Electrolux ESF2435 User manual

Electrolux ESF2435 User manual
Nõudepesumasin
ESF 2435
Kasutusjuhend
Sisukord
Kasutajale
Hooldus
Ohutusjuhised
- Hooldus ja varuosad
3
- Garantii
4-5
Nõudepesumasina kirjeldus
12
Informatsioon katselaboritele
- Pesutoru
12
- Jäme-/mikrosõel
Paigaldajale
- Peensõel
- Nõudepesuvahendi sahtel
- Loputusvahendi dosaator
- Veepehmendusseade
Tehnilised andmed
13
Lahtipakkimine
14
- Transpordikahjustused
- Nõudepesumasina puhastamine
Juhtimispaneel
- Kasutamine
6
- Kohaleasetamine
- Viitalgusega käivitamise seadistamine
Veepehmendusseadme
reguleerimine
- Külmumisohu korral
7
Paigaldamine
-Veeühendus
Pesuprogrammide tabel
Kasutamine
- Kanalisatsiooniühendus
9
- Elektriühendus
- Nõudepesuprogrammi käivitamine
- Nõudepesuprogrammi ajutine
katkestamine
- Nõudepesuprogrammi lõpetamine
- Pausifunktsioon
- Kuivatamisfaasi lõpetamine
- Nõudepesumasina väljalülitamine
Nõude panek nõudepesumasinase
ja nõude väljavõtmine
10
Kui esinevad tööhäired
11
Juhised kasutusjuhendi kasutamiseks
Kasutusjuhendi lugemisel on abi järgmistest sümbolitest:
Ohutusjuhised
Sammhaaval juhised
Vihjed ja nõuanded
Keskkonnakaitse alane informatsioon
2
15
Ohutusjuhised
Lugege enne nõudepesumasina paigaldamist ja kasutuselevõttu tähelepanelikult läbi kasutusjuhendis
toodud juhised, nõuanded ja hoiatused. Asjatute eksimuste ja õnnetuste vältimiseks on tähtis, et kõik
nõudepesumasina kasutajad oleksid masina kasutusviisidega ja ohutusfunktsioonidega hästi tuttavad.
Hoidke kasutusjuhend alles, võtke see teise elukohta kolimisel kaasa või andke pesumasina uuele
kasutajale edasi nii, et kõik nõudepesumasina kasutajad saaksid kasutusjuhendist lugeda masina
mitmesuguste funktsioonide kohta ja ohutusjuhiseid.
• Ärge asetage teravaid nuge söögiriistade korvi
teravikuga ülespoole, vaid paigutage need
ohutuse tagamiseks nõudekorvi.
Paigaldamine ja hooldus
• Nõudepesumasinat tohivad paigaldada ja selle
hooldust teostada ainult vastava ala spetsialistid,
kes järgivad käesolevas kasutus- ja
paigaldusjuhendis toodud juhiseid. Ebapiisavate
teadmistega isikute poolt teostatavad tööd võivad
negatiivselt mõjuda masina töötamisele ja
põhjustada inimeste vigastamist ja vara
kahjustamist. Nõudepesumasina juures tööde
teostamiseks tuleb masin vooluvõrgust lahti
ühendada. Selleks tõmmatakse pistik
pistikupesast välja või keeratakse elektrikilbis kork
välja.
• Kui mingid nõud võetakse nõudepesumasinast
välja enne pesuprogrammi lõppemist, on väga
tähtis, et nõusid loputatakse nõudepesuvahendi
võimalike jääkide eemaldamiseks hoolikalt voolava
vee all.
• Ülevoolu kaitsesüsteem kaitseb veekahjustuste
eest. Selleks peavad olema täidetud järgmised
eeldused:
- nõudepesumasina pistik peab jääma
pistikupessa ka siis, kui masin on välja lülitatud;
- nõudepesumasin peab olema nõuetele
vastavalt paigaldatud;
- kui nõudepesumasinat ei kasutata pikemat
aega (näiteks puhkuse ajal), tuleb veekraan
alati kinni keerata.
• Veeühendus tuleb teha nii, et oleks olemas
kergesti juurdepääsetav sulgekraan.
• Nõudepesumasina ühenduskaabel tuleb
ühendada maandatud, kergesti
juurdepääsetavasse pistikupessa.
• Kontrollige, ega nõudepesumasina ühenduskaablit
ja voolikuid ei muljuta masina nihutamisel kinni
ega tõmmata pinge alla, näiteks paigaldamisel või
koristamisel.
• Keerake üleujutuse või lekete korral kohe kinni
veekraan ning vabastage masin pinge alt,
tõmmates pistiku seinakontaktist, või keerake
kaitse välja. Ärge tõmmake juhtmest , vaid hoidke
kinni pistikust.
• Nõudepesumasina hooldust ja vajadusel remonti
tohivad teostada valmistaja poolt volitatud
hooldusfirmad. Kasutage ainult originaalvaruosi.
Ärge kunagi püüdke masinat ise parandada!
Utiliseerimine
- pakendi utiliseerimine
Laste ohutus
Kõik kasutatud pakkematerjalid on
keskkonnasõbralikud. Erinevad plastmassiliigid on
tähistatud ja neid on võimalik korduvalt kasutada:
• Nõudepesumasinat tohivad kasutada
täiskasvanud. Ärge laske lastel masina
juhtnuppudega või detailidega mängida.
• PE tähistab polüetüleeni, millest on valmistatud
kilekott, millesse masin on pakitud, ja
kasutusjuhendi kott.
• Arvestage, et pakendi hulka kuuluvad kilekotid
võivad olla väikestele lastele ohtlikud mänguasjad.
• Jälgige, et ohtlikku nõudepesuvahendit hoitakse
ohutul viisil ja kindlasti mitte pesulaua peal, vaid
lastele mittekättesaadavas kohas.
• PS tähistab vahtpolüstürooli, millest on valmistatud
lööke summutavad pakendidetailid.
Pappdetailid on valmistatud vanapaberist ja need on
soovitatav viia vanapaberi kogumispunkti.
Nõudepesumasin sisaldab plastmass- ja
kummidetaile. Need on varustatud
materjalitähistustega, mis annavad informatsiooni
materjalide hävitamise ja utiliseerimise kohta.
Tähistused on tehtud vastavalt rahvusvahelisele
standardile.
• Jälgige, et lapsed ei seisaks nõudepesumasina
luugil ega ripuks selle küljes.
Kasutamine
• Käesolev nõudepesumasin on mõeldud ainult
kodumajapidamises kasutatavate nõude
pesemiseks, mis on ette nähtud masinpesuks.
Nõudepesumasina teistsugune kasutamine võib
vigastada inimesi või kahjustada vara.
- vana seadme utiliseerimine
• Vältige pesemise ajal luugi avamist, sest kuum aur
võib masinast välja pääseda.
Kui lõpetate nõudepesumasina kasutamise lõplikult,
tõmmake selle pistik pistikupesast välja ja lõigake
toitekaabel masinast väljatuleku kohast läbi. Ärge
mitte mingil juhul laske lastel lahtise kaabliga
mängida..
• Kasutage ainult masinpesuks ette nähtud
nõudepesuvahendit.
3
Nõudepesumasina kirjeldus
4
Nõudepesumasina kirjeldus
1. Avage loputusvahendi sahtli kaas, surudes
lukustushooba sissepoole sahtli poole ja
tõstke kaas üles.
2. Valage loputusvahendit sahtlisse. Vältige
üledoseerimist.
3. Kuivatage võimalikud pritsmed hoolikalt ära,
muidu võib tekkida vahutamisprobleeme.
4. Suruge kaant, kuni see lukustub.
Pesutoru (1)
On tähtis, et pesutoru kõik avad oleksid lahti. Üks
ummistunud ava võib pesemistulemust tunduvalt
halvendada. Kui pesutoru on vaja puhastada, keerake
mutter vastupäeva lahti, eemaldage kandik ja tõstke
pesutoru üles. Puhastage avasid ja raputage
võimalikud pesemisvahendi jäägid välja.
Jäme-/ mikrosõel (2)
Loputusvahendi dosaatorit ei tohi täita vedela
nõudepesuvahendiga.
Jämesõela ülesandeks on koguda kokku suuremaid
mustuseosakesi nagu näiteks hambaorke ja
munakoori. Hoolitsege selle eest, et sõel oleks alati
puhas. Keerake jämesõela vastupäeva, tõstke see
välja ja loputage see vajadusel kraani all puhtaks.
Veepehmendusseade (6)
Käesolev nõudepesumasin on varustatud
veepehmendusseadmega kasutamiseks lubjarikka
vee korral. Seetõttu tuleb loputusvahendi dosaator
seadistada madalale doseeringule.
Peensõel (3)
On niisama tähtis, et ka see sõel oleks puhas.
Määrdunud või ummistunud sõel halvendab alati
pesemistulemust. Kui tõstate jämesõela välja, on ka
peensõela võimalik puhastamiseks kergesti
eemaldada.
Kare vesi sisaldab lupja, mis sadestub ladestustena
masinasse. Kui valate veepehmendusseadme
mahutisse jämedat soola, toimub protsess, mille
käigus seotakse lubi. Sool kasutatakse ära ja seda
tuleb vahetevahel juurde valada.
Nõudepesuvahendi sahtel (4)
Kui elate piirkonnas, kus kasutada on kare
vesi, on tähtis, et mahutit täidetakse jämeda
soolaga juba enne masina esmakordset
kasutamist.
Suruge sahtli kaane avamiseks lukustushooba
sissepoole, sahtli poole. Pidage kinni pesemisvahendi
pakendil toodud doseerimisjuhistest, valage
pesemisvahend sahtlisse ja sulgege seejärel sahtel.
Vajaduse korral doseeritakse eelpesuvahendit
vasakpoolsesse väiksemasse lahtrisse. See
pesemisvahend on aktiivne juba esialgsel
loputamisel. Jälgige, et mõni nõu ei takista kaane
sulgumist.
Kui on saabunud aeg soola juurde valada, süttib
juhtimispaneelil indikaator
.
1. Keerake kaas vastupäeva ära.
2. Täitke mahuti esmalt veega (ainult esimesel
kasutamisel).
3. Täitke mahuti seejärel komplekti kuuluvat
lehtrit kasutades jämeda soolaga.
4. Eemaldage lehter ja pühkige ära ava ümber
olevad soolapritsmed.
5. Keerake kaas korralikult tagasi.
Kasutage ainult masinpesuks ettenähtud
pesemisvahendit.
Vältige vedela pesemisvahendi pidevat
kasutamist. Sellise pesemisvahendi
pikemaajaline kasutamine võib põhjustada
pumba töötamisel müra.
Nüüd on veepehmendusseade kasutamiseks valmis.
Hoolitsege selle eest, et mahutis, mis mahutab ca 1
liitri, oleks alati jämedat soola.
Loputusvahendi dosaator (5)
Loputusvahendi kasutamine annab puhtamad nõud ja
kiirema kuivamise, sest vesi voolab kergemini ära.
Liiga suur doseerimine võib siiski tekitada triipe ja
liiga väike doseerimine kuivamisel plekke. Dosaator
mahutab ca 150 ml, millest jätkub olenevalt
seadistatud doseerimiskogusest kuni 60
nõudepesuks. Doseerimiskogus seadistatakse
olenevalt vee karedusest (lubjasisaldusest).
Veepehmendaja seadistamise kohta saab
informatsiooni lk 7.
Kasutage ainult nõudepesumasinates
kasutamiseks ettenähtud erisoola. Tavaline
söögisool võib veepehmendajat kahjustada.
Nõudepesumasina puhastamine
Nõudepesumasinat puhastatakse väljastpoolt
Doseerimist saab seadistada vahemikus 1-6, mis puhastusvahendiga,
vastab 1-6 cm3 loputusvahendile.
Tehases
mis ei kriimusta
masinat.
on doseerimine seadistatud tasemele 1. Alustage Kuivatage
kõige madalama
seejäreldoseeringuga
niiske lapiga.ja keerake
doseerimise suurendamiseks vajadusel seadistusnoolt näiteks teelusika varrega.
Ei tohi kasutada piiritust sisaldavaid
Kui on aeg loputusvahendit juurde valada, süttib
puhastusvahendeid, lahusteid või sarnaseid
vahendeid.
juhtimispaneelil olev indikaator
.
5
Juhtimispaneel
Indikaatorid ja näidikud
Viitalgusega käivituse indikaator
Voolulüliti
Veepehmendusseadme nupp
Kontroll-lamp
Funktsioonide nupp
Viitalgusega
käivitamise nupp
Nõudepesuprogrammide nupud
Veepehmendusseadme ja funktsioonide seadistamise nupud:
Peale soovitud pesuprogrammi seadistamise saab neid nuppe kombineerides reguleerida nõudepesumasina
veepehmendusseadet.
Indikaatorid:
Näitavad:
Kontroll-lambid:
• Valitud nõudepesuprogrammi parajasti
teostatavat faasi.
Näitavad,
et
• Voolulüliti on sisse
vajutatud
• Toimub nõudepesu
ülemine
indikaator
• On vajalik soola
juurdevalamine
• Toimub
kuivatamine
keskmine
indikaator
• On vajalik loputusvahendi
juurdevalamine
• Programm on
lõppenud
alumine
indikaator
Viitalgusega käivitamise seadistamine
Programmi käivitamist võib ajas edasi nihutada 3, 6
või 9 tundi.
1.
Seadistatud viitaja muutmine:
Kui programm ei ole veel käivitunud, on endiselt
võimalik seadistatud aega viitalgusega käivitamise
nupust muuta.
Vajutage voolulülitit.
2. Vajutage korduvalt viitalgusega käivitamise
nuppu nii, et tunninäidiku juures olev
indikaator põleb, näidates käivitamise
soovitud viitaega.
Viitalgusega käivitamise väljalülitamine:
Kui programm ei ole veel käivitunud, on võimalik
viitalgusega käivitamist välja lülitada. Vajutage
korduvalt viitalgusega käivitamise nuppu, kuni enam
ei põle ükski tunninäidiku indikaator. Valitud
programm käivitub otsekohe.
3. Vajutage soovitud pesuprogrammi nuppu.
4. Pärast seda, kui seadistatud viitaeg on
möödunud, pesuprogramm käivitub.
6
Veepehmendusseadme reguleerimine
Lubjaladestuste vältimiseks nõudel ja
nõudepesumasinas tuleb nõusid pesta pehme, st
lubjavaese veega. Selleks on nõudepesumasin
varustatud veepehmendusseadmega, milles
kraanivett, mis on karedam kui 4 °dH (Saksa
kraadiskaala alusel), pehmendatakse erisoola abil.
Seadistage veepehmendusseade vastavalt tabelile
teie elukohas kasutatava vee karedusele.
Kasutatava vee kareduse kohta saab
informatsiooni kohalikust
veevarustusettevõttest.
Veepehmendusseadet on võimalik seadistada ühele
astmele viiest.
Vee karedus
Veepehmendusseadme
seadistus
Vilkuvate signaalide
arv
°d 1)
mmol/l 2)
üle 24
üle 4,2
5
5
18-24
3,2-4,2
4
4
12-18
2,1-3,2
3
3
4-12
0,7-2,1
alla 4
alla 0,7
2
*)
1
2
1
soola ei ole vaja
Mõlemas järgmises seadistuses peab
nõudepesumasin olema välja lülitatud ja kõik
programmid lõppenud. Programmi lõpetamise
kohta saab informatsiooni lk 9.
1. Vajutage üheaegselt
veepehmendusseadme nuppu ja
funktsioonide valiku nuppu ning hoidke neid
all. Vajutage seejärel ka voolulülitit.
2. Kui veepehmendusseadme ja funktsioonide
valiku nuppude indikaator hakkab vilkuma,
võib nupud lahti lasta.
3. Vajutage veepehmendusseadme nuppu
veel üks kord. Indikaator põleb esmalt
pidevalt ja hakkab seejärel vilkuma.
- Vilkumissignaalide arv vastab seadistatud
veekareduse astmele.
- Sellist vilkumissignaalide järgnevust
korratakse pärast mõne sekundi pikkust
pausi mitu korda.
4. Igal veepehmenduse nupu vajutamisel
suureneb karedusaste ühe võrra.
Pärast karedusastet 5 tuleb aste 1.
5. Kui karedusaste on õigesti seadistatud,
vajutage seadistamise lõpetamiseks
voolulülitit.
Kui on valitud aste 1, soola indikaator ei
põle.
1.
2.
3.
4.
mis näitab, et loputusvahend on otsas, välja
lülitada.
Vajutage üheaegselt
veepehmendusseadme nuppu ja
funktsioonide valiku nuppu ning hoidke neid
all. Vajutage seejärel ka voolulülitit.
Kui veepehmendusseadme ja funktsioonide
valiku nuppude indikaator hakkab vilkuma,
võib nupud lahti lasta.
Vajutage üks kord funktsioonide valiku
nuppu. Funktsioonide valiku nupu ja
lõppenud programmi indikaator hakkab
vilkuma. Vajutage nuppu veel üks kord ja
lõppenud programmi indikaator kustub.
Nüüd on loputusvahendi indikaatori
töötamine välja lülitatud.
Seadistamise lõpetamiseks vajutage
voolulülitit.
Funktsiooni uuesti sisselülitamiseks, teostage
üleval kirjeldatud punktid 1 ja 2 ja vajutage
seejärel kaks korda funktsioonide valiku nuppu,
kuni nii funktsioonide valiku nupu kui lõppenud
programmi nupu indikaatorid vilguvad uuesti.
1) vee karedus saksa kraadiskaala järgi
2) millimooli liitrile, vee kareduse rahvusvaheline
mõõtühik
Kui nõudepesuvahendit kasutatakse koos
loputusvahendiga, on võimalik indikaatorit,
*) tehaseseadistus
7
Pesuprogrammide tabel
Nõude liik
Sööginõud ja
toiduvalmistamise
nõud
Määrdumise
aste:
• normaalselt
määrdunud
Igasugust liiki lauanõud
• normaalselt
määrdunud
•
normaalselt
määrdunud
Kohvi- ja
magustoiduserviisid
• kergelt
määrdunud
• kergelt
määrdunud
• kinnikuivanud
• kinnikuivanud
toidujäätmed, eriti
toidujäätmed
munavalge ja tärklis
Sobiv
nõudepesuprogramm:
Programmi
kulg: 1)
INTENSIIVPESU
NORMAALPESU
70 ºC
65 ºC
KIIRPESU
ENERGIASÄÄSTUPROGRAMM
50 ºC
55 ºC 3)
Eelpesu
Pesu
2x vaheloputamine
Loputamine
Pesu
Vaheloputamine
Loputamine
Pesu
Vaheloputamine
Lõplik loputamine
Lõplik loputamine
Lõplik loputamine
Kuivatamine
Kuivatamine
Pesemisaeg
koos
kuivatamisega:
112 minutit
Kuivatamise
aeg:
KLAASIDE
PESUPROGRAMM
40 ºC
Pesu
Vaheloputamine
Lõplik
loputamine
Kuivatamine
Pesu
Vaheloputamine
Kuivatamine
-
-
92 minutit
150 minutit
36 minutit
30 minutit
12 minutit
12 minutit
50 minutit
-
-
Energiakulu:
1,15 kWh
0,80 kWh
0,63 kWh
0,40 kWh
0,35 kWh
Veekulu:
9 liitrit
7 liitrit
7 liitrit
6 liitrit
6 liitrit
Lõplik loputamine
Kuivatamine
Pesuprogrammi
2)
andmed
1)
Erinevad pesuprogrammide faasid on erinevad, sest intensiivsemalt puhastatavaid nõusid pestakse
teatud faasides veidi tugevamalt.
2)
Pesuprogrammi andmed kehtivad normaaltingimustel. Need sõltuvad korvide täisoleku astmest.
Tegelikul pesemisel võib seetõttu esineda kõrvalekaldeid.
3)
Energiakulu- ja võimsusnäitajad vastavad energiasäästuprogrammile.
Kõik programmid algavad tühjendamisega.
Tablettide kujul olev pesemisvahend ei ole kiirprogrammi ja klaaside pesuprogrammi korral sobiv.
8
Kasutamine
Kui lülitate nõudepesumasina välja, valitud
nõudepesuprogramm ainult katkestatakse.
Seda ei lõpetata. Kui lülitate masina uuesti
sisse, pesemisprogramm jätkub.
Nõudepesuprogrammi käivitamine
1. Kraapige või loputage nõudelt ära suuremad
toidujäägid.
2. Täitke nõudepesumasin nõudega (vt korvide
ja täitmise kohta lk 10).
3. Valage nõudepesemisvahendi sahtlisse
õige kogus pesemisvahendit ja sulgege
kaas.
4. Sulgege nõudepesumasina luuk.
5. Vajutage voolulülitit.
6. Vajutage soovitud nõudepesuprogrammi
nuppu (vt programmitabelit). Programmi
indikaator süttib. Kuue sekundi jooksul
põlevad kaks ülemist indikaatorit ja on
võimalik valida mõnda teist programmi.
Vastasel juhul käivitub valitud programm.
Indikaatorid näitavad alati parajasti toimuvat
programmifaasi.
7. Kui masin on nõudepesu lõpetanud,
kontrollige kas on vaja puhastada sõelu.
Pausifunktsioon
Pausifunktsiooni kasutades on võimalik
nõudepesuprogrammi lühikeseks ajaks ajutiselt
katkestada.
1. Vajutage voolulülitit. Nõudepesuprogramm
seiskub.
2. Kõik indikaatorid kustuvad.
3. Kui soovite pesemisprogrammi uuesti
jätkara, vajutage voolulülitit veel üks kord.
Nõudepesuprogramm jätkub.
Nõudepesuprogrammi ei tohi katkestada
pikemaks ajaks, sest sellisel juhul tuleb
jahtunud pesuvesi uuesti üles soojendada ja
tõuseb energiakulu.
Kui vilguvad ülemine ja keskmine indikaator,
kontrollige esmalt, kas nõudepesumasina
luuk on korralikult suletud. Kui luuk on kinni,
lugege punkti “Kui esinevad tööhäired”.
Kuivatamisfaasi lõpetamine
Kui ei soovita oodata, kuni kuivatamisfaas on
lõppenud, võib selle lõpetada.
1. Vajutage voolulülitit. Voolulüliti indikaator
kustub.
Nõudepesuprogrammi ajutine
katkestamine
2. Avage nõudepesumasina luuk.
Kuivatamisfaas on lõppenud.
1. Avage nõudepesumasina luuk.
Nõudepesuprogramm seiskub.
2. Sõltuvalt sellest, kui kaua
nõudepesuprogramm on töötanud, vilgub
kas ülemine või keskmine indikaator.
3. Sulgege luuk ja programm jätkab ca 6
sekundi pärast töötamist.
Nõudepesumasina väljalülitamine
Ärge lülitage nõudepesumasinat enne välja, kui põleb
lõpetatud programmi indikaator
.
1. Vajutage voolulülitit. Voolulüliti indikaator
kustub.
Pesemise ajal tuleb luugi avamisel olla
ettevaatlik, sest kuum aur võib
nõudepesumasinast välja tulla.
Olge vahetult pärast pesuprogrammi lõppu
luugi avamisel ettevaatlik, sest
nõudepesumasinast võib kuum aur välja
pääseda.
Nõudepesuprogrammi lõpetamine
Nõudepesumasin on varustatud uudse
loputussüsteemiga “IMPULSSPESU”.
Selle nõudepesusüsteemi korral varieerub
nõude intensiivsemaks puhastamiseks
nõudepesuprogrammi ajal mootori pöörete
arv ja pesemisrõhk. Seetõttu on teostatava
pesemisprogrammi erinevad faasid
erinevad.
1. Vajutage teostatava pesemisprogrammi
nuppu ja hoidke seda all, kuni vastav
programminäidik kustub.
2. Vabastage programminupp.
Nõudepesuprogramm on lõppenud ja on
võimalik valida uut programmi.
9
Nõude panek nõudepesumasinase ja nõude
väljavõtmine
Nõude paigutamine
Joonisel on näidatud, kuidas nõudepesumasinasse
paigutada kuue inimese serviisi. Nõude paigutamisel võib
loomulikult esineda erinevusi, kuid, kui järgite nõude
paigutamisel allpool toodud nõuandeid, olete
pesemistulemustega rahul.
• Paigutage klaasid, tassid ja kausid alati kummuli.
• Asetage sügava põhjaga nõud alati kaldu nii, et vesi
pääseks kuivamisel välja jooksma.
• Jälgige, et söögiriistad ja ülejäänud nõud ei ole üksteise
sees ega ole üksteise peal kuhjas. Pesuvesi peab
pääsema kõigi nõudeni.
• Jälgige, et mõni kitsa varrega söögiriist või mõni muu ese
ei ulatu korvist altpoolt välja, ega takista pesutoru
pöörlemist.
• Ärge paigutage kunagi hõbenõusid roostevabast metallist
nõudega segamini, sest nende kahe metalli
kokkupuutumise korral tekib keemiline reaktsioon, mille
tulemusena hõbe muudab värvi
• Glasuurkaunistustega portselan võib masinas pesemisel
saada kahjustada. Sama kehtib puit- või
plastkäepidemetega söögiriistade kohta.
Jälgige edaspidi, et ostate ainult masinpesuks
sobivaid nõusid.
• Hõbe- ja alumiiniumosad kipuvad masinpesul värvi
muutma. Muna- ja sinepijäägid annavad sageli värvi ja
jätavad hõbedale plekke. Seetõttu tuleb hõbeesemed, kui
neid ei pesta kohe pärast kasutamist, alati viivitamatult
puhtaks loputada ja nendelt toidujäägid eemaldada.
• Kõik plastesemed ei talu masinas pesemist. Kui te ei ole
kindel, kas plastmass kannatab masinas pesemist,
püüdke pesta mõnda üksikut detaili või peske neid
esemeid käsitsi.
• Kui soovite pesta õrnasid nõusid, valige madalama temperatuuriga pesuprogramm.
• Tugevad värvained nagu ketšup jne võivad masinpesul ajutiselt nõudele värvi anda.
Ärge paigutage teravate otstega nuge söögiriistade korvi teravikuga ülespoole, vaid asetage
need ohutuse tagamiseks nõudekorvi.
Korvid
Nõudekorv
Söögiriistade korv
Nõude väljavõtmine
Kuumad nõud on löökide suhtes õrnad. Laske neid seetõttu enne nõudepesumasinast väljavõtmist jahtuda.
Nõud kuivavad kiiremini, kui avate veidi aega pärast pesuprogrammi lõppemist nõudepesumasina luugi
ja jätate selle praokile.
10
Kui esinevad tööhäired
Enne kui helistate hoolduskeskusesse, juhinduge nõudepesumasina lihtsamate häirete kõrvaldamisel järgnevast
kontrollnimekirjast. Kui nimekirjas sisalduvate probleemide kõrvaldamiseks pöördutakse hoolduskeskuse poole või kui viga
on seotud masina vale paigaldamisega või nõudepesumasinat ei ole kasutatud vastavalt selle kasutusotstarbele, võib
tekkida olukord, et peate ka garantiiperioodi ajal hoolduskeskuse abi kasutamise eest maksma.
Tööhäire
Programm ei käivitu.
Masin ei võta vett.
Kontrollige
• Kas luuk on korralikult kinni?
• Kas voolulüliti on sisse vajutatud?
• Kas veekraan on lahti?
• Kas pistik on seinakontaktis?
• Kas kaitse (kork) elektrikilbis on terve?
• Kas on vajutatud viitalgusega käivitamise nuppu?
• Kas eelnevalt valitud programm on lõppenud? (vt lehekülg 9).
• Kas veekraan on lahti?
• Kas maja veevarustus on ajutiselt kinni keeratud?
• Kas veevoolik on kokku muljutud või kahekorra?
• Kas täitevooliku sõel on ummistunud?
• Kas veesurve on liiga madal?
Nõudel on nähtavad lubjajäägid
või valge kelme.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ja programm oli lõppenud?
Kas avasite luugi enne, kui süttis indikaator
Kas eelnevalt valitud programm on lõppenud? (vt lehekülg 9).
Kas sõelad on ummistunud?
Kas miski takistab pesutorude pöörlemist?
Kas pesutorude avad on ummistunud?
Kas nõud olid liiga tihedalt masinasse paigutatud?
Kas sõelad on ummistunud?
Kas sõelad on õigesti paigaldatud?
Kas nõudepesuvahendit on piisavalt doseeritud?
Kas soolamahuti kaas on korralikult suletud?
Ega te ei valinud liiga madala temperatuuriga pesuprogrammi?
Kas loputusvahendi dosaator on tühi?
Kas soolamahuti on tühi või on veepehmendusseade valesti seadistatud?
Kas loputusvahendi dosaator on seadistatud liiga madalale doseerimisele?
Nõudepesumasin tekitab
ebanormaalset müra.
•
•
Kas nõud on üksteise vastas?
Kas pesutoru käib vastu nõusid?
•
See ei oma tähtsust, püüdke kasutada teistsugust pesemisvahendit.
•
Kas loputusvahendi dosaator on tühi või seadistatud liiga madalale
tasemele?
Kas nõud on jäänud liiga pikaks ajaks masinasse seisma?
Kas nõudepesumasin on õigesti paigaldatud ja loodis?
Masin ei ole pärast programmi
lõppemist vett välja lasknud.
Nõud ei lähe puhtaks.
Nõudepesul on kuulda vihisevat
häält.
Nõud ei kuiva ja ei läigi
Nõudepesumasina luuki on raske
sulgeda?
•
•
Kui vilgub ülemine või keskmine indikaator, võib olla võimalik viga endal parandada. Kui viga on kõrvaldatud,
vajutage pesuprogrammi jätkamiseks voolulülitit. Kui viga esineb uuesti, võtke ühendust klienditeenindusega.
Kui vilguvad teised indikaatorid, võtke ühendust klienditeenindusega ja andke teada, millised indikaatorid
vilguvad.
Tööhäire
Vilgub ülemine indikaator.
Vilgub keskmine indikaator.
Kontrollige
• Kas veekraan on lahti?
• Kas täitevooliku filter on ummistunud?
• Kas veevoolik on kokku muljutud või kahekorra?
• Kas hoone kanalisatsioonisüsteemis on vesilukk ummistunud?
11
Hooldus
Hooldus ja varuosad
Igasuguseid hooldustöid, varuosade tellimisi ja
võimalikke remonditöid tohib lasta teostada ainult
vastavat volitust omava hoolduskeskuse poolt.
Nõudepesumasina häireteta töötamise tagamiseks tohib
remonditöödel kasutada ainult originaalvaruosi. Enne
hooldusabi tellimist üritage kontrollnimekirja “Kui esineb
tööhäire?” alusel võimaluse korral tööhäiret ise
kõrvaldada. Arvestage, et elektrisüsteemi puudutavaid
rikkeid tohib lasta parandada ainult kvalifitseeritud
elektrikul.
Andke teada masinamudeli tähistus, toote- ja
seerianumber, mis on toodud masina tagaküljel oleval
andmesildil:
TÜÜP ................................................................................
MUDEL .............................................................................
TOOTENUMBER ..............................................................
SEERIANUMBER .............................................................
Ostukuupäev .....................................................................
Ärge kunagi teostage ise mingeid töid
nõudepesumasina juures. Valed abinõud
võivad põhjustada inimeste vigastamist või
masina tööhäireid.
Informatsioon katselaboritele
Soolamahuti ja loputusvahendi mahuti tuleb täita vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistele. Enne mõõtmiste
teostamist tuleb nõudepesuvahendiga varustatud ja puhaste nõudega täidetud masinal lasta töötada kahe
töötsükli ulatuses.
Katsestandard:
EN 50242 ja EN 60704
Mahutavus:
6 serviisi vastavalt standardile EN 50242
Nõudekorvi täitmine:
vastavalt leheküljel 24 toodud joonisele
Katseprogramm:
energiasäästuprogramm 55 ºC
Nõudepesuvahend (IEC tüüp B):
15 g nõudepesuvahendi sahtlis + 3 g eelpesuvahendi
sahtlis
Loputusvahend (tüüp III):
seadistus 3
Veesurve:
minimaalselt 0,8 bar, maksimaalselt 10 bar
12
Paigaldusjuhised
Igasuguseid töid nõudepesumasina juures tuleb lasta teostada kvalifitseeritud elektrikutel või
kompetentsetel isikutel.
Kõiki santehnilisi töid tuleb lasta teostada vastava kvalifikatsiooniga spetsialistil või
kompetentsel isikul.
Tehnilised näitajad
Mahutavus:
Serviis 6 inimesele vastavalt standardile EN 50242
Mõõtmed:
Kõrgus
447 mm
Laius
546 mm
Sügavus (luugi servani)
480 mm
Sügavus (luugi servani)
507 mm
Kaal:
Neto
22 kg
Veesurve:
Minimaalne
80 kPa (0,8 bar)
Maksimaalne
1000 kPa (10 bar)
Veetemperatuur:
Maksimaalne
65 ºC
Elektriühendus:
Pinge
230 V – 50 Hz
Kaitse
10 A
Kütteelement
1100 W
Koguvõimsus
1180 W
Seade vastab järgmistele Euroopa Liidu direktiividele:
- 73/23/EEG 19.02.73 – madalpingedirektiiv
- 89/336/EG 03.05.1989 (koos muudatustega 92/31/EEG) – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
13
Lahtipakkimine
Transpordikahjustused
Teatage võimalikest transpordikahjustustest viivitamatult transpordi
eest vastutavale firmale.
Veenduge, et nõudepesumasin on kahjustusteta. Võimalikest
kahjustustest, puudustest või puuduolevatest detailidest tuleb
müüjale koheselt teatada.
Ärge jätke pakkematerjale nii, et väikesed lapsed
pääsevad nendega mängima.
Kontrollige, kas masina lahtipakkimisel on sellega kaasas
järgmised tarvikud:
- Lehter soolaga täitmiseks (1)
- Kanalisatsioonivooliku põlv (2)
- Kummitihend (3)
- Üleminekunippel ½” (4)
- Täitevooliku tihend/ filter (5)
Kasutamine
Käesolev nõudepesumasin on mõeldud ainult kodumajapidamises
kasutatavate nõude pesemiseks, mis on ette nähtud masinpesuks.
Nõudepesumasina teistsugune kasutamine võib masinat
kahjustada ja seada ohtu selle garantii.
Kohaleasetamine
Nõudepesumasin on oma põhilahenduses ette nähtud paigaldada
pesulauale, tööpinnale või sisseehitatuna kappi. Jälgige
tähelepanelikult, et masin oleks paigaldatud horisontaalselt, sest
see on masina töötamiseks oluline. Nõudepesumasina kõrgust on
võimalik seadistada reguleeritavatest jalgadest (5 mm ulatuses). Vt
mõõtmetega joonist nõudepesumasina sisseehitamise kohta.
Külmumisohu korral
Kui nõudepesumasin paigaldatakse ruumi, kus esineb oht,
et temperatuur langeb alla 0 ºC, võib masinasse jäänud vesi
külmuda ja nõudepesumasinat kahjustada.
1. Keerake masina veejuurdevool kinni.
2. Eemaldage täite- ja tühjendusvoolikud ja laske nendel
tühjaks joosta.
3. Veenduge, et veepehmendusseadme mahutis on soola.
Nõudepesumasin on ette nähtud kasutamiseks tavalisel
ruumitemperatuuril. Valmistaja ei vastuta
külmumiskahjustuste eest.
14
Paigaldamine
Ühendamine veetorustikuga
Nõudepesumasin on varustatud kaitseseadmega, mis
takistab pesuvee tagasivoolu joogiveevõrku. See vastab
kehtivatele veetehnilistele ohutusnõuetele.
Nõudepesumasinasse lastava vee temperatuur ei tohi ületada 65
ºC ja veesurve peab olema vahemikus 80-100 kPa (0,8-10 bar).
On tähtis, et masina veeühenduse juures oleks kergesti
juurdepääsetav sulgekraan. Müügil on nii spetsiaalseid segisteid
nõudepesumasina väljundiga kui ka täienduskomplekte vanemat
tüüpi segistitele. Paigaldage kombineeritud kummitihend/ filter ja
ühendage täitevoolik kraaniga ¾” keermestatud torumuhviga.
Kasutage vajadusel komplekti kuuluvat üleminekuniplit (1/2“).
Täitevoolikut ei tohi ühendada pikendusvoolikuga. Kui voolik on
liiga lühike, vahetatakse kogu voolik pikema kõrgsurvevooliku
vastu, mis on spetsiaalselt sellisteks juhtudeks ette nähtud.
Täitevooliku teist, masinaga ühenduses olevat otsa võib igas
suunas pöörata. Kinnitusmutter keeratakse lahti, pööratakse
voolikut ja mutter keeratakse uuesti kinni. Kontrollige enne
masina kohaleasetamist, kas mutter on kinni keeratud.
Ühendamine kanalisatsiooniga
Nõudepesumasina veekahjustuste vältimiseks on
nõudepesumasin varustatud kaitsesüsteemiga. Tööhäire
korral lülitab kaitseseade tühjenduspumba sisse ja
masinasse jäänud vesi pumbatakse masinast
automaatselt välja.
Ülevoolu kaitseseade töötab ka siis, kui nõudepesumasin
on välja lülitatud. Masin peab siiski olema elektrivõrku
ühendatud.
Tühjendusvooliku otsa võib paigutada kraanikaussi, nagu
joonisel kujutatud. Tühjendusvoolik ei tohi mitte üheski punktis
olla paigaldatud nõudepesumasina põhjast kõrgemale kui 75
cm. Kui tühjendusvoolik ulatub kõrgemale, võivad tekkida
tööhäired. On samuti tähtis, et minimaalne sisediameeter ei
oleks kuskil väiksem kui 13 mm. Kui tühjendusvoolik on liiga
pikk, saab selle kergesti lõigata õigesse pikkusesse.
1. Lõigake voolik terava noaga lühemaks nii, et selle
pikkus on õige.
2. Kinnitage voolikule kanalisatsioonipõlv.
Elektriühendus
Nõudepesumasina komplekti kuulub toitejuhe ja pistik
ühendamiseks 230 V maandusega pistikupessa, mis asub
kergesti juurdepääsetavas kohas ja on varustatud kaitsmega 10
A.
Igasuguste tööde teostamiseks nõudepesumasina juures
tuleb masin pinge alt vabastada. Selleks tuleb pistik
seinakontaktist välja tõmmata.
Nõudepesumasinat tohib statsionaarsele elektrivõrguga
ühendada ainult kvalifitseeritud elektrik.
15
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg 12
kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele müügipäevast
(ostukviitung).
Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti Vabariigi Tarbijakaitse seaduses ja
muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-,
ja toorainedefektide avastamine ning nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused
kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise
taastamine ei kuulu garantiitööde hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.
Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse osutamiseks),
tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on purunenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
*
*
*
kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad
plastmassosad (nupud, kangid);
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote tasuta
kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise korral
arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.
Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei õnnestu lahkarvamusi
lahendada, lahendab vaidluse kohus.
EUROOPA Garantii
Kui Te vahetate elukohta Euroopa piires, siis meie kodumasinate garantii tuleb Teiega kaasa
Teie uude elukohta järgmistel tingimustel:
- Garantii alguseks loetakse esialgne ostukuupäev (ostukviitungi, arve alusel).
- Garantii kestvus ja tingimused on sellised, nagu on kehtestatud Teie uuel asukohamaal
sama kaubamärgiga samale tootele.
- Garantii kehtib ainult Teile, seda ei saa üle anda kellelegi teisele.
- Teie uus elukoht on Euroopa Ühenduses või Euroopa vabakaubanduse tsoonis.
- Seade on paigaldatud kooskõlas instruktsiooniga ja kasutatakse kasutusjuhendis
ettenähtud eesmärkidel.
- Paigaldamisel on arvesse võetud kõiki Teie uue asukohamaa paigalduseeskirju.
Enne kolimist palun võtke ühendust oma senise lähima klienditeeninduse keskusega ja
informeerige neid oma uuest kodukohast. Klienditeenindus peab kindlustama, et Teie uue
asukohamaa teenindusorganisatsioon on teadlik Teie kodukohast, seadmetest ja õigustest.
Telefonid kuhu helistada on järgmised:
Eesti
Tallinn
Soome
Pori
Saksamaa Nürnberg
Prantsusmaa Senlis
Rootsi
Stockholm
Itaalia
Pordenone
Inglismaa
Newbury
+372 6650090
+358 2 6223300
+49 9113232600
+33 344622929
+46 87387910
+39 167847910
+44 1635572700
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel________________________ Toote nr. _____________________________
Seeria nr._____________________ Ostukuupäev__________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri:
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650075
Fax 6650076
OÜ GASPRE
Õle 27, Tallinn
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6711100, 6711102
Fax 6711109
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Tedre 11, RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40472, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19, NARVA
Kodumasinad
Tel. 035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
Pikk 11 – 4, KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 68931, 033 67130
Mob. 056 481932
Virgas OÜ
Keskallee 25, KOHTLA – JÄRVE
Gaasiseadmed
Tel. 033 48003, fax 033 50649
OÜ EDELWEIS – NORD
Lehe 8, Kohtla – Järve
Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Raplamaa
Järvamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa
Põlvamaa
OÜ ERGO Thermolux
Linda 33, TARTU
Kodumasinad, Profiseadmed
Tel. 07 348359
Fax 07 348265
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, VALGA
Tel/fax 076 64452
Saaremaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, TALLINN
Tel. 6650075
Fax 6650076
Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
Võrumaa
Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, VÕRU
Kodumasinad
Tel. 078 231
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement