Sony | DSC-H5 | Sony DSC-H5 Betjeningsvejledning

G:\#Saggyou\0228\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\000COVNODK.fm
master:Right
G:\#Saggyou\0228\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\000COVNODK.fm
master:Right
000COVNODK.fm Page 1 Tuesday, February 28, 2006 1:34 PM
Digital Still Camera
Brukerhåndbok/feilsøking
NO
Brugervejledning/fejlfinding
DK
DSC-H2/H5
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support
Website).
"Les dette først" (egen bok)
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
Forklarer oppsett og grunnleggende operasjoner ved opptak/avspilling med kameraet.
"Læs dette først" (særskilt dokument)
Forklarer opsætningen og grundlæggende betjening for optagelse/afspilning med dit kamera.
Bruksanvisning
Trykt på 100% resirkulert papir med VOC (= flyktig
organisk forbindelse)-fri vegetabilsk oljebasert trykkfarge.
Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Les dette først" (egen bok),
og oppbevare dem for fremtidig bruk.
Betjeningsvejledning
Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret
tryksværte uden VOC (flygtige organiske forbindelser).
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og "Læs dette først" (særskilt dokument) grundigt og
gemme dem til fremtidig brug.
Printed in Japan
© 2006 Sony Corporation
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
2-673-177-31(1)
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
Norsk
ADVARSEL!
For å redusere brannfaren og faren
for å få elektrisk støt, må du ikke
utsette denne enheten for regn eller
fuktighet.
Avhenting av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i den
Europeiske Unionen og andre
europeiske land med separat
innsamlingssystem)
For kunder i Europa
Dette produktet er testet og funnet å være
kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet
for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn
3 meter.
NB!
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke
frekvenser kan påvirke bilde og lyd i dette
kameraet.
Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme
forårsaker brudd på dataoverføringen, må du
starte programmet om igjen eller koble fra og
koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB
e.l.).
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
indikerer at dette produktet ikke må håndteres
som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres
inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning
av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å
sørge for at dette produktet avhentes på korrekt
måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle
negative påvirkninger på miljøet og helse, som
ellers kan være resultatet av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning
av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon om
gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte
lokale myndigheter.
NO
DK
2
119
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO020REG.fm
master:Right_Safety
01NO010COV.book Page 3 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Merknader om bruk av kameraet
"Memory Stick"-typer som kan brukes
(ikke inkludert)
Det IC-opptaksmediet som brukes av dette
kameraet er en "Memory Stick Duo". Det
finnes to typer "Memory Stick".
"Memory Stick Duo": Du kan bruke en
"Memory Stick Duo" med kameraet.
"Memory Stick": Du kan ikke bruke en
"Memory Stick" med kameraet.
vil opprettholde batterienes funksjoner
(side 107).
• Hvis du vil ha mer informasjon om batteriene,
kan du se side 107.
Carl Zeiss-linse
Dette kameraet er utstyrt med en Carl
Zeiss-linse som er i stand til å reprodusere
skarpe bilder med fremragende kontrast.
Linsen i dette kameraet er produsert under
et kvalitetssikringssystem som er sertifisert
av Carl Zeiss i henhold til
kvalitetsstandardene til Carl Zeiss i
Tyskland.
Ingen erstatning for innhold av opptak
• Det kan ikke gis erstatning for innholdet av et
opptak hvis en teknisk feil på kameraet,
opptaksmediet e.l. gjør opptak eller avspilling
umulig.
Andre minnekort kan ikke brukes.
• Hvis du vil ha mer informasjon om "Memory
Stick Duo", kan du se side 105.
Når du bruker en "Memory Stick Duo"
med "Memory Stick"-kompatibelt
utstyr
Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å
sette den inn i Memory Stick Duoadapteren (ikke inkludert).
Memory Stick Duo-adapter
Merknader om NiMH-batteriet
• Lad opp begge de medfølgende NiMHbatteriene før du bruker kameraet for første
gang. (t trinn 1 i "Les dette først")
• Batteriene kan lades selv om de ikke er helt
utladet. Selv om batteriene ikke er helt
oppladet, kan du bruke dem i delvis oppladet
tilstand.
• Hvis du ikke har tenkt å bruke batteriene igjen
på en stund, kan du bruke opp den eksisterende
ladningen og ta batteriene ut av kameraet, og
deretter legge dem på et kjølig, tørt sted. Dette
NO
Sikkerhetskopiering av internminne
og "Memory Stick Duo"
• Du må ikke slå av kameraet eller ta ut batteriet
eller "Memory Stick Duo" når tilgangslampen
lyser. Dette kan føre til at dataene i internminnet
eller i "Memory Stick Duo" blir ødelagt. Beskytt
alltid dataene ved å ta en sikkerhetskopi. Se side
27 for informasjon om hvordan du
sikkerhetskopierer data.
Om opptak/avspilling
• Dette kameraet er verken støvtett,
sprutbestandig eller vanntett. Les
"Forholdsregler" (side 109) før du begynner å
bruke kameraet.
• Før du tar opp engangshendelser, bør du gjøre et
prøveopptak for å forvisse deg om at kameraet
virker som det skal.
• Vær forsiktig så kameraet ikke blir vått. Hvis
det kommer vann i kameraet, kan det forårsake
feil som kanskje ikke kan repareres.
• Ikke rett kameraet mot solen eller andre sterke
lyskilder. Dette kan forårsake varige skader på
øynene. Eventuelt kan det få kameraet til å slutte
å virke som det skal.
• Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til
radioaktivitet eller sterke radiobølger. Kameraet
vil kanskje ikke kunne ta opp eller spille av på
riktig måte.
NO
3
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO020REG.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 4 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
• Hvis du bruker kameraet på steder med mye
sand eller støv, kan det oppstå feil.
• Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet, må
denne fjernes før du bruker kameraet (side 109).
• Ikke rist eller slå på kameraet. I tillegg til at det
kan oppstå feil og at kameraet kan bli ute av
stand til å ta opp bilder, kan opptaksmediet gå i
stykker, eller bildedata kan bli skadet, ødelagt
eller gå tapt.
• Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra
blitslyset kan misfarge eller brenne fast
urenheter på overflaten av blitsen, noe som vil gi
dårligere blitsstyrke.
Om kompatibilitet av bildedata
Merknader om LCD-skjermen,
LCD-søkeren og linsen
TV-programmer, filmer, videobånd og annet
materiale kan være opphavsrettslig beskyttet.
Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride
mot bestemmelsene i Åndsverkloven.
• LCD-skjermen og LCD-søkeren produseres ved
hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som
resulterer i at mer enn 99,99 % av
bildeelementene (pikslene) er reelt operative.
Det kan imidlertid forekomme at små svarte
og/eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller
grønn farge) vises kontinuerlig på
LCD-skjermen og LCD-søkeren. Disse
punktene er en normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker ikke opptaket
på noen måte.
• Dette kameraet oppfyller kravene til DCF
(Design rule for Camera File system), en
universell standard etablert av JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Det kan ikke gis noen garanti for at bilder som
er tatt opp med kameraet, kan spilles av på annet
utstyr, eller at bilder som er tatt opp eller
redigert med annet utstyr, kan spilles av med
kameraet.
Advarsel om opphavsrettigheter
Bildene som brukes i denne
håndboken
De fotografiene som brukes som eksempler i
denne håndboken er reproduserte bilder, og ikke
bilder som er tatt med dette kameraet.
Om illustrasjoner
Illustrasjonene som brukes i denne håndboken
viser DSC-H2 dersom annet ikke er angitt.
Svarte, hvite, røde,
blå og grønne
punkter
• Hvis LCD-skjermen eller linsen utsettes for
direkte sollys i lengre perioder, kan det oppstå
feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i
nærheten av vinduer eller utendørs.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan
bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
• I kalde omgivelser kan det hende at bildene
"henger igjen" når de beveger seg på
LCD-skjermen. Dette er ikke feil.
• Kameraet er utstyrt med en kraftig zoomlinse.
Ikke slå borti noe med linsen, og ikke bruk makt
på den.
NO
4
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO030INT.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 5 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Slik får du full glede av det digitale
stillbildekameraet
Gjør klart kameraet og ta bilder på en enkel måte
"Les dette først" (egen bok)
1 Klargjør batteriene
2 Slå på kameraet/still inn klokken
3 Sett inn en "Memory Stick Duo" (ikke inkludert)
4 Velg bildestørrelsen som skal brukes
5 Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
Ta stillbilder (Scenevalg)
6 Vis/slett bilder
Bli mer fortrolig med kameraet
Denne
håndboken
• Ta bilder med favorittinnstillingene dine (Programopptak/
Fotografering med manuell eksponering) t side 30
• Bruk forskjellige varianter av opptak/avspilling ved hjelp av
menyen t side 40
• Endre standardinnstillingene t side 53
Koble kameraet til en PC eller en skriver
Denne
håndboken
• Kopier bildene dine til en datamaskin og rediger dem på ulike
måter t side 66
• Skriv ut bilder ved å koble kameraet direkte til en skriver
(kun PictBridge-kompatible skrivere) t side 83
NO
5
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO010COVTOC.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 6 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Innhold
Merknader om bruk av kameraet .............................................................. 3
Bruke kameraet
Grunnleggende teknikker for bedre bilder................................................. 9
Fokus – Fokusere på et motiv............................................................................ 9
Eksponering – Justere lysintensiteten ............................................................. 11
Farge – Om belysningseffekter ....................................................................... 13
Kvalitet – Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse" ............................................... 13
Identifisere deler ..................................................................................... 15
Indikatorer på skjermen .......................................................................... 19
Endre skjermbildet .................................................................................. 24
Antall stillbilder og innspillingstid for filmer.............................................. 25
Hvis du ikke har en "Memory Stick Duo" (Bruke internminnet ved
innspilling) ............................................................................................... 26
Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/vises................................. 28
Bruke sakte-hjulet ................................................................................... 29
Bruke modusvelgeren ............................................................................. 30
Fotografere med manuell justering ......................................................... 32
Kontinuerlig opptak ................................................................................. 38
Bruke menyen
Bruke menyelementer ....................................................................... 40
Menyelementer ................................................................................... 41
Opptaksmeny.......................................................................................... 42
COLOR (Fargemodus)
(Målemodus)
WB (Hvitbalanse)
ISO
(Bildekval.)
BRK (Nivåtrinn)
M (Intervall)
(Blitsnivå)
(Kontrast)
(Skarphet)
(Oppsett)
NO
6
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO010COVTOC.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 7 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Visningsmeny ..........................................................................................46
(Mappe)
- (Beskytt)
DPOF
(Skriv ut)
(Lysbilde)
(Endre str.)
(Rotere)
(Dele)
(Oppsett)
Trimme
Bruke Oppsett-skjermbildet
Bruke oppsettselementer .................................................................53
1
Kamera 1...........................................................................................54
AF-modus
Digital zoom
Funksj.veiv.
Rødøyered.
AF-lys
Autovisning
2
Kamera 2...........................................................................................57
Utvidet fokus
Blitssynk.
STEADY SHOT
Konvert.-linse
Internt minneverktøy...........................................................................59
Format
Memory Stick-verktøy ........................................................................60
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Kopier
1
Oppsett 1 ............................................................................................62
LCD-baklys (bare DSC-H5)
EVF baklys
Pip
Språk
Initialiser
2
Oppsett 2 ............................................................................................64
Filnummer
USB-tilkobl.
Video ut
Stille klokke
NO
7
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO010COVTOC.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 8 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Bruke datamaskinen
Få glede av Windows-datamaskinen ...................................................... 66
Installere programvaren (inkludert) ......................................................... 68
Kopiere bilder til datamaskinen ............................................................... 69
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin, med kameraet (ved hjelp av
"Memory Stick Duo")............................................................................... 75
Bruke "Cyber-shot Viewer" (inkludert) .................................................... 76
Bruke Macintosh-datamaskinen.............................................................. 80
Skrive ut stillbilder
Slik skriver du ut stillbilder....................................................................... 82
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver................ 83
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter......................................................... 86
Koble kameraet til TV-en
Vise bilder på en TV-skjerm .................................................................... 88
Feilsøking
Feilsøking................................................................................................ 90
Varselindikatorer og meldinger ............................................................. 102
Annet
Om "Memory Stick"............................................................................... 105
Om batteriladeren og batteriene ........................................................... 107
Forholdsregler....................................................................................... 109
Spesifikasjoner...................................................................................... 111
Indeks.................................................................................................. 113
NO
8
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 9 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Bruke kameraet
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Fokus
Eksponering
Farge
Kvalitet
Fokus
Bruke kameraet
Dette kapitlet beskriver det grunnleggende, så
du kan begynne å bruke kameraet. Her får du
vite hvordan du kan bruke de ulike
kamerafunksjonene, som f.eks.
modusvelgeren (side 30), sakte-hjulet
(side 29), menyene (side 40), og så videre.
Fokusere på et motiv
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, justerer kameraet fokuset automatisk (autofokus).
Husk å trykke lukkerknappen bare halvveis ned.
Trykk
lukkerknappen helt
ned med én gang.
Trykk
lukkerknappen
halvveis ned.
Indikator for
Trykk så
AE/AF-lås
lukkerknappen helt
Blinkende , tent/piper ned.
Ta et stillbilde av et motiv det er vanskelig å fokusere på t "Velge en fokuseringsmetode"
(side 35)
Hvis bildet ser uskarpt ut, selv etter fokusering, kan det skyldes at kameraet ikke ble holdt
støtt. t Se "Tips for å unngå uskarpe bilder" (nedenfor).
NO
9
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 10 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Tips for å unngå uskarpe bilder
Hold kameraet støtt, med armene dine langs siden. Du kan også stabilisere kameraet ved
å lene deg mot et tre eller en bygning e.l. Bruk av selvutløser med 2 sekunders
forsinkelse eller et stativ, eller aktivering av funksjonen for fjerning av uskarphet kan
også være til hjelp. Det anbefales også at du bruker blits når det er mørkt.
NO
10
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 11 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Eksponering
Justere lysintensiteten
Eksponering:
Bruke kameraet
Du kan variere bildene ved å justere eksponeringen og ISO-følsomheten. Eksponeringen er
den lysmengden som slipper inn i kameraet når du aktiverer lukkeren.
Lukkerhastighet = Lengden på det tidsintervallet
lyset slipper inn i kameraet
Blender = Størrelsen på den åpningen lyset slipper inn
gjennom
ISO = Opptaksfølsomhet
Overeksponering
= for mye lys
Hvitaktig bilde
Eksponeringen stilles automatisk inn på
riktig verdi i autojusteringsmodus. Du kan
imidlertid justere den manuelt ved hjelp av
nedenstående funksjoner.
Korrekt eksponering
Manuell eksponering:
Gir deg muligheten til å justere
lukkerhastigheten og blenderåpningen
manuelt. t side 34
Undereksponering
= for lite lys
Mørkere bilde
Bildelyshet (EV):
Gir deg muligheten til å justere den
eksponeringen som er bestemt av
kameraet.
t trinn 5 i "Les dette først", side 34
Målemodus:
Gir deg muligheten til å endre den delen av
motivet som skal måles når eksponeringen
skal bestemmes. t side 42
NO
11
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 12 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Tips for å justere eksponeringen (EV)
Når du tar bilde av et generelt
hvitaktig motiv, som for
eksempel et motiv i motlys
eller et snødekket landskap
Kameraet registrerer at motivet er
lyst, og stiller inn en mørkere
eksponering.
Justere i
plussretningen (+)
Kameraet registrerer at motivet er
mørkt, og stiller inn en lysere
eksponering.
Justere i
minusretningen (–)
Når du tar bilde av et generelt
mørkt motiv
Du kan kontrollere eksponeringen ved å se på histogrammet. Vær forsiktig så du ikke overeller undereksponerer motivet (noe som gir et for lyst eller for mørkt bilde). t trinn 5 i
"Les dette først", side 35
Justere ISO-følsomheten
ISO er en måleenhet (for følsomhet) og et estimat for hvor mye lys et lysfølsomt bildemedium
(tilsvarer fotografisk film) mottar. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere
med ISO-følsomheten.
Justere ISO-følsomheten t side 44
Høy ISO-følsomhet
Tar lyse bilder, selv om du fotograferer på et mørkt sted.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Lav ISO-følsomhet
Tar mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig kan imidlertid bildet bli mørkere.
NO
12
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 13 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Farge
Om belysningseffekter
Bruke kameraet
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Eksempel: Fargen i bildet påvirkes av lyskildene
Vær/belysning
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
Hvitglødende
Belysningskarakteristika
Hvitt (standard)
Blåaktig
Blåtone
Rødaktig
Fargetonene justeres automatisk i autojusteringsmodus.
Du kan imidlertid justere fargetonene manuelt med [Hvitbalanse] (side 43).
Kvalitet
Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller
piksler.
Hvis det inneholder et stort antall piksler, blir bildet stort, det legger beslag på mye minne, og
bildet vises med stor detaljrikdom. Bildestørrelse vises med antall piksler. Selv om du ikke
kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være
forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.
Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen
1 Bildestørrelse: 7M (bare DSC-H5)
3072 piksler × 2304 piksler = 7 077 888 piksler
2 Bildestørrelse: 6M (bare DSC-H2)
2816 piksler × 2112 piksler = 5 947 392 piksler
Piksler
3 Bildestørrelse: VGA
640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
NO
13
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 14 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Velge den bildestørrelsen som skal brukes (t trinn 4 i "Les dette først" )
Piksel
Standardinnstillingene er markert med
Bildestørrelse
7M (3072×2304)
(bare DSC-H5)
Mange piksler
(Fin bildekvalitet og
stor filstørrelse)
Eksempel: Utskrift i
opptil A3-størrelse
(DSC-H5)/A4-størrelse
(DSC-H2)
Få piksler
(Grovkornet
bildekvalitet, men
liten filstørrelse)
Eksempel: Et bilde som
skal sendes som vedlegg
i en e-post
.
Retningslinjer for bruk
Større
Utskrift på opptil A3/11×17"
3:21) (3072×2048)
(bare DSC-H5)
Tilpass bildeforhold 3:2
6M (2816×2112)
(bare DSC-H2)
Utskrift på opptil A4/8×10"
3:21) (2816×1872)
(bare DSC-H2)
Tilpass bildeforhold 3:2
5M (2592×1944)
(bare DSC-H5)
Utskrift på opptil A4/8×10"
3M (2048×1536)
Mindre
Utskrift på opptil 13×18cm/5×7"
2M (1632×1224)
Utskrift på opptil 10×15cm/4×6"
VGA (640×480)
For e-post
16:92)(1920×1080)
Vis på 16:9 HDTV3)
1)
Bildene som tas opp har samme bildeforhold (3:2) som et fotografi som er skrevet ut på fotopapir eller på
et postkort o.l.
2)
Begge kantene av bildet kan bli kuttet av ved utskrift (side 99).
3)
Ved å bruke et Memory Stick-spor eller en USB-tilkobling, kan du få bilder av høyere kvalitet.
Filmbildestørrelse
Rammer per sek.
Retningslinjer for bruk
640 (fin) (640×480)
Ca. 30
Vise på TV (høy kvalitet)
640 (std.) (640×480)
Ca. 17
Vise på TV (standard)
160 (160×112)
Ca. 8
For e-post
• Jo større bildestørrelse, jo høyere kvalitet.
• Jo flere rammer som spilles av per sekund, jo mer finkornet er avspillingen.
Velge bildekvalitet (kompresjonsforhold) i kombinasjon (side 44)
Du kan velge kompresjonforhold når du lagrer digitale bilder. Når du velger et høyt
kompresjonsforhold, blir bildet mindre detaljert, men filstørrelsen blir mindre.
NO
14
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 15 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Identifisere deler
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
Bruke kameraet
A POWER-lampen (t trinn 2 i "Les dette
først")
B Modusvelger (30)
C
/BRK -knapp (38)
D Lukkerknapp (t trinn 5 i "Les dette
først")
E Sakte-hjul (29)
F FOCUS -knapp (35)
G Mikrofon
H Selvutløserlampe (t trinn 5 i "Les dette
først")/AF-lys (56)
A
B FINDER/LCD-knapp (t trinn 5 i "Les
dette først")
C Søker (t trinn 5 i "Les dette først")
D Justeringsspak for søkeren (t trinn 5 i
"Les dette først")
E LCD-skjerm (24)
F Kontrollknapp
Meny på: v/V/b/B/z (t trinn 2 i "Les
dette først")
I Linse
Meny av: /
dette først")
J Blits (t trinn 5 i "Les dette først")
K Krok for skulderrem (17)
G
L A/V OUT-kontakt (88)
M
-kontakt (USB) (70)
N Kontaktdeksel
-knappen (Avspilling) (t trinn 6 i
"Les dette først")
/
/
(t trinn 5 i "Les
-knapp (Bildestørrelse/Slett)
(t trinn 4 og 6 i "Les dette først")
H Tilgangslampe (t trinn 4 i "Les dette
først")
I
-knapp (STEADY SHOT)
(t trinn 5 i "Les dette først")
J POWER-knapp (t trinn 2 i "Les dette
først")
NO
15
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 16 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
K For opptak: Zoom-knapp (W/T)
(t trinn 5 i "Les dette først")
For visning: / -knapp
(Avspillingszoom)/
-knapp (Indeks)
(t trinn 6 i "Les dette først")
L
-knapp (Skjermbildebryter) (24)
S Batterideksel (på undersiden)
(t trinn 1 i "Les dette først")
T Skruehull for stativ (på undersiden)
• Bruk et stativ med en skruelengde på mindre
enn 5,5 mm. Lengre skruer enn 5,5 mm vil
gjøre det vanskelig å feste kameraet
skikkelig, og kameraet kan bli ødelagt.
M MENU -knapp (40)
N Krok for skulderrem (17)
O Deksel for vekselstrømadapterledning
Når du bruker en AC-LS5Kvekselstrømadapter (ikke inkludert)
Nærmere informasjon finner du i
bruksanvisningen som fulgte med
vekselstrømadapteren.
• Pass på at ledningen ikke kommer i klemme
når du lukker dekselet.
P Høyttaler (på undersiden)
Q "Memory Stick Duo"-deksel (på
undersiden) (t trinn 3 i "Les dette
først")
R OPEN-knapp (på undersiden)
(t trinn 1 i "Les dette først")
NO
16
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 17 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Feste skulderremmen og linselokket
Feste linseskjermen
Bruke kameraet
Når du gjør opptak i sterkt lys, f.eks.
utendørs, anbefaler vi at du bruker
linseskjermen til å hindre at bildekvaliteten
forringes som følge av unødvendig mye lys.
1 Fest mellomringen.
2 Plasser linseskjermen som vist nedenfor,
og drei linseskjermen med klokken til den
kommer på plass med et klikk.
• Du kan feste linselokket selv om linseskjermen
er montert.
• Når du bruker linseskjermen, må du være
oppmerksom på følgende:
– AF-lyset kan bli blokkert.
– Blitslyset kan bli blokkert, noe som fører til at
det vises en skygge når du bruker den
innebygde blitsen.
NO
17
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 18 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Oppbevare linseskjermen
Linseskjermen kan monteres motsatt vei og
oppbevares på kameraet når den ikke er i
bruk.
Plasser linseskjermen som vist nedenfor, og
drei linseskjermen med klokken til den
kommer på plass med et klikk.
Feste en konverteringslinse (ikke
inkludert)
Når du vil fotografere med utvidet
vidvinkel eller zoome inn på et motiv langt
borte, kan du sette på en konverteringslinse.
1 Fest mellomringen.
2 Sett på en konverteringslinse.
• Nærmere informasjon finner du i
bruksanvisningen som fulgte med
konverteringslinsen.
NO
18
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 19 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Indikatorer på skjermen
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
Indikator
Betydning
PSAM
Modusvelger (30)
Kameramodus (t trinn 5 i
"Les dette først")
Når du tar stillbilder
1
3
• LCD-skjermen dimmes
under lading. (Bare
DSC-H5)
Peaking lav
2
5
10
90cm
5
1.3
Når du filmer
Zooming (54, t trinn 5 i
"Les dette først")
Rødøyereduksjon (55)
REAR
1
Blitsmodus (t trinn 5 i
"Les dette først")
Blitsen lades
4
2
Bruke kameraet
SL
REAR
Skarphet (45)
3
STBY
Blitssynkronisering (57)
Kontrast (45)
Konverteringslinse (58)
4
ON
2
2
5
10
AF-lys (56)
Målemodus (42)
Peaking lav
90cm
5
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
Fargemodus (42)
A
Indikator
Betydning
Gjenværende batteritid
(t trinn 1 i "Les dette
først")
z
AE/AF-lås (t trinn 5 i
"Les dette først")
BRK
WB
STBY
REC
M
Opptaksmodus (30, 38)
Hvitbalanse (43)
Standby/Spiller inn film
(t trinn 5 i "Les dette
først")
Modusvelger (scenevalg)
(t trinn 5 i "Les dette
først")
NO
19
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 20 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
B
C
Indikator
Betydning
Peaking høy
Peaking lav
Peaking av
2
5
0.9
10
2
90cm
Peaking (37)
Indikator
6M
7M
3:2
3M
1M
Manuelt fokus (37)
FINE
640
Betydning
5M
VGA
STD
640
16:9
160
5m
zInnst.
AF med fleksibelt punkt
(36)
Manuelt fokus (37)
Makro (t trinn 5 i "Les
dette først")
FINE STD
101
5M vises bare for
7M og
DSC-H5.
• 6M vises bare for DSCH2.
• 1M vises bare når
Multiserie er aktivert.
Bildekvalitet (44)
REC-mappe (60)
Gjenværende intern
minnekapasitet (26)
AF-modus (54)
Indikator for AFavstandssøkerramme (35)
STEADY SHOT OFF
(t trinn 5 i "Les dette
først")
•
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
Manuelt fokus (37)
S AF M AF C A F
Bildestørrelse (t trinn 4 i
"Les dette først")
Gjenværende "Memory
Stick"-kapasitet (25)
00:00:00
[00:28:05]
Innspillingstid [maksimal
innspillingstid] (25, 26)
1/30"
Multiserie-intervall (45)
400
Gjenværende antall bilder
som kan tas opp (25, 26)
Selvutløser (t trinn 5 i
"Les dette først")
C:32:00
Egendiagnose-display
(102)
ISO-tall (44)
NO
20
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 21 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
D
Indikator
E
Betydning
Indikator
Vibrasjonsvarsel (10)
Histogram (24, 35)
Advarsel om lite
batteristrøm (28, 102)
+
Trådkors for punktmåling
(42)
AF-avstandssøkerramme
(35)
Bruke kameraet
• Angir at vibrasjoner kan
gjøre det umulig å ta skarpe
bilder, pga. utilstrekkelig
belysning. Selv om
vibrasjonsvarselet vises,
kan du fortsatt ta bilder. Vi
anbefaler imidlertid at du
aktiverer funksjonen for
fjerning av uskarphet,
bruker blits for å få bedre
lys, eller at du bruker et
stativ eller stabiliserer
kameraet på annen måte.
E
Betydning
Støyreduksjon NR med
sakte lukker (33)
• Når du bruker visse
lukkerhastigheter*,
aktiveres Støyreduksjon NR
med sakte lukker
automatisk for å redusere
bildestøyen.
* Når [ISO] er stilt inn på
[Auto], [80] til [200]:
1/6 sekund eller saktere
Når [ISO] er stilt inn på
[400] til [1000], eller
modusvelgeren er satt til
(Høy følsomhet):
1/25 sekund eller saktere
125
Lukkerhastighet (33)
F3.5
Blenderverdi (33)
+2.0EV
Eksponeringsverdi
(34, t trinn 5 i "Les dette
først")
FLYTT
FLYTT
zOK
AF med fleksibelt punkt
(36)
Manuelt fokus (37)
Meny (40)
(ikke vist på
skjermen på
forrige side)
NO
21
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 22 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
A
Spille av stillbilder
Indikator
Gjenværende batteritid
(t trinn 1 i "Les dette
først")
3
1
4
Opptaksmodus (30, 38)
M
6M
7M
5
3:2
FINE
TILB./NESTE
640
VOLUM
5M
3M
1M
2
VGA
STD
640
Bildestørrelse (t trinn 4 i
"Les dette først")
16:9
160
Avspillingsmodus (t trinn
6 i "Les dette først")
Når du spiller av filmer
Beskytt (47)
-
1
Betydning
Merke for
utskriftsrekkefølge (DPOF)
(86)
3
Endre mappe (46)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
4
1.3
2
5
Zooming (t trinn 6 i "Les
dette først")
Trinn
12/16
Bilde for bilde-avspilling
(39)
N
Avspilling (t trinn 6 i "Les
dette først")
Volum (t trinn 6 i "Les
dette først")
B
Indikator
Betydning
101-0012
Mappe-fil-nummer (46)
Avspillingsindikator
(t trinn 6 i "Les dette
først")
NO
22
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 23 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
C
E
Indikator
Betydning
Histogram (24, 35)
REC-mappe (60)
•
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
Avspillingsmappe (46)
101
Indikator
PictBridge kobler til (84)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
Gjenværende intern
minnekapasitet (26)
Gjenværende "Memory
Stick"-kapasitet (25)
8/8 12/12
Bildenummer/Antall bilder
tatt opp i valgt mappe
C:32:00
Egendiagnose-display
(102)
00:00:12
Telleverk (t trinn 6 i "Les
dette først")
2006 1 1
9:30 AM
DPOF
vises når histogramdisplayet deaktiveres.
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
Meny (40)
z PAUSE
z SPILL
Spille av Multiserie-bilder i
serie (38)
TILB./
NESTE
Velge bilder
VOLUM
Bruke kameraet
101
Betydning
Justere volumet
D
Indikator
Betydning
PictBridge kobler til (85)
• Ikke koble fra
USB-kabelen mens ikonet
vises.
+2.0EV
Eksponeringsverdi
(34, t trinn 5 i "Les dette
først")
ISO-tall (44)
Målemodus (42)
Blits
WB
Hvitbalanse (43)
500
Lukkerhastighet (33)
F3,5
Blenderverdi (33)
Avspilt bilde (t trinn 6 i
"Les dette først")
NO
23
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 24 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Endre skjermbildet
Hver gang du trykker på
-knappen
(Skjermbildebryter), endres bildet som
følger.
-knapp
(Skjermbildebryter)
Histogram på
Histogram-display
Indikatorer av
• Ved å holde
-knappen (Skjermbildebryter)
inne lenger, kan du øke LCD-baklyset (bare
DSC-H5)/søker-baklyset (side 62, t trinn 5 i
"Les dette først") .
• Når histogram-displayet er aktivert, vises
bildeinformasjon under avspilling.
• Histogrammet vises ikke i følgende situasjoner:
Under opptak.
– Når menyen vises.
– Når du filmer.
Under avspilling
– Når menyen vises.
– I indeksmodus.
– Når du bruker avspillingszoom.
– Når du roterer stillbilder.
– Når du spiller av film.
• Det kan være stor forskjell på histogrammet
som vises når du gjør opptak og under avspilling
når:
– Blitsen blinker.
– Lukkerhastigheten er lav eller høy.
• Histogrammet vises kanskje ikke for bilder som
er tatt med andre kameraer.
Indikatorer på
NO
24
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 25 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Antall stillbilder og innspillingstid for filmer
Tabellene viser omtrentlig hvor mange stillbilder og hvor lang innspillingstid for filmer som
kan tas med en "Memory Stick Duo" som er formatert med dette kameraet. Verdiene kan
variere med opptaksforholdene. Hvis du vil vite mer om bildestørrelse og bildekvalitet,
t trinn 4 i "Les dette først" se side 13.
Bruke kameraet
Antallet stillbilder (bildekvaliteten er [Fin] på den øverste linjen og [Standard] på
(Enheter: bilder)
den nederste linjen)
Kapasitet
Størrelse
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
7M (bare
DSC-H5)
9
18
37
67
137
279
573
18
36
73
132
268
548
1125
3:2 (bare
DSC-H5)
9
18
37
67
137
279
573
18
36
73
132
268
548
1125
6M (bare
DSC-H2)
10
21
42
77
157
322
660
19
39
79
142
290
592
1215
3:2 (bare
DSC-H2)
10
21
42
77
157
322
660
19
39
79
142
290
592
1215
5M (bare
DSC-H5)
12
25
51
92
188
384
789
23
48
96
174
354
723
1482
3M
2M
VGA
16:9
20
41
82
148
302
617
1266
37
74
149
264
537
1097
2250
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
196
394
790
1428
2904
5928
12154
491
985
1975
3571
7261
14821
30385
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
• Bildeantallet som står oppført, gjelder når du har valgt normal modus.
• Når det gjenværende antallet bilder er større enn 9999, vises indikatoren ">9999".
• Du kan endre bildestørrelsen senere ([Endre str.], side 49).
Innspillingstid for filmer
Kapasitet
Størrelse
32 MB
(Enheter: timer : minutter : sekunder)
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
0:25:10
640 (fin)
–
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
640 (std.)
0:01:20
0:02:50
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
160
0:22:40
0:45:30
1:31:30
2:51:20
5:47:00
11:44:20
24:18:20
• Filmer med størrelsen [640 (fin)] kan bare spilles inn på en "Memory Stick PRO Duo".
• Når bilder som er tatt opp med Sony-kameraer av tidligere årsmodeller spilles av med dette kameraet, kan
visningen avvike fra den faktiske bildestørrelsen.
NO
25
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 26 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Hvis du ikke har en "Memory Stick Duo"
(Bruke internminnet ved innspilling)
Kameraet har 30 MB internminne. Dette minnet er ikke uttagbart. Hvis det ikke er satt inn en
"Memory Stick Duo" i kameraet, kan du bruke internminnet når du tar bilder.
• Du kan ikke bruke internminnet når du spiller inn filmer med bildestørrelsen [640 (fin)].
Når det er satt inn en "Memory Stick Duo"
[Innspilling]: Bildene lagres på "Memory Stick Duo".
[Avspilling]: Bildene på "Memory Stick Duo" spilles av.
[Meny, Oppsett osv.]: Du kan utføre forskjellige
funksjoner på bilder som er lagret på "Memory Stick
Duo".
B
Når det ikke er satt inn en "Memory Stick
Duo"
B
[Innspilling]: Bildene lagres i internminnet.
[Avspilling]: Bildene som er lagret i internminnet, spilles
av.
[Meny, Oppsett osv.]: Du kan utføre forskjellige
funksjoner på bilder som er lagret i internminnet.
Internminne
Antall stillbilder og innspillingstid for filmer som kan lagres i internminnet, er som følger.
Antallet stillbilder (bildekvaliteten er [Fin] på den øverste linjen og [Standard] på
den nederste linjen)
(Enheter: bilder)
Størrelse
Kapasitet
30 MB
1)
2)
7M
1)
3:2
1)
6M
2)
3:2
2)
5M
1)
3M
2M
VGA
16:9
8
8
9
9
12
19
31
183
31
17
17
18
18
22
34
57
459
57
Bare DSC-H5
Bare DSC-H2
Innspillingstid for filmer
(Enheter: timer : minutter : sekunder)
Størrelse
Kapasitet
30 MB
640 (std.)
160
0:01:20
0:21:50
NO
26
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 27 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Om bildedata som er lagret i internminnet
Det anbefales at du kopierer (sikkerhetskopierer) data ved å bruke en av metodene nedenfor.
Bruke kameraet
Kopiere (sikkerhetskopiere) data på en "Memory Stick Duo"
Klargjør en "Memory Stick Duo" med en kapasitet på 32 MB eller mer, og utfør deretter
prosedyren som er forklart under [Kopiere] (side 61).
Kopiere (sikkerhetskopiere) data på en harddisk på datamaskinen
Utfør prosedyren på sidene 69 til 71 uten å sette inn en "Memory Stick Duo" i kameraet.
• Du kan ikke flytte data fra en "Memory Stick Duo" til internminnet.
• Du kan kopiere data som er lagret i internminnet til en datamaskin via en USB-tilkobling mellom
datamaskinen og kameraet, men du kan ikke kopiere data fra en datamaskin til internminnet.
NO
27
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 28 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Batteritiden og antall bilder som kan tas
opp/vises
Tabellene viser det omtrentlige antallet
bilder som kan tas opp/vises, og batteritiden
når du tar bilder i [Normal] modus når
batteriene (inkludert) har full kapasitet og
omgivelsestemperaturen er 25 °C. Antallet
bilder som kan tas opp eller vises,
forutsetter at "Memory Stick Duo" byttes
ved behov.
Merk at det faktiske antallet kan være
mindre enn det som er angitt, avhengig av
bruksforholdene.
• Batterikapasiteten reduseres for hver gang
kameraet brukes, og over tid (side 107).
• Antallet bilder som kan tas opp/vises, og
batteritiden reduseres under følgende
betingelser:
– Lav omgivelsestemperatur.
– Blitsen brukes ofte.
– Kameraet er slått på og av mange ganger.
– Zoomen brukes ofte.
– Lysstyrken for LCD-baklys (bare DSC-H5)
eller EVF-baklys er økt.
– [AF-modus] er satt til [Skjerm] eller
[Fleksibelt].
– [STEADY SHOT] er satt til [Fortsett].
– Det er lite strøm på batteriet.
Når du tar stillbilder
Batteri
LCD/
Søker
Antall bilder
Batteritid
(min.)
LCD
Ca. 340
Ca. 170
Søker
Ca. 370
Ca. 185
LCD
Ca. 50
Ca. 25
Søker
Ca. 60
Ca. 30
DSC-H5
NH-AA-DB
(Ni-MH)
(inkludert)
Alkalisk
Alkalisk
Når du viser stillbilder
Batterier
Antall bilder
Batteritid
(min.)
Ca. 8600
Ca. 430
Ca. 9800
Ca. 490
DSC-H5
NH-AA-DB
(NiMH)
(inkludert)
DSC-H2
NH-AA-DB
(NiMH)
(inkludert)
• Vise enkeltbilder i rekkefølge med ca. tre
sekunders intervaller
Når du filmer
DSC-H2
NH-AA-DB
(NiMH)
(inkludert)
• Opptak i følgende situasjoner:
–
(Bildekval.) er satt til [Fin].
– [AF-modus] er satt til [Enkel].
– [STEADY SHOT] er satt til [Opptak].
– Ett opptak hvert 30 sekunder.
– Zoomen reguleres vekselvis fra W til T.
– Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
– Strømmen slås på og av én gang for hvert
tiende bilde.
• Målemetoden er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Antallet innspilte bilder/batteritiden endres ikke
med bildestørrelsen.
NH-AA-DB (NiMH) (inkludert) (min.)
LCD
Søker
Ca. 190
Ca. 230
DSC-H5
DSC-H2
LCD
Ca. 400
Ca. 200
Søker
Ca. 400
Ca. 200
LCD
Ca. 60
Ca. 30
Søker
Ca. 60
Ca. 30
Ca. 250
Ca. 250
• Kontinuerlig opptak med en bildestørrelse på
[160]
NO
28
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 29 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Bruke sakte-hjulet
Sakte-hjulet brukes til å endre innstillingene når du fotograferer med manuelle justeringsmodi
(lukkerprioritet, blenderprioritet, manuell eksponeringsmodus) eller EV-justering.
Ved å dreie på sakte-hjulet kan du også enkelt vise neste/forrige bilde.
Bruke kameraet
Sakte-hjul
Velge verdi
Drei på sakte-hjulet for å endre de angitte verdiene.
Velge element
Drei på sakte-hjulet for å velge elementet du vil angi verdien for.
Når du justerer verdien
Endre verdiene i gult.
Den angitte verdien vises.
Gul
(justerbar)
Gul
(justerbar)
Trykk på sakte-hjulet for å bytte
mellom skjermbildet for valg av
element og skjermbildet for justering
av verdi.
Når du velger elementet
Gul
(valgbar)
Gul
(valgbar)
Flytt på den gule indikatoren V
for å velge elementet.
• Du kan ikke angi elementer som ikke er valgbare.
NO
29
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 30 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Bruke modusvelgeren
Still inn modusvelgeren på den ønskede funksjonen.
Modusvelger
: Film
t
Kontrollknapp
trinn 5 i "Les dette først"
Opptaksmodi for stillbilder
:
Autojustering
Gjør det enkelt å fotografere, med innstillinger som justeres automatisk. t trinn
5 i "Les dette først"
P:
Program Auto
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både
lukkerhastighet og blenderåpning). Du kan også bruke menyen til å velge
forskjellige innstillinger.
(Nærmere informasjon om tilgjengelige funksjoner t side 41)
S:
Fotografering med lukkerprioritet
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert lukkerhastigheten manuelt
(side 33).
Du kan også bruke menyen til å velge de forskjellige innstillingene.
(Nærmere informasjon om tilgjengelige funksjoner t side 41)
A:
Fotografering med blenderprioritet
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert blenderåpningen manuelt
(side 33).
Du kan også bruke menyen til å velge de forskjellige innstillingene.
(Nærmere informasjon om tilgjengelige funksjoner t side 41)
M:
Fotografering med manuell eksponering
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert eksponeringen manuelt
(både lukkerhastighet og blenderåpning) (side 34).
Du kan også bruke menyen til å velge de forskjellige innstillingene.
(Nærmere informasjon om tilgjengelige funksjoner t side 41)
: Scenevalgmodus
NO
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med
den aktuelle scenen. t trinn 5 i "Les dette først"
30
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 31 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
I denne bruksanvisningen vises den tilgjengelige modusvelgerinnstillingen på følgende måte:
Bruke kameraet
Ikke tilgjengelig
Tilgjengelig
Scenevalg
Nærmere informasjon t trinn 5 i "Les dette først"
For at et bilde skal tas opp på riktig måte ut fra forholdene i scenen, bestemmer kameraet en
kombinasjon av funksjoner.
( : Du kan velge den ønskede innstillingen)
Makro
Blits
Hvitbalanse
Blitsnivå
Serie/multiserie/
eksponeringsgruppe
—
—
—
SL
Auto/ WB /
—
—
/
/
—
/
NO
31
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 32 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Fotografere med manuell justering
Kameraet justerer fokus og eksponering automatisk, men du kan også justere disse
innstillingene manuelt.
Modusvelger
FOCUS-knapp
Sakte-hjul
Blenderverdi
Eksponeringsverdi
Lukkerhastighet
Egenskaper for lukkerhastighet
Egenskaper for blender (F-tall)
Høyere
Objekter i bevegelse
ser ut som de er
stoppet.
Åpne
Fokuseringsområdet
blir mindre, både
bakover og forover.
Lavere
Objekter i bevegelse
ser ut som om de
flyter.
Fotografere med Programskift
P
S
A
Lukke
Fokuseringsområdet
blir større, både
bakover og forover.
M
Du kan endre kombinasjonen av blenderåpning og lukkerhastighet mens du holder lysstyrken
konstant.
1 Bruk sakte-hjulet til å velge en kombinasjon av blenderåpning og lukkerhastighet (side 29).
vises mens kombinasjonen av blenderåpning og lukkerhastighet endres.
2 Ta bildet.
For å avbryte Programskift må du dreie sakte-hjulet slik at visningen endres fra
NO
og tilbake til
• Du kan ikke endre kombinasjonen av blenderåpning og lukkerhastighet mens lukkerknappen er trykket
halvveis ned.
• Når lysstyrken endres, endres også blenderåpningen og lukkerhastigheten, men forholdet mellom dem
forblir det samme.
• I visse situasjoner vil du kanskje ikke være i stand til å endre kombinasjonen av blenderåpning og
lukkerhastighet.
• Når blitsmodusinnstillingen endres, avbrytes Programskift.
• Hvis du stiller modusvelgeren på noe annet enn P, eller slår av kameraet, avbrytes Programskift.
32
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
.
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 33 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Fotografere med lukkerprioritet
P
S
A
M
Du kan justere lukkerhastigheten manuelt.
Bruke kameraet
1 Velg en lukkerhastighet ved hjelp av sakte-hjulet (side 29).
Du kan velge en lukkerhastighet fra 1/1000 til 30 sekunder.
2 Ta bildet.
• Lukkerhastigheter på ett sekund eller mer vises med ["], for eksempel 1".
• Hvis du stiller inn en lavere lukkerhastighet, anbefales det å bruke et stativ for å unngå å få rystelser i
bildet.
• Hvis du velger lave lukkerhastigheter, vil det ta tid å behandle dataene.
• Hvis du velger visse lukkerhastigheter*, aktiveres Støyreduksjon NR med sakte lukker automatisk for å
redusere støy i bildet, og NR vises.
* Når [ISO] er [Auto], [80] til [200]: 1/6 sekund eller saktere
Når [ISO] er [400] til [1000]: 1/25 sekund eller saktere
• Hvis innstillingene ikke vil gi korrekt eksponering, blinker innstillingsindikatorene på skjermen når
lukkerknappen trykkes halvveis ned. Du kan ta bilder i denne situasjonen, men vi anbefaler at du justerer
de blinkende verdiene igjen.
• Blitsen er satt til
(Blits tvunget på) eller
(Blits tvunget av).
• Ved en høy lukkerhastighet vil blitslyset kanskje være utilstrekkelig selv om du fyrer av blitsen.
Fotografere med
blenderprioritet
P
S
A
M
Du kan manuelt justere lysmengden som passerer gjennom linsen.
1 Velg en blenderverdi ved hjelp av sakte-hjulet (side 29).
– Når zoomen er stilt inn helt på W-siden, kan du velge blant blenderåpninger fra F2,8 til F8,0.
– Når zoomen er stilt inn helt på T-siden, kan du velge blant blenderåpninger fra F3,7 til F8,0.
2 Ta bildet.
• Lukkerhastigheten justeres automatisk fra 1/1000 til 8 sekunder. Når du angir en blenderverdi på F5,6
eller mer, starter verdiene fra 1/2000 sekund.
• Hvis innstillingene ikke vil gi korrekt eksponering, blinker innstillingsindikatorene på skjermen når
lukkerknappen trykkes halvveis ned. Du kan ta bilder i denne situasjonen, men vi anbefaler at du justerer
de blinkende verdiene igjen.
• Blitsen er satt til
(Blits tvunget på), SL (Sakte synkronisering) eller
(Blits tvunget av).
NO
33
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 34 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Fotografere med manuell
eksponeringsmodus
P
S
A
M
Du kan justere lukkerhastigheten og blenderåpningen manuelt.
1 Velg en lukkerhastighet ved hjelp av sakte-hjulet (side 29).
2 Velg en blenderverdi ved hjelp av sakte-hjulet (side 29).
Forskjellen mellom innstillingene og korrekt eksponering, slik kameraet vurderer dette, vises
som en EV-verdi (se nedenfor) på skjermen. 0EV angir den verdien kameraet mener er den
riktigste.
3 Ta bildet.
• Kameraet opprettholder innstillingen selv om strømmen blir slått av. Så snart du har stilt inn en verdi du
vil bruke, kan du reprodusere den samme eksponeringen ved å sette modusvelgeren til M.
• Hvis innstillingene ikke vil gi korrekt eksponering, blinker innstillingsindikatorene på skjermen når
lukkerknappen trykkes halvveis ned. Du kan ta bilder i denne situasjonen, men vi anbefaler at du justerer
de blinkende verdiene igjen.
• Blitsen er satt til
(Blits tvunget på) eller
(Blits tvunget av).
Justere eksponeringen manuelt
— Bildelyshet (EV)
P
S
A
M
Mot –
Mot +
1 Trykk b ( ) på kontrollknappen.
Eksponeringsverdien blir gul.
Eksponeringsverdi (gul)
2 Velg en eksponeringsverdi ved hjelp av sakte-hjulet (side 29).
Mot +: Gjør bildet lysere.
0EV: Eksponeringen bestemmes automatisk av kameraet.
Mot –: Gjør bildet mørkere.
• Mer informasjon om eksponeringen t side 11.
• Kompenseringsverdien kan stilles inn i steg på 1/3 EV (+2,0EV til –2,0EV).
• Hvis et motiv fotograferes under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller blitsen brukes, vil
eksponeringskontrollen kanskje ikke være særlig virkningsfull.
NO
34
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 35 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
z Bruke et histogram
A
Lyst
Bruke kameraet
B
Mørkt
Et histogram er en graf som viser hvor lyst et bilde
er. Still inn modusvelgeren på
, P, S, A eller
Scenevalg, og trykk deretter
(Skjermbildebryter) gjentatte ganger for å vise
histogrammet på skjermen. Grafen indikerer et
lyst bilde når den er forskjøvet til høyre, og et
mørkt bilde når den er forskjøvet til venstre. Juster
eksponeringen mens du kontrollerer den med
histogrammet.
A Antall piksler
B Lyshet
• Histogrammet vises også når modusvelgeren er satt til M, eller spiller av et enkelt bilde, men du kan ikke
justere eksponeringen.
Velge en fokuseringsmetode
P
S
A
M
Du kan endre fokuseringsmetoden. Trykk FOCUS-knappen gjentatte ganger når det er
vanskelig å stille inn riktig fokus i autofokusmodus.
(
Multipunkts-AF (
)
: standardinnstillingen)
Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av
søkerrammen. Når modusvelgeren er satt til
, er bare
multipunkt-AF tilgjengelig.
• Denne modusen er nyttig når motivet ikke befinner seg i midten
av rammen.
AF-avstandssøkerramme
Indikator for
AF-avstandssøkerramme
Senter-AF
(
)
Fokuserer automatisk på et motiv nær midten av rammen.
• Når denne brukes sammen med AF-låsefunksjonen, kan du ta
opp med den ønskede bildekomposisjonen.
AF-avstandssøkerramme
Indikator for
AF-avstandssøkerramme
NO
35
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 36 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
AF m/fleksibelt pkt.
(
)
Fokuserer på et ekstremt lite motiv eller et smalt område.
AF med fleksibelt punkt gjør at du kan ta bildet mens det er
komponert slik du vil ha det.
• Du kan stille inn AF med fleksibelt punkt ved hjelp av
prosedyren nedenfor.
• Dette er nyttig når du bruker stativ og motivet befinner seg
utenfor sentrum av bildet.
• Når du fotograferer et motiv i bevegelse, må du passe på at
motivet ikke beveger seg ut av rammen til avstandssøkeren.
Manuelt fokus
Fokuserer på motivet ved hjelp av en tidligere angitt avstand
til motivet.
• Hvis du vil stille inn avstand, kan du se side 37.
• Når du fotograferer et motiv gjennom et nett eller gjennom
vindusglass, er det vanskelig å få riktig fokus i autofokusmodus.
Da er det praktisk å bruke modus for manuell fokusering.
• AF står for autofokus.
• Det anbefales at du bruker multipunkt-AF når du filmer, da AF fungerer selv ved en viss mengde
vibrasjon.
• Når du bruker digital zoom eller AF-lys, vil AF-funksjonen prioritere bevegelse som foregår i sentrum
eller nær sentrum av rammen. Da vil indikatoren for
,
eller
begynne å blinke, og
AF-avstandssøkerrammen vises ikke.
Stille inn AF med fleksibelt punkt
1 Trykk FOCUS-knappen gjentatte ganger for å velge
(AF m/fleksibelt pkt.).
Fargen på AF-avstandssøkerrammen endres fra hvit til gul.
VGAFINE
98
P
AF-avstandssøkerramme
(gul: justerbar/hvit: fast)
S AF
FLYTT
OK
Indikator for AFavstandssøkerramme
2 Flytt AF-avstandssøkerrammen til punktet du vil fokusere på med v/V/b/B på kontrollknappen,
og trykk deretter z.
AF-avstandssøkerrammen endres fra hvit til gul.
Hvis du vil flytte AF-avstandssøkerrammen en gang til, trykker du z på nytt.
• Når AF-avstandssøkerrammen flyttes, settes AF-modus til [Skjerm], og hvis du trykker z, kommer du til
modusen som er angitt i Oppsett-skjermbildet.
• Når du endrer fokuseringsmetode, fjernes AF-avstandssøkerrammen du har angitt.
NO
36
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 37 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Angi manuelt fokus
1 Trykk FOCUS-knappen gjentatte ganger for å velge 9.
Indikator for manuelt fokus vises.
VGAFINE
Peaking-nivå
Bruke kameraet
98
P
Indikator for manuelt fokus
Fokusområde 2 til 90 cm:
Peaking lav
2
5
10
Fokusområde 90 cm til
90cm
FLYTT
:
OK
Fokusindikator
(gul: justerbar/hvit: fast)
2 Angi ønsket avstand for indikatoren med b/B på kontrollknappen.
• Hvis 9 blinker, indikerer det begrensingen for fokusjustering.
• Når du bruker Utvidet fokus-funksjonen (side 57), forstørres bildet på skjermen til det dobbelte for
enkel fokusering (standardinnstillingen).
3 Trykk z. 9 endres fra gul til hvit. Hvis du vil stille inn på nytt, trykker du z på nytt.
• Informasjonen om avstandsinnstilling er omtrentlig i manuelt fokus. Hvis du peker oppover eller nedover
med linsen, øker feilmarginen.
• Avstandsvalget begrenses i samsvar med zoomingen eller innstillingen for [Konvert.-linse].
• Når du endrer fokuseringsmetode, fjernes avstanden du har angitt for manuelt fokus.
z Forbedre konturene på motivet som er i fokus (Peaking)
Konturene til motivet som vises på skjermen kan forbedres ved å bruke blått for enklere fokusering.
Angi peaking-nivå ved hjelp av v/V på kontrollknappen, mens du angir manuelt fokus.
(
Peaking høy
Angir høyt peaking-nivå.
Peaking lav
Angir lavt peaking-nivå.
Peaking av
Peaking-funksjonen er ikke i bruk.
: standardinnstillingen)
NO
37
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 38 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Kontinuerlig opptak
Kontinuerlig opptak
P
S
A
Velg en modus for kontinuerlig opptak ved å trykke
M
/BRK-knappen gjentatte ganger.
/BRK-knapp
(
Serie (
)
: standardinnstillingen)
Tar maksimalt antall bilder etter hverandre (se i tabellen
nedenfor) når du holder inne lukkerknappen.
• Når Spiller inn forsvinner, kan du ta neste bilde.
Eksponeringsgruppe (BRK)
Tar opp en serie på tre bilder med automatisk varierte
eksponeringsverdier.
Plussretning
(+)
Riktig
Minusretning
(–)
• Når modusvelgeren er satt til
, kan ikke
Eksponeringsgruppe velges.
• Du kan velge bildet med riktig eksponering etter at du har tatt
det, når motivets lysstyrke gjør at du ikke kan ta gode bilder.
• Du kan velge nivåtrinnverdi i [Nivåtrinn]-modus (side 44).
Multiserie (
M
)
Tar 16 rammer etter hverandre som en stillbildefil når du
trykker på lukkerknappen.
• Dette er praktisk hvis du vil sjekke formen i sportslige
aktiviteter, for eksempel.
• Du kan velge lukkerintervallet for Multiserie i [Intervall]-modus
(side 45).
Normal
NO
Fotograferer ikke kontinuerlig.
Om Serie
• Blitsen er stilt inn på
(Blits tvunget av).
• Når du fotograferer ved hjelp av selvutløseren, tas det en serie på maksimum fem bilder.
• Du kan ikke velge følgende lukkerhastigheter.
Når [ISO] er [Auto], [80] til [200]: 1/6 sekund eller saktere
Når [ISO] er [400] til [1000]: 1/25 sekund eller saktere
• Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når internminnet eller "Memory Stick Duo" er full, stopper
serien.
• Opptaksintervallet er på ca. 0,9 sekunder (DSC-H5) eller 0,8 sekunder (DSC-H2).
38
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO040BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 39 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Maksimalt antall bilder som kan tas etter hverandre
(Enheter: bilder)
DSC-H2
Kvalitet
DSC-H5
Fin
Standard
Fin
Standard
7M
—
—
5
8
—
6M
7
12
—
3:2
7
12
5
8
5M
—
—
6
11
3M
12
21
9
17
2M
19
35
15
27
VGA
100
100
85
100
16:9
19
35
15
27
Bruke kameraet
Størrelse
Om eksponeringsgruppen
• Blitsen er stilt inn på
(Blits tvunget av).
• Fokus og hvitbalanse er justert for det første bildet, og disse innstillingene brukes også for de andre
bildene.
• Når eksponeringen justeres manuelt (side 34), forandrer eksponeringen seg basert på den justerte
lysstyrken.
• Opptaksintervallet er på ca. 0,9 sekunder (DSC-H5) eller 0,8 sekunder (DSC-H2).
• Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, vil du kanskje ikke kunne ta gode bilder med den valgte
nivåtrinnverdien.
• Du kan ikke velge følgende lukkerhastigheter.
Når [ISO] er [Auto], [80] til [200]: 1/6 sekund eller saktere
Når [ISO] er [400] til [1000]: 1/25 sekund eller saktere
• Det kan være du ikke kan ta bilder i eksponeringsgruppemodus, avhengig av scenemodus (side 31).
Om Multiserie
• Du kan spille av bilder som er tatt med Multiserie, ved å bruke følgende fremgangsmåte:
– Stoppe midlertidig/fortsette: Trykk z på kontrollknappen.
– Spille av ramme for ramme: Trykk b/B i pausemodus. Trykk z for å fortsette avspilling i serier.
• Følgende funksjoner kan ikke brukes i Multiserie-modus:
– Smart zoom
– Blits
– Dele en bildeserie som er tatt ved hjelp av Multiserie
– Slette eller trekke ut en ramme i en bildeserie som er tatt ved hjelp av Multiserie
– Angi rammeintervall for en annen modus enn [1/30] når modusvelgeren er satt til
– Sette lukkerhastigheten til lavere enn 1/30 sekund
• Når du spiller av en bildeserie som er tatt med Multiserie, på en datamaskin eller et kamera som ikke har
Multiserie-funksjon, vises bildet som ett enkelt bilde med 16 rammer.
• Bildestørrelsen for bilder som er tatt i Multiserie-modus, er 1 M.
• Det kan være du ikke kan ta bilder i Multiserie-modus, avhengig av scenemodus (side 31).
NO
39
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO050MENU.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 40 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Bruke menyen
Bruke menyelementer
-knapp
v/V/b/B-knapp
Modusvelger
z-knapp
MENU-knapp
Kontrollknapp
1 Opptak: Slå på kameraet, og still deretter inn modusvelgeren.
Avspilling: Trykk
.
Hvilke elementer som er tilgjengelige, avhenger av stillingen til modusvelgeren og
opptaks-/avspillingsmodus.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg det ønskede menyelementet med
b/B på kontrollknappen.
• Hvis det ønskede elementet ikke vises, må du
fortsette å trykke b/B til elementet vises på
skjermen.
• Trykk z etter at du har valgt et element i
avspillingsmodus.
Fin
FINE
Standard
B i l d e k val .
COLOR
WB ISO
BRK
4 Velg innstillingen med v/V.
Den innstillingen du velger, zoomes inn og stilles inn.
5 Trykk MENU for å slå av menyen.
Gå til opptaksmodus
Trykk lukkerknappen halvveis ned, slik at menyen forsvinner.
• Hvis det er et element som ikke vises, vil du se et v/V-merke i kanten av området der menyelementene
vanligvis vises. Du kan vise elementet som ikke er synlig, ved å velge merket med kontrollknappen.
• Du kan ikke angi elementer som ikke er valgbare.
NO
40
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO050MENU.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 41 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Menyelementer
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 40
Opptaksmeny (side 42)
Hvilke menyelementer som er tilgjengelige, varierer avhengig av innstillingen på
modusvelgeren. Bare de tilgjengelige elementene vises på skjermen.
(
Modusvelgerinnstilling:
P
—
(Målemodus)
—
WB (Hvitbalanse)
—
ISO
(Bildekval.)
M
Scene
—
—
—
—
—
—
*
—
(Intervall)
—
*
—
(Blitsnivå)
—
*
—
(Kontrast)
—
—
—
—
—
—
BRK (Nivåtrinn)
M
A
(Skarphet)
Bruke menyen
COLOR (Fargemodus)
S
: tilgjengelig)
(Oppsett)
Meny for visning (side 46)
(Mappe)
DPOF
(Lysbilde)
(Rotere)
(Oppsett)
- (Beskytt)
(Skriv ut)
(Endre str.)
(Dele)
Trimme**
* Driften kan være begrenset avhengig av scenemodus (side 31).
**Tilgjengelig bare ved bruk av avspillingszoom.
NO
41
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO050MENU.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 42 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 40
Standardinnstillingene er markert med
COLOR (Fargemodus)
.
P
S
A
M
Du kan endre lysstyrken i bildet, sammen med tilhørende effekter.
S/HV (B&W)
Angir at bildet vises i i svart/hvitt
Bruntone (SEPIA)
Angir at bildet vises i bruntone
Naturlig (NATURAL)
Angir at bildet vises med diskré farger
Livlig (VIVID)
Angir at bildet vises med dype og livaktige farger
Normal
• Du kan velge bare [S/HV] og [Bruntone] når du filmer.
• Når du velger Multiserie, settes fargemodusen til [Normal].
(Målemodus)
P
S
A
M
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme
riktig eksponering.
Punkt (Punktmåling)
( )
Måler bare på en del av motivet.
• Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller
når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen.
Trådkors for punktmåling
Posisjonerer seg på motivet
Senter (Sentervektet måling)
( )
Måler sentrum av motivet og bestemmer eksponeringen
basert på lysheten av motivet der.
Multi (Flermønstermåling)
Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område.
Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering.
• Mer informasjon om eksponeringen t side 11
• Når du bruker punktmåling eller sentervektet måling, anbefales det å stille inn AF-avstandssøkerrammen
på senter-AF for å fokusere på måleposisjonen (side 35).
NO
42
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO050MENU.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 43 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 40
WB (Hvitbalanse)
P
S
A
M
Justerer fargetonene i samsvar med lysforholdene under fotografering, for eksempel når
fargene i bildet ser rare ut.
Ettrykksinnst. (
)
Lagrer den grunnleggende hvitfargen som vil bli brukt i [Ett
trykk]-modus (
).
• Dette alternativet kan ikke velges når du lader blitsen.
Ett trykk (
)
Blits ( WB )
Bruke menyen
Justerer hvitbalansen i henhold til lyskilden. Den hvite fargen
som er lagret i [Ettrykksinnst.]-modus (
) blir den
grunnleggende hvitfargen. Bruk denne modusen når [Auto]
eller andre modi ikke kan stille inn fargen ordentlig.
Justerer for blitsforhold.
• Du kan ikke velge dette alternativet når du filmer.
Hvitglødende (n)
Justerer for steder hvor lysforholdene endres raskt, som i et
festlokale, eller hvor lyset er sterkt, for eksempel i
fotostudioer.
Fluorescer. (
Justerer for fluorescerende lys.
)
Overskyet (
Dagslys (
Auto
)
)
Justerer for overskyet vær.
Justerer for utendørs, nattscener, neonskilt, fyrverkeri eller
soloppgang, eller lysforholdene før og etter solnedgang.
Justerer hvitbalansen automatisk.
• Mer informasjon om hvitbalansen t side 13
• Under fluorescerende lys som blinker, vil hvitbalansefunksjonen kanskje ikke virke ordentlig, selv om du
velger [Fluorescer.] ( ).
• Bortsett fra i modiene [Ett trykk] (
) og [Blits] ( WB ), er [WB] stilt inn på [Auto] når blitsen blinker.
• Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av scenemodusen (side 31).
Registrere den grunnleggende hvitfargen i [Ettrykksinnst.]-modus (
Lagrer den grunnleggende hvitfargen som vil bli brukt i [Ett trykk]-modus (
valgt
, gjør du følgende:
)
). Når du har
1 Ram inn en hvit gjenstand, f.eks. et stykke papir, som fyller hele skjermen under samme
lysforhold som du vil fotografere motivet i.
2 Velg [Ettrykksinnst.] (
) med v. Skjermen blir svart et øyeblikk, og
-indikatoren
blinker raskt. Når hvitbalansen er justert og lagret i minnet, velges [Ett trykk] (
) på nytt.
• Hvis
-indikatoren blinker langsomt, er hvitbalansen ikke blitt innstilt, eller den kan ikke stilles inn.
Bruk automatisk hvitbalanse.
• Ikke rist kameraet eller utsett det for slag og støt mens
-indikatoren blinker raskt.
• Når blitsmodusen er stilt inn på
(Blits tvunget på) eller SL (Sakte synkronisering), er hvitbalansen
riktig justert for blitslys.
NO
43
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO050MENU.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 44 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 40
ISO
P
S
A
M
Velger en lysfølsomhet målt i ISO-enheter. Jo høyere tallet er, jo større er følsomheten.
1000
800
Velg et stort tall når du tar opp på mørke steder eller
fotograferer et motiv som beveger seg i høy hastighet, eller
velg et lavt tall for å få høy bildekvalitet.
400
200
100
80
Auto
•
•
•
•
Mer informasjon om ISO-følsomhet t side 12
Merk at bildet har en tendens til å bli mer kornete med økende ISO-følsomhetstall.
[ISO] er satt til [Auto] i scenemodus.
Når du tar bilder i lysere omgivelser, vil kameraet automatisk øke tonegjengivelsen og forhindre at bildene
blir for lyse (bortsett fra når [ISO] er satt til [80] eller [100]). (bare DSC-H5)
(Bildekval.)
P
S
A
M
Velger stillbildekvalitet.
Fin (FINE)
Tar opp med høy kvalitet (lav kompresjon).
Standard (STD)
Tar opp med standardkvalitet (høy kompresjon).
• Mer informasjon om bildekvalitet t side 13
BRK (Nivåtrinn)
P
S
A
M
Velger nivåtrinnverdi når Eksponeringsgruppe er valgt med
/BRK-knappen (side 38).
±1.0EV
Endrer eksponeringsverdi med pluss eller minus 1,0 EV.
±0.7EV
Endrer eksponeringsverdi med pluss eller minus 0,7 EV.
±0.3EV
Endrer eksponeringsverdi med pluss eller minus 0,3 EV.
• Først velger du eksponeringsgruppe ved hjelp av
/BRK-knappen, og deretter angir du ønsket
innstilling for [Nivåtrinn]. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis du velger en annen funksjon enn
Eksponeringsgruppe (side 38).
NO
44
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO050MENU.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 45 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 40
M
(Intervall)
P
S
A
M
Velger rammeintervallet i Multiserie-modus (side 38).
1/7.5 (1/7.5")
1/15 (1/15")
1/30 (1/30")
P
S
A
Bruke menyen
(Blitsnivå)
• Først velger du Multiserie ved hjelp av
/BRK-knappen, og
deretter angir du ønsket innstilling for [Intervall]. Denne
funksjonen er ikke tilgjengelig hvis du velger en annen funksjon
enn Multiserie (side 38).
M
Justerer mengden blitslys.
•
•
•
•
•
M +2.0 EV
Mot +: Øker blitsnivået.
0EV
Den blitslysmengden kameraet justerer automatisk.
m –2.0 EV
Mot –: Reduserer blitsnivået.
Blitsnivået kan stilles inn i steg på 1/3 EV.
Verdien er ikke synlig på skjermen. Den vises som + eller –.
Endre blitsmodus t trinn 5 i "Les dette først"
Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, har denne justeringen kanskje ingen effekt.
Når blitsmodus er stilt inn på
(Blits tvunget av), kan du ikke justere blitsnivået.
(Kontrast)
P
S
A
M
Justerer kontrasten i bildet.
+(
)
Mot +: Øker kontrasten.
Normal
–(
)
(Skarphet)
Mot –: Reduserer kontrasten.
P
S
A
M
Justerer skarpheten i bildet.
+(
)
Mot +: Gjør bildet skarpere.
Normal
–(
)
(Oppsett)
Mot –: Gjør bildet mer diffust.
P
S
A
M
Se side 53.
NO
45
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO050MENU.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 46 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Visningsmeny
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 40
Standardinnstillingene er markert med
.
(Mappe)
Velger mappen som inneholder bildet du vil spille av når du bruker kameraet med "Memory
Stick Duo".
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Opphever utvalget.
1 Velg den ønskede mappen med b/B på kontrollknappen.
Velg mappe
102
2/2
Mappenavn: 102MSDCF
Ant. filer:
9
Opprettet:
2006 1 1 1::05:34AM
OK
Avbryt
TILB./NESTE
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
z Om mappen
Kameraet lagrer bilder i en spesifisert mappe på "Memory Stick Duo" (side 60). Du kan bytte mappe eller
opprette en ny.
• Opprette en ny mappe t [Ny REC-mappe] (side 60)
• Bytte REC-mappe t [Endre REC-mappe] (side 61)
• Når flere mapper opprettes i "Memory Stick Duo", og det første eller det siste bildet i mappen blir vist,
dukker følgende indikatorer opp:
: Gå til forrige mappe.
: Gå til neste mappe.
: Gå til forrige eller neste mappe.
NO
46
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO050MENU.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 47 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 40
- (Beskytt)
Beskytter bilder mot utilsiktet sletting.
Beskytt (-)
Se nedenstående prosedyre.
Avslutt
Forlater Beskytt-funksjonen.
Beskytte bilder i enkeltbilde-modus
1 Vis det bildet du vil beskytte.
Bruke menyen
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg [-] (Beskytt) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter z.
Bildet beskyttes, og indikatoren - (beskytt) vises på bildet.
VGA
2/9
-
Beskytt
Avslutt
TILB./NESTE
4 Hvis du vil beskytte andre bilder, velger du det ønskede bildet med b/B, og trykker deretter z.
Beskytte bilder i indeksmodus
1 Trykk
(indeks) for å vise indeksskjermen.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg [-] (Beskytt) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter z.
4 Velg [Velg] med v/V, og trykk deretter z.
5 Velg bildet du vil beskytte med v/V/b/B, og trykk deretter z.
En grønn --indikator vises på det valgte bildet.
- (grønn)
•
VELG
MENU
NESTE
6 Gjenta trinn 5 for å beskytte andre bilder.
7 Trykk MENU.
8 Velg [OK] med B, og trykk deretter z.
--indikatoren blir hvit. De valgte bildene er beskyttet.
• Du kan beskytte alle bildene i en mappe ved å velge [Alt i denne mappen] i trinn 4, og trykke z. Velg
[På] med B, og trykk deretter z.
NO
47
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO050MENU.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 48 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 40
Oppheve beskyttelsen
I enkeltbildemodus
Trykk z i trinn 3 eller 4 av "Beskytte bilder i enkeltbilde-modus".
I indeksmodus
1 Velg det bildet du vil oppheve beskyttelsen for i trinn 5 av "Beskytte bilder i indeksmodus".
2 Trykk z for at --indikatoren skal bli grå.
3 Gjenta ovenstående operasjon for alle bilder du vil oppheve beskyttelsen for.
4 Trykk MENU, velg [OK] med B, og trykk deretter z.
Oppheve beskyttelsen av alle bilder i mappen
Velg [Alt i denne mappen] i trinn 4 av "Beskytte bilder i indeksmodus", og trykk z. Velg
[Av] med B, og trykk deretter z.
• Merk at formatering av internminnet eller "Memory Stick Duo" sletter alle data som er lagret på
opptaksmediet, selv om bildene er beskyttet. Bilder som er slettet på denne måten, kan ikke gjenopprettes.
• Det kan ta litt tid å beskytte et bilde.
DPOF
Tilføyer et
-merke (utskriftsrekkefølge) til bilder du vil skrive ut (side 86).
(Skriv ut)
Se side 83.
(Lysbilde)
Spiller av bilder i rekkefølge (lysbildevisning).
Intervall
3 sek.
Stiller inn intervallet mellom lysbildene.
5 sek.
10 sek.
30 sek.
1 min.
NO
48
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO050MENU.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 49 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 40
Gjenta
På
Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av
Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
Bilde
Mappe
Spiller av alle bildene i den valgte mappen.
Spiller av alle bildene som er lagret på "Memory Stick Duo".
Start
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter lysbildevisningen.
Bruke menyen
Alle
1 Velg [Intervall], [Gjenta] og [Bilde] med v/V/b/B på kontrollknappen.
2 Velg [Start] med V/B, og trykk deretter z.
Lysbildevisningen vil da starte.
Når du vil avslutte lysbildevisningen, trykker du z for å stoppe lysbildevisningen midlertidig, velger
[Avslutt] med V og trykker deretter z.
• Mens du stopper en lysbildevisning midlertidig, kan du vise forrige/neste bilde med b/B.
• Intervalltiden er bare veiledende, så den kan variere med bildestørrelsen og andre faktorer.
(Endre str.)
Du kan endre størrelsen av et bilde (Endre str.) og lagre det endrede bildet som en ny fil. Det
opprinnelige bildet bevares som det var, også etter størrelsesendringen.
7M (bare DSC-H5)
6M (bare DSC-H2)
Innstillingsstørrelsen er bare veiledende.
t trinn 4 i "Les dette først"
5M (bare DSC-H5)
3M
2M
VGA
Avbryt
Avbryter størrelsesendringen.
1 Vis det bildet du vil endre størrelsen på.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg [
] (Endre str.) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter z.
4 Velg ønsket størrelse med v/V, og trykk deretter z.
Bildet med den nye størrelsen lagres som nyeste fil i REC-mappen.
NO
49
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO050MENU.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 50 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 40
•
•
•
•
•
Mer informasjon om [Bildestørr.] t trinn 4 i "Les dette først"
Du kan ikke forandre størrelsen på filmer eller Multiserie-bilder.
Når du endrer fra en liten til en stor størrelse, forringes bildekvaliteten.
Du kan ikke forandre bildestørrelsen til [3:2] eller [16:9].
Når du forandrer størrelsen på et bilde med bildeforholdet [3:2] eller [16:9], vises de svarte feltene øverst
og nederst i bildet.
(Rotere)
Roterer et stillbilde.
Roterer et bilde. Se nedenstående prosedyre.
OK
Bestemmer rotasjonen. Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter rotasjonen.
1 Vis det bildet som skal roteres.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg [
4 Velg [
] (Rotere) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter z.
] med v, og roter deretter bildet med b/B.
5 Velg [OK] med v/V, og trykk deretter z.
• Du kan ikke rotere beskyttede bilder, filmer eller Multiserie-bilder.
• Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
• Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av
programvaren du bruker.
(Dele)
Klipper filmer, eller sletter unødvendige filmpartier. Det anbefales at du bruker denne
funksjonen når internminnet eller kapasiteten på "Memory Stick Duo" ikke strekker til, eller
når du sender filmer som vedlegg i e-postmeldinger.
• Vær oppmerksom på at originalfilmen slettes og nummeret hoppes over. Vær også oppmerksom på at du
kan ikke gjenopprette filer når du har klippet dem.
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter delingen.
NO
50
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO050MENU.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 51 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 40
Eksempel: Klippe en film med nummer 101_0002
I denne delen beskrives et eksempel på hvordan du deler en film med nummeret 101_0002 og
sletter den i den følgende filkonfigureringen.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
Bruke menyen
1 Klippe scene A.
1
A
B
2
3
101_0002
Del
101_0002 deles i 101_0004 og 101_0005.
2 Klippe scene B.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Del
101_0005 deles i 101_0006 og 101_0007.
3 Slette scene A og B hvis de er overflødige.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
B
101_0006
Slett
Slett
4 Bare de ønskede scenene blir igjen.
1
3
2
101_0006
Prosedyre
1 Vis filmen som skal deles.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg [
] (Dele) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter z.
4 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Filmavspillingen startes.
NO
51
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO050MENU.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 52 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 40
5 Trykk z på ønsket klippepunkt.
STD
640
Dele
Delepunkt
10/10
00:00:02
OK
Avbryt
Avslutt
• Hvis du vil justere klippepunktet, velger du [c/C] (frem-/tilbakespoling av rammer) og justerer
klippepunktet ved hjelp av b/B.
• Hvis du vil endre klippepunkt, velger du [Avbryt]. Filmavspillingen startes på nytt.
6 Velg [OK] med v/V, og trykk z.
7 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Filmen klippes.
• De klippede filmene blir tilordnet nye numre, og lagres deretter som de nyeste filene i den valgte
opptaksmappen.
• Du kan ikke klippe følgende bildetyper:
– Stillbilder
– Filmer som ikke er lange nok til at du kan klippe dem (kortere enn omkring to sekunder)
– Beskyttede filmer (side 47)
(Oppsett)
Se side 53.
Trimme
Lagrer et forstørret bilde (t trinn 6 i "Les dette først") som en ny fil.
Trimme
Se nedenstående prosedyre.
Tilbake
Avbryter trimming.
1 Trykk MENU under avspillingszooming for å vise menyen.
2 Velg [Trimme] med B på kontrollknappen, og trykk deretter z.
3 Velg bildestørrelsen med v/V, og trykk deretter z.
Bildet lagres, og det opprinnelige bildet vises igjen.
• Det trimmede bildet lagres som den nyeste filen i den valgte REC-mappen, og originalbildet er beholdt.
• Kvaliteten av trimmede bilder kan være dårligere enn kvaliteten av det opprinnelige bildet.
• Du kan ikke trimme bildet til bildestørrelsene [3:2] eller [16:9].
NO
52
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO060SET.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 53 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Bruke Oppsett-skjermbildet
Bruke oppsettselementer
Du kan endre standardinnstillingene ved hjelp av Oppsett-skjermbildet.
v/V/b/B-knapp
Modusvelger
z-knapp
MENU-knapp
Kontrollknapp
1 Slå på kameraet.
Bruke Oppsett-skjermbildet
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Når du har trykket B på kontrollknappen, går du til innstillingen
(Oppsett),
og trykker deretter B på nytt.
4 Trykk v/V/b/B på kontrollknappen for å velge elementet du vil angi.
Rammen til det valgte elementet blir gul.
5 Trykk z for å angi innstillingen.
1
2
Oppsett 2
Filnummer:
USB-tilkobl.:
Video ut:
OK
Stille klokke:
Avbryt
1
Du slår av skjermbildet
(Oppsett) ved å trykke MENU.
Du kan gå tilbake til menyen fra skjermbildet
(Oppsett) ved å trykke b på kontrollknappen
flere ganger.
• Hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned, slås skjermbildet
opptaksmodus.
(Oppsett) av, og kameraet går tilbake til
Når menyen ikke vises
Hvis du holder inne MENU, vises
Avbryte innstillingen for
(Oppsett).
(Oppsett)
Velg [Avbryt] hvis det vises, og trykk deretter z på kontrollknappen. Hvis det ikke vises, må
du velge den forrige innstillingen igjen.
• Innstillingen opprettholdes selv om strømmen blir slått av.
NO
53
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO060SET.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 54 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
1
Kamera 1
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 53
Standardinnstillingene er markert med
.
AF-modus
Velger driftsmodusen for autofokus.
Enkel (S AF)
Justerer fokuset automatisk når lukkerknappen trykkes
halvveis ned og holdes. Denne modusen er nyttig ved
fotografering av gjenstander i ro.
Skjerm (MONITOR)
Justerer fokuset automatisk før lukkerknappen trykkes
halvveis ned og holdes. Denne modusen forkorter
fokuseringstiden.
• Batteriet kan imidlertid brukes opp raskere enn i [Enkel]-modus.
Fleksibelt (C AF)
Justerer fokus før du trykker lukkerknappen halvveis ned og
holder den. Fortsetter deretter å justere fokus, selv etter at
AF-låsen er aktivert.
Denne modusen gjør det mulig å fotografere motiver i
bevegelse og i kontinuerlig fokus.
• Batteriet kan imidlertid brukes opp raskere enn i noen annen
AF-modus.
Om [Fleksibelt] (C AF)
• Fokusjusteringen vil kanskje ikke holde tritt med motivet ved fotografering av gjenstander som beveger
seg svært raskt.
• AF-avstandssøkerrammen er senter-AF (side 35).
• I følgende tilfeller er fokus ikke justert etter at låsen er aktivert, og C AF-indikatoren blinker. Kameraet er
i [Skjerm]-modus.
– Når du fotograferer på et mørkt sted
– Når du fotograferer med lav lukkerhastighet
• Det kommer ingen låselyd når fokus er oppnådd.
• Når du trykker lukkerknappen helt ned og bruker selvutløseren, er fokus låst.
Digital zoom
Velger modus for digital zoom. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av optisk zoom (opptil
12×). Når zoomforstørrelsen overstiger 12×, bruker kameraet enten smart zoom eller nøyaktig
digital zoom.
Smart
(Smart zoom)
(
)
Forstørrer bildet digitalt, nesten uten forvrengning. Dette er
ikke tilgjengelig når bildestørrelsen er satt til [7M] (DSCH5), [6M] (DSC-H2) eller [3:2].
• Maksimal forstørrelse med smart zoom vises i følgende tabell.
Nøyaktig
(Nøyaktig digital zoom)
(
)
Forstørrer alle bildestørrelser opp til maksimalt 24×, men
bildekvaliteten forringes.
Av
Bruker ikke digital zoom.
NO
54
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO060SET.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 55 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 53
Bildestørrelse og maksimal zoomforstørrelse ved bruk av smart zoom
Størrelse
DSC-H2
DSC-H5
Maksimal zoomforstørrelse
Maksimal zoomforstørrelse
5M
—
Ca. 14×
3M
Ca. 16×
Ca. 18×
2M
Ca. 20×
Ca. 22×
VGA
Ca. 52×
Ca. 57×
16:9
Ca. 17×
Ca. 19×
• Hvis du trykker zoomknappen, vises zoomforstørrelsen.
Bruke Oppsett-skjermbildet
W-siden av denne linjen er området for optisk
zoom, og T-siden er området for digital zoom
Indikator for zoomforstørrelse
• Maksimal zoom for smart zoom/nøyaktig zoom omfatter også den optiske zoomen.
• AF-avstandssøkerrammen vises ikke når den digitale zoomen er i bruk. Indikatoren
,
eller
blinker, og autofokus prioriterer gjenstander nær midten av rammen.
• Når du bruker smart zoom, kan bildet se grovt ut på skjermen. Dette påvirker imidlertid ikke det bildet
som blir tatt.
Funksj.veiv.
Når du bruker kameraet, vises instruksjoner for ulike funksjoner.
På
Viser funksjonsveiviseren.
Av
Viser ikke funksjonsveiviseren.
Rødøyered.
Reduserer problemet med røde øyne ved bruk av
blits. Velg dette før du tar bildet.
På (
)
Reduserer problemet med røde øyne.
• Blitsen gjør to eller flere forhåndsblink før bildet tas.
Av
Bruker ikke Rødøyereduksjon.
NO
55
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO060SET.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 56 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 53
• Fordi det tar omtrent ett sekund før lukkeren klikker, må du holde kameraet støtt for å unngå vibrering. Du
må heller ikke la motivet røre seg.
• Det kan hende at rødøyereduksjon ikke gir den ønskede effekten. Dette avhenger av individuelle
forskjeller, avstanden til motivet, om den personen du fotograferer ser forhåndsblinket og av andre
forhold.
AF-lys
AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser.
AF-lyset sender ut rødt lys, slik at kameraet lett kan fokusere når lukkerknappen trykkes
halvveis ned, inntil fokuset er låst. Indikatoren ON vil nå vises.
Auto
AF-lyset er aktivert.
Av
AF-lyset er ikke aktivert.
• Hvis AF-lyset ikke i tilstrekkelig grad lyser opp motivet, eller hvis det ikke er noen kontraster i motivet,
vil motivet ikke komme i fokus. (En avstand på opptil ca. 2,7 m (zoom: W)/2,6 m (zoom: T) anbefales.)
• Det kan fokuseres på motivet så lenge AF-lyset når frem til motivet, selv om lyset treffer litt på siden av
midten av motivet.
• Når manuelt fokus er valgt (side 35), fungerer ikke AF-lyset.
• AF-avstandssøkerrammen vises ikke. Indikatoren
,
eller
blinker, og autofokus prioriterer
gjenstander nær midten av rammen.
• AF-lyset fungerer ikke når
(Halvlys) eller
(Landskap) er valgt i scenemodus, eller når [Konvert.linse] ikke er satt til [Av].
• AF-lyset sender ut meget sterkt lys. Selv om dette ikke er farlig, bør du ikke se direkte inn i AF-lyset på
kort hold.
Autovisning
Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart etter at det er tatt.
På
Autovisning er i bruk.
Av
Autovisning er ikke i bruk.
• Hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned i denne perioden, forsvinner visningen av det siste bildet som
ble tatt, og du kan umiddelbart ta neste bilde.
NO
56
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO060SET.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 57 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
2
Kamera 2
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 53
Standardinnstillingene er markert med
.
Utvidet fokus
Fordobler midten av skjermen i modus for manuell fokusering.
På
Dobler størrelsen.
Av
Utvider ikke.
Blitssynk.
Velg når blitslyset skal komme.
Normalt bør du bruke denne innstillingen. Siden blitsen
blinker like etter du har trykket på utløseren, vil du kunne
fange inn motivet nærmere det tidspunktet da du trykket
utløseren.
Bakside (REAR)
Brukes for motiv i bevegelse. Siden blitsen blinker like før
lukkeren lukkes, vil du kunne gjengi et lysspor eller en
bevegelse hos motivet.
Bruke Oppsett-skjermbildet
Forside
På [Bakside]
• Når lukkerhastigheten er for høy, har kanskje ikke innstillingen [Bakside] noen virkning.
• Når rødøyereduksjon er valgt, vil kanskje ikke virkningen av rødøyereduksjon gjøre seg gjeldende ved
lavere lukkerhastigheter.
NO
57
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO060SET.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 58 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 53
STEADY SHOT
Velger modus for fjerning av uskarphet.
Opptak
Aktiverer funksjonen for fjerning av uskarphet når du trykker
lukkerknappen halvveis ned.
Fortsett
Aktiverer alltid funksjonen for fjerning av uskarphet. Du kan
stabilisere bilder selv når du zoomer inn på et objekt langt
borte.
• Batteriet brukes opp raskere enn i [Opptak]-modus.
• Når du filmer, er [Fortsett] aktivert selv om du velger [Opptak].
• Du kan slå av funksjonen for fjerning av uskarphet ved å bruke
(STEADY SHOT) når
modusvelgeren ikke er satt til
. (t trinn 5 i "Les dette først")
• Funksjonen for fjerning av uskarphet vil kanskje ikke fungere på riktig måte i følgende tilfeller:
– Når det er for store kamerarystelser
– Når lukkerhastigheten er lav, for eksempel ved fotografering av nattscener
Konvert.-linse
Innstillinger for å få riktig fokus ved bruk av konverteringslinse (ikke inkludert). Fest den
medfølgende mellomringen, og fest deretter konverteringslinsen.
Nærbilde (
Tele (
Vidvink. (
Av
)
)
For bruk av nærbildelinse.
For bruk av telekonverteringslinse.
)
For bruk av vidvinkelskonverteringslinse.
Ingen bruk av linse.
• Når du bruker den innebygde blitsen, kan det hende at blitslyset blokkeres, noe som fører til at det vises en
skygge.
• Det tilgjengelige zoomområdet er begrenset.
• Det tilgjengelige fokuseringsområdet er begrenset.
• Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med konverteringslinsen.
NO
58
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO060SET.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 59 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Internt minneverktøy Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 53
Dette elementet vises ikke når "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Standardinnstillingene er markert med .
Format
Formaterer internminnet.
• Vær oppmerksom på at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data i internminnet, inkludert
beskyttede bilder.
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter formateringen.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli slettet Klar?" vises.
Bruke Oppsett-skjermbildet
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Formateringen er fullført.
NO
59
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO060SET.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 60 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Memory Stick-verktøy Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 53
Dette elementet vises bare når "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Standardinnstillingene er markert med .
Format
Formaterer "Memory Stick Duo". En kommersielt tilgjengelig "Memory Stick Duo" er
allerede formatert og kan brukes med én gang.
• Merk at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data på en "Memory Stick Duo", inklusive
beskyttede bilder.
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter formateringen.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter z.
Meldingen "Alle data i Memory Stick vil bli slettet Klar?" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Formateringen er fullført.
Ny REC-mappe
Oppretter en mappe i en "Memory Stick Duo" for opptak av bilder.
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter mappeoppretting.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter z.
Skjermbildet for oppretting av mappe vises.
Ny REC-mappe
Oppretter REC-mappe
102MSDCF
Klar?
OK
Avbryt
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
En ny mappe vises med et nummer som ligger ett høyere enn det største nummeret, og mappen
blir den gjeldende opptaksmappen (REC-mappen).
•
•
•
•
•
Du kan få mer informasjon om mappen ved å se side 46.
Når du ikke oppretter en ny mappe, er mappen "101MSDCF" valgt som REC-mappe.
Du kan opprette mapper med navn som går til "999MSDCF".
Bilder tas opp i den nyopprettede mappen inntil en annen mappe opprettes eller velges.
Du kan ikke slette en mappe med kameraet. For å slette en mappe må du bruke en datamaskin eller
lignende.
• Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en
ny mappe.
• Du kan få mer informasjon ved å se "Lagringsmål og filnavn for bildefiler" (side 74).
NO
60
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO060SET.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 61 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 53
Endre REC-mappe
Endre mappe for lagring av innspilte bilder.
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter endring av REC-mappen.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter z.
Skjermbildet for valg av mappe vises.
Velge REC- mappe
102
2/2
Mappenavn: 102MSDCF
Ant. filer:
0
Opprettet:
2006 1 1 1::05:34AM
Bruke Oppsett-skjermbildet
OK
Avbryt
TILB./NESTE
2 Velg ønsket mappe med b/B og [OK] med v, og trykk deretter z.
• Du kan ikke velge mappen 100MSDCF som opptaksmappe (REC-mappe).
• Du kan ikke flytte innspilte bilder til en annen mappe.
Kopier
Alle bildene i internminnet kopieres til "Memory Stick Duo".
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter kopieringen.
1 Sett inn en "Memory Stick Duo" med 32 MB kapasitet eller mer.
2 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli kopiert Klar?" vises.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Kopieringen starter.
Kopierer
102_COPY
• Bruk et fullt oppladet NiMH-batteri eller vekselstrømadapteren (ikke inkludert). Hvis du prøver å kopiere
bildefiler og bruker batterier som er nesten utladede, kan det hende at batteriene tømmes og kopieringen
mislykkes eller dataene skades.
• Du kan ikke kopiere enkeltbilder.
• De opprinnelige bildene i internminnet, beholdes etter kopieringen. Du kan slette innholdet i internminnet
ved å ta ut "Memory Stick Duo" etter kopieringen og deretter kjøre [Format]-kommandoen i
(Internt
minneverktøy) (side 59).
• Du kan ikke velge en mappe som er kopiert på en "Memory Stick Duo".
• Selv om du kopierer data, kopieres ikke
-merker (utskriftsrekkefølge).
NO
61
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO060SET.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 62 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Oppsett 1
1
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 53
Standardinnstillingene er markert med
.
LCD-baklys (bare DSC-H5)
Velger lysstyrken på LCD-bakgrunnslyset når du bruker kameraet med batterier.
Lyst
Sterkere lys.
Normal
• Du kan også endre innstillingen ved å holde
(skjermbildebryter) inne lenger. (t trinn 5 i "Les dette
først")
• Hvis du velger [Lyst], brukes strømmen i batteriet opp raskere.
EVF baklys
Velger lysstyrken på bakgrunnslyset på søkeren.
Lyst
Sterkere lys.
Normal
• Du kan også endre innstillingen ved å holde
(skjermbildebryter) inne lenger. (t trinn 5 i "Les dette
først")
• Hvis du velger [Lyst], brukes strømmen i batteriet opp raskere.
Pip
Brukes til å velge lyden du hører når du bruker kameraet.
Lukker
Lyden av lukkeren høres når du trykker på lukkerknappen.
På
Et pip/lukkerlyden høres når du trykker på kontrollknappen/
lukkerknappen.
Av
Pip/lukkerlyden er slått av.
Språk
Brukes til å velge språket som skal brukes til menyelementer, advarsler og meldinger.
NO
62
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO060SET.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 63 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 53
Initialiser
Setter innstillingen tilbake til standardinnstillingen.
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter tilbakestillingen.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter z.
Meldingen "Initialisere alle innst. Klar?" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Innstillingene tilbakestilles til standardinnstillingen.
• Pass på at du ikke kobler fra strømmen under tilbakestillingen.
Bruke Oppsett-skjermbildet
NO
63
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO060SET.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 64 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
2
Oppsett 2
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 53
Standardinnstillingene er markert med
.
Filnummer
Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles filnumre.
Serie
Filene får numre i rekkefølge, selv om opptaksmappen eller
"Memory Stick Duo" byttes. (Når en ny "Memory Stick Duo"
inneholder en fil med et nummer som er høyere enn det sist
tildelte nummeret, tildeles et nummer som er ett høyere enn
det største nummeret.)
Tilbakest
Nummereringen begynner på 0001 hver gang mappen endres.
(Når REC-mappen inneholder en fil, tildeles et nummer som
er ett høyere enn det høyeste nummeret.)
USB-tilkobl.
Brukes til å velge USB-modus ved tilkobling av kameraet til en datamaskin eller en
PictBridge-kompatibel skriver ved hjelp av USB-kabelen.
PictBridge
Kameraet kobles til en PictBridge-kompatibel skriver
(side 83).
PTP
Når [PTP] (Picture Transfer Protocol) er på og kameraet er
koblet til en datamaskin, kopieres bildene i kameraets
opptaksmappe (REC-mappe) til datamaskinen. (Kompatibel
med Windows XP og Mac OS X.)
Masselager
Oppretter en masselagertilkobling mellom kameraet og
datamaskinen eller en annen USB-enhet (side 70).
Auto
Kameraet gjenkjenner automatisk og oppretter
kommunikasjon med en datamaskin eller en PictBridgekompatibel skriver (side 70 og 83).
• Hvis kameraet og en PictBridge-kompatibel skriver ikke kan
kobles til hverandre med innstillingen [Auto], må du forandre
innstillingen til [PictBridge].
• Hvis kameraet og en datamaskin eller en annen USB-enhet ikke
kan kobles til hverandre med innstillingen [Auto], må du
forandre innstillingen til [Masselager].
NO
64
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO060SET.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 65 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 53
Video ut
Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TV-fargesystemet til det tilkoblede
videoutstyret. Forskjellige land og regioner bruker ulike TV-fargesystemer. Hvis du vil se på
bildene på en TV-skjerm, bør du se etter på side 89 for å finne TV-fargesystemet i det landet
eller den regionen hvor kameraet brukes.
NTSC
Stiller inn videoutgangssignalet til NTSC-modus (dvs. for
USA og Japan).
PAL
Stiller inn videoutgangssignalet til PAL-modus (dvs. for
Europa).
Bruke Oppsett-skjermbildet
Stille klokke
Brukes til å stille inn dato og tid.
OK
Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk z. Utfør
deretter prosedyren som er forklart i Stille klokken (t trinn 2
i "Les dette først").
Avbryt
Avbryter stilling av klokken.
NO
65
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO070PC.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 66 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Bruke datamaskinen
Få glede av Windows-datamaskinen
Nærmere informasjon om bruk av
Macintosh-datamaskiner finner du under
"Bruke Macintosh-datamaskinen"
(side 80).
Dette avsnittet beskriver skjermbildet i
engelsk versjon.
Installere programvaren (inkludert) først (side 68)
Kopiere bilder til datamaskinen (side 69)
Vise bilder på datamaskinen
Se på bilder med "Cyber-shot Viewer" (side 76)
• Se på bilder som er lagret på datamaskinen
• Vise fotografier ordnet etter dato
• Redigere bilder
Skrive ut bilder
NO
66
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO070PC.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 67 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows
XP Home Edition eller Windows XP
Professional
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er
basert på oppdateringer av ovenstående
operativsystemer eller i et multiboot-miljø
(flere operativsystemer på samme PC).
USB-kontakt: Inkludert (standard)
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet med et
USB-grensesnitt som er kompatibelt med
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du
kunne foreta avansert overføring
(høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB
2.0-kompatibelt).
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes
det tre USB-tilkoblingsmodi, nemlig [Auto]
(standardinnstilling), [Masselager] og [PTP].
Dette kapitlet beskriver [Auto] og [Masselager]
som eksempler. For nærmere informasjon om
[PTP], se side 64.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen
mellom kameraet og datamaskinen ikke vil
gjenopprettes samtidig.
Bruke datamaskinen
Anbefalt miljø for bruk av "Cyber-shot
Viewer"
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows
XP Home Edition eller Windows XP
Professional
Lydkort: 16 bits stereolydkort med høyttalere
Prosessor/minne: Pentium III 500 MHz
eller raskere, 128 MB RAM eller mer
(anbefales: Pentium III 800 MHz eller
raskere og 256 MB RAM eller mer)
Harddisk: Nødvendig diskplass for
installering—200 MB eller mer
Skjerm:
Skjermoppløsning 800 × 600 punkter eller
mer
Farger: tusener av farger (16-biters farge,
65 000 farger) eller mer
Merknader om tilkobling av kameraet
til en datamaskin
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, blant annet kameraet, ikke vil
fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
NO
67
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO070PC.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 68 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Installere programvaren (inkludert)
Du kan installere programvaren (inkludert)
ved hjelp av følgende prosedyre.
• Hvis du bruker Windows 2000/Me, må du ikke
koble kameraet til datamaskinen før
installeringen.
• I Windows 2000/XP må du logge deg på som
Administrator.
• Når den medfølgende programvaren er
installert, installeres USB-driveren automatisk.
1 Slå på datamaskinen, og sett inn
CD-ROM-en (inkludert) i CD-ROMstasjonen.
4 Følg instruksjonene på skjermen
for å fullføre installeringen.
Når du får se en melding som ber deg
bekrefte om du vil foreta en omstart,
kan du starte datamaskinen på nytt i
samsvar med instruksjonene på
skjermen.
5 Ta ut CD-ROM-en når
installeringen er fullført.
Vinduet med installeringsmenyen vises.
• Hvis det ikke vises, dobbeltklikker du
(My Computer – Min datamaskin) t
(CYBERSHOTSOFT).
2 Klikk [Install] (Installer).
Skjermbildet "Choose Setup Language"
(Velg konfigureringsspråk) vises.
3 Velg ønsket språk og klikk
deretter [Next] (Neste).
Skjermbildet "License Agreement"
(Lisensavtale) vises.
Les avtalen nøye. Hvis du godtar
vilkårene i avtalen, må du klikke på
boksen ved siden av [I accept the terms
of the license agreement] (Jeg
aksepterer vilkårene i lisensavtalen) og
deretter klikke [Next] (Neste).
NO
68
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO070PC.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 69 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Kopiere bilder til datamaskinen
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Du kan kopiere bilder fra kameraet til
datamaskinen på følgende måte.
For datamaskiner med "Memory
Stick"-spor
2 Sett inn oppladede NiMH-batterier
i kameraet, eller koble det til en
stikkontakt ved hjelp av
vekselstrømadapteren (ikke
inkludert).
Ta ut "Memory Stick Duo" fra kameraet, og
sett det inn i Memory Stick Duo-adapteren.
Sett inn Memory Stick Duo-adapteren i
datamaskinen, og kopier bildene.
Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke
gjenkjennes, kan du se side 98.
For datamaskiner uten "Memory
Stick"-spor
Følg trinn 1 til 4 på side 69 til 73 for å
kopiere bilder.
Trinn 1: Klargjøre kameraet og
datamaskinen
1 Sett inn en "Memory Stick Duo"
Bruke datamaskinen
• Hvis du bruker Windows 2000/Me, må du
installere den medfølgende programvaren før du
fortsetter. Hvis du bruker Windows XP, er
installasjon ikke nødvendig.
• Skjermbildene som vises i dette avsnittet er
eksempler på det man får se når man kopierer
bilder fra "Memory Stick Duo".
• Når du kopierer bilder til datamaskinen ved
hjelp av batterier, kan kopieringen
mislykkes eller bildedata bli ødelagt hvis
batteriene går tom for strøm for tidlig.
3 Trykk
for å slå på kameraet og
datamaskinen.
med innspilte bilder i kameraet.
• Når du kopierer bilder i internminnet, er
ikke dette trinnet nødvendig.
NO
69
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO070PC.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 70 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Trinn 2: Koble sammen
kameraet og datamaskinen
2 Til -kontakten
(USB)
Trinn 3-A: Kopiere bilder til en
datamaskin
• Hvis du bruker Windows 2000/Me, følger du
prosedyren som er forklart i "Trinn 3-B: Kopiere
bilder til en datamaskin" på side 71.
• Hvis du bruker Windows XP og veiviseren ikke
vises automatisk, må du følge prosedyren som
er forklart under "Trinn 3-B: Kopiere bilder til
en datamaskin" på side 71.
Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til en "My Documents"
(Mine dokumenter)-mappe.
USB-kabel
1 Til USB-kontakten
1 Etter at du har opprettet en
• Hvis du bruker Windows XP, vises
AutoPlay-veiviseren på skrivebordet.
"USB-modus Masselager" vises på
kameraskjermen.
USB-tilkobling i trinn 2, må du
klikke [Copy pictures to a folder
on my computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard]
(Kopier bilder til en mappe på
datamaskinen, ved hjelp av
Microsofts veiviser for skanner
og kamera) t [OK] når
veiviservinduet vises automatisk
på skrivebordet.
USB-modus
Masselager
Tilgangsindikatorer*
1
Memory Stick
Slå på
MENU
Når en "USB-tilkobling" opprettes for
første gang, vil datamaskinen din
automatisk sette igang et program for
senere å kunne gjenkjenne kameraet. Vent
en stund.
* Når enhetene kommuniserer, er
tilgangsindikatorene røde. Ikke bruk
datamaskinen før indikatorene blir hvite.
• Hvis "USB-modus Masselager" ikke vises,
setter du [USB-tilkobl.] til [Masselager]
(side 64).
NO
2
Skjermbildet "Scanner and Camera
Wizard" (Veiviser for skanner og
kamera) vises.
2 Klikk [Next] (Neste).
Bildene som er lagret på kameraets
"Memory Stick Duo", vises.
• Hvis det ikke er satt inn en "Memory Stick
Duo", vises bildene i internminnet.
70
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO070PC.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 71 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
3 Klikk på avkrysningsboksen ved
uønskede bilder for å oppheve
merkingen av disse, så de ikke
blir kopiert. Klikk deretter [Next]
(Neste).
1
5 Klikk på boksen ved siden av
[Nothing. I'm finished working
with these pictures] (Ingen ting,
jeg er ferdig med å jobbe med
disse bildene) for å velge dette
alternativet, og klikk så [Next]
(Neste).
1
2
4 Velg et navn og et mål for bildene,
2
Bruke datamaskinen
Skjermbildet "Picture Name and
Destination" (Bildenavn og mål) vises.
Skjermbildet "Completing the Scanner
and Camera Wizard" (Fullføre Veiviser
for skanner og kamera) vises.
og klikk [Next] (Neste).
6 Klikk [Finish] (Fullfør).
1
Veiviservinduet lukkes.
2
• Hvis du vil fortsette å kopiere andre bilder,
kobler du fra USB-kabelen (side 73).
Deretter følger du prosedyren som er
forklart i "Trinn 2: Koble sammen kameraet
og datamaskinen" på side 70.
Bildekopieringen starter. Når
kopieringen er fullført, vises
skjermbildet "Other Options "(Andre
alternativer).
Trinn 3-B: Kopiere bilder til en
datamaskin
• Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til "My Documents"
(Mine dokumenter)-mappen.
• Hvis du bruker Windows XP, må du følge
prosedyren som er forklart i "Trinn 3-A:
Kopiere bilder til en datamaskin" på side 70.
Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til "My Documents"
(Mine dokumenter)-mappen.
NO
71
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO070PC.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 72 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
1 Dobbeltklikk [My Computer] (Min
datamaskin) t [Removable Disk]
(Flyttbar disk) t [DCIM].
3 Dobbeltklikk mappen [My
Documents] (Mine dokumenter).
Høyreklikk deretter vinduet "My
Documents" (Mine dokumenter)
for å vise menyen, og klikk [Paste]
(Lim inn).
1
2
• Hvis ikonet for "Removable Disk" (Flyttbar
disk) ikke vises, kan du se side 96.
2 Dobbeltklikk mappen hvor de
bildefilene du vil kopiere, er
lagret.
Høyreklikk deretter en bildefil for
å vise menyen, og klikk [Copy]
(Kopier).
1
Bildefilene kopieres til mappen "My
Documents" (Mine dokumenter).
• Når målmappen for kopieringen allerede
inneholder et bilde med det samme
filnavnet, vises en melding som ber deg
bekrefte overskriving av den eksisterende
filen. Når du overskriver et eksisterende
bilde med et nytt, slettes dataene fra den
opprinnelige filen. For å kopiere en bildefil
til datamaskinen uten overskriving, må du
endre filnavnet og deretter kopiere
bildefilen. Du bør imidlertid legge merke til
at hvis du endrer filnavnet (side 75), kan det
hende at du ikke kan spille av det bildet med
kameraet.
2
• Hvis du vil ha mer informasjon om
lagringsmålet for bildefilene, kan du se
side 74.
NO
72
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO070PC.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 73 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Trinn 4: Vise bilder på
datamaskinen
Slette USB-tilkoblingen
Dette avsnittet beskriver prosedyren for å se
på kopierte bilder i mappen "My
Documents" (Mine dokumenter).
1 Klikk [Start] t [My Documents]
(Mine dokumenter).
Utfør nedenstående prosedyrer på forhånd
når du vil gjøre følgende:
• Koble fra USB-kabelen
• Ta ut en "Memory Stick Duo"
• Sette inn en "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet
• Slå av kameraet
x For Windows 2000/Me/XP
2
1 Dobbeltklikk på
på oppgavelinjen.
Dobbeltklikk her
Innholdet i mappen "My Documents"
(Mine dokumenter) vises.
• Hvis du ikke bruker Windows XP, må du
dobbeltklikke [My Documents] (Mine
dokumenter) på skrivebordet.
Bruke datamaskinen
2 Klikk
1
(Sony DSC) t [Stop] (Stopp).
3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og
klikk [OK].
4 Klikk [OK].
Enheten kobles fra.
• Trinn 4 er unødvendig for Windows XP.
2 Dobbeltklikk den ønskede
bildefilen.
Bildet vises.
NO
73
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO070PC.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 74 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler
Bildefilene som er spilt inn med kameraet,
er gruppert som mapper på "Memory Stick
Duo".
Eksempel: vise mapper i Windows XP
• Bildefiler navngis som følger: ssss står for
et hvilket som helst nummer mellom 0001 og
9999. De numeriske delene av navnet til en
filmfil som er spilt inn i filmmodus, og den
tilsvarende indeksbildefilen, er like.
– Stillbildefiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.MPG
– Indeksbildefiler som spilles inn når du spiller
inn filmer: MOV0ssss.THM
• Du finner mer informasjon om mapper på side
46 og 60.
A Mapper som inneholder bildedata som er
tatt opp med et kamera som har funksjon
for opprettelse av mapper
B Mappe som inneholder bildedata som er
tatt opp med dette kameraet
Når det ikke er opprettet noen nye mapper,
finnes følgende mapper:
– "Memory Stick Duo": bare "101MSDCF"
– Internminne: bare "101_SONY"
• Du kan ikke spille inn bilder i mappen
"100MSDCF". Bildene i disse mappene er bare
tilgjengelige for visning.
• Du kan ikke spille inn bilder i eller spille av
bilder fra mappen "MISC".
NO
74
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO070PC.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 75 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin,
med kameraet (ved hjelp av "Memory Stick Duo")
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Når en bildefil som er kopiert til en
datamaskin, ikke lenger finnes på en
"Memory Stick Duo", kan du vise den på
kameraet igjen ved å kopiere bildefilen fra
datamaskinen og over på en "Memory Stick
Duo".
Duo"-mappen i følgende
rekkefølge:
1Høyreklikk bildefilen, og klikk så
[Copy] (Kopier).
2Dobbeltklikk [Removable Disk]
(Flyttbar disk) eller [Sony
MemoryStick] i [My Computer] (Min
datamaskin).
3Høyreklikk [sssMSDCF]-mappen i
[DCIM]-mappen, og klikk [Paste] (Lim
inn).
• sss står for et hvilket som helst tall
fra 100 til 999.
Bruke datamaskinen
• Trinn 1 er ikke påkrevd hvis navnet filen fikk i
kameraet ikke er endret.
• Enkelte bilder vil kanskje ikke kunne spilles av,
avhengig av bildestørrelsen.
• Når en bildefil er blitt behandlet av en
datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et
kamera av en annen modell enn ditt, kan det
ikke garanteres at du vil kunne spille av filen
med kameraet.
• Når det ikke finnes noen mappe, må du først
opprette en med kameraet (side 60), og deretter
kopiere bildefilen.
2 Kopier bildefilen til "Memory Stick
1 Høyreklikk bildefilen, og klikk så
[Rename] (Gi nytt navn). Endre
filnavnet til "DSC0ssss".
Skriv inn et nummer mellom 0001 og
9999 for ssss.
1
2
• Hvis meldingen om bekreftelse av
overskriving vises, må du skrive inn et annet
nummer.
• Det kan hende det vil vises et filetternavn,
avhengig av datamaskinens innstillinger.
Filetternavnet for stillbilder er JPG, og
filetternavnet for filmer er MPG. Ikke endre
filetternavnet.
NO
75
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO070PC.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 76 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Bruke "Cyber-shot Viewer" (inkludert)
Ved hjelp av programvaren kan du bruke
stillbildene og filmene fra kameraet mer
enn noen gang.
Denne delen gir et sammendrag av
"Cyber-shot Viewer" samt grunnleggende
instruksjoner.
Oversikt over "Cyber-shot
Viewer"
Med "Cyber-shot Viewer" kan du gjøre
følgende:
• Importere bilder som er tatt med kameraet, og
vise dem på skjermen.
• Ordne bilder på datamaskinen i en kalender og
vise dem etter opptaksdato.
• Retusjere, skrive ut og sende stillbilder som
e-postvedlegg, endre opptaksdato med mer.
• Du finner mer informasjon om "Cyber-shot
Viewer" i Help.
Du får tilgang til Help ved å klikke
[Start] t [Programs] (Programmer) ([All
Programs] (Alle programmer) i Windows
XP) t [Sony Picture Utility] t [Help] t
[Cyber-shot Viewer].
Starte og avslutte "Cyber-shot
Viewer"
Grunnleggende instruksjoner
Følg disse trinnene for å importere og vise
bilder fra kameraet.
Importere bilder
1 Kontroller at "Media Check Tool"*
kjører.
* "Media Check Tool" er et program som
automatisk registerer og importerer bilder
når du setter inn en "Memory Stick" eller
kobler til kameraet.
Se etter ikonet
(Media Check Tool)
på oppgavelinjen.
• Hvis ikonet
ikke finnes: Klikk
[Start] t [Programs] (Programmer) ([All
Programs] (Alle programmer) i Windows
XP) t [Sony Picture Utility] t
[Cyber-shot Viewer] t [Tools] t [Media
Check Tool].
2 Koble kameraet til datamaskinen
med USB-kabelen.
Når kameraet er registrert, vises vinduet
[Import Images].
Starte "Cyber-shot Viewer"
Dobbeltklikk ikonet
(Cyber-shot
Viewer) på skrivebordet.
Du kan også gjøre følgende i Start-menyen:
Klikk [Start] t [Programs] (Programmer)
([All Programs] (Alle programmer) i
Windows XP) t [Sony Picture Utility] t
[Cyber-shot Viewer].
Avslutte "Cyber-shot Viewer"
Klikk
i øvre høyre hjørne på skjermen.
• Hvis du vil bruke "Memory Stick"-sporet,
ser du først side 69.
• Hvis veiviseren for autokjøring vises i
Windows XP, lukker du den.
NO
76
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO070PC.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 77 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
3 Importer bildene.
Du starter importen av bilder ved å
klikke [Import].
2 Vise bilder i "Viewed folders"
ordnet etter opptaksdato på en
kalender
1Klikk kategorien [Calendar].
Årene bildene ble tatt, vises.
2Klikk ønsket år.
Bilder som er tatt det året, vises ordnet i
kalenderen etter opptaksdato.
Som standard importeres bildene til en
mappe som opprettes i "My Pictures"
(Mine bilder) og som er navngitt med
importdatoen.
3Du kan vise bildene etter måned ved å
klikke ønsket måned.
Miniatyrbilder vises av bilder som ble
tatt den måneden.
• Du finner instruksjoner om hvordan du
endrer "Folder to be imported" på side 79.
4Du kan vise bildene etter klokkeslett
ved å klikke ønsket dato.
Miniatyrbilder vises av bilder som ble
tatt den dagen, ordnet etter time.
Skjermbilde for årsvisning
1 Kontrollere importerte bilder
1
Når importen er fullført, startes
"Cyber-shot Viewer". Det vises
miniatyrbilder av de importerte bildene.
Bruke datamaskinen
Vise bilder
2
3
Skjermbilde for månedsvisning
4
• Mappen "My Pictures" (Mine bilder) er
angitt som standardmappe i "Viewed
folders".
• Du kan dobbeltklikke et miniatyrbilde for å
vise bildet.
NO
77
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO070PC.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 78 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Skjermbilde for timesvisning
Vise bilder i fullskjermsmodus
Du kan vise en lysbildevisning av gjeldende
bilder i fullskjermsmodus, ved å klikke .
• Du kan vise en liste over bilder fra en
bestemt måned eller et bestemt år, ved å
klikke den perioden til venstre i
skjermbildet.
3 Vise enkeltbilder
• Du spiller av lysbildevisningen eller stopper den
midlertidig ved å klikke
nederst til venstre
på skjermen.
• Du stopper lysbildevisningen ved å klikke
nederst til venstre på skjermen.
I timesvisningsskjermbildet kan du
dobbeltklikke et miniatyrbilde for å vise
bildet for seg selv i et eget vindu.
• Du kan redigere viste bilder ved å klikke
verktøylinjeknappen
.
NO
78
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO070PC.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 79 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Andre funksjoner
Klargjøre bilder som er lagret på
datamaskinen, for visning
Du viser dem ved å registrere mappen som
inneholder bildene, som en del av "Viewed
folders".
I [File]-menyen velger du [Register Viewed
Folders...] for å vise innstillingsvinduet for
registrering av "Viewed folders".
Oppdatere
bilderegistreringsinformasjon
Du kan oppdatere bildeinformasjon ved å
velge [Update Database] på [Tools]menyen.
• Det kan ta en stund å oppdatere databasen.
• Hvis du endrer navnet på bildefilene eller
mappene i "Viewed folders", kan de ikke vises
med denne programvaren. Da må du oppdatere
databasen.
Avinstallere "Cyber-shot Viewer"
1
Klikk [Add...] og angi deretter mappen som
inneholder bilder du vil importere slik at
mappen registreres som "Viewed folder".
2 Velg [Sony Picture Utility] og klikk
[Change/Remove] (Endre/fjern) (Windows
XP: [Remove] (Fjern)) for å avinstallere.
• Bilder i undermapper i "Viewed folders",
registreres også.
Brukerstøtte
Endre "Folder to be imported"
Ytterligere informasjon om dette
produktet og svar på vanlige
spørsmål finner du på Sonys
web-område for kundestøtte:
http://www.sony.net/
Du kan endre "Folder to be imported" ved å
åpne "Import Settings".
Du viser "Import Settings" ved å velge
[Image Import Settings...] på
[File]-menyen.
Bruke datamaskinen
2
1 Klikk [Start] t [Settings]
(Innstillinger) t [Control Panel]
(Kontrollpanel). Dobbeltklikk
[Add/Remove Programs]. (Windows XP:
Klikk [start] t [Control Panel]
(Kontrollpanel), og dobbeltklikk deretter
[Add or Remove Programs] (Legg til eller
fjern programmer).)
1
2
Velg "Folder to be imported".
• Du kan angi "Folder to be imported" fra
mappene som er registrerte som "Viewed
folders".
NO
79
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO070PC.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 80 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Bruke Macintosh-datamaskinen
Du kan kopiere bilder til datamaskinen.
• Den medfølgende programvaren er ikke
kompatibel med Macintosh-datamaskiner.
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Mac OS 9.1, 9.2 eller Mac OS X (v10.0
eller nyere)
USB-kontakt: Inkludert (standard)
Merknader om tilkobling av kameraet
til en datamaskin
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, blant annet kameraet, ikke vil
fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet med et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne foreta
avansert overføring (høyhastighetsoverføring),
da dette kameraet er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes
det tre USB-tilkoblingsmodi, nemlig [Auto]
(standardinnstilling), [Masselager] og [PTP].
Dette kapitlet beskriver [Auto] og [Masselager]
som eksempler. For nærmere informasjon om
[PTP], se side 64.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen
mellom kameraet og datamaskinen ikke vil
gjenopprettes samtidig.
Kopiere og vise bilder på en
datamaskin
1 Klargjøre kameraet og en
Macintosh-datamaskin.
Utfør den samme prosedyren som ble
beskrevet under "Trinn 1: Klargjøre
kameraet og datamaskinen" på side 69.
2 Koble til USB-kabelen.
Utfør den samme prosedyren som ble
beskrevet under "Trinn 2: Koble
sammen kameraet og datamaskinen" på
side 70.
3 Kopier bildefiler til Macintoshdatamaskinen.
1Dobbeltklikk det nylig gjenkjente
ikonet t [DCIM] t mappen hvor de
bildene du vil kopiere er lagret.
2Trekk og slipp bildefilene til
harddiskikonet.
Bildefilene kopieres til harddisken.
• Hvis du vil ha nærmere informasjon om
lagringsstedet for filene og filnavnene, kan
du se side 74.
4 Vise bilder på datamaskinen.
Dobbeltklikk harddiskikonet t og den
ønskede bildefilen i mappen som
inneholder de kopierte filene, for å åpne
filen.
NO
80
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO070PC.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 81 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Slette USB-tilkoblingen
Utfør nedenstående prosedyrer på forhånd
når du vil gjøre følgende:
• Koble fra USB-kabelen
• Ta ut en "Memory Stick Duo"
• Sette inn en "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet
• Slå av kameraet
Dra og slipp diskikonet eller ikonet for
"Memory Stick Duo" til
papirkurvikonet.
Kameraet kobles fra datamaskinen.
• Hvis du bruker Mac OS X v10.0, må du utføre
ovenstående prosedyre etter at du har slått av
datamaskinen.
Bruke datamaskinen
Brukerstøtte
Ytterligere informasjon om dette
produktet og svar på vanlige
spørsmål finner du på Sonys
web-område for kundestøtte.
http://www.sony.net/
NO
81
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO080PRN.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 82 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Skrive ut stillbilder
Slik skriver du ut stillbilder
Når du skriver ut bilder som er tatt i [16:9]modus, kan det hende at begge kantene blir kuttet
av. Kontroller dette før utskrift (side 99).
Skrive ut direkte med en PictBridge-kompatibel skriver (side 83)
Du kan skrive ut bilder ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
Skrive ut direkte med en "Memory Stick"-kompatibel skriver
Du kan skrive ut bilder med en "Memory Stick"-kompatibel skriver.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
Skrive ut med en datamaskin
Ved hjelp av den medfølgende CD-ROM-en kan du kopiere bildene
til en datamaskin og skrive dem ut.
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter (side 86)
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo" med bilder du har tatt
med kameraet, til en fotoforretning eller et kopisenter. Du kan
merke bilder du på forhånd vet du vil skrive ut, med et
-merke
(utskriftsrekkefølge).
NO
82
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO080PRN.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 83 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Skrive ut bilder direkte med en PictBridgekompatibel skriver
Selv om du ikke har noen datamaskin, kan
du skrive ut bilder du har tatt med kameraet,
ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
• "PictBridge" er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Trinn 1: Klargjøre kameraet
Klargjør kameraet for tilkobling til
skriveren via en USB-tilkobling. Når du
kobler kameraet til en skriver som blir
gjenkjent når [USB-tilkobl.] er satt til
[Auto], bortfaller trinn 1.
Indeksknapp
I enkeltbildemodus
Du kan skrive ut ett enkelt bilde på et
utskriftsark.
MENU-knapp
Kontrollknapp
• Du bør bruke fullt oppladede NiMH-batterier
eller en vekselstrømadapter (ikke inkludert) for
å unngå at strømmen blir borte midt i
utskriftsprosessen.
I indeksmodus
1 Trykk MENU for å vise menyen.
1
2 Trykk B på kontrollknappen for å
2
velge
3 Velg [
Skrive ut stillbilder
Du kan skrive ut flere bilder med redusert
størrelse på ett utskriftsark. Du kan skrive
ut et sett av det samme bildet (1) eller av
forskjellige bilder (2).
(Oppsett).
] (Oppsett2) med V, og
velg deretter [USB-tilkobl.] med
v/V/B.
• Det kan hende du ikke vil ha tilgang til noen
indeksutskriftsfunksjon, avhengig av skriveren.
• Antallet bilder som kan skrives ut som
indeksbilde varierer fra skriver til skriver.
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Hvis
-indikatoren blinker på
kameraskjermen i ca. fem sekunder
(feilvarsling), må du kontrollere den tilkoblede
skriveren.
2
4 Velg [PictBridge] med B/v, og
trykk deretter z.
1
2
Oppsett 2
Filnummer:
PictBridge
USB-tilkobl.:
PTP
Masselager
Video ut:
Auto
Stille klokke:
1
2
USB-modus er angitt.
NO
83
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO080PRN.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 84 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Trinn 2: Koble kameraet til
skriveren
1 Velg ønsket utskriftsmetode med
v/V på kontrollknappen, og trykk
deretter z.
1 Koble kameraet til skriveren.
[Alt i denne mappen]
Skriver ut alle bildene i mappen.
2 Til -kontakten
(USB)
[DPOF-bilde]
Skriver ut alle bildene med et
-merke (utskriftsrekkefølge)
(side 86), uansett hvilket bilde som
vises.
[Velg]
USB-kabel
Velger bilder og skriver ut alle de valgte
bildene.
1 Til USBkontakten
1Velg bildet du vil skrive ut, med b/B,
og trykk deretter z.
-merket vises på det valgte bildet.
• For å velge andre bilder må du gjenta
denne prosedyren.
2Velg [Skriv ut] med V, og trykk deretter
z.
2 Slå på kameraet og skriveren.
Etter at forbindelsen er
opprettet, vises indikatoren
[Dette bildet]
.
Skriv ut
Alt i denne mappen
DPOF-bilde
Velg
Dette bildet
Avbryt
Kameraet stilles inn på avspillingsmodus,
og så vises et bilde og utskriftsmenyen på
skjermen.
Skriver ut et vist bilde.
• Hvis du velger [Dette bildet] og setter
[Indeks] til [På] i trinn 2, kan du skrive ut et
sett av de samme bildene som et
indeksbilde.
2 Velg utskriftsinnstillnger med
v/V/b/B.
Skriv ut
Indeks
Størrelse
Dato
Antall
Trinn 3: Skrive ut
Uavhengig av hva modusvelgeren er satt til,
vises utskriftsmenyen når du fullfører
trinn 2.
Av
Standard
Av
1
Avslutt OK
[Indeks]
Velg [På] for å skrive ut som et
indeksbilde.
[Størrelse]
Velg størrelsen på utskriftsarket.
NO
84
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO080PRN.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 85 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
[Dato]
Skrive ut bilder på indeksskjermen
Velg [Dag&tid] eller [Dato] for å sette
inn dato og tid i bildene.
Utfør "Trinn 1: Klargjøre kameraet"
(side 83) og "Trinn 2: Koble kameraet til
skriveren" (side 84), og fortsett deretter
med følgende:
Når du kobler et kamera til en skriver, vises
utskriftsmenyen. Velg [Avbryt] for å slå av
utskriftsmenyen, og fortsett deretter som
beskrevet nedenfor.
• Når du velger [Dato], settes datoen inn i den
rekkefølgen du velger (t trinn 2 i "Les
dette først"). Det kan hende denne
funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av
skriveren.
[Antall]
Når [Indeks] er satt til [Av]:
Velg det antallet ark du vil skrive ut
(med det samme bildet). Bildet skrives
ut som et enkeltbilde.
Når [Indeks] er satt til [På]:
Velg det antallet bilder du vil skrive ut
som et indeksbilde. Hvis du valgte
[Dette bildet] i trinn 1, må du velge hvor
mange ganger det samme bildet skal
skrives ut på ett ark som et indeksbilde.
1 Trykk
(Indeks).
Indeksskjermen vises.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg [ ] (Skriv ut) med B, og trykk
deretter z.
4 Velg ønsket utskriftsmetode med v/V, og
trykk deretter z.
3 Velg [OK] med V/B, og trykk
deretter z.
Bildet skrives ut.
• Hvis ikonet
(PictBridge kobler til)
vises på skjermen, må du ikke koble fra
USB-kabelen.
Indikatoren
Skriver ut
2/3
Avslutt
Skrive ut stillbilder
Skriv ut
Alt i denne mappen
DPOF-bilde
Velg
Avbryt
• Det angitte antallet bilder passer kanskje
ikke på ett enkelt ark.
[Velg]
Velger bilder og skriver ut alle de valgte
bildene.
Velg bildet du vil skrive ut, med v/V/b/B,
og trykk deretter z for å vise -merket.
(Gjenta denne prosedyren for å velge andre
bilder.) Trykk deretter MENU.
[DPOF-bilde]
Skriver ut alle bildene med et
-merke
(utskriftsrekkefølge), uansett hvilket bilde
som vises.
[Alt i denne mappen]
Skriver ut alle bildene i mappen.
Skrive ut andre bilder
5 Utfør trinn 2 og 3 av "Trinn 3: Skrive ut"
(side 84).
Etter trinn 3 velger du [Velg] og ønsket
bilde med v/V, og utfører deretter
prosedyren fra trinn 1.
NO
85
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO080PRN.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 86 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo"
med bilder du har tatt med kameraet, til en
fotoforretning eller et kopisenter. Hvis
fotoforretningen/kopisenteret støtter
fotoutskriftstjenester som er kompatible
med DPOF, kan du lage et
-merke
(utskriftsrekkefølge) på bildene på forhånd,
så du ikke trenger å velge bildene på nytt
når du får dem skrevet ut.
• Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i
internminnet, direkte fra kameraet i en
fotoforretning eller et kopisenter. Kopier bildene
til en "Memory Stick Duo", og ta den med deg
til butikken.
Hva er DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) er en
funksjon som setter deg i stand til å lage et
-merke (utskriftsrekkefølge) på de
bildene på "Memory Stick Duo" som du vil
skrive ut senere.
• Du kan også skrive ut bildene med
-merket
(utskriftsrekkefølge) ved hjelp av en skriver som
er kompatibel med DPOF-standarden (Digital
Print Order Format) eller en PictBridgekompatibel skriver.
• Du kan ikke merke filmer.
• Når du merker bilder som er tatt i Multiseriemodus, blir alle bildene skrevet ut på ett ark som
er delt opp i 16 paneler.
Merking i enkeltbildemodus
MENU-knapp
Kontrollknapp
1 Vis det bildet du vil skrive ut.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg DPOF med b/B, og trykk
deretter z.
Bildet er merket med et A
(utskriftsrekkefølge).
-merke
2/9
DPOF
Avslutt
TILB./NESTE
Når du tar med deg en "Memory Stick
Duo" til fotoforretningen eller
kopisenteret
• Hør med forretningen eller kopisenteret hvilke
typer "Memory Stick Duo" de kan skrive ut fra.
• Hvis fotoforretningen eller kopisenteret ikke
kan skrive ut fra "Memory Stick Duo", kan du
kopiere de bildene du vil ha skrevet ut til, et
annet medium, for eksempel en CD-R, og ta den
med deg til fotoforretningen eller kopisenteret.
• Pass på å ta med deg Memory Stick Duoadapteren.
• Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen
eller kopisenteret, må du alltid ta en
sikkerhetskopi av dataene dine på en disk.
• Du kan ikke stille inn antall utskrifter.
4 Hvis du vil merke andre bilder,
viser du ønsket bilde med b/B, og
trykker deretter z.
Fjerne merket i enkeltbildemodus
Trykk z i trinn 3 eller 4.
NO
86
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO080PRN.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 87 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Du avbryter ved å velge [Avbryt] i trinn 4
eller velge [Avslutt] i trinn 8, og deretter
trykke z.
Merking i indeksmodus
1 Vis indeksskjermen (t trinn 6 i
"Les dette først").
Fjerne merket i indeksmodus
Velg de bildene du vil oppheve merkingen
av, i trinn 5, og trykk deretter z.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
Fjerne alle merker i mappen
3 Velg DPOF med b/B, og trykk
Velg [Alt i denne mappen] i trinn 4, og
trykk deretter z. Velg [Av], og trykk
deretter z.
deretter z.
4 Velg [Velg] med v/V, og trykk
deretter z.
• Du kan ikke legge til et
denne mappen].
-merke i [Alt i
Skrive ut stillbilder
5 Velg bildet du vil merke, med
v/V/b/B, og trykk deretter z.
Et grønt
bildet.
-merke vises på det valgte
(grønn)
VELG
MENU
NESTE
6 Gjenta trinn 5 for å merke andre
bilder.
7 Trykk MENU.
8 Velg [OK] med B, og trykk
deretter z.
-merket blir hvitt.
NO
87
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO090TV.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 88 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Koble kameraet til TV-en
Vise bilder på en TV-skjerm
Du kan vise bilder på en TV-skjerm ved å
koble kameraet til en TV.
3 Trykk
Slå av både kameraet og TV-en før du
kobler sammen kameraet og TV-en.
1 Koble kameraet til TV-en.
for å slå på kameraet.
VGA
2/9
101-0002
TILB./NESTE
2006 1 1 10:30PM
VOLUM
-knapp
1 Til lyd-/
videoinngangskontakter
2 Til A/V OUTkontakt
Kontrollknapp
Bilder som er tatt med kameraet, vises
på TV-skjermen.
Trykk b/B på kontrollknappen for å
velge ønsket bilde.
A/V-kabel
• Når du bruker kameraet i utlandet, kan det
bli nødvendig å skifte videoutgangssignalet
for å tilpasse det til TV-apparatet (side 65).
• Hvis TV-en har stereoinngangskontakter, kobler
du lydpluggen (svart) på AV-kabelen til venstre
lydkontakt.
2 Slå på TV-en og still inn TV/videoinngangsbryteren på "video".
• Nærmere informasjon finner du i
bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
NO
88
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO090TV.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 89 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Om fargesystemer for TV
Hvis du vil vise bilder på en TV-skjerm,
trenger du en TV med en
videoinngangskontakt og A/V-kabelen.
Fargesystemet på TV-en må stemme
overens med fargesystemet på det digitale
stillbildekameraet. Se etter på nedenstående
lister for å finne TV-fargesystemet i det
landet eller den regionen hvor kameraet
brukes.
NTSC-systemet
Bahamas, Bolivia, Canada, Chile,
Colombia, Ecuador, Filippinene, Jamaica,
Japan, Korea, Mellomamerika, Mexico,
Peru, Surinam, Taiwan, USA,Venezuela
osv.
PAL-systemet
Australia, Belgia, Danmark, Finland, Hong
Kong, Italia, Kina, Kuwait, Malaysia,
Nederland, Norge, New Zealand, Polen,
Portugal, Singapore, Slovakiske Republikk,
Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige,
Thailand, Tsjekkiske Republikk, Tyskland,
Ungarn, Østerrike osv.
Koble kameraet til TV-en
PAL-M-systemet
Brasil
PAL-N-systemet
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-systemet
Bulgaria, Frankrike, Guyana, Irak, Iran,
Monaco, Russland, Ukraina osv.
NO
89
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO100TS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 90 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Feilsøking
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:
1 Kontroller punktene på side 91 til 101.
Hvis det vises en kode som f.eks. "C/E:ss:ss" på skjermen, kan du på side 102.
2 Ta ut batteriene og sett dem inn igjen etter omtrent ett minutt, og slå på
strømmen.
3 Starte innstillingene (side 63).
4 Konsulter Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserte
Sony-servicesenteret.
Du bør være oppmerksom på at du gir tillatelse til at innholdet i internminnet kan bli
kontrollert når du sender kameraet inn til reparasjon.
NO
90
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO100TS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 91 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Batterier og strøm
Indikatoren for gjenværende batteritid fungerer ikke som den skal, eller
indikatoren viser at det er nok strøm igjen, men strømmen tappes for fort.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder (side 107).
• Batteriene er utladet. Sett i oppladede batterier (t trinn 1 i "Les dette først").
• Batteriets poler eller terminalene på batteridekselet er skitne, slik at batteriene ikke lades opp
tilstrekkelig. Rengjør dem med en bomullsdott e.l. (side 107).
• Den viste gjenværende tiden er forskjellig fra den faktiske på grunn av minneeffekten
(side 107) osv. Lad ut batteriene fullstendig og lad dem deretter opp igjen for å korrigere
displayet.
• Batteriene er utladet (side 107). Skift dem ut med nye.
Batteriene tømmes for fort.
• Lad dem tilstrekkelig (t trinn 1 i "Les dette først").
• Du bruker kameraet på et ekstremt kaldt sted (side 107).
• Batteriene er utladet (side 107). Skift dem ut med nye.
Kan ikke slå på kameraet.
• Installer batteriene på riktig måte (t trinn 1 i "Les dette først").
• Batteriene er utladet. Sett i oppladede batterier (t trinn 1 i "Les dette først").
• Batteriene er utladet (side 107). Skift dem ut med nye.
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke bruker kameraet når det er slått på, slås kameraet av automatisk etter tre minutter
for å forhindre at batteriene brukes opp. Slå på kameraet på nytt (t trinn 2 i "Les dette først").
• Batteriene er utladet. Sett i oppladede batterier (t trinn 1 i "Les dette først").
Feilsøking
Ta stillbilder/filme
LCD-skjermen slås ikke på, selv om strømmen er på.
• Søkeren er slått på. Slå på LCD-skjermen ved hjelp av FINDER/LCD-knappen (t trinn 5 i
"Les dette først").
Bildet er uklart i søkeren.
• Juster diopterskalaen ordentlig ved hjelp av justeringshjulet for søkeren (t trinn 5 i "Les
dette først").
NO
91
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO100TS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 92 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Kameraet kan ikke ta bilder.
• Kontroller den ledige kapasiteten i internminnet eller på "Memory Stick Duo" (side 25). Hvis
det er fullt, må du gjøre ett av følgende:
– Slett unødvendige bilder (t trinn 6 i "Les dette først").
– Skift "Memory Stick Duo".
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak (side 105).
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Når du tar et stillbilde, må du stille modusvelgeren i en annen posisjon enn
.
• Still inn modusvelgeren på
når du filmer.
• Bildestørrelsen er stilt inn på [640 (fin)] når du filmer. Gjør ett av følgende:
– Sett bildestørrelsen til noe annet enn [640 (fin)].
– Sett inn en "Memory Stick PRO Duo" (side 105).
Motivet er ikke synlig på skjermen.
• Kameraet er i avspillingsmodus. Trykk lukkerknappen halvveis ned, endre innstilling på
modusvelgeren eller trykk
for å skifte til opptaksmodus (t trinn 6 i "Les dette først").
Opptaket tar lang tid.
• Støyreduksjon NR med sakte lukker er aktivert (side 21). Dette er ikke feil.
Bildet er ute av fokus.
• Motivet er for nært. Spill inn i nærbildemodus (makro). Pass på å plassere objektivet lenger
fra motivet enn den korteste avstanden, omkring 2 cm (W)/90 cm (T) når du fotograferer.
(t trinn 5 i "Les dette først").
•
(Halvlys) eller
(Landskap) velges i scenemodus når du tar stillbilder.
• Manuelt fokus er valgt. Velg autofokusmodus ved hjelp av FOCUS-knappen (side 35).
• Bekreft at innstillingen for [Konvert.-linse] er korrekt (side 58).
Nøyaktig digital zoom virker ikke.
• Sett [Digital zoom] til [Nøyaktig] (side 54).
• Denne funksjonen kan ikke brukes når du filmer.
Smart zoom fungerer ikke.
• Sett [Digital zoom] til [Smart] (side 54).
• Denne funksjonen kan ikke brukes når:
– Bildestørrelsen er satt til [7M] (DSC-H5), [6M] (DSC-H2) eller [3:2]
– Du fotograferer i multiseriemodus
– Du filmer
NO
92
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO100TS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 93 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Blitsen virker ikke.
• Blitsen er satt til
(Blits tvunget av) (t trinn 5 i "Les dette først").
• Du kan ikke bruke blitsen når:
– Modus for Multiserie, Serie eller Eksponeringsgruppe er valgt (side 38).
–
(Høy følsomhet) eller (Halvlys) er valgt i Scenevalg.
– Modusvelgeren er satt til
.
• Sett blitsen til (Blits tvunget av) når
(Strand),
(Høyhast.-lukker) eller
(Landskap) er valgt i Scenevalg.
Nærbildefunksjonen (makro) virker ikke.
•
(Halvlys) eller
(Landskap) er valgt i Scenevalg (side 31).
Dato og tid vises ikke.
• Dato og tid vises ikke under opptak. Dato og tid vises bare under avspilling.
Dato og tid registreres ikke riktig.
• Still inn riktig dato og tid (t trinn 2 i "Les dette først").
F-tallet og lukkerhastigheten blinker når du trykker ned lukkerknappen og
holder den halvveis nede.
• Eksponeringen er ikke riktig. Korriger eksponeringen (side 34, t trinn 5 i "Les dette
først").
Bildet er for mørkt.
• Du fotograferer et motiv som har en lyskilde bak seg. Velg målemetode (side 42) eller juster
eksponeringen (side 34, t trinn 5 i "Les dette først").
• Når lysstyrken for LCD-baklyset (bare DSC-H5)/søker-baklyset er for lav, må du justere
Feilsøking
lysstyrken for baklyset. (side 62, t trinn 5 i "Les dette først").
• LCD-skjermen blir mørk mens blitsen lades (bare DSC-H5).
Bildet er for lyst.
• Du fotograferer et motiv i spotlight på et mørkt sted, som f.eks. en scene. Juster
eksponeringen (side 34, t trinn 5 i "Les dette først").
• Når lysstyrken for LCD-baklyset (bare DSC-H5)/søker-baklyset er for høy, må du justere
lysstyrken for baklyset. (side 62, t trinn 5 i "Les dette først").
Fargene i bildet er ikke riktige.
• Juster [Fargemodus] til [Normal] (side 42).
Loddrette striper vises når du tar bilder av et svært lyst motiv.
• Dette kalles "smear phenomenon" (flekkfenomen). Dette er ikke en feil.
NO
93
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO100TS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 94 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.
• Kameraet forsøker å bedre synligheten på skjermen ved forbigående å gjøre bildet lysere når
omgivelsene er mørke. Dette har ingen innvirkning på det innspilte bildet.
Motivet har røde øyne.
• Sett [Rødøyered.] i menyen
(Oppsett) til [På] (side 55).
• Fotografer motivet på en avstand som er kortere enn den anbefalte avstanden, og bruk blits
(t trinn 5 i "Les dette først").
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet.
Motivets konturer blir blå.
• Peaking-funksjonen er aktivert (side 37). Deaktiver funksjonen hvis den ikke er nødvendig.
Det vises flekker på skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp (side 4, t "Les dette først").
Kan ikke ta flere bilder i rekkefølge.
• Internminnet eller "Memory Stick Duo" er fullt. Slett unødvendige bilder (t trinn 6 i "Les
dette først").
• Det er lite strøm på batteriet. Sett i oppladede batterier.
Vise bilder
Se "Datamaskiner" (side 96) i forbindelse med punktene nedenfor.
Kameraet kan ikke spille av bilder.
• Trykk
(t trinn 6 i "Les dette først").
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen (side 75).
• Når en bildefil er blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et kamera
av en annen modell enn ditt, kan det ikke garanteres at du vil kunne spille av filen med
kameraet.
• Kameraet er i USB-modus. Avslutt USB-tilkoblingen (side 73).
Dato og tid vises ikke.
• Knappen
(Skjermbildebryter) er slått av (side 24).
Bildet virker grovt like etter at avspillingen har startet.
• Bildet kan virke grovt like etter at avspillingen har startet, noe som skyldes
bildebehandlingen. Dette er ikke feil.
NO
94
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO100TS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 95 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Fargeujevnhet kan oppstå under videoavspilling.
• Dette er ikke feil. Bildene du har tatt, påvirkes ikke.
Bildene er ikke synlig på skjermen.
• Fjern A/V-kabelen hvis den er tilkoblet (side 88).
Bildet vises ikke på TV-skjermen.
• Kontroller [Video ut] for å se om videoutgangssignalet fra kameraet er stilt inn på
fargesystemet til TV-en din (side 65).
• Kontroller om tilkoblingen er korrekt (side 88).
• USB-kabelen er koblet til USB-kontakten. Koble den fra i henhold til korrekt prosedyre
(side 73).
Slette/redigere bilder
Kameraet kan ikke slette et bilde.
• Fjern beskyttelsen (side 48).
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak (side 105).
Du har slettet et bilde ved en feiltakelse.
• Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Vi anbefaler at du beskytter bildene
(side 47) eller bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryteren og setter bryteren
på LOCK (side 105) for å forhindre utilsiktet sletting.
Funksjonen for endring av størrelse virker ikke.
• Du kan ikke endre størrelsen på filmer og Multiserie-bilder.
Feilsøking
Du kan ikke vise et DPOF-merke (utskriftsrekkefølge).
• Du kan ikke vise DPOF-merker (utskriftsrekkefølge) på filmer.
Du kan ikke klippe en film.
• Filmen er ikke lang nok til at du kan klippe den (kortere enn omkring to sekunder).
• Fjern beskyttelsen (side 48).
• Stillbilder kan ikke klippes.
NO
95
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO100TS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 96 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Datamaskiner
Du vet ikke om operativsystemet til datamaskinen er kompatibelt med
kameraet.
• Kontroller "Anbefalt datamaskinmiljø" på side 67 for Windows, og side 80 for Macintosh.
Datamaskinen gjenkjenner ikke kameraet.
• Slå på kameraet (t trinn 2 i "Les dette først").
• Hvis batterinivået er lavt, setter du inn ladede batterier (t trinn 1 i "Les dette først"), eller
bruker vekselstrømadapteren (side 16).
• Bruk USB-kabelen (inkludert) (side 70).
• Koble fra USB-kabelen, og koble den godt til igjen. Pass på at "USB-modus Masselager"
vises (side 70).
• Sett [USB-tilkobl.] til [Masselager] i
-menyen (Oppsett) (side 64).
• Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen, fra datamaskinens
USB-kontakter.
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen
enhet (side 70).
• Programvaren (inkludert) er ikke installert. Installer programvaren (side 68).
• Datamaskinen gjenkjenner ikke enheten fordi du koblet sammen kameraet og datamaskinen
med USB-kabelen før du installerte programvaren (inkludert). Slett den enheten som ikke ble
korrekt gjenkjent, fra datamaskinen, og installer programvaren (se neste punkt).
Ikonet "Removable disk" (Flyttbar disk) vises ikke på datamaskinskjermen når
du kobler datamaskinen til kameraet.
• Følg nedenstående prosedyre for å installere USB-driveren igjen. Følgende prosedyre gjelder
Windows-datamaskiner.
1 Høyreklikk [My Computer] (Min datamaskin) for å vise menyen, og klikk deretter
[Properties] (Egenskaper).
Skjermbildet "System Properties" (Systemegenskaper) vises.
2 Klikk [Hardware] (Maskinvare) t [Device Manager] (Enhetsbehandling).
• For Windows Me klikker du kategorien [Device Manager] (Enhetsbehandling).
"Device Manager" (Enhetsbehandling) vises.
3 Høyreklikk [ Sony DSC], og klikk deretter [Uninstall] (Avinstaller) t [OK].
Enheten slettes.
4 Installer programvaren (inkludert) (side 68).
USB-driveren installeres også.
Du kan ikke kopiere bilder.
• Opprett USB-tilkoblingen ved å koble kameraet ordentlig til datamaskinen (side 70).
• Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet (side 70 og 80).
• Når du tar bilder med en "Memory Stick Duo" som er formatert av en datamaskin, kan det
hende du ikke vil kunne kopiere bildene til en datamaskin. Fotografer ved hjelp av en
"Memory Stick Duo" som er formatert av kameraet (side 60).
NO
96
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO100TS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 97 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "Cyber-shot Viewer"
automatisk.
• Start "Media Check Tool" (side 76).
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 70).
Bildet kan ikke spilles av på en datamaskin.
• Hvis du bruker "Cyber-shot Viewer", kan du se i hjelpen.
• Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Bildet og lyden avbrytes av støy når du viser film på en datamaskin.
• Du spiller av filmen direkte fra internminnet eller fra "Memory Stick Duo". Kopier filmen til
datamaskinens hardisk, og spill deretter av filmen fra harddisken (side 69).
Du kan ikke skrive ut et bilde.
• Kontroller skriverinnstillingene.
Bilder som allerede er kopiert til datamaskinen, kan ikke vises på kameraet.
• Kopier dem til en mappe kameraet gjenkjenner, for eksempel "101MSDCF" (side 74).
• Bruk enheten riktig (side 75).
Cyber-shot Viewer
Bildene vises ikke på riktig måte.
• Kontroller at mappen med bilder er registrert i "Viewed folders". Hvis bildene ikke vises selv
om mappen er registrert i "Viewed folders", må du oppdatere databasen (side 79).
Feilsøking
Du finner ikke importerte bilder.
• Se i mappen "My Pictures" (Mine bilder).
• Hvis du har endret standardinnstillingene, kan du se "Endre "Folder to be imported"" på
side 79 og sjekke hvilken mappe som brukes til import.
Du vil endre "Folder to be imported".
• Åpne skjermbildet "Import Settings" for å endre "Folder to be imported". Du kan angi en
annen mappe når du har brukt "Cyber-shot Viewer" til å registrere den i "Viewed folders"
(side 76).
Alle importerte bilder vises på kalenderen med datoen 1. januar.
• Datoen er ikke stilt inn i kameraet. Still inn datoen i kameraet (t trinn 2 i "Les dette først").
NO
97
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO100TS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 98 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
"Memory Stick Duo"
Kan ikke sette inn en "Memory Stick Duo".
• Sett den inn riktig vei (t trinn 3 i "Les dette først").
Kan ikke ta opp på en "Memory Stick Duo".
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak (side 105).
• "Memory Stick Duo" er full. Slett unødvendige bilder (t trinn 6 i "Les dette først").
• Sett inn en "Memory Stick PRO Duo" (side 25) når du spiller inn film med bildestørrelsen
[640 (fin)].
Kan ikke formatere en "Memory Stick Duo".
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak (side 105).
Du har formatert en "Memory Stick Duo" ved en feiltakelse.
• Alle data på "Memory Stick Duo" slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem. Vi
anbefaler at du stiller skrivebeskyttelsesbryteren på "Memory Stick Duo" på LOCK for å
forhindre utilsiktet sletting (side 105).
"Memory Stick PRO Duo" gjenkjennes ikke av en datamaskin med et "Memory
Stick"-spor.
• Kontroller om datamaskinen og kortleseren støtter "Memory Stick PRO Duo". De som bruker
datamaskiner og kortlesere som er laget av andre produsenter enn Sony, bør kontakte de
respektive produsentene.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke støttes, må du koble kameraet til datamaskinen
(side 69). Datamaskinen gjenkjenner "Memory Stick PRO Duo".
Internminne
Kameraet eller datamaskinen kan ikke spille av dataene i internminnet.
• En "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet. Fjern den (t trinn 4 i "Les dette først").
Kan ikke ta bilder med internminnet.
• En "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet. Fjern den (t trinn 4 i "Les dette først").
Den ledige kapasiteten for internminnet øker ikke selv når du kopierer dataene
som er lagret i internminnet til en "Memory Stick Duo".
• Dataene slettes ikke etter at de er kopiert. Utfør kommandoen [Format] (side 59) for å
formatere internminnet etter at du har kopiert dataene.
NO
98
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO100TS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 99 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Kan ikke kopiere dataene som er lagret i internminnet, til en "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" er full. Sjekk kapasiteten (32 MB eller mer anbefales).
Kan ikke kopiere dataene på "Memory Stick Duo" eller datamaskinen til
internminnet.
• Data på en "Memory Stick Duo" eller en datamaskin kan ikke kopieres til internminnet.
Skriver ut
Se også "PictBridge-kompatibel skriver" (nedenfor) i forbindelse med nedenstående punkter.
Bildene skrives ut med begge kantene kuttet av.
• Når du skriver ut et bilde som er tatt med bildestørrelsen satt til [16:9], kan det hende at begge
kantene på bildet kuttes av.
• Når du skriver ut bilder ved hjelp av din egen skriver, kan du prøve å oppheve innstillingene
for trimming eller kantløs utskrift. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om
skriveren har disse funksjonene eller ikke.
• Når du får bildene skrevet ut i en digital fotoforretning, kan du spørre om de kan skrive ut
bildene uten at begge kantene kuttes av.
PictBridge-kompatibel skriver
Kan ikke opprette forbindelse.
• Kameraet kan ikke kobles direkte til en skriver som ikke er kompatibel med PictBridge-
Feilsøking
standarden. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren er PictBridgekompatibel eller ikke.
• Kontroller at skriveren er slått på og kan kobles til kameraet.
• Sett [USB-tilkobl.] til [PictBridge] i
-menyen (Oppsett) (side 64).
• Koble fra USB-kabelen, og koble den til igjen. Hvis det vises en feilmelding på skriveren, må
du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Kan ikke skrive ut bilder.
• Kontroller at USB-kabelen er riktig koblet til.
• Slå på skriveren. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
• Hvis du velger [Avslutt] under utskrift, vil bildene kanskje ikke skrives ut. Koble fra og koble
til USB-kabelen igjen. Hvis du fortsatt ikke kan skrive ut bildene dine, må du koble fra
kabelen, slå skriveren av og på igjen, og deretter koble til kabelen på nytt.
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Det kan hende at bilder som er tatt med andre kameraer enn dette, eller bilder som er endret
med en datamaskin, ikke kan skrives ut.
NO
99
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO100TS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 100 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Utskrift avbrutt.
• Du koblet fra USB-kabelen før merket
(PictBridge kobler til) ble borte.
Kan ikke sette inn datoen eller skrive ut bilder i indeksmodus.
• Skriveren har ikke disse funksjonene. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om
skriveren har disse funksjonene eller ikke.
• Hvorvidt datoen kan settes inn i indeksmodus, avhenger av skriveren. Rådfør deg med
skriverprodusenten.
"---- -- --" skrives ut på datofeltet på bildet.
• Bilder som ikke har opptaksdata, kan ikke skrives ut med datoen. Sett [Dato] til [Av] og skriv
ut bildet på nytt (side 85).
Kan ikke velge utskriftsstørrelsen.
• Rådfør deg med produsenten av skriveren for å høre om skriveren kan skrive ut i ønsket
størrelse.
Kan ikke skrive ut bildet med den valgte størrelsen.
• Hvis du har forandret papirformat etter at du koblet til USB-kabelen, må du koble til skriveren
på nytt.
• Utskriftsinnstillingen i kameraet er forskjellig fra innstillingen i skriveren. Endre innstillingen
i kameraet (side 84) eller i skriveren.
Kan ikke bruke kameraet etter å ha avbrutt utskriften.
• Vent en stund mens skriveren avbryter utskriftsjobben. Dette kan ta litt tid, avhengig av
skriveren.
Annet
Kameraet fungerer ikke.
• Bruk den typen batterier du kan bruke med dette kameraet (side 107).
• Det er lite strøm på batteriet (indikatoren E vises). Lad batteriene (t trinn 1 i "Les dette
først").
Strømmen er på, men kameraet virker ikke.
• Den innebygde mikrodatamaskinen fungerer ikke som den skal. Ta ut batteriene, sett dem inn
igjen etter ca. ett minutt og slå på kameraet.
Det er en indikator på skjermen jeg ikke kan identifisere.
• Se side 19.
NO
100
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO100TS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 101 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Linsen dugger.
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en
time før du bruker det igjen (side 109).
Kameraet blir varmt når du bruker det i lang tid.
• Dette er ikke feil.
Linsen beveger seg ikke når du slår av kameraet.
• Batteriene er utladet. Skift dem ut med ladede batterier (t trinn 1 i "Les dette først") eller
bruk vekselstrømadapteren (ikke inkludert).
Skjermbildet for innstilling av klokken vises når du slår på kameraet.
• Angi dato og tid på nytt (t trinn 2 i "Les dette først").
Feilsøking
NO
101
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO100TS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 102 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Varselindikatorer og meldinger
Egendiagnose-display
Hvis det vises en kode som begynner med
en bokstav, har kameraet egendiagnosedisplay. De to siste sifrene (markert med
ss) vil variere med kameraets tilstand.
Hvis du ikke klarer å løse problemet, selv
etter å ha fulgt de følgende forslagene til
problemløsning noen ganger, kan det hende
at kameraet trenger reparasjon. Ta kontakt
med Sony-forhandleren eller det lokale,
autoriserte Sony-servicesenteret.
C:32:ss
• Det er problemer med maskinvaren til
kameraet. Slå strømmen av og på igjen.
C:13:ss
• Kameraet kan ikke lese eller skrive data
på "Memory Stick Duo". Du kan enten
slå av og på kameraet, eller sette inn
"Memory Stick Duo" på nytt, flere
ganger.
• Det har oppstått en formatfeil på
internminnet, eller det er satt inn en
uformatert "Memory Stick Duo".
Formater internminnet eller "Memory
Stick Duo" (side 59 og 60).
• "Memory Stick Duo" som er satt inn i
kameraet, kan ikke brukes med dette
kameraet, eller dataene er ødelagt. Sett
inn en "Memory Stick Duo" (side 105).
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
E:92:ss
• Det har oppstått en funksjonsfeil i
kameraet. Initialiser kameraet (side 63),
og slå deretter på strømmen igjen.
Meldinger
Hvis følgende meldinger vises, må du følge
anvisningene.
Linselokk er festet
• Fjern linselokket.
Slå strømmen av og på
• Et problem med linsen har forårsaket en
feil.
E
• Det er lite strøm på batteriet. Lad
batteriene øyeblikkelig (t trinn 1 i
"Les dette først"). Avhengig av
bruksbetingelsene eller batteritypen,
kan indikatoren blinke selv om det
fortsatt er 5 til 10 minutter batteritid
igjen.
Systemfeil
• Slå strømmen av og på igjen (t trinn 2
i "Les dette først").
Internminnefeil
• Slå strømmen av og på igjen (t trinn 2
i "Les dette først").
Sett inn Memory Stick på nytt
• Sett inn "Memory Stick Duo" på riktig
måte.
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn, kan ikke brukes i dette kameraet
(side 105).
• "Memory Stick Duo" er ødelagt.
• Terminaldelen av "Memory Stick Duo"
er skitten.
Memory Stick-typefeil
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn, kan ikke brukes i dette kameraet
(side 105).
NO
102
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO100TS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 103 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Formatfeil
• Formater mediet på nytt (side 59, 60).
Memory Stick låst
Kan ikke opprette flere mapper
• Mappen med et navn som begynner
med "999", finnes på "Memory Stick
Duo". I så fall kan du ikke opprette noen
mapper.
• Du bruker "Memory Stick Duo" med
skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren
står på LOCK. Still inn bryteren på
opptak (side 105).
Internminnet er fullt
Memory Stick er full
• Slett unødvendige bilder eller filer
(t trinn 6 i "Les dette først").
Leseminne
• Kameraet kan ikke ta opp eller slette
Kan ikke ta opp
• Kameraet kan ikke lagre bilder i den
valgte mappen. Velg en annen mappe
(side 61).
Filfeil
• Det oppsto en feil da du spilte av bildet.
Beskytt fil
• Fjern beskyttelsen (side 48).
bilder på denne "Memory Stick Duo".
Ikke visbar bildestørr.
Ingen fil
• Ingen bilder er lagret i internminnet.
Ingen fil i denne mappen
• Ingen bilder er lagret i denne mappen.
• Du utførte ikke prosedyren på riktig
måte da du kopierte bilder fra
datamaskinen (side 75).
• En mappe med de samme sifrene på de
tre første plassene i navnet finnes
allerede på "Memory Stick Duo" (for
eksempel: 123MSDCF og
123ABCDE). Velg andre mapper, eller
opprett en ny mappe (side 60).
som ikke kan spilles av på kameraet.
Kan ikke dele
• Filmen er ikke lang nok til at du kan
dele den opp (kortere enn omkring to
sekunder).
• Filen er ikke en film.
Ugyldig operasjon
Feilsøking
Mappefeil
• Du spiller av et bilde med en størrelse
• Du prøver å spille av en fil som ikke er
kompatibel med kameraet.
NO
103
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO100TS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 104 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
(Indikator for vibrasjonsvarsel)
• Kamerarystelser kan skyldes for dårlig
lys. Bruk blitsen, slå på funksjonen som
motvirker uskarphet, eller monter
kameraet på et stativ for å sikre det.
640 (fin) ikke tilgjengelig
Skriveren er opptatt
Papirfeil
Tomt for papir
Blekkfeil
Lite blekk igjen
Tomt for blekk
• Kontroller skriveren.
• Filmer i størrelsen 640 (fin) kan bare
spilles inn ved hjelp av "Memory Stick
PRO Duo". Sett inn en "Memory Stick
PRO Duo" eller sett bildestørrelsen til
en annen størrelse enn [640 (fin)].
Skriverfeil
• Kontroller skriveren.
• Kontroller om det bildet du vil skrive ut,
er i orden.
Muliggjør skrivertilkobling
• [USB-tilkobl.] er satt til [PictBridge],
men kameraet er koblet til en enhet som
ikke er PictBridge-kompatibel.
Kontroller enheten.
• Forbindelsen er ikke opprettet.
Koble fra USB-kabelen, og koble den til
igjen. Hvis det vises en feilmelding på
skriveren, må du slå opp i
bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
• Dataoverføringen til skriveren er
kanskje ikke avsluttet ennå. Ikke koble
fra USB-kabelen.
Behandler
• Skriveren avbryter den aktuelle
utskriftsjobben. Du kan ikke skrive ut
før den er ferdig. Dette kan ta litt tid,
avhengig av skriveren.
Koble til PictBridge-enhet
• Du prøvde å skrive ut bilder før
skriverforbindelsen var opprettet. Koble
til en PictBridge-kompatibel skriver.
Utskrift ikke mulig
• Du har prøvd å utføre [DPOF-bilde]
uten å merke bildet (bildene) med et
DPOF-merke (utskriftsrekkefølge).
• Du har prøvd å utføre [Alt i denne
mappen] mens en mappe som bare
inneholder filmer, var valgt. Du kan
ikke skrive ut filmer.
NO
104
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO110MS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 105 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Annet
Om "Memory Stick"
En "Memory Stick" er et kompakt, bærbart
IC-basert opptaksmedium. De ulike typene
"Memory Stick" som kan brukes med dette
kameraet, er listet opp i tabellen nedenfor.
Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for
at alle "Memory Stick"-funksjoner vil virke
som de skal.
"Memory Stick"-type
Opptak/
avspilling
Memory Stick
(uten MagicGate)
—
Memory Stick
(med MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(uten MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Merknader om bruk av "Memory Stick
Duo" (ikke inkludert)
• Hvis du skyver skrivebeskyttelsesbryteren til
LOCK med en spiss gjenstand, kan du ikke ta,
redigere eller slette bilder.
Terminal
Skrivebeskyttelsesbryter
Notatområde
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1
• Det kan ikke garanteres at en "Memory Stick
Duo" som er formatert med en datamaskin, vil
fungere med dette kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data varierer med
kombinasjonen av "Memory Stick Duo" og det
utstyret som brukes.
• Ikke ta ut "Memory Stick Duo" mens kameraet
leser eller skriver data.
• Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis "Memory Stick Duo" tas ut eller
kameraet slås av under en lese- eller
skriveoperasjon
– Hvis "Memory Stick Duo" brukes på steder
som er utsatt for statisk elektrisitet eller
elektrisk støy
• Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av viktige
data.
• Ikke trykk hardt ned når du skriver på
notatområdet.
• Du må ikke feste en etikett på selve "Memory
Stick Duo", eller på en Memory Stick Duoadapter.
• Når du flytter eller oppbevarer en "Memory
Stick Duo", må den ligge i det etuiet den ble
levert i.
• Ikke berør terminaldelen av "Memory Stick
Duo" med hånden eller en metallgjenstand.
• Ikke slå på, bøy eller mist "Memory Stick Duo".
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser "Memory
Stick Duo".
• Ikke la det komme vann på en "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" må oppbevares utenfor
rekkevidde for små barn. De kan komme til å
svelge den.
Annet
"Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er
utstyrt med MagicGate-funksjoner. MagicGate
er en opphavsrettsbeskyttende teknologi
(kopisperre) som bruker kryptering.
Dataopptak/dataavspilling som krever
MagicGate-funksjoner, kan ikke utføres med
dette kameraet.
*2
Støtter høyhastighets-dataoverføring via et
parallelt grensesnitt.
*3
Filmer i størrelsen 640 (fin) kan spilles inn.
Noen "Memory Stick Duo"-kort har ikke en
skrivebeskyttelsesbryter. På "Memory Stick
Duo" som har denne bryteren, kan
plasseringen og formen variere, avhengig
av "Memory Stick Duo".
NO
105
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO110MS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 106 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
• Ikke bruk eller oppbevar en "Memory Stick
Duo" under følgende betingelser:
– Steder med høy temperatur, f.eks. en varm
bilkupé utsatt for direkte sollys
– Steder som er utsatt for direkte sollys
– Fuktige steder eller steder hvor det er
korroderende stoffer
Merknader om bruk av Memory Stick
Duo-adapter (ikke inkludert)
• Hvis du vil bruke "Memory Stick Duo" med en
"Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe
på å sette inn "Memory Stick Duo" i en Memory
Stick Duo-adapter. Hvis du setter inn en
"Memory Stick Duo" i en "Memory Stick"kompatibel enhet uten å bruke en Memory Stick
Duo-adapter, vil du kanskje ikke kunne ta den ut
igjen av enheten.
• Når du setter inn en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, må du passe på at
"Memory Stick Duo" settes inn riktig vei og
skyves helt inn. Hvis den settes inn feil, kan
dette føre til at kameraet ikke fungerer slik det
skal.
• Hvis du bruker en "Memory Stick Duo" som er
satt inn i en Memory Stick Duo-adapter, med en
"Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe
på at Memory Stick Duo-adapteren er satt inn
riktig vei. Merk at feilaktig bruk kan ødelegge
utstyret.
• Ikke sett inn en Memory Stick Duo-adapter i en
"Memory Stick"-kompatibel enhet uten at den
inneholder en "Memory Stick Duo". Hvis du
gjør det, kan det oppstå feil i enheten.
Merknader om bruk av "Memory Stick
PRO Duo" (ikke inkludert)
Det er bekreftet at "Memory Stick PRO Duo" med
en kapasitet på opptil 2 GB fungerer godt med
dette kameraet.
NO
106
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO110MS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 107 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Om batteriladeren og batteriene
x Om batteriladeren
• Du må ikke lade andre batterier enn Sony
Nickel-Metal Hydride-batterier (NiMH) i
batteriladeren som leveres sammen med
kameraet. Hvis du prøver å lade andre typer
batterier (for eksempel manganbatterier,
alkaliske batterier, primære litium-batterier eller
Ni-Cd-batterier) enn dem som er angitt, kan
disse batteriene lekke, bli overopphetet eller
eksplodere, og forårsake fare for brannskade
eller andre skader.
• Fjern de ladede batteriene fra batteriladeren.
Hvis du fortsetter å lade dem, er det fare for
lekkasje, overoppheting, eksplosjoner eller
elektrisk støt.
• Når du lader et annet høykapasitetsbatteri enn
det som følger med, ved hjelp av laderen som er
inkludert, kan det hende at du ikke oppnår full
kapasitet for batteriet.
• Når CHARGE-lampen blinker, kan dette bety at
det er en feil på batteriet eller at det er satt inn
batterier av en annen type enn den spesifiserte.
Kontroller at batteriene er av den angitte typen.
Hvis batteriene er av den angitte typen, fjerner
du alle sammen, erstatter dem med nye og
kontrollerer om batteriladeren fungerer slik den
skal. Hvis batteriladeren fungerer, kan det hende
det har oppstått en feil med batteriet.
• Hvis batteriladeren er skitten, kan det hende at
ladingen ikke utføres ordentlig. Rengjør
batteriladeren med en tørr klut e.l.
Hvilke batterier som kan og ikke kan
brukes med kameraet
Batteritype
A
B
C
HR 15/51:HR6 (størrelse
AA) NiMH-batterier 1)2)
a
a
a
LR6 (størrelse AA)
alkaliske batterier2)
—
a
—
ZR6 (størrelse AA) Oxy
Nickel Primary Battery2)
—
a
—
—
Litium-batterier
—
a
Manganbatterier
—
—
—
Ni-Cd-batterier
—
—
—
A: leveres
B: støttes
C: oppladbar
1)
2)
NH-AA-2DB dobbeltpakke, osv.
Før du bruker batteriene, må du lese følgende
forholdsregel for hver type batteri.
Når det gjelder batterier som ikke støttes, kan
ytelsen ikke sikres dersom spenningen faller eller
andre problemer oppstår som følge av batteriets
egenskaper.
x Om NiMH-batterier
Annet
• Ikke fjern eksterne forseglinger eller skad
batteriene. Du må aldri bruke batterier som har
fått forseglingen helt eller delvis fjernet, eller
batterier som det på en eller annen måte er
kommet hull på. Disse kan forårsake lekkasje,
eksplosjon eller oppheting av batteriet – noe
som kan føre til skolding eller personskade. Det
kan få batteriladeren til å slutte å virke som den
skal.
• NiMH-batterier skal alltid oppbevares i
batterietuiet som fulgte med. Hvis ikke kan
metallobjekter kortslutte + og - polene. Det kan
resultere i oppheting eller brann.
• Hvis polene på NiMH-batterier er skitne, kan
det hende at batteriene ikke lades ordentlig opp.
Rengjør dem med en tørr klut e.l.
NO
107
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO110MS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 108 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
• På kjøpstidspunktet, eller når NiMH-batteriene
ikke har vært i bruk i lang tid, kan det hende at
de ikke kan lades helt opp. Dette er typisk for
denne typen batterier, og det er ikke en feil. Hvis
dette skjer, kan du løse problemet ved gjentatte
ganger å tømme batteriene fullstendig, og
deretter lade dem opp på nytt.
• Hvis du lader opp NiMH-batterier før de er helt
tømt for strøm, kan det hende at advarselen om
lite batteristrøm vises tidligere enn forventet.
Dette kalles "minneeffekten".* Hvis dette
problemet oppstår, kan du løse det ved å lade
batteriene kun når de er helt tomme.
* "Minneeffekten" er en tilstand hvor batteriets
kapasitet er midlertidig redusert.
• Hvis du vil tømme batteriene, stiller du
kameraet inn på lysbildevisningsmodus
(side 48), og lar det være i denne modusen til
batteriene er tømt.
• Ikke bland nye og brukte batterier.
• Ikke la det komme vann på batteriet. Batteriet er
ikke vanntett.
Effektiv bruk av NiMH-batterier
• Batterier lades ut selv om de ikke brukes. Vi
anbefaler at du lader batteriene rett før du bruker
dem.
• Batteriets ytelse og levetid reduseres på steder
med lave temperaturer. Vi anbefaler at du
forlenger batteriets levetid ved å oppbevare det i
etuiet i en lomme nær kroppen for å holde det
varmt, og setter det inn i kameraet rett før du
skal bruke det.
• Hvis batteriets poler og terminalene på
kameraets batterideksel er skitne, kan batteriets
levetid bli svært forkortet. Rengjør dem av og til
med en tørr klut eller lignende.
• Hvis du bruker blits og zoom mye, tømmes
batteriet raskere.
• Vi anbefaler at du har reservebatterier for
hånden for to eller tre ganger den forventede
opptakstiden, og at du gjør prøveopptak før du
faktisk bruker kameraet.
• Levetiden varierer avhengig av lagring,
driftsbetingelser og miljø, og er forskjellig fra
batteri til batteri.
Om alkaliske batterier/Oxy Nickel Primary
Battery
• Alkaliske batterier/Oxy Nickel Primary Battery
kan ikke lades.
• Alkaliske batterier/Oxy Nickel Primary Battery
har kortere levetid sammenlignet med de
medfølgende NiMH-batteriene. Derfor kan
strømmen slås av selv om indikatoren for
gjenstående batteritid viser at det er nok levetid
igjen.
• Batteriytelsen varierer sterkt, avhengig av
produsent og batteritype, og i noen tilfeller kan
levetiden være svært kort. Dette gjelder særlig
ved lave temperaturer, og det kan hende du ikke
kan gjøre opptak i temperaturer under 5 °C.
• Ikke bland nye og gamle batterier.
• Indikatoren for gjenstående batteritid viser ikke
riktig informasjon når du bruker alkaliske
batterier/Oxy Nickel Primary Battery.
• Egenskapene til alkaliske batterier/Oxy Nickel
Primary Battery gjør at det er store forskjeller
mellom tilgjengelig opptakstid og tilgjengelig
avspillingstid. Derfor kan det hende at
strømmen slås av med linseområdet ute når du
bruker modusvelgeren. Hvis dette skjer, må du
sette inn nye batterier eller fullt oppladede
NiMH-batterier.
Levetid for NiMH-batterier
• Batteriets levetid er begrenset.
Batterikapasiteten reduseres litt etter litt etter
hvert som du bruker batteriet, og ettersom tiden
går. Når batteriets driftstid ser ut til å være
kraftig redusert, kan en mulig årsak være at
batteriet har nådd slutten av sin levetid.
NO
108
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO110MS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 109 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Forholdsregler
x Ikke bruk/oppbevar kameraet på
følgende steder
• På svært varme, tørre eller fuktige steder
I en bil som er parkert i solen kan kamerahuset
bli deformert, noe som kan føre til at kameraet
slutter å virke som det skal. Dette kan også skje
på liknende steder.
• I direkte sollys eller nær en ovn
Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert,
noe som kan føre til at kameraet slutter å virke
som det skal.
• På et sted som er utsatt for vuggende bevegelser
• I nærheten av sterke magnetfelt
• På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller støv
inn i kameraet. Dette kan få kameraet til å slutte
å virke som det skal, og i enkelte tilfeller vil det
kunne oppstå feil som ikke kan repareres.
x Om rengjøring
Rengjøre LCD-skjermen
Tørk overflaten av skjermen med et
LCD-rensesett (ikke inkludert) for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre linsen
Tørk av linsen med en myk klut for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i og
utenpå kameraet. Denne kondensen kan få
kameraet til å slutte å virke som det skal.
Kondens opptrer fort når:
• Kameraet bringes fra et kaldt sted, som f.eks. en
skibakke, til et varmt rom.
• Kameraet tas med ut fra et rom eller en bil med
klimaanlegg på en varm dag.
Hindre kondens
Når du tar med deg kameraet fra et kaldt til et
varmt sted, kan du legge kameraet i en forseglet
plastpose og la det tilpasse seg forholdene på det
nye stedet i ca. en time.
Hvis det oppstår kondens
Slå av kameraet og vent ca. en time til kondensen
har fordampet. Merk at om du forsøker å
fotografere med kondens i linsen, vil du ikke få
klare bilder.
x Om det interne, oppladbare
batteriet
Dette kameraet er utstyrt med et internt,
oppladbart batteri som styrer datoen og klokken
og andre innstillinger, uansett om strømmen er på
eller av.
Dette oppladbare batteriet lades kontinuerlig når
du bruker kameraet. Hvis du imidlertid bare
bruker kameraet i korte perioder, vil det gradvis
bli utladet, og hvis du ikke bruker det i det hele
tatt i løpet av en måned, vil det bli helt utladet. I så
fall må du passe på å lade opp dette oppladbare
batteriet før du bruker kameraet.
Selv om dette oppladbare batteriet ikke er ladet,
kan du likevel bruke kameraet, så lenge du ikke
trenger å registrere dato og tid.
Annet
Rengjøre overflaten av kameraet
Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som
er lett fuktet med vann, og tørk deretter av
overflaten med en tørr klut. Ikke bruk følgende, da
det kan ødelegge overflaten eller huset:
• Kjemiske produkter som tynner, bensin,
alkohol, engangskluter, insektmiddel, solkrem,
insektgift e.l.
• Ikke ta på kameraet med noen av ovennevnte
stoffer på hånden.
• Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med
gummi eller vinyl.
x Om kondens
x Om driftstemperaturer
Kameraet er utformet for bruk ved temperaturer
mellom 0 og 40 °C (ved bruk av alkaliske
batterier/Oxy Nickel Primary Battery ved
temperaturer mellom 5 og 40 °C). Fotografering
på svært kalde eller varme steder som overskrider
dette temperaturintervallet, er ikke å anbefale.
NO
109
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO110MS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 110 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Lademetode for internt, oppladbart batteri
Sett inn ladede batterier i kameraet, eller koble
kameraet til en stikkontakt ved hjelp av
vekselstrømadapteren (ikke inkludert), og la
kameraet ligge i 24 timer eller mer med strømmen
slått av.
Lademetode for batteriet
t
trinn 1 i "Les dette først"
NO
110
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO110MS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 111 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Spesifikasjoner
Kamera
[Inngangs- og utgangskontakter]
[System]
Bildeenhet
DSC-H5
7,20 mm (1/2,5 type)
farge-CCD, primærfargefilter
DSC-H2
7,18 mm (1/2,5 type)
farge-CCD, primærfargefilter
Kameraets totale pikselantall
DSC-H5
Ca. 7 410 000 piksler
DSC-H2
Ca. 6 183 000 piksler
Kameraets effektive pikselantall
A/V OUT-kontakt (Monaural)
Minikontakt
Video: 1 Vp-p, 75 Ω,
ubalansert, synk. negativ
Lyd: 327 mV (ved en belastning
på 47 kΩ)
Utgangsimpedans 2,2 kΩ
USB-kontakt
USB-kommunikasjon
Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt)
[LCD-skjerm]
LCD-panel
7,5 cm (3,0 type) TFT drive
Ca. 7 201 000 piksler
DSC-H2
Ca. 6 003 000 piksler
Carl Zeiss Vario-Tessar
12× zoomlinse
f = 6,0 – 72,0 mm
(36 – 432 mm ved konvertering
til et 35 mm stillbildekamera)
F2,8 – 3,7
5,1 cm (2,0 type) TFT drive
Totalt antall punkter
DSC-H5
230 400 (960 × 240) punkter
DSC-H2
84 960 (354 × 240) punkter
[Søker]
Eksponeringskontroll
Automatisk eksponering,
lukkerprioritet, blenderprioritet,
manuell eksponering, scenevalg
(7 modi)
Panel
Hvitbalanse
Strøm
Automatisk, dagslys, overskyet,
fluorescerende, hvitglødende,
blits, ett trykk
[Strøm, generelt]
Internminne (30 MB)
"Memory Stick Duo"
Blits
Blitsrekkevidde (ISO satt til
Auto): ca. 0,3 m til 9,0 m (W) /
ca. 0,9 m til 6,8 m (T)
HR 15/51:HR6 (størrelse AA)
NiMH-batterier (2), 2,4 V
LR6 (størrelse AA) alkaliske
batterier (2), 3 V
ZR6 (størrelse AA) Oxy Nickel
Primary Battery (2), 3 V
AC-LS5K vekselstrømadapter
4,2 V
Annet
Opptaksmedier
0,5 cm (0,2 type) farge
Totalt antall punkter
Tilsvarer ca. 200 000 punkter
Filformat (DCF-kompatibelt)
Stillbilder: Exif Ver. 2.21
JPEG-kompatibel,
DPOF-kompatibel
Filmer: MPEG1-kompatibel
(Monaural)
Søker
DSC-H5
DSC-H5
DSC-H2
Linse
mini-B
Strømforbruk (ved fotografering med
LCD-skjermen)
DSC-H5
1,4 W
DSC-H2
1,1 W
Elektrisk søker (farge)
Driftstemperatur
0 til 40 °C
Oppbevaringstemperatur
–20 til +60 °C
NO
111
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO110MS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 112 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Mål
113,2 × 83,0 × 94,0 mm
(B/H/D, bortsett fra
fremstikkende deler)
Vekt
DSC-H5
Ca. 554 g (inkludert to batterier,
skulderrem, mellomring,
linseskjerm, linselokk osv.)
DSC-H2
Ca. 537 g (inkludert to batterier,
skulderrem, mellomring,
linseskjerm, linselokk osv.)
Mikrofon
ECM (Electret Condenser
Microphone)
Høyttaler
Dynamisk høyttaler
Exif Print
Kompatibelt
PRINT Image Matching III
Kompatibelt
PictBridge
Kompatibelt
BC-CS2A/CS2B NiMH-batterilader
Strømkrav
Vekselstrøm 100 til 240 V,
50/60 Hz, 3 W
Utgangsspenning AA: DC 1,4 V 400 mA × 2
AAA: DC 1,4 V 160 mA × 2
Driftstemperatur 0 til +40 °C
Oppbevaringstemperatur
–20 til +60 °C
Mål
Ca. 71 × 30 × 91 mm
(B/H/D)
Vekt
Ca. 90 g
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.
NO
112
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO010COVIX.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 113 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Indeks
Indeks
A
DPOF ....................................86
A/V-kabel..............................88
Bildelysstyrke
t trinn 5 i "Les dette
først"
AF m/fleksibelt pkt. ..............36
Bildestørrelse ....................... 13
AF-avstandssøkerramme ......35
AF-lys ...................................56
t trinn 4 i "Les dette
først"
AF-modus .............................54
Blender ........................... 11, 33
Eksponering ..........................11
Antall bilder/innspillingstid
.......................................25
Blits ...................................... 43
Elektronisk transformator
t trinn 1 i "Les dette
først"
Autofokus ...............................9
Autojustering-modus
t trinn 5 i "Les dette
først"
Automatisk strømsparing
t trinn 2 i "Les dette
først"
Blits tvunget av
t trinn 5 i "Les dette
først"
B
Baklys ...................................62
t trinn 5 i "Les dette
først"
Effektive piksler..................111
Egendiagnose-display.........102
Endre REC-mappe................61
Blits tvunget på
t trinn 5 i "Les dette
først"
Endre str................................49
Blitsmodus
Ettrykksinnst.........................43
t trinn 5 i "Les dette
først"
Autovisning...........................56
Avspillingszoom
t trinn 6 i "Les dette
først"
E
Enkel.....................................54
Ett trykk ................................43
EV.........................................34
Blitsnivå ............................... 45
t trinn 5 i "Les dette
først"
Blitssynk............................... 57
EVF baklys ...........................62
BRK ..................................... 38
Bruke kameraet i utlandet
t trinn 1 i "Les dette
først"
F
Bruntone............................... 42
Fargemodus ..........................42
Farge .....................................13
Feilsøking .............................90
C
Filetternavn .....................74, 75
Batteritid........................28
C AF ..................................... 54
Fillagringsmål.......................74
Indikator for gjenværende
tid
t trinn 1 i "Les dette
først"
CD-ROM.............................. 68
Filme
t trinn 5 i "Les dette
først"
Batterier ..............................107
Lade
t trinn 1 i "Les dette
først"
Cyber-shot Viewer................ 76
Filnavn ..................................74
D
Filnummer ............................64
Dagslys................................. 43
Datamaskin........................... 66
Anbefalt miljø ......... 67, 80
Batterier du kan bruke ........107
Macintosh...................... 80
Batterilader .........................107
Programvare............ 68, 76
t trinn 1 i "Les dette
først"
Vise bildefiler som er
lagret på en datamaskin,
med kameraet................ 75
Beskytt ..................................47
Bildekvalitet....................13, 44
Kopiere bilder ......... 69, 80
Fleksibelt ..............................54
Flermønstermåling................42
Fluorescer. ............................43
Fokus ......................................9
Forholdsregler.....................109
Indeks
Sette inn/fjerne
t trinn 1 i "Les dette
først"
Fin.........................................44
Format.............................59, 60
Funksj.veiv............................55
Windows ....................... 66
Dele ...................................... 50
Digital zoom......................... 54
NO
113
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO010COVIX.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 114 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
H
K
Halvlysportrett
t trinn 5 i "Les dette
først"
Kamera1............................... 54
Halvlys
t trinn 5 i "Les dette
først"
Høy følsomhet
t trinn 5 i "Les dette
først"
Endre ............................. 61
Opprette......................... 60
Kamera2............................... 57
Koble til
Datamaskin ................... 70
Skriver........................... 84
Histogram .......................24, 35
Holde kameraet
t trinn 5 i "Les dette
først"
Mappe................................... 46
TV................................. 88
Kompresjonsforhold ............ 14
Kondens ............................. 109
Masselager............................ 64
Medfølgende tilbehør
t i "Les dette først"
Mellomring........................... 17
"Memory Stick Duo".......... 105
Memory Stick Duo
Sett inn/fjern
t trinn 3 og 4 i "Les dette
først"
Kontrast................................ 45
Konverteringslinse ............... 18
Skrivebeskyttelsesbryter
..................................... 105
Kopier .................................. 61
Høyhastighetslukker
t trinn 5 i "Les dette
først"
Kopiere bilder til datamaskinen
...................................... 69
Hvitbalanse ...........................43
L
Memory Stick-verktøy ......... 60
Lade batterier
t trinn 1 i "Les dette
først"
Meny..................................... 40
Hvitglødende ........................43
I
Identifisere deler...................15
Indeksskjerm
t trinn 6 i "Les dette
først"
Indikator for AE/AF-lås
t trinn 5 i "Les dette
først"
Indikator for AFavstandssøkerramme .....35
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler........................ 74
Landskap
t trinn 5 i "Les dette
først"
Antall bilder/
innspillingstid................ 25
Elementer ...................... 41
Opptak........................... 42
Visning .......................... 46
Merke for utskriftsrekkefølge
....................................... 86
MONITOR ........................... 54
LCD-baklys (bare DSC-H5)
...................................... 62
MPG ..................................... 74
LCD-skjerm .......... se "Skjerm"
Multiserie ............................. 38
Multipunkts-AF.................... 35
Livlig.................................... 42
Indikator ................se "Skjerm"
Lukkerhastighet.............. 11, 33
N
Initialiser...............................63
Lysbilde................................ 48
Naturlig................................. 42
Internminne ..........................26
M
Internt minneverktøy ............59
Macintosh-datamaskin ......... 80
Nettledning
t trinn 1 i "Les dette
først"
Internt, oppladbart batteri ...109
Anbefalt miljø............... 80
Installer .................................68
Intervall.................................45
ISO............................11, 12, 44
J
JPG .......................................74
Makro
t trinn 5 i "Les dette
først"
Nivåtrinn............................... 44
Nøyaktig digital zoom .......... 54
NTSC.................................... 65
Ny REC-mappe .................... 60
Målemodus........................... 42
Manuell eksponering............ 34
Manuelt fokus ...................... 35
NO
114
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO010COVIX.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 115 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
O
R
Spesifikasjoner....................111
Operativsystem ...............67, 80
Rengjøring.......................... 109
Oppsett......................45, 52, 53
Rødøyered. ........................... 55
Spol tilbake/spol fremover
t trinn 6 "Les dette først"
Internt minneverktøy .....59
Rotere ................................... 50
Kamera1 ........................54
Språk.....................................62
t trinn 2 i "Les dette
først"
S
Standard ................................44
Memory Stick-verktøy
.......................................60
S AF ..................................... 54
STEADY SHOT ...................58
S/HV..................................... 42
Oppsett1.........................62
Sakte synk
t trinn 5 i "Les dette
først"
Still klokken
t trinn 2 i "Les dette
først"
Kamera2 ........................57
Oppsett2.........................64
Oppsett1................................62
Oppsett2................................64
Opptak
Film
t trinn 5 i "Les dette
først"
Stillbilde
t trinn 5 i "Les dette
først"
Scenevalg ............................. 31
t trinn 5 i "Les dette
først"
Selvutløser
t trinn 5 i "Les dette
først"
Senter-AF ............................. 35
Sentervektet måling.............. 42
Opptaksmeny ........................42
Serie ..................................... 38
Optisk zoom..........................54
Skarphet ............................... 45
t trinn 5 i "Les dette
først"
Skjerm .................................. 54
Endre displayet ............. 24
Overeksponering...................11
EVF baklys ................... 62
Overskyet ..............................43
Indikator........................ 19
P
LCD-baklys................... 62
Stille klokke..........................65
Støyreduksjon NR med sakte
lukker.............................21
Strand
t trinn 5 i "Les dette
først"
Strømledning
t trinn 1 i "Les dette
først"
T
Trådkors for punktmåling .....42
Trimme .................................52
Trykke halvveis ned................9
t trinn 5 i "Les dette
først"
TV.........................................88
Skriv ut ................................. 82
PAL .......................................65
Enkeltbildemodus ......... 83
PC ..................se "Datamaskin"
U
Indeksmodus ................. 83
Peaking .................................37
Undereksponering.................11
Skrive ut direkte ................... 83
PictBridge .............................83
USB-kabelen...................70, 84
Piksel ....................................13
Skrive ut i fotoforretning/
kopisenter...................... 86
USB-tilkobl...........................64
Pip .........................................62
Skrivebeskyttelsesbryter..... 105
Portrett
t trinn 5 i "Les dette
først"
Skulderrem ........................... 17
Programvare..........................76
Format ..................... 59, 60
PTP .......................................64
Smart zoom .......................... 54
Punktmåling..........................42
Søker
t trinn 5 i "Les dette
først"
Utskrift i
enkeltbildemodus .........83
Utskrift i indeksmodus .........83
Indeks
Programopptaksmodus .........30
Slette
t trinn 6 i "Les dette
først"
Uskarpe bilder ......................10
Utvidet fokus ........................57
NO
115
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO010COVIX.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 116 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
V
Varselindikatorer og meldinger
.....................................102
Vekselstrømadapter ..............16
t trinn 1 i "Les dette
først"
VGA
t trinn 4 i "Les dette
først"
Video ut ................................65
Visning
Film
t trinn 6 i "Les dette
først"
Stillbilde
t trinn 6 i "Les dette
først"
Visningsmeny .......................46
Volum
t trinn 6 i "Les dette
først"
W
WB........................................43
Windows-datamaskin ...........66
Anbefalt miljø ...............67
Z
Zoom
t trinn 5 i "Les dette
først"
NO
116
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0320 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NO-DK\01NO120ADD.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 117 Monday, March 20, 2006 3:15 PM
Varemerker
•
er varemerker for Sony
Corporation.
• "Memory Stick",
•
•
•
•
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
, "MagicGate"
er varemerker for Sony
Duo",
og
Corporation.
Microsoft og Windows er enten registrerte
varemerker eller varemerker for Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land.
Macintosh og Mac OS er varemerker eller
registrerte varemerker for Apple Computer, Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemerker eller
registrerte varemerker for Intel Corporation.
I tillegg er system- og produktnavn som brukes i
denne håndboken som regel varemerker eller
registrerte varemerker for sine respektive
utviklere eller produsenter. Merkene ™ eller ®
brukes imidlertid ikke i alle tilfeller i denne
håndboken.
NO
117
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK020REG.fm
master:Left_Safety
02DK010COV.book Page 2 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Dansk
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
Håndtering af udtjente elektriske og
elektroniske produkter (Gælder for
den Europæiske Union og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Til kunder i Europa
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke dette digitale kameras lyd
og billede.
Bemærk!
Hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisme
medfører, at dataoverførsel afbrydes, før den er
færdig, skal du genstarte programmet eller fjerne
kommunikationskablet (USB osv.) og tilslutte det
igen.
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
DK
2
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK020REG.fm
master:Right_Safety
02DK010COV.book Page 3 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Bemærkninger om brug af kameraet
Typer af "Memory Stick", som kan
bruges (medfølger ikke)
Det IC-optagemedie, der bruges af dette
kamera, er en "Memory Stick Duo". Der er
to typer "Memory Stick".
"Memory Stick Duo": du kan bruge en
"Memory Stick Duo" til kameraet.
"Memory Stick": du kan ikke bruge en
"Memory Stick" til kameraet.
• Hvis du ikke skal bruge batterierne i længere
tid, bør du opbruge den eksisterende ladning,
fjerne dem fra kameraet og opbevare dem et
køligt, tørt sted. På den måde bevares
batteriernes funktionsevne bedst (side 107).
• For oplysninger om anvendelige batterier, se
side 107.
Carl Zeiss-objektiv
Dette kamera er udstyret med et Carl Zeissobjektiv, som er i stand til at gengive skarpe
billeder med fremragende kontrast.
Objektivet til dette kamera er fremstillet
efter et kvalitetssikringssystem, der er
certificeret af Carl Zeiss i
overensstemmelse med
kvalitetsstandarderne hos Carl Zeiss i
Tyskland.
Ingen kompensation for optagelsens
indhold
Der kan ikke anvendes andre
hukommelseskort.
• For oplysninger om "Memory Stick Duo", se
side 105.
Ved brug af en "Memory Stick Duo"
sammen med "Memory Stick"
kompatibelt udstyr
Du kan bruge "Memory Stick Duo" ved at
sætte den i Memory Stick Duo-adapteren
(medfølger ikke).
Memory Stick Duo-adapter
Bemærkninger om Nickel-Metal
Hydrid-batteriet
• Oplad begge Ni-MH-batterier (medfølger), før
kameraet bruges første gang. (t trin 1 i "Læs
dette først")
• Batterierne kan oplades, selvom de ikke er
fuldstændigt afladede. Selvom batterierne er
fuldstændigt opladede, kan du desuden bruge
den delvist opladede kapacitet i batterierne, som
den er.
• Der kan ikke kompenseres for optagelsens
indhold, hvis optagelse eller afspilning ikke er
mulig pga. en fejl i kameraet eller optagemediet
osv.
DK
Intern hukommelse og "Memory Stick
Duo"-sikkerhedskopiering
• Sluk ikke kameraet, og fjern ikke batteriet eller
"Memory Stick Duo", mens adgangsindikatoren
er tændt, da data i den interne hukommelse eller
"Memory Stick Duo" kan blive ødelagt. Beskyt
altid dine data ved at tage en sikkerhedskopi. Se
side 27 angående metoden til
sikkerhedskopiering af data.
Bemærkninger om optagelse/
afspilning
• Kameraet er hverken støvtæt, stænktæt eller
vandtæt. Læs "Forsigtig" (side 109), før du
betjener kameraet.
• Inden du optager begivenheder, som kun
forekommer en gang, skal du foretage en
prøveoptagelse for at sikre dig, at kameraet
fungerer korrekt.
• Pas på, at kameraet ikke bliver vådt. Hvis der
trænger vand ind i kameraet, kan det medføre
funktionsfejl, som i nogle tilfælde ikke kan
udbedres.
DK
3
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK020REG.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 4 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
• Ret ikke kameraet mod solen eller andre kraftigt
lysende genstande. Dette kan resultere i
permanent skade på dine øjne. Eller det kan
medføre funktionsfejl i kameraet.
• Brug ikke kameraet i nærheden af steder, hvor
der genereres stærke radiobølger eller udsendes
stråling. Det kan medføre, at kameraet ikke kan
optage eller afspille korrekt.
• Brug af kameraet i sandede eller støvede
omgivelser kan medføre funktionsfejl.
• Hvis der opstår fugtdannelse, skal den fjernes,
før kameraet bruges (side 109).
• Du må ikke ryste kameraet eller slå på det. Ud
over at dette kan medføre fejlfunktion og
betyde, at kameraet ikke kan optage billeder,
kan det gøre optagemediet ubrugeligt eller
medføre, at billeddata beskadiges eller mistes.
• Rengør blitzens overflade før brug. Varmen
under udløsning af blitzen kan medføre, at snavs
på blitzens overflade giver misfarvning eller
sætter sig fast på blitzens overflade, så der ikke
er tilstrækkeligt lys.
Bemærkninger om LCD-skærmen,
søgeren og objektivet
• LCD-skærmen og LCD-søgeren er fremstillet
med enstremt præcis højteknologi, så mere end
99,99% af alle pixel fungerer. Der kan dog
forekomme ganske små sorte punkter og/eller
lyse punkter (med hvid, rød, blå eller grøn
farve), som konstant vises på LCD-skærmen
eller LCD-søgeren. Disse punkter er normale i
fremstillingsprocessen og påvirker på ingen
måde optagelserne.
• Dette kamera er udstyret med et
motorzoomobjektiv. Pas på ikke at støde
objektivet, og undlad at bruge vold mod
kameraet.
Om kompatibilitet for billeddata
• Dette kamera er kompatibelt med den
universelle DCF-standard (Design rule for
Camera File system), der er etableret af JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Afspilning på andet afspilningsudstyr af
billeder, der er optaget med dit kamera, og
afspilning på dit kamera af billeder, der er
optaget eller redigeret med andet udstyr, kan
ikke garanteres.
Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet
materiale er i strid med bestemmelserne i lovene
om ophavsret.
Billeder, der bruges i denne
vejledning
De fotografier, der bruges som billedeksempler i
denne vejledning, er gengivelser af billeder og er
ikke billeder, som rent faktisk er optaget med
dette kamera.
Om illustrationer
Illustrationerne i denne vejledning er af DSC-H2,
medmindre andet er nævnt.
Sorte, hvide, røde,
blå og grønne
punkter
DK
• Hvis LCD-skærmen eller objektivet udsættes for
direkte sollys i længere perioder, kan det
resultere i, at kameraet ikke fungerer korrekt.
Vær forsigtig, hvis kameraet placeres tæt på et
vindue eller udendørs.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan blive
misfarvet, hvilket kan medføre funktionsfejl.
• Billeder kan trække et spor hen over LCDskærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en
fejl.
4
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK030INT.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 5 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Få fuldt udbytte af det digitale
stillbilledkamera
Klargør kameraet, og optag billeder uden problemer
"Læs dette først" (særskilt dokument)
1 Gør batterierne klar
2 Tænd for kameraet/indstil uret
3 Indsæt en "Memory Stick Duo" (medfølger ikke)
4 Vælg det billedformat, der skal bruges
5 Nem optagelse af billeder (automatisk justeringsindstilling)
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
6 Vis/slet billeder
Lær dit kamera bedre at kende
Denne
vejledning
• Optag med dine foretrukne indstillinger (Automatisk
programmeret optagelse/Optagelse med manuel eksponering)
t side 30
• Udnyt forskellige indstillinger for optagelse/afspilning vha.
menuen t side 40
• Rediger standardindstillingerne t side 53
Tilslut kameraet til en pc eller en printer
Denne
vejledning
• Kopier dine billeder til en computer, og rediger dem på
forskellige måder t side 66
• Udskriv billeder ved at tilslutte kameraet direkte til en printer
(kun PictBridge-kompatible printere) t side 83
DK
5
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK010COVTOC.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 6 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ........................................................ 3
Brug af kameraet
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder.......................... 9
Fokus – Fokusering på et motiv......................................................................... 9
Eksponering – Justering af lysets intensitet .................................................... 11
Farve – Om lysforholdenes effekt .................................................................... 13
Kvalitet – Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse".............................................. 13
Identifikation af kameraets dele .............................................................. 15
Indikatorer på skærmen.......................................................................... 19
Ændring af skærmdisplayet .................................................................... 24
Antal stillbilleder og optagetid for film ..................................................... 25
Når du ikke har en "Memory Stick Duo" (Optagelse med den interne
hukommelse) .......................................................................................... 26
Batteriets levetid og antal billeder, der kan optages/vises ...................... 28
Brug af drejeknappen ............................................................................. 29
Brug af funktionsvælgeren ...................................................................... 30
Optagelse med manuel justering ............................................................ 32
Uafbrudt optagelse ................................................................................. 38
Brug af menuen
Brug af menupunkter ........................................................................ 40
Menupunkter ....................................................................................... 41
Optagemenu ........................................................................................... 42
COLOR (Farvetilstand)
(Målemetode)
WB (Hvidbalance)
ISO
(B.kvalitet)
BRK (Niveautrin)
M (Interval)
(Blitzniveau)
(Kontrast)
(Skarphed)
(Opsætning)
DK
6
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK010COVTOC.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 7 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Visningsmenu..........................................................................................46
(Mappe)
- (Beskyt)
DPOF
(Udskriv)
(Dias)
(Tilpas)
(Roter)
(Del)
(Opsætning)
Beskær
Brug af skærmbilledet Opsætning
Brug af opsætningsindstillinger ......................................................53
1
Kamera 1...........................................................................................54
AF-funktion
Digital zoom
Funkt.guide
Rødøjereduk.
AF-lampe
Autom. visn.
2
Kamera 2...........................................................................................57
Udv. Fokus
Blitzsynk.
STEADY SHOT
Konvert.obj.
Internt huk.værktøj .............................................................................59
Format
Memory Stick-værktøj........................................................................60
Format
Opret lagr.mappe
Skift lagr.mappe
Kopier
1
Opsætning 1 .......................................................................................62
LCD-baggr.lys (kun DSC-H5)
EVF-baggr.lys
Bip
Sprog
Initialiser
2
Opsætning 2 .......................................................................................64
Filnummer
USB-tilslut
Video ud
Urindstilling
DK
7
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK010COVTOC.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 8 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Brug af computeren
Brug af en Windows-computer................................................................ 66
Installation af softwaren (medfølger)....................................................... 68
Kopiering af billeder til computeren......................................................... 69
Visning af billedfiler, der er gemt på en computer, med kameraet (ved hjælp
af en "Memory Stick Duo")...................................................................... 75
Brug af "Cyber-shot Viewer" (medfølger)................................................ 76
Brug af en Macintosh-computer.............................................................. 80
Udskrivning af stillbilleder
Sådan udskrives stillbilleder.................................................................... 82
Direkte udskrivning af billeder vha. en PictBridge-kompatibel printer..... 83
Udskrivning i en fotoforretning ................................................................ 86
Tilslutning af kameraet til et tv
Visning af billeder på en tv-skærm ......................................................... 88
Fejlfinding
Fejlfinding................................................................................................ 90
Advarselsindikatorer og meddelelser.................................................... 102
Andet
Om "Memory Stick"............................................................................... 105
Om batterioplader og batterier.............................................................. 107
Forsigtig ................................................................................................ 109
Specifikationer ...................................................................................... 111
Indeks.................................................................................................. 113
DK
8
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 9 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Brug af kameraet
Grundlæggende teknikker til optagelse af
bedre billeder
Fokus
Eksponering
Farve
Kvalitet
Fokus
Brug af kameraet
Dette afsnit beskriver de grundlæggende
funktioner i dit kamera. Du lærer, hvordan du
bruger de forskellige kamerafunktioner, f.eks.
funktionsvælgeren (side 30), drejeknappen
(side 29), menuerne (side 40) osv.
Fokusering på et motiv
Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, justerer kameraet automatisk fokuseringen
(Automatisk fokusering). Husk, at udløserknappen kun skal trykkes halvvejs ned.
Tryk straks
udløserknappen
helt ned.
Tryk
udløserknappen
halvvejs ned.
AE/AF-låsindikator
Blinkende ,
-indikator/bipper
Tryk derefter
udløserknappen
helt ned.
Sådan tager du et stillbillede af et motiv, der er svært at fokusere på t "Valg af en
fokuseringsmetode" (side 35)
Hvis billedet ser sløret ud selv efter fokusering, kan det skyldes kamerarystelser. t Se "Tip til
forebyggelse af sløring" (nedenfor).
DK
9
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 10 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Tip til forebyggelse af sløring
Hold kameraet roligt, og hold armene ind til kroppen. Du kan også stabilisere kameraet
ved at læne dig mod et træ eller en bygning. Brug af selvudløseren med 2-sekunders
forsinkelse eller et stativ eller aktivering af anti-sløringsfunktionen kan være effektivt.
Det anbefales også at bruge blitz på mørke steder.
DK
10
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 11 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Ekspone- Justering af lysets intensitet
ring
Eksponering:
Brug af kameraet
Du kan tage forskellige billeder ved at justere eksponeringen og ISO-følsomheden.
Eksponering er den mængde lys, som kameraet modtager, når du udløser lukkeren.
Lukkerhastighed = Det tidsrum, kameraet modtager
lys
Blænde =Størrelsen på den åbning, som lyset passerer
igennem
ISO = Optagefølsomhed
Overeksponering
= for meget lys
Hvidligt billede
Korrekt eksponering
Undereksponering
= for lidt lys
Mørkere billede
Eksponeringen indstilles automatisk til den
korrekte værdi i automatisk
justeringsindstilling. Du kan imidlertid
justere den manuelt ved at bruge
funktionerne nedenfor.
Manuel eksponering:
Gør det muligt at justere lukkerhastigheden
og blændeværdien manuelt. t side 34
Bill. lysstyrke:
Giver dig mulighed for at justere den
eksponering, som er blevet bestemt af
kameraet.
t trin 5 i "Læs dette først", side 34
Målemetode:
Giver dig mulighed for at ændre den del af
motivet, som der måles på for at bestemme
eksponeringen. t side 42
DK
11
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 12 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Tip til justering af eksponeringen (EV)
Ved optagelse af et generelt
lyst billede, f.eks. et
baggrundsbelyst motiv eller en
optagelse i sneen
Kameraet vurderer, at motivet er
lyst, så eksponeringen bliver
mørkere.
Juster i (+)retningen
Kameraet vurderer, at motivet er
mørkt, så eksponeringen bliver
lysere.
Juster i (–)retningen
Ved optagelse af et generelt
mørkere billede
Du kan kontrollere eksponeringen ved at se på histogramkortet. Vær omhyggelig med ikke
at overeksponere eller undereksponere dit motiv (så billedet bliver hvidligt eller mørkt).
t trin 5 i "Læs dette først", side 35
Justering af ISO-følsomheden
ISO er en måleenhed (følsomhed), som anslår, hvor meget lys en billedeoptageenhed
(svarende til en fotofilm) modtager. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på
billeder afhængigt af ISO-følsomheden.
Sådan justeres ISO-følsomheden t side 44
Høj ISO-følsomhed
Optager et lyst billede, selv når det optages i mørke omgivelser.
Imidlertid opstår der ofte støj i billedet.
Lav ISO-følsomhed
Optager et blødere billede.
Hvis eksponeringen imidlertid er utilstrækkelig, kan billedet blive mørkere.
DK
12
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 13 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Farve
Om lysforholdenes effekt
Brug af kameraet
Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene.
Eksempel: Farven på et billede, der påvirkes af lyskilder
Vejr/belysning
Lysets karakteristika
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
lys
Skarpt lys
Hvidt (standard)
Blåligt
Blåt farveskær
Rødligt
Farvenuancerne justeres automatisk i automatisk justeringsindstilling.
Du kan imidlertid justere farvenuancerne manuelt med [Hvidbalance] (side 43).
Kvalitet
Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse"
Et digitalt billede består af en samling små punkter, som kaldes pixel.
Hvis det indeholder et stort antal pixel, bliver billedet stort, det fylder meget i hukommelsen,
og billedet vises med mange detaljer. "Billedstørrelse" vises ud fra antallet af pixel. Selvom du
ikke kan se forskellen på kameraets skærm, er der forskel på detaljeringsgraden og
databehandlingstiden, når billedet udskrives eller vises på en computerskærm.
Beskrivelse af pixel og billedstørrelse
1 Billedstørrelse: 7M (kun DSC-H5)
3072 pixel × 2304 pixel = 7.077.888 pixel
2 Billedstørrelse: 6M (kun DSC-H2)
2816 pixel × 2112 pixel = 5.947.392 pixel
Pixel
3 Billedstørrelse: VGA
640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
DK
13
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 14 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Valg af den billedstørrelse, der skal bruges (t trin 4 i "Læs dette først")
Pixel
Mange pixel (Fin
billedkvalitet og stor
filstørrelse)
Få pixel (Grovkornet
billedkvalitet, men
lille filstørrelse)
Standardindstillingerne er markeret med
Billedstørrelse
Eksempel: Et billede,
der skal sendes som
vedhæftelse til en
e-mail
.
Retningslinjer for brug
7M (3072×2304)
(kun DSC-H5)
Større
Op til A3/11×17" udskrift
3:21) (3072×2048)
(kun DSC-H5)
Bredde-højde-forholdet 3:2
6M (2816×2112)
(kun DSC-H2)
Op til A4/8×10" udskrift
3:21) (2816×1872)
(kun DSC-H2)
Bredde-højde-forholdet 3:2
5M (2592×1944)
(kun DSC-H5)
Op til A4/8×10" udskrift
3M (2048×1536)
Eksempel:
Udskrivning i op til
A3-format (DSC-H5)/
A4-format (DSC-H2)
Mindre
Op til 13×18cm/5×7"udskrift
2M (1632×1224)
Op til 10×15cm/4×6" udskrift
VGA (640×480)
Til e-mail
16:92)(1920×1080)
Til visning på 16:9 HDTV3)
1)
Billeder optages med det samme bredde-højde-forhold på 3:2 som fotopapir eller postkort osv.
Begge billedets kanter kan skæres af ved udskrivningen (side 99).
3)
Ved at bruge en Memory Stick-åbning eller USB-forbindelse kan du opnå billeder i højere kvalitet.
2)
Retningslinjer for brug
Filmbilledstørrelse
Billede/sekund
640(Fin) (640×480)
Ca. 30
Vis på tv (høj kvalitet)
640(Standard) (640×480)
Ca. 17
Vis på tv (standard)
160 (160×112)
Ca. 8
Til e-mail
• Jo større billedstørrelse, desto højere lysfølsomhed.
• Jo flere billeder pr. sekund du afspiller, desto mere jævn bliver afspilningen.
Valg af billedkvalitet (komprimeringsforhold) i kombination (side 44)
DK
Du kan vælge komprimeringsforhold, når digitale billeder gemmes. Når du vælger et højt
komprimeringsforhold, bliver billedet ikke så detaljeret, men filstørrelsen bliver mindre.
14
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 15 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Identifikation af kameraets dele
Se flere oplysninger om betjening på
siderne, der nævnes i parentes.
Brug af kameraet
A POWER-lampe (t trin 2 i "Læs dette
først")
B Funktionsvælger (30)
C
/BRK -knap (38)
D Udløserknap (t trin 5 i "Læs dette
først")
E Drejeknap (29)
F FOCUS -knap (35)
G Mikrofon
H Selvudløserlampe (t trin 5 i "Læs dette
først")/AF-lampe (56)
A
B FINDER/LCD-knap (t trin 5 i "Læs
dette først")
C Søger (t trin 5 i "Læs dette først")
D Justeringsknap til søger (t trin 5 i "Læs
dette først")
E LCD-skærm (24)
F Kontrolknap
Menu til: v/V/b/B/z (t trin 2 i "Læs
dette først")
I Objektiv
Menu fra: /
dette først")
J Blitz (t trin 5 i "Læs dette først")
K Krog til skulderrem (17)
G
L A/V OUT-jackstik (88)
M
(USB)-stik (70)
N Dæksel til stik
(Afspilning)-knap (t trin 6 i "Læs
dette først")
/
/
(t trin 5 i "Læs
(Billedstørrelse/Slet)-knap
(t trin 4 og 6 i "Læs dette først")
H Aktivitetslampe (t trin 4 i "Læs dette
først")
I
(STEADY SHOT)-knap
(t trin 5 i "Læs dette først")
J POWER-knap (t trin 2 i "Læs dette
først")
DK
15
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 16 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
K Ved optagelse: Zoom-knap (W/T)
(t trin 5 i "Læs dette først")
Ved visning: / (Zoom ved
afspilning)-knap/
(Indeks)-knap
(t trin 6 i "Læs dette først")
L
(Kontakt til visning af
skærmbillede)-knap (24)
S Batteridæksel (bund) (t trin 1 i "Læs
dette først")
T Stik til kamerastativ (bund)
• Brug et kamerastativ med en skruelængde
på under 5,5 mm. Hvis skruerne er længere
end 5,5 mm, vil du ikke være i stand til at
fastgøre kameraet sikkert til stativet, og du
kan beskadige kameraet.
M MENU-knap (40)
N Krog til skulderrem (17)
O Dæksel til lysnetadapterledning
Når du bruger en AC-LS5Klysnetadapter (medfølger ikke)
Oplysninger finder du i den
betjeningsvejledning, der blev leveret
med lysnetadapteren.
• Undgå at klemme ledningen, når du lukker
dækslet.
P Højttaler (bund)
Q "Memory Stick Duo"-dæksel (bund)
(t trin 3 i "Læs dette først")
R OPEN-knap (bund) (t trin 1 i "Læs
dette først")
DK
16
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 17 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Fastgørelse af skulderremmen og
objektivdækslet
Fastgørelse af modlysblænden
Brug af kameraet
Når du fotograferer i kraftig belysning,
f.eks. udendørs, anbefaler vi, at du bruger
modlysblænden for at reducere forringelse
af billedkvaliteten forårsaget af for kraftigt
lys.
1 Påsæt adapterringen.
2 Anbring modlysblænden som vist
nedenfor, og drej den med uret, indtil den
klikker på plads.
• Du kan sætte objektivdækslet på med
modlysblænden fastgjort.
• Pas på følgende ved brug af modlysblænden:
– AF-lampen kan blive blokeret.
– Blitzlampen kan blive blokeret, så der
kommer skygge ved brug af den indbyggede
blitz.
DK
17
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 18 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Opbevaring af modlysblænden
Modlysblænden kan fastgøres i modsat
retning for at opbevare den sammen med
kameraet, når den ikke er i brug.
Anbring modlysblænden som vist nedenfor,
og drej den med uret, indtil den klikker på
plads.
Fastgørelse af konverterobjektiv
(medfølger ikke)
Hvis du vil tage forbedrede
vidvinkelbilleder eller billeder, hvor du
zoomer ind på fjerne motiver, skal du
fastgøre et konverterobjektiv.
1 Fastgør adapterringen.
2 Fastgør et konverterobjektiv.
• Du kan finde flere oplysninger i
betjeningsvejledningen, der fulgte med
konverterobjektivet.
DK
18
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 19 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Indikatorer på skærmen
Se flere oplysninger om betjening på
siderne, der nævnes i parentes.
Skærm
Beskrivelse
PSAM
Funktionsvælger (30)
REAR
1
SL
3
• LCD-skærmen bliver svag
under opladning. (kun
DSC-H5)
Fremhæv lav
2
5
10
90cm
Blitztilstand (t trin 5 i
"Læs dette først")
Blitzen oplades
4
2
Brug af kameraet
Kameraindstilling
(t trin 5 i "Læs dette
først")
Ved optagelse af stillbilleder
5
1.3
Zoomskalering
(54, t trin 5 i "Læs dette
først")
Ved optagelse af film
Rødøjereduktion (55)
REAR
1
3
STBY
Synkroniseret blitz (57)
Skarphed (45)
Kontrast (45)
Konverterobjektiv (58)
4
ON
Fremhæv lav
2
2
5
10
5
A
Skærm
AF-lampe (56)
Målemetode (42)
90cm
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
Farvetilstand (42)
Beskrivelse
Resterende batteritid
(t trin 1 i "Læs dette
først")
z
AE/AF-lås (t trin 5 i "Læs
dette først")
BRK
WB
STBY
OPT
M
Optagetilstand (30, 38)
Hvidbalance (43)
Standby/Optagelse af en
film (t trin 5 i "Læs dette
først")
Funktionsvælger (Valg af
motiv) (t trin 5 i "Læs
dette først")
DK
19
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 20 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
B
C
Skærm
Beskrivelse
Fremhæv høj Spidsværdi (37)
Fremhæv lav
Fremhæv fra
2
5
0.9
10
2
90cm
Manuel fokuslinje (37)
Skærm
3:2
5M
3M
1M
FINE
640
Beskrivelse
6M
7M
VGA
STD
640
16:9
160
5m
zIndstil
Fleksibel lysplet-AF (36)
Manuelt fokus (37)
Makro (t trin 5 i "Læs
dette først")
FINE STD
101
AF-tilstand (54)
5M vises kun for
7M og
DSC-H5.
• 6M vises kun for DSC-H2.
• 1M vises kun, når Multi
Burst er aktiveret.
Billedkvalitet (44)
Optagemappe (60)
Resterende intern
hukommelseskapacitet (26)
Indikator for
AF-afstandsmålerramme
(35)
STEADY SHOT OFF
(t trin 5 i "Læs dette
først")
•
• Denne vises ikke, når der
anvendes intern
hukommelse.
Manuelt fokus (37)
S AF M AF C A F
Billedformat (t trin 4 i
"Læs dette først")
Resterende "Memory
Stick"-kapacitet (25)
00:00:00
[00:28:05]
Optagetid [maksimal
optagetid] (25, 26)
1/30"
Multi Burst-interval (45)
400
Resterende antal billeder,
der kan optages (25, 26)
Selvudløser (t trin 5 i
"Læs dette først")
C:32:00
Selvdiagnosticeringsdisplay (102)
ISO-tal (44)
DK
20
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 21 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
D
Skærm
E
Beskrivelse
Skærm
Advarsel om vibration (10)
Histogram (24, 35)
Advarsel om lavt
batteriniveau (28, 102)
+
Kryds til punktmåling (42)
Ramme for
AF-afstandsmåler (35)
Brug af kameraet
• Indikerer, at vibration
måske vil betyde, at du ikke
kan optage klare billeder
pga. utilstrækkelig
belysning. Selv om
vibrationsadvarslen vises,
kan du stadig optage
billeder. Det anbefales dog,
at du slår
anti-slørfunktionen til, at du
bruger blitz for at opnå
bedre belysning, eller at du
bruger et kamerastativ eller
stabiliserer kameraet på
anden måde.
E
Beskrivelse
NR langsom lukker (33)
• Ved brug af visse
lukkerhastigheder*,
aktiveres funktionen NR
langsom lukker automatisk
for at reducere billedstøjen.
* Når [ISO] er [Auto], [80]
til [200]: 1/6 sekund eller
langsommere
Når [ISO] er [400] til
[1000], eller
funktionsvælgeren er
indstillet til
(Høj
følsomhed): 1/25 sekund
eller langsommere
125
Lukkerhastighed (33)
F3.5
Blændeværdi (33)
+2.0EV
Eksponeringsværdi
(34, t trin 5 i "Læs dette
først")
FLYT
FLYT
zOK
Fleksibel lysplet-AF (36)
Manuelt fokus (37)
Menu (40)
(ikke vist på
skærmen på
forrige side)
DK
21
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 22 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
A
Ved afspilning af stillbilleder
Skærm
Beskrivelse
Resterende batteritid
(t trin 1 i "Læs dette
først")
3
1
4
Optagetilstand (30, 38)
M
6M
7M
5
3:2
1M
2
FINE
TILBAGE/NÆSTE
640
LYDST.
VGA
STD
640
Billedstørrelse (t trin 4 i
"Læs dette først")
16:9
160
Afspilningstilstand
(t trin 6 i "Læs dette
først")
Ved afspilning af film
Beskyt (47)
-
1
5M
3M
Udskriftsbestillingsmærke
(DPOF) (86)
3
Skift mappe (46)
• Denne vises ikke, når der
anvendes intern
hukommelse.
4
1.3
2
5
Zoomskalering (t trin 6 i
"Læs dette først")
Trin
12/16
Afspilning billede for
billede (39)
N
Afspilning (t trin 6 i "Læs
dette først")
Lydstyrke (t trin 6 i "Læs
dette først")
B
Skærm
Beskrivelse
101-0012
Mappe- og filnummer (46)
Afspilningslinje (t trin 6 i
"Læs dette først")
DK
22
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 23 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
C
E
Skærm
Beskrivelse
Histogram (24, 35)
Optagemappe (60)
•
• Denne vises ikke, når der
anvendes intern
hukommelse.
Afspilningsmappe (46)
101
Beskrivelse
• Denne vises ikke, når der
anvendes intern
hukommelse.
Resterende intern
hukommelseskapacitet (26)
Resterende "Memory
Stick"-kapacitet (25)
8/8 12/12
Billednummer/antal
billeder, der er optaget i den
valgte mappe
C:32:00
Selvdiagnosticeringsdisplay (102)
00:00:12
Tæller (t trin 6 i "Læs
dette først")
2006 1 1
9:30 AM
DPOF
z PAUSE
z SPIL
vises, når
histogramvisning er
deaktiveret.
Brug af kameraet
101
Skærm
PictBridge-tilslutning (84)
Optaget dato/klokkeslæt for
billedet, der afspilles
Menu (40)
Afspilning af Multi Burstbilleder i serier (38)
Vælg billeder
TILBAGE/
NÆSTE
LYDST.
Juster lydstyrke
D
Skærm
Beskrivelse
PictBridge-tilslutning (85)
• Tag ikke USB-kablet ud,
mens ikonet vises.
+2.0EV
Eksponeringsværdi
(34, t trin 5 i "Læs dette
først")
ISO-tal (44)
Målemetode (42)
Blitz
WB
Hvidbalance (43)
500
Lukkerhastighed (33)
F3.5
Blændeværdi (33)
Afspil billede (t trin 6 i
"Læs dette først")
DK
23
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 24 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Ændring af skærmdisplayet
Hver gang du trykker på
(Skærmvisningsknap)-knappen, skifter
visningen på følgende måde.
(Skærmvisningsknap)
-knap
Histogram til
Histogramvisning
Indikatorer fra
• Ved at trykke længere på
(Skærmvisningsknap) -knappen kan du øge
LCD-baggrundsbelysningen (kun DSC-H5)/
søgerens baggrundsbelysning (side 62, t trin 5
i "Læs dette først" ).
• Når du slår histogramvisningen til, vises
billedoplysningerne ved afspilning.
• Histogrammet vises ikke i følgende situationer:
Under optagelse
– Når menuen vises.
– Når der optages film.
Under afspilning
– Når menuen vises.
– I indekstilstand.
– Når du bruger zoom under afspilning.
– Når du roterer stillbilleder.
– Under afspilning af film.
• Der kan være stor forskel på det viste histogram
under optagelse og afspilning, når:
– Blitzen udløses.
– Lukkerhastigheden er langsom eller høj.
• Histogrammet vises muligvis ikke for billeder,
som er optaget med andre kameraer.
Indikatorer til
DK
24
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 25 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Antal stillbilleder og optagetid for film
Tabellerne viser det omtrentlige antal stillbilleder og tiden til film, der kan optages på en
"Memory Stick Duo", som er formateret med dette kamera. Værdien kan variere afhængigt af
optageforholdene. For billedstørrelse og billedkvalitet, t trin 4 i "Læs dette først" se side 13.
Kapacitet
Størrelse
32MB
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
7M (kun
DSC-H5)
9
18
37
67
137
279
573
18
36
73
132
268
548
1125
3:2 (kun
DSC-H5)
9
18
37
67
137
279
573
18
36
73
132
268
548
1125
6M (kun
DSC-H2)
10
21
42
77
157
322
660
19
39
79
142
290
592
1215
3:2 (kun
DSC-H2)
10
21
42
77
157
322
660
19
39
79
142
290
592
1215
5M (kun
DSC-H5)
12
25
51
92
188
384
789
23
48
96
174
354
723
1482
3M
2M
VGA
16:9
Brug af kameraet
Antallet af stillbilleder (billedkvaliteten er [Fint] på den øverste linje og
(Enheder: billeder)
[Standard] på den nederste linje).
20
41
82
148
302
617
1266
37
74
149
264
537
1097
2250
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
196
394
790
1428
2904
5928
12154
491
985
1975
3571
7261
14821
30385
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
• Det viste antal billeder gælder for normal tilstand.
• Når antallet af resterende billeder, der kan optages, er større end 9.999, vises indikatoren ">9999".
• Du kan tilpasse billedernes størrelse senere ([Tilpas], side 49).
Optagetiden for film
Kapacitet
Størrelse
640(Fin)
32MB
(Enheder:time:minut:sekund)
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
0:25:10
–
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
640(Standard)
0:01:20
0:02:50
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
160
0:22:40
0:45:30
1:31:30
2:51:20
5:47:00
11:44:20
24:18:20
• Film med størrelsen indstillet til [640(Fin)] kan kun optages på en "Memory Stick PRO Duo".
• Når billeder, som er optaget med tidligere Sony-modeller, afspilles på dette kamera, kan visningen afvige
fra den faktiske billedstørrelse.
DK
25
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 26 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Når du ikke har en "Memory Stick Duo"
(Optagelse med den interne hukommelse)
Kameraet har 30 MB intern hukommelse. Hukommelsen er ikke udskiftelig. Selv når der ikke
er sat nogen "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du optage billeder ved hjælp af denne
interne hukommelse.
• Film med billedstørrelsen indstillet til [640(Fin)] kan ikke optages ved hjælp af den interne hukommelse.
Når en "Memory Stick Duo" indsættes
[Optagelse]: Der optages billeder på "Memory Stick
Duo".
[Afspilning]: Der afspilles billeder fra "Memory Stick
Duo".
[Menu, Opsætning osv.]: Du kan anvende forskellige
funktioner til billeder på "Memory Stick Duo".
B
Når der ikke er isat en "Memory Stick Duo"
B
[Optagelse]: Der optages billeder ved hjælp af den
interne hukommelse.
[Afspilning]: Billeder, der er lagret i den interne
hukommelse, afspilles.
[Menu, Opsætning osv.]: Du kan anvende forskellige
funktioner til billeder i den interne hukommelse.
Intern
hukommel
Antallet af stillbilleder, der kan optages, og tiden til film i den interne hukommelse er
følgende.
Antallet af stillbilleder (billedkvaliteten er [Fint] på den øverste linje og
[Standard] på den nederste linje).
(Enheder: billeder)
Størrelse
Kapacitet
30MB
1)
2)
7M 1)
3:2 1)
6M 2)
3:2 2)
5M 1)
3M
2M
VGA
16:9
8
8
9
9
12
19
31
183
31
17
17
18
18
22
34
57
459
57
Kun DSC-H5
Kun DSC-H2
Optagetiden for film
(Enheder:time:minut:sekund)
Størrelse
Kapacitet
30MB
640(Standard)
160
0:01:20
0:21:50
DK
26
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 27 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Om billeddata lagret i den interne hukommelse
Det anbefales, at du kopierer (sikkerhedskopi) data uden fejl ved hjælp af en af følgende
metoder.
Brug af kameraet
Kopiering (sikkerhedskopi) af data på en "Memory Stick Duo"
Klargør en "Memory Stick Duo" med en kapacitet på 32 MB eller mere, og udfør derefter den
procedure, som er beskrevet i [Kopier] (side 61).
Kopiering (sikkerhedskopi) af data på en harddisk i din computer
Udfør proceduren på siderne 69 til 71 uden en "Memory Stick Duo" sat i kameraet.
• Du kan ikke overføre billeddata på en "Memory Stick Duo" til den interne hukommelse.
• Du kan kopiere data, der er lagret i den interne hukommelse, til en computer via en USB-forbindelse
mellem en computer og kameraet, men du kan ikke kopiere data på en computer til den interne
hukommelse.
DK
27
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 28 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Batteriets levetid og antal billeder, der kan
optages/vises
Tabellerne viser det omtrentlige antal
billeder, som kan optages/vises, og
batteriets brugstid, når du optager billeder i
[Normal] indstilling med batterierne
(medfølger) på fuld kapacitet og ved en
omgivende temperatur på 25°C. Det antal
billeder, som kan optages eller vises,
beregnes om nødvendigt ved hensyntagen
til udskiftning af "Memory Stick Duo".
Bemærk, at det faktiske antal kan være
mindre end de viste værdier afhængigt af
forholdene under brug.
• Batterikapaciteten falder, efterhånden som
antallet af brug øges, og også med tiden
(side 107).
• Antallet af billeder, som kan optages/vises, og
batteriets brugstid formindskes under følgende
forhold:
– Når den omgivende temperatur er lav.
– Når blitzen bruges ofte.
– Når kameraet er blevet tændt og slukket
mange gange.
– Når zoom bruges hyppigt.
– LCD-baggrundsbelysningens (kun DSC-H5)
eller EVF-baggrundsbelysningens lysstyrke er
indstillet til Op.
– [AF-funktion] er indstillet til [Monitor] eller
[Fleksibel].
– [STEADY SHOT] er indstillet til [Fortsæt].
– Når batteriniveauet er lavt.
Ved optagelse af stillbilleder
Batteri
LCD/
Søger
Antal
billeder
• Optagelse i følgende situationer:
–
(B.kvalitet) er indstillet til [Fint].
– [AF-funktion] er indstillet til [Enkelt].
– [STEADY SHOT] er indstillet til
[Fotografer].
– Optagelse en gang hvert 30 sekunder.
– Zoom skiftes frem og tilbage mellem W og T.
– Blitzen udløses hver anden gang.
– Kameraet tændes og slukkes hver 10 gang.
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Billedstørrelsen har ingen indflydelse på antallet
af billeder, der kan optages/batteriets levetid.
Ved visning af stillbilleder
Batterier
Alkaline
NH-AA-DB
(NiMH)
(medfølger)
Ca. 8600
Ca. 430
Ca. 9800
Ca. 490
DSC-H2
NH-AA-DB
(Ni-MH)
(medfølger)
• Visning af enkeltbilleder med omkring tre
sekunders interval
Ved optagelse af film
Batteriets
levetid (min.)
Ca. 340
Ca. 170
Ca. 370
Ca. 185
LCD
Ca. 50
Ca. 25
Søker
Ca. 60
Ca. 30
NH-AA-DB (Ni-MH) (medfølger) (min.)
LCD
Søger
Ca. 190
Ca. 230
DSC-H5
DSC-H2
Ca. 250
Ca. 250
• Optagelse af film kontinuert med en
billedstørrelse på [160]
DSC-H2
NH-AA-DB LCD
(Ni-MH)
(medfølger) Søger
Ca. 400
Ca. 200
Ca. 400
Ca. 200
LCD
Ca. 60
Ca. 30
Søger
Ca. 60
Ca. 30
Alkaline
Batteriets
levetid (min.)
DSC-H5
DSC-H5
NH-AA-DB LCD
(Ni-MH)
(medfølger) Søker
Antal billeder
DK
28
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 29 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Brug af drejeknappen
Drejeknappen bruges til at ændre indstillingsværdierne ved optagelse med manuel justering
(foretrukken lukkerhastighed, foretrukken blænde, manuel eksponering) eller EV-justering.
Ved at dreje på drejeknappen kan du også nemt få vist det næste/forrige billede.
Brug af kameraet
Drejeknap
Sådan vælges værdien
Drej på drejeknappen for at ændre de værdier, du ønsker at indstille.
Sådan vælges elementet
Drej på drejeknappen for at vælge det element, du ønsker at indstille værdien for.
Sådan justeres værdien
Ret værdierne i gult.
Den viste værdi indstilles.
Gul
(justerbar)
Gul
(justerbar)
Tryk på drejeknappen for at skifte
skærmbilledet til valg af et element
og skærmbilledet til justering af en
værdi.
Sådan vælges elementet
Gul
(kan vælges)
Gul
(kan vælges)
Flyt den gule indikation V for at
vælge elementet.
• Du kan ikke indstille elementer, som ikke kan vælges.
DK
29
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 30 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Brug af funktionsvælgeren
Indstil funktionsvælgeren til den ønskede funktion.
Funktionsvælger
: Film
t
Kontrolknap
trin 5 i "Læs dette først"
Optageindstillinger for stillbilleder
:
Autojustering
Giver dig mulighed for let optagelse, hvor indstillingerne justeres automatisk.
t trin 5 i "Læs dette først"
P:
Auto programmeret
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både
lukkerhastigheden og blændeværdien). Du kan også vælge forskellige
indstillinger ved hjælp af menuen.
(Oplysninger om tilgængelige funktioner t side 41)
S:
Lukkehastighed- prioriteret optagelse
Giver dig mulighed for at optage med manuelt justeret lukkerhastighed (side 33).
Du kan også vælge de forskellige indstillinger ved hjælp af menuen.
(Oplysninger om tilgængelige funktioner t side 41)
A:
Blændeprioriteret optagelse
Giver dig mulighed for at optage med manuelt justeret blændeværdi (side 33).
Du kan også vælge de forskellige indstillinger ved hjælp af menuen.
(Oplysninger om tilgængelige funktioner t side 41)
M:
Optagelse med manuel eksponering
Giver dig mulighed for at optage med manuelt justeret eksponering (både
lukkerhastigheden og blændeværdien) (side 34).
Du kan også vælge de forskellige indstillinger ved hjælp af menuen.
(Oplysninger om tilgængelige funktioner t side 41)
: Indstillinger for valg af motiv
Giver dig mulighed for at optage med forvalgte indstillinger afhængigt af
motivet. t trin 5 i "Læs dette først"
DK
30
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 31 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
I denne betjeningsvejledning vises de tilgængelige indstillinger af funktionsvælgeren som
følger.
Brug af kameraet
Utilgængelig
Tilgængelig
Valg af motiv
Oplysninger om t trin 5 i "Læs dette først"
En kombination af funktioner bestemmes af kameraet for at opnå en passende optagelse af et
billede ud fra forholdene omkring motivet.
( : du kan vælge den ønskede indstilling)
Makro
Blitz
Hvidbalance
Blitzniveau
Burst/Multi Burst/
Eksponeringsniveau
—
—
—
SL
Auto/ WB /
—
—
/
/
—
/
DK
31
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 32 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Optagelse med manuel justering
Kameraet justerer automatisk fokus og eksponering, men du kan imidlertid justere disse
indstillinger manuelt.
Funktionsvælger
FOCUS-knap
Drejeknap
Aperturværdi
Eksponeringværdi
Lukkerhastighed
Egenskaber for "Lukkerhastighed"
Egenskaber for "blænde" (F-værdi)
Hurtigere
Genstande i
bevægelse ser ud til
at stå stille.
Åben
Fokuseringsområdet
bliver smallere, både
bagud og fremad.
Langsommere
Genstande i
bevægelse ser ud til
at bevæge sig
langsomt.
Optagelse med programskift
P
S
A
Lukket
Fokuseringsområdet
bliver bredere, både
bagud og fremad.
M
Du kan ændre kombinationen af blændeværdien og lukkerhastigheden, mens du bevarer
lysstyrken.
1 Vælg kombinationen af blændeværdi og lukkerhastighed ved hjælp af drejeknappen (side 29).
vises, mens kombinationen af blændeværdi og lukkerhastighed skiftes.
2 Optag billedet.
Hvis du vil annullere Programskift, skal du dreje drejeknappen for at flytte indikatoren tilbage fra
til .
DK
• Du kan ikke skifte kombinationen af blændeværdi og lukkerhastighed, når udløserknappen er trykket
halvvejs ned.
• Når lysstyrken ændres, ændres blændeværdien og lukkerhastigheden også, mens skifteværdien bevares.
• Du kan muligvis ikke ændre kombinationen af blændeværdi og lukkerhastighed, afhængigt af dine
optagesituationer.
32
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 33 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
• Når blitzindstillingen ændres, annulleres Programskift.
• Hvis funktionsvælgeren indstilles til andet end P, eller hvis strømmen afbrydes, annulleres Programskift.
P
S
A
M
Brug af kameraet
Optagelse med foretrukken
lukkerhastighed
Du kan justere lukkerhastigheden manuelt.
1 Vælg en lukkerhastighed ved hjælp af drejeknappen (side 29).
Du kan vælge en lukkerhastighed fra 1/1000 til 30 sekunder.
2 Optag billedet.
• Lukkerhastigheder på et sekund eller længere angives med ["], f.eks. 1".
• Når du nedsætter lukkerhastigheden, anbefales det at bruge et kamerastativ for at forhindre effekten af
vibrationer.
• Hvis du vælger langsomme lukkerhastigheder, tager det tid at behandle dataene.
• Hvis du vælger visse lukkerhastigheder*, aktiveres funktionen NR langsom lukker automatisk for at
reducere billedstøjen, og "NR" vises.
* Når [ISO] er [Auto], [80] til [200]: 1/6 sekund eller langsommere
Når [ISO] er [400] til [1000]: 1/25 sekund eller langsommere
• Hvis den korrekte eksponering ikke opnås, efter du har foretaget indstillingerne, blinker indikatorerne for
indstillingsværdien på skærmen, når udløserknappen trykkes halvvejs ned. Du kan godt optage under
disse forhold, men vi anbefaler, at du justerer de blinkende værdier igen.
• Blitzen er indstillet til
(Blitz tændt) eller
(Blitz slukket).
• Når lukkerhastigheden er høj, kan mængden af blitzlys være utilstrækkelig, selvom du udløser blitzen.
Optagelse med foretrukken
blænde
P
S
A
M
Du kan justere mængden af lys, som passerer gennem objektivet, manuelt.
1 Vælg en blændeværdi ved hjælp af drejeknappen (side 29).
– Når zoomen er indstillet helt til W-siden, kan du vælge en blændeværdi fra F2,8 til F8,0.
– Når zoomen er indstillet helt til T-siden, kan du vælge en blændeværdi fra F3,7 til F8,0.
2 Optag billedet.
• Lukkerhastigheden justeres automatisk fra 1/1000 til 8 sekunder. Når du indstiller en blændeværdi på F5,6
eller mere, starter værdierne fra 1/2000 sekund.
• Hvis den korrekte eksponering ikke opnås, efter du har foretaget indstillingerne, blinker indikatorerne for
indstillingsværdien på skærmen, når udløserknappen trykkes halvvejs ned. Du kan godt optage under
disse forhold, men vi anbefaler, at du justerer de blinkende værdier igen.
• Blitzen er indstillet til
(Blitz tændt), SL (Langsom synkronisering) eller
(Blitz slukket).
DK
33
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 34 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Optagelse med manuel
eksponering
P
S
A
M
Du kan justere lukkerhastigheden og blændeværdierne manuelt.
1 Vælg en lukkerhastighed ved hjælp af drejeknappen (side 29).
2 Vælg en blændeværdi ved hjælp af drejeknappen (side 29).
Forskellen mellem indstillingerne og den korrekte eksponering, der bedømmes af kameraet,
vises som en EV-værdi (nedenfor) på skærmen. 0EV angiver den værdi, kameraet har bedømt
som mest egnet.
3 Optag billedet.
• Kameraet bevarer indstillingen, også når der slukkes for strømmen. Når du har indstillet en ønsket værdi,
kan du gengive den samme eksponering ved blot at indstille funktionsvælgeren til M.
• Hvis den korrekte eksponering ikke opnås, efter du har foretaget indstillingerne, blinker indikatorerne for
indstillingsværdien på skærmen, når udløserknappen trykkes halvvejs ned. Du kan godt optage under
disse forhold, men vi anbefaler, at du justerer de blinkende værdier igen.
• Blitzen er indstillet til
(Blitz tændt) eller
(Blitz slukket).
Manuel justering af
eksponeringen — Bill. lysstyrke
P
S
A
M
Mod –
Mod +
1 Tryk på b ( ) på kontrolknappen.
Eksponeringsværdien skifter til gul.
Eksponeringsværdi (gul)
2 Vælg en eksponeringsværdi ved hjælp af drejeknappen (side 29).
Mod +: Gør et billede lysere.
0EV: Eksponeringen bestemmes automatisk af kameraet.
Mod –: Gør et billede mørkere.
• Flere oplysninger om eksponering t side 11
• Kompensationsværdien kan indstilles i intervaller på 1/3EV (+2,0EV til –2,0EV).
• Hvis et motiv optages under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller hvis blitzen bruges, er justeringen af
eksponering muligvis ikke effektiv.
DK
34
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 35 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
z Brug af et histogram
A
Lys
Brug af kameraet
B
Mørk
Et histogram er et diagram, som viser et billedes
lysstyrke. Indstil funktionsskalaen til
, P, S, A
eller Valg af motiv, og tryk derefter gentagne
gange på
(Skærmvisningsknap) for at få vist
histogrammet på skærmen. Diagrammet indikerer
et lyst billede, når overvægten er mod højre, og et
mørkt billede, når overvægten er mod venstre.
Juster eksponeringen, mens du kontrollerer den
med histogrammet.
A Antal pixel
B Lysstyrke
• Histogrammet vises også, når drejeknappen indstilles til M, eller ved afspilning af et enkelt billede, men du
kan ikke justere eksponeringen.
Valg af en fokuseringsmetode
P
S
A
M
Du kan ændre fokuseringsmetoden. Tryk gentagne gange på knappen FOCUS, når det er svært
at opnå korrekt fokus med automatisk fokuseringsindstilling.
(
Multipunkts-AF (
)
: Standardindstillingen)
Fokuserer automatisk på et motiv i hele afstandsmålerens
ramme. Når funktionsvælgeren er indstillet til
, markeres
Multipunkts-AF.
• Denne funktion er praktisk, når motivet ikke er i centrum af
rammen.
Ramme for AF-afstandsmåler
Indikator for
AF-afstandsmålerramme
Center-AF
(
)
Fokuserer automatisk på et motiv i nærheden af billedets
centrum.
• Anvendt sammen med funktionen AF-lås giver dette dig
mulighed for at optage i den ønskede billedkomposition.
Ramme for AF-afstandsmåler
Indikator for
AF-afstandsmålerramme
DK
35
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 36 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Fleksibelt spot-AF
(
)
Fokuserer på et meget lille motiv eller et smalt område.
Fleksibel Spot-AF giver dig mulighed for at optage med en
ønsket billedkomposition.
• Se den efterfølgende procedure for at indstille Fleksibel
spot-AF.
• Det er en praktisk funktion, når du bruger et kamerastativ til
optagelsen, og motivet er uden for centerområdet.
• Pas på, når du optager et motiv i bevægelse, at motivet ikke
afviger fra afstandsmålerens ramme.
Manuel fokus
Fokuserer på motivet ved hjælp af en tidligere indstillet
afstand til motivet.
• Indstil afstanden ved at se side 37.
• Når et motiv optages gennem et net eller gennem vinduesglas, er
det svært at opnå korrekt fokus med automatisk
fokuseringsindstilling. I disse tilfælde er det praktisk at fokusere
manuelt.
• AF står for Auto-fokus.
• Når du optager film, anbefales Multipunkts-AF, da AF virker selv med en vis mængde vibrationer.
• Når du bruger digital zoom eller AF-lampe, prioriteres AF-bevægelse for motiver i eller tæt på rammens
centrum. I dette tilfælde blinker indikatoren
,
eller
, og AF-afstandsmålerens ramme vises
ikke.
Sådan indstilles Fleksibelt spot-AF
1 Tryk på FOCUS gentagne gange for at vælge
(Fleksibelt spot-AF).
Farven på AF-afstandsmålerens ramme skifter fra hvid til gul.
VGAFINE
98
P
Ramme for AF-afstandsmåler
(gul: justerbar/hvid: fast)
S AF
FLYT
OK
Indikator for AF-afstandsmålerramme
2 Flyt AF-afstandsmåleren til den del, du vil fokusere på med v/V/b/B på kontrolknappen, og
tryk derefter på z.
AF-afstandsmålerens ramme skifter fra hvid til gul.
Du kan flytte AF-afstandsmålerens ramme igen ved at trykke på z igen.
• Når AF-afstandsmåleren flyttes, indstilles AF-tilstanden til [Monitor], og et tryk på z ændrer den til den
tilstand, der er angivet på opsætningsskærmbilledet.
• Når du ændrer en fokuseringsmetode, slettes den placering af AF-afstandsmålerrammen, du har indstillet.
DK
36
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 37 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Indstilling af manuel fokusering
1 Tryk på FOCUS gentagne gange for at vælge 9.
Den manuelle fokuseringslinje vises.
VGAFINE
Fremhæv lav
2
5
10
90cm
FLYT
OK
Spidsværdiniveau
Brug af kameraet
98
P
Manuel fokuslinje
Fokuseringsområde 2 til
90 cm:
Fokuseringsområde 90 cm til
:
Fokuseringsindikator
(gul: justerbar/hvid: fast)
2 Indstil linjen til den ønskede afstand med b/B på kontrolknappen.
• Hvis 9 blinker, angiver det en begrænsning af fokuseringen.
• Ved hjælp af den udvidede fokuseringsfunktion (side 57) udvides billedet på skærmen til det dobbelte,
så det er nemmere at fokusere (standardindstillingen).
3 Tryk på z. 9 skifter fra gul til hvid. Tryk på z for at indstille den igen.
• Oplysningerne om afstandsindstillingerne ved manuel fokusering er omtrentlige. Hvis du peger opad eller
nedad med objektivet, øges fejlen.
• Afstandsvælgeren har begrænset virkning svarende til zoomskaleringen eller indstillingen af
[Konvert.obj.].
• Når du ændrer en fokuseringsmetode, slettes den afstand for manuel fokusering, du har indstillet.
z Forbedring af konturen for det motiv, der er synligt ved fokusering (Spidsværdi)
Motivets kontur på skærmen forbedres ved hjælp af blåt, så fokuseringen bliver nemmere.
Indstil spidsværdiniveauet med v/V på kontrolknappen, mens du indstiller den manuelle fokusering.
(
Fremhæv høj
Indstiller spidsværdiniveauet højt.
Fremhæv lav
Indstiller spidsværdiniveauet lavt.
Fremhæv fra
Bruger ikke spidsværdifunktionen.
: Standardindstillingen)
DK
37
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 38 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Uafbrudt optagelse
Optagelse uafbrudt
P
S
A
M
Vælg en tilstand til uafbrudt optagelse ved at trykke gentagne gange på knappen
/BRK.
/BRK-knap
(
Burst (
)
: Standardindstillingen)
Optager det maksimale antal billeder i rækkefølge (se den
følgende tabel), når du trykker på udløserknappen og holder
den nede.
• Når "Optager" forsvinder, kan du optage det næste billede.
Eksponeringsniveau (BRK)
Optager en serie på tre billeder, hvor eksponeringsværdierne
automatisk ændres.
(+)-retning
Korrekt
(–)-retning
• Når funktionsvælgeren er indstillet til
, kan
Eksponeringsniveau ikke vælges.
• Du kan vælge billedet med den relevante eksponering efter
optagelsen, hvis du ikke kan optage gode billeder på grund af
motivets lysstyrke.
• Du kan vælge størrelsen af trinnene for eksponeringsniveauet i
[Niveautrin] (side 44).
Multi Burst (
M
)
Optager 16 billeder i rækkefølge som en stillbilledfil, når du
trykker på udløserknappen.
• Dette er f.eks. praktisk, hvis du vil kontrollere din form ved
sport.
• Du kan vælge Multi Burst-lukkerintervallet i [Interval]
(side 45).
Normal
Optager ikke uafbrudt.
Ved Burst
• Blitzen er indstillet til
(Blitz slukket).
• Ved optagelse med selvudløseren optages en serie på maksimalt fem billeder.
• Du kan ikke vælge følgende lukkerhastigheder.
Når [ISO] er [Auto], [80] til [200]: 1/6 sekund eller langsommere
Når [ISO] er [400] til [1000]: 1/25 sekund eller langsommere
DK
38
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK040BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 39 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
• Når batteriniveauet er lavt, eller når den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" er fuld, stopper
Burst-funktionen.
• Optageintervallet er ca. 0,9 sekund (DSC-H5) eller 0,8 sekund (DSC-H2).
Det maksimale antal fortløbende optagelser
(Enheder: billeder)
Kvalitet
Brug af kameraet
DSC-H2
DSC-H5
Størrelse
Fint
Standard
Fint
Standard
7M
—
—
5
8
—
6M
7
12
—
3:2
7
12
5
8
5M
—
—
6
11
3M
12
21
9
17
2M
19
35
15
27
VGA
100
100
85
100
16:9
19
35
15
27
Ved Eksponeringsniveau
• Blitzen er indstillet til
(Blitz slukket).
• Fokus og hvidbalancen justeres for det første billede, og disse indstillinger bruges også til de øvrige
billeder.
• Når eksponeringen justeres manuelt (side 34), ændres eksponeringen baseret på den justerede lysstyrke.
• Optageintervallet er ca. 0,9 sekund (DSC-H5) eller 0,8 sekund (DSC-H2).
• Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, kan du muligvis ikke optage korrekt med den valgte værdi for
eksponeringsniveau.
• Du kan ikke vælge følgende lukkerhastigheder.
Når [ISO] er [Auto], [80] til [200]: 1/6 sekund eller langsommere
Når [ISO] er [400] til [1000]: 1/25 sekund eller langsommere
• Du kan muligvis ikke optage billeder i Eksponeringsniveau-tilstand afhængig af Valg af motiv (side 31).
Ved Multi Burst
• Du kan afspille billeder, der er optaget med Multi Burst ved brug af følgende procedure.
– Pause/genoptag: Tryk på z på kontrolknappen.
– Afspil billede for billede: Tryk på b/B i pausetilstanden. Tryk på z for at genoptage afspilning i serier.
• Det er ikke muligt at anvende følgende funktioner i Multi Burst-tilstanden:
– Smart zoom
– Blitz
– Opdeling af en serie af billeder, der er optaget med Multi Burst
– Sletning eller udtrækning af et billede i en serie af billeder, der er optaget med Multi Burst
– Indstilling af billedintervallet til en anden tilstand end [1/30], når funktionsvælgeren er indstillet til
– Indstilling af lukkerhastigheden lavere end 1/30 sekund
• Ved afspilning af en serier billeder, der er optaget med Multi Burst, ved hjælp af en computer eller et
kamera, der ikke er udstyret med Multi Burst-funktionen, vises billedet som et enkelt billede med 16
enkeltbilleder.
• Størrelsen af billeder, der er optaget i Multi Burst-tilstanden, er 1M.
• Du kan muligvis ikke optage billeder i Multi Burst-tilstanden afhængig af Valg af motiv (side 31).
DK
39
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK050MENU.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 40 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Brug af menuen
Brug af menupunkter
-knap
v/V/b/B-knap
Funktionsvælger
z-knap
MENU-knap
Kontrolknap
1 Optagelse: Tænd for kameraet, og indstil derefter funktionsvælgeren.
Afspilning: Tryk på
.
Forskellige punkter er tilgængelige, afhængigt af funktionsvælgerens indstilling og tilstanden for
Optagelse/Afspilning.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg det ønskede menupunkt med b/B
på kontrolknappen.
• Hvis det ønskede punkt ikke er synligt, skal du
blive ved at trykke på b/B, indtil punktet vises på
skærmen.
• Tryk på z, når du har valgt et punkt i
afspilningstilstand.
Fint
FINE
Standard
B . k va l i t e t
COLOR
WB ISO
BRK
4 Vælg indstillingen med v/V.
Der zoomes ind på den indstilling, du vælger, og den angives.
5 Tryk på MENU for at slå menuen fra.
Sådan skifter du til optagetilstand
Tryk udløserknappen halvvejs ned, så menuen forsvinder.
• Hvis et punkt ikke vises, vises et v/V-mærke i kanten af det sted, hvor menupunktet normalt vises. Vælg
mærket med kontrolknappen for at få vist et punkt, der ikke vises.
• Du kan ikke indstille punkter, som ikke kan vælges.
DK
40
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK050MENU.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 41 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Menupunkter
Flere oplysninger om betjening
1 side 40
Menu til optagelse (side 42)
De tilgængelige menupunkter varierer afhængigt af funktionsvælgerens position. Kun de
tilgængelige menupunkter vises på skærmen.
(
Funktionsvælgerens stilling:
P
—
(Målemetode)
—
WB (Hvidbalance)
—
ISO
A
M
Scene
—
—
—
(B.kvalitet)
—
—
BRK (Niveautrin)
—
*
—
(Interval)
—
*
—
(Blitzniveau)
—
*
—
(Kontrast)
—
—
—
—
—
—
M
(Skarphed)
Brug af menuen
COLOR (Farvetilstand)
S
: tilgængelig)
(Opsætning)
Menu for visning (side 46)
(Mappe)
DPOF
(Dias)
(Roter)
(Opsætning)
- (Beskyt)
(Udskriv)
(Tilpas)
(Del)
Beskær**
* Betjeningen er begrænset svarende til Valg af motiv (side 31).
**Kun tilgængelig ved zoom under afspilning.
DK
41
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK050MENU.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 42 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Optagemenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 40
Standardindstillingerne er markeret med
COLOR (Farvetilstand)
.
P
S
A
M
Du kan ændre billedets lysstyrke, ledsaget af effekter.
S-H (B&W)
Indstiller billedet til sort-hvid
Sepia (SEPIA)
Indstiller billedet til sepia
Naturlig (NATURAL)
Indstiller billedet til rolig farve
Vivid (VIVID)
Indstiller billedet til dyb og levende farve
Normal
• Du kan kun vælge [S-H] og [Sepia] ved optagelse af film.
• Når Multi Burst vælges, indstilles farvetilstanden til [Normal].
(Målemetode)
P
S
A
M
Vælger den målemetode, som indstiller, hvilken del af motivet der skal måles på for at
bestemme eksponeringen.
Spot (Punktmåling)
( )
Måler kun en del af motivet.
• Denne funktion er praktisk, når motivet belyses bagfra, eller når
der er kraftig kontrast mellem motivet og baggrunden.
Kryds til punktmåling
Placeres på motivet
Centreret (Centreret måling)
( )
Måler centrum af et billede og bestemmer eksponeringen
baseret på motivets lysstyrke på dette sted.
Multi (Måling på flere
mønstre)
Deler motivet op i flere områder, og måler hvert område.
Kameraet bestemmer en afbalanceret eksponering.
• Flere oplysninger om eksponering t side 11
• Ved brug af Punktmåling eller Centreret måling, anbefales det at indstille AF-afstandsmålerens ramme til
Centreret AF for at fokusere på målepositionen (side 35).
DK
42
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK050MENU.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 43 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Flere oplysninger om betjening
1 side 40
WB (Hvidbalance)
P
S
A
M
Indstiller farvetonerne svarende til lysforholdene i en situation, hvor f.eks. farverne på et
billede ser mærkelige ud.
1 tryk-indst. (
)
Gemmer den grundlæggende hvide farve, som vil blive brugt
i [Et tryk] (
)-tilstanden.
• Denne kan ikke vælges, mens blitzen oplades.
Et tryk (
)
Blitz ( WB )
Brug af menuen
Justerer hvidbalancen afhængigt af lyskilden. Den hvide
farve, der gemmes i [1 tryk-indst.] (
)-tilstanden, bliver
den grundlæggende hvide farve. Brug denne tilstand, når
[Auto] eller andre tilstande ikke kan indstille farven korrekt.
Justerer for blitzforholdene.
• Du kan ikke vælge dette punkt ved optagelse af film.
Skinnende (n)
Fluorescens (
Overskyet (
Dagslys (
Auto
)
)
)
Justerer for steder, hvor lysforholdene ændres hurtigt, f.eks. i
en festsal, eller under kraftig belysning, f.eks. i et fotostudie.
Justerer for flourescerende belysning.
Justerer for en overskyet himmel.
Justerer for udendørsbelysning, natoptagelser, neonlys,
fyrværkeri, solopgang eller forhold lige før eller efter
solnedgang.
Justerer hvidbalancen automatisk.
• Flere oplysninger om hvidbalancen t side 13
• Under flourescerende belysning, som blinker, fungerer hvidbalancen måske ikke korrekt, selvom du
vælger [Fluorescens] ( ).
• Undtagen i tilstandene [Et tryk] (
), [Blitz] ( WB ), [WB] indstilles til [Auto], når blitzen affyres.
• Visse funktioner er ikke tilgængelige, afhængigt af motivindstillingen (side 31).
Sådan fanges den grundlæggende hvide farve i [1 tryk-indst.] (
Gemmer den grundlæggende hvide farve for [Et tryk] (
valg af
.
)-tilstanden
)-tilstanden. Gør følgende efter
1 Indram et hvidt objekt, f.eks. et stykke papir, der fylder skærmen, under de samme lysforhold,
som du vil optage motivet med.
2 Vælg [1 tryk-indst.] (
) med v. Skærmen bliver sort et øjeblik, og
-indikatoren
blinker hurtigt. Når hvidbalancen er blevet justeret og gemt i hukommelsen, vælges [Et tryk]
(
) igen.
• Hvis
-indikatoren blinker langsomt, er hvidbalancen ikke blevet indstillet eller kan ikke indstilles.
Brug automatisk hvidbalance.
• Du må ikke ryste kameraet eller slå på det, mens
-indikatoren blinker hurtigt.
• Når blitz-tilstanden indstilles til (Blitz tændt) eller SL (Langsom synkronisering), justeres
hvidbalancen efter forholdene med udløsning af blitzen.
DK
43
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK050MENU.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 44 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Flere oplysninger om betjening
1 side 40
ISO
P
S
A
M
Vælger en lysfølsomhed med ISO-enheder. Jo større tal, desto højere er lysfølsomheden.
1000
800
Vælg et højt tal ved optagelse i mørke omgivelser eller ved
optagelse af et motiv, der bevæger sig med høj hastighed.
Vælg et lavt tal for at opnå en høj billedkvalitet.
400
200
100
80
Auto
•
•
•
•
Flere oplysninger om ISO-følsomhed t side 12
Bemærk, at der ofte opstår mere støj i billedet, når ISO-følsomheden øges.
[ISO] er indstillet til [Auto] ved Valg af motiv.
Ved optagelse under lysere forhold øger kameraet automatisk tonegengivelsen og hjælper med at
forhindre, at billederne bliver hvidlige (undtagen, når [ISO] er indstillet til [80] eller [100]). (kun
DSC-H5)
(B.kvalitet)
P
S
A
M
Vælger stillbilledets kvalitet.
Fint (FINE)
Optager med høj kvalitet (lav komprimering).
Standard (STD)
Optager med standardkvalitet (høj komprimering).
• Flere oplysninger om billedkvalitet t side 13
BRK (Niveautrin)
P
S
A
M
Vælger størrelsen af trinnene for eksponeringsniveauet, når Eksponeringsniveau vælges med
/BRK-knappen (side 38).
±1.0EV
Ændrer eksponeringsværdien med plus eller minus 1,0EV.
±0.7EV
Ændrer eksponeringsværdien med plus eller minus 0,7EV.
±0.3EV
Ændrer eksponeringsværdien med plus eller minus 0,3EV.
• Vælg først Eksponeringsniveau med
/BRK-knappen, og angiv den ønskede indstilling for
[Niveautrin]. Når du vælger en anden funktion end Eksponeringsniveau, er denne funktion ikke
tilgængelig (side 38).
DK
44
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK050MENU.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 45 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Flere oplysninger om betjening
1 side 40
M
(Interval)
P
S
A
M
Vælger billedintervallet i Multi Burst-tilstand (side 38).
1/7.5 (1/7.5")
1/15 (1/15")
1/30 (1/30")
P
S
A
Brug af menuen
(Blitzniveau)
• Vælg først Multi Burst med
/BRK-knappen, og angiv den
ønskede indstilling for [Interval]. Når du vælger en anden
funktion end Multi Burst, er denne funktion ikke tilgængelig
(side 38).
M
Justerer mængden af blitzlys.
•
•
•
•
•
M +2.0EV
Mod +: Giver et højere blitzniveau.
0EV
Den mængde blitzlys, som kameraet justerer automatisk.
m –2.0EV
Mod –: Giver et lavere blitzniveau.
Blitzniveauet kan indstilles i intervaller på 1/3 EV.
Værdien vises ikke på skærmen. Den angives som + eller –.
Ændring af blitzindstilling t trin 5 i "Læs dette først"
Hvis motivet er for lyst eller mørkt, har denne justering måske ingen effekt.
Når blitz-tilstanden er indstillet til
(Ingen blitz), kan du ikke justere blitzniveauet.
(Kontrast)
P
S
A
M
Justerer billedets kontrast.
+(
)
Mod +: Øger kontrasten.
Normal
–(
)
(Skarphed)
Mod –: Reducerer kontrasten.
P
S
A
M
Justerer billedets skarphed.
+(
)
Mod +: Gør billedet skarpere.
Normal
–(
)
(Opsætning)
Mod –: Gør billedet blødere.
P
S
A
M
Se side 53.
DK
45
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK050MENU.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 46 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Visningsmenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 40
Standardindstillingerne er markeret med
.
(Mappe)
Vælger mappen med det billede, du vil afspille, når du bruger kameraet med "Memory Stick
Duo".
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer valget.
1 Vælg den ønskede mappe med b/B på kontrolknappen.
Vælg mappe
102
2/2
Mappenavn: 102MSDCF
Ant. filer:
9
Oprettet:
2006 1 1 1::05:34AM
OK
Fortryd
TILBAGE/NÆSTE
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
z Om mapper
Kameraet gemmer billeder i en angiven mappe på en "Memory Stick Duo" (side 60). Du kan ændre mappen
eller oprette en ny.
• Hvis du vil oprette en ny mappe t [Opret lagr.mappe] (side 60)
• Sådan ændres mappen til optagelse af billeder t [Skift lagr.mappe] (side 61)
• Når der er oprettet flere mapper på "Memory Stick Duo", og det første eller sidste billede i mappen vises,
kan du se følgende indikatorer.
: Flytter til den forrige mappe.
: Flytter til den næste mappe.
: Flytter til enten den forrige eller den næste mappe.
DK
46
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK050MENU.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 47 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Flere oplysninger om betjening
1 side 40
- (Beskyt)
Beskytter billeder mod utilsigtet sletning.
Beskyt (-)
Se fremgangsmåden nedenfor.
Afslut
Afslutter beskyttelsesfunktionen.
Sådan beskyttes billeder i enkeltbilledtilstand
1 Vis det billede, du vil beskytte.
Brug af menuen
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg [-] (Beskyt) med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Billedet er beskyttet, og indikatoren - (beskyttet) vises på billedet.
VGA
2/9
-
Beskyt
Afslut
TILBAGE/NÆSTE
4 For at beskytte andre billeder skal du markere det ønskede billede med b/B og derefter trykke
på z.
Sådan beskyttes billeder i indekstilstand
1 Tryk på
(Indeks) for at få vist indeksskærmbilledet.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg [-] (Beskyt) med b/B på kontrolknappen. og tryk derefter på z.
4 Vælg [Vælg] med v/V, og tryk derefter på z.
5 Vælg det billede, du vil beskytte, med v/V/b/B, og tryk derefter på z.
Der vises en grøn --indikator på det valgte billede.
- (grøn)
•
VÆLG
MENU
NÆSTE
6 Gentag trin 5 for at beskytte andre billeder.
7 Tryk på MENU.
8 Vælg [OK] med B, og tryk derefter på z.
--indikatoren bliver hvid. De valgte billeder er beskyttede.
• Hvis du vil beskytte alle billeder i mappen, skal du vælge [Alle i denne mappe] i trin 4 og derefter trykke
på z. Vælg [Til] med B, og tryk derefter på z.
DK
47
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK050MENU.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 48 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Flere oplysninger om betjening
1 side 40
Sådan annulleres beskyttelsen
I enkeltbilledtilstand
Tryk på z i trin 3 eller 4 i "Sådan beskyttes billeder i enkeltbilledtilstand."
I indekstilstand
1 Vælg det billede, som du vil ophæve beskyttelsen for, i trin 5 under "Sådan beskyttes billeder i
indekstilstand".
2 Tryk på z for at få indikatoren - til at skifte til grå.
3 Gentag handlingen ovenfor for alle billeder, hvor beskyttelsen skal ophæves.
4 Tryk på MENU, vælg [OK] med B, og tryk derefter på z.
Sådan ophæves beskyttelsen af alle billeder i mappen
Vælg [Alle i denne mappe] i trin 4 i "Sådan beskyttes billeder i indekstilstand", og tryk
derefter på z. Vælg [Fra] med B, og tryk derefter på z.
• Bemærk, at formatering af den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" sletter alle data, som er
gemt på optagemediet, selvom billederne er beskyttet, og disse billeder kan ikke gendannes.
• Det kan tage et stykke tid at beskytte et billede.
DPOF
Tilføjer et
-mærke (Udskriftsbestilling) på billeder, som du vil udskrive (side 86).
(Udskriv)
Se side 83.
(Dias)
Afspiller optagede billeder i rækkefølge (diasshow).
Interval
3 sek
Indstiller intervallet i diasshowet.
5 sek
10 sek
30 sek
1 min
DK
48
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK050MENU.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 49 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Flere oplysninger om betjening
1 side 40
Gentag
Til
Afspiller billeder i en kontinuerlig løkke.
Fra
Når alle billeder er blevet afspillet, slutter diasshowet.
Billede
Mappe
Afspiller alle billederne i den valgte mappe.
Afspiller alle billeder, der er gemt på "Memory Stick Duo".
Start
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer diasshowet.
Brug af menuen
Alle
1 Vælg [Interval], [Gentag] og [Billede] med v/V/b/B på kontrolknappen.
2 Vælg [Start] med V/B, og tryk derefter på z.
Diasshowet begynder.
Du kan afslutte diasshowet ved at trykke på z for at holde pause i diasshowet, vælge [Afslut] med V
og derefter trykke på z.
• Under pause i et diasshow kan du vise det forrige/næste billede med b/B.
• Tiden for intervallet er kun vejledende, så den kan variere afhængigt af billedstørrelsen osv.
(Tilpas)
Du kan ændre billedstørrelsen for et optaget billede (Tilpas) og gemme det som en ny fil. Det
oprindelige billede bevares efter tilpasning.
7M (kun DSC-H5)
6M (kun DSC-H2)
Indstillingen af størrelse er kun vejledende.
t trin 4 i "Læs dette først"
5M (kun DSC-H5)
3M
2M
VGA
Fortryd
Annullerer tilpasning.
1 Viser det billede, du vil tilpasse.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg [
] (Tilpas) med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
4 Vælg den ønskede størrelse med v/V, og tryk derefter på z.
Det tilpassede billede optages i optagemappen som den nyeste fil.
DK
49
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK050MENU.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 50 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Flere oplysninger om betjening
1 side 40
•
•
•
•
•
Flere oplysninger om [Billedformat] t trin 4 i "Læs dette først"
Du kan ikke ændre størrelsen på film eller Multi Burst-billeder.
Når du ændrer fra en lille størrelse til en stor størrelse, forringes billedets kvalitet.
Du kan ikke ændre billetstørrelsen til [3:2] eller [16:9].
Når du ændrer størrelse på et [3:2]- eller [16:9]-billede, vises de øverste og nederste sorte dele af billedet.
(Roter)
Roterer et stillbillede.
Roterer et billede. Se fremgangsmåden nedenfor.
OK
Bestemmer rotationen. Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer rotationen.
1 Vis det billede, der skal roteres.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg [
4 Vælg [
] (Roter) med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
] med v, og roter derefter billedet med b/B.
5 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Du kan ikke rotere beskyttede billeder, film eller Multi Burst-billeder.
• Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget med andre kameraer.
• Når du får vist billeder på en computer, afspejles oplysningerne om billedrotation muligvis ikke,
afhængigt af softwaren.
(Del)
Klipper film eller sletter unødvendige dele af film. Dette er den anbefalede funktion, når
kapaciteten af den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" er utilstrækkelig, eller når
du vedhæfter film til dine e-mail-meddelelser.
• Bemærk, at den originale film slettes, og at nummeret springes over. Bemærk også, at du ikke kan
gendanne filer, når du først har klippet dem.
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer opdeling.
DK
50
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK050MENU.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 51 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Flere oplysninger om betjening
1 side 40
Eksempel: Klipning af en film med nummeret 101_0002
I dette afsnit vises et eksempel på opdeling af en film med nummeret 101_0002 og sletning af
den i den følgende filkonfiguration.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
Brug af menuen
1 Klipning af scene A.
1
A
B
2
3
101_0002
Del
101_0002 opdeles i 101_0004 og 101_0005.
2 Klipning af scene B.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Del
101_0005 opdeles i 101_0006 og 101_0007.
3 Sletning af scene A og B, hvis de er unødvendige.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
B
101_0006
Slet
Slet
4 Kun de ønskede scener bliver tilbage.
1
3
2
101_0006
Procedure
1 Vis den film, der skal opdeles.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg [
] (Del) med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
4 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Afspilningen af filmen startes.
DK
51
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK050MENU.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 52 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Flere oplysninger om betjening
1 side 40
5 Tryk på z ved det ønskede klippepunkt.
STD
640
Del
Delepunkt
10/10
00:00:02
OK
Fortryd
Afslut
• Når du ønsker at justere klippepunktet, skal du vælge [c/C] (billede tilbage/frem) og justere
klippepunktet ved hjælp af b/B.
• Vælg [Fortryd], hvis du vil ændre klippepunktet. Afspilningen af filmen startes igen.
6 Vælg [OK] med v/V, og tryk på z.
7 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Filmen klippes.
• De klippede film tildeles nye numre og registreres derefter som de nyeste filer i den valgte optagemappe.
• Du kan ikke klippe følgende slags billeder.
– Stillbillede
– Film, der ikke er tilstrækkelige lange til at klippe (kortere end 2 sekunder)
– Beskyttede film (side 47)
(Opsætning)
Se side 53.
Beskær
Optager et forstørret billede (t trin 6 i "Læs dette først") som en ny fil.
Beskær
Se fremgangsmåden nedenfor.
Tilbage
Annullerer beskæring.
1 Tryk på MENU under zoom under afspilning for at få vist menuen.
2 Vælg [Beskær] med B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
3 Vælg billedstørrelse med v/V, og tryk derefter på z.
Billedet optages, og det oprindelige billede vises igen.
• Det beskårede billede optages som den nyeste fil i den valgte optagemappe, og det oprindelige billede
bevares.
• Kvaliteten af beskårne billeder kan blive forringet.
• Du kan ikke klippe til en billedstørrelse på [3:2] eller [16:9].
DK
52
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK060SET.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 53 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Brug af skærmbilledet Opsætning
Brug af opsætningsindstillinger
Du kan ændre standardindstillingerne ved hjælp af skærmbilledet Opsætning.
v/V/b/B-knap
Funktionsvælger
z-knap
MENU-knap
Kontrolknap
1 Tænd kameraet.
Brug af skærmbilledet Opsætning
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Efter tryk på B på kontrolknappen skal du gå til
(Opsætning)-indstillingen
og derefter trykke på B igen.
4 Tryk på v/V/b/B på kontrolknappen for at vælge det punkt, du ønsker at
indstille.
Rammen omkring det valgte punkt bliver gul.
5 Tryk på z for at angive indstillingen.
1
2
Opsætning 2
Filnummer:
USB-tilslut:
Video ud:
OK
Urindstilling:
Fortryd
1
Tryk på MENU for at fjerne
(Opsætning)-skærmbilledet.
Du kan vende tilbage til menuen fra
(Opsætning)-skærmbilledet ved at trykke gentagne
gange på b på kontrolknappen.
• Når lukkerknappen trykkes halvejs ned, slukker kameraet
tilbage til optagetilstand.
(Opsætning)-skærmbilledet og vender
Når menuen ikke vises
Hvis du trykker på MENU i længere tid, vises
Sådan annulleres indstillingen af
(Opsætning).
(Opsætning)
Vælg [Fortryd], hvis den vises, og tryk derefter på z på kontrolknappen. Hvis denne
mulighed ikke vises, skal du vælge den forrige indstilling igen.
• Indstillingen gemmes, også når der slukkes for strømmen.
DK
53
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK060SET.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 54 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
1
Kamera 1
Flere oplysninger om betjening
1 side 53
Standardindstillingerne er markeret med
.
AF-funktion
Vælger betjeningsindstillingen for automatisk fokusering.
Enkelt (S AF)
Justerer automatisk fokus, når udløserknappen trykkes
halvvejs ned. Denne indstilling er praktisk til optagelse af
stationære motiver.
Monitor (M AF)
Justerer automatisk fokus, før udløserknappen trykkes
halvvejs ned. Denne indstilling forkorter det tidsrum, der skal
bruges til at fokusere.
• Batteriforbruget er muligvis større end i [Enkelt]-tilstand.
Fleksibel (C AF)
Justerer fokus, før du trykker udløserknappen halvvejs ned,
og fortsætter med at justere fokus, selv efter AF-låsning er
udført.
Denne tilstand giver mulighed for optagelse af motiver i
bevægelse med fortsat fokusering.
• Batteriforbruget er muligvis større end i nogen anden
AF-tilstand.
Om [Fleksibel] (C AF)
• Fokusjusteringen kan muligvis ikke holde trit, når du optager motiver i hurtig bevægelse.
• Rammen for AF-afstandsmåler er Center-AF (side 35).
• Fokus justeres ikke, efter låsningen er udført i følgende tilfælde, og "C AF"-indikatoren blinker. Kameraet
fungerer i [Monitor]-tilstand.
– Ved optagelse på mørke steder
– Ved optagelse med en langsom lukkerhastighed
• Der høres ingen låselyd, når fokuseringen opnås.
• Når du trykker udløserknappen helt ned ved hjælp af selvudløseren, låses fokuseringen.
Digital zoom
Vælger digital zoom. Kameraet forstørrer billedet ved hjælp af optisk zoom (op til 12×). Når
zoomskalaen overstiger 12×, bruger kameraet enten funktionen Smart eller Præcision til
digital zoom.
Smart
(Smart zoom)
(
)
Forstørrer billedet digitalt næsten uden forvrængning. Denne
funktion er ikke tilgængelig, når billedstørrelsen er indstillet
til [7M] (DSC-H5), [6M] (DSC-H2) eller [3:2].
• Den maksimale zoomskala for Smart zoom vises i den følgende
tabel.
Præcision
(Digital præcisions-zoom)
(
)
Forstørrer alle billeder op til højst 24×, men billedkvaliteten
forringes.
Fra
Anvender ikke digital zoom.
DK
54
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK060SET.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 55 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Flere oplysninger om betjening
1 side 53
Billedstørrelse og maksimal zoomskala ved brug af Smart zoom
Størrelse
DSC-H2
DSC-H5
Maksimal zoomskala
Maksimal zoomskala
5M
—
Ca. 14×
3M
Ca. 16×
Ca. 18×
2M
Ca. 20×
Ca. 22×
VGA
Ca. 52×
Ca. 57×
16:9
Ca. 17×
Ca. 19×
• Hvis du trykker på zoomknappen, vises zoomskalaen.
Brug af skærmbilledet Opsætning
W-siden af denne linje er det optiske zoomområde,
og T-siden er det digitale zoomområde
Zoomskaleringsindikator
• Den maksimale zoom-skala for Smart zoom/Præcisions-zoom omfatter skalaen for optisk zoom.
• AF-afstandsmålerens ramme vises ikke, når der bruges digital zoom. Indikatoren
,
eller
blinker, og AF giver højeste prioritet til motiver, som er placeret nær centrum af rammen.
• Ved brug af Smart zoom kan billedet på skærmen have et grovkornet udseende. Dette fænomen har dog
ingen betydning for det optagede billede.
Funkt.guide
Når du betjener kameraet, vises vejledningen til de forskellige funktioner.
Til
Viser funktionsguiden.
Fra
Viser ikke funktionsguiden.
Rødøjereduk.
Reducerer rødøjeeffekten ved brug af blitz. Vælg
dette inden optagelsen.
Til (
)
Reducerer problemet med røde øjne.
• En forberedende blitz udløses to gange eller mere inden
optagelsen.
Fra
Anvender ikke Rødøjereduk.
DK
55
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK060SET.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 56 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Flere oplysninger om betjening
1 side 53
• Da det tager ca. et sekund, før lukkeren klikker, skal du holde kameraet roligt, så der ikke opstår
vibrationer. Motivet må heller ikke bevæge sig.
• Rødøjereduktion giver måske ikke den ønskede effekt, afhængigt af individuelle forhold, f.eks. afstanden
til motivet, om motivet ser den forberedende blitz eller andre forhold.
AF-lampe
AF-lampen sørger for ekstra belysning, så det bliver lettere at fokusere på et motiv i mørke
omgivelser.
AF-lampen udsender rødt lys, som gør det muligt for kameraet at fokusere, når
udløserknappen trykkes halvvejs ned, indtil fokus fastlåses. ON -indikatoren vises på dette
tidspunkt.
Auto
Bruger AF-lampe.
Fra
Bruger ikke AF-lampe.
• Hvis lyset fra AF-lampe ikke oplyser motivet tilstrækkeligt, eller hvis motivet ikke indeholder kontrast,
kan fokus ikke opnås. (Der anbefales en afstand på op til ca. 2,7 m (zoom: W)/2,6 m (zoom: T) anbefales).
• Der opnås fokus, så længe lyset fra AF-lampe når motivet, selv hvis lyset rammer lidt ved siden af
motivets centrum.
• Når manuelt fokus vælges (side 35), fungerer AF-lampen ikke.
• AF-afstandsmålerens ramme vises ikke. Indikatoren
,
eller
blinker, og AF giver højeste
prioritet til motiver, som er placeret nær centrum af rammen.
• AF-lampen fungerer ikke, når der vælges
(Tusmørke) eller
(Panorama) i tilstanden Valg af motiv,
eller når [Konvert.obj.] ikke er indstillet til [Fra].
• AF-lampen udsender meget kraftigt lys. Selvom der ikke er nogen sikkerhedsrisiko, skal man ikke kigge
direkte ind i AF-lampens lys på kort afstand.
Autom. visn.
Viser det optagede billede på skærmen i ca. to sekunder, umiddelbart efter at et stillbillede er
optaget.
Til
Bruger Automatisk visning.
Fra
Bruger ikke Automatisk visning.
• Hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned i dette tidsrum, forsvinder det optagede billede, og du kan
umiddelbart optage det næste billede.
DK
56
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK060SET.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 57 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
2
Kamera 2
Flere oplysninger om betjening
1 side 53
Standardindstillingerne er markeret med
.
Udv. Fokus
Udvider midten af skærmen til det dobbelte ved manuel fokusering.
Til
Udvider til det dobbelte.
Fra
Udvider ikke.
Blitzsynk.
Vælg tidspunktet, hvor blitzen udløses.
Denne indstilling skal normalt vælges. Da blitzen udløses,
lige efter udløserknappen slippes, giver det dig mulighed for
at optage et billede, der er tættere på det tidspunkt, hvor du
slipper udløserknappen.
Bag (REAR)
Bruges til motiver i bevægelse osv. Da blitzen udløses, lige
før lukkeren lukkes, giver det mulighed for at reflektere
sporet af lys eller bevægelsen på et motiv.
Brug af skærmbilledet Opsætning
For
Om [Bag]
• Når lukkerhastigheden er for høj, kan effekten af [Bag]-indstillingen muligvis ikke opnås.
• Når rødøjereduktionen er valgt, kan effekten af rødøjereduktion muligvis ikke opnås med langsom
lukkerhastighed.
DK
57
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK060SET.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 58 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Flere oplysninger om betjening
1 side 53
STEADY SHOT
Vælger anti-slørfunktionen.
Fotografer
Aktiverer anti-slørfunktionen, når lukkerknappen trykkes
halvvejs ned.
Fortsæt
Aktiverer altid anti-slørfunktionen. Du kan stabilisere
billeder, selv når du zoomer ind på et fjernt motiv.
• Batteriforbruget er større end i [Fotografer]-tilstand.
• Ved optagelse af film aktiveres [Fortsæt], selvom du vælger [Fotografer].
• Du kan slå anti-slørfunktionen fra ved hjælp af knappen
(STEADY SHOT), når funktionsvælgeren
ikke er indstillet til
. (t trin 5 i "Læs dette først")
• Anti-slørfunktionen fungerer muligvis ikke rigtigt i følgende tilfælde.
– Når kameraet ryster for kraftigt
– Når lukkerhastigheden er for lav, f.eks. ved optagelse af billeder om natten
Konvert.obj.
Indstilles for at opnå passende fokus ved montering af konverterobjektiv (medfølger ikke).
Monter den medfølgende adapterring, og monter derefter konverterobjektivet.
Nærbill. (
Tele (
)
)
Vidvinkel (
Fra
•
•
•
•
Monterer et nærbilledeobjektiv.
Monterer et teleobjektiv.
)
Monterer et vidvinkelobjektiv.
Monterer ikke noget objektiv.
Blitzlampen kan blive blokeret, så der kommer skygge ved brug af den indbyggede blitz.
Det tilgængelige zoomområde er begrænset.
Det tilgængelige fokuseringsområde er begrænset.
Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med konverterobjektivet.
DK
58
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK060SET.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 59 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Internt huk.værktøj
Flere oplysninger om betjening
1 side 53
Dette punkt vises ikke, når der er sat en "Memory Stick Duo" i kameraet.
Standardindstillingerne er markeret med .
Format
Formaterer den interne hukommelse.
• Bemærk, at formatering sletter alle data i den interne hukommelse uigenkaldeligt, inklusive beskyttede
billeder.
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer formateringen.
1 Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Alle data i intern hukommelse slettes Klar?" vises.
Brug af skærmbilledet Opsætning
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Formateringen er afsluttet.
DK
59
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK060SET.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 60 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Memory Stick-værktøj
Flere oplysninger om betjening
1 side 53
Dette punkt vises kun, når der er sat en "Memory Stick Duo" i kameraet.
Standardindstillingerne er markeret med .
Format
Formaterer "Memory Stick Duo". En "Memory Stick Duo", der købes i en forretning, er
allerede formateret og kan bruges straks.
• Bemærk, at formatering sletter alle data på en "Memory Stick Duo" uigenkaldeligt, inklusive beskyttede
billeder.
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer formateringen.
1 Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Alle data på Memory Stick slettes Klar?" vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Formateringen er afsluttet.
Opret lagr.mappe
Opretter en mappe på en "Memory Stick Duo" til optagelse af billeder.
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer oprettelse af mappe.
1 Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Skærmen til oprettelse af mappe vises.
Opret lagr.mappe
Opretter lagr.mappe
102MSDCF
Klar?
OK
Fortryd
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
En ny mappe oprettes og tildeles det næste nummer i den fortløbende nummerering, og denne
bliver den aktuelle optagemappe.
•
•
•
•
•
•
For oplysninger om mapper, se side 46.
Når der ikke oprettes en ny mappe, vælges mappen "101MSDCF" som optagemappen.
Du kan oprette mapper, der nummereres op til "999MSDCF".
Billeder optages i den netop oprettede mappe, indtil en ny mappe oprettes eller vælges.
Du kan ikke slette en mappe med kameraet. Hvis du vil slette en mappe, skal du bruge en computer osv.
Der kan gemmes op til 4.000 billeder i en mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der
automatisk en ny mappe.
• Hvis du vil have yderligere oplysninger, se "Lagerplaceringer og filnavne for billedfiler" (side 74).
DK
60
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK060SET.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 61 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Flere oplysninger om betjening
1 side 53
Skift lagr.mappe
Ændrer den mappe, der aktuelt bruges til optagelse af billeder.
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer ændringen af optagemappe.
1 Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Skærmbilledet til valg af mappe vises.
Vælg lagr.mappe
102
2/2
Mappenavn: 102MSDCF
Ant. filer:
0
Oprettet:
2006 1 1 1::05:34AM
Brug af skærmbilledet Opsætning
OK
Fortryd
TILBAGE/NÆSTE
2 Vælg den ønskede mappe med b/B, og [OK] med v, og tryk derefter på z.
• Du kan ikke vælge mappen "100MSDCF" som optagemappe.
• Du kan ikke flytte optagede billeder til en anden mappe.
Kopier
Kopierer alle billederne i den interne hukommelse til en "Memory Stick Duo".
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer kopieringen.
1 Isæt en "Memory Stick Duo" med 32 MB eller større kapacitet.
2 Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Alle data i intern hukommelse kopieres Klar?" vises.
3 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Kopieringen starter.
Kopierer
102_COPY
• Brug et helt opladet Nickel-Metal Hydrid-batteri eller lysnetadapteren (medfølger ikke). Hvis du forsøger
at kopiere billedfiler med batterier med ringe resterende opladning, kan batterierne løbe tør, så
kopieringen mislykkes, eller data bliver ødelagt.
• Du kan ikke kopiere enkelte billeder.
• De originale billeder i den interne hukommelse bevares også efter kopiering. Hvis du vil slette indholdet i
den interne hukommelse, skal du fjerne "Memory Stick Duo" efter kopiering og derefter udføre
kommandoen [Format] i
(Internt huk.værktøj) (side 59).
• Du kan ikke vælge en mappe, der er kopieret til en "Memory Stick Duo".
• Selvom du kopierer data, kopieres et
-mærke (Udskriftsbestilling) ikke.
DK
61
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK060SET.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 62 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Opsætning 1
1
Flere oplysninger om betjening
1 side 53
Standardindstillingerne er markeret med
.
LCD-baggr.lys (kun DSC-H5)
Vælger LCD-baggrundsbelysningen, når kameraet bruges med batterier.
Lys
Bliver lysere.
Normal
• Du kan også ændre indstillingen med knappen
(t trin 5 i "Læs dette først")
• Hvis [Lys] vælges, aflades batteriet hurtigere.
(Skærmvisningsknap) trykket ned i længere tid.
EVF-baggr.lys
Justerer lysstyrken for søgerens baggrundslys.
Lys
Bliver lysere.
Normal
• Du kan også ændre indstillingen med knappen
(t trin 5 i "Læs dette først")
• Hvis [Lys] vælges, aflades batteriet hurtigere.
(Skærmvisningsknap) trykket ned i længere tid.
Bip
Vælger den lyd, der udsendes, når du betjener kameraet.
Lukker
Slår lukkerlyden til, når du trykker på udløserknappen.
Til
Slår bip/lukkerlyden til, når du trykker på kontrolknappen
eller trykker på udløserknappen.
Fra
Slår bip/lukkerlyden fra.
Sprog
Vælger det sprog, der bruges til visning af menupunkter, advarsler og meddelelser.
DK
62
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK060SET.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 63 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Flere oplysninger om betjening
1 side 53
Initialiser
Initialiserer indstillingen tilbage til standardindstillingen.
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer nulstillingen.
1 Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Initialiser alle indst. Klar?" vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Indstillingerne sættes tilbage til standardindstillingerne.
• Sørg for, at strømmen ikke afbrydes under nulstillingen.
Brug af skærmbilledet Opsætning
DK
63
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK060SET.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 64 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
2
Opsætning 2
Flere oplysninger om betjening
1 side 53
Standardindstillingerne er markeret med
.
Filnummer
Vælger den metode, der bruges til at tildele filnumre til billeder.
Serie
Tildeler fortløbende numre til filer, selvom optagemappen
eller "Memory Stick Duo" ændres. (Hvis den udskiftede
"Memory Stick Duo" indeholder en fil med et nummer, som
er højere end det sidst tildelte nummer, tildeles et nummer,
som er et tal højere end det højeste nummer.)
Nulstil
Begynder fra 0001, hver gang mappen ændres. (Hvis
optagemappen indeholder en fil, tildeles et nummer, som er et
tal højere end det højeste nummer.)
USB-tilslut
Vælger den USB-tilstand, der skal bruges ved tilslutning af kameraet til en computer eller en
PictBridge-kompatibel printer med USB-kablet.
PictBridge
Tilslutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer
(side 83).
PTP
Når [PTP] (Picture Transfer Protocol) indstilles, og kameraet
er tilsluttet en computer, bliver billederne i optagemappen på
kameraet kopieret til computeren. (Kompatibel med
Windows XP og Mac OS X.)
Masselager
Etablerer en masselagerforbindelse mellem kameraet og en
computer eller en anden USB-enhed (side 70).
Auto
Kameraet genkender automatisk og opretter kommunikation
med en computer eller PictBridge-kompatibel printer (side 70
og 83).
• Hvis kameraet og den PictBridge-kompatible printer ikke kan
forbindes med indstillingen [Auto], skal du ændre indstillingen
til [PictBridge].
• Hvis kameraet og computeren eller en anden USB-enhed ikke
kan forbindes med indstillingen [Auto], skal du ændre
indstillingen til [Masselager].
DK
64
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK060SET.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 65 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Flere oplysninger om betjening
1 side 53
Video ud
Indstiller videoudgangssignalet i overensstemmelse med tv-farvesystemet på det tilsluttede
videoudstyr. Forskellige lande og områder benytter forskellige tv-farvesystemer. Hvis du vil
have vist billeder på en tv-skærm, skal du se side 89 for at få oplysninger om tv-farvesystemet
i det land eller område, hvor kameraet benyttes.
NTSC
Indstiller videoudgangssignalet til NTSC-tilstand (f.eks. til
USA og Japan).
PAL
Indstiller videoudgangssignalet til PAL-tilstand (f.eks. til
Europa).
Brug af skærmbilledet Opsætning
Urindstilling
Indstiller datoen og klokkeslættet.
OK
Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk på z. Udfør
derefter den procedure, der beskrives under "Indstil uret"
(t trin 2 i "Læs dette først").
Fortryd
Annullerer indstillingen af uret.
DK
65
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK070PC.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 66 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Brug af computeren
Brug af en Windows-computer
For oplysninger om brug af en Macintoshcomputer henvises til "Brug af en
Macintosh-computer" (side 80).
I dette afsnit beskrives den engelske
version af skærmbillederne.
Installer softwaren (medfølger) først (side 68)
Kopiering af billeder til computeren (side 69)
Visning af billeder på computeren
Nyd billeder med "Cyber-shot Viewer" (side 76)
• Visning af billeder, der er gemt på computeren
• Visning af billeder arrangeret efter dato
• Redigering af billeder
Udskrivning af billeder
DK
66
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK070PC.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 67 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Anbefalet computermiljø
Følgende miljø anbefales til en computer,
der sluttes til kameraet.
Anbefalet miljø til kopiering af
billeder
Operativsystem (forudinstalleret):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows
XP Home Edition eller Windows XP
Professional
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et
miljø, der er baseret på en opgradering af
ovennævnte operativsystemer eller i et
multiboot-miljø.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der
benyttes en USB-hub.
• Hvis kameraet tilsluttes via en
USB-grænseflade, der er kompatibel med
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør
det avanceret overførsel (overførsel ved høj
hastighed), da kameraet er kompatibelt med
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Der er tre tilstande for en USB-forbindelse ved
tilslutning til en computer, [Auto]
(standardindstillingen), [Masselager] og [PTP].
I dette afsnit beskrives [Auto] og [Masselager]
som eksempler. Angående flere oplysninger om
[PTP], se side 64.
• Når computeren genstarter fra standby- eller
dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
kameraet og computeren muligvis ikke
gendannet.
USB-stik: Medfølger som standard
Brug af computeren
Anbefalet miljø til brug af "Cyber-shot
Viewer"
Operativsystem (forudinstalleret):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows
XP Home Edition eller Windows XP
Professional
Lydkort: 16-bit stereolydkort med højttalere
Processor/hukommelse: Pentium III
500 MHz eller hurtigere 128 MB RAM
eller mere (anbefales: Pentium III
800 MHz eller hurtigere 256 MB RAM
eller mere)
Harddisk: Nødvendig ledig diskplads til
installationen—cirka 200 MB eller mere
Skærm:
Skærmopløsning, 800 × 600 dots eller
mere
Farver, mange farver (16-bit farver,
65.000 farver) eller mere
Bemærkninger vedrørende tilslutning
af kameraet til en computer
• Funktionaliteten kan ikke garanteres på alle de
ovennævnte anbefalede computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en
computer samtidigt, kan nogle enheder,
herunder dette kamera, muligvis ikke fungere,
afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
DK
67
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK070PC.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 68 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Installation af softwaren (medfølger)
Du kan installere softwaren (medfølger)
ved at udføre følgende procedure.
• Når du bruger Windows 2000/Me, må du ikke
tilslutte kameraet til computeren før
installationen.
• På Windows 2000/XP skal du logge på som
administrator.
• Når den medfølgende software installeres, bliver
USB-driveren installeret automatisk.
1 Tænd for computeren, og sæt
CD-ROM'en (medfølger) i
CD-ROM-drevet.
4 Følg instruktionerne på skærmen
for at fuldføre installationen.
Når bekræftelsesmeddelelsen om
genstart vises, skal du følge
instruktionerne på skærmen for at
genstarte computeren.
5 Tag CD-ROM'en ud, når
installationen er fuldført.
Installationsmenuen vises.
• Hvis den ikke vises, skal du dobbeltklikke
på
(My Computer)
t
(CYBERSHOTSOFT).
2 Klik på [Install].
Skærmbilledet "Choose Setup
Language" vises.
3 Vælg det ønskede sprog, og klik
derefter på [Next].
Skærmbilledet "License Agreement"
vises.
Læs aftalen omhyggeligt. Hvis du kan
acceptere betingelserne i aftalen, skal du
klikke på alternativknappen ud for
[I accept the terms of the license
agreement] og derefter klikke på [Next].
DK
68
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK070PC.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 69 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Kopiering af billeder til computeren
I dette afsnit beskrives processen, idet en
Windows-computer bruges som eksempel.
Du kan kopiere billeder fra kameraet til
computeren på følgende måde.
Hvis computeren har en "Memory
Stick"-åbning
Tag "Memory Stick Duo" ud af kameraet,
og sæt den i Memory Stick Duo-adapteren.
Sæt Memory Stick Duo-adapteren i
computeren, og kopier billederne.
Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke
genkendes, se side 98.
2 Indsæt de utilstrækkeligt
opladede Nickel-Metal
Hydrid-batterier i kameraet, eller
tilslut kameraet til en stikkontakt
med lysnetadapteren (medfølger
ikke).
Hvis computeren ikke har en "Memory
Stick"-åbning
Følg trin 1 til 4 på side 69 til 73 for at
kopiere billederne.
Trin 1: Forberedelse af kameraet
og computeren
1 Sæt en "Memory Stick Duo" med
optagne billeder i kameraet.
Brug af computeren
• Ved brug af Windows 2000/Me skal den
medfølgende software installeres, før du
fortsætter. Med Windows XP er installationen
unødvendig.
• De skærmbilleder, der vises i dette afsnit, er
eksempler ved kopiering af billeder fra
"Memory Stick Duo".
• Når der kopieres billeder til computeren ved
hjælp af et batteri, som ikke er tilstrækkeligt
opladet, mislykkes kopieringen muligvis,
eller billeddataene kan blive beskadiget,
hvis batteriet aflades for hurtigt.
3 Tryk på
for at tænde for
kameraet og computeren.
• Ved kopiering af billeder i den interne
hukommelse er dette trin unødvendigt.
DK
69
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK070PC.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 70 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Trin 2: Tilslutning af kameraet til
computeren
2 Til (USB)stikket
Trin 3-A: Kopiering af billeder til
en computer
• På Windows 2000/Me skal du udføre den
procedure, der forklares i "Trin 3-B: Kopiering
af billeder til en computer" på side 71.
• Hvis guiden ikke vises i Windows XP, skal du
udføre den procedure, der forklares i "Trin 3-B:
Kopiering af billeder til en computer" på
side 71.
I dette afsnit vises et eksempel på kopiering
af billeder til mappen "My Documents".
USB-kabel
1 Til USB-stikket
1 Når du har oprettet en USBforbindelse i trin 2, skal du klikke
på [Copy pictures to a folder on
my computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard] t
[OK], når guiden vises automatisk
på skrivebordet.
• På Windows XP vises guiden Automatisk
afspilning på skrivebordet.
"USB-funkt. Masselager" vises på
kameraets skærm.
1
USB-funkt.
Masselager
Memory Stick
Aktiver
Adgangsindikatorer*
2
MENU
Når der oprettes USB-forbindelse for første
gang, kører computeren automatisk et
program til genkendelse af kameraet. Vent
et øjeblik.
* Under kommunikationen lyser
adgangsindikatorerne rødt. Betjen ikke
computeren, før indikatorerne bliver hvide.
• Hvis "USB-funkt. Masselager" ikke vises, skal
[USB-tilslut] indstilles til [Masselager]
(side 64).
Skærmbilledet "Scanner and Camera
Wizard" vises.
2 Klik på [Next].
De billeder, der er gemt på "Memory
Stick Duo" i kameraet, vises.
• Hvis der ikke er sat en "Memory Stick Duo"
i, vises billederne i den interne hukommelse.
DK
70
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK070PC.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 71 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
3 Klik for at fjerne markeringen i
afkrydsningsfelterne for
uønskede billeder, så de ikke
kopieres, og klik derefter på
[Next].
5 Klik på alternativknappen ud for
[Nothing. I'm finished working
with these pictures] for at
markere den, og klik derefter på
[Next].
1
1
2
Skærmbilledet "Completing the Scanner
and Camera Wizard" vises.
4 Vælg et navn og en placering til
6 Klik på [Finish].
billederne, og klik derefter på
[Next].
Guiden lukkes.
1
2
Brug af computeren
Skærmbilledet "Picture Name and
Destination" vises.
2
• Hvis du vil fortsætte med at kopiere andre
billeder, skal du frakoble USB-kablet
(side 73). Udfør derefter den procedure, der
forklares under "Trin 2: Tilslutning af
kameraet til computeren" på side 70.
Trin 3-B: Kopiering af billeder til
en computer
Kopieringen af billederne starter. Når
kopieringen er færdig, vises skærmen
"Other Options".
• På Windows XP skal du udføre den procedure,
der forklares i "Trin 3-A: Kopiering af billeder
til en computer" på side 70.
• I dette afsnit vises et eksempel på kopiering
af billeder til mappen "My Documents".
I dette afsnit vises et eksempel på kopiering
af billeder til mappen "My Documents".
DK
71
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK070PC.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 72 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
1 Dobbeltklik på [My Computer] t
[Removable Disk] t [DCIM].
3 Dobbeltklik på mappen [My
Documents]. Højreklik i vinduet
"My Documents" for at få vist
menuen, og klik på [Paste].
1
2
• Hvis ikonet "Removable Disk" ikke vises, se
side 96.
2 Dobbeltklik på den mappe, hvor
de billedfiler, du vil kopiere, er
gemt.
Højreklik derefter på en billedfil
for at få vist menuen, og klik på
[Copy].
1
Billedfilerne kopieres til mappen "My
Documents".
• Hvis der findes et billede med det samme
filnavn i destinationsmappen, vises en
bekræftelsesmeddelelse om overskrivning.
Hvis du overskriver et eksisterende billede
med et nyt billede, bliver de oprindelige
fildata slettet. Hvis du vil kopiere en
billedfil til computeren uden at overskrive
dataene, skal du ændre filnavnet og derefter
kopiere billedfilen. Hvis du ændrer filnavnet
(side 75), skal du dog være opmærksom på,
at du muligvis ikke kan afspille billedet på
kameraet.
2
• Angående billedfilernes lagringsdestination,
se side 74.
DK
72
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK070PC.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 73 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Trin 4: Visning af billeder på
computeren
I dette afsnit beskrives proceduren for at få
vist kopierede billeder i mappen "My
Documents".
1 Klik på [Start] t [My Documents].
Sådan afbrydes
USB-forbindelsen
Udfør de procedurer, der beskrives
nedenfor, først, inden du:
• Frakobler USB-kablet
• Fjerner en "Memory Stick Duo"
• Indsætter en "Memory Stick Duo" i kameraet
efter kopiering af billederne fra den interne
hukommelse
• Slukker for kameraet
2
x På Windows 2000/Me/XP
1 Dobbeltklik på
Indholdet af mappen "My Documents"
vises.
• Hvis du ikke bruger Windows XP, skal du
dobbeltklikke på [My Documents] på
skrivebordet.
Brug af computeren
1
på proceslinjen.
Dobbeltklik her
2 Klik på
(Sony DSC) t [Stop].
3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og
klik derefter på [OK].
4 Klik på [OK].
Enheden afbrydes.
• Trin 4 er ikke nødvendigt på Windows XP.
2 Dobbeltklik på den ønskede
billedfil.
Billedet vises.
DK
73
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK070PC.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 74 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Lagerplaceringer og filnavne for
billedfiler
Billedfiler, der optages med kameraet,
grupperes i mapper på "Memory Stick
Duo".
Eksempel: visning af mapper på
Windows XP
• Billedfiler navngives på følgende måde:
ssss angiver et tal mellem 0001 og 9999.
De numeriske dele af navnet på en filmfil, der er
oprettet i filmtilstand og dens tilsvarende
indeksbilledfil er de samme.
– Stillbilledfiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.MPG
– Indeksbilledfiler, der optages, når du optager
film: MOV0ssss.THM
• Angående yderligere oplysninger om mapper
henvises til side 46 og 60.
A Mappe med billeddata, der er optaget med
et kamera, som ikke har funktion til
oprettelse af mapper
B Mappe, der indeholder billeddata, som er
optaget med dette kamera
Når der ikke er oprettet nye mapper, er der
følgende mapper:
– "Memory Stick Duo", kun "101MSDCF"
– Intern hukommelse, kun "101_SONY"
• Du kan ikke optage nogen billeder i mappen
"100MSDCF". Billederne i disse mapper er kun
tilgængelige til visning.
• Du kan ikke optage/afspille nogen billeder i
mappen "MISC".
DK
74
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK070PC.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 75 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Visning af billedfiler, der er gemt på en computer,
med kameraet (ved hjælp af en "Memory Stick Duo")
I dette afsnit beskrives processen, idet en
Windows-computer bruges som eksempel.
Når en billedfil, der er kopieret til en
computer, ikke længere findes på en
"Memory Stick Duo", kan du få vist billedet
igen på kameraet ved at kopiere billedfilen
fra computeren til en "Memory Stick Duo".
• Trin 1 skal ikke udføres, hvis det filnavn, som
kameraet gav filen, ikke er ændret.
• Du kan muligvis ikke afspille visse billeder,
afhængigt af billedstørrelsen.
• Når en billedfil er blevet behandlet på en
computer, eller når billedfilen er optaget med en
anden kameramodel end dit kamera, kan den
muligvis ikke afspilles på kameraet.
• Hvis der ikke findes en mappe, skal du først
oprette en mappe ved hjælp af kameraet
(side 60) og derefter kopiere billedfilen.
2 Kopier billedfilen til mappen på
"Memory Stick Duo" i følgende
rækkefølge.
1Højreklik på billedfilen, og klik derefter
på [Copy].
2Dobbeltklik på [Removable Disk] eller
[Sony MemoryStick] i [My Computer].
3Højreklik på mappen [sssMSDCF] i
mappen [DCIM], og klik derefter på
[Paste].
• sss angiver et tal mellem 100 og 999.
Brug af computeren
1 Højreklik på billedfilen, og klik
derefter på [Rename]. Ret
filnavnet til "DSC0ssss".
Angiv et tal mellem 0001 og 9999 for
ssss.
1
2
• Skriv et andet tal, hvis der vises en
bekræftelsesmeddelelse om overskrivning.
• Afhængigt af indstillingerne på computeren
vises filtypenavnet muligvis. Filtypenavnet
på stillbilleder er JPG, og filtypenavnet på
film er MPG. Du må ikke ændre
filtypenavnet.
DK
75
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK070PC.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 76 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Brug af "Cyber-shot Viewer" (medfølger)
Du kan bruge stillbilleder og film fra
kameraet i højere grand end nogensinde før
ved at udnytte softwaren.
Dette afsnit indeholder en oversigt over
"Cyber-shot Viewer" og giver
grundlæggende anvisninger.
Oversigt over "Cyber-shot
Viewer"
Med "Cyber-shot Viewer" kan du:
• Importere de billeder, der er taget med
kameraet, og få dem vist på tv-skærmen.
• Organisere billederne på computer i en kalender,
så du kan få dem vist efter optagedato.
• Retouchere, udskrive og sende stillbilleder som
e-mail-vedhæftelser, ændre optagedatoen og
meget mere.
• Yderligere oplysninger om "Cyber-shot Viewer"
finder du i Help.
Du kan få adgang til Help ved at klikke på
[Start] t [Programs] (i Windows XP, [All
Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [Cyber-shot Viewer].
Start og afslutning af
"Cyber-shot Viewer"
Grundlæggende anvisninger
Følg disse trin for at importere og få vist
billeder fra kameraet.
Import af billeder
1 Sørg for, at "Media Check Tool"*
kører.
* "Media Check Tool" er et program, der
automatisk registrerer og importerer
billeder, når der indsættes en "Memory
Stick", eller når kameraet tilsluttes.
Se efter ikonet
på proceslinjen.
(Media Check Tool)
• Når der ikke er noget
ikon: Klik på
[Start] t [Programs] (i Windows XP,
[All Programs]) t
[Sony Picture Utility] t
[Cyber-shot Viewer] t [Tools] t
[Media Check Tool].
2 Tilslut kameraet til computeren
med USB-kablet.
Når kameraet er registreret automatisk,
vises skærmbilledet [Import Images].
Start af "Cyber-shot Viewer"
Dobbeltklik på ikonet
(Cyber-shot
Viewer) på skrivebordet.
Eller fra menuen Start: Klik på [Start] t
[Programs] (i Windows XP,
[All Programs]) t
[Sony Picture Utility] t
[Cyber-shot Viewer].
Afslutning af "Cyber-shot Viewer"
Klik på knappen
skærmen.
øverst til højre på
• Hvis du vil bruge "Memory Stick"åbningen, skal du først se side 69.
• Hvis guiden Automatisk afspilning vises på
Windows XP, skal du lukke den.
DK
76
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK070PC.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 77 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
3 Import af billeder
Klik på knappen [Import] for at starte
importen af billeder.
2 Visning af billeder i "Viewed
folders", som er arrangeret efter
optagedato i en kalender
1Klik på fanen [Calendar].
De år, hvor billederne er optaget, vises.
Billederne importeres som standard til
en mappe, der er oprettet i "My
Pictures" og har fået et navn med datoen
for importen.
• Oplysninger om ændring af "Folder to be
imported" finder du på side 79.
1 Kontrol af importerede billeder
Når importen er færdig, startes
"Cyber-shot Viewer". Der vises
miniaturer af de importerede billeder.
3Klik på den ønskede måned for at få vist
billederne efter måned.
Miniaturer af de billeder, der er optaget
denne måned, vises.
4Klik på den ønskede dato for at få vist
billederne efter dato.
Miniaturer af de billeder, der er optaget
i denne dag, vises arrangeret efter time.
Brug af computeren
Visning af billeder
2Klik på året.
De billeder, der er optaget dette år, vises
arrangeret i kalenderen efter
optagedato.
Skærmbillede til visning af år
1
2
3
Skærmbillede til visning af måned
4
• Mappen "My Pictures" er indstillet som
standardmappe i "Viewed folders".
• Du kan dobbeltklikke på en miniature for at
få vist selve billedet.
DK
77
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK070PC.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 78 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Skærmbillede til visning af time
Visning af billeder i fuld skærm
Hvis du vil have vist et diasshow med de
aktuelle billeder i fuld skærm, skal du
klikke på knappen .
• Klik på perioden til venstre på
skærmbilledet for at få vist billederne fra et
bestemt år eller en bestemt måned.
3 Visning af enkelte billeder
Du kan dobbeltklikke på en miniature
på skærmbilledet til visning af time for
at få vist selve billedet i et separat
vindue.
• Hvis du vil have vist eller holde pause i
diasshowet, skal du klikke på knappen
nederst til venstre på skærmbilledet.
• Hvis du vil stoppe diasshowet, skal du klikke på
knappen
nederst til venstre på
skærmbilledet.
• Du kan redigere billeder ved at klikke på
knappen
på værktøjslinjen.
DK
78
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK070PC.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 79 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Andre funktioner
Klargøring af billeder på computeren
til visning
Hvis du vil se dem, skal du registrere den
mappe, der indeholder billederne, som en af
de "Viewed folders".
Fra menuen [File] skal du vælge [Register
Viewed Folders...] for at få vist
indstillingsskærmbilledet til registrering af
"Viewed folders".
1
Klik på knappen [Add...], og angiv derefter
mappen med de billeder, der skal
importeres, for at registrere mappen som en
"Viewed folder".
• Billeder i alle undermapper til "Viewed folders"
registreres også.
Ændring af "Folder to be imported"
Hvis du vil ændre "Folder to be imported",
skal du gå til skærmbilledet "Import
Settings".
Hvis du vil have vist skærmbilledet "Import
Settings", skal du vælge [Image Import
Settings...] i menuen [File].
Hvis du vil opdatere billedoplysninger, skal
du vælge [Update Database] i menuen
[Tools].
• Opdatering af databasen kan vare et stykke tid.
• Hvis du omdøber billedfiler eller mapper i
"Viewed folders", kan de ikke vises med denne
software. I dette tilfælde skal du opdatere
databasen.
Fjernelse af installationen af
"Cyber-shot Viewer"
1 Klik på [Start] t [Settings] t
[Control Panel]. Dobbeltklik på
[Add/Remove Programs]. (Windows XP:
Klik på [start] t [Control Panel],
dobbeltklik derefter på [Add or Remove
Programs].)
Brug af computeren
2
Opdatering af oplysninger om
billedregistrering
2 Vælg [Sony Picture Utility], og klik på
[Change/Remove] (for Windows XP:
[Remove]) for at fjerne installationen.
Teknisk support
Yderligere oplysninger om dette
produkt og svar på ofte stillede
spørgsmål findes på Sony
kundesupport-webstedet.
http://www.sony.net/
1
2
Vælg "Folder to be imported".
• Du kan angive "Folder to be imported" fra de
mapper, der er registreret som "Viewed folders".
DK
79
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK070PC.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 80 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Brug af en Macintosh-computer
Du kan kopiere billeder til din computer.
• Den medfølgende software er ikke kompatibel
med Macintosh-computere.
Anbefalet computermiljø
Følgende miljø anbefales til en computer,
der sluttes til kameraet.
Anbefalet miljø til kopiering af
billeder
Operativsystem (forudinstalleret):
Mac OS 9.1, 9.2 eller Mac OS X (v10.0
eller nyere)
USB-stik: Medfølger som standard
Bemærkninger vedrørende tilslutning
af kameraet til en computer
• Funktionaliteten kan ikke garanteres på alle de
ovennævnte anbefalede computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en
computer samtidigt, kan nogle enheder,
herunder dette kamera, muligvis ikke fungere,
afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der
benyttes en USB-hub.
• Hvis kameraet tilsluttes via en USBgrænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør det
avanceret overførsel (overførsel ved høj
hastighed), da kameraet er kompatibelt med
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Der er tre tilstande for en USB-forbindelse ved
tilslutning til en computer, [Auto]
(standardindstillingen), [Masselager] og [PTP].
I dette afsnit beskrives [Auto] og [Masselager]
som eksempler. Angående flere oplysninger om
[PTP], se side 64.
• Når computeren genstarter fra standby- eller
dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
kameraet og computeren muligvis ikke
genoprettet.
Kopiering og visning af billeder
på en computer
1 Forbered kameraet og en
Macintosh-computer.
Udfør den samme procedure som
beskrevet i "Trin 1: Forberedelse af
kameraet og computeren" på side 69.
2 Tilslut USB-kablet.
Udfør den samme procedure som
beskrevet i "Trin 2: Tilslutning af
kameraet til computeren" på side 70.
3 Kopier billedarkiver til
Macintosh-computeren.
1Dobbeltklik på det nyligt genkendte
symbol t [DCIM] t den mappe, der
indeholder de billeder, du vil kopiere.
2Træk og slip billedarkiverne til
harddisksymbolet.
Billedarkiverne kopieres til harddisken.
• For oplysninger om billedernes placering og
arkivnavne, se side 74.
4 Vis billeder på computeren.
Dobbeltklik på harddisksymbolet t det
ønskede billedarkiv i den mappe, der
indeholder de kopierede billeder, for at
åbne billedarkivet.
DK
80
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK070PC.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 81 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Sådan afbrydes
USB-forbindelsen
Udfør de procedurer, der beskrives
nedenfor, først, inden du:
• Frakobler USB-kablet
• Fjerner en "Memory Stick Duo"
• Indsætter en "Memory Stick Duo" i kameraet
efter kopiering af billederne fra den interne
hukommelse
• Slukker for kameraet
Træk og slip drevikonet eller ikonet for
"Memory Stick Duo" til ikonet "Trash".
Kameraet kobles fra computeren.
• Hvis du bruger Mac OS X v10.0, skal du følge
ovenstående fremgangsmåde, når du har slukket
computeren.
Brug af computeren
Teknisk support
Yderligere oplysninger om dette
produkt og svar på ofte stillede
spørgsmål findes på Sony
kundesupport-webstedet.
http://www.sony.net/
DK
81
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK080PRN.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 82 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Udskrivning af stillbilleder
Sådan udskrives stillbilleder
Når du udskriver billeder, der er optaget i
tilstanden [16:9], afskæres begge kanter, så
kontroller før udskrivningen (side 99).
Direkte udskrivning vha. en PictBridge-kompatibel printer (side 83)
Du kan udskrive billeder ved at slutte kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel printer.
Direkte udskrivning vha. en "Memory Stick"-kompatibel printer
Du kan udskrive billeder med en "Memory Stick"-kompatibel
printer.
For yderligere oplysninger henvises til den betjeningsvejledning,
der fulgte med printeren.
Udskrivning vha. en computer
Du kan kopiere billeder til en computer vha. "Cyber-shot Viewer"softwaren på den medfølgende CD-ROM og udskrive billederne.
Udskrivning i en fotoforretning (side 86)
Du kan indlevere en "Memory Stick Duo" med billeder, som du har
optaget med kameraet, i en fotoforretning. Du kan angive et
-mærke (Udskriftsbestilling) på forhånd for de billeder, som du
vil have udskrifter af.
DK
82
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK080PRN.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 83 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Direkte udskrivning af billeder vha. en
PictBridge-kompatibel printer
Selvom du ikke har en computer, kan du
udskrive billeder, som du har taget med
kameraet, ved at slutte kameraet direkte til
en PictBridge-kompatibel printer.
• "PictBridge" er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Trin 1: Forberedelse af kameraet
Forbered kameraet til forbindelse til
printeren via en USB-forbindelse. Når du
slutter kameraet til en printer, der
genkendes, når [USB-tilslut] indstilles til
[Auto], er punkt 1 ikke nødvendigt.
Indeksknap
I enkeltbilledtilstand
Du kan udskrive et enkelt billede på et
udskriftsark.
MENU-knap
Kontrolknap
• Det anbefales at bruge fuldt opladede
Nickel-Metal Hydrid-batterier eller en
lysnetadapter (medfølger ikke) for at undgå, at
strømmen afbrydes, før udskrivningen er færdig.
I indekstilstand
1
2
1 Tryk på MENU for at få vist
menuen.
2 Tryk på B på kontrolknappen for
at vælge
3 Vælg [
• Afhængigt af printeren er der muligvis ikke
nogen funktion til indeksudskrivning.
• Det antal billeder, der kan udskrives i et
indeksbillede, afhænger af printeren.
• Du kan ikke udskrive film.
• Kontroller den tilsluttede printer, hvis
-indikatoren blinker på kameraets skærm i
cirka fem sekunder (fejlindikation).
Udskrivning af stillbilleder
Du kan udskrive flere billeder i mindre
størrelse på et udskriftsark. Du kan udskrive
et sæt med ens billeder (1) eller med
forskellige billeder (2).
(Opsætning).
] (Opsætning2) med V,
og vælg derefter [USB-tilslut] med
v/V/B.
2
4 Vælg [PictBridge] med B/v, og
tryk derefter på z.
1
2
Opsætning 2
Filnummer:
PictBridge
USB-tilslut:
PTP
Masselager
Video ud:
Auto
Urindstilling:
1
2
USB-tilstanden er indstillet.
DK
83
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK080PRN.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 84 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Trin 2: Tilslutning af kameraet til
printeren
1 Tilslutning af kameraet til
1 Vælg den ønskede
udskrivningsmetode med v/V på
kontrolknappen, og tryk derefter
på z.
[Alle i denne mappe]
printeren.
Udskriver alle billederne i mappen.
2 Til (USB)stikket
[DPOF-bd]
Udskriver alle billeder med et
-mærke (Udskriftsbestilling)
(side 86), uanset det viste billede.
[Vælg]
USB-kabel
Vælger billeder og udskriver de valgte
billeder.
1Vælg det billede, du vil udskrive med
b/B, og tryk derefter på z.
Mærket
vises for det valgte billede.
1 Til USBstikket
• Gentag fremgangsmåden for at vælge
flere billeder.
2Vælg [Udskriv] med V, og tryk derefter
på z.
2 Tænd for kameraet og printeren.
Når forbindelsen er oprettet,
vises
-indikatoren.
Udskriv
Alle i
denne mappe
DPOF-bd
Vælg
Dette bd
Fortryd
[Dette bd]
Udskriver et vist billede.
• Hvis du vælger [Dette bd] og indstiller
[Indeks] til [Til] i trin 2, kan du udskrive et
sæt ens billeder som et indeksbillede.
2 Vælg udskriftsindstillingerne med
v/V/b/B.
Kameraet indstilles til afspilningstilstand,
og der vises et billede og
udskrivningsmenuen på skærmen.
Trin 3: Udskrivning
Uanset, hvad funktionsvælgeren er
indstillet til, vises udskrivningsmenuen, når
du udfører trin 2.
Udskriv
Indeks
Format
Dato
Antal
Fra
Normal
Fra
1
Afslut
OK
[Indeks]
Vælg [Til] for at udskrive et
indeksbillede.
[Format]
Vælg størrelsen af udskriftsarket.
DK
84
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK080PRN.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 85 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
[Dato]
Vælg [Dato&tid] eller [Dato] for at
indsætte dato og klokkeslæt på
billederne.
• Når du vælger [Dato], indsættes datoen i
den valgte rækkefølge (t trin 2 i "Læs dette
først"). Afhængigt af printeren er denne
funktion muligvis ikke tilgængelig.
[Antal]
Når [Indeks] indstilles til [Fra]:
Vælg det antal ark, du vil udskrive med
et billede. Billedet udskrives som et
enkelt billede.
Når [Indeks] indstilles til [Til]:
Vælg det antal sæt af billeder, du vil
udskrive som et indeksbillede. Hvis du
har valgt [Dette bd] i trin 1, skal du
vælge det antal af billedet, der skal
udskrives side om side på et ark som et
indeksbillede.
Udskrivning af billeder fra
indeksskærmen
Udfør "Trin 1: Forberedelse af kameraet"
(side 83) og "Trin 2: Tilslutning af kameraet
til printeren" (side 84), og udfør derefter
følgende procedure.
Når du slutter kameraet til en printer, vises
udskrivningsmenuen. Vælg [Fortryd] for at
deaktivere udskrivningsmenuen, og udfør
derefter følgende procedure.
1 Tryk på
(Indeks).
Indeksskærmbilledet vises.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg [ ] (Udskriv) med B, og tryk
derefter på z.
4 Vælg den ønskede udskrivningsmetode
med v/V, og tryk derefter på z.
3 Vælg [OK] med V/B, og tryk
derefter på z.
Billedet udskrives.
• Hvis ikonet
(PictBridge Connecting)
vises på skærmen, må du ikke frakoble
USB-kablet.
Udskriver
2/3
indikator
Afslut
Udskrivning af stillbilleder
Udskriv
Alle i
denne mappe
DPOF-bd
Vælg
Fortryd
• Afhængigt af mængden af billeder kan det
valgte antal billeder muligvis ikke være på
ét ark.
[Vælg]
Vælger billeder og udskriver de valgte
billeder.
Vælg det billede, du vil udskrive, med
v/V/b/B, og tryk derefter på z for at få
vist -mærket. (Gentag proceduren for at
vælge flere billeder). Tryk derefter på
MENU.
[DPOF-bd]
Udskriver alle billeder med et
-mærke
(Udskriftsbestilling), uanset det viste
billede.
[Alle i denne mappe]
Udskriver alle billederne i mappen.
Udskrivning af andre billeder
Efter trin 3 skal du vælge [Vælg] og det
ønskede billede med v/V og derefter
udføre trin 1.
5 Udfør trin 2 og 3 under
"Trin 3: Udskrivning" (side 84).
DK
85
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK080PRN.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 86 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Udskrivning i en fotoforretning
Du kan indlevere en "Memory Stick Duo"
med billeder, som du har optaget med
kameraet, i en fotoforretning. Hvis en
fotoforretning understøtter
fotoudskrivningstjenester, som er
kompatible med DPOF, kan du på forhånd
sætte et
-mærke (Udskriftsbestilling)
på billeder, så du ikke behøver at vælge
dem igen, når du skriver dem ud i
forretningen.
Markering i enkeltbilledtilstand
MENU-knap
Kontrolknap
• Du kan ikke udskrive billeder, der er lagret i den
interne hukommelse, i en fotoforretning direkte
fra kameraet. Kopier billederne til en "Memory
Stick Duo", og indlever derefter "Memory Stick
Duo" i en fotoforretning.
1 Vis det billede, du vil udskrive.
Hvad er DPOF?
2 Tryk på MENU for at få vist
DPOF (Digital Print Order Format) er en
funktion, der gør det muligt at angive et
-mærke (Udskriftsbestilling) på
billeder på en "Memory Stick Duo", som du
vil skrive ud senere.
• Du kan også udskrive billederne med
-mærket (Udskriftsbestilling) på en printer,
der overholder DPOF (Digital Print Order
Format)-standarden, eller ved hjælp af en
PictBridge-kompatibel printer.
• Du kan ikke mærke film.
• Når du mærker billeder, der er optaget i Multi
Burst-tilstand, udskrives alle billederne på ét ark
opdelt i 16 områder.
menuen.
3 Vælg DPOF med b/B, og tryk
derefter på z.
Mærket
(Udskriftsbestilling)
angives for billedet.
2/9
DPOF
Afslut
TILBAGE/NÆSTE
Når du indleverer en "Memory Stick
Duo" i en forretning
• Spørg fotoforretningen, hvilke typer "Memory
Stick Duo" de kan håndtere.
• Hvis fotoforretningen ikke kan håndtere en
"Memory Stick Duo", skal du kopiere de
billeder, du vil skrive ud, til et andet medie,
f.eks. en CD-R, og tage den med til
forretningen.
• Sørg for at tage Memory Stick Duo-adapteren
med.
• Opret altid en sikkerhedskopi af dine billeddata
på en disk, før du indleverer dem i en
fotoforretning.
• Du kan ikke angive antallet af udskrifter.
4 Hvis du vil markere andre
billeder, skal du få vist det
ønskede billede med b/B og
derefter trykke på z.
Sådan slettes mærket i
enkeltbilledtilstand
Tryk på z i trin 3 eller 4.
DK
86
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK080PRN.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 87 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Markering i indekstilstand
8 Vælg [OK] med B, og tryk derefter
på z.
1 Vis indeksskærmbilledet
-mærket bliver hvidt.
(t trin 6 i "Læs dette først").
2 Tryk på MENU for at få vist
menuen.
Hvis du vil annullere, skal du vælge
[Fortryd] i trin 4 eller vælge [Afslut] i trin
8 og derefter trykke på z.
Sådan fjernes mærket i indekstilstand
3 Vælg DPOF med b/B, og tryk
derefter på z.
4 Vælg [Vælg] med v/V, og tryk
derefter på z.
• Du kan ikke tilføje et
[Alle i denne mappe].
-mærke i
Vælg de billeder, du vil fjerne mærket fra, i
trin 5, og tryk derefter på z.
Sådan fjernes alle mærkerne i
mappen
Vælg [Alle i denne mappe] i trin 4, og tryk
derefter på z. Vælg [Fra], og tryk derefter
på z.
Udskrivning af stillbilleder
5 Vælg det billede, du ønsker at
markere, med v/V/b/B, og tryk
derefter på z.
Der vises et grønt
valgte billede.
-mærke for det
(grøn)
VÆLG
MENU
NÆSTE
6 Gentag trin 5 for at markere flere
billeder.
7 Tryk på MENU.
DK
87
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK090TV.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 88 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Tilslutning af kameraet til et tv
Visning af billeder på en tv-skærm
Du kan få vist billeder på en tv-skærm ved
at slutte kameraet til et tv.
3 Tryk på
Sluk for både kameraet og tv'et, før du
slutter kameraet til tv'et.
1 Tilslutning af kameraet til tv'et.
for at tænde kameraet.
VGA
2/9
101-0002
2006 1 1 10:30PM
TILBAGE/NÆSTE
LYDST.
-knap
1 Til lyd/videoindgangsjackstik
2 Til A/V
OUTjackstik
Kontrolknap
De billeder, der er taget med kameraet,
vises på tv-skærmen.
Tryk på b/B på kontrolknappen for at
vælge det ønskede billede.
A/V-kabel
• Hvis kameraet benyttes i udlandet, skal
videoudgangssignalet muligvis skiftes, så
det svarer til tv-systemet (side 65).
• Hvis dit tv har stereoindgangsjackstik, skal
lydstikket (sort) på A/V-kablet forbindes til det
venstre lydjackstik.
2 Tænd for tv'et, og indstil
tv/video-indgangskontakten til
"video".
• Angående yderligere oplysninger henvises
til den betjeningsvejledning, der fulgte med
tv'et.
DK
88
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK090TV.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 89 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Om tv-farvesystemer
Hvis du vil have vist billeder på en
tv-skærm, skal du have et tv med
videoindgangsjackstik og A/V-kablet.
Tv'ets farvesystem skal svare til det digitale
stillbilledkamera. Kontroller følgende lister
for tv-farvesystemet i det land eller område,
hvor kameraet bruges.
NTSC-system
Bahamaøerne, Bolivia, Canada,
Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador,
Filippinerne, Jamaica, Japan, Korea,
Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA,
Venezuela m.fl.
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark, Finland,
Holland, Hongkong, Italien, Kina, Kuwait,
Malaysia, New Zealand, Norge, Polen,
Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakiet,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand,
Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig m.fl.
PAL-M-system
Brasilien
Tilslutning af kameraet til et tv
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Guiana, Irak, Iran,
Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
DK
89
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK100TS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 90 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis du har problemer med dit kamera, kan du forsøge følgende løsninger.
1 Kontroller punkterne på side 91 til 101.
Hvis en kode som f.eks. "C/E:ss:ss" vises på skærmen, se side 102.
2 Fjern batterierne, indsæt dem igen efter ca. et minut, og tænd derefter
kameraet.
3 Initialiser indstillingerne (side 63).
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Vær opmærksom på, at du giver dit samtykke til, at indholdet i den interne hukommelse kan
blive kontrolleret, når du sender dit kamera til reparation.
DK
90
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK100TS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 91 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Batterier og strøm
Indikatoren for resterende batteriniveau viser ikke korrekt, eller der vises
tilstrækkeligt strøm på batteriet, men strømmen aflades for hurtigt.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser
(side 107).
• Batterierne er afladede. Installer opladede batterier (t trin 1 i "Læs dette først").
• Polerne på batterierne eller terminalerne på batteridækslet er snavsede, så batterierne ikke
oplades tilstrækkeligt. Aftør dem med en blød klud el.lign. (side 107).
• Den viste resterende tid afviger fra den faktiske på grund af hukommelseseffekten (side 107),
osv. Aflad batterierne helt, og oplad dem derefter for at få en korrekt visning.
• Batterierne er afladede (side 107). Udskift dem med nye.
Batterierne aflades for hurtigt.
• Oplad dem tilstrækkeligt (t trin 1 i "Læs dette først").
• Du bruger kameraet under ekstremt kolde forhold (side 107).
• Batterierne er afladede (side 107). Udskift dem med nye.
Kan ikke tænde kameraet.
• Installer batterierne korrekt (t trin 1 i "Læs dette først").
• Batterierne er afladede. Installer opladede batterier (t trin 1 i "Læs dette først").
• Batterierne er afladede (side 107). Udskift dem med nye.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Hvis du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter, mens det er tændt, slukkes det automatisk
for at forhindre afladning af batterierne. Tænd kameraet igen (t trin 2 i "Læs dette først").
• Batterierne er afladede. Installer opladede batterier (t trin 1 i "Læs dette først").
Fejlfinding
Optagelse af stillbilleder/film
LCD-skærmen tænder ikke, selvom der er tændt for strømmen.
• Søgeren er tændt. Tænd LCD-skærmen ved hjælp af FINDER/LCD-knappen (t trin 5 i "Læs
dette først").
Billedet er ikke tydeligt i søgeren.
• Juster diopterskalaen korrekt ved hjælp af justeringsknappen til søgeren (t trin 5 i "Læs dette
først").
DK
91
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK100TS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 92 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Kameraet kan ikke optage billeder.
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse "Memory Stick Duo" (side 25).
Hvis lagerenheden er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet unødvendige billeder (t trin 6 i "Læs dette først").
– Udskift "Memory Stick Duo"
• Du bruger "Memory Stick Duo" med knappen til skrivebeskyttelse, og knappen er i
LOCK-position. Sæt knappen i optagestillingen (side 105).
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Ved optagelse af et stillbillede skal du sætte funktionsvælgeren i en anden stilling end
• Indstil funktionsvælgeren til
ved optagelse af film.
• Billedstørrelsen er indstillet til [640(Fin)] ved optagelse af film. Gør ét af følgende:
– Indstil billedstørrelsen til noget andet end [640(Fin)].
– Indsæt en "Memory Stick PRO Duo" (side 105).
.
Motivet er ikke synligt på skærmen.
• Kameraet er indstillet til afspilning. Tryk udløserknappen halvt ned, skift funktionsvælgerens
position, eller tryk på
for at skifte til optagetilstand (t trin 6 i "Læs dette først").
Optagelse tager lang tid.
• Funktionen NR langsom lukker er aktiveret (side 21). Dette er ikke en fejl.
Billedet er ude af fokus.
• Motivet er for tæt på. Optag i nærbilledindstilling (Makro). Sørg for at placere objektivet
længere væk fra motivet end den korteste optageafstand, 2 cm (W)/90 cm (T), under
optagelse. (t trin 5 i "Læs dette først").
•
(Tusmørke) eller
(Panorama) vælges i Valg af motiv ved optagelse af stillbilleder.
• Manuel fokusering er valgt. Vælg automatisk fokusering ved hjælp af FOCUS-knappen
(side 35).
• Kontroller, at indstillingen af [Konvert.obj.] er korrekt (side 58).
Digital præcisions-zoom fungerer ikke.
• Indstil [Digital zoom] til [Præcision] (side 54).
• Denne funktion kan ikke bruges ved optagelse af film.
Smart zoom fungerer ikke.
• Indstil [Digital zoom] til [Smart] (side 54).
• Denne funktion kan ikke bruges, hvis:
– Billedstørrelsen er indstillet til [7M] (DSC-H5), [6M] (DSC-H2) eller [3:2].
– Optagelse i Multi Burst-tilstand.
– Optagelse af film.
DK
92
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK100TS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 93 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Blitzen fungerer ikke.
• Blitzen er indstillet til (Blitz slukket) (t trin 5 i "Læs dette først").
• Du kan ikke bruge blitzen, når:
– Multi Burst, Burst eller Eksponeringsniveau-tilstand er valgt (side 38).
–
(Høj følsomhed) eller (Tusmørke) er valgt i Valg af motiv.
– Når funktionsvælgeren er indstillet til
.
• Indstil blitzen til (Blitz tændt), når
(Strand),
(Højhastighedslukker) eller
(Panorama) er valgt i Valg af motiv.
Nærbilledfunktionen (Makro) fungerer ikke.
•
(Tusmørke) eller
(Panorama) er valgt i Valg af motiv (side 31).
Dato og klokkeslæt vises ikke.
• Dato og klokkeslæt vises ikke under optagelse. Dato og klokkeslæt vises under afspilning.
Dato og klokkeslæt er optaget forkert.
• Indstil korrekt dato og klokkeslæt (t trin 2 i "Læs dette først").
F-værdien og lukkerhastigheden blinker, når du trykker udløserknappen
halvvejs ned.
• Eksponeringen er forkert. Korriger eksponeringen (side 34, t trin 5 i "Læs dette først" ).
Billedet er for mørkt.
• Du fotograferer et motiv med en lyskilde placeret bag motivet. Vælg målemetoden (side 42),
eller juster eksponeringen (side 34, t trin 5 i "Læs dette først").
• Når LCD-baggrundsbelysningen (kun DSC-H5)/søgerens baggrundsbelysning er for svag,
skal du justere lysstyrken af baggrundsbelysningen (side 62, t trin 5 i "Læs dette først").
Fejlfinding
• LCD-skærmen bliver mørk, mens blitzen oplades (kun DSC-H5).
Billedet er for lyst.
• Du fotograferer et motiv, som er oplyst af et spotlys i mørke omgivelser, f.eks. på en scene.
Juster eksponeringen (side 34, t trin 5 i "Læs dette først").
• Når LCD-baggrundsbelysningen (kun DSC-H5)/søgerens baggrundsbelysning er for kraftig,
skal du justere lysstyrken af baggrundsbelysningen (side 62, t trin 5 i "Læs dette først").
Billedets farver er ikke korrekte.
• Indstil [Farvetilstand] til [Normal] (side 42).
Der vises lodrette striber, når du optager et meget lyst motiv.
• Der forekommer udtværing. Dette fænomen er ikke en fejl.
DK
93
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK100TS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 94 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Der vises støj i billedet, når du kigger på skærmen i mørke omgivelser.
• Kameraet forsøger at øge skærmens synlighed ved midlertidigt at gøre billedet lysere i
tilfælde af lav belysning. Dette vil ikke påvirke det billede, der optages.
Motivets øjne bliver røde.
• Indstil [Rødøjereduk.] i menuen
(Opsætning) til [Til] (side 55).
• Fotografer motivet på tættere hold end den optageafstand, der anbefales ved brug af blitz
(t trin 5 i "Læs dette først").
• Oplys lokalet, og fotografer motivet.
Motivets kontur bliver blå.
• Spidsværdifunktionen fungerer (side 37). Du kan om nødvendigt annullere funktionen.
Der opstår prikker, som forbliver på skærmen.
• Dette er ikke en fejl. Disse prikker optages ikke (side 4, t "Læs dette først").
Der kan ikke tages billeder i rækkefølge.
• Den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" er fuld. Slet unødvendige billeder
(t trin 6 i "Læs dette først").
• Batteriniveauet er lavt. Indsæt opladede batterier.
Visning af billeder
Der henvises til "Computere" (side 96) i forbindelse med følgende punkter.
Kameraet kan ikke afspille billeder.
• Tryk på
(t trin 6 i "Læs dette først").
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren (side 75).
• Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen er optaget med en
anden kameramodel end dit kamera, kan den muligvis ikke afspilles på kameraet.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 73).
Dato og klokkeslæt vises ikke.
•
(Skærmvisningsknap)-knap er slået fra (side 24).
Billedet ser grovkornet ud, lige efter at afspilning påbegynder.
• Billedet ser muligvis grovkornet ud, lige efter at afspilning påbegynder, pga.
billedbehandling. Dette er ikke en fejl.
DK
94
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK100TS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 95 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Farverne kan være ujævne under afspilning af video.
• Dette er ikke en fejl. De optagne billeder påvirkes ikke.
Der vises ikke billeder på skærmen.
• Fjern A/V-kablet, hvis det er tilsluttet (side 88).
Billedet vises ikke på tv-skærmen.
• Kontroller, om videoudgangssignalet for [Video ud] på kameraet er indstillet til tv-apparatets
farvesystem (side 65).
• Kontroller, om forbindelsen er korrekt (side 88).
• USB-kablet er forbundet til USB-stikket. Frakobl det på korrekt vis (side 73).
Sletning/redigering af billeder
Kameraet kan ikke slette et billede.
• Ophæv beskyttelsen (side 48).
• Du bruger "Memory Stick Duo" med knappen til skrivebeskyttelse, og knappen er i
LOCK-position. Sæt knappen i optagestillingen (side 105).
Du har slettet et billede ved et uheld.
• Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Vi anbefaler, at du beskytter billeder
(side 47), eller indstiller skrivebeskyttelsesknappen på "Memory Stick Duo" til
LOCK-position (side 105) for at forhindre utilsigtet sletning.
Tilpasningsfunktionen virker ikke.
• Du kan ikke ændre størrelse på film eller Multi Burst-billeder.
Fejlfinding
Du kan ikke få vist et DPOF-mærke (Udskriftsbestilling).
• Du kan ikke få vist DPOF-mærker (Udskriftsbestilling) på film.
Du kan ikke klippe en film.
• Filmen er ikke tilstrækkelig lang til at klippe (kortere end 2 sekunder).
• Ophæv beskyttelsen (side 48).
• Billeder kan ikke slettes.
DK
95
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK100TS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 96 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Computere
Du ved ikke, om computerens operativsystem er kompatibelt med kameraet.
• Se "Anbefalet computermiljø" på side 67 for Windows og side 80 for Macintosh.
Computeren genkender ikke kameraet.
• Tænd kameraet (t trin 2 i "Læs dette først").
• Når batteriniveauet er lavt, skal du isætte opladede batterier (t trin 1 i "Læs dette først") eller
bruge lysnetadapteren (side 16).
• Brug USB-kablet (medfølger) (side 70).
• Fjern USB-kablet, og tilslut det igen. Kontroller, at "USB-funkt. Masselager" vises (side 70).
• Indstil [USB-tilslut] til [Masselager] menuen
(Opsætning) (side 64).
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden
enhed (side 70).
• Softwaren (medfølger) er ikke installeret. Installer softwaren (side 68).
• Computeren genkender ikke enheden korrekt, fordi du har forbundet kameraet og computeren
med USB-kablet, inden du installerede softwaren (medfølger). Slet den forkert genkendte
enhed fra computeren, og installer derefter softwaren (se næste punkt).
Ikonet "Removable disk" vises ikke på computerskærmen, når du forbinder
computeren og kameraet.
• Følg fremgangsmåden nedenfor for at installere USB-driveren igen. Følgende
fremgangsmåde er for Windows-baserede computere.
1 Højreklik på [My Computer] for at få vist menuen, og klik på [Properties].
Skærmbilledet "System Properties" vises.
2 Klik på [Hardware] t [Device Manager].
• For Windows Me skal du klikke på fanen [Device Manager].
"Device Manager" vises.
3 Højreklik på [ Sony DSC], og klik derefter på [Uninstall] t [OK].
Enheden slettes.
4 Installer softwaren (medfølger) (side 68).
USB-driveren er også installeret.
Du kan ikke kopiere billeder.
• Opret USB-forbindelsen ved at tilslutte kameraet korrekt til computeren (side 70).
• Følg den korrekte fremgangsmåde for kopiering på dit operativsystem (side 70, 80).
• Når du tager billeder med en "Memory Stick Duo", som er formateret på en computer, kan du
muligvis ikke kopiere billederne til en computer. Tag billeder med en "Memory Stick Duo",
der er formateret med kameraet (side 60).
DK
96
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK100TS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 97 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "Cyber-shot Viewer" ikke
automatisk.
• Start "Media Check Tool" (side 76).
• Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt (side 70).
Billedet kan ikke afspilles på en computer.
• Yderligere oplysninger om "Cyber-shot Viewer" finder du i hjælpen.
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Billedet og lyden afbrydes af støj, når du ser en film på en computer.
• Du afspiller filmen direkte fra den interne hukommelse eller fra "Memory Stick Duo". Kopier
filmen til din computers harddisk, og afspil den derefter fra harddisken (side 69).
Du kan ikke udskrive et billede.
• Kontroller printerindstillingerne.
Når billeder er kopieret til en computer, kan de ikke vises på kameraet.
• Kopier billederne til en mappe, som kan genkendes af kameraet, f.eks. "101MSDCF"
(side 74).
• Betjen kameraet korrekt (side 75).
Cyber-shot Viewer
Billeder vises ikke korrekt.
• Kontroller, at mappen med billederne er registreret i "Viewed folders". Hvis billederne ikke
vises, selvom mappen er registreret i "Viewed folders", skal du opdatere databasen (side 79).
Fejlfinding
Du kan ikke finde de importerede billeder.
• Se i mappen "My Pictures".
• Hvis du har ændret standardindstillingerne, skal du se i "Ændring af "Folder to be imported""
på side 79 og undersøge, hvilken mappe der er brugt til importen.
Du ønsker at ændre "Folder to be imported".
• Gå til skærmbilledet "Import Settings" for at ændre "Folder to be imported". Du kan angive en
anden mappe ved at bruge "Cyber-shot Viewer" til at registrere den i "Viewed folders"
(side 76).
Alle importerede billeder vises i kalenderen med datoen 1. januar.
• Datoen er ikke indstillet i kameraet. Indstil datoen i kameraet (t trin 2 i "Læs dette først").
DK
97
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK100TS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 98 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
"Memory Stick Duo"
En "Memory Stick Duo" kan ikke indsættes.
• Indsæt den i den korrekte retning (t trin 3 i "Læs dette først").
Der kan ikke optages på en "Memory Stick Duo".
• Du bruger "Memory Stick Duo" med knappen til skrivebeskyttelse, og knappen er i
LOCK-position. Sæt knappen i optagestillingen (side 105).
• "Memory Stick Duo" er fuld. Slet unødvendige billeder (t trin 6 i "Læs dette først").
• Isæt en "Memory Stick PRO Duo" (side 25) ved optagelse af film med billedstørrelsen
indstillet til [640(Fin)].
En "Memory Stick Duo" kan ikke formateres.
• Du bruger "Memory Stick Duo" med knappen til skrivebeskyttelse, og knappen er i
LOCK-position. Sæt knappen i optagestillingen (side 105).
Du har ved en fejltagelse formateret en "Memory Stick Duo".
• Alle data på "Memory Stick Duo" slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dem. Det
anbefales, at du sætter knappen til skrivebeskyttelse på "Memory Stick Duo" til
LOCK-stillingen for at forhindre utilsigtet sletning (side 105).
"Memory Stick PRO Duo" genkendes ikke af en computer med et "Memory
Stick"-stik.
• Kontroller, om computeren og kortlæseren understøtter "Memory Stick PRO Duo". Brugere af
computere og kortlæsere, som er fremstillet af andre producenter end Sony, skal kontakte
producenten.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke understøttes, skal du forbinde kameraet med computeren
(side 69). Computeren genkender "Memory Stick PRO Duo".
Intern hukommelse
Kameraet eller computeren kan ikke afspille dataene i den interne hukommelse.
• Der er en "Memory Stick Duo" i kameraet. Fjern den (t trin 4 i "Læs dette først").
Der kan ikke optages billeder ved hjælp af den interne hukommelse.
• Der er en "Memory Stick Duo" i kameraet. Fjern den (t trin 4 i "Læs dette først").
Den ledige kapacitet i den interne hukommelse øges ikke, selvom du kopierer
de data, der er lagret i den interne hukommelse, til en "Memory Stick Duo".
• Dataene slettes ikke efter kopiering. Udfør kommandoen [Format] (side 59) for at formatere
den interne hukommelse efter kopiering af dataene.
DK
98
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK100TS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 99 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Dataene i den interne hukommelse kan ikke kopieres til en "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" er fuld. Kontroller kapaciteten (32 MB eller mere anbefales).
Dataene på "Memory Stick Duo" eller på computeren kan ikke kopieres til den
interne hukommelse.
• Dataene på "Memory Stick Duo" eller på en computer kan ikke kopieres til den interne
hukommelse.
Udskrivning
Se også "PictBridge-kompatibel printer" (nedenfor) i forbindelse med følgende punkter.
Billeder udskrives med begge sider afskåret.
• Hvis du udskriver et billede, der er optaget med billedstørrelsen indstillet til [16:9], kan begge
sider af billedet være afskåret.
• Ved udskrivning af billeder på din egen printer kan du prøve at annullere beskæring eller
indstillinger til billede uden kant. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse
funktioner.
• Når du får billeder udskrevet i en fotoforretning, skal du spørge, om de kan udskrive
billederne uden at afskære begge sider.
PictBridge-kompatibel printer
Der kan ikke etableres en forbindelse.
• Kameraet kan ikke tilsluttes direkte til en printer, som ikke er kompatibel med
Fejlfinding
PictBridge-standarden. Spørg printerleverandøren, om printeren er kompatibel med
PictBridge.
• Kontroller, at printeren er tændt og kan sluttes til kameraet.
• Indstil [USB-tilslut] til [PictBridge] i menuen
(Opsætning) (side 64).
• Fjern USB-kablet, og tilslut det igen. Hvis der vises en fejlmeddelelse på printeren, kan du
finde hjælp i printerens betjeningsvejledning.
Billeder kan ikke udskrives.
• Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet korrekt.
• Tænd printeren. For yderligere oplysninger henvises til den betjeningsvejledning, der fulgte
med printeren.
• Hvis du vælger [Afslut] under udskrivning, bliver billeder muligvis ikke udskrevet. Fjern
USB-kablet, og tilslut det igen. Hvis du stadig ikke kan udskrive billederne, skal du fjerne
kablet, slukke og tænde for printeren og derefter tilslutte kablet igen.
• Film kan ikke udskrives.
• Billeder, som er taget med andre kameraer end dette, eller billeder, som er redigeret på en
computer, kan muligvis ikke udskrives.
DK
99
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK100TS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 100 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Udskrivningen annulleres.
• Du frakoblede UBS-kablet, før
(PictBridge-tilslutning)-mærket forsvandt.
Der kan ikke indsættes dato eller udskrives billeder i indekstilstand.
• Printeren indeholder ikke disse funktioner. Spørg printerleverandøren, om printeren
indeholder disse funktioner.
• Datoen indsættes måske ikke i indekstilstand, afhængigt af printeren. Kontakt
printerleverandøren.
"---- -- --" udskrives på den del af billedet, hvor datoen skulle indsættes.
• Billeder, som ikke indeholder optagedataene, kan ikke udskrives med dato. Sæt [Dato] til
[Fra], og udskriv billedet igen (side 85).
Udskriftstørrelsen kan ikke vælges.
• Spørg printerleverandøren, om printeren kan udskrive den ønskede størrelse.
Billedet kan ikke udskrives med den valgte størrelse.
• Hvis du har ændret papirstørrelsen efter tilslutning af USB-kablet, skal du tilslutte printeren
igen.
• Kameraets udskriftsindstilling er anderledes end printerens indstilling. Skift indstillingerne på
enten kameraet (side 84) eller printeren.
Kameraet kan ikke betjenes, når udskrivning annulleres.
• Vent lidt, mens printeren gennemfører annulleringen. Det kan tage et stykke tid, afhængigt af
printeren.
Andet
Kameraet virker ikke.
• Brug den type batterier, der kan bruges til dette kamera (side 107).
• Batteriniveauet er lavt (indikatoren E vises). Oplad batterierne (t trin 1 i "Læs dette først").
Der er tændt for strømmen, men kameraet virker ikke.
• Den indbyggede mikrocomputer virker ikke korrekt. Fjern batterierne, indsæt dem igen efter
ca. et minut, og tænd derefter kameraet.
En indikator på skærmen kan ikke identificeres.
• Se side 19.
DK
100
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK100TS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 101 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Objektivet bliver dugget.
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen
(side 109).
Kameraet bliver varmt, hvis du bruger det for længe ad gangen.
• Dette er ikke en fejl.
Objektivet bevæger sig ikke, når du slukker for kameraet.
• Batterierne er afladede. Udskift dem med opladede batterier (t trin 1 i "Læs dette først"),
eller brug lysnetadapteren (medfølger ikke).
Skærmen til indstilling af uret vises, når du tænder kameraet.
• Indstil datoen og klokkeslættet igen (t trin 2 i "Læs dette først").
Fejlfinding
DK
101
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK100TS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 102 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Advarselsindikatorer og meddelelser
Selvdiagnosticeringsdisplay
Hvis der vises en kode, som begynder med
et bogstav, har dit kamera et
selvdiagnosticeringsdisplay. De sidste to
cifre (angivet med ss) vil være
forskellige, afhængigt af kameraets
indstilling.
Hvis du stadig ikke kan løse problemet efter
at have forsøgt følgende muligheder et par
gange, skal kameraet til reparation. Kontakt
din Sony-forhandler eller et lokalt,
autoriseret Sony-servicecenter.
C:32:ss
• Der er problemer med kameraets
hardware. Sluk og tænd igen for
kameraet.
C:13:ss
Meddelelser
Hvis følgende meddelelser vises, skal du
følge instruktionerne.
Objektivdæksel sat på
• Fjern objektivdækslet.
Sluk, og tænd kameraet igen
• Et problem med objektivet har
forårsaget en fejl.
E
• Batteriniveauet er lavt. Oplad straks
batterierne (t trin 1 i "Læs dette
først"). Afhængigt af forholdene under
brug eller typen af batteri blinker
indikatoren muligvis, selvom der stadig
er 5 til 10 minutters resterende
batteritid.
• Kameraet kan ikke læse eller skrive data
på "Memory Stick Duo". Sluk og tænd
igen for kameraet, eller sæt "Memory
Stick Duo" i flere gange.
• Der er opstået en formateringsfejl på
den interne hukommelse, eller der er
isat en ikke-formateret "Memory Stick
Duo". Formater den interne
hukommelse eller "Memory Stick Duo"
(side 59, 60).
• Den indsatte "Memory Stick Duo" kan
ikke bruges sammen med kameraet,
eller dataene er beskadiget. Indsæt en
ny "Memory Stick Duo" (side 105).
E:61:ss
E:62:ss
Systemfejl
• Sluk kameraet, og tænd det igen
(t trin 2 i "Læs dette først").
Intern hukomm.fejl
• Sluk kameraet, og tænd det igen
(t trin 2 i "Læs dette først").
Indsæt Memory Stick'en igen
• Indsæt "Memory Stick Duo" korrekt.
• Den indsatte "Memory Stick Duo" kan
ikke bruges i dit kamera (side 105).
• "Memory Stick Duo" er beskadiget.
• Terminaldelen af "Memory Stick Duo"
er snavset.
E:91:ss
E:92:ss
• Der er opstået en kamerafejl. Initialiser
kameraet (side 63), og tænd for
strømmen igen.
Forkert Memory Stick-type
• Den indsatte "Memory Stick Duo" kan
ikke bruges i dit kamera (side 105).
Formatfejl
DK
• Formater mediet igen (side 59, 60).
102
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK100TS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 103 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Memory Stick låst
Kan ikke oprette flere mapper
• Du bruger "Memory Stick Duo" med
• Mappen med et navn, der begynder med
knappen til skrivebeskyttelse, og
knappen er i LOCK-position. Sæt
knappen i optagestillingen (side 105).
"999", findes på "Memory Stick Duo".
Du kan ikke oprette flere mapper i dette
tilfælde.
Ingen ledig plads i intern
hukommelse
Ingen ledig plads på Memory Stick
• Slet unødvendige billeder eller filer
Kan ikke gemme
• Kameraet kan ikke optage billeder i den
valgte mappe. Vælg en anden mappe
(side 61).
(t trin 6 i "Læs dette først").
Filfejl
Skrivebesk. hukommelse
• Kameraet kan ikke optage eller slette
• Der opstod en fejl under afspilning af
billedet.
billeder på denne "Memory Stick Duo".
Filbeskyttelse
Ingen fil
• Ophæv beskyttelsen (side 48).
• Der er ikke optaget billeder i den interne
hukommelse.
Ingen fil i denne mappe
For stor billedstørrelse
• Du afspiller et billede i et format, som
ikke kan afspilles på kameraet.
• Der er ikke optaget billeder i denne
mappe.
• Du har ikke fulgt den korrekte
fremgangsmåde, da du kopierede
billeder fra computeren (side 75).
Mappefejl
samme tre første tal på "Memory Stick
Duo" (f.eks.: 123MSDCF og
123ABCDE). Vælg andre mapper, eller
opret en ny mappe (side 60).
• Filmen er ikke tilstrækkelig lang til at
kunne opdeles (kortere end ca.
2 sekunder).
• Filen er ikke en film.
Fejlfinding
• Der findes allerede en mappe med de
Kan ikke dele
Ugyldig handling
• Du forsøger at afspille fil, der er
inkompatibel med dit kamera.
DK
103
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK100TS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 104 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
(Indikator for advarsel om
vibration)
• Der kan opstå kamerarystelser pga.
utilstrækkeligt lys. Brug blitzen, slå
anti-slørfunktionen til, eller monter
kameraet på et stativ for at fastholde
kameraet.
640(Fin) er ikke tilgængelig
• Film i 640 (Fin) størrelse kan kun
optages ved hjælp af en "Memory Stick
PRO Duo". Indsæt en "Memory Stick
PRO Duo" eller indstil billedstørrelsen
til noget andet end [640(Fin)].
Aktiver printer for tilslutning
• [USB-tilslut] er sat til [PictBridge], men
kameraet er tilsluttet en enhed, som ikke
er PictBridge-kompatibel. Kontroller
enheden.
• Forbindelsen er ikke oprettet.
Fjern USB-kablet, og tilslut det igen.
Hvis der vises en fejlmeddelelse på
printeren, kan du finde hjælp i
printerens betjeningsvejledning.
Printer optaget
Papirfejl
Intet papir
Trykfarvefejl
Lavt blækniveau
Ingen blæk
• Kontroller printeren.
Printerfejl
• Kontroller printeren.
• Kontroller, om det billede, du vil
udskrive, er beskadiget.
• Datatransmissionen til printeren er
muligvis ikke afsluttet endnu. Fjern ikke
USB-kablet.
Behandler
• Printeren annullerer det aktuelle
udskriftsjob. Du kan ikke udskrive, før
den er færdig. Det kan tage et stykke tid,
afhængigt af printeren.
Tilslut til PictBridge-enhed
• Du har forsøgt at udskrive billeder, før
printerforbindelsen var oprettet. Tilslut
kameraet til en PictBridge-kompatibel
printer.
Ingen bill. til udskr.
• Du har forsøgt at udføre [DPOF-bd]
uden at placere et DPOF-mærke
(Udskriftsbestilling) på billederne.
• Du har forsøgt at udføre [Alle i denne
mappe], mens en mappe, som kun
indeholder film, var valgt. Du kan ikke
udskrive film.
DK
104
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK110MS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 105 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Andet
Om "Memory Stick"
En "Memory Stick" er et kompakt, bærbart
IC-optagemedie. De typer "Memory Stick",
som kan bruges med dette kamera, er vist i
tabellen nedenfor. Det kan dog ikke
garanteres, at alle "Memory Stick"funktioner virker korrekt.
Bemærkninger om brug af en
"Memory Stick Duo" (medfølger ikke)
• Du kan ikke optage, redigere eller slette billeder,
hvis du skubber skrivebeskyttelsesknappen til
LOCK med et spidst instrument.
Terminal
"Memory Stick"-type
Optagelse/
afspilning
Memory Stick
(uden MagicGate)
—
Memory Stick
(med MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(uden MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1
• En "Memory Stick Duo", som er formateret på
en computer, kan muligvis ikke fungere med
dette kamera.
• Læse/skrivehastigheden for data varierer
afhængigt af kombinationen af "Memory Stick
Duo" og det anvendte udstyr.
Memo-område
Nogle "Memory Stick Duo"-kort har ikke
en skrivebeskyttelsesknap. På "Memory
Stick Duo" med denne knap kan
placeringen og formen variere afhængigt af
"Memory Stick Duo".
• Fjern ikke "Memory Stick Duo", mens der læses
eller skrives data.
• Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Når "Memory Stick Duo" fjernes, eller
kameraet slukkes under læsning eller
skrivning
– Når "Memory Stick Duo" bruges på steder,
hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk
støj
• Det anbefales at sikkerhedskopiere vigtige data.
• Tryk ikke hårdt ned, når du skriver i
memo-området.
• Påsæt ikke en etiket el.lign. på selve "Memory
Stick Duo" eller på en Memory Stick Duoadapter.
• Når du bærer eller opbevarer "Memory Stick
Duo", bør den placeres i den æske, der fulgte
med den.
• Rør ikke terminaldelen af "Memory Stick Duo"
med hånden eller en metalgenstand.
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe "Memory
Stick Duo".
• Du må ikke adskille eller ændre "Memory Stick
Duo".
• Du må ikke udsætte "Memory Stick Duo" for
vand.
• Efterlad ikke "Memory Stick Duo" inden for
små børns rækkevidde. De kan komme til at
sluge den ved et uheld.
Andet
"Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er
udstyret med MagicGate-funktioner.
MagicGate er kopibeskyttet teknologi, som
bruger krypteringsteknologi.
Dataoptagelse/-afspilning, som kræver
MagicGate-funktioner, kan ikke udføres med
dette kamera.
*2
Understøtter højhastighedsdataoverførsel med
et parallelt interface.
*3
Film i størrelsen 640(Fin) kan optages.
Skrivebeskyttelsesknap
DK
105
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK110MS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 106 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
• Undlad at bruge eller opbevare "Memory Stick
Duo" under følgende forhold:
– I omgivelser med høje temperaturer, f.eks.
den varme kabine i en bil, der er parkeret i
direkte sollys
– Steder, der er udsat for direkte sollys
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der
findes ætsende stoffer
Bemærkninger om brug af Memory
Stick Duo-adapter (medfølger ikke)
• Hvis du vil bruge en "Memory Stick Duo" med
en "Memory Stick"-kompatibel enhed, skal du
sørge for at indsætte "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter. Hvis du indsætter
en "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick"kompatibel enhed uden en Memory Stick Duoadapter, vil du muligvis ikke kunne fjerne den
fra enheden.
• Når du indsætter en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, skal "Memory
Stick Duo" indsættes i den korrekte retning og
skubbes helt ind. Bemærk, at forkert isætning
kan resultere i fejl på enheden.
• Ved brug af en "Memory Stick Duo", der er
indsat i en Memory Stick Duo-adapter, med en
"Memory Stick"-kompatibel enhed, skal du
sørge for, at Memory Stick Duo-adapteren
vender den rigtige vej, når den indsættes.
Bemærk, at ukorrekt brug kan beskadige
udstyret.
• Indsæt ikke en Memory Stick Duo-adapter i en
"Memory Stick"-kompatibel enhed uden en
"Memory Stick Duo" monteret. Hvis det gøres,
kan det medføre, at enheden ikke fungerer
korrekt.
Bemærkning om brug af "Memory
Stick PRO Duo" (medfølger ikke)
"Memory Stick PRO Duo" med en kapacitet op til
2 GB er blevet testet til at kunne fungere korrekt
med dette kamera.
DK
106
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK110MS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 107 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Om batterioplader og batterier
x Om batteriopladeren
• Oplad ikke andre batterier end Sony NickelMetal Hydrid-batterier med den batterioplader,
der følger med kameraet. Hvis du forsøger at
oplade andre typer batterier (f.eks.
mangan-batterier, alkaline-batterier, primære
lithium-batterier eller Ni-Cd-batterier) end de
angivne batterier, kan disse batterier lække,
blive overophedede eller eksplodere med risiko
for forbrændinger eller andre personskader.
• Tag de opladede batterier ud af opladeren. Hvis
du bliver ved med at oplade dem, er der risiko
for lækage, overophedning, eksplosion eller
elektrisk stød.
• Ved opladning af et andet batteri med høj
kapacitet end det medfølgende ved hjælp af den
medfølgende batterioplader vil batteriets fulde
kapacitet muligvis ikke kunne udnyttes.
• Når lampen CHARGE blinker, kan det betyde,
at der er opstået en fejl på batteriet, eller at der
er sat andre batterier end den angivne type i.
Kontroller, at batterierne har den angivne type.
Hvis batterierne er af den angivne type, skal du
fjerne alle batterierne, udskifte dem med nye
eller andre og kontrollere, om batteriopladeren
fungerer korrekt. Hvis batteriopladeren fungerer
korrekt, kan der være opstået en batterifejl.
• Hvis batteriopladeren er snavset, kan
opladningen muligvis ikke udføres. Rengør
batteriopladeren med en tør klud, el.lign.
Batterier du kan og ikke kan bruge til
kameraet
Batteritype
A
B
C
HR 15/51:HR6 (størrelse
AA) Nickel-Metal
Hydrid-batterier 1)2)
a
a
a
LR6 (størrelse AA)
alkaline-batterier 2)
—
a
—
ZR6 (størrelse AA) Oxy
Nickel Primary Battery2)
—
a
—
Lithium-batterier
—
a
—
Mangan-batterier
—
—
—
Ni-Cd-batterier
—
—
—
A: medfølger
B: understøttes
C: genopladelig
1)
2)
NH-AA-2DB to-paks osv.
Før du bruger batterierne, skal du læse
medfølgende sikkerhedsforskrifter for hver type
batteri.
For ikke-understøttede batterier kan ydelsen ikke
garanteres, hvis spændingen falder, eller der
opstår andre problemer på grund af batteriet.
x Om Nickel-Metal Hydrid-batterier
Andet
• Træk ikke den ydre forsegling af, og undgå at
beskadige batterierne. Brug aldrig batterier, hvor
forseglingen er helt eller delvist fjernet, eller
batterier, der på nogen måde er adskilt. Disse
kan bevirke lækage, eksplosion eller
opvarmning af batteriet, og der kan ske
skoldning eller personskade. Dette kan resultere
i, at batteriopladeren ikke fungerer korrekt.
• Transporter altid Nickel-Metal Hidrid-batterier i
den medfølgende batteriæske. I modsat fald kan
metalgenstande kortslutte + og - enderne med
risiko for opvarmning eller brand.
• Hvis polerne på Nickel-Metal
Hydrid-batterierne er snavsede, kan batterierne
ikke oplades korrekt. Tør dem af med en tør
klud el.lign.
DK
107
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK110MS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 108 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
• På købstidspunktet, eller når Nickel-Metal
Hydrid-batterierne ikke har været brugt i lang
tid, er de muligvis ikke helt opladede. Det er en
typisk egenskab ved denne type batteri og ikke
en fejl. Hvis dette forekommer, skal du gentagne
gange bruge batterierne helt op og derefter
genoplade dem for at løse problemet.
• Hvis du genoplader Nickel-Metal
Hydrid-batterier, før de er brugt helt op, kan
advarslen om lav batteristand komme tidligere
end forventet. Dette kaldes
"hukommelseseffekten"*. Hvis dette problem
opstår, vil kun opladning efter brug af den
eksisterende opladning løse problemet.
* "Hukommelseseffekten" - den situation, hvor
et batteris kapacitet midlertidigt er reduceret.
• Batterierne kan bruges helt op ved at sætte
kameraet i diasshow-tilstand (side 48) og lade
det være i denne tilstand, indtil batterierne er
brugt helt op.
• Bland ikke nye og brugte batterier.
• Udsæt ikke batteriet for vand. Batteriet er ikke
vandtæt.
Effektiv brug af Nickel-Metal Hydridbatterier
• Batterier aflades, selvom de ikke bruges. Det
anbefales, at du genoplader batterierne, lige før
du bruger dem.
• Batteriydelsen reduceres ved lave temperaturer,
og batterilevetiden forkortes under sådanne
omstændigheder. Det anbefales, at du opbevarer
batteriet i æsken i en lomme, der er tæt på
kroppen, for at varme det op, og indsætter det i
kameraet, umiddelbart før du begynder at
fotografere, så det holder længere.
• Hvis polerne på batterierne og terminalerne på
batteridækslet på kameraet er snavsede, kan
batterilevetiden bliver reduceret drastisk. Tør
dem jævnligt af med en tør klud el.lign. for at
holde dem rene.
• Hvis du optager meget med blitz og zoom,
opbruges batterierne hurtigere.
• Det anbefales at have ekstra batterienheder ved
hånden til to eller tre gange den forventede
optagetid og at foretage prøveoptagelser, før de
faktiske optagelser foretages.
Nickel-Metal Hydrid-batteriers levetid
• Batteriets levetid er begrænset.
Batterikapaciteten falder lidt efter lidt, jo mere
du bruger det, og efterhånden som tiden går. Når
batteriets driftstid synes betydeligt kortere, kan
det skyldes, at batteriernes levetid er opbrugt.
• Batteriets levetid afhænger af, hvordan det
opbevares, og af hvilke driftsforhold og
omgivelser batteriet har, og er forskellig for
hvert batteri.
Om alkaline-batterier/Oxy Nickel Primary
Battery
• Alkaline-batterier/Oxy Nickel Primary Battery
kan ikke oplades.
• Alkaline-batterier/Oxy Nickel Primary Battery
har en kortere levetid sammenlignet med de
medfølgende Nickel-Metal Hydrid-batterier.
Derfor kan strømmen forsvinde, selvom
indikatoren for resterende batteriopladning viser
tilstrækkelig resterende batterilevetid.
• Batteriydelsen afviger meget, afhængigt af
producenten og batteritypen, og i visse tilfælde
er batterilevetiden meget kort. Dette gælder
specielt ved lave temperaturer, og du kan
muligvis ikke optage billeder under 5°C.
• Bland ikke nye og gamle batterier.
• Indikatoren for resterende batteritid viser ikke
de korrekte oplysninger ved brug af
alkaline-batterier/Oxy Nickel Primary Battery.
• På grund af egenskaberne ved alkaline-batterier/
Oxy Nickel Primary Battery, er der stor forskel
på optagetiden og afspilningstiden. Derfor kan
kameraet slukke med objektivet udtrukket, når
du bruger funktionsvælgeren. I dette tilfælde
skal batterierne udskiftes med nye eller fuldt
opladede Nickel-Metal Hydrid-batterier.
DK
108
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK110MS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 109 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Forsigtig
x Brug/opbevar ikke kameraet på
følgende steder
• På et meget varmt, tørt eller fugtigt sted
På et sted som f.eks. en bil, der er parkeret
direkte i solen, kan kameraet blive deformeret,
og det kan medføre funktionsfejl.
• I direkte sollys eller tæt på et varmeapparat
Kameraet kan blive misfarvet eller deformeret,
hvilket kan medføre funktionsfejl.
• På steder, hvor der kan opstå rystende
vibrationer
• Tæt på stærke magnetiske kilder
• I sandede eller støvede omgivelser
Pas på, at der ikke kommer sand eller støv ind i
kameraet. Det kan medføre funktionsfejl i
kameraet, og i nogle tilfælde kan denne
funktionsfejl ikke udbedres.
x Om rengøring
Rengøring af LCD-skærmen
Tør skærmens overflade af med et
LCD-rengøringssæt (medfølger ikke) for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af objektivet
Tør objektivet af med en blød klud for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Hvis kameraet bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted, kan fugt kondensere inde i eller uden
på kameraet. Denne fugtdannelse kan medføre
funktionsfejl i kameraet.
Der kan let opstå fugtdannelse, når:
• Kameraet bringes fra et koldt sted, f.eks. en
skiløjpe, til et opvarmet lokale.
• Kameraet tages fra et lokale eller en bil med
aircondition til den varme udendørsluft osv.
Sådan forhindres fugtdannelse
Når kameraet tages fra et koldt sted til et varmt
sted, skal kameraet forsegles i en plastikpose og
have lov til at tilpasse sig de nye omgivelser i en
times tid.
Hvis der opstår fugtdannelse
Sluk kameraet, og vent en times tid, indtil fugten
er fordampet. Bemærk, at hvis du forsøger at
optage, mens der er fugt inde i objektivet, vil du
ikke være i stand til at optage klare billeder.
x Om det interne genopladelige
batteri
Kameraet har et internt genopladeligt batteri til
vedligeholdelse af dato og klokkeslæt samt andre
indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket
for strømmen.
Dette genopladelige batteri oplades kontinuerligt,
så længe du bruger kameraet. Hvis du kun bruger
kameraet i korte perioder, aflades det imidlertid
gradvist, og hvis du slet ikke bruger kameraet i
omkring en måned, bliver det fuldstændigt
afladet. I denne situation skal du sørge for at
oplade det genopladelige batteri, før du bruger
kameraet.
Selvom det genopladelige batteri ikke er helt
opladet, kan du dog godt bruge kameraet, så
længe du ikke optager dato og klokkeslæt.
Andet
Rengøring af kameraets overflade
Rengør kameraets overflade med en blød klud, der
er let fugtet med vand, og tør derefter overfladen
af med en tør klud. Brug ikke følgende materialer,
da de kan beskadige kabinettets
overfladebehandling.
• Kemiske produkter som f.eks. fortynder, benzin,
sprit, engangsklude, insektmiddel, solcreme
eller insektgift osv.
• Rør ikke ved kameraet med ovennævnte ting på
hænderne.
• Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi
eller vinyl gennem længere tid.
x Om fugtdannelse
x Om betjeningstemperaturer
Kameraet er designet til brug ved temperaturer
mellem 0°C og 40°C (hvis det drejer sig om et
alkaline-batteri/Oxy Nickel Primary Battery, skal
temperaturerme ligge mellem 5 og 40°C).
Optagelse i ekstremt kolde eller varme
omgivelser, som overstiger dette interval,
anbefales ikke.
DK
109
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK110MS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 110 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Metoder til opladning af det interne
genopladelige batteri
Indsæt opladede batterier i kameraet, eller tilslut
kameraet til en stikkontakt med lysnetadapteren
(medfølger ikke), og lad kameraet stå i 24 timer
eller længere med strømmen slukket.
Metoder til opladning af batteriet
t
trin 1 i "Læs dette først"
DK
110
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK110MS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 111 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Specifikationer
Kamera
[Input- og outputstik]
[System]
Billedenhed
DSC-H5
7,20 mm (1/2,5 type) farveCCD, Primært trefarvefilter
DSC-H2
7,18 mm (1/2,5 type) farveCCD, Primært trefarvefilter
Samlet antal pixel for kameraet
DSC-H5
Ca. 7 410 000 pixel
DSC-H2
Ca. 6 183 000 pixel
Effektivt antal pixel for kameraet
DSC-H5
A/V OUT-jackstik (mono)
Mini-jackstik
Video: 1 Vp-p, 75 Ω ,
ikke-balanceret, negativ
synkronisering
Lyd: 327 mV (ved en 47 kΩ
belastning)
Udgangsimpedans 2,2 kΩ
USB-stik
USB-kommunikation
Hi-Speed USB
(USB 2.0-kompatibelt)
[LCD-skærm]
LCD-panel
7,5 cm (3,0 type) TFT-drev
DSC-H2
DSC-H2
Carl Zeiss Vario-Tessar
12× zoom-objektiv
f = 6,0 – 72,0 mm
(36 – 432 mm, når konverteret
til et 35 mm stillbilledkamera)
F2,8 – 3,7
Eksponeringskontrol
Automatisk eksponering,
foretrukken lukkerhastighed,
foretrukken blænde, manuel
eksponering, Valg af motiv
(7 tilstande)
Hvidbalance
Automatisk, dagslys, overskyet,
fluorescerende, skarpt lys, blitz,
et-tryk
Optagemedier
Intern hukommelse (30 MB)
"Memory Stick Duo"
Blitz
Blitzinterval (ISO sat til Auto):
ca. 0,3 m til 9,0 m (W)/
ca. 0,9 m til 6,8 m (T)
Elektrisk søger (farve)
5,1 cm (2,0 type) TFT-drev
Antal punkter i alt
DSC-H5
230 400 (960×240) punkter
DSC-H2
84 960 (354×240) punkter
[Søger]
Panel
0,5 cm (0,2 type) farve
Antal punkter i alt
Ca. 200 000 punkter
[Strøm, generelt]
Strøm
HR 15/51:HR6 (størrelse AA)
Nickel-Metal Hydrid-batterier
(2), 2,4 V
LR6 (størrelse AA)
alkaline-batterier (2), 3 V
ZR6 (størrelse AA) Oxy Nickel
Primary Battery (2), 3 V
Andet
Filformat (DCF-kompatibelt)
Stillbilleder: Exif Ver. 2.21
JPEG-kompatibel,
DPOF-kompatibel
Film: MPEG1-kompatibel
(mono)
Søger
DSC-H5
Ca. 7 201 000 pixel
Ca. 6 003 000 pixel
Objektiv
mini-B
AC-LS5K lysnetadapter 4,2 V
Effektforbrug (under fotografering med
LCD-skærmen tændt)
DSC-H5
1,4 W
DSC-H2
1,1 W
Driftstemperatur 0 til 40°C
Opbevaringstemperatur
–20 til +60°C
DK
111
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK110MS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 112 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Dimensioner
113,2×83,0×94,0 mm
(B/H/D, eksklusive
fremspringende dele)
Vægt
DSC-H5
Ca. 554 g (inklusive to
batterier, skulderrem
adapterring, modlysblænde,
objektivdæksel mv.)
DSC-H2
Ca. 537 g (inklusive to
batterier, skulderrem
adapterring, modlysblænde,
objektivdæksel mv.)
Mikrofon
Electret kondensatormikrofon
Højttaler
Dynamisk højttaler
Exif Print
Kompatibel
PRINT Image Matching III
Kompatibel
PictBridge
Kompatibel
BC-CS2A/CS2B Ni-MH batterioplader
Strømforsyningskrav
Vekselstrøm 100 til 240 V,
50/60 Hz, 3 W
Udgangsspænding
AA: Jævnspænding 1,4V
400 mA × 2
AAA: Jævnspænding 1,4V
160 mA × 2
Driftstemperatur 0 til +40°C
Opbevaringstemperatur
–20 til +60°C
Dimensioner
Ca. 71×30×91 mm
(B/H/D)
Vægt
Ca. 90 g
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
DK
112
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK010COVIX.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 113 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Indeks
Indeks
Tal
Batterioplader..................... 107
A
A/V-kabel..............................88
Adapterring ...........................17
Advarselsindikatorer og
meddelelser..................102
AE/AF-låseindikator
Computer ..............................66
t trin 1 i "Læs dette
først"
1 tryk-indst............................43
Anbefalet miljø........67, 80
Beskær.................................. 52
Kopiering af billeder
.................................69, 80
Beskyt................................... 47
Macintosh ......................80
Billedets lysstyrke
t trin 5 i "Læs dette
først"
Software ..................68, 76
Visning af billedfiler, der
er gemt på en computer,
med kameraet ................75
Billedkvalitet .................. 13, 44
Windows........................66
Billedstørrelse ...................... 13
t trin 5 i "Læs dette
først"
t trin 4 i "Læs dette
først"
AF-funktion ..........................54
Bip ........................................ 62
AF-lampe ..............................56
D
Blænde ........................... 11, 33
Antal billeder/optagetid ........25
Dagslys .................................43
Blitz ...................................... 43
Autom. visn. .........................56
Del ........................................50
Blitz slukket
t trin 5 i "Læs dette
først"
Dias.......................................48
Blitz tændt
t trin 5 i "Læs dette
først"
Digital zoom .........................54
Automatisk
programmeringstilstand
.......................................30
Blitzindstilling
E
Automatisk slukningsfunktion
t trin 2 i "Læs dette
først"
Blitzniveau ........................... 45
B
Brug af kameraet i udlandet
t trin 1 i "Læs dette
først"
Enkelt....................................54
Burst ..................................... 38
Et tryk ...................................43
Automatisk fokusering ...........9
Automatisk
justeringsindstilling
t trin 5 i "Læs dette
først"
Baggrundsbelysning .............62
t trin 5 i "Læs dette
først"
Batterier ..............................107
t trin 5 i "Læs dette
først"
Blitzsynk. ............................. 57
BRK ..................................... 38
C
Cyber-shot Viewer ................76
Digital præcisions-zoom.......54
DPOF ....................................86
Effektive pixel.....................111
Eksponering ..........................11
Elektronisk transformator
t trin 1 i "Læs dette
først"
Enkeltbilledudskrivning
.......................................83
EV.........................................34
Batteriets levetid ............28
C AF ..................................... 54
t trin 5 i "Læs dette
først"
Indikator for resterende
batteritid
t trin 1 i "Læs dette
først"
CD-ROM.............................. 68
EVF-baggr.lys.......................62
Opladning
t trin 1 i "Læs dette
først"
Batterier, du kan bruge........107
Centreret måling................... 42
F
Indeks
Indsætte/fjerne
t trin 1 i "Læs dette
først"
Center-AF............................. 35
Farve .....................................13
Farvetilstand .........................42
Fejlfinding ............................90
Filnavn ..................................74
Filnummer ............................64
Filplacering...........................74
DK
113
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK010COVIX.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 114 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Filtypenavn .....................74, 75
J
Fint........................................44
JPG....................................... 74
Mappe................................... 46
Oprettelse ...................... 60
Fleksibel ...............................54
Skift............................... 61
Fleksibelt spot-AF ................36
K
Masselager............................ 64
Fluorescens ...........................43
Kamera 1.............................. 54
Fokus ......................................9
Kamera 2.............................. 57
Medfølgende tilbehør
t i "Læs dette først"
Format.............................59, 60
Komprimeringsforhold ........ 14
Forsigtig..............................109
Kontrast................................ 45
Fugtdannelse.......................109
Konverterobjektiv................. 18
Funkt.guide...........................55
Kopier .................................. 61
H
Kopiering af billeder til
computeren ................... 69
Histogram .......................24, 35
Kryds til punktmåling .......... 42
Høj følsomhed
t trin 5 i "Læs dette
først"
L
Høj lukkerhastighed
t trin 5 i "Læs dette
først"
LCD-baggr.lys (kun DSC-H5)
...................................... 62
Identifikation af kameraets
dele ................................15
LCD-skærm .......... se "Skærm"
Indeksskærm
t trin 6 i "Læs dette
først"
Lydstyrke
t trin 6 i "Læs dette
først"
Indekstilstandsudskrivning ...83
Lysnetadapter ....................... 16
Indikator for AFafstandsmålerramme .....35
t trin 1 i "Læs dette
først"
Lukkerhastighed............. 11, 33
Indikator ................se "Skærm"
M
Initialiser...............................63
Macintosh-computer ............ 80
Installation ............................68
Anbefalet miljø ............. 80
ISO............................11, 12, 44
Optagelse....................... 42
Punkter .......................... 41
Visning .......................... 46
Monitor................................. 54
MPG ..................................... 74
Multi Burst ........................... 38
Multipunkts-AF.................... 35
N
Naturlig................................. 42
Netledning
t trin 1 i "Læs Dette
Først"
Niveautrin ............................. 44
NR langsom lukker............... 21
Indstil uret
t trin 2 i "Læs dette
først"
Interval..................................45
Skrivebeskyttelsesknap
..................................... 105
Lagerplaceringer og filnavne
for billedfiler................. 74
I
Internt huk.værktøj ...............59
Indsæt/fjern
t trin 3 og 4 i "Læs dette
først"
Menu..................................... 40
Hvidbalance..........................43
Internt genopladeligt
batteri...........................109
Antal billeder/optagetid
....................................... 25
Memory Stick-værktøj ......... 60
Langsom synkronisering
t trin 5 i "Læs dette
først"
Intern hukommelse ...............26
"Memory Stick Duo".......... 105
NTSC.................................... 65
M AF.................................... 54
O
Operativsystem ............... 67, 80
Makro
t trin 5 i "Læs dette
først"
Opladning af batterier
t trin 1 i "Læs dette
først"
Målemetode ......................... 42
Opret lagri. mappe................ 60
Måling på flere mønstre ....... 42
Manuel eksponering............. 34
Manuelt fokus ...................... 35
DK
114
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK010COVIX.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 115 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Opsætning .................45, 52, 53
R
Sprog
Kamera 1 .......................54
Ramme for AF-afstandsmåler
...................................... 35
t trin 2 i "Læs dette
først"
Kamera 2 .......................57
Rengøring........................... 109
Standard ................................44
Memory Stick-værktøj
.......................................60
Rødøjereduk. ........................ 55
STEADY SHOT ...................58
Roter..................................... 50
Strand
t trin 5 i "Læs dette
først"
Internt huk.værktøj ........59
Opsætning 1...................62
Opsætning 2...................64
S
Opsætning 1 ..........................62
S AF ..................................... 54
T
Opsætning 2 ..........................64
Sådan holdes kameraet
t trin 5 i "Læs dette
først"
Tilbagespol/hurtigt fremad
t trin 6 i "Læs dette
først"
Selvdiagnosticeringsdisplay
.................................... 102
Tilpas ....................................49
Optagelse
Film
t trin 5 i "Læs dette
først"
Stillbillede
t trin 5 i "Læs dette
først"
Optagelse af film
t trin 5 i "Læs dette
først"
Optagemenu..........................42
Selvudløser
t trin 5 i "Læs dette
først"
Tilslutning
Computer.......................70
Printer ............................84
Sepia..................................... 42
Tv ..................................88
S-H ....................................... 42
Trykke halvvejs ned................9
t trin 5 i "Læs dette
først"
Skærm
Ændring af displayet..... 24
Optisk zoom..........................54
EVF-baggr.lys ............... 62
t trin 5 i "Læs dette
først"
Indikator........................ 19
Overeksponering...................11
LCD-baggr.lys............... 62
Overskyet ..............................43
Skarphed............................... 45
Skift lagr. mappe .................. 61
P
Skinnende............................. 43
PAL .......................................65
Skrivebeskyttelsesknap ...... 105
Panorama
t trin 5 i "Læs dette
først"
Skulderrem ........................... 17
Slet
Tusmørkeportræt
t trin 5 i "Læs dette
først"
Tusmørke
t trin 5 i "Læs dette
først"
Tv..........................................88
U
Udskriftsbestillingsmærke ....86
Udskrive................................82
Pc ...................... se "Computer"
t trin 6 i "Læs dette
først"
PictBridge .............................83
Format ..................... 59, 60
Indekstilstand ................83
Pixel ......................................13
Sløring .................................. 10
Udskrive direkte....................83
Portræt
t trin 5 i "Læs dette
først"
Smart zoom .......................... 54
Udskrivning i en fotoforretning
.......................................86
Punktmåling..........................42
Søger
t trin 5 i "Læs dette
først"
Specifikationer ................... 111
Spidsværdi............................ 37
Indeks
PTP .......................................64
Software ............................... 76
Enkeltbilledtilstand........83
Udv. fokus.............................57
Undereksponering.................11
Urindstilling..........................65
USB-kabel ......................70, 84
USB-tilslut ............................64
DK
115
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK010COVIX.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 116 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
V
Valg af motiv ........................31
t trin 5 i "Læs dette
først"
VGA
t trin 4 i "Læs dette
først"
Video ud ...............................65
Visning
Film
t trin 6 i "Læs dette
først"
Stillbillede
t trin 6 i "Læs dette
først"
Visningsmenu .......................46
Vivid .....................................42
W
WB........................................43
Windows-computer...............66
Anbefalet miljø..............67
Z
Zoom under afspilning
t trin 6 i "Læs dette
først"
Zoom
t trin 5 i "Læs dette
først"
DK
116
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK120ADD.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 117 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
Varemærker
•
er varemærker tilhørende Sony
Corporation.
• "Memory Stick",
•
•
•
•
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "MagicGate"
og
er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
Microsoft og Windows og er enten registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
Macintosh og Mac OS er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Apple
Computer, Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation.
Desuden er navne på systemer og produkter,
som er anvendt i denne vejledning, generelt
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive udviklere eller
producenter. Betegnelserne ™ eller ® er
imidlertid ikke brugt i alle tilfælde i denne
vejledning.
DK
117
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
G:\Sagyou\0322 DSC\801449P DSC-H2_NODK\2673177311_DCR-H2-H5_NODK\02DK120ADD.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 118 Wednesday, March 22, 2006 10:09 AM
DK
118
DSC-H2/H5
2-673-177-31(1)
Download PDF