Sony | D-EJ835 | Sony D-EJ835 Bruksanvisning

3-237-456-51 (1)
Portable
CD Player
Bruksanvisning
Områdeskod
Områdeskoden för det område där du köpt CD-spelaren finns uppe i
vänstra sidan på kodetiketten på kartongen.
För information om medföljande tillbehör för CD-spelaren
kontrollerar du först områdeskoden för din modell och ser sedan
under “Tillbehör (medföljer/tillval)”.
“WALKMAN” är ett varumärke
som ägs av Sony Corporation.
D-EJ835
© 2001 Sony Corporation
VARNING
För att undvika risk för brand
eller elchock bör du se till att
du inte utsätter enheten för
regn eller fukt.
Placera enheten på en plats med god
ventilation. Placera den inte i bokhyllan
eller i ett skåp.
Täck inte över ventilationsöppningarna på
stereon med tidningar, dukar, gardiner e.dyl.,
eftersom det kan förorsaka brand. Placera
heller aldrig levande ljus ovanpå stereon.
Placera inte föremål fyllda med vätska, som
till exempel vaser, ovanpå stereon, för att
undvika risk för brand eller elektriska stötar.
Hantera batterier som miljöfarligt avfall.
Hantera dem inte på samma sätt som vanligt
hushållsavfall.
I vissa länder finns system för insamling av
kasserade batterier som används till den här
produkten. Ta reda på vart du ska vända dig.
2
Innehållsförteckning
Komma igång
Kontrollernas placering ............................... 4
Spela upp en CD-skiva
1. Ansluta CD-spelaren. .............................. 6
2. Sätt i en CD-skiva. .................................. 6
3. Spela upp en CD-skiva. ........................... 6
Uppspelningsalternativ
Spela upp spår upprepade gånger
(Repeat play) ........................................... 9
Spela upp ett enskilt spår (Single play) ....... 9
Spela upp spår i slumpvis ordning
(Shuffle play) ........................................... 9
Spela upp spår i den ordning du själv vill
(PGM play) ............................................ 10
Ansluta en strömkälla
Använda uppladdningsbara batterier ......... 16
Använda torrbatterier ................................. 18
Använda den externa batterihållaren ......... 18
Om strömkällor .......................................... 19
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder ................................. 20
Underhåll ................................................... 20
Felsökning ................................................. 21
Specifikationer ........................................... 23
Tillbehör (medföljer/tillval) ....................... 25
Tillgängliga funktioner
Funktionen G-PROTECTION ................... 11
Förstärka basljudet (SOUND) ................... 11
Skydda hörseln (AVLS) ............................. 12
Låsa kontrollerna (HOLD) ........................ 12
Stänga av ljudsignalen vid manövrering ... 13
Ansluta CD-spelaren
Ansluta ett stereosystem ............................ 14
3
Komma igång
Kontrollernas placering
För mer information se sidorna inom parentes.
CD-spelare (framsida)
1 Teckenfönster
(sidorna 7, 9 - 12)
2 REPEAT/ENTER (upprepa/enter) knapp
(sidorna 8 - 10)
3 PLAY MODE
(uppspelningsläge) knapp
(sidorna 8 - 10)
4 SOUND (ljud)
knapp (sidan 11)
5 HOLD
(kontrollås)
omkopplare
(sidan 12)
6 OPEN (öppna) spärr
(sidan 6)
7 VOLUME +/– (volym) knappar
(sidan 6)
CD-spelare (insida)
qf G-PROTECTION
omkopplare
(sidan 11)
8 ./>
(AMS/sökning)
(musiksökning) knappar
(sidorna 7, 9, 10)
9 u (spela/paus)
knapp
(sidorna 6, 7, 10)
0 x (stopp)/CHG
(ladda) knapp
(sidorna 7, 13, 16)
qa EXT BATT (externt
batteri)/DC IN 4.5 Vkontakt (kontakt för
extern strömkälla)
(sidorna 6, 16, 19)
qs LINE OUT (OPTICAL)
anslutning
(sidan 14)
qd i (hörlurar)
anslutning
(sidan 6)
CD-spelare (baksida)
qg AVLSomkopplare
(sidan 12)
qh Batterifack
(sidan 16)
4
Fjärrkontroll
wa N > (uppspelning•AMS/
sökning) knappar
(sidorna 7, 9, 10)
qk HOLD-omkopplare
(sidan 12)
ql x (stopp) knapp
(sidorna 7, 13)
ws . (AMS/sökning) knappar
(sidorna 7, 9, 10)
w; VOL (volym) +/– knapp
(sidan 6)
wd Spänne (baksida)
Obs!
Använd endast den medföljande fjärrkontrollen.
Du kan inte styra denna CD-spelare med den
fjärrkontroll som medföljer andra CD-spelare.
5
Komma igång
qj Teckenfönster
(sidorna 7, 9 - 12)
Spela upp en CD-skiva
Du kan också använda uppladdningsbara batterier och torrbatterier som strömkälla.
till ett vägguttag
1. Ansluta CD-spelaren.
1 Anslut AC-adaptern.
2 Anslut hörlurarna/öronsnäckorna.
till EXT BATT/DC IN 4.5V
För modeller som levereras med
fjärrkontroll
AC-adapter
• Anslut hörlurarnas/öronsnäckornas
kontakt till fjärrkontrollen.
• Anslut hörlurarna/öronsnäckorna
ordentligt till fjärrkontrollen. En
glappande anslutning kan orsaka
störande ljud under uppspelning.
till i
(hörlurar)
2. Sätt i en CD-skiva.
1 Öppna luckan genom att skjuta mot
OPEN.
u knapp
Hörlurar
eller
öronsnäckor
3. Spela upp en CD-skiva.
OPEN spärr
Tryck på u.
2 Placera CD-skivan i facket och stäng
locket.
Etikettsidan
uppåt.
6
Justera volymen genom att
trycka på VOLUME + eller –.
Tryck på
u
x/CHG*2
. snabbt en gång*2
. flera gånger*2
> snabbt en gång*2
> flera gånger*2
Håll ned .*2
Håll ned >*2
*1 AMS (Automatic Music Sensor)
*2 De här operationerna kan du utföra under både uppspelning och paus.
Teckenfönstret
• När du trycker på u sedan du har bytt CD-skiva eller slagit på och av CD-spelaren visas det
totala antalet spår och den totala speltiden för CD-skivan under ungefär två sekunder.
• Under uppspelning visas spårnumret och den förflutna speltiden för det aktuella spåret.
• Under paus blinkar en uppgift om den tid som har förflutit.
Om volymen inte ökar
• Om AVLS är ställd på “LIMIT” ställer du den på “NORM”. Mer information finns i avsnittet
“Skydda hörseln (AVLS)”.
• Om hörlurarna är anslutna till LINE OUT (OPTICAL) ansluter du dem till i (hörlurar)utgången.
Angående CD-R/CD-RW-skivor
Den här CD-spelaren kan spela upp CD-R/CD-RW-skivor som spelats in i formatet CD-DA*,
men möjligheten till uppspelning bestäms också av skivans kvalitet och den enhet som skivan
spelats in med.
* CD-DA är en förkortning av Compact Disc Digital Audio (CD för digitalt ljud), ett standardformat för
inspelning av ljud på CD-skivor.
Ta ut CD-skivan
Tryck på centrumtappen i mitten av skivtallriken
och lyft ut CD-skivan.
7
Spela upp en CD-skiva
För att
Spela upp/göra paus
Stoppa
Hitta början av det aktuella spåret (AMS*1)
Hitta början på det föregående spåret (AMS)
Hitta början på nästa spår (AMS)
Hitta början av de efterföljande spåren (AMS)
Gå snabbt bakåt
Gå snabbt framåt
Uppspelningsalternativ
Med PLAY MODE och REPEAT/ENTER kan du använda flera olika metoder för uppspelning.
PLAY MODE-knapp
Varje gång du trycker på knappen ändras
uppspelningsläget.
Ingen indikation
(Normal uppspelning)
“1”
(Spela upp ett enskilt spår)
“SHUF”
(Spela upp spår i slumpvis ordning)
“PGM”
(Spela upp spår i din egen ordning)
REPEAT/ENTER-knapp
REPEAT
Med hjälp av PLAY MODE kan du
utföra upprepad uppspelning av det som
du själv valt ut.
ENTER
Du kan välja spår för PGMuppspelningsläge.
./> knappar
u-knapp
x/CHG-knapp
8
Spela upp spår upprepade gånger
(Repeat play)
Du kan spela upp spår upprepade gånger i uppspelningslägena normalt, enstaka, slumpvis och
PGM.
Under uppspelning trycker du på
REPEAT/ENTER.
Spela upp ett enskilt spår
(Single play)
Under uppspelning trycker du på PLAY
MODE flera gånger tills “1” visas.
Spela upp spår i slumpvis ordning
(Shuffle play)
Under uppspelning trycker du på PLAY
MODE flera gånger tills “SHUF” visas.
9
Uppspelningsalternativ
Angående ./>
Under upprepad uppspelning (Repeat play) kan du hitta det första spåret efter det sista genom att
trycka på > flera gånger. Du kan också hitta det sista spåret efter det första genom att trycka
på . flera gånger.
Spela upp spår i den ordning du själv vill
(PGM play)
Du kan programmera CD-spelaren att spela upp till 64 spår i den ordning du själv vill.
1
Under uppspelning trycker du på
PLAY MODE flera gånger tills “PGM”
visas.
2
Välj spår genom att trycka på .
eller >.
Spårnummer
Uppspelningsordning
3
Tryck snabbt på REPEAT/ENTER
(snabbare än 0,5 sekunder) för att
mata in det valda spåret.
“00” visas och spårräkningen ökar ett steg.
4
5
Upprepa steg 2 och 3 för att välja spåren i den ordning du själv vill.
Tryck på u eller håll REPEAT/ENTER nedtryckt tills uppspelningen startar.
Kontrollera programmet
Under programmering:
Tryck på REPEAT/ENTER flera gånger innan steg 5.
Under PGM-uppspelningen:
Tryck på PLAY MODE flera gånger tills “PGM” blinkar och tryck sedan på REPEAT/ENTER.
Spårnumret visas varje gång du trycker på REPEAT/ENTER.
Obs!
• När du har angett det 64:e spåret i steg 3 visas det spår som du valde först i teckenfönstret.
• Om du väljer fler än 64 spår raderas de första spåren du valde.
10
B Tillgängliga funktioner
Funktionen
G-PROTECTION
Förstärka basljudet
Funktionen G-PROTECTION har utvecklats
för att ge ett mycket gott skydd mot hopp i
ljudet medan du joggar. Denna nya funktion
ger ett bättre skydd än den som användes
förut.
Du kan göra det förstärkta basljudet
tydligare.
Ställ G-PROTECTION (under luckan)
på “ON.”
(SOUND)
Tryck på SOUND för att välja “BASS
” eller “BASS
”.
Ingen indikation
(Normal uppspelning)
BASS
BASS
Stänga av funktionen G-PROTECTION
Ställ G-PROTECTION på “OFF.”
Obs!
Det kan bli korta avbrott i ljudet om:
- CD-spelaren utsätts för en längre serie stötar än
den har beräknats att klara av,
- du spelar en smutsig eller repig CD-skiva,
- du använder CD-R/CD-RW-skivor av låg
kvalitet, det var något problem med
inspelningsenheten eller dess programvara.
Det valda ljudläget visas.
“BASS
“BASS
” förstärker basljudet mer än
”.
På fjärrkontrollen
Varje gång du trycker på SOUND på CDspelaren ändras visningen i fjärrkontrollens
teckenfönster enligt följande:
Ingen indikation
(Normal uppspelning)
BASS 2
BASS 1
Obs!
Om det uppstår distorsion när du använder
SOUND-funktionen vrider du ned volymen.
11
Tillgängliga funktioner
När du joggar bör du se till att CD-spelaren
har OPEN-spärren riktad uppåt.
Skydda hörseln
(AVLS)
AVLS-funktionen (Automatic Volume
Limiter System) begränsar maximivolymen
för att skydda din hörsel.
Låsa kontrollerna
(HOLD)
Du kan låsa kontrollerna på CD-spelaren för
att undvika att de trycks ned av misstag.
Skjut HOLD i pilens riktning.
Ställ AVLS på “LIMIT”.
Visas när HOLDfunktionen är aktiverad.
Blinkar när du höjer volymen över en
viss nivå.
Stänga av AVLS-funktionen
Ställ AVLS på “NORM.”
HOLD-funktionen finns för både CDspelaren och fjärrkontrollen. Du kan
fortfarande styra CD-spelaren med
fjärrkontrollen när HOLD på fjärrkontrollen
är ställd på av (off).
Låsa upp kontrollerna
Skjut HOLD i pilens motsatta riktning.
Obs!
“HOLD” visas inte i fjärrkontrollens teckenfönster
även om HOLD-funktionen är aktiverad.
12
Stänga av ljudsignalen
vid manövrering
Du kan stänga av den ljudsignal som hörs i
hörlurarna/öronsnäckorna när du manövrerar
CD-spelaren.
1
Koppla bort alla strömkällor (ACadapter, uppladdningsbara
batterier eller torrbatterier) från
CD-spelaren.
2
Anslut strömförsörjningen
samtidigt som du trycker på
x/CHG på CD-spelaren eller x på
fjärrkontrollen.
Tillgängliga funktioner
Slå på ljudsignalen
Koppla bort strömkällan och anslut den igen
utan att trycka på x/CHG eller x.
13
B Ansluta CD-spelaren
Obs!
Ansluta ett
stereosystem
Du kan lyssna på CD-skivor genom ett
stereosystem och spela in CD-skivor på
kassettband och MiniDisc. Mer information
finns i bruksanvisningen till den utrustning
som ska anslutas.
Var noga med att stänga av all ansluten
utrustning innan du gör anslutningarna.
till LINE OUT
(OPTICAL)
Optiskt
digital
anslutningskabel
MD-spelare,
DAT-spelare
eller liknande.
14
• Innan du spelar en CD-skiva bör du vrida ned
volymen på den anslutna utrustningen för att
undvika skador på högtalarna.
• Använd AC-adaptern vid inspelning. Om du
använder uppladdningsbara batterier eller
torrbatterier som strömkälla är risken stor att
batterierna urladdas helt under inspelningen.
• Justera volymen på den anslutna enheten så att
det inte uppstår distorsion i ljudet.
När du använder anslutningskabeln
Om det uppstår distorsion i ljudet ansluter du
enheten till i-kontakten.
När du använder en digital optisk
anslutningskabel
Vid inspelning från en CD-skiva till en
MiniDisc, DAT eller liknande bör du först se
till att CD-spelaren står i pausläge
innan du utför inspelningsprocedurerna.
Angående funktionerna GPROTECTION och SOUND när du
använder anslutningskabeln eller
optisk digital anslutningskabel
• För att spela in högkvalitativt CD-ljud
ställer du G-PROTECTION-omkopplaren
på “OFF”.
Anslutningskabel
• Funktionen SOUND fungerar bara för det
ljud som matas ut från anslutningen i,
men inte för det ljud som matas ut från
Vänster (vit)
anslutningen LINE OUT (OPTICAL).
Höger (röd)
Stereosystem,
kassettdäck,
radiokassettspelare
eller liknande.
Om Joint Text (kopiering av CD-text)
Med hjälp av funktionen Joint Text kan du
kopiera de skiv- och spårnamn som finns
lagrade på CD-skivor med CD-text. Om du
ansluter en Sony MD Walkman (MZ-R900/
R909) som har stöd för Joint Text till den här
CD-spelaren kan du kopiera CD-text till en
MD samtidigt som du gör inspelningen. För
att det här ska fungera måste du göra
anslutningarna med en optisk digitalkabel
(POC-15B eller någon annan modell,
medföljer ej) och anslutningskabeln RKTXT1 CD text (medföljer ej).
Mer information finns i bruksanvisningen till
MD Walkman.
Ansluta CD-spelaren
15
B Ansluta en strömkälla
Du kan använda följande strömkällor:
• Uppladdningsbara batterier
• AC-adapter (se “Spela upp en CD-skiva”)
• LR6 (storlek AA) alkaliska batterier
3
För livslängd och uppladdningstid för de
uppladdningsbara batterierna, se
“Specifikationer”.
Anslut AC-adaptern till EXT BATT/
DC IN 4.5 V-kontakten på CDspelaren och sedan till ett
vägguttag. Tryck därefter på x/
CHG för att starta uppladdningen.
x/CHG-knapp
till EXT BATT/
DC IN 4.5 V
Använda
uppladdningsbara
batterier
Ladda upp de uppladdningsbara batterierna
innan du använder dem för första gången. Du
kan bara använda
följande uppladdningsbara batterier till denna
CD-spelare.
• NC-WMAA
• NH-WM2AA
1
AC-adapter
Öppna luckan till batterifacket.
till ett vägguttag
CD-spelaren laddar upp batterierna.
Indikatorn “CHG” visas i teckenfönstret
och indikatorerna
“bläddrar” för
att visa att laddning pågår. När
laddningen är klar släcks indikatorerna
“CHG” och
.
Om du trycker på x/CHG efter det att
laddningen är klar blinkar indikatorn
och texten “Full” visas i
teckenfönstret.
(undersidan)
2
Sätt i två uppladdningsbara
batterier och vänd 3 polen enligt
märkningen i batterifacket. Stäng
sedan luckan.
4
16
Koppla ur AC-adaptern.
Ta ur de uppladdningsbara batterierna
Ta ur batterierna enligt nedanstående
illustration.
När är det dags att ersätta de
uppladdningsbara batterierna?
När batterilivslängden halverats börjar det bli
dags att byta ut de uppladdningsbara
batterierna mot nya.
Om uppladdningsbara batterier
Om batteriet är nytt eller om det inte har
används under en längre tid kan det hända att
det inte kan laddas fullt förrän du har laddat
upp och laddat ur det ett antal gånger.
När det är dags att ladda upp de
uppladdningsbara batterierna
Teckenfönstret visar den återstående
batterikapaciteten.
r
r
r
Fästa locket på batterifacket
Om locket på batterifacket lossnar (t.ex. om
du av misstag skulle tappa CD-spelaren) kan
du fästa det på plats igen som nedanstående
bild visar.
r
Lo batt*
Batterierna är uttömda.
* Ljudsignal hörs.
Om du vill bevara batteriernas ursprungliga
kapacitet så länge som möjligt bör du inte
ladda dem förrän de är fullständigt tömda.
Obs!
• Indikatorerna
visar bara batteriernas status
i grova drag. Att bara den sista fjärdedelen visas
betyder inte nödvändigtvis att det återstår en
fjärdedel av batteriernas ursprungliga kapacitet.
• Indikatorerna
kan öka och minska
beroende på hur du använder CD-spelaren.
17
Ansluta en strömkälla
r
Batterierna är fulladdade.
.
.
.
.
Batteriernas kapacitet börjar
avta.
.
.
.
Batterierna har nästan ingenting
kvar att ge.
Råd för hur du bär med dig de
uppladdningsbara batterierna
Förvara batterierna i det medföljande
batterifodralet så undviker du oavsiktlig
upphettning av batterierna. Om du har
batterierna i fickan utan skydd kan det hända
att de kortsluts av metallföremål, vilket kan
göra att de upphettas så mycket att de kan
börja brinna.
Använda torrbatterier
Använd bara följande torrbatterier för CDspelaren:
• Alkaliska batterier av typ LR6 (storlek
AA)
Obs!
När du använder torrbatterier bör du se till att du
kopplar bort AC-adaptern.
Använda den externa
batterihållaren
Du kan förlänga driftstiden genom att sätta in
de uppladdningsbara batterierna, eller
torrbatterier, i CD-spelaren och ansluta den
externa batterihållaren.
Batterierna i CD-spelaren används samtidigt
med batterierna i den externa batterihållaren.
Obs!
1
2
Öppna luckan till batterifacket.
Sätt i två batterier av typ LR6
(storlek AA) och vänd 3 polen
enligt märkningen i batterifacket.
Ta ur batterierna
Du tar ur batterierna på samma sätt som du
tar ur uppladdningsbara batterier.
När det är dags att byta batterier
Teckenfönstret visar den återstående
batterikapaciteten.
r
r
r
r
Batterierna är fulladdade.
.
.
.
.
Batteriernas kapacitet börjar
avta.
.
.
.
Batterierna har nästan ingenting
kvar att ge.
r
Lo batt*
Batterierna är uttömda.
* Ljudsignal hörs.
När batterierna är uttömda byter du ut båda
batterierna mot nya.
18
• Tänk på att koppla ur AC-adaptern när du
ansluter den externa batterihållaren.
• När du använder uppladdningsbara batterier och
torrbatterier tillsammans för att uppnå en längre
driftstid, bör du se till att de uppladdningsbara
batterierna är fulladdade och att torrbatterierna är
nya.
1
Öppna hatten på den externa
batterihållaren och sätt in två
alkaliska LR6-batterier (storlek
AA) genom att passa in 3 enligt
markeringen utanpå den externa
batterihållaren och sätt sedan
tillbaka hatten.
2
Anslut den externa batterihållaren
till CD-spelaren.
Med sidan v riktad nedåt
Om strömkällor
Koppla ur alla strömkällor när CD-spelaren
inte används.
Om AC-adaptern
• Använd bara den medföljande AC-adaptern
eller den som rekommenderas i “Tillbehör
(medföljer/tillval)”. Använd inga andra
AC-adaptrar eftersom de kan orsaka fel.
till EXT BATT/
DC IN 4.5 V
Polaritet på
adapterkontakten
• När du kopplar ur AC-adaptern från
vägguttaget ska du alltid fatta tag om
själva adaptern. Dra aldrig i sladden.
• Rör inte AC-adaptern när du är fuktig om
händerna.
Om uppladdningsbara
batterier och torrbatterier
19
Ansluta en strömkälla
• Ladda aldrig torrbatterier.
• Kasta inte batterierna i eld.
• Bär inte batterier tillsammans med mynt
eller andra metallföremål. Om batteriernas
poler kortsluts kan det leda till riskabel
upphettning.
• Använd inte uppladdningsbara batterier
tillsammans med torrbatterier.
• Använd inte nya batterier tillsammans med
gamla.
• Blanda inte olika batterityper.
• När batterierna inte används under en
längre tid bör du ta ur dem.
• Om du råkar ut för batteriläckage torkar du
först ur batterifacket från batterisyra och
sätter sedan i nya batterier. Tvätta dig noga
om du får batterisyra på dig.
B Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder
Om säkerhet
• Skulle något föremål eller någon vätska
komma in i CD-spelaren bör du genast
koppla ur strömkällorna och låta
kvalificerad personal kontrollera spelaren
innan du använder den igen.
• Stoppa aldrig in något främmande föremål
i DC IN 4.5 V-kontakten (ingång för extern
strömkälla).
Om CD-spelaren
• Håll linsen på CD-spelaren ren och rör
aldrig vid den. Linsen skadas lätt och du
riskerar att CD-spelaren inte fungerar som
den ska.
• Lägg aldrig något tungt föremål ovanpå
CD-spelaren; det kan skada både skiva och
spelare.
• Lämna aldrig CD-spelaren på en plats nära
värmekällor, eller i direkt solljus. Inte
heller på en dammig plats eller där det
finns mycket sand eller är fuktigt eller
regnar. Spelaren får inte heller utsättas för
mekaniska chocker. Lägg den heller inte på
ett underlag som inte är plant. Tänk också
på att inte lämna spelaren i en bil med
stängda fönster (där det kan bli mycket
varmt).
• Om CD-spelaren orsakar störningar i radio
eller TV-mottagning kan du stänga av CDspelaren eller flytta den från radion eller
TV:n.
• Skivor, som inte har standardformat (t.ex.
hjärt- eller stjärnformade eller fyrkantiga),
kan inte spelas upp på den här CDspelaren. Om du ändå gör det riskerar du
att skada spelaren. Använd inte sådana
skivor.
Hantering av CD-skivor
• Fatta alltid CD-skivor om kanterna; rör
aldrig skivans yta.
• Klistra inte papper eller fäst tejp på CDskivorna.
20
Inte så här
• Utsätt aldrig CD-skivor för direkt solljus
eller värmekällor som t.ex.
varmluftsutsläpp. Lämna inte CD-skivor i
en bil som är parkerad i direkt solljus.
Om hörlurar och öronsnäckor
Trafiksäkerhet
Använd inte hörlurar/öronsnäckor medan du
kör, cyklar eller framför ett motorfordon.
Förutom att det är direkt trafikfarligt är det
förbjudet i vissa länder. Det kan dessutom
vara farligt att lyssna på allt för hög musik
medan du promenerar, speciellt vid
övergångsställen. Du bör vara mycket
försiktig eller helst göra ett uppehåll i
lyssnandet i riskfyllda situationer.
Förebygga hörselskador
Undvik att lyssna på hög musik med
hörlurar/öronsnäckor. Öronexperter avråder
från långvarig lyssning på hög volym. Om du
skulle börja höra ett ringande ljud i öronen
bör du sänka volymen eller allra helst sluta
lyssna.
Visa hänsyn
Håll volymen på en lagom nivå. Då kan du
höra ljuden från omgivningen samtidigt som
du lyssnar. Dessutom undviker du att störa
folk omkring dig.
Underhåll
Rengöring av höljet
Använd en mjuk duk lätt fuktad med vatten
eller ett milt tvättmedel. Använd aldrig
alkoholer, bensin eller förtunningsmedel.
Felsökning
Skulle något problem kvarstå efter det att du har gått igenom denna symptomlista kontaktar du
din närmaste Sony-återförsäljare.
Symptom
Orsak och/eller åtgärder
Voylmen ökar inte trots att du
tryckt på VOLUME + flera
gånger.
c Ställ AVLS-omkopplaren på “NORM”. (sidan 12)
c Hörlurarna/öronsnäckorna är anslutna till LINE OUT-utgången
(OPTICAL) jack. Anslut dem till i (hörlurar)-utgången.
(sidan 6)
c Hörlurarna/öronsnäckorna är anslutna till LINE OUT-utgången
(OPTICAL) jack. Anslut dem till i (hörlurar)-utgången.
(sidan 6)
c Anslut kontakterna ordentligt. (sidan 6)
c Kontakterna är smutsiga. Rengör dem regelbundet med en mjuk
och torr trasa.
c Kontrollera att du använder alkaliska batterier och inte
manganbatterier. (sidan 18)
c Byt ut batterierna mot nya LR6 (storlek AA) alkaliska batterier.
(sidan 18)
c Ladda upp och urladda de uppladdningsbara batterierna flera
gånger. (sidorna 16, 17)
Det går inte att justera
volymen.
Inget ljud, eller bara
störande ljud hörs.
Uppspelningstiden är för kort
när du driver enheten med
torrbatterier.
Uppspelningstiden är för kort
när du driver enheten med
uppladdningsbara batterier.
När du trycker på u visas
“Lo batt” eller “00” i
teckenfönstret. CD-skivan
spelas inte upp.
“HI dc In” visas i
teckenfönstret.
“Hold” visas i teckenfönstret
när du trycker på en knapp
och det går inte att spela upp
något på CD-spelaren.
(Forts.)
21
Ytterligare information
CD-skivan spelas inte upp
eller “no dISC” visas i
teckenfönstret när en CDskiva har satts i CD-spelaren.
c De uppladdningsbara batterierna är urladdade. Ladda upp dem.
(sidorna 16, 17)
c Byt ut batterierna mot nya LR6 (storlek AA) alkaliska batterier.
(sidan 18)
c Använd bara AC-adaptern eller den bilbatterikabel som listas i
“Tillbehör (medföljer/tillval).” (sidan 25)
c Koppla ur alla strömkällor och sätt sedan i batterierna eller anslut
AC-adaptern igen. (sidorna 6, 16 - 18)
c Knapparna är låsta. Skjut tillbaka HOLD-omkopplaren. (sidan 12)
c CD-skivan är smutsig eller felaktig. (sidan 20)
c Kontrollera att CD-skivan har satts i med etiketten uppåt. (sidan 6)
c Det har bildats kondens i spelaren.
Använd inte spelaren under några timmar så att fukten hinner
avdunsta.
c Stäng batterifackets lock ordentligt. (sidan 16)
c Kontrollera att du har vänt batterierna rätt. (sidorna 16 - 18)
c Anslut AC-adaptern ordentligt till ett vägguttag. (sidan 6)
c CD-R-/CD-RW-skivan har inte avslutats korrekt. Avsluta
bränningen för CD-R/CD-RW-skivan med hjälp av
inspelningsenheten och dess programvara.
c Något problem har uppstått med kvaliteten på CD-R-/CD-RWskivan, inspelningsenheten eller med dess programvaran.
c Knapparna är låsta. Skjut tillbaka HOLD-omkopplaren. (sidan 12)
Felsökning
Symptom
Orsak och/eller åtgärder
Under inspelning med en
optisk digital anslutning
spelas inte spårnumret in
som det ska.
CD-spelaren påbörjar inte
uppladdningen.
Uppspelningen startar från
den punkt där du avbröt den
(funktion för återupptagen
uppspelning).
Det går inte att styra CDspelaren som den ska via
fjärrkontrollen.
c Spela in spårnumret igen med MD-spelaren, DAT-spelaren eller
liknande. (sidan 14)
c Se bruksanvisningen som medföljer inspelningsutrustningen.
(sidan 14)
c I stoppläge trycker du på x/CHG. (sidan 16)
22
c Funktionen för återupptagen uppspelning är aktiverad. Om du vill
börja uppspelningen från det första spåret öppnar du CD-spelarens
lucka eller avlägsnar alla strömkällor och sätter sedan tillbaka
batterierna eller ansluter AC-adaptern igen. (sidorna 6, 16 - 18)
c Knapparna på CD-spelaren har av misstag hållits nedtryckta.
Specifikationer
System
Compact Disc digitalt ljudsystem
Laserdiod
Material: GaAlAs
Våglängd: λ = 780 nm
Emission: Kontinuerlig
Lasereffekt: Lägre än 44,6 µW
(Denna utnivå är uppmätt på ett avstånd av 200
mm från objektivlinsens yta på det optiska
pickupblocket med 7 mm öppning.)
D-A konvertering
1-bits kvartsstyrd tidkontroll
Frekvensomfång
+1
20 - 20 000 Hz –2 dB (uppmätt enl. JEITA
CP-307)
Utsignaler (vid 4,5 V inspänning)
Strömförbrukning
Områdeskoden för den modell du köpt finns
uppe till vänster vid streckkoden på
förpackningen.
• Två Sony NC-WMAA uppladdningsbara
batterier: 2,4 V DC
• Sony NH-WM2AA uppladdningsbara
batterier: 2,4 V DC
• Två LR6-batterier (storlek AA): 3 V DC
• AC-adapter (DC IN 4.5 V-kontakt):
Modell U2/U/CA2/E92/MX2/TW2/BR3:
120 V, 60 Hz
Modell CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/
E13/G5/G6/G7/G8/BR1: 220 - 230 V,
50/60 Hz
Modell CEK/3CE7: 230 - 240 V, 50 Hz
Modell AU2: 240 V, 50 Hz
Modell JE.W/E33/EA3/KR4: 100 - 240 V,
50/60 Hz
Modell HK2: 220 V, 50/60 Hz
Modell AR1/CN2: 220 V, 50 Hz
Linjeutgång (Line) (stereo-minijack)
Utnivå 0,7 V rms vid 47 kΩ;
Rekommenderad belastning över 10 kΩ
Öronsnäckor (stereo-minijack)
Ca. 5 mW + Ca. 5 mW vid 16 Ω
Optisk digital utgång (optisk anslutning)
Utnivå: –21 - –15 dBm
Våglängd: 630 - 690 nm vid toppnivå
Ytterligare information
23
Batterilivslängd* (ca. timmar)
(När du använder CD-spelaren på ett plant och
stabilt underlag.)
Uppspelningstiden varierar beroende på hur du
använder CD-spelaren.
När du använder
Två NC-WMAA
(laddade under ca 3 timmar**)
NH-WM2AA
(laddade under ca 5 timmar**)
Två Sony alkaliska
batterier LR6(SG)
Fyra alkaliska Sonybatterier LR6(SG)
Två uppladdningsbara
batterier NC-WMAA och
två alkaliska Sony-batterier
LR6(SG)
Uppladdningsbara batterier
NH-WM2AA och två alkaliska
Sony-batterier LR6(SG)
funktionen
G-PROTECTION
på
av
8
10
20
22
34
38
76
86
44
50
54
64
* Uppmätt värde gentemot standarden JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
** Uppladdningstiden varierar beroende på hur de
uppladdningsbara batterierna används.
Drifttemperatur
5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Dimensioner (b/h/d) (exklusive
utstickande delar och kontroller)
Ca. 131,6 × 25,5 × 140,9 mm
Vikt (exkl. tillbehör)
Ca. 193g
Rätt till ändringar av design och specifikationer
förbehålles.
24
Tillbehör
Extra tillbehör
(medföljer/tillval)
Medföljande tillbehör
Områdeskoden för den modell du köpt finns uppe
till vänster vid streckkoden på förpackningen.
AC-adapter (1)
Hörlurar/öronsnäckor med fjärrkontroll (1)
Uppladdningsbara batterier (2)
Batterifodral (1)
Extern batterihållare (1)
AC-adapter
Aktiva högtalare
AC-E45HG
SRS-Z1
SRS-Z500
Bilbatterikabel
DCC-E345
Bilbatterikabel med bilanslutningsset
DCC-E34CP
Bilanslutningsset
CPA-9C
Anslutningskabel
RK-G129
RK-G136
Optisk digital anslutningskabel
POC-15B
POC-15AB
Anslutningskabeln CD text RK-TXT1
Uppladdningsbart batteri
NH-WM2AA
Öronsnäckor
MDR-E848LP
MDR-EX70LP
Hörlurar
MDR-A44L
MDR-A110LP
När du ansluter hörlurar/öronsnäckor
(tillval) till den medföljande
fjärrkontrollen
Använd endast hörlurar med stereominikontakter. Du kan inte använda hörlurar
med mikrokontakter.
Mikrokontakt
Det kan hända att din återförsäljare inte för
alla dessa tillbehör. Återförsäljaren kan ge
mer information om vilka tillbehör som finns
tillgängliga i ditt land.
25
Ytterligare information
Stereo-minikontakt
26
27
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising