Sony | NEX-C3 | Sony NEX-C3 Betjeningsvejledning

4-275-491-72(1)
NEX-C3
Digitalkamera med
udskifteligt objektiv
Klargøring af kameraet
Håndtering af de primære
funktioner
Brug af optagefunktionerne
Betjeningsvejledning
E-fatning
Brug af
afspilningsfunktionerne
Kontrol af de tilgængelige
funktioner
Import af billeder til
computeren
Andet
Der findes flere oplysninger om dette produkt
samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores
websted til kundesupport.
©2011 Sony Corporation
NEX-C3
Dansk
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko
for brand eller elektrisk stød.
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
-GEM DISSE INSTRUKTIONER
FARE
LÆS OMHYGGELIGT DISSE INSTRUKTIONER
FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND
ELLER ELEKTRISK STØD
Hvis udformningen af stikket ikke passer til stikkontakten, skal du anvende en stikadapter
med en udformning, der passer til stikkontakten.
FORSIGTIG
[ Batteri
Hvis batteriet håndteres forkert, kan det eksplodere og foårsage brand eller endog kemiske
forbrændinger. Bemærk følgende advarsler.
• Skil ikke enheden ad.
• Knus ikke batteriet, og udsæt det ikke for stød eller belastning såsom at hamre på det,
tabe det eller træde på det.
• Kortslut det ikke, og lad ikke metalgenstande komme i kontakt med batteriterminalerne.
• Udsæt det ikke for høje temperaturer over 60 °C, f.eks. direkte sollys eller i en bil, der er
parkeret i solen.
• Brænd ikke batteriet. og udsæt det ikke for ild.
• Undgå at håndtere beskadigede eller lækkende Lithium-Ion-batterier.
• Sørg at oplade batteriet ved hjælp af en ægte Sony batterioplader eller en enhed, som kan
oplade batteriet.
• Opbevar batteriet uden for små børns rækkevidde.
• Hold batteriet tørt.
• Udskift kun batteriet med et batteri af samme type eller en tilsvarende type, som
anbefales af Sony.
• Bortskaf brugte batterier omgående som beskrevet i vejledningen.
[ Batterioplader
DK
2
Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er batteriopladeren ikke koblet fra
strømforsyningen (stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Hvis
der opstår problemer under brug af batteriopladeren, skal du straks afbryde strømmen ved at
trække stikket ud af kontakten.
Den medfølgende netledning kan kun bruges sammen med denne oplader. Netledningen
kan ikke bruges sammen med andre enheder.
Til kunder i Europa
[ Bemærkning til kunder i lande, hvor EU-direktiverne gælder
Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Se de angivne
adresser i de separate service- og garantidokumenter angående service og garanti.
Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af kabler, som er kortere end 3 meter.
[ OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke frekvenser kan påvirke apparatets lyd og
billede.
[ Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen, og tilslut kommunikationskablet igen
(USB osv.), hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk interferens bevirker, at
dataoverførslen afbrydes midtvejs (fejl).
[ Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter
(Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande
med separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt
kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet
blev købt.
[ Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union
samt europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med
dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol anvendes i kombination med et kemisk
symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført
hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de
mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til
at beskytte naturens resourcer.
DK
3
Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt
ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at
sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier.
Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og
genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt.
DK
4
Indholdsfortegnelse
Klargøring af kameraet
Kontrol af det medfølgende tilbehør ...................................7
Identificering af dele ...........................................................8
Klargøring af batterienheden ............................................12
Montering/fjernelse af objektivet .......................................15
Indsættelse af et hukommelseskort (sælges separat) ......17
Montering af blitzen ..........................................................18
Tænding af kameraet og indstilling af dato ......................20
Håndtering af de primære funktioner
Optagelse af stillbilleder ...................................................22
Optagelse af film ...............................................................23
Visning af billeder .............................................................24
Sletning af billeder ............................................................25
Brug af kontrolhjulet og funktionstaster ............................26
Brug af kameraets guidefunktion ......................................28
Brug af optagefunktionerne
Indstilling af funktionen via Kreativ fotografering..............
Justering af lysstyrke på stillbilleder
(Eksponeringskompensation) ...........................................
Ændring af skærmvisningen (DISP) .................................
Optagelse med forskellig fremføringsmetode ..................
Sådan indstilles blitztilstanden .........................................
Brug af selvudløser...........................................................
Kontinuerlig optagelse af stillbilleder................................
Valg af billedstørrelse .......................................................
29
32
32
33
37
38
38
40
Brug af afspilningsfunktionerne
Forstørrelse af afspilningsbilledet (Forstør) ...................... 42
Visning af billedlisten ........................................................ 43
Visning af billeder på et tv ................................................ 44
DK
5
Kontrol af de tilgængelige funktioner
Menuliste .......................................................................... 45
Tilgængelige funktioner til hver enkelt optagetilstand...... 53
Tilgængelige blitztilstande ............................................... 54
Import af billeder til computeren
Installation af softwaren.................................................... 55
Brug af den medfølgende software.................................. 57
Andet
Kontrol af antal billeder, der kan tages ............................
Liste over ikoner på LCD-skærmen..................................
Få flere oplysninger om kameraet (α Håndbog) ..............
Fejlfinding .........................................................................
Forsigtig............................................................................
Specifikationer..................................................................
Indeks...............................................................................
Denne vejledning dækker flere modeller med forskellige objektiver.
Navnet på modellen kan variere afhængigt af det medfølgende objektiv. Den
tilgængelige model afhænger af landene/områderne.
DK
6
Modelnavn
Objektiv
NEX-C3A
E16 mm
NEX-C3D
E18 – 55 mm og E16 mm
NEX-C3K
E18 – 55 mm
NEX-C3Y
E55 – 210 mm og E18 – 55 mm
59
61
64
65
69
73
78
Klargøring af kameraet
Kontrol af det medfølgende tilbehør
Kontroller først navnet på kameramodellen (side 6). Det medfølgende tilbehør
varierer afhængigt af modellen.
Tallet i parentes angiver antal dele.
x Almindeligt tilbehør
• Batterioplader BC-VW1 (1)
Klargøring af kameraet
• CD-ROM (1)
– Programsoftware til α kamera
– α Håndbog
• Betjeningsvejledning (Denne
vejledning) (1)
x NEX-C3A
• Netledning (1) (medfølger ikke i
USA og Canada)
• E16 mm objektiv med enkeltfokus
(1)/forreste objektivdæksel (1)
(fastgjort til kameraet)
x NEX-C3D
• Genopladelig batterienhed
NP-FW50 (1)
• USB-kabel (1)
• E16 mm objektiv med enkeltfokus
(1)/forreste objektivdæksel (1)/
bagobjektivdæksel (1)
• E18 – 55 mm zoomobjektiv (1)/
forreste objektivdæksel (1)
(fastgjort til kameraet)/
modlysblænde (1)
x NEX-C3K
• E18 – 55 mm zoomobjektiv (1)/
forreste objektivdæksel (1)
(fastgjort til kameraet)/
modlysblænde (1)
• Skulderrem (1)
x NEX-C3Y
• Blitz HVL-F7S (1)/etui til blitz(1)
• E18 – 55 mm zoomobjektiv (1)/
forreste objektivdæksel (1)
(fastgjort til kameraet)/
modlysblænde (1)
• E55 – 210 mm zoomobjektiv (1)/
forreste objektivdæksel (1)/
bagobjektivdæksel (1)/
modlysblænde (1)
DK
7
Identificering af dele
Klargøring af kameraet
Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes.
A
(Afspilning)-knap (24)
B Udløserknap (22)
C ON/OFF (Tænd/sluk)-kontakt
(20)
D AF-lampe/selvudløserlampe/
Smiludløser-lamp
E Højttaler
F Mikrofon*
G Terminal til intelligent tilbehør
(18)
H Objektiv (15)
I Udløserknap til objektiv (16)
Når objektivet fjernes
J Fatning
K Billedsensor**
L Objektivkontakter**
* Dæk ikke denne del til ved
videooptagelse.
** Undgå at berøre denne del direkte.
DK
8
A
(USB)-terminal
B Krog til skulderrem
Det anbefales at fastgøre
skulderremmen for at undgå at tabe
kameraet.
Klargøring af kameraet
C HDMI-terminal (44)
D Lyssensor
E LCD-skærm
Kameraets vippelige LCD-skærm
gør det muligt at optage fra
forskellige positioner.
F MOVIE (film)-knap (23)
G Kontrolhjul (26)
H Funktionstaster (27)
DK
9
x Blitz
Klargøring af kameraet
A
Markering af
billedsensorens placering
B Batteridæksel (13)
C Hukommelseskortdæksel (17)
D Gevind til kamerastativ
• Brug et stativ med en
skruelængde på under 5,5 mm.
Du kan ikke fastgøre kameraet
sikkert til et stativ, hvis skruerne
er længere end 5,5 mm, hvilket
kan beskadige kameraet.
E Batterihus (13)
F Dæksel til forbindelsesplade
Til brug af AC-PW20
vekselstrømasdapteren (sælges
separat)
G Aktivitetslampe (18)
H Indføringsrille til
hukommelseskort (17)
DK
10
A Skrue
B Blitz*
C Stik*
* Undgå at berøre denne del direkte.
Hvis den er beskidt, så tør den af
med en blød, ren klud.
x Objektiv
D Fatningsindeks
E18 – 55 mm F3.5-5.6 OSS
(medfølger til NEX-C3D/
C3K/C3Y)
* En omformer sælges separat.
** Undgå at berøre denne del direkte.
A
B
C
D
E
F
G
A Fokus-ring
B Zoom-ring
C Brændviddeskala
D Brændviddeindeks
E Objektivkontakter*
F Fatningsindeks
* Undgå at berøre denne del direkte.
Klargøring af kameraet
Modlysblændeindeks
Fokus-ring
Zoom-ring
Brændviddeskala
Brændviddeindeks
Objektivkontakter*
Fatningsindeks
E55 – 210 mm F4.5-6.3 OSS
(medfølger til NEX-C3Y)
* Undgå at berøre denne del direkte.
E16 mm F2.8 (medfølger til
NEX-C3A/C3D)
A Konverterindeks*
B Fokus-ring
C Objektivkontakter**
DK
11
Klargøring af batterienheden
Når kameraet anvendes første gang, skal du sørge for at oplade NP-FW50
"InfoLITHIUM"-batterienheden (medfølger).
x Opladning af batterienheden
"InfoLITHIUM"-batterienheden kan oplades, selvom den ikke er fuldt afladet.
Den kan også bruges, selvom den ikke er fuldt opladet.
Klargøring af kameraet
1
Sæt batterienheden i
batteriopladeren.
• Tryk på batterienheden, indtil den
klikker på plads.
2
Tilslut batteriopladeren til
stikkontakten.
I USA og Canada
Stik
• CHARGE-lampen slukker, når
opladningen er færdig.
• Det tager ca. 250 minutter at oplade en
fuldt afladet batterienhed ved en
temperatur på 25 °C.
CHARGE-indikator
I andre lande/områder end
USA og Canada
CHARGE-indikator
Netledning
DK
12
Bemærkninger
Klargøring af kameraet
• Opladetiden varierer afhængigt af, hvor meget strøm der er tilbage på
batterienheden, eller forholdene under opladningen.
• Vi anbefaler, at du oplader batterienheden ved en omgivende temperatur på
mellem 10 °C og 30 °C. Uden for dette temperaturområde kan du muligvis ikke
oplade batterierne effektivt.
• Tilslut batteriopladeren til nærmeste stikkontakt.
• CHARGE-lampen kan blinke hurtigt, når batterienheden bruges første gang, eller
hvis batterienheden ikke har været brugt i lang tid. I dette tilfælde skal du fjerne
batterienheden fra opladeren og sætte den på igen og derefter oplade
batterienheden.
• Du skal ikke prøve på at oplade batterienheden igen, lige efter den er opladt, eller
når den ikke har været brugt, efter den er opladt. Hvis du gør dette, vil det påvirke
batterienhedens ydeevne.
z Brug af kameraet i udlandet – Strømkilde
Du kan bruge dit kamera og batteriopladeren, og AC-PW20vekselstrømsadapteren (sælges separat) i alle lande eller områder, hvor
strømforsyningen er mellem 100 V og 240 V AC, 50 Hz/60 Hz.
En elektronisk spændingsomformer er unødvendig, og brugen af den kan
medføre funktionssvigt.
x Indsættelse af den opladte batterienhed
1
Skub åbningsgrebet til
batteridækslet for at åbne
batteridækslet.
DK
13
Klargøring af kameraet
2
Indsæt batterienheden med et
fast tryk, mens du trykker på
låsegrebet med spidsen af
batteriet.
3
Luk dækslet.
Låsegreb
x Kontrol af det resterende batteriniveau
Kontrollér niveauet med følgende indikatorer og procenter, der vises på LCDskærmen.
"Batteriet er
tomt."
Batteriniveau
Højt
Lavt
Du kan ikke
tage flere
billeder.
Bemærk
• Den viste værdi kan under visse omstændigheder afvige fra den reelle.
z Hvad er en "InfoLITHIUM"-batterienhed?
En "InfoLITHIUM"-batterienhed er en lithium-ion-batterienhed, som
indeholder funktioner til udveksling af oplysninger med kameraet vedrørende
driftsbetingelserne. Når du bruger en "InfoLITHIUM"-batterienhed, vil den
resterende batteritid blive vist som procent i henhold til kameraets
driftsbetingelser.
DK
14
x Fjernelse af batterienheden
Sluk kameraet, og skub låsegrebet mod
pilen, når du har bekræftet, at
aktivitetslampen ikke er tændt. Pas på ikke
at tabe batterienheden.
Låsegreb
Klargøring af kameraet
Montering/fjernelse af objektivet
Objektivet følger med sammen med kameraet.
Ved montering af andre objektiver, se nedenstående trin.
Indstil kameraets tænd-/sluk-knap til OFF, før du monterer eller fjerner
objektivet.
1
Hvis dækslet eller
beskyttelseslåget er monteret,
skal du fjerne det fra
kameraet eller fra objektivet.
• Objektivet skal helst ikke skiftes på
støvede steder, så der kommer støv
eller snavs ind i kameraet.
2
Monter objektivet ved at
justere de hvide
indeksmærker på objektivet
og på kameraet, så de står på
linje.
• Hold kameraets forside nedad for at
forhindre, at der kommer støv ind i
kameraet.
Hvide indeksmærker
DK
15
3
Mens du forsigtigt skubber
objektivet mod kameraet, skal
du dreje objektivet med uret,
indtil du hører et klik, der
indikerer, at objektivet er
fastgjort.
• Sørg for at sætte objektivet lige på.
Klargøring af kameraet
Bemærkninger
• Når objektivet fastgøres, må du ikke trykke på udløserknappen til objektivet.
• Du må ikke bruge magt til at fastgøre objektivet.
• Fatningsadapter (sælges separat) kræver et A-fatning-objektiv (sælges separat). Se
betjeningsmanualen, der følger med Fatningsadapter for detaljerede oplysninger.
x Fjernelse af objektivet
1
Tryk udløserknappen til
objektivet helt ind, og drej
objektivet mod uret, indtil det
ikke kan komme længere.
Udløserknap til objektivet
Bemærkninger
• Hvis støv eller snavs trænger ind i kameraet og sætter sig på overfladen af
billedsensoren (den del, der fungerer som film) i forbindelse med udskiftning af
objektivet, vil det muligvis blive vist på billedet afhængigt af optagemiljøet. Når
kameraer slukkes, vibrerer det en smule på grund af antistøv-funktionen, der skal
forhindre støv i at sætte sig på billedsensoren. Montering eller fjernelse af
objektivet skal dog helst foregå hurtigt, og væk fra støvede områder.
• Efterlad ikke kameraet med objektivet fjernet.
• Når du har brug for kameradæksler eller bagobjektivdæksler, bedes du købe ALCB1EM (kameradæksel) eller ALC-R1EM (bagobjektivdæksel) (sælges separat).
DK
16
Indsættelse af et hukommelseskort (sælges
separat)
Åbn dækslet.
2
Indsæt et hukommelseskort.
Klargøring af kameraet
1
• Sæt hukommelseskortet ind, så det
klikker, som vist på tegningen.
Kontroller retningen af det
hakkede hjørne.
3
Luk dækslet.
x Brugbare hukommelseskort
Du kan bruge følgende hukommelseskort med dette kamera: "Memory Stick
PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", SD-hukommelseskort, SDHChukommelseskort og SDXC-hukommelseskort. Du kan ikke bruge
MultiMediaCard.
Det anbefales, at du bruger følgende hukommelseskort til filmoptagelse.
"Memory Stick PRO Duo" og "Memory Stick PRO-HG Duo" kaldes begge
"Memory Stick PRO Duo", og SD-hukommelseskort, SDHChukommelseskort og SDXC-hukommelseskort kaldes alle "SD-kort" i denne
vejledning.
•
(Mark2) ("Memory Stick PRO Duo" (Mark2))
•
("Memory Stick PRO-HG Duo")
• SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort, SDXC-hukommelseskort
(Klasse 4 eller bedre)
DK
17
Bemærk
• Billeder, der er optaget på et SDXC-hukommelseskort, kan ikke importeres til
eller afspilles på en computer eller AV-enheder, der ikke er kompatible med
exFAT. Sørg for, at enheden er kompatibel med exFAT, før den tilsluttes
kameraet. Hvis du tilslutter kameraet til en enhed, som ikke er kompatibel, kan du
blive bedt om at formatere kortet. Du må aldrig følge denne besked og formatere
kortet, for det vil slette alle data på kortet. (exFAT er det filsystem, der bruges på
SDXC-hukommelseskort).
Klargøring af kameraet
x Fjernelse af hukommelseskortet
Åbn dækslet, vær opmærksom på, at
aktivitetslampen ikke er tændt, og tryk så
en enkelt gang på hukommelseskortet.
Aktivitetslampe
Bemærkninger
• Når aktivitetslampen er tændt, må du ikke tage hukommelseskortet eller
batterienheden ud eller slukke apparatet. Dataene kan blive beskadiget.
• Indstil kameraets tænd-/sluk-knap til OFF, før du monterer eller fjerner blitzen.
Montering af blitzen
Hvis du vil bruge blitz i forbindelse med en optagelse, skal du montere blitzenheden (medfølger).
Blitzen er aktiveret, når den er oprejst og deaktiveret, når den er sænket.
Indstil kameraets tænd-/sluk-knap til OFF, før du monterer eller fjerner
blitzen.
DK
18
Monter blitzen på kameraets
terminal til intelligent tilbehør.
2
Stram skruen for at sikre, at blitzen sidder fast.
3
Hvis du vil udløse blitzen, skal
du først rejse blitzen op.
Klargøring af kameraet
1
• Standardindstillingen er
[Autoblitz]. Hvis du vil ændre
denne indstilling, kan du se på
side 37.
• Når du ikke længere vil gøre brug af
blitzen, skal du sænke den.
Bemærkninger
• Kameraet sørger for strøm til blitzen. Når kameraet oplader blitzen, blinker
på
LCD-skærmen. Når dette ikon blinker, kan du ikke trykke på udløserknappen.
• Stik blitzen helt ind i kameraets terminal til tilbehør og stram skruen. Sørg for, at
blitzen er ordentligt fastgjort til kameraet.
z Transportering af blitzen
Blitz-etuiet kan sættes fast på skulderremmen.
Læg blitzen ned i etuiet, når du ikke bruger den
for at beskytte den.
DK
19
Tænding af kameraet og indstilling af dato
Når kameraet tændes første gang, vises skærmen for indstilling af dato og tid.
1
Sæt tænd/sluk-knappen på
ON for at tænde for kameraet.
Skærmen for indstilling af dato og tid
vises.
• Sæt tænd/sluk-knappen på OFF for
at slukke kameraet.
Klargøring af kameraet
2
Tryk på midten af kontrolhjulet
for at bekræfte [OK].
3
Vælg dit område ved at trykke
på højre eller venstre side af
kontrolhjulet, og tryk så på
midten.
4
Tryk på venstre eller højre
side af kontrolhjulet for at
vælge hvert punkt, og tryk på
op eller ned eller drej hjulet for
at vælge den numeriske
værdi.
Sommertid: Slår sommertid til eller
fra.
Datoformat: Vælger datoformat.
• Midnat er indikeret som 12:00 AM,
og middag som 12:00 PM.
5
DK
20
Gentag trin 4 for at indstille andre punkter, og tryk derefter
midt på kontrolknappen.
Bemærk
• Du kan ikke indkopiere datoen på et billede med dette kamera. Hvis du bruger
"PMB", som ligger på CD-ROM'en (medfølger), kan du gemme eller udskrive
billeder med dato. Se "PMB Help" for yderligere oplysninger (side 57).
x Nulstilling af dato og tid/Kontrol af den nuværende
urindstilling
Tryk på [Menu], vælg herefter [Opsætning] t [Indst.dato/tid] (side 26, 50).
Klargøring af kameraet
x Behold indstillinger for dato og tid
Dette kamera har et internt genopladeligt batteri til vedligeholdelse af dato og
tid samt andre indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket for strømmen,
eller om batteriet er sat i eller ej. Læs mere på side 71.
DK
21
Håndtering af de primære funktioner
Optagelse af stillbilleder
Kameraet analyserer motivet i
(Intelligent auto)-tilstanden og giver dig
mulighed for at optage med de rette indstillinger.
Håndtering af de primære funktioner
1
Sæt tænd/sluk-knappen på ON for at tænde for kameraet.
2
Peg kameraet mod motivet.
3
Hvis du bruger et
zoomobjektiv, skal du dreje
zoom-ringen og derefter
beslutte, hvad du vil
fotografere.
Når kameraet genkender motivet,
vises ikonet og guiden for
Motivgenkendelse på LCD-skærmen:
(Natfoto),
(Stativ - natvisning),
(Natportræt),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Portræt),
Motivgenkendelsesikon og -guide
(Landskab) eller
(Makro).
Zoom-ring
4
Tryk udløserknappen halvvejs
ned for at fokusere.
Når fokus bekræftes, kommer der en
biplyd, og z lyser.
Fokusindikator
DK
22
5
Tryk udløserknappen helt ned for at optage.
Optagelse af film
Sæt tænd/sluk-knappen på ON for at tænde for kameraet.
2
Peg kameraet mod motivet.
3
Tryk på MOVIE-knappen for
at starte optagelsen.
Håndtering af de primære funktioner
1
Fokus og lysstyrke justeres
automatisk.
Hvis du holder udløserknappen
halvvejs nede under optagelsen, vil
du være I stand til at fokusere
hurtigere.
MOVIE-knap
4
Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen.
Bemærkninger
• Lyden af kameraet og objektivet under brug bliver muligvis optaget, når der
optages en film. Du kan deaktivere lydoptagelsen ved at vælge [Menu] t
[Opsætning] t [Filmlydoptagelse] t [Fra] (side 26, 50).
• Den kontinuerlige optagetid for en film afhænger af den omgivende temperatur og
kameraets tilstand.
• Følgende meddelelse, "Kameraet er overophedet. Lad det køle ned." vises
muligvis for at indikere, hvornår kameraets temperatur er steget, f.eks. når
tilstanden kontinuerlig optagelse benyttes. I dette tilfælde skal du slukke kameraet
og vente, indtil kameraet er klar til optagelse igen.
DK
23
Visning af billeder
1
Tryk på
knappen.
(Afspilning)-
Det sidst tagne billede vises på LCDskærmen.
(Afspilning)-knap
Håndtering af de primære funktioner
x Valg af billedet
Drej på kontrolhjulet.
x Afspilning af billeder
1
Tryk på
(Billedindeks) på
kontrolhjulet i
afspilningstilstanden.
Der vises seks billeder.
2
Tryk gentagne gange på den
venstre side af kontrolhjulet
for at vælge
(film), og tryk
på midten.
Hvis du vil tilbage til afspilning af
stillbilleder
(stillbilleder)
(side 43).
3
DK
24
Drej på kontrolhjulet for at vælge det ønskede billede, eller
tryk på midten.
Under afspilning af film
Betjening af kontrolhjul
For at sætte på pause/fortsætte
Tryk på midten.
For at spole hurtigt frem
Tryk i højre side, eller drej med uret.
For at spole hurtigt tilbage
Tryk i venstre side, eller drej mod uret.
For at justere lydstyrken
Tryk på nederste t op/ned.
Sletning af billeder
Du kan slette det billede, der vises i øjeblikket.
Håndtering af de primære funktioner
1
Vis det ønskede billede, og
tryk [Slet].
[Slet]
2
Tryk på midten af kontrolhjulet
for at bekræfte [OK].
Tryk på [Annuller] for at afbryde
handlingen.
[Annuller]
[OK]
z Sådan sletter du flere billeder
Vælg [Menu] t [Afspil] t [Slet] for at vælge og slette bestemte billeder
samtidig.
DK
25
Brug af kontrolhjulet og funktionstaster
Kontrolhjul og funktionstaster gør det muligt at bruge adskillige af kameraets
funktioner.
x Kontrolhjul
Når der optages, knyttes funktionerne DISP (Vis indhold) og
(Ekspon.komp.) til kontrolhjulet. Når der afspilles, knyttes funktionerne
DISP (Vis indhold) og
(Billedindeks) til kontrolhjulet.
Når du drejer eller trykker til højre/venstre/op/ned på kontrolhjulet efter
anvisningerne på skærmen, kan du vælge indstillinger for forskellige
elementer. Dit valg foretages, når du trykker på midten af kontrolhjulet.
Håndtering af de primære funktioner
Pilen betyder, at du kan dreje på
kontrolhjulet.
Når valgmulighederne vises på
skærmen, kan du vælge mellem
dem ved at dreje eller trykke til
højre/venstre/op/ned på
kontrolhjulet. Tryk i midten for at
foretage dit valg.
DK
26
x Funktionstaster
Funktionstasterne har forskellige roller afhængigt af konteksten.
Den tildelte rolle (funktion) for hver funktionstast vises på skærmen.
Hvis du vil bruge funktionen, der vises i øverste højre hjørne af skæmen, skal
du trykke på funktionstasten A. Hvis du vil bruge funktionen, der vises i
nederste højre hjørne af skærmen, skal du trykke på funktionstasten B. Hvis du
vil bruge funktionen, der vises i midten, skal du trykke midt på kontrolhjulet
(funktionstast C).
I denne håndbog angives funktionstasterne med det ikon eller den funktion,
som vises på skærmen.
C
B
Håndtering af de primære funktioner
A
I dette tilfælde fungerer
funktionstast A som [Menu]knappen og funktionstasten
B som [Opt.tip]-knappen.
Funktionstasten C fungerer
som [Optage- tilstand]knappen.
DK
27
Brug af kameraets guidefunktion
Kameraet har forskellige "Hjælpeguider", der forklarer funktionerne, og
"Optagetip", der angiver tip til at få bedre optagelser. Brug disse guider til få
mere ud af kameraet.
x Hjælpeguider
Kameraet viser hjælpeguiden for at forklare den valgte funktion, når du ændrer
indstillingen osv.
Du kan skjule hjælpeguiderne ved at vælge [Menu] t [Opsætning] t
[Hjælpeguidevisn] t [Fra].
Håndtering af de primære funktioner
x Optagetip
Kameraet viser optagetips, som passer til den optagetilstand, der er valgt.
1 Når [Opt.tip] vises i nederste højre hjørne af skærmen, skal du trykke på
knappen nederst til højre (side 27).
Et optagetip, der passer til det aktive motiv, vises automatisk.
[Opt.tip]
2 Tryk på venstre eller højre kontrolhjul, og søg efter det ønskede optagetip.
• Drej på kontrolhjulet for at rulle teksten op og ned.
z Sådan vises alle optagetips
Du kan søge igennem alle optagetips via menuen.
1[Menu] t [Kamera] t [Liste med optagetip].
2Søg efter de ønskede optagetips.
Du kan få adgang til et tip fra [Indholdsfortegnelse].
DK
28
Brug af optagefunktionerne
Indstilling af funktionen via Kreativ
fotografering
Du kan betjene kameraet intuitivt ved at bruge Kreativ fotografering, fordi
skærmen er beregnet til mere intuitive betjeninger end ved en normal skærm.
Det er nemt at optage et motiv og samtidig få kreative fotos.
1
Tryk på [Menu], og vælg
derefter [Optagetilstand] t
(Intelligent auto).
[Menu]
Tryk på midten af
kontrolhjulet.
Brug af optagefunktionerne
2
Skærmen Kreativ fotografering vises.
Kontrolhjul
3
Vælg det punkt, du vil justere, ved at dreje kontrolhjulet, og
tryk derefter på midten af kontrolhjulet.
(Bagg. Ej fk.): Justerer baggrundssløringen.
(Billedeffekt): Vælger det ønskede effektfilter til optagelse.
(Blød hud-effekt): Justerer niveauet for effekten Blød hud.
(Selvudløser/Kontinuerligt frem): Indstiller selvudløseren med
10 sekunders forsinkelse/optager billeder kontinuerligt i høj hastighed.
(Livfuldhed): Juster livfuldheden.
(Farve): Justerer farven.
(Lysstyrke): Justerer lysstyrken.
4
Vælg den ønskede indstilling ved at dreje kontrolhjulet, og
tryk derefter på midten af kontrolhjulet.
Skærmen vender tilbage til skærmen Kreativ fotogafering.
Gentag Trin 2 – 4 for at kombinere de forskellige funktioner.
Bemærk
• Funktionen Kreativ fotografering er kun tilgængelig, når der er påsat et E-mountobjektiv.
DK
29
z Afspilning i tilstanden Kreativ fotografering
Afspilningstilstanden Kreativ fotografering åbnes ved at trykke på knappen
i tilstanden Kreativ fotografering. Tryk på [Tilbage] for at vende tilbage til
optagetilstanden, hvorefter du kan optage med den samme indstilling.
x Sådan bringes baggrunden nemt ud af fokus (Kontrol
af sløret baggrund)
1
Vælg
2
Bring baggrunden ud af fokus
ved at dreje på kontrolhjulet.
(Bagg. Ej fk.) (side29).
: Drej det med uret for at fokusere
: Drej det mod uret for at sløre
Tryk på [Annuller] for at gendanne
den oprindelige status.
• Du kan optage en film med en
værdi, som er justeret med en
sløringseffekt.
Bemærk
• Sløringseffekten er ikke nødvendigvis synlig, da det afhænger af afstanden til
motivet eller det anvendte objektiv.
z Sådan opnår du bedre resultater med Baggrund Ej
fokuseret
• Gå tættere på motivet.
• Øg afstanden mellem motiv og baggrund.
DK
30
x Billedeffekt
1
Vælg
2
Vælg den ønskede effekt ved at dreje kontrolhjulet, og tryk
derefter på midten af kontrolhjulet.
(Billedeffekt) (side29).
Brug af optagefunktionerne
(Posterisering (farve)): Giver et abstrakt udtryk med høj kontrast
ved kraftigt at fremhæve primærfarverne.
(Posterisering (S-H)): Giver et abstrakt udtryk med høj kontrast i
sort-hvid.
(Popfarve): Giver et livfuldt udtryk ved at fremhæve farvetoner.
(Retrofoto): Giver indtryk af et gammelt foto med sepiafarvetoner
og falmet kontrast.
(Delvis farve): Giver et billede, der bevarer den
angivne farve, men konverterer andre til sort-hvid.
(Kraftig): Giver et billede med den angivne atmosfære: lys,
transparent, æterisk, sart, blødt.
(Sort-hvid stor kontrast): Giver et billede med høj kontrast i sorthvid.
(Legetøjskamera): Giver indtryk af et foto fra et legetøjskamera
med falmede hjørner og kraftige farver.
DK
31
Justering af lysstyrke på stillbilleder
(Eksponeringskompensation)
Du kan justere eksponeringen i trin på 1/3 EV i et område på –2,0 EV til +2,0 EV.
1
Tryk på (Ekspon.komp.) på
kontrolhjulet.
2
Drej på kontrolhjulet for at vælge den ønskede værdi, eller
tryk på midten.
Når billedet er for lyst, skal du indstille [Ekspon.komp.] mod –.
Når billedet er for mørkt, skal du indstille [Ekspon.komp.] mod +.
Ændring af skærmvisningen (DISP)
DK
32
1
Tryk på DISP (vis indhold) på
kontrolhjulet.
2
Tryk gentagne gange på DISP for at vælge den ønskede
tilstand.
Under optagelse
Vis basisopl.: Viser grundlæggende optageoplysninger. Viser
lukkerhastighed og blændeværdi via grafik, undtaget når [Optagetilstand]
er indstillet til [Intelligent auto] eller [Panorering].
Vis oplysninger: Viser optageoplysninger.
Vis ikke oplysn.: Viser ikke optageoplysninger.
Under afspilning
Vis oplysninger: Viser optageoplysninger.
Histogram: Viser luminansfordelingen via grafik samt optageoplysninger.
Vis ikke oplysn.: Viser ikke optageoplysninger.
Optagelse med forskellig fremføringsmetode
1
Tryk på [Menu].
[Menu]
2
Brug kontrolhjulet til at vælge [Optagetilstand] t den
ønskede tilstand, og tryk på midten.
Brug af optagefunktionerne
(Intelligent auto): Kameraet vurderer motivet og foretager passende
indstillinger.
SCN (Valg af motiv): Optager med forudindstillinger afhængigt af motiv
eller forhold.
(Billedeffekt): Optager med de ønskede effekter for at give udtryk
for en unik atmosfære.
(Anti-bevægelsesslør): Reducerer kamerarystelser ved en mere
mørk optagelse indendørs eller ved brug af telelinse.
(Panorering): Optager med panoreringsformat.
(3D-panorering): Optager 3D-panoreringsbilleder, som anvendes
til afspilning på et 3D-kompatibelt tv.
M (Manuel eksp.): Justerer blænde og lukkerhastighed.
S (Lukkerhast.prior.): Justerer lukkerhastigheden for at udtrykke
motivets bevægelser.
A (Blændeprioritet): Justerer området, som er i fokus eller bringer
baggrunden ud af fokus.
P (Auto programmeret): Automatisk optagelse, som giver dig mulighed
for at tilpasse indstillingerne med undtagelse af eksponering (blænde og
lukkerhastighed).
DK
33
x Valg af motiv
1
Vælg SCN (Valg af motiv) (side 33).
2
Drej på kontrolhjulet for at vælge den ønskede tilstand, og
tryk på midten.
(Portræt): Slører baggrunden og gør motivet skarpere. Gengiver
hudfarver naturligt.
(Landskab): Optager alle motiver i skarp fokus og levende farver.
(Makro): Tager billeder af motiver tæt på, f.eks. blomster, insekter,
fødevarer eller små elementer.
(Sportsaktiviteter): Optager et motiv i bevægelse med en hurtigere
lukkerhastighed, således at det ser ud som om, at motivet står stille.
Kameraet tager billeder kontinuerligt, mens udløserknappen er trykket
ned.
(Solnedgang): Tager et smukt billede af den røde farve i
solnedgangen.
(Natportræt): Tager portrætbilleder på mørke steder. Monter og
udløs blitzen.
(Natfoto): Tager natbilleder uden at miste den mørke atmosfære.
(Håndholdt tusmørke): Tager natbilleder med mindre støj og slør
uden brug af kamerastativ. Der tages en række billeder, og der anvendes
billedbehandling for at reducere slør, kamerarystelser og støj.
x Anti-bevægelsesslør
Dette egner sig til optagelse indendørs uden brug af blitz til at reducere
sløringen af motivet.
DK
34
1
Vælg
2
Optag med udløserknappen.
(Anti-bevægelsesslør) (side 33).
Kameraet kombinerer seks billeder med høj følsomhed til ét stillbillede,
således at kamerarystelser reduceres, mens støj forebygges.
x Panorering/3D-panorering
Når du panorerer kameraet, optager kameraet flere billeder og sætter dem
sammen til et panoreringsbillede.
1
Vælg
2
Ret kameraet mod motivets
kant, og tryk udløserknappen
helt ned.
(Panorering) eller
(3D-panorering) (side 33).
Denne del medtages ikke.
Følg vejledningen på LCDskærmen, og panorer
kameraet til enden.
Brug af optagefunktionerne
3
Vejledningsbjælke
Bemærk
• Kameraet fortsætter med at optage i tilstanden [Panorering], og lukkeren fortsætter
med at klikke, indtil optagelsens afslutning.
z Afspilning af rullende panoreringsbilleder
Du kan rulle fra den ene ende af et panoreringsbillede til den anden ved at trykke
på midten af kontrolhjulet, mens der vises panoreringsbilleder. Tryk igen for at
sætte på pause.
• Panoreringsbilleder vises med den medfølgende
software "PMB" (side 57).
• Panoreringsbilleder, som er taget med andre
kameraer, vises eller ruller muligvis ikke
korrekt.
Viser det viste område af
hele panoreringsbilledet.
DK
35
x Lukkerhast.prior.
Du kan udtrykke et motivs bevægelser på flere måder ved at justere
lukkerhastigheden, f.eks. i det øjeblik bevægelsen forekommer via lukker med
høj hastighed eller som et billede med bevægelsesslør via lukker med lav
hastighed.
1
Vælg S (Lukkerhast.prior.) (side 33).
2
Drej på kontrolhjulet for at vælge den ønskede værdi, eller
tryk på midten.
z Lukkerhastighed
Når der benyttes en højere lukkerhastighed,
forekommer motiver i bevægelse såsom en
person, der løber, biler og bølger, som om de
stoppes.
Når der benyttes en lavere lukkerhastighed,
opfanges der et bevægelsesslør fra motivets
bevægelser for at give et mere naturlig og
dynamisk billede.
x Blændeprioritet
Du kan justere området, som er i fokus eller bringer baggrunden ud af fokus.
1
Vælg A (Blændeprioritet) (side 33).
2
Drej på kontrolhjulet for at vælge den ønskede værdi, eller
tryk på midten.
• Du kan optage en film med en værdi, som er justeret med
Blændeprioritet.
DK
36
Sådan indstilles blitztilstanden
1
Påsæt blitzen, og hæv den (side 18).
2
Tryk på [Menu].
[Menu]
Brug kontrolhjulet til at vælge [Kamera] t [Blitztilstand] og
trykke på midten.
4
Drej på kontrolhjulet for at vælge den ønskede tilstand, og
tryk på midten.
Brug af optagefunktionerne
3
(Blitz fra): Udløses ikke, selvom blitzen rejses op.
(Autoblitz): Udløses, hvis det er mørkt eller mod lys.
(Udfyld.blitz): Udløses, hver gang lukkeren udløses.
(Blitz m/lang luk): Udløses, hver gang lukkeren udløses. Med en
optagelse med langsom synkronisering kan du optage et tydeligt billede af
både motivet og baggrunden.
(Forsinket blitz): Udløses lige før, eksponeringen er fuldført, hver
gang lukkeren udløses. Der optages et bevægelsesslør fra motivets
bevægelser for at give et mere naturligt billede.
• De valgbare punkter i blitztilstanden afhænger af optagetilstanden
(side 54).
Blitzens rækkevidde
Rækkevidden af den medfølgende blitz afhænger af ISO-følsomheden og
blænde værdien.
F2.8
F3.5
F5.6
ISO200
1 – 3,5 m
1 – 2,8 m
1 – 1,8 m
ISO1600
2,8 – 10 m
2,3 – 8 m
1,4 – 5 m
DK
37
Brug af selvudløser
1
Tryk på [Menu].
[Menu]
2
Brug kontrolhjulet for at vælge [Kamera] t [Fremf.metode]
t [Selvudløser].
3
Tryk på [Indstilling], og drej derefter på kontrolhjulet for at
vælge den ønskede tilstand, og tryk på midten.
(Selvudløser: 10 sek.): Indstiller selvudløseren med 10-sekunders
forsinkelse. Brug dette, når du gerne selv vil optræde på billedet.
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og
kameraet bipper, indtil lukkeren udløses.
(Selvudløser: 2 sek.): Indstiller selvudløseren med 2-sekunders
forsinkelse. Du kan forhindre slør, der forårsages af kamerarystelser, der
kommer, når udløserknappen trykkes ned.
• Hvis du vil annullere tidsudløseren, skal du angive [Fremf.metode] til
[Enkelt billede].
Kontinuerlig optagelse af stillbilleder
Kameraet optager kontinuerligt billeder, når du trykker på og holder
udløserknappen nede.
1
Tryk på [Menu].
[Menu]
2
DK
38
Brug kontrolhjulet til at vælge [Kamera] t [Fremf.metode]
t [Kontinuerligt frem], og tryk på midten.
z Sådan optages der kontinuerligt ved en højere
hastighed
Vælg
(Hast.pri.vedv.forb.) fra Fremf.metode for kontinuerligt at optage
billeder (maks. 5,5 billeder pr. sekund). Fokus og eksponering for den første
optagelse bruges til de efterfølgende optagelser.
Brug af optagefunktionerne
DK
39
Valg af billedstørrelse
Billedstørrelsen bestemmer størrelsen af den billedfil, der optages, når du tager
et billede.
Jo større billedstørrelsen er, jo mere detaljeret gengives billedet, når det
udskrives i stort format. Jo mindre billedstørrelsen er, jo flere billeder kan der
optages.
Hvis der er tale om film, er kvaliteten højere, jo større billedstørrelsen er.
1
Tryk på [Menu].
[Menu]
2
Brug kontrolhjulet til at vælge [Billedformat] t
[Billedformat] og trykke på midten.
3
Drej på kontrolhjulet for at vælge den ønskede tilstand, og
tryk på midten.
Stillbillede
Når [Format] er 3:2
(L: 16M)
Retningslinjer for brug
4912 × 3264 pixels
(M: 8,4M) 3568 × 2368 pixels
For udskrifter op til størrelse A4
(S: 4,0M)
2448 × 1624 pixels
For udskrifter i størrelse L/2L
4912 × 2760 pixels
Til visning på et hd-tv
Når [Format] er 16:9
(L: 14M)
Retningslinjer for brug
(M: 7,1M) 3568 × 2000 pixels
(S: 3,4M)
DK
40
For udskrifter op til størrelse A3+
2448 × 1376 pixels
3D-panorering
(16:9)
Optager billeder ved hjælp af et billede, som er egnet
til hd-tv.
Vandret: 1920 × 1080
(Standard)
Optager billeder i standardstørrelse.
Vandret: 4912 × 1080
(Bred)
Optager billeder i bredformat.
Vandret: 7152 × 1080
Panorering
Billedstørrelsen varierer afhængigt af optageretningen (side 47).
Optager billeder i standardstørrelse.
Lodret: 3872 × 2160
Vandret: 8192 × 1856
(Bred)
Optager billeder i bredformat.
Lodret: 5536 × 2160
Vandret: 12416 × 1856
Brug af optagefunktionerne
(Standard)
Film
Billedstørrelse
Gennemsnitlig Retningslinjer for brug
bithastighed
1280 × 720 (Fin) 9 Mbps
1280 × 720
(Standard)
6 Mbps
VGA (640 × 480) 3 Mbps
Optager med høj billedkvalitet til visning
på et hd-tv.
Optager i en størrelse, som egner sig til
internetoverførsler.
Bemærk
• Når du udskriver stillbilleder, der er optaget i 16:9-formatet, samt
panoreringsbilleder, kan begge kanter være skåret af.
DK
41
Brug af afspilningsfunktionerne
Forstørrelse af afspilningsbilledet (Forstør)
1
Tryk på
(Afspilning)knappen for at gå ind i
afspilningstilstanden.
(Afspilning)-knap
2
Vis det billede, du ønsker at
forstørre, og tryk derefter
[Forstør] (midten på
kontrolhjulet).
Kontrolhjul
3
Drej på kontrolhjulet for at justere skaleringen.
4
Vælg toppen/bunden/højre/venste del af kontrolhjulet for at
vælge den del, du vil forstørre.
• Tryk på [Afslut] for at annullere handlingen.
DK
42
Visning af billedlisten
1
Tryk på
(Afspilning)knappen for at gå ind i
afspilningstilstanden.
(Afspilning)-knap
2
Tryk på
(Billedindeks) på
kontrolhjulet.
Der vises seks billeder ad gangen.
Drej på kontrolhjulet for at vælge et billede.
Brug af afspilningsfunktionerne
3
• Hvis du vil gå tilbage til visningen af enkeltbilleder, skal du vælge det
ønskede billede og trykke på midten.
z Sådan skifter du mellem stillbilleder og film
Du kan nemt skifte mellem billedtyper i
billedindekset.
Tryk gentagne gange på den venstre side
af kontrolhjulet for at vælge
(film), og tryk på
(stillbillede) eller
midten.
Du kan ikke få vist stillbilleder og film på
den samme indeksskærm.
DK
43
Visning af billeder på et tv
Hvis du vil vise billeder, der er optaget med kameraet, på et tv, kræves et
HDMI-kabel (sælges separat) og et HD-tv, der er forsynet med et HDMI-stik.
1
Forbind kameraet til tv'et ved
hjælp af et HDMI-kabel
(sælges separat).
Til HDMI-stikket
HDMI-kabel
Til HDMIterminalen
Bemærk
• Brug et HDMI-ministik i den ene ende (til kameraet) og et stik, der kan bruges til
at forbinde til tv'et i den anden ende.
z Visning af 3D-billeder på et 3D-tv
Du kan se 3D-billeder, der er optaget med kameraet, på et 3D-tv, der er sluttet til
kameraet ved hjælp af et HDMI-kabel (sælges separat).
Vælg [Menu] t [Afspil] t [3D-visning].
• Få flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med tv'et.
DK
44
Kontrol af de tilgængelige funktioner
Menuliste
Når du trykker på [Menu], vises seks menuelementer, nemlig [Optagetilstand],
[Kamera], [Billedformat], [Lysstyrke/farve], [Afspil] og [Opsætning], på
skærmen.
Du kan indstille forskellige funktioner i hvert element Elementer, der ikke kan
indstilles i konteksten, vises i gråt.
x Optagetilstand
Giver dig mulighed for at vælge en optagetilstand såsom blændetilstand,
panorering, Valg af motiv.
Kameraet vurderer motivet og foretager passende
indstillinger.
Valg af motiv
Optager med forudindstillinger afhængigt af motiv
eller forhold.
(Portræt/Landskab/Makro/Sportsaktiviteter/
Solnedgang/Natportræt/Natfoto/Håndholdt tusmørke)
Billedeffekt
Opdater med de ønskede effekter for at give udtryk for
en unik atmosfære.
(Posterisering (farve)/Posterisering (S-H)/Popfarve/
Retrofoto/Delvis farve/Kraftig/Sort-hvid stor kontrast/
Legetøjskamera)
Anti-bevægelsesslør
Reducerer kamerarystelser ved en mere mørk
optagelse indendørs eller ved brug af telelinse.
Panorering
Optager med panoreringsformat.
3D-panorering
Opdater 3D-panoreringsbilleder, som anvendes til
afspilning på et 3D-kompatibelt tv.
Manuel eksp.
Justerer blænde og lukkerhastighed.
Lukkerhast.prior.
Justerer lukkerhastigheden for at udtrykke motivets
bevægelser.
Kontrol af de tilgængelige funktioner
Intelligent auto
DK
45
Blændeprioritet
Justerer området, som er i fokus eller bringer
baggrunden ud af fokus.
Auto programmeret
Automatisk optagelse, som giver dig mulighed for at
tilpasse indstillingerne med undtagelse af eksponering
(lukkerhastighed og blænde).
x Kamera
Giver dig mulighed for at indstille optagefunktioner såsom kontinuerlig
optagelse, selvudløser og blitz.
DK
46
Fremf.metode
Vælger fremføringsmetoden såsom kontinuerlig
optagelse, selvudløser eller bracketing-optagelse.
(Enkelt billede/Kontinuerligt frem/
Hast.pri.vedv.forb./Selvudløser/Selvudl.(Kont.)/
Bracket: Kont.)
Blitztilstand
Vælge metoden til udløsning af blitzen.
(Blitz fra/Autoblitz/Udfyld.blitz/Blitz m/lang luk/
Forsinket blitz)
AF/MF-valg
Vælger automatisk eller manuel fokusering.
(Autofokus/Dir. man. fokus./Manuel fokus)
Autofokusområde
Vælger det område, der skal fokuseres på.
(Multi/Center/Fleksibelt punkt)
Autofokusmetode
Vælger autofokusmetode.
(Enkeltbilled-AF/Kontinuerlig AF)
Præcision dig. zoom
Indstiller den digitale zoom.
Ansigtsregistrering
Registrerer automatisk ansigter og justerer fokus og
eksponering, så det passer til ansigterne.
(Fra/Auto/Prioriter børn/Prioriter voksne)
Smiludløser
Hver gang kameraet registrerer et smil, udløser
kameraet automatisk lukkeren.
(Til/Fra)
Smilregistrering
Indstiller følsomheden for funktionen Smiludløser til
registrering af smil.
(Stort smil/Normalt smil/Lille smil)
Blød hud-effekt
Justerer niveauet for efftekten Blød hud.
(Høj/Mellem/Lav/Fra)
Liste med optagetip
Gør det muligt at få vist alle optagetip.
Vis indhold
Skifter de oplysninger, der skal vises på
optageskærmen.
(Vis basisopl./Vis oplysninger/Vis ikke oplysn.)
x Billedformat
Gør det muligt at indstille billedstørrelse og format osv.
Stillbillede
Billedformat
Vælger billedstørrelse.
(3:2: L: 16M/ M: 8,4M/ S: 4,0M
16:9: L: 14M/ M: 7,1M/ S: 3,4M)
Format
Vælger format.
(3:2/16:9)
Kvalitet
Vælger komprimeringsformat.
(RAW/RAW og JPEG/Fin/Standard)
3D-panorering
Billedformat
Vælger billedstørrelsen for 3D-panoreringsbilleder.
(16:9/Standard/Bred)
Panoreringsretning
Vælger, hvilken retning kameraet skal panorere, når
der optages 3D-panoreringsbilleder.
(Højre/Venstre)
Panorering
Vælger billedstørrelse.
(Standard/Bred)
Panoreringsretning
Vælger, hvilken retning kameraet skal panorere, når
der optages panoreringsbilleder.
(Højre/Venstre/Op/Ned)
Kontrol af de tilgængelige funktioner
Billedformat
Film
Billedformat
Vælger billedstørrelse.
(1280 × 720 (fin)/1280 × 720 (std.)/VGA)
x Lysstyrke/farve
Giver dig mulighed for at foretage indstillinger for lysstyrke såsom
lysmålermetode samt farveindstillinger såsom hvidbalance.
Ekspon.komp.
Kompenserer for lysstyrken for hele billedet.
(–2,0 EV til +2,0 EV)
ISO
Indstiller ISO-følsomheden.
(ISO AUTO/200 - 12800)
Hvidbalance
Justerer farvenuancerne ud fra omgivelsernes
lysforhold.
(Auto hv.b./Dagslys/Skygge/Overskyet/Skinnende/
Fluoresnde/Blitz/C.temp./filter/Brugerdefineret/
Specialopsætning)
DK
47
Lysmålermetode
Vælger metode til måling af lysstyrke.
(Multi/Center/Spot)
Blitzkompens.
Justerer mængden af blitzlys.
(–2,0 EV til +2,0 EV)
DRO/Auto HDR
Korrigerer lysstyrke eller kontrast automatisk.
(Fra/D-områdeopt./Auto HDR)
Kreativ indst.
Vælger billedbehandlingsmetode.
(Standard/Levende/Portræt/Landskab/Solnedgang/
Sort/hvid)
x Afspil
Giver dig mulighed for at indstille afspilningsfunktioner.
Slet
Sletter billeder.
(Flere billeder/Alle i mappe/Alle på dato)
Diasshow
Viser billeder automatisk.
(Tilstanden Stillbillede: Gentag/Interval/Billedtype)
(Filmtilstand: Gentag)
Stillbillede/film-valg
Vælger et stillbillede eller en film at afspille.
(Stillbillede/Film)
Billedindeks
Vælger antallet af billeder, som skal vises på
indeksskærmen.
(6 billeder/12 billeder)
Vælg mappe
Vælger mappen af stillbilleder, som skal vises.
Vælg dato
Vælger datoen for film, der skal afspilles.
Roter
Roterer billeder.
Beskyt
Beskytter billeder eller annullerer beskyttelsen.
(Flere billeder/Annuller alle bill./Annuller alle film)
3D-visning
Opretter forbindelse til et 3D-kompatibelt tv og gør
det muligt at få vist 3D-billeder.
Forstør
DK
48
Forstørrer billedet.
Indst. for lydstyrke
Indstiller lydstyrken for film.
Angiv udskrivning
Vælger billeder til udskrivning eller foretager
udskriftsindstillinger.
(DPOF-opsætning/Datomærke)
Vis indhold
Skifter de oplysninger, der skal vises på
afspilningsskærmen.
(Vis oplysninger/Histogram/Vis ikke oplysn.)
x Opsætning
Giver dig mulighed for at foretage mere detaljerede optageindstillinger eller
ændre kameraindstillingerne.
Optagelsesindstil.
Indstiller AF-lampen til at hjælpe i forbindelse med
automatisk fokusering på steder med svag belysning.
(Auto/Fra)
Rødøjereduktion
Udfører en blitztest før optagelse med brug af blitz for
at forhindre røde øjne.
(Til/Fra)
Autovisning
Indstiller tidsrummet for visning af billedet straks
efter optagelse.
(10 sek./5 sek./2 sek./Fra)
Gitterlinje
Aktiverer gitterlinjen, som hjælper dig med at justere
sammensætningen af billeder.
(Til/Fra)
Maksimumniveau
Forbedrer omridset af områder i fokus med en bestemt
farve.
(Høj/Mellem/Lav/Fra)
Maksimumfarve
Indstiller den farve, der er brugt til
maksimumfunktionen.
(hvid/rød/gul)
Histogram
Viser histogrammet for luminansfordelingen.
(Til/Fra)
MF-hjælp
Viser et forstørret billede, når der fokuseres manuelt.
(Ingen begræns./5 sek./2 sek./Fra)
Farverum
Ændrer området for farvegengivelse.
(sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot
Indstiller kompensation for kamerarystelser.
(Til/Fra)
Udløser u/obj.
Indstiller, hvorvidt lukkeren udløses, når der ikke er
monteret et objektiv.
(Aktiver/Deaktiver)
Lang eksp.SR
Indstiller støjreduktionsbehandling for optagelser med
lang eksponeringstid.
(Til/Fra)
Høj ISO SR
Indstiller støjreduktionsbehandling for optagelser med
høj ISO-følsomhed.
(Auto/Lav)
Kontrol af de tilgængelige funktioner
AF-lampe
DK
49
Filmlydoptagelse
Indstiller lyden for optagelse af film.
(Til/Fra)
Specialtastsindstillinger
Indstil. af venstre tast
Tildeler en funktion til venstre tast på kontrolhjulet.
(Optagetilstand/Opt.tip/Fremf.metode/AF/MF-valg/
Autofokusmetode/Autofokusområde/Præcision dig.
zoom/ISO/Hvidbalance/Lysmålermetode/DRO/Auto
HDR/Kreativ indst./Blitztilstand/Blitzkompens./MFhjælp/Ikke indstillet)
Indstil. af højre tast
Tildeler en funktion til højre tast på kontrolhjulet.
(Optagetilstand/Opt.tip/Fremf.metode/AF/MF-valg/
Autofokusmetode/Autofokusområde/Præcision dig.
zoom/ISO/Hvidbalance/Lysmålermetode/DRO/Auto
HDR/Kreativ indst./Blitztilstand/Blitzkompens./MFhjælp/Ikke indstillet)
Indstilling af tasten B
Tildeler en funktion til funktionstasten B.
(Optagetilstand/Opt.tip/Fremf.metode/AF/MF-valg/
Autofokusmetode/Præcision dig. zoom/ISO/
Hvidbalance/Lysmålermetode/DRO/Auto HDR/
Kreativ indst./Blitztilstand/Blitzkompens./MF-hjælp)
Indstilling af tasten C
Tildeler en funktion til funktionstasten C.
(Optagetilstand/Special)
Special
Indstiller de brugerdefinerede funktioner til
funktionstasten C.
(Fremf.metode/AF/MF-valg/Autofokusmetode/
Autofokusområde/ISO/Hvidbalance/Lysmålermetode/
DRO/Auto HDR/Kreativ indst./Blitztilstand/Ikke
indstillet)
Primære indstill.
Menustart
Vælger en menu, der vises først, i den øverste menu
eller den sidste menuskærm.
(Top/Forrige)
Bip
Vælger den lyd, der afgives, når du betjener kameraet.
(AF-lyd/Høj/Lav/Fra)
Sprog
DK
50
Vælger hvilket sprog der bruges på skærmen.
Indst.dato/tid
Indstiller dato og klokkeslæt.
Indstilling af sted
Vælger det område, hvor du anvender kameraet.
Hjælpeguidevisn
Slår hjælpeguiden til eller fra.
(Til/Fra)
Indstiller det tidsrum, der skal gå, før kameraet sættes
i strømbesparende tilstand.
(30 min./10 min./5 min./1 min.)
LCD-lysstyrke
Indstiller lysstyrken på LCD-skærmen.
(Auto/Manuel/Solskinsvejr)
Skærmfarve
Indstiller farven på LCD-skærmen.
(Sort/Hvid/Blå/Lyserød)
Bredt billede
Vælger en metode til visning af brede billeder.
(Fuld skærm/Normal)
Vis afspilning
Vælger metoden til visning af portrætbilleder.
(Autorotation/Man.rotation)
KONTROL TIL HDMI
Indstiller, hvorvidt kameraet skal kunne betjenes med
en HDMI-kompatibel fjernbetjening.
(Til/Fra)
USB-tilslutning
Vælger metode for USB-forbindelse.
(Masselager/PTP)
Rensetilstand
Giver dig mulighed for at rense billedsensoren.
Version
Viser versionen af kamera og objektiv.
Demotilstand
Angiver, om demonstrationen skal vises med film.
(Til/Fra)
Nulstil
Nulstiller kameraet til fabriks-indstillingerne.
Kontrol af de tilgængelige funktioner
Strømbesparelse
Hukommelseskortværktøj
Formater
Formaterer hukommelseskortet.
Filnummer
Vælger den metode, der bruges til at tildele filnumre
til billeder.
(Serie/Nulstil)
Mappenavn
Vælger format til mappenavn.
(Standardformat/Datoformat)
Vælg optagemappe
Vælger optagemappen.
Ny mappe
Opretter en ny mappe.
Gendan billed-db.
Reparerer billeddatabasefilen for film, når der
opdages uoverensstemmelser.
Vis kortplads
Viser den resterende optagetid for film samt antallet af
stillbilleder, der kan optages på hukommelseskortet.
DK
51
Eye-Fi-opsætning*
Overførselsindst.
Indstiller kameraets overførselsfunktion, når der
anvendes et Eye-Fi-kort.
(Til/Fra)
* Vises når der er indsat et Eye-Fi-kort (sælges separat) i kameraet. Anvend ikke et
Eye-Fi-kort i kameraet om bord på et fly. Hvis der er et Eye-Fi-kort i kameraet,
skal du indstille [Overførselsindst.] til [Fra].
Eye-Fi-kort kan kun anvendes i de lande/områder, hvor de er købt. Anvend
EyeFi-kort i overensstemmelse med loven i det land/område, hvor du har købt
kortet.
DK
52
Tilgængelige funktioner til hver enkelt
optagetilstand
De funktioner, du bruger, afhænger af den valgte optagetilstand.
I tabellen herunder angiver den tilgængelige funktion. – angiver, at
funktionen ikke er tilgfængelig.
De funktioner, du ikke kan bruge, vises i gråt på skærmen.
Optagetilstand
Intelligent auto
Ekspon.komp. Selvudløser
Kontinuerligt
frem
Ansigtsregis- Smiludløser
trering
–
Panorering
–
–
–
–
3D-panorering
–
–
–
–
Antibevægelsesslør
–
–
Valg af motiv
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kontrol af de tilgængelige funktioner
–
–
–
Billedeffekt
Auto programmeret
Blændeprioritet
Lukkerhast.prior.
Manuel eksp.
–
Bemærk
• De tilgængelige funktioner kan være begrænset på grund af andre forhold end
optagetilstanden.
DK
53
Tilgængelige blitztilstande
De blitztilstande, du kan vælge, afhænger af den valgte optagetilstande og de
valgte funktioner.
I tabellen herunder angiver den tilgængelige funktion. – angiver, at
funktionen ikke er tilgfængelig.
De blitztilstande, du ikke kan vælge, vises i gråt på skærmen.
Optagetilstand
Fra
Autoblitz
Intelligent auto
Udfyld.blitz
Blitz m/lang
luk
Forsinket
blitz
–
–
–
Panorering
–
–
–
–
3D-panorering
–
–
–
–
Antibevægelsesslør
–
–
–
–
–
–
–
–
Valg af motiv
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Billedeffekt
Auto programmeret
–
–
Blændeprioritet
–
–
Lukkerhast.prior.
–
–
Manuel eksp.
–
–
–
Bemærkninger
DK
54
• Blitztilstanden kan være begrænset på grund af andre forhold end
optagetilstanden.
• Selvom du vælger en anvendelig blitztilstand, udløses blitzen ikke, hvis den rejses.
• [Autoblitz] kan kun vælges, når [Optagetilstand] er angivet til [Intelligent auto],
[Billedeffekt] eller visse [Valg af motiv]-tilstande.
Import af billeder til computeren
Installation af softwaren
Følgende software, der følger med kameraet, kan bruges til at arbejde med
billederne:
• Sony Image Data Suite
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
• "PMB" (Picture Motion Browser) (kun Windows)
Bemærkninger
• Log på som administrator.
• Hvis "PMB" allerede er installeret på computeren, og versionsnummeret på den
tidligere installerede version af "PMB" er lavere end den, som gælder for "PMB"
på cd-rommen (medfølger), skal du også installere "PMB" fra cd-rommen
(medfølger).
x Windows
Følgende computermiljø anbefales ved brug af den medfølgende software og
ved import af billeder via en USB-forbindelse.
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
"PMB"
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller hurtigere
(Ved afspilning/redigering af filmene: Intel Core Duo
1,66 GHz eller hurtigere /Intel Core 2 Duo 1,20 GHz eller
hurtigere)
Hukommelse: 512 MB eller mere (ved afspilning/
redigering af HD-filmene: 1 GB eller mere)
Harddisk: Nødvendig diskplads til installation –
ca. 500 MB
Skærm: Skærmopløsning – 1024 × 768 punkter eller mere
Import af billeder til computeren
Operativsystem
(forudinstalleret)
CPU/Hukommelse: Pentium 4 eller hurtigere/1 GB eller
"Image Data
Converter SR
mere
Ver.3"/"Image Data Skærm: 1024 × 768 punkter eller mere
Lightbox SR"
*1 64-bit versioner og Starter (Edition) understøttes ikke.
*2 Starter (Edition) understøttes ikke.
DK
55
1
Tænd for computeren, og sæt
cd-rommen (medfølger) i
cd-rom-drevet.
Installationsmenuen vises.
2
Klik på [Installer].
3
Tag cd-rom'en ud, når installationen er fuldført.
• Sørg for, at både "Sony Image Data Suite" og "PMB" er markeret, og
følg instruktionerne på skærmen.
• Forbind kameraet til computeren ved at følge instruktionerne på
skærmen.
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart vises, skal du følge
instruktionerne på skærmen for at genstarte computeren.
• DirectX installeres muligvis afhængigt af computerens systemmiljø.
Softwaren installeres, og der vises et genvejsikon på skrivebordet.
x Macintosh
Følgende computermiljø anbefales ved brug af den medfølgende software og
ved import af billeder via en USB-forbindelse.
DK
56
Operativsystem
(forudinstalleret)
USB-forbindelse: Mac OS X (v10.3 til v10.6)
"Image Data Converter SR Ver.3"/"Image Data
Lightbox SR": Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.5/
Mac OS X v10.6 (Snow Leopard)
"Image Data
Converter SR
Ver.3"/"Image Data
Lightbox SR"
CPU: Power PC G4/G5-serien (1,0 GHz eller hurtigere
anbefales)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo eller
hurtigere
Hukommelse: 1 GB eller mere anbefales.
Skærm: 1024 × 768 punkter eller mere
1
Tænd for Macintosh-computeren, og sæt cd-rom'en
(medfølger) i cd-rom-drevet.
2
Dobbeltklik på cd-rom-symbolet.
3
Kopiér filen [IDS_INST.pkg] i [MAC]-mappen til
harddiskikonet.
4
Dobbeltklik på filen [IDS_INST.pkg] i den mappe, du
kopierede den til.
• Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
Brug af den medfølgende software
x "PMB"
Med "PMB" kan du foretage følgende, osv.:
• Importere billeder, som er taget med kameraet, og få vist dem på
computeren.
• Organisere billeder på computeren i en kalender efter optagedato for at få
vist dem.
• Udskrive eller gemme stillbilleder med datoen.
Få flere oplysninger om "PMB" i "PMB Help".
Du kan starte Help ved at klikke på
(PMB Help), der vises på skrivebordet
efter installationen. Eller klik på [Start] t [All Programs] t [PMB] t
[PMB Help] i startmenuen.
Import af billeder til computeren
Supportoplysningerne til "PMB" (kun engelsk):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Bemærk
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-computere.
x "Image Data Converter SR"/"Image Data Lightbox SR"
Med "Image Data Converter SR" kan du redigere billeder, der er taget i RAWformat, f.eks. for at korrigere nuancekurve og skarphed.
Med "Image Data Lightbox SR" kan du vise og sammenligne RAW/JPEGbilleder, der er optaget med kameraet.
Få flere oplysninger om "Image Data Converter SR" og "Image Data Lightbox
SR" i Help.
Hvis du vil starte Help, skal du klikke på [Start] t [All Programs] t [Sony
Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver. 3] eller
[Image Data Lightbox SR].
DK
57
Supportoplysningerne til "Sony Image Data Suite" (kun engelsk):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
DK
58
Andet
Kontrol af antal billeder, der kan tages
Når du har indsat et hukommelseskort i
kameraet, og indstillet kontakten til
ON, vises det antal billeder, der kan
tages (hvis du fortsætter med at
fotografere med de aktuelle
indstillinger), på LCD-skærmen.
Bemærkninger
• Når "0" (antallet af billeder, der kan optages) blinker gult, betyder det, at der ikke
er mere plads på hukommelseskortet. Udskift hukommelseskortet med et andet,
eller slet billeder på det aktuelle hukommelseskort (side 25).
• Når "NO CARD" (antallet af billeder, der kan optages) blinker gult, betyder det, at
der ikke er indsat et hukommelseskort. Indsæt et hukommelseskort.
x Antal stillbilleder og tid til film, der kan optages på
hukommelseskortet
Stillbilleder
Andet
Tabellen viser det omtrentlige antal stillbilleder, der kan optages på et
hukommelseskort, som er formateret med dette kamera. Værdierne defineres
ud fra et standard-Sony-hukommelseskort, som bruges ved test. Værdierne
kan variere afhængigt af optageforholdene.
Billedstørrelse: L 16M
Format: 3:2*
(Enheder: billeder)
Kapacitet
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
Standard
386
781
1587
3239
6406
Fin
270
548
1116
2279
4510
RAW og JPEG
74
154
319
657
1304
RAW
106
220
452
928
1840
Kvalitet
* Når [Format] er indstillet til [16:9], kan du optage flere billeder end det antal, der
vises i tabellen herover (med undtagelse af [RAW]).
DK
59
Film
Tabellen herunder viser de omtrentlige optagelsestider, der er tilgængelige.
Dette er de samlede tider for alle filmfiler. Der kan ske kontinuerlig optagelse i
omtrent 29 minutter pr. optagelse. Den maksimale filstørrelse for en film er ca.
2 GB.
(h (time), m (minut), s (sekund))
Kapacitet
2GB
4GB
1280 × 720 (fin)
26 m
(20 m)
53 m
(41 m)
1 h 48 m
3 h 37 m
7 h 16 m
(1 h 23 m) (2 h 46 m) (5 h 34 m)
1280 × 720
(standard)
40 m
(26 m)
1 h 20 m
(53 m)
2 h 42 m
5 h 26 m 10 h 54 m
(1 h 48 m) (3 h 37 m) (7 h 16 m)
Billedstørrelse
8GB
16GB
32GB
Tallet i ( ) er den minimale optagetid.
Bemærk
• Optagetiden for film varierer, fordi kameraet er udstyret med VBR (variabel
bithastighed), som automatisk justerer billedkvaliteten efter optagescenen.
Når du optager et motiv, der bevæger sig i højt tempo, er billedet tydeligere, men
optagetiden er kortere, da der skal bruges en stor hukommelse til optagelsen.
Optagetiden varierer også afhængigt af optageforholdene eller dit motiv eller
indstillingen af billedkvalitet/-størrelse.
x Antal stillbilleder, der kan optages med en
batterienhed
Der kan omtrent tages 400 billeder, når kameraet bruges med en fuldt opladet
batterienhed (medfølger).
Bemærk, at det faktiske antal kan være mindre afhængigt af forholdene under
brug.
DK
60
• Antallet er beregnet ud fra en fuldt opladet batterienhed og under følgende
forhold:
– En omgivelsestemperatur på 25 °C.
– [Kvalitet] er indstillet til [Fin].
– [Autofokusmetode] er indstillet til [Enkeltbilled-AF].
– Optagelse en gang hvert 30 sekund.
– Blitzen (HVL-F7S) glimter hver anden gang.
– Kameraet tændes og slukkes hver tiende gang.
– Brug af batterienheden, der oplades i en time, når CHARGE indikatoren slukkes.
– Brug af Sony "Memory Stick PRO Duo" (sælges separat).
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Liste over ikoner på LCD-skærmen
Der vises ikoner på skærmen for at angive kameraets status.
Du kan ændre skærmvisningen ved hjælp af DISP (Vis indhold) på
kontrolhjulet.
Standbytilstand
A
Skærm
Beskrivelse
Optagetilstand
PASM
Valg af motiv
Grafisk visning
Billedeffekt
Optagelse af film
Bill.størrelse/format
for stillbilleder
Andet
Afspilning
RAW RAW+J
FINE STD
Billedkvalitet for
stillbilleder
100
Antal af stillbilleder,
der kan optages
Billedstørrelse på
film
DK
61
Skærm
Beskrivelse
Hukommelseskort/
overførsel
B
Skærm
Beskrivelse
Menu
Funktionstaster
Optage- tilstand
Opt.tip
123 Min
100%
Tid til optagelse af
film
C
Resterende batteritid
Skærm
Beskrivelse
Blitztilstand/
Rødøjereduktion
Ikoner for
genkendelse af motiv
Fremf.metode
Opladning af blitz i
gang
AF-lampe
Optager ikke lyd
under optagelse af
film
Advarsel om
kamerarystelse
Fokusmetode
±0.0
Blitzkompensation
Lysmålermetode
Advarsel om
overophedning
Fokusområdemetode
Databasefil fuld/
databasefilfejl
Ansigtsregistrering
Histogram
Blød hud-effekt
101-0012
Afspilningsmappe –
filnummer
ISO
Beskyt
1
Udskrivningsrækkefølge
og antal kopier
Hvidbalance
AWB
DK
62
7500K G9
Skærm
Beskrivelse
Skærm
Beskrivelse
Kreativ indst.
12/12
Billednummer/antal
billeder optaget på
datoen eller i den
valgte mappe
SteadyShot
Vises, når HDR ikke
fungerede på billedet.
DRO/Auto HDR
Følsomhedsindikator
for registrering af
smil
D
Beskrivelse
z
Fokustilstand
1/125
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
±0.0
±0.0
Andet
Skærm
Manuelt målt
Eksponeringskompensation
Lukkerhastighedsindikator
Blændeindikator
OPT 0:12
Optagetid for filmen
(m:s)
2011-1-1
9:30AM
Optagedato/tidspunkt for billedet
DK
63
Få flere oplysninger om kameraet
(α Håndbog)
"α Håndbog", der detaljeret forklarer, hvordan kameraet bruges, medfølger på
cd-rom'en (medfølger). Se i den for at få indgående instruktioner om mange af
kameraets funktioner.
x For Windows-brugere
1
Tænd for computeren, og sæt cd-rommen (medfølger) i
cd-rom-drevet.
2
Klik på [Håndbog].
3
Klik på [Installer].
4
Start "α Håndbog" fra genvejen på skrivebordet.
x For Macintosh-brugere
DK
64
1
Tænd for computeren, og sæt cd-rommen (medfølger) i
cd-rom-drevet.
2
Vælg [Håndbog]-mappen, og kopier "Håndbog.pdf", der er
gemt i [DK]-mappen på computeren.
3
Når kopieringen er fuldført, skal du dobbeltklikke på
"Håndbog.pdf".
Fejlfinding
Hvis du har problemer med dit kamera, kan du forsøge følgende løsninger.
1 Kontrollér punkterne på side 65 til 68. Se også
"α Håndbog" (PDF).
2 Tag batterienheden ud, vent i cirka 1 minut, sæt
batterienheden i igen, og tænd derefter kameraet.
3 Nulstil indstillingerne (side 51).
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sonyserviceværksted.
Batterienhed og strøm
Batterienheden kan ikke installeres.
• Når du indsætter batterienheden, skal du bruge spidsen af batterienheden til
at skubbe udløsergrebet (side 13).
• Du kan kun bruge en NP-FW50-batterienhed. Sørg for, at batteriet er
NP-FW50.
Andet
Indikatoren for resterende batteriniveau viser ikke korrekt, eller
der vises tilstrækkeligt strøm på batteriet, men strømmen aflades
for hurtigt.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde
omgivelser.
• Batterienheden er afladet. Isæt en opladet batterienhed (side 12).
• Batterienheden er udbrændt. Udskift den med en ny.
Kan ikke tænde kameraet.
• Isæt batterienheden korrekt (side 13).
• Batterienheden er afladet. Isæt en opladet batterienhed (side 12).
• Batterienheden er udbrændt. Udskift den med en ny.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Når kameraet eller batterienheden er for varm, viser kameraet en
advarselsmeddelelse og slukkes automatisk for at beskytte kameraet.
DK
65
• Hvis du ikke betjener kameraet i et stykke tid, skifter kameraet til
strømbesparende tilstand. Strømsparefunktionen annulleres ved at betjene
kameraet, f.eks. ved at trykke udløserknappen halvvejs ned.
CHARGE-lampen blinker, når batterienheden oplades.
• Du kan kun bruge en NP-FW50-batterienhed. Sørg for, at batteriet er
NP-FW50.
• Hvis du oplader en batterienhed, der ikke har været brugt i lang tid, kan
CHARGE-indikatoren blinke.
• CHARGE-indikatoren blinker på to måder: hurtigt (med intervaller på
ca. 0,15 sekund) og langsomt (med intervaller på ca. 1,5 sekund). Hvis den
blinker hurtigt, skal du fjerne batterienheden og sætte den samme
batterienhed igen, så den sidder godt fast. Hvis CHARGE-indikatoren
blinker hurtigt igen, er det tegn på, at der er noget galt med batterienheden.
Hvis der blinkes langsomt, er det tegn på, at opladningen er afbrudt, fordi den
omgivende temperatur er uden for det område, der er egnet til opladning af
batterienheden. Opladningen genoptages, og CHARGE-indikatoren tændes,
når den omgivende temperatur vender tilbage til et passende niveau. Oplad
batterienheden i passende temperaturer mellem 10 °C og 30 °C.
Optagelse af billeder
Der vises ingenting på LCD-skærmen, når der tændes for
strømmen.
• Hvis du ikke betjener kameraet i et stykke tid, skifter kameraet til
strømbesparende tilstand. Strømsparefunktionen annulleres ved at betjene
kameraet, f.eks. ved at trykke udløserknappen halvvejs ned.
Lukkeren udløses ikke.
• Du bruger et hukommelseskort med en knap til skrivebeskyttelse, og
knappen er sat i LOCK-position. Sæt knappen i optagestillingen.
• Kontrollér den ledige kapacitet på hukommelseskortet.
• Du kan ikke optage billeder, mens den indbyggede blitz oplades.
• Objektet er ikke påsat korrekt. Fastgør objektivet korrekt (side 15).
Optagelse tager lang tid.
• Funktionen til støjreduktion er aktiveret. Dette er ikke en funktionsfejl.
• Du optager i RAW-tilstanden. Da RAW-datafilen er stor, kan det tage et
stykke tid at optage i RAW-tilstand.
• Auto HDR behandler et billede.
DK
66
Billedet er ude af fokus.
• Motivet er for tæt på. Kontroller objektivets mindste fokuseringsafstand.
• Du optager med manuel fokus-funktion. Indstil [AF/MF-valg] til
[Autofokus].
• Det omgivende lys er utilstrækkeligt.
• Motivet kan kræve speciel fokusering. Brug [Fleksibelt punkt] eller den
manuelle fokusfunktion.
Blitzen fungerer ikke.
• Rejs blitzen (side 18).
• Blitzen er ikke påsat korrekt. Monter blitzen igen (side 18).
• Du kan ikke bruge en blitz i følgende optagetilstand:
–
–
–
–
–
–
[Bracket: Kont.]
[Panorering]
[3D-panorering]
[Natfoto] og [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
[Anti-bevægelsesslør]
Optagelse af film
Slørede hvide cirkelformede pletter forekommer på billeder
optagelser, hvor der har været anvendt blitz.
• Partikler (støv, pollen osv.) i luften reflekterede blitzlyset og kom med på
billedet. Dette er ikke en funktionsfejl.
Blitzen er for længe om at lade op.
• Blitzen er blevet udløst mange gange efter hinanden i en kort periode. Når
blitzen er blevet udløst flere gange efter hinanden, kan opladningsprocessen
tage længere tid end normalt for at undgå, at kameraet blitzen.
Andet
Et billede, der er taget med blitzen, er for mørkt.
• Hvis motivet er uden for blitzens rækkevidde (den afstand, blitzen kan
oplyse), bliver billedet mørkt, fordi blitzlyset ikke når ud til motivet. Hvis
ISO ændres, så ændres blitzens rækkevidde også (side 37).
Dato og klokkeslæt er optaget forkert.
• Indstil korrekt dato og klokkeslæt (side 20).
• Det område, der er valgt med [Indstilling af sted], er anderledes end det
faktiske område. Indstil det faktiske område ved at vælge [Menu] t
[Opsætning] t [Indstilling af sted].
Blændeværdien og/eller lukkerhastigheden blinker, når du trykker
på udløserknappen og holder den halvvejs nede.
• Da motivet er for lyst eller for mørkt, er det uden for den tilgængelige
rækkevidde af kameraet. Juster indstillingen igen.
DK
67
Billedet er hvidligt (overstråling).
Billedet indeholder lyssløring (ghosting).
• Billedet blev taget under en stærk lyskilde, og der er kommet for meget lys
ind i objektivet. Når du bruger zoomobjektivet, skal du montere en
modlysblænde.
Hjørnerne på billedet er for mørke.
• Hvis der bruges et filter eller en modlysblænde, skal du tage disse af og prøve
at tage billedet igen. Afhængigt af filterets tykkelse og forkert montering af
modlysblænden kan filteret eller modlysblænden blive delvist vist på
billedet. De optiske egenskaber ved visse objektiver kan forårsage, at
billedets periferi virker for mørk (utilstrækkelig lys).
Motivets øjne bliver røde.
• Aktiver Rødøjereduktion-funktionen.
• Kom tæt på motivet, og optag motivet inden for blitzens rækkevidde vha.
blitzen (side 37).
Der opstår prikker, som forbliver på LCD-skærmen.
• Dette er ikke en funktionsfejl. Disse prikker optages ikke (side 69).
Billedet er sløret.
• Billedet blev taget på et mørkt sted uden brug af blitz, hvilket resulterede i
kamerarystelse. Brugen af kamerastativ eller blitz anbefales (side 18).
[Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv] (side 34) og [Anti-bevægelsesslør]
(side 34) kan også bruges til at reducere sløring.
Eksponeringsværdien blinker på LCD-skærmen.
• Motivet er for lyst eller for mørkt til kameraets måleområde.
Visning af billeder
Det er ikke muligt at afspille billeder.
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen er
optaget med en anden kameramodel end dit kamera, kan den muligvis ikke
afspilles på kameraet.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen.
DK
68
Forsigtig
Om de funktioner, der er
tilgængelige for dette
kamera
Om LCD-skærmen og
objektivet
• LCD-skærmen er fremstillet med
ekstremt præcis højteknologi, så
mere end 99,99 % af alle pixel
fungerer. Der kan dog forekomme
ganske små sorte punkter og/eller
lyse punkter (med hvid, rød, blå
eller grøn farve), som konstant
vises på LCD-skærmen. Disse
punkter er normale i
Sorte, hvide,
røde, blå og
grønne
punkter
• Hold ikke kameraet ved at tage fat
i LCD-skærmen.
• Der sættes en magnet bag på LCDskærmen. Placer ikke objekter, der
kan påvirkes af magnetfelter, f.eks.
disk eller et kreditkort, mellem
LCD-skærmen og kamerahuset.
Magnet
• Billeder kan trække et spor hen
over LCD-skærmen i kolde
omgivelser. Dette er ikke en
funktionsfejl. Når du tænder for
kameraet i kolde omgivelser, kan
LCD-skærmen blive kortvarigt
mørk.
• Tryk ikke på LCD-skærmen.
Skærmen kan blive misfarvet,
hvilket kan medføre funktionsfejl.
• Udsæt ikke kameraet for direkte
sollys. Hvis sollyset fokuseres på
en genstand tæt på, kan der opstå
brand. Hvis kameraet placeres i
direkte sollys, skal du fastgøre det
forreste objektivdæksel.
Andet
Du mærker måske ubehagelige
symptomer såsom overanstrengelse
af øjne, kvalme eller en
træthedsfornemmelse under
gennemsyn af 3D-billeder, der er
optaget på 3D-kompatible skærme.
Når du ser 3D-billeder, anbefaler vi,
at du tager en pause med jævne
mellemrum. Da behovet for eller
hyppigheden af pauser varierer fra
den ene til den anden, skal du sætte
dine egne standarder. Hvis du får det
dårligt, skal du stoppe med at se 3Dbilleder og søge læge, hvis det er
nødvendigt. Se også i
betjeningsinstruktionerne for den
tilsluttede enhed eller den software,
der bruges sammen med kameraet.
Synet hos et barn er altid sårbart (det
gælder især for børn under syv år).
Før du giver dem lov til at se 3Dbilleder, skal du rådføre dig med en
ekspert såsom en børnelæge eller
øjenlæge. Sørg for, at børnene følger
sikkerhedsforanstaltningerne
herover.
fremstillingsprocessen og påvirker
på ingen måde billederne.
DK
69
Om brug af objektivet og
tilbehør
Det anbefales, at du bruger Sonyobjektiver/tilbehør, der er tilpasset
kameraets funktioner. Brug af
produkter fra andre producenter kan
medføre, at kameraet ikke fungerer
optimalt eller resulterer i ulykker og
funktionsfejl i kameraet.
Om terminalen til
intelligent tilbehør
Sæt kameraet tænd/sluk-knap til
OFF, inden du monterer eller fjerner
tilbehør, f.eks. blitzen, til terminalen
til intelligent tilbehør. Når du
monterer tilbehør, skal du forbinde
tilbehøret med enden af terminalen
til intelligent tilbehør og stramme
skruen. Sørg for, at tilbehøret er
ordentligt fastgjort til kameraet.
Undlad at bruge/opbevare
kameraet på følgende
steder
DK
70
• På meget varme, tørre eller fugtige
steder
På et sted som f.eks. en bil, der er
parkeret direkte i solen, kan
kameraet blive deformeret, og det
kan medføre funktionsfejl.
• Opbevaring i direkte sollys eller
tæt på et varmeapparat
Kameraet kan blive misfarvet eller
deformeret, og det kan medføre
funktionsfejl.
• På steder, hvor der kan opstå
rystende vibrationer
• Tæt på stærke magnetiske kilder
• I sandede eller støvede omgivelser
Pas på, at der ikke kommer sand
eller støv ind i kameraet. Det kan
medføre funktionsfejl i kameraet,
og i nogle tilfælde kan denne
funktionsfejl ikke udbedres.
Om grebet
Grebet har en særlig belægning. Det
kan blive misfarvet, hvis det gnides
mod mørkt stof, læder osv.
Om lagring
Husk at påsætte det forreste
objektivdæksel, når kameraet ikke er
i brug.
Om kameraets temperatur
Hvis du bruger kameraet i lang tid,
bliver batterienheden varm. Dette er
ikke en funktionsfejl.
Om
betjeningstemperaturer
Dit kamera er designet til brug i
temperaturer mellem 0°C og 40°C.
Optagelse i ekstrem kulde eller
varme steder, der overstiger
intervallet, anbefales ikke.
Om fugtdannelse
Hvis kameraet bringes direkte fra et
koldt til et varmt sted, kan fugt
kondensere inde i eller uden på
kameraet. Denne fugtdannelse kan
medføre funktionsfejl i kameraet.
Sådan forhindres fugtdannelse
Når kameraet tages fra et koldt sted
til et varmt sted, skal kameraet
forsegles i en plastpose og have lov
til at tilpasse sig de nye omgivelser i
en times tid.
Hvis der opstår fugtdannelse
Sluk kameraet, og vent en times tid,
indtil fugten er fordampet. Bemærk,
at hvis du forsøger at optage, mens
der er fugt inde i objektivet, vil du
ikke være i stand til at optage klare
billeder.
Om det interne
genopladelige batteri
Metoder til opladning af det
interne genopladelige batteri
Indsæt en opladet batterienhed i
kameraet, eller slut kameraet til en
stikkontakt med
vekselstrømsadapteren (sælges
separat), og lad kameraet stå i 24
timer eller længere med strømmen
slukket.
Sæt ikke et mærket på f.eks. et
hukommelseskort eller en
kortadapter. Dette kan medføre
funktionsfejl.
Om optagelse/afspilning
• Når du første gang benytter et
hukommelseskort sammen med
dette kamera, anbefales det at
formatere kortet med kameraet for
at sikre stabil ydelse, før du
begynder at optage. Bemærk, at
formatering sletter alle data på
hukommelseskortet permanent, og
det kan ikke fortrydes. Gem
værdifulde data på en computer
eller lignende.
• Hvis du gentagende gange optager/
sletter billeder, kan der forekomme
datafragmentering på
hukommelseskortet. Film kan
muligvis ikke gemmes eller
optages. Hvis det er tilfældet, kan
du gemme dine billeder på en
computer eller på et andet
lagringssted og derefter formatere
hukommelseskortet.
• Det er ikke muligt at kompensere
for det optagne indhold, selvom
optagelse eller afspilning ikke er
muligt på grund af funktionssvigt i
kameraet eller på
hukommelseskortet osv.
• For at undgå eventuel risiko for tab
af data skal du altid
sikkerhedskopiere dine data til et
andet medie.
• Inden du optager begivenheder,
som kun forekommer en gang, skal
du foretage en prøveoptagelse for
at sikre dig, at kameraet fungerer
korrekt.
Andet
Dette kamera har et internt
genopladeligt batteri til
vedligeholdelse af dato og tid samt
andre indstillinger, uanset om der er
tændt eller slukket for strømmen,
eller om batteriet er sat i eller ej.
Dette genopladelige batteri oplades
kontinuerligt, så længe du bruger
kameraet. Hvis du kun bruger
kameraet i korte perioder, aflades
det imidlertid gradvist, og hvis du
slet ikke bruger kameraet i omkring
tre måneder, bliver det fuldstændigt
afladet. I denne situation skal du
sørge for at oplade det genopladelige
batteri, før du bruger kameraet.
Selvom det genopladelige batteri
ikke er helt opladet, kan du dog godt
bruge kameraet, så længe du ikke
optager dato og klokkeslæt. Hvis
kameraet nulstiller indstillingerne til
standard, hver gang du oplader
batteriet, kan det interne
genopladelige batteri være
udbrændt. Kontakt din Sonyforhandler eller et autoriseret Sonyserviceværksted.
På hukommelseskort
DK
71
DK
72
• Dette kamera kan ikke klare støv
eller sprøjt og er ikke vandtæt.
• Peg ikke kameraet mod solen eller
andet kraftigt lys. Det kan give
funktionssvigt i kameraet.
• Undgå at kigge på solen eller på
stærkt lys gennem et objektiv, du
har fjernet. Det kan forårsage
permanente skader på dine øjne.
Det kan også medføre funktionsfejl
i objektivet.
• Brug ikke kameraet i nærheden af
steder, hvor der genereres stærke
radiobølger eller udsendes stråling.
Det kan medføre, at kameraet ikke
kan optage eller afspille korrekt.
• Brug af kameraet i sandede eller
støvede omgivelser kan medføre
funktionsfejl.
• Hvis der opstår fugtdannelse, skal
den fjernes, før kameraet bruges
(side 70).
• Du må ikke ryste kameraet eller slå
på det. Ud over at dette kan
medføre funktionsfejl og betyde, at
kameraet ikke kan optage billeder,
kan det gøre hukommelseskortet
ubrugeligt eller medføre, at
billeddata beskadiges eller mistes.
• Rengør blitzens overflade før brug.
Varmen under udløsning af blitzen
kan medføre, at snavs på blitzens
overflade giver misfarvning eller
sætter sig fast på blitzens
overflade, så der ikke er
tilstrækkeligt lys.
• Hold kameraet, medfølgende
tilbehør osv. uden for børns
rækkevidde. Et hukommelseskort
mv. kan blive slugt. Hvis det sker,
skal du øjeblikkeligt kontakte en
læge.
Om RAW-billeder
Hvis du vil se RAW-billeder, der er
optaget med kameraet, anbefales
brug af "Image Data Converter SR"
på cd rom'en (medfølger). Hvis du
ikke ønsker at ændre de billeder, du
optager, anbefaler vi, at du optager
billeder i JPEG-formatet.
Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og
andet materiale kan være
ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret
optagelse af ophavsretligt beskyttet
materiale er i strid med
bestemmelserne i lovene om
ophavsret.
Billeder, der bruges i
denne vejledning
De fotografier, der bruges som
billedeksempler i denne vejledning,
er gengivelser af billeder og er ikke
billeder, som rent faktisk er optaget
med dette kamera.
Om de dataspecifikationer,
som står beskrevet i denne
manual
Data, som vedrører ydelse og
specifikationer, er angivet ud fra
følgende betingelser, medmindre
andet er angivet i denne manual: ved
en almindelig omgivende temperatur
på 25 ºC og ved at bruge en
batterienhed, der er opladet i en
time, efter at CHARGE-indikatoren
er slukket.
Specifikationer
Kamera
[Optagemedier]
[System]
"Memory Stick PRO Duo",
SD-kort
Kameratype: Udskifteligt
objektivdigitalkamera
Objektiv: E-fatning-objektiv
[Billedsensor]
Billedsensor: 23,5 × 15,6 mm (APS-Cformat) CMOS-billedsensor
Samlet antal pixel for billedsensoren:
Ca. 16 500 000 pixels
Effektivt antal pixel for kameraet:
Ca. 16 200 000 pixels
[Antistøv]
System: Antistatisk coating på LowPass-filter og elektromagnetisk
vibrationsmekanisme
[Autofokussystem]
System: Kontrastregistreringssystem
Følsomhedsområde: 0 EV til 20 EV
(svarende til ISO 100, med F2.8
objektiv)
[Eksponeringskontrol]
[Lukker]
Type: Elektronisk styret spaltelukker
med lodret-tværgående vandring
Lukkerhastighedsområde: 1/4000
sekund til 30 sekunder, BULB,
(1/3 EV-trin)
Blitzsynkroniseringshastighed:
1/160 sekund
LCD-panel: 7,5 cm (3.0 type) TFTdrev
Antal punkter i alt: 921 600 (640 × 3
(RGB) × 480) punkter
[Indgangs-/udgangsterminaler]
USB: miniB
HDMI: HDMI-type C minijack
[Strøm]
Anvendt batterienhed: Genopladelig
batterienhed NP-FW50
[Andet]
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III:
Kompatibel
Mål (CIPA-kompatibel):
Ca. 109,6 × 60,0 × 33,0 mm
(B/H/D)
Vægt (CIPA-kompatibel):
Ca. 283 g
(inklusive batteri og "Memory
Stick PRO Duo")
Ca. 225 g
(kun kamera)
Driftstemperatur: 0°C til 40°C
Filformat:
Stillbillede: JPEG-kompatibel
(DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF
Baseline), DPOF-kompatibel
3D-stillbilleder: MPO (MPFforlænget (Billedskævhed))kompatibel
Film (MP-4):
Video: MPEG-4 Visual
Lyd: MPEG-4 AAC-LC 2ch
USB-kommunikation: Hi-Speed USB
(USB 2.0-kompatibel)
Andet
Målemetode: 49-segments måling af
billedsensoren
Måleområde: 0 EV til 20 EV (svarende
til ISO 100, med F2.8 objektiv)
ISO-følsomhed (anbefalet
eksponeringsindeks): Auto, ISO
200 til 12800
Eksponeringskompensation: ±2,0 EV
(1/3 EV-trin)
[LCD-skærm]
DK
73
blitzen HVL-F7S
Blitzledetal: GN 7 (i meter ved ISO
100)
Genopladningstid: Ca. 4 sekunder
Blitzdækning: Dækker 16 mm objektiv
(brændvidde, som objektivet
angiver)
Blitzkompensation: ±2,0 EV (1/3 EVtrin)
Mål (CIPA-kompatibel):
Ca. 35,9 × 23,8 × 42,7 mm
(B/H/D)
Vægt: Ca. 20,4 g
DK
74
Objektiv
Objektiv
E16 mm
objektiv med
enkeltfokus
E18 – 55 mm
zoomobjektiv
Kamera
NEX-C3A/C3D
NEX-C3D/C3K/
NEX-C3Y
C3Y
Svarende til
brændvidde på
35 mm*1 (mm)
24
27 – 82,5
E55 – 210 mm
zoomobjektiv
82,5 – 315
Objektivgruppeelementer
5-5
9-11
9-13
Visningsvinkel*1
83°
76° – 29°
28,2° – 7,8°
Minimumfokus*2
(m)
0,24
0,25
1,0
Maksimumforstørrelse
(×)
0,078
0,3
0,225
f/22
f/22 - f/32
f/22 - f/32
Minimum-f-stop
Filterdiameter (mm)
Mål (maks. diameter ×
højde)
(mm)
Vægt (g)
49
49
62,0 × 60,0
63,8 × 108
67
194
345
Ca. 4 trin
Ca. 4 trin
–
*4
Andet
Kompensationseffekt*3
49
62,0 × 22,5
*1 Værdierne for brændvidde svarende til 35 mm formatet og visningsvinklen er
baseret på digitalkameraer, der er forsynet med en billedsensor i
APS-C-størrelse.
*2 Minimumfokus er den korteste afstand fra billedsensoren til motivet.
3
* Lukkerhastighed (ændres alt efter optageforhold)
*4 Den optiske funktion til kamerarystelser er ikke tilgængelig.
DK
75
BC-VW1 Batterioplader
Indgangsspænding: 100 V til 240 V AC,
50 Hz/60 Hz, 4,2 W
Udgangsspænding: 8,4 V DC, 0,28 A
Betjeningstemperaturområde: 0 til 40°C
Opbevaringstemperaturområde: –20°C
til +60°C
Maksimumdimensioner: Ca. 63 × 95 ×
32 mm (B/H/D)
Vægt: Ca. 85 g
Genopladelig batterienhed
NP-FW50
Anvendt batteri: Litium-ion-batteri
Maksimal spænding: DC 8,4 V
Nominel spænding: DC 7,2 V
Maksimal opladningsspænding: DC
8,4 V
Maksimal opladningsstrømstyrke:
1,02 A
Kapacitet: Typisk 7,7 Wh (1 080 mAh)
Minimum 7,3 Wh (1 020 mAh)
Maksimumdimensioner:
Ca. 31,8 × 18,5 × 45 mm
(B/H/D)
Vægt: Ca. 57 g
Om kompatibilitet for
billeddata
• Dette kamera overholder den DCF
(Design rule for Camera File system)
universelle standard, der er fastlagt af
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Afspilning på andet afspilningsudstyr
af billeder, der er optaget med dit
kamera, og afspilning på dit kamera
af billeder, der er optaget eller
redigeret med andet udstyr, kan ikke
garanteres.
Varemærker
•
•
Design og specifikationer kan
ændres uden varsel.
Om brændvidde
Billedvinklen for kameraet er smallere
end vinklen på et traditionelt 35 mm
kamera. Du kan omregne brændvidden
på dit objektiv til en værdi, der svarer
til et objektiv med den samme
billedvinkel på et traditionelt 35 mm
kamera, ved at gange brændvidden på
dit objektiv med 1,5.
Hvis du f.eks. bruger et 50 mmobjektiv, får du det, der svarer til et
75 mm-objektiv på et 35 mm-kamera.
DK
76
•
•
•
•
er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory
Stick PRO",
,
"Memory Stick Duo",
, "Memory
Stick PRO Duo",
, "Memory
Stick PRO-HG Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" og
er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
"InfoLITHIUM" er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
"PhotoTV HD" er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
Microsoft, Windows og Windows
Vista er enten registrerede
varemærker eller varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.
HDMI, HDMI-logoet HDMI (HighDefinition Multimedia Interface) er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
• Macintosh og Mac OS er varemærker
eller registrerede varemærker
tilhørende Apple Inc.
• PowerPC er et registreret varemærke
tilhørende IBM Corporation i USA.
• Intel, Intel Core og Pentium er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Intel
Corporation.
• SDXC-logo er varemærker tilhørende
SD-3C, LLC.
• Eye-Fi er et varemærke tilhørende
Eye-Fi Inc.
• MultiMediaCard er et varemærke
tilhørende MultiMediaCard
Association.
• Adobe er et registreret varemærke
eller et varemærke tilhørende Adobe
Systems Incorporated i USA og/eller
andre lande.
• Desuden er navne på systemer og
produkter, som er anvendt i denne
vejledning, generelt varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende
de respektive udviklere eller
producenter. Betegnelserne ™ eller
® er imidlertid ikke brugt i alle
tilfælde i denne vejledning.
Andet
DK
77
Indeks
Numerisk
F
3D-panorering.............................. 35
3D-visning ................................... 44
Farverum .....................................
Film .............................................
Filmlydoptagelse .........................
Filnummer ...................................
Format .........................................
Formater ......................................
Forstør .........................................
Fremf.metode ..............................
Fugtdannelse ...............................
Funktionstaster ............................
A
AF/MF-valg ................................. 46
AF-lampe ..................................... 49
Afspilning .................................... 24
Afspilning på tv ........................... 44
Afspilningszoom.......................... 42
Angiv udskrivning ....................... 48
Ansigtsregistrering....................... 46
Anti-bevægelsesslør..................... 34
Auto progammeret ....................... 33
Autofokusmetode......................... 46
Autofokusområde ........................ 46
Autovisning.................................. 49
B
Batterienhed ................................. 12
Beskyt .......................................... 48
Billedeffekt .................................. 31
Billedformat ................................. 40
Billedindeks ................................. 43
Bip................................................ 50
Blændeprioritet ............................ 36
blitzen .......................................... 18
Blitzkompens. .............................. 48
Blitztilstand.................................. 37
Blød hud-effekt ............................ 46
Bredt billede................................. 51
D
Demotilstand................................ 51
Diasshow...................................... 48
DRO/Auto HDR .......................... 48
E
DK
78
Eksponerings-kompensation........ 32
Eye-Fi-opsætning......................... 52
49
23
50
51
47
51
42
46
70
27
G
Gendan billed-db......................... 51
Gitterlinje .................................... 49
H
Håndbog ......................................
Håndholdt tusmørke ....................
Hast.pri.vedv.forb........................
Histogram ....................................
Hjælpeguider ...............................
Hjælpeguidevisn..........................
Høj ISO SR .................................
Hukommelseskort .......................
Hvidbalance.................................
64
34
39
49
28
50
49
17
47
I
Ikoner ..........................................
Image Data Converter SR ...........
Image Data Lightbox SR.............
Indst. for lydstyrke ......................
Indst.dato/tid................................
Indstil. af højre tast......................
Indstil. af venstre tast ..................
Indstilling af sted.........................
Indstilling af tasten B ..................
Indstilling af tasten C ..................
Indstilling af uret .........................
Installation...................................
61
57
57
48
50
50
50
50
50
50
20
55
Intelligent auto ............................. 33
ISO ............................................... 47
Optagetip ..................................... 28
Overførselsindst. ......................... 52
K
P
Kontinuerligt frem ....................... 38
Kontrol af sløret baggrund........... 30
KONTROL TIL HDMI ............... 51
Kontrolhjul................................... 26
Kreativ fotografering ................... 29
Kreativ indst................................. 48
Kvalitet ........................................ 47
Panorering ...................................
Panoreringsretning ......................
PMB ............................................
Portræt .........................................
Præcision dig. zoom ....................
L
Landskab...................................... 34
Lang eksp.SR ............................... 49
LCD-lysstyrke.............................. 51
Liste med optagetip...................... 46
Lukkerhast.prior........................... 36
Lysmålermetode .......................... 48
M
R
Rensetilstand ...............................
Rødøjereduktion..........................
Roter............................................
Rullende afspilning .....................
51
49
48
35
S
Selvudløser..................................
Skærmfarve .................................
Slet...............................................
Smilregistrering...........................
Smiludløser .................................
Software ......................................
Solnedgang..................................
Special .........................................
Specifikationer ............................
Sportsaktiviteter ..........................
Sprog ...........................................
SteadyShot...................................
Stillbillede/film-valg ...................
Strømbesparelse ..........................
38
51
25
46
46
55
34
50
73
34
50
49
48
51
Andet
Macintosh .................................... 56
Makro........................................... 34
Maksimumfarve ........................... 49
Maksimumniveau ........................ 49
Manuel eksp................................. 33
Mappenavn .................................. 51
Menu ............................................ 45
Menustart ..................................... 50
MF-hjælp ..................................... 49
35
47
57
34
46
N
Natfoto ......................................... 34
Natportræt .................................... 34
Nulstil .......................................... 51
Ny mappe..................................... 51
U
O
V
Objektiv ....................................... 15
Opladning af batterienheden........ 12
Opsætning .................................... 49
Optagelse af stillbilleder .............. 22
Optagetilstand .............................. 33
Vælg dato ....................................
Vælg mappe ................................
Vælg optagemappe......................
Valg af motiv...............................
Version ........................................
Udfyld.blitz ................................. 37
Udløser u/obj. .............................. 49
USB-tilslutning ........................... 51
48
48
51
34
51
DK
79
Vis afspilning............................... 51
Vis indhold............................. 32, 46
Vis kortplads ................................ 51
W
Windows ...................................... 55
DK
80
Andet
DK
81
DK
82
Download PDF