Sony | CMT-HP7 | Sony CMT-HP7 Bruksanvisning

4-246-667-52(1)
Micro Hi-Fi
Component
System
SE
Bruksanvisning _______________________________
PL
Instrukcja obsługi _____________________________
CMT-HP7
©2003 Sony Corporation
VARNING
Utsätt inte denna apparat för regn och
fukt, för att därigenom undvika risken för
brand och/eller elektriska stötar.
Täck inte över apparatens ventilation med tidningar,
dukar, gardiner osv. och undvik på så sätt risken för
brand. Ställ inte stearinljus på apparaten.
Ställ inte objekt som innehåller vätska, såsom vaser, på
apparaten, och undvik på så sätt risken för brand och/
eller elektriska stötar.
Placera enheten på en plats med god ventilation.
Placera den inte i bokhyllan eller i ett skåp.
Enheten är klassad som
en KLASS 1 LASERprodukt. Etiketten finns
på baksidans utsida.
Kassera inte batteriet tillsammans
med hushållsavfallet, utan
deponera det som kemiskt avfall.
2SE
Innehåll
Använda handboken................................ 4
Uppspelningsbara skivor......................... 4
Komma igång
Ansluta systemet ..................................... 6
Ställa klockan.......................................... 8
CD/MP3 – Uppspelning
Sätta i en skiva ........................................ 9
Spela upp en skiva .................................. 9
— Normal/Slumpmässig
uppspelning
Upprepa uppspelningen ........................ 11
— Upprepa uppspelning
Skapa uppspelningsprogram ................. 11
— Programmerad uppspelning
Timer
Somna till musik................................... 21
— Insomningstimer
Vakna till musik.................................... 21
— Daglig timer
Timerinspela radioprogram .................. 22
Teckenfönster
Stänga av teckenfönstret....................... 23
— Strömsparläge
Ändra ljusstyrkan i teckenfönstret........ 24
Visa information om skivan i
teckenfönstret ................................. 24
Tillval
Ansluta tillvalskomponenter................. 26
Tuner
Automatiskt ställa in radiostationer ...... 13
Lyssna på radio ..................................... 14
— Förinställd inställning
— Manuell inställning
Använda RDS (Radio Data System)..... 15
(Endast europeisk modell)
Kassettband – Uppspelning
Sätta in en kassett.................................. 16
Spela upp en kassett .............................. 16
SE
Felsökning
Problem och åtgärder............................ 28
Meddelanden ........................................ 30
Ytterligare information
Att observera......................................... 31
Tekniska data........................................ 32
Lista över knapparnas placering och
referenssidor ................................... 34
Kassettband – Inspelning
Spela in cd-spår på en kassett ............... 17
— Synkroniserad inspelning av
cd-kassett
Spela in på kassett manuellt ..................18
— Manuell inspelning
Ljudjustering
Justera ljudet ......................................... 19
Välja ljudeffekt ..................................... 19
Välja surround-effekt ............................ 20
3SE
Skivor som inte kan spelas
upp med systemet
Använda handboken
• Handboken beskriver i första hand
användning med fjärrkontrollen, men samma
åtgärder kan också utföras med knappar med
samma eller motsvarande namn på enheten.
• Följande symboler används i handboken.
Symbol
Innebörd
Funktioner som kan användas
med ljud-cd-skivor
Funktioner som kan användas
med MP3
Uppspelningsbara skivor
Du kan spela upp följande typer av skivor med
systemet. Andra typer av skivor kan inte spelas
upp.
Lista över uppspelningsbara
skivor
Skivformat
4SE
Skivlogotyp
Innehåll
Ljud-cd-skivor
Ljud
CD-R/CD-RW
(ljuddata)
Ljud
CD-R/CD-RW
(MP3-filer)
Ljud
• CD-ROM-skivor
• Andra CD-R/CD-RW-skivor än sådana som
spelats in med följande format:
– musik-CD-format
– MP3-format som överensstämmer med
ISO9660*1 nivå 1/nivå 2, Joliet*2,
Romeo*2 eller Multi Session*3
• Skivor med ovanlig form (till exempel kort
eller hjärtan).
• Skivor med fastlimmat papper eller etiketter.
• Skivor med rester av lim, cellofantejp eller
etiketter.
• Håll i kanten på skivan när du matar ut den
från enheten. Vidrör inte ytan.
• Använd inte skivor med förslutning,
skyddsringar eller andra tillbehör.
• Använd inte adaptrar som ändrar skivans
storlek från 8 cm till standardstorlek.
*1
Logiskt format för filer och mappar på cd-romskivor och som formulerats av ISO (International
Standard Organization)
*2
Upp till 31 tecken kan visas.
*3
Multi Session
Inspelningsmetod som gör det möjligt att lägga till
data med metoden Track-At-Once. Vanliga cdskivor börjar med en kontrolldel som kallas Lead-in
och slutar med en Lead-out. En Multi Session-cd är
en skiva med flera sessioner, där varje segment från
Lead-in till Lead-out betraktas som en enstaka
session.
CD-Extra: Det här formatet spelar in ljud (ljud-cddata) på spåren i session 1 och data på spåren i
session 2.
Mixed CD: Det här formatet spelar in data på det
första spåret och ljud (ljud-cd-data) på det andra och
efterföljande spår i en session.
Anmärkningar om CD-R och
CD-RW
Ljud-CD-skivor som kodats
med upphovsrättsteknologi
• Systemet kan spela upp CD-R/CD-RWskivor som redigerats av användaren.
Observera att det inte går att spela upp vissa
skivor beroende på den inspelningsmetod
som använts och på skivans egenskaper.
• Skivor som spelats in på en CD-R/CD-RWenhet kanske inte kan spelas upp på grund av
repor, smuts, inspelningsförhållandet eller
drivrutinens egenskaper.
• Det går inte att spela upp CD-R- och CD-RWskivor som inte slutförts (bearbetats så att de
kan spelas upp på en vanlig cd-spelare).
• Det går inte att använda CD-R- och CD-RWskivor som spelats in med Multi Sessionformat och som inte har slutförts genom att
„sessionen avslutats”.
• Systemet kan eventuellt inte spela upp filer
med MP3-format som inte har
filnamnstillägget „.MP3”.
• Försök att spela upp filer utan MP3-format
med filnamnstillägget „.MP3” kan medföra
brus eller funktionsfel.
• Med andra format än ISO 9660 nivå 1 och 2
kan det hända att namn på mappar och filer
inte visas på rätt sätt.
• Det tar längre tid innan uppspelningen startar
med följande typer av skivor:
– skivor som spelats in med komplicerad
trädstruktur.
– skivor som spelats in med Multi Session.
– skivor där det är möjligt att lägga till data
(icke slutförda skivor).
Den här produkten har tillverkats för
uppspelning av skivor som följer standarden
Compact Disc (CD). Nyligen har vissa
skivbolag börjat sälja ljud-CD-skivor med
upphovsrättssignaler. Tänk på att vissa av dessa
skivor inte följer CD-standarden och kanske
därför inte kan spelas upp av den här produkten.
Varningar vid uppspelning av
en skiva som spelats in med
Multi Session
• Om skivan inleds med en CD-DA-session
identifieras den som en CD-DA-skiva
(ljudskiva) och uppspelningen fortsätter tills
det påträffas en MP3-session.
• Om skivan inleds med en MP3-session
identifieras den som en MP3-skiva och
uppspelningen fortsätter tills det påträffas en
CD-DA-session (ljudsession).
• Hur stor del av en MP3-skiva som är
uppspelningsbar bestäms av filernas
trädstruktur vid en analys av skivan.
• Skivor med Mixed CD-format identifieras
som CD-DA-skivor (ljudskivor).
5SE
Komma igång
Ansluta systemet
Följ steg 1 till 4 nedan för att ansluta systemet med medföljande kablar och tillbehör.
AM-ramantenn
FM-trådantenn
Höger högtalare
Vänster högtalare
2
3
1
1 Anslut högtalarna.
4
2 Anslut FM- och AM-antennerna.
Anslut höger och vänster högtalare till
SPEAKER-kontakterna enligt bilden
nedan.
Installera och anslut AM-ramantennen.
Sätt bara i den randiga delen
Dra ut FM-trådantennen
horisontellt
Grå/Enfärgad (3)
Svart/Randig (#)
AM-ramantenn
Obs!
Håll antennerna på avstånd från högtalarkablarna.
6SE
Läs texten på systemets VOLTAGE
SELECTOR om du vill veta mer om
tillgängliga inställningar.
Fästa högtalarfötterna
Fäst de medföljande högtalarfötterna på
högtalarnas undersida för att stabilisera dem och
förhindra att de flyttar sig.
Främre högtalare (Vänster (4)/Höger (4))
Komma igång
3 För modeller med spänningsväljare
bör du ställa in VOLTAGE SELECTOR
på spänningsnivån i den lokala
strömledningen.
4 Anslut nätkabeln till ett vägguttag.
Demo-bilden visas i teckenfönstret. När du
trycker på ?/1 startas systemet och demobilden avslutas automatiskt.
Om kontakten inte passar i uttaget bör du ta
loss den medföljande adaptern (gäller
endast modeller som är utrustade med
adapter).
Sätta in två R6-batterier
(storlek AA) i fjärrkontrollen
När du bär systemet
Följ stegen nedan för att skydda cdmekanismen.
1 Se till att alla skivor har tagits ut ur
systemet.
2 Tryck på ?/1 för att stänga av systemet.
„STANDBY” blinkar i några sekunder och
försvinner därefter från teckenfönstret.
3 Dra ut nätkabeln.
e
E
e
E
Obs!
Om du inte använder fjärrkontrollen under en längre
tid bör du ta ut batterierna för att undvika skador från
eventuellt batteriläckage och eventuell korrosion.
Tips!
Batterierna bör räcka i cirka sex månader med normal
användning. När fjärrkontrollen inte fungerar längre
bör du byta ut båda batterierna mot nya.
7SE
Ställa klockan
Använd knapparna på fjärrkontrollen.
1
2
3
4
5
6
Starta systemet genom att trycka på
?/1.
Tryck på CLOCK/TIMER SET.
Tryck på ./> upprepade gånger
för att ställa in timmar.
Tryck på ENTER.
Tryck på ./> upprepade gånger
för att ställa in minuter.
Tryck på ENTER.
Klockan startar.
Justera klockan
1 Tryck på CLOCK/TIMER SET.
2 Tryck på ./> för att välja „CLOCK
SET” och tryck sedan på ENTER.
3 Gör samma sak som i steg 3 till 6 ovan.
Obs!
Klockinställningarna avbryts om du drar ut nätkabeln
eller om det inträffar strömavbrott.
8SE
CD/MP3 – Uppspelning
Sätta i en skiva
1
2
Tryck på någon av knapparna (DISC 1
Z – DISC 5 Z).
— Normal/Slumpmässig uppspelning
Du kan spela upp ljud-cd-skivor och skivor med
MP3-ljudspår.
Skivnummer
Spårnummer
Lägg i en skiva med etiketten uppåt.
Skivan matas in automatiskt.
Skivindikator
1
Med etiketten uppåt
Du lägger i en ny skiva genom att mata ut
den befintliga skivan eller trycka på någon
av knapparna (DISC 1 – 5) för att välja ett
tomt fack (du kan inte välja ett annat fack
om du har satt i en 8 cm-skiva).
Obs!
• Använd inte en skiva med tejp, försegling eller lim
på, eftersom det kan orsaka fel i systemet.
• Du kan inte sätta i en 8 cm-skiva i något av facken
(DISC 1 – 5).
• Sätt inte i en 8 cm-skiva utrustad med adapter. Det
kan orsaka fel i systemet.
2
CD/MP3 – Uppspelning
Använd knapparna på enheten.
Spela upp en skiva
Uppspelningstid
Tryck på CD på fjärrkontrollen (eller på
FUNCTION på enheten upprepade
gånger) tills „CD” visas.
Tryck på PLAY MODE upprepade
gånger i stoppläge tills det önskade
läget visas i teckenfönstret.
Välj
För att spela upp
ALL DISCS
(Normal
uppspelning)
Alla skivor i systemet
löpande.
1 DISC
(Normal
uppspelning)
Spåren på vald skiva i
ursprunglig ordning.
ALBM
(Normal
uppspelning)
Alla MP3-ljudspår från
albumet på vald skiva i
ursprunglig ordning.
När du spelar upp andra
skivor än MP3-skivor ändras
Albumuppspelning till 1
DISC-uppspelning.
ALL DISCS
SHUF
(Slumpmässig
uppspelning)
Spåren på alla skivor i
slumpmässig ordning.
1 DISC SHUF
(Slumpmässig
uppspelning)
Spåren på vald skiva i
slumpmässig ordning.
fortsättning
9SE
3
Välj
För att spela upp
ALBM SHUF
(Slumpmässig
uppspelning)
MP3-ljudspåren från
albumet på vald skiva i
slumpmässig ordning.
När du spelar upp andra
skivor än MP3-skivor ändras
Slumpmässig ordning i
album till 1 DISC SHUFuppspelning.
PGM
(Programmerad
uppspelning)
Spåren på alla skivor i
önskad ordning (se „Skapa
uppspelningsprogram” på
sidan 11).
Tryck på N på fjärrkontrollen (eller på
CD N på enheten).
Andra funktioner
För att
Gör du så här
Avbryta
uppspelning
Tryck på x.
Göra paus
Tryck på X. Tryck en gång till när
du vill fortsätta uppspelningen.
Välja ett spår
Tryck på ./> upprepade
gånger.
Välja ett album
på MP3*1
Tryck på ALBUM +/– upprepade
gånger efter steg 2.
Hitta en punkt i
ett spår*2
Håll ned m/M under
uppspelning och släpp upp den vid
önskad punkt.
Välja en skiva i
stoppläge
Tryck på D. SKIP på
fjärrkontrollen upprepade gånger
(eller på någon av knapparna
(DISC 1 – 5*3 på enheten)).
Växla till cdfunktion från en
annan källa
Tryck på någon av knapparna
(DISC 1 – 5 på enheten)
(Automatiskt källval).
Ta bort en skiva
Tryck på någon av knapparna
(DISC 1 Z – DISC 5 Z på
enheten).
*1 Det är möjligt att du inte kan söka mellan flera filer.
Dessutom kan det hända att tiden inte visas korrekt
för vissa filer.
*2 förutom för MP3-ljudspår.
*3 DISC 1 – 5 på enheten är inte tillgängliga när „ALL
DISCS SHUF” har valts.
10SE
Obs!
• 8 cm-skivor kan bara spelas upp på det här systemet.
När en 8 cm-skiva sätts in i systemet går det inte att
välja eller spela upp någon annan skiva.
• Du kan inte ändra uppspelningsläge under pågående
uppspelning.
• Det kan ta en stund innan uppspelningen startar av
skivor som spelats in i komplicerade konfigurationer,
exempelvis i flera lager.
• När skivan sätts in läser spelaren av alla spår på
skivan. Om det finns flera album eller ljudspår som
inte har MP3-format på skivan, kan det ta lång tid
innan uppspelningen startar eller innan nästa MP3ljudspår spelas upp.
• Spara inte onödiga album eller spår som inte har
MP3-format på skivor som ska användas för MP3avlyssning. Du rekommenderas att inte spara andra
typer av spår eller onödiga album på en skiva med
MP3-ljudspår.
• Album som inte innehåller MP3-ljudspår hoppas
över.
• Högsta tillåtna antal album: 150 (inklusive
rotmappen).
• Det högsta antalet MP3-ljudspår och album som får
plats på en skiva är 300.
• Uppspelning är möjlig upp till 8 nivåer.
• MP3-ljudspår spelas upp i samma ordning som de
spelades in på skivan.
• Det kan inträffa problem som till exempel förhindrad
uppspelning, ljudavbrott och brus, beroende på den
programvara som användes för att koda/skriva data,
och på den inspelningsenhet och det
inspelningsmedium som användes då MP3ljudspåret spelades in.
Upprepa uppspelningen
— Upprepa uppspelning
Skapa
uppspelningsprogram
— Programmerad uppspelning
REP: För alla spår på skivan/skivorna eller för
alla spår i albumet upp till fem gånger.
REP1: För ett enstaka spår.
Du kan göra ett program som består av högst 25
steg från alla skivor i den ordning som du vill
spela upp dem.
Du kan spela in de programmerade spåren
synkroniserat på ett kassettband (sidan 17).
Använd knapparna på fjärrkontrollen.
Avbryta Upprepad uppspelning
1
Tryck på REPEAT/FM MODE upprepade
gånger tills „REP” eller „REP1” syns.
Tryck på REPEAT/FM MODE upprepade
gånger tills både „REP” och „REP1” försvinner.
Obs!
• Du kan inte välja „REP” och „ALL DISCS SHUF”
samtidigt.
• När du väljer „REP1” upprepas spåret ända tills du
avbryter „REP1”.
2
3
Tryck på CD (eller på FUNCTION på
enheten upprepade gånger) tills „CD”
visas.
CD/MP3 – Uppspelning
Du kan spela upp alla spår eller ett enstaka spår
på en skiva.
Tryck på PLAY MODE upprepade
gånger i stoppläge tills „PGM”
försvinner.
Tryck på D. SKIP upprepade gånger
(eller på någon av knapparna (DISC 1 –
5 på enheten)) för att välja skiva.
Om du vill programmera alla spår på en
skiva samtidigt, kan du fortsätta med steg
5 medan „ALL” visas.
4
Tryck på ./> upprepade gånger
tills önskat spårnummer visas.
När du programmerar en MP3-skiva trycker
du på ALBUM +/– för att välja album, och
sedan på ./> upprepade gånger tills
önskat spårnummer visas.
Skivnummer
Valt spårnummer
Sammanlagd uppspelningstid
(inklusive valt spår)
5
Tryck på ENTER (eller på PLAY MODE
på enheten).
Spåret har programmerats.
Programstegets nummer visas följt av den
sammanlagda uppspelningstiden.
fortsättning
11SE
6
Programmera eventuella fler skivor
eller spår.
Om du vill
programmera
7
Upprepa stegen
Fler skivor
3 och 5
Fler spår på
samma skiva
4 och 5
Fler spår på andra
skivor
3 till 5
Tryck på N (eller på CD N på
enheten).
Den Programmerade uppspelningen startar.
Andra funktioner
För att
Gör du så här
Avbryta
Programmerad
uppspelning
Tryck på PLAY MODE i
stoppläge upprepade gånger tills
„PGM” försvinner.
Radera ett spår från Tryck på CLEAR i stoppläge.
slutet
Obs!
När en 8 cm-skiva har satts in i systemet går det inte att
välja en annan skiva för att skapa ett program.
Tips!
• Ditt program finns kvar även efter att den
Programmerade uppspelningen tar slut. Du kan spela
upp samma program igen genom att trycka på CD
(eller på FUNCTION på enheten upprepade gånger)
tills „CD” visas, och därefter trycka på N (eller på
CD N på enheten). Programmet raderas emellertid
när du trycker på någon av knapparna (DISC 1 Z –
DISC 5 Z på enheten).
• „– –.– –” visas när den sammanlagda cdprogramtiden överstiger 100 minuter, när du väljer
en skiva med minst 20 spår eller när du väljer ett
MP3-ljudspår.
12SE
4
Tuner
Automatiskt ställa in
radiostationer
Automatisk förinställning
Du kan automatiskt ställa in alla radiostationer
som kan tas emot i området och spara
frekvenserna för önskade stationer.
1
2
3
Du kan manuellt ställa in och spara
radiofrekvenserna för önskade stationer.
1
2
3
Tryck på TUNER BAND upprepade
gånger för att välja „FM” eller „AM”.
Tryck på TUNING +/– upprepade
gånger för att ställa in önskad station.
Tryck på TUNER MEMORY på
fjärrkontrollen.
Ett förinställt nummer visas.
Håll ned TUNING +/– tills
frekvensindikatorn ändras, och släpp
upp den.
4
Frekvensen ändras medan systemet söker
efter en station. Avsökningen stoppar
automatiskt när en station tas emot, och
„TUNED” och „STEREO” (gäller FMstereoprogram) visas.
5
6
Ställ in frekvensen för den önskade
radiostationen enligt beskrivningen i steg 2
till och med 6 i „Manuell förinställning”
(sidan 13).
Upprepa steg 1 till och med 5 om du vill
lagra fler stationer.
Manuell förinställning
Tryck på TUNER BAND upprepade
gånger för att välja „FM” eller „AM”.
Om „TUNED” inte visas och
avsökningen stoppar
Tryck på ENTER på fjärrkontrollen.
Tuner
Du kan förinställa upp till 20 FM-stationer och
10 AM-stationer. Sedan kan du välja någon av
stationerna genom att helt enkelt välja
motsvarande förinställda nummer.
5
6
Tryck på PRESET +/– upprepade
gånger för att välja önskat förinställt
nummer.
Tryck på PRESET +/– upprepade
gånger för att välja önskat förinställt
nummer.
Tryck på ENTER på fjärrkontrollen.
Upprepa steg 1 till och med 5 om du vill
lagra fler stationer.
Andra funktioner
För att
Gör du så här
Ställa in en station
med svag signal
Följ stegen i „Manuell
förinställning” (sidan 13).
Ställa in en annan
station under ett
befintligt förinställt
nummer
Börja om från steg 1. Efter steg
3 trycker du på PRESET +/–
upprepade gånger för att välja
det förinställda nummer under
vilket du vill lagra stationen.
Tryck på TUNER MEMORY på
fjärrkontrollen.
Ett förinställt nummer visas.
Förinställt nummer
fortsättning
13SE
Ändra AM-frekvensintervallet
(gäller inte europeiska, ryska och
filippinska modeller samt
modeller för Mellanöstern)
AM-frekvensintervallet är fabriksinställt till 9
kHz (eller 10 kHz i vissa områden). Du kan
ändra frekvensintervallet genom att börja med
att ställa in en godtycklig AM-station. Stäng
sedan av systemet. Håll ned TUNER/BAND på
enheten och tryck samtidigt på ?/1 på enheten.
När du ändrar intervallet raderas alla förinställda
AM-stationer. Upprepa samma steg om du vill
återställa intervallet.
Lyssna på radio
Du kan lyssna på en radiostation genom att välja
en förinställd station eller ställa in stationen
manuellt.
Lyssna på en förinställd
station
— Förinställd inställning
Obs!
Börja med att förinställa radiostationer i tunerns
minne (se „Automatiskt ställa in radiostationer”
på sidan 13).
Du kan inte ändra AM-frekvensintervallet i
Strömsparläget.
1
Tips!
2
• De förinställda stationerna sparas ungefär en dag
även om du drar ur nätkabeln eller om det inträffar
strömavbrott.
• Du kan förbättra mottagningen genom att justera de
medföljande antennerna eller ansluta en extern
antenn.
Tryck på TUNER BAND upprepade
gånger för att välja „FM” eller „AM”.
Välj önskad förinställd station genom
att trycka på PRESET +/– upprepade
gånger.
Förinställt nummer
Frekvens
Lyssna på en icke förinställd
station
— Manuell inställning
1
2
14SE
Tryck på TUNER BAND upprepade
gånger för att välja „FM” eller „AM”.
Tryck på TUNING +/– upprepade
gånger för att ställa in önskad station.
Tips!
Använda RDS (Radio Data
System)
(Endast europeisk modell)
Vad är Radio Data System?
RDS (Radio Data System) är en radiotjänst som
gör det möjligt för radiostationer att sända ut
extra information tillsammans med den vanliga
programsignalen. RDS är bara tillgängligt på
FM-stationer.*
Tuner
• Du kan förbättra sändningsmottagningen genom att
justera de medföljande antennerna eller ansluta en
extern antenn (tillbehör).
• Om det uppstår störningar i ett FM-stereoprogram
kan du trycka på REPEAT/FM MODE på
fjärrkontrollen tills „MONO” visas. Då försvinner
stereoeffekten, men mottagningen blir bättre.
• Håll ned TUNING +/–. Frekvensindikeringen ändras
och avsökningen stoppas när systemet hittar en
station (Automatisk förinställning).
• Du kan spela in radioprogram med manuell
inspelning (sidan 18).
Obs!
RDS kanske inte fungerar om den inställda
radiostationen inte sänder RDS-signalen korrekt eller
om signalen är svag.
* Alla FM-stationer tillhandahåller inte RDS-tjänsten
och tillhandahåller inte heller samma typ av tjänster.
Om du inte är bekant med RDS-systemet kan du
kontakta de lokala radiostationerna för att få mer
information om RDS-tjänsterna i ditt område.
Ta emot RDS-sändningar
Välj en station från FM-frekvensbandet.
När du ställer in en radiostation som erbjuder
RDS-tjänster visas stationens namn i
teckenfönstret.
Kontrollera RDS-information
Varje gång du trycker på DISPLAY ändras
innehållet i teckenfönstret cykliskt på följande
sätt:
Stationsnamn* t Frekvens t Programtyp*
t Klockvisning t Effektstatus
* Om RDS-sändningen inte tas emot på rätt sätt kanske
radiostationens namn eller programtypen inte visas i
teckenfönstret.
15SE
Kassettband – Uppspelning
Sätta in en kassett
1
2
Fäll upp locket med handen.
Använd kassetter av typen TYPE I (normal).
1
2
Sätt i en kassett.
Med den sida
som ska spelas
upp/spelas in
vänd uppåt.
Du tar bort kassetten genom att lyfta upp
den från sidan (se bilden).
3
Spela upp en kassett
Stäng locket med handen.
3
Sätt i en kassett.
Tryck på TAPE A/B på fjärrkontrollen
(eller på FUNCTION på enheten
upprepade gånger) tills „TAPE” visas.
Tryck på PLAY MODE upprepade
gånger för att välja „g” och spela upp
ena sidan, för att välja „h” och spela
upp båda sidorna eller för att välja
„j”* och spela upp båda sidorna
flera gånger.
* Kassetten stoppar automatiskt efter fem
uppspelningar.
4
Tryck på N på fjärrkontrollen (eller på
TAPE nN på enheten).
Kassetten börjar spelas upp.
Tryck på TAPE nN på enheten en gång
till om du vill spela upp den andra sidan.
Andra funktioner
För att
Gör du så här
Avbryta
uppspelning
Tryck på x.
Göra paus
Tryck på X. Tryck en gång till när
du vill fortsätta uppspelningen.
Spola framåt
eller bakåt
Tryck på m/M.
Hitta en punkt i ett spår (Punkt
och Granska)
Hoppa framåt
Tryck på > under uppspelningens gång och
tryck därefter på N på fjärrkontrollen (eller på
TAPE nN på enheten) vid önskad punkt.
Hoppa framåt
Tryck på . under uppspelningens gång och
tryck på N på fjärrkontrollen (eller på TAPE
nN på enheten) vid önskad punkt.
16SE
Kassettband – Inspelning
Spela in cd-spår på en
kassett
— Synkroniserad inspelning av cdkassett
1
2
3
4
5
6
Sätt i en inspelningsbart kassett.
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
(eller på TAPE A/B på fjärrkontrollen)
tills „TAPE” visas.
Tryck på PLAY MODE upprepade
gånger för att välja „g” och spela in
på ena sidan eller för att välja „h” och
spela in på båda sidor.
Du kan välja vilka spår som ska spelas in från
cd-skivan genom att använda funktionen
Programmerad uppspelning. Utför steg 2 till 6 i
„Skapa uppspelningsprogram” (sidan 11)
mellan steg 5 och 6.
Obs!
Om inspelningen på kassettens framsida tar slut mitt i
ett spår, läggs det automatiskt till ett programsteg som
gör paus i uppspelningen av cd-skivan.
Kassettband – Inspelning
Du kan spela in en hel cd-skiva på kassett.
Använd kassetter av typen TYPE I (normal).
Inspelningsnivån justeras automatiskt.
Använd knapparna på enheten.
Spela in en skiva genom att ange
önskad spårordning
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
(eller på CD på fjärrkontrollen) tills
„CD” visas.
Sätt i den skiva som du vill spela in.
Tryck på CD SYNC.
Kassettdäcket sätts i väntläge för inspelning
och CD-spelaren sätts i pausläge för
uppspelning.
„REC” blinkar.
Tryck på TAPE nN när du vill spela in
på den andra sidan.
7
Tryck på REC PAUSE/START.
Inspelningen startar.
Avbryta inspelningen
Tryck på x.
17SE
Spela in på kassett
manuellt
— Manuell inspelning
Du kan spela in delar av en cd-skiva eller ett
radioprogram på en kassett.
Du kan också spela in från anslutna
komponenter (se „Ansluta tillvalskomponenter”
på sidan 26).
Använd knapparna på enheten.
1
2
3
4
Sätt i en inspelningsbar kassett.
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
(eller på TAPE A/B på fjärrkontrollen)
tills „TAPE” visas.
Tryck på PLAY MODE upprepade
gånger för att välja „g” och spela in
på ena sidan eller för att välja „h” och
spela in på båda sidor.
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
(eller på CD, TUNER BAND eller GAME
(MD) på fjärrkontrollen) för att välja
önskad inspelningskälla.
• CD: Om du vill spela in från cd-spelaren
på systemet.
• TUNER: Om du vill spela in från tunern
på systemet.
• MD: Om du vill spela in från den valfria
komponent som anslutits till MD INuttagen.
5
Tryck på REC PAUSE/START.
Kassettdäcket sätts i väntläge för
inspelning.
„REC” blinkar.
Tryck på TAPE nN när du vill spela in
på den andra sidan.
6
Tryck på REC PAUSE/START och
starta uppspelningen av önskad
inspelningskälla.
Inspelningen startar.
18SE
Avbryta inspelningen
Tryck på x.
Obs!
Du kan inte lyssna på andra ljudkällor under
inspelningens gång.
Tips!
Inspelning från tunern:
Om det uppstår störningar medan du spelar in från
tunern, kan du flytta respektive antenn för att minska
störningarna.
Ljudjustering
Justera ljudet
Välja ljudeffekt
Välja effekt från musikmenyn
Du kan förstärka basen och få ett kraftigare ljud.
Tryck på PRESET EQ upprepade gånger för
att välja önskad förinställning.
Tryck på GROOVE.
Det förinställda namnet visas i teckenfönstret.
Se diagrammet „Alternativ för ljudeffekter”.
Varje gång du trycker på knappen ändras
teckenfönstret på följande sätt:
GROOVE ON* y GROOVE OFF
* Volymen växlar till effektläge, equalizer-kurvan
ändras och „GROOVE” tänds.
Avbryta ljudeffekten
Tryck på PRESET EQ upprepade gånger tills
„FLAT” visas.
„SURR” tänds om du väljer en effekt med
surround-effekter.
MUSIC EQ
Ljudjustering
Alternativ för ljudeffekter
Effekt
ROCK
POP
JAZZ
Standardmusikkällor
MOVIE EQ
Effekt
MOVIE
Ljudspår och specialavlyssning
19SE
Välja surround-effekt
Tryck på SURROUND på fjärrkontrollen.
Varje gång du trycker på knappen ändras
teckenfönstret på följande sätt:
SURROUND ON* y SURROUND OFF
* „SURR” tänds.
20SE
Vakna till musik
Timer
Somna till musik
— Insomningstimer
Du kan ställa in systemet så att det stängs av
efter en viss tid, så att du kan somna till musik.
Använd knapparna på fjärrkontrollen.
— Daglig timer
Du kan vakna till musik vid ett förinställt
klockslag. Se till att du har ställt klockan (se
„Ställa klockan” på sidan 8).
Använd knapparna på fjärrkontrollen.
1
Tryck på SLEEP upprepade gånger.
Andra funktioner
För att
Tryck på
Kontrollera
SLEEP en gång.
återstående tid**
Ändra
avstängningstid
SLEEP upprepade gånger för att
välja önskad tid.
Avbryta
SLEEP upprepade gånger tills
funktionen för
„OFF” visas.
Insomningstimer
2
3
Timer
• CD: Sätt in en skiva. Skapa ett
uppspelningsprogram om du vill starta
uppspelningen med ett visst spår (se
„Skapa uppspelningsprogram” på
sidan 11).
• TAPE: Sätt i ett band.
• TUNER: Ställ in en radiostation (se
„Lyssna på radio” på sidan 14).
Varje gång du trycker på knappen ändras
minutvisningen (avstängningstiden) cykliskt på
följande sätt:
AUTO* t 90MIN t 80MIN t 70MIN t
… t 10MIN t OFF
* Systemet stängs av automatiskt efter 100 minuter
eller när uppspelningen av den aktuella skivan eller
kassetten är klar.
Förbered den ljudkälla som du vill
spela upp.
Justera volymen.
Tryck på CLOCK/TIMER SET.
„DAILY SET” visas.
4
Tryck på ENTER.
„ON” visas och timindikeringen blinkar.
5
Ställ in tiden då uppspelningen ska
starta.
Tryck på ./> upprepade gånger för
att ställa in timmar och tryck sedan på
ENTER.
Minutindikeringen blinkar.
Tryck på ./> upprepade gånger för
att ställa in minuter och tryck sedan på
ENTER.
** Du kan inte kontrollera den återstående tiden om du
väljer „AUTO”.
6
7
Ställ in tiden då uppspelningen ska
stoppa genom att göra på samma sätt
som i steg 5.
Tryck på ./> upprepade gånger
tills önskad ljudkälla visas.
Varje gång du trycker på knappen ändras
innehållet cykliskt på följande sätt:
t TUNER y CD PLAY T
t TAPE PLAY T
fortsättning
21SE
8
Tryck på ENTER.
Typen av timer („DAILY”), starttid,
stopptid och ljudkälla visas i tur och
ordning innan det ursprungliga
teckenfönstret visas på nytt.
9
Tryck på ?/1 när du vill stänga av
systemet.
Andra funktioner
För att
Gör du så här
Kontrollera
inställningen
1 Tryck på CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Tryck på ./>
upprepade gånger tills
„DAILY” visas och tryck
sedan på ENTER.
Timerinspela
radioprogram
Du kan spela in en förinställd radiostation från
en angiven tidpunkt.
För att kunna timerinspela måste du först
förinställa radiostationen (se „Automatiskt ställa
in radiostationer” på sidan 13) och ställa
klockan (se „Ställa klockan” på sidan 8).
Använd knapparna på fjärrkontrollen.
1
2
1 Tryck på CLOCK/TIMER
3
SELECT.
2 Tryck på ./>
upprepade gånger tills
„TIMER OFF” visas och
tryck sedan på ENTER.
4
Ställ in tiden då inspelningen ska
starta.
Tryck på ./> upprepade gånger för
att ställa in timmar och tryck sedan på
ENTER.
Minutindikeringen blinkar.
Tryck på ./> upprepade gånger för
att ställa in minuter och tryck sedan på
ENTER.
5
Tips!
Ställ in tiden då inspelningen ska
stoppa genom att göra på samma sätt
som i steg 4.
Starttiden, stopptiden och den förinställda
radiostationen som ska spelas in (till
exempel „TUNER FM 5”) visas i tur och
ordning innan det vanliga teckenfönstret
visas på nytt.
Systemet startas 15 sekunder före förinställd tid.
6
7
8
9
22SE
Tryck på ./> upprepade gånger
för att välja „REC SET” och tryck sedan
på ENTER.
„ON” visas och timindikeringen blinkar.
Obs!
• Du kan inte aktivera den Dagliga timern och
inspelningstimern samtidigt.
• Om du använder Daglig timer och Insomningstimer
samtidigt, får Insomningstimern högst prioritet.
• Om systemet är påslaget vid förinställd tid, aktiveras
inte den Dagliga timern.
• Du kan inte använda den tillvalskomponent som
anslutits till MD IN-uttagen som ljudkälla för den
Dagliga timern.
Tryck på CLOCK/TIMER SET.
„DAILY SET” visas.
Ändra inställningen Börja om från steg 1.
Avbryta timern
Ställ in den förinställda radiostationen
(se „Lyssna på en förinställd station”
på sidan 14).
Sätt i en inspelningsbar kassett.
Tryck på TAPE nN på enheten om
du vill byta riktning. Tryck sedan på x.
Tryck på PLAY MODE upprepade
gånger för att välja „g” och spela in
på ena sidan eller för att välja „h” och
spela in på båda sidor.
Tryck på ?/1 när du vill stänga av
systemet.
Andra funktioner
För att
Gör du så här
Kontrollera
inställningen
1 Tryck på CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Tryck på ./>
upprepade gånger tills „REC
SELECT” visas och tryck
sedan på ENTER.
Ändra inställningen Börja om från steg 1.
Avbryta timern
1 Tryck på CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Tryck på ./>
upprepade gånger tills
„TIMER OFF” visas och
tryck sedan på ENTER.
Obs!
Stänga av teckenfönstret
— Strömsparläge
Demon (teckenfönster och knappar tänds och
blinkar även om strömmen till systemet är
avstängd) och klockvisningen kan stängas av för
att minska strömförbrukningen under väntläge
(Strömsparläge).
Tryck på DISPLAY upprepade gånger
medan systemet är avstängt tills demobilden eller klockvisningen försvinner.
Avbryta Strömsparläget
Tryck på DISPLAY upprepade gånger medan
systemet är avstängt. Varje gång du trycker på
knappen ändras teckenfönstret cykliskt på
följande sätt:
Demo t Klockvisning* t Inget visas
(Strömsparläge)
* Klockan visas bara om du har ställt den.
Teckenfönster
• Du kan inte aktivera den Dagliga timern och
inspelningstimern samtidigt.
• Om du använder inspelningstimern och
Insomningstimern samtidigt, får Insomningstimern
högst prioritet.
• Om systemet är påslaget vid förinställd tid aktiveras
inte timerinspelningen.
• Volymen ställs in på lägsta möjliga under
inspelningen.
Teckenfönster
Obs!
Du kan inte göra följande i Strömsparläget.
– ställa klockan
– ändra AM-inställning (med undantag för de
europeiska, ryska och filippinska modellerna samt
modellerna för Mellanöstern)
– starta systemet genom att trycka på
funktionsknapparna
Tips!
Timern fortsätter att fungera i Strömsparläget.
23SE
Ändra ljusstyrkan i
teckenfönstret
Du kan ändra ljusstyrkan i teckenfönstret.
Tryck på DIMMER upprepade gånger på
enheten.
Varje gång du trycker på knappen ändras
ljusstyrkan cykliskt på följande sätt:
DIMMER 1 t DIMMER 2 t DIMMER 3 t
DIMMER OFF
Visa information om
skivan i teckenfönstret
Du kan kontrollera uppspelningstid och
återstående tid för det aktuella spåret eller för
skivan.
Kontrollera återstående tid
och titlar (CD/MP3)
Tryck på DISPLAY upprepade gånger
under uppspelningens gång.
Varje gång du trycker på knappen ändras
innehållet cykliskt på följande sätt:
x När du spelar upp en cd-skiva
Speltid som gått av det aktuella spåret t
Återstående tid av det aktuella spåret*1 t
Återstående tid på den aktuella skivan*2t
Klockvisning (i åtta sekunder) t
Effektstatus
*1
„– –.– –” visas när du spelar upp ett program som
innehåller fler än 20 spår eller som är längre än 100
minuter.
*2
„– –.– –” visas i ALL DISCS och i Programmerad
uppspelning.
x När du spelar upp en MP3-skiva
Speltid som gått av det aktuella spåret t
Återstående tid av det aktuella spåret*1 t
Återstående tid på den aktuella skivan*2 t
Spårets namn*3 t Albumets namn t
Klockvisning (i åtta sekunder) t Effektstatus
24SE
*1
„– –.– –” visas när du spelar upp ett program som
innehåller fler än 20 spår eller som är längre än 100
minuter, eller när du spelar upp MP3-ljudspår.
*2
„– –.– –” visas i ALL DISCS och i Programmerad
uppspelning, och när du spelar upp MP3-ljudspår.
*3
När du spelar upp ett spår med en ID3-kod ver. 1
(ver. 1.0 eller 1.1), visas ID3-koden. ID3-koden
visar bara information om spårets namn.
Kontrollera sammanlagd
uppspelningstid och titlar (cd)
Tryck på DISPLAY upprepade gånger i
stoppläge.
Varje gång du trycker på knappen ändras
innehållet cykliskt på följande sätt:
x När du spelar upp en cd med Normal
uppspelning
Innehåll*1 eller sammanlagt antal album på den
aktuella skivan*2 eller sammanlagt antal spår på
det aktuella albumet*2 t Albumets namn*2
t Klockvisning (i åtta sekunder) t
Effektstatus
x När du spelar upp en cd med
Programmerad uppspelning
Sista programmerade spårnumret och
programmets sammanlagda uppspelningstid*
t Sista programstegsnumret t Klockvisning
(i åtta sekunder) t Effektstatus
Teckenfönster
*1 Innehåll; visar aktuellt skivnummer, sammanlagt
antal spår på skivan och sammanlagd
uppspelningstid („– –.– –” visas när en skiva
innehåller minst 20 spår).
*2 För skivor med MP3-ljudspår kan det hända att
albumens namn inte visas, beroende på
uppspelningsläget.
* „– –.– –” visas när programmets sammanlagda
uppspelningstid överstiger 100 minuter.
Obs!
• Den sammanlagda uppspelningstiden visas inte för
skivor med MP3-ljudspår.
• ID3-kod gäller bara version 1.
• Om den MP3-fil som du spelar upp har en ID3-kod,
visas kodinformationen som spårets namn.
• I följande fall kan det hända att speltid som gått och
återstående speltid för spåret inte visas på rätt sätt.
– När du spelar upp en MP3-fil med VBR (variabel
bithastighet).
– När du snabbspolar framåt eller bakåt.
25SE
Tillval
Ansluta tillvalskomponenter
Du kan utöka systemet med valfria komponenter. Läs bruksanvisningen till varje komponent om du vill
veta mer.
Digital tillvalskomponent
Till den digitala
ingången på en digital
tillvalskomponent
Från ljudutgångarna på
en analog komponent
Analog tillvalskomponent
A OPTICAL CD DIGITAL OUTuttag
Använd en digital optisk kabel (fyrkantig,
medföljer inte) om du vill ansluta en digital
tillvalskomponent (md-däck eller liknande) till
det här uttaget. Då kan du spela upp digitalt ljud
i komponenten från systemet.
B MD IN-uttag
Använd ljudkablar (ingår ej) när du vill ansluta
en analog komponent (till exempel ett md-däck)
till dessa uttag. Därigenom kan du lyssna på
ljudet från komponenten.
26SE
Lyssna på en ansluten
komponent
1 Anslut ljudkablarna.
Se „Ansluta tillvalskomponenter” på
sidan 26.
2 Tryck på GAME (MD) på fjärrkontrollen
(eller på FUNCTION på enheten upprepade
gånger) tills „MD” visas.
Starta uppspelningen från den anslutna
komponenten.
Spela in ljud från en ansluten
komponent
1 Anslut ljudkablarna.
2 Starta inspelningen manuellt.
Se „Spela in på kassett manuellt” på
sidan 18.
Spela in på en ansluten
komponent
1 Anslut en digital optisk kabel.
Se „Ansluta tillvalskomponenter” på
sidan 26.
2 Starta inspelningen.
Läs bruksanvisningen som medföljde den
anslutna komponenten.
Obs!
Du kan bara spela in digitalt från skivan. Du kan inte
spela in kopieringsskyddade skivor.
Tillval
27SE
Felsökning
Problem och åtgärder
Gör följande om det inträffar problem med
systemet:
1 Se till att nätkabeln och högtalarkablarna är
anslutna korrekt och ordentligt.
2 Leta rätt på problemet i felsökningslistan
nedan och vidta angiven åtgärd.
Om problemet kvarstår trots att du har följt
stegen ovan, bör du kontakta närmaste Sonyåterförsäljare.
När ?/1-indikatorn blinkar
Dra genast ut nätkabeln och kontrollera
följande:
• Har spänningsväljaren ställts in på korrekt
spänningsnivå?
Kontrollera spänningsnivån där du befinner
dig och se efter att väljaren är korrekt inställd.
• Har det uppstått en kortslutning mellan
högtalarnas plus (+)- och minus (–)-kablar?
• Använder du bara rekommenderade
högtalare?
• Är ventilationshålen på systemets baksida
blockerade?
När du har kontrollerat ovanstående punkter och
åtgärdat eventuella problem kan du ansluta
nätkabeln igen och starta systemet. Om
indikatorn fortfarande blinkar, eller om du inte
kan identifiera orsaken till problemet trots att du
har gått igenom punkterna ovan, bör du kontakta
närmaste Sony-återförsäljare.
Allmänt
Teckenfönstret börjar blinka så fort du sätter i
nätkabeln, även om du inte har startat
systemet (se steg 4 i „Ansluta systemet”
(sidan 6)).
• Tryck på DISPLAY två gånger medan systemet är
avstängt. Demo-bilden försvinner.
„– –:– –” visas i teckenfönstret.
• Det har inträffat ett strömavbrott. Ställ klockan
(sidan 8) och ställ in timerinställningarna (sidorna
22 och 23) på nytt.
28SE
Klockinställningen/de förinställda
radiostationerna/timern fungerar inte.
• Gör om följande:
–„Ställa klockan” (sidan 8)
–„Automatiskt ställa in radiostationer” (sidan 13)
–„Vakna till musik” (sidan 21)
–„Timerinspela radioprogram” (sidan 22)
Det hörs inget ljud.
• Tryck på VOL + på fjärrkontrollen upprepade
gånger (eller vrid VOLUME medsols på enheten).
• Se till att hörlurarna inte är ikopplade.
• Kontrollera högtalaranslutningarna (sidan 6).
• Det hörs inget ljud under timerinspelning.
Ljudet kommer från en enda kanal, eller
volymen är ojämn i vänster och höger
högtalare.
• Placera högtalarna så symmetriskt som möjligt.
• Anslut medföljande högtalare.
Ljudet saknar bas.
• Kontrollera att högtalarens plus- (+) och minus(–)-uttag är anslutna på rätt sätt.
Det hörs ett kraftigt surr eller brus.
• Flytta bort systemet från bruskällan.
• Anslut systemet till ett annat vägguttag.
• Installera ett brusfilter (finns i handeln) på
strömledningen.
Det går inte att ställa in timern.
• Ställ klockan på nytt (sidan 8).
Timern fungerar inte.
• Kontrollera timerinställningen och ställ in rätt tid
(sidorna 22 och 23).
• Stäng av Insomningstimern (sidan 21).
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Avlägsna hindret.
• Flytta fjärrkontrollen närmare systemet.
• Peka fjärrkontrollen mot sensorn på systemet.
• Byt ut batterierna ((R6/storlek AA).
• Flytta bort systemet från det fluorescerande ljuset.
Det uppstår akustisk resonans.
• Sänk volymen.
Färgstörningarna i tv-bilden kvarstår.
• Stäng av tv:n och sätt på den igen efter 15 till 30
minuter. Om färgstörningarna kvarstår bör du
placera högtalarna längre bort från tv:n.
Cd/MP3-splare
„LOCKED” visas.
• Kontakta Sony-återförsäljaren eller en lokal
auktoriserad Sony-serviceverkstad.
Skivan matas inte ut.
• Du kan inte mata ut skivan under pågående
synkroniserad cd-inspelning. Tryck på x för att
avbryta den synkroniserade inspelningen och
tryck på någon av knapparna (DISC 1 Z – DISC
5 Z på enheten) för att mata ut skivan.
• Kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Ljudet hoppar.
• Torka ren skivan (sidan 31).
• Byt ut skivan.
• Prova att flytta systemet till en vibrationsfri plats
(exempelvis ett stabilt stativ).
• Prova att flytta bort högtalarna från systemet, eller
att placera dem på separata stativ. När du lyssnar
på ett spår med basljud på hög volym kan
vibrationerna i högtalarna få ljudet att hoppa.
Uppspelningen startar inte från det första
spåret.
• Återgå till normal uppspelning genom att trycka
på PLAY MODE upprepade gånger tills både
„PGM” och „SHUF” försvinner.
MP3-ljudspår kan inte spelas upp.
• Inspelningen har inte skett med ISO 9660 nivå 1
eller nivå 2 format, Joliet eller Romeo i
expansionsformatet.
• MP3-ljudspåret har inte filnamnstillägget „.MP3”.
• Informationen har inte lagrats med MP3-format.
• Skivor som innehåller filer av en annan typ än
MPEG 1 Audio Layer-3 kan inte spelas upp.
Albumets namn, spårets namn och ID3-koden
inte visas på rätt sätt.
• Använd en skiva som överensstämmer med ISO
9660 nivå 1, nivå 2, Joliet eller Romeo i
expansionsformatet.
• Skivans ID3-kod är inte ver. 1 (ver. 1.0 eller 1.1).
Tuner
Kraftigt surr eller brus/det går inte att ställa in
radiostationer.
• Ställ in rätt bandlängd och frekvens (sidan 13).
• Anslut antennen på rätt sätt (sidan 6).
• Leta rätt på en plats och en riktning som ger god
mottagning och ställ in antennen igen. Om det inte
går att få god mottagning rekommenderas du att
ansluta en extern antenn (finns i handeln).
• Medföljande FM-trådantenn tar emot signaler
längs hela sträckningen, så se därför till att dra ut
den så långt det går.
• Placera antennerna så långt som möjligt från
högtalarkablarna.
• Prova att stänga av elektrisk utrustning i närheten.
Felsökning
Uppspelningen startar inte.
• Kontrollera att det har satts i en skiva (DISCindikatorn tänds när en skiva har satts in).
• Torka ren skivan (sidan 31).
• Byt ut skivan.
• Sätt i en skiva som kan spelas upp av systemet
(sidan 4).
• Sätt i skivan på rätt sätt.
• Sätt in skivan i spelaren med etiketten vänd uppåt.
• Ta bort skivan och torka bort fukten från den.
Lämna systemet påslaget i ett par timmar tills
fukten har försvunnit.
• Starta uppspelningen genom att trycka på N på
fjärrkontrollen (eller på CD N på enheten).
MP3-ljudspår tar längre tid att spela upp än
andra typer av spår.
• När systemet läser alla spår på kan uppspelningen
ta längre tid än normalt om:
– antalet album eller spår på skivan är mycket
stort.
– ordningen på albumen och spåren är mycket
komplex.
Det går inte att ta emot ett stereo-FM-program
i stereo.
• Tryck på REPEAT/FM MODE på fjärrkontrollen
tills „STEREO” visas.
Kassettdäck
Det går inte att spela upp eller spela in på
kassetten, eller ljudnivån sjunker.
• Huvudena är smutsiga. Rengör dem (sidan 32).
• Inspelnings-/uppspelningshuvudena är
magnetiserade. Avmagnetisera dem (sidan 32).
Kassetten går inte att radera helt.
• Inspelnings-/uppspelningshuvudena är
magnetiserade. Avmagnetisera dem (sidan 32).
Det hörs ett kraftigt svaj eller vibrationer, eller
ljudet försvinner.
• Spelhuvudena eller tryckrullarna är smutsiga.
Rengör dem (sidan 32).
fortsättning
29SE
Bruset ökar eller de höga frekvenserna
raderas.
• Inspelnings-/uppspelningshuvudena är
magnetiserade. Avmagnetisera dem (sidan 32).
Det går inte att spela in på kassetten.
• Du har inte satt in någon kassett. Sätt in en kassett.
• Fliken har tagits bort från kassetten. Täck över den
trasiga fliken med en bit tejp (sidan 32).
• Kassetten har spolats ända till slut.
Tillvalskomponenter
Det hörs inget ljud.
• Läs avsnittet Allmänt „Det hörs inget ljud.”
(sidan 28) och kontrollera systemförhållandena.
• Anslut komponenten på rätt sätt (sidan 26) och
kontrollera följande:
– att kablarna har anslutits på rätt sätt.
– att kontakterna är ordentligt isatta så långt det
går.
• Starta den anslutna komponenten.
• Läs bruksanvisningen som medföljde
komponenten och starta uppspelningen.
• Tryck på GAME (MD) på fjärrkontrollen (eller på
FUNCTION på enheten upprepade gånger) tills
„MD” visas.
Ljudet blir förvrängt.
• Sänk volymen på den anslutna komponenten.
Om problemet kvarstår bör du
återställa systemet på följande
sätt:
Använd knapparna på enheten.
1
2
3
4
Koppla loss nätkabeln.
Sätt tillbaka nätkabeln.
Tryck på x, DISPLAY och DISC 1 samtidigt.
Starta systemet genom att trycka på ?/1.
Systemet återställs till fabriksinställningarna.
Ställ in de inställningar du gjort tidigare, som
förinställda radiostationer, klocka och timer.
30SE
Meddelanden
Det kan hända att något av följande
meddelanden visas eller blinkar i teckenfönstret
medan du använder systemet.
CD/MP3
NO DISC
Det finns ingen skiva i spelaren.
NO STEP
Det finns inget programsteg.
OVER
Du har nått slutet på skivan medan du höll ned M
under uppspelning eller paus.
PUSH STOP
Du tryckte på PLAY MODE under uppspelning.
STEP FULL
Du försökte programmera 26 spår (steg) eller fler.
Kassett
NO TAPE
Det finns ingen kassett i kassettdäcket.
Timer
OFF TIME NG
Stopptiden är densamma som starttiden för Daglig
timer eller för timerinspelningen.
SET TIMER
Du försökte välja timern utan att först ha ställt in
den.
På högtalarsystemet
Ytterligare information
Att observera
Driftspänning
Innan du börjar använda systemet måste du kontrollera
att den spänning som systemet är avsedd för, är
densamma som i det elnät du ska ansluta det till.
Säkerhet
• Enheten är inte frånkopplad från nätströmmen så
länge den är ansluten till ett vägguttag, trots att själva
enheten är avstängd.
• Koppla bort systemet från vägguttaget om det inte
ska användas under en längre tid. Du kopplar loss
nätkabeln genom att hålla i kontakten och dra ut den.
Dra aldrig i själva kabeln.
• Om du råkar tappa ett föremål eller vätska i systemet
bör du koppla från systemet och låta kontrollera det
av kvalificerad personal innan du använder det igen.
• Nätkabeln får bara bytas av en kvalificerad verkstad.
Placering
Värmealstring
• Systemet alstrar värme under drift, men detta är inget
funktionsfel.
• Placera systemet på en plats med tillräcklig
ventilation för att förhindra värmealstring.
• Om du ständigt använder systemet på hög volym blir
temperaturen i höljet runt systemet avsevärt högre.
Undvik att bränna dig genom att inte vidröra höljet.
• Förhindra funktionsfel genom att inte täcka över
ventilationsöppningen för fläkten.
Drift
• Om systemet flyttas direkt från kyla till värme, eller
placeras i ett mycket fuktigt rum, kan fukten
kondenseras på linsen inne i cd-spelaren. I sådana
fall fungerar inte systemet som det ska. Ta ut skivan
och låt systemet vara påslaget i cirka en timme tills
fukten har försvunnit.
• Ta ut skivan innan du flyttar systemet.
Om du har frågor om eller problem med ditt system,
bör du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Kommentarer om skivor
• Rengör skivan med en rengöringsduk före
uppspelningen. Torka skivan från mitten och utåt.
• Utsätt inte skivan för direkt solljus eller värmekällor
som exempelvis varmluftsventiler. Lämna inte
skivan i en bil som parkerats i direkt solljus.
• Om du använder skivor med klister eller något
liknande klibbigt ämne på etikettsidan, eller vars
etikett skrivits ut med specialbläck, finns det risk för
att skivan eller etiketten fastnar mot delar inuti
enheten. Om detta inträffar kanske du inte kan ta ut
skivan, och det kan också orsaka funktionsfel hos
enheten. Kontrollera före användning att skivans
etikettsida inte är klibbig.
Använd inte följande typer av skivor:
– Lånade eller begagnade skivor med påklistrade
etiketter där klistret fortsätter utanför etiketten
skivor där kanterna runt etiketten är klibbiga.
– Skivor vars etiketter är utskrivna med specialbläck
som känns klibbigt.
• Skivor med ovanliga format (exempelvis formade
som hjärtan, fyrkanter eller stjärnor) kan inte
användas på enheten. Sådana skivor kan skada
enheten. Använd därför inte den typen av skivor.
Ytterligare information
• Placera inte systemet i lutande läge.
• Placera inte systemet på platser där det är:
– Extremt varmt eller kallt
– Dammigt eller smutsigt
– Mycket fuktigt
– Mycket vibrationer
– Direkt solljus.
• Var försiktig vid placering av enheten eller
högtalarna på specialbehandlade ytor (vaxade,
oljade, polerade ytor och dylikt) eftersom sådana
ytor kan bli fläckiga eller missfärgade.
Detta högtalarsystem är inte magnetiskt skyddat, vilket
innebär att tv-bilden kan bli magnetiskt förvrängd. I det
fallet bör du stänga av tv:n och sätta på den igen efter
15 till 30 minuter.
Om problemet kvarstår kan du prova att flytta
högtalarsystemet längre bort från tv:n. Var också noga
med att inte placera föremål med magneter,
exempelvis stereoutrustning, tv-stativ eller leksaker,
nära högtalarsystemet. Sådana föremål kan orsaka
magnetisk bilddistortion på grund av störningar i
systemet.
fortsättning
31SE
Rengöra höljet
Rengör hölje, panel och kontroller med en mjuk duk
som är lätt fuktad med en mild rengöringslösning.
Använd inte rengöringssvamp med slipverkan,
skurpulver eller lösningsmedel som thinner, bensin
eller alkohol.
Spara innehållet på en kassett
permanent
Du kan förhindra att en kassett spelas över av misstag
genom att bryta av kassettfliken från sidan A eller B (se
bilden).
Bryta av
kassettfliken
Tekniska data
Huvudenhet
Förstärkare
Europeisk modeller:
DIN-uteffekt (nominell):
60 + 60 watt (6 ohm vid 1
kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-uteffekt (referens):
60 + 60 watt (6 ohm vid 1
kHz, 10% THD)
Musikuteffekt (referens):
120 + 120 watt (6 ohm vid
1 kHz, 10% THD)
Andra modeller:
Om du vid ett senare tillfälle vill spela in på kassetten
igen, kan du täcka över den avbrutna fliken med en bit
tejp.
Innan du placerar en kassett i
kassettdäcket
Spola in eventuellt utdraget band. Annars kan bandet
fastna i delarna inuti kassettdäcket och skadas.
När du använder en kassett längre än
90 minuter
Bandet är mycket elastiskt. Växla inte för ofta mellan
bandfunktionerna, som uppspelning, stopp och
snabbspolning. Bandet kan då fastna i kassettdäcket.
Rengöra bandhuvudena
Rengör bandhuvudena efter var 10:e drifttimme. Var
noga med att rengöra bandhuvudena innan du påbörjar
en viktig inspelning eller efter att ha spelat upp en
gammal kassett. Använd en våt- eller
torrengöringskassett (säljs separat). Mer information
finns i bruksanvisningen till rengöringskassetten.
Avmagnetisera bandhuvudena
Avmagnetisera bandhuvudena och de metalldelar som
kommer i kontakt med kassetten efter cirka 20 till 30
drifttimmar med en avmagnetiseringskassett (säljs
separat). Mer information finns i bruksanvisningen till
avmagnetiseringskassetten.
Följande har uppmätts vid 120, 127, 220, 240 V
växelström 50/60 Hz
DIN-uteffekt (nominell): 60 + 60 watt (6 ohm vid 1
kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-uteffekt (referens):
60 + 60 watt (6 ohm vid 1
kHz, 10% THD)
Ingångar
MD IN (teleuttag):
Känslighet 250 mV,
impedans 47 kilo-ohm
Utgångar
PHONES (stereo-miniuttag):
kan hantera hörlurar med
minst 8 ohm
OPTICAL CD DIGITAL OUT (Tillåten
samplingsfrekvens: 44,1 kHz)
SPEAKER:
kan hantera en impedans
på mellan 6 och 16 ohm.
Cd-spelare
System
Laser
Frekvensåtergivning
Våglängd
Förhållande signal-till-brus
Dynamisk spännvidd
Cd-skiva och digitalt
ljudsystem
Halvledarlaser (λ=780 nm)
Emission: Kontinuerlig
2 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
780 – 790 nm
Över 90 dB
Över 90 dB
Kassettdäck
Inspelningssystem
Frekvensåtergivning
Svaj och vibration
32SE
4-spårs 2-kanalsstereo
50 – 13 000 Hz (±3 dB)
med Sony-kassetter TYPE
I
±0,15 % W topp (IEC)
0,1 % W RMS (NAB)
±0,2 % W topp (DIN)
Tuner
Allmänt
FM-stereo, FM/AM superheterodyn-tuner
Strömförsörjning
Europeisk modell:
FM-tuner
Inställningsområde
Antenn
Antennuttag
Mellanfrekvens
AM-tuner
Inställningsområde
Europeisk modell:
Andra modeller:
Antenn
Antennuttags
Mellanfrekvens
87,5 – 108,0 MHz
FM-trådantenn
75 ohm obalanserat
10,7 MHz
531 – 1 602 kHz
(med inställningsområdet
inställt på 9 kHz)
530 – 1 710 kHz
(med inställningsområdet
inställt på 10 kHz)
531 – 1 602 kHz
(med inställningsområdet
inställt på 9 kHz)
AM-ramantenn
Externt antennuttag
450 kHz
Högtalare
Högtalarsystem
12 cm, kontyp
5 cm, kontyp
2 cm, domtyp
6 ohm
Cirka 167 × 280 × 230 mm
Cirka 2,6 kg netto per
högtalare
Strömförbrukning
Europeisk modell:
Andra modeller:
100 watt
0,35 watt (med
Strömsparläge)
100 watt
Mått (b/h/d)
Cirka 199 × 252 × 400 mm
Vikt
Cirka 7,0 kg
Medföljande tillbehör:
Fjärrkontroll (1)
Batterier (2)
AM-ramantenn (1)
FM-trådantenn (1)
Högtalartassar (8)
Rätt till ändringar utan föregående meddelande
förbehålles.
Ytterligare information
Högtalarenheter
Woofer:
Tweeter:
Super Tweeter:
Nominell impedans
Mått (b/h/d)
Vikt
3-vägs, 3 delar,
basreflextyp
Andra modeller:
230 V växelström, 50/60
Hz
120 V, 220 V eller 230 –
240 V växelström, 50/60
Hz
Justerbar med
spänningsväljare
33SE
Lista över knapparnas placering och referenssidor
Så här använder du sidan
Använd den här sidan när du vill ta reda på
placeringen av knappar och andra delar av systemet
som omnämns i texten.
Bild nummer
r
TAPE A/B 9 (16, 17, 18)
R
Namn på knapp/del
R
Referenssida
Huvudenhet
KNAPPBESKRIVNINGAR
BOKSTAVSORDNING
34SE
A–K
P–Z
CD SYNC 9 (17)
DIMMER ql (24)
DISC 1 – 5 qs (9, 10, 11, 30)
DISPLAY 6 (15, 23, 24, 30)
Fjärrsensor 2
FUNCTION w; (9, 11, 16, 17, 18,
26)
GROOVE qj (19)
Kassettdäck 4
PHONES-uttag qd
PLAY MODE 7 (9, 11, 16, 17,
18, 22)
PRESET EQ qk (19)
PRESET/ALBUM +/– wa (10,
11, 13, 14)
REC PAUSE/START 0 (17, 18)
REPEAT 8 (11)
Skivöppning qf
Teckenfönster 3
TUNER/BAND 5 (13, 14, 18)
TUNING +/– qa (13, 14)
VOLUME qh (21)
?/1 (ström) 1 (7, 8, 14, 22, 30)
m/M (snabbspolning bakåt/
framåt) qa (10, 16)
./> (bakåt/framåt) qa (8,
10, 11, 16, 21, 22)
x (stopp) 5 (10, 16, 17, 18, 22,
30)
X (paus) 5 (10, 16)
CD N (uppspelning) 5 (10, 12)
TAPE nN (uppspelning) 5
(16, 17, 18, 22)
DISC 1 Z – DISC 5 Z (mata ut)
qg (9, 10)
Fjärrkontroll
KNAPPBESKRIVNINGAR
BOKSTAVSORDNING
A–G
I–Z
ALBUM +/– qf (10, 11)
CD ql (9, 11, 17, 18)
CLEAR 5 (12)
CLOCK/TIMER SELECT 2
(22, 23)
CLOCK/TIMER SET 3 (8, 21,
22)
DISPLAY 6 (15, 23, 24, 30)
D. SKIP 7 (10, 11)
ENTER qh (8, 11, 13, 21, 22)
GAME (MD)*1 q; (18, 26)
GROOVE qd (19)
ILLUMINATION*2 qg
PLAY MODE w; (9, 11, 16, 17,
18, 22)
PRESET EQ qj (19)
PRESET +/– 5 (13, 14)
REPEAT/FM MODE wa (11, 15)
SLEEP 1 (21)
SURROUND qa (20)
TAPE A/B*3 9 (16, 17, 18)
TUNER BAND qk (13, 14, 18)
TUNER MEMORY 8 (13)
TUNING +/– 5 (13, 14)
VOL +/– qs (21)
?/1 (ström) 4 (7, 8, 22, 30)
m/M (snabbspolning bakåt/
framåt) 5 (10, 16)
./> (bakåt/framåt) 5 (8,
10, 11, 16, 21, 22)
x (stopp) 5 (10, 16, 17, 18, 22,
30)
X (paus) 5 (10, 16)
N (uppspelning) 5 (10, 12, 16)
*1 Den
här knappen används för
att växla till md-funktion.
*2
Den här knappen saknar
funktion på systemet.
*3
Den här knappen används för
att växla till TAPE-funktion.
12 3 4
6
wa
7
w;
ql
qk
qj
qh
8
9
q;
qa
qs
qg
qd
Ytterligare information
5
qf
35SE
4-246-667-51(1)
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia
prądem, nie należy narażać urządzenia
na działanie deszczu lub wilgoci.
Aby uniknąć pożaru, nie należy zakrywać otworów
wentylacyjnych urządzenia gazetami, serwetami,
zasłonami itp. Na urządzeniu nie należy stawiać
zapalonych świec.
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem,
nie należy na urządzeniu stawiać przedmiotów
wypełnionych cieczami, takich jak wazony.
Urządzenia nie należy ustawiać w zamkniętej
przestrzeni, na przykład w biblioteczce lub
zabudowanej szafce.
Niniejsze urządzenie
zostało zaklasyfikowane
jako PRODUKT
LASEROWY
KLASY 1. Stosowna
etykieta znajduje się
z tyłu obudowy.
Baterii nie należy wyrzucać
z odpadami komunalnymi –
należy poddać je utylizacji, tak
jak odpady chemiczne.
2PL
51
4-246-166-
(1)
Spis treści
Korzystanie z instrukcji........................ 4
Odtwarzane płyty.................................. 4
Pierwsze kroki
Podłączanie elementów zestawu......... 6
Nastawianie zegara ............................... 8
Płyty CD/MP3 – odtwarzanie
Wkładanie płyty .................................... 9
Odtwarzanie płyty ................................ 9
— Odtwarzanie normalne/
odtwarzanie losowe
Odtwarzanie z powtarzaniem............ 11
— Odtwarzanie wielokrotne
Tworzenie własnego programu ......... 11
— Odtwarzanie programowane
Tuner
Programowanie stacji radiowych ...... 13
Odbiór stacji radiowych ..................... 14
— Strojenie automatyczne
— Strojenie ręczne
Korzystanie z systemu RDS
(Radio Data System) ..................15
(Tylko model europejski)
Magnetofon – odtwarzanie
Wkładanie kasety................................ 16
Odtwarzanie kasety ............................ 16
Programator czasowy
Zasypianie przy muzyce .................... 21
— Wyłącznik czasowy
Budzenie się przy muzyce ................. 21
— Budzik
Nagrywanie programów radiowych
przy użyciu programatora
czasowego ..................................... 22
Wyświetlacz
Wyłączanie wyświetlacza................... 23
— Tryb oszczędzania energii
Regulowanie jasności
podświetlenia ................................ 24
Wyświetlanie informacji o płycie...... 24
Zewnętrzne urządzenie analogowe
Podłączanie urządzeń
zewnętrznych ................................ 26
PL
Rozwiązywanie problemów
Problemy i rozwiązania...................... 28
Komunikaty ........................................ 31
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności .............................. 32
Dane techniczne ................................. 33
Przyciski i strony, na których
zostały one opisane ...................... 35
Magnetofon – nagrywanie
Nagrywanie ulubionych utworów
z płyty CD na kasecie................... 17
— Nagrywanie synchroniczne
CD-TAPE
Ręczne nagrywanie na kasecie.......... 18
— Nagrywanie ręczne
Regulacja barwy dźwięku
Zmiana barwy dźwięku ...................... 19
Wybór efektów dźwiękowych ........... 19
Wybór efektu przestrzennego ........... 20
3PL
4-246-667-51(1)
Korzystanie z instrukcji
• W instrukcji opisano przede wszystkim
wykonywanie operacji przy użyciu pilota,
jednak te same operacje można wykonać
przy użyciu przycisków na urządzeniu
oznaczonych w identyczny lub podobny
sposób.
• W instrukcji posłużono się następującymi
symbolami:
Symbol
Znaczenie
Funkcje, których można
używać z audio CD
Funkcje, których można
używać z MP3
Odtwarzane płyty
Urządzenie może odtwarzać dyski podane
poniżej. Innych dysków nie można
odtwarzać.
Wykaz odtwarzanych dysków
Format płyt
Audio CD
4PL
Logo płyty
Płyty nieodtwarzane przez
urządzenie
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW inne niż nagrane
w następujących formatach:
– płyty muzyczne CD
– format MP3 zgodny z normami
ISO9660*1 Poziom 1/Poziom 2, Joliet*2,
Romeo*2 lub Multi Session*3
• Płyty o nietypowych kształtach (np. kartki,
serca).
• Płyty z nalepkami lub etykietami.
• Płyty ze śladami kleju, taśm klejących, folii
itp.
• Podczas wyjmowania płyty należy ją
trzymać za brzegi. Nie wolno dotykać jej
powierzchni.
• Nie należy używać płyt z pierścieniami
ochronnymi lub innymi dołączonymi
częściami.
• Nie wolno stosować adapterów
zmieniających rozmiar płyty 8 cm na
standardowy.
*1
Logiczny format plików i folderów na płycie
CD-ROM, określony przez ISO
(Międzynarodowa Organizacja Standaryzacji)
*2
Wyświetlanych maksymalnie 31 znaków.
*3
Multi Session
Sposób nagrywania umożliwiający dodawanie
danych metodą „ścieżka za jednym razem”
(Track-At-Once). Tradycyjna płyta CD
rozpoczyna się obszarem kontrolnym
wprowadzającym (Lead-in), a kończy obszarem
wyprowadzającym (Lead-out). Płyta Multi
Session CD posiada wiele sesji, a każdy segment
od obszaru wprowadzającego do
wyprowadzającego stanowi pojedynczą sesję.
CD-Extra: Dźwięk zapisywany jest (dane
audio) na ścieżkach w sesji 1, a pozostałe dane
na ścieżkach w sesji 2.
Mixed CD: Zapis danych odbywa się na
pierwszej ścieżce, a dźwięku (dane audio) na
drugiej i kolejnych ścieżkach sesji.
Zawartość
Audio
CD-R/CDRW (dźwięk)
Audio
CD-R/CD-RW
(pliki MP3)
Audio
Uwagi na temat płyt CD-R i CD-RW
• Urządzenie może odtwarzać płyty CD-R/
CD-RW edytowane przez użytkownika.
Odtwarzanie niektórych płyt może być
niemożliwe. Zależy to od urządzenia
użytego do nagrania płyty, a także od jej
stanu.
• Odtwarzanie płyt nagranych w napędach
CD-R/CD-RW może okazać się
niemożliwe ze względu na rysy,
zanieczyszczenia, stan nagrania lub
charakterystykę napędu.
• Aby można było odtwarzać płyty CD-R
i CD-RW, proces ich przygotowania musi
być zakończony.
• Nie są obsługiwane płyty CD-R i CD-RW
zapisane wielosesyjnie, ale nie bez
„zamknięcia sesji”.
• Pliki w formacie MP3 przeznaczone do
odtwarzania powinny mieć rozszerzenie
„.MP3”.
• Odtwarzanie plików w formatach innych
niż MP3, ale o rozszerzeniu „.MP3” może
powodować szum lub nieprawidłowe
działanie.
• Niestosowanie formatu ISO 9660 poziom
1 i 2 może doprowadzić do niepoprawnego
wyświetlania nazw folderów i plików.
• Uruchomienie odtwarzania poniższych
płyt może być opóźnione.
– płyty o skomplikowanej strukturze
drzewa katalogowego.
– płyty nagrane wielosesyjnie.
– płyty niezakończone, tzn. do których
można dodawać dane.
Płyty muzyczne z zakodowanymi
systemami ochrony praw
autorskich
Ten produkt jest zaprojektowany do
odtwarzania płyt które są wyprodukowane
zgodnie ze standardem Compact Disc (CD).
Ostatnio niektóre firmy muzyczne
rozpoczęły sprzedaż różnych płyt
muzycznych z zakodowanymi systemami
ochrony praw autorskich. Prosimy pamiętać,
że są wśród nich płyty, które nie są zgodne ze
standardem CD i mogą być nieodtwarzalne
przez ten produkt.
Odtwarzanie płyt nagranych
wielosesyjnie
• Płyta rozpoczynająca się sesją CD-DA jest
rozpoznawana jako płyta CD-DA
(dźwiękowa). Jej odtwarzanie trwa do
chwili napotkania sesji MP3.
• Płyta rozpoczynająca się sesją MP3 jest
rozpoznawana jako płyta MP3. Jej
odtwarzanie trwa do chwili napotkania
sesji CD-DA (dźwiękowa).
• Zakres odtwarzania płyty MP3 jest
określony przez strukturę jej drzewa
plików.
• Płyta CD o formacie mieszanym jest
rozpoznawana jako CD-DA (dźwiękowa).
5PL
4-246-667-51(1)
Pierwsze kroki
Podłączanie elementów zestawu
W celu połączenia elementów zestawu przy użyciu dołączonych przewodów i akcesoriów należy
wykonać czynności od 1 to 4.
Antena ramowa AM
Prawa kolumna
głośnikowa
Antena
przewodowa FM
Lewa kolumna
głośnikowa
2
3
1
1 Podłącz kolumny głośnikowe.
Podłącz przewody lewej i prawej
kolumny głośnikowej do zacisków
SPEAKER w sposób przedstawiony na
poniższym rysunku.
4
2 Podłącz anteny FM i AM.
Ustaw antenę ramową AM, a następnie
podłącz ją.
Wsuń tylko odizolowaną część
Rozciągnij poziomo
antenę przewodową FM
Szary/bez
paska (3)
Czarny/z paskiem (#)
Antena ramowa AM
Uwaga
Anteny nie powinny znajdować się w pobliżu
przewodów kolumn głośnikowych.
6PL
3 W modelach z przełącznikiem napięcia
ustaw VOLTAGE SELECTOR na
napięcie w sieci energetycznej.
Aby zapewnić stabilność kolumn
głośnikowych, należy zamocować do ich
spodu dostarczone podkładki.
Kolumna głośnikowa (Lewa (4)/Prawa (4))
Pierwsze kroki
Skorzystaj z informacji o możliwych
ustawieniach VOLTAGE SELECTOR.
Podkładki kolumn głośnikowych
4 Podłącz przewód zasilający do
gniazdka ściennego.
Na wyświetlaczu pojawi się
odpowiednie wskazanie. Po naciśnięciu
?/1 urządzenie włączy się, a wskazanie
automatycznie zniknie.
Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka,
odłącz wtyczkę adaptacyjną dołączoną
do zestawu (dotyczy tylko modeli
wyposażonych we wtyczkę adaptacyjną).
Wkładanie dwóch baterii R6 (typu
AA) do pilota
Transport urządzenia
W celu zabezpieczenia mechanizmu CD
należy wykonać poniższe czynności.
1 Upewnij się, że w urządzeniu nie znajduje
się płyta.
2 Naciśnij przycisk ?/1, aby wyłączyć
zestaw.
Na wyświetlaczu przez kilka sekund
będzie migać napis „STANDBY”.
3 Odłącz przewód zasilający.
e
E
e
E
Uwaga
Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas,
należy wyjąć baterie, aby uniknąć ewentualnych
uszkodzeń spowodowanych wyciekiem elektrolitu
i korozją.
Wskazówka
W zwykłych warunkach użytkowania baterie
wystarczają na około sześć miesięcy. Gdy pilot
przestanie działać, należy wymienić obie baterie na
nowe.
7PL
Nastawianie zegara
Należy użyć odpowiednich przycisków na
pilocie.
1
2
3
4
5
6
Naciśnij przycisk ?/1, aby włączyć
zestaw.
Naciśnij przycisk CLOCK/TIMER SET.
Naciskaj kilkakrotnie przycisk ./
>, aby ustawić godzinę.
Naciśnij przycisk ENTER.
Naciskaj kilkakrotnie przycisk ./
>, aby ustawić minuty.
Naciśnij przycisk ENTER.
Zegar zacznie odmierzać czas.
Aby zmienić ustawienia zegara
1 Naciśnij przycisk CLOCK/TIMER SET.
2 Naciśnij przycisk ./>, aby wybrać
ustawienie „CLOCK SET”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
3 Powtórz kroki od 3 do 6 powyższej
procedury.
Uwaga
Ustawienia zegara są kasowane w przypadku
odłączenia przewodu zasilającego lub awarii
zasilania.
8PL
4-246-667-51(1)
Płyty CD/MP3 – odtwarzanie
Wkładanie płyty
1
2
Naciśnij jeden z przycisków (DISC 1 Z
– DISC 5 Z).
— Odtwarzanie normalne/
odtwarzanie losowe
Można odtwarzać płyty audio CD i ze
ścieżkami dźwiękowymi MP3.
Numer płyty
Numer utworu
Włóż płytę nadrukiem do góry.
Zostanie ona automatycznie wsunięta.
Wskaźnik płyty
1
Nadrukiem do góry
Aby włożyć inną płytę, należy wysunąć
włożoną, naciskając jeden z przycisków,
(DISC 1 – 5) i wybrać pustą komorę
(jeśli włożono płytę 8 cm, nie można
wybrać innej komory).
Uwagi
• Nie należy używać płyt z nalepionymi taśmami,
etykietami lub śladami kleju, gdyż może to
spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia.
• W żadnej z komór (DISC 1 – 5) nie można
trzymać płyt 8 cm.
• Nie należy wkładać płyt 8 cm z adapterem. Może
to spowodować uszkodzenie urządzenia.
2
Czas odtwarzania
Płyty CD/MP3 – odtwarzanie
Należy użyć odpowiednich przycisków na
urządzeniu.
Odtwarzanie płyty
Naciśnij CD na pilocie (lub kilkakrotnie
FUNCTION na urządzeniu) aż pojawi
się „CD”.
Naciskaj kilkakrotnie przycisk PLAY
MODE w trybie zatrzymania, dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi się symbol
odpowiedniego trybu.
Wybierz
Aby odtwarzać
ALL DISCS
(odtwarzanie
normalne)
Wszystkie płyty
w urządzeniu w sposób
ciągły.
1 DISC
(odtwarzanie
normalne)
Utwory z wybranej płyty
w oryginalnej kolejności.
ALBM
(odtwarzanie
normalne)
Wszystkie ścieżki
dźwiękowe MP3 albumu
na wybranej płycie
w oryginalnej kolejności.
Podczas odtwarzania płyty
innej niż MP3 funkcja
Album Play staje się
funkcją 1 DISC Play.
ALL DISCS
SHUF
(odtwarzanie
losowe)
Utwory z wszystkich płyt
w kolejności losowej.
1 DISC SHUF
(odtwarzanie
losowe)
Utwory z wybranej płyty
w kolejności losowej.
ciąg dalszy
9PL
Wybierz
Aby odtwarzać
ALBM SHUF
(odtwarzanie
losowe)
Wszystkie ścieżki
dźwiękowe MP3 albumu
na wybranej płycie
w kolejności losowej.
Podczas odtwarzania płyty
innej niż MP3 funkcja
Album Shuffle Play staje
się funkcją 1 DISC SHUF
Play.
PGM
Utwory ze wszystkich płyt
(odtwarzanie
w wybranej kolejności
programowane) (patrz „Tworzenie
własnego programu” na
stronie 11).
3
Naciśnij N na pilocie (lub CD N na
urządzeniu).
Inne operacje
Aby
Wykonaj tę czynność
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij x.
Wstrzymać
odtwarzanie
Naciśnij X. Naciśnij przycisk
ponownie, aby wznowić
odtwarzanie.
Wybrać utwór
Naciskaj kilkakrotnie przycisk
./>.
Wybrać album
MP3*1
Po wykonaniu czynności
2 naciskaj ALBUM +/–.
Odszukać
wybrany
fragment
utworu*2
Podczas odtwarzania
przytrzymaj naciśnięty przycisk
m/M i zwolnij go
w odpowiednim miejscu.
Wybrać płytę
w trybie
zatrzymania
Naciskaj D. SKIP na pilocie
(lub jeden z przycisków (DISC
1 – 5*3 na urządzeniu)).
Zmienić źródło Naciśnij jeden z przycisków
dźwięku na
(DISC 1 – 5 na urządzeniu)
odtwarzacz CD (Automatyczny Wybór ródła).
Wyjąć płytę
Naciśnij jeden z przycisków
(DISC 1 Z – DISC 5 Z na
urządzeniu).
*1 Przeszukiwanie wielu plików może być
niedostępne. Niektóre z plików mogą mieć
wyświetlone niewłaściwe czasy.
*2 z wyjątkiem ścieżek dźwiękowych MP3
*3 DISC 1 – 5 na urządzeniu nie są dostępne, jeśli
wybrano „ALL DISCS SHUF”.
10PL
Uwagi
• Płyty 8 cm można jedynie odtwarzać. Po
włożeniu płyty 8 cm do urządzenia wybór lub
odtworzenie innej płyty nie jest możliwe.
• Trybu odtwarzania nie można zmienić, gdy
odtwarzanie trwa.
• Uruchomienie odtwarzania płyt nagranych
w konfiguracjach złożonych, np.
wielowarstwowych, może zająć więcej czasu.
• Po włożeniu płyty odtwarzacz odczytuje
wszystkie znajdujące się na niej ścieżki. Jeśli
istnieje wiele albumów lub ścieżki dźwiękowe
inne niż MP3, rozpoczęcie odtwarzania
kolejnych ścieżek dźwiękowych MP3 lub może
zająć więcej czasu.
• Nie należy zapisywać na płycie przeznaczonej do
odtwarzania MP3 zbędnych albumów lub ścieżek
innych niż MP3. Zapisywanie innych typów
ścieżek oraz zbędnych albumów na płycie
zawierającej ścieżki dźwiękowe MP3 jest
niezalecane.
• Album nie zawierający ścieżki dźwiękowej MP3
jest pomijany.
• Maksymalna liczba albumów: 150 (w tym folder
główny).
• Maksymalna liczba ścieżek dźwiękowych MP3,
którą może zawierać pojedyncza płyta
wynosi 300.
• Możliwe jest odtwarzanie do 8 poziomów.
• Odtwarzanie ścieżek dźwiękowy MP3 odbywa
się w kolejności ich zapisu na płycie.
• Zależnie od użytego oprogramowania kodującozapisującego, nagrywarki i nośnika użytych do
nagrania ścieżki dźwiękowej MP3 mogą wystąpić
takie problemy, jak awaria odtwarzania, przerwy
dźwięku lub szum.
Odtwarzanie
z powtarzaniem
Tworzenie własnego
programu
— Odtwarzanie programowane
Istnieje możliwość odtwarzania wszystkich
utworów lub jednego utworu z płyty.
Można zdefiniować program składający się
maksymalnie z 25 kroków i odtwarzający
utwory z płyt w wybranej kolejności.
Zaprogramowane utwory można w sposób
zsynchronizowany nagrywać na kasecie
magnetofonowej (strona 17).
Należy użyć odpowiednich przycisków na
pilocie.
Należy naciskać REPEAT/FM MODE, aż
pojawi się „REP” lub „REP1”.
REP: Wszystkie utwory z płyt lub wszystkie
utwory z albumu maksymalnie pięć razy.
REP1: Pojedynczy utwór.
Aby anulować tryb odtwarzania
wielokrotnego
Naciskaj kilkakrotnie przycisk REPEAT/
FM MODE, dopóki z wyświetlacza nie
zniknie symbol „REP” i „REP1”.
Uwagi
• Nie można jednocześnie wybrać „REP” i „ALL
DISCS SHUF”.
• Po wybraniu „REP1” ścieżka jest powtarzana aż
do anulowania „REP1”.
1
2
3
Naciśnij CD (lub kilkakrotnie
FUNCTION na urządzeniu) aż do
pojawienia się „CD”.
Płyty CD/MP3 – odtwarzanie
— Odtwarzanie wielokrotne
W trybie zatrzymania naciskaj
kilkakrotnie przycisk PLAY MODE,
dopóki nie pojawi się napis „PGM”.
Naciskaj D. SKIP (lub jeden
z przycisków (DISC 1 – 5 na
urządzeniu)), aby wybrać płytę.
W celu zaprogramowania wszystkich
utworów na płycie wykonaj krok 5 przy
wyświetlonym „ALL”.
4
Naciskaj kilkakrotnie przycisk ./
>, dopóki nie pojawi się odpowiedni
numer utworu.
Podczas programowania MP3, naciśnij
ALBUM +/–, aby wybrać album,
a następnie naciskaj ./>, aż do
pojawienia się odpowiedniego numer
ścieżki.
Numer płyty
Wybrany numer utworu
Łączny czas odtwarzania
(z wybranym utworem)
ciąg dalszy
11PL
5
Naciśnij ENTER (lub PLAY MODE na
urządzeniu).
Utwór zostanie dodany do programu.
Pojawi się numer kroku programu, a po
nim łączny czas odtwarzania.
6
7
Zaprogramuj kolejne płyty lub utwory.
Aby
zaprogramować
Powtórz kroki
Inne płyty
3i5
Inne utwory z tej
samej płyty
4i5
Inne utwory
z innych płyt
3 do 5
Naciśnij N (lub CD N na urządzeniu).
Rozpocznie się odtwarzanie
programowane.
Inne operacje
Aby
Wykonaj tę czynność
Anulować tryb
Naciskaj PLAY MODE
odtwarzania
w trybie zatrzymania aż do
programowanego zniknięcia „PGM”.
Usunąć utwór
z końca
Naciśnij przycisk CLEAR
w trybie zatrzymania.
Uwaga
Po włożeniu płyty 8 cm do urządzenia wybór innej
płyty lub utworzenie programu nie jest możliwe.
Wskazówki
• Zdefiniowany program pozostaje w pamięci po
zakończeniu odtwarzania programowanego.
Aby ponownie odtworzyć program, należy
nacisnąć CD (lub kilkakrotnie FUNCTION na
urządzeniu), aż do pojawienia się „CD”,
a następnie N (lub CD N na urządzeniu).
Program jest usuwany, jeśli naciśnięto dowolny
z przycisków (DISC 1 Z – DISC 5 Z na
urządzeniu).
• Jeśli łączny czas odtwarzania programu
przekracza 100 minut, wybrano płytę z 20 lub
więcej utworami lub ścieżkę dźwiękową MP3,
pojawi się „– –.– –”.
12PL
3
4-246-667-51(1)
Tuner
Naciśnij przycisk TUNER MEMORY na
pilocie.
Wyświetlony zostanie numer stacji.
Numer stacji
Programowanie stacji
radiowych
Automatyczne programowanie
stacji
4
5
6
Naciskaj PRESET +/–, aby wybrać
odpowiednią zaprogramowaną stację.
Naciśnij przycisk ENTER na pilocie.
Powtórz kroki od 1 do 5, aby
zaprogramować inne stacje.
Istnieje możliwość automatycznego
dostrojenia tunera do wszystkich stacji
odbieranych na danym obszarze
i zapamiętania częstotliwości radiowych
wybranych stacji.
Ręczne programowanie stacji
1
1
2
Naciskaj kilkakrotnie przycisk TUNER
BAND, aby wybrać opcję „FM” (tony
niskie) albo „AM” (tony wysokie).
Naciśnij przycisk TUNING +/–
i przytrzymaj go, dopóki wskazanie
częstotliwości nie zacznie się
zmieniać, a następnie zwolnij przycisk.
Częstotliwość zmienia się w czasie
przeszukiwania pasma. Wyszukiwanie
zostanie automatycznie przerwane po
dostrojeniu do stacji. Pojawi się wtedy
napis „TUNED” i „STEREO”
(w przypadku programu
stereofonicznego FM).
Tuner
Istnieje możliwość zaprogramowania
maksymalnie 20 stacji w paśmie FM i 10 stacji
w paśmie AM. Aby dostroić tuner do jednej
z zaprogramowanych stacji, wystarczy wybrać
jej numer.
Istnieje możliwość ręcznego dostrojenia
i zapamiętania częstotliwości radiowych
wybranych stacji.
2
3
Naciskaj kilkakrotnie przycisk TUNER
BAND, aby wybrać opcję „FM” (tony
niskie) albo „AM” (tony wysokie).
Naciskaj kilkakrotnie przycisk TUNING
+/–, aby dostroić się do wybranej
stacji.
Naciśnij na pilocie TUNER MEMORY.
Wyświetlony zostanie numer stacji.
4
5
6
Naciskaj PRESET +/–, aby wybrać
odpowiednią zaprogramowaną stację.
Naciśnij na pilocie ENTER.
Powtórz kroki od 1 do 5, aby
zaprogramować inne stacje.
Inne operacje
Aby
Jeśli nie pojawia się napis „TUNED”,
a wyszukiwanie nie zostaje przerwane
Dostrój tuner do częstotliwości
wybranej stacji radiowej w sposób
opisany w krokach od 2 do 6 procedury
„Ręczne programowanie stacji”
(strona 13).
Wykonaj tę czynność
Dostroić tuner
Wykonaj procedurę opisaną
do stacji nadającej w punkcie „Ręczne
słaby sygnał
programowanie stacji”
(strona 13).
Wybrać inną stację Rozpocznij procedurę od
dla istniejącego
kroku 1. Po wykonaniu
numeru stacji
kroku 3, naciskaj PRESET +/–,
aby wybrać numer do
zapamiętania stacji.
ciąg dalszy
13PL
Zmiana kroku strojenia w paśmie AM
(nie dotyczy modeli europejskich,
rosyjskich, bliskowschodnich
i filipińskich)
Krok strojenia w paśmie AM jest fabrycznie
ustawiony na 9 kHz (w niektórych obszarach
10 kHz). Aby zmienić krok strojenia
w paśmie AM, najpierw dostrój tuner do
dowolnej stacji nadającej w paśmie AM,
a następnie wyłącz zestaw. Przytrzymując
TUNER/BAND na urządzeniu, naciśnij
?/1. Zmiana kroku strojenia powoduje
usunięcie z pamięci wszystkich
zaprogramowanych stacji AM. Aby
przywrócić oryginalny krok strojenia,
powtórz tę samą procedurę.
Uwaga
Odbiór stacji radiowych
Stacji radiowych można słuchać, wybierając
numer zaprogramowanej stacji albo ręcznie
dostrajając tuner do żądanej stacji.
Odbiór zaprogramowanych stacji
— Strojenie automatyczne
Najpierw zaprogramuj stacje w pamięci
tunera (patrz „Programowanie stacji
radiowych” na stronie 13).
1
2
Kroku strojenia AM nie można zmienić w trybie
oszczędzania energii.
Naciskaj kilkakrotnie przycisk TUNER
BAND, aby wybrać opcję „FM” (tony
niskie) albo „AM” (tony wysokie).
Naciskaj kilkakrotnie przycisk PRESET
+/–, aby wybrać odpowiednią
zaprogramowaną stację.
Numer stacji
Wskazówki
• W przypadku odłączenia przewodu zasilającego
lub awarii zasilania zaprogramowane stacje są
przechowywane w pamięci przez około 1 dzień.
• Aby poprawić jakość odbioru, należy
odpowiednio ustawić anteny dołączone do
zestawu albo podłączyć antenę zewnętrzną.
Częstotliwość
Odbiór niezaprogramowanych
stacji
— Strojenie ręczne
1
2
14PL
Naciskaj kilkakrotnie przycisk TUNER
BAND, aby wybrać opcję „FM” albo
„AM”.
Naciskaj kilkakrotnie przycisk TUNING
+/–, aby dostroić się do wybranej
stacji.
Wskazówki
Korzystanie z systemu RDS
(Radio Data System)
(Tylko model europejski)
Co to jest system RDS?
RDS (Radio Data System, radiowy system
transmisji danych) to usługa radiowa
umożliwiająca stacjom nadawanie
dodatkowych informacji wraz z sygnałem
zwykłego programu. System RDS działa
tylko ze stacjami nadającymi w paśmie FM.*
Tuner
• Aby poprawić jakość odbioru, ustaw anteny
dołączone do zestawu lub podłącz dostępną
w handlu antenę zewnętrzną.
• Jeśli w trakcie odbioru programu
stereofonicznego w paśmie FM słychać szum,
naciskaj przycisk REPEAT/FM MODE na
pilocie aż do pojawienia się „MONO”. Nie
słychać będzie efektów stereofonicznych, ale
jakość odbioru ulegnie poprawie.
• Naciśnij i przytrzymaj TUNING +/–. Wskazanie
częstotliwości będzie się zmieniać,
a wyszukiwanie zostanie przerwane po
dostrojeniu do stacji (strojenie automatyczne).
• Aby nagrywać programy radiowe, należy
skorzystać z nagrywania ręcznego (strona 18).
Uwaga
System RDS może nie działać prawidłowo, jeśli
odbierana stacja nie nadaje poprawnie sygnału
RDS albo jeśli sygnał jest słaby.
* Nie wszystkie stacje FM udostępniają usługi
RDS, a rodzaj usług udostępnianych przez
poszczególne stacje może być różny.
Użytkownicy, którzy nie są zaznajomieni
z systemem RDS, mogą w lokalnych stacjach
radiowych uzyskać informacje na temat usług
RDS dostępnych w danym regionie.
Odbiór informacji RDS
Wystarczy dostroić tuner do stacji, która
nadaje w paśmie FM.
Po dostrojeniu tunera do stacji
udostępniającej usługi RDS, na
wyświetlaczu pojawi się nazwa stacji.
Aby odczytać informacje RDS
Każde naciśnięcie przycisku DISPLAY
powoduje cykliczną zmianę wskazania na
wyświetlaczu w następujący sposób:
Nazwa stacji* t Częstotliwość t Typ
programu* t Zegar t Stan efektów
* Typ programu może nie być wyświetlany, jeśli
sygnał RDS nie jest prawidłowo odbierany.
15PL
Magnetofon – odtwarzanie
Wkładanie kasety
1
2
Otwórz pokrywę.
Włóż kasetę.
Strona
odtwarzana/
nagrywana
zwrócona do
góry.
Aby wyjąć kasetę, unieś ją w sposób
pokazany na ilustracji.
3
Odtwarzanie kasety
Możliwe jest używanie kaset z taśmą TYPE I
(żelazową).
1
2
3
Włóż kasetę.
Naciśnij TAPE A/B na pilocie (lub
kilkakrotnie FUNCTION na urządzeniu)
aż pojawi się „TAPE”.
Naciskając kilkakrotnie przycisk PLAY
MODE, wybierz symbol „g”, aby
odtworzyć jedną stronę, symbol „h”,
aby odtworzyć obie strony, albo
symbol „j”*, aby wielokrotnie
odtworzyć obie strony.
* Taśma zostanie zatrzymana automatycznie
po pięciokrotnym odtworzeniu kasety.
4
Zamknij pokrywę.
Naciśnij N na pilocie (lub TAPE nN
na urządzeniu).
Rozpocznie się odtwarzanie.
Aby odtworzyć drugą stronę, ponownie
naciśnij TAPE nN.
Inne operacje
Aby
Wykonaj tę czynność
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij x.
Wstrzymać
odtwarzanie
Naciśnij X. Naciśnij przycisk
ponownie, aby wznowić
odtwarzanie.
Przewinąć
Naciśnij przycisk m/M.
taśmę do przodu
lub do tyłu
Odszukiwanie wybranego fragmentu
utworu
Przejście w przód
Podczas odtwarzania naciśnij >,
a następnie N na pilocie (lub TAPE nN
na urządzeniu) w odpowiednim miejscu.
Przejście w tył
Podczas odtwarzania naciśnij .,
a następnie N na pilocie (lub TAPE nN
na urządzeniu) w odpowiednim miejscu.
16PL
Magnetofon – nagrywanie
Nagrywanie ulubionych
utworów z płyty CD na kasecie
— Nagrywanie synchroniczne CD-TAPE
1
2
3
4
5
6
Włóż kasetę przeznaczoną do nagrania.
Naciskaj FUNCTION (lub TAPE A/B na
pilocie) aż do pojawienia się „TAPE”.
Naciskając kilkakrotnie przycisk PLAY
MODE, wybierz symbol „g”, aby
nagrywać na jednej stronie, albo
symbol „h”, aby nagrywać na obu
stronach.
Korzystając z funkcji odtwarzania
programowanego, można ograniczyć
nagrywanie do ulubionych utworów z płyty
CD. Między krokiem 5 a 6 należy wykonać
kroki od 2 do 6 z procedury „Tworzenie
własnego programu” (strona 11).
Uwaga
Jeśli nagrywanie pierwszej strony kasety kończy
się w środku utworu, wstawiana jest automatycznie
pauza odtwarzania płyty CD.
Magnetofon – nagrywanie
Istnieje możliwość nagrania całej płyty CD
na kasecie.
Możliwe jest używanie kaset z taśmą TYPE I
(żelazową). Poziom zapisu jest regulowany
automatycznie.
Należy użyć odpowiednich przycisków na
urządzeniu.
Nagrywanie płyty z określeniem
kolejności utworów
Naciskaj FUNCTION (lub CD na pilocie)
aż do pojawienia się „CD”.
Włóż płytę, której zawartość chcesz
nagrać.
Naciśnij przycisk CD SYNC.
Magnetofon będzie teraz gotowy do
nagrywania, a odtwarzacz CD zostanie
przełączony w tryb pauzy w odtwarzaniu.
„REC” zacznie migać.
Aby nagrywać na drugiej stronie,
naciśnij przycisk TAPE nN.
7
Naciśnij przycisk REC PAUSE/START.
Rozpocznie się nagrywanie.
Aby przerwać nagrywanie
Naciśnij przycisk x.
17PL
Ręczne nagrywanie na
kasecie
— Nagrywanie ręczne
Istnieje możliwość nagrania na kasecie tylko
wybranych fragmentów z płyty CD lub radia.
Można także nagrywać z podłączonych
urządzeń (patrz „Podłączanie urządzeń
zewnętrznych” na stronie 26).
Należy użyć odpowiednich przycisków na
urządzeniu.
1
2
3
4
Włóż kasetę przeznaczoną do
nagrania.
Naciskaj FUNCTION (lub TAPE A/B na
pilocie) aż do pojawienia się „TAPE”.
Naciskając kilkakrotnie przycisk PLAY
MODE, wybierz symbol „g”, aby
nagrywać na jednej stronie, albo
symbol „h”, aby nagrywać na obu
stronach.
Aby wybrać źródło, z którego chcesz
nagrywać, naciskaj FUNCTION (CD,
TUNER BAND lub GAME (MD) na
pilocie).
• CD: Aby nagrywać z odtwarzacza CD
zestawu.
• TUNER: Aby nagrywać z tunera
zestawu.
• MD: Aby nagrywać z urządzenia
zewnętrznego podłączonego do
gniazd MD IN.
5
Naciśnij przycisk REC PAUSE/START.
Magnetofon będzie teraz gotowy do
nagrywania.
„REC” zacznie migać.
Aby nagrywać na drugiej stronie,
naciśnij przycisk TAPE nN.
6
Naciśnij REC PAUSE/START,
a następnie rozpocznij odtwarzanie
z wybranego źródła.
Rozpocznie się nagrywanie.
18PL
Aby przerwać nagrywanie
Naciśnij przycisk x.
Uwaga
Podczas nagrywania nie można odtwarzać z innych
źródeł.
Wskazówka
W wypadku nagrywania z tunera:
Jeśli podczas nagrywania słychać szum, należy
skorygować ustawienie odpowiedniej anteny.
Regulacja barwy dźwięku
Zmiana barwy dźwięku
Istnieje możliwość wzmocnienia tonów niskich
w celu uzyskania lepszego brzmienia.
Naciśnij przycisk GROOVE.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
zmianę wskazania na wyświetlaczu
w następujący sposób:
GROOVE ON* y GROOVE OFF
Wybór z menu
Aby wybrać zapamiętane ustawienie,
należy naciskać PRESET EQ.
Na wyświetlaczu pojawi się nazwa
ustawienia.
Patrz część „Opcje efektów dźwiękowych”.
Aby anulować efekty dźwiękowe
Naciskaj kilkakrotnie przycisk PRESET
EQ, dopóki nie pojawi się wskazanie
„FLAT”.
Opcje efektów dźwiękowych
Jeśli wybrano efekt przestrzenny, zaświeci
się „SURR”.
MUSIC EQ
Efekt
ROCK
POP
JAZZ
Regulacja barwy dźwięku
* Zmieni się tryb poziomu głośności, wykres
korektora oraz zaświeci się „GROOVE”.
Wybór efektów
dźwiękowych
Standardowe źródła muzyki
MOVIE EQ
Efekt
MOVIE
Ścieżki dźwiękowe i przypadki
szczególne
19PL
Wybór efektu
przestrzennego
Naciśnij przycisk SURROUND na pilocie.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
zmianę wskazania na wyświetlaczu
w następujący sposób:
SURROUND ON* y SURROUND OFF
* Zaświeci się „SURR”.
20PL
4-246-667-51(1)
Programator czasowy
Zasypianie przy muzyce
— Wyłącznik czasowy
Zestaw można zaprogramować w taki sposób,
by wyłączył się po upływie określonego czasu;
funkcja ta pozwala na zasypianie przy
muzyce.
Należy użyć odpowiednich przycisków na
pilocie.
Budzenie się przy muzyce
— Budzik
Zestaw może pełnić rolę budzika, włączając
się o zadanej godzinie. Konieczne jest w tym
celu nastawienie zegara (patrz „Nastawianie
zegara” na stronie 8).
Należy użyć odpowiednich przycisków na
pilocie.
1
Po każdym naciśnięciu przycisku liczba
minut na wyświetlaczu (czas do wyłączenia)
zmienia się cyklicznie w następujący sposób:
AUTO* t 90MIN t 80MIN t 70MIN t
… t 10MIN t OFF
Inne operacje
Aby
Naciśnij przycisk
Sprawdzić
pozostały
czas**
SLEEP jeden raz.
Zmienić czas
pozostały
do wyłączenia
SLEEP kilkakrotnie, aby
wybrać odpowiedni czas.
Anulować
funkcję
wyłącznika
czasowego
SLEEP kilkakrotnie, dopóki
nie pojawi się napis „OFF”.
2
3
Wyreguluj głośność.
Naciśnij przycisk CLOCK/TIMER SET.
Pojawi się napis „DAILY SET”.
4
Programator czasowy
• CD: Włóż płytę. Aby rozpocząć od
określonego utworu, utwórz program
(patrz „Tworzenie własnego
programu” na stronie 11).
• TAPE: Włóż kasetę.
• TUNER: Dostrój tuner do stacji
radiowej (patrz „Odbiór stacji
radiowych” na stronie 14).
Naciskaj kilkakrotnie przycisk SLEEP.
* Zestaw automatycznie wyłącza się po
100 minutach lub po zakończeniu odtwarzania
bieżącej płyty lub kasety.
Przygotuj źródło dźwięku, z którego
ma być odtwarzany dźwięk.
Naciśnij przycisk ENTER.
Wyświetlony zostanie napis „ON”
i zacznie migać wskazanie godzin.
** Nie można sprawdzić pozostałego czasu, jeśli
wybrano opcję „AUTO”.
5
Ustaw godzinę rozpoczęcia
odtwarzania.
Naciskaj kilkakrotnie przycisk ./>,
aby ustawić pełną godzinę, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zacznie migać wskazanie minut.
Naciskaj ./>, aby ustawić minuty,
a następnie naciśnij ENTER.
6
7
Ustaw godzinę zakończenia
odtwarzania, wykonując tę samą
procedurę, co w kroku 5.
Naciskaj ./>, aż do pojawienia
się wybranego źródła dźwięku.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
cykliczną zmianę wskazania na
wyświetlaczu w następujący sposób:
t TUNER y CD PLAY T
t TAPE PLAY T
ciąg dalszy
21PL
8
Naciśnij przycisk ENTER.
Pojawią się kolejno typ zegara
(„DAILY”), czas rozpoczęcia, czas
zatrzymania, źródło dźwięku,
a następnie pierwotne wskazanie.
9
Naciśnij przycisk ?/1, aby wyłączyć
zestaw.
Inne operacje
Aby
Wykonaj tę czynność
Sprawdzić
ustawienie
1 Naciśnij przycisk CLOCK/
TIMER SELECT.
2 Naciskaj kilkakrotnie
przycisk ./>,
dopóki nie pojawi się
wskazanie „DAILY”,
a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Zmienić
ustawienie
Rozpocznij procedurę od
kroku 1.
Anulować
programator
czasowy
1 Naciśnij przycisk CLOCK/
TIMER SELECT.
2 Naciskaj kilkakrotnie
przycisk ./>,
dopóki nie pojawi się
wskazanie „TIMER
OFF”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Uwagi
• Nie można jednocześnie uaktywnić budzika
i programatora nagrywania.
• Jeśli jednocześnie używany jest budzik
i wyłącznik czasowy, ten ostatni ma wyższy
priorytet.
• Jeśli zestaw zostanie włączony
o zaprogramowanej godzinie, budzik nie
zadziała.
• ródłem dźwięku dla funkcji budzika nie może
być urządzenie zewnętrzne podłączone do gniazd
MD IN.
Nagrywanie programów
radiowych przy użyciu
programatora czasowego
Można nagrać zaprogramowaną stację
radiową w określonym czasie.
Aby możliwe było nagrywanie przy użyciu
programatora, należy najpierw
zaprogramować stację radiową (patrz
„Programowanie stacji radiowych” na
stronie 13) i nastawić zegar (patrz
„Nastawianie zegara” na stronie 8).
Należy użyć odpowiednich przycisków na
pilocie.
1
2
Naciśnij przycisk CLOCK/TIMER SET.
Pojawi się napis „DAILY SET”.
3
Naciśnij kilkakrotnie przycisk ./>,
aby wybrać „REC SET”, a następnie
naciśnij ENTER.
Wyświetlony zostanie napis „ON”
i zacznie migać wskazanie godzin.
4
Ustaw godzinę rozpoczęcia
nagrywania.
Naciskaj kilkakrotnie przycisk ./>,
aby ustawić pełną godzinę, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zacznie migać wskazanie minut.
Naciskaj kilkakrotnie przycisk ./>,
aby ustawić minuty, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
5
Wskazówka
Zestaw włącza się 15 sekund przed ustawioną
godziną.
Ustaw godzinę zakończenia
nagrywania, wykonując tę samą
procedurę, co w kroku 4.
Pojawią się kolejno czas rozpoczęcia,
czas zatrzymania, zaprogramowana
stacja radiowa (np. „TUNER FM 5”),
a następnie pierwotne wskazanie.
6
22PL
Dostrój tuner do zaprogramowanej
stacji radiowej (patrz „Odbiór
zaprogramowanych stacji” na
stronie 14).
Włóż kasetę przeznaczoną do
nagrania.
7
8
9
Naciśnij TAPE nN na urządzeniu,
jeśli chcesz zmienić stronę. Naciśnij x.
Naciskając kilkakrotnie przycisk PLAY
MODE, wybierz symbol „g”, aby
nagrywać na jednej stronie, albo
symbol „h”, aby nagrywać na obu
stronach.
Naciśnij przycisk ?/1, aby wyłączyć
zestaw.
Inne operacje
Aby
Wykonaj tę czynność
Sprawdzić
ustawienie
1 Naciśnij przycisk CLOCK/
Zmienić
ustawienie
Rozpocznij procedurę od
kroku 1.
Anulować
programator
czasowy
1 Naciśnij przycisk CLOCK/
TIMER SELECT.
2 Naciskaj kilkakrotnie
przycisk ./>,
dopóki nie pojawi się
wskazanie „TIMER
OFF”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Uwagi
• Nie można jednocześnie uaktywnić budzika
i programatora nagrywania.
• Jeśli jednocześnie używany jest programator
nagrywania i wyłącznik czasowy, ten ostatni ma
wyższy priorytet.
• Jeśli zestaw zostanie włączony o ustawionej
godzinie, zaprogramowane nagrywanie nie
rozpocznie się.
• Podczas nagrywania głośność zostaje
zmniejszona do minimum.
Wyłączanie wyświetlacza
— Tryb oszczędzania energii
Istnieje możliwość wyłączenia wskazania
pokazowego (przy wyłączonym zestawie)
i zegara w celu maksymalnego ograniczenia
poboru mocy w trybie gotowości (tryb
oszczędzania energii).
Przy wyłączonym zestawie naciskaj
DISPLAY, aż do zgaśnięcia wyświetlacza
i zegara.
Aby anulować tryb oszczędzania energii
Naciskaj DISPLAY, gdy zestaw jest
wyłączony. Każde naciśnięcie przycisku
powoduje cykliczną zmianę wskazania na
wyświetlaczu:
Wskazanie pokazowe t Zegar* t Brak
wskazania (tryb oszczędzania energii)
* Zegar jest wyświetlany tylko wówczas, gdy został
nastawiony.
Wyświetlacz
TIMER SELECT.
2 Naciskaj kilkakrotnie
przycisk ./>,
dopóki nie pojawi się
wskazanie „REC
SELECT”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Wyświetlacz
Uwaga
W trybie oszczędzania energii nie można
wykonywać następujących operacji:
– nastawiać zegara,
– zmieniać krok strojenia w paśmie AM (nie
dotyczy modeli europejskich, rosyjskich,
bliskowschodnich i filipińskich)
– włączać zestawu, naciskając przyciski funkcyjne
Wskazówka
W trybie oszczędzania energii nadal działa
programator czasowy.
23PL
Regulowanie jasności
podświetlenia
Można regulować jasność podświetlenia
wyświetlacza.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk DIMMER na
urządzeniu.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
cykliczną zmianę jasności:
DIMMER 1 t DIMMER 2 t DIMMER 3
t DIMMER OFF
Wyświetlanie informacji
o płycie
Istnieje możliwość wyświetlenia czasu od
początku odtwarzania oraz pozostałego
czasu odtwarzania bieżącego utworu lub
całej płyty.
Sprawdzanie pozostałego czasu
i tytułów (CD/MP3)
Podczas odtwarzania należy naciskać
DISPLAY.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
cykliczną zmianę wskazania na wyświetlaczu
w następujący sposób:
x Podczas odtwarzania płyty CD
Czas odtwarzania, jaki upłynął od początku
bieżącego utworu t Pozostały czas
odtwarzania bieżącego utworu*1 t
Pozostały czas odtwarzania bieżącej płyty *2t
Wyświetlenie zegara (przez osiem sekund) t
Stan efektów
*1
Podczas odtwarzania programu zawierającego
ponad 20 utworów lub przekraczającego
100 minut, pojawi się „– –.– –”.
*2
„– –.– –” pojawi się w trybie odtwarzania
programowanego lub ALL DISCS.
x Podczas odtwarzania MP3
Czas odtwarzania, jaki upłynął od początku
bieżącego utworu t Pozostały czas
odtwarzania bieżącego utworu*1 t
Pozostały czas odtwarzania bieżącej płyty*2 t
Tytuł utworu*3 t Nazwa albumu t
Wyświetlenie zegara (przez osiem sekund) t
Stan efektów
24PL
*1
Podczas odtwarzania programu zawierającego
ponad 20 ścieżek lub przekraczającego
100 minut, pojawi się „– –.– –”.
*2
„– –.– –” pojawi się w trybie odtwarzania
programowanego, ALL DISCS lub podczas
odtwarzania ścieżek dźwiękowych MP3.
*3
Podczas odtwarzania ścieżki ze znacznikiem
ID3 (wersja 1.0 lub 1.1), wyświetli się znacznik
ID3. Znacznik ID3 podaje jedynie informacje
o tytule utworu.
Sprawdzanie łącznego czasu
odtwarzania i tytułów (CD)
W trybie zatrzymania należy nacisnąć
DISPLAY.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
cykliczną zmianę wskazania na wyświetlaczu
w następujący sposób:
x Jeśli płyta CD znajduje się w trybie
odtwarzania normalnego
Informacje TOC*1 lub łączna liczba
albumów na bieżącej płycie*2 lub łączna
liczba utworów bieżącego albumu*2 t
Nazwa albumu*2 t Wyświetlenie zegara
(przez osiem sekund) t Stan efektów
*2 W przypadku płyt ze ścieżkami dźwiękowymi
MP3, tytuły albumów mogą nie być
wyświetlane zależnie od trybu odtwarzania.
x Jeśli płyta CD znajduje się w trybie
odtwarzania programowanego
Wyświetlacz
*1 TOC = Spis treści; wyświetla numer bieżącej
płyty, łączną liczbę utworów na płycie i łączny
czas odtwarzania płyty („– –.– –” pojawia się,
jeśli płyta zawiera 20 lub więcej utworów.).
Numer ostatniego zaprogramowanego
utworu i łączny czas odtwarzania programu*
t Ostatni numer kroku programu t
Wyświetlenie zegara (przez osiem sekund)
t Stan efektów
* Jeśli łączny czas odtwarzania programu
przekracza 100 minut, na wyświetlaczu pojawi się
wskazanie – –.– –.
Uwagi
• Łączny czas odtwarzania nie jest wyświetlany
w przypadku płyt ze ścieżkami dźwiękowymi
MP3.
• Znacznik ID3 dotyczy tylko wersji 1.
• Jeśli plik MP3, który ma zostać odtworzony
zawiera znacznik ID3, informacje tego znacznika
są wyświetlane jako tytuł utworu.
• W poniższych przypadkach nie można dokładnie
wyświetlić czasu, jaki upłynął od początku
utworu oraz czasu pozostałego.
– Podczas odtwarzania pliku MP3 o zmiennej
szybkości transmisji bitowej (VBR).
– Podczas przewijania w przód lub w tył.
25PL
4-246-667-51(1)
Zewnętrzne urządzenie analogowe
Podłączanie urządzeń zewnętrznych
Do zestawu można podłączyć inne urządzenia w celu zwiększenia liczby źródeł dźwięku.
Informacje na temat obsługi takich urządzeń można znaleźć w dołączonych do nich
instrukcjach obsługi.
Dodatkowe urządzenie cyfrowe
Do cyfrowego gniazda
wejściowego
dodatkowego
urządzenia cyfrowego
Z wyjścia audio
zewnętrznego
urządzenia
analogowego
Urządzenia zewnętrzne
A Gniazdo OPTICAL CD DIGITAL OUT
Aby podłączyć do gniazda dodatkowe
urządzenie (np. odtwarzacz MD), należy
nabyć odpowiedni kabel optyczny. Pozwoli
to na przesłanie do takiego urządzenia
dźwięku z zestawu.
B MD IN Gniazdo
Do tych gniazd można podłączyć zewnętrzne
urządzenie analogowe (np. odtwarzacz MD),
korzystając z przewodów audio (nie należą do
wyposażenia). Pozwoli to na słuchanie
dźwięku z takiego urządzenia.
26PL
Słuchanie dźwięku
z podłączonego urządzenia
1 Podłącz przewody audio.
Patrz „Podłączanie urządzeń
zewnętrznych” na stronie 26.
2 Naciśnij GAME (MD) na pilocie (lub
kilkakrotnie FUNCTION na urządzeniu) aż
pojawi się „MD”.
Rozpocznij odtwarzanie z podłączonego
urządzenia.
Nagrywanie dźwięku
z podłączonego urządzenia
1 Podłącz przewody audio.
2 Ręcznie rozpocznij nagrywanie.
Patrz „Ręczne nagrywanie na kasecie” na
stronie 18.
Nagrywanie dźwięku na
podłączonym urządzeniu
1 Podłącz odpowiedni kabel optyczny.
Patrz „Podłączanie urządzeń
zewnętrznych” na stronie 26.
2 Rozpocznij nagrywanie.
Skorzystaj z instrukcji obsługi
podłączonego urządzenia.
Uwaga
Zewnętrzne urządzenie analogowe
Cyfrowe nagrywanie jest możliwe tylko z płyt. Nie
można kopiować płyt zabezpieczonych przed
kopiowaniem.
27PL
4-246-667-51(1)
Rozwiązywanie problemów
Problemy i rozwiązania
W razie napotkania problemu podczas
korzystania z zestawu:
1 Upewnij się, że przewód zasilający
i przewody kolumn głośnikowych są
prawidłowo podłączone oraz dobrze
zamocowane.
2 Odszukaj problem na poniższej liście
i wykonaj zalecane czynności.
Jeśli po wykonaniu powyższych czynności
problem nadal występuje, skontaktuj się
z najbliższym sklepem lub
przedstawicielstwem firmy Sony.
Jeśli wskaźnik ?/1 miga
Należy natychmiast odłączyć przewód
zasilający i sprawdzić poniższe
ewentualności.
• Czy przełącznik napięcia ustawiono na
właściwe napięcie?
Przełącznik napięcia należy ustawić na
napięcie używane w miejscowej sieci
energetycznej.
• Czy przewody + i – kolumn głośnikowych
nie są zwarte?
• Czy użyto dozwolonych kolumn
głośnikowych?
• Czy otwory wentylacyjne z tyłu zestawu
nie są zasłonięte?
Po sprawdzeniu i przywróceniu
prawidłowych warunków pracy należy
ponownie podłączyć przewód zasilający
i włączyć zestaw. Jeśli wskaźnik nadal miga
i nie można znaleźć przyczyny problemu,
należy skontaktować się z najbliższym
sklepem lub przedstawicielstwem firmy
Sony.
Dane ogólne
Wyświetlacz zacznie migać natychmiast po
dołączeniu przewodu zasilającego (patrz krok
4 części „Podłączanie elementów zestawu”
(strona 6)). Zestaw nie musi być włączony.
• Przy wyłączonym zestawie dwukrotnie
naciśnij DISPLAY. Wskazanie wyświetlacza
zniknie.
28PL
Na wyświetlaczu pojawi się „– –:– –”.
• Wystąpiła przerwa w zasilaniu. Ponownie
nastaw zegar (strona 8) i programator czasowy
(strony 22 i 23).
Skasowane zostało ustawienie zegara/stacji
radiowych/programatora czasowego.
• Ponownie wykonaj następujące procedury:
–„Nastawianie zegara” (strona 8)
–„Programowanie stacji radiowych” (strona 13)
–„Budzenie się przy muzyce” (strona 21)
–„Nagrywanie programów radiowych przy
użyciu programatora czasowego” (strona 22)
Brak dźwięku.
• Naciskaj VOL + na pilocie (lub obróć
VOLUME na urządzeniu w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara).
• Upewnij się, że nie są podłączone słuchawki.
• Sprawdź połączenia kolumn głośnikowych
(strona 6).
• Podczas nagrywania przy użyciu programatora
czasowego wyjście audio nie jest dostępne.
Słychać tylko jeden kanał lub głośność lewego
i prawego kanału jest różna.
• Ustaw kolumny głośnikowe symetrycznie.
• Podłącz kolumny głośnikowe.
Brak tonów niskich w dźwięku.
• Sprawdź, czy gniazda + i – kolumn
głośnikowych są podłączone prawidłowo.
Słychać głośny przydźwięk lub szum.
• Odsuń zestaw od źródła szumu.
• Podłącz zestaw do innego gniazdka ściennego.
• Zainstaluj na linii zasilania filtr
przeciwzakłóceniowy (dostępny w handlu).
Nie można nastawić programatora
czasowego.
• Ponownie nastaw zegar (strona 8).
Programator czasowy nie działa.
• Sprawdź ustawienie programatora czasowego
i ustaw prawidłową godzinę (strony 22 i 23).
• Anuluj funkcję wyłącznika czasowego
(strona 21).
Pilot nie działa.
• Usuń przeszkodę.
• Zbliż pilota do zestawu.
• Skieruj pilota na czujnik zestawu.
• Wymień baterie (R6/typu AA).
• Odsuń zestaw od światła jarzeniowego.
Występuje akustyczne sprzężenie zwrotne.
• Zmniejsz głośność.
Kolory na ekranie telewizora są wyświetlane
nieprawidłowo.
• Wyłącz telewizor i włącz go ponownie po
15 - 30 minutach. Jeśli zakłócenia kolorów
nadal występują, ustaw kolumny głośnikowe
dalej od telewizora.
Odtwarzacz CD/MP3
Pojawi się napis „LOCKED”.
• Skontaktuj się z najbliższym sklepem lub
przedstawicielstwem firmy Sony.
Szuflada odtwarzacza nie otwiera się.
• Nie można wyjmować płyty podczas nagrywania synchronicznego CD. Naciśnij x, aby
anulować synchroniczne nagrywanie CD,
a następnie naciśnij jeden z przycisków
(DISC 1 Z – DISC 5 Z na urządzeniu) w celu
otwarcia zasobnika CD.
• Skontaktuj się z najbliższym sklepem lub
przedstawicielstwem firmy Sony.
Dźwięk przeskakuje.
• Wyczyść płytę (strona 32).
• Użyj innej płyty.
• Spróbuj przenieść zestaw w miejsce, w którym
nie występują wstrząsy (np. na stabilny mebel).
• Spróbuj umieścić kolumny głośnikowe dalej
od zestawu lub umieść je na osobnych
podstawkach. Podczas głośnego odtwarzania
utworu z dużym udziałem tonów niskich
wibracje głośników mogą powodować
przeskakiwanie dźwięku.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się od pierwszego
utworu.
• Naciskaj kilkakrotnie przycisk PLAY MODE,
dopóki z wyświetlacza nie zniknie napis „PGM”
i „SHUF”, aby powrócić do normalnego trybu
odtwarzania.
Odtwarzanie ścieżek dźwiękowych MP3
zajmuje więcej czasu niż odtwarzanie innych.
• Po odczytaniu wszystkich ścieżek na płycie
odtworzenie może zająć więcej czasu, jeśli:
– liczba albumów lub utworów na płycie jest
bardzo duża,
– struktura organizacji albumu i ścieżek jest
bardzo skomplikowana.
Niepoprawnie wyświetlają się tytuł albumu,
utworu oraz znacznik ID3.
• Należy użyć płyty zgodnej z normą ISO 9660
poziom 1, poziom 2, Joliet lub Romeo
w formacie rozszerzonym.
• Znacznik ID3 płyta nie ma wersji 1 (wersja 1.0
lub 1.1).
Tuner
Silny przydźwięk lub szum/brak możliwości
odbioru stacji.
• Wybierz odpowiednie pasmo i częstotliwość
(strona 13).
• Podłącz prawidłowo antenę (strona 6).
• Znajdź takie miejsce i ustawienie anteny, przy
którym jakość odbioru jest dobra, a następnie
ponownie ustaw antenę. Jeśli uzyskanie
dobrej jakości odbioru nie jest możliwe,
zalecane jest podłączenie anteny zewnętrznej
dostępnej w handlu.
• Dołączona do zestawu antena przewodowa
FM odbiera sygnał na całej długości, dlatego
należy ją całkowicie rozciągnąć.
• Umieść anteny jak najdalej od przewodów
kolumn głośnikowych.
• Spróbuj wyłączyć znajdujące się w pobliżu
urządzenia elektryczne.
Rozwiązywanie problemów
Odtwarzanie nie rozpoczyna się.
• Sprawdź, czy włożono płytę (wskaźnik DISC
powinien się świecić).
• Wyczyść płytę (strona 32).
• Użyj innej płyty.
• Włóż płytę, którą zestaw może odtworzyć
(strona 4).
• Włóż płytę we właściwy sposób.
• Włóż płytę do nadrukiem do góry.
• Wyjmij płytę i wytrzyj z niej wilgoć,
a następnie pozostaw zestaw włączony na
kilka godzin, dopóki wilgoć nie odparuje.
• Naciśnij na pilocie N (lub CD N na
urządzeniu) w celu rozpoczęcia odtwarzania.
Nie można odtworzyć ścieżki dźwiękowej
MP3.
• Nagranie nie zostało wykonane zgodnie
z normą ISO 9660 poziom 1 lub poziom 2,
Joliet lub Romeo w formacie rozszerzonym.
• Ścieżka dźwiękowa MP3 nie ma rozszerzenia
„.MP3”.
• Dane nie są zapisane w formacie MP3.
• Nie można odtwarzać płyt zawierających pliki
inne niż MPEG 1 Audio Layer-3.
Stereofoniczny program nadawany w paśmie
FM nie jest odbierany w stereo.
• Naciskaj REPEAT/FM MODE na pilocie aż
do pojawienia się „STEREO”.
ciąg dalszy
29PL
Magnetofon
Nie jest możliwe odtwarzanie lub nagrywanie
na taśmie albo zmniejszył się poziom głośności.
• Głowice są zabrudzone. Wyczyść je (strona 33).
• Głowice odtwarzające/nagrywające są
namagnesowane. Zdemagnetyzuj je (strona 33).
Nagranie na taśmie nie jest całkowicie
kasowane.
• Głowice odtwarzające/nagrywające są
namagnesowane. Zdemagnetyzuj je (strona 33).
Występuje nadmierne kołysanie lub drżenie
dźwięku albo dźwięk zanika.
• Wałki napędowe są zabrudzone. Wyczyść je
(strona 33).
Coraz silniejszy szum lub brak wysokich
częstotliwości.
• Głowice odtwarzające/nagrywające są namagnesowane. Zdemagnetyzuj je (strona 33).
Nagrywanie na taśmie nie jest możliwe.
• Nie włożono kasety. Włóż kasetę.
• Usunięto ząbek kasety. Zaklej miejsce po
wyłamanym ząbku taśmą samoprzylepną
(strona 33).
• Taśma jest przewinięta do końca.
Urządzenia zewnętrzne
Brak dźwięku.
• Postępuj zgodnie z punktem ogólnym „Brak
dźwięku.” (strona 28) i sprawdź tryb pracy
zestawu.
• Podłącz prawidłowo urządzenie (strona 26),
sprawdzając jednocześnie:
– czy przewody są podłączone poprawnie,
– czy wtyczki przewodów są wsunięte do
końca i dobrze zamocowane.
• Włącz podłączone urządzenie.
• Skorzystaj z instrukcji obsługi podłączonego
urządzenia i rozpocznij odtwarzanie.
• Naciskaj GAME (MD) na pilocie (lub
FUNCTION na pilocie) aż do pojawienia się
„MD”.
Dźwięk jest zniekształcony.
• Zmniejsz głośność w podłączonym
urządzeniu.
30PL
Jeśli po podjęciu powyższych
środków zestaw nadal nie działa
prawidłowo, przeprowadź procedurę
zerowania jego pamięci, postępując
w następujący sposób:
Do obsługi tej funkcji należy użyć
przycisków na przednim panelu urządzenia.
1
2
3
4
Odłącz przewód zasilający.
Ponownie dołącz przewód zasilający.
Naciśnij x, DISPLAY i DISC 1 jednocześnie.
Naciśnij przycisk ?/1, aby włączyć zestaw.
Zostaną przywrócone ustawienia fabryczne
zestawu. Należy teraz odtworzyć poprzednie
ustawienia, takie jak zaprogramowane
stacje, ustawienie zegara oraz programatora
czasowego.
Komunikaty
Podczas pracy może zostać wyświetlony lub
migać jeden z poniższych komunikatów.
CD/MP3
NO DISC
W odtwarzaczu nie ma płyty.
NO STEP
Brak kroku programu.
OVER
Osiągnięto koniec płyty przez naciskanie
i przytrzymywanie M na pilocie w czasie pauzy
odtwarzania.
PUSH STOP
Naciśnięto PLAY MODE podczas odtwarzania.
STEP FULL
Próbowano zaprogramować 26 ścieżek
(kroków) lub więcej.
Kaseta
Programator czasowy
OFF TIME NG
Czas zatrzymania dla budzika lub programatora
jest taki sam jak czas uruchomienia.
SET TIMER
Próbowano wybrać programator czasowy bez
jego wcześniejszego ustawienia.
Rozwiązywanie problemów
NO TAPE
W magnetofonie nie ma kasety.
31PL
4-246-667-51(1)
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności
Dotyczące napięcia roboczego
Przed przystąpieniem do użytkowania zestawu
należy sprawdzić, czy napięcie robocze danego
egzemplarza urządzenia jest identyczne
z napięciem w lokalnej sieci energetycznej.
Dotyczące bezpieczeństwa
• Urządzenie zostaje odłączone od źródła zasilania
(sieci energetycznej) dopiero po wyjęciu wtyczki
z gniazdka; nie wystarczy wyłączenie zestawu.
• Jeśli zestaw nie będzie używany przez dłuższy
czas, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego
(odłączyć urządzenie od sieci). Odłączając
przewód zasilający (sieciowy), należy ciągnąć
za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za sam przewód.
• Jeśli do wnętrza zestawu wpadnie jakiś
przedmiot lub przedostanie się ciecz, należy
odłączyć zestaw od źródła zasilania i przed dalszą
eksploatacją oddać go do sprawdzenia wykwalifikowanym pracownikom serwisu.
• Wymiany przewodu zasilającego może dokonać
tylko wykwalifikowany pracownik serwisu.
Ponieważ kolumny głośnikowe nie są magnetycznie
ekranowane, obraz na ekranie telewizora może
zostać zniekształcony. W takim przypadku należy
wyłączyć telewizor i włączyć go ponownie po
15 - 30 minutach.
Jeśli nie widać poprawy, należy jeszcze bardziej
odsunąć kolumny głośnikowe od telewizora.
W pobliżu kolumn głośnikowych nie można
umieszczać przedmiotów, do których dołączono lub
w których zastosowano magnesy. Dotyczy to m.in.
stolików audio, TV oraz zabawek. W przeciwnym
razie mogą wystąpić zniekształcenia obrazu.
Dotyczące obsługi
• Jeśli zestaw zostanie przeniesiony bezpośrednio
z zimnego do ciepłego miejsca lub znajdzie się
w bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na soczewce
wewnątrz odtwarzacza CD może skroplić się
para wodna. W takim wypadku zestaw nie będzie
działał prawidłowo. Należy wtedy wyjąć płytę
i pozostawić zestaw włączony na około godzinę,
dopóki wilgoć nie odparuje.
• Przed przeniesieniem zestawu w inne miejsce
należy wyjąć z niego płytę.
Z pytaniami lub problemami dotyczącymi zestawu
należy zwracać się do najbliższego sklepu lub
przedstawicielstwa firmy Sony.
Dotyczące miejsca ustawienia
Uwagi na temat płyt
• Zestawu nie należy ustawiać pod nachyleniem.
• Zestawu nie należy ustawiać w miejscach:
– skrajnie gorących lub zimnych,
– zapylonych lub zanieczyszczonych,
– bardzo wilgotnych,
– narażonych na wstrząsy,
– narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
• Należy zachować ostrożność w wypadku ustawiania zestawu lub kolumn głośnikowych na powierzchniach pokrytych woskiem, olejem, pastą itp.,
gdyż może wystąpić odbarwienie powierzchni.
• Przed rozpoczęciem odtwarzania należy
przetrzeć płytę ściereczką. Płytę należy wycierać
od środka w kierunku zewnętrznym.
• Płyt nie należy narażać na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła,
takich jak gorące kanały powietrzne, ani
zostawiać ich w samochodzie zaparkowanym
w pełnym słońcu.
• Użycie płyt z nadrukiem pokrytym klejem lub
inną lepką substancją, lub wykonanym
specjalnym atramentem może spowodować
przyklejenie się nadruku płyty do elementów
wewnątrz urządzenia. W takiej sytuacji wyjęcie
płyty może być niemożliwe, a ponadto
urządzenie może ulec uszkodzeniu. Przed
użyciem płyty należy koniecznie sprawdzić, czy
jej nadruk nie lepi się.
Nie należy używać następujących typów płyt:
– Płyt z wypożyczalni lub używanych, na których
klej wypływa poza krawędź nalepionej etykiety.
Etykieta takiej płyty jest lepka na obwodzie.
– Płyt z nadrukiem wykonanym specjalnym
atramentem, lepkim w dotyku.
Dotyczące nagrzewania się
• Zestaw nagrzewa się podczas pracy; nie jest to
jednak objawem usterki.
• Zestaw należy ustawić w miejscu zapewniającym
odpowiednią wentylację, aby zapobiec
gromadzeniu się wewnątrz ciepła.
• Gdy zestaw pracuje stale z ustawioną dużą
głośnością, temperatura górnej, dolnej i bocznych
powierzchni obudowy znacznie wzrasta. Aby
uniknąć poparzeń, nie należy dotykać obudowy.
• Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie należy
zasłaniać otworu wentylacyjnego.
32PL
Kolumny głośnikowe
• Urządzenie nie może odtwarzać płyt o niestandardowym kształcie (np. serca, kwadratu czy
gwiazdy). Odtwarzanie takich płyt może
spowodować uszkodzenie urządzenia. Z tego
względu należy zaniechać odtwarzania tego
rodzaju płyt.
Dane techniczne
Urządzenie główne
Wzmacniacz
Czyszczenie obudowy
Model na rynek europejski:
Obudowę, panel i elementy sterujące należy
czyścić ściereczką lekko zwilżoną łagodnym
roztworem detergentu. Nie należy używać
szorstkich ściereczek, proszku ani rozpuszczalników, takich jak benzyna, rozcieńczalnik czy
alkohol.
Moc wyjściowa wg DIN (znamionowa):
60 + 60 W (6 omów przy
1 kHz, DIN)
Ciągła moc skuteczna RMS (wartość odniesienia):
60 + 60 W (6 omów przy
1 kHz, 10% całk.
zniekszt. harm.)
Moc muzyczna (wartość odniesienia):
120 + 120 W (6 omów
przy 1 kHz, 10% całk.
zniekszt. harm.)
Aby zabezpieczyć kasetę przed nagraniem
Aby zabezpieczyć kasetę przed przypadkowym
nagraniem, należy wyłamać ząbek kasety po
stronie A lub B, tak jak to pokazano na ilustracji.
Wyłam ząbek
kasety
Pozostałe modele:
Należy nawinąć luźną taśmę. W przeciwnym razie
taśma może zostać wciągnięta między elementy
magnetofonu i ulec uszkodzeniu.
Wejścia
MD IN (gniazda fono):
Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba ponownego
użycia kasety do nagrywania, miejsce po wyłamanym ząbku należy zakleić taśmą samoprzylepną.
Kasety z taśmą o długości przekraczającej
90 minut
Takie taśmy są bardzo elastyczne. Nie należy zbyt
często zmieniać sposobu przesuwania taśmy, np.
odtwarzać, zatrzymywać i szybko przewijać taśmy.
Taśma może zostać wciągnięta do magnetofonu.
Czyszczenie głowic magnetofonu
Głowice magnetofonu należy czyścić po każdych
10 godzinach eksploatacji. Konieczne jest
wyczyszczenie głowic magnetofonu przed
przystąpieniem do wykonywania ważnego
nagrania lub po odtwarzaniu starej taśmy. Do
czyszczenia należy użyć dostępnej w sprzedaży
kasety czyszczącej na sucho lub na mokro.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji kasety czyszczącej.
Demagnetyzacja głowic magnetofonu
Po każdych 20 - 30 godzinach pracy należy
zdemagnetyzować głowice magnetofonu
i metalowe części stykające się z taśmą za pomocą
dostępnej w sprzedaży kasety demagnetyzującej.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji kasety demagnetyzującej.
Czułość 250 mV,
impedancja 47 kiloomów
Wyjścia
PHONES (gniazdo stereo typu minijack):
przystosowane do
słuchawek o impedancji
8 omów lub większej
OPTICAL CD DIGITAL OUT (Obsługiwana
częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz)
SPEAKER:
przystosowane do
impedancji od 6 do 16
omów.
Informacje dodatkowe
Przed włożeniem kasety do magnetofonu
Poniższe wartości zmierzono przy zasilaniu
prądem zmiennym o napięciu 120 V, 127 V, 220 V,
240 V 50/60 Hz
Moc wyjściowa wg DIN (znamionowa):
60 + 60 W (6 omów przy
1 kHz, DIN)
Ciągła moc skuteczna RMS (wartość odniesienia):
60 + 60 W (6 omów przy
1 kHz, 10% całk.
zniekszt. harm.)
Odtwarzacz CD
System
Compact Disc i Digital
Audio
Laser
Laser
półprzewodnikowy
(λ=780 nm)
Czas emisji: ciągła
Pasmo przenoszenia
2 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
Długość fali
780 – 790 nm
Stosunek sygnału do szumu Powyżej 90 dB
Zakres dynamiczny
Powyżej 90 dB
ciąg dalszy
33PL
Magnetofon
Dane ogólne
System nagrywania
Pasmo przenoszenia
Wymagania dotyczące zasilania
Model na rynek europejski:
230 V AC, 50/60 Hz
Pozostałe modele:
120 V, 220 V lub 230 –
240 V AC, 50/60 Hz
Regulowane
przełącznikiem napięcia
4 ścieżki, 2 kanały, stereo
50 – 13 000 Hz (±3 dB),
w przypadku kaset Sony
TYPE I
Kołysanie i drżenie dźwięku
±0,15% mocy szczytowej
(IEC) 0,1% mocy
skutecznej RMS (NAB)
±0,2% mocy szczytowej
(DIN)
Tuner
Tuner superheterodynowy FM/AM, odbiór stereo
w paśmie FM
Tuner FM
Zakres częstotliwości
Antena
Złącza anteny
87,5 – 108,0 MHz
Antena przewodowa FM
75 omów,
niesymetryczne
Częstotliwość pośrednia 10,7 MHz
Wymiary (sz/w/g)
W przybliżeniu 199 × 252
× 400 mm
Ciężar
W przybliżeniu 7,0 kg
Tuner AM
Zakres częstotliwości
Model na rynek europejski:
531 – 1602 kHz
(przy kroku strojenia
9 kHz)
Pozostałe modele:
530 – 1710 kHz
(przy kroku strojenia
10 kHz)
531 – 1602 kHz
(przy kroku strojenia
9 kHz)
Antena
Antena ramowa AM
Złącza anteny
Złącze anteny
zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia 450 kHz
Dołączone akcesoria:
Pilot (1)
Baterie (2)
Antena ramowa AM (1)
Antena przewodowa
FM (1)
Podkładki kolumn
głośnikowych (8)
Kolumny głośnikowe
System głośników
3-torowy, 3-modułowy,
typu bass-reflex
Głośniki
Niskotonowy:
12 cm, stożkowy
Wysokotonowy:
5 cm, stożkowy
Superwyskotonowy:
2 cm, typu dome
Impedancja znamionowa 6 omów
Wymiary (sz/w/g)
W przybliżeniu 167 × 280
× 230 mm
Ciężar
W przybliżeniu 2,6 kg
netto na jedną kolumn
34PL
Pobór mocy
Model na rynek europejski:
100 W
0,35 W (w trybie
oszczędzania energii)
Pozostałe modele:
100 W
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Przyciski i strony, na których zostały one opisane
Korzystanie z tej strony
Numer ilustracji
r
Na tej stronie można odszukać położenie przycisków
TAPE A/B 9 (16, 17, 18)
i innych elementów zestawu, o których jest mowa
R
R
Nazwa przycisku/elementu Strona z opisem
w tekście.
Urządzenie główne
OPIS PRZYCISKÓW
KOLEJNOŚĆ ALFABETYCZNA
A–O
P–Z
CD SYNC 9 (17)
Czujnik pilota 2
DIMMER ql (24)
DISC 1 – 5 qs (9, 10, 11, 30)
DISPLAY 6 (15, 23, 24, 30)
FUNCTION w; (9, 11, 16, 17,
18, 26)
GROOVE qj (19)
Magnetofon 4
Otwór na płytę qf
PHONES gniazdo qd
PLAY MODE 7 (9, 11, 16, 17,
18, 23)
PRESET EQ qk (19)
PRESET/ALBUM +/– wa (10,
11, 13, 14)
REC PAUSE/START 0 (17,
18)
REPEAT 8 (11)
TUNER/BAND 5 (13, 14, 18)
TUNING +/– qa (13, 14)
VOLUME qh (21)
Wyświetlacz 3
?/1 (zasilanie) 1 (7, 8, 14, 22,
23, 30)
m/M (przewijanie w tył/
w przód) qa (10, 16)
./> (przejście w tył/
w przód) qa (8, 10, 11, 16, 21,
22)
x (odtwarzanie) 5 (10, 16, 17,
18, 23, 30)
X (pauza) 5 (10, 16)
CD N (odtwarzanie) 5 (10,
12)
TAPE nN (odtwarzanie) 5
(16, 17, 18, 23)
DISC 1 Z – DISC 5 Z
(otwarcie) qg (9, 10)
Informacje dodatkowe
ciąg dalszy
35PL
Pilot
OPIS PRZYCISKÓW
KOLEJNOŚĆ
ALFABETYCZNA
A–G
I–Z
ALBUM +/– qf (10, 11)
CD ql (9, 11, 17, 18)
CLEAR 5 (12)
CLOCK/TIMER SELECT 2
(22, 23)
CLOCK/TIMER SET 3 (8,
21, 22)
DISPLAY 6 (15, 23, 24, 30)
D. SKIP 7 (10, 11)
ENTER qh (8, 12, 13, 21, 22)
GAME (MD)*1 q; (18, 26)
GROOVE qd (19)
ILLUMINATION*2 qg
PLAY MODE w; (9, 11, 16, 17,
18, 23)
PRESET EQ qj (19)
PRESET +/– 5 (13, 14)
REPEAT/FM MODE wa (11,
15)
SLEEP 1 (21)
SURROUND qa (20)
TAPE A/B*3 9 (16, 17, 18)
TUNER BAND qk (13, 14, 18)
TUNER MEMORY 8 (13)
TUNING +/– 5 (13, 14)
VOL +/– qs (21)
?/1 (zasilanie) 4 (7, 8, 22, 23,
30)
m/M (przewijanie w tył/
w przód) 5 (10, 16)
./> (przejście w tył/
w przód) 5 (8, 10, 11, 16, 21,
22)
x (odtwarzanie) 5 (10, 16, 17,
18, 23, 30)
X (pauza) 5 (10, 16)
N (odtwarzanie) 5 (10, 12, 16)
*1 Przycisk
ten służy do
przełączenia na funkcję
MD.
*2
Tego przycisku nie można
używać w tym zestawie.
*3 Przycisk ten uaktywnia tryb
TAPE.
12 3 4
5
6
wa
7
w;
ql
qk
qj
qh
8
9
q;
qa
qs
qg
qd
qf
36PL
Sony Corporation Printed in China
Download PDF

advertising