Sony | CDX-G1001U | Sony CDX-G1001U Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

Prehrávanie zo zariadenia USB / Prehrávanie skladieb v rôznych režimoch /
Nastavenie vlastností zvuku / Prispôsobenie krivky ekvalizéra /
Prispôsobenie položiek nastavenia
CDX-G1001U
NASTAVENIE
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie
Odpojenie predného panela
Nastavenie hodín
Hlavná jednotka
Predný panel môžete z jednotky odpojiť, aby ste
predišli krádeži.
Hodiny používajú 24-hodinový digitálny
indikátor.
1
Stlačte a podržte tlačidlo OFF .
Jednotka je vypnutá.
1
2
Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného
panela , pritiahnite panel k sebe
a odpojte ho.
Stlačte tlačidlo MENU, otáčajte ovládacím
voličom, až kým nevyberiete položku
[GENERAL], a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča
vyberte nastavenie [CLOCK-ADJ] a stlačte
ovládací volič.
Indikátor hodín zabliká.
3
Hodiny a minúty nastavíte otáčaním
ovládacieho voliča.
Indikátor hodín posuniete stlačením
tlačidla SEEK +/–.
4
Keď nastavíte minúty, stlačte
tlačidlo MENU.
Nastavenie sa dokončí a hodiny sa spustia.
Režim Quick-BrowZer ukončíte stlačením
(prehľadávať).
tlačidla

(späť)
Návrat na predchádzajúce zobrazenie.
MODE
Stlačením vyberiete rozhlasové pásmo
(FM1, FM2, FM3, MW alebo LW).
 AF (alternatívne frekvencie)/
TA (hlásenia o dopravnej situácii)
Nastavenie funkcií AF a TA.
Upozornenie, ak zapaľovanie auta nemá
polohu ACC
Skontrolujte, či ste nastavili funkciu AUTO
OFF. Jednotka sa automaticky úplne vypne
v nastavenom čase po vypnutí jednotky,
čím sa zabraňuje vybitiu batérie. Ak ste
nenastavili funkciu AUTO OFF,
stlačte a podržte tlačidlo OFF, až kým
sa zobrazenie prestane zobrazovať vždy,
keď vypnete zapaľovanie.
PTY (typ programu)
Stlačením a podržaním vyberte funkciu PTY
služby RDS.
 Číselné tlačidlá (1 až 6)
 SRC (zdroj)
Stlačením tlačidla zapnete napájanie
a vyberiete zdroj (Rádio/CD/USB/AUX).
OFF
Stlačením a podržaním tlačidla 1 sekundu
vypnete napájanie.
Stlačením a podržaním tlačidla najmenej
2 sekundy vypnete napájanie a zobrazenie
na displeji.
 Tlačidlo uvoľnenia predného panela
 SEEK +/–
/ (predchádzajúce alebo
nasledujúce)
/ (rýchly posun dozadu alebo
dopredu)
Rádio:
Automatické ladenie staníc (stlačte)
a manuálne vyhľadanie stanice
(stlačte a podržte).
CD/USB:
Preskočenie skladby (stlačte), nepretržité
preskakovanie skladieb (stlačte, do 2 sekúnd
znova stlačte a podržte); posun skladby
dozadu alebo dopredu (stlačte a podržte).
 Ovládací volič
Otočením nastavuje hlasitosť.
©2014 Sony Corporation
ENTER
Prechod na vybratú položku.
Rádio:
Počúvanie uložených rozhlasových staníc
(stlačte); uloženie staníc (stlačte a podržte).
MENU
Otvorenie ponuky nastavení.
CD/USB:
 Snímač diaľkového ovládača
 Zásuvka na disk
 Okno displeja
  (vysunutie disku)

(prehľadávať)
Zapnite režim Quick-BrowZer™.
(Skladbu môžete jednoducho vyhľadávať
podľa kategórie na CD alebo v zariadení
USB.)
1 Stlačením tlačidla
(prehľadávať)*1 sa
zobrazí zoznam kategórií vyhľadávania.
Po zobrazení zoznamu skladieb
(späť),
opakovane stláčajte tlačidlo
až kým sa nezobrazí požadovaná
kategória vyhľadávania.
2 Otáčaním ovládacieho voliča vyberiete
požadovanú kategóriu vyhľadávania
a jeho stlačením potvrdíte výber.
3 Opakovaním kroku č. 2 vyhľadajte
požadovanú skladbu.
Spustí sa prehrávanie.
1/2: ALBUM / (počas prehrávania
MP3/WMA)
Preskočenie albumu (stlačte) a nepretržité
preskakovanie albumov (stlačte a podržte).
3:
(opakovanie)*2
4: SHUF (náhodné)
6: PAUSE
Pozastavenie prehrávania. Stlačením tlačidla
znova obnovíte prehrávanie.
 DSPL (zobrazenie)
Stlačením sa zmenia položky zobrazenia.
SCRL (posunutie)
Stlačením a podržaním sa posunie položka
zobrazenia.
 Konektor vstupu AUX
 Port USB
*1 Ak počas prehrávania zo zariadenia USB najmenej
(prehľadávať), vrátite
2 sekundy podržíte tlačidlo
sa priamo na začiatok zoznamu kategórií.
*2 Na tomto tlačidle sa nachádza hmatový bod.
Zvukové upozornenie
Ak prepnete zapaľovanie do polohy OFF bez
toho, aby ste odpojili predný panel, na niekoľko
sekúnd zaznie zvukové upozornenie.
Upozornenie zaznie iba vtedy, ak sa používa
zabudovaný zosilňovač.
Pripojenie predného panela
Spojte časť  predného panela s časťou 
jednotky podľa obrázka a zatlačte ľavú stranu,
až kým nezacvakne na miesto.
Zobrazenie hodín
Stlačte tlačidlo DSPL.
Tip
Pomocou funkcie RDS môžete nastaviť hodiny
automaticky. Ďalšie informácie nájdete v časti
„Prispôsobenie položiek nastavenia“ na opačnej
strane listu. Vyberte nastavenie [CT-ON] (hodiny).
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie /
Odpojenie predného panela / Nastavenie hodín /
Automatické ukladanie staníc
RÁDIO
Automatické ukladanie staníc
Upozornenie
Pri ladení staníc počas jazdy používajte pamäť
Best Tuning Memory (BTM), aby ste sa vyhli
nehode.
1
2
3
USB
NASTAVENIE
Prehrávanie obsahu
zariadenia USB
1
1
2
Stlačte tlačidlo MENU, otáčajte ovládacím
voličom, až kým nevyberiete položku
[GENERAL], a stlačte ovládací volič.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
nastavenie [BTM] a stlačte ovládací volič.
Jednotka uloží stanice v poradí podľa
frekvencie na číselných tlačidlách.
2
USB
Počas príjmu alebo prehrávania stlačte
tlačidlo MENU, otáčaním ovládacím
voličom vyberte položku [SOUND] a stlačte
ovládací volič.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú položku a stlačte
ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
nastavenie a stlačte ovládací volič.
Nastavenie sa dokončilo.
4
Na predchádzajúce zobrazenie sa vrátite
(späť).
stlačením tlačidla
Spustí sa prehrávanie.
Ak je už zariadenie pripojené, na začatie
prehrávania vyberte tlačidlom SRC položku
[USB].
V závislosti od zdroja a nastavenia môžete
nastaviť nasledujúce položky:
Hlasitosť nastavte na jednotke.
Nastavenie položky SOUND:
Zastavenie prehrávania
Stlačte a 1 sekundu podržte tlačidlo OFF.
Odpojenie zariadenia
Zastavte prehrávanie a odpojte zariadenie.
CD
USB
Prehrávanie skladieb v rôznych
režimoch
Dostupné režimy prehrávania sa líšia v závislosti
od vybratého zdroja zvuku.
1
CD
Nastavenie vlastností zvuku
Otvorte kryt USB a potom pripojte
zariadenie USB do portu USB.
Opakovaným stláčaním tlačidla SRC
vyberte položku [TUNER].
Ak chcete zmeniť pásmo, opakovane
stláčajte tlačidlo MODE.
RÁDIO
Opakovaným stláčaním tlačidla
(opakovať) alebo SHUF (náhodné) vyberte
požadovaný režim prehrávania.
Spustenie prehrávania vo zvolenom režime
môže chvíľu trvať.
EQ3 PRESET
Výber zo 7 kriviek ekvalizéra alebo vypnutie:
[XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE], [SPACE],
[GRAVITY], [CUSTOM], [OFF].
Nastavenie krivky ekvalizéra pre každý zdroj
možno uložiť do pamäte.
NASTAVENIE
EQ3 SETTING
Nastavenie [CUSTOM] položky EQ3.
Slúži na výber nastavení ekvalizéra: [LOW], [MID]
a [HIGH].
Ak chcete obnoviť krivku ekvalizéra nastavenú
vo výrobe, pred dokončením nastavenia stlačte
a podržte tlačidlo ENTER.
BALANCE
Nastavenie vyváženia zvuku: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
RÁDIO
CD
USB
Prispôsobenie položiek
nastavenia
1
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte požadovanú
kategóriu a stlačte ovládací volič.
AUX-A*1 (Zvuk AUX)
Aktivuje zobrazenie zdroja AUX: [ON], [OFF].
(Dostupné iba vtedy, keď je jednotka vypnutá.)
CT (hodiny)
Aktivuje funkciu CT: [ON], [OFF].
REGIONAL*2
Obmedzenie príjmu na konkrétnu oblasť: [ON],
[OFF]. (Dostupné iba počas príjmu signálu FM.)
2
FADER
Nastavenie relatívnej úrovne: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú položku a stlačte
ovládací volič.
BTM*3
Automatické uloženie rozhlasových staníc.
3
LOUDNESS (dynamická hlasitosť)
Zosilnenie basov a výšok na dosiahnutie čistého
zvuku pri zníženej hlasitosti: [ON], [OFF].
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
nastavenie a stlačte ovládací volič.*
Nastavenie sa dokončilo.
*1 Ak je jednotka vypnutá.
*2 Počas príjmu signálu FM.
*3 Ak je vybratý tuner.
4
Na predchádzajúce zobrazenie sa vrátite
(späť).
stlačením tlačidla
Nastavenie položky SOUND:
Ďalšie informácie sa dozviete v časti „Nastavenie
vlastností zvuku“.
SW LEVEL (úroveň hlbokotónového reproduktora)
Slúži na nastavenie úrovne hlbokotónového
reproduktora:
[+2 dB] – [0 dB] – [-2 dB] .
AUX VOL* (úroveň hlasitosti vstupu AUX)
Nastavenie úrovne hlasitosti každého pripojeného
prídavného zariadenia: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Nastavenie umožňuje spoločné prispôsobenie
úrovne hlasitosti rôznych zdrojov.
* Ak je vybratá položka AUX.
* Nastavenie položiek CLOCK-ADJ a BTM nevyžaduje
krok č. 4.
Nastavenie položky DISPLAY:
V závislosti od zdroja a nastavenia môžete
nastaviť nasledujúce položky:
DEMO (ukážka)
Aktivuje zobrazenie ukážky: [ON], [OFF].
Nastavenie položky GENERAL:
DIMMER
Zmena jasu displeja: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (nastavenie hodín)
Slúži na nastavenie hodín.
CAUT ALM*1 (zvukové upozornenie)
Aktivuje zvukové upozornenie: [ON], [OFF].
(Dostupné iba vtedy, keď je jednotka vypnutá.)
BEEP
Aktivuje pípanie: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Vypne sa automaticky po uplynutí požadovaného
času, ak je jednotka vypnutá: [NO],
[30S] (30 sekúnd), [30M] (30 minút),
[60M] (60 minút).
AUTO SCR (automatické posúvanie)
Automatické posúvanie dlhých položiek:
[ON], [OFF].
M.DISPLAY (Funkcia Motion Display)
Zobrazovanie pohyblivých vzorov: [ON], [OFF].
Download PDF