารถจัดการขอมูลดิจิตอลหนังสือเสียงของคุณได
โปรดไปที่ audible.com และลงทะเบียน คำแนะนำบนหนาจอนำคุณไปสขั้นตอ
นการดาวนโหลดซอฟตแวร AudibleManager
การเพิ่มหนังสือภาพลงใน MUSE
ขอสำคัญ: MUSE รองรับรูปแบบหนังสือเสียง
1
2
3
4
หรือรูปแบบ
เร ิ ่มใช  AudibleManager บนคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ
ปฏ ิบ ตั ิต ามคำแนะนำออนไลน  เพ ื ่อ ดาวน โ หลดหน งั ส ือ เส ีย งของค ุ
ณในร ป
ู แบบ
หร ือ ร ป
ู แบบ
ปฏ ิบ ตั ิต ามคำแนะนำบนหน า จอของ AudibleManager
เพ ื ่อ เป ด ใช ง าน MUSE สำหร บ
ั หน งั ส ือ เส ีย งของค ณ
ุ
ปฏ ิบ ตั ิต ามคำแนะนำบนหน า จอของ AudibleManager เพ ื ่อ ถา ยโ
อนหน งั ส ือ เส ีย งของค ณ
ุ ไปท ี ่ MUSE
หมายเหตุ
•• MUSE สามารถเลนได เ ฉพาะหน งั ส ือเส ียงท ี ่ activated เท า น ั ้ น
ความประสงค 
การดำเน ิ นการ
หย ดุ ช ั ่ว คราว
แตะ ;
เลน
ไปท ี ่จ ดุ เร ิ ่ม ต น
 ของส ว น/บทใหม 
ไปท ี ่จ ดุ เร ิ ่ม ต น
 ของส ว น/บทป จ จ บ
ุ น
ั
ข า มเด ินหน า ภายในหน งั ส ือ เส ีย ง
ข า มถอยหล งั ภายในหน งั ส ือ เส ีย ง
ด ูเ มน ตู วั เล ือ ก
เพ ิ ่ม / ลดระด บ
ั เส ีย ง
เพ ิ ่ม / ลดความเร ว็ ในการเลน
ไปย งั หน า จอเลนท ี ใ่ ช ง าน
แตะ 2
แตะ
แตะ
แตะค า งท ี ่
แตะค า งท ี ่
แตะ
กดปุ ่ม
แตะ
/
ระด บ
ั เส ีย ง
/
แตะ
เลือกหนังสือเสียง
สามารถเลือกไลบรารี่หนังสือเสียงตามปกหนังสือไดดังนี้:
1
2
20
TH
แตะ
เพ ื ่อ แสดงม ุม มองเบราเซอร 
ใช น
 ิ ้ วเล ื ่อ นจากซ า ยไปขวาหร ือ จากขวาไปซ า ยบนหน า จอเพ ื ่อ เ
ล ือ กปกหน งั ส ือ
ฟงหนังสือเสียง
1
ปรับแตงมุมมองไลบรารี่หนังสือเสียง
ในเมน ห
ู น า หล กั ให แ
 ตะ
เพ ื ่อ ป อนโหมดหน งั ส ือ เส ีย ง
หน า จอเลนหน งั ส ือ เส ีย งม ีแผงควบค ุม 3 รายการ:
•
•
•
แผงควบค ุม บน: ต วั เล ือ กตา งๆ
ในโหมดหนังสือเสียง คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการดูหนังสือเสียงในไลบรารี่ได:
1
แผงควบค ุม กลาง: หน งั ส ือ เส ีย งป จ จ บ
ุ น
ั
แผงควบค ุม ลา ง: การควบค ุม ตา งๆ
แตะ
•
•
ยงตามลำด บ
ั ต วั อ กั ษร)
หน งั ส ือ (แสดงรายการหน ึ ่ง แถวค ือ ช ื ่อ เร ื ่อ งท ั ้ งหมดโดยเ
ร ีย งตามลำด บ
ั ต วั อ กั ษร)
แตะม ุม มองท ี ่ต อ งการใช 
»»
ไลบรารี่จะแสดงตามมุมมองที่นำมาใช
ภ า ษา ไทย
2
เพ ื ่อ ด ตู วั เล ือ กม ุม มองไลบราร ี :่
ผแต
 ง (แสดงรายการหน ึ ่ง แถวค ือ รายการผแต
 ง ท ั ้ งหมดโดยเร ี
2
3
ใช น
 ิ ้ วเล ื ่อ นข ึ ้ นหร ือ ลงบนหน า จอเพ ื ่อ เล ื ่อ นด รู ายการหน งั ส ือ เ
ส ีย ง
เม ื ่อ พบหน งั ส ือ เส ีย งท ี ่ต อ งการ ให แ
 ตะเพ ื ่อ เร ิ ่ม เลน
•
•
•
แตะ ; เพ ื ่อ หย ดุ เลนช ั ่ว คราว
แตะ 2 เพ ื ่อ เร ิ ่ม เลนใหม 
กด
เพ ื ่อ ย อ นกล บ
ั ไปย งั เมน ห
ู น า หล กั
ขณะกำลังเลนหนังสือเสียง คุณสามารถเลือกคุณสมบัติการเลนขั้นสูงไดดังนี้:
•
แตะแถบการจ ดั อ น
ั ดบ
ั หน ึ ่ง คร ั ้ งหร ือ มากกวา เพ ื ่อ เล ือ กต วั เล ือ ก
การจ ดั อ น
ั ดบ
ั
•
•
•
•
•
•
•
•
(ไม จ ดั อ น
ั ดบ
ั )
(อ น
ั ดบ
ั 1)
(อ น
ั ดบ
ั 2)
(อ น
ั ดบ
ั 3)
(อ น
ั ดบ
ั 4)
(อ น
ั ดบ
ั 5)
แตะ
เพ ื ่อ เพ ิ ่ม บค มาร
 ค ท ี ่ตำแหนง ป จ จ บ
ุ น
ั ในหน งั ส ือ เส ีย ง
แตะ
เพ ื ่อ ด ตู วั เล ือ กหน งั ส ือ เส ีย งเพ ิ ่ม เต ิม
TH
21
9
BBC iPlayer (มีบริการเฉพาะในสหราช
6
อาณาจักรเทานั้น)
อ ีก ส กั คร
 ค ณ
ุ จะเห น
็ ต วั เล ือ กการดาวน โ หลด คล ิก ท ี ่ Download เ
พ ื ่อ บ น
ั ท ึกโปรแกรมลงบนคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ
ดวย BBC iPlayer คุณสามารถติดตามโปรแกรม BBC จาก 7 วันที่ผานมาบน
MUSE
วิธีการใช BBC iPlayer บน Philips MUSE:
1
ในคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ เป ด เบราเซอร ข
 องค ณ
ุ และไปท ี ่ www.
2
คล ิก บนโปรแกรมเพ ื ่อ เล ือ ก
3
bbc.co.uk/iplayer
วางเมาส เหน ือ ปุ ่ม Download ท ี ่ด า นขวาลา งของหน า จอ
»»
หลังจากทำตามขั้นตอนนี้ ไฟลของคุณควรจะไดรับการดาวนโหล
ดเสร็จสมบูรณแลว
เมื่อดาวนโหลดไฟลแลว คุณสามารถใช Windows
ExplorerหรือWindows Media Player
11เพื่อถายโอนไฟลไปยัง MUSE
7
A
เช ื ่อ มตอ MUSE เข า ก บ
ั คอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ แล ว ถา ยโอนไฟล ด ว ย
A Windows Explorer หร ือ B Windows Media Player 11
ถายโอนดวย Windows Explorer
•
ข อ สำค ญ
ั : กอ นการถา ยโอนไฟล ด ว ย Windows Explorer ใ
ห เ ลนไฟล บ นคอมพ ิว เตอร เคร ื ่อ งท ี ่ค ณ
ุ ใช อ ส
 ย กั คร
 (ประมาณ

4
5
10 ว ินาท ี ) Windows Media Player 11
คล ิก ต วั เล ือ ก: For portable devices เพ ื ่อ เร ิ ่ม ดาวน โ หลด
เม ื ่อ ค ณ
ุ เห น
็ หน า จอเช น
 น ี ้ ให ค ล ิก Continue
•
ขณะกำล งั ถา ยโอน อาจปรากฏป อ ปอ พ
ั ข อ ความของ
Windows ข ึ ้ นด งั น ี ้ คล ิก บน Yes หร ือ Yes to All
เพ ื ่อ ดำเน ินการตอ
22
TH
B
ถ า ยโอนด ว ยWindows Media Player 11
•
ข อ สำค ญ
ั : กอ นจะเช ื ่อ มตอ เคร ื ่อ งเลน GoGear
เข า ก บ
ั คอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ โปรดตรวจสอบให แ
 นใจวา ค ณ
ุ ไ
•
ด เ ล ือ ก [MTP] ใน
> [การต ั ้ งค า การเช ื อ
่ มต อ PC]
โปรดด ไู ฟล ว ิธ ีใช ข
 อง Windows Media Player 11
สำหร บ
ั รายละเอ ีย ดเพ ิ ่ม เต ิม
หมายเหตุ
•• โปรแกรม BBC iPlayer แตละโปรแกรมจะได ร บั การป องก นั ส ิทธ ิ ์ ด ว ย Digital
License และสามารถซ งิ โครไนซ ไ ด ถ งึ 5 คร ั ้ งก บ
ั อป
ุ กรณพ กพาใดๆ
•• สำหร บั ข อ ม ลู ข อ กำหนดของระบบ โปรดด ใู นคม ือผใ ช แ ละคม ือการใช ง านอย า งย อ
•• สามารถดาวน โ หลด BBC iPlayer ได เ ฉพาะก บั คอมพ ิวเตอร ท ี ่ม ี Windows XP
(SP2 หร ือ ส งู กวา) และม ีก ารต ิด ต ั ้ ง Windows Media Player 11
ภ า ษา ไทย
•• BBC iPlayer ม ีบร ิการเฉพาะในสหราชอาณาจ กั รเท า น ั ้ น
เมื่อฉันทดลองดาวนโหลดโปรแกรม มีขอความใหฉันติดตั้งโปรแกรมเสริ
ม ฉันควรติดตั้งหรือไม
หากค ณ
ุ พบข อ ความด งั กลา วในเบราเซอร ข
 องค ณ
ุ
ให ท
 ำตามคำแนะนำท ี ่ป รากฏบนหน า จอ :
ต ิด ต ั ้ ง Active-X Object ท ี ่เบราเซอร ข
 องค ณ
ุ จำเป น
 ต อ ง
ใช ท
 ำงาน (คล ิก ส ว นส ีเหล ือ งท ี ่ด า นบนหน า จอท ี ่แสดงข อ ความน ี ้ )
หล งั จากการต ิด ต ั ้ ง ค ณ
ุ ควรจะสามารถดาวน โ หลดโปรแกรมได ต ามปกต ิ
เมื่อฉันลองดาวนโหลดโปรแกรม มีขอความใหฉันอัปเกรดซอฟตแวร
Windows Media Player…
ไปตามล งิ ค ท ี ่ม ีในข อ ความ Software Upgrade Required
เพ ื ่อ อ ป
ั เกรดการต ิด ต ั ้ ง Windows Media Player
ฉันไมเห็นตัวเลือกการดาวนโหลดในโปรแกรมที่ฉันตองการดู
บางโปรแกรมไม พ
 ร อ มให ด าวน โ หลดในขณะน ี ้
เมื่อฉันลากแลววางวิดีโอไฟลที่ฉันดาวนโหลดมา
ฉันไดรับขอความดังตอไปนี้
ฉันตองทำสิ่งใด
ไม ต อ งสนใจข อ ความน ี ้ (คล ิก Yes หร ือ Yes to All) ไฟล จ ะถา ยโอนและเ
ลนบนอ ป
ุ กรณข องค ณ
ุ โดยไม ม
 ีป ญหา
สำหร บ
ั ว ิธ ีใช เ พ ิ ่ม เต ิม ของ BBC iPlayer โปรดเย ี ่ย มชม http://
iplayerhelp.external.bbc.co.uk/help/download_programmes/
sideloading
TH
23
10
วิดีโอ
การเลนวิดีโอ
เพิ่มวิดีโอไปยัง MUSE
1
1
3
2
โปรดด บ
ู ท Songbird ในค
ม ือผใ ช น
 ี ้ เพ ื ่อ ด วู ิธ ีก ารเพ ิ ่ม (ถา ยโอน)
ไฟล ส
 ื ่อ เช น
 ว ิด โี อ ไปย งั MUSE
ในเมน ห
ู น า หล กั ให แ
 ตะ
ใช น
 ิ ้ วเล ื ่อ นข ึ ้ นหร ือ ลงบนหน า จอเพ ื ่อ เล ื ่อ นด รู ายการว ิด โี อ
เม ื ่อ พบว ิด โี อท ี ่ต อ งการ ให แ
 ตะเพ ื ่อ เร ิ ่ม เลน
หน า จอเลนว ิด โี อม ีแผงควบค ุม 3 รายการ:
•
•
•
ภาพรวมการควบคุมวิดีโอ
เพ ื ่อ เข า โส
 หมดว

ิด โี อ
แผงควบค ุม บน: ต วั เล ือ กตา งๆ
แผงควบค ุม กลาง: ว ิด โี อป จ จ บ
ุ น
ั
แผงควบค ุม ลา ง: การควบค ุม ตา งๆ
การควบคุมโหมดวิดีโอมีดังตอไปนี้:
ความประสงค 
การดำเน ิ นการ
หย ดุ ช ั ่ว คราว
แตะ ;
เลน
ข า มไปท ี ่จ ดุ เร ิ ่ม ต น
 ของว ิด โี อถ ดั ไป
แตะ 2
ข า มเด ินหน า / ถอยหล งั ภายในว ิด โี อ
แตะ
เพ ิ ่ม / ลดระด บ
ั เส ีย ง
และแตะท ี ่ตำแหนง บน
ไปย งั หน า จอเลนท ี ใ่ ช ง าน
แตะ
กดปุ ่ม
แตะ
/
ระด บ
ั เส ีย ง
•
เลือกอัลบั้มวิดีโอ
สามารถเลือกไลบรารี่วิดีโอตามปกอัลบั้มไดดังนี้:
1
2
แตะ
เพ ื ่อ แสดงม ุม มองเบราเซอร 
ใช น
 ิ ้ วเล ื ่อ นจากซ า ยไปขวาหร ือ จากขวาไปซ า ยบนหน า จอเพ ื ่อ เ
ล ือ กปกอ ลั บ ั ้ ม
แตะ
เพ ื ่อ ย อ นกล บ
ั ไปย งั เมน รู าก
กด
เพ ื ่อ ย อ นกล บ
ั ไปย งั เมน ห
ู น า หล กั
แตะแถบการจ ดั อ น
ั ดบ
ั หน ึ ่ง คร ั ้ งหร ือ มากกวา เพ ื ่อ เล ือ กต วั เล ือ ก
การจ ดั อ น
ั ดบ
ั
แถบความค ืบ หน า
ด ูเ มน ตู วั เล ือ ก
แตะ ; เพ ื ่อ หย ดุ เลนช ั ่ว คราว
แตะ 2 เพ ื ่อ เร ิ ่ม เลนใหม 
ขณะกำลังเลนวิดีโอ คุณสามารถเลือกคุณสมบัติการเลนขั้นสูงไดดังนี้:
•
แตะ
ข า มไปท ี ่จ ดุ เร ิ ่ม ต น
 ของว ิด โี อป จ จ บ
ุ น
ั แตะ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
แตะ
•
•
แตะ
(ไม จ ดั อ น
ั ดบ
ั )
(อ น
ั ดบ
ั 1)
(อ น
ั ดบ
ั 2)
(อ น
ั ดบ
ั 3)
(อ น
ั ดบ
ั 4)
(อ น
ั ดบ
ั 5)
เพ ื ่อ เปล ี ่ย นจากม ุม มองปกต ิเป น
 ม ุม มองเต ม
็ หน า จอ
แตะหน า จอเพ ื ่อ แสดงต วั เล ือ กและการควบค ุม
แตะ
เพ ื ่อ เปล ี ่ย นจากม ุม มองเต ม
็ หน า จอเป น
 ม ุม มองปกต ิ
เพ ื ่อ เปล ี ่ย นจากการเลนปกต ิเป น
 โหมดค น
 หาว ิด โี อ
จากน ั ้ น
•
•
แตะท ี ่แถบความค ืบ หน า a (ด ูภ าพ) ในแผงควบค ุม เพ ื
่อ ข า มไปย งั ตำแหนง ท ี ่ระบ ุภ ายในว ิด โี อท ี ่กำล งั เลน ;
แตะแถบควบค ุม ความเร ว็ b (ด ูภ าพ)
ในแผงควบค ุม เพ ื ่อ เพ ิ ่ม /ลดความเร ว็ ในการเลน เด ินหน า /
ถอยหล งั ซ ึ ่ง ปร บ
ั ได ส
 งู ส ดุ ถ งึ 5 เท า ของความเร ว็ ปกต ิ:
24
TH
ปรับแตงมุมมองไลบรารี่วิดีโอ
ในโหมดวิดีโอ คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการดูวิดีโอในไลบรารี่ได:
แตะ
•
•
2
ab
•
แตะ
เพ ื ่อ ด ตู วั เล ือ กว ิด โี อเพ ิ ่ม เต ิม เช น
 ความสวา งและ
Surround for movies
การเลนวิดีโอบนทีวี HD
สามารถเลนคลิปวิดีโอจากเครื่องเลนบนทีวี HD ของคุณไดดังนี้:
เพ ื ่อ ด ตู วั เล ือ กม ุม มองไลบราร ี :่
ว ิด โี อท ั ้ งหมด (แสดงรายการหน ึ ่ง แถวค ือ ช ื ่อ ว ิด โี อท ั ้ ง
หมดโดยเร ีย งตามลำด บ
ั ต วั อ กั ษร)
รายการว ิด โี อ (แสดงต วั เล ือ กม ุม มองรายการว ิด โี อเพ ิ ่ม
เต ิม)
แตะม ุม มองท ี ่ต อ งการใช 
»»
ไลบรารี่จะแสดงตามมุมมองที่นำมาใช
ภ า ษา ไทย
1
การลบวิดีโอที่กำลังเลน
1
2
3
ขณะกำล งั ด วู ิด โี อ ให แ
 ตะ
แตะต วั เล ือ กเพ ื ่อ ลบว ิด โี อ
แตะเพ ื ่อ ย ืน ย น
ั การลบ
การลบวิดีโอหนึ่งวิดีโอหรือมากกวา
ใชซอฟตแวร Philips Songbird เพื่อเพิ่มหรือลบ และซิงคไฟลสื่อของคุณ เชน
วิดีโอ
1
2
3
4
หมายเหตุ
ทำตามข ั ้ นตอนในบท “การเลนว ิด โี อ” เพ ื ่อ เลนว ิด โี อ
เช ื ่อ มตอ ปล ั ๊ กขนาดเล ก็ ของสาย HDMI (แยกจำหนา ย)
•• หร ือค ณุ อาจเล ือก
จากเมน ห
ู ล กั และค น
 หาไฟล ข
 องค ณ
ุ ในม ุม มองโฟลเดอร 
เข า ก บ
ั เคร ื ่อ งเลน
เป ด ท ีว ี HD
เช ื ่อ มตอ ปล ั ๊ กขนาดใหญข องสาย HDMI (แยกจำหนา ย)
เข า ก บ
ั แจ ค็ ช อ ง HDMI บนท ีว ี HD ของค ณ
ุ
»»
วิดีโอเลนบนทีวี HD ของคุณ
•
แตะหน า จอบน MUSE สำหร บ
ั ต วั เล ือ กการเลน และเล ื ่อ นด ู
เคล็ดลับ
•• หากค ณุ ถอดสาย HDMI ออก การเลนว ิด โี อบนท ีว ี HD จะกล บั ไปเลนตอหล งั จา
กท ี ่ค ณ
ุ เช ื ่อ มตอ ปล ั ๊ ก HDMI แล ว สองสามว ินาท ี
TH
25
11
รูปภาพ
ดูรูปภาพ
1
เพิ่มรูปภาพลงใน MUSE
1
โปรดด บ
ู ท Songbird ในค
ม ือผใ ช น
 ี ้ เพ ื ่อ ด วู ิธ ีก ารเพ ิ ่ม (ถา ยโอน)
ไฟล ส
 ื ่อ เช น
 รป
ู ภาพ ไปย งั MUSE
ภาพรวมการควบคุมภาพ
ในเมน ห
ู น า หล กั ให แ
 ตะ
»»
เพ ื ่อ เข า โส
 หมดภาพ

หนาจอแสดงภาพมีสองสวนคือ: รายการอัลบั้มและมุมมองภาพขน
าดเล็กของภาพในอัลบั้มที่เลือก
2
เล ื ่อ นน ิ ้ วข ึ ้ นและลงบนรายการอ ลั บ ั ้ มเพ ื ่อ ค น
 หาอ ลั บ ั ้ ม
3
ในพ ื ้ นท ี ่ม ุม มองภาพขนาดเล ก็ ให แ
 ตะบนภาพเพ ื ่อ ด ูภ าพในโหม
จากน ั ้ นแตะเพ ื ่อ เล ือ กอ ลั บ ั ้ ม
ดเต ม
็ หน า จอ
•
การควบคุมโหมดภาพมีดังตอไปนี้:
•
•
แตะ 2 เพ ื ่อ ด ูภ าพในอ ลั บ ั ้ มท ี ่เล ือ กเป น
 ภาพสไลด 
โดยเร ิ ่ม ต น
 ด ว ยภาพท ี ่กำล งั แสดง
แตะ
เพ ื ่อ ด ูภ าพและต วั เล ือ กภาพสไลด เพ ิ ่ม เต ิม
แตะ
เพ ื ่อ ย อ นกล บ
ั ไปย งั เมน ห
ู น า หล กั
การแสดงภาพขั้นสูง
ขณะกำลังเลนภาพ สามารถเลือกคุณสมบัติการแสดงภาพขั้นสูงดังนี้:
•
แตะ
เพ ื ่อ เข า โส
 หมดซ

ูม จากน ั ้ นแตะแถบควบค ุม การซ ูมในแผ
งควบค ุม :
ความประสงค 
เลน ภาพสไลด 
หย ดุ ภาพสไลด ช
 ั ่ว คราว
ข า มไปท ี ่ภ าพถ ดั ไป
ข า มไปท ี ่ภ าพกอ นหน า
ด ูเ มน ตู วั เล ือ ก
ขยายภาพ (ซ ูม เข า )
แตะ 2
•
แตะ ;
แตะ
•
•
แตะ
แตะ
แตะ
หม น
ุ ภาพตามเข ม
็ นาฬ ิก า 90 องศา แตะ
ไปท ี ่ห น า จอท ี ใ่ ช ง าน
•
การดำเน ิ นการ
แล ว แตะแถบควบค ุม การซ ูม
แตะ
แตะ * ด า นขวาของแถบควบค ุม การซ ูม เพ ื ่อ เพ ิ ่ม ระด บ
ั การ
ขยายโดยสามารถขยายได ส
 งู ส ดุ ถ งึ 4 เท า ของขนาดปกต ิ
แตะ * ด า นซ า ยของแถบควบค ุม การซ ูม เพ ื ่อ ลดระด บ
ั การข
ยาย (ขนาดเล ก็ ส ดุ : ขนาดปกต ิ )
แตะสองคร ั ้ งท ี ่ภ าพเพ ื ่อ กล บ
ั ไปย งั ม ุม มองขนาดปกต ิ
แตะ
เพ ื ่อ ด ตู วั เล ือ กภาพเพ ิ ่ม เต ิม เช น
 การต ั ้ งเวลาภาพสไลด 
เคล็ดลับ
•• เม ื ่อภาพท ี ่ขยายม ีขนาดใหญกวาหน า จอ สามารถใช น ิ ้ วลากภาพภายในหน 
าจอได 
•• * ค ณุ สามารถลากส ญั ล กั ษณของแถบควบค ุมการซ ูมไปด า นซ า ย / ขวาเพ ื ่อเพ ิ ่ม/
ลดระด บ
ั การขยาย
เลือกอัลบั้มภาพ
คุณสามารถเลือกไลบรารี่ภาพในมุมมองอัลบั้มไดดังนี้:
1
2
26
แตะ
เพ ื ่อ แสดงม ุม มองเบราเซอร 
ใช น
 ิ ้ วเล ื ่อ นจากซ า ยไปขวาหร ือ จากขวาไปซ า ยบนหน า จอเพ ื ่อ เ
ล ือ กปกอ ลั บ ั ้ ม
TH
ดูภาพบนทีวี
สามารถดูภาพจากเครื่องเลนบนทีวีของคุณไดดังนี้:
2
3
4
ทำตามข ั ้ นตอนในบท “การด ูภ าพ” เพ ื ่อ ด ูภ าพ
เช ื ่อ มตอ ปล ั ๊ กขนาดเล ก็ ของสาย HDMI (แยกจำหนา ย)
ภ า ษา ไทย
1
เข า ก บ
ั เคร ื ่อ งเลน
เป ด ท ีว ี
เช ื ่อ มตอ ปล ั ๊ กขนาดใหญข องสาย HDMI (แยกจำหนา ย)
เข า ก บ
ั แจ ค็ ช อ ง HDMI บนท ีว ีข องค ณ
ุ
»»
•
ภาพจะแสดงบนทีวีของคุณ
แตะหน า จอบน MUSE เพ ื ่อ แสดงภาพ
เล ื ่อ นด ูและด ตู วั เล ือ กภาพสไลด 
เคล็ดลับ
•• หากค ณุ ถอดสาย HDMI ออก การเลนภาพบนท ีว ีจะกล บั ไปเลนตอหล งั จากท ี ่ค ณุ
เช ื ่อ มตอ ปล ั ๊ ก HDMI แล ว สองสามว ินาท ี
การลบภาพที่กำลังแสดง
1
2
3
ขณะกำล งั ด ูภ าพในโหมดเต ม
็ หน า จอ ให แ
 ตะ
แตะต วั เล ือ กเพ ื ่อ ลบร ป
ู ภาพ
แตะเพ ื ่อ ย ืน ย น
ั การลบ
การลบภาพหนึ่งภาพหรือมากกวา
1
ใช ซ
 อฟต แวร  Philips Songbird เพ ื ่อ เพ ิ ่ม หร ือ ลบ
และซ งิ คไ ฟล ส
 ื ่อ ของค ณ
ุ เช น
 รป
ู ภาพ
หมายเหตุ
•• หร ือค ณุ อาจเล ือก
จากเมน ห
ู ล กั และค น
 หาไฟล ข
 องค ณ
ุ ในม ุม มองโฟลเดอร 
TH
27
12
วิทยุ
การหาคลื่นสถานีวิทยุดวยตนเอง
ฟงวิทยุ FM
ขณะอยในโหมดวิทยุ คุณสามารถหาคลื่นสถานีวิทยุไดดวยตนเอง:
1
MUSE สามารถจัดเก็บสถานีวิทยุที่แตกตางกันไดถึง 20 สถานีโดยจัดเก็บเปนหม
ายเลขที่ตั้งไวลวงหนา
ทำตามขั้นตอนในบท ปรับคลื่นสถานีวิทยุอัตโนมัติ เพื่อหาคลื่นสถานีวิทยุโ
ดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติหาคลื่นอัตโนมัติจะบันทึกสัญญาณวิทยุที่แรงกวา 20 สถานีแรก
เปนหมายเลขที่ตั้งไวลวงหนา
หมายเหตุ
•• ค ณุ สามารถหาคล ื ่นสถาน ีว ิทย ดุ ว ยตนเองได อ ีกด ว ย (ด ขู อ ม ลู เพ ิ ่ม เต ิมท ี ่บท
การหาคล ื ่นสถาน ีว ิ ทย ดุ ว ยตนเอง)
1
ในเมน ห
ู น า หล กั ให แ
 ตะ
»»
สายเคเบิลหูฟงทำหนาที่เปนเสาอากาศวิทยุ FM
2
แตะ
เพ ื ่อ แสดงสถาน ีท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า
3
เพ ื ่อ เข า โส
 หมดว

ิท ย ุ
แตะหมายเลขท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า เพ ื ่อ ฟ งสถาน ีว ิท ย ท
ุ ี ่ถ กู บ น
ั ท ึก
ไว ท
 ี ่ห มายเลขน ั ้ น
•
•
กด
เพ ื ่อ หย ดุ เส ีย งว ิท ย ุ
กด
เพ ื ่อ ย อ นกล บ
ั ไปย งั เมน ห
ู น า หล กั
การหาคลื่นสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนาอัตโนมัติ
คุณสมบัติการหาคลื่นอัตโนมัติของ MUSE ชวยใหคุณคนหาสถานีวิทยุที่คุณตองก
ารและบันทึกเปนหมายเลขที่ตั้งไว
1
2
ขณะอย
ใ นโหมดว

ิท ย แ
ุ ละเส ีย บห ฟ
ู ง ให แ
 ตะ
เพ ื ่อ ด ูเ มน ตู วั เล ือ ก
แตะต วั เล ือ กเพ ื ่อ หาคล ื ่นอ ตั โนม ตั ิ
•
หากโปรแกรมให ค ณ
ุ ดำเน ินการ ให แ
 ตะเพ ื ่อ ย ืน ย น
ั
»»
วิทยุจะหาคลื่นสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติและบันทึกคลื่นความถี่ที่แร
งกวา 20 คลื่นแรกเปนหมายเลขที่ตั้งไวลวงหนา
»»
สำหรับสถานีที่รองรับ RDS (Radio Data System)
จะแสดงขอมูลสถานีเพิ่มเติมดวย
28
TH
เล ื ่อ นน ิ ้ วจากซ า ยไปขวาหร ือ จากขวาไปซ า ยบนช ว งการหาคล ื ่น
ท ี ่อด ย า นลา งของหน า จอเพ ื ่อ เพ ิ ่ม /ลดความถ ี ่ด ว ยตนเอง
•
แตะ
เพ ื ่อ ด ตู วั เล ือ กว ิท ย เุ พ ิ ่ม เต ิม
เคล็ดลับ
•• แถวแนวต ั ้ งบนช ว งการหาคล ื ่นแสดงความถ ี ่ของสถาน ีว ิทย ทุ ี ่ถ กู บ นั ท ึก เป น ห
มายเลขท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า
การบันทึก
ฟงเสียงที่บันทึก
การบันทึกจากวิทยุ FM (มีอยในบางรนเทานั้น!)
1
1
3
ขณะกำล งั ฟ งว ิท ย ุ FM ให แ
 ตะ
•
•
•
»»
แตะ
เพ ื ่อ เข า โส
 หมดการบ

น
ั ท ึก
เพ ื ่อ เร ิ ่ม การบ น
ั ท ึก
แตะ ; /
เพ ื ่อ สล บ
ั ระหวา งการบ น
ั ท ึก และหย ดุ ช ั ่ว คราว
2
4
แตะ 9 เพ ื ่อ หย ดุ
เสียงที่ตองการไดถูกบันทึกไวในเครื่องเลนโดยอัตโนมัติแล
ว (รูปแบบไฟลชื่อ: FMREC YYYY-MM-DD XXX.MP3 ซึ่ง
YYYY-MM-DD คือป เดือนและวันที่บันทึก และ XXX คือหมา
ยเลขเสียงที่บันทึกที่ถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ)
เคล็ดลับ
•• ค ณุ สามารถค น หาเส ียงท ี ่บ นั ท ึกใน
ภายในโฟลเดอร ก ารบ น
ั ท ึก
ในเมน ห
ู น า หล กั แตะ
เพ ื ่อ เข า โส
 หมดม

ุม มองโฟลเดอร 
แตะเพ ื ่อ เป ด โฟลเดอร ก ารบ น
ั ท ึก
ใช น
 ิ ้ วเล ื ่อ นข ึ ้ นหร ือ ลงบนหน า จอเพ ื ่อ เล ื ่อ นด รู ายการบ น
ั ท ึก
เม ื ่อ พบรายการบ น
ั ท ึก ท ี ่ต อ งการ ให แ
 ตะเพ ื ่อ เร ิ ่ม เลน
•
•
•
•
•
แตะ ; เพ ื ่อ หย ดุ เลนช ั ่ว คราว
แตะ 2 เพ ื ่อ เร ิ ่ม เลนใหม 
แตะ
แตะ
กด
เพ ื ่อ เปล ี ่ย นไปย งั โหมดบ น
ั ท ึก
เพ ื ่อ ด ตู วั เล ือ กการบ น
ั ท ึก เพ ิ ่ม เต ิม
เพ ื ่อ ย อ นกล บ
ั ไปย งั เมน ห
ู น า หล กั
ภ า ษา ไทย
13
การถายโอนเสียงที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร
ใชซอฟตแวร Philips Songbird เพื่อซิงคไฟลสื่อของคุณ
หรือคุณสามารถถายโอนเสียงที่บันทึกไดใน Windows Explorer:
1
บันทึกเสียงพูด/เสียง
2
ตอไปนี้คือวิธีการบันทึกเสียงพูด/เสียงดวยไมโครโฟนที่อยในตัวเครื่อง
(โปรดดูที่สวน ภาพรวม สำหรับตำแหนงของไมโครโฟนที่อยในตัวเครื่อง):
1
จากเมน ห
ู น า หล กั เล ือ ก
•
•
•
»»
แตะ
3
4
เพ ื ่อ เร ิ ่ม การบ น
ั ท ึก
แตะ ; /
เพ ื ่อ สล บ
ั ระหวา งการบ น
ั ท ึก และหย ดุ ช ั ่ว คราว
แตะ 9 เพ ื ่อ หย ดุ
เสียงที่ตองการไดถูกบันทึกไวในเครื่องเลนโดยอัตโนมัติแลว
(รูปแบบไฟลชื่อ: REC YYYY-MM-DD XXX.MP3 ซึ่ง YYYY-
เช ื ่อ มตอ MUSE ก บ
ั เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
ใน Windows Explorer เป ด MUSE
เล ือ กโฟลเดอร  Recordings (รายการบ น
ั ท ึก) > Voice (เส ีย ง)
หร ือ FM radio (ว ิ ทย ุ FM)*
ค ดั ลอกและวางส ิ ่ง ท ี ่บ น
ั ท ึก ลงในตำแหนง ท ี ่ต อ งการในคอมพ ิว เตอ
ร
หมายเหตุ
•• *ค ณุ สมบ ตั ิการบ นั ท ึก เส ียงจากว ิทย ุ FM ม ีอใยนบางร

น
 เท
 า น ั ้ น
โปรดด ูเ มน บ
ู นหน า จอของ MUSE เพ ื ่อ ค น
 หาค ณ
ุ สมบ ตั ิท ี ่ค ณ
ุ ใช ง านได 
MM-DD คือป เดือนและวันที่บันทึก และ XXX คือหมายเลขเสี
ยงที่บันทึกที่ถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ)
การลบวิดีโอที่กำลังเลนการบันทึก
เคล็ดลับ
•• ค ณุ สามารถค น หาเส ียงท ี ่บ นั ท ึกใน
ภายในโฟลเดอร ก ารบ น
ั ท ึก
ตอไปนี้เปนวิธีการลบเสียงที่บันทึกที่กำลังเลน:
1
2
3
ขณะกำล งั ฟ งเส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึก ให แ
 ตะ
แตะต วั เล ือ กเพ ื ่อ ลบเส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึก
แตะเพ ื ่อ ย ืน ย น
ั การลบ
TH
29
ลบรายการบันทึกหนึ่งรายการหรือมากกวา
ตอไปนี้เปนวิธีการลบเสียงที่บันทึกโดยใช Windows Explorer:
1
2
3
เช ื ่อ มตอ MUSE ก บ
ั เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
ใน Windows Explorer ให ค น
 หาโฟลเดอร  Recordings
(รายการบ น
ั ท ึก) > Voice (เส ีย ง) หร ือ FM radio (ว ิ ทย ุ FM)*
ลบเส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึกโดยใช ว ิธ ีเด ีย วก บ
ั การลบไฟล บ นคอมพ ิว เตอร 
หมายเหตุ
•• *ค ณุ สมบ ตั ิการบ นั ท ึก เส ียงจากว ิทย ุ FM ม ีอใยนบางร

น
 เท
 า น ั ้ น
โปรดด ูเ มน บ
ู นหน า จอของ MUSE เพ ื ่อ ค น
 หาค ณ
ุ สมบ ตั ิท ี ่ค ณ
ุ ใช ง านได 
30
TH
การด SD
เขาใชไฟลบนการด Micro SD
การเสียบการด SD
1
1
3
2
3
2
เป ด MUSE
เป ด ฝาป องก น
ั ฝ ุ ่นช อ งเส ีย บการ ด Micro SD
เส ีย บการ ด Micro SD โดยให ห
 งายด า นส มั ผ สั ข ึ ้ น:
»»
ไอคอนการด Micro SD
4
เส ีย บการ ด Micro SD
ในเมน ห
ู น า หล กั แตะ
เพ ื ่อ เข า โส
 หมดการ

ด Micro SD
ใช น
 ิ ้ วเล ื ่อ นข ึ ้ นหร ือ ลงบนหน า จอเพ ื ่อ เล ื ่อ นด รู ายการโฟลเดอร 
หร ือไฟล 
แตะเพ ื ่อ เป ด โฟลเดอร ห ร ือไฟล 
•
•
แตะ
กด
เพ ื ่อ ด ตู วั เล ือ กการ ด Micro SD เพ ิ ่ม เต ิม
เพ ื ่อ ย อ นกล บ
ั ไปย งั เมน ห
ู น า หล กั
ภ า ษา ไทย
14
ถูกเพิ่มไปยังเมนูหนาหลัก
หมายเหตุ
•• MUSE รองร บั การ ด Micro SD ได ส งู ถ งึ 32GB
อิมพอรตไฟลจากการด Micro SD
1
2
3
4
เส ีย บการ ด Micro SD
ในเมน ห
ู น า หล กั แตะ
แตะ
เพ ื ่อ เข า โส
 หมดการ

ด Micro SD
เพ ื ่อ ด ตู วั เล ือ กการ ด Micro SD
แตะต วั เล ือ กเพ ื ่อ อ ิม พอร ต ไฟล จ ากการ ด Micro SD
ไปย งั ไลบราร ี ่ข อง MUSE
»»
สามารถเขาใชงานไฟลที่อิมพอรตผานทางไลบรารี่ภายใน
MUSE (เชน: ในเมนูหนาหลัก แตะ
เพื่อเขาใชงานไฟลเพล
งที่อิมพอรต)
•
กด
เพ ื ่อ ย อ นกล บ
ั ไปย งั เมน ห
ู น า หล กั
TH
31
15
ตัวอานขอความ
อานไฟลขอความ
1
ในเมน ห
ู น า หล กั แตะ
2
เล ื ่อ นน ิ ้ วข ึ ้ นหร ือ ลงบนรายการเพ ื ่อ ค น
 หาไฟล ข
 อ ความ
3
เล ื ่อ นน ิ ้ วจากขวาไปซ า ยหร ือ จากซ า ยไปขวาบนข อ ความเพ ื ่อ ขย ั
»»
จากน ั ้ นแตะเพ ื ่อ เล ือ ก
บไปหน า กอ นหน า หร ือ ถ ดั ไป
•
•
32
เพ ื ่อ เข า โส
 หมดต

วั อา นข อ ความ
แสดงรายการไฟลขอความ
TH
แตะ
เพ ื ่อ ด ตู วั เล ือ กต วั อา นข อ ความ
แตะ
เพ ื ่อ ย อ นกล บ
ั ไปย งั เมน ห
ู น า หล กั
16
ใช MUSE เพื่อพกพาไฟลขอมูล
ตอไปนี้เปนวิธีการใช MUSE เพื่อจัดเก็บและพกพาไฟล:
1
เช ื ่อ มตอ MUSE ไปย งั คอมพ ิว เตอร  (โปรดด คู ำแนะนำในส ว น
2
บนคอมพ ิว เตอร ใ น Windows Explorer,ค ด
ั ลอกไฟล ข
 อ ม ลู และว
เช ื อ
่ มตอ และชาร จ )
างลงบน MUSE
เคล็ดลับ
•• ใช ค อมพ ิว เตอร ใ นการถายโอนข อ ม ลู ของค ณุ กล บั ไปย งั คอมพ ิวเตอร 
ภ า ษา ไทย
หร ือ ลบไฟล ข
 อ ม ลู ของค ณ
ุ ออกจาก MUSE
TH
33
17
การตั้งคา
วิธีการกำหนด MUSE:
1
2
ในเมน ห
ู น า หล กั แตะ
เพ ื ่อ เข า โส
 หมดการต

ั ้ งคา
ในเมน กู ารต ั ้ งคา
•
•
•
•
•
เล ื ่อ นน ิ ้ วข ึ ้ นหร ือ ลงบนหน า จอเพ ื ่อ เล ื ่อ นด รู ายการ
ต วั เล ือ ก
แตะเพ ื ่อ เล ือ กต วั เล ือ ก
แตะ
เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั ต วั เล ือ ก (จำเป น
 สำหร บ
ั การต ั ้ งคา บ
างรายการ)
แตะ
กด
เพ ื ่อ ย อ นกล บ
ั ไปย งั ระด บ
ั กอ นหน า
เพ ื ่อ ย อ นกล บ
ั ไปย งั เมน ห
ู น า หล กั
ในเมนูการตั้งคา มีตัวเลือกดังตอไปนี้
การต ั ้ งค า
การต ั ้ งคา ประหย ดั พล งั งาน*
เมน ต
ู วั เล ือก
อน รุ กั ษ ส
 ิ ่ง แวดล อ ม!
เมน ต
ู วั เล ือกย อ ย
เล ือ กเวลาพ กั ท ี ่ส ั ้ นท ี ่ส ดุ
จนกวา เคร ื ่อ งจะป ด อ ตั โนม ตั ิ
ต วั ต ั ้ งเวลาป ด เคร ื ่อ ง
การต ั ้ งคา หน า จอ
• 10 นาท ี (คา เร ิ ่ม ต น )
• 20 นาท ี
• 30 นาท ี
• เป ด ตลอด
• ป ด (คา เร ิ ่ม ต น )
• 15 นาท ี
• 30 นาท ี
• 60 นาท ี
ความสวา ง
ต วั ต ั ้ งเวลาป ด หน า จอ
พ ื ้ นหล งั
วน
ั ท ี ่และเวลา
ต ั ้ งคา ว น
ั ที่
ต ั ้ งร ป
ู แบบว น
ั ที่
ต ั ้ งคา เวลา
ต ั ้ งร ป
ู แบบเวลา
แสดงเวลาบนส ว นห วั
34
TH
• {ต วั ปร บั แถบสไลด }
• 30 ว ินาท ี
• 1 นาท ี (คา เร ิ ่ม ต น )
• 2 นาท ี
• 5 นาท ี
• เป ด ตลอด
• ธ ีม 1 (คา เร ิ ่ม ต น )
• ธ ีม 2
• ธ ีม 3
• ต ั ้ งเอง (จากไลบราร ี ่ภาพ)
• วว ดด ปปปป (คา เร ิ ่ม ต น )
• ดด วว ปปปป
• ปปปป ดด วว
• 12 ช ั ่วโมง
• 24 ช ั ่วโมง (คา เร ิ ่ม ต น )
• เป ด (คา เร ิ ่ม ต น )
• ป ด
การต ั ้ งค า
ภาษา
การต ั ้ งคา การเช ื ่อ มตอ PC
ข อ ม ลู ของค ณ
ุ
เมน ต
ู วั เล ือก
• เชค
• กร ีก
• อ งั กฤษ (คา เร ิ ่ม ต น )
• เดน ิช
• เยอรม นั
• สเปน
• ฝร ั ่ง เศส
• อ ิตาล ี
• ฮ งั การ ี
• MSC - จ ดั เก บ็ ข อ ม ลู (คา เร ิ ่ม ต น )
• MTP - ถายโอนส ื ่อ
เมน ต
ู วั เล ือกย อ ย
• ด ตั ช 
• นอร เวย 
• โปล ิช
• โปรต เุ กส
• โปรต เุ กส (บราซ ิล)
• ร สั เซ ีย
• สโลว กั
• ฟ น ด แลนด 
• สว ีเดน
• ต รุ ก ี
• จ ีน (แผ น ด ินใหญ)
• จ ีน (ไต ห ว นั )
• ญ ี ่ป ุ ่น
• เกาหล ี
• ไทย
• ฮ ีบร ู (ม ีอใยนบางร

น
 เท
 า น ั ้ น)
• อาระบ ิก (ม ีอใยนบางร

น
 เท
 า น ั ้ น)
ความจ :ุ
ภ า ษา ไทย
พ ื ้ นท ี ่ว า ง:
เวอร ช
 น
ั เฟ ร ม แวร :
น
 ร:
CTN:
ฟอร แ มตอ ป
ุ กรณ
ร ีเซ ต็ การต ั ้ งคา
เว บ
็ ไซต ส
 นบ
ั สน น
ุ :
ข อ ม ลู ท ั ้ งหมดจะถ กู ลบ
ดำเน ินการตอ หร ือไม 
เร ีย กค ืนคา จากโรงงาน
ไฟล ท ี ่ถ า ยโอนไปย งั เคร ื ่อ งเลนจะไมไ
• ใช 
• ไม ใ ช 
• เร ียกค ืน
• ยกเล ิก
ด ร บ
ั ผลกระทบ
* คาเริ่มตนตั้งไวที่ 10 นาทีเปนโหมดประหยัดพลังงานสูงที่สุด ใหคงการตั้งคาอุป
กรณในโหมดนี้เพื่อชวยอนุรักษสิ่งแวดลอมผานการสงวนพลังงานแบตเตอรี่
TH
35
18
ขอมูลทางเทคนิค
สือ
่ จด
ั เก บ
็ ข อ ม ลู
ความจ ห
ุ นว ยความจำภายใน²:
SA2MUS04 4GB NAND Flash
SA2MUS08 8GB NAND Flash
เป ด
 /ป ด

แหลง จา ยไฟ: แบตเตอร ี ่ภ ายใน 1,100 mAh Li-ion Polymer
แบบชาร จ ได 
SA2MUS16 16GB NAND Flash
SA2MUS32 32GB NAND Flash
การแสดงผล
เวลาเลน¹
หน า จอ LCD ส ไี วตอ การส มั ผ สั 480 x 320 พ ิก เซล (HVGA)
- เส ีย ง: 24 ช ั ่วโมง
- ว ิด โี อ: 5 ช ั ่วโมง
หมายเหตุ
ซอฟต แ
 วร 
Philips Songbird: ใช ในการอ พ
ั เดตเฟ ร ม แวร และถา ยโอนเพลง
•• ¹ แบตเตอร ี ่แบบชาร จ ได ม ีจำนวนรอบของการชาร จ ท ี ่จำก ดั อาย กุ ารใช ง านขอ
หฟ
ู ง 3.5 มม.
•• ² 1GB = 1 พ นั ล า นไบต ; พ ื ้ นท ี ่จ ดั เก บ็ จะน อ ยกวา ความจ หุ นวยความจำอาจไม
การเช ื อ
่ มตอ
งแบตเตอร ี ่และจำนวนรอบของการชาร จ ไฟใหม จ ะแตกตา งก น
ั ไปตามการใช ง า
นและการต ั ้ งคา
USB 2.0 ความเร ว็ ส งู
ส
 ามารถใช ง านได ท
 ั ้ งหมดเน ื ่อ งจากม ีก ารสงวนหนว ยความจำบางส ว นไว ส
 ำหร บ
ั
HDMI
ระบบเคร ื ่อ งเลน ความจ ขุ องการจ ดั เก บ
็ คำนวณโดยอ า งอ งิ จากเพลงท ี ่ม ีค วามยาว
เส ีย ง
4 นาท ีและใช ก ารเข า รห สั แบบ MP3 128 kbps
การแยกช อ ง: 50 dB
การตอบสนองตอ ความถ ี :่ 20 - 18,000 Hz
พล งั ข บ
ั เส ีย ง: 2 x 2.7 mW (สำหร บ
ั เวอร ช
 น
ั EU);
2 x 10.5 mW (สำหร บ
ั เวอร ช
 น
ั Non-EU)
อ ตั ราส ว นส ญ
ั ญาณตอ การรบกวน: > 85 dB
การเล น
 เส ีย ง
รป
ู แบบท ี ่รองร บ
ั :
อ ตั ราบ ิต
MP3:
อ ตั ราการส
ม ต วั อย า ง
8 - 320 kbps และ VBR 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
WMA:
5 - 320 kbps
8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
ส งู ถ งึ 1.5 Mbps
48 kHz
ส งู ถ งึ 1.5 Mbps
48 kHz
ส งู ถ งึ 320 kbps
8 - 48 kHz
ส งู ถ งึ 320 kbps
8 - 48 kHz
FLAC:
APE:
OGG:
AAC:
การเล น
 ว ิด โี อ
รป
ู แบบท ี ่รองร บ
ั :
MPEG4 (ในร ป
ู แบบ .avi และ .mp4)
RMVB
WMV
การแสดงภาพ
รป
ู แบบท ี ่รองร บ
ั :
JPEG
BMP
PNG
GIF
36
TH
ความตองการของระบบ
•
•
•
•
•
•
•
•
Windows® XP (SP3 หร ือ ส งู กวา) / Vista / 7
Pentium III 800 MHz processor หร ือ ส งู กวา
512 MB RAM
พ ื ้ นท ี ่บ นฮาร ด ด ิสก  500 MB
การเช ื ่อ มตอ อ ิน เตอร เน ต็
Windows® Internet Explorer 6.0 หร ือใหม ก วา
ไดรฟ  CD-ROM
พอร ต USB
ประมวลศัพท
F
FLAC [Free Lossless Audio Codec]
รป
ู แบบไฟล เส ีย งท ี ่ค ล า ยก บ
ั MP3 แตไ ม ม
 ีก ารส ญ
ู เส ีย ซ ึ ่ง หมายความวา เ
ส ีย งจะถ กู บ ีบ อ ดั ในร ป
ู แบบ FLAC โดยไม ส
 ญ
ู เส ีย ค ณ
ุ ภาพ
FM (ส ญ
ั ญาณคล ื ่นว ิ ทย )ุ
ในการกระจายเส ีย งว ิท ย :ุ ว ิธ ีก ารในการปร บ
ั สญ
ั ญาณคล ื ่นความถ ี ่น ั ้ นแต
กตา งก น
ั ข ึ ้ นอย
ก บ
ั ความแรงของส ญ
ั ญาณคล ื ่นว ิท ย ุ
FullSound
FullSound™ เป น
 เทคโนโลย ีส ม ยั ใหม ท
 ี ่อ อกแบบโดย Philips FullSound™
จะค ืนความละเอ ีย ดของส ญ
ั ญาณเส ีย งของดนตร ีท ี ่ถ กู บ ีบ อ ดั และปร บ
ั
แตง เพ ื ่อให เ ส ีย งท ี ่ท รงพล งั โดยไม ผ
 ิด เพ ี ้ ยน
L
LCD (Liquid Crystal Display)
อาจเร ีย กได ว า เป น
 ว ิธ ีท ี ใ่ ช ก น
ั โดยท ั ่วไปในการแสดงข อ ม ลู ภาพบนอ ป
ุ กร
ณอ ิเล ก็ ทรอน ิก ส ท ี ไ่ ม ใ ช ค อมพ ิว เตอร 
M
MP3
รป
ู แบบของไฟล ท ี ่ม ีระบบบ ีบ อ ดั ข อ ม ลู เส ีย ง MP3 ย อ มาจาก
Motion Picture Experts Group 1 (หร ือ MPEG-1) Audio Layer 3
ด ว ยข อ ม ลู ร ป
ู แบบ MP3 ทำให  CD-R หร ือ CD-RW หน ึ ่ง แผ น
 สามารถบ
รรจ ขุ อ ม ลู มากกวา ซ ีด ีท ั ่วไปถ งึ 10 เท า
MSC [Mass Storage Class]
ระด บ
ั ของอ ป
ุ กรณเก บ
็ ข อ ม ลู แบบ USB (หร ือ USB MSC หร ือ UMS) ค ื
O
Ogg Vorbis
Album art ค ือ ค ณ
ุ สมบ ตั ิท ี ใ่ ช แ
 สดงอาร ต เว ิร ก (ภาพปก)
ของอ ลั บ ั ้ มเพลง การแสดงผลน ี ้ ทำให ผ
 ใ ช เ ล ือ กระบ อุ ลั บ ั ้ มเพลง
ได อ ย า งรวดเร ว็ ค ณ
ุ สามารถดาวน โ หลดไฟล อ าร ต เว ิร ก สำหร บ
ั อ ลั บ ั ้ มเพ
ลงได จ ากอ ิน เทอร เน ต็
R
RDS (Radio Data System)
จน
ู เนอร  RDS สามารถหาคล ื ่นสถาน ีต ามประเภทของเพลง
(หร ือ การพ ดู ค ยุ ) ท ี ่ก ระจายเส ีย งได โดยอ ตั โนม ตั ิ RDS สามารถเป ด ใ
ช ง านต วั ร บ
ั สญ
ั ญาณเพ ื ่อ แสดงข อ ความต วั อ กั ษรและกราฟ ก ได อ ีก ด 
ภ า ษา ไทย
19
วย (ปกต ิเร ีย กวา ต วั อ กั ษรและร ป
ู แบบข อ ม ลู ) ท ี ่ห ลายๆ สถาน ี FM ไ
ด ร วมไว ในส ญ
ั ญาณคล ื ่นพาหะย อ ยภายในส ญ
ั ญาณกระจายเส ีย งปกต ิ
จน
ู เนอร บ างชน ิด ม ี RDS สามารถร บ
ั ได แ
 ม ก ระท ั ่ง การแจ ง เต ือ นจราจ
รหร ือ การกระจายเส ีย งฉ กุ เฉ ินได ในขณะกำล งั เลนส ื ่อ อ ื ่น - CD MD
หร ือ คาสเซ ต็ ต  ม ีค ณ
ุ สมบ ตั ิอ ื ่นท ี ่เป น
 ประโยชน ซ
 ึ ่ง ม ีให ต ามการเพ ิ ่ม จ
ำนวนสถาน ี RDS
S
SuperScroll
SuperScroll™ ค ือ ค ณ
ุ สมบ ตั ิก ารเล ือ กหาไฟล ท ี ่ค ณ
ุ ต อ งการด ว ยปุ ่ม ค น

หาแบบ Double-action ของผล ิต ภ ณ
ั ฑ  SuperScroll™ ช ว ยให ก ารควบ
ค ุม เม ื ่อ เล ื ่อ นหาไฟล ใ นไลบราร ีข นาดใหญม ีค วามสะดวกและรวดเร ว็ ย ิ ่
งข ึ ้ น และช ว ยให ส
 ามารถหาไฟล ใ นไลบราร ีข นาดใหญได เ ร ว็ ข ึ ้ นด ว ย
เม ื ่อ กดปุ ่ม ค า งไว น
 านข ึ ้ น ความเร ว็ ในการเล ื ่อ นก จ็ ะเพ ิ ่ม ข ึ ้ นด ว ย
ก
อช ดุ ของการโปรโตคอลการส ื ่อ สารท ี ่ม ีอ ิน เตอร เฟซให ก บ
ั อป
ุ กรณก ารจ ั
การบ ี บอ ด
ั
ดเก บ
็ อป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั มาตรฐานน ี ้ ม กั จร กั  ในช ื ่อ อ ป
ุ กรณ MSC (Mass
ในคำน ิย ามด า นระบบเส ีย ง การบ ีบ อ ดั ค ือ กระบวนการลดข อ ม ลู เส ีย งช ั ่ว
Storage Class)
คราวหร ือ ถาวรเพ ื ่อ การจ ดั เก บ
็ หร ือ การส ง ส ญ
ั ญาณได อ ย า งม ีป ระส ิท ธ ภ
ิ า
MTP [Media Transfer Protocol]
Media Transfer Protocol รองร บ
ั การถา ยโอนไฟล เพลงและว ิด โี อไปย งั เค
ร ื ่อ งเลน เพลงและเคร ื ่อ งเลนว ิด โี อแบบพกพา
N
พมากข ึ ้ น การลดขนาดไฟล ช
 ั ่ว คราวเร ีย กวา การบ ีบ อ ดั แบบ ‘non-lossy’
และไม ม
 ีข อ ม ลู ส ญ
ู หายไป การลดขนาดไฟล อ ย า งถาวร (เช น
 สำหร บ
ั ไฟล 
MP3) เร ีย กวา การบ ีบ อ ดั แบบ ‘lossy’ และม ีก ารลบข อ ม ลู ท ี ไ่ ม จ ำเป น
 ออก
ไปซ ึ ่งไม ส
 ามารถเร ีย กกล บ
ั ค ืน มาได 
การบ ี บอ ด
ั แบบไม ส ญ
ู เส ีย
ระบบหน ึ ่ง ของการลดจำนวนบ ิต ของข อ ม ลู (ความหนาแนน) ในส ญ
ั ญาณเ
Napster
ส ีย งทางดนตร โี ดยไม เ ก ิด ข อ ผ ิด พลาดตอ ต น
 ฉบ บ
ั
Napster ค ือ บร ิก ารเพลงออนไลน ท ี ไ่ ม จ ำก ดั เพลงท ี ่ค ณ
ุ สามารถถา ยโอนไ
การตอบสนองต อ ความถ ี ่
ปย งั เคร ื ่อ งเลน MUSE ของค ณ
ุ
ค ือ ช ว งความถ ี ่ท ี ่ลำโพงสร า งข ึ ้ น ม ีต ั ้ งแตค วามถ ี ่ต  ส ดุ ถ งึ ส งู ส ดุ
ขณะท ี ่ค า ปกต ิม ีค า เท า ก บ
ั 20-20,000 Hz (Hertz) ช ว งการได ย ินของแต
TH
37
ละคนน ั ้ นจะม ีข ีด จำก ดั มากกวา ระบบลำโพงแบบเต ม
็ ช ว งท ี ่ด ีน ั ้ นจะส
ร า งช ว งความถ ี ไ่ ด ม
 ากเพ ื ่อให ค รอบคล ุม ถ งึ ความแตกตา งก น
ั ท ั ้ งหมด ผข บ
ั
ข ี ่รถแตละคนจะม ีข อ จำก ดั อย
ใ นส
 ว นสเปกตร มั ท ี ไ่ ด ถ กู สร า งข ึ ้ นโดยเฉพา
ะ ด งั น ั ้ นการตอบสนองของพวกเขาจ งึ อย
ใ นวงจำก

ดั แตย งั เป น
 ประเด น
็ สำค ั
ญท ี ่ค วรพ ิจ ารณาเม ื ่อ ออกแบบระบบเส ีย งท ี ่ส มบ รู ณแบบ
ร
ร ิป (การร ิป )
ใช โปรแกรมซอฟต แวร ท ี ่ “บ น
ั ท ึก” เส ีย งด ิจ ิต อลจากคอมแพคด ิสก แล
ะถา ยโอนไปย งั ฮาร ด ไดรฟ คอมพ ิว เตอร  ข อ ม ลู จะได ร บ
ั การเก บ
็ ร กั ษา
อย า งด ี เน ื ่อ งจากส ญ
ั ญาณไม ส
 ง ผ า นการ ด เส ีย งของคอมพ ิว เตอร  และ
ไม จ ำเป น
 ต อ งแปลงเป น
 รป
ู แบบอะนาล อ็ ก การถา ยโอนระบบด ิจ ิต อลด ิจ ิต อลจะสร า งไฟล  WAV ท ี ่ส ามารถแปลงเป น
 ไฟล  MP3 ได 
อ
อต
ั ราบ ิต
อ ตั ราบ ิต ค ือ จำนวนบ ิต ซ ึ ่งได ร บ
ั การประมวลผลตอ ช ว งระยะเวลาหน ึ ่ง อ ั
ตราบ ิต ปกต ิจะได ร บ
ั การว ดั เป น
 จำนวนบ ิต ตอ ว ินาท ี (ก โิ ลบ ิต ตอ ว ินาท ี:
kbps) คำวา อ ตั ราบ ิต ม ีค วามหมายเด ีย วก บ
ั อ ตั ราการถา ยโอนข อ ม ลู
(หร ือ อ ตั ราข อ ม ลู ธรรมดา)
เ
เดซ ิเบล (dB)
หนว ยท ี ใ่ ช ว ดั ระด บ
ั พล งั หร ือ ความเข ม
 เส ีย ง
เส ีย งเซอร ร าวดสำหร บ
ั ภาพยนตร 
เส ีย งเซอร ร าวด ร วบรวมเทคน ิค ตา งๆ เข า ไว ด ว ยก น
ั เพ ื ่อ เพ ิ ่ม ค ณ
ุ ภาพการ
สร า งสำเนาเส ีย งจากแหลง เส ีย ง ขอบเขตการได ย ิน แบบสามม ิต ิ (3D) ของ
มน ษ
ุ ยส
 ามารถร บ
ั ฟ งได จ ร งิ ผ า นเส ีย งเซอร ร าวด 
38
TH
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์
SA2MUS_02 55 93 97_UM_TH_V2.0
wk10291
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement