Sony | DSC-RX1 | Sony DSC-RX1 Betjeningsvejledning

4-443-126-71(1)
Digitalt stillbilledkamera
Betjeningsvejledning
DSC-RX1
Dansk
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
VIGTIGE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
-GEM DISSE
INSTRUKTIONER
FARE
LÆS OMHYGGELIGT
DISSE
INSTRUKTIONER
FOR AT REDUCERE
RISIKOEN FOR
BRAND ELLER
ELEKTRISK STØD
FORSIGTIG
Batteri
Hvis batteriet håndteres forkert, kan det
eksplodere og foårsage brand eller endog
kemiske forbrændinger. Bemærk følgende
advarsler.
• Skil ikke enheden ad.
• Knus ikke batteriet, og udsæt det ikke for
stød eller belastning såsom at hamre på
det, tabe det eller træde på det.
• Kortslut det ikke, og lad ikke
metalgenstande komme i kontakt med
batteriterminalerne.
• Udsæt det ikke for høje temperaturer
over 60 °C, f.eks. direkte sollys eller i en
bil, der er parkeret i solen.
• Brænd ikke batteriet. og udsæt det ikke
for ild.
• Undgå at håndtere beskadigede eller
lækkende Lithium-Ion-batterier.
• Sørg at oplade batteriet ved hjælp af en
ægte Sony batterioplader eller en enhed,
som kan oplade batteriet.
• Opbevar batteriet uden for små børns
rækkevidde.
• Hold batteriet tørt.
• Udskift kun batteriet med et batteri af
samme type eller en tilsvarende type,
som anbefales af Sony.
• Bortskaf brugte batterier omgående som
beskrevet i vejledningen.
Lysnetadapter
Brug en stikkontakt i nærheden når du
bruger lysnetadapteren. Afbryd straks
lysnetadapteren fra stikkontakten, hvis der
opstår funktionsfejl under brug af apparatet.
Netledningen, hvis den medfølger, er lavet
specielt til brug udelukkende med dette
kamera og bør ikke anvendes med andet
elektrisk udstyr.
DK
2
Til kunder i Europa
Bemærkning til kunder i lande, hvor
EU-direktiverne gælder
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og produktsikkerhed
er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Se
de angivne adresser i de separate serviceog garantidokumenter angående service og
garanti.
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse
af kabler, som er kortere end 3 meter.
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de
specifikke frekvenser kan påvirke
apparatets lyd og billede.
Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd
forbindelsen, og tilslut
kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller
elektromagnetisk interferens bevirker, at
dataoverførslen afbrydes midtvejs (fejl).
Håndtering af udtjente elektriske og
elektroniske produkter (Gælder for
den Europæiske Union og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet
eller emballagen angiver,
at produktet ikke må
behandles som
husholdningsaffald. Det
skal i stedet indleveres på
en genbrugsplads specielt
indrettet til modtagelse og
oparbejdning af elektriske og elektroniske
produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de
eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås
hos kommunen, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
DK
3
Fjernelse af udtjente batterier
(gælder for den Europæiske Union
og andre europæiske lande med
separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet
eller emballagen betyder,
at batteriet leveret med
dette produkt ikke må
bortskaffes som
husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol
anvendes i kombination med et kemisk
symbol. Det kemiske symbol for kviksølv
(Hg) eller bly (Pb) er anført hvis batteriet
indeholder mere end 0,0005% kviksølv
eller 0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som
kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materiale genindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data
integritet, må batteriet kun fjernes af dertil
uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af
batteriet bør det udtjente produkt kun
afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på
et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af
batterier.
Yderlige information om genindvinding af
dette produkt eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet blev købt.
DK
4
Indholdsfortegnelse
Introduktion af funktioner ................................................. 7
Inden brug
Bemærkninger om brug af kameraet ................................. 9
Kontrol af de medfølgende dele ...................................... 12
Identifikation af kameraets dele ...................................... 13
Forside ........................................................................ 13
Bagside/sider .............................................................. 14
Overside ..................................................................... 15
Bund ........................................................................... 16
Brug af kontrolhjulet .................................................. 17
Liste over ikoner på skærmen ......................................... 18
Funktionsliste
Funktioner, som kan betjenes vha. knapper/vælgere........ 21
Valg af en funktion vha. Fn (Funktion)-knappen ............ 22
Funktioner, som kan vælges vha. Fn (Funktion)-knappen....23
Funktioner, som kan vælges vha. MENU-knappen ........ 25
Brug af vejledningen i kameraet ...................................... 33
Forberedelse af kameraet
Opladning af batteriet ...................................................... 34
Opladningstid (fuld opladning) .................................. 36
Opladning via tilslutning til en computer ................... 37
Kontrol af den resterende batteriopladning ................ 37
Strømforsyning ........................................................... 38
Sådan fjernes batteriet ................................................ 38
Indsættelse af et hukommelseskort (sælges separat) ....... 39
Sådan tages hukommelseskortet ud ........................... 40
Anvendelige hukommelseskort .................................. 40
Indstilling af dato og klokkeslæt ..................................... 41
Indstilling af dato/klokkeslæt og område igen ........... 42
Optagelse af en skarp film uden kamerarystelser ............ 43
DK
5
Optagelse og visning af billeder
Optagelse af stillbilleder .................................................. 44
Optagelse af film ............................................................. 46
Ændring af filformatet ................................................ 46
Afspilning af billeder ....................................................... 47
Skift mellem stillbilleder og film ............................... 47
Sletning af billeder .......................................................... 48
Valg af en optagetilstand
Valg af en optagetilstand ................................................. 49
Funktioner, som er til rådighed i hver enkelt
optagetilstand ............................................................. 50
Forskellige funktioner
Brug af forskellige funktioner ......................................... 51
ISO/Flerbilled-støjreduktion ...................................... 51
Kreativ indst. .............................................................. 52
Håndholdt tusmørke ................................................... 52
DRO/Auto HDR ......................................................... 53
Afspilningsfunktioner ................................................ 53
Sådan anvendes hurtignavigeringsskærmen .............. 54
Visning af billeder på en computer
Brug af softwaren ............................................................ 56
Brug af "Image Data Converter" ................................ 56
Brug af "PlayMemories Home" ................................. 57
Anbefalet computermiljø (Windows) ........................ 58
Anbefalet computermiljø (Mac) ................................. 58
Installation af "PlayMemories Home" ....................... 59
Installation af "Image Data Converter" ...................... 61
Andet
Lær mere om kameraet ("Cyber-shot-brugervejledning") ... 62
Kontrol af antallet af stillbilleder og optagetiden for film ... 63
Specifikationer ................................................................. 68
Indeks ............................................................72
DK
6
Introduktion af funktioner
Dette afsnit introducerer nogle ofte anvendte optagefunktioner og andre
unikke funktioner.
Se siderne i parentes angående detaljer.
Ofte anvendte optagefunktioner
Ekspon.komp. (21)
Du kan justere eksponeringen for at ændre lysstyrken på hele billedet.
Selv når optagetilstanden er indstillet til M, kan du justere eksponeringen,
hvis ISO-følsomheden er indstillet til [AUTO].
ISO (51)/Flerbilled-støjreduktion (51)
Du kan justere lysfølsomheden.
ISO-følsomheden kan justeres mellem ISO 50 og ISO 25600.
Når du vælger
(Flerbilled-støjreduktion), kan du vælge højere ISO-tal
end den maksimale ISO-følsomhed.
Hvidbalance (23)
Du kan justere farvetonerne.
Du kan vælge en indstilling, som egner sig til en lyskilde, eller udføre
finjusteringer vha. farvetemperatur og farvefilter.
Fremf.metode (23)
Du kan vælge en passende fremføringsmetode, som egner sig til dine
formål, som f.eks. enkelt optagelse, kontinuerlig optagelse eller bracketoptagelse.
Funktioner på dette kamera
Makrotilstand (44)
Du kan optage nærbilleder af motiver som f.eks. blomster eller mad.
DK
7
Introduktion af funktioner
DRO/Auto HDR (53)
[D-områdeopt.]: Ved at opdele billedet i små områder analyserer kameraet
kontrasten af lys og skygge mellem motivet og baggrunden og producerer
et billede med den optimale lysstyrke og gradation.
[Auto HDR]: Optager 3 billeder med forskellige eksponeringer og
overlejrer derefter disse billeder for at skabe et billede med rig
farvegradation.
Kreativ indst. (52)
Du kan vælge den ønskede stil blandt 13 stile.
Du kan også justere bestemte billedfaktorer, som f.eks. eksponering, vha.
den valgte stil som udgangspunkt.
Håndholdt tusmørke (52)
Du kan optage om natten med mindre støj og slør uden brug af et stativ.
Filmoptagelse med manuelle justeringer (24)
Du kan justere eksponeringen i tilstanden P, A, S eller M, selv når du
optager film.
Sådan betjenes eller brugertilpasses kameraet
Vis oplysninger (27)
Du kan ændre skærmvisningstilstanden ved at trykke på DISP på
kontrolhjulet.
Brugertilpasning (28)
Kameraet er udstyret med C (Brugertilpasset)-knappen, som kan tildeles en
ønsket funktion. Du kan også tildele funktioner til andre knapper som f.eks.
AEL-knappen.
DK
8
Inden brug
Bemærkninger om brug af kameraet
Skærmsprog
Du kan vælge det sprog, som vises på
skærmen vha. menuen (side 32).
Indbyggede funktioner i kameraet
Bemærkninger om optagelse/
afspilning
• Vi anbefaler, at du anvender dette kamera
til at formatere ethvert hukommelseskort,
der anvendes for første gang med dette
kamera, for at sikre en stabil funktion af
hukommelseskortet.
Bemærk at alle de data, der er optaget på
hukommelseskortet, bliver slettet ved
formateringen. Disse data kan ikke
gendannes. Sørg for at tage backup af alle
vigtige data på en pc eller et andet
lagringsmedie.
DK
9
Inden brug
• Denne vejledning beskriver 1080 60ikompatible enheder og 1080 50ikompatible enheder.
For at finde ud af om dit kamera er en
1080 60i-kompatibel enhed eller en 1080
50i-kompatibel enhed skal du se efter
følgende mærker i bunden af kameraet.
1080 60i-kompatibel enhed: 60i
1080 50i-kompatibel enhed: 50i
• Dette kamera er kompatibelt med film i
1080 60p eller 50p-format. Dette kamera
optager vha. en progressiv metode i
modsætning til standardoptagetilstandene
indtil nu, som optager vha. en interlaced
metode. Dette forhøjer opløsningen og
giver et mere jævnt, og mere realistisk
billede.
• Hvis du gentagne gange optager/sletter
billeder, kan der opstå en fragmentering
af dataene på hukommelseskortet. Der
kan muligvis ikke gemmes eller optages
film. I sådan et tilfælde skal du gemme
dine billeder på en pc eller et andet
lagringssted, og derefter udføre
[Formater] (side 30).
• Inden du begynder at optage, skal du
foretage en prøveoptagelse for at sikre
dig, at kameraet fungerer korrekt.
• Kameraet er hverken støvtæt, stænktæt
eller vandtæt.
• Undgå at udsætte kameraet for vand.
Hvis der trænger vand ind i kameraet,
kan det medføre funktionsfejl. I visse
tilfælde kan kameraet ikke repareres.
• Ret ikke kameraet mod solen eller andet
kraftigt lys. Det kan medføre
funktionsfejl i kameraet.
• Brug ikke kameraet i nærheden af steder,
hvor der genereres stærke radiobølger
eller udsendes stråling. Ellers kan det
medføre at kameraet ikke kan optage
eller afspille billeder korrekt.
• Brug af kameraet i sandede eller støvede
omgivelser kan medføre funktionsfejl.
• Hvis der opstår fugtdannelse, skal den
fjernes, før kameraet bruges.
• Du må ikke ryste kameraet eller slå på
det. Det kan medføre en funktionsfejl, og
du vil muligvis ikke kunne optage
billeder. Endvidere kan optagemediet
blive ustabilt, eller billeddataene kan
blive ødelagt.
• Rengør blitzens overflade før brug.
Varmen under udløsning af blitzen kan
medføre, at snavs på blitzens overflade
begynder at afgive røg eller brænde. Tør
blitzoverfladen af med en blød klud for at
fjerne snavs og støv osv.
Bemærkninger om brug af kameraet
Carl Zeiss-objektiv
Kameraet er udstyret med et Carl Zeissobjektiv, der er i stand til at gengive skarpe
billeder med fortræffelig kontrast.
Objektivet til dette kamera er produceret
under et kvalitetssikringssystem, som er
certificeret af Carl Zeiss i
overensstemmelse med
kvalitetsstandarderne for Carl Zeiss i
Tyskland.
Bemærkninger om blitzen
• Du må ikke bære kameraet i blitzenheden
eller behandle det hårdhændet.
• Hvis der kommer vand, støv eller sand
ind i den åbne blitzenhed, kan det
medføre en funktionsfejl.
Ingen kompensation for ødelagt
indhold eller optagefejl
Sony kan ikke kompensere for manglende
evne til at optage eller tab af optaget
indhold pga. en funktionsfejl på kameraet
eller optagemediet osv.
Anbefalet sikkerhedskopiering
For at undgå tab af data skal du altid
sikkerhedskopiere dine data til andre
medier.
Bemærkninger om LCD-skærmen,
objektivet og billedsensoren
• Skærmen er fremstillet med ekstremt
præcis højteknologi, så mere end 99,99%
af alle pixel fungerer. Der kan dog
forekomme ganske små sorte og/eller
lyse prikker (hvide, røde, blå eller
grønne) på skærmen. Disse prikker er et
resultat af den normale
produktionsproces, og påvirker ikke
optagelsen.
• Du skal ikke udsætte kameraet for sollys
eller optage mod solen i længere tid. Den
interne mekanisme kan blive beskadiget.
Hvis der fokuseres sollys på en genstand
på nært hold, kan der opstå brand.
DK
10
• Billeder kan trække et spor hen over
skærmen i kolde omgivelser. Dette er
ikke en funktionsfejl. Når du tænder for
kameraet på et koldt sted, kan skærmen
muligvis blive midlertidigt mørk. Når
kameraet er varmet op, fungerer skærmen
normalt.
• Det optagede billede er muligvis
anderledes end det billede, som du så,
inden du optog.
Bemærkninger om optagelse i
længere tid
• Når du fortsætter med at optage i længere
tid, stiger temperaturen i kameraet. Hvis
temperaturen stiger over et vist niveau,
vises -ikonet på skærmen, og
kameraet slukker automatisk af sig selv.
Hvis strømmen slukkes, skal du lade
kameraet være i 10 minutter eller
længere, så temperaturen inden i
kameraet falder til et sikkert niveau.
• Ved høje omgivelsestemperaturer stiger
temperaturen i kameraet hurtigt.
• Når temperaturen i kameraet stiger, kan
billedkvaliteten muligvis forringes. Det
anbefales, at du venter indtil
temperaturen i kameraet falder, før du
fortsætter med at optage.
• Kameraet og batteriet kan blive varmt
under fortsat brug, men det er ikke en
funktionsfejl.
Om kompatibilitet for billeddata
• Dette kamera er i overensstemmelse med
den universelle standard DCF (Design
rule for Camera File system), der er
etableret af JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Afspilning på andet afspilningsudstyr af
billeder, der er optaget med dit kamera,
og afspilning på dit kamera af billeder,
der er optaget eller redigeret med andet
udstyr, kan ikke garanteres.
Bemærkninger om brug af kameraet
Bemærkninger om import af AVCHDfilm til en computer
Når du importerer AVCHD-film til en
computer, skal du anvende den indbyggede
software "PlayMemories Home" til
Windows, og til Mac skal du anvende
softwaren "iMovie", der kommer sammen
med Mac.
• Dette kamera bruger MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile til optagelse i
AVCHD-format. Film, der er optaget i
AVCHD-format med dette kamera, kan
ikke afspilles med de følgende enheder.
– Andre enheder, der er kompatible med
AVCHD-formatet, som ikke
understøtter High Profile
– Enheder, der ikke er kompatible med
AVCHD-formatet
Dette kamera bruger også MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile til optagelse i
MP4-format. Derfor kan film, der er
optaget i MP4-format med dette kamera,
ikke afspilles på andre enheder end dem,
der understøtter MPEG-4 AVC/H.264.
• Diske, der er optaget i HD-billedkvalitet
(high-definition) kan kun afspilles på
enheder, som er kompatible med
AVCHD-formatet. DVD-baserede
afspillere eller optagere kan ikke afspille
diske i HD-billedkvalitet, eftersom de er
ikke kompatible med AVCHD-formatet.
DVD-baserede afspillere eller optagere
kan også have problemer med at skubbe
diske i HD-billedkvalitet ud.
• Film optaget i formatet 1080 60p/1080
50p kan kun afspilles på enheder, som
understøtter 1080 60p/1080 50p.
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt
beskyttet materiale er i strid med
bestemmelserne i lovene om ophavsret.
Billederne, der bruges i denne
vejledning
De fotografier, der bruges som
billedeksempler i denne vejledning, er
gengivelser af billeder og er ikke billeder,
som rent faktisk er optaget med dette
kamera.
Om de dataspecifikationer, som er
beskrevet i denne vejledning
Dataene for ydelse og specifikationer er
defineret under de følgende forhold,
undtagen som beskrevet i denne vejledning:
ved en almindelig omgivelsestemperatur på
25ºC og ved brug af et batteri, som er blevet
ladet helt op i ca. en time efter
opladelampen er slukket.
Om brug og vedligeholdelse
Produktet må ikke udsættes for hårdhændet
behandling, skilles ad, ændres, udsættes for
stød eller tryk som f.eks. ved at der slås på
det, det tabes, eller der trædes på det. Vær
især forsigtig med objektivet.
Bemærkninger ved bortskaffelse
eller overdragelse af kameraet
Inden du bortskaffer eller overdrager
kameraet, anbefaler vi, at du sletter
registrerede ansigter for at beskytte
personlige oplysninger (side 29).
DK
11
Inden brug
Bemærkninger vedrørende afspilning
af film på andre enheder
Advarsel om ophavsret
Inden brug
Kontrol af de medfølgende dele
Tallet i parentes angiver antallet.
• Kamera (1)
• Genopladeligt batteri NP-BX1
(1)
• Mikro-USB-kabel (1)
• Netledning (1)* (medfølger ikke i
USA og Canada)
* Der følger muligvis flere netledninger
med dit kamera. Anvend den der
passer til dit land/region.
• Skulderrem (1)
• AC-UD10-lysnetadapter (1)
(For kunder i andre lande/
regioner end USA og Canada)
AC-UD11-lysnetadapter (1)
(For kunder i USA og Canada)
• Objektivdæksel (1)
• Tilbehørssko (1) (Monteret på
kameraet)
• Rengøringsklud (1)
• Betjeningsvejledning (1) (denne
vejledning)
DK
12
Identifikation af kameraets dele
Se siderne i parenteser angående flere oplysninger om betjening af delene.
Forside
Inden brug
A Kroge til skulderstrop
• Fastgør begge remmens ender
til kameraet.
B AF-lampe (26)/
Selvudløserlampe
C Modlysblændeindeks
D Objektiv
E Blænde-ring (21)
F Blændeindeks/Indeks for
makroskift
G Ring til makroskift (44)
H Fokustilstandsvælger (21)
I Fokusring (21)
DK
13
Identifikation af kameraets dele
Bagside/sider
A
(Pop-op-blitz)-kontakt (21)
H
(Afspil)-knap (47)
B Lyssensor
I Kontrolvælger (22, 49)
C Opladelampe (35)
J MOVIE (Film)-knap (28, 46)
D Mikro-USB-forbindelsesstik
K Ved optagelse: AEL (AE-lås)-
(59)
knap (28)
Ved visning:
(53)
E HDMI-mikrostik
F m (Mikrofon)-stik
• Når der tilsluttes en ekstern
mikrofon, skifter kameraet fra
den interne mikrofon til den
eksterne mikrofon. Hvis den
eksterne mikrofon er en der
strømforsynes via stikket,
strømforsynes mikrofonen af
kameraet.
G LCD-skærm (18)
DK
14
(Forstør)-knap
L Ved optagelse: Fn (Funktion)-
knap (22, 23)
Ved visning:
(Billedindeks)-knap (53)
M Kontrolhjul (17)
N
(Slet)-knap (48)
O MENU-knap (25)
Identifikation af kameraets dele
Overside
Inden brug
A Udløserknap (44)
B Eksponeringskompensations-
vælger (21)
Du kan også anvende tilbehør, som
er kompatibelt med tilbehørsskoen.
Der garanteres ikke for betjeninger
med tilbehør fra andre producenter.
C C (Brugertilpasset)-knap (28)
D Tænd/sluk-knap (41)
E Funktionsvælger (49)
F Multiinterface-tilbehørssko*
• Noget af tilbehøret kan
muligvis ikke sættes helt ind og
stikker ud bagtil fra
multiinterface-tilbehørsskoen.
Men hvis tilbehøret når den
forreste ende af tilbehørsskoen,
er tilslutningen fuldført.
G
Mærke for
billedsensorposition
H Blitz**
I Mikrofon***
*
For detaljer om kompatibelt tilbehør
til multiinterface-tilbehørsskoen
skal du besøge Sony-websiden,
konsultere din Sony-forhandler eller
det lokale autoriserede Sonyserviceværksted.
Kameraets funktioner for søger er
kun til rådighed, når du anvender
FDA-EV1MK-søgertilbehøret
(sælges separat).
** For at rejse blitzen op skal du først
kontrollere, at du ikke blokerer for
blitzen med fingrene eller andre
genstande, og derefter skyde
(pop-op-blitz)-kontakten til side.
Når du ikke anvender blitzen, skal
du skubbe den tilbage på plads med
en finger. Pas på du ikke klemmer
fingeren, når du lukker blitzen.
*** Dæk ikke for denne del under
optagelse af film. Gør du det, kan
det medføre støj eller lavere
lydstyrke.
DK
15
Identifikation af kameraets dele
Bund
A Åbning til batteriindsættelse
(34)
B Hukommelseskort-åbning (39)
C Aktivitetslampe (40)
D Låsemekanisme
E Højttaler
F Stativgevindhul
• Anvend et stativ med en skrue,
der er mindre end 5,5 mm lang.
Ellers kan du ikke fastgøre
kameraet ordentligt, og der kan
opstå skade på kameraet.
G Batteri-/
hukommelseskortdæksel
(34, 39)
DK
16
Identifikation af kameraets dele
Brug af kontrolhjulet
DK
17
Inden brug
• DISP (Vis indhold)-funktionen er tildelt til op-knappen på kontrolhjulet
(side 27). Du kan tildele de ønskede funktioner til venstre-, højre- og nedknapperne (side 28).
• Du kan flytte vælgerrammen ved at dreje på kontrolhjulet eller trykke på
kontrolhjulets op/ned/venstre/højre side. I denne vejledning vises tryk på
kontrolhjulets op/ned/venstre/højre side med v/V/b/B.
Liste over ikoner på skærmen
I LCD-skærmtilstand*
Ved afspilning (Visning af
grundlæggende information)
* Søgertilstand er til rådighed og egnet til optagelse med en ekstern søger
(sælges separat).
A
Skærm
Skærm
Beskrivelse
Hukommelseskort (39)/
Overfør (31)
Beskrivelse
Optagetilstand (49)
P P* A
SM
100
Antal billeder, der kan
optages
Bredde-højde-forhold for
stillbilleder (25)
Registreringsnummer
(49)
24M 10M
Billedformat for
4.6M 20M stillbilleder (24)
8.7M 3.9M
Ikon for
Scenegenkendelse (24)
Billedkvalitet for
stillbilleder (24)
Overlejringsikon
AF-lampe
DK
18
Billedhastighed for film
(26)
Liste over ikoner på skærmen
Skærm
Beskrivelse
Skærm
Beskrivelse
Optagetilstand for film
(26)
Blitztilstand (23)/Rødøjereduktion (27)
Resterende
batteriopladning (37)
Fokustilstand (21)
Blitzopladning i gang
Autofokusområde (23)
Blød hud-effekt
Optager ikke lyd under
filmoptagelse (27)
Vindstøjsreduktion (27)
Registrering af ansigter/
Smiludløser (23)
SteadyShot/SteadyShotadvarsel (43)
Advarsel om
overophedning (10)
Databasefilen er fuld/
Databasefilfejl
Lysmålermetode (23)
AWB
Visningstilstand (29)
100-0003
Mappe- og filnummer
-
Beskyt (30)
DPOF
Udskriftsbestilling
(DPOF) (30)
Inden brug
Indstillingseffekt fra (28)
7500K
A5 G5
Hvidbalance (Auto,
forudindstillet,
brugerdefineret,
farvetemperatur,
farvefilter) (23)
D-områdeoptimering/
Auto HDR (53)
Kreativ indstilling (52)/
Kontrast, mætning,
skarphed
Advarsel om lavt
batteriniveau (37)
B
Skærm
Beskrivelse
Fremføringstilstand (23)
+3 +3 +3
Billedeffekt (24)
DK
19
Liste over ikoner på skærmen
Skærm
Beskrivelse
D
Auto. port.mark. (24)
Skærm
Beskrivelse
Eksponeringskompensati
on/Manuelt afpasset
Punktmålingscirkel
Blitzkompensation (23)
Smart telekonverter
EV-skala (kun for
søgertilstand)
Indikator for følsomhed
for smilregistrering
Niveau
Smart zoom/Klar
billedzoom (25)/Digital
zoom (25)
Indikator for
lukkerhastighed
Indikator for blænde
Makrotilstand
C
Skærm
Beskrivelse
OPT 0:12
Optagetid for filmen
(m:s)
z
Fokusstatus (44)
1/250
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
ISO400
ISO-tal (51)
AE-lås (21)
Auto HDR-billedfejl
Billedeffektfejl
Histogram
2012-1-1
10:37PM
Optaget dato/klokkeslæt
for det afspillede billede
3/7
Billednummer/antal
billeder, der er optaget i
den valgte
visningstilstand
z
Sporingsfokus
Sporingsfokus
DK
20
Funktionsliste
Funktioner, som kan betjenes vha.
knapper/vælgere
Du kan indstille eller betjene forskellige funktioner vha. disse knapper/
vælgere.
Se "Identifikation af kameraets dele" (side 13) angående placeringen af
knapperne/vælgerne.
Funktionsvælger
Skifter optagetilstanden.
MENU-knap
Viser menuskærmen til indstilling af menupunkter.
Optager film.
AEL-knap/
-knap
Fastsætter eksponeringen på hele skærmen./Forstørrer et
billede, når der vises billeder.
Fn-knap/
-knap
Viser opsætningsskærmen for funktioner, som indstilles
med Fn-knappen. Skifter i søgertilstanden til
hurtignavigeringsskærmen./Viser flere billeder på
skærmen samtidigt.
DISP på kontrolhjulet
-knap
-knap
Skifter den optageinformation, som vises på LCDskærmen.
Afspiller billeder.
Viser Vejledning i kamera./Sletter billeder.
C (Brugertilpasset)-knap
Tildeler en ofte anvendt funktion til knappen.
Fokustilstandsvælger
Vælger den fokusmetode som passer til motivets
bevægelse.
Eksponeringskompensationsvælger
Indstiller området for eksponeringsjustering.
Blænde-ring
Indstiller manuelt blændeværdien (F-tal).
Ring til makroskift
Skifter til tilstanden for nærbilledoptagelse.
Fokusring
Justerer fokuseringen manuelt.
(pop-op-blitz)-kontakt
Rejser blitzen op.
DK
21
Funktionsliste
MOVIE-knap
Valg af en funktion vha. Fn (Funktion)knappen
Fn-knappen udfører indstillinger eller funktioner, som ofte anvendes under
optagelse.
1 Tryk på Fn-knappen.
2 Vælg det ønskede punkt med v/V/b/B på kontrolhjulet, og tryk
derefter på z for at udføre.
Indstillingsskærmen vises.
3 Følg betjeningsvejledningen for
at vælge og udføre den ønskede
funktion.
Betjeningsvejledning
Sådan indstilles funktioner direkte på
optageinformationsskærmen
Drej på kontrolhjulet uden at trykke på z i trin 2 for at indstille
funktionerne direkte på optageinformationsskærmen. Visse funktioner kan
finjusteres vha. kontrolvælgeren.
DK
22
Funktioner, som kan vælges vha. Fn
(Funktion)-knappen
De funktioner, som kan vælges vha. Fn-knappen, er som følger:
Indstiller drevtilstanden som f.eks. til kontinuerlig optagelse.
(Enkelt optagelse/Kont. optagelse/Hast.pri. kont./
Selvudløser/Bracket: Kont./Enkelt bracket/Hv.b.bracketing/
DRO-bracket)
Blitztilstand
Indstiller blitzindstillingerne.
(Blitz fra/Autoblitz/Udfyld.blitz/ Blitz m/lang luk /Forsinket
blitz/Trådløs)
ISO
Justerer lysfølsomheden. Jo større tal, desto hurtigere er
lukkerhastigheden.
(Flerbilled-støjreduktion/ISO AUTO til 102400)
Lysmålermetode
Vælger metoden til måling af lysstyrke.
(Multi/Center/Spot)
Autofokusområde
Vælger fokusområdet.
(Multi/Center/Fleksibelt punkt)
Hvidbalance
Justerer farvetoner på et billede.
(Auto hv.b./Dagslys/Skygge/Overskyet/Skinnende/Fluor.:
Varmhvidt/Fluor.: Koldhvidt/Fluor.: Daghvidt/Fluor.:
Dagslys/Blitz/C.temp./filter/Brugerdefineret 1–3/
Specialopsætning)
DRO/Auto HDR
Kompenserer automatisk for lysstyrke og kontrast.
(Fra/D-områdeopt./Auto HDR)
Kreativ indst.
Vælger den ønskede billedhandling.
(Standard/Levende/Neutral/Klar/Dyb/Lys/Portræt/Landskab/
Solnedgang/Nattescene/Efterårsløv/Sort/hvid/Sepia/
Stilboks1–6)
Blitzkompens.
Justerer intensiteten af blitzudladningen.
(+3,0EV til –3,0EV)
Smil-/Ansigtsreg.
Vælges for at registrere ansigter og justere forskellige
indstillinger automatisk. Indstiller til automatisk udløsning af
lukkeren, når der registreres et smil.
(Ansigtsregistrering Fra/Ansigtsregistrering Til (ansigtsreg.)/
Ansigtsregistrering Til/Smiludløser)
DK
23
Funktionsliste
Fremf.metode
Funktioner, som kan vælges vha. Fn (Funktion)-knappen
Valg af motiv
Vælger forudindstillede indstillinger, der matcher forskellige
motivforhold.
(Portræt/Sportsaktiviteter/Landskab/Solnedgang/Nattescene/
Håndholdt tusmørke/Natportræt)
Film
Vælger eksponeringstilstanden for filmoptagelse, så den
passer til dit motiv eller effekt.
(P/A/S/M)
Billedeffekt
Optager stillbilleder med en tekstur, som er unik for den
valgte effekt.
(Fra/Legetøjskamera/Popfarve/Farvereduktion/Retrofoto/
Blød kraftig/Delvis farve/S-h stor kontrast/Blødt fokus/HDRmaleri/Fyldig sort-hvid tone/Miniature/Vandfarve/
Illustration)
Auto. port.mark.
Analyserer scenen ved optagelse af et ansigt og gemmer et
andet billede med en mere imponerende komposition.
(Fra/Auto)
Autotilstand
Vælger den automatiske optagetilstand.
(Intelligent auto/Bedste auto)
Blød hud-effekt
Indstiller Blød hud-effekten og effektniveauet.
(Fra/Lav/Mellem/Høj)
Kvalitet*
Indstiller billedkvaliteten for stillbilleder.
(RAW/RAW og JPEG/Ekstra fin/Fin/Standard)
Format*
Vælger bredde-højde-forholdet for stillbilleder.
(3:2/16:9)
Billedformat*
Vælger størrelsen på stillbilleder.
(L/M/S)
* Kun til rådighed ved brug af hurtignavigeringen.
DK
24
Funktioner, som kan vælges vha.
MENU-knappen
Du kan opsætte de grundlæggende indstillinger for kameraet som en
helhed, eller udføre funktioner som f.eks. optagelse, afspilning eller andre
betjeninger.
Tryk på MENU-knappen, vælg derefter det ønskede punkt med v/V/b/B
på kontrolhjulet, og tryk dernæst på midten af kontrolhjulet.
Vælg en side i menuen
Vælg et punkt på menuen
Funktionsliste
Optagemenu for stillbilleder
Billedformat
Vælger størrelsen på stillbilleder.
(L: 24M/M: 10M/S: 4.6M (3:2)
L: 20M/M: 8.7M/S: 3.9M (16:9))
Format
Vælger bredde-højde-forholdet for stillbilleder.
(3:2/16:9)
Kvalitet
Indstiller billedkvaliteten for stillbilleder.
(RAW/RAW og JPEG/Ekstra fin/Fin/Standard)
Panorering: Størrelse Vælger størrelsen på panoramabilleder.
(Standard/Bred)
Panorering: Retning
Indstiller optageretningen for panoramabilleder.
(Højre/Venstre/Op/Ned)
Klar billedzoom
Giver et zoomet billede af højere kvalitet end med Digital
zoom.
(Til/Fra)
Digital zoom
Giver zoomede billeder med en højere forstørrelse end med
Klar billedzoom.
(Til/Fra)
DK
25
Funktioner, som kan vælges vha. MENU-knappen
Lang eksp.SR
Indstiller støjreduktionsbehandling for billeder med en
lukkerhastighed på 1 sekund eller langsommere.
(Til/Fra)
Høj ISO SR
Indstiller støjreduktionsbehandling for optagelser med høj
følsomhed.
(Normal/Lav/Fra)
AF-lampe
Indstiller AF-lampen, der giver lys til en mørk scene for
hjælp til fokusering.
(Auto/Fra)
Farverum
Ændrer området for farvegengivelse.
(sRGB/AdobeRGB)
AEL med udløser
Indstiller om eksponeringen skal justeres, når
udløserknappen trykkes halvvejs ned. Dette er praktisk, når
du ønsker at justere fokuseringen og eksponeringen hver for
sig.
(Til/Fra)
Hukommelse
Registrerer kombinationer af ofte anvendte tilstande og
indstillinger og gør det nemt at genkalde disse kombinationer
vha. funktionsvælgeren.
(1/2/3)
Optagemenu for film
Filformat
Vælger filformatet for film.
(AVCHD/MP4)
Optageindstilling
Vælger kvaliteten og størrelsen på det optagede filmbillede.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/60p
28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/24p
17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
SteadyShot
Indstiller SteadyShot.
(Til/Fra)
Automatisk lang
lukker
Indstiller om lukkerhastigheden skal indstilles automatisk
under filmoptagelse, hvis motivet er mørkt.
(Til/Fra)
DK
26
Funktioner, som kan vælges vha. MENU-knappen
Lydoptagelse
Indstiller om der skal optages lyd, når der optages en film.
(Til/Fra)
Reduktion af vindstøj Reducerer vindstøj under filmoptagelse.
(Til/Fra)
Brugerdefineringsmenu
Indstiller metoden til skift mellem søgeren og LCD-skærmen,
når du anvender en søger (sælges separat).
(Auto/Manuel)
Rødøjereduktion
Reducerer problemet med røde øjne ved brug af blitz.
(Til/Fra)
Gitterlinje
Indstiller en gitterlinjevisning for at muliggøre justering til
konturerne af en struktur.
(3×3-gitter/Firkantet gitter/Diag. + firk. gitter/Fra)
Autovisning
Viser det optagede billede efter optagelse. Du kan indstille
varigheden for hvor længe billedet skal vises.
(10 sek./5 sek./2 sek./Fra)
DISP-knap (skærm)
Indstiller de LCD-skærmvisningstilstande, som kan vælges
med tryk på DISP på kontrolhjulet.
(Grafisk visning/Vis alle oplysninger/Vis ikke oplysn./
Niveau/Histogram/Til søger)
DISP-knap (søger)
Indstiller de søgerskærmvisningstilstande, som kan vælges
med tryk på DISP på kontrolhjulet, når du bruger en søger
(sælges separat).
(Grafisk visning/Vis alle oplysninger/Vis ikke oplysn./
Niveau/Histogram)
Maksimumniveau
Forstærker omridset af fokuserede afstande med en særlig
farve.
(Høj/Mellem/Lav/Fra)
Maksimumfarve
Indstiller den farve, som anvendes til maksimumsfunktionen.
(Rød/Gul/Hvid)
MF-hjælp
Viser et forstørret billede ved manuel fokusering.
(Til/Fra)
DK
27
Funktionsliste
FINDER/LCD-indstil.
Funktioner, som kan vælges vha. MENU-knappen
Fokusforstørrelsestid Indstiller længden af den tid, hvor billedet vil blive vist i en
forstørret form.
(2 sek./5 sek./Ingen begræns.)
Live View-visning
Indstiller om effekten af en funktion skal vises på skærmen,
som f.eks. effekten af eksponeringskompensationsværdien.
(Indstillingseffekt til/Indstillingseffekt fra)
C-knap-funktion
Tildeler de ønskede funktioner til C (Brugertilpasset)
knappen.
(Fremf.metode/Blitztilstand/Autofokusområde/Blød hudeffekt/ Smil-/Ansigtsreg. /Auto. port.mark./ISO/
Lysmålermetode/Blitzkompens./Hvidbalance/ DRO/Auto
HDR /Kreativ indst./Billedeffekt/Billedformat/Format/
Kvalitet/AEL-hold/AEL til/fra / AEL-hold/
AEL til/fra
/ Lås AF/MF-kontrol / Skift AF/MF-kontrol / Smart
telekonv./zoom /Fokusforstørrelse/Hukommelse/Deaktiver
LCD’en/Ikke indstillet)
AEL-knapfunktion
Tildeler de ønskede funktioner til AEL-knappen. De
tilgængelige funktioner er de samme som dem for [C-knapfunktion].
Venstreknapfunktion*
Tildeler de ønskede funktioner til den venstre knap på
kontrolhjulet. De tilgængelige funktioner er de samme som
dem for [C-knap-funktion].
Højreknap-funktion*
Tildeler de ønskede funktioner til den højre knap på
kontrolhjulet. De tilgængelige funktioner er de samme som
dem for [C-knap-funktion].
Ned-knap-funktion*
Tildeler de ønskede funktioner til ned-knappen på
kontrolhjulet. De tilgængelige funktioner er de samme som
dem for [C-knap-funktion].
Smart telekonv./
zoom
Vælger hvilken funktion, der skal anvendes, når [Smart
telekonv./zoom] er tildelt til en knap.
(Smart telekonv./Zoom)
MOVIE-knap
Indstiller om MOVIE-knappen altid skal aktiveres.
(Altid/Kun filmtilstand)
* "AEL-hold", "
DK
28
AEL-hold" og "Lås AF/MF-kontrol" kan ikke tildeles.
Funktioner, som kan vælges vha. MENU-knappen
Indstiller om eksponeringen skal justeres inden for blitzlysets
område.
(Omgiv.&blitz/Kun omgivels.)
Bracket.rækkef.
Vælger rækkefølgen ved optagelse med eksponeringsbracket
og hvidbalancebracket.
(0 t – t +/– t 0 t +)
Objektivkomp.:
Skygge
Kompenserer for de skyggelagte hjørner på skærmen, som
forårsages af objektivet.
(Auto/Fra)
Objektivkomp.:
Krom. Ab.
Reducerer farveafvigelsen i skærmens hjørner, som
forårsages af objektivet.
(Auto/Fra)
Objektivkomp.:
Forvrængn.
Kompenserer for forvrængning på skærmen forårsaget af
objektivet.
(Auto/Fra)
Ansigtsprioritetssporing
Indstiller om der skal spores ansigter som en prioritet under
sporing.
(Til/Fra)
Ansigtsregistrering
Registrerer eller ændrer den person, som prioriteres
fokuseringen.
(Ny registrering/Skift af rækkefølge/Slet/Slet alt)
Funktionsliste
Eksp.komp.indst
Afspilningsmenu
Stillbillede/film-valg Vælger visningsformatet for billeder.
(Mappevisning (stillbilleder)/Mappevisning (MP4)/AVCHDvisning)
Slet
Sletter et billede.
(Flere billeder/Alle i mappe/Alle AVCHD-visningsfiler)
Diasshow
Viser et diasshow.
(Gentag/Interval/Billedtype)
Billedindeks
Viser flere billeder på samme tid.
(4 billeder/9 billeder)
Roter
Roterer et stillbillede mod urets retning.
(0°/90°/180°/270°)
DK
29
Funktioner, som kan vælges vha. MENU-knappen
Beskyt
Beskytter billederne.
(Flere billeder/Annuller alle billeder/Annuller alle film
(MP4)/Annuller alle AVCHD-vis.filer)
Angiv udskrivning
Tilføjer et udskriftsbestillingsmærke til et stillbillede.
(DPOF-opsætning/Datomærke)
Billedeffekt
Tilføjer forskellige teksturer til billeder.
(Vandfarve/Illustration)
Indst. for lydstyrke
Justerer lydstyrken.
Vis afspilning
Indstiller hvordan et billede optaget i portrætstilling skal
afspilles.
(Autorotation/Man.rotation)
Menu for hukommelseskort-værktøj
Formater
Formaterer hukommelseskortet.
Filnummer
Indstiller den metode der anvendes til tildeling af filnumre til
stillbilleder og film.
(Serie/Nulstil)
Mappenavn
Vælger det mappenavnformat, som stillbilledet gemmes i.
(Standardformat/Datoformat)
Vælg REC-mappe
Ændrer den mappe, som er valgt til lagring af billeder.
Ny mappe
Opretter en ny mappe til lagring af stillbilleder og film
(MP4).
Gendan billed-db.
Gendanner billeddatabasefilen og muliggør optagelse og
afspilning.
Vis kortplads
Viser den resterende optagetid for film og det antal
stillbilleder der kan optages på hukommelseskortet.
Opsætningsmenu for ur
Indst.dato/tid
Indstiller dato, tid og sommertid.
Indstilling af sted
Indstiller anvendelsesstedet.
DK
30
Funktioner, som kan vælges vha. MENU-knappen
Opsætningsmenu
Indstiller markørens standardposition på menuen til det
øverste punkt eller det sidst valgte punkt.
(Top/Forrige)
Bekræft slet
Indstiller [Slet] eller [Fortryd] som standardindstillingen for
bekræftelsesskærmen for sletning.
("Slet" først/"Annul." først)
Guide til
tilstandsknap
Slår funktionsvælgervejledningen (forklaring på hver enkelt
optagetilstand) til eller fra.
(Til/Fra)
LCD-lysstyrke
Indstiller lysstyrken på LCD-skærmen.
(Auto/Manuel/Solskinsvejr)
Søgerlysstyrke
Indstiller lysstyrken for søgeren, når du anvender en søger
(sælges separat).
(Auto/Manuel)
LCD-kvalitet
Indstiller skærmvisningens kvalitet.
(Høj/Standard)
Starttid for
strømbespar.
Indstiller tiden, indtil kameraet sættes i den strømbesparende
tilstand.
(30 min./5 min./1 min./20 sek./10 sek.)
HDMI-opløsning
Indstiller opløsningen for når kameraet er tilsluttet til et
HDMI-tv.
(Auto/1080p/1080i)
KONTROL TIL HDMI
Betjener kameraet via et tv, der understøtter "BRAVIA"synk.
(Til/Fra)
Overførselsindst.*
Indstiller kameraets overførselsfunktion ved brug af et EyeFi-kort.
(Til/Fra)
USB-tilslutning
Indstiller USB-forbindelsesmetoden baseret på de tilsluttede
enheder.
(Auto/Masselager/MTP)
Funktionsliste
Menustart
DK
31
Funktioner, som kan vælges vha. MENU-knappen
USB-LUN-indstilling
Indstiller tilstanden for når kameraet tilsluttes til en computer
vha. en USB-forbindelse.
(Flere/Enkelt)
USB-strømforsyning
Indstiller om der skal strømforsynes vha. en USBforbindelse.
(Til/Fra)
PAL/NTSC-vælger
(kun for 1080 50ikompatible
modeller)
Afspiller film optaget med kameraet på et tv med NTSCsystem.
(PAL/NTSC)
Lydsignaler
Indstiller kameraets funktionslyd.
(Til/Fra)
* Vises, når der er indsat et Eye-Fi-kort (sælges separat) i kameraet.
Version
Sprog
Viser kameraets softwareversion.
Indstiller sproget.
Demotilstand
Indstiller demonstrationsafspilningen af en film til tændt eller
slukket.
(Til/Fra)
Initialiser
Stiller indstillinger tilbage til deres standarder.
(Nulstil/Nulst.opt.modus/Nulstil special)
DK
32
Brug af vejledningen i kameraet
(Slet)-knap
Funktionsliste
Du kan ikke bare anvende (Slet)knappen til sletning af billeder, men også
til visning af den indbyggede
instruktionsvejledning.
Tryk på (Slet)-knappen på Fnskærmen eller menuskærmen for at få
vist forklaringer for den aktuelt valgte
funktion eller indstilling.
DK
33
Forberedelse af kameraet
Opladning af batteriet
Når du anvender kameraet for første gang, skal du sørge for at oplade
batteriet.
Det opladede batteri aflades lidt efter lidt, selv når du ikke anvender det.
For at undgå at gå glip af en optagemulighed skal du oplade batteriet igen,
inden du optager.
1 Skub grebet for at åbne dækslet.
2 Sæt batteriet helt ind, mens du
anvender spidsen af batteriet til
at trykke på låsemekanismen.
3 Luk dækslet.
DK
34
Låsemekanisme
Opladning af batteriet
4 Tilslut kameraet til lysnetadapteren (medfølger) vha. mikroUSB-kablet (medfølger) og tilslut lysnetadapteren til
stikkontakten.
For kunder i USA og Canada
Forberedelse af kameraet
Netledning
For kunder i andre lande/regioner end
USA og Canada
Opladelampen lyser orange, og
opladningen begynder.
• Sluk for kameraet under opladning af
batteriet.
• Du kan foretage opladning af batteriet,
selvom det er delvist opladt.
• Når opladelampen blinker, og
opladningen ikke er færdig, skal du
fjerne og genindsætte batteriet.
Opladelampe
Tændt: Oplader
Fra: Opladning afsluttet
Blink:
Opladefejl eller opladning
midlertidigt på pause pga., at
kameraet ikke er inden for det
rigtige temperaturområde
DK
35
Opladning af batteriet
Bemærkninger
• Hvis opladelampen på kameraet blinker, når lysnetadapteren er tilsluttet til
stikkontakten, angiver dette, at opladningen er midlertidigt afbrudt, da temperaturen
er uden for det anbefalede område. Når temperaturen igen kommer inden for det
passende temperaturområde, begynder opladningen igen. Det anbefales at oplade
batteriet i en omgivelsestemperatur på mellem 10 °C og 30 °C.
• Batteriet oplades muligvis ikke ordentligt, hvis batteriets terminaldel er beskidt. I
dette tilfælde skal du forsigtigt tørre eventuelt støv af med en blød klud eller en
vatpind for at rengøre batteriets terminaldel.
• Tilslut lysnetadapteren (medfølger) til den nærmeste stikkontakt. Hvis der opstår
funktionsfejl under brug af lysnetadapteren, skal du straks tage stikket ud af
stikkontakten for at afbryde forbindelsen til strømkilden.
• Når opladningen er afsluttet, skal lysnetadapteren afbrydes fra stikkontakten.
• Sørg for kun at bruge originale batterier, mikro-USB-kabel (medfølger) og
lysnetadapter (medfølger) fra Sony.
Opladningstid (fuld opladning)
Opladningstiden er ca. 155 min. ved brug af lysnetadapteren (medfølger).
Bemærkninger
• Opladningstiden ovenfor gælder for opladning af et fuldt afladet batteri ved en
temperatur på 25°C. Opladningen kan tage længere tid afhængigt af brugsforholdene
og omstændighederne.
DK
36
Opladning af batteriet
Opladning via tilslutning til en computer
Batteriet kan oplades ved at tilslutte kameraet til en computer vha. et
mikro-USB-kabel.
Kontrol af den resterende batteriopladning
Der vises en indikator for resterende opladning på skærmen.
Høj
Lav
Bemærkninger
• Det tager cirka et minut, før den korrekte indikator for resterende opladning vises.
• Indikatoren for resterende opladning er muligvis ikke korrekt under visse forhold.
• Hvis du ikke anvender kameraet i et vist stykke tid, mens kameraet er tændt, slukker
kameraet automatisk (Funktion til automatisk slukning).
DK
37
Forberedelse af kameraet
Bemærkninger
• Bemærk følgende punkter vedrørende opladning via en computer:
– Hvis kameraet er tilsluttet til en bærbar computer, som ikke er tilsluttet til en
strømkilde, aftager batteriniveauet på den bærbare computer. Oplad ikke i længere
tid ad gangen.
– Du skal ikke tænde/slukke eller genstarte computeren, eller starte computeren fra
dvaletilstand, når der er oprettet en USB-forbindelse mellem computeren og
kameraet. Kameraet kan muligvis forårsage en funktionsfejl. Inden du tænder/
slukker eller genstarter computeren, eller starter den fra dvaletilstand, skal
kameraet afbrydes fra computeren.
– Der gives ingen garanti for opladning med en specialbygget eller modificeret
computer.
Opladning af batteriet
Batteri
Se side 64 angående detaljer om batteriets levetid.
Strømforsyning
Kameraet kan forsynes med strøm fra stikkontakten ved tilslutning til
lysnetadapteren (medfølger) ved brug af mikro-USB-kablet (medfølger).
Når du optager i længere perioder, kan der spares på batteriforbruget.
Du kan optage eller afspille billeder uden noget batteri i kameraet. Men du
skal indsætte et opladet batteri under optageforhold, som kræver en masse
strøm, som f.eks. når du anvender en søger (sælges separat) eller optager
film. Ellers vil visse funktioner være begrænsede.
Sådan fjernes batteriet
Låsemekanisme
Skub låsemekanismen. Pas på ikke at
tabe batteriet.
Bemærkninger
• For at holde batteriterminalen ren og forhindre kortslutninger skal batteriet placeres i
en plastikpose eller lignende, når det transporteres eller opbevares, så det ikke
kommer i kontakt med andre metalgenstande osv.
DK
38
Indsættelse af et hukommelseskort
(sælges separat)
Der kan anvendes "Memory Stick Duo" og SD-kort i dette kamera. Se
side 40 angående detaljer.
1 Skub grebet for at åbne dækslet.
Forberedelse af kameraet
2 Indsæt hukommelseskortet
(sælges separat).
• Indsæt hukommelseskortet med det
afskårne hjørne vendt som vist på
illustrationen, indtil det klikker på
plads.
Sørg for at det afskårne hjørne vender
rigtigt.
3 Luk dækslet.
DK
39
Indsættelse af et hukommelseskort (sælges separat)
Sådan tages hukommelseskortet ud
Aktivitetslampe
Sørg for, at aktivitetslampen ikke lyser,
og tryk derefter én gang ind på
hukommelseskortet.
Bemærkninger
• Du må aldrig fjerne hukommelseskort/batteriet, når aktivitetslampen er tændt. Dette
kan muligvis beskadige dataene/hukommelseskortet.
Anvendelige hukommelseskort
Du kan anvende de følgende typer hukommelseskort i dette kamera. Det
kan dog ikke garanteres korrekt funktion med alle typer hukommelseskort.
A
B
C
D
Hukommelseskort
Til stillbilleder Til film
Memory Stick PRO Duo
(kun Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Duo
—
Memory Stick Micro (M2)
(kun Mark2)
SD-hukommelseskort
(klasse 4 eller hurtigere)
SDHC-hukommelseskort
(klasse 4 eller hurtigere)
SDXC-hukommelseskort
(klasse 4 eller hurtigere)
microSD-hukommelseskort
(klasse 4 eller hurtigere)
microSDHC(klasse 4 eller hurtigere)
hukommelseskort
• I denne vejledning omtales produkterne i tabellen ovenfor under ét som følgende:
A: "Memory Stick Duo"
B: "Memory Stick Micro"
C: SD-kort
D: microSD-hukommelseskort
Bemærkninger
• Når du anvender "Memory Stick Micro"- eller microSD-hukommelseskort med dette
kamera, skal du sørge for at bruge dem med den passende adapter.
DK
40
Indstilling af dato og klokkeslæt
Når du tænder for kameraet første gang, eller efter du har initialiseret
funktionerne, vises skærmen til indstilling af dato og klokkeslæt.
1 Indstil tænd/sluk-knappen på ON
for at tænde for kameraet.
Skærmen til indstilling af datoen og
klokkeslættet vises igen.
• For at slukke for kameraet skal du
indstille tænd/sluk-knappen på OFF.
Forberedelse af kameraet
2 Kontroller, at der er valgt [Angiv]
på skærmen, og tryk derefter på
z på kontrolhjulet.
3 Vælg et ønsket geografisk sted og tryk derefter på z.
4 Vælg hvert enkelt punkt vha. b/B
og indstil den numeriske værdi
med v/V.
[Sommertid]: Slår
sommertidsindstillingen til eller fra.
[Datoformat]: Vælger
datovisningsformatet.
• Midnat angives som 12:00 AM, og
middag som 12:00 PM.
DK
41
Indstilling af dato og klokkeslæt
5 Gentag trin 4 for at indstille andre punkter og tryk derefter på z
på kontrolhjulet.
6 Kontroller, at der er valgt [Angiv] og tryk derefter på z på
kontrolhjulet.
Sådan annulleres indstillingen af dato og klokkeslæt
Tryk på MENU-knappen.
Indstilling af dato/klokkeslæt og område igen
Opsætningsskærmen for datoen og klokkeslættet vises kun automatisk, når
der tændes for strømmen første gang. Brug menuen for at genindstille
datoen og klokkeslættet.
MENU-knap t
1 t [Indst.dato/
tid] eller [Indstilling af sted]
(side 30)
MENU-knap
Bevarelse af indstilling for dato og klokkeslæt
Kameraet har et indbygget genopladeligt batteri til bevarelse af datoen og
klokkeslættet samt andre indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket
for strømmen, eller om batteriet er sat i eller ej.
DK
42
Optagelse af en skarp film uden
kamerarystelser
"Kamerarystelser" refererer til den uønskede bevægelse af kameraet, som
opstår under optagelse og medfører et sløret billede.
SteadyShot-funktionen er til rådighed i dette kamera til reduktion af
kamerarystelser under filmoptagelse.
MENU-knap t
indstilling.
1 t [SteadyShot] t Vælg den ønskede
Forberedelse af kameraet
DK
43
Optagelse og visning af billeder
Optagelse af stillbilleder
I autotilstand analyserer kameraet motivet, og giver dig mulighed for at
optage med de passende indstillinger.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Autotilstand).
2 Hold kameraet stille som vist på
illustrationen.
3 Tryk udløserknappen halvvejs ned
for at fokusere.
Når billedet er fokuseret, lyser
indikatoren (z).
• Den korteste optageafstand er ca. 0,3 m
(fra billedsensoren (side 15)).
• Når du drejer ringen til makroskift hen
på "0,2m-0,35m", indstilles kameraet
til makrotilstand. Den korteste
optageafstand er ca. 0,2 m.
Makrotilstanden er egnet til optagelse
af nærbilleder af motiver som f.eks.
blomster eller mad.
DK
44
Ring til makroskift
Optagelse af stillbilleder
4 Tryk udløserknappen helt ned for at optage et billede.
• Når kameraet registrerer og optager et ansigt med [Auto. port.mark.]
indstillet til [Auto], beskæres det optagede billede automatisk ind til en
passende komposition. Både det originale og beskårede billede gemmes.
Optagelse og visning af billeder
DK
45
Optagelse af film
1 Tryk på MOVIE-knappen for at
MOVIE-knap
starte optagelsen.
• Der kan startes filmoptagelse fra alle
optagetilstande.
• Når kameraet er i autofokustilstand,
justerer kameraet konstant
fokuseringen.
2 Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen.
Bemærkninger
• Lyden af kameraet i drift kan muligvis blive optaget med, når du optager en film. Du
kan deaktivere lydoptagelsen ved at indstille [Lydoptagelse] til [Fra] (side 27).
• Den kontinuerlige optagetid for en film afhænger af omgivelsestemperaturen eller
kameraets tilstand. Se "Bemærkninger om kontinuerlig filmoptagelse" (side 67).
• Når
-ikonet vises, er kameraets temperatur for høj. Sluk for kameraet og vent
indtil temperaturen i kameraet falder.
Ændring af filformatet
MENU-knap t
DK
46
1 t [Filformat] (side 26).
Afspilning af billeder
1 Tryk på
-knappen.
-knap
2 Vælg et billede ved at dreje på kontrolvælgeren.
• For at afspille film skal du trykke på z på kontrolhjulet.
Kontrolhjul
Pause/Afspil
z
Hurtigt fremad
B
Hurtigt tilbage
b
Langsom afspilning fremad
Drej kontrolhjulet med uret under pause.
Langsom afspilning baglæns
Drej kontrolhjulet mod urets retning
under pause.
• Film afspilles enkeltbillede for
enkeltbillede.
Lydstyrke
V t v/V
Informationsvisning
v
Bemærkninger
• Film, som er optaget med andre enheder, kan muligvis ikke afspilles på dette
kamera.
Skift mellem stillbilleder og film
For at afspille stillbilleder skal du indstille [Stillbillede/film-valg] til
[Mappevisning (stillbilleder)], og for at afspille film skal du indstille
[Stillbillede/film-valg] til [Mappevisning (MP4)] eller [AVCHD-visning].
MENU-knap t
1 t [Stillbillede/film-valg] t Vælg den
ønskede tilstand.
DK
47
Optagelse og visning af billeder
Handling under filmafspilning
Sletning af billeder
Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Vær sikker på at du
vil slette billedet, inden du fortsætter.
1 Mens det billede, som du vil
slette, vises, skal du trykke på
(Slet)-knappen.
(Slet)-knap
2 Vælg [Slet] med v på kontrolhjulet og tryk derefter på z.
Bemærkninger
• Beskyttede billeder kan ikke slettes.
DK
48
Valg af en optagetilstand
Valg af en optagetilstand
Drej på funktionsvælgeren og indstil
på den ønskede optagetilstand.
De følgende optagetilstande er til rådighed.
(Autotilstand)
(Auto
programmeret)
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder med automatisk
justering af indstillingerne.
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen
(lukkerhastigheden og blændeværdien) justeret automatisk.
De andre indstillinger kan også justeres manuelt.
(Lukkerhast.prior.)
(Manuel eksp.)
1/2/3
Giver dig mulighed for at justere lukkerhastigheden manuelt
vha. kontrolvælgeren.
Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af
eksponeringen (lukkerhastigheden og blændeværdien) vha.
kontrolvælgeren og blænde-ringen.
Genkalder indstillingerne, som er forregistreret i
[Hukommelse] i
optagemenuen for stillbilleder (side 26).
(Film)
(Panorering)
Giver dig mulighed for at optage film. Du kan manuelt
justere eksponeringen (lukkerhastigheden og blændeværdien)
i M-tilstand.
Giver dig mulighed for at optage panoramabilleder ved at
kombinere flere billeder.
(Valg af motiv) Giver dig mulighed for at optage med forudangivne
indstillinger svarende til motivet.
DK
49
Valg af en optagetilstand
(Blændeprioritet) Giver dig mulighed for at justere blændeværdien manuelt
vha. blænde-ringen.
Funktioner, som er til rådighed i hver
enkelt optagetilstand
De funktioner, som du kan anvende, afhænger af den valgte optagetilstand.
I tabellen nedenfor angiver , at funktionen er til rådighed, og en – at
funktionen ikke er til rådighed.
De funktioner, som du ikke kan anvende, vises som grå på skærmen.
Optagetilstand (49)
/
Ekspon.
komp.
Selvudløser
Kont.
AnsigtsSmiloptagelse registrering udløser
Auto.
port.
mark.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–*
*
* Når optagetilstanden er indstillet til M, kan eksponeringen kun justeres,
når [ISO] er indstillet til [AUTO].
DK
50
Forskellige funktioner
Brug af forskellige funktioner
Denne vejledning er hovedsageligt en introduktion til brugen af kameraet
og en liste over funktioner. For at lære mere om kameraet skal du se
"Cyber-shot-brugervejledning", hvor der er mere detaljerede instruktioner
om de mange funktioner.
ISO/Flerbilled-støjreduktion
ISO-følsomheden kan indstilles til [AUTO] eller justeres mellem ISO 50
og ISO 25600.
1 Tryk på Fn-knappen og vælg [ISO].
2 Vælg den ønskede indstilling med v/V på
kontrolhjulet.
DK
51
Forskellige funktioner
• Når du vælger [AUTO] og trykker på B på kontrolhjulet, kan du ændre
området for [AUTO]-indstillingen i [ISO AUTO Maksimum] eller [ISO
AUTO Minimum].
• Når du vælger
(Flerbilled-støjreduktion), kan du vælge højere ISO-tal
end den maksimale ISO-følsomhed.
Kameraet optager automatisk kontinuerligt flere billeder, kombinerer
billederne, reducerer støjen og optager 1 billede.
Brug af forskellige funktioner
Kreativ indst.
Du kan vælge den ønskede form for billedbehandling ud fra 13 stile, og du
kan også justere kontrasten, farvemætningen og skarpheden for hvert enkelt
[Kreativ indst.]-punkt.
1 Tryk på Fn-knappen og vælg [Kreativ indst.].
2 Vælg den ønskede stil med v/V på
kontrolhjulet.
[Kreativ indst.]-punkt
[Stilboks]
Du kan finindstille
indstillingen og gemme den
justerede indstilling.
Håndholdt tusmørke
Du kan optage om natten med mindre støj og slør uden brug af et stativ. Der
optages en serie billeder, og der anvendes billedbehandling til at reducere
motivslør, kamerarystelser og støj.
1 Indstil
funktionsvælgeren til
.
2 Tryk på Fn-knappen og vælg [Håndholdt
tusmørke].
DK
52
Brug af forskellige funktioner
DRO/Auto HDR
Ved brug af [DRO/Auto HDR]-funktionen kan du optage forskellige
gradationer af kontrasten på billeder.
[D-områdeopt.]: Ved at opdele billedet i små områder analyserer kameraet
kontrasten af lys og skygge mellem motivet og baggrunden og producerer
et billede med den optimale lysstyrke og gradation.
[Auto HDR]: Optager 3 billeder med forskellige eksponeringer og
overlejrer det korrekt eksponerede billede, de lyse områder af et
undereksponeret billede og de mørke områder af et overeksponeret billede
for at danne et billede med rig gradation.
1 Tryk på Fn-knappen og vælg [DRO/Auto
HDR].
2 Vælg den ønskede indstilling med v/V på
Forskellige funktioner
kontrolhjulet.
Afspilningsfunktioner
Praktiske funktioner til afspilning er som følger:
Skifter til afspilningsskærmen.
Forstørrer eller reducerer billeder.
Drej på kontrolhjulet for at forstørre eller reducere et
billede. Drej på kontrolvælgeren for at skifte til det
næste/forrige billede.
Sletter uønskede billeder.
Billedindeksskærm
Du kan vælge det antal billeder, som skal vises. MENU t
[Billedindeks]
1t
DK
53
Brug af forskellige funktioner
Sådan anvendes hurtignavigeringsskærmen
Du kan ændre indstillingerne direkte vha. hurtignavigeringsskærmen,
hvilket er praktisk, når du anvender en søger (sælges separat).
Se i den betjeningsvejledning der fulgte med søgeren, angående yderligere
oplysninger om hvordan søgeren monteres.
1 Tryk på DISP på kontrolhjulet for at indstille skærmtilstanden til
[Til søger].
2 Tryk på Fn-knappen for at skifte til hurtignavigeringsskærmen.
I tilstanden [Autotilstand] eller [Valg af motiv]
I P/A/S/M/[Panorering]-tilstand
3 Vælg det ønskede punkt med v/V/b/B på kontrolhjulet.
4 Indstil punktet med kontrolhjulet eller kontrolvælgeren.
• Vælg en funktion med kontrolhjulet og juster den med kontrolvælgeren.
• Tryk på midten af kontrolhjulet for at åbne indstillingsskærmen for det
valgte punkt.
• Tryk på Fn-knappen igen for at afslutte hurtignavigeringen.
DK
54
Brug af forskellige funktioner
Funktioner til rådighed på hurtignavigeringsskærmen
Autotilstand/Valg af motiv/Billedformat/Kvalitet/Fremf.metode/
Blitztilstand/ Smil-/Ansigtsreg. /Lysmålermetode/Hvidbalance/ DRO/Auto
HDR /Kreativ indst./Billedeffekt/Auto. port.mark./Blitzkompens./ISO/
Format/Blød hud-effekt/Autofokusområde
Bemærkninger
• Du kan ikke ændre indstillingerne for punkter, som er nedtonede.
• Når du anvender [Kreativ indst.] (side 52), er der nogle af opsætningsopgaverne,
som kun kan udføres på indstillingsskærmen.
Forskellige funktioner
DK
55
Visning af billeder på en computer
Brug af softwaren
Brug de følgende applikationer til at optimere brugen af de billeder, som du
optager med dit Cyber-shot-kamera.
• "Image Data Converter"
• "PlayMemories Home"
Se side 59 til 61 angående yderligere oplysninger om installation.
Brug af "Image Data Converter"
Du kan gøre følgende med "Image Data Converter":
• Du kan afspille og redigere billeder optaget i RAW-format vha.
forskellige korrektioner som f.eks. nuancekurve og skarphed.
• Du kan justere billeder med hvidbalance, eksponering og [Kreativ indst.]
osv.
• Du kan gemme de viste og redigerede billeder på en computer.
Du kan enten gemme billedet som RAW-format eller gemme det i det
almindelige filformat.
• Du kan vise og sammenligne de RAW-billeder og JPEG-billeder, der er
optaget med dette kamera.
• Du kan rangere billeder i 5 grader.
• Du kan påføre farvemærkater.
Se Hjælp angående brug af "Image Data Converter".
Klik på [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t [Help]
t [Image Data Converter Ver.4].
"Image Data Converter"-supportside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
DK
56
Brug af softwaren
Brug af "PlayMemories Home"
Du kan gøre følgende med "PlayMemories Home":
• Du kan importere billeder, der er taget med kameraet, til din computer og
vise dem på computeren.
• Du kan organisere billeder på computeren på en kalender efter optagedato
og vise dem.
• Du kan retouchere (rødøjekorrektion osv.), udskrive, sende stillbilleder
som vedhæftede filer i en e-mail og ændre optagedatoen.
• Du kan beskære og ændre størrelse på billeder.
• Du kan udskrive eller gemme stillbilleder med datoen indsat.
• Du kan oprette en Blu-ray Disc eller DVD-disk fra AVCHD-film, der er
importeret til en computer. (Der behøves et miljø med
internetforbindelse, når der oprettes en Blu-ray Disc/DVD-disk for første
gang.)
Se "PlayMemories Home Help Guide" angående brug af "PlayMemories
Home".
Dobbeltklik på genvejen for
(PlayMemories Home Help Guide) på
skrivebordet eller klik på [Start] t [All Programs] t [PlayMemories
Home] t [PlayMemories Home Help Guide].
"PlayMemories Home"-supportside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
DK
57
Visning af billeder på en computer
Bemærkninger
• "PlayMemories Home" er ikke kompatibel med Mac-computere. Når du afspiller
billeder på Mac-computere, skal du anvende den passende applikationssoftware,
som følger med Mac-computeren.
• Film, der er optaget med indstillingen [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i
24M(FX)]/[50i 24M(FX)] eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] i
[Optageindstilling], konverteres med "PlayMemories Home" for at oprette en
AVCHD-optagedisk. Denne konvertering kan tage lang tid. Du kan endvidere ikke
oprette en disk med den oprindelige billedkvalitet. Hvis du ønsker at bevare den
oprindelige billedkvalitet, skal du gemme dine film på en Blu-ray Disc.
Brug af softwaren
Anbefalet computermiljø (Windows)
Der anbefales følgende computermiljøer ved brug af softwaren og ved
import af billeder via en USB-forbindelse.
Operativsystem
(præinstalleret)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
"PlayMemories
Home"
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller hurtigere
(Til afspilning/redigering af film i høj opløsning: Intel Core
Duo 1,66 GHz eller hurtigere/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz
eller hurtigere, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz eller hurtigere
(AVC HD (FX/FH)), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz eller
hurtigere (AVC HD (PS)))
Hukommelse: Windows XP: 512 MB eller mere (der
anbefales 1 GB eller mere.), Windows Vista/Windows 7
1 GB eller mere
Harddisk: Nødvendig diskplads til installationen — ca.
500 MB
Skærm: Skærmopløsning — 1024 × 768 punkter eller mere
"Image Data
Converter Ver.4"
CPU/Hukommelse: Pentium 4 eller hurtigere/1 GB eller
mere
Skærm: 1024 × 768 punkter eller mere
* 64-bit udgaver og Starter (Edition) understøttes ikke. Der kræves
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 eller senere for at
kunne bruge funktionen til oprettelse af diske.
**Starter (Edition) er ikke understøttet.
Anbefalet computermiljø (Mac)
Der anbefales følgende computermiljøer ved brug af softwaren og ved
import af billeder via en USB-forbindelse.
Operativsystem
(præinstalleret)
USB-forbindelse: Mac OS X v10.3 – v10.8
"Image Data Converter Ver.4": Mac OS X v10.5, v10.6,
v10.7, v10.8
"Image Data
Converter Ver.4"
CPU: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo eller hurtigere
Hukommelse: Der anbefales 1 GB eller mere.
Skærm: 1024 × 768 punkter eller mere
DK
58
Brug af softwaren
Bemærkninger
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et miljø, der er baseret på en opgradering af
ovennævnte operativsystemer eller i et multiboot-miljø.
• Hvis du slutter 2 eller flere USB-enheder til en enkelt computer samtidigt, kan nogle
enheder, herunder kameraet, muligvis ikke fungere, afhængigt af hvilke USBenheder du bruger.
• Tilslutter du kameraet vha. en USB-grænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør det avanceret overførsel (overførsel ved
højhastighed), da kameraet er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel).
• Når computeren genoptager aktivitet fra standby- eller dvaletilstand, genoprettes
kommunikationen mellem kameraet og computeren muligvis ikke på samme tid.
Installation af "PlayMemories Home"
1 Kontroller dit computermiljø (side 58).
2 Tænd for kameraet og din computer, og tilslut derefter
kameraet til computeren vha. et mikro-USB-kabel (medfølger).
Visning af billeder på en computer
1 Til et USB-stik
2 Til mikro-USBforbindelsesstikket
Mikro-USB-kabel
Windows 7: Device Stage vises på computeren.
3 Windows 7: Vælg "PlayMemories Home" på Device Stage.
Windows XP/Windows Vista: Klik på [Computer] (i Windows
XP, [My Computer]) t [PMHOME] og dobbeltklik på
[PMHOME.EXE].
DK
59
Brug af softwaren
4 Fortsæt installationen ved at følge instruktionerne på skærmen.
Når installationen er fuldført, starter "PlayMemories Home" (Lite Version).
• Vejledningsskærmen til installation af "Expanded Feature" for
"PlayMemories Home" vises på computeren. Fortsæt installationen ved at
følge vejledningen på skærmen.
• Det er nødvendigt at være tilsluttet til Internettet for at kunne installere
"Expanded Feature". Når du starter programmet uden at installere disse
funktioner, vises installationsvejledningen, hvis du klikker på en funktion,
der kun kan anvendes sammen med "Expanded Feature".
Bemærkninger
• Log på som Administrator.
• Indstil MENU t
3 t [USB-LUN-indstilling] til [Flere].
• Hvis Device Stage ikke aktiveres med Windows 7, skal du klikke på [Computer] t
kameraikon t medieikon og dobbeltklikke på [PMHOME.EXE].
• Hvis "PlayMemories Home" allerede er blevet installeret på din computer, skal du
tilslutte kameraet til computeren og registrere dit kamera til "PlayMemories Home".
De tilgængelige funktioner aktiveres.
• Mac understøtter ikke "PlayMemories Home". Anvend det program der fulgte med
Mac til afspilning af billeder.
• Hvis softwaren "PMB (Picture Motion Browser)", som følger med modeller fra før
2011, allerede er blevet installeret på din computer, vil den blive overskrevet af
"PlayMemories Home", som installeres. Visse af "PMB"-funktionerne bliver
utilgængelige.
DK
60
Brug af softwaren
Installation af "Image Data Converter"
Windows:
1 Kontroller dit computermiljø.
Operativsystem (præinstalleret): Microsoft Windows XP* SP3/
Windows Vista** SP2/Windows 7 SP1
CPU: Pentium 4 eller hurtigere
* 64-bit udgaver og Starter (Edition) understøttes ikke.
** Starter (Edition) er ikke understøttet.
2 Download softwaren fra den følgende URL og installer den på
din computer.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
Operativsystem (præinstalleret): Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7, v10.8
CPU: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo eller hurtigere
2 Download softwaren fra den følgende URL og installer den på
din computer.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Bemærkninger
• Log på som Administrator.
DK
61
Visning af billeder på en computer
1 Kontroller dit computermiljø.
Andet
Lær mere om kameraet ("Cyber-shotbrugervejledning")
"Cyber-shot-brugervejledning" er en online vejledning.
Se i vejledningen angående detaljerede forklaringer om
kameraets mange funktioner.
1 Besøg Sonys supportside.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Vælg dit land eller region.
3 Søg efter modelnavnet på dit kamera på supportsiden.
• Se modelnavnet i bunden af dit kamera.
DK
62
Kontrol af antallet af stillbilleder og
optagetiden for film
Når du sætter et hukommelseskort ind i
kameraet og indstiller tænd/sluk-knappen
på ON, vises det antal billeder, som der
kan optages (hvis du skulle fortsætte med
at optage med de aktuelle indstillinger),
på skærmen.
Bemærkninger
• Når "0" (antallet af billeder som kan optages) blinker gult, er hukommelseskortet
fyldt op. Udskift hukommelseskortet med et andet kort eller slet billeder fra det
nuværende hukommelseskort (side 29, 48).
• Når "NO CARD" (antallet af billeder som kan optages) blinker gult, betyder det, at
der ikke er indsat noget hukommelseskort. Indsæt et hukommelseskort.
Antallet af billeder, som kan optages på et
hukommelseskort
DK
63
Andet
Tabellen nedenfor viser det omtrentlige antal billeder, der kan optages på et
hukommelseskort, som er formateret med dette kamera. Værdierne er
defineret vha. Sony standardhukommelseskort til afprøvning. Værdierne
kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og den anvendte type
hukommelseskort.
Kontrol af antallet af stillbilleder og optagetiden for film
Billedformat: L: 24M
Format: 3:2*
Hukommelseskort formateret med dette kamera
(Enheder: billeder)
Kapacitet
Størrelse
Standard
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
280
560
1100
2250
4600
9200
Fin
195
395
800
1600
3200
6400
Ekstra fin
105
215
435
870
1750
3500
RAW og JPEG
54
105
215
435
870
1750
RAW
74
145
295
600
1200
2400
* Når [Format] er indstillet til andet end [3:2], kan du optage flere billeder end det
antal, som vises i tabellen ovenfor (undtagen når der er valgt [RAW]).
Antallet af billeder, som kan optages vha. et batteri
Bemærk, at de faktiske antal muligvis kan afhænge af brugsforholdene.
Batteriets levetid
Antal billeder
Optagelse (stillbilleder)
(når [LCD-kvalitet] er
indstillet til [Høj])
Ca. 110 min.
Ca. 220 billeder
Optagelse (stillbilleder)
(når [LCD-kvalitet] er
indstillet til [Standard])
Ca. 135 min.
Ca. 270 billeder
Visning (stillbilleder)
Ca. 230 min.
Ca. 4600 billeder
Faktisk optagelse (film)
Ca. 30 min.
—
Kontinuerlig optagelse (film)
Ca. 60 min.
—
Bemærkninger
• Antallet af billeder ovenfor gælder, når batteriet er fuldt opladt. Antallet af billeder
aftager muligvis afhængigt af brugsforholdene.
• Det antal billeder, som kan optages, gælder for optagelse under følgende forhold:
– Brug af Sony "Memory Stick PRO Duo" (Mark2) (sælges separat)
– Batteriet anvendes ved en omgivende temperatur på 25 °C.
DK
64
Kontrol af antallet af stillbilleder og optagetiden for film
• Antallet under "Optagelse (stillbilleder)" er baseret på CIPA-standarden og gælder
for optagelse under følgende forhold:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– [Kvalitet] er indstillet til [Fin].
– Fokustilstandsvælgeren er indstillet til AF (Autofokus).
– DISP er indstillet til [Vis alle oplysninger].
– Optagelse hvert 30. sekund.
– Blitzen udløses én gang hver anden gang.
– Strømmen tænder og slukker én gang hver tiende gang.
• Batterilevetiden for film er baseret på CIPA-standarden og gælder for optagelse
under følgende forhold:
– [Optageindstilling] er indstillet til [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)].
– "Faktisk optagelse (film)": Angiver den omtrentlige optagetid som en vejledning,
når du gentagne gange optager, zoomer, sætter kameraet i standby for optagelse og
tænder og slukker for kameraet.
– "Kontinuerlig optagelse (film)": Når kontinuerlig optagelse stopper pga.
indstillede begrænsninger (29 minutter), kan du trykke på MOVIE (Film)-knappen
igen for at fortsætte optagelsen. Optagefunktioner som f.eks. zoom vil ikke
fungere.
Andet
DK
65
Kontrol af antallet af stillbilleder og optagetiden for film
Optagetid til rådighed for en film
Tabellen nedenfor viser det omtrentlige antal optagetider ved brug af et
hukommelseskort, som er formateret med dette kamera.
Hukommelseskort formateret med dette kamera
(h (timer), m (minutter))
Kapacitet
Optageindstilling
60i 24M(FX)/50i
24M(FX)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
60i 17M(FH)/50i
17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
8 h 15 m
60p 28M(PS)/50p
28M(PS)
9m
15 m
35 m
1 h 15 m 2 h 30 m
5h5m
24p 24M(FX)/25p
24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
1h
2h
4h5m
8 h 15 m
1 h 20 m 2 h 45 m 5 h 30 m
11 h 5 m
24p 17M(FH)/25p
17M(FH)
10 m
30 m
1440×1080 12M
15 m
40 m
VGA 3M
1 h 10 m 2 h 25 m 4 h 55 m 9 h 55 m
20 h
6h
40 h 10 m
• Kontinuerlig optagelse kan foretages i ca. 29 minutter (begrænset af
produktspecifikationer). For film i [1440×1080 12M]-format er det
muligt at foretage kontinuerlig optagelse i ca. 15 minutter (begrænset af
2 GB filstørrelse).
Bemærkninger
• Optagetiden for film varierer, da kameraet er udstyret med VBR (Variable Bit Rate),
som automatisk justerer billedkvaliteten afhængigt af optagescenen. Når du optager
et motiv i hurtig bevægelse, er motivet mere tydeligt, men optagetiden er kortere, da
der behøves mere hukommelse til optagelsen.
Optagetiden varierer også afhængigt af optageforholdene, motivet og indstillingerne
for billedkvalitet/-format.
• De viste værdier er ikke for kontinuerlig optagetid.
• Optagetiden kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og det anvendte
hukommelseskort.
DK
66
Kontrol af antallet af stillbilleder og optagetiden for film
• Når der angives
, skal du stoppe filmoptagelsen. Temperaturen inde i kameraet
er steget til et uacceptabelt niveau.
• Se side 47 angående detaljer om filmafspilning.
Bemærkninger om kontinuerlig filmoptagelse
DK
67
Andet
• Det kræver en masse strøm at foretage filmoptagelse i høj kvalitet eller kontinuerlig
optagelse vha. billedsensoren. Derfor stiger temperaturen inde i kameraet, især den
for billedsensoren, hvis du fortsætter med at optage. I sådanne tilfælde slukker
kameraet automatisk, da højere temperaturer påvirker kvaliteten af billederne eller
påvirker kameraets interne mekanismer.
• Varigheden af den tid, som er til rådighed for filmoptagelse, varierer med
temperaturen, eller kameraets tilstand inden du begynder at optage. Hvis du ofte
omkomponerer eller optager billeder, efter der er tændt for strømmen, stiger
temperaturen inde i kameraet og den optagetid, som er til rådighed, vil være kortere.
• Hvis kameraet stopper med at optage pga. temperaturen, skal du lade det være i
adskillige minutter med strømmen slået fra. Start med at optage efter temperaturen
inde i kameraet er faldet fuldstændigt.
• Hvis du er opmærksom på de følgende punkter, vil optagetiden være længere.
– Hold kameraet væk fra direkte sollys.
– Sluk for kameraet når det ikke anvendes.
• Den maksimale størrelse på en filmfil er ca. 2 GB. Når filstørrelsen er ca. 2 GB,
stopper optagelsen automatisk, når [Filformat] er indstillet til [MP4], og der oprettes
automatisk en ny filmfil, når [Filformat] er indstillet til [AVCHD].
• Den maksimale kontinuerlige optagetid er 29 minutter.
Specifikationer
Kamera
[System]
Billedenhed: 35 mm fuld størrelse
(35,8 mm × 23,9 mm), Exmor
CMOS-billedsensor
Samlet antal pixel for kameraet:
Ca. 24,7 megapixel
Effektivt antal pixel for kameraet:
Ca. 24,3 megapixel
Objektiv: Carl Zeiss Sonnar T*
35 mm enkelt fokusobjektiv
f = 35 mm, F2,0
Under optagelse af film (16:9):
Når [SteadyShot] er indstillet til
[Fra]: 37 mm
Når [SteadyShot] er indstillet til
[Til]: 44 mm
Under optagelse af film (4:3):
Når [SteadyShot] er indstillet til
[Fra]: 45 mm
Når [SteadyShot] er indstillet til
[Til]: 48 mm
Mindste fokus*1:
Når ringen til makroskift er
indstillet til "0,3m- ": 0,3 m
Når ringen til makroskift er
indstillet til "0,2m-0,35m": 0,2 m
*1
DK
68
Mindste fokus er den korteste
afstand fra billedsensoren til
motivet.
Maksimal forstørrelse:
Når ringen til makroskift er
indstillet til "0,3m- ": 0.15×
Når ringen til makroskift er
indstillet til "0,2m-0,35m": 0.26×
Mindste f-trin: F22
Filterdiameter: 49 mm
SteadyShot: Elektronisk (kun til film)
Eksponeringskontrol: Automatisk
eksponering, Blænde-prioritet,
Lukker-prioritet, Manuel
eksponering, Valg af motiv
(7 tilstande)
Hvidbalance: Automatisk, Dagslys,
Skygge, Overskyet, Skinnende,
Fluorescerende (Varmhvidt/
Koldhvidt/Daghvidt/Dagslys),
Blitz, Farvetemperatur/
Farvefilter, Brugerdefineret
Signalformat:
Til 1080 50i:
PAL-farve, CCIR-standarder
HDTV 1080/50i, 1080/50pspecifikation
Til 1080 60i:
NTSC-farve, EIA-standarder
HDTV 1080/60i, 1080/60pspecifikation
Specifikationer
Filformat:
Stillbilleder: JPEG (DCF, Exif,
MPF Baseline)-kompatibel,
DPOF-kompatibel
Film (AVCHD-format):
AVCHD-format, Ver. 2.0kompatibel
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: Dolby Digital 2-kanal,
udstyret med Dolby Digital
Stereo Creator
• Fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories.
Film (MP4-format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: MPEG-4 AAC-LC 2-kanal
Optagemedie: "Memory Stick Duo",
"Memory Stick Micro", SD-kort,
microSD-hukommelseskort
Blitz: Blitzinterval (ISO-følsomhed
(anbefalet eksponeringsindeks)
indstillet til Auto):
Ca. 0,75 m til 21,7 m
[Strøm, generelt]
Strøm: Genopladeligt batteri NPBX1, 3,6 V
Lysnetadapter AC-UD10/UD11,
5V
Strømforbrug (under fotografering):
2,0 W
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur: –20 °C til
+60 °C
Mål (CIPA-kompatibel):
113,3 mm × 65,4 mm × 69,6 mm
(B/H/D)
Vægt (CIPA-kompatibel) (inklusive
NP-BX1-batteri, "Memory Stick
Duo"): Ca. 482 g
Mikrofon: Stereo
Højttaler: Mono
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III:
Kompatibel
DK
69
Andet
[Input- og outputstik]
HDMI-stik: HDMI-mikrostik
Mikro-USB-forbindelsesstik:
USB-kommunikation
Mikrofonstik:
3,5 mm stereoministik
USB-kommunikation: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
[Skærm]
LCD-skærm:
7,5 cm (3,0 type) TFT drive
Antal punkter i alt:
1 228 800 punkter
Specifikationer
Lysnetadapter AC-UD10/UD11
Strømkrav: Vekselstrøm 100 V til
240 V, 50 Hz/60 Hz, 0,2 A
Udgangsspænding: Jævnstrøm 5 V,
1 500 mA
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur: –20 °C til
+60 °C
Mål:
AC-UD10: Ca. 78 mm × 22 mm
× 36 mm (B/H/D)
AC-UD11: Ca. 70 mm × 33 mm
× 36 mm (B/H/D)
Vægt:
AC-UD10: Ca. 45 g
AC-UD11: Ca. 50 g
Genopladeligt batteri NP-BX1
Anvendt batteri: Litium-ion-batteri
Maksimal spænding:
Jævnstrøm 4,2 V
Nominel spænding: Jævnstrøm 3,6 V
Maksimal opladningsspænding:
Jævnstrøm 4,2 V
Maksimal opladningsstrømstyrke:
1,89 A
Kapacitet: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Design og specifikationer kan
ændres uden varsel.
DK
70
Varemærker
• Følgende mærker er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
, "Cyber-shot",
"Memory Stick",
, "Memory
Stick PRO",
,
"Memory Stick Duo",
, "Memory Stick
PRO Duo",
,
"Memory Stick PRO-HG Duo",
, "Memory
Stick Micro"
• "AVCHD Progressive" og "AVCHD
Progressive"-logotypen er varemærker
tilhørende Panasonic Corporation og
Sony Corporation.
• Windows er et registreret varemærke
tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.
• Mac, Mac OS og iMovie er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Apple Inc.
• SDXC-logoet er et varemærke
tilhørende SD-3C, LLC.
•"
" og "PlayStation" er registrerede
varemærker tilhørende Sony
Computer Entertainment Inc.
• Eye-Fi er et varemærke tilhørende
Eye-Fi Inc.
• Desuden er navne på systemer og
produkter, som er anvendt i denne
vejledning, generelt varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende de
respektive udviklere eller producenter.
Betegnelserne ™ eller ® er imidlertid
ikke brugt i alle tilfælde i denne
vejledning.
Specifikationer
• Få endnu mere glæde ud af din
PlayStation 3 ved at hente programmet
til PlayStation 3 fra PlayStation Store
(hvor den er tilgængelig).
• Programmet til PlayStation 3 kræver
en PlayStation Network-konto og
programhentning. Fås hvor
PlayStation Store er tilgængelig.
Der findes flere oplysninger om
dette produkt samt svar på ofte
stillede spørgsmål på vores
websted til kundesupport.
Andet
DK
71
Indeks
Indeks
A
H
Antal billeder, der kan
optages....................................63
AUTO .........................................44
Autotilstand ................................44
Hukommelseskort ................ 39, 40
Hurtignavigering........................ 54
Hvidbalance ............................... 23
Håndholdt tusmørke................... 52
B
I
Batteri .........................................34
Brugervejledning ........................62
Image Data Converter.......... 56, 61
Indst.dato/tid .............................. 41
Indstil uret .................................. 41
Indstilling af sted ....................... 41
ISO ............................................. 51
C
C (Brugertilpasset)-knap ............28
C-knap-funktion .........................28
Computer ....................................56
D
DISP ...........................................27
DRO/Auto HDR .........................53
E
Eksponeringskompensationsvælger
................................................21
F
Filformat .....................................46
Film.............................................46
Flerbilled-støjreduktion ..............51
Fn ..........................................22, 23
Fremf.metode..............................23
Funktionsknap ......................22, 23
DK
72
K
Kontrolhjul................................. 17
Kontrolvælger ............................ 22
Kreativ indst............................... 52
L
LCD-skærm ............................... 18
M
MENU........................................ 25
Menu .......................................... 25
Mikrofonstik .............................. 14
MOVIE ...................................... 46
MOVIE-knap ....................... 28, 46
Multiinterface-tilbehørssko........ 15
Indeks
O
V
Opladelampe .............................. 35
Opladning af batteri ................... 34
Optagelse ................................... 44
Optagelse af film........................ 46
Optagelse af stillbilleder ............ 44
Optagetid for film ...................... 66
Optagetilstand ............................ 49
Valg af motiv ............................. 24
Vejledning i kamera ................... 33
Visning af billede ....................... 47
P
PlayMemories Home ........... 57, 59
R
Reduktion af kamerarystelser .... 43
Rem ............................................ 13
Ring til makroskift ..................... 44
S
Indeks
Skulderrem................................. 13
Slet ............................................. 48
Software ..................................... 56
Specifikationer ........................... 68
Sprog ...................................... 9, 32
SteadyShot ................................. 43
Stillbillede/film-valg .................. 47
U
USB-tilslutning .......................... 31
DK
73
Indeks
DK
74
Indeks
Indeks
DK
75
© 2012 Sony Corporation
Download PDF