Whirlpool ARC 5080 Instruction for Use

Add to my manuals
15 Pages

advertisement

Whirlpool ARC 5080 Instruction for Use | Manualzz

63702020NL.fm Page 51 Monday, February 9, 2009 11:03 AM

GEBRUIKSAANWIJZING

ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN

.......... PAGINA 52

MILIEUTIPS

.......................................................................... PAGINA 52

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN

ADVIEZEN

............................................................................ PAGINA 53

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

...................... PAGINA 54

BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL

.. PAGINA 55

GEBRUIK VAN DE KOELKAST

..................................... PAGINA 56

GEBRUIK VAN HET VRIESVAK

.................................... PAGINA 57

RICHTLIJNEN VOOR HET CONSERVEREN EN

ONTDOOIEN VAN HET VOEDSEL

............................. PAGINA 58

ONDERHOUD EN REINIGING

...................................... PAGINA 60

INSTALLATIE

...................................................................... PAGINA 60

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ LANGDURIGE

AFWEZIGHEID

.................................................................... PAGINA 61

OPSPOREN VAN STORINGEN /

KLANTENSERVICE

............................................................ PAGINA 62

KLANTENSERVICE

............................................................ PAGINA 63

51

63702020NL.fm Page 52 Monday, February 9, 2009 11:03 AM

ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN

Het door u aangeschafte apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is het raadzaam de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen, hierin vindt u een beschrijving van het apparaat en adviezen voor het conserveren van voedingsmiddelen.

Bewaar dit boekje zodat u het naderhand nog eens kunt raadplegen.

1.

Controleer na het uitpakken van het apparaat of het niet beschadigd is en of de deur goed sluit.

Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf de levering van het product van eventuele schade op de hoogte te worden gesteld.

2.

Het is raadzaam minstens twee uur te wachten alvorens het apparaat in werking te stellen, om het koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren.

3.

Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting door een gekwalificeerd technicus worden verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.

4.

Reinig de binnenkant van het product alvorens het in gebruik te nemen.

MILIEUTIPS

1. Verpakking

Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar en draagt het recyclingsymbool.

Voor de verwerking moeten de plaatselijke voorschriften worden nageleefd. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken polystyreen enz.) moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat het een bron van gevaar kan vormen.

2. Afdanken van het apparaat

Het product is vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled. Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn

2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Maak het apparaat op het moment dat het wordt afgedankt onbruikbaar door de voedingskabel door te snijden en de deuren en schappen te verwijderen, zodat kinderen niet gemakkelijk in het apparaat kunnen kruipen.

Volg bij het afdanken van het apparaat de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking en breng het naar een speciaal afvalverwerkingscentrum, en laat het niet onbewaakt achter, ook niet voor slechts een paar dagen, aangezien het voor kinderen een bron van gevaar kan opleveren. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Informatie:

Dit apparaat bevat geen CFK. Het koelcircuit bevat R134a (HFC) of R600a (HC), zie serienummerplaatje in het apparaat.

Voor apparaten met isobutaan (R600a): isobutaan is een natuurlijk gas dat geen schadelijke invloed heeft op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Het is daarom noodzakelijk om te controleren of de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn.

Dit product kan een gefluorideerd broeikasgas bevatten dat onder het Protocol van Kyoto valt; het koelgas zit in een hermetisch verzegeld systeem.

Koelgas: R134a heeft een globaal verwarmingsvermogen (GWP) van 1300.

Conformiteitsverklaring

Dit apparaat is bestemd voor het conserveren van voedingsmiddelen en is vervaardigd in overeenstemming met de Verordening (EG) nr. 1935/2004

Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met:

veiligheidsvoorschriften van de

“Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG

(die de richtlijn 73/23/EEG en latere verordeningen vervangt);

de veiligheidsvereisten van de “EMC”-richtlijn

2004/108/EG.

De elektrische veiligheid is alleen gewaarborgd wanneer het op de juiste wijze op een efficiënt werkende installatie is aangesloten, die volgens de wettelijke voorschriften is geaard.

52

63702020NL.fm Page 53 Monday, February 9, 2009 11:03 AM

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN

ADVIEZEN

INSTALLATIE

Het apparaat moet door twee of meerdere personen worden verplaatst en geïnstalleerd.

Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat om te voorkomen dat de vloer beschadigd raakt (b.v. parket).

Zorg ervoor dat het product tijdens de installatie de voedingskabel niet beschadigt.

Installeer het product niet in de buurt van een warmtebron.

Laat een vrije ruimte aan de zijkanten en boven het apparaat om een goede ventilatie te garanderen of volg de installatie-instructies.

Houd de ventilatie-openingen van het apparaat vrij van obstakels.

Beschadig de leidingen van het koelcircuit van de koelkast niet.

Installeer het product waterpas op een vloer die het gewicht kan dragen en in een ruimte die geschikt is voor de afmetingen en het gebruik van het product.

Plaats het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte. Het apparaat is afgesteld om te werken in ruimten waarin de temperatuur binnen de volgende waarden ligt, die op hun beurt weer afhankelijk zijn van de klimaatklasse die op het serienummerplaatje staat aangegeven: het is mogelijk dat het apparaat niet goed functioneert als het voor een lange tijd in een ruimte wordt gelaten met een hogere of lagere temperatuur dan het genoemde bereik.

Klimaatklasse

SN

N

ST

T

Omg. temp.

(°C)

Van 10 tot 32

Van 16 tot 32

Omg. temp.

(°F)

Van 50 tot 90

Van 61 tot 90

Van 16 tot 38 Van 61 tot 100

Van 16 tot 43 Van 61 tot 110

Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning in uw woning.

Gebruik geen enkele of meervoudige adapters of verlengsnoeren.

Gebruik voor de aansluiting op de waterleiding de bij het nieuwe apparaat geleverde slang en niet die van het vorige apparaat.

De voedingskabel mag alleen door gekwalificeerd personeel worden gewijzigd of vervangen.

Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen of via een tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact is geplaatst.

VEILIGHEID

Bewaar of gebruik geen benzine of andere gassen en licht ontvlambare stoffen in de buurt van het apparaat of van andere elektrische huishoudelijke apparatuur.

De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of explosies veroorzaken.

Gebruik geen andere mechanische, elektrische of chemische systemen die het ontdooiproces versnellen dan door de fabrikant zijn aanbevolen.

Gebruik of plaats geen elektrische apparaten in de vakken van het apparaat, als hiervoor geen uitdrukkelijke toestemming door de fabrikant is gegeven.

Dit apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens, of zonder ervaring of kennis van het apparaat, behalve als zij tijdens het gebruik instructies ontvangen van of begeleid worden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Om het risico te vermijden dat kinderen in de koelkast opgesloten raken en stikken, mag hen niet worden toegestaan in het product te spelen of zich erin te verstoppen.

Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de vrieselementen niet in (niet op alle modellen).

Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn dat ze ijsbrand kunnen veroorzaken.

GEBRUIK

Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint.

Alle apparaten met ijsmakers en waterdispensers moeten op een waterleidingnet aangesloten worden dat uitsluitend drinkwater levert (met een waterleidingdruk van tussen de 0,17 en 0,81

MPa (1,7 en 8,1 bar)). De ijsmakers en/of waterdispensers die niet rechtstreeks op het waterleidingnet zijn aangesloten, mogen uitsluitend met drinkwater worden gevuld.

Gebruik het koelgedeelte uitsluitend voor het bewaren van verse levensmiddelen en het vriesgedeelte uitsluitend voor het bewaren van diepvriesproducten, het invriezen van verse levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.

Bewaar geen dranken in glas in het vriesgedeelte want deze kunnen barsten.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien bovenstaande adviezen en voorzorgsmaatregelen niet in acht zijn genomen.

53

63702020NL.fm Page 54 Monday, February 9, 2009 11:03 AM

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

1

off

1

2

7

6

3

4

5

no frost

6

7

8

2

3

4

9

10

5

5a

1.

Bedieningspaneel

2.

Schappen van de koelkast

3.

Afdekking groenteladen

4.

Groente- en fruitladen

5.

Bovenste korf (invrieszone)

5a.

Laden voor het bewaren van diepvriesproducten

6.

Bovenste deurvak

7.

Eierhouder

8.

Deurvakken

9.

Flessenhouder

10.

Deur van het vriesvak

Opmerkingen:

Het aantal schappen en de vorm van de accessoires kunnen van model tot model verschillen.

Alle planken, vakken en schappen kunnen worden verwijderd.

Let op: de accessoires van het koelvak en het vriesvak mogen niet in de vaatwasmachine worden gewassen.

54

63702020NL.fm Page 55 Monday, February 9, 2009 11:03 AM

BESCHRIJVING VAN HET

BEDIENINGSPANEEL

Deze koel-/vriescombinatie wordt in werking gesteld door aan de thermostaat op het voorpaneel te draaien. Ook de temperatuur voor de koelkast en de vriezer worden met deze thermostaat ingesteld.

Bedieningspaneel met temperatuurregeling

Temperatuurregeling

55

63702020NL.fm Page 56 Monday, February 9, 2009 11:03 AM

GEBRUIK VAN DE KOELKAST

Dit apparaat is een koelkast met een vriesvak met sterren.

De koelkast wordt geheel automatisch ontdooid.

Ingebruikneming van de koelkast

Steek de stekker in het stopcontact.

Met de thermostaat kan de temperatuur in beide vakken worden ingesteld: koelkast en vriesvak.

Instellen van de temperatuur in de vakken:

1.

Voor een goede werking van het apparaat en een betere conservering van het voedsel

adviseren wij u de thermostaat op stand 3-5/MED te zetten.

2.

Als u de temperatuur in de koelkast wilt wijzigen, draait u de thermostaatknop:

op de

lagere cijfers/MIN

als u wilt dat de temperatuur in het vak

MINDER KOUD

is;

op de

hogere cijfers/MAX

voor een

KOUDERE

temperatuur.

Thermostaat op

0

: de functies van het apparaat en de verlichting worden onderbroken.

Opmerking:

Om een juiste werking te garanderen bij een omgevingstemperatuur van lager dan 18°C drukt u op de knop

(indien aanwezig). Druk nogmaals op de knop om hem uit te schakelen bij een hoge omgevingstemperatuur (boven de 18°C).

De omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de binnentemperatuur van de koelkast. De stand van de thermostaatknop dient op grond van deze factoren te worden aangepast.

Opmerkingen:

De afstand tussen de schappen en de achterste binnenwand van de koelkast zorgt voor een vrije luchtcirculatie.

Zet de levensmiddelen niet tegen de achterwand van de koelkast.

Zet geen levensmiddelen in de vakken die nog warm zijn.

Bewaar vloeistoffen in gesloten houders.

Het bewaren van groenten met een hoog watergehalte kan condensvorming veroorzaken in de onderste lade: dit heeft geen invloed op het correct functioneren van het apparaat.

56

63702020NL.fm Page 57 Monday, February 9, 2009 11:03 AM

GEBRUIK VAN HET VRIESVAK

Het vriesvak No Frost is een vak met sterren.

Er kunnen diepvriesproducten in worden bewaard gedurende de periode die op de verpakking vermeld wordt.

Daarnaast kunnen er verse levensmiddelen worden ingevroren door ze in de invrieszone te zetten. Zorg ervoor dat de reeds ingevroren producten niet in contact komen met de nog in te vriezen levensmiddelen.

De hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren staat aangegeven op het typeplaatje.

De snelvriesfunctie

De snelvriestoets (indien aanwezig) moet 24 uur voordat de verse levensmiddelen in de vriezer worden gelegd worden ingedrukt om het maximale invriesvermogen dat op het typeplaatje staat te verkrijgen.

Draai, wanneer u levensmiddelen in het vak zet die ingevroren moeten worden, de thermostaatknop een halve stand naar de lagere waarden (bijvoorbeeld: van 4 naar 3,5).

Na 24 uur is het invriezen voltooid. Schakel de invriestoets uit en zet de thermostaat weer op de oorspronkelijke stand

(bijvoorbeeld: van 3,5 naar 4).

Opmerking

Controleer nadat u alle producten hebt teruggezet, of de deur van de vriezer perfect sluit.

57

63702020NL.fm Page 58 Monday, February 9, 2009 11:03 AM

RICHTLIJNEN VOOR HET CONSERVEREN EN

ONTDOOIEN VAN HET VOEDSEL

VOORBEREIDEN VAN VERSE, IN TE VRIEZEN LEVENSMIDDELEN

Het is van belang dat de voedingsmiddelen zo worden ingepakt dat er geen water, vocht of condens in kan komen; op die manier wordt voorkomen dat er geuren of aroma's van het ene gebied naar het andere in de koelkast worden overgebracht, en blijven de ingevroren voedingsmiddelen beter geconserveerd.

Geadviseerd wordt om het in te vriezen voedsel te verpakken in plastic bakjes met hermetisch sluitende deksels, aluminium bakjes, aluminiumfolie, plasticfolie of waterdichte plastic verpakkingen.

Belangrijk:

De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en in isolerende tassen worden vervoerd.

Leg de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het vriesvak.

Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt.

De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd.

De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvrieslevensmiddelen moeten altijd worden opgevolgd.

DICHTMAKEN

Verwijder alle lucht voordat u de zakjes dichtbindt.

Plaats als u doorzichtige plastic zakjes gebruikt, het etiket in het zakje; plak zelfklevende etiketten op de buitenkant van ondoorzichtige zakjes.

Sluit de verpakking met een stripje.

ONTDOOIEN

Hier volgen enkele nuttige wenken.

Rauwe groenten

: niet ontdooien, maar gelijk in kokend water leggen en koken op de gebruikelijke manier.

Vlees

(grote stukken): in de koelkast ontdooien zonder het vlees uit de verpakking te halen. Alvorens het te bereiden, een paar uur op omgevingstemperatuur laten rusten.

Vlees

(kleine stukken): ontdooien op omgevingstemperatuur of rechtstreeks bereiden.

Vis

: ontdooien in de koelkast zonder de vis uit de verpakking te halen of direct bereiden zonder dat de vis volledig is ontdooid.

We herinneren u eraan dat in geval van een stroomuitval, het vriesvak gedurende 12 uur op de juiste temperatuur blijft; laat de deur van het vriesvak echter dicht. Vries voedsel dat gedeeltelijk ontdooid is niet opnieuw in.

Kant-en-klare voedingsmiddelen

: in de oven verwarmen zonder deze uit het aluminium bakje te halen.

Fruit

: ontdooien in het koelvak

OPMERKING

: Zet nooit warme voedingsmiddelen in het vriesvak, maar laat ze 30 minuten op omgevingstemperatuur afkoelen. Doe ze vervolgens in de gewenste verpakking en vries ze in. Als u warm voedsel eerst laat afkoelen voordat u het invriest, bespaart u energie en verlengt u de levensduur van uw apparaat.

58

63702020NL.fm Page 59 Monday, February 9, 2009 11:03 AM

TABEL VOOR DE CONSERVERING VAN VOEDINGSMIDDELEN

De conserveringstijden variëren op grond van de kwaliteit van het voedsel, het gebruikte type verpakking of omhulsel (bestand tegen vocht en stoom) en van de conserveringstemperatuur (die -18°C dient te zijn).

VOEDINGSMIDDELEN EN

CONSERVERINGSTIJDEN

ZUIVELPRODUCTEN

Fruit

Geconcentreerd vruchtensap 12 maanden

Fruit (in het algemeen) 8 tot 12 maanden

Citrusvruchten en vers vruchtensap

4 tot 6 maanden

Groenten

Diepvriesproducten uit de winkel

Zelf ingevroren

Vlees

Saucijzen

Hamburgers

Rundvlees, kalfsvlees, lamsvlees

Braadvlees

Rundvlees

Lams- en kalfsvlees

8 maanden

8 tot 12 maanden

4 weken of minder

1 maand

2 tot 3 maanden

Varkensvlees

Verse worst

Biefstukken en vleeslapjes

Rundvlees

Lamsvlees, kalfsvlees, varkensvlees

Vis

Kabeljauw, schol, tong

Zalm

Makreel, baars

Gepaneerde vis (gekocht)

Weekdieren, oesters

Gekookte vis, krab

Rauwe garnalen

6 tot 12 maanden

6 tot 12 maanden

4 tot 8 maanden

1 tot 2 maanden

8 tot 12 maanden

2 tot 4 maanden

6 maanden

2 tot 3 maanden

2 tot 3 maanden

3 maanden

3 tot 4 maanden

3 tot 4 maanden

12 maanden

Gevogelte

Kip of kalkoen (heel of in stukken) 12 maanden

Eend en gans

Orgaanvlees

6 maanden

2 tot 3 maanden

Gevogelte in saus bereid

Vleeslapjes (zonder jus)

Stoofvlees

Vlees, gevogelte en vis

6 maanden

1 maand

2 tot 3 maanden

Boter

Kaas

Camembert, mozzarella, smeerkaas

Brie, Emmenthal, Zwitserse kaas, enz.

(Invriezen kan structuur van de kaas wijzigen)

IJs, vruchtensap, melk

GEBAK EN BROOD

Gegist brood en broodjes

Ongebakken brood

Croissants

Taarten (ongeglazuurd)

Taarten (geglazuurd) en koekjes

Vruchtentaart

Koekjesdeeg

Taartdeeg

6 tot 9 maanden

3 maanden

6 tot 8 maanden

12 maanden

Eieren

(Voeg suiker of zout toe aan eidooiers of hele, geklopte eieren)

Heel (geklopt), eiwit, eierdooier 12 maanden

3 maanden

1 maand

3 maanden

2 tot 4 maanden

6 tot 12 maanden

12 maanden

3 maanden

4 tot 6 maanden

59

63702020NL.fm Page 60 Monday, February 9, 2009 11:03 AM

ONDERHOUD EN REINIGING

Trek altijd de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af, alvorens onderhouds- en reinigingswerkzaamheden te gaan verrichten.

Reinig het koelvak en het vriesvak regelmatig met een vochtige spons met een oplossing van lauw water en specifieke neutrale schoonmaakmiddelen die speciaal bestemd zijn voor het reinigen van de binnenkant van een koelkast. Afspoelen en drogen. Gebruik nooit schuurmiddelen. Maak de koelkast nooit schoon met ontvlambare vloeistoffen. De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of explosies veroorzaken.

Reinig de buitenkant met een met water bevochtigde zachte doek.

Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsjes, noch vlekkenmiddelen (bv. aceton, trichloorethyleen), of azijn.

Afdrogen met een zachte doek.

Gebruik geen stoomreinigers.

Maak regelmatig de condensor (ventilatieroosters aan de achterkant van het apparaat) schoon met een stofzuiger of een borstel (zie de afbeelding).

Houd de afdichtingen perfect schoon.

INSTALLATIE

Voor vrij geïnstalleerde apparaten (geen inbouw)

Monteer de afstandsstukken (indien bijgeleverd) op het achterste gedeelte van de condensor aan de achterkant van het apparaat (zie de afbeelding); laat anders een ruimte van minimaal

6 cm vrij tussen de achterkant van het apparaat en de wand.

Laat voor een optimale werking ten minste 5 cm vrije ruimte boven het apparaat en controleer of de meubels ernaast op een voldoende afstand zijn geplaatst om een minimum aan luchtcirculatie te garanderen.

Plaats het apparaat perfect horizontaal, en stel de positie indien nodig bij met de pootjes aan de voorzijde.

De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht.

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel letsel aan personen, dieren of voor schade aan voorwerpen die veroorzaakt is door het niet in acht nemen van deze voorschriften.

Als de stekker en het stopcontact niet van hetzelfde type zijn, laat het stopcontact of de stekker dan uitsluitend vervangen door gekwalificeerd personeel.

Gebruik geen enkele of meervoudige adapters of verlengsnoeren.

Afkoppeling van het elektriciteitsnet

Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te trekken of via een tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact is geplaatst.

60

63702020NL.fm Page 61 Monday, February 9, 2009 11:03 AM

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ

LANGDURIGE AFWEZIGHEID

Bij korte afwezigheid

Als u korter dan drie weken afwezig bent, is het niet nodig het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen. Consumeer de bederfelijke voedingsmiddelen en vries de andere voedingsmiddelen in.

Voorzorgsmaatregelen bij afwezigheid

Verwijder alle levensmiddelen uit het apparaat als u langer dan drie weken afwezig bent. Haal de stekker van de koelkast uit het stopcontact; reinig het apparaat, spoel na met water en wrijf de oppervlakken droog.

Bevestig enkele houten of plastic blokken met plakband aan de bovenzijde van beide deuren en laat de deuren open staan, zodat in beide vakken voldoende lucht kan circuleren. Op die manier worden nare luchtjes en schimmelvorming voorkomen.

Verhuizen

Haal alle uittrekbare elementen uit de koelkast, verpak ze zorgvuldig en zet ze aan elkaar vast met plakband om te voorkomen dat ze tegen elkaar klapperen of verloren gaan.

Sluit beide deuren en plak ze met plakband dicht en plak ook de voedingskabel met plakband aan het apparaat vast.

Stroomuitval

Wend u bij stroomuitval tot het plaatselijke energiebedrijf om informatie te krijgen over de duur van de stroomstoring.

1.

Indien de stroomstoring maximaal 24 uur gaat duren,

de beide deuren van het apparaat gesloten houden

. Op deze manier blijven de levensmiddelen in de koelkast zo lang mogelijk koud.

2.

Als de stroomstoring langer dan 24 uur duurt, moet al het bevroren voedsel worden verwijderd en in een draagbare vriezer worden geplaatst. Als dit type vriezer niet voorhanden is en als er geen pakken kunstijs beschikbaar zijn, probeer dan de levensmiddelen die het snelst bederven te consumeren.

3.

Houd er rekening mee dat een vol vriesvak langer koud blijft dan een halfvol vak.

4.

Maak de ijsbak leeg.

Verder zal een vriezer die gevuld is met bevroren vlees, langer koud blijven dan een vriezer die gevuld is met voorgekookt voedsel.

Als er op de voedingsmiddelen ijskristallen zichtbaar zijn, kunnen ze zonder enig risico opnieuw worden ingevroren, ook al zullen de smaak en het aroma waarschijnlijk anders zijn. Wanneer het voedsel duidelijk in een slechte staat verkeert kunt u het beter weggooien.

61

63702020NL.fm Page 62 Monday, February 9, 2009 11:03 AM

OPSPOREN VAN STORINGEN /

KLANTENSERVICE

Sommige geluiden zijn normaal wanneer de koelkast in werking is

Voordat u contact opneemt met de Klantenservice....

De problemen bij het gebruik worden vaak veroorzaakt door kleinigheden die u zelf kunt opsporen en verhelpen, zonder dat hiervoor enig type gereedschap nodig is.

Het apparaat werkt niet

Is de voedingskabel beschadigd?

Heeft u de zekeringen in uw woning gecontroleerd?

Er staat water op de bodem van het koelvak:

Is de afvoer van het dooiwater misschien verstopt?

Er zit water in de opvangbak van het dooiwater:

Dit is normaal als het klimaat warm en vochtig is. De bak kan zelfs tot halverwege gevuld raken.

Controleer of het apparaat goed horizontaal staat om te voorkomen dat het water uit de bak loopt.

De randen van de omkasting van het apparaat, die in contact staan met de deurafdichtingen, voelen warm aan:

Dit is normaal bij een warm klimaat en als de compressor in werking is.

Het licht werkt niet:

Heeft u de zekeringen in uw woning gecontroleerd?

Zit de stekker van de elektrische voedingskabel wel in een stopcontact met de juiste spanning, en staat hier spanning op?

Is het lampje doorgebrand?

Als het lampje is doorgebrand:

1.

Altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.

Zie het hoofdstuk “Opsporen van storingen/Klantenservice”.

De motor lijkt te lang in werking te blijven:

Zit er misschien te veel stof of pluis op de condensor?

Zijn de deuren goed gesloten?

Sluiten de deurafdichtingen perfect af?

Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor langer draaien.

Het apparaat maakt te veel lawaai:

Staat het apparaat tegen andere meubels of voorwerpen aan?

Raken de buizen aan de achterkant elkaar of trillen ze?

Wanneer de deur lang open heeft gestaan, of indien er grote hoeveelheden levensmiddelen in het apparaat zijn geplaatst, blijft de motor langer werken om de binnenkant van het apparaat goed te koelen.

62

63702020NL.fm Page 63 Monday, February 9, 2009 11:03 AM

Denk aan het volgende

De tijd dat de motor draait hangt van verschillende factoren af: het aantal keren dat de deur wordt geopend, de hoeveelheid voedsel die in de koelkast wordt bewaard, de kamertempertuur en de instelling van de thermostaten.

Als uw apparaat na bovengenoemde controles nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op met de

Klantenservice en leg het probleem duidelijk uit. Geef het type en het serienummer van het apparaat door

(deze zijn te vinden op het serienummerplaatje).

De temperatuur van de koelkast is te hoog

Staat het apparaat dicht bij een warmtebron?

Zijn de bedieningen van de koelkast wel goed ingesteld?

Is er een grote hoeveelheid voedsel in de koelkast of in de vriezer geplaatst?

Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend.

Controleer of de deuren perfect sluiten.

Controleer of de luchtopeningen in het vak niet verstopt zijn waardoor de circulatie van koude lucht verhinderd wordt.

Er is te veel vochtophoping

Controleer of het voedsel goed is verpakt. Maak natte houders droog voordat u ze in het apparaat zet.

Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend. Door de deur te openen gaat de vochtigheid die in de buitenlucht aanwezig is, de koelkast binnen. Hoe vaker de deur geopend wordt, hoe sneller het vocht zich zal ophopen, vooral als het vertrek zelf erg vochtig is.

Als het apparaat in een erg vochtig vertrek is geïnstalleerd, is het normaal dat er zich vocht ophoopt in de koelkast.

Na automatische ontdooiing is het normaal dat er zich waterdruppels op de achterwand vormen.

Als de deuren niet sluiten of niet correct open gaan

Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door levensmiddelen.

Controleer of de deurvakken, de schappen en de laden op de juiste manier zijn geplaatst.

Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn.

Controleer of het apparaat waterpas staat.

Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u de lampjes gaat vervangen.

De binnenverlichting werkt niet:

Haal de stekker uit het stopcontact.

Verwijder het kapje van het lampje in de koelkast (A) door op de bevestigingen aan beide kanten van het kapje te drukken.

Vervang het lampje (B) door een nieuw exemplaar (met een vermogen van niet meer dan 15 W).

Plaats het lampenkapje weer terug en steek de stekker weer in het stopcontact.

KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de klantenservice:

1.

ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen

(zie “Opsporen van storingen / Klantenservice”).

2.

Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is, schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de handeling na een uur.

3.

Als ook dat niet helpt, wend u dan tot onze klantenservice.

Vermeld de volgende gegevens:

de aard van de storing,

het model,

het servicenummer (nummer achter het woord

SERVICE op het typeplaatje binnenin het apparaat),

uw volledige adres,

uw telefoonnummer

Opmerking:

Het omkeren van de deur van het apparaat door onze klantenservice wordt niet beschouwd als een ingreep die onder de garantie valt.

63

63702020NL.fm Page 64 Monday, February 9, 2009 11:03 AM

Wijziging van de openingsrichting van de deur aan de rechterzijde

1.

Verwijder de twee schroeven van het middelste scharnier.

(Afb. 1) Verwijder tevens de twee schroefdoppen van het

(grote) middelste scharnier aan de linkerkant.

Verwijder de twee doppen van de schroeven van het middelste scharnier

(groot)

Afb. 1

2.

Demonteer de deuren van de koelkast en de vriezer door ze voorzichtig naar u toe te trekken, samen met het middelste scharnier. (Afb. 2)

Afb. 2

3.

Leg het apparaat op zijn linkerkant. Verwijder beide stelpootjes.

Draai de bevestigingsschroeven van het onderste scharnier los en verwijder het scharnier (afb. 3).

Afb. 3

4.

Draai de pen van het onderste scharnier los en draai hem vast in het gat aan de linkerkant (afb. 4). Schroef vervolgens het onderste scharnier in de linkerkant van de koelkast. Schroef de stelpootjes weer vast.

Afb. 4

5.

Plaats de twee schroefdoppen van het middelste (grote) scharnier, die u in de zak met de gebruiksaanwijzing vindt, in de gaten aan de rechterkant. (Afb. 5)

Plaats de twee grote doppen van de schroeven van het middelste scharnier.

64

Afb. 5

63702020NL.fm Page 65 Monday, February 9, 2009 11:03 AM

6.

Draai de pen van het bovenste scharnier aan de rechterkant los.

(Afb. 6 / Detail A)

Schroef de pen van het scharnier linksboven vast. (Afb. 6 / Detail B)

Detail - B

Detail - A

Afb. 6

7.

Monteer de bus en de dop weer. (Afb. 7)

De dop zit in de zak met de gebruikshandleiding. Verwijder de onderste bus en breng hem over naar de linkerkant. (Afb. 7)

DEUR KOELKAST

8.

Verwijder de bovenste bus en plaats hem in het gat aan de linkerkant. (Afb. 8) Verwijder de onderste bus en de onderste pal en monteer ze in het gat aan de linkerkant. (Afb. 8)

Afb. 7

DEUR VRIESVAK

Onderste bus

Afb. 8

9.

Draai het middelste scharnier 180°. Monteer de deur van de koelkast en de deur van het vriesvak met het middelste scharnier (ga in omgekeerde volgorde te werk als onder punt 2).

Bevestig het middelste scharnier door de schroeven aan te draaien. Monteer tenslotte de plint. (Afb. 9)

Draai het middelste scharnier 180°

Afb. 9

65

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement