Sony | DSC-T3 | Sony DSC-T3 Betjeningsvejledning

Klargøring _________________________
Digitalkamera
Betjeningsvejledning
Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager digitalkameraet i
brug, og gem den til fremtidig brug.
Ejer-registrering
Optage stillbilleder __________________
Se stillbilleder ______________________
Slette stillbilleder ____________________
Inden avancerede funktioner ____________
Optage
stillbilleder på avanceret måde __________
Model- og serienumrene står på undersiden. Noter serienummeret på
nedenstående plads. Henvis altid til disse numre, hvis du henvender dig til en
Sony-forhandler angående dette produkt.
Se stillbilleder på avanceret måde ________
Model nr. DSC-T3/T33
Stillbilled-udskrivning __________________
Serienr. ___________________
Se film _____________________________
Se billeder på computer________________
Fejlfinding __________________________
Yderligere oplysninger _________________
Indeks _____________________________
DSC-T3/T33
© 2004 Sony Corporation
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
ADVARSEL
For at undgå brand eller elektrisk
stød må enheden ikke udsættes for
regn eller fugt.
Til kunder i USA
Hvis du har spørgsmål vedrørende produktet, kan
du ringe til:
Sony Customer Information Services Center
1-800-222-SONY (7669)
Nummeret nedenfor gælder udelukkende forhold
vedrørende FCC.
Lovgivningsmæssige oplysninger
Overensstemmelseserklæring
Handelsmærke:
Model nr.:
Ansvarlig:
Adresse:
Telefonnr.:
Dette symbol skal advare
brugeren om, at der er uisoleret
"farlig spænding" inden for
produktets kabinet, der kan
være tilstrækkelig til at udgøre
en risiko for elektrisk stød.
Dette symbol skal advare
brugeren om vigtig betjeningsog vedligeholdelses (service)
-vejledning i den skriftlige
dokumentation, der følger med
enheden.
2
SONY
DSC-T3
Sony Electronics Inc.
16450 W. Bernardo Dr,
San Diego, CA 92127
USA
858-942-2230
Denne enhed er i overensstemmelse med Del
15 i FCC-Reglerne. Betjening er underlagt
følgende to betingelser: (1) Denne enhed
må ikke forårsage skadelig interferens, og
(2) denne enhed skal acceptere modtaget
interferens, herunder interferens, der kan
forårsage, at enheden ikke kan betjenes som
ønsket.
Overensstemmelseserklæring
Handelsmærke:
Model nr.:
Ansvarlig:
Adresse:
Telefonnr.:
SONY
DSC-T33
Sony Electronics Inc.
16450 W. Bernardo Dr,
San Diego, CA 92127
USA
858-942-2230
Denne enhed er i overensstemmelse med Del
15 i FCC-Reglerne. Betjening er underlagt
følgende to betingelser: (1) Denne enhed
må ikke forårsage skadelig interferens, og
(2) denne enhed skal acceptere modtaget
interferens, herunder interferens, der kan
forårsage, at enheden ikke kan betjenes som
ønsket.
Bemærk:
Model DSC-T3 skal bruges med
Cyber-shot Station model UC-TC og
lysnetadapter model AC-LM5/AC-LM5A.
Model DSC-T33 skal bruges med
Cyber-shot Station model UC-TD og
lysnetadapter model AC-LM5/AC-LM5A.
FORSIGTIG
Du advares om, at ændringer eller modifikationer
af en hvilken som helst art, der ikke udtrykkeligt
er godkendt i denne betjeningsvejledning, kan
gøre din godkendelse til at betjene dette udstyr
ugyldig.
Bemærk:
Dette udstyr er blevet afprøvet, og det er i
overensstemmelse med grænseværdierne for
en digital enhed af Klasse B ifølge Del 15 i
FCC-reglerne. Disse grænseværdier skal yde
brugeren rimelig beskyttelse mod skadelig
interferens i forbindelse med installation i private
hjem. Udstyret udvikler, bruger og kan udstråle
radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke
installeres og bruges i overensstemmelse med
vejledningen, forårsage skadelig interferens på
radiotrafik. Der er dog ingen garanti for, at der
ikke opstår interferens i en bestemt installation.
Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens
på radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres
ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres
brugeren til at forsøge at fjerne interferensen ved
at tage en eller flere af følgende forholdsregler:
— Drej eller flyt antennemodtageren.
— Forøg afstanden mellem udstyret og
receiveren.
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
— Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet
kredsløb end det, receiveren er tilsluttet.
— Henvend dig til forhandleren eller en erfaren
radio/tv-tekniker for at få hjælp.
Det medfølgende interfacekabel skal bruges med
udstyret, så grænserne for en digital enhed, ifølge
Underdel B i Del 15 i FCC-Reglerne overholdes.
Til kunder i USA og Canada
GENBRUG AF LITIUM-IONBATTERIER
Litium-ion-batterier kan genbruges.
Genopladelige batterier, du ikke
længere har brug for, kan af
miljømæssige hensyn returneres
til nærmeste indsamlings- og
genbrugssted.
For flere oplysninger om genbrug af
genopladelige batterier kan du ringe gratis på
1-800-822-8837 eller gå ind på
http://www.rbrc.org/
Forsigtig: Rør ikke ved beskadigede eller
utætte litium-ion-batterier.
Til kunder i Storbritannien
Af hensyn til brugerens sikkerhed og komfort,
er udstyret forsynet med et støbt stik, der er i
overensstemmelse med BS1363.
Hvis det er nødvendigt at udskifte sikringen i det
medfølgende stik, skal der bruges en sikring med
det samme amperetal som den medfølgende, og
som er godkendt af ASTA eller BSI til BS1362
(dvs. med - eller -mærket).
Hvis det stik, der følger med udstyret, har et
aftageligt sikringsdæksel, skal du sørge for at
fastgøre det, når du har skiftet sikringen. Brug
aldrig stikket uden påsat sikringsdæksel. Kontakt
nærmeste Sony-servicecenter, hvis du mister
sikringsdækslet.
Til kunder i Europa
Produktet er blevet afprøvet. Det overholder
EMC-direktivets grænser vedrørende brug af
tilslutningskabler med en længde på mindre end
tre meter.
Bemærk
"Memory Stick"
Til kunder i USA og Canada
DENNE ENHED ER I
OVERENSSTEMMELSE MED DEL
15 I FCC-REGLERNE. BETJENING
ER UNDERLAGT FØLGENDE TO
BETINGELSER:
(1) DENNE ENHED MÅ IKKE
FORÅRSAGE SKADELIG INTERFERENS,
OG
(2) DENNE ENHED SKAL ACCEPTERE
MODTAGET INTERFERENS, HERUNDER
INTERFERENS, DER KAN FORÅRSAGE,
AT ENHEDEN IKKE KAN BETJENES
SOM ØNSKET.
DENNE DIGITALE ENHED AF KLASSE B
ER I OVERENSSTEMMELSE MED DEN
CANADISKE ICES-003.
De elektromagnetiske felter på bestemte
frekvenser kan påvirke kameraets billede og lyd.
Bemærk
Hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisme
bevirker, at datatransmissionen afbrydes midtvejs
(svigter), skal du genstarte programmet eller tage
USB-kablet ud og sætte det i igen.
3
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Læs dette først
Prøveoptagelse
Undgå at ryste eller slå til kameraet
Undgå at kameraet bliver vådt
Inden du begynder at optage begivenheder, du
ikke har mulighed for at optage igen, er det en
god ide at lave en prøveoptagelse, så du er sikker
på, at kameraet virker korrekt.
Foruden funktionsfejl og manglende evne
til at optage billeder kan det gøre "Memory
Stick Duoen" ubrugelig, eller der kan opstå
billeddataforstyrrelser, skade eller tab.
Når du tager billeder udendørs i regnvejr eller
under lignende forhold, skal du passe på, at
kameraet ikke bliver vådt. Hvis der kommer
vand ind i kameraet, kan der opstå funktionsfejl,
som ikke altid kan repareres. Hvis der opstår
kondensvand, skal du se side 128 og følge
vejledningen i, hvordan du fjerner det, inden du
bruger kameraet.
Ingen kompensation for
optagelsens indhold
Der ydes ikke kompensation for optagelsens
indhold, hvis der ikke kan optages eller afspilles
pga. en funktionsfejl på kameraet, optagemediet
el.lign.
Vedrørende sikkerhedskopiering
For at undgå eventuelt tab af data anbefales det
altid at sikkerhedskopiere data på en disk.
Bemærkninger om billeddatakomp
atibilitet
• Kameraet er i overensstemmelse med
designreglerne for kamerafilsystemer ifølge
verdensstandarden JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
• Der gives ingen garanti for, at billeder, der
er optaget med dit kamera, kan afspilles på
andet udstyr, og at billeder, der er optaget eller
redigeret med andet udstyr, kan afspilles på dit
kamera.
Forsigtighed vedrørende ophavsret
4
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være underkastet bestemmelser
om ophavsret. Uautoriseret optagelse af sådant
materiale kan være i strid med lovgivningen om
ophavsret.
LCD-skærm, LCD-søger (kun
modeller med LCD-søger) og
objektiv
• LCD-skærmen og LCD-søgeren er fremstillet
med avanceret teknologi, så mere end 99,99 %
af billedpunkterne bruges effektivt. Alligevel
kan der forekomme nogle små sorte prikker og/
eller lysprikker (hvide, røde, blå eller grønne),
som konstant kan ses på LCD-skærmen og i
LCD-søgeren. Disse prikker er normale, og
påvirker ikke optagelsen på nogen måde.
• Vær forsigtig hvis kameraet anbringes i
nærheden af et vindue eller udendørs. Hvis
LCD-skærmen, søgeren eller objektivet
udsættes for direkte sollys igennem længere
tid, kan der opstå funktionsfejl.
• Tryk ikke for hårdt på LCD-skærmen.
Skærmen kan være ujævn, og det kan forårsage
funktionsfejl.
• I kolde omgivelser kan der komme skygger
på billeder på LCD-skærmen. Det er ikke en
funktionsfejl.
Udsæt ikke kameraet for sand eller
støv
Brug af kameraet i sandede eller støvede
omgivelser kan forårsage funktionsfejl.
Ret ikke kameraet mod solen eller
andet stærkt lys
Dette kan forårsage uoprettelige øjenskader. Det
kan også forårsage funktionsfejl på kameraet.
Bemærkninger om omgivelser, hvor
du kan bruge kameraet
Brug ikke kameraet nær et sted, der udvikler
stærke radiobølger eller udsender stråling.
Kameraet vil ikke kunne optage eller afspille
korrekt.
Rens blitzoverfladen inden brug
Varmen fra blitzudstrålingen kan få snavs på
blitzoverfladen til at misfarve blitzoverfladen
eller klæbe fast på den, så der ikke udsendes
tilstrækkeligt lys.
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Carl Zeiss-objektiv
Kameraet er udstyret med et Carl Zeissobjektiv, der kan gengive skarpe billeder med
fremragende kontrast.
Kameraets objektiv er fremstillet under et
kvalitetsgarantisystem certificeret af Carl
Zeiss i overensstemmelse med Carl Zeiss’
kvalitetsstandarder i Tyskland.
Om afbildninger
Afbildningerne der bruges i denne
betjeningsvejledning gælder for DSC-T3 med
mindre andet er nævnt.
Billeder brugt i
betjeningsvejledningen
Fotografierne, der i betjeningsvejledningen
bruges som eksempler på billeder, er ikke
virkelige billeder optaget med dette kamera.
5
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Inden kameraet tages i brug
"Memory Stick" kompatibel
med dette kamera
"Memory Stick Duo" er det integreret
kredsløb-optagemedium, som bruges i
dette kamera.
Der findes "Memory Stick" i to størrelser.
Vælg den størrelse "Memory Stick", der
passer til kameraet.
"Memory Stick Duo" (størrelse som
bruges i dette kamera)
"Memory Stick"
• Se side 128 for nærmere oplysninger om
"Memory Stick Duo".
• "Memory Stick PRO" og "Memory Stick PRO
Duo" kan kun bruges med "Memory Stick
PRO"-kompatibelt udstyr.
• For det antal billeder, som kan gemmes med
dette kamera, se side 28 eller 119.
Ved brug af "Memory Stick Duo"
med "Memory Stick"-kompatibelt
udstyr
Sørg for at sætte "Memory Stick Duoen"
i den medfølgende Memory Stick Duoadapter.
Memory Stick Duo-adapter
Om "InfoLITHIUM"-batteriet
Når du bruger batteriet for første
gang
Sørg for at oplade det medfølgende
NP-FT1-batteri (side 14).
Genopladning
Batteriet kan oplades selv om det ikke er
helt afladet. Batteriet kan også bruges, selv
om det kun er delvist opladet.
Forlænge batteriets levetid
Når du ikke skal bruge kameraet i
lang tid, skal du slukke kameraet, tage
batteriet ud og opbevare det tørt og køligt.
Så opretholdes batteriets funktioner
(side 130).
• Se side 130 for nærmere oplysninger om
"InfoLITHIUM"-batteriet.
6
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Varemærker
•
•
•
•
•
er et varemærke, som tilhører
Sony Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "MagicGate"
og
er varemærker, som
tilhører Sony Corporation.
"InfoLITHIUM" er et varemærke, som tilhører
Sony Corporation.
Picture Package er et varemærke, som tilhører
Sony Corporation.
Microsoft, Windows, WindowsMedia og
DirectX er enten registrerede varemærker
eller varemærker, som tilhører Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac,
iBook, PowerBook, Power Mac og eMac er
varemærker eller registrerede varemærker, som
tilhører Apple Computer, Inc.
• Macromedia og Flash er varemærker eller
registrerede varemærker, som tilhører
Macromedia, Inc. i USA og/eller andre lande.
• Intel, MMX og Pentium er varemærker eller
registrerede varemærker, som tilhører Intel
Corporation.
• Derudover er system- og produktnavne, der
bruges i betjeningsvejledningen, generelt
varemærker eller registrerede varemærker,
som tilhører de respektive udviklere eller
producenter. ™ og ® -mærkerne er ikke brugt i
alle tilfælde i betjeningsvejledningen.
7
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Indholdsfortegnelse
Læs dette først ........................................... 4
Inden kameraet tages i brug ...................... 6
Kamera................................................ 10
Delenes betegnelser ................................ 10
Cyber-shot Station .............................. 12
Klargøring
Opladning af batteriet ............................. 14
Brug af lysnetadapteren .......................... 19
Bruge kameraet i udlandet ...................... 19
Tænde/slukke kameraet .......................... 20
Sådan bruges kontrolknappen ................. 20
Indstille dato og klokkeslæt .................... 21
Ændring af sprogindstillingen................. 23
Optage stillbilleder
8
Isætte og udtage en
"Memory Stick Duo" ...................... 24
Indstille stillbilledstørrelsen .................... 25
Billedstørrelse og kvalitet ....................... 26
Antal stillbilleder der kan optages .......... 28
Grundlæggende stillbilledoptagelse
— Brug af
auto-justering-indstilling ................ 29
Kontrol af det sidst optagede billede
— Quick Review ............................ 32
Indikatorer på LCD-skærmen ved
optagelse ......................................... 32
Bruge zoomfunktionen ....................... 33
Optage nærbilleder — Macro ............. 35
Bruge selvudløseren ........................... 36
Vælge en blitzindstilling ..................... 37
Indføje dato og klokkeslæt på et
stillbillede ....................................... 38
Optage i overensstemmelse med
sekvensforhold
— Scene Selection.......................... 40
Se stillbilleder
Se billeder på kameraets LCD-skærm .... 44
Se billeder på en tv-skærm...................... 46
Slette stillbilleder
Slette billeder .......................................... 49
Formatere en "Memory Stick Duo" ........ 51
Inden avancerede funktioner
Sådan klargøres og betjenes kameraet .... 53
Ændre menuen .................................... 53
Ændre punkterne på Setup-skærmen .. 54
Bestemme stillbilledkvaliteten ................ 54
Oprette eller vælge en mappe ................. 55
Oprette en ny mappe ........................... 55
Skift af optagemappe .......................... 56
Optage stillbilleder på
avanceret måde
Vælge en auto-fokus-metode .................. 57
Vælge en fokus-områdesøger-ramme
— AF-områdesøger ........................ 57
Vælge en fokusbetjening
— AF Mode .................................... 58
Indstille afstanden til motivet
— Fokusforvalg .............................. 59
Justering af eksponeringen
— EV-justering ............................... 60
Vise et histogram ................................ 61
Valg af måling-metoden .......................... 62
Optage 3 billeder med forskellig
eksponering
— Exposure Bracket ...................... 63
Justere farvetoner
— Hvidbalance ............................... 65
Justere blitzniveauet
— Flash Level ................................ 66
Uafbrudt optagelse .................................. 66
Optage 16 enkeltbillede efter hinanden
— Multi Burst ............................... 67
Optage med specialeffekter
— Picture Effect ............................. 68
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Se stillbilleder på avanceret
måde
Vælge mappe og afspille billeder ........... 69
Forstørre en del af et stillbillede ............. 70
Forstørre et billede
— Afspilningszoom ........................ 70
Optage et forstørret billede
— Trimming ................................... 71
Afspille efterfølgende billeder
— Slide Show ................................. 71
Rotere stillbilleder................................... 72
Afspilning af billeder i Multi Burstindstilling ........................................ 72
Afspille uafbrudt ................................. 73
Afspille delbillede for delbillede ........ 73
Beskytte billeder
— Protect ........................................ 74
Ændre billedstørrelse
— Resize ........................................ 75
Stillbilled-udskrivning
Udskrivning af stillbilleder ..................... 76
Direkte udskrivning ................................ 77
Få billeder udskrevet i en forretning ....... 81
Se film
Se billeder på computer
Kopiere billeder til din computer
— Til Windows-brugere ................. 89
Installation af USB-driveren ............... 90
Tilslutte kameraet til din computer .... 91
Kopiere billeder .................................. 92
Se billederne på din computer ............ 94
Image file storage destinations and file
names .............................................. 95
Se billedfiler når de er kopieret til en
computer med kameraet ................. 97
Installere "Picture Package" og
"ImageMixer VCD2" ...................... 97
Kopiere billeder med brug af "Picture
Package" ......................................... 99
Brug af "Picture Package" .................. 99
Udskrive billeder............................... 101
Kopiere billeder til din computer
— Til Macintosh-brugere ............. 102
Brug af "ImageMixer VCD2" ........... 103
Yderligere oplysninger
Antal billeder der kan gemmes eller
optagetid ....................................... 119
Menupunkter ......................................... 120
Opsætningspunkter ............................... 124
Forsigtighedsregler................................ 127
Om "Memory Stick" ............................. 128
Om "InfoLITHIUM"-batteriet .............. 130
Om Marine Pack ................................... 131
Tekniske data ........................................ 131
LCD-skærmen ....................................... 133
Indeks
Indeks .................................................... 138
Fejlfinding
Fejlfinding ............................................. 105
Advarsler og meddelelser...................... 115
Selvdiagnosedisplay ............................. 118
Optage film.............................................. 84
Se film på LCD-skærmen........................ 85
Slette film ................................................ 86
Klippe film .............................................. 87
9
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Delenes betegnelser
 POWER-knap (20)
Se siderne i parentes for nærmere oplysninger om betjening.
 POWER-lampe (20)
 Batteri-isætningsslot (14)
Kamera
 "Memory Stick Duo"isætningsslot (24)
1
2
9
 Batteri/"Memory Stick Duo"dæksel
0
 Batteriholder-knap (14)
qa
 Multi-stik (16, 19)
qs
 Batteriudkastknap (14)
 Lukkerknap (29)
 Mikrofon (84)
 Blitz (37)
 Objektiv
qd
3
5
4
6
 Selvudløserlampe (36)/
AF-reflektor (38, 124)
7
8
10
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
1
8
2
9
0
 MENU-knap (53, 120)

(Billedstørrelse/Slet)
-knap (25, 49)
qa
5
 Kontrolknap
Menu til: //// (20)/
Menu fra: / // (37/36/32/35)
6
7
 LCD-skærm
For nærmere oplysninger om punkterne på
LCD-skærmen, se side 133 til 137.
3
4
 /CHG-lampe (orange) (15)

(Display/LCDbaggrundsbelysning til/fra)
-knap (32)
qs
 RESET-knap (105)
 Til optagelse: Zoom (W/T) -knap
(33)
Til at se: / (Afspilningszoom)
-knap (70)/
(Indeks) -knap (45)
 Højttaler
 Funktionskontakt (21, 120)
: Til at optage film
: Til at optage stillbilleder
: Til at se eller redigere
billeder
 Hægte til strop
Fastgøre stroppen
Det anbefales at fastgøre stroppen, så du
ikke kommer til at tabe kameraet.
 Tilslutningslampe (24)
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
11
Cyber-shot Station
Den bruges ved opladning af batteriet
eller til at tilslutte kameraet til et tv, en
computer el.lign.
Sådan tilsluttes
Påsætte et stativ
Tilslut kameraet som afbildet.
Fastgør kameraet til Cyber-shot Station
på forhånd vha. det medfølgende
kamerastativ.
1
• Se betjeningsvejledningen til stativet
vedrørende påsætning af stativet.
2
• Sørg for at kameraet er sluttet godt til Cybershot Station.
Sådan påsættes kamerastativet
Tilslut kameraet til Cyber-shot Station,
og isæt derefter kamerastativet i pilens
retning, indtil det klikker på plads.
Sådan afbrydes
3
Hold om kamera og Cyber-shot Station
(medfølger) som afbildet, og afbryd
kameraet.
4
5
 Kamera-stik

(USB) -jackstik (91)
 DC IN-jackstik (15)
 A/V OUT (MONO) -jackstik (46)
12
 Gevind til fastgørelse af stativ
(på undersiden)
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Sådan aftages kamerastativet
Tryk på tapperne, og træk kamerastativet af
som afbildet, og afbryd derefter kameraet
fra Cyber-shot Station.
2
• Brug et stativ med en skruelængde på under
5,5 mm. Du kan ikke fastgøre Cyber-shot
Station forsvarligt på et stativ, der har længere
skruer, og Cyber-shot Station kan blive
beskadiget.
• Sæt stativet på, så kameraet er stabilt. Hvis du
optager med kameraet under ustabile forhold,
kan kameraet falde, så det beskadiges eller der
opstår funktionsfejl.
• Sørg for at slukke kameraet, inden du tilslutter
kameraet til Cyber-shot Station eller afbryder
kameraet fra Cyber-shot Station.
• Afbryd ikke kameraet fra Cyber-shot
Station ved USB-tilslutning, da det kan
beskadige dataene.
Se  på side 92 (Windows) eller 
på side 103 (Macintosh) vedrørende
annullering af USB-tilslutning.
13
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Opladning af batteriet
Batteriholder-knap
Batteriudkastknap
1
2
 Åben batteri/"Memory Stick
Duo"-dækslet.
 Tryk batteriudkastknappen i
pilens retning.
Skyd dækslet i pilens retning.
Batteriholder-knap åbnes ud mod dig.
• Sørg for at slukke kameraet, når
batteriet oplades (side 20).
• Kameraet virker med "InfoLITHIUM" NP-FT1
batteri (type T) (medfølger). Du kan kun bruge
type T batteriet (side 130).
3
 Isæt batteriet, og luk derefter
batteri/"Memory Stick Duo"dækslet.
Sørg for, at batteriet er sat helt ind, og luk
derefter dækslet.
Batteri-isætningsslot
Isæt batteriet, så spidsen
af -mærkerne på siden
af batteriet vender mod
spidsen af -mærket på
batteri-isætningsslotten.
14
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
4
DC IN-jackstik
Til en lysnetstikkontakt
LysnetadapterDC-stik
 Tilslut lysnetadapteren
(medfølger) til DC INjackstikket på Cyber-shot
Station (medfølger).
Tilslut DC-stikket med -mærket opad.
• Kortslut ikke lysnetadapterens DC-stik med
en metalgenstand, da det kan forårsage
funktionsfejl.
• Rens lysnetadapterens DC-stik med en tør
vatpind. Brug ikke et beskidt stik, da batteriet i
så fald ikke kan oplades korrekt.
5
Strømledning
 Tilslut strømledningen til
lysnetadapteren og til en
lysnetstikkontakt.
Klargøring
Cyber-shot
Station
6
 Tilslut kameraet til Cyber-shot
Station.
Tilslut kameraet som afbildet. Sørg for, at
kameraet er sluttet godt fast til Cyber-shot
Station.
/CHG-lampen tændes, når opladning
begynder.
15
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
/CHG-lampe
Afbryde lysnetadapteren fra
Cyber-shot Station
Sådan oplades batteriet kun
med brug af lysnetadapteren
Hold om selve DC-stikket og Cyber-shot
Station som afbildet, og afbryd kablet.
Du kan oplade batteriet uden Cyber-shot
Station, f.eks. når du er på rejse. Tilslut
lysnetadapterens DC-stik til kameraet med
-mærket vendt som afbildet.
/CHG-lampen går ud, når opladning er
fuldendt.
Lysnetadapter
Multi-stik
• Når opladning er fuldendt, skal kameraet tages
af Cyber-shot Station.
Til en lysnetstikkontakt
DC-stik
Strømledning
DC-stik
• Sørg for at slukke kameraet, når
batteriet oplades (side 20).
• Når du placerer kameraet, skal du sørge for, at
LCD-skærmen vender opad.
• Efter opladning af batteriet skal du afbryde
lysnetadapteren både fra kameraets multi-stik
og fra lysnetstikkontakten.
16
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Sådan demonteres batteriet
Klargøring
Indikator for resterende batteri
Indikatoren for resterende batteri på LCDskærmen viser den resterende tid til at
optage eller se.
Resterende
60min
Resterende tid
• Den resterende tid angives under bestemte
omstændigheder eller forhold ikke altid
korrekt.
Opladningstid
Omtrentlig tid til opladning af et helt
afladet batteri med brug af lysnetadapteren
ved en temperatur på 25 °C.
Batteri
Opladningstid (min.)
NP-FT1
(medfølger)
Ca. 150
Åbn batteri/"Memory Stick Duo"-dækslet
og batteriholder-knappen. Hold derefter
kameraet, så det vender nedad, og tag
batteriet ud.
• Vær forsigtig: Undgå at tabe batteriet, når du
fjerner det.
• Opladningstiden kan blive længere under
bestemte omstændigheder eller forhold.
17
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Antal billeder og batterilevetid
der kan optages/ses
Tabellerne viser det omtrentlige antal
billeder og den batterilevetid, der kan
optages/ses, når du optager billeder i
normal indstilling med et fuldt opladet
batteri (medfølger) ved en temperatur
på 25 °C. Det antal billeder, der kan
optages eller ses, tager hensyn til at
skifte "Memory Stick Duoen" som
nødvendigt. Bemærk, at de faktiske tal
kan være mindre end angivet, afhængigt af
brugsforholdene.
• Batterikapaciteten mindskes, når det bruges
flere gange, og med tiden (side 131).
Se stillbilleder2)
Optage stillbilleder
1)
Ved gennemsnitlige forhold
NP-FT1 (medfølger)
BilledLCD-bagstørrelse grundsbelysning
BatteriAntal
billeder levetid
(min.)
5M
Til
Ca. 180
Ca. 90
Fra
Ca. 210
Ca. 105
Til
Ca. 180
Ca. 90
Fra
Ca. 210
Ca. 105
VGA
(E-Mail)
1)
Optagelse i følgende tilfælde:
–
(Billedkvalitet) er indstillet på [Fine]
– Optagelse en gang hvert 30. sekund
– Zoom ændres skiftevis mellem W- og T-siden
– Blitzen blinker en gang hver anden gang
– Strømmen slås til og fra 1 gang for hver
10 gange.
– [AF Mode] er indstillet på [Single] på Setupskærmen
Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
NP-FT1 (medfølger)
BilledBatterilevetid
størrelse Antal
billeder
(min.)
5M
Ca. 3.800
Ca. 180
VGA
(E-Mail)
Ca. 3.800
Ca. 180
2)
Se enkeltbilleder i rækkefølge med intervaller
på ca. 3 sekunder
Optage film3)
NP-FT1 (medfølger)
LCD-baggrundsbelysning
Til
LCD-baggrundsbelysning
Fra
Ca. 80 min.
Ca. 100 min.
3)
Optage film uafbrudt med billedstørrelse [160]
• Det antal billeder og den batterilevetid der kan
optages/ses mindskes under følgende forhold:
– Når temperaturen i omgivelserne er lav
– Når blitzen bruges
– Når kameraet er blevet tændt og slukket
mange gange
– Når zoom bruges ofte
– [LCD Backlight] er indstillet på [Bright] på
Setup-skærmen
– [AF Mode] er indstillet på [Monitor] på
Setup-skærmen
– Når strømmen på batteriet er lav
18
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Brug af lysnetadapteren
1
Lysnetadapter
DC-stik
Til en lysnetstikkontakt
2
Strømledning
 Tilslut lysnetadapteren
(medfølger) til kameraets
multi-stik.
 Tilslut strømledningen til
lysnetadapteren, og derefter til
en lysnetstikkontakt.
Når du placerer kameraet, skal du sørge
for, at LCD-skærmen vender opad.
Tilslut DC-stikket med -mærket opad.
• Brug ikke lysnetadapteren, hvis den er placeret
et indelukket, f.eks. mellem en væg og møbler.
• Efter brug af lysnetadapteren skal du afbryde
den både fra kameraets multi-stik og fra
lysnetstikkontakten.
• Kameraet er ikke afbrudt fra lysnetkilden, så
længe det er tilsluttet en lysnetstikkontakt, også
selvom kameraet er blevet slukket.
• Tilslut lysnetadapteren til en lettilgængelig
lysnetstikkontakt i nærheden. Hvis noget går
galt, mens du bruger adapteren, skal du straks
slå strømmen fra ved at trække stikket ud af
lysnetstikkontakten.
Strømkilder
Med lysnetadapteren/strømledningen
(medfølger) kan du bruge kameraet i alle
lande og områder, der har fra 100 V til
240 V vekselstrøm, 50/60 Hz. Brug om
nødvendigt en almindelig lysnetstikadapter
[a], afhængigt af lysnetstikkontaktens
udformning [b].
Klargøring
Multi-stik
Bruge kameraet i
udlandet
AC-LM5/LM5A
• Brug ikke en elektrisk transformer (rejseomformer), da det kan forårsage funktionsfejl.
19
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Tænde/slukke kameraet
POWER-lampe
POWER-knap
 Tryk på POWER.
POWER-lampen (grøn) tændes, og
strømmen er slået til. Når du tænder
kameraet første gang, vises Clock Setskærmen (side 21).
Slå strømmen fra
Tryk på POWER igen. POWER-lampen
går ud, og kameraet slukkes.
Sådan bruges
kontrolknappen
Automatisk slukkefunktion
Hvis du ikke betjener kameraet i ca. tre
minutter, mens du optager eller ser billeder,
eller udfører opsætning, slukkes kameraet
automatisk, så batteriet ikke bruges op.
Den automatiske slukkefunktion virker
kun, når kameraet bruges med et batteri.
Den automatiske slukkefunktion virker
ikke under følgende omstændigheder.
• Når du ser film
• Når der afspilles en billedfremvisning
• Når der er sat et stik i (USB)
-jackstikket eller A/V OUT (MONO)
-jackstikket, og kameraet er tilsluttet
Cyber-Shot Station
Camera 1
1
2
1
2
AF Mode:
Digital Zoom:
Date/Time:
Red Eye Reduction:
AF Illuminator:
Auto Review:
MENU
SELECT
1
File Number:
Single
Smart
Off
Off
Auto
Off
Setup 2
2
1
USB Connect:
Video Out:
OK
Clock Set:
Cancel
2
For at ændre kameraets aktuelle
indstillinger, skal du hente menuen eller
Setup-skærmen-skærmen frem (side 54),
og bruge kontrolknappen til at udføre
ændringerne.
For at indstille et menupunkt skal du
trykke på /// på kontrolknappen for
at vælge det ønskede punkt og indstilling,
og lave indstillingen. For at indstille et
Setup-punkt skal du trykke på /// på
kontrolknappen for at vælge det ønskede
punkt og indstilling, og tryk derefter på 
for at lave indstillingen.
20
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Indstille dato og klokkeslæt
Clock Set
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2004 / 1 /
1
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
12 : 00
2004 / 1 /
OK
AM
Cancel
1
Klargøring
Funktionskontakt
12 : 00
OK
AM
Cancel
POWER-knap
1
 Indstil funktionskontakten på
.
• For at annullere indstilling af dato
og klokkeslæt på Setup-skærmen,
skal du vælge [Clock Set] i 2
(Opsætning 2) (side 54 og 126), og
gå frem fra punkt .
• Du kan også udføre denne betjening, når
funktionskontakten er indstillet på
eller
.
2
 Tryk på POWER for at slå
strømmen til.
POWER-lampen (grøn) tændes, og Clock
Set-skærmen vises på LCD-skærmen.
3
 Vælg den ønskede visning
af dato med / på
kontrolknappen, og tryk
derefter på .
Vælg mellem [Y/M/D] (år/måned/dag),
[M/D/Y] (måned/dag/år) eller [D/M/Y]
(dag/måned/år).
• Hvis det genopladelige batteri (side 128), som
forsyner kameraet med strøm til lagring af
klokkeslætdata, nogensinde bliver svagt, vises
Clock Set-skærmen igen. Hvis det sker, skal du
indstille dato og klokkeslæt fra og med trin 
ovenfor.
21
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Clock Set
Clock Set
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2004 / 1 /
1
12 : 00
2005 / 1 /
OK
AM
Cancel
4
 Vælg år, måned, dag, time
eller minut med / på
kontrolknappen.
Den punkt, der skal indstilles, er angivet
med /.
1
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2005 / 1 /
10 : 00
OK
AM
Cancel
5
 Indstil den numeriske værdi
med / på kontrolknappen,
og tryk derefter på  for at
indføre den.
Efter indføring af tallet rykker / til det
næste punkt. Gentag trin  og , indtil
alle punkterne er indstillet.
• Hvis du har valgt [D/M/Y] i trin , skal du
indstille tiden med et 24-timers ur.
• Midnat vises som 12:00 AM, og middag vises
som 12:00 PM.
1
10 : 30
OK
AM
Cancel
6
 Vælg [OK] med  på
kontrolknappen, og tryk
derefter på .
Dato og klokkeslæt indføres, og uret går
i gang.
• For at annullere indstilling af dato og
klokkeslæt skal du vælge [Cancel] med
/// på kontrolknappen, og derefter
trykke på .
22
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Ændring af sprogindstillingen
Klargøring
Du kan efter eget ønske ændre
skærmdisplayet, f.eks. menupunkter,
advarsler og meddelelser, til et andet sprog.
For at ændre sprogindstillingen skal du
vælge (Sprog) i
(Opsætning 1) på
Setup-skærmen (side 54 og 125) og vælge
det ønskede sprog.
1
23
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Isætte og udtage en "Memory Stick Duo"
1
 Åben batteri/"Memory Stick
Duo"-dækslet.
Skyd dækslet i pilens retning.
• Når du bruger kameraet, er Memory
Stick Duo-adapteren (medfølger) ikke
nødvendig.
• Se side 128 for nærmere oplysninger om
"Memory Stick Duo".
Klemme-side
Tilslutningslampe
2
3
 Isæt "Memory Stick Duoen".
Sæt "Memory Stick Duoen" helt i, indtil
den klikker, som afbildet.
• Når du isætter "Memory Stick Duoen", skal du
sørge for, at den vender korrekt, og skubbe den
helt ind i stikket. Hvis "Memory Stick Duoen"
ikke er sat korrekt i, vil du ikke altid kunne
optage eller vise billeder med "Memory Stick
Duoen". Det kan også forårsage funktionsfejl
på kameraet og "Memory Stick Duoen".
 Luk batteri/"Memory Stick
Duo"-dækslet.
Sådan udtages en "Memory Stick
Duo"
Åben batteri/"Memory Stick Duo"dækslet, og tryk derefter på "Memory Stick
Duoen", så den springer ud.
• Når tilslutningslampen er tændt, læser
eller optager kameraet et billede. Undgå
at udtage "Memory Stick Duoen" eller
slå strømmen fra på dette tidspunkt, da
dataene kan beskadiges.
24
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Indstille stillbilledstørrelsen
Funktionskontakt
5M
5M
5M
3:2
3M
1M
VGA(E-Mail)
Image Size
1
 Indstil funktionskontakten på
, og slå strømmen til.
VGA(E-Mail)
Image Size
VGA
3
2
 Tryk på
3M
1M
(billedstørrelse).
Image Size Setup vises.
• Se side 26 for nærmere oplysninger om
billedstørrelse.
Optage stillbilleder
3:2
 Vælg den ønskede
billedstørrelse med / på
kontrolknappen.
Billedstørrelsen er indstillet.
Når indstillingen er udført, skal du trykke
på
(billedstørrelse), så Image Sizeopsætning forsvinder fra LCD-skærmen.
• Den valgte billedstørrelse bibeholdes, selv om
strømmen slås fra.
25
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Billedstørrelse og kvalitet
Kort beskrivelse af billedstørrelsen
Følgende afbildning viser et kortvarigt billede med brug af henholdsvis maksimal og
minimal billedstørrelse.
2592
640
1944
480
Du kan vælge billedstørrelse (antal pixels)
og billedkvalitet (komprimeringsforhold)
baseret på den type billeder, du vil optage.
Billedstørrelsen vises af det antal pixels
(punkter) (vandret × lodret), som et billede
er opbygget af. F.eks. angiver et billede
i størrelse 5M (2.592 × 1.944), at der
er 2.592 pixels vandret og 1.944 lodret.
Desto større antal pixels, desto større
billedstørrelse.
Du kan vælge blandt billedkvalitet Fine
(høj kvalitet) eller Standard. Hver enkelt
har et forskelligt komprimeringsforhold.
Når du vælger Fine, forbedres
billedkvaliteten, når billedstørrelsen
forøges, men mængden af optagede data
forøges også, og det antal billeder, der
kan optages på en "Memory Stick Duo"
mindskes. Se tabellen til højre, og vælg
billedstørrelse og billedkvalitet der er
passende for den type billeder, du vil
optage.
Billedstørrelse
5M 5M
2592 pixels × 1944 pixels = 5,038,848 pixels
Billedstørrelse
VGA (E-Mail) VGA
640 pixels × 480 pixels = 307,200 pixels
Eksempler baseret på billedstørrelse
Billedstørrelse
1)
5M
(2.592 × 1.944)
Retningslinjer for brug
Større
• Til at gemme vigtige billeder, udskrivning af billeder
i A4-størrelse/billeder med stor lagringstæthed i A5størrelse
Mindre
• Til udskrivning af billeder i Postcard-størrelse
3:22)
(2.592 × 1.728)
3M (2.048×1.536)
1M (1.280×960)
VGA (E-Mail)
(640×480)
• Til optagelse af et stort antal billeder
• Til at vedhæfte billeder til e-mail eller oprette
hjemmesider
1)
2)
Standardindstillingen er [5M]. Det er den højeste billedkvalitet på dette kamera.
Billeder optages i det samme 3:2-formatforhold som fotoudskriftspapir, postkort osv.
26
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Eksempler baseret på billedkvalitet
Retningslinje for brug
Fin
Lav komprimering (ser • For at optage eller udskrive med bedre billedkvalitet.
bedre ud)
Standard
Høj komprimering
(normal)
Optage stillbilleder
Billedkvalitet
(komprimeringsforhold)

• For at optage et stort antal billeder.
27
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Antal stillbilleder der kan optages
Det antal billeder, som kan lagres på en "Memory Stick Duo"1)
2)
Det antal billeder, som kan gemmes, når [P.Quality] er indstillet på [Fine] ([Standard]) , er
vist nedenfor.
• Tabellen nedenfor viser det omtrentlige antal billeder, der kan optages på en "Memory Stick Duo", som
er formateret med dette kamera.
(Enhed: antal billeder)
Ydeevne
16 MB
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
5M
6
(11)
12
(23)
25
(48)
51
(96)
92
(174)
188
(354)
3:2
6
(11)
12
(23)
25
(48)
51
(96)
92
(174)
188
(354)
3M
10
(18)
20
(37)
41
(74)
82
(149)
148
(264)
302
(537)
1M
24
(46)
50
(93)
101
(187)
202
(376)
357
(649)
726
(1320)
VGA (E-Mail)
97
(243)
196
(491)
394
(985)
790
(1975)
1428
(3571)
2904
(7261)
Billedstørrelse
1)
2)
• Når billeder optaget med brug af ældre Sonymodeller afspilles på kameraet, kan også
visningen være forskellig fra den faktiske
billedstørrelse.
• Når billederne fremvises på kameraets LCDskærm, har de alle den samme størrelse.
• Antal billeder der kan optages kan være
forskelligt fra disse værdier i overensstemmelse
med optageindstilling, optageforhold og
motivet.
• Når det resterende antal billeder, der kan
optages, er mere end 9.999, vises ">9999"indikatoren på LCD-skærmen.
• Du kan ændre billedernes størrelse senere
(Resize-funktion, se side 75).
Når [REC Mode] er indstillet på [Normal].
For det antal billeder, som kan gemmes i andre indstillinger, se side 119.
For flere oplysninger om billedkvalitet (komprimeringsforhold), se side 54.
28
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Grundlæggende stillbilledoptagelse
— Brug af auto-justering-indstilling
Holde kameraet korrekt
Funktionskontakt
 Indstil funktionskontakten på
, og slå strømmen til.
Ved optagelse af billeder med kameraet
skal du passe på, at dine fingre ikke
blokerer objektivdelen, blitzen eller
mikrofonen. (side 10)
2
Optage stillbilleder
1
 Hold kameraet godt fast med
begge hænder og indfang
motivet i fokus-rammens
midte.
• Den minimale fokusafstand til et motiv er ca.
50 cm. For at optage motiver på tættere hold
end dette skal du bruge nærbillede (Makro)
-indstilling (side 35).
• Den ramme, der vises på LCD-skærmen, viser
fokusjusteringsområdet. (AF-områdesøger,
side 57).
29
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
60min
S AF
3
VGA FINE 101
60min
96
30 F3.5
AE/AF-lås-indikator
Blinker grøn 
Lyser
 Tryk og hold lukkerknappen
halvt ned.
Biplyden høres, men billedet er ikke
optaget endnu. Når AE/AF-lås-indikatoren
skifter fra at blinke til at være tændt, er
kameraet klar til optagelse.
(LCD-skærmbilledet kan fryse fast et kort
øjeblik, afhængigt af motivet.)
• Hvis du slipper lukkerknappen, annulleres
optagelse.
• Du kan fortsætte optagelse, selv om kameraet
ikke bipper, men i så fald er fokus ikke
indstillet korrekt.
• Der høres ingen biplyd, når [Beep] er indstillet
på [Off] på Setup-skærmen (side 125).
VGA
101
95
S AF
4
 Tryk lukkerknappen helt ned.
Lukkeren klikker. Billedet optages på
"Memory Stick Duoen". Det optagede
billede vises i ca. to sekunder (Auto
Review, side 124).
• Når kameraet bruges med batteri, slukkes
det automatisk, hvis du ved optagelse eller
afspilning ikke betjener kameraet i et stykke
tid, så batteriet ikke bruges op (side 20).
30
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Funktionskontakt
Program
Auto
Camera
Mode
Stillbillede-auto-optagelse [Auto]
Fokus, eksponering og hvidbalance
justeres automatisk som nødvendigt, så
der nemt kan optages. Derudover indstilles
billedkvaliteten på [Fine] (side 54),
AF-områdesøgerens ramme indstilles på
[Multi AF], og måling-indstilling indstilles
på [Multi] (side 57 og 62).
Kun
(Kamera), [Mode] (Optageindstilling) og
(Opsætning) vises i
menuen.
Sådan skiftes optagemetode
1 Indstil funktionskontakten på
2 Tryk på MENU.
.
(Kamera) med  på
kontrolknappen.
4 Vælg den ønskede optageindstilling med
/ på kontrolknappen.
3 Vælg
Optage stillbilleder
Når du indstiller funktionskontakten på
, ændres de funktioner, der kan bruges,
som følger i overensstemmelse med
(Kamera) i menuen.
Stillbilled-program-optagelse
[Program]
De nødvendige justeringer foretages
automatisk lige som stillbillede-autooptagelse, men du kan også ændre
fokus og andre justeringer som ønsket.
Derudover kan du også indstille de
ønskede optagefunktioner med menuer
(side 53 og 120).
(Magnifying Glass-indstilling)
(side 40)
(Twilight-indstilling) (side 40)
(Twilight portrait-indstilling)
(side 40)
(Landscape-indstilling) (side 40)
(Snow-indstilling) (side 41)
(Beach-indstilling) (side 41)
(High-Speed Shutter-indstilling)
(side 41)
(Fireworks-indstilling) (side 41)
(Candle-indstilling) (side 41)
31
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Auto-fokus
Når du forsøger at optage et motiv, som det
er svært at fokusere på, begynder AE/AFlås-indikatoren at blinke langsomt, og
AE-lås-bippet høres ikke.
Auto Focus-funktionen virker ikke altid
effektivt i følgende tilfælde. I så fald skal
du slippe lukkerknappen, og derefter
opbygge optagelsen påny og fokusere igen.
• Motivet er langt væk fra kameraet og
mørkt.
• Kontrasten mellem motivet og dets
baggrund er dårlig.
• Motivet ses gennem glas, f.eks. et vindue
• Et motiv i hurtig bevægelse.
• Motivet genspejler eller har en
skinnende overflade, f.eks. et spejl eller
et lysende legeme.
• Et blinkende motiv.
• Et baggrundsbelyst motiv.
Der er to Auto Focus-funktioner: "AFområdesøgerens ramme", som indstiller
fokusposition i overensstemmelse med
motivposition og størrelse, og "AFindstilling" som indstiller, hvornår
kameraet begynder/standser fokusering. Se
side 57 for nærmere oplysninger.
Kontrol af det sidst
optagede billede
— Quick Review
60min
Indikatorer på LCDskærmen ved optagelse
VGA
101
8/8
Review
101-0029
2005 1 1 10:30PM
RETURN
 Tryk på  () på
kontrolknappen.
For at vende tilbage til normal optageindstilling skal du trykke let på lukkerknappen, eller trykke på  () igen.
Sådan slettes det billede, der vises
på LCD-skærmen
1 Tryk på
(Slet).
2 Vælg [Delete] med  på
kontrolknappen, og tryk derefter på .
Billedet slettes.
Hver gang du trykker på
displayet som følger.
, skifter
• For en nærmere beskrivelse af indikatorerne, se
side 133.
• For en nærmere beskrivelse af histogrammet,
se side 61.
• Du kan forlænge den resterende batteritid ved
at slå LCD-baggrundsbelysningen fra.
• Når du optager/ser film, ændres LCDskærmens status som følger: Indikatorer fra 
LCD-baggrundsbelysning fra  Indikatorer
til
• Denne indstilling bibeholdes, selv om
strømmen slås fra.
• Billedet kan se groft ud, lige efter afspilning er
begyndt pga. billedbearbejdningen.
32
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Bruge zoomfunktionen
Histogram til (Billeddata kan også vises ved
afspilning.)
60min
W
VGA
1.1
101
VGA
T
60min
101
96
W
5.0
VGA
T
101
96
96
S AF
S AF
Zoom
Kameraet er udstyret med følgende
zoomfunktioner.
Forstørrelsesmetode og zoomskalering
er forskellig i overensstemmelse med
billedstørrelse og zoomtype, så vælg den
zoom der passer til optageformålet.
S AF
Optisk zoom

Indikatorer fra
 Tryk på zoomknapperne
for at vælge den ønskede
zoomposition til optagelse.
S AF

LCD-baggrundsbelysning fra

Indikatorer til
60min
S AF
VGA
101
96
Minimal brændvidde til motivet
Ca. 50 cm fra objektivets overflade for
både W- og T-siden
• Du kan ikke ændre zoomskaleringen ved
optagelse af film (side 84).
Optage stillbilleder
60min
T (telefoto)
W (vidvinkel)
Justering af telefoto og vidvinkel foretages
af objektivet på same måde som et
traditionelt filmkamera.
Maksimal optisk zoom er 3×.
Digital zoom
Kameraet har følgende to typer digital
zoom.
Smart zoom
Billedet forstørres næsten uden
forvrængning. Herved kan du bruge Smart
zoom med den samme fornemmelse som
optisk zoom.
Den maksimale smart zoomskalering
afhænger af den valgte billedstørrelse som
vist i følgende tabel.
33
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Precision digital zoom
Alle billedstørrelser forstørres op til
maksimalt 6×. Precision digital zoomfunktionen afskærer og forstørrer en
bestemt del af billedet, så billedkvaliteten
forringes.
Optisk zoom
Billedstørrelse
Precision digital
zoom
Maksimal
smart
zoomskalering
Maksimal
precision
digital zoomskalering
5M
—*
6×
3:2
—*
6×
3M
ca. 3,8×
6×
1M
ca. 6,1×
6×
VGA
(E-Mail)
ca. 12×
6×
• Den maksimale smart og precision
digital zoomskalering inkluderer optisk
zoomskalering.
• Når du bruger Smart zoom, kan billedet på
LCD-skærmen se groft ud. Dette fænomen har
ingen effekt på det optagede billede.
• Du kan ikke bruge Smart zoom i Multi Burstindstilling.
Sådan indstilles digital zoom
Indstil [Digital Zoom] på [Smart] eller
[Precision] på Setup-skærmen (side 124).
(Når du køber kameraet, er [Digital Zoom]
indstillet på [Smart].)
• Zoomforstørrelse-indikatoren er forskellig alt
efter zoomtypen.
– Optisk zoom:
– Smart zoom:
– Precision digital zoom:
• AF-områdesøgerens ramme vises ikke ved
brug af digital zoom.
,
eller
-indikatorerne blinker, og AF virker med
forrang på motiver, der befinder sig nær
midten.
Når du trykker på zoomknappen, vises
zoomforstørrelse-indikatoren på LCDskærmen som følger.
W-siden af denne linje er optisk zoom, og
T-siden er digital zoom
* Maksimal optisk zoomskalering er 3×.
Zoomforstørrelse-indikator
34
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Optage nærbilleder — Macro
60min
VGA
101
96
S AF
1
Nærbillede (Makro) optage-indstilling
bruges til at zoome ind på motiver som
f.eks. blomster eller insekter. Hvis zoom
indstilles helt til W-siden, kan du optage
motiver på afstande på helt ned til 8 cm.
Den minimale fokusafstand varierer dog i
overensstemmelse med zoompositionen.
Det anbefales derfor at optage med zoom
indstillet helt til W-siden.
Når zoom er indstillet helt til W-siden:
Ca. 8 cm fra objektivets overflade
Når zoom er indstillet helt til T-siden:
Ca. 25 cm fra objektivets overflade
Optage stillbilleder
• Det anbefales at bruge Spot AF (side 57).
• For at optage på endnu tættere afstande end
nærbillede (Makro) -optagelse skal du bruge
(Magnifying Glass-indstilling) (side 40).
 Indstil funktionskontakten
på , og tryk på  ( ) på
kontrolknappen.
(Makro) -indikatoren vises forstørret på
LCD-skærmen (side 124).
• Hvis menuen vises nu, skal du først trykke på
MENU, så menuen forsvinder.
• Du kan også udføre denne betjening, når
.
funktionskontakten er indstillet på
• Du kan ikke bruge denne funktion, når
(Kamera) i menuen er indstillet på
(Magnifying Glass-indstilling),
(Twilightindstilling),
(Landscape-indstilling),
(Fireworks-indstilling) og (Candleindstilling).
35
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Bruge selvudløseren
60min
VGA
60min
101
95
S AF
2
 Centrer motivet i rammen. Tryk
og hold lukkerknappen halvt
ned for at fokusere, og tryk
derefter lukkerknappen helt
ned.
Sådan vendes tilbage til normal
optageindstilling
Tryk på  ( ) på kontrolknappen igen.
-indikatoren forsvinder fra LCD-skærmen.
• Ved optagelse i nærbillede (Makro) -indstilling
bliver området i fokus meget snævert, og hele
motivet er ikke altid i fokus.
• Ved optagelse i nærbillede (Makro) -indstilling,
falder AF-hastigheden, så der kan fokuseres
nøjagtigt på motiver på nært hold.
VGA
101
60min
96
S AF
1
 Indstil funktionskontakten
på , og tryk på  ( ) på
kontrolknappen.
(selvudløser) -indikatoren vises
forstørret på LCD-skærmen (side 124).
• Det anbefales at bruge stativ ved optagelse
med selvudløseren. Hvis du placerer kameraet
direkte på et ustabilt sted for at optage, kan
kameraet falde, så det beskadiges eller der
opstår funktionsfejl.
• Hvis menuen vises nu, skal du først trykke på
MENU, så menuen forsvinder.
• Du kan også udføre denne betjening, når
.
funktionskontakten er indstillet på
S AF
VGA
FINE
101
96
30 F3.5
2
 Centrer motivet i rammen. Tryk
og hold lukkerknappen halvt
ned for at fokusere, og tryk
derefter lukkerknappen helt
ned.
Selvudløserlampen (side 10) blinker,
og der høres bip, efter du har trykket på
lukkerknappen, indtil lukkeren bevæges
(ca. 10 sekunder senere).
Sådan annulleres selvudløseren
midt i betjeningen
Tryk på  ( ) på kontrolknappen igen.
-indikatoren forsvinder fra LCD-skærmen.
• Hvis du trykker på lukkerknappen, mens
du står foran kameraet, indstilles fokus og
eksponering ikke altid korrekt.
36
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Vælge en blitzindstilling
60min
VGA
101
96
 Indstil funktionskontakten på
, og tryk gentagne gange på
 ( ) på kontrolknappen for at
vælge en blitzindstilling.
Den valgte blitzindstillingsindikator vises
forstørret på LCD-skærmen (side 124).
Hver gang du trykker på  ( ), skifter
indikatoren som følger.
Ingen indikator (Auto): Blitzen blinker
automatisk ved optagelse af billeder i
mørke omgivelser. Standardindstillingen
er Auto.
(Tvungen blitz): Blitzen blinker, uanset
hvor lyse omgivelserne er.
SL
(Langsom synkronisering):
Sådan undgår du, at motivers
øjne ser røde ud
Blitzen for-blinker to eller flere gange
inden optagelse for at formindske røde
øjne.
Indstil [Red Eye Reduction] på [On]
på Setup-skærmen (side 124).
indikatoren vises på LCD-skærmen.
Optage stillbilleder
S AF
(Ingen blitz): Blitzen blinker ikke.
• Hvis menuen vises nu, skal du først trykke på
MENU, så menuen forsvinder.
• Den anbefalede optageafstand med brug af
blitz er ca. 0,1 m til 1,7 m (W)/0,5 m til 1,6 m
(T) (DSC-T3), ca. 0,1 m til 1,6 m (W)/0,5 m til
1,5 m (T) (DSC-T33) (Når [ISO] er indstillet
på [Auto] i menuen).
• Blitzen blinker to gange. Den første gang er
for-blinket, der bruges til at justere mængden
af blitzlys, og den anden gang er den faktiske
blitz, hvor billedet optages.
• Du kan ændre blitzens lysstyrke med
(Blitzniveau) i menuen (side 66). (Du kan ikke
(Kamera) i
ændre blitzens lysstyrke, mens
menuen er indstillet på [Auto] i menuen.)
• Når du bruger SL (Langsom synkronisering)
eller
(Ingen blitz) indstilling, bliver
lukkerhastigheden lavere i mørke omgivelser,
så brug af stativ anbefales.
• Mens blitzen oplades, blinker /CHG-lampen.
Efter opladningen er udført, går lampen ud, og
blitzindstilling er klar.
• Indstilling af blitzen bibeholdes, selv om
strømmen slås fra.

Mindske røde øjne tager ca. et sekund,
inden billedet faktisk optages, så hold
kameraet godt fast for at undgå rystelse.
Bed også motivet om at stå stille.
• Mindske røde øjne giver ikke altid de
ønskede effekter, afhængigt af individuelle
forskelle, afstanden til motivet, om motivet
ikke registrerer for-blinket eller andre
omstændigheder. Desuden er mindske røde
øjne mere effektiv under stærkt lys, og når du
er tættere på motivet.
Blitzen blinker, uanset mængden af lys
i omgivelserne. Lukkerhastigheden er
langsommere i mørke omgivelser, så du
tydeligt kan optage en baggrund, der er
uden for det blitzoplyste område.
37
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Indføje dato og klokkeslæt
på et stillbillede
Optage billeder med AFreflektoren
AF-reflektoren er ekstra lys til nemmere at
fokusere på et motiv i mørke omgivelser.
vises på LCD-skærmen, og
ON
AF-reflektoren udsender rødt lys, når
lukkerknappen trykkes halvt, indtil fokus
er låst.
VGA FINE 101
60min
96
ON
S AF
30 F3.5
Når denne funktion ikke er nødvendig, skal du
indstille [AF Illuminator] på [Off] på Setupskærmen (side 124).
• Hvis AF-reflektorlyset ikke belyser motivet
tilstrækkeligt, eller hvis motivet ikke har nogen
kontrast, kan der ikke fokuseres. (En afstand på
op til ca. 2,4 m (W)/3,7 m (T) anbefales.)
• Der opnås fokus, så længe AF-reflektorlyset
når motivet, selv om lyset rammer lidt ved
siden af motivets midte.
• Når fokusforvalgafstand er indstillet (side 59),
fungerer AF-reflektoren ikke.
• AF-områdesøgerens ramme vises ikke.
,
eller
-indikatoren blinker, og AF virker
med forrang på motiver, der befinder sig nær
midten.
• AF-reflektoren virker kun, når
(Kamera)
er indstillet på [Auto], [Program],
(Magnifying Glass-indstilling),
(Twilight
Portrait-indstilling),
(Snow-indstilling),
(Beach-indstilling) eller (Candleindstilling) i menuen.
• AF-reflektoren udsender meget stærkt lys. Selv
om det ikke er forbundet med fare, frarådes det
at se direkte ind i AF-reflektoren på tæt hold.
Program
Auto
Camera
Mode
1
MENU
 Indstil funktionskontakten på
, og tryk derefter på MENU.
Menuen vises.
• Når billeder optages med dato og klokkeslæt
indføjet, kan dato og klokkeslæt ikke fjernes
senere.
• Dato og klokkeslæt indføjes ikke i Multi Burstindstilling.
• Dato og klokkeslæt vises ikke på LCDskærmen ved optagelse; i stedet vises
-indikatoren på LCD-skærmen. Den faktiske
dato og klokkeslæt vises kun ved afspilning i
rød på det nedre højre hjørne.
• Du kan også udføre denne betjening med
eller
.
funktionskontakten indstillet på
38
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Camera 1
1
2
2
Setup t
Camera 1
Day&Time
Date
Off
1
2
1
2
Mode
2
 Tryk på  på kontrolknappen
for at gå frem til , og tryk
derefter på  igen.
Setup-skærmen vises.
AF Mode:
Digital Zoom:
Date/Time:
Red Eye Reduction:
AF Illuminator:
Auto Review:
Single
Smart
Day&Time
Off
Auto
Off
PAGE SELECT
3
4
 Vælg
(Kamera 1) med 
på kontrolknappen, og tryk
derefter på .
Vælg [Date/Time] med /, og
tryk derefter på .
1
Optage stillbilleder
1
AF Mode:
Digital Zoom:
Date/Time:
Red Eye Reduction:
AF Illuminator:
Auto Review:
 Vælg indstilling af dato og
klokkeslæt med / på
kontrolknappen, og tryk
derefter på .
Day&Time: Indføjer dato, time, og minut
på billedet.
Date: Indføjer år, måned og dag på
billedet.
Off: Indføjer ikke dato og klokkeslæt på
billedet.
Efter indstillingen er fuldendt, skal du først
trykke på MENU, så menuen forsvinder,
og optage billedet.
• Hvis du vælger [Date], indføjes datoen
på billedet i den rækkefølge, der er valgt i
"Indstille dato og klokkeslæt" (side 21).
• Indstilling af dato og klokkeslæt bibeholdes,
selvom strømmen slås fra.
39
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Optage i overensstemmelse med sekvensforhold — Scene Selection
Du kan optage mere effektivt ved at vælge
den passende indstilling, og derefter trykke
på lukkerknappen.
Magnifying Glass-indstilling
Motivet vises på LCD-skærmen
forstørret med op til 3,3×. Dette gør det
muligt at se
detaljer, der ellers ville være vanskelige at
observere med det blotte øje.
Afstand til motivet
Forstørrelseskalering
1 cm
3,3×
2 cm
2,1×
5 cm
1,0×
10 cm
0,5×
20 cm
0,3×
• Brændvidden til motivet er ca. 1 cm til 20 cm.
• Den optiske zoom er låst til W-siden, og kan
ikke bruges.
• Når du trykker på zoomknappen, forstørres
billedet med digital zoom.
Twilight Portrait-indstilling
Passende til at optage portrætter i mørke
omgivelser. Gør det muligt for dig at
optage skarpe billeder af mennesker i
mørke omgivelser uden at den mørke
atmosfære i omgivelserne går tabt.
1.1
Twilight-indstilling
Med denne indstilling kan du optage
natsekvenser på lang afstand, uden at den
mørke atmosfære i omgivelserne går tabt.
• Lukkerhastigheden bliver lavere, så brug af
stativ anbefales.
Landscape-indstilling
Fokuserer kun på et fjernt motiv for at
optage landskaber o.lign.
• Lukkerhastigheden bliver lavere, så brug af
stativ anbefales.
40
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
High-Speed Shutter-indstilling
Brug denne indstilling til at optage motiver
i bevægelse udendørs eller i andre lyse
omgivelser.
• Lukkerhastigheden bliver hurtigere, så billeder
optaget i mørke omgivelser bliver mørkere.
Beach-indstilling
Ved optagelse ved en kyst eller ved en
søbred optages vandets blå farve tydeligt.
Candle-indstilling
Du kan optage fester, optog og andre
sekvenser med levende lys uden at
ødelægge den stemning, de levende lys
giver.
Optage stillbilleder
Snow-indstilling
Ved optagelse af snesekvenser eller andre
omgivelser, hvor hele skærmen fremstår
hvid, kan du bruge denne indstilling til at
undgå udvandede farver og optage tydelige
billeder.
• Lukkerhastigheden bliver lavere, så brug af
stativ anbefales.
Fireworks-indstilling
Du kan lave smukke optagelser af
fyrværkeri. Fokusafstanden indstilles på
uendelig.
• Du kan ændre lukkerhastigheden ved at
indstille en EV-justeringsværdi (side 60).
• Lukkerhastigheden bliver lavere, så brug af
stativ anbefales.
41
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Program
Auto
Camera
Program
Auto
Camera
Mode
1
MENU
 Indstil funktionskontakten på
, og tryk derefter på MENU.
Menuen vises.
WB
ISO
2
 Vælg
(Kamera) med
 på kontrolknappen, og
vælg derefter den ønskede
indstilling med /.
Sådan vendes tilbage til normal
indstilling
Vælg [Auto] eller [Program] med / på
kontrolknappen.
• Scene Selection-indstillingen bibeholdes, selv
om strømmen slås fra.
42
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
NR-lav lukkerhastighed
Ved optagelse med Scene Selection-funktionen, er kombinationen af funktioner som f.eks.
blitz-indstillingen fastlagt på forhånd, så indstillingerne bliver bedst mulige i forhold til
sekvensen. Se tabellen nedenfor vedrørende funktionsindstilling for hver optageindstilling.
Funktionen NR lav lukkerhastighed
mindsker forstyrrelser fra optagede
billeder, så billeder bliver skarpe.
Når lukkerhastigheden er indstillet
på 1/6 sekund eller lavere, aktiverer
kameraet automatisk funktionen NR lav
lukkerhastighed, og "NR" angives ved
siden af indikatoren for lukkerhastighed.
Funktion
Optageindstilling
AFBlitzområdeMakro indsøgerens
stilling
ramme
—
/
SL

—
/


/


/

/
—
—
—

—


Fokusforvalg

Exposure HvidBlitzBracket balance niveau
Burst/
Speed
Burst/
Multi
Burst
—


—
—

—
—

—
—
Auto/
WB





















—
—
—
Center
AF
—
0,5m/1,0m/
3,0m/7,0m
•  angiver, at funktionen kan indstilles, som du ønsker.
Tryk lukkerknappen helt
ned.

Capturing
—
—
Derefter bliver skærmen
sort.

Processing
—
Optage stillbilleder
Optage med Scene Selection
Til sidst, når
"Processing" forsvinder,
er billedet blevet optaget.
• Undgå at bevæge kameraet, mens "Capturing"
vises. Det anbefales at bruge stativ for at
eliminere virkningerne af rystelser.
• Når du indstiller en lav lukkerhastighed, kan
bearbejdning tage nogen tid.
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
43
Se billeder på kameraets LCD-skærm
Indeksskærm
(9 billeder)
Enkeltskærm
(enkeltbillede)
60min
VGA
101
Se enkeltbilleder
Indeksskærm
(16 billeder)
60min
101-0008
101-0008
BACK/NEXT
BACK/NEXT
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
VGA
101
8/9
8/9
• SINGLE DISPLAY
•
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
SINGLE DISPLAY
1
Du kan næsten lige med det samme se
de billeder, du optager med kameraet, på
LCD-skærmen. Du kan vælge følgende tre
måder til at se billeder.
Enkeltskærm (enkeltbillede)
Du kan se et billede ad gangen, som
udfylder hele skærmen.
Indeksskærm (9/16 billeder)
9 eller 16 billeder vises samtidigt i adskilte
paneler på LCD-skærmen.
• For nærmere oplysninger om film, se side 85.
• For en nærmere beskrivelse af indikatorerne, se
side 136.
 Indstil funktionskontakten på
, og slå strømmen til.
Det sidste billede i den valgte optagemappe
(side 69) vises på LCD-skærmen.
• Billedet kan se groft ud, lige efter afspilning er
begyndt pga. billedbearbejdningen.
44
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Se en indeks (9 billeder eller 16 billeder) skærm
60min
BACK/NEXT
101
3/9
2005 1 1 10:30PM
2
 Vælg det ønskede stillbillede
med / på kontrolknappen.
 : For at vise det foregående billede
 : For at vise det næste billede
• SINGLE DISPLAY
• SINGLE DISPLAY
VOLUME
2
1
 Tryk en gang på
(indeks).
Displayet skifter til indeksskærmen
(9 billeder).
Sådan vises den næste (foregående)
indeksskærm
Tryk på /// på kontrolknappen
for at bevæge den gule ramme op/ned/til
venstre/til højre.
 Tryk på
til.
Se stillbilleder
101-0003
VGA
(indeks) en gang
Displayet skifter til indeksskærmen
(16 billeder).
Sådan vises den næste (foregående)
indeksskærm
Tryk på /// på kontrolknappen
for at bevæge den gule ramme op/ned/til
venstre/til højre.
45
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Se billeder på en tv-skærm
A/V-tilslutningskabel
• SINGLE DISPLAY
3
 Vælg det ønskede
stillbillede med /// på
kontrolknappen.
Billedet i den gule ramme vælges.
Sådan vendes tilbage til
enkeltbillede-skærmen
Tryk på zoom T, eller tryk på  på
kontrolknappen.
1
A/V OUT
(MONO) -jackstik
 Forbind A/V-tilslutningskablet
(medfølger) til A/V OUT
(MONO) -jackstikket på Cybershot Station (medfølger) og
audio/videoindgangsjackstikk
ene på tv'et.
2
 Tilslut kameraet til Cyber-shot
Station.
Tilslut kameraet som afbildet.
• Sørg for at kameraet er sluttet godt til Cybershot Station.
Hvis dit tv har stereo indgangsjackstik,
skal du tilslutte A/V tilslutningskablets
audiostik (sort) til venstre audio jackstik.
• Når USB-kablet er tilsluttet Cyber-shot Station,
skal USB-kablet fjernes fra Cyber-shot Station.
• Sluk både kameraet og tv'et, inden kameraet og
tv'et forbindes med A/V tilslutningskablet.
46
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
POWER
VGA
BACK/NEXT
3
Tv/video-kontakt
2/9
2005 1 1 10:30PM
Se stillbilleder
101-0002
101
VOLUME
4
 Tænd tv'et, og indstil tv/videokontakten på "Video".
 Indstil funktionskontakten på
, og tænd kameraet.
• Afhængigt af dit tv, kan betegnelse og
placering af denne kontakt variere. Se
betjeningsvejledningen, der medfølger tv'et for
nærmere oplysninger.
Tryk på / på kontrolknappen for at
vælge det ønskede billede.
• Når du bruger kameraet i udlandet, kan det
være nødvendigt at skifte videoudgangssignalet, så det passer til dit tv-system
(side 126).
47
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Se billeder på en tv-skærm
Hvis du vil se billeder på en tv-skærm, skal
du have et tv med video-indgangsjackstik
og A/V-tilslutningskabel (medfølger).
Tv'ets farvesystem skal passe til dit
digitalkameras farvesystem. Se den
følgende oversigt:
NTSC-system
Bahama-øerne, Bolivia, Canada, Chile,
Colombia, Ecuador, Filippinerne, Jamaica,
Japan, Korea, Mellemamerika, Mexico,
Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
m. fl.
PAL-M-system
Brasilien
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Guyana, Iran, Irak,
Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark, Finland,
Holland, Hong Kong, Italien, Kina,
Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge,
Polen, Portugal, Schweiz, Singapore,
Slovakiet, Spanien, Storbritannien,
Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyskland,
Ungarn, Østrig m.fl.
48
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Slette billeder
60min
101-0002
BACK/NEXT
VGA
101
60min
2/9
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
 Indstil funktionskontakten på
, og tænd kameraet.
Tryk på / på kontrolknappen for at vælge det
billede, du vil slette.
• Bemærk, at du ikke kan gendanne slettede
billeder.
101
60min
2/9
Delete
Exit
101
2/9
Delete
Exit
BACK/NEXT
BACK/NEXT
3
2
 Tryk på
VGA
Billedet er endnu ikke blevet slettet på
dette tidspunkt.
 Vælg [Delete] med  på
kontrolknappen, og tryk
derefter på .
• Du kan ikke slette det beskyttede billede
(side 74).
Meddelelsen "Access" vises, og billedet
er slettet.
(Slet).
Slette stillbilleder
1
VGA
Sådan fortsættes med sletning af
andre billeder
Vis det billede, der skal slettes, med /
på kontrolknappen. Vælg derefter [Delete]
med , og tryk på .
Sådan annulleres sletning
Vælg [Exit] med  på kontrolknappen, og
tryk derefter på .
49
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Slette billeder i indeksindstilling (9 eller 16 billeder)
Delete
Exit
Select
Delete
Exit
All In This Folder
1
 Mens en indeksskærm (9/16
billeder) (side 42) vises, skal
du trykke på
(Slet).
• Bemærk, at du ikke kan gendanne slettede
billeder.
Select
• SELECT
All In This Folder
2
 Vælg [Select] med / på
kontrolknappen, og tryk
derefter på .
TO NEXT
3
 Vælg et billede, du vil
slette, med /// på
kontrolknappen, og tryk
derefter på .
(Slet) -indikatoren vises på det valgte
billede. Billedet er endnu ikke blevet slettet
på dette tidspunkt. Gentag dette trin for
alle de billeder, du vil slette.
• For at annullere et valg skal du vælge billedet,
og derefter trykke på  på kontrolknappen
igen, så -indikatoren forsvinder.
50
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Formatere en
"Memory Stick Duo"
Sådan slettes alle billederne
i mappen
Delete
Exit
OK
 Tryk på
(Slet), og
vælg [OK] med  på
kontrolknappen, og tryk
derefter på .
Meddelelsen "Access" vises, og billederne
med -indikatoren er slettet.
Sådan annulleres sletning
Vælg [Exit] med  på kontrolknappen, og
tryk derefter på .
• Du kan også slette film (side 86).
1
 Sæt den "Memory Stick Duo",
du vil formatere, i kameraet.
Slette stillbilleder
4
Vælg [All In This Folder] med 
på kontrolknappen i trin , og tryk
derefter på . Vælg [OK], og tryk
derefter på . Alle de ubeskyttede
billeder i mappen slettes. For at
annullere sletning skal du vælge
[Cancel], og derefter trykke på .
Klemme-side
• Ordet "formatere" betyder at klargøre en
"Memory Stick Duo" til at optage billeder;
denne proces kaldes også "initialisering".
• Den medfølgende "Memory Stick Duo", og
dem der fås i almindelig handel, er allerede
formaterede, og kan bruges straks.
• Bemærk, at formatering af "Memory
Stick Duoen" sletter alle dataene i
"Memory Stick Duoen", selv om billeder
er beskyttet, og disse billeder kan ikke
gendannes.
51
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
60min
Memory Stick Tool
1
2
MENU
Format
OK
Format:
Create REC. Folder: Cancel
Change REC. Folder:
All data will be erased
1
Setup t
Ready?
OK
Cancel
2
Mode
2
 Tænd kameraet, og tryk
derefter på MENU.
Tryk på  på kontrolknappen
for at gå frem til , og tryk
derefter på  igen.
Setup-skærmen vises.
• Denne funktion er til rådighed, lige meget
hvilken position funktionskontakten står på.
3
 Vælg
(Memory Stick Tool)
med / på kontrolknappen.
Vælg [Format] med , og tryk
derefter på .
Vælg [OK] med , og tryk
derefter på .
4
 Vælg [OK] med  på
kontrolknappen, og tryk
derefter på .
Meddelelsen "Formatting" vises.
Når denne meddelelse forsvinder, er
formatering udført.
Sådan annulleres formatering
Vælg [Cancel] med  på kontrolknappen,
og tryk derefter på .
52
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Sådan klargøres og
betjenes kameraet
Ændre menuen
 Tryk på MENU.
Menuen vises.
Brug af menuer og Setup-skærmpunkter er
beskrevet nedenfor.
Program
Kontrolknap
Funktionskontakt
Nogle punkter, vises ikke på skærmen.
Tryk på /// på kontrolknappen for at
vise disse punkter.
Sådan slukkes menudisplayet
Auto
Camera
MENU
Når ///-mærkerne vises
med et punkt
WB
ISO
• De viste punkter er forskellige, alt efter
funktionskontaktens position.
• Du kan ikke vælge punkter vist i grå.
• For en nærmere beskrivelse af menupunkterne,
se side 120.
400
200
100
Auto
ISO
WB
ISO
Inden avancerede funktioner
 Tryk på / på kontrolknappen for at vælge det
punkt, du vil indstille.
Tryk på MENU igen.
• Når funktionskontakten er indstillet på
, skal du trykke på  på kontrolknappen
efter valg af punktet.
 Tryk på / på kontrolknappen for at vælge den
ønskede indstilling.
Den ønskede indstilling forstørres, og
indstillingen indføres.
53
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Ændre punkterne på Setupskærmen
Sådan slukkes Setupskærmdisplayet
 Tryk på MENU.
Tryk på MENU igen.
Bestemme
stillbilledkvaliteten
Sådan vendes tilbage til
menuen fra Setup-skærmen
Du kan vælge [Fine] (høj kvalitet) eller
[Standard] som stillbilledkvalitet.
Tryk på  på kontrolknappen for at vende
tilbage til positionen indrammet af rammen
i trin , og tryk derefter på  igen.
Inden brug
Menuen vises.
 Tryk på  på kontrolknappen
for at gå frem til , og tryk
derefter på  igen.
Setup-skærmen vises.
• For en nærmere beskrivelse af Setuppunkterne, se side 124.
Ved optagelse af stillbilleder skal du
indstille
(Kamera) i menuen på andet
end [Auto] (side 53 og 120).
Kontrolknap
Setup t
Funktionskontakt
MENU
 Tryk på /// på
kontrolknappen for at vælge
det punkt, du vil indstille.
Rammen omkring det valgte punkt
bliver gul.
1
2
1
Setup 2
File Number:
USB Connect:
OK
Video Out:
Cancel
Clock Set:
2
 Tryk på  på kontrolknappen
for at indføre indstillingen.
54
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
 Indstil funktionskontakten på
.
 Tryk på MENU.
Menuen vises.
 Vælg
(Billedkvalitet) med
/, og vælg derefter den
ønskede billedkvalitet med
/.
FINE
Inden brug
Standard
P.Quality
Mode BRK
M
Kameraet kan oprette flere mapper
inden for en "Memory Stick Duo". Du
kan vælge den mappe, der bruges til at
gemme billeder, hvilket er praktisk ved
organisering af billeder.
Når du ikke opretter en ny mappe, vælges
"101MSDCF"-mappen som optagemappe.
Du kan oprette mapper op til "999MSDCF".
PFX
Indstil menuen på Setup-skærmen (side 54
og 124).
Kontrolknap
Funktionskontakt
MENU
Oprette en ny mappe
 Vælg
(Memory Stick Tool)
med /, [Create REC. Folder]
med //, og [OK] med /,
og tryk derefter på .
Skærmen til at oprette mapper vises.
60 min
Create REC. Folder
Creating REC. folder 102MSDCF
Ready?
OK
Cancel
 Vælg [OK] med , og tryk
derefter på .
Der oprettes en ny mappe med
et nummer, der er et højere end
det største nummer på "Memory
Stick Duoen", og mappen bliver
optagemappen.
Inden avancerede funktioner
Fine
Oprette eller vælge
en mappe
Sådan annulleres oprettelse af
mappe
Vælg [Cancel] i trin  eller .
• Der kan gemmes op til 4.000 billeder i en
mappe. Når mappens kapacitet overskrides,
oprettes en ny mappe automatisk.
• Når du har oprettet en ny mappe, kan du ikke
slette den nye mappe med kameraet.
• Billeder optages i den nyoprettede mappe,
indtil en anden mappe oprettes eller vælges.
55
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Skift af optagemappe
 Vælg
(Memory Stick Tool)
med /, [Change REC.
Folder] med /, og [OK] med
/, og tryk derefter på .
Skærmen til valg af optagemappe
vises.
Select REC. Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 0
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
BACK/NEXT
 Vælg den ønskede mappe med
/, og [OK] med , og tryk
derefter på .
Sådan annulleres skift af
optagemappe
Vælg [Cancel] i trin  eller .
• Du kan ikke vælge "100MSDCF"-mappen som
optagemappe (side 95).
• Billedet gemmes i den nyvalgte mappe. Du kan
ikke flytte optagede billeder til en anden mappe
med kameraet.
56
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Vælge en auto-fokusmetode
Du kan indstille AF-områdesøgerens
ramme og AF-indstillingen.
AF-områdesøgerens ramme
Den vælger fokuspositionen i
overensstemmelse med motivets position
og størrelse.
AF-indstilling
Inden brug
Ved optagelse af stillbilleder skal du
indstille
(Kamera) i menuen på andet
end [Auto] (side 53 og 120).
Kontrolknap
MENU
Funktionskontakt
Multipoint AF (
)
Kameraet beregner afstanden i fem
områder til venstre og højre, øverst og
nederst og i midten af billedet, så du
kan optage med brug af auto-fokusfunktionen uden at skulle tage hensyn til
billedopbygningen. Det er praktisk, når
det er svært at fokusere på motivet, fordi
det ikke er i midten af rammen. Du kan
kontrollere den position, hvor fokus blev
justeret, vha. den grønne ramme.
Multipoint AF er fabriksindstillingen.
Center AF (
 Tryk på MENU.
Menuen vises.
 Vælg  (Fokus) med /, og
vælg derefter det ønskede AFområde med /.
60min
P
VGAFINE 101
98
AF-områdesøgerens
ramme
S AF
Fokus justeres automatisk. AFområdesøgerens farve skifter fra hvid
til grøn.
)
Denne indstilling er praktisk til at fokusere
på et motiv nær rammens midte. Hvis
du bruger den sammen med AF-låsfunktionen, kan du optage den ønskede
billedopbygning.
Spot AF (
 Indstil funktionskontakten på
eller .
)
Det er praktisk ved fokusering på meget
små motiver eller et snævert område. Du
kan bruge denne funktion sammen med
AF-lås-funktionen til at optage med den
ønskede billedopbygning. Hold kameraet
godt fast, så motivet ikke kommer uden for
områdesøgerens ramme.
• Når du optager film, og du vælger Multipoint
AF, beregnes afstanden til midten af skærmen
som et gennemsnit, så AF virker selvom der
er en del rystelser. AF-områdesøgerens ramme
er
. Center AF og Spot AF fokuserer
automatisk kun på den valgte ramme, og er
derfor praktiske, når du kun vil fokusere på det,
du sigter på.
• Når du bruger digital zoom eller AFreflektoren, får motiver i eller nær midten af
rammen forrang for AF-bevægelse. I så fald
blinker
-,
- eller
-indikatoren, og AFområdesøgerens ramme vises ikke.
• Nogle indstillinger kan ikke vælges, afhængigt
af Scene Selection-indstillingen (side 43).
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Optage stillbilleder på avanceret måde
Denne indstiller start og stoptid for
fokusbetjening.
Vælge en fokusområdesøger-ramme
— AF-områdesøger
57
Vælge en fokusbetjening
— AF Mode
Inden brug
Single AF ( S AF)
 Vælg
(Kamera 1) med , og
vælg derefter [AF Mode] med
/.
Denne indstilling er praktisk til optagelse
af ubevægelige motiver. Fokus justeres
ikke, før lukkerknappen trykkes og holdes
halvt ned. Når lukkerknappen trykkes og
holdes halvvejs ned, og AF-lås er udført,
låses fokus.
Standardindstillingen er Single AF.
Indstil menuen på Setup-skærmen (side 54
og 124).
1
 Vælg den ønskede indstilling
med //, og tryk derefter
på .
Monitoring AF ( M AF )
Denne indstilling forkorter den tid, der
er nødvendig for at fokusere. Kameraet
justerer automatisk fokus, inden
lukkerknappen trykkes og holdes halvt
ned, så du kan opbygge billeder med fokus
justeret forinden. Når lukkerknappen
trykkes og holdes halvt ned, og AF-lås er
udført, låses fokus.
• Batteriforbruget kan være højere end i Single
AF-indstilling.
58
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Optageteknikker
Ved optagelse med motivet på rammens kant,
eller ved brug af Center AF eller Spot AF, kan
kameraet fokusere på midten i stedet for på
motivet på rammens kant. I så fald skal du bruge
AF-lås til at fokusere på motivet, og derefter
opbygge optagelsen på ny og optage.
Opbyg optagelsen, så motivet er centreret i AFområdesøgeren, og tryk lukkerknappen halvt ned.
Når AE/AF-lås-indikatoren holder op med at
blinke og forbliver tændt, skal du vende tilbage
til den helt opbyggede optagelse og trykke
lukkerknappen helt ned.
60min
P
98
Indstille afstanden til
motivet
— Fokusforvalg
Ved optagelse af et billede med en tidligere
indstillet afstand til motivet, eller ved
optagelse af et motiv gennem et net eller
gennem vinduesglas, er det svært at opnå
passende fokus i auto-fokus-indstilling.
Her er brug af fokusforvalg praktisk.
Inden brug
Ved optagelse af stillbilleder skal du
indstille
(Kamera) i menuen på andet
end [Auto] (side 53 og 120).
30 F3.5
AF-områdesøgerens
ramme
Kontrolknap
Funktionskontakt
MENU
AE/AF-lås-indikator
60min
P
S AF
VGAFINE 101
98
30
Optage stillbilleder på avanceret måde
S AF
VGA FINE 101
• Når du bruger AF-lås, kan du optage et
billede med korrekt fokus, selv om motivet
er på rammens kant.
• Du kan udføre justering med AF-lås, inden
du trykker lukkerknappen helt ned.
F3.5
59
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
 Indstil funktionskontakten på
eller .
 Tryk på MENU.
Ved optagelse af stillbilleder skal du
indstille
(Kamera) i menuen på andet
end [Auto] (side 53 og 120).
— EV-justering
Menuen vises.
 Vælg  (Fokus) med /,
og vælg derefter afstanden til
motivet med /.
Du kan vælge blandt følgende
afstandsindstillinger.
0,5 m, 1,0 m, 3,0 m, 7,0 m,
(ubegrænset afstand)
1.0m
0.5m
Inden brug
Justering af
eksponeringen
Du kan justere eksponeringen bestemt
af kameraet manuelt. Brug denne
indstilling, når du ikke kan få den korrekte
eksponering, f.eks. når kontrasten
(forskellen mellem lys og mørk) mellem
motivet og dets baggrund er meget stor.
Kompensationsværdien kan indstilles i trin
på 1/3EV i området fra +2.0EV til −2.0EV.
Kontrolknap
Funktionskontakt
MENU
0.5m
Spot AF
Center AF
Multi AF
Focus
WB
 Indstil funktionskontakten på
eller .
ISO
Sådan vendes tilbage til autofokus-indstilling
I trin  skal du vælge [Multi AF], [Center
AF] eller [Spot AF].
• Data til fokusindstilling er omtrentlig, og bør
kun bruges som en reference.
• Nogle indstillinger kan ikke vælges, afhængigt
af Scene Selection-indstillingen (side 43).
 Tryk på MENU.
Menuen vises.
Juster
mod –
Juster
mod +
 Vælg
(EV) med .
Værdien for eksponeringsjustering
vises.
0EV
0EV
EV
WB
ISO
60
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Juster eksponeringsværdien, mens du
kontrollerer baggrundens lysstyrke.
Sådan genaktiveres automatisk
eksponering
I trin  skal du vælge [0EV].
• Hvis motivet optages i meget lyse eller
mørke omgivelser, eller der bruges blitz, er
justeringen af eksponeringen ikke altid effektiv.
Vise et histogram
Et histogram er en graf, der viser et
billedes lysstyrke. Den vandrette akse viser
lysstyrke, den lodrette akse viser antallet af
pixels. Graf-displayet viser et lyst billede,
når det drejes mod højre side, og et mørkt
billede, når det drejes mod venstre side.
Et histogram kan buges til at kontrollere
eksponeringen, når det er svært at se LCDskærmen ved optagelse og afspilning.
80
Mørkt
Lysstyrke
VGA
FINE
101
4
0 EV
Lyst
 Indstil funktionskontakten på
.
 Tryk på
for at vise
histogrammet.
 Juster eksponeringen baseret
på histogrammet.
• Histogrammet vises også, når
(Kamera)
i menuen er indstillet på [Auto], men du kan
ikke justere eksponeringen.
• Histogrammet vises også, når du trykker
på
, mens der afspilles et enkeltbillede
(side 44) eller ved Quick Review (side 32).
• Histogrammet vises ikke i følgende tilfælde:
– Når menuen vises
– Ved Quick Review af et billede optaget
i Exposure Bracket-indstilling
– Ved brug af afspilningszoom
– Ved optagelse eller afspilning af film
•
, og histogrammet vises ikke i følgende
tilfælde:
– Ved optagelse i det digitale zoomområde
– Når billedstørrelsen er [3:2]
– Ved afspilning af Multi Burst-billeder
– Ved rotering af et stillbillede
• Histogrammet inden optagelse afbilder
histogrammet af billedet, der er vist på LCDskærmen på det tidspunkt. Der er en forskel i
histogrammet før og efter, du har trykket på
lukkerknappen. Efter optagelse af et billede
skal du kontrollere histogrammet, mens et
enkeltbillede afspilles, eller ved Quick Review.
Der kan være en særlig stor forskel i følgende
tilfælde:
– Når blitzen blinker
– Når lukkerhastigheden er lav eller høj
• Histogrammet vises ikke altid for billeder, der
er optaget med andre kameraer.
Optage stillbilleder på avanceret måde
Antal pixels
 Vælg den ønskede
eksponeringsværdi med /.
61
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Optageteknikker
Ved optagelse af billeder indstiller
kameraet automatisk eksponeringen.
Ved optagelse af et generelt hvidt
billede, f.eks. et motiv i modlys eller en
snesekvens, kan kameraet bedømme, at
motivet er lyst og indstille en mørkere
eksponering for billedet. I så fald er
justering af eksponeringen i + (plus)
retningen effektiv.
Ved optagelse af et mørkt motiv, der
udfylder rammen, kan kameraet bedømme,
at motivet er mørkt og indstille en lysere
eksponering for billedet. I så fald er
justering af eksponeringen i – (minus)
retningen effektiv.
Valg af målingmetoden
Du kan vælge en måling-indstilling, der
indstiller hvilken del af motivet, der skal
måles for at bestemme eksponeringen.
Opdelt måling (Ingen indikator)
Juster i – retningen
Billedet opdeles i flere områder, og der
foretages målinger for hvert område.
Kameraet bedømmer motivets position og
baggrundens lysstyrke, og fastsætter en
velafbalanceret eksponering.
Standardindstillingen er opdelt måling.
Punktmåling (
Juster i + retningen
Se histogrammet, og juster så billedet
ikke er overeksponeret (for hvidt) eller
undereksponeret (for sort).
)
Måling udføres kun for en del af motivet.
Herved kan du optage billeder, der ikke er
for mørke, når motivet er i modlys, eller du
kan justere eksponeringen til motivet, når
der er stærk kontrast mellem motivet og
baggrunden.
Forsøg forskellige billeder med forskellig
eksponeringer for at finde den lysstyrke,
der passer til dine ønsker.
62
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Inden brug
Ved optagelse af stillbilleder skal du
indstille
(Kamera) i menuen på andet
end [Auto] (side 53 og 120).
Kontrolknap
Funktionskontakt
 Når du vælger [Spot] i trin
, skal du anbringe punktmåling-trådkorset på et punkt
af motivet, du vil optage.
60min
P
VGA
FINE
MENU
101
— Exposure Bracket
98
Punktmålerens
trådkors
SAF
Optage 3 billeder
med forskellig
eksponering
250 F3.5
• Når du bruger punktmåling til at fokusere på
måling-positionen, anbefales det at indstille 
(Fokus) på [Center AF] (side 57).
Exposure Bracket-funktionen optager
automatisk en serie på tre billeder med
forskellige eksponeringsværdier. Dette gør
det muligt at vælge billedet med passende
eksponering efter optagelse når du ikke
kan optage gode billeder afhængigt af
motivets lysstyrke.
Indstil
(Kamera) i menuen på andet end
[Auto] (side 53 og 120).
 Tryk på MENU.
Kontrolknap
Menuen vises.
Funktionskontakt
MENU
 Vælg
(Måling-indstilling)
med /, og vælg derefter den
ønskede måling-indstilling
med /.
Optage stillbilleder på avanceret måde
Inden brug
 Indstil funktionskontakten på
eller .
63
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Første billede (ændret
i + retningen)
 Indstil funktionskontakten på
.
 Tryk på MENU.
Menuen vises.
Andet billede
(passende eksponering
for kameraet)
Tredje billede (ændret
i– retningen)
 Vælg [Mode] (Optageindstilling) med /, og vælg
derefter [Exp Brktg] med /.
 Vælg [BRK] (Bracket-trin) med
/, og vælg derefter den
ønskede justeringsværdi for
eksponering med /.
• Du kan ikke bruge blitzen i denne indstilling.
• Fokus og hvidbalance justeres for det første
•
•
•
•
billede, og disse indstillinger bruges også for
de andre billeder.
Når eksponeringen justeres manuelt (side 60),
ændres eksponeringen baseret på den justerede
lysstyrke.
Optageintervallet er ca. 0,36 sekund.
Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, vil du
ikke altid kunne optage korrekt med den valgte
Bracket-justeringsværdi.
Du vil ikke altid kunne optage billeder i
Exposure Bracket-indstilling afhængigt af
Scene Selection-indstillingen (side 43).
±1.0EV: Ændrer eksponeringsværdien
med plus eller minus 1.0EV.
±0.7EV: Ændrer eksponeringsværdien
med plus eller minus 0.7EV.
±0.3EV: Ændrer eksponeringsværdien
med plus eller minus 0.3EV.
 Optag billedet.
Sådan vendes tilbage til normal
indstilling
Vælg [Normal] i trin .
64
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Justere farvetoner
— Hvidbalance
Du kan indstille hvidbalancen i overensstemmelse med dine optagesituationer.
Den tilsyneladende farve på motivet
påvirkes af lysforholdene. Når du vil
fastsætte de lysforhold, som billedet
optages under, eller når hele billedets
farve virker lidt unaturlig, anbefales det at
justere indstillingen af hvidbalance.
WB (Blitz)
Justerer kun hvidbalancen til blitzforholdene
Inden brug
Ved optagelse af stillbilleder skal du
indstille
(Kamera) i menuen på andet
end [Auto] (side 53 og 120).
Kontrolknap
Funktionskontakt
MENU
Sådan genaktiveres autojustering
Vælg [Auto] i trin .
• I fluorescerende lys som flimrer, virker
justering af hvidbalance ikke altid korrekt, selv
om du vælger
(fluorescerende).
• Når blitzen blinker, annulleres manuel
indstilling, og billedet optages i [Auto]
(undtagen i WB (Blitz) -indstilling).
• Nogle indstillinger kan ikke vælges, afhængigt
af Scene Selection-indstillingen (side 43).
(Dagslys)
Optagelse udendørs, optagelse af
natsekvenser, neonskilte, fyrværkeri,
solopgange og optagelse lige inden og
efter solnedgang.
(Skyet)
Optage under en skyet himmel
(Fluorescerende)
Optage under fluorescerende lys
 (Meget lys)
• Steder hvor lysforholdene ændres hurtigt
• I stærkt lys, f.eks. i et fotoatelier
Optage stillbilleder på avanceret måde
Auto (Ingen indikator)
Hvidbalancen justeres automatisk.
Standardindstillingen er Auto.
 Indstil funktionskontakten på
eller .
 Tryk på MENU.
Menuen vises.
 Vælg [WB] (Hvidbalance) med
/, og vælg derefter den
ønskede indstilling med /.
65
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Justere blitzniveauet
 Indstil funktionskontakten
på .
— Flash Level
 Tryk på MENU.
Du kan justere mængden af blitzlys.
Inden brug
Indstil
(Kamera) i menuen på andet end
[Auto] (side 53 og 120).
Kontrolknap
MENU
Funktionskontakt
Menuen vises.
 Vælg [ ] (Blitzniveau) med
/, og vælg derefter den
ønskede indstilling med /.
+: Gør blitzniveauet højere end
normalt.
Normal: Normal indstilling.
–: Gør blitzniveauet lavere end
normalt.
• Du vil ikke altid kunne indstille blitzniveauet
afhængigt af Scene Selection-indstillingen
(side 43).
Uafbrudt optagelse
Denne indstilling bruges til uafbrudt
optagelse. Det maksimale antal billeder,
du kan optage pr. optagelse afhænger
af indstillingerne af billedstørrelse og
billedkvalitet.
Speed Burst ( S )
Du kan optage billeder med et kort interval
(ca. 0,33 sekund).
Burst ( )
Optageintervallet (ca. 0,83 sekunder) bliver
længere end ved Speed Burst, men endnu
flere billeder kan optages uafbrudt.
Kontrolknap
Funktionskontakt
MENU
• Når batteristrømmen mindskes ved brug eller
"Memory Stick Duoens" kapacitet er brugt op,
standser optagelse, selv om du trykker på og
holder lukkerknappen.
66
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
 Indstil funktionskontakten
på .
 Tryk på MENU.
Menuen vises.
 Vælg [Mode] (Optageindstilling) med /, og vælg
derefter [Speed Burst] eller
[Burst] med /.
 Optag billedet.
Det maksimale antal billeder optaget
uafbrudt
Speed Burst
Billedkvalitet
Billedstørrelse
(Enhed: billeder)
Fin
Standard
5M
4
4
3:2
4
4
3M
4
4
1M
4
4
VGA (E-Mail)
4
4
(Enhed: billeder)
Fin
Standard
5M
9
15
Optage 16
enkeltbillede efter
hinanden
3:2
9
15
— Multi Burst
3M
13
24
1M
32
59
VGA (E-Mail)
100
100
Denne indstilling optager 16 delbilleder
efter hinanden, hver gang du trykker på
lukkerknappen. Det er praktisk, hvis du for
eksempel vil kontrollere din form i sport.
Billedkvalitet
Billedstørrelse
Sådan vendes tilbage til normal
indstilling
Vælg [Normal] i trin .
Funktionskontakt
Kontrolknap
MENU
• Blitzen er indstillet på
(Ingen blitz).
• Ved optagelse med selvudløseren, optages en
serie på maksimalt fem billeder, hver gang du
trykker på lukkerknappen.
• Du vil ikke altid kunne optage billeder efter
hinanden afhængigt af Scene Selectionindstillingen (side 43).
 Indstil funktionskontakten på
.
Optage stillbilleder på avanceret måde
Når du trykker på og holder
lukkerknappen, kameraet optager
det maksimale antal billeder
efter hinanden. Hvis du slipper
lukkerknappen, standser optagelse ved
det punkt.
Når "Recording" forsvinder, kan du
optage det næste billede.
Burst
 Tryk på MENU.
Menuen vises.
 Vælg [Mode] (Optageindstilling) med /, og vælg
derefter [Multi Burst] med .
67
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
 Vælg M (Interval) med /,
og vælg derefter det ønskede
interval mellem enkeltbilleder
med /.
Du kan vælge interval mellem
enkeltbilleder blandt [1/7.5], [1/15]
eller [1/30] sekund.
Optage med
specialeffekter
Inden brug
Ved optagelse af stillbilleder skal du
indstille
(Kamera) i menuen på andet
end [Auto] (side 53 og 120).
— Picture Effect
Du kan bearbejde billeder digitalt for at
opnå specialeffekter.
Kontrolknap
Funktionskontakt
MENU
B&W
Billedet vises
monokromt (i sorthvid).
1/7.5
1/15
1/30
1/30
Interval
Mode BRK
M
PFX
 Optag billedet.
En uafbrudt serie på 16 delbilleder
optages inden for et enkelt stillbillede
(billedstørrelse 1M).
• Du kan ikke bruge følgende funktioner i Multi
Burst-indstilling:
– Smart zoom
– Blitz
– Indføje dato og klokkeslæt
• Når
(Kamera) i menuen er indstillet på
[Auto], er enkeltbilledintervallet fastsat til
[1/30] sekund.
• Se side 72 vedrørende afspilning af billeder
optaget i Multi Burst-indstilling med dette
kamera.
• For det antal billeder, som kan optages med
Multi Burst-indstilling, se side 119.
• Du kan ikke altid optage billeder i Multi
Burst-indstilling, afhængigt af Scene Selectionindstillingen (side 43).
68
Sepia
Billedet bliver
sepiafarvet som et
gammelt fotografi.
 Indstil funktionskontakten på
eller .
 Tryk på MENU.
Menuen vises.
 Vælg [PFX] (P. Effect) med
/, og vælg derefter den
ønskede indstilling med /.
 Optag billedet.
Sådan annulleres billedeffekter
Vælg [Off] i trin .
• Billedeffekt-indstillingen bibeholdes ikke, når
strømmen slås fra.
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Vælge mappe og
afspille billeder
Vælg mappen, hvor de billeder du vil
afspille, er gemt.
 Vælg den ønskede mappe med
/.
Select Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 9
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
Kontrolknap
Funktionskontakt
MENU
Enkeltskærm
60min
101-0009
BACK/NEXT
VGA
101
9/9
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
BACK/NEXT
Indeksskærm (9 billeder)
 Vælg [OK] med , og tryk
derefter på .
Sådan annulleres valget
I trin  skal du vælge [Cancel].
 Indstil funktionskontakten
på .
 Tryk på MENU.
Menuen vises.
 Vælg
(Mappe) med , og
tryk derefter på .
Når det første eller sidste billede i mappen
vises, vises følgende ikoner på skærmen.
: Flytter til den foregående mappe.
: Flytter til den næste mappe.
: Flytter til både den foregående og
næste mappe.
DISPLAY
• SINGLE
DISPLAY
• Når der ikke er gemt nogen billeder i mappen,
vises "No file in this folder".
Se stillbilleder på avanceret måde
Når der er oprettet flere mapper
på "Memory Stick Duoen"
• SINGLE
Indeksskærm (16 billeder)
69
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Forstørre en del af et
stillbillede
Du kan forstørre en del af et billede op til
fem gange den originale størrelse.
Du kan også optage det forstørrede billede
som en ny fil.
Kontrolknap
MENU
Funktionskontakt
/
Forstørre et billede
— Afspilningszoom
 Juster billedstørrelsen med
/ (afspilningszoom).
 Indstil funktionskontakten på
.
 Vis det billede, der skal
forstørres, med /.
 Tryk på (afspilningszoom)
for at zoome ind på billedet.
Sådan annulleres
afspilningszoom
 Vælg den ønskede del af
billedet med ///.
Tryk på .
Tryk på 
Tryk
på 
Tryk
på 
• Du kan ikke bruge afspilningszoom til film og
Multi Burst-billeder.
• Hvis du trykker på
(afspilningszoom), mens
et ikke-forstørret billede vises, skifter LCDskærmen til indeksskærmen. (side 45)
• Du kan forstørre de viste billeder med Quick
Review-funktionen (side 32) ved at udføre trin
 til .
Tryk på 
: For at se mere af billedets øvre del
: For at se mere af billedets nedre del
: For at se mere af billedets venstre
side
: For at se mere af billedets højre
side
70
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Optage et forstørret billede
— Trimming
 Tryk på MENU efter
afspilningszoom.
Menuen vises.
 Vælg [Trimming] med , og
tryk derefter på .
 Vælg billedstørrelsen med
/, og tryk derefter på .
Billedet optages, og billedet på LCDskærmen vender tilbage til normal
størrelse efter optagelse.
— Slide Show
Du kan afspille optagede billeder i
rækkefølge. Denne funktion er praktisk
ved kontrol af dine billeder, ved en
præsentation osv.
Kontrolknap
Funktionskontakt
MENU
Interval
3 sek/5 sek/10 sek/30 sek/1 min
Billede
Folder: Afspiller alle billeder i den
valgte mappe.
All: Afspiller alle billeder gemt på
"Memory Stick Duoen".
Repeat
On: Afspiller billeder efter hinanden.
Off: Efter alle billederne er blevet
afspillet, slutter billedfremvisningen.
 Vælg [Start] med /, og tryk
derefter på .
Billedfremvisningen begynder.
Sådan annulleres indstilling på
billedfremvisning
Vælg [Cancel] i trin .
 Indstil funktionskontakten på
.
 Tryk på MENU.
Menuen vises.
 Vælg
(Billedfremvisning)
med /, og tryk derefter
på .
Indstil følgende punkter med
///.
Sådan standses
billedfremvisning
Tryk på , vælg [Exit] med , og tryk
derefter på  igen.
Sådan springes til næste/
foregående billede ved
billedfremvisningen
Se stillbilleder på avanceret måde
• Det tilklippede billede optages som den nyeste
fil i den valgte optagemappe, og det originale
billede bibeholdes.
• Kvaliteten af tilklippede billeder kan forringes.
• Du kan ikke tilklippe til en billedstørrelse
på 3:2.
• Du kan ikke tilklippe billeder, der vises med
Quick Review.
Afspille efterfølgende
billeder
Tryk på  (næste) eller  (foregående).
• Interval-indstillingerne er kun retningslinjer; de
kan variere afhængigt af billedet.
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
71
Rotere stillbilleder
Du kan rotere et billede optaget i stående
retning og vise det i liggende retning.
 Indstil funktionskontakten på
, og vis det billede, du vil
rotere.
 Tryk på MENU.
Menuen vises.
 Vælg
(Roter) med /, og
tryk derefter på .
 Vælg
med , og roter
derefter billedet med /.
Afspilning af billeder i
Multi Burst-indstilling
Du kan afspille Multi Burst-billeder
uafbrudt eller afspille dem delbillede for
delbillede. Denne funktion bruges til at
kontrollere billedet.
Kontrolknap
Funktionskontakt
 Vælg [OK] med /, og tryk
derefter på .
Afbryd rotation
Vælg [Cancel] i trin  eller , og tryk
derefter på .
Kontrolknap
MENU
Funktionskontakt
• Du kan ikke rotere beskyttede billeder og film
og Multi Burst-billeder.
• Du vil ikke altid kunne rotere billeder optaget
med andre kameraer.
• Når du ser billeder på en computer, gengives
billedroteringsdataene heller ikke altid,
afhængigt af applikationssoftwaren.
• Når Multi Burst-billeder afspilles på en
computer eller på et kamera uden Multi Burstfunktion, vises de 16 delbilleder, du optog, på
samme tid som del af et billede.
• Du kan ikke klippe Multi Burst-billeder.
72
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Afspille uafbrudt
 Indstil funktionskontakten
på .
 Vælg Multi Burst-billedet med
/.
Det valgte Multi Burst-billede
afspilles uafbrudt.
60min
M
1M
101
14/14
Afspille delbillede for
delbillede
 Indstil funktionskontakten
på .
 Vælg Multi Burst-billedet med
/.
Det valgte Multi Burst-billede
afspilles uafbrudt.
 Tryk på , når det ønskede
enkeltbillede vises.
Sådan slettes optagede billeder
Når du bruger denne indstilling, kan
du ikke udelukkende slette bestemte
delbilleder. Når du sletter billeder, slettes
alle 16 delbilleder på samme tid.
1 Vis det ønskede Multi Burst-billede, der
skal slettes.
2 Tryk på
(Slet).
3 Vælg [Delete], og tryk derefter på .
Alle delbillederne slettes.
"Step" vises.
101-0014
PAUSE
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
VOLUME
60min
Tryk på . For at fortsætte afspilning skal
du trykke på  igen. Afspilning begynder
fra det enkeltbillede, der vises på LCDskærmen.
101-0014
PLAY
1M
14/14
Se stillbilleder på avanceret måde
For at holde pause i
afspilningen
M
101
Step
12/16
2005 1 1 10:30PM
FRAME BACK/NEXT
VOLUME
 Gå et enkeltbillede frem med
/.
: Det næste enkeltbillede vises.
Når du trykker på og holder , går
enkeltbilledet frem.
: Det foregående enkeltbillede vises.
Når du trykker på og holder , går
enkeltbilledet frem i den modsatte
retning.
Sådan vendes tilbage til normal
afspilning
Tryk på  i trin . Afspilning begynder
fra det enkeltbillede, der vises på LCDskærmen.
73
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Beskytte billeder
— Protect
Denne funktion beskytter billeder mod
utilsigtet sletning.
Kontrolknap
Funktionskontakt
MENU
Med enkeltbilledindstilling
I indeksindstilling
 Indstil funktionskontakten
på .
 Indstil funktionskontakten
på , og tryk derefter på
(indeks) for at vise
indeksskærmen (9 billeder).
 Vis det billede, du vil beskytte,
med /.
 Tryk på MENU.
Menuen vises.
 Tryk på MENU.
 Vælg  (Beskyt) med /, og
tryk derefter på .
Det viste billede er beskyttet. 
(beskyt) -indikatoren vises på billedet.
60min
• Bemærk, at formatering af "Memory Stick
Duoen" sletter alle dataene i "Memory Stick
Duoen", selv om billeder er beskyttet, og disse
billeder kan ikke gendannes.
• Det kan tage nogen tid at beskytte billederne.
VGA
101
Tryk to gange på
(Indeks) for at
vise en indeksskærm (16 billeder).
2/9
Protect
Exit
BACK/NEXT
 For at fortsætte og beskytte
andre billeder skal du vælge
det ønskede billede med /,
og derefter trykke på .
Sådan annulleres beskyttelsen
Tryk på  igen i trin  eller . indikatoren forsvinder.
Menuen vises.
 Vælg  (Beskyt) med /, og
tryk derefter på .
 Vælg [Select] med /, og tryk
derefter på .
 Vælg det billede, du vil
beskytte, med ///, og tryk
derefter på .
Den grønne -indikator vises på det
valgte billede.
•
SELECT
MENU
TONEXT
 Gentag trin  for at beskytte
andre billeder.
 Tryk på MENU.
74
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
 Vælg [OK] med , og tryk
derefter på .
-indikatoren bliver hvid. De valgte
billeder er beskyttet.
Sådan afsluttes beskyttefunktionen
Vælg [Cancel] i trin  eller vælg [Exit] i
trin , og tryk derefter på .
Sådan annulleres individuel
beskyttelse
Sådan beskyttes alle billeder i
mappen
Vælg [All In This Folder] i trin , og tryk
på . Vælg [On], og tryk derefter på .
Sådan annulleres beskyttelse af
alle billeder i mappen
Vælg [All In This Folder] i trin , og tryk
på . Vælg [Off], og tryk derefter på .
— Resize
Du kan ændre billedstørrelsen for et
optaget billede, og gemme det som en ny
fil.
Du kan ændre til følgende størrelser:
5M, 3M, 1M, VGA
Det oprindelige billede bevares, selv efter
ændring af størrelsen.
Kontrolknap
Funktionskontakt
MENU
 Vælg den ønskede størrelse
med /, og tryk derefter på
.
Det ændrede billede optages i
optagemappen som den nyeste fil.
Sådan annulleres ændring af
størrelse
Vælg [Cancel] i trin .
• Du kan ikke ændre størrelsen på film eller
Multi Burst-billeder.
• Når du ændrer fra en lille størrelse til en stor
størrelse, forringes billedkvaliteten.
• Du kan ikke ændre til en billedstørrelse på 3:2.
• Når du ændrer størrelse på et 3:2-billede, vises
de øvre og nedre sorte dele på billedet.
 Indstil funktionskontakten
på .
 Vis det billede, hvis størrelse
du vil ændre, med /.
Se stillbilleder på avanceret måde
Vælg det billede, hvis beskyttelse skal
ophæves, med /// i trin , og tryk
derefter på . -indikatoren bliver grå.
Gentag denne betjening for alle billeder,
hvis beskyttelse skal ophæves. Tryk på
MENU, vælg [OK], og tryk derefter på .
Ændre billedstørrelse
 Tryk på MENU.
Menuen vises.
 Vælg
(Ændre størrelse)
med /, og tryk derefter
på .
75
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Udskrivning af
stillbilleder
Du kan udskrive billeder optaget med
kameraet efter følgende metoder.
Direkte udskrivning (PictBridge-kompatibel printer)
(side 77)
Du kan udskrive ved at tilslutte kameraet direkte til en PictBridgekompatibel printer.
Direkte udskrivning ("Memory Stick"-kompatibel
printer)
Du kan udskrive med en "Memory Stick"-kompatibel printer. Se
brugervejledningen til printeren for nærmere oplysninger.
Udskrivning med en computer (side 101)
Du kan udskrive billeder, der er blevet indlæst til en computer, vha.
"PicturePackage"-softwaren på den cd-rom, der medfølger kameraet.
Se brugervejledningen til printeren vedrørende betjeningsmetode for
printeren.
Udskrivning i en forretning (side 81)
Du skal bare tage "Memory Stick Duoen" og Memory Stick Duoadapteren med til en forretning, der laver printservice. Du kan også på
forhånd markere de billeder, du vil udskrive, med udskriftsmærker.
76
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Direkte udskrivning
Selv om du ikke har en computer, kan
du nemt udskrive billeder optaget med
kameraet ved at tilslutte kameraet til en
PictBridge-kompatibel printer. Den eneste
forberedelse er at vælge USB-tilslutningen
på Setup-skærmen og tilslutte kameraet
sat i Cyber-shot Station til printeren med
USB-kablet.
Med en PictBridge-kompatibel printer kan
du nemt udskrive indeksudskrifter*.
Enkeltudskrift
Forberede kameraet
Indstil på USB på kameraet for at forbinde
kameraet med en printer.
Inden brug
Indeksudskrift
Indstil menuen på Setup-skærmen (side 54
og 124).
Kontrolknap
Funktionskontakt
MENU
* Ikke alle printere har indeksudskrift-funktion.
• Hvis du ordner det samme billede side om side,
skal du vælge [This image] i enkeltbilledeindstilling, og derefter indstille [Index] på [On]
(side 79).
• Antallet af billeder, der udskrives på en enkelt
indeksudskrift, er forskelligt alt efter printeren.
 Vælg
(Opsætning 2) med
, og vælg derefter [USB
Connect] med //.
2
 Vælg [PictBridge] med /, og
tryk derefter på .
1
2
1
Stillbilled- udskrivning
• Det anbefales at bruge lysnetadapteren for at
undgå, at strømmen slås fra delvist gennem
udskrivningen.
• Du kan ikke udskrive film.
• Hvis der modtages en fejlmeddelelse fra den
tilsluttede printer, blinker
-indikatoren i ca.
fem sekunder. Kontroller den tilsluttede printer.
Setup 2
File Number:
PictBridge
USB Connect:
PTP
Normal
Video Out:
Clock Set:
2
USB-indstillingen er foretaget.
77
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Tilslutte kameraet til
printeren
Tilslut kameraet til Cyber-shot Station.
Forbind derefter (USB) -jackstikket på
Cyber-shot Station og USB-jackstikket på
printeren med USB-kablet (medfølger).
Tænd kameraet og printeren.
Kameraet skifter til afspilningsindstilling
uanset funktionskontaktens position og et
billede i den valgte afspilningsmappe og
udskriftsmenuen vises på LCD-skærmen.
Efter tilslutningen er
foretaget, vises
-indikatoren på
LCD-skærmen.
1M
Print
All In This Folder
DPOF image
Select
This image
Cancel
101
2/ 9
Når [USB Connect] ikke er
indstillet på [PictBridge] på
Setup-skærmen
Selv om du tænder kameraet, kan du ikke
bruge PictBridge-funktionen. Afbryd USBkablet fra Cyber-shot Station, og indstil
[USB Connect] på [PictBridge]. (side 77)
Udskrivning i enkeltbilledeindstilling
Når du forbinder kameraet og en printer,
vises udskriftsmenuen.
Kontrolknap
Funktionskontakt
MENU
 Vælg den ønskede
udskrivningstype med /, og
tryk derefter på .
1M
101
2/ 9
Print
All In This Folder
DPOF image
Select
This image
Cancel
Printer
All In This Folder
Udskriver alle billederne i mappen
78
DPOF image
Udskriver alle billeder med
-mærke (side 82), uanset det
billede der vises.
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Vælg
Vælger billeder i rækkefølge.
Udskriver alle de valgte billeder.
1 Vælg det billede, du vil udskrive,
med /, og tryk derefter på .
-mærket vises på det valgte
billede.
• Gentag dette trin for at udskrive andre
billeder.
 Indstil udskrift med ///.
1M
Print
Index
Off
Size
Default
Date
Off
Quantity
1
Exit
101
2/ 9
OK
2 Vælg [Print] med , og tryk
derefter på .
Indeks
Vælg [On] for at udskrive
indeksbilleder.
This image
Udskriver det billede, der vises nu.
Størrelse
Vælger det ønskede papirformat.
Dato
For at indføje dato og klokkeslæt på
billeder skal du vælge [Date] eller
[Day&Time].
Når [Index] er indstillet på [Off]: antal
ark for det valgte billede.
Når [Index] er indstillet på [On]: antal
ark med indeksbilleder. Når [This
image] er valgt i trin , er dette det
antal af det samme billede, som kan
ordnes på et enkelt ark.
• Afhængigt af antallet af indeksbilleder er det
ikke altid muligt at ordne alle billederne på et
enkelt ark.
 Vælg [OK] med /, og tryk
derefter på .
Billedet udskrives.
Afbryd ikke USB-kablet, mens
(Afbryd ikke USB-kabel) -indikatoren
vises på LCD-skærmen.
Printing
2/3
Exit
Stillbilled- udskrivning
• Hvis du vælger [This image] i trin  og
udskrive indeksbilleder, ordnes de samme
billeder side om side.
• Når du vælger [Date] til [Date]-indstilling,
indføjes datoen i den rækkefølge, der er
indstillet i "Indstille dato og klokkeslæt"
(side 21). Ikke alle printere har dato-funktion.
• Indstillingspunkter, som printeren ikke
understøtter, kan ikke vises.
 Vælg [Quantity] med , vælg
antal ark med /.
79
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Sådan annulleres udskrivning
Vælg [Cancel] i trin , eller vælg [Exit]
i trin .
Sådan udskrives andre billeder
Vælg billedet med / efter trin , og
vælg derefter [Print].
Udskrivning i
indeksindstilling
Hvis du tilslutter kameraet til printeren,
vises udskriftsmenuen. Tryk på [Cancel]
for at afslutte udskriftsmenuen.
 Tryk på
(indeks) for at
vise indeksskærmbilledet
(9 billeder).
Tryk to gange på
(Indeks) for at
vise en indeksskærm (16 billeder).
 Tryk på MENU.
Menuen vises.
 Vælg
(Udskriv) med , og
tryk derefter på .
 Vælg den ønskede
udskrivningstype med /, og
tryk derefter på .
Print
Cancel
Select DPOF image
Vælg
Vælger billeder i rækkefølge.
Udskriver alle de valgte billeder.
1 Vælg det billede, du vil udskrive,
med ///, og tryk derefter
på .
-mærket vises på det valgte
billede.
• Gentag dette trin for at udskrive andre
billeder.
2 Tryk på MENU.
DPOF image
Udskriver alle billeder med
-mærke (side 82), uanset det billede
der vises.
All In This Folder
Udskriver alle billederne i mappen
80
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
 Indstil udskrift med ///.
Print
Index
Off
Size
Default
Date
Off
Quantity
1
Exit
OK
Indeks
Vælg [On] for at udskrive
indeksbilleder.
Størrelse
Vælger det ønskede papirformat.
Dato
For at indføje dato og klokkeslæt på
billeder skal du vælge [Date] eller
[Day&Time].
Når [Index] er indstillet på [Off]: antal
ark for det valgte billede.
Når [Index] er indstillet på [On]: antal
ark indeksbilleder.
• Afhængigt af antallet af indeksbilleder er det
ikke altid muligt at ordne alle billederne på et
enkelt ark.
 Vælg [OK] med /, og tryk
derefter på .
Billedet udskrives.
Afbryd ikke USB-kablet, mens
(Afbryd ikke USB-kabel) -indikatoren
vises på LCD-skærmen.
Printing
2/3
Exit
Få billeder udskrevet
i en forretning
Bemærk følgende punkter, når
du får billeder udskrevet i en
forretning.
• Kontakt printserviceforretningen for at
få at vide, hvilke typer "Memory Stick"
der understøttes.
• Når du bruger en printserviceforretning,
der ikke understøtter "Memory Stick",
skal du i stedet kopiere billederne til
en cd-r el.lign. og tage den med til
forretningen.
• Sørg for også at tage Memory Stick
Duo-adapteren med til forretningen.
• Sørg for at tage en sikkerhedskopi
af dataene, inden du bruger en
printserviceforretning.
Sådan annulleres udskrivning
Vælg [Cancel] i trin , eller vælg [Exit]
i trin .
Stillbilled- udskrivning
• Når du vælger [Date] til [Date]-indstilling,
indføjes datoen i den rækkefølge, der er
indstillet i "Indstille dato og klokkeslæt"
(side 21). Ikke alle printere har dato-funktion.
 Vælg [Quantity] med , vælg
antal ark med /.
81
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Påsætte udskriftsmærker
Det er praktisk på forhånd at markere
billeder, du vil have udskrevet med
udskriftsmærker, når du får billeder
udskrevet i en printserviceforretning.
Kontrolknap
Funktionskontakt
MENU
Påsætte udskriftsmærker i
enkeltbillede-indstilling
Påsætte udskriftsmærker i
indeksindstilling
 Indstil funktionskontakten på
.
 Indstil funktionskontakten
på , og tryk derefter på
(Indeks) for at vise
indeksskærmen (9 billeder).
 Vis det billede, du vil mærke,
med /.
 Tryk på MENU.
Menuen vises.
 Tryk på MENU.
 Vælg
(DPOF) med /, og
tryk derefter på .
-mærket sættes på det viste billede.
60min
• Du kan ikke sætte udskriftsmærke på film.
• Når du sætter udskriftsmærke på billeder
optaget i Multi Burst-indstilling, udskrives alle
billederne på et ark opdelt i 16 paneler.
• Du kan ikke indstille antallet af udskrifter.
1M
Tryk to gange på
(Indeks) for at
vise en indeksskærm (16 billeder).
101
2/9
Menuen vises.
 Vælg
(DPOF) med /, og
tryk derefter på .
 Vælg [Select] med /, og tryk
derefter på .
• Du kan ikke påsætte
This Folder].
DPOF
Exit
-mærket i [All In
BACK/NEXT
 For at fortsætte og mærke
andre billeder skal du vise det
ønskede billede med /, og
derefter trykke på .
Sådan fjernes
 Vælg det billede, du vil mærke,
med ///, og tryk derefter
på .
Det grønne
-mærke vises på det
valgte billede.
-mærket
Tryk på  igen i trin  eller .
-mærket forsvinder.
•
SELECT
MENU
TONEXT
82
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
 Gentag trin  for at mærke
andre billeder.
 Tryk på MENU.
 Vælg [OK] med , og tryk
derefter på .
af
-mærket bliver hvidt. Indstillingen
-mærke er fuldendt.
Sådan fjernes
-mærker
Vælg de billeder, hvis mærker skal fjernes,
med /// i trin , og tryk derefter
på .
Sådan fjernes alle
i mappen
-mærkerne
Sådan afsluttes
funktionen
Stillbilled- udskrivning
Vælg [All In This Folder] i trin , og tryk
derefter på . Vælg [Off], og tryk derefter
på .
-mærke-
Vælg [Cancel] i trin , eller vælg [Exit]
i trin .
83
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Optage film
Du kan optage film med lyd med brug af
kameraet.
 Tryk lukkerknappen helt ned.
"REC" vises på skærmen, og kameraet
begynder at optage billede og lyd.
STD
60min
101
640
REC 00:00:02[00:10:48]
Funktionskontakt
Lukkerknap
Mikrofon
• Optagelse standser, når "Memory Stick
Duoen" er fyldt.
 Tryk lukkerknappen helt ned
igen for at standse optagelsen.
Indikatorer ved optagelse
Kontrolknap
 Indstil funktionskontakten
på .
 Tryk på
(billedstørrelse).
Image Size Setup vises.
 Vælg den ønskede størrelse
med /.
Du kan vælge blandt [640(Fine)],
[640(Standard)] og [160].
Skærmindikatorerne optages ikke.
Hver gang du trykker på
, skifter LCDskærmens status som følger: Indikatorer
fra  LCD-baggrundsbelysning fra 
Indikatorer til.
Et histogram vises ikke.
For en nærmere beskrivelse af
indikatorerne, se side 135.
Bruge selvudløseren
Indstil funktionskontakten på
proceduren på side 36.
, og følg
• Do not touch the microphone during shooting
movies.
• Du kan ikke bruge følgende funktioner ved
optagelse af film:
− Ændring af zoomskaleringen
− Blitz
− Indføje dato og klokkeslæt
• Når du indstiller billedstørrelsen på
[640(Fine)], mens A/V-tilslutningskablet
(medfølger) er tilsluttet A/V OUT (MONO)
-jackstikket, vises motivet ikke på LCDskærmen. LCD-skærmen bliver blå.
• Se side 119 vedrørende optagetiden i hver filmindstilling.
Optage nærbilleder (Makro)
Indstil funktionskontakten på
proceduren på side 35.
, og følg
• [640(Fine)] kan kun optages på "Memory
Stick PRO Duo".
84
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Se film på LCDskærmen
Du kan se film på LCD-skærmen med lyd
fra højttaleren.
Kontrolknap
 Tryk på .
Film og lyd afspilles.
Ved afspilning vises  (afspilning) på
skærmen.
60min
• Proceduren for at se film på et tv er den samme
som for stillbilleder (side 46).
• Levende billeder optaget med brug af ældre
Sony modeller kan også vises en størrelse
mindre.
STD
640
101
10/10
00:00:03
Funktionskontakt
Højttaler
101_0010
STOP
2005 1 1 10:30PM
REV/CUE
VOLUME
Afspilningslinje
Sådan standses afspilning
Tryk på  igen.
Sådan justeres lydstyrken
Tryk på / for at justere lydstyrken.
 Indstil funktionskontakten
på .
Film med billedstørrelse [640(Fine)]
eller [640(Standard)] vises på fuld
skærm.
60min
STD
640
101
101_0010
PLAY
10/10
00:00:00
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
VOLUME
• Film med billedstørrelse [160] vises en
størrelse mindre.
Tryk på  (frem) eller  (tilbage) ved
afspilning.
For at vende tilbage til normal afspilning
skal du trykke på .
Se film
 Vælg det ønskede levende
billede med /.
Sådan spoles filmen frem eller
tilbage
Indikatorer når der ses film
Hver gang du trykker på
, skifter
skærmens status som følger: Indikatorer
fra  LCD-baggrundsbelysning fra 
Indikatorer til.
Et histogram vises ikke.
For en nærmere beskrivelse af
indikatorerne, se side 137.
85
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Slette film
Du kan slette uønskede film.
Kontrolknap
Funktionskontakt
Med enkeltbilledindstilling
I indeksindstilling
 Indstil funktionskontakten
på .
 Indstil funktionskontakten
på , og tryk derefter på
(Indeks) for at vise en
indeksskærm (9 billeder).
 Vis det billede, du vil slette,
med /.
 Tryk på
(Slet).
På dette tidspunkt er filmen endnu
ikke blevet slettet.
 Vælg [Delete] med , og tryk
derefter på .
Meddelelsen "Access" vises, og filmen
er slettet.
• Du kan ikke slette beskyttede film.
• Bemærk, at du ikke kan gendanne slettede film.
 For at fortsætte og slette
andre film, skal du vise den
film, du vil slette, med /, og
derefter gentage trin .
Tryk to gange på
(Indeks) for at
vise en indeksskærm (16 billeder).
 Tryk på
(Slet).
 Vælg [Select] med /, og tryk
derefter på .
 Vælg det billede, du vil slette,
med ///, og tryk derefter
på .
Den grønne (Slet) -indikator vises
på den valgte film.
Sådan annulleres sletning
Vælg [Exit] i trin  eller .
SELECT
TONEXT
På dette tidspunkt er filmen endnu
ikke blevet slettet.
 Gentag trin  for at slette
andre film.
 Tryk på
(Slet).
86
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
 Vælg [OK] med , og tryk
derefter på .
Meddelelsen "Access" vises, og filmen
er slettet.
Sådan annulleres sletning
Vælg [Exit] i trin  eller .
• Se side 51 vedrørende sletning af alle
billederne i mappen.
Klippe film
Du kan klippe film eller slette unødvendige
dele af film. Det er den anbefalede
indstilling at bruge, når "Memory Stick
Duoens" kapacitet er utilstrækkelig, eller
når du vedhæfter film til dine e-mailmeddelelser.
Bemærk, at den originale film slettes, når
du klipper den.
<Eksempel> Klippe en film med
nummeret 101_0002
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
1. Klippe sekvens A
1
A
B
2
3
101_0002
Dele-punkt
Filnumre der tildeles, når film
klippes
De klippede film tildeles nye numre og
optages som de nyeste filer i den valgte
optagemappe. Den originale film slettes,
og det pågældende nummer springes over.
2. Klippe sekvens B
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Delepunkt
3. Slette sekvens A og B, hvis de er
unødvendige.
1
3
101_0007
A
2
B
Se film
101_0004
101_0006
Slet
Slet
4. Kun de ønskede sekvenser bibeholdes
1
3
2
101_0006
87
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Kontrolknap
Funktionskontakt
MENU
 Bestem et klippepunkt
Tryk på den midterste  ved det
ønskede klippepunkt.
60min
Divide
Dividing
Point
STD
640
101
10/10
00:00:02
OK
Cancel
Exit
 Indstil funktionskontakten
på .
 Vælg den film, du vil klippe,
med /.
 Tryk på MENU.
Menuen vises.
 Vælg (Dele) med , og tryk
derefter på . Vælg dernæst
[OK] med , og tryk på .
Afspilning af filmen begynder.
• Du kan ikke klippe følgende billeder.
– Stillbillede
– Filmfiler der ikke er lange nok til at klippe
(længere end ca. 2 sekunder).
– Beskyttede film
• Du kan ikke gendanne filer, når du først klippet
dem.
• De klippede film optages som de nyeste filer i
den valgte optagemappe.
Når du vil justere klippepunktet, skal
du bruge [/] (enkeltbillede
forlæns/baglæns), og justere
klippepunktet vha. /. Hvis du vil
ændre klippepunktet, skal du vælge
[Cancel]. Afspilningen af filmen
begynder igen.
 Når du har bestemt dig for et
klippepunkt, skal du vælge
[OK] med /, og trykke på .
 Vælg [OK] med , og tryk
derefter på .
Filmen er klippet.
Sådan annulleres klipning
Vælg [Exit] i trin  eller . Filmen
vises på skærmen igen.
88
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Kopiere billeder til
din computer
— Til Windows-brugere
Anbefalet computersystem
• Kameraet er kompatibelt med Hi-Speed USB
(USB 2.0-kompatibel).
• Tilslutte med et USB-stik, som er kompatibelt
med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)
muliggør avanceret overførsel (High-Speedoverførsel).
USB-indstilling
Der er to indstillinger for USB-tilslutning
ved tilslutning med en computer: [Normal]
og [PTP]*. Standardindstillingen er
[Normal]. Dette afsnit beskriver [Normal]indstillingen som eksempel.
* For nærmere oplysninger om PTP-tilslutning,
se side 126.
Kommunikation med
computeren
Når computeren fortsætter fra Suspend
eller Sleep, genoprettes kommunikationen
mellem kameraet og computeren ikke altid
på samme tid.
Når din computer ikke er
udstyret med USB-stik
Når der hverken er en USB-stikforbindelse
eller en "Memory Stick"-slot, kan du
kopiere billeder ved at bruge et ekstra
apparat. Se Sonys websted for nærmere
oplysninger.
http://www.sony.net/
Cd-rommens indhold
 USB-driver
Denne driver er nødvendig for at kunne
tilslutte kameraet til en computer.
Når du bruger Windows XP, behøver du
ikke at installere USB-driveren.
 Picture Package
Med denne applikation kan du nemt
overføre billeder fra kameraet til en
computer. Den gør det også muligt for dig
at anvende de forskellige funktioner.
Når du installerer "Picture Package",
installeres USB-driveren på samme tid.
Se billeder på computer
Operativsystem: Microsoft Windows
98, Windows 98SE, Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition eller
Windows XP Professional
Ovenstående operativsystem skal være
installeret fra producentens side. Funktion
garanteres ikke på et system, der er
opgraderet til operativsystemerne ovenfor
eller på et multi-boot-system.
CPU: MMX Pentium 200 MHz eller
hurtigere
USB-stik: Leveres som standard
Display: 800 × 600 punkter eller derover
High Color (16-bit farve, 65.000 farver)
eller derover
• Hvis du tilslutter to eller flere USB-enheder
til en enkelt computer på en gang, virker
nogle enheder, herunder kameraet, ikke altid,
afhængigt af typen af USB-enhed.
• Funktion garanteres ikke, når der bruges en
USB-hub.
• Funktion på alle de anbefalede computersystemer ovenfor garanteres ikke.
• Den krævede betjening kan være forskellig,
afhængigt af dit operativsystem.
• Luk alle aktive programmer på
computeren ned inden installation af
USB-driveren og -programmet.
• Når du bruger Windows XP eller
Windows 2000, skal du logge på som
systemadministrator.
89
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Installation af USB-driveren
Når du bruger Windows XP, behøver du
ikke at installere USB-driveren.
Når USB-driveren først er installeret,
behøver du ikke installere USB-driveren.
 Klik på [USB Driver] på
titelskærmen.
 Klik på [Yes, I want to restart
my computer now], og klik
derefter på [Finish].
 Tænd computeren, og sæt cdrommen (medfølger) i cd-romdrevet.
Tilslut ikke kameraet til
computeren på dette tidspunkt.
Installationsmenu-skærmen vises.
Hvis den ikke vises, skal du
dobbeltklikke på
(My Computer)

(PICTUREPACKAGE) i denne
rækkefølge.
• Når du også bruger den medfølgende
billedsoftware "Picture Package",
skal du klikke på [Picture Package].
USB-driveren installeres, når
"Picture Package" er installeret
(side 97).
• Når computeren er i brug, skal du
"InstallShield Wizard"-skærmen vises.
 Klik på [Next].
Din computer genstarter. Derefter kan
du etablere USB-tilslutningen.
 Udtag cd-rommen.
Installation af USB-driveren begynder.
Når installationen er fuldendt, kommer
der en besked på skærmen herom.
lukke al applikationssoftware ned,
inden du installerer USB-driveren.
90
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Tilslutte kameraet til din
computer
 Tænd computeren.
 Forbind USB-kablet til (USB)
-jackstikket på Cyber-shot
Station.
 Forbind kameraet til Cybershot Station, og tænd
kameraet.
POWER
 Sæt "Memory Stick Duoen"
med de billeder, du vil kopiere,
i kameraet.
Lysnetadapter
Cyber-shot Station
USB-kabel
 Tilslut USB-kablet til
computeren.
Til en lysnetstikkontakt
• Sørg for at kameraet er sluttet godt til Cybershot Station.
USB Mode
Normal
Tilslutningsindikatorer*
Switch on
• Når du kopierer billeder til din computer med
brug af batteriet, kan kopieringen gå galt, eller
data kan beskadiges ved batteriafbrydelse. Det
anbefales at bruge lysnetadapteren.
• Ved brug af Windows XP vises AutoPlayguiden automatisk på skrivebordet. Gå videre
til side 93.
MENU
Se billeder på computer
 Tilslut Cyber-shot Station
(medfølger) og lysnetadapteren (medfølger), og
forbind adapteren til en
lysnetstikkontakt.
"USB Mode Normal" vises på
kameraets LCD-skærm. Når en
USB-tilslutning etableres for første
gang, kører din computer automatisk
det brugte program for at registrere
kameraet. Vent et øjeblik.
* Ved kommunikation bliver tilslutningsind
ikatorerne røde. Betjen ikke computeren,
før indikatorerne bliver hvide.s
91
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
• Hvis "USB Mode Normal" ikke vises i trin
, skal du trykke på MENU, vælge [USB
Connect], og indstille den på [Normal].
• Fjern ikke kameraet fra Cyber-shot
Station ved USB-tilslutning, da det
kan beskadige billeddataene. Se
bemærkning  vedrørende afslutning
af USB-tilslutning.
 Afbryde USB-kablet fra
computeren, tage "Memory
Stick Duoen" ud af kameraet
eller slukke kameraet ved USBtilslutning
Til Windows 2000-, Me-, eller XPbrugere
1 Dobbeltklik på
på proceslinjen.
Dobbeltklik her
2 Klik på
(Sony DSC), og klik derefter
på [Stop].
3 Bekræft apparatet på bekræftelsesvinduet, og klik derefter på [OK].
4 Klik på [OK].
Trin 4 er unødvendigt for Windows
XP-brugere.
5 Afbryd USB-kablet, udtag "Memory
Stick Duoen" eller sluk kameraet.
Til Windows 98- eller 98SE-brugere
Kontroller, at tilslutningsindikatorerne
(side 91) på skærmen er blevet hvide, og
udfør kun trin 5 ovenfor.
Kopiere billeder
– Windows 98/98SE/2000/Me
 Dobbeltklik på [My Computer],
og dobbeltklik derefter på
[Removable Disk].
Indholdet af den "Memory Stick Duo",
der er sat i kameraet, vises.
• Dette afsnit beskriver et eksempel på kopiering
af billeder i “My Documents”-mappen.
• Når “Removable Disk”-ikonen ikke vises, se
side 93.
• Når du bruger Windows XP, se side 93.
 Dobbeltklik på [DCIM], og
dobbeltklik derefter på
mappen, hvor de billedfiler, du
vil kopiere, er gemt.
 Højreklik på billedfilen for at
vise menuen, og vælg derefter
[Kopier] i menuen.
 Dobbeltklik på mappen
[Dokumenter], højreklik på
vinduet "Dokumenter" for at
vise menuen, og vælg derefter
[Indsæt] i menuen.
Billedfilerne kopieres til "My
Documents"-mappen.
92
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Når et billede med det
samme filnavn findes i
kopidestinationsmappen
Bekræftelsesmeddelelsen om overskrivning vises. Når du overskriver det
eksisterende billede med det nye, slettes
den originale fil.
1 Højreklik på [My Computer] for
at vise menuen, og klik derefter på
[Properties].
"System Properties"-skærmen vises.
2 Vis [Device Manager].
 Klik på [Hardware].
 Klik på [Device Manager].
• For Windows 98-, 98SE- og Me-brugere
er trin  unødvendigt. Klik på [Device
Manager]-fanebladet.
3 Hvis [
Sony DSC] vises, skal du
slette det.
 Højreklik på [
Sony DSC].
 Klik på [Uninstall].
"Confirm Device Removal"skærmen vises.
• For Windows 98-, 98SE- og Me-brugere
skal du klikke på [Remove].
 Klik på [OK].
Enheden slettes.
Forsøg USB-driverinstallation igen med
cd-rommen (side 90).
– Windows XP
Kopiere billeder med Windows
XP AutoPlay-guiden
 Lav en USB-tilslutning
(side 91). Klik på [Copy
pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard],
og klik derefter på [OK].
"Scanner and Camera Wizard"skærmen vises.
 Klik på [Next].
Billederne gemt på "Memory Stick
Duoen" vises.
 Klik på afkrydsningsfeltet
for billeder, som du ikke vil
kopiere til din computer for at
fjerne afkrydsningen, og klik
derefter på [Next].
Se billeder på computer
Sådan ændres filnavnet
For at kopiere en billedfil til computeren
uden at overskrive skal du ændre
filnavnet til det ønskede navn, inden du
kopierer den. Bemærk dog, at hvis du
ændrer filnavnet, vil du ikke altid kunne
afspille dette billede med kameraet. For
at afspille billeder med kameraet skal du
udføre betjeningen på side 97.
Når en "Removable Disk"-ikon
ikke vises
"Picture Name and Destination"skærmen vises.
 Vælg et navn og en
destination for dine billeder,
og klik derefter på [Next].
Billedkopiering begynder. Når
kopieringen er fuldendt, vises "Other
Options"-skærmen.
93
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
 Vælg [Nothing. I’m finished
working with these pictures],
og klik derefter på [Next].
"Completing the Scanner and Camera
Wizard"-skærmen vises.
 Klik på [Finish].
Wizard’en lukkes.
• For at fortsætte med at kopiere andre billeder
skal du følge proceduren i  på side 92 for at
afbryde USB-kablet og tilslutte det igen. Udfør
derefter proceduren fra trin  igen.
Se billederne på din
computer
 Klik på [Start], og klik derefter
på [Dokumenter].
Indholdet af "My Documents"mappen vises.
• I dette afsnit beskrives fremgangsmåden ved
visning af billeder, som er kopieret til mappen
"Dokumenter".
• Når du ikke bruger Windows XP, skal
du dobbeltklikke på [My Documents] på
skrivebordet.
 Dobbeltklik på den ønskede
billedfil.
Billedet vises.
94
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Image file storage destinations and file names
Billedfilerne optaget med kameraet grupperes som mapper på "Memory Stick Duoen".
Eksempel: når du ser mapper i Windows XP
Se billeder på computer
Mappe med billededata optaget med brug af et
kamera, der ikke er udstyret med funktion til at
oprette mapper
Mappe med billeddata optaget med brug af
kameraet. Når der ikke oprettes mapper, er der kun
en "101MSDCF"-mappe
Folder containing movie data, etc., which was
recorded using the camera not equipped with the
folder creating function
• Du kan ikke optage billeder til "100MSDCF"- eller "MSSONY"-mapper. Billederne i
disse mapper kan kun fremvises.
• For flere oplysninger om mappen, se side 55, 69.
95
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Mappe
Filnavn
Filbetydning
101MSDCF til
999MSDCF
DSC0.JPG
• Stillbilledfiler optaget i
MOV0.MPG
• Filmfiler (side 84)
MOV0.THM
• Indeksbilledfiler optaget samtidigt i film-indstilling (side 84)
− Normal indstilling (side 29)
− Exposure Bracket-indstilling (side 63)
− Burst-indstilling (side 66)
− Multi Burst-indstilling (side 67)
•  står for et vilkårligt tal fra 0001 til 9999.
• Taldelen i en filmfil optaget i film-indstilling og dens tilsvarende indeksbilledfil er den samme.
96
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Se billedfiler når de er
kopieret til en computer
med kameraet
Når en billedfil kopieret til din computer
ikke længere findes på en "Memory
Stick Duo", kan du se dette billede igen
på kameraet ved at kopiere billedfilen i
computeren til en "Memory Stick Duo".
Indfør et nummer fra 0001 til 9999 for
.
• Der kan blive vist et filtypenavn, afhængigt
af computerindstillingerne. Filtypenavnet for
stillbilleder er JPG, og filtypenavnet for film er
MPG. Filtypenavnet må ikke ændres.
 Kopier billedfilen til "Memory
Stick Duo"-mappen.
 Højreklik på billedfilen, og klik
derefter på [Kopier].
 Vælg og dobbeltklik på [DCIM]mappen blandt [Removable Disk]
eller [Sony MemoryStick] i [My
Computer].
 Højreklik på [MSDCF]mappen i [DCIM]-mappen, og
klik på [Paste].  står for et
vilkårligt tal fra 100 til 999.
Installere "Picture
Package" og "ImageMixer
VCD2"
"Picture Package" er kun til
Windows-computere.
Du kan bruge "Picture Package"softwaren på din Windows-computer
til at administrere billeder optaget
med kameraet. Installation af "Picture
Package"-softwaren installerer USBdriveren på samme tid.
• Når computeren er i brug, skal du lukke al
applikationssoftware ned, inden du installerer
"Picture Package".
For computersystem
Se side 89 vedrørende grundlæggende
Windows-operativsystem. Andre
systemkrav er som følger.
Software: Macromedia Flash Player 6.0
eller nyere, Windows Media Player 7.0
eller nyere, DirectX 9.0b eller nyere
Lydkort: 16-bit stereo-lydkort med
højttalere
Hukommelse: 64 MB eller mere
(128 MB eller mere anbefales.)
Harddisk: Diskplads nødvendig til
installation: ca. 500 MB
Display: Videokort (Direct Draw-driverkompatibel) med 4 MB VRAM
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Enjoying images on your computer
• Trin  er ikke nødvendigt, når filnavnet
indstillet med kameraet ikke er ændret.
• Du vil ikke altid kunne afspille alle billeder,
afhængigt af billedstørrelsen.
• Når en billedfil er bearbejdet med en computer,
eller når billedfilen er optaget med en anden
model end kameraet, garanteres afspilning på
kameraet ikke.
• Når bekræftelsesmeddelelsen om overskrivning
vises, skal du indføre et andet tal i trin .
• Hvis der ikke er en mappe, skal du først oprette
en mappe med kameraet, og derefter kopiere
billedfilen (side 55).
 Højreklik på billedfilen, og klik
derefter på [Rename]. Skift
filnavnet til "DSC0".
97
• Når du automatisk laver billedfremvisninger (side 101), er en Pentium
III 500 MHz eller hurtigere CPU
nødvendig.
• Ved brug af "ImageMixer VCD2"
anbefales en Pentium III 800 MHz eller
hurtigere CPU.
• Denne software er kompatibel med
DirectX-teknologien. "DirectX" skal
være installeret inden brug.
• Der kræves et særskilt miljø til betjening
af optageenheden for at kunne skrive på
cd-rommer.
 Tænd computeren, og sæt cdrommen (medfølger) i cd-romdrevet.
Installationsmenuskærmen vises.
• Hvis du ikke allerede har installeret USBdriveren (side 90), må du ikke tilslutte
kameraet til computeren, inden du installerer
"Picture Package"-softwaren (undtagen for
Windows XP).
 Klik på [Picture Package/
ImageMixer VCD2].
98
 Vælg det ønskede sprog, og
klik på [Next].
• I dette afsnit beskrives de engelsksprogede
skærmbilleder.
 Klik på [Next].
Skærmbilledet "License Agreement"
vises.
Læs betingelserne omhyggeligt.
Hvis du er indforstået med alle
betingelser i aftalen, skal du klikke på
afkrydsningsfeltet "I accept the terms
of the license agreement" og klikke
på [Next].
 Klik på [Next].
 Klik på [Install] på
skærmbilledet "Ready to
Install the Program".
Installationen begynder.
Når installationen er udført, vises
"Welcome to setup for ImageMixer
VCD2"-skærmen.
Skærmbilledet "Choose Setup
Language" vises.
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
 Klik på [Next], og følg derefter
vejledningen.
Kopiere billeder med brug
af "Picture Package"
Forbind kameraet og din computer
med USB-kablet.
"Picture Package" starter automatisk
op, og billederne kopieres automatisk til
computeren. Efter billederne er kopieret,
starter "Picture Package Viewer" op, og de
kopierede billeder vises.
Hvis skærmbilledet "Welcome to setup
for Direct X" vises efter, at du har
installeret programmet, skal du følge
instruktionerne.
Brug af "Picture Package"
Start [Picture Package Menu] op på
skrivebordet for at bruge de forskellige
funktioner.
• Åbningsskærmen kan være forskellig
afhængigt af computeren. Du kan ændre
menudisplayet, så det passer til dine ønsker,
ved at klikke på [Settings] på nedre højre
hjørne af skærmen.
• For nærmere oplysninger om brug af
applikationssoftwaren skal du klikke på
på øvre højre hjørne af hver skærm for at vise
online-hjælp.
Din computer genstarter.
Genvejsikonerne ved "Picture
Package Menu" og "Picture Package
destination Folder" vises.
Se billeder på computer
Teknisk support af "Picture Package"
leveres af Pixela User Support Center.
For flere oplysninger, se de oplysninger
der medfølger cd-rommen.
 Kontroller, at afkrydsningsfeltet "Yes, I want to restart my
computer now" er afkrydset,
og klik så på [Finish].
• Normalt oprettes "Picture Package"- og
"Date"-mapper inden i "My Picture"-mappen,
og alle billedfiler optaget med kameraet
kopieres til disse mapper.
• Hvis "Picture Package" ikke kan kopiere
billeder automatisk, skal du starte "Picture
Package Menu" op, og afkrydse [Settings] i
[Copy automatically].
 Udtag cd-rommen.
99
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Se billeder på en computer
Gemme billeder på en cd-r
Klik på [Viewing video and pictures on
PC] i venstre side af skærmen, og klik så
på [Viewing video and pictures on PC] i
det nederste højre hjørne af skærmen.
Klik på [Save the images on CD-R] i
venstre side af skærmen, og klik så på
[Save the images on CD-R] i det nederste
højre hjørne af skærmen.
Skærmen til at se billeder vises.
Lave en video-cd med en menu
("ImageMixer VCD2")
"ImageMixer VCD2" er kompatibel med
video-cd med høj opløsning-stillbilleder.
 Klik på [Burning Video CD] på
venstre side af skærmen, og
klik derefter på [Burning Video
CD] på nedre højre hjørne af
skærmen.
Skærmen til at gemme billeder på en
cd-r vises.
• Et cd-r-drev er nødvendigt til at gemme
billeder på en cd-r. For yderligere oplysninger
om kompatible drev, se følgende hjemmeside
for Pixela User Support Center.
http://www.ppackage.com/
"ImageMixer VCD2"-skærmen vises.
 Klik på [Video CD].
 Vælg den mappe, hvor de
ønskede billeder er gemt.
 Marker den ønskede mappe i
venstre rude, og klik derefter på
[Add]. Den markerede mappe
flyttes til den højre rude.
 Klik på [Next].
100
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
 Sæt menubaggrund, knapper,
titler osv. op, og klik derefter
på [Next].
Bekræft opsætning i overensstemmelse
med dine ønsker.
Lave en billedfremvisning
Klik på [Automatic Slideshow Producer]
i venstre side af skærmen, og klik så på
[Automatic Slideshow Producer] i det
nederste højre hjørne af skærmen.
 Bekræft kontrol af video-cdfilen.
Skærmen til at lave en
billedfremvisning vises.
 Klik på
-knappen på
skærmen.
Se billeder på computer
Når du sætter en cd-r i cd-r-drevet og
klikker på [Write], vises skærmen, der
bruges til at skrive til en disk.
 Udfør procedurerne beskrevet
under "Se billeder på en
computer" (side 100) for at
vise listen over billeder.
 Dobbeltklik på og vælg de
billeder, du vil udskrive fra
listen.
 Klik på den fil, du vil kontrollere
på venstre ramme.
 Klik på [] for at fremvise filen.
 Klik på [Next] og indtast
disknavnet.
Udskrive billeder
Skærmen til at udskrive billeder vises.
101
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
 Klik på [File] på øvre venstre
hjørne af skærmen, og vælg
derefter [Print].
Kopiere billeder til
din computer
— Til Macintosh-brugere
Anbefalet computersystem
Operativsystem: Mac OS 9.1, 9.2 eller
Udskrivningsguide-skærmen vises.
 Indstil papirformat og antal
ark, og udskriv billeder.
Mac OS X (v10.0/v10.1/v10.2/v10.3)
Ovenstående operativsystem skal være
installeret fra producentes side.
USB-stik: Leveres som standard
• Hvis du tilslutter to eller flere USB-enheder
til en enkelt computer på en gang, virker
nogle enheder, herunder kameraet, ikke altid,
afhængigt af typen af USB-enhed.
• Funktion garanteres ikke, når der bruges en
USB-hub.
• Funktion på alle de anbefalede computersystemer ovenfor garanteres ikke.
USB-indstilling
Der er to indstillinger for USB-tilslutning
ved tilslutning med en computer: [Normal]
og [PTP]*. Standardindstillingen er
[Normal]. Dette afsnit beskriver [Normal]indstillingen som eksempel.
* For nærmere oplysninger om PTP-tilslutning,
se side 126.
Kommunikation med
computeren
Når computeren fortsætter fra Suspend
eller Sleep, genoprettes kommunikationen
mellem kameraet og computeren ikke altid
på samme tid.
Når din computer ikke er
udstyret med USB-stik
Når der hverken er en USB-stikforbindelse
eller en "Memory Stick"-slot, kan du
kopiere billeder ved at bruge et ekstra
apparat. Se Sonys websted for nærmere
oplysninger.
http://www.sony.net/
102
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
 Tilslutte kameraet til
computeren
Se side 91 for nærmere oplysninger.
Afbryde USB-kablet, udtage
"Memory Stick Duoen" fra kameraet,
eller slå strømmen fra ved USBtilslutning
Træk og slip drev-ikonen eller ikonen for
"Memory Sticken" til "Trash"-ikonen, og
udtag derefter USB-kablet, udtag "Memory
Stick Duoen", eller sluk kameraet.
 Kopiere billeder
1 Dobbeltklik på det nye ikon på
skrivebordet.
Indholdet af den "Memory Stick Duo",
der er sat i kameraet, vises.
Brug af "ImageMixer VCD2"
1 Dobbeltklik på harddisk-ikonen.
"ImageMixer VCD2" er også kompatibel
med Macintosh (Mac OS X (v10.1.5 eller
nyere)). Vha. "ImageMixer VCD2" på
den cd-rom, der medfølger kameraet, kan
du lave en video-cd med de billed- eller
filmmaterialer, som er gemt i computeren.
2 Dobbeltklik på den ønskede billedfil
i mappen med de kopierede filer.
Billedfilen åbnes.
• "Picture Package" kan ikke bruges med
Macintosh.
• "ImageMixer VCD2" for Macintosh kan kun
lave diskbilledet til at gemme billedfilen på
en cd-r i video-cd format. Toast by Roxio
(medfølger ikke) kræves for at lave en
video-cd.
• Når computeren er i brug, skal du lukke al
anden applikationssoftware ned, inden du
installerer "ImageMixer VCD2".
Teknisk support af "ImageMixer VCD2"
leveres af Pixela User Support Center.
For flere oplysninger, se de oplysninger
der medfølger cd-rommen.
Se billeder på computer
• Hvis du bruger Mac OS X v10.0, skal du
fjerne USB-kablet osv., efter du har slukket
computeren.
 Se billederne på din computer
2 Dobbeltklik på [DCIM].
3 Dobbeltklik på mappen med billederne,
du vil kopiere.
4 Træk og slip billedfilerne til harddiskikonen.
• Billedfilerne kopieres til din harddisk. For
nærmere oplysninger om lagerdestination for
billeder og filnavne, se side 95.
103
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Nødvendigt computersystem
Operativsystem: Mac OS X (v10.1.5
eller nyere)
Ovenstående operativsystem skal være
installeret fra producentes side.
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
Power Mac serie G3/G4
Hukommelse: 128 MB eller mere
(256 MB eller mere anbefales.)
Harddisk: Diskplads nødvendig til
installation: ca. 250 MB
Display: 1024 × 768 punkter eller
derover, 32.000 farver eller mere
• QuickTime 4 eller nyere skal være
præinstalleret. (QuickTime 5 anbefales.)
• Funktion på alle de anbefalede computersystemer ovenfor garanteres ikke.
 Installere "ImageMixer VCD2"
1 Tænd computeren.
• Displayindstillingerne bør være 1024 × 768
punkter eller højere, og 32.000 farver eller
højere.
2 Sæt cd-rommen (medfølger) i cd-romdrevet.
3 Dobbeltklik på cd-rom-ikonen.
4 Kopier [IMXINST.SIT] -filen i [MAC]
-mappen til harddisk-ikonen.
5 Dobbeltklik på [IMXINST.SIT]-filen i
kopier-til-mappen.
 Lave en video-cd med en
menu
"ImageMixer VCD2" er kompatibel med
video-cd med høj opløsning-stillbilleder.
1 Åbn [ImageMixer]-mappen i
[Application].
2 Klik på [ImageMixer VCD2].
3 Udfør trin  til  på side 100.
4 Klik på [Next] og indtast disknavnet og
dens destination.
Forberedelse til at gemme filen på en
cd-r er udført.
6 Dobbeltklik på den udpakkede
[ImageMixer VCD2_Install]-fil.
7 Efter brugeroplysning-skærmen vises,
skal du indtaste det ønskede navn og
kodeord.
Installation af softwaren begynder.
104
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Fejlfinding
Hvis du får problemer med kameraet, kan
du forsøge følgende løsninger.
1 Kontroller først punkterne i
tabellerne nedenfor. Hvis koden
"C::" vises på skærmen,
er selvdiagnose-funktionen
aktiveret (side 118).
2 Hvis kameraet stadig ikke virker
korrekt, skal du trykke på RESETknappen på kontrolknappens højre
underside med en spids genstand, og
derefter slå strømmen til igen. (Alle
indstillingerne, herunder dato og
klokkeslæt, slettes og nulstilles.)
3 Hvis kameraet stadig ikke virker
korrekt, bør du kontakte din Sonyforhandler eller lokale autoriserede
Sony-servicecenter.
RESETknap
Fejlfinding
Batteri og strøm
Symptom
Årsag/Løsning
Batteriet kan ikke oplades.
• Kameraet er tændt. Sluk kameraet (side 20).
Batteriet kan ikke isættes.
• Skub til batteriholder-knappen, og åbn den derefter (side 14).
• Isæt batteriet korrekt (side 14).
/CHG-lampen blinker ved opladning
af et batteri.
• Isæt batteriet korrekt (side 14).
• Der er opstået funktionsfejl i batteriet. Henvend dig til din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret
Sony-serviceværksted.
• Batteriet er afladet. Sæt lysnetadapteren i igen, og oplad derefter batteriet.
105
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Symptom
Årsag/Løsning
/CHG-lampen tændes ikke ved
opladning af et batteri.
• Lysnetadapteren er afbrudt. Tilslut lysnetadapteren korrekt (side 19).
• Der er opstået funktionsfejl i lysnetadapteren. Henvend dig til din Sony-forhandler eller et lokalt
autoriseret Sony-serviceværksted.
• Isæt batteriet korrekt (side 14).
• Batteriet er helt opladet.
• Batteriet er afladet. Sæt lysnetadapteren i igen, og oplad derefter batteriet.
• Sæt kameraet korrekt i Cyber-shot Station (side 12).
Indikatoren for resterende batteri er
ikke korrekt, eller der vises indikator
for tilstrækkeligt resterende batteri,
men strømmen løber snart ud.
• Du har brugt kameraet i meget varme eller kolde omgivelser (side 127).
• Der har været en afvigelse i den resterende batteritid. Aflad batteriet helt, og oplad derefter batteriet,
så indikatoren for resterende batteri fungerer korrekt (side 17).
• Batteriet er afladet. Isæt et opladet batteri (side 14).
• Batteriet er opbrugt (side 131). Skift batteriet ud med et nyt.
Batteriet bruges op for hurtigt.
•
•
•
•
Du kan ikke tænde kameraet.
• Isæt batteriet korrekt (side 14).
• Lysnetadapteren er afbrudt. Tilslut lysnetadapteren korrekt (side 19).
• Der er opstået funktionsfejl i lysnetadapteren. Henvend dig til din Sony-forhandler eller et lokalt
autoriseret Sony-serviceværksted.
• Batteriet er afladet. Isæt et opladet batteri (side 14).
• Batteriet er opbrugt (side 131). Skift batteriet ud med et nyt.
• Sæt kameraet korrekt i Cyber-shot Station (side 12).
Strømmen slår pludselig fra.
• Hvis du ikke betjener kameraet i ca. 3 minutter, mens strømmen er slået til, slukkes kameraet
automatisk, så batteriet ikke bruges op. Tænd kameraet igen (side 20), eller brug lysnetadapteren
(side 19).
• Batteriet er afladet. Isæt et opladet batteri (side 14).
• Sæt kameraet korrekt i Cyber-shot Station (side 12).
Batteriet er opbrugt (side 131). Skift batteriet ud med et nyt.
Du har brugt kameraet i meget kolde omgivelser (side 127).
Batteripolen er beskidt. Rens batteripolen med en vatpind el.lign., og oplad batteriet.
Efter opladning af batteriet skal du afbryde DC-stikket fra kameraet.
106
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Optage stillbilleder/film
Symptom
Årsag/Løsning
LCD-skærmen tændes ikke, selvom
strømmen slås til.
• LCD-baggrundsbelysningen er slået fra med
baggrundsbelysningen til med
(side 32).
Motivet er ikke synligt på LCDskærmen.
• Indstil funktionskontakten på
LCD-skærmen bliver blå, og motivet
vises ikke ved optagelse af film.
• Billedstørrelsen er indstillet på [640(Fine)], mens et A/V-tilslutningskabel er tilsluttet A/V OUT
(MONO) -jackstikket. Afbryd A/V-tilslutningskablet, eller indstil billedstørrelsen på en anden end
[640(Fine)].
Billedet er ikke i fokus.
• Motivet er for tæt på. Indstil kameraet på nærbillede (Makro) optageindstilling, og anbring kameraet
længere væk fra den minimale optageafstand (ca. 8 cm ved W-siden/25 cm ved T-siden), og optag
derefter billedet (side 35). Eller vælg
(Magnifying Glass-indstilling) og fokuser fra en afstand
på ca. 1 cm til 20 cm fra motivet.
(Magnifying Glass• Ved optagelse af stillbilleder skal du vælge en anden indstilling end
indstilling), (Twilight-indstilling),
(Landscape-indstilling) eller
(Fireworks-indstilling)
for Scene Selection-funktionen (side 43).
• Fokusforvalg-funktionen er valgt. Indstil på auto-fokus (side 59).
Optisk zoom virker ikke.
• Du kan ikke ændre zoomskaleringen ved optagelse af film.
• Ved optagelse af stillbilleder skal du vælge en anden indstilling end
indstilling) for Scene Selection-funktionen (side 43).
eller
i mørke omgivelser. Slå LCD-
(side 31, 84).
(Magnifying Glass-
• [Digital Zoom] er indstillet på [Smart] eller [Off] på Setup-skærmen. Indstil [Digital Zoom] på
[Precision] (side 33 og 124).
• Funktionskontakten er indstillet på
. Indstil funktionskontakten på .
Smart zoom fungerer ikke.
• [Digital Zoom] er indstillet på [Precision] eller [Off] på Setup-skærmen. Indstil [Digital Zoom] på
[Smart] (side 33 og 124).
• Billedstørrelsen er indstillet på [5M] eller [3:2]. Indstil billedstørrelse på andre indstillinger
undtagen [5M] og [3:2] (side 25).
• Smart zoom kan ikke bruges i Multi Burst-indstilling (side 33 og 67).
. Indstil funktionskontakten på .
• Funktionskontakten er indstillet på
Billedet er for mørkt.
• Du optager et motiv med en lyskilde bag motivet. Vælg måling-indstilling (side 62), eller juster
eksponeringen (side 60 og 120).
• LCD-skærmens lysstyrke er for lav. Juster LCD-skærmens lysstyrke (side 125).
(side 32).
• Slå LCD-baggrundsbelysningen til med
Fejlfinding
Precision digital zoom fungerer ikke.
107
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Symptom
Årsag/Løsning
Billedet er for lyst.
• Du optager et motiv i projektørlys i mørke omgivelser, f.eks. på en scene. Juster eksponeringen
(side 60 og 120).
• LCD-skærmens lysstyrke er for lys. Juster LCD-skærmens lysstyrke (side 125).
Billedet er monokromt (sort-hvidt).
• Indstil [PFX] (Billedeffekt) på andre indstillinger end [B&W] (side 68).
Der kommer lodrette striber, når du
optager et meget lyst motiv.
• Det kaldes udtværingsfænomenet. Dette fænomen er ikke en funktionsfejl.
Der kommer forstyrrelser på billedet,
når du ser på LCD-skærmen i mørke
omgivelser.
• Kameraet forøger sigtbarheden på LCD-skærmen ved midlertidigt at gøre billedet lysere ved forhold
med lav belysning. Det har ingen virkning på det optagede billede.
Kameraet kan ikke optage billeder.
• Der er ikke isat en "Memory Stick Duo". Isæt en "Memory Stick Duo" (side 24).
• "Memory Stick Duoen" er fyldt. Slet unødvendige billeder gemt på "Memory Stick Duoen" (side 49
og 86), eller skift "Memory Stick Duo".
• Du bruger en "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelseskontakt, og skrivebeskyttelseskontakten
er indstillet på LOCK-positionen. Indstil kontakten på optagepositionen (side 129).
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
ved optagelse af stillbilleder (side 31).
• Indstil funktionskontakten på
• Indstil funktionskontakten på
ved optagelse af film (side 84).
• Billedstørrelsen er indstillet på [640(Fine)] ved optagelse af film. Isæt en "Memory Stick PRO Duo"
(side 84 og 128), eller indstil billedstørrelsen på en anden end [640(Fine)].
Optagelse tager lang tid.
• Funktionen NR-lav lukkerhastighed er aktiveret (side 43).
Blitzen virker ikke.
• Indstil funktionskontakten på
(side 31).
• Blitzen er indstillet på
(Ingen blitz). Indstil blitzen på automatisk (Ingen indikator), (Tvungen
blitz) eller SL (Langsom synkronisering) (side 37).
• Ved optagelse af stillbilleder skal du vælge en anden indstilling end (Twilight-indstilling),
(Fireworks-indstilling) eller (Candle-indstilling) for Scene Selection-funktionen (side 43).
• Når
(Magnifying Glass-indstilling),
(Landscape-indstilling), (Snow-indstilling),
(Beach-indstilling) eller
(High-Speed Shutter-indstilling) er valgt for Scene Selection-funktion,
skal du indstille blitzen på (Tvungen blitz) (side 37).
• Indstil [Mode] (Optage-indstilling) på [Normal].
Der ses uskarpe pletter på billeder
optaget med blitz.
• Støv i luften har reflekteret blitzlyset, og ses på billedet. Det er ikke en funktionsfejl.
108
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Symptom
Årsag/Løsning
Nærbillede (Makro) -funktionen virker
ikke.
• Ved optagelse af stillbilleder skal du vælge en anden indstilling end
indstilling), (Twilight-indstilling),
(Landscape-indstilling),
(Candle-indstilling) for Scene Selection-funktionen (side 43).
Du kan ikke optage uafbrudt.
• "Memory Stick Duoen" er fyldt. Slet unødvendige billeder gemt på "Memory Stick Duoen" (side 49
og 86), eller skift "Memory Stick Duo".
• Batteriet er afladet, så du kan kun optage et enkelt billede. Isæt et opladet batteri (side 14).
Motivets øjne bliver røde.
• Indstil [Red Eye Reduction] på Setup-skærmen på [On] (side 37 og 124).
• Gå tættere på motivet, og optag inden for den anbefalede optageafstand med brug af blitz (side 37).
• Forøg den indendørs lysstyrke, og optag billedet.
Dato og klokkeslæt optages forkert.
• Indstil korrekt dato og klokkeslæt (side 21 og 126).
F-værdien og lukkerhastigheden
blinker, når du trykker og holder
lukkerknappen halvt ned.
• Juster den korrekte eksponering (side 60).
(Magnifying Glass(Fireworks-indstilling) eller
Se billeder
Årsag/Løsning
Kameraet kan ikke afspille billeder.
• Indstil funktionskontakten på
(side 44).
• Mappe/filnavnet er ændret på din computer (side 97).
• For afspilning af billedfiler bearbejdet på computer, eller billeder optaget med andre kameraer end
dit kamera, garanteres ikke.
• Kameraet er i USB-indstilling. Annuller USB-kommunikation (side 92 og 103).
Billedet ser groft ud, lige efter
afspilning er begyndt.
• Billedet kan se groft ud, lige efter afspilning er begyndt pga. billedbearbejdningen. Det er ikke en
funktionsfejl.
Billedet vises ikke på tv-skærmen.
• Kameraets videoudgangssignal på Setup-skærmen er ikke korrekt. Skift indstillingen (side 54
og 126).
• Tilslutningen er ikke korrekt. Kontroller tilslutningen (side 46).
• USB-jackstikket er tilsluttet (side 46). Følg proceduren i bemærkning  på side 92 (Windows) eller
 på side 103 (Macintosh), og afbryd USB-kablet.
Fejlfinding
Symptom
109
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Symptom
Årsag/Løsning
Billedet kan ikke afspilles på en
computer.
• Se side 111.
Slette/redigere billeder
Symptom
Årsag/Løsning
Kameraet kan ikke slette et billede.
• Billedet er beskyttet. Annuller beskyttelsen (side 74).
• Du bruger en "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelseskontakt, og skrivebeskyttelseskontakten
er indstillet på LOCK-positionen. Indstil kontakten på optagepositionen (side 129).
Du har slettet et billede ved en
fejltagelse.
• Markering af  (beskyt) hindrer dig i at slette billeder ved en fejltagelse (side 74).
• Hvis du bruger en "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelseskontakt, anbefales det at indstille
kontakten på LOCK-positionen for at undgå utilsigtet sletning (side 129).
Funktionen til ændring af størrelse
fungerer ikke.
• Du kan ikke ændre størrelsen på film eller Multi Burst-billeder.
Du kan ikke vise et udskriftsmærke
(DPOF).
• Du kan ikke vise udskriftsmærker (DPOF) på film.
Du kan ikke klippe en film.
• Filmen er ikke tilstrækkelig lang til at klippe.
• Beskyttede film kan ikke klippes. Annuller beskyttelsen (side 74).
• Stillbilleder kan ikke klippes.
110
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Computere
Symptom
Årsag/Løsning
Du ved ikke, om computerens
operativsystem er kompatibelt.
• Kontroller "Anbefalet computersystem" (side 89 og 102).
Du kan ikke installere USB-driveren.
• I Windows 2000 skal du logge på som systemadministrator (autoriseret systemadministrator)
(side 89).
Computeren kan ikke genkende
kameraet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Du kan ikke kopiere billeder.
• Lav en korrekt USB-tilslutning mellem kameraet og din computer (side 91 og 103).
• Følg den specificerede kopieringsprocedure for dit operativsystem (side 92, 93, 99 og 102).
• Du forsøgte at optage med brug af en "Memory Stick Duo" formateret af en computer. Optag med
brug af en "Memory Stick Duo" formateret af kameraet.
Efter at have lavet en USB-tilslutning,
starter "Picture Package" ikke
automatisk op.
• Start "Picture Package Menu" op, og kontroller [Settings].
• Lav en USB-tilslutning, når computeren er tændt (side 91).
Billedet kan ikke afspilles på en
computer.
• Hvis du bruger "Picture Package"-applikationssoftwaren, skal du klikke på hjælp på øvre højre
hjørne af hver skærm.
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Fejlfinding
Tænd kameraet (side 20).
Batteriniveauet er lavt. Brug lysnetadapteren (side 19).
Brug det medfølgende USB-kabel (side 91 og 102).
Afbryd USB-kablet både fra computeren og Cyber-shot Station, og slut det godt til igen. Sørg for, at
"USB Mode" vises på LCD-skærmen (side 91).
Sæt kameraet korrekt i Cyber-shot Station (side 12).
Indstil [USB Connect] på [Normal] på Setup-skærmen (side 54 og 126).
USB-stikkene på din computer er tilsluttet andet udstyr ud over tastaturet, musen og Cyber-shot
Station. Afbryd alt andet udstyr end tastaturet og musen fra USB-stikkene (side 89).
Kameraet er ikke sluttet direkte til din computer. Tilslut kameraet direkte til din computer uden at
føre det gennem en USB-hub eller anden enhed (side 89).
Installer USB-driveren (side 90).
Computeren registrerer ikke enheden korrekt, fordi du har forbundet kameraet til computeren med
USB-kablet, inden du installerede "USB Driver" fra den medfølgende cd-rom. Slet den enhed fra
computeren, som er registreret forkert (side 93), og installer derefter USB-driveren (side 90).
111
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Symptom
Årsag/Løsning
Billede og lyd afbrydes af
forstyrrelser, når du ser film på en
computer.
• Filmen afspilles direkte fra "Memory Stick Duoen". Kopier filmen til computerens harddisk, og
afspil derefter filmen fra harddisken (side 92, 93, 99 og 102).
Du kan ikke udskrive et billede.
• Kontroller printerindstillingerne.
Når billeder først er kopieret til
en computer, kan de ikke ses på
kameraet.
• Kopieret til en forkert mappe. Kopier dem til en ledig mappe, f.eks. "101MSDCF" (side 97).
• Mappe/filnavnet er ændret på din computer (side 97).
"Memory Stick Duo"
Symptom
Årsag/Løsning
Der kan ikke isættes en "Memory
Stick Duo".
• Du isætter "Memory Stick Duoen" bagfra. Isæt "Memory Stick Duoen" fra den rigtige side (side 24).
Du kan ikke optage på en "Memory Stick • Du bruger en "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelseskontakt, og skrivebeskyttelseskontakten er
Duo".
indstillet på LOCK-positionen. Indstil kontakten på optagepositionen (side 129).
• "Memory Stick Duoen" er fyldt. Slet unødvendige billeder (side 49 og 86).
• Billedstørrelsen er indstillet på [640(Fine)] ved optagelse af film. Isæt en "Memory Stick PRO"
(side 84 og 129), eller indstil billedstørrelsen på en anden end [640(Fine)].
Du kan ikke formatere en "Memory
Stick Duo".
• Du bruger en "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelseskontakt, og skrivebeskyttelseskontakten er
indstillet på LOCK-positionen. Indstil kontakten på optagepositionen (side 129).
Du har formateret en "Memory Stick
Duo" ved en fejltagelse.
• Alle dataene på "Memory Stick Duoen" slettes ved formatering. Du kan ikke gendanne dem. Hvis du
bruger en "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelseskontakt, anbefales det at indstille kontakten
på LOCK-positionen for at undgå utilsigtet sletning (side 129).
112
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
PictBridge-kompatibel printer
Symptom
Årsag/Løsning
Tilslutningen kan ikke etableres.
•
•
•
•
Du kan ikke udskrive billeder.
• Kameraet er ikke sluttet til printeren. Kontroller, at kameraet og printeren er korrekt tilsluttet med
USB-kablet.
• Tænd printeren. Se betjeningsvejledningen til printeren for nærmere oplysninger.
• Hvis du vælger [Exit] ved udskrivning, kan du ikke altid udskrive igen, afhængigt af din printer.
Afbryd og tilslut USB-kablet igen. Hvis du stadig ikke kan udskrive, skal du afbryde USB-kablet,
slukke og tænde printeren, og derefter tilslutte USB-kablet igen.
• Film kan ikke udskrives.
• Billeder bearbejdet med en computer eller billeder optaget med andre kameraer end dette kan ikke
altid udskrives.
Henvend dig til printerproducenten for at få at vide, om printeren er PictBridge-kompatibel.
Kontroller, at printeren er tændt og kan tilslutte med kameraet.
Indstil [USB Connect] på [PictBridge] på Setup-skærmen (side 126).
Afhængigt af forholdene kan tilslutningen ikke altid etableres. Afbryd og tilslut USB-kablet igen. Se
betjeningsvejledningen til printeren, hvis der vises en fejlmeddelelse på printeren.
Udskrivning annulleres.
• Du afbrød USB-kablet, inden
Du kan ikke indføje datoen eller
udskrive billeder i indeks-indstilling.
• Henvend dig til printerproducenten for at få at vide, om printeren har dato- eller indeksfunktion.
• Datoen kan ikke altid indføjes i indeksindstilling, afhængigt af printeren. Henvend dig til
printerproducenten.
Det papirformat, du vil udskrive i,
vises ikke.
• Henvend dig til printerproducenten for at få at vide, om printeren understøtter det papirformat, du vil
udskrive i.
"---- -- --" udskrives på den datoindføjede del.
• De billeder, som ikke har optagedatodata, kan ikke udskrives med datoen indføjet. Indstil [Date] på
[Off], og udskriv billedet.
Du kan ikke udskrive med den
aktuelle indstilling af papirformat for
printeren.
• Hvis printerpapiret blev skiftet til papir af et andet format, efter kameraet blev sluttet til printeren,
skal du afbryde USB-kablet og derefter tilslutte det igen.
• Indstillingen af udskrivning for kameraet er forskellig fra indstillingen for printeren. Indstillingen af
papirformat for kameraet skal ændres (side 79 og 81), eller printerindstillingen skal ændres.
Du kan ikke udføre anden betjening,
når udskrivning er standset.
• Printeren udfører udskriftsstop, så vent indtil denne proces er afsluttet. (Denne proces kan tage
nogen tid, afhængigt af printeren.)
(Afbryd ikke USB-kabel) -mærket forsvandt.
Fejlfinding
113
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Andet
Symptom
Årsag/Løsning
Kameraet virker ikke.
•
•
•
•
Strømmen er slået til, men kameraet
virker ikke.
• Den indbyggede mikrocomputer fungerer ikke korrekt. Afbryd og tilslut efter et minut alle
strømkilder igen; tænd derefter kameraet. Hvis det ikke virker, skal du trykke på RESET-knappen på
kontrolknappens underside med en spids genstand, og derefter slå strømmen til igen. (Herved slettes
dato- og klokkeslætindstillinger osv.) (side 105)
Du kan ikke identificere en indikator
på skærmen.
• Kontroller indikatoren (side 133 til 137).
Objektivet bliver tåget.
• Der er kondensvand i kameraet. Sluk kameraet og vent ca. en time ved stuetemperatur, indtil fugten
er fordampet, inden brug (side 128).
Kameraet bliver varmt, når du bruger
det i lang tid.
• Det er ikke en funktionsfejl.
Du bruger ikke et "InfoLITHIUM"-batteri. Brug et "InfoLITHIUM"-batteri (side 130).
Batteriniveauet er lavt. ( -indikatoren vises.) Oplad batteriet (side 14).
Slut lysnetadapteren godt til kameraets multi-stik og til en lysnetstikkontakt (side 19).
Sæt kameraet korrekt i Cyber-shot Station (side 12).
114
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Advarsler og
meddelelser
Følgende meddelelser kan blive vist på skærmen.
Meddelelse
Betydning/afhjælpning
No Memory Stick
• Isæt en "Memory Stick" (side 24).
System error
• Slå strømmen fra og til igen (side 20).
Memory Stick error
•
•
•
•
Memory Stick type error
• Den isatte "Memory Stick Duo" kan ikke bruges i kameraet (side 128).
Format error
• Kunne ikke formatere "Memory Stick Duoen". Formater "Memory Stick Duoen" igen (side 51).
Memory Stick locked
• Du bruger en "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelseskontakt, og skrivebeskyttelseskontakten er indstillet på
LOCK-positionen. Indstil kontakten på optagepositionen (side 129).
No memory space
• "Memory Stick Duoens" kapacitet er utilstrækkelig. Du kan ikke optage billeder. Slet unødvendige billeder
(side 49 og 86).
Read only memory
• Kameraet kan ikke optage eller slette billeder til denne "Memory Stick Duo".
No file in this folder
• Der er ikke optaget nogen billeder i denne mappe.
Folder error
• En mappe med de samme første tre cifre i nummeret findes allerede på "Memory Stick Duoen". (F.eks.:
123MSDCF og 123ABCDE). Vælg andre mapper, eller opret en ny mappe.
Cannot create more
folders
• Den mappe, hvis første tre cifre i navnet er "999" findes på "Memory Stick Duoen". Du kan ikke oprette nogen
mapper.
Cannot record
• Kameraet kan ikke optage billeder i den valgte mappe. Vælg en anden mappe (side 56).
File error
• Der er opstået en fejl ved afspilning af billedet.
Den isatte "Memory Stick Duo" kan ikke bruges i kameraet (side 128).
"Memory Stick Duoen" er beskadiget.
"Memory Stick Duoens" tilslutningsdel er beskidt.
Isæt "Memory Stick Duoen" korrekt (side 24).
• Billedet er beskyttet mod sletning. Ophæv beskyttelsen (side 74).
• Batteriet er ikke et "InfoLITHIUM"-batteri.
Fejlfinding
File protect
For 'InfoLITHIUM' battery
only
115
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Meddelelse
Betydning/afhjælpning
Image size over
• Du afspiller et billede med en størrelse, som ikke kan afspilles på kameraet.
Cannot divide
• Filmen er ikke tilstrækkelig lang til at blive delt (længere end ca. 2 sekunder).
• Filen er ikke en film.
Invalid operation
• Du afspiller en fil, som er oprettet på andet udstyr end kameraet.

• Batteriniveauet er lavt eller nul. Oplad batteriet (side 14). Afhængigt af brugsforholdene eller batteritypen, kan
indikatoren blinke, selv om der stadig er 5 til 10 minutters resterende batteritid.
• Der kan forekomme kamerarystelser pga. utilstrækkeligt lys. Brug blitzen, monter kameraet på et stativ eller
fastgør kameraet på anden måde.
Turn the power off and on
again
• Et problem med objektivet forårsagede en fejl.
640(Fine) is not available
• Film i størrelse 640(Fine) kan kun optages med brug af "Memory Stick PRO Duo". Isæt en "Memory Stick PRO
Duo", eller indstil billedstørrelsen til en anden end [640(Fine)].
Enable printer to connect
• [USB Connect] er indstillet på [PictBridge], men kameraet er tilsluttet en ikke-PictBridge-kompatibel enhed.
Kontroller enheden.
• Afhængigt af forholdene kan tilslutningen ikke altid etableres. Afbryd og tilslut USB-kablet igen. Se
betjeningsvejledningen til printeren, hvis der vises en fejlmeddelelse på printeren.
Connect to
• Du forsøgte at udskrive billeder, inden der var etableret printertilslutning. Tilslut til en PictBridge-kompatibel
printer.
device
No printable image
-mærket.
• Du forsøgte at udføre [DPOF image] uden at kontrollere
• Du forsøgte at udføre [All In This Folder], mens du valgte en mappe, hvor kun film er gemt. Du kan ikke udskrive
film.
Printer busy
• Printeren er i gang, og kan derfor ikke modtage udskriftsforespørgsler. Kontroller printeren.
Paper error
• Der er opstået en papirfejl , f.eks. løbet tør for papir, papirstop el.lign. Kontroller printeren.
Ink error
• Der er opstået en blækfejl i den tilsluttede printer, blækniveauet er lavt, eller printeren er ved at løbe tør for blæk.
Kontroller printeren.
Printer error
• Kameraet modtog en fejl fra printeren. Kontroller printeren, eller kontroller om det billede, du vil udskrive, er
beskadiget.
116
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Meddelelse
Betydning/afhjælpning
• Dataoverførslen til printeren er muligvis ikke udført endnu. Afbryd ikke USB-kablet.
Processing
• Printeren udfører udskriftsstop. Udskrivning er ikke mulig, før denne proces er gennemført. Processen kan tage
nogen tid afhængigt af printeren.
Fejlfinding
117
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Selvdiagnosedisplay
– Hvis der vises en kode, som
begynder med et bogstav
Kameraet har et selvdiagnosedisplay.
Denne funktion viser kameraets tilstand
på LCD-skærmen som en kombination af
et bogstav og fire tal. Hvis det sker, skal
du kontrollere følgende koder og forsøge
den tilsvarende afhjælpning. De sidste
to tal (angivet med ) er forskellige,
afhængigt af kameraets status.
C:32:ss
Kode
Årsag
Forholdsregel
C:32: 
Der er problemer med kameraets
hardware.
• Slå strømmen fra og til igen (side 20).
C:13: 
Kameraet kan ikke læse eller
skrive data på "Memory Stick
Duoen".
• Sæt "Memory Stick Duoen" i igen flere
gange.
Der er isat en uformateret
"Memory Stick Duo".
• Formater "Memory Stick Duoen"
(side 51).
Den isatte "Memory Stick Duo"
kan ikke bruges med kameraet,
eller dataene er beskadiget.
• Isæt en ny "Memory Stick Duo"
(side 24).
Der er opstået en funktionsfejl i
kameraet, som du ikke kan rette.
• Tryk på RESET-knappen på kontrolknappens højre underside, og slå derefter
strømmen til igen. (side 105)
E:61: 
E:91: 
Hvis du ikke kan løse problemet, efter du har prøvet at afhjælpe nogle gange, bør du
kontakte din Sony-forhandler eller lokale autoriserede Sony-servicecenter.
Selvdiagnosedisplay
118
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Antal billeder der
kan gemmes eller
optagetid
Det antal billeder, som kan gemmes
og optagetiden er forskellig, afhængigt
af "Memory Stick Duoens" kapacitet,
billedstørrelsen, og billedkvaliteten.
Se følgende tabeller, når du vælger en
"Memory Stick Duo".
(Enhed: billeder)
16MB
32MB
64MB
128MB
256MB
512MB
24 (46)
50 (93)
101 (187)
202 (376)
357 (649)
726 (1320)
16MB
32MB
64MB
128MB
256MB
512MB
—
—
—
—
0:02:57
0:06:02
640(Standard)
0:00:42
0:01:27
0:02:56
0:05:54
0:10:42
0:21:47
160
0:11:12
0:22:42
0:45:39
1:31:33
2:51:21
5:47:05
1M
Film
640(Fine)
Tallene angiver optagetiden. Eksempel: "1:34:45" angiver "1 time, 34 minutter, 45 sekunder".
• Billedstørrelsen er som følger:
640 (Fine): 640×480
640 (Standard): 640×480
160: 160×112
Yderligere oplysninger
• Antallet af billeder er opført i Fine
(Standard) rækkefølge.
• Værdierne for det antal billeder, som
kan gemmes, og optagetiden kan variere,
afhængigt af optageforholdene.
• For normale optagetider og antal billeder
der kan lagres, se side 28.
• Når det resterende antal billeder, der
kan optages, er mere end 9.999, vises
">9999"-indikatoren på LCD-skærmen.
• Tabellen nedenfor viser det omtrentlige
antal billeder og den optagetid, der kan
optages på en "Memory Stick Duo", som
er formateret med dette kamera.
Multi Burst
119
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Menupunkter
Menupunkter, der kan ændres,
er forskellige afhængigt af
funktionskontaktens position eller
indstillingen.
Menupunkter bibeholdes, selvom
strømmen slås fra, eller funktionskontakten
indstilles på en anden position (undtagen
[PFX] (Billedeffekt)).
Fabriksindstillinger er angivet med .
Når funktionskontakten er indstillet på
Punkt
(Camera)
Indstilling
/
/
/
(EV)1)
Beskrivelse
/
/ /
/ Program / Auto
/
/
Vælger kameraindstilling (side 31).
+2.0EV / +1.7EV / +1.3EV /+1.0EV /
+0.7EV / +0.3EV / 0EV / –0.3EV /
–0.7EV / –1.0EV / –1.3EV / –1.7EV /
–2.0EV
Justerer eksponeringen (side 60).
 (Focus)1)5)
/ 7.0m / 3.0m / 1.0m / 0.5m /
Spot AF / Center AF / Multi AF
Vælger auto-fokusmetode (side 57), eller indstiller fokusforvalg-afstand (side 59).
(Målingindstilling)1)
Spot / Multi
Tilpasser eksponeringen til det motiv, du vil optage (side 62). Indstil målingområdet.
WB
(Hvidbalance)1)5)
ISO1)5)
(Billedkvalitet)1)
WB /  /
/
/
400 / 200 / 100 / Auto
Fine / Standard
/ Auto
Indstiller hvidbalancen (side 65).
Vælger ISO-følsomheden. Vælg en stor værdi ved optagelse i mørke omgivelser
eller ved optagelse af et motiv i hurtig bevægelse. Vælg en lav værdi for at opnå
en høj billedkvalitet.
• Bemærk, at der kommer flere forstyrrelser på billedet, når ISO-følsomhedværdien forøges.
Optager billeder med fin/standardkvalitet (side 54).
120
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Punkt
Indstilling
Beskrivelse
Mode (Optageindstilling)5)
Multi Burst
– Optager en uafbrudt serie på 16 enkeltbilleder inden for et enkelt stillbillede
(side 67).
– Optager tre billeder, hvor eksponeringsværdien er ændret lidt for hvert billede
(side 63).
– Optager uafbrudt med et kort optageinterval (side 66).
– Optager endnu flere billeder uafbrudt (side 66).
– Optager et billede med normal indstilling.
Exp Brktg
Speed Burst
Burst
Normal
BRK (Bracket-trin)3) ±1.0EV / ±0.7EV / ±0.3EV
M
(Interval)3)
(Blitzniveau)4)
1/7.5 / 1/15 / 1/30
Indstiller kompenseringsværdien for eksponering ved optagelse af 3 billeder
med forskellig justeringsværdi for eksponering (side 63). (Indstillingen kan ikke
foretages, når [Mode] (Optage-indstilling) i menuen er indstillet på andet end
[Exp Brktg].)
Vælger Multi Burst-lukkerintervallet (side 67). (Indstillingen kan ikke foretages,
når [Mode] (Optage-indstilling) i menuen er indstillet på andet end [Multi Burst].)
Vælger mængden af blitzlys (side 66).
B&W / Sepia / Off
Indstiller specialeffekterne for billeder (side 68).
 (Farvemætning)2)
+ / Normal / –
Justerer billedets farvemætning. -indikatoren vises (undtagen når indstillingen
er Normal).
 (Kontrast)2)
+ / Normal / –
Justerer billedets kontrast. -indikatoren vises (undtagen når indstillingen er
Normal).
+ / Normal / –
Justerer billedets skarphed.
Normal).
(Skarphed)2)
-indikatoren vises (undtagen når indstillingen er
1)
Denne vises ikke, når
(Kamera) i menuen er indstillet på [Auto].
Denne vises ikke, når
(Kamera) i menuen er indstillet på andet end [Program].
Denne vises ikke, når
(Kamera) i menuen er indstillet på [Auto],
(Magnifying Glass-indstilling),
(Twilight-indstilling),
(Twilight Portraitindstilling),
(Fireworks-indstilling) eller (Candle-indstilling).
4)
Denne vises ikke, når
(Kamera) i menuen er indstillet på [Auto],
(Twilight-indstilling),
(Fireworks-indstilling) or (Candle-indstilling).
5)
Indstillinger til rådighed er begrænset i overensstemmelse med
(Kamera) -indstillingen i menuen.
2)
Yderligere oplysninger
+ / Normal / –
PFX (Billedeffekt)1)
3)
121
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Når funktionskontakten er indstillet på
Punkt
(EV)
 (Fokus)
(Målingindstilling)
Indstilling
Beskrivelse
+2.0EV / +1.7EV / +1.3EV /+1.0EV /
+0.7EV / +0.3EV / 0EV / –0.3EV /
–0.7EV / –1.0EV / –1.3EV / –1.7EV /
–2.0EV
Justerer eksponeringen (side 60).
/ 7.0m / 3.0m / 1.0m / 0.5m /
Spot AF / Center AF / Multi AF
Vælger auto-fokusmetode (side 57), eller indstiller fokusforvalg-afstand (side 59).
Spot / Multi
Tilpasser eksponeringen til det motiv, du vil optage (side 62). Indstil målingområdet.
WB (Hvidbalance)
/
PFX (Billedeffekt)
B&W / Sepia / Off
/
/
/ Auto
Indstiller hvidbalancen (side 65).
Indstiller specialeffekterne for billeder (side 68).
122
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Når funktionskontakten er indstillet på
Punkt
(Mappe)
Indstilling
Beskrivelse
OK / Cancel
Vælger mappen med det billede, du vil afspille (side 69).
—
Beskytter billeder mod utilsigtet sletning og ophæver beskyttelse heraf (side 74).
(DPOF)
—
Påsætter og fjerner udskriftsmærker (DPOF) på stillbilleder, du vil udskrive
(side 82).
(Udskriv)
—
Udskriver billeder med en PictBridge-kompatibel printer (side 77).
Interval
– Indstiller billedfremvisningsintervallet (side 71). (Kun i enkeltbillede-
 (Beskyt)
indstilling)
3 sec / 5 sec / 10 sec / 30 sec / 1 min
– Indstiller området for afspilningsbilleder.
Folder / All
– Afspiller billeder gentaget.
On / Off
– Begynder billedfremvisningen.
– Annullerer billedfremvisningen.
(Billedfremvisning)
Image
Repeat
Start
Cancel
Ændrer størrelsen på det optagede stillbillede (side 75). (Kun i enkeltbilledeindstilling.)
(Roter)
(mod uret) /
Cancel
Roterer stillbilledet (side 72). (Kun i enkeltbillede-indstilling.)
(Dele)
OK / Cancel
(med uret) / OK /
Deler et levende billede (side 87). (Kun i enkeltbillede-indstilling.)
Yderligere oplysninger
5M / 3M / 1M / VGA / Cancel
(Ændre
størrelse)
123
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Opsætningspunkter
Setup-skærmen vises, når du går til
i
menuen og trykker på  igen.
Fabriksindstillinger er angivet med .
1
(Camera 1)
Punkt
Indstilling
AF-indstilling
Single / Monitor
Digital Zoom
Smart / Precision / Off
Beskrivelse
Selects the focus operation mode (page 58).
Vælger digital zoom-indstilling (side 33).
Date/Time
Day&Time / Date / Off
Vælger om dato og klokkeslæt skal indføjes på billedet (side 38).
Dato og klokkeslæt indføjes ikke i film- eller Multi Burst-indstilling. Dato og
klokkeslæt vises endvidere kun ved afspilning, ikke ved optagelse.
Red Eye Reduction
On / Off
Mindsker røde øjne, når du bruger blitz (side 37).
AF-reflektor
Auto / Off
Vælger om der skal udsendes AF-ekstralys i mørket. Hjælper, når det er svært at
fokusere på motivet under stærkt lys (side 38).
Auto Review
On / Off
Vælger, om det optagede billede automatisk skal vises på LCD-skærmen umiddelbart
efter optagelse af et stillbillede. Når den er indstillet på [On], vises det optagede
billede i ca. to sekunder. Hvis du trykker lukkerknappen halvt ned i dette tidsrum,
forsvinder det optagede billede, og du kan umiddelbart optage det næste billede.
2
(Camera 2)
Punkt
Forstørret ikon
Indstilling
On / Off
Beskrivelse
Vælger, om indikationen af indstilling midlertidigt forstørres, når du trykker på
(Blitz-indstilling),
(Selvudløser) eller
(Makro).
124
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
(Memory Stick Tool)
Punkt
Indstilling
Beskrivelse
Format
OK / Cancel
Formaterer "Memory Stick Duoen". Bemærk, at formatering uigenkaldeligt sletter alle
dataene optaget på en "Memory Stick Duo", også beskyttede billeder (side 51).
Create REC. Folder
OK / Cancel
Opretter en mappe til optagelse af billeder (side 55).
Change REC.
Folder
OK / Cancel
Ændrer en mappe til optagelse af billeder (side 56).
Punkt
Indstilling
Beskrivelse
LCD Backlight
Bright / Normal
Vælger lysstyrken for LCD-baggrundsbelysningen. Hvis du vælger [Bright], bliver
skærmen lys og nem at se, når du bruger kameraet udendørs eller i andre lyse
omgivelser, men det bruger også batteriopladningen hurtigere op. Vises kun, når du
bruger kameraet med batteriet.
Beep
Shutter
On
Off
− Slår lukkerlyden til, når du trykker på lukkerknappen.
− Slår bip/lukkerlyden til, når du trykker på kontrolknappen/trykker på lukkerknappen.
− Slukker bip/lukkerlyden.
—
Viser menupunkter, advarsler og meddelelser på det valgte sprog.
1
(Opsætning 1)
Yderligere oplysninger
Language
125
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
2
(Opsætning 2)
Punkt
Filnummer
Indstilling
Series
Reset
Beskrivelse
− Tildeler numre til filer i rækkefølge, selvom der skiftes "Memory Stick Duo" eller
optagemappe.
− Nulstiller filnummerering, og begynder fra 0001, hver gang der skiftes mappe. (Når
optagemappen indeholder en fil, tildeles et nummer, der er et højere end det største
nummer.)
USB Connect
PictBridge
PTP
Video Out
NTSC
PAL
− Indstiller videoudgangssignalet til NTSC (f.eks. USA, Japan).
− Indstiller videoudgangssignalet til PAL (f.eks. Europa).
Clock Set
OK / Cancel
Indstiller dato og klokkeslæt (side 21 og 54).
Normal
− Forbinder kameraet med en PictBridge-kompatibel printer (side 78).
− Når der laves en PTP-tilslutning, starter kopi-guiden automatisk op og kopierer
billederne i optagemappen (side 95) indstillet i kameraet, til computeren. (Den
understøtter Windows XP og Mac OS X.)
− Lav en USB-tilslutning mellem kameraet og en computer (side 91 og 103).
126
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Forsigtighedsregler
Efterlad ikke kameraet på
følgende steder
Om transport
Undgå at sidde ned i en stol eller et andet
sted med kameraet i baglommen på dine
bukser eller nederdel, da det kan forårsage
funktionsfejl eller skade på kameraet.
Om driftstemperatur
Rengøring af LCD-skærmen
Tør skærmen af med et LCD-rensesæt
(medfølger ikke) for at fjerne fingeraftryk,
støv osv.
Kameraet er beregnet til brug ved
temperaturer på mellem 0 °C og 40 °C.
Det frarådes at optage i meget kolde eller
varme omgivelser, hvor temperaturen
kommer over eller under det her angivne.
Rengøring af objektivet
Tør objektivet af med en blød klud for at
fjerne fingeraftryk, støv o. lign.
Rengøring af DC-stikket
Rens lysnetadapterens DC-stik med en
tør vatpind. Brug ikke et beskidt stik, da
batteriet i så fald ikke kan oplades korrekt.
Udvendig rengøring af kameraet
Rengør kameraets overflade med en blød
klud, der er let fugtet med vand. Tør
derefter overfladen af med en tør klud.
Brug ikke følgende, da det kan beskadige
kameraets overfladebehandling eller
kabinettet.
− Kemiske produkter f.eks. fortynder,
rensebenzin, sprit, renseklud eller
insektgift
− Rør ved kameraet med ovenstående på
hænderne
− Kontakt med gummi eller vinyl i lang tid
Om kondensvand
Hvis kameraet bringes direkte fra kolde til
varme omgivelser eller placeres i et meget
fugtigt rum, kan der dannes kondensvand
indvendigt i eller uden på kameraet. Hvis
det sker, kan der opstå funktionsfejl på
kameraet.
Der kan nemt dannes kondensvand,
når:
• Kameraet bringes fra et koldt sted, f.eks.
en skibakke, til et opvarmet lokale
• Kameraet tages med fra et rum eller
en bil med air-condition til varme
omgivelser udenfor, el.lign.
Sådan undgås dannelse af
kondensvand
Læg kameraet ned i en godt tillukket
plastpose, hvis det bringes fra kolde til
varme omgivelser. Lad kameraet tilpasse
sig temperaturen i de nye omgivelser i
løbet af et tidsrum (ca. en time).
Yderligere oplysninger
• I meget varme eller kolde omgivelser,
f.eks. i en bil, der er parkeret i solen.
Kamerakabinettet kan deformeres, eller
det kan forårsage funktionsfejl.
• I direkte sollys eller nær et varmeapparat. Kamerakabinettet kan misfarves
eller deformeres, eller det kan forårsage
funktionsfejl.
• På et sted med rystelser
• Nær et stærkt magnetisk sted
• Lad ikke sand eller støv komme ind
i kameraet i sandede eller støvede
omgivelser. Det kan forårsage funktionsfejl på kameraet, som ikke altid kan
repareres.
Om rengøring
127
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Hvis der dannes kondensvand
Sluk kameraet og vent ca. en time, indtil
fugten er fordampet. Bemærk, at hvis du
forsøger at optage, mens der stadig er fugt
i objektivet, kan du ikke optage skarpe
billeder.
Om det interne genopladelige
batteri
Kameraet har et internt genopladeligt
batteri til bevaring af dato og klokkeslæt
og andre indstillinger, uanset om kameraet
er tændt eller ej.
Det genopladelige batteri oplades løbende,
så længe du bruger kameraet. Hvis du
kun bruger kameraet i korte perioder,
aflades det gradvist, og hvis du slet ikke
bruger kameraet i ca. en måned, bliver det
helt afladet. Sker det, skal du sørge for at
genoplade det genopladelige batteri, inden
du bruger kameraet.
Selv om det genopladelige batteri
ikke er opladet, kan du alligevel bruge
kameraet, når blot du ikke optager dato og
klokkeslæt.
Opladningsmetode
Tilslut kameraet til en lysnetstikkontakt
med lysnetadapteren, eller isæt et opladet
batteri, og lad kameraet stå i 24 timer eller
mere med strømmen slået fra.
Om "Memory Stick"
"Memory Stick" er et bærbart, integreret
kredsløb-optagemedium i miniformat.
De typer "Memory Stick", der kan bruges med
kameraet er opført i tabellen nedenfor. Korrekt
betjening garanteres dog ikke for alle "Memory
Stick"-funktioner.
"Memory Stick" type
Optagelse/
Afspilning3)
Memory Stick
–
Memory Stick (MagicGate/
High-Speed dataoverførsel)
–
Memory Stick Duo

Memory Stick Duo
(MagicGate/High-Speed
dataoverførsel)
1)2)
MagicGate Memory Stick
–
MagicGate Memory Stick
Duo
1)
Memory Stick PRO
–
Memory Stick PRO Duo
1)2)
1)
"MagicGate Memory Stick Duo" og
"Memory Stick PRO Duo" er udstyret med
MagicGate-funktioner. MagicGate er en
ophavsretsbeskyttelsesteknologi, der bruger
krypteringsteknologi. Data-optagelse/
afspilning, der kræver MagicGate-funktioner,
kan ikke udføres med kameraet.
128
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
2)
Understøtter High-Speed dataoverførsel med
brug af parallelt interface.
3)
Film i størrelse 640 (Fine) kan kun optages og
afspilles med "Memory Stick PRO Duo."
• Det garanteres ikke, at en "Memory Stick Duo"
formateret med en computer kan fungere med
dette kamera.
• Datalæse/skrivehastigheder er forskellige
afhængigt af kombinationen af "Memory Stick
Duo" og det udstyr, der bruges.
Bemærkninger om brug af "Memory
Stick Duo" (medfølger)
• Du kan ikke optage, redigere eller slette
billeder, hvis du skyder skrivebeskyttelseskontakten4) til LOCK med en spids genstand.
Tilslutning
Hukommelsesområde
Skrivebeskyttelseskontaktens4)position eller form
kan være forskellig, afhængigt af den "Memory
Stick Duo" du bruger.
4)
Den medfølgende "Memory Stick Duo" har
ikke en skrivebeskyttelseskontakt. Når du
bruger den medfølgende "Memory Stick Duo",
skal du passe på ikke at redigere eller slette
data ved en fejltagelse.
Bemærkninger om brug af en
Memory Stick Duo-adapter
(medfølger)
• Når du bruger en "Memory Stick Duo" med
en "Memory Stick"-kompatibel enhed, skal du
sørge for at sætte "Memory Stick Duoen" i en
Memory Stick Duo-adapter.
Hvis du sætter en "Memory Stick Duo" i en
"Memory Stick"-kompatibel enhed uden en
Memory Stick Duo-adapter, vil du ikke altid
kunne tage den ud af enheden.
• Når du sætter en "Memory Stick Duo" i en
"Memory Stick Duo"-adapter, skal du sørge
for, at "Memory Stick Duoen" vender i den
korrekte retning, og derefter sætte den helt
i. Hvis den isættes forkert, kan der opstå
funktionsfejl.
• Når du bruger en "Memory Stick Duo" sat i en
Memory Stick Duo-adapter med en "Memory
Stick"-kompatibel enhed, skal du sørge for, at
"Memory Stick Duoen" isættes i den korrekte
retning. Bemærk, at forkert brug kan beskadige
udstyret.
• Sæt ikke en Memory Stick Duo-adapter i en
"Memory Stick"-kompatibel enhed uden en
"Memory Stick Duo" påsat. Hvis du gør det,
kan der opstå funktionsfejl på enheden.
Bemærkning om brug af "Memory
Stick PRO Duo" (medfølger ikke)
Yderligere oplysninger
Skrivebeskyttelseskontakt4)
• Data kan beskadiges i følgende tilfælde:
– Når "Memory Stick Duoen" udtages eller
kameraet slukkes, mens data læses eller
skrives.
– Når "Memory Stick Duoen" bruges i
omgivelser, der udsat for statisk elektricitet
eller forstyrrelser.
• Det anbefales at sikkerhedskopiere vigtige
data.
• Tryk ikke hårdt ned, når du skriver på
hukommelsesområdet.
• Sæt ikke en etiket på selve "Memory Stick
Duoen" eller på en Memory Stick Duo-adapter.
• "Memory Stick Duoen" skal transporteres eller
opbevares i det medfølgende etui.
• Du må ikke berøre "Memory Stick Duoens"
tilslutning med hænderne eller metalgenstande.
• Undgå at bøje, tabe eller udsætte "Memory
Stick Duoen" for slag.
• Undgå at skille “Memory Stick Duoen” ad
eller ændre den.
• "Memory Sticken" må ikke blive våd.
• Hold "Memory Stick Duoen" udenfor små
børns rækkevidde. De kan komme til at sluge
den.
• Undgå at bruge eller opbevare "Memory Stick
Duoen" på steder, hvor der er:
– Høje temperaturer, f.eks. i en bil, der er
parkeret direkte i solen
– Direkte sollys
– Meget fugtigt eller ætsende gasser
"Memory Stick PRO Duo" med en kapacitet på
op til 512 MB virker korrekt med dette kamera.
• Tag ikke "Memory Stick Duoen" ud, mens der
læses eller skrives data.
129
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Om "InfoLITHIUM"batteriet
Hvad er "InfoLITHIUM"batteriet?
"InfoLITHIUM"-batteriet er et litium-ionbatteri, der har funktioner til udveksling
af data om betjeningsforholdene mellem
kameraet og lysnetadapteren.
"InfoLITHIUM"-batteriet beregner
kameraets strømforbrug i overensstemmelse med betjeningsforholdene, og
viser den resterende batteritid i minutter.
Opladning af batteriet
Det anbefales at oplade batteriet ved
en temperatur på mellem 10 °C og
30 °C . Hvis du oplader batteriet ved
en temperatur, der ligger udenfor dette
område, vil du ikke altid kunne oplade
batteriet effektivt.
Effektiv brug af batteriet
• Batteriets ydelser mindskes i omgivelser
med lave temperaturer. Den tid, batteriet
kan bruges, er derfor kortere i kolde
omgivelser. Følgende anbefales for at
kunne bruge batteriet i længere tid:
− Læg batteriet i en lomme tæt på
kroppen for at opvarme det, og sæt det
først i kameraet, umiddelbart inden du
begynder optagelse.
• Hvis zoom eller blitzen betjenes ofte,
bruges batteriopladningen hurtigere op.
• Det anbefales at have ekstra batterier
parat til to-tre gange den forventede
optagetid og at lave prøveoptagelser,
inden du laver de egentlige optagelser.
• Udsæt ikke batteriet for vand. Batteriet
kan ikke modstå vand.
• Efterlad ikke kameraet på et varmt sted,
f.eks. i en varm bil eller i direkte sollys.
Indikator for resterende
batteritid
Strømmen kan slå fra, selvom indikatoren
for resterende batteri angiver, at der er
tilstrækkelig strøm på batteriet til at
betjene kameraet. Lad batteriet helt op
igen, så indikationen af resterende batteri
er korrekt. Bemærk dog, at korrekt
indikation af resterende batteritid ikke altid
gendannes, hvis batteriet bruges ved høje
temperaturer i lang tid, eller sidder fuldt
opladet i, eller hvis batteriet bruges ofte.
Sådan opbevares batteriet
• Selv om batteriet ikke bruges i lang
tid, skal du oplade det helt og aflade
det en gang om året. Tag batteriet ud af
kameraet, og opbevar det på et koldt og
tørt sted. Dette gøres for at vedligeholde
batteriets funktioner.
• For at bruge batteriet op med kameraet
skal du lade POWER-knappen stå
slået til i billedfremvisning-indstilling
(side 71), indtil strømmen går ud.
• Transporter og opbevar altid batteriet
i batteri-etuiet for at undgå, at
batteripolerne bliver beskidte eller
kortslutter.
130
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Batterilevetid
• Batterilevetiden er begrænset. Batteriets
kapacitet aftager lidt efter lidt, når
du bruger det mere og mere, og med
tiden. Når batteriets driftstid er afkortet
betydeligt, kan det skyldes, at batteriet er
ved at være slidt op. Køb et nyt batteri.
• Batterilevetiden varierer i overensstemmelse med, hvordan det opbevares,
og betjeningsforhold og omgivelser for
hvert batteri.
Om Marine Pack
Tekniske data
Ved at montere en Marine Pack (medfølger
ikke) kan du optage under vandet eller i
andre våde omgivelser, f.eks. på stranden.
 Kamera
[System]
Marine Pack til DSC-T3/T33 er MPKTHB. Når Marine Pack monteres på
DSC-T33, skal du forinden fjerne del A og
B inden i Marine Pack i pilenes retning, se
figuren nedenfor. (Det er ikke nødvendigt
at fjerne del A og B, når Marine Pack
monteres på DSC-T3.)
Se betjeningsvejledningen til Marine
Pack for nærmere oplysninger om
betjeningsmetode.
B
Yderligere oplysninger
A
Billedenhed
7,66 mm (type 1/2,4) farve CCD
Primært farvefilter
Samlet antal pixels for kameraet
Ca. 5.255.000 pixels
Effektivt antal pixels for kameraet
Ca. 5.090.000 pixels
Objektiv Carl Zeiss Vario-Tessar
3× zoomobjektiv
f = 6,7 – 20,1 mm (38 – 114 mm ved
omstilling til 35 mm still kamera)
F3.5 – 4.4
Eksponeringskontrol
Automatisk eksponering,
Sekvensvalg (9 indstillinger)
Hvidbalance
Automatisk, Dagslys, Skyet,
Fluorescerende, Meget lys, Blitz
Filformat (DCF-kompatibel)
Stillbilleder: Exif Ver. 2.2 JPEGkompatibel, DPOF-kompatibel
Film: MPEG1-kompatibel (mono)
Optagemedier
"Memory Stick Duo"
131
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Blitz
Anbefalet afstand (ISO indstillet på
Auto):
DSC-T3
0,1 m to 1,7 m (W)
0,5 m to 1,6 m (T)
DSC-T33
0,1 m to 1,6 m (W)
0,5 m to 1,5 m (T)
[Indgangs- og udgangsstik]
Multi-stik
USB-kommunikation
Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel)
[LCD-skærm]
LCD-panel
6,2 cm (type 2,5) TFT-drev
Samlet antal prikker
230.400 (960×240) prikker
[Strøm, generelt]
Anvendt batteri
NP-FT1
Strømkrav
3,6 V
Strømforbrug (ved optagelse)
1,4 W
Betjeningstemperatur
0 °C til +40 °C
Opbevaringstemperatur
–20 °C til +60 °C)
Mål
DSC-T3
Ca. 91×60×17,8 mm
DSC-T33
Ca. 99,4×60,9×20,7 mm
(B/H/D, ekskl. maksimale
fremspring)
Vægt
DSC-T3
Ca. 171 g
DSC-T33
Ca. 150 g
(inkl. NP-FT1-batteri, "Memory
Stick Duo" og strop)
Mikrofon Elektret-kondensatormikrofon
Højttaler Dynamisk højttaler
Exif Print Kompatibel
PRINT Image Matching II
Kompatibel
PictBridge
Kompatibel
 UC-TC/UC-TD Cyber-shot Station
[Indgangs- og udgangsstik]
A/V OUT (MONO) -jackstik (Mono)
Minijackstik
Video: 1 Vp-p, 75 Ω, uafbalanceret,
negativ synkronisering
Lyd: 327 mV (ved en belastning
på 47Ω) Udgangsimpedans
1 kΩ
USB-jackstik
B
USB-tilslutning
Hi-Speed USB
(USB 2.0 High-Speed-kompatibel)
DC IN-jackstik
Kamera-stik
 AC-LM5/LM5A lysnetadapter
Indgangsværdi
100 V to 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz
AC-LM5
10 W
AC-LM5A
11 W
Udgangsværdi
4,2 V jævnstrøm, 1,5 A
Betjeningstemperatur
0 °C til +40 °C
Opbevaringstemperatur
–20 °C til +60 °C
Mål
AC-LM5
Ca. 47×30×80 mm
AC-LM5A
Ca. 48×29×81 mm
(B/H/D, ekskl. fremspring)
Vægt
AC-LM5
Ca. 170 g
AC-LM5A
Ca. 160 g
ekskl. strømledning
 NP-FT1-batteri
Anvendt batteri
Litium-ion-batteri
Maksimal spænding
4,2 V jævnstrøm
Nominel spænding
3,6 V jævnstrøm
Kapacitet 2,4 Wh (680 mAh)
132
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
 Tilbehør
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AC-LM5/LM5A lysnetadapter (1)
Strømledning (lysnet) (1)
NP-FT1-batteri (1)
Cyber-shot Station (1)
UC-TC (DSC-T3)/UC-TD (DSC-T33)
Kamerastativ (1)
USB-kabel (1)
A/V-tilslutningskabel (1)
Strop (1)
"Memory Stick Duo" (32 MB) (1)
Memory Stick Duo-adapter (1)
Cd-rom (USB-driver SPVD-012) (1)
Betjeningsvejledning (1)
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
/
/
/
/ /
/
/ /
/
Kameraindstilling indikator (31)
LCD-skærmen
Sidetallene i parentes henviser til
yderligere, vigtige oplysninger.
Ved optagelse af stillbilleder
1
3
60min
VGA
101
1/30”
C:32:00
+
2
S AF
/ SL /
Blitz-indstilling (37)
Formindskelse af røde øjneindikator (37)
4
/ 1.3 /
1.3 /
1.3
Zoomforstørrelse-indikator (33)
5
Skarphed-indikator (120)
125 F3.5 +2.0EV

Farvemætning-indikator (120)
60min
ON
Indikator for resterende batteri (17)
AF-reflektor-indikator (38, 124)

AE/AF-lås-indikator (30, 59)
Måling-indstilling-indikator (62)
/ BRK / S /
Optageindstilling-indikator (67, 63,
66)
M
Yderligere oplysninger

Kontrast-indikator (120)

Billedeffekt-indikator (68)
WB /
/
/
/
Hvidbalance-indikator (65)
133
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]



Makro-indikator (35)
5M / 3:2 / 3M / 1M / VGA
Billedstørrelse-indikator (25)
Rystelse advarsel-indikator (115)
/
AF-indstilling-indikator (58)
FINE / STD
Billedkvalitet-indikator (54)

Svagt batteri-advarsel-indikator (115)
/
/
Indikator for AF-områdesøgerens
ramme (57)
Optagemappe-indikator (55)
0.5m
Fokusforvalgværdi (59)
Indikator for resterende "Memory
Stick"-kapacitet
S AF
M AF
101
1/30"
Multi Burst-interval-indikator (67)
400
Indikator for resterende antal
billeder der kan optages (28)
Selvudløser-indikator (36)
C:32:00
Selvdiagnosedisplay (118)
Dato/klokkeslæt-indikator (38)
ISO-værdi-indikator (120)
±0.7EV
Bracket-trinværdi-indikator (63)
AF-områdesøgerens ramme (57)
+
Punktmålerens trådkors (63)

Histogram-indikator (61)
NR-lav lukkerhastighed-indikator
(43)
125
Lukkerhastighed
F3.5
Indikator for blænderåbningsværdi
+2.0EV
EV-niveauværdi-indikator (60)
Menu/vejledningsmenu (53)
• Når du trykker på MENU, skiftes der mellem
at vise/ikke vise menu/vejledningsmenu.
134
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Ved optagelse af film
60min
STBY
1
STD
640
101
00:00:00 [00:28:25]
C:32:00
+
2


Makro-indikator (35)

Svagt batteri-advarsel-indikator (115)
3
4
5
/
/
Indikator for AF-områdesøgerens
ramme (57)
0.5m
Fokusforvalgværdi (59)

60min
Indikator for resterende batteri (17)
Optageindstilling-indikator (84)

/
/ 160
Billedstørrelse-indikator (84)
FINE
640
STD
640

+2.0EV
EV-niveauværdi-indikator (60)
Menu/vejledningsmenu (53)
STBY / REC
Filmoptagelse-indikator (84)
Indikator for resterende "Memory
Stick"-kapacitet
1.3
Zoomforstørrelse-indikator (33)
00:00:00 [00:28:05]
Optagetid [maksimal tid der kan
optages] -indikator (119)
• Når du trykker på MENU, skiftes der mellem
at vise/ikke vise menu/vejledningsmenu.
Yderligere oplysninger
Optagemappe-indikator (55)
Billedeffekt-indikator (68)
+
Punktmålerens trådkors (63)
101
/
/
/
Hvidbalance-indikator (65)
Måling-indstilling-indikator (62)
AF-områdesøgerens ramme (57)
Selvudløser-indikator (36)
C:32:00
Selvdiagnosedisplay (118)
135
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Ved afspilning af stillbilleder
60min
M
101
VGA
101
1
1.3
12/12
C:32:00
+2.0EV
500 F3.5
2
BACK/NEXT
3


4
101-0012
Mappe-filnummer (95)
5

+2.0EV
EV-niveauværdi-indikator (60)
PictBridge tilslutning-indikator (78)
ISO-værdi-indikator (120)
Afbryd ikke USB-kabel-indikator (79,
115)
VOLUME

M
Optageindstilling-indikator (72)
5M / 3:2 / 3M / 1M / VGA
Billedstørrelse-indikator (25)

Beskyt-indikator (74)
Indikator for udskriftsmærke (DPOF)
(82)
/
/
Skift mappe-indikator (69)
101
Optagemappe-indikator (55)
Indikator for resterende "Memory
Stick"-kapacitet
101
Afspilningsmappe-indikator (69)
12/12
Billednummer/Antal billeder optaget
i den valgte mappe
C:32:00
Selvdiagnosedisplay (118)
Måling-indstilling-indikator (62)
/
Blitz-indikator
WB /
/
/
/
Hvidbalance-indikator (65)
500
Lukkerhastighed
F3.5
Indikator for blænderåbningsværdi
1.3
Afspilning-zoomforstørrelseindikator (70)
Step 12/16
Afspilning enkeltbillede for
enkeltbillede-indikator (73)
136
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]

Ved afspilning af levende
billeder
Histogram-indikator (61)
Optagedato/klokkeslæt for
afspilningsbilledet (38)
60min
1
160
101
101
VOL.
8/8
00:00:12
3
4
Menu/vejledningsmenu (53)
2
• Når du trykker på MENU-knappen, skiftes der
mellem at vise/ikke vise menu/vejledningsmenu.

DPOF
5
101
Optagemappe-indikator (55)
Resterende "Memory Stick"kapacitet
101
Afspilningsmappe-indikator (69)
8/8
Indikator for billednummer/Antal
billeder optaget i den valgte mappe

Optageindstilling-indikator (85)
/
/
Billedstørrelse-indikator (85)
FINE
640
STD
640
160
/
/
Skift mappe-indikator (69)

Afspilningsbillede (85)

VOL.
Lydstyrke-indikator (85)

Afspilningslinje (85)
Menu/vejledningsmenu (53)
Yderligere oplysninger
 /
Afspilning/Stop-indikator (85)
00:00:12
Tæller (85)
• Når du trykker på MENU, skiftes der mellem
at vise/ikke vise menu/vejledningsmenu.
137
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Indeks
A
A/V-tilslutningskabel ........................................46
Advarsler og meddelelser................................115
AE .....................................................................32
AE/AF-lås .............................................30, 32, 59
Ændre størrelse .................................................75
AF-indstilling ....................................................58
AF-lås................................................................59
AF-områdesøgerens ramme ..............................57
AF-reflektor...............................................38, 124
Afspilningszoom ...............................................70
Anbefalet computersystem........................89, 102
Antal billeder der kan gemmes
eller ses ......................................18, 28, 119
Auto Review ...................................................124
Auto-fokus ..................................................32, 57
Auto-justering-indstilling..................................29
Automatisk slukkefunktion ...............................20
Auto-optagelse-indstilling.................................31
B
138
B&W .................................................................68
Batteri................................................................14
Batterilevetid .............................................18, 131
Beach-indstilling ...............................................41
Beskyt ...............................................................74
Billedeffekt .......................................................68
Billedfremvisning .............................................71
Billedkvalitet ...............................................26, 54
Billedstørrelse .............................................25, 26
Bip/lukkerlyd ..................................................125
Blitz ...................................................................65
Blitz-indstilling .................................................37
Blitzniveau ................................................66, 121
Bruge kameraet i udlandet ................................19
Burst ..................................................................66
C
H
Candle-indstilling..............................................41
Cd-rom ................................................90, 98, 103
Center AF ..........................................................57
Cyber-shot Station ............................................12
High-Speed Shutter-indstilling .........................41
Histogram..........................................................61
Hvidbalance ......................................................65
D
Dagslys..............................................................65
DC-stik ........................................................15, 19
Dele ...................................................................87
Digital zoom......................................................33
DPOF ................................................................82
E
Enkeltskærm .....................................................44
EV-justering ......................................................60
Exposure Bracket ..............................................63
F
Farvemætning..................................................121
Fil-lagerdestinationer ........................................95
Filnavne.............................................................95
Filnummer .......................................................126
Filtypenavn .................................................95, 97
Fireworks-indstilling .........................................41
Fluorescerende ..................................................65
Fokus .................................................................57
Fokusforvalg .....................................................59
Formatere ..........................................................51
Forsigtighedsregler..........................................127
Forstørre et billede ............................................70
Forstørret ikon .................................................124
Funktionskontakt...................................11, 21, 31
Genopladeligt batteri.......................................128
I
ImageMixer VCD2............................97, 100, 103
Indeksskærm .....................................................44
Indeksudskrift ...................................................77
Indføje dato og klokkeslæt ........................38, 124
Indikator for resterende batteri..................17, 130
Indstille dato og klokkeslæt ......................21, 126
"InfoLITHIUM"-batteri ..................................130
Ingen blitz .........................................................37
Initialisering ......................................................51
Installere..............................................90, 97, 104
Interval ......................................................68, 121
Isætte "Memory Stick Duo" ..............................24
ISO ..................................................................120
J
JPG ....................................................................96
K
Kamera ......................................................31, 120
Klippe film ........................................................87
Komprimeringsforhold......................................26
Kondensvand ...................................................128
Kontrast ...........................................................121
Kontrolknap ......................................................20
Kopiere billeder til
din computer..................89, 92, 93, 99, 102
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
L
P
Landscape-indstilling ........................................40
Langsom synkronisering ...................................37
LCD-baggrundsbelysning til/fra .......................32
LCD-baggrundsbelysning ...............................125
Lydstyrke...........................................................85
Lysnetadapter ..............................................15, 19
PAL-system ...............................................48, 126
PictBridge .........................................................77
Picture Package .................................................97
Precision digital zoom.......................................34
Program-optageindstilling.................................31
PTP....................................................89, 102, 126
Punktmåling ......................................................62
M
M AF .................................................................58
Macintosh-brugere ..........................................102
Magnifying Glass-indstilling ............................40
Makro ................................................................35
Mappe .........................................................55, 69
Meget lys ...........................................................65
Memory Stick Duo..........................................128
Menu .........................................................53, 120
Mindske røde øjne.............................................37
Mode (Optage-indstilling) ..............................121
Monitoring AF ..................................................58
MPG ..................................................................96
Multi Burst ........................................................67
Multipoint AF ...................................................57
Måling-indstilling .............................................62
N
NR-lav lukkerhastighed ....................................43
NTSC-system ............................................48, 126
Nærbillede (Makro) optagelse ..........................35
Opbevare batteri ..............................................130
Opdelt måling....................................................62
Oplade batteri ....................................................14
Opladningstid ....................................................17
Optage film........................................................84
Optage stillbilleder ............................................29
Optisk zoom ......................................................33
Quick Review ....................................................32
R
Rejse-omformer ................................................19
Rensning .........................................................127
RESET-knap....................................................105
Resterende tid til at optage/se ...................18, 119
Roter..................................................................72
S
S AF ..................................................................58
Scene Selection .................................................40
Se billeder på din computer ......................94, 103
Se billeder på tv ................................................46
Se film på LCD-skærmen..................................85
Se stillbilleder på LCD-skærmen ......................44
Selvdiagnosedisplay........................................118
Selvudløser........................................................36
Sepia..................................................................68
Setup .................................................................54
Single AF ..........................................................58
Skærmdisplay............................................32, 133
Skarphed .........................................................121
Skyet .................................................................65
Slette film ..........................................................86
Slette stillbilleder ..............................................49
Smart zoom .......................................................33
Snow-indstilling ................................................41
T
Tilslutningslampe ..............................................24
Trimming ..........................................................71
Tv-farvesystem .................................................48
Twilight Portrait-indstilling ..............................40
Twilight-indstilling ...........................................40
Tvungen blitz ....................................................37
U
Udskrifts (DPOF) mærke ..................................82
Ur-indstilling .............................................21, 126
USB-driver ........................................................90
USB-indstilling .................................................89
USB-jackstik .........................................12, 78, 91
USB-kabel .........................................................91
USB-tilslutning .................................91, 103, 126
V
VGA ..................................................................26
Video-cd ..................................................100, 104
W
Windows-brugere ..............................................89
Z
Indeks
O
Q
Speed Burst .......................................................66
Spot AF .............................................................57
Sprog .........................................................23, 125
Strøm til/fra .......................................................20
Zoom .................................................................33
Zoomskalering ..................................................33
139
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Download PDF

advertising