Whirlpool ARC4440IX Instruction for Use


Add to my manuals
23 Pages

advertisement

Whirlpool ARC4440IX Instruction for Use | Manualzz
63602005NL.fm Page 75 Monday, October 2, 2006 11:27 AM
GEBRUIKSAANWIJZING
ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN ........ PAGINA 76
MILIEUTIPS .......................................................................... PAGINA 76
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN
EN ADVIEZEN..................................................................... PAGINA 77
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT ...................... PAGINA 78
DISPLAY................................................................................ PAGINA 79
KOELVAK.............................................................................. PAGINA 85
INVRIESZONE .................................................................... PAGINA 88
RICHTLIJNEN VOOR HET CONSERVEREN
EN ONTDOOIEN VAN HET VOEDSEL ...................... PAGINA 90
REINIGING EN ONDERHOUD ...................................... PAGINA 92
INSTALLATIE ...................................................................... PAGINA 92
VOORZORGSMAATREGELEN BIJ LANGDURIGE
AFWEZIGHEID .................................................................... PAGINA 95
OPSPOREN VAN STORINGEN /
KLANTENSERVICE............................................................ PAGINA 96
KLANTENSERVICE............................................................ PAGINA 97
75
63602005NL.fm Page 76 Monday, October 2, 2006 11:27 AM
ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN
• Het door u aangeschafte apparaat is uitsluitend
bestemd voor huishoudelijk gebruik
Voor een optimaal gebruik van uw apparaat
is het raadzaam de gebruiksaanwijzing
aandachtig door te lezen, hierin vindt u een
beschrijving van het apparaat en adviezen
voor het conserveren van
voedingsmiddelen.
Bewaar dit boekje zodat u het naderhand
nog eens kunt raadplegen.
1. Controleer na het uitpakken van het apparaat
of het niet beschadigd is en of de deur goed
sluit. Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf
de levering van het product van eventuele
schade op de hoogte te worden gesteld.
2. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten
alvorens het apparaat in werking te stellen, om
het koelcircuit perfect te kunnen laten
functioneren.
3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische
aansluiting door een gekwalificeerd technicus
worden verricht overeenkomstig de
aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke
veiligheidsvoorschriften
4. Reinig de binnenkant van het product alvorens
het in gebruik te nemen.
MILIEUTIPS
1. Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is voor 100%
recyclebaar en draagt het recyclingssymbool.
Voor de verwerking moeten de plaatselijke
voorschriften worden nageleefd. Het
verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken
polystyreen enz.) moet buiten het bereik van
kinderen worden gehouden, omdat het een
bron van gevaar kan vormen.
2. Afdanken van het apparaat
Het product is vervaardigd van materiaal dat kan
worden gerecycled.
Dit apparaat is voorzien van het merkteken
volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake
Afgedankte elektrische en elektronische
apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product op de
juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u
mogelijk negatieve consequenties voor het
milieu en de menselijke gezondheid te
voorkomen.
Het symbool
op het product of op de
bijbehorende documentatie geeft aan dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden
behandeld. In plaats daarvan moet het worden
afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van
elektrische en elektronische apparaten.
Maak het apparaat op het moment dat het
wordt afgedankt onbruikbaar door de
voedingskabel door te snijden en de deuren en
schappen te verwijderen, zodat kinderen niet
gemakkelijk in het apparaat kunnen kruipen.
Volg bij het afdanken van het apparaat de
plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking
en breng het naar een speciaal
afvalverwerkingscentrum, en laat het niet
onbewaakt achter, ook niet voor slechts een
paar dagen, aangezien het voor kinderen een
bron van gevaar kan opleveren. Voor nadere
informatie over de behandeling, terugwinning en
recycling van dit product wordt u verzocht
contact op te nemen met het stadskantoor in uw
woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel
waar u het product heeft aangeschaft.
76
Informatie:
Dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit bevat
R134a) of HFC (het koelcircuit bevat R600a) (zie
serienummerplaatje in het apparaat).
Voor apparaten met isobutaan (R600a):
isobutaan is een natuurlijk gas dat geen
schadelijke invloed heeft op het milieu, maar wel
ontvlambaar is. Het is daarom noodzakelijk om
te controleren of de leidingen van het koelcircuit
niet beschadigd zijn.
Conformiteitsverklaring
• Dit apparaat is bestemd voor het conserveren
van voedingsmiddelen en is vervaardigd in
overeenstemming met de Europese richtlijn
90/128/EEG, 02/72/EG en Verordening (EG)
nr. 1935/2004
• Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en
op de markt gebracht in overeenstemming
met:
- de veiligheidsvereisten van de
laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG;
- de veiligheidsvereisten van de “EMC”-richtlijn
89/336/EEG,
gewijzigd door de richtlijn 93/68/EEG.
• De elektrische veiligheid is alleen
gewaarborgd wanneer het op de juiste wijze
op een efficiënte werkende installatie is
aangesloten, die volgens de wettelijke
voorschriften is geaard.
63602005NL.fm Page 77 Monday, October 2, 2006 11:27 AM
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
ADVIEZEN
• Gebruik het koelvak uitsluitend voor het
bewaren van verse levensmiddelen en het
vriesvak uitsluitend voor het bewaren van
diepvriesproducten, het invriezen van verse
levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
• Zorg ervoor dat het product tijdens de
installatie de voedingskabel niet beschadigt.
• Bewaar geen dranken in glas in het vriesvak
want deze kunnen barsten.
• Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de
vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn
dat ze brandwonden kunnen veroorzaken.
• Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de
stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden begint.
• Installeer het product niet in de buurt van een
warmtebron.
• Bewaar of gebruik geen benzine of andere
gassen en licht ontvlambare stoffen in de
buurt van het apparaat of van andere
elektrische huishoudelijke apparatuur. De
dampen die hieruit voortkomen kunnen
brand of explosies veroorzaken.
• Laat een vrije ruimte aan de zijkanten en
boven het apparaat om een goede ventilatie
te garanderen of volg de installatie-instructies.
• Houd de ventilatie-openingen van het
apparaat vrij van obstakels.
• Alle apparaten met ijsmakers en
waterdispensers moeten op een
waterleidingnet aangesloten worden dat
uitsluitend drinkwater levert (met een
waterleidingdruk van tussen de 1,7 en 8,1 bar
(25 en 117 PSI)). De ijsmakers en/of
waterdispensers die niet rechtstreeks op het
waterleidingnet zijn aangesloten, mogen
uitsluitend met drinkwater worden gevuld.
• Installeer het product waterpas op een vloer
die het gewicht kan dragen en in een ruimte
die geschikt is voor de afmetingen en het
gebruik van het product.
• Gebruik voor de aansluiting op de
waterleiding de bij het nieuwe apparaat
geleverde slang en niet die van het vorige
apparaat.
• Het apparaat moet door twee of meerdere
personen worden verplaatst en geïnstalleerd.
• Plaats het apparaat in een droge en goed
geventileerde ruimte. Het apparaat is afgesteld
om te werken in ruimten waarin de
temperatuur binnen de volgende waarden ligt,
die op hun beurt weer afhankelijk zijn van de
klimaatklasse die op het typeplaatje staat
aangegeven: het is mogelijk dat het apparaat niet
goed functioneert als het voor een lange tijd in
een ruimte wordt gelaten met een hogere of
lagere temperatuur dan het genoemde bereik.
Klimaatklasse Omg. temp. (°C)
SN
Van 10 tot 32
N
Van 16 tot 32
ST
Van 18 tot 38
T
Van 18 tot 43
Omg. temp. (°F)
Van 50 tot 90
Van 61 tot 90
Van 64 tot 100
Van 64 tot 110
• Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het
apparaat om te voorkomen dat de vloer
beschadigd raakt (b.v. parket).
• Gebruik geen andere mechanische,
elektrische of chemische systemen die het
ontdooiproces versnellen dan door de
fabrikant zijn aanbevolen.
• Beschadig de leidingen van het koelcircuit van
de koelkast niet.
• Gebruik of plaats geen elektrische apparaten
in de vakken van het apparaat, als hiervoor
geen uitdrukkelijke toestemming door de
fabrikant is gegeven.
• Het apparaat is niet bestemd om gebruikt te
worden door jonge kinderen of zieke
personen zonder lichamelijke controle.
• Om het risico te vermijden dat kinderen in de
koelkast opgesloten raken en stikken, mag hen
niet worden toegestaan in het product te
spelen of zich erin te verstoppen.
• De voedingskabel mag alleen door
gekwalificeerd personeel worden gewijzigd of
vervangen.
• Gebruik geen enkele of meervoudige
adapters of verlengsnoeren.
• Het moet mogelijk zijn het apparaat van het
elektriciteitsnet af te koppelen door de
stekker uit het stopcontact te halen of via een
tweepolige netschakelaar die bovenstrooms
van het stopcontact is geplaatst.
• Controleer of de spanning op het typeplaatje
overeenkomt met de spanning in uw woning
• Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de
vrieselementen niet in (indien bijgeleverd).
• De fabrikant kan niet aansprakelijk worden
gesteld, indien bovenstaande adviezen en
voorzorgsmaatregelen niet in acht zijn
genomen.
77
63602005NL.fm Page 78 Monday, October 2, 2006 11:27 AM
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
1
2
8
3
4
9
5
10
11
6
12
13
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Snelvriesvak
IJsbakje
IJsblokjesvak
Schap van de vriezer
Versvak (Fresh control compartment)
Schappen voor de koelkast
Groente- en fruitlade
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Schap van de vriezer
Eierbakje
Bovenste schap
Kruidenvak (*)
Flessenrek
Flessenhouder
(*) Optie
Opmerkingen: het aantal schappen en de vorm van de accessoires kan van model tot model verschillen.
Alle planken, vakken en schappen kunnen worden verwijderd.
De aanzuigzone NIET afdekken met voedsel.
Let op: de accessoires van het koelvak en het vriesvak mogen niet in de vaatwasmachine
worden gewassen.
78
63602005NL.fm Page 79 Monday, October 2, 2006 11:27 AM
DISPLAY
1
2
3
8
9
4
10
1. MENUTOETS
Druk op de knop om de energiezuinige,
vakantie-, turbo-, supervries- en
superkoelmodus te selecteren.
2. ENERGIEZUINIGE MODUS
Wanneer de energiezuinige modus is
geselecteerd, gaat het symbool branden.
3. SUPERVRIESMODUS
Wanneer de supervriesmodus is geselecteerd,
gaat het symbool branden.
4. TURBOMODUS
Wanneer tegelijkertijd de supervries- en
superkoelmodus zijn geselecteerd, gaat het
symbool branden.
5. DISPLAY TEMPERATUUR VRIESVAK
6. TEMPERATUURINDICATOR VRIESVAK
Geeft de temperatuur van het vriesvak aan.
7. KEUZETOETS TEMPERATUUR
VRIESVAK
Stelt de temperatuur van het vriesvak in.
5
6
7
11
12
13
8. KINDERBEVEILIGINGSFUNCTIE
Door de toets vriezer en koelkast tegelijkertijd
in te drukken wordt de functie geactiveerd en
gaat het symbool van de vergrendeling
branden.
9. VAKANTIEMODUS
Wanneer de vakantiemodus is geselecteerd,
gaat het symbool branden.
10. SUPERKOELMODUS
Wanneer de superkoelmodus is geselecteerd,
gaat het symbool branden.
11. DISPLAY TEMPERATUUR KOELVAK
12. TEMPERATUURINDICATOR KOELVAK
Geeft de temperatuur van het koelvak aan.
13. KEUZETOETS TEMPERATUUR
KOELVAK
Stelt de temperatuur van het koelvak in.
79
63602005NL.fm Page 80 Monday, October 2, 2006 11:27 AM
RICHTLIJNEN VOOR HET SELECTEREN VAN DE FUNCTIES
INGEBRUIKNEMING VAN HET APPARAAT
Wanneer het apparaat is aangesloten op het elektriciteisnet en als het vak niet koud genoeg is, geeft het
segment van het vriesvak “LF” aan en het segment van de koelkast “LC”. De temperatuurinstelling van
het koel- en vriesvak is uitgeschakeld. Wanneer de vakken een optimale temperatuur bereiken, geeft het
display van het vriesvak -16°C aan (4 streepjes op de temperatuurwaarde) en het display van het koelvak
+2°C (5 streepjes op de temperatuurindicator).
KNOP INSTELLEN VAN DE TEMPERATUUR VAN HET
KOELVAK
• Druk eenmaal op de toets “
”.
• Aanvankelijk geeft het display van de temperatuur +2°C aan.
• De eerste keer dat de toets wordt ingedrukt gaan de streepjes van
de koelkast knipperen. Als binnen 2 seconden op de toets “ ”
wordt gedrukt, geeft het display van de temperatuur +4°C aan.
• Bij elke druk op de toets gaan 4 streepjes branden en toont het
display een warmere waarde (+2°C, +4°C, +6°C, +8°C); het
display van de temperatuur en het streepje knipperen 5 maal en het
geluidssignaal wordt geactiveerd.
• Wanneer het display +8°C aangeeft en opnieuw op de toets “
wordt gedrukt, begint de temperatuur weer bij +2°C.
”
• Als het apparaat wordt ingesteld op de vakantie-, supervries-,
superkoel- of energiezuinige modus voordat de temperatuur wordt
geregeld, werkt het apparaat met de eerder ingestelde waarden.
Wanneer de vorige modus wordt geannuleerd of handmatig of
automatisch wordt beëindigd, werkt het apparaat met de reeds
ingestelde waarden.
80
63602005NL.fm Page 81 Monday, October 2, 2006 11:27 AM
REGELKNOP VAN DE TEMPERATUUR VAN DE VRIEZER
• Aanvankelijk toont het display van de temperatuur -16°C.
• Druk eenmaal op de toets “
”
• De eerste keer dat de toets wordt ingedrukt gaan de streepjes van
de vriezer knipperen. Als binnen 2 seconden op de toets “ ” wordt
gedrukt, geeft het display van de temperatuur -16°C aan.
• Bij elke druk op de toets gaan 4 streepjes branden en toont het
display een koudere waarde (-16°C, -18°C, -20°C, -22°C, -24°C);
het display van de temperatuur en het streepje knipperen 5 maal en
het geluidssignaal wordt geactiveerd.
• Wanneer het display -24°C aangeeft en opnieuw op de toets “
wordt gedrukt, begint de temperatuur weer bij -16°C.
”
• Als het apparaat wordt ingesteld op de vakantie-, supervries-,
superkoel- of energiezuinige modus voordat de temperatuur wordt
geregeld, werkt het apparaat met de eerder ingestelde waarden.
Wanneer de vorige modus wordt geannuleerd of handmatig of
automatisch wordt beëindigd, werkt het apparaat met de reeds
ingestelde waarden.
Opmerking: als de omgevingstemperatuur >38°C is, kan de
temperatuur van het vriesvak niet worden ingesteld op
waarden tussen -22°C en -24°C. Alleen de temperaturen -16°C,
-18°C, -20°C zijn dan beschikbaar.
TOETS MENU
• Druk eenmaal op de menutoets.
• Bij een druk op de toets gaat het symbool energiezuinig branden.
• Bij elke druk op de toets gaan de lampjes supervriezen, vakantie,
superkoelen 5 maal branden; bij nog een druk op de toets gaat geen
enkel symbool branden.
• Wanneer de gewenste modus is geselecteerd, knippert het
overeenstemmende symbool 5 maal en wordt het geluidssignaal
geactiveerd; als binnen 2 seconden op geen enkele toets wordt
gedrukt, wordt de modus ingesteld.
81
63602005NL.fm Page 82 Monday, October 2, 2006 11:27 AM
SUPERVRIEZEN
• Deze functie moet worden geactiveerd voordat er verse
voedingsmiddelen worden ingevroren.
Gebruik:
• Druk op de menutoets totdat het symbool supervriezen gaat
branden.
• Als binnen 2 seconden op geen enkele toets wordt gedrukt,
knippert het symbool 5 maal en wordt het geluidssignaal
geactiveerd.
• In deze modus geeft het segment van de temperatuur van de vriezer
“SF” aan.
• De grafische indicator met streepjes van de vriezer is uit.
• De vakantie- en energiezuinige modi treden niet in werking voordat
de supervriescyclus is beëindigd.
• Het symbool superkoelen en de instelwaarden van de temperatuur
van de koelkast zijn actief.
• De temperatuur van de vriezer kan ingesteld worden, maar wordt
niet ingeschakeld zolang de supervriesmodus bezig is
• Om de modus te annuleren selecteert u opnieuw het symbool
supervriezen.
Opmerking: De modus “supervriezen” wordt automatisch
geannuleerd na 24 uur of wanneer in het vriesvak een
temperatuur van <-32°C wordt bereikt.
SUPERKOELEN
De snelkoelfunctie vergemakkelijkt de periodes van intensief gebruik
van de koelkast, dit is nuttig als u grote hoeveelheden levensmiddelen
wilt bewaren.
Gebruik:
• Druk op de menutoets totdat het symbool superkoelen gaat
branden.
• Als binnen 2 seconden op geen enkele toets wordt gedrukt, is de
modus ingesteld. Het symbool knippert 5 maal en het geluidssignaal
wordt geactiveerd.
• In deze modus geeft het segment van de temperatuur van de
koelkast “SC” aan.
• De grafische indicator met streepjes van de koelkast is uit.
• De vakantie- en energiezuinige modi treden niet in werking voordat
de superkoelcyclus is beëindigd.
• Het symbool supervriezen en de instelwaarden van de temperatuur
van de vriezer zijn actief.
• De temperatuur van de koelkast kan ingesteld worden, maar wordt
niet ingeschakeld zolang de superkoelmodus bezig is.
• Om de modus te annuleren selecteert u opnieuw het symbool
superkoelen.
Opmerking: de functie wordt na 18 uur uitgeschakeld of kan
handmatig uitgeschakeld worden door deze handeling te
herhalen. De functie wordt automatisch uitgeschakeld
wanneer de temperatuur wordt bereikt.
82
63602005NL.fm Page 83 Monday, October 2, 2006 11:27 AM
TURBOMODUS
De turbomodus kan niet afzonderlijk worden geselecteerd.
• Het symbool turbo gaat branden wanneer tegelijkertijd de
superkoel- en de supervriesmodus zijn geselecteerd.
Gebruik:
• Druk op de menutoets totdat het symbool “supervriezen” gaat
branden.
• Als binnen 2 seconden op geen enkele toets wordt gedrukt, is de
modus ingesteld. Het symbool knippert 5 maal en het geluidssignaal
wordt geactiveerd.
• Herhaal dezelfde handeling om “superkoelen” in te stellen.
• Tussen de indicaties “supervriezen” en “superkoelen” verschijnt de
indicatie “turbo”.
• De streepjes zijn uit en de displays van de temperaturen geven “SF” en
“SC” aan.
• De vakantie- en energiezuinige modi zijn niet actief als het symbool
turbo brandt.
• De temperaturen in de vakken kunnen met de hand worden
ingesteld, maar zijn niet actief voordat het einde van de superkoelen supervriesmodi wordt bereikt.
Het symbool turbo gaat uit zodra één van de twee modi (supervriezen
of superkoelen) handmatig of automatisch wordt uitgeschakeld.
VAKANTIEMODUS
Deze functie reduceert de koeling in het koelvak wanneer de
gebruiker lange tijd afwezig is.
Gebruik:
• Druk op de menutoets totdat het symbool vakantie gaat branden.
• Als binnen 2 seconden op geen enkele toets wordt gedrukt, is de
modus ingesteld. Het symbool knippert 5 maal en het geluidssignaal
wordt geactiveerd.
• Het vriesvak treedt in werking met de ingestelde waarden.
• In deze modus geeft het display van de temperatuur van de vriezer “H”
aan.
• Het koelvak is uit. Het display van de temperatuur van de koelkast
en het streepje zijn uit
• De modus kan worden geannuleerd als u opnieuw het symbool
selecteert.
• Het apparaat werkt met de eerder ingestelde waarden. Als de
temperatuurwaarden niet handmatig zijn ingesteld, worden de
beginwaarden toegepast (vriesvak: -16°C, koelvak: +2°C).
83
63602005NL.fm Page 84 Monday, October 2, 2006 11:27 AM
ENERGIEZUINIGE MODUS
Gebruik:
• Druk op de menutoets totdat het symbool energiezuinig gaat branden.
• Als binnen 2 seconden op geen enkele toets wordt gedrukt, is de
modus ingesteld. Het symbool knippert 5 maal en het geluidssignaal
wordt geactiveerd.
• Tijdens de energiezuinige modus gaat het symbool branden en de displays
van de temperatuur vriezer/koelkast geven “E” aan. De streepjes zijn uit.
• De andere modi treden niet in werking voordat de energiezuinige
modus wordt uitgeschakeld.
De modus kan worden geannuleerd als u opnieuw het symbool
selecteert.
KINDERBEVEILIGINGSFUNCTIE
Deze koelkast is uitgerust met een vergrendelingssysteem om een
onvoorzien gebruik door kinderen te voorkomen.
Instellen van de kinderbeveiligingsfunctie
• Druk tegelijkertijd en minstens 5 seconden op de toetsen “
“ ”. Het symbool kinderbeveiliging gaat branden.
” en
Annuleren van de kinderbeveiligingsfunctie
• Druk tegelijkertijd en minstens 5 seconden op de toetsen “
“ ”. Het symbool blokkering kinderbeveiliging gaat uit.
” en
Opmerking: bij stroomuitval wordt de functie “Blokkering
kinderbeveiliging” automatisch geannuleerd.
MODUS GEEN VERLICHTING (niet op alle modellen)
• Kies deze modus om de verlichting van beide vakken uit te schakelen. De lampjes gaan niet branden
zolang deze modus niet wordt geannuleerd.
Instellen van de modus
• Druk op de toetsen “
” en “
”; open en sluit tegelijkertijd 3 maal de deur van de vriezer.
Annuleren van de modus
• De functie kan met dezelfde procedure als hierboven is beschreven worden geannuleerd of wordt
automatisch geannuleerd na enkele uren.
84
63602005NL.fm Page 85 Monday, October 2, 2006 11:27 AM
KOELVAK
In dit apparaat wordt gebruik gemaakt van een no frost-systeem, en er is dus geen handmatige ontdooiing nodig.
Bovendien is het apparaat voorzien van een distributiesysteem van geventileerde koude lucht, waardoor
de temperatuur in het koelvak bijna homogeen is.
De voedingsmiddelen kunnen op elk willekeurig schap in het apparaat worden gelegd. Hierbij moet er wel op
worden gelet dat de luchtopeningen niet worden afgedekt, want anders wordt de luchtcirculatie gehinderd.
De beste prestaties worden verkregen bij temperaturen tussen +18°C en +43°C.
INSCHAKELEN VAN HET APPARAAT
• Het apparaat schakelt automatisch in, als de stekker in het stopcontact wordt gestoken.
• De binnenverlichting gaat branden wanneer de deur geopend wordt
GEBRUIK VAN DE KOELKAST
• Regeling van de temperatuur
Om een juiste werking te garanderen en om de conservering van voedingsmiddelen te optimaliseren
moet de temperatuur van het koelvak en van het vriesvak apart worden ingesteld.
• Nadat het apparaat in werking is gesteld, duurt het ongeveer 2 uur voordat de juiste temperatuur wordt
bereikt voor het conserveren van een normale belading van het koelvak.
Bewaren van levensmiddelen in het koelvak
Plaats de levensmiddelen zoals in de afbeelding.
A. Gekookt voedsel
B. Vis, vlees
C. Groente en fruit
D. Flessen
E. Boter
F. Zuivelproducten
Om de vitamines, aroma's, voedingswaarde en
versheid van de voedingsmiddelen te behouden,
raden wij u aan om ze vooraf in aluminiumfolie of
plastic folie te wikkelen, of ze in diepvriesbakjes
met deksel te doen. Hiermee vermijdt u bovendien
dat de geuren zich vermengen.
OPMERKINGEN:
• De afstand tussen de schappen en de achterwand mag niet geblokkeerd zijn, om vrije luchtcirculatie te
garanderen.
• Zet de levensmiddelen niet tegen de achterwand van het koelvak.
• Zet geen levensmiddelen in de koelkast die nog warm zijn.
• Bewaar vloeistoffen in gesloten houders.
• Het bewaren van groente met een hoog watergehalte kan condensvorming veroorzaken in de onderste
lade: dit beïnvloedt het correct functioneren van het apparaat niet.
• Het koelvak wordt geheel automatisch ontdooid.
• De koelkast kan functioneren bij omgevingstemperaturen tussen +16° C en +43° C.
85
63602005NL.fm Page 86 Monday, October 2, 2006 11:27 AM
VERSVAK (FRESH CONTROL COMPARTMENT)
Dit schuifvak blijft koeler dan de rest van de koelkast en houdt verse voedingsmiddelen langer goed.
Het is perfect voor het conserveren van zuivelproducten en koude gerechten, worstjes en vlees.
Verwijder het versvak zo nodig om hem schoon te maken.
LADE (afhankelijk van het model)
Het aparte vak bestaat uit vier doosjes, waarin kleine voedingsmiddelen kunnen worden bewaard.
De lade kan voor het gemak van de gebruiker en voor een optimale conservering van de levensmiddelen
gemakkelijk naar rechts of naar links worden geschoven.
Bovendien kan de lade zo nodig gemakkelijk worden weggenomen.
Opmerking: om te voorkomen dat de voedingsmiddelen uitdrogen en dat de geuren zich
vermengen moeten de deksels van de laden worden gesloten.
FLESSENREK (afhankelijk van het model)
Zorgt ervoor dat de flessen in een horizontale positie worden gehouden.
De schap onder het flessenrek kan gemakkelijk worden gemonteerd door het rek naar rechts of naar links
te verplaatsen.
Het flessenrek kan gemakkelijk worden weggenomen door de glazen schap naar u toe te trekken en
daarna het flessenrek van de glazen schap af te halen door hem naar rechts of naar links te verplaatsen.
Het flessenrek kan op elke willekeurige glazen schap worden bevestigd.
Opmerking: om te voorkomen dat er vloeistoffen uit de flessen lekken is het aanbevolen om de
dop goed te sluiten.
86
63602005NL.fm Page 87 Monday, October 2, 2006 11:27 AM
VOCHTIGHEIDSREGELAAR (afhankelijk van het model)
De groente- en fruitlade heeft een vochtigheidsregelaar, waarmee de luchtstroom die de lade binnenkomt
kan worden gecontroleerd
• Het wordt geadviseerd de regelaar dicht te houden voor het conserveren van bladgroente, en open
voor het conserveren van fruit.
GROENTE- EN FRUITLADE
Voedingsmiddelen zoals groenten en fruit drogen uit als ze rechtstreeks in contact komen met koude,
droge lucht tijdens de conservering.
Deze lade handhaaft een temperatuur- en vochtigheidsniveau dat geschikt is voor het conserveren van
fruit en groente, waardoor de natuurlijke eigenschappen ervan behouden blijven. Bovendien is deze lade
voorzien van een filter dat onaangename geurtjes wegneemt.
VERWIJDEREN VAN HET DEKSEL VAN DE GROENTE- EN FRUITLADE
Eerste stap: verwijderen van de groente- en fruitladen
• De lade kan dankzij de wieltjes gemakkelijk worden verwijderd.
• Trek de lade zo ver mogelijk naar buiten en trek de voorkant omhoog en naar buiten.
Tweede stap: verwijderen van de middelste scheidingsplaat tussen de laden
• Zet de scheidingsplaat schuin naar links vanaf de bodem.
• Neem de scheidingsplaat weg.
Derde stap: verwijderen van het deksel van de groente- en fruitlade
• Neem het deksel van de groente- en fruitlade weg.
• Neem het deksel weg.
Groente- en
fruitlade
Scheidingsplaat van de
groente- en fruitlade
Deksel van de
groente- en
fruitlade
87
63602005NL.fm Page 88 Monday, October 2, 2006 11:27 AM
TERUGZETTEN VAN HET DEKSEL VAN DE GROENTE- EN FRUITLADE
Eerste stap: plaatsen van het deksel van de groente- en fruitlade
• Plaats het deksel in zijn behuizing door het in de geleiders te schuiven.
• Duw het deksel naar voren totdat hij in zijn behuizing is geplaatst.
Tweede stap: plaatsen van de middelste scheidingsplaat van de groente en fruitlade
• Plaats de scheidingsplaat in de inhammen op de bodem van het vak en op de wand van de groente- en
fruitlade, zoals op de afbeelding is weergegeven.
Derde stap: plaatsen van de groente- en fruitladen
• Zet de lade op de wieltjes in zijn behuizing.
• Duw hem naar voren.
Deksel van de groenteen fruitlade
Centrering van de
scheidingsplaat van de
groente- en fruitlade
Groente- en
fruitlade
INVRIESZONE
Nadat het apparaat is ingeschakeld duurt het ongeveer 3 uur voordat de juiste temperaturen voor het
conserveren van diepvriesproducten worden bereikt.
Het vriesvak dat gemarkeerd is met het symbool
, is uitstekend geschikt voor conservering van
ingevroren levensmiddelen, alsook voor het invriezen van verse of voorgekookte levensmiddelen.
Bovendien is het geschikt voor het maken van ijsblokjes. De binnenkant van de deur van het vriesvak is
bijzonder geschikt voor de conservering van ijs of diepvriesproducten die binnen korte tijd dienen te
worden geconsumeerd.
Op het serienummerplaatje in het koelvak wordt de maximale hoeveelheid voedsel aangegeven die in 24
uur kan worden ingevroren.
88
63602005NL.fm Page 89 Monday, October 2, 2006 11:27 AM
IJS MAKEN
• Neem het ijsbakje weg.
• Vul het met water tot het aangegeven niveau.
• Zet het ijsbakje op de oorspronkelijke plek.
• Zodra de ijsblokjes zijn gevormd, draait u aan de hendel om ze in het ijsblokjesvak te doen, waarin geen
water mag staan.
SNELVRIESVAK
• Het snelvriesvak dient ervoor om thuis bereide gerechten sneller in te vriezen (en vers voedsel dat u
wilt invriezen).
• Til het deksel op en laat het naar binnen glijden om het vak te openen. Ga op dezelfde wijze te werk
om hem te sluiten.
Opmerking: voordat u de klep van het vak sluit, moet worden gecontroleerd of het deksel van
het snelvriesvak gesloten is.
89
63602005NL.fm Page 90 Monday, October 2, 2006 11:27 AM
RICHTLIJNEN VOOR HET CONSERVEREN EN
ONTDOOIEN VAN HET VOEDSEL
VOORBEREIDEN VAN DE VERSE, IN TE VRIEZEN LEVENSMIDDELEN
Het is van belang dat de voedingsmiddelen zo worden ingepakt dat er geen water, vocht of condens in
kan komen; op die manier wordt voorkomen dat er geuren of aroma's van het ene gebied naar het andere
in de koelkast worden overgebracht, en blijven de ingevroren voedingsmiddelen beter geconserveerd.
Geadviseerd wordt om het in te vriezen voedsel te verpakken in plastic bakjes met hermetisch sluitende
deksels, aluminium bakjes, aluminiumfolie, plasticfolie of waterdichte plastic verpakkingen.
Belangrijk:
• De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en in isolerende tassen worden vervoerd.
• Leg de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het vriesvak.
• Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt.
• De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd.
• De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten moeten altijd worden
opgevolgd.
DICHTMAKEN
Verwijder alle lucht voordat u de zakjes dichtbindt.
Plaats als u doorzichtige plastic zakjes gebruikt, het etiket in het zakje; gebruik bij niet-doorzichtige zakjes
zelfklevende etiketten die u op de buitenkant plakt.
Sluit de verpakking met een stripje.
ONTDOOIEN
Hier volgen enkele nuttige wenken.
Rauwe groente: niet ontdooien, maar gelijk in kokend water leggen en koken op de gebruikelijke
manier.
Vlees (grote stukken): in de koelkast ontdooien zonder het vlees uit de verpakking te halen. Alvorens het
te bereiden, een paar uur op omgevingstemperatuur laten rusten.
Vlees (kleine stukken): ontdooien op omgevingstemperatuur of rechtstreeks bereiden.
Vis: ontdooien in de koelkast zonder de vis uit de verpakking te halen of direct bereiden zonder dat de
vis volledig is ontdooid.
We herinneren u eraan dat in geval van een stroomuitval, het vriesvak gedurende 12 uur op de juiste
temperatuur blijft; laat de deur van het vriesvak echter dicht. Vries voedsel dat gedeeltelijk ontdooid is
niet opnieuw in.
Kant-en-klare voedingsmiddelen: in de oven verwarmen zonder deze uit het aluminium bakje te
halen.
Fruit: in de koelkast ontdooien
OPMERKING: Zet nooit warme voedingsmiddelen in het vriesvak, maar laat ze 30 minuten op
omgevingstemperatuur afkoelen, en zet ze vervolgens in de gewenste verpakking en vries ze in. Als u
warm voedsel eerst laat afkoelen voordat u het invriest, bespaart u energie en verlengt u de levensduur
van uw apparaat.
90
63602005NL.fm Page 91 Monday, October 2, 2006 11:27 AM
TABEL VOOR DE CONSERVERING VAN VOEDINGSMIDDELEN
De conserveringstijden variëren op grond van de kwaliteit van het voedsel, het gebruikte type verpakking
of omhulsel (bestand tegen vocht en stoom) en van de conserveringstemperatuur (die -18°C dient te zijn).
VOEDINGSMIDDELEN EN
CONSERVERINGSTIJDEN
Fruit
ZUIVELPRODUCTEN
Boter
6 tot 9
maanden
12 maanden
Geconcentreerd vruchtensap
12 maanden
Fruit (in het algemeen)
8 tot 12 maanden
Margarine
4 tot 6 maanden
Kaas
Citrusvruchten en vers sap
Groenten
In de handel verkrijgbare
diepvriesproducten
8 maanden
Zelf ingevroren voedsel
8 tot 12 maanden
Vlees
Camembert, mozzarella,
smeerkaas
3 maanden
Roomkazen
niet invriezen
Brie, Emmenthal, Zwitserse
kaas, enz.
(Invriezen kan de structuur
van de kaas wijzigen)
6 tot 8
maanden
12 maanden
Saucijzen
4 weken of korter
Hamburgers
1 maand
Rundvlees, kalfsvlees,
lamsvlees
2 tot 3 maanden
IJs, vruchtensap, melk
6 tot 12 maanden
Eieren
(Voeg suiker of zout toe aan
eidooiers of hele, geklopte
eieren)
Braadvlees
Rundvlees
Lams- en kalfsvlees
6 tot 12 maanden
Varkensvlees
4 tot 8 maanden
Verse saucijzen
1 tot 2 maanden
Heel (geklopt), eiwit,
eierdooier
Rundvlees
8 tot 12 maanden
GEBAK EN BROOD
Lamsvlees, kalfsvlees,
varkensvlees
2 tot 4 maanden
12 maanden
Biefstukken en vleeslapjes
Vis
Kabeljauw, schol, tong
6 maanden
Zalm
2 tot 3 maanden
Makreel, baars
2 tot 3 maanden
Gepaneerde vis (gekocht)
3 maanden
Weekdieren, oesters
3 tot 4 maanden
Gekookte vis, krab
3 tot 4 maanden
Rauwe garnalen
12 maanden
Gegist brood en broodjes
3 maanden
Ongebakken brood
1 maand
Croissants
3 maanden
Taarten (niet geglazuurd)
2 tot 4 maanden
Taarten (geglazuurd) en
koekjes
6 tot 12
maanden
Vruchtentaart
12 maanden
Koekjesdeeg
3 maanden
Taartdeeg
4 tot 6 maanden
Gevogelte
Kip of kalkoen (heel of in
stukken)
12 maanden
Eend en gans
6 maanden
Orgaanvlees
2 tot 3 maanden
Gevogelte in saus bereid
6 maanden
Vleeslapjes (zonder jus)
1 maand
Stoofvlees
Vlees, gevogelte en vis
2 tot 3 maanden
91
63602005NL.fm Page 92 Monday, October 2, 2006 11:27 AM
REINIGING EN ONDERHOUD
Trek altijd de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af, alvorens onderhouds- en
reinigingswerkzaamheden te gaan verrichten.
Reinig het koelvak en het vriesvak regelmatig met een vochtige spons met een oplossing van lauw water
en specifieke neutrale schoonmaakmiddelen die speciaal bestemd zijn voor het reinigen van de
binnenkant van een koelkast. Afspoelen en drogen. Gebruik nooit schuurmiddelen. Maak de koelkast
nooit schoon met ontvlambare vloeistoffen. De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of
explosies veroorzaken.
• Schoonmaken met een zachte doek, die vochtig is gemaakt met water.
Geen schuurpasta of schuursponsjes gebruiken, noch vlekkenmiddelen (b.v. aceton,
trichloorethyleen), of azijn.
Afdrogen met een zachte doek.
• Het ontdooien van zowel het koelvak als het vriesvak gebeurt volledig automatisch (no frost-systeem).
• Gebruik geen stoomreinigers.
• Maak de condensor (ventilatieroosters op de achterkant van het apparaat) regelmatig schoon met een
stofzuiger of een borstel (zie afbeelding).
• Houd de afdichtingen perfect schoon.
INSTALLATIE
Voor vrij geïnstalleerde apparaten (geen
inbouw)
• Monteer de afstandstukken (indien bijgeleverd)
op de bovenkant van de condensator die op de
achterkant van het apparaat zit (zie afbeelding);
laat anders een vrije ruimte van minstens 6 cm
tussen de achterkant van het apparaat en de
wand.
• Laat voor een optimale werking ten minste 5 cm
vrije ruimte boven het apparaat en controleer of
andere meubels op voldoende afstand zijn geplaatst
om de luchtcirculatie te garanderen.
• Plaats het apparaat perfect horizontaal, en stel de
positie indien nodig bij met de pootjes aan de
voorzijde.
92
• De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht.
De fabrikant aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor eventueel letsel aan
personen, dieren of voor schade aan voorwerpen
die veroorzaakt is door het niet in acht nemen
van deze voorschriften.
• Indien de stekker en het stopcontact niet
overeenkomen, laat het stopcontact dan
vervangen door een gekwalificeerd technicus.
Gebruik geen verlengsnoeren of adapters.
Afkoppeling van het elektriciteitsnet
Het apparaat moet van het elektriciteitsnet kunnen
worden losgekoppeld door de stekker uit het
stopcontact te halen of via een tweepolige
netschakelaar die bovenstrooms van het
stopcontact is geplaatst.
63602005NL.fm Page 93 Monday, October 2, 2006 11:27 AM
OMKEREN VAN DE DEUR
1. Draai de twee schroeven die het middelste scharnier
vasthouden en de twee grote afdekkingen aan de linkerkant los.
(AFB-1)
De twee grote
afdekkingen
verwijderen
Afbeelding 1
2. Haal de deuren van de koelkast en van de vriezer samen met het
middelste scharnier uit het frame door ze naar u toe te trekken.
(AFB-2)
Afbeelding 2
3. Verwijder de sokkel door hem naar buiten te trekken.
Draai de bevestigingsschroeven van het onderste scharnier los
en verwijder het. Draai de pen van het scharnier uit gat 1, draai
het onderste scharnier 90° en draai de pen in gat 2 aan. (zie
detail A). Draai daarna het scharnier links onder op de koelkast
aan. (AFB-3)
Gat 1
Gat 2
Detail A
Onderste
scharnier
en sokkel
Afbeelding 3
4. Draai de schroef die de afdekking van het onderste scharnier
bevestigt los en verwijder het. Draai de twee schroeven die het
bovenste scharnier bevestigen los en verwijder het. Plaats twee
grote afdekkingen - in het zakje van de gebruikshandleiding - in
de gaten op de linkerzijde. (AFB-4)
De twee
grote
afdekkinge
n plaatsen
Afbeelding 4
5. Draai de schroef die de pen van het bovenste scharnier
bevestigt los.
Draai de pen 180° en bevestig hem door hem aan de linkerzijde
van het bovenste scharnier aan te draaien. (AFB-5)
De pen van het
bovenste
scharnier
180º draaien
Afbeelding 5
93
63602005NL.fm Page 94 Monday, October 2, 2006 11:27 AM
6. Assembleer het bovenste scharnier en de afdekking van het
scharnier op de linkerzijde. (AFB-6)
Afbeelding 6
7. Vervang de bovenste bus en de busdop.
(AFB-7) (Gebruik de busdop in het zakje van de
gebruikshandleiding).
Verwijder de onderste bus en blokkering en monteer ze aan de
linkerzijde. (AFB-7)
7.1Verwijder de afdekkingen van de handgreep van de deur. Draai
de schroeven die de handgreep aan de deur bevestigen los.
Monteer de handgreep aan de rechterzijde door in de
omgekeerde volgorde te werk te gaan als hiervoor beschreven
is. (Afb.-7/Detail A)
(alleen voor het New emotion-ontwerp)
Detail A
DEUR KOELKAST
Afbeelding 7
8. Verwijder de bovenste bus en plaats hem in het linker gat.
Verwijder de rechter aanslag van de deur en monteer de linker
(in het zakje van de gebruikshandleiding) aan de linkerzijde.
(AFB-8)
DEUR VRIEZER
8.1Verwijder de afdekkingen van de handgreep van de deur. Draai
de schroeven die de handgreep aan de deur bevestigen los.
Monteer de handgreep van de deur aan de rechterzijde door in
de omgekeerde volgorde te werk te gaan als hiervoor
beschreven is. (Afb. 8/Detail A)
(alleen voor het New emotion-ontwerp)
Detail A
Rechter aanslag
Linker aanslag
Afbeelding 8
9. Draai het middelste scharnier 180º. Monteer de deuren van de
vriezer en van de koelkast samen met het middelste scharnier
(ga in de omgekeerde volgorde te werk als onder punt 2 is
beschreven)
Bevestig het middelste scharnier door de schroeven aan te
draaien.
Snijd ten slotte met een mes de linkerzijde van de sokkel op
maat en monteer hem. (AFB-9)
Het
middelste
scharnier
180º draaien.
Afbeelding 9
94
63602005NL.fm Page 95 Monday, October 2, 2006 11:27 AM
VOORZORGSMAATREGELEN BIJ
LANGDURIGE AFWEZIGHEID
Korte afwezigheid
Als u minder dan drie weken afwezig bent, is het niet nodig de koelkast af te koppelen van het
elektriciteitsnet. Consumeer de bederfelijke voedingsmiddelen en vries de andere voedingsmiddelen in.
Als u de vriezer langere tijd niet gebruikt
Verwijder alle levensmiddelen uit de koelkast als u langer dan drie weken afwezig bent. Haal de stekker
van de koelkast uit het stopcontact; reinig het apparaat, spoel na met water en wrijf de oppervlakken
droog.
Bevestig enkele houten of plastic blokken met plakband aan de bovenzijde van beide deuren en laat de
deuren open staan, zodat in beide vakken voldoende lucht kan circuleren. Op die manier worden nare
luchtjes en schimmelvorming voorkomen.
Verhuizen
• Haal alle uittrekbare elementen uit de koelkast, verpak ze zorgvuldig en zet ze aan elkaar vast met
plakband om te voorkomen dat ze tegen elkaar klapperen of verloren gaan.
• Sluit beide deuren en plak ze met plakband dicht en plak ook de voedingskabel met plakband aan het
apparaat vast.
Stroomuitval
Wend u bij stroomuitval tot het plaatselijke energiebedrijf om informatie te krijgen over de duur van de
stroomstoring.
1. Indien de stroomstoring maximaal 24 uur gaat duren, de beide deuren van het apparaat gesloten
houden. Op deze manier blijven de levensmiddelen in de koelkast zo lang mogelijk koud.
2. Als de stroomstoring langer dan 24 uur duurt, moet al het bevroren voedsel worden verwijderd en in
een draagbare vriezer worden geplaatst. Als dit type vriezer niet voorhanden is en als er geen pakken
kunstijs beschikbaar zijn, probeer dan de levensmiddelen die het snelst bederven te consumeren.
3. Houd er rekening mee dat een vol vriesvak langer koud blijft dan een halfvol vak.
4. Maak de ijsbak leeg.
Verder zal een vriezer die gevuld is met bevroren vlees, langer koud blijven dan een vriezer die gevuld
is met voorgekookt voedsel.
Als er op de voedingsmiddelen nog ijskristallen zichtbaar zijn, kunnen ze opnieuw worden ingevroren,
ook al zullen de smaak en het aroma veranderd zijn. Indien de voedingsmiddelen in slechte staat
verkeren, kunt u ze beter weggooien.
95
63602005NL.fm Page 96 Monday, October 2, 2006 11:27 AM
OPSPOREN VAN STORINGEN /
KLANTENSERVICE
Sommige geluiden zijn normaal als de koelkast in werking is
Voordat u contact opneemt met de Klantenservice....
De problemen bij het gebruik worden vaak veroorzaakt door kleinigheden die u zelf kunt opsporen en
verhelpen, zonder dat hiervoor enig type gereedschap nodig is.
Het apparaat werkt niet
• Is de voedingskabel beschadigd?
• Hebt u de zekeringen in uw woning gecontroleerd?
Er staat water op de bodem van het koelvak:
• Is de afvoer van het dooiwater misschien verstopt?
Er zit water in de opvangbak van het dooiwater:
• Dit is normaal als het klimaat warm en vochtig is. De bak kan zelfs tot halverwege gevuld raken.
Controleer of de koelkast goed horizontaal staat, om te voorkomen dat het water uit de bak loopt.
De randen aan de buitenzijde van de koelkast, die in contact komen met de deurafdichtingen,
voelen warm aan:
• dit is normaal bij een warm klimaat en als de compressor in werking is.
De verlichting werkt niet:
• Hebt u de zekeringen in uw woning gecontroleerd?
• Zit de stekker van de elektrische voedingskabel wel in een stopcontact met de juiste spanning, en staat
hier spanning op?
• Is het lampje misschien doorgebrand?
Als het lampje is doorgebrand:
1. Altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
• Zie het hoofdstuk “Opsporen van storingen/Klantenservice”.
De motor lijkt te lang in werking te blijven:
• Zit er misschien te veel stof of pluis op de condensor?
• Zijn de deuren goed gesloten?
• Sluiten de deurafdichtingen perfect af?
• Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor langer draaien.
Het apparaat maakt te veel lawaai:
• Staat het apparaat tegen andere meubels of voorwerpen aan?
• Raken de buizen aan de achterkant elkaar of trillen ze?
Wanneer de deur lang open heeft gestaan, of indien er grote hoeveelheden levensmiddelen in het
apparaat zijn geplaatst, blijft de motor langer werken om de binnenkant van het apparaat goed te koelen.
96
63602005NL.fm Page 97 Monday, October 2, 2006 11:27 AM
Denk aan het volgende
De tijd dat de motor draait hangt van verschillende factoren af: het aantal keren dat de deur wordt
geopend, de hoeveelheid voedsel die in de koelkast wordt bewaard, de kamertemperatuur en de
instelling van de temperatuurregelaars.
Als uw apparaat na bovengenoemde controles nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op met de
Klantenservice en leg het probleem duidelijk uit. Geef het type en het serienummer van het apparaat door
(deze zijn te vinden op het serienummerplaatje).
De temperatuur van de koelkast is te hoog
• Staat het apparaat dicht bij een warmtebron?
• Zijn de bedieningen van de koelkast wel goed ingesteld?
• Is er een grote hoeveelheid voedsel in de koelkast of het koelvak geplaatst?
• Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend.
• Controleer of de deuren perfect sluiten.
• Controleer of de luchtopeningen in het vak niet verstopt zijn waardoor de circulatie van koude lucht
verhinderd wordt.
Er is te veel vochtophoping
• Controleer of het voedsel goed is verpakt. Maak natte houders droog voordat u ze in de koelkast zet.
• Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend. Door de deur te openen gaat de vochtigheid
die in de buitenlucht aanwezig is, de koelkast binnen. Hoe vaker de deur geopend wordt, des te sneller
zal het vocht zich ophopen, in het bijzonder als het vertrek zelf erg vochtig is.
• Als de kamer erg vochtig is, is het normaal dat in de koelkast de vochtigheidsgraad toeneemt.
• Het is normaal dat er zich waterdruppels op de achterwand hebben gevormd nadat de koelkast automatisch
is ontdooid.
De deuren sluiten niet of gaan niet correct open
• Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door levensmiddelen.
• Controleer of de deurvakken, de schappen en de laden op de juiste manier zijn geplaatst.
• Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn.
• Verzeker u ervan dat het apparaat perfect horizontaal staat.
Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u de lampjes gaat
vervangen.
De binnenverlichting functioneert niet:
• Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
Afhankelijk van het model
• De afdekking van de lamp wegnemen (afhankelijk van het model)
• Het lampje losdraaien of wegnemen.
• Controleer het lampje en vervang het zo nodig door een nieuw exemplaar.
• Enkele modellen zijn van een speciaal lampje voorzien dat bij vervanging niet losgedraaid mag worden.
Trek het lampje naar de binnenzijde van de koelkast. Dit lampje is alleen bij onze klantenservicecentra
verkrijgbaar. Gebruik geen lampjes van meer dan 15W.
KLANTENSERVICE
Voordat u contact opneemt met de
klantenservice:
1. ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen
(zie “OPSPOREN VAN STORINGEN /
KLANTENSERVICE“).
2. Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het
ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is,
schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal
de handeling na een uur.
3. Als ook dat niet helpt, wend u dan tot onze
klantenservice.
Vermeld de volgende gegevens:
• de aard van de storing,
• het model,
• het servicenummer (nummer achter het woord
SERVICE op het typeplaatje binnenin het
apparaat),
• uw volledige adres,
• uw telefoonnummer
Opmerking:
Het omkeren van de deur van het apparaat
door onze klantenservice wordt niet
beschouwd als een ingreep die onder de
garantie valt.
97

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement