Electrolux AFP850 User manual

Electrolux AFP850 User manual
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 1 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Assistent Food Processor AFP8..
PAGE
S
N
D
F
I
E
P
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 7
Brugsanvisning . . . . . . . . . . 19
Bruksanvisning . . . . . . . . . . 32
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . 45
Instruction book . . . . . . . . . 58
Gebrauchsanweisung . . . . . 71
Mode d’emploi . . . . . . . . . . 85
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . 99
Istruzione per l'uso . . . . . . 112
Instrucciones de uso. . . . . 125
Instruções de utilização . . 138
Návod k použití . . . . . . . . . 152
Instrukcja obsługi . . . . . . . 165
H
Használati útmutató . . . . . .179
Návod na obsluhu . . . . . . .193
Navodilo za uporabo . . . . .207
Priručnik . . . . . . . . . . . . . . .221
Priročnik za navodila . . . . .234
Instrucţiuni de utilizare . . . .248
Rokasgrāmata . . . . . . . . . .262
Instrukcija . . . . . . . . . . . . . .276
Kasutusjuhend . . . . . . . . . .290
Kullanma kılavuzu . . . . . . .304
Óïúòâàíå çà ðàáîòà. . . . . . .318
²íñòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿ . . .333
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 2 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
D
C
E
B
F
A
G
H
L
K
J
I
N
M
O
S
P
Q
T
R
U
1
2
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 3 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
2
3
4
5
6
7
a
3
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 4 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
8
9
10
4
11
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 5 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
b
a
13
a
b
c
14
12
15
5
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 6 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
2
3
3
3
2
2
1
1
17
16
1
3
3
4
4
2
5
18
6
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 7 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
s
s Bästa köpare,
läs noga igenom denna bruksanvisning.
Beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna
på de första sidorna. Förvara bruksanvisningen för ett senare bruk på ett
säkert ställe och ge den vidare till möjliga senare ägare.
Med hjälp av varningstriangeln
och/eller signalorden (Varning! Se
upp! Obs!) framhävs punkter som är
viktiga för en säker och fungerande
användning av apparaten. De ska absolut beaktas.
0 Det här tecknet handleder dig steg för
steg när du använder vattenkokaren.
1
3
Det här tecknet står för kompletterande uppgifter som gäller den praktiska användningen av apparaten.
2
Med klöverbladet betecknas hänvisningar och tips om en sparsam och
miljövänlig användning av apparaten.
Beskrivning av maskin
(bild 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
Bilden visar AFP 850
Motorhus
Mixerbägare*
Mixerlock
Skruvlock
Påmatare med mätbägare
Lock med mataröppning
Universalskål
Drivaxel
Hastighetsreglage
Pulse-knapp
Förvaringsfack för skärinsatser
Sladdvinda (på maskinens undre sida)
Typskylt (på maskinens undre sida)
Knapp för överbelastningsskydd
(på maskinens undre sida)
Insatshållare
Plastkniv
Metallkniv med knivskydd
Slagskiva
Citruspress
Skyddslock för mixerns drivning
Degskrapa
AFP 850 är försedd med en mixerbägare i plast, AFP 880 med en mixerbägare i glas.
1 Säkerhetsföreskrifter
Säkerheten i denna apparat uppfyller
kraven i tekniska bestämmelser och
direktiv om säkerhet i elektrisk utrustning. Följande säkerhetsföreskrifter ska
ändå beaktas noga.
Allmänna säkerhetsanvisningar
• Apparaten får endast anslutas till ett
strömnät med en spänning och frekvens som överensstämmer med data på
typskylten!
• Starta inte apparaten om
– Nätsladden skadats,
– om huset är skadat.
7
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 8 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
s
• Dra aldrig ut stickproppen ur vägguttaget genom att slita i nätsladden.
• För undvikande av olycksrisker får en
skadad nätsladd endast bytas ut av tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst
eller annan kvalificerad person.
• Reparationer av denna apparat får
endast utföras av fackpersonal. Reparationer som utförs av ej utbildad personal kan innebära stora risker. Vänd
Dig vid behov av reparation till kundtjänst eller till en auktoriserad fackhandlare.
• Maskinen är avsedd endast för bearbetning av livsmedel i hushållet. Tillverkaren fritar sig från allt ansvar för
skador som uppstår genom felhantering och icke ändamålsenlig användning.
• Apparaten far inte hanteras av personer (inklusive barn) som är fysiskt, eller
psykiskt handikappade eller som saknar
erforderlig erfarenhet och kunskap om
de inte blivit undervisade eller instruerade av en person som ansvarar för
deras säkerhet.
Barnsäkerhet
• Lämna inte inkopplad maskin utan
uppsikt och var speciellt försiktig om
barn finns i närheten!
• Barn måste passas så att de inte leker
med enheten.
Beakta följande vid användning
av köksmaskinen
• Starta inte maskinen med våta händer.
• Apparaten får inte användas för att
röra färg (lack, polyester osv) - Explosionsrisk!
• Innan rengörings- och underhållsarbeten utförs skall maskinen frånkopplas
och stickproppen dras ur vägguttaget.
• Motorenheten (bild 1/A) får aldrig
doppas i vatten eller andra vätskor!
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
som uppstått till följd av icke avsedd
användning eller felhantering.
• Vid insättning eller borttagning av redskap skall maskinen vara frånkopplad.
8
• Obs! Metallkniven (bild 1/Q) är
mycket vass! Risk för skärskada! Grip
alltid tag i metallknivens grepp och
förvara kniven med påsatt knivskydd!
Var försiktig vid diskning!
• Obs! Skärinsatserna (bild 9) är
mycket vassa! Risk för skärskada! Förvara alltid insatserna i härför avsett
tillbehörsfack (bild 1/K). Var försiktig
vid diskning!
• Obs! Mixerns knivenhet (bild 14/a) är
mycket vass. Risk för skärskada! Var
försiktig vid isärtagning och hopsättning av mixern.
• Obs! För inte in fingrarna i mataröppningen (bild 1/F)! Risk för skärskada!
• Obs! För inte in hårda föremål (t.ex.
sked) eller handen i mixerbägaren. Risk
för skärskada!
• Ta inte av locket förrän redskapen
stannat helt.
• För inte in långa föremål i mataröppningen (kniv, slev, degskrapa eller liknande). Risk för skada! Använd alltid
påmataren (bild 1/E) för att mata ner
ingredienserna.
• Fyll inte på heta vätskor (endast kalla
eller varma) i mixerbägaren eller universalskålen.
• Sätt alltid universalskålen (bild 1/G) på
motorenheten innan drivaxeln (bild
1/H) och redskapen sätts in.
• Vid normala arbeten (bearbetning av
lättare degar etc.) kan du använda
maskinen i upp till 10 minuter utan
avbrott. Låt apparaten svalna efter en
längre tids oavbruten användning (låt
svalna minst 20 minuter efter
10 minuters arbete utan avbrott). Vid
bearbetning av mycket tunga ingredienser, t.ex. 1,5 kg deg får maskinen gå
kontinuerligt högst 1 minut.
• Ta alltid först bort redskapen och drivaxeln innan universalskålen töms.
• Överskrid inte den tillåtna påfyllningsmängden.
• Lämna inte maskinen utan uppsikt.
Även om maskinen lämnas för en kort
stund skall nätsladden dras ur vägguttaget.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 9 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
s
• Efter avslutat arbete frånkoppla maskinen och dra ut stickproppen ur vägguttaget.
Avfallshantering
2
2
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt
och kan återanvändas. Plastdelarna är
märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc.
Lämna förpackningsmaterialet vid de
kommunala återvinningsstationerna i
därför avsedda behållare.
Avfallshantering när produkten är
utsliten
W
Symbolen
på produkten eller
emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör
du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där
du köpte varan.
Allmänna användningsinstruktioner
Köksmaskinen är till stor hjälp vid tillredning av mat:
• Mixern används för tillagning av olika
drinkar, för krossning av is, finfördelning av frukter och grönsaker mm.
• Med multifunktionsenheten kan du
t.ex.
– Tillreda deg ...
– Hacka kött, nötter och liknande ...
– Skiva, strimla eller riva grönsaker
och frukt,
– Skära pommes frites ...
– Vispa grädde och äggvita ...
– Pressa citroner, apelsiner, grapefrukter
Säkerhetssystem
Maskinen är utrustad med flera säkerhetssystem.
• Mixern och universalskålen kan startas
endast om respektive behållare och tillhörande lock är rätt påsatta.
• Universkålen kan startas endast om
mixerbägaren tagits bort och skyddslocket för mixerns drivning är påsatt
(bild 1/T och bild 4).
1
Håll barn på betryggande avstånd från
maskinen.
1
Ställ upp maskinen på ett plant, torrt
arbetsbord.
Överbelastningsskydd
Köksmaskinen är försedd med ett överbelastningsskydd. Skyddet kopplar
ifran om maskinen eventuellt överhettas och skyddar därför mot skada.
Överbelastningsskyddets knapp (bild
1/N) pa maskinens undre sida hoppar i
detta fall ut.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Om skyddet löser ut, gör sa här. I annat
fall kan skador uppsta pa maskinen för
vilka ingen garanti lämnas.
Lat maskinen svalna minst 15 sekunder.
Vrid omkopplaren (bild 1/I) at vänster
till läget "0" (bild 16/➀).
Ta bort mixerbägare resp. universalskalen (bild 16/➁ och ➂) enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
Dra stickproppen ur vägguttaget
(bild 17/➀).
Tippa maskinen sa att dess undre sida
blir atkomlig (bild 17/➁).
Tryck in överbelastningsskyddets knapp
(bild 1/N) pa maskinens undre sida. Har
maskinen svalnat nog laser knappen i
intryckt läge (Bild 17/➂). Hoppar knappen ater upp, maste maskinen fa svalna
lite till; försök senare trycka in knappen pa nytt.
När knappen last i läget, ställ ater upp
maskinen (bild 18/➀).
Anslut stickproppen (bild 18/➁).
9
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 10 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
s
0 Sätt mixerbägaren resp. universalskalen
pa plats (bild 18/➂ och ➃) enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
0 Maskinen kan nu ater tas i bruk. Vrid
omkopplaren at höger till önskat läge
(bild 18/➄) och fortsätt med avbruten
funktion.
Mixer
Mixern används för tillagning av olika
drinkar, för krossning av is, finfördelning av frukt och grönsaker mm.
Förberedelser för mixning
Innan mixerbägaren kan placeras på
motorenheten måste skyddslocket för
mixerns drivning (bild 1/T och bild 4)
tas bort.
0 Skruva av skyddslocket medurs.
– Den röda varningslampan (bild 4/a)
blinkar.
0 Sätt mixerbägaren (bild 1/B och bild 2)
på mixerdrivningen (pil
på pil
)
och vrid moturs mot anslag. Mixerbägaren snäpper tydligt fast. De båda
svarta pilarna skall stå mot varandra.
– Den röda varningslampan (bild 4/a)
slocknar.
0 Endast AFP 850: Sätt mixerlocket (bild
1/C och bild 3) på mixerbägaren och
vrid tills lockets klack står exakt ovanför handtaget. Locket snäpper tydligt
fast.
Mixern kan startas endast när bägaren
och locket är rätt påsatta.
0 Endast AFP 880: lägg upp mixerlocket
pa mixerbägaren.
3
3
Köksmaskinen kan aterstartas endast
när mixerbägaren sitter i korrekt läge.
0 Sätt in och lås skruvlocket (bild 1/D).
10
Så här används mixern
0 Öppna locket (bild 1/C) fyll i alla ingredienser som behövs.
Obs! Överskrid inte högsta mängden
på 1,5 liter!
Under användningen kan ytterligare
ingredienser fyllas i genom påfyllningsöppningen. Härvid kan även
skruvlocket (bild 1/D) användas som
påfyllningsbägare. Stäng genast påfyllningsöppningen för att undvika stänk.
0 Så här startas mixern: Vrid ratten (bild
1/I) åt höger till önskat hastighetssteg
eller tryck Pulse-knappen (bild 1/J).
3
Vi rekommenderar att du startar med
låg hastighet för att sedan koppla till
högre. När Pulse-knappen trycks går
mixern med högsta hastighet.
Riktvärden för hastighetsinställning
lämnas i kapitlet "Tips för användning
av mixern".
0 Frånkoppling av maskinen: Vrid ratten
åt vänster till läget "0".
0 Efter avslutad mixning vrid bägaren
medurs och lyft bort den. Vrid sedan
bort locket.
3
Multifunktionsenhet
Redskapen och deras användningsmöjligheter
Följande redskap kan användas i multifunktionsenheten:
• Slagskiva (bild 1/R)
Vispning av grädde och äggvita, tillredning av krämer och lätta degar.
• Metallkniv (bild 1/Q)
För hackning av rått kött, choklad, nötter mm.
• Plastkniv (bild 1/P)
För knådning och blandning av tunga
degar.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 11 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
s
• Insatshållare (bild 1/O) med skärinsats (bild 10)
Insatserna är på greppen märkta med
ett nummer (1 till 6). Sätt in önskad
insats i insatshållaren.
1
Skivare fin
För skivning av frukt, grönsaker,
rått kött eller korv (t.ex. salami)
mm i tunna skivor.
PG1 Potatisrivjärn
För rivning av potatis.
3
Pommes frites-skiva
Skär potatis för pommes frites.
4
Ostrivjärn
River hård ost som t.ex. parmesan
mm.
5
Strimlare grov
Grov strimling av grönsaker och
frukt mm.
6
Strimlare fin
Fin strimling av grönsaker, frukt,
choklad, vitlök mm.
Så här förbereds multifunktionsenheten
Sätt in drivaxeln (bild 7)
0 Sätt upp drivaxeln (bild 1/H) på tappen
i mitten på universalskålen.
Insättning av redskap
•
•
•
•
Insatshållaren skall alltefter avsedd
användning förses med lämplig insats
(se "Insättning av skärinsats på insatshållaren").
0 Lägg upp önskat redskap på drivaxeln.
– Slagskivan, metallkniven och plastkniven (bild 8) griper in i kuggarna
nedtill på drivaxeln.
– Insatshållaren (bild 11) sitter på drivaxelns sexkant.
3
3
Sätt på skyddslocket (bild 4)
Multifunktionsenheten kan startas
endast om mixerbägaren tagits bort
och skyddslocket för mixerns drivning
är påsatt (bild 1/T och bild 4.
0 Ta bort mixerbägaren enligt beskrivning i kapitlet "Mixer".
– Den röda varningslampan (bild 4/a)
blinkar.
0 Lägg skyddslocket på mixerns drivning
(markering mot markering ) och
vrid moturs mot anslag. Skyddslocket
snäpper tydligt fast. Markeringen
måste stå över varningslampan (bild 4).
– Den röda varningslampan (bild 4/a)
slocknar.
Lägg upp universalskålen (bild 5)
0 Sätt universalskålen (bild 1/G) på
motorenheten (pil
mot pil
) och
vrid moturs mot anslag. Universalskålen snäpper tydligt fast. De båda svarta
pilarna skall stå mot varandra.
Alternativt kan följande redskap
användas:
Slagskiva (bild 1/R), eller
Metallkniv (bild 1/Q), eller
Plastkniv (bild 1/P), eller
Insatshållare (bild 1/O) med skärinsats
(bild 9)
Grip tag i insatshållaren med varsitt
finger i de båda hålen.
Påsättning av locket (bild 6)
0 Sätt locket (bild 1/F) på universalskålen
(pil
på pil
) och vrid moturs
mot anslag tills locket tydligt snäpper
fast. Lockets klack skall nu stå exakt
över handtaget och de båda pilarna
mot varandra.
0 Sätt påmataren (bild 1/E) i mataröppningen.
Insättning av skärinsats i redskapshållaren (bild 10)
Montera den insats som passar till
aktuell användning.
3
Insatserna förvaras i tillbehörsfacket
(bild 1/K) på motorenheten.
Insatserna är mycket vassa. Håll i insatserna på greppet!
0 Öppna tillbehörsfacket genom att dra i
handtaget (bild 9).
1
11
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 12 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
s
0 Ta ut önskad insats ur tillbehörsfacket
och håll endast i greppet (bild 9).
0 Placera insatsens spets i centrum på
insatshållaren och skjut in i skivans
spår (bild 10).
0 För borttagning av insatsen håll i greppet, dra lätt utåt och uppåt.
Så här används multifunktionsenheten
0 Öppna locket (bild 1/F) och fyll universalskålen med alla ingredienser som
behövs.
Obs! Överskrid inte maximimängder:
– vätska 1,75 liter
– fasta 1,5 liter
3
Under användningen kan ytterligare
ingredienser fyllas i genom påfyllningsöppningen. Påfyllningsbägaren i
påmataren (bild 1/E) kan även användas. Stäng sedan påfyllningsöppningen för att undvika stänk.
1 För nedtryckning av ingredienser skall
endast påmataren användas!
0 Starta maskinen: Vrid ratten (bild 1/I)
åt höger till önskat hastighetssteg eller
tryck Pulse-knappen (bild 1/J).
3
Vi rekommenderar att du startar med
en lägre hastighet för att sedan öka
hastigheten. När Pulse-knappen trycks
går maskinen med högsta hastighet.
Riktvärden lämnas i kapitlet "Tips för
användning av multifunktionsenheten".
Blinkar varningslampan (bild 4/a) och
kan maskinen inte startas är skyddslocket på mixerns drivning inte korrekt
påsatt (bild 1/T och bild 4).
0 Frånkoppling av maskinen: Vrid ratten
åt vänster till läget "0".
0 Efter avslutad användning vrid locket
medurs och lyft bort det.
1
Ta av locket först sedan redskapet stannat helt!
0 Ta bort redskapen och drivaxeln.
0 Skruva bort universalskålen medurs.
1
12
Citruspress
Förberedelser (bild 13)
0 Lägg upp universalskålen enligt
beskrivning ovan (bild 5).
0 Sätt upp citruspressens silinsats (bild
13/a) på universalskålen (pil
mot
pil
) och vrid moturs mot anslag.
Silinsatsen snäpper tydligt fast, pil
måste stå mot pil
.
0 Sätt in presskonen (bild 13/b) i silinsatsen.
Så här används citruspressen
0 Starta maskinen: Vrid ratten (bild 1/I)
åt höger till läget 1.
3
0
0
0
0
1
Citruspressen får endast användas på
lägsta hastigheten.
Frånkoppling av maskinen: Vrid ratten
åt vänster till läget "0".
Efter användning ta bort presskonen.
Skruva bort silinsatsen medurs.
Skruva bort universalskålen medurs.
Du kan använda apparaten i upp till
10 minuter utan avbrott. Låt apparaten
svalna efter en längre tids användning
utan avbrott (låt svalna 20 minst
minuter efter 10 minuters användning
utan avbrott).
Rengöring och skötsel
Motorenhet
Se till att väta inte tränger in i motorhuset!
0 Rengör motorenheten med en fuktig
trasa. Motorenheten får aldrig doppas
i vatten eller spolas under rinnande
vatten!
1
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 13 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
s
Mixer
Med hjälp av Pulse-steget kan bägaren
och kniven rengöras på lätt och säkert
sätt.
0 Fyll mixerbägaren till hälften med
varmt (inte hett!) vatten och tillför
några droppar diskmedel.
0 Tryck helt kort på Pulse-knappen.
0 Skölj sedan bägaren under rinnande
vatten.
1
3
Demontering/montering av knivenhet (bild 14)
3
Om så krävs kan knivenheten demonteras och rengöras separat.
Obs! Kniven är mycket vass! Risk för
skärskada!
0 Lossa knivenheten (bild 14/a) från
mixerbägaren med hjälp av skruvlocket
(bild 1/D och bild 14/c). Spåren i
skruvlocket passar i knivenhetens
räfflor. Vrid moturs och luta enheten
lätt och ta ut knivenheten.
0 Ta bort tätningsringen (bild 14/b) från
knivenheten.
1
1
Knivenheten är mycket vass. Risk finns
för att tätningsringen skadas.
Diska delarna försiktigt för hand (risk
för skärskada!). Använd för diskning
endast vatten och diskmedel.
Knivenheten får inte diskas i maskin.
0 Sätt in tätningsringen i knivenheten.
0 Sätt in knivenheten i bägaren från
undre sidan, luta knivenheten en
aning. Dra åt knivenheten med hjälp av
skruvlocket, skruva medurs (bild 14).
1
Universalskål och redskap
Plastdetaljer åldras snabbare om de
ofta diskas i maskin. Om de det oaktat
skall diskas i maskin måste de placeras i
övre korgen.
Insatser
0 Rengör insatser med borste eller trasa
under rinnande vatten eller i diskmaskin!
1
Obs! Insatserna är mycket vassa. Risk
för skärskada!
Förvaring
Alla tillbehörsdelar förutom citruspressen kan förvaras på motorenheten.
• Förvara insatserna i tillbehörsfacket
(bild 1/K).
Obs! Insatserna är mycket vassa. Risk
för skärskada! Håll i insatserna på
greppet!
• Lägg in tillbehörsdelarna i universalskålen som bilden 12 visar.
1
Obs! Metallkniven (bild 1/Q) är
mycket vass! Risk för skärskada! Grip
alltid tag i metallknivens grepp och
förvara kniven med påsatt knivskydd!
• Linda upp sladden kring de båda klackarna på maskinens baksida (bild 15).
1
Tekniska data
Nätspänning: 230 – 240 V
Upptagen effekt: 800 W
;
Den här produkten är anpassad enligt
följande EG-direktiv:
• Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG
• EMC-direktiv 89/336/EEG med
ändringarna 92/31/EEG och
93/68/EEG
0 Diska universalskålen och redskapen i
diskvatten.
1
Obs! Metallkniven är mycket vass!
Risk för skärskada!
13
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 14 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
s
Användningstips
• Vid bearbetning av torr blandning kan
det vara nödvändigt att då och då
frånkoppla maskinen, öppna mixerlocket och med degskrapa skrapa ner
ingredienserna från mixerbägarens
insida.
• Vid mixning av vätskor och fasta ingredienser skall först vätskorna mixas och
därefter de torra ingredienserna tillföras.
• Låt heta vätskor före mixning svalna i
mixern.
• Om varma ingredienser bearbetas,
måste mixerbägaren ventileras genom
att skruvlocket tas bort.
Mixer
• Mixern är speciellt lämplig för hackning av mindre mängder av t.ex. nötter,
rivebröd eller kryddor.
• Såser som inte längre är homogena kan
snabb röras upp i mixern.
• Skär eller bryt fasta ingredienser som
skall bearbetas i mixern i tärningar på
ca 2 - 3 cm.
• Ta bort kärnor ur frukt och ben ur kött
eftersom dessa kan skada knivenheten.
• Iskrossning: Häll litet vatten i bägaren
innan isen krossas.
Livsmedel
Hastighet*
Mixning
Milkshakes
5 – 10
Använd avkyld mjölk
Hacka
Nötter, choklad,
vitlök, örter
Pulse
Bearbeta endast 1/2 kopp åt gången för att
allt skall bli väl hackat
Rivebröd
Småfranska, kex, toast
5 – 10
Grovsmula före bearbetning
Pulse
Tillsätt 1/4 kopp vatten.
Tryck Pulse-knappen 3-4 gånger
Iskrossning
Anvisningar
Emulgera
Salladsdressing
7 – 10
Blanda väl.
Olja kan under mixning tillsättas genom
mataröppningen
Blanda
Kakblandningar, pankakssmet
1
Blanda ingredienserna väl,
vispa inte för länge
Mosa
Soppor, grönsaker, frukt
3 – 10
Mixa tills blandningen är simmig
*Starta alltid med låg hastighet och öka sedan hastigheten.
14
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 15 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
s
Multfunktionsenhet
Hacka
Bästa resultatet uppnås om bitarna
som skall hackas är lika stora. Skär eller
bryt fasta ingredienser före bearbetning i lika stora bitar.
Fyll inte på för mycket.
Köttfärs
Skär köttet för bearbetning i tärningar
om ca. 2 cm.
Grönsaker
Grönsaker som t.ex. lök måste före tillsättning skalas och fyrdelas.
Mixning
Den mixade mängden förändras alltefter ingrediensernas konsistens.
Tillsättning av ingredienser
Torra ingredienser som mjöl skall tillsättas universalskålen före blandningen
börjar. Ingredienserna behöver inte
blandas före bearbetning.
Flytande ingredienser kan under bearbetning tillsättas genom mataröppningen.
Anvisning: Vid bearbetning av såser
eller halvtorra ingredienser kan det
vara nödvändigt att då och då frånkoppla maskinen, öppna locket på universalskålen och med degskrapa skrapa
ner blandningen från universalskålens
insida.
Så här används insatshållaren
Det är ytterst viktigt att ingredienserna
tillförs på rätt sätt genom mataröppningen.
Om så behövs, skär ingredienserna i
mindre bitar som passar i mataröppningen.
Fyll helst i ingredienserna lodrätt bredvid varandra.
Tryck jämnt ner ingredienserna med
påmataren. Nedtryckningskraften
inverkar på skivornas tjocklek.
1
Använd alltid påmataren för inmatning. För aldrig in fingrarna i mataröppningen!
Om för kraftigt tryck utövas på påmataren kan maskinen skadas!
3
Det finns alltid kvar oblandade ingredienser mellan påmataren och insatshållaren.
Rivning av ost
Kyl mjuk ost, t.ex. emmentaler eller
mozarella före rivning.
Bearbeta hård ost som t.ex. parmesan
vid rumstemperatur.
Anvisning: Riv parmesan genom att
lätt trycka ner påmataren.
15
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 16 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
s
Redskap
Livsmedel
Max.
mängd
Hastighet
Anvisningar
Hacka
Metallkniv
Grönsaker t.ex. lök
Frukt
Färska örter
Nötter, mandel
Choklad
800 g
800 g
1 knippe
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Frukt och grönsaker bör
vara färska och fasta, skär
dem i lika stora bitar
Mala kött
Metallkniv
Kött,
fiskfiléer (benade),
fläsk
500 g
4–6
Avlägsna ben och senor,
skär i tärningar om 2 cm
Rivebröd
Metallkniv
torrt bröd, kex
125 g
3 eller 4
Grovsmula före bearbetning
Mosa
Metallkniv
kokt frukt
eller grönsaker
till
1,75 l
3 – 10
Tillsätt event litet vatten
under tillredningen
Blanda
Metallkniv
lätta kaksmetar,
pankakssmet mm.
800 ml
3–7
Starta med steg 1 för
blandning av
ingredienserna, öka sedan
hastigheten
Blanda
Metallkniv
Majonnäs
1l
Pulse eller
3
Frånkoppla inte maskinen
under tillsättning av olja
Knåda
Plastkniv
tunga degar t.ex.
bröd- och pizzadeg
1,5 kg
1–5
Starta med steg 1 för
blandning av
ingredienserna, öka sedan
hastigheten
Skiva
Skivare fin
(nr. 1)
Grönsaker, t.ex. gurka, zucchini, morot mm.
Frukt t.ex. äpplen, tomater,
kött, korv, salami mm.
800 g
1–2
Sök ut frukt och grönsaker
ungefär i samma storlek
Skär kött i bitar lämpliga
för mataröppningen
Rivjärn
Potatisrivjärn
(nr. PG1)
Potatis
till
1 kg
1–2
t.ex. för potatisbullar
Skär i
strimlor
Pommes
frites-skiva
(nr. 3)
Potatis, morot, palsternacka
1 kg
1–2
Riva
Ostrivjärn
(nr. 4)
Parmesanost
500 g
1–2
Tryck inte för kraftigt ned
påmataren
Strimla
(grov eller
fin)
Strimlare,
grov, fin
(nr. 5
eller nr. 6)
Blockchoklad
Frukt t.ex. äpplen
Grönsaker t.ex. morot
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Bryt kokchokladen i
2-3 bitar
Vispa
Slagskiva
lätta kaksmetar
Äggvita
Grädde
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Vispa inte äggvita för länge
16
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 17 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
s
Recept
Basrecept för biskvi
4
Äggvita
4 msk
kallt vatten
200 g
Socker
1 påse
Vaniljsocker
4
Äggula
80 g
80 g
1 tsk
Grundrecept rördeg
500 g
1 påse
0
0
0
0
0
Bakpulver
250 g
mjukt margarin eller
smör
250 g
Socker
Mjöl
1 påse
Vaniljsocker
Matstärkelse
1 pris
Salt
4
Bakpulver
150 ml
3
Mjöl
Använt tillbehör:
Universalskål med vispskiva
Fyll äggvita och vatten i universalskålen och vispa i läget 5 ungefär 1 minut
tills blandningen blir styv.
Tillsätt socker och vaniljsocker genom
mataröppningen och vispa ytterligare
ca. 1 minut tills sockret lösts upp.
Tillsätt äggula och rör om med några
Pulsetryckningar.
Blanda mjöl, matstärkelse och bakpulver, tillsätt krämmassan och rör ner
med några korta Pulse-tryckningar.
Fyll degen i en kakform och grädda
Ägg
Mjölk
Använt tillbehör:
Universalskål med plastkniv
0 Tillsätt alla ingredienser i universalskålen i angiven ordningsföljd.
0 Rör om på steg 3 - 4 ca 1 till
1½ minuter tills degen är krämig och
slät.
3
Om degen under omrörning transporteras upp mot sidorna, stäng av maskinen, öppna locket och skjut degen med
degskrapa innåt.
0 Fyll degen i en lämplig form och
grädda.
3
Degen kan lätt varieras efter smak och
tycke med andra smaktillsatser.
Exempel på sockerkaka med
choklad:
0 Fyll 2/3 av degen i formen. Tillsätt i resterande degmängd 1 msk kakao och
1 msk mjölk och rör kort om med några
Pulse-tryckningar.
0 Fyll i den mörka degen på den ljusa i
kakformen. Rör om med en gaffel i
båda degskikten så att önskat marmormönster uppnås.
3
17
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 18 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
s
Grundrecept för mördeg
250 g
1 tsk
125 g
60 g
3
0
0
0
0
0
18
Mjöl
Grundrecept jäsdeg
500 g
Mjöl
Bakpulver
40 g
kallt margarin eller
smör
Jäst (färsk) eller
1 påse torrjäst
80 g
Socker
1 pris
Socker
Salt
1 pris
Salt
80 g
Margarin, skirat
1
Ägg
200 ml
ljummig mjölk
1 msk
kallt vatten
Använt tillbehör:
Universalskål med plastkniv
Fyll mjöl, bakpulver, salt, socker i universalskålen. Skär det kalla smöret i
bitar och tillsätt.
Rör om på steg 3 - 4 ungefär 1 minut,
tillsätt ägg och kallt vatten genom
mataröppningen och fortsätt omrörningen tills degen klumpar sig som en
kula kring kniven.
Ta degen ur skålen och knåda den helt
kort för hand.
Innan degens vidarebearbetas skall den
ligga i kylen ca 30 minuter.
Rulla ut degen , lägg den i en välsmord
form och belägg efter smak och tycke
med frukt, t.ex. äpplen eller plommon.
3
0
0
0
0
0
3
Använt tillbehör:
Universalskål med plastkniv
Tillsätt alla ingredienser i universalskålen i angiven ordningsföljd.
Rör om på steg 3 - 4 ungefär 1 till
1½ minuter tills degen klumpar sig
som en kula kring kniven.
Ta degen ur skålen och knåda den helt
kort för hand.
Tillsatser som inte skall finfördelas som
t.ex. russin knådas in efteråt för hand.
Innan bearbetningen fortsätter skall
degen i en övertäckt skål och låt på ett
varmt ställe jäsa till dubbel mängd.
Användningsmöjligheter:
Kaffelängd, småkakor, fruktkaka, bullar.
För pikant bakverk, t.ex. lökpaj tillreds
degen utan socker.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 19 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
k
k Kære kunde
Læs venligst denne brugsanvisning
omhyggeligt igennem.
Bemærk i særdeleshed sikkerhedshenvisningerne på de første sider i denne!
Opbevar venligst brugsanvisningen til
senere brug. Giv den videre til eventuelle nye ejere af apparatet.
Med advarselstrekanten og/eller med
signalord (Advarsel!, Forsigtig!, Giv
agt!) er henvisninger fremhævet, der er
vigtige for din sikkerhed eller for apparatets funktionsevne. Bemærk venligst
ubetinget disse.
0 Dette tegn vejleder dig skridt for skridt
ved betjeningen af apparatet.
1
3
Efter dette tegn får du supplerende
informationer til betjening og praktisk
brug af apparatet.
2
Tips og henvisninger til økonomisk og
miljøvenlig brug af apparatet er kendetegnet med kløverbladet.
Apparatbeskrivelse
(billede 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
Illustrationen viser AFP 850
Motorhus
Mikserbeholder *
Mikserdæksel
Dæksel
Stopper med målebæger
Dæksel med påfyldningsstuds
Universalskål
Spindel
Drejekontakten
Impuls-knap
Tilbehørsfag til skæreindsatse
Kabelopvikling (apparatbagside)
Typeskilt (apparatunderside)
Knap til overbelastningssikring
(apparatunderside)
Indsatsholder
Plastikkniv
Metalkniv med knivbeskyttelse
Piskeskive
Citronpresse
Sikkerhedsafdækning til mikserdrev
Dejskraber
AFP 850 er forsynet med en mikserbeholder af plastik, AFP 880 med en mikserbeholder af glas.
19
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 20 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
k
1 Sikkerhedshenvisninger
Sikkerhedsmæsssigt overholder dette
apparat de anerkendte regler for teknik
og lovens krav til apparaters sikkerhed.
Alligevel ser vi os som producent foranlediget til, at gøre dig fortrolig med
efterfølgende sikkerhedshenvisninger.
Generel sikkerhed
• Apparatet må kun tilsluttes til et
strømnet, hvis spænding og frekvens
stemmer overens med dataene på
typeskiltet!
• Tilslutningen må kun ske til en forskriftsmæssigt installeret stikdåse.
• Tag aldrig apparatet i brug, hvis
– tilslutningsledningen er beskadiget,
– huset er beskadiget.
• Træk aldrig stikket ud af stikdåsen i tilslutningsledningen.
• Skulle tilslutningsledningen på dette
apparat blive beskadiget, skal den
udskiftes af producenten eller hans
kundeservice eller af en lignende kvalificeret person, for at undgå risici.
• Reparationer på dette apparat må kun
udføres af en faguddannet montør.
Ukorrekt udførte reparationer kan
indebære betydelige risici. Hvis apparatet skal repareres: Henvend Dem til
kundeservice eller i den forretning,
hvor apparatet er købt.
• Apparatet er kun beregnet til forarbejdning af levnedsmidler i husholdningen. Producenten hæfter ikke for
eventuelle skader der forårsages af
usagkyndig eller ikke-formålsbestemt
brug.
• Dette apparat er ikke beregnet til at
blive brugt af personer (inkl. børn) med
nedsatte fysiske, sensoriske eller
psykiske evner eller mangel på
erfarenhed eller kendskab med mindre
ovennævnte personer er instrueret af
en person, ansvarlig for deres
sikkerhed, i hvordan man bruger
apparatet sikkert.
20
Sikkerhed for børn
• Lad aldrig apparatet køre uden opsyn,
og varetag overfor børn en særlig
opsynspligt!
• Børn skal holdes under opsyn for at
sikre, at de ikke leger med apparatet.
Hvad du bør være opmærksom
på ved drift af køkkenmaskinen
• Tag aldrig apparatet i brug med våde
hænder.
• Der må ikke røres farver (lakker, polyester osv.) med apparatet - eksplosionsfare!
• Inden alle rengørings- og plejearbejder
skal apparatet slukkes og stikket trækkes ud.
• Dyp aldrig motorhus (billede 1/A) i
vand eller andre væsker!
• Producenten hæfter ikke for eventuelle
skader der forårsages af ikke-formålsbestemt brug eller forkert betjening.
• Arbejdsværktøjerne må kun stikkes i
hhv. tages ud af apparatet når dette er
adskilt fra nettet.
• Giv agt: Metalkniven (billede 1/Q) er
ekstrem skarp! Fare for kvæstelser!
Hold kun metalkniven på grebstykket
og opbevar den med påsat knivbeskyttelse! Forsigtig ved opvask!
• Giv agt: Skæreindsatse (billede 9) er
meget skarpe! Fare for kvæstelser!
Opbevar kun indsatsene i det påtænkte
tilbehørsfag (billede 1/K). Forsigtig ved
opvask!
• Giv agt: Knivanordningen i mikseren
(billede 14/a) er meget skarp! Fare
for kvæstelser! Vær forsigtig ved
adskillelse og samling af mikseren.
• Giv agt: Stik aldrig fingrene ned i
påfyldningsstudsen (billede 1/F)!
Fare for kvæstelser!
• Giv agt: Hold aldrig hårde genstande
(fx skeer) i den kørende mikser og stik
aldrig hånden ned i mikserbeholderen.
Fare for kvæstelser!
• Tag først dækslet af når værktøjerne
står stille.
• Stik ikke lange genstande (knive, grydeskeer, dejskraber o.l.) i påfyldnings-
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 21 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
k
•
•
•
•
•
•
•
studsen. Fare for kvæstelser! Arbejd
kun med stopperen (billede 1/E), for at
trykke skæregodset ned.
Fyld ingen hede (kun kolde eller varme)
væsker i mikserbeholder eller universalskålen.
Sæt altid universalskålen (billede 1/G)
på motorhuset, inden du sætter spindel
(billede 1/H) og værktøjer i.
Til normale arbejder (forarbejdning af
lette deje ect.) kan du benytte apparatet i indtil 10 minutter uden afbrydelse. Lad apparatet afkøle efter
længere tids uafbrudt drift (efter
10 minutter uden afbrydelse, mindst
20 minutter). Ved forarbejdning af
meget store mængder, fx 1,5 kg dej,
må apparatet ikke tændes i mere end
1 minut.
Tag altid først værktøjer og spindel ud,
inden du tager indholdet ud af universalskålen.
Overskrid ikke de maksimale fyldmængder.
Brug kun apparatet under opsyn. Også
hvis rummet kun forlades kort skal
stikket trækkes ud.
Efter afslutning af arbejdet slukkes
apparatet og stikket trækkes ud.
Bortskaffelse
2
Emballage
Emballagematerialerne er nedbrydelige og kan genanvendes. Kunststofdele er mærket, f.eks. >PE<, >PS< osv.
Bortskaf emballagemateriale på den
kommunale genbrugsstation, og brug
mærkningen til at finde den rigtige
affaldscontainer.
2
Udtjent apparat
W
Symbolet
på produktet eller på
pakken angiver, at dette produkt ikke
må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet overgives til en
affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge
for at dette produkt bliver bortskaffet
på den rette måde, hjælper du med til
at forebygge eventuelle negative
påvirkninger af miljøet og af personers
helbred, der ellers kunne forårsages af
forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor,
affaldsselskab eller den forretning,
hvor produktet er købt, for yderligere
oplysninger om genanvendelse af dette
produkt.
Generelle betjeningshenvisninger
Køkkenmaskinen hjæper dig på mangfoldige måder ved tilberedningen af
mad:
• Mikseren er beregnet til tilberedning
af de forskelligste blandings-shakes, til
knusning af is, og til findeling af frugt
og grønsager osv.
• Med multifunktionsdelen kan du fx
– tilberede dej …
– hakke nødder o.l. …
– skære, raspe eller rive grønsager eller
frugt ...
– skære Pommes frites …
– piske fløde eller æggehvide …
– samt presse citroner, appelsiner,
grapefrugter
Sikkerhedssystem
Apparatet har forskellige sikkerhedssystemer.
• Mikser og universalskål kan kun tages i
brug, hvis den pågældende beholder og
det tilhørende dæksel er sat rigtigt på.
• Universalskål kan kun tages i brug, hvis
mikseren er taget af og sikkerhedsafdækningen til mikserdrevet (billede
1/T og billede 4) er sat på.
1
1
Hold alligevel børn væk fra apparatet.
Brug kun apparatet på en plan og tør
arbejdsflade.
Overbelastningssikring
Apparatet har en overbelastningssikring.
Den kobler apparatet ud ved en mulig
overophedning og beskytter det således
21
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 22 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
k
mod beskadigelser. Knappen til overophedningssikringen (billede 1/N) i apparatets bund springer i det tilfælde ud.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hvis den situation opstår, gør man som
følger. Ellers kan der opstå skader på
apparatet, som er udelukket fra garantien.
Lad apparatet køle af i mindst
15 sekunder.
Drej drejekontakten (billede 1/I) til
venstre på stilling „0“ (billede 16/➀).
Tag mikserbeholderen eller universalskålen af (billede 16/➁ og ➂), som
beskrevet på det pågældende sted i
brugsanvisningen.
Tag stikket ud af stikdåsen (billede
17/➀).
Læg apparatet ned, så der er adgang til
apparatundersiden (billede 17/➁).
Tryk på knappen til overbelastningssikringen (billede 1/N) på apparatundersiden. Når apparatet er tilstrækkeligt
afkølet, går knappen i hak (billede
17/➂). Hvis knappen springer ud igen,
skal apparatet køle mere af, hvorefter
proceduren gentages.
Når knappen er gået i hak, stilles apparatet op igen i normal arbejdsstilling
(billede 18/➀).
Sæt stikket i stikdåsen igen (billede
18/➁).
Sæt mikserbeholderen eller universalskålen på igen (billede 18/➂ og ➃), som
beskrevet på det pågældende sted i
brugsanvisningen.
Nu kan apparatet bruges igen. Drej
drejekontakten til højre til den ønskede
stilling (billede 18/➄) og fortsæt med
den afbrudte funktion.
Mikser
Mikseren er beregnet til tilberedning af
de forskelligste blandings-shakes, til
knusning af is, og til findeling af frugt
og grønsager osv.
22
Forberedelse mikser
For at mikserbeholderen kan sættes på,
skal sikkerhedsafdækningen til mikserdrevet (billede 1/T og billede 4) være
taget af.
0 Drej sikkerhedsafdækningen med uret
og tag den af.
– den røde advarselslampe (billede 4/a)
blinker.
0 Sæt mikserbeholderen (billede 1/B og
billede 2) på mikserdrevet (pil
på
pil
) og drej den mod uret til anslag.
Mikserbeholderen går tydeligt i hak. De
to sorte pile skal stå over hinanden.
– den røde advarselslampe (billede 4/a)
slukker.
0 Kun AFP 850: Sæt mikserdækslet (billede 1/C og billede 3) på mikserbeholderen og drej, indtil dækslets næse står
direkte over grebet. Dækslet går tydeligt i hak.
Mikseren kan kun tændes, hvis beholder og dæksel sidder rigtigt.
0 Kun AFP 880: Sæt mikserdækslet på
mikserbeholder.
3
3
Mikseren kan kun tændes, når beholderen er sat rigtigt på.
0 Sæt lukkedækslet (billede 1/D) i og lås
det.
Betjening af mikser
0 Åbn dækslet (billede 1/C) og hæld alle
nødvendige ingredienser i beholderen.
Giv agt: Overskrid ikke den maksimale
fyldmængde på 1,5 liter!
Under driften kan du gennem påfyldningsåbningen tilsætte yderligere
ingredienser. Hertil kan du også
anvende lukkedækslet (billede 1/D)
som påfyldningsbæger. Luk straks
påfyldnings-åbningen igen, for at
undgå udsprøjtning.
0 Start mikser: Drej drejekontakten (billede 1/l) til højre på det ønskede
hastighedstrin eller tryk impuls-knappen (billede 1/J).
3
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 23 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
k
Det anbefales at begynde på en lav
hastighed og derefter skue op på en
højere hastighed. Trykkes impuls-knappen kører mikseren på højeste hastighed.
Vejledende værdier til hastighedsindstilling fremgår af kapitel „Tips til
brug, mikser“.
0 Sluk apparat: Drej drejekontakten til
venstre på stilling „0“.
0 Efter miksningen drejes beholderen
med uret og tages af. Drej så dækslet
og tag det af.
3
Multifunktionsdel
Værktøjerne og deres
indsatsmuligheder
•
•
•
•
Du kan du sætte i følgende værktøjer i
multifunktionsdelen:
Piskeskive (billede 1/R)
Piskning af fløde og æggehvide, tilberedning af creme og lette deje.
Metalkniv (billede 1/Q)
Til hakning af rådt kød, chokolade,
nødder ect.
Plastikkniv (billede 1/P)
Til æltning og blanding af tunge deje.
Indsatsholder (billede 1/O) med skæreindsats (billede 10)
Indsatsene er på grebstykket mærket
med et nummer (1 til 6). Den ønskede
indsats sættes i indsatsholderen.
1
Fin skærekniv
Til findeling af frugt, grønsager,
rådt kød eller pølse (fx Salami)
osv. i tynde skiver.
PG1 Kartoffelrivejern
Til rivning af kartofler.
3
Pommes-frites-skærekniv
Til skæring af kartofler til Pommes
frites.
4
Osterive
Til rivning af hård ost, fx Parmesan osv.
5
6
Groft rivejern
Til grov rivning af grønsager og
frugt osv.
Fint rivejern
Til fin rivning af grønsager, frugt,
chokolade, hvidløg osv.
Forberedelse multifunktionsdel
Påsætning af sikkerhedsafdækning (billede 4)
Multifunktionsdelen kan kun tages i
brug, hvis mikserbeholderen er taget af
og sikkerhedsafdækningen til mikserdrevet (billede 1/T og billede 4) er sat
på.
0 Tag mikserbeholderen af, som beskrevet under „Mikser“.
– den røde advarselslampe (billede 4/a)
blinker.
0 Sæt mikserbeholderen på mikserdrevet
(mærke på mærke ) og drej mod
uret til anslag. Sikkerhedsafdækningen
går tydeligt i hak. Mærke skal stå
over advarselslampen (billede 4).
– den røde advarselslampe (billede 4/a)
slukker.
Påsætning af universalskål
(billede 5)
0 Sæt universalskålen (billede 1/G) på
apparatet (pil
på pil
) og drej
mod uret til anslag. Universalskålen går
tydeligt i hak. De to sorte pile skal stå
over hinanden.
Isætning af spindel (billede 7)
0 Sæt spindlen (billede 1/H) på tappen i
midten af universalskålen.
Isætning af værktøj
Valgvis kan der isættes følgende værktøjer:
• piskeskive (billede 1/R), eller
• metalkniv (billede 1/Q), eller
• plastikkniv (billede 1/P), eller
23
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 24 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
k
• indsatsholder (billede 1/O) med skæreindsats (billede 9)
Indsatsholderen skal alt efter formålet
bestykkes med den passende indsats (se
„Isætning af skæreindsats i indsatsholder“).
0 Sæt det ønskede værktøj på spindlen.
– piskeskive, metalkniv og plastikkniv
(billede 8) griber ind i fortandingen
forneden på spindlen.
– Indsatsholderen (billede 11) sidder på
spindlens sekskant.
Betjening multifunktionsdel
Åbn dækslet (billede 1/F) og fyld alle
nødvendige ingredienser i universalskålen.
Giv agt: Overskrid ikke den maksimale
fyldmængde:
– flydende 1,75 liter
– fast 1,5 liter
3
3
3
Hold indsatsholderen bedst med to
fingre i de to gribehuller.
Påsætning af dæksel (billede 6)
0 Sæt dæksel (billede 1/F) på universalskålen (pil
på pil
) og drej mod
uret til anslag. Dækslet går tydeligt i
hak. Næsen står direkte over grebet. De
to sorte pile skal stå over hinanden.
0 Sæt stopperen (billede 1/E) i påfyldningsstudsen.
Anvend udelukkende stopperen til
nedtrykning af skæregods!
0 Start apparatet: Drej drejekontakten
(billede 1/l) til højre på det ønskede
hastighedstrin eller tryk impuls-knappen (billede 1/J).
1
3
Isætning af skæreindsats i indsatsholderen (billede 10)
Alt efter anvendelse skal den passende
indsats sættes i indsatsholderen.
3
Indsatsene er anbragt i det oplukkelige
tilbehørsfag (billede 1/K) i motorhuset.
1
Indsatsene er meget skarpe. Hold dem
kun på grebstykket!
Luk tilbehørsfaget op ved at trække i
grebet (billede 9).
Tag den ønskede indsats ud af tilbehørsfaget i grebstykket (billede 9).
Placer indsatsen med spidsen i midten
af indsatsholderen og læg skiven i
udsparingen (billede 10).
For at tage den af, trækkes indsatsen i
grebstykket lidt udad og løftes op.
0
0
0
0
24
Under driften kan du gennem påfyldningsåbningen tilsætte yderligere
ingredienser. Hertil kan du også
anvende målebægeret i stopperen (billede 1/E). Luk straks påfyldningsåbningen igen, for at undgå udsprøjtning.
Det anbefales at begynde på en lav
hastighed og derefter skrue op på en
højere hastighed. Trykkes impuls-knappen kører mikseren på højeste hastighed.
Vejledende værdier til hastighedsindstilling fremgår af kapitel „Tips til
brug, multifunktionsdel“.
Blinker advarselslampe (billede 4/a) og
lader apparatet sig ikke starte, er sikkerheds afdækningen til mikserdrevet
(billede 1/T og billede 4) ikke sat rigtigt
på.
0 Sluk apparatet: Drej drejekontakten til
venstre på stilling „0“.
0 Efter brug drejes dækslet med uret og
tages af.
1
Tag først dækslet af, når værktøjet står
helt stille!
0 Tag værktøj og spindel af.
0 Drej universalskålen med uret og tag
den af.
1
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 25 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
k
Citronpresse
Rengøring og pleje
Forberedelse (billede 13)
Motorhus
0 Sæt universalskålen på som beskrevet
længere oppe (billede 5).
0 Sæt citronpressens siindsats (billede
13/a) på universalskålen (pil
på pil
) og drej mod uret til anslag. Siindsatsen går tydeligt i hak, pil
skal
stå over pil
.
0 Sæt pressekeglen (billede 13/b) i siindsatsen.
Betjening af citronpressen
0 Start apparatet: Drej drejekontakten
(billede 1/I) til højre på position 1.
3
0
0
0
0
1
Citronpressen må kun drives på den
laveste hastighed.
Sluk apparatet: Drej drejekontakten til
venstre i stilling „0“.
Efter brug tages pressekeglen af.
Drej siindsatsen med uret og tag den
af.
Drej universalskålen med uret og tag
den af.
Du kan benytte apparatet i indtil
10 minutter uden afbrydelse. Lad
apparatet afkøle efter længere tids
uafbrudt drift (efter 10 minutter uden
afbrydelse, mindst 20 minutter).
Sørg for, at der ikke kommer væske ind
i motorhuset!
0 Rengør motorhuset med en klud. Dyp
det aldrig i vand og hold det ikke
under rindende vand!
1
Mikser
Beholder og kniv lader sig let rengøre
vha. impuls-trinnet.
0 Fyld mikserbeholderen halvt med
varmt vand (ikke hedt!) og tilsæt et par
dråber opvaskemiddel.
0 Tryk kort på impuls-knappen.
0 Skyl derefter beholderen under rindende vand.
3
På- og afmontering af knivanordningen (billede 14)
3
Skulle det være nødvendigt, kan knivanordningen også afmonteres og rengøres separat.
Giv agt: Kniven er meget skarp! Der
er fare for kvæstelser!
0 Frigør knivenheden (billede 14/a) fra
mikserbeholderen ved at bruge
lukkedækslet (billede 1/D og billede
14/c) som værktøj. Fordybningerne i
lukkedækslet passer med rillerne på
knivenheden. Drej mod uret og fjern
det, mens det holdes let på skrå.
0 Tag pakningsringen (billede 14/b) af
knivanordningen.
1
1
Knivanordningen er meget skarp. Pakningsringen kan beskadiges.
Skyl delene med hånden (Der er fare
for kvæstelser!). Anvend kun vand og
opvaskemiddel til rengøring.
Rengør ikke knivanordningen i opvaskemaskinen.
0 Sæt pakningsringen i knivanordningen.
1
25
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 26 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
k
0 Sæt knivanordningen i beholderen
nedefra, derved skal knivanordningen
holdes lidt skråt. Stram knivenheden
ved at bruge lukkedækslet som værktøj
ved at dreje det med uret (billede 14).
Universalskål og værktøjer
0 Rengør universalskålen og værktøjer i
opvaskevand.
1
Giv agt: Metalkniven er ekstrem
skarp! Der er fare for kvæstelser!
1
Plastikdele ældes hurtigere, hvis de
ofte rengøres i opvaskemaskine.
Ønsker du alligevel at rengøre disse
dele i opvaskemaskinen, skal de placeres i øverste kurv.
Indsatse
0 Rengør indsatse med børste eller klud
under rindende vand eller i opvaskemaskinen!
1
Giv agt: Indsatsene er meget skarpe!
Der er fare for kvæstelser!
Opbevaring
Alle tilbehørsdele undtagen citronpressen kan opbevares direkte i apparatet.
• Opbevar indsatsene i tilbehørsfaget
(billede 1/K).
Giv agt: Indsatsene er meget skarpe!
Der er fare for kvæstelser! Hold kun
disse på grebsstykket!
• Placer tilbehørsdelene i universalskålen som vist i billede 12.
1
Giv agt: Metalkniven (billede 1/Q) er
ekstrem skarp! Der er fare for kvæstelser! Hold kun metalkniven på
grebstykket og opbevar den med påsat
knivbeskyttelse!
• Vikl kablet omkring de to kroge på
bagsiden af apparatet (billede 15).
1
26
Tekniske data
Netspænding: 230 – 240 V
Strømforbrug: 800 W
;
Dette apparat er i overensstemmelse
med følgende direktiver:
• Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF
• EMC-direktiv 89/336/EØF som
ændret ved direktiv 92/31/EØF og
93/68/EØF
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 27 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
k
Tips til brug
• Is-knusning: Hæld lidt vand i beholderen, inden du knuser isen.
• Ved brug af tørre blandinger kan det
være nødvendigt, ind imellem at
slukke apparatet, åbne dækslet og med
dejskraberen skrabe blandingen af mikserbeholderens vægge.
• Ved miksning af flydende og faste
ingredienser, mikses de flydende ingredienser først, hvorefter de faste ingredienser tilsættes.
• Lad varme væske afkøle inden forarbejning i mikseren.
• Hvis du forarbejder varme ingredienser,
skal du ventilere mikseren, idet du
tager lukkedækslet af.
Mikser
• Mkseren egner sig særligt godt til hakning af små mængder levnedsmidler
såsom nødder, rasp eller krydderier.
• Skilte sovse, kan hurtigt redes i mikseren.
• Skær eller bræk levnedsmidler som du
ønsker at forarbejde i mikseren i terninger på ca. 2 – 3 cm.
• Fjern altid kerner fra frugt og knogler
fra kød, da disse kan beskadiget knivanordningen.
Levnedsmiddel
Hastighed*
Henvisninger
Miksen
Milkshakes
5 – 10
Brug kold mælk
Hakke
Nødder, chokolade, hvidløg,
krydderier
impuls
Forarbjed kun ½ kop ad gangen, således
at alt bliver fint hakket
Rasp
Boller, kiks, toast
5 – 10
Brækkes inden forarbejdningen i grove
stykker
impuls
Tilsæt ¼ kop vand. Tryk impuls-knappen
3–4 gange
Is-knusning
Emulgere
Salat-dressig
7 – 10
Bland godt.Tilsæt olie gennem påfyldningsåbningen under blandingen
Blande
Kageblandinger, pandekagedej
1
Bland kun ingredienserne godt,
pisk ikke for længe
Puré
Supper, grønsager, frugt
3 – 10
Miks, indtil blandingen er tyktflydende
*Begynnd altid på en lav hasighed og gå så op på en højere hastighed.
27
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 28 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
k
Multifunktionsdel
Hakke
For at få et ensartet resultat bør du
forarbejde muligst lige store stykker.
Skær eller bræk inden forarbejdningen
levnedsmidlerne i lige store stykker.
Vær opmærksom på ikke at overfylde
beholderen.
Hakkekød
Skær inden forarbejdningen kødet i ca.
2 cm store terninger.
Grønsager
Hvis du forarbejder grønsager såsom
løg, så skræl og firdel dem.
Mikse
Mængden der kan forarbejdes ændre
sig alt efter hvor tygtflydende levnedsmidlet er.
Tilsæt ingredienser
Tilsæt tørre ingredienser såsom mel
inden forarbejdningen i universalskålen. Ingredienserne behøver ikke at
blandes inden forarbejdningen.
Flydende ingredienser kan tilsættes
gennem påfyldningsstudsen under forarbejdningen.
Henvisning: Ved forarbejdning af sovse
og halvflydende ingredienser kan det
være nødvendigt, ind imellem at slukke
apparatet, åbne dækslet på universalskålen og med dejskraberen skrabe
blandingen af mikserbeholderens
vægge.
28
Arbejde med indsatsholderen
Den rigtige tilførsel af levnedsmidlerne gennem påfyldningsstudsen er
meget vigtig.
Skær evt. de forberede levnedsmidler i
mindre stykker, således at de problemløst passer i påfyldningsstudsen.
Fyld påfyldningsgodset muligst lodret
og ved siden af hinanden i påfyldningsstudsen.
Tryk levnedsmidlerne ensartet ned med
stopperen. Trykkes styrke påvirker skæregodsets styrke.
1
Anvend altid kun stopperen til at
trykke ned med. Stik aldrig fingrene
ned i påfyldningsstudsen!
Gennem for stærkt tryk med stopperen
kan apparatet beskadiges!
3
Der bliver altid en smule uforarbejdet
levnedsmiddel hængende mellem stopperen og indsatsholderen.
Osterivning
Køl blød ost, såsom Emmentaler eller
Mozarella godt inden den rives.
Hård ost, såsom Parmesan forarbejdes
ved stuetemperatur.
Henvisning: Parmesan bør forarbejdes
med let tryk på stopperen.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 29 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
k
Værktøj
Levnedsmiddel
Max.
mængde
Hastighed
Henvisninger
Hakke
Metalkniv
Grønsager, fx løg
frugt
friske urter
nødder, mandler
chokolade
800 g
800 g
1 bundt
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Frugt og grønsager bør
være friske og faste, anvend
lige store styker
Hakkekød
Metalkniv
Kød,
fiskefilet (udbenet),
spæk
500 g
4–6
Fjern knogler og sener, skær
i ca. 2 cm store terninger
Rasp
fremstilling
Metalkniv
Tørt brød, kiks
125 g
3 eller 4
Bræl i grove stykker inden
forarbejdningen
Puré
Metalkniv
Kogt frugt
eller grønsager
Til
1,75 l
3 – 10
Tilsæt evt. lidt vand under
forarbejdningen
Blande
Metalkniv
Lette kageblandinger,
pandekagedej osv.
800 ml
3–7
Begynd med trin 1 for at
blande ingredienserne,
forøg derefter hastigheden
Blande
Metalkniv
Majonaise
1l
Pulse eller
3
Stands ikke apparatet ved
tilsætning af olie
Ælte
Plastikkniv
Tunge deje, fx
brød- og pizzadej
1,5 kg
1–5
Begynd med trin 1 for at
blande ingredienserne,
forøg derefter hastigheden
Hakke
Skærejern
fin (nr. 1)
Grønsager, fx agurker, zucchini,
gulerødder osv.
frugt, fx æbler, tomater,
kød, pølse, Salami ect.
800 g
1–2
Udvælg frugt og grønsager
af ca. samme størrelse,skær
kødet i passende stykker til
påfyldningstudsen
Hakkekød
Kartofelrivejern
(nr. PG1)
Kartofler
Til
1 kg
1–2
Fx til kartofelboller
Rasp
fremstilling
Pommesfrites-skærejern (nr. 3)
Kartofler, gulerødder,
pastinak
1 kg
1–2
Puré
Osterivejern
(nr. 4)
Parmesan-ost
500 g
1–2
Tryk ikke for hårdt med
stopperen
Blande
Rivejern
grov, fin (nr.
5 eller nr. 6)
Blokchokolade
frugt, fx æbler
grønsager fx gulerødder
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Bræk kogechokoladen
i 2–3 stykker
Blande
Piskeskive
Lette kageblandinger
æggehvide
fløde
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Pisk ikke æggehvide for
længe
29
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 30 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
k
Opskrifter
Grundopskrift Biskuit
4
4 spsk.
200 g
æggehvider
vanillesukker
4
æggeblommer
80 g
1 tesk.
500 g
1 brev
koldt vand
sukker
1 brev
80 g
Grundopskrift røredej
0
0
0
0
0
blød magarine
eller smør
250 g
sukker
mel
1 brev
vanillesukker
stivelse
1 prise
salt
4
æg
bagepulver
Anvendt tilbehør:
Universalskål med piskeskive
Fyld æggehvider og vand i universalskålen og pisk til det er stift i ca.
1 minut på trin 5.
Tilsæt sukker og vanillesukker via
påfyldningsstudsen og pisk videre i ca.
1 minut, indtil sukkeret er opløst.
Tilsæt æggeblommer og rør dem i med
impuls-funktionen.
Bland mel, stivelse og bagepulver,
bland dette i crememassen og rør kort
med impuls-funktionen.
Fyld dejen i en springform og bag
denne.
mælk
Anvendt tilbehør:
Universalskål med plastikkniv
0 Fyld alle ingredienser i den angivne
rækkefølge i universalskålen.
0 Bland med trin 3 – 4 ca. 1 til
1½ minut, indtil dejen er blød og glat.
3
Transporteres dejen under forarbejdningen for meget udad, så stands
apparatet, åbn dækslet og skrab dejen
fra skålens kant indad med dejskraberen.
0 Fyld dejen i en egnet bageform og bag
denne.
3
Dejen kan efter ønske ændres lidt gennem tilsætning af andre smagsingredienser.
Eksempel på marmorkage:
0 Fyld 2/3 af dejen i en form. Tilsæt
1 spsk. kakao og 1 spsk. mælk til den
resterende dej og rør igen kort med
impuls-funktionen.
0 Fyld den mørke dej over den lyse i
bageformen. Træk en gaffel spiralformet gennem begge dejlag, for derved
at opnå et marmormønster.
3
30
bagepulver
250 g
150 ml
3
mel
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 31 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
k
Grundopskrift mørdej
250 g
1 tesk.
125 g
60 g
0
0
0
0
0
500 g
mel
bagepulver
40 g
kold magarine
eller smør
gær (frisk) eller
1 pk. tørgær
80 g
sukker
1 prise
sukker
salt
80 g
1
æg
200 ml
1 spsk.
koldt vand
1 prise
3
mel
Grundopskrift gærdej
Anvendt tilbehør:
Universalskål med plastikkniv
Fyld mel, bagepulver, salt, sukker i universalskålen. Skær det kolde smør i
stykker og tilsæt dette.
Rør med trin 3 – 4 ca. 1 minut, tilsæt
æg og koldt vand gennem påfyldningsstudsen og rør videre, indtil dejen sidder som en kugle omkring kniven.
Tag dejen ud af skålen og ælt den kort
igennem med hænderne.
Lad inden den videre forarbejdning
dejen hvile ca. 30 minutter i køleskabet.
Rul dejen ud, læg den i en godt fedtet
form og belæg den efter ønske med
frugt, fx æbler eller blommer.
3
0
0
0
0
0
3
salt
magarine, smeltet
lunken mælk
Anvendt tilbehør:
Universalskål med plastikkniv
Fyld alle ingredienser i den angivne
rækkefølge i universalskålen.
Rør med trin 3 – 4 ca. 1 minut, indtil
dejen sidder som en kugle omkring kniven.
Tag dejen ud af skålen og ælt den kort
igennem med hænderne.
Ingredienser der ikke skal findeles fx
rosiner, æltes efterfølgende ind i dejen.
Inden den videre forarbejdning skal
dejen hæve på et varmt sted i en tildækket skål, indtil denne er ca. dobbelt
så stor.
Anvendelsesmuligheder:
Gærfletbrød, gærsmåkager, frugtkage,
brødboller.
Til pikante kager, fx løgtærte, tilberedes dejen uden sukker.
31
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 32 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
n
n Kjære kunde,
les nøye gjennom denne bruksanvisningen.
Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsreglene på de første sidene i bruksanvisningen! Ta vare på
bruksanvisningen for senere bruk. Gi
den videre til eventuelle nye eiere av
apparatet.
Varseltrekanten og/eller signalordene
(Advarsel!, Forsiktig!, Merk!) markerer
punkter som er viktig med tanke på
sikkerheten eller funksjonen til apparatet. Følg disse henvisningene.
0 Dette tegnet leder deg trinnvis gjennom bruk av apparatet.
1
3
Etter dette tegnet får du utfyllende
informasjon vedrørende betjening og
praktisk bruk av apparatet.
2
Etter kløverbladet får du tips og råd for
økonomisk og miljøvennlig bruk av
apparatet
Beskrivelse av maskinen
(figur 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
32
Tegningen viser AFP 850
Motorhus
Miksebeholder *
Mikserlokk
Lite lokk
Stamper med målebeger
Lokk med påfyllingsstuss
Universalbolle
Spindel
Hastighetsbryter
Pulstast
Tilbehørsrom til skjæreinnsatser
Ledningsholder
(på baksiden av maskinen)
Typeskilt (på undersiden av maskinen)
Knapp for overlastvern
(undersiden av maskinen)
Innsatsholder
Plastkniv
Metallkniv med knivbeskyttelse
Vispeskive
Sitruspresse
Sikkerhetslokk til mikserdrev
Slikkepott
AFP 850 er utstyrt med en miksebeholder av plast, AFP 880 med en miksebeholder av glass.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 33 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
n
1 Sikkerhetsregler
Electrolux elektriske apparater tilfredsstiller anerkjente tekniske regelverk og
apparatsikkerhetsloven når det gjelder
sikkerhet. Likevel er det viktig at du
gjør deg kjent med følgende sikkerhetsregler.
Generell sikkerhet
• Maskinen skal bare kobles til et strømnett med samme spenning og frekvens
som angitt på typeskiltet!
• Maskinen skal bare kobles til en forskriftsmessig installert stikkontakt.
• Bruk aldri maskinen når
– ledningen er skadet,
– huset er skadet.
• Trekk aldri støpselet ut av stikkontakten etter ledningen.
• Hvis ledningen til denne maskinen blir
skadet, må den skiftes av produsenten
eller dennes kundeservice eller av en
annen kvalifisert person, for å unngå
fare.
• Kun fagfolk må foreta reparasjon av
dette apparatet. Feil reparasjon kan
medføre betydelige farer. Ta kontakt
med Electrolux kundeservice eller din
fagforhandler ved reparasjon.
• Maskinen er bare ment å brukes til
bearbeiding av matvarer i husholdningen. Produsenten er ikke ansvarlig for
skader som oppstår som følge av uforskriftsmessig bruk eller bruk utenfor
bruksområdet.
• Dette apparatet er ikke beregnet brukt
av personer (inkludert barn) med
reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller mangel på erfaring
eller kunnskap, med mindre de
rettledes og instrueres i bruken av
dette apparatet av en person som har
ansvar for deres sikkerhet.
Sikkerhet for barn
• Ikke la maskinen gå uten tilsyn, og
pass særlig godt på barn!
• Barn på ha tilsyn for å sørge for at de
ikke leker med apparatet.
Dette bør du være oppmerksom
på når du bruker kjøkkenmaskinen
• Bruk aldri maskinen når du er våt på
hendene.
• Det er ikke tillatt å røre maling (lakk,
polyester osv.) med maskinen - eksplosjonsfare!
• Før rengjørings- og vedlikeholdsarbeid
skal alltid maskinen slås av og støpselet
trekkes ut.
• Motorhuset (fig. 1/A) må aldri dyppes i
vann eller andre væsker!
• Produsenten er ikke ansvarlig for skader som følge av bruk utenfor bruksområdet eller feil bruk.
• Utstyret skal bare settes inn og tas ut
mens maskinen er koblet fra nettet.
• Advarsel: Metallkniven (fig. 1/Q) er
ekstremt skarp! Fare for skader! Grip
alltid metallkniven i gripestykket og
oppbevar den alltid med knivbeskyttelsen på! Vær forsiktig når den vaskes!
• Advarsel: Skjæreinnsatsene (fig. 9) er
svært skarpe! Fare for skader! Oppbevar alltid innsatsene i det tilhørende
tilbehørsrommet (fig. 1/K). Vær forsiktig når de vaskes!
• Advarsel: Knivinnretningen til mikseren (fig. 14/a) er svært skarp! Fare for
skader! Vær forsiktig når du tar fra
hverandre og setter sammen mikseren.
• Advarsel: Stikk aldri fingrene ned i
påfyllingsstussen (fig. 1/F)! Fare for
skader!
• Advarsel: Hold aldri harde gjenstander
(f.eks. en skje) inn i mikseren når den
går, og stikke aldri hånden inn i miksebeholderen. Fare for skader!
• Lokket skal først tas av når utstyret står
stille.
• Hold aldri lange gjenstander (kniv, sleiv,
slikkepott eller liknende) inn i påfyllingsstussen. Fare for skader! Bruk alltid stamperen (fig. 1/E) for å dytte
matvarene ned.
• Hell aldri kokende (bare kalde eller
varme) væsker inn i miksebeholderen
eller i universalbollen.
33
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 34 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
n
• Sett alltid universalbollen (fig. 1/G) på
motorhuset før du setter inn spindel
(fig. 1/H) og utstyr.
• Til vanlige oppgaver (røring av lette
deiger osv.) kan du bruke maskinen i
opptil 10 minutter uten pause. La alltid
maskinen kjøles ned etter lengre, uavbrutt drift (minst 20 minutter etter
10 minutter uten pause). Ved bearbeiding av svært tunge/store mengder,
f.eks. 1,5 kg deig, må maskinen ikke
kobles inn lenger enn 1 minutt uten
pause.
• Ta alltid først ut utstyret og spindelen
før du tar ut innholdet av universalbollen.
• Maksimal fyllmengde må ikke overskrides.
• Bruk bare maskinen under tilsyn. Også
når rommet forlates en kort stund, skal
støpselet trekkes ut.
• Etter at arbeidet er avsluttet, skal maskinen slås av og støpselet trekkes ut.
Avfallsbehandling
2
2
Emballasjemateriale
Emballasjematerialene er miljøvennlige og kan resirkuleres. Kunststoffene
er merket med f.eks . >PE<, >PS< osv.
Sørg for å kaste emballasjematerialene
ifølge merkingen i den kommunale
avfallshåndteringens oppsamlingsbeholdere.
Kassert ovn
W
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet
ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et
mottak for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du
bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal
håndtering kan medføre. For nærmere
informasjon om resirkulering av dette
produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
34
Når du ikke skal bruke apparatet ditt
lenger, leveres du det til nærmeste
returmottak eller til din forhandler.
Generelle betjeningsanvisninger
Kjøkkenmaskinen hjelper deg på
mange måter ved tilberedningen av
maten:
• Mikseren brukes til tilberedning av de
forskjelligste miksede drinker, til å
knuse is med, oppskjæring av frukt og
grønnsaker osv.
• Med multifunksjonsdelen kan du f.eks.
– lage en deig ...
– hakke/male kjøtt, nøtter eller liknende ...
– skjære, raspe eller rive grønnsaker
eller frukt,
– skjære pommes frites ...
– vispe fløte eller eggehvite ...
– presse sitroner, appelsiner, grapefrukt
Sikkerhetssystem
Maskinen har forskjellige sikkerhetssystemer til rådighet.
• Mikser eller universalbolle kan bare tas
i bruk når den respektive beholderen
og det tilhørende lokket er satt riktig
på plass.
• Universalbollen kan bare tas i bruk når
miksebeholderen er tatt av og sikkerhetslokket til mikserdrevet (fig. 1/T og
fig. 4) er satt på.
1
Barn må likevel holdes unna maskinen.
1
Maskinen skal bare tas i bruk på en
jevn, tørr arbeidsflate.
Overlastvern
Maskinen er utstyrt med overlastvern.
Det kobler ut maskinen ved mulig
overoppheting og beskytter den dermed mot skader. Knappen til overlast-
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 35 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
n
vernet (fig. 1/N) under maskinen
spretter da ut.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Når det skjer, skal man gå fram som
beskrevet under. Ellers kan det oppstå
skader på maskinen som ikke dekkes av
garantien.
La maskinen kjøles ned i minst
15 sekunder.
Vri bryteren (fig. 1/I) mot venstre til
stilling "0" (fig 16/➀).
Ta av miksebeholderen eller universalbollen (fig. 16/➁ og ➂) som beskrevet
på tilsvarende sted i denne bruksanvisningen.
Trekk ut støpselet (fig. 17/➀).
Legg ned maskinen slik at du kommer
til undersiden (fig. 17/➁).
Trykk knappen til overlastvernet
(fig. 1/N) på undersiden av maskinen.
Hvis maskinen er tilstrekkelig avkjølt,
smekker knappen inn (fig. 17/➂). Hvis
knappen spretter ut igjen, må maskinen avkjøles mer; gjenta så framgangsmåten.
Når knappen har smekket inn, setter du
maskinen i normal arbeidsstilling
(fig. 18/➀).
Sett inn støpselet igjen (fig. 18/➁).
Sett på miksebeholderen eller universalbollen igjen (fig. 18/➂ og ➃) som
beskrevet på tilsvarende sted i denne
bruksanvisningen.
Maskinen er klar til bruk igjen. Bryteren kan vris mot høyre til ønsket stilling (fig. 18/➄) og du kan forsette med
oppgaven som ble avbrutt.
Mikser
Mikseren brukes ved tilberedningen av
de forskjelligste miksede drinker, til å
knuse is med, oppskjæring av frukt og
grønnsaker osv.
Klargjøring av mikser
For at miksebeholderen skal kunne settes på, må sikkerhetslokket til mikserdrevet (fig 1/T og fig. 4) tas av.
0 Vri sikkerhetslokket med klokka og ta
det av.
– Den røde varsellampen (fig. 4/a)
blinker.
0 Sett miksebeholderen (fig. 1/B og fig.
2) på mikserdrevet (pil
på pil
)
og vri mot klokka til anslaget. Miksebeholderen smekker merkbart på plass.
De to svarte pilene skal stå over hverandre.
– Den røde varsellampen (fig. 4/a)
slokner.
0 Bare AFP 850: Sett mikserlokket
(fig. 1/C og fig. 3) på miksebeholderen
og vri til tappen på lokket står rett over
håndtaket. Lokket smekker merkbart på
plass.
Mikseren kan bare slås på når beholderen og lokket sitter riktig.
0 Bare AFP 880: Sett mikserlokket på
miksebeholderen.
3
Mikseren kan bare slås på når beholderen sitter riktig.
0 Sett inn det lille lokket (fig. 1/D) og lås
det.
3
Betjening mikser
0 Åpne lokket (fig. 1/C) og hell alle nødvendige ingredienser inn i beholderen.
Merk: Maksimal fyllmengde på 1,5 liter
må ikke overskrides!
Mens maskinen går, kan du ha i flere
ingredienser gjennom påfyllingsåpningen. Til dette kan du også bruke det
lille lokket (fig. 1/D) som påfyllingsbeger. Lukk alltid påfyllingsåpningen
igjen med én gang for å unngå sprut.
0 Starte mikseren: Vri bryteren (fig. 1/I)
mot høyre til ønsket hastighet eller
trykk på pulstasten (fig. 1/J).
3
3
Det anbefales å begynne med en lav
hastighet og så gå over til en høyere
hastighet. Når man trykker på pulstasten, går mikseren på høyeste hastighet.
Holdepunkter for hastighetsinnstilling,
se i kapitlet "Tips om bruk, mikser".
35
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 36 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
n
0 Slå av maskinen: Vri bryteren mot venstre til stilling "0".
0 Etter miksing skal beholderen vris med
klokka og tas av. Deretter vrir man lokket og fjerner det.
Multifunksjonsdel
Utstyret og dets bruksmuligheter
•
•
•
•
36
Følgende utstyr kan du bruke i multifunksjonsdelen:
Vispeskive (fig. 1/R)
Visping av fløte og eggehvite, tilberedning av kremer og lette deiger.
Metallkniv (fig. 1/Q)
Til hakking/maling av rått kjøtt, sjokolade, nøtter etc.
Plastkniv (fig. 1/P)
Til knaing og blanding av tyngre deiger.
Innsatsholder (fig. 1/O) med skjæreinnsats (fig. 10)
Innsatsene er merket med et nummer
(1 til 6) på gripestykket. Den ønskede
innsatsen settes inn i innsatsholderen.
1
Finsnitter
Til skjæring av frukt, grønnsaker,
rått kjøtt eller pølse (f.eks. salami)
osv. i tynne skiver.
PG1 Potetrasp
Til riving av poteter.
3
Pommes frites-skjærer
Til skjæring av poteter til pommes
frites.
4
Osterasp
Til riving av harde oster, f.eks. parmesan osv.
5
Grovrasp
Til grovrasping av grønnsaker og
frukt osv.
6
Finrasp
Til finrasping av grønnsaker, frukt,
sjokolade, hvitløk osv.
Klargjøring av multifunksjonsdel
Sette på sikkerhetslokket (fig. 4)
Multifunksjonsdelen kan bare tas i
bruk når miksebeholderen er tatt av og
sikkerhetslokket til mikserdrevet
(fig. 1/T og fig. 4) er satt på.
0 Ta av miksebeholderen som beskrevet
under "Mikser".
– Den røde varsellampen (fig. 4/a)
blinker.
0 Sett sikkerhetslokket på mikserdrevet
(merke på merke ) og vri mot
klokka til anslaget. Sikkerhetslokket
smekker merkbart på plass. Merket
må stå over varsellampen (fig. 4).
– Den røde varsellampen (fig. 4/a)
slokner.
Sette på universalbollen (fig. 5)
0 Sett universalbollen (fig. 1/G) på maskinen (pil
på pil
) og vri mot
klokka til anslaget. Universalbollen
smekker merkbart på plass. De to
svarte pilene skal stå over hverandre.
Sette inn spindel (fig. 7)
0 Sett spindelen (fig. 1/H) på tappen
midt i universalbollen.
Sette inn utstyr
•
•
•
•
3
Følgende utstyr kan settes inn etter
ønske:
vispeskive (fig. 1/R) eller
metallkniv (fig. 1/Q) eller
plastkniv (fig. 1/P) eller
innsatsholder (fig. 1/O) med skjæreinnsats (fig. 9)
Innsatsholderen må forsynes med passende innsats etter hva den skal brukes
til (se "Sette inn skjæreinnsats i innsatsholderen").
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 37 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
n
0 Sette ønsket utstyr på spindelen.
– Vispeskive, metallkniv og plastkniv
(fig. 8) griper inn i fortanningen
nede på spindelen.
– Innsatsholderen (fig. 11) sitter på
sekskanten på spindelen.
3
Innsatsholderen er det best å holde
med to fingrer i de to gripehullene.
Betjening multifunksjonsdel
0 Åpne lokket (fig. 1/F) og hell alle nødvendige ingredienser inn i universalbollen.
Merk: Maksimal fyllmengde må ikke
overskrides:
– flytende 1,75 liter
– fast 1,5 liter
3
Sette på lokket (fig. 6)
0 Sett lokket (fig. 1/F) på universalbollen
(pil
på pil
) og vri mot klokka
til anslaget, lokket smekker merkbart
på plass. Tappen på lokket står da rett
over håndtaket, de to svarte pilene skal
stå over hverandre.
0 Sett stamperen (fig. 1/E) inn i påfyllingsåpningen.
Sette en skjæreinnsats inn i
innsatsholderen (fig. 10)
Bruk utelukkende stamperen til å dytte
ned matvarene med!
0 Starte maskinen: Vri bryteren (fig. 1/I)
mot høyre til ønsket hastighet eller
trykk på pulstasten (fig. 1/J).
1
3
Avhengig av bruk må en passende innsats settes inn i innsatsholderen.
3
Innsatsene er plassert i tilbehørsrommet (fig. 1/K) i motorhuset.
1
Innsatsene er svært skarpe. Grip dem
alltid bare i gripestykket!
Åpne tilbehørsrommet ved å dra i
håndtaket (fig. 9).
Ta den ønskede innsatsen ut av tilbehørsrommet ved å gripe i gripestykket
(fig. 9).
Plasser innsatsen med spissen i sentrum
av innsatsholderen og legg den inn i
utsparingen i skiven (fig. 10).
Når innsatsen skal tas av, trekker man
den litt ut etter gripestykket og løfter
den opp.
0
0
0
0
Mens maskinen går, kan du ha i flere
ingredienser gjennom påfyllingsstussen. Til dette kan du også bruke påfyllingsbegeret i stamperen (fig. 1/E). Lukk
alltid påfyllingsstussen igjen med én
gang for å unngå sprut.
Det anbefales å begynne med en lav
hastighet og så gå over til en høyere
hastighet. Når man trykker på pulstasten, går maskinen på høyeste hastighet.
Holdepunkter, se i kapitlet "Tips om
bruk, multifunksjonsdel".
Hvis varsellampen blinker (fig. 4/a) og
maskinen ikke kan startes, er sikkerhetslokket til mikserdrevet (fig. 1/T og
fig. 4) ikke satt riktig på.
0 Slå av maskinen: Vri bryteren mot venstre til stilling "0".
0 Etter bruk skal lokket vris med klokka
og tas av.
1
Ta først av lokket når utstyret har stoppet fullstendig!
0 Ta av utstyret og spindelen.
0 Vri universalbollen med klokka og ta
den av.
1
37
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 38 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
n
Sitruspresse
Klargjøring (fig. 13)
0 Sett på universalbollen som beskrevet
høyere oppe (fig. 5).
0 Sett silen til sitruspressen (fig. 13/a) på
universalbollen (pil
på pil
) og
vri mot klokka til anslaget. Silen smekker merkbart på plass, pil
må stå
over pil
.
0 Sett pressekeglen (fig. 13/b) inn i silen.
Betjening av sitruspressen
0 Starte maskinen: Vri bryteren (fig. 1/I)
mot høyre til stilling 1.
3
0
0
0
0
1
Sitruspressen skal bare brukes på
laveste hastighet.
Slå av maskinen: Vri bryteren mot venstre til stilling "0".
Etter bruk skal pressekeglen tas av.
Vri silen med klokka og ta den av.
Vri universalbollen med klokka og ta
den av.
Du kan bruke maskinen i opptil
10 minutter uten pause. La alltid maskinen kjøles ned etter lengre, uavbrutt
drift (minst 20 minutter etter
10 minutter uten pause).
Rengjøring og stell
Motorhus
Forsikre deg om at ingen væsker kommer inn i motorhuset!
0 Rengjør motorhuset med en fuktig
klut. Det må aldri dyppes i vann eller
holdes under rennende vann!
1
38
Mikser
Ved hjelp av pulstrinnet kan beholder
og kniv rengjøres lett og trygt.
0 Fyll miksebeholderen halvfull med
varmt (ikke kokende!) vann og tilsett
noen dråper oppvaskmiddel.
0 Betjen pulstasten en kort stund.
0 Skyll deretter beholderen under rennende vann.
3
Demontere/montere knivinnretning (fig. 14)
3
Ved behov kan også knivinnretningen
demonteres og rengjøres separat.
Advarsel: Kniven er svært skarp! Fare
for skader!
0 Ta skjæreinnsatsen (fig. 14/a) ut av
miksebeholderen ved å bruke det lille
lokket (fig. 1/D og fig. 14/c) som
verktøy. Sporene i det lille lokket passer
til ribbene på skjæreinnsatsen. Drei
mot klokken og ta innsatsen ut mens
du heller litt på enheten.
0 Ta pakningen (fig. 14/b) av knivinnretningen.
1
1
Knivinnretningen er svært skarp. Pakningen kan skades.
Vask delene forsiktig for hånd (fare for
skader!). Bruk bare vann og oppvaskmiddel ved rengjøringen.
Ikke vask knivinnretningen i oppvaskmaskin.
0 Sett pakningen inn i knivinnretningen.
0 Sett knivinnretningen inn i beholderen
nedenfra, hold da knivinnretningen litt
på skrå. Skru til skjæreinnsatsen med
bruk av det lille lokket som verktøy ved
å dreie med klokken (fig. 14).
1
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 39 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
n
Universalbolle og utstyr
Tekniske data
0 Vask universalbollen og utstyret i oppvaskvann.
1
Advarsel: Metallkniven er ekstremt
skarp! Fare for skader!
1
Plastdeler slites raskere hvis de vaskes
ofte i oppvaskmaskin. Hvis du likevel vil
vaske disse delene i oppvaskmaskin, må
de plasseres i den øvre kurven.
Nettspenning: 230 – 240 V
Effektforbruk: 800 W
;
Dette apparatet er i overrensstemmelse
med EUs direktiver:
• Lavspennings direktiv 2006/95/EC
• EMC direktiv 89/336/EEC med tilføyelser 93/31/EEC og 93/68/EEC
Innsatser
0 Innsatser skal vaskes med oppvaskkost
eller klut under rennende vann eller i
oppvaskmaskin!
1 Advarsel: Innsatsene er svært skarpe!
Fare for skader!
Oppbevaring
Alle tilbehørsdeler unntatt sitruspressen kan oppbevares i maskinen.
• Innsatsene skal oppbevares i tilbehørsrommet (fig..
Advarsel: Innsatsene er svært skarpe.
Fare for skader! Grip dem alltid bare i
gripestykket!
• Tilbehørsdelene skal oppbevares i universalbollen som vist på figur 12.
1
Advarsel: Metallkniven (fig. 1/Q) er
ekstremt skarp! Fare for skader! Grip
alltid metallkniven i gripestykket og
oppbevar den alltid med knivbeskyttelsen på!
• Ledningen skal vikles rundt de to
hakene på baksiden av maskinen
(fig. 15).
1
39
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 40 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
n
Tips om bruk
• Knusing av is: Hell alltid litt vann i
beholderen før du knuser is i den.
• Ved bearbeiding av tørre blandinger
kan det være nødvendig å slå av maskinen innimellom, åpne mikserlokket og
skrape blandingen ned fra kantene av
miksebeholderen med slikkepotten.
• Ved blanding av flytende og tørre
ingredienser skal først de flytende
ingrediensene blandes og deretter skal
de tørre tilsettes.
• Svært varme væsker må avkjøles før de
bearbeides i mikseren.
• Når du bearbeider varme ingredienser,
må du lufte miksebeholderen ved å ta
av det lille lokket.
Mikser
• Mikseren egner seg svært godt til hakking av mindre mengder matvarer som
nøtter, brødrasp eller krydder.
• Sauser som har skilt seg, kan raskt reddes igjen i mikseren.
• Skjær eller bryt matvarene som skal
bearbeides i mikseren, i terninger på
omtrent 2 til 3 cm først.
• Fjern alltid stein/kjernehus fra frukten
og bein fra kjøttet så de ikke skader
knivinnretningen.
Matvarer
Hastighet*
Anvisninger
Miksing
Milkshake
5 – 10
Bruk kald melk
Hakking/maling
Nøtter, sjokolade,
hvitløk, urter
Puls
Bearbeid bare ½ kopp av gangen,
slik at alt blir finhakket
Lage brødrasp
Rundstykker, kjeks, toast
5 – 10
Grovdel de tørre bakervarene før rasping
Puls
Tilsett ¼ kopp vann.
Trykk 3-4 ganger på pulstasten
Knusing av is
Emulgering
Salatdressing
7 – 10
Bland godt.
Olje kan tilsettes gjennom påfyllingsåpningen mens man mikser
Blanding
Kakeblandinger,
pannekakerøre
1
Ingrediensene skal bare blandes godt, ikke
vispes for lenge
Mosing
Supper, grønnsaker, frukt/bær
3 – 10
Mikses til blandingen er tyktflytende
*Begynn alltid med lav hastighet og gå så over til en høyere hastighet.
40
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 41 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
n
Multifunksjonsdel
Hakking/maling
For et jevnt resultat bør stykkene som
skal bearbeides, være så jevnstore som
mulig. Skjær eller bryt matvarene i så
jevnstore biter som mulig før bearbeiding.
Pass på at du ikke fyller beholderen for
full.
Kjøttdeig
Skjær kjøttet i ca. 2 cm store terninger
før bearbeiding.
Grønnsaker
Når du skal hakke grønnsaker som for
eksempel løk, må den først skrelles og
deles i fire.
Miksing
Hvor stor mengde som kan bearbeides,
er avhengig av hvor tyktflytende matvarene er.
Tilsette ingredienser
Tørre ingredienser som mel helles i universalbollen før bearbeiding. Det er
ikke nødvendig å blande ingrediensene
før bearbeiding.
Flytende ingredienser kan tilsettes
gjennom påfyllingsstussen i løpet av
bearbeidingen.
Merk: Ved bearbeiding av sauser eller
halvflytende ingredienser kan det være
nødvendig å slå av maskinen innimellom, åpne lokket på universalbollen og
skrape blandingen ned fra kantene av
bollen med slikkepotten.
Arbeide med innsatsholderen
Det er svært viktig å fylle på matvarene
gjennom påfyllingsstussen på riktig
måte.
De klargjorte matvarene må evt. skjæres litt mindre for at de skal passe problemfritt inn gjennom
påfyllingsstussen.
Bitene som skal mates inn, bør helst
settes loddrett ved siden av hverandre
inn i påfyllingsstussen.
Dytt matvarene inn med stamperen
med jevnt trykk. Hvor store bitene blir
etter bearbeiding, avhenger av styrken
i trykket.
1
Bruk alltid bare stamperen til å skyve
med. Stikk aldri fingrene inn i påfyllingsstussen!
Maskinen kan skades hvis man trykker
for hardt med stamperen!
3
Det blir alltid litt mat igjen mellom
stamperen og innsatsholderen som ikke
blir bearbeidet.
Rive ost
Mykere oster som for eksempel
emmentaler eller mozarella må kjøles
godt før de rives.
Harde oster som parmesan kan bearbeides ved romtemperatur.
Merk: Parmesan bør bearbeides med
lite trykk på stamperen.
41
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 42 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
n
Utstyr
Matvarer
Maks.
mengde
Hastighet
Anvisninger
Hakking/
maling
Metallkniv
Grønnsaker, f.eks. løk
frukt og bær,
friske urter,
nøtter, mandler,
sjokolade
800 g
800 g
1 bunt
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Frukt og grønnsaker bør
være friske og faste,
bruk jevnstore stykker
Male kjøtt
Metallkniv
Kjøtt,
fiskefilet (uten skinn og bein),
flesk
500 g
4–6
Fjern bein og sener,
skjær i ca. 2 cm store
terninger
Lage
brødrasp
Metallkniv
Tørt brød, kjeks
125 g
3 eller 4
Grovdel de tørre
bakervarene før rasping
Mosing
Metallkniv
Kokt frukt
eller grønnsaker
opptil
1,75 l
3 – 10
Tilsett eventuelt litt vann
under bearbeidingen
Blanding
Metallkniv
Lette kakeblandinger,
pannekakerøre osv.
800 ml
3–7
Begynn på trinn 1 for å
blande ingrediensene, øk
deretter hastigheten
Blanding
Metallkniv
Majones
1l
Puls eller
3
Ikke slå av maskinen mens
oljen tilsettes
Knaing
Plastkniv
Tyngre deiger, f.eks.
brød- og pizzadeig
1,5 kg
1–5
Begynn på trinn 1 for å
blande ingrediensene, øk
deretter hastigheten
Snitting
Finsnitter
(nr. 1)
Grønnsaker, f.eks. agurk, squash, gulrøtter osv.
frukt/bær, f.eks. epler, tomater,
kjøtt, pølse, salami osv.
800 g
1–2
Bruk frukt og grønnsaker
som er omtrent like store.
Skjær kjøttet i biter som
passer til påfyllingsstussen
Riving
Potetrasp
(nr. PG1)
Poteter
opptil
1 kg
1–2
F.eks. til potetball
Strimling
Pommes
fritesskjærer
(nr. 3)
Poteter, gulrøtter, pastinakk
1 kg
1–2
Riving
Osterasp
(Nr. 4)
Parmesan-ost
500 g
1–2
Ikke trykk for hardt med
stamperen
Rasping
(grov eller
fin)
Rasp grov,
fin
(nr. 5
eller nr. 6)
Kokesjokolade
frukt, f.eks. epler
grønnsaker, f.eks. gulrøtter
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Bryt kokesjokoladen i
2-3 biter
Visping
Vispeskive
Lette kakeblandinger,
eggehvite,
kremfløte
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Ikke visp eggehvite
for lenge
42
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 43 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
n
Oppskrifter
Basisoppskrift sukkerbrød
4
eggehviter
Basisoppskrift formkakedeig
500 g
mel
kald vann
2-3 ts
bakepulver
200 g
sukker
250 g
mykt smør eller margarin
2-3 ts
vaniljesukker
250 g
sukker
4
eggeplommer
2-3 ts
vaniljesukker
80 g
mel
evt. litt
salt
80 g
potetmel
4
egg
1,5 dl
melk
4 ss
1 ts
3
0
0
0
0
0
bakepulver
Anvendt tilbehør:
Universalbolle med vispeskive
Ha eggehvitene og vannet i universalbollen og visp det på trinn 5 i cirka
1 minutt til det blir stivt.
Tilsett sukker og vaniljesukker gjennom
påfyllingsstussen og visp i ca. 1 minutt
til, til sukkeret har løst seg opp.
Tilsett eggeplommene og rør dem inn
ved å bruke pulsknappen noen ganger.
Bland mel, potetmel og bakepulver, ha
det i kremmassen og rør det inn ved å
bruke pulsknappen noen ganger.
Hell deigen i en springform og stek
den.
Anvendt tilbehør:
Universalbolle med plastkniv
0 Alle ingrediensene has i universalbollen
i angitt rekkefølge.
0 Rør det sammen på trinn 3 - 4 i om lag
1 til 1½ minutt til deigen blir kremaktig og glatt.
3
Hvis deigen presses for mye utover
under bearbeidingen, må du slå av
maskinen, åpne lokket og skyve deigen
innover fra bollekanten med slikkepotten.
0 Hell deigen i en passende form og stek
den.
3
Deigen kan lett endres etter ønske ved
å ha andre smakstilstetninger.
For eksempel til marmorkake:
0 Hell 2/3 av deigen i formen. Resten av
deigen tilsettes 1 ss kakao og 1 ss melk
som røres inn en kort stund ved hjelp
av pulsknappen.
0 Hell den mørke deigen over den lyse i
formen. Trekk en gaffel i spiralbevegelser gjennom de to deiglagene for å
lage marmormønsteret.
3
43
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 44 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
n
Basisoppskrift mørdeig
250 g
1 ts
125 g
60 g
evt. litt
3
0
0
0
0
0
44
mel
bakepulver
Basisoppskrift gjærdeig
500 g
gjær (fersk) eller
1 pk. tørrgjær
80 g
sukker
kaldt smør eller margarin
sukker
1 knivsodd
salt
1
egg
1 ss
kaldt vann
Anvendt tilbehør:
Universalbolle med plastkniv
Ha mel, bakepulver, (salt), sukker i universalbollen. Skjær det kalde smøret i
biter og ha det i.
Rør på trinn 3-4 i cirka 1 minutt, tilsett
egget og kaldt vann gjennom påfyllingsstussen og fortsett å røre til deigen baller seg til en kule rundt kniven.
Ta deigen ut av bollen og kna den litt
for hånd.
Før videre bearbeiding skal deigen hvile
ca. 30 minutter i kjøleskap.
Kjevle ut deigen, legg den i en godt
smurt form og fyll den etter ønske med
frukt, f.eks. epler eller plommer.
mel
40 g
80 g
2 dl
3
0
0
0
0
0
3
salt
smeltet smør el. margarin
lunken melk
Anvendt tilbehør:
Universalbolle med plastkniv
Alle ingrediensene has i universalbollen
i angitt rekkefølge.
Rør det sammen på trinn 3-4 i om lag
1 til 1½ minutt til deigen baller seg til
en kule rundt kniven.
Ta deigen ut av bollen og kna den en
kort stund for hånd.
Ingredienser som ikke skal skjæres opp,
f.eks. rosiner, knas inn for hånd etterpå.
Før videre bearbeiding må deigen settes til heving i en tildekket bolle på et
lunt sted til den har blitt omtrent dobbelt så stor.
Anvendelsesmuligheter:
Flettestang, boller, fruktkake, skillingsboller.
Til pikante kaker som f.eks. løkpai tilberedes gjærdeigen uten sukker.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 45 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
q
q Arvoisa asiakas,
lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi.
Ota ennen kaikkea huomioon tämän
käyttöohjeen ensimmäisillä sivuilla olevat turvallisuusohjeet! Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.
Luovuta ohje mahdolliselle seuraavalle
omistajalle.
1.Huomioi varoituskolmio ja/tai varoitussanat (Varoitus!, Varo!, Huomio!), joiden avulla tuodaan esille turvallisuutesi ja laitteen toimintakyvyn kannalta
tärkeitä ohjeita. Noudata niitä ehdottomasti!
0 Tämä merkki ohjaa sinua askel askeleelta laitteen käytössä.
3
2
Tämän merkin jälkeen saat laitteen
hallintaan ja käyttöön liittyviä lisätietoja.
Laitteen taloudelliseen ja ympäristöystävälliseen käyttöön liittyvät vinkit ja
ohjeet on merkitty apilanlehdellä.
Laitekuvaus (Kuva 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
Kuvassa on AFP 850
Laitteen runko-osa, jossa on moottori
Tehosekoittimen kulho*
Tehosekoittimen kansi
Sulkukansi
Mitta-astialla varustettu painin
Kansi ja syöttösuppilo
Monitoimiosan kulho
Käyttöakseli
Kierrosluvun valitsin
Pitokytkin
Terien säilytyslokero
Johdon kelaus (laitteen takapuoli)
Tyyppilaatta (laitteen alapuoli)
Ylikuormitussuojauksen painike
(laitteen alapuoli)
Kiinnityslevy
Muoviterä
Metalliterä ja teränsuojus
Vaahdotuslevy
Sitruspuserrin
Tehosekoittimen varmuuskansi
Taikinankaavin
AFP 850:ssä on muovikulho,
AFP 880:ssä lasikulho.
45
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 46 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
q
1 Turvallisuusohjeet
Tämä laite vastaa turvallisuudeltaan
yleisesti hyväksyttyjä tekniikka- ja laiteturvallisuusasetuksia. Meistä on silti
valmistajana aiheellista tutustuttaa
Sinut seuraaviin turvallisuusohjeisiin.
Yleiset turvallisuusohjeet
• Laite saadaan liittää ainoastaan sähköverkkoon, jonka jännite ja taajuus vastaa mallikilpeen merkittyjä tietoja!
• Älä koskaan ota laitetta käyttöön, jos
– verkkojohto on vahingoittunut,
– kotelo on vaurioitunut.
• Älä koskaan irrota pistotulppaa pistorasiasta verkkojohdosta vetämällä.
• Jos laitteen verkkojohto on vahingoittunut, vaihto on annettava vahingon
välttämiseksi verkkojohdon vaihto
annettava valmistajan, valmistajan
asiakaspalvelun tai vastaavan ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi.
• Tämän laitteen korjaukset tulee aina
jättää ammatti-ihmisen tehtäväksi. Epäasianmukaiset korjaustyöt saattavat
aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.
Käänny huoltoasioissa aina valtuutetun
huoltoliikkeen puoleen.
• Laite on tarkoitettu ainoastaan elintarvikkeiden käsittelyyn kotitalouskäyttöön. Valmistaja ei vastaa
epäasianmukaisen käytön aiheuttamista vaurioista.
• Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt
(mukaan lukien lapset), jotka eivät ole
fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti täysin kehittyneitä tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, paitsi
jos henkilöiden turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö valvoo tai ohjaa
heitä alussa.
Lapsiturvallisuus
• Älä koskaan jätä laitetta käyntiin
ilman valvontaa ja kiinnitä erityistä
huomiota lasten turvallisuuteen!
• Lapsia tulisi valvoa, jotta varmistetaan,
etteivät he leiki laitteella.
46
Tämä tulee ottaa huomioon laitetta käytettäessä
• Älä koskaan käytä laitetta, kun kätesi
ovat märät.
• Laitteessa ei saa sekoittaa maaleja (lakkaa, polyesteriä jne.)– Räjähdysvaara!
• Laite on aina sammutettava ja pistoke
vedettävä seinästä ennen puhdistus- ja
huoltotoimenpiteitä.
• Älä koskaan upota laitteen runko-osaa
(kuva 1/A) veteen tai muihin nesteisiin!
• Valmistaja ei vastaa epäasianmukaisen
käytön tai väärien hoitotoimenpiteiden
aiheuttamista vaurioista.
• Koneen osia vaihdettaessa on aina
huolehdittava siitä, että laite ei ole liitettynä verkkovirtaan.
• Huomio: Metalliterä (kuva 1/Q) on
erittäin terävä! Loukkaantumisvaara!
Ota terää ainoastaan keskiosasta kiinni
ja säilytä sitä aina teräsuojuksen
sisällä! Noudata varovaisuutta terää
puhdistettaessa!
• Huomio: Terät (kuva 9) ovat erittäin
teräviä! Loukkaantumisvaara! Säilytä
teriä aina niille tarkoitetussa säilytyslokerossa (kuva 1/K). Noudata varovaisuutta teriä puhdistettaessa!
• Huomio: Tehosekoittimen terät ovat
erittäin teräviä (kuva 14/a). Loukkaantumisvaara! Noudata varovaisuutta sekoittimen kokoamisessa ja
purkamisessa.
• Huomio: Älä koskaan työnnä sormia
syöttösuppiloon (kuva 1/F)! Loukkaantumisvaara!
• Huomio: Älä työnnä kovia esineitä
(esim. lusikka) käynnissä olevaan
sekoittimeen, äläkä työnnä kättä sekoituskulhoon. Loukkaantumisvaara!
• Poista kansi vasta käyttöosien pysähdyttyä.
• Älä työnnä pitkiä esineitä (veitsiä, pitkäkahvaisia lusikoita, taikinankaapimia tai
vastaavia) syöttösuppiloon. Loukkaantumisvaara! Käytä aina paininta (kuva 1/E)
työntääksesi hienonnettavia ruokaaineita alemmas syöttösuppilossa.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 47 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
q
• Älä kaada kuumia (ainoastaan kylmiä
tai lämpimiä) nesteitä tehosekoittimen
kulhoon tai monitoimikoneen kulhoon.
• Aseta monitoimikulho (kuva 1/G) aina
laitteeseen ennen käyttöakselin (kuva
1/H) ja käyttöosien asentamista.
• Tavanomaiseen työskentelyyn (kevyiden taikinoiden vaivaamiseen jne.) voidaan laitetta käyttää keskeytyksettä
jopa 10 minuutin ajan. Anna laitteen
jäähtyä aina pidemmän, keskeytyksettömän käytön jälkeen (10 minuutin
käytön jälkeen vähintään
20 minuuttia). Erittäin raskaita aineita
työstettäessä, esim. 1,5 kg:n taikinaa,
laite ei saa olla keskeytyksettä käytössä
kauempaa kuin 1 minuutin.
• Poista aina käyttöosat ja käyttöakseli
ennen monitoimikulhon tyhjentämistä.
• Älä ylitä enimmäistäyttömääriä.
• Älä jätä käynnissä olevaa laitetta yksin.
Vedä pistoke seinästä poistuessasi huoneesta lyhyeksikin aikaa.
• Työskentelyn päätteeksi sammuta laite
ja vedä pistoke seinästä
Jätehuolto
2
2
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat ekologisesti
kestäviä ja ne voidaan käyttää uudelleen. Muoviosat tunnistaa mm. merkinnöistä >PE<, >PS< jne. Toimita
käytetyt pakkausmateriaalit niille varattuihin keräyspisteisiin ja noudata
materiaalimerkinnöistä annettuja
ohjeita.
Käytöstä poistettujen laitteiden
hävittäminen
W
Symboli
, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa,
että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän
tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta
kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on
ostettu.
Yleisiä käyttöohjeita
Tämän kodinkoneen avulla suoriudut
monista ruoanlaittoon liittyvistä
askareista helpommin ja nopeammin:
• Tehosekoittimen avulla voit valmistaa
mitä erilaisimpia juomia, murskata
jäätä, silputa hedelmiä, marjoja ja
vihanneksia jne.
• Monitoimiosan avulla voit esim.:
– valmistaa taikinan ...
– hienontaa lihaa, pähkinöitä tai
muuta vastaavaa ...
– leikata, rouhia tai raastaa vihanneksia tai hedelmiä,
– leikata ranskalaisia perunoita …
– vatkata kermaa tai
munanvalkuaisia ...
– sekä pusertaa sitruunoita, appelsiineja, greippejä
Turvajärjestelmä
Laitteessa on useita erilaisia turvajärjestelmiä.
• Tehosekoitinta ja monitoimikoneen
kulhoa voidaan käyttää ainoastaan, jos
kyseessä oleva astia ja siihen kuuluva
kansi on asetettu asianmukaisesti paikoilleen.
• Monitoimikoneen kulhoa voidaan
käyttää ainoastaan silloin kun tehosekoittimen kulho on pois paikaltaan ja
tehosekoittimen varmuuskansi (kuvat
1/T ja 4) on paikallaan.
1
Pidä laite kuitenkin pois lasten ulottuvilta.
1
Käytä laitetta ainoastaan tasaisella,
kuivalla pinnalla.
47
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 48 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
q
Ylikuormitussuojaus
Laite on varustettu ylikuormitussuojauksella. Se katkaisee laitteesta virran
ylikuumenemisen yhteydessä ja suojaa
sitä näin vioittumiselta. Laitteen pohjassa oleva ylikuormituksen painike
(kuva 1/N) vapautuu tällöin.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Menettele seuraavassa kuvatulla
tavalla, mikäli näin tapahtuu. Laitteeseen voi muuten tulla vikoja, jotka
eivät kuulu takuun piiriin.
Anna laitteen jäähtyä vähintään 15
sekunnin ajan.
Käännä kierrosluvun valitsin (kuva 1/l)
vasemmalle asentoon "0" (kuva 16/➀).
Ota tehosekoittimen kulho/monitoimiosan kulho pois (kuva 16/➁ ja ➂),
tämän käyttöohjeen vastaavassa kohdassa kuvatulla tavalla.
Irrota verkkopistoke pistorasiasta
(kuva 17/➀).
Aseta laite selälleen, jotta pääset
käsiksi laitteen pohjaan (kuva 17/➁).
Paina laitteen pohjassa olevaa ylikuormitussuojauksen painiketta (kuva 1/N).
Painike lukittuu, kun laite on jäähtynyt
tarpeeksi (kuva 17/➂). Jos painike ponnahtaa uudelleen ulos, on laitteen
annettava jäähtyä lisää; paina painiketta jonkin ajan kuluttua uudelleen.
Kun painike on lukittunut, aseta laite
takaisin tavalliseen käyttöasentoon
(kuva 18/➀).
Pistä verkkopistoke pistorasiaan
(kuva 18/➁).
Laita tehosekoittimen kulho/monitoimiosan kulho takaisin paikoilleen
(kuva 18/➂ ja ➃), tämän käyttöohjeen
vastaavassa kohdassa kuvatulla tavalla.
Laite on jälleen käyttövalmis. Käännä
kierrosluvun valitsin oikealle haluamaasi asentoon (kuva 18/➄) ja jatka
kesken jääneestä vaiheesta.
Tehosekoitin
Tehosekoittimen avulla voit valmistaa
mitä erilaisimpia juomia, murskata
48
jäätä, silputa hedelmiä, marjoja ja
vihanneksia jne.
Sekoittimen käytön
esivalmistelut
Tehosekoittimen kulho voidaan asettaa
paikoilleen vasta kun tehosekoittimen
varmuuskansi (kuvat 1/T ja 4) on
poistettu.
0 Käännä varmuuskantta myötäpäivään
ja irrota se.
– Punainen varoituslamppu (kuva 4/a)
alkaa vilkkua.
0 Aseta tehosekoittimen kulho (kuva 1/B
ja kuva 2) sekoittimeen (nuoli
nuolen
kohdalle) ja käännä vastapäivään niin kauan, että se lukkiutuu.
Tehosekoittimen kulho naksahtaa selvästi paikoilleen. Mustien nuolien on
oltava päällekkäin.
– Punainen varoituslamppu (kuva 4/a)
sammuu.
0 Vain AFP 850: Aseta tehosekoittimen
kansi (kuva 1/C ja kuva 3) sekoittimen
kulhon päälle ja käännä kunnes kannen
nokka on kädensijan yläpuolella. Kansi
naksahtaa selvästi paikoilleen.
Tehosekoitin voidaan käynnistää vain,
kun kulho ja kansi ovat asianmukaisesti
paikoillaan.
0 Vain AFP 880: Pistä tehosekoittimen
kansi sekoittimen kulhon päälle.
3
3
Tehosekoittimen voi käynnistää vain,
kun kulho on hyvin paikoillaan.
0 Aseta sulkukansi (kuva 1/D) paikoilleen
ja lukitse se.
Tehosekoittimen käyttö
0 Avaa kansi (kuva 1/C) ja laita tarvittavat ainekset kulhoon.
Huomio: Älä ylitä 1,5 litran enimmäistäyttömäärää!
3
Käytön aikana voit lisätä kulhoon
aineksia täyttöaukon kautta. Tätä tarkoitusta varten voit käyttää sulkukantta
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 49 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
q
(kuva 1/D) myös mitta-astiana. Sulje
täyttöaukko aina välittömästi aineksien
lisäämisen jälkeen välttääksesi roiskeita.
0 Sekoittimen käynnistys: käännä kiertovalitsin (kuva 1/I) toivottuun nopeusasteeseen tai paina pitokytkintä (kuva 1/J).
On suositeltavaa aloittaa alhaisemmalla kierrosluvulla ja siirtyä sitten
korkeampaan nopeuteen. Painamalla
pitokytkintä saat sekoittimen käymään
maksiminopeudella.
Nopeuden säätöön liittyviä ohjearvoja
löydät luvusta ”Käyttövinkkejä, tehosekoitin”.
0 Laitteen sammuttaminen: käännä kiertovalitsinta vasemmalle asentoon ”0”.
0 Käännä kulhoa myötäpäivään sekoittamisen jälkeen ja poista se laitteesta.
Käännä tämän jälkeen kantta ja poista se.
3
Monitoimiosa
Käyttöosat ja niiden käyttömahdollisuudet
•
•
•
•
Seuraavia käyttöosia voit käyttää
laitteen monitoimiosassa:
Vaahdotuslevy (kuva 1/R)
Kerman ja munanvalkuaisten
vaahdottamiseen, kreemien ja kevyiden
taikinoiden valmistamiseen.
Metalliterä (kuva 1/Q)
Raa’an lihan, suklaan ja pähkinöiden
hienontamiseen jne.
Muoviterä (kuva 1/P)
Raskaiden taikinoiden sekoittamiseen
ja vaivaamiseen.
Kiinnityslevy (kuva 1/O) ja terä
(kuva 10) on numeroitu
Terien varsiosat ovat numeroidut
(1 – 6). Sopiva terä asetetaan kiinnityslevyyn.
1
Ohut viipalointi
Hedelmien, vihannesten, raa’an
lihan tai makkaran (esim. meetvursti) jne. leikkaaminen ohuiksi
viipaleiksi.
PG1 Perunaraastin
Perunoiden raastamiseen.
3
Ranskalaisten perunoiden
leikkuri
Perunoiden suikaloiminen ranskalaisiksi perunoiksi.
4
Juustoraastin
Kovien juustojen rouhimiseen,
esim. parmesaani jne.
5
Karkea raastinterä
Vihannesten ja hedelmien yms.
karkeaan raastamiseen.
6
Hieno raastinterä
Vihannesten, hedelmien, suklaan,
valkosipulin jne. hienoon raastamiseen/rouhimiseen.
Monitoimiosan käytön
esivalmistelut
Aseta tehosekoittimen varmuuskansi paikalleen (kuva 4)
Monitoimiosaa voidaan käyttää
ainoastaan silloin kun tehosekoittimen
kulho on pois paikaltaan ja sekoittimen
varmuuskansi on kiinnitettynä (kuva
1/T ja kuva 4).
0 Poista tehosekoittimen kulho paikaltaan luvun ”Tehosekoitin” kuvauksen
mukaisesti.
– Punainen varoituslamppu (kuva 4/a)
alkaa vilkkua.
0 Aseta tehosekoittimeen varmuuskansi
paikalleen (merkintä merkinnän
alle) ja käännä vastapäivään kunnes se
lukkiutuu. Varmuuskansi naksahtaa selvästi paikoilleen. –merkinnän on
oltava varoituslampun kohdalla (kuva 4).
– Punainen varoituslamppu (kuva 4/a)
sammuu.
Aseta monitoimiosan kulho paikalleen (kuva 5)
0 Aseta monitoimiosan kulho (kuva 1/G)
laitteeseen (nuoli
nuolen
kohdalle) ja käännä vastapäivään kunnes
se lukkiutuu. Monitoimiosan kulho
naksahtaa selvästi paikoilleen. Mustien
nuolien on oltava kohdakkain.
49
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 50 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
q
Aseta akseli paikalleen (kuva 7)
0 Aseta akseli (kuva 1/H) monitoimiosan
kulhon keskellä oleviin ulokkeisiin.
Käyttöosien paikalleen asettaminen
•
•
•
•
3
0
3
Seuraavia käyttöosia voidaan käyttää
tarpeen mukaan:
Vaahdotuslevy (kuva 1/R) tai
Metalliterä (kuva 1/Q) tai
Muoviterä (kuva 1/P), tai
Kiinnityslevy (kuva 1/O) ja terä (kuva 9)
Kiinnityslevyyn asetetaan käyttötarkoitukseen sopiva terä (katso ”Terän asettaminen kiinnityslevyyn”).
Aseta toivottu käyttöosa akseliin.
– Vaahdotuslevy, metalliterä ja muoviterä (kuva 8) tarttuvat akselin alaosan hammastukseen.
– Kiinnityslevy (kuva 11) sopii akselin
kuusikantaan.
Monitoimiosan käyttö
0 Avaa kansi (kuva 1/F) ja laita tarvittavat ainekset kulhoon.
Huomio: Älä ylitä enimmäistäyttömääriä:
– nesteet 1,75 litraa
– kiinteät aineet 1,5 litraa
3
Kiinnityslevyssä on kaksi tarttumisaukkoa kiinnipitämisen helpottamiseksi.
Kannen paikalleen asettaminen
(kuva 6)
0 Aseta kansi monitoimiosan kulhon
päälle(kuva 1/F)(nuoli
nuolen
kohdalle) ja käännä vastapäivään kunnes se lukkiutuu, kansi napsahtaa selvästi paikoilleen. Kannen nokka on
tällöin suoraan kahvan yläpuolella,
molemmat mustat nuolet ovat kohdakkain.
0 Työnnä painin (kuva 1/E) syöttösuppiloon.
Aseta terä kiinnityslevyyn
(kuva 10)
Käyttötarkoituksen mukaan kiinnityslevyyn asetetaan soveltuva terä.
3
Terät löytyvät avattavasta säilytyslokerosta (kuva 1/K) laitteen rungosta.
1
Terät ovat erittäin teräviä. Ota teristä
kiinni ainoastaan niiden yläosasta!
50
0 Avaa säilytyslokero vetämällä kädensijasta (kuva 9).
0 Ota tarvitsemasi terä säilytyslokerosta,
muista koskea ainoastaan terän yläosaan (kuva 9).
0 Aseta terän kärki kiinnityslevyn keskustaan ja työnnä se levyn syvennykseen
(kuva 10).
0 Kun haluat poistaa terän, vedä sitä yläosasta kevyesti ulospäin ja nosta pois
kiinnityslevystä.
Käytön aikana voidaan kulhoon lisätä
aineksia syöttösuppilon kautta. Voit
käyttää tähän tarkoitukseen myös painimen täyttöastiaa (kuva 1/E). Sulje
syöttösuppilo välittömästi täyttämisen
jälkeen välttääksesi roiskeita.
Käytä aina paininta ruoka-aineiden
syvemmälle työntämiseen!
0 Laitteen käynnistäminen: käännä kiertovalitsin (kuva 1/I) toivottuun nopeusasteeseen tai paina pitokytkintä
(kuva 1/J).
1
3
On suositeltavaa aloittaa alhaisemmalla kierrosluvulla ja siirtyä sitten
korkeampaan nopeuteen. Painamalla
pitokytkintä saat laitteen käymään
maksiminopeudella.
Ohjearvoja löydät luvusta ”Käyttövinkkejä, monitoimiosa”.
Jos varoituslamppu vilkkuu (kuva 4/a)
eikä laitteen käynnistäminen onnistu,
ei tehosekoittimen (kuva 1/T ja kuva 4)
varmuuskansi ole oikein suljettu.
0 Laitteen sammuttaminen: käännä kiertovalitsinta vasemmalle asentoon ”0”.
0 Käännä kantta käytön jälkeen myötäpäivään ja irrota se.
1
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 51 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
q
Irrota kansi vasta, kun käyttöosa on
täydellisesti pysähtynyt!
0 Irrota käyttöosa ja akseli.
0 Käännä monitoimiosan kulhoa myötäpäivään ja irrota se.
1
Sitruspuserrin
Ennen käyttöä (kuva 13)
0 Aseta monitoimiosan kulho edelläkuvatulla tavalla paikalleen (kuva 5).
0 Aseta sitruspusertimen (kuva 13/a) siiviläosa kulhon päälle (nuoli
nuolen
) kohdalle) ja käännä vastapäivään
kunnes se lukkiutuu. Siiviläosa napsahtaa selvästi paikoilleen, nuolen
on
oltava nuolen
kohdalla.
0 Aseta puserrinosa (kuva 13/b) siiviläosaan.
Sitruspusertimen käyttö
0 Laitteen käynnistäminen: Käännä kiertovalitsinta (kuva 1/I) oikealle asentoon
1.
3
0
0
0
0
1
Sitruspuristinta saa käyttää ainoastaan
alhaisimmilla nopeuksilla.
Laitteen sammuttaminen: käännä kiertovalitsinta vasemmalle asentoon ”0”.
Poista puserrinosa laitteesta käytön
jälkeen.
Käännä siiviläosaa myötäpäivään ja
poista se laitteesta.
Käännä kulhoa myötäpäivään ja irrota
se.
Voit käyttää laitetta jopa 10 minuutin
ajan keskeytyksettä. Anna laitteen
jäähtyä aina pidemmän, keskeytyksettömän käytön jälkeen (10 minuutin
käytön jälkeen vähintään
20 minuuttia).
Puhdistus ja hoito
Monitoimikoneen runko-osa,
jossa on moottori
Pidä huolta siitä, ettei runko-osan
sisään pääse nestettä!
0 Puhdista runko-osa kostealla pyyhkeellä. Älä koskaan upota runko-osaa
veteen, äläkä pidä sitä juoksevan
veden alla!
1
Tehosekoitin
Kulho ja terä voidaan helposti ja turvallisesti puhdistaa pitokytkimen
avulla.
0 Täytä tehosekoittimen kulho puolilleen lämmintä (ei kuumaa!) vettä ja
lisää sinne muutama pisara astianpesuainetta.
0 Paina hetken aikaa pitokytkintä.
0 Huuhtele kulho lopuksi juoksevan
veden alla.
3
Tehosekoittimen teräasennelman asentaminen/irrottaminen
(kuva 14)
3
Teräasennelma voidaan tarvittaessa irrottaa ja puhdistaa erikseen.
Huomio: Terä on erittäin terävä!
Loukkaantumisvaara!
0 Irrota teräyksikkö (kuva 14/a)
sekoitusastiasta sulkevaa kantta
työkaluna käyttäen (kuva 1/D ja kuva
14/c). Sulkevan kannen urat sopivat
teräyksikön sivuun. Kierrä yksikköä
vastapäivään ja poista se kevyesti
reunasta pitäen.
0 Irrota kumitiiviste (kuva 14/b) teräasennelmasta.
1
1
Terä on erittäin terävä. Kumitiiviste voi
vaurioitua.
1
Huuhtele osat varoen käsin (loukkaantumisvaara!). Käytä puhdistamiseen
ainoastaan vettä ja astianpesuainetta.
51
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 52 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
q
Älä laita tehosekoittimen terää astianpesukoneeseen.
0 Aseta kumitiiviste teräasennelmaan.
0 Aseta teräasennelma alakautta kulhoon, pidä sitä samalla lievästi vinossa.
Kiristä teräyksikkö sulkevaa kantta työkaluna käyttäen kiertämällä sitä myötäpäivään (kuva 14).
Monitoimiosan kulho ja
käyttöosat
0 Puhdista monitoimiosan kulho ja käyttöosat astianpesuainevedellä.
1
Huomio: Metalliterä on erittäin terävä! Loukkaantumisvaara!
1
Muoviosat kuluvat nopeammin, jos
niitä pestään usein astianpesukoneessa. Jos tästä huolimatta haluat
pestä muoviosat astianpesukoneessa,
on ne asetettava yläkoriin.
Säilytys
Kaikkia muita lisäosia paitsi sitruspuserrinta voidaan säilyttää laitteen
sisällä.
• Säilytä teriä säilytyslokerossa (kuva 1/K).
Huomio: Terät ovat erittäin teräviä.
Loukkaantumisvaara! Ota teristä
kiinni ainoastaan niiden yläosasta!
• Asettele lisäosat kuvan 12 mukaisesti
monitoimiosan kulhoon.
1
Huomio: Metalliterä (kuva 1/Q) on
erittäin terävä! Loukkaantumisvaara!
Ota terää ainoastaan tarttumisosasta
kiinni ja säilytä sitä aina teräsuojuksen
sisällä!
• Kiedo johto laitteen takapuolella sijaitsevien hakasten ympärille (kuva 15).
1
Tekniset tiedot
Verkkojännite: 230 – 240 V
Tehontarve: 800 W
Terät
0 Puhdista terät harjalla tai pyyhkeellä
juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa!
1
52
Huomio: Terät ovat erittäin teräviä.
Loukkaantumisvaara!
;
Laite täyttää seuraavat EU-direktiivit:
• Pienjännitedirektiivi 2006/95/EU
• EMC direktiivi (sähkömagneettinen
yhteensopivuus) 89/336/EEC ja
seurannaismuutokset 92/31/EEC ja
93/68/EEC
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 53 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
q
Käyttövinkkejä
• Jään murskaaminen: laita aina kulhoon
tilkka vettä ennen kuin alat murskata
jäätä.
• Kuivien sekoitusten kohdalla voi olla
tarpeen sammuttaa laite välillä, avata
sen kansi ja kaapia seos kulhon seinämistä taikinakaapimella.
• Sekoittaessasi nestemäisiä ja kiinteitä
aineosia, sekoita ensin nestemäiset
aineosat ja lisää sitten kuivat joukkoon.
• Anna kuumien ruoka-aineiden jäähtyä
ennen niiden sekoittamista tehosekoittimella.
• Jos lämpimien ruoka-aineiden työstäminen on tarpeen, on sekoittimen kulhon ilmanvaihdosta pidettävä huolta ja
sulkukansi avattava.
Tehosekoitin
• Tehosekoitin soveltuu erinomaisesti
pienten ruoka-ainemäärien kuten pähkinöiden, korppujauhojen tai mausteiden hienontamiseen.
• Juoksettuneet kastikkeet voidaan helposti ja kätevästi pelastaa tehosekoittimella.
• Leikkaa tai murra hiennonnettavat
ruoka-aineet noin 2-3 cm suuruisiksi
kuutioiksi.
• Poista aina siemenet hedelmistä ja luut
lihasta välttyäksesi terien vaurioitumiselta.
Ruoka-aine
Nopeus
Ohjeita
Vatkaaminen
Pirtelöt
5 – 10
Käytä kylmää maitoa.
Hienontaminen
Pähkinät, suklaa, valkosipuli,
yrtit
Pito
Parhaan mahdollisen lopputuloksen takaamiseksi hienonna vain 1/2 kuppia kerrallaan
Korppujauhojen
valmistus
Sämpylät, keksit, paahtoleipä
5 – 10
Murenna ainekset käsin ennen hienontamista
Pito
Lisää kulhoon 1/4 kupillinen vettä.
Paina pitokytkintä 3-4 kertaa
Jään murskaaminen:
Emulgointi
Salaatinkastike
7 – 10
Sekoita hyvin.
Öljy voidaan lisätä seokseen sekoittamisen
aikana täyttöaukon kautta.
Sekoittaminen
Kakkutaikinat, ohukaistaikina
1
Ainekset ainoastaan sekoitetaan hyvin, ei
vatkata kauan
Soseuttaminen
Keitot, vihannekset, hedelmät
3 – 10
Sekoitetaan, kunnes seos on sakeaa
*Aloita aina alhaisemmalla nopeudella ja siirry sitten korkeampaan nopeuteen.
53
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 54 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
q
Monitoimiosa
Hienontaminen
Tasaisen lopputuloksen takaamiseksi on
hienonnettavien palojen oltava suunnilleen saman kokoisia. Leikkaa tai
murra ruoka-aineet mahdollisimman
samansuuruisiksi palasiksi ennen hienontamista.
Pidä huolta siitä, ettei enimmäistäyttömäärää ylitetä
Jauheliha
Leikkaa liha ennen hienontamista
suunnilleen 2 cm suuruisiksi kuutioiksi.
Vihannekset
Vihannekset, esim. sipuli, kuoritaan ja
jaetaan neljään osaan.
Vatkaaminen
Vatkattavan seoksen enimmäismäärä
vaihtelee sen sakeuden mukaan.
Ainesten lisääminen
Laita kuivat aineet kuten jauhot kulhoon ennen vatkaamista. Aineksia ei
tarvitse sekoittaa ennen vatkaamista.
Nestemäiset ainekset voidaan lisätä
kulhoon vatkaamisen aikana syöttösuppilon kautta.
Vihje: Kastikkeiden ja puolinestemäisten seosten kohdalla voi olla tarpeen
sammuttaa laite välillä, avata kulhon
kansi ja kaapia seos kulhon seinämistä
taikinakaapimella.
54
Kiinnityslevyn käyttäminen
On ensiarvoisen tärkeää, että ruokaaineet syötetään kulhoon oikein syöttösuppilon kautta.
Jotta ruoka-aineet mahtuvat ongelmitta syöttösuppiloon, on ne paloiteltava hieman pienemmiksi paloiksi.
Syötä ruoka-aineet mahdollisimman
pystysuorassa asennossa vieretysten
syöttösuppiloon.
Työnnä ruoka-aineet painimen avulla
mahdollisimman tasaisesti kulhoon.
Painamisen voimakkuus vaikuttaa hienonnettavien ainesten koostumukseen.
1
Käytä aina paininta ruoka-aineiden
työntämiseen. Älä koskaan työnnä sormia syöttösuppiloon!
Liian voimakas painaminen voi
vaurioittaa laitetta!
3
Painimen ja kiinnityslevyn väliin jää
aina jonkin verran hienontamattomia
ruoka-aineita.
Juuston raastaminen
Kylmennä pehmeä juusto kuten
Emmentaler tai Mozzarella hyvin
ennen raastamista.
Kovat juustot raastetaan huoneenlämpöisinä.
Vihje: Parmesaania raastettaessa on
paininta käytettävä vain kevyesti painaen.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 55 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
q
Käyttöosa
Ruoka-aine
Enimmäismäärä
Määrä
Nopeus
Ohjeita
Hienontaminen
Metalliterä
Vihannekset, esim. sipulit
hedelmät
tuoreet yrtit
pähkinät, mantelit
suklaa
800 g
800 g
1 nippu
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Hedelmien ja vihannesten
tulee olla tuoreita ja kiinteitä, suunnilleen samankokoisiksi paloiksi leikattuja
Lihan jauhaminen
Metalliterä
Liha, kalan fileet (ruodottomat), pekoni
500 g
4–6
Poista luut ja jänteet, leikkaa suunnilleen 2 cm kokoisiksi kuutioiksi.
Korppujauhojen
valmistus
Metalliterä
Kuiva leipä, keksit
125 g
3 tai 4
Murenna ainekset käsin
ennen hienontamista
Soseuttaminen
Metalliterä
Keitetyt hedelmät
tai vihannekset
enintään
1,75 l
3 – 10
Lisää seokseen soseuttamisen aikana tarvittaessa hieman vettä
Sekoittaminen
Metalliterä
Kevyet kakkutaikinat, ohukaistaikina jne.
800 ml
3–7
Aloita 1-tasolla sekoittaaksesi ainekset, lisää sitten
nopeutta
Sekoittaminen
Metalliterä
Majoneesi
1l
Pito tai 3
Älä sammuta laitetta öljyn
lisäämisen aikana
Vaivaaminen
Muoviterä
Raskaat taikinat, esim.
leipä- ja pitsataikina
1,5 kg
1–5
Aloita 1-tasolla sekoittaaksesi ainekset, lisää sitten
nopeutta
Viipalointi
Ohut
viipalointi
(nro 1)
Vihannekset, esim. kurkku,
kesäkurpitsa, porkkanat jne.
hedelmät, esim. omenat,
tomaatit,
liha, makkara, meetvursti jne.
800 g
1–2
Valitse suunnilleen samankokoisia hedelmiä ja vihanneksia viipaloitavaksi
Leikkaa liha syöttösuppiloon
sopiviksi paloiksi
Perunat
enintään
1 kg
1–2
esim. perunapihveihin
Raastami- Perunaraasnen
tin (nro PG1)
Suikalointi
Ranskalaisten perunoiden leikkuri
(nro 3)
Perunat, porkkanat,
palsternakat
1 kg
1–2
Rouhinta
Juustoraastin (nro 4)
Parmesaani-juusto
500 g
1–2
Älä paina liian voimakkaasti painimella
Rouhiminen/raastaminen
(karkea t.
hieno)
Raastinterä
karkea,
hieno (nro 5
tai nro 6)
Taloussuklaa
hedelmät, esim. omenat
vihannekset, esim. porkkanat
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Murra taloussuklaa 2-3
palaseksi
Vaahdottaminen
Vaahdotuslevy
Kevyet kakkutaikinat
munanvalkuaiset
kerma
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Älä vatkaa munanvalkuaisia liian kauaa
55
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 56 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
q
Reseptejä
Perusresepti keksipohja
4
munanvalkuaista
4 rkl
kylmää vettä
200 g
sokeria
1 paketti vaniljasokeria
(n. 8 g)
4
jauhoja
80 g
tärkkelystä
(esim. perunajauhoa)
3
0
0
0
0
0
56
500 g
1 paketti
leivinjauhetta
Tarvittavat työosat:
Monitoimikulho ja vaahdotuslevy
Laita munanvalkuaiset ja vesi monitoimikoneen kulhoon ja sekoita niitä
nopeudella 5 noin 1 minuutti, kunnes
ne muodostavat jäykän massan.
Lisää sokeri ja vaniljasokeri syöttösuppilon kautta ja sekoita vielä noin 1
minuutti, kunnes sokeri on liuennut
seokseen.
Lisää keltuaiset ja sekoita ne joukkoon
muutamalla pitokytkimen painalluksella.
Sekoita jauhot, tärkkelys ja leivinjauhe
keskenään, lisää seokseen ja sekoita
joukkoon muutamalla pitokytkimen
painalluksella.
Kaada taikina piirakkavuokaan ja paista
se.
jauhoja
leivinjauhetta
250 g
Pehmeää margariinia tai
voita
250 g
sokeria
1 paketti
(n. 8 g)
munankeltuaista
80 g
1 tl
Perusresepti kakkutaikina
vaniljasokeria
1 hyppysell suolaa
4
munaa
150 ml
maitoa
Tarvittavat työosat:
Monitoimiosan kulho ja muoviterä
0 Syötä ainekset kulhoon edellä mainitussa järjestyksessä.
0 Sekoita aineksia 3-4 –nopeudella
1-1½ minuuttia, kunnes taikina on
tasaista ja kuohkeaa.
3
Jos taikina tarttuu vatkattaessa liikaa
kulhon reunoihin, sammuta laite, avaa
kansi ja kaavi taikina reunoista kaapimen avulla.
0 Kaada taikina haluamaasi kakkuvuokaan ja paista se.
3
Taikinaa on helppo muunnella maun
mukaan lisäämällä siihen erilaisia
makuja, mausteita tms.
Esimerkki tiikerikakusta:
0 Kaada 2/3 taikinasta vuokaan. Lisää jäljellejääneeseen taikinaan 1 rkl kaakaota ja 1 rkl maitoa ja sekoita sitä hetki
pitokytkimen avulla.
0 Kaada tumma taikina vaalean päälle
vuokaan. Vedä haarukkaa itsensä
ympäri kieputtaen molempien taikinakerrosten läpi tiikerikakkukuvion
aikaansaamiseksi.
3
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 57 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
q
Perusresepti murotaikina
250 g
1 tl
125 g
60 g
0
0
0
0
0
500 g
jauhoja
leivinjauhetta
40 g
kylmää margariinia tai
voita
hiivaa (tuore) tai
1 pkt kuivahiivaa
80 g
sokeria
1 hyppysell suolaa
sokeria
suolaa
80 g
1
muna
200 ml
1 rkl
kylmää vettä
1 hyppysell
3
jauhoja
Perusresepti hiivataikina
Tarvittavat työosat:
Monitoimiosan kulho ja muoviterä
Laita jauhot, leivinjauhe, suola ja sokeri
kulhoon. Lisää kylmä palasiksi leikattu
voi kulhoon.
Sekoita 3-4 –voimakkuudella suunnilleen 1 minuutti, lisää muna ja kylmä
vesi syöttösuppilon kautta ja jatka
sekoittamista kunnes taikina muodostaa pallon terän ympärille.
Ota taikina pois kulhosta ja vaivaa sitä
vielä hetki käsin.
Anna taikinan seistä jääkaapissa noin
30 minuuttia ennen leivonnan jatkamista.
Kauli taikina, levitä se hyvin rasvattuun
vuokaan ja laita päälle maun mukaan
hedelmiä esim. omena- tai luumupaloja.
3
0
0
0
0
0
3
sulaa margariinia
haaleaa maitoa
Tarvittavat työosat:
Monitoimiosan kulho ja muoviterä
Syötä ainekset kulhoon edellä mainitussa järjestyksessä.
Sekoita voimakkuudella 3 – 4 suunnilleen 1 - 1½ minuuttia kunnes taikina
muodostaa pallon terän ympärille.
Ota taikina pois kulhosta ja vaivaa sitä
vielä hetki käsin.
Lisää ainekset, joita et halua hienontaa,
esim. rusinat, jälkikäteen käsin taikinan
sekaan.
Anna taikinan nousta ennen leipomista
peitetyssä kulhossa lämpimässä paikassa, kunnes se on kohonnut suunnilleen kaksinkertaiseksi.
Käyttömahdollisuuksia:
pullapitko, korvapuustit, hedelmäinen
piiras, pikkupullat
Suolaisia piiraita varten, esim. sipulipiiras, taikina valmistetaan ilman sokeria.
57
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 58 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
g
g Dear customer,
Please read these operating instructions through carefully.
Above all please follow the safety
instructions on the first few pages of
these operating instructions! Please
keep the operating instructions for
future reference. If applicable pass these
instructions on to the next owner of the
appliance.
With the warning triangle and/or by
means of key words (Danger!, Caution!, Attention!), information is
emphasized which is important for
your safety or the correct functioning
of the appliance. It is essential that this
information is observed.
0 This symbol guides you step by step
through the operating procedure for
your appliance.
1
3
After this symbol you receive supplementary information on the practical
application and use of the appliance.
2
Tips and information about the economical and environmentally friendly
use of the appliance are marked with
the clover.
Description of appliance
(Fig. 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
58
Picture shows AFP 850
Motor casing
Mix container *
Mixer cover
Closing cover
Stopper with measuring beaker
Cover with filling inlet
All-purpose bowl
Spindle
Speed selector
Pulse button
Accessories compartment for
cutting inserts
Cable winder (rear of appliance)
Nameplate (underside of appliance)
Overload cut-out reset button
(underside of appliance)
Insert holder
Plastic blade
Metal blade with blade protector
Whisking disk
Citrus press
Safety cover for mixer drive
Dough scraper
AFP 850 has a mix container made of
plastic, AFP 880 is equipped with a mix
container made of glass.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 59 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
g
1 Safety instructions
This appliance corresponds to accepted
technological standards with regards
to safety and to the German Appliance
Safety Law. Nevertheless as a manufacturer we are committed to familiarise
you with the following safety instructions:
General safety
• The appliance may only be connected
to a power supply whose voltage and
frequency comply with the specifications on the rating plate!
• Never pick up the appliance if
– the lead is damaged,
– the housing is damaged.
• Never use the lead to pull the plug out
from the socket.
• In order to avoid danger, if the connection lead of this appliance is damaged,
it must be replaced by the manufacturer, its customer service department
or a similarly qualified person.
• Repairs to this appliance may only be
carried out by qualified service engineers. Considerable danger may result
from improper repairs. If repairs
become necessary, please contact the
Customer Care Department or your
authorised dealer.
• The appliance is only intended for
processing foods in the home. The
manufacturer accepts no liability for
damage caused by improper use or use
other than for the intended purpose.
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Safety of children
• Never leave the appliance unattended
when on and supervise particularly
carefully if young children are
around!
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
To be noted when using the food
processor
• Never put the appliance into use when
the hands are wet.
• No paints (lacquer, polyester, etc.) must
be stirred with the appliance – Explosion danger!
• Switch the appliance off and withdraw
the mains plug each time before cleaning and maintenance.
• Never dip the motor casing (fig. 1/A) in
water or other liquids.
• The manufacturer accepts no liability
for possible damage caused by
improper or incorrect use.
• The tools must only be inserted or
removed from the appliance when it is
disconnected from the mains supply.
• Caution: The metal blade (fig. 1/Q) is
extremely sharp! Danger of injury!
The metal blade should only be held by
the handle and only stored with the
blade protector fitted! Caution when
rinsing!
• Caution: The cutting inserts (fig. 9)
are very sharp! Danger of injury! Keep
the inserts only in the accessories compartment provided (fig. 1/K). Caution
when rinsing!
• Caution: The blade unit of the mixer
(fig. 14/a) is very sharp. Danger of
injury! Care should be taken when disassembling and assembling the mixer.
• Caution: Never reach with the fingers
in the filling inlet (fig. 1/F)! Danger of
injury!
• Caution: No hard objects (e.g. spoons)
must be placed in the mixer while running and do not reach into the mix
container with the hands. Danger of
injury!
• The cover should only be removed
when the tools are stationary.
• Do not hold long objects (blade,
wooden spoon, dough scraper or the
like) in the filling inlet. Danger of
59
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 60 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
g
•
•
•
•
•
•
•
injury! Work only with the stopper (fig.
1/E) to compress the cut food.
Do not fill hot liquids (only cold or
warm) in the mix container or all-purpose bowl.
Always place the all-purpose bowl (fig.
1/G) on the motor casing before inserting the spindle (fig. 1/H) and the tools.
For normal work (stirring light doughs,
etc.) the appliance can be used for up
to 10 minutes without stopping. It
should be allowed to cool each time
following prolonged, continuous operation (for at least 20 minutes after
using for 10 minutes without stopping). When processing very heavy
items, e.g. 1.5 kg dough, the appliance
should not be switched on for longer
than 1 minute without stopping.
Always first remove the tools and spindle before removing the contents of
the bowl.
Do not exceed the maximum filling
volume.
Only use the appliance under supervision. The mains plug should be withdrawn even when leaving the room for
a short time.
After finishing work switch off the
appliance and withdraw the mains plug.
Disposal
2
2
Packaging material
The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified
by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose of the packaging materials in the appropriate container at the
community waste disposal facilities.
Old appliance
W
The symbol
on the product or on
its packaging indicates that this product may not be treated as household
waste. Instead it shall be handed over
to the applicable collection point for
the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this pro-
60
duct is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative consequences for the environment and
human health, which could otherwise
be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more
detailed information about recycling
of this product, please contact your
local city office, your household waste
disposal service or the shop where you
purchased the product.
General operating
instructions
The food processor helps in many ways
for the preparation of food:
• The mixer is used for the preparation
of a wide range of mixed drinks, to
crush ice, reduce fruit and vegetables,
etc.
• The multifunction unit can be used for
example for
– preparing dough ...
– chopping meat, nuts or similar
items ...
– cutting, grating or rasping vegetables or fruit ...
– cutting French fries ...
– whisking cream or egg white ...
– and squeezing lemons, oranges,
grapefruit
Safety system
The appliance has various safety systems.
• The mixer or all-purpose bowl can only
be put into operation when the relevant container and associated cover
are correctly fitted.
• The all-purpose bowl can only be put
into operation when the mix container
is removed and the safety cover for the
mixer drive (figs. 1/T and 4) is fitted.
1
Children should nevertheless be kept
away from the appliance.
1
The appliance should only be operated
on a level, dry working surface.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 61 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
g
Overload cut-out
The appliance is equipped with an
overload cut-out, which switches the
appliance off if it starts to overheat,
protecting the unit from damage.
When this happens, the overload cutout reset button (Fig. 1/N) jumps out.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
If this happens, proceed as follows.
Failure to follow this procedure can
result in damage to the appliance,
which is not covered by the guarantee.
Allow the appliance to cool down for
at least 15 seconds.
Turn the speed selector (Fig. 1/I) left to
"0" position (Fig. 16/➀).
Remove the mix container or all-purpose bowl (Fig. 16/➁ and ➂), as described at the relevant point in these
operating instructions.
Remove the mains plug from the
socket (Fig. 17/➀).
Lay the appliance on its back to gain
access to the bottom (Fig. 17/➁).
Press the overload cut-out reset button
(Fig. 1/N) on the bottom of the appliance. If the appliance has cooled down
sufficiently, the button will engage
(Fig. 17/➂). If it jumps back out, allow
the appliance to cool down a little longer, then repeat the process.
Once the reset button has engaged,
put the appliance back to its normal
working position (Fig. 18/➀).
Plug the power lead back into the
mains socket (Fig. 18/➁).
Replace the mix container or all-purpose bowl (Fig. 18/➂ and ➃), as described at the relevant point in these
operating instructions.
The appliance is now ready for use
again. Turn the speed selector to the
right to the required position (Fig.
18/➄) and continue with the function
that was interrupted.
Mixer
The mixer is used to prepare a wide
range of mixed drinks, to crush ice,
reduce fruit and vegetables, etc.
Preparing mixer
In order to fit the mix container, the
safety cover for the mixer drive (figs.
1/T and 4) must be removed.
0 Turn the safety cover clockwise and
remove.
– The red warning lamp (fig. 4/a)
flashes.
0 Place the mix container (figs. 1/B and
2) on the mixer drive (arrow
on
arrow
) and turn counter-clockwise to the stop. The mix container is
heard to engage. The two black arrows
must coincide.
– The red warning lamp (fig. 4/a)
extinguishes.
0 Only AFP 850: Place mixer cover (figs.
1/C and 3) on mix container and turn
until the nose of the cover is directly
above the handle. The cover can be
heard to engage.
The mixer can only be switched on
when the container and cover are fitted correctly.
0 Only AFP 880: Place mixer cover on
mix container.
3
3
The mixer can only be switched on
when the container is fitted correctly.
0 Fit closing cover (fig. 1/D) and lock.
Operating mixer
0 Open cover (fig. 1/C) and fill all ingredients required in the container.
Caution: Do not exceed maximum filling volume of 1.5 litres!
3
During operation further ingredients
can be added through the filling inlet.
The sealing cover (fig. 1/D) can also be
used as a filling beaker for this purpose. Close the filling inlet again
61
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 62 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
g
immediately every time to avoid
splashing.
0 Start the mixer: turn speed selector
(fig. 1/l) to the right to the desired
speed or press the pulse button
(fig. 1/J).
3
It is recommended to start at a slow
speed and then to increase the speed.
The mixer operates at maximum speed
by pressing the pulse button.
Refer to the section "Tips on using
mixer" for reference values for setting
the speed.
0 Switch off appliance: turn speed selector left to "0" position.
0 After mixing, turn container clockwise
and remove. Then turn the cover and
remove.
5
3
Multifunction section
Tools and their application
possibilities
•
•
•
•
62
The following tools can be used in the
multifunction section:
Whisking disk (fig. 1/R)
Whisking cream and egg whites, preparation of cream and light doughs.
Metal blade (fig. 1/Q)
For chopping raw meat, chocolate,
nuts, etc.
Plastic blade (fig. 1/P)
For kneading and blending heavy
doughs.
Insert holder (fig. 1/O) with cutting
insert (fig. 10)
The inserts are marked by a number
(1 to 6) on the handle. The desired
insert is placed in the insert holder.
1
Fine cutter
For cutting fruit, vegetables, raw
meat or sausage (e.g. salami) etc.
in thin slices.
PG1 Potato grater
For grating potatoes.
4
6
French fries cutter
For cutting potatoes for French
fries.
Cheese grater
For grating hard cheese, e.g.
Parmesan etc.
Coarse rasp
For coarse rasping of vegetables
and fruit, etc.
Fine rasp
For fine rasping of vegetables,
fruit, chocolate, garlic, etc.
Preparing multifunction section
Fit safety cover (fig. 4)
The multifunction section can only be
put into operation when the mix container is removed and the safety cover
for the mixer drive (figs. 1/T and 4) is
fitted.
0 Remove mix container as described
under "Mixer".
– The red warning lamp (fig 4/a)
flashes.
0 Place safety cover on mixer drive (mark
on mark ) and turn counterclockwise to the stop. The safety cover
is heard to engage. The mark must
be above the warning lamp (fig. 4).
– The red warning lamp (fig. 4/a)
extinguishes.
Fitting all-purpose bowl (fig. 5)
0 Place all-purpose bowl (fig. 1/G) on
appliance (arrow
on arrow
)
and turn counter-clockwise to the
stop. The all-purpose bowl can be
heard to engage. The two black arrows
must coincide.
Inserting spindle (fig. 7)
0 Place spindle (fig. 1/H) on spigot in
centre of all-purpose bowl.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 63 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
g
Inserting tools
•
•
•
•
The following tools can be selected for
insertion:
Whisking disk (fig. 1/R) or
Metal blade (fig. 1/Q) or
Plastic blade (fig. 1/P) or
Insert holder (fig. 1/O) with cutting
insert (fig. 9)
3 The insert holder must be fitted with
the appropriate insert depending on
the purpose of application (see "Inserting cutting insert in insert holder").
0 Place desired tool on spindle.
– Whisking disk, metal blade and plastic blade (fig. 8) mesh with the teeth
underneath on the spindle.
– The insert holder (fig. 11) rests on
the hexagonal spindle.
3
0 Place the insert with the tip at the centre of the insert holder and place in the
recess of the disk (fig. 10).
0 To remove the insert draw slightly outwards with the handle and raise.
Operating multifunction section
0 Open cover (fig. 1/F) and place all
ingredients required in the all-purpose
bowl.
Caution: Do not exceed maximum filling volume:
– liquid 1.75 litres
– solid 1.5 litres
3
Preferably hold the insert holder with
two fingers in the two handle holes.
Fitting the cover (fig. 6)
0 Place cover (fig. 1/F) on the all-purpose
bowl (arrow
on arrow
) and
turn counter-clockwise to the stop.
The cover can be heard to engage. The
nose of the cover is then directly above
the handle, both black arrows must
coincide.
0 Insert stopper (fig. 1/E) in filling inlet.
Use the stopper exclusively to compress the cutting items!
0 Start the appliance: turn speed selector
(fig. 1/l) right to the desired speed setting or press the pulse button (fig. 1/J).
1
3
Inserting cutting insert in insert
holder (fig. 10)
The appropriate insert must be placed
in the insert holder depending on use.
3
The inserts are contained in the hinged
accessories compartment (fig. 1/K) in
the motor casing.
The inserts are very sharp. They should
be held only with the handle!
0 Open accessories compartment by
pulling the handle (fig. 9).
0 Take required insert by the handle from
the accessories compartment (fig. 9).
1
Further ingredients can be added during operation through the filling inlet.
The filling beaker in the stopper (fig.
1/E) can also be used for this purpose.
Close the filling inlet immediately each
time to avoid splashes.
It is recommended to start at a slow
speed and then to increase the speed.
The appliance operates at maximum
speed by pressing the pulse button.
Refer to the section "Tips on using
multifunction section" for reference
values.
If the warning lamp (fig. 4/a) flashes
and the appliance cannot be started,
the safety cover for the mixer drive
(figs. 1/T and 4) is not properly fitted.
0 Switch off appliance: turn speed selector left to the "0" position.
0 After using, turn cover clockwise and
remove.
1
Only remove the cover when the tool
has come to a complete stop!
0 Remove the tool and spindle.
0 Turn the all-purpose bowl clockwise
and remove.
1
63
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 64 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
g
Citrus press
Preparation (fig. 13)
0 Fit all-purpose bowl as described above
(fig. 5).
0 Place sieve insert of citrus press (fig.
13/a) on all-purpose bowl (arrow
on arrow
) and turn cunter-clockwise to the stop. The sieve insert can
be heard to engage, arrow
must
coincide with arrow
.
0 Insert press cone (fig. 13/b) in sieve
insert.
Operating citrus press
0 Start appliance: turn speed selector
(fig. 1/I) right to position 1.
3
0
0
0
0
1
The citrus press must only be operated
at the lowest speed.
Switch off appliance: turn speed selector left to the "0" position.
Remove press cone after use.
Turn sieve insert clockwise and remove.
Turn all-purpose bowl clockwise and
remove.
The appliance can be used for up to
10 minutes without stopping. It should
be allowed to cool each time following
prolonged, continuous operation (for
at least 20 minutes after using for
10 minutes without stopping).
Cleaning and care
Motor casing
Ensure that no liquid enters the motor
casing!
0 Clean the motor casing with a moist
cloth. Never immerse in water or hold
under running water!
1
Mixer
Container and blade can be cleaned
easily and properly with the aid of the
pulse position.
0 Fill the mix container half full with
warm (not hot!) water and add a few
drops of detergent.
0 Press the pulse button briefly.
0 Then rinse the container under running
water.
3
Dismantle/fit blade unit (fig. 14)
3
Caution: The blade is very sharp!
Danger of injury!
0 Release blade unit (fig. 14/a) from mix
container using the closing cover
(fig. 1/D and fig. 14/c) as tool. The
grooves of the closing cover fit the ribs
of the blade unit. Turn counter-clockwise and remove while holding slightly
at an angle.
0 Remove gasket (fig. 14/b) from blade
unit.
1
1
The blade unit is very sharp. The gasket
can be damaged.
Rinse the components carefully by
hand (danger of injury!). Use only
water and detergent for cleaning.
Do not clean the blade unit in a dishwasher.
0 Insert gasket in blade unit.
0 Insert blade unit in container from
below. Hold blade unit at a slight angle.
Tighten blade unit using the closing
cover as tool by turning clockwise
(fig. 14).
1
All-purpose bowl and tools
0 The all-purpose bowl and tools should
be cleaned in rinsing water.
1
64
If necessary, the blade unit can also be
dismantled and cleaned separately.
Caution: The metal blade is extremely
sharp! Danger of injury!
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 65 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
g
1
Plastic parts age more quickly if
cleaned frequently in a dishwasher. If
they are nevertheless to be cleaned in a
dishwasher, they must be placed in the
upper basket.
Inserts
0 Clean inserts with brush or cloth under
running water or in a dishwasher!
1
Caution: The inserts are very sharp!
Danger of injury!
Technical data
Mains voltage: 230 – 240 V
Power consumption: 800 W
;
This appliance conforms with the following EC Directives:
• Low Voltage Directive 2006/95/EC
• EMC Directive 89/336/EEC with
amendments 92/31/EEC and
93/68/EEC
Storage
All accessories except the citrus press
can be stored directly in the appliance.
• Store the inserts in the accessories
compartment (fig. 1/K).
Caution: The inserts are very sharp.
Danger of injury! They should only be
held by the handle!
• Stow the accessories away in the allpurpose bowl as shown in fig. 12.
1
Caution: The metal blade (fig. 1/Q) is
extremely sharp! Danger of injury!
Hold the metal blade only by the handle and store only with the blade guard
fitted!
• Wind the cable round the two hooks at
the rear of the appliance (fig. 15).
1
65
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 66 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
g
Tips for use
• Crushing ice: always add a little water
to the container before crushing ice.
• When processing dry mixtures it may
be necessary to switch off the appliance occasionally, to open the mixer lid
and scrape the mixture from the walls
of the container with the scraper.
• When mixing liquid and solid ingredients first mix the liquid items and then
add the dry ingredients.
• Allow hot liquids to cool before
processing in the mixer.
• If hot ingredients must be processed,
the mix container must be aerated by
removing the closing cover.
Mixer
• The mixer is very well suited for chopping small amounts of food such as
nuts, breadcrumbs or herbs.
• Sauces which have separated can be
quickly saved again in the mixer.
• Cut or break up foods to be processed
in the mixer into cubes of about 2 to
3 cm.
• Always remove the stones of fruit and
bones from meat, since these can damage the blade unit.
Food
Speed*
Notes
Mixing
Milk shakes
5 – 10
Use cold milk.
Chopping
Nuts, chocolate,
garlic, herbs
Pulse
Only process ½ cup at a time to ensure
everything is finely chopped
Making breadcrumbs
Bread roll, biscuits, toast
5 – 10
Crumble coarsely before processing
Pulse
Add ¼ cup water.
Press pulse button 3-4 times
Crushing ice
Emulsifying
Salad dressing
7 – 10
Mix well.
Oil can be added through the filling hole
while mixing
Mixing
Cake mixes,
pancake dough
1
Only mix ingredients well,
do not whisk too long,
Puréeing
Soups, vegetables, fruit
3 – 10
Mix until the mixture is thick
*Always start at a low speed and then increase the speed.
66
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 67 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
g
Multifunction section
Chopping
For a uniform result pieces of size as
equal as possible should be processed.
The food should be cut or broken up
before processing into pieces of equal
size.
Ensure that the container is not too
full.
Minced meat
Cut the meat into cubes of approx. 2
cm before processing.
Vegetables
Peel and quarter vegetables such as
onions for processing.
Mixing
The amount for processing varies
according to the viscosity of the foods
processed.
Adding ingredients
Place dry ingredients such as flour in
the all-purpose bowl before processing.
The ingredients do not have to be
mixed before processing. Liquid ingredients can be added through the filling
inlet while processing.
Liquid ingredients can be added
through the filling inlet while processing.
Note: When processing sauces or semiliquid ingredients it may be necessary
to switch off the appliance occasionally, to open the cover of the all-purpose bowl and scrape the mixture from
the wall of the bowl with the scraper.
Working with the insert holder
Correct supply of the foods through
the filling inlet is very important.
Cut the prepared foods a little smaller
if necessary, so that they pass easily
through the filling inlet.
Add the items for filling as vertically as
possible simultaneously in the filling
inlet.
Compress the items evenly with the
stopper. The degree of pressure influences the concentration of the cut
food.
1
Use only the stopper for further additions. Never reach in the filling inlet
with the fingers!
The appliance can be damaged by
pressing too hard with the stopper!
3
There is always a little unprocessed
food remaining between the stopper
and the insert holder.
Grating cheese
Cool soft cheese such as Emmental or
mozzarella well before grating.
Process hard cheese such as Parmesan
at room temperature.
Note: Parmesan should be processed
with little pressure on the stopper.
67
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 68 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
g
Tool
Food
Max.
amount
Speed
Notes
Chopping
Metal blade
Vegetables, e.g. onions
fruit
fresh herbs
nuts, almonds
chocolate
800 g
800 g
1 bunch
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Fruit and vegetables should
be fresh and firm, use pieces
of roughly equal size
Chopping
meat
Metal blade
Meat,
fish fillets (filleted),
bacon
500 g
4–6
Remove bones and sinews,
cut into cubes of approx.
2 cm
Making
bread
crumbs
Metal blade
Dry bread, biscuits
125 g
3 or 4
Crumble coarsely before
processing
Puréeing
Metal blade
Boiled fruit or vegetables
up to
1.75 l
3 – 10
Add a little water if necessary while processing
Mixing
Metal blade
Light cake mixes, pancake
dough, etc.
800 ml
3–7
Start with setting 1 to mix
the ingredients, then
increase speed
Mixing
Metal blade
Mayonnaise
1l
Kneading
Plastic
blade
Heavy doughs, e.g. bread and
pizza dough
1.5 kg
1–5
Start with setting 1 to mix
the ingredients, then
increase speed
Cutting
Fine cutter
(no. 1)
Vegetables, e.g. gherkins, zucchini, carrots, etc.
Fruit, e.g. apples, tomatoes,
meat, sausage, salami, etc.
800 g
1–2
Select fruit and vegetables
of roughly equal size
Cut meat suitable for the
filling inlet
Grating
Potato
grater
(no. PG1)
Potatoes
up to
1 kg
1–2
e.g. for potato dumplings
Cutting
strips
French fries
cutter
(no. 3)
Potatoes, carrots, parsnips
1 kg
1–2
Grating
Cheese
grater
(no. 4)
Parmesan cheese
500 g
1–2
Do not press too hard with
stopper
Rasping
(coarse or
fine)
Coarse, fine
rasp (no. 5
or 6)
Block chocolate
fruit, e.g. apples
vegetables, e.g. carrots
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Break cooking chocolate
into 2-3 pieces
Beating
Beating disk
Light cake mixes
egg whites
cream
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Do not beat egg white
too long
68
Pulse or 3 Do not switch off appliance
while adding oil
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 69 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
g
Recipes
Basic recipe for sponge
4
white of egg
4 tbsp.
cold water
Basic recipe for cake mix
500 g
1 pck.
flour
baking powder
sugar
250 g
soft margarine or butter
1 pck.
vanilla sugar
250 g
sugar
4
yolk of egg
1 pck.
vanilla sugar
80 g
flour
1 pinch
salt
80 g
cornflour
4
eggs
150 ml
milk
200 g
1 tsp.
3
0
0
0
0
0
baking powder
Accessories required:
all-purpose bowl with whisking disk
Place white of egg and water in the
all-purpose bowl and whisk on setting
5 for about 1 minute until stiff.
Add sugar and vanilla sugar through
the filling inlet and whisk for a further
1 minute or so until the sugar has dissolved.
Add egg yolk and stir in with several
pulses.
Mix flour, cornflour and baking powder, add to creamy mass and stir briefly
with several pulses.
Fill dough in a spring mould and bake.
Accessories required:
all-purpose bowl with plastic blade
0 Place all ingredients in the all-purpose
bowl in the order stated.
0 Stir for 1 to 1½ minutes on setting 3-4
until the dough is smooth and creamy.
3
If the dough is thrown too far outwards during processing, switch off the
appliance, open the cover and move
the dough inwards with the scraper
from the edge of the bowl.
0 Fill the dough in a suitable baking tin
and bake.
3
The dough can be modified slightly as
required by the addition of other flavourings.
Example for marble cake:
0 Fill 2/3 of the dough in the tin. Add 1
tablespoon cocoa powder and 1 tablespoon milk to the remaining dough
and stir in again briefly with several
pulses.
0 Fill the dark dough over the light in the
baking tin. Draw a fork in spiral motion
through both layers of dough to obtain
the marble pattern.
3
69
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 70 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
g
Basic recipe for short pastry
250 g
1 tsp.
125 g
60 g
1 pinch
3
0
0
0
0
0
70
flour
baking powder
Basic recipe for yeast dough
500 g
yeast (fresh) or
1 pck. dry yeast
80 g
sugar
cold margarine or butter
sugar
1 pinch
salt
1
egg
1 tbsp.
cold water
Accessories required:
all-purpose bowl with plastic blade
Place flour, baking powder, salt and
sugar in the all-purpose bowl. Cut cold
butter into pieces and add.
Stir for about 1 minute on setting 3-4,
add the egg and cold water through
the filling inlet and continue stirring
until the dough forms a ball around
the blade.
Take the dough from the bowl and
continue kneading briefly with the
hands.
Allow the dough to rest in the refrigerator for about 30 minutes before
processing further.
Roll out dough, place in a well greased
mould and add fruit, e.g. apples or
plums, as desired
flour
40 g
80 g
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
salt
margarine, melted
lukewarm milk
Accessories required:
all-purpose bowl with plastic blade
Place all ingredients in the bowl in the
order stated.
Stir for 1 to 1½ minutes on setting 3-4
until the dough forms a ball around
the blade.
Take dough from bowl and knead
briefly further with the hands.
Then knead in ingredients with the
hands which are not to be reduced, e.g.
raisins.
Before further processing allow the
dough to expand in a covered bowl in a
warm place until about twice the size.
Application possibilities:
plaited leavened bread, yeast fancy biscuits, fruit flans, hollow noodles.
For spicy cakes, e.g. onion cake, prepare
the yeast dough without sugar.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 71 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
d
geehrte Kundin,
d Sehr
sehr geehrter Kunde,
lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.
Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise auf den ersten Seiten dieser
Gebrauchsanweisung! Bewahren Sie
bitte die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie diese
an eventuelle Nachbesitzer des Gerätes
weiter.
Mit dem Warndreieck und/oder durch
Signalwörter (Warnung!, Vorsicht!,
Achtung!) sind Hinweise hervorgehoben, die für Ihre Sicherheit oder für die
Funktionsfähigkeit des Gerätes wichtig
sind. Bitte unbedingt beachten.
0 Dieses Zeichen leitet Sie Schritt für
Schritt beim Bedienen des Gerätes.
1
3
Nach diesem Zeichen erhalten Sie
ergänzende Informationen zur Bedienung und praktischen Anwendung des
Gerätes.
2
Mit dem Kleeblatt sind Tipps und Hinweise zum wirtschaftlichen und
umweltschonenden Einsatz des Gerätes
gekennzeichnet.
Gerätebeschreibung (Bild 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
Abbildung zeigt AFP 850
Motorgehäuse
Mixbehälter *
Mixerdeckel
Verschlussdeckel
Stopfer mit Messbecher
Deckel mit Einfüllstutzen
Universalschüssel
Spindel
Drehzahlwähler
Pulse-Taste
Zubehörfach für Schneideinsätze
Kabelaufwicklung (Geräterückseite)
Typschild (Geräteunterseite)
Knopf für Überlastschutz (Geräteunterseite)
Einsatzträger
Kunststoffmesser
Metallmesser mit Messerschutz
Schlagscheibe
Zitruspresse
Sicherheitsabdeckung für Mixerantrieb
Teigschaber
AFP 850 ist mit einem Mixbehälter aus
Kunststoff, AFP 880 mit einen Mixbehälter aus Glas ausgestattet.
71
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 72 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
d
1 Sicherheitshinweise
Die Sicherheit dieses Geräts entspricht
den anerkannten Regeln der Technik
und dem Gerätesicherheitsgesetz. Dennoch sehen wir uns als Hersteller veranlasst, Sie mit den nachfolgenden
Sicherheitshinweisen vertraut zu
machen.
Allgemeine Sicherheit
• Das Gerät darf nur an ein Stromnetz
angeschlossen werden, dessen Spannung und Frequenz mit der Angabe auf
dem Typschild übereinstimmt!
• Der Anschluss darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose
erfolgen.
• Nehmen Sie das Gerät niemals in
Betrieb, wenn
– die Anschlussleitung beschädigt ist,
– das Gehäuse beschädigt ist.
• Den Netzstecker nie an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen.
• Wenn die Anschlussleitung dieses
Gerätes beschädigt wird, muss sie
durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnliche qualifizierte Person ersetzt werden, um
Gefährdungen zu vermeiden.
• Reparaturen an diesem Gerät dürfen
nur von Fachkräften durchgeführt
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen. Wenden Sie sich im
Reparaturfall an den Kundendienst
oder an Ihren autorisierten Fachhändler.
• Das Gerät ist nur für die Verarbeitung
von Lebensmitteln im Haushalt
bestimmt. Der Hersteller haftet nicht
für Schäden, die durch unsachgemäßen oder zweckfremden Gebrauch entstanden sind.
• Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt,
von Personen (einschließlich Kinder),
die aufgrund Ihrer Unerfahrenheit oder
Unkenntnis nicht in der Lage sind es
sicher zu bedienen oder von Personen
(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
72
oder geistigen Fähigkeiten, benutzt
oder betrieben zu werden, es sei denn
sie wurden durch eine für sie verantwortliche Person angewiesen wie das
Gerät sicher zu benutzen ist und
anfäglich von ihr beaufsichtigt.
Sicherheit von Kindern
• Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen und wahren Sie
gegenüber Kindern eine besondere
Aufsichtspflicht!
• Kinder müssen beaufsichtigt werden
um sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Gerät spielen.
Das sollten Sie beim Betrieb der
Küchenmaschine beachten
• Nehmen Sie das Gerät nie mit nassen
Händen in Betrieb.
• Mit dem Gerät dürfen keine Farben
(Lacke, Polyester usw.) gerührt werden
– Explosionsgefahr!
• Vor allen Reinigungs- und Pflegearbeiten ist das Gerät auszuschalten und der
Netzstecker zu ziehen.
• Motorgehäuse (Bild 1/A) nie in Wasser
oder andere Flüssigkeiten tauchen!
• Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche
Bedienung verursacht werden.
• Die Werkzeuge dürfen nur bei vom
Netz getrenntem Gerät eingesetzt bzw.
abgenommen werden.
• Achtung: Das Metallmesser (Bild 1/Q)
ist extrem scharf! Verletzungsgefahr!
Das Metallmesser nur am Griffstück
anfassen und nur mit aufgesetztem
Messerschutz aufbewahren! Vorsicht
beim Abspülen!
• Achtung: Die Schneideinsätze (Bild 9)
sind sehr scharf! Verletzungsgefahr!
Bewahren Sie die Einsätze nur im vorgesehenen Zubehörfach (Bild 1/K) auf.
Vorsicht beim Abspülen!
• Achtung: Die Messervorrichtung des
Mixers (Bild 14/a) ist sehr scharf.
Verletzungsgefahr! Seien Sie vorsichtig beim Auseinandernehmen und
Zusammensetzen des Mixers.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 73 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
d
• Achtung: Greifen Sie nie mit den Fingern in den Einfüllstutzen (Bild 1/F)!
Verletzungsgefahr!
• Achtung: Halten Sie keine harten
Gegenstände (z.B. Löffel) in den laufenden Mixer und greifen Sie nicht mit
der Hand in den Mixbehälter. Verletzungsgefahr!
• Deckel erst nach dem Stillstand der
Werkzeuge abnehmen.
• Keine langen Gegenstände (Messer,
Kochlöffel, Teigschaber oder dergleichen) in den Einfüllstutzen halten.
Verletzungsgefahr! Nur mit dem
Stopfer (Bild 1/E) arbeiten, um das
Schneidgut nachzudrücken.
• Keine heißen (nur kalte oder warme)
Flüssigkeiten in den Mixbehälter oder
die Universalschüssel füllen.
• Immer Universalschüssel (Bild 1/G) auf
das Motorgehäuse aufsetzen, bevor Sie
die Spindel (Bild 1/H) und die Werkzeuge einsetzen.
• Für normale Arbeiten (rühren von
leichten Teigen etc.) können Sie das
Gerät bis zu 10 Minuten lang ohne
Unterbrechung benutzen. Lassen Sie
das Gerät nach einem längeren, ununterbrochenen Betrieb jeweils abkühlen
(nach 10 Minuten ohne Unterbrechung
mindestens 20 Minuten). Bei Verarbeitung von sehr schweren Mengen, z.B.
1,5 kg Teig, das Gerät nicht länger als
1 Minute ohne Unterbrechung einschalten.
• Immer zuerst die Werkzeuge und die
Spindel entnehmen, bevor Sie den
Inhalt der Universalschüssel entnehmen.
• Die maximalen Füllmengen nicht überschreiten.
• Gerät nur unter Aufsicht betreiben.
Auch bei kurzfristigem Verlassen des
Raumes ist der Netzstecker zu ziehen.
• Nach Beendigung der Arbeit Gerät
ausschalten und Netzstecker ziehen.
Entsorgung
2
Verpackungsmaterial
2
Altgerät
Die Verpackungsmaterialien sind
umweltverträglich und wiederverwertbar. Die Kunststoffteile sind gekennzeichnet, z. B. >PE<, >PS< etc.
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer Kennzeichnung
bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.
W
Das Symbol
auf dem Produkt
oder seiner Verpackung weist darauf
hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist,
sondern an einem Sammelpunkt für
das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum
korrekten Entsorgen dieses Produkts
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt
und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus,
Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in
dem Sie das Produkt gekauft haben.
Generelle Bedienhinweise
Die Küchenmaschine hilft Ihnen auf
vielfältige Art bei der Zubereitung von
Speisen:
• Der Mixer dient zur Zubereitung verschiedenster Mixgetränke, zum Zerstoßen von Eis, Zerkleinern von
Früchten und Gemüse usw.
• Mit dem Multifunktionsteil können
Sie z.B.
– Teig zubereiten ...
– Fleisch, Nüsse oder Ähnliches
hacken ...
– Gemüse oder Obst schneiden, raspeln oder reiben,
– Pommes frites schneiden ...
73
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 74 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
d
– Sahne oder Eiweiß schlagen ...
– sowie Zitronen, Orangen, Grapefruits
entsaften
Sicherheitssystem
Das Gerät verfügt über verschiedene
Sicherheitssysteme.
• Mixer oder Universalschüssel können
nur dann in Betrieb genommen werden, wenn der jeweilige Behälter und
der zugehörige Deckel richtig eingesetzt sind.
• Die Universalschüssel kann nur dann in
Betrieb genommen werden, wenn der
Mixbehälter abgenommen und die
Sicherheitsabdeckung für den Mixerantrieb (Bild 1/T und Bild 4) aufgesetzt
ist.
1 Halten Sie Kinder trotzdem von dem
Gerät fern.
1
Nehmen Sie das Gerät nur auf einer
ebenen, trockenen Arbeitsfläche in
Betrieb.
Überlastschutz
Das Gerät verfügt über einen Überlastschutz. Dieser schaltet das Gerät bei
einer möglichen Überhitzung ab und
schützt es so vor Beschädigungen. Der
Knopf des Überhitzungsschutzes (Bild
1/N) am Geräteboden rastet in diesem
Fall aus.
1
0
0
0
0
74
Tritt dies ein, ist wie nachstehend
beschrieben vorzugehen. Ansonsten
kann es zu Schäden am Gerät kommen,
die von der Garantie ausgeschlossen
sind.
Das Gerät mindestens 15 Sekunden
lang abkühlen lassen.
Den Drehwähler (Bild 1/I) nach links
auf Stellung „0“ drehen (Bild 16/➀).
Mixbehälter bzw. Universalschüssel
abnehmen (Bild 16/➁ und ➂), wie an
der entsprechenden Stelle in dieser
Gebrauchsanweisung beschrieben.
Netzstecker ziehen (Bild 17/➀).
0 Das Gerät auf den Rücken legen, so
dass die Geräteunterseite zugänglich
ist (Bild 17/➁).
0 Knopf des Überlastschutzes (Bild 1/N)
auf der Geräteunterseite drücken. Ist
das Gerät genügend abgekühlt, rastet
der Knopf ein (Bild 17/➂). Springt der
Knopf wieder heraus, muss das Gerät
noch länger abkühlen; den Vorgang
dann wiederholen.
0 Wenn der Knopf eingerastet hat, das
Gerät in die normale Arbeitslage aufstellen (Bild 18/➀).
0 Netzstecker wieder einstecken (Bild
18/➁).
0 Mixbehälter bzw. Universalschüssel wieder aufsetzen (Bild 18/➂ und ➃), wie an
der entsprechenden Stelle in dieser
Gebrauchsanweisung beschrieben.
0 Das Gerät ist wieder betriebsbereit. Den
Drehwähler nach rechts in die
gewünschte Stellung drehen (Bild
18/➄) und mit der unterbrochenen
Funktion fortfahren.
Mixer
Der Mixer dient zur Zubereitung verschiedenster Mixgetränke, zum Zerstoßen von Eis, Zerkleinern von Früchten
und Gemüse usw.
Vorbereitung Mixer
Damit der Mixbehälter aufgesetzt werden kann, muss die Sicherheitsabdeckung für den Mixerantrieb (Bild 1/T
und Bild 4) abgenommen sein.
0 Sicherheitsabdeckung im Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.
– Die rote Warnlampe (Bild 4/a) blinkt.
0 Mixbehälter (Bild 1/B und Bild 2) auf
den Mixerantrieb aufsetzen (Pfeil
auf Pfeil
) und gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Der
Mixbehälter rastet merklich ein. Die
beiden schwarzen Pfeile müssen übereinander stehen.
– Die rote Warnlampe (Bild 4/a)
erlischt.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 75 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
d
0 Nur AFP 850: Mixerdeckel (Bild 1/C
und Bild 3) auf den Mixbehälter aufsetzen und drehen, bis die Nase des
Deckels direkt über dem Griff steht.
Der Deckel rastet merklich ein.
Der Mixer lässt sich nur einschalten,
wenn der Behälter und der Deckel richtig sitzen.
0 Nur AFP 880: Mixerdeckel auf den
Mixbehälter aufsetzen.
Multifunktionsteil
Die Werkzeuge und ihre Einsatzmöglichkeiten
3
•
Der Mixer lässt sich nur einschalten,
wenn der Behälter richtig sitzt.
•
0 Verschlussdeckel (Bild 1/D) einsetzen
und verriegeln.
•
3
Bedienen Mixer
0 Deckel (Bild 1/C) öffnen und alle benötigten Zutaten in den Behälter geben.
Achtung: Maximale Füllmenge von
1,5 Liter nicht überschreiten!
Während des Betriebes können Sie
weitere Zutaten durch die Einfüllöffnung hinzugeben. Hierzu können Sie
den Verschlussdeckel (Bild 1/D) auch
als Füllbecher verwenden. Schließen
Sie die Einfüllöffnung jeweils wieder
sofort, um Spritzer zu vermeiden.
0 Mixer starten: Drehwähler (Bild 1/I)
nach rechts auf die gewünschte
Geschwindigkeitsstufe drehen oder
Pulse-Taste (Bild 1/J) drücken.
3
Es empfiehlt sich, mit einer niedrigen
Geschwindigkeit zu beginnen und
dann zu einer höheren Geschwindigkeit überzugehen. Durch Drücken der
Pulse-Taste läuft der Mixer mit höchster Geschwindigkeit.
Anhaltswerte zur Geschwindigkeitseinstellung siehe im Kapitel „Tipps zur
Benutzung, Mixer“.
0 Gerät ausschalten: Drehwähler nach
links auf Stellung „0“ drehen.
0 Nach dem Mixen den Behälter im Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.
Dann den Deckel drehen und entfernen.
3
•
Folgende Werkzeuge können Sie im
Multifunktionsteil einsetzen:
Schlagscheibe (Bild 1/R)
Schlagen von Sahne und Eiweiß, Zubereiten von Cremes und leichten Teigen.
Metallmesser (Bild 1/Q)
Zum Hacken von rohem Fleisch, Schokolade, Nüssen etc.
Kunststoffmesser (Bild 1/P)
Zum Kneten und Mischen von schwereren Teigen.
Einsatzträger (Bild 1/O) mit
Schneideinsatz (Bild 10)
Die Einsätze sind am Griffstück durch
eine Nummer (1 bis 6) gekennzeichnet. Der gewünschte Einsatz wird in
den Einsatzträger eingesetzt.
1
Schneide fein
Zum Schneiden von Früchten,
Gemüse, rohem Fleisch oder
Wurst (z.B. Salami) usw. in dünne
Scheiben.
PG1 Kartoffelreibe
Zum Reiben von Kartoffeln.
3
Pommes-frites-Schneide
Zum Schneiden von Kartoffeln für
Pommes frites.
4
Käsereibe
Zum Reiben von hartem Käse, z.B.
Parmesan usw.
5
Raspel grob
Zum groben Raspeln von Gemüse
und Obst usw.
6
Raspel fein
Zum feinen Raspeln von Gemüse,
Obst, Schokolade, Knoblauch usw.
Vorbereiten Multifunktionsteil
Sicherheitsabdeckung aufsetzen
(Bild 4)
Der Multifunktionsteil kann nur dann
in Betrieb genommen werden, wenn
75
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 76 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
d
der Mixbehälter abgenommen und die
Sicherheitsabdeckung für den Mixerantrieb (Bild 1/T und Bild 4) aufgesetzt
ist.
0 Mixbehälter abnehmen, wie unter
„Mixer“ beschrieben.
– Die rote Warnlampe (Bild 4/a) blinkt.
0 Sicherheitsabdeckung auf den Mixerantrieb aufsetzen (Marke auf Marke
) und gegen den Uhrzeigersinn bis
zum Anschlag drehen. Die Sicherheitsabdeckung rastet merklich ein. Die
Marke muss über der Warnlampe
stehen (Bild 4).
– Die rote Warnlampe (Bild 4/a)
erlischt.
Universalschüssel aufsetzen
(Bild 5)
0 Universalschüssel (Bild 1/G) auf das
Gerät aufsetzen (Pfeil
auf Pfeil
) und gegen den Uhrzeigersinn bis
zum Anschlag drehen. Die Universalschüssel rastet merklich ein. Die beiden
schwarzen Pfeile müssen übereinander
stehen.
0 Gewünschtes Werkzeug auf die Spindel
aufsetzen.
– Schlagscheibe, Metallmesser und
Kunststoffmesser (Bild 8) greifen in
die Verzahnung unten an der Spindel
ein.
– Der Einsatzträger (Bild 11) sitzt auf
dem Sechskant der Spindel.
3
Deckel aufsetzen (Bild 6)
0 Deckel (Bild 1/F) auf die Universalschüssel aufsetzen (Pfeil
auf Pfeil
) und gegen den Uhrzeigersinn bis
zum Anschlag drehen, der Deckel rastet
merklich ein. Die Nase des Deckels
steht dann direkt über dem Griff, beide
schwarzen Pfeile müssen übereinander
stehen.
0 Stopfer (Bild 1/E) in den Einfüllstutzen
einsetzen.
Schneideinsatz in den Einsatzträger einsetzen (Bild 10)
Je nach Verwendung muss der passende Einsatz in den Einsatzträger eingesetzt werden.
Spindel einsetzen (Bild 7)
0 Spindel (Bild 1/H) auf den Zapfen in
der Mitte der Universalschüssel aufsetzen.
Werkzeuge einsetzen
•
•
•
•
3
76
Wahlweise können folgende Werkzeuge eingesetzt werden:
Schlagscheibe (Bild 1/R), oder
Metallmesser (Bild 1/Q), oder
Kunststoffmesser (Bild 1/P), oder
Einsatzträger (Bild 1/O) mit
Schneideinsatz (Bild 9)
Der Einsatzträger muss je nach Einsatzzweck mit dem passenden Einsatz
bestückt werden (siehe „Schneideinsatz
in den Einsatzträger einsetzen“).
Den Einsatzträger am besten mit zwei
Fingern in den beiden Grifflöchern halten.
3
Die Einsätze sind im aufklappbaren
Zubehörfach (Bild 1/K) im Motorgehäuse untergebracht.
1
Die Einsätze sind sehr scharf. Fassen Sie
diese nur am Griffstück an!
Zubehörfach durch Ziehen am Griff
aufklappen (Bild 9).
Gewünschten Einsatz am Griffstück
aus dem Zubehörfach nehmen (Bild 9).
Den Einsatz mit der Spitze im Zentrum
des Einsatzträgers platzieren und in die
Aussparung der Scheibe legen (Bild 10).
Zum Abnehmen den Einsatz am Griffstück leicht nach außen ziehen und
abheben.
0
0
0
0
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 77 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
d
Bedienen Multifunktionsteil
0 Deckel (Bild 1/F) öffnen und alle benötigten Zutaten in die Universalschüssel
geben.
Achtung: Maximale Füllmengen nicht
überschreiten:
– flüssig 1,75 Liter
– fest 1,5 Liter
3
Während des Betriebes können Sie
weitere Zutaten durch den Einfüllstutzen hinzugeben. Sie können hierfür
auch den Füllbecher im Stopfer (Bild
1/E) verwenden. Schließen Sie den Einfüllstutzen jeweils sofort wieder, um
Spritzer zu vermeiden.
Verwenden Sie ausschließlich den
Stopfer zum Nachdrücken von
Schneidgut!
0 Gerät starten: Drehwähler (Bild 1/I)
nach rechts auf die gewünschte
Geschwindigkeitsstufe drehen oder
Pulse-Taste (Bild 1/J) drücken.
1
3
Es empfiehlt sich, mit einer niedrigen
Geschwindigkeit zu beginnen und
dann zu einer höheren Geschwindigkeit überzugehen. Durch Drücken der
Pulse-Taste läuft das Gerät mit höchster Geschwindigkeit.
Anhaltswerte siehe im Kapitel „Tipps
zur Benutzung, Multifunktionsteil“.
Blinkt die Warnlampe (Bild 4/a) und
lässt sich das Gerät nicht starten, ist
die Sicherheitsabdeckung für den
Mixerantrieb (Bild 1/T und Bild 4) nicht
richtig aufgesetzt.
0 Gerät ausschalten: Drehwähler nach
links auf Stellung „0“ drehen.
0 Nach der Benutzung den Deckel im
Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.
1
Zitruspresse
Vorbereitung (Bild 13)
0 Universalschüssel aufsetzen, wie weiter
oben beschrieben (Bild 5).
0 Siebeinsatz der Zitruspresse (Bild 13/a)
auf die Universalschüssel aufsetzen
(Pfeil
auf Pfeil
) und gegen den
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Der Siebeinsatz rastet merklich
ein, Pfeil
muss über Pfeil
stehen.
0 Den Presskegel (Bild 13/b) in den Siebeinsatz einsetzen.
Bedienen der Zitruspresse
0 Gerät starten: Drehwähler (Bild 1/I)
nach rechts auf Position 1 drehen.
3
0
0
0
0
1
Die Zitruspresse darf nur mit der niedrigsten Geschwindigkeit betrieben
werden.
Gerät ausschalten: Drehwähler nach
links auf Stellung „0“ drehen.
Nach der Benutzung den Presskegel
abnehmen.
Den Siebeinsatz im Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.
Die Universalschüssel im Uhrzeigersinn
drehen und abnehmen.
Sie können das Gerät bis zu 10 Minuten lang ohne Unterbrechung benutzen. Lassen Sie das Gerät nach einem
längeren, ununterbrochenen Betrieb
jeweils abkühlen (nach 10 Minuten
ohne Unterbrechung mindestens
20 Minuten).
Den Deckel erst abnehmen, wenn das
Werkzeug vollständig zum Stillstand
gekommen ist!
0 Das Werkzeug und die Spindel abnehmen.
0 Die Universalschüssel im Uhrzeigersinn
drehen und abnehmen.
1
77
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 78 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
d
Reinigung und Pflege
Motorgehäuse
Stellen Sie sicher, daß keine Flüssigkeit
in das Motorgehäuse gelangt!
0 Reinigen Sie das Motorgehäuse mit
einem feuchten Tuch. Niemals in Wasser tauchen oder unter fließendes
Wasser halten!
1
Mixer
Mit Hilfe der Pulse-Stufe lassen sich
Behälter und Messer leicht und sicher
reinigen.
0 Den Mixbehälter zur Hälfte mit warmem (nicht heißem!) Wasser füllen und
einige Tropfen Geschirrspülmittel
zugeben.
0 Kurzzeitig die Pulse-Taste betätigen.
0 Behälter anschließend unter fließendem Wasser abspülen.
3
Messervorrichtung demontieren/montieren (Bild 14)
3
Sollte es notwendig sein, kann die
Messervorrichtung auch demontiert
und separat gereinigt werden.
Achtung: Das Messer ist sehr scharf!
Es besteht Verletzungsgefahr!
0 Messervorrichtung (Bild 14/a) mit Hilfe
des Verschlussdeckels (Bild 1/D und Bild
14/c) lösen. Die Vertiefungen des Verschlussdeckels passen in die Rippen der
Messervorrichtung. Durch Drehen
gegen den Uhrzeigersinn aus dem
Mixbehälter lösen und entnehmen,
dabei leicht schräg halten.
0 Dichtungsring (Bild 14/b) von der Messervorrichtung abnehmen.
1
1
78
Die Messervorrichtung ist sehr scharf.
Der Dichtungsring kann beschädigt
werden.
Spülen Sie die Teile vorsichtig von
Hand (Verletzungsgefahr!). Verwenden Sie zur Reinigung nur Wasser und
Geschirrspülmittel.
Reinigen Sie die Messervorrichtung
nicht in der Geschirrspülmaschine.
0 Dichtungsring in die Messervorrichtung einsetzen.
0 Messervorrichtung von unten in den
Behälter einsetzen, Messervorrichtung
dabei leicht schräg halten. Messervorrichtung mit Hilfe des Verschlussdekkels im Uhrzeigersinn festdrehen
(Bild 14).
1
Universalschüssel und Werkzeuge
0 Reinigen Sie die Universalschüssel und
die Werkzeuge im Spülwasser.
1
Achtung: Das Metallmesser ist extrem scharf! Verletzungsgefahr!
1
Plastikteile altern schneller, wenn Sie
oft im Geschirrspüler gereinigt werden.
Wollen Sie diese Teile trotzdem im
Geschirrspüler reinigen, müssen diese
im Oberkorb platziert werden.
Einsätze
0 Einsätze mit Bürste oder Tuch unter
fließendem Wasser oder im Geschirrspüler reinigen!
1 Achtung: Die Einsätze sind sehr
scharf! Verletzungsgefahr!
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 79 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
d
Aufbewahrung
Alle Zubehörteile außer der Zitruspresse können direkt im Gerät aufbewahrt werden.
• Die Einsätze im Zubehörfach (Bild 1/K)
aufbewahren.
Achtung: Die Einsätze sind sehr
scharf. Verletzungsgefahr! Fassen Sie
diese nur am Griffstück an!
• Die Zubehörteile wie in Bild 12 gezeigt
in der Universalschüssel verstauen.
1
Technische Daten
Netzspannung: 230 – 240 V
Leistungsaufnahme: 800 W
;
Dieses Gerät erfüllt folgende EC
Normen:
• Niedrig-Spannungs-Norm
2006/95/EC
• EMC Norm 89/336/EEC und Ergänzung 92/31/EEC sowie 93/68/EEC
Achtung: Das Metallmesser (Bild 1/Q)
ist extrem scharf! Verletzungsgefahr!
Das Metallmesser nur am Griffstück
anfassen und nur mit aufgesetztem
Messerschutz aufbewahren!
• Das Kabel um die beiden Haken an der
Rückseite des Gerätes wickeln (Bild 15).
1
79
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 80 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
d
Tipps zur Benutzung
• Eis-Crushen: Geben Sie immer etwas
Wasser in den Behälter, bevor Sie das
Eis darin zerstoßen.
• Bei der Verarbeitung von trockenen
Mischungen kann es notwendig sein,
zwischendurch das Gerät abzuschalten,
den Mixerdeckel zu öffnen und die
Mischung mit dem Teigschaber von
den Wänden des Mixbehälters abzuschaben.
• Beim mixen flüssiger und fester Zutaten, zuerst die flüssigen Zutaten mixen
und dann die trockenen Zutaten zugeben.
• Lassen Sie heiße Flüssigkeiten vor der
Verarbeitung im Mixer abkühlen.
• Wenn Sie warme Zutaten verarbeiten
müssen Sie den Mixbehälter belüften,
indem Sie den Verschlussdeckel abnehmen.
Mixer
• Der Mixer eignet sich sehr gut für das
Hacken kleiner Mengen Lebensmittel
wie Nüsse, Semmelbrösel oder
Gewürze.
• Saucen, die sich getrennt haben, können im Mixer schnell wieder gerettet
werden.
• Schneiden oder brechen Sie die
Lebensmittel, die Sie im Mixer verarbeiten wollen, in Würfel von etwa 2 bis
3 cm.
• Entfernen Sie immer die Kerne von
Obst und Knochen aus dem Fleisch, da
diese die Messervorrichtung beschädigen können.
Lebensmittel
Geschwindigkeit*
Hinweise
Mixen
Milchschakes
5 – 10
Gekühlte Milch verwenden
Hacken
Nüsse, Schokolade,
Knoblauch, Kräuter
Pulse
Nur 1/2 Tasse auf einmal verarbeiten, damit
alles fein zerhackt wird
Brösel herstellen
Brötchen, Kekse, Toast
5 – 10
Vor dem Verarbeiten grob zerbröckeln
Pulse
1/4 Tasse Wasser zugeben.
Pulse-Taste 3–4 Mal drücken
Eis crushen
Emulgieren
Salat-Dressing
7 – 10
Gut mischen.
Öl kann während dem Mischen durch die
Einfüllöffnung zugegeben werden
Mischen
Kuchenmischungen,
Pfannkuchenteig
1
Zutaten nur gut mischen,
nicht zu lange schlagen
Pürieren
Suppen, Gemüse, Früchte
3 – 10
Mixen, bis die Mischung sämig ist
*Immer mit einer niedrigen Geschwindigkeit beginnen und dann zu einer höheren
Geschwindigkeit übergehen.
80
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 81 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
d
Multfunktionsteil
Hacken
Für ein gleichmäßiges Resultat sollten
Sie möglichst gleich große Stücke verarbeiten. Schneiden oder brechen Sie
die Lebensmittel vor dem Verarbeiten
in möglichst gleich große Stücke.
Achten sie darauf, den Behälter nicht
zu überfüllen.
Hackfleisch
Schneiden Sie das Fleisch vor dem Verarbeiten in ca. 2 cm große Würfel.
Gemüse
Wenn Sie Gemüse wie etwa Zwiebeln
verarbeiten, schälen und vierteln.
Mixen
Die verarbeitbare Menge ändert sich je
nach Dickflüssigkeit der verarbeiteten
Lebensmittel.
Zutaten zugeben
Trockene Zutaten wie Mehl vor der
Verarbeitung in die Universalschüssel
geben. Die Zutaten brauchen vor dem
Verarbeiten nicht vermischt zu werden.
Flüssige Zutaten können während der
Verarbeitung durch den Einfüllstutzen
zugegeben werden.
Hinweis: Bei der Verarbeitung von
Saucen oder halbflüssigen Zutaten
kann es notwendig sein, zwischendurch
das Gerät abzuschalten, den Deckel der
Universalschüssel zu öffnen und die
Mischung mit dem Teigschaber von der
Wand der Universalschüssel abzuschaben.
Arbeiten mit dem Einsatzträger
Sehr wichtig ist das richtige Zuführen
der Lebensmittel durch den Einfüllstutzen.
Die vorbereiteten Lebensmittel evtl.
etwas kleiner schneiden, damit sie problemlos in den Einfüllstutzen passen.
Das Einfüllgut möglichst senkrecht
nebeneinander in den Einfüllstutzen
geben.
Drücken Sie die Lebensmittel gleichmässig mit dem Stopfer nach. Die
Stärke des Drucks beeinflusst die
Stärke des Schneidguts.
1
Zum Nachschieben immer nur den
Stopfer benutzen. Niemals mit den Fingern in den Einfüllstutzen fassen!
Durch zu starkes Drücken mit dem
Stopfer kann das Gerät beschädigt
werden!
3
Es bleiben immer ein wenig unverarbeitete Lebensmittel zwischen dem
Stopfer und dem Einsatzträger übrig.
Käse reiben
Weicher Käse, etwa Emmentaler oder
Mozarella, vor dem Reiben gut kühlen.
Harter Käse, wie Parmesan, mit Zimmertemperatur verarbeiten.
Hinweis: Parmesan sollte mit wenig
Druck auf den Stopfer verarbeitet
werden.
81
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 82 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
d
Werkzeug
Lebensmittel
Max.
Menge
Geschwin
digkeit
Hinweise
Hacken
Metallmesser
Gemüse, z.B. Zwiebeln
Früchte
Frische Kräuter
Nüsse, Mandeln
Schokolade
800 g
800 g
1 Bund
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Früchte und Gemüse sollten frisch und fest sein,
etwa gleich große Stücke
verwenden
Fleisch
hacken
Metallmesser
Fleisch,
Fischfilets (entgrätet),
Speck
500 g
4–6
Knochen und Sehnen entfernen, in ca. 2 cm große
Würfel schneiden
Brösel
herstellen
Metallmesser
trockenes Brot, Kekse
125 g
3 oder 4
Vor dem Verarbeiten grob
zerbröckeln
Pürieren
Metallmesser
gekochtes Obst
oder Gemüse
bis
1,75 l
3 – 10
Während dem Verarbeiten
eventuell etwas Wasser
zugeben
Mischen
Metallmesser
leichte Kuchenmischungen,
Pfannkuchenteig usw.
800 ml
3–7
Mit Stufe 1 beginnen um
die Zutaten zu mischen,
dann Geschwindigkeit
erhöhen
Mischen
Metallmesser
Majonäse
1l
Pulse oder
3
Gerät während der Zugabe
von Öl nicht abschalten
Kneten
Kunststoffmesser
schwerere Teige, z.B.
Brot- und Pizzateig
1,5 kg
1–5
Mit Stufe 1 beginnen um
die Zutaten zu mischen,
dann Geschwindigkeit
erhöhen
Schneiden
Schneide
fein
(Nr. 1)
Gemüse, z.B. Gurken, Zucchini,
Karotten usw.
Früchte, z.B. Äpfel, Tomaten,
Fleisch, Wurst, Salami etc.
800 g
1–2
Früchte und Gemüse von
etwa gleicher Größe
aussuchen
Fleisch in etwa passend
für den Einfüllstutzen
schneiden
Reiben
Kartoffelreibe
(Nr. PG1)
Kartoffeln
bis
1 kg
1–2
z.B. für Kartoffelklöße
Streifen
schneiden
PommesfritesSchneide
(Nr. 3)
Kartoffeln, Karotten,
Pastinaken
1 kg
1–2
Reiben
Käsereibe
(Nr. 4)
Parmesan-Käse
500 g
1–2
Nicht zu stark mit dem
Stopfer drücken
Raspeln
(grob oder
fein)
Raspel grob,
fein
(Nr. 5
oder Nr. 6)
Blockschokolade
Früchte, z.B. Äpfel
Gemüse, z.B. Karotten
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Kochschokolade in
2–3 Stücke brechen
Schlagen
Schlagscheibe
leichte Kuchenmischungen
Eiweiß
Sahne
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Eiweiß nicht zu lange
schlagen
82
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 83 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
d
Rezepte
Grundrezept Biskuit
4
4 EL
200 g
Eiweiß
Grundrezept Rührteig
500 g
1 Pck.
kaltes Wasser
Zucker
Mehl
Backpulver
250 g
weiche Margarine
oder Butter
250 g
Zucker
1 Pck.
Vanillezucker
4
Eigelb
80 g
Mehl
1 Pck.
Vanillezucker
Speisestärke
1 Pr.
Salz
80 g
1 TL
4
Backpulver
150 ml
3
0
0
0
0
0
Verwendetes Zubehör:
Universalschüssel mit Schlagscheibe
Eiweiß und Wasser in die Universalschüssel geben und auf Stufe 5 etwa
1 Minute bis zum Steifwerden schlagen.
Zucker und Vanillezucker über den Einfüllstutzen zugeben und weiter ca.
1 Minute schlagen, bis sich der Zucker
gelöst hat.
Eigelb zufügen und mit einigen Pulseschaltungen unterrühren.
Mehl, Speisestärke und Backpulver
mischen, zur Crememasse geben und
mit einigen Pulseschaltungen kurz
unterrühren.
Teig in eine Springform füllen und
Backen.
Eier
Milch
Verwendetes Zubehör:
Universalschüssel mit Kunststoffmesser
0 Alle Zutaten in der angegebenen Reihenfolge in die Universalschüssel
geben.
0 Mit Stufe 3 – 4 etwa 1 bis 1½ Minuten
verrühren, bis der Teig cremig und glatt
ist.
3
Wird der Teig bei der Verarbeitung zu
sehr nach außen befördert, das Gerät
abstellen, den Deckel öffnen und den
Teig mit dem Teigschaber vom Schüsselrand nach innen schieben.
0 Teig in eine geeignete Backform füllen
und backen.
3
Der Teig kann nach Belieben durch
Zufügen anderer Geschmackszutaten
leicht abgewandelt werden.
Beispiel für Marmorkuchen:
0 2/3 des Teiges in die Form füllen. Dem
verbleibenden Teig 1 EL Kakao und 1 EL
Milch zufügen und nochmals kurz mit
einigen Pulsschaltungen unterrühren.
0 Dunklen Teig über den hellen in die
Backform füllen. Eine Gabel spiralförmig durch beide Teigschichten ziehen,
um das Marmormuster zu erzielen.
3
83
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 84 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
d
Grundrezept Mürbeteig
250 g
1 TL
125 g
60 g
3
0
0
0
0
0
84
Mehl
Grundrezept Hefeteig
500 g
Mehl
Backpulver
40 g
kalte Margarine
oder Butter
Hefe (frisch) oder
1 Pck. Trockenhefe
80 g
Zucker
1 Pr.
Zucker
1 Pr.
Salz
1
Ei
1 EL
kaltes Wasser
Verwendetes Zubehör:
Universalschüssel mit Kunststoffmesser
Mehl, Backpulver, Salz, Zucker in die
Universalschüssel geben. Kalte Butter
in Stücke schneiden und zufügen.
Mit Stufe 3 – 4 etwa 1 Minute verrühren, Ei und kaltes Wasser durch den
Einfüllstutzen zufügen und weiter rühren, bis sich der Teig zu einer Kugel um
das Messer ballt.
Teig aus der Schüssel nehmen und mit
den Händen noch kurz durchkneten.
Vor der weiteren Verarbeitung den Teig
ca. 30 Minuten im Kühlschrank ruhen
lassen.
Teig ausrollen, in eine gut gefettete
Form geben und nach Belieben mit
Obst, z.B. Äpfeln oder Pflaumen, belegen.
80 g
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
Salz
Margarine, geschmolzen
lauwarme Milch
Verwendetes Zubehör:
Universalschüssel mit Kunststoffmesser
Alle Zutat in der angegebenen Reihenfolge in die Universalschüssel geben.
Mit Stufe 3 – 4 etwa 1 bis 1½ Minuten
verrühren, bis sich der Teig zu einer
Kugel um das Messer ballt.
Teig aus der Schüssel nehmen und mit
den Händen noch kurz durchkneten.
Zutaten die nicht zerkleinert werden
sollen, z.B. Rosinen, nachträglich mit
den Händen unterkneten.
Vor der weiteren Verarbeitung den Teig
in einer abgedeckten Schüssel an
einem warmen Ort gehen lassen, bis
der Teig etwa doppelt so groß ist.
Verwendungsmöglichkeiten:
Hefezopf, Hefekleingebäck, Obstkuchen, Rohrnudeln.
Für pikante Kuchen, z.B. Zwiebelkuchen, den Hefeteig ohne Zucker zubereiten.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 85 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
f
cliente,
f Chère
Cher client,
Veuillez lire soigneusement le présent
mode d'emploi. Observez spécialement
les indications de sécurité figurant en
première page. Conservez ce mode
d'emploi pour toute référence ultérieure. Et transmettez-le à un éventuel
nouveau propriétaire.
Ce symbole et/ou les mots d’avertissement (Avertissement !,
Prudence !, Attention !) mettent en
évidence des indications importantes
pour votre sécurité ou pour le bon
fonctionnement de l’appareil. A respecter absolument.
0 Ce repère vous guide pas à pas dans la
commande de l’appareil.
1
3
Ce symbole indique la présence d’informations complémentaires sur la commande et l’utilisation pratique de
l’appareil.
2
La feuille de trèfle signalise les conseils
et indications concernant un emploi
économique et écologique de l’appareil.
Description de l'appareil
(figure 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
L'illustration représente le modèle
AFP 850
Bloc moteur
Bol mixer (blender)*
Couvercle du mixer
Couvercle de fermeture
Poussoir doseur gradué
Couvercle avec ouverture de remplissage
Bol
Axe du bol
Sélecteur de vitesse
Touche pulse
Rangement accessoires
Range cordon (arrière de l'appareil)
Plaque signalétique (sous l'appareil)
Bouton de réinitialisation après arrêt
dû à une surchauffe (sous l'appareil)
Support de lame
Couteau en plastique
Couteau en métal avec protection
Disque émulsionneur
Presse-agrumes
Couvercle de sûreté du mixer (blender)
Spatule
Le modèle AFP 850 est équipé d'un bol
mixer (blender) en plastique et celui du
modèle AFP 880 est en verre.
85
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 86 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
f
1 Consignes de sécurité
La sécurité de cet appareil est conforme aux règles et à la législation en
vigueur en matière de sécurité des
appareils. En tant que fabricant, nous
nous voyons obligés de vous familiariser avec les remarques suivantes relatives à la sécurité.
Sécurité générale
• L'appareil ne doit être raccordé qu'à un
réseau électrique dont la tension et la
fréquence correspondent aux indications de la plaque signalétique.
• Ne jamais mettre l'appareil en marche si
– le cordon d'alimentation est endommagé,
– le corps de l'appareil est endommagé.
• Ne jamais retirer la fiche de la prise en
tirant sur le cordon d'alimentation.
• Si le cordon d'alimentation de cet
appareil est endommagé, il devra être
remplacé par le fabricant, son service
après-vente ou une personne qualifiée,
afin d'éviter tout risque. Cette intervention n'est pas prise en charge par la
garantie.
• Les travaux de réparations d'appareils
électriques ne peuvent être réalisés que
par des spécialistes agréés. D’importants dangers peuvent survenir dans le
cas de réparations incorrectes. Pour
toute réparation, adressez-vous au service-clientèle ou à votre commerçant
spécialisé agréé.
• L'appareil n'est destiné qu'à la préparation d'aliments dans un environnement
domestique. Le fabricant n'est pas responsable pour des dommages causés
par un usage inadéquat ou non conforme aux dispositions.
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des personnes (notamment
des enfants) présentant des capacités
physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience
et de connaissances, sauf sous la supervision d'une personne responsable de
86
leur sécurité ou si cette personne les a
informées de l'utilisation de l'appareil.
Sécurité des enfants
• Ne laissez jamais fonctionner l'appareil sans surveillance et soyez particulièrement vigilant en présence
d'enfants.
• Les enfants doivent être supervisés afin
de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec
l'appareil.
En utilisant cet appareil, veuillez
respecter les précautions
suivantes
• Ne mettez jamais l'appareil en marche
les mains mouillées.
• Ne pas mélanger des peintures (laques,
polyester, etc...) avec l'appareil – Risque d'explosion !
• Avant tous travaux de nettoyage et
d'entretien, il faut arrêter l'appareil et
retirer la fiche du réseau.
• Ne jamais plonger le bloc moteur
(figure 1/A) dans l'eau ou tout autre
liquide !
• Le fabricant n'est pas responsable des
dommages éventuels causés par un
usage non conforme aux dispositions
ou une erreur de manipulation.
• Les accessoires ne doivent être mis en
place ou enlevés que lorsque l'appareil
est hors tension.
• Attention : le couteau en métal
(figure 1/Q) est extrêmement tranchant. Risque de blessure ! Ne saisir le
couteau en métal que par la poignée et
le ranger avec le protège-lame en
place. Attention lors du lavage !
• Attention : Les disques de coupe
(figure 9) sont très tranchants. Risque
de blessure ! Ne conservez les disques
de coupe que dans le casier prévu à cet
effet (figure 1/K). Attention lors du
lavage !
• Attention : Les lames du mixer (blender) (figure 14/a) sont très tranchantes. Risque de blessure ! Soyez très
prudent au montant du montage et du
démontage.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 87 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
f
• Attention : ne mettez jamais les
doigts dans l'ouverture de remplissage (figure 1/F). Risque de blessure !
• Attention : ne mettez aucun objet dur
(par ex. cuillère) dans le mixer en marche et ne mettez pas la main dans le
bol. Risque de blessure !
• N'enlever le couvercle qu'après l'arrêt
des outils.
• Ne pas mettre d'objets tels que couteau, spatule..... dans l'ouverture de
remplissage. Risque de blessure ! Ne
travailler qu'avec le poussoir doseur
(figure 1/E), pour appuyer sur les aliments.
• Ne pas verser de liquides bouillants
(seulement froids ou chauds) dans le
dans le bol ou le bol mixer (blender).
• Placer toujours le bol (figure 1/G) sur le
bloc moteur avant de mettre en place
l'axe du bol (figure 1/H) et les accessoires.
• Pour les travaux normaux (mélange de
pâtes légères, etc.), vous pouvez utiliser
l'appareil sans interruption jusqu'à
10 minutes. Après une utilisation prolongée sans interruption, laissez refroidir l'appareil (au moins 20 minutes au
bout de 10 minutes d'utilisation sans
interruption). Pour travailler des pâtes
très lourdes, par ex. 1,5 kg de pâte,
faire fonctionner l'appareil pendant
plus d'une minute sans interruption.
• Commencer toujours par enlever les
accessoires et l'axe du bol avant d'enlever le contenu du bol.
• Ne pas dépasser la quantité maximale
de remplissage.
• N'utiliser l'appareil que sous surveillance. Même en ne quittant la pièce
que pendant un court instant, il faut
toujours mettre l'appareil hors tension.
• Après l'utilisation, arrêter l'appareil et
débrancher le cordon d'alimentation.
Protection de l’environnement
2
Elimination du matériel d’emballage
Les matériaux d’emballage sont écologiques et recyclables. Les matières plastiques portent un signe distinctif, par
ex. >PE<, >PS<, etc. Eliminez les
matériaux d’emballage en fonction de
leur signe distinctif dans les conteneurs
prévus à cet effet sur le site de collecte
de votre commune.
2
Appareils usagés
W
Le symbole
sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne
peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de
ramassage concerné, se chargeant du
recyclage du matériel électrique et
électronique. En vous assurant que ce
produit est éliminé correctement, vous
favorisez la prévention des conséquences négatives pour l’environnement et la santé humaine qui, sinon,
seraient le résultat d’un traitement
inapproprié des déchets de ce produit.
Pour obtenir plus de détails sur le
recyclage de ce produit, veuillez
prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d’élimination des déchets ménagers ou le
magasin où vous avez acheté le produit.
Utilisation - informations
générales
Le robot de cuisine vous aide dans la
préparation de mets variés :
• Le mixer (blender) sert à la préparation de diverses boissons mixées, pour
piler de la glace, broyer des fruits et
des légumes, etc.
• Avec la partie multifonction, vous pouvez par ex.
– préparer de la pâte ...
– hacher de la viande, des noix ...
87
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 88 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
f
– couper, râper ou broyer des légumes
ou des fruits ...
– découper des frites ...
– fouetter de la crème ou monter des
blancs en neige ...
– ainsi que presser des citrons, oranges, pamplemouses
Système de sécurité
L'appareil dispose de divers systèmes de
sécurité.
• Le mixer (blender) et le bol ne peuvent
être mis en marche que si le récipient
et le couvercle correspondant sont correctement en place.
• Le bol ne peut être mis en marche que
si le bol mixer (blender) est enlevé et si
le couvercle de sécurité du mixer
(figure 1/T et figure 4) est en place.
1
Maintenez malgré tout les enfants à
distance de l'appareil.
1
Ne mettez l'appareil en marche que sur
une surface de travail plane et sèche.
Protection contre la surchauffe
Cet appareil dispose d'une protection
contre la surchauffe. Celle-ci déconnecte l'appareil en cas de surchauffe, le
protégeant ainsi des éventuels dommages. Dans ce cas, le bouton de réinitialisation situé sous l'appareil se
déclenche (figure 1/N).
1
0
0
0
0
88
Dans ce cas, il convient de procéder
comme suit faute de quoi l'appareil
pourrait subir des dommages non couverts par la garantie.
Laisser refroidir l'appareil pendant au
moins 15 secondes.
Tourner le sélecteur de vitesse (figure
1/I) vers la gauche en position „0“
(figure 16/➀).
Retirer le bol mixer (blendeur) ou le bol
(figure 16/➁ et ➂) comme décrit dans
ce mode d'emploi.
Débrancher le cordon d'alimentation
(figure 17/➀).
0 Retourner l'appareil pour que le fond
soit accessible (figure 17/➁).
0 Appuyer sur le bouton réinitialisation
(figure 1/N) sous de l'appareil. Si
l'appareil a suffisamment refroidi, le
bouton se ré-enclenche (figure 17/➂).
Si le bouton se désenclenche à nouveau, l'appareil doit refroidir plus longtemps ; répéter alors l'opération.
0 Lorsque le bouton s'est réenclenché,
replacer l'appareil dans sa position normale (figure 18/➀).
0 Brancher le cordon d'alimentation
(figure 18/➁).
0 Remettre en place le bol mixer (blender) ou le bol (figure 18/➂ et ➃)
comme décrit dans ce mode d'emploi.
0 L'appareil est à nouveau opérationnel.
Tourner le sélecteur de vitesse vers la
droite dans la position souhaitée
(figure 18/➄) et poursuivre la fonction
interrompue.
Mixer (Blender)
Le mixer (blender) sert à la préparation
de diverses boissons mixtes, à piler de
la glace, à broyer des fruits et des légumes, etc.
Préparation du mixer (Blender)
Afin de pouvoir poser le récipient de
mélange, il faut enlever le couvercle de
sécurité (figure 1/T et figure 4).
0 Tourner le couvercle de sécurité dans
le sens des aiguilles d'une montre et
l'enlever.
– La lampe rouge d'avertissement
(figure 4/a) clignote.
0 Poser le bol mixer (blender) (figure 1/B
et figure 2) sur le dessus du bloc
moteur (flèche
sur flèche
) et le
tourner dans le sens contraire à celui
des aiguilles d'une montre jusqu'à la
butée. Le bol mixer (blender) s'encliquète perceptiblement. Les deux flèches noires doivent se superposer.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 89 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
f
– La lampe rouge d'avertissement
(figure 4/a) s'éteint.
0 Uniquement sur le modèle AFP 850 :
Fixer le couvercle du bol mixer (blender) (figure 1/C et figure 3) sur le récipient de mélange en le tournant
jusqu'à ce que la languette du couvercle se trouve directement au dessus de
la poignée. Le couvercle s'enclenche de
façon perceptible.
Le mixer (blender) ne peut être mis en
marche que si le bol mixer et son couvercle sont bien en place.
0 Uniquement sur le modèle AFP 880 :
Fixer le couvercle sur le bol mixer
(blender).
3
3
Le mixer (blender) ne peut être mis en
marche que si le récipient est bien en
place.
0 Poser le couvercle de fermeture (figure
1/D) et le verrouiller.
Utilisation du mixer (blender)
0 Ouvrir le couvercle (figure 1/C) et
introduire tous les ingrédients nécessaires dans le bol.
Attention : ne pas dépasser la quantité
maximale de remplissage de 1,5 litres.
Pendant le fonctionnement, il est possible d'ajouter d'autres ingrédients par
l'ouverture de remplissage. Vous pouvez également utiliser à cet effet le
couvercle de fermeture (figure 1/D)
comme récipient de remplissage.
Remettez immédiatement le couvercle
pour éviter des projections.
0 Démarrer le mixer : tourner le sélecteur
de vitesse (figure 1/I) vers la droite sur
le niveau de vitesse désirée ou appuyer
sur la touche pulse (figure 1/J).
3
3
Il est recommandé de commencer à
une vitesse basse et de passer ensuite à
une vitesse supérieure. En appuyant sur
la touche pulse, le mixer tourne à sa
plus grande vitesse.
Valeur recommandées du réglage de
vitesse, voir au chapitre „Conseils pour
l'utilisation, mixer (blender)“.
0 Arrêter l'appareil : tourner le sélecteur
de vitesse vers la gauche en position
„0“.
0 Après l'utilisation du mixer (blender),
tourner le bol dans le sens des
aiguilles d'une montre et l'enlever.
Tourner ensuite le couvercle et l'enlever.
Robot multifonction
Les accessoires et leurs
utilisations
•
•
•
•
Vous pouvez utiliser les accessoires suivants dans la partie multifonction :
disque émulsionneur (figure 1/R)
pour fouetter de la crème ou battre des
blancs d'œuf en neige, préparer des
crèmes et des pâtes légères.
couteau en métal (figure 1/Q)
pour hacher de la viande crue, du chocolat, des noix, etc.
couteau en plastique (figure 1/P)
pour pétrir et mélanger des pâtes lourdes.
support de lame (figure 1/O) avec
disque de coupe (figure 10)
Les disques sont numérotés de 1 à 6 sur
la poignée. Ils se placent sur le support
disque :
1
Tranchage fin
Pour trancher des fruits, des légumes, de la viande crue ou de la
saucisse (par ex. salami) etc. en
tranches fines.
PG1 Râpe pommes de terre
Pour râper des pommes de terre.
3
Tranchage frites
Pour couper des pommes de terre
pour faire des frites.
4
Râpe fromage
Pour râper du fromage dur, par ex.
parmesan etc.
89
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 90 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
f
5
6
Grosse râpe
Pour râper des légumes et des
fruits, etc.
Râpe fine
Pour râper finement des légumes,
des fruits, du chocolat, de l'ail,
etc.
Préparation du robot
multifonction
Fixer le couvercle de sûreté sur le
haut du bloc moteur (figure 4)
Le robot multifonction ne peut être
mise en marche que si le bol du mixer
(blender) est enlevé et le couvercle de
sûreté (figure 1/T et figure 4) est en
place.
0 Enlever le bol du mixer (blender),
comme décrit au paragraphe „Mixer“.
– La lampe rouge d'avertissement
(figure 4/a) clignote.
0 Fixer le couvercle de sûreté sur le haut
du bloc moteur (marque sur marque
) et le tourner dans le sens contraire
à celui des aiguilles d'une montre
jusqu'à la butée. Le couvercle de sûreté
s'enclenche de façon très perceptible.
La marque doit se trouver au-dessus
de la lampe d'avertissement (figure 4).
– La lampe rouge d'avertissement
(figure 4/a) s'éteint.
Poser le bol (figure 5)
0 Poser le bol (figure 1/G) sur l'appareil
(flèche
sur flèche
) et le tourner dans le sens contraire à celui des
aiguilles d'une montre jusqu'à la
butée. Le bol s'enclenche de façon très
perceptible. Les deux flèches noires
doivent se superposer.
Mettre en place l'axe du bol
(figure 7)
0 Mettre en place l'axe du bol (figure
1/H) sur l'axe central du bol.
90
Mise en place des accessoires
•
•
•
•
Vous pouvez choisir les accessoires
suivants :
disque émulsionneur (figure 1/R), ou
couteau en métal (figure 1/Q), ou
couteau en plastique (figure 1/P), ou
support de lame (figure 1/O) avec disque de coupe (figure 9)
Le support de lame doit être muni du
disque correspondant à l'usage voulu
(voir „Poser le disque de coupe sur le
support de lame“).
0 Mettez en place l'accessoire sélectionné sur l'axe du bol.
– le disque émulsionneur, le couteau
en métal et le couteau en plastique
(figure 8) doivent s'adapter aux
dents qui se trouvent sous l'axe.
– Le support de lame (figure 11) repose
sur l'axe hexagonal.
3
3
Tenir le support de lame de préférence
avec deux doigts dans les deux trous de
la poignée.
Poser le couvercle (figure 6)
0 Fixer le couvercle (figure 1/F) sur le bol
(flèche
sur flèche
) et en le
tournant dans le sens contraire à celui
des aiguilles d'une montre jusqu'à la
butée, le couvercle s'enclenche de
façon très perceptible. Le nez du couvercle se trouve ensuite directement
sur la poignée, les deux flèches noires
doivent se superposer.
0 Placer le poussoir doseur (figure 1/E)
dans l’ouverture de remplissage.
Fixer le disque de coupe dans le
support de lame (figure 10)
Il faut poser le disque qui convient
selon l'utilisation dans le support de
lame.
3
Les disques sont rangés dans le casier
(figure 1/K) dans le bloc moteur.
1
Les disques sont très tranchants. Ne les
saisissez que par la poignée !
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 91 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
f
0 Ouvrir le casier de rangement en tirant
sur la poignée (figure 9).
0 Prendre le disque sélectionné par la
poignée dans le casier (figure 9).
0 Placer le disque avec la pointe dans le
centre du support de lame et le poser
dans l'évidement du disque (figure 10).
0 Pour enlever le disque, le tirer légèrement par la poignée vers l'extérieur et
le soulever.
Si la lampe d'avertissement (figure 4/a)
clignote et si l'appareil ne veut pas
démarrer, c'est que le couvercle de
sûreté du mixer (blender) (figure 1/T et
figure 4) n'est pas bien en place.
0 Arrêter l'appareil : tourner le sélecteur
de vitesse vers la gauche en position
„0“.
0 Après utilisation, tourner le couvercle
dans le sens des aiguilles d'une montre et l'enlever.
1
N'enlever le couvercle que lorsque
l'accessoire s'est complètement arrêté !
0 Enlever l'outil et la broche.
0 Tourner le bol dans le sens des
aiguilles d'une montre et l'enlever.
1
Utilisation du robot
multifonction
0 Ouvrir le couvercle (figure 1/F) et
introduire tous les ingrédients nécessaires dans le bol.
Attention : ne pas dépasser la quantité
maximale de remplissage :
– liquide 1,75 litre
– solide 1,5 litre
3
Pendant le fonctionnement, on peut
ajouter d'autres ingrédients par
l'ouverture de remplissage. Vous pouvez également utiliser à cet effet le
couvercle de fermeture (figure 1/E)
comme récipient de remplissage.
Replacez le couvercle immédiatement
pour éviter des projections.
Utilisez exclusivement le poussoir
doseur pour appuyer sur les aliments à
couper.
0 Démarrer l'appareil : tourner le sélecteur de vitesse (figure 1/I) vers la droite
sur le niveau de vitesse désirée ou
appuyer sur la touche pulse
(figure 1/J).
1
3
Il est recommandé de commencer à
une vitesse basse et de passer ensuite à
une vitesse supérieure. En appuyant sur
la touche pulse, l'appareil tourne à sa
plus grande vitesse.
Valeur recommandées, voir au chapitre
„Conseils pour l'utilisation, robot multifonction“.
Presse-agrumes
Préparation (figure 13)
0 Fixer le bol selon la description donnée
plus haut (figure 5).
0 Poser le filtre du presse-agrumes
(figure 13/a) sur le bol (flèche
sur
flèche
) et le tourner dans le sens
contraire à celui des aiguilles d'une
montre jusqu'à la butée. Il s'enclenche
de façon très perceptible, la flèche
doit se trouver sur la flèche
.
0 Placer le cône presseur (figure 13/b) sur
le filtre.
Utilisation du presse-agrumes
0 Démarrer l'appareil : tourner le sélecteur de vitesse (figure 1/I) vers la droite
en position 1.
Le presse-agrumes ne doit être utilisé
qu'à la vitesse la plus basse.
0 Arrêter l'appareil : tourner le sélecteur
de vitesse vers la gauche jusqu'à la
position "0".
0 Après l'utilisation, enlever le cône presseur.
3
91
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 92 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
f
0 Tourner le filtre du presse agrumes
dans le sens des aiguilles d'une montre
et l'enlever.
0 Tourner le bol dans le sens des
aiguilles d'une montre et l'enlever.
1
Vous pouvez utiliser l'appareil jusqu'à
10 minutes sans interruption. Après
une utilisation prolongée sans interruption, laissez refroidir l'appareil (au
moins 20 minutes au bout de
10 minutes d'utilisation sans interruption).
0 Libérer le dispositif de coupe (figure
14/a) du bol mixer en utilisant le
couvercle de fermeture (figure 1/D et
figure 14/c) comme outil. Les rainures
du couvercle de fermeture s'insèrent
sur les crénelures du dispositif de
coupe. Tourner dans le sens contraire à
celui des aiguilles d'une montre et
retirer tout en maintenant légèrement
incliné.
0 Enlever le joint (figure 14/b) du dispositif de coupe.
1
Nettoyage et entretien
Bloc moteur
1
Assurez-vous qu'aucun liquide ne
pénètre dans le bloc moteur.
1
Nettoyez le bloc moteur avec un chiffon humide. Ne jamais le plonger dans
l'eau ni le tenir sous l'eau courante !
Mixer (blender)
A l'aide de la touche pulse, le bol mixer
et les couteaux peuvent être nettoyés
facilement et sûrement.
0 Remplir à moitié le bol du mixer (blender) d'eau chaude (pas bouillante !) et
de quelques gouttes de liquide vaisselle.
0 Actionner brièvement la touche pulse.
0 Rincer ensuite le bol sous l'eau courante.
3
Le dispositif de coupe est très tranchant. Le joint risque d'être endommagé.
Rincer avec précaution les pièces à la
main (risque de blessure !). N'utilisez
pour le nettoyage que de l'eau et du
détergent pour vaisselle.
Ne pas mettre le dispositif de coupe au
lave-vaisselle.
0 Remettre en place le joint dans le dispositif de coupe.
0 Poser le dispositif de coupe depuis la
bas dans le récipient, tenir alors le dispositif de coupe légèrement oblique.
Serrer le dispositif de coupe en utilisant le couvercle de fermeture comme
un outil et en tournant dans le sens
des aiguilles d'une montre (figure 14).
1
Bol du robot multifonction et
accessoires
0 Nettoyez le bol du robot multifonction
et les accessoires dans de l'eau de vaisselle.
Monter / démonter le dispositif
de coupe (figure 14)
1
3
Si nécessaire, le dispositif de coupe
peut aussi être démonté et nettoyé séparément.
Attention : le couteau en métal est
extrêmement tranchant. Risque de
blessure !
1
1
Attention : le couteau est très tranchant. Il y a un risque de blessure !
Les pièces en plastique vieillissent rapidement si vous les lavez souvent dans
un lave-vaisselle. Si vous voulez néanmoins laver ces pièces au lave-vaisselle,
placez-les alors dans le panier supérieur.
92
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 93 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
f
Disques
Caractéristiques techniques
0 Nettoyez les disques avec une brosse
ou un linge sous l'eau courante ou au
lave-vaisselle !
1
Attention : les disques sont très tranchants. Risque de blessure !
Rangement
Tous les accessoires, à l'exception du
presse-agrumes, peuvent être rangés
directement dans l'appareil.
• Rangez les disques dans le casier de
rangement (figure 1/K).
Tension du réseau : 230 – 240 V
Puissance consommée : 800 W
;
Cet appareil est conforme aux directives suivantes de la C.E. :
• 2006/95/CE relative a la "basse
tension"
• 89/336/CEE "Directive CEM" y compris les directives de modifications
92/31/CEE et 93/68/CEE
Attention : les disques sont très tranchants. Risque de blessure ! Ne les
saisir que par la poignée !
• Les accessoires se rangent dans le récipient universel comme le montre la
figure 12.
1
Attention : le couteau en métal
(figure 1/Q) est extrêmement tranchant. Risque de blessure ! Ne saisir le
couteau en métal que par la poignée et
ne le ranger qu'avec le protège-lame
en place !
• Enrouler le cordon autour des deux
crochets à l'arrière de l'appareil
(figure 15).
1
93
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 94 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
f
Conseils pour l'utilisation
• Piler de la glace : mettez toujours un
peu d'eau dans le bol avant d'y introduire la glace.
• Lors de la préparation de mélanges
secs, il peut être nécessaire d'arrêter
l'appareil de temps en temps, d'ouvrir
le couvercle du bol et de racler le
mélange des parois avec la spatule.
• Pour mélanger des ingrédients liquides
et solides, mélanger d'abord les composants liquides et ajouter ensuite les
composants secs.
• Laissez refroidir les liquides bouillants
avant de les passer dans le mixer.
• Si vous travaillez des ingrédients
chauds, vous devez aérer le récipient de
mélange en enlevant le couvercle de
fermeture.
Mixer (blender)
• Le mixer convient très bien pour
hacher de petites quantités d'aliments,
comme des noix, de la chapelure ou des
épices.
• Les sauces qui se sont séparées peuvent
être liées à nouveau rapidement dans
le mixer.
• Coupez ou broyer les aliments que vous
voulez passer dans le mixer en dés de 2
à 3 cm.
• Enlevez toujours les noyaux des fruits
et les os de la viande, car ils risquent
d'endommager le dispositif de coupe.
Aliment
Vitesse*
Remarques
Mixer
Milk shakes
5 – 10
Utiliser du lait froid.
Hacher
Noix, chocolat,
ails, herbes
Pulse
Ne travailler qu'une 1/2 tasse à la fois, afin
que tout soit haché très fin
Emietter
Petit pain, biscuit, toast
5 – 10
Morceler avant de traiter
Pulse
Ajouter 1/4 de tasse d'eau.
Presser 3–4 fois sur la touche pulse
Piler la glace
Emulsifier
Sauce pour salade
7 – 10
Bien mélanger.
L'huile peut être ajoutée pendant le
mélange par l'ouverture de remplissage.
Mélanger
Mélanges pour gâteaux,
pâte à crêpes
1
Bien mélanger les composants,
sans les battre trop longtemps
Presser en purée
Soupes, légumes, fruits
3 – 10
Mixer jusqu'à ce que
le mélange soit épaisse
*Il est recommandé de commencer toujours à une vitesse basse et de passer ensuite à
une vitesse supérieure.
94
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 95 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
f
Robot multifonction
Hacher
Pour atteindre un résultat régulier, il
faut travailler des morceaux si possible
de même grandeur. Couper ou briser
les aliments avant de les hacher en
morceaux si possible de grandeur
égale, avant de la hacher.
Veillez alors à ne pas trop remplir le
bol.
Viande hachée
Coupez la viande avant de la hacher en
dés de 2 cm environ.
Légumes
Si vous hachez des légumes comme des
oignons, les peler et les couper en
quartiers.
Mixer
La quantité travaillée varie en fonction
de la fluidité des aliments en question.
Ajouter les ingrédients
Ajouter les ingrédients secs comme la
farine dans le bol avant de les travailler. Il n'est pas nécessaire de mélanger les ingrédients avant de les
travailler.
Les composants liquides peuvent être
versés pendant le travail par l'ouverture de remplissage.
Remarque : en travaillant des sauces
ou des ingrédients semi-liquides, il
peut être nécessaire d'arrêter de temps
en temps l'appareil, d'ouvrir le couvercle du bol et de racler le mélange des
parois du bol avec la spatule.
Travail avec le support de lame
Il est très important de bien guider les
aliments à travers l'ouverture de remplissage.
Couper éventuellement plus finement
les aliments préparés, afin de les passer
sans problème.
Tenir les aliments à introduire le plus
verticalement possible et ensemble
dans l'ouverture de remplissage.
Appuyer régulièrement les aliments
avec le poussoir doseur. La force de la
pression influence l'épaisseur des aliments coupés.
1
Pour pousser, n'utiliser que le poussoir
doseur. Ne jamais mettre les doigts
dans l'ouverture de remplissage !
Si l'on appuie trop fortement avec le
poussoir doseur, on risque d'endommager l'appareil !
3
Il reste toujours un peu de matière non
travaillée entre le poussoir doseur et le
support de lame.
Râper du fromage
Bien réfrigérer les fromages tendres
comme l'emmental ou la mozzarella
avant de les râper.
Travailler les fromages durs comme le
parmesan à température ambiante.
Remarque : le parmesan doit être râpé
en exerçant peu de pression sur le
poussoir doseur.
95
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 96 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
f
Outil
Aliment
Quantité
Vitesse
Remarques
Hacher
Couteau en
métal
Légumes, par ex. oignons
fruits
herbes fraîches
noix, amandes
chocolat
800 g
800 g
1 bouquet
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Les fruits et légumes
doivent être frais et fermes,
utiliser des morceaux de
grandeur presque égale
Hacher la
viande
Couteau en
métal
Viande,
filets de poisson (sans arêtes),
lard
500 g
4–6
Enlever les os et les tendons,
couper en dés de 2 cm environ
Emietter
Couteau en
métal
Pain sec, biscuits
125 g
3 ou 4
Briser en morceaux avant le
travail
Presser en
purées
Couteau en
métal
Fruits
ou légumes cuits
jusqu'à
1,75 l
3 – 10
Ajouter éventuellement un
peu d'eau pendant le travail
Mélanger
Couteau en
métal
Pâtes à gâteau légères, pâte à
crêpes, etc.
800 ml
3–7
Commencer à la vitesse 1
pour mélanger les ingrédients, puis augmenter la
vitesse
Mélanger
Couteau en
métal
Mayonnaise
1l
Pulse ou 3
Ne pas arrêter l'appareil
pendant l'ajout d'huile
Pétrir
Couteau en
plastique
Pâtes lourdes, par ex.
pâte à pain et à pizza
1,5 kg
1–5
Commencer à la vitesse 1
pour mélanger les ingrédients, puis augmenter la
vitesse
Emincer
Tranchage
fin
(N° 1)
Légumes, par ex. concombres,
courgettes, carottes, tomates,
etc.
fruits, par ex. pommes,
viande, saucisse, salami etc.
800 g
1–2
Trier les fruits et légumes de
taille identique.
Couper la viande pour
qu'elle passe dans
l'ouverture de remplissage
Râper
Râpe pommes de terre
(N° PG1)
Pommes de terre
jusqu'à
1 kg
1–2
p.ex. pour croquettes de
pommes de terre
Trancher
Tranchage
frites
(N° 3)
Pommes de terre, carottes,
panais
1 kg
1–2
Râper
Râpe
fromage
(N° 4)
Parmesan
500 g
1–2
Ne pas appuyer trop fort
avec le poussoir doseur
Râper
(gros
ou fin)
Râpe grosse,
fine
(N° 5
ou N° 6)
plaque de chocolat
fruits, par ex. pommes
légumes, par ex. carottes
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Briser le chocolat à cuire en
2–3 morceaux
Fouetter
Disque
émulsionneur
Pâtes à gâteau légères
blancs d'œuf
crème
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Ne pas battre trop longtemps les blancs d'œuf
max.
96
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 97 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
f
Recettes
Recette de base pour biscuit
4
4 cs
200 g
Blanc d'œuf
Recette de base de la pâte molle
500 g
1 sachet Levure en poudre
Eau froide
Sucre
250 g
Margarine ou
beurre tendre
250 g
Sucre
1 sachet Sucre vanillé
4
Jaunes d'œuf
Farine
80 g
Farine
1 sachet Sucre vanillé
80 g
Fécule
1 pincée Sel
1 c c**
4
Levure en poudre
150 ml
3
0
0
0
0
0
Accessoires utilisés :
bol avec disque émulsionneur
Verser le blanc d'œuf et l'eau dans le
bol et fouetter à la vitesse 5 pendant
1 minute environ jusqu'à la prise.
Ajouter le sucre et le sucre vanillé par
l'ouverture de remplissage et fouetter
encore 1 minute environ jusqu'à ce que
le sucre se soit dissout.
Ajouter le jaune d'œuf et mélanger
avec quelques impulsions.
Mélanger la farine, la fécule et la
levure en poudre, pour en faire une
masse crémeuse et mélanger brièvement avec quelques impulsions.
Verser la pâte dans un moule démontable et cuire.
Oeufs
Lait
Accessoires utilisés :
bol avec couteau en plastique
0 Verser tous les ingrédients dans le bol.
0 A la vitesse 3 – 4 , mélanger pendant
1 à 1½ minute jusqu'à ce que la pâte
soit crémeuse et lisse.
3
Si la pâte est envoyée trop fortement
vers l'extérieur pendant le travail, arrêter l'appareil, ouvrir le couvercle et
pousser la pâte vers l'intérieur avec la
spatule.
0 Verser la pâte dans un moule approprié
et cuire.
3
La pâte peut être légèrement modifiée
à volonté par l'addition d'autres ingrédients.
Exemple pour le gâteau marbré :
0 Remplir 2/3 de la pâte dans le moule.
Ajouter à la pâte restante 1 cuillère à
soupe de cacao et 1 cuillère à soupe de
lait et mélanger encore une fois brièvement avec quelques impulsions.
0 Remplir la pâte chocolatée par dessus
la claire dans le moule. Tirer une fourchette en spirale à travers les deux
couches de pâte pour obtenir le dessin
marbré.
3
* cuillère à soupe
** cuillère à café
97
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 98 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
f
Recette de base de la pâte brisée Recette de base de la pâte levée
250 g
1 c c*
125 g
60 g
Farine
0
0
0
0
0
Margarine ou
beurre froid
Levure (fraîche) ou
1 sachet de levure sèche
80 g
Sucre
1 pincée Sel
Sucre
1
Oeuf
1 c s**
Eau froide
Accessoires utilisés :
bol avec couteau en plastique
Verser la farine, la levure en poudre, le
sel, le sucre dans le bol. Couper le
beurre froid en morceau et l'ajouter.
A la vitesse 3 – 4, mélanger pendant
1 minute environ, ajouter l'œuf et l'eau
froide par l'ouverture de remplissage et
continuer de mélanger, jusqu'à ce que
la pâte se mette en boule autour du
couteau.
Sortir la pâte du bol et la pétrir encore
brièvement avec les mains.
Avant de continuer à travailler la pâte,
la laisser reposer environ 30 minutes
dans le réfrigérateur.
Dérouler la pâte, la poser dans un
moule bien graissé et la recouvrir à
volonté de fruits, par ex. des pommes
ou des prunes.
* cuillère à café
** cuillère à soupe
98
Farine
40 g
1 pincée Sel
3
500 g
Levure en poudre
80 g
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
Margarine, fondue
Lait tiède
Accessoires utilisés :
bol avec couteau en plastique
Verser tous les ingrédients dans l'ordre
indiqué dans le bol.
A la vitesse 3 – 4, mélanger pendant
1 à 1½ minute, jusqu'à ce que la pâte
se mette en boule autour du couteau.
Sortir la pâte du bol et la pétrir encore
brièvement avec les mains.
Mélanger ensuite avec les mains les
ingrédients qui ne doivent pas être
fractionnés, par ex. des raisins secs.
Avant de continuer à travailler la pâte,
la laisser monter dans un récipient
couvert, dans un endroit chaud, jusqu'à
ce qu'elle grossisse à peu près du double.
Possibilités d'utilisation :
Tresses et petits gâteaux en pâte levée,
tartes au fruits.
Pour des gâteaux salés, par ex. le
gâteau aux oignons, préparer la pâte
levée sans sucre.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 99 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
l
l Geachte klant
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Lees vooral de aanwijzingen
m.b.t. de veiligheid op de eerste
pagina's van deze gebruiksaanwijzing.
Bewaar het boekje, zodat u nog eens
iets kunt nalezen. Geef de gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
Met de waarschuwingsdriehoek en/of
door signaalwoorden (Waarschuwing!,
Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die
van belang zijn voor Uw veiligheid of
voor het goed functioneren van het
apparaat. Hier goed op letten.
0 Dit teken begeleidt u stap voor stap bij
de bediening van het toestel.
1
3
Bij dit symbool vindt u aanvullende
informatie m.b.t. bediening en praktisch gebruik van het toestel.
2
Tips en aanwijzingen m.b.t. de rendabele en milieuvriendelijke toepassing
van het toestel zijn met een klaverblad
gekenmerkt.
Uitrusting (figuur 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
Figuur toont AFP 850
Motorhuis
Mixbeker *
Mixerdeksel
Sluitdeksel
Stop met maatbeker
Deksel met vulopening
Universele kom
Spil
Toerentalkiezer
Pulsknop
Accessoirevak voor snij-elementen
Kabelopwikkeling (achterkant van
apparaat)
Typeplaatje (onderkant van apparaat)
Knop voor overbelastingsbeveiliging
(onderkant van apparaat)
Elementdrager
Kunststofmes
Metalen mes met mesbeschermer
Klopschijf
Citruspers
Veiligheidsafdekking voor
mixeraandrijving
Deegschraper
AFP 850 is voorzien van een mixbeker
van kunststof, AFP 880 heeft een glazen mixbeker.
99
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 100 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
l
1 Veiligheidsinstructies
De veiligheid van dit apparaat voldoet
aan de officiële regels der techniek en
de wet in het kader van veilige apparaten. Niettemin voelen wij ons als fabrikant verplicht u met de volgende
veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te
maken.
Algemene veiligheid
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten aan een elektriciteitsnet
waarvan spanning en frequentie overeenkomen met de specificatie op het
typeplaatje!
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten aan een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact.
• Zet het apparaat nooit in werking als
– het aansluitsnoer beschadigd is,
– het huis van het apparaat beschadigd is.
• De netstekker nooit aan het snoer uit
het stopcontact trekken.
• Als het snoer van dit apparaat beschadigd wordt, moet het door de fabrikant
of de klantendienst van de fabrikant of
een andere gekwalificeerde persoon
vervangen worden om gevaren te
voorkomen.
• Reparaties aan dit apparaat mogen
alleen door vakbekwame deskundigen
worden uitgevoerd. Als gevolg van
ondeskundig uitgevoerde reparaties
kan een aanzienlijk gevaar ontstaan.
Neem in het geval van reparaties contact op met de klantenservice of een
door de fabrikant erkende deskundige
vakorganisatie.
• Het apparaat is alleen bedoeld voor het
verwerken van levensmiddelen in de
huishouding. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die door onjuist
gebruik of gebruik voor andere
doeleinden is ontstaan.
• Dit apparaat is niet geschikt voor personen (ook kinderen) met een lichamelijke, sensorische of geestelijke
handicap of met gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij zij het gebruik van het
100
apparaat eerst hebben geleerd onder
toezicht of met instructie van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is.
Veiligheid voor kinderen
• Laat het apparaat nooit onbeheerd
lopen en wees bijzonder voorzichtig
met kinderen!
• Let op dat kinderen niet met het apparaat spelen.
Neem bij het gebruik van de
keukenmachine de volgende
punten in acht
• Zet het apparaat nooit met natte handen in werking.
• Met het apparaat mag geen verf (lak,
polyester, enz.) gemengd worden –
Explosiegevaar!
• Voor alle reinigingswerkzaamheden
moet het apparaat uitgeschakeld worden en moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden.
• Motorhuis (figuur 1/A) nooit in water
of een andere vloeistof dompelen!
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor
eventuele schade die door niet-reglementair gebruik of verkeerde bediening wordt veroorzaakt.
• De hulpstukken mogen alleen aangebracht en verwijderd worden wanneer
het apparaat niet meer aan het elektriciteitsnet is aangesloten.
• Attentie: het metalen mes (figuur
1/Q) is extreem scherp! Verwondingsgevaar! Het metalen mes alleen aan de
handgreep vastpakken en altijd bewaren met de mesbeschermer erop! Wees
voorzichtig bij het afspoelen!
• Attentie: de snij-elementen (figuur 9)
zijn zeer scherp! Verwondingsgevaar!
Bewaar de hulpstukken altijd in het
daarvoor aanwezige accessoirevak
(figuur 1/K). Wees voorzichtig bij het
afspoelen!
• Attentie: de mesdeel van de mixer
(figuur 14/a) is zeer scherp. Verwondingsgevaar! Wees voorzichtig bij het
uit elkaar halen en in elkaar zetten van
de mixer.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 101 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
l
• Attentie: komt nooit met uw vingers
in de vulopening (figuur 1/F)! Verwondingsgevaar!
• Attentie: houd geen harde voorwerpen
(b.v. lepels) in de lopende mixer en kom
niet met uw hand in de mixbeker. Verwondingsgevaar!
• Deksel pas verwijderen wanneer de
hulpstukken stilstaan.
• Geen lange voorwerpen (mes, lepel,
deegschraper en dergelijke) in de vulopening steken. Verwondingsgevaar!
Alleen met de stop (figuur 1/E) werken
om het te snijden materiaal aan te
drukken.
• Geen zeer hete (alleen koude of
warme) vloeistof in de mixbeker of de
universele kom doen.
• Altijd de universele kom (figuur 1/G)
op het motorhuis zetten voordat u de
spil (figuur 1/H) en de hulpstukken
aanbrengt.
• Voor normale werkzaamheden (roeren
van lichte soorten deeg etc.) kunt u het
apparaat maximaal 10 minuten lang
zonder onderbreking gebruiken. Laat
het apparaat na een langere, ononderbroken werking telkens afkoelen (na
10 minuten zonder onderbreking
gedurende minstens 20 minuten). Bij
verwerking van zeer zwaar materiaal,
b.v. 1,5 kg deeg, het apparaat niet langer dan 1 minuut zonder onderbreking
ingeschakeld houden.
• Altijd eerst de hulpstukken en de spil
verwijderen voordat u de inhoud uit de
universele kom haalt.
• De maximale vulhoeveelheden niet
overschrijden.
• Apparaat alleen onder toezicht gebruiken. Ook wanneer u maar kort wegloopt, moet u de stekker uit het
stopcontact trekken.
• Na afloop van het werk het apparaat
uitschakelen en de stekker uit het
stopcontact trekken.
Afvalverwerking
2
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet
schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de
volgende aanduidingen, bijv. >PE<,
>PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de
aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde
containers.
2
Oud apparaat verwijderen
W
op het product of
Het symbool
op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag
worden behandeld. Het moet echter
naar een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt
dat dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product, neemt u
het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Algemene opmerkingen over
de bediening
De keukenmachine helpt u op allerlei
manieren bij het klaarmaken van
voedsel:
• De mixer is bedoeld voor het maken
van uiteenlopende mixdrankjes, voor
het fijnmaken van ijs, het hakken van
fruit en groente, enz.
• Met het multifunctiedeel kunt u b.v.
– deeg maken ...
– vlees, noten en dergelijke hakken ...
– groente of fruit snijden, grof of fijn
raspen,
– patates frites snijden ...
101
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 102 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
l
– room of eiwit kloppen ...
– citroenen, sinaasappels, grapefruits
uitpersen
Veiligheidssysteem
Het apparaat heeft verschillende veiligheidssystemen.
• Mixer of universele kom kunnen alleen
in gebruik worden genomen als de kom
en de bijbehorende deksel correct aangebracht zijn.
• De universele kom kan alleen in gebruik
worden genomen als de mixbeker verwijderd is en de veiligheidsafdekking
voor de mixeraandrijving (figuur 1/T en
figuur 4) aangebracht is.
1
Houd kinderen toch uit de buurt van
het apparaat.
1
Zet het apparaat alleen op een vlak,
droog werkvlak in werking.
Overbelastingsbeveiliging
Het apparaat heeft een overbelastingsbeveiliging. Deze schakelt het apparaat
bij oververhitting uit en beschermt het
zo tegen beschadiging. De knop van de
overbelastingsbeveiliging (figuur 1/N)
aan de onderkant van het apparaat
komt daarbij naar buiten.
1
0
0
0
0
0
102
Als dit gebeurt, moet u op de hierna
beschreven manier te werk gaan.
Anders kan er schade aan het apparaat
ontstaan waarvoor geen garantie
wordt gegeven.
Het apparaat minstens 15 seconden
laten afkoelen.
De draaiknop (figuur 1/I) naar links
draaien naar stand "0" (figuur 16/➀).
Mixbeker of universele kom verwijderen (figuur 16/➁ en ➂), zoals op de
betreffende plek in deze gebruiksaanwijzing beschreven is.
Stekker uit het stopcontact trekken
(figuur 17/➀).
Het apparaat op zijn rug leggen, zodat
de onderkant van het apparaat
toegankelijk is (figuur 17/➁).
0 Knop van de overbelastingsbeveiliging
(figuur 1/N) aan de onderkant van het
apparaat indrukken. Wanneer het
apparaat voldoende is afgekoeld, klikt
de knop in (figuur 17/➂). Als de knop
weer naar buiten springt, moet het
apparaat nog langer afkoelen; herhaal
het proces dan.
0 Wanneer der knop ingeklikt is, het
apparaat in de normale werkpositie
zetten (figuur 18/➀).
0 Stekker weer in het stopcontact steken
(figuur 18/➁).
0 Mixbeker of universele kom weer aanbrengen (figuur 18/➂ en ➃), zoals op
de betreffende plek in deze gebruiksaanwijzing beschreven is.
0 Het apparaat is weer bedrijfsklaar. De
draaiknop naar rechts naar de gewenste stand draaien (figuur 18/➄) en de
onderbroken functie voorzetten.
Mixer
De mixer is bedoeld voor het maken
van uiteenlopende mixdrankjes, voor
het fijn maken van ijs, het hakken van
fruit en groente, enz.
Voorbereiding mixer
Om ervoor te zorgen dat de mixbeker
aangebracht kan worden , moet de
veiligheidsafdekking voor de
mixeraandrijving (figuur 1/T en
figuur 4) verwijderd zijn.
0 Veiligheidsafdekking met de klok mee
draaien en verwijderen.
– Het rode waarschuwingslampje
(figuur 4/a) knippert.
0 Mixbeker (figuur 1/B en figuur 2) op de
mixeraandrijving zetten (pijl
op pijl
) en helemaal tegen de klok in
draaien. De mixbeker klikt voelbaar
vast. De twee zwarte pijlen moeten op
elkaar staan.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 103 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
l
– Het rode waarschuwingslampje
(figuur 4/a) gaat uit.
0 Alleen AFP 850: Mixerdeksel (figuur
1/C en figuur 3) op de mixbeker plaatsen en draaien tot het uitsteeksel van
de deksel direct boven de greep staat.
De deksel klikt voelbaar vast.
De mixer kan alleen ingeschakeld worden als de kom en de deksel goed zijn
aangebracht.
0 Alleen AFP 880: Mixerdeksel op de
mixbeker plaatsen.
3
3
De mixer kan alleen ingeschakeld worden als de beker correct zit.
0 Sluitdeksel (figuur 1/D) aanbrengen en
vergrendelen.
Bedienen van de mixer
0 Deksel (figuur 1/C) openen en alle
benodigde ingrediënten in de beker
doen.
Attentie: maximale vulhoeveelheid van
1,5 liter niet overschrijden!
Tijdens het gebruik kunt u verdere
ingrediënten door de vulopening
toevoegen. Daarvoor kunt u de sluitdeksel (figuur 1/D) ook als vulbeker
gebruiken. Sluit de vulopening telkens
meteen weer om spatten te voorkomen.
0 Mixer starten: draaiknop (figuur 1/I)
naar rechts op de gewenste snelheid
draaien of op de pulsknop (figuur 1/J)
drukken.
3
Het is aan te bevelen met een lage
snelheid te beginnen en dan naar een
hogere snelheid over te gaan. Als u op
de pulsknop drukt, loopt de mixer op
de hoogste snelheid.
Richtwaarden voor het instellen van de
snelheid vindt u onder „Tips voor het
gebruik, Mixer“.
0 Apparaat uitschakelen: draaiknop naar
links in de stand „0" draaien.
3
0 Na het mixen de beker met de klok
mee draaien en verwijderen. Dan de
deksel draaien en verwijderen.
Multifunctiedeel
De hulpstukken en hun gebruiksmogelijkheden
•
•
•
•
De volgende hulpstukken kunnen in
het multifunctiedeel worden geplaatst:
Klopschijf (figuur 1/R)
Kloppen van room en eiwit, maken van
crèmes en lichte deegsoorten.
Metalen mes (figuur 1/Q)
Voor het hakken van rauw vlees,
chocola, noten, etc.
Kunststofmes (figuur 1/P)
Voor het kneden en mengen van
zwaardere deegsoorten.
Elementdrager (figuur 1/O) met snijelement (figuur 10)
De hulpstukken zijn op de handgreep
van een nummer (1 tot 6) voorzien. Het
gewenste hulpstuk wordt in de elementdrager geplaatst.
1
Snijder fijn
Om fruit, groente, rauw vlees of
worst (b.v. salami) enz. in dunne
plakken te snijden.
PG1 Aardappelrasp
Voor het raspen van aardappelen.
3
Fritessnijder
Om aardappels voor patates frites te snijden.
4
Kaasrasp
Om harde kaas, b.v. parmezaanse
kaas, enz. te raspen.
5
Raspel grof
Om groente en fruit enz. te raspen.
6
Raspel fijn
Om groente , fruit, chocola,
knoflook, enz. fijn te raspen.
103
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 104 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
l
Voorbereiden van het
multifunctiedeel
Veiligheidsafdekking aanbrengen
(figuur 4)
Het multifunctiedeel kan alleen dan in
werking worden gezet als de mixbeker
verwijderd is en de veiligheidsafdekking voor de mixeraandrijving (figuur
1/T en figuur 4) aangebracht is.
0 Mixbeker verwijderen, zoals beschreven onder „Mixer".
– Het rode waarschuwingslampje
(figuur 4/a) knippert.
0 Veiligheidsafdekking op de
mixeraandrijving plaatsen (markering
op markering ) en helemaal tegen
de klok in draaien. De veiligheidsafdekking klikt voelbaar vast. De markering moet boven het waarschuwingslampje staan (figuur 4).
– Het rode waarschuwingslampje
(figuur 4/a) gaat uit.
Universele kom aanbrengen
(figuur 5)
De elementdrager moet afhankelijk
van het gebruik voorzien worden van
het passende element (zie „Snij-element in de elementdrager aanbrengen“).
0 Gewenst hulpstuk op de spil zetten.
– Klopschijf, metalen mes en kunststofmes (figuur 8) grijpen in de tanden onder aan de spil.
– De elementdrager (figuur 11) komt
op de zeskant van de spil.
U
kunt
de elementdrager het best met
3
twee vingers in de twee greepgaten
vasthouden.
3
Deksel aanbrengen (figuur 6)
0 Deksel (figuur 1/F) op de universele
kom aanbrengen (pijl
op pijl
)
en helemaal tegen de klok in draaien;
de deksel klikt voelbaar vast. Het uitsteeksel van de deksel staat dan direct
boven de greep, de twee zwarte pijlen
moeten op elkaar staan.
0 Stop (figuur 1/E) in de vulopening
zetten.
0 Universele kom (figuur 1/g) op het
apparaat zetten (pijl
op pijl
) en
helemaal tegen de klok in draaien. De
universele kom klikt voelbaar vast. De
twee zwarte pijlen moeten op elkaar
staan.
Snij-element in de elementdrager aanbrengen (figuur 10)
Afhankelijk van de toepassing moet
het passende hulpstuk in de elementdrager worden aangebracht.
3
De hulpstukken zijn in het openklapbare accessoirevak (figuur 1/K) in het
motorhuis ondergebracht.
1
De hulpstukken zijn zeer scherp. Pak ze
alleen aan de handgreep vast!
Accessoirevak door trekken aan de
greep openklappen (figuur 9).
Gewenste hulpstuk aan de handgreep
uit het accessoirevak nemen (figuur 9).
Het hulpstuk met de punt in de centrum van de elementdrager plaatsen en
in de uitsparing van de schijf leggen
(figuur 10).
Om het hulpstuk weer te verwijderen
trekt u het aan de handgreep iets naar
buiten en tilt u het op.
Spil aanbrengen (figuur 7)
0 Spil (figuur 1/H) op de tap in het midden van de universele kom zetten.
0
Hulpstukken aanbrengen
•
•
•
•
104
Naar keuze kunnen de volgende
hulpstukken aangebracht worden:
klopschijf (figuur 1/R)
metalen mes (figuur 1/Q)
kunststofmes (figuur 1/P)
elementdrager (figuur 1/O) met snijelement (figuur 9)
0
0
0
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 105 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
l
Bedienen van het
multifunctiedeel
0 Deksel (figuur 1/f) openen en alle
benodigde ingrediënten in de universele kom doen.
Attentie: maximale vulhoeveelheid
niet overschrijden:
– vloeibaar 1,75 liter
– vast 1,5 liter
3
Tijdens het gebruik kunt u verdere
ingrediënten door de vulopening
toevoegen. U kunt hiervoor ook de vulbeker in de stop (figuur 1/E) gebruiken.
Sluit de vulopening telkens meteen
weer om spatten te voorkomen.
Gebruik uitsluitend de stop om het te
snijden materiaal aan te drukken!
0 Apparaat starten: draaiknop
(figuur 1/I) naar rechts op de gewenste
snelheid draaien of op pulsknop
(figuur 1/J) drukken.
1
3
Het is aan te bevelen met een lage
snelheid te beginnen en dan naar een
hogere snelheid over te gaan. Als u op
de pulsknop drukt, loopt de mixer op
de hoogste snelheid.
Richtwaarden vindt u onder „Tips voor
het gebruik, Multifunctiedeel“.
Als het waarschuwingslampje (figuur
4/a) knippert en het apparaat niet
gestart kan worden, is de veiligheidsafdekking voor de mixeraandrijving
(figuur 1/T en figuur 4) niet goed aangebracht.
0 Apparaat uitschakelen: draaiknop naar
links op stand „0" draaien.
0 Na het gebruik de deksel met de klok
mee draaien en verwijderen.
1
De deksel pas verwijderen als het
hulpstuk volledig tot stilstand is gekomen!
0 Het hulpstuk en de spil verwijderen.
0 De universele kom met de klok mee
draaien en verwijderen.
1
Citruspers
Voorbereiding (figuur 13)
0 Universele kom aanbrengen zoals hierboven beschreven is (figuur 5).
0 Zeefinzetstuk van de citruspers (figuur
13/a) op de universele kom plaatsen
(pijl
op pijl
) en helemaal tegen
de klok in draaien. Het zeefinzetstuk
klikt voelbaar vast; pijl
moet op pijl
staan.
0 De perskegel (figuur 13/b) in het zeefinzetstuk plaatsen.
Bedienen van de citruspers
0 Apparaat starten: draaiknop (figuur
1/I) naar rechts op stand 1 draaien.
3
0
0
0
0
1
De citruspers mag alleen met de laagste snelheid worden gebruikt.
Apparaat uitschakelen: draaiknop naar
links op stand „0" draaien.
Na het gebruik de perskegel verwijderen.
Het zeefinzetstuk met de klok mee
draaien en verwijderen.
De universele kom met de klok mee
draaien en verwijderen.
U kunt het apparaat maximaal
10 minuten lang zonder onderbreking
gebruiken. Laat het apparaat na een
langere, ononderbroken werking telkens afkoelen (na 10 minuten zonder
onderbreking gedurende minstens
20 minuten).
Reiniging
Motorhuis
Zorg ervoor dat er geen vloeistof in het
motorhuis komt!
0 Reinig het motorhuis met een vochtige
doek. Nooit in water onderdompelen
of onder stromend water houden!
1
105
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 106 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
l
Mixer
Met behulp van de pulsknop kunnen
beker en mes gemakkelijk en veilig
schoongemaakt worden.
0 De mixbeker half met warm (niet heet!)
water vullen en een paar druppels
vaatwasmiddel erbij doen.
0 Even op de pulsknop drukken.
0 Beker vervolgens onder stromend
water afspoelen.
3
Mesdeel demonteren/monteren
(figuur 14)
3
Als het nodig zou zijn, kan het mesdeel
ook gedemonteerd en apart gereinigd
worden.
Attentie: het mes is zeer scherp! Er
bestaat verwondingsgevaar!
0 Mesdeel (figuur 14/a) met behulp van
het sluitdeksel (figuur 1/D en figuur
14/c) van de mixbeker loshalen. De
groeven van het sluitdeksel passen in
de ribben van het mesdeel. Tegen de
klok in draaien en verwijderen, daarbij
iets schuin houden.
0 Dichtingsring (figuur 14/b) van het
mesdeel verwijderen.
1
1
Het mesdeel is zeer scherp. De
dichtingsring kan beschadigd worden.
Spoel de delen voorzichtig met de
hand af (verwondingsgevaar!).
Gebruik voor het reinigen alleen water
en vaatwasmiddel.
Reinig het mesdeel niet in de afwasmachine.
0 Dichtingsring in het mesdeel aanbrengen.
0 Mesdeel van onderen in de beker plaatsen, mesdeel daarbij iets schuin houden.
Mesdeel met behulp van het sluitdeksel
met de klok mee vastdraaien (figuur 14).
1
Universele kom en hulpstukken
0 Reinig de universele kom en de
hulpstukken in afwaswater.
106
1
Attentie: het metalen mes is extreem
scherp! Verwondingsgevaar!
1
Kunststofdelen worden sneller oud als
ze vaak in de afwasmachine gereinigd
worden. Als u deze onderdelen toch in
de afwasmachine wilt afwassen, moeten ze in het bovenste rek worden
geplaatst.
Hulpstukken
0 Hulpstukken met borstel of doek onder
stromend water of in de afwasmachine
schoonmaken!
1
Attentie: de hulpstukken zijn zeer
scherp! Verwondingsgevaar!
Bewaren
Alle onderdelen behalve de citruspers
kunnen direct in het apparaat bewaard
worden.
• De hulpstukken in het accessoirevak
(figuur 1/K) bewaren.
1 Attentie: de hulpstukken zijn zeer
scherp. Verwondingsgevaar! Pak ze
alleen aan de handgreep vast!
• De accessoires zoals in figuur 12 weergegeven in de universele kom opbergen.
Attentie: het metalen mes (figuur
1/Q) is extreem scherp! Verwondingsgevaar! Het metalen mes alleen aan de
handgreep vastpakken en alleen met
de mesbeschermer erop bewaren!
• Het snoer om de twee haken aan de
achterkant van het apparaat wikkelen
(figuur 15).
1
Technische gegevens
Netspanning: 230 – 240 V
Opgenomen vermogen: 800 W
;
Dit apparaat voldoet aan de volgende
EU richtlijnen:
• Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC
• EMC-richtlijn 89/336/EEC met toevoeging 92/31/EEC en 93/68/EEC
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 107 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
l
Tips voor het gebruik
• IJs crushen: doe altijd een beetje water
in de beker voordat u het ijs erin fijnmaakt.
• Bij het verwerken van droge mengsels
kan het noodzakelijk zijn het apparaat
tussendoor uit te schakelen, de mixerdeksel te openen en het mengsel met
de deegschraper van de wand van de
mixbeker te schrapen.
• Bij het mixen van vloeibare en vaste
ingrediënten eerst de vloeibare ingrediënten mixen en dan de drogen ingrediënten toevoegen.
• Laat hete vloeistoffen afkoelen voordat
u ze in de mixer verwerkt.
• Als u warme ingrediënten verwerkt,
moet u de mixbeker lucht geven door
de sluitdeksel te verwijderen.
Mixer
• De mixer is zeer geschikt voor het hakken van kleine hoeveelheden levensmiddelen zoals noten, brood of
kruiden.
• Sauzen die geschift zijn, kunnen in de
mixer snel weer gered worden.
• Snijd of breek de levensmiddelen die u
in de mixer wilt verwerken in brokken
van 2 tot 3 cm.
• Verwijderen altijd de pitten uit fruit en
de botten uit vlees, aangezien deze het
mesdeel kunnen beschadigen.
Levensmiddelen
Snelheid*
Instructies
Mixen
Milkshakes
5 – 10
Gekoelde melk gebruiken
Hakken
Noten, chocola,
knoflook, kruiden
Pulse
Slechts 1/2 kop tegelijk verwerken om
ervoor te zorgen dat alles fijngehakt wordt
Kruimels maken
Brood, biscuits, toast
5 – 10
Voor het verwerken in stukken verdelen
Pulse
1/4 kop toevoegen.
Pulsknop 3-4 keer indrukken
IJs crushen
Emulgeren
Sla-dressing
7 – 10
Goed mengen.
Olie kan tijdens het mengen door de
vulopening toegevoegd worden
Mengen
Taartmengsels,
pannenkoekbeslag
1
Ingrediënten alleen goed mengen,
niet te lang kloppen
Pureren
Soep, groente, fruit
3 – 10
Mixen tot het mengsel glad is
*Altijd met een lage snelheid beginnen en dan naar een hogere snelheid overgaan.
107
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 108 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
l
Multifunctiedeel
Hakken
Voor een gelijkmatig resultaat moet u
stukken van zo gelijk mogelijke grootte
verwerken. Snijd of breek de levensmiddelen voor het verwerken in stukken van zo gelijk mogelijke grootte.
Let erop dat u de kom niet te vol
maakt.
Gehakt
Snijd het vlees voor het verwerken in
ca. 2 cm grote blokken.
Groente
Als u groente zoals uien verwerkt:
schillen en in vieren snijden.
Mixen
De verwerkbare hoeveelheid hangt van
de dikte van de te verwerken levensmiddelen af.
Ingrediënten toevoegen
Droge ingrediënten zoals meel voor het
verwerken in de universele kom doen.
De ingrediënten hoeven voor het verwerken niet gemengd te worden.
Vloeibare ingrediënten kunnen tijdens
het verwerken door de vulopening toegevoegd worden.
Opmerking: bij het werken met sauzen
of half-vloeibare ingrediënten kan het
noodzakelijk zijn het apparaat tussendoor uit te schakelen, de deksel van de
universele kom te openen en het
mengsel met de deegschraper van de
wand van de kom te schrapen.
108
Werken met de elementdrager
Zeer belangrijk is het juiste toevoegen
van de levensmiddelen door de vulopening.
De voorbereide levensmiddelen evt.
iets kleiner snijden om ervoor te zorgen dat ze probleemloos in de vulopening passen.
De toe te voegen ingrediënten zoveel
mogelijk verticaal naast elkaar in de
vulopening doen.
Druk de levensmiddelen gelijkmatig
met de stop aan. De sterkte van de
druk beïnvloedt de dikte van het snijresultaat.
1
Om door te schuiven altijd alleen de
stop gebruiken. Nooit met uw vingers
in de vulopening komen!
Door te sterk drukken met de stop kan
het apparaat beschadigd worden!
3
Er blijven altijd wat onverwerkte
levensmiddelen tussen de stop en de
elementdrager over.
Kaas raspen
Zachte kaas, zoals emmentaler of mozzarella, voor het raspen goed koelen.
Harde kaas, zoals parmezaanse kaas, op
kamertemperatuur verwerken.
Opmerking: parmezaanse kaas moet
met weinig druk op de stop verwerkt
worden.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 109 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
l
Element
Levensmiddelen
Max.
hoeveelheid
Snelheid
Instructies
Hakken
Metalen
mes
Groente, b.v. uien
Fruit
Verse kruiden
Noten, amandelen
Chocola
800 g
800 g
1 bosje
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Fruit en groente moeten
vers en stevig zijn;
ongeveer even grote
stukken gebruiken
Vlees hakken
Metalen
mes
Vlees,
visfilets (zonder graten),
spek
500 g
4–6
Botten en pezen
verwijderen, in ca. 2 cm
grote blokken snijden
Kruimels
maken
Metalen
mes
Droog brood, biscuits
125 g
3 of 4
Voor het verwerken in
stukken breken
Pureren
Metalen
mes
Gekookt fruit of groente
tot
1,75 l
3 – 10
Tijdens het verwerken eventueel wat water toevoegen
Mengen
Metalen
mes
Lichte taartmengsels,
pannenkoekdeeg, enz.
800 ml
3–7
Met stand 1 beginnen om
de ingrediënten te mengen,
dan snelheid verhogen
Mengen
Metalen
mes
Mayonaise
1l
Pulse
of 3
Apparaat tijdens het
toevoegen van olie niet
uitschakelen
Kneden
Kunststofmes
Zware deegsoorten,
b.v. brood- en pizzadeeg
1,5 kg
1–5
Met stand 1 beginnen om
de ingrediënten te mengen,
dan snelheid verhogen
Snijden
Fijne snijder
(nr. 1)
Groente, b.v. komkommer,
courgette, wortel, enz.
Fruit, b.v. appel
Tomaten, vlees, worst, salami
etc.
800 g
1–2
Fruit en groente van
ongeveer gelijke grootte
uitzoeken
Vlees ongeveer passend
voor de vulopening snijden
Raspen
Aardappelrasp
(nr. PG1)
Aardappelen
tot
1 kg
1–2
B.v. voor aardappelknoedels
Staafjes
snijden
Fritessnijder
(nr. 3)
Aardappels, wortel,
knolgroente
1 kg
1–2
Raspen
Kaasrasp
(nr. 4)
Parmezaanse kaas
500 g
1–2
Niet te sterk met de stop
drukken
Rasp
(fijn of
grof)
Raspel
grof, fijn
(nr. 5 of
nr. 6)
Blok chocola
Fruit, b.v. appel
Groente, b.v. wortel
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Kookchocola in
2-3 stukken breken
Kloppen
Klopschijf
Lichte taartmengsels
Eiwit
Room
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Eiwit niet te lang kloppen
109
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 110 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
l
Recepten
Basisrecept biscuit-gebak
4
4 eetl.
200 g
vanillesuiker
4
eidooiers
80 g
1 theel.
0
0
0
0
0
110
500 g
1 pakje
koud water
suiker
1 pakje
80 g
3
eiwitten
Basisrecept roerdeeg
meel
bakpoeder
250 g
zachte margarine
of boter
250 g
suiker
meel
1 pakje
vanillesuiker
maïzena
1 snufje
zout
4
eieren
150 ml
melk
bakpoeder
Gebruikte accessoires:
Universele kom met klopschijf
Eiwit en water in de universele kom
doen en op stand 5 in ca. 1 minuut stijf
kloppen.
Suiker en vanillesuiker via de vulopening toevoegen en nog eens ca.
1 minuut kloppen tot de suiker opgelost is.
Eidooiers toevoegen en met een paar
keer drukken op de pulsknop erdoor
roeren.
Meel, maïzena en bakpoeder mengen,
bij de massa doen en met een paar keer
drukken op de pulsknop erdoor roeren.
Deeg in een springvorm vullen en
bakken.
Gebruikte accessoires:
Universele kom met kunststofmes
0 Alle ingrediënten in de aangegeven
volgorde in de universele kom doen.
0 Op stand 3 – 4 ca. 1 tot 1½ minuut
mengen tot het deeg romig en glad is.
3
Als het deeg bij de verwerking te veel
naar buiten wordt gewerkt, het apparaat uitzetten, de deksel openen en het
deeg met de deegschraper van de rand
van de kom naar binnen schuiven.
0 Deeg in een geschikte bakvorm doen
en bakken.
3
Het deeg kan desgewenst een beetje
veranderd worden door andere ingrediënten toe te voegen.
Voorbeeld voor marmercake:
0 2/3 van het deeg in de vorm doen. Aan
het overblijvende deeg 1 eetl. cacao en
1 eetl. melk toevoegen en nogmaals
kort met een paar keer drukken op de
pulsknop mengen.
0 Het donkere deeg op het lichte deeg in
de vorm doen. Een vork spiraalvormig
door de twee deeglagen trekken om
het marmerpatroon te krijgen.
3
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 111 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
l
Basisrecept zandtaartdeeg
250 g
1 theel
125 g
60 g
3
0
0
0
0
0
meel
Basisrecept gistdeeg
500 g
meel
bakpoeder
40 g
koude margarine
of boter
gist (vers) of
1 pakje droge gist
80 g
suiker
suiker
1 snufje
zout
1
ei
1 eetl.
koud water
Gebruikte accessoires:
Universele kom met kunststofmes
Meel, bakpoeder, zout, suiker in de universele kom doen. Koude boter in stukken snijden en toevoegen.
Op stand 3 – 4 ca. 1 minuut mengen, ei
en koud water door de vulopening
toevoegen en verder mengen tot het
deeg als een bal om het mes zit.
Deeg uit de kom nemen en met uw
handen nog even doorkneden.
Vóór de verdere verwerking het deeg
ca. 30 minuten in de koelkast laten
rusten.
Deeg uitrollen, in een goed ingevette
vorm doen en naar believen fruit, b.v.
appels of pruimen, erop leggen.
1 snufje
80 g
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
zout
margarine, gesmolten
lauwe melk
Gebruikte accessoires:
Universele kom met kunststofmes
Alle ingrediënten in de aangegeven
volgorde in de universele kom doen.
Op stand 3 – 4 ca. 1 tot 1½ minuur
mengen tot het deeg als een bal om
het mes zit.
Deeg uit de kom nemen en met uw
handen nog even doorkneden.
Ingrediënten die niet fijngemaakt
moeten worden, b.v. rozijnen, naderhand met uw handen erdoor kneden.
Vóór de verdere verwerking het deeg in
een afgedekte kom op een warme plaats laten rijzen tot het volume ongeveer tweemaal zo groot is.
Gebruiksmogelijkheden:
Tulband, koffiebroodjes.
Voor hartig gebak, b.v. uientaart, het
gistdeeg zonder suiker maken.
111
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 112 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
i
i Gentile Cliente
La preghiamo di leggere attentamente
le presenti istruzioni per l’uso, osservando in particolare le avvertenze di sicurezza riportate nelle prime pagine! Si
prega inoltre di conservare le presenti
istruzioni per l’uso per consultarle in seguito e consegnarle ad un eventuale futuro proprietario dell’apparecchio.
Con il triangolo d'avvertimento e/o con
gli avvertimenti (Avvertimento!, Prudenza!, Attenzione!) sono state evidenziate indicazioni, importanti per la
sua sicurezza o per la funzionalità
dell'apparecchio. Si prega di osservarle
rigorosamente.
0 Questa sigla l'accompagna passo dopo
passo durante l'uso dell'apparecchio.
1
3
Presso questa sigla si ottengono informazioni complementari relative ai
comandi e all'uso pratico dell'apparecchio.
2
Con il quadrifoglio si distinguono i
consigli e le osservazioni adatte
all'impiego economico ed ecologico
dell'apparecchio.
Descrizione
dell'apparecchio (Figura 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
La figura mostra il AFP 850
Carter motore
Vaso da lavoro *
Coperchio del frullatore
Coperchio di chiusura
Pressore con misurino
Coperchio con introduttore alimenti
Vaso universale
Fuso
Selettore velocità
Tasto pulse
Cassetto accessori per lame
Avvolgicavo
(lato posteriore dell'apparecchio)
Targhetta delle caratteristiche
(lato inferiore dell'apparecchio)
Bottone per salvamotore
(lato inferiore dell'apparecchio)
Supporto utensili
Lama sintetica
Lama metallica con proteggilama
Disco sbattitore
Spremiagrumi
Carter di protezione per azionamento
frullatore
Spatola da impasto
AFP 850 dispone di un vaso di lavoro in
materiale sintetico, AFP 880 dispone di
un vaso di lavoro in vetro.
1 Avvertenze di sicurezza
La sicurezza di questo apparecchio è
conforme alle regole riconosciute della
tecnica e alla legge sulla sicurezza degli
apparecchi. Nonostante ciò, quale produttore siamo tenuti ad informarla
riguardo le avvertenze sulla sicurezza
successivamente riportate.
Sicurezza generale
• L'apparecchio può essere collegato solo
ad una rete elettrica, la cui tensione e
frequenza corrispondono alle indica-
112
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 113 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
i
•
•
•
•
•
•
•
zioni riportate sulla targhetta delle
caratteristiche!
È permesso collegarlo solo ad una presa
installata conformemente alle norme.
Mai mettere in esercizio l'apparecchio
quando:
– il cordone d'alimentazione è danneggiato,
– l'involucro è danneggiato.
Mai estrarre la spina dalla presa tirando
dal cordone di alimentazione.
Quando il cordone di alimentazione di
questo apparecchio è danneggiato,
deve essere sostituito dal produttore o
dal suo servizio dopo vendita o da una
persona adeguatamente qualificata,
per evitare pericoli.
Le riparazioni su questo apparecchio
devono essere eseguite solo da tecnici
specializzati. Le riparazioni non eseguite correttamente possono comportare gravi pericoli. In caso di riparazione rivolgersi al servizio assistenza o
al rivenditore di fiducia autorizzato.
L'apparecchio è destinato unicamente
alla lavorazione di derrate alimentari
nell'economia domestica. Il produttore
non risponde dei danni causati da un
uso inappropriato o estraneo allo
scopo.
Questo apparecchio non deve essere
utilizzato da persone (inclusi i bambini)
con ridotte capacita fisiche, sensoriali
o mentali o senza esperienza e conoscenza, a meno che che le stesse non
siano state seguite nella fase iniziale
dell'uso dell'apparecchio o non
abbiano avuto istruzioni adeguate
sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
Sicurezza dei bambini
• Mai far funzionare la macchina incustodita e nei confronti dei bambini
attenersi sempre ad un particolare
obbligo di sorveglianza!
• Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
Durante l'esercizio del robot da
cucina attenersi alle seguenti
regole
• Mai mettere l'apparecchio in esercizio
con le mani bagnate.
• Non è permesso usare l'apparecchio per
miscelare colori (vernici, poliestere,
ecc.) - pericolo d'esplosione!
• Prima di procedere a qualsiasi lavoro di
pulizia e di cura, l'apparecchio deve
essere spento e la spina di collegamento alla rete sfilata.
• Mai immergere il carter motore (figura
1/A) nell'acqua o in altri liquidi!
• Il produttore non risponde per eventuali danni causati da un uso non conforme allo scopo o sbagliato.
• È permesso sostituire o togliere gli
utensili solo dopo aver staccato l'apparecchio dalla rete elettrica.
• Attenzione: La lama in metallo
(figura 1/Q) è estremamente affilata!
Pericolo di ferirsi! Afferrare la lama in
metallo solo dalla presa e conservarla
solo con proteggilama applicata.
Attenzione durante il risciacquo!
• Attenzione: Gli inserti da taglio
(figura 9) sono estremamente affilati!
Pericolo di ferirsi! Conservare gli
inserti solo nell'apposito cassetto
(figura 1/K). Attenzione durante il
risciacquo!
• Attenzione: Il dispositivo di taglio del
frullatore (figura 14/a) è affilatissimo. Pericolo di ferirsi! Fare molta
attenzione nello smontare e rimontare
il frullatore.
• Attenzione: Mai mettere le dita
nell'introduttore alimenti
(figura 1/F)! Pericolo di ferirsi!
• Attenzione: Non inserire oggetti duri
(ad es. cucchiai) nel frullatore in funzione e non mettere le mani nel vaso
da lavoro. Pericolo di ferirsi!
• Togliere il coperchio solo dopo che si
sono fermati gli utensili.
• Non tenere oggetti lunghi (coltello,
cucchiai, spatola da impasto o simili)
nell'introduttore alimenti. Pericolo di
ferirsi! Lavorare usando solo il pressore
113
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 114 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
i
•
•
•
•
•
•
•
(figura 1/E), per aggiungere premendo
l'alimento da tagliare.
Non riempire il vaso da lavoro o il vaso
universale con liquidi bollenti (solo
freddi o caldi).
Applicare sempre il vaso universale
(figura 1/G) sul carter motore, prima di
attaccare il fuso (figura 1/H) e gli utensili.
Per lavori normali (mescolare paste
soffici ecc.) l'apparecchio può essere
utilizzato ininterrottamente fino a
10 minuti. Dopo un lungo esercizio
ininterrotto dell'apparecchio, lasciarlo
raffreddare (dopo 10 minuti ininterrotti, per minimo 20 minuti). Per lavorare paste di grande volume e molto
pesanti, per es. 1,5 kg di pasta, non
tenere acceso l'apparecchio più a lungo
di 1 minuto.
Prima di prelevare il contenuto del
vaso universale, togliere sempre dapprima gli utensili e il fuso.
Non superare i volumi di riempimento
massimi.
Mettere in esercizio l'apparecchio solo
se sorvegliato. La spina deve essere
staccata dalla presa elettrica anche se
si esce brevemente dalla stanza.
Dopo terminato il lavoro spegnere
l'apparecchio e staccare la spina dalla
rete elettrica.
Smaltimento
deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere
portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze
negative, che potrebbero derivare da
uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate
sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio
locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
Indicazioni d'uso generali
Il robot da cucina l'aiuta in molti modi
durante la preparazione degli alimenti:
• Il frullatore serve alla preparazione dei
più diversi cocktail, per spezzettare il
ghiaccio, sminuzzare frutta e verdura,
ecc.
• Con il vaso multifunzionale per esempio si possono
– Preparare impasti …
– Tritare carne, noci o simili …
– Tagliare, raspare o grattugiare verdura o frutta,
– Tagliare patatine fritte …
– Montare la panna o la chiara
d'uovo …
– Spremere limoni, arance o pompelmi
2 Materiale di imballaggio
I materiali di imballaggio sono ecologici e riciclabili. Gli elementi in materiale plastico sono contrassegnati ad es.
>PE< (polietilene), >PS< (polistirolo
espanso), ecc. Smaltire i materiali di
imballaggio a seconda del loro contrassegno conferendoli negli appositi contenitori sistemati presso le discariche
comunali.
2 Vecchio elettrodomestico
W
Il simbolo
sul prodotto o sulla
confezione indica che il prodotto non
114
Sistema di sicurezza
L'apparecchio dispone di diversi sistemi
di sicurezza.
• Frullatore e vaso universale possono
essere messi in esercizio solo dopo aver
correttamente applicato il rispettivo
contenitore e il coperchio giusto.
• Il vaso universale può essere utilizzato
solo dopo aver tolto il vaso del frullatore e applicato il carter di protezione
per l'azionamento del frullatore
(figura 1/T e figura 4).
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 115 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
i
1
Tenere ugualmente i bambini lontani
dall'apparecchio.
1
Mettere l'apparecchio in esercizio solo
su una superficie di lavoro piana e
asciutta.
Salvamotore
L'apparecchio dispone di una protezione salvamotore. Questa disinserisce
l'apparecchio in caso di possibile surriscaldamento e lo protegge dal danneggiamento. Il bottone del salvamotore
(figura 1/N) presso il fondo dell'apparecchio scatta.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
In questo caso occorre procedere come
susseguentemente descritto. Altrimenti
possono verificarsi danni all'apparecchio, esclusi dalla garanzia.
Lasciar raffreddare l'apparecchio
15 minuti come minimo.
Girare la manopola di selezione (figura
1/I) a sinistra sulla posizione "0"
(figura 16/➀).
Togliere il vaso di lavoro rispettiv. il
vaso universale (figura 16/➁ e ➂),
come descritto nel rispettivo passaggio delle istruzioni per l'uso.
Staccare la spina dalla rete elettrica
(Figura 17/➀).
Capovolgere l'apparecchio, in modo da
rendere accessibile il lato inferiore
dell'apparecchio (figura 17/➁).
Premere il bottone del salvamotore
(figura 1/N) sul lato inferiore dell'apparecchio. Quando l'apparecchio è sufficientemente raffreddato, il bottone si
aggancia (figura 17/➂). Se il bottone
scatta di nuovo, l'apparecchio deve
raffreddare ancora per qualche tempo.
Poi ripetere la manovra.
Quando il bottone è scattato nuovamente nella sua posizione, rigirare
l'apparecchio in posizione di lavoro
(figura 18/➀).
Collegare nuovamente la spina alla rete
elettrica (Figura 18/➁).
Applicare nuovamente il vaso di lavoro
rispettiv. il vaso universale (figura 18/➂
e ➃), come descritto nel rispettivo passaggio delle istruzioni per l'uso.
0 L'apparecchio è nuovamente pronto
per l'uso. Girare la manopola di selezione a destra nella posizione desiderata figura 18/➄) e continuare con la
funzione sospesa.
Frullatore
Il frullatore serve alla preparazione di
svariati cocktail, per spezzettare il
ghiaccio, sminuzzare frutta e verdura,
ecc.
Preparazione frullatore
Per poter applicare il vaso di lavoro,
occorre togliere prima il carter di protezione dell'azionamento del frullatore
(figura 1/T e figura 4).
0 Girare il carter di protezione in senso
orario e toglierlo.
– La spia d'avvertimento rossa
(figura 4/a) lampeggia.
0 Applicare l'azionamento del frullatore
(figura 1/B e figura 2) sull'azionamento
del frullatore (freccia
su freccia
) e girarlo in senso antiorario fino
all'arresto. L'azionamento del frullatore
aggancia percettibilmente. Le due
frecce nere adesso devono essere
sovrapposte.
– La spia d'avvertimento rossa
(figura 4/a) si spegne.
0 Solo AFP 850: Applicare il coperchio
del frullatore (figura 1/C e figura 3) sul
vaso di lavoro e girare fino a quando il
naso del coperchio viene a trovarsi
direttamente sopra l'impugnatura. Il
coperchio aggancia percettibilmente.
Il frullatore si può accendere soltanto
quando vaso e coperchio sono stati
posizionati correttamente.
0 Solo AFP 880: Applicare il coperchio
del frullatore sul vaso di lavoro.
3
3
Il frullatore si può accendere soltanto
quando il vaso è stato posizionato correttamente.
115
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 116 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
i
0 Inserire il coperchio di chiusura
(figura 1/D) e bloccare.
Uso del frullatore
0 Aprire il coperchio (figura 1/C) e mettere nel contenitore tutti gli ingredienti desiderati.
Attenzione: Non superare il volume di
riempimento massimo di 1,5 litri!
Durante l'esercizio si possono aggiungere altri ingredienti attraverso l'apertura di riempimento. A questo scopo il
coperchio di chiusura (figura 1/D) può
essere utilizzato anche da bicchiere di
riempimento. Richiudere sempre subito
l'apertura di riempimento, per evitare
la fuoriuscita di spruzzi.
0 Avviare il frullatore: girare la manopola
di selezione (figura 1/I) a destra fino allo
stadio di velocità desiderato oppure premere il tasto pulse (figura 1/J).
3
Si consiglia di iniziare a una velocità
ridotta per poi aumentare fino a velocità superiori. Quando si preme il tasto
pulse, il frullatore gira alla velocità
massima.
Valori di riferimento per la regolazione
della velocità, vedere al capitolo "Consigli per l'uso, frullatore".
0 Spegnere l'apparecchio: girare la
manopola di selezione a sinistra sulla
posizione "0".
0 Dopo aver usato il frullatore, girare il
vaso in senso orario e toglierlo. Poi girare il coperchio e toglierlo.
3
Parte multifunzionale
Gli utensili e le loro possibilità
d'impiego
Nella parte multifunzionale si possono
impiegare i seguenti utensili:
• Disco sbattitore (Figura 1/R)
Per montare la panna e la chiara d'uovo,
preparare creme e impasti soffici.
116
• Lama in metallo (Figura 1/Q)
Per tritare carne cruda, cioccolato,
noci, ecc.
• Lama in materiale sintetico
(Figura 1/P)
Per impastare e mescolare impasti
pesanti.
• Portautensili (figura 1/O) con inserto
(figura 10)
Gli inserti sono contrassegnati con un
numero (da 1 a 6) sull'impugnatura.
Nel portautensili si inserisce l'inserto
desiderato.
1
Lama fine
Per tagliare frutta, verdura, carne
cruda o insaccati (ad es. salami)
ecc. a fette fini.
PG1 Grattugia da patate
Per grattugiare le patate.
3
Lama per patatine fritte
Per tagliare le patate da friggere.
4
Grattugia da formaggio
Per grattugiare formaggi duri, ad
es. Parmigiano ecc.
5
Grattugia grossa
Per grattugiare verdura e frutta
ecc.
6
Grattugia fine
Per grattugiare verdura, frutta,
cioccolato, aglio, ecc.
Preparazione della parte
multifunzionale
Applicare il carter di protezione
(figura 4)
La parte multifunzionale può essere
messa in esercizio solo dopo aver tolto
il vaso del frullatore e applicato il carter di protezione per l'azionamento del
frullatore (figura 1/T e figura 4).
0 Togliere il vaso del frullatore, come
descritto presso "frullatore".
– La spia d'avvertimento rossa
(figura 4/a) lampeggia.
0 Applicare il carter di protezione
sull'azionamento del frullatore (marca
su marca ) e girare in senso antio-
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 117 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
i
rario fino alla battuta d'arresto. Il carter
di protezione aggancia percettibilmente.
La marca deve trovarsi sopra la spia
luminosa d'avvertimento (figura 4).
– La spia d'avvertimento rossa
(figura 4/a) si spegne.
Applicare il vaso universale
(figura 5)
0 Applicare il vaso universale (figura 1/G)
sull'apparecchio (freccia
su freccia
) e girarlo in senso antiorario fino
all'arresto. Il vaso universale aggancia
percettibilmente. Le due frecce nere
adesso devono essere sovrapposte.
Inserire il fuso (figura 7)
0 Applicare il fuso (figura 1/H) sul perno
al centro del vaso universale.
Applicare gli utensili
•
•
•
•
Si possono impiegare a scelta i
seguenti utensili:
Disco sbattitore (figura 1/R), oppure
Lama in metallo (figura 1/Q), oppure
Lama in materiale sintetico
(figura 1/P), oppure
Portautensili (figura 1/O) con inserto
(figura 9)
Il portautensili deve essere attrezzato
con l'inserto adatto all'impiego desiderato (vedere "Inserire l'inserto nel portautensili").
0 Applicare sul fuso l'utensile desiderato.
– Il disco sbattitore, la lama in metallo
e la lama in materiale sintetico
(figura 8) ingranano nella dentatura
in basso presso il fuso.
– Il portautensili (figura 11) è posizionato sull'esagono del fuso.
3
3
Tenere il portautensili preferibilmente
con due dita nei due fori di presa.
Applicare il coperchio (figura 6)
0 Applicare il coperchio (figura 1/F) sul
vaso universale (freccia
su freccia
) e girarlo in senso antiorario fino
alla battuta d'arresto, il coperchio
aggancia percettibilmente. Il naso del
coperchio si trova direttamente sopra
l'impugnatura e le due frecce nere
devono essere sovrapposte.
0 Inserire il pressore (figura 1/E)
nell'introduttore alimenti.
Inserire l'inserto nel portautensili
(figura 10)
A seconda dell'uso, inserire nel portautensili l'inserto adatto.
3
Gli inserti si trovano nel vano per
accessori apribile (figura 1/K) nel carter
del motore.
1
Gli inserti sono affilatissimi. Afferrarli
esclusivamente all'impugnatura!
Aprire il cassetto accessori tirando la
maniglia (figura 9).
Prelevare dal vano accessori l'inserto
desiderato afferrandolo per l'impugnatura (figura 9).
Posizionare l'inserto con la punta al
centro del portautensili e porlo nella
scanalatura del disco (figura 10).
Per togliere l'inserto tirarlo dall'impugnatura leggermente verso l'esterno e
sollevarlo.
0
0
0
0
Uso della parte multifunzionale
0 Aprire il coperchio (figura 1/F) e mettere nel vaso universale tutti gli ingredienti necessari.
Attenzione: Non superare i volumi di
riempimento massimi:
– liquido 1,75 litri
– solido 1,5 litri
3
Durante l'esercizio si possono aggiungere altri ingredienti attraverso l'apertura di riempimento. A questo scopo si
può utilizzare anche il bicchiere di
riempimento nel pressore (figura 1/E).
117
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 118 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
i
Richiudere sempre subito l'apertura di
riempimento, per evitare la fuoriuscita
di spruzzi.
Utilizzare esclusivamente il pressore
per spingere nel vaso gli alimenti da
lavorare!
0 Avviare l'apparecchio: girare la manopola di selezione (figura 1/I) a destra
fino allo stadio di velocità desiderato
oppure premere il tasto pulse
(figura 1/J).
1
3
Si consiglia di iniziare a una velocità
ridotta per poi aumentare fino a velocità superiori. Quando si preme il tasto
pulse, l'apparecchio funziona alla velocità massima.
Per i valori di riferimento vedere al
capitolo "Consigli per l'uso, parte multifunzionale".
Quando la spia d'avvertimento lampeggia (figura 4/a) e l'apparecchio non
parte, significa che il carter di protezione dell'azionamento del frullatore
(figura 1/T e figura 4) non è stato correttamente applicato.
0 Spegnere l'apparecchio: girare la
manopola di selezione a sinistra sulla
posizione "0".
0 Dopo l'uso, girare il coperchio in senso
orario e toglierlo.
1
Togliere il coperchio solo quando
l'utensile si è fermato completamente!
0 Togliere l'utensile e il fuso.
0 Girare il vaso universale in senso orario
e toglierlo.
1
Spremiagrumi
battuta d'arresto. L'inserto filtrante
aggancia percettibilmente, la freccia
deve trovarsi sopra la freccia
.
0 Inserire il cono spremitore (figura 13/b)
nell'inserto filtrante.
Uso dello spremiagrumi
0 Avviare l'apparecchio: girare la manopola di selezione (figura 1/I) a destra
sulla posizione 1.
3
0
0
0
0
1
Lo spremiagrumi può essere utilizzato
solo alla velocità più bassa.
Spegnere l'apparecchio: girare la
manopola di selezione a sinistra sulla
posizione "0".
Dopo l'uso, togliere il cono spremitore.
Girare l'inserto filtrante in senso orario
e toglierlo.
Girare il vaso universale in senso orario
e toglierlo.
L'apparecchio può essere utilizzato
senza interruzioni fino a 10 minuti.
Dopo un lungo esercizio ininterrotto
dell'apparecchio, lasciarlo raffreddare
(dopo 10 minuti ininterrotti, per
minimo 20 minuti).
Pulizia e cura
Carter motore
Assicurarsi che nessun liquido penetri
all'interno del carter motore!
0 Pulire il carter motore usando un panno
umido. Mai immergerlo nell'acqua o
tenerlo sotto l'acqua corrente!
1
Frullatore
Preparazione (figura 13)
0 Applicare il vaso universale, come
descritto più in alto (figura 5).
0 Applicare l'inserto filtrante dello spremiagrumi (figura 13/a) sul vaso universale (freccia
su freccia
)e
girarlo in senso antiorario fino alla
118
Con l'aiuto dello stadio pulse si possono pulire facilmente e con sicurezza
vaso e lame.
0 Riempire il vaso del frullatore a metà
con acqua calda (non bollente!) e
aggiungere alcune gocce di detersivo
per stoviglie.
3
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 119 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
i
0 Azionare brevemente il tasto pulse.
0 Sciacquare poi il contenitore sotto
l'acqua corrente.
1
Smontare/montare il dispositivo
di taglio (figura 14)
3
Dovesse risultare necessario, il dispositivo di taglio può essere anche smontato e pulito separatamente.
1 Attenzione: La lama è affilatissima!
Esiste il pericolo di ferirsi!
0 Utilizzando il coperchio di chiusura
come utensile (figura 1/D e figura 14/c)
sbloccare il dispositivo di taglio (figura
14/a) dal vaso da lavoro. Le tacche del
coperchio di chiusura si inseriscono sui
denti del dispositivo di taglio. Ruotare
in senso antiorario e rimuoverlo
tenendolo leggermente inclinato.
0 Togliere l'anello di guarnizione (figura
14/b) dal dispositivo di taglio.
1
Il dispositivo di taglio è affilatissimo.
L'anello di guarnizione può essere danneggiato.
Sciacquare le parti con cautela a mano
(pericolo di ferirsi!). Per la pulizia utilizzare acqua e detersivo per stoviglie.
Non pulire il dispositivo di taglio nella
lavastoviglie.
0 Inserire l'anello di guarnizione nel
dispositivo di taglio.
0 Inserire il dispositivo di taglio al basso
nel contenitore, tenendo il dispositivo
di taglio leggermente inclinato. Serrare
il dispositivo di taglio utilizzando il
coperchio come utensile ruotando in
senso orario (figura 14).
1
Inserti
0 Pulire gli inserti sotto l'acqua corrente
con una spazzola o un panno, oppure
nella lavastoviglie!
1 Attenzione: Gli inserti sono affilatissimi! Pericolo di ferirsi!
Conservazione
Tutti gli accessori eccetto lo spremiagrumi possono essere conservati direttamente nell'apparecchio.
• Conservare gli inserti nel vano degli
accessori (figura /K).
Attenzione: Gli inserti sono affilatissimi. Pericolo di ferirsi! Afferrarli
esclusivamente all'impugnatura!
• Riporre gli accessori nel vaso universale
come si vede nella figura 12.
1
Attenzione: La lama di metallo (figura
1/Q) è estremamente affilata! Pericolo di ferirsi! Afferrare la lama di
metallo solo dalla presa e conservarla
solo con proteggilama applicata!
• Avvolgere il cavo attorno ai due ganci
sul lato posteriore dell'apparecchio
(figura 15).
1
Dati tecnici
Tensione di rete: 230 – 240 V
Potenza assorbita: 800 W
Vaso universale e utensili
0 Pulire il vaso universale e gli utensili
nell'acqua di risciacquo.
1
Attenzione: La lama in metallo è
estremamente affilata! Pericolo di
ferirsi!
Le parti di plastica sono soggette ad
invecchiamento se vengono pulite
spesso nella lavastoviglie. Dovendo
ugualmente pulire queste parti nella
lavastoviglie, dovranno essere piazzate
nel cestello superiore.
;
Questa apparecchiatura è conforme
alle seguenti Direttive CE:
• Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE
• Direttiva EMC 89/336/EEC e successivi emendamenti 92/31/EEC e
93/68/EEC
119
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 120 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
i
Consigli per la
conservazione
• Frantumaghiaccio: aggiungere sempre
un poco d'acqua nel contenitore, prima
di triturarvi il ghiaccio.
• Durante la lavorazione di miscele
asciutte, può risultare necessario spegnere saltuariamente l'apparecchio,
aprire il coperchio del frullatore e grattare la miscela giù dalle pareti del vaso
del frullatore.
• Per frullare additivi liquidi e solidi, frullare dapprima gli additivi liquidi e poi
aggiungere quelli solidi.
• Prima della lavorazione far raffreddare
nel frullatore i liquidi bollenti.
• Quando occorre lavorare ingredienti
caldi, occorre ventilare il vaso del
frullatore, togliendo il coperchio di
chiusura.
Frullatore
• Il frullatore si presta perfettamente per
tritare piccoli quantitativi di alimenti
quali noci, pane grattugiato o spezie.
• Le salse, che si sono separate, nel
frullatore possono essere rapidamente
salvate.
• Tagliare o spezzettare a cubetti di circa
2-3 cm gli alimenti che si intendono
lavorare nel frullatore.
• Togliere sempre i noccioli dalla frutta e
le ossa dalla carne, perché questi
potrebbero danneggiare il dispositivo
di taglio.
Alimento
Velocità*
Osservazioni
Frullare
Shake al latte
5 – 10
Usare latte freddo
Tritare
Noci, cioccolato, aglio,
erbe aromatiche
Pulse
Preparare solo ½ vaso alla volta, per
triturare finemente il contenuto
Pane grattugiato
Panini, biscotti, toast
5 – 10
Prima della lavorazione spezzettare
grossolanamente
Pulse
Aggiungere ¼ di tazza d'acqua.
Premere 3-4 volte il tasto pulse
Frantumaghiaccio
Emulsionare
Condimento per insalata
7 – 10
Miscelare bene.
L'olio può essere aggiunto durante
la miscelazione attraverso l'apertura
di riempimento
Mescolare
Impasti per torte,
pasta per migliacci
1
Limitarsi a mescolare bene gli ingredienti,
non frullare troppo a lungo
Passati
Zuppe, verdura, frutta
3 – 10
Frullare fino a quando la miscela è densa
* Iniziare sempre ad una velocità ridotta per poi aumentare fino a velocità superiori.
120
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 121 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
i
Parte multifunzionale
Tritare
Per ottenere un risultato omogeneo si
dovrebbero lavorare pezzi possibilmente della stessa grandezza. Prima
della lavorazione, tagliare o rompere gli
alimenti in pezzi possibilmente della
stessa grandezza.
Fare attenzione a non sovraccaricare il
contenitore.
Carne macinata
Prima della lavorazione, tagliare la
carne a cubetti di ca. 2 cm.
Verdura
Per lavorare, sbucciare e dividere verdura, per esempio le cipolle.
Frullare
Il volume da lavorare cambia a seconda
della densità dell'alimento da lavorare.
Aggiungere ingredienti
Aggiungere gli ingredienti asciutti nel
vaso universale, per esempio la farina,
prima della lavorazione. Non occorre
mescolare gli ingredienti prima della
lavorazione.
Gli ingredienti liquidi possono essere
aggiunti dall'apertura di riempimento
durante la lavorazione.
Osservazione: Durante la lavorazione
di salse o di ingredienti semiliquidi, può
risultare necessario spegnere saltuariamente l'apparecchio, aprire il coperchio
del vaso universale e grattare la
miscela giù dalle pareti del vaso universale.
Lavorare con il portautensili
La giusta adduzione degli alimenti
attraverso l'apertura di riempimento è
molto importante.
Ridurre ev. la grandezza degli alimenti
preparati, in modo cha passino senza
problemi attraverso l'apertura di riempimento.
Mettere l'alimento da riempire possibilmente in verticale l'uno accanto
all'altro nell'apertura di riempimento.
Spingere gli alimenti omogeneamente
con il pressore. La forza di pressione
influenza la forza dell'alimento da
tagliare.
1
Per aggiungere usare sempre solo il
pressore. Mai mettere le dita nell'apertura di riempimento!
Una pressione eccessiva sul pressore
può danneggiare l'apparecchio!
3
Tra il pressore e il portautensili resta
sempre un piccolo quantitativo di alimenti non lavorato.
Grattare il formaggio
Prima di grattugiarlo raffreddare bene
il formaggio morbido, ad es. l'Emmentaler o la Mozzarella.
Lavorare il formaggio duro, come Parmigiano, a temperatura ambiente.
Osservazione: Il Parmigiano dev'essere
lavorato esercitando un lieve pressione
sul pressore.
121
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 122 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
i
Utensile
Alimento
Quantità
max.
Velocità
Osservazioni
Tritare
Lama in
metallo
Verdure, per es. cipolle
frutta
verdure aromatiche fresche
noci, mandorle
cioccolato
800 g
800 g
1 fascio
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Frutta e verdura dovrebbero
essere fresche e compatte utilizzare pezzi all'incirca
della stessa grandezza
Tritare
carne
Lama in
metallo
Carne,
Filetti di pesce (sliscati),
Lardo
500 g
4–6
Togliere ossa e tendini,
tagliare a cubetti
di ca. 2 cm
Pane grattugiato
Lama in
metallo
Pane secco, biscotti
125 g
3o4
Prima della lavorazione
spezzettare
grossolanamente
Passati
Lama in
metallo
Frutta cotta
o verdura
fino a
1,75 l
3 – 10
Durante la lavorazione
aggiungere eventualmente
un poco d'acqua
Mescolare
Lama in
metallo
Impasti da torta soffici,
impasti da migliacci, ecc.
800 ml
3–7
Iniziare allo stadio 1, per
mescolare gli ingredienti,
poi aumentare la velocità
Mescolare
Lama in
metallo
Maionese
1l
Pulse
oppure 3
Durante l'aggiunta di olio
non disinserire l'apparecchio
Impastare
Lama di
plastica
Impasti pesanti, ad es. impasti
per pane o pizza
1,5 kg
1–5
Iniziare allo stadio 1, per
mescolare gli ingredienti,
poi aumentare la velocità
Tagliare
Lama fine
(n. 1)
Verdura, ad es. cetrioli,
zucchini, carote, ecc.
Frutta, ad es. mele, pomodori,
carne, insaccati, salame, ecc.
800 g
1–2
Selezionare frutta e verdura
circa della stessa
dimensione.
Tagliare la carne in pezzi
adatti all'apertura di
riempimento
Grattare
Grattugia
da patate
(n. PG1)
Patate
fino a
1 kg
1–2
per es. gnocchi di patate
Tagliare a
strisce
Lama per
patatine
fritte (n. 3)
Patate, carote, pastinache
1 kg
1–2
Grattare
Grattugia
da formaggio
(n. 4)
Formaggio parmigiano
500 g
1–2
Non premere troppo forte
sul pressore
Raspare
(grossolano
o fine)
Raspa
grossa, fine
(n. 5 o n. 6)
Cioccolato a tavolette
Frutta, ad es. mele
Verdure, ad es. carote
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Spezzare il cioccolato da
cucina in 2-3 pezzi
Montare
Disco
sbattitore
Miscele da torta soffici
Chiara d'uovo
Panna
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Non montare la chiara
d'uovo troppo a lungo
122
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 123 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
i
Ricette
Ricetta di base per biscotto
4
4 CM
200 gr.
Chiara d'uovo
Ricetta di base pasta per torte
500 gr.
1 bustina Lievito in polvere
Acqua fredda
Zucchero
1 bustina
Zucchero vanigliato
4
Giallo d'uovo
Farina
250 gr.
Margarina
o burro morbidi
250 gr.
Zucchero
80 gr.
Farina
1 bustina Zucchero vanigliato
80 gr.
Amido alimentare
1 presa
1 CT
Lievito in polvere
3
0
0
0
0
0
Accessori usati:
Vaso universale con disco sbattitore
Mettere la chiara d'uovo e l'acqua nel
vaso universale e usando lo stadio 5
montare la chiara a neve per 1 minuto
Aggiungere zucchero e zucchero vanigliato attraverso l'apertura di riempimento e continuare a montare per ca.
1 minuto, fino a sciogliere lo zucchero.
Aggiungere il tuorlo dell'uovo e mescolarlo premendo alcune volte su pulse.
Mescolare farina, amido alimentare e
lievito in polvere, aggiungere alla
massa cremosa e mescolare premendo
alcune volte su pulse.
Versare l'impasto in una tortiera apribile e cuocere.
Sale
4
Uova
150 ml
Latte
Accessori usati:
Vaso universale con lama sintetica
0 Versare nel vaso universale tutti gli
ingredienti rispettando la sequenza
indicata.
0 Allo stadio 3 - 4 mescolare per circa
1 - 1 ½ minuti fino a quando l'impasto
sarà liscio e cremoso.
3
Se durante la lavorazione l'impasto
dovesse essere trasportato eccessivamente verso l'esterno, spegnere l'apparecchio, aprire il coperchio e con la
spatola spostare l'impasto dal bordo
del vaso verso l'interno.
0 Versare l'impasto in una tortiera adatta
e cuocere.
3
L'impasto può essere leggermente
modificato a piacere aggiungendo altri
aromi.
Esempio torta marmorizzata:
0 Riempire la forma con 2/3 dell'impasto.
Aggiungere all'impasto rimanente
1 CM di cacao e 1 CM di latte e mescolare nuovamente premendo alcune
volte su pulse.
0 Riempire l'impasto scuro sopra quello
chiaro che già si trova nella forma. Far
passare una forchetta con un movimento a spirale attraverso i due impasti, per creare il colore marmorizzato.
3
123
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 124 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
i
Ricetta di base per pasta frolla
250 gr.
1 CT
125 gr.
60 gr.
1 presa
3
0
0
0
0
0
124
Farina
Lievito in polvere
Ricetta di base pasta lievitata
500 gr.
Lievito (fresco) o
1 bustina di lievito secco
80 gr.
Zucchero
Margarina o burro freddi
Zucchero
1 presa
Sale
1
Uovo
1 CM
Acqua fredda
Accessori usati:
Vaso universale con lama sintetica
Versare nel vaso universale farina, lievito in polvere, sale e zucchero. Tagliare
a pezzi il burro freddo e aggiungerlo.
Mescolare allo stadio 3 - 4 per circa
1 minuto, aggiungere uovo e acqua
fredda attraverso l'apertura di riempimento e continuare a mescolare fino a
quando l'impasto forma una palla
attorno alla lama.
Togliere l'impasto dal vaso e impastare
ancora brevemente con le mani.
Prima dell'ulteriore lavorazione far
risposare l'impasto nel frigorifero per
circa 30 minuti.
Spianare l'impasto, metterlo in una
tortiera ben ingrassata e coprire a piacere con frutta, ad es. mele o prugne.
Farina
40 gr.
80 gr.
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
Sale
Margarina, sciolta
Latte tiepido
Accessori usati:
Vaso universale con lama sintetica
Versare nel vaso universale tutti gli
ingredienti rispettando la sequenza
indicata.
Allo stadio 3-4 mescolare per circa
1 - 1 ½ minuti fino a quando l'impasto
formerà una palla attorno alla lama.
Togliere l'impasto dal vaso e impastare
ancora brevemente con le mani.
Aggiungere successivamente a mano
all'impasto gli ingredienti che non
devono essere sminuzzati, per es. l'uva
sultanina.
Prima dell'ulteriore lavorazione, far lievitare l'impasto in una scodella coperta
in un luogo caldo, fino a quando
l'impasto raddoppierà circa di volume.
Possibilità d'utilizzazione:
Treccia al lievito, biscotti al lievito,
torta alla frutta, paste tubolari.
Per torte piccanti, come ad es. la torta
di cipolle, preparare dapprima
l'impasto lievitato senza lo zucchero.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 125 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
e
e Estimado/a cliente:
Lea detenida y completamente las instrucciones de uso. En especial, observe
las normas de seguridad incluidas en
las primeras páginas de estas instrucciones de uso. Conserve las instrucciones de uso para realiza consultas en el
futuro. Asimismo, proporcione estas instrucciones a otros posibles usuarios del
aparato.
El triángulo de alerta y/o las palabras
(¡Advertencia!, ¡Cuidado!, ¡Atención)
sirven para destacar indicaciones
importantes para su seguridad o para
el normal funcionamiento de la
máquina. Sígalas sin falta.
0 Este indicativo le conducirá paso a
paso por el manejo del electrodoméstico.
1
3
Después de este indicativo recibirá
usted información complementaria
sobre el manejo y la aplicación práctica
de la máquina.
2
La hoja de trébol se aplica para destacar consejos e indicaciones útiles para
trabajar con esta máquina de forma
ahorrativa y ecológica.
Descripción del aparato
(Fig. 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
La figura muestra el AFP 850
Carcasa del motor
Recipiente de la batidora *
Tapa de la batidora
Tapita de cierre
Empujador con vaso de medida
Tapa con tolva de llenado
Recipiente universal
Husillo
Selector de velocidad
Tecla "Pulse"
Compartimento de accesorios
Enrollador del cable (parte de atrás del
aparato)
Placa tipo (parte inferior del aparato)
Botón de protección de sobrecarga
(parte inferior del aparato)
Soporte para insertos
Cuchilla de plástico
Cuchilla de metal con su protección
Disco de batido
Exprimidor de cítricos
Cubierta de seguridad para el eje de la
batidora
Rascador de masa
El recipiente de la batidora del AFP 850
es de plástico; el del AFP 880, de vidrio.
1 Normas de seguridad
La seguridad de este aparato corresponde a las reglas reconocidas de la
técnica y a la Ley sobre la seguridad de
aparatos. No obstante, respete las normas de seguridad que proporcionamos
a continuación en calidad de fabricante.
Seguridad básica
• Antes de poner en funcionamiento el
aparato, asegúrese de que la tensión y
la frecuencia de la red eléctrica coinciden con los valores indicados en la
placa de características.
125
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 126 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
e
• No utilice jamás la batidora si
– el cable eléctrico está dañado, o
– la carcasa está dañada.
• Nunca desenchufe el aparato tirando
del cable.
• Si el cable de este aparato estuviese
dañado, deberá ser sustituido por el
fabricante, su Servicio Técnico o una
persona con cualificación semejante
con el fin de evitar riesgos.
• Las reparaciones en este aparato deben
ser ejecutadas únicamente por técnicos
cualificados. En caso de reparaciones
inadecuadas se pueden producir considerables peligros. En caso de reparación, sírvase consultar al Servicio
postventa o a su distribuidor autorizado.
• Este aparato está destinado solamente
al procesamiento doméstico de alimentos. El fabricante no responde de los
daños causados por un uso inadecuado
o distinto al que tiene el aparato.
• Este aparato no está concebido para su
uso por personas (incluyendo ninos)
con capacidades físicas, sensoriales o
mentales disminuídas, o con falta de
experiencia y conocimiento, a menos
de que se les haya dado una formación
o supervisión inicial sobre el uso del
aparato, por una persona responsable
de su seguridad.
•
•
•
•
•
•
•
•
Protección de los niños
• Nunca deje la máquina funcionando
sin vigilancia y tenga especial cuidado en presencia de niños.
• Los niños deben estar bajo vigilancia
para asegurar que no juegan con el
aparato.
Al trabajar con el robot de
cocina tenga en cuenta lo
siguiente:
• No lo ponga en marcha con las manos
mojadas.
• No utilice el aparato para mezclar pinturas (barniz, poliéster, etc.)
– ¡Peligro de explosión!
• Antes de cualquier trabajo de limpieza
o mantenimiento, apague la batidora y
126
•
•
•
•
desenchufe la clavija de la red eléctrica.
¡No sumerja nunca la carcasa del
motor (Fig. 1/A) en agua u otros líquidos!
El fabricante no se hace responsable de
eventuales daños originados por una
utilización inapropiada o la manipulación incorrecta del robot.
Poner y quitar los accesorios sólo con
el aparato desenchufado de la red.
¡Cuidado! ¡La cuchilla de metal
(Fig 1/Q) está muy afilada! ¡Existe
riesgo de lesión! ¡Agarre la cuchilla de
metal sólo por la empuñadura y guárdela siempre con su protección! ¡Tenga
cuidado al fregarla!
¡Cuidado! ¡Los insertos de corte (Fig 9)
están muy afilados! ¡Existe riesgo de
lesión! ¡Guarde siempre los insertos en
su compartimento (Fig. 1/K)! ¡Tenga
cuidado al fregarlos!
Cuidado: el dispositivo de cuchilla de
la batidora (Fig. 14/a) está muy afilado.
¡Existe riesgo de lesión! Tenga cuidado al desmontar y al montar la batidora.
Cuidado: ¡Nunca introduzca sus dedos
en la tolva de llenado
(Fig. 1/F)! ¡Existe riesgo de lesión!
Cuidado: No introduzca ningún objeto
duro (p.ej. una cuchara) en la batidora
en marcha y no introduzca la mano en
el recipiente de la batidora. ¡Existe
riesgo de lesión!
Quitar la tapa sólo cuando se hayan
parado completamente los accesorios.
No introduzca ningún objeto alargado
(cuchillo, cucharón, batidor o similares)
por la tolva de llenado. ¡Existe riesgo
de lesión! Para presionar los alimentos
a cortar, use sólo el empujador
(Fig. 1/E).
No ponga líquidos muy calientes en el
recipiente universal ni en el de la batidora (sólo líquidos fríos o templados).
Ponga siempre primero el recipiente
universal (Fig 1/G) sobre la carcasa del
motor, antes de colocar el husillo (Fig
1/H) y los accesorios.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 127 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
e
• Para los trabajos normales (preparación
de masas ligeras) Usted podrá utilizar
el aparato sin interrupción hasta
10 minutos. Tras un funcionamiento
ininterrumpido prolongado, deje que el
aparato se enfríe (tras 10 minutos de
funcionamiento sin interrupción por lo
menos 20 minutos). Si se trabajan
materiales muy pesados, p.ej. con
1,5 kg de masa, no se deberá hacer
funcionar al aparato durante más de
1 minuto sin interrupción.
• Retirar siempre los accesorios y el husillo, antes de sacar el contenido del
recipiente universal.
• No sobrepasar las cantidades máximas
de llenado.
• Nunca deje el aparato funcionando sin
vigilancia. Deberá desenchufarlo de la
red si se ausenta de la habitación
donde esté el aparato, aunque sea por
un rato corto.
• Tras finalizar el trabajo, desconectar el
aparato y desenchufarlo de la red.
Eliminación de desechos
2
2
Material de embalaje
Los materiales de embalaje respetan el
medio ambiente y son reciclables. Los
elementos de materia plástica están
identificados; por ejemplo, >PE<, >PS<
etc. Elimine los materiales de embalaje,
según su identificación, en los contenedores de recogida disponibles en
los puntos de gestión de desechos
locales.
Aparato viejo
W
El símbolo
en el producto o en su
empaque indica que este producto no
se puede tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe
entregar al punto de recolección de
equipos eléctricos y electrónicos para
reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted
ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la
salud pública, lo cual podría ocurrir si
este producto no se manipula de forma
adecuada. Para obtener información
más detallada sobre el reciclaje de este
producto, póngase en contacto con la
administración de su ciudad, con su
servicio de desechos del hogar o con la
tienda donde compró el producto.
Instrucciones generales de
manejo
El robot de cocina le ayudará a preparar sus recetas de muchas maneras:
• La Batidora sirve para preparar los más
variados batidos, para picar hielo, trocear fruta y verdura, etc.
• Con el Dispositivo multiusos podrá
Ud., por ejemplo.
– preparar masas ...
– picar carne, frutos secos o
similares ...
– cortar o rallar verdura o fruta,
– cortar patatas para patatas fritas, ...
– batir nata o clara de huevo ...
– así como exprimir limones, naranjas
y pomelos
Sistemas de seguridad
El aparato dispone de varios sistemas
de seguridad.
• La batidora o el recipiente universal
sólo funcionarán, si se han colocado
correctamente los recipientes y sus
tapas correspondientes.
• El recipiente universal sólo funciona, si
se ha retirado el recipiente de la batidora y se ha colocado la cubierta de
seguridad del eje de la misma
(Figs. 1/T y 4).
1
A pesar de todo, mantenga a los niños
alejados del aparato.
1
Ponga el aparato en funcionamiento
sólo sobre una superficie de trabajo
plana y seca.
127
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 128 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
e
Protección contra la sobrecarga
El aparato dispone de una protección
contra la sobrecarga. Ésta desconecta
el aparato en caso de sobrecalentamiento, protegiéndolo así de posibles
daños. En tal caso, el botón de la protección contra la sobrecarga (Fig. 1/N),
en la parte inferior del aparato, saltará.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128
Si esto ocurre, se deberá proceder
como se describe aquí. De lo contrario
pueden producirse daños en el aparato,
los cuales están excluídos de la
garantía.
Dejar que el aparato se enfríe durante
por lo menos 15 segundos.
Girar el selector giratorio (Fig. 1/l) a la
izquierda, hasta la posición "0"
(Fig. 16/➀).
Retirar el recipiente de la batidora /
recipiente universal (Fig. 16/➁ y ➂), tal
como se describe en estas instrucciones
de manejo.
Desenchufar el cable de la red
(Fig. 17/➀).
Poner el aparato sobre su parte
posterior para poder tener acceso a la
parte inferior (Fig. 17/➁).
Pulsar el botón de protección contra la
sobrecarga (Fig. 1/N). Si el aparato ya
se ha enfriado lo suficiente, el botón
permanecerá por sí mismo en la posición de pulsado (Fig. 17/➂). Si el botón
no se queda pulsado, eso significa que
el aparato debe enfriarse todavía por
más tiempo; repetir el procedimiento
más tarde.
Cuando el botón permanezca en posición de pulsado, volver a colocar el
aparato en la posición normal de trabajo (Fig. 18/➀).
Volver a enchufar el cable a la red
(Fig. 18/➁).
Volver a colocar el recipiente de la
batidora / recipiente universal
(Fig. 18/➂ y ➃), tal como se describe
en estas instrucciones de manejo.
El aparato está ahora listo para funcionar. Volvar a girar el selector giratorio a
la derecha hasta la posición deseada
(Fig. 18/➄) y continuar con la función
interrumpida.
Batidora
La batidora sirve para preparar los más
variados batidos, para picar hielo, trocear fruta y verdura, etc.
Preparación de la batidora
Para poder colocar el recipiente de la
batidora, debe de haberse retirado
antes la cubierta de seguridad del eje
de la misma (Figs. 1/T y 4).
0 Girar la cubierta de seguridad en el
sentido de las agujas del reloj y retirarla.
– Se encenderá la lámpara roja de
aviso (Fig. 4/a).
0 Colocar el recipiente de la batidora
(Figs. 1/B y 2) sobre el eje motriz de la
batidora (la flecha
sobre la flecha
) y girar en sentido contrario a las
agujas del reloj hasta el tope. Notará
que el recipiente de la batidora se bloquea. Las dos flechas negras deben de
coincidir.
– Se apagará la lámpara roja de aviso
(Fig. 4/a).
0 Sólo AFP 850: colocar la tapa (Figs. 1/C
y 3) sobre el recipiente de la batidora y
girarla, hasta que el pico de la tapa esté
colocado directamente sobre el asa.
Notará que la tapa queda bloqueada.
La batidora sólo se puede conectar si
tanto el recipiente como la tapa están
correctamente colocados.
0 Sólo AFP 880: colocar la tapa sobre el
recipiente de la batidora.
3
3
La batidora funcionará solamente si el
recipiente está bien colocado.
0 Colocar la tapita de cierre (Fig. 1/D) y
cerrarla.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 129 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
e
Manejo de la batidora
0 Abrir la tapa (Fig. 1/C) e introducir
todos los ingredientes precisos en el
recipiente.
Atención: ¡No sobrepase la cantidad
máxima de llenado, de 1,5 Litros!
Durante el funcionamiento podrá introducir otros ingredientes a través de la
abertura de llenado. Para ello podrá utilizar la tapita de cierre (Fig. 1/D) también como vaso de llenado. Vuelva a
cerrar la abertura de llenado rápidamente, para evitar salpicaduras.
0 Puesta en marcha de la batidora: girar
el selector giratorio (Fig. 1/I) hacia la
derecha hasta alcanzar la velocidad
deseada, o bien pulsar la tecla "Pulse"
(Fig. 1/J).
3
Se recomienda comenzar con una velocidad reducida, e ir aumentándola progresivamente. Si se pulsa la tecla
"Pulse", la batidora funcionará a la
velocidad máxima.
Podrá ver algunos valores orientativos
para ajustar la velocidad en el capítulo
"Consejos para la utilización de la batidora".
0 Desconexión de la batidora: girar el
selector giratorio hacia la izquierda
hasta la posición "0".
0 Tras el batido, girar el recipiente en el
sentido de las agujas del reloj. Girar
entonces la tapa y retirarla.
3
Dispositivo multiusos
Los accesorios y sus posibilidades
de utilización
Usted podrá utilizar los siguientes
accesorios con el dispositivo multiusos:
• Disco de batido (Fig. 1/R)
Para batir nata y clara de huevo, preparar cremas y masas ligeras.
• Cuchilla de metal (Fig. 1/Q)
Para picar carne cruda, chocolate, frutos secos, etc.
• Cuchilla de plástico (Fig. 1/P)
Para amasar y mezclar masas pesadas.
• Portainsertos (Fig. 1/O) con inserto de
corte (Fig. 10)
Los insertos están marcados en el asidero con un número (1 a 6). El inserto
requerido se coloca en el portainsertos.
1
Cortador fino
Para cortar frutas, verduras, carne
cruda o embutidos (p.ej. Salchichón) en rodajas finas.
PG1 Rallador de patatas
Para el rallado de patatas.
3
Cortador de patatas para freir
Podrá cortar patatas para patatas
fritas.
4
Rallador de queso
Para rallar quesos duros, p.ej. parmesano, etc.
5
Rallado grueso
Para el rallado grueso de verduras,
frutas, etc.
6
Rallado fino
Para el rallado fino de verduras,
frutas, chocolate, ajo, etc.
Preparación del dispositivo
multiusos
Colocación de la cubierta de
seguridad (Fig. 4)
El dispositivo multiusos sólo se puede
conectar, si se ha retirado el recipiente
de la batidora y se ha colocado la
cubierta de seguridad del eje (Figs. 1/T
y 4) de la misma.
0 Retirar el recipiente de la batidora,
como se describe bajo "Batidora".
– Se encenderá la lámpara roja de
aviso (Fig. 4/a).
0 Colocar la cubierta de seguridad sobre
el eje motriz de la batidora (la marca
sobre la marca ) y girar en sentido
contrario a las agujas del reloj hasta el
tope. Usted notará cómo se bloquea la
cubierta de seguridad. La marca
debe de situarse sobre la lámpara de
aviso (Fig. 4).
129
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 130 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
e
– Se apagará la lámpara roja de aviso
(Fig. 4/a).
Colocación del recipiente
universal (Fig. 5)
0 Colocar el recipiente universal
(Fig. 1/G) sobre el aparato (la flecha
sobre la flecha
) y girar hasta el
tope en sentido contrario a las agujas
del reloj. Notará cómo se bloquea el
recipiente. Las dos flechas negras
deben coincidir una con otra.
Colocación del husillo (Fig. 7)
0 Colocar el husillo (Fig. 1/H) en la mangueta del centro del recipiente universal.
Colocación de los accesorios
•
•
•
•
Se podrán colocar alternativamente los
siguientes accesorios:
disco de batido (Fig. 1/R), o
cuchilla de metal (Fig. 1/Q), o
cuchilla de plástico (Fig. 1/P), o bien
portainsertos (Fig. 1/O) con inserto de
corte (Fig. 9)
El portainsertos deberá de llevar el
inserto adecuado a la tarea a realizar
en cada caso (ver "Colocar el inserto en
el portainsertos").
0 Colocar el accesorio requerido sobre el
husillo.
– El disco de batido, la cuchilla de
metal y la cuchilla de plástico (Fig. 8)
se engranan en las muescas inferiores del husillo.
– El portainsertos (Fig. 11) se encaja en
la parte hexagonal del husillo.
3
3
Para agarrar el disco portainsertos, utilizar los dos orificios de sujeción con el
índice y el pulgar.
Colocación de la tapa (Fig. 6)
0 Colocar la tapa (Fig. 1/F) sobre el recipiente universal (la flecha
sobre la
flecha
) y girar hasta el tope en el
sentido de las agujas del reloj. Notará
130
cómo se bloquea la tapa. El pico de la
tapa estará entonces situado sobre el
asa, y las dos flechas negras deben
coincidir.
0 Colocar el empujador (Fig. 1/E) en la
tolva de llenado.
Colocación de los insertos de
corte en el portainsertos
(Fig. 10)
Se deberá colocar en el portainsertos el
inserto apropiado a cada una de las
tareas a realizar.
3
Los insertos se encuentran alojados en
el compartimento abatible para accesorios (Fig. 1/K), en la carcasa del motor.
1
Los insertos están muy afilados. ¡Agárrelos siempre por su asidero!
Abra el compartimento por medio del
tirador incorporado (Fig. 9).
Saque el inserto deseado -agarrándolo
por su asidero- del compartimento de
accesorios (Fig. 9).
Coloque el inserto, con la punta hacia
el centro del portainsertos, en el hueco
del disco (Fig. 10).
Para retirar el inserto, tire ligeramente
del asidero hacia afuera y levante después el inserto.
0
0
0
0
Manejo del dispositivo multiusos
0 Abra la tapa (Fig. 1/F) e introduzca
todos los ingredientes necesarios en el
recipiente universal.
Atención: no sobrepase las cantidades
máximas de llenado:
– 1,75 litros para líquidos
– 1,5 litros para sólidos
3
Se pueden añadir otros ingredientes
durante el funcionamiento, a través de
la tolva de llenado. Para ello, Ud. podrá
utilizar también el vaso de llenado del
empujador (Fig. 1/E). Vuelva a cerrar la
tolva de llenado rápidamente, para evitar salpicaduras.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 131 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
e
Para presionar sobre los alimentos a
cortar, utilice sólo el empujador!
0 Conectar el aparato: girar el selector
giratorio (Fig. 1/I) hacia la derecha,
hasta alcanzar el nivel de velocidad
deseado, o bien pulsar la tecla "Pulse"
(Fig. 1/J).
1
3
Se recomienda comenzar con una velocidad reducida, e ir aumentándola progresivamente. Si se pulsa la tecla
"Pulse", el dispositivo multiusos funcionará a la velocidad máxima.
Podrá ver algunos valores orientativos
para ajustar la velocidad en el capítulo
"Consejos para la utilización del dispositivo multiusos".
Si la lámpara de aviso (Fig. 4/a) se
enciende, y el aparato no se puede
poner en marcha, la cubierta de seguridad del eje motriz de la batidora
(Figs. 1/T y 4) no está correctamente
colocada.
0 Desconectar el aparato: girar el selector giratorio hacia la izquierda hasta la
posición "0".
0 Tras la utilización, girar la tapa en el
sentido de las agujas del reloj, y
retirarla.
1
¡No quite la tapa hasta que el aparato
se haya parado completamente!
0 Retirar el accesorio y el husillo.
0 Girar el recipiente universal en el sentido de las agujas del reloj, y retírelo.
quea en esa posición. La flecha
debe estar sobre la flecha
.
0 Colocar el cono exprimidor (Fig. 13/b)
en el elemento de filtro.
Manejo del exprimidor de cítricos
0 Conectar el aparato: girar el selector de
giro (Fig. 1/I) hacia la derecha hasta la
posición 1.
3
0
0
0
0
1
El exprimidor de cítricos sólo se puede
utilizar con la velocidad mínima.
Desconectar el aparato: girar el selector hacia la izquierda hasta la posición
de "0".
Quitar el cono exprimidor tras la utilización.
Girar el elemento de filtro en el sentido
de las agujas del reloj y retirarlo.
Girar el recipiente universal en el sentido de las agujas del reloj y retirarlo.
Usted podrá utilizar el aparato hasta
10 minutos sin interrupción. Después de
un funcionamiento ininterrumpido prolongado, deje que el aparato se enfríe
(tras 10 minutos de funcionamiento sin
interrupción por lo menos 20 minutos).
1
Exprimidor de cítricos
Preparación (Fig. 13)
0 Colocar el recipiente universal, como
descrito más arriba (Fig. 5).
0 Colocar el elemento de filtro del exprimidor de cítricos (Fig. 13/a) sobre el
recipiente universal (la flecha
sobre
la flecha
) y girar en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta el tope.
Notará que el elemento de filtro se blo-
Limpieza y cuidados
Carcasa del motor
¡Asegúrese de que no entre ningún
líquido dentro de la carcasa del motor!
0 Limpie la carcasa del motor con un
trapo húmedo. ¡Nunca sumerja el
aparato ni lo mantenga bajo el grifo
abierto!
1
Batidora
El recipiente y las cuchillas se pueden
limpiar fácilmente y de manera segura
por medio de la tecla "Pulse".
0 Llenar el recipiente de la batidora hasta
la mitad con agua templada (¡nunca
3
131
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 132 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
e
con agua muy caliente!) y añadir unas
gotas de líquido lavavajillas.
0 Pulsar la tecla "Pulse" durante un
tiempo corto.
0 Aclarar el recipiente a continuación
con agua corriente.
Desmontar / montar el conjunto
de cuchillas (Fig. 14)
3
Atención: ¡Las cuchillas están muy
afiladas! ¡Existe riesgo de lesión!
0 Soltar el sistema de cuchillas (Fig. 14/a)
del recipiente de la batidora utilizando
como herramienta la tapita de cierre
(Fig. 1/D y Fig. 14/c). Las muescas de la
tapita de cierre encajan en las estrías
del sistema de cuchillas. Girar en
sentido contrario a las agujas del
reloj y retirar manteniendo
ligeramente inclinado.
0 Quitar la junta tórica (Fig. 14/b) del sistema de cuchillas.
Las cuchillas están muy afiladas. La
junta tórica puede resultar dañada.
Friegue las piezas manualmente, con
cuidado (¡Peligro de lesión!). Para la
limpieza, utilice sólo agua y lavavajillas.
No limpie el sistema de cuchillas en el
lavavajillas.
0 Colocar la junta tórica en el sistema de
cuchillas.
0 Colocar el sistema de cuchillas desde
abajo en el recipiente, manteniéndolo
ligeramente inclinado. Apretar el sistema de cuchillas utilizando como
herramienta la tapita de cierre girando
en el sentido de las agujas del reloj
(Fig. 14).
1
132
0 Limpie el recipiente universal y los
accesorios fregándolos normalmente.
1
Atención: ¡La cuchilla de metal está
extremadamente afilada! ¡Existe
riesgo de lesión!
1
Las piezas de plástico se estropean más
rápidamente si se lavan con frecuencia
en el lavavajillas. Si a pesar de ello
Usted quiere lavarlas en el lavavajillas,
colóquelas en la cesta superior.
Si fuese necesario, se puede también
desmontar el sistema de cuchillas de la
batidora para limpiarlo por separado.
1
1
Recipiente universal y accesorios
Insertos
0 Limpie los insertos con un cepillo o
trapo bajo el grifo, o bien friéguelos
normalmente.
1
Atención: ¡Los insertos están muy
afilados! ¡Existe riesgo de lesión!
Consejos para guardar el
aparato
Todos los accesorios, excepto el exprimidor de cítricos, se pueden guardar en
el propio aparato.
• Guardar los insertos en el compartimento de accesorios (Fig. 1/K).
Atención: ¡Los insertos están muy
afilados! ¡Existe riesgo de lesión!
¡Agárrelos sólo por el asidero!
• Guarde los accesorios en el recipiente
universal, como se muestra en la
Fig. 12.
1
Atención: ¡La cuchilla de metal
(Fig. 1/Q) está extremadamente afilada! ¡Existe riesgo de lesión! ¡Agarre
la cuchilla de metal sólo por la empuñadura y guárdela siempre con su protección!
• Enrolle el cable alrededor de las dos
sujeciones en la parte posterior del
aparato (Fig. 15).
1
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 133 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
e
Datos técnicos
;
Tensión de red: 230 – 240 V
Potencia: 800 W
Este aparato cumple los requisitos de
las siguientes directivas europeas:
• Directiva de baja tensión 2006/95/CE
• Directiva EMC (Compatibilildad
electromagnética) 89/336/CEE con
las modificaciones 92/31/CEE y
93/68/CEE
Consejos para la utilización
Batidora
• Si está procesando mezclas secas, es
posible que tenga que desconectar el
aparato de vez en cuando, para abrir la
tapa y quitar los alimentos que se
hayan quedado en la pared del recipiente con el rascador.
• Al mezclar ingredientes líquidos y sólidos, mezclar primero los líquidos y
añadir después los sólidos.
• Deje enfriar los líquidos muy calientes
antes de procesarlos con la batidora.
• Si trabaja con ingredientes calientes,
deberá Ud. dejar que entre aire en el
recipiente, quitando para ello la tapita
de cierre.
• La batidora es muy adecuada para picar
pequeñas cantidades de alimentos,
como frutos secos, pan duro o especias.
• Las salsas que se han cortado se pueden salvar fácilmente en la batidora.
• Corte o trocee los alimentos que quiere
procesar con la batidora, en dados de
aprox. 2 a 3 cm.
• Quite los huesos de la fruta y los de la
carne, ya que podrían dañar el sistema
de cuchillas.
• Para picar hielo: añada siempre un
poco de agua al recipiente, antes de
picar el hielo en él.
Alimentos
Velocidad*
Consejos
Hacer batidos
Batidos de leche
5 – 10
Use leche fría
Picar
Frutos secos, chocolate,
ajo, hierbas
Tecla "Pulse"
Eche sólo media taza cada vez, para
que se pique todo bien fino
Desmigar
Pan, galletas y tostadas
5 – 10
Antes de procesar, trocear un poco
Tecla "Pulse"
Añadir ¼ de taza de agua
Pulsar la tecla "Pulse" 3-4 veces
Picar hielo
Emulsionar
Vinagretas y salsas para
ensalada
7 – 10
Mezclar bien.
Se puede introducir el aceite durante el
funcionamiento a través de la abertura de
llenado.
Mezclar
Mezclas de cocina, masa de
tortitas o panqueques
1
Solamente mezclar bien los ingredientes,
no batirlos demasiado tiempo.
Hacer purés
Sopas, verduras, frutas
3 – 10
Mezclar los ingredientes, hasta que la
mezcla sea cremosa
*Comenzar siempre con una velocidad baja e ir aumentándola después.
133
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 134 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
e
Dispositivo multiusos
Picar
Para obtener un resultado uniforme, se
deben de procesar si es posible, trozos
de tamaño parecido. Corte o trocee los
alimentos hasta obtener trozos de
tamaño similar antes de picarlos.
Tenga cuidado de no sobrellenar el
recipiente.
Carne picada
Corte la carne, antes de picarla, en
dados de aprox. 2 cm.
Verduras
Al trabajar con verduras, como p.ej.
cebollas, pélelas y córtelas en cuartos.
Batidos
La cantidad a introducir cambia según
la viscosidad de cada alimento a procesar
Introducción de los ingredientes
Poner los ingredientes secos, como la
harina, en el recipiente universal antes
de comenzar a trabajar. No hace falta
mezclar los ingredientes antes de
introducirlos.
Los ingredientes líquidos se pueden
introducir mientras estamos trabajando
con el robot de cocina, a través de la
abertura de llenado.
Nota: Para salsas, o ingredientes semilíquidos, es posible que tenga que desconectar el aparato de vez en cuando,
para abrir la tapa y quitar los alimentos
que se hayan quedado en la pared del
recipiente con el rascador.
134
Trabajar con el portainsertos
Es muy importante el introducir
correctamente los alimentos a procesar
a través de la tolva de llenado.
Conviene cortar los alimentos a procesar hasta el tamaño adecuado para que
entren sin problemas por la tolva.
Introducir en la tolva los alimentos a
procesar de forma que estén juntos, en
la posición más vertical posible.
Ir empujando los alimentos de manera
uniforme por medio del empujador. La
fuerza que apliquemos al empujar los
alimentos influirá sobre el grosor de las
rodajas.
1
Utilice sólo el empujador para introducir los alimentos. ¡No meta nunca los
dedos en la tolva!
¡Si se empuja con demasiada fuerza, se
puede estropear el aparato!
3
Siempre quedan algunos restos de alimentos sin procesar entre el empujador
y el portainsertos.
Rallar queso
Los quesos blandos, como p.ej. Emmental o Mozarella, deben enfriarse bien
antes de rallarlos.
El queso duro, como el Parmesano,
puede rallarse a temperatura ambiente.
Nota: el Parmesano debe rallarse aplicando poca presión al empujador.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 135 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
e
Accesorio
Tipo alimentos
Cant.
máx.
Velocidad
Notas
Picar
Cuchilla de
metal
Verduras, p.ej. cebollas
Frutas
Hierbas, especias
Frutos secos, almendras
Chocolate
800 g
800 g
1 ramillete
500 g
400 g
3-5
3
2
5
4
La fruta y la verdura debe
ser fresca y firme. Utilice
trozos de tamaño similar.
Picar
carne
Cuchilla de
metal
Carne, filetes de pescado (sin
espinas), panceta
500 g
4-6
Quitar los huesos y tendones. Cortar en dados de
unos 2 cm
Desmigar
Cuchilla de
metal
Pan seco, galletas
125 g
3ó4
Trocear antes de preparar
Purés
Cuchilla de
metal
Fruta o verdura cocidas
hasta 1,75
l
3 - 10
Añadir algo de agua
durante el proceso
Mezclar
Cuchilla de
metal
Mezclas ligeras de repostería,
masa de tortitas o panqueques,
etc.
800 ml
3-7
Comenzar en el nivel 1 para
mezclar los ingredientes y
aumentar después
Mezclar
salsas
Cuchilla de
metal
Mayonesa
1l
Tecla
"Pulse" o
nivel 3
No desconectar el aparato
mientras se añade el aceite
Amasar
Cuchilla de
plástico
Masas pesadas, p.ej. para pan o
pizza
1,5 kg
1-5
Comenzar en el nivel 1 para
mezclar los ingredientes y
aumentar después
Cortar
Cortador
fino
(Nº 1)
Verduras, p.ej. pepinos, calabacines, zanahorias, etc.Fruta,
p.ej. manzanas, tomates, carne,
embutido, salchichón, etc.
800 g
1-2
Escoger frutas y verduras del
mismo tamaño aprox. Cortar
la carne en trozos apropiados para la tolva
Rallar
Rallador de
patatas
(Nº PG1)
Patatas
hasta
1 kg
1–2
p.ej. para albóndigas de
patata
Cortar en
tiras
Cortador de
patatas para
freir (Nº 3)
Patatas, zanahorias, chirivías
1 kg
1-2
Rallar
extrafino
Rallador de
queso
(Nº 4)
Queso Parmesano
500 g
1-2
No apretar demasiado con
el empujador
Rallar
(grueso o
fino)
Rallador
grueso o
fino (Nº 5 o
Nº 6)
Chocolate en barra
Fruta, p.ej. manzanas
Verdura, p.ej. zanahorias
500 g
1 kg
1 kg
1-2
Romper el chocolate en
2-3 trozos
Batir
Disco de
batido
Mezclas ligeras
Clara de huevo
Nata
1 kg
4-5
2 - 10
4-6
No batir demasiado la clara
de huevo
135
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 136 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
e
Recetas
Receta básica para bizcocho
4
claras de huevo
Receta básica para bizcocho
esponjoso
4 cucharadas
agua fría
500 g
harina
200 g
azúcar
1 sobre
levadura
1sobre
azúcar de vainilla
250 g
4
yemas de huevo
margarina o mantequilla
blandas
80 g
harina
250 g
azúcar
80 g
maizena
1 sobre
azúcar de vainilla
1 cuch. café
levadura
1 pizca
Sal
4
huevos
3
0
0
0
0
0
136
Accesorios a emplear:
150ml
leche
Recipiente universal con disco de
batido
3 Accesorios a emplear:
Poner las claras de huevo y el agua en
Recipiente universal con cuchilla de
el recipiente universal y batir durante
plástico
aprox. 1 minuto al nivel 5, hasta que se
0 Poner todos los ingredientes, en el
monten.
orden mencionado, en el recipiente
Añadir el azúcar y el azúcar de vainilla
universal.
a través de la tolva y seguir batiendo
0 Mezclar durante aprox. 1 minuto o
durante aprox. 1 minuto, hasta que el
minuto y medio al nivel 3 - 4, hasta
azúcar se haya disuelto.
que la masa esté cremosa y lisa.
Añadir las yemas y mezclarlas con
algunas pulsaciones de la tecla "Pulse".
3 Si la masa se proyecta demasiado hacia
afuera durante el amasado, detener el
Mezclar aparte la harina, la fécula aliaparato, abrir la tapa y empujar con el
mentaria y la levadura. Añadir la mezrascador la masa hacia adentro.
cla a la masa de crema y mezclar
0
Poner la masa en un molde apropiado y
también con unas pocas pulsaciones de
hornearla.
la tecla "Pulse".
Poner la masa en un molde y hornear.
3 Opcionalmente, esta masa puede
variarse a voluntad añadiendo ingredientes con otros sabores.
Ejemplo para bizcocho de mármol:
0 Poner 2/3 de la masa en el molde. Añadir 1 cucharada de cacao y 1 cucharada
de leche al resto de la masa, mezclándolo bien pulsando la tecla "Pulse"
algunas veces.
0 Poner esta masa oscura en el molde,
sobre la masa clara. Pasar un tenedor
haciendo espirales a través de las dos
capas de masa, para conseguir el dibujo
del mármol.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 137 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
e
Receta básica para masa
pastaflora
Receta básica para masa de
levadura
250 g
harina
500 g
harina
1 cuch. café
levadura
40 g
125 g
margarina o mantequilla
frías
levadura (fresca) o 1
sobre de levadura seca
80 g
azúcar
60 g
azúcar
1 pizca
Sal
1 pizca
Sal
80 g
Margarina derretida
1
huevo
200 ml
leche templada
1 cucharada
agua fría
3
0
0
0
0
0
Accesorios a emplear:
Recipiente universal con cuchilla de
plástico
Poner la harina, la levadura, la sal y el
azúcar en el recipiente universal. Cortar la mantequilla fría en trozos y añadirla.
Mezclar durante aproximadamente 1
minuto al nivel 3 - 4. Añadir el huevo y
el agua fría a través de la tolva de llenado y seguir amasando, hasta que la
masa forme una bola alrededor de la
cuchilla.
Sacar la masa del recipiente y amasarla
un poco con las manos.
Dejar reposar en el frigorífico durante
aprox. 30 minutos.
Alisar la masa con el rodillo y ponerla
en un molde bien engrasado. Cubrirla
según los gustos con frutas, p.ej. manzanas o ciruelas.
3
0
0
0
0
0
3
Accesorios a emplear:
Recipiente universal con cuchilla de
plástico
Poner todos los ingredientes, en el
orden mencionado, en el recipiente
universal.
Amasar durante aprox. 1 minuto o
minuto y medio al nivel 3 - 4, hasta
que la masa forme una bola alrededor
de la cuchilla.
Sacar la masa del recipiente y amasarla
un poco con las manos.
Los ingredientes que no se quieren
picar, como p.ej. uvas pasas, deben de
añadirse después con las manos.
Antes de continuar con ella, dejar fermentar la masa en un recipiente
cubierto, y en un lugar caliente hasta
que crezca al doble de su tamaño
aproximadamente.
Posibles utilizaciones:
masa de trenza, pastas con masa de
levadura, pastel de frutas, macarrones.
Para tartas de cocina, p.ej. tarta de
cebollas, se prepara la masa sin azúcar.
137
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 138 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
p
p Prezado cliente,
Leia este manual de instruções com
atenção. Tenha especial atenção às Instruções de segurança nas primeiras
páginas deste manual de instruções!
Guarde este manual de instruções para
posteriores consultas. Dê este manual a
um eventual novo proprietário do aparelho.
O que está marcado com um triângulo
de advertência e/ou palavras de aviso
(Aviso!, Cuidado!, Atenção!) são instruções importantes para a sua segurança ou para o bom funcionamento
do aparelho. Observá-las, portanto,
imprescindivelmente.
0 Este símbolo encaminha-o, passo a
passo, durante a utilização do aparelho.
1
3
A seguir a este símbolo receberá informações complementares para o
comando e sobre a utilização prática
do aparelho.
2
São ressaltadas com a folha de trevo as
instruções referentes a utilização económica do aparelho, além de instruções relativas à preservação do meio
ambiente.
Descrição do aparelho
(Fig. 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
138
A ilustração mostra o modelo AFP 850
Carcaça do motor
Recipiente do mixer *
Tampa do mixer
Tampa de fecho
Batoque com copo medidor
Tampa com bocal de enchimento
Recipiente universal
Veio
Selector de velocidade
Tecla "Pulse"
Compartimento para acessórios
Enrolador do fio eléctrico (parte traseira do aparelho)
Placa de características (parte inferior
do aparelho)
Botão do dispositivo de protecção
contra sobrecargas (parte inferior do
aparelho)
Suporte para acessórios
Lâminas de plástico
Lâmina de metal com a sua respectiva
protecção
Disco batedor
Espremedor de citrinos
Tampa de segurança para o accionamento do mixer
Raspador de massa
O AFP 850 está equipado com um recipiente do mixer de plástico; o AFP 880
dispõe de um recipiente do mixer de
vidro.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 139 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
p
1 Instruções de segurança
A segurança deste aparelho está de
acordo com as regras da técnica
conhecidas e com as normas de segurança de aparelhos. No entanto, no
papel de fabricante do aparelho, sentimo-nos na obrigação de passar-lhe as
instruções de segurança a seguir.
Segurança básica
• Antes de pôr o aparelho em funcionamento, certifique-se de que a tensão e
a frequência da rede eléctrica coincidem com os valores indicados na placa
de características.
• Nunca use a batedeira se
– fio eléctrico estiver danificado, ou
– chassis estiver danificado.
• Nunca desligue o aparelho puxando
pelo fio de ligação à rede.
• Se o fio deste aparelho estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, o seu Serviço Técnico ou uma
pessoa com habilitações similares, a
fim de evitar riscos.
• Qualquer reparação neste aparelho
deve ser efectuada unicamente por
técnicos especializados. Reparações
inadequadas podem causar ferimentos
graves. Em caso de reparação, dirija-se
ao serviço de assistência técnica ou ao
seu revendedor autorizado.
• Este aparelho destina-se exclusivamente ao processamento doméstico de
alimentos. O fabricante não se responsabiliza pelos danos causados por um
uso inadequado ou diferente daquele a
que se destina a máquina.
• Este aparelho nao se destina a ser utilizado por pessoas (inclusive crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou falta de experiencia e conhecimento, a nao ser que
tenha havido uma supervisao inicial ou
elas tenham recebido instruçoes
quanto ao uso deste aparelho por parte
de uma pessoa responsável pela sua
segurança.
Protecção das crianças
• Nunca deixe a máquina a funcionar
sem vigilância e esteja especialmente
atento em presença de crianças.
• As crianças devem ser vigiadas de
forma a assegurar que estas não brincam com o aparelho.
Ao trabalhar com o robot de
cozinha, tenha em atenção o
seguinte:
• Não ponha a máquina em funcionamento com as mãos molhadas.
• Não use o aparelho para misturar tintas
(verniz, poliéster, etc.) Perigo de
explosão!
• Antes de efectuar qualquer trabalho de
limpeza ou manutenção, apague o
robot de cozinha e tire a ficha da
tomada eléctrica.
• Não meta a carcaça do motor (Fig. 1/A)
dentro de água ou outros líquidos!
• O fabricante não se responsabiliza por
eventuais danos causados por um uso
inadequado ou o manuseamento
incorrecto da máquina.
• Coloque e desmonte os acessórios apenas com a máquina desligada da rede.
• Cuidado! A lâmina de metal (Fig
1/Q) é muito afiada! Existe risco de
lesão! Agarre a lâmina de metal
somente pelo punho e guarde-a sempre com a sua protecção! Tenha cuidado ao lavá-la!
• Cuidado! Os acessórios de corte (Fig
9) são muito afiados! Existe risco de
lesão! Guarde os acessórios sempre no
seu compartimento (Fig. 1/K)! Tenha
cuidado ao lavá-los!
• Cuidado! O dispositivo de lâmina do
mixer (Fig. 14/a) é muito afiado.
Existe risco de lesão! Tenha cuidado
ao desmontar e montar o mixer.
• Cuidado: Nunca meta os seus dedos no
bocal de enchimento (Fig. 1/F)! Existe
risco de lesão!
• Cuidado: Não introduza nenhum
objecto duro (p.ex. uma colher) no
mixer em movimento e não meta a
139
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 140 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
p
•
•
•
•
•
•
•
•
•
mão no recipiente do mixer. Existe
risco de lesão!
A tampa só deve ser tirada quando os
acessórios estiverem completamente
parados.
Não introduza nenhum objecto comprido (faca, colher de cozinha, raspador
ou similares) através do bocal de enchimento. Existe risco de lesão! Para carregar e ir metendo os alimentos que
queira cortar, use somente o batoque
(Fig. 1/E).
Não meta líquidos muito quentes no
recipiente universal, nem no recipiente
do mixer (só líquidos frios ou mornos).
Ponha sempre primeiro o recipiente
universal (Fig 1/G) sobre a carcaça do
motor, antes de colocar o veio (Fig 1/H)
e os acessórios.
Para trabalhos normais (bater massas
leves, etc.) poderá utilizar o aparelho
até 10 minutos, sem interrupção. Depois
de um tempo de funcionamento longo,
sem interrupções, deverá deixar o aparelho arrefecer (depois de 10 minutos
sem interrupção deixar no mínimo
20 minutos a arrefecer). Se se estiver a
trabalhar com quantidades muito pesadas, p.ex. 1,5 kg de massa, não se deve
fazer funcionar o aparelho durante mais
de 1 minuto sem interrupção.
Retire sempre os acessórios e o veio,
antes de tirar o conteúdo do recipiente
universal.
Não supere as quantidades máximas de
enchimento.
Nunca deixe o aparelho a funcionar
sem vigilância. Se sair do quarto em
que se encontra a máquina, mesmo
que seja por pouco tempo, deve desligá-la da tomada.
Depois de acabar o trabalho, apague o
aparelho e desligue-o da rede eléctrica.
Eliminação
2
140
Material de embalagem
Os materiais utilizados na embalagem
deste aparelho são compatíveis com o
ambiente e recicláveis. As peças em
plástico estão identificadas, por exemplo, >PE<, >PS< etc. Elimine os materiais de embalagem de acordo com a sua
identificação, utilizando para o efeito
os contentores de recolha existentes
para essa finalidade nos locais de eliminação de resíduos da sua área de residência.
2
Aparelho usado
W
O símbolo
no produto ou na
embalagem indica que este produto
não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue
ao centro de recolha selectiva para a
reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências
negativas para o meio ambiente e para
a saúde pública, que, de outra forma,
poderiam ser provocadas por um tratamento incorrecto do produto. Para
obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto,
contacte os serviços municipalizados
locais, o centro de recolha selectiva da
sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.
Instruções gerais de
utilização
O robot de cozinha vai ajudá-lo a preparar as suas receitas de muitas maneiras:
• O Mixer serve para preparar os batidos
mais variados, para picar gelo, partir
fruta e hortaliças, etc.
• Com o Dispositivo multiusos poderá,
por exemplo:
– preparar massas ...
– picar carne, frutos secos ou similares ...
– cortar ou ralar verduras ou frutas,
– cortar batatas para batatas fritas, ...
– bater natas ou claras de ovo ...
– ou espremer limões, laranjas e toranjas
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 141 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
p
Sistemas de segurança
O aparelho dispõe de vários sistemas de
segurança.
• O mixer ou o recipiente universal só
funcionam quando os recipientes e as
suas tampas correspondentes estão
bem colocados.
• O recipiente universal só funciona se o
recipiente do mixer foi retirado e se
colocou a tampa de segurança sobre o
veio deste último (Figs. 1/T e 4).
1
Apesar de tudo, mantenha as crianças
longe do aparelho.
1
Ponha o aparelho em funcionamento
somente sobre uma superfície de trabalho plana e seca.
Dispositivo de protecção contra
sobrecargas
O aparelho está equipado com um dispositivo de protecção contra sobrecargas. Este dispositivo desliga o aparelho
em caso de um eventual aquecimento
excessivo, protegendo-o assim de possíveis danos. Quando isto acontece, o
botão do dispositivo de protecção contra sobrecargas (Figura 1/N), situado na
parte inferior do aparelho, salta.
1
0
0
0
0
0
Se isto acontecer, é necessário seguir
os passos que se descrevem a seguir.
Caso contrário, podem verificar-se
danos no aparelho que não se encontram abrangidos pela garantia.
Deixe arrefecer o aparelho durante
pelo menos 15 segundos.
Vire o selector de velocidade (Figura 1/I)
para a esquerda, colocando-o na
posição "0" (Figura 16/➀).
Retire o recipiente do mixer e/ou o recipiente universal (Figura 16/➁ e ➂), tal
como se descreve no ponto correspondente destas instruções de utilização.
Retire a ficha da tomada (Figura 17/➀).
Dê a volta ao aparelho, colocando-o na
horizontal, de forma a ter acesso ao
seu lado inferior (Figura 17/➁).
0 Prima o botão do dispositivo de protecção contra sobrecargas (Figura 1/N).
Se o aparelho já tiver arrefecido
suficientemente, o botão mantém-se
na posição premida (Figura 17/➂). Se o
botão saltar de novo, é preciso deixar
arrefecer o aparelho durante mais
tempo; depois, repetir o procedimento.
0 Quando o botão estiver novamente
engatado, coloque o aparelho na sua
posição de trabalho normal (Figura
18/➀).
0 Torne a introduzir a ficha na tomada
(Figura 18/➁).
0 Coloque novamente o recipiente do
mixer e o recipiente universal (Figura
18/➂ e ➃), tal como se descreve no
ponto correspondente destas instruções de utilização.
0 O aparelho está outra vez pronto a
funcionar. Vire o selector de velocidade
para a direita, colocando-o na posição
desejada (Figura 18/➄) e continue o
procedimento que se tinha interrompido.
Mixer
O mixer serve para preparar os batidos
mais variados, para picar gelo, cortar
fruta e verdura aos bocados, etc.
Preparação do mixer
Para poder colocar o recipiente do
mixer, é necessário ter tirado antes a
tampa de protecção de segurança do
seu veio (Figs. 1/T e 4).
0 Gire a tampa de segurança no sentido
dos ponteiros do relógio e retire-a.
– A luz de aviso vermelha acende-se
(Fig. 4/a).
0 Coloque o recipiente do mixer
(Figs.1/B e 2) sobre o eixo motriz do
mixer (a seta
sobre a seta
)e
gire em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até ao máximo.
Notará que o recipiente do mixer fica
bloqueado. As duas setas pretas devem
coincidir.
141
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 142 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
p
– A luz vermelha de aviso apaga-se
(Fig. 4/a).
0 Só AFP 850: Coloque a tampa (Figs.
1/C e 3) sobre o recipiente do mixer e
gire-a, até que o bico da tampa esteja
colocado directamente sobre a asa.
Notará que a tampa fica bloqueada.
O mixer só pode ser ligado se o recipiente e também a tampa estiverem bem
colocados.
0 Só AFP 880: Coloque a tampa de fecho
no recipiente do mixer.
3
3
O mixer só pode ser ligado se o recipiente estiver bem colocado.
0 Colocar a tampa de fecho (Fig. 1/D) e
bloqueie-a.
Utilização do mixer
0 Abra a tampa (Fig. 1/C) e introduza
todos os ingredientes necessários no
recipiente.
Atenção: Não ultrapasse a quantidade
máxima de enchimento de 1,5 litros!
Durante o funcionamento poderá
introduzir outros ingredientes através
da abertura de enchimento. Para isso,
poderá usar a tampa de fecho (Fig. 1/D)
também como copo de enchimento.
Torne a fechar rapidamente a abertura
de enchimento, a fim de evitar salpicos.
0 Colocação em funcionamento do
mixer: Gire o selector giratório (Fig. 1/I)
para a direita até alcançar a velocidade
desejada, ou então prima o botão
"Pulse" (Fig. 1/J).
3
Recomenda-se começar com uma velocidade baixa e ir aumentando-a progressivamente. Premindo o botão
"Pulse", o mixer funcionará à velocidade máxima.
Poderá ver alguns valores orientativos
para regular a velocidade no capítulo
"Conselhos de utilização, mixer".
0 Para desligar o mixer: Gire o selector
giratório para a esquerda até à
posição "0".
3
142
0 Depois de bater, gire o recipiente no
sentido dos ponteiros do relógio. Gire
então a tampa e retire-a.
Os acessórios e as suas possibilidades de utilização
•
•
•
•
Poderá usar os seguintes acessórios
com o dispositivo multiusos:
Disco batedor (Fig. 1/R)
Para bater natas e claras de ovo, preparar cremes e massas ligeiras.
Lâmina de metal (Fig. 1/Q)
Para picar carne crua, chocolate, frutos
secos, etc.
Lâmina de plástico (Fig. 1/P)
Para amassar e misturar massas pesadas.
Porta-acessórios (Fig. 1/O) com acessório de corte (Fig. 10)
Os acessórios de corte estão marcados
na pega com um número (1 a 6). O
acessório de corte requerido coloca-se
no porta-acessórios.
1
Cortador fino
Para cortar frutas, verduras, carne
crua ou charcutaria (p.ex. salame)
em rodelas finas.
PG1 Ralador de batatas
Para ralar batatas.
3
Batatas fritas
Poderá cortar batatas para batatas fritas.
4
Ralador de queijo
Para ralar queijos duros, p.ex. parmesão, etc.
5
Ralador grosso
Para ralar mais grosseiramente
verduras, frutas, etc.
6
Ralador fino
Para ralar finamente verduras,
frutas, chocolate, alho, etc.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 143 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
p
Preparação do dispositivo
multiusos
Colocação da tampa de segurança (Fig. 4)
O dispositivo multiusos só pode ser
ligado, se se tirou o recipiente do mixer
e se colocou a tampa de segurança do
veio (Figs. 1/T e 4) sobre ele.
0 Retire o recipiente do mixer, tal como
se descreve na secção "Mixer".
– A luz vermelha de aviso acende-se
(Fig. 4/a).
0 Coloque a tampa de segurança sobre o
veio de accionamento do mixer (a
marca sobre a marca ) e gire-a até
chegar ao máximo no sentido contrário
ao dos ponteiros do relógio. Notará
como a tampa de segurança engata. A
marca deve ficar situada por cima da
luz de aviso (Fig. 4).
– A luz vermelha de aviso apaga-se
(Fig. 4/a).
Colocação do recipiente universal (Fig. 5)
0 Coloque o recipiente universal (Fig.
1/G) sobre o aparelho (a seta
sobre
a seta
) e gire-o até chegar ao
máximo no sentido dos ponteiros do
relógio. Notará como o recipiente
engata. As duas setas pretas devem
coincidir uma com a outra.
O porta-acessórios deve levar o acessório de corte adequado, conforme a
tarefa que se deseja realizar em cada
caso (consulte "Colocar o acessório no
porta-acessórios").
0 Coloque o acessório requerido sobre o
veio.
– O disco batedor, a lâmina de metal e
a lâmina de plástico (Fig. 8) inseremse nos dentes inferiores do veio.
– O porta-acessórios (Fig. 11) encaixa
na parte hexagonal do veio.
3
3
Colocação da tampa (Fig. 6)
0 Coloque a tampa (Fig. 1/F) sobre o recipiente universal (a seta
sobre a
seta
) e gire no sentido dos ponteiros do relógio, até chegar ao máximo.
Notará como a tampa engata. O pico
da tampa estará então situado por
cima da asa, e as duas setas pretas
devem coincidir.
0 Coloque o batoque (Fig. 1/E) no bocal
de enchimento.
Colocação dos acessórios de
corte no porta-acessórios
(Fig. 10)
Introdução do veio (Fig. 7)
0 Introduza o veio (Fig. 1/H) na espiga
central do recipiente universal.
Colocação dos acessórios
•
•
•
•
Conforme necessário, podem ser colocados os seguintes acessórios:
disco batedor (Fig. 1/R), ou
lâmina de metal (Fig. 1/Q), ou
lâmina de plástico (Fig. 1/P), ou bem
porta-acessórios (Fig. 1/O) com acessório de corte (Fig. 9)
Para pegar no disco porta-acessórios,
agarrá-lo pelos dois orifícios de fixação
com o índice e o polegar.
3
Deve-se colocar no porta-acessórios o
acessório de corte apropriado para a
tarefa que se deseja realizar.
Os acessórios de corte guardam-se no
compartimento com tampa de abertura para acessórios (Fig. 1/K), na carcaça do motor.
Os acessórios de corte são muito afiados. Agarre-os sempre pela sua pega!
0 Abra o compartimento puxando o
puxador incorporado (Fig. 9).
0 Tire o acessório de corte desejado agarrando-o pela sua pega- do compartimento de acessórios (Fig. 9).
1
143
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 144 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
p
0 Coloque o acessório de corte, com a
ponta virada para o centro do portaacessórios, no espaço do disco (Fig. 10).
0 Para retirar o acessório de corte, puxeo ligeiramente pela pega para fora, e
levante-o depois.
Funcionamento do dispositivo
multiusos
0 Abra a tampa (Fig. 1/F) e introduza
todos os ingredientes necessários no
recipiente universal.
Atenção: não supere as quantidades
máximas de enchimento:
– 1,75 litros para líquidos
– 1,5 litros para sólidos
3
É possível adicionar outros ingredientes
durante o funcionamento, através do
bocal de enchimento. Para isso, poderá
usar também o copo de enchimento do
batoque (Fig. 1/E). Torne a fechar o
bocal de enchimento rapidamente,
para evitar salpicos.
Para carregar nos alimentos a cortar,
use somente o batoque!
0 Ligue o aparelho: gire o selector giratório (Fig. 1/I) para a direita, até alcançar
o nível de velocidade desejado, ou
prima o botão "Pulse" (Fig. 1/J).
1
3
Recomenda-se começar com uma velocidade baixa e ir aumentando-a progressivamente. Premindo o botão
"Pulse", o dispositivo multiusos funcionará à velocidade máxima.
Poderá ver alguns valores orientativos
para regular a velocidade no capítulo
"Conselhos de utilização, dispositivo
multiusos".
1 Se a luz de aviso (Fig. 4/a) se acende e o
aparelho não se põe em funcionamento, isso significa que a tampa de
segurança do veio de accionamento do
mixer (Figs. 1/T y 4) não está bem colocado.
0 Desligue o aparelho: gire o selector giratório para a esquerda até à posição "0".
144
0 Após a utilização, gire a tampa no sentido dos ponteiros do relógio, e retire-a.
Não tire a tampa antes do aparelho ter
parado completamente!
0 Retire o acessório e o veio.
0 Gire o recipiente universal no sentido
dos ponteiros do relógio e retire-o.
1
Espremedor de citrinos
Preparação (Fig. 13)
0 Coloque o recipiente universal, tal
como se descreve acima (Fig. 5).
0 Coloque o elemento de filtro do espremedor de citrinos (Fig. 13/a) sobre o
recipiente universal (a seta
sobre a
seta
) e gire-o no sentido contrário
ao dos ponteiros do relógio até chegar
ao máximo. Notará que o elemento de
filtro engata nessa posição. A seta
deve estar situada sobre a seta
.
0 Coloque o cone espremedor (Fig. 13/b)
no elemento de filtro.
Uso do espremedor de citrinos
0 Ligar o aparelho: gire o selector giratório (Fig. 1/I) para a direita até à
posição 1.
3
0
0
0
0
1
O espremedor de citrinos só pode ser
usado à velocidade mínima.
Desligar o aparelho: gire o selector giratório para a esquerda até à posição "0".
Tire o cone espremedor após a sua utilização.
Gire o elemento de filtro no sentido
dos ponteiros do relógio e retire-o.
Gire o recipiente universal no sentido
dos ponteiros do relógio e retire-o.
Poderá utilizar o aparelho durante um
período de até 10 minutos, sem interrupção. Depois de um período longo de funcionamento, sem interrupções, deverá
deixar o aparelho arrefecer (depois de
10 minutos sem interrupção deixar, no
mínimo, 20 minutos a arrefecer).
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 145 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
p
Limpeza e cuidados
Carcaça do motor
Certifique-se de que não entre nenhum
líquido dentro da carcaça do motor!
0 Limpe a carcaça do motor com um
pano húmido. Nunca meta o aparelho
dentro de água nem o ponha por
baixo de água a correr!
1
Mixer
O recipiente e as lâminas podem ser
limpas de um modo fácil e seguro
usando o botão "Pulse".
0 Encha o recipiente do mixer até à
metade com água morna (nunca com
água muito quente) e adicione umas
gotas de detergente para a loiça.
0 Prima o botão "Pulse" durante um
momento.
0 Enxagúe depois o recipiente com água
corrente.
3
Lave as peças à mão, com cuidado
(Perigo de lesão!). Para a limpeza, use
apenas água e detergente para a loiça.
Não limpe o sistema de lâminas na
máquina de lavar loiça.
0 Coloque o anel vedante no sistema de
lâminas.
0 Coloque o sistema de lâminas no recipiente pela parte de baixo, mantendoo ligeiramente inclinado. Aperte o dispositivo de lâmina utilizando a cobertura de fecho como utensílio rodandoa no sentido dos ponteiros do relógio
(Fig. 14).
1
Recipiente universal e acessórios
0 Limpe o recipiente universal e os acessórios lavando-os normalmente no
lava-loiças.
1
Atenção: A lâmina de metal é extremamente afiada! Existe risco de lesão!
1
As peças de plástico estragam-se mais
rapidamente se forem lavadas com frequência na máquina de lavar loiça. Se
apesar disso quiser lavá-las na máquina
de lavar loiça, coloque-as no cesto
superior.
Desmontar / montar o conjunto
de lâminas (Fig. 14)
3
Em caso de ser necessário, também se
pode desmontar o sistema de lâminas
do mixer para o limpar separadamente.
Atenção: As lâminas são muito afiadas! Existe risco de lesão!
0 Liberte o dispositivo de lâmina (Fig.
14/a) do recipiente do mixer utilizando
a tampa de fecho (Fig. 1/D e Fig. 14/c)
como utensílio. As ranhuras da tampa
de fecho encaixam nas nervuras do
dispositivo de lâmina. Rode no sentido
contrário ao dos ponteiros do relógio
e retire, mantendo ligeiramente
inclinada.
0 Retire o anel vedante (Fig. 14/b) do sistema de lâminas.
1
1
Acessórios de corte
0 Limpe os acessórios de corte com uma
escova ou um pano com água corrente
ou meta-os na máquina de lavar loiça.
1
Atenção: Os acessórios são muito afiados! Existe risco de lesão!
As lâminas são muito afiadas. O anel
vedante pode sofrer danos.
145
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 146 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
p
Conselhos para guardar o
aparelho
Todos os acessórios, excepto o espremedor de citrinos, podem ser guardados no próprio aparelho.
• Guarde os acessórios de corte no compartimento de acessórios (Fig. 1/K).
Atenção: Os acessórios de corte são
muito afiados! Existe risco de lesão!
Agarre-os apenas pela pega!
• Guarde os acessórios no recipiente universal, tal como se mostra na Fig. 12.
1
Atenção: A lâmina de metal (Fig.
1/Q) é extremamente afiada! Existe
risco de lesão! Agarre na lâmina de
metal somente pela pega e guarde-a
sempre com a sua protecção!
• Enrole o fio eléctrico à volta dos dois
ganchos situados na parte posterior do
aparelho (Fig. 15).
1
146
Dados técnicos
Tensão de rede: 230 – 240 V
Potência: 800 W
;
Este aparelho está de acordo com as
seguintes Directivas EC:
• Directiva Baixa Voltagem
2006/95/EC
• Directiva EMC 89/336/EEC com aditamentos 92/31/EEC e 93/68/EEC
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 147 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
p
Conselhos de utilização
Mixer
• Se estiver a processar misturas secas, é
possível que tenha que desligar o aparelho de vez em quando, para abrir a
tampa e, com a ajuda do raspador, tirar
os alimentos que ficaram aderidos à
parede do recipiente.
• Ao misturar ingredientes líquidos e
sólidos, misture primeiro os líquidos e
adicione depois os sólidos.
• Deixe arrefecer os líquidos muito
quentes antes de os processar no mixer.
• Se trabalhar com ingredientes quentes,
deve deixar entrar ar no recipiente.
Para isso, levante a tampa de fecho.
• O mixer é muito adequado para picar
pequenas quantidades de alimentos,
como frutos secos, pão duro ou especiarias.
• Os molhos que se cortaram podem salvar-se facilmente no mixer.
• Corte ou parta os alimentos que deseja
processar no mixer, em dados de 2 a
3 cm., aproximadamente.
• Tire os caroços da fruta e os ossos da
carne, porque poderiam estragar o sistema de lâminas.
• Para picar gelo: adicione sempre um
pouco de água ao recipiente, antes de
picar o gelo.
Alimentos
Velocidade*
Conselhos
Fazer batidos
Batidos de leite
5 – 10
Use leite frio
Picar
Frutos secos, chocolate, alho,
ervas
Tecla "Pulse"
Deite só meia chávena de cada vez, para
que fique tudo bem picadinho
Esmigalhar
Pão, bolachas e torradas
Picar gelo
5 – 10
Antes de processar, parta grosseiramente
Tecla "Pulse"
Adicione ¼ de chávena de água Prima o
botão "Pulse" 3 – 4 vezes
Emulsionar
Vinagretas e molhos para salada
7 – 10
Misture bem.
Pode adicionar azeite durante o funcionamento, através da abertura de enchimento.
Misturar
Misturas de cozinha, massa de
panquecas
1
Só misture bem os ingredientes, não os
bata demasiado tempo
Fazer purés
Sopas, verduras, frutas
3 – 10
Misture os ingredientes até a mistura estar
cremosa
*Começar sempre com uma velocidade baixa e ir aumentando pouco a pouco.
147
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 148 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
p
Dispositivo multiusos
Picar
Para obter um resultado homogéneo,
sempre que possível, deve processar
bocados com um tamanho parecido.
Corte ou parta os alimentos até obter
bocados mais ou menos do mesmo
tamanho antes de os picar.
Tenha cuidado de não encher excessivamente o recipiente.
Carne picada
Corte a carne, antes de a picar, em
dados de 2 cm., aproximadamente.
Verduras
Quando trabalhar com verduras, p.ex.
cebolas, descasque-as e corte-as aos
quartos.
Batidos
A quantidade a introduzir muda consoante a viscosidade de cada alimento
que se deseja processar.
Introdução dos ingredientes
Antes de trabalhar, coloque os ingredientes secos, como a farinha, no recipiente universal. Não é necessário
misturar os ingredientes antes de os
introduzir.
Os ingredientes líquidos podem ser
introduzidos enquanto se está a trabalhar com a máquina, através da abertura de enchimento.
Nota: Para molhos ou ingredientes
semilíquidos, é possível que tenha que
desligar o aparelho de vez em quando,
para abrir a tampa e, com a ajuda do
raspador, retirar os alimentos que
tenham ficado aderidos à parede do
recipiente.
148
Trabalhar com o porta-acessórios
É muito importante introduzir correctamente os alimentos que se deseja
processar através do bocal de enchimento.
Convém cortar os alimentos a processar até terem o tamanho adequado
para que entrem sem problemas através do bocal.
Introduza os alimentos a processar no
bocal de forma que estejam juntos, na
posição mais vertical possível.
Vá empurrando os alimentos regularmente com a ajuda do batoque. A
força que se aplique quando se
empurra os alimentos, vai influir na
grossura das rodelas.
1
Utilize apenas o batoque para introduzir os alimentos. Nunca meta os dedos
no bocal!
Se empurrar com demasiada força, o
aparelho pode-se estragar!
3
Vai haver sempre alguns restos de alimentos sem processar entre o batoque
e o porta-acessórios.
Ralar queijo
Os queijos moles, como p.ex. Emmental
ou Mozarella, devem arrefecer-se bem
antes de os ralar.
O queijo duro, como o Parmesão, pode
ser ralado à temperatura ambiente.
Nota: o Parmesão deve ser ralado aplicando pouca pressão no batoque.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 149 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
p
Acessório
Tipo de alimentos
Quant.
máx
Velocidade
Notas
Picar
Lâmina de
metal
Verduras, p.ex. cebolas
Frutas
Ervas, especiarias
Frutos secos, amêndoas
Chocolate
800 g
800 g
1 ramo
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
A fruta e as verduras devem
ser frescas e firmes. Use
bocados do mesmo
tamanho
Picar
carne
Lâmina de
metal
Carne,
filetes de peixe (sem espinhas),
bacon
500 g
4–6
Tire os ossos e tendões.
Corte em dados de 2 cm.,
aprox
Esmigalhar
Lâmina de
metal
Pão seco, bolachas
125 g
3 ou 4
Parta antes de preparar
Purés
Lâmina de
metal
Fruta ou verduras cozidas
até
1,75 l
3 – 10
Adicione um pouco de água
durante o processo
Misturar
Lâmina de
metal
Misturas ligeiras para bolos,
massa de panquecas, etc.
800 ml
3–7
Comece no nível 1 para
misturar os ingredientes e
aumente depois
Misturar
molhos
Lâmina de
metal
Maionese
1l
Botão
"Pulse" o
nível 3
Não desligue o aparelho
enquanto estiver a adicionar o azeite
Amassar
Lâmina de
plástico
Massas pesadas, p.ex. para pão
ou pizza
1,5 kg
1–5
Comece no nível 1 para
misturar os ingredientes e
aumente depois
Cortar
Cortador
fino
(nº 1)
Verduras, p.ex. pepinos, courgettes, cenouras, etc.
Fruta, p.ex. maçãs, tomates,
carne, chouriço, salame, etc.
800 g
1–2
Escolha frutas e verduras
mais ou menos do mesmo
tamanho.
Corte a carne em bocados
apropriados para o bocal
Ralar
Ralador de
batatas
(nº PG1)
Batatas
até
1 kg
1–2
Por ex. para bolinhos
de batatas
Cortar às
tiras
Batatas
fritas
(nº 3)
Batatas, cenouras, pastinagas
1 kg
1–2
Ralar
extrafino
Ralador de
queijo
(nº 4)
Queijo Parmesão
500 g
1–2
Não apertar demasiado com
o batoque
Ralar
(grosso ou
fino)
Ralador
grosso ou
fino
(Nº 5
ou
Nº 6)
Chocolate em tablete
Fruta, p.ex. maçãs
Verdura, p.ex. cenouras
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Partir o chocolate em
2-3 bocados
Bater
Disco batedor
Misturas ligeiras
Clara de ovo
Nata
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Não bater demasiado a
clara de ovo
149
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 150 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
p
Receitas
Receita básica de massa para
bolo
Receita básica de bolo esponjoso
500 g
farinha
4
1 pacote
fermento
250 g
margarina ou manteiga
mole
claras de ovo
4 colheres de sopa água fria
200 g
açúcar
1 pacote
açúcar baunilhado
250 g
açúcar
4
gemas de ovo
1 pacote
açúcar baunilhado
80 g
farinha
1 pitada
sal
80 g
maizena
4
ovos
fermento
150 ml
leite
1 colher de chá
3
0
0
0
0
0
150
Acessórios usados:
Recipiente universal com disco batedor
Ponha as claras de ovo e a água no
recipiente universal e bata durante 1
minuto, aproximadamente, ao nível
5, até ficarem batidas em castelo.
Adicione o açúcar e o açúcar baunilhado através do bocal e continue a
bater durante 1 minuto, aproximadamente, até o açúcar se ter dissolvido.
Adicione as gemas e misture-as premindo várias vezes o botão "Pulse".
À parte, misture a farinha, a maizena e
a levedura. Adicione a mistura à massa
cremosa e misture premindo igualmente várias vezes o botão "Pulse".
Coloque a massa numa forma e coza
no forno.
Acessórios usados:
Recipiente universal com lâmina de
plástico
0 Coloque todos os ingredientes, na
ordem referida, no recipiente universal.
0 Misture cerca de 1 minuto ou um
minutos e meio ao nível 3 - 4, até a
massa estar cremosa e lisa.
3
Se a massa se projectar demasiado para
fora quando estiver a ser amassada,
pare o aparelho, abra a tampa e
empurre a massa para dentro, com a
ajuda do raspador.
0 Deite a massa numa forma apropriada
e coza-a no forno.
3
Esta massa também pode ser variada
ao gosto, adicionando ingredientes
com outros sabores.
Exemplo de bolo mármore:
0 Ponha 2/3 da massa na forma. Adicione
1 colher de sopa de cacau e 1 colher de
sopa de leite ao resto da massa e misture tudo bem premindo o botão
"Pulse" algumas vezes.
0 Deite esta massa escura na forma, por
cima da massa clara. Passe um garfo
fazendo espirais através das duas
camadas de massa, a fim de obter o
efeito de mármore.
3
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 151 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
p
Receita básica de massa
quebrada
500 g
farinha
250 g
farinha
40 g
1 colher de chá
fermento
levedura (fresca) ou 1
pacote de levedura seca
125 g
margarina ou manteiga
fria
80 g
açúcar
1 pitada
sal
60 g
açúcar
80 g
margarina derretida
1 pitada
sal
200 ml
leite morno
1
ovo
1colher de sopa
água fria
3
0
0
0
0
0
Acessórios usados:
Recipiente universal com lâmina de
plástico
Deite a farinha, a levedura, o sal e o
açúcar no recipiente universal. Corte a
manteiga fria em dados e adicione-a.
Misture durante 1 minuto, aproximadamente, ao nível 3 - 4. Adicione o ovo
e a água fria através do bocal de enchimento e continue a amassar, até a
massa formar uma bola à volta da
lâmina.
Tire a massa do recipiente e amasse-a
um pouco com as mãos.
Deixe-a repousar no frigorífico durante
30 minutos, aproximadamente.
Espalhe a massa com o rolo e coloquea numa forma bem untada. Cubra-a ao
seu gosto com frutas, por exemplo,
maçãs ou ameixas.
Receita básica de massa levedada
3
0
0
0
0
0
3
Acessórios usados:
Recipiente universal com lâmina de
plástico.
Deite todos os ingredientes, na ordem
referida, no recipiente universal.
Amasse durante cerca de 1 minuto ou
um minuto e meio ao nível 3 - 4, até a
massa formar uma bola à volta da
lâmina.
Tire a massa do recipiente e amasse-a
um pouco com as mãos.
Os ingredientes que não se querem
picar, como p. ex. passas, devem ser
adicionadas mais tarde à mão.
Antes de continuar a trabalhar a
massa, deixe-a fermentar num recipiente tapado, e num lugar quente, até
ela ficar aproximadamente do dobro
do seu tamanho.
Possíveis utilizações:
Trança, bolachas com massa de fermento, tarte de frutas, macarrões.
Para tartes salgadas, por exemplo, quiche de cebolas, prepara-se a massa sem
açúcar.
151
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 152 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
c
zákaznice,
c Vážená
vážený zákazníku,
pøeètìtì si laskavì peèlivì tento
návod k použití.
Dbejte pøedevším bezpeènostních
pokynù na prvních stránkách tohoto
návodu k použití! Návod k použití
laskavì uschovejte pro pozdìjší
vyhledání. Pøedejte jej dále
pøípadným novým vlastníkùm
pøístroje.
Prostøednictvím výstražného trojúhelníku a/nebo návìstí (Výstraha!,
Opatrnì!, Pozor!) jsou zdùraznìny
pokyny, které jsou dùležité pro Vaši
bezpeènost èi pro funkènost
pøístroje. Bezpodmíneènì si jich laskavì povšimnìte.
0 Tato znaèka Vás povede krok za krokem pøi obsluze tohoto pøístroje.
1
3
Po této znaèce obdržíte doplòující
informace k obsluze a praktickému
použití pøístroje.
2
Trojlístek oznaèuje tipy a upozornìní
pro hospodárné a ekologicky vhodné
použití pøístroje.
Popis zaøízení
(obrázek 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
Obrázek pøedstavuje AFP 850
Skøíò motoru
Mixovací nádoba*
Víko mixéru
Horní uzávìr
Maèkací zaøízení s odmìrkou
Víko s plnicím otvorem
Univerzální nádoba
Vøeteno
Voliè poètu otáèek
Pulzní tlaèítko
Pøihrádka na øezné nástavce
Navíjeè kabelu (zadní strana
pøístroje)
Typový štítek (dolní strana pøístroje)
Tlaèítko ochrany proti pøetížení (dolní
strana pøístroje)
Držák nástavcù
Umìlohmotný nùž
Kovový nùž s ochranným pouzdrem
Šlehací kotouè
Lis na citronovou št‘ávu
Bezpeènostní kryt mechaniky mixéru
Stìrka tìsta
Typ AFP 850 má plastovou mixovací
nádobu, typ AFP 880 má sklenìnou
nádobu.
1 Bezpeènostní pokyny
Bezpeènost tohoto spotøebièe
odpovídá platným technickým
pøedpisùm a zákonu o bezpeènosti
spotøebièù. Jako výrobce máme však
nicménì zapotøebí Vás seznámit
s následujícími bezpeènostními
pokyny.
Všeobecné bezpeènostní
pokyny
• Pøístroj se smí pøipojit pouze k takové
elektrické síti, jejíž napìtí a kmitoèet
souhlasí s údaji na typovém štítku!
152
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 153 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
c
• Nikdy pøístroj neuvádìjte do provozu,
pokud je poškozená
– napájecí šòùra
– nebo pouzdro.
• Pøi vytahování zástrèky ze sít’ové
šòùry netahejte nikdy za napájecí
šòùru.
• Pokud je napájecí šòùra pøístroje
poškozená, musí ji výrobce,
pracovníci servisního støediska nebo
jiná kvalifikovaná osoba vymìnit, aby
se zabránilo možným škodám.
• Opravy tohoto spotøebièe smí
provádìt pouze odbornì vyškolení
pracovníci. Nesprávnì provedené
opravy mohou zpùsobit znaèné
škody. Potøebujete-li opravu, obrat’te
se na naši zákaznickou službu nebo
na svého autorizovaného prodejce.
• Pøístroj je urèen pouze ke
zpracovávání potravin v domácnosti.
Výrobce neruèí za škody, které
vzniknou neodborným použitím
pøístroje nebo jeho použitím k jinému
než urèenému úèelu.
• Tento pøístroj nesmìjí používat osoby
(vèetnì dìtí), které vzhledem ke své
nezkušenosti nebo neznalosti nejsou
schopné ho bezpeènì obsluhovat,
ani osoby (vèetnì dìtí) s omezenými
fyzickými, senzorickými nebo
duševními schopnostmi, pokud
nebyly pouèeny odpovìdnou
osobou, jak pøístroj bezpeènì
obsluhovat, a nenauèily se pøístroj
ovládat pod jejich dohledem.
Zabezpeèení pøed dìtmi
• Nenechávejte pøístroj v provozu
bez dozoru a uchovávejte jej
mimo dosah dìtí!
• Dávejte pozor, aby si s pøístrojem
nehrály dìti.
Pøi provozu kuchyòského
robotu dodržujte následující
pokyny
• Nikdy pøístroj nespouštìjte mokrýma
rukama.
• V pøístroji není dovoleno míchat
jakékoli barvy (laky, polyester atd.) –
nebezpeèí výbuchu!
• Pøed každým èištìním nebo operací
údržby pøístroj vypnìte a zástrèku
vytáhnìte ze sítì.
• Skøíò motoru (obrázek 1/A) nikdy
neponoøujte do vody nebo jakékoli
jiné kapaliny!
• Výrobce neruèí za pøípadné škody,
které vzniknou v dùsledku
nesprávného použití pøístroje nebo
chybné obsluhy.
• Nástroje je na robot dovoleno
nasazovat (nebo je z nìj vyjímat)
pouze v pøípadì, že je pøístroj
odpojen od sítì.
• Pozor: Kovový nùž (obrázek 1/Q)
je mimoøádnì ostrý! Nebezpeèí
poranìní! Kovový nùž uchopte vždy
pouze za rukojet‘ a uchovávejte ho v
ochanném pouzdøe! Pøi umývání
nože postupujte opatrnì.
• Pozor: Øezné nástavce (obrázek
9) jsou velmi ostré! Nebezpeèí
poranìní! Nástavce uchovávejte
pouze v pøihrádce pro pøíslušenství
(obrázek 1/K). Pøi umývání
postupujte opatrnì.
• Pozor: Øezná mechanika mixéru
(obrázek 14/a) je velmi ostrá.
Nebezpeèí poranìní! Pøi rozebírání
i opìtovném sestavování mixéru
postupujte opatrnì.
• Pozor: Nikdy nevkládejte prsty do
plnicího otvoru (obrázek 1/F)!
Nebezpeèí poranìní!
• Pozor: Pøed spuštìním mixéru
zkontrolujte, zda jste v nìm nenechali
žádné pevné pøedmìty (napøíklad
lžíce), a do mixovací nádoby
nezasahujte rukama. Nebezpeèí
poranìní!
• Víko sundávejte teprve poté, co se
nástroje zcela zastaví.
• Nenechávejte v plnicím otvoru žádné
dlouhé pøedmìty (nože, vaøeèky,
stìrky tìsta a podobnì). Nebezpeèí
poranìní! Ke stlaèování
153
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 154 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
c
•
•
•
•
•
•
•
zpracovávaného materiálu používejte
pouze maèkací zaøízení (obrázek 1/E).
Do mixovací nádoby ani do
univerzální nádoby nenalévejte horké
tekutiny (tekutiny smìjí být pouze
studené nebo teplé).
Pøed nasazením vøetene (obrázek
1/H) a nástrojù nasaïte vždy na
motor univerzální nádobu (obrázek
1/G).
Pøi normálním zpùsobu použití
(míchání lehkého tìsta atd.) mùže
zaøízení pracovat až 10 minut bez
pøerušení. Po delším
nepøerušovaném použití nechejte
zaøízení vychladnout (po 10 minutách
bez pøerušení minimálnì 20 minut).
Pøi zpracovávání vìtšího množství
tuhých látek, napøíklad 1,5 kg tìsta,
nepoužívejte pøístroj bez pøerušení
déle než 1 minutu.
Pøed vyjmutím univerzální nádoby
vždy nejprve vyjmìte nástroje a
vøeteno.
Nepøekraèujte maximální plnicí objem.
Nenechávejte zapnutý pøístroj bez
dozoru. I když z místnosti odcházíte jen
nakrátko, vždy odpojte zátrèku od sítì.
Po ukonèení práce pøítroj vypnìte a
vytáhnìte zástrèku ze sítì.
Likvidace
2
Obalový materiál
Použité obalové materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Umìlé hmoty
jsou oznaèeny následujícím
zpùsobem: >PE<, >PS<, atd. Obalový
materiál zlikvidujte v souladu s jeho
oznaèením ve speciálních sbìrných
dvorech ve své obci.
2
Starý spotøebiè
W
Symbol
na výrobku nebo jeho
balení udává, že tento výrobek nepatrí do domácího odpadu. Je nutné
odvézt ho do sberného místa pro
recyklaci elektrického a elektronického zarízení. Zajištením správné
likvidace tohoto výrobku pomužete
154
zabránit negativním dusledkum pro
životní prostredí a lidské zdraví, které
by jinak byly zpusobeny nevhodnou
likvidací tohoto výrobku. Podrobnejší
informace o recyklaci tohoto výrobku
zjistíte u príslušného místního úradu,
služby pro likvidaci domovního
odpadu nebo v obchode, kde jste
výrobek zakoupili.
Všeobecné pokyny k
obsluze
Kuchyòský robot vám pøi pøípravì
jídel pomáhá nejrùznìjšími zpùsoby:
• Mixér slouží k pøípravì nerùznìjších
mixovaných nápojù, drcení ledu,
rozmìlòování ovoce a zeleniny a
podobnì.
• S multifunkèním dílem mùžete
napøíklad
– pøipravovat tìsto,
– sekat maso, oøechy a podobnì,
– krájet nebo strouhat ovoce a
zeleninu,
– krájet bramborové hranolky,
– šlehat smetanu a vajeèný bílek,
– lisovat št‘ávu z citronù, pomeranèù
èi grapefruitù.
Bezpeènostní systémy
Pøístroj je vybaven rùznými
bezpeènostními systémy.
• Mixér i univerzální nádobu lze spustit
pouze v pøípadì, že pøíslušná
nádoba i víko jsou správnì
nasazeny.
• Univerzální nádobu lze uvést do
provozu pouze po vyjmutí mixovací
nádoby a nasazení bezpeènostního
krytu na mechaniku mixéru (obrázky
1/T a 4).
1
Pøesto pøístroj uchovávejte mimo
dosah dìtí.
1
Pøístroj používejte pouze na rovné a
suché pracovní ploše.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 155 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
c
Ochrana proti pøetížení
Pøístroj je vybaven ochranou proti
pøetížení, která ho vypne pøi
pøípadném pøehøátí a tím ho chrání
proti poškození. V takovém pøípadì
vyskoèí tlaèítko ochrany proti
pøetížení (obr. 1/N) na spodku
pøístroje.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pokud takový pøípad nastane, je
tøeba postupovat níže uvedeným
zpùsobem. V opaèném pøípadì by
mohlo dojít k poškození pøístroje, na
nìž se nevztahuje záruka.
Vyèkejte alespoò 15 sekund, dokud
pøístroj nevychladne.
Nastavte otoèný voliè (obr. 1/I)
doleva do polohy "0" (obr. 16/➀).
Sejmìte mixovací resp. univerzální
nádobu (obr. 16/➁ a ➂) podle
pokynù uvedených na pøíslušném
místì tohoto návodu k použití.
Vytáhnìte sít‘ovou zástrèku
(obr. 17/➀).
Pøístroj obrat‘te spodní èástí vzhùru,
abyste získali pøístup ke spodní
stranì pøístroje (obr. 17/➁).
Stisknìte tlaèítko ochrany proti
pøetížení (obr. 1/N) na spodní stranì
pøístroje. Jestliže pøístroj vychladl,
tlaèítko zaskoèí (obr. 17/➂). Pokud
tlaèítko znovu vyskoèí, nechejte
pøístroj chladnout delší dobu. Celý
postup opakujte.
Jakmile tlaèítko zaskoèí, pøístroj
postavte do normální provozní
polohy (obr. 18/➀).
Zástrèku znovu zasuòte (obr. 18/➁).
Nasaïte mixovací resp. univerzální
nádobu (obr. 18/➂ a ➃) podle
pokynù uvedených na pøíslušném
místì tohoto návodu k použití.
Pøístroj je znovu pøipraven k provozu.
Otoète otoèný spínaè doprava do
požadované polohy (obr. 18/➄) a
pokraèujte v èinnosti, pøí níž došlo k
pøerušení funkce.
Mixér
Mixér slouží k pøípravì nejrùznìjších
míchaných nápojù, k drcení ledu,
rozmìlòování ovoce a zeleniny a
podobnì.
Pøíprava mixéru
Aby bylo možné na robot nasadit
mixovací nádobu, je nutno nejprve
sejmout bezpeènostní kryt
mechaniky mixéru (obrázky 1/T a 4).
0 Pootoète bezpeènostmí krytem ve
smìru hodinových ruèièek a sejmìte
ho.
– Èervený indikátor (obrázek 4/a)
zaène blikat.
0 Na podstavec mixéru nasaïte mixovací nádobu (obrázky 1/B a 2; šipka
se musí shodovat se šipkou
)
a otáèejte nádobou proti smìru
hodinových ruèièek až na doraz
(dokud neuslyšíte klapnutí). Obì
èerné šipky se musejí pøekrývat.
– Èervený indikátor (obrázek 4/a)
zhasne.
0 Pouze AFP 850: Na mixovací nádobu
nasaïte víko mixéru (obrázky 1/C
a 3) otoète jím tak, aby se výstupek
na víku nacházel pøímo nad držadlem.
Víko pak slyšitelnì zaklapne.
Mixér lze zapnout pouze v pøípadì,
že mixovací nádoba i víko jsou
správnì nasazeny.
0 Pouze AFP 880: Víko mixéru
nasaïte na mixovací nádobu.
3
3
Mixér lze zapnout pouze v pøípadì,
že nádoba je správnì nasazena.
0 Nasaïte a utáhnìte horní uzávìr
(obrázek 1/D).
Obsluha mixéru
0 Otevøete víko (obrázek 1/C) a vložte
do nádoby všechny potøebné pøísady.
Pozor: Nepøekraèujte maximální
plnicí objem 1,5 litru!
155
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 156 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
c
Bìhem provozu mùžete do nádoby
pøidávat další pøísady plnicím
otvorem. K plnìní mùžete mùžete
použít i horní uzávìr (obrázek 1/D).
Plnicí otvor vždy opìt ihned zavøete,
aby nedocházelo k vystøikování
mixovaných potravin.
0 Spuštìní mixéru: Otoète volièem
poètu otáèek (obrázek 1/I) doprava a
nastavte jej na požadovaný rychlostní
stupeò, nebo stisknìte pulzní tlaèítko
(obrázek 1/J).
3
Doporuèujeme zaèít nižší rychlostí a
poté rychlost zvýšit. Po stisknutí
pulzního tlaèítka bude mixér pracovat
nejvyšší rychlostí.
Orientaèní hodnoty pro nastavení
rychlosti naleznete v kapitole “Tipy
pro používání mixéru”.
0 Vypnutí pøístroje: Otoète volièem
otáèek doleva do polohy “0”.
0 Po mixování otoète nádobou ve
smìru hodinových ruèièek a vyjmìte
ji. Potom otoète víkem a sejmìte je.
3
Multifunkèní díl
Jednotlivé nástroje a možnosti
jejich použití
•
•
•
•
156
Do multifunkèního dílu mùžete
nasadit následující nástroje:
Šlehací kotouè (obrázek 1/R)
Ke šlehání smetany a vajeèného
bílku, k pøípravì krémù a lehkých
tìst.
Kovový nùž (obrázek 1/Q)
K sekání syrového masa, èokolády,
oøechù a podobnì.
Umìlohmotný nùž (obrázek 1/P)
K hnìtení a míchaní tuhých tìst.
Držák nástavcù (obrázek 1/O) s
øezným nástavcem (obrázek 10)
Nástavce jsou na upínacím konci
oznaèeny èíslem (1 až 6).
Požadovaný nástavec se upevní do
držáku nástavcù.
Krájení najemno
Ke krájení ovoce, zeleniny,
syrového masa a uzenin
(napøíklad salámù) na jemné
plátky.
PG1 Struhadlo na brambory
Na strouhání brambor.
3 Krájení hranolkù
K vykrajování bramborových
hranolkù.
4 Struhadlo na sýr
K jemnému strouhání tvrdých
sýrù (napøíklad parmezánu) a
podobnì.
5 Strouhání nahrubo
Ke strouhání ovoce, zeleniny a
podobnì.
6 Strouhání najemno
K jemnìjšímu strouhání
zeleniny, ovoce, èokolády,
èesneku a podobnì.
1
Pøíprava multifunkèního dílu
Nasazení bezpeènostního
krytu (obrázek 4)
Multifunkèní díl lze spustit pouze po
vyjmutí mixovací nádoby a nasazení
bezpeènostního krytu na mechaniku
mixéru (obrázky 1/T a 4).
0 Sejmìte mixovací nádobu; postupujte
pøitom podle pokynù v èásti “Mixér”.
– Èervený indikátor (obrázek 4/a)
zaène blikat.
0 Na mechaniku mixéru nasaïte
bezpeènostní kryt (znaèka se musí
shodovat se znaèkou ) a pootoète
krytem proti smìru hodinových
ruèièek až na doraz. Kryt pøitom
slyšitelnì zaklapne. Znaèka se
musí nacházet nad výstražným
indikátorem (obrázek 4).
– Èervený indikátor (obrázek 4/a)
zhasne.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 157 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
c
Nasazení univerzální nádoby
(obrázek 5)
0 Do plnicího otvoru vložte maèkací
zaøízení (obrázek 1/E).
0 Univerzální nádobu (obrázek 1/G)
nasaïte na pøístroj (šipka
se
musí shodovat se šipkou
)a
otáèejte jí proti smìru hodinových
ruèièek až na doraz. Nádoba
slyšitelnì zaklapne. Obì èerné šipky
se musejí pøekrývat.
Nasazení vøetena (obrázek 7)
0 Vøeteno (obrázek 1/H) nasaïte na
èep ve støedu univerzální nádoby.
Nasazování nástrojù
•
•
•
•
U tohoto zaøízení lze používat
následující nástroje:
šlehací kotouè (obrázek 1/R), nebo
kovový nùž (obrázek 1/Q), nebo
umìlohmotný nùž (obrázek 1/P), nebo
držák nástavcù (obrázek 1/O) s
øezným nástavcem (obrázek 9).
Do držáku nástavcù upevnìte
vhodný nástavec podle toho, k èemu
chcete robot použít (viz èást
“Nasazení øezného nástavce do
držáku nástavcù”).
0 Požadovaný nástroj nasaïte na
vøeteno.
– Šlehací kotouè, kovový nùž a nùž z
umìlé hmoty (obrázek 8) zasahují
do ozubení dole na vøetenu.
– Držák nástavcù (obrázek 11)
umístìte na šestihran vøetena.
3 S nosišem nástavcù manipulujte
pokud možno pouze prsty pomocí
dvou otvorù v držáku.
3
Nasazení øezného nástavce do
držáku nástavcù (obrázek 10)
Do držáku nástavcù upevnìte
vhodný nástavec podle toho, k èemu
chcete robot použít.
3
Nástavce jsou uloženy v pøíslušné
vyklápìcí pøihrádce (obrázek 1/K) ve
skøíni motoru.
1
Nástavce jsou velmi ostré. Berte je
vždy pouze za rukojet‘!
Chcete-li odklopit kryt pøihrádky,
uchopte úchytku na krytu a za kryt
zatáhnìte (obrázek 9).
Požadovaný nástavec držte pøi
vyjímání z pøihrádky vždy za rukojet‘
(obrázek 9).
Hrot nástavce umístìte do støedu
držáku nástavcù a zasuòte jej do
drážky v kotouèi (obrázek 10).
Chcete-li nástavec vyjmout, uchopte
jej za rukojet‘, lehce za ni zatáhnìte a
nástavec nadzvednìte.
0
0
0
0
Obsluha multifunkèního dílu
0 Otevøete víko (obrázek 1/F) a vložte
do univerzální nádoby všechny
potøebné pøísady.
Pozor! Nepøekraèujte maximální
plnicí objem:
– kapaliny: 1,75 litru
– tuhé potraviny: 1,5 litru
3
Bìhem provozu mùžete do nádoby
pøidávat plnicím otvorem další pøísady.
Mùžete k tomu použít i kalíšek
maèkacího zaøízení (obrázek 1/E).
Plnicí otvor opìt ihned uzavøete, aby
nedocházelo k vystøikování
zpracovávaných potravin z nádoby.
1
Ke stlaèování zpracovávaného
materiálu používejte pouze maèkací
zaøízení!
Nasazení víka (obrázek 6)
0 Na univerzální nádobu nasaïte víko
(obrázek 1/F; šipka
se musí shodovat se šipkou
) a otáèejte jím
proti smìru hodinových ruèièek až
na doraz; víko slyšitelnì zaklapne.
Výstupek na víku se bude nacházet
pøímo nad držadlem. Obì èerné
šipky se musejí pøekrývat.
157
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 158 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
c
0 Spuštìní zaøízení: Otoète volièem
otáèek (obrázek 1/I) doprava a nastavte jej na požadovaný rychlostní
stupeò, nebo stisknìte pulzní tlaèítko
(obrázek 1/J).
3
Doporuèujeme zaèít nižší rychlostí a
poté rychlost zvýšit. Po stisknutí
pulzního tlaèítka bude pøístroj
pracovat nejvyšší rychlostí.
Orientaèní hodnoty naleznete v
kapitole “Tipy pro používání
multifunkèního dílu”.
Pokud èervený indikátor
(obrázek 4/a) bliká a pøístroj nelze
spustit, není správnì nasazen
bezpeènostní kryt mechaniky mixéru
(obrázky 1/T a 4).
0 Vypnutí pøístroje: Otoète volièem
otáèek doleva do polohy “0”.
0 Po použití multifunkèního dílu otoète
víkem ve smìru hodinových ruèièek
a sejmìte je.
1
Víko snímejte teprve po úplném
zastavení nástroje!
0 Vyjmìte nástroj a vøeteno.
0 Otoète univerzální nádobou ve
smìru hodinových ruèièek a
vyjmìte ji.
1
Lis na citronovou št’ávu
Pøíprava (obrázek 13)
0 Nasaïte na pøístroj univerzální
nádobu (obrázek 5) výše popsaným
zpùsobem 5).
0 Na univerzální nádobu nasaïte síto
lisu (obrázek 13/a; šipka
se musí
shodovat se šipkou
) a otoète jím
proti smìru hodinových ruèièek až
na doraz. Síto slyšitelnì zaklapne.
Šipka
se musí nacházet nad
šipkou
.
0 Do síta nasaïte lisovací kužel
(obrázek 13/b).
158
Obsluha lisu na citronovou
št’ávu
0 Spuštìní pøístroje: Otoète volièem
otáèek (obrázek 1/I) doprava a nastavte jej do polohy 1.
3
0
0
0
0
1
Pøi použití lisu na citronovou št‘ávu
smí pøístroj pracovat pouze nejnižší
rychlostí.
Vypnutí pøístroje: Otoète volièem
otáèek doleva do polohy “0”.
Po použití lisu lisovací kužel vyjmìte.
Otoète sítem ve smìru hodinových
ruèièek a vyjmìte je.
Otoète univerzální nádobou ve smìru
hodinových ruèièek a vyjmìte ji.
Zaøízení mùžete používat až 10 minut
bez pøerušení. Po delším nepøerušovaném provozu je vždy nechejte vychladnout (po 10 minutách bez pøerušení
minimálnì 20 minut).
Èištìní a údržba
Skøíò motoru
Ujistìte se, že do skøínì motoru
nepronikla žádná tekutina!
0 Oèistìte skøíò motoru vlhkým
hadøíkem. Nikdy skøíò neponoøujte
do vody a neumývejte ji pod
tekoucí vodu!
1
Mixér
Nádobu i nože lze snadno a
bezpeènì vyèistit pomocí pulzního
tlaèítka.
0 Mixovací nádobu naplòte do poloviny
teplou (nikoli horkou!) vodou a
pøidejte do ní nìkolik kapek
prostøedku na mytí nádobí.
0 Stisknìte krátce pulzní tlaèítko.
0 Nakonec nádobu vypláchnìte tekoucí vodou.
3
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 159 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
c
Demontáž a montáž øezné
mechaniky (obrázek 14)
3
Pokud je to nutné, lze øeznou
mechaniku z pøístroje vymontovat a
vyèistit ji samostatnì.
Pozor: Øezná mechanika je velmi
ostrá! Hrozí nebezpeèí poranìní!
0 Vyberte øeznou mechaniku (obrázek
14/a) z mixovací nádoby nádoby
pomocí víka mixéru krytu
(obrázek 1/D a obrázek 14/c) jako
nástroje. Drážky víka mixéru zapadají
do žebrování øezné mechaniky.
Otoète proti smìru hodinových
ruèièek a vyberte pod mírným
náklonem.
0 Z øezné mechaniky vyjmìte tìsnicí
kroužek (obrázek 14/b).
1
1
Øezná mechanika je velmi ostrá.
Tìsnicí kroužek se mùže poškodit.
Èásti mechaniky opatrnì
propláchnìte v rukou (nebezpeèí
poranìní!). K èištìní používejte
pouze vodu a prostøedek na mytí
nádobí.
Øeznou mechaniku mixéru nikdy
neumývejte v myèce na nádobí.
0 Nasaïte na øeznou mechaniku
tìsnicí kroužek.
0 Øeznou mechaniku zespodu nasaïte
zpìt do nádoby; držte ji pøitom mírnì
zešikma. Upevnìte øeznou mechaniku pomocí víka mixéru jako
nástroje otoèením ve smìru hodinových ruèièek (obrázek 14).
1
Univerzální nádoba a nástroje
0 Univerzální nádobu a nástroje
umývejte v døezu na nádobí.
1
Pozor: Kovový nùž je mimoøádnì
ostrý! Hrozí nebezpeèí poranìní!
1
Jestliže budete plastové èásti umývat
èasto v myèce na nádobí, budou
stárnout rychleji. Pokud je pøesto
chcete umývat v myèce, umístìte je
do horního koše.
Nástavce
0 Nástavce umývejte kartáèem nebo
hadøíkem pod tekoucí vodou nebo v
myèce na nádobí!
1
Pozor: Nástavce jsou mimoøádnì
ostré! Hrozí nebezpeèí poranìní!
Uchovávání
Všechny souèásti pøíslušenství (s
výjimkou lisu na citrónovou št‘ávu)
lze uchovávat pøímo v pøístroji.
• Nástavce ukládejte do pøihrádky na
pøíslušenství (obrázek 1/K).
Pozor: Nástavce jsou velmi ostré.
Nebezpeèí poranìní! Nástavce
berte vždy pouze za rukojet‘!
• Souèásti pøíslušenství ukládejte do
univerzální nádoby (viz obrázek 12).
1
Pozor: Kovový nùž (obrázek 1/Q)
je mimoøádnì ostrý! Nebezpeèí
poranìní! Kovový nùž berte vždy
pouze za rukojet‘ a ukládejte jej pouze
s nasazeným ochranným pouzdrem!
• Kabel oviòte kolem dvou háèkù na
zadní stranì pøístroje (obrázek 15).
1
Technické údaje
Napìtí v síti: 230 – 240 V
Pøíkon: 800 W
;
Tento spotøebiè odpovídá
následujícím smìrnicím ES:
• Smìrnice pro nízké napìtí
2006/95/EC
• Smìrnice pro elektromagnetickou
sluèitelnost 89/336/EEC s dodatky
92/31/EEC a 93/68/EEC
159
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 160 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
c
Tipy pro používání
pøístroje
• Vejce: Než do nádoby rozklepnete
vejce, nalijte do ní trochu vody.
• Pøi zpracovávání suchých smìsí
mùže být zapotøebí mixér bìhem
práce vypnout, otevøít víko a stìrkou
tìsta seškrábnout smìs, která ulpìla
na stìnách mixéru.
• Pøi mixování tekutých i pevných
pøísad rozmixujte nejprve tekuté
pøísady a teprve poté k nim pøidejte
pøísady tuhé.
• Horké tekutiny nechte pøed
zpracováním v mixéru vychladnout.
• Pokud chcete zpracovávat teplé
pøísady, musíte mixér vyvìtrat.
Sejmìte horní uzávìr.
Mixér
• Mixér se velmi dobøe hodí k sekání a
drcení malého množství potravin,
jako jsou oøechy, strouhanka nebo
koøení.
• Omáèky, které se srazily, lze v mixéru
rychle zachránit.
• Potraviny, které chcete v mixéru
zpracovávat, naøežte nebo nalámejte
na zhruba dvou- až tøícentimetrové
kousky.
• Ovoce vždy vypeckujte a maso
vykostìte, aby nedošlo k poškození
øezné mechaniky.
Potraviny
Rychlost*
Tipy
Mixování
mléèné koktejly
5 – 10
Používejte vychlazené mléko.
Sekání
oøechy, èokoláda,
èesnek, bylinky
pulzní
tlaèítko
Chcete-li dosáhnout jemného
nasekání, zpracovávejte najednou
pouze 1/2 šálku.
Výroba
strouhanky
housky, keksy, toasty
5 – 10
Pøed zpracováním peèivo nahrubo
nadrobte.
pulzní
tlaèítko
Pøidejte 1/4 šálku vody.
3–4 x zmáèknìte pulzní tlaèítko.
Šlehání vajec
Emulgování
salátové dresinky
7 – 10
Dobøe zamíchejte.
Bìhem míchání mùžete pøilévat olej
plnicím otvorem.
Míchání
Kuchyòské smìsi, tìsto na
omelety
1
Pøísady pouze dobøe promíchejte.
Nešlehejte je pøíliš dlouho.
Výroba pyré
Polévky, zelenina, ovoce
3 – 10
Mixujte smìs, dokud nezhoustne.
*Zaèínejte vždy nižší rychlostí a poté pøepnìte pøístroj na vyšší rychlost.
160
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 161 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
c
Multifunkèní díl
Sekání
Pro dosažení rovnomìrného
výsledku potraviny pøed zpravováním
nakrájejte nebo nalámejte na zhruba
stejnì velké kusy.
Nádobu nikdy nepøeplòujte.
Sekané maso
Pøed zpracováním maso nakrájejte
na zhruba 2 cm velké kousky.
Zelenina
Cibuli a podobné druhy zeleniny pøed
zpracováním oloupejte a rozkrájejte
na ètvrtky.
Mixování
Zpracovávané množství se rùzní
podle konzistence zpracovávaných
potravin.
Pøidávání pøísad
Suché pøísady, jako je mouka, vložte
do univerzální nádoby pøed
zpracováním. Pøísady pøed
zpracováním není tøeba míchat.
Tekuté pøísady lze do nádoby nalévat
bìhem zpracování plnicím otvorem.
Upozornìní: Pøi zpracovávání
omáèek nebo polotekutých pøísad
mùže být zapotøebí pøístroj bìhem
práce vypnout, otevøít víko univerzální
nádoby a setøít stìrkou tìsta smìs,
která ulpìla na stìnách nádoby.
Práce s držákem nástavcù
Velmi dùležitý je správný pøísun
potravin plnicím otvorem.
Pøipravené potraviny lze nakrájet na
tak malé kousky, aby bez problémù
prošly plnicím otvorem.
Kousky vkládejte do plnicího otvoru
kolmo jeden po druhém.
Potraviny pravidelnì stlaèujte
maèkacím zaøízením. Síla tlaku ovlivní
sílu zpracování.
1
Ke stlaèování potravin používejte
pouze maèkací zaøízení. Do plnicího
otvoru nikdy nevkládejte prsty!
Pøíliš silný tlak na maèkací zaøízení
mùže pøístroj poškodit!
3
Mezi maèkacím zaøízením a
držákem nástavcù vždy zùstane
trochu nezpracované potraviny.
Strouhání sýrù
Mìkké sýry, jako je ementál nebo
mozarella, pøed strouháním dobøe
vychlaïte.
Tvrdé sýry, jako je napøíklad
parmezán, zpracovávejte pøi
pokojové teplotì.
Upozornìní: Pøi strouhání
parmezánu na maèkací zaøízení pøíliš
netlaète.
161
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 162 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
c
Nástroj
Potravina
Max.
Rychlost
množství
Upozornìní
800 g
800 g
1 svazek
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Ovoce a zelenina by mìly
být èerstvé. Používejte
zhruba stejnì velké kusy.
Sekání
zelenina, napøíklad cibule
ovoce
èerstvé bylinky
kovový nùž
oøechy, mandle
èokoláda
Sekání
masa
kovový nùž
maso,
rybí filety (vykostìné),
slanina
500 g
4–6
Odstraòte kosti a šlachy
a maso nakrájejte na cca
2 cm velké kostky.
Výroba
kovový nùž
strouhanky
suché peèivo, keksy
125 g
3 nebo 4
Pøed zpracováním peèivo
nahrubo nadrobte.
Výroba
pyré
kovový nùž
vaøené ovoce nebo
zelenina
do
1,75 l
3 – 10
Bìhem zpracovávání
pøilijte popøípadì trochu
vody.
Míchání
kovový nùž
lehké kuchyòské smìsi,
tìsto na omelety a
podobnì
800 ml
3–7
Zaènìte pøísady míchat
rychlostí 1, poté rychlost
zvyšte.
Míchání
kovový nùž
majonéza
1l
pulzní
tlaèítko
nebo 3
Pøi pøidávání oleje pøístroj
nevypínejte.
Hnìtení
umìlohmot tuhá tìsta, napøíklad tìsto
ný nùž
na chléb a na pizzu
1,5 kg
1–5
Zaènìte pøísady míchat
rychlostí 1, poté rychlost
zvyšte.
Krájení
Krájení
najemno
(è. 1)
zelenina (napøíklad okurky,
cukety, rajèata, mrkev a
podobnì),
ovoce (napøíklad jablka),
maso, uzeniny (napøíklad
salámy) a podobnì
800 g
1–2
Použijte ovoce a zeleninu
o zhruba stejné velikosti.
Maso nakrájejte tak, aby
kousky mohly projít
plnicím otvorem.
Strouhání
struhadlo na
brambory
(è. PG1)
brambory
do
1 kg
1–2
napø. pro bramborové
knedlíky
Krájení na
proužky
krájení
hranolkù
(è. 3)
brambory, mrkev, pastinák
1 kg
1–2
Strouhání
struhadlo
na sýr (è. 4)
parmezán
500 g
1–2
Na mackací zarízení pøíliš
netlaète.
Strouhání
(nahrubo
nebo
najemno)
strouhání
nahrubo, tabulková èokoláda, ovoce
najemno (napøíklad jablka), zelenina
(napøíklad mrkev)
(è. 5
nebo è. 6)
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Èokoládu na vaøení
rozlomte na 2–3 kusy.
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Vajeèný bílek nešlehejte
pøíliš dlouho.
Šlehání
162
šlehací
kotouè
lehké kuchyòské smìsi,
vajeèný bílek,
smetana
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 163 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
c
Recepty
Základní recept na piškot
4
vajeèný bílek
4 polévková studená voda
lžíce
200 g
1 balení
4
cukr
Základní recept na míchané
tìsto
500 g
250 g
mìkký margarín nebo
máslo
250 g
cukr
vanilinový cukr
vajeèný žloutek
vajeèný bílek
1 balení prášek do peèiva
80 g
mouka
1 balení vanilinový cukr
80 g
ochucovadlo
1 špetka sùl
prášek do peèiva
4
vejce
150 ml
mléko
1 èajová
lžièka
3
0
0
0
0
0
Použité pøíslušenství:
univerzální nádoba s kotouèem ke
šlehání
Do univerzální nádoby dáme vajeèný
bílek a vodu a smìs šleháme na
stupni 5 zhruba 1 minutu, dokud
neztuhne.
Plnicím otvorem pøidáme do nádoby
cukr a vanilinový cukr a opìt
šleháme 1 minutu, dokud se cukr
nerozpustí.
Pøidáme vajeèný žloutek a nìkolikrát
stiskneme pulzní tlaèítko.
Vmícháme mouku, ochucovadlo a
prášek do peèiva tak, aby vznikla
krémovitá hmota, a smìs krátce
promícháme (nìkolikrát stiskneme
pulzní tlaèítko).
Tìstem naplníme formu a dáme péci.
Použité pøíslušenství:
Univerzální nádoba s umìlohmotným
nožem
0 Do nádoby vložíme postupnì
všechny pøísady v uvedeném poøadí.
0 Poté tìsto mícháme až 1½ minuty
rychlostí 3–4, dokud nebude mít
krémovitou a hladkou konzistenci.
3
Pokud tìsto bìhem zpracování
pøetéká, vypneme pøístroj, otevøeme
víko a tìsto z okraje nádoby setøeme
stìrkou zpìt do støedu nádoby.
0 Naplníme tìstem vhodnou formu na
peèení a tìsto upeèeme.
3
Toto tìsto lze libovolnì obmìòovat
pøidáním jiných chut‘ových pøísad.
Pøíklad: Mramorová bábovka
0 Dvì tøetiny tìsta vložíme do formy.
Ke zbývající tøetinì pøidáme
1 polévkovou lžíci kakaa a
1 polévkovou lžíci mléka a ještì
jednou krátce promícháme
(stiskneme nìkolikrát pulzní tlaèítko).
0 Tmavé tìsto nalijeme do formy na
svìtlé tìsto. Vidlièkou obì vrstvy
tìsta spirálovitì promícháme, aby
vznikl mramorový vzor.
3
163
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 164 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
c
Základní recept na kypré tìsto Základní recept na kynuté
tìsto
250 g
mouka
1 èajová
lžièka
125 g
60 g
prášek do peèiva
cukr
1 špetka
sùl
1
vejce
0
0
0
0
0
164
Použité pøíslušenství:
Univerzální nádoba s umìlohmotným
nožem
Do univerzální nádoby nasypeme
mouku, prášek do peèiva, sùl a cukr.
Vychlazené máslo rozkrájíme na
kousky a pøidáme je k mouce.
Smìs asi 1 minutu mícháme rychlostí
3–4, plnicím otvorem pøidáme vejce
a studenou vodu a pokraèujeme v
míchání. Dobøe promíchané tìsto by
mìlo ulpìt na noži.
Poté tìsto vyjmeme z nádoby a
rukama je ještì krátce prohnìteme.
Pøed dalším zpracováváním
necháme tìsto cca 30 minut
odpoèinout v chladnièce.
Tìsto vyválíme, vložíme je do dobøe
vymazané formy a podle chuti
obložíme ovocem, napøíklad jablky
nebo švestkami.
mouka
40 g
droždí (èerstvé) nebo
1 balíèek droždí
sušeného
80 g
cukr
studený margarín
nebo máslo
1 polévková studená voda
lžíce
3
500 g
1 špetka sùl
80 g
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
margarín, rozehøátý
vlažné mléko
Použité pøíslušenství:
Univerzální nádoba s umìlohmotným
nožem
Do univerzální nádoby vložíme
všechny pøísady v uvedeném poøadí.
1 až 1½ minuty tìsto rychlostí 3–4
mícháme. Dobøe promíchané tìsto
by mìlo ulpìt na noži.
Tìsto vyjmeme z nádoby a rukama
ještì krátce prohnìteme.
Pøísady, které mají zùstat
nerozmìlnìné (napøíklad rozinky),
vmícháme do tìsta dodateènì
rukama.
Pøed dalším zpracováním necháme
tìsto v zakryté nádobì na teplém
místì kynout tak dlouho, dokud jeho
objem nebude zhruba dvojnásobný.
Použití:
ovocné koláèe, kynuté knedlíky,
taštièky, drobné peèivo.
Pøi pøípravì pikantních koláèù
(napøíklad cibulového) pøipravujte
kynuté tìsto bez cukru.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 165 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
o
o Szanowni klienci
Prosimy o staranne przeczytanie tej
instrukcji obs³ugi. Nale¿y szczególnie
zwróciæ uwagê na zasady
bezpieczeñstwa, które podano na
pierwszych stronach! Instrukcjê
obs³ugi nale¿y przechowywaæ w celu
korzystania z niej w póŸniejszym
terminie. Instrukcjê tê nale¿y
przekazaæ ewentualnemu nastêpnemu
u¿ytkownikowi tego sprzêtu.
Symbol trójk¹ta ostrzegawczego i/lub
s³owa ostrzegawcze (Ostrze¿enie!,
Niebezpieczeñstwo!, Uwaga!) s¹
stosowane w celu podkreœlenia
zagro¿eñ osobistych lub podkreœlenia
informacji wa¿nych dla zachowania
u¿ytecznoœci sprzêtu. Prosimy o
bezwarunkowe ich przestrzeganie.
0 Ten symbol wskazuje kolejne
czynnoœci podczas obs³ugi sprzêtu.
1
3
Tym symbolem oznaczono informacje
uzupe³niaj¹ce, dotycz¹ce obs³ugi i
praktycznych zastosowañ sprzêtu.
2
Symbolem koniczynki oznaczono
rady i wskazówki dotycz¹ce
ekonomicznego i przyjaznego dla
naturalnego œrodowiska sposobu
u¿ywania sprzêtu.
Opis urz¹dzenia
(rysunek 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
Na rysunku pokazano robota
kuchennego AFP 850
Obudowa silnika
Pojemnik miksera*
Pokrywa miksera
Korek
Popychacz z miark¹
Pokrywa z otworem wrzutowym
Miska uniwersalna
Oœ napêdowa
Regulator obrotów
Przycisk impulsowania
Schowek na wk³ady tn¹ce
Miejsce na przechowywanie kabla
(tylna strona urz¹dzenia)
Tabliczka znamionowa (dolna czêœæ
urz¹dzenia)
Przycisk do zabezpieczenia
przeci¹¿eniowego (dolna czêœæ
urz¹dzenia)
Tarcza wsporcza
Nó¿ z tworzywa sztucznego
Nó¿ metalowy z os³on¹ no¿a
Tarcza do ubijania
Wyciskacz do cytrusów
Pokrywa do napêdu miksera
Skrobak do ciasta
Robot kuchenny AFP 850 jest
wyposa¿ony w pojemnik miksera
wykonany z tworzywa sztucznego,
natomiast robot AFP 880 jest
wyposa¿ony w pojemnik miksera
wykonany ze szk³a.
165
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 166 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
o
1 Zasady
bezpieczeñstwa
Bezpieczeñstwo tego urz¹dzenia
odpowiada uznanym zasadom
techniki oraz ustawie o
bezpieczeñstwie urz¹dzeñ. Jako
producent sprzêtu szczególnie
zalecamy stosowanie siê do
poni¿szych zasad bezpieczeñstwa
Ogólne wskazówki dotycz¹ce
bezpieczeñstwa
• Urz¹dzenie mo¿na pod³¹czaæ tylko i
wy³¹cznie do sieci elektrycznej, której
napiêcie i czêstotliwoœci s¹ zgodne z
danymi na tabliczce znamionowej!
• Urz¹dzenia nie nale¿y uruchamiaæ,
jeœli
– Przewód przy³¹czeniowy jest
uszkodzony,
– Uszkodzona jest obudowa.
• Wtyczki nie nale¿y wyci¹gaæ z
gniazda sieciowego poci¹gaj¹c za
przewód.
• Jeœli uszkodzeniu uleg³ kabel
przy³¹czeniowy urz¹dzenia, nale¿y
zleciæ jego wymianê producentowi
lub odpowiedniemu punktowi
serwisowemu, lub odpowiednio
wykwalifikowanemu personelowi, w
celu zapobiegniêcia
niebezpieczeñstwom.
• Urz¹dzenie mo¿e byæ naprawiane
wy³¹cznie przez specjalistów.
Niefachowe naprawy mog¹
prowadziæ do wyst¹pienia du¿ych
zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa w
u¿ytkowaniu urz¹dzenia. W razie
koniecznoœci przeprowadzenia
naprawy nale¿y zwróciæ siê do
serwisu lub autoryzowanego
sprzedawcy.
• Urz¹dzenie jest przeznaczone do
przyrz¹dzania artyku³ów
spo¿ywczych w gospodarstwie
domowym. Producent nie odpowiada
za szkody powsta³e na skutek
niew³aœciwego lub niezgodnego z
przeznaczeniem zastosowania.
166
• To urz¹dzenie nie jest przeznaczone
dla osób (w tym dzieci), które
z powodu braku doœwiadczenia lub
stosownej wiedzy nie s¹ w stanie
zapewniæ bezpiecznego u¿ytkowania,
jak równie¿ dla osób (w tym dzieci)
niepe³nosprawnych fizycznie,
sensorycznie lub umys³owo, chyba,
¿e osoby te zosta³y odpowiednio
poinstruowane jak nale¿y poprawnie
obchodziæ siê z urz¹dzeniem i by³y
na pocz¹tku nadzorowane przez inne
osoby sprawuj¹ce nad nimi opiekê.
Bezpieczeñstwo dzieci
• Nie pozostawiaæ w³¹czonego
urz¹dzenia bez nadzoru.
Szczególn¹ ostro¿noœæ nale¿y
zachowaæ w przypadku obecnoœci
dzieci!
• Nie wolno dopuœciæ do tego, aby
urz¹dzeniem bawi³y siê dzieci.
Przy pracy z u¿yciem robota
kuchennego nale¿y
przestrzegaæ nastêpuj¹cych
zasad
• Nie nale¿y uruchamiaæ urz¹dzenia
mokrymi rêkami.
• Za pomoc¹ urz¹dzenia nie mo¿na
mieszaæ farb (lakierów, poliestrów
itd.) – niebezpieczeñstwo
wybuchu!
• Przed czyszczeniem i pielêgnacj¹
nale¿y wy³¹czyæ urz¹dzenie i
wyci¹gn¹æ kabel sieciowy z gniazda.
• Nie zanurzaæ obudowy silnika
(rysunek 1/A) w wodzie lub w innych
cieczach!
• Producent nie odpowiada za
ewentualne szkody, które powsta³y
na skutek u¿ytkowania niezgodnego
z przeznaczeniem lub niew³aœciwej
obs³ugi.
• Przystawki nale¿y zak³adaæ i
wyjmowaæ tylko po od³¹czeniu
urz¹dzenia z zasilania sieciowego.
• Uwaga: nó¿ metalowy (rysunek
1/Q) jest bardzo ostry!
Niebezpieczeñstwo doznania
obra¿eñ! Nó¿ metalowy nale¿y
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 167 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
chwytaæ tylko i wy³¹cznie za uchwyt i
nale¿y go przechowywaæ z na³o¿on¹
os³on¹ no¿a! Przy zmywaniu
zachowaæ ostro¿noœæ!
Uwaga: Wk³ady tn¹ce (rysunek 9)
s¹ bardzo ostre!
Niebezpieczeñstwo doznania
obra¿eñ! Wk³ady tn¹ce nale¿y
przechowywaæ w przewidzianym to
tego celu schowku na akcesoria
(rysunek 1/K). Ostro¿nie przy
zmywaniu!
Uwaga: Nó¿ miksera (rysunek
14/a) jest bardzo ostry.
Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
Prosimy zachowaæ ostro¿noœæ przy
rozk³adaniu i sk³adaniu miksera.
Uwaga: Nie wk³adaæ palców do
otworu wrzutowego (rysunek
1/F)! Niebezpieczeñstwo
doznania obra¿eñ!
Uwaga: Nie wk³adaæ twardych
przedmiotów (np. ³y¿ki) do
pracuj¹cego miksera oraz nie
wk³adaæ rêki do pojemnika miksera.
Niebezpieczeñstwo doznania
obra¿eñ!
Pokrywê zdj¹æ dopiero po
zatrzymaniu siê przystawek.
Nie wk³adaæ d³ugich przedmiotów
(no¿y, ³y¿ek, skrobaka do ciasta i
innych) do otworu.
Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
U¿ywaæ popychacza (rysunek 1/E) w
celu dociœniêcia krojonych artyku³ów.
Nie nape³niaæ pojemnika miksera lub
miski uniwersalnej gor¹cymi (tylko
zimnymi lub ciep³ymi) cieczami.
Na obudowê silnika nale¿y zawsze
nak³adaæ miskê uniwersaln¹ (rys.
1/G), zanim osadzona zostanie oœ
napêdowa (rys. 1/H) i przystawki.
Podczas normalnych prac
(wygniatanie lekkiego ciasta itp.)
urz¹dzenie mo¿na u¿ywaæ bez
przerwy w czasie nie d³u¿szym ni¿
10 minut. Po d³u¿szym czasie pracy
bez przerwy urz¹dzenie nale¿y za
ka¿dym razem wy³¹czyæ w celu jego
och³odzenia. (oko³o 20 minut przerwy
po 10 minutach pracy ci¹g³ej). Przy
•
•
•
•
przyrz¹dzaniu bardzo ciê¿kich
sk³adników, np. 1,5 kg ciasta, nie
w³¹czaæ urz¹dzenia bez przerwy na
okres d³u¿szy ni¿ 1 minuta.
Przed wyjêciem zawartoœci miski
uniwersalnej nale¿y zawsze wyci¹gn¹æ
najpierw przystawki i oœ napêdow¹.
Nie przekraczaæ maksymalnych iloœci
nape³nienia.
Nigdy nie u¿ywaæ urz¹dzenia bez
nadzoru. Równie¿ w razie
krótkotrwa³ego opuszczenia
pomieszczenia nale¿y wyci¹gn¹æ
wtyczkê sieciow¹ z gniazda.
Po zakoñczeniu pracy wy³¹czyæ
urz¹dzenie i wyci¹gn¹æ z gniazda
wtyczkê sieciow¹.
Recykling
2
Materia³ opakowania
Materia³y opakowania mog¹ bez
ograniczeñ zostaæ powtórnie przetworzone. Elementy z tworzyw sztucznych s¹ oznakowane, np. >PE<,
>PS<, itd. Usuwaæ materia³y opakowañ zgodnie z ich oznaczeniem w
komunalnych zak³adach utylizacyjnych, do przewidzianych w tym
celu pojemników zbiorczych.
2
Wyeksploatowane urz¹dzenie
W
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu oznacza, ze tego produktu
nie wolno traktowaæ tak, jak innych
odpadów domowych. Nalezy oddaæ
go do w³asciwego punktu skupu
surowców wtórnych zajmuj¹cego siê
z³omowanym sprzêtem elektrycznym i
elektronicznym. W³asciwa utylizacja i
z³omowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wp³ywu z³omowanych
produktów na srodowisko naturalne
oraz zdrowie. Aby uzyskaæ szczegó³owe dane dotycz¹ce mozliwosci
recyklingu niniejszego urz¹dzenia,
nalezy skontaktowaæ siê z lokalnym
urzêdem miasta, s³uzbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt zosta³ zakupiony.
167
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 168 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
o
Generalne wskazówki do
obs³ugi
Robot kuchenny jest pomocny na
wiele sposobów przy
przygotowywaniu potraw:
• Mikser s³u¿y do przyrz¹dzania
ró¿nych napojów, do rozbijania lodu,
rozdrabniania owoców i warzyw, itd.
• Za pomoc¹ czêœci
wieloczynnoœciowej mo¿na np.
– przyrz¹dziæ ciasto ...
– posiekaæ miêso, orzechy lub
podobne ...
– pokroiæ, szatkowaæ lub zetrzeæ
warzywa lub owoce,
– poci¹æ ziemniaki na frytki ...
– ubiæ œmietanê lub bia³ko ...
– jak i wycisn¹æ sok z cytryn,
pomarañczy, grejpfrutów
System bezpieczeñstwa
Urz¹dzenie jest wyposa¿one w ró¿ne
systemy bezpieczeñstwa.
• Mikser lub miska uniwersalna mog¹
byæ w³¹czane tylko wtedy, gdy
prawid³owo osadzone s¹ dany
pojemnik oraz odpowiednia pokrywa.
• Miska uniwersalna mo¿e byæ
w³¹czana tylko wtedy, gdy od³¹czony
jest pojemnik miksera i nasadzona
jest os³ona bezpieczeñstwa napêdu
miksera (rys. 1/T i rys. 4).
1
Przechowywaæ urz¹dzenie w miejscu
niedostêpnym dla dzieci.
1
W³¹czaæ urz¹dzenie wy³¹cznie na
p³askiej, suchej powierzchni.
Zabezpieczenie
przeci¹¿eniowe
Urz¹dzenie posiada zabezpieczenie
przeci¹¿eniowe. Zabezpieczenie to
wy³¹cza urz¹dzenie w momencie
jego przegrzania i chroni przed jego
uszkodzeniem. W tym wypadku
przycisk ochrony przed przegrzaniem
168
(rysunek 1/N) umieszczony na
spodzie urz¹dzenia wystaje.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jeœli to nast¹pi, nale¿y postêpowaæ
wed³ug poni¿szego opisu. W
przeciwnym razie mo¿e dojœæ do nie
podlegaj¹cego gwarancji
uszkodzenia urz¹dzenia.
Pozostawiæ urz¹dzenie przez oko³o
15 sekund do wystygniêcia.
Prze³¹cznik obrotowy (rysunek 1/I)
obróciæ w lewo do po³o¿enia "0"
(rysunek 16/➀).
Zdj¹æ pojemnik miksera lub miskê
uniwersaln¹ (rysunek 16/➁ i ➂), jak
opisano to w odpowiednim miejscu
tej instrukcji obs³ugi.
Wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka
(rysunek 17/➀).
Urz¹dzenie po³o¿yæ na boku tak, aby
by³ swobodny dostêp do spodu
urz¹dzenia (rysunek 17/➁).
Przycisk do zabezpieczenia
przeci¹¿eniowego (rysunek 1/N) na
spodzie urz¹dzenia wcisn¹æ. Jeœli
urz¹dzenie jest wystarczaj¹co
ch³odne, przycisk pozostaje
schowany (rysunek 17/➂). Jeœli
przycisk ponownie wyskakuje,
oznacza to, ¿e urz¹dzenie nie jest
wystarczaj¹co ch³odne i proces
nale¿y powtórzyæ.
W przypadku, gdy przycisk jest
schowany, urz¹dzenie postawiæ w
pozycji pracy (rysunek 18/➀).
Wtyczkê ponownie w³o¿yæ do
gniazdka (rysunek 18/➁).
Na³o¿yæ pojemnik miksera lub miskê
uniwersaln¹ (rysunek 18/➂ i ➃), jak
opisano to w odpowiednim miejscu
tej instrukcji obs³ugi.
Urz¹dzenie jest ponownie gotowe do
pracy. Prze³¹cznik obrotowy obróciæ
w prawo w ¿¹dane po³o¿enie
(rysunek 18/➄) i kontynuowaæ za
pomoc¹ funkcji pracy stopniowanej.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 169 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
o
Mikser
Mikser s³u¿y do przyrz¹dzania
ró¿nych napojów, do rozbijania lodu,
szatkowania owoców i warzyw itd.
Przygotowanie miksera
Aby mo¿na by³o nasadziæ pojemnik
miksera, nale¿y zdj¹æ os³onê
zabezpieczaj¹c¹ napêd miksera (rys.
1/T i rys. 4).
0 Obróciæ os³onê zabezpieczaj¹c¹ w
kierunku ruchu wskazówek zegara i
zdj¹æ j¹.
– Miga czerwona kontrolka (rys.
4/a).
0 Nasadziæ pojemnik miksera (rys. 1/B
i rys. 2) na napêd miksera (strza³ka
na strza³kê
) i obróciæ do
oporu w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara. Pojemnik
miksera zostanie w sposób s³yszalny
zablokowany. Obie czarne strza³ki
musz¹ byæ ustawione nad sob¹.
– Czerwona kontrolka (rys. 4/a)
gaœnie.
0 Tylko AFP 850: Na³o¿yæ pokrywê
(rys. 1/C i rys. 3) na pojemnik
miksera i obróciæ, a¿ nosek pokrywy
znajdzie siê bezpoœrednio nad
uchwytem. Pokrywa zablokuje siê w
s³yszalny sposób.
3 Mikser da siê w³¹czyæ dopiero, gdy
pojemnik i pokrywa s¹ poprawnie
osadzone.
0 Tylko AFP 880: Pokrywê miksera
na³o¿yæ na pojemnik miksera.
3
Po prawid³owym w³o¿eniu pojemnika
mikser wystarczy tylko w³¹czyæ.
0 Za³o¿yæ korek (rys. 1/D) i zablokowaæ.
Obs³uga miksera
0 Otworzyæ pokrywê (rys. 1/C) i dodaæ
wszystkie wymagane sk³adniki do
pojemnika.
Uwaga: nie przekraczaæ
maksymalnej pojemnoœci 1,5 litra!
Podczas pracy mo¿na dodaæ dalsze
sk³adniki przez otwór w pokrywie. W
tym celu mo¿na u¿ywaæ korka (rys.
1/D) równie¿ jako kubeczka do
nape³niania. Zamkn¹æ otwór
natychmiast po dodaniu, aby unikn¹æ
rozpryskiwania miksowanych
sk³adników.
0 Uruchomianie mikser: obróciæ
pokrêt³o regulatora obrotów (rys. 1/I)
w prawo na po¿¹dany poziom
prêdkoœci lub wcisn¹æ przycisk
impulsowania (rys. 1/J).
3
Zaleca siê rozpoczêcie miksowania z
ma³ymi prêdkoœciami i nastêpnie
przechodzenia na wy¿sze. Po wciœniêciu na przycisk impulsowania mikser pracuje z najwy¿sz¹ prêdkoœci¹.
Wartoœci zalecane do ustawienia
prêdkoœci, patrz rozdzia³ „Porady
dotycz¹ce zastosowania miksera“.
0 Wy³¹czanie urz¹dzenie: obróciæ
pokrêt³o w lewo do po³o¿enia „0“.
0 Po zmiksowaniu obróciæ pojemnik w
kierunku ruchu wskazówek zegara i
wyj¹æ go. Nastêpnie obróciæ pokrywê
i zdj¹æ j¹.
3
Czêœæ wieloczynnoœciowa
Przystawki i mo¿liwoœci ich
zastosowania
W czêœci wieloczynnoœciowej mo¿na
u¿yæ nastêpuj¹cych przystawek:
• Tarcza do ubijania (rys. 1/R)
Ubijanie œmietany i bia³ka,
przyrz¹dzanie kremów i lekkich ciast.
• Nó¿ metalowy (rys. 1/Q)
Do siekania surowego miêsa,
czekolady, orzechów, itd.
• Nó¿ plastikowy (rys. 1/P)
Do wyrabiania i mieszania ciê¿kich
ciast.
169
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 170 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
o
• Tarcza noœna (rys. 1/O) z
wk³adem tn¹cym (rys. 10)
Wk³ady s¹ oznakowane na uchwycie
numerem (1 do 6). Po¿¹dany wk³ad
jest osadzany na tarczy noœnej.
1 Nó¿ do krojenia mniejszy
Do ciêcia owoców, warzyw,
surowego miêsa lub kie³basy
(np. salami) itd. na cienkie
plasterki.
PG1 Tarka do ziemniaków
Do ucierania ziemniaków.
3 Nó¿ do frytek
Do ciêcia ziemniaków i frytek.
4 Tarka do serów
Do tarcia twardego sera, np.
parmezanu itd.
5 Tarka do ucierania na grubo
Do ucierania na grubo warzyw i
owoców itd.
6 Tarka do ucierania na drobne
kawa³ki
Do ucierania na drobno warzyw,
owoców, czekolady, czosnku
itd.
Przygotowanie czêœci
wieloczynnoœciowej
Nasadzanie os³ony
zabezpieczaj¹cej (rys 4)
Czêœæ wieloczynnoœciowa mo¿e byæ
uruchamiana wy³¹cznie wtedy, gdy
zdjêty jest pojemnik miksera i
na³o¿ona jest os³ona
zabezpieczaj¹ca napêd miksera (rys.
1/T i rys. 4).
0 Wyj¹æ pojemnik miksera zgodnie z
poni¿szym opisem w punkcie
„Mikser“.
– Miga czerwona kontrolka (rys.
4/a).
0 Na³o¿yæ os³onê zabezpieczaj¹c¹ na
napêd miksera (oznaczenie na
oznaczeniu ) i obróciæ do oporu w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. Os³ona
zabezpieczaj¹ca zaskoczy w
170
s³yszalny sposób. Oznaczenie
musi byæ nad kontrolk¹ (rys. 4).
– Czerwona kontrolka (rys. 4/a)
gaœnie.
Nasadzanie miski uniwersalnej
(rys. 5)
0 Nasadziæ miskê uniwersaln¹ (rys.
1/G) na urz¹dzenie (strza³ka
na
strza³ce
) i obróciæ do oporu w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. Miska
uniwersalna zaskoczy w s³yszalny
sposób. Obie czarne strza³ki musz¹
znajdowaæ siê nad sob¹.
Osadzanie osi napêdowej
(rys. 7)
0 Nasadziæ oœ napêdow¹ (rys. 1/H) na
czop w œrodku miski uniwersalnej.
Za³o¿yæ przystawki
•
•
•
•
Do wyboru mo¿na za³o¿yæ
nastêpuj¹ce przystawki:
tarcza do ubijania (rys. 1/R), lub
nó¿ metalowy (rys. 1/Q), lub
nó¿ plastikowy (rys. 1/P), lub
tarcza noœna (rys. 1/O) z wk³adem
tn¹cym (rys. 9)
Na tarczê noœn¹ - w zale¿noœci od
zastosowania – nale¿y za³o¿yæ
pasuj¹cy wk³ad (patrz „Wk³adanie
wk³adu tn¹cego na tarczê noœn¹“).
0 Za³o¿yæ po¿¹dan¹ przystawkê na oœ
napêdow¹.
– Tarcza do ubijania, nó¿ metalowy
oraz nó¿ z tworzywa sztucznego
(rysunek 8) zaskakuj¹ na
zazêbienie znajduj¹ce siê w dolnej
czêœci osi .
– Tarcza noœna (rysunek 11) jest
osadzona na szeœciok¹tnym
elemencie osi napêdowej.
3
3
Tarczê noœn¹ nale¿y trzymaæ dwoma
palcami za otwory.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 171 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
o
Nak³adanie pokrywy (rys. 6)
0 Pokrywê (rysunek 1/F) osadziæ na
misce uniwersalnej (strza³ka
na
strza³ce
) i obróciæ w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara do oporu, pokrywa zaskoczy
z charakterystycznym odg³osem.
Nosek pokrywy musi znajdowaæ siê
bezpoœrednio nad uchwytem, obie
czarne strza³ki musz¹ znajdowaæ siê
nad sob¹.
0 Wsadziæ popychacz (rysunek 1/E) do
otworu wrzutowego.
Osadziæ wk³ad tn¹cy w tarczê
noœn¹ (rys. 10)
W zale¿noœci od zastosowania nale¿y
w³o¿yæ odpowiedni wk³ad do tarczy.
3
Wk³ady znajduj¹ siê w otwieranym
schowku na akcesoria (rysunek 1/K)
w obudowie silnika.
1
Wk³ady tn¹ce s¹ bardzo ostre.
Nale¿y chwytaæ je tylko za uchwyt!
Schowek na akcesoria otwieraæ
poci¹gaj¹c za uchwyt (rys. 9).
Wyj¹æ ze schowka po¿¹dany wk³ad
chwytaj¹c za uchwyt (rys. 9).
Wk³ad umieœciæ szpiczastym
zakoñczeniem po œrodku tarczy
noœnej i wsun¹æ w otwór tarczy
(rys. 10).
W celu wyjêcia wk³adkê nale¿y
poci¹gn¹æ za uchwyt lekko na
zewnêtrz i nastêpnie unieœæ.
0
0
0
0
Obs³uga czêœci
wieloczynnoœciowej
0 Otworzyæ pokrywê (rysunek 1/F) i
umieœciæ wszystkie sk³adniki w misce
uniwersalnej.
Uwaga: nie przekraczaæ
maksymalnego poziomu nape³nienia:
– Dla cieczy 1,75 litra
– Dla konsystencji sta³ych 1,5 litra
3
Podczas pracy dalsze sk³adniki
mo¿na dodawaæ poprzez otwór
wrzutowy. Mo¿na tak¿e w tym celu
u¿ywaæ miarki w popyczaczu
(rysunek 1/E). Po dodaniu
sk³adników natychmiast zamkn¹æ
otwór, aby unikn¹æ rozpryskiwania.
Popychacz nale¿y u¿ywaæ tylko i
wy³¹cznie do dociskania krojonych
artyku³ów spo¿ywczych!
0 W³¹czanie urz¹dzenia: obróciæ
regulator obrotów (rysunek 1/I) w
prawo na po¿¹dany stopieñ
prêdkoœci lub wcisn¹æ przycisk
impulsowania (rysunek 1/J).
1
3
Zaleca siê rozpoczêcie pracy na
ni¿szych obrotach i stopniowe
prze³¹czanie na wy¿sze obroty. Przyciœniêcie przycisku impulsowania
powoduje prze³¹czenie siê urz¹dzenia na najwy¿sz¹ prêdkoœæ.
Wartoœci orientacyjne znajduj¹ siê w
rozdziale „Porady dotycz¹ce zastosowania czêœci wieloczynnoœciowej“.
Jeœli miga kontrolka ostrzegawcza
(rysunek 4/a) i urz¹dzenia nie mo¿na
w³¹czyæ, oznacza to ¿e pokrywa
bezpieczeñstwa napêdu miksera
(rysunek 1/T i rysunek 4) nie zosta³a
w³aœciwie na³o¿ona.
0 Wy³¹czanie urz¹dzenia: obróciæ
regulator obrotu w lewo, do pozycji
„0“.
0 Po skoñczonym u¿ytkowaniu
pokrywê zdj¹æ, obracaj¹c j¹ w
kierunku ruchu wskazówek zegara.
1
Pokrywê mo¿na zdj¹æ dopiero po
ca³kowitym zatrzymaniu siê
przystawki!
0 Zdj¹æ przystawkê oraz oœ napêdow¹.
0 Zdj¹æ miskê uniwersaln¹, obracaj¹c
j¹ w kierunku ruchu wskazówek
zegara.
1
171
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 172 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
o
Wyciskacz do cytrusów
Czyszczenie i pielêgnacja
Przygotowanie (rys. 13)
Obudowa silnika
0 Na³o¿yæ miskê uniwersaln¹ w sposób
opisany powy¿ej (rysunek 5).
0 Nasadziæ sito wyciskacza do
cytrusów (rysunek 13/a) na miskê
uniwersaln¹ (strza³ka
na strza³ce
) i obróciæ do oporu przeciwnie
do ruchu wskazówek zegara. Sitko
zaskoczy wydaj¹c charakterystyczny
odg³os, strza³ka
musi znajdowaæ
siê nad strza³k¹
.
0 W³o¿yæ sto¿ek wyciskacza (rysunek
13/b) na sitko.
Obs³uga wyciskacza do
cytrusów
0 W³¹czanie urz¹dzenia: regulator
obrotów (rysunek 1/I) obróciæ w
prawo do pozycji 1.
3
0
0
0
0
1
Wyciskacz do cytrusów mo¿na
u¿ywaæ tylko na najni¿szej prêdkoœci.
Wy³¹czyæ urz¹dzenie: obróciæ
pokrêt³o w lewo w po³o¿enie „0“.
Po u¿yciu wyj¹æ sto¿ek dociskaj¹cy.
Obróciæ sitko w kierunku ruchu
wskazówek zegara i wyj¹æ je.
Obróciæ miskê uniwersaln¹ w
kierunku ruchu wskazówek zegara i
wyj¹æ j¹.
Urz¹dzenie mo¿e pracowaæ bez
przerwy w czasie nie d³u¿szym ni¿
10 minut. Po d³u¿szym czasie pracy
bez przerwy urz¹dzenie nale¿y za
ka¿dym razem wy³¹czyæ w celu jego
och³odzenia. (oko³o 20 minut
przerwy po 10 minutach pracy
ci¹g³ej).
Upewniæ siê, ¿e do obudowy silnika
nie dosta³a siê jakakolwiek ciecz!
0 Wyczyœciæ obudowê silnika mokr¹
œciereczk¹. Nigdy nie zanurzaæ w
wodzie lub trzymaæ poD bie¿¹c¹
wod¹!
1
Mikser
Pojemnik i nó¿ mo¿na ³atwo i
bezpiecznie wyczyœciæ za pomoc¹
stopnia impulsowania.
0 Nape³niæ pojemnik miksera do
po³owy ciep³¹ (nie gor¹c¹!) wod¹ i
dodaæ kilka kropli œrodka do mycia
naczyñ.
0 W³¹czyæ na chwilê przycisk
impulsowania.
0 Nastêpnie sp³ukaæ pojemnik pod
bie¿¹c¹ wod¹.
3
Zdemontowaæ/zamontowaæ
nó¿ miksera (rys. 14)
3
Uwaga: Nó¿ jest bardzo ostry!
Istnieje niebezpieczeñstwo
zranienia!
0 Wyj¹æ nó¿ miksera (rys. 14/a) z
pojemnika u¿ywaj¹c w tym celu jako
narz¹dzia korka pokrywy (rys. 1/D i
rys. 14/c). Rowki znajduj¹ce siê na
korku pasuj¹ do karbów
znajduj¹cych siê na no¿u. Obróciæ w
kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazówek zegara i wyj¹æ
trzymaj¹c lekko pod k¹tem.
0 Zdj¹æ okr¹g³¹ uszczelkê (rys. 14/b) z
no¿a miksera.
1
1
172
Jeœli by³oby to konieczne, nale¿y
równie¿ zdemontowaæ i wyczyœciæ
oddzielnie nó¿ miksera.
Nó¿ jest bardzo ostry. Uszczelka
okr¹g³a mo¿e zostaæ uszkodzona.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 173 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
o
Czêœci nale¿y p³ukaæ rêcznie z du¿¹
ostro¿noœci¹ (niebezpieczeñstwo
zranienia!). Do czyszczenia u¿ywaæ
wy³¹cznie wody i p³ynu do mycia
naczyñ.
Nie czyœciæ no¿a miksera w
zmywarce do naczyñ.
0 Osadziæ okr¹g³¹ uszczelkê w no¿u
miksera.
0 Osadziæ nó¿ miksera od do³u w
pojemniku, przytrzymuj¹c go przy
tym lekko po skosie. Dokrêciæ nó¿
u¿ywaj¹c w tym celu jako narz¹dzia
korka pokrywy obracjaj¹c w
kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara (rys. 14).
1
Miska uniwersalna i
przystawki
0 Zmywaæ miskê uniwersaln¹ oraz
przystawki w wodzie z p³ynem do
mycia naczyñ.
1
Uwaga: Nó¿ metalowy jest bardzo
ostry! Niebezpieczeñstwo
zranienia!
1
Elementy plastikowe szybciej starzej¹
siê, gdy s¹ czêsto zmywane w
zmywarce do naczyñ. Jeœli elementy
te maj¹ byæ pomimo tego
czyszczone w zmywarce do naczyñ,
nale¿y je umieœciæ w górnym koszu.
Wk³ady
0 Wk³ady nale¿y czyœciæ szczotk¹ lub
œciereczk¹ pod bie¿¹c¹ wod¹ lub w
zmywarce do naczyñ!
1
Przechowywanie
Wszystkie akcesoria poza
wyciskaczem do cytrusów mo¿na
przechowywaæ bezpoœrednio w
urz¹dzeniu.
• Wk³ady nale¿y przechowywaæ w
schowku na akcesoria (rys. 1/K).
Uwaga: Wk³ady s¹ bardzo ostre.
Niebezpieczeñstwo zranienia!
Proszê chwytaæ je wy³¹cznie za
uchwyt!
• Akcesoria nale¿y przechowywaæ w
misce uniwersalnej w sposób
przedstawiony na rysunku 12.
1
Uwaga: Nó¿ metalowy (rys. 1/Q)
jest bardzo ostry!
Niebezpieczeñstwo zranienia!
Chwytaæ nó¿ metalowy wy³¹cznie za
uchwyt i przechowywaæ tylko z
nasadzon¹ os³on¹ no¿a!
• Kabel nawin¹æ na oba haczyki na
stronie tylnej urz¹dzenia (rys. 15).
1
Dane techniczne
Napiêcie sieciowe: 230 – 240 V
Pobór mocy: 800 W
;
Urz¹dzenie spe³nia wymagania
Dyrektyw Unii Europejskiej:
• Dyrektywa 2006/95/EC – niskie
napiêcie
• Dyrektywa 89/336/EEC ze
zmianami 92/31/EEC oraz
93/68/EEC РkompatybilnoϾ
elektromagnetyczna
Uwaga: Wk³ady s¹ bardzo ostre!
Niebezpieczeñstwo zranienia!
173
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 174 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
o
Porady dotycz¹ce
zastosowania
• Rozbijanie lodu: przed wrzuceniem
lodu zawsze dodaæ do pojemnika
niewielk¹ iloœæ wody.
• Przy przyrz¹dzaniu suchych
mieszanek mo¿e byæ konieczne co
pewien czas wy³¹czenie urz¹dzenia,
otworzenie pokrywy miksera i
usuniêcie mieszanki ³opatk¹ do
ciasta ze œcian pojemnika miksera.
• Przy miksowaniu p³ynnych i sta³ych
sk³adników nale¿y najpierw zmieszaæ
sk³adniki p³ynne i nastêpnie dodaæ
sk³adniki suche.
• Przed przyrz¹dzeniem w mikserze
nale¿y sch³odziæ gor¹ce ciecze.
• Gdy przyrz¹dzane maj¹ byæ gor¹ce
sk³adniki nale¿y zapewniæ wentylacjê
pojemnika miksera poprzez zdjêcie
pokrywy.
Mikser
• Mikser nadaje siê znakomicie do
siekania mniejszych iloœci artyku³ów
spo¿ywczych, jak orzechy, bu³ka
tarta lub przypraw.
• Sosy, które zwa¿y³y siê, mo¿na
szybko odratowaæ mieszaj¹c je w
mikserze.
• Artyku³y spo¿ywcze, które maj¹ przy
przyrz¹dzane w mikserze, nale¿y
poci¹æ lub po³amaæ na kostki oko³o
2 do 3 cm.
• Zawsze usuwaæ pestki owoców i
koœci z miêsa, poniewa¿ mog¹ one
uszkodziæ nó¿ miksera.
Artyku³y spo¿ywcze
Prêdkoœæ*
Wskazówki
Miksowanie
Koktajl mleczny
5 – 10
U¿yæ sch³odzonego mleka
Siekanie
Orzechy, czekolada,
czosnek, zio³a
Bu³ka tarta
Bu³ki, keksy, tosty
Rozbijanie
lodu
Przygotowywaæ tylko 1/2 fili¿anki
impulsowanie na raz, aby produkty zosta³y posiekane
na drobno
5 – 10
Przed przyrz¹dzeniem lekko pokruszyæ
impulsowanie
Dodaæ 1/4 fili¿anki wody.
Wcisn¹æ przycisk impulsowania
3–4 razy
Emulgowanie
Dressing do sa³atki
7 – 10
Dobrze wymieszaæ.
Olej mo¿e byæ dodawany podczas
mieszania przez otwór wrzutowy.
Mieszanie
Ciasta w proszku,
ciasto do naleœników
1
Dobrze zmieszaæ sk³adniki,
nie ubijaæ zbyt d³ugo
Ucieranie do
puree
Zupy, warzywa, owoce
3 – 10
Mieszaæ, a¿ mieszanka zgêstnieje
*Pracê rozpoczynaæ ni¿szymi prêdkoœciami i nastêpnie przechodziæ na wy¿sze.
174
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 175 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
o
Czêœæ wieloczynnoœciowa
Siekanie
Dla uzyskania równomiernego
wyniku nale¿y przyrz¹dzaæ w miarê
równej wielkoœci kawa³ki. Przed
przyrz¹dzeniem nale¿y poci¹æ lub
po³amaæ sk³adniki na mo¿liwe równie
kawa³ki.
Zwróciæ uwagê na to, aby nie
przepe³niæ pojemnika.
Miêso mielone
Poci¹æ miêso przed przyrz¹dzeniem
na kostki o wielkoœci ok. 2 cm.
Warzywa
W przypadku przyrz¹dzania warzyw
jak np. cebula, nale¿y je obraæ ze
skórki i poæwiartowaæ.
Miksowanie
Przyrz¹dzana iloœæ zmienia siê
zale¿nie od gêstoœci przyrz¹dzanych
artyku³ów spo¿ywczych.
Dodawanie sk³adników
Przed przyrz¹dzeniem dodaæ do
miski uniwersalnej suche sk³adniki
jak np. m¹ka. Sk³adniki nie musz¹
byæ mieszane przez przyrz¹dzeniem
w robocie.
Sk³adniki p³ynne mo¿na dodawaæ
podczas przyrz¹dzenia przez otwór
wrzutowy.
Wskazówka: Przy przyrz¹dzaniu
sosów lub sk³adników pó³p³ynnych
konieczne mo¿e byæ co pewien czas
wy³¹czenie urz¹dzenia, otworzenie
pokrywy miski i usuniêcie mieszanki
³opatk¹ do ciasta ze œcian pojemnika
miski uniwersalnej.
Praca z tarcz¹ noœn¹
Bardzo wa¿ne jest poprawne
dodawanie artyku³ów spo¿ywczych
przez otwór wrzutowy.
Przygotowane artyku³y spo¿ywcze
mo¿na ewentualnie poci¹æ na
mniejsze kawa³ki, aby pasowa³y one
bez wciskania do otworu
wrzutowego.
Sk³adniki nale¿y wrzucaæ w otwór
wrzutowy mo¿liwie w pozycji
pionowej.
Dociskaæ artyku³y spo¿ywcze
równomiernie za pomoc¹
popychacza. Si³a docisku wp³ywa na
gruboœæ ciêtych artyku³ów.
1
W celu dociskania nale¿y u¿ywaæ
jedynie popychacza. Nigdy nie
wk³adaæ palców do otworu
wrzutowego!
Zbyt silny docisk popychaczem mo¿e
uszkodziæ urz¹dzenie!
3
Pomiêdzy popychaczem a tarcz¹
pozostaj¹ zawsze resztki
nieprzetworzonych produktów.
Œcieranie serów
Sery miêkkie takie jak ementaler czy
mozarella przed tarciem nale¿y
dobrze sch³odziæ.
Sery twarde takie jak parmezan
nale¿y przetwarzaæ w temperaturze
pokojowej.
Wskazówka: Parmezan nale¿y lekko
dociskaæ popychaczem podczas
tarcia.
175
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 176 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
o
Przystawki
Artyku³y spo¿ywcze
Maks.
iloϾ
Prêdkoœæ
Wskazówki
Siekanie
Nó¿
metalowy
Warzywa jak np. cebula,
owoce,
œwie¿e zio³a
orzechy, migda³y
czekolada
800 g
800 g
1 pêczek
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Owoce i warzywa powinny
byæ œwie¿e i twarde,
najlepiej mniej wiêcej tej
samej wielkoœci
Siekanie
miêsa
Nó¿
metalowy
Miêso,
filety rybne (bez oœci),
s³onina
500 g
4–6
Wyci¹gn¹æ koœci i
chrz¹stki, pokroiæ w kostki
wielkoœci ok. 2 cm
Bu³ka tarta
Nó¿
metalowy
Suchy chleb, ciastka
125 g
3 lub 4
Przed przetworzeniem
pokruszyæ
Ucieranie
puree
Nó¿
metalowy
Gotowane owoce lub warzywa
do
1,75 l
3 – 10
Podczas przetwarzania
dodaæ ewentualnie
niewielk¹ iloœæ wody
Mieszanie
Nó¿
metalowy
Lekkie mieszanki ciast, ciasto
naleœnikowe itd.
800 ml
3–7
Rozpocz¹æ na 1 stopniu, w
celu wymieszania
sk³adników, nastêpnie
podwy¿szyæ prêdkoœæ
Mieszanie
Nó¿
metalowy
Majonez
1l
Impulsowanie lub
3
Nie wy³¹czaæ urz¹dzenia
podczas dodawania oleju
Wyrabiani
e ciasta
Nó¿ z
tworzywa
sztucznego
Ciê¿sze ciasta jak np.
ciasto na chleb lub na pizzê
1–5
Rozpocz¹æ na stopniu 1 w
celu wymieszania
sk³adników, nastêpnie
prze³¹czyæ na wy¿szy
stopieñ
Krojenie
Nó¿ do
krojenia
mniejszy
(nr 1)
Warzywa jak np. ogórki,
cukinia, marchewka, owoce
jak np. jab³ka, pomidory,
miêso, jak np. kie³basa,
salami itp.
800 g
1–2
Wybraæ owoce i warzywa
mniej wiêcej o tej samej
wielkoœci,
Miêso poci¹æ na kawa³ki
pasuj¹ce do otworu
wrzutowego
do
1 kg
1–2
np. do pyz ziemniaczanych
1,5 kg
Œcieranie
Tarka do
ziemniaków
(nr PG1)
Ziemniaki
Krojenie
na paski
Nó¿ do
frytek
(nr 3)
Ziemniaki, marchewka,
pasternak
1 kg
1–2
Œcieranie
Tarka do
serów (nr 4)
Sery typu parmezan
500 g
1–2
Nie naciskaæ zbyt mocno
popychaczem
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Po³amaæ czekoladê na 2-3
kawa³ki
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Bia³ka nie nale¿y ubijaæ
zbyt d³ugo
Tarka do
ucierania na
Œcieranie
grubo,
Blok czekolady,
(drobne
drobne
owoce, np. jabłka warzywa,
lub
kawalki
np. marchewka
grubsze)
(nr 5
lub nr 6)
Ubijanie
176
Tarcza o
ubijania
Lekkie mieszanki ciast,
bia³ko,
œmietana
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 177 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
o
Przepisy
Podstawowy przepis na
biszkopt
4
bia³ka
4 ³y¿ek
zimnej wody
200 g
Przepis podstawowy keks
500 g
1 opak.
m¹ki
proszku do pieczenia
250 g
miêkkiej margaryny
lub mas³a
250 g
cukru
cukru
1 opak.
cukru waniliowego
4
¿ó³tka
1 opak.
80 g
m¹ki
1 szczypta soli
80 g
m¹ki ziemniaczanej
1 ³y¿eczka
3
0
0
0
0
0
proszku do pieczenia
Wymagane akcesoria:
Miska uniwersalna z tarcz¹ do
ubijania
Do miski wlaæ wodê i bia³ka, ubijaæ
przez oko³o 1 minutê na stopniu 5 do
uzyskania sztywnej masy.
Cukier i cukier waniliowy dodaæ
przez otwór wrzutowy, kontynuowaæ
ubijanie przez ok. 1 minutê do
rozpuszczenia siê cukru.
Dodaæ ¿ó³tko i wymieszaæ je
kilkakrotnie w³¹czaj¹c przycisk
impulsowania.
Wymieszaæ m¹kê, m¹kê
ziemniaczan¹ i proszek do pieczenia,
dodaæ do masy kremowej i krótko
rozmieszaæ.
Ciasto przelaæ do foremki i piec.
cukru waniliowego
4
jajek
150 ml
m¹ki
Wymagane akcesoria:
Miska uniwersalna i nó¿ plastikowy
0 Wszystkie sk³adniki dodaæ do miski
uniwersalnej w podanej kolejnoœci.
0 Mieszaã skùadniki na stopniu 3 – 4
przez okoùo 1 do 1½ minuty do
momentu uzyskania kremowej i
g³adkiej masy.
3
Jeœli podczas pracy robota ciasta
bêdzie za bardzo wychodzi³o na
zewn¹trz, urz¹dzenie wy³¹czyæ,
otworzyæ pokrywê i ciasto zdrapaæ
³opatk¹ z brzegu i zgarn¹æ je do
œrodka.
0 Przelaæ ciasto do pasuj¹cej formy i
piec.
3
Smak ciasta mo¿na zmieniæ dodaj¹c
ró¿ne dodatki.
Ciasto marmurkowe:
0 Nape³niæ 2/3 foremki ciastem.
Pozosta³e ciasto wymieszaæ z 1 ³y¿k¹
sto³ow¹ kakao, 1 ³y¿k¹ sto³ow¹
mleka i ponownie krótko wymieszaæ
w³¹czaj¹c kilkakrotnie przycisk
impulsowania.
0 Ciemne ciasto wlaæ na jasne ciasto.
Wbiæ w masê widelec i przeci¹gn¹æ
ruchem spiralnym, aby osi¹gn¹æ
efekt „marmuru”.
3
177
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 178 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
o
Przepis podstawowy na ciasto Przepis podstawowy na ciasto
kruche
dro¿d¿owe
250 g
1 ³y¿eczka
125 g
60 g
1 szczypta
3
0
0
0
0
0
178
m¹ki
proszku do pieczenia
500 g
40 g
dro¿d¿y (œwie¿ych) lub
jedno opakowanie
dro¿d¿y suchych
80 g
cukru
zimnej margaryna lub
mas³a
cukru
1 szczypta soli
soli
1
jajko
1 ³y¿ka
zimnej wody
Wymagane akcesoria:·
Miska uniwersalna z no¿em
plastikowym
Dodaæ m¹kê, proszek do pieczenia,
sól, cukier do miski uniwersalnej.
Pokroiæ na kawa³ki zimne mas³o i
dodaæ.
Mieszaæ na stopniu 3 – 4 przez
oko³o 1 minutê, dodaæ jajko i zimn¹
wodê przez otwór wrzutowy oraz
dalej mieszaæ do momentu, a¿ z
ciasta wokó³ no¿a utworzy siê kulka.
Ciasto wyj¹æ z miski i jeszcze raz
ugnieœæ je rêcznie.
Przed dalsz¹ obróbk¹ ciasto w³o¿yæ
na oko³o 30 minut do lodówki.
Ciasto rozwa³kowaæ, uformowaæ,
w³o¿yæ do nasmarowanej t³uszczem
blaszki, przyozdobiæ owocami (np.
jab³kami, œliwkami)
m¹ki
80 g
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
stopionej margaryny
letniego mleka
Wymagane akcesoria:·
Miska uniwersalna z no¿em
plastikowym
Wszystkie sk³adniki dodaæ do miski
uniwersalnej w podanej kolejnoœci.
Mieszaã na stopniu 3 – 4 przez
okoùo 1 do 1½ minut, do momentu
utworzenia siæ wokóù noýa kuli
ciasta.
Ciasto wyj¹æ z miski i jeszcze raz
ugnieœæ rêcznie.
Sk³adniki, które nie maj¹ byæ
rozdrobnione np. rodzynki, nale¿y
zagnieœæ rêcznie.
Nastêpnie umieœciæ ciasto w
przykrytej misce w ciep³ym miejscu,
do momentu a¿ powiêkszy o ok. 2
razy swoj¹ objêtoœæ.
Mo¿liwoœci zastosowania:
Wieniec, bu³eczki, ciasta owocowe,
przek³adañce.
Aby uzyskaæ pikantne ciasto, np.
cebulowe, ciasto dro¿d¿owe
przygotowaæ bez cukru.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 179 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
h
h Tisztelt Vásárló!
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a
használati útmutatót. Mindenekelõtt
azt kérjük, hogy az útmutató elsõ
lapjain közölt biztonsági tudnivalókat
tartsa be. A használati útmutatót
gondosan õrizze meg, hogy késõbb
is felhasználhassa. Ha a készüléket
eladja vagy elajándékozza, kérjük,
adja tovább az útmutatót is az új
tulajdonosnak.
A figyelmeztetõ háromszöggel és/
vagy figyelmeztetõ szavakkal
(Figyelmeztetés!, Vigyázat!,
Figyelem!) olyan tudnivalókat
emelünk ki, amelyek az Ön
biztonsága vagy a készülék
mûködõképessége szempontjából
fontosak. Kérjük feltétlenül vegye
figyelembe ezeket.
0 Ez a jel lépésrõl lépésre vezeti Önt a
készülék kezelése során.
1
3
Ez után a jel után kiegészítõ
tájékoztatást kap a készülék
kezelésérõl és gyakorlati
alkalmazásáról.
2
A lóhere a készülék gazdaságos és
környezetkímélõ alkalmazásához
adott tippeket és tájékoztatásokat
jelöli.
A készülék leírása
(1. ábra)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
Az ábra a AFP 850-es típusú
készüléket ábrázolja
Készülékház
Turmixtartály*
Turmixfedél
Zárófedél
Nyomórúd mérõpohárral
Fedél betöltõnyílással
Univerzális tartály
Tengely
Sebességállító forgókapcsoló
„Pulse” gomb
Vágóbetét tárolórekesz
Kábelfeltekerõ (a készülék hátulján)
Típustábla (a készülék alján)
Túlterhelés elleni védelem gomb
(a készülék alján)
Betéttartó korong
Mûanyag kés
Fémkés késvédõvel
Habverõ tárcsa
Gyümölcsfacsaró
A turmixtengely biztonsági
takarófedele
Tésztakenõ lapát
A AFP 850-es típus mûanyag
turmixtartállyal, a AFP 880-as típus
üveg turmixtartállyal rendelkezik.
179
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 180 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
h
1 Biztonsági tudnivalók
Ezen készülékek biztonsága megfelel
a technika jelenlegi állásának és a
készülékbiztonsági törvénynek.
Gyártóként mégis úgy érezzük, hogy
ismertetnünk kell Önökkel a
következõ biztonsági útmutatásokat.
Általános biztonsági elõírások
• A készüléket csak olyan elektromos
hálózatra szabad csatlakoztatni,
amelynek feszültsége és frekvenciája
a típustáblán feltüntetett értékekkel
megegyezik.
• A készüléket ne helyezzük üzembe, ha
– a csatlakozókábel sérült,
– a készülékház sérült.
• A csatlakozódugót soha ne a
kábelnél fogva húzzuk ki a fali
aljzatból.
• Ha a készülék csatlakozókábele
megsérült, azt a balesetek elkerülése
érdekében a gyártó, a vevõszolgálat
vagy egy megfelelõen szakképzett
személy cserélje ki.
• A készüléken javításokat csak
szakember végezhet. A
szakszerûtlen javítások jelentõs
károkat okozhatnak. Amennyiben
javításra van szükség, forduljon a
vevõszolgálathoz vagy a hivatalos
márkakereskedõhöz.
• A készülék csak a háztartásban
szokásosan elõforduló mennyiségû
élelmiszer feldolgozására való. A
gyártó nem felel semminemû kárért,
amelyet szakszerûtlen kezelés vagy
nem rendeltetésszerû használat
okoz.
• A készülék rendeltetésszerûen nem
való arra, hogy olyan személyek
(köztük gyermekek) kezeljék, akik
tapasztalatlanságuk vagy ismerethiányuk, illetve fizikai, érzékszervi
vagy szellemi képességeik korlátozottsága miatt nem képesek a
biztonságos használatára, kivéve, ha
a felügyeletükért felelõs személy
megtanította õket a készülék bizton-
180
ságos kezelésére, és kezdetben
ellenõrzi a tevékenységüket.
Gyermekek biztonsága
• A készüléket ne mûködtessük
felügyelet nélkül, a gyermekekre
pedig fokozottan vigyázzunk!
• Gyõzõdjön meg, hogy gyermekek
nem tudják a készüléket játék céljára
használni!
A robotgép használatakor a
következõkre kell figyelni
• A készüléket sose használjuk nedves
kézzel.
• A készülékkel nem szabad festéket
(lakkot, poliésztert, stb.) keverni –
Robbanásveszély!
• A készüléket tisztítás és ápolás elõtt
mindig ki kell kapcsolni, és a kábelt
ki kell húzni a fali aljzatból.
• A készülékházat (1/A ábra) sosem
szabad vízbe vagy más folyadékba
meríteni.
• A gyártó nem felel semminemû
esetleges kárért, amelyet
szakszerûtlen kezelés vagy nem
rendeltetésszerû használat okoz.
• A vágóeszközöket csak akkor
szabad kivenni vagy visszatenni, ha a
kábelt kihúztuk a fali aljzatból.
• Figyelem! A fémkés (1/Q ábra)
rendkívül éles! Sérülésveszély! A
fémkést csak a fogójánál fogjuk meg,
és ráhelyezett késvédõvel együtt
tároljuk! Vigyázzunk mosogatásnál!
• Figyelem! A vágóbetétek (9. ábra)
nagyon élesek! Sérülésveszély! A
betéteket csak az arra a célra
szolgáló rekeszben (1/K ábra)
tároljuk. Vigyázzunk mosogatásnál!
• Figyelem: A turmix késszerkezete
(14/a ábra) nagyon éles.
Sérülésveszély! A turmix szét- és
összeszerelésénél legyünk
elõvigyázatosak.
• Figyelem: Kézzel sose nyúljunk a
betöltõnyílásba! (1/F ábra)
Sérülésveszély!
• Figyelem: Ne tartsunk kemény
tárgyakat (pl. kanalat) a mûködõ
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 181 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
turmixba, és kézzel ne nyúljunk bele
a turmixtartályba. Sérülésveszély!
A turmix fedelét csak akkor vegyük
le, ha a vágóeszközök forgása már
teljesen leállt.
Ne tartsunk hosszú tárgyakat (kést,
fõzõkanalat, tésztakenõ lapátot, vagy
hasonlót) a betöltõnyílásba!
Sérülésveszély! Az aprítandó
élelmiszert csakis a nyomórúddal
(1/E ábra) nyomjuk a tartályba.
A turmixba vagy az univerzális
tartályba ne töltsünk forró (csak
hideg vagy meleg) folyadékot.
Mielõtt a tengelyt (1/H ábra) és a
vágóeszközöket betesszük, mindig
helyezzük rá az univerzális tartályt
(1/G ábra) a készülékre.
Egyszerûbb munka esetén (könnyû
tészták keverése stb.) a készüléket
10 percig használhatjuk
folyamatosan. Hosszabb, folyamatos
mûködés után a készüléknek le kell
hûlnie (10 percig tartó folyamatos
mûködés után legalább 20 percig).
Nehéz, sûrû anyagok, pl. 1,5 kg
tészta feldolgozásánál a készüléket
ne mûködtessük folyamatosan
1 percnél hosszabb ideig.
Mielõtt a tál tartalmát kiürítenénk,
mindig távolítsuk el a tengelyt és a
vágóeszközöket.
Ne lépjük túl a megengedett maximális
feldolgozható mennyiségeket.
A készüléket csak felügyelet mellett
használjuk. A dugaszt akkor is
húzzuk ki a fali aljzatból, ha csak
rövid idõre hagyjuk el a helyiséget.
A munka befejezése után kapcsoljuk
ki a készüléket, és húzzuk ki a
dugaszt a fali aljzatból.
Ártalmatlanítás
2
Csomagolóanyag
A csomagoláshoz felhasznált anyag
környezetkímélõ és újra felhasználható. A mûanyag részek külön meg
vannak jelölve, pl. >PE<, >PS< stb. A
csomagolóanyagot a rajta lévõ jelölésnek megfelelõen az ártalmat-
lanító helyeken az arra kijelölt
gyûjtõtartályba ártalmatlanítsa.
2
Elhasznált készülék
A terméken vagy a csomagoláson
található
szimbólum azt jelzi,
hogy a termék nem kezelhetö háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket
el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelö
begyüjtö helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséröl, sergit
megelözni azokat, a környrzetre és
az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezötlen következményeket, amelyeket ellenkezö esetben a
termék nem megfelelö hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék
újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végzö szolgálattal vagy
azzal a bolttal, ahol a terméket
vásárolta.
W
Általános útmutatás a
használathoz
A robotgép sokoldalúan könnyíti meg
az ételek elkészítését:
• A turmix a legkülönfélébb kevert
italok elkészítésére szolgál, továbbá
összezúzza a jeget, felaprítja a
zöldséget és gyümölcsöt, stb.
• Az univerzális rész.
– tésztát készít,
– húst, diót és hasonló
élelmiszereket aprít,
– zöldséget, gyümölcsöt vág, reszel
vagy darál,
– felaprítja a hasábburgonyát,
– felveri a tejszín- vagy a tojáshabot,
– valamint kinyomja a citrom,
narancs, grapefruit levét
181
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 182 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
h
Biztonsági rendszerek
A készülék több biztonsági
rendszerrel kerül forgalomba.
• A turmix vagy az univerzális tartály
csak akkor használható, ha a
megfelelõ tartály és a hozzá tartozó
fedél pontosan a helyére került.
• Az univerzális tartály csak akkor
használható, ha a turmixtartályt
levettük, és felhelyeztük a
turmixtengely biztonsági
takarófedelét. (1/T és 4. ábra).
1
1
A gyermekeket ennek ellenére
tartsuk távol a géptõl.
A készüléket csak szilárd, száraz
felületre állítva használjuk.
Túlterhelés elleni védelem
A készülék túlterhelés elleni
védelemmel rendelkezik, amely
esetleges túlterhelés esetén
kikapcsolja a készüléket, megóvva
azt ezáltal a károsodástól. A készülék
alján található túlterhelés elleni
védelem gomb (1/N ábra) ilyen
esetben kikapcsol.
1
0
0
0
0
0
0
182
Amennyiben ez az eset elõfordul, az
alábbiak szerint kell eljárni,
máskülönben olyan károsodás éri a
készüléket, amely nem tartozik a
garancia körébe.
Hagyjuk a készüléket legalább
15 percig lehûlni.
Az 1/I forgókapcsolót forgassuk el
balra, a "0" állásba (16/➀ ábra).
Vegyük le a turmixtartályt ill. az
univerzális részt (16/➁ ill. ➂ ábra),
ahogyan azt a használati útmutató
megfelelõ része tartalmazza.
Húzzuk ki a hálózati csatlakozót
(17/➀ ábra).
A készüléket fordítsuk fel úgy, hogy
az alja hozzáférhetõvé váljon (17/➁
ábra).
Nyomjuk be a túlterhelés elleni
védelem gombot (1/N ábra). Ha a
készülék már eléggé lehûlt, akkor
0
0
0
0
beakad a gomb (17/➂ ábra). Ha a
gomb újra kiugrik, akkor a
készüléknek még hûlnie kell;
ismételjük meg a folyamatot késõbb.
Ha a gomb beakadt, állítsuk fel a
készüléket a normál helyzetébe
(18/➀ ábra).
Csatlakoztassuk újra a hálózati
csatlakozót (18/➁ ábra).
Helyezzük vissza újra a turmixtartályt
ill. az univerzális részt (18/➂ ill. ➃
ábra), ahogyan azt a használati
útmutató megfelelõ része
tartalmazza.
A készülék újból üzemképes.
Forgassuk el a forgókapcsolót
jobbra, a kívánt állásba (18/➄ ábra),
és folytassuk a megkezdett munkát.
Turmix
A turmix a legkülönfélébb kevert
italok elkészítésére szolgál, továbbá
összezúzza a jeget, felaprítja a
zöldséget és gyümölcsöt, stb.
A turmix elõkészítése
A turmixtartály felhelyezéséhez a
turmixtengely biztonsági fedelét (1/T
és 4. ábra) le kell venni.
0 A biztonsági fedelet forgassuk el az
óramutató járásával megegyezõ
irányba, és vegyük le.
– A piros figyelmeztetõ lámpa (4/a
ábra) villog.
0 A turmixtartályt (1/B és 2 ábra)
helyezzük rá a meghajtótengelyre
(
nyilat a
nyílra) és forgassuk
el az óramutató járásával
ellentétes irányban, amíg be nem
akad. A turmixtartály érezhetõen
bekattan. A két fekete nyílnak
egymás felett kell állnia.
– A piros figyelmeztetõ lámpa (4/a
ábra) kialszik.
0 Csak a AFP 850-as típusnál: A
turmix fedelét (1/C és 3. ábra)
helyezzük rá a tartályra és forgassuk
el, amíg a fedél kinyúló füle
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 183 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
h
közvetlenül a fogantyú felett áll. A
fedél érezhetõen bekattan.
A turmixot csak akkor lehet
bekapcsolni, ha a tartály és a fedél a
helyén van.
0 Csak a AFP 880-as típusnál:
Helyezzük rá a fedelet a
turmixtartályra.
3
3
A turmixot csak akkor lehet
bekapcsolni, ha a turmixtartály a
helyén van.
0 Helyezzük rá a zárófedelet (1/D
ábra), és zárjuk le.
A turmix kezelése
0 Nyissuk ki a fedelet (1/C ábra) és
töltsük be az összes hozzávalót a
tartályba.
Figyelem: ne lépjük túl a
megengedett max. 1,5 liter
töltõmennyiséget!
Mûködés közben további hozzávalókat
tölthetünk a tartályba a fedél nyílásán
keresztül. A zárófedelet (1/D ábra)
mérõpohárként is használhatjuk. A
betöltõnyílást mindig azonnal zárjuk le,
hogy a kifröccsenést elkerüljük.
0 A turmix bekapcsolása: a
forgókapcsolót (I/I ábra) forgassuk el
jobbra a kívánt sebességfokozatra,
vagy nyomjuk meg a Pulse gombot
(I/J ábra).
3
Javasolt alacsony
sebességfokozaton kezdeni a
munkát, és késõbb magasabb
sebességfokozatra kapcsolni. A
Pulse gomb megnyomásával a
turmix a legmagasabb
sebességfokozaton mûködik.
Irányértékek a sebességfokozatok
beállításához az „Ötletek a turmix
használatához” c. fejezetben
találhatók.
0 A készülék kikapcsolása: a
forgókapcsolót fordítsuk el balra, a
„0“ állásba.
3
0 Munka után a tartályt az óramutató
járásával megegyezõ irányba
forgassuk el és vegyük le. Ezután
forgassuk el és vegyük le a fedelét.
Univerzális rész
Tartozékai és azok használata
•
•
•
•
Az univerzális részhez a következõ
betéteket használhatjuk:
Habverõ tárcsa (1/R ábra)
Tejszín- és tojáshab felveréséhez,
krémek és könnyû tészták
keveréséhez.
Fémkés (1/Q ábra)
Nyers hús, csokoládé, dió stb.
darálásához.
Mûanyag kés (1/P ábra)
Nehezebb tészták dagasztásához,
keveréséhez
Betéttartó korong (1/O ábra) és
vágóbetét (10. ábra)
A betétek a fogójukon számozással
vannak megjelölve (1-tõl 6-ig). A
kiválasztott betétet be kell illeszteni a
betéttartó korongba.
1 Vékony szeletelõ
Zöldség, gyümölcs, nyers hús
vagy felvágott (pl. szalámi)
vékonyra történõ szeletelésére.
PG1 Burgonyareszelõ
Burgonya reszelésére.
3 Hasábburgonya-szeletelõ
Burgonya hasábburgonyává
történõ szeletelése céljára.
4 Sajtreszelõ
Kemény sajt, pl. parmezán, stb.
reszelésére.
5 Durva reszelõ
Zöldség, gyümölcs, stb. durvára
történõ reszelésére.
6 Finom daráló
Zöldség, gyümölcs, csokoládé,
fokhagyma, stb. finom
darálására.
183
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 184 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
h
Az univerzális rész
elõkészítése
Helyezzük fel a biztonsági
fedelet (4. ábra)
Az univerzális részt csak akkor lehet
használni, ha a turmixtartályt levettük,
és a turmixtengely biztonsági fedelét
felhelyeztük (1/T és 4. ábra).
0 A turmixtartályt vegyük le a „Turmix”
c. fejezetben leírtak szerint.
– A piros figyelmeztetõ lámpa (4/a
ábra) villog.
0 A biztonsági fedelet helyezzük rá a
meghajtótengelyre ( jelet a jelre)
és forgassuk el az óramutató
járásával ellentétes irányban,
amíg be nem akad. A biztonsági
fedél érezhetõen bekattan. A
jelnek a figyelmeztetõ lámpa felett
kell lennie. (4.ábra).
– A piros figyelmeztetõ lámpa (4/a
ábra) kialszik.
Az univerzális tartály
felhelyezése (5. ábra)
A betéttartó korongba a célnak
megfelelõ betétet kell beilleszteni
(lásd: „Vágóbetét beillesztése a
betéttartó korongba”).
0 A kiválasztott betét ráhelyezése a
tengelyre.
– A habverõ tárcsa, a fémkés és a
mûanyag kés (8. ábra) belekap a
tengely alján található fogazásba.
– A betéttartó korong (11. ábra) ráül
a tengely hatszögére.
3
3
A fedél ráhelyezése (6. ábra)
0 Az univerzális tartályra helyezzük rá a
fedelét (1/F. ábra) (
nyíl a
nyílra) és forgassuk az
óramutató járásával ellentétes
irányba ütközésig, amíg a fedél
érezhetõen bekattan. A fedél füle
ekkor pontosan a fogantyú fölött áll,
a két fekete nyílnak pedig egymás
fölött kell lennie.
0 A nyomórudat (1/E ábra) illesszük a
betöltõnyílásba.
0 Az univerzális tartályt (1/G ábra)
helyezzük a készülékre, (
nyíl a
nyílra) és az óramutató
járásával ellentétes irányban
tekerjük el ütközésig. A tartály
érezhetõen bekattan. A két fekete
nyílnak egymás felett kell állnia.
A tengely behelyezése
(7. ábra)
0 A tengelyt (1/H ábra) illesszük rá a
tartály közepén található csapra.
A betétek behelyezése
•
•
•
•
184
A következõ betétek közül
választhatunk:
Habverõ tárcsa (1/R ábra), vagy
Fémkés (1/Q ábra), vagy
Mûanyag kés (1/P ábra), vagy
Betéttartó korong (1/O ábra)
vágóbetétekkel (9. ábra)
A betéttartó korongot legcélszerûbb
két ujjal a lyukaknál fogva tartani.
A vágóbetét beillesztése a
betéttartó korongba.
(10. ábra)
A betéttartó korongba mindig a
célnak megfelelõ vágóbetétet kell
beilleszteni.
3
A vágóbetétek a felnyitható
tárolórekeszben (1/K ábra) találhatók
a készülékházban.
A betétek nagyon élesek. Csak a
fogójuknál megfogva fogjuk meg
õket!
0 A tárolórekesz fogantyúját húzzuk
meg és nyissuk fel a fedelet
(9. ábra).
0 A tárolórekeszbõl vegyük ki a
kiválasztott vágóbetétet a fogójánál
megfogva (9. ábra).
0 Helyezzük a betétet a korongba úgy,
hogy a betét csúcsa a korong
1
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 185 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
h
közepébe kerüljön, és illesszük bele
a korong mélyedésébe. (10. ábra).
0 A betétet úgy vehetjük ki, hogy a
fogójánál fogva kissé kihúzzuk és
leemeljük a korongról.
Az univerzális rész használata
0 Nyissuk ki a fedelet (1/F ábra), és
töltsük a tartályba az összes
szükséges hozzávalót.
Figyelem: ne lépjük túl a
megengedett maximális
töltõmennyiségeket:
– folyadékból 1,75 liter
– szilárd anyagból 1,5 liter
3
Mûködés közben lehetõség van
további hozzávalók betöltésére a
betöltõnyíláson keresztül. Ehhez a
nyomórúdban található mérõpoharat
is használhatjuk (1/E ábra). A
betöltõnyílást mindig azonnal zárjuk
le, hogy a kifröccsenést elkerüljük.
Az aprítandó élelmiszer utólagos
lejjebb nyomásához csakis a
nyomórudat használjuk!
0 A készülék beindítása: A
forgókapcsolót (1/I ábra) forgassuk
el jobbra és állítsuk be a szükséges
sebességfokozatra, vagy nyomjuk
meg a Pulse gombot (1/J ábra).
1
3
1
Javasolt alacsony
sebességfokozaton kezdeni a
munkát, és késõbb magasabb
sebességre kapcsolni. A Pulse gomb
megnyomásával a gép a
legmagasabb sebességfokozaton
mûködik.
Irányértékek a sebességfokozatok
beállításához az „Ötletek az
univerzális rész használatához” c.
fejezetben találhatók“.
Ha a figyelmeztetõ lámpa (4/a ábra)
villog, és a készülék nem indul be,
akkor a turmixtengely biztonsági
takarófedele (1/T és 4. ábra) nincs
jól a helyén.
0 Kapcsoljuk ki a készüléket. A
forgókapcsolót forgassuk el balra, a
„0“ állásba.
0 Használat után a fedelet forgassuk el
az óramutató járásával
megegyezõ irányban és vegyük le.
A fedelet csak akkor vegyük le,
amikor a vágóeszköz teljesen leállt!
0 Vegyük le a vágóeszközt és a
tengelyt.
0 Az univerzális tartályt forgassuk el az
óramutató járásával megegyezõ
irányban, és vegyük le.
1
Gyümölcsfacsaró
Elõkészítés (13. ábra)
0 Helyezzük a készülékre az univerzális
tartályt a fenti leírás szerint (5. ábra).
0 A citrusnyomó szurobetétjét (13/a
ábra) helyezzük be a tartályba (
nyíl a
nyílra) és forgassuk el az
óramutató járásával ellentétes
irányban, amíg be nem kattan. A
szûrõbetét érezhetõen bekattan, a
nyílnak a
nyíl felett kell
lennie.
0 A facsarókúpot (13/b) helyezzük rá a
szûrõbetétre.
A gyümölcsfacsaró használata
0 A készüléket bekapcsolása: a
forgókapcsolót (1/I ábra) forgassuk
el jobbra az 1-es fokozatra.
A gyümölcsfacsarót csak a
legalacsonyabb sebességfokozaton
szabad használni.
0 A készülék kikapcsolása: a
forgókapcsolót forgassuk el balra a
„0“ állásba.
0 Használat után vegyük le a
facsarókúpot.
0 A szûrõbetétet forgassuk el az
óramutató járásával megegyezõ
irányban, és vegyük le.
3
185
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 186 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
h
0 Az univerzális tartályt forgassuk el az
óramutató járásával megegyezõ
irányban, és vegyük le.
1
A készüléket 10 percig használhatjuk
folyamatosan. Hosszabb, folyamatos
mûködés után a készüléknek le kell
hûlnie (10 percig tartó folyamatos
mûködés után legalább 20 percig).
Tisztítás és ápolás
A készülékház
Ügyeljünk arra, hogy a
készülékházba folyadék ne
kerülhessen!
0 A készülékházat nedves ruhával
tisztítsuk, soha ne merítsük vízbe,
és ne tartsuk folyó víz alá!
1
Turmix
A Pulse fokozattal a tartály és a kés
könnyen és biztonságosan tisztítható.
0 Töltsük meg félig a turmixtartályt
meleg (nem forró!) vízzel és adjunk
hozzá néhány csepp mosogatószert.
0 Rövid idõre nyomjuk meg a Pulse
gombot.
0 Ezután öblítsük ki tartályt folyó víz
alatt.
3
0 A késszerkezetrõl vegyük le a
tömítõgyûrût (14/b ábra).
1
Óvatosan mosogassuk el az
alkatrészeket kézzel (vigyázzunk,
nehogy kezünk megsérüljön!). A
mosogatáshoz csak vizet és
mosogatószert használjunk.
A késszerkezetet ne tegyük be a
mosogatógépbe.
0 Illesszük vissza a tömítõgyûrût a
késszerkezetre.
0 A késszerkezet helyezzük vissza
alulról a tartályba, a késszerkezetet
kissé ferdén tartva. Húzza meg a
vágókésegységet a zárófedél
használatával elforgatva az
óramutató járásával egyezõ
irányba (14. ábra).
1
Univerzális tartály és
vágóeszközök
0 A tartályt és a vágóeszközöket el
lehet mosogatni.
1
Figyelem: a fémkés rendkívül
éles! Sérülésveszély!
1
A mûanyag alkatrészek gyorsabban
elöregednek, ha gyakran tisztítjuk
õket mosogatógépben. Ha ennek
ellenére mosogatógépben kívánjuk
tisztítani, akkor a felsõ kosárba
helyezzük õket.
Késszerkezet ki- és
visszaszerelése (14. ábra)
3
Amennyiben szükséges, a
késszerkezetet is ki lehet szerelni, és
külön meg lehet tisztítani.
Figyelem: a kés nagyon éles!
Sérülésveszély áll fenn!
0 Távolítsa el a vágókésegységet
(14/a ábra) a keverõtartályból a
zárófedél használatával (1/D ábra és
14/c ábra). A zárófedél hornyai a
vágókésegység bordáihoz
illeszkednek. Fordítsa el az óramutató
járásával ellentétes irányba, és
kissé megdöntve vegye le.
1
186
A késszerkezet nagyon éles.
Vigyázzuk, nehogy a tömítõgyûrû
megsérüljön.
Betétek
0 A betéteket folyó víz alatt kefével
vagy ruhával, vagy mosogatógépben
is meg lehet tisztítani!
1
Figyelem: a vágóbetétek nagyon
élesek! Sérülésveszély!
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 187 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
h
Tárolás
A gyümölcsfacsarón kívül minden
alkatrész tárolható közvetlenül a
készülékben.
• A vágóbetéteket a tárolórekeszben
(1/K ábra) tároljuk.
Figyelem: a vágóbetétek nagyon
élesek! Sérülésveszély! Csak a
fogójuknál fogva szabad õket
megfogni!
• A tartozékokat a 12. ábra szerint az
univerzális tartályban tároljuk.
1
Figyelem: A fémkés (1/Q ábra)
rendkívül éles! Sérülésveszély! A
fémkést csak a tengelyénél fogva
fogjuk meg, és ráhelyezett
késvédovel együtt tároljuk!
• A kábelt a készülék hátulján található
két tartóra feltekerve tároljuk.
(15. ábra).
1
Mûszaki adatok
Hálózati feszültség: 230 – 240 V
Teljesítmény: 800 W
;
Ez a készülék megfelel az EK alábbi
irányelveinek:
• 2006/95 "A kisfeszültségrõl szóló
irányelv"
• 89/336/EGK, "Az
elektromágneses kompatibilitásról
szóló irányelv", beleértve a 92/31/
EGK és 93/68/EGK számú
módosításokat is
187
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 188 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
h
Ötletek a készülék
használatához
• Jég zúzása: mindig töltsünk egy kis
vizet is a tartályba, ha jeget akarunk
összezúzni.
• Száraz keverékek feldolgozása
esetén szükség lehet arra, hogy
munka közben a készüléket
kikapcsoljuk, és a turmix fedelét
kinyitva a keveréket a tésztakenõ
lapáttal a turmix faláról lekaparjuk.
• Ha folyékony és szilárd
élelmiszereket turmixolunk össze,
akkor elõször a folyékony
összetevõket keverjük össze, majd
ezután adjuk hozzá a száraz
anyagokat.
• A forró folyadékokat hagyjuk lehûlni,
mielõtt a turmixba töltenénk.
• Amennyiben meleg élelmiszerekkel
dolgozunk, szellõztetnünk kell a
turmixtartályt úgy, hogy levesszük a
fedelét.
Turmix
• A turmix kiválóan alkalmas kis
mennyiségû élelmiszer, pl. dió,
zsemlemorzsa, fûszerek aprítására.
• Kicsapódott mártások gyorsan
helyrehozhatók a turmix segítségével.
• A turmixban feldolgozandó
élelmiszert vágjuk vagy aprítsuk 2 3 cm-es darabokra.
• A gyümölcsökbõl a magot és a
húsokból a csontot mindig távolítsuk
el, különben megsérülhet a
késszerkezet.
Élelmiszer
Sebesség
fokozat*
Turmixolás
Tejes turmixok
5 – 10
Hûtött tejet használjunk
Darálás
Dió, csokoládé,
fokhagyma, fûszerek
Pulse
Csak 1/2 csészényi alapanyagot
daráljunk egyszerre, így finomabbra darál
Zsemlemorzsa
készítése
Zsemle, keksz, pirítós
5 – 10
Elõbb törjük nagyobb darabokra
Pulse
1/4 csésze vizet adjunk hozzá.
3–4-szer nyomjuk meg a Pulse gombot
Jég zúzása
Javaslat
Elegy készítése
Salátaöntet
7 – 10
Jól keverjük össze.
Keverés közben utólag még adhatunk
hozzá olajat a betöltõnyíláson keresztül.
Keverés
Süteménytészták,
palacsintatészta
1
A hozzávalókat csak jól keverjük össze,
ne verjük túl sokáig
Pépesítés
Levesek, zöldség, gyümölcs
3 – 10
Addig turmixoljuk, amíg a keverék
homogén lesz
*Mindig alacsony sebességfokozaton kezdjük a munkát, és késõbb kapcsoljunk
magasabb sebességfokozatra.
188
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 189 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
h
Univerzális rész
Aprítás
Az egyenletes eredmény érdekében
lehetõleg azonos méretû darabokat
aprítsunk. Az élelmiszert feldolgozás
elõtt vágjuk vagy törjük azonos
méretû darabokra.
Ügyeljünk arra, hogy a tartályt ne
töltsük túl.
Vagdalt hús
A húst vágjuk fel kb. 2 cm-es
kockákra.
Zöldség
Ha zöldséget, pl. hagymát aprítunk,
hámozzuk meg és negyedeljük.
Turmixolás
A feldolgozható mennyiség az
élelmiszer sûrûségétõl függ.
A hozzávalók hozzáadása
A száraz hozzávalókat, pl. lisztet a
munka megkezdése elõtt töltsük a
tartályba. A hozzávalókat turmixolás
elõtt nem kell összekeverni.
A folyékony hozzávalókat munka
közben is tölthetünk be a
betöltõnyíláson keresztül.
Javaslat: Mártások vagy félfolyékony
hozzávalók esetében szükséges
lehet, hogy munka közben a
készüléket kikapcsoljuk, és a tartály
fedelét kinyitva a keveréket a tartály
faláról tésztakenõ lapát segítségével
lekaparjuk.
A betéttartó korong használata
Igen fontos, hogy az élelmiszereket
megfelelõ módon juttassuk a
tartályba a betöltõnyíláson keresztül.
Az elõkészített élelmiszert vágjuk
kisebb darabokra, amelyek gond
nélkül átférnek a betöltõnyíláson.
Az élelmiszereket lehetõleg
függõlegesen helyezzük egymás
mellé a betöltõnyílásba, és
folyamatosan, egyenletesen
nyomjunk utána a nyomórúddal. A
nyomás erõssége befolyásolja a
felaprított élelmiszer vastagságát.
1
Az utánnyomáshoz csak a
nyomórudat használjuk. Soha ne
nyúljunk kézzel a nyílásba!
A túl erõs nyomástól károsodhat a
készülék!
3
A nyomórúd és a betéttartó korong
között mindig marad némi
feldolgozatlan élelmiszer.
Sajtreszelés
A puha sajtokat, pl. a Pannóniát, a
mozzarellát reszelés elõtt alaposan
hûtsük le.
A kemény sajtokat , mint pl. a
parmezánt szobahõmérsékleten is
reszelhetjük.
Figyelem: A parmezánt ne nyomjuk
erõsen a nyomórúddal reszelés
közben.
189
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 190 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
h
Max.
Sebességmennyiség
fokozat
Eszköz
Élelmiszer
Aprítás
Fémkés
zöldség, pl. hagyma,
gyümölcs
friss fûszerek
dió, mandula,
csokoládé
800 g
800 g
1 csokor
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
A zöldség és a gyümölcs
legyen friss és kemény.
Vágjuk nagyjából azonos
méretû darabokra.
Húsdarálás
Fémkés
Hús,
halfilé (szálkátlanított),
szalonna
500 g
4–6
A csontot és az inakat
távolítsuk el, és kb.
2 cm-es kockákra vágjuk
Zsemlemorzsa
készítése
Fémkés
Száraz kenyér, keksz
125 g
3 vagy 4
Feldolgozás elõtt törjük
össze darabokra
Pépesítés
Fémkés
Párolt zöldség és gyümölcs
Max.
1,75 l
3 – 10
Feldolgozás közben
esetleg adjunk hozzá
némi vizet
3–7
Az 1-es fokozaton
kezdjük, hogy a
hozzávalók jól
összekeveredjenek,
majd emeljük a
sebességfokozatot
Keverés
Fémkés
Könnyû süteménytészták,
palacsintatészta
800 ml
Keverés
Fémkés
Majonéz
1l
Dagasztás
Mûanyag
kés
Sûrû tészták, pl.
kenyér- és pizzatészta
Szeletelés
Vékony
szeletelõ
(1. sz.)
Zöldség, pl. uborka, cukkini,
sárgarépa stb., gyümölcs,
pl. alma, paradicsom,
hús, felvágott, szalámi stb.
Reszelés
Burgonyareszelõ
(PG1 sz.)
Burgonya
Javaslat
Miközben olajat töltünk
Pulse vagy
hozzá, ne kapcsoljuk ki a
3
készüléket
1–5
Az 1-es fokozaton
kezdjük, hogy a
hozzávalók jól
összekeveredjenek,
majd emeljük a
sebességfokozatot
800 g
1–2
Kb. azonos méretû
zöldséget, gyümölcsöt
válasszunk. A húst a
betöltõnyílásnak
megfelelõ méretre
vágjuk.
Max.
1 kg
1–2
pl. burgonyagombóchoz
1,5 kg
Csíkokra
vágás
Hasábbur
gonyaszeletelõ
( 3. sz.)
Burgonya, sárgarépa,
pasztinák
1 kg
1–2
Reszelõ
Sajtreszelõ
(4. sz.)
Parmezán sajt
500 g
1–2
Ne nyomjuk túl erõsen a
nyomórúddal
Darálás
(durva
vagy
finom)
Durva
reszelõ,
Finom
daráló
(5. vagy
6. sz.)
Tábla csokoládé,
Gyümölcs, pl. alma
Zöldség, pl. sárgarépa
500 g
1 kg
1 kg
1–2
A zöldség és a gyümölcs
legyen friss és kemény.
Vágjuk nagyjából azonos
méretû darabokra.
Habverés
Habverõ
tárcsa
Könnyû süteménytészták,
tojáshab
tejszínhab
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
A csontot és az inakat
távolítsuk el, és kb. 2 cmes kockákra vágjuk
190
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 191 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
h
Receptek
Piskóta alaprecept
4
4 evõkanál
tojás fehérje
Kevert tészta alaprecept
500 g
1 csg.
hideg víz
liszt
sütõpor
cukor
250 g
puha margarin vagy vaj
1 csg.
vaníliás cukor
250 g
cukor
4
tojás sárgája
1 csg.
80 g
liszt
1 csipet só
80 g
étkezési keményítõ
4
200 g
1 kávéskanál sütõpor
3
0
0
0
0
0
Használandó tartozékok:
Az univerzális tartály és a habverõ
tárcsa
A tojásfehérjét és a vizet öntsük a
tartályba, és verjük fel 5-ös fokozaton
kb. 1 percig, amíg kemény hab
keletkezik.
Adjuk hozzá a cukrot és a vaníliás
cukrot a betöltõnyíláson keresztül, és
verjük további 1 percig, amíg a cukor
feloldódik.
Adjuk hozzá a tojássárgáját, és
keverjük alá a Pulse gomb néhány
megnyomásával.
Keverjük össze a lisztet, a keményítõt
és a sütõport, adjuk hozzá a
krémhez, és a Pulse gomb néhány
megnyomásával röviden keverjük
alá.
Töltsük a tésztát egy nyitható
sütõformába, és süssük meg.
150 ml
vaníliás cukor
tojás
tej
Használandó tartozékok:
Az univerzális tartály és a mûanyag
kés
0 Adjunk minden hozzávalót a
megadott sorrendben a tartályba.
0 Keverjük 3-as – 4-es fokozaton egy –
másfél percig, amíg a tészta
krémszerûvé, egynemûvé válik.
3
Ha a tészta keverés közben
túlságosan „felmászik” a tartály
oldalára, állítsuk le a gépet, és a
fedelet kinyitva kaparjuk le a tartály
oldaláról a tésztakenõ lapát
segítségével.
0 Töltsük a tésztát egy megfelelõ
sütõformába és süssük meg.
3
A tésztát tetszés szerint
megváltoztathatjuk, ha más ízû
hozzávalókat adunk hozzá.
Példa márványkalács készítésére:
0 A tészta 2/3-át töltsük a formába. A
maradék tésztához adjunk 1
evõkanál kakaót és egy evõkanál
tejet, és keverjük össze még néhány
rövid Pulse gombnyomással.
0 A sötét tésztát töltsük a világos tészta
tetejére. Villával húzzunk egy
spirálvonalat a tészta mindkét
rétegén keresztül, ezáltal létrejön a
márványminta.
3
191
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 192 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
h
Omlós tészta alaprecept
250 g
1 kávéskanál
125 g
60 g
liszt
0
0
0
0
0
192
500 g
liszt
sütõpor
40 g
friss élesztõ vagy 1 csg.
szárított élesztõ
hideg margarin vagy vaj
80 g
cukor
1 csipet só
cukor
1 csipet
só
1
tojás
1 evõkanál hideg víz
3
Kelt tészta alaprecept
Használandó tartozékok:
Az univerzális tartály és a mûanyag
kés
A lisztet, a sütõport, a sót és a cukrot
tegyük a tartályba. A hideg vajat
vágjuk darabokra és adjuk hozzá.
3-as – 4-es fokozaton keverjük kb. 1
percig. Adjuk hozzá a tojást és a
hideg vizet a betöltõnyíláson
keresztül, és keverjük addig, amíg a
tészta golyóvá nem áll össze a kés
körül.
Vegyük ki a tésztát a tálból, és rövid
ideig gyúrjuk tovább kézzel.
A további feldolgozás elõtt hagyjuk a
tésztát kb. 30 percig a
hûtõszekrényben pihenni.
Nyújtsuk ki a tésztát, rakjuk alaposan
kivajazott formába, és rakjuk meg
ízlés szerint gyümölccsel, pl. almával,
vagy szilvával.
80 g
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
olvasztott margarin
langyos tej
Használandó tartozékok:
Az univerzális tartály és a mûanyag
kés
Tegyük a hozzávalókat a megadott
sorrendben a tartályba.
3-as –4-es fokozaton keverjük kb.
egy - másfél percig, amíg a tészta
golyóvá nem áll össze a kés körül.
Vegyük ki a tésztát a tálból, és rövid
ideig gyúrjuk tovább kézzel.
Azokat a hozzávalókat, amelyeket
nem kell felaprítani, pl. mazsola,
utólag, kézzel gyúrjuk bele a
tésztába.
A további feldolgozás elõtt kelesszük
a tésztát meleg helyen, letakart
tálban, amíg a duplájára nem nõ.
Felhasználási lehetõségek:
Fonott kalács, kelt aprósütemény,
gyümölcstorta, egyéb kelt tészták.
Sós–pikáns tészták, pl. hagymatorta
készítése esetén a kelt tésztát cukor
nélkül kell készíteni.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 193 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
v
v Vážený zákazník,
prečítajte si pozorne tieto pokyny
na obsluhu.
Najmä dodržiavajte bezpečnostné
pokyny na prvých stranách tohto
návodu na obsluhu! Odložte si tieto
pokyny na obsluhu pre budúcu
potrebu. Tento návod na obsluhu
odovzdajte prípadne ďalšiemu
používateľovi tohto prístroja.
Výstražný trojuholník a/alebo
kľúčové slová (Nebezpečenstvo!,
Upozornenie!, Dôležité!) vás
upozorňujú na informácie, ktoré sú
dôležité pre vašu bezpečnost’
alebo správne fungovanie prístroja.
Je nevyhnutné, aby sa tieto
informácie dodržiavali.
0 Tento symbol vás krok za krokom
prevedie cez postup obsluhy vášho
prístroja.
1
3
Vedľa tohto symbolu sa budú
nachádzat’ dodatočné informácie a
praktické rady o používaní
prístroja.
2
Ďatelina označuje rady a
informácie o hospodárnom a
ekologickom používaní prístroja.
Popis prístroja (Obr. 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
Obrázok znázorňuje AFP 850
Kryt motora
Zmiešavacia nádoba*
Veko mixéra
Horné veko
Podávač s odmerkou
Veko s plniacim otvorom
Univerzálna misa
Vreteno
Prepínač rýchlosti
Tlačidlo pulzovania
Oddelenie príslušenstva pre
nože
Navíjač kábla (zadná strana
prístroja)
Výrobný štítok (spodná strana
prístroja)
Resetovacie tlačidlo pret’aženia
(spodok prístroja)
Násadkový držiak
Plastická čepeľ
Kovová čepeľ s chráničom
Šlahací disk
Citrusový odšt’avovač
Ochranný kryt pohonu mixéra
Škrabka na cesto
AFP 850 má zmiešavaciu nádobu
vyrobenú z plastu, AFP 880 je
vybavený zmiešavacou nádobou
zo skla.
193
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 194 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
v
1 Bezpečnostné pokyny
Tento prístroj je v súlade so
schválenými technologickými
štandardmi pre bezpečnost’ a
nemecký zákon o bezpečnosti
zariadení. Jednako však ako
výrobca vás musíme zoznámit’ s
nasledujúcimi bezpečnostnými
pokynmi:
Všeobecná bezpečnost’
• Prístroj sa smie pripojit’ len na
elektrickú siet’, ktorej napätie a
frekvencia je v súlade s údajmi
uvedenými na typovom štítku!
• Nikdy sa prístroj nedotýkajte, ak
– je elektrický kábel poškodený,
– je kryt poškodený.
• Nikdy t’ahom za napájací kábel
neodpájajte zástrčku zo zástrčky
• Aby nedošlo k ohrozeniu, ak je
poškodený napájací kábel, musíte
ho vymenit’ u výrobcu, v jeho
zákazníckom oddelení alebo inou
kvalifikovanou osobou.
• Opravy tohto prístroja smú
vykonávat’ len kvalifikovaní
servisní technici. Ak sa prístroj
nesprávne opraví, môže dôjst’ k
vážnym ohrozeniam. Ak je oprava
nevyhnutná, vyhľadajte zákaznícke
oddelenie alebo autorizovaného
predajcu.
• Prístroj sa smie používat’ len na
domáce spracovanie potravín.
Výrobca nezodpovedá na škody
spôsobené nesprávnym
používaním alebo použitím na iný
ako vymedzený účel.
• Tento prístroj nesmú používat’
osoby (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo
rozumovými schopnost’ami,
nedostatkom skúseností a
vedomostí, pokiaľ neboli
upovedomení o používaní prístroja
alebo nepracujú pod dozorom
osoby zodpovednej za ich
bezpečnost’.
194
Bezpečnost’ detí
• Nikdy nenechávajte prístroj bez
dohľadu a nestrážený v
prítomnosti malých detí!
• Na deti je potrebné dohliadat’, aby
sa s týmto prístrojom nehrali.
Zapamätajte si, ak používate
kuchynský robot
• Zariadenie nezapínajte, ak máte
mokré ruky.
• V zariadení sa nesmú miešat’
žiadne farby (laky, polyester atp.) –
Nebezpečenstvo výbuchu!
• Pred čistením a údržbou vždy
prístroj vypnite a odpojte siet’ovú
zástrčku.
• Nikdy neponárajte kryt motora (obr.
1/A) do vody alebo iných kvapalín.
• Výrobca nezodpovedá za možné
poškodenia v dôsledku
nevhodného a nesprávneho
používania.
• Nástroje sa smú vkladat’ a vyberat’
do prístroja, len ak je odpojený z
elektrickej siete.
• Upozornenie: Kovový nôž (obr.
1/Q) je mimoriadne ostrý!
Nebezpečenstvo poranenia!
Kovový nôž držte vždy za rukovät’
a skladujte s nasadeným
ochranným krytom! Pozor pri
oplachovaní!
• Upozornenie: Rezacie vložky
(obr. 9) sú veľmi ostré!
Nebezpečenstvo poranenia!
Vložky skladujte len v určených
priehradkách pre príslušenstvo
(obr. 1/K). Pozor pri oplachovaní!
• Upozornenie: Čepeľová jednotka
mixéra (obr. 14/a) je veľmi ostrá.
Nebezpečenstvo poranenia! Pri
rozoberaní a skladaní mixéra
buďte opatrí.
• Upozornenie: Nikdy prsty
nevkladajte do plniaceho otvoru
(obr. 1/F)! Nebezpečenstvo
poranenia!
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 195 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
v
• Upozornenie:Do zapnutého
mixéru sa nesmú dostat’ tvrdé
predmety (napr. lyžičky) a
nevkladajte ruky do zmiešavacej
nádoby. Nebezpečenstvo
poranenia!
• Veko sa smie zložit’, len ak sa
nástroje neotáčajú.
• Do plniaceho otvoru nevkladajte
dlhé predmety (nôž, drevená
vareška, škrabka na cesto atp.).
Nebezpečenstvo poranenia! Na
zasúvanie potravín používajte iba
podávač (obr. 1/E).
• Do zmiešavacej nádoby alebo
univerzálnej misy nedávajte horúce
kvapaliny (len studené alebo
teplé).
• Univerzálnu misu (obr. 1/G) vždy
položte na kryt motora, predtým
ako nasadíte vreteno (obr. 1/H) a
nástroje.
• Pre bežnú prácu (miešanie
ľahkého cesta atp.) môže prístroj
pracovat’ až 10 minút bez
zastavenia. Pred každým ďalším
nepretržitým použitím je potrebné,
aby prístroj vychladol (aspoň
20 minút po každých 10 minútach
bez zastavenia). Pri spracovaní
veľmi t’ažkých vecí, napr. 1,5 kg
cesta, prístroj nesmie byt’ zapnutý
dlhšie ako 1 minútu bez
zastavenia.
• Predtým ako vyberiete obsah misy,
vždy najprv vyberte vreteno a
nástroje.
• Neprekračujte maximálny plniaci
objem.
• Na zariadenie vždy dozerajte.
Zástrčka sa musí vytiahnut’ z
elektrickej siete, aj keď sa
miestnost’ opúšt’a len na chvíľu.
• Po skončení práce prístroj vypnite
a vytiahnite siet’ovú zástrčku.
Likvidácia
2
Obalový materiál
Obalový materiál chráni životné
prostredie a je recyklovateľný.
Plastové súčiastky sú označené
značkami, napr. >PE<, >PS< atď.
Prosíme, aby ste obalový materiál
dali do príslušnej odpadovej
nádoby na mieste zberu
druhotných surovín.
2
Staré zariadenie
W
Symbol
na výrobku alebo na
obale označuje, že výrobok sa
nesmie odhodit’ do domového
odpadu. Namiesto toho sa musí
odniest’ na zberné miesto pre
recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. Tým, že
zabezpečíte správnu likvidáciu
tohto výrobku, pomôžete zabránit’
prípadným negatívnym dôsledkom
na životné prostredie a ľudské
zdravie, ku ktorému by inak mohlo
dôjst’ v prípade nesprávnej
likvidácie tohto výrobku.
Podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku môžete
získat’ od vášho miestneho úradu,
spracovateľa vášho domového
odpadu alebo v obchode, kde ste
tento výrobok zakúpili.
Všobecné
prevádzkovépokyny
Kuchynský robot mnohorakými
spôsobmi pomáha pri príprave
jedál.
• Mixér sa používa na prípravu
mnohorakých druhov miešaných
nápojov, rozdrvenie ľadu,
rozomletie ovocia a zeleniny atď.
• Multifunkčná jednotka sa používa
napríklad na
– prípravu cesta ...
– rozsekanie mäsa, orechov alebo
podobných vecí ...
195
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 196 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
v
– rezanie, strúhanie alebo
oškriabanie zeleniny alebo
ovocia ...
– narezanie hranolčekov ...
– šľahanie smotany alebo
bielkového žĺtka ...
– a odšt’avovanie citrónov,
pomarančov, grapefruitov
Bezpečnostný systém
Prístroj ma niekoľko
bezpečnostných systémov.
• Mixér alebo univerzálna misa sa dá
zapnút’, len ak príslušná nádoba a
dopovedajúce veko sú správne
nasadené.
• Univerzálna misa sa dá zapnút’,
len ak zmiešavacia nádoba je
odstránená a bezpečnostný kryt
pohonu mixéra (obr. 1/T a 4) je
nasadený.
1
Deti nepúšt’ajte do blízkosti
prístroja.
1
Prístroj prevádzkujte len na
rovnom a suchom pracovnom
mieste.
Vypnutie pri pret’ažení
Zariadenie je vybavené prerušením
napájania pri pret’ažení, ktoré
vypína zariadenie, ak sa začne
prehrievat’ a tak ho chráni pred
poškodením. Ak ku tomu dôjde, tak
vyskočí resetovacie tlačidlo
pret’aženia (obr. 1/N).
V takomto prípade postupujte
nasledovne: Nedodržanie tohto
postupu môže spôsobit’
poškodenie zariadenia, ktoré
garancia nepokrýva.
0 NEchajte zariadenie vychladnút’
aspoň po dobu 15 sekúnd.
0 Pretočte prepínač rýchlosti (Obr.
1/I) doľava do polohy "0" (Obr.
16/➀).
1
196
0 Vyberte zmiešavaciu nádobu alebo
univerzálnu misu (obr. 16/➁ a ➂),
podľa uvedených pokynov v
príslušnej časti tohto návodu na
obsluhu.
0 Vyberte siet’ovú zástrčku zo
zásuvky (obr. 17/➀).
0 Položte zariadenie nabok, aby ste
získali prístup ku spodnej časti
(obr. 17/➁).
0 Stlačte resetovacie tlačidlo
pret’aženia (obr. 1/N) na spodnej
časti zariadenia. Akzariadenie už
dostatočne vychladlo, tlačidlo sa
bude dat’ zapnút’ (obr. 17/➂). Ak
znovu vyskočí, nechajte zariadenie
ešte chvíľu vychladnút’ a potom
postup zopakujte.
0 Ak je resetovacie tlačidlo zapnuté,
postavte zariadenie spät’ do jeho
normálnej pracovnej polohy (obr.
18/➀).
0 Zapojte napájací kábel do siet’ovej
zásuvky (obr. 18/➁).
0 Vrát’te naspät’ zmiešavaciu
nádobu alebo univerzálnu misu
(obr. 18/➂ and ➃), podľa
uvedených pokynov v príslušnej
časti tohto návodu na obsluhu.
0 Zariadenie je znovu pripravené na
používanie. Otočte prepínač
rýchlosti doprava do požadovanej
polohy (obr. 18/➄) a pokračujte v
činnosti, ktorá bola prerušená.
Mixér
Mixér sa používa na prípravu
mnohorakých druhov miešaných
nápojov, rozdrvenie ľadu,
rozomletie ovocia a zeleniny atď.
Príprava mixéra
Ak chcete nasadit’ zmiešavaciu
nádobu, musíte odstránit’
bezpečnostný kryt (obr. 1/R and 4).
0 Otočte bezpečnostný kryt v smere
hodinových ručičiek a vyberte.
– Rozbliká sa červená kontrolka
(obr. 4/a).
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 197 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
v
0 Položte zmiešavaciu nádobu (obr.
1/B a 2) na pohon mixéra (šípka
na šípku
) a otočte proti
smeru hodinových ručičiek až po
zarážku. Zmiešavacia nádoba
počuteľne zapadne. Dve čierne
šípky sa musia zhodovat’.
– Červená kontrolka (obr. 4/a)
zhasne.
0 Len AFP 850: Položte veko mixéra
(obr. 1/C a 3) na zmiešavaciu
nádobu a otáčajte, pokiaľ predok
veka nebude priamo nad
rukovät’ou. Kryt počuteľne
zapadne.
Mixér sa dá zapnút’, len ak nádoba
a veko sú správne nasadené.
0 Len AFP 880: Položte veko mixéra
na zmiešavaciu nádobu.
3
3
Mixér sa dá zapnút’, len ak je
nádoba správne nasadená.
0 Nasaďte uzatváracie veko
(obr. 1/D) a zablokujte.
pulzovacieho tlačidla pracuje na
maximálnej rýchlosti.
Pozrite si čast’ "Tipy na používanie
mixéra", ktorá obsahuje referenčné
hodnoty nastavenia rýchlosti.
0 Vypnutie prístroja: otočte prepínač
rýchlosti do polohy "0".
0 Po mixovaní otočte nádobu v
smere hodinových ručičiek a
vyberte ju. Potom otočte veko a
zložte ho.
Multifunkčná čast’
Nástroje a možnosti ich
použitia
•
•
Práca s mixérom
0 Otvorte veko (obr. 1/C) a do
nádoby dajte všetky potrebné
prísady.
Upozornenie: Neprekračujte
maximálny objem naplnenia 1,5
litra!
Počas prevádzky môžete ďalšie
prísady pridávat’ cez plniaci otvor.
Tesniace veko (obr. 1/D) je možné
pre tento účel takisto použit’ ako
plniaci nástroj. Plniaci otvor
zatvorte ihneď po doplnení, aby
nedošlo k vyšplechnutiu.
0 Zapnutie mixéra: otočte prepínač
rýchlosti (obr. 1/I) doprava na
požadovanú rýchlost’ alebo stlačte
pulzovacie tlačidlo (obr. 1/J).
3
3
Odporúčame začat’ na pomalej
rýchlosti a neskôr rýchlost’
zvyšovat’. Mixér pri stlačení
•
•
S multifunkčnou čast’ou je možné
použit’ nasledujúce nástroje:
Šľhací disk (obr. 1/R)
Šlahanie smotany a vajíčkových
bielkov, príprava šľahačky a
ľahkého cesta.
Kovový nôž (obr. 1/Q)
Sekanie surového mäsa, čokolády,
orechov atď.
Plastový nôž (obr. 1/P)
Na hnetenie a miesenie t’ažkého
cesta.
Násadkový držiak (obr. 1/O) s
rezacou vložkou (obr. 10)
Vložky sú na rúčkach označené
číslami (1 až 6) Požadovaná
vložka sa nasadí do držiaka
vložiek.
1 Jemný krájač
Na rezanie ovocia, zeleniny,
surového mäsa alebo klobás
(napr. saláma) atď. na tenké
plátky.
PG1Olúpavač paradajok
Na očistenie paradajok.
3 Krájač hranolčekov
Na krájanie zemiakov na
hranolčeky.
4 Strúhač syra
Na strúhanie tvrdého syra,
napr. parmezánu atp.
197
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 198 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
v
5
6
Hrubé strúhanie
Na hrubé nastrúhanie zeleniny
a ovocia atp.
Jemné strúhanie
Na jemné nastrúhanie
zeleniny a ovocia atp.
Príprava multifunkčnej časti
Nasadenie bezpečnostného
krytu (obr. 4)
Multifunkčná čast’ sa dá zapnút’,
len ak zmiešavacia nádoba je
odstránená a bezpečnostný kryt
pohonu mixéra (obr. 1/T a 4) je
nasadený.
0 Vyberte zmiešavaciu nádobu podľa
postupu v časti "Mixér".
– Rozbliká sa červená kontrolka
(obr. 4/a).
0 Nasaďte bezpečnostný kryt na
pohon mixéru (značka na
značku ) a otočte proti smeru
hodinových ručičiek až po
zarážku. Bezpečnostný kryt
počuteľne zapadne. Značka
musí byt’ nad kontrolkou (obr. 4).
– Červená kontrolka (obr. 4/a)
zhasne.
Nasadenie univerzálnej misy
(obr. 5)
0 Položte univerzálnu misu (obr. 1/G)
na prístroj (šípka
na šípku
)
a otočte proti smeru hodinových
ručičiek až po zarážku.
Univerzálna misa počuteľne
zapadne. Dve čierne šípky sa
musia zhodovat’.
Vloženie vretena (obr. 7)
0 Nasaďte vreteno (obr. 1/H) na čap
v strede univerzálnej misy.
Nasadenie nástrojov
Môžete použit’ nasledujúce
nástroje:
• Šľahací disk (obr. 1/R) alebo
198
• Kovový nôž (obr. 1/Q) alebo
• Plastický nôž (obr. 1/P) alebo
• Násadkový držiak (obr. 1/O) s
rezacou vložkou (obr. 9)
Do násadkového držiaka sa musí
vložit’ vhodná vložka podľa účelu
použitia (pozrite "Vloženie rezacej
vložky do násadkového držiaka").
0 Na vreteno nasaďte požadovaný
nástroj.
– Šľahací disk, kovový nôž a
plastický nôž (obr. 8) musia
zapadnút’ do zubu na spodnej
strane vretena.
– Násadkový držiak (obr. 11)
zostane na šest’uholníkovom
vretene.
3
3
Odporúčame, aby ste násadkový
držiak držali prstami v dvoch
manipulačných otvoroch.
Nasadenie veka (obr. 6)
0 Položte veko (obr. 1/F) na
univerzálnu misu (šípka
na
šípku
) a otočte proti smeru
hodinových ručičiek až po
zarážku. Kryt počuteľne zapadne.
Predok krytu je potom nad
rukovät’ou, obe čierne šípky musia
navzájom súhlasit’.
0 Do plniaceho otvoru zasuňte
podávač (obr. 1/E).
Nasadenie rezacej vložky na
násadkový držiak (obr. 10)
V závislosti na použití na musí
nasadit’ na násadkový držiak
príslušná rezacia vložka.
3
Vložky sú uložené vo výklopnom
priestore pre príslušenstvo (obr.
1/K) v kryte motora.
Vložky sú veľmi ostré. Pri
manipulácii s nimi je potrebné byt’
opatrný!
0 Priestor príslušenstva otvorte
potiahnutím rúčky (obr. 9).
1
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 199 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
v
0 Vyberte požadovanú vložku za
rúčku z priestoru pre príslušenstvo
(obr. 9).
0 Nasaďte vložku na výbežok na
strede násadkového držiaka a
umiestnite do výklenku disku
(obr. 10).
0 Ak chcete vložku vybrat’, jemne
potiahnite smerom von a vyberte.
Veko zložte až po úplnom
zastavení nástroja!
0 Vyberte nástroj a vreteno.
0 Otočte univerzálnu misu v smere
hodinových ručičiek a vyberte.
1
Citrusový odšt’avovač
Príprava (obr. 13)
Obsluha multifunkčnej časti
0 Otvorte veko (obr. 1/F) a do
univerzálnej misy dajte všetky
potrebné prísady.
Upozornenie: Neprekračujte
maximálny plniaci objem.
– kvapaliny 1,75 litra
– pevné látky 1,5 litra
3
Počas prevádzky môžete ďalšie
prísady pridávat’ cez plniaci otvor.
Plniaci nástroj (obr. 1/E) je možné
takisto použit’ na tento účel. Plniaci
otvor zatvorte ihneď po doplnení,
aby nedošlo k vyšplechnutiu.
Na pritlačenie rezaných potravín
používajte výhradne podávač!
0 Zapnutie prístroja: otočte prepínač
rýchlosti (obr. 1/I) doprava na
požadovanú rýchlost’ alebo stlačte
pulzovacie tlačidlo (obr. 1/J).
1
3
Odporúčame začat’ na pomalej
rýchlosti a neskôr rýchlost’
zvyšovat’. Prístroj pri stlačení
pulzovacieho tlačidla pracuje na
maximálnej rýchlosti.
Pozrite si čast’ "Tipy na používanie
multifunkčnej časti", ktorá obsahuje
referenčné hodnoty.
Ak bliká kontrolka (obr. 4/a) a
prístroj sa nedá spustit’,
bezpečnostný kryt mixéra (obr. 1/T
a 4) nie je správne nasadený.
0 Vypnutie prístroja: otočte prepínač
rýchlosti do polohy "0".
0 Po použití otočte veko v smere
hodinových ručičiek a vyberte ho.
1
0 Univerzálnu misu umiestnite podľa
vyššie uvedeného postupu (obr. 5).
0 Položte sitko odšt’avovača (obr.
13/a) na univerzálnu misu (šípka
na šípku
) a otočte proti
smeru hodinových ručičiek až po
zarážku. Sitko počuteľne zapadne,
šípka
musí súhlasit’ so šípkou
.
0 Zasuňte odšt’avovací kužeľ (obr.
13/b) do sitka.
Obsluha citrusového
odšt’avovača
0 Zapnutie prístroja: otočte prepínač
rýchlosti /obr. 1/I) do polohy 1.
3
0
0
0
0
1
Odšt’avovač sa môže
prevádzkovat’ len na najnižšej
rýchlosti.
Vypnutie prístroja: otočte prepínač
rýchlosti do polohy "0".
Po použití vyberte odšt’avovací
kužeľ.
Otočte sitko v smere hodinových
ručičiek a vyberte ho.
Otočte univerzálnu misu v smere
hodinových ručičiek a vyberte.
Zariadenie je možné používat’ bez
prerušenia po dobu 10 minút. Pred
každým ďalším nepretržitým
použitím je potrebné, aby prístroj
vychladol (aspoň 20 minút po
každých 10 minútach bez
zastavenia).
199
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 200 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
v
Čistenie a údržba
Kryt motora
Zaistite, aby sa do motorového
krytu nedostala žiadna kvapalina!
0 Vyčistite kryt motora navlhčenou
handrou. Nikdy neponárajte do
vody alebo nedávajte pod
tečúcu vodu!
1
Mixér
Nádoba a nôž sa dajú jednoducho
a čisto vyčistit’ pomocou pulznej
funkcie.
0 Naplňte zmiešavaciu nádobu do
polovice teplou (nie horúcou!)
vodou a pridajte niekoľko kvapiek
čistiaceho prostriedku.
0 Krátko stlačte pulzné tlačidlo.
0 Potom opláchnite nádobu pod
tečúcou vodou.
3
Rozobranie/nasadenie
rezacej jednotky (obr. 14)
3
Upozornenie: Čepeľ je veľmi
ostrá! Nebezpečenstvo
poranenia!
0 Vyberte čepeľovú jednotku (obr.
14/a) zo zmiešavacej nádoby
pomocou horného veka (obr. 1/D a
obr. 14/c) ako nástroja. Drážky
horného veka dosadajú na
rebrovanie čepeľovej jednotky.
Otočte proti smeru hodinových
ručičiek a vyberte pod miernym
náklonom.
0 Odstráňte tesnenie (obr. 14/b) z
rezacej jednotky.
200
Univerzálna misa a nástroje
0 Univerzálna misa a nástroje sa
môžu umývat’ pod tečúcou vodou.
1
Upozornenie: Kovový nôž je
mimoriadne ostré!
Nebezpečenstvo poranenia!
1
Plastové časti sa opotrebúvajú
rýchlejšie, ak sa často umývajú v
umývačke riadu. Ak sa predsa len
rozhodnete pre ich umývanie v
umývačke, tak ich umiestnite do
horného košíka.
V prípade potreby je možné takisto
rozobrat’ rezaciu jednotku a
vyčistit’ samostatne.
1
1
Opláchnite diely opatrne v ruke
(nebezpečenstvo poranenia!).
Na čistenie používajte len vodu a
čistiaci prostriedok.
Nedávajte rezaciu jednotku do
umývačky riadu.
0 Nasaďte tesnenie na rezaciu
jednotku.
0 Vložte rezaciu jednotku do
zmiešavacej nádoby zospodu.
Rezaciu jednotku držte s miernym
náklonom. Dotiahnite čepeľovú
jednotku pomocou horného veka
ako nástroja otočením v smere
hodinových ručičiek (obr. 14).
1
Rezacia jednotka je veľmi ostrá!
Tesnenie sa môže poškodit’.
Vložky
0 Vložky čistite kefou alebo
handričkou pod tečúcou vodou
alebo v umývačke riadu!
1
Upozornenie: Vložky sú veľmi
ostré! Nebezpečenstvo
poranenia!
Skladovanie
Všetko príslušenstvo, okrem
odšt’avovača citrusov, je možné
skladovat’ priamo v zariadení.
• Vložky skladujte v určených
priehradkách pre príslušenstvo
(obr. 1/K).
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 201 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
v
Upozornenie: Vložky sú veľmi
ostré. Nebezpečenstvo
poranenia! Je nutné ich držat’ za
rúčky!
• Príslušenstvo umiestnite do
univerzálnej misy ako je uvedené
na obr. 12.
1 Upozornenie: Kovový nôž (obr.
1/Q) je mimoriadne ostrý!
Nebezpečenstvo poranenia!
Kovový nôž držte len za rúčku a
skladujte ho len s nasadeným
chráničom!
• Namotajte kábel na dva háčiky na
zadnej strane prístroja (obr. 15).
1
Technické údaje
Siet’ové napätie: 230 – 240 V
Príkon: 800 W
;
Tento prístroj je v súlade s
nesledujúcimi smernicami ES:
• Smernica o nízkom napätí
2006/95/EC
• EMC Smernica 89/336/EEC v
znení doplnkov 92/31/EEC a
93/68/EEC
201
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 202 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
v
Tipy na obsluhu
Mixér
• Pri spracovaní suchých zmesí
môže byt’ potrebné z času na čas
vypnút’ prístroj, otvorit’ veko a
zoškriabat’ zmes zo stien nádoby
škrabkou.
• Pri mixovaní kvapalných a pevných
prísad najprv zmiešajte kvapalné a
potom pridajte suché.
• Horúce kvapaliny nechajte pred ich
spracovaním v mixéri vychladnút’.
• Ak sa musia spracovat’ horúce
prísady, tak zmiešavacia nádoba
musí byt’ odvetrávaná zložením
uzatváracieho veka.
• Mixér sa veľmi dobre hodí na
sekanie malých častí jedla ako sú
orechy, strúhanka alebo bylinky.
• Omáčky, ktoré boli pripravené
samostatne, je možné rýchlo znovu
dostat’ do mixéra.
• Narežte alebo rozdeľte potraviny,
ktoré sa majú spracovat’ v mixéri,
na kocky s veľkost’ou 2 až 3 cm.
• Z ovocia vyberte kôstky a z mäsa
kosti, pretože môžu poškodit’
rezaciu jednotku.
• Drvenie ľadu: pred drvením ľadu
vždy pridajte trochu vody do
nádoby.
Potravina
Rýchlost’*
Poznámky
Mixovanie
Mliečne kokteily
5 – 10
Použite studené mlieko.
Sekanie
Orechy, čokoláda,
cesnak, bylinky
Príprava
strúhanky
Sendvič, sucháre, hrianky
Drvenie ľadu
Pulzný chod Naraz spracujte len ˝ pohára, aby došlo
k rozsekaniu celého objemu.
5 – 10
Pred spracovaním nahrubo rozdrobit’
Pulzný chod
Pridajte Ľ pohára vody.
Stlačte pulzné tlačidlo 3-4 krát.
Emulgácia
Šalátový dressing
7 – 10
Dobre zmixovat’.
Olej je možné pridat’ cez plniaci otvor
počas mixovania.
Mixovanie
Koláčové zmesi,
palacinkové cesto
1
Stačí dobre premiešat’ prísady,
nešlahat’ príliš dlho.
Pyré
Polievky, zelenina, ovocie
3 – 10
Mixovat’, pokiaľ zmes nezhustne
*Vždy začat’ na pomalej rýchlosti a potom rýchlost’ zvyšovat’
202
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 203 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
v
Multifunkčná čast’
Sekanie
Spracovat’ na rovnomerne
nasekané kúsky čo najviac, ako je
možné. Potraviny je potrebné pred
spracovaním rozrezat’ alebo
polámat’ na časti rovnakej veľkosti.
Dajte pozor, aby nádoba nebola
príliš preplnená.
Zomleté mäso
Pred spracovaním narežte mäso
na kocky o veľkosti približne 2 cm.
Zelenina
Pred spracovaním očistit’ a
rozštvrtit’ podobne ako cibuľu.
Mixovanie
Množstvo na spracovanie závisí od
viskozity spracovaných potravín.
Pridávanie prísad
Pred spracovaním vložit’ suché
prísady ako je múka do
univerzálnej misy. Prísady sa
nesmú pred spracovaním mixovat’.
Kvapalné prísady je možné
pridávat’ cez plniaci otvor počas
spracovania.
Kvapalné prísady je možné
pridávat’ cez plniaci otvor počas
spracovania.
Poznámka:Pri spracovaní omáčok
alebo polokvapalných prísad môže
byt’ potrebné príležitostne vypnút’
prístroj, otvorit’ veko univerzálnej
misy a zoškriabat’ zmes zo stien
misy pomocou škrabky.
Práca s násadkovým držiakom
Správne podávanie potravín cez
plniaci otvor je veľmi dôležité.
Narežte pripravované potraviny na
menšie časti, ak je to potrebné, aby
ľahko prešli cez plniaci otvor.
Prísady pridávajte súčasne čo
najviac kolmo do plniace otvoru.
Pomocu podávača ich pritláčajte.
Stupeň tlaku ovplyvňuje
koncentráciu narezanej potraviny.
1
Na pritláčanie potravín používajte
len podávač. Do plniaceho otvoru
nikdy nevkladajte prsty!
Prístroj sa môže poškodit’, ak na
podávač vyvíjate príliš veľký tlak!
3
Medzi podávačom a násadkovým
držiakom vždy zostane trochu
nespracovaného jedla.
Strúhanie syra
Mäkký syr ako napr. ementál alebo
mozarella pred strúhaním dobre
schlaďte.
Tvrdý syr ako je parmezán môžete
spracovat’ pri izbovej teplote.
Poznámka:Parmezán je nutné
spracovat’ s miernym tlakom na
podávač.
203
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 204 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
v
Nástroj
Potravina
Sekanie
Kovový
nôž
Zelenina, napr. cibuľa
ovocie
čerstvé bylinky
orechy, mandle
čokoláda
800 g
800 g
1 zväzok
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Ovocie a zelenina by
mala byt’ čerstva a
pevná, použit’ približne
rovnaké časti
Sekanie
mäsa
Kovový
nôž
Mäso,
rybie filety (rozporciované)
slanina
500 g
4–6
Vyberte kosti a šľachy,
narezat’ na kocky pribl.
2 cm.
Príprava
strúhanky
Kovový
nôž
Suchý chlieb, sucháre
125 g
3 alebo 4
Pred spracovaním
nahrubo rozdrobit’
Pyré
Kovový
nôž
Varené ovocie alebo
zelenina
až do
1,75 l
3 – 10
Počas spracovania
pridat’ malé množstvo
vody.
Mixovanie
Kovový
nôž
Ľahké koláčové zmesi,
palacinkové cesto atď.
800 ml
3–7
Začnite s nastavením 1
na premiešanie prísad a
potom zvýšte rýchlost’
Mixovanie
Kovový
nôž
Majonéza
1l
Pulzný
chod
alebo 3
Nevypínajte prístroj
počas pridávania oleja
Hnetenie
Plastická
čepeľ
Ťažké cestá, napr.
chlebové alebo pizzové
cesto
1,5 kg
1–5
Začnite s nastavením 1
na premiešanie prísad a
potom zvýšte rýchlost’
Rezanie
Jemný
krájač
(č. 1)
Zelenina, napr. uhorky,
cukina, mrkva atp.
Ovocie, napr. jablká,
paradajky, mäso, klobása,
saláma atď.
800 g
1–2
Vyberte ovocie a
zeleniny približne
rovnakej veľkosti
Narežte mäso tak, aby
sa vošlo do plniaceho
otvoru
Strúhanie
Olúpavač
paradajok
(č. PG1)
Zemiaky
až do
1 kg
1–2
napr. na zemiakové
knedlíky
Rezanie
pásikov
Hranolček
ový krájač
(č. 3)
Zemiaky, mrkva, paštrnák
1 kg
1–2
Strúhanie
Strúhadlo
na syr
(č. 4)
Syr parmezán
500 g
1–2
Netlačte príliš silno na
podávač
Tabuľková čokoláda
ovocie, napr. jablká
zelenina, napr. mrkva
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Rozbite varnú čokoládu
na 2-3 kusy
Ľahké koláčové zmesi
vajíčkové bielka
smotana
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Nerozbíjajte vajíčkové
bielka príliš dlho
Strúhanie
Hrubé,
(hrubé
jemné
alebo
strúhadlo
jemné)
(č. 5 alebo
6)
Vyklepávanie
204
Vyklepáva
cí disk
Max.
Rýchlost’
množstvo
Poznámky
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 205 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
v
Recepty
Základný recept pre kysnuté
cesto
4
bielko z vajíčka
4 polievkové
lyžice
studená voda
200 g
1 balíček
4
80 g
80 g
1 polievková
lyžica
3
0
0
0
0
0
cukor
vanilkový cukor
Základný recept na koláčovú
zmes
500
g
1 balíček
múka
prášok do pečiva
250
g
mäkký margarín
alebo maslo
250
g
cukor
žĺtok z vajíčka
1 balíček
vanilkový cukor
múka
1 štipka
soľ
kukuričná múka
prášok do pečiva
Potrebné príslušenstvo:
univerzálna misa so šľahacím
diskom
Do univerzálnej misy dajte
vajíčkový bielok a vodu a šľahajte
na nastavení 5 po dobu približne 1
minúty až do stuhnutia.
Pridajte cukor a vanilkový cukor
cez plniaci otvor a šľahajte ďalšiu
1 minútu alebo až do rozpustenia
cukru.
Pridajte žĺtok a premiešajte
niekoľkými pulznými zapnutiami.
Zmiešajte múku, kukuričnú múku a
prášok do pečiva, pridajte krémovú
masu a krátko premiešajte
niekoľkými pulznými zapnutiami.
Nalejte cesto do formy na pečenie
a nechajte piect’.
4
150 ml
vajcia
mlieko
Potrebné príslušenstvo:
univerzálna misa s plastovým
nožom
0 Všetky prísady dajte do univerzálnej
misy v uvedenom poradí.
0 Miešajte 1 až 1c minúty na
nastavení 3-4, až pokiaľ sa
nevytvorí krémovité a hladké cesto.
3
Ak sa cesto počas spracovania
zachytí na stenách misy, vypnite
prístroj, otvorte veko a dajte cesto
zo stien nádoby naspät’ dovnútra
pomocou škrabky.
0 Cesto vylejte na plech na pečenie a
nechajte upiect’.
3
Cesto je možné ľahko zmenit’
pridaním iných príchutí.
Príklad pre mramorovanú
bábovku:
0 Na plech dajte 2/3 cesta. Pridajte 1
polievkovú lyžicu kakaového prášku
a 1 polievkovú lyžicu mlieka do
zvyšného cesta a premiešajte
znovu niekoľkými krátkymi pulznými
zapnutiami.
0 Na svetlé cesto vylejte tmavé
cestona plechu. Vidličkou urobte
špirálovitý pohyb cez obe vrstvy
cesta, aby ste získali mramorový
vzor.
3
205
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 206 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
v
Základná recept pre jemné
pečivo
250 g
1 polievková
lyžica
125 g
60 g
múka
studený margarín
alebo maslo
droždie (čerstvé) alebo
1 balíček sušeného
droždia
80 g
cukor
cukor
1
vajce
1 polievkové
lyžice
studená voda
0
0
0
0
206
múka
40 g
soľ
0
500 g
prášok do pečiva
1 štipka
3
Základný recept na kysnuté
cesto
Potrebné príslušenstvo:
univerzálna misa s plastovým
nožom
Do univerzálnej misy dajte múku,
prášok do pečiva, soľ a cukor.
Studené maslo rozrežte na kocky a
pridajte.
Miešajte približne 1 minútu na
nastavení 3-4, pridajte vajce a
studenú vodu cez plniaci otvor a
pokračujte v miešaní, až pokiaľ
cesto nevytvorí guľu okolo noža.
Cesto vyberte z misy a pokračujte
ešte krátko v hnetení rukami.
Nechajte cesto odpočinút’ v
chladničke približne 30 minút pred
ďalším spracovaním.
Cesto rozvaľkajte, položte na
dobre vymastený plech a pridajte
ovocie, napr. jablká alebo slivky,
podľa chute.
1 štipka
80 g
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
soľ
margarín, roztopený
vlažné mlieko
Potrebné príslušenstvo:
univerzálna misa s plastovým
nožom
Všetky prísady dajte do
univerzálnej misy v uvedenom
poradí.
Miešajte 1 až 1 1/2 minúty na
nastavení 3-4, pokiaľ cesto
nevytvorí okolo noža guľu.
Vyberte cesto z misy a ešte ho
chvíľu mieste rukami.
Potom rukami rozmieste prísady,
ktoré sa nerozpustili, napr.
hrozienka.
Pred ďalším spracovaním nechajte
cesto vykysnút’ na dvojnásobok
jeho objemu v uzatvorenej mise na
teplom mieste.
Možné použitie:
pletenka, kysnuté veľkonočné
sušienky, ovocné koláče, duté
rezance.
Pre korenisté koláče, napr.
cibuľový koláč pripravte cesto bez
cukru.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 207 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
x
x Spoštovani kupec!
Prosimo, pozorno preberite ta
navodila za uporabo. Bodite posebej
pozorni na varnostne napotke na
prvih straneh navodil. Navodila za
uporabo shranite za poznejšo rabo in
jih izroèite morebitnemu prihodnjemu
lastniku naprave.
Opozorilni trikotnik in/ali signalne
besede (Opozorilo!, Previdno!,
Pozor!) oznaèujejo napotke, ki so
pomembni za vašo varnost ali
delovanje naprave, zato jih nujno
upoštevajte.
0 Ta znak vas vodi po posameznih
korakih uporabe naprave.
1
3
Temu znaku sledijo dodatne
informacije o delovanju in praktièni
uporabi naprave.
2
Deteljica oznaèuje razliène nasvete in
napotke za gospodarno in okolju
prijazno uporabo naprave.
Opis aparata (slika 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
Slika prikazuje AFP 850
Ohišje motorja
Mešalna posoda *
Pokrov mešalnika
Zapiralni pokrovček
Potisni čep z merilno čašo
Pokrov s polnilno odprtino
Univerzalna skleda
Vreteno
Stikalo za izbiro hitrosti
Impulzni gumb
Predal za dodatne
rezalne nastavke
Navijalnik za priključno vrvico (na
zadnji strani aparata)
Napisna tablica (spodnja stran
aparata)
Gumb za ponastavitev v primeru
izklopa zaradi preobremenitve (na
spodnji strani aparata)
Nosilec nastavkov
Plastični nož
Kovinski nož s ščitnikom
Kolut za stepanje
Ožemalnik za citruse
Varnostni pokrov za pogon
mešalnika
Lopatica
AFP 850 ima mešalno posodo
izdelano iz plastike, AFP 880 je
opremljen z mešalno posodo iz
stekla.
207
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 208 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
x
1Varnostni napotki
Aparat ustreza priznanim
tehnološkim standardom glede
varnosti in nemškemu zakonu o
varnosti električnih aparatov.
Navzlic temu menimo, da je naša
dolžnost, da vas kot proizvajalec
seznanimo z naslednjimi
varnostnimi napotki.
Splošna varnost
• Aparat lahko priključite samo na
električno omrežje, katerega
napetost in frekvenca ustrezata
podatkom, navedenim na tipski
tablici!
• NIkdar ne uporabite aparata, če je
– omrežni kabel poškodovan,
– njegovo ohišje poškodovano.
• Nikdar ne vlecite za kabel, da bi
tako vzeli vtič iz vtičnice.
• Za preprečitev nevarnosti, mora
priključno vrvico aparata, če je
poškodovana, zamenjati
proizvajalec, njegov serviser ali
druga strokovno usposobljena
oseba.
• Aparat lahko popravlja samo
usposobljen serviser. Nepravilno
popravilo ima lahko za posledico
hudo nevarnost. Če je potrebno
popravilo, se obrnite na službo za
pomoč kupcem ali pooblaščenega
trgovca.
• Aparat je namenjen izključno za
pripravo hrane na domu.
Proizvajalec ne sprejema
nikakršne odgovornosti za škodo,
ki bi nastala ob nepravilni ali
nenamenski uporabi.
• Ta naprava ni namenjena, da bi jo
uporabljale osebe (vključno z
otroki), katerih telesne, zaznavne
ali duševne zmožnosti so omejene,
ali ki nimajo izkušenj in znanja, če
niso bile podučene o uporabi s
strani osebe, ki je odgovorna za
njihovo varnost.
208
Varnost otrok
• Nikdar ne puščajte aparata brez
nadzora, kadar je prižgan, še
zlasti pozorno pa ga nadzorujte
tedaj, kadar so v bližini mlajši
otroci!
• Otroci morajo biti pod nadzorom,
da se ne igrajo z aparatom.
Pri uporabi aparata
upoštevajte
• Nikdar ne prižigajte aparata z
mokrimi rokami.
• Z aparatom ne smete mešati barv
(lakov, poliestra, itd.) – Nevarnost
eksplozije!
• Pred vsakim čiščenjem in
vzdrževanjem je treba izklopiti
aparat in potegniti vtič iz omrežne
vtičnice.
• Nikdar ne potopite ohišja motorja
(slika 1/A) v vodo ali druge
tekočine.
• Proizvajalec zavrača vsako
odgovornost za škodo, ki bi nastala
ob neprimerni ali nepravilni rabi.
• Pribor lahko vstavljate ali jemljete
iz aparata le tedaj, kadar je
priključna vrvica izključena iz
električnega omrežja.
• Pozor: Kovinski nož (slika 1/Q) je
izredno oster! Nevarnost telesne
poškodbe! Kovinski nož lahko
primete samo za ročaj in ga
shranite samo z nameščenim
ščitnikom! Bodite previdni pri
splakovanju!
• Pozor: Rezalni nastavki (slika 9)
so zelo ostri! Nevarnost telesne
poškodbe! Nastavke shranjujte
samo v predvidenem predalu za
pribor (slika 1/K). Bodite previdni
pri splakovanju!
• Pozor: Noži mešalnika (slika
14/a) so zelo ostri. Nevarnost
telesne poškodbe! Pri
razstavljanju in sestavljanju
mešalnika bodite zelo previdni.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 209 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
x
• Pozor: Nikdar ne segajte s prsti
v polnilno odprtino (slika 1/F)!
Nevarnost telesne poškodbe!
• Pozor: V mešalnik ne smete vtikati
trdnih predmetov (npr. žlic),
medtem ko dela. Ne segajte v
posodo mešalnika z rokami.
Nevarnost telesne poškodbe!
• Pokrov lahko odstranite le tedaj,
kadar noži mirujejo.
• V polnilo odprtino ne segajte z
dolgimi predmeti (nožem,
kuhalnico, lopatico ipd.).
Nevarnost telesne poškodbe!
Narezano hrano tiščite v mešalnik
samo s polnilnim čepom (slika 1/E).
• V posodo mešalnika ali v
univerzalno skledo ne nalivajte
vročih tekočin (temveč samo
hladne ali mlačne).
• Vselej namestite univerzalno
skledo (slika 1/G) na ohišje
motorja, preden vstavite vreteno
(slika 1/H) in pribor.
• Pri normalnem delu (mešanju
lahnega testa itd.) lahko aparat
dela do 10 minut brez prekinitve.
Po dolgem neprekinjenem
delovanju ga pustite, da se ohladi
(vsaj 20 minut, potem ko ste ga
uporabljali 10 minut brez
prekinitve). Kadar obdelujete veliko
količino gostih snovi, npr. 1.5 kg
testa, aparat ne sme biti
nepretrgoma prižgan dlje kot
1 minuto.
• Preden spraznite skledo, vselej
najprej odstranite orodje in vreteno.
• Ne prekoračite največje količine
polnjenja.
• Aparata ne pustite nikdar delovati
brez nadzora. Potegnite vtič iz
omrežne vtičnice, tudi če prostor
zapustite samo za kratek čas.
• Po koncu dela izklopite aparat in
potegnite vtič iz omrežne vtičnice.
Odstranjevanje
2
Embalaža
Embalažni material je okolju
prijazen in je primeren za
recikliranje. Plastični sestavni dele
prepoznate po oznakah, npr.
>PE<, >PS<, itd. Prosimo,
odstranite embalažo v ustrezne
zbiralnike.
2
Odstranjevanje starega aparata
W
Znak
na izdelku ali na njegovi
embalaži pomeni, da izdelek ne
velja za običajen gospodinjski
odpadek. Namesto tega ga je treba
predati na ustrezno zbirno mesto
za recikliranje električnih in
elektronskih naprav. S tem ko
zagotovite, da bo izdelek pravilno
odstranjen, boste pomagali
preprečevati morebitne negativne
posledice za okolje in človekovo
zdravje, ki bi sicer nastale z
nepravilnim ravnanjem pri
odstranitvi tega izdelka.
Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka lahko
dobite pri mestni upravi,
komunalnem podjetju za odvoz
smeti ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili.
Splošna navodila za delo
Kuhinjski robot vam pomaga pri
pripravi hrane na številne načine:
• Mešalnik se uporablja za pripravo
najrazličnejših mešanih pijač, za
drobljenje ledu, sekljanje sadja in
zelenjave itd.
• Večnamenska enota se lahko, na
primer, uporablja za
– pripravo testa ...
– sekljanje mesa, orehov ali
podobnega ...
– rezanje, strganje ali ribanje
zelenjave ali sadja ...
– rezanje krompirja za pomrit ...
209
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 210 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
x
– stepanje smetane ali jajčnega
beljaka ...
– in stiskanje limon, pomaranč,
grenivk
Varnostni sistem
Aparat ima več varnostnih
sistemov.
• Mešalnik ali univerzalno skledo
lahko uporabljate le tedaj, kadar
sta ustrezna posoda in njen pokrov
pravilno nameščena.
• Univerzalna skleda lahko deluje le
tedaj, kadar je posoda mešalnika
odstranjena in kadar je nameščen
varnostni pokrov za pogon
mešalnika (slika 1/T in 4).
1
Navzlic temu otrokom ne pustite
blizu aparata.
1
Aparat uporabljajte samo na ravni,
suhi delovni površini.
Varnostni izklop v primeru
preobremenitve
Aparat je opremljen z varnostnim
stikalom za izklop v primeru
preobremenitve, ki izklopi aparat,
če se začne pregrevati, in ga s tem
obvaruje pred poškodbo. Kadar se
to zgodi, gumb za ponastavitev
varnostnega stikala (slika 1/N)
izskoči.
Če se to zgodi, ravnajte takole:
V nasprotnem primeru lahko pride
do poškodbe aparata, ki ni krita
z garancijo.
0 Pustite, da se aparat ohlaja vsaj
15 sekund.
0 Obrnite stikalo za izbiro hitrosti
(slika 1/I) v levo v položaj "0"
(slika 16/➀).
0 Odstranite mešalno posodo ali
univerzalno posodo
(slika 16/➁ in ➂), kakor je opisano
na ustreznem mestu v pričujočem
navodilu za uporabo.
1
210
0 Potegnite vtič iz omrežne vtičnice
(slika 17/➀).
0 Položite aparat na hrbet, da dobite
dostop do spodnje strani (slika
17/➁).
0 Pritisnite gumb za ponastavitev
varnostnega stikala (slika 1/N) na
spodnji strani aparata. Če se je
aparat zadosti ohladil, gumb
zaskoči (slika 17/➂). Če spet
izskoči, počakajte, da se aparat še
malo bolj ohladi, nato pa postopek
ponovite.
0 Ko gumb za ponastavitev vskoči,
postavite aparat nazaj v njegov
normalni delovni položaj (slika
18/➀).
0 Vtaknite vtič nazaj v omrežno
vtičnico (slika 18/➁).
0 Spet montirajte mešalno posodo
ali univerzalno posodo
(slika 18/➂ in ➃), kakor je opisano
na ustreznem mestu v pričujočem
navodilu za uporabo.
0 Aparat je spet pripravljen za
uporabo. Obrnite stikalo za izbiro
hitrosti v desno do izbranega
položaja (slika 18/➄) in nadaljujte
s funkcijo, ki je bila prekinjena.
Mešalnik
Mešalnik se uporablja za pripravo
najrazličnejših mešanih pijač, za
drobljenje ledu, sekljanje sadja in
zelenjave itd.
Priprava mešalnika
Da boste lahko namestili mešalno
posodo, morate odstraniti varnostni
pokrov pogona mešalnika (slika
1/T in 4).
0 Zasukajte varnostni pokrov v
smeri urnega kazalca in ga
odstranite.
– Rdeča opozorilna lučka
(slika 4/a) utripa.
0 Postavite mešalno posodo (sliki
1/B in 2) na pogon mešalnika
(puščica
na puščici
) in jo
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 211 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
x
obrnite v smeri proti urnemu
kazalcu do konca. Slišite, kako
mešalna posoda zaskoči. Obe črni
puščici se morata pokrivati.
– Rdeča opozorilna lučka (slika
4/a) ugasne.
0 Samo AFP 850: Postavite pokrov
mešalnika (slika 1/C in 3) na
mešalno posodo in ga obračajte,
dokler jeziček na pokrovu ni
direktno nad ročajem. Pokrovček
slišno zaskoči.
Mešalnik lahko vklopite le tedaj,
kadar sta posoda in pokrov
pravilno nameščena.
0 Samo AFP 880: Postavite pokrov
mešalnika na mešalno posodo.
3
3
Mešalnik lahko vklopite le tedaj,
kadar je posoda pravilno
nameščena.
Orientacijske vrednosti za
nastavitev hitrosti so navedene v
točki "Nasveti za uporabo
mešalnika".
0 Izklopite aparat: obrnite stikalo za
izbiro hitrosti v levo v položaj "0".
0 Po mešanju obrnite posodo v
smeri urnega kazalca in jo
vzemite proč. Nato obrnite in
odstranite pokrov.
Večnamenski del
Orodja in možnosti njihove
uporabe
•
0 Namestite zapiralni pokrovček
(slika 1/D) in ga zablokirajte.
Uporaba mešalnika
0 Odprite pokrov (slika 1/C) in denite
vse potrebne sestavine v posodo.
Pozor: Količina ne sme biti večja
od 1,5 litra!
Med mešanjem lahko skozi
polnilno odprtino dodajate druge
sestavine. Zapiralni pokrov (slika
1/D) lahko pri tem uporabite tudi
kot polnilno čašo. Po dodajanju
spet takoj zaprite polnilno odprtino,
da preprečite brizganje.
0 Vklopite mešalnik: obrnite stikalo
za izbiro hitrosti (slika 1/l) v desno
do želene hitrosti ali pritisnite
impulzni gumb (slika 1/J).
3
3
Priporočamo vam, da začnete pri
majhni hitrosti in jo nato
povečujete. Ko pritisnete na
impulzni gumb, dela mešalnik z
največjo hitrostjo.
•
•
•
Na večnamenskem delu lahko
uporabite naslednja orodja:
Kolut za stepanje (slika 1/R)
Za stepanje smetane in jajčnega
beljaka, pripravo smetane in
lahnega testa.
Kovinski nož (slika 1/Q)
Za sekljanje surovega mesa,
čokolade, orehov itd.
Plastični nož (slika 1/P)
Za gnetenje in mešanje gostega
testa.
Nosilec nastavkov (slika 1/O) z
rezalnim nastavkom (slika 10)
Nastavki so označeni s številko
(1 do 6) na ročaju. Vstavite želeni
nastavek v nosilec nastavkov.
1 Fini rezalnik
Za rezanje sadja, zelenjave,
surovega mesa in klobas (npr.
salame) itd. na tenke rezine.
2 Strgalnik za krompir
Za strganje krompirja.
3 Rezalnik za pomfrit
Za rezanje krompirja za
pomfrit.
4 Strgalnik za sir
Za strganje trdega sira, npr.
parmezana itd.
211
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 212 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
x
5
6
Grobi ribežen
Za grobo ribanje zelenjave in
sadja, itd.
Fini ribežen
Za fino ribanje zelenjave in
sadja, itd.
Priprava večnamenskega
dela
Namestitev varnostnega
pokrova (slika 4)
Večnamenski del lahko deluje le
tedaj, kadar je posoda mešalnika
odstranjena in kadar je nameščen
varnostni pokrov za pogon
mešalnika (slika 1/T in 4).
0 Odstranite posodo za mešanje
tako, kot je opisano pod
"Mešalnik".
– Rdeča opozorilna lučka
(slika 4/a) utripa.
0 Namestite varnostni pokrov na
pogon mešalnika (znak na znak
) in obrnite v smer proti urnemu
kazalcu do konca. Slišite, kako
varnostni pokrov zaskoči. Znak
mora biti nad opozorilno lučko
(slika 4).
– Rdeča opozorilna lučka
(slika 4/a) ugasne.
Nameščanje univerzalne
sklede (slika 5)
0 Postavite univerzalno skledo (slika
1/G) na aparat (puščica
na
puščici
) in obrnite v smeri
proti urnemu kazalcu do konca.
Univerzalna skleda slišno zaskoči.
Obe črni puščici se morata
pokrivati.
Vstavljanje vretena (slika 7)
0 Namestite vreteno (slika 1/H) na
pogonsko gred v sredini
univerzalne sklede.
212
Vstavljanje orodij
•
•
•
•
Vstavite lahko naslednja orodja:
Kolut za stepanje (slika 1/R) ali
Kovinski nož (slika 1/Q) ali
Plastični nož (slika 1/P) ali
Nosilec nastavkov (slika 1/O) z
rezalnim nastavkom (slika 9)
V nosilec nastavkov je treba
vstaviti ustrezni nastavek, odvisno
od namena uporabe (glejte
"Vstavljanje rezalnega nastavka v
nosilec nastavkov").
0 Namestite želeno orodje na
vreteno.
– Kolut za stepanje, kovinski nož in
plastični nož (slika 8) se ujamejo
v zobe pod vretenom.
– Nosilec nastavkov (slika 11)
počiva na šestrobem delu
vretena.
3
3
Najboljše je, da primete nosilec
nastavkov z dvema prstoma v
odprtinah na ročaju.
Namestitev pokrova (slika 6)
0 Namestite pokrov (slika 1/F) na
univerzalno skledo (puščica
na
puščici
) in ga obrnitev smeri
proti urnemu kazalcu do konca.
Pokrovček slišno zaskoči. Jeziček
na pokrovu je tedaj direktno nad
ročajem, črni puščici se pokrivata .
0 Vstavite potisni čep (slika 1/E)
v polnilno odprtino.
Vstavite rezalni nastavek v
nosilec nastavkov (slika 10)
Odvisno od vrste dela vstavite
ustrezni nastavek v nosilec
nastavkov.
3
Nastavki so shranjeni v predalu
(slika 1/K) v ohišju motorja.
Nastavki so zelo ostri. Prijemajte jih
samo za ročaj!
0 Odprite predal za pribor s potegom
za ročaj (slika 9).
1
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 213 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
x
0 Z ročajem vzemite potrebni
nastavek iz predala (slika 9).
0 Konico nastavka položite na
sredino nosilca in nato nastavek
položite v utor na kolutu (slika 10).
0 Če želite nastavek odstraniti, ga
narahlo potegnite navzven za ročaj
in dvignite.
Uporaba večnamenskega
dela
0 Odprite pokrov (slika 1/F) in denite
vse potrebne sestavine v
univerzalno posodo.
Pozor: Ne prekoračite največje
količine polnjenja:
– tekočina 1,75 litra
– trdne snovi 1,5 litra
3
Med delom lahko skozi polnilno
odprtino dodajate druge sestavine.
V ta namen lahko uporabite tudi
polnilno čašo v polnilnem čepu
(slika 1/E). Po dodajanju spet takoj
zaprite polnilno odprtino, da
preprečite brizganje.
Za potiskanje uporabljajte izključno
polnilni čep in nič drugega!
0 Vklopite aparat: Obračajte stikalo
za izbiro hitrosti (slika 1/l) v desno
do želene hitrosti ali pritisnite
impulzni gumb (slika 1/J).
1
3
1
Priporočamo vam, da začnete pri
majhni hitrosti in jo nato
povečujete. Ko pritisnete na
impulzni gumb, dela aparat z
največjo hitrostjo.
Orientacijske vrednosti za
nastavitev hitrosti so navedene v
točki "Nasveti za uporabo
večnamenskega dela".
Če opozorilna lučka (slika 4/a)
utripa in če aparata ni možno
pognati, to pomeni, da varnostni
pokrov mešalnega pogona
(sliki 1/T in 4) ni pravilno
nameščen.
0 Izklopite aparat: obrnite stikalo za
izbiro hitrosti v levo v položaj "0".
0 Po uporabi obrnite pokrov v smeri
urnega kazalca in ga vzemite
proč.
Pokrov odstranite šele tedaj, ko se
orodje popolnoma ustavi!
0 Odstranite orodje in vreteno.
0 Zasukajte univerzalno skledo v
smeri urnega kazalca in jo
odstranite.
1
Ožemalnik za citruse
Priprava (slika 13)
0 Namestite univerzalno skledo tako,
kot je opisano zgoraj (slika 5).
0 Namestite cedilo ožemalnika
citrusov (slika 13/a) na univerzalno
skledo (puščica
na puščici
)
in obračajte v smeri proti urnemu
kazalcu do konca. Slišite, ko cedilo
zaskoči, puščica
se mora
ujemati s puščico
.
0 Vstavite ožemalni stožec
(slika 13/b) v cedilo.
Uporaba ožemalnika za
citruse
0 Vklopite aparat: obrnite stikalo za
izbiro hitrosti (slika 1/I) v desno v
položaj 1.
3
0
0
0
0
Ožemalnik citrusov lahko dela le pri
najnižji hitrosti.
Izklopite aparat: obrnite stikalo za
izbiro hitrosti v levo v položaj "0".
Po uporabi odstranite ožemalni
stožec.
Obrnite cedilo v smeri urnega
kazalca in ga odstranite.
Zasukajte univerzalno skledo v
smeri urnega kazalca in jo
odstranite.
213
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 214 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
x
1
Aparat lahko uporabljate do
10 minut brez prekinitve. Po
dolgem neprekinjenem delovanju
ga pustite, da se ohladi (vsaj
20 minut, potem ko ste ga
uporabljali 10 minut brez
prekinitve).
Čiščenje in nega
Ohišje motorja
Pazite, da v ohišje motorja ne pride
tekočina!
0 Ohišje motorja čistite z vlažno krpo.
Nikdar ga ne potopite v vodo ali
držite pod tekočo vodo!
1
Mešalnik
Posodo in nož zlahka in varno
čistite s pomočjo impulznega
gumba.
0 Napolnite posodo do polovice s
toplo (ne vročo!) vodo in dodajte
nekaj kapljic detergenta.
0 Na kratko pritisnite impulzni gumb.
0 Nato posodo splaknite pod tekočo
vodo.
3
Demontaža in montaža noža
(slika 14)
3
Po potrebi lahko demontirate in
posebej očistite nož.
Pozor: Rezilo noža je zelo ostro!
Nevarnost telesne poškodbe!
0 Vzemite nož (slika 14/a) iz mešalne
posode, pri čemer si pomagajte z
zapiralnim pokrovčkom (slika 1/D
in slika 14/c). Žlebovi na
zapiralnem pokrovčku se ujemajo z
rebri na nožu. Obračajte v smeri
proti urnemu kazalcu in
odstranite, pri čemer ga držite rahlo
postrani.
0 Z noža vzemite tesnilni obroček
(slika 14/b).
1
214
1
Rezilo noža je zelo ostro! Tesnilni
obroček se lahko poškoduje.
Previdno ročno splaknite sestavne
dele (nevarnost telesne
poškodbe!). Za čiščenje
uporabljajte samo vodo in
detergent.
Ne čistite noža v pomivalnem
stroju.
0 Vstavite tesnilni obroček na nož.
0 Od spodaj vstavite nož v posodo. Pri
tem držite nož rahlo poševno.
Pritegnite nož s pomočjo
zapiralnega pokrovčka tako, da ga
obračate v smeri urnega kazalca
(slika 14).
1
Univerzalna skleda in orodja
0 Univerzalno skledo in orodja
morate oprati v vodi.
1
Pozor: Kovinski nož je izredno
oster! Nevarnost telesne
poškodbe!
1
Plastični deli se hitreje starajo, če
jih pogosto čistite v pomivalnem
stroju. Če pa jih že pomivate v
pomivalnem stroju, potem jih
denite v zgornjo košaro.
Nastavki
0 Nastavke čistite s ščetko ali krpo
pod tekočo vodo ali v pomivalnem
stroju!
1
Pozor: Nastavki so zelo ostri!
Nevarnost telesne poškodbe!
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 215 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
x
Shranjevanje
Ves pribor, razen ožemalnika
citrusov, lahko shranite kar v
aparatu.
• Nastavke shranjujte v predalu za
pribor (slika 1/K).
Pozor: Nastavki so zelo ostri.
Nevarnost telesne poškodbe!
Prijemajte jih samo za ročaj!
• Pribor shranite v univerzalni skledi
tako, kakor je prikazano na sliki 12.
1
Pozor: Kovinski nož (slika 1/Q) je
izredno oster! Nevarnost telesne
poškodbe! Kovinski nož prijemajte
samo za ročaj in ga shranjujte
samo z nataknjenim ščitnikom!
• Navijte priključno vrvico okrog dveh
kavljev na zadnji strani aparata
(slika 15).
1
Tehnični podatki
Omrežna napetost: 230 – 240 V
Poraba: 800 W
;
Aparat je skladen z naslednjimi
predpisi Evropske zbornice:
• odredba o nizki napetosti
2006/95/EC
• odredba o elektromagnetni
združljivosti 89/336/EEC
vključno z modifikacijami
92/31/EEC in 93/68/EEC
215
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 216 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
x
Nasveti za uporabo
Mešalnik
• Kadar mešate suhe snovi, boste
morali morda občasno izklopiti
aparat, da boste lahko odprli
pokrov mešalnika in z lopatico
postrgali zmes s stene posode.
• Kadar mešate tekoče in suhe
snovi, najprej zmešajte tekočine in
nato dodajajte suhe sestavine.
• Vroče tekočine se morajo naprej
ohladiti, šele nato jih lahko daste v
mešalnik.
• Če morate delati z vročimi
sestavinami, je treba mešalno
posodo zračiti, za kar odstranite
• zapiralni pokrov.
• Mešalnik je zelo primeren za
sekljanje manjših količin hrane, na
primer orehov, krušnih drobtin in
zelišč.
• Sok, ki izteče, lahko v mešalniku
hitro spet uporabite.
• Hrano, ki jo boste dali v mešalnik,
narežite ali nalomite v kocke
velikosti približno 2 do 3 cm.
• Vselej odstranite peške iz sadja in
kosti od mesa, saj lahko
poškodujejo nož.
• Drobljenje ledu: v posodo vselej
dodajte malo vode, preden začnete
drobiti led.
Živilo
Hitrost*
Nasvet
Mešanje
Džus
5 – 10
Uporabljajte hladno mleko.
Sekljanje
Orehi, čokolada
česen, začimbe
Impulz
Naenkrat obdelujte samo ˝ skodelice,
da bo vse na drobno sesekljano
Priprava
drobtin
Žemlje, keksi, toast
5 – 10
Pred obdelavo na grobo zdrobite
Impulz
Dodajte Ľ skodelice vode.
Pritisnite impulzni gumb 3-4 krat
Drobljenje
ledu:
Emulgiranje
Solatni prelivi
7 – 10
Dobro premešajte.
Olje lahko dodajate med mešanjem
skozi polnilno odprtino
Mešanje
Testo za kolače,
testo za palačinke
1
Samo dobro premešajte sestavine,
ne stepajte predolgo.
Priprava
pirejev
Juhe, zelenjava, sadje
3 – 10
Mešajte, dokler se mešanica ne zgosti
•
216
*Vselej začnite z nizko hitrostjo in jo nato povečujte.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 217 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
x
Večnamenski del
Sekljanje
Za dosego enakomernih rezultatov
morajo biti kosi čim bolj enake
velikosti. Pred obdelavo živila
narežite ali nalomite na kose enake
velikosti.
Pazite, da posoda ne bo prepolna.
Sesekljano meso
Pred obdelavo zrežite meso na
kocke velikosti približno 2 cm.
Zelenjava
Zelenjavo, na primer čebulo,
olupite in razdelite na štiri dele.
Mešanje
Količina za mešanje se spreminja
in je odvisna od viskoznosti
obdelanih živil.
Dodajanje sestavin
Suhe snovi, na primer moko, denite
v univerzalno skledo pred
začetkom obdelave. Sestavin pred
obdelavo ni treba mešati. Tekoče
sestavine lahko dodajate med
obdelavo skozi polnilno odprtino.
Opomba: Pri pripravi omak ali
poltekočih sestavin bo morda
potrebno aparat občasno
izklapljati, tako da lahko odprete
pokrov univerzalne sklede in
postrgate mešanico s stene
posode z lopatico.
Delo z nosilcem nastavkov
Zelo pomembno je pravilno
dodajanje živil skozi polnilno
odprtino.
Po potrebi narežite živila malo bolj
na drobno, tako da bodo šla zlahka
skozi polnilno odprtino.
Kose živil dodajajte v polnilno
odprtino enega za drugim, čim bolj
navpično.
Enakomerno pritiskajte na kose
živil s polnilnim čepom. Stopnja
pritiska vpliva na debelino
nasekljanih živil.
1
Za naknadno dodajanje živil
uporabljajte samo polnilni čep.
Nikdar ne segajte v polnilno
odprtino s prsti!
Premočan pritisk s polnilnim
čepom lahko povzroči poškodbo
aparata!
3
Med polnilnim čepom in nosilcem
nastavka vselej ostane nekaj
neobdelanega živila.
Strganje sira
Mehke vrste sirov, na primer
ementalec ali mozzarello, pred
strganjem dobro ohladite.
Trde sire, na primer parmezan,
strgajte pri sobni temperaturi.
Opomba: Parmezan strgajte z
določenim pritiskom na polnilni
čep.
217
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 218 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
x
Orodje
Živilo
Maks.
količina
Hitrost
Nasvet
Sekljanje
Kovinski
nož
Zelenjava, npr. čebula
sadje
sveža zelišča
orehi, mandlji
čokolada
800 g
800 g
1 šopek
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Sadje in zelenjava
morata biti sveža in
čvrsta, v kosih približno
enake velikosti
Sekljanje
mesa
Kovinski
nož
Meso,
ribji fileti (očiščeni koščic),
slanina
500 g
4–6
Odstranite kosti in kite,
narežite na kocke
velikosti pribl. 2 cm
Priprava
drobtin
Kovinski
nož
Suh kruh, piškoti
125 g
3 ali 4
Pred obdelavo na grobo
zdrobite
Priprava
pirejev
Kovinski
nož
Kuhano sadje ali
zelenjava
do
1.75 l
3 – 10
Med obdelavo po potrebi
dodajte malo vode
Mešanje
Kovinski
nož
Lahno testo za kolače,
palačinke, itd.
800 ml
3–7
Začnite s hitrostjo 1, da
se sestavine zmešajo,
nato hitrost povečajte
Mešanje
Kovinski
nož
Majoneza
1l
Impulz
ali 3
Ne izklopite aparata med
dodajanjem olja
Gnetenje
Plastični
nož
Težko testo, npr. testo za
kruh in pizzo
1,5 kg
1–5
Začnite s hitrostjo 1, da
se sestavine zmešajo,
nato hitrost povečajte
Rezanje
Fini
rezalnik
(št. 1)
Zelenjava, npr. kumarice,
bučke, korenje, itd.
Sadje, npr. jabolka,
paradižnik, meso,
klobase, salame itd.
800 g
1–2
Izberite približno enako
velike kose sadja in
zelenjave
Meso narežite tako, da
gre skozi polnilno
odprtino
Strganje
Strgalnik
za krompir
(št.. PG1)
Krompir
do
1 kg
1–2
npr. za krompirjeve
cmoke
Rezanje
na
trakove
Rezalnik
za pomfrit
(št. 3)
Krompir, korenje, pastinak
1 kg
1–2
Strganje
Strgalnik
za sir
(št. 4)
Parmezan
500 g
1–2
Ne pritiskajte premočno s
polnilnim čepom
Ribanje
(grobo ali
fino)
Grob, fin,
ribežen
(št. 5 or 6)
Čokolada v tablicah
sadje, npr. jabolka
zelenjava, npr. korenje
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Zlomite jedilno čokolado
v 2-3 kose
Stepanje
Kolut za
stepanje
Lahno testo za kolače
jajčni beljak
smetana
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Ne stepajte beljaka
predolgo
218
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 219 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
x
Recepti
Osnovni recept za biskvit
4
jajčni beljak
4 jed. žl.
mrzla voda
200 g
sladkor
1 zavitek vanilin sladkor
4
jajčni rumenjak
80 g
moka
80 g
jedilni škrob
1 jed. žl.
3
0
0
0
0
0
pecilni prašek
Potreben pribor:
univerzalna skleda s kolutom za
stepanje
V univerzalno posodo denite beljak
in vodo in stepajte pri hitrosti 5
približno 1 minuto, dokler se ne
strdi.
Dodajte sladkor in vanilin sladkor
skozi polnilno odprtino in stepajte
še približno 1 minuto, dokler se
sladkor ne raztopi.
Dodajte rumenjak in nekajkrat
impulzno pomešajte.
Zmešajte moko, jedilni škrob in
pecilni prašek, dodajte v kremno
maso in na kratko pomešajte z
nekaj pritiski na impulzni gumb.
Dajte testo v model in ga specite.
Osnovni recept za umešano
testo
500 g
moka
1 zavitek pecilni prašek
250 g
mehka margarina ali
surovo maslo
250 g
sladkor
1 zavitek vanilin sladkor
1 ščepec sol
4
150 ml
jajca
mleka
Potreben pribor:
univerzalna skleda s plastičnim
nožem
0 V navedenem vrstnem redu denite
vse sestavine v univerzalno skledo.
0 Mešajte 1 do 1˝ minut pri nastavitvi
3-4, dokler ni testo gladko in
kremasto.
3
Če testo med obdelavo zleze
preveč navzven, izklopite aparat,
odprite pokrov in premaknite testo
z roba sklede navznoter z lopatico.
0 Denite testo v primeren pekač in ga
specite.
3
Testo lahko po želji spreminjate z
dodajanjem aromatičnih dodatkov.
Primer marmornega kolača:
0 V pekač denite 2/3 testa.
V preostalo testo dodajte 1 jedilno
žlico kakava v prahu in 1 jedilno
žlico mleka in ga s par impulzi na
kratko premešajte.
0 Denite temno testo preko svetlega
vpekaču. V obliki spirale potegnite
vilice skozi oba sloja testa, da
dobite marmorni vzorec.
3
219
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 220 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
x
Osnovni recept za krhko
testo
250 g
1 jed. žl.
125 g
60 g
moka
40 g
kvas (svež) ali
1 zavojček suhega kvasa
80 g
sladkor
sladkor
jajce
1 jed. žl.
mrzla voda
0
0
0
0
220
moka
mrzla margarina ali
surovo maslo
1
0
500 g
pecilni prašek
1 ščepec sol
3
Osnovni recept za kvašeno
testo
Potreben pribor:
univerzalna skleda s plastičnim
nožem
V univerzalno skledo denite moko,
pecilni prašek, sol in sladkor.
Narežite mrzlo surovo maslo na
koščke in ga dodajte.
Mešajte približno 1 minuto pri
nastavitvi 3-4, dodajte jajce in
mrzlo vodo skozi odprtino za
polnjenjein še naprej mešajte,
dokler testo ne tvori krogle okrog
noža.
Vzemite testo iz sklede in ga še
malo pregnetite z rokami.
Pustite testo, naj počiva v
hladilniku približno 30 minut pred
nadaljnjo obdelavo.
Zvaljajte testo, ga denite v dobro
namazan model in dodajte sadje,
npr. jabolka ali slive, po želji
1 ščepec sol
80 g
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
margarina, stopljena
mlačno mleko
Potreben pribor:
univerzalna skleda s plastičnim
nožem
V navedenem vrstnem redu denite
vse sestavine v skledo.
Mešajte 1 do 1˝ minut pri nastavitvi
3-4, dokler testo ne tvori krogle
okrog noža.
Vzemite testo iz sklede in ga še
malo pregnetite z rokami.
Nato z rokami vgnetite v testo
sestavine, za katere ne želite, da bi
bile sesekljane, npr. rozine.
Pred nadaljevanjem pustite, naj
testo vzhaja v pokriti skledi na
toplem mestu, dokler ne naraste do
približno dvojne velikosti.
Možnosti uporabe:
pletenice, drobno pecivo, sadni
kolač, votli rezanci.
Za pikantne pogače, npr. čebulno
pogačo, pripravite kvašeno testo
brez sladkorja.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 221 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
w
w Poštovani kupèe,
molimo Vas da pažljivo proèitate ove
upute za uporabu. Posebno obratite
pozornost na sigurnosne upute na
prvim stranicama ovih uputa za
uporabu! Molimo Vas da upute za
uporabu saèuvate za kasnije
potrebe. Proslijedite ih zajedno s
ureðajem eventualnim kasnijim
korisnicima.
Signalnim trokutom i signalnim
rijeèima (Upozorenje!, Oprez!,
Pozor!) istaknute su upute koje su
važne za Vašu sigurnost ili
funkcionalnost ureðaja. Molimo Vas
da obvezno obratite pozornost na
njih.
0 Ovaj znak vodi Vas korak po korak
pri rukovanju ureðajem.
1
3
Nakon ovog znaka slijede dopunske
informacije za rukovanje ureðajem i
njegovu praktiènu primjenu.
2
Znak djeteline oznaèava savjete i
upute za ekonomiènu i ekološku
primjenu ureðaja.
Opis uređaja (Slika 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
Slika prikazuje AFP 850
Kućište motora
Posuda miksera *
Poklopac miksera
Poklopac za zatvaranje
Čep s mjernim lijevkom
Poklopac s grlom za punjenje
Višenamjenska zdjela
Vreteno
Selektor brzina
Impulsni taster
Odjeljak za
rezne umetke
Motalica kabela (stražnja strana
uređaja)
Nazivna pločica (dno uređaja)
Dugme za resetiranje sklopke
preopterećenja (dno aparata)
Držač umetka
Plastični nož
Metalni nož sa štitnikom oštrice
Disk za bućkanje
Tijesak za agrume
Sigurnosni pokrov za pogon
miksera
Strugač tijesta
AFP 850 ima posudu miksera od
plastike, AFP 880 je opremljen
posudom miksera od stakla.
221
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 222 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
w
1Sigurnosne upute
Ovaj uređaj odgovara prihvaćenim
tehnološkim standardima u
pogledu sigurnosti i njemačkom
Zakonu o sigurnosti aparata. Ipak,
kao proizvođač obavezni smo
upoznati vas sa slijedećim
sigurnosnim uputama:
Opća sigurnost
• Uređaj se smije priključiti na kućnu
el. mrežu samo ako napon i
frekvencija odgovaraju specifikaciji
na nazivnoj pločici !
• Nikada ne podižite aparat ako:
– je kabel napajanja oštećen,
– je kućište oštećeno.
• Nikada ne povlačite za kabel da
izvučete utikač iz utičnice.
• Radi izbjegavanja opasnosti, ako je
kabel napajanja oštećen, mora ga
zamijeniti proizvođač, njegov
servisni odjel ili slično kvalificirana
osoba.
• Popravke ovog uređaja smije
izvoditi samo kvalificirano servisno
osoblje. Nepravilni popravci mogu
biti izvor značajnih opasnosti. Ako
su potrebni popravci, molimo da se
obratite Odjelu za brigu o
korisnicima ili vašem ovlaštenom
trgovcu.
• Uređaj je namijenjen samo za
obradu hrane u kućanstvu.
Proizvođač ne prihvaća nikakvu
odgovornost za štete nastale
uslijed nepravilne uporabe ili
korištenja drugačijih od predviđene
svrhe.
• Ovim uređajem ne smiju rukovati
osobe (uključujući djecu) sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima ili s
nedovoljnim iskustvom i znanjem,
osim ako se takve osobe nalaze
pod nadzorom ili ih u uporabu
ovoga uređaja upućuju osobe
odgovorne za njihovu sigurnost.
222
Sigurnost djece
• Nikada ne ostavljajte uređaj bez
nadzora dok je uključen i budite
posebno pažljivi ako su mala
djeca u blizini !
• Djeca trebaju biti pod nadzorom
kako bi se osiguralo da se ne igraju
ovim aparatom.
Pri uporabi procesora za
hranu treba paziti na
slijedeće:
• Nikada ne uključujte aparat dok su
vam ruke mokre.
• Nikakve boje (lak, poliesterske itd.)
ne smiju se miješati u uređaju –
Opasnost od eksplozije !
• Svaki put prije čišćenja i
održavanja isključite uređaj i
izvucite utikač kabela napajanja.
• Kućište motora (Sl. 1/A) nikada ne
potapajte u vodu ili druge tekućine.
• Proizvođač ne prihvaća nikakvu
odgovornost za moguće štete
nastale uslijed neprikladne ili
nepravilne uporabe.
• Alati se smiju umetati ili vaditi iz
uređaja samo kada je kabel
napajanja iskopčan iz el. mreže.
• Oprez: Metalni nož (Sl. 1/Q)
izuzetno je oštar ! Opasnost od
povreda ! Metalni nož smije se
pridržavati samo za ručkom, a
uvijek se mora spremati s
namještenim štitnikom oštrice !
Oprez pri ispiranju !
• Oprez: Rezni umeci (Sl. 9) jako
su oštri ! Opasnost od povreda !
Držite te umetke samo u odjeljku
za pribor (Sl. 1/K). Oprez pri
ispiranju !
• Oprez: Nož miksera (Sl. 14/a)
vrlo je oštar. Opasnost od
povreda ! Trebate dobro paziti
prilikom rastavljanja i sastavljanja
miksera.
• Oprez: Nikada ne gurajte prste u
grlo za punjenje (Sl. 1/F) !
Opasnost od povreda !
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 223 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
w
• Oprez:Nikakvi tvrdi predmeti (npr.
žlice) ne smiju se stavljati u mikser
dok je u pogonu, niti smijete
stavljati ruke u posudu miksera.
Opasnost od povreda !
• Poklopac se smije skidati samo
kada alati miruju.
• Nemojte gurati dugačke predmete
(nož. drvenu kuhaču, strugač
tijesta i slično) u grlo za punjenje.
Opasnost od povreda ! Za
zbijanje hrane koristite isključivo
čep (Sl. 1/E).
• Ne ulijevajte vruće tekućine (samo
hladne ili mlake) u posudu miksera
ili višenamjensku zdjelu.
• Uvijek postavite višenamjensku
zdjelu. (Sl. 1/G) na kućište motora
prije nego umećete vreteno
(Sl. 1/H) i alate.
• Pri normalnom radu (miješanje
lakih tijesta, itd.) aparat se može
koristiti do 10 minuta bez
zaustavljanja. Svaki put nakon
duljeg stalnog rada treba ga
ostaviti da se ohladi (najmanje
20 minuta nakon neprekidnog rada
od 10 minuta). Pri obradi vrlo teških
stvari. npr. 1,5 kg tijesta, aparat ne
smije biti neprekidno uključen dulje
od 1 minute.
• Uvijek najprije izvadite alate i
vreteno, a tek onda istresite
sadržaj zdjele.
• Ne prelazite maksimalni volumen
punjenja.
• Aparat smije raditi samo pod vašim
nadzorom. Iskopčajte aparat iz
mrežne utičnice, čak i ako izlazite
iz prostorije samo nakratko.
• Nakon završetka rada isključite
uređaj i izvucite utikač kabela
napajanja.
Odbacivanje
2
Ambalažni materijal
Ambalažni materijali nisu štetni za
okoliš i mogu se reciklirati.
Plastične komponente identificiraju
se po oznakama, npr. >PE<, >PS<
itd. Molimo, odbacujte ambalažne
materijale u odgovarajuće
kontejnere na odlagalištima
otpada.
2
Stari aparat
W
Simbol
na proizvodu ili na
njegovoj ambalaži označava da se
taj proizvod ne smije tretirati kao
kućanski otpad. Takav proizvod
treba predati na odgovarajuće
sabiralište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Pobrinuvši
se da je proizvod pravilno odbačen,
pomoći ćete u spriječavanju
mogućih negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje, koje bi
inače mogle biti uzrokovane
neodgovarajućim odbacivanjem
ovoga proizvoda u otpad. Za
podrobnije informacije o recikliranju
ovoga proizvoda, molimo obratite
se svom lokalnom gradskom
uredu, firmi za odvoz kućanskog
otpada ili u trgovinu gdje ste kupili
taj proizvod.
Opće upute za rad
Procesor za hranu na više načina
pomaže u pripravi hrane:
• Mikser služi za pripravu širokog
raspona miješanih pića, lomljenje
leda, rezanje voća i povrća itd.
• Višenamjenska jedinica može se
koristi, na primjer, za:
– pripravu tijesta...
– sjeckanje mesa, oraha ili sličnih
stvari ...
– rezanje, ribanje ili struganje
povrća ili voća...
223
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 224 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
w
– rezanje pomfrita ...
– lupanje kreme ili bjelanjka ...
– i cijeđenje limuna, naranči,
grejpa
Sigurnosni sustav
Uređaj ima razne sigurnosne
sustave.
• Miksera ili višenamjenska zdjela
mogu se pustiti u rad samo ako su
odnosna posuda i pridruženi
poklopac pravilno namješteni.
• Višenamjenska zdjela može se
pustiti u rad samo ako je skinuta
posuda miksera, a sigurnosni
poklopac za pogon miksera (Sl. 1/T
i 4) namješten na svom mjestu.
1
Djecu, ipak, treba držati podalje od
ovog aparata.
1
Uređaj treba uvijek raditi na ravnoj i
suhoj radnoj površini.
Sklopka preopterećenja
Ovaj aparat je opremljen sklopkom
za preopterećenja koja isključuje
aparat ako se počne zagrijavati,
štiteći ga od oštećenja. Kada se to
dogodi, dugme za resetiranje
sklopke preopterećenja (Sl. 1/N)
iskače.
1
0
0
0
0
224
Ako dođe do toga, postupite na
slijedeći način. Nepridržavanje ove
procedure može dovesti do
oštećenja aparata, koje nije
obuhvaćeno jamstvom.
Pustite da se aparat hladi najmanje
15 sekundi.
Zakrenite selektor brzina (Sl. 1/I) u
lijevo na položaj "0" (Sl. 16/➀).
Skinite posudu miksera ili
višenamjensku posudu
(Sl. 16/➁ i ➂), kako je opisano u
odgovarajućim točkama ovih uputa
za rad.
Izvadite utikač iz mrežne utičnice
(Sl. 17/➀).
0 Položite aparat na stražnju stranu
da vidite njegovo dno (Sl. 17/➁).
0 Pritisnite dugme za resetiranje
sklopke preopterećenja (Sl. 1/N) na
dnu aparata. Ako se aparat
dovoljno ohladio, dugme će se
aktivirati (Sl. 17/➂). Ako ono opet
iskoči, pustite aparat da se još
malo ohladi, a zatim ponovite
postupak.
0 Kada se dugme za resetiranje
aktiviralo, postavite aparat nazad u
njegov normalan radni položaj
(Sl. 18/➀).
0 Opet ukopčajte utikač u mrežnu
utičnicu (Sl. 18/➁).
0 Vratite na mjesto posudu miksera ili
višenamjensku posudu
(Sl. 18/➂ i ➃), kako je opisano u
odgovarajućim točkama ovih uputa
za rad.
0 Aparat je sada spreman za daljnje
korištenje. Zakrenite selektor
brzine u desno do željenog
položaja (Sl. 18/➄) i nastavite s
funkcijom koja je bila prekinuta.
Mikser
Mikser služi za pripravu širokog
raspona miješanih pića, lomljenje
leda, rezanje voća i povrća itd.
Priprema miksera
Da bi se namjestila posuda
miksera, mora se skinuti sigurnosni
poklopac (Sl. 1/T i 4).
0 Zakrenite sigurnosni poklopac u
smjeru kazaljke sata i skinite ga.
– Crveno upozoravajuće svjetlo
(Sl.4/a) bljeska.
0 Postavite posudu miksera (Sl. 1/B i
2) na pogon miksera (strelica
na strelicu
) i zakrenite
suprotno kazaljci sata do
graničnika. Čuje se kada posuda
miksera zahvati. Dvije crne strelice
moraju se poklapati.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 225 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
w
– Crveno upozoravajuće svjetlo
(Sl. 4/a) se gasi.
0 Samo AFP 850: Postavite
poklopac miksera (Sl. 1/C i 3) na
posudu miksera i zakrećite ga sve
dok nos poklopca ne dođe direktno
iznad ručke. Poklopac će čujno
kliknuti kada se zahvati.
Mikser se može uključiti samo ako
su posuda i poklopac pravilno
namješteni.
0 Samo AFP 880: Postavite
poklopac miksera na posudu
miksera.
3
0 Nakon miksanja, zakrenite posudu
u smjeru kazaljke sata i skinite ju.
Zatim zakrenite poklopac i skinite
ga.
Višenamjenska sekcija
Alati i mogućnosti njihove
primjene
•
Mikser se može uključiti samo ako
su posuda i poklopac pravilno
namješteni.
•
0 Namjestite poklopac za zatvaranje
(Sl. 1/D) i zabravite ga.
•
3
Rad mikserom
0 Otvorite poklopac (Sl. 1/C) i sve
potrebne sastojke stavite u
posudu.
Oprez: Ne prelazite maksimalni
volumen punjenja od 1,5 litre !
Za vrijeme rada mogu se dodavati
drugi sastojci kroz grlo za punjenje.
Poklopac za zatvaranje (Sl. 1/D)
također može služiti u ovu svrhu,
kao lijevak za punjenje. Svaki put
odmah ponovo zatvorite grlo za
punjenje, da izbjegnete prskanje.
0 Pokretanje miksera: zakrenite
selektor brzina (Sl. 1/l) u desno, na
željenu brzinu ili pritisnite impulsni
taster (Sl. 1/J).
3
Preporučuje se početi na maloj
brzini, a zatim povećavati brzinu.
Ako se pritisne impulsni taster,
mikser radi na maksimalnoj brzini.
Referentne vrijednosti za
postavljanje brzina potražite u
odjeljku "Savjeti za uporabu
miksera".
0 Isključivanje aparata: postavite
selektor brzina u položaj "0".
3
•
U višenamjenskoj sekciji mogu se
koristiti slijedeći alati:
Disk za bućkanje (Sl. 1/R)
Lupanje kreme ili bjelanjka,
priprava krema i laganih tijesta.
Metalni nož (Sl. 1/Q)
Za rezanje sirovoga mesa,
čokolade, oraha itd.
Plastični nož (Sl. 1/P)
Za miješenje i miješanje teških
tijesta.
Držač umetaka (Sl. 1/O) s reznim
umetkom (Sl. 10)
Ovi umetci su označeni brojem
(1 do 6) na drški. Željeni umetak se
postavlja u držač umetaka.
1 Fini rezač
Za rezanje voća, povrća,
sirovoga mesa ili kobasica
(npr. salame) itd. na tanke
kriške.
PG1Ribež za krumpir
Za ribanje krumpira.
3 Rezač pomfrita
Za rezanje krumpira u trake za
pomfrit.
4 Ribež za sir
Za ribanje tvrdih sireva, npr.
Parmezan itd.
5 Gruba trenica
Za grubo struganje povrća,
voća itd.
6 Fina trenica
Za fino struganje povrća, voća,
čokolade, češnjaka itd.
225
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 226 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
w
Priprema višenamjenske
sekcije
Postavite sigurnosni
poklopac (Sl. 4)
Višenamjenska sekcija može se
pustiti u rad samo ako je skinuta
posuda miksera, a sigurnosni
poklopac za pogon miksera (Sl. 1/T
i 4) namješten na svom mjestu.
0 Skinite posudu miksera kako je
objašnjeno pod "Mikser".
– Crveno upozoravajuće svjetlo
(Sl.4/a) bljeska.
0 Postavite sigurnosni poklopac na
pogon miksera (oznaka na
oznaku ) i zakrenite suprotno
kazaljci sata do graničnika. Čuje
se kada sigurnosni poklopac
zahvati. Oznaka bora biti iznad
upozoravajućeg svjetla (Sl. 4).
– Crveno upozoravajuće svjetlo
(Sl. 4/a) se gasi.
Namještanje višenamjenske
zdjele (Sl. 5)
0 Postavite višenamjensku zdjelu (Sl.
1/G) na aparat (strelica
na
strelicu
) i zakrenite suprotno
kazaljci sata do graničnika.
Višenamjenska zdjela će čujno
kliknuti kada se zahvati. Dvije crne
strelice moraju se poklapati.
Držač umetaka mora biti
namješten na odgovarajući
umetak, ovisno o svrsi primjene
(vidi "Umetanje reznog umetka u
držač umetaka").
0 Postavite željeni alat na vreteno.
– Disk za bućkanje, metalni nož i
plastični nož (Sl. 8) isprepliću se
s donjim zupcima na vretenu.
– Držač umetaka (Sl- 11) oslanja
se na šesterokutno vreteno.
3
3
Preporučuje se da držač umetak
hvatate dvama prstima u dvije rupe
za ručku.
Postavite sigurnosni
poklopac (Sl. 6).
0 Postavite poklopac (Sl. 1/F) na
aparat (strelica
na strelicu )
) i zakrenite suprotno kazaljci
sata do graničnika. Poklopac će
čujno kliknuti kada se zahvati. Nos
poklopca tada je direktno iznad
ručke, a obje crne strelice moraju
se poklapati .
0 Umetnite čep (Sl. 1/E) u grlo za
punjenje.
Umetanje reznog umetka u
držač umetaka (Sl. 10)
Odgovarajući umetak mora biti
namješten u držač umetaka,
ovisno o primjeni.
Umetnite vreteno (Sl. 7)
3
0 Postavite vreteno (Sl. 1/H) na
naglavak u centru višenamjenske
zdjele.
Umetci se drže u odjeljku za pribor
s vratima na šarku (Sl. 1/K) u
kućištu motora.
1
Umetci su vrlo oštri. Treba ih
hvatati samo ručkom !
Otvorite odjeljak za pribor
povukavši za ručku (Sl. 9).
Ručkom uhvatite željeni umetak iz
odjeljka (Sl. 9).
Postavite umetak vrhom u centar
držača umetaka i utisnite ga u
udubinu diska (Sl. 10).
Da skinete umetak, lagano ga
ručkom povucite prema van i
izdignite.
Umetanje alata
•
•
•
•
226
Slijedeći alati mogu se koristiti za
umetanje:
Disk za bućkanje (Sl. 1/R) ili
Metalni nož (Sl. 1/Q) ili
Plastični nož (Sl. 1/P) ili
Držač umetaka (Sl. 1/O) s reznim
umetkom (Sl. 9).
0
0
0
0
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 227 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
w
Rad višenamjenske sekcije
0 Otvorite poklopac (Sl. 1/F) i sve
potrebne sastojke stavite u
višenamjensku zdjelu.
Oprez: Ne prelazite maksimalni
volumen punjenja:
– tekućina 1,75 litre
– krutine 1,5 litra
3
Za vrijeme rada mogu se dodavati
drugi sastojci kroz grlo za punjenje.
Lijevak za punjenje u čepu (Sl. 1/E)
također se može koristiti u tu svrhu.
Svaki put odmah ponovo zatvorite
grlo za punjenje, da izbjegnete
prskanje.
Čep koristite isključivo za
pritiskanje stvari koje se režu !
0 Pokretanje aparata: zakrenite
selektor brzina (Sl. 1/l) na željenu
brzinu ili pritisnite impulsni taster
(Sl. 1/J).
1
3
Preporučuje se početi na maloj
brzini, a zatim povećavati brzinu.
Ako se pritisne impulsni taster,
mikser radi na maksimalnoj brzini.
Referentne vrijednosti potražite u
odjeljku "Savjeti za uporabu
višenamjenske sekcije".
1 Ako upozoravajuće svjetlo (Sl. 4/a)
bljeska, a uređaj se ne može
pokrenuti, sigurnosni poklopac za
pogon miksera (Sl. 1/T i 4) nije
pravilno namješten.
0 Isključivanje aparata: pomaknite
selektor brzina u lijevo, u položaj
"0".
0 Nakon uporabe, zakrenite
poklopac u smjeru kazaljke sata i
skinite ga.
Poklopac skidajte tek kada se alat
potpuno zaustavi !
0 Izvadite alat i vreteno.
0 Zakrenite višenamjensku zdjelu u
smjeru kazaljke sata i skinite ju.
1
Tijesak za agrume
Priprema (Sl. 13)
0 Namjestite višenamjensku zdjelu
kako je gore opisano (Sl. 5)
0 Postavite sito tijeska za agrume
(Sl. 13/a) na višenamjensku
posudu (strelica
na strelicu
)
i zakrenite suprotno kazaljci sata
do graničnika. Čuje se kada sito
zahvati u položaj, a strelica
se
mora podudarati sa strelicom
.
0 Umetnite konus tijeska (Sl. 13/b) u
sito.
Rad tijeskom za agrume
0 Pokrenite aparat: zakrenite selektor
brzina (Sl. 1/l) u desno na položaj 1.
3
0
0
0
0
1
Tijeskom agrume smije se raditi
samo na najnižoj brzini.
Isključivanje aparata: pomaknite
selektor brzina u lijevo, u položaj "0".
Nakon uporabe izvadite konus
tijeska.
Zakrenite sito u smjeru kazaljke
sata i skinite ga.
Zakrenite višenamjensku zdjelu u
smjeru kazaljke sata i skinite ju.
Aparat se može koristiti do
10 minuta bez zaustavljanja. Svaki
put nakon duljeg stalnog rada treba
ga ostaviti da se ohladi (najmanje
20 minuta nakon neprekidnog rada
od 10 minuta).
Čišćenje i skrb
Kućište motora
Pobrinite se da nikakve tekućine ne
ulaze u kućište motora !
0 Kućište motora očistite vlažnom
krpom. Nikada ga nemojte
uranjati u vodu niti držati pod
tekućom vodom !
1
227
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 228 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
w
Mikser
Posuda i nož mogu se lako i dobro
očistiti pomoću impulsnog tastera.
0 Posudu miksera napunite do
polovice toplom (ne vrućom !)
vodom i dodajte nekoliko kapi
deterdženta !
0 Nakratko pritisnite impulsni taster.
0 Zatim isperite posudu pod tekućom
vodom.
3
Skidanje/postavljanje
jedinice noža (Sl. 14)
3
Ako je potrebno, jedinica noža se
također može demontirati i
posebno oprati.
Oprez: Nož je vrlo oštar !
Opasnost od povreda !
0 Otpustite jedinicu noža (Sl. 14/a)
od posude miksera koristeći
poklopac za zatvaranje (Sl. 1/D i
Sl. 14/c) kao alat. Utori na
poklopcu za zatvaranje odgovaraju
rebrima na jedinici noža. Zakrenite
suprotno kazaljci sata i skinite
držeći malo pod kutom.
0 Skinite brtvu (Sl. 14/b) s jedinice
noža.
1
1
Nož je vrlo oštar ! Brtva se može
oštetiti.
Pažljivo isperite komponente ručno
(opasnost od povrede !). Za
pranje koristite samo vodu i
deterdžent.
Nemojte prati jedinicu noža u
perilici suđa.
0 Umetnite brtvu u jedinicu noža.
0 Umetnite jedinicu noža u posudu s
donje strane. Držite jedinicu noža
pod malim kutom. Zategnite jedinicu
noža koristeći poklopac za
zatvaranje kao alat, zakrećući u
smjeru kazaljke sata (Sl. 14).
1
228
Višenamjenska zdjela i alati
0 Višenamjenska zdjela i alati trebaju
se prati u vodi za ispiranje.
1
Oprez: Metalni nož je izuzetno
oštar ! Opasnost od povreda !
1
Plastični dijelovi stare ubrzano, ako
se često peru u perilici suđa. Ako
ih, ipak, treba prati u perilici suđa,
moraju se staviti u gornju košaru.
Umetci
0 Umetke perite četkom ili krpom pod
tekućom vodom ili u perilici suđa !
1
Oprez: Umetci su vrlo oštri !
Opasnost od povreda !
Spremanje
Svi priključci, osim tijeska za
agrume, moraju se spremati
direktno u aparatu.
• Držite umetke u odjeljku za pribor
(Sl. 1/K).
Oprez: Umetci su vrlo oštri.
Opasnost od povreda ! Treba ih
držati samo ručkom !
• Složite pribor u višenamjensku
zdjelu, kako je prikazano na Sl. 12.
1
Oprez: Metalni nož (Sl. 1/Q)
izuzetno je oštar ! Opasnost od
povreda ! Metalni nož držite
isključivo ručkom i spremajte samo
s namještenim štitnikom noža !
• Kabel namotajte oko dvaju kuka na
stražnjoj strani aparata (Sl. 15).
1
Tehnički podaci
Mrežni napon: 230 – 240 V
Potrošnja snage: 800 W
;
Ovaj aparat je u skladu sa
sljedećim EC direktivama:
• Direktiva o niskom naponu
2006/95/EC
• EMC direktiva 89/336/EEC sa
dopunama 92/31/EEC i
93/68/EEC
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 229 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
w
Savjeti za korištenje
Mikser
• Kada obrađujete suhe smjese,
može biti potrebno povremeno
isključiti aparat, da bi se otvorio
poklopac mikser i sastrugala
smjesa sa stijenki posude.
• Prilikom miješanja tekućina i krutih
sastojaka, najprije izmiješajte
tekućine, a zatim dodajte suhe
sastojke.
• Vruće tekućine ostavite da se
ohlade prije obrade u mikseru.
• Ako se baš mora obrađivati vruće
sastojke, posuda miksera mora se
prozračivati skidanjem poklopca za
zatvaranje.
• Mikser je vrlo prikladan za rezanje
malih količina hrane poput oraha,
krušnih mrvica ili biljaka.
• Sosovi koji su se razlučili mogu se
brzo obnoviti u mikseru.
• Hranu koju treba obraditi u mikseru
izrežite ili istrgajte u komadiće
veličine 2 do 3 cm.
• Uvijek uklanjajte kamenčiće iz voća
i kosti iz mesa, jer oni mogu oštetiti
jedinicu noža.
• Lomljenje leda: uvijek dodajte malo
vode u posudu prije mrvljenja leda.
Hrana
Brzina*
Napomene
Miksanje
Mliječni napici (milk shakes)
5 – 10
Koristite hladno mlijeko.
Sjeckanje
Orasi, čokolada
češnjak, biljke
Impuls
Obrađujte samo ˝ čađe odjednom da bi
se sve fino isjeckalo.
Pravljenje
krušnih mrvica
Kruh, biskviti, toast
5 – 10
Zdrobite u grubo prije obrade.
Impuls
Dodajte Ľ čađe vode.
Pritisnite impulsni taster 3-4 puta.
Lomljenje leda
Emulgiranje
Preljevi za salate
7 – 10
Dobro izmiješajte.
Za vrijeme miješanja može se dodavati
ulje kroz otvor za punjenje.
Miksanje
Mješavine za kolače,
tijesto za palačinke
1
Samo dobro promiješajte sastojke.
Nemojte bućkati predugo.
Pravljenje
pirea
Juhe, povrće, voće
3 – 10
Miješajte dok se smjesa ne zgusne
*Uvijek počnite na maloj brzini, a zatim povećavajte brzinu.
229
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 230 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
w
Višenamjenska sekcija
Sjeckanje
Za jednolike rezultate treba
obrađivati dijelove što jednakije po
veličini. Prije obrade hrana treba
biti izrezana ili izlomljena u komade
jednake veličine.
Pobrinite se da posuda nije
prepuna.
Isjeckano meso
Izrežite meso u kockice od pribl.
2 cm prije obrade.
Povrće
Povrće poput luka ogulite i
raščetvorite prije obrade.
Miksanje
Količina za obradu ovisi o
viskozitetu obrađivanih vrsta hrane.
Dodavanje sastojaka
Suhe sastojke, poput brašna,
uspite u višenamjensku zdjelu prije
procesiranja. Ti sastojci ne moraju
se miješati prije obrade u mikseru.
Tekući sastojci mogu se dodavati
kroz otvor za punjenje tijekom
obrade.
Tekući sastojci mogu se dodavati
kroz otvor za punjenje tijekom
obrade.
Napomena:Kada obrađujete
sosove ili polutekuće sastojke,
može biti potrebno povremeno
isključiti aparat, da bi se otvorio
poklopac višenamjenske zdjele i
strugačem očistila stijenka zdjele.
230
Rad s držačem umetaka
Pravilno dodavanje hrane kroz
otvor za punjenje od velike je
važnosti.
Pripravljenu hranu izrežite malo
sitnije, ako je potrebno, tako da
lako prolazi kroz otvor za punjenje.
Dijelove hrane treba dodavati u
otvor za punjenje istovremeno, što
je moguće vertikalnije.
Dijelove hrane jednoliko pritiskujte
čepom. Snaga pritiskanja utječe na
koncentraciju izrezane hrane.
1
Za slijedeća dodavanja koristite
isključivo čep. Nikada ne gurajte
prste u otvor za punjenje !
Aparat se može oštetiti ako se
čepom prejako pritiskuje !
3
Između čepa i držača umetka
uvijek ostaje malo neobrađene
hrane.
Ribanje sira
Svježi sir poput ementalera ili
mozzarele dobro ohladite prije
ribanja.
Tvrdi sir poput parmezana
obrađujte na sobnoj temperaturi.
Napomena:Parmezan treba ribati
s laganim pritiskom na čep.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 231 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
w
Alat
Hrana
Maks.
količina
Brzina
Napomene
Sjeckanje
Metalni
nož
Povrće, npr. luk
voće
svježe bilje
orasi, bademi
čokolada
800 g
800 g
1
svežanj
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Voće i povrće treba biti
svježe i čvrsto, koristite
komade podjednake
veličine
Sjeckanj
e mesa
Metalni
nož
Meso,
riblji fileti (filetirano).
slanina
500 g
4–6
Izvadite kosti i tetive,
izrežite u kocke od pribl
2 cm.
Pravljenje
krušnih
mrvica
Metalni
nož
Suhi kruh, biskvit
125 g
3 ili 4
Zdrobite u grubo prije
obrade.
Pravljenje
pirea
Metalni
nož
Kuhano voće ili povrće
do
1,75 l
3 – 10
Ako je potrebno, pri
obradi dodajte malo
vode.
Miksanje
Metalni
nož
mješavine lakih tijesta,
tijesto za palačinke itd.
800 ml
3–7
Počnite na brzini 1 dok
se sastojci izmiješaju, a
zatim povećajte brzinu
Miksanje
Metalni
nož
Majoneza
1l
Impulsno
ili 3
Nemojte isključivati
aparat dok dodajete ulje
Miješenje
Plastični
nož
Teška tijesta, npr. tijesto za
kruh i pizzu
1,5 kg
1–5
Počnite na brzini 1 dok
se sastojci izmiješaju, a
zatim povećajte brzinu
Rezanje
Fini rezač
(br. 1)
Povrće, npr. krastavci,
tikvice, mrkva itd.
Voće, npr. jabuke, rajčica,
meso, kobasice, salame itd.
800 g
1–2
Izaberite voće i povrće
približno jednake veličine
Izrežite meso da može
ulaziti u otvor za
punjenje.
Ribanje
Ribež za
krumpir
(br. PG1)
Krumpiri
do
1 kg
1–2
npr. okruglice od
krumpira
Rezanje
traka
Rezač za
pomfrit
(br. 3)
Krumpiri, mrkva, pastrnak
1 kg
1–2
Ribanje
Ribež za
sir (br. 4)
Sir parmezan
500 g
1–2
Ne pritiskujte čepom
prejako
Čokolada u tabli
voće, npr. jabuke
povrće, npr. mrkva
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Čokoladu za kuhanje
izlomite 2-3 komada
lake mješavine za kolače
bjelanjci
krema
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Nemojte tući bjelanjak
predugo
Struganje Grubo, fini
(grubo ili
strugač
fino)
(br. 5 ili 6)
Tučenje
Disk za
tučenje
231
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 232 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
w
Recepti
Osnovni recept za pjenu
4
bjelanjak jajeta
4 stolna
žlica
hladna voda
200 g
1 paket
4
šećer
vanilin šećer
žumanjak jajeta
Osnovni recept za mješavinu
za kolač
500 g
1 paket
brašno
prašak za pecivo
250 g
meki margarin ili
maslac
250 g
šećer
80 g
brašno
1 paket
80 g
kukuruzno brašno
1 zahvat
sol
4
jaja
1 čajna žlica prašak za pecivo
3
0
0
0
0
0
Potreban pribor:
višenamjenska zdjela s diskom za
tučenje
Stavite bjelanjak i vodu u
višenamjensku zdjelu i tucite na
brzini 5 otprilike 1 minutu dok se ne
ukruti.
Dodajte šećer i vanilin šećer kroz
otvor za punjenje i tucite dalje još
oko 1 minutu, dok se šećer ne
rastopi.
Dodajte žumanjak i promiješajte u
nekoliko impulsa.
Umiješajte brašno, kukuruzno
brašno i prašak za pecivo pa
dodajte kremastu masu i kratko
izmiješajte u nekoliko impulsa.
Ulijte tijesto u kalup i pecite.
150 ml
vanilin šećer
mlijeko
Potreban pribor:
višenamjenska zdjela s plastičnim
nožem
0 Stavite sve sastojke navedenim
redoslijedom u višenamjensku
zdjelu.
0 Miješajte 1 do 1 1/2 minutu na
brzini 3-4 dok tijesto ne postane
glatko i kremasto.
3
Kao se tijesto odbacuje predaleko
za vrijeme obrade, isključite aparat,
otvorite poklopac i strugačem
pomaknite tijesto prema unutra, od
ruba zdjele.
0 Ulijte tijesto u odgovarajući lim i
pecite.
3
Dodavanjem drugih začina, tijesto se
može i malo modificirati prema želji.
Primjer mramornog kolača:
0 Ulijte 2/3 tijesta u lim za pečenje.
Dodajte 1 jušnu žlicu kakao u
prahu i 1 jušnu žlicu mlijeka u
preostalo tijesto i ponovo
promiješajte nakratko u nekoliko
impulsa.
0 Tamno tijesto nalijte preko
svijetloga ulim za pečenje.
Provucite vilicu u spiralnom
kretanju kroz oba sloja tijesta, da
dobijete mramorni uzorak.
3
232
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 233 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
w
Osnovni recept za kratko
pecivo
250 g
1 čajna žlica
125 g
60 g
brašno
Osnovni recept za dizano
tijesto
500 g
prašak za pecivo
40 g
hladan margarin ili
maslac
kvasac (svjež) ili
1 paket suhoga kvasca
80 g
šećer
šećer
1 zahvat
1 zahvat
sol
80 g
1
jaje
200 ml
1 stolna žlica hladna voda
3
0
0
0
0
0
brašno
Potreban pribor:
višenamjenska zdjela s plastičnim
nožem
Stavite brašno, prašak za pecivo,
sol i šećer u višenamjensku zdjelu.
Isjecite hladni maslac u komade i
dodajte.
Miješajte oko 1 minutu na brzini
3-4, dodajte jaje i hladnu vodu kroz
otvor za punjenje pa nastavite
miješati dok se tijesto ne oblikuje u
lopti oko noža.
Izvadite tijesto iz zdjele i nakratko
nastavite miješenje rukama.
Pustite tijesto da odleži u hladnjaku
oko 30 minuta prije daljnje obrade.
Razvaljajte tijesto, stavite ga u
dobro podmazan kalup i dodajte
voće po želji, npr. jabuke ili šljive.
3
0
0
0
0
0
3
sol
margarin, otopljen
mlako mlijeko
Potreban pribor:
višenamjenska zdjela s plastičnim
nožem
Stavite sve sastojke u zdjelu,
navedenim redoslijedom.
Miješajte 1 do 1 1/2 minutu na
brzini 3-4 dok tijesto ne formira
loptu oko noža.
Izvadite tijesto iz zdjele i nakratko
nastavite miješenje rukama.
Zatim rukama umijesite sastojke
koji ne smiju biti reducirani, npr.
grožđice.
Prije daljnje obrade, pustite tijesto
da se diže u pokrivenoj zdjeli, na
toplu mjestu, to približno dvostruke
veličine.
Mogućnosti primjene:
pleteni kvasni kruh, kvasni
maštoviti biskviti, voćni kolači,
makaroni.
Za ljute kolače, npr. kolač od luka,
pripravite tijesto bez šećera.
233
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 234 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Dragi kupče
Molimo da pažljivo pročitate ova
uputstva za upotrebu.
Pre svega, molimo vas da se držite
bezbednosnih uputstava na
početnih nekoliko strana ovih
uputstava za rad! Molimo vas da
sačuvate ova uputstva za rad za
buduće savete. Ako je izvedivo,
predajte ove upute sledećem
vlasniku aparata.
Trougao upozorenja i/ili ključne reči
(Opasnost!, Oprez !, Važno!)
privlače vašu pažnju na informacije
koje su važne za vašu bezbednost
ili dobro funkcionisanje aparata.
Bitno je da se ove informacije
uvažavaju.
0 Ovaj simbol vas vodi korak po
korak kroz radnu proceduru vašeg
aparata.
1
3
Uz ovaj simbol dobijate dodatne
informacije i praktične savete
o korišćenju aparata.
2
Detelina označava savete i
informacije o ekonomskoj i
ekološkoj upotrebi aparata.
Opis uređaja (Slika 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
234
Slika prikazuje AFP 850
Kućište motora
Posuda miksera *
Poklopac miksera
Poklopac za zatvaranje
Čep sa mernim levkom
Poklopac sa grlom za punjenje
Višenamenska posuda
Vreteno
Selektor brzina
Impulsni taster
Odeljak za
rezne priključke
Motalica za kabel (zadnja strana
uređaja)
Nazivna pločica (dno uređaja)
Dugme za resetovanje sklopke
preopterećenja (dno aparata)
Držač priključka
Plastični nož
Metalni nož sa štitnikom oštrice
Disk za bućkanje
Cediljka za agrume
Sigurnosni poklopac za pogon
miksera
Strugač za testo
AFP 850 ima posudu miksera od
plastike, AFP 880 je opremljen
posudom miksera od stakla.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 235 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
1 Sigurnosna uputstva
Ovaj aparat odgovara prihvaćenim
tehnološkim standardima u
pogledu bezbednosti i nemačkom
Zakonu o bezbednosti aparata.
Ipak, kao proizvođač, mi smo
obavezni da vas upoznamo sa
sledećim sigurnosnim uputstvima:
Opšta bezbednost
• Uređaj se sme priključiti na kućnu
el. instalaciju samo ako napon i
frekvencija odgovaraju specifikaciji
na nazivnoj pločici !
• Nikada ne podižite aparat ako:
– je kabel napajanja oštećen,
– je kućište oštećeno.
• Nikada ne povlačite za kabel da
izvučete utikač iz utičnice.
• Radi izbegavanja opasnosti, ako je
kabel napajanja oštećen, mora ga
zameniti proizvođač, njegovo
servisno odelenje ili slično
kvalifikovana osoba.
• Popravke ovog uređaja smeju da
obavljaju samo kvalifikovani
servisni inženjeri. Nepravilne
popravke mogu biti izvor značajnih
opasnosti. Ako popravke postanu
potrebne, molimo da se obratite
Odeljenju za brigu o kupcima ili
vašem ovlašćenom distributeru.
• Uređaj je namenjen samo za
obradu hrane u domaćinstvu.
Proizvođač ne prihvata nikakvu
odgovornost za štete nastale usled
nepravilne upotrebe ili korišćenja
drugačijih od predviđene svrhe.
• Ovim uređajem ne smeju se
koristiti osobe (uključujući decu) sa
smanjenim telesnim, čulnim ili
mentalnim sposobnostima, ili sa
nedovoljnim iskustvom i znanjem,
osim ako se takve osobe ne nalaze
pod nadzorom ili ih u upotrebu
ovog aparata upućuje lice
odgovorno za njihovu bezbednost.
Bezbednost dece
• Nikada ne ostavljajte uređaj bez
nadzora dok je uključen i budite
naročito pažljivi ako su mala
deca u blizini !
• Deca treba da budu pod nadzorom
kako bi se osiguralo da se ne igraju
sa ovim uređajem.
Kod upotrebe procesora za
hranu treba paziti na sledeće:
• Nikada ne uključujte uređaj dok su
vam ruke mokre.
• Nikakve boje (lak, poliester itd.) ne
smeju da se mešaju u uređaju –
Opasnost od eksplozije !
• Svaki put pre čišćenja i održavanja
isključite uređaj i izvucite utikač
kabela napajanja.
• Kućište motora (Sl. 1/A) nikada ne
uranjajte u vodu ili druge tečnosti.
• Proizvođač ne prihvata nikakvu
odgovornost za štete nastale usled
nepodesne ili nepravilne upotrebe.
• Alati se smeju umetati ili vaditi iz
uređaja samo kada je kabel
napajanja iskopčan iz el. mreže.
• Oprez: Metalni nož (Sl. 1/Q) je
izuzetno oštar ! Opasnost od
povreda ! Metalni nož sme se
pridržavati samo ručkom, a uvek se
mora spremati sa nameštenim
štitnikom oštrice ! Oprez pri
ispiranju !
• Oprez: Rezni priključci (Sl. 9) su
veoma oštri ! Opasnost od
povreda ! Držite te priključke samo
u odeljku za pribor (Sl. 1/K).
Oprez pri ispiranju !
• Oprez: Nož miksera (Sl. 14/a) je
veoma oštar. Opasnost od
povreda ! Morate dobro paziti
prilikom rastavljanja i sastavljanja
miksera.
• Oprez: Nikada ne gurajte prste u
grlo za punjenje (Sl. 1/F) !
Opasnost od povreda !
235
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 236 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
• Oprez:Nikakvi tvrdi predmeti
(npr. kašike) ne smeju se stavljati u
mikser dok je u pogonu, niti smete
da stavljate ruke u posudu miksera.
Opasnost od povreda !
• Poklopac se sme skinuti samo
kada alati miruju.
• Nemojte da gurate dugačke
predmete (nož, drvenu varjaču,
strugač za testo i slično) u grlo za
punjenje. Opasnost od povreda !
Za sabijanje hrane koristite
isključivo čep (Sl. 1/E).
• Ne ulivajte vruće tečnosti (samo
hladne ili mlake) u posudu miksera
ili višenamensku posudu.
• Uvek postavite višenamensku
posudu. (Sl. 1/G) na kućište motora
pre nego umećete vreteno (Sl. 1/H)
i alate.
• Pri normalnom radu (mešenje lakih
testa, itd.) aparat može da se
koristi do 10 minuta bez
zaustavljanja. Svaki put nakon
dužeg stalnog rada treba ga pustiti
da se ohladi (najmanje 20 minuta
nakon neprekidnog rada od
10 minuta). Pri obradi vrlo teških
stvari, npr. 1,5 kg testa, aparat ne
sme da bude neprekidno uključen
dulje od 1 minuta.
• Uvek najpre izvadite alate i
vreteno, a tek onda istresite
sadržaj posude.
• Ne prelazite maksimalni volumen
punjenja.
• Aparat sme raditi samo pod vašim
nadzorom. Iskopčajte aparat iz
mrežne utičnice, čak i ako izlazite
iz prostorije samo nakratko.
• Nakon završetka rada isključite
uređaj i izvucite utikač kabela
napajanja.
Odbacivanje
2
236
Ambalažni materijal
Ambalažni materijali nisu štetni za
okolinu i mogu se reciklirati.
Plastične komponente identifikuju
se po oznakama, npr. >PE<, >PS<
itd. Molimo vas da ambalažne
materijale odlažete u odgovarajuće
kontejnere na odlagalištima
otpada.
2
Stari aparat
W
Simbol
na proizvodu ili na
njegovoj ambalaži označava da se
taj proizvod ne sme tretirati kao
otpad iz domaćinstva.
Takav proizvod treba predati na
odgovarajuće sakupljalište za
recikliranje električne i elektroničke
opreme. Pobrinuvši se da je
proizvod pravilno odbačen, pomoći
ćete u sprečavanju mogućih
negativnih posledica za okolinu i
ljudsko zdravlje, koje bi inače
mogle biti uzrokovane
neodgovarajućim odlaganjem ovog
proizvoda na otpad. Za detaljnije
informacije o recikliranju ovog
proizvoda, molimo obratite se
svojoj lokalnoj gradskoj upravi,
vašoj službi za zbrinjavanje otpada
iz domaćinstva ili u prodavnicu gde
ste kupili taj proizvod.
Opšta uputstva za rad
Procesor za hranu na više načina
pomaže u pripremi hrane:
• Mikser služi za pripremu širokog
opsega mešanih pića, lomljenje
leda, rezanje voća i povrća itd.
• Višenamenska jedinica može da
se koristi, na primer, za:
–pripremanje testa...
–seckanje mesa, oraha ili sličnih
stvari ...
–rezanje, ribanje ili struganje
povrća ili voća...
–rezanje pomfrita ...
–lupanje kreme ili belanjka ...
–i ceđenje limuna, pomorandži,
grejpa
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 237 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Sigurnosni sistem
Uređaj ima razne sigurnosne
sisteme.
• Mikser ili višenamenska posuda
mogu da se puste u rad samo ako
su odnosna posuda i pridruženi joj
poklopac pravilno namešteni.
• Višenamenska posuda može da se
pusti u rad samo ako je skinuta
posuda miksera, a sigurnosni
poklopac za pogon miksera
(Sl. 1/T i 4) namešten na svom
mestu.
1
Decu, ipak, treba držati podalje od
ovog uređaja.
1
Uređaj uvek treba raditi na ravnoj i
suvoj radnoj površini.
Sklopka preopterećenja
Ovaj aparat je opremljen sklopkom
za preopterećenja koja isključuje
aparat ako se počne zagrevati,
štiteći ga tako od oštećenja. Kada
se to dogodi, dugme za resetiranje
sklopke preopterećenja (Sl. 1/N)
iskače.
1
0
0
0
0
0
0
Ako dođe do toga, postupite na
sledeći način. Nepridržavanje ove
procedure može da dovede do
oštećenja aparata, koje nije
obuhvaćeno garancijom.
Pustite da se aparat hladi najmanje
15 sekundi.
Zakrenite selektor brzina (Sl. 1/I) u
levo na položaj "0" (Sl. 16/➀).
Skinite posudu miksera ili
višenamensku posudu (Sl. 16/➁ i
➂), kako je opisano u
odgovarajućim tačkama ovih
uputstava za rad.
Izvadite utikač iz mrežne utičnice
(Sl. 17/➀).
Položite aparat na zadnju stranu da
vidite njegovo dno (Sl. 17/➁).
Pritisnite dugme za resetovanje
sklopke preopterećenja (Sl. 1/N) na
0
0
0
0
dnu aparata. Ako se aparat
dovoljno ohladio, dugme će se
aktivirati (Sl. 17/➂). Ako ono opet
iskoči, pustite aparat da se još
malo ohladi, a zatim ponovite
postupak.
Kada se dugme za resetovanje
aktiviralo, postavite aparat opet u
njegov normalan radni položaj
(Sl. 18/➀).
Ponovo ukopčajte utikač u mrežnu
utičnicu (Sl. 18/➁).
Vratite na mesto posudu miksera ili
višenamensku posudu (Sl. 18/➂ i
➃), kako je opisano u
odgovarajućim tačkama ovih
uputstava za rad.
Aparat je sada spreman za daljnje
korišćenje. Zakrenite selektor
brzine u desno do željenog
položaja (Sl. 18/➄) i nastavite sa
funkcijom koja je bila prekinuta.
Mikser
Mikser služi za pripremu širokog
opsega mešanih pića, lomljenje
leda, rezanje voća i povrća itd.
Priprema miksera
Da bi se namestila posuda
miksera, mora da se skine
sigurnosni poklopac 1/T i 4).
0 Zakrenite sigurnosni poklopac u
smeru kazaljke sata i skinite ga.
– Crveno upozoravajuće svetlo
(Sl.4/a) treperi.
0 Postavite posudu miksera
(Sl. 1/B i 2) na pogon miksera
(strelica
na strelicu
)i
zakrenite suprotno kazaljci sata
do graničnika. Čuje se kada
posuda miksera zahvati. Dve crne
strelice moraju se poklapati.
– Crveno upozoravajuće svetlo
(Sl. 4/a) se gasi.
0 Samo AFP 850: Postavite
poklopac miksera (Sl. 1/C i 3) na
posudu miksera i zakrećite ga sve
237
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 238 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
dok nos poklopca ne dođe direktno
iznad ručke. Poklopac će čujno
škljocnuti kada zahvati.
Mikser se može uključiti samo ako
su posuda i poklopac pravilno
namešteni.
0 Samo AFP 880: Postavite
poklopac miksera na posudu
miksera.
3
Višenamenska sekcija
Alati i mogućnosti njihove
primene
•
Mikser se može uključiti samo ako
su posuda i poklopac pravilno
namešteni.
•
0 Namestite poklopac za zatvaranje
(Sl. 1/D) i zabravite ga.
•
3
Rad mikserom
0 Otvorite poklopac (Sl. 1/C) i sve
potrebne sastojke stavite u
posudu.
Oprez: Ne prelazite maksimalni
volumen punjenja od 1,5 litra !
Za vreme rada mogu se dodavati
drugi sastojci kroz grlo za punjenje.
Poklopac za zatvaranje (Sl. 1/D)
također može poslužiti za ovu
svrhu, kao levak za punjenje. Svaki
put odmah ponovo zatvorite grlo za
punjenje, da izbegnete prskanje.
0 Pokretanje miksera: zakrenite
selektor brzina (Sl. 1/l) u desno, na
željenu brzinu ili pritisnite impulsni
taster (Sl. 1/J).
3
Preporučuje se da počnete na maloj
brzini, a zatim povećavate brzinu.
Ako se pritisne impulsni taster,
mikser radi na maksimalnoj brzini.
Referentne vrednosti za postavljanje
brzina potražite u odeljku "Saveti za
upotrebu miksera".
0 Isključivanje aparata: postavite
selektor brzina u položaj "0".
0 Nakon miksovanja, zakrenite
posudu u smeru kazaljke sata i
skinite je. Zatim zakrenite poklopac
i skinite ga.
3
238
•
U višenamenskoj sekciji mogu da
se koriste sledeći alati:
Disk za bućkanje (Sl. 1/R)
Lupanje kreme ili belanjka,
priprema krema i laganih testa.
Metalni nož (Sl. 1/Q)
Za rezanje sirovog mesa,
čokolade, oraha itd.
Plastični nož (Sl. 1/P)
Za mešenje i mešanje teških testa.
Držač umetaka (Sl. 1/O) sa
reznim umetkom (Sl. 10)
Ovi umeci su označeni brojem
(1 do 6) na drški. Željeni umetak se
postavlja u držač umetaka.
1
Fini rezač
Za rezanje voća, povrća,
sirovog mesa ili kobasica
(npr. salame) itd. na tanke
kriške.
PG1 Ribež za krompir
Za ribanje krompira.
3
Rezač pomfrita
Za rezanje krompira u trake
za pomfrit.
4
Ribež za sir
Za ribanje tvrdih sireva, npr.
Parmezan itd.
5
Gruba trenica
Za grubo struganje povrća,
voća itd.
6
Fina trenica
Za fino struganje povrća,
voća, čokolade, belog luka
itd.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 239 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Priprema višenamenske
sekcije
Postavite sigurnosni
poklopac (Sl. 4)
Višenamenska sekcija može da se
pusti u rad samo ako je skinuta
posuda miksera, a sigurnosni
poklopac za pogon miksera
(Sl. 1/T i 4) namešten na svom
mestu.
0 Skinite posudu miksera kako je
objašnjeno pod "Mikser".
–Crveno upozoravajuće svetlo
(Sl. 4/a) treperi.
0 Postavite sigurnosni poklopac na
pogon miksera (oznaka na
oznaku ) i zakrenite suprotno
kazaljci sata do graničnika. Čuje
se kada sigurnosni poklopac
zahvati. Oznaka mora biti iznad
upozoravajućeg svetla (Sl. 4).
– Crveno upozoravajuće svetlo
(Sl. 4/a) se gasi.
Nameštanje višenamenske
posude (Sl. 5)
Držač umetaka mora biti namešten
na odgovarajući umetak, zavisno
od svrhe primene (vidi "Umetanje
reznog umetka u držač umetaka").
0 Postavite željeni alat na vreteno.
– Disk za bućkanje, metalni nož i
plastični nož (Sl. 8) zahvataju u
donje zupce na vretenu.
– Držač umetaka (Sl. 11) se
oslanja na šestougaono
vreteno.
3
3
Postavite sigurnosni
poklopac (Sl. 6).
0 Postavite poklopac (Sl. 1/F) na
aparat (strelica
na strelicu )
) i zakrenite suprotno kazaljci
sata do graničnika. Poklopac će
čujno škljocnuti kada zahvati. Nos
poklopca je tad direktno iznad
ručke, a obe crne strelice moraju
se poklapati .
0 Umetnite čep (Sl. 1/E) u grlo za
punjenje.
0 Postavite višenamensku posudu
(Sl. 1/G) na aparat (strelica
na
strelicu
) i zakrenite suprotno
kazaljci sata do graničnika.
Višenamenska posuda će čujno
škljocnuti kada zahvati. Dve crne
strelice moraju se poklapati.
Umetanje reznog umetka u
držač umetaka (Sl. 10)
Odgovarajući umetak mora biti
namešten u držač umetaka,
zavisno od primene.
3
Umeci se drže u odeljku za pribor
sa vratima na šarku (Sl. 1/K) u
kućištu motora.
1
Umeci su veoma oštri. Treba ih
prihvatati samo ručkom !
Otvorite odeljak za pribor
povlačenjem za ručku (Sl. 9).
Ručkom uhvatite željeni umetak iz
odeljka (Sl. 9).
Postavite umetak vrhom u centar
držača umetaka i potisnite ga u
udubljenje diska (Sl. 10).
Da skinete umetak, lagano ga
ručkom povucite prema van i
izdignite.
Umetanje vretena (Sl. 7)
0 Postavite vreteno (Sl. 1/H) na
naglavak u centru višenamenske
posude.
Umetanje alata
•
•
•
•
Sledeći alati mogu se koristiti za
umetanje:
Disk za bućkanje (sl. 1/R) ili
Metalni nož (Sl. 1/Q) ili
Plastični nož (Sl. 1/P) ili
Držač umetaka (Sl. 1/O) sa reznim
umetkom (Sl. 9).
Preporučuje se da držač umetak
hvatate sa dva prsta u dve rupe za
ručku.
0
0
0
0
239
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 240 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Rad višenamenske sekcije
0 Otvorite poklopac (Sl. 1/F) i sve
potrebne sastojke stavite u
višenamensku posudu.
Oprez: Ne prelazite maksimalni
volumen punjenja:
–tečnosti 1,75 litra
–čvrste tvari 1,5 litra
3
Za vreme rada mogu se dodavati
drugi sastojci kroz grlo za punjenje.
Levak za punjenje u čepu (Sl. 1/E)
također može da se koristi za tu
svrhu. Svaki put odmah ponovo
zatvorite grlo za punjenje, da
izbegnete prskanje.
Čep koristite isključivo za
pritiskanje stvari koje se režu !
0 Pokretanje aparata: zakrenite
selektor brzina (Sl. 1/l) na željenu
brzinu ili pritisnite impulsni taster
(Sl. 1/J).
1
3
Preporučuje se da počnete na
maloj brzini, a zatim povećavate
brzinu. Ako se pritisne impulsni
taster, mikser radi na maksimalnoj
brzini.
Referentne vrednosti potražite u
odeljku "Saveti za upotrebu
višenamenske sekcije".
Ako upozoravajuće svjetlo (Sl. 4/a)
treperi, a uređaj ne može da se
pokrene, sigurnosni poklopac za
pogon miksera (Sl. 1/T i 4) nije
pravilno namešten.
0 Isključivanje aparata: pomaknite
selektor brzina u levo, u položaj
"0".
0 Nakon upotrebe, zakrenite
poklopac u smeru kazaljke sata i
skinite ga.
Cediljka za agrume
Priprema (Sl. 13)
0 Namestite višenamensku posudu
kako je gore opisano (Sl. 5).
0 Postavite sito cediljke za agrume
(Sl. 13/a) na višenamensku posudu
(strelica
na strelicu
)i
zakrenite suprotno kazaljci sata
do graničnika. Čuje se kada sito
zahvati u položaj, a strelica
se
mora podudarati sa strelicom
.
0 Umetnite konus cediljke (Sl. 13/b) u
sito.
Rad cediljkom za agrume
0 Pokrenite aparat: zakrenite
selektor brzina (Sl. 1/l) u desno na
položaj 1.
3
0
0
0
0
1
Poklopac skinite tek kada se alat
potpuno zaustavi !
0 Izvadite alat i vreteno.
0 Zakrenite višenamensku posudu u
smeru kazaljke sata i skinite je.
1
240
1
Cediljka za agrume sme raditi
samo na najnižoj brzini.
Isključivanje aparata: pomaknite
selektor brzina u levo, u položaj "0".
Nakon upotrebe izvadite konus
cediljke.
Zakrenite sito u smeru kazaljke
sata i skinite ga.
Zakrenite višenamensku posudu u
smeru kazaljke sata i skinite je.
Aparat može da se koristi do
10 minuta bez zaustavljanja. Svaki
put nakon dužeg stalnog rada treba
ga pustiti da se ohladi (najmanje
20 minuta nakon neprekidnog rada
od 10 minuta).
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 241 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Čišćenje i održavanje
Kućište motora
Pobrinite se da nikakve tečnosti ne
ulaze u kućište motora !
0 Kućište motora čistite vlažnom
krpom. Nikada ga nemojte
uranjati u vodu niti držati pod
tekućom vodom !
1
Mikser
Posuda i nož mogu se lako i dobro
očistiti pomoću impulsnog
položaja.
0 Posudu miksera napunite do
polovine toplom (ne vrućom !)
vodom i dodajte nekoliko kapi
deterdženta !
0 Nakratko pritisnite impulsni taster.
0 Zatim isperite posudu pod tekućom
vodom.
3
Skidanje/postavljanje
jedinice noža (Sl. 14)
3
Ako je potrebno, jedinica noža se
također može demontirati i
posebno oprati.
Oprez: Nož je veoma oštar !
Opasnost od povreda !
0 Odvojite jedinicu noža (Sl. 14/a) od
posude miksera koristeći poklopac
za zatvaranje (Sl. 1/D i Sl. 14/c)
kao alatku. Žlebovi na poklopcu za
zatvaranje naležu na rebra na
jedinici noža. Okrenite suprotno
od kazaljke sata i skinite držeći
pod malim uglom.
0 Skinite dihtung (Sl. 14/b) sa
jedinice noža.
1
1
Nož je veoma oštar ! Dihtung može
da se ošteti.
Pažljivo isperite komponente ručno
(opasnost od povrede !). Za
pranje koristite samo vodu i
deterdžent.
Nemojte prati jedinicu noža u
perilici suđa.
0 Umetnite dihtung u jedinicu noža.
0 Umetnite jedinicu noža u posudu sa
donje strane. Držite jedinicu noža
pod malim kutom. Zategnite jedinicu
noža koristeći poklopac za
zatvaranje kao alatku okrećući u
smeru kazaljke sata (Sl. 14).
1
Višenamenska posuda i alati
0 Višenamensku posudu i alate treba
prati u vodi za ispiranje.
1
Oprez: Metalni nož je izuzetno
oštar ! Opasnost od povreda !
1
Plastični delovi stare ubrzano, ako
se često peru u mašini za pranje
suđa. Ako ih, ipak, treba prati
mašini za pranje suđa, treba ih
postaviti u gornju košaru.
Umeci
0 Umetke perite četkom ili krpom pod
tekućom vodom ili u mašini za
pranje suđa !
1
Oprez: Umeci su veoma oštri !
Opasnost od povreda !
Čuvanje
Svi priključci, osim cediljke za
agrume, se moraju držati direktno u
aparatu.
• Držite umetke u odeljku za pribor
(Sl. 1/K).
Oprez: Umeci su veoma oštri.
Opasnost od povreda ! Treba ih
držati samo ručkom !
• Složite pribor u višenamensku
posudu, kako je prikazano na
Sl. 12.
1
241
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 242 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Oprez: Metalni nož (Sl. 1/Q) je
izuzetno oštar ! Opasnost od
povreda ! Metalni nož držite
isključivo ručkom i spremajte samo
sa nameštenim štitnikom noža !
• Kabel namotajte oko dve kuke na
zadnjoj strani aparata (Sl. 15).
1
242
Tehnički podaci
Mrežni napon:
Potrošnja snage:
;
230 – 240 V
800 W
Ovaj uređaj usaglašen je sa
sledećim EC direktivama:
• Direktiva o niskom naponu
2006/95/EC
• EMC Direktiva 89/336/EEC sa
amandmanima 92/31/EEC i
93/68/EEC
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 243 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Saveti za korišćenje
Mikser
• Kada obrađujete suhe smese,
može biti potrebno da povremeno
isključite aparat, kako bi se otvorio
poklopac miksera i ostrugala
smesa sa posude.
• Prilikom mešanja tečnosti i čvrstih
sastojaka, najpre izmešajte
tečnosti, a zatim dodajte suve
sastojke.
• Vruće tečnosti pustite da se ohlade
pre obrade u mikseru.
• Ako se baš moraju obrađivati vrući
sastojci, posuda miksera mora se
prozračivati skidanjem poklopca za
zatvaranje.
• Mikser je veoma pogodan za
rezanje malih količina hrane poput
oraha, mrvica hleba ili biljaka.
• Sosovi koji su se razdvojili mogu se
brzo obnoviti u mikseru.
• Hranu koju treba obraditi u mikseru
izrežite ili isecite na komadiće
veličine 2 do 3 cm.
• Uvek uklanjajte kamenčiće iz voća i
kosti iz mesa, jer oni mogu oštetiti
jedinicu noža.
• Lomljenje leda: uvek dodajte malo
vode u posudu pre mrvljenja leda.
Hrana
Brzina*
Napomene
Miksovanje
Mlečni napici (milk shakes)
5 – 10
Koristite hladno mleko.
Seckanje
Orasi, čokolada
beli luk, biljke
Impuls
Obrađujte samo ˝ čađe odjednom da
bi se sve fino iseckalo
Pravljenje
mrvica hleba
Hleb, biskviti, tost
5 – 10
Zdrobite u grubo pre obrade.
Impuls
Dodajte Ľ čađe vode.
Pritisnite impulsni taster 3-4 puta.
Lomljenje
leda
Emulgiranje
Prelivi za salate
7 – 10
Dobro izmešajte.
Za vreme mešanja može da se
dodaje ulje kroz otvor za punjenje.
Miksovanje
Mešavine za kolače,
testo za palačinke
1
Samo dobro promešajte sastojke.
Nemojte bućkati predugo.
Pravljenje
pirea
Supe, povrće, voće
3 – 10
Mešajte dok se smesa ne zgusne
*Uvek počnite na maloj brzini, a zatim povećavajte brzinu.
243
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 244 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Višenamenska sekcija
Seckanje
Za jednolike rezultate treba
obrađivati delove približno iste
veličine. Pre obrade hrana treba da
bude izrezana ili izlomljena na
komade jednake veličine.
Pobrinite se da posuda nije
prepuna.
Naseckano meso
Isecite meso na kockice od pribl. 2
cm pre obrade.
Povrće
Povrće poput luka ogulite i
raščetvorite pre obrade.
Miksovanje
Količina za obradu zavisi od
viskoznosti obrađivanih vrsta
hrane.
Dodavanje sastojaka
Suve sastojke, poput brašna,
uspite u višenamensku posudu pre
obrade. Ti sastojci se ne moraju
mešati pre obrade u mikseru. Tečni
sastojci mogu da se dodaju kroz
otvor za punjenje za vreme obrade.
Tečni sastojci mogu da se dodaju
kroz otvor za punjenje za vreme
obrade.
Napomena:Kada obrađujete
sosove ili polutečne sastojke, može
biti potrebno da povremeno
isključite aparat, da bi se otvorio
poklopac višenamenske posude i
strugačem očistila stenka posude.
244
Rad sa držačem umetaka
Pravilno dodavanje hrane kroz
otvor za punjenje od velike je
važnosti.
Pripremljenu hranu izrežite malo
sitnije, ako je potrebno, tako da
lako prolazi kroz otvor za punjenje.
Delove hrane treba dodavati u
otvor za punjenje istovremeno, što
je moguće vertikalnije.
Delove hrane jednoliko pritiskajte
čepom. Snaga pritiskanja utiče na
koncentraciju izrezane hrane.
1
Za sledeća dodavanja koristite
isključivo čep. Nikada ne gurajte
prste u otvor za punjenje !
Aparat može da se ošteti ako se
čepom prejako pritišće !
3
Između čepa i držača umetka uvek
ostaje malo neobrađene hrane.
Ribanje sira
Svež sir poput ementalera ili
mozzarele dobro ohladite pre
ribanja.
Tvrdi sir poput parmezana
obrađujte na sobnoj temperaturi.
Napomena:Parmezan treba ribati
sa laganim pritiskom na čep.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 245 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Alat
Hrana
Maks.
količina
Brzina
Napomene
Seckanje
Metalni
nož
Povrće, npr. luk
voće
sveže bilje
orasi, bademi
čokolada
800 g
800 g
1 svežanj
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Voće i povrće treba biti
sveže i čvrsto, koristite
komade podjednake
veličine
Seckanje
mesa
Metalni
nož
Meso,
riblji fileti (narezani).
slanina
500 g
4–6
Izvadite kosti i tetive,
izrežite u kocke od pribl
2 cm.
Pravljenje
mrvica
hleba
Metalni
nož
Suvi hleb, biskvit
125 g
3 ili 4
Zdrobite u grubo pre
obrade.
Pravljenje
pirea
Metalni
nož
Kuvano voće ili povrće
do
1,75 l
3 – 10
Ako je potrebno, pri
obradi dodajte malo
vode.
Miksovanje
Metalni
nož
Mešavine lakih testa, testo za
palačinke itd.
800 ml
3–7
Počnite na brzini 1 dok
se sastojci izmešaju, a
zatim povećajte brzinu
Miksovanje
Metalni
nož
Majoneza
1l
Mešenje
Plastični
nož
Teška testa, npr. testo za hleb
i pizzu
1,5 kg
Rezanje
Fini rezač
(br. 1)
Povrće, npr. krastavci, tikvice,
šargarepa itd.
Voće, npr. jabuke, paradajz,
meso, kobasice, salame itd.
Ribanje
Krompir
ribež(br. P
G1)
Krompiri
Rezanje
traka
Rezač za
pomfrit Krompiri, šargarepa, pastrnak
(br. 3)
Ribanje
Ribež za
sir (br. 4)
Struganje
(grubo ili
fino)
Tučenje
Impulsno
Nemojte isključivati
ili 3
aparat dok dodajete ulje
1–5
Počnite na brzini 1 dok
se sastojci izmešaju, a
zatim povećajte brzinu
800 g
1–2
Izaberite voće i povrće
približno jednake
veličineIzrežite meso da
može proći kroz otvor
za punjenje.
do
1 kg
1–2
npr. okruglice od
krompira
1 kg
1–2
Sir parmezan
500 g
1–2
Ne pritiskajte čepom
prejako
Grubo, fini
strugač
(br. 5 ili 6)
Čokolada u tabli
voće, npr. jabuke
povrće, npr. šargarepa
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Čokoladu za kuvanje
izlomite na 2-3 komada
Disk za
tučenje
Lake mešavine za kolače
belanjci
krema
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Nemojte tući belanjak
predugo
245
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 246 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Recepti
Osnovni recept za penu
4
4 supena kašika
200 g
belanjak jajeta
Osnovni recept za mešavinu
za kolač
hladna voda
500 g
šećer
1 paket
brašno
prašak za pecivo
1 paket
vanilin šećer
250 g
meki margarin ili maslac
4
žumanjak jajeta
250 g
šećer
80 g
brašno
1 paket
80 g
kukuruzno brašno
1 zahvat so
1 čajna kašika
3
0
0
0
0
0
prašak za pecivo
Potreban pribor:
višenamenska posuda sa diskom
za tučenje
Stavite belanjak i vodu u
višenamensku posudu i tucite na
brzini 5 otprilike 1 minut, dok ne
očvrsne.
Dodajte šećer i vanilin šećer kroz
otvor za punjenje i tucite dalje još
oko 1 minut, da se šećer rastopi.
Dodajte žumanjak i promešajte u
nekoliko impulsa.
Umešajte brašno, kukuruzno
brašno i prašak za pecivo pa
dodajte kremastu masu i kratko
izmešajte u nekoliko impulsa.
Uspite testo u kalup i pecite.
4
150 ml
vanilin šećer
jaja
mleko
Potreban pribor:
višenamenska posuda sa
plastičnim nožem
0 Stavite sve sastojke navedenim
redosledom u višenamensku
posudu.
0 Mešajte 1 do 1 1/2 minut na brzini
3-4 dok testo ne postane glatko i
kremasto.
3
Ako se testo odbacuje predaleko
za vreme obrade, isključite aparat,
otvorite poklopac i strugačem
pomerite testo prema unutra, od
ruba posude.
0 Uspite testo u odgovarajuću tepsiju
i pecite.
3
Dodavanjem drugih začina, testo
se može i malo izmeniti prema
želji.
Primer mramornog kolača:
0 Uspite 2/3 testa u tepsiju. Dodajte
1 supenu kašiku kakaoa u prahu i 1
supenu kašiku mleka u preostalo
testo i opet nakratko promešajte u
nekoliko impulsa.
0 Tamno testo naspite preko svetlog
utepsiju. Provucite viljušku u
spiralnom kretanju kroz oba sloja
testa, da dobijete mramorni uzorak.
3
246
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 247 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Osnovni recept za kratko
pecivo
Osnovni recept za dizano
testo
250 g
500 g
brašno
1 čajna kašika
125 g
60 g
brašno
prašak za pecivo
40 g
hladan margarin ili
maslac
kvasac (svež) ili
1 paket suvog kvasca
80 g
šećer
šećer
1 zahvat so
1 zahvat
so
80 g
1
jaje
200 ml
1 supena kašika hladna voda
3
0
0
0
0
0
Potreban pribor:
višenamenska posuda sa
plastičnim nožem
Stavite brašno, prašak za pecivo,
so i šećer u višenamensku posudu.
Isecite hladan maslac u komade i
dodajte.
Mešajte oko 1 minut na brzini 3-4,
dodajte jaje i hladnu vodu kroz
otvor za punjenje pa nastavite sa
mešanjem dok se testo ne oblikuje
u kuglu oko noža.
Izvadite testo iz posude i nakratko
nastavite mešenje rukama.
Pustite testo da odleži u frižideru
oko 30 minuta pre daljnje obrade.
Razvaljajte testo, stavite ga u
dobro podmazan kalup i dodajte
voće po želji, npr. jabuke ili šljive.
3
0
0
0
0
0
3
margarin, otopljen
mlako mleko
Potreban pribor:
višenamenska posuda sa
plastičnim nožem
Stavite sve sastojke u posudu
navedenim redosledom.
Mešajte 1 do 1 1/2 minut na brzini
3-4 dok testo ne formira kuglu oko
noža
Izvadite testo iz posude i nakratko
nastavite mesiti rukama.
Zatim rukama umesite sastojke koji
ne smeju da se reduciraju, npr.
grožđice.
Pre daljnje obrade, pustite testo da
se diže u pokrivenoj posudi, na
toplom mestu, do približno
dvostruke veličine.
Mogućnosti primene:
pleteni kvasni kruh, kvasni
maštoviti biskviti, voćni kolači,
makaroni.
Za ljute kolače, npr. kolač od luka,
pripremite testo bez šećera.
247
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 248 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
z
z Stimate client,
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste
instrucţiuni de utilizare.
Înainte de toate, vă rugăm să
respectaţi instrucţiunile de
siguranţă din primele pagini ale
acestor instrucţiuni de utilizare! Vă
rugăm să păstraţi aceste
instrucţiuni de utilizare pentru
consultări ulterioare. Dacă este
cazul, înmânaţi aceste instrucţiuni
mai departe unui eventual nou
proprietar al aparatului.
Prin utilizarea triunghiului de
avertizare şi/sau a cuvintelor cheie
(Pericol! Atenţie! Important!),
sunt scoase în evidenţă informaţiile
importante pentru siguranţa
dumneavoastră sau pentru
funcţionarea corectă a aparatului.
Este foarte important ca aceste
informaţii să fie respectate.
0 Acest simbol vă ghidează pas cu
pas prin procesul de utilizare a
aparatului.
1
3
2
248
Lângă acest simbol veţi găsi
informaţii suplimentare şi sfaturi
practice referitoare la utilizarea
aparatului.
Trifoiul vă indică sfaturi şi informaţii
despre utilizarea aparatului în mod
economic şi pentru protejarea
mediului înconjurător.
Descrierea aparatului
(Fig. 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
Imaginea afişează AFP 850
Carcasa motorului
Vas pentru amestec *
Capac mixer
Capac închidere
Opritor cu pahar gradat
Capac cu orificiu de umplere
Vas multifuncţional
Ax
Selector turaţie
Buton de impuls
Compartiment de accesorii pentru
inserţiile de tăiere
Înfăşurător de cablu
(pe partea din spate a aparatului)
Plăcuţă indicatoare (pe partea
inferioară a aparatului)
Buton întrerupător de resetare
supraîncărcare (pe partea
inferioară a aparatului)
Suport inserţie
Lama de plastic
Lamă de metal cu dispozitiv de
protecţie lamă
Disc pentru bătut
Storcătorul de citrice
Capac de siguranţă pentru mixer
Racletă pentru aluat
AFP 850 are un vas pentru
amestec din plastic, AFP 880 este
echipat cu un vas pentru amestec
de sticlă.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 249 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
z
1 Instrucţiuni
de siguranţă
Aparatul corespunde standardelor
tehnologice acceptate în privinţa
siguranţei şi a Legii germane de
siguranţă a aparatelor. Cu toate
acestea, ca producător, suntem
dedicaţi familiarizării dvs. cu
următoarele instrucţiuni de
siguranţă:
Siguranţa generală
• Aparatul poate fi conectat numai la
o sursă de alimentare cu tensiune
şi frecvenţă conforme cu
specificaţiile de pe plăcuţa
indicatoare!
• Nu ridicaţi niciodată aparatul dacă
– conductorul de cablu este
deteriorat,
– carcasa este deteriorată,
• Nu utilizaţi niciodată conductorul
de cablu pentru a scoate fişa din
priză.
• Pentru evitarea pericolului, în cazul
în care conductorul de cablu al
aparatului este deteriorat, trebuie
înlocuit de producător, de
departamentul de service clienţi
sau de o persoană calificată
asemănătoare.
• Reparaţiile aparatului pot fi
efectuate numai de ingineri de
service calificaţi. Datorită
reparaţiilor necorespunzătoare,
poate rezulta un pericol
considerabil. Dacă reparaţiile devin
necesare, contactaţi departamentul
de asistenţă clienţi sau vânzătorul
dvs. autorizat.
• Aparatul este destinat numai
procesării de alimente la domiciliu.
Producătorul nu acceptă nicio
răspundere pentru deteriorarea
cauzată de utilizarea
necorespunzătoare sau de
utilizarea în alte scopuri decât cele
pentru care a fost proiectat.
• Acest aparat nu trebuie folosit de
persoane (inclusiv copii) cu abilităţi
fizice, senzoriale sau mintale
reduse, sau fără prea multe
cunoştinţe sau experienţă, decât
dacă sunt supravegheate sau
instruite în ceea ce priveşte
folosirea acestui aparat de către
o persoană răspunzătoare de
siguranţa lor.
Siguranţa copiilor
• Nu lăsaţi niciodată aparatul
nesupravegheat când este pornit
şi supravegheaţi-l cu atenţie mai
ales dacă se află în apropiere
copii mici!
• Copiii trebuie supravegheaţi pentru
a fi sigur că nu se joacă cu
aparatul.
De reţinut când utilizaţi
robotul de bucătărie
• Nu porniţi niciodată aparatul când
aveţi mâinile ude.
• Nu trebuie amestecate vopsele
(lacuri, poliester, etc.) cu aparatul –
Pericol de explozie!
• Opriţi aparatul şi deconectaţi fişa
de alimentare de fiecare dată
înainte de curăţare sau întreţinere.
• Nu introduceţi niciodată carcasa
motorului (fig. 1/A) în apă sau alte
lichide.
• Producătorul nu acceptă nicio
răspundere pentru deteriorarea
posibilă cauzată de utilizarea
incorectă sau necorespunzătoare.
• Sculele trebuie introduse şi
îndepărtate din aparat numai când
acesta este deconectat de la
alimentarea de reţea.
• Atenţie: Lama de metal (fig. 1/Q)
este foarte ascuţită! Pericol de
accidentare! Lama de metal
trebuie ţinută numai de mâner şi
depozitată numai cu dispozitivul de
protecţie a lamei ataşat! Atenţie la
spălare!
249
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 250 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
z
• Atenţie: Inserţiile de tăiere
(fig. 9) sunt foarte ascuţite!
Pericol de accidentare! Păstraţi
inserţiile numai în compartimentul
de accesorii furnizat (fig. 1/K).
Atenţie la spălare!
• Atenţie: Lama mixerului (fig.
14/a) este foarte ascuţită. Pericol
de accidentare! Trebuie avut grijă
la asamblarea şi dezasamblarea
mixerului.
• Atenţie: Nu introduceţi degetele
în orificiul de umplere (fig. 1/F)!
Pericol de accidentare!
• Atenţie: Niciun obiect tare (de ex.
linguri) nu trebuie aşezat în mixer
în timpul funcţionării şi nu
introduceţi mâna în vasul pentru
amestec. Pericol de accidentare!
• Capacul trebuie îndepărtat numai
când sculele sunt oprite.
• Nu ţineţi obiecte lungi (lamă, linguri
de lemn, racletă pentru aluat sau
altele asemănătoare) în orificiul de
umplere. Pericol de accidentare!
Lucraţi numai cu opritorul (fig. 1/E)
pentru comprimarea alimentelor
tăiate.
• Nu introduceţi lichide fierbinţi
(numai reci sau calde) în vasul
pentru amestec sau în vasul
multifuncţional.
• Aşezaţi întotdeauna vasul
multifuncţional (fig. 1/G) pe
carcasa motorului înainte de
introducerea axului (fig. 1/H) şi a
sculelor.
• Pentru lucrul normal (amestecarea
aluaturilor uşoare etc.) aparatul
poate fi utilizat până la 10 minute
fără oprire. Trebuie să i se permită
răcirea de fiecare dată după
funcţionarea continuă, prelungită
(pentru cel puţin 20 minute după
utilizarea timp de 10 minute fără
oprire). Când procesaţi articole
foarte grele, de ex. 1,5 kg de aluat,
aparatul nu trebuie pornit pentru
mai mult de 1 minut fără oprire.
250
• Îndepărtaţi întotdeauna întâi
sculele şi axul înainte de
îndepărtarea conţinutului vasului.
• Nu depăşiţi volumul de umplere
maxim.
• Utilizaţi aparatul numai sub
supraveghere. Fişa de alimentare
trebuie deconectată chiar dacă
părăsiţi încăperea numai pentru
scurt timp.
• După terminarea lucrului, opriţi
aparatul şi deconectaţi fişa de
alimentare.
Eliminarea
2
Ambalajul
Ambalajele sunt ecologice şi pot fi
reciclate. Componentele de plastic
sunt identificate după marcaje, de
ex. >PE<, >PS<, etc. Eliminaţi
ambalajele în containerul adecvat
la instalaţiile de eliminare a
deşeurilor locale.
2
Aparatele vechi
W
Simbolul
de pe produs sau
ambalaj indică faptul că produsul
nu poate fi trata ca deşeu menajer.
În schimb, aparatul va fi predat
punctului de colectare adecvat
pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
Asigurându-vă că acest produs
este eliminat corect, contribuiţi la
prevenirea consecinţelor potenţial
negative pentru mediu şi sănătatea
umană, care pot fi cauzate de
manipularea necorespunzătoare a
deşeurilor acestui tip de produs.
Pentru informaţii mai detaliate
despre reciclarea acestui produs,
contactaţi autorităţile locale,
serviciul local de eliminare a
deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi cumpărat produsul.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 251 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
z
Instrucţiuni generale
de funcţionare
Robotul de bucătărie ajută
pregătirea alimentelor în multe
moduri.
• Mixerul este utilizat pentru
pregătirea unei game largi de
băuturi amestecate, pentru
zdrobirea gheţii, mărunţirea
fructelor şi legumelor etc.
• Unitatea multifuncţională poate fi
utilizată, de exemplu, pentru
– pregătirea aluatului ...
– tocarea cărnii, nucilor sau
articolelor similare ...
– tăierea, raderea sau răzuirea
legumelor sau fructelor ...
– tăierea cartofilor prăjiţi ...
– baterea cremei sau albuşurilor
de ouă ...
– şi stoarcerea lămâilor,
portocalelor, grepfruturilor
Întrerupătorul
de supraîncărcare
Aparatul este echipat cu un
întrerupător de supraîncărcare,
care opreşte aparatul dacă începe
să se supraîncălzească, protejând
unitatea de deteriorare. Când se
întâmplă acest lucru, butonul
întrerupător de resetare de
supraîncărcare (Fig. 1/N) sare.
1
0
0
0
Sistemul de siguranţă
Aparatul are diferite sisteme de
siguranţă.
• Mixerul şi vasul multifuncţional pot
fi puse în funcţiune numai când
vasul relevant şi capacul asociat
sunt ataşate corect.
• Vasul multifuncţional poate fi pus în
funcţiune numai când vasul pentru
amestec este îndepărtat şi capacul
de siguranţă pentru mixer
(figurile 1/T şi 4) este ataşat.
1
Copiii trebuie ţinuţi la distanţă de
aparat.
1
Aparatul trebuie utilizat numai pe o
suprafaţă de lucru uscată şi
dreaptă.
0
0
0
0
0
Dacă se întâmplă acest lucru,
procedaţi după cum urmează.
Nerespectarea acestei proceduri
poate duce la deteriorarea
aparatului, lucru care nu este
acoperit de garanţie.
Permiteţi răcirea aparatului pentru
cel puţin 15 secunde.
Răsuciţi selectorul de turaţie
(Fig. 1/I) spre stânga la poziţia "0"
(Fig. 16/➀).
Îndepărtaţi vasul pentru amestec
sau vasul multifuncţional (Fig. 16/➁
şi ➂), după cum este descris la
punctul relevant în aceste
instrucţiuni de funcţionare.
Îndepărtaţi fişa de alimentare din
priză (Fig. 17/➀).
Aşezaţi aparatul pe spate pentru a
obţine acces la partea inferioară
(Fig. 17/➁).
Apăsaţi butonul întrerupător de
resetare de supraîncărcare
(Fig. 1/N) de pe partea inferioară a
aparatului. Dacă aparatul s-a răcit
suficient, butonul va cupla
(Fig. 17/➂). Dacă sare înapoi,
permiteţi răcirea aparatului pentru
mai mult timp, apoi repetaţi
procedura.
Odată ce butonul de resetare a
cuplat, aduceţi aparatul înapoi la
poziţia normală de lucru
(Fig. 18/➀).
Conectaţi din nou cablul de
alimentare în priză (Fig. 18/➁).
251
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 252 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
z
0 Aşezaţi din nou vasul pentru
amestec sau vasul multifuncţional
(Fig. 18/➂ şi ➃), după cum este
descris la punctul relevant în
aceste instrucţiuni de funcţionare.
0 Aparatul este pregătit din nou
pentru utilizare. Răsuciţi selectorul
de turaţie spre dreapta la poziţia
cerută (Fig. 18/➄) şi continuaţi cu
funcţia care a fost întreruptă.
Mixerul
Mixerul este utilizat pentru
pregătirea unei game largi de
băuturi amestecate, pentru
zdrobirea gheţii, mărunţirea
fructelor şi legumelor etc.
Pregătirea mixerului
Pentru ataşarea vasului pentru
amestec, capacul de siguranţă
pentru mixer (figurile 1/T şi 4)
trebuie îndepărtat.
0 Răsuciţi capacul de siguranţă în
sensul acelor de ceasornic şi
îndepărtaţi-l.
– Becul de avertizare roşu (fig. 4/a)
clipeşte.
0 Aşezaţi vasul pentru amestec
(figurile 1/B şi 2) pe mixer (săgeată
la săgeată
) şi răsuciţi în
sens contrar acelor de ceasornic
până la capăt. Vasul pentru
amestec cuplează cu zgomot.
Cele două săgeţi negre trebuie să
coincidă.
– Becul de avertizare roşu (fig. 4/a)
se stinge.
0 Numai pentru AFP 850: Aşezaţi
capacul mixerului (figurile 1/C şi 3)
pe vasul pentru amestec şi răsuciţi
până când vârful capacului este
direct deasupra mânerului.
Capacul cuplează cu zgomot.
3
252
Mixerul poate fi pornit numai când
vasul şi capacul sunt ataşate
corect.
0 Numai pentru AFP 880: Aşezaţi
capacul mixerului pe vasul pentru
amestec.
Mixerul poate fi pornit numai când
vasul este ataşat corect.
0 Fixaţi capacul de închidere
(fig. 1/D) şi blocaţi.
3
Funcţionarea mixerului
0 Deschideţi capacul (fig. 1/C) şi
introduceţi toate ingredientele
necesare în vas.
Atenţie: Nu depăşiţi volumul de
umplere maxim de 1,5 litri!
În timpul funcţionării, pot fi
adăugate ingrediente suplimentare
prin orificiul de umplere. Capacul
de etanşare (fig. 1/D) poate fi
utilizat şi ca pahar gradat de
umplere în acest scop. Închideţi
orificiul de umplere imediat de
fiecare dată pentru evitarea
împroşcării.
0 Pornirea mixerului: răsuciţi
selectorul de turaţie (fig. 1/l) spre
dreapta la turaţia dorită sau apăsaţi
butonul de impuls (fig. 1/J).
3
Se recomandă pornirea la o turaţie
joasă şi apoi mărirea turaţiei.
Mixerul funcţionează la turaţie
maximă la apăsarea butonului de
impuls.
Consultaţi secţiunea "Sfaturi de
utilizare a mixerului" pentru valorile
de referinţă pentru setarea turaţiei.
0 Oprirea aparatului: răsuciţi
selectorul de turaţie spre stânga la
poziţia "0".
0 După amestecare, răsuciţi vasul în
sensul acelor de ceasornic şi
îndepărtaţi-l. Apoi răsuciţi capacul
şi îndepărtaţi-l.
3
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 253 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
z
Secţiunea
multifuncţională
Sculele şi posibilităţile
de aplicare
•
•
•
•
Următoarele scule pot fi utilizate în
secţiunea multifuncţională:
Discul pentru bătut (fig. 1/R)
Baterea cremei şi a albuşurilor de
ouă, pregătirea cremei şi a
aluaturilor uşoare.
Lama de metal (fig. 1/Q)
Pentru tocarea cărnii crude,
ciocolatei, nucilor etc.
Lama de plastic (fig. 1/P)
Pentru frământarea şi amestecarea
aluaturilor grele.
Suportul de inserţie (fig. 1/O) cu
inserţia de tăiere (fig. 10)
Inserţiile sunt marcate cu un număr
(de la 1 la 6) pe mâner. Inserţia
dorită este introdusă în suportul de
inserţie.
1
Cuţitul fin
Pentru tăierea fructelor,
legumelor, cărnii crude sau
cârnaţilor (de ex. salam) etc.
în felii subţiri.
PG1 Răzătoarea de cartofi
Pentru răzuirea cartofilor.
3
Cuţitul pentru cartofi prăjiţi
Pentru tăierea cartofilor
pentru cartofi prăjiţi.
4
Răzătoarea de caşcaval
Pentru răzuirea caşcavalului,
de ex. Parmezan etc.
5
Răzătoarea brută
Pentru raderea brută a
legumelor şi fructelor etc.
6
Răzătoarea fină
Pentru raderea fină a
legumelor, fructelor,
ciocolatei, usturoiului etc.
Pregătirea secţiunii
multifuncţionale
Ataşaţi capacul de siguranţă
(fig. 4)
Secţiunea multifuncţională poate fi
pusă în funcţiune numai când vasul
pentru amestec este îndepărtat şi
capacul de siguranţă pentru mixer
(figurile 1/T şi 4) este ataşat.
0 Îndepărtaţi vasul pentru amestec
după cum este descris în secţiunea
"Mixerul".
– Becul de avertizare roşu (fig. 4/a)
clipeşte.
0 Aşezaţi capacul de siguranţă pe
mixer (marcaj la marcaj ) şi
răsuciţi în sens contrar acelor de
ceasornic până la capăt. Capacul
de siguranţă cuplează cu zgomot.
Marcajul trebuie să se afle
deasupra becului de avertizare
(fig. 4).
– Becul de avertizare roşu (fig. 4/a)
se stinge.
Ataşarea vasului
multifuncţional (fig. 5)
0 Aşezaţi vasul multifuncţional
(fig. 1/G) pe aparat (săgeată
la
săgeată
) şi răsuciţi în sens
contrar acelor de ceasornic până
la capăt. Vasul multifuncţional
cuplează cu zgomot. Cele două
săgeţi negre trebuie să coincidă.
Introducerea axului (fig. 7)
0 Aşezaţi axul (fig. 1/H) pe lagărul
axial în centrul vasului
multifuncţional.
Introducerea sculelor
Următoarele scule pot fi selectate
pentru introducere:
• Discul pentru bătut (fig. 1/R) sau
• Lama de metal (fig. 1/Q) sau
• Lama de plastic (fig. 1/P) sau
253
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 254 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
z
• Suportul de inserţie (fig.1/O) cu
inserţia de tăiere (fig. 9)
Suportul de inserţie trebuie ataşat
cu inserţia adecvată, în funcţie de
scopul aplicaţiei (vedeţi secţiunea
"Introducerea inserţiei de tăiere în
suportul de inserţie").
0 Aşezaţi scula dorită pe ax.
– Discul pentru bătut, lama de
metal şi lama de plastic (fig. 8)
angrenează cu dinţii sub ax.
– Suportul de inserţie (fig. 11) se
sprijină pe axul hexagonal.
3
3
Este de preferat să ţineţi suportul
de inserţie cu două degete în cele
două orificii de pe mâner.
Ataşarea capacului (fig.6)
0 Aşezaţi capacul (fig. 1/F) pe vasul
multifuncţional (săgeată
la
săgeată
) şi răsuciţi în sens
contrar acelor de ceasornic până
la capăt. Capacul cuplează cu
zgomot. Vârful capacului se află
direct deasupra mânerului, ambele
săgeţi negre trebuie să coincidă.
0 Introduceţi opritorul (fig. 1/E) în
orificul de umplere.
Introducerea inserţiei de
tăiere în suportul de inserţie
(fig. 10)
Inserţia adecvată trebuie aşezată
în suportul de inserţie, în funcţie de
utilizare.
3
0 Aşezaţi inserţia cu vârful în centrul
suportului de inserţie şi aşezaţi în
adâncitura discului (fig. 10).
0 Pentru îndepărtarea inserţiei,
trageţi uşor în afară de mâner şi
ridicaţi.
Funcţionarea secţiunii
multifuncţionale
0 Deschideţi capacul (fig. 1/F) şi
introduceţi toate ingredientele
necesare în vasul multifuncţional.
Atenţie: Nu depăşiţi volumul de
umplere maxim:
– lichide 1,75 litri
– solide 1,5 litri
3
Utilizaţi opritorul exclusiv pentru
comprimarea articolelor tăiate!
0 Pornirea aparatului: răsuciţi
selectorul de turaţie (fig. 1/l) spre
dreapta la setarea de turaţie dorită
sau apăsaţi butonul de impuls
(fig.1/J).
1
3
Se recomandă pornirea la o turaţie
joasă şi apoi mărirea turaţiei.
Aparatul funcţionează la turaţie
maximă la apăsarea butonului de
impuls.
Consultaţi secţiunea "Sfaturi de
utilizare a secţiunii
multifuncţionale" pentru valorile de
referinţă.
1
Dacă becul de avertizare (fig. 4/a)
clipeşte şi aparatul nu poate fi
pornit, capacul de siguranţă pentru
mixer (figurile 1/T şi 4) nu este
ataşat corect.
Inserţiile se află în compartimentul
de accesorii rabatabil (fig. 1/K) în
carcasa motorului.
Inserţiile sunt foarte ascuţite. Ele
trebuie ţinute numai de mâner!
0 Deschideţi compartimentul de
accesorii trăgând de mâner (fig. 9).
0 Scoateţi inserţia dorită de mâner
din compartimentul de accesorii
(fig. 9).
1
254
În timpul funcţionării, pot fi
adăugate ingrediente suplimentare
prin orificiul de umplere. Paharul
gradat de umplere din opritor
(fig. 1/E) poate fi utilizat şi în acest
scop. Închideţi orificiul de umplere
imediat de fiecare dată pentru
evitarea împroşcării.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 255 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
z
0 Oprirea aparatului: răsuciţi
selectorul de turaţie spre stânga la
poziţia "0".
0 După utilizare, răsuciţi capacul în
sensul acelor de ceasornic şi
îndepărtaţi-l.
Îndepărtaţi capacul numai când
scula se opreşte complet!
0 Îndepărtaţi scula şi axul.
0 Răsuciţi vasul multifuncţional în
sensul acelor de ceasornic şi
îndepărtaţi-l.
1
Storcătorul de citrice
Pregătirea (fig. 13)
0 Ataşaţi vasul multifuncţional după
cum este descris mai sus (fig. 5).
0 Aşezaţi inserţia de sită a
storcătorului de citrice (fig. 13/a) pe
vasul multifuncţional (săgeată
la săgeată
) şi răsuciţi în sens
contrar acelor de ceasornic până
la capăt. Inserţia de sită cuplează
cu zgomot, săgeata
trebuie să
coincidă cu săgeata
.
0 Introduceţi pâlnia storcătorului (fig.
13/b) în inserţia de sită.
Funcţionarea storcătorului
de citrice
0 Pornirea aparatului: răsuciţi
selectorul de turaţie (fig. 1/I) spre
dreapta la poziţia 1.
3
0
0
0
0
Storcătorul de citrice trebuie
acţionat numai la turaţie minimă.
Oprirea aparatului: răsuciţi
selectorul de turaţie spre stânga la
poziţia "0".
Îndepărtaţi pâlnia storcătorului
după utilizare.
Răsuciţi inserţia de sită în sensul
acelor de ceasornic şi îndepărtaţi-o.
Răsuciţi vasul multifuncţional în
sensul acelor de ceasornic şi
îndepărtaţi-l.
1
Aparatul poate fi utilizat până la
10 minute fără oprire. Trebuie să i
se permită răcirea de fiecare dată
după funcţionarea continuă,
prelungită (pentru cel puţin
20 minute după utilizarea timp de
10 minute fără oprire).
Curăţarea şi îngrijirea
Carcasa motorului
Asiguraţi-vă că nu pătrunde niciun
lichid în carcasa motorului!
0 Curăţaţi carcasa motorului cu
o cârpă umedă. Nu scufundaţi
niciodată în apă şi nu ţineţi sub
apa de la robinet!
1
Mixerul
Vasul şi lama pot fi curăţate uşor şi
adecvat cu ajutorul poziţiei de
impuls.
0 Umpleţi vasul pentru amestec pe
jumătate cu apă caldă (nu
fierbinte!) şi adăugaţi câteva
picături de detergent.
0 Apăsaţi scurt butonul de impuls.
0 Apoi clătiţi vasul sub apa de la
robinet.
3
Dezasamblarea/ataşarea
unităţii de lamă (fig. 14)
3
Dacă este necesar, unitatea de
lamă poate fi dezasamblată şi
curăţată separat.
Atenţie: Lama este foarte
ascuţită! Pericol de accidentare!
0 Eliberaţi unitatea de lamă (fig.
14/a) din vasul pentru amestec
utilizând ca ustensilă capacul de
închidere (fig. 1/D şi fig. 14/c).
Canelurile de pe capacul de
închidere se potrivesc cu striaţiile
de pe unitatea de lamă. Răsuciţi în
sens contrar acelor de ceasornic
şi îndepărtaţi în timp ce ţineţi uşor
într-un unghi.
1
255
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 256 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
z
0 Îndepărtaţi garnitura (fig. 14/b) de
pe unitatea de lamă.
1
Lama este foarte ascuţită!
Garnitura poate fi deteriorată.
Clătiţi componentele cu atenţie de
mână (pericol de accidentare!).
Utilizaţi numai apă şi detergent
pentru curăţare.
Nu curăţaţi unitatea de lamă în
maşina de spălat vase.
0 Introduceţi garnitura în unitatea de
lamă.
0 Introduceţi unitatea de lamă în vas
de jos în sus. Ţineţi unitatea de
lamă uşor într-un unghi. Strângeţi
unitatea de lamă utilizând ca
ustensilă capacul de închidere
răsucind în sensul acelor de
ceasornic (fig. 14).
1
Vasul multifuncţional şi
sculele
0 Vasul multifuncţional şi sculele
trebuie curăţate în apă de clătit.
1
Atenţie: Lama de metal este foarte
ascuţită! Pericol de accidentare!
1
Piesele de plastic se învechesc
mai repede dacă sunt spălate
frecvent în maşina de spălat vase.
Dacă trebuie neapărat curăţate în
maşina de spălat vase, trebuie
aşezate în coşul superior.
Inserţiile
0 Curăţaţi inserţiile cu o perie sau
cârpă sub apa de la robinet sau în
maşina de spălat vase!
1
256
Atenţie: Inserţiile sunt foarte
ascuţite! Pericol de accidentare!
Depozitarea
Toate accesoriile cu excepţia
storcătorului de citrice pot fi
depozitate direct în aparat.
• Păstraţi inserţiile numai în
compartimentul de accesorii
(fig. 1/K).
Atenţie: Inserţiile sunt foarte
ascuţite. Pericol de accidentare!
Ele trebuie ţinute numai de mâner!
• Aranjaţi accesoriile în vasul
multifuncţional după cum este
afişat în fig. 12.
1
Atenţie: Lama de metal (fig. 1/Q)
este foarte ascuţită! Pericol de
accidentare! Ţineţi lama de metal
numai de mâner şi depozitaţi-o
numai cu dispozitivul de protecţie
a lamei ataşat!
• Înfăşuraţi cablul în jurul celor două
cârlige de pe partea din spate
a aparatului (fig. 15).
1
Date tehnice
Tensiunea de reţea: 230 – 240 V
Consumul de putere:
800 W
;
Acest aparat este în conformitate
cu următoarele Directive UE:
• Directiva 2006/95/CE Tensiune
Joasă
• Directiva CME 89/336/CEE cu
amendamentele 92/31/CEE şi
93/68/CEE
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 257 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
z
Sfaturi de utilizare
Mixerul
• Când procesaţi amestecuri uscate,
poate fi necesar să opriţi ocazional
aparatul, să deschideţi capacul
mixerului şi să răzuiţi amestecul de
pe pereţii vasului cu racleta.
• Când amestecaţi ingrediente
lichide şi solide, amestecaţi întâi
elementele lichide şi apoi adăugaţi
ingredientele solide.
• Permiteţi răcirea lichidelor fierbinţi
înainte de procesarea în mixer.
• Dacă trebuie procesate ingrediente
fierbinţi, vasul pentru amestec
trebuie aerisit prin îndepărtarea
capacului de închidere.
• Mixerul este echipat foarte bine
pentru tocarea cantităţilor mici de
alimente, precum nuci, miez de
pâine sau ierburi.
• Sosurile care s-au separat pot fi
rapid recuperate în mixer.
• Tăiaţi sau rupeţi alimentele de
procesat în mixer în cuburi de
aproximativ 2 până la 3 cm.
• Îndepărtaţi întotdeauna sâmburii
fructelor sau oasele din carne,
deoarece aceştia pot deteriora
unitatea de lamă.
• Zdrobirea gheţii: adăugaţi
întotdeauna un pic de apă în vas
înainte de zdrobirea gheţii.
Aliment
Turaţie*
Note
Amestecarea
Băuturi pe bază de lapte
5 – 10
Utilizaţi lapte rece.
Tocarea
Nuci, ciocolată,
usturoi, ierburi
Impuls
Procesaţi numai ˝ cană o dată pentru a
vă asigura că totul este tocat mărunt
Producerea
miezului de
pâine
Chiflă, biscuiţi, pâine prăjită
5 – 10
Sfărmaţi brut înainte de procesare
Impuls
Adăugaţi Ľ cană cu apă.
Apăsaţi butonul de impuls de 3-4 ori.
Zdrobirea
gheţii
Emulsionarea
Sos pentru salată
7 – 10
Amestecaţi bine.
Se poate adăuga ulei prin orificiul de
umplere în timp ce amestecaţi.
Amestecarea
Blaturi de prăjitură,
aluat pentru clătite
1
Amestecaţi numai ingredientele bine,
nu bateţi prea mult,
Pireul
Supe, legume, fructe
3 – 10
Amestecaţi până când amestecul este
gros
*Porniţi întotdeauna la o turaţie joasă şi apoi măriţi turaţia.
257
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 258 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
z
Secţiunea multifuncţională
Tocarea
Pentru un rezultat uniform, trebuie
procesate bucăţi de dimensiuni cât
mai egale. Alimentele trebuie tăiate
sau rupte înainte de procesare în
bucăţi egale.
Asiguraţi-vă că vasul nu este prea
plin.
Carnea tocată
Tăiaţi carnea în cuburi de aprox. 2
cm înainte de procesare.
Legumele
Cojiţi şi împărţiţi în patru legumele
precum ceapa înainte de
procesare.
Amestecarea
Cantitatea pentru procesare diferă
în funcţie de viscozitatea
alimentelor procesate.
Adăugarea ingredientelor
Aşezaţi ingredientele uscate
precum făina în vasul
multifuncţional înainte de
procesare. Ingredientele nu trebuie
amestecate înainte de procesare.
Ingredientele lichide pot fi
adăugate prin orificiul de umplere
în timpul procesării.
Ingredientele lichide pot fi
adăugate prin orificiul de umplere
în timpul procesării.
Notă: Când procesaţi sosuri sau
ingrediente semilichide poate fi
necesar să opriţi ocazional
aparatul, să deschideţi capacul
vasului multifuncţional şi să răzuiţi
amestecul de pe peretele vasului
cu racleta.
258
Utilizarea suportului de inserţie
Alimentarea corectă a alimentelor
prin orificiul de umplere este foarte
importantă.
Tăiaţi alimentele pregătite un pic
mai mic decât este necesar, astfel
încât să încapă cu uşurinţă prin
orificiul de umplere.
Adăugaţi elementele pentru
umplerea simultană cât mai vertical
posibil în orificiul de umplere.
Comprimaţi elementele uniform cu
opritorul. Gradul de presiune
influenţează concentraţia
alimentelor tăiate.
1
Utilizaţi numai opritorul pentru
adăugiri suplimentare. Nu
introduceţi niciodată degetele în
orificiul pentru umplere!
Aparatul poate fi deteriorat de
apăsarea prea puternică cu
opritorul!
3
O cantitate mică de alimente
neprocesate rămâne întotdeauna
între opritor şi suportul de inserţie.
Răzuirea caşcavalului
Răciţi bine caşcavalul moale
precum Emmental sau mozzarella
înainte de răzuire.
Procesaţi caşcavalul tare precum
Parmezanul la temperatura
camerei.
Notă: Parmezanul trebuie procesat
cu puţină presiune pe opritor.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 259 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
z
Sculă
Aliment
Cantitate
max.
Turaţie
Note
Tocarea
Lama de
metal
Legume, de ex. ceapă
fructe
ierburi proaspete
nuci, migdale
ciocolată
800 g
800 g
1 legătură
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Fructele şi legumele
trebuie să fie proaspete şi
tari, utilizaţi bucăţi de
dimensiuni aproximativ
egale
Tocarea
cărnii
Lama de
metal
Carne,
fileuri de peşte (filetat),
slănină
500 g
4–6
Îndepărtaţi oasele şi
tendoanele, tăiaţi în cuburi
de aprox. 2 cm
Producerea
miezului
de pâine
Lama de
metal
Pâine uscată, biscuiţi
125 g
3 sau 4
Sfărmaţi brut înainte de
procesare
Pireul
Lama de
metal
Fructe sau legume fierte
până la
1,75 l
3 – 10
Adăugaţi puţină apă dacă
este necesar în timpul
procesării
Amestecarea
Lama de
metal
Blaturi de prăjitură uşoare,
aluat pentru clătite etc.
800 ml
3–7
Porniţi cu setarea 1 pentru
amestecarea
ingredientelor, apoi măriţi
turaţia
Amestecarea
Lama de
metal
Maioneză
1l
Impuls
sau 3
Nu opriţi aparatul în timp
ce adăugaţi ulei
Frământarea
Lama de
plastic
Aluaturi grele, de ex. aluat de
pâine sau pizza
1,5 kg
1–5
Porniţi cu setarea 1 pentru
amestecarea
ingredientelor, apoi măriţi
turaţia
Tăierea
Cuţitul fin
(nr. 1)
Legume, de ex. castraveciori,
dovlecei, morcovi etc.
Fructe, de ex. mere, roşii,
carne, cârnaţ, salam etc.
800 g
1–2
Selectaţi fructe şi legume
de dimensiuni aproximativ
egale
Tăiaţi carnea în mod
adecvat pentru orificiul de
umplere
Răzuirea
Răzătoarea
de cartofi
(nr. PG1)
Cartofi
până la
1 kg
1–2
de ex. pentru găluşte de
cartofi
Tăierea
felii
Cuţitul
pentru
cartofi
prăjiţi
(nr. 3)
Cartofi, morcovi, păstârnac
1 kg
1–2
Răzuirea
Răzătoarea
de
caşcaval
(nr. 4)
Caşcaval parmezan
500 g
1–2
Nu apăsaţi prea tare cu
opritorul
Raderea
(brută sau
fină)
Răzătoarea
brută, fină
(nr. 5 sau
6)
Bucăţi de ciocolată
fructe, de ex. mere
legume, de ex. morcovi
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Rupeţi ciocolata gătită în 23 bucăţi
Baterea
Discul
pentru
bătut
Blaturi de prăjitură uşoare
albuşuri de ou
cremă
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Nu bateţi albuşul de ou
prea mult
259
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 260 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
z
Reţete
Reţetă de bază pentru
pandişpan
4
albuş de ou
4 lingură
apă rece
200 g
1 pac.
Reţetă de bază pentru blatul
de prăjitură
500 g
1 pac.
făină
praf de copt
zahăr
250 g
margarină moale sau unt
zahăr vanilat
250 g
zahăr
gălbenuş de ou
1 pac.
zahăr vanilat
80 g
făină
1 vârf
sare
80 g
făină de porumb
4
1 linguriţă
3
0
0
0
0
0
260
praf de copt
Accesorii necesare:
vas multifuncţional cu disc pentru
bătut
Aşezaţi albuşul de ou şi apa în
vasul multifuncţional şi bateţi la
setarea 5 pentru circa 1 minut până
când este consistent.
Adăugaţi zahăr şi zahăr vanilat prin
orificiul de umplere şi bateţi pentru
încă aproximativ 1 minut până
când zahărul se dizolvă.
Adăugaţi gălbenuşul de ou şi
agitaţi cu câteva impulsuri.
Amestecaţi făina, făina de porumb
şi praful de copt, adăugaţi la masa
cremoasă şi agitaţi scurt cu câteva
impulsuri.
Umpleţi aluatul într-o formă şi
coaceţi.
4
ouă
150 ml
lapte
Accesorii necesare:
vas multifuncţional cu lamă de
plastic
0 Aşezaţi toate ingredientele în vasul
multifuncţional în ordinea
menţionată.
0 Agitaţi pentru 1 până la 1 1/2 minut
la setarea 3-4 până când aluatul
este moale şi cremos.
3
Dacă aluatul este aruncat prea în
afară în timpul procesării, opriţi
aparatul, deschideţi capacul şi
deplasaţi aluatul spre interior cu
racleta de pe marginea vasului.
0 Umpleţi aluatul într-un vas de copt
adecvat şi coaceţi.
3
Aluatul poate fi modificat uşor după
cum este necesar, prin adăugarea
altor condimente.
Exemplu pentru prăjitură cu
model de mozaic:
0 Umpleţi 2/3 din aluat în vas.
Adăugaţi 1 lingură de praf de
cacao şi 1 lingură de lapte la
aluatul rămas şi agitaţi din nou
scurt cu câteva impulsuri.
0 Umpleţi aluatul închis peste cel
deschis în vasul de copt. Treceţi cu
furculiţa prin ambele straturi de
aluat cu o mişcare în spirală pentru
obţinerea modelului de mozaic.
3
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 261 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
z
Reţetă de bază pentru
prăjituri din aluat
250 g
1 linguriţă
125 g
60 g
făină
praf de copt
margarină rece sau unt
zahăr
1 vârf
sare
1
ou
1 lingură
apă rece
3
0
0
0
0
0
Accesorii necesare:
vas multifuncţional cu lamă de
plastic
Aşezaţi făina, praful de copt, sarea
şi zahărul în vasul multifuncţional.
Tăiaţi untul rece în bucăţi şi
adăugaţi.
Agitaţi pentru circa 1 minut la
setarea 3-4, adăugaţi oul şi apa
rece prin orificiul de umplere şi
continuaţi să agitaţi până când
aluatul are o formă rotundă în jurul
lamei.
Scoateţi aluatul din vas şi
continuaţi să frământaţi scurt cu
mâinile.
Lăsaţi aluatul în frigider pentru
circa 30 minute înainte de
continuarea procesării.
Întindeţi aluatul, aşezaţi într-o
formă bine unsă şi adăugaţi fructe,
de ex. mere sau prune, după cum
doriţi
Reţetă de bază pentru aluat
cu drojdie
500 g
făină
40 g
drojdie (proaspătă) sau
1 pac. drojdie uscată
80 g
zahăr
1 vârf
80 g
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
sare
margarină, topită
lapte călduţ
Accesorii necesare:
vas multifuncţional cu lamă de
plastic
Aşezaţi toate ingredientele în vas
în ordinea menţionată.
Agitaţi pentru 1 până la 1c minut la
setarea 3-4 până când aluatul are
o formă rotundă în jurul lamei.
Scoateţi aluatul din vas şi
frământaţi scurt cu mâna.
Apoi frământaţi cu mâna
ingredientelecare nu se vor
mărunţi, de ex. stafide.
Înainte de continuarea procesării,
permiteţi aluatului să crească întrun vas acoperit la loc cald până
când se dublează.
Posibilităţi de aplicare:
pâine dospită, biscuiţi cu drojdie,
tarte cu fructe, tăiţei goi.
Pentru prăjituri picante, de ex.
prăjitură cu ceapă, pregătiţi aluatul
cu drojdie fără zahăr.
261
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 262 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Cienījamais pircēj,
Lūdzu, uzmanīgi izlasi šīs
lietošanas instrukcijas.
Pats galvenais, ievērojiet drošības
noteikumus, kas aprakstīti pirmajās
šo lietošanas instrukciju lapaspusēs!
Lūdzu, saglabājiet šīs lietošanas
instrukcijas uzziņai nākotnē. Ja
ierīce tiek nodota citam lietotājam,
nododiet šīs instrukcijas tālāk
nākamajam ierīces īpašniekam.
Brīdinājuma trīsstūris un/vai
atslēgas vārdi (Bīstami!,
Uzmanību!, Svarīgi!), pievērš jūsu
uzmanību informācijai, kas ir
svarīga jūsu drošībai vai pareizai
ierīces darbībai. Ir ļoti svarīgi, ka šī
informācija tiek ievērota.
0 Šis simbols izved jūs soli pa soli
cauri ierīces lietošanas aprakstam.
1
3
Blakus šim simbolam jūs saņemat
papildu informāciju un praktiskus
padomus par ierīces izmantošanu.
2
Āboliņa simbols apzīmē padomus
un informāciju par ekonomisku un
videi nekaitīgu ierīces izmantošanu.
Ierīces apraksts (1. att.)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
262
Bildē attēlots AFP 850
Motora korpuss
Blendera trauks *
Blendera vāciņš
Noslēdzošais vāciņš
Aizbāznis ar mērglāzi
Vāciņš ar iepildīšanas atveri
Universālā bļoda
Iekšējā ass
Ātrumu regulators
Impulsa poga
Nodalījums
griešanas piederumu glabāšanai
Vada satinējs (ierīces aizmugurē)
Datu plāksnīte (ierīces apakšpusē)
Pārslodzes automātiskā
atiestatīšanas poga (ierīces
apakšpusē)
Ieliktņu turētājs
Plastmasas asmens
Metāla asmens ar asmens aizsargu
Emuļģēšanas disks
Sulas spiedes
Blendera aizsargvāks
Mīklas lāpstiņa
AFP 850 ir blendera trauks, kas
izgatavots no plastmasas, AFP 880
ir aprīkots ar blendera trauku, kas
izgatavots no stikla.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 263 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
1 Drošības noteikumi
Šī ierīce atbilst pieņemtajiem
tehnoloģiskajiem standartiem
sasitībā ar drošību un Vācijas ierīču
drošības likumu. Tomēr mums kā
ražotājam ir jūs jāiepazīstina ar
šādiem drošības noteikumiem:
Vispārējā drošība
• Ierīci drīkst pievienot strāvas
padevei, kuras voltāža un frekvence
atbilst specifikācijām, kas norādītas
uz jaudas plāksnes!
• Nekad nepaceliet ierīci, ja
– tās vads ir bojāts,
– korpuss ir bojāts.
• Nekad nevelciet aiz vada, lai izrautu
kontaktu no kontaktligzdas.
• Gadījumā, ja savienojuma vads ir
bojāts, lai izvairītos no briesmām,
vads jānomaina ražotājam, tā
klienta servisa nodaļai vai līdzīgai
kvalificētai personai.
• Remontus šai ierīcei drīkst veikt
tikai apmācīti remonta meistari. No
nepareiza remonta var rasties
ievērojami bojājumi. Ja ir
nepieciešams remonts, lūdzu
sazinieties ar klientu apkalpošanas
nodaļu vai savu pilnvaroto
izplatītāju.
• Ierīce ir domāta tikai ēdienu
apstrādei mājās. Ražotājs nav
atbildīgs par bojājumiem, kas
radušies nepareizas vai
nepiemērotas izmantošanas
rezultātā.
• Šo ierīci nevajadzētu izmantot
personām (ieskaitot bērnus), ar
samazinātām fiziskām, maņu vai
garīgajām spējām, vai arī tiem, kam
trūkst pieredzes un zināšanas, ja
vien viņi tiek uzraudzīti vai viņiem
tiek sniegta instruktāža par ierīces
izmantošanu no cilvēka, kas ir
atbildīgs par viņu drošību.
Bērnu drošība
• Kad ierīce ir ieslēgta, nekad
neatstājiet to bez uzraudzības un
uzmaniet to it īpaši, ja tuvumā
atrodas mazi bērni!
• Bērni ir jāuzmana, lai pārliecinātos,
ka tie nespēlējas ar ierīci.
Kad izmantojat virtuves
kombainu, atcerieties
• Nekad neizmantojie ierīci, ja rokas ir
slapjas
• Ar ierīci nedrīkst maisīt krāsas
(laku, poliesteri, u.c.) - sprādziena
briesmas!
• Katru reizi pirms tīrīšanas un
apkopes, izslēdziet ierīci un izraujiet
kontaktu no kontaktligzdas.
• Nekad negremdējiet ierīces korpusu
(1/A att.) ūdenī vai citos šķidrumos.
• Ražotājs nav atbildīgs par
iespējamajiem bojājumiem, kas
radušies nepareizas vai
nepiemērotas izmantošanas
rezultātā
• Piederumus drīkst ievietot ierīcē vai
izņemt no tās tikai tad, kad tā ir
atslēgta no strāvas padeves.
• Uzmanību: Metāla asmens
(1/Q att.) ir ļoti ass! Ievainojuma
risks! Metāla asmens ir jātur tikai
aiz roktura un jāuzglabā uzliekot
tam asmens aizsargu! Esiet
uzmanīgi to paceļot!
• Uzmanību: Griešanas ieliktņi
(9. att.) ir ļoti asi! Ievainojuma
risks! Glabājiet ieliktņus tikai tiem
paredzētajā piederumu nodalījumā
(1/K att.). Esiet uzmanīgi to paceļot!
• Uzmanību: Blendera asmens
elements (14/a att.) ir ļoti ass.
Ievainojuma risks! Izjaucot un
komplektējot blenderi ir jābūt ļoti
uzmanīgiem.
• Uzmanību: Nekad nebāziet
pirkstus iepildīšanas atverē
(1/F att.)! Ievainojuma risks!
263
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 264 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
• Uzmanību: Darbinot blenderi tajā
nedrīkst ievietot cietus priekšmetus
(piem., karotes) un blendera traukā
nedrīkst ievietot rokas.
Ievainojuma risks!
• Vāciņu vajadzētu noņemt tikai tad,
kad piederumi ir nekustīgi.
• Neturiet garus priekšmetus
(asmeni, koka karoti, mīklas
lāpstiņu vai ko tamlīdzīgu)
iepildīšanas atverē. Ievainojuma
risks! Darbojieties tikai ar aizbāzni
(1/E att.), lai saspiestu sagriezto
pārtiku.
• Nelejiet karstus šķidrumus (tikai
aukstus vai siltus) blendera traukā
vai universālajā bļodā.
• Vienmēr uzlieciet universālo bļodu
(1/G att.) uz motora korpusa pirms
ievietojat iekšējo asi (1/H att.) un
instrumentus.
• Normālam darbam (apmaisot
vieglas mīklas, u.t.t.) ierīci var
izmantot līdz pat 10 minūtēm bez
apstādināšanas. Tai ir jāļauj atdziest
katru reizi pēc paildzinātas,
ilgstošas darbības (vismaz
20 minūtes pēc nepārtrauktas
10 minūšu izmantošanas). Kad
pārstrādājat ļoti smagas vielas,
piem., 1,5 kg mīklu, ierīci
nevajadzētu darbināt ilgāk par
1 minūti bez apstāšanās.
• Vienmēr vispirms izņemiet
instrumentu un iekšējo asi, pirms
iztukšojat bļodas saturu.
• Nepārsniedziet maksimālo
pildīšanas daudzumu.
• Vienmēr uzraugiet darbojošos ierīci.
Galvenais kontakts ir jāizrauj pat
tad, ja pametat istabu uz īsu brīdi.
• Pēc darba pabeigšanas, izslēdziet
ierīci un izraujiet kontaktu no
kontaktligzdas
264
Atbrīvošanās no
atkritumiem
2
Iepakošanas materiāls
Iepakošanas materiāli ir videi
draudzīgi un tos var nodot
otrreizējai pārstrādei. Plastmasas
sastāvdaļas ir apzīmētas ar
apzīmējumiem, piem., >PE<, >PS<,
u.t.t. Lūdzu, atbrīvojieties no
iepakojuma materiāliem izmetot tos
attiecīgajā konteinerī sabiedriskajā
atkritumu likvidēšanas vietās.
2
Veca ierīce
W
Simbols
uz produkta vai uz tā
iepakojuma norāda uz to, ka šo
produktu nevar uzskatīt par
mājturības atkritumiem. Tā vietā tas
ir jānodod attiecīgajā savākšanas
vietā elektrisko un elektronisko
aprīkojumu otrreizējai pārstrādei.
Nodrošinot to, ka no šī produkta
atbrīvojas pareizi, jūs palīdzēsiet
novērst potenciālās negatīvās
sekas videi un cilvēku veselībai, ko
savādāk varētu izraisīt nepareiza
atbrīvošanās no šī produkta.
Sīkākai informācijai par šī produkta
otrreizējo pārstrādi, lūdzu
sazinieties ar jūsu vietējās pilsētas
biroju, jūsu mājsaimniecības
atkritumu atbrīvošanās servisu vai
ejiet uz vietu, kur pirkāt šo produktu.
Vispārējie darba
noteikumi
Virtuves kombains pvairākos veidos
palīdz ēdiena gatavošanā:
• Blenderis tiek izmantots, lai
pagatavotu plaša klāsta jauktos
dzērienus, sasmalcinātu ledu,
sagrieztu augļus un dārzeņus, u.c.
• Daudzfunkciju ierīci var izmantot,
piemēram,
– mīklas gatavošanai ...
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 265 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
– gaļas, riekstu vai līdzīgu produktu
sasmalcināšanai ...
– dārzeņu vai augļu sagriešanai,
rīvēšanai vai sīkai sarīvēšanai ...
– fritētu kartupeļu sagriešanai ...
– krējuma vai olbaltuma
sakulšanai ...
– un citronu, apelsīnu, greipfrūtu
sulas spiešanai
Drošības sistēma
Ierīcei ir vairākas drošības
sistēmas.
• Blenderis vai universālā bļoda
darbojas tikai tad, kad tiek pareizi
uzlikti attiecīgie trauki un vāciņi.
• Universālā bļoda darbojas tikai tad,
kad blendera trauks tiek noņemts
un blendera pievadam tiek uzstādīts
drošības aizsargvāciņš
(1/T un 4 att.).
1
Tomēr bērni nedrīkst atrasties
ierīces tuvumā.
1
Ierīci vajadzētu darbināt tikai uz
līdzenas, sausas darba virsmas.
Pārslodzes automātiskā
atiestatīšana
Ierīce ir aprīkota ar pārslodzes
automātiskā atiestatīšanu, kas
izslēdz ierīci, ja tā sāk pārkarst,
pasargājot to no bojājumiem. Kad
tas notiek, pārslodzes automātiskā
atiestatīšanas poga (1/N att.) izlec
ārā.
Ja tas notiek, rīkojieties šādi:
Neievērojot šo procedūru var izraisīt
bojājumus ierīcei, kurus nesedz
garantija.
0 Ļaujiet ierīcei atdzist vismaz
15 sekundes.
0 Pagrieziet ātrumu regulatoru
(1/I att.) pa kreisi pozīcijā "0"
(16/➀att.).
1
0 Noņemiet maisījumu trauku vai
universālo bļodu (16/➁ un ➂att.), kā
aprakstīts attiecīgajā
rokasgrāmatas nodaļā.
0 Izraujiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas (17/➀att.).
0 Nolieciet ierīciguļus, lai piekļūtu
apakšai (17/➁att.).
0 Nospiediet pārslodzes automātiskā
atiestatīšanas pogu (1/N att.) kas
atrodas ierīces apakšā. Ja ierīce ir
pietiekami atdzisusi, poga
atgriezīsies tās sākotnējā pozīcijā
(17/➂att.). Ja tās izlec atpakaļ ārā,
ļaujiet ierīcei atdzist nedaudz ilgāk,
tad atkārtojiet procesu.
0 Līdz ko atiestatīšanas poga ir
atgriezusies tās sākotnējā pozīcijā,
nolieciet ierīci atpakaļ tās normālajā
darba pozīcijā (18/➀att.).
0 Iespraudiet kontaktdakšu atpakaļ
kontaktligzdā (18/➁att.).
0 Nomainiet blendera trauku vai
universālo bļodu (18/➁ un ➂ att.),
kā aprakstīts attiecīgajā
rokasgrāmatas nodaļā.
0 Šī ierīce tagad atkal ir gatava
lietošanai. Pagrieziet ātrumu
regulatoru pa labi vajadzīgajā
pozīcijā (18/➄att.) un turpiniet
darbību, kas tika pārtraukta.
Blenderis
Blenderis tiek izmantots, lai
pagatavotu plaša klāsta jauktos
dzērienus, sasmalcinātu ledu,
sagrieztu augļus un dārzeņus, u.c.
Blendera sagatavošana
Lai uzstādītu blendera trauku, ir
jānoņem no blendera pievada
drošības aizsargvāciņš
(1/T un 4 att.).
0 Pagrieziet drošības
aizsargvāciņupulksteņrādītāja
kustības virzienā un noņemiet to.
– Iemirgojas sarkanā brīdinājuma
lampa (4/a att.).
265
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 266 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
0 Nolieciet blendera trauku (1/B un 2
att.) uz blendera pievada (bultiņa
uz bultiņas
) un pagrieziet
pretēji pulksteņrādītāja kustības
virzienam līdz aizturei. Blendera
trauks ir gatavas darbam. Divām
melnajām bultiņām ir jāsakrīt.
– Izslēdzas sarkanā brīdinājuma
lampiņa (4/a att.).
0 Tikai AFP 850: Uzlieciet blendera
vāciņu (1/C un 3 att.) uz blendera
trauka un pagrieziet līdz vāciņa
snīpis ir tieši virs roktura. Var dzirdēt
kā vāciņš nofiksējas.
Blenderi var ieslēgt tikai tad, kad
trauks un vāciņš ir pareizi uzlikti.
0 Tikai AFP 880: Uzlieciet blendera
vāciņu uz blendera trauka.
3
3
Blendera darbināšana
0 Atveriet vāciņu (1/C att.) un
ievietojiet visas vajadzīgās
sastāvdaļas traukā.
Uzmanību: Nepārsniedziet
maksimālo iepildīšanas daudzumu 1,5 litri!
Darbības laikā var pievienot citas
sastāvdaļas caur iepildīšanas
atveri. Blīvējamo vāciņu (1/D att.)
var arī izmantot kā iepildīšanas
mērglāzi šim mērķim. Katru reizi
nekavējoties aizveriet iepildīšanas
atveri, lai izvairītos no šļakstīšanās.
0 Iedarbiniet blenderi: pagrieziet
ātrumu regulatoru (1/l att.) pa labi
vēlamajā ātrumā vai piespiediet
impulsa pogu ( 1/J att.).
3
266
Daudzfunkcionālais
nodalījums
Piederumi un to
izmantošanas iespējas
Blenderi var ieslēgt tikai tad, kad
trauks ir pareizi uzlikts.
0 Uzlieciet noslēdzošo vāciņu
(1/D att.) un nobloķējiet.
3
Skatiet nodaļu "Padomi par
blendera izmantošanu", lai
rekomendetās vērtības ātrumu
uzstādīšanai.
0 Izslēdziet ierīci: pagrieziet ātrumu
regulatoru pa kreisi pozīcijā "0".
0 Pēc maisīšanas, pagrieziet trauku
pulksteņrādītāja kustības
virzienā un noņemiet to. Tad
pagrieziet un noņemiet vāciņu.
Ir ieteicams uzsākt ar lēnu ātrumu
un tad to palielināt. Blenderis
darbojas maksimālajā ātrumā,
piespiežot impulsa pogu.
•
•
•
•
Šādi piederumi var tikt izmantoti
daudzfunkcionālajā nodalījumā:
Emuļģēšanas disks ( 1/R att.)
Krējuma vai olbaltumu sakulšanai,
krēma un vieglu mīklu
sagatavošanai.
Metāla asmens ( 1/Q att.)
Jēlas gaļas, šokolādes, riekstu u.c.
produktu sasmalcināšanai.
Plastmasas asmens (1/P att.)
Smagu mīklu mīcīšanai un
maisīšanai.
Ieliktņa turētājs ( 1/O att.) ar
griešanas ieliktni ( 10. att.)
Ieliktņi ir apzīmēti uz roktura ar
numuru (1 līdz 6). Vēlamais ieliktnis
tiek ievietots ieliktņu turētājā.
1
Smalkais griezējs
Augļu, dārzeņu, jēlas gaļas vai
desu (piem., salami)
sagriešanai plānās šķēlēs.
PG1Kartupeļu rīve
Kartupeļu rīvēšanai.
3
Fritētu kartupeļu griezējs
Fritētu kartupeļu griešana.
4
Siera rīve
Cieta siera rīvēšanai, piem.,
parmas u.c.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 267 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
5
6
Rupja rīve
Dārzeņu un augļu rupjai
rīvēšanai u.t.t.
Smalka rīve
Dārzeņu, augļu, šokolādes,
ķiploka u.c. smalkai rīvēšanai
Daudzfunkcionālā nodalījuma
sagatavošana
Uzstādiet drošības
aizsargvāciņu ( 4. att.)
Daudzfunkcionālais nodalījums
darbojas tikai tad, kad blendera
trauks tiek noņemts un blendera
pievadam tiek uzstādīts drošības
aizsargvāciņš(1/T un 4 att.).
0 Noņemiet blendera trauku kā
aprakstīts nodaļā "Blenderis".
– Iemirgojas sarkanā brīdinājuma
lampiņa (4/a att.).
0 Uzlieciet drošības vāciņu uz
blendera pievada (zīme uz zīmes
) un pagrieziet pretēji
pulksteņrādītāja kustības
virzienam līdz aizturei. Var dzirdēt
kā drošības vāciņš nofiksējas.
Atzīmei jābūt virs brīdinājuma
lampiņas (4. att.).
– Izslēdzas sarkanā brīdinājuma
lampiņa (4/a att.).
Universālās bļodas
uzstādīšana ( 5. att.)
0 Uzlieciet universālo bļodu (1/G att.)
uz ierīces (bultiņa
uz bultiņas
) un pagrieziet pretēji
pulksteņrādītāja kustības
virzienam līdz aizturei. Var dzirdēt
kā universālā bļoda nofiksējas.
Divām melnajām bultiņām ir
jāsakrīt.
Iekšējās ass ievietošana (7.
att.)
0 Ielieciet iekšējo asi (1/H att.) uz
tapas universālās bļodas centrā.
Piederumu ievietošana
•
•
•
•
Uzlikšanai var izvēlēties šādus
piederumus:
Emuļģēšanas disks (1/R att.) vai
Metāla asmens (1/Q att.) vai
Plastmasas asmens (1/P att.) vai
Ieliktņa turētājs (1/O att.) ar
griešanas ieliktni (9. att.)
Ieliktņu turētājs jāuzstāda ar
atbilstošo ieliktni atkarībā no
izmantošanas mērķa (skatīt
"Griešanas ieliktņa ielikšana ieliktņu
turētājā").
0 Uzlieciet vēlamo instrumentu uz
iekšējās ass.
– Emuļģēšanas disks, metāla
asmens un plastmasas asmens
(8. att.) ir sakabināti ar zobiem
zem iekšējās ass.
– Ieliktņu turētājs (11. att.) balstās
uz sešstūru vārpstas.
3
3
Ieteicams turēt ieliktņa turētāju ar
diviem pirkstiem divos roktura
caurumos.
Vāciņa uzlikšana (6. att.)
0 Uzlieciet vāciņu (1/F att.) uz
universālās bļodas (bultiņa
uz
bultiņas
) un pagrieziet pretēji
pulksteņrādītāja kustības
virzienam līdz aizturei. Var dzirdēt
kā vāciņš nofiksējas. Vāciņa snīpis
tad ir tieši virs roktura, abām
melnajām bultiņām ir jāsakrīt.
0 Ielieciet aizbāzni (1/E att.)
iepildīšanas atverē.
Griešanas ieliktņa ielikšana
ieliktņu turētājā (10. att.)
Attiecīgais ieliktnis ir jāievieto
ieliktņa turētājā atkarībā no
izmantošanas..
3
Ieliktņi atrodas piederumu
nodalījumā (1/K att.) motora
korpusā.
267
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 268 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
1
0
0
0
0
Ieliktņi ir ļoti asi. Tos vajadzētu turēt
tikai aia roktura!
Atveriet piederumu nodalījumu
paraujot rokturi (9. att.)
Aiz roktura paņemiet no piederumu
nodalījuma vajadzīgo ieliktni ( 9.
att.).
Ielieciet ieliktni ar apaļo galu ieliktņa
turētāja centrā un novietojiet to
diska padziļinājumā ( 10. att.).
Lai izņemtu ieliktni, mazliet
pavelciet aiz roktura uz āru un
paceliet to.
nav pareizi uzlikts drošības
aizsargvāciņš blendera pievadam
(1/T un 4 att.).
0 Izslēdziet ierīci: pagrieziet ātrumu
regulatoru pa kreisi pozīcijā "0".
0 Pēc izmantošanas, pagrieziet
vāciņu pulksteņrādītāja kustības
virzienā un noņemiet to.
Vāciņu noņemiet tikai tad, kad
piederums ir pilnīgi apstājies!
0 Izņemiet piederumu un iekšējo asi.
0 Pagrieziet universālo
bļodupulksteņrādītāja kustības
virzienā un noņemiet to.
1
Daudzfunkcionālā nodalījuma
Sulas spiedes
darbināšana
0 Atveriet vāciņu (1/F att.) un
ievietojiet visas vajadzīgās
sastāvdaļas universālajā traukā.
Uzmanību: Nepārsniedziet
maksimālo pildīšanas daudzumu:
– šķidrums 1,75 litri
– cietas vielas 1,5 litri
3
Darbības laikā caur iepildīšanas
atveri var pievienot citas
sastāvdaļas. Šim mērķim noder
iepildīšanas mērglāze (1/E att.).
Katru reizi nekavējoties aizveriet
iepildīšanas atveri, lai izvairītos no
šļakstīšanās.
Izmantojiet tikai aizbāzni, lai
saspiestu sagrieztos produktus!
0 Iedarbiniet ierīci: pagrieziet ātrumu
regulatoru (1/l att.) pa labi vēlamajā
ātrumā vai piespiediet impulsa pogu
(1/J att.).
1
3
Ir ieteicams uzsākt ar lēnu ātrumu
un tad to palielināt. Ierīce darbojas
maksimālajā ātrumā piespiežot
impulsa pogu.
Skatiet nodaļu "Padomi par
daudzfunkciju nodalījuma
izmantošanu", lai uzzinātu
ieteicamās vērtības.
1
Ja iedegas brīdinājuma lampiņa
(4/a att.) un ierīci nevar iedarbināt,
268
sagatavošana (13. att.)
0 Uzlieciet universālo bļodu kā
aprakstīts iepriekš (5. att.)
0 Uzlieciet sulas spiedes sieta ieliktni
(13/a att.) uz universālās bļodas
(bultiņa
uz bultiņas
) un
pagrieziet pretēji pulksteņrādītāja
kustības virzienam līdz aizturei.
Var dzirdēt kā sietiņa ieliktnis
nofiksējas, bultiņai
ir jāsakrīt ar
bultiņu
.
0 Ielieciet sietiņa ieliktnī spiešanas
konusu (13/b att.)
Sulas spiedes lietošana
0 Iedarbiniet ierīci: pagrieziet ātrumu
regulatoru (1/I att.) pa labi
pozīcijā "1".
Sulas spiede ir jādarbina tikai
zemākajā ātrumā.
0 Izslēdziet ierīci: pagrieziet ātrumu
regulatoru pa kreisi pozīcijā "0".
0 Pēc lietošanas noņemiet spiešanas
konusu.
0 Pagrieziet sietiņa ieliktni
pulksteņrādītāja kustības
virzienā un noņemiet.
3
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 269 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
0 Pagrieziet universālo
bļodupulksteņrādītāja kustības
virzienā un noņemiet.
1
Ierīci var izmantot līdz pat
10 minūtēm bez apstāšanās. Tai ir
jāļauj atdziest katru reizi pēc
paildzinātas, ilgstošas darbības
(vismaz 20 minūtes pēc
nepārtrauktas 10 minūšu
izmantošanas).
Tīrīšana un kopšana
Motora korpuss
Nepieļaujiet, lai motora korpusā
iekļūst šķidrums!
0 Notīriet motora korpusu ar mitru
lupatu. Nekad nemērcējiet to
ūdenī vai neturiet zem tekoša
ūdens!
1
Blenderis
Trauku un asmeni var notīrīt
vienkārši un rūpīgi ar impulsa
attiecīgas pozicionēšanas
palīdzību.
0 Piepildiet blendera trauku līdz pusei
ar siltu (nevis karstu!) ūdeni un
pievienojiet dažus pilienus
mazgāšanas līdzekļa.
0 Uz īsu brīdi nospiediet impulsa
pogu.
0 Tad noskalojiet trauku zem tekoša
ūdens.
3
Izjauciet/uzstādiet asmens
elementu ( 14. att.)
3
Ja nepieciešams, asmens elementu
var vienkārši izjaukt un atsevišķi
notīrīt.
1
Uzmanību: Asmens ir ļoti ass!
Ievainojuma risks!
0 Izmantojot noslēdzošo vāciņu kā
palīgu, atbrīvojiet asmens
elementu (14/a att.) no blendera
trauka (1/D att. un 14/c att.).
Noslēdzošā vāciņa rievas sakritīt
ar asmens elementa izciļņiem.
Pagrieziet pretēji
pulksteņrādītāja virzienam un
nedaudz turot slīpi, atbrīvojiet to.
0 Noņemiet paplāksni (14/b att.) no
asmens elementa.
1
Asmens elements ir ļoti ass.
Paplāksne var būt bojāta.
Ar roku rūpīgi noskalojiet
sastāvdaļas (ievainojumu risks!).
Tīrīšanai izmantojiet tikai ūdeni un
mazgāšanas līdzekli.
Nemazgājiet asmens elementu
trauku mazgājamā mašīnā.
0 Ievietojiet paplāksni asmens
elementā.
0 Ielieciet asmens elementu no
apakšas. Turiet asmens elementu
mazliet ieslīpi. Nostipriniet asmens
elementu izmantojot noslēdzošo
vāciņu kā palīgu, pagrie˛ot to
pulksteņrādītāja virzienā
(14. att.).
1
Universālā bļoda un
piederumi
0 Universālā bļoda un piederumi jātīra
zem tekoša ūdens.
1
Uzmanību: Metāla asmens ir ļoti
ass! Ievainojuma risks!
1
Plastmasas daļas ātrāk nolietojas,
ja tās bieži tiek mazgātas trauku
mazgājamā mašīnā. Tomēr, ja tās
tiek tīrītas trauku mazgājamā
mašīnā, tās jānovieto augšējā
grozā.
269
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 270 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Ieliktņi
Tehniskie dati
0 Notīriet ieliktņus ar birsti vai lupatu
zem tekoša ūdens vai trauku
mazgājamā mašīnā.
1
Uzmanību: Ieliktņi ir ļoti asi.
Ievainojuma risks!
Uzglabāšana
Visus piederumus, izņemot sulas
spiedi, var uzglabāt pašā ierīcē.
• Glabājiet ieliktņus tikai tiem
domātajā piederumu nodalījumā
(1/K att.).
Uzmanību: Ieliktņi ir ļoti asi.
Ievainojuma risks! Tos vajadzētu
turēt tikai aiz roktura!
• Glabājiet piederumus universālajā
bļodā, kā parādīts 12. att.
1
Uzmanību: Metāla asmens (1/Q
att.) ir ļoti ass! Ievainojuma risks!
Turiet metāla asmeni tikai aiz
roktura un uzglabājiet to uzliekot
tam asmens aizsargu!
• Aptiniet vadu ap diviem āķiem
ierīces aizmugurē (15. att.).
1
270
Strāvas padeve:
Strāvas patēriņš:
;
230 – 240 V
800 W
Šī ierīce atbilst sekojošajām EK
direktīvām:
• Zemas voltāžas direktīva
2006/95/EK
• EMC Direktīva 89/336/EEK ar
labojumiem 92/31/EEK un
93/68/EEK
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 271 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Lietošanas padomi
• Kad pārstrādājat sausus maisījums,
dažreiz var būt nepieciešams
izslēgt ierīci, lai atvērtu blendera
vāciņu un ar lāpstiņu notīrītu
maisījumu no trauka sienām.
• Kad jaucat šķidru un cietu vielu
sastāvdaļas, vispirms sajauciet
šķidrās vielas un tad pievienojiet
sauso vielu sastāvdaļas.
• Ļaujiet karstajiem šķidrumiem
atdziest, pirms tos tālāk apstrādājiet
blenderī.
• Ja jāpārstrādā karstas sastāvdaļas,
maisījuma trauks ir jāvēdina,
noņemot noslēdzošo vāciņu.
Blenderis
• Blenderis ir ideāli piemērots neliela
apjoma ēdiena smalcināšanai, kā
piemēram, rieksti, maizes drupatas
vai augi.
• Mērces, kas atdalījās var atkal ātri
tikt saglābtas blenderī.
• Sagrieziet vai sadaliet ēdienus, kas
ir jāpārstrādā blenderī, no 2 līdz
3 cm lielos kubiciņos.
• Vienmēr izņemiet augļu kauliņus un
kaulus no gaļas, jo tie var sabojāt
asmens elementu.
• Ledus sasmalcināšana: pirms ledus
sasmalcināšanas vienmēr traukā
pievienojiet nedaudz ūdens.
Ēdiens
Ātrums*
Piezīmes
Maisīšana
Piena kokteiļi
5 – 10
Izmantojiet aukstu pienu.
Smalcināšana
Rieksti, šokolāde,
ķiploki, augi
Impulss
Vienlaicīgi pārstrādājiet tikai ½ no
kausiņa, lai pārliecinātos, ka viss ir labi
sasmalcināts
Maizes drupatu
pagatavošana
Bulciņa, cepumi, grauzdiņš
5 – 10
Rupji sadrupiniet pirms apstrādes
Impulss
Pievienojiet ¼ krūzes ūdens.
Nospiediet impulsa pogu 3-4 reizes
Ledus
sasmalcināšana
Emulģēšana
Salātu mērce
7 – 10
Labi samaisiet.
Maisīšanas laikā eļļu var pievienot caur
iepildīšanas atveri
Maisīšana
Kūku maisījumi,
pankūku mīkla
1
Tikai samaisiet sastāvdaļas labi,
neputojiet pārāk ilgi,
Biezeņa
pagatavošana
Zupas, dārzeņi, augļi
3 – 10
Maisiet, kamēr maisījums kļūst biezs
*Vienmēr uzsāciet ar lēnu ātrumu un tad palieliniet to.
271
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 272 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Daudzfunkcionālais
nodalījums
Smalcināšana
Vienveidīgam rezultātam
izmantojiet gabaliņus, kas izmēra
ziņā ir līdzīgi. Ēdienu pirms
pārstrādes vajadzētu sagriezt vai
salauzt vienādos gabalos.
Pārliecinieties vai trauks nav pārāk
pilns.
Maltā gaļa
Pirms pārstrādes, sagrieziet gaļu
apmēram 2 cm lielos kubiciņos.
Dārzeņi
Tādus dārzeņus kā sīpolus, pirms
pārstrādes nomizojiet un sagrieziet
četrās daļās.
Maisīšana
Pārstrādes daudzums atšķiras
saskaņā ar pārstrādāto ēdienu
cietību.
Sastāvdaļu pievienošana
Sausās sastāvdaļas ādas kā miltus,
pirms apstrādes ievietojiet
universālajā bļodā. Sastāvdaļas
pirms aprstrādes nav jāsamaisa.
Šķidrās sastāvdaļas apstrādes laikā
var tikt pievienotas caur
iepildīšanas atveri.
Šķidrās sastāvdaļas apstrādes laikā
var tikt pievienotas caur
iepildīšanas atveri.
Piezīme: Kad apstrādājat mērces
vai pusšķidras sastāvdaļas, var
dažkārt būt nepieciešams izslēgt
ierīci, lai atvērtu universālās bļodas
vāciņu un ar skrāpi noskrāpētu
maisījumu no bļodas sienām.
272
Darbs ar ieliktņu turētāju
Pareiza ēdiena padeve caur
iepildīšanas atveri ir ļoti svarīga.
Ja nepieciešams, sagrieziet
sagatavotos ēdienus mazliet
mazākos gabaliņos, tā, lai tie viegli
tiktu cauri iepildīšanas atverei.
Vienlaicīgi iepildīšanas atverē
ievienojiet papildus produktus pēc
iespējas vertikālākā stāvokli.
Vienmērīgi saspiediet produktus ar
aizbāzni. Spiediena daudzums
iespaido sagrieztā ēdiena
koncentrāciju.
1
Tālākajiem pievienojumiem
izmantojiet tikai aizbāzni. Nekad
nebāziet pirkstus iepildīšanas
atverē!
Ierīci var sabojāt spiežot pārāk
stingri ar aizbāzni!
3
Starp aizbāzni un ieliktņu turētāju
vienmēr paliek mazliet
nepārstrādātā ēdiena.
Siera rīvēšana
Pirms rīvēšanas, labi atdzesējiet
mīksto sieru tādu kā emmental vai
mozzarella.
Tādu sieru kā parma, apstrādājiet
istabas temperatūrā.
Piezīme: Parmas siers ir
jāpārstrādā ar nelielu aizbāžņa
spiedienu.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 273 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Piederum
s
Ēdiens
Maks.
Ātrums
daudzums
Piezīmes
Smalcināšana
Metāla
asmens
Dārzeņi, piem., sīpoli
augļi
svaigi augi
rieksti, mandeles
šokolāde
800 g
800 g
1 ķekars
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Augļiem un dārzeņiem ir
jābūt svaigiem un
stingriem, izmantojiet
apmēram vienāda izmēra
gabalus
Gaļas
smalcināšana
Metāla
asmens
Gaļa,
zivs fileja,
bekons
500 g
4–6
Izņemiet kaulus un
cīpslas, sagrieziet
apmēram 2 cm lielos
kubiciņos
Maizes drupatu
pagatavošana
Metāla
asmens
Sausa maize, cepumi
125 g
3 vai 4
Rupji sadrupiniet pirms
apstrādes
Biezeņa
pagatavošana
Metāla
asmens
Vārīti augļi vai dārzeņi
līdz pat
1,75 l
3 – 10
Ja nepieciešams,
aprstrādes laikā
pievienojiet nedaudz
ūdens
Maisīšana
Metāla
asmens
Viegli kūku maisījumi,
pankūku mīkla u.t.t.
800 ml
3–7
Uzsāciet 1. iestatījumu, lai
samaisītu sastāvdaļas,
tad palieliniet ātrumu
Maisīšana
Metāla
asmens
Majonēze
1l
Mīcīšana
Plastmasa
s asmens
Smagas mīklas, piem.,
maizes un picas mīkla
1,5 kg
1–5
Uzsāciet 1. iestatījumu, lai
samaisītu sastāvdaļas,
tad palieliniet ātrumu
Griešana
Smalks
griezējs
(nr. 1)
Dārzeņi, piem., pipargurķīši,
cukini, burkāni u.c.
Auglis, piem., āboli, tomāti,
gaļa, desa, salami u.c.
800 g
1–2
Izvēlieties augļus un
dārzeņus, kas ir apmēram
vienāda izmēra
Sagrieziet gaļu, kas būtu
piemērota iepildīšanas
atverei
Rīvēšana
Kartupeļu
rīve
(nr. PG1)
Kartupeļi
līdz pat
1 kg
1–2
piem., kartupeļu klimpas
Griešana
strēmelēs
Fritētu
Kartupeļi, burkāni, pastinaki
kartupeļu
griezējs
(nr. 3)
1 kg
1–2
Rīvēšana
Siera rīve
(nr. 4)
Parmas siers
500 g
1–2
Nespiediet pārāk stingri ar
aizbāzni
Rīvēšana (rupja
vai smalka)
Rupja,
smalka
rīve (nr. 5
vai 6)
Šokolādes tāfelītes
augļi, piem., āboli
dārzeņi, piem., burkāni
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Salauziet pagatavojamo
šokolādi 2-3 gabaliņos
Klapēšana
Klapēšana
s disks
Vieglo kūku maisījumi
olbaltumi krēms
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Nekuliet olbaltumu
pārāk ilgi
Impulsa Pievienojot eļļu neslēdziet
vai 3
neizslēdziet ierīci
273
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 274 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Receptes
Pamata biskvītkūkas recepte
4
olas baltums
4 ēdamkarote auksts ūdens
200 g
cukurs
1 paciņa
vaniļas cukurs
4
olas dzeltenumi
80 g
milti
80 g
kukurūzas milti
1 tējk.
3
0
0
0
0
0
274
cepampulveris
Nepieciešamie piederumi:
universālā bļoda ar emuļģēšanas
disku
Ielejiet olas baltumu un ūdeni
universālajā bļodā un kuliet ar 5.
iestatījumu apmēram 1 minūti līdz
viela kļūst bieza.
Pievienojiet cukuru un vaniļas
cukura caur iepildīšanas atveri un
kuliet vēl 1 minūti vai līdz cukurs ir
izkusis.
Pievienojiet olas dzeltenumu un
apmaisiet ar vairākiem impulsiem.
Samaisiet miltus, kukurūzas miltus
un cepampulveri, pievienojiet tos
krēmīgajai masai un apmaisiet ar
vairākiem impulsiem.
Ielejiet mīklu cepšanas veidnē un
cepiet.
Pamata recepte kūkas
maisījumam
500 g
1 paciņa
250 g
250 g
milti
cepampulveris
mīksts margarīns vai
sviests
cukurs
1 paciņa
vaniļas cukurs
1 šķipsniņa
sāls
4
olas
150 ml
piens
Nepieciešamie piederumi:
universālā bļoda ar plastmasas
asmeni
0 Ielieciet visas sastāvdaļas
universālajā bļodā, iepriekšminētajā
kārtībā.
0 Maisiet 1 līdz 1½ minūtes ar 3.-4.
iestatījumu līdz mīkla kļuvusi
vienveidīga un krēmaina.
3
Ja mīkla apstrādes laikā mīkla
traukā ir pārāk augstu, izslēdziet
ierīci, atveriet vāciņu un ar skrāpi
nobīdiet uz leju mīklu no bļodas
malas.
0 Ielejiet mīklu piemērotā cepšanas
veidnē un cepiet.
3
Pēc nepieciešamības mīklu var
papildināt ar dažādām piedevām.
Piemērs marmora kūkai:
0 Aizpildiet 2/3 cepšanas veidni ar
mīklu. Pievienojiet 1 ēdamkaroti
kakao pulveri un 1 ēdamkaroti piena
atlikušajai mīklai un mazliet
apmaisiet atkal ar vairākiem
impulsiem.
0 Pārlejiet tumšo mīklu pāri gaišajai
cepšanas veidnē. Velciet ar dakšiņu
riņķa virzienā caur abiem mīklas
slāņiem, lai iegūtu marmora izskatu.
3
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 275 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Pamata recepte nelielai
kūciņai
250 g
1 tējk.
125 g
60 g
milti
Pamata recepte rauga mīkla
i
500 g
milti
cepampulveris
40 g
auksts margarīns
vai sviests
raugs (svaigs) vai
1 paciņa sausais raugs
80 g
cukurs
cukurs
1 šķipsniņa
1 šķipsniņa
sāls
80 g
1
ola
200 ml
1 ēdamkarote auksts ūdens
Nepieciešamie piederumi:
universālā bļoda ar plastmasas
asmeni
0 Ielieciet miltus, cepampulveri, sāli
un cukuru universālajā bļodā.
Sagrieziet auksto sviestu gabaliņos
un pievienojiet to.
0 Maisiet apmēram 1 minūti ar 3.-4.
iestatījumu, pievienojiet olu un
aukstu ūdeni caur iepildīšanas
atveri un turpiniet maisīt līdz mīkla
izveido bumbu apkārt asmenim.
0 Izņemiet mīklu no bļodas un
turpiniet mīcīt to mazliet ar rokām.
Ļaujiet mīklai pastāvēt ledusskapī
apmēram 30 minūtes pirms to
apstrādājat tālāk.
Izrullējiet mīklu, ielieciet to labi
ieeļļotā veidnē un pēc vēlēšanās
pievienojiet augļus, piem., ābolus
vai plūmes
3
3
0
0
0
0
0
3
sāls
margarīns, izkausēts
remdens piens
Nepieciešamie piederumi:
universālā bļoda ar plastmasas
asmeni
Ielieciet visas sastāvdaļas
universālajā bļodā, iepriekšminētajā
kārtībā.
Maisiet apmēram 1 līdz 1½
minūtēm ar 3.-4. iestatījumu līdz
mīkla izveido bumbu apkārt
asmenim.
Izņemiet mīklu ārā no bļodas un
tālāk ar rokām to mazliet pamīciet.
Tad iemīciet ar rokām sastāvdaļas,
kuras nevajadzētu sasmalcināt,
piem., rozīnes.
Pirms tālākas apstrādes ļaujiet
mīklai izplesties apklātā bļodā siltā
vietā līdz tā kļūst divreiz lielāka.
Pielietojuma iespējas:
pīta rauga maize, rauga cepumi,
augļu pīrāgi, nūdeles.
Pikantām kūkām, piem., sīpola
kūkai, sagatavojiet rauga mīklu bez
cukura.
275
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 276 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Brangus vartotojau,
Prašome atidžiai perskaityti šią
naudojimo instrukciją.
Pirmiausia prašome laikytis
saugumo nurodymų, esančių
pirmuose naudojimo instrukcijos
puslapiuose! Išsaugokite šią
naudojimo instrukciją ateičiai. Jei
prietaisas galiojantis, perduokite
šias instrukcijas kitam prietaiso
savininkui.
Įspėjamasis trikampis ženklas ir
(ar) raktiniai žodžiai (Pavojus!,
Įspėjimas!, Svarbu!) atkreipia
dėmesį į informaciją, svarbią jūsų
saugimui ar tinkamam prietaiso
veikimui. Būtina laikytis šių
instrukcijų.
0 Šis simbolis žymimas šalia
prietaiso naudojimo instrukcijos
etapų.
1
3
Šalia šio simbolio pamatysite
papildomą informaciją ir praktiškus
šio prietaiso naudojimo patarimus.
2
Dobilo lapas ˛ymi patarimus ir
informaciją, susijusią su energiją
taupančiais ir aplinkai
nekenksmingais prietaiso
naudojimo būdais.
Prietaiso aprašymas
(1 pav.)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
276
Paveiksle pavaizduotas AFP 850
Variklio korpusas
Maišymo indas *
Maišytuvo dangtelis
U˛darymo dangtelis
Grūstuvas su matuokliu
Dangtis su pripildymo anga
Universalus indas
Velenas
Grečio reguliavimo rankenėlė
Pulsavimo re˛imo mygtukas
Pjaunančių diskų
skyrelis
Skyrelis laidui (užpakalinėje
prietaiso pusėje)
Duomenų plokštelė (prietaiso
apatinėje dalyje)
Apsaugos nuo perkrovos mygtukas
(prietaiso apatinėje dalyje)
Diskų laikiklis
Plastmasinis peilis
Metalinis peilis su ašmenų
apsauga
Plakimo diskas
Citrusinių vaisių sulčiaspaudė
Apsauginis maišytuvo variklio
dangtelis
Mentelė tešlai nugremžti
AFP 850 maišymo indas
pagamintas iš plastiko, AFP 880
maišymo indas pagamintas iš
stiklo.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 277 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
1Saugumo taisyklės
Šis prietaisas atitinka priimtus
techninius standartus remiantis
saugumo reikalavimais ir Volietijos
įrenginių saugos įstatymu. Tačiau,
kaip gamintojai, mes laikome savo
pareiga supažindinti jus su šiomis
saugumo tasyklėmis.
Bendros saugumo taisyklės
• Prietaisas turi būti įjungtas tik į tokį
maitinimo lizdą, kurio įtampa ir
dažnis atitinka duomenų
plokštelėje nurorodytas
specifikacijas!
• Nenaudokite prietaiso, jei:
– pa˛eistas laidas,
– pa˛eistas korpusas.
• Niekada netraukite kištuko
laikydami u˛ laido.
• Jei pa˛eistas maitinimo laidas,
norint išvengti pavojaus, jį turi
pakeisti gamintojas, techninio
aptarnavimo agentas ar panašią
kvalifikaciją turintis asmuo.
• Prietaisą gali taisyti tik kvalifikuoti
aptarnavimo inžinieriai.
Dėl nekvalifikuoto taisymo gali kilti
didelis pavojus. Jei prietaisą būtina
taisyti, susisiekite su Klientų
aptarnavimo skyriumu ar įgaliotu
atstovu.
• Prietaisas skirtas tik maisto
apdorojimui namie. Gamintojas
neprisiima jokios atsakomybės už
žalą dėl netinkamo prietaiso
naudojimo ar naudojimo kitais
tikslais, nei nurodyta gamintojo.
• Šio prietaiso negali naudoti
asmenys (įskaitant vaikus) su
mažesniais fiziniais, jutiminiais ar
psichiniais sugebėjimais, taip pat
neturintys pakankamai patirties ir
žinių, išskyrus atvejus, kai už šių
asmenų saugą atsakingas asmuo
juos tinkamai instruktuoja ir,
pradėjus darbą, kurį laiką stebi.
Vaikų sauga
• Niekada nepalikite įjungto
prietaiso be priežiūros, būkite
ypač atidūs aplink esant
mažiems vaikams!
• Vaikams neturi būti leidžiama žaisti
prietaisu.
Naudodami prietaisą
atminkite šiuos dalykus
• Niekada neįjunkite prietaiso
šlapiomis rankomis.
• Prietaisu negalima maišyti jokių
dažų (lako, poliesterio, t.t.) Prietaisas gali sprogti!
• Prieš valymą ir apžiūrą prietaisą
visada išjunkite ir ištraukite
maitinimo kištuką.
• Niekada nemerkite variklio korpuso
(1/A pav.) į vandenį ar kitus
skysčius.
• Gamintojas neprisiima jokios
atsakomybės už bet kokią žalą dėl
netinkamo ar neteisingo prietaiso
naudojimo.
• Įrankius galima įdėti ir išimti tik
tada, kai aparatas išjungtas iš
maitinimo lizdo.
• Įspėjimas: Metalinis peilis
(1/Q pav.) yra labai aštrus! Galite
susi˛eisti! Metalinį peilį galima
laikyti tik už rankenėlės ir saugoti
tik uždėjus ašmenų apsaugą!
Būkite atsargūs juos skalaudami!
• Įspėjimas: Pjaunantys diskai
(9 pav.) yra labai aštrūs! Galite
susi˛eisti! Diskus laikykite tik
įrankių skyrelyje (1/K pav.).
Būkite atsargūs juos skalaudami!
• Įspėjimas: Maišytuvo nuimami
peiliai (14/a pav.) yra labai
aštrūs! Galite susi˛eisti! Būkite
atsargūs išardydami ir surinkdami
maištyvo dalis.
• Įspėjimas: Niekada į pripildymo
angą (1/F pav.) nekiškite pirštų!
Galite susi˛eisti!
277
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 278 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
• Įspėjimas:Maišytuvui veikiant į jį
negalima kišti jokių kietų daiktų
(pvz. šaukštų), į maišytuvo indą
negalima kišti rankų.
Galite susi˛eisti!
• Dangtelį galima nuimti tik tada, kai
prietaisas sustojęs.
• Į pripildymo angą nekiškite jokių
ilgų daiktų (peilių, medinių šaukštų,
tešlos gramdyklė ar pan.). Galite
susi˛eisti!Norėdami paspausti
maistą, nadokitės tik grūstuvu
(1/E pav.).
• Į maišytuvo indą ar universalų indą
nepilkite karštų skysčių (tik šaltus
ar šiltus).
• Prieš įtaisydami veleną (1/H pav.) ir
kitus įrankius, universalų indą (1/G
pav.) dėkite tik ant variklio korpuso.
• Prietaisas gali veikti be pertraukos
iki 10 minučių atliekant įprastus
veiksmus (skystos tešlos
maišymas ir pan.). Prietaisas turi
atvėsti (bent 20 minučių po
nenutrūkstamo 10 minučių
veikimo), jei ketinate juo atlikti kitą
ilgai trunkančią operaciją.
Apdorodami kietus maisto
produktus, pavyzd˛iui, 1,5 kg
tešlos, nelaikykite prietaiso įjungto
be pertraukos ilgiau nei 1 minutę.
• Prieš iš universalaus indo
ištraukdami susmulkintą maistą,
pirmiausia išimkite įrankius ir
veleną.
• Neviršykite didžiausio leistino
apdorojamo maisto tūrio.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros. Ištraukite maitinimo
kištuką net ir trumpam palikdami
patalpą.
• Pabaigę darbą, prietaisą išjunkite ir
ištraukite elektros kištuką iš
maitinimo lizdo.
278
Šalinimas
2
Įpakavimo medžiaga
Įpakavimo medžiagos yra
nekenksmingos aplinkai, jas galima
perdirbti. Plastikiniai komponentai
pažymėti ženklais, pavyzdžiui,
>PE<, >PS<, ir t.t. Prašome išmesti
įpakavimo medžiagas į tinkamą
konteinerį komunalinėms atliekoms
skirtose vietose.
2
Pasenęs prietaisas
Ant produkto arba įpakavimo
W
esantis
simbolis rodo,
kad produkto negalima išmesti
komunalinėms atliekoms skirtose
vietose. Todėl produktą reikia
atiduoti elektrinių ir elektroninių
atliekų surinkimo centrui.
Užtikrindami, kad nenaudojamas
produktas bus tinkamai išmestas,
padėsite išvengti neigiamų
padarinių aplinkai ir žmonių
sveikatai. Norėdami gauti
smulkesnės informacijos apie
produkto išmetimą, kreipkitės į
vietinę miesto tarnyba, buitinių
atliekų išmetimo centrą ar
parduotuvę, kurioje pirkote šį
produktą.
Bendros naudojimo
instrukcijos
Virtuvės kombainas įvairiai
naudojamas ruošiant maistą:
• Maišytuvas naudojamas paruošti
įvairius maišytus gėrimus, sugrūsti
ledo kubelius, smulkinti vaisius ir
daržoves ir t.t.
• Universaliu prietaisugalima
– ruošti tešlą...
– kapoti mėsą, riešutus ir panašius
produktus ...
– pjaustyti, trinti ar tarkuoti
dar˛oves ar vaisius...
– pjaustyti bulvytes „Fri“ ...
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 279 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
– plakti grietinėlę ar kiaušinio
baltymus ...
– spausti citrinas, aplesinus,
greipfutus
Saugumo sistema
Prietaise įmontuota keletas
saugumo sistemų.
• Maišytuvą ar universalų indą
galima įjungti, jei tinkamai
pritvirtintas maišytuvo indas ar
universalaus indo dangtelis.
• Universalų indą galima įjungti tik
tada, kai nuimtas maišytuvo indas
ir tinkamai pritvirtintas apsauginis
dangtelis su maišytuvo paleidimo
mygtuku (1/T ir 4 pav.).
1
Tačiau ir šiuo atveju neleiskite
vaikų arti prietaiso.
1
Prietaisu galima naudotis tik ant
lygaus ir sauso darbinio paviršiaus.
Apsauga nuo perkrovos
Prietaise įtaisyta apsaugos nuo
perkrovos sistema, kuri išjungia
prietaisą, jei jis įkaista, taip
saugodama nuo gedimų. Taip
atsitikus, apsaugos nuo perkrovos
mygtukas (1/N pav.) atšoka.
1
0
0
0
0
0
Taip įvykus, atlikite toliau nurodytus
žingsnius. Jei nesilaikysite
nurodymų, prietaisas gali sugesti,
jam nebus taikoma garantija.
Leiskite prietaisuiatvėsti bent
15 sekundžių.
Pasukite greičio reguliavimo
rankenėlę (1/I pav.) į kairę iki „0“
padėties(16/➀ pav.).
Nuimkite maišytuvo indą ir
universalų indą (16/➁ ir ➂), kaip
nurodyta jų naudojimo instrukcijoje.
Ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo
(17/➀).
Paguldykite prietaisąant šono, kad
galėtumėte paspausti mygtuktą
(17/➁).
0 Paspauskite apsaugos nuo
perkrovos mygtuką (1/N pav.) ant
prietaisoapačios. Kai
prietaisaspakankamai atvės,
neatšoks (17/➂). Jei mygtukas
atšoka, leiskite prietaisuidar kurį
laiką atvėsti, tada pakartokite vėl.
0 Kai mygtukas neatšoka, pastatykite
prietaisąį įprastą padėtį (18/➀).
0 Ikiškite elektros kištuką į maitinimo
lizdą (18/➁).
0 Nuimkite maišytuvo indą ir
universalų indą (18/➂ ir ➃)), kaip
nurodyta jų naudojimo instrukcijoje.
0 Prietaisądabar galima naudoti.
Pasukite greičio reguliavimo
rankenėlę į dešinę pusę ir
nustatykite į norimą padėtį
(18/➄ pav.)ir tęskite pradėtą
operaciją.
Maišytuvas
Maišytuvas naudojamas paruošti
įvairius maišytus gėrimus, sugrūsti
ledo kubelius, smulkinti vaisius ir
daržoves ir t.t.
Maišytuvo paruošimas
naudojimui
Norėdami įstatyti maišytuvo indą,
pirmiausia nuimkite apsauginį
maišytuvo variklio dangtelį
(1/T ir 4 pav.).
0 Pasukite apsauginį dangtelį pagal
laikrod˛io rodyklę ir nuimkite.
– Užsidegs raudona lemputė
(4/a pav.).
0 Uždėkite maišytuvo indą 1/B ir 2
pav.) ant maišytuvo variklio
(rodyklė
turi sutapti su rodykle
) ir pasukite pieš laikrodžio
rodyklę iki stabdiklio. Išgirsite,
kad maišytuvo indas spragtelėja
užsifiksuodamas. Dvi juodos
rodyklės turi sutapti.
– Raudona įspėjamoji lemputė
(4/a pav.) užges.
279
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 280 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
0 Tik AFP 850: Uždėkite maišytuvo
dangtelį (1/C ir 3 pav.) ant
maišytuvo indo ir pasukite, kol
dangtelio snapelis atsidrus virš
rankenėlės. Išgirsite, kad dangtelis
spragtelėja užsifiksuodamas.
Maišytuvą galima įjungti tik kai
indas ir dangtelis tinkamai
pritaisyti.
0 Tik AFP 880: Ant maišytuvo indo
uždėkite dangtelį.
3
Maišytuvą galima įjungti tik kai
indas tinkamai pritaisytas.
0 Pritaisykite apsauginį dangtelį
(1/D pav.) ir užfiksuokite.
3
Tada pasukite apsauginį dangtelį ir
nuimkite.
Universalus prietaisas
Įrankiai ir
naudojimogalimybės
•
•
Maišytuvo naudojimas
0 Atidarykite dangtelį (1/C pav.) ir į
indą įdėkite norimus produktus.
Įspėjimas:Neviršykite didžiausio
leistino apdorojamo maisto tūrio.
Operacijos metu kitus produktus
galite įdėti per pripildymo angą.
Šiuo tikslu apsauginis dangtelis
(1/D pav.) gali būti naudojamas ir
kaip pripildymo grūstuvas.
Kiekvieną kartą iš karto uždarykite
pripildymo angą, kad
neapsitaškytumėte.
0 Paleiskite maišytuvą: pasukite
greičio reguliavimo rankenėlę
(1/I pav.) į kairę iki norimos
padėties arba paspauskite
pulsavimo režimo mygtuką
(1/J pav.).
3
Rekomenduojama pradėti nuo
mažo greičio ir jį didinti. Maišytuvas
veikia didžiausiu greičiu spaudžiant
pulsavimo režimo mygtuką.
Žr. skyrių „Maišytuvo naudojimo
patarimai“ apie greičio nustatymo
vertes.
0 Išjunkite prietaisą: pasukite greičio
reguliavimo rankenėlę į dešinę iki
„0“ padėties.
0 Baigę maišyti, pasukite indą pagal
laikrodžio rodyklę ir nuimkite.
3
280
•
•
Šiuos įrankius galima įtaisyti
universaliame prietaise:
Plakimo diskas ( 1/R pav.)
Grietinėlei ir kiaušinio baltymui
plakti, plakta grietinėlei ir skystai
tešlai ruošti.
Metalinis peilis ( 1/Q pav.)
ˇaliai mėsai, šokoladui, riešutams ir
pan. kapoti.
Plastmasinis peilis (1/P pav.)
Tirštai tešlai minkyti ir maišyti.
Diskų laikiklis ( 1/N pav.) su
pjaunančiais diskais (10 pav.)
Diskai pažymėti ant rankenėlės
esančiu numeriu (nuo 1 iki 6).
Norimas diskas įterpiamas į laikiklį.
1
Smulkūs peiliukai
Vaisiams, daržovėms, žaliai
mėsai ar dešrai (pvz.,
saliamiui) pjaustyti plonais
griežinėliais.
PG1 Bulvių tarka
Bulvėms tarkuoti.
3
„Fri“ bulvyčių peiliukas
„Fri“ bulvytėms pjaustyti.
4
Sūrio peiliukas
Kietam sūriui, pavyzdžiui,
Parmesanui ir pan. pjaustyti.
5
Stambaus tarkavimo
peiliukai
Daržovėms, vaisiams ir pan.
stambiai tarkuoti
6
Smulkaus tarkavimo
peiliukai
Daržovėms, vaisiams,
šokoladui, česnakui ir pan.
smulkiai tarkuoti
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 281 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Universalaus prietaiso
paruošimas naudojimui
Pritaisykite apsauginį
dangtelį ( 4/P pav.)
Daugiafunkcės paskirties virtuvės
komabaino dalį galima įjungti tik
tada, kai nuimtas maišytuvo indas
ir tinkamai pritvirtintas apsauginis
maišytuvo variklio dangtelis.
(1/T ir 4 pav.).
0 Numkite maišytuvo indą, kaip
aprašyta skyrelyje „Maišytuvas“.
– Užsidegs įspėjamoji raudona
lemputė (4/a pav.).
0 Uždėkite apsauginį maišytuvo
variklio dangtelį (rodyklė
turi
sutapti su ) ir pasukite prieš
laikrodžio rodyklę Išgirsite, kad
apsauginis dangtelis spragtelėja
u˛sifiksuodamas. Rodyklė
turi
būti virš įspėjamosios lemputės
(4 pav.).
– Raudona įspėjamoji lemputė
(4/a pav.) užges.
–
Pritaisykite universalų indą
(5 pav.)
0 Uždėkite universalų indą (1/G pav.)
and prietaiso (rodyklė
turi
sutapti su rodykle
) ir pasukite
prieš laikrodžio rodyklę Išgirsite,
kad indas spragtelėja
užsifiksuodamas. Dvi juodos
rodyklės turi sutapti.
Veleno (7 pav.) pritaisymas
0 Veleną (1/H pav.) pritaisykite prie
įvorės universalaus indo centre.
Įrankių įtaisymas
•
•
•
•
Galima naudoti šiuos prietaisus:
Plakimo diskas (1/R pav.) arba
Metalinis peilis (1/Q pav.) arba
Plastmasinis peilis (1/P pav.) arba
Diskų laikiklis (1/O pav.) su
pjaunančiais diskais (9 pav.)
Prie diskų laikiklio tvirtinami
atitinkami diskai priklausomai nuo
norimos atlikti funkcijos (žr. „Diskų
tvirtinimas prie diskų laikiklio“).
0 Ant veleno uždėkite norimą įrankį.
– Plakimo diskas, metalinis peilis ir
plastmasinis peilis (8 pav.) turi
sukibti su dantukais, esančiais
veleno apačioje.
– Diskų laikiklis (11 pav.) dedamas
ant šešiakampio veleno.
3
3
Laikykite diskų laikiklį dviem
pirštais už dviejų tam skirtų laikymo
skylių.
Dangtelio tvirtinimas (6 pav.)
0 Uždėkite dangtelį (1/F pav.) and
universalaus indo (rodyklė
turi
sutapti su rodykle
) ir pasukite
prieš laikrodžio rodyklę iki
stabdiklio. Išgirsite, kad dangtelis
spragtelėja užsifiksuodamas.
Dangtelio snapelis turi būti virš
rankenėlės, o abi juodos rodyklės
turi sutapti.
0 Įleiskite grūstuvą (1/E pav.) į
pripildymo angą.
Įdėkite diską į diskų laikiklį
(10 pav.).
Priklausomai nuo poreikio prie
diskų laikiklio tvirtinamas norimas
diskas.
3
Diskai laikomi atverčiamame
įrankių skyrelyje (1/K pav.),
esančiame variklio korpuse.
Diskai labai aštrūs! Juos reikia
laikyti tik už rankenėlės!
0 Atidarykite įrankių skyrelį traukdami
už rankenėlės (9 pav.).
0 Iš įrankių skyrelio už rankenėlės
ištraukite reikiamą diską (9 pav.).
0 Diską dėkite smaigaliu į diskų
laikiklio centrą ir įterpkite į laikiklio
(10 pav.) išpjovas.
1
281
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 282 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
0 Norėdami diską išimti, atsargiai
traukite už rankenėlės į išorę ir
pakelkite.
Universalaus prietaiso
naudojimas
0 Atidarykite dangtelį (1/F pav.) ir į
indą įdėkite norimus produktus.
Įspėjimas: Neviršykite didžiausio
leistino apdorojamo maisto tūrio:
– 1,75 l skysčių
– 1,5 l kieto maisto
3
Likusius maisto produktus galima
įdėti naudojimo metu per
pripildymo angą. Pripildymo
matuoklis ant grūstuvo (1/E pav.)
taip pat gali būti naudojamas šiam
tikslui. Kiekvieną kartą iš karto
uždarykite pripildymo angą,
kad neapsitaškytumėte.
Naudokite grūstuvą tik norėdami
suspausti smulkinamus produktus!
0 Paleiskite prietaisą: pasukite
greičio reguliavimo rankenėlę
(1/I pav.) į kairę iki norimos
padėties arba paspauskite
pulsavimo režimo mygtuką
(1/J pav.).
1
3
1
282
Rekomenduojama pradėti nuo
mažo greičio ir jį didinti. Prietaisas
veikia didžiausiu greičiu spaudžiant
pulsavimo režimo mygtuką.
Žr. skyrių „Daugiafunkcės
paskirties kombaino dalies
naudojimo patarimai“ apie greičio
nustatymo vertes.
Jei mirksi įspėjamoji lemputė
(4/a pav.) ir negalite paleisti
prietaiso, reiškia netinkamai
pritaisėte apsauginį maišytuvo
variklio dangtelį (1/T ir 4 pav.).
0 Išjunkite prietaisą: pasukite greičio
reguliavimo rankenėlę į dešinę iki
„0“ padėties.
0 Po naudojimo pasukite indą pagal
laikrodžio rodyklę ir nuimkite.
Nuimkite dangtelį tik tada, kai
prietaisas visiškai sustojęs!
0 Nuimkite įrankius ir veleną .
Pasukite universalų indą pagal
laikrodžio rodyklę ir nuimkite.
1
Citrusinių vaisių
sulčiaspaudė
Paruošimas naudojimui
(13 pav.)
0 Pritaisykite universalų indą pagal
prieš tai nurodytus žingsnius
(5 pav.).
0 Uždėkite citrisinių vaisių spaudimo
sietelį (13/a pav.) ant universalaus
indo (rodyklė
turi sutapti su
rodykle
) ir pasukite prieš
laikrodžio rodyklę iki stabdiklio.
Išgirsite, kaip sietelio ....
spragtelėja užsifiksuodamas,
rodyklė
turi sutapti su
rodykle.
0 Įdėkite spaudimo kūgį (13/b pav.) į
sietelį.
Sulčiaspaudės naudojimas
0 Paleiskite prietaisą: pasukite
greičio reguliavimo rankenėlę
(1/I pav.) į dešinę iki „1“ padėties.
Sulčiaspaudę reikia naudoti tik
nustačius mažiausią greitį.
0 Išjunkite prietaisą: pasukite greičio
reguliavimo rankenėlę į dešinę iki
„0“ padėties.
0 Po naudojimo spaudimo kūgį
nuimkite.
0 Pasukite sietelį pagal laikrodžio
rodyklę ir nuimkite.
3
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 283 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
0 Pasukite universalų indą pagal
laikrodžio rodyklę ir nuimkite.
1
Prietaisas gali veikti be pertraukos
iki 10 minučių. Prietaisas turi
atvėsti (bent 20 minučių po
nenutrūkstamo 10 minučių
veikimo), jei ketinate juo atlikti kitą
ilgai trunkančią operaciją.
Valymas ir priežiūra
Variklio korpusas
Būkite atsargūs, kad į variklio
korpusą nepatektų jokio skysčio!
0 NUvalykite variklio korpusą drėgna
šluoste. Niekada nemerkite
korpuso į vandenį ir nelaikykite
po tekančiu vandeniu!
1
Maišytuvas
Indą ir peilius galima lengvai ir
tinkamai išvalyti naudojant
pulsavimo režimo funkciją.
0 Iki pusės pripilkite į maišytuvo indą
šilto (bet ne karšto!) vandens ir
įlašinkite kelis lašus plovimo
priemonės.
0 Trumpai paspūsčiokite pulsavimo
režimo mygtuką.
0 Tada indą išplaukite po tekančio
vandens srove.
3
Peilio išardymas/surinkimas
(14 pav.)
3
laikrodžio rodyklę ir, šiek tiek
pakreipę dangtelį, ištraukite peilį.
0 Nuo peilio nuimkite tarpiklį
(14/b pav.).
1
Peilio ašmenys labai aštrūs!
Nepa˛eiskite jais tarpiklio.
Atsargiai rankomis nuskalaukite
dalis (nesusi˛eiskite!).
Skalaudami naudokite tik vandenį
ir plovimo priemonę.
Neplaukite peilio indaplovėje.
0 Ant peilio užmaukite tarpiklį.
0 Dėkite peilį į indą iš apačios.
Laikykite peilį truputį pakreipę į
šoną. Pritvirtinkite peilį uždarymo
dangteliu sukdami jį pagal
laikrodžio rodyklę (14 pav.).
1
Universalus indas ir įrankiai
0 Universalų indą ir įrankius reikia
plauti po tekančio vandens srove.
1
Įspėjimas: Metalinio peilio ašmenys
labai aštrūs! Galite susi˛eisti!
1
Plastmasinės dalys greičiau
susidėvi, jai yra dažnai plaunamos
indaplovėje. Jei plastmasines dalis
būtina plauti indaplovėje, sudėkite
jas į viršutinį indaplovės krepšį.
Diskai
0 Diskus valykite šepetėliu ar šluoste
po tekančiu vandeniu ar
indaplovėje!
1
Įspėjimas: Diskai labai aštrūs!
Galite susi˛eisti!
Jei būtina, peilį taip pat galima
atskirai išardyti ir išvalyti.
Įspėjimas: Peilio ašmenys labai
aštrūs! Galite susi˛eisti!
0 Ištraukite peilį (14/a pav.) iš
maišytuvo indo naudodamiesi
uždarymo dangteliu (1/D pav. ir
14/c pav.). Uždarymo dangtelio
grioveliai atitinka peilio įrankio
briaunas. Pasukite dangtelį prieš
1
283
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 284 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Laikymas
Visus įrankius išskyrus citrusinių
vaisių sulčiaspaudę galima laikyti
pačiame prietaise.
• Diskus laikykite įrankių skyrelyje
(1/K pav.).
Įspėjimas: Diskai labai aštrūs!
Galite susi˛eisti! Juos reikia laikyti
tik už rankenėlės!
• Sudėkite įrankius į universalų indą
12 paveiksle parodyta tvarka.
1
Įspėjimas: Metalinis peilis
(1/Q pav.) yra labai aštrus! Galite
susi˛eisti! Metalinį peilį galima
laikyti tik už rankenėlės ir saugoti
tik uždėjus ašmenų apsaugą!
• Apvyniokite laidą apie du kablius
užpakalinėje prietaiso pusėje
(15 pav.).
1
284
Techniniai duomenys
Elektros įtampa:
230 – 240 V
Energijos suvartojimas:
800 W
;
Šis prietaisas atitinka žemiau
nurodytas ES direktyvas:
• Direktyvą dėl žemos įtampos
2006/95/EC
• EMC direktyvą 89/336/EEC su
pataisomis 92/31/EEC
ir 93/68/EEC
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 285 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Naudojimo patarimai
Maišytuvas
• Apdorodami sausus mišinius
retkarčiais išjunkite prietaisą,
atidarykite maišytuvo dangtelį ir
gramdykle nugramdykite mišinį nuo
indo sienelių.
• Jei maišote skystus ir sausu
produktus, pirmiausia pilkite
skystus, tuomet įdėkite sausus
produktus.
• Prieš pildami į maišytuvą karštus
skysčius, palaukite, kol jie atvės.
• Maišant karštus skysčius
maišytuvo indą retkarčiais reikia
atidaryti, kad išeitų susikaupęs
karštas oras.
• Maišytuvas tinka kapoti nedidelį
maisto, pavyzdžiui, riešutų, duonos
minkštimo ar žolelių kiekį.
• Jei atsiskyrė sudėtinės padažo
dalys, maišytuve jį galite vėl
sumaišyti į vientisą masę.
• Maisto produktus, kuriuos ketinate
apdoroti maišytuve, supjaustykite
ar sulau˛ykite nedideliais 2-3 cm
dyd˛io kubeliais.
• Visada pašalinkite kauliukus iš
vaisių ir kaulus iš mėsos, kad
nesugadintumėte peilio.
• Ledo kubelių grūdimas: prieš
grūsdami ledo kubelius, į indą
visada įpilkite šiek tiek vandens.
Maistas
Greitis*
Pastabos
Maišymas
Pieno kokteiliai
5 – 10
Naudokite šaltą pieną.
Kapojimas
Riešutai, šokoladas
česnakas, žolelės
Pulsavimas
Vienu metu pilkite tik ½ puodelio, kad
mišinys būtų smulkiai sukapotas
Duonos
trupinimas
Bandelės, sausainiai,
skrudinta duona
5 – 10
Prieš dėdami į prietaisą duoną, ją
stambiai sulaužykite.
Pulsavimas
Įpilkite ¼ puodelio vandens.
3-4 kartus paspauskite pulsavimo
režimo mygtuką
Ledo kubelių
grūdimas
Emulsavimas
Salotų padažas
7 – 10
Gerai išmaišykite.
Maišymo metu aliejų galima įpilti per
pripildymo angą.
Maišymas
Tešlos pyragams,
blynams maišymas
1
Produktus tik gerai išmaišykite,
bet neplakite per ilgai.
Tyrės
gaminimas
Sriubos, daržovės, vaisiai
3 – 10
Maišykite, kol masė taps tiršta.
*Rekomenduojama pradėti nuo mažo greičio ir jį didinti.
285
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 286 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Universalus prietaisas
Kapojimas
Kad apdoroti maisto gabaliukai
būtų vienodo dydžio, maistą prieš
apdorojimą taip pat susmulkinkite
kiek įmanoma labiau vienodais
gabaliukais. Prieš kapojimą
maistas turi būti supjaustytas ar
sulau˛ytas.
Įsitikinkite, kad indas neperpildytas.
Malta mėsa
Prieš apdorojimą mėsą
supjaustykite maždaug 2 cm
dydžio gabaliukais.
Daržovės
Tokias daržoves kaip svogūnus
nulupkite ir supjaustykite į
ketvirčius.
Maišymas
Apdorojamo maisto kiekis priklauso
nuo maisto tąsumo.
Produktų dėjimas
Tokius produktus kaip miltus prieš
apdorojimą pilkite į universalų indą.
Prieš apdorojimą produktų maišyti
nereikia. Apdorojimo metu skystus
produktus galima įpilti per
pripildymo angą.
Apdorojimo metu skystus
produktus galima įpilti per
pripildymo angą.
286
Pastaba:Apdorodami pusiau
sausus mišinius retkarčiais
išjunkite prietaisą, atidarykite
universalaus indo dangtelį ir
gramdykle nugramdykite mišinį nuo
indo sienelių.
Operacijos su diskų laikikliu
Labai svarbu, kad tinkamai
dėtumėte maisto produktus per
pripildymo angą.
Jei reikia, supjaustykite paruoštą
maistą į mažesnius gabaliukus,
kad lengvai tilptų per pripildymo
angą.
Produktus į pripildymo angą dėkite
vieną po kito ir vertikaliai.
Grūstuvu tolygiai suspauskite
dedamus produktų gabaliukus.
Spaudimo stiprumas turi įtakos
susmulkinto maisto koncentracijai.
1
Grūstuvą naudokite tik dėdami
maisto produktus. Niekada į
pripildymo angą nekiškite pirštų!
Spausdami per stipriai galite
sugadinti prietaisą!
3
Tarp grūstuvo ir diskų laikiklio
visada lieka šiek tiek neapdoroto
maisto.
Sūrio tarkavimas
Tokius sūrius kaip Ementalį ar
mocarelą prieš tarkuodami
atšaldykite.
Kietą sūrį, pavyzdžiui, Parmesaną,
tarkuokite, kai jis yra kambario
temperatūros.
Pastaba:Parmesano sūrį reikia tik
šiek tiek spausti grūstuvu.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 287 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Įrankiai
Maistas
Did˛iausi
as kiekis
Greitis
Pastabos
Kapojimas
Metalinis
peilis
Daržovės, pvz., svogūnai
vaisiai
šviežios žolelės
riešutai, migdolai
šokoladas
800 g
800 g
1 ryšulėlis
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Vaisiai ir daržovės turi būti
švieži ir kieti, supjaustyti
maždaug vienodais
gabaliukais
Mėsos
kapojimas
Metalinis
peilis
Mėsa,
žuvies filė (be kaulų),
kumpis
500 g
4–6
Pašalinkite kaulus ir
sausgysles, supjaustykite
ma˛daug 2 cm dyd˛io
gabaliukais
Duonos
trupinimas
Metalinis
peilis
Sausa duona, sausainiai
125 g
3 ar 4
Prieš dėdami į prietaisą
duoną, ją stambiai
sulaužykite.
Tyrės
gaminimas
Metalinis
peilis
Virti vaisiai ar daržovės
iki
1,75 l
3 – 10
Apdorojimo metu, jei reikia,
įpilkite šiek tiek vandens
Maišymas
Metalinis
peilis
Skysta tešla pyragams,
blynams ir pan.
800 ml
3–7
Pradėkite maišyti
produktus nustatę
mažiausią greitį, po to
didinkite
Maišymas
Metalinis
peilis
Majonezas
1l
Pulsavim
as arba 3
greičio
lygis
Pildami aliejų prietaiso
neišjunkite
Minkymas
Plastmasi
nis peilis
Tirštą tešla, pvz., duonai ar
picai
1,5 kg
1–5
Pradėkite maišyti
produktus nustatę
mažiausią greitį, po to
didinkite
Pjaustymas
Smulkus
pjaustym
as (1 nr.)
Daržovės, pvz., agrukėliai,
cukinijos, morkos ir t.t.
Vaisiai, pvz., obuoliai,
pomidorai, mėsa, dešros,
saliamis ir t.t.
800 g
1–2
Vaisius ir dar˛oves
supjaustykite ma˛daug
vienodais gabaliukais
Supjaustykite mėsą taip,
kad gabaliukai tilptų pro
pripildymo angą.
Tarkavimas
Bulvių
tarka
(PG1nr.)
Bulvės
iki
1 kg
1–2
pvz. cepelinams
Pjaustymas
šiaudeliais
„Fri“
bulvyčių
peiliukas
(3 nr.)
Bulvės, morkos, pastarnokai
1 kg
1–2
Tarkavimas
Sūrio
tarka
(4 nr.)
Parmesano sūris
500 g
1–2
Grūstuvu per daug
nespauskite.
Tarkavimas
(stambiai ar
smulkiai)
Stambus,
smulkus
tarkavima
s (5 ar 6
nr.)
Šokolado plytelės
vaisiai, pvz. obuoliai
daržovės, pvz., morkos
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Šokoladą sulažykite į 2-3
gabaliukus
Plakimas
Plakimo
diskas
Skysta tešla pyragams,
kiaušinio baltymas
grietinėlė
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Neplakite kiaušinio
baltymo
per ilgai
287
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 288 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Receptai
Paprastas biskvito receptas
4
kiaušinio baltymas
4 valg. š. šalto vandens
200 g
cukraus
1 pakelis vanilinio cukraus
4
kiaušinio trynio
80 g
miltų
80 g
kukurūzų miltų
1 valg. š. kepimo miltelių
3
0
0
0
0
0
288
Reikės šių įrankių:
universalaus indo su plakimo disku
Į universalų indą įpilkite kiaušinio
baltymą ir vandenį ir plakite apie 1
minutę nustatę 5 greičio lygį, kol
sustandės.
Per ... įpilkite cukraus ir vanilinio
cukraus ir plakite dar 1 minutę, kol
cukrus ištirps.
Įpilkite kiaušinio trynį ir maišykite
spūsčiodami pulsavimo režimo
mygtuką.
Sumaišykite miltus, kukurūzų
miltus ir kepimo miltelius, supilkite į
kremo pavidalo masę ir vėl
pamaišykite naudodami pulsavimo
režimo mygtuką.
Sukrėskite tešlą į pyrago kepimo
formą ir kepkite.
Paprastas kekso receptas
500 g
miltų
1 pakelis kepimo miltelių
250 g
minkšto margarino ar
sviesto
250 g
cukraus
1 pakelis vanilinio cukraus
1 ˛iupsn.
druskos
4
kiaušinių
150 ml
pieno
Reikės šių įrankių:
universalaus indo su plastmasiniu
peiliu
0 Į universalų indą eilės tvarka
sudėkite visus produktus.
0 Maišykite apie 1 ar 1½ minučių
nustatę 3-4 greičio lygį, kol tešla
taps vienalytė ir kremo pavidalo.
3
Jei tešla per daug taškosi, išjunkite
prietaisą, atidarykite dangtelį ir
gramdykle nugramdykite tešlą nuo
indo kraštų.
0 Sukrėskite tešlą į kepimo skardą ir
kepkite.
3
Tešlos sudėtį galima šiek tiek
pakeisti įdedant kitų produktų.
Pavyzdžiui, norint pagaminti
marmurinį keksą:
0 Į skardą įpilkite 2/3 tešlos. Į likusią
tešlą įpilkite 1 valgomąjį šaukštą
kakavos miltelių ir 1 valgomąjį
šaukštą pieno ir išmaišykite
naudodami pulsavimo režimo
mygtuką.
0 Užpilkite tamsią tešlą ant šviesios
kepimo skardoje. Šakute
braukykite per abu sluoksnius,
kol išgausite marmuro struktūrą.
3
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 289 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Paprastas pyrago receptas
250 g
miltų
1 valg. š. kepimo miltelių
125 g
60 g
mielių (šviežių) arba
1 pakelis sausų mielių
cukraus
80 g
cukraus
1
kiaušinis
1 valg. š. šalto vandens
0
0
0
0
miltų
40 g
druskos
0
500 g
šalto margarino ar
sviesto
1 ˛iupsn.
3
Paprastas mielinės tešlos
receptas
Reikės šių įrankių:
universalaus indo su plastmasiniu
peiliu
Miltus, kepimo miltelius, druską ir
cukrų supilkite į universalų indą.
Supjaustykite sviestą į gabaliukus
ir taip pat sudėkite.
Maišykite apie 1 minutę, nustatę
3-4 greičio lygį, supilkite kiaušinį ir
šaltą vandenį pro pripildymo angą
ir maišykite, kol tešla susiformuos į
kamuoliuką.
Išimkite tešlą ir šiek tiek
paminkykite rankomis.
Palikite tešlą 30 minučių šaldytuve.
Išvyniokite tešlą, sukrėskite į
riebalais išteptą formą, ir
priklausomai nuo skonio ant
viršaus pridėkite vaisių (pvz.,
obuolių ar slyvų).
1 ˛iupsn. druskos
80 g
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
margarino, ištirpinto
pašildyto pieno
Reikės šių įrankių:
universalaus indo su plastmasiniu
peiliu
Į indą eilės tvarka sudėkite visus
produktus.
Maišykite apie 1- 1½ minutes
nustatę 3-4 greičio lygį, kol tešla
susiformuos į kamuoliuką.
Išimkite tešlą iš indo ir šiek tiek
paminkykite rankomis.
Tada į tešlą rankomis įminkykite
ingredientus, kurių nereikia
smulkinti, pavyzdžiui, razinas.
Prieš toliau apdorodami tešlą,
palikite ją uždegtame inde šiltoje
vietoje, kad pakiltų dvigubai.
Mielinę tešlą galima naudoti šių
kepinių gaminimui:
raugintos duonos pynei, mieliniams
pyragaičiams, vaisių apkepams,
tuščiaviduriams makaronams.
Gamindami aštrius pyragus (pvz.
svogūnų pyragą) į tešlą nepilkite
cukraus.
289
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 290 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Lugupeetud klient
Palun lugege tähelepanelikult
käesolevat kasutusjuhendit.
Eriti oluline on järgida käesoleva
kasutusjuhendi esimestel lehtedel
toodud ohutusjuhiseid! Palun hoidke
kasutusjuhend alles. Andke see
kasutusjuhend edasi ka seadme
järgmisele omanikule.
Hoiatuskolmnurk ja/või märgusõnad
(Ohtlik!, Ettevaatust!, Tähtis!)
tõmbavad teie tähelepanu
informatsioonile, mis on teie
ohutuse või seadme õige
funktsioneerimise seisukohalt
oluline. Seda infot tuleb kindlasti
järgida.
0 See kujutis juhatab teid
sammhaaval läbi teie seadme
tööprotseduuri.
1
3
Selle kujutise kõrval esitatakse
täiendavat teavet ja praktilisi
nõuandeid seadme kasutamise
kohta.
2
Ristikheina kujutise juures on
nõuanded ja teave seadme
ökonoomse ja keskkonnasõbraliku
kasutamise kohta.
290
Seadme kirjeldus
(Joonis 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
Pildil on näidatud AFP 850
Mootori korpus
Mikserinõu *
Mikseri kaas
Sulgemiskaas
Prunt koos mõõtenõuga
Kaas koos täiteavaga
Mitmeotstarbeline kann
Veovõll
Kiiruse reguleerija
Impulssnupp
Lisatarvikute ruum
lõikevahenditele
Juhtmekerija (seadme tagaosa)
Nimeplaat (seadme põhi)
Ülekoormuse katkesti
lähtestusnupp (seadme all)
Sisendi hoidik
Plastiktera
Metalltera koos terakaitsega
Vispelketas
Sidrunipress
Mikseriajami turvakate
Taignakaabits
AFP 850 mikserinõu on tehtud
plastikust, AFP 880 mikserinõu on
klaasist.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 291 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
1Ohutusjuhised
Käesolev seade on kooskõlas
Saksa seadmeohutuse seadusega
ja ohutuse kohta sätestatud
tehnoloogiliste standarditega. Kuid
seadme tootjana peame me oma
kohuseks tutvustada teile järgmisi
ohutusjuhiseid.
Üldine ohutus
• Seadme võib ühendada ainult
sellisesse võrgutoitesse, mille pinge
ja sagedus vastavad seadme põhjal
oleval nimeplaadil toodud
näitajatele!
• Ärge kunagi kasutage seadet, kui
– selle toitejuhe on kahjustatud,
– selle korpus on kahjustatud.
• Ärge kunagi tõmmake pistikut
pesast välja, hoides seda juhtmest.
• Kui toitejuhe on kahjustatud, siis
tuleb see ohu vältimiseks tootja või
hooldustehniku või sarnaselt
kvalifitseeritud isiku poolt välja
vahetada.
• Käesolevat seadet võivad
parandada ainult vastavalt
kvalifitseeritud hooldustehnikud.
Ebaõige parandamine võib kaasa
tuua ohtlikke tagajärgi. Kui seadet
on vaja parandada, siis võtke
ühendust klienditoe osakonna või
volitatud edasimüüjaga.
• Käesolev seade on ette nähtud
ainult koduseks toidutöötlemiseks.
Tootja ei võta endale vastutust
kahjude eest, mis on tingitud
seadme ebaõigest või
mitteotstarbelisest kasutamisest.
• Käesolev seade ei ole mõeldud
kasutamiseks isikutele (k.a. lapsed),
kellel on piiratud füüsilised,
meelelised või vaimsed võimed, või
kel puuduvad vastavad kogemused
ja teadmised, v.a. juhul kui neid on
seadme kasutamise osas
juhendatud isiku poolt, kes vastutab
nende ohutuse eest.
Laste ohutus
• Ärge jätke sisselülitatud seadet
kunagi järelevalveta ja olge eriti
tähelepanelikud, kui läheduses
on väikesed lapsed!
• Lapsi ei tohi järelevalveta jätta,
tagamaks seda, et nad antud
seadmega ei mängiks.
Mõned nõuanded
köögikombaini kasutamiseks
• Ärge kunagi kasutage masinat, kui
teie käed on märjad.
• Masinaga ei tohi segada värve
(lakk, polüester, jne) –
Plahvatusoht!
• Iga kord enne puhastamist ja
hooldust tuleb seade välja lülitada ja
toitejuhe seinakontaktist
eemaldada.
• Ärge kunagi kastke mootorikorpust
(joonis 1/A) vette või teistesse
vedelikesse.
• Tootja ei võta endale vastutust
võimalike kahjude eest, mis on
tingitud seadme ebaõigest või
mitteotstarbelisest kasutamisest.
• Seadme riistasid võib sisestada või
eemaldada ainult siis, kui see on
võrgutoitest lahti ühendatud.
• Ettevaatust: Metalltera (joonis
1/Q) on väga terav! Vigastusoht!
Metalltera võib hoida ainult
käepidemest, ja kui seda ei
kasutata, siis tuleb sellele
paigaldada terakaitse! Ettevaatust
loputamisel!
• Ettevaatust: Lõikevahendid
(joonis 9) on väga teravad!
Vigastusoht! Hoidke seadme
riistasid ainult vastavas lisatarvikute
ruumis (joonis 1/K). Ettevaatust
loputamisel!
• Ettevaatust: Mikseri tera (joonis
14/a) on väga terav. Vigastusoht!
Mikseri demonteerimisel ja
kokkumonteerimisel peab olema
väga hoolikas.
291
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 292 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
• Ettevaatust: Ärge kunagi pistke
sõrmi täiteavasse (joonis 1/F)!
Vigastusoht!
• Ettevaatust: Töötavasse
mikserisse ei tohi asetada kõvasid
esemeid (nt lusikad), ja samuti ei
tohi mikserinõusse käsi sisestada.
Vigastusoht!
• Kaane võib eemaldada ainult siis,
kui riistad on paigal.
• Ärge hoidke täiteavas pikki esemeid
(tera, puulusikas, taignakaabits,
vms). Vigastusoht! Kasutage
lõigatud toidu surumiseks ainult
prunti
(joonis 1/E).
• Ärge kallake mitmeotstarbelisse
kannu kuumi vedelikke (ainult
külma või sooja).
• Asetage mitmeotstarbeline kann
(joonis 1/G) mootorikorpusele alati
enne võlli (joonis 1/H) ja riistade
sisestamist.
• Tavapärase töö korral (kergete
tainaste segamine, jne) võib seadet
kasutada kuni 10 minutit ilma
pausita. Päast pikemat järjestikust
tööd peaks alati laskma masinal
maha jahtuda (vähemalt 20 minutit
pärast 10 -minutilist ilma vaheajata
kasutamist). Paksemate ainete
töötlemisel, nt 1,5 kg tainast, ei
tohiks seade töötada üle 1 minuti
ilma seiskamata.
• Eemaldage alati esmalt riistad ja
võll ning alles seejärel kannu sisu.
• Ärge ületage maksimaalset
täitemahtu.
• Ärge jätke töötavat seadet
järelevalveta. Ühendage seade
võrgutoitest lahti isegi siis, kui
lahkute ruumist lühikeseks ajaks.
• Pärast töö lõpetamist tuleb masin
välja lülitada ja pistik vooluvõrgust
välja tõmmata.
292
Kõrvaldamine
2
Pakkematerjal
Pakkematerjalid on
keskkonnasõbralikud ja neid saab
ümber töödelda. Plastikosad on
tähistatud vastavate
täheühenditega, nt >PE<, >PS<,
jne. Palun viige pakkematerjalid
vastavatesse prügikonteineritesse.
2
Vana seade
W
sümbol toote või selle pakendi
peal tähendab seda, et antud toodet
ei saa käsitleda olmeprügina. Selle
asemel tuleb seade elektri- ja
elektroonikaseadmete
ümbertöötlemiseks vastavale
kogumispunktile üle anda. Tagades
selle toote õige kõrvaldamise, aitate
te ära hoida võimaikke kahjulikke
mõjusid keskkonnale ja
inimtervisele, mis võivad olla
tagajärjeks selle toote ebaõige
jäätmekäitluse korral. Täpsemat
teavet selle toote ümbertöötlemise
kohta saate te oma linnakantseleist,
olmejäätmete kõrvaldamise
teenistusest või poest, kust te selle
toote ostsite.
Üldised kasutusjuhised
Köögikombain aitab teil mitmel viisl
toitu valmistada:
• Mikserit kasutatakse erinevate
segujookide valmistamiseks, jää
purustamiseks, puuviljade ja
juurviljade peenestamiseks, jne.
• Multifunktsionaalset seadet saab
kasutada näiteks
– taina valmistamiseks ...
– liha, pähklite või sarnaste asjade
purustamiseks ...
– puu- või juurviljade lõikamiseks,
riivimiseks või kraapimiseks...
– friikartulite lõikamiseks ...
– vahukoore või munavalge
vahustamiseks ...
– ja sidruni, apelsini, greibi
pressimiseks
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 293 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Turvasüsteem
Käesoleval seadmel on mitu
turvasüsteemi.
• Mitmeotstarbelist kannu või mikserit
saab käima panna ainult siis, kui
vastav mahuti ja sobiv kaas on
korralikult paigaldatud.
• Mitmeotstarbelist kannu saab käima
panna ainult siis, kui mikserinõu
eemaldatakse ja paigaldatakse
mikseriajami turvakate
(joonised 1/T ja 4).
1
Sellest hoolimata tuleb lapsed
seadmest eemal hoida.
1
Seadet tuleks kasutada ainult
tasasel, kuival tööpinnal.
Ülekoormuse katkesti
Käesolev seade on varustatud
ülekoormuse katkestiga, mis lülitab
seadme välja, kui see hakkab üle
kuumenema, kaitstes nõnda seadet
kahjustuste eest. Kui see juhtub,
siis klõpsab katkesti lähtestusnupp
(Joonis 1/N) välja.
1
0
0
0
0
0
0
Toimige järgnevalt. Siintoodud
toimingu mittejärgimine võib seadet
kahajustada, ning seda kahju
garantii ei kata.
Laske seadmel vähemalt
15 sekundit jahtuda.
Keerake kiiruse reguleerija
(Joonis 1/I) vasakule "0" asendisse
(Joonis 16/➀).
Eemaldage mikserinõu või
mitmeotstarbeline kann
(Joonis 16/➁ ja ➂), vastavalt
käesolevas kasutusjuhendis toodud
juhistele.
Eemaldage pistik seinakontaktist
(Joonis 17/➀).
Asetage seade tagurpidi, et
pääseda ligi selle põhjale
(Joonis 17/➁).
Vajutage ülekoormuse katkesti
lähtestusnuppu (Joonis 1/N), mis
0
0
0
0
asub seadme põhjal. Kui seade on
piisavalt maha jahtunud, siis jääb
nupp sisse (Joonis 17/➂). Kui see
uuesti välja hüppab, siis laske
seadmel veel veidi jahtuda ja
vajutage uuesti nuppu.
Kui nupp jääb sisse, siis pange
seade selle tavapärasesse
tööasendisse tagasi (Joonis 18/➀).
Lükake pistik seinakontakti tagasi
(Joonis 18/➁).
Asetage mikserinõu või
mitmeotstarbeline kann (Joonis
18/➂ ja ➃), vastavalt käesolevas
kasutusjuhendis toodud juhistele.
Masin on nüüd jälle kasutamiseks
valmis. Keerake kiiruse reguleerija
soovitud asendisse paremale
(Joonis 18/➄) ja jätkake
poolelijäänud tegevust.
Mikser
Mikserit kasutatakse erinevate
segujookide valmistamiseks, jää
purustamiseks, puuviljade ja
juurviljade peenestamiseks, jne.
Ettevalmistused mikseri
kasutamiseks
Mikserinõu paigaldamiseks tuleb
eemaldada mikseriajami turvakate
(joonised 1/T ja 4).
0 Keerake turvakatet päripäeva ja
eemaldage see.
– Seejärel vilgub punane
hoiatuslamp (joonis 4/a).
0 Asetage mikserinõu (joonised 1/B
ja 2) mikseriajamile (nool
noole
kohale) ja keerake vastupäeva
kuni lõpuni. Mikserinõu fikseerub
kuuldava klõpsuga. Kaks musta
noolt peavad olema kohakuti.
– Seejärel punane hoiatuslamp
kustub (joonis 4/a).
0 Ainult AFP 850: Asetage
mikserikaas (joonised 1/C ja 3)
mikserinõule ja keerake seda kuni
kaane nina on otse käepideme
293
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 294 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
kohal. Kaas fikseerub kuuldava
klõpsuga.
Mikserit on võimalik sisse lülitada
ainult siis, kui selle nõu ja kaas on
korralikult paigaldatud.
0 Ainult AFP 880: Asetage
mikserikaas mikserinõu peale.
3
3
Mikserit on võimalik sisse lülitada
ainult siis, kui selle nõu on
korralikult paigaldatud.
0 Paigaldage sulgemiskaas
(joonis 1/D) ja lukustage see.
Multifunktsionaalne
seade
Riistad ja nende rakendamise
võimalused
•
•
Mikseri kasutamine
0 Avage kaas joonis 1/C) ja sisestage
kõik vajalikud koostisosad nõusse.
Ettevaatust: Ärge ületage
maksimaalset täitemahtu
(1,5 liitrit)!
Mikseri töötamise ajal saab täiteava
kaudu koostisaineid juurde lisada.
Ka sulgemiskaant
(joonis 1/D) saab kasutada samal
otstarbel kui mõõtenõuga prunti.
Sulgege täiteava koheselt, et vältida
kannu sisu pritsimist.
0 Käivitage mikser: keerake kiiruse
reguleerija (joonis 1/l) soovitud
asendisse paremale või vajutage
impulssnuppu (joonis 1/J).
3
Soovitatav on alustada madalal
kiirusel ja seejärel kiirust tõsta.
Impulssnupu vajutamisel hakkab
mikser töötama maksimumkiirusel.
Vt "Mikseri kasutamise
nõuannetest" soovituslikke
kiiruseid.
0 Lülitage seade välja: keerake
kiiruse reguleerija vasakule "0"
asendisse.
0 Segamise järel keerake nõu
päripäeva ja tõstke ära. Seejärel
keerake kaant ja eemaldage see.
3
294
•
•
Multifunktsionaalses seadmes saab
kasutada järgmisi riistu:
Vispelketas (joonis 1/R)
Vahukoore ja munavalge
vahustamiseks, kreemi ja vedelate
tainaste valmistamiseks.
Metallera (joonis 1/Q)
Toore liha, šokolaadi, pähklite, jms
tükeldamiseks.
Plastiktera (joonis 1/P)
Paksude tainaste segamiseks.
Sisendi hoidik (joonis 1/O) koos
lõikevahendiga (joonis 10)
Sisendite käepidemed on
märgistatud numbritega (1 kuni 6).
Paigaldage soovitud vahend
sisendihoidjasse.
1
Peenlõikur
Puu- ja juurviljade, toore liha
või vorsti (nt salami) jms
lõikamiseks peenteks viiludeks.
PG1Kartuliriiv
Kartulite riivimiseks.
3
Friikartulite lõikur
Friikartulite
ettevalmistamiseks.
4
Juusturiiv
Kõva juustu, nt Parmesan jms,
riivimiseks.
Jäme riiv
5
Juur- ja puuviljade, jms
jämedaks riivimiseks.
6
Peen riiv
Juur- ja puuviljade, šokolaadi,
küüslaugu jms peeneks
riivimiseks.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 295 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Multifunktisonaalse seadme
ettevalmistamine
Paigaldage turvakate
(joonis 4)
Multifunktsionaalset seadet saab
käima panna ainult siis, kui
mikserinõu eemaldatakse ja
paigaldatakse mikseriajami
turvakate (joonised 1/T ja 4).
0 Eemaldage mikserinõu vastavalt
juhistele "Mikseri" osas.
– Seejärel vilgub punane
hoiatuslamp (joonis 4/a).
0 Asetage turvakate mikseriajamile
(märk märgi kohal) ja keerake
vastupäeva kuni lõpuni. Turvakate
fikseerub kuuldava klõpsuga.
märk peab olema hoiatuslambi
kohal (joonis 4).
– Seejärel punane hoiatuslamp
kustub (joonis 4/a).
Mitmeotstarbelise kannu
paigaldamine (joonis 5)
0 Asetage mitmeotstarbeline kann
(joonis 1/G) seadmele (nool
noole
kohal) ja keerake
vastupäeva kuni lõpuni. Kann
fikseerub kuuldava klõpsuga. Kaks
musta noolt peavad olema kohakuti.
"Lõikevahendi sisestamine
sisendihoidikusse").
0 Asetage soovitud riist võllile.
– Vispelketas, metalltera ja
plastiktera (joonis 8) sobituvad
võlli all olevate hammastega.
– Sisendihoidik (joonis 11) toetub
kuusnurksele võllile.
3
Katte paigaldamine (joonis 6)
0 Asetage mitmeotstarbelisele
kannule kate (joonis 1/F) (nool
noole
) ja keerake vastupäeva
kuni lõpuni. Kaas fikseerub
kuuldava klõpsuga. Katte nina on
siis otse käepideme kohal,
mõlemad mustad nooled peavad
olema kohakuti.
0 Sisendi prunt (joonis 1/E) täiteavas.
Lõikevahendi sisestamine
sisendihoidikusse (joonis 10)
Sõltuvalt otstarbest tuleb
sisendihoidikusse paigaldada
vastav vahend.
3
Vajalikud vahendid asuvad
mootorikorpuses olevas lisaarvikute
ruumis (joonis 1/K).
1
Lõikevahendid on väga teravad.
Neid tuleks hoida ainult
käepidemest!
Avage lisatarvikute ruum, tõmmates
seda vastavast käepidemest (joonis
9).
Võtke vajalikud vahendid, hoides
neid käepidemest (joonis 9).
Asetage sisestatav vahend tipuga
sisendihoidja keskele ja lükake
ketta pesasse (joonis 10).
Vahendi eemaldamiseks tõmamke
vahendit käepidemest kergelt
väljapoole ja tõstke seda.
Võlli sisestamine (joonis 7)
0 Asetage võll (joonis 1/H) kannu
keskel olevale avale.
Riistade kasutamine
•
•
•
•
3
Sisestada saab järgmisi riistu:
Vispelketas (joonis 1/R) või
Metalltera (joonis 1/Q) või
Plastiktera (joonis 1/P) või
Sisendi hoidik (joonis 1/O) koos
lõikevahendiga (joonis 9)
Sisendihoidik tuleb paigaldada
sobiva vahendiga, sõltuvalt
rakenduse otstarbest (vt
Sisendihoidikut on soovitatav hoida
kahe sõrmega kahest
käepidemeaugust.
0
0
0
0
295
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 296 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Multifunktisonaalse seadme
kasutamine
0 Avage kaas joonis 1/F) ja sisestage
kõik vajalikud koostisosad nõusse.
Ettevaatust: Ärge ületage
maksimaalset täitemahtu:
– vedelikud 1,75 liitrit
– kuivained 1,5 liitrit
3
Masina töötamise ajal saab täiteava
kaudu koostisaineid juurde lisada.
Selleks otstarbeks saab kasutada
ka prundi sees olevat täitenõud
(joonis 1/E). Sulgege täiteava
koheselt, et vältida kannu sisu
pritsimist.
1 Kasutage lõigatud toidu surumiseks
ainult prunti !
0 Käivitage masin: keerake kiiruse
reguleerija (joonis 1/l) soovitud
asendisse paremale või vajutage
impulssnuppu (joonis 1/J).
3
Soovitatav on alustada madalal
kiirusel ja seejärel kiirust tõsta.
Impulssnupu vajutamisel hakkab
masin töötama maksimumkiirusel.
Vt "Multifunktsionaalse seadme
kasutamise nõuannetest"
soovituslikke kiiruseid.
Kui hoiatuslamp (joonis 4/a) vilgub
ja masinat ei ole võimalik käivtada,
siis ei ole mikseriajami turvakate
(joonised 1/T ja 4) korralikult
paigaldatud.
0 Lülitage seade välja: keerake
kiiruse reguleerija vasakule "0"
asendisse.
0 Kasutamise järel keerake kaas
päripäeva ja tõstke ära.
1
Tõstke kaas ära alles siis, kui masin
on täielikult seiskunud!
0 Eemaldage töövahend ja võll.
0 Keerake kannu päripäeva ja
eemaldage see.
1
296
Sidrunipress
Ettevalmistused (Joonis 13)
0 Paigaldage kann vastavalt
eeltoodud juhistele (joonis 5).
0 Asetage sidrunipressi sõel kannule
(joonis 13/a) (nool
noole
kohal) ja keerake vastupäeva
kuni lõpuni. Sõel kinnitub klõpsuga,
nool
peab olema kohkuti
noolega
.
0 Sisestage presskoonus (joonis
13/b) sõela sisse.
Sidrunipressi kasutamine
0 Käivitage masin: keerake
kiirusereguleerija (joonis 1/I)
paremale, asendisse 1.
3
0
0
0
0
1
Sidrunipressi võib kasutada ainult
kõige madalama kiirusega.
Lülitage seade välja: keerake
kiiruse reguleerija vasakule "0"
asendisse.
Eemaldage presskoonus pärast
kasutamist.
Pöörake sõela päripäeva ja
eemaldage see.
Keerake kannu päripäeva ja
eemaldage see.
Seadet võib kasutada ilma
peatamata kuni 10 minutit. Päast
pikemat järjestikust tööd peaks alati
laskma masinal maha jahtuda
(vähemalt 20 minutit pärast 10 minutilist ilma vaheajata kasutamist).
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 297 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Puhastamine ja hooldus
Mootori korpus
Veenduge, et vedelikud ei pääseks
mootorikorpusesse!
0 Puhastage mootorikorpust niiske
lapiga. Ärge kunagi kastke seda
vee alla ega hoidke jooksva vee
all!
1
Mikser
Anumat ja tera saab hõlpsalt ja
tõhusalt puhastada impulssnupu
abil.
0 Täitke mikserinõu poolenisti sooja
(mitte kuuma!) veega ja lisage
mõned tilgad pesuvahendit.
0 Vajutage hetkeks impulssnuppu.
0 Seejärel loputage kannu jooksva
vee all.
3
Terasüsteemi
eemaldamine/paigaldamine
(joonis 14)
3
Vajadusel saab terasüsteemi ka
eraldi eemaldada ja puhastada.
Ettevaatust: Tera on väga terav!
Vigastusoht!
0 Eemaldage terasüsteem (joonis
14/a) miksernõust, kasutades
abivahendina sulgemiskaant
(joonis 1/D ja joonis 14/c).
Sulgemiskaane sooned sobituvad
terasüsteemi vagudega. Keerake
vastupäeva ja eemaldage, hoides
väikese nurga all.
0 Eemaldage terasüsteemi tihend
(joonis 14/b).
1
1
Loputage komponendid hoolikalt
käsitsi (vigastusoht!). Kasutage
puhastamiseks ainult vett ja
pesuainet.
Ärge puhastage terasüsteemi
nõudepesumasinas.
0 Sisestage tihend terasüseemi.
0 Sisestage terasüsteem nõusse
altpoolt. Hoidke terasüsteemi
väikese nurga all. Pinguldage
terasüsteemi, kasutades
abivahendina sulgemiskaant, ning
keerates seda päripäeva
(joonis 14).
1
Mitmeotstarbeline kann ja
riistad
0 Kann ja riistad tuleb pesta jooksva
vee all.
1
Ettevaatust: Metalltera on
äärmiselt terav! Vigastusoht!
1
Plastosad kuluvad kiiremini, kui
neid sageli nõudepesumasinas
pesta. Kui neid siiski
nõudepesumasinas pestakse, siis
tuleks need asetada ülemisse korvi.
Riistad
0 Puhastage riistad harja või lapiga
jooksva vee all või
nõudepesumasinas!
1
Ettevaatust: Lõikevahendid on
väga teravad! Vigastusoht!
Terasüsteem on väga terav! Ärge
vigastage tihendit.
297
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 298 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Ladustamine
Kõiki tarvikuid, v.a. sidrunipress,
saab hoida seadme sees olevas
vastavas ruumis.
• Hoidke riistasid vastavas
lisatarvikute ruumis (joonis 1/K).
Ettevaatust: Lõikevahendid on
väga teravad. Vigastusoht! Neid
tuleks hoida ainult käepidemest!
• Hoidke lisatarvikuid
mitmeotstarbelises kannus, vt
joonis 12.
1
Ettevaatust: Metalltera (joonis
1/Q) on väga terav! Vigastusoht!
Hoidke metalltera ainult
käepidemest, ja kui seda ei
kasutata, siis tuleb sellele
paigaldada terakaitse!
• Kerige juhe kahe konsu ümber, mis
asuvad seadme tagaküljel
(joonis 15).
1
298
Tehnilised andmed
Vőrgupinge:
Voolutarve:
;
230 – 240 V
800 W
Käesolev seade vastab järgmistele
EÜ direktiividele:
• Madalpinge direktiiv 2006/95/EC
• Elektromagnetilise ühilduvuse
direktiv 89/336/EMÜ, k.a.
parandused 92/31/EMÜ ja
93/68/EMÜ
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 299 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Nõuanded
Mikser
• Kuivade segude puhul võib olla
vajalik masin aeg-ajalt välja lülitada,
et saaks mikserikaane avada ja
kaapitsaga anuma seintelt segu ära
kraapida.
• Vedelate ja tahkete koostisosade
segamisel tuleb esmalt kallata sisse
vedelik ja seejärel tahked ained.
• Kuumade vedelike töötlemisel tuleb
neil enne mikserisse valamist lasta
jahtuda.
• Kui on tarvis töödelda kuumi
koostisaineid, siis peab mikserinõud
õhutama, eemaldades selle
sulgemiskaane.
• Mikser sobib suurepäraselt väikeste
toidukoguste, nt pähklid, riivsai või
maitsetaimed, purustamiseks.
• Eraldunud mahlad jäävad
mikserisse püsima.
• Lõigake või murdke mikseris
töödeldavad toiduained umbes 2
kuni 3 cm suurusteks kuubikuteks.
• Eemaldage alati puuviljadest kivid
ja liha seest luud, sest need võivad
terasüsteemi vigastada.
• Jää purustamine: Lisage alati enne
jää purustamist kannu veidi vett.
Toit
Kiirus*
Märkused
Segamine
Piimakokteilid
5 – 10
Kasutage külma piima.
Purustamine
Pähklid, šokolaad,
küüslauk, maitsetaimed
Impulssnupp
Töödelge ainult ½ tassi korraga, et tagada
ühtlane peenestus
Riivsaia
tegemine
Saiake, küpsised, röstsai
5 – 10
Tehke jämedaks pudiks enne töötlemist
Impulssnupp
Lisage ¼ tassi vett.
Vajutage 3-4 korda impulssnuppu
Jää
purustamine
Emulgeerimine
Salatikaste
7 – 10
Segage korralikult.
Õli saab lisada segamise ajal täiteava
kaudu
Segamine
Koogisegud,
pannkoogitaignad
1
Segage koostisaineid korralikult,
ärge lööge liialt vahule,
Püree
valmistamine
Supid, juurviljad, puuviljad
3 – 10
Segage kuni segu on tihe
*Alustage alati madalal kiirusel ja seejärel tõstke kiirust.
299
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 300 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Multifunktsionaalne seade
Purustamine
Ühtlase tulemuse saamiseks peaks
töödeldavad tükid olema võimalikult
ühesuurused. Enne ühesuurusteks
tükkideks tegemist tuleks toiduaine
murda või lõigata tükkideks.
Veenduge, et anum ei oleks liiga
täis.
Hakkliha
Lõigake liha enne töötlemist umbes
2 cm suurusteks kuubikuteks.
Juurviljad
Juurviljad nagu sibul jmt tuleb
töötlemiseks koorida ja
veerandikeks lõigata.
Segamine
Töödeldav kogus sõltub
töödeldavate toiduainete
viskoossusest.
Koostisainete lisamine
Kallake kuivad koostisained, nt
jahu, enne töötlemist kannu.
Koostisaineid ei pea enne töötlemist
segama. Vedelad koostisained võib
lisada töötlemise käigus täiteava
kaudu.
Vedelad koostisained võib lisada
töötlemise käigus täiteava kaudu.
Märkus: Kastete või poolvedelate
koostisainete töötlemisel võib olla
vajalik masin aeg-ajalt välja lülitada,
et saaks kannu kaane avada ja
kaapitsaga anuma seintelt segu ära
kraapida.
300
Sisendihoidja kasutamine
Toiduainete õige sisestamine läbi
sisestusava on väga oluline.
Lõigake kasutatavad toiduained
vajadusel veidi väiksemaks, nõnda
et need täiteavast kergemini läbi
mahuksid.
Lisage täiteained täitepesasse koos
nii püstiselt kui võimalik.
Suruge koostisained prundiga
ühtlaselt sisse. Surve tugevus
mõjutab lõigatud toidu tihedust.
1
Kasutage hiljem lisatavate ainete
sisestamiseks ainult prunti. Ärge
kunagi pistke sõrmi täiteavasse!
Prunti ei tohi liiga tugevalt lükata,
sest see võib masinat kahjustada!
3
Prundi ja sisendihoidja vahele jääb
alati veidi töötlemata toitu.
Juustu riivimine
Pehmet juustu, nt Emmental või
mozzarella, tuleks enne riivimist
jahutada.
Töödelge kõva juustu
toatemperatuuril (nt Parmesan).
Märkus: Parmesani töötlemisel
tuleb prunti ainult kergelt vajutada.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 301 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Vahend
Toit
Maks.
kogus
Kiirus
Märkused
Purustamine
Metalltera
Juurviljad, nt sibulad
puuvili
värsked maitsetaimed
pähklid, mandlid
šokolaad
800 g
800 g
1 punt
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Puu- ja juurviljad peaksid
olema värsked ja kõvad;
kasutage enam-vähem
ühesuuruseid tükke
Liha
tükeldamine
Metalltera
Liha,
kalafileed (fileeritud),
peekon
500 g
4–6
Eemaldage luud ja
kõõlused; lõigake umbes
2 cm suurusteks
kuubikuteks
Riivsaia
tegemine
Metalltera
Kuiv sai, küpsised
125 g
3 või 4
Tehke jämedaks pudiks
enne töötlemist
Püree
valmistamine
Metalltera
Keedetud puu- või juurvili
kuni
1,75 l
3 – 10
Kui vaja, siis lisage
töötlemise ajal veidi vett
Segamine
Metalltera
Kerged koogisegud,
pannkoogitainas, jne
800 ml
3–7
Alustage seadistusega 1, et
segada koostisained,
seejärel tõstke kiirust
Segamine
Metalltera
Majonees
1l
Impulssn
upp või 3
Ärge lülitage seadet õli
lisamise ajal välja
Segamine
(paks tainas)
Plastiktera
Paksud tainad, nt leiva- ja
pizzatainas
1,5 kg
1–5
Alustage seadistusega 1, et
segada koostisained,
seejärel tõstke kiirust
Lõikamine
Peenlõikur
(nr 1)
Juurviljad, nt kornišoonid,
suvekõrvits, porgandid, jne
Puuviljad, nt õunad,
tomatid, liha, vorst, salami,
jne
800 g
1–2
Valige võimalikult
ühesuurused puu- ja
juurviljad
Lõigake liha täiteava jaoks
parajaks
Riivimine
Kartuliriiv
(nr PG1)
Kartulid
kuni
1 kg
1–2
nt kartulikotlettide jaoks
1 kg
1–2
Ribade
lõikamine
Friikartuli Kartulid, sibulad, pastinaak
lõikur (nr 3)
Riivimine
Juusturiiv
(nr 4)
Parmesani juust
500 g
1–2
Prunti ei tohi liiga tugevalt
vajutada
Riivimine
(jäme või
peen)
Jäme, peen
riiv (nr 5 või
6)
Šokolaaditahvel
puuviljad, nt õunad
juurviljad, nt porgandid
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Murdke toidušokolaad
2-3 tükiks
Kloppimine
Kloppimiske
tas
Kerged koogisegud
munavalged
vahukoor
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Ärge koppige munavalget
liiga kaua
301
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 302 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Retseptid
Biskviidi retsept
4
munavalget
4 supilusikatäit
külma vett
200 g
suhkrut
1 pakk
vaniljesuhkrut
4
munakollast
80 g
jahu
80 g
maisitärklist
1 teelusikatäis
3
0
0
0
0
0
302
küpsetuspulbrit
Vajalikud tarvikud:
mitmeotstarbeline kann koos
vispelkettaga
Asetage munavalge ja vesi kannu ja
vahustage umbes 1 minut 5. seade
peal kuni segu taheneb.
Lisage läbi täiteava suhkrut ja
vaniljesuhkrut ja vahustage veel
umbes 1 minut kuni suhkur on
lahustunud.
Lisage munakollane ja segage see
sisse paari impulssnupu
vajutusega.
Segage jahu, maisitärklis ja
küpsetuspulber, lisage see
kreemjale massile ja segage seda
paari impulssnupu vajutusega.
Kallake tainas vormi ja küpsetage
ära.
Koogisegu retsept
500 g
1 pakk
jahu
küpsetuspulbrit
250 g
pehmet margariini
või võid
250 g
suhkrut
1 pakk
vaniljesuhkrut
1 näpuotsatäis
soola
4
muna
150 ml
piima
Vajalikud tarvikud:
mitmeotstarbeline kann koos
plastikteraga
0 Kõik koostisosad tuleb panna kannu
nimetatud järjekorras.
0 Segage 1 kuni 1½ minutit 3-4.
seades kuni tainas on pehme ja
kreemjas.
3
Kui tainas segamise jooksul liiga
kaugele üles pritsib, siis lülitage
masin välja, avage kaas ja lükake
tainas kaabitsaga kannuservadelt
sissepoole.
0 Kallake tainas sobivasse
küpsetusvormi ja küpsetage ära.
3
Tagina valmistamist võib vastavalt
teiste maitseainete lisamisele veidi
varieerida.
Marmorkoogi retsepti näidis:
0 Valage 2/3 taignast vormi sisse.
Lisage allesjäänud taignale 1
supilusikatäis kakaopulbrit ja 1
supilusikatäis piima ja segage see
mitme impulssnupu vajutusega
sisse.
0 Katke küpsetusvormis olev hele
tainas tumeda taignaga. Tõmmake
marmormustri saamiseks kahvel
ringliigutusega läbi mõlema
taignakihi.
3
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 303 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Mittekerkiva taigna retsept
250 g
1 teelusikatäis
125 g
60 g
jahu
Pärmitaigna retsepti näide
500 g
40 g
külma margariini
või võid
pärmi (värske) või
1 pakk kuiva pärmi
80 g
suhkrut
suhkrut
1 näpuotsatäis soola
soola
80 g
1
muna
200 ml
1 supilusikatäit
külma vett
1 näpuotsatäis
3
0
0
0
0
0
jahu
küpsetuspulbrit
Vajalikud tarvikud:
mitmeotstarbeline kann koos
plastikteraga
Kallake jahu, küpsetuspulber, sool
ja suhkur kannu. Lõigake külm või
tükkideks ja lisage segule.
Segage umbes 1 minut 3-4. seade
peal, lisage täiteava kaudu muna ja
külm vesi ja jätkake segamist kuni
tainas moodustab tera ümber palli.
Võtke tainas kausist välja ja sõtkuge
veidi aega kätega.
Laske taignal enne edasist
töötlemist umbes 30 minutit
külmikus seista.
Vormige tainas ära, asetage
korralikult määritud vormi ja lisage
soovi korral puuvilju, nt õunu või
ploome
3
0
0
0
0
0
3
margariini, sulatatud
leiget piima
Vajalikud tarvikud:
mitmeotstarbeline kann koos
plastikteraga
Kõik koostisosad tuleb panna kannu
nimetatud järjekorras.
Segage 1 kuni 1½ minutit 3-4.
seades kuni tainas moodustab tera
ümber palli.
Võtke tainas kausist välja ja sõtkuge
veidi aega kätega.
Seejärel sõtkuge kätega sisse
koostisained, mida ei töödelda, nt
rosinad.
Laske taignal enne edasist
töötlemist kaetud nõus ja soojas
kohas umbes kaks korda
suuremaks kerkida.
Kasutusvõimalused:
punutud sai, pärmitaignaküpsised,
puuviljatort, õõnes nuudlid.
Vürtsikate kookide jaoks, nt
sibulakook, valmistage pärmitainas
ilma suhkruta.
303
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 304 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
t
t Sayın müşterimiz,
Lütfen, bu kullanım talimatlarını
dikkatli bir şekilde okuyun.
Herşeyden önce, lütfen bu kullanım
talimatlarının ilk birkaç
sayfasındaki güvenlik talimatlarına
uyun! Lütfen, bu kullanma
talimatlarını ileride kullanmak üzere
saklayın. Mümkünse, bu talimatları
cihazın sonraki sahibine teslim
edin.
Uyarı üçgeni ve/veya sözcükleri
(Tehlike!, Dikkat!, Önemli!),
güvenliğiniz veya cihazın düzgün
şekilde çalışması için önemli olan
bilgilere dikkatinizi çeker. Bu
bilgilere uyulması zorunludur.
0 Bu sembol cihazınız kullanımı
sırasında size adım adım rehberlik
eder.
1
3
Bu sembolün hemen yanında
cihazın kullanımı ile ilgili ek bilgi ve
pratik ipuçlarını bulabilirsiniz.
2
Yonca, cihazın ekonomik ve çevre
dostu kullanımı ile ilgili ipuçları ve
bilgilere işaret etmektedir.
Cihazın tanımı (Şekil 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
304
Resim AFP 850'yi göstermektedir
Motor muhafazası
Karıştırma kabı *
Mikser kapağı
Kapama kapağı
Ölçme kabı bulunan durdurucu
Malzeme doldurma girişli kapak
Çok amaçlı kase
Mil
Hız seçici
Titreşim düğmesi
Kesme aparatları
aksesuar bölmesi
Kablo toplama mekanizması
(cihazın arkasında)
Ürün tanıtım levhası (cihazın
altında)
Aşırı yük devre kesici sıfırlama
düğmesi (cihazın altındadır)
Aparat tutucu
Plastik bıçak
Bıçak koruyuculu metal bıçak
Çırpma diski
Narenciye sıkacağı
Mikser tahrik sistemi güvenlik
kapağı
Hamur kazıyıcı
AFP 850'da plastik bir
karıştırmakabı bulunmaktadır,
AFP 880 cam karıştırma kabı ile
donatılmıştır.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 305 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
t
1 Güvenlik talimatları
Bu cihaz güvenlikle ilgili kabul
edilmiş teknolojik standartlara ve
Alman Cihaz Güvenliği Kanununa
uygundur. Bununla birlikte, bir
üretici olarak aşağıdaki güvenlik
talimatları hakkında sizi
bilgilendirmeyi isteriz:
Genel güvenlik
• Cihaz sadece voltaj ve frekansı
anma değeri plakasındaki teknik
özelliklere uygun olan bir güç
kaynağına bağlanabilir!
• Kesinlikle
– elektrik kablosu hasarlıysa,
– gövde hasarlıysa cihazı
kaldırmayın.
• Kesinlikle fişi prizden çekmek için
kabloyu kullanmayın.
• Bu cihazın bağlantı kablosu
hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için
üretici, üreticinin müşteri hizmetleri
bölümü veya benzeri yetkiye sahip
personel tarafından değiştirlmesi
gerekir.
• Bu cihazda onarım sadece yetkili
servis mühendisleri tarafından
gerçekleştirilebilir. Hatalı onarım
ciddi tehlikelerin ortaya çıkmasıyla
sonuçlanabilir. Onarım gerekli
olursa, lütfen Müşteri Hizmetleri
Bölümüne veya yetkili satıcınızla
temasa geçin.
• Cihaz sadece evde yiyecekleri
işlemek için tasarlanmıştır. Üretici
hatalı veya amaç dışı kullanım
nedeniyle oluşan hasara karşı
hiçbir sorumluluk kabul
etmemektedir.
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu
bir kişinin cihazın kullanımıyla ilgili
gözetim veya talimatları olmaksızın
fiziksel, duyusal veya zihinsel
engele sahip yada bilgi ve
deneyimden yoksun kişiler
tarafından (çocuklar dahil)
kullanılmaya uygun değildir.
Çocukların Güvenliği
• Kesinlikle cihazı kendi başına
çalışır bir durumda bırakmayın
ve özellikle küçük çocuklar
çevredeyken dikkatli bir şekilde
kontrol edin!
• Çocuklar, cihazla oynamalarını
engellemek için gözetim altında
tutulmalıdır.
Mutfak robotunu kullanırken
dikkat edilmesi gerekenler
• Kesinlikle cihazı elleriniz ıslakken
kullanmayın.
• Cihazda boya (cilalı, plastik vs.)
karıştırılmamalıdır – Patlama
tehlikesi!
• Her temizlik ve bakım işleminden
önce cihazı kapatın ve elektrik fişini
prizden çekin.
• Kesinlikle motor muhafazasını
(şekil 1/A) su veya başka bir sıvıya
batırmayın.
• Üretici hatalı veya uygunsuz
kullanım nedeniyle oluşması
muhtemel hasarlara karşı hiçbir
sorumluluk kabul etmemektedir.
• Aletler sadece cihaz fişten çekilmiş
haldeyken takılmalı veya
çıkarılmalıdır.
• Dikkat: Metal bıçak (şekil 1/Q)
son derece keskindir! Yaralanma
tehlikesi! Metal bıçak yalnızca
sapından tutulmalı ve bıçak
koruyucu takılı halde saklanmalıdır!
Durularken dikkat!
• Dikkat: Kesme aparatları (şekil 9)
çok keskindir! Yaralanma
tehlikesi! Aparatları sadece cihaz
üzerinde bulunan aksesuar
bölmesinde tutun (şekil 1/K).
Durularken dikkat!
• Dikkat: Mikserin bıçak ünitesi
(şekil 14/a) çok keskindir.
Yaralanma tehlikesi! Mikser
takılıp, çıkarılırken azami dikkat
gösterilmelidir.
305
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 306 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
t
• Dikkat: Kesinlikle malzemeleri
malzeme doldurma girişine
parmaklarınızla bastırmayın
(şekil 1/F)! Yaralanma tehlikesi!
• Dikkat: Çalışırken, miksere hiçbir
sert cisim (örneğin, kaşık)
sokulmamalı ve karıştırma kabına
elle dokunulmamalıdır. Yaralanma
tehlikesi!
• Kapak sadece aletler sabit
durumdayken çıkarılmalıdır.
• Malzeme doldurma girişine uzun
cisimleri (bıçak, tahta kaşık, hamur
kazıyıcı veya benzeri) sokmayın.
Yaralanma tehlikesi! Kesilen
yiyecekleri sıkıştırmak için yalnızca
durdurucuyla (şekil 1/E) çalışın.
• Karıştırma kabına veya çok amaçlı
kaseye sıcak sıvıları boşaltmayın
(sadece soğuk veya ılık).
• Her zaman mili (şekil 1/H) ve
aparatları takmadan önce çok
amaçlı kaseyi (şekil 1/G) motor
muhafazasının üzerine yerleştirin.
• Normal çalışma için (hafif
hamurları karıştırmak vs.) cihaz
10 dakika durmaksızın çalıştırmak
için kullanılabilir. Takip eden her
uzun ve sürekli çalıştırmada
soğumasına izin verilmelidir
(durmaksızın 10 dakika
kullanıldıktan sonra en az
20 dakika). Çok ağır malzemeleri,
örneğin 1.5 kg'lık hamur, işlerken,
cihaz ara vermeksiniz 1 dakikadan
daha uzun bir süre
çalıştırılmamalıdır.
• Her zaman kasenin içindekileri
çıkarmadan önce aletleri ve mili
çıkarın.
• Maksimum malzeme doldurma
miktarını aşmayın.
• Cihazı sadece başında
duruyorsanız kullanın. Odadan
kısa süreliğine ayrılırken bile
elektrik fişi prizden çekilmelidir.
• İşi bitirdikten sonra cihazı kapatın
ve elektrik fişini çekin.
306
Atım
2
Ambalaj malzemesi
Ambalaj malzemeleri çevre
dostudur ve geri dönüştürülebilir.
Plastik parçalar örneğin >PE<,
>PS<, gibi işaretlerle
tanımlanmışlardır. Lütfen ambalaj
malzemelerini kamu atık boşaltma
tesislerindeki uygun kutulara atın.
2
Eski cihaz
Ürün ve ambalajının üzerindeki
W
işareti bu ürünün evsel atık
olarak işlenemeyeceğini
göstermektedir. Bunun yerine
elektrikli ve elektronik cihaz geri
dönüşümü için kullanılan toplama
noktasına teslim edilmelidir. Bu
ürünün doğru şekilde atılmasını
sağlayarak, ürünün uygun olmayan
atık işlemlerinden geçirilmesinin yol
açabileceği çevre ve insan sağlığı
açısından muhtemel olumsuz
sonuçların önüne geçilmesine
yardımcı olabilirsiniz. Bu ürünün
geri dönüşümü hakkında daha
fazla bilgi almak için, lütfen
belediyenizle, evsel atık toplama
servisinizle veya ürünü aldığınız
mağazayla temas kurun.
Genel kullanım
talimatları
Mutfak robotu yemeğin
hazırlanmasında birçok yönden
yardımcı olur:
• Mikser çeşitli kokteyleri
hazırlamak, buzu ezmek, meyve ve
sebzeleri küçük parçalar haline
getirmek vs için kullanılır.
• Çok fonksiyonlu ünite örneğin
– hamur hazırlamak ...
– Etleri, kuruyemişleri veya benzeri
malzemeleri doğramak ...
– sebze ve meyveleri kesmek,
öğütmek, rendelemek ...
– patatesleri kesmek ...
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 307 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
t
– krema veya yumurta akını
çırpmak ... için kullanılabilir.
– ve limon, portakal ve greyfurt
sıkmak için kullanılabilir.
Güvenlik sistemi
Cihaz çeşitli güvenlik sistemlerine
sahiptir.
• Mikser veya çok amaçlı kase
yalnızca ilgili kap ve kapak yerine
düzgün şekilde takılarak
çalıştırılabilir.
• Çok amaçlı kase yalnızca
karıştırma kabı çıkarılıp, mikser
tahrik sistemi güvenlik kapağı
(Şekil 1/R ve 4) takılarak
çalıştırılabilir.
1
Yine de, çocuklar cihazdan uzak
tutulmalıdır.
1
Cihaz sadece düz, kuru bir çalışma
yüzeyi üzerinde kullanılmalıdır.
Aşırı yük devre kesici
Cihaz üniteyi hasara karşı korumak
için aşırı ısınmaya başladığında
cihazı kapatan bir aşırı yük devre
kesiciyle donatılmıştır. Bu
olduğunda, aşırı yük devre kesici
sıfırlama düğmesi (Şekil 1/N) atar.
1
0
0
0
0
0
Bu olursa, aşağıdakileri yapın.
Bu talimata uyulmaması, cihazda
garanti kapsamında olmayan
hasarların oluşmasına neden
olabilir.
Cihazı en az 15 saniye soğumaya
bırakın.
Hız seçiciyi (Şekil 1/I) sola "0"
konumuna çevirin (Şekil 16/➀).
Bu kullanım talimatlarının ilgili
maddesinde tanımlandığı gibi
karışıtırma kabı veya çok amaçlı
kaseyi (Şekil 16/➁ ve ➂) çıkarın.
Elektrik fişini prizden çıkarın
(Şekil 17/➀).
Altına erişmek için cihazı arkaya
doğru yatırın (Şekil 17/➁).
0 Cihazınaltındakiaşırı yük devre kesici
sıfırlama düğmesine (Şekil 1/N)
basın. Cihaz yeterince soğursa,
düğme basılı durumda kalacaktır
(Şekil 17/➂). Tekrar dışarı fırlarsa,
cihazın bir süre daha soğumasına izin
verin, daha sonra işlemi tekrar edin.
0 Sıfırlama düğmesi basılı kalır
kalmaz,cihazı normal çalışma
konumuna geri döndürün
(Şekil 18/➀).
0 Güç kablosunu elektrik prizine
tekrar takın (Şekil 18/➁).
0 Bu kullanım talimatlarının ilgili
maddesinde tanımlandığı gibi
karışıtırma kabı veya çok amaçlı
kaseyi (Şekil 18/➂ ve ➃)yerine
yerleştirin.
0 Cihaz şimdi tekrar kullanıma
hazırdır. Hız seçiciyi sağa
istediğiniz konuma çevirin
(Şekil 18/➄) ve ara verilen işleme
devam edin.
Mikser
Mikser çeşitli kokteyleri hazırlamak,
buzu ezmek, meyve ve sebzeleri
küçük parçalar haline getirmek vs
için kullanılır.
Mikserin hazırlanması
Karıştırma kabını yerleştirmek için,
mikser tahrik sistemi güvenlik
kapağının (şekil 1/T ve 4)
çıkarılması gerekir.
0 Güvenlik kapağını saat yönünde
döndürün ve çıkarın.
– Kırmızı uyarı lambası (şekil 4/a)
yanıp söner.
0 Karıştırma kabını (şekil 1/B ve 2)
mikser tahrik sistemine yerleştirin
( oku
okunun üzerine
gelecek şekilde), durdurmak için
saat yönünün aksi istikametinde
döndürün. Karıştırma kabının
yerine geçtiği duyulur. İki siyah ok
birbiriyle kesişmelidir.
– Kırmızı uyarı lambası (şekil 4/a)
söner.
307
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 308 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
t
0 Sadece AFP 850: Mikser kapağını
(şekil 1/C ve 3) karşıtırma kabı
üzerine yerleştirin ve kapağın ucu
sapın tam üzerine gelene kadar
döndürün. Kapağın yerine geçtiği
duyulabilir.
Mikser sadece kap ve kapak
yerlerine düzgün şekilde
oturduğunda açılabilir.
0 Sadece AFP 880: Mikser kapağını
karıştırma kabının üzerine
yerleştirin.
3
Mikser sadece kapak yerine
düzgün şekilde oturduğunda
açılabilir.
0 Kapama kapağını takın (şekil 1/D)
ve kilitleyin.
0 Karıştırma işleminden sonra kabı
saat yönünde çevirip, çıkarın.
Daha sonra kapağı çevirip, çıkarın.
Çok fonksiyonlu bölme
Aletler ve uygulama yerleri
•
3
•
•
Mikserin çalıştırılması
0 Kapağı (şekil 1/C) açın ve kaba
gerekli tüm malzemeleri doldurun.
Dikkat: 1.5 litrelik maksimum
malzeme doldurma miktarını
aşmayın!
Çalışırken malzeme doldurma girişi
vasıtasıyla daha fazla malzeme
ilave edilebilir. Bu amaçla
sızdırmaz kapakta (şekil 1/D)
malzeme doldurma durducusu gibi
kullanılabilir. Sıçramayı önlemek
için her seferinde derhal malzeme
doldurma girişini kapatın.
0 Mikseri çalıştırın: Hız seçiciyi (şekil
1/l) sağa istediğiniz hıza döndürün
veya titreşim düğmesine basın
(şekil 1/J).
3
Yavaş bir hızda başlatılması ve
ondan sonra hızın arttırılması
tavsiye edilir. Mikser, titreşim
düğmesine basılarak maksimum
hızda çalıştırılır.
Hız ayarı referans değerleri için
"Mikser kullanımı ile ilgili ipuçları"
bölümüne bakınız.
0 Cihazı kapatın: Hız seçiciyi sola "0"
konumuna çevirin.
3
308
•
Aşağıdaki aletler çok fonksiyonlu
bölmesinde kullanılabilir:
Çırpma diski (şekil 1/R)
Krema ve yumurta aklarının
çırpılması, krem ve hafif hamurların
hazırlanması.
Metal bıçak (şekil 1/Q)
Çiğ et, çikolata, kuruyemiş vs.
doğramak için.
Plastik bıçak (şekil 1/P)
Koyu hamurları yoğurmak ve
karıştırmak için.
Kesme aparatları bulunan
(şekil 10) aparat tutucu
(şekil 1/O)
Aparatlar sapta bir rakamla
(1 ila 6 arasında) işaretlenmişlerdir.
İstenilen aparat aparat tutucuya
yerleştirilir.
1 İnce kesici
Meyve, sebze, çiğ et veya
sosisleri (örneğin salam) vs.'yi
ince dilimlere kesmek için.
PG1Patates rendesi
Patatesleri rendelemek için.
3 Patates kesici
Kızartmalık patates kesmek
için.
4 Peynir rendesi
Parmesan peyniri gibi sert
peynirleri kesmek için.
5 Kalın tel rende
Sebze ve meyve vs.'yi kalın
parçalar halinde rendelemek
için
6 İnce tel rende
Sebze, meyve, çikolata,
sarımsak vs.'yi ince parçalar
halinde rendelemek için
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 309 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
t
Çok fonksiyonlu bölmenin
hazırlanması
Güvenlik kapağını takın
(şekil 4)
Çok fonksiyonlu bölme yalnızca
karıştırma kabı çıkarılıp, mikser
tahrik sistemi güvenlik kapağı
(şekil1/R ve 4) takılarak
çalıştırılabilir.
0 Karıştırma kabını "Mikser"'de
tanımlandığı gibi çıkarın.
– Kırmızı uyarı lambası (şekil 4/a)
yanıp söner.
0 Güvenlik kapağını mikser tahrik
sisteminin üzerine ( işareti
işareti üzerine gelecek şekilde)
yerleştirin ve durana kadar saat
yönünün aksi istikametinde
çevirin. Güvenlik kapağının yerine
geçtiği duyulur.
işareti uyarı
lambasının üstünde olmalıdır
(şekil4).
– Kırmızı uyarı lambası (şekil 4/a)
söner.
Çok amaçlı kasenin
yerleştirilmesi (şekil 5)
0 Çok amaçlı kaseyi (şekil 1/G)
cihaza yerleştirin (
oku
okunun üzerine gelecek şekilde) ve
durana kadar saat yönünün aksi
istikametinde döndürün. Çok
amaçlı kasenin yerine geçtiği
duyulabilir. İki siyah ok birbiriyle
kesişmelidir.
Milin takılması (şekil 7)
0 Mili (şekil 1/H), çok amaçlı kasenin
ortasındaki kılavuza yerleştirin.
Aletlerin takılması
•
•
•
•
Aşağıdaki aletler takılmak üzere
seçilebilir:
Çırpma diski (şekil 1/R) veya
Metal bıçağı (şekil 1/Q) yada
Plastik bıçağı (şekil 1/P) yada
kesme aparatı (şekil 9) bulunan
aparat tutucu (şekil 1/O)
Aparat tutucuya kullanım amacına
bağlı olarak uygun aparatın
takılması gerekir ("Aparat tutucuya
kesme aparatının takılması").
0 İstediğiniz aleti mile yerleştirin.
– Çırpma diski, metal bıçak ve
plastik bıçak (şekil 8) mildeki alt
dişlere geçer.
– Aparat tutucu (şekill 11) altıgen
mile dayanır.
3
3
İsterseniz aparat tutucusunu iki
tırnağından iki sap deliğine
yerleştirin.
Kapağın yerleştirilmesi
(şekil 6)
0 Kapağı (şekil 1/F) çok amaçlı
kasenin üzerine yerleştirin (
oku
okunun üzerine gelecek
şekilde) ve durana kadar saat
yönünün aksi istikametinde
döndürün. Kapağın yerine geçtiği
duyulabilir. Bu olduğunda, kapağın
ucu sapın tam üzerine gelir, siyah
okların her ikiside birbiriyle
kesişmelidir.
0 Durdurucuyu (şekil 1/E) malzeme
doldurma girişine takın.
Kesme aparatının aparat
tutucusuna takılması (şekil 10)
Kullanıma bağlı olarak uygun
aparatın aparat tutucusuna
yerleştirilmesi gerekir.
3
Aparatlar motor muhafazasındaki
menteşeli aksesuar bölmesinde
(şekil 1/K) tutulmaktadır.
1
Aparatlar çok keskindir. Sadece
saplarından tutulmaları gerekir!
Sapından çekerek aksesuar
bölmesini açın (şekil 9).
Gerekli aparatı sapından tutarak
aksesuar bölmesinden çıkarın
(şekil 9).
Aparatı, aparat tutucusunun
ortasındaki uca sokun ve disk
yuvasına yerleştirin (şekil 10).
Aparatı çıkarmak için, sapı yavaşça
dışarı doğru çekin ve kaldırın.
0
0
0
0
309
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 310 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
t
Çok fonksiyonlu bölmenin
kullanılması
0 Kapağı (şekil 1/F) açın ve çok
amaçlı kaseye gerekli tüm
malzemeleri doldurun.
Dikkat: Maksimum malzeme
doldurma miktarını aşmayın:
– sıvı 1.75 litre
– katı 1.5 litre
3
Çalışırken malzeme doldurma girişi
vasıtasıyla daha fazla malzeme
ilave edilebilir. Malzeme doldurma
durdurucusu da (şekil 1/E) bu
amaçla kullanılabilir. Sıçramayı
önlemek için her seferinde derhal
malzeme doldurma girişini kapatın.
Kesilecek malzemeleri sıkıştırmak
için özellikle durdurucuyu kullanın !
0 Cihazı çalıştırın: Hız seçiciyi
(şekil 1/l) sağa istediğiniz hız
ayarına döndürün veya titreşim
düğmesine basın (şekil 1/J).
1
3
Yavaş bir hızda başlatılması ve
ondan sonra hızın arttırılması
tavsiye edilir. Cihaz titreşim
düğmesine basılarak maksimum
hızda çalıştırılır.
Referans değerler için "Çok
fonksiyonlu bölmenin kullanımı ile
ilgili ipuçları" bölümüne bakınız.
1 Uyarı lambası (şekil 4/a) yanıp,
sönerse ve cihaz çalıştırılamazsa,
mikser tahrik sistemi güvenlik
kapağı (şekil 1/T ve 4) doğru
şekilde yerine yerleştirilmemiştir.
0 Cihazı kapatın: Hız seçiciyi sola "0"
konumuna çevirin.
0 Kullandıktan sonra kapağı saat
yönünde çevirip, çıkarın.
Kapağı yalnızca alet tamamen
durduğunda çıkarın!
0 Alet ve mili çıkarın.
0 Çok amaçlı kaseyi saat yönünde
döndürüp, çıkarın.
1
310
Narenciye sıkacağı
Hazırlama (şekil 13)
0 Çok amaçlı kaseyi yukarıda
tanımlandığı gibi yerine yerleştirin
(şekil 5).
0 Narenciye sıkacağının süzme
aparatını (şekil 13/a) çok amaçlı
kasenin üzerine yerleştirin (
oku
okunun üzerine gelecek
şekilde) ve durana kadar saat
yönünün aksi istikametinde
döndürün. Süzme aparatının yerine
geçtiği duyulabilir,
oku,
okuyla kesişmelidir.
0 Sıkma konisini (şekil 13/b) süzme
aparatına takın.
Narenciye sıkacağının
kullanılması
0 Cihazı çalıştırın: hız seçiciyi
(şekil 1/I) sağa konum 1'e çevirin.
3
0
0
0
0
1
Narenciye sıkacağı yalnızca en
düşük hızda kullanılmalıdır.
Cihazı kapatın: Hız seçiciyi sola "0"
konumuna çevirin.
Kullandıktan sonra sıkma konisini
çıkarın.
Süzme aparatını saat yönünde
döndürüp, çıkarın.
Çok amaçlı kaseyi saat yönünde
döndürüp, çıkarın.
Cihaz ara vermeksizin 10 dakika
süreyle kullanılabilir. Takip eden
her uzun ve sürekli çalıştırmada
soğumasına izin verilmelidir
(durmaksızın 10 dakika
kullanıldıktan sonra en az
20 dakika).
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 311 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
t
Temizlik ve bakım
Motor muhafazası
Motor muhafazasına sıvı hiçbir
maddenin girmemesini sağlayın!
0 Motor muhafazasını nemli bir bezle
temizleyin. Kesinlikle suya
batırmayın veya akan suyun
altında tutmayın!
1
Mikser
Kap ve bıçak titreşim konumun
yardımıyla kolayca ve düzgün bir
biçimde temizlenebilir.
0 Karıştırma kabını yarıya kadar ılık
(sıcak değil) suyla doldurun ve
birkaç damla deterjan katın.
0 Titreşim düğmesine kısa bir süre
basın.
0 Daha sonra kabı akan musluk
suyunun altında durulayın.
3
Parçaları elle dikkatli bir şekilde
durulayın (yaralanma tehlikesi!).
Temizlik için sadece su ve deterjan
kullanın.
Bıçak ünitesini bulaşık
makinesinde temizleyin.
0 Contayı bıçak ünitesine takın.
0 Bıçak ünitesini kaba alttan takın.
Bıçak ünitesini biraz açılı tutun.
Kapama kapağını alet gibi
kullanarak bıçak ünitesini saat
yönünde döndürerek sıkın
(şekil 14).
1
Çok amaçlı kase ve aletler
0 Çok amaçlı kase ve aletler,
durulama suyunda temizlenmelidir.
1
Dikkat: Metal bıçak son derece
keskindir! Yaralanma tehlikesi!
1
Plastik parçalar, bulaşık
makinesinde çok sık
temizlenirlerse çok çabuk eskirler.
Bununla birlikte bir bulaşık
makinesinde temizlenmeleri
gerekirse, bulaşık makinesinin üst
rafına yerleştirilmeleri gerekir.
Bıçak ünitesini sökün/takın
(şekil 14)
3
Gerekirse, bıçak üniteside
sökülebilir ve ayrıca temizlenebilir.
Dikkat: Bıçak çok keskindir!
Yaralanma tehlikesi!
0 Bıçak ünitesini (şekil 14/a) kapama
kapağını (şekil 1/D ve şekil 14/c)
alet gibi kullanarak karıştırma
kabından çıkarın. Kapama
kapağının yuvaları bıçak ünitesinin
çıkıntılarına oturur. Saat yönünün
aksi istikametinde döndürün ve
biraz açılı tutarak çıkarın.
0 Contayı (şekil 14/b) bıçak
ünitesinden sökün.
1
1
Aparatlar
0 Aparatları akan musluk suyunun
altında fırça ve bezle veya bulaşık
makinesinde temizleyin!
1
Dikkat: Aparatlar çok keskindir!
Yaralanma tehlikesi!
Bıçak ünitesi çok keskindir. Conta
hasar görebilir.
311
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 312 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
t
Saklanması
Narenciye sıkacağı hariç tüm
aparatlar doğrudan cihazın
içerisinde muhafaza edilebilir.
• Aparatları aksesuar bölmesinde
(şekil. 1/K) saklayın.
Dikkat: Aparatlar çok keskindir.
Yaralanma tehlikesi! Sadece
saplarından tutulmaları gerekir!
• Şekil 12'de gösterildiği gibi
aksesuarları çok amaçlı kasede
saklayın.
1
Dikkat: Metal bıçak (şekil 1/Q)
son derece keskindir! Yaralanma
tehlikesi! Metal bıçağı yalnızca
sapından tutun ve bıçak koruması
takılı halde saklayın!
• Kabloyu cihazın arkasındaki iki
çengele dolayın (şekil 15).
1
312
Teknik bilgiler
Şebeke voltajı:
Güç tüketimi:
;
230 – 240 V
800 W
Bu cihaz aşağıdaki EC Direktifleri
ile uyumludur:
• 2006/95/EC sayılı Düşük Voltaj
Direktifi
• 92/31/EEC ve 93/68/EEC
değişikliklerini de kapsayan
89/336/EEC sayılı EMC Direktifi
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 313 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
t
Kullanım ipuçları
Mikser
• Kuru karışımları işlerken, mikser
kapağını açmak ve kazıyıcıyla
karışımı kabın kenarlarından
kazımak için cihazın ara sıra
kapatılması zorunlu olabilir.
• Sıvı ve katı malzemeleri
karıştırırken, ilk önce sıvı
malzemeleri ve daha sonra kuru
malzemeleri karıştırın.
• Mikserde işlemeden önce sıcak
sıvıların soğumasına izin verin.
• Sıcak malzemelerin işlenmesi
gerekirse, karıştırma kabının
kapama kapağı çıkarılarak
havalandırılması gerekir.
• Mikser, kuruyemiş, galeta unu veya
otlar gibi küçük miktarlardaki
yiyecekleri doğramak için son
derece uygundur.
• Ayrışan soslar mikserde çabucak
eski haline döndürülebilir.
• Mikserde işlenecek olan yiyecekleri
yaklaşık 2 ila 3 cm'lik lokmalar
halinde kesin veya doğrayın.
• Bıçak ünitesine zarar
verebilecekleri için her zaman
meyvenin çekirdeğini, etin kemiğini
ayırın.
• Buzun ezilmesi: her zaman buzu
ezmeden önce kaba biraz su
koyun.
Yiyecek
Hız*
Açıklama
Karıştırma
Milk shake
5 – 10
Soğuk süt kullanın.
Doğrama
Kuruyemiş, çikolata,
sarımsak, şifalı otlar
Titreşim
Herşeyin iyice doğranmasını sağlamak
için bir seferde sadece ½ bardağı
işlemden geçirin
Galeta unu
yapma
Yuvarlak ekmek, bisküvit,
tost ekmeği
5 – 10
İşlemeden önce kabaca ufalayın
Titreşim
¼ bardak su koyun.
Titreşim düğmesine 3-4 kez basın
Buz ezilmesi
Ezme
Salata sosu
7 – 10
İyice karıştırın.
Karıştırırken doldurma deliği
kullanılarak yağ eklenebilir
Karıştırma
Böreklik unlar
krep hamuru
1
Sadece malzemeleri iyice karıştırın,
Uzun süre çırpmayın
Püre yapma
Çorba, sebze, meyve
3 – 10
Karışım lapalaşana kadar karıştırın
*Her zaman düşük bir hızda başlayın ve daha sonra hızı arttırın.
313
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 314 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
t
Çok fonksiyonlu bölme
Doğrama
Sürekli aynı sonucu almak için
mümkün olduğunca eşit boyuttaki
parçalar işlenmelidir. Yiyecek
işlenmeden önce eşit boyuttaki
parçalar halinde kesilmeli veya
doğranmalıdır.
Kabın çok fazla dolmamasını
sağlayın.
Kıyma
İşlemeden önce eti yaklaşık 2
cm'lik parçalar halinde kesin.
Sebzeler
İşlemek için soğan gibi sebzeleri
soyun veya dörde bölün.
Karıştırma
İşleme miktarı, işlenecek
yiyeceklerin kıvamına göre değişir.
Malzemelerin yerleştirilmesi
Un gibi kuru malzemeleri işlemden
önce çok amaçlı kaseye yerleştirin.
Malzemeler işlemden önce
karıştırılmamalıdır. Sıvı
malzemeler işlem sırasında
malzeme doldurma kapağından
ilave edilebilir.
Sıvı malzemeler işlem sırasında
malzeme doldurma kapağından
ilave edilebilir.
Not: Sosları veya yarı sıvı
malzemeleri işlerken, çok amaçlı
kasenin kapağını açmak ve
karışımı kasenin kenarlarından
kazımak için cihazın ara sıra
kapatılması gerekebilir.
314
Aparat tutucuyla çalışırken
Yiyeceklerin malzeme doldurma
girişinden doğru şekilde verilmesi
çok önemlidir.
Hazır yiyecekleri, gerekirse,
malzeme doldurma girişinden
kolayca geçebilmeleri için daha
küçük kesin.
Doldurulacak malzemeleri,
mümkün olduğunca dik bir şekilde
aynı anda koyun.
Malzemeleri durdurucuyla eşit
miktarda sıkıştırın. Baskı derecesi
kesilen yiyeceğin yoğunluğunu
etkiler.
1
Sonraki malzeme ilavesinde
sadece durdurucuyu kullanın.
Kesinlikle malzeme doldurma
girişine parmaklarınızı sokmayın!
Durdurucuyla çok sert bastırılması
cihaza hasar verebilir!
3
Her zaman durdurucu ile aparat
tutucusu arasında bir parça
işlenmemiş yiyecek kalabilir.
Peynir rendeleme
Rendelemeden önce Emmental
veya mozzarella gibi yumuşak
peynirleri iyice soğutun.
Parmesan peyniri gibi sert
peynirleri oda sıcaklığında işleyin.
Not: Parmesan peynirinin
durdurucuda biraz baskı yaparak
işlenmesi gerekir.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 315 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
t
Alet
Yiyecek
Maks.
miktar
Hız
Açıklama
Doğrama
Metal
bıçak
Sebze, örneğin soğan
meyve
taze bitkiler
kuruyemiş, badem
çikolata
800 gr
800 gr
1 demet
500 gr
400 gr
3–5
3
2
5
4
Meyve ve sebzeler taze
ve sağlam olmalıdır,
aşağı yukarı aynı
boyuttaki parçaları
kullanın
Et
doğrama
Metal
bıçak
Et,
balık filetosu (kılçıksız),
pastırma
500 gr
4–6
Kemik ve sinirleri ayırın,
yaklaşık 2 cm'lik parçalar
halinde kesin
Galeta
unu
yapma
Metal
bıçak
Bayat ekmek, bisküvit
125 gr
3 veya 4
İşlemeden önce kabaca
ufalayın
Püre
yapma
Metal
bıçak
Haşlanmış meyve veya
sebzeler
1,75 l'a
kadar
3 – 10
Gerekirse işlem
sırasında bir miktar su
ilave edin
Karıştırma
Metal
bıçak
Yaş pasta unları, krep
hamuru vs.
800 ml
3–7
Malzemeleri karıştırmak
için ayar 1'le başlayın ve
daha sonra hızı arttırın
Karıştırma
Metal
bıçak
Mayonez
1 lt
Titreşim
veya 3
Yağ katarken cihazı
kapamayın
Yoğurma
Plastik
bıçak
Örneğin ekmek ve pizza
hamuru gibi koyu hamurlar
1,5 kg
1–5
Malzemeleri karıştırmak
için ayar 1'le başlayın ve
daha sonra hızı arttırın
Kesme
İnce kesici
(no. 1)
Sebzeler, örneğin salatalık,
kabak, havuç vs.
Elma gibi meyveler,
domates, et, sosis, salam
vs.
800 gr
1–2
Aşağı yukarı aynı
boyuttaki meyve ve
sebzeleri seçin
Eti malzeme girişine
uygun olacak şekilde
kesin
Rendeleme
Patates
rendesi
(no. PG1)
Patates
1 kg'a
kadar
1–2
örneğin patates köftesi
için
Dilimleme
Kızartmalı
k patates
kesici
(no. 3)
Patates, havuç, yaban
havucu
1 kg
1–2
Rendeleme
Peynir
rendesi
(no. 4)
Parmesan peyniri
500 gr
1–2
Durdurucuyla çok sert
bastırmayın
Rendele
me (kalın
veya
ince)
Kalın, ince
tel rende
(no. 5
veya 6)
Kalıp çikolata
meyve, örneğin elma
sebze, örneğin havuç
500 gr
1 kg
1 kg
1–2
Pasta çikolatasını 2-3
parçaya bölün
Çırpma
Çırpma
diski
Yaş pasta unları
yumurta akları
krema
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Yumurta akını uzun süre
çırpmayın
315
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 316 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
t
Yemek tarifleri
Basit pandispanya tarifi
4
yumurta akı
4 sofra kaşığı soğuk su
200 gr
şeker
1 paket
vanilya şekeri
4
yumurta sarısı
80 gr
un
80 gr
mısır nişastası
1 çay kaşığı
3
0
0
0
0
0
316
kabartma tozu
Gerekli aksesuarlar:
Çırpma diskiyle birlikte çok amaçlı
kase
Yumurta akı ve suyu çok amaçlı
kaseye koyun ve koyu bir kıvama
gelene kadar yaklaşık 1 dakika
ayar 5'de çırpın.
Malzeme doldurma girişinden
şeker ve vanilya şekeri ilave edin
ve 1 dakika daha veya şeker
eriyene kadar çırpın.
Yumurta sarısı ilave edin ve birkaç
titreşimle karıştırın.
Unu, mısır nişastasını ve kabartma
tozunu karıştırın, kremsi
malzemeye ekleyin ve birkaç
titreşimle biraz karıştırın.
Hamuru kek kalıbına doldurun ve
pişirin.
Basit yaş pasta unu tarifi
500 gr
1 paket
un
kabartma tozu
250 gr
yumuşak margarin
veya tereyağı
250 gr
şeker
1 paket
vanilya şekeri
1 tutam
tuz
4
150 ml
yumurtalar
süt
Gerekli aksesuarlar:
Plastik bıçakla birlikte çok amaçlı
kase
0 Bütün malzemeleri belirtilen sırayla
çok amaçlı kaseye koyun.
0 Hamur yumuşayana ve
kremsileşene kadar 1 ila 1½ (bir
buçuk) dakika ayar 3-4'de
karışıtırın.
3
İşlem sırasında hamur çok fazla
dışarı sıçrarsa, cihazı kapatın,
kapağı açın ve kazıyıcıyla hamuru
kasenin kenarından içeri doğru
ittirin.
0 Hamuru uygun bir pişirme tepsisine
doldurun ve pişirin.
3
Hamurda başka unlar ilave edilerek
istenildiği gibi bazı değişiklikler
yapılabilir.
Örneğin mermer kek.
0 Hamurun 2/3'sini tepsiye doldurun.
Kalan hamura 1sofra kaşığı kakao
tozu ve 1 sofra kaşığı süt ilave edin
ve tekrar birkaç titreşimle bir süre
karıştın.
0 Koyu kıvamdaki hamuru pişirme
tepsisindeki açık hamurun üzerine
koyun. Mermer şeklini elde etmek
için hamurun her iki tabakasında
sprial hareketiyle çatalı gezdirin.
3
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 317 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
t
Basit çörek tarifi
250 gr
1 çay kaşığı
125 gr
60 gr
un
donmuş margarin
veya tereyağı
maya (taze) veya
1 paket kuru maya
80 gr
şeker
şeker
1
yumurta
1 sofra kaşığı soğuk su
0
0
0
0
un
40 gr
tuz
0
500 gr
kabartma tozu
1 tutam
3
Basit mayalama hamuru tarifi
Gerekli aksesuarlar:
Plastik bıçakla birlikte çok amaçlı
kase
Unu, kabartma tozunu, tuz ve
şekeri çok amaçlı kaseye koyun.
Donmuş tereyağını kesin ve
ekleyin.
Yaklaşık 1 dakika ayar 3-4'de
karıştırın, malzeme doldurma
girişinden yumurta ve soğuk su
ilave edin ve hamur bıçağın
etrafında topak haline gelene kadar
karıştırmaya devam edin.
Hamuru kaseden çıkarın ve elinizle
bir süre yoğurmaya devam edin.
Hamuru bir daha işlemden
geçirmeden önce yaklaşık
30 dakika buzdolabında bekletin.
Hamuru oklavayla açın, iyice
yağlanmış kalıba yerleştirin ve
istediğiniz örneğin elma veya erik
gibi meyveleri katın
1 tutam
80 gr
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
tuz
margarin, eritilmiş
ılık süt
Gerekli aksesuarlar:
Plastik bıçakla birlikte çok amaçlı
kase
Bütün malzemeleri belirtilen sırayla
kaseye koyun.
Hamur bıçağın etrafında topak
haline gelene kadar ayar 3-4'de
1 ila 1½ (bir buçuk) dakika
karıştırın.
Hamuru kaseden çıkarın ve
ellerinizle bir süre daha yoğurun.
Daha sonra yoğunlaştırılmayacak
olan, örneğin kuru üzüm,
malzemeleri ellerinizle yoğurun.
Bir daha işlemden geçirmeden
önce hamuru hacmi iki katına
çıkana kadar sıcak bir yerde kapalı
bir kase içerisinde yayılmaya
bırakın.
Uygulama yerleri:
örgülü mayalı ekmek, kuru
pastalar, meyveli pastalar, içi boş
hamur işleri.
Baharatlı börekler örneğin soğanlı
börek, mayalama hamurunu
şekersiz hazırlayın.
317
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 318 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
y
y Скъпи клиенти,
Моля, прочетете настоящите
инструкции за работа
внимателно.
Спазвайте особено инструкциите
за безопасност на първите
няколко страници от настоящите
инструкции за работа! Моля,
запазете инструкциите за работа
за бъдеща справка. Ако е
приложимо, предайте
инструкциите на следващия
собственик на уреда.
Предупредителният триъгълник
и/или ключовите думи
(Опасност!, Внимание!,
Важно!) привличат вниманието
Ви към указания, важни за
безопасността Ви или
правилното функциониране на
уреда. Важно е да съблюдавате
тези указания.
0 Този знак Ви води стъпка по
стъпка при работа с уреда.
1
3
До този символ ще намерите
допълнителна информация и
полезни съвети относно
използването на уреда.
2
С детелина са обозначени
съвети и информация за
икономично и безвредно за
околната среда използване на
уреда.
318
Описание на уреда
(Фигура 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
Снимката показва AFP 850
Корпус на двигателя
Купа за разбъркване *
Капак на миксера
Затварящ капак
Притискач с мерителна чаша
Капак с отвор за пълнене
Универсална купа
Ос
Регулатор на скоростта
Бутон за моментно включване
(пулсации)
Отделение за
приставките за рязане
Макара за кабела (отзад на
уреда)
Табелка с основни данни (отдолу
на уреда)
Бутон за защита от претоварване
(отдолу на уреда)
Държач на приставката
Пластмасов нож
Метален нож с предпазител
Диск за разбиване
Цитрусова преса
Предпазен капак на двигателния
механизъм на миксера
Нож за остъргване на тесто
AFP 850 има канта за
разбъркване от пластмаса,
AFP 880 е оборудван с кана за
разбъркване от стъкло.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 319 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
y
1 Инструкции за
безопасност
Уредът съответства на приетите
технологични стандарти за
безопасност и на германския закон
за безопасност на уредите.
Въпреки това, като производител
ние считаме, че е наше
задължение да Ви запознаем със
следните инструкции за
безопасност.
Общи инструкции за
безопасност
• Свързвайте уреда към
електрическата мрежа само ако
напрежението и честотата
отговарят на данните върху
табелката с основните
характеристики на уреда!
• Никога не вземайте уреда, ако
– захранващият кабел е
повреден,
– корпусът е повреден.
• Никога не вадете щепсела от
контакта, дърпайки кабела.
• С цел избягване на опасности,
ако захранващият кабел на
уреда се повреди, трябва да се
подмени от производителя,
неговия сервизен отдел или друг
квалифициран техник.
• Поправките по уреда трябва да се
извършват само от квалифицирани
сервизни техници. Неправилните
поправки могат да доведат до
значителна опасност. Ако се налага
ремонт, моля, свържете се с
Отдела за обслужване на клиенти
или с лицензиран търговски
представител.
• Уредът е предназначен само за
домашно ползване.
Производителят не носи никаква
отговорност за щети в резултат
на неправилно използване или
използване за цели, различни от
посочените.
• Този уред не е предназначен за
използване от лица
(включително деца) с понижени
физически, психически и сетивни
способности или без опит и
знание, освен ако са
наблюдавани и инструктирани
относно използването на уреда
от отговорно за тяхната
безопасност лице.
Безопасност на децата
• Никога не оставяйте уреда
включен без наблюдение и
бъдете особено внимателни,
ако наоколо има деца!
• Не разрешавайте на деца да
играят с уреда.
Обърнете внимание на
следното, когато използвате
кухненския робот
• Никога не включвайте уреда с
мокри ръце.
• Не разбърквайте бои (лак,
полиестер и т.н.) с уреда –
Опасност от експлозия!
• Винаги преди почистване или
извършване на поддръжка,
изключвайте уреда и изваждайте
щепсела от контакта.
• Никога не потапяйте корпуса на
двигателя (фигура 1/А) във вода
или друга течност.
• Производителят не носи никаква
отговорност за евентуални щети
в резултат на неправилно или
неподходящо използване на
уреда.
• Слагайте и изваждайте
инструменти от уреда само
когато е изключен от
електрическата мрежа.
• Внимание: Металният нож
(фиг. 1/Q) е много остър!
Опасност от нараняване!
Дръжте металния нож само за
дръжката и го съхранявайте
само с поставен предпазител!
Внимавайте, когато ги
изплаквате!
319
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 320 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
y
• Внимание: Режещите
приставки (фиг. 9) са много
остри! Опасност от
нараняване! Дръжте приставките
само в предоставеното за тази цел
отделение (фиг. 1/К). Внимавайте,
когато ги изплаквате!
• Внимание: Частта с ножа на
миксера (фиг. 14/а) е много
остра. Опасност от
нараняване! Внимавайте при
разглобяване и сглобяване на
миксера.
• Внимание: Никога не
посягайте с пръсти в отвора за
пълнене (фиг. 1/F)! Опасност
от нараняване!
• Внимание: Не слагайте никакви
твърди предмети (например
лъжици) в миксера, докато
работи, и не посягайте с ръце в
каната за разбъркване.
Опасност от нараняване!
• Сваляйте капака само след
спиране на инструментите.
• Не дръжте дълги предмети (нож,
дървена лъжица, нож за
остъргване на тесто или др.
подобни) в отвора за пълнене.
Опасност от нараняване!
Натискайте храната за рязане
само с притискача (фиг. 1/E).
• Не наливайте горещи течности
(само студени или топли) в
каната за разбъркване,
съответно универсалната купа.
• Винаги слагайте универсалната
купа (фиг. 1/G) върху корпуса на
двигателя, преди да поставите
оста (фиг. 1/H) и инструментите.
• При нормална работа
(разбъркване на леки теста и т.н.)
уредът може да се използва до
10 минути без спиране. След
всяко продължително
използване без спиране
оставяйте уреда да се охлади
(поне 20 минути след 10 минутно
използване без спиране). При
обработка на много тежки
продукти, например 1,5 кг тесто,
320
•
•
•
•
не трябва да включвате уреда за
повече от 1 минута без спиране.
Винаги изваждайте първо
инструментите и оста, преди да
извадите съдържанието в купата.
Не превишавайте максималния
обем на пълнене.
Използвайте уреда само под
наблюдение. Изваждайте
щепсела от контакта дори когато
напускате стаята за малко.
След приключване на работа
изключвайте уреда и изваждайте
щепсела от контакта.
Изхвърляне
2
Опаковъчен материал
Опаковъчните материали не
вредят на околната среда и
могат да се рециклират.
Пластмасовите части са
обозначени със знаци, например
>PE<, >PS< и т.н. Моля,
изхвърлете опаковъчните
материали в съответния.
предвиден за тази цел контейнер
за събиране на отпадъци.
2
Остарял уред
W
Символът
върху продукта и
опаковката означава, че не бива
да се третира като домакински
отпадък. Вместо това трябва да
се предаде на пункт за вторични
отпадъци за рециклиране на
електрическо и електронно
оборудване. Изхвърляйки
продукта по правилен начин, ще
помогнете да се предотвратят
потенциални отрицателни
последици за околната среда и
човешкото здраве, които иначе
биха били предизвикани от
неправилното изхвърляне на
продукта. За повече информация
относно рециклирането на този
продукт, се свържете с местния
Съвет, службата за събиране на
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 321 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
y
отпадъци или с магазина,
откъдето сте закупили продукта.
Защита от претоварване
Уредът е оборудван със защита
от претоварване, коятого
изключва, ако започне да
прегрява, предпазвайки го от
повреждане. В такъв случай
копчето на защитата от
претоварване (фиг. 1/N) отскача
навън.
Основни инструкции за
работа
Кухненският робот помага по
много начини при приготвянето
на храна:
• Миксерът се използва за
приготвяне на широка гама
миксирани напитки, за
натрошаване на лед, за рязане
на плодове и зеленчуци и т.н.
• Мултифункционалната част
може да се използва например
за
– приготвяне на тесто...
– рязане на месо, ядки и др.
подобни ...
– рязане, настъргване или
рендосване на плодове и
зеленчуци...
– рязане на картофи за
пържене ...
– разбиване на сметана или
яйчен белтък ...
– и изстискване на лимони,
портокали, грейпфрут
Предпазна система
Уредът има различни предпазни
системи.
• Миксерът и универсалната купа
могат да се включат само ако
съответната купа и капак са
поставени правилно.
• Универсалната купа може да се
включи само ако каната за
разбъркване е извадена, а
предпазният капак на
задвижващия механизъм на
миксера (фиг. 1/Т и 4) е поставен.
1
Въпреки това дръжте уреда
далеч от деца.
1
Работете с уреда само върху
равен, сух работен плот.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ако това стане, направете
следното. В противен случай
може да възникнат повреди в
уреда, които не са включени в
гаранцията.
Оставете уреда да изстине поне
за 15 секунди.
Завъртете регулатора на
скоростта (фиг. 1/I) наляво на
позиция "0" (фиг. 16/➀).
Извадете каната за разбъркване,
съответно универсалната купа
(фиг. 16/➁ и ➂), както е описано
на съответното място в
настоящето упътване за работа.
Извадете щепсела от контакта
(фиг. 17/➀).
Сложете уреда да легне, за да
получите достъп до долната
страна на уреда (фиг. 17/➁).
Натиснете копчето на защитата
от претоварване (фиг. 1/N) върху
долната страна на уреда. Ако
уредът се е охладил достатъчно,
копчето ще зацепи (фиг. 17/➂).
Ако отскочи обратно навън,
оставете уреда да се охлади още
малко, след това повторете
процедурата.
След като копчето зацепи,
върнете уреда в нормалното му
работно положение (фиг. 18/➀).
Пъхнете щепсела на
захранващия кабел обратно в
контакта (фиг. 18/➁).
Сложете обратно каната за
разбъркване, съответно
универсалната купа (фиг. 18/➂
and ➃), както е описано на
321
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 322 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
y
съответното място в настоящето
упътване за работа.
0 Сегауредът е готов да бъде
използван отново. Завъртете
регулатора на скоростта на
желаната позиция (фиг. 18/➄) и
продължете работа с
прекъснатата функция.
Миксер
Миксерът се използва за
приготвяне на широка гама
миксирани напитки, за
натрошаване на лед, за рязане
на плодове и зеленчуци и т.н.
Подготвяне на миксера
За да поставите каната за
разбъркване, трябва да извадите
предпазния капак на двигателния
механизъм (фиг. 1/R и 4).
0 Завъртете предпазния капак по
посока на часовниковата
стрелка и го свалете.
– Червената предупредителна
лампа (фиг. 4/а) започва да
мига.
0 Сложете каната за разбъркване
(фиг. 1/B и 2) върху двигателния
механизъм на миксера (стрелка
върху стрелка
)ия
завъртете обратно на
часовниковата стрелка до
ограничителя. Каната за
разбъркване застава на място с
изщракване. Двете черни
стрелки трябва да съвпадат.
– Червената предупредителна
лампа (фиг. 4/а) изгасва.
0 Само за AFP 850: Сложете
капака на миксера (фиг. 1/C и 3)
върху каната за разбъркване и го
завъртете, докато носът на
капака застане директно над
дръжката. Капакът застава на
място с изщракване.
322
Миксерът може да се включи
само ако купата и капакът са
поставени правилно.
0 Само за AFP 880: Сложете
капака на миксера върху каната
за разбъркване.
3
3
Миксерът може да се включи
само ако каната е поставена
правилно.
0 Сложете затварящия капак
(фиг. 1/D) и го заключете.
Работа с миксера
0 Отворете капака (фиг. 1/С) и
пъхнете всички необходими
съставки в каната.
Внимание:Не превишавайте
максималния обем на пълнене
от 1,5 л!
По време на работа можете да
добавяте съставки през отвора
за пълнене. За тази цел
уплътнителният капак (фиг. 1/D)
може да се използва и като чаша
за пълнене. Затваряйте винаги
отвора за пълнене веднага, за да
предотвратите изпръскване.
0 Включване на миксера:
завъртете регулатора на
скоростта (фиг. 1) надясно на
желаната скорост или натиснете
бутона за моментно включване
(фиг. 1/J).
3
Препоръчително е да започнете
на ниска скорост, след което да я
увеличите. Миксерът работи на
максимална скорост при
натискане на бутона за
моментно включване.
Вижте частта "Съвети за
използване на миксера" относно
отправни стойности за
настройване на скоростта.
0 Изключване на уреда: завъртете
регулатора на скоростта наляво
на позиция "0".
3
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 323 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
y
0 След приключване на работа,
завъртете каната по посока на
часовниковата стрелка и го
свалете. След това завъртете
капака и го свалете.
Многофункционална
част
Инструменти и техните
възможни приоложения
•
•
•
•
Следните инструменти могат да
се използват в
мултифункционалната част:
Диск за разбиване (фиг. 1/R)
Разбиване на сметана и яйчени
белтъци, приготвяне на крем и
леки теста.
Метален нож (фиг. 1/Q)
За накълцване на сурово месо,
шоколад, ядки и т.н.
Пластмасов нож (фиг.1/P)
За месене и разбъркване на
тежки теста.
Държач (фиг. 1/О) с режеща
приставка (фиг. 10)
Приставките са маркирани с
номер (1 до 6) върху дръжката.
Желаната приставка се поставя
в държача.
1 Приставка за фино рязане
За рязане на плодове,
зеленчуци, сурово месо или
колбаси (например салам) и
т.н. на тънки шайби.
PG1Приставка за настъргване
на картофи
За настъргване на картофи.
3 Приставка за пържени
картофи
За рязане на картофи за
пържене
4 Приставка за настъргване
на сирене
За настъргване на твърдо
сирене, например Пармезан
и т.н.
5
6
Едро ренде
За едро настъргване на
зеленчуци и плодове и т.н.
Фино ренде
За фино настъргване на
зеленчуци, плодове,
шоколад, чесън и т.н.
Подготвяне на
мултифункционалната част
Поставяне на предпазния
капак (фиг. 4)
Мултифункционалната част
може да се включи само ако
каната за разбъркване е
извадена, а предпазният капак
на двигателния механизъм на
миксера (фиг. 1/Т и 4) е поставен.
0 Извадете каната за разбъркване,
както е описано под "Миксер".
– Червената предупредителна
лампа (фиг. 4/а) започва да
мига.
0 Поставете предпазния капак
върху двигателния механизъм на
миксера (знак
върху знак ) и
го завъртете обратно на
часовниковата стрелка до
ограничителя. Предпазният
капак застава на място с
изщракване. Знакът
трябва
да е над предупредителната
лампа (фиг. 4).
– Червената предупредителна
лампа (фиг. 4/а) изгасва.
Поставяне на
универсалната купа (фиг. 5)
0 Поставете универсалната купа
(фиг. 1/G) върху уреда (стрелка
върху стрелка
) ия
завъртете обратно на
часовниковата стрелка до
ограничителя. Универсалната
купа застава на място с
изщракване. Двете черни
стрелки трябва да съвпадат.
323
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 324 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
y
Поставяне на оста (фиг. 7)
Поставяне на режеща
приставка в държача
(фиг. 10)
0 Поставете оста (фиг. 1/H) върху
шийката в средата на
универсалната купа.
Поставете желаната приставка в
държача в зависимост от
употребата.
Поставяне на инструменти
•
•
•
•
Можете да изберете да
поставите следните
инструменти:
Диск за разбиване (фиг. 1/R) или
Метален нож (фиг.1/Q) или
Пластмасов нож (фиг.1/P) или
Държач (фиг.1/О) с режеща
приставка (фиг. 9)
Държачът трябва да се постави
със съответната приставка в
зависимост от целта на
приложението (вижте "поставяне
на режеща приставка в
държача).
0 Поставете желания инструмент
върху оста.
– Дискът за разбиване,
металният нож и
пластмасовият нож (фиг. 8)
зацепват със зъбите отдолу
върху оста.
– Държачът на приставката
(фиг. 11) лежи върху
шестоъгълната ос.
3
3
Най-добре дръжте държача на
приставката с два пръста в двете
дупки за захващане.
Поставяне на капака (фиг. 6)
0 Поставете капака (фиг. 1/F)
върху универсалната купа
(стрелка
върху стрелка
)
и го завъртете обратно на
часовниковата стрелка до
ограничителя. Капакът застава
на място с изщракване. Носът на
капака застава директно над
дръжката, двете черни стрелки
трябва съвпаднат.
0 Пъхнете притискача (фиг. 1/Е) в
отвора за пълнене.
324
3
Приставките се намират в
шарнирното отделение за
приставки (фиг. 1/К) в корпуса на
двигателя.
1
Приставките са много остри.
Хващайте ги само за дръжките!
Отворете отделението за
приставките, като издърпате
дръжката (фиг. 9).
Извадете желаната приставка за
дръжката от отделението (фиг.
9).
Поставете върха на приставката
в центъра на държача и сложете
приставката във вдлъбнатината
на диска (фиг. 10).
За да извадите приставката, я
издърпайте леко навън за
дръжката и я повдигнете.
0
0
0
0
Работа с
мултифункционалната част
0 Отворете капака (фиг. 1/F) и
сложете всички необходими
съставки в универсалната купа.
Внимание: Не превишавайте
максималния обем на пълнене:
– течности 1,75 л.
– твърди продукти 1,5 л.
3
По време на работа можете да
добавяте още съставки през
отвора за пълнене. За тази цел
можете да използвате и чашата
за пълнене в притискача (фиг.
1/Е). Винаги затваряйте отвора
за пълнене веднага, за да
предотвратите изпръскване.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 325 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
y
Използвайте притискача
изключително за натискане на
храната за рязане!
0 Включване на уреда: завъртете
регулатора на скоростта (фиг. 1/I)
надясно на желаната степен на
скоростта или натиснете бутона
за моментно включване
(фиг. 1/J).
1
3
Препоръчително е да започнете
на ниска скорост, след което да я
увеличите. Уредът работи на
максимална скорост при
натискане на бутона за
моментно включване.
Вижте частта "Съвети за
използване на
мултифункционалната част"
относно отправни стойности.
Ако предупредителната лампа
(фиг. 4/a) мига и уредът не може
да се стартира, тогава
предпазният капак на
двигателния механизъм на
миксера (фиг. 1/Т и 4) не е
поставен правилно.
0 Изключване на уреда: завъртете
регулатора на скоростта наляво
на позиция "0".
0 След приключване на работа,
завъртете капака по посока на
часовниковата стрелка и го
свалете.
1
Сваляйте капака само когато
инструментът е спрял напълно!
0 Извадете инструмента и оста.
0 Завъртете универсалната купа
по посока на часовниковата
стрелка и я извадете.
Цитрусова преса
Подготовка (фиг. 13)
0 Поставете универсалната купа,
както е описано горе (фиг. 5)
0 Поставете цедката на
цитрусовата преса (фиг. 13/а)
върху универсалната купа
(стрелка
върху стрелка
)
и я завъртете обратно на
часовниковата стрелка до
ограничителя. Цедката застава
на място с изщракване ,
стрелката
трябва да съвпадне
със стрелката
.
0 Поставете конуса за изцеждане
(фиг. 13/b) в цедката.
Работа с цитрусовата преса
0 Включване на уреда: завъртете
регулатора на скоростта (фиг. 1/I)
надясно на позиция 1.
3
0
0
0
1
0
1
С цитрусовата преса трябва да
се работи само на най-ниската
скорост.
Изключване на уреда: завъртете
регулатора на скоростта наляво
на позиция "0".
След употреба извадете конуса
за изцеждане.
Завъртете цедката по посока на
часовниковата стрелка и я
извадете.
Завъртете универсалната купа
по посока на часовниковата
стрелка и я извадете.
Уредът може да се използва до
10 минути без спиране. След
всяко продължително
използване без спиране
оставяйте уреда да се охлади
(поне 20 минути след 10 минутно
използване без спиране).
325
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 326 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
y
Почистване и
поддръжка
0 Извадете уплътнителния пръстен
(фиг. 14/b) от частта с ножа.
1
Корпус на двигателя
Внимавайте да не попада
течност в корпуса на двигателя!
0 Почиствайте корпуса на
двигателя с влажна кърпа.
Никога не го потапяйте във
вода и не го дръжте под
течаща вода!
1
Миксер
Съдът и ножът могат да се
почистят лесно и правилно с
помощта на бутона за моментно
включване.
0 Напълнете каната за
разбъркване наполовина с топла
(не гореща!) вода и добавете
няколко капки препарат за
миене!
0 Натиснете бутон за моментно
включване за кратко.
0 След това изплакнете купата под
течаща вода.
3
Изплакнете компонентите
внимателно на ръка (опасност
от нараняване!). Използвайте
само вода и препарат за миене.
Не мийте частта с ножа в
съдомиялна машина.
0 Пъхнете уплътнителния пръстен
в частта с ножа.
0 Пъхнете частта с ножа в каната от
долу. Дръжте частта с ножа под
лек ъгъл. Затегнете частта с ножа,
използвайки затварящия капак
като инструмент и завъртайки по
посока на часовниковата
стрелка (фиг. 14).
1
Универсална купа и
инструменти
0 Универсалната купа и
инструментите се почистват в
изплакваща вода.
1
Внимание: Металният нож е
изключително остър!
Опасност от нараняване!
1
Пластмасовите части остаряват
много по-бързо, ако се мият
често в съдомиялна машина. Ако
все пак желаете да ги измиете в
съдомиялна машина, ги
поставете в горното отделение.
Разглобяване/сглобяване
на частта с ножа (фиг. 14)
3
При нужда частта с ножа може
също да бъде разглобена и
почистена отделно.
Внимание: Ножът е много
остър! Опасност от
нараняване!
0 Освободете частта с ножа (фиг.
14/a) от каната за разбъркване,
използвайки затварящия капак
(фиг. 1/D и фиг. 14/c) като
инструмент. Вдлъбнатините в
затварящия капак съответстват
на ръбовете на елемента с ножа.
Завъртете обратно на
часовниковата стрелка и
извадете, като държите под лек
ъгъл.
1
326
Ножът е много остър.
Уплътнението може да се
повреди.
Приставки
0 Почиствайте приставките с четка
или кърпа под течаща вода или в
съдомиялна машина!
1
Внимание: Приставките са
много остри! Опасност от
нараняване!
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 327 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
y
Съхранение
Всички приставки, с изключение
на цитрусовата преса, могат да
се съхраняват направо в уреда.
• Съхранявайте приставките в
отделението за приставки
(фиг. 1/К).
Внимание: Приставките са
много остри. Опасност от
нараняване! Хващайте ги само
за дръжките!
• Сложете приставките в
универсалната купа, както е
показано на фиг. 12.
1
Технически данни
Напрежение
на мрежата:
Консумация
на енергия:
;
230 – 240 V
800 W
Тези уреди са съобразени със
следните ЕС Директиви:
• Директива за нисък волтаж
2006/95/EC
• ЕМС Директива 89/336/EEC с
изменение 92/31/EEC
и 93/68/EEC
Внимание: Металният нож
(фиг. 1/Q) е много остър!
Опасност от нараняване!
Дръжте металния нож само за
дръжката и го съхранявайте
само с поставен предпазител!
• Навийте кабела на двете куки
отзад на уреда (фиг. 15).
1
327
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 328 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
y
Съвети за употреба:
• Натрошаване на лед: винаги
добавяйте малко вода в каната,
преди да трошите лед.
• При обработка на сухи смеси
може да се наложи да
изключвате уреда от време на
време, за да отворите капака на
миксера и да остържете сместа
от стените на каната с
приставката за стъргане.
• При смесване на течни и твърди
съставки, първо смесете течните
и след това добавете сухите.
• Оставете горещите течности да
изстинат, преди да ги
обработвате в миксера.
• При обработка на горещи
съставки, каната за разбъркване
трябва да се проветрява, като
свалите затварящия капак.
Миксер
• Миксерът е много подходящ за
накълцване на малки количества
храна като ядки, галета или
подправки.
• Отделените сосове могат бързо
да бъдат запазени в миксера.
• Нарежете или начупете
продуктите, които ще
преработвате в миксера, на
парчета от по 2 до 3 см.
• Винаги отстранявайте
костилките от плодовете и
кокалите от месото, тъй като
могат да повредят частта с ножа!
Храна
Скорост*
Указания
Смесване
Млечни шейкове
5 – 10
Използвайте студено мляко
Кълцане
Ядки, шоколад,
чесън, подправки
Пулсации
Обработвайте само Ѕ чаша на един
път, за да се накълца всичко фино.
Приготвяне
на галета
Хлебчета, бисквити,
препечен хляб
5 – 10
Натрошете грубо преди обработката
Пулсации
Добавете ј чаша вода.
Натиснете бутона за пулсации 3-4
пъти.
Натрошаване
на лед
Емулгиране
Дресинг за салати
7 – 10
Смесете добре.
Можете да добавите олио през
отвора за пълнене, докато смесвате.
Смесване
Теста за сладкиши,
тесто за палачинки
1
Само смесете съставките добре,
не ги разбърквайте прекалено дълго.
Пюриране
Супи, зеленчуци, плодове
3 – 10
Разбърквайте, докато сместа стане
гъста.
*Винаги започвайте на ниска скорост, след което я увеличете.
328
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 329 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
y
Многофункционална част
Кълцане
За получаването на еднороден
резултат обработвайте парчета,
приблизително еднакви по
размер. Нарежете или начупете
храната на парчета с еднакъв
размер преди обработката.
Внимавайте да не препълните
каната.
Кайма
Нарежете месото на парчета от
по около 2 см преди
обработката.
Зеленчуци
Ако ще обработвате зеленчуци
от рода на лука, ги обелете и
нарежете на четвъртинки.
Смесване
Количеството за обработка
варира в зависимост от
гъстотата на обработваната
храна.
Добавяне на съставки
Сложете сухите съставки, като
например брашно, в
универсалната купа преди
обработката. Не е необходимо
да смесвате съставките преди
обработката. Можете да
добавите течни съставки през
отвора за пълнене по време на
обработката.
Можете да добавите течни
съставки през отвора за пълнене
по време на обработката.
Забележка:При обработка на
сосове или полутечни съставки
може да се наложи да
изключвате уреда от време на
време, да отваряте капака на
универсалната купа и да
остъргвате сместа от стената на
купата с приставката за
стъргане.
Работа с държача на
приставката
Много важно е правилното
подаване на храна през отвора
за пълнене.
Ако е необходимо, нарежете
готовите продукти на по-малки
парчета, за да могат да минават
лесно през отвора за пълнене.
Добавяйте съставките възможно
най-отвесно едновременно в
отвора за пълнене.
Натискайте ги равномерно с
притискача. Степента на натиск
влияе върху концентрацията на
храната за рязане.
1
Използвайте притискача само за
добавяне на още храна. Никога
не посягайте с пръсти в отвора
за пълнене!
Уредът може да се повреди при
прекалено силно натискане с
притискача!
3
Винаги остава малко количество
необработена храна между
притискача и държача на
приставката.
Настъргване на сирене
Охладете меките сирена, като
Ементал или моцарела, добре
преди настъргването.
Обработвайте твърдите сирена
като Пармезан на стайна
температура.
Забележка: Сиренето Пармезан
трябва да се обработва с леко
натискане на притискача.
329
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 330 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
y
Инструмент
Храна
Макс.
количест
во
Скорост
Указания
Метален нож
Зеленчуци, например лук
плодове, пресни подправки
орехи, бадеми
шоколад
800 гр.
800 гр.
1 връзка
500 гр
400 гр
3–5
3
2
5
4
Плодовете и зеленчуците
трябва да са пресни и
твърди, използвайте парчета
с приблизително еднакъв
размер
Кълцане на Метален нож
месо
Месо,
филета от риба (без кости),
бекон
500 гр
4–6
Отстранете кокалите и
сухожилията, нарежете на
парчета от по около 2 см.
Приготвяне Метален нож
на галета
Сух хляб, бисквити
125 гр
3 или 4
Натрошете грубо преди
обработката
Пюриране Метален нож Варени плодове или зеленчуци
до
1,75 л
3 – 10
Ако е необходимо, добавете
малко вода по време на
обработката.
Смесване Метален нож Леки теста за сладкиши, тесто
за палачинки и т.н.
800 мл
3–7
Започнете да смесвате
съставките на степен 1, след
това увеличете скоростта.
1л
Пулсации
или 3
Не изключвайте уреда,
докато добавяте олио.
Кълцане
Смесване Метален нож
Майонеза
Месене
Пластмасов Тежки теста, например тесто за
нож
хляб и пици
1,5 кг
1–5
Започнете да смесвате
съставките на степен 1, след
това увеличете скоростта.
Рязане
Приставка за
Зеленчуци, например
фино рязане краставици, тиквички, моркови
(no. 1)
и т.н.
Плодове, например ябълки,
домати, месо, колбаси, салам и
т.н.
800 гр.
1–2
Изберете плодове и
зеленчуци с приблизително
еднакъв размер.
Нарежете месото на
парчета, подходящи за
отвора за пълнене.
Картофи
до
1 кг
1–2
например за кнедли от
картофи
Рязане на Приставка за
ленти
рязане на
картофи за
пържене
(no. 3)
Картофи, моркови, пащърнак
1 кг
1–2
Настъргване Приставка за
Пармезан
500 гр
1–2
Не натискайте прекалено
силно с притискача.
Блокчета шоколад
плодове, например ябълки
зеленчуци, например моркови
500 гр
1 кг
1 кг
1–2
Счупете шоколада на
2-3 парчета.
Леки теста за сладкиши
яйчени белтъци
сметана
1 кг
4–5
2 – 10
4–6
Не разбивайте яйчените
белтъци
прекалено дълго.
Настъргване Приставка за
настъргване
на картофи
(no. PG1)
настъргване
на сирене
(no. 4)
Рендосване Грубо, фино
(грубо или ренде (no. 5
фино)
или 6)
Разбиване
330
Диск за
разбиване
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 331 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
y
Рецепти
Основна рецепта за
пандишпан
4
белтъка
4 с.л.
студена вода
200 гр
захар
1 пакетче ванилия
Основна рецепта за тесто
за кекс
500 гр
брашно
1 пакетче бакпулвер
250 гр
маргарин или масло
250 гр
захар
жълтъка
1 пакетче ванилия
80 гр
брашно
1 щипка
80 гр
нишесте
4
1 ч.л.
3
0
0
0
0
0
бакпулвер
Необходими приставки:
универсална купа с диск за
разбиване
Сложете белтъците и водата в
универсалната купа и разбийте
на 5-та степен за около 1 минута
до втвърдяване.
Добавете захарта и ванилията
през отвора за пълнене и
разбийте за още около 1 минута
до разтваряне на захарта.
Добавете жълтъците и
разбъркайте с няколко пулсации.
Смесете брашното, нишестето и
бакпулвера, добавете към
кремообразната смес и
разбъркайте за кратко с няколко
пулсации.
Изсипете тестото в тава за
печене и го опечете във фурна.
4
150 мл
сол
яйца
прясно мляко
Необходими приставки:
универсална купа с пластмасов
нож
0 Сложете всички съставки в
универсалната купа в посочения
ред.
0 Разбъркайте за 1 до 1c минути на
3-4-та степен, докато тестото
стане гладко и кремообразно.
3
Ако при обработката тестото се
изхвърля прекалено навън,
изключете уреда, отворете
капака и избутайте тестото
навътре с приставката за
стъргане от ръба на купата.
0 Изсипете тестото в подходяща
тава за печене и го опечете във
фурна.
3
По желание можете да
промените леко тестото, като
добавите други подправки.
Пример за мраморен сладкиш:
0 Изсипете 2/3 от тестото в тавата.
Добавете 1 с.л. какао на прах и 1
с.л. прясно мляко в останалото
тесто и разбъркайте за кратко с
няколко пулсации.
0 Изсипете тъмното тесто върху
светлото втавата. Прекарайте
вилица със спирално движение
през двата слоя тесто, за да се
получи мраморната шарка.
3
331
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 332 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
y
Основна рецепта за
ронливо тесто
250 гр
1 ч.л.
125 гр
60 гр
брашно
Основна рецепта за
заквасено тесто
500 гр
бакпулвер
40 гр
студен маргарин или
масло
мая (прясна) или
1 пакетче суха мая
80 гр
захар
захар
1 щипка сол
1 щипка
сол
80 гр
1
яйце
200 мл
1 с.л.
студена вода
3
0
0
0
0
0
332
брашно
Необходими приставки:
универсална купа с пластмасов
нож
Сложете брашното, бакпулвера,
солта и захарта в универсалната
купа. Нарежете студеното масло
на парчета и го добавете.
Разбъркайте за около 1 минута
на 3-4-та степен, добавете
яйцето и студената вода през
отвора за пълнене и продължете
да разбърквате, докато тестото
образува топка около ножа.
Извадете тестото от купата и
продължете да го месите
известно време с ръце.
Оставете тестото в хладилника
за около 30 минути, преди да
продължите с обработката.
Разточете тестото, сложете го в
добре намазана с мазнина тава и
добавете по желание плодове,
например ябълки или сливи.
3
0
0
0
0
0
3
разтопен маргарин
хладко прясно мляко
Необходими приставки:
универсална купа с пластмасов
нож
Сложете всички съставки в
купата в посочения ред.
Разбъркайте за 1 до 1½ минути
на 3-4-та степен, докато тестото
образува топка около ножа.
Извадете тестото от купата и го
омесете още малко с ръце.
Смесете съставките, които не
трябва да се надробяват,
например стафиди, с ръце.
Преди по-нататъшна обработка
оставете тестото да втаса в
покрита купа на топло място,
докато нарастне около два пъти.
Възможни приложения:
заквасен хляб на плитка, дребни
сладки от заквасено тесто,
плодови сладкиши, юфка.
За пикантни кексове, например
кекс с лук, пригответе тестото без
захар.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 333 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Øàíîâíèé ïîêóïåöü! Опис пристрою
Áóäü ëàñêà, óâàæíî ïðî÷èòàéòe öþ (Мал. 1)
³íñòðóêö³þ ç åêñïëóàòàö³¿.
Íàñàìïåðåä, áóäü ëàñêà,
äîäåðæóéòåñÿ ³íñòðóêö³é ç áåçïåêè,
íàäàíèõ íà ïåðøèõ ñòîð³íêàõ äàíî¿
³íñòðóêö³¿ ç åêñïëóàòàö³¿! Áóäü ëàñêà,
çáåð³ãàéòå ³íñòðóêö³¿ ç åêñïëóàòàö³¿,
ùîá ìàòè ìîæëèâ³ñòü çâåðòàòèñÿ
äî íèõ íàäàë³. Çà ìîæëèâîñò³
ïåðåäàâàéòå ö³ ³íñòðóêö³¿
íàñòóïíîìó âëàñíèêîâ³ ïîáóòîâî¿
òåõí³êè.
Ïîïåðåäæóâàëüíèé çíàê ó ôîðì³
òðèêóòíèêà é/àáî êëþ÷îâ³ ñëîâà
(Íåáåçïå÷íî!, Îáåðåæíî!,
Âàæëèâî!) ïîâèíí³ ïðèâåðíóòè
Âàøó óâàãó äî ³íôîðìàö³¿, ùî º
âàæëèâîþ äëÿ Âàøî¿ áåçïåêè àáî
ïðàâèëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ
ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Íåîáõ³äíî, ùîá
öÿ ³íôîðìàö³ÿ çíàõîäèëàñÿ íà
âèäíîìó ì³ñö³.
0 Òàêèé ñèìâîë îçíà÷àº, ùî Âàì
íàäàºòüñÿ ïîêðîêîâà ³íñòðóêö³ÿ
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ Âàøîãî
ïîáóòîâîãî ïðèëàäó.
1
3
Ïîðó÷ ³ç òàêèì ñèìâîëîì Âè
ïîáà÷èòå äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ é
ïðàêòè÷í³ ï³äêàçêè ùîäî
âèêîðèñòàííÿ ïîáóòîâîãî ïðèëàäó.
2
Ïîðó÷ ç³ çíàêîì ó âèãëÿä³
êîíþøèíè Âè çíàéäåòå ï³äêàçêè é
³íôîðìàö³þ ùîäî åêîíîì³÷íîãî é
åêîëîã³÷íî ÷èñòîãî âèêîðèñòàííÿ
ïðèëàäó.
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
На малюнку зображено AFP 850
Корпус мотора
Контейнер для змішування*
Кришка міксера
Закриваюча кришка
Заправний штовхач з
вимірювальною ємністю
Кришка з отвором
Універсальна ємність
Вал
Регулятор швидкості
Кнопка Пульс
Додаткова секція для
ріжучих частин
Відсік для проводу (задня
частина пристрою)
Пластина з найменуванням
(нижня частина пристрою)
Кнопка-запобіжник від
перенавантажень (нижня
частина пристрою)
Тримач вставок
Пластикове лезо
Металеве лезо з протектором
Диск для збивання
Прес для цитрусових
Кришка приводу міксера
Шкребок для тіста
AFP 850 має ємність для
змішування з пластика, AFP 880
маєємність для змішування зі
скла.
333
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 334 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
1 Правила безпеки
Даний прилад відповідає
прийнятим технологічним
стандартам безпеки і вимогам
законодавства України щодо
безпеки побутових приладів.
Проте, як виробник, ми вважаємо
своїм обов'язком ознайомити вас
з наступними правилами техніки
безпеки:
Загальні правила безпеки
• Допускається вмикання приладу
лише до мережі з напругою і
частотою, що відповідають
специфікації на табличці з
технічними даними на нижній
частині приладу!
• Ніколи не підіймайте прилад,
якщо
– його кабель ушкоджений,
– його корпус ушкоджений.
• Ніколи не витягайте штепсельну
вилку з розетки за кабель.
• У випадку ушкодження кабелю
живлення, щоб уникнути
одержання травми, необхідна
його заміна виробником, його
сервісним представником або
кваліфікованим персоналом.
• Ремонтні роботи стосовно даного
приладу можуть проводитися
винятково кваліфікованими
фахівцями з технічного
обслуговування. Неправильний
ремонт може стати причиною
виникнення значної небезпеки. У
разі виникнення необхідності
ремонту варто зв'язатися з
відділом обслуговування
покупців або вашим
уповноваженим дилером.
• Даний прилад призначений для
використання виключно в
домашніх умовах. Виробник не
несе відповідальності за збитки
при неправильному використанні
приладу, або при використанні
його не за призначенням.
334
• Даний прилад не призначений
для використання особами
(включаючи дітей) зі зниженими
фізичними, сенсорними або
розумовими можливостями або
недостатнім досвідом та
знаннями, крім випадків
використання ними приладу під
наглядом або після
інструктування особою,
відповідальною за їхню безпеку.
Безпека дітей
• Не залишайте увімкнений
прилад без нагляду. У
присутності дітей будьте
особливо уважні!
• Діти повинні бути під наглядом
для запобігання пустощів з
приладом.
Важливі зауваження щодо
експлуатації кухонного
комбайну.
• Не користуйтеся приладом, якщо
у вас мокрі руки.
• Prietaisu negalima maiрyti jokiш
daюш (lako, poliesterio, t.t.) Prietaisas gali sprogti!
• Перед чищенням приладу
завжди вимикайте його за
джерела електроживлення.
• Не занурюйте корпус з мотором
(мал. 1/A) у воду або іншу рідину.
• Виробник не несе
відповідальності за можливі
збитки при неправильному
використанні приладу, або при
використанні його не за
призначенням.
• Змінні частини дозволяється
вставляти і знімати з приладу
тільки коли він від'єднаний від
джерела електроживлення.
• Увага: Металеве лезо (мал. 1/Q)
надзвичайно гостре!
Небезпека травмування!
Металеве лезо слід тримати
тільки за ручку і зберігати тільки з
протектором леза! Будьте
обережними при митті!
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 335 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
• Увага: Ріжучі змінні насадки
(мал. 9) дуже гострі! Небезпека
травмування! Зберігайте змінні
насадки тільки в спеціально
призначеному відділенні
(мал. 1/K). Будьте обережними
при митті!
• Увага: Лезо міксера (мал. 14/a)
дуже гостре! Небезпека
травмування! При збиранні та
розбиранні міксера слід бути
дуже обережними.
• Увага: Не встромляйте пальці
(мал. 1/F) в отвір кришки!
Небезпека травмування!
• Увага: Забороняється класти
тверді предмети (напр. ложки) у
працюючий міксер и встромляти
в ємність міксера руки.
Небезпека травмування!
• Кришку можна знімати тільки
коли насадки припинили
обертатися.
• Не тримайте довгі предмети (ніж,
дерев'яну ложку, шкребок для
тіста) в отворі кришки.
Небезпека травмування!
Працюйте тільки з фіксатором
(мал. 1/E) коли подаєте їжу.
• Не наливайте гарячу рідину
(тільки холодну або теплу) в
ємність міксера або універсальну
ємність.
• Потрібно встановити
універсальну ємність на корпус
мотора (мал. 1/G) перш ніж
вставляти вал (мал. 1/H) та
насадки.
• Для нормальної роботи
(змішування рідкого тіста і т.д.)
прилад може працювати не
більше 10 хвилин без зупинки.
Приладу потрібно охолонути
кожного разу після тривалої,
безперервної роботи (найменш
20 хвилин після кожних
10 хвилин безперервної роботи).
При роботі з важкими
речовинами. напр. 1.5 кг тіста,
прилад не повинен працювати
безперервно довше 1 хвилини.
• Перш ніж виймати насадки і вал
потрібно вийняти вміст ємності.
• Не перевищуйте максимально
дозволений об'єм наповнення.
• Не використовуйте прилад без
нагляду. Кабель живлення
потрібно витягти навіть якщо ви
залишаєте кімнату на короткий
час.
• Після роботи вимкніть прилад і
витягніть кабель живлення.
Утилізація
2
Пакувальні матеріали
Пакувальні матеріали є
екологічно чистими і можуть бути
повторно використані.
Пластикові деталі позначені
маркуванням, напр. >PE<, >PS<,
і т.д. Будь ласка, викидайте
пакувальні матеріали у
відповідний контейнер
комунальних організацій для
ліквідації відходів.
2
Старі прилади
W
Символ
на продукті або на
його упакуванні означає, що
даний продукт не підлягає
утилізації як побутове сміття.
Замість цього необхідна його
передача у відповідний пункт
збору для переробки
електричного і електронного
устаткування. Забезпечуючи
правильну утилізацію даного
продукту, ви допомагаєте
запобігти негативним наслідкам
для навколишнього середовища і
здоров'я людей, причиною яких
може стати неправильне
поводження з відходами даного
продукту. Для одержання
докладнішої інформації про
переробку даного продукту, будь
ласка, зв'яжіться з вашою
місцевою міською
адміністрацією, представником
вашої служби утилізації
335
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 336 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
побутового сміття або з
крамницею, де ви придбали
продукт.
Запобіжник
перенавантажень
В даномуприладі передбачене
захисне вимикання, що
вимикаєприлад якщо він починає
перегріватися, захищаючи
прилад від псування. Коли це
трапляється, спрацьовує кнопказапобіжник (Мал. 1/N)
Загальні правила
користування
Кухонний комбайн здійснює
багато операцій по приготуванню
їжі.
• Міксерможнавикористовувати
для приготування великої
кількості змішаних напоїв, для
колення льоду, подрібнювання
фруктів та овочів і т.д.
• Універсальна секція може
використовуватися для
– приготування тіста...
– подрібнення м'яса, горіхів та
подібних продуктів ...
– різання, натирання або
розтирання овочів та фруктів...
– нарізки картоплі для
жарення ...
– збивання кремів та яєчних
білків ...
– вижимання лимонів,
апельсинів, грейпфрутів
Система безпеки
Прилад має декілька засобів
безпеки.
• Міксер і універсальну ємність
можна використовувати тільки
коли правильно встановлена
відповідна ємність і кришка до
неї.
• Універсальну ємність можна
використовувати тільки коли
від'єднана ємність міксера і на
привід міксера встановлена
захисна (мал. 1/Т і 4) кришка.
1
Діти не повинні знаходитися
поблизу приладу.
1
Приладом можна користуватися
тільки на рівній, сухій робочій
поверхні.
336
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Якщо це трапляється, зробіть
наступне. Не виконання даної
процедури може призвести до
псуванняприладу, яке не підлягає
гарантійному ремонту.
Прилад маєохолонути хоча б
15 секунд.
Поверніть регулятор швидкості
(Мал. 1/I) вліво на позначку "0"
(Мал. 16/➀).
Зніміть ємність міксера чи
універсальну ємність
(Мал. 16/➁ і ➂), як це описано в
даній інструкції по користуванню.
Витягніть вилку кабелю
живлення з розетки (Мал. 17/➀).
Покладіть прилад на задню
частину, щоб отримати доступ до
нижньої частини (Мал. 17/➁).
Натисніть на кнопку-запобіжник
(Мал. 1/N) в нижній
частиніприладу. Якщоприлад
охолонув достатньо, кнопка
натиснеться (Мал. 17/➂). Якщо
кнопка вискочить назад тоді
приладу потрібно охолонути ще,
після чого повторіть процедуру.
Якщо кнопка вдалося натиснути,
поставтеприлад в його звичайне
робоче положення (Мал. 18/➀).
Вставте кабель живлення в
розетку (Мал. 18/➁).
Поставте на місце ємність
міксера чи універсальну ємність
(Мал. 18/➂ і ➃), як це описано в
даній інструкції по користуванню.
Прилад готовий до використання.
Поверніть регулятор швидкості
на потрібну позицію (Мал. 18/➄) і
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 337 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
продовжуйте процедуру, яку було
перервано.
Міксер
Міксер можна використовувати
для приготування великої
кількості змішаних напоїв, для
колення льоду, подрібнювання
фруктів та овочів і т.д.
Підготовка міксера
Щоб встановити ємність міксера
потрібно зняти захисну кришку
приводу (мал. 1/Т і 4) міксера.
0 Поверніть захисну кришкуза
годинниковою стрілкою і
зніміть.
– Червона попереджувальна
лампа (мал. 4/a) почне мигати.
0 Поставте ємність для змішування
(мал. 1/B і 2) на привід міксера
(стрілка
над стрілкою
)і
поверніть проти годинникової
стрілки до зупинки. Ви почуєте
характерний звук: ємність для
змішування зафіксовано. Дві
чорні стрілки повинні співпадати.
– Червона попереджувальна
лампа (мал. 4/a) потухне.
0 Тільки для AFP 850: Поставте
кришку міксера (мал. 1/C і 3) на
ємність міксера і поверніть, щоб
носик кришки був над ручкою. Ви
почуєте характерний звук:
кришку зафіксовано.
Міксер можна включати тільки
коли ємність і кришка правильно
встановлені.
0 Тільки для AFP 880: Поставте
кришку міксера на ємність
міксера.
3
3
0 Встановіть закриваючу кришку
(мал. 1/D) і зафіксуйте її.
Робота з міксером
0 Відкрийте кришку (мал. 1/C) і
наповніть ємність необхідними
інгредієнтами.
Увага:Не перевищуйте
максимально дозволений об'єм
наповнення 1,5 літра!
Під час змішування наступні
інгредієнти можна додавати
через отвір у кришці. Фіксуюча
кришка (мал. 1/D) теж може
використовуватися для заправки
інгредієнтів. Кожного разу
закривайте отвір негайно, щоб
уникнути розбризкування.
0 Вмикання міксеру: поверніть
регулятор швидкості (мал. 1/l)
вправо на бажану швидкість і
натисніть кнопку
"пульс"(мал. 1/J).
3
Рекомендується починати з
низької швидкості і потім її
збільшувати. Міксер працює на
максимальній швидкості при
натиснутій кнопці "пульс".
Звертайтесь до розділу "Поради
по використанню міксера" за
рекомендованими установками
швидкості.
0 Вимикання приладу: поверніть
регулятор швидкості на позначку
"0".
0 Закінчивши змішування,
поверніть ємністьза
годинниковою стрілкою і
зніміть. Потім поверніть кришку і
зніміть її.
3
Міксер можна включати тільки
коли ємність правильно
встановлена.
337
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 338 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Універсальна секція
Насадки і можливості їх
використання
•
•
•
•
338
Наступні насадки можуть
використовуватися в
універсальній секції:
Диск для збивання (мал. 1/R)
збивання кремів та яєчних білків,
приготування кремів та рідкого
тіста.
Металеве лезо (мал. 1/Q)
Для подрібнення сирого м'яса,
шоколаду, горіхів і т.д.
Пластикове лезо (мал. 1/P)
Для замішування твердого тіста.
Тримач вставок (мал. 1/O) з
ріжучою вставкою (мал. 10)
Вставки мають помітку за
номером (від 1 до 6) на ручці.
Потрібна вставка
встановлюється в тримач
вставок.
1 Тонка нарізка
Для різання овочів, фруктів,
сирого м'яса або ковбаси
(напр. салямі) і т.д. тонкими
скибками.
PG1Натирання картоплі
Для натирання картоплі.
3 Нарізка картоплі
Для нарізки картоплі для
жарення.
4 Натирання сиру
Для натирання твердого
сиру, напр. пармезану і т.д.
5 Грубе розтирання
Для грубого розтирання
овочів та фруктів і т.д.
6 Тонке розтирання
Для тонкого розтирання
овочів та фруктів, шоколаду,
часнику і т.д.
Підготовка універсальної
секції
Встановіть захисну кришку
(мал. 4)
Універсальну ємність можна
використовувати тільки коли
від'єднана ємність міксера і на
привід міксера встановлена
захисна (мал. 1/Т і 4) кришка.
0 Зніміть ємність для змішування,
як вказано в розділі "Міксер".
– Червона попереджувальна
лампа (мал. 4/a) почне мигати!
0 Встановіть захисну кришку на
привід міксера (позначка над
позначкою ) і повернітьпроти
часової стрілки до зупинки. Ви
почуєте характерний звук:
захисну кришку зафіксовано.
Позначка повинна бути над
попереджувальною лампою
(мал. 4).
– Червона попереджувальна
лампа (мал. 4/a) потухне.
Установка універсальної
ємності (мал. 5)
0 Встановіть універсальну ємність
(мал. 1/G) на прилад (стрілка
над стрілкою
) і поверніть
проти годинникової стрілки до
зупинки. Ви почуєте характерний
звук: універсальну ємність
зафіксовано. Дві чорні стрілки
повинні співпадати.
Установка вала (мал. 7)
0 Встановіть вал (мал. 1/H) на
штир в центрі універсальної
ємності.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 339 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Установка насадок
•
•
•
•
Можна використовувати наступні
насадки:
Диск для збивання (мал. 1/R) або
Металеве лезо (мал. 1/Q) або
Пластикове лезо (мал. 1/P) або
Тримач вставок (мал. 1/O) з
ріжучою вставкою (мал. 9)
В тримач вставки потрібно
встановити відповідну вставку
залежно від завдання (див.
"Установка ріжучої вставки в
тримач вставки").
0 Встановіть потрібну насадку на
вал.
– Диск для збивання, металеве
лезо і пластикове лезо (мал. 8)
мають зціпитися з зубчиками в
нижній частині вала.
– Тримач насадки (мал. 11)
повинен бути поверх
шестикутної частини вала.
1
0
0
0
3
3
Тримач вставки бажано тримати,
двома пальцями за спеціальні
отвори.
Установка кришки (мал. 6)
0 Встановіть кришку (мал. 1/F) на
універсальну ємність (стрілка
над стрілкою
) і поверніть
проти годинникової стрілки до
зупинки. Ви почуєте характерний
звук: кришку зафіксовано. Носик
кришки має бути над ручкою так,
щоб чорні стрілки співпадали.
0 Вставте штовхач (мал. 1/E) в
отвір кришки.
Установка ріжучої вставки в
тримач вставки (мал. 10)
Потрібна вставка
встановлюється в тримач
вставок в залежності від потреби.
3
Вставки зберігаються в
спеціально призначеному
відділенні (мал. 1/K) в корпусі
мотора.
0
Вставки дуже гострі. Тримати їх
потрібно тільки за ручку!
Відкрийте відділення для вставок
потягнувши за ручку (мал. 9).
Візьміть за ручку потрібну
вставку з відділення для вставок
(мал. 9).
Встановіть вставку одним кінцем
в центр тримача вставки, а іншим
кінцем в місце на ободі диска
(мал. 10).
Щоб витягти вставку легенько
потягніть ручку назовні і
підніміть.
Робота з універсальною
секцією
0 Відкрийте кришку (мал. 1/F) і
наповніть ємність необхідними
інгредієнтами.
Увага: Не перевищуйте
максимально дозволений об'єм
наповнення:
– рідина 1,75 літра
– тверді речовини 1,5 літра
3
Під час змішування наступні
інгредієнти можна додавати
через отвір у кришці. Штовхач
(мал. 1/E) теж може
використовуватися для заправки
інгредієнтів. Кожного разу
закривайте отвір негайно, щоб
уникнути розбризкування.
Працюйте тільки з штовхачем,
якщо потрібно давити на
продукти, що ви ріжете!
0 Вмикання приладу: поверніть
регулятор швидкості (мал. 1/l)
вправо на бажану швидкість і
натисніть кнопку "пульс"
(мал. 1/J).
1
3
Рекомендується починати з
низької швидкості і потім її
збільшувати. Прилад працює на
максимальній швидкості при
натиснутій кнопці "пульс".
339
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 340 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Звертайтесь до розділу "Поради
по використанню універсальної
секції" за рекомендованими
установками швидкості.
Якщо попереджувальна лампа
починає мигати і прилад
неможливо ввімкнути, це
означає, що захисна кришка для
приводу міксера (мал. 1/T і 4)
неправильно встановлена.
0 Вимикання приладу: поверніть
регулятор швидкості на позначку
"0".
0 Закінчивши змішування,
поверніть ємністьза
годинниковою стрілкою і
зніміть.
3
0
1
Кришку можна знімати тільки
коли насадки припинили
обертатися.
0 Зніміть насадку і вал.
0 Поверніть універсальну
ємністьза годинниковою
стрілкою і зніміть.
0
0
0
1
1
Прес для цитрусових
Підготовка (мал. 13)
0 Установіть універсальну ємність,
як описано вище (мал. 5)
0 Встановіть гратчасту вставку
цитрусового пресу (мал. 13/a) на
універсальну ємність (стрілка
над стрілкою
) і поверніть
проти годинникової стрілки до
зупинки. Ви почуєте характерний
звук: гратчаста вставка
зафіксована, стрілка
повинна
співпадати зі стрілкою
.
0 Вставте конус (мал. 13/b) на
гратчасту вставку.
Робота з пресом для
цитрусових
0 Вмикання приладу: поверніть
регулятор швидкості (мал. 1/I)
вправо на позначку 1.
340
Цитрусовий прес повинен
працювати тільки на мінімальній
швидкості.
Вимикання приладу: поверніть
регулятор швидкості на позначку
"0".
Зніміть конус після використання.
Поверніть гратчасту вставку за
годинниковою стрілкою і
зніміть.
Поверніть універсальну
ємністьза годинниковою
стрілкою і зніміть.
Прилад може працювати не
більше 10 хвилин без зупинки.
Приладу потрібно охолонути
кожного разу після тривалої,
безперервної роботи (найменш
20 хвилин після кожних
10 хвилин безперервної роботи).
Чищення і догляд
Корпус мотора
Рідина не повинна потрапляти в
корпус мотора!
0 Мийте корпус мотора вологою
ганчіркою! Не занурюйте у воду
і не тримайте під проточною
водою!
1
Міксер
Ємність і лезо можна легко і
правильно чистити за допомогою
кнопки "пульс".
0 Заповніть ємність міксера
наполовину теплою (не гарячою!)
водою і добавте декілька капель
миючого засобу.
0 Натисніть і відпустіть кнопку
"пульс".
0 Потім промийте ємність під
проточною водою.
3
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 341 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Зняття і установка леза
міксера (мал. 14)
3
1
Якщо необхідно, лезо міксера
можна зняти і вимити окремо.
Увага: Лезо дуже гостре!
Небезпека травмування!
0 Звільніть лезо міксера (мал. 14/a)
з ємності міксера: скористайтеся
закриваючою кришкою (мал. 1/D і
мал. 14/c) як інструментом.
Виїмки на закриваючій кришці
співпадають з виступами на
блоці з лезом. Поверніть проти
годинникової стрілки і вийміть,
обережно тримаючи під кутом.
0 Зніміть прокладку (мал. 14/b) за
леза міксера.
1
1
Лезо дуже гостре. Прокладку
можна зіпсувати.
Промийте деталі обережно
руками (небезпека
травмування!). Мийте тільки
водою і миючим засобом.
Не мийте лезо міксера в
посудомийній машині.
0 Вставте прокладку на основу
леза.
0 Вставте лезо в ємність знизу.
Тримайте лезо під невеликим
кутом. Закрутіть блок з лезом,
використовуючи закриваючу
кришку як інструмент повертаючи
за годинниковою стрілкою
(мал. 14).
1
Універсальна ємність і
насадки
Пластикові деталі зношуються
швидше, якщо мити їх в
посудомийній машині. Якщо все
ж виникає необхідність мити їх в
посудомийній машині, класти їх
потрібно в верхню корзину.
Вставки
0 Мийте вставки з мочалкою чи
ганчіркою під проточною водою
або в посудомийній машині!
1
Увага: Вставки дуже гострі!
Небезпека травмування!
Зберігання
Всі деталі крім цитрусового преса
можна зберігати безпосередньо у
приладі.
• Зберігайте вставки в спеціально
призначеному відділенні
(мал. 1/K).
Увага: Вставки дуже гострі.
Небезпека травмування!
Тримати їх потрібно тільки за
ручку!
• Тримайте насадки в
універсальній ємності, як
показано на мал. 12.
1
Увага: Металеве лезо (мал. 1/Q)
надзвичайно гостре!
Небезпека травмування!
Металеве лезо слід тримати
тільки за ручку і зберігати тільки з
протектором леза!
• Намотайте кабель на два крюки
на задній частині приладу
(мал. 15).
1
0 Універсальну ємність і насадки
слід мити в проточній воді.
1
Увага: Металеве лезо дуже
гостре! Небезпека
травмування!
341
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 342 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Технічні
характеристики
Напруга в мережі: 230 – 240 V
Споживана потужність: 800 Вт
;
342
Тези уреди са съобразени със
следните ЕС Директиви:
• Директива за нисък волтаж
2006/95/EC
• ЕМС Директива 89/336/EEC с
изменение 92/31/EEC
и 93/68/EEC
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 343 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Рекомендації по користуванню
Міксер
• При роботі с сухими сумішами
може бути необхідно вимикати
прилад час від часу, відкривати
кришку міксера и зіскрібати суміш
зі стінок ємності шкребком.
• При змішуванні рідких і твердих
інгредієнтів спочатку змішайте
рідкі продукти, а потім додавайте
сухі інгредієнти.
• Гарячим рідинам необхідно дати
охолонути перед обробкою в
міксері.
• Якщо потрібно змішати гарячи
інгредієнти, ємність для
змішування потрібно провітрити,
відкривши закриваючу кришку.
• Міксер добре підходить для
подрібнення невеликих об'ємів
їжі, як горіхи, хліб і трави.
• Соуси, що розшарувалися,
можна швидко повернути до їх
попереднього стану за
допомогою міксера.
• Поріжте або поламайте продукти
для міксера на кубики розміром
2-3 см.
• Завжди виймайте кісточки з
фруктів і кістки з м'яса, тому що
вони можуть зіпсувати лезо
міксера.
• Колення льоду: завжди
додавайте трохи води в ємність
перед коленням льоду.
Продукт
Швидкість*
Зауваження
Змішування
Молочні коктейлі
5 – 10
Використовуйте холодне молоко.
Подрібнення
Горіхи, шоколад,
часник, трави
Пульс
Обробляйте тільки Ѕ чашки за один
раз, щоб подрібнення було
ретельним
Приготування
панірувальни
х сухарів
Булки, печиво, тости
5 – 10
Покришіть перед обробкою
Пульс
Додайте ј чашку води.
Натисніть кнопку "пульс" 3-4 рази.
Колення
льоду
Приготування
емульсій
Приправа до салату
7 – 10
Змішуйте ретельно.
Можна додавати олію через отвір в
кришці в процесі змішування
Змішування
Суміші для тортів
тісто для млинців
1
Змішуйте інгредієнти ретельно,
не збивайте занадто довго,
Приготування
пюре
Супи, овочі, фрукти
3 – 10
Доки суміш не стане густою
*Завжди починайте з низької швидкості і потім збільшуйте її.
343
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 344 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Універсальна секція
Подрібнення
Для отримання однорідної маси
шматки для обробки мають бути
однакового розміру. Продукти
потрібно розрізати або розділити
на шматки однакового розміру
перед обробкою.
Ємність не повинна бути занадто
заповненою.
Рублене м'ясо
Наріжте м'ясо кубиками розміром
приблизно 2 см перед обробкою.
Овочі
Зніміть шкірку з овочів, а такі як
цибуля розріжте на чотири
частини перед обробкою.
Змішування
Об'єм для обробки залежить від
в'язкості продуктів.
Додавання інгредієнтів
Наповніть ємність сухими
інгредієнтами, такими як
борошно, перед обробкою.
Інгредієнти не потрібно
змішувати перед обробкою в
міксері. Рідкі інгредієнти можна
додавати через отвір в кришці в
процесі змішування.
Рідкі інгредієнти можна додавати
через отвір в кришці в процесі
змішування.
Зверніть увагу:При роботі з
соусами або напіврідкими
інгредієнтами може бути
необхідно вимикати прилад час
від часу, відкривати кришку
ємності и зіскрібати суміш зі
стінок ємності шкребком.
344
Робота з тримачем вставки.
Правильне додавання продуктів
через отвір у кришці дуже
важливо.
Наріжте підготовлені продукти
дещо меншими шматками якщо
необхідно, щоб вони легко
проходили скрізь отвір у кришці.
Додавайте продукти вертикально
і одночасно через отвір в кришці.
Рівномірно натискайте товкачем
на продукти, що подаються. Від
рівня тиску залежить
концентрація нарізаних
продуктів.
1
Додаючи продукти кожного
наступного разу, користуйтеся
тільки штовхачем. Не
встромляйте пальці в отвір
кришки!
Якщо тиснути штовхачем дуже
сильно, можна зіпсувати прилад.
3
Між штовхачем і тримачем
вставки завжди залишається
трохи не переробленого
продукту.
Натирання сиру
Охолодіть м'який сир, такий як
ементаль або моцарела перед
натиранням.
Такий сир, як пармезан має бути
кімнатної температури.
Зверніть увагу: Пармезан слід
обробляти з невеликим тиском
на штовхач.
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 345 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Насадка
Продукт
Макс.
об'єм
Швидкі
сть
Зауваження
Подрібнення
Металеве
лезо
Овочі, напр. цибуля
фрукти
свіжі трави
горіхи, мигдаль
шоколад
800 г
800 г
1 пучок
500 г
400 г
3–5
3
2
5
4
Фрукти та овочі мають
бути свіжими та твердими,
беріть шматки приблизно
однакового розміру.
Рублене
м'ясо
Металеве
лезо
М'ясо,
філе риби,
бекон
500 г
4–6
Видаліть кістки і жили,
наріжте кубиками
розміром приблизно 2 см
Панірувальн
і сухарі
Металеве
лезо
Сухарі, печиво
125 г
3 або 4
Покришіть перед
обробкою
Приготуванн
я пюре
Металеве
лезо
Варені фрукти або овочі
до
1,75 л
3 – 10
Додайте трохи води під
час обробки, якщо
необхідно
Змішування
Металеве
лезо
Рідке тісто для тортів,
млинців і т.д.
800 мл
3–7
Змішуючи інгредієнти,
починайте з швидкості 1 і
потім збільшуйте її
Змішування
Металеве
лезо
Майонез
1л
Пульс
або 3
Не вимикайте прилад,
коли додаєте олію
Тверде тісто, напр. для
хліб і піцци
1,5 кг
1–5
Змішуючи інгредієнти,
починайте з швидкості 1 і
потім збільшуйте її
Замішуванн Пластикове
я тіста
лезо
Нарізання
Вставка
для тонкої
нарізки
(№ 1)
Овочі, напр. корнішон,
кабачки, морква і т.д.
Фрукти, напр. яблука,
помідори, м'ясо, ковбаса,
салямі і т.д.
800 г
1–2
Беріть фрукти та овочі
приблизно однакового
розміру
Наріжте м'ясо шматками,
що легко увійдуть в отвір
Натирання
Вставка
для
натирання
картоплі
(№. PG1)
Картопля
до
1 кг
1–2
напр. для вареників з
картоплею
Нарізання
смужок
Вставка
для нарізки
картоплі
для
жарення(№
3)
Картопля, морква,
пастернак
1 кг
1–2
Натирання
Вставка
для
натирання
сира(№ 4)
Сир пармезан
500 г
1–2
Не тисніть штовхачем
дуже сильно
Розтирання
(грубе або
тонке)
Вставка
для
грубого,
тонкого
розтирання
(№ 5 або 6)
Шоколад
фрукти, напр. яблука
овочі, напр. морква
500 г
1 кг
1 кг
1–2
Поламайте шоколад на 23 шматки
Збивання
Диск для
збивання
Рідкі суміші для тортів
яєчні білки
креми
1 кг
4–5
2 – 10
4–6
Не збивайте яєчні білки
занадто довго
345
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 346 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Рецепти
Базовий рецепт бісквітів
4
яєчний білок
4 ст. ложка
холодна вода
200 г
цукор
1 упаковка
ванільний цукор
4
яєчний жовток
80 г
борошно
80 г
кукурудзяне
борошно
1 ч. ложка
3
0
0
0
0
0
346
розпушувач
Необхідні інструменти:
універсальна ємність диском для
збивання
Покладіть яєчні білки і налийте
воду в універсальну ємність і
збивайте на швидкості 5
приблизно 1 хвилину, доки
густоти.
Додайте цукор і ванільний цукор
через отвір у кришці і збивайте
ще 1 хвилину доки цукор не
розчиниться.
Додайте жовток і перемішайте,
натиснувши "пульс" декілька раз.
Змішайте борошно, кукурудзяне
борошно і розпушувач, додайте
до кремової маси і перемішайте,
натиснувши "пульс" декілька раз.
Наповніть тістом форму і
випікайте.
Базовий рецепт кексу
500 г
1 упаковка
борошно
розпушувач
250 г
м'який маргарин і
масло
250 г
цукор
1 упаковка
ванільний цукор
1 щіпка
сіль
4
150 мл
яйця
молоко
Необхідні інструменти:
універсальна ємність з
пластиковим лезом
0 Покладіть інгредієнти в ємність в
указаному порядку.
0 Змішуйте від 1 до 1½ хвилин на
швидкості 3-4 доки тісто не стане
рівним і густим.
3
Якщо багато тіста буде
залишатися на стінках,
вимикайте прилад час від часу,
відкривайте кришку и зіскрібайте
суміш зі стінок ємності шкребком.
0 Наповніть тістом форму і
випікайте.
3
Смак тіста можна змінити
додаванням інших спецій.
Базовий рецепт мармурового
кексу
0 Заповніть форму 2/3 тіста.
Додайте 1 столову ложку какао
порошку і 1 столову ложку
молока, до тіста що залишилося,
і перемішайте, натиснувши
"пульс" декілька раз.
0 Заповніть форму темним тістом
поверх світлого. Проведіть
виделкою по спіралі скрізь два
шари тіста, щоб отримати
мармуровий ефект.
3
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 347 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Базовий рецепт піскового
тіста
250 г
1 ч. ложка
125 г
60 г
борошно
розпушувач
холодний маргарин
або масло
цукор
1 щіпка
сіль
1
яйце
1 ст. ложка
холодна вода
3
0
0
0
0
0
Необхідні інструменти:
універсальна ємність з
пластиковим лезом
Покладіть в ємність борошно,
розпушувач, сіль та цукор.
Поріжте холодне масло на
шматки і додайте його.
Перемішуйте біля 1 хвилини на
швидкості 3-4, додайте яйце і
холодну воду через отвірі
продовжуйте перемішувати, доки
тісто не утворить кулю довкола
леза.
Вийміть тісто з ємності і
продовжуйте замішувати руками.
Покладіть тісто в холодильник на
30 хвилин перед подальшою
обробкою.
Розкачайте тісто, виложіть в
добре змазану маслом форму і
додайте фрукти, напр. яблука чи
сливи за бажанням
Базовий рецепт
дріжджового тіста
500 г
борошно
40 г
дріжджі (свіжі) або
1 упаковка сухих
дріжджів
80 г
цукор
1 щіпка
80 г
200 мл
3
0
0
0
0
0
3
сіль
маргарин, розтоплений
тепле молоко
Необхідні інструменти:
універсальна ємність з
пластиковим лезом
Покладіть інгредієнти в ємність в
указаному порядку.
Змішуйте від 1 до 1½ хвилин на
швидкості 3-4, доки тісто не
утворить кулю довкола леза.
Вийміть тісто з ємності і
продовжуйте замішувати руками.
Потім додайте в тісто руками
інгредієнти, які не потрібно
подрібнювати, напр. ізюм.
Перед подальшою обробкою
дайте тісту підійти в накритій
ємності в теплому місці щоб його
об'єм збільшився вдвічі.
Можливості приладу:
плетений дріжджовий хліб,
узорне дріжджове печиво,
відкриті фруктові пироги,
порожня локшина.
Для приготування пряних
пирогів, наприклад пирога з
цибулею, готуйте дріжджове тісто
без додавання цукру.
347
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 348 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
822 949 311 - 03 - 1207
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement