Sony | MEX-BT3600U | Sony MEX-BT3600U Návod na použitie

MEX-BT3600_SK.book Page 1 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
3-299-319-11 (1)
Bluetooth™
audio systém
Návod na použitie
Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 20.
MEX-BT3600U
© 2008 Sony Corporation
3-299-320-11 (1)
Bluetooth™
audio systém
Stručný prehľad pre Bluetooth funkcie
Tento návod “s rýchlou inštruktážou” slúži na pripomenutie spôsobu
používania funkcie Bluetooth, potom ako ste si už niekedy v minulosti
prečítali dodávaný návod na použitie. Podrobnosti sú uvedené v dodávanom
návode na použitie a v návode na použitie Bluetooth zariadenia.
MEX-BT3600U
© 2008 Sony Corporation
TLAČIDLÁ A IKONY
Tlačidlá a ikony
Stav ikon
2SK
Svieti
Bluetooth signál aktívny
Bliká
Pohotovostný režim párovania
Žiadny
Bluetooth signál vypnutý
Svieti
Úspešné pripojenie mobilného telefónu
Bliká
Zariadenie sa pripája k mobilnému telefónu
Žiadny
Bez prepojenia
Svieti
Úspešné pripojenie audio zariadenia
Bliká
Zariadenie sa pripája k audio zariadeniu
Žiadny
Bez prepojenia
Stručný prehľad pre Bluetooth funkcie
3 KROKY K BLUETOOTH FUNKCIÁM
 Párovanie

Najskôr vzájomne zaregistrujte (“spárujte”) Bluetooth zariadenie (mobilný telefón atď.) a toto
zariadenie. Párovanie nie je potrebné vykonať, ak ste už zariadenie pripájali.
 Prepojenie

Niekedy sa môže prepojenie zaviesť po spárovaní automaticky. Ak chcete zariadenie používať
po vykonaní spárovania, vytvorte prepojenie.
 Hlasitý hovor/Zvukový tok
Po prepojení je možné volať v režime hlasitého hovoru a počúvať hudbu.
Stručný prehľad pre Bluetooth funkcie
3SK
PÁROVANIE
Zariadenie je v prevádzke
Bluetooth zariadenie je v prevádzke
 ×5 sekúnd
1
,
Vyhľadávanie
2
DR-BT30Q
XPLOD
XXXXXXX
3
Heslo “0000”
4
5
Postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií
Párovanie úspešné
6
4SK
Zvoľte “XPLOD”
Stručný prehľad pre Bluetooth funkcie
PREPOJENIE
ON (Zapnutý Bluetooth signál)
1
×3 sekundy t
,
Na mobilnom telefóne sa pripojte k tomuto zariadeniu.
1
,
Prepojte toto zariadenie s audio zariadením z audio zariadenia.
1
Poznámka
Z tohto zariadenie sa môžete prepojiť s Bluetooth zariadením (pozri návod na použitie).
Ak sa z tohto zariadenia nemôžete prepojiť s Bluetooth zariadením, spustite znova párovanie.
Stručný prehľad pre Bluetooth funkcie
5SK
HLASITÝ HOVOR
Pre
Stlačte
Prijatie hovoru
Ukončenie hovoru
alebo 
Odmietnutie hovoru
×2 sekundy
1  t
Odmietnutie hovoru
2
Presmerovanie hovoru
×3 sekundy
×2 sekundy
ZVUKOVÝ TOK
Pre
Stlačte
1  t
Počúvanie
2 Na audio zariadení spustite prehrávanie.
Prehrávanie/pozastavenie (AVRCP)*
 (PAUSE)
Prepínanie skladieb (AVRCP)*
./>
* Ovládanie sa môže v závislosti od audio zariadenia líšiť.
6SK
Stručný prehľad pre Bluetooth funkcie
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_02-03_MEX-BT3600.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT3600_SK.book Page 2 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte
toto zariadenie len na prístrojovú dosku
v automobile. Podrobnosti o montáži
a zapojeniach sú uvedené v dodávanom
návode Montáž/Zapojenia.
Štítok s označením klasifikácie zariadenia
LASEROVÝ VÝROBOK 1. TRIEDY
je umiestnený na spodnej časti šasi.
Typový štítok informujúci o prevádzkovom
napätí a pod. je umiestnený na spodnej
strane šasi.
Týmto spoločnosť Sony Corp. vyhlasuje,
že zariadenie MEX-BT3600U je v súlade so
základnými požiadavkami a inými relevantnými
ustanoveniami smernice 1999/5/EC.
Podrobnosti pozri na web-stránke:
http://www.compliance.sony.de/
Toto zariadenie sa nesmie používať v okruhu
20 km od stredu oblasti Ny-Alesund, Svalbard
v Nórsku.
Informácia pre spotrebiteľov v krajinách
s platnými smernicami EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
Japan.
Autorizovaným predstaviteľom ohľadom
záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC
a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb
alebo záručných záležitostí použite adresy
uvedené v samostatnom servisnom alebo
záručnom liste.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Aplikovateľné príslušenstvo: Diaľkové ovládanie
Likvidácia starých akumulátorov
a batérií (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na jeho obale
upozorňuje, že akumulátor/batériu nie je možné likvidovať
v netriedenom komunálnom odpade.
Tým, že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/batérií,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
akumulátorov/batérií na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo
pri nesprávnom nakladaní s akumulátormi/batériami.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných
a prevádzkových dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát
neustále napájané zabudovaným akumulátorom/batériou,
tento akumulátor/batériu smie vymieňať len kvalifikovaný
servisný pracovník. Pre zabezpečenie správneho
nakladania s akumulátorom/batériou odovzdajte
zariadenie, ktorému uplynula doba životnosti do zberného
strediska prevádzkujúceho recykláciu a likvidáciu odpadu
z elektrických a elektronických zariadení.
S ostatnými akumulátormi/batériami nakladajte v zmysle
platných miestnych predpisov a noriem. Akumulátory
a batérie odovzdajte na vyhradené zberné miesto
pre recykláciu použitých akumulátorov a batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohto výrobku alebo akumulátorov/batérií kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
“ATRAC”, “ATRAC AD”, SonicStage
a príslušné logá sú obchodné značky spoločnosti
Sony Corporation.
“WALKMAN” a logo “WALKMAN” sú
ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
2
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_02-03_MEX-BT3600.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT3600_SK.book Page 3 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
Názov Bluetooth a logá sú vlastníctvom
spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť
Sony Corporation ich na akékoľvek účely
používa na základe licencie. Ostatné obchodné
značky a ochranné známky sú majetkom ich
príslušných vlastníkov.
Microsoft, Windows Media
a logo Windows sú obchodné
značky alebo ochranné
známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického úplného
vypnutia (Auto Off) (str. 20).
Zariadenie sa úplne a automaticky vypne
v nastavenom čase po normálnom vypnutí,
čím sa predíde vybitiu autobatérie.
Ak nenastavíte funkciu automatického
úplného vypnutia (Auto Off), vždy po vypnutí
zapaľovania zatlačte a pridržte (OFF) tak,
aby sa vyplo zobrazenie na displeji.
3
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_04-04_MEX-BT3600.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT3600_SK.book Page 4 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
Obsah
Vážení zákazníci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bluetooth funkcie
Začíname
Bluetooth operácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Párovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikony Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prepojenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapnutie výstupného Bluetooth signálu
tohto zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie mobilného telefónu . . . . . . . . . .
Pripojenie audio zariadenia . . . . . . . . . . . .
Hlasitý hovor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príjem hovorov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytáčanie hovorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prenos hovoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aktivácia hlasového vytáčania. . . . . . . . . .
Zvukový tok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Počúvanie zvuku z audio zariadenia . . . . .
Ovládanie audio zariadenia
prostredníctvom tohto zariadenia . . . . . . . .
Zrušenie registrácie všetkých
spárovaných zariadení. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resetovanie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Príprava diaľkového ovládania . . . . . . . . . . . . . 6
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nastavenie úrovne hlasitosti jednotlivých
zariadení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vybratie predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nasadenie predného panela. . . . . . . . . . . . . . 7
Umiestnenie ovládacích prvkov
a základné operácie
Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Diaľkové ovládanie RM-X304 . . . . . . . . . . 10
Vyhľadávanie skladby
— Quick-BrowZer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
CD prehrávač
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Opakované prehrávanie a prehrávanie
v náhodnom poradí (Repeat a Shuffle Play) . .12
Rádio
Uloženie staníc do pamäte a ich príjem. . . . . . 12
Automatické ukladanie staníc — BTM . . . 12
Manuálne uloženie staníc . . . . . . . . . . . . . . 12
Príjem uložených staníc . . . . . . . . . . . . . . . 12
Automatické ladenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nastavenie AF a TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Výber PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nastavenie CT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
USB zariadenia
Prehrávanie z USB zariadenia . . . . . . . . . . 14
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Počúvanie hudby z veľkokapacitných audio
zariadení Mass Storage . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Počúvanie hudby z “Walkmana”
(ATRAC audio zariadenia) . . . . . . . . . . . . . 15
Ďalšie funkcie
Zmena nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie zvukových charakteristík. . . . .
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Úprava nastaviteľných položiek — SET . . . .
Používanie voliteľných zariadení . . . . . . . . . .
Doplnkové audio zariadenie. . . . . . . . . . . .
Otočný ovládač RM-X4S . . . . . . . . . . . . . .
19
19
19
19
20
20
21
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . 22
Poznámky k diskom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
USB zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Poradie prehrávania súborov MP3/WMA/
AAC (CD-R/RW disky alebo veľkokapacitné
pamäťové jednotky Mass Storage) . . . . . . . 23
Súbory MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Súbory WMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Súbory AAC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Súbory ATRAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Bluetooth funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Demontáž zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Chybové zobrazenia/Hlásenia . . . . . . . . . . 29
4
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_05-31_MEX-BT3600.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT3600_SK.book Page 5 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
Vážení zákazníci
Ďakujeme za prejavenú dôveru zakúpením
Bluetooth™ audio systému Sony. Vaše cesty
vám môžu spríjemniť nasledovné funkcie.
• Prehrávanie CD disku
Môžete prehrávať CD-DA disky
(aj s CD TEXT) a CD-R/CD-RW disky
(MP3/WMA/AAC súbory (str. 23)).
Typ disku
Označenie disku
CD-DA
• Pripojenie doplnkového zariadenia
Vstupný konektor AUX v prednej časti
zariadenia umožňuje pripojiť prenosné audio
zariadenie.
Upozornenie
SPOLOČNOSŤ SONY NIE JE V ŽIADNOM
PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA PRIAME,
NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY
AKÉHOKOĽVEK CHARAKTERU, UJMY
ALEBO ÚTRATY VYPLÝVAJÚCE
Z AKÉHOKOĽVEK POŠKODENIA TOHTO
ZARIADENIA ALEBO INÉHO ZARIADENIA
SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM TOHTO
ZARIADENIA, JEHO HARDVÉRU A/ALEBO
SOFTVÉRU.
Dôležité upozornenie!
MP3
WMA
AAC
• Príjem rozhlasu
– V každom pásme (FM1, FM2, FM3, MW
a LW) môžete uložiť až 6 staníc.
– BTM (Best Tuning Memory): Zariadenie
zvolí a uloží stanice s najsilnejším signálom.
• Služby RDS
– Môžete počúvať FM stanice so systémom
Radio Data System (RDS).
• Bluetooth funkcie
– Hlasité hovory (tzv. Handsfree) z mobilného
telefónu v automobile. Pomocou zariadenia
dokážete odpovedať na hovor a opätovne volať.
– Zvukový tok z mobilného telefónu alebo
prenosného audio zariadenia.
– Podpora profilov HFP 1.5, HSP, A2DP a AVRCP.
• Vyhľadávacia funkcia
– Quick-BrowZer: Rýchle a jednoduché
vyhľadanie konkrétnej skladby na CD disku
alebo USB jednotke pripojenej k tomuto
zariadeniu (str. 11).
• Nastavenie zvuku
– EQ3 stage2: Môžete zvoliť ľubovoľnú
krivku zo 7 predvolených kriviek ekvalizéra.
– Digital Music Plus (DM+): Zlepšenie
digitálne komprimovaného zvuku, akým je
zvuk MP3 súborov.
• Ovládanie voliteľného zariadenia
USB zariadenie: Do USB konektora
v prednej časti môžete pripojiť USB
veľkokapacitné zariadenie Mass Storage alebo
“Walkman” (ATRAC audio zariadenie).
Podrobnosti o vhodných zariadeniach pozri
v časti USB zariadenia (str. 23) alebo
na podpornej web-stránke Sony (str. 27).
Bezpečnosť a správne používanie
Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne
povolené spoločnosťou Sony vedú k strate záruky.
Pred používaním zariadenia sa informujte
o platných miestnych predpisoch a normách
upravujúcich prevádzku Bluetooth zariadení.
Vedenie vozidla
Informujte sa o platných miestnych predpisoch
a normách upravujúcich používanie mobilných
telefónov a hlasitých sád (Handsfree) počas vedenia
motorových vozidiel.
Venujte vždy maximálnu pozornosť premávke
a ak si to situácia vyžaduje, pred volaním alebo
prijatím hovoru odstavte vozidlo mimo cesty.
Prepojenie s inými zariadeniami
Z dôvodu získania presných bezpečnostných
informácií si pred pripojením k inému zariadeniu
prečítajte návod na použitie pripájaného zariadenia.
Pôsobenie rádiovej frekvencie
RF signály môžu ovplyvňovať nesprávne
nainštalované alebo nevhodne tienené elektronické
systémy v automobile, ako je napr. elektronické
vstrekovanie, elektronický ABS systém,
elektronické obmedzovače rýchlosti alebo airbagy.
Inštaláciu alebo servis týchto zariadení realizujú
výrobcovia/predajcovia automobilu. Nesprávna
inštalácia alebo servisný zásah môže byť
nebezpečný a môže viesť k strate záruky.
Informácie, či mobilný telefón neovplyvní činnosť
zariadení v automobile, vám poskytne výrobca
vozidla.
Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové
zariadenia vo vozidle namontované správne
a či správne fungujú.
5
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_05-31_MEX-BT3600.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT3600_SK.book Page 6 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
Tiesňové hovory
Toto Bluetooth Handsfree a elektronické zariadenie
pripojené k Handsfree zariadeniu komunikujú
prostredníctvom rádiových signálov, mobilných
a pozemských sietí a tiež pomocou užívateľsky
nastavených funkcií, pri ktorých nie je možné
zaručiť trvalé prepojenie vo všetkých podmienkach.
Preto sa obzvlášť v prípade potreby súrnej
komunikácie (napr. volanie zdravotnej pohotovosti)
nespoliehajte výhradne na žiadne elektronické
zariadenie.
Aby bolo možné volať a prijímať hovory, zariadenia
musia byť zapnuté a v dosahu dostatočne silného
signálu.
Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých
mobilných sieťach, alebo pri určitých používaných
službách/funkciách.
Zistite si tieto informácie u miestnych
prevádzkovateľov sietí.
Poznámka k lítiovej batérii
Batériu nevystavujte nadmernému teplu, napríklad
priamemu slnečnému žiareniu, ohňu atď.
Začíname
Resetovanie zariadenia
Pred prvým použitím, alebo po výmene
autobatérie, prípadne po zmene zapojení je nutné
zariadenie resetovať.
Vyberte predný panel a pomocou špicatého
predmetu, napr. guľkovým perom, stlačte tlačidlo
RESET.
Tlačidlo
RESET
Poznámka
Po stlačení tlačidla RESET sa vymaže nastavenie
hodín, ako aj niektoré uložené informácie.
Príprava diaľkového ovládania
Pred prvým použitím diaľkového ovládania
odstráňte izolačný prvok.
Rada
Spôsob výmeny batérie pozri “Údržba” na str. 25.
Nastavenie hodín
Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle.
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“CLOCK-ADJ”.
3
Stlačte (SEEK) +.
Indikátor hodiny bliká.
4
Otáčaním otočného ovládača nastavte
hodinu a minúty.
Pozíciu meníte stláčaním (SEEK) –/+.
5
Stlačte tlačidlo Select.
Nastavenie je dokončené a hodiny sú
v prevádzke.
Hodiny zobrazíte stlačením (DSPL).
Ďalším stlačením (DSPL) obnovíte
predchádzajúce zobrazenie.
6
Rada
Hodiny je možné nastaviť automaticky pomocou
funkcie RDS (str. 14).
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_05-31_MEX-BT3600.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT3600_SK.book Page 7 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
Nastavenie úrovne hlasitosti
jednotlivých zariadení
Ak pripájate prenosné audio zariadenie cez
Bluetooth rozhranie alebo vstupný konektor
AUX, odporúčame nastaviť úroveň hlasitosti
pripojeného zariadenia, alebo nastaviť úroveň
hlasitosti každého pripojeného zariadenia cez
ponuku Setup v tomto zariadení. Nastavenie
hlasitosti pre Bluetooth zariadenie pozri
“Nastavenie úrovne hlasitosti” na str. 18.
Nastavenie hlasitosti pre zariadenie pripojené ku
konektoru AUX pozri “Nastavenie úrovne
hlasitosti” na str. 21.
Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť A predného panela
na časť B na zariadení, potom jemne zatlačte
ľavú stranu, kým nezacvakne na svoje miesto.
A
B
Vybratie predného panela
Z dôvodu ochrany pred krádežou je možné
predný panel zariadenia vybrať.
Poznámka
Na predný panel nič neklaďte.
Upozorňujúci zvukový signál
Ak nevyberiete predný panel a otočíte kľúč
zapaľovania do polohy OFF, na niekoľko sekúnd
zaznie upozorňujúci zvukový signál (pípanie).
Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy,
ak používate vstavaný zosilňovač.
1
Stlačte (OFF).
Zariadenie sa vypne.
2
Stlačte tlačidlo , potom panel jemne
vytiahnite smerom k vám.
Poznámky
• Dávajte pozor, aby vám predný panel nespadol.
Na predný panel a na displej nevyvíjajte
nadmerný tlak.
• Predný panel nevystavujte pôsobeniu tepelných
zdrojov, extrémnemu teplu alebo vlhkosti.
Nenechávajte ho na palubnej doske alebo
pod zadným sklom zaparkovaného vozidla.
• Neodklápajte predný panel zariadenia počas
prehrávania z USB zariadenia. Môžu sa poškodiť
dáta v USB zariadení.
7
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_05-31_MEX-BT3600.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT3600_SK.book Page 8 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie
Zariadenie
1 23
4
5
6
7 8
OFF
BROWSE
PUSH SELECT /
SOURCE
SEEK
SEEK
BACK
MODE
BT
ALBUM
PTY
BLUETOOTH
AF / TA
1
9 q; qa qs qd qfqg
ql
2
REP
SHUF
MIC
PAUSE
SCRL
3
4
5
6
DSPL
qh
AUX
qj
qk
w;
RESET
Táto časť obsahuje informácie o umiestnení
ovládacích prvkov a základných operáciách.
Podrobnosti pozri na príslušných stranách,
ktorých čísla sú za popisujúcim textom.
Ovládanie USB zariadenia
pozri “USB zariadenia” na str. 14.
Tlačidlá na diaľkovom ovládaní zodpovedajúce
tlačidlám na zariadení majú rovnaké funkcie
ako tlačidlá na zariadení.
A Tlačidlo OFF
Vypnutie zariadenia. Vypnutie zdroja zvuku.
B Tlačidlo
(BROWSE) str. 11
Zapnutie režimu Quick-BrowZer.
C Otočný ovládač/Tlačidlo Select/
(Handsfree) str. 11, 17, 19
Nastavenie hlasitosti/výber kategórie
vyhľadávania (otáčanie). Výber
nastaviteľnej položky (zatlačenie
a pridržanie). Príjem/ukončenie hovoru
(stlačenie).
8
D Tlačidlo SOURCE
Zapnutie zariadenia. Zmena zdroja signálu
(Rádio/CD/USB/Bluetooth audio/Bluetooth
telefón).
E Otvor pre disk
Vložte disk (popisom nahor), prehrávanie
sa spustí.
F Displej
G USB konektor str. 14
Pripojenie USB zariadenia.
H Tlačidlo Z (vysunutie)
Vysunutie disku.
I Tlačidlo
(uvoľnenie predného panela) str. 7
J Tlačidlo
(BACK) str. 11
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia.
K Senzor signálov diaľkového
ovládania
L Tlačidlá SEEK –/+
CD/USB:
Prepínanie skladieb (stlačenie). Súvislé
prepínanie skladieb (tlačidlo stlačte, potom
ho do 1 sekundy stlačte znova a pridržte
ho zatlačené). Zrýchlený posuv v skladbe
vpred/vzad (zatlačenie a pridržanie).
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_05-31_MEX-BT3600.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT3600_SK.book Page 9 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
Rádio:
Automatické ladenie staníc (stlačenie).
Manuálne naladenie stanice (zatlačenie
a pridržanie).
Bluetooth audio zariadenie*1:
Prepínanie skladieb (stlačenie).
M Tlačidlo MODE str. 12
Výber rozhlasového pásma (FM/MW/LW).
Výber režimu prehrávania z ATRAC audio
zariadenia.
N Tlačidlo BLUETOOTH str. 15
Zapnutie/vypnutie Bluetooth signálu,
párovanie.
O Tlačidlo AF (Alternative Frequencies
- Alternatívne frekvencie)/TA (Traffic
Announcement - Dopravné správy)/
PTY (Program Type - Typ programu)
str. 13, 14
Nastavenie funkcie AF a TA (stlačenie).
Výber typu programu PTY pri RDS
staniciach (zatlačenie a pridržanie).
T Mikrofón str. 17
Poznámka
Nezakrývajte mikrofón, funkcia hlasitého hovoru
(Handsfree) nemusí fungovať správne.
*1 Ak je pripojené Bluetooth audio zariadenie
(s podporou AVRCP Bluetooth technológie).
V závislosti od zariadenia nemusia byť niektoré
operácie dostupné.
*2 Pri prehrávaní v tomto zariadení.
Poznámky
• Ak vysúvate/vkladáte disk, USB zariadenie musí
byť odpojené, aby nedošlo k poškodeniu disku.
• Ak je zariadenie aj displej vypnutý, nie je možné
diaľkovým ovládaním ovládať zariadenie, kým
nestlačíte tlačidlo (SOURCE) na zariadení, alebo
zariadenie nezapnete vložením disku.
Kryt USB konektora
Keď nepoužívate USB konektor (G), použite
dodávaný kryt USB konektora, aby sa zabránilo
vnikaniu prachu a nečistôt.
Kryt USB konektora držte mimo dosahu detí, aby
nedošlo k jeho prehltnutiu.
P Číselné tlačidlá
CD/USB:
(1)/(2): ALBUM –/+ (počas prehrávania
MP3/WMA/AAC súboru)
Prepínanie albumov (stlačenie). Súvislé
prepínanie albumov (zatlačenie
a pridržanie).
(3): REP str. 12
(4): SHUF str. 12
(6): PAUSE*2
Pozastavenie prehrávania.
Pre zrušenie stlačte tlačidlo znova.
Rádio:
Príjem uložených staníc (stlačenie).
Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie).
Bluetooth audio zariadenie*1:
(6): PAUSE*2
Pozastavenie prehrávania.
Pre zrušenie stlačte tlačidlo znova.
Bluetooth telefón:
(5): MIC str. 17
Q Tlačidlo DSPL (displej)/SCRL
(rolovanie) str. 12
Zmena zobrazených položiek (stlačenie).
Rolovanie zobrazených položiek (zatlačenie
a pridržanie).
R Vstupný konektor AUX str. 20
Pripojenie prenosného audio zariadenia.
S Tlačidlo RESET
(umiestnené za predným panelom) str. 6
9
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_05-31_MEX-BT3600.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT3600_SK.book Page 10 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
Diaľkové ovládanie RM-X304
1
2
3
OFF
SOURCE
ATT
SEL
MODE
6
7
8
+
9
–
4
5
SCRL
DSPL
1
2
3
4
5
6
0
qa
+
H Tlačidlo SEL (Select - výber)
(Handsfree)
Rovnako ako tlačidlo Select na zariadení.
Počas režimu Quick-BrowZer je tlačidlo
(SEL) (Select) neaktívne.
I Tlačidlá M (+)/m (–)
Ovládanie CD prehrávača/USB zariadenia
rovnako ako (1)/(2) (ALBUM –/+) na
zariadení.
Nastavenia zariadenia, zvuku atď. môžete
ovládať pomocou M m.
J Tlačidlo SCRL (rolovanie)
Rolovanie položky na displeji.
K Číselné tlačidlá
Príjem uložených staníc (stlačenie).
Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie).
VOL
–
Nasledovné tlačidlá na diaľkovom ovládaní majú
tiež iné funkcie ako tlačidlá na zariadení.
Pred použitím odstráňte izolačný prvok (str. 6).
A Tlačidlo OFF
Vypnutie zariadenia. Vypnutie zdroja zvuku.
B Tlačidlo SOURCE
Zapnutie zariadenia. Zmena zdroja signálu
(Rádio/CD/USB/Bluetooth audio/Bluetooth
telefón).
C Tlačidlá < (.)/, (>)
Ovládanie CD prehrávača/rádia/USB/
Bluetooth audio zariadenia, rovnako ako
(SEEK) –/+ na zariadení.
Nastavenia zariadenia, zvuku atď. môžete
ovládať pomocou < ,.
D Tlačidlo DSPL (displej)
Zmena zobrazovaných položiek.
E Tlačidlo VOL (hlasitosť) +/–
Nastavenie hlasitosti.
F Tlačidlo ATT (stíšenie)
Stlmenie zvuku. Pre zrušenie stlačte tlačidlo
znova.
G Tlačidlo MODE str. 12
Výber rozhlasového pásma (FM/MW/LW).
Výber režimu prehrávania z ATRAC audio
zariadenia.
10
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_05-31_MEX-BT3600.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT3600_SK.book Page 11 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
Vyhľadávanie skladby — Quick-BrowZer
Môžete jednoducho vyhľadávať konkrétnu skladbu na CD disku alebo USB jednotke
(“Walkman”/Veľkokapacitná pamäťová jednotka Mass Storage) podľa určitej kategórie.
(BROWSE):
Zapnutie/vypnutie režimu Quick-BrowZer.
OFF
BROWSE
PUSH SELECT /
SOURCE
SEEK
SEEK
BACK
Otočný ovládač:
Výber položky (otáčanie). Potvrdenie položky (stlačenie).
MODE
BLUETOOTH
BT
(BACK):
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia.
1
Stlačte
(BROWSE).
Zariadenie aktivuje režim Quick-BrowZer a zobrazí sa zoznam vyhľadávacích kategórií.
Zobrazované položky sa líšia podľa typu zariadenia alebo disku.
2
Otáčaním otočného ovládača zvoľte želanú vyhľadávaciu kategóriu a stlačením
ovládača výber potvrďte.
3
Opakovaním kroku 2 zvoľte želanú skladbu.
Prehrávanie sa spustí.
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte
(BACK).
Vypnutie režimu Quick-BrowZer.
Stlačte
(BROWSE).
Poznámky
• Ak zapnete režim Quick-BrowZer, nastavenie režimov Repeat/Shuffle zostáva zrušené.
• V závislosti od USB zariadenia sa nemusia zobrazované položky zobraziť správne.
• V závislosti od USB zariadenia sa počas režimu Quick-BrowZer nemusí reprodukovať zvuk.
11
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_05-31_MEX-BT3600.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT3600_SK.book Page 12 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
CD prehrávač
Rádio
Zobrazované položky
Uloženie staníc do pamäte
a ich príjem
Upozornenie
Na ladenie staníc počas vedenia vozidla
používajte funkciu Best Tuning Memory (BTM).
Predídete tak možnej dopravnej nehode.
A Zdroj zvuku
B Číslo skladby/Uplynutý čas prehrávania,
Názov disku/interpreta, Číslo albumu*,
Názov albumu, Názov skladby, Textová
informácia, Hodiny
* Číslo albumu sa zobrazí, len ak zmeníte album.
Automatické ukladanie staníc
— BTM
1
Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým sa
nezobrazí “TUNER”.
Pre zmenu rozhlasového pásma stláčajte
(MODE). Zvoliť môžete pásmo FM1, FM2,
FM3, MW alebo LW.
2
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
3
4
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí “BTM”.
Pre zmenu zobrazených položiek B
stlačte (DSPL).
Rada
Zobrazené položky sa budú v závislosti od typu disku,
formátu záznamu a nastavení líšiť. Podrobnosti
o súboroch MP3/WMA/AAC pozri str. 23.
Opakované prehrávanie
a prehrávanie v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle Play)
1
Počas prehrávania stláčajte tlačidlo
(3) (REP) alebo (4) (SHUF), až kým
sa na displeji nezobrazí požadované
nastavenie.
Zvoľte
Manuálne uloženie staníc
1
Pre prehrávanie
TRACK
skladby opakovane.
ALBUM*
albumu opakovane.
SHUF ALBUM*
albumu v náhodnom
poradí.
SHUF DISC
disku v náhodnom
poradí.
* Keď sa prehráva MP3/WMA/AAC disk.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “ OFF” alebo “SHUF-OFF”.
Stlačte (SEEK) +.
Zariadenie ukladá stanice pod číselné tlačidlá
predvolieb v poradí podľa ich frekvencie.
Po uložení nastavenia zaznie pípnutie.
Keď naladíte stanicu, ktorú chcete
uložiť, zatlačte a pridržte číselné tlačidlo
((1) až (6)), kým sa nezobrazí “MEM”.
Poznámka
Ak sa pod obsadené číselné tlačidlo pokúsite uložiť
inú stanicu, predtým uložená stanica sa vymaže
a nahradí ju nová stanica.
Rada
Pri uložení RDS stanice sa uloží aj jej nastavenie
AF/TA (str. 13).
Príjem uložených staníc
1
Zvoľte rozhlasové pásmo a stlačte
číselné tlačidlo predvoľby ((1) až (6)).
Automatické ladenie
1
12
Zvoľte pásmo, potom stlačte (SEEK) –/+,
aby sa naladila stanica.
Vyhľadávanie sa zastaví, keď zariadenie
naladí nejakú stanicu. Postup opakujte,
až kým nenaladíte požadovanú stanicu.
Rada
Ak poznáte frekvenciu požadovanej stanice, zatlačte
a pridržte tlačidlo (SEEK) –/+ pre vyhľadanie približnej
frekvencie a potom stláčaním tlačidla (SEEK) –/+
požadovanú frekvenciu jemne dolaďte (manuálne ladenie).
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_05-31_MEX-BT3600.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT3600_SK.book Page 13 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
RDS
Nastavenie AF a TA
1
Popis
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie.
Zobrazované položky
Stláčaním (AF/TA) zvoľte požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre
AF-ON
aktiváciu AF a deaktiváciu TA.
TA-ON
aktiváciu TA a deaktiváciu AF.
AF, TA-ON
aktiváciu AF aj TA.
AF, TA-OFF
deaktiváciu AF aj TA.
Uloženie RDS staníc s nastaveniami
funkcií AF a TA
A TA/TP*1
B Rozhlasové pásmo, Zdroj zvuku,
Frekvencia*2 (Názov stanice),
Číslo predvoľby, Hodiny, RDS údaje
*1 Počas dopravných správ bliká “TA”. Ak je naladená
stanica, ktorá vysiela dopravné správy, svieti “TP”.
*2 Ak je naladená RDS stanica, naľavo od indikácie
frekvencie je zobrazené “*”.
RDS stanice môžete uložiť do pamäte spolu
s nastaveniami funkcií AF/TA. Ak použijete
funkciu BTM, uložia sa len RDS stanice
s rovnakým nastavením AF/TA.
Pri manuálnom ladení a ukladaní staníc
do pamäte je možné uložiť RDS stanice aj stanice
bez RDS služieb spolu s individuálnym
nastavením funkcií AF/TA.
Pre zmenu zobrazených položiek B
stlačte (DSPL).
1 Nastavte funkcie AF/TA, potom uložte stanice
do pamäte pomocou funkcie BTM alebo
manuálne.
Služby RDS
Príjem mimoriadnych hlásení
Toto zariadenie automaticky poskytuje
nasledovné RDS služby:
Ak je aktivovaná funkcia AF alebo TA, v prípade
vysielania mimoriadnych hlásení dôjde počas
počúvania zvoleného zdroja zvuku
k automatickému preladeniu na takéto hlásenie.*
AF (Alternative Frequencies - Alternatívne
frekvencie)
Automatické prelaďovanie tej istej stanice
podľa intenzity jej signálu. Pomocou tejto
funkcie môžete počúvať rovnakú stanicu počas
dlhej jazdy bez toho, aby ste ju museli
manuálne prelaďovať.
TA (Traffic Announcement - Dopravné správy)/
TP (Traffic Program - Dopravné programy)
Poskytuje aktuálne dopravné informácie/
programy. Pri vysielaní nejakej dopravnej
informácie/programu sa preruší práve počúvaný
zdroj zvuku.*
PTY (Program Types - Typy programov)
Zobrazenie práve prijímaného typu programu.
Vyhľadávanie zvoleného typu programu.
CT (Presný čas)
Funkcia CT pomocou RDS vysielania
automaticky nastaví hodiny.
* Neplatí počas telefonovania.
Poznámky
• Možnosť využitia služieb RDS závisí od krajiny/
oblasti, v ktorej sa nachádzate.
• Ak je signál stanice príliš slabý, alebo stanica
nevysiela údaje RDS, funkcia RDS nebude pracovať
správne.
* Neplatí počas telefonovania.
Rada
Ak nastavíte úroveň hlasitosti počas vysielania
dopravných správ, táto úroveň sa uloží do pamäte pre
dané dopravné správy nezávisle od bežnej úrovne
hlasitosti.
Počúvanie jedného regionálneho
programu
— REG
Keď je funkcia AF zapnutá: výrobné nastavenie
zariadenia obmedzuje príjem na určitú oblasť,
takže zariadenie nepreladí na inú regionálnu
stanicu s kvalitnejším signálom.
Ak opustíte oblasť s možnosťou príjmu
regionálneho programu, počas príjmu FM stanice
nastavte “REG-OFF” (str. 20).
Poznámka
Táto funkcia nefunguje vo Veľkej Británii a niektorých
iných krajinách.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
13
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_05-31_MEX-BT3600.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT3600_SK.book Page 14 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
Funkcia Local Link
(len pre Veľkú Britániu)
Táto funkcia umožňuje vyhľadanie ďalších lokálnych
staníc v oblasti, aj keď nie sú uložené v pamäti.
1 Počas príjmu v pásme FM stlačte číselné
tlačidlo ((1) až (6)), pod ktorým je uložená
miestna stanica.
2 Do 5 sekúnd stlačte číselné tlačidlo miestnej
stanice znova.
Postup opakujte dovtedy, kým nenaladíte
požadovanú stanicu.
USB zariadenia
Prehrávanie z USB zariadenia
1
Pripojte USB zariadenie
do USB konektora.
Výber PTY
1
Zatlačte a pridržte (AF/TA) (PTY) počas
príjmu rádia v pásme FM.
Prehrávanie sa spustí.
2
3
Ak stanica vysiela údaje PTY, na displeji sa
zobrazí typ aktuálneho programu.
Stláčajte (AF/TA) (PTY), kým sa
nezobrazí požadovaný typ programu.
Stlačte (SEEK) –/+.
Zariadenie začne vyhľadávať stanice
vysielajúce zvolený typ programu.
Typy programov
NEWS (Správy), AFFAIRS (Aktuálne udalosti),
INFO (Informácie), SPORT (Šport), EDUCATE
(Vzdelávanie), DRAMA (Dramatická tvorba),
CULTURE (Kultúra), SCIENCE (Veda),
VARIED (Rôzne), POP M (Populárna hudba),
ROCK M (Rocková hudba), EASY M
(Nenáročná hudba), LIGHT M (Ľahká klasika),
CLASSICS (Vážna hudba), OTHER M
(Iné druhy hudby), WEATHER (Počasie),
FINANCE (Financie), CHILDREN (Vysielanie
pre deti), SOCIAL A (Spoločenské udalosti),
RELIGION (Náboženstvo), PHONE IN
(Telefonáty poslucháčov), TRAVEL
(Cestovanie), LEISURE (Voľný čas), JAZZ
(Jazzová hudba), COUNTRY (Country hudba),
NATION M (Národná hudba), OLDIES
(Evergreeny), FOLK M (Ľudová hudba),
DOCUMENT (Dokumentárne programy)
Poznámka
Túto funkciu nie je možné použiť v niektorých
krajinách/oblastiach kde nie sú k dispozícii údaje PTY.
Nastavenie CT
1
14
V nastavovacom zobrazení zvoľte
“CT-ON” (str. 20).
Poznámky
• Funkcia CT nemusí pracovať, aj keď je naladená
RDS stanica.
• Čas nastavený funkciou CT nemusí byť presný.
Ak je USB zariadenie už pripojené,
stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí “USB”,
aby sa spustilo prehrávanie.
Stlačením (OFF) zastavíte prehrávanie.
Poznámky
• Prehrávanie súborov v USB zariadení nie je možné
počas hovoru.
• Pred odpojením USB zariadenia zastavte
prehrávanie. Ak odpojíte USB zariadenie počas
prehrávania, môžu sa poškodiť dáta na USB
zariadení.
• Nepoužívajte príliš dlhé ani ťažké USB zariadenia,
ktoré môžu z dôvodu otrasov spadnúť, alebo sa
môžu odpojiť.
• Neodklápajte predný panel zariadenia počas
prehrávania z USB zariadenia. Môžu sa poškodiť
dáta v USB zariadení.
Zobrazované položky
A ATRAC audio zariadenie: AAD
Mass Storage: USB
B Číslo skladby/albumu/interpreta/Playlistu/
žánra, Názov skladby/albumu/interpreta/
Playlistu/žánra, Uplynutý čas prehrávania,
Hodiny
Pre zmenu zobrazených položiek B
stlačte (DSPL).
Rada
Zobrazené položky sa budú v závislosti od formátu
záznamu a nastavení líšiť. Podrobnosti o súboroch
MP3/WMA/AAC/ATRAC pozri str. 23.
Poznámka
Zobrazenie sa líši podľa typu veľkokapacitného USB
zariadenia Mass Storage a ATRAC audio zariadenia.
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_05-31_MEX-BT3600.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT3600_SK.book Page 15 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
Počúvanie hudby z veľkokapacitných
audio zariadení Mass Storage
Opakované prehrávanie
a prehrávanie v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle Play)
1 Počas prehrávania stláčajte tlačidlo (3) (REP)
alebo (4) (SHUF), až kým sa na displeji
nezobrazí požadované nastavenie.
Zvoľte
Pre prehrávanie
TRACK
skladby opakovane.
ALBUM
albumu opakovane.
SHUF ALBUM
albumu v náhodnom poradí.
SHUF DEVICE
zo zariadenia v náhodnom
poradí.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “ OFF” alebo “SHUF-OFF”.
Počúvanie hudby z “Walkmana”
(ATRAC audio zariadenia)
1
Počas prehrávania stláčajte (MODE),
kým sa na displeji nezobrazí
požadované nastavenie.
Položky sa prepínajú nasledovne:
ALBUM t TRACK t GENRE t
PLAYLIST t ARTIST
Opakované prehrávanie
a prehrávanie v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle Play)
1 Počas prehrávania stláčajte tlačidlo (3) (REP)
alebo (4) (SHUF), až kým sa na displeji
nezobrazí požadované nastavenie.
Zvoľte
skladby opakovane.
ALBUM
albumu opakovane.
ARTIST
interpreta opakovane.
PLAYLIST Playlistu opakovane.
žánra opakovane.
SHUF ALBUM albumu v náhodnom poradí.
SHUF ARTIST interpreta v náhodnom poradí.
SHUF
PLAYLIST
Bluetooth operácie
Aby bolo možné používať funkciu Bluetooth,
je potrebný nasledovný postup.
1 Párovanie
Ak vzájomne prepájate Bluetooth zariadenia
prvýkrát, je potrebná ich vzájomná registrácia.
Nazýva sa to “párovanie”. Táto registrácia
(párovanie) je potrebná len prvýkrát, pretože
ďalší krát sa už toto zariadenie a ostatné
zariadenia rozpoznajú automaticky. Spárovať
môžete až 9 zariadení. (V závislosti od
zariadenia bude možno potrebné zadať kód
(heslo) pre každé pripojenie.)
2 Prepojenie
Ak chcete zariadenie používať po vykonaní
spárovania, vytvorte prepojenie. Niekedy sa
môže prepojenie zaviesť po spárovaní
automaticky.
3 Hlasitý hovor/zvukový tok
Po prepojení je možné volať v režime
hlasitého hovoru a počúvať hudbu.
Párovanie
Najskôr vzájomne zaregistrujte (“spárujte”)
BLUETOOTH zariadenie (mobilný telefón atď.)
a toto zariadenie. Spárovať môžete až 9 zariadení.
Po vykonaní spárovania nie je už potrebné
opätovné párovanie.
1 Bluetooth zariadenie umiestnite
do vzdialenosti 1 m od tohto zariadenia.
2
Pre prehrávanie
TRACK
GENRE
Bluetooth funkcie
Zatlačte a pridržte (BT), kým nezačne
blikať “ ” (cca 5 sekúnd).
Zariadenie sa prepne do pohotovostného
režimu pre párovanie.
Bliká
3
Nastavte Bluetooth zariadenie do
režimu vyhľadávania tohto zariadenia.
Na displeji pripájaného zariadenia sa zobrazí
zoznam detegovaných zariadení.
Na pripájanom zariadení sa zobrazí toto
zariadenie ako “XPLOD”.
Playlistu v náhodnom poradí.
SHUF GENRE žánra v náhodnom poradí.
DR-BT30Q
XPLOD
XXXXXXX
SHUF DEVICE zo zariadenia v náhodnom poradí.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “ OFF” alebo “SHUF-OFF”.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
15
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_05-31_MEX-BT3600.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT3600_SK.book Page 16 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
4
Ak je na displeji pripájaného
zariadenia zobrazená výzva na zadanie
kódu*, zadajte “0000”.
Prepojenie
Ak bolo párovanie úspešné, postupujte od tohto
postupu.
Zadajte kód.
XXXX
“0000”
Zapnutie výstupného Bluetooth
signálu tohto zariadenia
Ak chcete používať Bluetooth funkciu, zapnite
výstupný Bluetooth signál tohto zariadenia.
Toto a Bluetooth zariadenie si vzájomne
vymenia a uložia informácie a po spárovaní
je toto zariadenie pripravené na prepojenie
s príslušným zariadením.
Bliká “ ” a po dokončení párovania bude
indikácia svietiť nepretržite.
5
Nastavte Bluetooth zariadenie do
režimu prepojenia s týmto zariadením.
Po zavedení prepojenia sa zobrazí
“ ” alebo “ ”.
* Kód sa môže v závislosti od zariadenia zobrazovať
pod názvom “Passkey”, “PIN code”, “PIN number”
alebo “Password” atď.
1
Zatlačte a pridržte (BT), kým nezačne
svietiť “ ” (cca 3 sekundy).
Bluetooth signál sa zapne.
Pripojenie mobilného telefónu
1
Bluetooth signál musí byť na tomto
zariadení aj mobilnom telefóne
zapnutý.
2
Na mobilnom telefóne sa pripojte
k tomuto zariadeniu.
Po prepojení sa zobrazí “ ”.
Poznámka
Kým sa zavádza prepojenie, udržuje sa pohotovostný
režim pre párovanie.
Ikony Bluetooth
V zariadení sa používajú nasledovné ikony.
Svieti: Bluetooth signál aktívny
Pohotovostný režim párovania
Bliká:
Nesvieti: Bluetooth signál vypnutý
Svieti: Prepojenie úspešné
Bliká:
Prepájanie
Nesvieti: Bez prepojenia
Svieti: Prepojenie úspešné
Bliká:
Prepájanie
Nesvieti: Bez prepojenia
Pripojenie k naposledy
pripojenému mobilnému telefónu
z tohto zariadenia
1 Bluetooth signál musí byť na tomto zariadení
aj mobilnom telefóne zapnutý.
2 Stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí
“BT PHONE”.
3 Stlačte
(Handsfree).
Počas prepájania bliká “ ”. Po prepojení
bude “ ” svietiť nepretržite.
Poznámka
Počas toku Bluetooth audio signálu (hudba) nie je
možné prepojiť toto zariadenie s mobilným telefónom
z tohto zariadenia. Prepojenie vykonajte z mobilného
telefónu. Prehrávaný zvuk môže byť rušený šumom
z prepájania.
Rada
Keď je Bluetooth signál aktívny: Keď zapnete
zapaľovanie, zariadenie automaticky rozpozná
naposledy pripojený mobilný telefón. Automatické
prepojenie však závisí tiež od technických vlastností
telefónu. Ak sa zariadenie automaticky neprepojí,
prepojenie vykonajte manuálne.
16
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_05-31_MEX-BT3600.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT3600_SK.book Page 17 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
Pripojenie audio zariadenia
Vytáčanie hovorov
1
Bluetooth signál musí byť na tomto
zariadení aj audio zariadení zapnutý.
V prípade volania z tohto zariadenia je možné
použiť funkciu opätovného volania (Redial).
2
Prepojte toto zariadenie s audio
zariadením z audio zariadenia.
Po prepojení sa zobrazí “ ”.
1
Stláčajte (SOURCE), kým sa
nezobrazí “BT PHONE”.
2
Zatlačte a pridržte (Handsfree)
na cca 3 sekundy alebo viac.
Hovor sa začne.
Ukončenie hovoru
Znova stlačte
Pripojenie k naposledy pripojenému
audio zariadeniu z tohto zariadenia
1 Bluetooth signál musí byť na tomto zariadení
aj audio zariadení zapnutý.
2 Stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí
“BT AUDIO”.
3 Stlačte (6).
Počas prepájania bliká “ ”. Po prepojení
bude “ ” svietiť nepretržite.
Hlasitý hovor
Najskôr však musí byť toto zariadenie prepojené
s mobilným telefónom.
(Handsfree) alebo (OFF).
Pre hovor na iné číslo použite mobilný telefón
a potom hovor preneste.
Podrobnosti o prenose hovoru pozri ďalej.
Prenos hovoru
Ak chcete aktivovať/deaktivovať príslušné
zariadenie (toto zariadenie/mobilný telefón),
vykonajte nasledovné.
1
Zatlačte a pridržte (Handsfree),
alebo použite telefón.
Podrobnosti o ovládaní mobilného telefónu
pozri v jeho návode na použitie.
Poznámka
V závislosti od mobilného telefónu sa môže pri pokuse
preniesť hovor zrušiť Handsfree prepojenie.
Príjem hovorov
Pri prichádzajúcom hovore bude z reproduktorov
v automobile zaznievať vyzváňanie.
1
Keď zaznie zvonenie prijatého hovoru,
stlačte (Handsfree).
Hovor sa začne.
Ukončenie hovoru
Znova stlačte
(Handsfree) alebo (OFF).
Ak nechcete prichádzajúci hovor prijať, zatlačte
a pridržte (Handsfree) na 2 sekundy.
Nastavenie zosilnenia mikrofónu
Môžete prepínať medzi dvoma úrovňami
hlasitosti (“LOW” (Nízka) alebo “HI (Vysoká)”)
a nastaviť vhodnú úroveň pre volajúceho počas
hovoru.
Aktivácia hlasového vytáčania
Na vašom mobilnom telefóne pripojenom
k zariadeniu môžete aktivovať hlasové vytáčanie
vyslovením hlasového povelu uloženého
v mobilnom telefóne a uskutočniť tak hovor.
1
Stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí
“BT PHONE”.
2
Stlačte (Handsfree).
Mobilný telefón sa prepne do režimu
pre hlasové vytáčanie.
3
Vyslovte hlasový povel uložený
v mobilnom telefóne.
Váš hlas bude rozpoznaný a spustí sa
vytáčanie.
1 Počas hovoru stlačte (5).
Položky sa prepínajú nasledovne:
MIC-LOW y MIC-HI
Poznámka
Mikrofón zariadenia je umiestnený na zadnej časti
predného panela (str. 9). Mikrofón nezakryte napr.
páskou a pod.
17
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_05-31_MEX-BT3600.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT3600_SK.book Page 18 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
Poznámky
• Najskôr musí byť toto zariadenie prepojené
s mobilným telefónom.
• Hlasový povel musí byť už uložený v mobilnom
telefóne.
• Pri aktivovaní hlasového vytáčania s mobilným
telefónom pripojeným k zariadeniu, nemusí
v niektorých prípadoch táto funkcia pracovať.
• Šum, ako napríklad hluk motora, môže spôsobiť
interferencie pri rozpoznávaní zvuku. Pre vylepšenie
rozpoznávania, uskutočňujte hlasové vytáčanie pri
minimálnom šume.
• V závislosti od efektívnosti funkcie rozpoznávania
v mobilnom telefóne, nemusí v niektorých situáciách
hlasové vytáčanie fungovať. Podrobnosti pozri na
podpornej stránke (str. 27).
Rady
• Hlasový povel vyslovujte rovnako, ako ste ho
zaznamenali.
• Hlasový povel zaznamenajte prostredníctvom
zariadenia pri zvolenom zdroji zvuku “BT PHONE”
tak, že budete sedieť na sedadle vo vozidle.
Zvukový tok
Počúvanie zvuku z audio
zariadenia
Môžete počúvať zvuk z audio zariadenia cez toto
zariadenie, ak audio zariadenie podporuje profil
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Bluetooth technológie.
1
2
Znížte hlasitosť na tomto zariadení.
Stláčajte (SOURCE), kým sa
nezobrazí “BT AUDIO”.
3
Na audio zariadení spustite
prehrávanie.
4
Nastavte hlasitosť na tomto zariadení.
Nastavenie úrovne hlasitosti
Úroveň hlasitosti je nastaviteľná na tomto
zariadení aj na Bluetooth audio zariadení.
1 Spustite prehrávanie na Bluetooth audio
zariadení s primeranou úrovňou hlasitosti.
2 Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti
na autorádiu.
3 Stláčajte Select, kým sa nezobrazí “BTA”
a otáčaním ovládača hlasitosti nastavte úroveň
hlasitosti pre vstupný signál (–8 dB až +18 dB).
Ovládanie audio zariadenia
prostredníctvom tohto zariadenia
Na tomto zariadení môžete vykonať nasledovné
operácie, ak audio zariadenie podporuje profil
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Bluetooth technológie. (Ovládanie závisí
od audio zariadenia.)
Pre
Stlačte
Prehrávanie
(6) (PAUSE)* na tomto
zariadení.
Pozastavenie
(6) (PAUSE)* na tomto
zariadení.
Prepínanie
skladieb
SEEK –/+ (./>)
[jedenkrát pre každú skladbu]
* V závislosti od zariadenia môže byť potrebné dvojité
stlačenie.
Iné než uvedené operácie je potrebné vykonávať
na audio zariadení.
Poznámky
• Počas prehrávania na pripojenom audio zariadení
sa informácie o čísle/čase skladby, stave
prehrávania atď. nezobrazia na tomto zariadení.
• Aj keď prepnete zdroj signálu na tomto zariadení,
prehrávanie na audio zariadení sa nezastaví.
Rada
Môžete pripojiť mobilný telefón s podporou profilu
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ako audio
zariadenie a počúvať hudbu.
Zrušenie registrácie všetkých
spárovaných zariadení
1
Stlačte (OFF).
Toto zariadenie sa vypne.
2
Ak svieti “ ”, zatlačte a pridržte (BT),
kým “ ” nezmizne.
3
4
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
5
Stlačte (SEEK) +.
Spustí sa resetovanie.
Zrušenie všetkých registrácií trvá
cca 3 sekundy. Kým bliká “INITIAL”,
nevypínajte zariadenie.
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“BTM INIT”.
18
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_05-31_MEX-BT3600.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT3600_SK.book Page 19 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
Ďalšie funkcie
Zmena nastavení zvuku
Nastavenie zvukových
charakteristík
1
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
požadovaná položka.
2
Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
zvolenú položku.
Po 3 sekundách sa nastavenie aplikuje
a obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ3
Voľba “CUSTOM” pri položke EQ3 umožňuje
vykonať vlastné nastavenia ekvalizéra.
1
Zvoľte zdroj zvuku, potom stláčaním
tlačidla Select zvoľte “EQ3”.
2
Otáčaním ovládača hlasitosti zvoľte
“CUSTOM”.
3
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“LOW”, “MID” alebo “HI”.
4
Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
zvolenú položku.
Hlasitosť je možné nastaviť v 1 dB krokoch
v rozsahu od –10 dB do +10 dB.
Môžete nastaviť nasledovné položky
(podrobnosti pozri na príslušných stranách):
“z” označuje výrobné nastavenie.
EQ3
Výber typu ekvalizéra: “XPLOD”, “VOCAL”,
“EDGE”, “CRUISE”, “SPACE”, “GRAVITY”,
“CUSTOM” alebo “OFF” (z).
LOW*1, MID*1, HI*1 (str. 19)
Nastavenie krivky ekvalizéra
BAL (Vyváženie)
Nastavenie vyváženia medzi ľavými a pravými
reproduktormi: “RIGHT-10” – “CENTER” (z)
– “LEFT-10”
BAL (Vyváženie predné - zadné)
Nastavenie vyváženia medzi prednými
a zadnými reproduktormi: “FRONT-10”
– “CENTER” (z) – “REAR-10”
SUB (Hlasitosť subwoofera)
Nastavenie hlasitosti subwoofera: “+10 dB”
– “0 dB” (z) – “–10 dB”
(pri najnižšom nastavení sa zobrazí “ATT”.)
AUX*2 (Úroveň vstupu AUX)
Nastavenie úrovne hlasitosti pre každé pripojené
doplnkové zariadenie. Toto nastavenie
eliminuje potrebu nastavenia úrovne hlasitosti
medzi zdrojmi zvuku (str. 21).
Nastaviteľná úroveň: “+18 dB” – “0 dB” (z)
– “–8 dB”
BTA*3
Nastavenie úrovne hlasitosti pre každé pripojené
Bluetooth audio zariadenie. Toto nastavenie
eliminuje potrebu nastavenia úrovne hlasitosti
medzi zdrojmi zvuku (str. 18).
Nastaviteľná úroveň: “+18 dB” – “0 dB” (z)
– “–8 dB”
Opakovaním krokov 3 a 4 nastavte krivku
ekvalizéra.
Výrobné nastavenie krivky ekvalizéra
obnovíte zatlačením a pridržaním tlačidla
Select pred dokončením nastavenia.
Po 3 sekundách sa nastavenie aplikuje
a obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Rada
Nastaviť môžete aj iné typy ekvalizéra.
Úprava nastaviteľných položiek
— SET
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
požadovaná položka.
3
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
požadované nastavenie (napr. “ON”
alebo “OFF”).
4
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim prehrávania/príjem
rozhlasu.
Poznámka
Zobrazené položky sa budú v závislosti od zdroja
zvuku a nastavenia líšiť.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
*1 Keď je aktívny ekvalizér EQ3.
*2 Keď je aktívny zdroj zvuku AUX.
*3 Keď je aktívny zdroj zvuku Bluetooth (str. 18).
19
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_05-31_MEX-BT3600.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT3600_SK.book Page 20 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
Môžete nastaviť nasledovné položky
(podrobnosti pozri na príslušných stranách):
“z” označuje výrobné nastavenie.
20
CLOCK-ADJ (Nastavenie hodín) (str. 6)
CT (Presný čas)
Nastavenie “CT-ON” alebo “CT-OFF” (z)
(str. 13, 14).
BEEP (Pípanie)
Nastavenie “BEEP-ON” (z) alebo “BEEP-OFF”.
RM (Otočný ovládač)
Zmena smeru ovládania otočným ovládačom.
– “RM NORM” (z): Ovládanie v zmysle
výrobného nastavenia.
– “RM REV”: Pri montáži otočného ovládača
na pravú stranu stĺpika volantu.
AUX-A*1 (AUX Audio)
Zapnutie “AUX-A-ON” (z) alebo vypnutie
“AUX-A-OFF” zobrazovania zdroja zvuku
AUX (str. 20).
A.OFF (Automatické vypínanie)
Automatické úplné vypnutie v nastavenom čase
po vypnutí zariadenia.
– “A.OFF-NO” (z), “A.OFF-30S (sekundy)”,
“A.OFF-30M (minúty)” alebo
“A.OFF-60M (minúty)”.
DEMO (Predvádzanie)
Nastavenie “DEMO-ON” (z) alebo
“DEMO-OFF”.
DIM (Jas displeja)
Úprava intenzity osvetlenia displeja.
– “DIM-ON”: Stmavnutie displeja.
– “DIM-OFF” (z): Displej nestmavne.
A.SCRL*2 (Automatické rolovanie)
Automatické rolovanie dlhej zobrazenej
položky po zmene disku/albumu/skladby.
– “A.SCRL-ON” (z): Rolovanie.
– “A.SCRL-OFF”: Rolovanie vypnuté.
LOCAL (Režim miestneho vyhľadávania)
– “LOCAL-ON”: Ladenie len staníc
s najsilnejším signálom.
– “LOCAL-OFF” (z): Normálne ladenie.
MONO*3 (Monofonický režim)
Pre skvalitnenie príjmu v pásme FM zvoľte
monofonický režim príjmu.
– “MONO-ON”: Počúvanie stereo vysielania
monofonicky.
– “MONO-OFF” (z): Počúvanie stereo
vysielania stereofonicky.
REG*3 (Regionálny program)
Nastavenie “REG-ON” (z) alebo “REG-OFF”
(str. 13).
LPF (Dolný priepust)
Nastavenie medznej frekvencie subwoofera:
“LPF OFF” (z), “LPF125Hz” alebo
“LPF 78Hz”.
LOUD (Zvýraznenie)
Kvalitný zvuk aj pri nízkej hlasitosti.
– “LOUD-ON”: Zvýraznenie nízkych
aj vysokých tónov.
– “LOUD-OFF” (z): Vypnutie zvýraznenia
nízkych aj vysokých tónov.
DM+*2
Nastavenie funkcie DM+.
– “DM+-ON” (z): Aktivovanie.
– “DM+-OFF”: Deaktivovanie.
BTM (str. 12)
BT INIT*1 (str. 18)
*1 Keď je zariadenie vypnuté.
*2 Keď je aktívny zdroj zvuku CD/USB.
*3 Pri príjme v rozhlasovom pásme FM.
Používanie voliteľných zariadení
Doplnkové audio zariadenie
Po pripojení voliteľného prenosného audio
zariadenia do vstupného konektora AUX
(stereo minikonektor) na zariadení a jeho
jednoduchom zvolení môžete reprodukovať
jeho zvuk v automobile. Úroveň hlasitosti je
nastaviteľná na tomto zariadení aj na prenosnom
audio zariadení. Postupujte nasledovne:
Pripojenie prenosného audio
zariadenia
1 Vypnite prenosné audio zariadenie.
2 Znížte hlasitosť na autorádiu.
3 Pripojte prenosné zariadenie k autorádiu.
AUX
AUX
Prepojovací kábel*
(nedodávaný)
* Použite vhodné konektory.
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_05-31_MEX-BT3600.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT3600_SK.book Page 21 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
Nastavenie úrovne hlasitosti
Nasledovné prvky na otočnom ovládači vyžadujú
iné ovládanie, než sa používa na zariadení.
Pred prehrávaním nastavte vhodnú úroveň
hlasitosti pre jednotlivé pripojené audio
zariadenia.
1 Znížte hlasitosť na autorádiu.
2 Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým sa
nezobrazí “AUX”.
Zobrazí sa “AUX FRONT IN”.
3 Spustite prehrávanie na prenosnom audio
zariadení s primeranou úrovňou hlasitosti.
4 Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti na
autorádiu.
5 Stláčajte Select, kým sa nezobrazí “AUX”
a otáčaním otočného ovládača nastavte úroveň
hlasitosti pre vstupný signál (–8 dB až +18 dB).
Otočný ovládač RM-X4S
Nalepenie nálepiek
V závislosti od polohy montáže nalepte
na ovládač príslušné nálepky.
• Tlačidlo ATT (stíšenie)
Stlmenie zvuku. Pre zrušenie stlačte tlačidlo
znova.
• Tlačidlo SEL (výber)
Rovnako ako tlačidlo Select na zariadení.
Počas režimu Quick-BrowZer je tlačidlo
(SEL) (Select) neaktívne.
• Ovládač PRESET/DISC
CD/USB: Rovnako ako tlačidlá (1)/(2)
(ALBUM –/+) na zariadení (zatlačenie
a otáčanie).
Rádio: Príjem uložených staníc
(zatlačenie a otáčanie).
• Ovládač VOL (hlasitosť)
Rovnako ako otočný ovládač na zariadení
(otáčanie).
• Ovládač SEEK/AMS
Rovnako ako tlačidlo (SEEK) –/+ na zariadení
(otáčanie alebo otočenie a pridržanie).
• Tlačidlo DSPL (displej)
Zmena zobrazovaných položiek.
Zmena nastavenia smeru ovládania
Smer ovládania je z výroby nastavený tak, ako je
to na nižšie uvedenom obrázku.
Zvyšovanie
SEL
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SEL
Umiestnenie ovládacích prvkov
Znižovanie
Tlačidlá na otočnom ovládači zodpovedajúce
tlačidlám na zariadení majú totožné funkcie.
Ak je potrebné namontovať otočný ovládač
na pravú stranu volantu, môžete zmeniť
nastavenie smeru ovládania.
ATT
SEL
1 Zatlačte ovládač VOL a súčasne zatlačte
a pridržte tlačidlo (SEL).
PRESET/
DISC
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
21
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_05-31_MEX-BT3600.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT3600_SK.book Page 22 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
• Ak bol váš automobil zaparkovaný na priamom
slnečnom žiarení, pred ďalším používaním
nechajte zariadenie najprv vychladnúť.
• Elektrická výsuvná anténa sa pri prevádzke
zariadenia automaticky vysunie.
Kondenzácia vlhkosti
Počas daždivých dní alebo v oblastiach s veľkou
vlhkosťou sa môže na šošovkách vo vnútri
zariadenia a na displeji kondenzovať vlhkosť.
Ak k tomu dôjde, zariadenie nebude pracovať
správne. V takomto prípade vyberte zo zariadenia
disk a ponechajte zariadenie mimo prevádzky
približne hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.
Udržiavanie vysokej kvality
reprodukcie
Dbajte na to, aby nedochádzalo k vylievaniu
žiadnych nápojov na zariadenie alebo na disky.
Poznámky k diskom
• Aby nedošlo k znečisteniu disku, nedotýkajte
sa jeho povrchu. Disk uchopte vždy za okraje.
• Ak disky nepoužívate, uskladňujte ich v obaloch,
alebo v zásobníku.
• Disky nevystavujte vysokým teplotám.
Nenechávajte ich na palubnej doske alebo
pod zadným sklom zaparkovaného vozidla.
• Na povrch disku nenalepujte nálepky alebo
lepiace pásky, nepoužívajte disky s lepkavým
povrchom. Lepkavý povrch môže spôsobiť
zastavenie otáčania disku a následne poruchu
zariadenia alebo zničenie disku.
• Pred prehrávaním vyčistite disk
komerčne dostupnou čistiacou
handričkou. Čistite ho od stredu
k okrajom v smere šípok.
Nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo, komerčne
dostupné čistiace prostriedky,
alebo antistatické spreje určené
pre klasické platne.
Poznámky k CD-R/CD-RW diskom
• Niektoré CD-R/CD-RW disky (v závislosti
od zariadenia, na ktorom boli nahrávané, prípadne
v závislosti od povahy disku) sa nemusia v tomto
zariadení prehrať.
• Nie je možné prehrávať CD-R/CD-RW disky,
ktoré nie sú uzatvorené.
• Zariadenie je kompatibilné s formátom ISO 9660
Level 1/Level 2, Joliet/Romeo v rozšírenom
formáte a s metódou Multi Session.
• Maximálny počet:
– Priečinky (Albumy): 150 (vrátane hlavného
a prázdnych priečinkov).
– Súbory (skladby) a priečinky na disku: 300
(ak názvy priečinkov/súborov pozostávajú
z mnohých znakov, možný počet súborov/
priečinkov môže byť nižší než 300).
– Zobraziteľných znakov v názve priečinka/súboru
je 32 (Joliet) alebo 64 (Romeo).
• Ak je disk zaznamenaný metódou Multi Session,
rozpoznáva sa formát (ktorý bude prehrávaný)
len prvej zvukovej stopy prvej Session (sekcie)
(ostatné formáty sa vynechajú). Priorita formátov
je: CD-DA a MP3/WMA/AAC.
– Ak je prvá skladba vo formáte CD-DA, prehrá sa
len formát CD-DA z prvej Session (sekcie).
– Ak prvá skladba nie je vo formáte CD-DA,
prehrá sa Session (sekcia) so záznamom
vo formáte MP3/WMA/AAC. Ak disk
neobsahuje žiadne dáta v niektorom z týchto
formátov, zobrazí sa “NO MUSIC”.
Audio disky kódované technológiou
pre ochranu autorských práv
22
• Nepoužívajte disky s nalepenými štítkami alebo
nálepkami.
Pri používaní takýchto diskov sa môžu vyskytnúť
nasledujúce poruchy:
– Nemožnosť vysunúť disk (z dôvodu prilepenia sa
disku a zaseknutia vysúvacieho mechanizmu).
– Nesprávnosť načítania audio údajov (t.j. nemusí
byť možné prehrávanie alebo zvuk môže
preskakovať) z dôvodu deformovania nálepky
vplyvom tepla alebo pokrivenia disku.
• V tomto zariadení nie je možné prehrávať disky
zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca, štvorcové
alebo hviezdicové disky). Ak sa pokúsite takýto
disk prehrávať, môžete zariadenie poškodiť.
Nepoužívajte takéto disky.
• Nie je možné prehrávať 8 cm CD disky.
Zariadenie je určené pre prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD).
V poslednom čase sú niektorými hudobnými
vydavateľstvami distribuované disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv.
Medzi takýmito diskmi môžu byť aj disky
nekompatibilné so štandardom CD a nemusia sa dať
prehrávať v tomto zariadení.
Poznámky k diskom DualDisc
DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk,
ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane
a digitálny zvuk na druhej strane. Keďže strana
s audio záznamom nie je v súlade so štandardom
Compact Disc (CD), prehrávanie na tomto
produkte nie je zaručené.
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_05-31_MEX-BT3600.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT3600_SK.book Page 23 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
USB zariadenia
Súbory MP3
• Používať môžete veľkokapacitné USB zariadenia
Mass Storage a ATRAC audio zariadenia
kompatibilné so štandardom USB. Zariadenie
však nesprístupní USB zariadenie pripojené cez
USB rozbočovač. Podrobnosti o kompatibilite
konkrétneho USB zariadenia pozri na podpornej
web-stránke Sony (str. 27).
• Príslušný kodek sa líši podľa typu zariadenia.
– Mass Storage: MP3/WMA/AAC
– ATRAC audio zariadenie: ATRAC/MP3/WMA/
AAC
• Iné DRM (Digital Rights Management - Správa
autorských práv digitálnych súborov) súbory
než ATRAC nie je možné prehrávať.
• Maximálny počet zobraziteľných dát je
nasledovný.
Mass Storage:
– Priečinky (Albumy): 128, Súbory (Skladby)
v jednom priečinku: 500
ATRAC audio zariadenie: ATRAC/MP3/WMA/
AAC
– Albumy/Interpreti/Playlisty/Žánre: 65 535,
Skladby: 65 535
• MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) je štandardným
formátom pre kompresiu zvukových súborov.
Údaje z audio CD disku sa komprimujú
na cca 1/10 pôvodnej veľkosti.
• ID3 tag verzie 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 sú
aplikovateľné len na súbory MP3. Zobraziteľných
znakov v ID3 tag je 15/30 znakov (ver. 1.0 a 1.1)
alebo 63/126 znakov (ver. 2.2, 2.3 a 2.4).
• Pri pomenúvaní súborov MP3 nezabudnite
k názvu súboru pridať príponu “.mp3”.
• Pri prehrávaní alebo pri zrýchlenom posuve vpred/
vzad v súboroch MP3 s variabilným dátovým
tokom (VBR) sa uplynutý čas prehrávania nemusí
zobraziť presne.
Poznámky
• Na prepojenie použite USB kábel dodávaný
s USB zariadením.
• Nepoužívajte príliš ťažké ani dlhé USB zariadenia.
Môžu prekážať vo vedení vozidla.
• USB zariadenie nenechávajte v zaparkovanom
vozidle. Môže dôjsť k jeho poruche.
• Spustenie prehrávania môže v závislosti
od množstva uložených dát určitý čas trvať.
• Odporúčame zálohovať dáta v USB zariadení.
Poradie prehrávania súborov MP3/
WMA/AAC (CD-R/RW disky alebo
veľkokapacitné pamäťové jednotky
Mass Storage)
MP3/WMA/AAC
Priečinok
(album)
Súbor
(skladba)
MP3/WMA/
AAC
Poznámka
Pri prehrávaní súboru MP3 s vysokým dátovým tokom
(napr. 320 kb/s) môže vypadávať zvuk.
Súbory WMA
• WMA, čo je skratka pre Windows Media Audio,
je ďalší štandard formátu na kompresiu audio
súborov. Komprimuje údaje z audio CD disku
na cca 1/22* pôvodnej veľkosti.
• Zobraziteľných znakov vo WMA tag je 63 znakov.
• Pri pomenúvaní súborov WMA nezabudnite
k názvu súboru pridať príponu “.wma”.
• Pri prehrávaní alebo pri zrýchlenom posuve
vpred/vzad v súboroch WMA s variabilným
dátovým tokom (VBR) sa uplynutý čas
prehrávania nemusí zobraziť presne.
* Len pre 64 kb/s
Poznámka
Prehrávanie súborov z bezstratovou kompresiou nie
je podporované.
Súbory AAC
• AAC, čo je skratka pre Advanced Audio Coding,
je štandard formátu na kompresiu audio súborov.
Komprimuje údaje z audio CD disku na cca 1/11*
pôvodnej veľkosti.
• Zobraziteľných znakov v AAC tag je 126 znakov.
• Pri pomenúvaní súborov AAC nezabudnite
k názvu súboru pridať príponu “.m4a”.
• Pri prehrávaní alebo pri zrýchlenom posuve vpred/
vzad v súboroch AAC s variabilným dátovým
tokom (VBR) sa uplynutý čas prehrávania nemusí
zobraziť presne.
* Len pre 128 kb/s
Poznámka
Prehrávanie nasledovných AAC súborov nie je
podporované.
– S bezstratovou kompresiou
– Chránené autorským právom
23
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_05-31_MEX-BT3600.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT3600_SK.book Page 24 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
• Bezdrôtová Bluetooth technológia je úzkopásmová
bezdrôtová technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú
dátovú komunikáciu medzi digitálnymi zariadeniami
ako napr. mobilný telefón a náhlavná súprava.
Bezdrôtová Bluetooth technológia funguje v dosahu
cca 10 m. Prepojenie dvoch zariadení je vzájomné,
niektoré zariadenia je však možné pripojiť
k viacerým zariadeniam naraz.
• Na prepojenie nie je potrebný žiadny kábel,
pretože BLUETOOTH technológia je bezdrôtová
technológia, a ani nie je potrebné umiestniť
zariadenia oproti sebe ako pri infračervenej
technológii. Zariadenia môžete napríklad používať
aj keď sú v batohu alebo vo vrecku.
• BLUETOOTH technológia je medzinárodný
štandard podporovaný a využívaný miliónmi
spoločností po celom svete.
• Mikrovlny vyžarované Bluetooth zariadením
môžu ovplyvňovať prevádzku elektronických
zdravotníckych prístrojov. Na nasledovných
miestach vypnite toto aj Bluetooth zariadenie,
pretože môže vzniknúť riziko nebezpečenstva.
– V blízkosti horľavých plynov, v nemocniciach,
vlakoch, lietadlách alebo čerpacích staniciach.
– V blízkosti automatických dvier alebo
požiarnych alarmov.
• Toto zariadenie podporuje bezpečnostné
štandardy, ktoré sú v súlade s Bluetooth
štandardmi, aby sa zaistilo bezpečné prepojenie
pri používaní bezdrôtovej technológie Bluetooth,
v závislosti od nastavení však zabezpečenie
nemusí postačovať. Pri komunikácii pomocou
bezdrôtovej technológie Bluetooth buďte
obozretní.
• Nezodpovedáme za únik informácií pri Bluetooth
komunikácii.
• Prepojenie so všetkými Bluetooth zariadeniami
nie je možné zaručiť.
– Aby bol zabezpečený súlad s Bluetooth
štandardmi špecifikovanými normou Bluetooth
SIG a autentifikácia, je potrebné zariadenie
disponujúce Bluetooth funkciou.
– Aj keď pripojené zariadenie vyhovuje uvedeným
Bluetooth štandardom, niektoré zariadenia sa
v závislosti od funkcií alebo špecifikácií daného
zariadenia nemusia dať pripojiť, alebo nemusia
pracovať správne.
– Počas hlasitého hovoru (Handsfree)
sa v závislosti od zariadenia alebo prostredia
komunikácie môže vyskytovať šum.
• V závislosti od pripojeného zariadenia môže
začatie komunikácie určitý čas trvať.
Bluetooth komunikácia
Ostatné
Súbory ATRAC
Formát ATRAC3plus
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3)
je technológia kompresie zvuku. Údaje z audio
CD disku sa komprimujú na cca 1/10 pôvodnej
veľkosti. ATRAC3plus, ktorý je rozšírený formát
formátu ATRAC3, komprimuje audio CD údaje
na cca 1/20 pôvodnej veľkosti. Zariadenie je
kompatibilné s formátom ATRAC3 aj
ATRAC3plus.
Zobrazujú sa znaky z textovej informácie zapísané
pomocou softvéru SonicStage.
Bluetooth funkcie
Bluetooth technológia
24
• Bezdrôtová Bluetooth technológia funguje
v dosahu cca 10 m.
Maximálny komunikačný dosah závisí
od prekážok (osoby, kov, stena atď.) alebo
elektromagnetického prostredia.
• Nasledovné podmienky môžu ovplyvniť citlivosť
Bluetooth komunikácie.
– Medzi týmto a Bluetooth zariadením sú osoby,
kov alebo stena.
– V blízkosti tohto zariadenia sa používa
zariadenie pracujúce s frekvenciou 2,4 GHz
(napr. bezdrôtové LAN zariadenie, bezdrôtový
telefón alebo mikrovlnná rúra).
• Keďže Bluetooth a bezdrôtové LAN
(IEEE802.11b/g) zariadenia využívajú rovnakú
frekvenciu, môže sa vyskytnú mikrovlnné rušenie
s následkom narúšania rýchlosti komunikácie,
šumu alebo nesprávneho prepojenia, ak toto
zariadenie používate v blízkosti LAN zariadenia.
V takomto prípade vykonajte nasledovné.
– Používajte toto zariadenie minimálne 10 m
od bezdrôtového LAN zariadenia.
– Ak toto zariadenie používate v menšej blízkosti
než 10 m od bezdrôtového LAN zariadenia,
vypnite bezdrôtové LAN zariadenie.
– Toto zariadenie umiestnite čo najbližšie
k Bluetooth zariadeniu.
• V závislosti od vlastností rádiových vĺn a miesta,
kde sa zariadenie používa, nemusí využívanie
Bluetooth zariadenia fungovať.
• Ak máte pri používaní Bluetooth zariadenia
zvláštne pocity, ihneď ho prestaňte používať.
Ak nejaký problém pretrváva, obráťte sa na
najbližšieho predajcu Sony.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, ktoré nie sú v tomto návode popísané,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_05-31_MEX-BT3600.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT3600_SK.book Page 25 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
Čistenie konektorov
Údržba
Výmena lítiovej batérie v diaľkovom
ovládaní
Za normálnych podmienok by batéria mala vydržať
približne 1 rok. (V závislosti od podmienok
používania sa môže táto životnosť skrátiť.)
Akonáhle má batéria malú kapacitu, dosah
diaľkového ovládania sa skráti. Vymeňte starú
batériu za novú lítiovú batériu typu CR2025.
Použitím inej batérie môže vzniknúť riziko
vznietenia alebo explózie.
Zariadenie nemusí pracovať správne, ak dôjde
k znečisteniu konektorov medzi predným panelom
a zariadením. Aby ste takejto situácii predišli,
vyberte predný panel (str. 7) a očistite konektory
čistiacou tyčinkou navlhčenou v liehu. Na konektory
príliš netlačte. Mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.
Stranou + nahor
2
Zariadenie
Zadná časť
predného panela
Poznámky
• Z bezpečnostných dôvodov najskôr vypnite motor
a vytiahnite kľúč zo zapaľovania.
• Nikdy sa nedotýkajte kontaktov priamo prstami
alebo kovovými predmetmi.
c
1
Poznámky k lítiovej batérii
• Batériu skladujte mimo dosahu detí. Ak by došlo
k jej prehltnutiu, ihneď vyhľadajte lekára.
• Batériu pred vložením utrite suchou handričkou.
Zaistíte tak dobrý kontakt.
• Pri vkladaní batérie skontrolujte správnu polaritu.
• Batériu nedržte kovovou pinzetou. Mohlo by dôjsť ku
skratu.
Demontáž zariadenia
1
Vyberte predný ochranný kryt.
1 Vyberte predný panel (str. 7).
2 Vložte uvoľňovacie kľúče do ochranného
krytu .
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní môže batéria/
akumulátor explodovať. Batériu/akumulátor
nenabíjajte, nerozoberajte a nehádžte do ohňa.
Kľúče vložte správne
podľa obrázka.
Výmena poistky
Pri výmene poistky
skontrolujte, či hodnota jej
prúdovej záťaže zodpovedá
odporúčanej hodnote. Ak dôjde
k prepáleniu poistky,
skontrolujte správnosť
napájania a vymeňte ju za novú.
Keď sa poistka prepáli znovu,
môže ísť o poruchu vo vnútri
zariadenia. V takomto prípade
sa obráťte na najbližšieho
predajcu Sony.
3 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov vyberte
ochranný kryt .
Poistka (10 A)
pokračovanie na nasledujúcej strane t
25
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_05-31_MEX-BT3600.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT3600_SK.book Page 26 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
2
Vyberte zariadenie.
USB prehrávač
1 Obidva uvoľňovacie kľúče zasuňte súčasne
tak, aby zacvakli.
Rozhranie: USB (Plná rýchlosť)
Maximálna prúdová záťaž: 500 mA
Bezdrôtová komunikácia
Výčnelkami
smerom dnu.
2 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov povysuňte
zariadenie.
3 Vysuňte zariadenie z konzoly.
Komunikačný systém:
Bluetooth štandard ver. 2.0
Výstup:
Bluetooth Standard Power Class 2 (Max. +4 dBm)
Maximálny komunikačný dosah:
Bez prekážok cca 10 m*1
Frekvenčné pásmo:
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Modulácia: FHSS
Kompatibilné Bluetooth profily*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Handsfree Profile) 1.5
HSP (Headset Profile)
*1 Skutočný dosah sa môže líšiť v závislosti
od faktorov ako prekážky medzi zariadeniami,
magnetické polia v okolí, mikrovlnné rúry, statická
elektrina, citlivosť príjmu, vlastnosti antény,
operačný systém, softvérová aplikácia atď.
*2 Profily Bluetooth štandardu určujú spôsob
Bluetooth komunikácie medzi zariadeniami.
Výkonový zosilňovač
Výstup: Výstupy pre reproduktory
(bezpečnostné konektory)
Impedancia reproduktorov: 4 – 8 Ohm
Maximálny výstupný výkon: 52 W × 4 (pri 4 Ohm)
Technické údaje
CD prehrávač
Odstup signál - šum: 120 dB
Frekvenčný rozsah: 10 – 20 000 Hz
Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
Tuner (Rádio)
Pásmo FM
Ladiaci rozsah: 87,5 – 108,0 MHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivosť: 9 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Odstup signál - šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonické skreslenie pri 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Odstup kanálov: 35 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah: 30 – 15 000 Hz
Pásmo MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivosť: MW: 30 μV, LW: 40 μV
Všeobecne
Výstupy:
Výstupné audio konektory (predné/zadné)
Výstupný konektor pre subwoofer (mono)
Konektor pre napájanie elektrickej výsuvnej antény
Konektor pre výkonový zosilňovač
Vstupy:
Konektor pre pripojenie “Hands free” sady
pre mobilný telefón (Telephone ATT)
Vstupný konektor pre otočný ovládač
Vstupný anténový konektor
Vstupný konektor AUX (stereo minikonektor)
Korekcie zvuku:
Low - Nízke tóny: ±10 dB pri 60 Hz (XPLOD)
Mid - Stredné tóny: ±10 dB pri 1 kHz (XPLOD)
High - Vysoké tóny: ±10 dB pri 10 kHz (XPLOD)
Napájanie: 12 V (jednosmerné) z autobatérie
(uzemnený záporný pól)
Rozmery: Cca 178 × 50 × 179 mm (š/v/h)
Montážne rozmery: Cca 182 × 53 × 162 mm (š/v/h)
Hmotnosť: Cca 1,2 kg
Dodávané príslušenstvo:
Diaľkové ovládanie: RM-X304
Časti pre montáž a zapojenie (1 sada)
Voliteľné príslušenstvo:
Otočný ovládač: RM-X4S
Niektoré uvedené príslušenstvo nemusí byť u vášho
predajcu dostupné. Podrobnejšie informácie vám
poskytne predajca.
26
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_05-31_MEX-BT3600.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT3600_SK.book Page 27 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3
a patenty sú používané v licencii spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Tento produkt je chránený danými duševnými
vlastníckymi právami spoločnosti Microsoft
Corporation. Používanie alebo šírenie takejto
technológie nad rámec tohto produktu je bez
licencie spoločnosti Microsoft alebo jeho
autorizovaného zástupcu zakázané.
Vlastníci obsahov súborov Windows Media pre
ochranu ich obsahu, bezpečné šírenie a používanie
autorsky chránených diel využívajú v tomto
zariadení technológiu správy oprávnení digitálnych
súborov (“WM-DRM”). Zabraňuje sa tým
neoprávanému kopírovaniu týchto chránených
obsahov.
Toto zariadenie používa na prehrávanie chráneného
obsahu WM-DRM softvér (“WM-DRM
Software”). Ak by bola bezpečnosť softvéru
WM-DRM v zariadení narušená, tak vlastníci
chráneného obsahu (“Secure Content Owners”)
môžu od spoločnosti Microsoft požadovať
revokáciu príslušných práv softvéru WM-DRM
na nadobudnutie nových licencií pre kopírovanie,
zobrazovanie a/alebo prehrávanie chráneného
obsahu. Revokácia nemení schopnosť softvéru
WM-DRM naďalej prehrávať nechránené obsahy.
Zoznam revokovaného softvéru WM-DRM je vždy
poslaný do vášho zariadenia pri stiahnutí licencie
pre chránený obsah z internetu alebo z PC.
Spoločnosť Microsoft môže v záujme vlastníkov
chránených obsahov spolu s licenciou poslať
do zariadenia tiež revokačné zoznamy.
Právo na zmeny vyhradené.
• V niektorých plošných spojoch nie sú použité
halogenidové samozhasínajúce prísady.
• Skrinky nie sú vyrobené s halogenidovými
samozhasínajúcimi prísadami.
• Na výplň obalového materiálu sa používa papier.
Riešenie problémov
Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu
problému, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní
zariadenia.
Pred tým ako začnete vykonávať odporúčané úkony,
skontrolujte správnosť prepojení a ovládania.
Ak problém nevyriešite, navštívte nasledujúcu
podpornú stránku.
Portál podpory zákazníkov
Ak máte akékoľvek otázky alebo hľadáte
najnovšie informácie o tomto zariadení,
navštívte web-stránku:
http://support.sony-europe.com
Všeobecne
Zariadenie nie je napájané.
• Skontrolujte zapojenia. Ak je všetko v poriadku,
skontrolujte poistku.
• Keď je zariadenie aj displej vypnutý, nie je ho možné
ovládať diaľkovým ovládaním.
t Zapnite zariadenie.
Elektrická výsuvná anténa sa nevysunie.
Elektrická výsuvná anténa nie je vybavená spínacím
relé.
Nepočuť zvuk.
• Úroveň hlasitosti je príliš nízka.
• Je aktivovaná funkcia ATT alebo Telephone ATT
(ak je ku káblu ATT pripojený kábel montážnej sady
pre mobilný telefón).
• Vyváženie Fader (“FAD”) nie je nastavené
pre 2-reproduktorový systém.
• Bluetooth audio zariadenie je v režime pozastavenia.
t Zrušte pozastavenie.
Nezaznieva zvukový signál (pípanie).
• Zvukový signál je vypnutý (str. 20).
• Je pripojený voliteľný zosilňovač, nepoužívate
vstavaný zosilňovač.
Obsah pamäte sa vymazal.
• Bolo stlačené tlačidlo RESET.
t Opäť uložte do pamäte všetky nastavenia.
• Kábel napájania alebo autobatéria je odpojená.
• Kábel napájania nie je správne pripojený.
Uložené stanice a nastavenie hodín je
vymazané.
Poistka sa prepálila.
Pri prepínaní zapaľovania počuť šum.
V konektore napájania príslušenstva v automobile nie
sú správne prepojené káble.
Počas prehrávania alebo príjmu rozhlasu sa
spustí predvádzací režim.
Ak sa cca 5 minút nevykoná žiadna operácia, keď je
nastavené “DEMO-ON”, spustí predvádzací režim.
t Nastavte “DEMO-OFF” (str. 20).
pokračovanie na nasledujúcej strane t
27
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_05-31_MEX-BT3600.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT3600_SK.book Page 28 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
Z displeja sa stratila/na displeji sa nezobrazila
indikácia.
• Tmavnutie je nastavené na “DIM-ON” (str. 20).
• Zobrazenie sa vypne po zatlačení a pridržaní
tlačidla (OFF).
t Zatlačte a pridržte (OFF) na zariadení, kým sa
displej nezapne.
• Konektory sú znečistené (str. 25).
Funkcia automatického úplného vypnutia
(Auto Off) nefunguje.
Zariadenie je zapnuté. Funkcia automatického úplného
vypnutia (Auto Off) funguje až po vypnutí zariadenia.
t Vypnite zariadenie.
Ovládanie diaľkovým ovládaním nefunguje.
Skontrolujte, či bol odstránený izolačný prvok (str. 6).
Prehrávanie CD disku
Nie je možné vložiť disk.
• Je už vložený iný CD disk.
• CD disk bol vložený naopak alebo nesprávnym
spôsobom.
Disk sa neprehráva.
• Disk je chybný alebo znečistený.
• CD-R/CD-RW disky nie sú určené na audio
používanie (str. 22).
Súbory MP3/WMA/AAC nie je možné prehrať.
Disk nie je kompatibilný s formátom a verziou
MP3/WMA/AAC (str. 23).
Spustenie prehrávania súborov MP3/WMA/
AAC trvá dlhšie než pri iných diskoch.
Pri nasledovných diskoch trvá spustenie prehrávania
dlhší čas.
– Disk so zložitou štruktúrou priečinkov.
– Disky zaznamenané metódou Multi Session.
– Disky, na ktoré je možné dopĺňať údaje.
Položky na displeji nerolujú.
• Pri diskoch s množstvom znakov v názvoch nebudú
tieto názvy rolovať.
• “A.SCRL” je nastavené na “OFF” (vypnutie).
t Nastavte “A.SCRL-ON” (str. 20).
t Zatlačte a pridržte (DSPL) (SCRL).
Zvuk preskakuje.
• Zariadenie nie je správne namontované.
t Zariadenie nainštalujte pod uhlom menším než
45° na pevnú časť automobilu.
• Disk je chybný alebo znečistený.
Ovládacie prvky nepracujú.
Disk sa nevysunie.
Stlačte tlačidlo RESET (str. 6).
Príjem rozhlasu
Stanice nie je možné naladiť.
Zvuk je rušený šumom.
• Pripojte napájací kábel pre anténu (modrý) alebo kábel
napájania príslušenstva (červený) k anténovému
zosilňovaču (iba ak má váš automobil zabudovanú
FM/MW/LW anténu v zadnom/bočnom okne).
• Skontrolujte zapojenie elektrickej výsuvnej antény.
• Elektrická výsuvná anténa sa nevysunie.
t Skontrolujte zapojenie kábla ovládania
elektrickej výsuvnej antény.
• Skontrolujte frekvenciu stanice.
Nie je možné naladiť uložené stanice.
• Do pamäte uložte správne frekvencie.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
Automatické ladenie nie je možné.
• Nastavenie režimu miestneho vyhľadávania
(Local seek) nie je správne.
t Ladenie sa zastavuje príliš často:
Nastavte “LOCAL-ON” (str. 20).
t Ladenie sa nezastaví pri žiadnej stanici:
Nastavte “MONO-ON” (str. 20).
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nalaďte stanicu manuálne.
Počas príjmu stanice v pásme FM bliká
indikátor “ST”.
• Frekvenciu jemne dolaďte.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nastavte “MONO-ON” (str. 20).
Stereo vysielanie v pásme FM sa reprodukuje
monofonicky.
Zariadenie je v režime monofonického príjmu.
t Nastavte “MONO-OFF” (str. 20).
RDS
Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí
funkcia SEEK.
Stanica nevysiela údaje TP, alebo má slabý signál.
t Deaktivujte funkciu TA (str. 13).
Nie je možné prijímať dopravné hlásenia.
• Aktivujte funkciu TA (str. 13).
• Stanica práve nevysiela žiadne dopravné hlásenia,
aj keď vysiela údaje TP.
t Nalaďte inú stanicu.
Funkcia PTY zobrazila “- - - - - - - -”.
• Naladená stanica nevysiela RDS údaje.
• Zariadenie neprijíma RDS údaje.
• Stanica nemá špecifikovaný typ programu.
Prehrávanie z USB zariadení
Položky nie je možné prehrávať cez USB
rozbočovač.
Zariadenie nesprístupní USB zariadenie pripojené cez
USB rozbočovač.
Nie je možné prehrávať položky.
USB zariadenie nefunguje.
t Odpojte ho a znova ho zapojte.
28
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_05-31_MEX-BT3600.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT3600_SK.book Page 29 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
Spustenie prehrávania z USB zariadenie trvá
dlhší čas.
USB zariadenie obsahuje súbory so zložitou štruktúrou
priečinkov.
Zaznie pípanie.
Počas prehrávania sa USB zariadenie odpojilo.
t Pred odpojením USB zariadenia zastavte
prehrávanie, aby sa chránili dáta.
Zvuk je prerušovaný.
Pri prehrávaní súboru s vysokým dátovým tokom
(napr. viac než 320 kb/s) môže zvuk vypadávať.
Bluetooth funkcie
Pripájané zariadenie nenašlo toto zariadenie.
• Pred párovaním nastavte toto zariadenie
do pohotovostného režimu pre párovanie.
• Počas pripájania Bluetooth zariadenia nie je možné
toto zariadenie zistiť z iného zariadenia. Odpojte
aktuálne zapojenie a vyhľadajte toto zariadenie
z iného zariadenia.
• Pri párovaní musí byť výstupný Bluetooth signál
zapnutý (str. 16).
Pripojenie nie je možné.
• K tomuto zariadeniu sa pripojte z Bluetooth
zariadenia alebo obrátene. Pripojenie je ovládané len
z jednej strany (z tohto zariadenia alebo z Bluetooth
zariadenia), nie z oboch.
• Skontrolujte postupy párovania a prepojenia
v návode na použitie iného zariadenia atď.
a vykonajte postup znova.
Hlasitosť hovoru účastníka je nízka.
Nastavte úroveň hlasitosti.
Druhý účastník hovoru sa sťažuje na príliš
nízku alebo vysokú hlasitosť.
Nastavte hlasitosť podľa postupu v kapitole Nastavenie
zosilnenia mikrofónu (str. 17).
Pri konverzácii cez mobilný telefón sa
vyskytuje ozvena pri spätnej väzbe a šum.
• Znížte hlasitosť.
• Ak je okolitý šum hlasný, skúste ho redukovať.
Napr.: Ak je otvorené okno a počuť ruch premávky
atď., zatvorte okno. Ak počuť hluk klimatizácie,
stlmte ju.
Telefón nie je pripojený.
Keď sa prehráva Bluetooth audio signál, telefón sa
nepripojí, ani keď stlačíte
(Handsfree).
t Pripojte zariadenie z mobilného telefónu.
Kvalita zvuku z telefónu je nízka.
Kvalita zvuku telefónu závisí od podmienok príjmu
mobilného telefónu.
t Ak je príjem nekvalitný, premiestnite sa s vozidlom
na miesto, kde je signál operátora kvalitnejší.
Hlasitosť pripojeného audio zariadenia je nízka
(vysoká).
Úroveň hlasitosti závisí od audio zariadenia.
t Nastavte hlasitosť na pripojenom audio zariadení
alebo tomto zariadení.
Počas prehrávania z Bluetooth audio
zariadenia vypadáva zvuk.
• Zmenšite vzdialenosť medzi týmto a Bluetooth audio
zariadením.
• Ak je Bluetooth audio zariadenie uložené v puzdre,
ktoré ruší signál, vyberte ho počas používania
z puzdra.
• V blízkosti používate niekoľko Bluetooth alebo iných
zariadení, ktoré vyžarujú rádiové vlny.
t Vypnite iné zariadenia.
t Zmenšite vzdialenosť od iných zariadení.
• Počas zavádzania prepojenia krátkodobo vypadáva
zvuk. Nejde o poruchu.
Pripojené Bluetooth audio zariadenie sa nedá
ovládať.
Skontrolujte, či pripojené Bluetooth audio zariadenie
podporuje profil AVRCP.
Niektoré funkcie nefungujú.
Skontrolujte, či pripojené zariadenie podporuje dané
funkcie.
Nečakane sa odpovie na hovor.
Telefón je nastavený na automatické odpovedanie
na hovor.
Počas hlasitého (Handsfree) hovoru sa
z reproduktorov v automobile nereprodukuje
zvuk.
Ak sa zvuk reprodukuje z mobilného telefónu, nastavte
telefón tak, aby sa zvuk reprodukoval z reproduktorov
v automobile.
Pri resetovaní sa zobrazí “OFF BT”.
Zatlačte a pridržte (BT), kým sa “ ” nevypne.
Potom resetujte znova (str. 18).
Chybové zobrazenia/Hlásenia
CHECKING
Zariadenie overuje prepojenie s USB zariadením.
t Počkajte na dokončenie overenia prepojenia.
ERROR
• Disk je znečistený alebo nesprávne vložený.
t Vyčistite disk, alebo vložte disk správne.
• Vložili ste prázdny disk.
• Disk sa z nejakého dôvodu neprehráva.
t Vložte iný disk.
• USB zariadenie sa automaticky nesprístupnilo.
t Odpojte ho a znova ho zapojte.
• Stlačte Z a vyberte disk.
FAILURE
Reproduktory/zosilňovač nie sú správne pripojené.
t Podľa popisu v inštalačnom návode/návode na
pripojenie pre tento model skontrolujte správnosť
prepojení.
HUB NO SUPRT
Zariadenie nepodporuje USB rozbočovač.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
29
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_05-31_MEX-BT3600.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT3600_SK.book Page 30 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
L. SEEK +/–
Režim miestneho vyhľadávania je počas
automatického ladenia zapnutý.
NO AF
Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu
pre aktuálnu stanicu.
t Kým názov stanice bliká, stlačte (SEEK) –/+.
Zariadenie začne vyhľadávať inú frekvenciu s tými
istými údajmi PI (Program Identification) (zobrazí
sa “PI SEEK”).
NO INFO
Súbor MP3/WMA/AAC neobsahuje zapísanú textovú
informáciu.
NO MUSIC
Disk/USB zariadenie neobsahuje audio súbory.
t Do tohto zariadenia vložte audio CD disk.
t Pripojte USB zariadenie obsahujúce audio súbor.
NO NAME
Skladba neobsahuje názov skladby/albumu/disku.
NO TP
Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní staníc
s údajmi TP.
NO TRACK
Zvolená položka v USB zariadení
neobsahuje album/skladbu.
OFFSET
Vyskytla sa vnútorná porucha.
t Skontrolujte zapojenia. Ak chybové zobrazenie
nezmizne, obráťte sa na predajcu alebo
autorizovaný servis Sony.
OVERLOAD
USB zariadenie je preťažené.
t Odpojte USB zariadenie a stláčaním (SOURCE)
prepnite zdroj zvuku.
t Indikuje, že USB zariadenie nie je v poriadku,
alebo je pripojené nepodporované zariadenie.
READ
Zariadenie načítava všetky informácie o skladbách
a albumoch na disku/USB zariadení.
t Počkajte, kým sa načítavanie nedokončí a kým sa
automaticky nespustí prehrávanie. V závislosti
od štruktúry disku/USB zariadenia môže spustenie
prehrávania trvať aj viac než minútu.
RESET
CD mechaniku nie je možné z dôvodu nejakého
problému ovládať.
t Stlačte tlačidlo RESET (str. 6).
USB NO DEV (Žiadne zariadenie)
Je zvolené (SOURCE), pričom nie je pripojené
USB zariadenie. Počas prehrávania sa USB zariadenie
alebo USB kábel odpojili.
t Pripojte USB zariadenie a USB kábel.
USB NO SUPRT (USB nepodporované)
Pripojené USB zariadenie nie je podporované.
t Pripojte veľkokapacitné USB zariadenie
Mass Storage (str. 23).
“
” alebo “
”
Počas zrýchleného posuvu vpred/vzad ste dosiahli
začiatok alebo koniec disku a nie je možný ďalší
posuv.
“ ”
Toto zariadenie nedokáže daný znak zobraziť.
Ak tieto riešenia nepomôžu problém vyriešiť,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak za účelom opravy prinesiete zariadenie, ktoré
má problémy s prehrávaním CD disku, prineste
tiež disk, pri ktorom ste problém spozorovali.
30
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT3600_SK\Fm\Sk_05-31_MEX-BT3600.fm
masterpage:Žiadny
MEX-BT3600_SK.book Page 31 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
MEX-BT3600_SK.book Page 32 Friday, April 11, 2008 12:16 PM
Podporná stránka
http://support.sony-europe.com/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising